Církevní restituce

30. 05. 2013 | 08:04
Přečteno 14598 krát
Emoce vyvolané zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, jenž nabyl účinnosti 1.1.2013, byly zřejmě pozorovatelné i z druhého konce galaxie. Méně pozorovatelné či spíše neviditelné byly věcné analýzy zákona, ač si myslím, že problematika by si to zcela jistě zasloužila. Lhostejno, zda snad zákon zruší Ústavní soud. Téma je to zajímavé v každém případě.
Zákon sám je vcelku krátký a srozumitelný. Veřejnosti je ovšem prezentován v ještě stručnější podobě, totiž jako sumář toho, oč národ přijde. Nikde jsem nečetl zmínku o historickém kontextu a zejména vyhlídek na to, co by přišlo, kdyby nepřišel zákon. Oboje spolu souvisí a je dost důležité.

Na začátku problémů, lze-li to tak říci, je pochopitelně způsob, jakým si komunisté po tom, čemu říkají vítězný únor, přisvojili majetek církve. Lze souhlasit s těmi, kteří poukazují na to, že fakticky nešlo o znárodnění, neboť církevní majetek byl již historicky do určité míry pod kontrolou státní moci, ovšem něco jiného byla státní moc za Rakouska-Uherska případně prvé republiky a něco zcela jiného státní moc v podobě jakou předváděly komunisté. Proto také v restitučním zákoně č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku je ustanovení § 29, podle něhož majetek, jehož původním vlastníkem byly církve a obdobné instituce nelze převádět do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákona o tomto majetku. Vcelku správně se toto ustanovení nazývá blokační, a v praxi znamená nejen zákaz převodu vlastnictví, ale také zřejmou relativizaci aktuálních vlastnických práv či právo užívacího, neboť bylo jasné, že takový majetek může být v budoucnu předmětem jiného zákona a fakticky vrácení církvi. To naprosto logicky vedlo k tomu, že držitelé tohoto majetku byli výrazně limitováni nejen v tom, jak s tímto majetkem nakládat, ale také co do údržby. Což dopadlo zejména na budovy. Vznikl tak rozsáhlý rezervoár nemovitostí - pozemků, lesů a budov, které sice aktuálně nebyly zcela bezprizorné, ale fakticky k tomu měly poměrně blízko. Důvodová zpráva k zákonu hovoří o tom, že Pozemkový fond ČR evidoval 48 412 ha takovýchto blokovaných pozemků, Lesy ČR 151 770 ha čítaje v tomto 33 ha pozemků zastavěné plochy a nádvoří a 11 ha zastavěných ploch budovami. Stejný zdroj odhaduje cenu uvedeného majetku na 134 miliard Kč. Díky nedořešeným restitucím musela být speciálním zákonem upravena povinnost státu financovat církve registrované na základě zákona č. 3/2002 po dobu deseti let, pokud se k nim přihlásilo alespoň 1 promile obyvatel. Takovýchto církví u nás existuje 17 z celkem 32 registrovaných a státní výdaj na jejich financování se utěšeně rozrůstal. V roce 2000 to bylo 662 mil. Kč, v roce 2011 už zhruba jedna a půl miliardy. A k tomu všemu se stále ozýval Ústavní soud. Především opakovaně potvrdil ústavnost ustanovení § 29 zákona š. 229/1991 Sb. a vyslovil jasný a kategorický předpoklad, že církevní restituce musí být a to na základě speciálního zákona. Postupně se ale jeho rozhodnutí stávala čím dál neodbytnější. Fakticky začal vydání onoho speciálního církevního zákona vysloveně urgovat a vyjadřovat čím dál tím větší nespokojenost s průtahy. Pak došlo i na pohrůžku, že poskytne ochranu těm, kteří jsou nečinností dotčeni. V poslední fázi už byla vývojová linie potvrzena rozhodnutím Ústavního soudu sp.zn. II ÚS 3120/10, jímž zrušil předchozí rozhodnutí soudů ve věci žaloby farnosti, která se domáhala potvrzení svých vlastnických práv k lesu a soudy jí odmítly právě s odkazem na předchozí judikaturu Ústavního soudu. Jinými slovy, ač si to málokdo připouštěl, stát byl poněkud v pasti. Na jedné straně musel církve živit, zčásti i proto jim nevrátil majetek, na druhé straně už Ústavní soud zřetelně ztrácel trpělivost s jeho nečinností a jevil tendence zahájit spontánní restituce. Lze-li to tak říci, byl nejvyšší čas něco udělat.

O tom, jak to stát vyřešil lze pochopitelně vést diskuzi. Především, jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu, stát bilancoval veškerá rizika současného stavu, či negativa. Mezi ně nepochybně patří financování platů duchovních, které bude nadále navyšovat mandatorní výdaje, nárůst vnitřního dluhu spojeného s podinvestovaným majetkem církví a náboženských společností, do kterého aktuální správci pochopitelně nechtěli investovat anebo investovali jen zcela minimálně, potíže obcí, které v katastrálním území měli blokovaný majetek a již zmíněné riziko živelného vydávání majetku církví a náboženských společenství. Pokud jde o onu blokaci, je třeba poznamenat, že se týkala celých pozemků tak, jak byly zapsány v katastru nemovitostí, ačkoliv namnoze faktický rozsah toho, co užívala církev byl menší. Za této situace, která může být označena za třaskavou, ač to veřejnost vůbec nevnímala, měl zákonodárce k dispozici relativně málo dobrých řešení. Alternativa další nečinnosti zřetelně nepřicházela v úvahu. Byly zváženy i jiné možnosti restituce, například formou obecného restitučního zákona, ale nakonec byla vybrána a posléze schválena stávající varianta. Důvodová zpráva vysvětluje, jakým způsobem byl majetek, který by měl být eventuálně vydáván, oceněn. Lesy, lesní půda 27,7 Kč/1m2, vodní plocha 20 Kč/m2, ostatní 30 Kč/m2, zastavěná plocha 1 107 Kč/m2 a stavby byly určeny různé ceny od 12 500 Kč/m2 do 27 000 Kč/m2. Nesouhlas s cenou a neurčitost popisu majetku, který má být vrácen, je terčem kritiky a objevuje se i v jedné z ústavních stížností. Aniž bych aspiroval na posuzování správnosti uvedených cen, či obecně zvoleného způsobu restitucí, na rozdíl od kritiků je třeba autorům zákona přiznat, že přišli s konkrétním řešením a poctivě se snaží alespoň předložit svoji vlastní variantu způsobu inventarizace a oceňování majetku, který by měl být vrácen. V návaznosti na to zákon obecně definuje, co je původní majetek církví, co jsou zemědělské nemovitosti a kdo jsou oprávněné a povinné osoby. Oprávněné jsou zřejmé, a povinnými je Pozemkový fond ČR, Lesy ČR, státní podnik a další státní subjekty. Ne soukromé osoby. Faktický transfér majetku je upraven speciálně pro zemědělské nemovitosti, kdy dohodu schvaluje pozemkový úřad a jiných věcí než zemědělské půdy. V obou případech bude případné neshody řešit soud. Po nepříjemných zkušenostech z restituce let 90. zákon explicitně stanoví, které věci vydat nelze. Kupříkladu nemovitosti užívané k plnění úkolů bezpečnostního sboru apod. A u zmíněných sedmnácti církví pak v rámci finančního vypořádání zákon určuje přesně výši částky, kterou v ročních splátkách po dobu 30 let bude stát těmto subjektům vyplácet.

Jak řečeno, zákon byl napaden několika ústavními stížnostmi. Ta prvá byla doručena elektronicky Ústavnímu soudu 31.12.2012 ve 23:55, podalo jí několik poslanců a soudě podle jejího textu šlo spíše o projev vrcholícího silvestrovského veselí než jako vážně míněný dokument na úrovni, na jaké by se ústavní stížnost očekávala. Nemyslím si totiž, že pro posouzení ústavnosti zákona má význam připomínka, že základy církevního majetku byly položeny hrubou nespravedlností a pohrůžkou církevního interdiktu v roce 1217. To, že stejný text 5.února podali i senátoři bych si nejlépe dokázal vysvětlit tím, že oslavy Silvestra prostě v Senátu trvají o něco déle. Snad jedině některé formální námitky poukazující na nedostatky při hlasování o přijetí zákona by mohly mít nějakou šanci, ostatní zřejmě nikoliv. Totéž se týká podání, sepsaného zřejmě komunistickými poslanci. Trochu jiná je situace v případě ústavní stížnosti dalších 47 poslanců, ale i tady, stejně jako ve všech předchozích stížnostech, chybí reakce na dosavadní nálezy Ústavního soudu ve věci církevního majetku, neboť jich jednak není málo a jednak všechny mluví podobným tónem, který jsem výše zmínil. To stěžovatelé zcela evidentně obcházejí ač právě tato skutečnost bude jistě hrát významnou roli, neboť o tom, že restituovat se musí není sporu. Jde pouze o způsob, což samozřejmě nemusí být problém kritiků, podávajících ústavní stížnost. Výhrada, že i přes snahu předkladatele zůstávat v oblasti výčtu a ceny majetku příliš mnoho neznámých je minimálně zčásti správná. Nicméně se nabízí otázka, nakolik by přišla detailní inventura, například pomocí znaleckých posudků. Takže Ústavní soud, byť by zákon zrušil, zřejmě se nevyhne nutnosti vyjádřit se k tomu, co lze, pokud jde o církevní restituce, považovat za ústavně konformní a co nikoliv. Tedy do určité míry dát návod na další restituční zákon, kterému se v budoucnu stejně nevyhneme.

Publikováno 10.5.2013 v časopise Parlamentní magazín
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Justinián napsal(a):

Podobnými shromážděními, která přerostla v pochod městem, začaly před dvěma lety protiromské nepokoje ve Šluknovském výběžku. I tam bylo na počátku napadení menší skupiny etnických Čechů skupinou Romů, stejně jako v Duchcově v polovině května.

Při největších demonstracích na začátku září 2011 Varnsdorfem pochodovalo několik tisíc lidí a policie proti nejradikálnějším z nich musela zakročit pomocí vodního děla a jízdní jednotky.

Starostové tehdy vytvořili seznam deseti požadavků na legislativní změny a další opatření, splněný byl jen jeden z nich - více policistů v ulicích. V Ústeckém kraji poté vznikla šedesátičlenná speciální pořádková jednotka, která byla ve čtvrtek nasazená i v Duchcově.
30. 05. 2013 | 08:16

rejpal napsal(a):

Osobně mám pocit, že stejně tak měli dlouhodobého Silvestra ti, co ten zákon připravili a posléze poněkud svérázným způsobem prosadili. Vedou mě k tomu především tyto zcela selské úvahy:
1) proč jsou spojeny dvě věci do jedné? Církevní restituce (a ÚS pokud vím neřešil věc meritorně, ale opakovaně kritizuje nečinnost. Jenže "činost" může klidně vyústit v rozhodnutí, že nic se vracet nebude), a postavení církví vůči státu. To sice volně souvisí (kvůli těm blokacím), ale v principu jde o dvě zcela různé věci. Můj dojem je, že je to zcela záměrné, aby se člověk hůře orientoval v číslech.
2) je někde volně dostupný seznam toho, co se má vracet? Jak byl tento seznam vytvořen a položky verifikovány?
Jsou tady i úvahy další - metoda vyčíslování hodnoty majetku, proč jsou do toho zákona zahrnuty i církve před rokem 1989 u nás neexistující a další.
Možná se pletu, ale přijde mi, že tady vůbec nejde o nějakou nápravu křivd (a ono je to s těmi křivdami hodně složité, protože moc záleží na tom, k jakému původnímu statu quo se přihlédne - pokud vím, měla církev určitá omezení při nakládání s majetkem a to dávno před rokem 1948), ale o jeden velký byznys (nemám na mysli zrovna kostely, fary a podobné věci, jednoznačně určené pro činnost církví).
Jsem přsvědčen, že zákon s takovými dopady by měl být vzorem transparentnosti a obhajitelosti ve všech podstatných věcech, a už vůbec by neměl být prosazen většinou generovanou tak, jak jsme viděli.
Není pak divu, že se celá věc nelíbí ani lidem, kteří proti církvím v principu nic nemají. Prostě - laicky řečeno - to smrdí čertovinou.
30. 05. 2013 | 08:26

Pavel13 napsal(a):

"Proto také v restitučním zákoně č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku je ustanovení § 29, podle něhož majetek, jehož původním vlastníkem byly církve a obdobné instituce nelze převádět do vlastnictví jiným osobám do přijetí zákona o tomto majetku."

Tento paragref však v žádném případě neuvádí, kolik a jak se z tohoto majetku má vracet, Takže tolerance je 0-100%. Kdyby nakonec byl přijat zákon: "Nebude se vracet nic.", bylo by § 29 také vyhověno. Proto bych do souvislosti existenci paragafu a konkrétní podobu zákona vůbec nedával.
30. 05. 2013 | 08:30

Tazatel napsal(a):

"Tedy do určité míry dát návod na další restituční zákon, kterému se v budoucnu stejně nevyhneme."

A který bude ten další restituční zákon podle aktuálního precedentu, kterému se v budoucnosti stejně nevyhneme? Půjde o vrácení půdy zabavené šlechtě anebo sudetským Němcům?

Bude prolomena restituční tečka? Je prolomena zákonem o církevních restitucích?
30. 05. 2013 | 08:48

Dalimír napsal(a):

V tomhle kocourkovském státě by měl již konečně někdo zamezit navrhování a schvalování zákonů které jsou záměrně pokřivené a jdou proti vůli většinové společnosti ! Pane dr.Sokole děláte něco proto? Pokud budou voleni do parlamentu lidé jako je pravičák mladý Benda tak to bude jistá cesta do pekel ,těch nejtemnějších !
30. 05. 2013 | 08:50

Xury napsal(a):

Pro rejpala:
ad 2) sestavovat seznam toho "co má být vráceno" nedává moc smysl, protože jednak není jisté, jestli budou jednotlivé církevní subjekty žádat o vše, co jim kdysi patřilo a jednak nemusí mít k danému majetku dost podkladů o vlastnictví.
Co se týče církví, které před rokem 1989 neexistovaly, tak nato už jste si odpověděl v bodě 1) - protože zákone řeší i financování církví do budoucnosti.
Co se nakládání s majetkem týče, tak určitá omezení budou platit i nadále. Máte pravdu, že by bývalo lepší, aby byla shoda napříč stran (řekněme bez komunistů), ale po tom, co jsem slyšel od pane Zaorálka musím říci, že s ním bych se o tom asi nedokázal bavit bez silných žaludečních problémů.
30. 05. 2013 | 08:50

hovorka11 napsal(a):

Církev není fyzická osoba, církev nemá kontinuitu s právními hledisky na navrácení majetku. Je to fixní a paradoxní stav, kdy se může stát, že jediný člověk se může prohlást za dědice veškerého majetku církve, kterou zastupuje, pokud zbude jediný. Několik církví se vzdalo práva na "navrácení majetku" protože to považuje za nemorální dostat něco podle klíče vymyšleného vládou. Práva na "navrácení" majetku se vzdal i ústy Římskokatolické církve kardinál Tomášek.
Nevidím proto důvod, proč se bránit demokratickému právu v naší republice, kdy se znárodnil důchodový účet, rozprodalo se zlato, přesunul obrovský majetek do rukou "privatizátorů" na základě nesmyslných projektů "výroby" atd.
Majetek by musela církev doložit, že ho nezískala trestnou činností např. vydíráním umírajících, upálením majetných osob se zabavením jejich majetku, doložitelným podvodem s neposkvrněným početím, se zatajováním příbuzných Krista (bratrů a sester) a jeho rodiči atd. Nedávno vysílaný dokument o pátrání po věrohodných faktech dokládá, že církev dlouhodobě používala nepravdivých faktů k obohacení.
To musí řešit soud a podvodníky místo "vrácení" lupu zavřít.
30. 05. 2013 | 08:51

Joe Ratata napsal(a):

Jakou vážnost má asi zákon,protlačený hlasem poslance odsouzeného za korupci proti nesouhlasu většiny obyvatel?

Mně se nechce platit ze svých daní mzdy církevním hodnostářům,které k ničemu,ale opravdu k ničemu nepotřebuji.
Bůh je dostatečně mocný,aby mi cokoli sdělil přímo a nepotřebuje k tomu žádné prostředníky.
Zvláštní je,že se všichni ti vykladači božích úmyslů nebojí trestu za podvádění?Nebo jimosobně Bůh jejich názory autorizoval?Nejspíš se ale nebojí prostě proto,že v žádného Boha nevěří a celé vykladačství toho,co si Bůh myslí,je jen jedna z možností (a věru ne špatné) obživy.
Pane Sokole,vysuďte nám,co nechceme klérus živit,snížení daní a my si ty peníze v nultém pilíři budeme spořit na stáří.
30. 05. 2013 | 08:53

Přidat komentář napsal(a):

Děkan Ševčík si na vzpurné studenty najal advokáta Sokola
30. 05. 2013 | 09:11

rejpal napsal(a):

Xury
Vám ale nepřijde absurdní, když má stát "vracet" něco, o čem se vůbec neví, komu to patřilo? Od začátku, kdy byly spuštěny restituce, se ví, že jde o ČÁSTEČNOU nápravu škod. Tam, kde nelze prokázat, jak to s vlastnictvím je, je logické nic nevracet. A kde je vlastně ten nulový bod?
Z mnoha důvodů neodvislých od toho, zda je člověk věřící (a člen církve) nebo ne, je zřejmé, že spojit restituce s otázkami vztahu státu a církve, je jednou z hlavních příčin odmítání zákona většinou lidí. Stala se z toho džungle, ve které se skrývá spousta dravců. Věc je přitom logicky jasná:
1) víra je věcí soukromou a to, zda ji někdo sdílí v církvi nebo věří jen tak, je věc z hlediska státu nezajímavá
2) existují oblasti, které by naopak stát zajímat měly: charitativní činnost, školství, památky. Tady asi každý rozumný člověk souhlasí, že společensky prospěšné věci by stát spolufinancovat měl. Jsme ale sekulární stát, náboženství není státní ideologií a nevím,proč by se v ní měl stát angažovat.
I dobrá věc se dá pokazit špatným provedením. To dokáže znehodnotit sebelepší úmysl na počátku.
A už rychlost, s jakou se podepisovaly smlouvy, ačkoli se vědělo, že věc jde k ÚS, indikuje, že vše v pořádku není.
30. 05. 2013 | 09:11

Mlsný Mlsna napsal(a):

Především: Já vím, co si myslí Bůh a co chce. Dále: Je třeba vymýtit, popř. exorcismem a útrpným právem zahladit názory, že "kde končí morálka, začíná právo". "Právo na bezpráví" je naším posvátným majetkem. Dále zakázat: Šíření bludu, že "La proprieté c´est le vol". Že vlastnictví je krádež. Dále: Kromě Hrabala, je třeba spálit i knihy Magorovy, aby věděl na onom světě, jaké to je. Dále: Zavřít hubu všem kacířům, popř. úplně. Dějiny Husitů vymazat z paměti. Zakázat vrácení Jiříka z Poděbrad na průčelí Týnského chrámu místo Matky Boží, kterou tam katolíci místo něho instalovali, když chrám zabavili Utrakvistům. Dále: Vymýtit historické povědomí, že legitimita je univerzální. Oproti legalitě kmotrovských zákonů. Dále: Až budu v Bruselu nebo ve Strassburku, v....u se na vás zvysoka. In nomine Patris, et Filii, et Špiritus Sancti, amen!
30. 05. 2013 | 09:12

Občan napsal(a):

Id,
pokud se tu vyskytnete, mám pro Vás otázečku:

Už chápete, co jsem měl včera na mysli? :o)

Teď a zejména pak po pondělním verdiktu, kterým ÚS DAR CÍRKVI kladně odmávne, se objeví mraky "analýz" a plků o tom, co by kdyby a jak by od všech kompetentních, kteří dosud mlčeli.
30. 05. 2013 | 09:14

Xaver napsal(a):

Výsledkem bude, že církev, t.j. ideologická instituce se stane největším vlastníkem v zemi.
Bude určovat kdo je kádrově na výši aby mohl pracovat v jejích lesích a přidruženém průmyslu. Bude omezovat vstup do lesů těm, co nebudou kádrově vyhovovat.
Jako největší vlastník získá i největší vliv ve státní správě, ve školství a ve zdravotnictví. Fakticky bude řídit i bezpečnostní složky.
Ve svém tažení za ideologickou a kádrovou čistotu využije svých bohatých tradic. Bude umět využít i ty své věrné příznivce, kteří se věnovali kádrové činnosti i v předcházejícím zřízení.
30. 05. 2013 | 09:18

Maximus napsal(a):

Pár lidí tím pěkně nažhavím, ale obecně řečeno, žádné majetkové restituce neměly prostě být. Proč? Je pravda, že části lidí byla po r.1948 vzata možnost podnikat a také přišli o majetek. Dobře, ale co třeba ta velká většina lidí, která se narodila v období 40-leté vlády komunistů a nemohla podnikat a tudíž vytvářet zisk či jej maximalizovat? Nebyli také tito lidí komunisty postiženi a tak zůstali jejich námezdní pracovní silou? Kdo jim to nahradí? Takže po r.1990 někteří dostali finance a majetek do rozjezdu, ale velká většina dostala "how-now". To, že Havlovi a spol. šlo hlavně o zisk majetku po předcích na Letné před milionem lidí on a jiní neřekli, jen to jaksi cudně zamlčeli, ale návratem často sporného majetku (viz třeba kauza Chadimová a nevěřte že byla jediná) se tady vytvořila rychle sociální nerovnost mezi lidmi, ale potřebná základní voličská základna modrých a spol. Takže žádná restituce a už vůbec ne církevního sporného majetku, měla se udělat tlustá čára a začít od začátku. Hlavně něměla být také "kupónovka", alwe když tak bez fondů. To byla další rána pod pás a signál pro zloděje z celého světa, že Česko je pro ně země zaslíbená.
P.S.
Nemluví ze mě závist, podnikáním jsem si pomohl ke slušnému majetku a financím, jen to tak prostě vidím, že restitucemi tady bylo zaděláno na velké právní problémy a vytvoření sociální nerovnosti. Následky toho neseme dodnes. Nějak jsem si totiž nevšiml až na pár výjimek, že by se tady restitucemi rozjeli noví Baťové! To spíš antiBaťů je tady spousta. No a rentiéři? Bydlel jsem v Praze Libni v domě mého dobrého známého, kde jsem si za své postavil velký mezonitový byt. Jo, tak do roku on se svým spolumajitelem dům dali celkem do pořádku, jenže po r.2000 už jen jdou po penězích, zvedají nájmy na max. hadnotu, ale peníze do domu, který zase začíná chátrat nedávají. Po 14 letech jsem raději z bytu vypadl a postavil si svůj dům a mám pokoj. Jen z dálky sleduji, že geny po předcích oba kuťáci jaksi nedostali do vínku. To je další argument, proč neměly být restituce dětem tehdejším postiženým od komunistů
zavedeny.
30. 05. 2013 | 09:18

Baba Jaga napsal(a):

Nu, potěšte se údaji na ministerstvu kultury:
http://www.mkcr.cz/cz/cirkve-a-nabozenske-spolecnosti/majetkove-narovnani/rozsah-puvodniho-cirkevniho-majetku-123124/
Docela nechápu, proč nemají seznamy v excelu i s vyčíslením pozoruhodných tržních cen. Neb žádný restituent z řad občanů nebyl náhradami takto zvýhodněn - budou následovat i nějaké soudy? Nebo pan Sokol už žádného takového restituent mezi svými zákazníky nemá?
Nu, musí-li to být, vydala bych úplně všechno, co jde (i ona umělecká díla) a k co mají církve řádně doložené - ať si majitel poté hlídá, udržuje a pojistí vše sám a stát udržuje a opravuje jen to, co mu zůstane. A za to, co vydat nelze, náhrady stejné jako u restitucí fyzických osob - úřední ceny. Zaplatit ihned - to už nám státní dluh zase tolik nenavýší a církve ze státního rovněž přestat financovat ihned. Pokud církev něco fyzicky přebrat nemíní, náhradu žádnou.
A ať se nikdo nevymlouvá, že některé vlastnické doklady zničily povodně. Pražské arcibuskupství snad zaplaveno nebylo a dá se reálně předpokládat, že seznamy církevního majetku byly vyhotoveny již před velkou vodou.
Nemyslím, že ústavní soud něco nově rozhodne.
30. 05. 2013 | 09:22

antisoudruh napsal(a):

Joe Ratata,
dnes platy duchovních platí stát. Po privatizaci už nebude. Jenže to není vše. Česká republika měla "dobu hájení" v níž platila jen určitým duchovním. Tato doba hájení končí. Stát bude nucen platit všem duchovním jejich platy - pokud je nezprivatizuje. Jinými slovy se budete moci přihlásit do nějaké sekty, oni z vás udělají podle svých pravidel duchovního a stát vám bude donucen hradit měsíční plat. Umíte si představit, kolik "duchovních" na to čeká? A až se to roznese, bude každý Cigán, bezdomovec,... prostě každý nefachčenko duchovním v nějaké církvi či sektě.
Dokud je stát majitelem církví nese za ně i zodpovědnost.
A to pmíjím, že stát církevní majetky zestátnil - ukradl, tudíž by bylo vhodné majetek vrátit.
30. 05. 2013 | 09:25

jarpor napsal(a):

Na jedné straně pokřik, aby zlodějům byl nakradený majetek sebrán a navrácen poškozeným...
a na druhé straně, když zlodějem byl komunistický stát, pokřik, aby tato zlodějna se navracela, až zloděj na to bude mít, případně, aby poškozeným / nebo jejich právním nástupcům, kteří důkazní břemeno poškození musí sami prokázat / zloděj nic nevracel...

To je páně Zaorálkova / a nejen jeho / "rovina"...
Z čeho asi tato schizofrenie plyne?
Z právního cítění, kterým se včera tento pán u ÚS tak oháněl ? No nevím... nemyslím si...
Spíše z pocitu potřeby páně Zaorálka, socialistů a komunistů vůbec, aby stát /zloděj v tomto případě/ dál měl kontrolu nad "navrácenými", dříve ukradenými majetky...

Dnes je tato snaha směrem k majetkům církví... kdo ví, zítra tu myšlenku pojmou oražověrudí směrem k neziskovkám... pozítří... ke spolkům včelařů, modelářů, myslivců... ke komu ?

Zloděj má být potrestán a nakradený majetek mu má být sebrán a navrácen tomu, komu byl ukraden. Bez vyjímky.

Hezký den
30. 05. 2013 | 09:26

Arcibiskupka napsal(a):

Nezbývá než revoluce a navrácení majetku lidu.
30. 05. 2013 | 09:30

rejpal napsal(a):

antisoudruh
Ale z čeho plyne morální povinnost státu platit duchovní? Existuje nějaký zákon, ale stačilo by ho zrušit, a bylo by po povinnosti.
Že spousta církví vzniká proto, aby se vyhnuly placení daní, je zjevné. Historie vzniku scientistů v USA je poučná.
jarpor
Byl Masaryk zlodějem?
30. 05. 2013 | 09:32

Proč ne napsal(a):

antisoudruh,

lehká pomoc. Obyvatelstvo je převážně ateistické. Stát má vyjadřovat a chránit zájem většiny. Zrušit tedy s okamžitou platností všechny finanční injekce státu církvím, vrátit církvím pouze to, co doloží vlastnickým listem, kde majetek získaly darem a ať si církve financují jejich ovečky. Pokud je ve společenském zájmu údržba církevních a kulturních památek, př. charita, můžou si církve požádat stejně jako neziskovky o státnéí dotace. Není žádného důvodu aby si většina ateistů platila a štědře vydržovala nějakou ideologii kterou nesdílí. Navíc církev byla v historii prokatzatelně TOTALITNÍ organizací. Precedent by mohl znamenat, že by si i KSČ mohla nárokovat vrácení majetku a státní vydržování svých politiků.
30. 05. 2013 | 09:37

Daniš napsal(a):

Pane Sokole, vždyť to je jeden velký podvod.
Církve které prokazatelně vlastnily majetek, který byl zabavený po r 48, mohly doložit a žádat navrácení v řádné restituci stejně jako kterýkoliv jiný občan a organizace. PROČ TO NEUDĚLALY??
Jakým právem se skupina občanů prohlásí za církev, A STÁT JE POVINNEN JIM ZABEZPEČIT ŽIVOBYTÍ? Pokud provozují školská zařízení, nemocnice a hospicy, dostanou za svoji práci zaplaceno stejně jako jiná obdobná organizece necírkevní. Modlit se musí za své, nevím proč by to platili nevěřící.
Tím zbývá vlastně jen péče o kostely, ale zase,jiný občan nebo právní subjekt který je majitelem kulturně chráněné památky- domu- také musí umět tyto udržet za stávajících podmínek. Proč ne církev.?
Zbývá otázka napravení křivd, Pokud farář nebo mnich pěstoval zeleninu na církevním pozemku a z výtěžku postavil kostel, a komunisti zabavili po r 48, samozřejmě vrátit v ŘÁDNÉ RESTITUCI JAKO KAŽDÝ JINÝ. Církev ale získala majetek zase většinou konfiskacemi po Bílé Hoře, povinnými desátky, daněmi a konfiskacemi jiných forem v různých historických dobách. Zabavoval jim to už Josef II, poté i Masarykova Republika, režim před r,48 i po něm, tedy církev získala násilnou konfiskací a ztratila jinou konfiskací, o morálce tedy nemůže být řeč.
Výsledek- celé je to velký podvod, mocenská hra, kterou zaplatí krutě občané ČR.
30. 05. 2013 | 09:42

jarpor napsal(a):

rejpal

Byl Masaryk před 25. 2. 1948 nebo po něm ?

Maximus

"Takže žádná restituce a už vůbec ne církevního sporného majetku, měla se udělat tlustá čára a začít od začátku. ....
P.S.
Nemluví ze mě závist, podnikáním jsem si pomohl ke slušnému majetku a financím,..."

Tož pane Maxime, nepřeji Vám, aby Vám někdo "vybílil majetek" / a je jedno zda to bude fyzický zloděj či státní režim/ a pak se slovy - Hele, kámo, uděláme tlustou čáru... co jsme si to jsme si, začnem od začátku - ... Vás poplácal po zádech...

Hezký den
30. 05. 2013 | 09:42

Matrix napsal(a):

Byl Masaryk zlodějem?

Nikoliv, majetek byl církvi proplacen.
30. 05. 2013 | 09:47

Matrix napsal(a):

Rejpal
Vám ale nepřijde absurdní, když má stát "vracet" něco, o čem se vůbec neví, komu to patřilo?

Ty zápisy o vlastnictví pozemků v zemských deskách jsou co? Recept staré Blažkové?
30. 05. 2013 | 09:49

Jiří Orwell napsal(a):

Matrix,

těžko můžeš někomu ukrást něco co má od tebe v užívání.
30. 05. 2013 | 09:50

český maloměšťák napsal(a):

1. Každá civilizace musí umět využívat zdrojů, které má k dispozici tak, aby to vedlo k řešení problémů, které před ní stojí. Investovat je pak nutno především tam, kde mezní výnosy ve vztahu k vkladům je buď třeba udrřet alespoň v té výši jaké jsou, anebo tam, kde je možnost zisků.
2. Církve problémy buď neřeší vůbec /jejich primární činnost spíše tyto problémy banalizuje, zastírá, někdy dokonce prohlubuje - viz islámské země současnosti, Evropa minulosti....jejich sekundárním činnost - charita adt. řeší často problémy, které by nenastaly, kdyby zdroje , které požírají samotné církve byly investovány do institucí zmíněných v bodě 1/, nebo se chovají tak, ře požadují zdroje , aby mohly řešit problémy vznikající podinvestováním jinde. Což se hezky ukazuje v aktuální realitě ČR - kdy ministr Kalousek na jedné straně škrtí a utahuje - přičemž straší bankrotem a zadluženou budoucností...aby stejným dechem prosadil tkzv. církevní restituce - tedy zadlužení nejen této, ale i následujících generací, zadlužení je pak investicí prodělečnou, zejména v situaci kdy nejen EU a IMF volají po tom ať ČR podpoří růst.
3. Když tedy církve - tak pak také ostatní právnické osoby - jinak by šlo o diskriminaci.
4. Když tedy je výchozím stanoviskem tvrzení, že ukradené /nebo nakradené ?!?/ s emá vždy vrátit, a to i kdyby došlo k tomu, že vrací ti daňoví poplatníci, kteří nic neukradli, dokonce i ti, co se ještě nenarodili...pak je zcela na místě dohledat a vrátit např. i tkzv. ponělohorské konfiskáty, doporučil bych např. knihu. T. V. Bílek : Dějiny konfiskací v Čechách po r. 1618, tam je vše dopodrobna zpracováno....pokud nychom zohlednili fakt ušlých zisků, náhrad za majetekm inflaci...mohl by se šikovný advokát dostat k obchodnímu případu ve výši tak několik bilionů korun.
5. Pokud tedy duchovní měli možnost majetek užívat i v době kdy jim nepatřil, byli daňově zvýhodněni ba dokonce docházelo i k dotacím do provozu či do oprav majetku ve vztahu k jiným subjektům, a to i kdyby šlo o pozdější restituenty. Je tak nutné z hlediska elementární logiky a spravedlnosti, aby došlo v tomto směru k vyrovnání s těmi, komu byl majetek odebrám , nedostávali žádný plat za výkon toho povolání, který byl s původním majetkem spjat, žádné dotace na opravy svého stávajícího majetku - pokud vůbec nějaký uýívali, často dokonce musili platit nájem za užívání cizího majetku....
6. Těmto restituentům by měl být také vyplácen plat i do budoucna a nejen jim, ale i takovým lidem , jako jsou šlenové rybářských spolků, myslivcům, sokolům. ale i dalším těm, kdo vykonávají mnohdy prospěšnější činnost z hlediska udržení civilizace než je šíření bludů. Včetně zohlednění inflace.
Pčičemž by mělo dojít k finančnímu odškodnění i těch subjektů, které v době odebírání majetku žádný neměly, potažmo i těch, které tehdy neexistovaly, ale existují dnes.

Jinak by došlo opět ke křivdám , k hrubému porušení zásad rovnému přístupu k právu tak, že výsledkem je měřící stejně všem.

P.S. Posléze bychom snad mohli přistopit i k vyrovnání se s Kelty, pomocí testů DNA lze dohledat i toto, majetek a tedy i odškodnění by pak bylo vyčísleno jako suma vešker=ho bohatství vytvořeného za dobu, kdy Keltové nemohli být vládci této země /ale zcela jistě by se zdroji naložili minimálně stejně kvalitně jako ti, co jim prostor zabrali/ plus cca takovžch dvěstě let dalčích , plus inflace. To by bylo sprévné, snad by s tím dotyční souhlasili.

Šikovný právník by si tak mohl přijít na docela slušné peníze.
Protože důkazní břemeno by samozřejmě bylo na státu - to on by musel najít oprávněné osoby, nejlépe všechny, či alespoň větší část z nich.

Takto by mohla být konečně civilizace , bažící po spravedlnosti, náležitě uspokojena.
Protože s nendrtálci by asi dialog vázl, soudní pře by se tak asi neúměrně protahovala - to by bylo zase nespravedlivé ve vztahu k advokátům, i oni si musí platit různé výdaje a šetřit na pobyt ve švýcarském sanatoriu.
30. 05. 2013 | 09:52

Silvie napsal(a):

Kdyby Sokol neobhajoval nějakou špinavost (zločinné"podnikatele", círk.tunel, exekutory) ,tak bych byla vyloženě nesvá.

Ten člověk bude mít příšernou karmu.
30. 05. 2013 | 09:54

dříve čtenář napsal(a):

Jarpor - tak celé naší republice kalouskovláda poplácala po zádech, křídou po zemi popsala odkud až kam a rozdala majetek církvím. Však my to zaplatíme...
A jak já k tomu příjdu, když s církevním majetkem nemám nic společného?
No však realitní supi se už slétají.
30. 05. 2013 | 09:57

Matrix napsal(a):

Jiří Orwell

Za co tedy Masarak v roce 1919 a "demokraté" v roce 1947 proplácely a měli proplácet církvi pozemky když nebyli jejich? Nějaká chybka ne?
30. 05. 2013 | 09:57

český maloměšťák napsal(a):

Pokud majetek osoby A ukradla osoba B a pak došlo k tomu, že byl majetek zabrán osobou C, přičemž lze s jistou mírou opatrnosti tvrdit, že osoba C je z velké části zástupcem osoby A...pak je právě že navrácení majetku osobě B krádeží, nebo přinejmenším je to podivná spravedlnost. Pokud pak osoby A i C po celou tu doby vyplácely osobě B důchod - a mají jejmvyplácet i nadále, pak ten, kdo se něčeho takového zastává...by byl v době slavných římských panovníků /těch rozumných z nich/, v době kde jsou kořeny našeho práva....byl by zmrskán a posléze hozen lvům.
V Kraďákově je oslavován či opakovaně volen, potažmo je zván k zastupování ještě větších gaunerů než je on sám. Což je tedy naštěstí zřídka - po amnestii je totiž nesnadné sehnat potřebný materiál.
30. 05. 2013 | 10:00

Xury napsal(a):

Pro rejpala:
netuším, jak jste přišel na to, že stát bude vracet církvím něco, o čem se neví, komu to patřilo. Zákon říká jednoznačně, že povinná osoba vydá věc na základě prokázání vlastnictví po 25.únoru 1948.
Osobně se mi zdá logické spojit restituce s odlukou, protože spolu souvisí. Jistě je možné říci, že víra je věcí soukromou, ale tím spíš by mělo dojít k restitucím, aby mohlo dojít k oddělení církví od státu a jeho rozpočtu.
30. 05. 2013 | 10:00

Carlos V. napsal(a):

český maloměšťák : rozumně sepsáno s jednou výhradou - podle všeho (a názorů okolí) jsem neandrtálcem. O dohodě o restitucích budu diskutovat tvrdě, ale vstřícně a rychle.
30. 05. 2013 | 10:02

Silvie napsal(a):

Já bych byla v klidu.

I když jim to formálně vrátí, tak jim to stejně zase vezmou.
I Vatikán to má spočítané.
Dost se mi líbil optimismus katolíků, kteří pravili, že stát už tu nebude,ale katolická církev bude existovat stále.
Nejdřív by se měli poptat imámů , jestli jim to dovolí.

A komický byl Mareček Bendů v Událostech - jen kulil bazedovková očka a na otázky odpovídal - "já se směju". Výživná a přínosná diskuse jen co je pravda.
Všechny státy se prý s církvemi vyrovnaly. Ale tak velkoryse rozhodně nikde, ani v Polsku. Lež na lež...

Historie se bude nutně opakovat - vzhledem k oprásklosti politiků a systematickému zbídačování národa je to nevyhnutelné.
Dříve trestala vrchnost poddané dráby a zavírala je do šatlavy, dnes používá exekutorské mafie, jimž nás vydala zcela do jejich rukou a ponechala bez elementární ochrany státu.

Papińák syčí v celé Evropě a vypadá to na nějakou výživnou kontinentální revoluci.
Jedinou kapitalistickou zemí nejspíš zůstane Rusko.
30. 05. 2013 | 10:03

Ať žije Duka . Viváát !! napsal(a):

Zebereme nemocným lidem nemocenskou a bude na restituce . Prodavačka 58 let , za svou poctivou práci ,nikdy nezaměstnaná a nepobírala podporu , nyní z vážnych zdravotních důvodu na nemocenské má nemocenskou poctivých 3500 Korun Českých . Toto je skutečnost a ták ti co zařidili restituce a krátili nemocnýn lidem nemocenskou si to představujou .
30. 05. 2013 | 10:06

hawk napsal(a):

Pane Sokole,
dobře napsáno, včetně analýzy. Pod tohle se klidně podepíšu. To, že většina národa nemá žádné právní povědomí, je jen smutná pravda a podle toho to tu bude vypadat.
30. 05. 2013 | 10:07

český maloměšťák napsal(a):

Carlos V
Co může být na hořké ironii rozumného ?

Vy jste neandrtálcem ?
V tom případě berete úplně vše a navíc po dobu 10 tisíc let budete dostávat plat minimálně ve výši Kalouskova, plus inflace, of course.
Nebojte se - Sokol vám to vysoudí - on má dobré nápady, strčí spravedlnost do šuplíku a už je to hotový.
30. 05. 2013 | 10:07

jarpor napsal(a):

dříve čtenář

"A jak já k tomu příjdu, když s církevním majetkem nemám nic společného?"

To jsme dva...
Absolutní spravedlnost neexistuje... a pokud souhlasíte s mým :
"Zloděj má být potrestán a nakradený majetek mu má být sebrán a navrácen tomu, komu byl ukraden. Bez vyjímky." pak byste neměl mít problém se s touto skutečností vyrovnat... Pokud ovšem trpíte schizofrenií...

Mějte se.

Daniš
"Církve které prokazatelně vlastnily majetek, který byl zabavený po r 48, mohly doložit a žádat navrácení v řádné restituci stejně jako kterýkoliv jiný občan a organizace. PROČ TO NEUDĚLALY??"

Nebylo by od věci, než něco napíšete, tak se podívat do zákonů o "řádné restituci", kdo byl oprávněn o navrácení požádat...
Nebudete pak psát nesmysly... a pokládat hloupé otázky.

I Vy se mějte...
30. 05. 2013 | 10:11

Matrix napsal(a):

hawk

S tím právním povědomím máš bohužel pravdu:

"I když jim to formálně vrátí, tak jim to stejně zase vezmou."
30. 05. 2013 | 10:11

rejpal napsal(a):

Xury
Na to jsem nepřišel já. Ale poukazuje na to spousta lidí, kteří se danou věcí zabývají. A v podstatě nikdo tu námitku nevyvrátil fakty. Osobně vidím problém v restitucích (obecně) v tom, že se vezme nějaké datum a stav věcí se vrátí k tomuto datu. Jenže věci mají nějaký vývoj. Není tam diskontinuita - pak se to řeší výjimkami, ale v momentě, kdy se udělá jedna, je logické, že vznikne poptávka po dalších.
Mně to spojení restitucí s odlukou přijde velmi nešťastné. Jde totiž o dvě naprosto odlišné věci: vypořádání s minulostí a nastavení nějakých paramtrů pro hudoucnost. Ve hře jsou obrovské sumy a nikdo vlastně pořádně neví, co se vztahuje k čemu. Kdybychom se separátně bavili o tom, co se vrací z důvodu ukradení (eventuálně nějak a jak kompenzuje) a o tom, jak chce řešit stát odluku, bylo by to průhledné, jedna věc by nezávisela na druhé - To že spousta věcí souvisí s jinými není důvodem, aby se dělal jeden univerzální zákon na vše (nadsázka). Ono je to nešťastné i z jiného důvodu: mohu mít naprosto odlišný názor na to, zda se mají vracet ukradené věci, a zda se má stát podílet na privátní činnosti (a jak). Aspoň takhle to vnímám.
30. 05. 2013 | 10:14

Xury napsal(a):

Pro Silvii:
"Všechny státy se prý s církvemi vyrovnaly. Ale tak velkoryse rozhodně nikde, ani v Polsku." - v Polsku ovšem církev nezanedbatelnou část majetku restituovala a navíc dále funguje církevní fond dotovaný ze SR. Kromě toho mají církve řadu daňových výhod apod.
30. 05. 2013 | 10:14

český maloměšťák napsal(a):

Matrix napsal(a):
Jiří Orwell

Za co tedy Masarak v roce 1919 a "demokraté" v roce 1947 proplácely a měli proplácet církvi pozemky když nebyli jejich? Nějaká chybka ne?
30. 05. 2013 | 09:57
--------
Dokonce dvě...a hned hrubky /třetí třída obecné/.
Vy jste asi absolvoval církevní gymnásium , že ?

Hezký den.
30. 05. 2013 | 10:15

hawk napsal(a):

Matrix

...i to může být pravda, kdo ví.
30. 05. 2013 | 10:15

vasja napsal(a):

Ja myslim, že navrhovatel už nemá u Ú. soudu šanci, páč tim, že ho tam zastupoval Zlojed Luboš Psojed, to všechno prokaučoval.
30. 05. 2013 | 10:19

Xury napsal(a):

Pro rejpala:
nemůžu si pomoct, ten zákon mluví jasně - pokud existují doklady o vlastnictví majetku k 28.2.1948 a ten majetek je v rukou státu, tak bude vydán. Necchápu, co na tom kdo nemůže pochopit.
Nesouhlasím s tím, že jde o odlišné věci. Je evidentní, že spolu souvisí. Jestiže stát sebral církvím majetek a namísto toho jim začal vyplácet nějaký objem peněz, tak když řeší, jak církve oddělit od státu logicky se musí vrátit k tomu zabranému majetku. To, že vy např. nechcete nic vracet ani platit je sice možná v Česku rozšířený názor, ale to neznamená, že je správný nebo oprávněný.
30. 05. 2013 | 10:20

Matrix napsal(a):

český maloměšťák

Máš něco k věci?
30. 05. 2013 | 10:20

jarpor napsal(a):

Silvie

"A komický byl Mareček Bendů v Událostech - jen kulil bazedovková očka a na otázky odpovídal - "já se směju". Výživná a přínosná diskuse jen co je pravda."

Jací debatéři, taková diskuse.
Jeho oponent, jistý Lubošek Zaorálkův /abych se vyrovnal podtextu, jaký jste přisoudila jménu jednoho z diskutujících/ nebyl komický.
Byl trapný zjevnými neznalostmi, co je v onom diskutovaném zákonu explicitně napsáno... což připadalo směšné nejen jeho spoludiskutujícímu... když se vyhnu slovu asi lépe vystihujícímu... Byl to prostě Lubošek... takový Brouk Pytlík, všechno vím, všechno znám, práce všeho druhu...
Doporučuji ke zhlédnutí jeho závěrečnou řeč před ÚS... kde si jednání soudu spletl s předvolebním shromážděním na náměstí...

Hezký den
30. 05. 2013 | 10:23

Silvie napsal(a):

xury
NIKDE nebyl vracen majetek v takovém rozsahu jako u nás!

Nemluvě o tom, že stát "vrací" zhodnocený! a restaurovaný majetek a dál vyplací a ještě mnoho let vyplácet bude i círk.zaměstnance.

Můžete mi vysvětlit, proč by měla mít církev (a to speciálně jedna) daňové výhody? Z jakého titulu?
Vezměte laskavě v úvahu, že v Čechách má zcela jiné postavení,nežli v bigotním Polsku.
Disproporce mezi objemem "navraceného" hmotného i nehmotného majetku a jejím přijímáním v tomto sekulárním státě je do očí bijící.
30. 05. 2013 | 10:26

Carlos V. napsal(a):

Z jiné strany. Škoda, že vláda nedohodla lepší podmínky. Ale už je to podepsané a těžko to kdy kdo shodí.

Teď je třeba dívat se na kroky budoucí. Tedy - kotrolovat, aby se omylem nevydalo něco, co se vydat nemusí. A zejména - tvrdě kontrolovat a v rámci možností minimalizovat ty platby církvím, které minimalizovat jdou.

Vzpomeňme si, jak se škrtalo na mzdových prostředcích pro celou státem placenou sféru, jen církvím ne. Něco takového už nesmí nastat. V rámci možností je třeba minimalizovat průběžné platby církvím na minimum.

A co zejména - nedopustit jakékoliv další platby církvím, a to z jakéhokoliv titulu. Zdrojů, byť zčásti budoucích, mají přehršel a banky jim rády půjčí na charitu i opravu kostelů.
30. 05. 2013 | 10:26

hawk napsal(a):

jarpor

Jo, jo, Luboček byl mimo mísu, neřešil ústavní právo (či zmíněné z prstu vycucané neprávo)ale hrál si zade na Gottwalda, při tom vlastně, jako obyčejně, neřekl nic. Možná proto, že má za ta léta naučené fráze a o životě, natož právu, neví vůbec nic.
30. 05. 2013 | 10:28

Dalimír napsal(a):

Nejlépe by bylo vše sakumprask znovu znárodnit ! Ještě bych zakázal různé pochybné spolky a sekty které snad jen čert miluje ! Odpad společnosti tam chodí stejně jen chlastat a dělat různé nepřístojnosti ! Však se ví co se třeba děje v mysliveckých spolcích atd. ! Tito ochmelci kdyby se raději více věnovali doma rodinám udělali by rozhodně lépe ! A to je jen špička ledovce !V česku poctivá demogracie nebude nikdy fungovat ,vždy budou mít navrch ti největší mizerové tečka
30. 05. 2013 | 10:29

Silvie napsal(a):

Jarpor
Podle mého soudu se Zaorálek ptal na podstatné věci, ale Benda zásadně neodpovídal nebo mlžil.

Neodpověděl např. na to, které konkrétní pozemky připadnou církvi, jaká bude cena jednotlivých pozemků atd.
Operovat infantilně - "já se směju", je přiblblé (leč u Bendy nepřekvapí).

Celý ten tunel je stejně netransparentní jako byla celá privatizace.
Nechat si podruhé ukrást židli zpod zadku je známkou rezignovanosti a neschopnosti tohoto národa prosadit vlastní vůli!
30. 05. 2013 | 10:30

Daniš napsal(a):

Xury, vy jste naivní jak malé děcko. Pokud existují doklady o tom že církev vlastnila právoplatně nějaký majetek k únoru 48 a byl jim zabaven, mohli ho dostat v restituci jako každý jiný již v 90.tých letech. Nestalo se, tedy jde o něco uplně jiného než o restituce a nápravy křivd. Jde o mocenskou hru a megazlodějinu kterou krutě zaplatí občané ČR.
.
Stačí si odpovědět na otázku proč není u zákona jasně vymezeno a doklady prokázáno o jaký majetek se jedná. Kdo a jak přišel na tu sumu peněz kterou by měli dostat.?
30. 05. 2013 | 10:32

Ať žije Duka . Viváát !! napsal(a):

vasja
Nikdo nezná budoucnost . Třeba za 5 let to už bude po druhých volbách nebo za rok a půl nebo ,nebo za 10 let. Ten nejvyšší se raději nepodepsal ,jenom restituce posvětil .
30. 05. 2013 | 10:32

český maloměšťák napsal(a):

Carlos v
To je ale nemožné. Byla by to diskriminace, kdyby církví zřízené či vlastněné školy, nemocnice, sociální organizace...nedostávaly to, co dostávají jejich soukromí či státní mladší brtříčci a sestžičky. Bylo by to protiprávní.
Ostatně myslím si, že i na opravu některých jimi vlastněných staveb se peníze budou musit najít...peníze daňových poplatníků.
Samozřejmě ře se to týká i europeněz - tam lze možná očekávat vůbec největší horlivost Kalousků a podobných chemiků.

Čistě mezi námi ....a kdo by to měl kontrolovat, dohlížet na to - tak jak chcete Vy ? Vždyť zde v Kraďákově je zpolitizováno už téměř všecko...i to pomazánkové máslo, kde tam kontrolní či správní instituce.
A Ústavní soud ?
Ten například ve vztahu k šizuňk amnestii prohlásí, že skutečnost bude popisovat tak, že se jí vůbec nebude zabývat.
Včera pak odmítne popis rozčířit o svědecké výpovědi. Poslanecké výpovědi !! Tedy těch, díky nimž má vúbec Ústavní soud možnost existence, i on byl zřízen z vůle lidu..
Co chcete po takovém Ústavním soudu ? Dyť jsou tam rádi, když jim ve tři odtroubí padla a občas zvýší plat.
30. 05. 2013 | 10:37

Xury napsal(a):

Pro Silvii:
koukám, že máte stejný problém s chápáním jako Zaorálek.
bylo mu jasně řečeno, že ustanovení církevního restitučního zákona jsou identická s ustanoveními předchozích restitucí a nic, vůbec nezabral. Bylo mu řečeno, že oprávněné osoby musí prokázat vlastnictví k požadovanému majetku a zase žádná reakce. Ne, že by mne to překvapilo, protože ho považuji za jednoho z nejhloupějších politiků ČSSD.

Co se toho daňového zvýhodnění týče, tak co třeba díky charitativní činnosti?
A jak víte v jakém rozsahu bude ten majetek vydán? Zatím není jasné o co vše církve požádají. Ta poznámka o zhodnoceném majetku je už úplně mimo mísu.
30. 05. 2013 | 10:39

resl napsal(a):

Na druhou stranu víte jak se státu uleví, nebude dotovat opravy církevního majetku / jé, to je blbý, my stát už nebudeme moc rozkrást dotace EU/, nebude se starat o platy pro církve, nebude se muset starat o polnosti /stejně to stát neumí a nezajímá ho to, jen v případě pronájmu a úplatku od svých straníků/. Církev nemá jen kněze, který se cpe denně šunkou, že bolševici, církve taky mají své služebníky, sestry v hospicích, dětských domovech, domovech důchodců a všud tam, kd by stát svou polepšenou uklizečku z ulice, nikdy neuměl zaplatit. A tak zbyde-li z mandatorních výdajů nějaká miliarda, může přijít na důchody, vzdělání, socální problémy, nezaměstnanost atd. Jenže závist a hlupáctví pěstované komunisty, zůstává v mnohých hlavách dál, takže žádné vysvětlování, ale zákon na vás.
30. 05. 2013 | 10:39

Silvie napsal(a):

Nechápu, jak může ještě nějaký naiva (zainteresované vyčůránky nepočítám) věřit, že v tomto státě něco probíhá zákonnou cestou.

Xury, jste zřejmě nepoučitelný.
Počkejte, jaký nastane cvrkot, až se vrhnou Hávové a spol. na kořist.
Háva se prý chystá podnikat v lesnictví.

Kolikrát pak budeme ještě vytunelovanou církev "odškodňovat"?
30. 05. 2013 | 10:40

Joe Ratata napsal(a):

Xury
Pokud církev prokáže,že nějaký majetek po 25.2.1948 vlastnila a neměla k němu jen užívací právo,nechť je jí majetek vrácen nebo nahrazen.
Stát by měl ale současně přestat vyplácet mzdy těm duchovním,jež nevykonávají činnost pro stát(např.řádové sestry v nemocnicích a hospicech).
Nechápu,proč mám nadále platit jakési polské faráře,obracející české neznabohy na víru pravou.
30. 05. 2013 | 10:41

Silvie napsal(a):

resl
Za ty miliardy bychom mohli postavit hospic s pozlacenými vodovodními kohoutky v každém okresním městě.
30. 05. 2013 | 10:42

hawk napsal(a):

Silvie

Moc čtete noviny nebo se díváte na zprávy. Je to jako byste opsala některé pasáže našich hloupých novinářů. Protože ti mají svůj příběh a nic jiného, ani realita, je nezajímá.

To je přece jedno, kdo kde podniká, ne? Záleží na způsobu a nabytí. Ale to je asi jedno, tady na tom blogu je to místy k pláči nad našimi spoluobčany.
30. 05. 2013 | 10:43

Xury napsal(a):

Pro Daniše:
když o něčem nevíte, tak neblábolte kraviny. Církev o takový majetek požádat nemohla, protože byl z restitucí vyňat s tím, že bude řešen separátně v rámci samostatné církevní restituce. Církvím byly vydány jen budovy vysloveně sakrálního charakteru, a to výčtovým zákonem č. 298/1990 Sb :
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BD%C4%8Dtov%C3%BD_z%C3%A1kon
30. 05. 2013 | 10:43

český maloměšťák napsal(a):

hawk
Lubočkem jej nazýváte proto, abyste získal výhodu, potažmo relativně zvýšil své malé a mizerné ego...ale vem to nešť.
Zaorálkův projev byl dobrý, on nemůže za to, že se na lrávnických fakultách nezabávají epistemologií, líčil věc v hlubších souvislostech, v mnoha ohledech správně nejen logicky ale i eticky.

To vaše flašinety drhnou a kvílejí jak bláznivé jeptišky v Cambrai.

http://www.kosmas.cz/knihy/166131/jak-si-lide-hraji/ukazka/3048/jak-si-lide-hraji-auto_preview.pdf
30. 05. 2013 | 10:44

český maloměšťák napsal(a):

profesor resl napsal(a):
Na druhou stranu víte jak se státu uleví, nebude dotovat opravy církevního majetku / jé, to je blbý, my stát už nebudeme moc rozkrást dotace EU/,
xxxxxxxxxxxxxxx
Dokažte to.
30. 05. 2013 | 10:46

Dominik Muka napsal(a):

Zda se, ze nikomu nevadi, ze ma byt odskodnena TOTALITNI IDEOLOGICKA organizace, ktera svou viru nasilne vnucovala, vrazdila, mucila, upalovala. Proc je vlastne zakazana
KSC?
30. 05. 2013 | 10:46

hawk napsal(a):

český maloměšťák

No jo, to víš že jo, jen klid :-) Luboček je génius, jeden z mnoha oranžových komunistů. :-) :-)
30. 05. 2013 | 10:46

Carlos V. napsal(a):

český maloměšťák : řekněmě, že minimalizovat platby v církvím, ale samozřejmě v zákonném rozsahu. Třeba i za cenu úpravy zákona.

Kdo by to kontroloval ? Ouvej. Jedni politici rozdaj/rozkradou, druzí to nezkontrolujou či se nechaj podplatit.

Se mi nedivte, že horuju pro minimální stát a koketuju s myšlenkou přímé demokracie...
30. 05. 2013 | 10:47

Ládik!!! napsal(a):

S textem souhlasím, až na 2 pravopisné hrubky:
"...potíže obcí, které v katastrálním území měli blokovaný majetek..."
"...v podobě jakou předváděly komunisté".
30. 05. 2013 | 10:48

vasja napsal(a):

Ať žije Duka . Viváát !! napsal(a):
vasja
Nikdo nezná budoucnost . Třeba za 5 let to už bude po druhých volbách nebo za rok a půl nebo ,nebo za 10 let. Ten nejvyšší se raději nepodepsal ,jenom restituce posvětil.
------------------
Ať žije Duka . Viváát !!
To je fakt. Nikdo neví.
Třebas ten psík byl nedovařenej a ......

http://cs.wikipedia.org/wiki/Tasemnice_ps%C3%AD
30. 05. 2013 | 10:49

hawk napsal(a):

Carlos V.

Téměř dobrý, jen upřesním....všichni kradou (politici), jak sami říkají "o tom je shoda napříč politickým spektrem". :-) Čím déle tam jsou, tím více a sofistikovaněji. Ti noví (VV) kradli pitmně, protože byli noví, neznalí a správně si mysleli, že na to mají krátký čas, že už ho víc nedostanou :-)
30. 05. 2013 | 10:50

Daniš napsal(a):

Xury, vy jste hodně zmatený fanatik. Můžete odpovědět na jednoduchou otázku proč církve nepostupovali jako všichni ostatní kdo restituovali v 90. tých letech. Tedy vyhledat doklady že majetek patřil k únoru 48 naší církvi, farnosti, řádu- doložit vlatsnictví a právní kontinuitu nárokujícího subjektu, dát to na soud a ten pravomocně rozhodne. Tečka. Vždy%t to tak dělal i Junák, požárníci, samozřejmě rodiny a jejich dědici.
Rád bych znal i stanovisko Sokola.
30. 05. 2013 | 10:51

český maloměšťák napsal(a):

hawk
Co ukradly VV ?
30. 05. 2013 | 10:51

luza napsal(a):

Jsem rad, ze nasi stradajici cirkevni ratri sestry dostanou od nas nevericich stedry darek, aby obli lepe sirit svoi ideologii. Doufam ze otec Duka jiz nebude hladovet.
30. 05. 2013 | 10:55

Matrix napsal(a):

Silvie

"Kolikrát pak budeme ještě vytunelovanou církev "odškodňovat"?"

On stát odškodňoval nějakého restituenta, který rozfrcal svůj vrácený majetek? Můžete uvést zdroj?
30. 05. 2013 | 10:57

Matrix napsal(a):

Daniš

Negramotnost je sviňa co?
30. 05. 2013 | 10:58

kocman napsal(a):

Moc keců.Nic jim nedejme,ať odírají své ovečky.
Dejte mi moc(jakou má tahle zk.....á vláda) a bude po problému.Majetek zůstane státu,nic se nebude rozdávat ani prodávat.
Každý ví,že nemovitost se,na rozdíl od peněz,nevypaří.A protože zeměkoule se bez božího zásahu zvětšovat nebude,budou pozemky čím dál tím dražší.Na rozdíl od Klause,Nečase a dalších podobných blbů si myslím,že stát má být bohatý,jinak s ním vyjebou(jiný výraz není přiléhavější) bohatí soukromníci.
30. 05. 2013 | 11:00

Čankajšek napsal(a):

Kdo se nepoučil z historie, zaslouží si ji zopakovat. Ukazuje se, že soudy, vč. Ústavního, jsou na šibaly krátké. Jediným řešením je vytunelovaný a rozkradený majetek znovu znárodnit a pak zprivatizovat. Tentokrát si dát pozor na různé šmejdy a šibaly, kterými se to tady jen hemží.
Strana, která by to dokázala provést je jen jedna. Ta, která po sametu zůstala jediná čistá. Schválně, jestli uhádnete její název.
30. 05. 2013 | 11:00

Pepa Řepa napsal(a):

Sokol má-po právní stránce-naprostou pravdu, jen nevím, co myslí poslední větou.

Možná hodí Karolovi lano Hollywood, ale citovat před US bláboly Kristýnky Kočí v hospodě sice potěšilo Ferdu, ale ne ctihodný soud. Zaorálek možná dostane roli Klémy, chce to jen fajfku.Bylo to na hraně kabaretu.
Zákon má ovšem slabá místa, ocenění především, ale výlety panů Broučků do doby desátků jsou dobré na internet-já bych je, mámo, všechny prdelníci naházel do Vltavy- ale ne k soudu , natož když jde o soud Ústavní.

Ústavní soud se nezabývá tím, zda bylo cosi vráceno v Horní Voltě a církevní restituce musely být vypořádány zvlášť, proto jsou na katastru plomby.Všechny partaje to věděly a neřešily.Možná hodně špatně ale hlavně tajuplně.
Teď se sosan probudil a Ferda vytáhl do boje za VéVé a senátoři byli tak blbí, že se svezli s Hrádelou a causu spojili s jednáním o VéVé.

Začíná to připomínat senátorské tažení za vlastizradu.
Hawk má pravdu, že by se mělo něco dělat s právním povědomím nás-internetových mudrců, znalých všeho.
Co ale dělá v Senátu Elsa a Antl, když se podávají takové stížnosti a žaloby to nechápu?
30. 05. 2013 | 11:00

Xury napsal(a):

Pro Silvii:
vy opravdu vykazujete až zarážející intelektuální nedostatečnost. vy si skutečně myslíte, že v těch církvích jsou blbci, kteří ničemu nerozumí? Už dnes hospodaří s majetkem v hodnotě minimálně stovek milionů nemluvě o peněžním příspěvku státu.
30. 05. 2013 | 11:00

Xury napsal(a):

Pro Daniše:
myslím, že jsem vám napsal jasnou odpověď, pokud to nechápete je vina na vašem přijímači.
30. 05. 2013 | 11:02

lser napsal(a):

to xury
Církve mohly prokazovat vlastnictví ke konkrétnímu majetku již 20 let, proč to nedělaly. Jak to, že není jasné o co církve požádají. Jak tedy tato pravicová vláda s účetním Kalouskem kvantifikovala církevní restituce. Proč došlo k jasnému nadhodnocení cen půdy a lesů oproto ostatním restituentům, atd.
Otázek je mnoho ? Daniš vás srovnává s malým děckem. Ne , to se velice plete !
30. 05. 2013 | 11:02

český maloměšťák napsal(a):

Carlos v
Tady nejde o velký stát /co USA se svými četnými regulacemi, ale i Německo/, tady jde o to, že si lidé opakovaně volí do jeho čela ty, co už jednou či vícekrát zklamali, dokonce tam volí i ty, co by v normálním státě seděli v base.

Víte proč ?
Jedni volí ze strachu, že ti druzí je připraví o majetky, druzí ze stejného strachu o nakradené majetky....jiní zase ze strachu, že je ti první připraví o zbytek jistot /důchody, přístup k zdr. péči/...jiní pak jen volí s davem.
Průser je ten, že ten strach - zejména těch co se bojí, že za své daně nedostanou žádný důchod, žádnou zdr. péči atd.... je oprávněný - protože tkzv. mafiapravice už se dokonce ani nebojí lidem slibovat např. živoření v důchodu.
Zato se jim dostane péče v podobě slavnostního, vyšňořeného posledního pomazání, nebo jak se ten slib života vščného jmenuje...a snad i místa ve společném hrobě - to pokud bude spálení dražší než pronájem bagru a buldozeru.
30. 05. 2013 | 11:02

Carlos V. napsal(a):

hawk : právě zneužívání moci poliky, tedy včetně kradení, mě vede k podpoře myšlenky přímé demokracie, kdy při široké aplikaci se politici opravdu jen vykonavatli vůle druhých.
30. 05. 2013 | 11:03

hawk napsal(a):

Pepa Řepa

..k poslední větě...co asi dělají senátoři, poslanci a vůbec zatupitelé? Myslím, že na tohle přijde každý, no každý z blogů ne :-) ale u tebe to považuju právě za tuhle řečnickou otázku.
30. 05. 2013 | 11:05

Xury napsal(a):

Pro lser:
a co kdybyste aspoň na chvíli zapnul mozkové buňky a vše si dohledal. Možná už jste se naučit používat google, tak teď máte příležitost. Ty informace tam totiž jsou. Přinejmenším byste si mohl zjistit, za které vlády byla hodnota toho majetku spočítána.
30. 05. 2013 | 11:07

hawk napsal(a):

Carlos V.

Jasně, že jo. A odvolatelnostpolitiků (poslanců, senátorů, zastupitelů) v tom samém zákoně. A konec slepených koalic, které voliči za nic neručí. Strana, která vyhraje, ať bere vše, ale bude voliči odpovědná tím, že když něco pose.e, tak má v dalším volebním období jasné stop. Protože bude viditelná a jediná.
30. 05. 2013 | 11:08

Asfalt napsal(a):

Sokol poněkud zavádí.

ÚS nikdy nevyslovil, že politická vůle musí restituovat. Ústavní soud opakovaně judikoval, že dlouhodobá nečinnost Parlamentu spočívající v nepříjetí zákona o vypořádání s církvemi je protiústavní, a to z důvodu legitimního očekávání církve, které stát vzbudil ustanovením § 29 zákona o půdě (blokační paragraf). Často citovaným je nález Pl. ÚS 9/07. Jak má vypořádání vypadat a zda vůbec restituovat, Ústavní soud nikdy nepředepsal a předepsat nesmí.
Naopak, na restituce není právní nárok, jak dokládají judikáty ESLP manželů Poláčkových a manželů Gratzingerových proti České republice ( http://mezinarodni.juristic.cz/159303/clanek/mpv1.html ) a řada dalších.

Restituce jsou čistě politické rozhodnutí, zatímco se celou dobu lže, že je nařídilo právo.

Restituce jsou návratem do původního stavu, zatímco případ Heřmanovické farnosti, kterou autor zmiňuje (aniž by uvedl jméno), je případem aplikace zásady "neprávo nemůže založit právo", tedy ne restitučním nárokem.
Výměrem Okresního národního výboru v Krnově z r. 1949 bylo rozhodnuto o výkupu nemovitostí farnosti podle z. č. 46/1948 Sb. a o výkupu byl proveden zápis do pozemkové knihy. Krajský národní výbor v Ostravě ale výměr Okresního národního výboru na základě odvolání zrušil. Nedošlo však již ke změně v pozemkové knize a stát tak zůstal formálním vlastníkem.
Farnost Heřmanovice se práva domohla soudní cestou podle obecných právních předpisů, žádný restituční zákon k tomu nepotřebovala.

Přestože se lže, že se resttituuje pro právní nárok, restituční zákon nevychází z principu vyrovnání křivdy. Křivda není objektivní právní pojem, natož aby mohla nějaký právní nárok založit. Subjektivně pojatá křivda v zákoně o restituci je pak tak velkorysá, že daruje majetek státu církvím, které by ho jinak nikdy nevysoudily.
Přitom křivka již byla napravována zákonem č. 298/1990 Sb., jímž byl výčtem převeden některý majetek do vlastnictví církví. Dalších přibližně 1887 nemovitostí z původního počtu 2665 nemovitostí žádaného církvemi bezúplatně převedla na církve Klausova vláda vládním usnesením č. 498/1996 ze dne 25.9.1996.

Autor by článek nikdy nemohl takto napsat, pokud by citoval a dokládal zdroje, které dezinterpretuje.
Doporučil bych, aby se autor kromě řádných citací naučil dělat také odstavce ve svém textu. Nebo i nepřehlednost textu je součástí manipulace?

PS:
"Lze souhlasit s těmi, kteří poukazují na to, že fakticky nešlo o znárodnění, neboť církevní majetek byl již historicky do určité míry pod kontrolou státní moci, ovšem něco jiného byla státní moc za Rakouska-Uherska případně prvé republiky a něco zcela jiného státní moc v podobě jakou předváděly komunisté."
Nejde o státní moc (vlastnosti suveréna jsou stejné tisíce let), ale o vlastnictví a dispoziční právo v triádě práv z tohoto vlastnictví, které církev neměla a z mnoha dobrých důvodů mít nemá.
30. 05. 2013 | 11:09

Matrix napsal(a):

Daniš
229/1991 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. května 1991
§ 29

Majetek církví

Majetek, jehož původním vlastníkem byly církve, náboženské
řády a kongregace, nelze převádět do vlastnictví jiným osobám do
přijetí zákonů o tomto majetku.
30. 05. 2013 | 11:10

Carlos V. napsal(a):

český maloměšťák : České kradení je systém. A ten nezměníte, když změníte pár hlav. Buď se úspěšně asimilují, nebo jsou vytěsněni na okraj mimo veškerý vliv.

Jde o nastavení systému, kde bude velmi těžké nejen krást, ale i někomu brát a někomu dávat. Vše je tak lehce zneužitelné.

Živoření v důchodu není těžké slibovat, pro mnohé to prostě je budoucí realita. Často z důvodu jejich minulých aktivit, z důvodu populační neexpanze atd. Ovšem je zrůdné předkládat lidem "řešení", jehož hlavní pointou je výdělek finančních institucí.
30. 05. 2013 | 11:12

Pepa Řepa napsal(a):

hawk
Tedy do určité míry dát návod na další restituční zákon, kterému se v budoucnu stejně nevyhneme.
--------------
jestli autor předpokládá, že ÚS zákon shodí celý a bude třeba nový, tak sosanůn nezávidím. To by byla pro novou koalici největší rána, nemohli by nevracet abylo by to na ně.
Takhle může Zaorálek říkat já nic, já vbych je taky nahátźel do Vltavy.
Nemyslím si ale, že zákon zgajluje, pouze bude mít připomínky k ocenění a kontrole při vracení, jak to pohlídat.
Uvidíme.
30. 05. 2013 | 11:13

Tak je to správné, tak to má být napsal(a):

Myslím, že je správné aby byla odškodněna totalitní organizace. Nebylo by dobré zastavit se na cestě zpátky pouze v raném kapitalismu. Pan Sokol naznačil, že následovat budou jistě další restituce. Když se zadaří odškodníme i sudetské Němce a šlechtu.

Pak zavřeme krám a žádné Česko již nebude existovat.
30. 05. 2013 | 11:15

hawk napsal(a):

Pepa Řepa

Dobrá myšlenka.Myslím, že v určitém případě skoro realita :-)
30. 05. 2013 | 11:16

antisoudruh napsal(a):

rejpal 9:32,
ano, takový zákon existuje, ale doposud má ČR vyjímku (do 31.12.2013) a stát platí jen některé duchovní (jako za totáče). Bude to jako u učitelů. Ve státní škole platí stát, v soukromé soukromník.
30. 05. 2013 | 11:17

vasja napsal(a):

Mam jasno.
Chrastí a zajce budu krást jenom v těch Dukovejch.
30. 05. 2013 | 11:18

Carlos V: napsal(a):

hawk : s odvolatelností politiků by se dalo polemizovat - zejména tedy při zachování poměrného systému. Pak by totiž politiky odvolávali většinou ti, co volili proti nim, což příliš smysl nedává. Když strana dostane 6%, tak 94% procent voličů volilo proti ní - a ti by dost možná rádi tuto menšinu odvolali.

A většinový systém ? Nepovede k tomu, že vzniknou dvě max tři strany, ve kterých se budech držet veškerá špína, uplatněná při nominaci kandidátů ? A nepovede k tomu, že klíčová budou tak rozhodnutí marketingových stratégovů a o vyhrávat budou bílé zoubky načesaných panáků, zatímco nositelé myšlenek, byť i menšinových, budou zcela mimo scénu ?
30. 05. 2013 | 11:19

Silvie napsal(a):

Pepa
Nevidím důvod, proč by to měla být pro event.vládnoucí socany rána.
Mohli by se podržet původního Beranova nárokového výčtu.
Nezapomínejte na to, že mají obrovskou občanskou podporu v této záležitosti (a to nejen příznivců ČSSD).
Kdyby nebylo EU, tak nejspíš nedostanou kromě kostelů a far nic ,což by národ kvitoval s povděkem.
30. 05. 2013 | 11:20

hawk napsal(a):

Carlos V

Hele, trocha pravy (možná nejen trocha) na tom je. Měl jsem na mysli britský systém. Strana která vyhraje bere vše. Jenže když nepochodí, tak má minimálně na příští volební období opravdu stop od voličů. Jenže tam i labouristi jsou na naše poměry tvrdá pravicová strana, to je to. Lidé jsou zvylí sami se o sebe starat, tady ne.

Jo a tu odvolatelnost jsem myslel jen na přímou demokracii, to je jasné. Záleželo by také na tom, kdo bude odvolávat a za co. To by muselo být taxativně vyjmenované v Ústavním zákoně. Ale myslím, že si rozumíme, takhle bychom tu za chvíli mohli dát dohromady paragrafové znění :-)
30. 05. 2013 | 11:24

vasja napsal(a):

Neblázněte, lidi. To že se sebere majetek z rukou politiků a úředníků, který na něm šafářujou, tak to je skvělý protikorupční opatření.
Však taky slyšíte zlodějů kvílení.
30. 05. 2013 | 11:25

Xury napsal(a):

Pro Silvii:
"Kdyby nebylo EU, tak nejspíš nedostanou kromě kostelů a far nic ,což by národ kvitoval s povděkem." - jistě Češi jsou vždycky rádi, když stát někomu něco sebere a oni mají pocit, že by z toho mohli něco mít (stejně nemají). I to je jeden z důvodů proč to tady vypadá tak, jak to vypadá.
30. 05. 2013 | 11:27

Silvie napsal(a):

Xury
Jste vážně tak naivní?
Stačí si vzpomenout, jak dopadla privatizace (přes bolševické kádry k uhlobaroům a příštím miliardářům).

Proč myslíte, že na to "vracení" Kalousek s Nečasem tak spěchali?

Nezaráží vás ani skutečnost, jak pokoutním způsobem ten zákon prošel ve sněmovně?

Snad si nemyslíte, že tady jde o spravedlnost a o církev.

Jako byste věřil Kaldovi, že mu leží na srdci nějaký vor v zakoně, kvůli němuž blokuje inteligentně letadlo cisternou plnou nafty.
Kvůli vlastní popularitě je schopen vydávat každého šejdíře za ruského disidenta.
Zrovna tak ušlechtilými kecy o "navracení ukradeného" kryje mnohem prozaičtější záměr.

Když už jsme u toho, kdy nám Nečas s Kalouskem vráti vše ukradené?
My nekatolíci zřejmě nemáme nárok.
30. 05. 2013 | 11:29

hawk napsal(a):

vasja

Jo :-)
30. 05. 2013 | 11:29

Pepa Řepa napsal(a):

Asfalt
jasně, že jsou restituce- především- politickým rozhodnutí, ctihodný soud už má jasno.Musí uvážit, co by znamenalo shození zákona.

Ale-v případě vrácení- to rozhodnutí bude muset rychle udělat další vláda. Odkládalo se to už moc dlouho.Nejde to dále odložit a nejde nevracet. Myslíte, že ji to potěší, když dostane do karet smraďocha?
Spíše by se měli soustředit na to, aby bylo vrácení dokonale ošetřeno a pokud nebude doloženo, neuznáno.
A aby to nebyl důvod pro prolomení hranice. Diago s marginalizací Gottwalda a přenesením zla na Edwarda už vykročil.
Tady je hodně slabé místo.
Se způsobem, jak přecházela forma vlastnictví R.U. na jinou se bude muset v odůvodnění vypořádat, pokud ovšem nevrátí.
To nechte na nich. V pondělí uvidíte.
30. 05. 2013 | 11:30

lord napsal(a):

Nechci ze svých daní ,které platím 40 let platit katolické buzny.At si to platí ze svého.Připlatit jim muže každá katolická buzna .Mně taky na rybářský listek nepřispívá buzna Duka.Ze svého buzny ze svého.
30. 05. 2013 | 11:31

Silvie napsal(a):

vasja
A co z toho jako "lid" bude mít?
Formálně půjde o majetek Vatikánu, zrovna tak, jako Lobkovický palác nepatří Čechům díky Kárlově "velkorysosti", tak nebudou tyto pozemky, ani budovy dál v majetku ČR.
Bude to Vatikán, kdo bude rozhodovat o jejich použití či prodeji.
Stát se zbavuje majetku, aby si gauneři navázaní na "pravicové" politiky mohli ještě pořádně přikrást. A po nás potopa.
30. 05. 2013 | 11:33

jarpor napsal(a):

Silvie

Na Vaše otázky Vám za mě odpověděl Xury...

Jen dodám k Vašemu : "Celý ten tunel je stejně netransparentní jako byla celá privatizace.", že Vám rozumím... Kdo nic neprivatizoval, pak může mít pocit, že každý kdo něco chtěl, přišel, požádal, a dostal...
Kdyby jste si prošla nějakou tou privatizací skutečně na "vlasní kůži"... nemluvila byste s takovou lehkostí o tunelu a netransparentnosti...

Joe Ratata

"Joe Ratata napsal(a):
"Stát by měl ale současně přestat vyplácet mzdy těm duchovním,jež nevykonávají činnost pro stát(např.řádové sestry v nemocnicích a hospicech).
Nechápu,proč mám nadále platit jakési polské faráře,obracející české neznabohy na víru pravou."

Protože stát nevyplatí finanční vyrovnání najednou, ale v průběhu 20ti let, těch 20 let bude /každým rokem méně a méně/ přispívat na platy farářům... Nevím, co je na tom k nepochopení...

hawk

Souhlas...

Hezký den
30. 05. 2013 | 11:33

Silvie napsal(a):

Myslíte, že Kalousek, Nečas a další nedostanou za svou usilovnou procírkevní činnost patřičnou odměnu?
30. 05. 2013 | 11:34

Ládik!!! napsal(a):

Socani nebudou schopni sesmolit nic jiného, než žaltář.
30. 05. 2013 | 11:34

Pepa Řepa napsal(a):

Silvie
podržet se můžete akorát klandru.
Navracení čehokoliv není o referendu.To si může myslet askorát Zaorálek.
U Vás ve vsi asi taky nebudete štěstím bez sebe, když navrátí pozemek sousedce Božce, přes který si padesát let zkracujete cestu na autobus.
30. 05. 2013 | 11:35

Silvie napsal(a):

Jarpor

Už jsem to tady psala,nechci se opakovat.
Má rodina patří k těm tisícům očůraným restituentům, kteří buď nedostali nic nebo jen malý zlomek původního majetku /o ceně půdy nemluvě/.

A co se privatizace týká, najděte jediný případ, kdy privatizovaná firma nebyla vytunelovaná.
30. 05. 2013 | 11:37

rejpal napsal(a):

Kdybych se rád sázel, vsadil bych se, že ÚS rozhodne tak jako vždycky - vztyčí ukazováček k některým věcem, ale vše ponechá tak, jak je. Je to přístup pragmatický (resety jsou vždycky zádrhelem) a jinak to ani být nemůže. je to jenom taková demonstrace demokracie, ale aspoň se o věcech mluví. To je neporný plus.
30. 05. 2013 | 11:40

Silvie napsal(a):

Pepa
Ale církev je instituce, a to instituce parazitující 23 let na státu za nevůle 80 procent občanů.
Nemůžete přecet zvýhodnit JEDNU instituci (jedinou církev) proti ostatním institucím a občanům.
Nemluvě o tom, že jde o církev hrající proti ovečkám pěknou přesilovku.
30. 05. 2013 | 11:41

vasja napsal(a):

Silvie napsal(a):
vasja
A co z toho jako "lid" bude mít?
-------------
Silvie.
Sníží se korupce a lidi se možná začnou zase usmívat :-)
No, když dneska stát bude opravovat barák, tak jistojistě "vysoutěží" tu nejvysšší nabídku. Když to bude barák nějaké církve, tak houno mi je potom. Je to jeich problém.

Vite, kdyby zámek Buštěhrad patřil církvi, Dejv Rathů by nikdy neseděl.
30. 05. 2013 | 11:43

Silvie napsal(a):

A proč by se nemohli podržet Beranova výčtu?
Není podivné, jak časem nabobtnal?
Odmítám hradit flanďákům desítky let platy a ještě vracet miliardové majetky a fin.náhrady. Je to zločin páchaný na tomhle národu.
Všude jinde by s nimi vyběhli jak s horkým popelem.
30. 05. 2013 | 11:45

jarpor napsal(a):

Silvie

A smím se zeptat... kdo může za to, že jste se nechala očůrat ?
Někdo jiný než Vy sama ?

A k těm příkladům - těch je spousta. Převážná většina "středních podniků", paninko. S dovolením, i ta ve které pracuji já... třeba. A v mém okolí znám takových desítky...

Střílíte své věty rychleji jak ruský samopal projektily... ovšem vše mimo terč...

Mějte se...
30. 05. 2013 | 11:46

Silvie napsal(a):

Vasja
To se jako podle vás budou usmívat tomu, že se mají flanďáci jako prasata v žitě?
To myslíte vážně?
Když sami nemají práci, deptají je exekutoři (téměř milion nařízených exekucí) a nemají před sebou žádnou budoucnost?
30. 05. 2013 | 11:46

šašek z Jihlavy napsal(a):

Silvie napsal(a):

Myslíte, že Kalousek, Nečas a další nedostanou za svou usilovnou procírkevní činnost patřičnou odměnu?
30. 05. 2013 | 11:34
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
To víte, že dostanou. Vedle blahoslavených chudí duchem se pro ně najde někde v koutku království nebeského teplé místečko, alespoň si to myslí. Zvl. pak, pokud zahynou mučednickou smrtí, ta může nastat i z vyděšení, prý je nejhorší.
30. 05. 2013 | 11:48

Carlos V. napsal(a):

vasja : jo, vaši logiku bych bral, nejít ještě o cash, a kdyby se ten majetek nerozdal, ale prodal nejvyšší nabídce.

A když už se měl rozdat, tak proč zrovna vymývačům mozků.
30. 05. 2013 | 11:48

Usmívat se - budou vyšší daně napsal(a):

vasja,

vám jako pravičákovi jistě nevadí, že se kvůli církevnímu daru zvýší dluh státu a povinné odvody státu (po dobu 20-ti let). A lidi se zajisté budou usmívat, když jim kvůli církvím - i těm kteří již teď jenom jakž takž přežívají, a dokonce všem ateistům, které církve pouze obtěžují, zvýší daně a odvody.
30. 05. 2013 | 11:48

Silvie napsal(a):

jarpor
Víte vůbec o čem mluvíte?
Jak si představujete, že jsme se měli domoci práva ve státě, kde je nevymahatelné?
Myslíte, že nám jako církvi vrátili peníze za ušlý zisk, vytěžené lomy a rozkradené důlní stroje?

Soudit se ,najmout si Sokola a pak přijít kompletně o veškerý majetek?
30. 05. 2013 | 11:49

vasja napsal(a):

Silvie.
Tim "A co z toho jako "lid" bude mít?" jste mi něco připoměla.
Koupil sem byt v činžáku - přízemní-krajní.
A na společenství vlastníků někdo navrhl zateplení boků a sklepa.
No a ozval se jeden, co má byt někde uprostřed: "A co z toho budu mít já?"
Nic ve zlém :-)
30. 05. 2013 | 11:50

Gru napsal(a):

Autor

"moc v podobě jakou předváděly komunisté"

Obtíže s pravopisem?

(Osobnost typu JUDr. Sokol prostě MUSÍ mít náležitou kulturu púrojevu...)
30. 05. 2013 | 11:50

Pepa napsal(a):

Pan Sokol píše podle výše konta,kterého dosáhl "poctivou obhajobou manažerů- zlodějů,kteří vykradli republiku".Jak získala majetky katolická církev-klérus, to většina občanů ví.Jenom prorežimní-chamtivý Sokol masíruje veřejsnost s tím, jak proticírkevní aktivisté oslavují silvestra 2012.Tento dobrý
žvanil nezapomněl na to, že k mamonu přišel na základě destrukci společensko ekonomického systému, kdy 10% žije v ráji
a 90% trpí touto destrukcí.
30. 05. 2013 | 11:57

Asfalt napsal(a):

Pepa Řepa:
Také se obávám, že ctihodný soud už má jasno. Třeba ale překvapí. Tipuji to na 4 odchýlená stanoviska.

K restitucím je potřeba vyvolat diskuzi, která delegitimuje předchozího suveréna. Pak jen stačí nějaká véčka v Parlamentu nebo tak něco.
Svědky vyvolávané diskuze, která má deligitimizovat Beneše jsme svědky. Až se téma stane politickým tématem a najde se pár pitomců v Parlamentu, budeme odškodňovat i Němce. Chceš-li ovládat lid, nabídni jim vznešenou myšlenku. Vznešené myšlenky z hlav zlodějů pak nemohou dělat nic jiného, než okrádat. Snad nejsem příliš příkrý.
30. 05. 2013 | 11:57

vasja napsal(a):

Carlos V.
Ja byl teťka 2 dny na chalupě a poslouchal tranďák a myslim že to byl ČRo 2 a bylo to asi 21 hod. Hádal se tam Psojed s nějakym církevnim ekonomem a ten ty finance vysvětlil, že sem to asi pochopil, Zkuste si to najít. JO, nějaká Denčevová to moderovala.
30. 05. 2013 | 11:59

Kde vzít, když na to není napsal(a):

vasja,

co takhle zavést na dvacet let církevní daň? Třeba 5% z hrubého (neoptimalizovaného) příjmu (zaměstnanci církví jsou samo osvobozeni)? To byste bral nichtwahr? Vždyť je to na velice přínosnou věc.
30. 05. 2013 | 11:59

Karel napsal(a):

Sokol je prostě pro každou lumpárnu, hlavně když dostane dobře zaplaceno.
Ještě je dost mladý, takže jednou z vězení může koukat na druhou stranu.
30. 05. 2013 | 12:04

vasja napsal(a):

Usmívat se - budou vyšší daně napsal(a):
vasja,

vám jako pravičákovi jistě nevadí, že se kvůli církevnímu daru zvýší dluh.....
-----------
Pane, bude to stát max. 4 miliardy ročně.
Připomenu Vám, že politik a úředník zařídil, že z vybranejch dání musíme platit 44 miliard solárníkům a dalčích 100 miliard z vybranejch daní politik a úředník každej rok ukradne.

Řek bych, že lid by se měl soustředit spíš na těch 100 000 000 000.
30. 05. 2013 | 12:07

jarpor napsal(a):

Silvie

Vím o čem mluvím... protože taky zde žiju... a lze souhlasit, že domoci se zde práva, je hodně obtížné....
Váš případ samozřejmě neznám... leč všeobecně platí, že za svou blbost si platí každý sám... To k tomu, když narážíte na právníky a advokáty...
Patrně jste se rozhodli sami - nechat se očůrat nebo se za své práva bít...
Vaše volba - váš výsledek. Chápu, je snažší pak za svou blbost nadávat na vše špatné kolem...

Mějte se
P.S. Maximus by Vám ani dalším restituentům nedal nic.... tlustá čára, jak psal... že by se Vám to líbilo ? ... :-))
30. 05. 2013 | 12:07

Usmívat se - budou vyšší daně napsal(a):

vasja,

takže v zásadě vám vyšší daně nevadí. (Teď se nebavíme o solárním tunelu)

Církev má vysokou přidanou hodnotu. Asi budete věřící. Pro ateisty moc vysokou přidanou hodnotu nemá. Vzhledem zvýšení povinných poplatků - spíš zápornou.
30. 05. 2013 | 12:11

Karel napsal(a):

Je s podivem, že v katolické církvi se nenašlo ani pár
slušných lidí. kteří by vystoupili pro tomuto tunelu století.
Tím se vyřazují ze společenství slušných lidí
30. 05. 2013 | 12:16

vasja napsal(a):

Joa paní Silvie. Je mi milejší usměvavej flanďák, než tlemíci hihihi Pancová s ožralou Kottem.
30. 05. 2013 | 12:18

Viola napsal(a):

"oce vyvolané zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, jenž nabyl účinnosti 1.1.2013, byly zřejmě pozorovatelné i z druhého konce galaxie. Méně pozorovatelné či spíše neviditelné byly věcné analýzy zákona"

:-))
30. 05. 2013 | 12:20

vasja napsal(a):

Usmívat se - budou vyšší daně
Vaděj, ale když politik nebude krásr, tak za pár let bude rozpočet vyrovnanej.
Bohapustá zlodějna, to je problém. Né nějaký restituce. Ty odváděj pozornost.
Du vařit. Zdravim.
30. 05. 2013 | 12:22

Metamorfóza pravičáka napsal(a):

Je nadějné vidět, když kovaní pravičáci, kteří věčně řvou jak by měly být daně nízké anebo raději nulové) s radostí konají povinnou charitu a dobrovolně se rozhodli podpořit zvýšení svých daní.
30. 05. 2013 | 12:22

Viola napsal(a):

Karle

babtisté, kteří odmítli restituce jsou vpodstatě katolíky.
30. 05. 2013 | 12:30

Kelt napsal(a):

ÚS zamítl 11 hlasy přivolání dalších šesti svědků.Tím dal bezpochyb najevo,jaký výrok ve věci přijme.
Nesmírně jsem se v této smutné době těšil na svědeckou výpověď paní Hanákové a pana Bendla.
Jejich výpovědi by měly dva zásadní aspekty,kterých si byl ÚS vědom a proto je odmítl předvolat.

1/Bylo by to gaudium,podívaná se "zpěvy",která by publikum velmi
pobavila.

2/Jejich výpověď by naprosto znevěrohodnila vládní konstrukci
výpočtu "odměn"církvím za nevydaný majetek,protože již dnes je
jasné,že jak věcná podstata,tak ceny byly vycucány z palce.

3/ÚS,aby si zachoval legitimitu,tak by byl nucen alěspoň zrušit
pasáž o náhradách a přikázat výčtovým způsobem přikročit ke
stanovení rozsahu a za užití cen u minulých náhrad stanovit celkový objem náhrad za nevydavatelný majetek.
Takové zadání ovšem ÚS nemá.
30. 05. 2013 | 12:31

Pepa Řepa napsal(a):

Asfalt
vidím to podobně, ale je otázkou, jestli mohou snížit vyplacenou náhradu na základě sníženého odhadu půdy a zákon ponechat. Také mi není jasné, proč tají soupis, musí být znám oběma stranám.
Na jednu stranu to vypadá logicky, nezdůvodníš, nedoložíš, nedostaneš. Na druhou stranu, kdo ohlídá falsifikáty? Tisíce položek.
A jak dojde jednou k prolomení hranice 25.února 48 nedají se vyloučit další žaloby.
Kus pravdy ale je v tom, že je kořen problému u Dostála. Tehdy tam byla hlavní jakási Řepová zapřisáhlá odpůrkyně jakéhokoliv vyrovnání, tak se to odložilo a léta neřešilo.Dokonce se na ten jeho soupis odvolává i Benda.
30. 05. 2013 | 12:33

Carlos V. napsal(a):

vasja : ty 4 miliardy bych nezlehcoval. Korunka ke korunce ... A kdyby se slo vyhnout jakymkoliv platbam cirkvim, byl bych pro.

Druh vec je, proc brecel nad rozlitym mlekem. Ted jen minimalizovat skody, ke kterym doslo de facto uz na zacatku 90-tzch let.

P.S. budme radi, ze to dopadlo takhle. Mohlo to byt mnohem horsi - a at je V. Tlusty jakykoliv, zastaveni predchozi verze zakona byl opravdu dobry pocin.
30. 05. 2013 | 12:35

Ivan Hochmann napsal(a):

Zase diskuze k ničemu.

Kdybyste se zabývali argumenty a diskuzí k paní Lence Procházkové,tak byste nemuseli vykecávat nesmysly na nesmyslném blogu právníka Sokola.

Tak mě nezbývá než konstatovat,že nejlepší diskuzní příspěvek má zase paní Sylvie :
"OPTALI JSTE SE NA SCHVÁLENÍ IMÁMŮ?"

iVAN.
30. 05. 2013 | 12:35

Dalimír napsal(a):

Tahle prohnilá Havlova demogracie vychovává z lidí jen sobecké individualisty kteří většině lidí jen škodí ! Měli by po volbách převzít celé zplundrované a zkorumpované hospodářsví polepšení komunisté a věřím tomu kdyby pořádně přitáhli otěže různým mafiánským křečkům a kmotrům tak by se mnoho dalo zlepšit ! Vyprášíl bych těm mizerům kabáty do poslední grešle ! Za prvé si musí občané zvolit nové zákonodárce ale už bez Bendů a jemu podobných pravičáckých koumáků ! Ti nevymyslí nic dobrého pro obyčejného občana ! Vždy budou vycházet ve všem vstříc kléru a pochybným podnikatelům z řad svých kamarádičků ! Tohle se musí jednou provždy změnit ! Stejně se v česku bude muset vybudovat nová průmyslová základna a ty montovny co nám zde vyčuraní kapitalisti ze západu naaranžovali demontovat a začít vše budovat znovu od nuly ! Jinak to nepůjde ! Napříště do budoucna rada pro politiky ! Z falešným západem jen z povzdálí zadobře !
30. 05. 2013 | 12:35

hawk napsal(a):

Dalimír

To je komentář hodný psychiatrie.
30. 05. 2013 | 12:38

jarpor napsal(a):

Pepa Řepa

"Co ale dělá v Senátu Elsa a Antl, když se podávají takové stížnosti a žaloby to nechápu?"

Je jim jedno jestli to chápe/nechápe Řepa či Jarpor. A není pravdou, že co senátor, to normálně myslící, normálně uvažující člověk... senátorství - to dovede jednoho semlít.... /I dva.. :-)/.

Hezký den
30. 05. 2013 | 12:47

Silvie napsal(a):

Jarpor
Bylo by mnohem lepší, kdyby nerestituoval nikdo nic, nežli bezprávní stav, kdy tady NĚKTEŘÍ restituovali pěkný vývar (Havel, Kárl a církve-ti si to uměli právně ošetřit a v případě potřeby právo ohnout) a část dostala kulové.

Asi nevíte o tom, že existuje velké množství restituentů, kteří nebyli až dosud odškodněni vůbec. A stěžovat si můžou leda na hlavním nádraží.
Vy ale máte drzost mluvit o jejich blbosti.
Jak se může člověk dovolat práva u bezprávního státu, zkorumpovaných soudů a politiků?
Dobrá rada nad zlato, což?!

Příkladů bezpráví a zvůle soudů najdete v historii od roku 1989 bezpočet.
O konkursních mafiích se moc poutavě píše, ale to je tak asi všechno.

A na Sokola nebo Lžičaře většina z nás peníze nemá. Nekrademe.
30. 05. 2013 | 12:54

rejpal napsal(a):

Dalimír
polepšení komunisté to tady převzali. Někteří se dokonce polepšili tak, že si na nadávání na své bývalé spolusoudruhy postavili celé kariéry. Dokonce i to, že že naše montovny patří těm "prohnilým" zápaďákům, je výsledek aktivit těch polepšených komunistů. Ti zápaďáci by byli hloupí, kdyby nevzali to, co jsme jim strkali.
Je to stejné, jako s celým tím národovectvím. Ti, kteří hromadně rozprodávali vše, co se dalo, do zahraničí, nám teď hrají na národní notečku a svádějí všechno na Brusel, přestože v době, kdy se tohle dělo, jsme vůbec netušili, kdy nás do EU vezmou.
A tak si člověk klade otázku: je horší komunista, který komunistou zůstal i po výměně židlí nebo ten, kdo se stal horlivým kapitalistou (sám jich znám hafo, i když většina je tak slušná, že si nehrají na komunistobijce).
30. 05. 2013 | 12:54

Asfalt napsal(a):

Pepa Řepa:
ÚS snižovat náhradu nemůže, může jen zrušit zákon nebo jeho ustanovení, pokud to bylo navrženo (nemůže rozhodnout bez návrhu). Buď tedy zruší § 15 odst. 2 zákona, nebo nezruší, čísla opravovat nemůže. Pokud ustanovení zruší, nastane problém, co dál, protože odškodnění se má církvím dostat na základě smluv, které vláda již uzavřela. Jaký vliv by měl zrušený zákon nebo jeho část na smlouvy je otázka.

Důvody tajení seznamu majetku mají být, že vláda nechce napomáchat restituentům. Mě osobně tento důvod neoslovuje.

Zákon negarantuje restituční tečku ať už k prolomení časové restituční hranice dojde nebo nedojde. To by ale bylo delší diskutabilní povídání. Stručně, záleží na církvích, jak se zachovají v budoucnu, a na tom, kým bude lid reprezentován.
30. 05. 2013 | 13:00

seriózní chlapík napsal(a):

Docela černý humor, 10-15 let před hrozícím státním bankrotem nebo měnovou reformou (vyberte si) rozebírat nějaké restituce.
30. 05. 2013 | 13:00

čumil napsal(a):

Mohu snad souhlasit se vším, pouze s jednou věcí nemohu souhlasit. Pokud se jedná o majetek tak jde o hmotnou, fyzickou, uchopitelnou věc, která je z uvedené podstaty takto definována (výměra lesu 2,5 ha v katastru Čimelice dle katastrální mapy k.ú. Čimelice), věcně popsáno, doloženo katastrální mapou. Takto definovanou věc pak učinit součástí zákona o co jde a co případně bude předmětem přechodu vlastnictví. Podmínkou pak je, aby toto bylo projednáno za účasti příslušné obce, že s tím souhlasí (po vyvěšení na úřední desce), další souhlas pak asi od krajského úřadu a od Úřadu státu pro majetkové věci. Může se stát, že dotčeným lesem vede komunikace s povahou veřejná. Pokud takto nebude ujasněno a dáno do zákona tak jde o český zmetek, korupci a krádež za bílého dne a další handrkování a zloba na staletí.
30. 05. 2013 | 13:01

Pepa Řepa napsal(a):

Asfalt
no to je právě to, co mi vrtá hlavou. Proč nedali do návrhu snížení částky, museli přece vědět, že to je alternativa, nejde nevracet.Sami se o to připravili.
Možná proto, že by museli stanovit a sami vypočítat jinou?
Nevím.
To budete vědět Vy nebo Lex. Hawk je trestňák.
30. 05. 2013 | 13:09

michal napsal(a):

Může mi někdo vysvětlit, proč musí (ateistický) stát, který se prohlašuje za republiku, platit někomu jeho čistě soukromou záležitost, což náboženská činnost evidentně je.
Předem děkuji i za logickou argumentaci.
30. 05. 2013 | 13:10

Petr napsal(a):

Poté co jsem se setkal s několika právníky z Německa, který přišli s panem Sokolem do kontaktu. Neberu pana Sokola vážně a napsat 60 stránkový dokument za jeden den o Silvestru?
30. 05. 2013 | 13:11

Pepa Řepa napsal(a):

seriózní chlapík
upokojil jste mě. Zrovna včera jsem měl v ruce cosi po otci, když bylo v r. 53 na několika knížkách 1:50.
Patnáct let je dobrejch. Vše k tomu směřuje, buď po kapkách nebo najednou.
30. 05. 2013 | 13:12

Asfalt napsal(a):

Pepa Řepa:
Snížení částky nelze do návrhu dát. Navrhnout lze jen zrušení právního předpisu, ne jeho úpravu. Všechno, nebo nic :o)
30. 05. 2013 | 13:16

Tonda napsal(a):

Tomášek těsně po převratu řekl, že církev už žádné další nároky mít nebude a až právě proběhlé vyrovnání plně postačuje. tak proč se do toho po 20 letech zase rejpe? rozsah restitucí neznámý, ale protlačují se všemi prostředky. některý fary si často nárokují pozemky, které jim již byly vydány ... to je úsměvné, jak velký bordel v tom sami církevníci mají. jak se asi vyčíslovaly ty miliardy? to si sednul kalousek s dukou a říkali si: hele, 20 je málo, ale 120 zase moc? nebo jak? a pro autora: může předložit návrh, že odškodnění církvím zaplatí politici navrhovatelé restitucí a že i on pár miliony přispěje. to by žádný restituce najednou určitě nebyly. je to celé špinavost
30. 05. 2013 | 13:17

Doc. MUDr. Chocholoušek CSc. napsal(a):

Zajímavé, jak se může projevit právní bezvědomí u právníka.

Ale nic jiného se čekat nedalo od chlapa, který byl ministrem vnitra v čase rabování státu...
30. 05. 2013 | 13:18

Matematik napsal(a):

Dobre ucty delaji dobre pratele.
Kdo, kdy a hlavne na zaklade jakych soupisu pocital odhadoval 59 miliard prime platby o ktere nikdo zadat nebude. Ty spadnou z nebe.
Rozumej z moji penezenky.
Jedinny argument kmotra Bendy na tyto otazky je ze to pry spocital neboztik Dostal z CSSD.
Soudruzi katolici majetek a vidina zlatych a stribrnych vam zatemnila mozek.
Co bylo ukradeno ma byti vraceno?
Ale safraporte, Mate na mysli komunistu Josefa II Masaryka nebo Beneše?
Gottwald uz katolikum nic nerekviroval, to co jim sebral Gottwald byl uplny zbytecek a ten jim vetsinoubyl davno vracen.

Loupez, vrazda neni ani levicova ani pravicova.
Je to stara vrazda a loupez co svet svetem stoji.
Bylo tech 59 miliard odvozeno z ceho? Z nejakeho soupisu? Z vypoctu Pavla Dostala jak nyni tvrdi lump Benda?
Tak to ukazte vy zlodejska pakazi.
Lustracni zakon o clenstvi v ODS a TOP09 se nezadrzitelne blizi.
Kdo za to muze?
Komunisti?
30. 05. 2013 | 13:21

jarpor napsal(a):

Silvie

Co takhle trochu konkrétna, nebylo by ?

Kolik restituentů nedostalo nic ? Žádali vůbec ? Splnili náležitosti žádosti ? Uplatnili žalobu na nekonání povinných osob ?

Zkorumpované soudy - Které ? Který předseda soudu ? Který přísedící ?

Takových všeobecných výkřiků dovede každý zplodit hafel... zvláště, když potřebuje prosadit to své...

Tím neříkám, že takové případy neexistují...

Tož, dočkáme se něčeho konkrétního ? Kde ohnul paragraf Havel, Kde "Kárl" ? Který paragraf a která církev ?

Generalizace, kterou tu předvádíte, paní Silvie, je na.... víte na co ! To si nechejte pro bezmozky a přitakávače... jen ty můžete oslnit...

Mějte se...
30. 05. 2013 | 13:21

Tiso Duka Tuka napsal(a):

Mňo, podle Lubše Zaorálkojc neměla vláda k dispozici žádný seznam majetku, který by se měl vydávat církvím, protože v roce 2002 je vzala velká povoňová cunami. Tak vláda vyšla z publikace z roku 1927?? o pozemkové reformě. No není to roztomilé? A tohle advokát Sokol svým blogem hájí????
30. 05. 2013 | 13:26

Homunculus napsal(a):

Není mi jasné, co by se mělo řešit. Je snad potřeba se dopodrobna zabývat
vztahem státu a zahrádkářů? Nebo šachistů? Nic proti církvím nemám, ať si fungujou
jako zájmové organizace. Ale proboha nesnažme se z nich udělat víc, než jsou.
30. 05. 2013 | 13:29

Standa M. napsal(a):

Proč tak závažné otázky, které se dotknou každého občana neřeší celonárodní referendum, tak ja ve Švýcarsku a v dalších zemích, kde demokracie je na úrovni. Takto to řeší vláda pro lidi a ekonomick= odpovědnosti?
30. 05. 2013 | 13:40

vasja napsal(a):

Aha. Tak věštkyně bude správně ponašemu prediktorka.
Voe, seš v Česku.
30. 05. 2013 | 13:44

vasja napsal(a):

To patří tomu vietnamcoj nad timhle. Sem se nějak splet.
30. 05. 2013 | 13:45

rejpal napsal(a):

Standa M.
Lidi vládu (ale ani opozici) nezajímají.
Lid je tady jen od toho, aby se mohl použít jako zdroj moci v ústavě a občan od toho, aby se mohl použít do názvu nějaké politické strany.
Politiky zajímají pouze voliči, ale to ještě jen před volbami, neb paměť voliče je krátká, a vždycky věří tomu, čemu věřit chce.
Možná je to jinak v komunální politice menších obcí, kde se všichni navzájem zdraví, ale to neumím posoudit.
30. 05. 2013 | 13:49

šašek z Jihlavy napsal(a):

Nehledě na náboženskou otázku, nedovedu si představit např. hospic vedený zahrádkáři nebo šachisty. Totéž platí pro vzdělávací instituce. Když už bych měl končit v tomto slzavém údolí odkázán na péči zdravotnického zařízení, vybral bych si církví spravovaný hospic s řádovými sestřičkami.
Bohužel je takovýchto zařízení nedostatek a mnozí naši spoluobčané musí vzít za vděk tím, co je k dispozici. Je to sice pořád lepší než skončit v bezmoci někde pod mostem, ale vyjma soukromých institucí pro bohaté je současný stav dosti tristní, jak jsem se měl příležitost přesvědčit v poslední době na osudu blízké příbuzné. Zítra má pohřeb, nás to teprva čeká.
30. 05. 2013 | 13:56

Míval napsal(a):

Resl: Mýlíte se. Velká část církevních nemovitostí, tedy budov, patří mezi chráněné památky, na jejichž opravy a údržbu stát bude samozřejmě přispívat dál. V tomto se nic nezmění.
30. 05. 2013 | 13:59

resl napsal(a):

č.m.
Dokažte to.
----------
Silvie : Myslíte, že Kalousek, Nečas a další nedostanou za svou usilovnou procírkevní činnost patřičnou odměnu?
----------
slabé č.m., jako z posledního tažení, no a vaše rychlá kolegyně Silvie už přešla na pavlač a s hadrem v ruce a vylejvá kýble pomluv a závisti. bude líp, nebojte se.
vidím, že už dost lidí prohlédlo, tak je vás čím dál míň. dokonce i Vasja přešel do tábora příznivců církevních restitucí a není sám.
30. 05. 2013 | 14:04

resl napsal(a):

Míval,
zatím to platí EU, později si svůj majetek bude platit církev, tak bych nevyvolával zbytečně paniku. Vám taky váš domek platí stát ?
30. 05. 2013 | 14:07

jarpor napsal(a):

Michal

"Může mi někdo vysvětlit, proč musí (ateistický) stát, který se prohlašuje za republiku, platit někomu jeho čistě soukromou záležitost, což náboženská činnost evidentně je."

Aby dotaz nezapadl - zkusím to.

1. Duchovní činnost je bezesporu "osobní" záležitost, ale kromě této činnosti plní církve i úlohu kulturní, sociální... a to už lze považovat za záležitost společenskou, společensky prospěšnou ať jde o věřící či ateisty.
2. Je zde Listina základních práv a svobod, která zajišťuje každému svobodu vyznání a vykonávání obřadů spojených s tímto vyznáním.
3. Pro výše uvedené a protože NEJSOU církve odloučené od státu stát dosud na základě platných zákonů financuje platy duchovních, neb jsou tito v podstatě státními zaměstnanci.

Takže - proto musí....

Dle mého, není důvodu, aby si skupina islamistů / nebo vyznavačů jiných dalších náboženství/ zde zaregistrovala spolek věřících a požadovala, aby z mých daní a z daní mých potomků byla financována, jakož i to, aby ateisti dále platili chod dosud registrovaných církví. Společnost se přece vyvíjí a co platilo včera, nemusí platit zítra.
Proto souhlasím s odlukou státu a církví, kde stát bude církvím hradit pouze ty činnsti, které si u církve objedná a celý chod církví si budou ony hradit "ze svého ".

Hezký den
30. 05. 2013 | 14:09

Xury napsal(a):

Tak myslím, že jsme u kořene - Silvii nevrátili to, co si myslela a tak už nepřeje nikomu nic. Typický Čecháček.
30. 05. 2013 | 14:09

krajan napsal(a):

jarpor
"Převážná většina "středních podniků", paninko. S dovolením, i ta ve které pracuji já... třeba."
Milý diskutére, to musí být skvělý střední podnik, který vás platí za to, že utrácíte pracovní dobu vykecáváním se na internetu. Pak už se člověk ani nediví, že tato zemička je ekonomicky tam, kde je.
30. 05. 2013 | 14:10

Vlkodav napsal(a):

Metamorfóza pravičáka napsal(a):

"Je nadějné vidět, když kovaní pravičáci, kteří věčně řvou jak by měly být daně nízké anebo raději nulové) s radostí konají povinnou charitu a dobrovolně se rozhodli podpořit zvýšení svých daní."

To je přirozené, pravičáci jsou svědomitější a musí se o sebe sami postarat a proto je jim každá nespravedlnost proti ststi. A nespravedlnosti je třeba se postavit, i když to stojí peníze (naše - daně). Pravičáci nesouhlasi se zvyšováním daní selektivně (jen bohatým) a s následným neúčelným rozházením těchto daní.

Z tohohoto důvodu ač vyznání Jedi tak restituce podporuji.
30. 05. 2013 | 14:14

rovná páteř napsal(a):

Debata pod tímto blogem osvětluje čecháčství v plné "kráse"
Češi církvím majetky napřed ukradli, poté s nimi čtyřicet let hospodařili (pokud se dá to neštěstí reálného socialismu jako hospodářství vůbec nazvat) a dalších dvacet tři let bojují o to, aby nakradené nemuseli ani z části vrátit.
Sprostý čecháček osočuje vládu, která chce napravit křivdy z minulosti, nazývá její členy zloději, přitom je čecháček sám zlodějem největším. Stydím se za všechny, kteří si chtějí ponechat, ať už s jakýmkoliv argumentem, ukradené majetky.
Když si to pročítám, vidím, že můj otec měl pravdu - co levičák, to zloděj. Na maskování svých zlodějin používá křiku chyťte zloděje.
30. 05. 2013 | 14:18

Silvie napsal(a):

rovná páteř
Vracet cokoliv vatikánské mafii je nebetyčná blbost.
O žádné narovnání křivd tady nejde.
30. 05. 2013 | 14:24

gabriela napsal(a):

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/zive-vysilani/videozaznam-471957-jednani-ustavniho-soudu-o-restitucich/

no comment ...
30. 05. 2013 | 14:25

jarpor napsal(a):

krajan

Zkuste si neotírat svůj rypák o něco, o čem nic nevíte... vy "skvělý" diskutére.
Je mnoho pracovních činností které umožňují i při těchto pracovních činnostech mít okno s blogem a odpovídat na nesmysly nebo na takové debatéry, jaký jste Vy sám.
Kolik tento podnik odvedl státu na daních, možná i ve prospěch Vaší nevymáchané huby, o tom se Vám ani nesní... navíc, možná že byste se měl vzdělat, že existuje něco, čemu se říká "konto pracovní doby...

Mějte se...
30. 05. 2013 | 14:27

Petr. napsal(a):

Jakýkoliv majetek je vytvořen tvrdou poctivou prací, ne zabíráním majetku po upálených, popravených a z vlasti vyhnaných lidí. A v tom si komouši a katolická církev mohou podat ruce.
30. 05. 2013 | 14:27

Asfalt napsal(a):

Jarpor 30. 05. 2013 | 14:09:
Slyšel jste někdy pojem sekularizace ( http://cs.wikipedia.org/wiki/Sekularizace )?

Projevy sekularizace jsou:
Převod církevního majetku do světské správy - hlavně v průběhu 18. a 19. století.
Zmenšení politického a sociálního vlivu církve - snížení vlivu náboženského učení na obyvatelstvo.
Oproštění životního stylu od náboženských představ - desakralizace, odmytizování a demystifikace všech jevů a procesů v běžném životě.[1]

Jsou tedy přesně opačné než, co vy považujete za oddělení církve od státu.
Nečas je fyzik, co toho z humanitních věd moc nezná, nemusíte po něm opakovat každou kravinu, co vyslovil, a tahat nás do teokracie pod záminkou "oddělení státu od církve". Nebo snad peníze neznamenají moc?

"Je zde Listina základních práv a svobod, která zajišťuje každému svobodu vyznání a vykonávání obřadů spojených s tímto vyznáním."
A proč je k této svobodě potřeba odebírat lidu jeho veřejný majetek?
30. 05. 2013 | 14:28

zemedelec napsal(a):

Paní Silvie.
Poděkuji Vám také a obdivuji.
Muselo to být schváleno do koce roku,řekneme raději do prezidentských voleb.
Tahle vládní mašinérie s určitostí počítala s tím,že vyhraje Schwarzenberg.
Co by následovalo pak,nechci ani předvídat.
30. 05. 2013 | 14:29

rovná páteř napsal(a):

Silvie
když Vás okradu a poté řeknu, vracet cokoliv Silvii (s nějakým hanlivým přívlastkem) je nebetyčná blbost, za co mne budete mít?
30. 05. 2013 | 14:29

Silvie napsal(a):

Jarpor
Počty restituentů, kteří nebyli odškodněni si vyhledejte na netu.

Co se týká justiční mafie - co třeba Berka, konkursní mafie - Brno, soudkyně Krčmářová a další a další, které se mi nechce vyhledávat.

Nutno podotknout, že Berka bude amenstován a zřejmě bude dál soudit a Krčmářová zůstala nedotčena i po letech profláklých skandálů.
Nejde o to, že nepřeju nikomu nic - pokud restituce probíhaly tímto způsobem, pak bylo opravdu lepší ponechat všechno státu a nepůsobit další křivdy.

Tenhle režim je totálně prohnilý a každý ,kdo tady hájí církevní megatunel je buď bloud(abych se vyjádřila slušně) nebo taky gauner.
Na svatoušky ,kterým jde o spravedlnost si tady nehrajte!

Tahle země totiž není pro starý, ani pro mladý.
Je jenom pro grázly, kteří nemají skrupule a jsou schopni prodat i vlastní babičku.
30. 05. 2013 | 14:29

Silvie napsal(a):

resl

Církevní restituce: Jak na nich vydělá Kalouskův přítel Richard Háva
Publikováno 27.07. 2012 | Autor: Slávek


Církevní restituce jsou největší majetkový přesun od privatizace v devadesátých letech. Vládní koalice je v názoru na ně naprosto pevná. Přestože se jedná o téma, které rozděluje občany bez rozdílu vynání a proti je i mnoho křesťanů, tak politici ODS, TOP09 a Lidem jsou naprosto jednotní.

Otázka jak z toho budou profitovat politici a jejich mafiánští přátelé mě dlouho ležela v hlavě. Nyní se začínají objevovat první náznaky, jak to celé bude fungovat. Obvykle dobře informovaný šéfredaktor České pozice si klade otázku:

Hávovi by však mohla být zcela nezakrytě položena i otázka, jakou roli přisuzuje zmíněné lesnické firmě, až politici schválí zákon o církevních restitucích. Kolik hektarů chce společnost LST Trhanov spravovat pro církve a řády z celkových zhruba 180 tisíců hektarů lesů, které se v restitucích budou vracet? To je totiž zásadní téma, o kterém s politických a byznysových kruzích hovoří.

Situaci budeme dále sledovat.

http://www.osacr.cz/tag/richard-hava/
Občanské sdružení ateistů ČR
Nežli začnete zase pindat o pavlači, tak si něco zjistěte.
Takových vykuků bude jistě celá řada, Nečas a další politici mají jistě také vlivné známé...
30. 05. 2013 | 14:34

jarpor napsal(a):

"Vracet cokoliv vatikánské mafii je nebetyčná blbost.
O žádné narovnání křivd tady nejde"

Jak už kdosi na adresu paní Silvie napsal : Jí nic nevrátili, tož co by měli vracet sousedce...
Když Silvii chcípne koza, největší nespravedlivostí bude, že sousedce koza nechcípla...

Co takhle trochu konkrétna ? Kdo je členem té Vatikánské mafie zde ? A když nejde o narovnání... konkrétně - o co jde ?
Už jste se dívala třeba na formuláře Státních lesů, abyste vůbec měla ánung, co oprávněná osoba cosi požadující musí doložit ? Nejen já asi čekám na to zkonkretizování Vašich výlevů....

Mějte se...
30. 05. 2013 | 14:34

rovná páteř napsal(a):

Silvie,
"Tahle země totiž není pro starý, ani pro mladý.
Je jenom pro grázly, kteří nemají skrupule a jsou schopni prodat i vlastní babičku."
Můj názor je jiný, ale koukám, vám se tu daří. Asi budete to co jste popsala. Ani mladá, ani stará, ale...
30. 05. 2013 | 14:35

Silvie napsal(a):

Od Chemapolu k církevním restitucím

Nakonec jsme se dozvěděli něco i o aktivitách Hávy v lesním byznysu. Ve firmě LST Trhanov prý Háva, oproti různým zaručeným informacím z trhu, podíl nemá. Majiteli firmy Václavu Junkovi prý jen půjčil sto milionů.

Pro později narozené dodáváme, že Junek byl mocným šéfem někdejšího impéria Chemapol Group, kam patřil i Omnipol. Chemapol byl v devadesátých letech budován s podporou vlád premiéra Václava Klause, státem ovládaných bank, ale i prezidenta Václava Havla, a to s ohromnými ambicemi, avšak sen o jakési české cestě průmyslu se zanedlouho rozplynul. Tento bizarní konglomerát, který byl vědomě budován takzvanou privatizací incestem, skončil v roce 1999 v konkurzu s dluhy převyšující 20 miliard korun. Kvůli tomuto krachu kupodivu nikdo nebyl zván k odpovědnosti.

„Mám Vaška Junka velmi rád, velmi mi pomohl, když mě chtěl Pavel Musela (bývalý šéf zbrojařské firmy Pamco – poznámka ČESKÉ POZICE) spolu s Milanem Černým (bývalý náměstek ministra průmyslu a obchodu, později generální ředitel společnosti ČEZ – poznámka ČESKÉ POZICE) dostat z Chemapolu a potažmo z Omnipolu,“ říká Háva o šéfovi lesnické firmy LST Trhanov.

Hávovi by však mohla být zcela nezakrytě položena i otázka, jakou roli přisuzuje zmíněné lesnické firmě, až politici schválí zákon o církevních restitucích. Kolik hektarů chce společnost LST Trhanov spravovat pro církve a řády z celkových zhruba 180 tisíců hektarů lesů, které se v restitucích budou vracet? To je totiž zásadní téma, o kterém s politických a byznysových kruzích hovoří. Bohužel, odpověď jsme si přečíst nemohli. Možná příště, až miliardář Háva zavolá do MF Dnes, že by rád poskytl rozhovor.
http://www.ceskapozice.cz/byznys/podnikani-trhy/kdyz-se-miliardar-richard-hava-rozhodne-promluvit?page=0,1
30. 05. 2013 | 14:36

čert }:o napsal(a):

xury rejpal resl jarpor Carlos V.
pánové musím Vám pochválit příspěvky
Zvedli jste mi náladu a potěšili oko
i duši Je vidět že ještě jsou tady lidi
kteří normálně myslí Dík
30. 05. 2013 | 14:37

Silvie napsal(a):

Jarpor
O tom, že Vatikán je mafie, není pochyb.
Viz praní peněz ve švýcarských bankách (zablokování vatikánských kont italským státem) a další bohulibé činnosti.
Vyhledávat odkazy tady nemíním, protože už jsem to stokrát udělala.

Čeští katolíci jsou součástí této mafiánské rodiny, pokud to nevíte.
A podle práva o majetku české kat.církve rozhoduje výhradně Vatikán - resp.papež.

To už můžeme klidně odškodnit i Pitra, Koženého nebo Krejčíře.

Kdyby jim stát vrátil církevní budovy, tak je to až až.
30. 05. 2013 | 14:40

Alfréd Brutus napsal(a):

Vlkodav napsal(a):
Metamorfóza pravičáka napsal(a):

"Je nadějné vidět, když kovaní pravičáci, kteří věčně řvou jak by měly být daně nízké anebo raději nulové) s radostí konají povinnou charitu a dobrovolně se rozhodli podpořit zvýšení svých daní."

To je přirozené, pravičáci jsou svědomitější a musí se o sebe sami postarat a proto je jim každá nespravedlnost proti ststi. A nespravedlnosti je třeba se postavit, i když to stojí peníze (naše - daně). Pravičáci nesouhlasi se zvyšováním daní selektivně (jen bohatým) a s následným neúčelným rozházením těchto daní.

Z tohohoto důvodu ač vyznání Jedi tak restituce podporuji.
30. 05. 2013 | 14:14

To jsem se nasmál. Jedno oko nezůstalo suché.

Pravičák, který nechce pustit chlup, aby bylo na správu státu, silnice, školy, hasiče, policii, nemocnice, soudy... chce dobrovolně na 20 let zvýšit své daně kvůli blahobytu fráterníků. Již nehájí princip, že všechny spolky se mají samofinancovat samy, že za vším má být rentabilita, zisk a zhodnocení, že když někdo něco chce, měl by napřed písemně předložit nárok a pokud chce z veřejného, pak by tento nárok měl být veřejně přístupný a prozkoumatelný, nevadí mu dvojí standard pro jednotlivé restituenty ani účelová změna v koncepci daně z nemovitosti ušitá církvím na míru, aby nemusely platit daň z převodu nemovitosti.
30. 05. 2013 | 14:42

Homunculus napsal(a):

To Šašek - nikdo nezakazuje církvi provozovat hospic nebo nemocnici. Normálně
církev uzavře smlouvu se zdravotními pojišťovnami, a dále jede jako kterýkoli jiný
hospic nebo nemocnice. Nechápu, proč by se v tomhle měly církve nějak upřednostňovat.
A pokud jde o náboženskou otázku ... podle ústavy jsme sekulární stát se svobodou vyznání. Klidně si katolíci můžou nosit na krku kříže (všimněte si, že naopak například ve Francii Muslimové nesmějí ve školách a úřadech nosit šátky.. :-)
a nikdo je za to nebude popotahovat. Ovšem oni by chtěli moc avliv? Tu máš přes prsty fráterníku :-)
30. 05. 2013 | 14:43

Pepa Řepa napsal(a):

Silvie
no vidíte, na to Hrádela ještě u ctihodného Ústavního soudu zapomněl.
Měl navrhnout výslech Junka a toho z Trhanova(hezký název).
A proč si myslíte, že se používá termin Padrino?
Zatracený mafiáni, každej má kmotra.
Osobního.
30. 05. 2013 | 14:46

češi jsou ovšem vyžraní napsal(a):

ovorko
Ale ďit vám to pan dochtór právě předestřel.
Nemůže, jeden poslední sirotek restituovat.
Muselo by ho bejt 0,1 promile, tedy 65200kg. Tak tlustý nejsou ani Duka se Sokolem dohromady.
Proto, i když určitě nějaký nárok taky mám, se o restituci nehlásím, zdravotně by mi to neprospělo.
30. 05. 2013 | 14:50

Kelt napsal(a):

rovná páteř,
mezi čecháčky/kam se řadíte Vy-můžete sdělit?/kteří "ukradli" církvím majetky byl i současný ministr Kalousek,coby člen Lidovců,béčka KSČ,s kterými se účastnil na všem,co KSČ činila.
Co myslíte,hnulo se v Kalouskovi náhle svědomí,nebo je hmotně zainteresován?Já po znalosti jeho působení zejména na MO bych jednoznačně tipnul druhou alternativu.
Kolik toho nakradla církev svatá po Bílé Hoře a v čarodějnických a inkvizičních procesech je jiná kapitola.
Jsou proto všichni členové katolické církve sprostí zloději?
Chtělo by to trochu více zdravého rozumu a méně zapšklé nenávisti k druhým.
Ke znárodnění církevního majetku došlo z rozhodnutí KSČ a Lidovců a
jimi obsazeném Národním shromáždění.
Nebylo by namístě chtít náhrada na těchto subjektech,místo nadávat všem Čechům do sprostých zlodějů?
A Váš otec byl tehdejším režimem persekuován,protože veřejně protestoval jako uvědomělý pravičák proti znárodnění církevního majetku?
Víte jsem ateista,nikdy jsem nebyl v žádné straně , katolická církev a všichni ti křiklouni k návratu toho,co bylo ukradeno,mně mohou být ukradeni.
K ničemu je nepotřebuji.
Osobně mně vadí pouze těch 59 miliard daru církvím,protože to je cifra vycucaná z palce.
Tam,aby nebylo pochyb,tak je nutno vytvořit seznam nevydatelného majetku a ten ten transparentně ocenit-pak by nebylo o čem mluvit.
30. 05. 2013 | 14:50

Vlkodav napsal(a):

Alfréd Brutus

No vidíte, budete si muset vaše zkreslené názory na pravičáky opravit. A jsem rád, že jste se zasmál, prodlužuje to život.
30. 05. 2013 | 14:51

Pepa Řepa napsal(a):

Třeba si za to odškodné pořídí fitka.
Sokol chodil hrát malej fotbálek do tělocvičny. Jak je to s Dukou netuším.
30. 05. 2013 | 14:53

jarpor napsal(a):

Asfalt

Nebudu Vás zkoušet tak, jak se o to snažíte Vy ke mě, ani Vás nebudu obviňovat, že byste neměl opakovat každou kravinu, kterou si kde všude přečtete...
Je otázka, "kde koho kam tahá" svými výlevy...

Vy, jako jeden z lidu, Vy vlastníte nějaký "veřejný majetek", který Vým berou... ?
Já, že si toho nejsem vědom. A to jsem taky jeden z lidu... V tom asi bude to "jádro pudla".

Ne že bych tímto způsobem náprav křivd byl nadšen, protože kdyby už to bylo, stálo by to mnohem méně... ale opakuji, necítím potřebu svými daněmi podporovat náboženství které si kdo zamane... Takže - tak jako se psu má zkrátit ocas jedním řezem a nikoliv na několikrát, to samé platí pro ta narovnání, proti kterým slušný člověk, uznávající vlastnictví a jeho nedotknutelnost, nemůže nic mít...

Silvie

Kromě keců z novin a médií, vlastní konkrétno žádné... Staňte se účastníkem řízení proti těm profláknutým, nepapouškujte a něco dělejte !

Když ti co souhlasí se skřípěním zubů s narovnáním s církvemi jsou auneři, co jsou ti, co je odmítají ? Závistivci ? Egoisté nerolišující mezi zloději ? Gauneři ke druhým jen pro svůj zájem ?

"Tahle země totiž není pro starý, ani pro mladý".

Pokud zde žijete, tak proč tedy ? Nebo i Vy jste gauner schopný prodat Vaši babičku ?

Zase jen střelba do vlastních...

Mějte se.
30. 05. 2013 | 14:53

Homunculus napsal(a):

Tuhle jsem nedávno četl, že stát zabavil majetek občana Krejčíře.
Možná se dočkáme toho, že mu tento majetek bude na základě nějakého
zákona o narovnání s Krejčířem vrácen i s úroky :-)
30. 05. 2013 | 14:55

Viola napsal(a):

Pepo Řepo

ta poslední věta "Tedy do určité míry dát návod na další restituční zákon, kterému se v budoucnu stejně nevyhneme"

podle mě znamená, že když ten zákon o restituci církve bude uznán, tak se stejně dalším restitučním zákonům nevyhneme. Budou prostě další soudy ohledně navracení toho, co bylo ukradeno.
30. 05. 2013 | 14:55

Alfréd Brutus napsal(a):

a dokonce mu nevadí ani to, že církev to má s totalitou stejně jak to měla KSČ. Dnes je prý reformovaná církev a taky reformovaná KSČ. Ani jedna se ke svým zločinům z minulosti nehlásí. Tak proč chcete KSČ zakazovat a církev odměňovat? Nevraždila a nepodrobovala církev ve snaze zachovat svůj ideologický monopol nositele jiných názorů tortuře, tedy nejhroznějším myslitelným mučícím technikám?
30. 05. 2013 | 14:56

mravným a počestným dát šanci napsal(a):

Jediná možná odměna vlkodavů za jejich dobré úmysly je uvalit na ně 99,5% daň z příjmu a 132% daň z majetku.
Získané prostředky předat v hotovosti kardinálu Dukovi, aby je odjel uložit do té banky v Itálii, jak tam skákají zaměstnanci ze zvýšeního přízemí na dvůr a zabijí se u toho.
Po tom, co napráskali na Vatikán, jak přes ně pere prachy z drog a prostětuce.
30. 05. 2013 | 15:00

martin_k napsal(a):

já jsem nic neukradl....proč mám něco vracet?
30. 05. 2013 | 15:02

Matematik napsal(a):

Nevážený soudruhu katolíku alias "rovna pater"
mohl by jste nam nejak vysvetlit jak vznikla castka 59 miliard prime platby?
proc to neni treba 5 miliard nebo 590miliard?
Vase omilani frazi a mavani mavatkem nic nemeni na faktu, ze kradete jak straky.
Husakova normalizace byla velke svinstvo, tak 50 leta, ale vse toto bledne ve svetle rekatolizace po 1621.
Co bylo ukradeno ma byt vraceno?
Vy vite, jak ta suma vznikla?
Vse zakonite smeruje k lustracnimu zakonu o clenstvi v ODS a TOP09, ja bych k tomu pridal i clenstvi v katolicke cirkvi.
Zlodejina zustane zlodejinou i kdyz pachatel krici chytte zlodeje.
Tak nam to vysvetlete, dle jakych odhadu, vypoctu, soupisu a hlavne kdo kdy konkretne to spocetl.
Kdyby tady byla zakonost, uz by ministerstvo kultury bylo prohledavano zasahovou jednotkou. Neni krajne divne, ze jedinny argument na tyto otazky od kmotra Bendy vcera v TV byl, ze ty sumy prinesl uz neboztik Dostal? Co to je za argumentaci.
Jednak se nemuze branit, ale i kdyby presne tyto castky uvadel Dostal, co z toho plyne?
30. 05. 2013 | 15:04

Ivan Hochmann napsal(a):

No některé příspěvky patří do koše,....
ale paní Sylvie perlí.

Když vás tak člověk poslouchá nestačí se divit.
Co se v této zemi uhodilo za poslední čtvrtstoletí bude jednou(pokud lidé přežijí vlastní blbost)učebnicovou zkazkou pro celý svět.

I proto nesnáším demokracii!
Je to zlořád větší než socialismus.
A kdo ví - třebas je to ten socialismus s lidskou tváří :
Jak si jej představovali pražští komunističtí lídři.

Naozaj to tak vyzerá! Ivan.
30. 05. 2013 | 15:04

Matematik napsal(a):

Zde je ona Bendova argumentace v zaznamu ze vcerejska:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/213411000370529/video/
30. 05. 2013 | 15:06

Vlkodav napsal(a):

mravným a počestným dát šanci napsal(a):

"Jediná možná odměna vlkodavů za jejich dobré úmysly je uvalit na ně 99,5% daň z příjmu a 132% daň z majetku."

Copak copak, kdepak je vaše levičácká spravedlnost a rovnost? A já zapomněl, základní poučka levičáka: Ať všichni platí jak mourovatí kromne mne. K pláči.
30. 05. 2013 | 15:07

Silvie napsal(a):

Jarpor
Já patřím k těm "starým", nikoliv k těm gaunerům, to bych režim držela stejně jako vy.
Trapně tady zpochybňujete zkorumpování justice, politiků, policie a všech složek řídících stát (od obecních úřadů až po ministerstva).


Můžete si tady psát ,co chcete, nakonec už vaše "pravicové" názory za ta leta všichni známe, že? - 80 procent(minimálně) občanů círk.tunel odmítá, včetně mnoha věřících! Tečka.

Není možné, aby stát navalil veškerou tíži ekonomické krize na pěšáky a z katolické církve udělal na jejich úkor nejbohatší a nejvlivnější privátní podnikatelskýc subjekt. A to všechno se děje v nejsekulárnějším státě Evropy (ne-li světa) , kde kat.církev požívá nulového respektu.

Dám krk na to, že se to taky církvi šeredně vymstí!
30. 05. 2013 | 15:07

Silvie napsal(a):

Jarpor
Já patřím k těm "starým", nikoliv k těm gaunerům, to bych režim držela stejně jako vy.
Trapně tady zpochybňujete zkorumpování justice, politiků, policie a všech složek řídících stát (od obecních úřadů až po ministerstva).


Můžete si tady psát ,co chcete, nakonec už vaše "pravicové" názory za ta leta všichni známe, že? - 80 procent(minimálně) občanů círk.tunel odmítá, včetně mnoha věřících! Tečka.

Není možné, aby stát navalil veškerou tíži ekonomické krize na pěšáky a z katolické církve udělal na jejich úkor nejbohatší a nejvlivnější privátní podnikatelskýc subjekt. A to všechno se děje v nejsekulárnějším státě Evropy (ne-li světa) , kde kat.církev požívá nulového respektu.

Dám krk na to, že se to taky církvi šeredně vymstí!
30. 05. 2013 | 15:07

Asfalt napsal(a):

Jarpor:
Já Vás nezkoušel, pokud bych to dělal, nepodal bych na položenou otázku sám jak odkazem, tak citací textu.

Já "tahám" k demokracii, což je vláda suvereního lidu, ne vláda lidu manipulovaného církví a jemím majetkem.

Pokud Vy si nejste vědom, že jste spolumajitelem veřejného majetku lidu, je to Váš subjektivní problém. Já se být spolumajitelem cítím, cítím odpovědnost za tento majetek všech a osobně se mě proto i dotýká, když mi ho někdo krade pod záminkou nějakých církevních restitucí.
To, že nejste schopen se identifikovat s kolektivem, Vás neopravňuje vnucovat svou individualistickou (dříve se říkalo sobeckou) vůli ostatním, i kdyby Váš názor reprezentovala většina v Parlamentu. Brání tomu princip ochrany menšiny, bez kterého není demokracie.

Pokud mi dovolíte ještě něco doporučit, doporučil bych namísto prosazování korporátního církevního zájmu prosazování zájmu lidu. Tak by to dělal demokrat. Zájmem lidu pak není lid okrádat.
30. 05. 2013 | 15:11

Silvie napsal(a):

Jarpor
A ještě otázečku.
Vy berete své informace odkud?

Já myslela ,že z médií. Třeba máte ale onačejší možnosti a styky.
Tak se o ně podělte...
30. 05. 2013 | 15:11

Pepa Řepa napsal(a):

Docela mě pobavil Nováček, když podrobně srovnával exposé Karola Hrádely před ÚS s projevem Milouše na Červeném Hrádku.
Nebylo to od věci.
Došel až k desátkům.
30. 05. 2013 | 15:12

Silvie napsal(a):

Jarpor
A ještě otázečku.
Vy berete své informace odkud?

Já myslela ,že z médií. Třeba máte ale onačejší možnosti a styky.
Tak se o ně podělte...
30. 05. 2013 | 15:12

xx napsal(a):

Dnes vykouknu z okna a naskytl se mi obraz budoucí zkázy ekonomiky. Bavíte se tu o restitucích majetku církvím. O miliardách a prý vyhozených penězích, zlodějině a pod. A přitom vám nevadí, že státní správa dnes a denně doslova vyplýtvá stovky miliard korun na neefektivitě, se kterou funguje. A jako doklad tohoto tvrzení, začnu zdola, od obce. Obec patří v hierarchii státní správy na ten nejnižší stupeň, chcete-li nejblíže k lidem. Jejím úkolem je správa věcí veřejných v obci. Na tyto úkoly dostává peníze z daní vybraných násilím od občanů a přerozdělovaných podle velmi složitého klíče.

A jaký že se mi to naskytl obraz ? Státní správa se jala postarat o údržbu chodníku před naším domem. Tráva na něm doznala škod kvůli stavebním pracem. Náprava škody spočívala v rozhození přiměřeného množství travních semen na chodník.

Jak by tuto úlohu vyřešil zdravý rozum ? Zaúkoloval by pomocného dělníka, aby vzal malou nádobu, do ní odsypal přiměřené množství travních semen a vyrazil směr poškozený pozemek, tam trávní semena zasel a vrátil se zpět.
Náklady:
- 0,5 h práce pomocného dělníka
- 0,5 kg travních semen

Jak tuto úlohu řeší státní správa ?
Pověří tým lidí starající se o drobnou údržbu města, aby odměřil potřebné množství travních semen a zasel je na poškozené části chodníku. Tým skládající se ze třech lidí se dal ihned do práce. Odvážil 0,5 kg travních semen, naložil je na nákladní vůz Avia který odvezl všechny 3 členy týmu na místo práce. Tam všichni vystoupili, vyložili zátarasy a značku práce na silnici. Vedoucí týmu se jal koordinovat práce. Řidič zůstal v autě. Pomocný dělník vzal kyblík se semeny a jal se je rozhazovat po chodníku. Vedoucí ho při tom hlasitě instruoval a gesty navigoval, kde je třeba ještě přidat. Když bylo hotovo, naložili vše zpět na nákladní auto a vrátili se těch 300 metrů na úřad zpět.

Náklady:
- 0,5 h práce 3 lidí - řidič, vedoucí, pomocný dělník
- nafta do nákladního automobilu spotřebovaná na 600 m jízdy + opotřebení vozu.
- 0,5 kg travního semene

A proto stát nemůže fungovat efektivně. Proto jsou daně stále vyšší a peněz ve veřejných rozpočtech méně a méně.

Záhadnou je, proč to stále plno lidí nedokáže pochopit.
30. 05. 2013 | 15:16

Jan K. napsal(a):

Silvie:
"Tenhle režim je totálně prohnilý a každý ,kdo tady hájí církevní megatunel je buď bloud(abych se vyjádřila slušně) nebo taky gauner.
Na svatoušky ,kterým jde o spravedlnost si tady nehrajte!

Tahle země totiž není pro starý, ani pro mladý.
Je jenom pro grázly, kteří nemají skrupule a jsou schopni prodat i vlastní babičku."
Že vy jste byla ta slavná "nejlepší dojnice na okrese"?
30. 05. 2013 | 15:18

xx napsal(a):

A to nemluvím o tom, že nyní, asi půl hodiny po výkonu údržby státní správou přišel silný déšť a ta travní semena právě tečou po silnici směrem ke kanalizační vpusti po vrchové kanalizace.

Ale ty církevní restituce jsou zlodějina, stát potřebuje více peněz. Ach bože.
30. 05. 2013 | 15:19

Viola napsal(a):

Alfréd Brutus

Církev je totalitní společnost, ale dobrovolně, komunismus byl totalitní, ale ne dobrovolně pro všechny.
30. 05. 2013 | 15:19

Silvie napsal(a):

Jan K.
A že vy jste pedofilní flanďák, co znásilňuje malé chlapce na kůru?!

Na hrubý pytel, hrubá záplata, milý katolíku.
Ono se stačí podívat, jak "důvěryhodné" ksichty protlačily círk.tunel.
Nečas, Kárl, Kalousek, Gazdík, Lidem, Benda, Duka, Vlk, Graubner - samí čestní slušní a bezúhonní lidé.
30. 05. 2013 | 15:22

zemedelec napsal(a):

Nějak mě ty cirkevní restituce připomínají,komunistické akce,Z,
Vždyť na to se různě skládali,stavěli,kolik s toho bylo jen dědicství od věřících.
Teď si to přisvojí několik hodnostářů a věřící utřou hubu.
Kolik se toho vystavělo v akci,Z,pak si to přisvojili obce města a jak známe,různě si to rozprodali i sami sobě.
30. 05. 2013 | 15:23

Asfalt napsal(a):

Nemají se k dílu k práci,
to jsou naši pravičáci.
Církvím restituce, lidu hlad,
toť pravičácký "demokrat"!

Stále jenom mamoní,
co nekradou jsou mimoni.
Straky jenom němě zírají,
jak se privatizace dělají.

A když lid tu zpílá hrůzou,
Duka nazve ho hned lůzou.
A když lid vůli projeví,
Nečas výsledky voleb pozmění.

Tunelářům amnestii směle dají,
ale Smetanu rychle zavírají.
To jsou naše elity,
jednou tlouct je budou půllitry.
30. 05. 2013 | 15:23

Viola napsal(a):

Já teda nevím, ale ti odpůrci zákona o restitucích si neuvědomují nebezpečí islamizace EU a že je lépe dát svým, než potom cizím. Je to poslední pokus o nápravu morálky, poslední pokus o dodržení desatera.
30. 05. 2013 | 15:26

Alfréd Brutus napsal(a):

Viola,

citát a vtip dne: "Církev je totalitní společnost, ale dobrovolně, komunismus byl totalitní, ale ne dobrovolně pro všechny." A co vám říká takový G. Bruno, Hus, Galilei, desetitisíce souzených bosoráků a odpadlíků, mrtví zabití svatým vojskem v jižní Americe ve svaté zemi...? Jaká v tom byla dobrovolnost_

Jaká je dobrovolnost v tom, že mám 2O let platit jakousi daň zájmovým ideologickým spolkům se kterými nemám nic společného? Když platím sociální, důchodové a zdravotní pojištrění, má to smysl, je to prevence a pojistka do budoucna. Co je církevní daň pro ateisty, kterých je zde většina?
30. 05. 2013 | 15:30

Jan K. napsal(a):

Silvie:
"A že vy jste pedofilní flanďák, co znásilňuje malé chlapce na kůru?!

Na hrubý pytel, hrubá záplata, milý katolíku."
Jako vždy, zcela mimo. Celý život jsem ateista.
A pokud si stýskáte, že vám vrátili vytěžený lom, ve kterém váš předek nelidsky dřel dělníky, tak nezoufejte, třeba se ještě do nějakého nevytěženého dostanete. Potřebujete to jako prase drbání.
30. 05. 2013 | 15:32

Vtip dne napsal(a):

"Církev je totalitní společnost, ale dobrovolně,.."
30. 05. 2013 | 15:35

xx napsal(a):

Alfréd Brutus: víte o tom, že dnes stát financuje církev více než 1,3 mld. korun ročně ? Tedy pokud platíte daně, platíte je z části i na církev. Jediné pozitivum na tom co dnes probíhá je, že tímto zákonem se toto financování jednou ukončí. To by přece mělo být, především ateistům milé, nebo ne ? Ateisté raději platí církvím veškerý provoz ?

Tady se ukazuje ta obrovské propast mezi logickou úvahou a politicko-ideologickou zaslepeností. Navrhla to ODS a proto je to špatně i kdyby logika na sto tisíckrát křičela, že to je správné řešení, ve státě ateistů odloučit církev od veřejných rozpočtů.
30. 05. 2013 | 15:37

věřící ateista napsal(a):

xx,

já bych to financování církví zrušil s okamžitou platností. Církve jako dobrovolné ideologické spolky bych ve všem podřídil světskému režimu - včetně účetnictví a daní. Pokud by chtěla na jakoukoliv svou činnost, údržbu sakrálních staveb, charitu prostředky, musela by si zažádat o státní dotace, jako každý...
30. 05. 2013 | 15:41

Viola napsal(a):

Alfréd Brutus

Církev jako organizace, bez věřících jen kněží a spol jsou organizovaní jako vojáci, mají jen jednoho velitele pro celý svět. V současné době každý dobrovolně vstupuje do kostela, nebo dobrovolně se účastní křesťanského života. Dříve byli asi lidé obecně na nižším vývojovém stupni než dnes. Inkvizice dnes pracuje jinak než dříve. Co je dnes, nebylo včera a naopak. Věřící katolíci jsou dnes velice svobodní, dokonce mohou hlásat i homosexualismus a sňatky homosexuální a mohou se pošklebovat vrchnosti a nikdo je za to neupálí.
30. 05. 2013 | 15:46

veverka napsal(a):

autor

"Na začátku problémů, lze-li to tak říci, je pochopitelně způsob, jakým si komunisté po tom, čemu říkají vítězný únor, přisvojili majetek církve."

Omyl nebo cílená provokace autora. Na skutečném začátku problémů je způsob,jakým církve(především katolická) přišly během staletí ke svým majetkům.
30. 05. 2013 | 15:50

starý jezevec napsal(a):

Českou kotlinu ovládaly již různé zločinecké a despotické bandy, ale žádná v demagogii neklesla na úroveň té dnešní, kdy jsou zlodějiny páchány ve jménu spravedlnosti.

Jistě byl poctivější středověk, kdy vrchnost a církev olupovaly lid s poukazem na nadřazenost, boží vůli a prozřetelnost.
30. 05. 2013 | 15:50

michal napsal(a):

>jarpor
Díky za snahu. ALE:

ad 1. Jistě si dokážete vybavit i mnohé jiné subjekty, které vyvíjejí (podle Vašeho plní úlohu) kulturní a sociální činnost. Jsou i oni předmětem zvláštního zákona o vyrovnání s nimi? Už vůbec nerozumím konci bodu 1. „ať jde o věřící či ateisty“.
ad 2. LZPaS je argument proti, nemluví se v ní o povinnosti jen některým jejich provozování financovat státem.
ad 3. Já se ptal, proč v ateistické republice jsou (soukromé) náboženské činnosti vůbec placeny státem.

Takže - slabý, spíš marný pokus.
M.
P. S. Vaše pozdější přirovnání ke kupírování psích oháněk je příznačné. Je normální vůbec psa kupírovat?
>jarpor
Díky za snahu. Ale:
30. 05. 2013 | 15:57

mravný a počestný Jan Drda napsal(a):

vlkodav
Nepleťte si mne prosím se svou babičkou.
Já jsem s Tondou Zápotockým Rudou záři nad Kladnem nepodpálil.
30. 05. 2013 | 16:06

Vlkodav napsal(a):

mravný a počestný Jan Drda:

Neberte si do úst mou babičku, té nešaháte ani po kotníky.
30. 05. 2013 | 16:08

Pepa Řepa napsal(a):

Je normální vůbec psa kupírovat?
---------------
Není, ale potomci Šéma to provozují. Nejen u psů.
30. 05. 2013 | 16:11

jarpor napsal(a):

Asfalt

"To, že nejste schopen se identifikovat s kolektivem, Vás neopravňuje vnucovat svou individualistickou (dříve se říkalo sobeckou) vůli ostatním, i kdyby Váš názor reprezentovala většina v Parlamentu. Brání tomu princip ochrany menšiny, bez kterého není demokracie."

Nehodlám se identifikovat s kolektivem závistivců a manipulovaných individuí hospodského typu, kteří akceptují jakokoliv pitomost, kterou jim namluví ti "jejich" aniž by přečetli to, co kritizují, byť takový kolektiv je ve většině...
Nikomu ovšem nebráním, aby se s takovým většinovým kolektivem identifikoval.

"Pokud mi dovolíte ještě něco doporučit, doporučil bych namísto prosazování korporátního církevního zájmu prosazování zájmu lidu. Tak by to dělal demokrat. Zájmem lidu pak není lid okrádat."

Dovolím, dovolím.
Vám bych doporučil své názory, svůj zájem vyjadřovat způsobem, že je to zájmem lidu.
Dle mého, jako restituenti i církve byli okradeni minulým režimem a mají jistý, nejen morální nárok na zmírnění křivd. Takových, kteří mají podobný názor je dnes menšina. Leč jsou.
Zkuste jako demokrat, když už se demkracií zaštiťujete, vzít v úvahu v této věci i menšinový názor...
Znovu, nejsem tímto zákonem nijak nadšen avšak dovolím si konstatovat, že v žádném případě není protiústavní, tedy není důvod, aby jej ÚS zrušil, neposkytuje žádnou výhodu skupině osob /i právnických/, tedy není žádný důvod dotazů s Evropským soudním dvorem. Je to nemilá povinnost, kterou ideologií a komunismem nepostižená společnost by akceptovala a provedla daleko dříve a možná lépe.
A když píšete o okrádání lidu - pak především - ten Váš "lid" byl okraden především komunistickým režimem. Žádná náprava nemůže být spravedlivá, to si uvědomují i ti souhlasící stímto způsobem nápravy, proto ovšem ten povyk egoismem a zavistivostí postiženými lidmi.

Sylvie

Konstatuji, že ze dvou jmen byl Vámi učiněn závěr, že všechny soudy jsou zkorumpovány...
trapně překrucujete, že : "Trapně tady zpochybňujete zkorumpování justice, politiků, policie a všech složek řídících stát ..." což jsem nikde neučinil, pouze jsem odmítl Vaši generalizaci.

Doporučuji vlatní krk nevsíázet, abyste náhodou o něj skutečně nepřišla... a odkud čerpám informace ? Z mého okolí, vážená... Od svých známých, kteří jsou v různých státních i nestátních pozicích, s nimiž debatuji a spíše dám na jejich znalosti jejich okolí, než na "zaručené" zprávy publikovanými různými médii... Ty beru jen jako doplňkové informace, které eru s velkou rezervou...

Jsem asi profesně zasažen, ale jestliže ze 100 žlutých "zrníček" je deset či pět bílých, pak tvrdím, že nejsou všecha zrníčka žlutá... a podobný přístup požaduji od každého, s kým mám tu čest o čemsi jednat... nejen profesně... Tož tak...

Dovolíte-li, myslím, že naši debatu mohu považovat za ukončenou. Nic nového, než křik a generalizaci jak vše je špatné, jak všichi kromě Vás, samozřejmě, jsou gauneři, totiž od Vás neočekávám a to i přesto, že Vám dávám za pravdu v tom, že nešvarů je zde dost...

Mějte se...
30. 05. 2013 | 16:12

pepa napsal(a):

Veškerý ukradený majetek po roce 1948 ať nahradí KSČM a basta.
30. 05. 2013 | 16:23

Tak to má být napsal(a):

pepa,

a církev, a ODS a KDU, a ČSSD a TOP (lidovci) a LIDEM a KDU a ODA a zelení a VV. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněl.
30. 05. 2013 | 16:27

kkk napsal(a):

Pepo - veškerý ukradený majetek po roce 1989 ať nahradí ODS, ČSSD, TOP, KDU-ČSL, Zelení, trosky ODA, trosky ÚS a basta !!
30. 05. 2013 | 16:28

Jana napsal(a):

Nevíte někdo, co za odškodnění se platilo církví po válce? Mám na mysli když se dělala pozemková reforma v r 1947, tak v letech 47,48 49 dostávala církev nějaké náhrady, za co? A nebude tudíž odškodněna 2x? Protože některé věci z r. 47 začaly platit samozřejmě až v roce 1948.
30. 05. 2013 | 16:29

Karel napsal(a):

Tomášek Sokolů tak nasákl morálku svých klientů, že už je často překonavá !!
30. 05. 2013 | 16:30

Kryštof napsal(a):

Vracet majetek zločinecké organizaci, která jej získala vyvražďováním celých národů či dokonce civilizací je zločin.
30. 05. 2013 | 16:40

Míval napsal(a):

Resl: Vy jste opravdu neslyšel o památkovém zákonu? Kterým jsou na opravu a údržbu státem chráněných památek poskytovány dotace? Ty kompenzují zčásti požadavky, které stát na vlastníka klade.
Náš dům je, pravda, hodně starý, ale stát ho mezi památkově chráněné objekty nezařadil, čemuž se nedivím. Takže na dotace nemáme šanci.
30. 05. 2013 | 17:00

Asfalt napsal(a):

Jarpor:
Majetek, o kterém mluvíme je toho času státní, tedy ve vlastnictví lidu, tedy kolektiv, o jehož identifikaci jde, je lid této země, někdo by řekl národ (ale národ nerovná se lid). Nevím pak, zda národu či lidu příliš nekřivdíte, když ho považujete za kolektiv "závistivců a manipulovaných individuí hospodského typu, kteří akceptují jakokoliv pitomost, kterou jim namluví ti "jejich" aniž by přečetli to, co kritizují, byť takový kolektiv je ve většině".
Je zjevné, že vůli lidu pak považujete za vůli "manipulovaných individuí hospodského typu, kteří akceptují jakokoliv pitomost". Ano, právě takto argumentují odpůrci demokracie. Nevím, zda máte pravdu, ale Vaše tvrzení není ústavně konformní. Dle Ústavy je zdrojem veškeré moci lid, nikoliv našeptávači pitomostí. Lid je v drtivé většině proti. POkud byste byl demokratem, akceptoval byste tento názor a nevnucoval lidu názor jiný.

Sverén nikdy nekrade, ale určuje, co bude právem. Proto ani suverén, co určil, že církve majetek vlastnit nebudou, nekradl, ale stanovil objektivní právo zakládající subjektivní práva a povinnosti církve. Nemohu proto přijmout Váš názor, že cirkev byla minulým režimem okradena. To jen my dnes prohlašujeme reprezentanta suveréna z minulého režimu za nelegitimního, abychom jeho úkony mohli brát zpět (po komunistech to čeká asi i Beneše). Přitom okrádáme lid, protože lid je nyní vlastníkem a protože prováděné restituce vůlí lidu nejsou. Jde o vůli reprezentanta, který na rozdíl od těch komunistů ani volby nevyhrál. O materiální legitimitě rozhodnutí ani nemluvě.
Nevím, zda je zákon protiústavní, to musí posoudit ÚS. O jeho legitimitě ale pochybuji. Možná nejen z porovnání volebních výsledků by mohlo vyplynout, že znárodňování mělo větší legitimitu, než jeho současná revize. Buď jak buď, dnes odebíráme majetek z vlastnictví lidu, což není vizitka demokracie. Obdobně naposledy jednal Musollini (vracel Vatikán, který znárodnilo dítě Velké francouzské revoluce - Napoleon).

Ne všemu jsem ve Vašem příspěvku rozuměl.
30. 05. 2013 | 17:01

Helmut von Sajrajt napsal(a):

Stát od Josefínských reforem ty církevní parazity platí. Platili je i komunisté. Stát opravoval kostely a fary, platil studia zbytečným farářům kteří neodvedli za 1 korunu práce. Takže ne stát církvím, ale církve by měly vracet státu!
30. 05. 2013 | 17:06

resl napsal(a):

Míval,
slyšel, ale ty nejsou ve vlastnictví církví, tak nám musí na tyto objekty přispívat ta ošklivá EU
30. 05. 2013 | 17:09

Viola napsal(a):

asfalte

lid se za doby komunismu vyučil ateismu, tak je docela logické, že je většina proti církevním restitucím, když je jim církev cizí. Kdo napraví tu poškozenou výchovu, ztracené desatero.
30. 05. 2013 | 17:15

Viola napsal(a):

Kryštof

"Vracet majetek zločinecké organizaci, která jej získala vyvražďováním celých národů či dokonce civilizací je zločin."

uveďte příklad.
30. 05. 2013 | 17:17

Viola napsal(a):

pepa

"Veškerý ukradený majetek po roce 1948 ať nahradí KSČM a basta. "

To by bylo dobré, kdyby měla z čeho, neboť i ona je nyní okradená.
30. 05. 2013 | 17:18

Asfalt napsal(a):

Viola:
Nerozumím. Chcete lidu naslouchat, nebo ho převychovávat na víru? Pokud to druhé, na jakou? Pokud na katolickou, pak kdo a kde je ten, co si hraje na Boha, aby toto stanovil?
30. 05. 2013 | 17:19

resl napsal(a):

Viola,
myslíte, že i vyučený zloděj přestane krást ?
30. 05. 2013 | 17:20

jarpor napsal(a):

Asfalt

"Sverén nikdy nekrade, ale určuje, co bude právem. Proto ani suverén, co určil, že církve majetek vlastnit nebudou, nekradl, ale stanovil objektivní právo zakládající subjektivní práva a povinnosti církve. Nemohu proto přijmout Váš názor, že cirkev byla minulým režimem okradena. To jen my dnes prohlašujeme reprezentanta suveréna z minulého režimu za nelegitimního, abychom jeho úkony mohli brát zpět (po komunistech to čeká asi i Beneše)....."

Chápu... ten komunistický suverén určil... nekradl, nemasakroval jen pro názor... chápu... více už Vámi psát není třeba... I to, že fašismus a komunismus byly prohlášeny za režimy zločinné, totalitní a tedy nedemokratické, to taky jen tak my dnes prohlašujeme...
Nakonec se snad dočteme, že vlatsně to byl režim demokratický, jako dnes, že, pane demokrate !

Převracet věci naruby, tedy, to Vám jde... jen co je pravda... Viz : "Buď jak buď, dnes odebíráme majetek z vlastnictví lidu, což není vizitka demokracie...."

Tož snad by pan Asfalt, demokrat - lépe - demokracií se ohánějící, mohl definovat, co to bylo, když za komoušů odebírala tato strana majetek ze soukromého vlastnictví lidu... a nejen to...
Asi to byl v jeho očích bohulibý a záslužný počin... protože ten lid by si s ním nevěděl rady... jak to dnes tvrdí taky takoví Asfalti...

Demokra respektuje výsledky voleb a povolební koalice... to k tomu že "Jde o vůli reprezentanta, který na rozdíl od těch komunistů ani volby nevyhrál."
Oni ti komunisti, vážený demokrate, nemohli nevyhrát, protože nikdo jiný tu vedoucí úlohu neměl a tehdejší volby byla fraška !

A to, "...že znárodňování mělo větší legitimitu, než jeho současná revize." to mi za komentář nestojí. Víme, kdo je kdo... kdo o demokracii jen plácá aby tím adoroval totalitní a zločinný režim. Kdo chce zapalovat, musí hořet, že... A tady jeden Asfalt opravdu hoří... a jako tenkrát, i teď On je ten lid...

Mějte se..
30. 05. 2013 | 17:23

vasja napsal(a):

Míval napsal(a):
Resl: Vy jste opravdu neslyšel o památkovém zákonu? Kterým jsou na opravu a údržbu státem chráněných památek poskytovány dotace?
-------------
Jo, ale je to jako s každejma dotacema.
Kdo maže, tak jede. A nebo je taky dobrý, jmenovat se Martin Bursík. Ten kasíroval parádní dotace.
30. 05. 2013 | 17:25

Helmut von Sajrajt napsal(a):

Zeptal se někdo amerických indiánů jak jim katolíci vtloukali do hlav svatou víru? Nebo jak je ukřižováváním donutili k lásce ke kříži a jak výměnou za náčelníka Montezumu ukradli indiánům tuny zlata? Takto mírově získávali katolíci majetek!
30. 05. 2013 | 17:26

Viola napsal(a):

Asfalte

"Chcete lidu naslouchat, nebo ho převychovávat na víru?"

Ne převychovávat, ale od začátku učit desateru, to je jednoduché pravidlo, jako malá násobilka. Co se vyučovalo za vlády KSČ? Vyučoval se materialismus a co máme dnes? Vládnou jen prachy.
30. 05. 2013 | 17:32

Starý napsal(a):

S církvemi se lze vyrovnat jakkoliv. Rozsah restitucí není nijak dán. Například se mohou vracet jen nemovitosti,které jsou volné. Což by byl rozumný kompromis.
Pokaždé když pan Sokol, který je ochoten udělat pro peníze cokoliv, moralizuje, tak mi to přijde jako CHUCPE. Není pravda, že má prostě takovou práci. Klidně by mohl dělat něco jiného.
30. 05. 2013 | 17:34

Viola napsal(a):

Helmut von Sajrajt

Byla to chyba formalismu, že se všichni hlásili ke katolicismu a přitom to byli zloději. Jsou známé příklady, kdy církevní otcové bránili zvěrstvům, které se v Americe páchaly a zlato se vozilo panovníkům a ti si kupovali přes preláty nevinu. Indiáni rádi přešli na katolickou víru, protože viděli, že je to dobré. Dříve se sami mezi sebou vraždili ve jménu svých bohů.
30. 05. 2013 | 17:38

Kelt napsal(a):

Violo,
příklady,jak praví historie táhnou.
Až vláda do svých ideoologických postulátů zakomponuje "desatero
a bude se jím řídit,budeme mít ráj na zemi.
Ale že se jím neřídí ani církev svatá,tak jsem spíše názoru,že každý za své.
Vrátit prokazatelně dříve vlastněný nemovitý majetek a šlus.
Církev má být chudá-říkal Kristus a říká i současný papež.
Ale na to Duka nějak neslyší a Kalousek jede na procenta.
30. 05. 2013 | 17:39

JOJO napsal(a):

Čehona, jenž byl občan pilný,již pomalu sto let mele co jedna bába povídala a patřičně vše vyšperkovává.Zloděj zaslouží svůj název po řádném odsouzení a vejítí rozsudku v platnost.Tady nikdo neví,kdo ,komu a co ukradl,pro jistotu tedy je každý občan nazván zlodějem s povinností vracet ukradené ono nevím co a vlastně nevím komu.Divné právo, divné povinnosti, když není už ani na posypovou sůl před koncem zimy.Rozhodně jen hlupák a pitomec na sobě nechá štípat dříví a platit něco, co neukradl,zač nebyl odsouzen coby zloděj, a přesto se má jako zloděj kát platbou, o níž ví, že jí není nikomu ze zákona povinen.Ten, kdo to zákonem nazval, je šejdíř a církevní hodnostáři sápající se po něčem, co neměli,nevlastnili a nejsou schopni konkrétně prokázat občanům jako jejich zlodějnu,jsou sami sprostí zloději a šejdíři patřící k soudu a i do kasemat.
30. 05. 2013 | 17:40

Asfalt napsal(a):

Jarpor:
Ano, chápete dobře, komunistický, kapitalistický, feudální ani otrokářský suverén nikdy nekradl, ale určoval, co bude právem. Říká se tomu suverenita, jejíž definici najdete v každé encyklopedii nebo i v učivu k maturitě spolu s vysvětlením, co je objektivním právem.

Zjevně nechápete pojem lid. Lid nerovná se vlastník výrobních prostředků. Nevím ale, proč tak dalece odbočujete od tématu.

Myslím, že nikdo z nás není oprávněn posuzovat, co dědové považovali za legitimního suveréna. Jsem přesvědčen, že podstatným je to, co je legitimní dnes. Obávám se, že restituce a jejich dosažení to nejsou. Mimochodem, v ve volbách r. 1946, na základě kterých z většiny došlo ke znárodnění církevního majetku, žádná vedoucí úloha strany zakotvena nebyla.

Demokrat respektuje vedle výsledků voleb i právo, kterým jsou tyto výsledky vyhodnoceny. Je právem, aby vládu sestavil vítěz voleb, ne koaliční potenciál, který není subjektem politické soutěže. Tato vláda je první (a doufám že poslední), která tento ústavní obyčej i právo nerespektovala vedle dalších demokratických principů.
30. 05. 2013 | 17:48

Asfalt napsal(a):

Viola:
Společnost regulují normativní systémy (právo, morálka). Desatero patří k morálce a zcela souhlasím, že bez morálky společnost nepřežije. Nemám samozřejmě nic proti desateru, naopak.
30. 05. 2013 | 17:52

S.Š. napsal(a):

Asfalt :
"Přitom okrádáme lid, protože lid je nyní vlastníkem ...". Dobová politická fráze, pane Asfalte. Tož Vám něco musím poslat :

Václav Havel : Vzor lid

NÁŠ LID nedopustí, aby vymoženosti
NAŠEHO LIDU byly odňaty
NAŠEMU LIDU a aby kdokoli klamal
NÁŠ LID voláním:
NÁŠ LIDE!
O NAŠEM LIDU ať rozhodují ti, kteří jdou
S NAŠÍM LIDEM !
(ze sbírky Antikódy, Odeon, Praha 1993)

To jste přece chtěl říct, ne ? :-)
30. 05. 2013 | 17:59

Silvie napsal(a):

Jan K.
Zase se budu opakovat, ale můj pradědek byl sám kamenosochař a v tom lomu normálně pracoval s dělníky.
Díky tomu, že se k nim vždycky choval slušně a velmi dobře je platil, ho po 48. nezavřeli. U soudu se za něho postavila celá vesnice. A mimo jiné mu pomohlo, že schovával za války odbojáře ve stodole.
Komouši zavřeli "jen" mého dědu, jeho zetě.

Takže buďte v klidu, žádný "buržuj" a vykořisťovatel se v naší famílii nevyskytoval.
Flanďáci dostali to, nač slušní a poctiví lidé nemají nárok.
30. 05. 2013 | 18:00

Silvie napsal(a):

Viola
A v čem nám jako katolická církev pomůže v boji proti islamizaci?
Pokud vím, bývalý papež se choval k islamistům velmi servilně a poníženě.
Navíc ztratila absolutně kredit - zejména po těch zločineckých "rest.".

Budeme vyhánět čerta ďáblem?
30. 05. 2013 | 18:03

Silvie napsal(a):

Viola
Nevíte, co za zvěrstva napáchali katolíci?
Zkuste se podívat na krásný film Misie.
30. 05. 2013 | 18:07

čert }:o napsal(a):

Kryštof napsal(a):
Vracet majetek zločinecké organizaci, která jej získala vyvražďováním celých národů či dokonce civilizací je zločin.
30. 05. 2013 | 16:40

To myslíte jako bolševikovi?
30. 05. 2013 | 18:10

jarpor napsal(a):

Asfalt

Dovolím si malou parafrázi : Nesouhlasím s Vámi, avšak akceptuji, že tento demokratický režim Vám umožňuje tyto názory beztrestně propagovat ač těmito názory značně tento demokratický režim podkopáváte.

Nemám potřebu oponovat a vyvracet zhovadilosti, např. porovnávání "suveréna" v demokratické společnosti s režimy komunistickými počínaje a otrokářskými konče...

Nemám potřebu oponovat a vyvracet zhovadilosti, např. že je neslučitelné s demokracií, že vítěz svoboddných voleb nevládne, když dva další subjekty se dohodnou na koalici, jež v parlamentu dosáhne většiny....

A na závěr - dovolím si závěrečnou repliku :
píšete : " Mimochodem, v ve volbách r. 1946, na základě kterých z většiny došlo ke znárodnění církevního majetku, žádná vedoucí úloha strany zakotvena nebyla."

Vidíte, tak většina už byla znárodněna... a přesto tento demokratický režim napravuje jen znárodnění majetku církví ke kterému došlo po 25. 2. 1948. Jak je velkorysý tento dnešní suverén ke zločinné době a jak málo ze spáchaných krádeží napravuje !
Chytil jste se do vlastních sítí.... Tečka.

Mějte se.
30. 05. 2013 | 18:12

Asfalt napsal(a):

S.Š:
Děkuji za "Vzor lid" a na oplátku přeposílám článek 2 Ústavy:

(1) Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.
(2) Ústavní zákon může stanovit, kdy lid vykonává státní moc přímo.

Nemohu za to, že slovo "lid" si s oblibou bere do pusy každý kecal. To, nic ale němění na tom, že demokracie je vláda lidu. Otázka, jak k této vládě dospět, je samozřejmě věc jiná. Ano, lid je též předmětným vlastníkem.
30. 05. 2013 | 18:12

Asfalt napsal(a):

Jarpore, Jarpore,
jsem sám rád, že nemáte uvedené potřeby a nemusíme vysvětlovat elementární základy státovědy a práva. Zůstaňe u svých ideologických příruček.

Výsledky voleb 46 máte zde http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Ceskoslovensk%C3%A9_parlamentn%C3%AD_volby_1946
Demokratický mandát z těchto voleb byl dán do roku 1950 (4 roky), což zahrnuje i r. 1948/1949 (teď přesně nevím), kdy byly znárodňovací zákony většinou přijaty.
30. 05. 2013 | 18:22

krajan napsal(a):

jarpor 14:27
Vaše "odpověď" přímo vykřikuje maximum informací o vaší úrovni. S člověkem s takto pokleslým myšlením já diskutovat nehodlám.
P.S.Jen drobnost - vždy jsem se uživil sám a docela slušně.
30. 05. 2013 | 18:27

gabriela napsal(a):

http://www.youtube.com/watch?v=eK_0C0dx8V0

Závěrečná řeč Lubomíra Zaorálka a hlavně Donové Corleonové v přímém přenosu nahoře v odkazu. Nenechte se odradit, trochu se to zasekává. Vyčkejte, rozjede se to ...

Není to dlouhé, a alespoň si uděláte dokonalý obrázek o "velectěném" ÚS už podle "týpků" a božských "kukučů" ústavních soudců. A začněte si pomalu typovat, jak budou naše podmazané, pardon, pomazané hlavy v pondělí hlasovat ...

http://www.youtube.com/watch?v=eK_0C0dx8V0
30. 05. 2013 | 18:39

jarpor napsal(a):

krajan

Ani já nemám potřebu diskuse s člověkem, který nejprve napadne... a když dostane na hrubý pytel hrubou záplatu, tak si argumetuje "pokleslostí"...

P.S. I já... a neživím jen sebe...
.
30. 05. 2013 | 18:52

S.Š. napsal(a):

Asfalt :
Samozřejmě, že se nemůžeme shodnout, pane Asfalte. Vy přistupujete k otázkám majetku z pozic marxistických, já z pozic liberálních. Vcelku nemá cenu psát se s úvahou o existenci vlastnictví jako o kategorii právní, sociální, ekonomické a snad i etické. Takže jen ve zkratce, vlastnictví chápu ve smyslu římského práva jako právní panství nad věcí, které je všeobecné, přímé a výlučné, bez omezení. Vlastník má právo s věcí nakládat jakkoliv - může věc fakticky ovládat, držet (ius possidenti), užívat (ius utendi), těžit z ní plody (ius fruendi), popř. i zničit (ius abutendi), působení na věc je vyhrazeno výlučně vlastníkovi. Vlastnického práva se nelze ani vzdát. Co z toho ve skutečnosti mohl "vlastník LID" ? Pokud jde o "všelidové vlastnictví", dotáhli jsme to s ním daleko, následky všeobecné devastace budou likvidovány ještě dlouho. Připomínám, že jsme poslední z postkomunistických zemí, která se za 23 let nedokázala vzchopit k tomnu, aby vrátila ukradený majetek, proto také výzvy ÚS, o nichž píše autor blogu.
Nu, a pokud jde o Ústavu ČR, kterou mně připomínáte, protože lid je zdrojem veškeré státní moci, kterou vykonává prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní, bude se muset (lid) smířit s tím, že vláda navrhla, parlament odsouhlasil a ÚS vynese ve věci patřičný nález.
Tak to by bylo všechno.
30. 05. 2013 | 19:07

Asfalt napsal(a):

S.Š:
Vlastnictví chápu jako Vy, jako triádu věcných práv věc držet, užívat a disponovat s ní. Co má být marxistickou pozicí nevím.
Nemyslím, že problém je v otázce vlastnictví, ale v chápání právní fikce, kterou je právnická osoba. Vlastnit může nejen fyzická osoba, známe ale i právnické osoby. Stát je mimo jiné veřejnoprávní korporací obyvatel na určiném území. Vlastnit pak mohou akciové společnosti i veřejnoprávní korporace. Otázka: "Co z toho ve skutečnosti mohl "vlastník LID" ?" je pak otázkou, co z toho může vykonávat akcionář. Zvolit dozorčí radu, která kontroluje managery, jež majetek spravují. Stát je pak jedna velká akciovka, paní S.Š. Nevím, co je na tom marxistického.
Odpovědná správa veřejného vlastnictví je pak otázka jiná, možná ani né právní. Ano, zastávám názor, že veřejné vlastnictví má svůj význam. Pokud toto má být dnes marxistické, pak jsem marxista, stejně jako starověcí římané, kteří rovněž znali veřejné vlastnictví, přestože Marx ještě ani nežil.
Tak to by bylo taky všechno.
30. 05. 2013 | 19:38

kosoúhlý průmět čtverce napsal(a):

Pokud se znova narodím, už vím čím budu.
Absolutním lehkoživkou, totálním parazitem, chronickým netáhlem.
Stanu se buď arcibiskupem, nebo ombudsmanem.
Žádná práce, žádná odpovědnost, peněz dost,
A když zavřu hubu budu mít zbalenej vercajk.
Jó (arci)biskup, nebo ombudsman. To jsou dvě nejlepší a nejluxusnější řemesla na zeměkouli a v přilehlém vesmíru.
30. 05. 2013 | 19:54

starý jezevec napsal(a):

Pro S.Š.
Liberál hezky zní a tak kdejaký pitomec se tím dnes ohání, i když ani netuší čím.

Skutečně liberální přístup k vlastnictví by byl ten, ať má jedinec jen to, co si dokáže sám uhájit.

Takoví, jako jste vy, ovšem chtějí po ostatních členech společnosti, aby se stali jejich otroky,a aby nejen respektovali vaše zájmy a přání, ale aby jim dokonce sloužili.

Můžete svobodomyslnému člověku vysvětlit, proč má obcházet parcelu, kterou si vy vykolíkujete a chcete mít pro sebe, a proč má ještě navíc násilím nutit všechny ostatní, aby vám podobně sloužili?

To je ten liberalismus?
30. 05. 2013 | 19:58

český maloměšťák napsal(a):

Vlastnické právo nezakládá instituce vlastnického práva sama o sobě, z hlediska nejvyššího principu - a tím je udržení civilizace, je samozřejmě bezpodmínečně nutné podřídit i jakýkoliv výklad práva vlastnického tomuto principu.
Pokud pak před danou civilizací stojí otázka zda investovat do institucí, kterýchžto efektivitu fungování je nutné udržet minimálně v té části křivky mezních výnosů v jaké je aktuálně k dispozici či do těch, kdy lze mezní výnosy posunout směrem vzhůru a tyto instituce se již kdysi dávno ukázaly, že řeší relevantní problémy mnohem efektivněji než církev, která velkou část vzácných zdrojů používá k číření takových bludů, jako je slib života věčného a k infantilní obřadům, které zhusta z tohoto nesmylu vycházejí.
O tom pak , jaké má být vlastnické právo, sice rozhodne společnost

Ohánět se zde římským právem je tedy z tohoto úhlu pohledu sice správné, ovšem tak jak to činí SŚ. - je to absurdní, byť masami akceptovatelné,ba vítané.
Vládcové Říma neváhali např. snižovat obsah zlatého kovu v mincích, což je také jistý druhvyvlastňování - dovedli tak ale i s použitím tohoto prostředku dlouhá leta držet finacování armády v takovém stavu, aby se říše držela v tom kulturně-civilizačním rámci, který je možno nazvat tradičním.
Použijeme-li logiku S.Š. /která se zde jednoznačně vyjádřila, že se těčí až jednou dojde ke zrušení Benešových dekretů/, pak je nutné restituovat i pobělohorské konfiskace. Což ale zřejmě zdejší civilizaci přivede buď ke kolapsu, anebo pod moc vnější politické moci.

Viz např. vyvlastnění v žádech nekolika set miliard CZK - AIG aj.Kdy se prostě ukázalo, že regulátorův zásah /vyvlastnění/s největší pravděpodobností zachránil civilizaci před událostmi blízkými kolapsu
Ono ale i pozitivní zásahy do vlastnických práv jsou ve své podstatě křivením onoho vymezení daného rozumbradkou S.Š. Tedy sanace bilancí bank z peněz daňových poplatníků, a vůbec privatizace zisků a socializace ztrát jako takové.

Bohužel takto ústavní soudci uvažovat nemohou, taková epistemologie je nad rámec jejich uvažování - ale měli by.
Už jen proto, že v chátrající civilizaci by měli být coby poslední instance tvorby spravedlnosti zasáhnout tak, aby na ně jednou nebylo napliváno.
Což jim ale je podle mě šuma fuk - "Po nás potopa ! ".

Ono přivést civilizaci k úpadku a lidi do složitých socioekonomiockých situací - např. tím, že dojde k morbidní distribuci vzásných zdrojů a tak k mrhání ve směru nákladu obětované příležitosti ...a pak zřizovat chudobince, kázat o odměnách v nebi nebo jinak poskytovat potravu ducha, když je navýsost potřebné zejména vytvářet pracovní příležitosti / těch pár míst realitních makléřů a developerů, popřípadě právníků spíše zvýší jen to, čemu Veblen explicitně říká nemravná poptávka/...to je minimálně divné.

Například investice do předškolního vzdělávání o síle takové bazooky , jako je tomu v pořípadě investic do církví by rozhodně této společnosti umožnilo více vzdorovat problémům, kterým čelí a které se budou v globální soutěži ozdroje prohlubovat.

A co s těmi, kterým sice majetek restituovali, ale kteří jej na rozdíl od církví nemohli užívat, ba naopak, musili často pracovat naprosto mimo své profese a sociální prostředí, musili platit často nájem ve svých kdysi vlastněných nemovitostech, dostávali sice plat - ale ne za to, co chtěli dělat /kdy duchovní z velké části své profesní masy dělali svou profesi/, kdy jim nikdo nebude platit několik desítek let a to i se zohledněním iflačního znehodnocení výplat za práci na jejich restituovaném majetku...
Co se spravedlností ve vztahu k nim ?

A kdo to všecko zaplatí ?
S. Š . ?
Podle mě dobrovolně nedá ani vindru.

A to nezmiňuji otázku oprávněné / via S.Š. výklad ve vztahu k církvím/restituce pobělohorských konfiskátů, kdy společnost vyznávající nedotknutelnost vlastnictví tak, jak tuto instituci vnímá S.Š. nutně musí uznat, že i zde je potřebné vrátit nakradené , respektive zde ve velké části skutečně ukradené.

Jednou tak možná bude nutno sáhnout i k vyvlastňování těch, co by jinak byli aktualně pro alternativní investici - k investici do církví.
To ale už budou dnešní rozumbradové a rozumbradky v tom království věčném, už jim bude hej, to pozemské peklo se jich týkat nebude.
30. 05. 2013 | 20:02

český maloměšťák napsal(a):

Jednodušeji.
V dané chvíli je to velká hloupost, ne-li zločin.
30. 05. 2013 | 20:06

starý jezevec napsal(a):

Pro S.Š.
Ještě doplním.
Garantem jak soukromého, tak státního vlastnictví je vždy násilnický stát.
Ve společném nebo státním vlastnictví toto násilí provozuje ve prospěch celé společnosti, v garanci soukromého vlastnictví, státní násilí slouží soukromým zájmům, a o to je to horší.
30. 05. 2013 | 20:09

Bestia triumphans napsal(a):

Dalimír napsal(a):
..."Ještě bych zakázal různé pochybné spolky a sekty které snad jen čert miluje !"

?
Vy byste zakázal KSČM?
30. 05. 2013 | 20:13

Alena Vrbová napsal(a):

resl napsal(a):30. 05. 2013 | 17:20

:)

Nejsem Viola, přesto si dovolím
Re:

S největší pravděpodobností blížící se k jistotě, příteli, přestane. Přinejmenším za daných podmínek;
a) není příležitost
b) nevyplatí se mu to

Hezký čas.
Alena Vrbová
30. 05. 2013 | 20:20

mikkesh napsal(a):

Myslim, ze JZD mela take v uzivani pudu. Bude jim vracena ? Sokole.
30. 05. 2013 | 20:25

Kryštof napsal(a):

čert.....
Ono se něco vrací bolševikovi ? To mi tedy uteklo :-))
Ale bolševici vedle katolíků byli hodní chlapci, nevím, že by civilizace třeba Jižní Ameriky vyhladili bolševici, ale vy asi máte osnovy ÚSTR pro výuku dějepisu, tak si to myslíte.
30. 05. 2013 | 20:28

čert }:o napsal(a):

Kryštof
Ne? Tak to se mi ulevilo!
Podle vašich slov to vypadá jako byste
už znárodňoval a s dalimírem dělal
bolševickej převrat
O Jižní Americe jste nemluvil Tak můj
předpoklad padl na KLDR SSSR a Čínu
Bolševický prostory větší než Jižní Amerika
30. 05. 2013 | 20:33

Bestia triumphans napsal(a):

Kryštof je asi pravidelným čtenářem Halo novin.
Nebo že by do nich psal?
:-)
30. 05. 2013 | 21:38

český maloměšťák napsal(a):

Bestia triumphans napsal(a):
Kryštof je asi pravidelným čtenářem Halo novin.
Nebo že by do nich psal?
:-)
30. 05. 2013 | 21:38
---------------
Co to je za noviny - Halo noviny ?
Vy je asi dobře znáte, když tedy víte co bývá jejich obsahem a kdo do nich píše.
Odbíráte je už dlouho ? Povinně ?

:)))
30. 05. 2013 | 21:47

čert }:o napsal(a):

maloměšťáku
s dovolením Halo noviny zpopularizoval soudruh
Dolejší Do té doby slušný člověk o nich neměl
tušení a tak učení se o vražedné organizaci je
dnes nutné Je třeba vědět jak myslí soudruzi
a jestli se náhodou v novinách už neomluvili
za totalitu a perzekuce nevinných
30. 05. 2013 | 22:01

Dr Elektrikář napsal(a):

Divnej životopis. Takovej komunisticko-stbáckej.
30. 05. 2013 | 22:07

ALT napsal(a):

Tak nevím, ale pokud bude církev "odškodněna" podle seznamu majetku z r.1932 nebude to jen tak mimochodem prolomení hranice z r. 1948 a jen tak lehce prolomení Benešových dekretů?, takový malý precedens pro pozdější nároky např.potomků sudetoněmeckých soudruhů,

no a co práva se týká tak především katolická církev je přec v právu vždy nebo se pletu?,
vždyť jak nám hezky nedávno vzpomínala na věrozvěsty ze Soluně,které které pro velký úspěch
nechala vykázat i s jejich žáky aby jim tu snad někdo náhodou neublížil a jak pečlivě se starala o všechny písemnosti které vytvořili a které si tak díky té péči můžeme dodnes pročítat,

stejně jako později o mnoho a mnoho dalších písemností, třeba jen ze seznamu bratra Koniáše, že a jak nám taky církev vždy podporovala vzdělání a vědu, tak namátkou toho Bruna jak podporovali, no pak taky morálku a spravedlnost, třeba bratr Jan by mohl pohovořit nebo bratr Luther, no a kolik radosti
přinesla jinam.

No a jak statečně a neohroženě vystupovala jen za posledních dvacet let proti všem špatnostem v ČR.

PS.pro PŘ, nějak nezvykle jste se rozepsal,že vy máte taky kus firmy postavenej na církevním, nebo aspoň příjezdovou cestu,no jo, (asi tak před šesti lety jsem jednomu známému radil ať s nima udělá smlouvu o smlouvě budoucí, že by ho těch pár metrů
na příjezdu mohlo mrzet, díval se na mě velmi nedůvěřivě řkouc to přeci nikdo neschválí

PS. pro někoho vod ministerstva kulturního a památkového úřadu, kolik, že se vrazilo od r. 1992 do oprav a restaurování majetku
který se má vracet Katolické církvi a kolik dostala na opravy majetku který obhospodařuje od r. 1992?

PS. pro někoho vod NKÚ a MPO jak je možný nabízet legálně produkt který není ta organizace ochotná a schopná předvést, tak aby se dalo zjistit, že skutečně existuje?
30. 05. 2013 | 22:52

Viola napsal(a):

Kelte

"Vrátit prokazatelně dříve vlastněný nemovitý majetek a šlus."

Jak chudá církev může pomoci chudému lidu? Dříve byly kláštery, ve kterých se vyučovaly dívky zvlášť a hochy zvlášť. Vycházely z klášterů docela vzdělané ženy a ženy pomocnice, být kdysi vzdělána v klášterní škole byla čest, něco jako dnes vysoká škola. Muži byli jako na vojně vychováváni. Dnes se na vzdělání myslí hlavně v souvislosti s větší možností vydělat peníze, dříve to tak nebylo. Byla to čest a vyučující v klášterech se dětem věnovali s plným nasazením, protože byli povoláni a byli svobodni, neměli rodiny, byly to řeholní sestry a kněží. Ta doba byla tak jiná, než teď, kdy si stěžujeme na to, jak jsou děti vychované, kdy jim není divné po nocích se toulat, políjet a brát drogy.
30. 05. 2013 | 23:34

Viola napsal(a):

ALT

A je i docela možné, že ikdyž nebude prolomená hranice roku 1948, tak stejně si církev může s tím restituovaným dělat, co bude chtít a může ho rovnou dát těm sudeťákům z lásky. Takže si nevybereme, jen můžeme doufat, že když se rozhodne ano, že to bude dobré a když se rozhodne ne, tak to bude dobré taky. :-)
30. 05. 2013 | 23:38

Viola napsal(a):

Pronásledování katolické církve v Československu byl proces, probíhající systematicky v letech 1948-1989, nicméně na Slovensku a v Sudetech se ocitla katolická církev pod tlakem a perzekucemi ze strany komunistů a jimi ovládaných úřadů již v roce 1945.

Pronásledování mělo mnoho podob a týkalo se jak církve jako celku, tak jejích jednotlivých členů. U církve jakožto organizace šlo o naprostou likvidaci nezávislého církevního tisku, vytlačení církve ze společnosti do kostelů, podrobení řady čistě církevních záležitostí kuratele státu, likvidaci řádů a řeholních kongregací, zákonně neodůvodněnou internaci či věznění vysokých církevních hodnostářů a zásahy do obsazování církevních úřadů, resp. znemožnění jmenování do nich. Snahou komunistického režimu bylo také přepisovat a upravovat dějiny českého národa tak, aby by v něm katolická církev působila jako negativní činitel. K tomuto účelu věnovala i velké finanční prostředky, které využila na tvorbu tendenčních historických snímků.

U jednotlivců docházelo k justičním i méně institucializovaným vraždám, věznění a mučení (které řadu obětí zabilo nebo zničilo jejich zdraví natolik, že zemřely krátce po propuštění) a k výrazné a systematické diskriminaci katolíků v přístupu k vyššímu vzdělání a významnějším pozicím ve společnosti.
30. 05. 2013 | 23:42

Viola napsal(a):

Silvie

"A v čem nám jako katolická církev pomůže v boji proti islamizaci"

Doufám, že nedovolí zde stavět mešity na svém.
30. 05. 2013 | 23:53

ALT napsal(a):

To Viola,
to Viola, vypadá to, že jste věřící. Moje babička byla taky, a i když byla vychovávána v katolickém prostředí měla ke katolické církvi velmi odtažitý vztah (má babička byla velmi moudrá a velmi laskavá, takže ten odtažitý vztah musel být po velmi špatných zkušenostech) a několikrát mi opakovala, že bůh žádný kostel ani církev nepotřebuje, zatímco církev potřebuje jak kostel, tak boha.
A pokud se katolické církve týká, tak mám obavu, že pokud srovnáme všechny zvěrstva všech totalitních režimů v 20.stol.
(přičemž mnohé měli silnou církevní podporu) a zvěrstva církevní
tak ta církev z toho vyjde hůř, i když sorry církev nic to feudál, církev přec nic špatného nečiní, neb činí jen to co chce všemohoucí)
Ne Violo, pokrytectví,lež,hrabivost prostě špína zůstane špínou i když na sobě má kvádro na míru a je celkem jedno v jaké barvě.
31. 05. 2013 | 00:07

fler napsal(a):

Já bych si raději kladla otázku, jak se církve vyrovnají s lidmi? Kde a kdy tedy získaly takové obrovské majetky? Snad prací, podnikáním, spekulacemi? Církev a majetek, to je věčné dilema a restituce to znova dokazují. Představitelé státu, voleni na určité historicky krátké období by si neměli dovolit taková rozhodnutí, která ovlivní žívot příštích generací bez toho, aby s takovým rozhodnutím nebyl všeobecný souhlas - třeba i referendum. Jinak to jsou zbytečné řeči.
31. 05. 2013 | 01:02

twarmis person napsal(a):

Pokud budeme vracet církvím majetek, tak by měly ony zase zpětně vrátit všechny prostředky, které do nich stát vložil, a to včetně inflace a rozumného úroku. Mám na mysli minimálně "platy" duchovních.

Když vracet, tak recipročně!
31. 05. 2013 | 06:58

Pepa Řepa napsal(a):

ALT
nemám už nic, všeho se zbavuju. Jenom půdu. Samý krámy. Měl bych ji vyklidit.
církev přec nic špatného nečiní, neb činí jen to co chce všemohoucí....a ten chce jenom dobro....bať, bať....jen lidi to kurvěj.
Ztraceno v překladu
31. 05. 2013 | 07:30

Míval napsal(a):

Vasja: řekl bych, že církev svatá vždy vítězná dosáhne na dotace minimálně ve stejné úrovni, jako Vámi zmíněná politická hvězda. Ale spíše ve vyšší.

Resl: nevím, je-li EU ošklivá, ale určitě nemusí na nic přispívat. Spíše reaguje na požadavky svých členů v souladu s nejrůznějšími dohodami. To ale nic nemění na skutečnosti, že je to stát, který je v konečné instanci garantem plnění svých zákonů. Tedy i těch o památkové péči. A protože většina památkově chráněných objektů, patřících církvi, už v jejím vlastnictví je, současný stav v oblasti dotací vzhledem k církvi se nezmění. QED.
31. 05. 2013 | 07:36

scallop napsal(a):

ALT

Buh kostel nepotrebuje, ale lide ano.

Buh nepotrebuje ani cirkev. Bez cirkve lide take najdou boha - jeden ho najde sidliciho v posvatnem stromu, druhy v tom mensim panovi s knirkem a treti treba ve svem penisu. Kazdy stopadesaty si - mozna - najde cestu k opravdovemu bohu sam i bez cirkve, ale jednodussi to bude s organizaci se staletou pameti. Neni dokonala, ale to neni zadny lisky vytvor.
31. 05. 2013 | 08:10

patriot napsal(a):

Katolická církev po celá staletí zatemňovala mysl člověka, zahubila a okradla milióny nevinných lidí, její zločinná historie je dostatečně zdokumentována…

Mezi její globální zločiny patří například násilná katolizace a genocida Indiánů v Jižní Americe, obchod s otroky, inkviziční procesy, blahosklonné přihlížení k vyvražďování Židů…

Dávno měla být postavena mimo zákon.

Ateismus a odpor k tzv. církevním restitucím (pravděpodobně největší zlodějina v moderních dějinách) je jednou z mála věcí, na které může být český národ skutečně hrdý.

Poznámka:
Komunisté církev nelikvidovali, jak je často lživě tvrzeno, právě naopak. Vypláceli faráře 40 let ze státních peněz a udržovali církevní hydru při životě. To jim nikdy neodpustím!

Některé zločiny římsko-katolické církve:
http://www.humanistictiateiste.cz/index.php?exe=no&akc=8
http://ateisti.sk/zlociny-krestanstva-cirkev/
31. 05. 2013 | 08:12

rejpal napsal(a):

Je zajímavé, jak každá debata na téma křivd a jejich odčinění, je svázána časovým rámcem, do kterého každý z nás ty události posadí. Je nesporné, že po roce 1989 u nás nikdo církev (katolickou zejména) nepronásledoval, naopak, získává zvolna silnější a silnější pozice.
Stejně tak je nesporné, že po roce 1948, zejména v prvních letech, byla církev a její představitelé pronásledováni a perzekuování - z ideologických důvodů.
Když se podíváme o něco zpět - od dob Josefínských, ale zejména po vzniku ČSR, neměla katolická církev zlaté časy, i když o pronásledování se mluvit nedá.
Ale co předtím: od středověku po dlouhá staletí byla katolická církev naprosto dominantní institucí, která až do dob reformace neměla konkurenta a jakýkoli disent (i domnělý) potlačovala tak, jak se o tom bolševikům ani nesnilo.
A předtím, v době svého vzniku a nějakou dobu poté, byla církev sama disentním hnutím a v určitých vlnách byla i pronásledována.
Co tím chci říci? Že je fakticky nemožné dobrat se jakékoli absolutní pravdy. A že každý pokus o restituci čehokoli (nejen církvevního majetku), a to v závislosti na tom, jak si (většinou ideologicky) zvolíme nulový bod, zároveň vytváří nové křivdy, a to tím víc, čím vzdálenější je ten nulový bod.
Pomalu dospívám k názoru, že nejlepší by bylo napravovat křivdy, které se staly v průběhu poslední generace - a málo jich taky nebylo, a nechat starší události spát. Nebo se na základě DNA jednou přihlásí nějací potomci Slavníkovců a budou se dožadovat restitucí. A proč ne? Je třeba si uvědomit, že KAŽDÝ nulový bod není ničím jiným než politickým (a ideologicky podloženým) rozhodnutím v zájmu těch, co jsou právě u moci, ničím míň a ničím víc. Dějiny probíhají analogově, ve vlnách, nejsou tu diskontinuity, aby se dalo říci, teď se všechno najednou změnilo. Nebylo tomu tak ani v únoru 1948 a dokonce ani v listopadu 1989. Situace nazrávala daleko dřív a spousta kroků proběhla dřív než k oněm datům.
31. 05. 2013 | 08:17

Jaroslav napsal(a):

Rozdíl v majetku církví z roku 1937 a z roku 1947 je obrovský. Nevidím jediný důvod, proč bylo s náhradou počítáno za ten několikanásobek(povodně prý odnesly data a nelze se dopočítat těch správných z roku 1947), zatímco zlomek měl být výchozí sumou. Kdo shrábne ten "slušně přidělený a státu = lidem ukradený" rozdíl ?????
31. 05. 2013 | 08:47

gabriela napsal(a):

Sumam sumárum, shrňme si to. Pokud ÚS schválí restituce v podobě, kterou "posvětila" tato asociální zločasová vláda, a které vychází z podkladů knihy nějakého farského pisálka Voženílka z roku 1937!, potom Pán Bůh s námi a zlé pryč. Dojde k největšímu tunelu, a nebojme se nazývat věci pravými jmény, ke krádeži století.
Důsledky tohoto zločinu za bílého dne budou katastrofální. Dojde zcela ke zesvětštění církví, opuštěné lavice bekajících "oveček" v kostelích a sborech budou zít ještě větší prázdnotou než dosud, dojde k přetvoření círví na jakési "akciovky" a nedej Bože "korporace", v čele s největší Arcidiecézskou korporací "Schwarzkalousekbakala&Háva&Šťáva", která bude mít na starosti rabování obrovských ploch lesů a vyvedení národního majetku do rukou zahraničního, nadnárodního a korporativního kapitálu, dojde k obrovskému výprodeji cenných památek, budov, klášterů a půdy země české do zahraničí, země česká a moravská bude postupně přesídlována a osídlována cizáky, a na konci tohoto největšího zločinu všech dob, zcela zmizí Česká republika z mapy světa.
To bylo sladkých řečí mafiánské Schwarzkalouskové zločasové vlády, že se nebude překračovat hranice roku 1948. Skutečnost je taková, že se v podstatě vychází z výčtového zákona z roku 1932. Hranice překročena rozdílem tučných 16 let !
**************************************************************
Shrnutí: Milá vládo a církve "svaté", vy nejste žádní vyslanci Boha a Ježíše Krista na této zemi, ale vyslanci samotného pekla a ďábla. Omlouvám se baptistům, kteří nepodlehli svodům světa a jeho knížete zla samotného Satana.

Milá vládo, DĚKUJEME, ODEJDĚTE, A UŽ SE NIKDY NEVRACEJTE !!
80% lidí této země vás má už plné zuby!

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/213411058040530/

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/zive-vysilani/videozaznam-471957-jednani-ustavniho-soudu-o-restitucich/

http://www.youtube.com/watch?v=eK_0C0dx8V0

PS: Pane Bože, jak já se stydím za to, že je mou mateřskou církví, která mě pokřtila už jako malé dítě v peřince církev "svatá" katolická. Arcibiskupové Beran i Tomášek se musí nad nově se rodící akciovkou "Dukovkou" v hrobě obacet ...
31. 05. 2013 | 09:56

ALT napsal(a):

P-Ř,
taková stará půda, to je ráj, tam je pokladů
(a kam se chystáte?, tedy jestli to není příliš osobní)

scallop
tak tak, ani církev,
no já bych řek,že je to lišky výtvor a pěkně podšité
31. 05. 2013 | 10:01

Šavel napsal(a):

Narovnat s církví vztahy? Okamžitě utnout vyplácení mezd kněžím, přezkoumat vydávaný majetek a finanční náhrady zrušit. To by mělo stačit. Ještě bych je všechny nakopal do pr...., ale to bych jim zbytečně udělal radost.
31. 05. 2013 | 10:44

český maloměšťák napsal(a):

"..."Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale neměl přitom lásku, jsem jako zvučící kov a řinčící plech. Kdybych měl dar promlouvat z vnuknutí, rozuměl všem tajemstvím, ovládal všechno, co se může vědět, a víru měl v nejvyšší míře, takže bych hory přenášel, ale neměl lásku, nejsem nic. A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a ( pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje...."

/Korinťanům 13/

Láskou ale není chtít po bližních ve chvílích kdy sami potřebují - to je nenávist.
Dávat pak z akto obdrženého almužny - to je podvod, švindl.
31. 05. 2013 | 11:00

vasja napsal(a):

Joe Ratata napsal(a):
Jakou vážnost má asi zákon,protlačený hlasem poslance odsouzeného za korupci proti nesouhlasu většiny obyvatel?
-----------------
Copa ten chudák za to může, že jeho chytli a kámoši co tam poráde seděj se chytit nenechali, páč jsou chytřejší?
31. 05. 2013 | 11:33

Pepa Řepa napsal(a):

český maloměšťák
Vy nikdy nepochopíte smysl ničeho
A kdybych rozdal v almužnách všechno, co mám a ( pro druhého) do ohně skočil, ale neměl přitom lásku, nic mi to neprospěje...."

jako nejvyšší podpůrný důkaz, že by se mělo zřeknout a rozdat v almužnách....to chce opravdu hlavu plnou kejdy.
kydal jsem kydal ale málo, v hlavince se to polámalo
:-)

Co myslíte, je debata o hmotných statcích nebo o lásce?
31. 05. 2013 | 14:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy