Jak osvobodit ducha bádání

15. 05. 2013 | 10:33
Přečteno 17983 krát
Současnou tuhou a místy agresivně rozvášněnou debatu mezi vědou a náboženstvím roztíná psychologií a parapsychologií ovlivněný biolog a biochemik Rupert Sheldrake jedním velkým šlehem: Věda je plná klamů. Jeho nejnovější kniha „The Science Delusion“, s podtitulkem „Freeing the Spirit of Enquiry“ si nebere servítky při odhalování faktu, že tvrdé jádro dnešní vědecké komunity se ve střežení svých privilegií za podpory vlád a mezinárodních institucí chová jako kdysi svatá inkvizice v hájení svaté pravdy a potírání kacířství. A že (stejně dnes jako církev tehdy) tím znemožňuje další vývoj vědeckého bádání. Je sama sobě překážkou, vězením a svěrací kazajkou.

Nastolila si systém dogmat, která Sheldrake hned v úvodu knihy shrnuje v „desatero vědeckého kréda“:

1. Všecko je v zásadě mechanické.
2. Všechna hmota je bezvědomá.
3. Množství hmoty a energie je neměnné.
4. Přírodní zákony jsou věčné a vždy stejné.
5. Příroda je bezúčelná a evoluce je bezcílná.
6. Všechno biologické dědictví je hmotné a předávané geneticky a hmotně.
7. Mysl je uvnitř mozku a je pouze jeho činností.
8. Paměť se střádá jako hmotné stopy v mozku a smrtí se vymazává.
9. Nevysvětlitelné úkazy jako telepatie jsou iluze.
10. Mechanistická medicína je jediná metoda, která skutečně funguje.

Žádné z těchto dogmat není vědecky prokázaný fakt, všechna jsou domněnky, které souhrnně tvoří filozofii a ideologii materialismu. Ty většina vědců bere jako nezpochybnitelný základ všeho myšlení, aniž se obtěžuje se nad ním zamyslet. Sheldrake si touto knihou nastoluje úkol „obrátit tyto doktríny v otázky“ a tím „otevřít zcela nové obzory“. Činí to s vědomím, že „po všech úspěších vědy a techniky materialismus dospěl do krize věrohodnosti“, kam jej zavedla víra, že věda dokáže vysvětlit vše a co nedokáže vysvětlit dnes, vysvětlí později. Cituje filozofa Karla Poppera, který tuto ideologii pojmenoval „promissory materialism“, čili materialismus vydávající slibní úpisy na objevy dosud nevykonané.

Základním východiskem materialismu je víra, že hmota je jedinou realitou a vědomí je jen činnost mozku. Jenže nejen psychologie a neurologie, ale už i biologie a fyzika dospívají ke zjištění, které Sheldrake formuluje do vtipného paradoxu, že „mysl nelze zredukovat na fyziku, protože fyzika nemůže existovat bez myslí fyziků“. Samotná fyzika dospěla do sfér, kde mechanické přírodní zákony přestávají platit, jak objevuje desáté a jedenácté dimenze, kde podle Stephena Hawkinga se musí „uplatňovat různé teorie na různé situace“. Od počátku 21. století fyzika ví, že dosud známé formy hmoty a energie tvoří asi jen čtyři procenta vesmíru. To ostatní je „temná hmota“ a „temná energie“ – o nichž nevíme nic. Takže v šestadevadesáti procentech fyzické reality panuje doslova zatmění. Dnešní kosmologie hádá, že náš vesmír je jedním z nekonečného množství paralelních vesmírů, z nichž každý podléhá jiným (nám neznámým) zákonům a konstantám a my náhodou žijeme v tom, který má ty správné podmínky pro náš život.

Sheldrake shrnuje vývoj vědy, její úspěchy v osvobození lidské mysli a kreativity, ale zároveň sleduje postupný vznik „vědeckého kněžstva“, které vírou ve svoji neomylnost „ztuhlou v dogmata udržovaná mocnými tabu“ chrání „citadelu etablované vědy“ ale začíná fungovat jako „překážka otevřeného myšlení“. Věda dnes ztratila přesně to, čím od samého začátku chtěla být - „procesem, nikoli pozicí nebo systémem víry“. A přes všechny svoje dosavadní úspěchy je „škrcena zastaralými vírami“. Z tohoto „škrcení“ se ji Shedlrake snaží vyprostit tím, že převrácením dogmat v otázky zjišťuje, co vlastně „věda skutečně ví a co neví“. A ono desatero dogmat přeměněné v otázky tvoří jednotlivé kapitoly Sheldrakeovy knihy, které ke každému dogmatu přikládají nové objevy a úhly pohledu nebo jim otvírají nové prostory a možnosti.

Kosmos, hmota, země a příroda nejsou Newtonův mechanický hodinový stroj, nýbrž stále se vyvíjející organismus, žijící a pravděpodobně vědomý. Mechanická metafora přežila svoji užitečnost a brzdí vědecké myšlení ve fyzice, biologii a medicíně.

Objev temné hmoty, temné energie a šestadevadesáti procent neznámého prostoru boří dosavadní víru v konstantní množství energie. Většina současných kosmologů věří, že kosmos je poháněn právě onou neznámou temnou energií, která může energii přidávat nebo ubírat naší mechanické dimenzi – v níž podle nynějšího dogmatu prvního zákona termodynamiky „energie se neztrácí ani nevzniká, pouze se přeměňuje“. Ani tato temná energie není konstantní, nýbrž narůstá. Ani v naší dimenzi jsme nestačili probádat všechny možné zdroje energie, jakými je třeba „élan vital“ francouzského filosofa Henri Bergsona, též známý jako indická „prana“ nebo čínské „či“. Ten je zdrojem kreativity, která pohání evoluci. Oproštění od energetického dogmatu neměnnosti by mohlo vést k zužitkování temné energie i vitálního elánu, vyřešit veškeré energetické krize a posunout civilizaci do nepředstavitelných výšin.

Dogma mysli jako náhodného produktu hmoty je popřeno samotnou existencí myslí dogmatiků, které si dokáží něco takového myslet, něco si z minula pamatovat a něco si do budoucna představovat. Svobodně si volit, co chtějí věřit a co ne, na základě zkušeností z minula a tužeb a vůle do budoucna. Touto volbou je popřena i údajná materialistická bezúčelnost života. Tu Sheldrake staví na hlavu faktem budoucnosti působící zpětně v takových samozřejmostech, jako je konstrukce podle designu. Troufá si tvrdit, že většina fyzikálních zákonů, jak je vnímá kvantová mechanika, platí stejně tak z budoucna zpět, jako vpřed do budoucna. Jako důkaz uvádí zákon gravitace, v němž pohyb je tažen z budoucna, ne tlačen z minula. V přírodních úkazech i lidském jednání nachází z budoucna působící energii „attractors“ čili „přitahovačů“, k nimž jednání a tvorba gravituje. Z odpozorování, že evoluce je vytváření stále komplexnějších a pestřejších kreací, odvozuje hypotézu, že účelem evoluce je samotná nekonečná rozmanitá kreativita pěstující imaginaci a svobodnou vůli. Tím se pro mnohé materialistické vědce stává kacířem zavádějícím zadními vrátky do vědy fenomén kosmického Tvůrce. Těm zde také adresuje další vtipný paradox: „Jestliže příroda nemá žádný smysl, jaký smysl máte vy?“

Víru v geny jako hlavní nositele veškeré dědičnosti – a její vyhrocenou formu Dawkinsovy teorie „sobeckého genu“ Sheldrake obohacuje svou vlastní teorií „morfické rezonance“, která je „fyzická, ale ne hmotná“ (čili forma energie) a v níž geny jako součástky větších celků spolupracují na vývoji a fungování organismů, vzájemně se ovlivňují a přizpůsobují a přenášejí do přítomna paměť minulosti a vůli budoucnosti. Studiu dědičnosti se takto otvírá širší pole k vědomí, že život (a civilizace) je propojení generací žijících s vlivem generací předchozích a našich následků na generace dosud nenarozené.

Vědecké dogma, že mysl je obsažená v mozku, si Sheldrake už dávno vyvrátil vlastním experimentálním studiem parapsychologie a telepatie, čili dálkovým přenášením myšlenek a obrazů z mysli na mysl. Veškeré vědecké pokusy odpovědět na otázku, odkud pochází imaginace, fantazie, inspirace, subjektivní emoce a lidský tvůrčí zápal, skončily nezdarem a vědecké vysvětlení je v nedohlednu. Sheldrake vědu vybízí, aby si „otevřela mysl“ možnosti, že „mysl přesahuje mozek v čase i prostoru“. Naše mysli jsou propojeny s minulem pamětí a návyky, s budoucnem touhami, plány a záměry. Toto propojení může být (podobně jako morfická rezonance) nehmotná forma energie. Teorie mozku jako „bydliště“ mysli je další svěrací kazajkou znemožňující nové objevy a tvoření.

Takto Sheldrake demoluje jedno materialistické dogma po druhém – až po důkazy úspěšné léčby nemechanistické medicíny. Četba jeho argumentů a konkrétních příkladů je pro čtenáře nesmírně osvobozujícím zážitkem. Jako jím je i jeho ujištění, že další omezující iluzí je samotná víra ve vědeckou objektivitu. Vědci jsou stejně jako každý jiný nevědomě ovládáni „mýty, alegoriemi a předsudky, které utvářejí jejich společenské role a politickou moc“. Protože jsou nevědomé, nemohou být brány v potaz. Protože se staly návykem, nedají se vědomě ovládat a o to jsou mocnější. Iluze objektivity dává vědcům sklon ke klamům a sebeklamům a pracuje proti noblesnímu ideálu hledání pravdy. Příkladům takových klamů a sebeklamů věnuje Sheldrake celou kapitolu, v níž ilustruje časté podvodné úpravy výsledků vědeckých experimentů a publikací, tak aby odpovídaly požadavkům a zadání, na nichž často závisí i jejich veřejné financování. Všímá si i zneužívání pojmu „skepse“ na obranu komerčních zájmů, jimž jsou vědci často podřízeni.

S vědomím, že materialistická ideologie ztratila svou někdejší užitečnost v evoluci civilizace, se Sheldrake závěrem přimlouvá, aby věda vzala na vědomí, že její vlastní objevy překonaly fyzikálnost a potýkají se s novými dimenzemi. Doporučuje vědeckým institucím zříct se monopolní iluze absolutní pravdy, zrušit všechny autoritářské zábrany omezující disent a ideovou neortodoxii a otevřít dveře „nevědeckým“ metodám, nápadům, debatám a dialogům. Žádá otevřenou spoluúčast široké veřejnosti na sledování a financování vědeckého bádání, které je dnes v rukou výlučných a často tajnůstkářských institucí. Doporučuje otevřít bez předsudků čerstvý dialog se všemi kreativními obory, jakými jsou umění, alternativní terapie, parapsychologie, mystika a náboženství. Zkoumat starodávné mysticko-náboženské principy a metody, jako jsou karma (zákon příčiny a následku, přežívání duše a reinkarnace), meditace hloubající nad podstatou a posláním mysli, individuality, lidstva. Znovu hledat propojení a souvislosti všeho se vším, lidské mysli s vyššími energiemi kosmu. Prolamovat bariéry odcizení a izolace toho či onoho oboru, filosofie a ideologie od celistvého vnímání světa. Bez těchto kroků se věda nehne z místa a mohla by se z ní stát další inkvizitorská totalita.

Psáno pro www.ceskapozice.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Al Jouda napsal(a):

Celý lidský život je tak složitý, že samotný život člověka je proti tomu hovno !
15. 05. 2013 | 10:41

gaia napsal(a):

jaký vliv mají geny si také lámu hlavu. Myslím, že ta Angelina Jolie s tím vadným genem a 87% stejně neudělala dobře, že jim tolik věřila.
15. 05. 2013 | 10:49

Vím že nic nevím, jako kardinál Duka napsal(a):

Hlavně, že víra je plna pravdy a prosta dogmat. Ale která víra? Víra ve kterého boha, ve které bohy? Která je ta správná? Jak je možné, že Dobru se neekluje masové zabíjení ve jménu víry, že proti zabíjení, násilí, utrpení nic neděla?
15. 05. 2013 | 10:55

Pedro napsal(a):

Úroveň nami dosazitelneho poznani je nastesti zamerne omezena. Neboť kdyby nebyla, člověk je takový blb, ze by byl v ramci vedeckeho badani schopen zničit cely vesmír.
15. 05. 2013 | 10:57

Silvie napsal(a):

Nevěřím v Boha.
Vím o něm.
Jung
15. 05. 2013 | 10:58

Grőssling napsal(a):

Kuras také napsal,
žádá otevřenou spoluúčast široké veřejnosti na sledování a financování vědeckého bádání, které je dnes v rukou výlučných a často tajnůstkářských institucí. Doporučuje otevřít bez předsudků čerstvý dialog se všemi kreativními obory, jakými jsou umění, alternativní terapie, parapsychologie, mystika a náboženství.

To u nás už jsme dál. Ústrk už takto funguje dávno systémem teologie, t.j. propagací zjevených pravd a dogmat. Použití kritického rozumu v bádání je dávno zastaralá věc, to u nás víme už nejpozději od založení této instituce.
15. 05. 2013 | 11:09

Viola napsal(a):

Ježíši to je dobrý článek.
15. 05. 2013 | 11:09

Viola napsal(a):

gaio

Ona zabila dvě mouchy jednou ranou, nechala si zároveň vymodelovat ještě hezčí prsa a nezapomeňme, že to může být marketinový tah pro lékaře, představte si kolik pitomých ženských se najde, co o tom začnou uvažovat, to budou mít lékaři žně.
15. 05. 2013 | 11:12

Viola napsal(a):

" život (a civilizace) je propojení generací žijících s vlivem generací předchozích a našich následků na generace dosud nenarozené."

To by mělo být úplně jasné.
15. 05. 2013 | 11:20

Viola napsal(a):

"Sheldrake závěrem přimlouvá, aby věda vzala na vědomí, že její vlastní objevy překonaly fyzikálnost a potýkají se s novými dimenzemi."

tak, tak
15. 05. 2013 | 11:25

Silvie napsal(a):

Gaia, Viola
Nechci už se zúčastňovat této "teologické" diskuse, už jsem nejspíš všechno řekla - jen k té mastektomii.

Dost se pletete, udělala velice dobře.
Na západě (spec.v USA) k tomu přistupují pragmaticky a již několik let tuto metodu využívají.
Rakovina je z velké části dána geneticky (v případě, že se v rodině vyskytne, bývají sledováni i přímí potomci pacientů) a pokud lékaři oznámili herečce tak vysoké procento pravděpodobnosti onemocnění, nepochybuju o tom, že jí nejspíš zachránili život.
87 procent je téměř jistota, že taky zemře.
15. 05. 2013 | 11:27

Silvie napsal(a):

Viola

Děláte si srandu?
Marketingový trik?
Která normální ženská by si nechala uříznou prsa??? A vymodelovat "lepší"...

Prostě zvážila rozumně rizika a pravděpodobnost.
15. 05. 2013 | 11:28

Jen aby řeč nestála napsal(a):

Domnívám se, že na rozdíl od církevního dogmatismu materialistická fyzika je neuzavřený systém a její "dogmata" mohou být kritickým rozumem překonávána, měněna a doplňována.
15. 05. 2013 | 11:30

Viola napsal(a):

Silvie

a jste si jistá, že herečky jsou zcela vpořádku, co se týká rozumu? O všem je třeba trochu pochybovat. I nakonec o tom Bohu.
15. 05. 2013 | 11:30

DH napsal(a):

Tento blog je jedna z nejvíce relativizačních, snad až levičáckých obhajob bludů, iluzí a blátivého myšlení, které jsem kdy v rádobyseriózním internetovém kvaziperiodiku četl.

Celé zmíněné desatero se podle všech seriózních, opakovatelných a nemanipulovaných experimentů, podle seriózní vědecké metodiky a v souladu se všemi zkušenostmi zdá být pravdivé, ověřitelné, je na něj spoleh, zejména pro praktickou aplikaci.

Současná věda si dobře uvědomuje, že zdaleka neví vše, a dokáže to dobře pojmenovat. Dokáže také pojmenovat a zdůvodnit svou nevědomost, a to v každém jednotlivém případě zvlášť.

Například nevědomost o podstatě temné energie je dána čistě tím, že se měřitelně projevuje až na takových rozměrových a hmotnostních škálách, že jsou současným typem experimentů zcela nedostupné. Nicméně výsledky z AMS-02, a zejména očekávaná stavová rovnice tymné energie z dat sondy Planck dává naději na další osvětlení v této oblasti. Vše nasvědčuje tomu, že zde bude souvislost s kvantovou povahou vakua, což je ne dosud zcela pochopená věc, která souvisí se základem stavby přírody a mikrosvěta. e to jen otázka času.

Podobně nevědomost o podstatě života souvisí s příliš jemnými základními molekulovými strukturami v buňkách, s obtížností jejich zobrazování včetně jejich struktury a hlavně mapováním jejich dynamiky v celé složitosti. Procesy v buňce, založené na neustálém chemickém chaosu mezi obrovskými polymolekulami, dirigovaném bílkovinnou (tj. především enzymatickou) syntézou na základě informací v DNA, je ZATÍM příliš komplikovaná na vědecké podchycení. Rozvoj zobrazovacích technik, zejména založených na hmotnostní spektrokopii a kvalitních rentgenových laserech, které se připravují, nám opět hodně otázek zodpoví. Je to jen otázka času.

Další dočasná nevědomost, kterou máme, se týká například mozku a jeho složitosti a komplexnosti. Opět, jde o procesy poměrně rychlé, a přitom odehrávající se v obrovských objemech jednotlivých nervových buněk. Není to nic zázračného ani mystického, je to prostě jen hodně složité a rozsáhlé. Opět, výzkum postupuje velmi rychle, rozvoj zobrazovacích metod je enormní a zejména pokrok v magnetické rezonanci nám dává naději na další postup v této oblasti. Principiálně lze ale říci, že tím, jak se stoupající složitostí mozku a CNS v přírodě stoupají schopnosti organismů se učit, pamatovat si a mít složitější reakce a SNAD i jakési stopy jakési formy vědomí u vyšších savců, dává jakousi nápovědu, že největší tajemství lidského vědomí a sebeuvědomění si hmoty je právě skryto jako emergentní jev v obrovské komplexnosti a složitosti lidské CNS.

Zkrátka, čím více postupuje pokrok a poznání, tím více platí, že příroda je v zásadě mechanická, ale v jistých oblastech velmi komplexní a složitá, takže její úplné poznání, nebo alespoň nalezení limitů našeho poznání, je jen otázkou času. Žádné bludné filosofující představy pomatených levičáků na tomto nemohou nic změnit a ani nezmění.
15. 05. 2013 | 11:34

gaia napsal(a):

Silvie

že člověk zemře je 100% jistota. Nebuďte s 87% troškařka.

její matka zemřela v 56, tudíž vědci jí vědecky vysvětlili, že je výhodnější ze sebe udělat už ve 40 mrzáka, než umřít v době, kdy normální lidé začínají již normálně umírat.

Nakonec třeba skočí z mostu, až se její děti dostanou do puberty.

Spíš věřím Viole, což mne nenapadlo, že takhle bude mít nová prsa na pojišťovnu.

opět jsem metodou heuristického rozhovoru přišla na něco, co jsem nevěděla.
15. 05. 2013 | 11:36

Jen aby řeč nestála napsal(a):

DH,

co to plácáte o levičácích? Je snad Kuras anebo jím zmíněný
Ruppert Sheldrake levičák? Co s tím mají levičáci společného?
15. 05. 2013 | 11:39

Viola napsal(a):

DH

Chtěla bych vidět, jak manželce vysvětlujete, že vaše láska je zcela mechanická, no u vás asi ano, jen pohyb sem a tam.
15. 05. 2013 | 11:41

jozka napsal(a):

Jee, muj oblibeny zerter DH se probudil :-)

Ke Kurasovi jen tolik... vycitat jako verici vede viru a dogmata je celkem legracni.
15. 05. 2013 | 11:43

santawizard napsal(a):

Jako že Hitler zašpinil budhistickou swastiku tak věda zase zašpinila slovo droga.To může mít neblahé následky v blízké budoucnosti v psychiatrii a militarismu.Tak zvaná diktatůra psychiatrie a diktatůra hospodské politiky se vyznačuje právě tím,že lidoví léčitelé v psychiatrii a hospodští kaplani v pohostinství jsou pořád zakázané ovoce!!
Svým způsobem není moderní psychiatrie vůbec jako věda, ale je to pavěda úplně jako homeopatie.Např fobie z myší se léčí samotným strachem s myší,podle vzoru co tě nezabije to tě posilní.Podobně mohou působit i psychitrické léky ,které navozují ještě horší pocity a myšlenky než samotná nemoc.
V prostředí ,kde jsou samé prášky a samé cigarety je největší umění vědět jestli prášky zaberou nebo nezaberou a kdy je správně nasadit či vysadit.Podobně je na tom umění jak kouřit lépe a méně ,aktivně nebo pasivně,vědomě nebo podvědomě a nebo vědecky či pavědecky.Buď se s cigaretama dopujou pro práci a nebo s tím meditujou pro rekreaci. .Jestli se potom cigarety a prášky zneužívají,tak celá pravda je zabetovávaná a navždy pohřbena i samotnou psychoanalýzou.Celosvětová hospodářská krize workholismu a alkohlismu mezi buržoazii a proletariátem však přivedla celý svět do úpadku i v otázce jak a koho motivovat láskou nebo karabáčem.Tabákové novinářství a hospodská politika je totálně na úpadku.Např celý islám je v ohni.Muslim zabíjí muslima pod vlivem zdraví škodlivých cigaret.Podobně to bylo na Balkáně a napětí pod vlivem tabákového novinářství existuje v celé východní Evropě.
Severní Korea si teďka úplně otvírá hubu pod vlivem cigaret a alkoholu.Podobně Čína je samá cigareta a alkohol v komunistické diktatůře.
15. 05. 2013 | 11:43

Viola napsal(a):

Jen aby řeč nestála

pan DH levicovost, nebo pravicovost odvodil jen mechanicky, Bůh ví na základě čeho.
15. 05. 2013 | 11:43

gaia napsal(a):

DH

Sokrates se svým

vím, že nic nevím, byl dle vás asi pravičák.
15. 05. 2013 | 11:44

DH napsal(a):

Vážený pane či paní či slečno Jen aby reč nestála,

pokud se deklarovaný pravičák dopouští zjednodušujících bludů a neracionálního myšlení, jeho teoretická pravicovost je pozitivně falsifikována experimentem a je tedy jako teorie invalidní. Není tedy nemístné vyslovit hypotézu a následně vypracovat teorici o potenciální levicovosti dotyčného. Doufám, že tomu rozumíte a souhlasíte se mnou.
15. 05. 2013 | 11:46

šašek z Jihlavy napsal(a):

Silvie napsal(a):
Nevěřím v Boha.
Vím o něm.
Jung
15. 05. 2013 | 10:58
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jung byl moudrý muž. Stačí být chvíli sám třeba v lese, a člověka to též napadne. Dnes mě např. napadlo, že si lidstvo už dlouho koleduje o další pořádnou lekci. Blbé je, že se s tím svezem všichni. Ale kdo jsi bez viny, ani nehledej kámen, stačí trochu pokory a pokání, neboť v tom jedeme všichni.
15. 05. 2013 | 11:47

úsměvu jsem se nezdržel napsal(a):

DH

"Vážený pane či paní či slečno Jen aby reč nestála,

pokud se deklarovaný pravičák dopouští zjednodušujících bludů a neracionálního myšlení, jeho teoretická pravicovost je pozitivně falsifikována experimentem a je tedy jako teorie invalidní. Není tedy nemístné vyslovit hypotézu a následně vypracovat teorici o potenciální levicovosti dotyčného..." Čili zjednodušeně: pokud deklarovaný pravičák plácá pitomosti, tak podle vás musí jít o levičáka.
15. 05. 2013 | 11:50

DH napsal(a):

Vážený pane či paní či slečno Violo,

to, že je něco mechanického, ještě neznamená, že to není prostou myslí nepochopitelné, a vnímané tedy upřímně jako spontánní, krásné a opravdové. To se týká nejen lásky, ale i dalších projevů naší biologické podstaty.

To, že jsme jako lidé složité biologické stroje, ještě neznamená, že je to něco špatného, hanlivého nebo nemístného. Tak to prostě je a jedním z projevů tohoto stroje jsou i emoce a láska. Je to jen velmi velmi složité. Každý průměrný technik se stroboskopem a osciloskopem po několika dnech najde jakoukoliv závadu na autě, pokud se mu při testování alespoň párkrát projeví a bude dost inteligentní. Auto je extrémně jednoduchý stroj ve srovnání s biostroji našich buněk a dokonce těl. To ale není důkaz toho, že to stroj není.

PS pro recaptcha - jsem sice stroj, ale jen jsem se přepsal.
15. 05. 2013 | 11:52

Viola napsal(a):

Santo

"Severní Korea si teďka úplně otvírá hubu pod vlivem cigaret a alkoholu"

co to znamená, že se tam více začal spotřebovávat tabák a alkohol a v důsledku toho je Severní Korea agresivnější?
15. 05. 2013 | 11:52

gaia napsal(a):

DH

já se domnívám, že člověk není stroj, ale složitá chemická továrna.

ostatně takto to bylo připúodobněno i v učebnici přírodopisu pro 7. ročník, ve kterém se lidské tělo celý rok probíralo
15. 05. 2013 | 11:55

DH napsal(a):

Vážená paní či slečno či pane gaio,

Sokrates nahrazoval svou experimentální nevědomost filosofováním. Jak ale už dnes víme, pouhé myšlenkové experimenty jsou sice užitečné a mohou napovědět jak experimentovat, ale samy o sobě nemohou být univerzálním nástrojem poznání. Lze myšlenkově stvořit řadu vědeckých i nevědeckých paradigmat, která budou vnitřeně konzistentní. Jen experiment může dát odpověď na to, které vybrat.

Sokrates neměl ve své době způsob, jak vybrat. Zkonstruoval proto jistou myšlenkovou stavbu a vyvodil z ní závěry, které už jsou dnes bezcenné. Co z jeho odkazu cenné je, je princip jeho uvažování a některé fundamenty, ale bezmezně důvěřovat jeho závěrům dnes by bylo pošetilé.

Mimochodem, jak jistě víte, v Sokratově době nebylo olevičáství ani potuchy. Přesto však, kdyby se Sokrates reinkarnoval dnes, zařadil by se s největší pravděpodobností do žad levicových blábolivýcch pseudointelektuálů a byl by všem normálním slušným a rozumným lidem poprávu k smíchu.
15. 05. 2013 | 11:56

čert }:o) napsal(a):

nick "Vím že nic nevím, jako kardinál Duka"
Bůh není stařeček na obláčku
Boha si musíte najít sám
Kašlat na církve které zkreslují vlastní
víru tím (a nejen tím) že vyhrožují peklem (které fakt
mimochodem je) a které vám jasně stanoví
hříchy! Hříchem je pro někoho pouhá myšlenka
a pro někoho není hříchem ani ten nejodpornější zločin
Po Bohu musíte pátrat sám a věřit v setkání
S Bohem musíte být v kontaktu
Možná se shodnem že existuje právě jeden Bůh (až na homeomorfismus) ;o)
Kuras
super článek ten si musím nechat projít kebulí =o)
a to desatero je ale hodně cynický
Život je prostě komplexní Má reálnou i imaginární složku
15. 05. 2013 | 11:59

cestičky se rozdělují napsal(a):

Shodou okolností čtu zrovna Freudovy přednášky, které jsou také rafinovaným útokem proti materialistické a pozitivní vědě.
Na všem, co tu Kuras cituje něco je.
Všichni víme.
Asi do devíti let jsem svět a vesmír takhle VIDĚL, sezení se založenýma rukama a vymývání mozku mi pak přetáhlo přes hlavu mokrý svetr.
O tom, jakou roli vědci hrají také není pochyb.
Jen je otázka, jestli máme destruovat jedinou metodu, kterou k poznávání máme.
Nebo jenom rozlomit společenský kontext, v kterém funguje.
15. 05. 2013 | 11:59

čert }:o) napsal(a):

DH
=o))))))) nádhera
15. 05. 2013 | 12:00

Aleš napsal(a):

Gaio, napište nám ještě jednou jak je to s tou zeleninou a ovocem. U Buriana jsou samí pravdoláskoví žvanilové, tam se člověk moc moudrého nedozví. Ale toto je blog kde by se měl objevit vědecký přístup
15. 05. 2013 | 12:01

DH napsal(a):

Paní gaio,

složitá chemická továrna je jen jiný název pro složitý stroj založený nikoliv na pohybu kovových součástek, ale na reakcích bilomolekul ve vodných roztocích. Při elektrolýze se také kromě iontů nic nehýbe, a přesto je elektrolyzér stroj.

Chyba a nedorozumění může být ve vašem chápání slova stroj. Já ho chápu tak, že stroj je cokoliv, co pracuje, má vstupy a výstupy a řídí se přírodními zákony. Například Slunce je obrovský plazmatický termonukleární stroj, postavený přírodou podle gravitačního zákona a zákonů termojaderných reakcí.

Stejně tak buňka i člověk je obrovský chemický stroj.
15. 05. 2013 | 12:02

cestičky tam a zpátky napsal(a):

PS. Sheldrake zapomíná na síly, které nás táhnou do minulosti.
Ústřední téma je čas.
15. 05. 2013 | 12:02

gaia napsal(a):

DH

vaše definice

zařadil by se s největší pravděpodobností do žad levicových blábolivýcch pseudointelektuálů a byl by všem normálním slušným a rozumným lidem poprávu k smíchu.

se hodí i na Duku.

Po Sokratovi zůstala alespoň ta věta nesmrtelná a aktuální po tisíciletí
15. 05. 2013 | 12:04

Tam a zpět, zpět a tam napsal(a):

cestičky tam a zpátky,

míníte ty síly, které dostaly svět opakovaně do světové hospodářské krize "ve tvaru L" a táhnou svět k totalitě, fašismu anebo válce?
15. 05. 2013 | 12:06

Viola napsal(a):

Vážený pane DH

Lásku nemůžete mechanicky vysvětlit ani na té nejjemnější úrovni, koukaje se přes lejzrové mikroskopy na rejdící elektrony, nebo snad i bosony. Ta chvíle, než dojde k faktickému spojení dvou těl tou mechanikou, ta pod mikroskopem prostě není viditelná, ani kdybyste použil nějaký tokamak.
15. 05. 2013 | 12:07

gaia napsal(a):

DH

při elektrolýze se hýbe ktouček elektroměru a to setsakra hodně.

Slunce není stroj, ale trmonukleární reaktor (přírodověda 4. třída)

reaktor a stroj je trochu jiný význam.

stroj je ten mechanický, ale reaktor naznačuje, že se v něm něco děje.

buňka není stroj, ale základní stavební jednotka živého organismu(přírodopis 6. třída)

člověk, to zní hrdě Maxim Gorkij, vyšlý dnes z módys
15. 05. 2013 | 12:09

DH napsal(a):

Vážená paní Violo,

tvar mraku také nelze dopředu předpovědět. Nedoceňujete pár základních skutečností. Řada jevů je čistě informační povahy. Analýzou spektra vycházejícícho z mikrovlnné antény u mobilní BTS nelze pro člověka, který nezná modulaci, šifrovací klíč a neumí česky, odposlechnout vyznání lásky mezi dvěma telefonujícími. Přesto existuje.

Právě tak, prosté buněčné dělení je enormně složitý proces, který je tak kompelxní, že pravděopdobně nemůže fungovat u buňky s menším genomem než nějakých 400-500 genů. Možná. Ale dosud to nevíme jistě, jen se domníváme.

Je velmi pravděpodobné, že po dostatečném poznání dokážeme to, co příroda klopotně nacházela miliardy let, dokážeme vyrobit v menší, jednodušší a efektivnější podobě. Bezpochyby přijde doba, kdy dokážeme nejprve vyrábět čistě syntetické bílkoviny s předem naprogramovaným účinkem na konkrétní organismmus - například rostliny syntetizující selektivní bílkovinný jed na šlůdce vyrábíme již dnes - ale postupně zvládneme syntetizovat umělý virus, umělou zjednodušenou prokaryyotní buňku a tak dále, přičemž skončíme u umělého oplodněného vajíčka a umělé dělohy, z něhož vypěstujeme zcela nový živočišný druh s novými vlastnostmi.

Když to dokázala příroda, dokážeme to jednou taky - a lépe, protože chytřeji. Samozřejmě se může stát, že nás všechny nějaký omyl zabije - ale je to nepravděpododobné.
15. 05. 2013 | 12:16

český maloměšťák napsal(a):

Ano, věda by měla otevřít svůj klín nejen mystice, parapsychologii...ale i šamanství, okultismu, astrologii...

A možná bych šel i dál a po vzoru US Nejvyššího soudu umožnil navracet se k pokusům o otvírání se novým obzorům i těm, co nemají strach z přímých experimentů, opřených o tradiční to zdroj náboženské víry:

http://en.wikipedia.org/wiki/Native_American_Church

Klín pak je dobré promazat granty , retransfery daní a daňovými defraudacemi (sponzorské dary).
Kdo víc maže...ten pak taky líp jede.
Tam a ven a tam a ven...

Ostatně zajímalo by mě, jak vědecky vysvětlit např. Kristovo zmrtvýchvstání a nanebvzetí...například pomocí experimentu.
Pane Kuras - šel byste do toho ? Coby figurant ?

A další ?
Nehlaste se tak překotně, zatím nám ještě žádný grant na toto nepřidělili.
15. 05. 2013 | 12:19

Luba napsal(a):

Ducha bádání není třeba osvobozovat.

Lidé jsou tvorové zvídaví, a v tom se nic nezměnilo. Akorát se v té přemíře informací čím dál hůř orientují, a mnohým chybí bójka, které by se v tom moři chaosu zachytili.

Ta bójka se jmenuje kritické myšlení, a jde o dovednost. A jako každé dovednosti je třeba se mu naučit.

A kde se tomu naučit a od koho?

Např. od Poppera. Karl Raimund Popper a jeho knihy.

http://old.lf3.cuni.cz/aff/p2_c.html

http://www.hoschl.cz/files/2299_cz_Hoschl-prj_Popper-cz.pdf
15. 05. 2013 | 12:21

santawizard napsal(a):

Violo:
To znamená ,že jejich armády jsou tabákové armády jako za Hitlera a Stalina.
15. 05. 2013 | 12:25

DH napsal(a):

Vážená paní gaio,

při napájení elektrolyzéru baterí se nehýbe nic. Pokud vaše představivost nedosahá ani takto daleko, nemá debata valný smysl.

Reaktor je druh stroje a termonukleární reaktor je druh reaktoru. Můžeme slovíčkařit, ale jde o podstatu funkce a podstatu poznatelnosti. Pokud definujete přirodu jako nepoznatelnou a stroj jako mechanický, pak mezi vašimi definicemi není prostor pro žádnou debatu. Příroda vyrábí složité biologické stroje - ani v tomto není podle mě rozpor. Ostatně například bakteriální bičík (nebo, pokud je vám to bližší, spermiový bičík) se bežně označuje jako nanostroj, resp. jeho pohon za nejmenší možný elektromotor poháněnýchemickým gradientem, jaký vůbec lze postavit. A pak že příroda nevynalezla kolo - ložisko bičíku je kruhové a rotuje.

Buňka je složitý chemický stroj. V mém systému definic slov není na této větě žádný rozpor. Uv2domte si, že učebnice pro základní školu jsou plně "lží dětem", tj. zjednodušujících tvrzení, které dětem usnadňují uchopení složitosti světa. Člověk, který tyto lži v dospělosti neprohlédne a nepřijme jako nutné a uitečné, ale přesto nepravdivé, nikdy intelektuálně základní školu nepřeroste, i když si sebevíce namlouvá opak.
15. 05. 2013 | 12:27

aga napsal(a):

DH si jako obvykle dělá srandu, ale dělá to dobře. Hlavně mu to nebaštěte!

Silvie

pokud věříte v karmu či v nějaký osud, který přesahuje jednotlivé inkarnace (měl jsem z Vašich minulých příspěvků ten pocit), pak trochu nechápu Vaše příspěvky ohledně AJ. Nemoc je somatizovaný problém, způsob, kterým nám dává duše najevo, že jsme něco nezvládli nebo zanedbali. Je to varovný signál, že něco děláme špatně. Pokud to nezměníme chybné chování, nýbrž jen vypneme signál, asi si moc nepomůžeme. Genetická podmíněnost některých nemocí z tohoto hlediska znamená jen potvrzení esoterického tvrzení, že duše se inkarnuje v prostředí, které jí má umožnit řešit její konkrétní dosud nezvládnuté problémy (a určité druhy duševních či duchovních problémů se somatizují příslušnými typy nemocí, čili z typu nemoci a postiženého orgánu se dá soudit na druh problému).
15. 05. 2013 | 12:32

gaia napsal(a):

DH

kdyžtak buňka je chemickou továrnou, stroj je trochu málo.

Ale chápu, že pravičáci by rádi člověku namluvili, že je jen lidský zdroj a musí pracovat jako stroj až do zničení, kdy se nahradí dalším.

Končím debatu, musím se psem ven. Ten na rozdíl od stroje nejde vypnout a už se mi tu kroutí, že se mu chce.
15. 05. 2013 | 12:32

Silvie napsal(a):

šašek
Já vám velmi přesně rozumím, ale tyto pocity jsou nepřenosné.
Zmocňují se mě taky často v přírodě při uvědomění si její dokonalosti.
Ale radši to neříkám nahlas, protože pak na mě koukají jako na exota.
Nedokážu pochopit, že existují lidé, kteří přejdou kolem krásného stromu a nevnímají ho - je to podobné jako s vírou...
15. 05. 2013 | 12:34

Viola napsal(a):

Vážený pane DH

Tak to je skoro na výkřik: zastavte vědce a ne nějaké páně Kurasovo osvobozování ducha.
15. 05. 2013 | 12:34

Viola napsal(a):

Santo

jak vypadá tabáková armáda? Vojáci povinně kouří tabák, nebo snad marihuanu?
15. 05. 2013 | 12:38

Aqualinea napsal(a):

Nejlépe osovobodila ducha bádání katolická církev. Ta největší badatele nadané kritickým myšlením, když se jí to nehodilo, rovnou upalovala
15. 05. 2013 | 12:38

DH napsal(a):

Vážený pane ago,

pokud na mých textech shledáváte něco nepravdivého nebo neobhajitelného, prosím konkrétně to vypíchněte, neuchylujte se ale k paušalizujícímu levicovému nálepkování. Toto je seriózní fórum a debata má mít smysl. Nikdo není neomylný a rád se poučím, v čem a kde jsou moje názory nepravdivé a neodpovídající skutečnosti nebo každodenní zkušenosti.

Děkuji.
15. 05. 2013 | 12:39

Shrnutí napsal(a):

Sheldrake všechno zdemoloval.
15. 05. 2013 | 12:40

DH napsal(a):

Vážená paní Violo,

zastavení vědeckého bádání je samozřejmě principiálně možné, ale v praxi neproveditelné. Řekněte mi ale, jaký by to mělo mít účel? Chcete snad konzervovat poznání v současné podobě, s jeho příchutí tajemna u dosud nepoznaných věcí? Zachovat prostor pro náboženské ideje, víru v opravdovost lásky a podobně?

Již dnes lze částečně, byť nedokonale, provádět korekce genetické informace v buňkách prostřednictvím specializovaných virů, které právě na principu změny genetické informace pracují. Je to ale primitivní.

S dostatečně pokročilou biotechnologií budeme schopni provádět opravy v buňkách, do značné míry korigovat genetická postižení - nejlépe v co nejranějších stádiích plodu, dokud nejsou tkáně ještě příliš diferencované. Rakovina jako zvrhnutí genetické informace a zvrhnutí buněčného stroje v nekontrolovaný množivý bude doslova k smíchu - eliminace takových buněk cíleně, u konkrétního pacienta, prostřednictvím syntetického viru na míru, eventuálně v některých případech jen podáním přesné blkoviny, tj. přesně vyrobené makromolekuly injektčně, nebude problém. Stačí jen počkat na příslušný pokrok - já osobně jej odhaduji na maximálně 50-80 let.

Tyto vědce byste chtěla zastavit? Opravdu?
15. 05. 2013 | 12:47

Silvie napsal(a):

aga

Sice věřím v boha, ale nejsem zase takový fatalista, abych chtěla umřít na zánět slepého střeva, který jde snadno operovat.

Já nejsem odpůrcem vědeckého pokroku a žádná tmářka!!!

O tomto výzkumu jsem četla už před lety - USA jsou v medicíně o dost před námi a v té genetické predispozici se zcela jistě nemýlí.
Můj otec zemřel na určitý druh rakoviny a od té doby musím já i bratr chodit na nepříjemné pravidelné kontroly, aby se této nemoci předešlo nebo se event. zachytila v rané fázi. My oba máme tuto nemoc v počátečním stadiu, kdy při zaléčení nevzniká rakovinné bujení. Primář nám sdělil, že je u této nemoci vysoká pravděpodobnost genetické predispozice.
Takže to asi taková blbost nebude.
Mám podle vás na léčbu kašlat a čekat, kdy mě to potká a pak roky umírat v bolestech???

Angelina mě náhodou mile překvapila. Nadřadila ženskou marnivost nad zodpovědnost (není zdaleka jediná, tyto operace se dělají i při menší percentuální pravděpodobnosti) vůči dětem.
Včera jsem si půjčila knížku O umírání ( stupně bardo) - moc optimistická četba to není. Ani ti zatracení buddhisti nemají rádi sebevrahy. Horší čin je prý už jenom zabít svého Mistra nebo rodiče. Sebevrahům prý hrozí ,že se v dalším životě narodí na nějakém hnusném místě planety jako totální ztroskotanci.
A to jsem si vždycky myslela, že sebevražda je poslední únikovou cestou...
15. 05. 2013 | 12:48

santawizard napsal(a):

Vilo,jak se říká,ve jménu Boha se vojáci zabíjejí aby šli do nebe a ve jménu ďábla se zabíjejí ,aby šli do pekla.Tímto způsobem se mezi sebou zabíjejí i pomocí legálních a ilegálních drog.Všechno zavinila i ta tvoje na toto téma katolická církev hříšná, která nikdy v životě nesměla seminovat ani svoje vlastní hospodské kaplany ,ale vždycky musela seminovat jenom a jenom vojenské kaplany.
15. 05. 2013 | 12:49

Badatel v oboru absolutna napsal(a):

"úsměvu jsem se nezdržel napsal(a):
DH

"Vážený pane či paní či slečno Jen aby reč nestála,

pokud se deklarovaný pravičák dopouští zjednodušujících bludů a neracionálního myšlení, jeho teoretická pravicovost je pozitivně falsifikována experimentem a je tedy jako teorie invalidní. Není tedy nemístné vyslovit hypotézu a následně vypracovat teorici o potenciální levicovosti dotyčného..."

Čili zjednodušeně: pokud deklarovaný pravičák plácá pitomosti, tak podle vás musí jít o levičáka.
15. 05. 2013 | 11:50

Z toho by se dalo odvodit, proč se pan kníže považuje za levičáka. Krom toho se podle tvrzení pana DH zdá, že zběsile a nesmyslně škrtající a ekonomiku škrtící antisociální tříkolka, privatizující důchody, sociální systém, zdravotní služby a vysávající o překot státní finance je tvořena samými levičáky.

Děkuji panu DH za osvětu.
15. 05. 2013 | 12:50

gaia napsal(a):

Silvie

už jste si to slepé střevo nechala preventivně odoperovat?

Co když vás to chytne zrovna až doktoři budou stávkovat?

a tuhle jeden ve Francii šel s banalitou do špitálu a oni ho tam nechali ležet s jedním s koronavirem a než to zjistili, tak to chytil a iumřel.

Co když při té operyci chytnete ten koronavir nebo vám dají krev se zárodky AIDS.

Takhle na to omarodili nejdřív chudáci v USA. Že hledali u doktorů pomoc a chytli tam ještě něco horšího, než s čím tam šli.
15. 05. 2013 | 12:53

Viola napsal(a):

Vážený pane DH

A uvědomují si vědci (zas to vědomí), že poznáváním stále do větších hloubek mikrosfér (makrosféry mi nevadí) může vznikat čím dál tím větší chaos a ty chyby, které se mohou objevit, neboť člověk je omylný, je jen obrazem božím. A hrát si s viry... už teď se objevují všelijaké podezřelé viry přišedší nikdo neví odkud. Ty viry, co se objevují prý spontálně, ty také mohou pozměnit geny a jak, to by se mělo zkooumat, to co je. Vědci se dobře zaměřují na léčení rakoviny, ale soustřeďují se také na prevenci?
15. 05. 2013 | 13:04

Silvie napsal(a):

Viola
Můj kamarád se věnuje výzkumu kostních sarkomů, druhý kamarád je onkolog - takže mé informace jsou podložené jejich zkušenostmi.

Slepé střevo od puberty nemám, brali mě na sál jako akutní případ v noci.

Preventivně jsem si nechala vzít část jiného orgánu, protože mi to doporučil respektovaný pražský diagnostik.
Já dobrým lékařům stoprocentně věřím a díky svým konexím se setkávám většinou jen s těmi nejlepšími.

Vy si klidně zánět apendixu pěstujte, vaše věc... svěřte se do rukou božích.
To ale pak nemá s vírou vůbec nic společného, jde o bohapustý fanatismus.
Po vašem bychom ještě dneska umírali na nešťovice a dýmějový mor.
15. 05. 2013 | 13:11

Viola napsal(a):

pan Marek

napsal: "Letmým pohledem na YouTube jsem totiž zjistil, že tak jako vědci odmítli a dodnes odmítají jeho první knihu o morfických rezonancích (1981), letos dokonce i TED zcenzuroval jeho přednášku o desateru vědeckých dogmat (vygůglujte si). Vida, nejen proletáři, ale i Sisyfové všech zemí jsou dávno spojení…"
15. 05. 2013 | 13:13

Wintergrün napsal(a):

Tak na tohle se dá říci pouze Moric, kde máš levé ucho? Německy: Moriz, wo hasst Du dein linkes Ohr? Pan Kuras pochopí...
15. 05. 2013 | 13:16

Ládik!!! napsal(a):

Dneska se mi nedaří. Zabil jsem 1 mouchu 7 ranami, z toho až ta poslední byla do hlavy.
15. 05. 2013 | 13:18

Viola napsal(a):

Silvie

já jsem o slepém střevu nepsala, ale to nevadí. Je možná pro vás dobré mít spojení s dobrými lékaři, já takové známosti nemám, tak si beru to, co je mi nejblíže a zatím to funguje, lékaře jsem neviděla snad desetiletí, kromě zubaře, to mi nějak nejde se vyhnout. Moje babička svěřená lékařům jen na 3 měsíce denně užívala 5-6 léků, teď u mě dva roky má je 1,5 tabletky denně.
15. 05. 2013 | 13:18

Jakelin de Mailly napsal(a):

Jirka

Tu svou židofobii máte ze své hlavy nebo jste ji zdědil ústní tradicí ?
Ortodoxní židé v Izraeli neslouží v armádě / také nepracují, což oboje zvyšuje hněv domácí populace/.
Ortodoxní židé nekupují svým dětem samopaly-hračky a poté samopaly skutečné, ani je nenavádějí k metání kamenů po jinověrcích.
To dělá druhá strana.
15. 05. 2013 | 13:20

argun napsal(a):

Violo

šetřte síly i čas. Debata s déháčkem má asi stejný smysl, jako debata s kolportérem Strážní věže. On totiž vůbec nepochopil, o čem ten blog je. Kuras píše o tom, že Sheldrake v podstatě shledává vědu náboženstvím modernity. A jako každé bigotní náboženství brání skutečnému poznání. To je ovšem natolik abstraktní myšlenka, že ji déháčko není schopno vůbec pojmout do hlavy.

Jeho poamtené třeštění "...Rakovina jako zvrhnutí genetické informace a zvrhnutí buněčného stroje v nekontrolovaný množivý bude doslova k smíchu" budiž toho důkazem.
15. 05. 2013 | 13:28

argun napsal(a):

Jakelin de Mailly

A kdo že je tou "druhou stranou" ctěný rytíři?
15. 05. 2013 | 13:31

Silvie napsal(a):

Viola

Pardon, to o slepém střevu patřilo Gaie.

Své dceři i sobě jsem nechala vyoperovat všechna mateřská znaménka, která byla potencionální hrozbou a musely jsme s nimi chodit na pravidelné kontroly. Jelikož byla na místech, která jsou vystavena slunečnímu svitu, nechtěla jsem podstupovat zbytečné riziko.

Snažím se chovat pragmaticky a racionálně a předejít tomu, co mě ohrožuje.
Můj táta tady ještě mohl být, kdyby nepřehlížel 20 let!!! příznaky vcelku banální choroby, jež se díky jeho chorobnému strachu z doktorů (jak typické pro chlapy) rozvinula v rakovinu. Úplně zbytečně!
15. 05. 2013 | 13:32

Irina napsal(a):

celkem bych uvitala dialogy vědců, stalo by to za to
a podle mne - včera bylo pozdě
15. 05. 2013 | 13:35

Noclaf napsal(a):

Ja znam spoustu dogmat. Docela slusny seznam jich je v knizkach jako "Stary zakon", "Novy zakon", "Koran" atp.

Vedci jsou pristupni zmenam teorii, pokud tyto odporuji pozorovani. Coz neni pripad jine sorty lidi a neposkrveneho poceti, jehoz druhe pozorovani se i po nekolika miliardach dalsich poskrvnenych poceti zatim ne a ne podarit. Presto "teorie o neposkrvnenem poceti" stale z knizek vyrazena nebyla.

Ty, s prominutim, Ludolfoviny co v clanku zaznely ani nestoji za komentar. Az autor prijde s dukazem jak "vytvorit" hmotu bez transformace odpovidajiciho mnozstvi energie, tak dostane Nobelovku a vsechny ucebnice fyziky a chemie poleti do ohne.
15. 05. 2013 | 13:35

Viola napsal(a):

tak jo, argune, díky za připomenutí :-)
15. 05. 2013 | 13:35

Jakelin de Mailly napsal(a):

Argun

Mírumilovní Palestinci, ctěný Argune.
Předesílám, že se nehodlám zaplétat do debaty na jiné téma, než blog.
Napadat autora protižidovskými výkřiky mi přijde ubohé.
15. 05. 2013 | 13:35

Dagobar napsal(a):

"Nejhorší jest, že ač každý ví, že není dobré chodit po ulici neupraven, většina chodí s neupravenými myšlenkami." Tak kuras, spisovatel a dramatik nás poučuje o vědě, ačkoliv o vědě a vědecké metodě neví zhola nic a papouškuje jednu z dalších fantaskních blbin autorů, kteří se rádi zviditelňují. I u nsá byli takoví, jako František Kahuda a v USA jsou celé vědecké kreacionistické instituce, které se baví slepováním vědy a náboženství, protože to náboženství chce. Sheldrake nevyvrací NIC a jeho "důkazy" jako existence temné hmoty ve skutečnosti materialistický pohled na vědu nijak nevyvracejí. Sheldrake totiž účelově míjí skutečný fundament vědy, kterými jsou pravidla vědeckého poznání:
1) Vědecké tvrzení je jen takové, které je testovatelné (vyvratitelné). (Popperovská falzifikace) 2) Existuje li více ekvivalentních vysvětlení téhož jevu, bere se to nejjednodušší (Occamova břitva) 3) Vědecké poznání není kompletní a je vždy otevřené revizi. 4) Jakékoliv změny vědeckého konsenzu se dělají až po zcela jasném vyvrácení původního předpokladu, pak může nastoupit hypotéza nová. 5) Kauzalita a korelace nejsou totéž (toto bohužel nechápe 95% lidí, co prošlo střední školou).

V magickém vesmíru pseudovědy můžou jednorožci bydlet na Alpha Centauri, leč toto prozatím nezle vyvrátit, proto se tím věda nezabývá. (Do okamžiku, než bude nějakým způsobem takové tvrzení testovatelné, patří do říše fantazie) Materialismus je fundamentem moderní vědy PROTO, že to je nejjednodušší vysvětlení (vesmír s duchem je složitější než vesmír bez ducha, proto není li duch prokázán a to opravdu není, tak není součástí vědeckého pohledu na svět).
Spisovatelé, dramatici, věštci, čarodějnice a imámové mají svůj vlastní pohled na svět, jehož magično je založeno na neopakovatelnosti (zázracích), aktu svobodné vůle vyšších bytostí (neopakovatelní), placebo efektu (zázrak pro 30% z nás), posíleném placebo efektu (je li placebo dražší, je účinnější) a špatně navržených testech, které si vědci lepí tak, aby jim to vyšlo (proto se v lepších zemích dělají double blind studie a ne případové studie). Víra v magično je univerzální: Přestože double blind testy ukazují, že kabel k reprosystému za sto tisíc hraje stejně, jako ten za pár stovek, "audiofilové" budou tvrdit opak a slušně vydělají na tom, že vás k tomu přesvědčí. Přestože someliéři tvrdí, jak úžasná jsou drahá vína, 95% populace při double blind testu nerozezná levné a drahé víno, ale když jim řeknete, že to levné je ve skutečnosti drahé, tak ho začnou chválit.
Šamanismus, marketing, podvod, drahé vysavače, desátky, sugesce, magie, manipulace - to je duchovní svět dramaturgů a spisovatelů, protože jim dává naději, že jejich existence má větší smysl už sama o sobě. A rádi si za tuhle iluzi zaplatí, zaplatí za odlučovač elektriky z Temelína, měděnou podložku podpostel proti dračím proudům a bůh ví co ještě. Věda tuhle naději nedává, naopak je velmi skeptická. Proto spisovatelé a dramaturgové vždy plesají, když si přečtou knihu o tom, jací jsou manipulátoři a kouzelníci borci, ačkoliv autorovi nejde o nic jiného, než aby se na tom napakoval. Takových je. Takových prodavačů teplé vody je.
Jenomže věda taková být nesmí, protože od ní čekáme řešení, která fungují i bez modlitby. A jak ukazuje úspěch západního pozitivistického materialistického myšlení, tak to funguje.

A tvrzení, že se západní věda nemění, jsou prostě a jednoduše žvásty. Mění se, stačí se podívat na jadernou fyziku. ALE: Když se podíváte například na Einsteinovy teorie, tak zjistíte, že se nemění to, co se opakovanými testy potvrzuje. Ale to se musíte zajímat o vědu, ne o šamany.
15. 05. 2013 | 13:46

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nadávku ("magor") obsahující text, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
15. 05. 2013 | 13:58

Richard napsal(a):

Dogobar
"A jak ukazuje úspěch západního pozitivistického materialistického myšlení, tak to funguje."

no ano, ten úspěch pozitivistického materialismu zcela ohromuje či spíše ochromuje, che...
15. 05. 2013 | 13:58

Baba napsal(a):

Gaio,

daří se mi líp než přítelkyním tvého otce. Máš taky radost?
15. 05. 2013 | 13:59

Carlos V. napsal(a):

Hm. Autor jaksi nebere v potaz, ze "materialisticka ideologie" neni zkostnatelou dogmatickou ideologii. Prave naopak - predpoklada otevrenost a zmenu na zaklade novych poznatku.

Tim se prave lisi od veskerych nabozenstvi, ktere uznavaji jednu nemennou a vecnou pravdu.

Treba dojde i k uznani proutkareni ci treba i telepatie - paklize se najde a zmeri sily, ktere za timto maji stat. Nic neni nemozne - jen to chce mit otevrenou mysl a neuzavirat se do poucek jedne knizky.
15. 05. 2013 | 14:06

Ládik!!! napsal(a):

No vida, bezpilotní letouny už startují z letadlové lodi. To je pokrok! Ušetří se hodně pilotů.
15. 05. 2013 | 14:07

Platan napsal(a):

Dagobar:

Je osvěžující, přečíst se adekvátní odpověď na duchaprázdné žvanění (a to říkám jako ateista :-) autora blogu.
15. 05. 2013 | 14:12

biolog napsal(a):

Autor:
Tzv. systém vědeckých dogmat nemá s vědou nic společného a kdyby se jím vědci řídili, přestali by být vědci. Ve skutečnosti je to výmysl nevědeckých náboženských myslitelů, jejich představy o vědě a vědcích. Nasadili vlastní masku vědcům a tu kritizují. Základem tohoto blogu je demagogická lež.
15. 05. 2013 | 14:14

argun napsal(a):

Jakelin de Mailly

Nezaplétejte se, rytíři. Zajisté se shodneme, že napadat autora protižidovskými výkřiky je stejně ubohé, jako napadat Palestince protipalestinskými výkřiky.
15. 05. 2013 | 14:15

Jaroslav napsal(a):

Mohl by TOHLE někdo sdělit Grygarovi a spol., kteří by si tak -poznajíc pravdu- mohli sami udělit bludný balvan ????
15. 05. 2013 | 14:16

Jakelin de Mailly napsal(a):

Argun

:-)
Pokud se mi snažíte podstrčit "protipalestinectví", střílíte mimo.
Je mi jich svým způsobem líto, ale mohou si za to sami.
Nejprve uvěřili panarabské propagandě, poté OOP a nakonec Hamasu.
Jestliže chcete diskutovat o palestinsko-izraelském problému, dobrá, mám čas, i když si myslím, že to pod tento blog nepatří.
15. 05. 2013 | 14:27

Shrnutí napsal(a):

Sheldrake je morfická resonance M. Thatcherové. (Je to příliš živý čaroděj).
15. 05. 2013 | 14:32

Duka napsal(a):

Ducha od bádání osvobodí povinná výuka inteligentního dezainu a modlitby s tvrdými půsty při splácení restitucí, jakož i proškrtání osnov a degradace úrovně školství.
15. 05. 2013 | 14:41

aga napsal(a):

Vážený pane DH

definujete "pravda" a "obhájit". Vaše "pravdy jsu obhajitelné jen v rámci výše uvedených dogmat, váš pejsek se kouše do vlastního ocásku.

A stejně, netvrdil jsem, že nemáte pravdu, ale že si děláte legraci.
15. 05. 2013 | 14:48

aga napsal(a):

Silvie

Ale já přeci netvrdím, že je to blbost nebo že to nefunguje. Jen říkám že to není řešení problému, maximálně jeho odsunutí s tím, že následující fáze může být ještě "důraznější". Ale chápu, že je to pro Vás osobně citlivá otázka, a že se musíte rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení.
15. 05. 2013 | 14:53

Xaver napsal(a):

96 % hmoty a energie neznáme a nevíme nic o jejich chování.
Odůvodňuje to církevní restituce ?
15. 05. 2013 | 14:53

dogmatik napsal(a):

blog je to hezkej, ale... ale...

"Dnešní kosmologie hádá, že náš vesmír je jedním z nekonečného množství paralelních vesmírů, z nichž každý podléhá jiným (nám neznámým) zákonům a konstantám a my náhodou žijeme v tom, který má ty správné podmínky pro náš život."

to je trochu nepochopení. Nežijeme náhodou ve vhodných podmínkách, žijeme díky vhodným podmínkám. Bez nich bychom zde nebyli a nemohli se divit vhodným podmínkám. :)

Jinak celý článek a zřejmě i kniha mají v sobě nádherný paradox. Vědě je vyčítáno, že je dogmatická, že se uzavírá novým "objevům".
Pane Kurasi, dogmatické jsou staré vědy, třeba jedna věda stará asi 1400 let s hlavní hypotézou, že je jediný bůh Alláh se zástupcem Mohammedem, co odletěl do nebe na koni. A jiná věda stará 2000 let, že je jeden bůh a má syna a ducha, nad vodami, atd... tyhle vědy, se naprosto odmítají vyvíjet celá tisíciletí, dogmaticky šíří nikdy neprokázaná tvrzení, a ke svému šíření používají nejhorší metody, jaké kdy lidé vynalezli, a to je vydírání peklem a slibování ráje a věčného života. Není divu, že se hypotézy o věčném životě uchytily, jsou velmi líbivé a vždy budou mít dost posluchačů. Ale s ověřenou otestovanou teorií nemají nic společného. Jsou tací, co se snaží seč mohou odlišit pojmy víra a věda, budou fanaticky dokazovat, že stará náboženství nejsou jen překonané hypotézy... ale to vše jen proto, že holt hypotéza věčného života je tak lákavá.
15. 05. 2013 | 15:06

marxík napsal(a):

aga
Zase tady bruslíte , kolego. Nabádal jste nás, abychom pana DH nebrali vážně.
To já jsem mu visel na rtech a litoval jsem , že ho pravidelně nepouštějí v televizi. Nic jiného bych nesledoval.
Trochu tuším, proč má televizi zapovězenu. Ono to s tou jeho pravicovostí nebude tak horké.
Takového přesvědčivého nositele pravicových myšlenek by určitě využili.
15. 05. 2013 | 15:06

aga napsal(a):

Xaver

Myslíte, že by inkvizice souhlasila se Shaldrakem nebo co? Kdyby se ještě upalovalo, tak půjde první, a Duka bude přidávat PePo.
15. 05. 2013 | 15:08

aga napsal(a):

marxík

Myslím, že je DH multinick, pod každým z těch nicků zastupuje jinou vyhraněnou ideologii. Evidentně je chytrej, ta spousta našpajchrovaných informací mu leze na mozek, a ten přetlak musí někudy ven.
15. 05. 2013 | 15:11

aga napsal(a):

Dogmatik

Bože, jak může někdo inteligentní zahrnout náboženství pod pojem "věda"?? Copak o sobě víra tvrdí, že je věda? Theologie je věda o víře, ale víra není věda!! Hergot. Jen potvrzujete, jaké samožerské, absolutistické a dogmatické nároky na jedinou pravdu a výhradní právo na popis reality si věda nárokuje, a už jí vůbec nepřjde, že by to mohlo být jinak, že tu jsou přinejmenším dva paralelní, stejně platné přístupy k realitě.
15. 05. 2013 | 15:18

Luba napsal(a):

Věda dogmatická není. Vědy dogmatické nejsou. To by pak vědy nebyly vědami ...

Ale vědci dogmatičtí bývají.
Ostatně - Thomas Kuhn o tom napsal celou knihu.
Jmenuje se "Struktura vědeckých revolucí".

Zabývá se v ní vlastně psychologií vědců. A protože vědci jsou stejně stupidní, jako ostatní lidé, jen umí se svou stupiditou lépe zacházet - vymyslel pro omezenost vědců vědecky znějící pojem "paradigma".

Je to rámec na měření "vědeckosti". Co jde mimo rámec - jakýkoli úžasný a převratný objev - je vědeckými stupídy automaticky odmítáno. Proč? Protože jsou stupidní.

Až po určité době, kdy novátor věnoval nezměrné úsilí polopatickému výkladu svého objevu a získal si některého z význačných stoupenců, kterého jiní stupídové uznávají, pak časem dojde ke zlomu, a novátor je prohlášen těmi stupídy za génia. A tak změní paradigma. A sám bude odmítat zase jiného novátora ...

Tohle ovšem není nic vědeckého. Je to v podstatě nežádoucí psychologický jev, brzdící poznání. Paradigmatismus.

Paradigma = Dogma.
15. 05. 2013 | 15:18

biolog napsal(a):

aga:
Nejsou dva stejně platné přístupy k realitě, iracionální víra jenom realitu doplňuje fantazijními představami a výmysly.
15. 05. 2013 | 15:23

aga napsal(a):

Luba

Jo, to je dobré a dost polopatické vysvětlení.

Ale, všechno zlé je pro něco dobré. Už takhle je toho poznání mnohem víc, než může stupidní lidstvo zpracovat a vstřebat, ta hrůza, kdyby ještě nebylo ničím bržděno..
15. 05. 2013 | 15:25

aga napsal(a):

biolog

S váma se nebavím.
15. 05. 2013 | 15:25

gabriela napsal(a):

Rupert Sheldrake, ale i Benjamin Kuran jsou spisovatelé par excellence. Skláním se před jejich pokornými postoji i vhledy do "duše" vesmíru i člověka. Tato schopnost žel Bohu naivním sysifovským materialistům, alias "rádoby" vědcům zoufale schází. Geniální vědci, jako byl Albert Einstein byli vždy hluboce věřící a pokorní k mysteriozitě bytí. Vědečtí materialisté mají klapky na očích a nevědí o tom. Škoda, kdyby si je sudali, mohl by se zakrátko celý vědecký svět spojit a stát se hybatelem celosvětového blaha, tvořivosti a doslova ráje na zemi ...

Bohužel, zatím to bylo vždy tak, že nejvýznamnější vědecké poznání, objevy a vynálezy těch nejlepších z nejlepších se téměř zákonitě dostaly do špatných rukou primitivních, duchovně nevyvinutých, nízkých a egoistických duší, které tak rády ovládají národy, některé z nich téměř celý svět. Objevy špičkových vědců se potom stávají nástrojem nikoli rozmachu, tvořivosti a blaha pro celou planetu Zemi a lidstvo, ale naopak nástrojem zla, destrukce, zabíjení a ničení. A to vše jenom pro malý a nízký egoistický prospěch hrstky mamonářů a doslova šílenců a barbarů, kteří ovládají celou planetu už od nepaměti ...

Změní se to někdy ? ...

Vezmou osud lidstva a celé planety už konečně do rukou duchovně vyspělí a harmoničtí lidé, kteří nevyhledávají jen svůj ubohý a omezený egoistický prospěch a mamon, tak, jak to rádi činí národovládci a světovládci ? ... A který jim stejně zakrátko neúplatný vesmírný zákon zákonitě vyrve z jejich špinavých rukou smrtí ... ?
****************************************************************

"Dnešní kosmologie hádá, že náš vesmír je jedním z nekonečného množství paralelních vesmírů, z nichž každý podléhá jiným (nám neznámým) zákonům a konstantám"

Paralelní světy zde ...
https://www.youtube.com/watch?v=bNUej2MgMqU

"6. Všechno biologické dědictví je hmotné a předávané geneticky a hmotně." ...

O Genetice, dědičných genech, ale nejen o tom zde ...

https://www.youtube.com/watch?v=5rJfE135HEY&feature=related

O převratných vědeckých objevech, nových energiích a také o tom, jak osvobodit ducha bádání zde ...

https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=ffMHSxv9bdc&NR=1

https://www.youtube.com/watch?v=9P7cFFp6nzE&feature=player_embedded

O rozkvětu lidstva zde ...

https://www.youtube.com/watch?v=MC8nbeJUKP4

https://www.youtube.com/watch?v=Q9fpHuB_WlE
15. 05. 2013 | 15:28

Youtube osvobozuje ducha bádání napsal(a):

Vše je zde:

YOUTUBE

Youtube - nové náboženství.
Hlavní farář - český maloměšťák.
15. 05. 2013 | 15:33

dogmatik napsal(a):

aga se ozvala :)
víru a nábožeství mohu směle označit za staré verze vědy. V době vzniku jednotlivých nábožeství odpovídaly jejich texty/postuláty/hypotézy dostupným informacím o světě, vesmíru, zákonech lidských i přírodních.
Vše vkusně doplněno sny a nadějemi. Sněte dál.
15. 05. 2013 | 15:42

Žan Žak napsal(a):

gabriela,

Albert Einstein o náboženství: veres.blog.idnes.cz/c/221470/Albert-Einstein-citaty-o-nabozenstvi-z-HOLBACHIA.html

Ještě si myslíte, že pan Einstein byl věřícím (ve smyslu náboženském) člověkem?
15. 05. 2013 | 15:48

gabriela napsal(a):

Youtube osvobozuje ducha bádání

Chtěl jste napsat, že svoboda a svobodný internet osvobozuje ducha bádání ?
Nemohu jinak, než souhlasit ;-)

Youtube - nové náboženství

Chtěl jste napsat, že Youtube je synonymum pro tvořivost a svobodu svobodných jedinců, nikoli loutek v rukou loutkovodičů, kterých je plný mainstream ?
Nemohu jinak, než souhlasit ;-)

Hlavní farář - český maloměšťák

Chtěl jste napsat, že český maloměšťák je miláček diskuzního fóra, podobně jako byl dříve vlk ?
Nemohu jinak, než souhlasit ;-)

Nic neutajíte, vidím vám až do vnitřností vaší "svobodné" duše :-)))
15. 05. 2013 | 15:54

gabriela napsal(a):

Ještě si myslíte, že pan Einstein byl věřícím (ve smyslu náboženském) člověkem?

Myslím si, že Eistein byl hluboce věřícím člověkem ve smyslu existenciálním, nikoli náboženským. A už si vůbec nemyslím, že byl náboženským fanatikem. Už jenom proto, že jako špičkový vědec věděl o obyčejném vesmírném zákoně o zachování energie, který je v podstatě zákon o nesmrtelnosti všeho živého, co se ve vesmíru objeví. A tak je a zůstane pro mě hluboce věřícím člověkem, který se na nás směje z nějakého toho svého nesmrtelného paralelního vesmíru a je vysoce nad věcí našeho malého pozemského hádání, bádání a pinožení ...
15. 05. 2013 | 16:05

cestičky napsal(a):

zpět a tam, tam a zpět
Myslím, že to vidíme podobně.
Nostalgie po dřívějších stavech rovnováhy je nekrofilní.
15. 05. 2013 | 16:06

Ateista napsal(a):

Benjamin Kuras:

Vy jste lhář a podvodník, resp. se vyjadřujete k věcem, pro které nemáte dost intelektuálních sil, abyste je mohl vůbec pochopit a píšete samé lži, viz ten váš ubohý seznam údajných vědeckých dogmat.

Já se zmíním jen stručně u některých bodů.

ad 2) Všechna hmota je bezvědomá - co to zde píšete za blábol? Chcete nám tu snad tvrdit, že hmota sama o sobě má nějaké vědomí, uvědomuje si sebe sama? U vás propagátorů náboženství je možné všechno, každý blud, každý nesmysl, každá kravina. Ostatně z historie islámu se dozvídáme, že i pouhý minerál (kámenú varoval před blížícím se Židem. Proč by nám tu potom propagátor náboženství Kuras nemohl hlásat tyhle nesmysly, že?

ad 4) Příroda je bezúčelná a evoluce je bezcílná - opak nebyl nikdy prokázán a ani nic tomu doposud nenasvědčuje a nikdy nenasvědčovalo. Představa, že evoluce směřuje do předem daného bodu, resp. cíle odporuje všem pozorováním, všem antropologickým výzkumům a tak dále.

ad 7) Mysl je uvnitř mozku a je pouze jeho činností - a kde by se měla mysl odehrávat? Ve vašich vousech nebo ponožkách či snad třeba někde v abdominální oblasti? Jste hlupák, pokud se tu oháníte takovým žvlástem!

ad 8) Paměť se střádá jako hmotné stopy v mozku a smrtí se vymazává - co to tu žvaníte? Vážně věříte uchylným představám, že po smrti se vaše myšlenky, vaše paměť někam přenese? Kam by to mělo být? Do nějakého vesmírného vědomí?

ad 9) Nevysvětlitelné úkazy jako telepatie jsou iluze - telepatie neexsituje a ani existovat nemůže. To je absolutní nesmysl a doplňte si učivo základní školy, píšete, resp. obhajujete nesmysly.

Můžete si podat ruku s Hájkem, viz třeba jeho aktuální výroky na www.novinky.cz z dnešního dne.

„mysl nelze zredukovat na fyziku, protože fyzika nemůže existovat bez myslí fyziků“.
Tohle je žvást! Tak pokud budete mít, zmatený Kurasi, ve vedlejším pokoji položenou např. housku s máslem, nebudete o ní vůbec vědět, tak prostě ta houska s máslem nebude existovat? A pokud ji někdo sní, tak je to jen iluze? Jste normální?

Pokud je věda, jak uvádíte ve svém ubohém článku tak dogmatická a uzavřená do sebe a do své víry, tak jak můžete hned jedním dechem dodávat, že vědci připouštějí i jiné, resp. paralelní vesmíry? Buď platí jedno nebo druhé, ale není možné, aby obojí platilo současně. Celé je to pěkný nesmysl, co jste napsal.

Vy jste asi nezvládal učební osnovy už na základní škole, pak byste si tu nepletl zákon zachování hmoty a energie s dnešními poznatky o tzv. skryté hmotě a energii.

A pokud napíšete toto: "Četba jeho argumentů a konkrétních příkladů je pro čtenáře nesmírně osvobozujícím zážitkem." Pak to tedy vypovídá o vašem primitivním myšlení a uvažování. Ničemu nerozumíme, ničemu rozumět nechcete, jste značně narušen náboženskou vírou a hledáte řešení v pavědeckých blábolech, ale abych byl objektivní, tak uvádím, že pro vás to opravdu může být osvobozující zážitek.

Václav Hořejší:

Pane profesore, zcela evidentně čtete téměř všechny blogy a tento jistě nevynecháte.
Mohl byste mi, prosím, laskavě odpovědět, proč v případě příslušníků nějaké náboženské víry jste poněkud více tolerantní, než v ostatních případech.

Rád bych Vám nyní připomenul, kdy jste před několika lety psal dopis do časopisu Vesmír ohledně rozhovoru s prof. P. Vopěnkou, kde jste kritizoval jeho mnohé výroky (např. ty o očkování) a dokonce jste ho neformálně navrhnul na udělení Bludného balvanu (Blb) a v případě nejednoho článku Benjamina Kurase taktně a kolegiálně mlčíte?

Pak bych Vám chtěl položit otázku druhou, týkající se ještě naší debaty u Vašeho předposledního blogu, kde jste vyjádřil přesvědčení, že lidé potřebují nějakou ceremonii, v něco věřit, protože pak věří každé pitomosti.
Jste si jistý, že platí výrok o tom, že pokud člověk nevěří v Boha, uvěří každé blbosti?
Empiricky je naprosto prokázané, že lidé (nebo aspoň většina) věřící v Boha jsou současně obdivovatelé, propagátoři a tak podobně všech různých pavědeckých myšlenek o astrologii, homeopatii, numerologii, telepatii a tak dále.
15. 05. 2013 | 16:17

Ateista napsal(a):

Pokud toto zjištění vztáhneme třeba na katolickou církev, pak tomu nemůže být ani jinak. Jestliže se věřící člověk stane praktikujícím katolíkem, pak dříve nebo později musí, aspoň formálně, přijmout katechismus katolické církve, který je stejným blábolem jako třeba nějaké kniha o homeopatii. A to vůbec nemluvím o těžké morální závadnosti katechismu katolické církve. Ostatně věřící Viola to minule napsala zcela v souladu s učením církve. Bůh vyhnal Adama a Evu z ráje, dědičný hřích - proto dnes jsou války, nemoce.... Tohle je prostě perverzní!
A ještě třetí otázka, kterou jsem Vám chtěl položit už minule, ale nedostal jsem se k tomu - proč jste před několika lety naprosto ignoroval snahy o debatu, zda má Sysifos kritizovat (udělovat Bludné balvany) také náboženskému "učení", resp. jeho důsledkům, stejně jako tak činí v ostatních případech? Myslím, že si jistě vzpomínáte o co tehdy přesně šlo.

Prosím o odpověď.
15. 05. 2013 | 16:18

Jirka napsal(a):

Pro Jakelin de Mailly:
Ke svým názorům jsem přišel, když jsem si přečetl autorovu naprosto sionistckou knihu Evropa snů a skutečností. Prostě v ateistických Čechách vyprovokovat psaní takovýchto netolerantních náboženských zaslepenců vyprovokovat odpor. Najděte si na Googlu recenzi na onu knihu a zjistíte, že i podle recenze je poslední kapitola hodna odsouzení za sionismus. Ale autor vždy zakrývá odsouzeníhodný sionismus svou "vírou v Boha".
Podle mě je autorovo chování typickou ukázkou toho, proč v Evropě po staletí opakovaně dochází k antisemitismu, i z toho všeho plynoucím důsledkům. Ale komu není (ateistické) rady, tomu není (po staletí) pomoci.
P.S.
Alespoň by Benjamin Kuras si ml položit otázku, co když si vě sktečnosti Pánbů nevybral židosvký národ, co když to si přidali jen opisovači starých textů.
15. 05. 2013 | 16:21

Ateista napsal(a):

gabriela:

Albert Einstein byl ateista, několikrát to jasně prohlásil, jeho dochované dopisy to jen potvrzují. Vyšlo mnoho knih o jeho soukromém životě i o jeho práci a je zcela evidentní, že nebyl věřící!

Pokud chcete do toho implementovat teorie o multivesmírech, o nekonečně mnoho paralelních vesmírech, o hyperprostoru (v podstatě se používá pracovní název M - teorie) a tak podobně, pak by bylo nezbytné také napsat, že jednotlivé vesmíry mezi sebou nemohou interagovat! Důsledek si snad už odvodíte sama!
15. 05. 2013 | 16:24

Ateista napsal(a):

Jaroslav:

Zcela evidentně by si Grygar za svoje bludy, lži, výmysly, mohl udělit Bludný balvan. Sisyfos znemožnil sám sebe tím, když na jednu stranu začal oprávněně kritizovat pavědce a současně se dalších pavědců hystericky zastává.

Ještě k tomu A. Einsteinovi - jak jsem již napsal, nebyl to věřící člověk v tom náboženském slova smyslu a veškteré jeho rozhovory, dopisy za desítky let, které se dochovaly to dokazují. Považuji za zvrhlé, když náboženské skupiny naprosto nestydatě lžou o tomto vědci a pší mnohdy romány o tom, jak byl hluboce věřící člověk. Katolická církev se v tomhle činí naprosto excelentně a jejich věřící ovečky to "hltají". Bůh zcela evidentně neexistujem, náboženství jsou netolerantní, agresivní a zvrácená a bez těch prokazatelných lží a výmyslů by přestala existovat, resp. by klesla jejich síla, jejich moc a klesl by i počet jejich příslušníků. Konkrétně katolická církev má vyvinutý dokonalý systém, jak šířit lži, překrucovat fakta a vkládat do úst slavným vědcům výroky a postoje, které prostě nejsou pravda.
15. 05. 2013 | 16:35

gabriela napsal(a):

Ateista

To je v pohodě. Také jsem hluboce přesvědčena, že Einstein nevěřil v nějakého vousatého Dědka na obláčku, který se jednou rozhoupal a za sedm dní stvořil svět...
Ale ve vyšší tvořivou inteligenci věřil na 100%. Sám uznával, že z mystérií poznání vesmíru a veškerého stvoření je vědcům poodkryto sotva nějaké to promile poznání. A to si u něho nesmírně cením. Velikáni byli vždy pokorní, narozdíl od všech ateistů, kteří to mají ve všem jasné na 100% ...
15. 05. 2013 | 16:41

Ateista napsal(a):

Věda a vůbec současné znalosti a poznáví světa zcela vyvrátilo existince Bopha, andělů a dalších bytostí, kterými nás tu krmila a krmí prohnilá a zlodějská církev. Proto Benjamin Kuras a jiní zoufale kritizují vědu, všechno naprosto stupidně vyvracejí v křečovité snaze udržet si vliv a moc nad všemi lidmi.

Náboženství vždycky bylo zdrojem zla, netolerance, válek, násilí ... Ostatně konflikt mezi Palestinou a státem Izrael je toho zářným příkladem.
15. 05. 2013 | 16:46

Ateista napsal(a):

gabriela:

tak Páb Bůh tvořil svět podle bible jen šest dní a sedmý den si musel ten všemohoucí a vševědoucí Bůh odpočinout, asi byl z té práce poněkud unavený a to ještě ten úžasný vševědoucí Bůh nevěděl, co mu vyvede Adam s Evou a jak se nechají nachytat hadem :)

Ale nyní vážně: ateisté nikdy netvrdili, že všdchno ví a znají, to je další lež a urážka, kterou tak podezřele často používají věřící, když nemají argumenty a co si budeme povídat, většina věřících jsou hlupáci a prostě ty argumenty mít nebudou i kdyby se jim nabízely. O mystérii Einstein nehovořil. Máte pravdu akorát v tom, že Albert Einstein věděl, což není nic neobyklého u vědce, že vesmír a příroda skrývá mnoho zákonitostí, které doposud jsou utajeny. Nic to nemá společného s náboženstvím.
15. 05. 2013 | 16:59

buldatra napsal(a):

DH

Nejsou voni nakonec katoličtí faráři, biskupové a kardinálové a bojím se to napsat, samotný hen ten František, šak víte keré, levičáci?
S tím stvořením a s rájem a peklem a čertem a barokními amorky a vůbec.
Anebo, že by jejich kázání byla mechanická a tím pádem pravicová?

Jako prostého nekřesťana z vesnice by mě to zajímalo.
15. 05. 2013 | 17:01

Jakelin de Mailly napsal(a):

Jirka

Já tu knihu nečetl, a proto nemohu posoudit, zda je "sionistická", nebo to tak vidíte Vy.
Náboženství mne, kromě historických souvislostí, míjí :-)
Recenze na googlu - psal ji povolaný kritik, nebo vox populi ?
Mám pocit, že ve Vašem podání Kuras = Žid = sionista.
Zkuste trochu dále rozvést Vaši teorii, "proč v Evropě po staletí dochází k antisemitismu", jsem jedno velké ucho, tedy zde oko :-)
Apropos, nikde v blogu žádné židovství, natož Váš sionismus, není.
15. 05. 2013 | 17:07

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):

materialismus byl dávno vyvrácen. vědecky. foton s nulovou hmotností se dokáže přeměnit na dvě částice s nenulovou hmotností. z energie vznikne hmota. materialismus je nevědecká víra. blábol.
15. 05. 2013 | 17:18

Ateista napsal(a):

Sionismus vznikl až ke konci 19. století jako politické hnutí s cílem vytvořit na území Palestiny samostatný stát, což se podařilo r. 1948 a pravděpodobně by k tomu nedošlo nebýt II. světové války. Nesmíchávat pojem sionismus a judaismus.
15. 05. 2013 | 17:29

Jakelin de Mailly napsal(a):

Konflikt mezi Palestinou a Izraelem není o náboženství.
Nesmíchávat pojem ateismus a historie.
15. 05. 2013 | 17:34

gabriela napsal(a):

Ateista

Albert Einstein :
Problémém naší doby není atomová bomba, ale srdce člověka.

Kuk sem ...
Einsteinova velká myšlenka [CZ]

https://www.youtube.com/watch?v=_mYHJwQzeXU

***************************************************************

„Když se s našimi omezenými nástroji pokusíte proniknout do tajů přírody, zjistíte, že za všemi rozpoznatelnými zákony a souvislostmi přetrvává cosi subtilního, nehmatatelného a neobjasnitelného. Úcta k této síle, překračující vše, co dokážeme pochopit, tvoří mé náboženství – a v tomto smyslu tedy věřím v Boha.“ Tolik citát Alberta Einsteina.

Einsteinova víra pramenila z úžasu nad dokonalou harmonií transcendentního řádu, který objevoval stále znovu. Byl pevně přesvědčen o uspořádanosti vesmíru. Na otázku, jak ho ovlivnilo křesťanství, odpověděl, že v dětství se podrobně seznámil s biblí i s talmudem a dodal: „Jsem Žid, ale uchvacuje mě i zářivá postava Ježíše Krista. Jeho existenci přijímám zcela nepochybně. Není možné číst evangelia a necítit Ježíšovu reálnou přítomnost. Jeho osobitost prochvívá každým slovem. Žádný mýtus není naplněn takovým životem.“ A svou víru ve Stvořitele doplnil tímto obrázkem: „Nacházíme se v situaci malého dítěte, které vstupuje do ohromné knihovny, plné knih v různých jazycích. Dítě ví, že někdo ty knihy musel napsat, ale neví, jak se to stalo. Nerozumí jazykům, ve kterých jsou knihy napsány. Jen mlhavě tuší, že v uspořádání knih tkví jakýsi tajuplný řád, ale neví jaký. Zdá se mi, že toto je vztah i té nejinteligentnější lidské bytosti k Bohu. Vidíme překrásně uspořádaný vesmír, který dodržuje spolehlivé zákony, jenže těmto zákonům rozumíme jen mlhavě.“

Z tohoto jeho vyznání si můžeme odvodit, že jeho zbožnost spočívala v pokorném obdivu k nekonečně nadřazenému duchu, který se odhaluje v tom málu, co o poznatelném světě dokážeme pochopit. Věděl samozřejmě o námitkách odpůrců náboženství a komentoval je takto:

„Od většiny tak zvaných ateistů mě dělí pocit ponížené pokory před nedosažitelnými taji kosmické harmonie. Fanatičtí ateisté,“ vysvětluje dále, „jsou jako otroci, kteří dál cítí tíži okovů, které po těžkém zápase shodili. Jsou to tvorové zarputile zaujatí proti tradičnímu náboženství jakožto „opiu mas“ a hluší k hudbě sfér.“
15. 05. 2013 | 17:41

Ateista napsal(a):

Jakelin de Mailly:

"Konflikt mezi Palestinou a Izraelem není o náboženství.
Nesmíchávat pojem ateismus a historie. "

Tady někdo nemá tušení, co je sionismus a píše hlouposti.
Konflikt mezi Židi a Palestinci je především konflikt náboženský. Na území, které si nárokuje Palestina i Izrael nejsou žádné nerostné suroviny, dokonce tam není ani nějaká dobrá orná půda, zdroje vody, prostě nic. Jde především o náboženskou nesnášenlivost, v druhé řadě o nesnášenlivost rasovou, dále pak jde o rozdílné politické postoje.
15. 05. 2013 | 17:41

Jakelin de Mailly napsal(a):

Ateista

:-)
člověče, čtěte pozorněji. Já se sionismem neoháním, je mi ukradený, argumentuji s jistým Jirkou a jeho sionistickou noční můrou.
Kdo hledá Boha a bohy v každé válce, najde si je.
O Izraeli, a o válkách od 1948 po dnešek máte svou představu, budiž.
Mrkněte /ne na YouTube/ na historii Palestiny, Osmanskou nadvládu, Britský mandát, okolnosti vzniku státu Izrael - a výsledek.
15. 05. 2013 | 17:47

Ateista napsal(a):

gabriela:

A je to tady! Pokud tedy uvádíte údajné výroky Alberta Einsteina, pak musíte uvádět prameny, nikoliv odkaz na youtube. Pokud byste někdy studovala třeba na VŠ a v semestrální práci, bakalářské práci nebo třeba v práci diplomové se budete odvolávat na wiki nebo dokonce na youtube, tak si svojí práci neobhájíte.

Podívejte se do databáze Národní knihovny viz www.nkp.cz , do vyhledávacího formuláře zadejte příslušné údaje a zjistíte, kolik máte k dispozici knih o Albertu Einsteinovi. Přečtěte si nějaké a pak uvidíte, co Albert Einstein psal nebo říkal o náboženství.

Já jsem tady psal o tom, jak hloupé věřící ovečky všechno "sežerou" a věří tomu, co jim nakuká jejich farář a jak věří nekriticky každému bludu na mnohých intermetových stránkách farností a vy mi sem dáte odkaz na youtube. Na youtube si může dát každý cokoliv.

Opět se zde ukazuje u kritizujících diskutujících (jako mnohdy jindy, když mě tu někdo opravuje nebo zesměšňuje), jak nemají přehled o tom, co zde prosazují....

Já uvádím odkazy, píšu o knihách, stejně tak dávám návod, jak si to či ono ověřit, zkrátka když něco tvrdím, tak si to necucám z prstu.
Akorát to je pro mnohé věřící velký problém se něčím hlouběji zabývat a studovat.
15. 05. 2013 | 17:51

Tehomas napsal(a):

Já nevím, nejsem ani vědec, ani filozof, ale domnívám se, že jedním ze základních vědeckých principů je falzifikace - každá "pravda" je uznávaná za pravdu tak dlouho, dokud se nenarazí na alespoň jeden důkaz její nepravdivosti. Takto se veškeré hypotézy prověřují a teorie zpřesňují. Do doby, než je teorie vyvrácena a pozorování ji podporují, vyplatí se ale postupovat jako by byla platná. Veškeré naše poznání je empirické. Pokud nemáme důkaz o tom, že např. hmota nebo energie může vznikat samovolně z ničeho, je praktické předpokládat, že je souhrn hmoty a energie konstantní. Dokud se nepodaří opakovatelným pokusem prokázat, že existuje telepatie, tak prostě neexistuje. Pokusů na obhájení parapsychologie proběhlo kupodivu hodně, ale nikdy s průkaznými výsledky. I když kupodivu... pokud by někdo nade vší pochybnost prokázal existenci takového jevu, stane se okamžitě slavným, takže to celkem hodně lidem stojí za to občas nějakého toho parapsychologa otestovat. Zatím, pokud je mi známo, se žádný pravý nenašel.
Co mě znepokojuje je fakt, že autor jmenované knihy je taky vědec a určitě tyto základní principy zná také. Asi ta kniha bude o něčem jiném, než jsem z krátkého článečko pochopil....
15. 05. 2013 | 17:53

Ateista napsal(a):

Jakelin de Mailly:

To, co zde uvádíte, abych si prostudoval, znám.
Já jsem nikdy nepsal, že by každá válka, každý konflikt, byl vyvolán náboženstvím, nicméně mnohé války byly a jsou vyvolané náboženstvím. sebevražedné atentáty jsou důsledkem náboženství, stejně tak nepřiměřeně tvrdé vojenské zásahy vedené Izraelem.

Zajímavé je to, že mnozí dnešní Palestinci mají stejné rasové kořeny, resp. předky, jako dnešní Židé. Ani jedna strana o tom nechce slyšet ... Co za tím bude?
15. 05. 2013 | 18:00

Jakelin de Mailly napsal(a):

Ateista

:-)
Kdybyste to znal, psal byste něco jiného.
Nebudu se tady rozepisovat o událostech za Britského mandátu, o válce 1948 a jejím průběhu.
Zeptám se Vás jinak.
Křížová výprava z roku 1096, ta první, byla o konfliktu náboženství ?
15. 05. 2013 | 18:04

Ateista napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Já si přesně nepamatuji, kdy byla první křížová výprava, nicméně jsem se tímto zabýval a rozhodně šlo o náboženský konflikt, pokud jste se dočetl něco jiného, pak vycházíte z nějaké křesťanské propagandy plné lží a eufemismů, na to je církev - především ta katolická velmi dobrá.

Pokud se mnou nesouhlasíte, pak to tu tedy napište a vysvětlete v čem se pletu, o co tedy šlo a proč nemohlo jít o náboženský spor. Rád si to přečtu.
15. 05. 2013 | 18:25

dogmatik napsal(a):

čet jsem Korán, četl jsem Bibli, četl jsem Boží blud a Sobecký gen, Stručnou historii času, Knihu o nekonečnu a Konstanty přírody (a mnoho dalších). Skoro vše fascinující s jedinou výjimkou, koránem (není zřejmě určen ke čtení ale k naprogramování)
Samozřejmě moje schopnost pochopit dané texty předurčuje, čemu budu věřit, co budu vnímat jako hypotézy, co jako ověřené teorie, jaká tvrzení přijmu. Zkrátka zkoumal jsem se svými omezenými schopnosti nejlepší argumenty obou stran.
ehm...Opravdu by mě zajímalo, kde u zkoumání faktů zůstane průměrný věřící katolík či muslim. Samozřejmě mám představu, kde se v procesu vstřebávání poznatků soudobé vědy zastaví typický kreacionista, třeba pan Hájek. Ale nevím co další, zdejší věřící intelektuálové, kam se dostali...?
čtete Barrowa, Dawkinse, Faynmana? :)
Nebo se toho bojíte? Nemohou být ty dogmatické (a přitom se stále vyvíjející:) vědecké poznatky nakažlivé? Nejsou náhodou myšlenky/memy nakažlivé? Proč v českém kulturním prostoru nejsou více zastoupeni muslimové nebo budhisté, nebo vyznavači Ištar? Jak je možné, že je nějaká víra pravá, když vás ovlivnilo prostředí ve kterém jste víru přijali? Co kdybyste se narodili jinde a byli jste horlivými budhisty? Hm... samé otázky.
Proč boží zázraky odpovídaly maximálně nejvyšší míře představivosti současníků tvůrců bible či koránu? Byl bůh při konání zázraků jako všemocná bytost snad limitován představivostí lidí v době sepisování bible?...
samé otázky. Člověk prostě buď může přemýšlet a svůj názor měnit dle příchozích informací, nebo může rezignovat a přijmout to nejhezčí.

Atheisté a theisté mají něco společného: Všichni věří tomu, že nejhezčí varianta výkladu světa je ta pravdivá.
15. 05. 2013 | 18:27

gabriela napsal(a):

Milý sympaťáku ateisto ...

Albert Einstein :

Problémém naší doby není atomová bomba, ale srdce člověka.
A vo tom to všechno je ;-)

Dobrá, nastuduji si vše možné o Einsteinu a pak se někdy v budoucnosti vrátím i s odkazy na Einsteinovy výroky uvedené v mých příspěvcích na tomto blogu. Ale upozorňuji, že to bude trvat strááášně hóóódně dlouho. Nemám za sebou kurs rychločetby, mám jiné starosti i zájmy a fakt čtu dost pomalu. Ale do konce roku bych to třeba i mohla zvládnout, pokud to tedy najdu v nějakých českých překladech. Přiznám se, že knihy v originále nečtu, netroufám si na to. Natož číst originály o vědci jako je Einstein. Tak snad v příštím životě ;) ...

Možná se někdo soucitný a jazykově vybavenější nade mnou ustrne a pomůže v hledání originálních pramenů ...

Mohl by mi přispěchat na pomoc třeba můj oblíbený český vědec, akademik a profesor, se svojí perfektní znalostí angličtiny anebo samotný spisovatel a překladatel Benjamin Kuras. Bylo by mi velikým potěšením a ctí ...
15. 05. 2013 | 18:29

Ivoš napsal(a):

Přeji celkem náboženství, mám ho v úctě, inspiruje mne a velmi zřídka snad i utěšuje. Nemám příliš rád praktické vynálezy vědy a techniky, pořizuji si je v co nejmenší míře a nezajímám se o ně skoro. Byl bych spokojenější, kdyby nebylo tolik virtuálního v našich životech. Přesto, a to jsou paradoxy, hluboce nesouhlasím s celkem "profláknutým" R. Sheldrakem. Ono desatero je jeho, je však zformulováno tak, aby se zdánlivě pozoruhodně dalo do něho "vlamovat". V zásadě ovšem odpovídá poznanému a prověřenému. Skuteční vědci jsou opatrní v postulování tak obecných "pravd", ale poznatky vědou stvrzené se daří vyvrátit jen velmi zřídka a ve velmi koncových větvích. Žádná z "kosterních větví" současného vědeckého stromu neusychá. Lidské jazyky, vytvořené k poněkud jiným účelům, se až překvapivě osvědčují v zprostředkování výsledků hlubokých úvah, aplikace matematiky, fyziky či chemie, experimentu a ověřování. Mimo mnoha konkurenčně konajících vědců dnes dokáže výsledky analyzovat mnoho dalších, potřebných kritiků. Mezi ty ovšem nepatří elitní a úspěšní pání "Zajímaví".
15. 05. 2013 | 18:35

Ateista napsal(a):

gabriela:

tak jste z toho promptně vycouvala, zajímavé.

píšete: "Problémém naší doby není atomová bomba, ale srdce člověka.
A vo tom to všechno je ;-) "

A Bůh = láska, jak se říká u mnohých věřícíh. Z toho jste tedy usoudila, že Einstein byl věřící? Pokud tedy botanik řekne, že nějaký druh rostliny se vyskytuje pouze někde na Blízkém východě, pak tedy bude nutně muslim nebo žid?
15. 05. 2013 | 18:38

Jakelin de Mailly napsal(a):

Ateista

:-)
Byzantský Levant byl uchvácen muslimy již v 7. století po katastrofální bitvě u Jarmuku.
Byla to byzantská porážka v bitvě u Manzikertu r. 1071 a následné obsazení do té doby byzantské Anatólie /která byla podstatným zdrojem příjmu a rekrutů/ seldžuckými Turky, která přiměla císaře Alexiose I Comnena k apelu o pomoc na Západ.
Průběh kruciáty si vyhledáte kdekoli.
Jaké byly motivy těch, kteří pozvedli kříž ?
Někteří byli hluboce věřícími křesťany a po výpravě se vrátili domů.
Někteří vyrazili proto, že jim papež slíbil odpuštění hříchů, vč. vražd.
Mnoho jich vyrazilo proto, že feudální systém v Evropě s rozdělováním lén jim neskýtal budoucnost a doufali, že se v Outremeru uchytí. A tak Bohemond z Tarentu uchvátil Antiochii, Raymond z Toulose Tripoli, Balduin z Boulogne Edessu, abych jmenoval jen ty papaláše.
Stejné to máte s islámským jihadem či ghazou.
Lze tedy vše zjednodušit náboženstvím, lze se na to také podívat z jiné strany.
Náboženský fanatismus, hledající ve všem zlu nevěřící, je špatný.
Ateistický fanatismus, hledající ve všem zlu boha, je špatný.
Vše je o lidech.
... nemyslíte ? .-)

PS Byl Miloš Obilič nábožensky zfanatizovaný sebevražedný atentátník, nebo prostě jen hrdina, který zapíchl Murada pro svůj národ ?
15. 05. 2013 | 18:41

gabriela napsal(a):

ateista

"Pokud tedy botanik řekne, že nějaký druh rostliny se vyskytuje pouze někde na Blízkém východě, pak tedy bude nutně muslim nebo žid?"

Ne, bude to dozajista ateista. O tom jsem hluboce přesvědčena. A teď fakt už pa ;-) ...
15. 05. 2013 | 18:43

Vědecký experiment napsal(a):

Navrhuji vědecký experiment, který by prokázal nehmotnost vědomí. Ať si pan Sheldrake (nejlépe i s panem Kurasem) nechá vyoperovat mozek. Vědci pak budou zkoumat jeho vědomí, aby podpořili jeho teorii, že lidské vědomí má nehmotný základ (nemá přímou s pojitost s materiálním mozkem.)
15. 05. 2013 | 18:45

Ateista napsal(a):

Bývalý ministr Kocourek (ODS) peníze ze společného účtu pouze odklonil, možná chtěl ušetřit bývalou manželku od nějakých problémů, třeba utrácela za alkohol a drahé šaty, kterých má stejně mnoho a on ji vlastně chránil. Ano, vždycky se můžeme na to podívat z druhé strany, ovšem to že to není pravda, už řešit nebudeme, že? Spokojíme se s konstatováním, že "se na to podíváme jinak".

"Ateistický fanatismus, hledající ve všem zlu boha, je špatný.
Vše je o lidech.
... nemyslíte ? .-)"

Ateista nevychází z existence boha, nemůže tedy v nějakém zlu toho boha vidět. Navíc ateistický fanatismus neexistuje, i když pro věřící blázny je fanatický ateista každý, kdo nesdílí jejich zvrácenou náboženskou víru.
15. 05. 2013 | 19:04

Jakelin de Mailly napsal(a):

Ateista

:-)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Nevadí Vám, že druhým slovem popíráte první ?
Celou doby tady pláčete nad tím, jak za vše může náboženství.
Když se Vás pokusím navést na jiný úhel pohledu, nemáte argument, jen nepovedenou definici sebe sama a svého omezeného uvažování.
15. 05. 2013 | 19:08

Iva napsal(a):

Další kandidát blátivého myšlení na BLudný Balvan.
15. 05. 2013 | 19:25

Ateista napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Já nic nepopírám, ateismus není jen o kritice boha, jinými slovy ateista nekritizuje boha za to, že je svět takový jaký je, ale vyvrací představy věřících lidí o existenci boha.

V tom slova smyslu, tedy nemohu vidět žádný válečný konflikt v tom smyslu, který se mi tady snažíte celou dobu podsouvat. Za mnohé války mohou jednotlivá náboženství, nevidím v nich boha, který byl empiricky zcela spolehlivě a prokazatelně vyvrácen. Už je to jasné?

Ostatně přečtěte si knihu Bůh jako psychický virus, kde jsou zveřejněné různé studie, které dokazují, že věřícími se stávají lidé s nižším intelektem a s nižším vzděláním. Než tu opět začnete zase křičet, tak hned dodávám, že to neplatí o všech věřících.
15. 05. 2013 | 19:26

Jakelin de Mailly napsal(a):

Ateista

:-)
Díky za tip, ale nebudu to číst, jsem též ateista, ale ne ve stavu choroby, projevující se i strčením tohoto viru do nicku.
Mrzí mne, že jste si z mého argumentu kruciátou vybral pouze to, co se Vás - jakožto proklamovaného ateisty - zřejmě smrtelně dotklo, i když jsem mířil všeobecně.
Nu, což...
Mějte se :-))))
15. 05. 2013 | 19:32

Ateista napsal(a):

Jakelin de Mailly:

Už se vymlouváte, píšete hlouposti o nějakém viru, nemáte příliš vysoké znalosti z mnoha oblastí, které se tohoto dotýkají ...

Běžné u těchto lidí.
15. 05. 2013 | 19:36

Jakelin de Mailly napsal(a):

Ateista

Máte pravdu.
Ve všem.
Hezký večer !
15. 05. 2013 | 19:40

MartinO napsal(a):

Ateista:

"ateista vyvrací představy věřících lidí o existenci boha"

A už jste někdy existenci Boha nějak vyvrátil? Krom vašich sprosťáren, urážek a pohrdání tady nevidím ani náznak něčeho podobného.

"nevidím v nich boha, který byl empiricky zcela spolehlivě a prokazatelně vyvrácen"

Jak, kdy a kým byl Bůh empiricky zcela spolehlivě vyvrácen? Tato zásadní událost mi zřejmě unikla.

"zveřejněné různé studie, které dokazují, že věřícími se stávají lidé s nižším intelektem a s nižším vzděláním"

Studií podobného ranku se tu často ohání diskutér "sladký". Kanadští vědci v ní "dokázali", že levičáci jsou inteligentnější a vzdělanější než pravičáci. Vhodně nastavenou studií "dokážu" cokoliv.

"Navíc ateistický fanatismus neexistuje, i když pro věřící blázny je fanatický ateista každý, kdo nesdílí jejich zvrácenou náboženskou víru."

Vy jste důkazem že existuje a svým vystupováním tady prokazujete vědě medvědí službu.
15. 05. 2013 | 19:44

rejpal napsal(a):

Až bude do čela akdemie věd jmeován Petr Hájek, pak se zrezivělá kola naší vědy konečně roztoří a celý svět bude zírat s otevřenými úst(av)y
15. 05. 2013 | 20:05

Ateista napsal(a):

MartinO:

Potrefená husa se vždycky ozve. Píšete hlouposti, ale pro vás je to asi intelektuální vrchol.

Předně si je třeba ujasnit pojem "Bůh". Každý si pod tím představuje něco jiného, takže se omezíme na výklad, který poskytuje křesťanství, resp. katolická církev.
Katolická (a nejen ona) církev zcela otevřeně prohlašuje, že Bůh (ať už si pod tím představujeme cokoliv) respektuje upřímné modlitby svých věřících. Empiricky je zcela prokázáno, že tomu tak není. Církev pak přišla s tím, že pokud Bůh uzná, že splnění modlitby by věřícímu nepřineslo nic pozitivního, tak mu to (ten Bůh) nesplní... Prostě demagogie.

Existence Boha, tak jak ji vidí různé náboženské obce, byla přesvědčivě vyvrácena včetně naprostých nesmyslů, protikladů, historicky doložitelných nepravd v Bibli...
Rozumíte pojmu "empiricky"?
Pokud tohle nechápete, je mi líto....

Takových studií, které prokazují, že věřícími se stávají lidé s nižším intelektem a nižším vzděláním je skutečně mnoho a argumentovat tím, že vám někoho připomínám je sice docela dobře možné, ale je to úplně k ničemu. Pokud vám někoho připomínám, tak to opravdu nemá vliv na statistické údaje a pletete si jedno s druhým. A pokud jsem vás urazil, není to mým cílem, ale nebudu servilní, evidetně nejste příliš inteligentní člověk (spíše naopak), když se snažíte něco dokázat , resp. vyvrátit na základě svých emocí. Je to ubohé a nanejvýš trapné. Ty průzkumy, o kterých zde píši (mimochodem, místo lží si to ověřte), nebyly učiněny formou dotazníků na ulici, ale vycházelo se z různých úředních záznamů, vše lze verifikovat.

Zase mě tu někdo označuje za fanatického. Ano, to že náboženství vychází z naprostých nesmyslů a lží, netolerance a tupých dogmat je fakt na kterém nic nezměníte. místo toho začnete křičet, jak je někdo fanatický. Věřící se mnohdy usvědčí z vlastní lži, která je mu církví podouvána, začne říkat vzájemné protiklady a oponent je potom buď fanatický ateista, mnohdy i ďábel v lidském těle nebo to svede na nějaké to Tajemství ... a pak vzápětí začne takový věřící nanovo s naprosto stupidními dogmaty...
15. 05. 2013 | 20:08

rejpal napsal(a):

Ateista
Poukázal bych na dvě věci,
1) neexistence Boha nikdy dokázána nebyla, dokázat ani nelze. Stejně tak nikdy nemůžete podat důkaz, že jste nebyl nevěrný, můžete pouze apelovat na víru partnerky. Jiná věc je, rozporovat tvrzení některých představitelů různých církví, kteří ovšem Boha rovněž neviděli a pochybuji že by s nimi jakkoli komunikoval. To že mají církve sklony si přisvojovat Boha pro sebe (a ještě často výlučně) nemá s jeho (ne)existencí společného nic. Spíš to souvisí s věcmi pozemskými.
2) korelace IQ s vírou v Boha je nulová. Ledaže byste zastával názor, že kosmologové mají ducha mdlého. Většina z nich je totiž věřící.
Ostatně ateismus také není nic jiného než víra. Víra v to, že Bůh není. V praxi to vyjde na stejno.
15. 05. 2013 | 20:25

JAHA napsal(a):

Ad: Luba
Paradigma=dogma.
Trochu uzkoprse vysvetlenie, nie?
Nechce sa mi to rozvadzat ((hlavne vyznam "predobraz", "vzor", "vizia" (moje rozsirenie vyznamu):-)), preto vynimocne teraz pouzijem wiki.

Paradigma
Paradigma (z gréčtiny) môže znamenať:
všeobecne: vzor, model
v jazykovede:
vzor pre skloňovanie resp. časovanie (napríklad vzor „mesto“), teda súbor slov s rovnakým ohýbaním, pozri vzor (gramatika)
súbor všetkých možných foriem jedného slova pri jeho skloňovaní resp. časovaní (napríklad slovo „chlap“ má paradigmu s dvanástimi tvarmi), pozri paradigma (rozsah foriem)
súbor jazykových jednotiek, ktoré sa v istom kontexte môžu vzájomne zamieňať, čiže sú v paradigmatickom vzťahu, pozri paradigmatický vzťah
vo filozofii, rétorike, vedeckej teórii: pojem, ktorý zaznamenal nasledujúci postupný vývoj: praobraz zmyslami vnímateľných vecí (Platón), rétorická metóda robenia záverov (Aristoteles), vzor alebo štandard podľa ktorého sa posudzuje skúsenosť (Wittgenstein), celok všetkých základných ponímaní týkajúcich sa predmetu záujmu a metódy, ktoré ovládajú nejakú disciplínu v danom čase (T. S. Kuhn), pozri paradigma (filozofia a veda)
zjednodušene: (vedecká) škola (v zmysle názor)
v informatike: programovacia paradigma (súbor princípov, na ktorých je založený programovací jazyk)
15. 05. 2013 | 20:26

MartinO napsal(a):

Ateista:

Takže vy nejprve suverénně prohlásíte že "Bůh neexistuje a je zcela spolehlivě epiricky vyvrácen" a teprve potom se pouštíte do vlastní definice toho co tím Bohem vlastně myslíte. Vědec jak z praku :-D Co dodat?...

Na vaše sprosťárny a urážky nebudu dále reagovat, bavte se dál s podobně postiženými jako vy.
15. 05. 2013 | 20:29

Pavel napsal(a):

Pane Kurasi, čtu Vás rád , ale s tímto článkem naprosto nesouhlasím.
Podsouváte druhým vlastní názor. Desatero pana Sheldraka - nevím jak na něco takového mohl přijít. Jednotliví vědci jsou jen lidé a mohou být dogmatičtí, ale vědě jsou dogmata naprosto cizí. Kdo přišel s teorií temné hmoty a temné energie ?
Právě vědci, protože tehdejší poznatky nepovažovali za dogma a pokud teorie nesouhlasila s pozorováním , hledají jinou teorii. To je přesně to, čeho není schopno náboženství . Víra mimochodem je ještě trochu něco jiného . Věda se ale mění a vyvíjí, prostě protože má kritický přístup. Že se nové teorie často prosazují obtížně ? Že stárnoucí vědci ( někteří) novotám nevěří ? To je ale věc lidská, nikoliv podstata vědy.
15. 05. 2013 | 20:29

Pavel napsal(a):

to rejpal :
Ateismus je také víra.
Víte, u někoho je to opravdu možná spíše víra. Spíše jde o schopnost kritického myšlení. Ateismus v podání komunistů opravdu byl spíše vírou navíc přebíral prvky katolické katecheze. Pak je ale ateismus jakožto neochota věřit v něco co nikdo neviděl a nedokázal , to je můj ateismus. Vím, že je z podstaty věci vždy více nepoznaného než poznaného, ale nemusím z toho vyvozovat víru v boha. Jen cítím pokoru k velikosti celého universa.
15. 05. 2013 | 20:37

LUF napsal(a):

Dočetl jsem do půlky. To co se uvádí jako dogmata, nejsou dogmata ani pro vědce, je to výčet poznatků, kam věda zatím došla, nebo předpokladů, ze kterých úspěšně vychází. Například, údajné dogma: "7. Mysl je uvnitř mozku a je pouze jeho činností." - To je prostě nejjednodušší model jak chápat mysl. Zatím tomu vše nasvědčuje a vědci i testovali jiné možnosti související se zážitky klinické smrti; ale zatím nic nenasvědčuje možnosti, která by odpovídala jiné představě. Podobně je to s ostatními údajnými dogmaty. Sheldrake je trochu demagog
15. 05. 2013 | 20:39

Ateista napsal(a):

MartinO:

Vy jste opravdu primitivní osoba. Byl - li byste si jistý tím, co říkáte nebo čemu věříte, pak byste se taky choval jinak. Jste opravdu omezený a ve své podtatě hloupý člověk!

Já jsem napsal, že pod pojmem Bůh si každý představuje něco trochu jiného. Pak by asi bylo nevhodné a zavádějící, kdybych vzal libovolného věřícího a jeho představu Boha a tu byl vyvracel. Já jsem tohle neudělal, naopak jsem zvolil katolickou církev, která je velmi veliká a jasně vysvětlil, že existence toho Boha, jak ho prezentuje, resp. jak o něm učí katolická církev je empiricky vyvrácena. A nikdy jsem já sám nedefinoval Boha, abych ho mohl vzápětí účelně empiricky vyvrátit. Já jsem to rozepsal velmi přehledně, nedopustil jsem se žádných neověřených postupů a ani jsem nevycházel z nějakých dohadů nebodomněnek.

Prokazatelně lžete, jste skutečně omezenec a lhář! Stačí, aby si každý zájemce přečetl to, co jsem napsal já a co jste mi vy na to odpověděl a hned je zřejmé, co jste za člověka.

Navíc každý jistě ví, co tady u nás v ČR provádí katolická církev, jak se chová, co prohlašuje, jak je nenažraná ...

rejpal:

Já jsem jasně psal, že existence boha je empiricky vyvrácena bez jakýchkoliv pochybností. Existence boha takového, jak ho prezentují jednotlivé církve. Nikdy jsem netvrdil, že lze boha vyvrátit v nějakém vágním slova smyslu, už vůbec ne, že by to šlo exaktně.

Ateista vychází ze současného poznání světa, není to tedy o víře, to jsem již mnohokrát zde také psal a zdůrazňoval.

Nikdy jsem netvrdil (ateisté to netvrdí obecně), že by svět byl přesně takový, jak se nám zdá býti v současné době. Nikdy jsem nepsal, že je vše vysvětleno, vyřešeno.... ba právě naopak.
15. 05. 2013 | 20:43

martiXXX napsal(a):

To je síla. ve světě jsou pravicové strany daleko náboženstěnjší než levicové. Bush a Reagan se denně modlili; prosazovali zákaz potratů, atd. Prezidentem mohl být nyní mormon. Na západě se většinou jmenují Křesťansko-demokratické, apod. Komunisté naopak byly silně proti náboženství. Kalousek i Nečas se považují za katolíky; totéž i Klausův nejbližší poradce Hájek. Církevní restituce prosadila silou pravice, levice byla jednoznačně proti. Co to ten DH mele?
15. 05. 2013 | 20:50

Ateista napsal(a):

Pavel:

Ateismus souvisí s kritickým myšlením, v podstatě je to tak, jak píšete.
15. 05. 2013 | 20:54

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat ...
http://wbgarden.com/wbgarden%20life.jpg
Veselé krizování ...
15. 05. 2013 | 21:00

šašek z Jihlavy napsal(a):

Před chvílí jsem byl zprostředkovaně přes ČT2 v Kazachstánu. Musí to být úžasná země s obdivuhodnými obyvateli, když přežila všemožná protivenství mongolskými nájezdy počínaje a ruskou nadvládou konče. I tam je cítit Boží ruka na každém kroku, ať už vyznávají pravoslaví nebo islám. Atheisté mi přijdou směšní.
15. 05. 2013 | 21:05

martiXXX napsal(a):

To, že existence vyšší moci, boha, vědomí je vědecky vyvrácena, to je strašlivý blábol. Komunisti si taky mysleli, že se u nich žije lépe. Jen pologramotný blbec může takovým výkřikům věřit. Primitivní lidská civilizace začíná objevovat jiné rozmětry, dimenze, X světů, kvantová fyzika, atd. ale existence něčeho vyššího je vyvrácená. Typický levičácký blábol. Přání otcem myšlenky
15. 05. 2013 | 21:06

honolulu napsal(a):

Panove vesmir je plny ruznych proudu energie a to, ze je vetsina lidi nevidi a nevnima, neznamena, ze tam nejsou.
Ti co je vidi a vnimaji z nich sklizi velkou urodu.
Nekteri lide maji prijimaci anteny a denne poslouchaji a prekladani signaly a ruzna znameni.
Mit kontakt s temito proudy je neobycejne pekny pocit.
Je take informativni a velmi prakticky.

Ale nac vam to vysvetlovat, kdyz anteny nemate.
Kdyz medium Maria Ostrich vysvetlila, jak se to dela, Adolfovi, tak on kazde dopoledne odmital opustit svoji loznici v kanclerstvi a naslouchl proudum, ktere nazval PROVIDENCE . Kdyz potreboval dulezitou odpoved, tak jel do Bavorska do mist, kde je pochovan cisar Barbarosa...

To jsou veci, ktere se slepysum nedaji vysvetlit.
15. 05. 2013 | 21:08

Ateista napsal(a):

Boží ruka je někde cítit, pěkné ... :)

vyšší moc se běžně užívá v oblasti práva ... vidět ovšem za vyšší mocí působení něčeho nadpřirozeného je v rozporu s poznáním a pozorováním světa.

hlupák (navíc věřící) má rychlé odpovědi, tohle je blábol, ale tohle je pravda, bůh existuje, jinak by nebylo tolik kostelů a musí existovat, protože se modlím a půjdu do nebe, jsem víc, svět byl stvořen pro mě, pro nás věřící, služebníky boží, já půjdu do nebe, ostatné do pekla ...
15. 05. 2013 | 21:20

martiXXX napsal(a):

Ateista, pokud vím tak bůh není nějaký dědoušek na obláčku a ni konkrétní církev. Může to být něco jako inteligentní energie, ale když vidím dogmatické tmářství současné vědy, tak nemá smysl o tom s takovými lidmi jako ty asi diskutovat.

I současná věda jde trošku mimo klasickou vědu - 11 rozměrů teorie strun; podivnosti kvantové fyziky, teorie o nekonečných množstvích světů vedle nás; interpretace kvantové fyziky, teorie o vesmíru jako hologramu, atd, atd.. To všechno moc mechaničnosti světa neodpovídá.
15. 05. 2013 | 21:26

biolog napsal(a):

aga:
?
15. 05. 2013 | 21:26

Přidat komentář napsal(a):

Věda je slepé střevo Nejvyššího. Tak jest.
15. 05. 2013 | 21:27

martiXXX napsal(a):

To není vůbec o nebi a peklu či o kostelech apod.,zdá se, že ateisti zamrzli na předstvě víry pro babičky a na církevních dogmatech; církve nemusí být žádnými představiteli duchovna
15. 05. 2013 | 21:28

Ateista napsal(a):

martiXXX:

"když vidím dogmatické tmářství současné vědy, tak nemá smysl o tom s takovými lidmi jako ty asi diskutovat."

Věda není dogmatická, ba právě naopak...

Inteligentní energie? Pěkně řečeno :)
15. 05. 2013 | 21:43

Ateista napsal(a):

martiXXX:

Víra v boha je spojena a to neodmyslitelně právě s různá¨ými svatostánky, ať už je to kostel, mešita ...

Máte to celé pomatené ... děláte si legraci nebo to myslíte vážně? Přečtěte si to po sobě.
15. 05. 2013 | 21:47

biolog napsal(a):

jednotka chytrosti - jeden antizaorálek napsal(a):
"materialismus byl dávno vyvrácen foton s nulovou hmotností se dokáže přeměnit na dvě částice s nenulovou hmotností. z energie vznikne hmota"
E=m.c2
Ze známé rovnice A. Einsteina vyplývá, že s poklesem rychlosti se zvyšuje hmotnost, jednotko chytrosti.
15. 05. 2013 | 21:49

martiXXX napsal(a):

Ateista: samozřejmě, že to nemusí mít nic společného se svatostánky; jaké svatostánky řeší zen buddhismus? slyšel jste někdy o Krishnamurtim a o haldě jiných mystiků? Těžko se mohu bavit s pologramotným člověkem jako jste vy....kostel, mešita jsou bezcenné pro skutečné duchovno; souvisí o organizacemi pro masy, které s náboženstvím moc společného nemají
15. 05. 2013 | 21:51

Ateista napsal(a):

martiXXX:

Pologramotný a nevzdělaný jsi ty. zen buddhismus? To je spíše filosofie než náboženství. Ty jsi pod vlivem alkoholu nebo drog?
Tohle co tady předvádíš je hospodský výkřik do tmy.
Zatím jsi tu největší pomatenec, z tvého projevu vyplývá, jak moc nevzdělaný hlupák!
15. 05. 2013 | 22:02

martiXXX napsal(a):

Ad biolog: co to melete? čím více narůstá rychlost, tím více se zvyšuje hmotnost; hlavně, když se blíží rychlosti světla. Těleso s rychlostí světla by mělo nekonečnou hmotnost. Vygooglujte si to.
15. 05. 2013 | 22:03

martiXXX napsal(a):

Ateista - nevzdělaný primitiv jako ty moc čest svému jménu nedělá. Zen buddhismus je filosofie a také náboženství; co to je moulo koncept osvícení a vše to o čem mluví mystici?
15. 05. 2013 | 22:06

martiXXX napsal(a):

Pro moulu ateistu - bůh to může být inteligentní energie nebo vědomí za vědomím a řada filosofií s tím pracuje
15. 05. 2013 | 22:09

aga napsal(a):

Vědecký experiment napsal(a):
Navrhuji vědecký experiment, který by prokázal nehmotnost vědomí. Ať si pan Sheldrake (nejlépe i s panem Kurasem) nechá vyoperovat mozek. Vědci pak budou zkoumat jeho vědomí, aby podpořili jeho teorii, že lidské vědomí má nehmotný základ (nemá přímou s pojitost s materiálním mozkem.)

To je uvažování asi tak na stejné úrovni, jako být přesvědčen, že když zničíte knihu, zmizí s ní i myšlenky v ní obsažené. Chápete rozdíl mezi nosičem (médiem) a informací? Vědomí je informace (idea), mozek je nosič (hmota).
15. 05. 2013 | 22:09

Ateista napsal(a):

martiXXX:

Máme tady takového věřícího, duchovně vyspělého a velmi vzdělaného jedince, který sice sotva pochopil látku základní školy, ale zcela jistě má obrovské znalosti nejen v elementárních poznatcích fyziky, ale i různé specializace.

Věřící hlupák má vždy ve všem jasno, je netolerantní, ubohý ve svém myšlení a navíc šíří svoje bludy dál.

Když už jsi tedy do vzdělání nic neinvestoval ze svého času, zkus to nyní.
15. 05. 2013 | 22:13

martiXXX napsal(a):

Ateista je to s tebou hodně zlé. Tvoje vzdělání snad ani neexistuje. Máš alespoň dodělanou základku? To jako byla reakce na ten komentář se zvyšující se rychlostí roste hmotnost tělesa. Tohle se podle mě učí už hodně brzo. Jistě pokud by těleso dosáhlo rychlosti světla tak by získalo nekonečnou hmotnost. Vygoogluj si to. A musím říci debile, úkaze ze zvláštní školy.. Ať to třeba smažou. Ty mě napadáš za něco, co věda považuje za svůj princip. To je úroveň.
15. 05. 2013 | 22:20

martiXXX napsal(a):

první populární odkaz na který jsem narazil :

http://www.qwertasip.estranky.cz/clanky/proc-je-pro-nas-rychlost-svetla-zakazanou-oblasti-.html
15. 05. 2013 | 22:25

drobíneček si popojdětě napsal(a):

škoda té odbočky k osobním útokům, mohla to být hezká debata.
15. 05. 2013 | 22:48

Kobra Plaz napsal(a):

Věda má řadu postranních úmyslů. Většinou dobrých.
15. 05. 2013 | 22:52

rejpal napsal(a):

Pavel
Ono je to tak, že víra a poznání světa prostředky, které má (a v budoucnu bude mít) věda, se nevylučují. Uvedu jeden trochu zjednodušený příklad. Vznik vesmíru. Pomocí vědy lze poměrně dobře popsat vše, co se dělo několik nanosekund po okamžiku, kdy to všechno začalo. Ale nelze to udělat pro okamžik "nula" (singularita). Současné fyzikální zákony neplatily, je to neuchopitelné, neví se, co to odstartovalo (ani, co bylo předtím - neexistoval ani čas). Mohu klidně věřit, že Bůh to všechno odstartoval, určil základní parametry (fyzikální zákony) a pak věc nechal jim. Nebo si mohu myslet cokoli jiného - mou snahu poznávat vesmír a vše v něm to vůbec nemusí rušit. A v současné době? Bůh představuje například etický rozměr chování. Není to víra PROTI vědě, ale další dimenze. Je na každém z nás, jestli to nějak vnímáme, a pro sebe definujeme, nebo se rozhodneme, že to neexistuje. K tomu rozhodnutí nepotřebujeme žádnou církev. Ta by nám jen měla umožňovat sdružovat se s lidmi, kteří mají podobnou představu. Každá komunita má však bohužel snahu vytvářet hierarchii, a ta pak nárokovat si právo rozhodovat o řadě věcí, které s vírou už souvisí jen volně nebo vůbec. A pokud náhodou kterákoli církev získá postavení církve státní, vede to k truchlivým koncům, kdy se začne jako jediná správná vnucovat lidem v dosahu i s použitím těch nejkrutějších přesvědčovacích metod. A dost logicky i k zásahům do světa poznání, protože základem exaktní vědy je neustálá pochybnost, snaha věci dokazovat a klást otázky. Což se prelátům líbit nemusí, protože mohou mít pocit ohrožení. Jenže stejně tak je pro změnu zase víra nebezpečná pro světské totalitní režimy - tuhle oblast nedokáží zglajchšaltovat, uniká jim. Proto takové režimy buď pronásledují všechna vyznání a hlásají ateismus nebo - jsou-li o něco mazanější, vytvoří vlastní náboženství, přesně tak, jako to dělají mesiášové různých sekt.
15. 05. 2013 | 23:14

befree napsal(a):

Nechápu, v čem je problém.... nějací věřící vědci jistě jsou, univerzity nakloněné víře taky...věřících milionářů a miliardářů je taky dost...tak ať to dají dohromady a něco vyzkoumají, vyvinou a předvedou. Teď je nějaký mistrovství v hokeji, myslim...vždyť by bylo fajn, sledovat ho telepaticky a vyprdnout se na nějaký korejský 3D televizní přijímače. Vzhůru do práce, chrabří nedogmatičtí vědci a pane Kurasi- natrhněte těm dogmatikům zadel!
15. 05. 2013 | 23:30

santawizard napsal(a):

Stát Izrael a stát Palestina je ve válce. Synagoga nebo Mešita za to nemůže.Státní církev Izraele je Synagoga ,kde vládnou ortodoxní židé.Oni nechcou válku.Válku mezi sebou chtějí nejvíce ti ,kteří nestudují ani bibli ani korán a náboženství nerozumí.Tatíček stát Izraele není Bůh Izraele Ježíš Kristus.Tatíček stát není Bůh a matka církev není Bohyně.
On je pro ni Bůh a ona je pro něho Bohyně?
On je pro ní čaroděj a ona je pro něho čarodějnice?
15. 05. 2013 | 23:35

Viola napsal(a):

ateista a martiXXX

já bych kostely nezavrhovala, neboť v nich vznikají nadsvětelné rychlosti a dochází ke zhmotňování. Když se na různých místech ve stejnou dobu věřící modlí, síla myšlenky vytvoří to, o co bylo usilováno. Einstein, Podolský a Rosen dělali experiment EPR, který měl zjistit, zda je něco rychlejšího než světlo, došli k závěru, že ne, že je to jenom klam, ale proč klam, rychlejší než světlo je myšlenka, jak píše martiXXX inteligentní energie. Církev je možná dál, než vědci a možná to považuje jen za zázrak, ale přitom dělá experimenty lepší, než Einstein.
15. 05. 2013 | 23:41

Viola napsal(a):

honolulu

a proč Hitler prohrál?
15. 05. 2013 | 23:46

Viola napsal(a):

Ještě pro Ateistu k jeho otázce prof. Hořejšímu, který tu zatím není.

"Empiricky je naprosto prokázané, že lidé (nebo aspoň většina) věřící v Boha jsou současně obdivovatelé, propagátoři a tak podobně všech různých pavědeckých myšlenek o astrologii, homeopatii, numerologii, telepatii a tak dále. "

V tomto se pane ateisto velmi mýlíte. Věřící katolící jsou proti všem těmto vámi vyjmenovaných myšlenek - astrologii, homeopatii, numerologii, telepatii. Možná tu telepatii bych vyloučila jako nepřijatelnou pro věřící katolíky.
16. 05. 2013 | 00:17

dogmatik napsal(a):

rejpal
sam pisete se ze pred bigbangem nebyl cas. Ono ani nema smysl slovni spojeni " pred BB", protoze pocatek vseho byl az BB. Z toho duvodu si nemyslim, ze je zcela korektni umistovat hybatele mimo nas cas a prostor. Zejmena hybatele, o kterem jsou verici presvedceni, ze ma prime interakce s nasim hmotnym svetem, a to jak popsanymi tzv zazraky, tak treba vericimi hromadne akceptovanim zasahovanim do bezneho zivota jako reakce na motlitby vericich. Ano, verici vedci jako Grygar pravdepodobne posouvaji vyznam boha nekam k prvotni myslence, nastavenim prirodnich zakonu a konstant. Ano, tam zbyva prostor, tam je vedou nevyplnena mezera. Ale spousta dalsich mist vyskytu boha byla vedou prokazana jako nespravna, pocinaje jezerni pani, pres Olymp az po nebeskou ban ve smyslu oblaku ci nizke obezne drahy :)
kdyz vnimam vyvoj vedy a tento posun boha od vyskytu v lidske podobe, pres Krista az nekam k pocatku vesmiru, nemohu se ubranit dojmu, ze buh je v silne defenzive pred vedou, ze mu nezustava moc mist.
nemohu se ubranit dojmu, ze jde sice o uzasnou myslenku, vizi, pro lidske vedomi dokonce prospesnou a mozna evolucni vyhodu, ale jen uzasnou myslenku, na stejne urovni jako vecne mladi, perpetuum mobile, studena fuze. To jsou take velmi popularni myslenky, nicmene nejsou v souladu se soucasnymi vedeckymi poznatky.

co me opravdu udivuje je to, ze by buh stvoril vesmir takovych rozmeru, a pak se staral o jednu planetu. Asi mi rozumite, srovnani vyznamu nasi planety u zcela prumerne hvezdy, jedne z dvouset miliard hvezd v nasi galaxii,... ve stovkach miliard galaxiich v pozorovatelnem vesmiru... tyhle rozmery jsou pro vetsinu vericich zcela mimo jejich chapani. Takze dnes tu mame dva bohy, jeden klasicky, starajici ze o motlitby vericich, zcela v rozporu se soucasnym poznanim, a pak druhy, ten z pocatku, nastavovatel pomeru hmotnosti protonu a neutronu, inzenyr balancujici pomer hmoty a antihmoty, velky designer :)
Jenze tenhle designer je zcela mimo mnozinu vsech puvodnich popisu boha. Netesal desatero, nezjevoval se v horicim keri. ... Vedci jsou udiveni jen tim nastavenim zakonu a konstant. Pan Kuras tomu zrejme moc nerozumi, ale prave myslenka nekonecneho mnozstvi vesrmiru vznikajicich z energie vakua dovoluje rici, ze ani ten designer neni treba, protoze kdyz uvazujeme nekonecne mnozstvi vesmiru, tak v nekterych z nich zakonite dojde k tomu uzasnemu vyladeni a nastaveni tak, ze bude moci vzniknout hmota, ze hvezdy budou spravne hmotne aby mohly vytvorit prvky nutne pro chemii zivota. Case closed, ani designer neni treba.
samozrejme je to jen hypoteza.
dobrou noc...
16. 05. 2013 | 00:18

Viola napsal(a):

Zajímalo by mě, proč se ateista tak moc rozčílil. Spojení vědy a víry, kdy jedna ovlivňuje druhou je dobré.
16. 05. 2013 | 00:31

Viola napsal(a):

dogmatiku

a já bych právě řekla, že současné vědecké poznatky jsou inspirovány Biblí. Počátkem bylo dokázat, že v Bibli jsou pravdy, nebo lži.
16. 05. 2013 | 00:36

Věřící pes napsal(a):

Není Boha mimo Boha a Mohamed je Jeho Prorok. Co na tom nechápete, kdzž je Bůh slitovný.
16. 05. 2013 | 00:38

Restituční tečka napsal(a):

Ducha lze osvobodit pro bádání, pokud ho vymaníme z okovů gramatiky, logiky, fyziky a matematiky. Konečně se svoboda projevuje i ve výsledcích maturit. Dalo by se to ještě zlepšit maturitou z náboženství místo matematiky.
16. 05. 2013 | 00:44

biolog napsal(a):

martiXXX napsal(a):
"Ad biolog: co to melete? čím více narůstá rychlost, tím více se zvyšuje hmotnost; hlavně, když se blíží rychlosti světla. Těleso s rychlostí světla by mělo nekonečnou hmotnost. Vygooglujte si to."
Máte pravdu, pokud se týká klidové a relativistické hmotnosti, protože jednotka chytrosti antizaorálek uváděl vznik hmotných částic z fotonů, uvažoval jsem hmotnost pohybovou podle známého E=m.c2 resp. v původní formě m=L/c2, kde L použil Einstein místo E.
16. 05. 2013 | 00:44

honolulu napsal(a):

Viola,
protoze mu to nevyslo casove. Protoze zvyhodnil pod natlakem zbrane, ktere zvyhodnit nemel a neglektoval ty, ktere mel prosazovat... Od roku 1943 vsak vedel, ze ho ceka smrt neutece-li z Nemecka... Technologie kterou mel v rukou, byla nejlepsi na svete a byla zakladem vyskumu vesmiru. Pochazela z methaphysiky.

Byla proste ukradena od Sumeru skupinou lidi, kterym se rika VRIL society... Atheiste nerozumi mnoha funkcim mozku a energii. Jsou velmi nebezpecni svoji zaostalosti, proto VRIL byla tajna spolecnost..

Ani jeden se z nich nenasel. Vsech 150 jich zmizelo. Americke spiritualistky je hledaly, tak jako Ruske napr. hledaly generala Sejnu...

Nektere casti dejin jsou NEDOTKNUTELNE a je politicky nekorektni je analyzovat, nebo o nich vubec vedet.
Oni jsou vsechni ty Atheiste stejne jako doktrinari, divoci vepri se zaroslyma ocima...
16. 05. 2013 | 00:47

Pepíček Pražáček napsal(a):

Vidím, že nárůst iracionality je na postupu. Za posledních pár týdnů jsem si v médiích vyslechl historku o rodičích, co zabili své dítě diabetika vysazením inzulínu na radu léčitelky, protože inzulín byl hnusným produktem mechanicistní medicíny. Pak tu máme tu milou EZO paní, co podřezala svoji dceru trpící depresemi, "aby jí odeslala na lepší místo". Znám chlapíka, v jehož rozvodu hrála naprosto zásadní roli kartářka... No pokud chcete vidět kam to vede, pusťte si v noci EZO TV na Prima F. Spektrum blbostí, kterým jsou lidé sto uvěřit neustále roste.
16. 05. 2013 | 00:48

Charles Baudelaire napsal(a):

...Duch se tu nerozpíná,
však spíše tuhne v ní,
v pustině širé Vědy exaktní...

Já to vím i zdrogován již dvě století. K čemu věda. Stačí hašiš a tráva.
16. 05. 2013 | 00:51

pepa neznalek napsal(a):

Buh je vsechno co jeste nezname. Nabozensky dogmatismus vedu neosvobozuje ale svazuje svymi dogmaty. Kdyby zustalo u puvodni konstelace a nabozenstvi by ovladalo svet, byl by rozvoj prirodnich a technickych ved zmrazen a silne omezen. Mluvit o nabozenskem osvobozeni badani je protimluv. V historii nabozenstvi jiz vedu osvobozovalo.
16. 05. 2013 | 02:12

rejpal napsal(a):

dogmatik
Ano, kladete zajímavé otázky, těžko však na ně někdo odpoví, vždycky to zůstane jen představou. Co bylo před singularitou? Umí si někdo představit "nic"? (Existují také teorie pulzujícího vesmíru, pak byl jiný vesmír). Musíme se smířit, že jsou věci v makro- ale i v mikro- světě, které umíme popsat, ale neumíme si je představit. Částice, která je zároveň vlnou a může být na dvou místech současně, gravitace působící na vzdálenosti světelných let, černé díry a jejich parametry. Ale i život samotný. V kterém okamžiku přestává být útvar jevící známky nějaké organizovanosti neživým a stává se živým? A jak k tomu dojde? Co je tím "spouštěcím mechanismem?"
Stále je pro víru prostoru víc než dost a nejspíš i bude. A vůbec to nemusí bránit snaze rozšiřovat poznání a popisovat ho způsobem vědě vlastním.
Oni nejen věřící, ale i někteří vědci umí být dogmatičtí, a neváhají k potvrzení svých hypotéz sáhnout i k velmi pochybným metodám. Někdy kvůli prestiži či ješitnosti, jindy třeba kvůli grantům. Když experiment nejde tak, jak předopkládáme, tak mu trochu pomůžeme... Nebo se jen mýlí a zarytě na své chybě trvají, aby se neshodili. Nebo prostě popírají různé věci ze strachu, že by se zhroutily jistoty, které se v daném oboru desetiletí budují. Kolik lidí dokáže překročit svůj stín?
16. 05. 2013 | 06:36

Baba napsal(a):

Laik mimo jiné jednoznačně upřednostňuje ty činnosti, při nichž si lze vychutnat svůj ranní šálek kávy.
16. 05. 2013 | 07:13

magor napsal(a):

Babo,

i ranní šálek se může změnit ve všehomír. Dokonce i těm, kdo preferují casual.

Rejpale,

neumí, protože žádné NIC není.

Ješitnost žárlivých šelem v blahé paměti řešíval Skeptický. ¨

Ale byly to časy.

Jinak fascinující, kterak se nikdo neptá, co ten zatracenej Rrrupert celej život dělal.

Každej ve svym vlastním rybníčku.

p.s. Vybrali jsme si, nežehrejme.
16. 05. 2013 | 07:52

Baba napsal(a):

Já preferuji češtinu. Doufám, že i vy.
16. 05. 2013 | 07:57

magor napsal(a):

7:52 - 7:57.

Preferuji OPEC.

Tam zlato z kohoutků.
16. 05. 2013 | 08:01

magor napsal(a):

p.s. Nevlastním hodinky, kotroluji čas. Arrivederci.
16. 05. 2013 | 08:04

Karel (taky) napsal(a):

Moje zhodnocení článku: Běžný náboženský pindy.
16. 05. 2013 | 08:16

freelook napsal(a):

Toto je klasicky clanek postmoderniho "pseudovedeckeho" pohledu na vec. Nebudu rozporovat jednotlive zkresleniny, ale obecne pro toto paradigma plati: Vsechno co neni na stopro se zpochybnuje, ale jako odpovedi jsou nabizeny jakesi kosmicke energie z pohadek o cervene karkulce a samozrejme BEZ DUKAZU.
(nejen) Autorovi doporucuji knizky od klasickych "zabednenych" vedcu:
Koukolik - "Mocenska posedlost" ci zmineny Dawkins - "Sobecky gen" a "Bozi blud" ... Oba autori na zminene tema narazeji a velice pekne trhaji tyto kecalisty na hadry.

Hezky den
16. 05. 2013 | 08:27

Ivan Tomek napsal(a):

Byl bych mel chut precist si knihu pana Sheldrake protoze ze zasady ctu knihy zalozene na nazorech, ktere jsou zcela opacne nazorum mym, abych vedel, v cem se mohu mylit. Ale tech 10 bodu je nesmysl, protoze na nich soucasna veda zalozena neni.

Staci vedet, ze kniha vychazi z falesnych (nebo zfalsovanych) premis a hned je videt, ze neni treba ztracet cas jejim ctenim.
16. 05. 2013 | 08:50

Viola napsal(a):

honolulu

"Nektere casti dejin jsou NEDOTKNUTELNE a je politicky nekorektni je analyzovat"

to určitě, ale mi nejde o dějiny v tomto případě, ale o způsob myšlení. Když se hitler chodil radit k těm VRIL okultistům a věřil těm radám, proč se jich i pod tím nátlakem odjinud nedržel?
16. 05. 2013 | 09:10

evenone napsal(a):

0.004 je nutně invalidou.Ale je větším invalidou vůči těm 0.96 než vůči tomu co zná-kde si je sebou jist.
Ale pochybuji,že invalidním vozíkem je právě "materialismus -spíše "neúplnost".
Poznání kulhá množstvím analogií,originály jsou pracnější a nedostupnější. Kritika machanicismu a logického pozitivisnmu je nošení dříví do lesa:běží dávno.Zákona akce a reakce "zastaralého" I.Newtona se nikdo veřejně nezřeknul,ale mnoha o mnoha méně mechanistických objevech je později ticho po pěšině:jsou ve skladu knih.Čím dříve vědátor žil,tím je používanější v praxi:Nepřekonatelný je v tomto ohledu Archimedes.Dosud.Za ním Pascal.Atd.Oba tlak mechanický .Krevní tlak. Lebeděv-změřil tlak světla:Ústav imeni Lebeděva v Moskvě.Ministra školství Cassu ,který mu na to nechtěl dát peníze nikdo dnes nezná.
16. 05. 2013 | 09:16

evenone napsal(a):

opravy: 0.04,... ale o mnoha méně ...
16. 05. 2013 | 09:25

evenone napsal(a):

opravy :mechanicismu
16. 05. 2013 | 09:31

Baba napsal(a):

Babo, když chceš mít pokoj, nestačí se vymezit, musíš být zticha.
16. 05. 2013 | 09:35

Luba napsal(a):

Domnívám se,
že není chyba u pana Šeldrejka, ale u pana Kurase.
Něco se mu patrně ztratilo v překladu.

Především: Není možné číst Šeldrejka dogmaticky, ale jako inspiraci k přemýšlení a k přehodnocení svého pohledu na svět.

Panu Kurasovi bych doporučil,
aby si po jím inzerované knize přečetl (pokud tak již neučinil) zásadní díla filozofů vědy Kuhna a Poppera.

Zjistí,
že to, co kritizuje Šeldrejk, není chybou vědy, ale nedostatečnou "vědeckostí" samotných vědců.

Např. Popper tvrdí, že racionalita vědy tkví ve způsobu prověřování hypotéz.

Což znamená, že na nepoložení si některých otázek, které dosud spadají pod oblast "nevědy" - tj. ezoteriky, parapychologie, mytologie, věrouky, ufologie atd., na nepoložení si těchto otázek skutečně není pranic vědeckého.

Žádné takové "tabu" prostě nesmí existovat jen proto, že by se takový vědátor mezi kolegy zesměšnil. Blbci se smáli i Einsteinovi a Teslovi. A byli to blbci s tituly.

Otázky - hypotézy - podléhají výhradně imperativu - kategorickému požadavku falzifikace - což nemá nic společného s falšováním. Je to vylučovací metoda na podkladě zavrhování jakkoli fantastických hypotéz, které ale evidentně nevedou k cíli. Takže: neexistují "pitomé otázky", "pitomé hypotézy", ale jen ty, které neobstály v experimentu.

Hlavní zásadou je, že není možné své otázky či hypotézy potvrzovat - protože tím vytváříme předpoklad k vlastnímu sebeklamu. Naše přirozené nastavení - jelikož si svou realitu sami tvoříme, než abychom ji zrcadlili - tíhne k potvrzování si něčeho, co v reálném světě neexistuje - a pravda bývá kousek vedle. A může být zcela antagonistická k našemu názoru.

Tedy proto nikoli verifikace či justifikace, ale falzifikace! Zkoumání hypotéz "negativním" rozumem, Vylučovací metodou.

Filosofka Parusniková ve své knize o Popperově filosofii píše:

"Tím, že racionální posouzení hypotéz podle Poppera podléhá výhradně imperativu falzifikace, se otevírá prostor pro originální model "negativního" rozumu, jehož jedinou charakteritikou je destrukce a likvidace všech noetických návrhů.

Důsledkem takového pojetí rozumu je to, že poznání je dobrodružným a rizikovým procesem, v němž nám rozum nepomůže překročit terén nejistoty,, v tomto terénu však rozum našel - po staletích uvěznění v mylné justifikační interpretaci - svůj pravý domov a může zde rozvinout svůj hlavní potenciál, kterým je odhalování a eliminace chyb, umožňující vznik nových problémů, a tím i růst vědění."

Více zde:
http://knihy.abz.cz/prodej/rozum-kritika-otevrenost-zivy-odkaz-filosofie-k-r-poppera
16. 05. 2013 | 09:42

český maloměšťák napsal(a):

Věda je krásná pro ty, kdo se v ní jakž takž vyznají.
Jakmile totiž byste do náboženské teorie, neřku-li praxe...zavedli vzorce, rovnice...
...mnoho lidí by o náboženství ztratilo zájem hned na první hodině. Většinou tedy dívky.

Náboženství je také poměrně solidním pacifikačním nástrojem - věda je spíše opačného rozpoložení.
Což ovšem nijak nebrání tomu, aby si atheista či katolík navzájem nenadávali do idiotů.
Pak již však jde jen o sport.
16. 05. 2013 | 09:52

Oslýk diskursivní napsal(a):

Toto pojednání je pitomé, řečeno s klasikem.
Tvrdí spoustu věcí, které věda netvrdí.
Tvrdí spoustu věcí, které netvrdí ani magie.
A tvrdí spoustu věcí, které netvrdí ani víra.

Jedna každá odrážka toho seznamu je zřejmě na dlouhou teoretickou debatu, a Oslýk není na většinu z nich dostatečně teoreticky vybaven.

Řešení celého uzlu problémů se skrývá v nenápadné věte jednoho diskutujícího:
"Vědecké poznání není kompletní a je vždy otevřené revizi."
16. 05. 2013 | 09:53

Ivan Tomek napsal(a):

Snad zasadni rozdil mezi virou a tim ostatnim je v tom, ze kdyz se veda setka s problemem, pokusi se ho vysvetlit na zaklade existujicich vedeckych theorii, nebo vytvorit theorii novou. Nabozenstvi a vira naproti tomu kazdy nevysvetlitelny jev prisoudi Bohu. Ovsem jen docasne - jakmile ho veda vysvetli, vycouva do predem pripravenych pozic.

Problem je, ze veda vysvetluje stale vic a vic a nabozenstvi vyklizuje jednu pozici za druhou - uz aspon dva tisice let. Uz tenhle vecny ustup z pozic nadprirozeneho a nevysvetlitelneho by mel byt vericim podezrely - a presto jeste stale veri na zazraky a udeluji za ne tituly svatych.
16. 05. 2013 | 10:16

Viola napsal(a):

český maloměšťáku

věda také může být pacifikačním nástrojem zase vůči náboženství a je dobře, že se občas pacifikují.
16. 05. 2013 | 10:18

čert }:o) napsal(a):

víra ve vědu zde:
http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2121-uspesne-klinicke-testy-lecby-malarie-pomoci-mms-v-africe

z toho mám radost
16. 05. 2013 | 10:19

český maloměšťák napsal(a):

Viola
Měl jsem na mysli spíše fakt, že v Boha, Allaha, Krista ...nepodmíněně věřící, jsou spíše poslušní svých pastýřů - a to nejen náboženských, nežli ti, co si o nich myslí svoje.
Je to zřejmě dáno do velké míry i tím, že Nobelova cena je ve srovnání s životem věčným pouze nevýznamným, pomíjivým , levným šuntem.
16. 05. 2013 | 10:28

rejpal napsal(a):

Ivan Tomek
Myslím, že to, co píšete, platí spíš pro církve, nikoli pro víru. Věřící vědec může přistupovat k problémům úplně stejně jako vědec ateista. V tom rozdíl není. Je naprosto individuální otázkou, jaké místo ta víra v hlavách člověka má. Pro někoho je vysvětlením všeho, čemu nerozumí, pro někoho výzvou k poznávání. Znal jsem faráře (církve evangelické), který byl nadšeným astronomem, a v souvislosti s jeho hobby jsme od něj nikdy neslyšel slovo Bůh. Prostě sledoval oblohu a studoval literaturu stejně, jako kdokoli jiný. Znal jsem ale také výzkumníka (adventista), který zastával například názor, že zkameněliny nejsou pozůstatkem dávné minulosti, ale nastražil je Bůh, aby se paleontologové měli čím zabývat (a myslel to vážně!). Pracoval však v jiném oboru (analytická chemie) a tam se choval racionálně. Je to jako s Biblí - někteří berou každé slovo jako doslovnou pravdu, jiní přemýšlí spíš v kontextu a uvažují i nad symbolikou. Je spousta věřících, o nichž byste to nikdy nevěděl, protože k problémům přistupují úplně stejně jako ateisté v jejich okolí. A je spousta jiných ateistů, kteří pracují s fakty, popírají existenci čehokoli, co ji nezapadá do jejich představ (pamatuji, jak vědci popírali existenci nějakého druhu savce řadu let, přestože v zemi, kde žije, není nijak vzácný a snad se mihl i v televizi při zprávě o nějakých nepokojích). A jaký je rozdíl mezi tím, když se někdo brání konkrétním poznatkům proto, že si to neumí srovnat s postuláty nějaké církve, nebo proto, že postaví na hlavu desetiletí práce, kterou dotyčný vědec dělal? Není pak takovýto krunýř taky nějakým náboženstvím dotyčného?
16. 05. 2013 | 10:33

ulik napsal(a):

Autor nemá pravdu. Základním dogmatem vědy není výše uvedených 10 bodů, ale podmínka opakovatelnosti měření. Další omezení vědy plyne z experimentálních nástrojů, které má věda k dispozici. Neboli, např. vědci se nevyhýbají Bohu, či se nevyhýbají diskuzi o např 'vědomí hmoty' (článek bod dva), ale prostě nemají experimentání nástroje, jak toto vědecky zkoumat. To je např důvod proč se v medicíně hodně věcí snaží popsat přs genetiku, protože k ní jsou vyvinuté experimentální nástroje (ví se jak přečíst gen). Naproti tomu, takovou karmu, požehnání, prokletí, svátosti apod. do vědeckého světa se součastnou technikouu prostě nezahrnete. Až se taková technika objeví, určitě se použije, ale zatím žádná není k dispozici.
16. 05. 2013 | 10:41

JAHA napsal(a):

Věda není dogmatická, ba právě naopak...

Ta vec je iste ista!
Ved to
-dogmaticky-
tvrdi "ateista" ☺.
16. 05. 2013 | 10:44

český maloměšťák napsal(a):

Např. investiční analytici jsou pak spíše podmíněně věřícími ...věří v to, co jim či jejich zaměstnavatelům přinese profit. U nich pak falzifikační procesy nehrají ve směru pevnosti jejich víry téměř žádnou roli, málokdo z takzvaných nezávislých novinářů se totiž odváží přistihnout je při lži, potažmo jim lež prokázat...a když tak se dotyční vymluví na to, že pohyb na trzích je těžce predikovatelný, neb zde vstupuje do hry velmi mnoho faktorů /Boží ruka - sic !/.
Na obědě si pak vyprávějí historky o tom, jak jsou lidé důvěřiví a redaktoři České televize pitomí.
Možnost falzifikace jejich poznání je znesnadněna dále i tím, že dovedou vydělat i na neštěstí svých klientů, mnohdy i na hroucení se celé ekonomiky - vžždy totiž někdo levně kupuje. Z oken pak skáčou především prodávající.
Vědecky se toto ale zdůvodnit nedá - proč je tomu tak.
Pročež je dobré mít po ruce nějakého kněze - ten dodá aspoň útěchy, když už tedy pokusy o vysvětlení selhaly.
Nobelova cena za útěchu se však neuděluje zcela záměrně. Lidé by se příliš začli spoléhat na úsudky např. investičních poradců.
16. 05. 2013 | 10:58

JAHA napsal(a):

Ad: dogmatik
kdyz vnimam vyvoj vedy a tento posun boha od vyskytu v lidske podobe, pres Krista az nekam k pocatku vesmiru, nemohu se ubranit dojmu, ze buh je v silne defenzive pred vedou, ze mu nezustava moc mist.

To su posuny v hlave cloveka, nie posuny Boha☺. Bol je a bude VSADE, nema naco, kde a preco ustupovat a byt v nejakej defenzive. Veda este moze pracovat xyz rokov (Boh vie, kedy bude koniec hmotnej ludskej pritomnosti)a zisti nove a nove objavy, nove planety, vesmire,... bude sa priblizovat a priblizovat k nejakemu poznaniu, zisti nove a nove zakony a zakonitosti...a vzdy zisti len to, co DAVNO existovalo, len ludske poznanie bolo len na takej a takej vyske v takej a takej dobe. Pontsky pilat si nemohol zatelefonovat pre radu do Rima, co s Jezisom Kristom, Vy dnes mozete pozorovat v priamom prenose i intimny zivot "krovaka" vzdialeneho tisicky xx( malo by sa napisat kd, kilometrov, ale to je dogmaticke vymedzenie prijate urcitou skupinou ludi☺), "zajtra" o tisicky yy (malo by sa napisat rokov, ale...)sa mozno bude niekto pozerat na stav vesmiru pred miliardami yy bez problemov a obmedzeni, atd. atd. A Boh tu nadalej bude, vytesnovany a vytesnovany a ...z ludskej mysle, ale v skutocnosti, tak ako vzdy, vecna a vsadepritomny.
Prijemne, nedogmaticke badanie a rozmyslanie☺.
16. 05. 2013 | 11:08

český maloměšťák napsal(a):

JAHA
Bůh je všude ?
I v prasečím trusu nebo ve zdechlině...například v přejetém a uzrálém ježkovi ?
Co tam dělá ?
Zajímalo by mě to.
16. 05. 2013 | 11:13

OF napsal(a):

Možná by nebylo od věci poznamenta, jaké experimenty navrhuje pan Sheldrake ke zkoumání "mysticko-náboženských principů a metody, jako jsou karma...". Vzhledem k tomu, že se nikomu nepodařilo nikdy prokázat, že tyhle věci objektivně existují jinde, než v lidské představivosti, těžko může někdo po vědcích chtít, aby je zařadili do souboru ověřených faktů, (na rozdíl od genetiky, evoluce, nebo kvantové fyziky), natož aby je zapracovali do vědeckých teorií o fungování světa (které fungují a jsou konzistentní tak o 99% více než veškerá náboženství a mysticismy sečtené, vynásobené a umocněné navzájem).
Chápu, že někteří lidé můžou být frustrovaní z toho, že věda zjišťuje, že svět nefunguje tak, jak by si oni přáli nebo jak to oni cítí. Jenže věda nefunguje na základě přání a citů, takže jim nakonec nezbývá než vynalézt si vlastní "vědu", ve které najdou to, co hledají, bez nutnosti konfrontace s potvrzenými poznatky o fungování našeho světa. Jak je psáno v článku, Sheldrake "si" možná vyvrátil mnoho vědeckých teorií, ale jinak je nevyvrátil zjevně nikomu jinému než těm, kdo podobně jako on potřebují věřit, že vědí něco víc, než ve skutečnosti vědí.
Ale jinak hezký článek nutkavě budící myšlenky, proč TUDY CESTA NEVEDE...
16. 05. 2013 | 11:16

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Ivan Tomek napsal – „Snad zasadni rozdil mezi virou a tim ostatnim je v tom, ze kdyz se veda setka s problemem, pokusi se ho vysvetlit na zaklade existujicich vedeckych theorii, nebo vytvorit theorii novou.“

Stejně tak ale leckdy platí, že když se věda setká s problémy, které nedokáže vysvětlit (viz třeba spousty svědectví, která nashromáždil Moody, E. Kübler Rossová a jiní), tak je prostě odmítne vzít na vědomí. V horším případě začne autory všemožně diskreditovat, existenčeně postihovat, nebo dokonce prohlašovat za duševně choré. A o tomto antivědeckém, iracionálním a nemorálním chování mainstreamových vědců je zřejmě Sheldrakova kniha (ještě jsem ji nečet) a Kurasův blok.
16. 05. 2013 | 11:19

Oslýk paranormál napsal(a):

Článek pana Kurase je hloupý, ale reakce některých dokonale demonstruje, že něco jako "vědecká inkvizice" skutečně existuje. Za excelentní ukázku pokládám pana Ateistu, kterého si dovoluji okomentovat:

1) Ateista ke Kurasovi:
Vy jste lhář a podvodník, resp. se vyjadřujete k věcem, pro které nemáte dost intelektuálních sil, abyste je mohl vůbec pochopit a píšete samé lži, viz ten váš ubohý seznam údajných vědeckých dogmat.
Já: Tomu říkám věcná a slušná argumentace jak noha.

ad 2)
Kuras: Všechna hmota je bezvědomá
Ateista: co to zde píšete za blábol? Chcete nám tu snad tvrdit, že hmota sama o sobě má nějaké vědomí, uvědomuje si sebe sama? U vás propagátorů náboženství je možné všechno, každý blud, každý nesmysl, každá kravina.

Já: Možná by bylo zajímavé zvážit Ateistovy závěry znovu nad živou hmotou lidského mozku.

ad 4)
Kuras: Příroda je bezúčelná a evoluce je bezcílná
Atesita: opak nebyl nikdy prokázán a ani nic tomu doposud nenasvědčuje a nikdy nenasvědčovalo. Představa, že evoluce směřuje do předem daného bodu, resp. cíle odporuje všem pozorováním, všem antropologickým výzkumům a tak dále.

Já: Celé je to poněkud v rozporu s Darwinovou teorií (už u Kurase a u Ateisty taky). Darwin a jeho následníci vysvětlili, jak dochází přizpůsobení druhů k přírodním podmínkám cestou přirozeného výběru a genetické mutace. Což ovšem není to, že evoluce směřuje do předem daného bodu, ale přesto lze hovořit o účelu.

7) Kuras: Mysl je uvnitř mozku a je pouze jeho činností
Ateista: a kde by se měla mysl odehrávat? Ve vašich vousech nebo ponožkách či snad třeba někde v abdominální oblasti?

Já: Tady souhlasím s Ateistou a moc netuším, kam Kuras vlastně mířil.

ad 8)
Kuras: Paměť se střádá jako hmotné stopy v mozku a smrtí se vymazává
Ateista : co to tu žvaníte? Vážně věříte uchylným představám, že po smrti se vaše myšlenky, vaše paměť někam přenese?

Já: Narozdíl od Kurase a Ateisty tohle nevím, a tudíž netuším, proč tak agresivně.

ad 9)
Kuras: Nevysvětlitelné úkazy jako telepatie jsou iluze - telepatie neexistuje a ani existovat nemůže.
Ateista: To je absolutní nesmysl a doplňte si učivo základní školy, píšete, resp. obhajujete nesmysly.

Já: Nevím o tom nic a nikdy jsem neviděl rozumný důkaz ani pro jednu stranu.
Ateista naskočil na Kurasovu koloběžku - on ví, že telepatie neexistuje a jsou to nesmysly. Normáolní jedinec, ba i vědec, o tom, co neexistuje, nemůže mít nikdy jistotu.

Ad nevím kolik:
Kuras: „mysl nelze zredukovat na fyziku, protože fyzika nemůže existovat bez myslí fyziků“.

Ateista: Tohle je žvást! Tak pokud budete mít, zmatený Kurasi, ve vedlejším pokoji položenou např. housku s máslem, nebudete o ní vůbec vědět, tak prostě ta houska s máslem nebude existovat?

Já: nedomnívám se, že by se věda vyčerpávala fyzikou, a mám podezření, že si to nemyslí ani většina vědců.
16. 05. 2013 | 11:25

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

OF - "Možná by nebylo od věci ..."

A možná by taky nebylo od věci, kdybyste nám tady předvedl, jaké základní axiomy fyziky, této navýsost exaktní disciplíny, považujete za dokázané, tj.za něž se můžete zaručit. Dokázaný znamená neměnný, trvale platný, třeba jako Pythagorovy, Eukleidovy, Thaletovy a jiné poznatky. Takže sem s těmi dokázanými teoriemi a jejich nezvratnými důkazy.
16. 05. 2013 | 11:31

freelook napsal(a):

ad JAHA:
"Bol je a bude VSADE, nema naco, kde a preco ustupovat a byt v nejakej defenzive"
"Boh vie, kedy bude koniec hmotnej ludskej pritomnosti"
"Boh tu nadalej bude"
... k tomuto jednoducha prima otazka. Jak tohle vsechno vite? (staci mi jedna dve vety)

"vzdy zisti len to, co DAVNO existovalo" ... a co je "proboha" na tomto divneho? Samozrejme, veda je o poznavani toho co tu davno bylo. Narozdil od nabozenstvi, ktere "poznava" to co nebylo a neni, ale umi o tom sahodlouze bez jedineho dukazu filozofovat.
16. 05. 2013 | 11:33

stýv napsal(a):

http://barboraopelkova.blog.cz/1305/kryon-fyzika-a-veda-i

http://barboraopelkova.blog.cz/1305/kryon-fyzika-a-veda-ii
16. 05. 2013 | 11:34

český maloměšťák napsal(a):

Oslýk paranormál
Účel a směřování do předem daného bodu /stavu/ jsou skutečně VELMI rozdílné věci.
Účelem je v evoluci paradoxně povětšinu zachování stávajícího stavu, v reakci s měnícími se vnějšími podmínkami pak je tento korigován.
Ale dost možná, že například u lidí je účelem exponenciální rozvoj - dynamická změna stavů tak, že je v mnoha parametrech vyjádřitelná exponeciální křivkou.
Kdosi ale kdysi napsal, že v trvale udržitelnou exponenciálu mohou věřit pouze blázni, sebvrazi či ekonomové.

Předem daným bodem nevím co je rozuměno, ve vědě snad mnohdy určení polohy i energie tělesa respektive měřitelného stavu tak, že se pohádá mezi sebou početně poměrně omezený kolektiv kvantových fyziků.
Snad v rozmnožovacích procesech by bylo možné hledat a snad i určit bod, ke kterému je cíleně směřováno tak, že jeden ví, kam zajít například na večeři a zda má vést řeči spíše duchovní povahy....nebo si raději umyje auto a vyjede zkoumat evoluci do přírody - pomocí takříkajíc vědecké metody /řízený experiment/.
Někdy se ale takový pevný bod značně prodraží. Jeho hledání a určování.
Zejména při rozvodu.
16. 05. 2013 | 11:41

Platan napsal(a):

Oslýk paranormál napsal(a):

Já: Celé je to poněkud v rozporu s Darwinovou teorií (už u Kurase a u Ateisty taky). Darwin a jeho následníci vysvětlili, jak dochází přizpůsobení druhů k přírodním podmínkám cestou přirozeného výběru a genetické mutace. Což ovšem není to, že evoluce směřuje do předem daného bodu, ale přesto lze hovořit o účelu.

Oslíku, o "účlu" hovořit nelze, v tom má ateista pravdu. Jde přece o náhodné mutace, tedy vlastně chyby v přenosu genetické informace. Kdo věří v boha, může si tam představovat nějaký záměr. Pak už ale musíme mluvit o "iteligentnímu designu".
16. 05. 2013 | 11:42

Oslýk darwinista napsal(a):

Platane,
ten účel se vztahuje nikoli na mutace, což skutečně je "náhodná chyba", jak pravíte, ale na kombinaci té náhodné mutace s přírodním výběrem, na kterém nic náhodného není.

Ani tento dvoufaktorový vliv ve výsledku nelze označit jako náhodný, protože dává jednoznačně výsledky vychýlené určitým směrem (=vhodné k přírodním podmínkám).

Jinak řečeno, kybernetický systém se zpětnou vazbou nelze označit jako "náhodný".

Toto je, pokud jsem si všiml, nejčastější omyl v debatách nad Darwinem ze strany jeho kritiků. V dojemné shodě to nepochopil ani Kuras, ani Ateista.
16. 05. 2013 | 11:51

magor napsal(a):

Znal jsem chlápka, který nacházel mince. Náhoda, pravím, ne, to je záměr oponoval mi. Jsi úplně blbý, odvětím mu, tvoří-li záměr situace, potom proč si nepřeješ nalézat bankovky? Věci mezi nebem a zemí často nepochopitelné, jsou i malí lidé a malé jsou jejich potřeby.

Pojednání o malosti a vesnickém rybníčku, totiž, hledat klíče právě pod rozsvícenou lampou celkem ztráta času.

O tom Šeldrejk, zkuste si ho jednou přečíst, než začnete brblat, kterak apriori zbytečné.

Inu, svět mužů. A Babu raději vynechám. Rukulíbám, nic zlého v tom nebylo a není.

JAHA,
ve slovenštině jste skvělý, souzním, stavte se na panáka.

ČM,
i v hovnech, Váňo, ---- co tam dělá? Drží celý tento prohnilý svět pohromadě.

Jeden, ono, na počátku všeho jeden. Vlastně dva, tedy tři. Toho třetího nevzývat, přijde sám. Je to jeho práce a každý konec novým začátkem.
Vše tak, jak má být, jen někdy třeba klást odpor.
A to lze.

Magie všedního dne (teď kradu), dělá ji nevědomky každý.
Slovo, Myšlenka, teprve potom technologie.
A člověka racionálního fascinuje jen to třetí.

Vkrádá se mi velké I.
16. 05. 2013 | 11:52

Oslýk darwinista napsal(a):

Český maloměšťáku,
"Účelem je v evoluci paradoxně povětšinu zachování stávajícího stavu"
Q.E.D.
Náhodný výsledek by nic takového nedokázal. Druhy by stejně náhodně vznikaly jako vymíraly.
Což se neděje - mají tendenci přežívat.
16. 05. 2013 | 11:54

LUF napsal(a):

Oslýk darwinista
Použijte google a zjistěte si význam slova "náhoda", "náhodný jev". To byste měl znát, pokud jste odmaturoval z matiky (nebo budete až odmaturujete)
16. 05. 2013 | 11:56

Jana napsal(a):

Jojo, Sheldraka netřeba brát smrtelně vážně. On je zajímavý, ale tak trošku jurodivý. Netvrdím, že není místy inspirující, ale asi je lepší zůstat nohama pevně na zemi.
16. 05. 2013 | 11:56

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...zajímavé je, jak mnozí nepozorně čtete.

Pan Kuras píše o knize někoho jiného,.....pouze o té knize informuje,....nač se obracet na pana Kurase,....

Dále,....jak málo,...nebo moc,.....lze si vybrat,....informací lze dokázat a ověřit si, že platí za všech okolností bez vyjímky.

Tady neplatí, že vyjímka potvrzuje pravidlo.

Duch bádání nebude nikdy dokonale svobodný,....vždycky se najde hráz, za kterou se nedokáže dostat, a bude pouze spekulovat,......co ?, kde?, kdy? a jak tam působí.

Některé příspěvky zde by zasloužily "Řád zlatého blábolu".

Tužka.
16. 05. 2013 | 12:01

Luba napsal(a):

Proti vědám je jakákoliv věrouka pustá a dogmatická nuda.

Přednáška Františka Koukolíka nejen o epigenetice (z konference Povaha změny):

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2887959
16. 05. 2013 | 12:03

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Jana – Ale co dělat, když zjistíte, že i vědci, kteří se tak rádi zaklínají kritickým myšlením, začnou najednou uplatňovat metodu „zatloukat, zatloukat, zatloukat“ a poctivé badatele, kteří si dovolí narušit jejich oficiálně přijaté paradigma, odmítají pustit ke slovu a bezostyšně je dehonestují.
16. 05. 2013 | 12:07

jogín napsal(a):

Maličko z logiky: Vyvrátit existenci neboli dokázat neexistenci nejde. Zkuste dokázat, že hastrmani neexistují. To by mohl udělat jen někdo vševědoucí. Proto se věda zabývá důkazy, že něco existuje.
16. 05. 2013 | 12:11

český maloměšťák napsal(a):

Magor
To jsme netušil. Že z hoven a ze zdechlin je držen svět pohromadě.
Já myslel že z Wall Street.
Sakra ... ten Bůh je ale vynalézavý !!!
16. 05. 2013 | 12:13

Luba napsal(a):

Tužko,
pro Vás spolu s Elenou platí bigjirkův termín: "hlava sekyrou otevřená".

"Tady neplatí, že vyjímka potvrzuje pravidlo"

Žádná výjimka nemůže nikdy nic "potvrdit"! Existuje-li z nějakého pravidla výjimka, pravděpodobně takové "pravidlo" neplatí, nebo neplatí absolutně.

"Pan Kuras píše o knize někoho jiného,.....pouze o té knize informuje,....nač se obracet na pana Kurase,...."

Jestliže něco čtete a o něčem takovém pak informujete, hovoříte vždy o své vlastní interpretaci knihy, o tom, co Vás osobně zaujalo - nikdy nepíšete objektivní kritiku knihy, ale vždy svůj subjektivní úsudek o knize.

"Duch bádání nebude nikdy dokonale svobodný"

Svobodný duch bádání v tomto případě znamená, že neexistuje/nemá existovat téma, které by se nedalo vědecky zkoumat. Jestliže jste navzdory všem svým kvalitám vdaná, pak Vám gratuluji!

Tímto Vám uděluji Řád zlatého blábolu.
16. 05. 2013 | 12:16

Žak Žak napsal(a):

Třeba to tak bůh (bozi) chtěl(i). Aby existovala jedna Země kde je život a působí určité zákonitosti a další miliardy světů, kde život není a působí tam taktéž určité doposud lidmi nepoznané zákonitosti. Působí objektivně ať tam jsou anebo nejsou lidi, ať lidi vůbec někde existují anebo neexistují vůbec nikde - neexistuje ani jejich vědomí. Třeba to tak bůh (bozi) chtěl(i), že lidský "ráj" - život - je pouze (prozatím lidé neprokázali život jinde než) na Zemi a kolem ve vesmíru je pro člověka hotové "peklo".

Působení určitých zákonitostí vědci vyvozují z různých dějů, transformací, vývoje. Dosažené výsledky neustále podrobují zkoumání a ověřování. pakliže zjistí omyl , hledají důvod, příčinu a nové souvislosti. Vyvozují nové zákonitosti. Pan Sheldrake se hluboce plete. Věda není dogmatická ani omezena. Jenom lpění na překonaných závěrech takové může být. Ale to by bylo popření vědy jako otevřeného systému.

Naopak náboženství je dogmatické, konzervativní - uzavřený systém, kterého pootevření vývoji bylo dosaženo nedobrovolně pouze díky objevům, utrpení a smrti mnoha vědců, jejichž závěry vyvrátily některá náboženská dogmata.
16. 05. 2013 | 12:26

magor napsal(a):

Opačně, maloměšťáku, jako vždy opačně. No zkuste si nakálet do vlastní huby. A propos, poraďte mi, jak nahradit rtuťovkami žárovky s paticí E14?

Luba

Práci s informačním polem jsem se učil u paní H. ta u pana X, ten u pana H. který se učil u kmene Zulu v Africe. Nedokážu přesně ohodnotit pojem pustý či nuda, vím jen, že přídavná jména jsou důležitější, než podstatná.

p.s. La lingua italiana.
16. 05. 2013 | 12:34

rejpal napsal(a):

LUF
Náhoda je zákonitost, kterou (zatím) neznáme.
16. 05. 2013 | 12:39

Oslýk bez maturity napsal(a):

LUF:
Kdybyste k tomu něco ještě dodal; nějak se nechytám, co chcete sdělit.
16. 05. 2013 | 12:42

Viola napsal(a):

český maloměšťáku

Wall Street žije přece z toho, co se dá zpeněžit. Co je zem, na které se vše ukládá, zem, jako povrch a z čeho je ropa a z čeho žijí rostliny?
16. 05. 2013 | 12:47

Oslýk napsal(a):

Jogín:
"Vyvrátit existenci neboli dokázat neexistenci nejde."
Svatá pravda. Ale vysvětlujte to Ateistovi.

Resl:
"Náhoda je zákonitost, kterou (zatím) neznáme."
Vysvětlujte to elektronům.
16. 05. 2013 | 12:48

český maloměšťák napsal(a):

Viola
Zpeněžit jde zejména lidská hloupost.
To např. Církev věděla již dávno před Popperem.
Wall Street je pak pouze moderním prováděcím orgánem téhož, jednajícím ve změněných podmínkách - taková jakási pěnkava Otesánek, pokud bychom měli věřit Darwinovi.
16. 05. 2013 | 12:52

Viola napsal(a):

český maloměšťáku

takže, když Wall Street bude chudnout, bude to dobré znamení, že ubývá hlouposti?
16. 05. 2013 | 12:58

Viola napsal(a):

Pěnkava otesánek :-)))
16. 05. 2013 | 12:59

Platan napsal(a):

Oslýk darwinista napsal(a):
Platane,
ten účel se vztahuje nikoli na mutace, což skutečně je "náhodná chyba", jak pravíte, ale na kombinaci té náhodné mutace s přírodním výběrem, na kterém nic náhodného není.

Oslýku,
"výhodné" mutace se prosadí, "nevýhodné" jsou eliminovány. Na tom už samozřejmě není nic náhodného. Problém asi bude v našem rozdílném chápání pojmu "účel". Pokud "účel" nahradíme pojmem "záměr" (což jsou podle mně v tomto kontextu synonima), tak se snad shodneme na tom, že evoluční teorie žádný záměr ve vývoji druhů nepředpokládá.
16. 05. 2013 | 13:28

stejskal napsal(a):

Docela zajímavá diskuse, řekl bych. Díky všem, kdo se o ni pokoušejí.

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. A pak že to (občas) nejde :-)
16. 05. 2013 | 13:30

PS napsal(a):

Pane Kurasi, dle Vašeho článku mi jako dogmatik naopak připadáte vy. Nezmínil jste jednu, přitom však tu nejzásadnější okolnost. Věda = metoda získávání poznatků. Tzn. každá teorie platí jen pokud je prokázána. Proto není se co divit vědci neuznávají teorie, které nejsou vědecké = neprošli vědeckým postupem. Hlavním to rozdílem mezi vědou a čímkoli jiným. Spousta lidí bohužel považuje za vědecké to, co vědecky zní, nebo používá výrazy, které znějí vědecky = vydávají se za vědecké. Na školách bohužel neučí ten základní imperativ věda = metoda.
16. 05. 2013 | 13:35

Oslýk mudrlant napsal(a):

Platan:

Trefil jste se hřebíčkem do hlavičky.
Slovo "účel" rozhodně nelze bez nebezpečí nahradit slovem "záměr".
Právě takové věci, jako evoluce, kde lze objevit jistý směr a zákonitost - a tedy účel, nikoli ovšem vědomý záměr, vedly mnoho filosofů k velikému přemýšlení a spoustě zajímavých nápadů.

Stejně jako daleko pozdější objevy "mimolidských jazyků" jako je třeba genetický kód, informace odeslaná od nikoho k nikomu, ale přesto jasná informace.

Čímž se dostávám k otázce, zda na něco podobného nenarážel pan Kuras v tom bodě 7.
"Mimolidská mysl" by mohl být například computer, že.
16. 05. 2013 | 13:39

zAK napsal(a):

hmm - další pisálek, který si cosi vycucal z prstu a pak se proti tomu vymezil. Už úvodní desatero údajných dogmat vědy je pouhým autorovým tvrzením - plným nepřesností, chyb a vyložených lží. Na rozdíl od církve katolické nemá věda papeže a hierarchii - takže cosi - co se nazývá "vědecká svoboda" v podstatě neumožňuje existenci dogmatu. Každý prvek poznání se objektivní vědeckou metodou dá kdykoli znovu přezkoumat - a zhusta se tak děje. Věda není konstrukce, nýbrž METODA !!
!
16. 05. 2013 | 13:51

magor napsal(a):

Sedmičkou chtěl sdělit zcela něco jiného, oslýku. Pokud by se začal přepisovat právě tento novodobý blud, dosavadní nauky se zbortí jako domeček z karet.

A víte Vy vůbec, co by tohle přepisování učebnic stálo prachů?!!! Za vším totiž stojí MŠ ve všech tkzv. vyspělých zemích.
A samozřejmě Kalousek.

p.s. Pro dnešek splněno, doktore.
16. 05. 2013 | 13:53

Oslýk doktor napsal(a):

zak:
Kdybyste četl výše, tam najdete mnoho vědeckých dogmat, že nebudete stačit mrkat. Na to, že vědecké dogma není možné, bych moc nespoléhal.

Magore,
také mne to napadlo, že se tím poukazuje přímo na existenci Tamtoho, ale vyjadřování Kurasových bodů je tak mlhavé, že dovoluje i velmi extenzivní výklad.

Blud je bludem, pokud je dostatečně jasný a jednoduchý jako Gottwaldovo heslo. Pokud je mlžný a záhadný, pak obvykle nikoho nevytáhne z postele, nesrotí davy a nenatropí moc škody.

Jinak netuším, zda ono p.s. míříte na sebe, nebo na mne.
16. 05. 2013 | 14:04

biolog napsal(a):

Oslýk darwinista:
"účel se vztahuje nikoli na mutace, což skutečně je "náhodná chyba", jak pravíte, ale na kombinaci té náhodné mutace s přírodním výběrem, na kterém nic náhodného není. "
Je. Přírodní výběr je interakce mutanta s komplexním stavem prostředí vy/tvořeném dalšími náhodnými procesy. Erytrocyty mutanta srpkovité anémie hůře přenášejí kyslík, mutant sám je však imunní vůči malárii. Evoluce je náhoda = pravděpodobnost.
16. 05. 2013 | 14:04

LS napsal(a):

Představte si tu nekonečnou nudu, kdyby si všichni mysleli totéž. :-)
16. 05. 2013 | 14:09

biolog napsal(a):

Vědecké dogma je oxymoron, buď je vědecké a není dogma anebo je dogma a není vědecké.
16. 05. 2013 | 14:10

Platan napsal(a):

Oslýk mudrlant napsal(a):

Slovo "účel" rozhodně nelze bez nebezpečí nahradit slovem "záměr".

účel - synonima:
-cíl,záměr,smysl,důvod,poslání,
upotřebení,potřeba,užívání

p://synonymus.cz/ucel-751/

Které synonimum odpovídá vašemu chápání pojmu účel?

"Právě takové věci, jako evoluce, kde lze objevit jistý směr a zákonitost - a tedy účel..."

Zákonitost = účel...? Tak třeba v nadlehčování tělesa ponořeného do kapaliny silou odpovídající hmotnosti kapaliny tělesem vytlačené, spatřujete nějaký účel? Jako třeba aby se lodě udržely na hladině?
16. 05. 2013 | 14:16

Oslýk, vědecký tmář napsal(a):

Biologu,
náhoda a pravděpodobnost u mne není tak docela to samé.
Pokud poukazujete na skalárnost těchto, pak s vámi ovšem souhlasím. Rozdíl mezi nimi jest kvantitativní.

Jinak ano, vědecké dogma by mělo být oxymoron, leč v běžném životě se vyskytuje zhusta. Podobně jako vědecké tmářství či vědecká inkvizice.
Moje teorie je ochotna kapitulovat před empirií, když třeba čtu tuto debatu.
16. 05. 2013 | 14:16

Oslýk filolog napsal(a):

Platane,
problém slov je v tom, že jsou lidmi vytvořené a pokoušíme se je narazit na realitu, která tu byla dávno před námi a do našich uměle vytvořených pojmů nemusí moc sedět.

Slovo "účel" vzniklo zřejmě v dobách, kdy se uvažovalo jednak o lidském chování, jednak o úvahách bohů nebo Boha.

Nicméně ten Darwin objevil něco, co je tak trochu mezi a do starých pojmů moc nesedí. Rozhodně při popisu nelze vystačit s pojmem "náhoda", jak se pokouší Kuras a Ateista.
Problém nejlépe asi vystihl Maloměšťák s tou tendencí "zachování statu quo". To není náhoda, nýbrž cosi jiného.
Použil jsem pro to "účel", i když uznávám, že Biologova "pravděpodobnost" je možná elegantnější.

Zákonitost není rovna účelu, to opět moc nesedí, máte pravdu. Měl jsem možná zkusit spíše "tendence, směr, trend". Pojmy opět s náhodou velmi disharmonické.
16. 05. 2013 | 14:23

stejskal napsal(a):

Ještě toho trochu, pane LS ;-)

Ale to nám myslím nehrozí (zejména zde ne).

Libor Stejskal
16. 05. 2013 | 14:29

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Luba,....óóó díky, veliký opisovači blábolů i pravd od jiných. Od Vás "to sedne".

Chcete li něco vědět o pravidlech, tak si přečtěte třeba Pravidla silničního provozu,....nebo Pravidla provozu lanové dráhy,....nebo Pravidla námořní dopravy,.....a těch vyjímek, co tam je,....takže, Vaše úvaha o pravidlech je kapánek mimo.

Vím, že si o sobě myslíte, že vlastníte v mozku Šalamounovo zlaté vejce,....ale více skromnosti by Vám slušelo,....a o mých kvalitách je Vám kulový *****.
Tužka.
16. 05. 2013 | 14:32

magor napsal(a):

Oslýku, "p.s." je vztaženo k historii tohoto prostoru.

A blud od slova bloudit. Myslím, že právě tomuto táhne na stopadesátku. Docela dlouhá doba v dnešním instantním věku. Obzor však nenabízí revize.
Ptám se, CO ksakru dělají majitelé tiskáren učebnic?!

Extenzivní výklady přijímám, jdu zrejt zahradu.

p.s. Empirií nepohrdat, je užitečná.
p.s.s. Nic s Vámi, jen, že zaznělo, zdravím!
16. 05. 2013 | 14:39

Luba napsal(a):

Tužko,
u mě jste se zapsala nejen svou tupostí, ale též nezměrnou drzostí, když jste vyhazovala dr. Samkovou z jejího vlastního blogu.

Nazdar!
16. 05. 2013 | 14:39

schlimbach napsal(a):

Pane Kurasi - bravo, vynikající blog, blahopřeji :)
16. 05. 2013 | 14:41

český maloměšťák napsal(a):

Tužka
Někdy je třeba na podporu argumentace uvést i cizí "pravdy". Poněvadž je obecně akceptováno, že někteří lidé prostě na něco přišli dříve, lépe tomu porozuměli, lépe to či ono umí vysvětlit...etc etc...než například vy, či různí podivíni.
A asi jen vy a vám podobní podivíni si myslí, že vše , co se odehrává v jejich hlavách vzalo se tam tak, že se to tam vyskytlo nebo to tam vložila např. boží ruka.
Není tomu většinou tak. Snad jen pudy a podobně.
I s drogama je pak výhodnějčí experimentovat nikolivěk metodou pokusů a omylů - pouze tedy na základě vlastního zkušenostního vybavení a hájíc výsledky svých experimentů jen a pouze pomocí vlastních výkladů...nebo s neznámýma bylinama, též se to může vymstít.
I lidi se dají poznávat a hodnotit lépe pomocí příruček a slov , které(á) sepsali ti, co se leta hrabali v mozcích či ještě hlouběji na daleko vyšší úrovni a častěji než třeba vy...ale i zde platí, že nic se nemá přehánět.

Hezký den.
16. 05. 2013 | 14:47

LS napsal(a):

Tady se občas materialismus vydává za cosi exaktního, ale jaký je k tomu důvod? Všechno je otázka víry a názvosloví :-)
16. 05. 2013 | 15:09

aga napsal(a):

LS

Ten důvod je jednoduchý - iracionální potřeba mít věci zaškatulkované, onálepkované, změřené, abychom mohli VĚŘIT, že je máme "pod kontrolou". Hnacím motorem je strach z principielně (pro nás) neuchopitelné a nepopsatelné a tudíž nemanipulovatelné reality.

Ale i kdyby hnacím motorem "vědy" byla zvědavost, jak se traduje, i tak je ten důvod k "racionalismu" výsostně iracionální.
16. 05. 2013 | 15:29

honolulu napsal(a):

Panove, kdyz prozijete nejake velke TRAUMA, napr. valka, nebo kdyz jste denne v nebezpeci zivota, tak prichazi k velkym zmenam ve vasem mozku.
Nejdrive se to projevuje intuici, dalo by se rici "radarem" a potom nekonecnym proudem informaci odnekud z "hury". Tyto informace jini, NORMALNI lide nemaji. Mozek ma u lidi normalnich protekcni clonu.
Nekdo se i narodi s poskozenou protekcni clonou...

Hitler byl 4 roky v prvni linii na fronte - WW I. On definitivne mel velke mnozstvi ruznych signalu z vesmiru a samozrejme, ze mu zacala pomahat v jejich prekladu Thule a Vril society. Jeho mentor Dietrich Eckart, byl sam velky mystic a occultist...
Cela ta obrovska sila Nacismu mela zakladnu ve 3 lidech z 19-stoleti a kazdy z nich byl spiritualist a mystik, ktery cetl z vesmiru vse, k cemu se dostal.

Byla to Helen Blavatsky, ktera napsala dejiny nasi rasy (1000 stran).
Guido van List (zemepis nasi rasy.)
A Lanz von Libenfels, ktery vse zpristupnil lidem.
Zde vidite velkou silu, ktera prisla z neznama.

Potom se pridala Libertina a cela Vril society a prinesla novou raketovou technologii...Inspirace je z vesmiru. Methafysika je sila. Dogma neni nic.
16. 05. 2013 | 15:33

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro Luba,....s paní Samkovou jste excelentně opět manipuloval s pravdou,.....jak ovšem děláte s oblibou,...vše lze dohledat,....nevyhazovala jsem ji,....vyhlásila jsem jí BOJKOT,...což snad i Vy pochopíte, že je kapánek rozdíl,......tužky bývají někdy tupé,....s tím nic nenaděláte,....

Český maloměšťák,....další manipulátor,....který se snaží podsunout mi jisté vlastnosti,....tak dnes jsem u Vás za podivínku,.....a co to bude za chvíli,....udržíte dekorum, nebo jako jindy , přidáte další nechutnosti,..... vy jste tu už "prošlápnutej".

Tužka........zakejhali,.....zakejhali, pánové, škrtla jsem správně.
16. 05. 2013 | 15:41

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, o náhodě více i tu. Pokročilí tam najdou možná i kus pravděpodobnosti.
Děkuji.

NIHIL NOVI

Když už jsi ta moje náhodička
náhodná
tak prosím tě má maličká buď
hodná

Kdybys moje náhodička
nebyla
jiná určitě by
zkusila
býti mojí náhodičkou
náhodnou
tou jedinou mou pravou volbou
svobodnou ...

Veselé krizování, bude líp ...
http://wbgarden.com/nove/wbgarden%20roma%20pines/slides/wbgarden%20roma%20pines%20024.html
16. 05. 2013 | 15:44

Glosator napsal(a):

Pane Bože, to je BLÁBOL. Věda třeba NIKDY netverdila, že její poznatky jsou neměnné, nýbrž si byla vědoma možných omezení. Temnou hmotu a energii nenašli parasychologové, ale tvrdí vědci.
Autor by si měl někde přečíst, jak se modeluje chování čehokoliv, často jsou tam vztahy, které platí jen v nějakém rozsahu.
A aby do toho kecala veřejnost, tak bych panu autorovi přál, aby, až bude potřebovat nutně nějaký lékařský zákrok, nevěřil lékařům, ale podrobil tuto otázku veřejné diskusi!
16. 05. 2013 | 15:45

jíra napsal(a):

Pane Kurasi, souhlasím s autorem i s vámi, vidím to podobně. A to si vědy velmi cením právě pro její střízlivost a obranné mechanismy, jak se vyhnout bludům. Vědecká dogmata určité vědecké komunity jsou však něco podobného, co oni sami vyčítají jiným...

Pan Klán na svém blogu uvádí, že v panelové diskusi na soutěž mladých výzkumníků ISEF ve Phoenixu někdo z příslušných odborníků konstatoval, že cca 95% vědeckých hypotéz je mylných. I když to někdy vede k nasměrování na třeba ještě zajímavější výsledky jiné, vedle tohoto faktu ony sliby všechno vědecky časem vysvětlit dost blednou. Ostatně s každým novým objevem přece vzniká víc nových otázek než odpovědí...

Občas se objeví při vykopávkách nebo jiném kutání něco, co by v té vrstvě vůbec nemělo existovat. Třeba lidské stopy v diluviu vedle brontosauřích šlápot. Nebo kladivo v pradávné hornině. Možná nakonec něco na těch Flinstounových bude :-)

Na místě je nejspíš snažit se dospět k nějakému společnému smysluplnému postoji k zásadním otázkám života, existence a podstaty vesmíru mezi vědou, společností a zástupci věrouk. V legendách biblického charakteru patrně tkví leckdy jádro toho, k čemu se věda zatím marně snaží dopídit, jako když to bylo lidstvu předáno mnohem vyspělejšími návštěvníky, kteří prý lidi dokonce dlouhodoběji doslova učili.

Spousta pradávných artefaktů byla sice náboženskými horlivci zničena (tehdy ještě nežili ničící vědečtí horlivci jako dnes), ale něco z toho přece jen zůstalo a při tom správném pohledu na věc to může pomoci mnohé objasnit a umožnit se s tím vyrovnat. Obávám se však, že ony dogmatické komunity by se tím cítily být zahanbeny a pátrat tímto směrem nadále nedopustí...

Ono je to těžké. Například kdo nemá žádné paranormální zkušenosti, nelze mu je ani nijak názorně popsat, natolik mohou vypadat bizarně a nepochopitelně, že je "racionální" člověk spíš považuje za výmysl či předstírání. Musel by to zažít sám, ale pokud by ho to nepřesvědčilo ani pak, pravděpodobně by nejspíš mazal k psychiatrovi a domáhal se pilulek. Někdy bych se ani nedivil, takové zážitky nemusí být vždy docela příjemné či jaksi spásné, záleží na tom, jaký je jejich původ a cíl, i duchovní síly mohou být různé. Stejně tak jako jsou lidé různí: jedni se modlí k Bohu, jiní věří práně, ještě jiní nevěří v nic a další třeba vzývají satanáše a chtějí zavádět nový světový pořádek.

Vezměme to prakticky. Někteří lidé mají docela dobré jasnovidecké schopnosti a někde pomoci těchto lidí, tedy těch věrohodných, neváhá využít v zapeklitých případech ani policie, aniž by u vědců zjišťovala, zda se to smí. Hlavně že se případy vyřeší a to je přece dobře, ne?

Jen ještě malou věcnou poznámku si neodpustím. Stejně jako existují plané vědecké sliby, vědecká dogmata a mylné vědecké hypotézy, mohou se v něčem zmýlit i kritici příliš sucharského vědeckého postoje. Ovšem to by nemělo vést k odmítnutí kritiky jako celku. Jde přece o pravdu a ta se vytříbí až časem...

Hezký den
16. 05. 2013 | 15:46

rotaryfact napsal(a):

Existuje něco jako nevysvětlitelný úkaz: jako ateista říkám,že ano.
Je to ryze individuální jev,který nemá opakovatelnost potřebnou pro vědu.Nepleťme si to ale s běžnou kriminalitou-třeba vloupačkou.Právě proto,že pro ni neexistují ty ideální podmínky -nastává řidčeji než se o ni pokoušejí (-a sice často).Faktem je,že existují lupiči schopni otevřít i deset bytových zámků od vnějších dveří k sejfům za třemi vraty v čase řádu minut a ještě rychleji uvést do původního pořádku.Samozřejmě většinou jde o zázrak dohromady řádu deseti lidí party-signalizace je nutná,sensory,paralysovat okolí i ochránce.
Ovšem z příkladu z roku 1959 na Uralském vrcholku (viz mnohá videa YouTube ),kde zahynula celá početná skupina nejzkušenějších sportovců,(obsahující i člena výpravy,který patřil k 3 % vojáků ročníku 1921-22,kteří přežili válku a navíc on bojoval i v Berlíně) hor během jedné noci-vidíte,že i tucet hypotéz má stejnou pravděpodobnost.Stejná pravděpodobnost různých hypotéz plodí nemožnost rozhodnout mezi hypotézami a tomu říkáme nevysvětlitelnost.Ale nikdo z nás nezkoumal nikdy třeba horskou řidší atmosféru z toho hlediska nakolik se dokáže ochladit při jisté vlhkosti,tlaku,jisté síle větru,chumelenici k tomu seshora,rozprašování metrových závějí vichrem zezdola,posunu ledu dolů,kondensaci páry .Nakolik táborák-oheň té noci -pomocník přivodí zvrat konvekcí ohřátého jím vzduchu apod.A on skutečně existuje převis shody přírodních faktorů vyjímečně i desetinásobky nad možnostmi fyzického přežití,i když nic více než co běžně známe neparametricky-voda,led,vzduch,sníh to není.Ale kvality nestačí bez kvantit.To je záhadná příroda.Biologický organismus vždy vleče sebou paměť,jako únava,spánek předchozích dní,vyčerpání.
Naopak kriminalita je skoro vždy asi skrytá desítka protihráčů-přesilovka a to,že není registrována.Jsou to vesměs nevysvětlitelné záhady, ale nejsou to zázraky,jak se lidé často mylně domnívají.
16. 05. 2013 | 16:10

jíra napsal(a):

Tužka

S těmi pravidly a výjimkami jste mě přivedla na to připomenout si jednu hypotézu, která říká, že: "Každé pravidlo má své výjimky." Ony jsou ale nějaké výjimky v úplnosti výkladu i ohledně definic přísné logiky a matematiky a činí to vědcům docela problém, jak může zjistit ten, kdo se hlouběji o tyhle věci zajímá. To ovšem nečiní problém v tom logiku a metematiku každodenně úspěšně používat.

Zdánlivě je ten výrok logický nesmysl, vždyť by ho šlo považovat také za pravidlo a jak v něm nalézt nějakou výjimku? Ona tam ale přímo křičí: Výjimka je v tom, že žádnou výjimku prostě nemá... Jak prosté.

Zdravím.

P.S.
Když už se to tu objevilo, osobně si myslím, že v tou sporu s paní Samkovou jste to obě asi trošku přehnaly, ale to přece není žádná tragédie, to se stává. Nikdo není dokonalý, někdy člověk není zrovna v pohodě, já třeba teď také nezažívám zrovna nejlepší časy, možná jste tehdy nebyly v pohodě ani jedna. Třeba se také lze usmířit a smazat to. Ať si také každý zamete před svým prahem, než aby něco neustále někomu nevěcně předhazoval.
16. 05. 2013 | 16:15

kulishack napsal(a):

nejen morficka rezonance, ale nemeli bychm zapomenout na Kahudovy menthiony pane Kuras. a take na oficialni vedou opovrhovane hledace a sklizece volne energie:
http://free-energi.com/.

dam spise prednost prihlouplemu materialismu pred telepatii... je to lepsi pro zachovani pricetnosti.
16. 05. 2013 | 16:31

Míval napsal(a):

Snad je to šťastnou náhodou, ale zatím jsem nepotkal (tedy spíše nečetl) myšlenky vědců, kteří by vyznávali Sheldrakeho dogmata. Asi jde spíš opět o přání, které je otcem myšlenky. Tedy trvalé snahy určitých typů, vzorově snad shromážděných v Tea party, o diskreditaci vědy jako takové.
16. 05. 2013 | 16:34

Viola napsal(a):

český maloměšťáku

jste tu? Nebo jste už na procháze?
16. 05. 2013 | 16:39

LS napsal(a):

kulishack

Připadá snad někomu teorie membrán příčetná? ;-)
16. 05. 2013 | 16:41

Viola napsal(a):

LS

všude jsou membrány i na kapce vody.
16. 05. 2013 | 16:43

Jakelin de Mailly napsal(a):

Honolulu

Bratře v kristu,

už to s tím kosmickým Hitlerem přeháníte.
Kdysi v pořadu Na vlastní oči byla jakási ženština, co rozmlouvala se záhrobím.
Když uvedla, že měla rozhovor s Hitlerem, co je v nebi, redaktor namítl, že to byl přece zločinec a nemůže být v nebi. Vědma odvětila, že padesát let Hitler chytal v kosmu meteority a komety, aby chránil Zemi, a za to se dostal do nebe.
Thule a Vril byla sbírka magorů.
Pokud považujete ten jejich létající hrnec /co nelétal/ jako vlivný na Nazi technologii, tak tedy nevím :-)
Jinak Vás zdravím přes oceán :-)
16. 05. 2013 | 17:21

JAHA napsal(a):

Ad: freelok
... k tomuto jednoducha prima otazka. Jak tohle vsechno vite? (staci mi jedna dve vety).

Ja to NEVIEM, a nikdy som to netvrdil, ze viem, tak ako vy NEVIETE, ze to tak nie je.

Ak by niekto, teda i taky vseveduci ako ja VEDEL VSETKO, SAM BY SA STAL VSEVEDNYM, teda BOHOM. Naraz, v jednom okamziku, v jednom identickom casovom (vlastne necasovom, nepohyblivom) momente sa VSEVEDUCIMI, teda BOHMI nemozu stat viaceri, iba jeden a ten by bol Boh. A ze to ziadny clovek NIKDY nedokaze, je samozrejme (i z evolucnej teorie:-)). Teda NIKTO z ludi sa Bohom stat nemoze, nielen v rozmere CASU, to uz vobec! Ale ani v rozmere VEDENIA (Vědení). Prskat ale moze kazdy. I velikan i trpazlik akehokolvek casu a rozmeru. Vsetko sa moze, ale nie vsetko osozi.
16. 05. 2013 | 18:05

Cristero napsal(a):

Feyerabend má pravdu o kontaminaci vědy - většinou materialismem a ateismem, vydávaných za "objektivní pravdy".
16. 05. 2013 | 18:11

JAHA napsal(a):

Ad:magor
Dakujem:-).
Pekny den.
16. 05. 2013 | 18:11

Ivan Tomek napsal(a):

rejpal:

Mate pravdu, ze cirkve postupuji proti nabozenstvi organizovane. Nicmene vira v Boha je, kdyz nic jineho, v rozporu s vedeckym pristupum k prirodnim zakonum. Za kazdou virou kterou znam je presvedceni ze Buh, kdyz nic jineho, je aspon stvoritelem Vesmiru. Neznam ovsem zadnou viru, ktera by vysvetlila odkud tedy pochazi Buh. (Rici, ze byl vzdy neni vubec v nicem lepsi nez rici, ze Vesmir byl vzdy; navic to druhe mohu pripadne bud podporit nebo vyvratit prijatymi argumenty fyziky, kdezto vecny Buh jen tak visi ve vzduchu - proste to tak je a diskutovat o tom nelze.) Jinymi slovy, vira odklada vysvetleni Vesmiru o jeden krok a to je zcela rozporu s jednim ze zakladnich principu vedeckeho pristupu a sice ze prvni mezi moznymi hypothesami musi byt ta, ktera je nejjednodussi. To hypothesa Boha urcite neni protoze `vysvetluje`neco, co je tezko vysvetlit necim co vysvetlit proste nelze.

O ostatnich obvyklych atributech Boha viry ani nemluvim: dobrotivost (jestli je nejaka Bozi definice dobrotivosti, ktera vysvetluje proc se lide rodi deformovani, proc nekde ziji lide v otroctvi, proc nekteri lide umrou v mukach a jinni v pokoji, a tak dale, tak dobra, ale lidska definice je urcite zcela jina a meli bychom tomu tedy rikat nejak jinak), vsemohoucnost a vsevedoucnost (vi-li Buh vse, vi co rozhodne zitra a nemuze tedy nic zmenit a nemuze tedy byt vsemohouci - co jednou naordinoval, nemuze zmenit, `muze tedy bud jedno nebo druhe), a tak dale.`

Uznavam, ze verit je asi pomerne prirozene - clovek chce vysvetleni a ochranu. Vira je ale poskytuje jen zdanlive a nic neresi.
16. 05. 2013 | 18:44

Ivan Tomek napsal(a):

rejpal:

`Nahodnost` je v nekterych pripadech opravdu jen vyrazem nasi neuplne informace nebo neschopnosti ji ziskat. Treba predpoved pocasi. V jinych pripadech ale je podle soucasne veci prirodnim zakonem. Podle kvantove mechaniky je nahodilost stejne zakladnim zakonem jako pro Newtona byl zakon akce a reakce a jedina informace, ktera ji odtsrani kdyz jev opravdu probehne.
16. 05. 2013 | 18:47

Fialenka napsal(a):

Jakelin de Mailly
(17:21)
Četla jsem od mystika žijícího za druhé světové války, že Hitlerovi se za hrozné ubližování lidem stalo to nejhorší co se může stát … byl prý vymazán z vesmíru a s příslušnými pocity.
16. 05. 2013 | 18:47

Ivan Tomek napsal(a):

Stejskal:

Souhlasim s vami, ze tato diskuse je zajimava, pomerne slusne vedena a poucna. Bylo by prima, kdyby takovych mohlo byt vic.
16. 05. 2013 | 18:49

poznámka napsal(a):

Oslýk, vědecký tmář:
Rozdíl mezi náhodou a jistotou je jenom kvantitativní.
Ano, dogmata u vědců se vyskytují, ale ne vědecká.
16. 05. 2013 | 19:09

poznámka napsal(a):

aga, LS a další theisté
se brání pochopit, že věda je přirozeným důsledkem snahy lidstva o poznání z důvodu přežití. Dehonestace vědy je ubohý pokus zakrýt existenciální nedostatečnost iracionální víry.
16. 05. 2013 | 19:16

biolog napsal(a):

pardon, omyl v nicku
16. 05. 2013 | 19:19

biolog napsal(a):

jíra:
"Občas se objeví při vykopávkách nebo jiném kutání něco, co by v té vrstvě vůbec nemělo existovat. Třeba lidské stopy v diluviu vedle brontosauřích šlápot. Nebo kladivo v pradávné hornině"
Kde??
16. 05. 2013 | 19:24

Uú-ú napsal(a):

E. Kant: Kritika čistého rozumu
Kuras do příště přečíst a promyslet!
Magické myšlení je projevem nevzdělanosti, nebo nevzdělatelnosti.
16. 05. 2013 | 19:27

dogmatik napsal(a):

fialenka
obavam se, ze Hitler z vesmiru vymazan nebyl. Kdyby byl vymazan z vesmiru, neznala byste jej vy ani ja, ani ten bodry mystik.
dovolim si podotknout, ze minulost ma tu zasadni vlastnost, ze je jednoznacna a trvala, bez ohledu na pokusy ruznych vykladacu... je kauzalne propojena s pritomnosti, a podle me tvori cela minulost vesmiru komplexni informacni realitu, kde objem informace stale roste. Sice je dobrym zvykem povazovat za realitu jen pritomny okamzik, materialne dejme tomu, ale z pohledu informaci je minulost stale ve hre, stale s nami propojena cela historie vesmiru. Vcetne Hitlera.
16. 05. 2013 | 19:29

biolog napsal(a):

Luba:
Zastáváte se JUDr. Kláry Samkové, PhD. ?????!

Důkazu, že advokát může být neetický stejně jako politik?
16. 05. 2013 | 19:35

INTJ napsal(a):

Býval jsem fanatický příznivec materialismu. Sobecký gen byl bez velké nadsázky mojí biblí. Měl jsem hodně omezený pohled na realitu, ale to se mění.
Hodně si toho můžete nastudovat, ale nic není tak důležité jako byť jen jediná "paranormální" zkušenost - ať už je to telepatie nebo jiný psi fenomén, OBE - out of body experience nebo NDE - near death experience.

Já měl něco jako první fázi NDE ve stejném okamžiku, kdy umíral můj otec, o půl roku později jsem potkal osobu, o níž jsem si jist, že jsme se již setkali v minulosti (tím nemyslím tenhle život) a pořád to pokračuje... . "Problém" je, že to je všechno subjektivní zkušenost, která se nedá změřit a nacpat do tabulek - víte, protože jste tam byli a zažili to, ale vědecký 100% důkaz nemáte.

Každopádně je to zcela osvobozující pocit.

Pár autorů ke studiu - vesměs nejsou české překlady - kromě Sheldraka třeba: Ian Stevenson, Robert Monroe, Thomas Campbell - My Big TOE, Chris Carter a práce z dílny The Division of Perceptual Studies of the University of Virginia School of Medicine třeba Irreducible Mind.
16. 05. 2013 | 19:59

Cristero napsal(a):

Uú-ú, poznámka
o filosofii vědy toho asi moc nevíte. Asi projev nevzdělanosti.
16. 05. 2013 | 20:01

fil napsal(a):

Určitě mi řeknete, že jsem tmář, ale věřím tomu, že tento postoj (otevření se "nemechanistickému" vysvětlení života, otevření se náboženstvím) je sice správný (a v podstatě už dávno jasný, jen to čekalo na někoho, kdo to sepíše), ale povede ke zkáze a utopení se - bez obrácení se k Bohu Hospodinu - jednomu, dokonale milujícímu a pravdomluvnému.
16. 05. 2013 | 20:09

rejpal napsal(a):

Ivan Tomek
Přiznám se, že ta věta byla spíš pokusem o bonmot (ale z mé dílny -:)), než nějak extra vážně myšlená.
Nicméně - dokud nebyly objeveny fraktály, celá řada věcí byla nepopsatelná a zdála se náhodná. Tedˇuž se ví, jak "magickou" úlohu má číslice pět (ale proč?).
Když hodíme kostkou, padne nějaké číslo náhodou, ale když hodíme tisíckrát, počty hozených čísel se vyrovnají (není-li kostka cinknutá) - začíná platit statistický zákon, který nemůžeme při malém počtu pokusů odhalit.
Stále zůstává spousta jevů, které vypadají jako čiré náhody, ale co když je to tím, že nemáme potřebný odstup (třeba časový).Nakonec do téhle kategorie patří i úvahy o rozšíření života ve vesmíru. Jsme-li unikátním případem, pak jde opravdu o čirou náhodu (nebo...?). Ne-li, pak zřejmě pro vznik života je potřeba soubor nutných podmínek, ale jakých? A musí mít život takovou podobu, jakou my za život pokládáme? Nemůže být celá galaxie potažmo celý vesmír v širším slova smyslu živým organismem? A kolik má vlastně prostor rozměrů? My jsme schopni smysly obsáhnout čtyři, matematika operuje s mnoha rozměry, ale v reálu nedokážeme nic takového pozorovat. A co když existuje dimenze, která je doménou boha?
Otázek je zdá se možná stejně jako odpovědí, stále tak trochu platí to staré "víme, že nic nevíme"... což je ale dobře.
16. 05. 2013 | 20:16

Luba napsal(a):

biologu,
v čem paní dr. Samková jednala neeticky?
Kolik Vám napařili?

Nebo snad jste fanouškem lžidoktora Křečka (ČSSD), kterému chtěla paní doktorka "rozkopnout jeho ctěné koule lodičkami vybavenými obzvláště špičatou špičkou". :)
16. 05. 2013 | 20:25

martiXXX napsal(a):

I vědci berou za jednu z pravděpodobných hypotéz, že součet energie vesmíru je nula, prázdno, neexistence...neexistence se rovná existence...vesmír mysticky uzavřený sám v sobě. Cokoliv co se děje je energetický jev (včetně našich pocitů libosti, nelibosti, myšlení, atd.) a vypadá to, že se to v čase vyrovnává a nuluje - rovnováha. Nečiň druhému to co nechceš aby činil on tobě - karma.
16. 05. 2013 | 20:41

dogmatik blouznici napsal(a):

rejpal
osobne mam pro boha vycleneny ty svinute rozmery v desetirozmernem vesmiru. Moje bozi hypoteza je ovsem v budoucnosti, s bozim/nekonecnym vypocetnim vykonem je schopna se propocitat zpet pres vsechny predchozi konfigurace a byt tak vzdy a vsude, bez moznosti ovlivnit hmotu, ovsem s moznosti prenest informaci. Predtuchy. vize, vnuknuti, telepatie? Ale nikomu bych to nepriznal :)
16. 05. 2013 | 20:52

rejpal napsal(a):

dogmatik blouznici
Zatloukat se musí, ro je základ
16. 05. 2013 | 20:53

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy