Islámská předměstí francouzské republiky

17. 10. 2011 | 08:00
Přečteno 6749 krát
Kulturní reislamizace přistěhovalců z muslimských zemí neprospívá společenské soudržnosti Francie. Sociolog islámu hledá příčiny a navrhuje, jak francouzské muslimy smířit s republikou a přivést k integraci.Dvacet pět let po zveřejnění průzkumu o zrodu islámu ve Francii v knize „Předměstí islámu“ zamířil autor této studie Gilles Kepel, sociolog a islamolog, doprovázen pěti dalšími spolupracovníky do lidových čtvrtí v severní partii pařížských předměstí. Vydali se tam s otázkou, proč je tato část pařížské oblasti krizová a jak zabránit tomu, aby časovaná puma, sociální a demografická, nevybuchla.

V říjnu 2005 vyprovokovala smrt dvou teenagerů několik týdnů trvající nepokoje v Clichy-sous-Bois a Montfermeil, dvou městských částech departamentu Seine-Saint Denis. Kepelův tým se nyní pokusil zjistit, co se tam od té doby změnilo a jaké nálady tam dnes panují. Popíjeli čaj v rodinách a poslouchali, doprovázeli maminky ke školám na konci vyučování a pozorovali, setkávali se s podnikateli, učiteli, starosty a volenými zástupci a hovořili s nimi. Vzešla z toho sonda, vyprávějící podrobně a se zaujetím o této „předsíni francouzské republiky“.

Z provedených šetření Kepel vyextrahoval zásadní tezi: Místní lidé, většinou přistěhovalci ze severní a subsaharské Afriky, se cítí být republikou přehlíženi a stavěni na společenský okraj. Reagují na to zmnožováním a násobením náboženských praktik. Projevy této „intenzifikace“ islámu jsou rozmanité. Počet pravidelných návštěvníků mešit roste. Ve dvou sledovaných satelitních městech, kde žije na 60 tisíc obyvatel, funguje dvanáct mešit. Orientací se navzájem značně odlišují a dohromady mohou pojmout až 12 tisíc modlících se muslimů. Drtivá většina mužů dodržuje zásady předepsané islámem pro postní měsíc ramadán.
Pojem „halál“ proniká všude a do myslí většiny. Stanoví morální hranici mezi tím, co je zakázáno a co je dovoleno. Jedná se o zlomovou linie, sestupující z čistě duchovní oblasti do nejběžnější gest každodennosti. Sahá od veřejných stravovacích a hygienických pravidel až po nejintimnější záležitosti, včetně manželských postelí.

Badatelé se zaměřili kupříkladu na otázku, proč se snižuje návštěvnost dětí ve školních jídelna. Jedna odpověď může znít, že je to pro nejchudší rodiny drahé. Leč nejsilnějším důvodem je respektování toho, co je „halál“. Uplatňování této stravovací zásady se proměňuje. První generace přistěhovalců posílala své děti do školní jídelny poté, co je poučili, aby nejedli vepřové. Když se však tyto děti samy staly rodiči, raději své vlastní potomky do školních jídelen nezapisují. Důvod? Najdou tam sice jídlo bez vepřového, ale nikoliv prokazatelnou stravu „halál“.

Gilles Kepel považuje takové chování za faktor, jehož působením eroduje společenská soudržnost. Ta se řadí k základním principům francouzského republikánského vědomí: "Učit se jíst společně u stolu ve škole, to je jeden ze způsobu, jak se naučit chovat u společného stolu republiky v dospělosti“.

Zjitřená islámská zbožnost

„Kulturní reislamizace“ narůstá do viditelnosti v severní části pařížského předměstského prstence nějakých 15 let. Rámec a příznivé podmínky jí vytvořily tři jevy: 1) společenský rozvrat vyvolaný obchodováním s tvrdými drogami; 2) zhroucení městských správ, vedených komunisty, organizujících akce proti šíření neobčanskosti, hrubosti a násilí; 3) působení misionářů zbožného islámského hnutí Tablígh.

„Tablíghisté“ nabídli během 90. let na předměstích tamnímu společenství jako první pomocnou ruku. Reagovali na abdikaci městských správ na udržování pořádku a na selhání police v boji proti heroinu. Aktivní účast v boji proti tvrdým drogám, nahrazeným z části obchodováním s konopím, dává islámu „společenskou, duchovní a spasitelskou legitimitu“.

Leč silnější by měla být jiná skutečnost. Kepel na ni klade důraz především: Islám „kompenzuje“ pocit společenské, politické a ekonomické potupy. „Zjitřená islámská zbožnost" je příznakem a nikoliv příčinou krize předměstských čtvrtí. Islám na předměstích sílí nikoliv proto, že muslimové odmítají republiku, nýbrž proto, že odtud republika vytratila. Islám nabízí své hodnoty, aby zaplnil prázdnotu vzniklou tím, že odtud republikánské hodnoty odešly. Lze tam vůbec ještě věřit ve spravedlnost, svobodu a snášenlivost republiky?

Kepelova studie je tak spíše než výzkumem islámu ponorem do trhlin a vad politiky veřejné správy citlivých a problémových čtvrtí. Zjištěná bilance je bídná. Jak dokládá epidemie tuberkulózy z posledních týdnů v jednom sektoru Clichy-sous-Bois, trpí toto území dlouhodobou zanedbaností. Jedná se o ghetto chudých a přistěhovalců, před nímž úřady bezmocně přešlapují. Je to místo proslulé velmi vysokou mírou nezaměstnanosti, bezkonkurenční úrovní chudoby v regionu Ile-de-France a masivní neúspěšností dětí ve škole.

V Clichy-sous-Bois a Montfermeil se utváří labilní společnost, která je roztříštěna a které nemá základy a pevnou strukturu. Nechybí tam příběhy úspěšných jednotlivců, občas vynikajících, a ojedinělé příklady sociálního vzestupu hodné následování. Ale daleko více se tam najde selhávání ve škole a nedokončené základní vzdělání, po kterém následuje doporučení přejít do učňovské odborné přípravy. Škola, která by měla být nositelkou bezbřehých snů a nadějí, se tu často mění v terč nejhlubší zášti. Podle svědectví sociologů nenávidí většina místní mládeže výchovné poradce pro další životní orientaci na konci základní školy. Dokonce více než policii. Proč? Protože k řetězci neúspěchů, které vedou k chabým školním výsledkům, přidávají poslední článek, kterým se život mladého člověka natrvalo uzavírá do bludného kruhu celoživotní mizérie.

Nestačí stavět, je třeba vzdělávat

Přesto nelze veřejné správě upřít, že vyvíjí nemalé úsilí něco s předměstími udělat. Stovky milionů eur se už investovalo do městské obnovy, při níž se likvidují nejstarší věžové obytné stavby a provádí se rekonstrukce celých čtvrtí. Už dva roky je vidět v problémových čtvrtích množství jeřábů a množí se nová staveniště. Tato snaha změnit tvář předměstí bere vítr z plachet kritikům, kteří pranýřují stát za to, že na předměstích rezignoval a vzdává se. Tady vyrostla nová škola, tam se zdevastovaný dům změnil v přívětivou rezidenci. Nová je budova policejního komisařství, jejíž stavbu si občané odsouhlasili, neboť s ní spojili naději ve zlepšení místní bezpečnosti.

Potíž je ovšem v tom, jak uvádí Kepel, že stát stavitel nestačí. Část nevzhledného bydlení sice zmizela, neboť se bourá a renovuje, ale sociální stát samotný je ve sledovaném prostoru nadále nedostatečně přítomen. Politice zaměstnanosti chybí soustavnost a systém, který by umožnil zapojit do ekonomického vlaku předměstský vagón přeplněný nezaměstnanými. Místní veřejná doprava je stále žalostně chabá, což brání mladým z Clichy-sous-Bois a Montfermeil nalézt svou příležitost v hospodářské dynamice ostatních částí départamentu Seine-Saint-Denis. Péče o novorozence a nejmladší děti nebere v úvahu odlišnosti v rodinách, zejména těch, které pocházejí ze subsaharské Afriky Afriky a jsou vychovány kulturou značně vzdálenou od západních zvyklostí. Je to první zdroj nedorozumění, na něž navazují resentimenty a pak další a další články spirály věčných nedorozumění.

Co tedy dělat?, ptají se badatele. 1) Přesměrovat školskou politiku v prvé řadě na nejmladší generaci, s jasně definovanou perspektivou integrovat mladé hospodářsky a společensky; 2) nebát se dát důvěru místní elitě rozličného původu a vtahovat ji do odpovědných funkcí; 3) v budoucnosti by mohli z tohoto prostředí vzejít starostové, poslanci a vysocí úředníci, kteří budou sice muslimové, leč oddaní republice.

Vzdor většinou chmurnému obrazu, který současná islámská předměstí francouzské republiky nabízejí, spatřují badatelé v čele s Gillesem Kepelem v tomto prostředí záblesky naděje. Skrývají se za probouzením střední třídy podnikatelů, absolventů škol, komunitních aktivistů, kteří touží po uznání a vážnosti ve veřejném životě a kteří si přejí smířit svoji muslimskou identity s příslušností k francouzskému republikánství.

„Co dělat, aby tato populace, především mládež, vstoupila plnýma nohama do světa moderní práce?“, ptá se v nedávném rozhovoru pro list Le Monde Gilles Kepel: „Vzdělávat. Od nejútlejšího dětství, kdy se z největší části rozhoduje o úspěchu nebo selhání. Zejména v rodinách nových přistěhovalců, v těch nejzranitelnějších, v nichž matky pracují a děti jsou ponechány samy sobě nebo svěřeny své starší sestře. Pokud stát přestane mít vliv na vzdělávání, vše velkolepé, co postaví, nebude sloužit k ničemu. Situace je obtížná, ale naše předměstí skrývají velmi značný potenciál pro naši budoucnost. Je to výzva pro příštího prezidenta republiky“.

Nechme bohy stranou

Závěry Kepelova týmu jsou výsledkem výzkumu v oboru sociologie islámu. Ta se zajímá především o dopady víry na společenské jednání a chování muslimů, nikoliv o jejich náboženské názory. Takové odlišení názorů a reálné situace je zásadní. Pokud připustíme, že je v tom rozdíl, budeme schopni pochopit, co mají sociologové na mysli, když tvrdí, že islám francouzských předměstí je pro většinu tamních muslimů jakousi berličkou či náhražkou za něco, co se jim v životě nedostává. Z pohledu sociální psychologie by se dalo mluvit o odcizení, které ve víře, v islámu, nachází konkrétní kolektivní výraz.

Pochopíme navíc také to, proč tentokrát projevy islámské akulturace zůstaly stranou, aniž by to znamenalo, že jsou ve všemvšudy tolerovatelné. Padla zmínka o „halál“, o ramadánu. Přidat by se mohly oděvní zvyklosti, ženské zahalování. Ve Francii existuje od roku 2004 zákon proti ostentativním náboženským symbolům ve veřejných školách, který odtud vyhnal islámský šátek. Od letošního roku platí zákon zakazující integrální zahalování žen na veřejnosti pod trestem pokuty a to tam, kde z toho plyne ohrožení bezpečnosti.

Od poloviny letošního září je v Paříži zakázáno kolektivního modlení v ulicích, zvyklost, která se v posledních letech objevila ve dvou pařížských okrscích. Situace, vyvolaná nedostatkem míst v existujících modlitebnách, byla vyřešena dohodou se dvěma muslimskými komunitami, které spravovaly modlitebny, v jejichž okolí docházelo k narušování veřejného prostoru. Město jim nabídlo ke kultovním účelům dočasný pronájem prostor v opuštěných hasičských kasáren. Důvod k pohoršení z muslimského modlení v ulicích velkoměsta tak zmizel.

Laickost, zásada republikánské identity Francie předpisující nenáboženskost veřejného a politického života, krotí snahy náboženských přesvědčení přesahovat ze soukromé sféry do veřejného prostoru. Brání náboženství vnucovat občanskému prostředí, jehož sekulárnost a nebožskost je zárukou společenské rovnosti lidí, soupeření o to, kdo zná nejlépe boží pravdu. Laický princip připouští reprezi extrémů, ale ve své podstatě by měl smiřovat podle pravidla: názorově se lišíme nebo lišit můžeme, ale jako lidé a občané jsme si rovni. Je to náboženská tolerance k individuálnímu mínění, a zároveň příkaz respektovat soudržnost společenského celku republiky, která soukromé názory a náboženská vyznání přesahuje a je jim nadřazena.

V zemi, jejíž historie překypuje krutostmi náboženských válek, je taková axiologie vzešlá z dějinné zkušenosti velmi srozumitelná a pochopitelná. Ostatně, Konfucius, který o demokracii nevěděl nic, kdysi reagoval na otázku svého žáka, jak dobře sloužit bohům: „Učme se sloužit co nejlépe lidem a bohy nechme stranou“.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Čochtan napsal(a):

Ať jdou za islámem do islámských zemí, a netahají tu hnusnou středověkou ideologii do Evropy.
17. 10. 2011 | 08:11

Čochtan napsal(a):

"..se likvidují nejstarší věžové obytné stavby.."
Problémem nejsou stavby, ale jejich obyvatelé. Chce to vyčistit Evropu od neevropanů.
17. 10. 2011 | 08:14

Pamela Bárnsová napsal(a):

Čochtan

vždyť Alžír byl jejich kolonie, ti muslimové jsou ve Francii vlastně doma.
17. 10. 2011 | 08:39

pavelp napsal(a):

Ve francii se blizi opravdu nejvetsi konflikt jaky europa zazila od druhe valky...obycejni lide jinak vesmes velice tolerantni jiz dnes mluvy mi a oni!!! Islamisticke naroky rostou kazdy den a je pouze otazka casu kdy si lidi reknou dost...tak takhle ne....je ovsem jeste jedna vec a to ta ze jiz je mozna pozde a bez sili a odhodlani nejenom FR. se postupna a pliziva islamizace neda zastavit....opravdu uz jde pouze ne o roky ale dny a mesice kdy ma moznost se FR. a europa zachranit!!!! Jedine nekopromisni jednani muze zapadni krestanskou kulturu zachranit...a je na politicich aby nas prestali balamutit o prinosu teto nechutne islamske ideologie!!!!
17. 10. 2011 | 08:49

pavelp napsal(a):

pro Pamela Barnsova vazena pani...nejsou tady doma!!!! Doma je ve Francii asi tak 2% muslimu zbytek jsou pouze nabaleny pribuzni a prislusnici jejich kmene!!!!!!!!
17. 10. 2011 | 08:55

Pamela Bárnsová napsal(a):

pavelp

pokud jsou z Alžíru, nebo jiné bývalé francouzské kolonie, tak jsou vlastně doma. Když u nich mohli být po staletí Evropané, proč by to teď nemohlo být naopak?
Nemají se dluhy splácet?
17. 10. 2011 | 09:02

pavelp napsal(a):

pani Barnsova....dluhy jsou jiz splaceny milionkrat...a Europane po sobe zanechali pomerne fungujici system nez odesli...co zanechaji islamisti a nebo co prinasi to nevim....mozna cebab a drogy!!!
17. 10. 2011 | 09:21

Pamela Bárnsová napsal(a):

pavelp

třeba ale budou šťastní , budou se modlit ve svých motlitebnách, obrátí se k duši a duchovnu a nebudou k životu potřebovat tolik krámů, jako ta naše konzumní společnost. Ženy budou sedět doma, čímž v podstatě klesne počet obyvatel planety na polovinu, tudíž bude na ulicích poloprázdno a volněji. Ušetří za hadry, boty takže jim ten kebab a drogy třeba budou stačit.
17. 10. 2011 | 09:26

český maloměšťák napsal(a):

"...„Co dělat, aby tato populace, především mládež, vstoupila plnýma nohama do světa moderní práce?“, ptá se v nedávném rozhovoru pro list Le Monde Gilles Kepel: „Vzdělávat. Od nejútlejšího dětství, kdy se z největší části rozhoduje o úspěchu nebo selhání. Zejména v rodinách nových přistěhovalců, v těch nejzranitelnějších, v nichž matky pracují a děti jsou ponechány samy sobě nebo svěřeny své starší sestře. Pokud stát přestane mít vliv na vzdělávání, vše velkolepé, co postaví, nebude sloužit k ničemu...."

"....Laickost, zásada republikánské identity Francie předpisující nenáboženskost veřejného a politického života, krotí snahy náboženských přesvědčení přesahovat ze soukromé sféry do veřejného prostoru. Brání náboženství vnucovat občanskému prostředí, jehož sekulárnost a nebožskost je zárukou společenské rovnosti lidí, soupeření o to, kdo zná nejlépe boží pravdu....."
------------------
Opět vynikající blog.
Ale jak vidno/z některých reakcí/ - i takový blog může posloužit jako návod ke kopání zákopů, ne základů.
Ale to už je úděl témat - takových, která vybírá pan Müller.

On je na to už beztak zvyklý.
:((

Pane Müller - je dobře že zde vyvažujete "Kurasovu černou kroniku".
17. 10. 2011 | 10:16

Martin Konvička napsal(a):

Autor nic nevyvažuje, autor mlží.

Neboť: Mohammed Atta byl vzdělán, Osama bin Ladin byl vzdělán, naši Větrovec, Sáňka či Shahedah jsou vzděláni, ten poslední dokonce v Medíně.
Představa, že ti lidé vymění vědomí nadřazenosti, slib posmrtného ráje, a ještě více slib ovládnutí Evropy během pár desetiletí za "svět moderní práce" je více než směšná.
17. 10. 2011 | 10:26

Čochtan napsal(a):

Pamelo bárnsová,
když běloši museli opustit kolonie, tak recipročně musí opustit Evropu afričani a arabové.
17. 10. 2011 | 10:34

hawk napsal(a):

S Araby v Evropě bude ještě velká legrace, dokonce tak velká, že nás smích přejde. Množí se jako kobylky. Nakonec, nepřipomíná vám to něco v naší republice? Nějakou analogii, i když nenáboženskou?
17. 10. 2011 | 10:58

Libri napsal(a):

obávám se že netolerantní islám sladkýma řečma nepřesvědčíte, je to jako malému děcku filosoficky vysvětlovat, že nemůže nadřazovat své osobní zájmy a potřeby nad potřeby rodiny, když mu naplácáte pochopí to za 5vteřin
17. 10. 2011 | 11:07

pavelp napsal(a):

pani Barnsova....ano souhlasim at sedeji doma....ale u sebe doma!!!!Europa jejich domov neni a verim ze pujdou tam odkud prisli...pokud budou na druhy strane more tak at si delaji co chteji!!!! Ale ja sem v Europe doma a ja si nenecham od nejakych stredovekych fanatiku vnucovat jejich hodnotny a prinosny spusob zivota....nemuzu se moc rozepsat proto ze bych napsal neco za co by me pan stejskal smazal...tak si to budu aspon myslet...hezky den
17. 10. 2011 | 11:28

prak napsal(a):

Barnsová-o tom vzdělávání.... jak dlouho už vzděláváme Romy? Hrajete si na pseudohumanistku a vše moderní využíváte plnými doušky. Kážete vodu a pijete víno.
17. 10. 2011 | 13:02

Karel Mueller napsal(a):

Pane Čochtan,

mě se na toto téma už ani mluvit nechce a tak o něčem jiném.

Děláte do doučování a tak Vám mohu doporučit úplnou bombu, co jsem nedávno objevil. Překlad z ruštiny: Ya. B. Zeldowich: Higher Math for Beginners. Mimo jiné nejlepší výklad Dirakovy delta funkce pro začátečníky.

Stáhnout to můžete na FILECROP, lze tam volně sehnat všechno možné i nemožné, mimo jiné všechny špičkové učebnice a monografie z OTR. Stáhl jsem si i celého Greinera (jsou tam v anglickém překladu) - měli jste opravdu vynikající učebnice, všechna čest.
17. 10. 2011 | 13:35

aklipa napsal(a):

http://www.youtube.com/watch?v=uom5-hMDaW4&feature=related
17. 10. 2011 | 13:55

Čochtan napsal(a):

Karel Mueller
Díky za upozornění ! Professor Walter Greiner nám přednášel teoretickou fyziku. Jeho scripta ještě mám schovaná. Skvělý pedagog, a jako fyzik špička. Na německé Wikipedii je o něm článek.
17. 10. 2011 | 15:16

eM napsal(a):

Měli bychom jednou morálně soudit ty, kteří hovořili o multikulturalismu jako o budoucnosti Evropy. Tito lidé by nadále měli být vyloučeni z veřejného života jakožto nežádoucí, a k jejich názorům by nemělo být přihlíženo.
17. 10. 2011 | 16:10

Karel Mueller napsal(a):

Pane Čochan,

tak to Vám věřím, díval jsem se na jeho portál. Se zájmem jsem si přečetl klasickou elektrodynamiku, která se rozsahem a způsobem výkladu vcelku neliší od prvních 10 kapitol Jacksona (monografie hlavně pro doktorandy jaderné fyziky na MIT), je jen daleko podrobnější ve výkladu matematických základů.

V předmluvě autoři píší, že je určená studentům třetího semestru.

Hluboce smekám, pokud jste tohle dělali ve třetím semestru, tak máte asi opravdu jednu z nejelitnějších škol světa.
17. 10. 2011 | 16:19

kovář napsal(a):

Muslimové jsou pro Francii dostatečný za její koloniální mimuslost stejně jako Afroameričané pro USA za její otrokářskou minulost.
Ale nemyslím, že by muslimové západní civilizaci nějak významně ohrožovali. Větší problém předtavuje:
1. nenažranost horních deseti tisíc
2. lenost nižších vrstev
3. blbost, iracioanalita a stupida napříč všemi vrstavami
atd., atd.
17. 10. 2011 | 16:45

Martin Konvička napsal(a):

p. kovář:

Ty body 1-3 zajisté problematické jsou - akorát to tu bylo (skoro) vždycky. Hodně takových problémů však začne vadit až v okamžiku civilizačního ohrožení.
Je to jako s podvrtnutou nohou - špatně se s tím chodí, ale nějak se dobelháte, pokud se za vámi nerozběhne medvěd. Pak je zle.
17. 10. 2011 | 17:13

Čochtan napsal(a):

Karel Mueller
Experimentálku jsme měli u Wernera Martienssena. Taky velký fyzik. Rád obohacoval přednášky experimenty. Jednou jsme přišli a skrz okno se táhl drát až na komín universitní teplárny. Pak v přednášce po něm vypustil náporový motor. (ramjet - létala na to V1). Jestli měl délku půl metru,... ale řvalo to jak plnokrevná V1. Nahazoval to stlačeným vzduchem z hadice a pak rána, řev, a už to bylo na komíně. Jen smrad po tom zůstal.
Velký fyzik, a uměl si s fyzikou hrát.
17. 10. 2011 | 17:16

Martin Konvička napsal(a):

Přátelé, k tématu

Zrovna nám jedna konvertitka popsala, co oceňuje na islámu.

"Tak z osobniho hlediska : pocit bezpeci, jistoty,stability. Urceni vlastni identity, prislusnost ke skupine,ktera vyznava stejne hodnoty. Ovladani emoci, nutne u souziti komunity..A take .predevsim spiritualni tema podporene ritualy."

Theorie sedí jako prdel na hrnec - být to bílé myši, mám Nobelovu cenu.

Podstatnější je, že to vše "arabelkám" v našem světě chybí, a tak se nám mstí tím, že nás stahují do průšvihu, proti kterému byl Protektorát skautský tábor a husákismus dovolená na Riviéře.
Mnoha takzavným "arabistům" to zhusta chybí taky, ale nemají ani dost inteligence, aby to odhalili, ani dost odvahy, aby to pojmenovali.
17. 10. 2011 | 18:26

pavelp napsal(a):

hm....arabista???? To uz je tedy vedni obor!!!! Na to clovek opravdu potrebuje alespon 5 trid zakladni skoly!!! Za chvili bude cikanista mongolista...vetsinou to musi byt velice inteligentni a vzdelani lide....sakra svet se zblaznil!!!!!
17. 10. 2011 | 20:01

Al Jouda napsal(a):

Ještě, že naši Cikáni nejsou muslimové :)))))))
17. 10. 2011 | 21:30

Pípa napsal(a):

Nedá se nic dělat. Idealisté mohou zbourat pár paneláků a nahradit je jinými, založit x výborů na zlepšení vzdělanosti a já nevím co ještě. Stejně vývoj nezastaví. Muslimové zaplaví Evropu, latinos Ameriku. Zvítězí dělohy. A jednou, třeba za tisíc let se nějací inteligentní návštěvníci budou divit, jak je možné, že toto postavilo Eifelovku nebo Sears Tower tak, jako se nyní divíme, že toto postavilo pyramidy.
17. 10. 2011 | 22:53

Mirek napsal(a):

Martin Konvička: "Mohammed Atta byl vzdělán, Osama bin Ladin byl vzdělán, naši Větrovec, Sáňka či Shahedah jsou vzděláni, ten poslední dokonce v Medíně."
No, ale pozor. Mohammed Atta byl terorista a z francouzského přistěhovaleckého ghetta nepocházel. Keppelova studije, o níž je tu řeč, se přitom věnuje právě lidem v těchto předměstích a jejich separaci od většinové společnosti, ne příčinám terorismu.

A v čem má spočívat provinění Větrovce a Sáňky? Nejsou ani teroristé ani společensky segregovaní. Aha, vám se nelíbí jejich názory vycházející z náboženství - ale jsou nějak horší, než třeba názory křesťana Michala Semína? Nebo v čem má být ta jejich výlučnost, proč zrovna oni jsou problém? Pro mne (a věřím, že zdaleka nejen pro mne) jsou absolutně nepřijatelné názory leckterých křesťanů, komunistů, "autentických konzervativců" atd - je potřeba kvůli tomu hned zatočit s křesťanstvím, konzervatismem nebo komunismem?
17. 10. 2011 | 22:54

.Ivan Hochmann napsal(a):

****„Učme se sloužit co nejlépe lidem a bohy nechme stranou“.***

Přesně to je ta parketa smířlivosti,kterou my rasisté vytýkáme bláhovým filosofům a multikuti panáčkům napříč společenskými vrstvami.
Ano,pane Müllere známe historii,známe i postoje dřívějších "neomylných".
Vždy dovedli spolehlivě a neomylně společnosti v kterých mlžili do krvavých řeží.
A vždy se "mýlili" ze dvou důvodů.
Buď byli skálopevně přesvědčeni o svých pravdách vycházejících z nepřesných závěrů o inteligenci,úmyslech mocnějších protivníků - sedíce u svých "kruhů"......
Anebo se drželi nastolených trendů,politických záměrů
(povětšinou připitomělých),ve snaze moc nevybočovat z řady a neodstřihnout se tak od zdrojů prebend,výsad,a zdrojů financí.

Protože mě připadáte dosti naivní ve smyslu výhledu do budoucnosti ptám se do jaké skupiny asi patříte?

A není mě potřeba Vaší odpovědi.

Ivan.
17. 10. 2011 | 23:25

Martin Konvička napsal(a):

Mirek:

Inu, pokud se Keppelova studie (a Müllerova panegyrika) netýká terrorismu/islámu, ale jen jakési segregaci, pak je obojí zbytečné a nemáme se o čem bavit.

Co se týká Sáňky a Větrovce - doporučuji nedávno vydanou knížečku L. Lhoťana "Islám a islámismus v České republice". Autor tam vykresluje portréty obou výtečníků (i mnoha dalších) a dospívá k závěru, že právě oni jsou ti islámisté - osoby snažící se pod rouškou islámu zásadně změnit společenské poměry v této zemi.
Přečtěte si jejich zdokumentovaná vyjádření. Pokud ti lidé nejsou "společensky segregováni", tak je to špatně.
18. 10. 2011 | 09:33

hovorka11 napsal(a):

"Nechte vydělávat peníze za Vás. "
Kampak se ztratily ty slogany z televize, kde v reklamách bylo vysvětlováno, že je lepší uložit kupu peněz, stát se rentierem a nechat vydělávat hloupé a neúspěšné ?
Je takový přístup ražen i od islámských imámů, nebo jen od těch, kteří uznávají křesťanské hodnoty a nutí nás k okupacím za ně ?
Problém je jasný:

1) přistěhovalectví pracovní síly z islámských zemí bylo vynuceno levnou pracovní silou od finančních lobbystů. Zisk je vždy výše než problémy z toho důvodu nezaměstnaných doma. Takže s článkem se vcelku shoduji.

2) Obrovský propad významu slov a činů v křesťanských zemí, které jsou tak absurdní, až jsou protipólné (ministerstva obrany- okupační vojska v legálně uznaných zemích s bombardováním civilních obyvatel- nazýváno mírovými misemi např. "trvalá svoboda". Nyní např. řádění zásahové jednotky URNA v Líbyi (pouze kamuflována výhra NATO), která je schovávána za "ochranu nově zřizované ambasády" nebo boj proti korupci, kdy všichni, kteří se snaží bojovat proti ni jsou trestáni a vyhazováni těmi, kteří to vyhlásili. Vyšetřovatelé prchají (nebo jsou vyhazováni) před kauzou pandury, padáky, vojenskými letadly CASA, gripeny,
Prom Po, nákupem střeliva, nákupem zápalnic.....

Islám pro nás není hrozbou, protože ho cíleně a záměrně k sobě přivádíme za vidinou zisku a paktujeme se s nimi. Viz vyhnání srbů pod kuratelou NATO z srbského Kosova. Najímání žoldáků z Al kaidy do Líbye, kteří rozkradli 10 000 protiletadlových střel (byla tam vyslána americká jednotka na pátrací akci, která by zabránila přemístění těchto střel od "naší" Al kaidy k Tálibánu).
Těch lží a podvodů je tolik, že se nesmí nic podrobného vysílat ani v televizi a ani v rádiu !!!
Jak se dá bojovat proti islamismu, když stačí islámcům pouze mluvit pravdu o tom co děláme a co mluvíme ?
Oni pravdu říkat můžou, my ji máme zakázanou a to je zhroucení naděje o tom, že tu máme demokracii.
18. 10. 2011 | 09:49

Martin Konvička napsal(a):

hovorka11

"Islám pro nás není hrozbou, protože ho cíleně a záměrně k sobě přivádíme za vidinou zisku a paktujeme se s nimi"

Logika?
Lidé dělají spoustu věcí, které pro ně jsou hrozbou, od excesivního pití alkoholu a nepřiměřeně rychlou jízdu, až po hloupá politická rozhodnutí.
Rozumný člověk či společnost se toho ale, jakmile si uvědomí nebezpečnost svého počínání, zpravidla pokusí nechat...
18. 10. 2011 | 09:56

hovorka11 napsal(a):

Martin Konvička:
Myslím, že zas střílíte vedle.
Kdo sem táhne ukrajince, mongoly, rumuny a pod. ? Občané si to přejí sami, nebo si to přeje vláda na tlak lobby podnikatelů, kteří chtějí rychle zbohatnout ? Jak to, že se chlubíme, že nás mírně přibývá díky přistěhovalectví a likvidujeme porodnost aktivních rodin, takže se struktura společnosti mění ?
Co to má s islamizmem společného ? Nejsme my ten totálně úpadkový režim, který se zaměřil na sebedestrukci kvůli pár zbohatlíkům, kteří žijí tady a teď a po nich ať je potopa ?
18. 10. 2011 | 10:04

hovorka11 napsal(a):

Martin Konvička:
Já vidí dvě hlavní skupiny lidí:
1) Damagogy
2) Lidi, kteří se nechtějí rozrušovat, tak jim stačí na úsudek velmi povrchní a stručná informace z veřejných médií.
3)Jsou lidi jako my, kteří se zajímají o skutečnosti hlouběji, ale těch je velmi málo.

Rozumný člověk tak obvykle nevznikne, protože zprávy jsou obludně překrucovány a všichni chceme žít bez zátěže a šťastni, proto drtivá většina řekne (i když pochybuje):
"Mě ty zprávy stačí, mám svých starostí dost".
18. 10. 2011 | 10:15

Martin Konvička napsal(a):

hovorka 11

Proč vedle? Vaše teze "nenažranci sem tahají imigranty místo podpory domácí porodnosti" a moje teze "část imigrantů sem tahá expanzívní islám, neslučitelný s dalším trváním této společnosti, jak ji známe dnes", se přece nevylučují.

Dokonce se shodneme i na tezi "jsme úpadková rozložená společnost".

Rozcházíme se jen v jednom - vy ten islám nepokládáte za problém. Ale to je jen neznalost. Islámu jako memetickému systému (= ideologii) je jedno, jaká je společnost, kterou invaduje. Úpadková se mu invaduje snáze, ve zdravé společnosti by neměl šanci. Ale ať je invadovaná společnost jakkoli úpadková, to, co bude následovat, bude v případě islámu mnohem horší.

Takže z mé teze vyplývá - braňme se islámu, a při té příležitosti dejme do pořádku tu úpadkovou společnost. Z vaší nevyplývá nic, jen ruce založené v klín.
18. 10. 2011 | 10:28

Martin Konvička napsal(a):

hovorka 11

Hrozně moc doporučuji tento článek
http://gatesofvienna.blogspot.com/2011/10/how-does-islam-work.html

Byť jsou sociologové velmistři relativizace, jeden z nich, Manfred Kleine-Hartlage, použil na islám "sociologickou metodu" (strukturalismus?), a odhalil totéž, co odhalují další a další islámoklasté - že ten systém funguje úplně jinak, než o sociálních systémech předpokládáme na základě vlastních zkušeností.
A začal si vážit těch našich zkušeností, toho, jak funguje naše společnost...
18. 10. 2011 | 10:33

hovorka11 napsal(a):

Martin Konvička:
´"islámoklasté - že ten systém funguje úplně jinak, než o sociálních systémech předpokládáme na základě vlastních zkušeností."
O tom jsem taky jako Vy přesvědčen!
Proto považuji za obludné, když proti islamizaci "bojují" ti samí, kteří s islamistickými tvrdými režimy spolupracují na udušení jakéhokoliv demokratizaci, která se nedá pro ně zpeněžit. Viz Saudská arábie a Bahrajn, kde má USA základnu. Byla zrušena VC Bahrajnu, protože protestující personál byl zavřen, lékaři ošetřující protestující mají dostat doživotí a saudskoarabský režim poskytl vojáky pro likvidaci protestujících v Bahrajnu(jako obvykle ČR bez informací ve veřejných médiích).
Tyto nejtvrdší islámské režimy jsou přezbrojovány (USA saudům chce poskytnout za 60 miliard dolarů výzbroje). Přitom z SA pocházela většina terostů úoků 11.září v USA !!!
Celý obludný boj proti islamizmu tak považuji za podvod.
Poslední kapka jsou pro mě informace o pomoci NATO bosenským islamistům proti křesťanským srbům. O vyhnání 300 tis. srbů je italský dokument.
Tak jako Vy bych uvažoval zhruba před třemi lety na základě mála informací. Stydím se za to, že v době bombardování Srbska jsem věřil, že srbská armáda nešla bránit napadané srby. Kdopak asi ty islamisty vyzbrojoval a komu prodávali orgány unesených ?
18. 10. 2011 | 11:47

Aleš Řešitel napsal(a):

U čeho asi začnom. U barvy kůže, náboženského vyznání, politického přesvědčení. Barvu kůže vidíme, můžeme jednoduše rozhodnout, pryč s ním. Ale co dál. Budou mít všichni na úřadech, v dokladech napsáno jakého jsou náboženského vyznání a kterou partaj podporují či jsou členy. Dáme je aby náhodou nekecali na detektor lži. Dáme tento zápis také do osobních dokladů ať každý úředník, podnikatel ví s kým má tu čest nebo použijeme nášivek na oděvy aby jsme se mohli od těch prašivců, kteří nevyhovují našemu naturelu distancovat. Co dál vylkeštíme je, aby nezaplavily naše tritorium, obeženeme Evropu ostnatým drátem nebo vše směrem na jih a jihovýchod, zatím určený směr vybombardujeme. Koho do toho dále zařadíme, kterým směrem obrátíme svou vlastní neschopnost, svůj velmi citlivý čich na hledání zástupného viníka.
AŘ ales.resitel@centrum.cz
18. 10. 2011 | 12:31

Martin Konvička napsal(a):

hovorka 11
No vidíte, že se domluvíme.

"...považuji za obludné, když proti islamizaci "bojují" ti samí, kteří s islamistickými tvrdými režimy spolupracují..."
Souhlas. USA, NATO a EU s islámizací nebojují. Minimálně od Kosova, i když to ještě leckomu nemuselo být jasné (mně tehdy také ne, i v tom jsme zajedno).

Jen pozor na tu "demokratizaci", demokratizace po islámsku znamená více šárie (viz Egypt, Tunisko, Turecko).

Podívejme se na to trochu jinak - angažma "západu" na BV nemá s bojem proti islamizaci nic společného, už proto, že ty země islamizovné už jsou. Tam jde vskutku hlavně o ten boj o zdroje. Skutečnou frontovou linií jsou dnes předměstí západních měst - a EU nebojuje s islamizací ani tam. Domorodí Evropané byli (jsou) zrazeni vlastními jelitami, a tak ten boj musí vybojovat sami.
18. 10. 2011 | 13:42

Martin Konvička napsal(a):

Aleš Řešitel

Zkuste někdy něco jiného, než 1000x ohrané fráze.
Barva kůže - jak do toho sedí exmuslimové (jako Hirsi Ali) nebo neevropští islámoklasté (Guramit Singh)?
Politické přesvědčení - jsou přesvědčení, na nichž se společnost shoduje, že jsou fuj; jsou to ty, která omezují svobodu adherentů jiných přesvědřčení.
A vyznání je totéž - to, že někdo něčemu "věří" nezakládá žádné právo, když budu napřílad "věřit", že mi každá žena dnes večer musí být po vůli, taky mi to nedá právo vrhat se na osamělé chodkyně.

Úplně obecně: Islám chystá všem svým odpůrcům takový osud, že nějaký ostnatý drát na hranicích je proti tomu legrace. Viz současný vývoj v tom "revolučním" Egyptě a Tunisku. Už dnes, a opakuju, DNES máme v ČR dívky a ženy, které se bojí, že se jim ummah bude mstít na dětech, nebo životech, a přímo z Evropy znají dost příkladů, že se nebojí zbytečně.
Společnost tolerující ve svém středu islám těmto ženám není s to zajistit bezpečnost.

Kdosi mě tady obvinil z "hnědnutí". Je to sice kravina, ale všechny svobodné a současně životaschopné společnosti vždy uznávaly, že občas je třeba vzdát se části svobod, aby se společnost ubránila vnějšímu nebezpečí.
Věřte mi, Aleši, že kdycbych o islámu nic nevěděl, uvažoval bych stejně naivně, jako vy.
18. 10. 2011 | 13:56

český maloměšťák napsal(a):

Martin Konvička
I jitrnicemi ?
:))
Domorodí Evropané - to je zajímavý terminus technicus. Co v tom je obsaženo ?
Můj předek byl například Japonec. Jiný příbuzný zase Žid z Arménie.
Je "domorodým evropanem" také italský narkomafián či francouzský pasák ?
A český mafián ?
A německý neofašista ?
18. 10. 2011 | 13:56

Martubn napsal(a):

český maloměšťák

Vy nějaké domorodé Evropany nemusíte vůbec řešit. Ne kvůli předkům, ale protože jste 1. komouš, 2. islámofil, a 3. pitomec.

Až ale zase někdy budete vyprávět, jak ten zlej západ zacházel škaredě třeba s americkými Indiány, tak pamatujte, že to bude argument in-validní: Jejich předci, do jednoho, pocházeli ze Sibiře.
:-D)))
18. 10. 2011 | 14:03

Martin Konvička napsal(a):

Martubn => Martin Konvička,
nějaky klávesnicový šotek nebo co.
18. 10. 2011 | 14:24

Aleš Řešitel napsal(a):

Ohrané fráze, ze kterých se dá pohlédnout na vaši osobnost na vaše přesvědčení. Nemusí být tz. "odborných", rozsáhlých rozborů tolik, v každé kultuře se najdou radikálové, kteří se radikalismem snaží řešit z jejich pohledu bolesti světa, svého národa a náboženského přesvědčení. Znovu musím zopakovat. Neřeší se příčina, ale důsledek. Když už považujete svůj pohled za ten správný, tak prosím bez obecných blábolů a odkazů, jak nějaká muslimka trpí, napište postupné kroky, jak situaci ve světe ve vztahu k islámu vyřešit. Podejte to prosím srozumitelně, po lopatě,jak jeden s knírkem ve své knize, který jasně určil vyvolené, hlavně viníky a jejich osudy. Neostýchejte se pište, ať pochopíme co jste zač, jaké jsou vaše mírumilovné, ochranné úmysly a jakou to vyvolenou civilizaci-její charakteristiku, chcete ochránit a zachránit.
AŘ ales.resitel@centrum.cz
18. 10. 2011 | 14:26

GZ napsal(a):

Inkluzivní školoství a jeho výsledky. Tak by mohl znít správný název článku.

Úspůsobení obecné úrovně škol na úroveň křováckých primitivů je cesta do pekla, pardon, do multikulturní společnosti.
18. 10. 2011 | 14:30

honolulu napsal(a):

Chtel bych verejne poprosit pana Prof. Konvicku a ing. Cochtana, aby NIKDY neustavali v boji o civilizovanou Evropu a prohlasuji, ze jsem plne - srdcem a mozkem na jejich strane.

Mrzi me, ze nedokazi tak briliantne, logicky a vystizne popsat to co me desi, s takovem snadnosti jakou to umi formulovat tito dva nadani panove.
Jsem velmi rad, ze sem pravidelne pisi.
Jsou pro me nadeji, ze jini se pridaji a Evropa bude branit jeji hodnoty a kulturu.

Znam chovani - expanzivnost, agresivitu, netoleranci, terror Islamu z osobni zkusenosti z Afriky a Ameriky a myslim si, ze je to nejvetsi nebezpeci pro existenci teto planety.
Take vas vsechny upozornuji na to, ze v zachazeni s zenami jsou nejhorsi na svete. Jedine "mirove" souzite je s nimi mozne, kdyz jsou daleko za vysokym plotem a zaminovanym more.
V pristi velke fackovacce mezi Zabozrouty (Frantiky) a Islamisty jsem na strane Zabozrotu. I tu jejich Marsejezu se naucim spivat a slimay zrat, jen aby to vyhrali.
18. 10. 2011 | 14:45

honolulu napsal(a):

Prominte chyby. slimay = slimaky
Ta cestina je denne tezsi a tezsi.
18. 10. 2011 | 14:49

Martin Konvička napsal(a):

Aleš Řešitel:

Příčina je jasná - na straně islámu ta jejich "víra", nebo přesněji kult osobnosti dávno mrtvého zakladatele. Na straně zbytku světa naše debilní tabu (plurál), kvůli nimž pořád blábolíme o víře, místo abychom islám nazvali pravým jménem - kult (1) nekonsensuální a (2) falešné male-dom sexuality.

Nevím, zda je horší (1) nebo (2). Jednoho i druhého se může zastávat jen prase.
18. 10. 2011 | 14:49

český maloměšťák napsal(a):

Martubn - Masturbant
Přesně to vystihuje jak podstatu - tak charakter.
Dokonalé dílo náhody.
Žádný šotek - Vyšší domorodá moc.
:))))
18. 10. 2011 | 14:53

Martin Konvička napsal(a):

honolulu:
Prosím, kamaráde, neoslovujte mě "profesor", neb z toho místní ichtyl-galérka zas dostane osypky. Prostě - Martin.

český maloměšťák:
Už jsem ti psal opakovaně, že spolu s rasistickým sexistou "miratomirai" jstě byli, jste a zůstanete kretény tohodle fóra. Vím, že vám to dělá radost, a nešťastným kriplům se má dělat radost. Jsem holt taková velká duše.
18. 10. 2011 | 15:04

honolulu napsal(a):

Tencokyda Hnuj, alias Slapka, alias Cesky Malomestak.
Rikal jsi, ze se budes stehovat ze zeme, KDY ty mezinarodni ostudo ? Narody a rasy ke kterym se zde na Aktualne CZ, hlasis (13:56) tim degradujes. Posli pohled z Okawanga.
18. 10. 2011 | 15:06

český maloměšťák napsal(a):

Martin KOnvička
Hmm - odkdy si tykáme ?
Já - na rozdíl od různých duševních i fyzických masturbantů u KSČ nikdy nebyl.
Ale klidně ti tykat budu - jestli bez toho neumíš být ani ve chvílích, kdy nejsi mezi svými soudruhy.
Nerad bych, soudruhu, totiž nějak narušil tvou duševní terapii - kterou zde - bez valných výsledků ovšem - na druhé straně však zcela zdarma - díky altruismu některých diskutujících - podstupuješ.
To bych vážně nerad.
Měl bych pak špatné svědomí.
AŽ tě najdou někde oběšeného.
18. 10. 2011 | 15:22

Aleš Řešitel napsal(a):

Zase jsem se nedočkal popisu, jak hrdině budeme bojovat a postavíme hráz islámu. Prosím o návod kde začnem, zda úpravou lidských práv, potom je naženeme za ostnaté dráty a následně deportujeme, zbouráme motlitebny, přerazíme jim ruky a nohy aby se nemohli modlit, když nebude přičmoudlý jak poznáme, že je muslim, bute tak laskav a nastinte řešení bez rádoby odborných kidů kolem. Stačí posloupnost jednotlivých kroků, jak se s islámisty vypořádat, jak očistit od nich svět.
AŘ ales.resitel@centrum.cz
18. 10. 2011 | 15:32

český maloměšťák napsal(a):

Aleš Řešitel

1. Psát blbé pindy na blozích.
2. Poté hulákat po hospodách.
3. No a pak už to jde samo.

:)))

Ne vážně - pan Konvička sestrojil "deislamizátor". Zkouší ho - zatím s nevalným úspěchem - na zhrzených konvertitkách.
Ale dost možná, že ho má jenom jako náhražku sbírky motýlů...
Ha, ha, ha.....
---------------
Martin Konvička napsal(a):
n.o.s

Deislamizace jednoho muslima trvá přibližně 12 hodin. Metodě se někdy říká "radikální přestavba hlubinných imprintů",
tu metodu svého času znali špioni a stratégové východního i západního bloku. Opakovaně vyzkoušeno laboratorně i v poloprovozu. Pro většinu účastníků je příjemná, výsledkem jsou takoví trochu buddhisti.
--------------
Vítejte mezi magory, pane Aleši Řešiteli.
:)))
18. 10. 2011 | 15:41

Martin Konvička napsal(a):

Aleš Řešitel:
A takového popisu se ani nedočkáš.

Důvod první:
Nejsem vševědoucí. Netvrdím, že znám absolutní odpověď, jak se s islámem vypořádat - a kdybych ji znal, fakt bych se neobtěžoval psát ji na tento málo čtený server. Co tvrdím je, že neislámská (= myslící) část lidstva by na tu odpověď dávno přišla, kdyby ve svém myšlení nebyla svazována strachem pojmenovat problém, a svými tabu, bránící jim pochopit ten problém.

Důvod druhý:
Nevím, proč se svěřovat někomu, komu v hlavě straší "ostnaté dráty, zpřerážené ruce a nohy". Mně tam nestraší, ale Vás zjevně fasicnují. To si opravdu tak málo věříte? Nejste náhodou levičák?
18. 10. 2011 | 15:54

Martin Konvička napsal(a):

český maloměšťák:

Ano, "radikální přestavba hlubinných imprintů" funguje.
Jsem rád, že mám fanoušky, kteří si zbožně schovávají mé diskusní příspěvky :D :D :D

Za "zhrzené konvertitky", nemilá osobo, zasloužíte nakopat - nejlépe od některé z těch mladých žen a nejlépe tam, kde to opravdu bolí. Doufám, že to pan Stejskal nesmaže.
18. 10. 2011 | 16:03

český maloměšťák napsal(a):

emerický profesor Martin Konvička
"...Jsem rád, že mám fanoušky, kteří si zbožně schovávají mé diskusní příspěvky :D :D :D"

Ber to, soudruhu...jak ti to, soudruhu, jen přiblížit - no, jako například když v ústavu choromyslných mají složky s chorobopisy....občas do nich nahlédnou...nenosí je v hlavě...mohli by se nakazit....

Tímto dnešní terapii končím. Musím si vydělat na vodu a chleba.
18. 10. 2011 | 16:13

Aleš Řešitel napsal(a):

Předpokládal jsem, že jste na takové úrovni, že i znáte odpovědi na kladené otázky, že nemáte pouze znalosti o problému , ale i víte jak ho řešit. K tomuto závěru mě vede vaše přesvědčení, zde mnohokrát demonstrováno. S vaší inteligencí přece nemůžete tápat v oblasti co stím, jak vykořenit toto zlo když příčinu považujete za jasnou viz."Příčina je jasná - na straně islámu ta jejich "víra", nebo přesněji kult osobnosti dávno mrtvého zakladatele". Co s Kristem a křesťanstvím na něhož vaše definice příčiny také sedí.
Ty ostnaté dráty byly jenom takové možné nastartování vaší výmluvnosti, třeba by jste se rozpovídal, rozohnil a hned by bylo všem jasno. Myslíte, že znakem pravice je netolerantnost.
AŘ ales.resitel@centrum.cz
18. 10. 2011 | 16:28

Martin Konvička napsal(a):

Aleš Řešitel

Ohledně strategie se plně hlásím k Ali Sinovi, nevymyslím nic lepšího, než on:
http://faithfreedom.org/oped/sina60523.htm
http://faithfreedom.org/oped/sina80128.htm

Ohledně taktiky souhlasím s autory jako Zakharia Botors a Wafa Sultan, kteří - vycházeje z pozorování, že islám jako mačo-kult, prosperuje, když se mu ustupuje, ale tříští se, když narazí na odpor - doporučuji nevykazovat tomu svinstvu žádný respekt. A funguje to - jen když islám odmítnete v jeho úplnosti, stáváte se v očích machometána nepřítelem, tj. jemu rovným(!). Když mluvíte o přátelství a respektu, jste v jeho očích už napůl dhimmi.

Co se týká vyhrocené rétoriky, ta souvisí s předešlým. Středovýchodní Evropa je poslední místo v auroamerickém civilizačním okruhu, kde lze být islámoklastou veřejně a bez ochranky. Toto si nesmíme nechat vzít už proto, že západní Evropa potřebuje svobodné zázemí, základnu rekonkvisty.

Ta rekonkvista vůbec nemusí být krvavá, viz ten Ali Sina. Ovšem, čím později se s ní začne, tím je pravděpodobnější, že krvavá bude. Vinou PCMC troubů.
18. 10. 2011 | 17:04

argun napsal(a):

Konvičko

jste velmi taletovaný krysař a prodavač mlhovin. Rekonkvista? Běžte se léčit, Honzák je tu na dosah. Zkuste rekonkvistu a britská, holandská a německá ekonomika se definitivně zhroutí. Žvaníte neskutečné blbosti. Bohužel je tady dost oslů, kteří potřebují slyšet krysařovy šalmaje... to aby věděli kudy jít, když sami chodí jenom v kruhu.

Machometáni tady jsou a budou a bude jich čím dál tím víc. Je třeba se naučit s nimi žít, demografické trendy jsou naprosto jednoznačné. Jiné reálné řešení prostě neexistuje. A Konvičkové na to nemají absolutně žádný vliv. Otázka tedy není jestli ale jak. A vy nenabízíte jediný relevantní názor, jedinou reálně uchopitelnou a realizovatelnou myšlenku. Jen kecy a slovní ekvilibristiku.

Běžte se vycpat.
18. 10. 2011 | 23:51

honolulu napsal(a):

Argune,
az to ti Machometani vyhraji, coz je velmi mala pravdepodobnost, tak Vy prestanete dychat, protoze jako protejnovy pridavek, budete pridan Machometany do zradla pro velbloudy.

V pripade revoluce to vyhra Krestanska strana a Vy se dostanete do rukouch mladym krizakum, tak budete zavidet vsem, kdo uz tim protejnovym pridavkem jsou.

Argune, neo-marxisticka strana ma, a postovni kone Rakouskeho Mocnarsvi mely uplne stejny rozled po svete. Tem prvnim to bylo zpusobeno umele nasazenymi klapkami na ocich. Vase klapky vam nasadily uchectane a zlomyslne sudicky, ktere Vam take do kolibricich mozecku "zapomnely" dat logickou dedukci. Vase jedina hodnota je v cenne hnojiva, ktere vyprodukujete pro cistici stanice a samozrejme ten uz zmineny protejn.

S velkym stestim (prezijete-li to, co je na obzoru), lide jako Vy, budou v budoucnu izolovani, vyhnani z verejneho zivota, registrovani a nejvetsi kariera, kterou budou moci dosahnout, bude cisteni latrin krizakum.

Vy vubec nesledujete, jaky vztah je mezi radovymi obcany a Machometany v zap. Evrope, presto, ze pres computr mate moznost jit na YouTube. NEpreji Vam nic zleho, ale vim, ze Vas zlo nemine.
19. 10. 2011 | 00:57

honolulu napsal(a):

Jeden vas cesky umelec rikal : "Na svete je lidi jako sracek" ! Tato pravdiva skutecnost ovlivnena vztupem do konstelace Aquarius zarucuje, ze v pristi valce nebude ostnatych dratu.

V teto vysoce technologicke a EMOCIONALE CHLADNE valce NEEEbude boj o vase duse a srdce, ale bude se pocitat pouze to, na ktere jste strane. Kazdy problem s opozici bude vyresen behem dvou minut.
(Protoze je hodne lidi a zdroju malo) ! Zemekoule si potrebuje oddechnout....

Take si uvedomte, ze zradite-li svou vlastni krev a kulturu z oportinusmu, tak i kdyby nasi nepratele vyhrali, tak s vami bude pohrdano, jako se zradci sveho Boha a rasy. Po zneuziti bude s vami konec.

Vam proto, vy mentalne zakrneli trpaslici, nezbyva nic jineho nez se pridat k nam, i kdyz z vas mame radost jako ze zachvatu padoucnice.
Za 25 let z vas bude nase sluzebnicto a kdyz budeme mit dobrou naladu, tak vam dovolime cistit vyfuky nasim valecnym transporterum a konim.
Ted pekne pozdravte GLORY, REGINA COELI a bezte chrapat, nedochudcata !
19. 10. 2011 | 01:44

honolulu napsal(a):

Pane Zdenek Mueller,
napiste nam prosim, nekdy neco o spolecenskem zivote v Parizi.
O zivotnim stylu umelcu a "nocnich pracovnic" na Rue Saint-Denis. O kavarnach a restauracich a o francouske aristokracii utiskovane vysokymi danemi. Kdyz jsem byl mlady, tak jsem tam jezdil z JAR i z USA na "socialni studie" inspirovane francouskou literaturou.
Zanevrel jsem na to mesto kvuli velkemu mnozstvi cernych pristehovalcu na mojich oblibenych ulicich. Francouzky byly neobycejne sarmantni, elgantni s vrelym srdcem a stale prazdnou penezenkou.
Vztah zabozroutu (muzu) k nam Amikum byl nepratelsky, nechteli s nami mluvit anglicky. Jaka je Pariz ted ? Je pratelstejsi ?
Je mezi lidmi vice penez ? Kterou restauraci doporucujete ? Je nadeje, ze nekdy vyhra volby dcera od Le Pena, ktery nema rad Islamisty ? Kde se schazi umelci ? A kde lepsi stredni trida ?
19. 10. 2011 | 02:34

argun napsal(a):

honolulu

Je třeba se naučit s nimi žít, demografické trendy jsou naprosto jednoznačné. Jiné reálné řešení prostě neexistuje. A Konvičkové (OPRAVA: A HONOLULOVÉ) na to nemají absolutně žádný vliv. Otázka tedy není jestli ale jak. A vy nenabízíte jediný relevantní názor, jedinou reálně uchopitelnou a realizovatelnou myšlenku. Jen kecy a slovní ekvilibristiku.

Běžte se vycpat.

P.S. Což nic nemění na tom, že pokud jde o antiku jste borec.

P.S.S. Pobavil jste mě. Máte obdivuhodnou slovní zásobu i metafory. Mějte se fajn, křižáku.
19. 10. 2011 | 09:44

honolulu napsal(a):

Argune,
nezlobte se na me, za jedovatosti. Mam rad prof. Konvicku !
Vim urcite, ze ma pravdu. Nalistujte si, co o tom "souziti", tak odlosnych kultur rikaji dejiny a jak to hodnotili Rimane, kteri meli stejny problem.. Nenajdete-li nic zeptejte se me koncem listopadu. (Jedu pryc, koncem rijna bez comp..)
Vite jak se Krizaci vzajemne zdravi ? Naucin Vas to, hned jak vas zrekrutujeme. Samozrejme, pouze nejste-li - Machometan... Pokracovani jindy, musim z domu.
19. 10. 2011 | 15:05

Borochovský napsal(a):

Argune
Jestli se nepletu argun je řeka v čečensku a též město.Pokud to není náhoda tak jste čečenec či jejich přívrženec a tudíž se vašim výkřikům v této debatě není co divit.A těžko vás honolulu bude učit křižáckému pozdravu.
Pokud to je jenom náhodný nick,tak jste jenom trošku pomýlený nebo kvákáte k tématu o kterém nemáte velkého ponětí.
20. 10. 2011 | 00:47

hieroglyf napsal(a):

Bude-li obtížnost muslimů ve Francii narůstat, budou narůstat i preference fr. nacionalistů a nakonec třeba lidé jako Le Pen budou vládnout a tím se snad částečně vyřeší onen problém.
20. 10. 2011 | 18:35

apolo12 napsal(a):

To že mají ve Francii,Německu a Anglii problémy s množstvím a nepříspůsobením se muslimů místní kultuře si udělaly tyto státy samy.A to tím,že to jsou všechno přistěhovalci z jejih vlastníh kolonií,kteří mohli a mohou vždy bez povolení do těhto států přivandrovat.Jejih náboženstvím se nikdo nezabýval.Teď jim muslimové přerostli přes hlavu.A nejlepší je na tom to,že mnoho a mnoho muslimů se již v těhto státeh narodilo a tudíž jsou to plnoprávní občané těhto států.Ale jen občanstvím,ne kulturou a náboženstvím.Na vše ostatní jim muslimové kašlou.Tak že dobře těmto státům,tak.
21. 10. 2011 | 20:24

Logos napsal(a):

Problém je především v nás, v Evropanech. Ne v přistěhovalcích, ne v muslimech. Multikulturalismus a nadpráví odlišných je evropský vynález a evropská praxe. My jsme vinni, ne oni. Existují stejné problémy v bohatých islámských státech Arabského poloostrova? Hindská či křesťanská ghetta s asociálními sklony a populačním boomem? Kolik je kostelů a synagog v Saudské Arábii (tj. v zemi, kde žili křesťané a židé daleko dříve, než na území třeba Česka)?
24. 10. 2011 | 10:58

Milan napsal(a):

Francie je příkladem se svými početnými arabskými přistěhovalci,kam to nemělo dojít.Na druhé straně je fakt,že EU přijala po vstupu ČR Benešovy dekrety jako součást evropské zákonnosti.Může nastat doba ,kdy budou v EU použity Benešovy dekrety v nové jiné modernější formě k transféru obyvatel zpět do zemí jejich původu,pro ohrožování a rozkladným jevům,které způsobují hostitelské zemi a EU.Změna režimu v Libyi je poslední pokus Francie jak získat kontrolu nad ztraceným teritoriem,ale je to předem určené k neúspěchu a zhoršení situace.
24. 10. 2011 | 15:23

hovorka11 napsal(a):

V Líbyi nastávají nejlepší časy nejtvrdších islamistů, kteří jsou ti kterým vědomě a cíleně pomohlo NATO pod vedením svých vůdců- USA, VB, Francie.
Zajímavé záběry z mučení Kaddáfího před popravou (kolonu zastavilo bombardování NATO)ukazují i na strkání železné tyče do konečníku, mlácení a pod. Je nařízeno státním médiím, provolávat slávu těmto osvoboditelům- žoldákům.
Jak jen zakázat internet ?
Doufám, že kdo nechápal pochopí že islamismus je v zájmu rozbití- tudíž v zájmu těchto západních států...
25. 10. 2011 | 12:40

Amarook napsal(a):

Tento prispevek neni nijak vynikajici, je to jen prezvykovani obecne znamych faktu. Islam v tomto pripade neni pricinou, ale nasledkem frustrace lidi na dne francouzske spolecnosti.
Francie v padesatych a sedesatych letech dovezli statisice novodobych otroku na nejhrubsi prace a pak se naivne divila, ze zustali. Pak je nastrkali do sidlistnich kralikaren a rasismus zpusobil, ze mlady clovek s arabskym jmenem nema nejmensi sanci sehnat praci. V minulosti chudi a frustrovani lide hledali vychodisko v komunismu nebo fasismu, dnes je to radikalni islam. Zil jsem na pocatku devadesatych let par roku ve Francii a to co dnes pan Kepel udajne obtizne vypotil (rozhodne ne zadarmo) si clovek mohl precist v kazdem casopisu. Pro Francii je typicke, ze problemy neresi, jen o nich zvani.
27. 10. 2011 | 13:47

apolo12 napsal(a):

Francouzi si za to mohou sami.Ještě v nedávné době mněli v islámskýh státeh své kolonie.Tito lidé mněli povolení jezdit do Francie,kdy chtěli a mohli se v ní také usídlit.Nebylo jich za několik desetiletí pochopitelně málo.Mezi tím se jich také ve Franciji hodně narodilo.To už byli právoplatní Francouzi.No a dnes je jih milion.Cítí se být Francouzi,ale necítí být vázáni povinností,aby také žili jako Francouzi.Oni si žijí po jislámsku,to znamená,že žijí v souladě s islámským náboženstvím a vírou.Ta se v Evropě bohužel nenosí z mnoha důvodů a je na obtíž po všech stránkách.Zde se bude muset udělat nějaké zásadní řešení,zrovna tak i s romskou otázkou.
30. 10. 2011 | 15:49

LoreneHartman35 napsal(a):

freelance writer
09. 03. 2012 | 11:55

Martin napsal(a):

Ludvík XIV. by se zhrozil.
21. 09. 2013 | 15:51

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy