Evropská unie v pasti centralizace

26. 03. 2011 | 20:23
Přečteno 5364 krát
Dámy a pánové, milí hosté, vážený. p. prezidente,

srdečně děkuji za pozvání a především za velkou poctu, které se mi tím dostává. Když jsem se zamýšlel nad názvem této konference „Evropská unie v pasti centralizace“, uvědomil jsem si jeden paradox. Evropští federalisté přece už celá desetiletí, ne-li od počátku své existence, usilují o vytvoření centrální panevropské vlády, čili unie není v žádné pasti, unie je past, past evropských států, z nichž by dnes do ní mnohé dobrovolně nevstoupily.

Evropská unie je také pastí stamilionů občanů, kteří se domnívali, že se stanou součástí volného sdružení států, společného evropského hospodářského prostoru, známého pod heslem volného pohybu zboží, lidí a kapitálu, minimální mezinárodní organizace, která měla hlídat podmínky ekonomické soutěže a likvidovat státní subvence a nikoli experimentu vytvořit postupně a po kouskách centrální vládu celého kontinentu, čili nepřátelský stát. Patří mezi ně i Češi, chtěli do Evropy a vstoupili do unie.

Mluvit o pasti proto znamená mluvit o naší vlastní nepozornosti a naivitě. Vždyť „eurofederalisté“ svůj záměr vybudovat evropský stát nikdy neskrývali, jenomže nám připadalo (a mluvím teď o anglickém referendu z roku 1974), že je absurdní vůbec srovnávat monumentální a praktické ekonomické výhody společného trhu, s naivní vírou několika utopických politiků. A pokud se nám zdá, že existují skryté a konspirativní dějiny evropské integrace, je to jen iluze našeho zpětného pohledu na něco, co se zdálo být bezvýznamné, dokud to nenabylo významu, asi jako historie německé NSDAP před nástupem Hitlera.

Uvědomuji si, že jsem se také já ocitl v paradoxní situaci, protože mám mluvit před shromážděním, pro které jsou laisse faire a decentralizace hodnoty nedotknutelné a tudíž svaté a to i v rámci politického národa, natož nějakého nadnárodního impéria. Přesvědčovat přesvědčené smysl nemá. Mnozí z vás jsou navíc odborníky na unii, já se však přiznám, že mě každá zpráva o dalších krocích unie naplňuje obavou, že se dozvím ještě něco horšího, než už vím a proto se i těm poučeným politologickým analýzám o unii vyhýbám. Ty nepoučené často vycházejí z nepřiznaných premis a považují jakési jepičí politické zápasy mezi europolitiky (Sarkozy, Merkelová), evropským parlamentem, komisí a soudním dvorem za směrodatné stejně jako svou deterministickou představu o jakési nevyhnutelnosti dějinné integrace Evropy a jejího morálního soudu nad námi reakcionáři. Připomíná mi to učené rozpravy západních sovětologů, kteří sledovali pod intelektuálním mikroskopem údajné pozice, frakce a postoje v sovětském politbyru a vládě, ale atrofie celého v podstatě faraonského režimu si nevšímali. Bylo by bývalo opravdu lépe, kdyby studovali kult a vládu starého Egypta.

Dámy a pánové, omezím se tedy raději na svou osobní zkušenost.

Nepochybně nemusím před vámi zdůrazňovat pozitivní roli silného státu v ochraně rodiny, soukromého vlastnictví, makroekonomické stability, vnější i vnitřní bezpečnosti, veřejného pořádku, zákona, soudní spravedlnosti, nezkorumpované státní správy (byrokracie) a podobně. Jinými slovy konzervativní a liberální stát má dva úkoly chrání sice řád a tradici, především školu a dům, ale přesto není státem ideologickým, brání rovnováhu makroekonomickou, ale nezabývá se detaily mikroekonomie, není manažerem, jako by stát byla firma. Má však vytvářet politický konsensus, který straní lidské přirozenosti a tradici, i když si nemůže vypomáhat zákony nebo diktátem ideologie. V dnešní době ale stát stále víc ustupuje pod nátlakem sektářských ideologických menšin a stává se dokonce i jejich šiřitelem. Typickým příkladem mohou posloužit iracionální tzv. genderová studia, která nemají na žádné univerzitě, která ještě usiluje o vzdělanost, co dělat. V obou případech je tato nešťastná tendence umocňována z centra evropské unie.

Neuplyne snad ani týden, aby na nás někde z médií nevykoukla zpráva o dalším nařízení, směrnici či regulaci Evropské komise, která má nějaký další produkt, zboží, službu nebo dokonce i záležitosti lidských vztahů uvést do stavu jakési rovnováhy geometrické a filosofické symetrie. Permanentní centrální komise unie má hlavní úkol – integrovat státy do stejné podoby. Občas se možná zasmějeme nad činnorodým úsilím bruselských regulátorů, aby oválnost rajčat, zakřivení okurek a banánů odpovídala jakémusi ideálnímu parametru, úsměv však tuhne na tváři, když se dovídáme, že teď například ve jménu abstraktní rovnosti budou muset pojišťovny ženám a mužům vyměřit stejnou životní pojistku, přestože ženy žijí v průměru déle, trpí méně alkoholismem a riziko úmrtí na silnici mají desetkrát nižší, ale nejspíš nás už popadne vztek, když si do všech důsledků uvědomíme záludný princip antidiskriminačního zákona, který obrací na ruby důkazní břemeno římského práva a kdyby skutečně byl uplatňován v praxi, rozvrátil by celou společnost.

Co se to stalo, ptáme se? Odkud se vzali tito noví vládci, kteří nejsou součástí politické diskuse, nepodléhají našemu odvolání a přitom nepokrytě usilují, aby se stali absolutními vládci nad našimi životy – a to do všech nejmenších podrobností. A odkud se vzal jejich ideál symetrie? Jaká politická ideologie jim de fakto umožňuje likvidovat státy na úroveň provincie, měnit celý náš životní styl, hospodářství i právní pořádek podle své geometrické představy? Nelehká nikoli politologická, ale především historická otázka.

Pod terorem řecké symetrie

Ideál symetrie nám objevili staří Řekové a dodnes žijeme v záři jeho estetické krásy, i když ani v umění nemá absolutní platnost, jak názorně dokládá moderní funkcionalistická architektura. V politice je však geometrické myšlení aplikované na heterogenní, svobodný, společenský a politický život přímo fatální. Každý zásah státu do živého organismu společnosti má totiž většinou neblahé a nezamýšlené důsledky a náklady. Všechny totalitní a autoritativní režimy této inženýrské zálibě podléhají, protože nemusí a také nechtějí počítat se svobodnými občany. Atomizace společnosti zabezpečuje její vládu, protože se lidé nedokáží srotit, jak se říkávalo po staru. Jestliže bruselská nadvláda takovému myšlení rovněž podléhá, tak je to jen proto, že se nemusí vyrovnávat s politickými tlaky, není demokratická, stačí aby o své racionalitě přesvědčila poměrně malou skupinu politiků. (Jak je to možné, by bylo zřejmě na dlouhou rozpravu). Typickým příkladem nešťastné symetrie je společná evropská měna – euro. Vedlejším produktem nezodpovědné vlády, tedy vlády, která se nemusí zodpovídat, jsou často megalomanské inženýrské projekty, jichž je historie plná – pyramidy, bělomorský kanál, assuánská přehrada nebo nedávný projekt unie nahradit levnou tradiční energii drahou energií z obnovitelných zdrojů a to dokonce v situaci, kdy se po celém světě objevují nová ložiska plynu a nové technologie umožňující ekonomickou těžbu z břidlic. A zase tu vzniká otázka, jak mohli politici z chudších států takové kolektivní rozhodnutí vůbec připustit a poškodit tak výrazně vlastní zemi? Jak se mohli vrátit z Bruselu, aniž by byli doma považováni za zrádce.Výmluvou na unii, neschopností vytvořit kvalifikovanou většinu? Vypadá to, jako by unie vytvářela dočasné politické oligarchie, které vznikají a zase se rozpadají. A nikoho ani u nás nenapadne hnát české politiky k odpovědnosti za tragické fotovoltaické plantáže.

Dámy a pánové, i tohle snad všechno víte, a možná i víte, jak se po té strašlivé třicetileté válce (1914 – 1945) v ruinách a pod deštníkem bipolárního nukleárního ozbrojeného příměří zbytek svobodné Evropy schoulil do sebe a soustředil na vlastní rekonstrukci a eurofederalistická představa sjednocení proti válce, která už nehrozila, získala na vážnosti (idea evropského státu je prastará, a byla velice populární už po té první třicetileté válce (1618-48)). Západ i se svými hodnotami teď přestal duchovně jako civilizace existovat, pokračovala jen jeho úspěšná materiální existence, tělo bez duše, ekonomický zázrak společného trhu, odbourávání cel, amerických investic a amerických válečných průmyslových technologií. Počala nebývalá prosperita a masová emancipace poválečných ročníků od fyzické práce, mé generace, s níž jsem se střetl v revolučním roce osmašedesátém na univerzitách v Londýně a německém Tůbingen, kde se stal můj otec profesorem. A byl to střet děsivý, zvláště pro mého mladšího bratra, který se z nekonečných hádek s německými studenty nakonec psychicky zhroutil a odešel z univerzity. My, kteří jsme v tom osudném roce toužili po svobodě a prosperitě kapitalismu, jsme se poprvé v životě setkali s věřícími mladými marxisty respektive novou levicí. V duchovně vyprázdnělé Evropě se celá generace studentů bouřila proti svým otcům a dědům, ale na rozdíl od normální generační výměny, tahle zlatá mládež nebyla jenom kritická, byla naplněna děsivou nenávistí vůči kapitalismu, individualismu, konzumerismu, amerikanismu, imperialismu, kolonialismu, eurocentrismu a falešným buržoazním politickým svobodám. Jinými slovy odmítala celou západní kulturu a svou naději skládala ve třetí svět, kde měl existovat proletariát, naděje lidstva. Odmítala i studijní osnovy jako výraz třídního násilí a indoktrinace. Požadovala rovnost s profesory, likvidaci zkoušek a hodnocení. Možná zde byl už tehdy formulován zárodek relativismu a tzv. postmodernismu. A největším šokem pro nás byla ztracená důstojnost otrhaných, špinavých, fanatických a mnohdy hezkých studentek, které na mě řvaly, že rodina je buržoazní přežitek, že ony chtějí naprostou rovnost pohlaví a žádné děti. Jako by se bouřily proti své vlastní přirozenosti. Jako by jim někdo děti vnucoval. A možná i zde už byl počátek oné pozdější západní bezdětnosti. A my jsme se stále a dokola bránili poukazem na policejní východní Německo, na teror padesátých let a hekatomby Gulagu, na nesvobodu a nefunkční centralistickou plánovanou ekonomiku. Marně. To je nezajímalo. Sovětský ideál beztřídní společnosti byl naprosto správný, jen praxe byla špatná. A my si mysleli, že to ideál byl špatný a praxe naopak postupně stále snesitelnější. Bylo to směšné, když nám říkali, počkejte, až to jednou vezmeme do ruky my.

Svět se uklidnil a léta plynula, a zdálo se, že jediné čeho tahle generace dosáhla byla postupná okupace humanitních univerzitních oborů a levicovost státních médií. Teprve mnohem později při studiu evropských politických dějin jsem pochopil, jakým zlomem v dějinách byla jakobínská revoluce a proč Dostojevskij odmítl Západní civilizaci. Lenin a Trockij nepřidali k dědictví franouzské revoluce ani čárku. Francie pak musela projít za těch dalších 150 let dvěma restauračními monarchiemi, dvěma císařstvími, polofašistickou diktaturou a mnoha republikami než se dopracovala k relativně benigní „volební a demokratické monarchii, jak ji nazval Charles de Gaulle. A myslel to jako kompliment.

Je to centralizovaná Francie, která přetvořila ideál liberální demokracie, vlády a opozice, na konsensuální vládu politické elity bez skutečné opozice, pamatuji se, když francouzský „pravicový“ premiér Balladur prohlásil, že laisse faire je džungle a civilizace je boj s džunglí. Francouzské osvícenské inženýrství a racionalismus se netýká jen potlačování trhu, má vytvořit novou centralizovanou Evropu a nového člověka bez tradice, bez národů, bez církve, atomizovanou bezmocnou společnost totální rovnosti a morálního i intelektuálního relativismu, která je skutečnou podstatou utopie. A v té zestárlé nadnárodní revoluční mládeži z osmašedesátého našla v celé Evropě své spojence.

Před půldruhým stoletím ve své nejkratší povídce popsal ducha jakobinismu velký skotský spisovatel Robert Louis Stevenson.

“Sešli se jednou pod ostružníkem čtyři reformátoři a na jednom se shodli: “Svět je zapotřebí změnit.”
“Musíme zrušit majetek,” začal jeden.
“Musíme zrušit manželství,” prohlásil druhý.
“Musíme zrušit Boha,” řekl třetí.
“Kdybychom tak mohli zrušit práci,” povzdychl si čtvrtý“
Takhle ne, přátelé, začněme s praktickou politikou,” řekl ten první.
“Nejdříve musíme srovnat všechny lidi na stejnou úroveň.”
“Ne, nejdříve,” řekl druhý, “musíme zavést rovnost obou pohlaví.”
“Nejdříve ovšem,” řekl ten třetí, “musíme najít způsob, jak to udělat.”
“Tak to musíme zrušit bibli, prohlásil ten první.”
“Ne, bude lépe,” oznámil druhý, když zrušíme morální zákony.”

A místo nich dáme lidem lidská práva – dodali bychom dnes my.

Odkud se bere ta ďábelská nenávist a revolta vůči reálnému nedokonalému světu, kterou Allain Besancon nazval dobrovolným vyvržením, Alexandr Solženicyn zatracením, Erich Voegelin politickou gnózí, Rio Preisner “bytostně jinou mocí”, Ronald Reagan impériem zla a já bych nazval revolučním nihilismem? To nevíme. Křesťané by řekli, že jde o prastarou vzpouru proti Bohu a stvořenému světu.

Není samozřejmě důvod propadat pesimismu. Čas je neúprosný. Voltaira, kterého kdysi považovali za poloboha racionálního myšlení, už dávno nikdo nečte a dnešní racionalismus bezbřehé tolerance, lidských pravých i falešných práv, bude jednou k smíchu. A generace osmašedesátníků nebude žít věčně.

A v pozadí už také číhá pomsta znásilňované ekonomické reality. Tak jako se rozpadl Sovětský svaz, tak se i rozpadne chudnoucí hospodářství unie. V Holandsku už ze zákulisí kontroluje vládu liberální Geert Wilders a ve Finsku se zrodila nová euroskeptická strana „Praví Finové“, která způsobí průlom v dubnových volbách i ve Finském myšlení. Ze strachu před porážkou, už teď Finská vláda odmítá garantovat navýšené půjčky Eurovalu. A ani německá kancléřka nemá odvahu prosadit dluhovou unii (logický důsledek společné měny), kterou by zavedení eurobondu – společného evropského dluhopisu – znamenalo. A euronaivisté se nakonec také probudí, až pochopí, že se dostali do pasti jakobínského oblouznění.

22. 03. 2011

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

prak napsal(a):

Pokud bude platit úsloví bližší košile než kabát, EU se kupředu nehne. A zrušit to úsloví nejde. V RVHP diktoval SSSR,v EU diktuje Německo a Francie. Celému světu začíná pomalu a jistě diktovat Čína. Svět má velké štěstí, že Čína a Indie se nikdy nespojí. To by byl teprve frmol!
26. 03. 2011 | 20:48

nobody napsal(a):

Kudos Alexandre,
In Heaven the cooks are French,
the policemen are English,
the mechanics are German,
the lovers are Italian,
and the bankers are Swiss.

In EU the cooks are English,
the policemen are German,
the mechanics are French,
the lovers are Swiss
and the bankers are Italian.
26. 03. 2011 | 20:54

sasa napsal(a):

prak: chudak USA,nemaji komu diktovat
26. 03. 2011 | 20:58

Mystic napsal(a):

Pane Tomský,

Jako profesor prý na zahraničních univerzitách musí pravidelně vysvětlovat, že většina vzdělaných Čechů myslí normálně, proevropsky a na úrovni 21. století. "S Klausovým extrémismem se plně ztotožňuje pouze sekta jeho nekritických kývalů,“ říká Halík.
www.novinky.cz/domaci/161978-halik-se-pri-msi-tvrde-pustil-do-klause.html

Klaus trpí poruchou osobnosti (psychopatií), nebere si servítky jinak noblesně artikulující T.Halík:
www.halik.cz/rozhovory/tyden_210311.php
26. 03. 2011 | 21:00

vlk napsal(a):

Takže fňukna Tomský už je zase pravicový chlapák!!!

Soudím,že já si moudra ,určený Váženým dámamá , váženým pínům a váženému panu presidentovi opravdu nezasloužím.

Chci napsat jen tolik - co pak by asi Tomský napsal, kdybych zcela vážně pojal úmysl za separaci městysua blízkého okolí od ČR? To kvůli tomu, abychom si vládli sami. aby občan měl co nejblíže k vykonavatelům moci! tak jak to říká. Abychom neuvázli v apsti čechismua pragocentrismu. Sebstřednosti a zároveň ludráctví praýských elit. Hrál jsme si tuhle jen tak z dlouhé chvíle , s pár čísly. a vyšlo mi, že , byž zatíženi poměrnou částí dluhu celsotátního, kterýby na nás jistě přešel, bychom mohli mít a si tak do sedmi a ž osmi let ten dluh na polovině. Za předpokladu, že bychom švihli na dopravu přes městys určité poplatky a přijali ro firmy stejnou daňovou regulaci ,jako má například Velká Británie...To by Nečas, který v Bruselu, pod taktovkou Velkého Kormidelníka oět jen trucovitě dělal kapric e zíral. a jsme si jist ,že by najednou začal horovat pro harmonizaci firemních daní.

Asi začíná přicházet čas začít přesvědčovat ctihodné občany městysu, který kdysi hrdě prohlašoval - co má Praha , máme také, že Dosť bolo Prahy!
protože když čtu Tomského , tak si to i myslím. Buď budeme součástí a to aktivní nečeho nebo opusťme ono něco.
a mně zlodeji a lháři z Prahy, speciálně z Malé Strany vadí daleko více než než ti eventuální z Bruselu. Tam s e totiž sotva stane ,a by komisařem přes finance byl někdo koho víc e než 10x vyšetřovala policie, aby komisařem pro obranu byl mickey maus manažer, který naprosot neohlídal státní kasu a dělá, ež s eho to netýá, a čkoli šlo o evidentní zlodějnu, aby komisařem přes sociální věci a práci byl asociál co předstírá, že lidé s e topí v penězích a jen si nechtějí odpovědně spořit na penzi a který chce orvat mrzáky, alespoň podle výroků samotných tělesně postižených, aby komisařem přes dopravu byl člověk, co dá čestné slovo a ví , že lže, aby komisařem přes vnitro byl klaun , kterému nevěří nejméně 2/3 jeho zaměstnanců a který když nabourá tramvaj, protože spěchá ne recepci vykládá , že jel vlastním tělem zachraˇnovat životy, aby komisařem pro školství byl týpek, co si za státní prachy neváhá pořizovat fotky a to v době, kd y se šetří a který nasyoe prachy pipin, co nemá kvalifikaci na místo , které zastává, ale on tuto kvalifikaci přísně vyžaduje od učitelek v mateřských školkách, aby komisařem pro kulturu byl bávalý komouš, co tam vlezl v roce 1989. To všechno nen v Bruselu možné. V Praze ano. Dosť bolo Prahy? za samstatný a suverénní městys!
26. 03. 2011 | 21:08

mb napsal(a):

stát jako záruka zákona, soudní spravedlnosti, nezkorumpované státní správy (byrokracie) a podobně.

to jste přednášel Klausovi ?

no to se musel v hrobě obracet / převracet ...
26. 03. 2011 | 21:15

Medikolog napsal(a):

Nobody a Vlku, zdravím vás. Oba máte pravdu. I když ten anglický kochař je ještě nejmenší zlo.. uvařím si sám.. ale správce kont.. rumunská auta..

Že by na ty knížky Tomskému slíbili slevu? Nebo získal zakázku na učebnice pro ZŠ? Nebo si dal "jednu" na kuráž?
26. 03. 2011 | 21:33

Ovčan napsal(a):

vlku

Komentář jako vždy perfektní.
Kritizuje se Brusel a téměř vždy jsou za tím naši neschopní,v horším případě všehoschopní politici.
26. 03. 2011 | 21:41

jarpor napsal(a):

Tak tak, pane Tomský...

jste titulován fňuknou... od barda zdejších stránek osobujícího si právo na pravdu...
No nic si z toho nedělejte... to jen jeden eurohujer je ochoten tolerovat lháře a zloděje z Bruselu... když pro normální lidi je jedno, odkud je lhář a zloděj... je to přece pořád lhář a zloděj... !

Je smutné, že u vědomí :
".. stamilionů občanů, kteří se domnívali, že se stanou součástí volného sdružení států, společného evropského hospodářského prostoru, známého pod heslem volného pohybu zboží, lidí a kapitálu, minimální mezinárodní organizace, která měla hlídat podmínky ekonomické soutěže a likvidovat státní subvence... "
se stala ona centrální vláda kontinentu...

Dobrý text, předneste jej... i s tím, že :

"Tak jako se rozpadl Sovětský svaz, tak se i rozpadne chudnoucí hospodářství unie."

Na kuráž zde potřebují jiní břichatci...

Hezký večer
26. 03. 2011 | 21:55

hoven napsal(a):

na druhou stranu nas muže uklidnit, že EU už dlouho fungovat nebude. z těch dluhu se nemužou ty státy dostat. na zázrak nevěřim. na škrtání neni v evropě nikdo připravenej, tady budou nepokoje jako v arabských zemých a neřizenej krach eurozony.
26. 03. 2011 | 22:14

Občan napsal(a):

Já jsem pro.
A až bude centrální evropská vláda, tak speciálně pro ČR by měli udělat Ministerstvo rozbřesku. To by zaměstnávalo chlapáky s rákoskami a jak bychom někde něco cekli, tak lup!
V náplni práce by mohli mít i kontrolu umytých rukou a dodržování civilizačních návyků obecně (třeba vhodný oděv pro premiéra a tak podobně).

Druhá možnost je vyrazit nás z EU. Tomští, Kurasové a další euroskeptická "elita" by se mohli sbalit a vypadnout zpátky do Británie a dalších zemí, ze kterých sem připochodovali, a byl by klid. Případné obnovení členství by bylo provedeno tajně, aby se to nedozvěděli a zůstali tam, kam patří. Pak by to snad mohlo začít fungovat i s takovými členovci, jako jsme my.
26. 03. 2011 | 23:13

Občan napsal(a):

To Vlk:

Skvělé!
S tou atomizací na městské státečky jste to vystihl moc pěkně.

Ovšem, když o tom tak uvažuji - konkrétně tomu našemu by stačilo postavit hradby a mosty udělat zvedací. Elektrárnu máme vlastní, vodárnu a ČOV taky, nějaké ty polnosti a lesy taky máme, lomík, pískovnu a hliniště taky.
Dokonce i tvrz pro panovníka máme!
Jo, to půjde :o))
26. 03. 2011 | 23:22

Č o c h t a n napsal(a):

Pane Tomský,
skvělý článek. Zažil jsem asi to samé co vy. 70.léta na německé universitě. Kdybych se tam mohl na pár dní vrátit, s tím co dnes vím, pár lidí by to nepřežilo. Fischer, Kohn-Bendit,.... Asi hodně, ne pár.
26. 03. 2011 | 23:57

Jemnický napsal(a):

Vlk

To, co napsal pan Tomský, zaslouží hlubší úvahu a ne jen jeho označení za fňuknu.
Civilisace padají s tím, na čem byly vystvěny. Evropa, jako technologická civilisace, stojí na výsledcích své skvělé vědy. Amerika ji převzala a dala jí lepší podmínky. WWII způsobila značný odliv vědců z Evropy do USA. Když vidím, jakým způsobem jsou promrhávány finanční prostředky z rozpočtu EU na vědu (a nejen prostředky na vědu), tak velkou perspektivu EU nevidím.
O promrhávání prostředků v ČR víme všichni své.

S pozdravem,

Jemnický
27. 03. 2011 | 00:03

ZAM napsal(a):

Jemnický:
Autor v podstatě se vyslovuje ke konkrétním projevům vztahů globální vs. lokální v evropské politice. Aktuálně vnímá nebezpečí z přílišné centralizace jako projevu převahy globálního. Tyto úvahy jsou příliš subtilní pro humpolácké uvažování lidí, kteří okamžitě mají jasno. Přitom existují dobré argumenty pro i proti nadnárodní centralizaci, dobré příklady podskytují USA na straně jedné a Čína či Japonsko na straně druhé, takže nelze jednoduše preferovat globální centralizaci na úkor relatívní lokální nezávislosti, tyto vztahy by měly zůstat co nejvíce vyvážené. Diskuze o nich je legitímní a v důsledku stupňovaných proeunijních centralizačních administratívních opatření je stupňovaný odpor proti nim logickým důsledkem. Je to objektívní proces a nějaké vytí na něm nic nezmění.
27. 03. 2011 | 01:29

Helmut napsal(a):

No. Je videt, ze pan Tomsky ani zdejsi prispevovatele toho o EU zrovna dvakrat mnoho nevi (ostatne jako spousta kritiku - znam z vlastni zkusenosti). Predevsim bych chtel rici, ze je samozrejme v poradku kritizovat jednotlivosti v ramci unie a snazit se o zlepseni. Trebas zemedelska politika je skutecne naprosto strasna. Kazda konstruktivni kritika v tomto smeru je naprosto v poradku a veskrze pozitivni. Ale uz nelze souhlasit s kritikou evropske integrace jakozto celku a (i verbalni) snahou tento proces zvratit (coz uz - pevne doufam - neni mozne, nebo velmi obtizne). Pokud nekomu vadi federalizace EU, tak si nesmi stezovat ted a tady, ale mel se ozyvat jiz drive. Ostatne Winston Churchill mluvil uz v roce 1946 o "Spojenych statech evropskych" a Schumanova deklarace z 9. kvetna 1950 mluvi take zcela jasne (http://en.wikisource.org/wiki/Schuman_Declaration). Takze mili odpurci cele integrace, kteri mluvi o tom, ze se projekt "zvrhl" by si meli precist tento dokument - soucasna EU jde presne v jeho krocich a je to jen dobre.

Vetsina kritiky cele EU vychazi predevsim z neznalosti (a z pohodlnosti - ono je snadne hazet vinu za vlastni selhani na jakehosi efemerniho "Bruselskeho urednika"). Uz jen to (zde opakovane) prirovnani k RVHP tyto "odpurce" znacne shazuje - ostatne k vstupu do EU nas nikdo - narozdil od RVHP - nenutil a teoreticky muzeme kdykoliv vystoupit. Ono zachyceni v mezinarodnich strukturach je nesmirne dulezite - implikuje stabilitu a alespon jiste zabezpeceni. "Suverenita" je hezka vec, ale podivejte se jak dopadla "suverenni" prvni Ceskoslovenska republika. Stabilitu a slusnou miru bezpeci nam zatim vzdy zabezpecila jen integrace ve vetsich strukturach (Rakousko-Uhersko, EU a vlastne i ten sovetsky blok). Naopak mezinarodni vakuum mezi dvema svetovymi valkami nic dobreho neprineslo.

EU se nastesti nerozpada a nic tomu ani nenaznacuje. Mistni statecni bojovnici, kteri si zde anonymne kopou na tom nastesti nic nezmeni. Zajimalo by me, jak by se tvarili, kdybychom ze dne na den spustili na hranicich ostnate draty a podrobili je celni prohlidce jako pred 30 lety. A take by me zajimalo jak by zruseni veskerych vydobytku integrace vysvetlovali firmam, ktere prodavaji sve vyrobky treba v Nemecku.

Tenhle "statecny" odpor vuci "zrudnym" strukturam EU az prilis pripomina jednu legendarni scenu z (nemene legendarniho) filmu "Life of Brian".

"But apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order, irrigation, roads, the fresh-water system, and public health, what have the Romans ever done for us?" "Brought peace?"
27. 03. 2011 | 03:03

Helmut napsal(a):

Mimochodem. Kolik by toho stat o velikosti CR dokazal prosadit na mezinarodni urovni bez jakekoliv mezinarodni integrace? Opet priklad prvni CSR. V ramci EU alespon mame sanci neco ovlivnit, mimo ni bychom to mohli dost tezko. A zdaleka ne ovsem rozhoduje Francie a Nemecko (ani nemuze vzhledem k fungovani evropskych organu - ale to je zjevne pro nektere moc slozite na pochopeni..).
27. 03. 2011 | 03:11

ZAM napsal(a):

Helmut:
Třebaže se v zásadě s Vámi v názoru na evropskou integraci shoduji, nekorektní argumenty poněkud oslabují celkové vyznění. Příčinou zániku první Československé republiky rozhodně nebyla její suverenita zrovna tak jako mezinárodní vakuum mezi dvěma světovými válkami nebylo hlavní příčinou zlého.
EU se opravdu nerozpadá a nedomnívám se, že i nejhorlivější kritici integrace by něco takového předpokládali, nicméně ekonomicky vázne a zakotvenost v mezinárodních strukturách mnohdy přináší i nevýhody, např. Slovensku v eurozóně.
27. 03. 2011 | 03:31

ZAM napsal(a):

Helmut:
A nakonec podpásovka - prý bez jakékoliv mezinárodní integrace...atd. Většina kritiků evropské integrace kritizuje její způsob, odmítající hlasy jsou marginální.
27. 03. 2011 | 03:38

Jozef napsal(a):

Pana profesora europskych politickych dejin
kope muza.Kasle na politologiu,kasle na fakty.

Takze nova teoria hlasa,ze "po te straslive valce"1914-45 prisla eurofederalisticka predstava zjednotenia "proti valce,ktera uz nehrozila".
Takze vtedajsi aktivni ucastnici vojen uplne nezmyselne spajali Francuzsko s Nemeckom na baze /proti/vojnovej,na baze uhlia a ocele.

Preco ale po troch dekadach,po Gorbacovovom suhlase s Europou po Ural, v Britanii prepuklo zdesenie,ze Nemecko ekonomickou silou dosiahne to,co Hitler nedokazal vojnou?
Autor nemoze nepamatat sa na rezignaciu britskeho ministra hospodarstva v tejto kauze.Alebo trpi tazkou stratou pamati?
A nepamata sa autor ani,ze podmienkou suhlasu Francuzska a Britanie so zjednotenim Nemecka bolo vzdanie sa marky, spolocna europska mena?

Podla muzou kopnuteho autora je euro teror symetrie.
Blazni,co ho zaviedli,vsak naopak predpokladali,ze zabrani teroru drastickych asymetrii.Ze zabrani nemeckej hospodarskej dominancii,ze zabrani zapadoeuropskym vojnam o dominanciu.Zabranilo.
Euro je spolocne hospodarstvo,euro je sila europskych spolocenstiev,prevencia, sebaobrana.Preto sa udrzi.Preto sa udrzi aj EU.Aj proti voli vplyvnych vystresovanych milovnikov rajov dolara.
Euro sa udrzi silne dovtedy,kym ho nenahradi celovesnickova prevencia,celodedinska sebaobrana.Podla mna uz urgentna.
27. 03. 2011 | 03:48

potížista napsal(a):

Pane Tomský.
Já bych Evropskou Unii tak striktně nezatracoval.Druhá světová válka přivedla evropské státy, mimo jiné, k řešení odstranění vojenských konfliktů v evropském regionu.V této věci má evropa nesporný úspěch.
Euroskeptiky nejvíc popichuje nutnost se něčemu podřídit co není na našem písečku.
V roce 1977 vznikla Charta 77 na obranu lidských práv.Dnes,po podepsání přístupové smlouvy do EU již zase nikoho nezajímá dodržování zákonů.Některé zákony Evropské unie jsou jedním z trnu v patě euroskeptiků.
27. 03. 2011 | 05:17

derby napsal(a):

Francie,Balladur a Stevenson-jsou světlé momenty tohoto textu.Dík za citace.Jsou vysoce originální.
27. 03. 2011 | 06:37

Daňový poplatník napsal(a):

To vlk:
EU dojede, a já doufám že v dohledné době, protože je to už organizace naprosto odtržená od občanů EU (s jedinou výjimkou, a tou je penězovod z kapes daňových poplatníků do chřtáňů orgánů EU), a ve své aroganci zcela nereformovatelná.
A ta povídka Roberta Louise Stevensona je naprosto dokonalá ve své aplikaci na EU v tom, že se se cíle a priority zaměňují za prostředky uskutečnění......čeho vlastně?
27. 03. 2011 | 08:10

mudřec napsal(a):

Entropie není jen časoprostorový jev vesmíru. Lze takto chápat i vývoj lidské společnosti. Stále se dřívější už harmonizovaná společnost hroutí, aby z ní povstaly nové, které jsou také v čase předurčeny ke svému rozpadu a tvorbě dalšího nového.

Vnímání společnosti lidmi je vždy postaveno na dříve vystavěných harmonizujících "jistotách" a představy jedinců o neměnnosti původního jsou víc než naivní. Je to vlastně toužebné přání každého, aby se mu harmonie bývalého neměnila v cosi nové, neznámé.

Zákony vesmíru jsou dané entropií. Lidská společnost ať souhlasí či ne, je součástí těchto neúprosných zákonů. Evropa, potažmo EU, se všem bez rozdílu změní v něco, co vlastně nechtěli. Lidé by, pro klid své duše, měli spíše vyhledávat v těchto změnách to, co sami pro sebe zvládnou.

Nesplněná očekávání jsou jen důsledkem chyby v očekávání samém. Zarputilé trvání na splnění své představy je výrazem chabosti ducha a neschopnosti přizpůsobit se nevyhnutelnému.

Je možné jít za svým ideálem, ale ten má vždy charakter horizontu - stále je stejně vzdálen, ikdyž k němu běžíme sebevětší námahou a rychlostí. Je na dohled a stále uniká. :-))
27. 03. 2011 | 08:21

Občan napsal(a):

Milí kritici EU,

a co si jako myslíte, že byla Říše římská? No ano, byla to ta samá EU jako ta dnešní, jen se v tom temném středověku integrovala na trošku jiné bázi (ochrana římského katolicikého křesťanství před vlivy zvenku - tedy i PROTI křesťanům východním). Ale základní povinnosti měly členské státy stejné jako ty dnešní. A země Koruny české v té říši hrály nezanedbatelnou roli; čeština dokonce patřila mezi diplomatické jazyky.

I ten starej Poděbraba si uvědomoval důležitost evropské integrace - minimálně té bezpečnostní. On chtěl ale jít dál, avšak nebyl pochopen. Hospodářská a politická integrace v té době byla příliš velké novum, které svým světským charakterem ohrožovalo vliv papeže. Proto to nemohlo dopadnout dobře.

Dnes, o pár století dál, kdy už je společnost více sekularizovaná a při všech ohroženích, jež nás obklopují (a která jsme si z velké části způsobili sami), nemáme jinou možnost než žít ve vesnici zvané EU. Mimo ni jsme ztraceni.

USA by nám měly být odstrašujícím příkladem ohledně důsledků izolacionismu, separatismu. Jenže USA mají skoro 300 mil. obyvatel a obrovský zbrojní arzenál; s tím mohou ještě nějakou dobu PŘEŽÍVAT. Prosperitu jim to ale, jak vidno nepřineslo. ČR nemá 300 mil. obyvatel a její "arzenál" nepoleká ani fotbalové rowdies.

Tak na čem tedy stavíte své přesvědčení, že MIMO EU by nám bylo lépe? To ještě ani jeden z vás nevysvětlil. Co nám odpoví třeba pan Tomský, když už je to jeho blog?
27. 03. 2011 | 08:55

Pepa Řepa napsal(a):

Před půldruhým stoletím ve své nejkratší povídce popsal ducha jakobinismu velký skotský spisovatel Robert Louis Stevenson.....
---------------
Ta pasáž nemá chybu i s dovětkem o lidských právech.
Ano, tak to je!
Hujer ale nevidí, neslyší. Centralizovat ještě víc.
27. 03. 2011 | 09:08

Petr Havelka napsal(a):

Pane Tomský,

nic proti, ale proč to zrovna povídáte na konferenci před trenérem všech tunelářů?

Výrazy nezkorumpovaná státní správa ... konzervativní a liberální stát má dva úkoly chrání sice řád a tradici, především školu a dům, ale přesto není státem ideologickým, brání rovnováhu makroekonomickou ...

Opravdu zlatá slova, ale znovu ... před kým takto mluvíte?
27. 03. 2011 | 09:22

mb napsal(a):

řepoň ty už seš (vy už jste) zcela zcentralizovanej, nicht wahr ...
27. 03. 2011 | 09:48

Občan napsal(a):

Jo, když už tu tak je řeč o té nezkorumpované veřejné správě. Včera na Aktualne.cz vyšel článek o tom, jak NERV objevil Ameriku a zjistil, že nejméně korupce je v zemích se silným sociálním systémem a dobře placenou a zabezpečenou veřejnou správou.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=694854

Tabulka to říká zcela jasně.
navíc se ČR stala zemí s nejhůř placenou veřejnou správou v celé EU. Jsem moc zvědav, jestli na to nějak zareagují naši ekonomičtí "géniové".
27. 03. 2011 | 09:49

novak napsal(a):

Příprava názorů na zteč politiků již dosažena, ale jak vítězství dosáhnout a potrestat zloděje(jakoby neumětely), zajistit jejich majetky(I PŘÍBUZNÝCH) a začít s obnovou SPOLEČNOSTI ČR??????????

Zahájíme Národní hospodářskou strategií NHS v otevřené diskusi vyhlásíme do 1. měsíce 4/2011 pořadí projektů, které zajistí přijatelný rozvoj ČR!!!

Resorty dle ministerstev a obory i odvětví (zemědělství = vodohospodářství(vodní toky, přehrady...) = vodárenství(úprava vody) rozpracují odborné týmy tak, aby byl rozvoj harmonický a dlouhodobý!!!!!
Tento komplexní návod obnovy společnosti prodáme (přes Aktuálně s.r.o. či o.p.s.) do světa jako návod na řešení
(Stejskal nebude jenom stafáž v interpelacích, ale také něco pořádného udělá pro společnst ČR!!!)

Pocit z dobře moderované diskuse a Vytříbení "Vlků" do PSP místo současných VV lze také uvažovat jako dosažitelný cíl!

Zdravím Novák
27. 03. 2011 | 10:25

Sims. napsal(a):

Jakoby nikdo nevěděl, jqak dopadly ony ZápaDOŘÍMSKÉ A později Východořímské státy. jak to velikášství je přímo sežralo a pohltilo. Vždyť rozumný člověk vidí, jak a kam to ta "nadvláda" EU vede. Vždyť jiz ztrácí smysl pro realitu, jsou rozežraní jak bagouni. kdo již dříve zaznamenal ty křivé banány, dlouhost okurek a podobné hlouposti, tak si začal klást na hlavu mokré obklady. Takové absurdity nemůže vymýšlet nikdo jiný, než pablb, který nemá do čeho píchnout a tak spustí webrovský byrokratický stroj a začne zaměstnávat sám sebe. A pěkně se tam živili a dosud živí Špidlové, Remkové, paradoxně Zahradilové a další české nuly. Evropská unie si je strůjcem svého konce sama. Před více než 15 lety k nám jezdil jeden Němec, který zde v Čechách měl své kořeny a tak, když slyšel, že bychom měli vstoupit do EU říkal- Potěš vás Panbůh. Tak nyní nás těší.
27. 03. 2011 | 10:29

mb napsal(a):

TOBYZMESIMALIVŠECIZAPAMETAŤ : nejméně korupce je v zemích se silným sociálním systémem a dobře placenou a zabezpečenou veřejnou správou.

vy všichni řepoňové, tomští, klausové a další .... ( :-))

ale zrovna tatkovi klausovi se to do kramu hodit nebude ...

utečeme před právníky, právem i morálkou ...

nerozeznáme špinavé peníze a stulíme se do náruče veksláků a organizovaného zločinu ... njn
27. 03. 2011 | 10:38

novak napsal(a):

Jak může být v NERVu V.Dlouhý, který tu likvidaci ČR řídil a kryl?????

I toto vypovídá, jak se chtějí likvidátoři podílet na obnově!!! Jsou tipy lidí, kteří se za každé situace drží moci, pak jsou cíle nevěrohodné a vypořádání se zločinci je jenom sametové a zase se rozkrade cíl a budoucnost!!!

Předpoklad č.1.: V obnově společnosti nemohou hrát hlavní roli ti, kteří zločinným spolčením její ekonomickou i morální podstatu cíleně ničili (Klaus, Dlouhý, Kožený, Kočárník, Dyba, Zeman,...)
č.2.: PROSÍM NÁMĚTY

POZN.: Krejčíř (ten je už ve vězení JARu) utíká české policii a jihoafrické se vydá???PROČ??? Protože ASI Sokol věděl, že zbabělí Češi za úplatek nechají zločince uprchnout. Měl na to připraveno 100 mil. Kč v hotovosti a prémii 200 mil. pokud to dopadne!!! Krejčíř dokázal, že se zločinci nemohou napravit! Totéž platí i o našich zločinných politicích, jenom kultivovaněji kryjí své zločiny srovnatelné se zločiny Krejčíře! Bestie jí zůstane!!! Je V.Dlouhý bestie? Já si myslím že JE!
27. 03. 2011 | 10:43

vlk napsal(a):

Daňový poplatník
buďte tak laskav a nastiňte, kdo zaplní ono vakuum po případném rozpadu EU. co nás čeká lepšího.
a jak si svou suverenitu a dokonalou subsidiaritu užijeme ve s tátě , který neovládá a neřídí s vé finanční a pojišťovací trhy, dodávky energií s vyjímkou elektřiny, nemá pod kontrolou vodárenství , nekontroluje velkoobchod s ničím, má operentní armádu, d ecimovanou policii a jehož celkový průmysl je fatálně závislý na vývozech d oteritoria arciďábla ted y Eu. Jak si tento průmysl poradís příapdnými c elními barierami. To už nemluvím o tom, že onen průmysl je postaven de facto kolem jedné f irmy , kterou opět český stát nevlastní a nemůže tudíž zvrátit příapdné pozhodnutí vlastníka o jejím odsunu na Ukrajinu nebo do Indie.
Rád si vaš e pojednání přečtu.

Jemnický
ano jistě , máet pravdu. Ale co místo EU.
Uvědomují si eurokritici , že v době totální globalizac e má naš e země sama šanci na rozumné žití asi jako sněhová koule v pekle?

Občan a další - díky za květiny - zdravím Pepu Řepu!
27. 03. 2011 | 11:09

Alex napsal(a):

Jemnický 00:03
Myslím, že tento text autora žádnou hlubší úvahu nezaslouží. Je to zmotanec argumentů sloužících pocitům a dojmům autora, čímž se sám autor dostává z nepochopení do rozporů.
Např. člověk informovaný vidí ten rozpor na jedné straně v horování pro otevřený trh a na druhé straně jako důkaz zneužití centralizované moci v podobě předpisů pro zakřivený banán. Postačí snad zopakovat příběh zakřiveného banánu.
Tehdy šlo o to, že jistý američan pěstoval nějaký hybrid rajčete, jenž měl bradavičnatý povrh a jak se jeho podnikání v USA úspěšně rozvíjelo, chtěl vyvést ta bradavičnatá rajčata do zemí EU, kde nenarazil na nic jiného než na obyčejnou normu, kterou mělo i Česko dávno před EU.
Chytil se toho jistý novinář a poněvadž rajčata pro něj nebyl dost úderný titulek, dal do něj něco ve smyslu, že EU už chce i na na zakřivený banán normu.
Každý technik ví, co je to technická norma. Stačí si zajet na stránky Normalizačního institutu a jen se prohrabat obsahem všech existujících norem v Česku. Mezi jiným najde oborové normy i pro zemědělství a jeho produkty a nejde tam u klasických rajčat mj. i hladký povrch.
Cílem té smršti norem bylo a a je harmonizace, neb každý stát je má (i pro ta rajčata) a prakticky na všechno, což není nic jiného než jak napovídá název sjednocení znění VEDLE národních norem právě pro usnadnění toho volného obchodu. Tedy, že postačí, aby výrobek či výpěstek vyhovoval oné harmonizované normě a měl volno cestu na trh v ostatních zemích bez nutnosti studovat předpisy státu, kam má ten výrobek či výpěstek jít.
V tomto duchu je pak veden celý text autora. Tak se dá rozebrat obdobně euro a další tvrzení autora.
EU zcela jistě není nekritizovatelnou svátostí, která je bez chyb a bez poněkud rozporuplných či i špatných rozhodnutí, podle toho z jakých pozic a úhlů se na ta jednotlivá rozhodnutí kdo podívá.
Ano je možné, že krize eura může přivést i rozpad, jakkoli si to nemyslím. považuji to prostě za obtíž či překážku na cestě, kterou EU buď zvládne nebo ne. Myslím si, že převažují důvody, proč to zvládnout má a měla by a tedy odtud důvod, proč se domnívám, že to i zvládne. Ona ta krize eura má svůj racionální důvod a příčinu se kterou s holt jaksi nepočítalo. A jako každý průser, povede k systémovým změnám, jež příčinu vzniku ošetří. Že to není jednoduché? Bodejť, vždyť takový projekt tu ještě nebyl.
27. 03. 2011 | 11:12

stále rebel napsal(a):

Hlupáci v pasti demagogů, není nad pravičáka, zvláště ty národovce a hurá do pasti, v které se Evropa nacházela před 80 lety. To je ta správná cesta, čas od času to zřejmě potřebujeme.
27. 03. 2011 | 11:14

Petr Havelka napsal(a):

Pánové občane a mb,

tabulka to neříká naprosto jasně. Naprosto jasně to vysvětluje ve svém doprovodném textu pan Holub.

Píšete

"nejméně korupce je v zemích se silným sociálním systémem a dobře placenou a zabezpečenou veřejnou správou."

Nicméně mi v článku pana Holuba chybí KOLIK na tu správu potřebujete lidí.

Pokud je to nižší počet dobře placených pružných státních zaměstnanců není co řešit. Pokud by to mělo být tak, že bude placený stávající vysoký počet státních zaměstnanců u nás, potom zvednu jedno obočí.

Pan Holub ve svém článku ovšem poměřuje jeden ještě zajímavější fakt; výdaje, které se neinvestují do státní správy se investují do "investic", které jsou v našem státu vyšší než obvykle a z toho NERV vyvozuje, že kombinace málo placené státní správy a státní správou spravované vysoké investice má vysoký korupční potencial. To je asi tak "po ouřednicku" celé :)

V uvedené tabulce je jasně vidět, kde tyto parametry nefungují první je Řecko
27. 03. 2011 | 11:20

Cech napsal(a):

Přesně v duchu tvrdé rány do hlavy,pane Tomský najde se i jedinec co to po Vás přečte.
Bezesporu Váš blok, měl možná sloužit k něčemu jinému, bohužel zamyslet se nad myšlenkou:"Dámy a pánové, i tohle snad všechno víte, a možná i víte, jak se po té strašlivé třicetileté válce (1914 – 1945)."by měl každý.
To co chtěl svým blogem pan Tomský dosáhnout, je vyvolat onen potřebný odporo-zájem.
Vzhledem k probíhající a hradem řízené masové propagandě se domnívá,že ve finále dojde k překrytí Kla-Nečas úletu.
Pakliže připravujete stabilní podklad pro náslenou manipulaci,je jasné že Vám nezáleží na tom co do toho blogu napráskáte ale nesmíte si v něm protiřečit.
Vemte si příklad z pana Hvížďali ten alespoň tyto přehmaty nedělá a příprava na Hard "spin" pro vyvolené je tak mnohem hladší.
27. 03. 2011 | 11:36

mb napsal(a):

dekuji havelka za upresneni ... ja to proste jen mechanicky prevzal od o(v)bcana ...

ono je to v rozporu s pravicovou mantrou ... ze kde neni prerozdelovani, tam neni korupce ...

tak mi to nejak nesedelo ...

ale pak jsem si vzpomnel na severany a rekl jsem si ze na tom neco byt muze ...

ze dobre zabezpecena verejna sfera pracuje efektivne a nemam zajem / duvod se chovat korupčně ...

zdravím
27. 03. 2011 | 11:38

Vico napsal(a):

Alex, jehož skvělé texty si nikdy neopominu přečíst, se tentokrát dopustil jednoho protiřečení, když uvedl,že "text autora žádnou hlubší úvahu nezaslouží " , načež sám takovouto úvahu napsal /ale dobrou :-)/.

Z jiné strany názorového spektra, co se týče Tomského, nám tu včera poskytl Pocestný informaci, že "Tomský opět pije".

Tímto prizmatem je nutno hledět i na autorův plačtivý projev před majestátem Václava Klause.
27. 03. 2011 | 11:42

mb napsal(a):

no mrknul jsem se na ten odkaz a je to zajimave no ... a smutne ... a prirozene ... a devastující ...

podfinancovaný veřejný sektor tak, aby se mohlo dobře / pohodlně rozkrádat ...

len tak dalej ....
27. 03. 2011 | 11:46

Občan napsal(a):

To Petr Havelka:

Samozřejmě, že jsou tam i výjimky, jako je Řecko nebo Malta. Ale to jsou dva ze sedmadvaceti :o)

Ad "veřejná správa".
U nás je propagandisticky zaměňován počet veřejných ZAMĚSTNANCŮ za počet ÚŘEDNÍKŮ.
Přičemž úředníků vč. samosprávy je u nás jen cca 170 000. Ostatní jsou učitelé, část zdravotníků, hasiči, policisté, asistenti kdečeho, sociální pracovníci a řada dalších "neúředníků" - dohromady nějakých 280 000 lidí. A s úředníky cca 450 000.
I Holub ve svých článcích opakovaně zneužil množinu "veřejní zaměstnanci" a podal ji nako množinu "státní úředníci". Očištěna od neúřednických zaměstnanců je u nás veřejná správa personálně slabá. Úředníci jsou přetěžováni rostoucím počtem agend při klesajícím počtu úředníků. Připojíte-li k tomu nízké a ještě klesající platy, existenční nejistotu a politický nátlak, je vlastně docela zázrak, že je u nás míra koruptability tak nízká.

Veřejné investice vs. úředníci. To je další věc - špatně placení úředníci mají spravovat veřejné investice na základě politických rozhodnutí svých nadřízených, a to bez ohledu na to, jak špatná a nehospodárná ta rozhodnutí jsou. A protože s tím nemohou nic dělat - kritika znamená vyhazov - tak si prostě alespoň drobek urvou pro sebe. Mohou-li. Většinou ale nemohou, korupce se řadových úředníků (a ti jediní jsou také špatně placeni) prakticky netýká. Veškerá korupce se odehrává na úřednických úrovních s rozhodovací pravomocí, jinde ne.

Teď na to koukám, Vy jste se toho zaměnění dopustil také. Veřejný zaměstnanec se opravdu NEROVNÁ úředník. To je pak každá diskuse těžká.

Mohl byste mi, prosím, vysvětlit, co to je ten "pružný státní zaměstnanec"? To je dotaz bez ironie, mne by opravdu zajímal Váš názor na obsah tohoto gumového pojmu. on se jím totiž ohání kdekdo, ale doposud nikdo nevyložil, co to vlastně má být.

Jinak, pokud byste měl zájem vědět, jak to ve státní správě DOOPRAVDY chodí s personalistikou, platy a vzděláváním zaměstnanců, rád Vám o tom povykládám.
27. 03. 2011 | 11:54

Alex napsal(a):

Vico
Díky, ale přece jen tu chválu musím upřesnit. Je to jen větší informovanost někde - nic víc. Nemohu seč divit, že třeba ani pan Tomský ani třeb Klaus nemají potuchy, co jsou to normy a že jsou i v tom zemědělství. Je to i záležitost profese. Proto je dobré číst a začít věci posuzovat komplexně, nikoli z jednoduchých či jednotlivých profesních pozic. Proto mám rád internet. Zkrátka víc hlav i víc ví či dá dohromady víc.
27. 03. 2011 | 12:00

Sladký napsal(a):

Mimochodem, koukněte na Moravce. Trojkoalice si vyřizuje účty.:o)) No, ono to není k smíchu, spíš k pláči.
27. 03. 2011 | 12:22

Petr Havelka napsal(a):

Pane občane,

pojem "pružný státní zaměstnanec"?

To je na dlouhé povídání :)

Souvisí to se zákony, které jsou přijímány, s prováděcími vyhláškami, s termíny, s přirozenou chutí ouřadů rozrůstat se.

Mám nejčerstvější poznatek, souvisí S Archeologickým úřadem nebojaksetainstitucejmenuje.

Ve stavební dokumentaci mám poznámku, že AU nemá námitek, abych prováděl výkopové práce v dané lokalitě, nicméně, zahájení výkopových prací mám ohlásit 30! dnů předem.

Takže, já si musím na den přesně naplánovat kdy začnu třicet dnů dopředu a běda mi, kdybych si ten bagr domluvil dříve. Třicet dnů, chápete to! Bral bych týden nebo čtrnáct dní, ale třicet je na mne moc.

Dobře, státní zaměstnanec se nerovná úředník, stačí úředník.
27. 03. 2011 | 12:28

prirodovedec napsal(a):

Alex: Pokud uz i Vy musite vysvetlovat (a srozumitelne) podstatu harmonizace norem lidem, kteri se zdaji (nekdy), byt i puvodne technicky ci prirodovedne (pravda ti uz treba utekli od odbornosti ke snazsi politice jako lazensky svihak, ktery se zase probudil a po zaryti do vlka uz opet pro mne bude tim veselym tercem pro vyuku ... :) ) vzdelani, pak je to ponekud narocne ...

Pod pruznym zamestnancem si predstavuji takoveho i dusevne flexibilniho Havelku :) nikoliv ovsem treba takoveho kafkovskeho pomerne argumentacne neschopneho lazenskeho svihaka byt vybaveneho velkym razitkem a podobnym sebevedomim ... Neco jako provazochodec z Rozmarneho leta ...

vlk: Ber to tak, ze mnohe mistni zastupitele desi predstava, ze uz by si nemohli prikradat na malych korupcich oni, ale kradlo by se jen v bruseli ... :). Problem je, ze nikdo nerekne: je to byrokraticke, spletli jsme se, vystupujeme ... na to uz jsou zbabeli a musi se schovavat za nadeji, ze se to rozlozi jako celek. Ono to spise skonci tim, ze ti mali se bud podrobi tem velkym nebo zkratka vypadnou ci odpadnou. Historie je plna takovych prikladu, jak odpadaly od risi periferie, kdyz se hroutily civilizace.
27. 03. 2011 | 12:31

Pražák napsal(a):

vlk

nazýváš pana Tomského fňuknou, ale pak by sis měl poctivě přiznat, že jsi fňuknou také. Fňukáš tady nad vším a nad Kalouskem obzvlášť. Dobře tě výše popsal Jarpor.

Pokud nevíš, kdo zaplní eventuální vakuum po případném rozpadu EU, tak ti zřejmě uniklo, že volný obchod s evropskými zeměmi nám nezajišťuje Evropská unie, ale Evropský hospodářský prostor – separátní dohoda o volném obchodu mezi evropskými zeměmi, která zahrnuje kromě států EU i Norsko, Island a Lichtenštejnsko.
27. 03. 2011 | 12:45

Cech napsal(a):

Nevím ale zdá se mi po přečtení příspěvků,že blog pana Tomského splnil svůj cíl a to není dobře.
Nyní sám nevím, jak se tomuto zavlečení do virtualizovaného problému bránit.
27. 03. 2011 | 12:49

prirodovedec napsal(a):

Prazsk, Steve, duchodce z Prahy, Duba, jarpor, Tomsky a dalsi lokalni politici, politologove, duchodci, poslanci, lobiste: Nebudte zbabeli a zahajte uz konecne sber podpisu za vystoupeni z EU, prece neni takova, jakou jste si ji predstavovali. Stihnete to drive nez bude pozde a daji CR to soliterstvi - viz posledni brusel pekne sporadat. Nelze prodlevyt, navic pokud oslovite osobnosti, urcite Vas podpori. Pokud by chybel hlas pro VASE vystoupeni z EU rad jej odjinud pripojim. V nejhorsim pripade vystoupi jen Praha a CR se rozdeli na mensi celky, regiony.
27. 03. 2011 | 12:55

Petr Havelka napsal(a):

Pane přírodovědče,

s mými ostrůvkovými znalostmi mi nic jiného než být flexibilní nezbývá.

Někdy si tak pokukuju i po slovech konstruktivní místy konzistentní, of flexibilního je kousek ke slovu konjunkturální až po nejnověji Holubovávósní :)
27. 03. 2011 | 12:58

Občan napsal(a):

To Petr Havelka:

A tím AÚ to je strašně jednoduché. Potřebuje to vědět včas, aby měl volného archeologa, který tam bude minimálně celý den sedět na bobku a prohrabávat každou vybagrovanou hromadu lopatkou.

Těch státních archeologů je málo, protože se MK ČR pokusilo (a bylo v tom, bohužel, značně úspěšné) AÚ zlikvidovat.
V archeologii totiž existuje neskutečná mafie, jejíž střechou je jedna privátní společnost, která má na základě smlouvy s MK ČR propachtovaou prakticky veškerou archeologickou činnost. AÚ byli odebráni zaměstnanci - tedy archeologové a technici - a finance a přenechány té společnosti, jejím dcerám, subdcerám a na ně navěšeným dodavatelským společnostem.

Na popsání celé téhle chobotnice bych potřeboval asi tak metrový příspěvek. Nicméně je zmapována a pracovníci AÚ jsou v tom zcela nevinně. Navíc to opět NEJSOU úředníci.
27. 03. 2011 | 13:03

Helmut napsal(a):

ZAM:

Asi jsem to napsal trosku nepresne, takze znovu :-). Ono vakuum na mezinarodni scene a predevsim rozdrobeni stredovychodni Evropy na male "narodni" staty vedlo do podstatne miry k zaniku prvni CSR. Ale samozrejme nikoliv absolutne, bez nastupu Hitlera by to zas az takovy problem nebyl.. (ostatne vyjadrovani absolutnich soudu je mi spise cizi).

Ad kritici EU. Souhlasim s tim, ze vesmes se nejedna o kritiku cele evropske integrace. Presta prave v "diskusich" na serverech jako je tento nebo na webu http://euportal.cz/ apod. najdete presne ty hlasy o kterych jsem mluvil..

viz. napr. takrka genialni vytvor, kde se autor snazi o fundovane vyjadreni (proto asi tolik cizich slov), ale fakticky je to naprosto nepodlozeny blabol http://euportal.cz/Articles/7045-neototalitni-eu-je-tragikomicka-ale-evropa-umira-a-za-par-let-uz-tu-nebude-evropska-komise-jako-soubor-kretenu-a-parazitu.aspx

"Starý řád a stará kultura jsou nahrazovány neomarxismem, oikofobií (nenávistí k vlasti), postmodernismem, multikulturalismem, feminismem, homosexualismem, levicovým liberalismem a nepřátelstvím k Západu."
27. 03. 2011 | 13:26

vasja napsal(a):

vlk napsal(a):
Takže fňukna Tomský už je zase pravicový chlapák!!!
--------------------------------
Pan Tomský je chytrej chlap a pan vlk, místo moudrosti, sežral patrně Karkulku.
Měl vlastně strašnou kliku, že na Interpelacích nebyl nějakej myslivec.
27. 03. 2011 | 13:27

Petr Havelka napsal(a):

Pane občane,

je mi úplně ukradené jestli to jsou nebo nejsou úředníci, důležité pro mne ale jsou ty zatrolené 30denní "ohlášky". Státní správa by měla fungovat pro občana, od toho platí daně a ne aby mu házela na hlavu svoje problémy.

není většího alibisty než státního úředníka, všechno má podloženo lejstry a když by mohl hnout prdelí, může, ale nemusí. Část úředníků si přímo libuje v tom jestli vyhoví či si budete muset počkat. Mám plno příkladů od kolegů z práce, od kamarádů a známých, jak se jim vyplatilo jít na to po "cigánsku" (udělat rozruch), pohříchu tato varianta přichází v úvahu, až po variantě známostní; pokud tedy rovnou nepřejdete ke korupční praxi.
27. 03. 2011 | 13:27

Občan napsal(a):

To Petr Havelka:

No, tak jim 30 dní před zahájením výkopu nahlásíte, že už. Já tak nějak nechápu, co Vám vlastně vadí.
Stavbu si snad plánujete, ne? Firmy si objednáváte předem. takže prostě ohlásíte AÚ, že toho a toho se začíná kopat a hotovo.
Důležité je, že přesně víte v jaké lhůtě máte co udělat. Nic víc se po Vás nechce.

Víte, pane Havelko, to, co předvádíte, jsou takové ty všeobecné nekonkrétní plky a nářky, kverulantství za každou cenu. Tak si najděte nějakou zemi, kde se pěstuje cochcárna, a prchněte tam.
27. 03. 2011 | 14:17

jarpor napsal(a):

Jistě se pozná autor textu :

"Pokud uz i Vy musite vysvetlovat (a srozumitelne) podstatu harmonizace norem lidem, kteri se zdaji (nekdy), byt i puvodne technicky ci prirodovedne (pravda ti uz treba utekli od odbornosti ke snazsi politice jako lazensky svihak,..."

Jako obvykle - plky-lapy. Od ničeho nikam jsem neutekl... zkuste nelhat, Vaše doměnky nevydávat za fakta...
Vedle své odbornosti, které se cele věnuji, jsem člen zastupitelstva obce. Nestydím se za to.. a ty, kteří jen klápou hubou, často lživě a urážlivě... do těch se téměř nestrefuji.
Nestojí mi za to.
Do této množiny "klápačů" jste se, bohužel, zařadil sám.

Hezký den
27. 03. 2011 | 14:20

prirodovedec napsal(a):

jarpor: Staci jedine, abyste si neotiral priste svuj oblicej o druhe tak neomalene a zbabele, jak jste to zase udelal u vlka. Tradicne krivacky a bez duvodu. Viz 26. 03. 2011 | 21:55 predposledni veta.

To je to, co kdysi u Vas Tenco oznacil jako krivactvi lazenskeho svihaka. Typicke okopavani od cloveka s mentalitou dnesniho politika. Neumite argumentovat u vlka, neumite se tam pripojit k tem, kteri hodnoti jen jeho stin, pockate si a kopnete si jinde. Jak jarporovske, jak zbabele. I proto jsem s doslovnou radosti na jarpora zareagoval jarporovsky a rad v tom budu kdykoliv pokracovat.

Vy opravdu dale pracujete v prirodnich vedach? A jde Vam to? Tam se prece musi argumentovat jinak nez zde, tam se oponentum podpasovky nepisi nebo ano?

Uz zase hajite verchusku? :) Nebo jste nadale posledni, ktery by ji hajil, jak jste psal? :)

Hezky den a lepsete se, logika se lepsi a ale ten Vas charakter, co se zde projevuje ...
27. 03. 2011 | 14:39

jarpor napsal(a):

Poznal se... a klápe.... když pominu že dělá advokáta...
Prý jsem se "tradičně a bez důvodu" - neomaleně a zbaběle otřel...
Hmmm...
Nejsem nikdy schopen vrátit to, co si Váš klient "půjčil", jak se otíral a i otírá o mne / aniž mne čte... :-)) /, pane advokáte.

Hezký den i Vám.
27. 03. 2011 | 15:04

Carlos V. napsal(a):

jarpor : chápu, proč vlk nazval Tomského fňuknou. Tomský je hrozně liberální, ale když má mít jeho kšeft stejné podmínky jako ostatní, plakal, dožadoval se ochrany a vysvětloval, jak je potřebný a bez něj spadne svět.

vlk : s vetší decentralizací tvého městyse bych souhlasil. Maximum rozhodování ať má občan. A je-li opravdu nutno dělat nějaké rozhodnutí na úrovni více lidí, pak co nejméně lidí, tedy nejblíž k občanovi.

Ale o kupování žárovek apod. nemá rozhodovat co nikdo než občan. Stějně tak o tom, chci-li jít do levného pajzlu či restaturace dle EU norem atd...
27. 03. 2011 | 15:31

Petr Havelka napsal(a):

Pane občane,

vaše 27. 03. 2011 | 14:17
To je přesně ono, vy nechápete, ale ostatní se denně potýkají.

http://www.inovace.cz/for-business/veda-vyzkum/clanek/analyza--rozvoj-ekonomiky-brzdi-byrokracie/

Rozvoj české ekonomiky zpomalují neefektivní státní úřady, pomalé soudy nebo nedostatečná infrastruktura. Silnou stránkou je naopak kvalitní věda a výzkum - ovšem bez vazeb na podnikový sektor, který je klíčový pro rozvoj inovací - a dále stabilní hospodářské prostředí nebo schopnost přilákat zahraniční investice. Takové výsledky přinesla Analýza konkurenceschopnosti, kterou zpracovalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na jejím základě teď ministerstvo připravuje strategii, kterou se České republika bude v následujících letech řídit, aby obstála v ekonomické konkurenci ostatních zemí.

Jak je jednoduché podnikat z roku 2009 v závorce 2008
1. (1.) Singapur
2. (2.) Nový Zéland
3. (3.) Hongkong
4. (4.) USA
5. (6.) Velká Británie
6. (5.) Dánsko
7. (7.) Irsko
8. (8.) Kanada
9. (9.) Austrálie
10. (10.) Norsko
11. (16.) Gruzie ..
13. (15.) Saúdská Arábie ..
15. (13.) Japonsko ..
21. (19.) Švýcarsko ..
24. (22.) Estonsko
25. (27.) Německo
26. (25.) Litva
27. (30.) Lotyšsko ..
31. (31.) Francie ..
42. (35.) Slovensko ..
47. (41.) Maďarsko ..
55. (45.) Rumunsko ..
58. (82.) Bělorusko ..
72. (72.) Polsko ..
74. (66.) Česká republika ..
89. (86.) Čína ..
120. (118.) Rusko ..
142. (146.) Ukrajina ..
183. (183.) Středoafrická republika

Lhůty, papíry, jak občan tak podnikatelé.

Drábek na M. soc. věcířeší také blbosti. Místo, aby sociální pomoc zpřesnil a zacílil, jde do toho plošně, pěkně od stolu a ti co sociální pomoc státu opravdu potřebují to slíznou také. To je ten bordel, pomalá pasivní státní správa.
27. 03. 2011 | 15:54

Franta Adamec z vinohradu napsal(a):

Udrzitelny rozvoj samospravnych regionu EU
---
Lidska prava a majetek > rozvijet uctu k zivotu a rodine, chranit prirodu, svebytnost a jedinecnost regionu, rodiny, prijmout Chartu zakladnich prav EU, odsoudit zlociny dosavadniho komunistickeho rezimu, ex/komunisticke struktury a jejich aktery, zkorumpovane politiky, militantni nadlidi rasisty, rude a nacisty, odstranit monopol jejich moci a spinavych penez, nadrazenost, naroda, statu, podniku a stran nad obyvateli EU, zajistit kulturni a jazykovou diverzitu cloveka, nediskriminovat ho podle DNA, etnika, rasy, slechtickeho stavu a kasty, politicke a financni tridy, narodnosti a obcanstvi, kultury a viry, jazyka a dialektu, veku a zdravi, bydliste a mista obzivy. Zrusit komunisticke zakony, vcetne trestniho zakona c. 140/1961 Sb. Bez obstrukci navratit zcizene kulturni pamatky, vodni a energeticke zdroje do samospravnych regionu Moravy a Slezska, na uzemi v povodi Moravy a Odry. Zajistit spravedlnost, navratit rodinam a cirkvi zcizeny majetek, odskodnit vlastniky a uhradit jim ztratu z MFCR, rust cen zivotnich potreb a uroky ve vysi prumerne urokove sazby CNB 5%/r, v EURu z ceny zcizeneho, kontaminovaneho a poskozeneho majetku. Zdanit financni spekulace castkou 1% z ceny transakce na burzach v EU, kde pusobi statni, polostatni a podnikove monopoly CT, VZP, ERU, CEZ, CEPS, CD, CSA, Lesy CR, CNB, CSOB, KB, WB, IMF, EIB, EBRD, KB, J&T, CEPS, NWR, Unipetrol, Metrostav, SKANSKA, STRABAG, OHL ZS, s top managery ex/komunisty.

Samosprava > Obnovit mistnim referendem samospravne regiony v EU, European regions (http://www.wikipedia.org), Bohemia, Moravia a Silesia, bez obstrukci justicni mafie v CR prijmout EURo, aktualizovat a zjednodusit Ustavu EU, prijmout Chartu zakladnich prav EU a Evropskou socialni chartu, drzet mzdy statnich zamestnancu podle urovne minimalni mzdy a duchodu. Hajit neutralitu, uzemni samospravu a kulturni svebytnost Moravy a Slezska v EU, bez ex/komunisticke ustavni, soudni, policejni a mafie. Zrusit centralni ceske urady, okupacni zakladny, letiste a veznice, ceske komunisticke urady a zakony, nahradit je evropskymi v ramci EU. Obyvatele EU maji pravo se soudne v EU domahat zruseni urednich rozhodnuti v CR vcetne naroku na odskodneni, ktere porusuji Chartu zakladnich prav EU.

Regionalni rozvoj > Resit verejne schvalovani verejnych projektu, umoznit regionalni rozvoj, ktery bude vyuzivat s vyssi ucinnosti regionalni energeticke a prirodni zdroje, respektovat cely proces hodnoceni, schvalovani a rizeni projektu EIA v ramci cilu EU, kontrolovat kvalitu a vlivy projektu na zivotni prostredi (EIA), prubezne financni a environmentani audit v ramci rizeni projektu v celem zivotnim cyklu dila, pri jeho planovani, vyrobe, vystavbe, provozu a likvidaci, pripadne pri jeho obnove, modernizaci a rekonstrukci, pokud neni vcas dostupne hodnoceni projektu EIA na internetovych strankach bank a investoru, kteri projekty spolufinancuji a zadluzuji rediony, ihned on-line zverejneni nebezpecnych poruch a havarii stroju, mobilnich a stabilnich zarizeni, na webu.

Zivotni prostredi > Chranit zivot a zivotni prostredi, zastavit rabovani lesu na Morave a ve Slezsku. Chranit zivot od poceti, zrusit asitovanou eutanazii a reprodukci, omezit potratovost, zajistit peci o zdravi, zivotni prostredi, prirodni zdroje, pudu, vodni zdroje a toky. Snizit emise do ovzdusi a kontaminaci zemedelske a lesni pudy, vodnich zdroju a toku, toxickymi a radioatlivnimi latkami, umelymi hnojivy, herbicidy a pesticidy. Hlavnim producentum, podnikum, uctovat emise a odpady, kontaminaci ovzdusi, vody a pudy. Umoznit domacnostem a fyzickym osobam vyuzit domaci cistirny odpadnich vod, obnovitelne zdroje energie, slunce, vzduchu, vody a zeme, energeticky usporne technologie pro bydleni a podnikani, fotovoltaiku na stavbach, vetrne elektrarny do 5m prumeru, tepelna zarizeni bez dani, pro cistsi a energeticky usporne obyvatelne objekty, zarizeni, stroje, dopravni prostredky a systemy.

Energie > Zvysit energetickou ucinnost a podil vyuziti obnovitelnych zdroju energie, dle cilu EU a mistnich prirodnich podminek. Demonopolizovat zastaralou regulaci, vyrobu, akumulaci, rekuperaci, prenos, distribuci a spotrebu elektricke energie, zvysit energetickou ucinnost a sobestacnost v geografickych regionech, na Morave a ve Slezsku. Zvysit spolehlivost, bezpecnost a pohotovost obnovitelnych zdroju energie v regionech. Zajistit mirove vyuziti energie pod verejnou kontrolou EU a mezinarodnich organizaci. Zverejnit jaderne podniky, ktere nemaji financne a technicky zajistenu ekologickou likvidaci jadernych zarizeni po ukonceni jejich provozu, dekontaminaci, technickou a biologickou rekultivaci na uzemi jadernych a energetickych zarizeni, dekontaminaci povrchovych a podzemnich vodnich toku a zdroju, recyklaci nevyhoreleho jaderneho paliva, bezpecne nakladani s radioaktivnini a toxickymi odpady.
27. 03. 2011 | 16:23

Otázkář napsal(a):

Asi by nebylo na škodu, kdyby autor napsal při jaké přiležitosti byl tento projev přednesen. Z prvního odstace lze odvodit jen tolik, že jde o nějakou konferenci a že se jí účastnili zástupci obou pohlaví plus prezident republiky.

ps: recaptcha píše: monetary :)
27. 03. 2011 | 16:28

Al Jouda napsal(a):

To vlk :
Hned mne napadlo, že Dobřichovicích by to šlo:)) Strefil jsem se ?
27. 03. 2011 | 16:40

honolulu napsal(a):

Prilis mnoho centralizace je vam na skodu. Jak v antickem Rime, (Tak v dnesni USA) kazda provincie (kazdy stat) ma specificke problemy, ktere musi resit sam ! Od B.C. 27 provincie mely samospravu pod kontrolou rimskych governor-general) pozdeji - VICARIUS ! Patrily sice Rimu, ale ten byl prilis opatrny, nez aby se snazil diktovat vse a vmesovat se do vseho. (Potreboval dane, chtel mir za kazdou cenu. Nezajimala ho vnitrni politika, pokud nebyla destruktivni. Rim byl take nabozensky velmi tolerantni. (Krome 37-41, Caligula.)
Dominace Bruselu vasi republiky je prilis VELKA. Nejen vas president, ale hodne lidi si to uvedomuje. Skodi vam to v mnoha vecech.

Take vam chci rici, ze ten system dominovani v historii, byl-li velky, nikdy neuspel.
Chtel ho Alexander Velky, Casear, Cleopatra, Caligula, Zenobia a mnoho dalsich - ale take Napoleon a Hitler.
V dnesnich dnech kazdy stat v USA ma svoje pravomoci. Jak je ztraci, tak lide zacnou "prskat". U nas to celkove funguje, snad tim, ze mame jeden oficialni jazyk a verime v zakladni dokumet - Konstituci. To je pouze pro zajimavost. Tak me nebijte. U vas se to rozpadne. Ne kvuli Praze, ale kvuli Bruselu a deficitu.
27. 03. 2011 | 16:40

Sladký napsal(a):

Povaha globální reality je taková- KDO/CO NENÍ V MÉDIÍCH, NEEXISTUJE.
27. 03. 2011 | 16:58

Loajalni občan napsal(a):

Z Vašeho článku mám smíšené pocity. Pokud to, co píšete nemyslíte vážně, pak se jedná o nepodařený vtip. Pokud ano, pak se, prosím, vraťte do devatenáctého století, kde by Vám mohli uvěřit lidé, kteří nepamatují zkušenosti dvou světových válek, dítěte Vámi tolik opěvované svobodné a národnostní Evropy. Souhlasili by s Vámi i tací, kteří věří, že negři nemají chodit do restaurací s bílými a že židé patří do plynu. A ještě jedna prosba, pane Tomský. Jako profesor církevních studií zajisté znáte bibli, tak o ní, prosím nelžete, neboť tam je psáno, že lidé jsou si rovni, mají se k sobě chovat slušně a pomáhat chudým.

PS: velmi by mne zajímalo, kdo Vám dává na tyto pochybné konference peníze.
27. 03. 2011 | 17:16

mb napsal(a):

... plavil jsem se na galeotě Santa Eubrazia, jsoucí vlastnictvím kupce benátského Mantabraje, věhlasného handlíře s otroky a člověka zbožné mysli, jehož církev milostí velkou dařila. Týž měl také povolení od samého kardinála Bregonce pásy kůže s černošských zad stahovat, nikoli však stále, ale jen v případech běžné potřeby. Ničeho zlého arci na tom nebylo, jelikož oni byli pohané, on pak katolík ...
27. 03. 2011 | 17:23

derby napsal(a):

Svět jsou buď vzájemná působení,nebo přenos idejí,pocitů,myšlenek.Ani bych se nedivil že z toho dusna let 2005-2010 by se někomu chtělo se stát de Gaullem-antifašistou a zakládat svobodnou Francii u Tobruku nebo Churchillem.Stačí když se vnímá ze zahraničí co se děje v ČR,nebo se blíže pozná chování a intelekt zdejších es.Naopak oni zase chodí oživovat Mašíny,jakoby se jejich doba vracela.Za jednou reakcí následuje další historická-ahistorická,dosud neprojevená.Řetěz asociací v kotli ekonomické krize.Poděkujme aspoň za to prezidentům,že zatím tu nejsou sudeťáci.Dříve to byla úplná samozřejmost a politik se musel vykázat i něčím více.Dnes musí stačit,že je hodnej.I to znamená dnes moc. Ale ..
27. 03. 2011 | 17:27

Sladký napsal(a):

Loajální občane, ovšem též se v Bibli píše o vyvoleném národu a pronárodech.A našly by se i další rasistické výroky celkem slušného kalibru.
27. 03. 2011 | 17:28

Zacheus napsal(a):

"Co se to stalo, ptáme se? Odkud se vzali tito noví vládci, kteří nejsou součástí politické diskuse, nepodléhají našemu odvolání a přitom nepokrytě usilují, aby se stali absolutními vládci nad našimi životy – a to do všech nejmenších podrobností. A odkud se vzal jejich ideál symetrie? Jaká politická ideologie jim de fakto umožňuje likvidovat státy na úroveň provincie, měnit celý náš životní styl, hospodářství i právní pořádek podle své geometrické představy?"- píše pan Alexander Tomský.

Ach, pane Tomský, vždyť jste - možná nevědomky - popsal to, co lze o naší realitě vytušit celkem bez problémů - vedle oficiálních " vlád " existují zřejmě ještě skutečné vlády, paralelní ( banky-tajné služby- tajné společnosti), a to jsou ty mocné síly, o nichž píšete.

Jak to řekl exprezident USA Woodrow Wilson ( 1856-1924):

" Někteří lidé z nejlepších mužů Spojených států...se bojí někoho a něčeho. Vědí, že existuje síla tak organizovaná, jemná, pozorující, propojená, kompletní a pronikavá, že je lepší mluvit o ní šeptem, je-li odsuzována".
27. 03. 2011 | 17:35

Taoiseach napsal(a):

Alexander Tomský

Nemám čas číst ten Váš slint celý. K dokreslení nesmyslnosti postačí druhá věta:
"Evropští federalisté přece UŽ CELÁ DESETILETÍ, ne-li od počátku své existence, usilují o vytvoření centrální panevropské vlády, čili unie není v žádné pasti, unie je past, past evropských států, z nichž by dnes do ní mnohé DOBROVOLNĚ NEVSTOUPILY."
Jenže ČR dobrovolně vstoupila v době (referendum 2003), kdy už "spiknutí federalistů" bylo v plném proudu (Jednotný evropský akt 1986, Maastricht 1992). Jak to vysvětlíte? (Nijak, protože na to nemáte...)
27. 03. 2011 | 17:51

Zacheus napsal(a):

Alexander Tomský:
" Francouzské osvícenské inženýrství a racionalismus se netýká jen potlačování trhu, má vytvořit novou centralizovanou Evropu a nového člověka bez tradice, bez národů, bez církve, atomizovanou bezmocnou společnost totální rovnosti a morálního i intelektuálního relativismu, která je skutečnou podstatou utopie."

Ano, proto je dnes slovo "národ" téměř neslušné slovo, proto útoky na všechny, kteří ještě mají odvahu hlásit se konzervativním hodnotám a tradicím, jak jsme toho ostatně svědky i v současné době v České republice, proto ta trvalá dehonestace katolické církve (i za nenápadné pomoci některých filmových tvůrců), proto existuje, jak říká papež Benedikt XVI. "diktatura relativismu" , proto jsou plánovány útoky na morálku například pomocí přehnané tzv. "sexuální výchovy" ve školách, proto jsou snahy o pernametní chaos ve společnosti ( aby byla bez řádu a pravidel), proto snahy o stírání přirozených rozdílů mezi mužem a ženou, proto snahy o trvalou morální destabilizaci společnosti ve všech možných oblastech... děsivé je ovšem to, kolik přívrženců, vykonavatelů i prostých "fandů" tato koncepce zřejmě má.
27. 03. 2011 | 17:56

Zacheus napsal(a):

To Taioseach. Máte jistě právo na názor ( i když v tomto případě poněkud nevkusně formulovaný:-). Ale existuje jedna velmi vážná teorie, podle které koncept "federalizované Evropy" byl přijat skutečně před celými desetíletími, při zasedání tzv. Bilderbergské skupiny. Možná, že to není pravda, ale...
27. 03. 2011 | 17:59

Zacheus napsal(a):

"Lenin a Trockij nepřidali k dědictví franouzské revoluce ani čárku".

Proč pak asi historik Václav Černý označil T. G. Masaryka jako "vnuka francouszké revoluce"?

Jinak si myslím, že dnešní stať pana Tomského by měla být téměř "povinnou četbou" pro naše poslance, učitele,studenty, novináře...ne pro její nekritické přijetí, ale pro získání nového úhlu pohledu při hodnocení minulosti, přítomnosti i budoucnosti.

Proto autorovi nepochybně patří poděkování.
27. 03. 2011 | 18:05

prirodovedec napsal(a):

Otazkar: Zapomnel jste jeste na hosty :), prezident ovsem mohl byt nejake vetsi ci male spolecnosti nebo jine zeme ... :) nebo ten odesedsi nebo dokonce EU :)).

jarpor: Vase predposledni veta na kterou jsem odkazoval v kontextu a kterou jste omluvil tim, jake krivdy se Vam kdysi staly, je i pri odkladu jejiho pozuiti pro mne dukazem Vaseho lazenskeho krivactvi. Vlkovi advokata v tomto udelam rad.

Zejmena vuci mistnimu politikovi Vaseho charakteru, protoze podle mne lide jako Vy (placajici bez znalosti, sebejisti bez logiky, manipulujici slova, ale dovedne okopavajici ty druhe za usmevu do jejich tvare) dovedli Vasi zemi tam, kde je. Jak prospet CR? Podle mne venovat pozornost jarporovitemu chovani a varovat pred nim ... O coz se snazim.

Ze jsem se poznal? Sasmozrejme. Ale bylo by prece mene krive oslovit i primo, ne? :)

Pisete ze k politice jste nepresel zcela, ze mate zamestnani. Kdybyste se ji nevenoval, nemel byste na ne vice casu?

Kdy zahajite organizaci vystoupeni z EU, jak jsem navrhoval? Zase zbabele ne? :)
27. 03. 2011 | 18:30

Kritik napsal(a):

Autor ve své snaze o lepší svět odsuzuje snahy jiných lidí o lepší svět. Kdo z nich má pravdu? Autor článku si ji uzurpuje a de facto říká: "Já mám pravdu."

Ale je to velmi zajímavý a podnětný článek. Ovšem s tou výhradou, že jeho autor vidí jako zdroj, který marasmus a bezvýchodnost způsobil, Evropskou unii. Přitom sám v článku píše, i když to explicitně neformuluje, že příčina pochází veskrze jen a pouze z duchovního světa, neboli - pro lepší srozumitelnost - z idejí myšlenkových vůdců. A v tom má pravdu. Boj za lepší zítřky podle představ lidských vůdců skončil odjakživa v horších případech hromadami mrtvých těl, v těch lepších hospodářskou a morální zkázou.

Jenže - EU tu před pár desetiletími nebyla a přesto byly mravní i hospodářské krize a celosvětově se válčilo. Zdrojem zla tedy EU nebude. Úsilí filozofů by tedy nemělo sklouznout do pasti, kterou si sami nastraží k utopení své snahy o lepší svět. Pro autora článku je to EU.

Jen na okraj: Známý volnomyšlenkář a bojovník za lepší zítřky Voltaire (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Voltaire ) se posměšně stavěl k religiozitě své doby a hledal spásu u člověka samotného. Nicméně, na smrtelném loži to bylo jinak. Strachy křičel a odvolával své názory a prosil Boha o záchranu. Jeho projevy byly tak hlasité, že jeho stoupenci hlídali dům, aby se nikdo nedozvěděl, jaký obrat se ve Voltairovi při setkání se smrtí udál.

Zkoušel jsem, zda lze tuto zprávu pocházející od údajných Voltairových odpůrců nějak ověřit. V jeho životopise na Wikipedii http://cs.wikipedia.org/wiki/Voltaire však stojí psáno: "30. května téhož roku (1778) pokojně a bezbolestně skonal." Přiznám se, že důraz na pokojné a bezbolestné skonání postačí k dostatečnému přesvědčení.
27. 03. 2011 | 18:31

Otázkář napsal(a):

Loajalni občan

vidím to podobně. Je třeba si uvědomit jak vypadala Evropa před vznikem EU. Dříve se konflikty mezi evropskými zeměmi řešili válkou. Obě světové války vznikly v Evropě. Dnes se obdobné bitvy nesvádí na bitevním poli, ale na úrovni evropských institucí. Byť se mi byrokratický šiml nemusí líbit pořád je pro mě přijatelnější než válečná vřava. Všichni kdo brojí za rozpuštění EU by měli nabídnou opravdu kvalitní a plnohodnotnou alternativu. Pokud tou alternativou je rozdrobená Evropa jako v minulých staletích, s vysokou pravděpodobností další konfliktu v podobě III. světové války, tak s takovou alternativou ať jdou... víte kam.
27. 03. 2011 | 18:31

prirodovedec napsal(a):

mb: Bravo 27. 03. 2011 | 17:23

Kdyby nekdy neco takoveho dokazal i treba takovy jarpor :) vzdyt je to jen o najiti brilantni citace ...
27. 03. 2011 | 18:36

Otázkář napsal(a):

prirodovedec

máte pravdu, ale prezident penzijního fondu to asi nebude :) nicméně podstatou mého příspěvku bylo, že autor blíže nespecifikoval o jakou akci se jednalo, většina blogerů zde uvede, že článek byl psán pro HN či E15 apod.
27. 03. 2011 | 18:36

Carlos V. napsal(a):

Otázkář : Podívejte se, jak vypadala Evropská společenství před Maastrichtem. Bylo to společneství podstatně účinnější a ve všech směrech lepší než dnes.

Zejmnéna, odmyslíme-li si poválečné reparace Německa Francii (pod názvem zemědělská politika).

A válka nebyla.
27. 03. 2011 | 18:39

Otázkář napsal(a):

Carlos V.

jenomže to společenství bylo také podstatně menší, v době podepsání Maastrichtu mělo tuším 12 členů, jestli se pletu tak mě opravte. Kromě toho lidé jako pan Tomský nebo Bednář volají po úplném odstranění EU, proto jsem psal jak Evropa vypadala před jejím vznikem a nikoliv před Maastrichtem.
27. 03. 2011 | 18:50

Martin napsal(a):

Tomský argumentuje dost zvláštně, vždyť moderní stát je také novinkou a kdo jiný měl tak silné homogenizační (symetrické) snahy než moderní stát? Kdo zaváděl jednotné míry, potlačoval menšiny a různé dialekty? Na základě této argumentace by, jak naznačil Vlk, měl Tomský okamžitě začít brojit proti státu. A co se týče Tomského věty o revoltě proti nedokonalému světu. pane Tomský, vy jako liberál prosazujete také dokonalost a symetrii-dokonalost a symetrii volného trhu (který ovšem neexistuje), to je přeci také radikálním zjednodušením reality...není homo economicus jen stínem člověka samého? není touha po odstranění všech "dvojitých d daní", zjednodušování také snahou o pěkný, uhlazený svět? Jestli je myšlenka federalismu myšlenkou symetrie, pak vy nabízíte jen staré a také symetrické zboží- národní stát a volný trh.
27. 03. 2011 | 18:56

Carlos V. napsal(a):

Otázkář : Současná EU si moc souhlasu vskutuku nezaslouží.

A doba před Maastrichtem - jistě, členů bylo méně. Ale znamená to něco ?
27. 03. 2011 | 18:57

Carlos V. napsal(a):

Otázkář : Současná EU si moc souhlasu vskutuku nezaslouží.

A doba před Maastrichtem - jistě, členů bylo méně. Ale znamená to něco ?
27. 03. 2011 | 18:59

Otázkář napsal(a):

Carlos V.

napsal jste: "Bylo to společneství podstatně účinnější a ve všech směrech lepší než dnes."

Takže ano znamená. Samozřejmě, že čím menší společenství tím je účinější a čím je více je členů tak se efektivita vytrácí. 12 se vždy dohodne lépe než 27.
27. 03. 2011 | 19:02

stále rebel napsal(a):

Pro Petr Havelka.
Jen pro upřesnění
74. (66.) Česká republika to jsou roky 2009 – 2008

tady je rok 2006.
Ease of doing business ranking
41 Czech Republic
http://www.doingbusiness.org/~/media/FPDKM/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB06-FullReport.pdf
27. 03. 2011 | 19:03

Daňový poplatník napsal(a):

To vlk:
samozřejmě, že my nebudeme ti, kteří EU rozvrátí, rozpadne se sama na základě ekonomického krachu, podobně jako RVHP, nebo SSSR, no a my se přimkneme k velkému německému dubisku, které bude mít dost síly na to, aby přinutilo nadnárodní kapitál k teritoriálnímu chování, kdo bude v tom spolku s námi, ještě nevím, doufám že ne Turecko :-). A nezlobte se, že spíš komentuji, než diskutuji, důchod daleko, času málo, rozmařilá žena, náročné milenky, milovaná dítka, takže musím ještě vydělat ňákou tu kačku, doufám, že na ojro už nedojde.
27. 03. 2011 | 19:05

Majka napsal(a):

Kritik:
"Jeho projevy byly tak hlasité, že jeho stoupenci hlídali dům, aby se nikdo nedozvěděl, jaký obrat se ve Voltairovi při setkání se smrtí udál."
"Zkoušel jsem, zda lze tuto zprávu pocházející od údajných Voltairových odpůrců nějak ověřit. V jeho životopise na Wikipedii http://cs.wikipedia.org/wiki/Voltaire však stojí psáno: "30. května téhož roku (1778) pokojně a bezbolestně skonal." Přiznám se, že důraz na pokojné a bezbolestné skonání postačí k dostatečnému přesvědčení."

Hm. Jak se ti odpůrci dověděli, že "strachy křičel a odvolával své názory a prosil Boha o záchranu", když "stoupenci hlídali dům"?
"důraz na pokojné a bezbolestné skonání postačí k dostatečnému přesvědčení" - myšleno ironicky, že. Takže co na té Wikipedii měli napsat, aby vás přesvědčili(bez ironie)?
27. 03. 2011 | 19:11

Zacheus napsal(a):

To Kritik. Ano, je celkem známo, že na smrtelné posteli mělo dojít k obrácení Voltaira tak,jak ve svém příspěvku popisujete , to není nic nového. Jeho zoufalství nad minulými "osvíceneckými" proticírkevními postoji, které ve svém životě soustavně projevoval , zřejmě pouze pod clonou přicházející věčnosti bylo prý opravdu děsivé. Samozřejmě - jistě se najde i jiné sdělení o "pokojném skonu",už třeba proto, že se opačná verze politicky korektně i dnes někomu nehodí "do krámu". Očitého svědka už asi nenajdeme:-).

Mimochodem, málo se ví o tom, že slavný francouzský spisovatel Emi Zola se v závěru života vrátil do katolické církve. V dopise, který označil jako "veřejnou zpověď" údajně napsal i tato slova: " Prosím Boha, aby mi odpustil všechno zlé, čím jsem působil pohoršení v době své příslušnosti k zednářské lóži a prosím nejvyššího pastýře Jeho Svatost Lva XIII. o odpuštění...". O této skutečnosti se ovšem dnes už příliš neví. Spisovatel krátce poté za poněkud záhadných okolností zemřel.
27. 03. 2011 | 19:16

Zacheus napsal(a):

...omlouvám se za překlep: "Emil Zola" - a přeji všem diskutujícím a samozřejmě i autorovi blogu příjemný večer.
27. 03. 2011 | 19:20

jarpor napsal(a):

"Ze jsem se poznal? Sasmozrejme. Ale bylo by prece mene krive oslovit i primo, ne? :)"

Ne. Před časem jsem Vám jasně sdělil důvody, pro které Vás prostě neoslovím Vaším nickem. Na tom se nic nezměnilo, a oslovovat Vás jinak, nemíním.
Jste pro mne nikdo. Smiřte se s tím. Nebo změňte způsob komunikace se mnou.

"Pisete ze k politice jste nepresel zcela, ze mate zamestnani. Kdybyste se ji nevenoval, nemel byste na ne vice casu?"

Rady si ponechte Vašim studentům. Já se budu věnovat tomu, čemu uznám za vhodné a v rozsahu, jaký mi bude vyhovovat. Své profesi se věnuji tak, abych naplnil své ambice, aby mne uspokojovala... Máte-li Vy problém s tím, že vedle své profese dělám i něco navíc pro své okolí, že jen nekibicuji a nekritizuji na klávesnici... je to Váš problém, ne můj.

"Kdy zahajite organizaci vystoupeni z EU, jak jsem navrhoval? Zase zbabele ne? :)"

Vaše hloupé návrhy si realizujte sám. To co navrhujete je Váš návrh, nikoliv můj postoj v této věci.
Nesouhlas se směrem, jakým se dnes ubírají "eurohujeři" má ještě dost daleko do snahy vystoupit. Nežijeme na pustém ostrově, nepřesuneme naši kotlinu z Evropy a je tedy přirozené, že nelze jinak než být v evropských strukturách... to však zdaleka neznamená přijímat vše, na co v Bruselu "přijdou"....
Asi tak - blbost je pořád blbost, a je jedno, jestli přicházela z Moskvy nebo teď z Bruselu.
A jako vzdělaný člověk byste mohl vědět, že pokud se máme pokusit něco změnit, musíme tak činit jako členové, nikoliv jako subjekt stojící mimo.

Inu - zopakuji - hloupé návrhy si realizujte sám...

K Vaší "špici " o zbabělosti se vyjadřovat nebudu... už jsem Vám věnoval dost času... více by bylo pro mne škoda.

Hezký večer
27. 03. 2011 | 19:25

bluebird napsal(a):

Pane Tomine, vy si opravdu myslíte, že ti, co zde hlasovali v eoce 2004 v referendu pro vstup do Evropské Unie, která měla na stole Lisabonskou smlouvu? Kdybyste zkusil ovládnout svou servilnost a porovnal fungování českého státu a EU, kdybyste si uvědomil co se dělo s námi kdykoli jsme se začali vzdalovat západoevropskému vývoji ... ale o to vám nejde, vy si chcete jen šplhnout i se zahozením zdravého rozumu, že by problém charakteru?
27. 03. 2011 | 19:32

prirodovedec napsal(a):

jarpor: Vyborne. Pro mne. Zase ted pisete, jako jste kdysi psaval. Ted celkem bez kopnuti (Vase reakce ted zde za ne nepovazuji) a jasny nazor. Proc tak nepisete stale? Ptam se znovu, uz jsem se ptal jednou, vice mene jste odpovedel tehdy vyhybave ci neprimo.

A zkusim tedy zmenit ton, abych take dokazal, ze kdyz oba opustime lazenstvi, ze to umim, treba casem najdete i to osloveni, pokud nam to obema vydrzi:

Pisete, ze jste zastupitel. Pisete, ze pracujete pro ostatni (a mne to muze byt jedno). Pisete, ze pokud se ma neco menit, tak jako clenove EU. Budu rad, pokud to dokazeme konkretizovat a treba si vymenime zkusenosti. Co byste navrhoval zmenit? A co je ve Vasi kompetenci menit a co jste jiz zmenili?

Podle mne hrozici katastrofou pro CR je cerpani EU fondu a dopady po 2015. Konkretne, co vim od kolegu ve skolstvi: Jsou obri investicni projekty (viz blog Ruzicky o ELI zde). Ty konci cca 2015, a pak nasleduje etapa prokazani udrzitelnosti investic a samozrejme vyhladoveni vybodovanych struktur a poklesu penez. Kolegove nedokazali zmenit projekty na rozumnejsi za socanu, odesaku i dalsich. Zoufale ale bojuji a pripravuji vse co jde pro tu fazi udrzitelnosti plus si mladsi chystaji moznosti vycestovani, kdyby stat toto neresil a oni meli existencni problemy.

Je neco podobneho kolem EU projektu a fondu i v oblasti pusobnosti lokalnich zastupitelu? Potykate se konkretne s necim podobnym, jak to resite?

Podle mne diskuse k takovemu bodu by mohla i neco zmenit.

Dekuji a hezky den.

Pokud bychom vecne pokracovali, rad bych znal Vas nazor, s cim konkretne v Tomskeho projevu souhlasite a s cim ne. Nabidnu svuj pohled: vadi mi ton mnoha jeho odstavcu (sektarsky proti- tak jako znam sektarsky pro-), pouzita zastarala prirovnani (misto pliziveho nastupu Hitlera bych radeji videl aktualnejsi odkaz na podobne plizivy nastup Madoffa jako prototypu spekulantu, plizivy nastup Murdocha jako moci medii, plizive stehovani vyrob do Ciny jako prototyp kratkozrakosti a viry aj. misto odkazu na studium sovetologu bych dal spise odkaz na podobne neschopne ekonomy neschopne nedavno predpovedet krizi), ale to je dano starim autora.

Dale v useku o statu se jedna o tradicni konzervativni vyznani jeho a posluchacu (jak rikal klasik at autorovi oplatim jeho oblibene citace a prirovnani: kinder, kuche ...).

S jeho burlesknim podanim harmonizace norem se zde vypodarali jini, propojeni teto ideje autorem s rustem byrokracie je pro mne jeho chybou (pro politologa a vydavatele, ktery technice nerozumi pochopitelne), protoze to je naopak tema tak typicke pro CR, ze kdyz je jeste umocneno bruseli, musi to tedy stat za to. Takze ano harmonizaci norem a ne byrokracii. :)
27. 03. 2011 | 20:49

prirodovedec napsal(a):

Pak nasleduje uzasny odstavec o symetrii temer recke, ktery je na druhe cteni stale pro mne zjednodusujici mismas velkych slov a frazi. Jakoby to psal pocestny. :) (pointa pozdeji)

Nasleduje pro mne brilantni a vysvetlujici odstavec, ktery je zcela otevreny tim, jak autor v nem odkryva zdroje svych dnes tak casto zde vyjevovanych mindraku (to je ten zhrouceny bratr a otrhane studentky), ta osobni mladistva katastrofa, kdyz utekl pred komunisty a potkal jeste horsi - mlade a fanaticke levicaky na univerzitach na Zapade. Tam se podle mne zformovaly ty jeho dnesni blogy. Konecne to Freud vyplavil. Otrhane a spinave studentky temer dusevne znasilnujici autora jako citliveho studenta emigranta. Velmi dobre napsane.

Perlou je pasaz: "Je to centralizovaná Francie, která přetvořila ideál liberální demokracie, vlády a opozice, na konsensuální vládu politické elity bez skutečné opozice, pamatuji se, když francouzský „pravicový“ premiér Balladur prohlásil, že laisse faire je džungle a civilizace je boj s džunglí."

Skvele napsano, i kdyz souhlasim spise s charakteristikou pravicaka Balladura :).

Pak nasleduje mismas ohromujicich a posunutych citatu (zejmena ten Reaganuv je dobre posunut).

Pak je vyporadan racionalismus (zde samozrejme nesouhlasim):

"Není samozřejmě důvod propadat pesimismu. Čas je neúprosný. Voltaira, kterého kdysi považovali za poloboha racionálního myšlení, už dávno nikdo nečte a dnešní racionalismus"

Nadherny mix nadsazek a konstatovani. Pro racionalismus ano, prave pro pitvani takovych emocionalnich vykriku a projevu pomoci neho.

"bezbřehé tolerance, lidských pravých i falešných práv, bude jednou k smíchu."

Nekterym uz je ted. Ale odhaduji, ze stejskalovi ne.

"A generace osmašedesátníků nebude žít věčně."

To mne navadi k zaveru - pocestny psal, ze tomsky zase chlasta, pritom pise podobne jako tomsky a podobne nenavidi generaci osmasedesatniku. Otazka tedy zni odkud pocestny vi, ze tomsky chlasta. Neni nakonec pocestny tomsky? :)

Zaverem mne autor tesi, shodujeme se v tom, ze hospodarstvi se zhrouti (ja predpokladam ovsem, ze CR to stihne jeste pred EU).

Hezky den.
27. 03. 2011 | 20:49

mb napsal(a):

to prirodnimuz ... ten citat byl pseudocitatem sui generis což neznamena ze by treba nemluvil pravdu či k pravdě neodkazoval (na ni nepoukazoval) ... njn ... zdravim vas ....
27. 03. 2011 | 22:53

prirodovedec napsal(a):

mb: Ten citat sedel... Alespon mne... Ja bych jej nenasel ... a neumistil takto ... Vam sedl a presne sedi a alespon jednoho (mne) oslovuje ... Ty tecky jsou projevem ucty ode mne ... :)
27. 03. 2011 | 23:04

mb napsal(a):

... (:-) ...
27. 03. 2011 | 23:22

s... napsal(a):

Dovolil bych si navázat na vlka skladbou, která by mohla zvítězit na festivalu politické písně 2011:

https://www.youtube.com/watch?v=w4YA6O9yNlM
27. 03. 2011 | 23:25

mudřec napsal(a):

To s...:
Díky! Jak jsem starej, tak jsem z toho nadšenej.:-)) Do rádia to dostat určitě nejde. Jestli je něco jako politická píseň dnešní doby, pak je to tohle. Jsem rád, že mladý mají ponětí o čem to všechno je.
28. 03. 2011 | 09:24

Tenco napsal(a):

..."Uvědomuji si, že jsem se také já ocitl v paradoxní situaci, protože mám mluvit před shromážděním, pro které jsou laisse faire a decentralizace hodnoty nedotknutelné a tudíž svaté..."
---------------------------------------------------------------------------
Ale kdybyste mi, zmetci, chtěli dělat bordel v daních tak, že by se srovnaly podmínky pro housky, auta i knihy - tak to bych tedy byl snad i pro direktivní ekonomiku a bruselský karabáč.

:---()

Deglobalizace, lokalizace.....jsou dávno diskutované, ale i do praxe ZAVÁDĚNÉ pojmy.
Vyjít je však vždy nutno z ekonomické /v blízké budoucnosti determinované enrgií/
základny.
Díky komplexitě států, kdy je řada věcí řízena či ovlivňována byrokraty a zajišťována státními institucemi a kdy spolu soupeří a v blízké budoucnosti budou ve stále tužším boji nadále soupeřit populace celých kontinentů o své místo na slunci - právě metodou laisseze faire, kdy bez Bruselu by se zhroutily podkapitalizované a v přístupu ke kapitálu omezované komunály a kdy např. v ČEZku by se zřejmě díky vládám lokálních mafií společnost rozpadla v tlupy, obávám se, že řešení nezajistí jednotliví pomatenci , kteří si myslí, že když si kladívkem udělají bebínko na palci, tak je třeba kladívko zahodit.
Takoví pomatenci se vyrojí ponejvíce v časech krizí.
Poznáte je podle toho, že pouze vykřikují a žvatlají. Kritizují, ale nenabízejí řešení. Anebo nabízejí kvaziřešení - rušit, rušit, rušit...

Někdy se k nim přidávají i jinak vážení knihkupci či vydavatelé knih. Kteří věří v laisseze faire - coby svátost nejvyšší pouze do té doby, pokud se netýká jich./neb sjednocení daně - podle jejich B´ha přeci je výrazivem laisseza faire - NO NI ???/

:))))
28. 03. 2011 | 10:14

Sökratés (nebyl vinen) napsal(a):

Ale, pane Tomský! Běžte už do prdele se svými věčně "klausovsky
přiblblými názory na všechno". Stejně jako Klaus byste se měl
dát k disposici psychiatrům!
Václav Klaus nikdy nesouhlasil se vstupem České republiky do
NATO ani do Evropské unie! Hraje to jen na pitomečky, kteří věří, že je český prezident! Sám se nikdy nepřipojil k "sametu",
ale "poslali" pro něho, aby se připojil. Na vstup do postsame-
tové politiky byl "připravován!. - Bří Třískové, jistě všichni
vědí, kdo jsou, jsou Mistrem často citováni, na př. v knize
"Modrá, nikoli zelená planeta". - Žádní demokrati, ale vykonavatelé a stoupenci komunistické minulosti!
Takoví rudomodří ptáci si mohou dělat blbce¨třeba z ignoranta
pana Tomského!
02. 04. 2011 | 22:02

Marek Kobera napsal(a):

Promiňte, pane Tomský, co je to ta filozofická symetrie, prosím?
08. 05. 2011 | 21:52

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy