Vize: IV. ekonomika Spojených obcí českomoravských

12. 03. 2013 | 10:18
Přečteno 1881 krát
(k zamyšlení: jak motivovat Čechy, aby nevolili hlupáky?)

Mluvím-li o lokální ekonomice, která by měla být základem ekonomiky Spojených obcí českomoravských, pak mnohým čtenářům vytane na mysl buď představa chudého rolníka, orajícího s dvěma kravkami své malé políčko, nebo – ve spojení se slovem samospráva - pokus o renesanci budování sociálně spravedlivějších obcí tak, jak je známe z teorie a praxe utopického socialismu, případně z izraelských kibuců. Aby nedošlo k nedorozumění, pojem lokální ekonomika si vysvětleme na konkrétním příkladě: většina domácností je dnes při výrobě elektrické energie odkázána na giganty typu ČEZ. Začnou-li si obyvatelé měst a obcí vyrábět elektrickou energii sami, např. tím, že umístí solární panely na své bytové či rodinné domy, stanou se na ČEZ nezávislými a stát (v tomto případě polostátní firma) nad námi ztrácí kontrolu a moc. Nemůže nás vydírat ani zvyšováním cen, ani výhružkou, že v případě sporu na nás pošle „komando“, které nás prostě od energie odpojí. Pod pojmem lokální ekonomika rozumím tu, jež je zaprvé, autonomní (co nejméně závislá na rozhodování a přerozdělování zdrojů z centra) a za druhé, přímo řízena obcemi, městy a regiony resp. občany samými. Rozsahem může jít jak o jednou malou vesničkou, tak i o velký nadnárodní region.

Mým cílem není radit městům, obcím a regionům jak a kde dosáhnout autonomie, resp. jak mají hospodařit, ale vytvořit jim k tomu co nejlepší podmínky. Nepochybně mezi ně patří:

1. hmotnou zainteresovaností zajistit, aby si lidé nevybrali za své zastupitele hlupáky, nebo své hlasy neprodávali „za pivo a guláš“ místní kmotrům. Základní podmínkou fungující samosprávy a potažmo i lokální ekonomiky je, aby se do jejího čela dostali ti nejschopnější. Jinými slovy, abychom si své zastupitele vybírali stejně odpovědně jako svého rodinného lékaře. Navrhuji postupovat podle osvědčeného receptu „cukru a biče“:

cukr: dividendy z veřejně vlastněných společností (státních, městských či obecních) vyplácet přímo obyvatelům dané lokality, coby jejich spoluvlastníkům (akcionářům). Pokud by obyvatelstvu dividendy (podíly na zisku) přestaly na účet docházet, jistě by se začalo velmi brzy reptat a požadovalo nápravu. Neschopné, nebo všehoschopné zastupitele by občané zcela jistě odvolali, což je právě ta zpětná vazba, kterou tímto opatřením sleduji. V následující volbě by se pak jistě lépe rozmysleli, koho zvolit. Dividendy by, za druhé, měly zaručit, že nikdo nemusí skončit na ulici „bez koruny“ (pokud je „nepropije a neprojásá“, ale to už je jiná písnička);

bič:
a/ negativní daň. Obyvatelé dané lokality se samozřejmě nemohou podílet jen na zisku z veřejných společností, ale i na jejich ztrátě. V následujícím fiskálním roce by na obyvatelstvo, ze zákona, musela být uvalena daň, jež by jejich ztrátu pokryla. To samé platí i pro případ předlužení obcí. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že tato negativní daň je daleko účinnější než jakákoliv změna volebního zákona, nebo zavedení fiskální ústavy. Na úhradě případné ztráty se nemohou podílet jen sami občané, ale i ti co ji zavinili. Nastavena proto musí být i individuální odpovědnost řídících pracovníků za jimi způsobenou škodu;

b/ bankrot obcí. Nebudou-li občané využívat možností ekonomická demokracie, tzn. dohlížet a kontrolovat hospodaření obce, musí okamžitě přijít trest v podobě bankrotu obce. Bankrot sníží cenu soukromého majetku jejího obyvatelstva, což by mělo být dostatečným motivem k tomu, aby se obce svých případných „kmotrů“ co nejrychleji zbavily. Nepodaří-li se jim to, prostě zaniknou;

2. vytvořit majetkovou základnu, s níž budou města a obce hospodařit. Znamená to:

• zrušit kraje a veškerý jejich majetek převést na města a obce.
• převést na obce, kromě infrastruktury a páteřních podniků i veškerý státní majetek,

3. umožnit městům a obcí vytvářet vlastní finanční zdroje. Města a obce musí mít právo emitovat svoji vlastní lokální měnu tak, aby jejím prostřednictvím mohly podpořit rozvoj lokální ekonomiky a zaměstnanost;

4. obce a města vybavit pravomocí stanovit si samy výši daní a účel, na nějž je budou chtít vynaložit. Obce musí mít dále právo zrušit sídlo firmám, které v dané lokalitě podnikají, ale neplatí v ní daně. Obce a města musejí mít i právo zakládat vlastní podnikatelské subjekty, které by nahradily ty, jež díky neplacení v dané lokalitě odejdou, a to včetně bank.

5. umožnit městům a obcím propojovat se do regionů, a to jak uvnitř, tak i vně ČR. Obstát v současné tvrdé mezinárodní konkurenci může mnohem lépe národní či nadnárodní region, než malá vesnička.

Souhrnně řečeno: vybavíme-li města a obce majetkem, dostatečnými pravomocemi a nastavíme-li účinné kontrolní mechanismy ze strany obyvatelstva, mohou samy začít rozvíjet lokální ekonomiku. Na tom, zda budou či nebudou dobře hospodařit, bude přímo záviset jejich existence.

Pokračování: rozloučení s laskavými čtenáři

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Neudržitelný napsal(a):

Autor
"b/ bankrot obcí. Nebudou-li občané využívat možností ekonomická demokracie, tzn. dohlížet a kontrolovat hospodaření obce, musí okamžitě přijít trest v podobě bankrotu obce. Bankrot sníží cenu soukromého majetku jejího obyvatelstva, což by mělo být dostatečným motivem k tomu, aby se obce svých případných „kmotrů“ co nejrychleji zbavily. Nepodaří-li se jim to, prostě zaniknou;"
Jak? Přijede buldozer a srovná obec ze zemí? Obyvatelé si vezmou do uzlíčku jen základní potřeby, kartáček na zuby a půjdou do světa hledat jinde štěstí?
12. 03. 2013 | 10:53

Baba napsal(a):

Laik poměrně často zápolí s porozuměním textu. O této momentální indispozici nemá povědomí.
12. 03. 2013 | 11:12

jura napsal(a):

science fiction, no more
12. 03. 2013 | 12:22

Xury napsal(a):

Pro autora:
"Obstát v současné tvrdé mezinárodní konkurenci může mnohem lépe národní či nadnárodní region, než malá vesnička." - a proto se mají ekonomicky co nejvíce odříznout od VÚSC? Vždyť je to pitomost. Bohužel stejně jako většina textu, počínaje těmi FV panely.
12. 03. 2013 | 12:27

Al Jouda napsal(a):

Nápady jsou to dobré, ale nepočítají s úplatností zvolených funkcionářů v obci, kteří například prodali obecní vodovod a nyní je obyvatelům nenažranými podnikateli neustále zvyšována cena vody.
Autor zapomněl na zavedení volby místního šerifa (obecní policie).
12. 03. 2013 | 12:31

seriózní chlapík napsal(a):

U autora lze pouze uvítat snahu o změnu (zlepšení) poměrů.
Na začátku bude jistě ještě mnoho bloudění, zákrut a slepých uliček.
12. 03. 2013 | 13:18

Hasan Nasralláh napsal(a):

Pan autor se vzhlédl v Banátu či izraelských kibucech, nic víc, nic míň. Se samostatnou výrobou el.energie na vesnicích v panelech FVE, mě však doslova rozesmál. Myšlenka hezká, ale technicky velmi těžko realizovatelná,
pokud nemáte k dispozici trvalý zdroj energie, jako je např. silný potok či říčku, nepřichází ostrovní provoz na zdroje OZE v reálnou možnost. Problém totiž je v tom, že potřebujete trvalý a spolehlivý zdroj energie a to OZE bohužel nejsou. Samozřejmě by i toto šlo za cenu velkých nákladů vytvořit, ale zkuste si zálohovat v akumulátorech třeba 100kW výkonu! Možná by měl pan autor zauvažovat o ruských zemljankách, dále společných kuchyních a latrínách, tam jsou slušné energetické úspory a ještě by to šlo tuto bioenergii využít jako zdroj energie! (-:
12. 03. 2013 | 16:33

Arnie napsal(a):

Vítám snahu něco vymyslet a být aktivní, všechna čest.
Ale bohužel je to blíže představám než realitě:
"Začnou-li si obyvatelé měst a obcí vyrábět elektrickou energii sami, např. tím, že umístí solární panely na své bytové či rodinné domy, stanou se na ČEZ nezávislým"
Ok a až zapadne slunéčko za kopec, tak budou obyvatelé měst a obcí třít liščí ohony?
12. 03. 2013 | 17:36

český maloměšťák napsal(a):

Lokální, autarkní systémy jsou nejsvobodnějšími mikrospolečnostmi...až do doby, než je porazí např. hrubá, vojenská síla. Takže bez nějakého sdílení a tvorby moci, síly.... a řídícího centra o určité kvalitě a kvantitě - se neobejdou ani ony.
Je to o dialektice centralizace/autonomie....cílem je pak udržet daný kulturně civilizační rozměr a pokrok definovaný jako projevy snahy o zachování diverzity minimálně takového stupně , jaký je momentálně k dispozici...a to v modu humanistickém, sociální či jiný maligní darwinismus je nepřípustný.

Hasan Nasralláh
Autor psal o domácnostech. Tam se při správném probilancování , jisté změně chování a nízké energetické spotřebě RD /např. pasivní dům/ docela trefil do trendů. Komunitně by pak šlo řešit např. i dobíjení baterií EV - nehledě na možnosti mezikomunitního sdílení dopravní techniky.
Je to věc rozumu, který umí přemýšlet v logických pojmech popisujících procesy jako je např. tvorba a využití zisku....jinak než je tomu doposud - kdy mnoho lidí cítí, že " něco " jako by bylo nesprávně , že je třeba nových porozumění...ale neumí si odpovědět na otázku, jak se tedy mají sami zachovat tak, aby nešlo jen o jakousi bezvýznamnou červenou knihovničku alá " heč, nám se to povedlo".
Jinou věcí je to, že členové domácnosti jsou /měli by být/ i členy produkčních
komunit...zde asi s ostrovními systémy založenými pouze na PVE nevystačíme..a to ani ve střednědobém horizontu.

Autor to myslí dobře...ale pokud nebude schopen popsat konkrétní pilotní projekt, třeba i v ideálním modu propojení s okolním prostředím, ale opravdu konkrétně - včetně toho, jak bude dosaženo autarkie popřípadě přebytků, které bude možno sdílet a popřípadě prodávat na vnějším trhu....pak se obávám, že jeho teze zajdou na úbytě.

Ostatně v Bílých Karpatech prý nějaká komunita má docela dobré výsledky...možná by zrovna tam měl zajít pro inspiraci...
Tuším , že ta koncepce vycházela původně ze snahy postavit si jurty....

http://slamenejurty.webnode.sk/kruhove-domy/

Ale nevím jak to dopadlo. Kdysi mi o tom někdo něco vykládal...probíhaly tam i nějaké semináře..ale pak se snad celá komunita měla uzavřít...nevím, možná jde jen o kšeft...

Ono vůbec jaksi je stěžejní otázka, jak řešit zaměstnanost, tedy že i taková komunita může narazit na problém vyoké nedobrovolné nezaměstnanosti.
Kdy např. ve stočlenné komunitě již 15 nedobrovolně nezaměstnaných lidí značí dost velký problém.
Takže podkapitalizované komunity moc šancí mít nebudou.
přičemž kapitálem je např. i napojení na okolní infrastrukturu, okolní produkční jádra...etc etc...

Hezky se to čte a poslouchá..ale blbě žije. Pokud to není dobře připraveno.
12. 03. 2013 | 17:38

Yosif K napsal(a):

Autor je utopický komunista, proč tedy propaguje "lokální měnu"???? Co to je za blbost? Lokální jak? Extra měnu třeba pro Vrchlabí????

Kdzž je komunsita, proč nečte klasiky? Karel Marx přece prorokoval že lidem bude nejlépe v beztřídní a bezpeněžní společnosti!!!!!!! Nač tedy tisknout špinavé peníze, nástroj zotročování proletářů????
12. 03. 2013 | 19:25

Yosif K napsal(a):

Už to vidím jak se vesničani v Horní Dolní složí ZE SVYCH USPOR na FVE a MVE elektrárny a přečerpávací elektrárny, bude je to stát dejme tomu 10-12 Kč za kWh a budou při tom prosperovat lépe než pod kapitalistickým jhem.

Budou si sami pěstovat pohanku, budou pít vodu ze studánky, budou vyplácet sami sobě štědré podpory v nezaměstnanosti a budou štastni a budou se vysmívat ubožákům kteří za slabých 25 tisíc měsíčně chodí dřít na kapitalisty do Skoda Auto a kteří platí kapitalistům za elektřinu 3 Kč za kWh.
13. 03. 2013 | 10:39

ÚSTRK napsal(a):

To Y.K.
Peníze se tisknou proto, aby se snadno najali žoldáci. Shalom alejkum.
13. 03. 2013 | 15:24

scientist napsal(a):

jj, to je máček. Stačí rozrušit státní struktury, stačí vymyslet, jak lidem stvořit časový prostor pro pravidelnou veřejnou angažovanost vedle osmihodinové pracovní doby, stačí rozbít zájmy všech, kdo z dnešního stavu mají prospěch a zároveň mají ekonomickou i politickou moc změnám bránit, stačí provést de-modernizaci - tj. stvořit opět lokální komunity (i se vším špatným, co k tomu patří). no a pak stačí jenom provést další milion a jednu "drobnou" změnu, o kterou vlastně většina lidí vůbec nestojí a je to hotovo.
Lunatici z ProAltu zkrátka perlí.
13. 03. 2013 | 19:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy