Náboženství jako přírodní jev

10. 05. 2013 | 12:21
Přečteno 9984 krát
Spory věda versus náboženství nabývají v publikacích současných vědců, psychologů, filosofů a theologů dramatických rozměrů. Atheistické argumenty vědců jako Richard Dawkins se svým dogmatismem a agresivitou začínají podobat středověkým církvím, zatímco druhé straně se stále nedaří racionálně či „vědecky“ obhájit existenci Boha. Americký filosof a evoluční biolog Daniel C. Dennett se sice řadí pevně do tábora myslitelů atheistických, ale distancuje se od jejich agresivity, ponechává všechny otázky otevřené, přistupuje k víře s pochopením, shovívavostí a humorem a jeho heslem je „provádět větší výzkum“. Bere například na vědomí statistiky naznačující, že věřící, především aktivní členové kongregací, mají menší výskyt některých nemocí, vedou klidnější a spořádanější život a méně trpí depresemi, stresem a pocity beznaděje, bezmocnosti a bezvýchodnosti.

To samo však pro něho není ještě důkazem existence Boha a dokonce ani víry v Boha, nýbrž „víry ve víru“. Ta vědecky dokázaná je, Bůh dokázán není. Čili bere jako vědecky dokázáno, že víra může léčit, ale nedokázáno, že léčbu provádí Bůh, či že by ona léčba měla se samotným Bohem něco společného. I to samo mu však stačí k tomu, aby se distancoval od všelijakých těch dawkinsovských výzev k zákazu náboženství. Místo toho hájí absolutní svobodu myšlení, včetně víry, za předpokladu, že jedna neutlačuje a neumlčuje druhou a že nepředává novým generacím trvání na ignoranci a zabedněnost před širším věděním. Přijímá nejnovější poznatky kvantové fyziky a mechaniky, že hmota jako takové vlastně neexistuje a je určitou formou energie – a že tento poznatek by mohl určitým způsobem ladit s tím, čemu se říká spiritualita.

Dennett hájí všechny typy vědění a bádání s vědomím, že nikdo si nikdy nemůže být jist, co z nastřádaných vědomostí může být v budoucnu k užitku a hájí jejich zachovávání. Rozhodně brojí proti veškerým tendencím vytlačovat a vymazávat z kultury jakékoli její prvky, které by jednou mohly pomoci objasnit otázky dlouho nezodpověditelné. Zásadně však odmítá náboženský argument, že náboženství pojednává o věcech, které jsou racionálně nevysvětlitelné a proti němu namítá, že jsou „nevysvětlitelné prozatím,“ protože k jejich vysvětlení ještě nemáme všechny dostupné informace. A pokouší se „prolomit uhranutí“, jímž také dává své knize titul „Breaking the Spell“. „Náboženství jako přírodní jev“ je její podtitulek.

Nastavuje si v ní vědecký experiment brát náboženství jako součást lidské přirozenosti – přirozenou touhu lidských bytostí po vztahu s někým či něčím, co je vyšší a dokonalejší. Z evoluční perspektivy bere na vědomí, že biblická víra (podobně jako ostatní staré víry) je mezi idejemi „přežívajícím silákem“. A z biologického aspektu bere víru jako mem (ideovou částici) vytvořený lidskou myslí a předávaný z jedné mysli na další. K dalšímu zkoumání náboženství si potřebuje tento jev definovat. Takto:

„Náboženství jsou společenské systémy, jejichž účastníci věří v nadpřirozeného (nebo nadpřirozené) činitele, o jehož (či jejichž) přízeň se musí ucházet.“

Se svým čiperným „větším výzkumem“ se zakousává s gustem do diskrepancí, které v náboženské víry obsahují. Na jedné straně si všímá biblického částečného antropomorfismu Boha, který „vidí, slyší, mluví, vyslyší“, a podobně. Na druhé straně zaznamenává Boha jako „nehmotného, všudypřítomného, vševědoucího, věčného a konajícího nadčasově“. A na třetí straně víru, že tento věčný a nadčasový Bůh „zná, sleduje city a myšlenky a činy, soudí, radí, trestá, odměňuje“ osobně každého jednotlivce a plní jeho tužby vyslovené v modlitbách. Čili upozorňuje na „napětí mezi Bohem jako činitelem a Bohem jako věčnou a neměnnou bytostí“. Ta je podle náboženského výkladu lidskou myslí nepochopitelná.

Tím „uhranutím, které musí být prolomeno“ je pro Dennetta právě ono tabu proti ničím neomezovanému vědeckému zkoumání náboženství jako jednoho z mnoha přírodních jevů. Jinak bychom žili v nebezpečí trvající ignorance, jejíž následky nedokážeme odhadnout. Přesně toto je úkolem filosofů: klást otázky zamlžené ignorancí nebo tabuizací.

Náboženství je přirozený jev v tom smyslu, že je to jev lidský, sestávající z přirozených prvků jako události, dějiny, organismy, předměty, struktury, vzory, které se řídí přírodními zákony. Má tak velký význam v lidské evoluci, že je (píše Dennett) až trestuhodné, jak málo skutečných vědeckých informací o ní máme. Jedním z překvapivých objevů moderní psychologie, připomíná Dennett, je „jak je snadné ignorovat vlastní ignoranci“.

Náboženství je nesmírně nákladná věc a aby něco tak drahého mohlo vzniknout, musí těm, kdo do něho investují, nabízet nějakou protihodnotu. Náboženská hypotéza, zestručněná ad absurdum, praví, že „Bůh stvořil vesmír, abychom my prošli evolucí k lásce k Bohu“. Pak je vědecky na místě zkoumat, jak taková evoluce proběhla a k čemu. Možná skutečným smyslem náboženství od počátku bylo ne vystopovat existenci nadpřírodní bytosti, nýbrž samotná praxe víry, která člověka trénuje v určité sebekázni, ohleduplnosti a tvořivosti. Čili smyslem je “hledání“, víc než „nacházení“. Dalším aspektem je, čemu Dennet říká „kulturní symbiont“, čili kulturní rámec tmelící určitou lidskou pospolitost (jakým je třeba také jazyk). Třetím aspektem náboženské evoluce mohla být i „sexuální selekce“: v tom smyslu, že náboženství vychovává k rodinné soudržnosti a ženy proto volí muže, kteří takovou soudržnost mohou zaručit.

Dennett bere v úvahu i aspekty monetární. Cui bono, čili kdo co náboženstvím získává. A nachází tři možné odpovědi:

A. Každý jednotlivý člen náboženské obce, jejíž existence činí život bezpečnější, harmoničtější a efektivnější.
B. Elita, která ovládá systém jako špička pyramidy ve svůj prospěch.
C. Pospolitosti jako celky, společenská nebo politická seskupení, na úkor jiných celků.

Z náboženských struktur lze vypozorovat, že jsou z velké části „designed“ a málo
ponechávají náhodnému vývoji. Všechny stojí na víře v nadpřirozenou událost, která se přihodila nějakým předkům, jejichž příběh se traduje z generace na generaci. Na několika desítkách stran kapitoly „Kořeny náboženství“ Dennett sleduje základní mýty několika náboženství, vývoj šamanství, kněžství a proroctví – které samy o sobě přijímá jako kulturní dědictví hodné zachování. Účinnost či neúčinnost modlitby dokumentuje citovanou anekdotou, jakými celou svou knihu zábavně prokládá:

„Papež se tradičně každé velikonoce modlí za mír a nikdy ho neodradí, že jeho modlitby nikdy neměly žádný účinek. Co mu asi tak při tom běží hlavou, když je pořád odmítán? Že mu Bůh dělá samé naschvály?“

Funkce organizovaného náboženství pak identifikuje takto: Chlácholit nás v utrpení a tlumit strach ze smrti. Vysvětlovat věci jinak nevysvětlitelné. Povzbuzovat skupinovou spolupráci ve střetu s nehodami a nepřáteli. Pěstovat pečovatelství (o druhé, o planetu, o kulturu). Mít smysl pro týmovou spolupráci. Toužit po sebezlepšování a zlepšování společnosti

Jenže, pokračuje Dennett, náboženství není to jediný způsob chlácholení, vysvětlování, povzbuzování a pěstování, a i kdyby byl, není ještě důkazem existence Boha. Je jen důkazem, že samotná víra může mít blahodárné evoluční účinky. Zároveň však obsahuje prvky destruktivní, které s projeví pokaždé, když jedná víra dostane výlučnou moc nad jinými. Ale vnímá všechny víry jako obrovskou studnicí dramat a podnětů k přemýšlení. Proto doporučuje ze všech náboženství sestavit nabídkový seznam, v němž by si každý mohl vybírat, co se mu na tom či onom náboženství líbí nejvíc. Říká mu „Buyer´s Guide to Religions“, čili „Nabídka různých náboženství na prodej“.

Smysl náboženství shrnuje do malého citátu ze sbírky chasidských moudrostí:

„Bůh stvořil člověka, protože miluje příběhy.“

Psáno pro www.ceskapozice.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Jirka H. napsal(a):

Dawkins je podle vás agresivní a dogmatický? Ale běžte! Ve srovnaní s kým?
A život v náboženské obci je harmoničtější? Opravdu? No zdálky to tak "nevyzerá"... Spíš vidím jak víra tvoří další štěpení a bariéry mezi lidmi a národy, a to jak mezi jednotlivými náboženskými kulty, tak i uvnitř nich. Jsme toho svědky neustále.
Jsem například přesvědčen o tom, že bez náboženství by se lidé na Blízkém východě už dávno naučili žít spolu v míru...
10. 05. 2013 | 12:52

Jaroslav napsal(a):

Bůh stvořil člověka a zatajil mu zlomyslně smysl života...jiná varianta. Nicméně- náboženství nutně omezuje lidskou mysl mantinely víry a tak brzdí vývoj... s náboženstvím, které je nesmiřitelné k nevěřícím a definici, že by nemělo být takové tolerováno lze jedině souhlasit, ale kdo a jak ho vykoření ???? Hezký den .
10. 05. 2013 | 12:52

VFISCHER napsal(a):

VÍRA A IDEOLOGIE - ZÁKLADNÍ NÁSTROJE OVLÁDÁNÍ DAVU !

Od pradávného dávna, kdy se na planetě nějakým nedopatřením evoluce vyvinula a přemnožila smečka přemoudřelých nahých opic se tato smečka mezi sebou požírá, likviduje, decimuje a ovládá vždy ve jménu nějaké víry, nebo ideologie. A za tímto pláštíkem pánů bohů, nebo jiných ideologií jsou vždy skryty ambice mocichtivých, arogantních a cynických zločinců, kteří nevěří na nic a nikomu. Samci si prostě musí stále měřit své pinďoury a samice se musí prodávat těm nejsilnějším a nejbohatším samcům. Tak to je a bude a ostatní je jenom tyjátr. Do jaké míry se sedmimiliardové smečce podaří sežrat navzájem a k tomu celou planetu zůstává i nadále u pánaboha.
10. 05. 2013 | 12:59

Petr Tomek napsal(a):

Je zajímavé, jak se Kurasovi podařilo z jednoho ze "čtyř jezdců apokalypsy" vyrobit Dawkinsova odpůrce. Obávám se, že se tento text je hlavně projekcí představ (asi jako když Klaus interpretuje J. S. Milla). Raději si knihu přečtu a udělám vlastní názor.
10. 05. 2013 | 13:01

Londa napsal(a):

Pane Kurasi- věřit v boha je jedna věc, církev druhá, je to VŽDY MOCENSKÁ instituce.
Ve středověku bylo vždy tvrzeno že král je z vůle boží, tím si zajistil svoji nedoknutelnost. Lojzu který chce být králem mohu považovat za blba a zbít a sesadit ho, ale protivit se boží vůli- to je jiná.
Stejně tak nachází báječnou lehkoobživu celá církevní organizační struktura.
Pokud žijete skromně a zbožně v ústraní, jste pro církev nezajímavý, ani vám nepokřtí dítě. Zajímavý jste až se veřejně klaníte církvi a líbáte prsten biskupů, až platíte peníze, až při zpovědi přinášíte informace o sobě i okolí. Až demonstrujete jejich moc a svoji podřízenost. Otrlý masový vrah který z nudy v kriminále prohlásí že se dal na víru jepro církev poklad i když žil jako nelidská zrůda- takový zločinec a sklonil se. Zbožný prosťáček žijící v ústraní je nula.
10. 05. 2013 | 13:02

Jan Vejdělek napsal(a):

"I to samo mu však stačí k tomu, aby se distancoval od všelijakých těch dawkinsovských výzev k zákazu náboženství." Tahle věta je bohapustá demagogie. Dawkins nebrojí za zákaz náboženství, ale za důrázné uplatňování rozluky státu a náboženství. Tento osvědčený princip sekularismu považuje jako spousta lidí za základ a garanci všech úspěchů západní civilizace se svobodou slova na prvním místě. Dawkins jenom odkazuje náboženství tam, kam ve slušné společnosti patří - do soukromé sféry každého jednotlivce. Pokud tím nikoho neovlivňujete věřte si a praktikujte si rituály jaké chcete (ať už je to křesťanství, islám nebo komunismus), ale doma a netahejte do toho státní, v demokracii nedogmatické, instituce.
10. 05. 2013 | 13:05

Michal Macek napsal(a):

no tak existenci boha pokud vim logicky (vlastne matematicky) dokazal uz pred 400 lety Descartes nebo Leibnitz nebo kdo to byl...to za prve....a za druhe jak sem uz psal minule - podle stejne logiky je lepsi v boha verit - kdyz neexistuje o nic neprijdete ale jestli jo tak vydelate...:)

PS: a jestli se mame dohadovat jestli buh je nebo ne tak by mozna pred tim bylo lepsi si ho definovat ne?
10. 05. 2013 | 13:06

český maloměšťák napsal(a):

Nejvyšším soudcem je smrt.
Dá se podplatit ?
Dá se podvést ?
Dá se ovládnout ?
Dá se zabít ?
Můžeme se sami stát " nejvyšším soudcem" ?
A co vlastně je - ta smrt ?
Co tak zavolat nějakému zemřelému příbuznému ? Třeba v rauši ?

No a pak se na to nabalí příběhy, deklarace, dogmata, postuláty víry, kolektivní myslí se nahradí individuální vnímání, porozumění a hodnocení - přičemž paradoxně bývá velmi často intuice pranýřovaná - že "je od Satana etc".

Nicméně pokud někomu celá ta šlamastyka nebo jen její dílčí část či symptomy...pokud někomu pomáhají tak, že ve výsledku dochází k benigní socializaci jeho pudů a motivací, nebo pomáhají jeho prostřednictvím druhé osobě a ta pak pomáhá třetí etc etc....nelze proti náboženství nic namítat.
Otázkou však je i makroekonomický pohled na náboženství - z hlediska udržitelnosti civilizace zejména. A to když ta šlamastyka moc vybují, kdy začne požírat nejen své děti, ale i vnuky a to i ty dosud nenarozené.
Tehdy je na místě rozum, který skutečně umí rozpoznat hodnoty ty, které je třeba udržovat a pečovat o ně nejvíce - tedy uvažovat v rámci omezenosti zdrojů a jejich efektivního využití tak, aby se např. peníze nevyhazovaly z oken - pánubohu.

Neboli bozi nezemřeli, jen změnili svá přání.
10. 05. 2013 | 13:09

Stařeček napsal(a):

nástupem komunistů a upozaděním vlivu církví se snížila, až úplně zastavila vzájemná nenávist vyznavačů jednoho Boha. Katolíků, evangelíku, husitů, luteránů a jiných. Dnes se tato nenávist opět vrací a k výše jmenovaným se přidávají muslimové a židé. V každé vesnici musí být několik kostelů, minaretů, modliteben a podobných zařízení. Tam se bude opět bohulibě pěstovat nenávist.
10. 05. 2013 | 13:20

Reveil napsal(a):

"Proto doporučuje ze všech náboženství sestavit nabídkový seznam, v němž by si každý mohl vybírat, co se mu na tom či onom náboženství líbí nejvíc"

Sympatický rys, toto popření "jedinnosti" všelijakých bohů a jejich mytologií.
Přirozený jev?
Ovšem, to se ale ví už od dob Emila Durkheima, který postavil teorii "imanentní religiosity" - tedy poznatku, že člověk má vrozenou potřebu ctít něco, co vnímá jako přesahující - a je jedno, který to je bůh a kolik těch bohů je. Podstatné je, že potřeba uctívání tu byla dříve než předměty uctívání, které přišly později (a protože je potřeba identická, podobají se jednotlivé mytologie navzájem až podivuhodně).
Motorem této potřeby je existenciální úzkost a hledání cest k jejímu otupení.
Vývoj religiosity s sebou nese i nutnost sdílení - ještě před rozvojem jazyka lidská společenství sdílela rituály, spojené nejspíš se znázorňováním zvířat. Tyto rituály byly vymezujícím znakem, označujícím příslušníka smečky (v okamžicích vnímaných jako nebezpečné, např, tma, bouřka, atd., snižuje sdílení pocit úzkosti). Navíc objevili už tehdy, že periodicky opakované úkony (např. kývání ze strany na stranu) přináší při delším opakování příjemný stav (trans).

Takže, ano, religiozita je vrozenou potřebou, tudíž je přirozená. Čím je tato potřeba uspokojena, zda Alláhem, Jahvem, Buddhou, Ježíšem, či třeba Darwinem (i ateismus je v zásadě religiozita) - to už je podružné.
10. 05. 2013 | 13:21

Míval napsal(a):

Náboženství je jev přirozený, nikoliv přírodní. Asi největší chybou křesťanství byla (a z části stále je) snaha podřídit přírodní vědy Písmu Svatému. Anebo v současnosti naopak, snaha o jeho výklad v souladu s nejnovějšími poznatky vědy.
Věřící vědec Jiří Grygar před nějakým časem řekl, že víru a vědu nelze směšovat, protože hledají odpovědi na úplně jiné otázky a fungují na zcela odlišných principech. Ale vedle sebe mohou koexistovat bez problémů.
10. 05. 2013 | 13:25

Jaroslav napsal(a):

To Stařeček: Pohodlný život umožňuje lidem, aby se zabývali ptákovinami a přeli se o to, čí ptákovina je dokonalejší. Když půjde o holé přežití, tak na ptákoviny nebude čas....a začalo to s lovem zvěře a volným časem lovců mamutů....
10. 05. 2013 | 13:37

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat ...
http://wbgarden.com/wbgarden%20life.jpg
Veselé krizování ...
10. 05. 2013 | 13:40

juvel napsal(a):

Autor:
Cituji autora: "Víra ve víru. Ta vědecky dokázána je, Bůh dokázán není." A co si myslíte že je potřeba více? Víra, Bůh jsou duchovní kategorie. Jejich vliv a účinek, jak sám říkáte, je vědecky dokázán. Z účinků a vlivu na okolí či jiné objekty se usuzuje na existenci předpokládaného zkoumaného jevu, částice, či podobně. To je uznávaný vědecký postup, se kterým se běžně pracuje a nepochybuje se o něm.
10. 05. 2013 | 13:41

Daňový poplatník napsal(a):

Myslím si, že většina ateistů něčemu věří, ale za sebe můžu prohlásit, že nevěřím v žádného boha (ducha ovlivňující hmotu a vývoj), protože by to byl bezcharakterní parchant, a já bych se tím pádem nutně musel považovat za blbce.
10. 05. 2013 | 13:41

Reveil napsal(a):

Základní místo ve vývoji náboženských systémů zaujímala úzkost ze smrti (existenciální úzkost), která se projevovala tabuizovaným vztahem k zemřelým, zvl. k předkům. Pohřební obřady - vývojově časné rituály - měly sloužit ke "smíření" zemřelých, měly zajistit, aby se "nevraceli". Tento základní vztah dokládají nově vzniklá primitivní náboženství, jejichž vývoj bylo možno sledovat !skupina náboženství "cargo").
10. 05. 2013 | 13:41

Stařeček napsal(a):

dnes už zase různí Dukové a Vlkové žehnají kanónům, dálnicím, tomografům a podobným zařízením a chtějí vzbudit zdání, že se na požehnaných dálnicích nebude bourat, jako by neměl být boží rozum v mysli řidiče, ale v betonu. Že se snad uhořelá posádka dostane rovnýma nohama do nebe. Taktéž požehnaná raketa tam zasažené vynese a CT-tomograf, či zařízení na principu magnetické rezonance a i jiné zařízení nešťastníka lépe zdiagnostikuje, nebo přímo vyléčí, a ne um vynálezců a práce techniků. Prostě se jenom přiživují. Přitom ti, co se Bohem zaštiťují, schvalují zákony, které k nám importují náboženství, které chce křesťanství vyhubit.
10. 05. 2013 | 13:55

český maloměšťák napsal(a):

"...dnes už zase různí Dukové a Vlkové žehnají kanónům, dálnicím, tomografům a podobným zařízením a chtějí vzbudit zdání, že se na požehnaných dálnicích nebude bourat, jako by neměl být boží rozum v mysli řidiče, ale v betonu..."

:))))

Konečně opět min. 30 Kč doma a k tomu dva dny života navrch.
:)
10. 05. 2013 | 13:58

Reveil napsal(a):

"Náboženská hypotéza, zestručněná ad absurdum, praví, že „Bůh stvořil vesmír, abychom my prošli evolucí k lásce k Boh"

Toto je v současné době mezi věřícími oblíbená teorie "antropického vesmíru", infantilní představa, kterou je možné přirovnat k přesvědčení čtyřletého děcka, že sníh je na Zemi proto, aby bylo na čem sáňkovat.
10. 05. 2013 | 14:07

Viola napsal(a):

Samozřejmě, že toužit po sebezlepšování a zlepšování společnosti je to pravé o co náboženství usiluje. Ale s výklady různých náboženství je to různé a proto si nemyslím, že by to mělo být jako houska v krámě a že si každý má vybrat podle svého. Náboženství by nemělo být agresivní, protože agrese není to, co by nás dělalo lepší.

A je docela fajn, že vlepujete své články zas i na Aktuálně.cz.
10. 05. 2013 | 14:33

jm napsal(a):

To Reveil
Co potom řeknete na vědeckou teorii o vesmíru, že je utvářen tak, aby ho mohl člověk pozorovat (poznávat), tedy že jsme zde proto, abychom byly svědky vesmíru?
10. 05. 2013 | 14:37

český maloměšťák napsal(a):

Reveil
Aneb zábavnější je zamýšlet se nad tím, proč vzniklo náboženství..než nad tím JAK vzniklo.
Zábavnější proto, protože pochopit odpověď v tom prvním případě je snadné - pro každého, kdo jen trochu věří...naopak zjišťovat - v tom druhém případě, jak tomu mohlo ve skutečnosti s největší pravděpodobností být - je velmi náročné a tak i odrazující. Nehledě na to, že zde hledá jedinec pochybující - což jej samo o sobě hendikepuje již na startu, o průběhu závodu ani nemluvě.
Jsou ale i lidé pochybující, kteří hledají odpověď na otázku PROČ.
Zajímaví pak nejsou jen psychoanalytici ale i neuropatologové či odborníci na moderní metody zkoumání mozku, centrální nervové soustavy.....
Ale jak jsem napsal - jednodužší je věřit v nějakou poučku nebo citát.
Nebo experimentovat s drogama - to ale jen co se experimentátora týče, okolí to může vnímat jinak. Nebo policie.
Pak je ještě možné nevěřit v nic - což je ale samo o sobě velký paradox - nemohu přeci odmítat věřit v něco, co nemohu sám nijak popsat, co nedokážu vnímat, co není žádnou hodnotou a co si nedokážu dokonce ani vybavit.
:))
My čeští maloměšťáci tak věříme v to, že na světě bude stále méně a méně zmrdů.
Často proto propadáme náboženské skepsi.
10. 05. 2013 | 14:42

aga napsal(a):

jm

Čili klasické "Bůh stvořil člověka (který je v hermetice mikrokosmickým obrazem makrokosmu/Boha) KE SVÉMU OBRAZU" - tj. aby se v něm ob-razil (jako v zrcadle), poznal, otiskl = zformoval.

Tato "náboženská" symboliku, tento věčný princip, jen věda překládá do své řeči.
10. 05. 2013 | 15:00

antipolitik napsal(a):

Náboženství je stav mysli. To je celý.
10. 05. 2013 | 15:09

aga napsal(a):

antipolitik

A stav mysli tvoří či boří realitu - to je celý.
10. 05. 2013 | 15:10

Baba Jaga napsal(a):

Věřme si čemukoliv dle své libosti, je to každého soukromá věc. Hlavně neškoďme jiným. Zbytek bych ponechala té "větší koňské hlavě".
Venku svítí slunko, všechno roste, zítra a pozítří je volno. I tu reCAPTCHu snad trefím napoprvé.
Krásný víkend všem.
10. 05. 2013 | 15:16

český maloměšťák napsal(a):

aga
Stav mysli..a dokonce i některé projevy stavu mysli - například pohopskávání pod blogy...sice jakousi realitu jako by tvořilo, ale nevalného významu.
Ale dost možná se mýlím a právě že ta nejvýznamnější realita je skutečně pouhou změnou stavu mysli.
Například muesli s banánovým jogurtem.
10. 05. 2013 | 15:18

aga napsal(a):

Baba Jaga

Nedrážděte Pražáky bosou nohou. Tady od rána depresivně leje.
10. 05. 2013 | 15:20

aga napsal(a):

čm

No jestli si myslíte, že je nejdřív barák nebo obraz, a až pak stav architektovy nebo malířovy mysli, tak se dost možná fakt mýlíte.
10. 05. 2013 | 15:22

Baba Jaga napsal(a):

To: aga
Jaké depresivní deště v krásné a velké Praze? Je tam přehršel míst, odkud se dá na Prahu ze sucha koukat či kde se schovat - třeba i dumat v některém kostelíčku, kde Vám pouštějí motlitby z CD, jak to s tím náboženstvím vlastně je.
10. 05. 2013 | 15:31

MartinO napsal(a):

Maloměšťák věří že vybudoval úspěšnou firmu, je bohatý, obchoduje na burze a není důchodce. Tuto svou víru všude propaguje a chlubí se jí a kdo ji nevyznává, pochybuje,nebo klade nemístné otázky tak je eSTéBák, bolševik na koksu a potřebuje lékařské vyšetření. Toť náš věrozvěst - Maloměšťák :-D
10. 05. 2013 | 15:32

Viola napsal(a):

český maloměšťáku

čím to je, že když na procházce na někoho myslíte, tak jej potkáte. To je zhmotnění vědomí.
10. 05. 2013 | 15:35

Baba Jaga napsal(a):

Oprava a omluva:
"Modlitba" tam mělo být.
Doufám, že předpověď konečně vyjde a zítra i nám na Moravě zavlaží záhonky příroda.
10. 05. 2013 | 15:36

Baba Jaga napsal(a):

To: Viola
Zhmotňujete takto své vědomí kdykoliv a kdekoliv?
(Nejsem sice český maloměšťák, leč moravská babuška Jaguška, ale tohle by mě zajímalo. A co sny - také se Vám časem zhmotní? Já tomu říkám náhody.)
10. 05. 2013 | 15:43

aga napsal(a):

Baba Jaga

To jsou mi argumenty. Voda se taky nevaří kdykoli a kdekoli, ale pouze za určitých zcela specifických podmínek. Říkáte tomu pak náhoda?
10. 05. 2013 | 15:48

blue napsal(a):

Reveil
já jsem věřící ateista. Věřím (páč to nemohu dokázat), že vesmír od počátku své evoluce měl v sobě zakódováno, že se musí vyvinout myslící bytosti, které zpětným zpracováním informací naplní zákony zachování, chcete-li, že vesmír potřebuje pozorovatele. Všechno ve vesmíru vzniklo v řetězci příčin a následků, všechna hmota z které jsme stvořeni vznikla během big bangu, všechny atomy v našem těle prošly jednou či více generacemi hvězd a většina z nich je výsledkem exploze supernovy. Nejsme mimo tenhle systém, jsme součástí. To znamená, že stejně jako hvězdy, planety (a že jich je, exoplanety se teď objevují jako na běžícím pásu) a všechna ta další vesmírná havěť podléháme všem zákonům, díky nimž hmota v nás nabyla formy, která po miliardách let umožňuje složité (někdy) zpracování informací. Tohle podle mě není náhoda, není to ani původní záměr inteligentního designera, beru to jako nějakou rovnováhu mezi entropií a kontinuitou jevů...nutností zachovat odvoditelnost informací z přítomnosti směrem do minulosti (klidně bych to nazval zákonem zachování informací, věřim tomu :).
Podle mě se diskontinuita inflační fáze rozpínání vesmíru dá překonat právě jen zpětným zpracováním informací, k čemuž je holt potřeba inteligence.. a k ní jako první stupeň, život.. IMHO antropický princip je ok. A antropický princip neznamená nutně víru v boha, u mě určitě ne...
Moje verze silného antropického principu říká jen to, že vesmír pro svou informační spojitost potřebuje inteligenci. To je jednou větou moje víra.

mimochodem klasické náboženství je jasnou evoluční výhodou, proto se tenhle mem lidí fest drží a držet bude. Ohrozit ho může až náraz společnosti na nějaké limity, zdroje.
10. 05. 2013 | 15:49

český maloměšťák napsal(a):

aga napsal(a):
čm

No jestli si myslíte, že je nejdřív barák nebo obraz, a až pak stav architektovy nebo malířovy mysli, tak se dost možná fakt mýlíte.
10. 05. 2013 | 15:22
----------
Spíše jsem měl na mysli to, že bez malty a cihel, nebo betonu či dřeva...se dost blbě staví...zejména pokud nejsou po ruce zedníci nebo pokrývači.
Přičemž od nich - respektive z jejich výtvorů, jejich studiem...se naučil i ten architekt architektovat. Pokud tedy uznáte, že na pořátku byl dům.
A že pak tedy místo knihovny Kaplického zeje na místě nezměněnost - pokud zedníky např. nikdo nezaplatí, anebo architekt nedostatne podporu či svolení.

MartinO
K tématu nic ? Opět jen estébácké konspirařní pomluvy anebo rauš, můj osobní slintale - co si za 10 let dšiny v USA vydělal na garsonku v Praze ? :)
Ach, jak bezútěšně únavné....
10. 05. 2013 | 15:51

český maloměšťák napsal(a):

Viola
Někdy se to může stát.
U mého osobního slintala MartinaO to pak funguje dokonce tak, že ani na něj nemusím myslet - sám vždy přihopská. :)
10. 05. 2013 | 15:53

Viola napsal(a):

český maloměšťáku

mi se to daří až moc dobře.
10. 05. 2013 | 15:57

MartinO napsal(a):

Tak to co o sobě sám píšete jsou pomluvy? Tak jo, beru na vědomí :-D
K tématu jsem už napsal asi 100 příspěvků pod minulým Kurasovým blogem před asi 3 dny.
Z ušmudlané garsonky do zámečku zdraví úspěšného podnikatele Maloměšťáka socka a gastarbeiter MartinO :-D
10. 05. 2013 | 15:58

Baba Jaga napsal(a):

To: aga
Bod varu vody nějak souvisí se zhmotněním vědomí? Vody nebo toho, co tu vodu potřebuje mít vařící? Lze vodu přivést k varu pouze vědomím?
Koukám, že jsem zaostalá v ledasčem.
10. 05. 2013 | 15:58

aga napsal(a):

čm

A tvrdí snad někdo, že stav mysli nepotřebuje na tvorbu a budování hmotu?? Opačně to ale - jak plyne i z vašeho příkladu - nefunguje - cihly se samy do baráku nesloží, dokonce ani za pomoci zedníků (pokud tedy zedník nestaví dům podle svého vlastního stavu mysli).
10. 05. 2013 | 15:59

aga napsal(a):

Baba Jaga

Trošku zaostal8 jste v analogii.

Pomalu znovu - tak jako voda potřebuje k tomu, aby se vařila, splnění určitých podmínek, stejně tak se vědomí nezhmotní vždy, ale pouze za splnění určitých podmínek. Už je to zřejmé? Neptejte se mě jakých, to nevím.
10. 05. 2013 | 16:02

český maloměšťák napsal(a):

aga
Na počátku tedy byla mysl ? Záměr ?
A na konci ?

P.S. A mezitím ?
:))
10. 05. 2013 | 16:02

gaia napsal(a):

Baba Jaga

tibetští mniši v pozměněném stavu vědomí to dokáží. V třeskutých mrazech prý v transu vysušili několik mokrých prostěradel na ně nabalených a někteří dokonce dokáží i levitovat. Psal o tom Danniken, že prý to viděl.
10. 05. 2013 | 16:04

gaia napsal(a):

aga

při zkoušení výpočtů z chemických rovnic bylo ve třídě dusno, že by se dalo krájet a blbost byla přímo uchopitelná. Že blbost může mít hmotnou podstatu jsem pocítila mnohokrát.
10. 05. 2013 | 16:07

český maloměšťák napsal(a):

aga
Co voda na Islandu - vyvěrávající na povrch vařící ?
Též se realita zde mění v důsledku změn stavu něšé mysli ? Koho mysli ?

Poslyšte, já ten paradox o stromu, který sice spadl, ale vlastně nespadl, protože to nikdo neviděl a neslyšel...samozřejmě znám.
Ale podle mě je to dost mimo to, co zoveme poznáním - coby střetem popř. konjunkcí více popisů než je jen jeden /vaše mysl například/.

Ale zkusme polořit otázku takříkajíc konkrétní a aktuální.

Myslíte si, že mysl MartinaO může změnit realitu - pokud bude MartinO dost trpělivý a bude své lživé pomluvy šířit tak aktivně , jak to dělal doposud ?
Jeho mysl si zřejmě myslí, že ano...moje mysl si myslí, že by měl buď vyhledat lékaře nebo skoncovat s heroinem.
Co si myslíte Vy ?
10. 05. 2013 | 16:09

Viola napsal(a):

ago

ty určité podmínky jsou láska a spojení myslí. Vždyť to tu psal honolulu.
10. 05. 2013 | 16:10

aga napsal(a):

gaia

Až na to, že je to opačně - hmota je jen nosič nějaké "podstaty", stejně tak se při brainstromingu géniů může zhmotňovat inteligence. Hmota unese vše, záleží na tom, jaká idea as jakým záměrem jí použije.
10. 05. 2013 | 16:10

Sladký napsal(a):

Abrahamovská patriarchální náboženství- judaismus,křesťanství a islám- patří k nejnebezpečnějším a nejzhoubnějším lidským myšlenkovým výtvorům.Jsou živnou půdou fanatismu,intolerance a násilí.Mají na svědomí miliony životů-a to ještě není ani zdaleka konec.
10. 05. 2013 | 16:10

aga napsal(a):

Viola

Ne vždy. Zhmotňuje se, bohužel, i zlo - i to psal Honolulu.
10. 05. 2013 | 16:11

Viola napsal(a):

český maloměšťáku

nepodceňujte MartinaO, on spolupracuje s panem Janečkem a snaží se o vytváření společenství, kde by všichni positivně mysleli - vlny evoluce.
10. 05. 2013 | 16:12

aga napsal(a):

Sladký

A jste opravdu a pevně přesvědčen, že kdyby se tato náboženství zakázala, tak si ten fanatismus, intolerance a násilí nenajdou jinou živnou půdu?? To snad ne.
10. 05. 2013 | 16:13

Viola napsal(a):

aga

jistě, souhlasím, proto je třeba se vyvarovat černých myšlenek a myslet pozitivně a nemít závist a nenávist.
10. 05. 2013 | 16:13

gaia napsal(a):

moje mamoinka mi vyprávěla, že když po první světové chodili do evangelického kostela na náboženství, že tam měli na zdi napsáno

Bůh je myšlenka

Myšlení lidí může skutečně měnit svět, tomu věřím.

Myslí si to např i Yoko Ono, ta navrhovala, aby se lidé domluvili a v určitou hodinu na Johnovy narozeniny vždy měli sex. Že tolik pozitivní energie vycházející z tolika lidí, co se milují, kdyby např ve stejnou dobu se takto milovali téměř všichni obyvatelé planety starších 18 let, že by se mohlo ledasčeho dosáhnout.
Jako dosáhli oni s Johnem, když proti válce ve Větnamu protestovali v posteli.
10. 05. 2013 | 16:14

Sladký napsal(a):

Kromě jiných obrovských škod se abrahamovským náboženstvím podařilo v mysli inteligentních a kriticky uvažujcích lidí zkompromitovat nejen náboženství,ale samotný pojem Boha.
Rozum není všemocná zbraň,ale je to velmi užitečný nástroj.Není nic horšího, než vyřadit ho ze hry. SPÁNEK ROZUMU PLODÍ PŘÍŠERY.To je citát, nevím,kdo to řekl či napsal,ale je to tak.
10. 05. 2013 | 16:16

aga napsal(a):

čm

ANALOGIE to byla. Místo vařící vody tam mohlo být cokoli jiného. Klíčová slova byla "splnění určitých podmínek".
10. 05. 2013 | 16:16

Sladký napsal(a):

Aga- znám vás už hodně dlouho.Jste velmi přemýšlivý člověk s osobitými názory. Respektuji je a uvažuji o nich v podstatě pokaždé,když je zveřejníte.
Ale opravdu nechápu,kde a jak jste přišel k závěru,že bych je zakázal?!
10. 05. 2013 | 16:19

český maloměšťák napsal(a):

Viola
Nepodceňuji - naopak. Je velmi vytrvalý - ve svém " vytváření pozitivních vln evoluce". :(
Jen by si mezi jednotlivými vytvářeními " pozitivních vln" občas měl vypláchnout ústa.

Mějte se.
10. 05. 2013 | 16:19

aga napsal(a):

Viola

No, tak jednoduché to není. Vyvarovat se špatných myšlenek (tj. potlačit je) je špatně, tím jen získají na síle. Je třeba je postupně uvědoměle transformovat na dobré myšlenky - jak se to dělá je předmětem skutečného obsahu většiny velkých náboženství.
10. 05. 2013 | 16:19

Viola napsal(a):

Baba Jaga napsal(a):
"Zhmotňujete takto své vědomí kdykoliv a kdekoliv?
(Nejsem sice český maloměšťák, leč moravská babuška Jaguška, ale tohle by mě zajímalo. A co sny - také se Vám časem zhmotní? Já tomu říkám náhody."

1) náhoda neexistuje
2) není dostatek lásky na to, aby se zhmotňovalo kdykoliv a kdekoliv
3) když chci, tak se mi i sny zhmotní, ale dá to fušku :-)
10. 05. 2013 | 16:20

aga napsal(a):

Sladký

To je nedorozumění. Měl jste si jen představit, kam by se poděl ten fanatismus, kdyby byla - například - zakázána. Našel by si něco jiného - a klidně i "vědeckého".
10. 05. 2013 | 16:21

Viola napsal(a):

aga

ano, transformovat, ale nejlepší je se jim programově vyhnout.
10. 05. 2013 | 16:22

gaia napsal(a):

taková Lui Hay dokáže myšlnkami vyléčit i tělo.
Ona sama se zbavila rakoviny pozitivním myšlením a pak zbohatla na knížkách, kde psala návody jak na to.
10. 05. 2013 | 16:25

aga napsal(a):

Viola

Má zkušenost s těmi, co se programově vyhýbají špatným myšlenkám, jsou tzv. sluníčkoví lidé se sladkým úsměvem na tváři, ale plní potlačených negativních emocí, které v lepším případě vybouchnou, v horším případě se z toho sluníčka zvencnou.
10. 05. 2013 | 16:25

Jemnický napsal(a):

Reveil

Země je tady od toho, aby měl ten sníh kam padat a děti měly radost. Je snad radost dětí malým důvodem pro platnost přírodních zákonů? Jaký je vlastně důvod pro platnost přírodních zákonů. Kdo si jejich platnost vynutil a kdo ji udržuje?
Mohou být přírodní zákony bez přírody i bez zákonodárce? Kdo je zákonodárce?
10. 05. 2013 | 16:26

Jemnický napsal(a):

Sladký

Spánek rozumu plodí příšery je název grafického listu od malíře Františka Goy.
10. 05. 2013 | 16:30

Sladký napsal(a):

Jemnický- připadám si jako Děd Vševěd,nicméně,citovat ho musím.Čichám,čichám ve vašem příspěvku ČLOVĚČINU.Tou ostatně páchnou všechna tři mnou zminovaná náboženství!
10. 05. 2013 | 16:32

Sladký napsal(a):

Jemnický- dík za cennou informaci.Patříte k lidem, s jejichž názory často nesouhlasím, nicméně mi to nebrání v to uznat,že patříte k lidem,kteří mají co říct,a o jejichž inteligenci a rozhledu ani v nejmenším nepochybuji.
10. 05. 2013 | 16:35

Sladký napsal(a):

Aga-dík za vysvětlení.Komunikace je komplikovaná záležitost.Máte nepochybně pravdu,tíhnutí k jednoduchým "pravdám" je v lidské povaze stejně neodmyslitelně,jako sklon k fanatismu,který považuji za její nejzhoubnější a nejnebezpečnější součást.
10. 05. 2013 | 16:39

Jemnický napsal(a):

Sladký
Kdo četl Dona Chichota, tak tam našel "El sueño de la razón produce monstruos"
10. 05. 2013 | 16:39

aga napsal(a):

Jemnický

Já si zase myslím, že monstra plodí rozum, pokud usne soucit.
10. 05. 2013 | 16:42

Jemnický napsal(a):

Sladký

Tady se vždy plete náboženství, ideologie a víra. Náboženství, dle Květoslava Minaříka, je způsob, jak se stát lepším. Je to jen konkrétní způsob, který by měl vycházet z živé víry. Že se stane náboženství mrtvou ideologií s prázdnými rituály, to je logický konec zapříčiněný spojením se světskou mocí.
Ve chvíli, kdy se náboženství stane institucí a tak i sluhou moci a peněz (J. Papinni peníze nazývá "ďáblovy výkaly"), stane se náboženství jen nápisem na dolarové bankovce "In God we trust". Jak případné a příkladné. Bohem se stává mamon.

Živá víra si najde i správný způsob náboženského života.
Doporučuji číst si Evangelia, přemýšlet o nich, číst i komentáře lidí, kteří o duchovních věcech něco věděli. Přebírat si to trpělivě sám v sobě.

Proč hodit ke kovaříkům a ne přímo ke KOVÁŘI.

Největšími odborníky ve věcech víry a Boha živého byli Kristus a Buddha.S pozdravem,

Jemnický
10. 05. 2013 | 16:55

Sladký napsal(a):

Jemnícký- osobní,asociace.Jiratice u Jemnice,pošta Police.V dětství jsem tam prožil mnoho nezapomenutelných okamžiků,náhled do rolnického života,takového,jaký byl (s minimálními změnami) po staletí,možná tisíciletí.Křesťanská zbožnost,modlitba k němu neodmyslitelně patřila.ˇUcty a respektu vůči těmto lidem a jejich způsobu života se už nikdy nezbavím.(Ne,že bych chtěl,chraň Bůh!).
10. 05. 2013 | 16:58

Jemnický napsal(a):

Aga
"Monstra plodí rozum, pokud usne soucit."

To je přesné. Člověk je bytost srdce a rozumu. „Jděte a naučte se, co znamená: ‚Milosrdenství chci a ne oběť‘.“ Cituje jeden Žid jiného Žida Ozeáše, aby v srdci mrtvým Židům vysvětlil slova jejich po generace nepochopeného Hospodina.

Jemnický
10. 05. 2013 | 17:02

Sladký napsal(a):

Jemnický- Evangelia samozřejmě čtu a přemýšlím o nich, ostatně to platí o celé Bibli.Se Starým zákonem mám ale velmi těžké problémy. Je plný moudrostí,ale i vyslovených protimluvů až totálních nesmyslů, a nebudu se zdráhat,a napíšu to natvrdo-ZHOVADILOSTÍ.Docela obstojně znám i Bhagavadgítu,Upanišady,Tao te ting a spoustu dalších významných nábožesnských spisů.Religionistika patří k mým největším zájmům,možná je vůbec zájmem největším. Rád s Vámi při vhodnější příležitosti podebatuji, momentálně musím končit.Dík za debatu!
10. 05. 2013 | 17:05

Sladký napsal(a):

Jemnický,ještě dodatek- Buddha a buddhismus, to byly první intelektuální zájmy probouzejícího se dospělého rozumu.Poznámky z četby mám schované dodnes,občas si je přečtu, nejčastěji se shovívavým pousmáním.Bylo mi tehdy 15,16,17.
Nad výpisy se ovšem neusmívám-příklad: !Kdo od života žádná víc,než k němu nutně potřebuje,je nepřítelem světa a narodil se pro jeho zničení." Této větě jsem uvěřil již tehdy a beze zbytku jí věřím dodnes.
A ted už opravdu na viděnou.
10. 05. 2013 | 17:11

Jana napsal(a):

Kdo dělá dobro a má rád, v tom je Bůh=láska. To je celá věda:-)
10. 05. 2013 | 17:18

xx napsal(a):

Sladký: "Kdo od života žádná víc,než k němu nutně potřebuje,je nepřítelem světa a narodil se pro jeho zničení."

To vyžaduje značnou moudrost k naplnění této myšlenky. Především si člověk musí odpovědět na obecnou otázku, "kolik je víc než nutně potřebuji". Je to tolik kolik toužím ? Nebo tolik, kolik potřebuji abych nezemřel ? Nebo tolik kolik touží společnost obecně ?

Jak jste si na tuto otázku odpověděli Vy ostatní ?
10. 05. 2013 | 17:20

Baba Jaga napsal(a):

To: Viola
Dík za vyjádření.
Napsala jste:
1) náhoda neexistuje
2) není dostatek lásky na to, aby se zhmotňovalo kdykoliv a kdekoliv
3) když chci, tak se mi i sny zhmotní, ale dá to fušku :-)

ad 1) Sice tu psávám, že co se má stát, to se stane - občas ale také zasáhne náhoda, která danou skutečnost buď uspíší nebo oddálí, možná i zcela změní. Takže náhody existují a dokonce jim lze dle mého i pomáhat - třeba vlastním úsilím.
ad 2) Zhmotňování vědomí za podpory lásky - bez komentáře.
ad 3) Vy jistě ošklivé sny nemíváte - ať se Vám tedy vždy všechny zhmotní.
10. 05. 2013 | 17:24

pardubičák napsal(a):

Vyznávám kult bzučícího okřídleného pidižvíka s kšiltovkou a skejtem, co žije v perníkové chaloupce na muší nožce. Je to víra našich předků a osvědčila se. Navíc se okřídlený pidižvík dobře zhmotňuje.
10. 05. 2013 | 17:28

Baba napsal(a):

Laiku, slovo víra pravděpodobně neodkazuje k solárním svátkům, tedy ke slunovratu, čili jang, z tohoto hlediska by slovo bůh, se středovou samohláskou, jejíž výslovnost naznačuje tvar, dech vyžadující souhláskou na konci a obouretnou iniciálou bylo spíš jinové.
10. 05. 2013 | 17:40

LUF napsal(a):

Všechno co se kdy dělo bylo "přírodní". Každý jev je důsledkem přírodních zákonů včetně lidského mozku a lidského chování. Je zbytečné uvádět co je přírodní nebo přirozené když není nic co by nebylo. (Leda v přeneseném významu to může mít smysl - ta jí má přírodní a ta vyholenu ...atp)
10. 05. 2013 | 17:42

befree napsal(a):

Jestli je ateismus taky víra, pak je nesbírání známek taky hobby.
10. 05. 2013 | 17:48

santawizard napsal(a):

Já si osobně myslím,že váš článek nepopisuje skutečnou situaci mezi atheismem a theismem.I když judeokřesťanské náboženství není jako americkoizraleský imperialismus ve skutečnosti tomu tak je.Náboženství církve a atheismus státu jsou velci kamarádi .Zakázaný je pořád jenom Lucifer.Podobně to platí i pro atheismus severní Koreje a náboženského fanatismu Iránu.I oni jsou kamarádi zakazují Lucifera.
To znamená ,že se hlava a pata světa chce válčit sama se sebou ve jménu Boha a dialektického materialismu.Jediná záchrana tohoto celosvětového napětí zbídačeného hospodářskou krizi by byla ,kdyby do světa přišel "ďábel" a chtěl zachránit svět před 3.světovou válkou.I když je toto paradox,ďábel nechce žádnou válečnou sekeru.On chce dýmku míru.On chce čajové ceremonie,kávové rituály,tabákové mági,opiové faráře ,marijuána gury a hospodské kaplany.Nakonec on samotný ďábel který je úhlavní nepřítel atheistů a náboženských fanatiků říká,že drogy jsou proti zbraním jako kurvy jsou proti pasákům.Takže nakonec to budou samotné čarodějnice ,které vyhlásí válku mužům ,jak proti americkoizraelskému imperialismu ,tak proti celosvětovému terrorismu.Ha,ha,ha.
10. 05. 2013 | 17:51

santawizard napsal(a):

Další možnost by byla že tento "dábel" by byl de fakto samotný Ježíš Kristus.Protože češi jsou normalizovaní dialektičtí materialisti a rození bohémové jako zemský ráj to napohled,.tak by tomu rozumněli ze všech nejvíce.
10. 05. 2013 | 18:09

PK napsal(a):

Bůh existuje a je popsán v Bibli.Myslím,že informací o něm-detailů-je tam až,až.No a když si to dá vnímavý člověk dohromady se svými dlouholetými životními zkušenostmi a dalšími poznatky tak není co řešit.Bohužel temné síly působící na zemi dělají vše proto aby co nejvíc lidí k Bohu cestu nenašlo.
10. 05. 2013 | 19:18

strýc virus H3N1 nyní HxNx napsal(a):

hm, český maloměťák ...
a co primární trauma?
10. 05. 2013 | 19:20

Platan napsal(a):

"Se svým čiperným „větším výzkumem“ se zakousává s gustem do diskrepancí, které v náboženské víry obsahují. "

Autore, to vám přeložil počítač počítač z angličtiny...?
:-)
10. 05. 2013 | 20:00

Jemnický napsal(a):

Sladký

Starý Zákon je obtížný na pochopení a vyžaduje spoustu hlubokých znalostí reálií a hebrejštiny. Také je postrádám. Ale beru starozákonní texty jako svědectví o Izraelitech a jejich hledání boha. Na událostech, které potomci Abrahamovi zažili, lze vidět obecnější problémy vzniku národa, ideologie, zápasů o moc mezi světskou a kněžskou mocí, tresty, které následují po nedodržování morálky, důsledky sobectví bohatých, problémy existence malého národa mezi dvěma říšemi ....
Především je tam vidět zmrtvění víry, která se stala jen souborem prázdných rituálů a mocenským nástrojem v době před příchodem Krista. Nelze ale nevidět integrující vliv náboženství na Židy jako národ, který víra v Hospodina přenesla přes všechna úskalí dvou tisíciletí od vyhnání ze Svaté země.

Jak využít ideologie a náboženství pro založení society a vytvoření říše, to perfektně zvládnul Mohamed. Mojžíš a Mohamed byli sice zakladatelé národa a společenství, ale také to v podstatě byli lidé násilí. Mojžíš zabil v hněvu a obraně, Mohamed byl vrah několikanásobný.

Kristus a Buddha jsou mužové skutečného poznání. Víra, to je stav navozený skutečným poznáním Boha.

Kdo z nás má takové poznání a víru?

S pozdravem,

Jemnický
10. 05. 2013 | 20:04

Platan napsal(a):

"Přesně toto je úkolem filosofů: klást otázky zamlžené ignorancí nebo tabuizací."

Další perla! Tak úkolem filozofů je kladení zamlžených otázek...? Zdá se, že se vám to docela daří...
10. 05. 2013 | 20:09

Platan napsal(a):

"Proto doporučuje ze všech náboženství sestavit nabídkový seznam, v němž by si každý mohl vybírat, co se mu na tom či onom náboženství líbí nejvíc. Říká mu „Buyer´s Guide to Religions“, čili „Nabídka různých náboženství na prodej“. "

No tak dobrá, jako ukázka výplodu chorého mozku to docela stačilo... :-)
10. 05. 2013 | 20:21

v + f = s + 2 napsal(a):

přirozené je věřit v existenci FSM (Flying Spaghetti Monster).
10. 05. 2013 | 20:23

aga napsal(a):

Jemnický

".Nelze ale nevidět integrující vliv náboženství na Židy jako národ, který víra v Hospodina přenesla přes všechna úskalí dvou tisíciletí od vyhnání ze Svaté země.."

Ono je poměrně snadné a příjemné věřit Hospodinovi, který si Vás vybral za národ vyvolený a slíbil Vám vládu nad ostatními národy (bez ohledu na možné hlubší významy stmelila různé kmeny jako "židovský národ" víra chápaná spíše prvoplánově a doslova).

Kristus a Buddha to mají mnohem těžší, neslibovali nic, co by lichotilo lidské ješitnosti a slibovalo časné odměny...
10. 05. 2013 | 20:40

pamětník napsal(a):

Jemnický:
>Mohou být přírodní zákony bez přírody i bez zákonodárce?<
Bez přírody nemohou, bez zákonodárce mohou.
A jsou. Vznikají a vyvíjejí se s přírodou.
10. 05. 2013 | 20:55

pamětník napsal(a):

Jemnický:
>Náboženství, dle Květoslava Minaříka, je způsob, jak se stát lepším.<
Květoslav Minařík asi nikdy neslyšel o islámu.
10. 05. 2013 | 20:57

pamětník napsal(a):

"Jestli je ateismus taky víra, pak je nesbírání známek taky hobby."
Výborný výrok, tleskám.
10. 05. 2013 | 21:00

Jirka H. napsal(a):

v + f = s + 2:
píšete: "přirozené je věřit v existenci FSM (Flying Spaghetti Monster)..."
Nikoli. Nejprve je nutné sepsat o Létajícím špagetovém monstru knihu a pak začne existovat. Přesně dle rady pana PK...
10. 05. 2013 | 21:07

santawizard napsal(a):

Všechno záleží jestli mírové jednotky OSN půjdou nebo nepůjdou do Syrie ,jako rusové na jedné straně a američané na druhé straně.
10. 05. 2013 | 21:10

Jirka H. napsal(a):

A když už se tady autor blogu otřel o Dawkinse, tak bych připomněl citát, jednoho amerického vědce, Richardova přítele: "Pokud neexistuje náboženství, tak zlí lidé dělají zlé věci a dobří lidé dobré věci. Jen náboženství umožňuje, aby i dobří lidé dělali zlé věci..."
10. 05. 2013 | 21:12

Jemnický napsal(a):

Pamětník

Přírodní zákony se vyvíjejí s přírodou? Podle čeho tedy ta příroda funguje? Jak se podle vás vyvíjí takový zákon o zachování energie? Dnes se zachová energie více a zítra o trochu méně, pozítří se nezachová vůbec?
10. 05. 2013 | 21:21

uno napsal(a):

Velevážený pane Kuras, Vaše starosti o duchovno bych chtěl mít. Každý jedinec má nějakou filosofii a vnitřní přesvědčení a stejně jako si nejsme podobni ksichtem, nejsme si podobni svým duchovnem. Za pár desetiletí už nebude podstatný rozdíl mezi myšlením lidí a inteligentních strojů, co pak? Co si asi budou ty stroje myslet o lidech, kteří věří v náboženská dogmata, nedokázaná ničím a nedokazatelná ani v náznaku. A co na to ten Váš Bůh, budou mít stroje také svého Jesuse a papeže a kardinály a Svatou strojní Trojici? A ty inteligentní stroje se dokonce už dnes chovají stejně jako lidští věřící - vymýšlejí intriky, válečné strategie jak toho na opačné straně barikády zlikvidovat, jak rozkrádat a tunelovat účty v bankách, jak blokovat komunikaci jako rušičky Svobodné Evropy v minulosti, není to božský zázrak? Bůh se konečně dovtípil, že člověk není to pravé ořechové a dává jeho prostřednictvím přednost umělé inteligenci. Už je moc starý na to, aby mu to ještě myslelo, je to zřetelně vidět na tom, co se právě děje v ČR.
10. 05. 2013 | 21:26

MartinO napsal(a):

pamětník:

Vás to ještě furt nepřešlo?
Píšete:
"Mohou být přírodní zákony bez přírody i bez zákonodárce?
Bez přírody nemohou, bez zákonodárce mohou.
A jsou. Vznikají a vyvíjejí se s přírodou."
Můžete své tvrzení dokázat? Jako člověk přísně dbající na racionálno a vědecké postupy byste měl. Pokud to nedokážete nejedná se o nic jiného než o vaší víru na stejné úrovni průkaznosti jako že přírodní zákony dal Bůh.
Nědělejte prosím ostudu skutečným vědcům.
dále píšete:
""Jestli je ateismus taky víra, pak je nesbírání známek taky hobby."
Výborný výrok, tleskám."
Pletete si i s kolegou ateismus a agnosticismus a tleskáte nesmyslu. Ateismus na rozdíl od agnosticismu JE víra.
10. 05. 2013 | 21:28

Platan napsal(a):

MartinO napsal(a):

Pletete si i s kolegou ateismus a agnosticismus a tleskáte nesmyslu. Ateismus na rozdíl od agnosticismu JE víra.

Nesmysl! Ateismus je ABSENCE víry. Dovedete si představit víru, která by se nevztahovala k nějakému transcendentnu...? Která by od něj nic neočekávala? Co je to za hloupost?
10. 05. 2013 | 21:44

Sladký napsal(a):

Jemnický- sílu řetězu určuje jeho nejslabší článek.Na tom se jistě shodneme.Tam,kde je vědění-znalost,víra nemá co dělat.Věřit znamená prd vědět.A ty slabé články? "Nezabiješ" ale "vybijte je včetně nemluvňat jako kleté" případně "čarodějnici nenecháš naživu".Podobných chabých článků mohu uvést více,nechybí ani v Novém zákoně.
10. 05. 2013 | 22:02

v + f = s + 2 napsal(a):

Jirka H.: kniha dávno existuje
http://www.amazon.com/Gospel-Flying-Spaghetti-Monster/dp/0812976568
10. 05. 2013 | 22:18

v + f = s + 2 napsal(a):

a jsem jejím hrdým vlastníkem, jen tak, z recese.
10. 05. 2013 | 22:19

MartinO napsal(a):

Platan:

Nastudujte si prosím pojmy "ateismus" a "agnosticismus" a napište mi jak se liší ať v tom máte jasno. Pokud je atheismus jenom absence víry, tak jak se dle vás nazývá vyložené (třeba i násilné) popírání Boha. Prozradím vám že nijak jinak než ateismus. Žádný jiný výraz pro to není.

Sladký:
A co jako víte? Za 100, 200, 500 let se budou lidé vašemu dnešnímu "vědění" smát. 96% hmotnosti Vesmíru tvoří temná hmota a temná energie o jejichž podstatě vědci neví vůbec nic. Sami to říkají. Na otázku jak vznikl Vesmír máte pohádku:

Nikde (neexistoval prostor) a nikdy (neexistoval čas) se objevil prostor a čas a v tom prostoru se najednou objevila hmota která se začala organizovat až si nakonec uvědomila sama sebe. A to všechno prosím jen tak, náhodou, samo od sebe prostě. Všechno bez účelu, bez příčiny.

Toto je to vaše vědění? Vždyť je to směšnější než ten bělovousý dědeček na obláčku s fajfkou :-D
10. 05. 2013 | 22:21

Jirka H. napsal(a):

v + f = s + 2:
No to jsem nevěděl! Takže existence Gospel-Flying-Spaghetti-Monster je hotová věc! Můžeme vyrazit na bohoslužbu... :)
10. 05. 2013 | 22:23

pamětník napsal(a):

Jemnický:
>Podle čeho tedy ta příroda funguje?<
Samozřejmě půodle zákonů vyvíjejících se souběžně s ní. Jestliže jedna etapa prvních tří minut vesmíru byla fotonová, neexistovaly Kepplerovy zákony oběhu planet.
>Jak se podle vás vyvíjí takový zákon o zachování energie? <
Pokud vím, podle současných poznatků je náš vesmír natolik otevřený či neuzavřený systém, že takový zákon - aspoň v dosavadním pojetí - neexistuje.
10. 05. 2013 | 22:26

pamětník napsal(a):

MartinO:
K zákonům - viz výše.
Agnosticismus je nevíra v boha. Ateizmus není žádná víra, nýbrž věda o vzniku a vývoji náboženství v lidské společnosti.
Nepletu si nic, z nás dvou popletený jste jen Vy. Doporučuji, abyste si v tom v průběhu dalších let udělal pořádek, zatím se jevíte na takovou pro Vás náročnou úlohu příliš mladý.
10. 05. 2013 | 22:32

v + f = s + 2 napsal(a):

zákon zachování energie platí, jak se každý den přesvědčujeme v jaderné elektrárně. Zatím nikomu se nepodařilo dokázat, že zze neplatí.
10. 05. 2013 | 22:32

Pavel napsal(a):

Naprosto souhlasím s komentářem,že víra je tu proto,protože tu existuje v lidech její potřeba:Věřit v něco přesahujícího jednotlivce, něco, co mu dá větší pocit jistoty a smyslu jeho existence. Křesťanství ale jednoznačně vzniklo jako náboženství pro chudé a utiskované, které jim dalo naději na lepší život po smrti a zároveň podpořilo stávající rozdělení společnosti,neboť odmítalo změnu společenského uspořádání a posvětilo panujícím vrstvu společnosti.
10. 05. 2013 | 22:44

Sladký napsal(a):

MartinO - můžete upřesnit kdy a kde jsem napsal to, s čím polemizujete? Váš příspěvek o vás hodně vypovídá-nevím,zda jste opilý,sjetý,nebo jednoduše mentálně slabší.Jste k smíchu.Nepochybně za pár set let přestanou platit fyzikální zákony,Archimedovy poznatky či Pythagorovy věty,že?
Jste domýšlivý hlupáček,který nemá ani tušení,o čem je řeč.Vaše mentální úroveň odpovídá zhruba věku 12 let.
Jakoukoli diskusi s vámi nadále považuji za ztrátu času.Možná na vás budu reagovat až napíšete něco alespoň trochu inteligentního.Je to krajně nepravděpodobné,nicméně zázraky se dějí.
10. 05. 2013 | 22:45

Jemnický napsal(a):

Sladký

Napsal jsem, že víra vychází a poznání. Čím je dokonalejší poznání, tím silnější je víra.
Tady si stále někteří pletou víru s jakýmsi fandovstvím, členstvím v klubu nebo přináležitosti k tradici.
Odhrkat na kolenou "Credo in unum Deum, ..." neznamená, že jsem člověk živé víry.
10. 05. 2013 | 22:45

pamětník napsal(a):

Jemnický:
>Čím je dokonalejší poznání, tím silnější je víra<
Jaká víra?
Čím dokonalejší poznání, tím slabší náboždenská víra.
10. 05. 2013 | 22:49

Jemnický napsal(a):

Pamětník
Velmi špatná argumentace. Keplerovy zákony oběhu planet jsou jen důsledkem gravitačního zákona. To, že v rané fázi vesmíru neexistovaly planety neznamená, že neexistovala gravitační síla. Jaké síly zformovaly první slunce po velkém třesku plesku?

Zákon zachování energie možná neplatí v Bakalově důlní společnosti nebo v Mostecké. Ale jinak ho celkem dodržují všechny systémy a na patentovém úřadě se taky osvědčení na perpetuum mobile nedávají na počkání.
10. 05. 2013 | 23:02

Sladký napsal(a):

Jemnický- to je prapodivná logika! Jestliže něco vím,nepotřebuji tomu věřit! Jestliže vím,že X říká pravdu,není tu nic,čemu bych měl věřit.Věřit znamená nevědět.Právě naopak- čím méně víš,tím více musíš věřit.Kdysi jsem si myslel,že španělština a portugalština jsou si podobné jako čeština a slovenština.VĚŘIL jsem tomu.Dnes vím,že tomu tak není.Prostor pro víru (domněnky) zmizel.
10. 05. 2013 | 23:05

aga napsal(a):

Jemnický

"Tady si stále někteří pletou víru s jakýmsi fandovstvím, členstvím v klubu nebo přináležitosti k tradici."

Ještě spíš se většina nemůže přehoupnout přes samotné slovo "víra", zasekne se na něm a vlak přes to nejede, které v češtině implikuje "slepá víra", věření bez přemýšlení. Možná proto jsou furiantští Češi takoví ateisti. V Německu (Glaube) je to to samé, ale Němec poslouchá bez přemýšlení rád. Škoda, že jsme taky nějak nepřevzali religio = "(znovu)spojení". Pak by byly ty diskuze pro zastánce víry snadnější.
10. 05. 2013 | 23:09

Jemnický napsal(a):

Pamětník

Před usnutím si ještě ujasněte termín poznání a víra.
Potom se zamyslete nad tím, co je to minuta po velkém třesku a jak se měří čas v superhustém prostředí a hlavně jakými hodinkami ho tam budete měřit a od kdy do kdy.
Od večera do rána?
10. 05. 2013 | 23:13

Jemnický napsal(a):

Aga

Pokud napíšete "zastánce víry", pak to implikuje, že daný člověk je jen na určité názorové straně. Skutečná víra je jako skutečná láska, nepodléhá vaší vůli, nemůžete ji vypnout. Skutečná víra je dosažení jednoty s Bohem.
Ale kdo o to stojí, když je spousta všelijakých jiných klubů, kde se dá tlachat o víře a bohu.
10. 05. 2013 | 23:19

aga napsal(a):

Jemnický

Tím "zastáncem víry" v diskuzích jsem myslel třeba Vás, pane Jemnický - nebo jako co tu dnes vystupujete? Jen jsem chtěl rozvést váš 22:45.
10. 05. 2013 | 23:24

pamětník napsal(a):

Nu, pane Jemnický,
když myslíte...
Když neexistovaly Kepplerovy zákony, bylo to proto, že neexistovala gravitace v takové formě, v jaké existuje v době zformovaných hvězd a planet.
Poslední pozantky o temné hmotě a temné energii našeho vesmíru vedou k závěru, že energie ve vesmíru přibývá.
Doporučuji Vám věnovat se aktualizaci informací a poznatků, i když chápu, že je pohodlnější "duchaplně" ironizovat oponenta.
10. 05. 2013 | 23:29

v + f = s + 2 napsal(a):

pamětník: co znamená: že neexistovala gravitace v takové formě, v jaké existuje v době zformovaných hvězd a planet.
Gravitace se řídí OTR a ta platí furt bez ohledu na nějaké planety.
A energie je pořád stejně, nijak nepřibývá, to my jsme ji jen neviděli. Je to jako ložisko uhlí, nejdříve se nám zdá malé, ale čím dál víc ložisko pozorujeme, tak nacházíme další žíly. Ale vtip je v tom, že to ložisko je konečné.
10. 05. 2013 | 23:40

JAHA napsal(a):

Ad: Sladky to MartinO
Možná na vás budu reagovat až napíšete něco alespoň trochu inteligentního.Je to krajně nepravděpodobné,nicméně zázraky se dějí.

A nasleduje to MartinO(sel).

Inteligencia "par excellence". Je sa co ucit! To sa hned spozna inteligent:-).
10. 05. 2013 | 23:54

MartinO napsal(a):

pamětník:

Rozlišujte ve svých textech co jsou ověřená vědecká fakta, co jsou neověřené teorie a co jsou pouhé vaše domněnky. Mícháte všechno dohromady a takto děláte vědě a racionálnímu myšlení medvědí službu.
10. 05. 2013 | 23:59

Jemnický napsal(a):

Aga

Já nejsem zastáncem víry, protože už ani tento pojem "zastánce víry" nedává smysl. Víra není výsledkem nějakého blogu a diskuse pod ním. Víra je někdy výsledkem cesty za poznáním pravdy, snad i odměnou.

Dobrou noc,

Jemnický
11. 05. 2013 | 00:16

af napsal(a):

Chyba:
Náboženství nemůže být přírodní jev. Byla to přechodná úchylka, která v naší oblasti už skoro zmizela.
Jsem starý člověk. Mladší už nebudu, ale nevidím důvod dělat ze sebe ještě hloupějšího.
11. 05. 2013 | 00:19

pamětník napsal(a):

v + f = s + 2:
>Gravitace se řídí OTR a ta platí furt bez ohledu na nějaké planety<
"Metrický tenzor má klíčový význam v obecné teorii relativity - popisuje gravitaci jakožto geometrii zakřiveného prostoročasu."
http://astronuklfyzika.cz/Gravitace2-1.htm
11. 05. 2013 | 00:21

pamětník napsal(a):

MartinO:
>Mícháte všechno dohromady a takto děláte vědě a racionálnímu myšlení medvědí službu.<
To ovšem není ve Vašich schopnostech posoudit.
Btw.: Co kdybyste se věnoval věci a ne mé osobě? Svedl byste?
11. 05. 2013 | 00:23

MartinO napsal(a):

pamětník:

No já vám nevím. Že se přírodní zákony mění v čase, zákon zachování energie neplatí, temné energie přibývá atd. se mi zdají jako poměrně novátorské originální myšlenky. Snad je budete schopen podpořit nějakými SERIOZNIMI odkazy...
11. 05. 2013 | 00:34

pamětník napsal(a):

MartinO:
>Že se přírodní zákony mění v čase<
Evoluce.
>zákon zachování energie neplatí<
Platí v uzavřeném systému. Podle nejnovějších poznatků to vypadá, že náš vesmír není uzavřeným systémem.
>Snad je budete schopen podpořit nějakými SERIOZNIMI odkazy<
Už se stalo, dohledejte si je, anebo lépe najděte si je.
11. 05. 2013 | 00:47

Platan napsal(a):

MartinO napsal(a):
Platan:
Nastudujte si prosím pojmy "ateismus" a "agnosticismus" ...

Myslím, že tady je to zformulováno celkem srozumitelně:

Ateismus (z řeckého α, a záporná předpona + θέος, theos „bůh“), doslova život „bez Boha či bohů“, se obvykle chápe v širokém smyslu jako prostá absence víry v Boha či duchovní bytosti vůbec.[1] Může však znamenat také výslovné popření Boha nebo odmítání náboženství, a to buď tolerantní, anebo bojovné. V tomto případě se ovšem obvykle vymezuje proti určité, v dané kultuře převládající představě Boha a proti určité formě náboženství.*)

Vy se dopouštíte té chyby, že to druhé (druhořadé) považujete za podstatu ateismu (třeba jako kdybychom za postatu katolicismu považovali pronásledování hříšníků).
Kromě toho zatím asi stále nechápete, že "věřit", tj. "mít víru" znamená "věřit v něco" tj. "věřit v existenci něčeho". "Věřit v neexistenci něčeho" je protimluv, nonsens... V boha nevěřím ne proto, že bych "věřil v jeho neexistenci", ale proto, že nevidím žádné důvody, proč bych měl existenci boha předpokládat, proč bych v něj měl věřit. Pokud nevěříte v existenci hastrmana (jen pro příklad - vy možná věříte), řekl byste, že máte pevnou víru v neexistenci hastrmana?

*) http://cs.wikipedia.org/wiki/Ateismus
11. 05. 2013 | 00:48

MartinO napsal(a):

pamětník:

Co evoluce? Jaká evoluce? Biologiká evoluce? Které přírodní zákony se změnily během evoluce a jak? Nebo nějaká jiná evoluce? Nestřílíte od pasu, že?
Vypadá to že není uzavřeným systémem nebo opravdu není? Vypadat a být je zásadní rozdíl, ve vědě zvlášť. A pokud není jak to že všechny experimenty ZZE potvrzují?
No raději toho trápení necháme.

platan:

To co předvádíte je jenom hraní si se slovíčky. Když se v praxi jakéhokoli ateisty zeptám jestli věří v Boha tak odpoví bez zaváhání NE, NEVĚŘÍM. Protimluv neprotimluv. Tak jednoduché to je, platane. Když se zeptám agnostika tak odpoví NEVÍM.
11. 05. 2013 | 01:18

pamětník napsal(a):

MartinO:
Proboha, přece evoluce vesmíru.
Trápíte se jenom Vy, protože na téma nestačíte.
11. 05. 2013 | 01:52

MartinO napsal(a):

pamětník:

Na téma nestačíte, ZZE neplatí, př. zákony se mění, důkazy si najděte. Tak teda díky za "přínosnou", přísně vědeckou debatu plnou faktů. Hlavně že ve vedlejší diskusi chcete důkaz že Zeman byl opilý. To snad není pravda...
Naschle
11. 05. 2013 | 02:15

MartinO napsal(a):

"Doposud mnoho vědců diskutovalo o tom, zda se fyzikální zákony nemohou měnit v závislosti na čase či poloze ve vesmíru. „Jsme schopni prokázat, že fyzikální zákony jsou stejné v této velmi vzdálené galaxii jako u nás na Zemi,“ dodává Murphy.
Astronomové to zjistili pohledem zpět v čase na kvasar s označením B0218+367......."

http://www.astro.cz/clanek/3245

Takže pane pamětník, je to přesně tak jak jsem předpokládal. Jenom si vymýšlíte hlouposti a vydáváte je za vědecká fakta.

Definitivně naschle.
11. 05. 2013 | 02:52

veverka napsal(a):

Žádný bůh samozřejmě není.

A pokud náhodou ano,tak je to bezcharakterní sadistické prase.
11. 05. 2013 | 08:51

Census napsal(a):

Kam se hrabou agresívní ateisté (s výjimkou komunistů) na agresivní vyznavače nejrůznějších náboženství. Náboženství, jako ostatně každá jiná ideologie, slouží jen ovládání mas a zajištění profitu určité vrstvě vyvolených. I komunismus byl svého druhu náboženstvím, i když formálně "bez Boha". Řada jeho atributů byla jednoznačně religiózních.
11. 05. 2013 | 09:42

Jemnický napsal(a):

veverka
Žádná veverka samozřejmě není.
A pokud náhodou ano, tak je to miloučké vycpané zvířátko.
11. 05. 2013 | 10:08

český maloměšťák napsal(a):

I věda je ale vírou. Vědec /ateista :))/ věří, že lze určit podmínky jaké musí nastat, aby se stav A změnil ve stav B, věří dokonce i v to, že tyto podmínky a tak i procesní změny lze řídit. Mnohdy se mu dokonce podaří věc takzvaně dokázat - někdy dokonce ani nezfalšuje , respektive nepřizpůsobí podmínky esperimentů tak, aby byl výsledek skutečně využitelný všade ve vesmíru. Pokud tedy necestuje dotyčný experimentátor ve vlaku, který jede rychlostí větší než je rychlost světla nebo mu to nezakáže manželka.
Vírou se pak nejvíce vyznačují ekonomičtí vědátoři - někteří z nich pak mění své názory právě že téměř rychlostí světla...to podle toho, jak se vyvíjí skutečnost jinou dynamikou kvalitativní ale i kvantitativní ...než předpověděli, respektive v jakou původně věřili.

Z toho vyplývá, že ekonomové mají tu nejpevnější víru, jakou lze ve vesmíru najít. Neboť je neotřesitelnou z podstaty - je pevně vtištěna v povaze jejich práce. Což vám potvrdí každý, kdo kdy přišel díky jejich víře o prachy, neřku-li o rodinné majetky či o život. Ekonom totiž i tak z toho vybruslí - jako ten známý avšak dosud negnostifikovaný - a tak vlastně jakoby neexistující.... pevný bod ve vesmíru , i on těží ze stejné výhody.

Jsou však ekonomové agnostiky ?
Jak kteří - ale na Wall Street se prý koks šňupe v dost hojné míře a tak někteří ekonomové skutečně údajně vidí více jak tři strany krychle naráz. Kromě jiného tedy. :)
Ale i tak se jim někdy přihodí, že neustálým dosahováním velkých zisků se nakonec dosáhne obrovské ztráty - kupodivu i v tomto prostředí gnostiky přeexponovaném.
Nicméně pokud platí, že kráter po zrovna vybuchlé bombě - při bombardování, je úkrytem poměrně bezpečným, je záhodno jim peníze svěřit znova. To ví každý voják. Na to netřeba nějakých složitých experimentů - je to vyzkoušené, ověřené.

Ha, ha, ha....:)))

P.S. Existuje atom ve vesmíru i jinde - než pouze v učebnicích fyziky ? A kde ?
11. 05. 2013 | 10:11

Mirek napsal(a):

Bůh určitě existuje!My potřebujeme,ale řešit nyní pozemské věci!Během 20 let po Sametové revoluci vznikl z ČR velký chlív značně zakydaný hnojem!Tím myslím milionáře -zloděje korupčníky a podvodníky.K těm také patří exekutoři,kteří mají z dlužníků zlaté doly!Exekutor dlužníkovi neustále účtuje náklady na provoz exekutora!Nepochybuji,že tyto náklady jsou daleko větší než náklady na skutečný provoz exekutora.Exekutor si může náklady navýšit jak chce !Odhadoval bych,že si je navyšuje nejméně o 80% a nikdo ho nekontroluje.Který debil mu to zákonem dovolil ?Víme,že za komunismu nebyli žádní milionáři,-zloději,podvodníci a korupčníci,ani neexistovali exekutoři!Proto se mi nejpovolanější osoby na vyčištění zahnojeného chlíva jeví komunisté !Bude třeba je dostat k moci v r.2014,pokud chceme chlív vyčistit !!
11. 05. 2013 | 10:42

aga napsal(a):

Pane Jemnický

nevěřím tomu, že jste z kontextu nepochopil, o co mi šlo. Chtěl jsem zdůraznit, že ti, co diskutují na straně víry (jako Vy zde - pokud se vám tato formulace nelíbí, dosaďte si jinou, která by skutkovou podstatu vystihla podle vašeho vkusu), mají u odpůrců problém s překonáním významu, který čeština u slova "víra" implikuje. Celá tato diskuze to dokazuje. Vy jste se vložil se svým názorem, s čím si "odpůrci" víry víru pletou, já to rozvedl. Nechtěl jsem se bavit o podstatě víry, jen o problémech, na které Vy i já ve zdejší diskuzi narážíme sémanticky.

O podstatě víry bych se s vámi bavil klidně a rád, a myslím, že bychom se v mnohém shodli. Nakonec, jsme si možná trochu podobni i v tom, jakým poněkud "karatelským" způsobem svou pravdu o víře sdělujeme bezvěrcům :).
11. 05. 2013 | 11:06

Karel (taky) napsal(a):

Bůh existuje.

Ne jeden, ale mnoho.

Bůh vzniká tím, že v něj někdo uvěří.

Ve jménu vymyšlených bohů a víry v ně bylo na Zemi napácháno nejvíce svinstva.

Víra v bohy je prokletím lidstva.
11. 05. 2013 | 11:13

Štefan Kotoč napsal(a):

tématem o existenci Boha odvádí církev pozornost od podstaty její aktivit a to od komerční duchařiny, zakládající se na dogmatech o duši a o posmrtném životě. Při tom duše nemůže existovat z důvodů nemožnosti komunikace něčeho nehmotného s tělem a se světem, pak pro nemožnost pohybu ani lokalizace bez působení gravitace. Nemluvě o absenci energie nezbytné pro činnosti, které jsou jí připisované.
Rádoby vrozená religiozita proklamovaná církevníky je jejich výmyslem. Vždy existoval nemalý podíl nevěřících. Obzvláště v existenci vyšňořených andělů a chlupatých satanů, kteří jsou nedílnou součástí každého náboženství. Tato skutečnost vyvrací plky o vrozené religiozitě. Pisatel článku to jistě ví, ale přesto píše takové dezinformace v církevních zájmech.
11. 05. 2013 | 12:17

pamětník napsal(a):

MartinO:
>Takže pane pamětník, je to přesně tak jak jsem předpokládal.<
Máte o přesnosti vskutku svérázné představy. :))
Před 6 miliardami let byla hmota a časoprostor našeho vesmíru dávno vyvinutý do dnešní podoby, vesmír měl už přes polovinu dnešního stáří za sebou. Já jsem se vyjadřoval k situaci v prvních minutách existence, což je podstatný rozdíl, pro Vás zřejmě zanedbatelný, Vy přesně předpokládavši mladý muži. :))))))
11. 05. 2013 | 13:05

MartinO napsal(a):

pamětník:

Jste schopen pochopit ten článek a co z něho vyplývá? Ke dni vydání toho článku nebylo vědě nic známo o tom že by kdekoliv jinde nebo kdykoli jindy platily jiné fyzikální zákony než tady a teď. Všechny experimenty to té doby potvrzují že přírodní zákony jsou neměnné v čase a prostoru. Je jedno jestli před 6 mld let nebo v prvních minutách.
Buď dejte odkaz který vyvrátí můj a potvrdí vaše slova nebo už mlčte. O vaše domněnky vytažené odněkud z paty nestojím.
11. 05. 2013 | 13:58

Ateista napsal(a):

Pro Benjamin Kuras:

Prokazatelně lžete. Dawkins nikdy ve svých knihách a ani na přednáškách a ani na svých internetových stránkách nenaznačoval nebo dokonce nevybízel k nějaké snaze zakázat jakékoliv náboženství. To je prostě lež.
Stejně tak odporně lžete s tím, když píšete, že Dawkins argumentuje či aplikuje nějaká dogmata. To je prostě nehorázná lež. Pokud už tohle píšete, pak byste měl citovat prameny, ze kterých čerpáte. Já znám všechny knihy Dawkinse velmi dobře a rozhodně s žádnými dogmaty nepracuje, na rozdíl od jakéhokoliv náboženství, které už z principu musí být plné dogmat, zákazů, trestů, totality, protože jinak by to náboženství už ani nebylo. Trochu mi připomínáte Halíka se svou hloupou knihou Divadlo pro anděly. Halík si v této své knize postkeskl, kolik musí na sebe vzít dogmat ateista, aniž by uvedl jediné. Věřící a hloupé ovečky se s tím naprosto spokojí [...]

Druhý nesmysl, prolhaný pane autore, se vám podařil v souvislosti s americkým filosofem a evolučním biologem Danielem C. Dennettem. Kdybyste totiž alespoň otevřel knihu Boží blud od Dawkinse, pak byste rychle zjistil, že v mnohém co zde uvádít,e je Dennett a Dawkins o jednom a tomtéž.

"Možná skutečným smyslem náboženství od počátku bylo ne vystopovat existenci nadpřírodní bytosti, nýbrž samotná praxe víry, která člověka trénuje v určité sebekázni, ohleduplnosti a tvořivosti." To je nějaký žert? Možná praxe nějaké ryze osobní víry může toto splňovat, určitě ne však víra propagovaná jakýmkoliv náboženstvím.

Viola:

"Samozřejmě, že toužit po sebezlepšování a zlepšování společnosti je to pravé o co náboženství usiluje." Proto musí katolická církev dostat takové stamiliardové dary z našich peněz a hned bude ta naše česká společnost lepší. :) Považujete za zlepšování společnosti zákaz používání kondomů ve světě? V Africe se vašim bratrům a sestrám v Kristu podařilo tímhle zákazem nakazit už desítky milionů lidí, ale nejen v Africe, ale i jinde ve světě na všech kontinentech.
"Náboženství by nemělo být agresivní, protože agrese není to, co by nás dělalo lepší." To jste napsala moc hezky, Violo. Já k tomu ještě dodám, že v katechismu katolické církve (to je pro věřící a aktivní ovečky taková ta známá kniha stejného názvu v modrém přebalu) se hned v úvodu píše, že na tom, zda budete věřící katolík, závisí váš věčný život. Jeden papež, jedna církev, jeden kříž a život věčný je hned o něco blíž. Samozřejmě taky dodržovat všechna dogmata, podporovat katolíky nejen finančně, ale i morálně, šířit víru s láskou - jak nebudeš jako my, skončíš v pekle [...]
"čím to je, že když na procházce na někoho myslíte, tak jej potkáte. To je zhmotnění vědomí" Zajímavá teorie, Violo. Nobelova cena za fyziku se k vám rychle blíží :)

Michal Macek:

Píšete:
"PS: a jestli se mame dohadovat jestli buh je nebo ne tak by mozna pred tim bylo lepsi si ho definovat ne?"
On se totiž nikdo na té definici nedohodl a dohodnout nedokázal. Věřící i představitelé jednotlivých naboženství mají odlišné názory, což jen vypovídá o nevěrohodnosti jakéhokoliv náboženství. Katolická církev ve svém katechismu říká, že Bůj je Duch. Už ale nevysvětluje, co přesně by měl ten duch být... Každopádně dále tvrdí, že Bůh je všemohoucí, vševědoucí, milující, také dokonalá nehmotná bytost, láska. Bůh nás tak moc miluje, že občas vezme rodičům malé dítě, protože při své všemohocnosti a vševědoucnosti bezchybně usoudí, že tomu kterému konkrétnímu dítěti bude lépe u Něho.
11. 05. 2013 | 13:59

Ateista napsal(a):

veverka napsal(a):

"Žádný bůh samozřejmě není.

A pokud náhodou ano,tak je to bezcharakterní sadistické prase. "
Naprosto s vámi souhlasím a k tomuto závěru musí dojít každý slušný a rozumně uvažující člověk.

Karel (taky):
"Bůh existuje.

Ne jeden, ale mnoho.

Bůh vzniká tím, že v něj někdo uvěří.

Ve jménu vymyšlených bohů a víry v ně bylo na Zemi napácháno nejvíce svinstva.

Víra v bohy je prokletím lidstva. "

Přesně tak to je!
11. 05. 2013 | 14:15

Ateista napsal(a):

Jemnický:

Píšete: "Víra je někdy výsledkem cesty za poznáním pravdy, snad i odměnou. "

Myslíte to opravdu vážně? Víra je iracionální přijmutí množiny nějakých dogmat, víra je prostě slepé uvěření něčemu, co není prokázané a opravdu netuším, jak by toto mohlo vést k pravdě.
11. 05. 2013 | 14:20

pamětník napsal(a):

MartinO:
Nezlobte se, ale Vaše žvanění už je jenom žvanění, a navíc osobní. Jste mladý floutek, který h...o ví a totéž kecá.
Jestli nejste schopen pochopit rozdíl ve stáří vesmíru o cca 8 miliard let, jak se můžete domnívat, že jste schopen diskutovat o situaci kdy vesmír se skládal jenom z fotonů a byl podstatně menší a teplejší? Naše dalekohledy tak daleko nedohlédnou už jenom proto, že to světlo i v důsledku rozpínání vesmíru od nás se vzdaluje nadsvětelnou rychlostí.
Už s Vámi nebudu marnit čas, dovzdělejte se a pak se můžete vrátit.
11. 05. 2013 | 14:43

MartinO napsal(a):

pamětník:

Takže dalekohledy vědců nedohlédnou ale pamětník dohlédne. Vědci nejsou schopni najít ve Vesmíru ŽÁDNÉ místo v prostoru a čase kde platí jiné zákony, ale pamětník ano. Netušil jsem že jste až takový pamětník že si pamatujete první minuty vesmíru. Takže žádný odkaz, důkaz, nic. Kromě výmyslů, žvanění a pokusů o zesměšnění ostatních. Diskusní odpad prostě.

To, že někdy dřív nebyly podmínky aby se některé zákony mohly projevit neznamená, že se ty zákony jakkoli mění a vyvíjí, vznikají a zanikají.

Myslím, že každý čtenář si už tady udělal dostatečně jasno co jste zač a jak je to s vaší údajnou odborností...
11. 05. 2013 | 15:05

ilko napsal(a):

Kolik jevů, které lidstvo toužilo pochopit, bylo původně vysvětlováno na základě náboženských představ a nyní je věda dokázala nejenom pochopit, ale i využít. Nepřeberné mnořství.

Kolik jevů bylo původně vysvětlováno vědecky a později na základě náboženských představ? Žádná.
11. 05. 2013 | 15:15

pamětník napsal(a):

MartinO:
Vy jste ještě neslyšel nic o vědeckých hypotézách matematicky vypočtených a oprávněně předpokládaných? Naposledy se to týkalo detekce Higgsova bosonu.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Higgs%C5%AFv_boson
11. 05. 2013 | 15:25

pamětník napsal(a):

A samozřejmě osobní urážky nesmějí chybět. MartineO, pokud v takovém hulvátství budete pokračovat, hlouposti se nezbavíte.
11. 05. 2013 | 15:27

santawizard napsal(a):

Víra bez lásky nemá cenu a zákon bet rozumu nemá smysl:

1)Tady nejde jenom o vědění, ale i o víru.Rozumíte nebo nerozumíte ?Věříte nebo nevěříte ?.Není moudré vysvětlovat nebo se snažit něco pochopit ,když je to více méně taky otázka víry nebo nevíry.Jestli předem nerozumíte a nevěříte co se tady píše a zároveň nechcete to nějak blížeji specifikovat ,v co konktrétně nevěříte a čemu konkrétně nerozumíte ,tak diskuze stagnovala

2)Tady nejde jenom o víru , ale i o vědění.Rozumíte nebo nerozumíte?Věříte nebo nevěříte ?.Není moudré věřit nebo chtít aby vám někdo věřil ,když je to více méně otázka vědění .Jestli předem nerozumíte a nevěříte co se tady píše a zároveň nechcete to nějak blížeji specifikovat ,v co konktrétně nevěříte a čemu konkrétně nerozumíte ,tak diskuze stagnovala
11. 05. 2013 | 15:42

MartinO napsal(a):

pamětník:

NIKDO OD VÁS NECHCE ODKAZ NA HIGGSUV BOSON ALE NA DUKAZ VAŠEHO TVRZENÍ, ŽE PŘÍRODNÍ ZÁKONY SE MĚNÍ V ČASE. NIC VÍC!!!

Nevím jak to už jasněji napsat. Pokud takový důkaz nemáte, jako že zřejmě, ne tak už neotravujte.
11. 05. 2013 | 15:46

Zdeněk Brom napsal(a):

O složitých fyzikálních problémech se tu debatuje na základě odkazů na Wikipedii. I studenti na SOČ ztrácí body, pokud uvádějí wiki jako použitou literaturu.
11. 05. 2013 | 15:55

pamětník napsal(a):

MartinO:
Nejste schopen sledovat diskuzi. Snažil jsem se Vám vysvětlit, že takový důkaz podat nelze z fyzikálních důvodů. Fotony z ranné fáze vesmíru prostě k nám nedoletí a tedy z této doby nelze vesmír vidět, nicméně vědeckými hypotézami byly parametry prokázány. Higgsův boson byl posledním případem experimentálního důkazu teoreticky předpokládané částice z prvních fází vesmíru.
Naopak platnost Kepplerových zákonů v oné fázi předpokládat nelze.
Já snad obdržím svatozář za trpělivost.
11. 05. 2013 | 16:24

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom
jako správný učitel považuje všechny zdejší diskutéry za žáky.
Normální člověk ví, že tady škola není, tady se neboduje, tady se neargumentuje vědeckými metodami, tady není ani SOČ, tady normální lidé diskutují o svých názorech víceméně podloženými realitou, argumenty víceméně pravdivými z nekádrovaných zdrojů.
Prostě tady nejsme školometi, pane učiteli, tak laskavě upusťte od svého zvyku peskování.
11. 05. 2013 | 16:29

pamětník napsal(a):

Hnidopišského.
11. 05. 2013 | 16:31

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Jinými slovy - žádný důkaz svého tvrzení jste opět nepodal.
11. 05. 2013 | 16:39

pamětník napsal(a):

Pane učiteli, lhát se nemá.

Studenti ve škole oponovat si netroufnou, já však už dávno nejsem student. :)
11. 05. 2013 | 16:52

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Lhát se skutečně nemá. Tak proč lžete? Studenti žáci oponují běžně.

Nic to ale nemění na tom, že jste nepodal žádáný důkaz.
11. 05. 2013 | 16:55

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
Takže podle Vás Kepplerovy gravitační zákony platily již v raných fázích vývoje vesmíru skládajícího se pouze ze základních částic?
11. 05. 2013 | 16:59

pamětník napsal(a):

A jinak bych si vyprosil, aby učitel, který lže, oponenta nazýval lhářem. Pane Brome, Vy jste nejen neseriózní člověk, ale i nactiutrhač.
11. 05. 2013 | 17:01

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Spolu s MartinemO po Vás jen žádáme důkaz Vašeho původního tvrzení.

S tím lhaním jste si začal Vy. Pokud chcete slušnost. musíte sám být slušný.
11. 05. 2013 | 17:04

pamětník napsal(a):

Už v 11. 05. 2013 | 16:24 jsem opakovaně tvrdil, že v rané fázi vesmíru neexistovaly Kepplerovy zákony, čemuž už dříve MartinO se snažil oponovat. Jestli to pro Vás není důkaz vývoje zákonů vesmíru, potom seriózní diskuze není možná. Podle mého je to Váš případ.
S žádným lhaním jsem nezačal, ale s Vámi je to marné.

Vesmír se tehdy řídil zákony kvantovými.
11. 05. 2013 | 17:33

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Jistě Vám nebude dělat problém ty kvantové zákony zde uvést.
11. 05. 2013 | 17:46

pamětník napsal(a):

Nedělalo by, ale průměrně inteligentnímu člověku stačí odkaz, ti více inteligentní si je umějí nají sami.
http://www.gymkren.cz/download/ucebni-texty/fyzika/f28.pdf
Vaše provokování už nudí.
11. 05. 2013 | 17:57

Josef napsal(a):

Připomenu slova dr. Grygara: "Všichni řeší, co bylo zlomek sekundy po Velkém třesku. Nikdo z nich ale neřekne, kde se vzal sám Velký třesk a co bylo před ním."
Proti argumentu "Nikdo nedokázal, že bůh existuje" stojí přinejmenším stejný argument "Nikdo nedokázal, že Bůh neexistuje." Oba názory mají stejný nárok na život.
11. 05. 2013 | 18:06

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Hezké. Nicméně se tam nepíše o těch zákonech, kterými se řídil raný vesmír. A o kterých se zmiňujete.
11. 05. 2013 | 18:07

cerni napsal(a):

Pamětník kontra Brom: "Žádná autorita není tak vysoká, abychom o ní nemohli pochybovat", to nám občas říkával Doc. Nechvíle, když přednášel astronomii. Domnívám se, že není v podstatě problém. Stačí si uvědomit: existuje Teorie relativity, její důsledky jsou potvrzeny bez výjimky a nenašel se nikdo, kdo by vymyslel něco dokonalejšího. Tedy dané problémy řeší jediná dostupná teorie. Pokud jde o fáze vzniku Vesmíru, je situace jiná. Jedno a totéž je vysvětlováno stovkami různých teorií, nikoho nezajímá, odkud se vzala např. energie pro vznik inflačního Vesmíru, pokud k nějaké inflaci vůbec došlo. Velký počet teorií a tisíce si protiřečících názorů signalizují, že o počátku Vesmíru vlastně moc nevíme. Tak Diskuse o tom, zda platily, či neplatily Keplerovyzákony patří do té kategorie protiřečících si názorů, bez solidního důkazu nemá smysl je diskutovat. Nevíme, co bylo před tím, než se oddělilo záření od hmoty, to co můžeme jako první "vidět" je reliktní zíření, jak vypadal vlastní Big Bang se zase jen dohadujeme. Ale situace se může změnit. Po reliktním záření a jeho úniku nastalo období temného Vesmíru, co se tehdy dělo prozatím nevíme, nevidíme. Ale vodík za každé situace vysílá záření na lambda = 21 cm a tedy i v době vesmírného temna. Až bude postaven dostatečně rozsáhlý a citlivý systém antén, které budou moci přijímat velmi slabé signály lambda asi 2 metry (vliv rudého posuvu na lambda = 21 cm), tak se zcela určitě dovíme, jak to bylo vlastně se vznikem prvních galaxií. Je možné, že se potvrdí zcela odlišný názor Ambarcumjana, že prvotní byla kompaktní látka (něco jako černé díry),která se rozpadala a tvořila jádra kvasarů. Jedině tvrzení, že svět byl stvořen z ničeho a proto nestí za nic stojí za zamyšlení. Nemějte mě za zlé, že se mezi vás pletu, nic ve zlém.
11. 05. 2013 | 18:17

Zdeněk Brom napsal(a):

cerni:

Díky. Plně s Vámi souhlasím - v podstatě o tomto raném vesmíru nevíme nic moc. Proto jsem naléhal, co vypadne z pamětníka, který tvrdil, že to ví.
11. 05. 2013 | 18:22

Ateista napsal(a):

Josef:

Píšete: "Připomenu slova dr. Grygara: "Všichni řeší, co bylo zlomek sekundy po Velkém třesku. Nikdo z nich ale neřekne, kde se vzal sám Velký třesk a co bylo před ním." "

Tohle už dávno neplatí a teoretičtí fyzikové se tím zcela vážně a korektně zabývají dlouhou dobu. Odpovědi najdete v teorii strun, resp. v M - teorii. Doporučuji jako lehký úvod do této problematiky pro veřejnost knihu s názvem Hyperprostor.

Dále uvádíte: "Proti argumentu "Nikdo nedokázal, že bůh existuje" stojí přinejmenším stejný argument "Nikdo nedokázal, že Bůh neexistuje." Oba názory mají stejný nárok na život. "
To není tak docela pravda, ve vědě se tohle neuplatňuje a ani uplatňovat nemůže. Navíc toho "boha" jak so ho představuje třeba křesťanství, tak právě toho boha lze vědecky vyvrátit a bylo tak již učiněno. Samozřejmě pokud se od tohoto odprostíme, pak lze boha velmi zobecnit a velmi neurčitě formulovat do něčeho "mimo nás" a to samozřejmě nejde potvrdit a ani vyvrátit.

Dr. J. Grygar má rád Velký třesk, rád tvrdí, že nikdo neví a nikdo se nemůže dozvědět, kde se vzal nebo co bylo před ním. Snaží se vytvořit takové informační embagro.
Není to pravda a v tomhle ohledu je značně ovlivněn svou vírou, která mu bere v tomto směru racionální přístup. Velký třesk mají rádi věřící, protože jim "nahrává" na toho Boha.

J. Grygar si značně protiřečí i ve své knize Věda a víra.
11. 05. 2013 | 18:22

Platan napsal(a):

Pokud vím, tak s působením přírodních zákonů nemají vědci problém od velmi krátké doby po velkém třesku (je to asi 1/10 (s exponentem -20) sec. po BB -tak nějak...). Co se dělo před toto dobou je ale směrem do minulosti stále nejasnější, takže odhadování procesů probíhajících dříve než 1/10(s exponentem -40)sec. po BB je už čiré sci-fi. Takhle nějak jsem to pobral z přednášky Petra Kulhánka (kdo se o tyto věci zajímá, měl by Kulhánka znát).

Hawking napsal v knize "Origin of the Universe" vydané v r.1988 toto:

At this time, which is called the Big Bang, the density of the universe, and the curvature of spacetime, would have been infinite. Under such conditions, all the known laws of science would break down.

Ve své novější knize "The Grand Design" z r. 2010 Hawking říká:

Because there is a law such as gravity, the universe can and will create itself from nothing.

Takže jakoby zde naznačoval, že nyní už nemá s platností přírodních zákonů při vzniku vesmíru takový problém jako měl v r.1988... Tu knihu mám, ale ještě jsem ji nestačil celou přečíst (o pochopení nemluvě... :-). Nicméně je jasné, že ani v této knize nejsou nějaké "definitivní pravdy" a že nás ještě čekají mnohá překvapení...
11. 05. 2013 | 18:48

pamětník napsal(a):

Zdeněk Brom:
>Proto jsem naléhal, co vypadne z pamětníka, který tvrdil, že to ví.<
Netvrdil. Lžete.
11. 05. 2013 | 18:53

pamětník napsal(a):

cerni:
Díky za vstup.
11. 05. 2013 | 18:54

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Napsal jste jasně, že v raném vesmíru vládly kvantové zákony. Ale to je jenom spekulace.
11. 05. 2013 | 18:58

Ateista napsal(a):

Platan:

Ano, to je jistě pravda, ať už je to jak chce, tak v oblasti poznávání vesmíru na nás čeká mnoho velkých objevů a záhad.
11. 05. 2013 | 19:08

befree napsal(a):

Existuje peklo? Je endotermické či exotermické? Je v něm JPII a Michael Jackson?
http://www.landoverbaptist.org/sermons/pope.html
11. 05. 2013 | 19:15

Platan napsal(a):

Zdeněk Brom napsal(a):
pamětník:
Napsal jste jasně, že v raném vesmíru vládly kvantové zákony. Ale to je jenom spekulace.

Nechci dělat chytrého, ale myslím si, že i pro trochu poučeného laika (jako jsem např. já) jasně vyplývá, že pokud:

"Celý raný vesmír byl v plazmatickém skupenství. V období, kdy ve vesmíru ještě neexistovala látka složená z neutronů a protonů, můžeme hovořit o tzv. kvarkovém-gluonovém plazmatu, které bylo složené z kvarků a gluonů ‎[2]." *)

musel se takový vesmír nutně řídit právě podle kvantových zákonů.

*) Petr Kulhánek: Tokamaky a vesmír
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.materialy21.cz%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F12%2FTokamaky-a-vesmir-ukazka-pro-WWW-MAT21.docx&ei=FYyOUd2aC4fWtAaxwIHADA&usg=AFQjCNGxuFS4Pp-Pmy14TI2bxN-ktnYxkA&sig2=ZR9ly-6DqjX4hbQsTJjD_Q&bvm=bv.46340616,d.Yms&cad=rja
11. 05. 2013 | 20:44

Zdeněk Brom napsal(a):

Platan:

Je to jedna z mnoha možných teorií.
11. 05. 2013 | 21:08

pamětník napsal(a):

Platan:
Samozřejmě jsem čerpal z údajů různých fyziků, které jsem v minulosti zběžně přečetl, ale pan učitel rozhodl, že jsou to jenom spekulace, tak to tak musí být.
Škoda slov ztratit s takovým....
11. 05. 2013 | 21:13

pamětník napsal(a):

Platan:
Je zřejmé, ať už různí školometi popichují, jak umějí, že v raném vesmíru panovaly jiné podmínky a zákony, než dnes. O tom byl spor, jakýsi mladík to popíral.
11. 05. 2013 | 21:18

Zdeněk Brom napsal(a):

pamětník:

Kupodivu se v tom shoduji s cerni. Možná, že když nebude číst zběžně, ale podrobně studovat ...
11. 05. 2013 | 21:25

cerni napsal(a):

To Platan: prozatím co víme s jistotou je, že v plasmatickém stavu je téměř celý současný vesmír a nelze vyloučit, že takový stav byl i na počátku, je to velmi pravděpodobné. Ještě je tady jedna velká záhada: vesmír je proto tak různorodý a dynamický systém, že spočívá na nesmírném počtu opakujících se dějů (například pohyb fotonu, který při rychlosti světla nezná pojem času a pokud do něčeho nenarazí, je téměř nesmrtelný). Tak se vkrádá myšlenka, zda vesmír na jedno použití se tomu nepříčí, pochopitelnější se zdá úvaha, že i vesmír jako entita se stále opakuje od zrodu až po zánik. Mám pocit, že když se vesmír dostal do komprimovaného stavu před Big Bangem, tak se do něj musel dostat z důvodu, že má lehce nadkritickou hmotnost, jinak by se do toho stavu těžko dostal, snad jen s tou "Boží pomocí", ale věda na zázraky nevěří. Ale nesmírně mě těší, kolik lidí je ochotno se nad věcmi, které jsou nad nimi zamýšlet a sdílet své myšlenky s jinými. Bez toho by asi pokrok vůbec neexistoval. To, co jsem právě napsal míním jako příspěvek k diskusi, ne jako nějaké poučování Vás a ostatních. Narodil jsem se pár let poté, co Hubble objevil rudý posuv a stále toho ještě vím moc málo, abych mohl dělat nějaké definitivní závěry, jak to vlastně všechno bylo a vzniklo. To vědomí, že se na to musí přijít mě drží při životě a tak mě zaměstnává, že nemám čas umřít. Mějte se!
11. 05. 2013 | 21:40

Platan napsal(a):

Zdeněk Brom:
Je to teorie, která je ovšem podporováná řadou objevů *):

1929 – objev expanze Vesmíru
1965 – objev reliktního záření
1992 – objev fluktuací reliktního záření
1998 – objev zrychlené expanze
2000 – kvarkové-gluonové plazma.V Evropském středisku jadernéhovýzkumu CERN se podařilo v roce 2000 připravit látku ve stavu, v jakém se ve Vesmíru nacházela pouhých 10 mikrosekund po jeho vzniku.

Pokud ale máte pochybnosti, můžete se zkusit obrátit přímo na Kulhánka. Řekněte mu, že jste učitel dějepisu(?), a že vám jeho názory připadají jen jako pouhé spekulace... :-)

*)http://www.aldebaran.cz/download/Kosmologie.pdf
11. 05. 2013 | 21:41

Zdeněk Brom napsal(a):

Platan:

V tomto případě jsem nepsal o spekulaci, ale o teorii. Netrofám si rozhodovat o její platnosti. Pouze píšu - možná to tak bylo.
11. 05. 2013 | 21:51

MartinO napsal(a):

Pamětník:

Ne, o tom nebyl spor. Spor byl o vašem tvrzení že přírodní zákony vznikají a zanikají, vyvíjejí se a mění v průběhu času.
Pokud chcete lhát tak už si mě laskavě neberte do úst.

Už jsem vám psal, že to, že se některé zákony díky podmínkám nemají možnost projevit, tak to neznamená že neexistují a neplatí. Keplerovy zákony o kterých hloupě tvrdíte, že v prvních minutách Vesmíru neexistovaly se díky podmínká pouze neprojevovaly.
Další vaše tvrzení že zákon zachování energie dnes už neplatí jste také ani náznakem nedoložil.

To píšu především pánům Platanovi a cerni a by věděli kde je původní jádro sporu a co jste tu naplácal a nenechali se zmanipulovat tam kde se spor teď snažíte překroutit.
11. 05. 2013 | 22:31

Jemnický napsal(a):

Pamětník

Jestli pak vy nejste z báňské university?
Podle vaší "pamětnické logiky" v prázdné krabici od bot neplatí Ohmův zákon, protože v prázdné krabici od bot není žádný vodič ani zdroj elektrického napětí a také tam neteče žádný proud.

Pokud hvězda nemá planety, tak podle vás neplatí Keplerovy zákony, začnou platit, až nějakou planetu získá. Prostě někde ve vesmíru zákony platí a někde ne. Jako v naší zemi.

Pár sekund po velkém třesku ve vaší kebuli se začnou dít věci. Budete platit za filosofa, ale tak akorát možná v kavárně kafe.
11. 05. 2013 | 22:40

Platan napsal(a):

Zdeněk Brom:

Jenomže pokud považujete možnost působení zákonitostí kvantové fyziky v raném období vesmíru za (pouze) spekulativní, posouváte tím do polohy pouhé spekulace celou teorii (což ale, jak sám naznačujete nechcete...).
Nicméně si dovoluji navrhnout: Zanechme sporů. Při hledání argumentů k této diskusi jsem mašel tolik zajímavých zdrojů, že je mi líto věnovat další čas prezentování svých "nedokonalých" názorů... Doporučuji všem poslechnout si nějaké přednášky Petra Kulhánka *)

*) třeba tady:
http://www.avc-cvut.cz/hledat/ (Hledat v archivu: Kulhánek)
11. 05. 2013 | 22:41

Zdeněk Brom napsal(a):

Platan:

Jsme na tom stejně. Hodně času trávím se studentem matfyzu, kterého to téma velmi zajímá. Má hodně zajímavých informací. Osobně se nejvíce zajímám o paralelní vesmíry a struny.

Za odkaz díky. Beru to jako zisk této debaty.
11. 05. 2013 | 22:45

Jemnický napsal(a):

Platan a Zdeněk Brom

problém velkého třískání je v tom, že nelze určit, kde k němu došlo a kdo ho zaznamenal, když dokola kolem nic nebylo. Kdo byl ten někdo, který to pozoroval a jaké hodinky měl na ruce. A viděl vůbec pořádně na ciferník. Možná těch pozorovatelů bylo více, komu pak věřit.

Bůh rozevřel svou dlaň a na ní ležela malá černá kulička, kterou upustil do prázdnoty. Tady alespoň vím, kde k tomu došlo - v Boží dlani.
11. 05. 2013 | 23:08

Platan napsal(a):

Ještě k samotné otázce možnosti změny (vývoje) přírodních zákonů...
Nedalo mi to a trochu jsem si "zagooglil". Nejdříve jsem našel několik zcela kategorických NE! "Přírodní zákony se měnit nemohou,jinak by to nebyly zákony!" Nicméně asi na pátý pokus jsem natrefil na tohle:

There is no principle of physics that says physical laws or constants have to be the same everywhere and always. This could drive you a bit mad. How can you possibly do science if the rules keep changing? But if you are a scientist, you have to face up to that possibility – and you have a responsibility to check out if it is true.

"Není žádný takový fyzikální princip, který by říkal, že fyzikální zákony nebo konstanty musí být vždy a všude stále stejné..."

Nenapsal to vědec, nýbrž spisovatel píšící o vědě Philip Ball, ale asi žádný hlupák, v roce 2005 obdržel "Cenu za vědeckou knihu" za knihu "Critical Mass". Také už jen to, že jsem jeho článek "Can the laws of physics change?" našel na webu BBC, mě varuje před pokušením mávnout nad tím rukou jako nad zřejmou hloupostí... Takže to bude chtít ještě si trochu pohledat...

http://www.bbc.com/future/story/20120329-can-the-laws-of-physics-change/1
11. 05. 2013 | 23:42

Ateista napsal(a):

Na www.aldebaran.cz je odkaz na fyzikální čtvrtky, kde je možno k těmto tématům též něco najít.
Jemnický:

"Bůh rozevřel svou dlaň a na ní ležela malá černá kulička, kterou upustil do prázdnoty. Tady alespoň vím, kde k tomu došlo - v Boží dlani. "

Jsem přesvědčem o tom, že to úplně vážně někdy nemyslíte s některými svými výroky.
12. 05. 2013 | 00:04

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....zda existovaly, nebo neexistovaly Keplerovy zákony v rané fázi vesmíru....no,....Johannes Kepler se narodil 27.12.1571,....tak existovaly,...nebo neexistovaly,...toť ta otázka logiky .

Pak se nabízí otázka, kdy začala raná fáze vesníru,....a zda už je ukončená, nebo trvá,.....a je li ukončená a už netrvá, ... tak jaká je teď fáze,.....

Víte, jak se ty teorie o vzniku vesmíru mění,....a jak se za nový pohled na vesmír trestlo,..... psát si můžete co chcete, na netu vás neupálí,....jen se navzájem dopalujete.

1. Keplerův zákon. Planety obíhají po eliptických drahách kolem Slunce, které je ve společném ohnisku elips.

2. Plochy opsané průvodičem planety, což je spojnice Slunce a planety, za stejnou dobu jsou vždy stejné.

3. Druhé mocniny oběžných dob planet, jsou v tom samém poměru, jako třetí mocniny velkých poloos. Pozor na dvojhvězdy,

Váš spor byl velmi inspirativní, a pro někoho, jako jsem já, je vesmír modrou oblohou se sluncem nad hlavou ve dne,....a oblohou plnou hvězd v noci,.....mraky sem, mraky tam,.....provolávám sláva Vesmíru.

Do debaty nevstupuji, jen na dané téma žertuji. Tužka.
12. 05. 2013 | 00:16

Platan napsal(a):

Sláva vesmíru!
A sláva Tužce, že nám připomněla Keplerovy zákony!
:-)
12. 05. 2013 | 00:26

Jemnický napsal(a):

Ateista

Já vidím jen takové obrazy. Pokud víte, kde je boží dlaň, pak víte, kde je počátek všeho.
Někdo, aby to pochopil, musí ale brnkat na struny strun a přepočítávat kuličky kvant, třískat do hmoty v urychlovači až kápne božskou. Tak se přiznej hmoto, odkud ses vzala. Já som sa nevzala, já sa sama rodím, prázdným potůčkem do prázdna sa brodím.
Jindy zase zazpívá: Kudy, kudy cestička, pro všechna kvantíčka ... zašlo slunéčko za hory, spálilo všechny tenzory ...
a přitom tiše praví: na počátku bylo Slovo ..., ale to už většina čuchacích psů vědy pro ohlušující řev vědecko-technické revoluce neuslyší. Metoda předurčuje výsledek.

Pěknou neděli, den Boží,

Jemnický
12. 05. 2013 | 08:08

Augustýn napsal(a):

Je zarážející, kolikrát už havaroval autobus s křesťany mířícími do nějakého poutního místa. Nebo tuhle - blesk uhodil do hostů katolické slavnosti v Německu. Před měsícem zase bylo několik mrtvých na náboženské slavnosti v Mexiku... Bůh ty opičárny nemá rád. Nebo není.
12. 05. 2013 | 08:20

Jemnický napsal(a):

Augustýn

Myslíte, že šoférem toho autobusu byl sám Hospodin? Že by šoféroval pod vlivem, metal blesky jako Perun řezal to hlava nehlava, když se špatně vyspí?
No to mu raději nejít do cesty.

Si Augustinus adest, sufficit ipse tibi.
12. 05. 2013 | 08:37

herolgn well napsal(a):

"Do ráje jedině satanovou prdelí." Herediarcha CČSS Jan Prcal
12. 05. 2013 | 08:44

Jemnický napsal(a):

Ateista

Když už se nám tady zjevil Augustýn, pak se hodí připomenout jeho zážitek s malým chlapcem na břehu moře.
„Dříve já přeliji moře do tohoto jezírka, nežli Ty pochopíš toto Boží tajemství.“

A jeden citát, který stojí za promyšlení:Dobrý křesťan se má stříci matematiků a všech těch, kteří dělávají prázdné předpovědi, zvláště však tehdy, když se tyto předpovědi splní.
12. 05. 2013 | 08:46

jindřich Miroslav H. napsal(a):

...a vidím tu ducha především agnosticismu a tak mě napadá Vám, těm kteří skutečně toužíte po seriózní, erudované odpovědi na otázku proč existuje zlo, nabídnout rozhovor z Vaší Bible, kde je uspokojující odpověď. Skutečnosti v ní uvedené asi mnohé vyděsí, ale pomohou nenechat se klamat zkaženými postoji a názory a vyhnou se nepřátelství k Bohu, ale naopak k jeho poznání. Jindřich Miroslav H. irismv@centrum.cz
12. 05. 2013 | 08:49

Jemnický napsal(a):

herolgn well

Šťastnou cestu!
12. 05. 2013 | 08:49

aghori napsal(a):

Tohle náboženství je mi skutečně sympatický, ale to je tím, že to náboženství není.
https://www.youtube.com/watch?v=GEpJdHS1pV0
Když něco uctívat, tak pohlavní orgány, žrádlo a rauš.
12. 05. 2013 | 08:49

Karel (taky) napsal(a):

Doporučuji http://www.i-ateismus.cz/
12. 05. 2013 | 09:01

Jemnický napsal(a):

aghori

Běžte do ... ráje s herolgn well, on ví kudy. (12. 05. 2013 | 08:44)
12. 05. 2013 | 09:04

Janul napsal(a):

Bůh už se 2000 let nikomu nezjevil, a před tím také ani jednou. Žádný. A že jich na světě je. V jakého mám věřit? Kdo mi poradí? Asi se dám na islám, zdá se mi, že jeho vyznavači jsou nejpřesvědčivější.
12. 05. 2013 | 09:46

Zdeněk Brom napsal(a):

Tužka:

:)

A aby bylo ještě veseleji, pak je třeba napsat, že tzv. Keplerovy zákony jsou jen osekaným výňatkem z jeho dvou rozsáhlejších spisů. Nevím, zda by se Kepler k nim vůbec hlásil. A to se navíc zapomíná na slavného Tycho de Brahe, jehož pozorování Kepler využíval. Sám Kepler měl totiž špatný zrak, takže nemohl sám dělat žádná přesná astronomická pozorování.

Je to jako s nebohým Newtonem, z jehož díla si vybíráme také jen to, co se nám hodí a ostatní ignorujeme. K naší škodě.
12. 05. 2013 | 10:18

Zdeněk Brom napsal(a):

Jemnický:

Pan cerni upozornil ještě na jednu věc. Je vesmír věc na jedno použití, nebo se cykly opakují? Pokud by se opakovaly, což je možné, pak by to to odpovídalo velmi starým indickým naukám, které hovoří o tomtéž. Takže nevíme kde a nevíme kolikrát.
12. 05. 2013 | 10:27

Jemnický napsal(a):

Zdeněk Brom

Jedna Boží dlaň se otevře, druhá zavře, kulička se objeví, kulička zmizí. Jak prosté. Kdy se dlaň otevře a kdy zavře, to ví jen Bůh. Kolikrát dlaň otevřel si možná ani on už nepamatuje, protože to snad ani není podstatné. Když ho přestane bavit hra s kuličkou, jde a kope do starých pařezů.

Já jdu posekat trávu.
12. 05. 2013 | 12:08

Ateista napsal(a):

Jemnický:

Pokud berete tu boží dlaň jen za takovou literární, básnickou metaforu, pak je to v pořádku, ale nehledejte v tom nic víc.

„Dříve já přeliji moře do tohoto jezírka, nežli Ty pochopíš toto Boží tajemství.“
To jsou takové výroky vedoucí k indoktrinaci slabšího nebo nedospělého jedince.

Kromě www.i-ateismus.cz je možná dobré podívat se i na stránky Občanského sdrzžení ateistů ČR. viz www.osacr.cz

Zdeněk Brom:

"Je vesmír věc na jedno použití, nebo se cykly opakují? Pokud by se opakovaly, což je možné, pak by to to odpovídalo velmi starým indickým naukám, které hovoří o tomtéž. Takže nevíme kde a nevíme kolikrát. "

Těch teorií je mnoho a zatím je není možné experimentálně ověřit. Tou velmi slibnou a mnoha fyziky studovanou teorií je právě ta M - teorie (opakující se cykly nekonečně mnoho vesmírů v hyperprostoru), avšak na druhou stranu by dle mého soudu ostatní teorie neměly být podceňovány ...
12. 05. 2013 | 12:28

Zdeněk Brom napsal(a):

Jemnický:

Posekáním trávy de facto ukončujete existenci jednoho vesmíru. Začne vznikat další.

Já nemůžu, u nás pořád prší.
12. 05. 2013 | 12:31

Ateista napsal(a):

Brom:

Napsal jste: "Je to jako s nebohým Newtonem, z jehož díla si vybíráme také jen to, co se nám hodí a ostatní ignorujeme. K naší škodě. "

Jak to myslíte?? Tomu nerozumím ....
12. 05. 2013 | 12:31

Zdeněk Brom napsal(a):

Ateista:

Souhlasím.
12. 05. 2013 | 12:32

Zdeněk Brom napsal(a):

Ateista 12. 05. 2013 | 12:31:

Cituje a rozebíráme především jeho dílo Principia. Jenže Newton napsal mnohem více spisů - náboženskžch a alchymických.
12. 05. 2013 | 12:33

cerni napsal(a):

Těší mě, že zde diskutují i ti, pro které není fyzika a její zákony totéž co česká dolní komora s hlasujícími poslanci, kteří mohou komolit a i vymýšlet nesmyslné zákony. Podstatné je, že se názory časem mění s novými poznatky a zejména novou technikou. Je ale škoda, že se mnohé důmyslné myšlenky setkají s nezájmem a odmítnutím a jsou akceptovány s velkým zpožděním. Také nesmíme zapomínat na to, že 90% vědeckých publikací zanikne a jen malý zbytek má nějaký význam pro budoucnost. Zde probíhanící spor o Keplerovy zákony mě připomíná latinsky psaný záznam akademické diskuse na Karlově učení o tom, kolik andělů se vejde na špičku jehly. Také je zajímavé, že se zvětšuje počet publikací, které pojednávají o vezdejším světě jako o provozu dostatečně fundovaného počítače - i ve vesmíru má vše na nejnižší úrovni charakter assembleru, který kvantitativně produkuje kvalitu námi vnímaného světa. Naše současné počítače také umí vytvořit virtuální svět a můžeme naprogramovat situaci, kdy v našem počítači budou virtuální bytosti žít a nebudou mít ponětí o nás a budou nás možná uctívat jako Boha.
Jak je uvedeno v jedné reklamě automobilky Toyota, ve které šimpanz říká: "Nic není nemožné".
12. 05. 2013 | 12:45

Jemnický napsal(a):

Ateista

Boží dlaň není metaforou, je v ní vše, proto tam nic víc nehledám. Kde je vše, tam ani více nelze najít.
Pokud přesahujete intelektuálně sv. Augustina, pak je mi ctí vésti tento rozhovor s tak učeným a usebraným blogerem.
Teď se shromáždili pod blogem Hořejšího ještě větší hlavy.
12. 05. 2013 | 12:54

Jemnický napsal(a):

Ateista

Chtěl jsem napsat učenci, proto to "i" ve shromáždili. Nakonec si text sám dosadil ty hlavy.
12. 05. 2013 | 12:56

Zdeněk Brom napsal(a):

cerni:

Nedávno vyšla kniha-rozhovor s M. Heideggerem Už jenom nějaký bůh nás může zachránit. Dost podstatným způsobem se v něm zamýšlí na d současnou technizací naší společnosti.
12. 05. 2013 | 12:59

Jemnický napsal(a):

Cerni

Nic není nemožné. Planeta opic.
12. 05. 2013 | 13:06

Jemnický napsal(a):

Zdeněk Brom

Než jsem se narychtoval na ukončení jednoho vesmírů sekačkou Stiga, začalo zase pršet.
U Newtona ani nepřipomínejte jeho zájem o astrologii, to by vám prof. Hořejší pěkně vyspílal.
12. 05. 2013 | 13:09

Zdeněk Brom napsal(a):

Jemnický:

To už jsem si všimnul. Jenže pak je poznání Newtonova myšlení neúplné a zavádějící.
12. 05. 2013 | 13:18

Ateista napsal(a):

Brom:

Ano, ovšem je třeba nezapomínat, že Newton trpěl patrně nějakou duševní nemocí, možná schizofrenií. Jeho další "práce" spočívala v hledání nějakých skrytých znamení nebo šifer v Bibli, v numerologii a dalších pavědách. To není opravdu potřeba studovat, není to nic, co by mohlo přinést nějaký prospěch. Newton prostě trpěl bludy, nic to sice nemění na jeho díle, které vytvořil a které je i dnes důležité, má svoje nezastupitelné místo mezi fyziky, ale zabývat se i jeho další činností je jen a pouze pošetilé. Možná nějaký historik ve své práci musí popsat i tuto tvář I. Newtona, ale to je asi tak vše.

Jemnický:

Jistě, že sv. Augustin byl velmi inteligentní člověk, ale v dnešní době je, jak se domnívám, celkem dobře překonán.
12. 05. 2013 | 13:45

Zdeněk Brom napsal(a):

Ateista:

Respektuji Váš názor na část Newtonova díla, ale mám jiný.
12. 05. 2013 | 13:52

Jemnický napsal(a):

Ateista
To vám tedy gratuluji, já jsem ho ještě nepřekonal, stejně jako toho Newtona.
12. 05. 2013 | 13:53

Ateista napsal(a):

Brom:

Můžete to více rozvést?

Jemnický:

Nepsal jsem, že jsem svým studiem a svými výsledky osobně překonal tyto dva pány a dospěl tak samostatně k dalším poznatkům, nýbrž to bylo přece napsáno tak, že v dnešní době je to již překonáno - jiní se o to zasloužili.
12. 05. 2013 | 14:25

cerni napsal(a):

Jemnický: Planeta opic je filmová fantasmagorie, která ani v náznaku neodpovídá reálným možnostem světa, v němž žijeme. Je to potrava pro ty, kterým je přemýšlet zatěžko. Když mohou počítače již dnes projevovat základy lidské inteligence, proč by nemohly s kapacitou desítek nebo set tisíc procesorů věrně simulovat lidské myšlení i emoce. Člověk má v podstatě stejnou strukturu, jen má dostatek prostředků oproti dnešním počítačům. Chápu, že to je názor jdoucí proti srsti náboženské věrouce, ale je reálnější než víra v něco, co nelze prokázat, jako je Bůh. Počítače se mohou samy zdokonalovat, rozšiřovat a reprodukovat. Těžko si představit někoho, kdo by v současnosti dokázal vyprojektovat procesor s několika miliardami komponent, ale počítače to umí. Je jen škoda, že se jejich budoucnost ztrácí v projektech a realizacích inteligentních a vysoce ničivých zbraní. Takže nic není nemožné, pokud v rámci lidské invence a nebo fantasie založené na realitě o věcech uvažujeme.
Nec fasces, nec opes, sola artis sceptra perenant - to bylo životní heslo Tycho Brahe a platí stále. Ještě bych uvedl, že lety lidských posádek i k nejbližším planetám budou vždy vysoce rizikové a v podstatě prestižně-nesmyslné. Inteligentní automaty zcela určitě lidskou posádku koncem století plnohodnotně nahradí, dokonce mají šanci přežít misi a vrátit se na Zem, u lidské posádky si tím vůbec jisti být nemůžeme..
12. 05. 2013 | 15:16

Ateista napsal(a):

cerni:

Píšete: "Když mohou počítače již dnes projevovat základy lidské inteligence, proč by nemohly s kapacitou desítek nebo set tisíc procesorů věrně simulovat lidské myšlení i emoce."

Počítač musí umět projít Turingovým testem, nejsem si jistý, zda to zvládají... Je to dosti obsáhlá problematika. Na tohle téma jsou zajímavé knihy Umělá inteligence I až VI, nakl. Academia.
12. 05. 2013 | 15:36

Zdeněk Brom napsal(a):

Ateista:

To je hodně dlouhý text.

Zkráceně. Studiem některých věcí brzy zjistíte, že věci mohou být trochu jinak, než je oficiálně připouštěno. Několikrát se o tom zmíníte a máte flastr duševní choroby. Takže potom si věci studujete někde v soukromí a dáte si pozor na to, co kde píšete nebo říkáte. Zkrátka, ty Newtonovy texty nejsou texty nemocného člověka.
12. 05. 2013 | 15:36

M. B. napsal(a):

Ateista - není nic lepšího než Newtona a další obvinit z šílenství, což je oblíbený trik ateistů, kter¨ří se holdebají svým scientismem a pak věří na blbosti typu memy. :-D
12. 05. 2013 | 15:38

Ateista napsal(a):

Brom:

To je tedy velmi odvážné tvrzení. Já v tuhle chvíli netuším, co konkrétně myslíte, kdybyste mohl uvést nějaký zásadní bod té Newtonovy "práce" mimo fyziku a matematiku a nějakým způsobem, svými slovy, ho zdůvodnit. Vy jste to napsal tak, jako ldyby existovalo nějaké celosvětové spiknutí vědců, odborníků a dalších lidí, kteří se v této sféře pohybují a snaží se něco úspěšně tajit.
Díky za odpověď.

M. B.
píšete: "Ateista - není nic lepšího než Newtona a další obvinit z šílenství, což je oblíbený trik ateistů, kter¨ří se holdebají svým scientismem a pak věří na blbosti typu memy. :-D "

To jsou ale hloupé, nesmyslné a nepravdivé argumenty, řekl bych až značně křečovité. Především ateista už z toho samotného názvu nemůže ohánět "scientismem". Netuším, kde jste k tomu přišel, jen se spíš křečovitě snažíte dát nám ateistům nějakou nálepku a většinou se ale znemožníte sami. Memy jsem se já osobně taky nikdy tady a ani nikde jinde neoháněl. Vy si prostě vymýšlítze vždy tehdy, když jsou vaše šílené věrouky zcela bezpečně a nezpochybnitelně vyvráceny.
12. 05. 2013 | 15:53

cerni napsal(a):

Zdeněk Brom: technický pokrok nelze zastavit a jen idiot by o to mohl usilovat, třeba rozpoutáním termonukleární války. Bez technického pokroku a vynálezů žádné lidské individuum nemá šanci přežít. Bez technickéhop pokroku by nebylo možné postiženým voperovat trojnásobný bypass, nahradit poškozenou aortu umělohmotnou protézou, provést transplantaci orgánů, získat dostatek lidského inzulínu pro rychle rostoucí počet diabetiků, kdyby genetičtí inženýři nevoperoval Bacteria coli gen, který v jejich těle inzulin produkuje Inženýři zkonstruovali obří dalekohledy a urychlovače, které posunují naše poznání dopředu. Rychlý růst techniky a jejího využití samy o sobě žádné riziko pro lidstvo nepředstavují, ba právě naopak. Nebezpeční jsou ti, co se ji snaží zneužít pro ničemné cíle, třeba různí náboženští fanatikové. Kdyby existoval nějaký Bůh, který by měl inteligenci na úrovni obyčejného člověka, tak by to nepřipustil. Proč by nějaký Bůh "stvořil" člověka jen proto, aby si na něm mohl experimentovat zhoubnými nádory, umožnit mu technický a technologický pokrok jen proto, aby se mohl samolibě dívat na to, jak se tou technikou ničí. Od takového Boha co nejdál! Stačí mít vlastní životní filozofi oproštěnou od předsudků a založenou na realitě, asi proto jsem se dožil vysokého věku a také díky technickému pokroku.
12. 05. 2013 | 15:55

JAHA napsal(a):

Jemnický napsal(a):

Ateista

Já vidím jen takové obrazy. Pokud víte, kde je boží dlaň, pak víte, kde je počátek všeho.
Někdo, aby to pochopil, musí ale brnkat na struny strun a přepočítávat kuličky kvant, třískat do hmoty v urychlovači až kápne božskou. Tak se přiznej hmoto, odkud ses vzala. Já som sa nevzala, já sa sama rodím, prázdným potůčkem do prázdna sa brodím.
Jindy zase zazpívá: Kudy, kudy cestička, pro všechna kvantíčka ... zašlo slunéčko za hory, spálilo všechny tenzory ...
a přitom tiše praví: na počátku bylo Slovo ..., ale to už většina čuchacích psů vědy pro ohlušující řev vědecko-technické revoluce neuslyší. Metoda předurčuje výsledek.

Pěknou neděli, den Boží,

Jemnický
12. 05. 2013 | 08:08
To sa Vam naozaj podarilo! Palec hore!
12. 05. 2013 | 15:56

M. B. napsal(a):

ateista -
Ateisté jsou sami mistři v dávání nálepek a pak se zesměšnují sami - jako Dawkins. Vždycky se u jeho knih docela bavím. :-D
A ohledně memů jsem mluvil obecně.
12. 05. 2013 | 15:58

Ateista napsal(a):

M.B.

To není pravda. Prokazatelně lžete, věřícvím lidem leží Dawkins v žaludku, protože prostě ukázal jak to je, bez emocí, bez nějaké opatrnosti a současně naprosto korektně. Věřící pak už nemá jak argumentovat a uchyluje se k takovým výstupům typu: "Ateisté jsou sami mistři v dávání nálepek a pak se zesměšnují sami - jako Dawkins. Vždycky se u jeho knih docela bavím. :-D "

Velmi podobné je to třeba s Halíkem, který ve svých knihách i na přednáškách FF UK prohlašuje, že Dawkins nic nového nepřinesl, že je to vlastně dost primitivní, ale ani jednou to svoje tvrzení nezdůvodnil, ani jednou se tedy nezabýval smyslupně prací Dawkinse a to z toho důvodu, že by prostě svoje postoje neustál. Jednoduše by se znemožnil, což ovšem dokáže velmi dobře i bez toho. Když vyšel v češtině Dawkinsův Boží blud, tak jeden kněz na svoje farní webové stránky napsal, že varuje před takovou četbou (totalita, cenzura) a označil vzhled webových stránek Dawkinse za spíše takový obchodní jako mají třeba e - shopy (opravdu prázdný argument, navíc obecně neexistuje spojitost mezi subjektivním hodnocením vzhledu webu a jeho obsahem, samozřejmě firmy se snaží mít své stránky vzhledově co možná subjektivně nejaktraktivnější, ale jistě to není důkaz o kvalitě nebo nekvalitě zboží či služeb).
Já tím chci především říct, že práce Dawkinse je zcela korektní, pečlivá a precizní a odpovídá objektivní realitě. To se jistě mnohým věřícím nelíbí, protože ztrácejí půdu pod nohama....
12. 05. 2013 | 16:12

JAHA napsal(a):

Ad: cerni

Doteraz sa dalo nad Vasimi prispevkami a vstupmi porozmyslat, hlavne nad prvym, prave preto, ze pripustali, ze NIC nemozeme tvrdi KATEGORICKY. A teraz toto:

Bez technického pokroku a vynálezů žádné lidské individuum nemá šanci přežít.

Co je to za hlupost? Lidske individua zili i bez techickeho pokroku a bez vynalezov. Skratka - narodili sa, snazili sa ako vedeli prezit a zomreli. Nic na tom nemeni, ze teraz niekomu vymenite srdce, ci ine veci nahradnymi dielmi. NEPREZIJE. UMRIE! Iba o nieco neskor.

Sklamal ste ma. Mozno Vam to ale len tak uslo.
12. 05. 2013 | 16:12

JAHA napsal(a):

Ad: ateista
Já tím chci především říct, že práce Dawkinse je zcela korektní, pečlivá a precizní a odpovídá objektivní realitě.

Odpovida objektivni realite.

Ked to tvrdite Vy, tak to musi byt predsa pravda:-).
12. 05. 2013 | 16:16

Ateista napsal(a):

JAHA:

Opět a zase prázdné argumenty, které svědčí o primiivním uvažování věčících. Dawkinsovy knihy jsou běžně k dispozici, nikdo mi tedy nic věřit nemusí, jen bude stačit, když si dá tu práci a ty knihy si pomalu přečte a bude nad tím přemýšlet, což věřící neudělá z důvodů, které jsem uvedl. Pak se tu jen snažíte naprosto primitivně vykroutit.
12. 05. 2013 | 16:23

M. B. napsal(a):

Ateista
Pletete se v tom, že reaguji na Dawkinse, já reagoval na vás. :-)
Myslím, že Dawkins, Denneta dašlí si mohli ušetřit práci, neboť nepřinesli více než Feuerbach, Marx a další.
Když mluvíte o cenzuře a totalitě - s tím mají ateisté přece bohatou praxi, ne?
12. 05. 2013 | 16:28

Ateista napsal(a):

M.B.

"Ateista
Pletete se v tom, že reaguji na Dawkinse, já reagoval na vás. :-)"

Já si nic nepletu a ani nmetuším, co tím chce pan M. B. říci? Snad že už Vám dochází argumenty?

"Myslím, že Dawkins, Denneta dašlí si mohli ušetřit práci, neboť nepřinesli více než Feuerbach, Marx a další."

Kdo četl jejich knihy, ví, že tohle není pravda.

"Když mluvíte o cenzuře a totalitě - s tím mají ateisté přece bohatou praxi, ne? "

Opravdu? A můžete tedy uvést nějaké konkrétní fakta o tom, že ateisté mají s cenzurou a totalitou bohatou praxi?
12. 05. 2013 | 16:36

Zdeněk Brom napsal(a):

Ateista:

Žádné spiknutí není. Akorát je moudřejší mlčet. Na shrnutí se necítím. Existuje ale kniha, která je dobrou vstupní branou:

http://www.kosmas.cz/knihy/169516/newton-posledni-mag-staroveku/
12. 05. 2013 | 16:37

Zdeněk Brom napsal(a):

cerni:

Titulek knihy, kterou jsem zmiňoval, je dost zavádějící. Heidegger nechce zastavit technický pokrok. Jen dokazuje, že tento pokrok je nutný doprovodit i pokrokem v lidském myšlení. S tím se plně shoduji.
12. 05. 2013 | 16:40

Ateista napsal(a):

cerni:

"Bez technického pokroku a vynálezů žádné lidské individuum nemá šanci přežít."

Naprosto s vámi souhlasím. Každý trochu normální člověk, který neblbne a nezatěžuje se iracionální vírou tohle ví.

"Kdyby existoval nějaký Bůh, který by měl inteligenci na úrovni obyčejného člověka, tak by to nepřipustil. Proč by nějaký Bůh "stvořil" člověka jen proto, aby si na něm mohl experimentovat zhoubnými nádory, umožnit mu technický a technologický pokrok jen proto, aby se mohl samolibě dívat na to, jak se tou technikou ničí."

Samozřejmě tohle je pravda. Věřící šílenci se postupem doby museli trochu usměrnit ve svých výrocích a tak to svádějí na jakési boží tajemství ... Tvrdí stále, že Bůh je všemohoucí, vševědoucí a naprosto dokonalý a plý lásky ke každé lidské bytosti, ovšem z nějakého důvodu nechávají vraždit, snad prý Bůh dospěl k tomu, že jim u něj bude lépe. O tom jsem zde už také psal. Naprosté nesmysly a perverznosti. Největším rizikem pro lidstvo je právě náboženství.
12. 05. 2013 | 16:41

M. B. napsal(a):

Ateista
nedochází. Nebylo na co reagovat. :-)

"A můžete tedy uvést nějaké konkrétní fakta o tom, že ateisté mají s cenzurou a totalitou bohatou praxi?" - KLDR, Kampučia, SSSR. Stačí?

Začínáte být směšný jako Dawkins.
12. 05. 2013 | 16:45

JAHA napsal(a):

Ad:Ateista

Ak nechapete, tak nadavate a urazate. Naco by som mal uvadzat nejake argumenty, ked ja som sa vyjadril k VASMU tvrdeniu :...ze prace je korektni (tvrdi EO IPSO ateista), odpoveda OBJEKTIVNEJ REALITE (znova tvrdenie najvyssieho menom ateista).

Precitajte si este raz, na co som reagoval a zamyslite sa , PRECO asi.

Crrr 10 min. uplynulo. Prezradim Vam. Lebo Cela Vasa ´veta, na ktoru som reagoval je IBA a VZDY BUDE IBA VASIM nazorom. Vy a Vam podobni (nastastie) nerozhoduju o tom, co je korektne, ale hlavne o tom, co ODPOVEDA OBJEKTIVNE REALITE.

Ale verit, ze je to tak, ateisto, to mozete:-).
12. 05. 2013 | 16:47

Zdeněk Brom napsal(a):

Ateista:

Přečetl jsem téměř vše, co u nás od Dawkinse vyšlo. Rozhodně bych netvrdil, že nepřinesl nic nového. Dělá ale i několik nesolidních věcí:

a) Píše např., že i opice časem složila operu, kdyby měla dost času. Jenže ona ten čas nemá.
b) Vkládá nežijícím vědcům do úst výroky, které by podle něj řekli, kdyby byli živí. Jenže to nejsou.

Omlouvám se, že nedám přesné citace, ale nemám ty knihy u sebe.
12. 05. 2013 | 16:48

Ateista napsal(a):

M. B.

Milý pane, opravdu jsem nečekal, že se takhle znemožníte a ukážete svoje omezené vidění světa a poněkud chabé, ploché, nízké myšlení zprzněné nějakou vaší iracionální vírou.
Ve své víře a zaslepenosti vám uniklo to nejdůležitější - on totiž ten komunismus hlavně v SSSR byl přesně tou slepou, stupidní a naprosto iracionální náboženskou vírou v naprosto dokonalý komunistický svět.... Je to úplně to samé jako mají křesťané, muslimové nebo židé svoje nebe, kam se dostanou vyvolení, kde všechno bude OK, kde bude jen ta dokonalost, harmonie a neskutečně krásný ráj. V podstatě bolševici pouze okopírovali náboženství a aplikovali ho aktuální doby a politické i ekonomické situace. Postupovali naprosto identicky jako představitelé různých monoteistických náboženství. A tito bolševici se měli ze všech nejlépe, obdobně jako představitelé náboženství. Teorie o nadřazenosti Arijské rasy je v poddstatě také pouze náboženství okopírované od již dávno existujících náboženství
Těch společných prvků je velmi mnoho.

Pane M. B. ty vaše argumenty jsou prostě nepravdivé a vy jste se ukázal jako zloděj, který křičí "chyťte zloděje". Jenom dokazujete, jak na tom jste s viděním světa, se schopností samostatně myslet, ale také jste ukázal, jaký jste fanatik, který se dokáže naučit nějaké věrouky a fráze a pak je opakovat. V našich zeměpisných šířkách odpovídáte typickému katolíkovi, resp. křesťanovi z nějaké církve.
Jste nemocný člověk.
12. 05. 2013 | 17:00

M. B. napsal(a):

Ateista
Jen uhýbáte odpovědím a prskáte kolem sebe.
12. 05. 2013 | 17:11

Ateista napsal(a):

Jaha:

1. Mezi vírou a věděním je podstatný rozdíl.

2. objektivní realita je objektivní realita a i kdyby ji nikdo nedokázal rozpoznat, pořád to bude objektivní realita. Potřebujete si to trochu ujasnit.

3. Pokud jste si někdy přečetl, co jsem tu psal, tím nemyslím pouze dnes, tak byste moc dobře věděl, že já tady nerozvíjím žádné svoje hypotézy, ale předkládám pouze to, co je bezpečně prokázané. Pokud jsem chtěl vyjádřit k něčemu svůj názor, pak jsem napsal, že je to pouze můj názor a rozhodně jsem ho křečovitě neobhajoval a ani jsem netvrdil, že je to nutně a pouze tak, jak říkám. (na rozdíl od jiných)
V tom je obrovský rozdíl.
12. 05. 2013 | 17:11

cerni napsal(a):

To jaha: lidé v minulosti žili bez technického pokroku, ve středověku jen průměrných 40 let, dnes je to s technickým pokrokem nejméně dvojnásobek jejich délky života. Ještě v poslední době ledové žlili na území Evropy různé kmeny, například Neandertálci. Protože u nich technický pokrok neexistoval, nepřežili chladné období před 17000 lety a do jednoho vyhynuli. S minimálním technickým pokrokem přežít mohli.
Jen uvažte, kolik lidských životů zachránil pokrok v medicíně, když jsem se narodil, nebyla antibiotika a lidé umírali po desítkách milionů na epidemie, když měli šedý zákal, neměli šanci znovu dobře vidět, dnes to medicina dokáže za dvacet minut. Technický pokrok nám nesmírně zpříjemňuje a usnadňuje život, možná kdyby nebyla medicína na dostatečné úrovni, tak už dřímete metr pod zemí, nevíte, které očkování Vám zachránilo život. Jak napsal Albert Einstein: "některým lidem dala příroda mozek zbytečně, jim stačí k myšlení jen mícha."
12. 05. 2013 | 17:33

Ateista napsal(a):

M.B.

Já jsem vám odpověděl naprosto jasně a bez uhýbání. Prostě jste se v nedělní škole nedozvěděl, jak to bylo. Samostatně neuvažujete, pak je těžké s vámi o něčem mluvit, když si ani neuvědomujete, že za ateisty považujete silně věřící a fanatickou skupinu politicky angažovaných osob a dále obyčejné občany, kteří tomu náboženství tehdy uvěřili.

Někteří diskutující se uchylovali- k naprosto nenávistným útokům a obviňování, mojí osoby, když jsem jim prokazatelně vyvrátil jejich bludy ... Já tady nikdy nikomu nevyhrožoval, ale už se tu našel věřící (služebníček boží), který s tím začal .... (tím nemyslím vás).
Každý si zde může přečíst, co jsem napsal já a co vy. A pokud se takto znemožníte, pak mám, dle svého názoru (vidíte, píšu názoru!), právo plně klasifikovat úroveň vašich kognitivních funkcí a neaplikovat nějakou diplomacii.
Brom:

Ta knihu (Newton, poslední mág starověku) jsem již četl a je to zajímavá kniha poukazující na myšlení I. Newtona. V té knize je dobře zřejmé, že Newton do určité míry uplatňoval i v té teologii svoje matematické schopnosti, resp. postupy, ale stejně tak se dopouští mnohých "šíleností" a prokázaných nepravd. pokud něco vypadá vědecky, nemusí to mít s vědou nic společného a ani se zdravým rozumem.
Ze současné doby zmiňuji amerického matematika J. F. Nashe, ml., který v matematice dosáhl obrovských úspěchů a současně trpěl bludy a rozvíjel naprosto nesmyslné hypotézy (např. viděl nějaké skryté magické spojení mezi Itálií a Israelem, protože obě země začínají na písmeno "I"). Vidím zde paralelu mezi tímto mužem a Newtonem.
Uvádím odkaz: http://web.math.princeton.edu/jfnj
Také je vhodné přečíst si knihu Čistá duše, která je právě o něm. A pokud budete mít opravdu chuť, pak tuto knihu konfrontovat se stejnojmenným cenzurovaným) filmem a zamyslet se nad tím.

Ty výtky vůči knihám Dawkinse nesnižují jeho práci a objektivitu. S tou opicí jsem to od něj chápal jako určitou nadsázku, která má důrazně upozornit na to důležité.
12. 05. 2013 | 17:34

Ateista napsal(a):

cerni:

Jaha se zoufale snaží popřít pozitivní důsledky pokroku lidstva a celkového poznání přírody, protože to také značně ukazuje na primitivnost a prokázané lži nejrůznějších náboženství a s tím se prostě nedokáž smířit. Náboženství je totalitní a zvrácený systém a věřící to dnes tady, jako mnohdy předtím na různých blozích, pěkně dokazují. To se týká i M. B.
12. 05. 2013 | 17:41

cerni napsal(a):

Zdeněk Brom: pokud jde o Heidelgera je to jasné. Já se nechci o nic přít, jen uvést své názory, kdo nechce, nebo z náboženských důvodů je nemůže akceptovat, má na to právo. Mám filozofii dost podobnou filozofii Alberta Einsteina, nejsem tedy nějaký ryzí ateista, k tomu mám daleko. Jen mě občas překvapují názory těch druhých a snažím se je pochopit, ale nějak mě to nejde, příčí se logice myšlení. Musím jít s pejskem na procházku, tak mám aspoň dost na přemýšlení a již se nemohu dál účastnit velmi zajimavé rozpravy. Mějte se!
12. 05. 2013 | 17:45

Zdeněk Brom napsal(a):

Ateista:

Jsme u podstaty věci. Uvedl jste vynikající příklad matematika J. F. Nashe. Film znám.

Myšlení se dá zrychlovat a prohlubovat. Stav vědomí se dá měnit. To ale vyžaduje jistý výcvik, než se do toho dáte. U špičkového matematika a i jiného vědce se to může stát nebo stávat samovolně. Následky jsou pak různé. Někdo se zblázní, jiný spáchá sebevraždu, jiný produkuje bludy atd. Není to žádná magie, ale věc vědomí a psychologie.

Jenom doufám, že mě teď taky neklasifikujete jako blázna :)
12. 05. 2013 | 17:49

Zdeněk Brom napsal(a):

cerni:

Heidegger měl i zkušenost s tím, co se stane, když vyspělá technika padne do rukou lidí, jejichž myšlení bylo někde ve středověku. Sám se toho zděsil.

Hezkou procházku.
12. 05. 2013 | 17:52

Ateista napsal(a):

Brom:

Za blázna vás rozhodně nepovažuji.

píšete: "Není to žádná magie, ale věc vědomí a psychologie."
Jistě, tak to opravdu je.

U mnohých schizofreniků lze pozorovat takovou zvláštnost - prokazatelné bludy dokáží do určité míry věrohodně vysvětlit a ve svých bludných postojích jsou celkem konzistentní.

Určitě si přečtěte tu knihu, která více odpovídá skutečnosti.
Já to jen shrnu.

1. J. F. Nash nikdy neměl vizuální halucinace (ty jsou ostatně dosti vzácné) a scénáristům se to prostě jen hodilo, aby byl film zajímavější.

2. Jeho manželka ho opustila a plynule ze vztahu do vztahu přešla k jeho kolegovi - matematikovi. Svatbu měli opět až krátce před tím, než obdržel v r. 1994 Nobelovu cenu za ekonomii. (sice to sem nepatří, ale je zajímavé si přečíst knihy o Nobelovi, proč neměl v závěti zahrnutou i matematiku a tak podobně, stejně tak tam neměl ekonomii, ta se tam prostě prosadila silou - americkým lobováním, i to jistě stojí za zamyšlení)

3. J. F. Nash projevoval bisexuální sklony - na tzv. pláži svalů byl dokonce zatčen, v jednom, dalo by se říci, gay klubu byl značně zmlácen (a nejen on) policií.

4. jeho život byl těžký a plný zvratů - špatná americká psychiatrická péče, neschopnost se o tyto pacienty postarat a mnohé další.

Zkrátka autoři filmu ani zdaleka nechtěli ukázat, jak to bylo, něco to totiž vypovídá o USA a ty diference mezi realitou a propagandou jsou celkem značné.
12. 05. 2013 | 18:03

cerni napsal(a):

TO ateista: pokud jde o Jaha, tak té podivné existenci jsem již odpověděl, je to zřejmě někdo z nějaké poloniny zcela odříznuté od světa a na Internet se dostane jen díky mobilu nebo turistů.
12. 05. 2013 | 18:35

Jemnický napsal(a):

JAHA
Nic si nedělejte z urážek cerni. Je to taková ukázka regrese vědomí. Kam vás zavede logika vycházející z mylných předpokladů. Jako když kadet Bígler šel podle mapy. Neví kde je, mapu má vzhůru nohama a ještě je to mapa úplně jiného kraje.
On vidí největší pokrok v umělé inteligenci a letu na jiné planety. Nechť je mu přáno, nic není nemožné. Ale je to nutné?
12. 05. 2013 | 19:35

cerni napsal(a):

Jemnický pro Jaha: jste pomýlený jako komunisti v roce 1968. Ve svých příspěvcích nic z toho, co o mě píšete netvrdím, uvedl jsem jen příklady. Ale kdyby umělá inteligence a lety na jiné planety nebyly nutné, tak by jiní mnohem inteligentnější lidé do těchto projektů neinvestovali miliardy a nejednaly by o tom mnohé vlády a parlamenty. Čiší z Vás středověká zaostalost. Náboženští fanatikové v minulosti také pronásledovali myslíci lidi jako byli Bruno nebo Galilei, naštěstí už dnes nemohou posílat na hranici, což byste zřejmě rád udělal v mém případě.
Nic mě nemůžete.
Nebo můžete?
To se ví, že můžete!
12. 05. 2013 | 19:53

Ateista napsal(a):

Jemnický:

Píšete: "On vidí největší pokrok v umělé inteligenci a letu na jiné planety. Nechť je mu přáno, nic není nemožné. Ale je to nutné? "

Já se nebudu přít, zda je umělá inteligence nebo lety na jiné planety ten největší pokrok, avšak rád bych upozornil na to, že je to nezbytně nutné pro přežití lidstva. Důvody si jistě uvědomujete.
12. 05. 2013 | 19:59

JAHA napsal(a):

Ad: cerni

Napisal som JASNE

Bez technického pokroku a vynálezů žádné lidské individuum nemá šanci přežít.

Co je to za hlupost? Lidske individua zili i bez techickeho pokroku a bez vynalezov. Skratka - narodili sa, snazili sa ako vedeli prezit a zomreli. Nic na tom nemeni, ze teraz niekomu vymenite srdce, ci ine veci nahradnymi dielmi. NEPREZIJE. UMRIE! Iba o nieco neskor.

Naco to kluckovanie a cesta do minulosti? Napisal ste hlupost, lebo vedecky pokrok a vynalezy, nech by predlzovali priemerny vek dozitia cloveka az do veku Matuzalema, tak NIE JE PRAVDA, ze clovek NEMA SANCU PREZIT bez nich. Naopak, vdaka mnohym vynalezom a technickemu pokroku sa coraz viac (aspon to tak bohuzial zatial vyzera) sanca cloveka prezit (na tejto planete) OCIVIDNE ZMENSUJE.

Ale bojujte, miesto chlapskeho postoja:-).
12. 05. 2013 | 20:18

cerni napsal(a):

To Jaha: nejsem psychiatr, abych Vaše duševní pochody mohl analyzovat. Než o něčem napíšete, že je to hloupost, tak si ujasněte, zda si o Vás ostatní nebudou myslet, že hlupák jste Vy. Pro dnešek končím.
12. 05. 2013 | 20:56

Zdeněk Brom napsal(a):

Ateista:

Dík za upřesnění. Faktem ale je, že se to některým lidem bez přípravy stane.
12. 05. 2013 | 20:58

M. B. napsal(a):

ateista -
argumenty o vzdělání si prosím strčte za kloubouk. "Tahat triko" na internetu umí každý.
"za ateisty považujete silně věřící a fanatickou skupinu politicky angažovaných osob a dále obyčejné občany, kteří tomu náboženství tehdy uvěřili" - to sedí na Dawkinse a jeho příznivce: slepé dogmatické fanatiky. Pseudonáboženstvím se může stát cokoliv: politické přrsvědčení i věda.
prokazatelně vyvrátil jejich bludy - nic jste nevyvrátil
objektivní realita - s tím pojmem jste si tedy pěkně naběhl
12. 05. 2013 | 21:19

Ateista napsal(a):

M. B.

Snad je to tím, že je již pokročilejší hodina a začínáte se v tom úplně motat. Nejst schopen dát dohromady jedno jediné souvětí.

Argumentujete tím, že " "Tahat triko" na internetu umí každý." Ovšem to si říkejte pouze v případě, že sem a ani nikam jinam pod blogy nebudete psát, opravdu jste tak omezený, že se uchylujete k takové argumentaci?

A dále, jak mohu považovat za ateisty někoho, kdo se ztotožňuje s nějakým nábožnstvím? Tahle vaše věta už nedává žádný smysl.

Dawkins nevychází z žádnách dogmat, pokud jste o tom přesvědčen, musel byste to doložit a aspoň se o to pokusit, což jste neudělal. Snažíte se zapřít noc mezi očima a jen lžete, lžete hloupě, protože každý si to může celé přečíst a opavdu tím nic nezískáte. Zase ta vaše zoufalá, omezená křečovitá snaha něco překrucovat.
Co se sedí na Dawkinse? Proč ty hloupé infantilní výkřiky a žádné smyslupné argumenty?
Navíc zde prezentujete i své morální hodnoty, které už ani klasifikovat nebudu.
Vaše primitivní uvažování a jednání vás omezuje na výkřiky: " dawkins nic nedokázal, je to hlupák, ale nějak aspoň trochu svoje argumenty podpořit, dokázat, předvést a obhájit naprosto nedokážete. Ono to ani není možné, pokud je něco zcela prokazatelně prokázáno, pak to popírá jen hlupák.

Z toho tábora slepě věřících oveček si pro dnešek odnášíte pomyslnou zlatou medaili a to zcela zaslouženě. Vyznamenal jste se na výbornou. :)

A nebojte, ten váš ochraňující Bůh vás jistě za dnešní vysoce intelektuální boj, za ten váš džihád perem odmění a mě po zásluze potrestá za to rouhačství :)
Musíte tomu věřit :)
12. 05. 2013 | 21:42

JAHA napsal(a):

cerni napsal(a):

To Jaha: nejsem psychiatr, abych Vaše duševní pochody mohl analyzovat. Než o něčem napíšete, že je to hloupost, tak si ujasněte, zda si o Vás ostatní nebudou myslet, že hlupák jste Vy. Pro dnešek končím.
12. 05. 2013 | 20:56

Typicke:-):-):-).

Ja som napisal, ze Vas VYROK je hlupost. Vy, ako kazdy, kto nevie kam z konopi, reagujete ad hominem a pouziva pritom vety a slova, ktore su mu vlastne ("...ze hlupak ste vy" - Vasa slovna zasoba, "Opět a zase prázdné argumenty, které svědčí o primiivním uvažování věčících . Jste nemocný člověk." -slovna zasoba Vasho kolegu ateistu).
12. 05. 2013 | 21:54

M. B. napsal(a):

Ateista - už začínáte blbnout a přestáváte rozumět psanému textu. Umíte jen lživě agresivně iracionálně napadat. A začínáte odporovat sám sobě.
12. 05. 2013 | 22:47

Jemnický napsal(a):

Ateista

nemyslím si, že lety na jiné planety jsou nezbytné pro přežití lidstva v rozumném časovém horizontu.

cerni
Plkejte si, co chcete. Ovšem jistá neomalenost je vlastní technickým pokrokářům bez vědomí souvislostí, kulturního rámce a hlubšího pochopení lidského údělu.
12. 05. 2013 | 23:03

biolog napsal(a):

cerni:
Neandertálci byli spíše druh rodu Homo, a ne kmen, a nevyhynuli z dúvodu nedostatečné technické vyspělosti, ale podlehli v soutěži s Homo sapiens.
12. 05. 2013 | 23:27

otázka mudrcům napsal(a):

Čeho je důkazem reliktní záření?
13. 05. 2013 | 00:05

otázka mudrcům napsal(a):

Jaký je důkaz působení gravitace ve vesmíru tvořeného jenom fotony?
13. 05. 2013 | 00:16

otázka mudrcům napsal(a):

Co znamená údaj ´před Big Bengem´, když čas neexistoval?
13. 05. 2013 | 00:21

otázka mudrcům napsal(a):

Jakou význam může mít Slovo ve výzkumu částic hmoty?
13. 05. 2013 | 00:29

nápověda napsal(a):

1) Fotonové minulosti vesmíru
2) Žádný
3) Nic
4) Žádný
13. 05. 2013 | 00:49

jíra napsal(a):

Pane Kurasi, díky za podrobný výtah toho podstatného z oné Dennettovy knihy. Vlastně však tohle pátrání jen potvrzuje jednak to, že výrok "Cesty Páně jsou nevyzpytatelné" je hluboce pravdivý, jednak to, že s Bohem je to z určitého úhlu pohledu podobné jako s ženami: Spíš než je chápat je na místě je milovat...

Přístupu pana Dennetta nabízet každému víru tu nejlepší pro něj si cením, proč ne, ale mě jde o něco jiného. Poněkud všeobecně tápeme v tom více si vážit skutečného přínosu jednotlivých věrouk a duchovních sil s nimi spjatých. Tvoří jako celek takovou mozaiku, snad každých 500 let přišla nová víra či zásadní posun.

Zastavím se jen u bodů A, B, C.
ad A/ Víra je zejména osobní záležitost, jak to razí i Dawkins, takže se člověk může cítit lépe i mimo náboženskou obec. S jednou výjimkou: když je opravdu v nouzi, nebo když naopak chce pomáhat nějak organizovaněji. Jestli má někdo spirituální zážitky více a jiný méně, je patrně z různých příčin, ale v poslední době je to dost na vzestupu všeobecně na celém světě.
ad B/ Vedle rizika zájmu hlavně o osobní prospěch někoho z toho být u moci přes náboženství je tu i docela dost lidí snažících se o prospěch nijak neskrývavě vzýváním satana, což je mnohem horší, včetně toho, co kolem toho páchají a jsou to lidé opravdu mocní. Lze si o tom něco přečíst i v Bibli. Dokonce odvozují svůj původ od třinácti satanských židovských kmenů. Je tedy nanejvýš pravděpodobné, že se tu střetávají spirituální síly obojího druhu. Já nevím, co se kdysi lidstvu přihodilo, kdo do vývoje zasáhl, proč od té doby tu je i ten druhý vliv, a zda je opravdu dost špatný, ale ti lidé páchají v souvislosti s tím někdy opravdu hrozné věci a lze s tím spojit i jakousi jejich snahu o nový světový pořádek, pěkně děkuji...
ad C/ Ohrožení jedněch společenství jinými nezpůsobovalo ani tak náboženství, jako mocenské síly v pozadí toho nebo nájezdy barbarských kmenů. Křižáci nevyplenili Konstantinopol na příkaz papeže, ale z vůle intrik benátského dóžete usilujícího o námořní nadvládu nad Středomořím. Katolická církev sice vznikla v dobách zpupného Říma a nesla si také toto jeho nesmiřitelné dědictví vůči konkurenci a navazovala na něj ze setrvačnosti i po pádu Říma, ale snažila se od toho časem dost oprostit a různá původní dogmata přidaná k víře jaksi navíc postupně opouští, paradoxně i díky nadčasovějšímu postoji odvážných jednotlivců, kteří na to leckdy doplatili, nebo díky ateismu kritizujícímu to vše špatné. Dávnější doba (snad jen kromě ještě dávnějšího tzv. zlatého věku) byla mnohem krutější všeobecně, prostí lidé nebyli pro pány ničím, zorientovat se v tom všem nebylo vůbec lehké, přežili jen silní. Možná by ale ohledně bodu ad B/ byla i nějaká ta inkvizice dnes zapotřebí. Jenže udržovat všechnu tu nádheru stojí dost peněz a ti možná dost nebezpeční mocní pocházejí hlavně z finančních a jiných nadnárodně působících kruhů, takže je to dost otevřená otázka...

Hezký den a pěkný nový týden.
13. 05. 2013 | 01:32

cerni napsal(a):

biolog: to nic nemění na podstatě věci - Homo sapiens byl vybaven vyspělejší bojovou technikou, než ostatní kmeny. Pokud je mě známo, Homo sapiens přišel od jihovýchodu až po skončení permafrostu a Neandertálci již mezitím "vymrzli" Alespoň o tom svědčí nálezy a paleoklimatologická data. Před 17000 lety došlo k teplotnímu minimu v Evropě, kdy průměrná roční teplota klesla na -5°C a v takovém století trvajícím klima Neandertálci neměli šanci přežít. Teplotní ročn minima -5°C byla spolehlivě zjištěna z poměru isotopů O16/O18 a z naměřených hodnit magnetické susceptibility spraší z tohoto období. Pokud jde o soutěž o které píšete, tak by šlo o soutěž kdo s koho a zde opět rozhodují zbraně a jiná útočná technika.
13. 05. 2013 | 08:28

cerni napsal(a):

Jemnický: agresivní rétorika nábožemských fanatiků se od středověku nezměnila, snoubí se v ní hloupost a nevědomost. Když taková rétorika nezabrala, tak se nové názory i s šiřitelem přivázaly ke kůlu na hranici a upalovalo se.

biolog: obávám se, že k žádné soutěži nedošlo, ale zvítězil ten, kdo měl lepší technické prostředky na zabíjení toho druhého. Kromě toho v teplotním minimu před 17000 lety Neandertálci nepřežili, protože neměli v Evropě dostatek potravy a to zdůvodu, že tehdy byla průměrná roční teplota v Evropě -5°C. Je to zjištění z poměru isotopů O16/O18 a naměřených hodnot magnetické susceptilility spraší, které v tom období vznikly. Závěr poslední ledové doby byl pro obyvatelstvo Evropy smrtelně krutý.I v současnosti Homo sapiens expanduje nikoliv soutěžením ale dokonalou technikou nových zbraní.
13. 05. 2013 | 08:39

santawizard napsal(a):

Bůh je Energie .On stvořil (sám ze sebe) z energie stvořil hmotu.Opak atomové bomby,která z hmoty vytváří energii(Opak fůze a opak štěpení ).
Jestliže jsme v minulosti věřili ,že země je středem vesmíru ,tak teďka už máme miliardy galaxii a každá má miliardy slunečních soustav.Je možné, že ve vesmíru existují miliardy vesmírných civilizací,kteří jsou technicky a duchovně až miliard let před námi ,ale i nějakou dobu za náma.Princip však zůstává stejný.
Středem vesmíru je Boží Energie nebo-li Bůh Stvořitel. Energie je E= m.c2.Není energie jako energie a není hmota jako hmota.Boží energie je jako duch svatý.Bůh stvořitel stvořil vesmír zázrakem .On je středem vesmíru.Řečeno zjednodušeně ,tak jestli je vesmír jako velký třesk ,tak uprostřed tohoto velkého třesku je Bůh stvořitel.
13. 05. 2013 | 15:21

cerni napsal(a):

santawizard: zajímavé, že podle Vás existují dva různé druhy energie. Prosím vysvětlete, jak se ta obyčejná a božská energie od sebe liší a proč jsou dvě, a proč ne více, když těch obydlených planet a tudíž i různých Bohů (každá civilizace má právo na toho svého) je jen v naší Galaxii kolem milionu, a to je dolní odhad. Ještě mě zajímá, že existuje střed vesmíru s neznámým obsahem Boží energie, kde ten střed je, když víme, že vesmír žádný střed nemá (Teorie relativity). Dále by mě zajímalo, jak se přišlo na to, že obsahem Big Bangu byl Bůh a jak byl velký, když podle současných teorií byl před Big Bangem vesmír nekonečně malá singularita. Byl ten Bůh také nekonečně malý? Na závěr - nejsem škodolibý a nikdy si z nikoho nedělám legraci a věci a názory duhých posuzuji s naprostou vážností. Ale jsem také zvyklý, že řečené je doloženo důkazy a ty mě ve Vašem příspěvku chybí. To co tvrdíte je podle Vás skutečnost, nebo jen ničím nepodložená víra? To se doufám dovím z argumentů, které uvedete.
13. 05. 2013 | 17:06

biolog napsal(a):

cerni:
Mýlíte se. Podle současných poznatků z genetiky H. sapiens se rozšířil z Afriky před 120-240 tisíci léty, cestou se stýkal s neandertálci, kteří opustili Afriku cca před 480 tisíci léty. Tyto dva druhy příležitostně se mísili, o čemž svědčí tzv. neandertálská mutace u H. sapiens, která však v Africe rošířená není. Soutěž mezi etniky neznamená nutně zabíjení, stačí zabrat úživné území. Každopádně není pravda, že neandertálci "vymrzli", proti zimě byli fyzicky vybaveni lépe než Homo sapiens.
13. 05. 2013 | 18:07

závěr napsal(a):

Kde končí rozum, začíná víra.
13. 05. 2013 | 18:10

biolog napsal(a):

cerni:
Permafrost znamená věčně zmrzlou půdu, ne časové období. Proto psát o skončení permafrostu je nesmysl.
Takové chyby zbytečně oslabují pozice rozumných ve sporu s agresívními věrozvěsty.
13. 05. 2013 | 18:20

biolog napsal(a):

cerni:
Pozice před Big Bengem neexistovala, čas vznikl až po Big Bengu.
13. 05. 2013 | 18:24

cerni napsal(a):

biolog: ten permafrost trval určitou dobu a tval asi 300 let, při průměrné roční teplotě -5°C se asi nic jiného očekávat nedá, než permafrost, pak permafrost ustoupil, začalo oteplování a to pokračuje s výkyvy dodnes. Délku trvání lze určit ze sprašových sedimentů toho období.
Nemám nic proti tomu, kdy kdo a kam přišel, ale vysvětlete, proč se stěhovali do Evropy, aby žili ve velmi nepříznivých podmínkách posledních dvou ledových dob a nepočkali v Africe, až se klimatické poměry v Evropě konsolidují? Vysvětlete, proč vedle obyvatel vyhynula i zvířata včetně mamutů. Genetika reší příbuzenské vztahy, ale těžko se může vyjadřovat kdy a kdo se kam přemísťoval, to je třeba korelovat s reálnými podmínkami pro život v daném regionu.
Ale to pro ne není nijak podstatné, já jsem uvedl svůj názor, odlišný od Vašeho: nešlo o nějaké soutěžení, ale o boj kdo s koho a o tom je řeč, a bez kvalitních zbraní se domoci nového již obývaného území si nedovedu představit nějakou soutěží, někdy docházelo k mísení obyvatelstva, ale to lze vyloučit, protože jinak by do současnosti mohli přežít i Neandertálci.
Proč tedy v moderní době Brežněv a pak Bush nesoutěžili o naftu v Iráku a nerostné suroviny a Afghanistánu s Talibánem a Saddámem Husajnem a sejmuli je rovnou nejmodernějšími zbraněmi, které měli k dispozici? Ta Vaše teotie o soutěžení se nějak vymyká lidské mentalitě.
Apropo - archeologocké nálezy v Evropě mají na věc trochu jiný názor než genetici.
Já spíše zastávám názory geofyziků a geologů.
Myslím, že by bylo pro oba ztrátou času si nadále dopisovat.
13. 05. 2013 | 19:11

cerni napsal(a):

biolog: přečtěte si pozorně na co se ptám a na koho v příspěvku reaguji (santwizard). Big Bang musel z něčeho vzejít, tedy před ním, jak tvrdí kosmologové existovala singularita s nekonečně malými rozměry a nekonečně vysokou hustotou. K tomu čas nemusel existovat. Foton se pohybuje světelnou rychlostí a proto podle STR pro něj čas neplyne, i když příčina jeho vzniku před tím existovala (obrácený přípqad). Čas začal existovat, jakmile se tato singularita iniciovala k Big Bangu. Vy jste u toho byl, když došlo k Big Bangu a jak a z čeho vzniknul?
13. 05. 2013 | 19:24

biolog napsal(a):

cerni:
Ano, ztrátou času především pro mě, vy byste se v případě zájmu mohl poučit a vyhnout se omylům a vysloveným nepravdám o archeologických nálezech v Egyptě.
Věčně zmrzlá půda trvala 300 let, na Sibiři je to samý horký písek.
13. 05. 2013 | 19:25

biolog napsal(a):

cerni:
Kosmologové právě ten váš nesmysl netvrdí. Kde není čas, není žádné před, nebylo žádné z čeho, kauzalita neexistovala. Vaše mechanistické uvažování oslabuje vaši argumentaci, a to zásadně.
13. 05. 2013 | 19:31

santawizard napsal(a):

cerni:
Řečeno jazykem vědy ...V případě že vesmír je velký třesk ,tak Bůh byl nekonečně malá singularita,z které jako sám ze sebe stvořil zázrakem(řečeno jazykem theologickým)celý vesmír.(celý vesmír specifické gravitace a odstředivé síly)
Na zbytek otázek by se dalo ale odpovědět jedině ,kdyby se této myšlenky chytly jak astronomové tak astrologové(astronomie a astrologie=kosmologie)a místo aby pokračovali v nekonečné hádce,tak začali společně pracovat na dalších vesmírných dimesích .
13. 05. 2013 | 20:41

biolog napsal(a):

santawizard:
Řečeno jazykem víry....kde zatím nestačí rozum, ochotně zaskočí víra s nerozumem.
13. 05. 2013 | 20:50

biolog napsal(a):

Astrologie se nerovná kosmologie.
13. 05. 2013 | 20:51

cerni napsal(a):

biolog: tak když je to pro Vás ztráta času, tak proč se vnucujete? Naprosto s Vámi souhlasím, také mám rád švestkové knedlíky!
13. 05. 2013 | 21:59

santawizard napsal(a):

Kybernetika a kosmologie Vesmírného Babylonu a nebeského Jerusalému:

1)Tady nejde jenom o vědění, ale i o víru.Rozumíte nebo nerozumíte ?Věříte nebo nevěříte ?.Není moudré vysvětlovat nebo se snažit něco pochopit ,když je to více méně taky otázka víry nebo nevíry.Jestli předem nerozumíte a nevěříte co se tady píše a zároveň nechcete to nějak blížeji specifikovat ,v co konktrétně nevěříte a čemu konkrétně nerozumíte ,tak diskuze stagnovala
2)Z nekonečně malé singularity do nekonečně velké plaurality je vesmír absolutní a relaticní zároveň.Specifická gravitace a odstředivá síla ve vesmíru je ta jeho potenciální a kinetická energie.Potom následuje elektrostatická a elektromagnetická energie celého vesmíru.
3)nejvyspělejší vesmírné civilizace mezi sebou komunikují rychlosti světla jak vnitrogalaktickým prostorem tak mimogalaktickým prostorem.Vesmírné signály budou v blízké budoucnosti přijímat i pozemské sondy a družice všeho druhu okolo zeměkoule..
13. 05. 2013 | 22:40

biolog napsal(a):

cerni:
Neporozuměl jste mi, nejste tady sám. Píšete bludy, ani v tom ejste sám, tak přece někdo musí věci uvést na pravou míru.
13. 05. 2013 | 22:59

Viola napsal(a):

cerni

"Proč by nějaký Bůh "stvořil" člověka jen proto, aby si na něm mohl experimentovat zhoubnými nádory, umožnit mu technický a technologický pokrok jen proto, aby se mohl samolibě dívat na to, jak se tou technikou ničí. "

To si člověk způsobil sám, že není nesmrtelný, neboť dodnes mohl pojídat plody ze stromu života, ale člověk Eva a Adam si vybrali jablka poznání a tak tedy bádají, když musí, jinak to nejde, ráj asi zmizel, nebo zmizel ten strom života, nebo je a je tak dobře střežen anděly, že jej nikdo na zemi nenajde.
13. 05. 2013 | 23:15

santawizard napsal(a):

Strom života je střežen čerubimem,který se otáčí na všechny strany aby mohl zmást lidi.I když jenom křesťané jsou vykoupeni z originálního hříchu ,ani oni nesmí ještě jíst plody ze stromu života.Protože význam poznání a života je několikanásobný (několikasmyslný),v určitém slova smyslu je strom poznání taky jako droga..Např. v bibli slovo droga však neexistuje.Tam se o tom mluví buď jako pokrm modlám a nebo jako liturgie.Čajové ceremonie,kávové rituály,tabákový mági,opiový farář,hospodský kaplan a marijuána guru všechno to jsou potom jako liturgie.
I když člověk nemá povinnost věřit ani v Ježíše ani v satana natož nedej bože v nějakého tabákového mágiho či hospodského kaplana nebo dokonce v nějakého marijuána guruho,právo na to pořád existuje.Vždyť jde tady i o katolické konzumenty a abstinenty.Oni nemají povinnost se mezi sebou začít hádat podle vzoru nějakých práškařú a duchařů z blázince.
14. 05. 2013 | 11:58

Viola napsal(a):

santo

čerubímem? Je to jen překlep? Našel jsi v Bibli, jestli vůbec budeme někdy jíst plody života a být nesmrtelní jako Eva a Adam, než zhřešili?
14. 05. 2013 | 12:07

Viola napsal(a):

Zj 2:7 Kdo má uši, slyš, co Duch praví sborům: Tomu, kdo vítězí, dám jíst ze stromu života, který je v Božím ráji.‘
Zj 22:2, 14 Uprostřed náměstí toho města, z obou stran řeky je strom života, nesoucí dvanáctero ovoce; každý měsíc vydává své ovoce a listí toho stromu slouží k léčení národů. „Blahoslavení ti, kdo si perou roucha/činí Jeho přikázání, aby měli právo ke stromu života a aby branami vstoupili do města.“
14. 05. 2013 | 12:11

cerni napsal(a):

biolog: já jsem pochopil dobře. Hleďte si své "biologie" a nepleťe se do oborů, o kterých máte sotva mlhavou představu.
Já jsem na nějakém blogu byl vůbec poprvé a přesvědči se že to je žumpa. Jen bych dodal, že několik potrefených hus zakejhalo. Ale bylo mě ctí potrefit fanatiky.
Tím definitivně na blog.aktuálně končím. je to pod mou úroveň.
Nechť se zde vydovádí pobloudilé existence do sytosti.
14. 05. 2013 | 13:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy