Historii tvoří černé labutě

11. 01. 2009 | 08:45
Přečteno 19549 krát
„Black swan“ čili černá labuť je pojem, který se rychle zabydluje v terminologii filozofické, ekonomické, psychologické, politické a prognostické. Znamená nepředvídanou a neočekávanou událost, která ostatní události zamíchá a změní tak, že věci nepokračují, jak bývaly, jak se očekávaly či předpovídaly a má na další vývoj mnohem silnější dopad než události obvyklé.

Od Davida Humea jej převzal a filozoficky rozpracoval v Americe usazený libanonský křesťan Nassim Nicholas Taleb, erudovaný filozof a úspěšný burzovní makléř, jehož první kniha Fooled by Randomness (Ošálení náhodnostmi) mu vysloužila pověst ikonoklasta čili bořitele zavedených uctívaných model a modelů myšlení a „hlavního disidenta Wall Streetu“. Byla převážně o roli náhod a štěstí v ekonomickém a finančním úspěchu. Druhá, The Black Swan (Penguin 2008), rozšiřuje úlohu náhod do všech oborů lidské činnosti a historie.

Událost klasifikovaná jako černá labuť se vyznačuje třemi hlavními vlastnostmi:

1. Je neočekávaná a nepředvídatelná, neboť její možnost nevyplývá z žádných dosavadních zkušeností.

2. Má obrovský účinek.

3. I přes svou nepředvídatelnost se (díky lidské potřebě vysvětlovat a kategorizovat) dodatečně a zpětně stává vysvětlitelnou a téměř logickou.

To ale dál způsobuje, že se do budoucna připravujeme na nějakou konkrétní černou labuť, která už se nám jednou stala. Místo ní se nám pak ale stane jiná, na kterou opět připraveni nejsme. Řečeno populární frází, bojujeme minulé bitvy, proto prohráváme budoucí. Nevnímáme nadčasový široký kontext, protože naše většinové vzdělávací metody nás přiměly učit se konkrétní fakta, nikoli pravidla, principy a souvislosti.

V celkovém nadhledu na lidské dějiny zjišťujeme, že všechen jejich dramatický průběh je řízen a směrován malým počtem obrovsky vlivných černých labutí. Naše životy, v nichž neustále usilujeme o určitou plánovanou, až téměř rituální pravidelnost a jistotu, jsou ovládány nepravidelnými a jistotu narušujícími šoky. „Historie neplyne, nýbrž skáče od zlomeniny ke zlomenině, s nepatrnými vibracemi mezi nimi.“

Černé labutě jsou příčinou mimořádných úspěchů i mimořádných krachů. V businessu je většina úspěchů a předstihů způsobena schopností vnímat přilétající černou labuť dřív než ostatní (a tudíž předehnat konkurenci). Stejně tak krize a krachy jsou způsobeny nepřipraveností na přílet černé labutě. Černým labutím vděčíme za většinu vynálezů a technologií, díky tomu, že vynálezci a badatelé tráví čas méně řízeným plánováním a více různým fušováním a příštipkařením, z něhož něco vyjde, něco ne (metoda pokusů a omylů).

Mnohé černé labutě jsou jinak běžné události, které se černými labutěmi staly jen díky lidské nepřipravenosti. Jinými slovy, nejsou to události takové, které by samy o sobě byly nepřirozené, nýbrž takové, které byly z přirozenosti vytlačeny naším omezujícím způsobem myšlení. Třebaže pohled na dějiny nám potvrzuje nadměrný účinek černých labutí, my se stále chováme, jako by se dějiny daly předvídat, vytvářet, nasměrovat nebo měnit podle naší vůle, zkušenosti, plánování. Děláme to z přílišné důvěry ve své vědomosti a z přeceňování toho mála, co víme, přičemž zapomínáme zkoumat to mnohé, co nevíme. Studujeme stále věci známé obvyklé, vyhýbáme se neznámým a neobvyklým. Ty nás pak pokaždé zaskočí.

Místo skutečného terénu studujeme mapy, na nichž není všechno zaznamenáno. Stavíme svůj život a plánování na tom, co se v minulosti osvědčilo. Jenže to osvědčené se neopakuje a osvědčenost nezvládá události neosvědčené. Takovou událostí je každá další černá labuť a my si vytrvale pěstujeme neschopnost černé labutě chápat právě proto, že své osvědčené poznatky z minula bereme jako definitivní a všeobecně a vždy platné.

Zaostřujeme na věci konkrétní a dobře definované, z nichž si vytváříme obraz nereálný, utopický, platonicky idealistický, ideálně uspořádáný. Tomuto myšlenkovému stavu Taleb říká „platonicita“ a tomuto postupu „platonifikace“. Takto platonifikovaný obraz světa pak naráží na „nepořádnou“ realitu a nevnímá ty nepořádnosti v ní, které se do ideálního uspořádání nevejdou. Tak se mezi tím, co víme a tím, co si myslíme, že víme, rozevírá nebezpečná propast. A to je prostor, kde černé labutě vznikají. Takže, paradoxně, čím větší je suma našich vědomostí, tím větší je prostor pro černé labutě a tím je jejich výskyt častější a účinek silnější. A my si jej zesilujeme ještě víc tím, že se chováme, jako by černé labutě neexistovaly.

Historie je mlhavá. Vidíme z ní jen to, co z mlhy vystupuje a neznáme skript, podle něhož se to děje. Proto významné události nevidíme v celém kontextu, nevidíme mechanismus, který dává věci do chodu. Mlhavost historie má tři příčiny.

a. Iluze, že chápeme, co se děje a že tudíž můžeme předvídat.

b. Zpětné skreslení skutečných událostí a vytváření sebeklamu vědění.

c. Přeceňování faktuálních informací a jejich kategorizace a klasifikace, čili redukce jejich komplexnosti a tím vyloučení důležitých aspektů, které pak zůstávají mocným zdrojem nejistoty a tvůrcem černých labutí.

Kořenem těchto příčin je lidská potřeba „zprůměrňovat“ realitu a informace o ní, aby se vešly do snadněji vnímatelných statistik. Tak se průměrnost stává kritériem všeho a výjimky z ní se berou jako úchylky či vady – třebaže právě výjimečnost hýbe světem. Podle stupně zprůměrňování Taleb dělí realitu na dva pomyslné světy:

Jedním je „Mediokristán“ – v němž vládne utopie prostřednosti, průměrnosti, přiměřenosti, umírněnosti a rovnostářství (včetně „sociální spravedlnosti“) a v němž se i extrémní výjimka započítává do celkového průměru (v „sociálně spravedlivé“ ekonomice tvrdě zdaňuje), takže se zdá bezvýznamná nebo se jí nedovolí nabýt významu. V tomto světě je víc každodenních jistot a méně rizik, ale také se v něm neděje nic mimořádně tvůrčího. Druhým je „Extrémistán“, v němž vedle sebe žijí tak obrovské odišnosti (včetně sociálních „nespravedlností“), že každý jejich čin je individuální, nápadně viditelný a schopný silně ovlivnit celek. Tento svět má větší stupeň nejistot a rizik, ale z něho také přichází většina tvůrčích činů. V Mediokristánu žijeme pod „tyranií kolektivního, rutinního, zřejmého a předvídatelného“, v Extrémistánu je to „tyranie jedinečného, náhodného, neviděného a nepředvídaného“. Černé labutě vznikají v Extrémistánu, kde se berou jako samozřejmost a občas přilétají do Mediokristánu, kde rozmetáním průměrností a jistot působí paseku.

Taleb podle těchto dvou kategorií dělí i profese na nestupňovatelné (unscalable) a stupňovatelné (scalable). Těmi prvními jsou takové, v nichž výdělek je zaručený ale omezený fyzickou přítomností a pracovním časem. Těmi druhými jsou ty, jejichž výsledek může zaplavit trh a prodávat se, aniž by tvůrce musel být přítomen. Ty první pracují za stanovenou a omezenou (třebaže někdy vysokou) mzdu, ty druhé za výtěžek z prodeje svých nápadů, vynálezů a výrobků na širokém a fyzicky ani časově neomezeném trhu. Ty první žijí v Mediokristánu, ty druhé v Extrémistánu.

Taleb několikrát během své 300-stránkové knihy naznačuje, že řešení problému černých labutí má a že se je někde na konci dozvíme. Že se k nim ale jeho často namáhavými úvahami prokousat ve vlastním zájmu musíme, protože „moderní svět je Extrémistán ovládaný velmi výjimečnými událostmi. Může doručit jednu černou labuť po tisících a tisísích bílých, takže musíme pozdržovat úsudek déle, než jsme zvyklí. Navíc, zdroje černých labutí se dnes znásobily nezměřitelně.“

Mezitím nás provází (a napíná) pestrou menažerií stručně vysvětlených starodávných i moderních filozofů, kteří se fenoménem černých labutí (pod jinými pojmenováními) pozitivně či negativně zabývali. Aristoteles, Menodotus, Sextus Empiricus, Cicero, Algazel‚ Averroes, Aquinas, Pierre Bayle, David Hume, Francis Bacon, Pierre-Daniel Huet, Michel de Montaigne, Benoit Mandelbrot, Churchill, Umberto Eco. Už kvůli nim (a anekdotám z jejich života) stojí za to se Talebovou knížkou pracně prokousávat, i kdyby nám jeho teorie černých labutí přišla protivná nebo nepochopitelná.

Jeho řešení nakonec, zestručněné, vypadá takto: Předpokladem úspěchu – a možná i přežití v dnešním komplexním a globálně propojeném světě – je připravenost na nepředvídanosti. Což neznamená snažit se předvídat, co se stane (to nedokážeme), nýbrž být ve střehu na cokoli nečekaného. Znamená to přestat myslet v rámci průměrnosti a naučit se cenit si extrémů jako východiska, na němž stavíme svou životní filozofii. Netopit se v drobných detailech a nenechat se vyrušovat malichernostmi, nýbrž vnímat věci v co nejširším kontextu a často neviděných souvislostech. Brát nejistotou a nedořešenost jako samozřejmý přirozený stav. Vnímat krize ne jako tragedie, nýbrž jako příležitosti. Ovládnout je, aby ony neovládly nás.

A připomínat si, že „už jen to, že jsme naživu, je mimořádné štěstí, nepravděpodobnost monstrózních proporcí. Pamatovat si, že i vy jste černá labuť.“

Vyšlo v týdeníku Euro

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Ideálem je řídit černou labuť... ale to jsem se vcítil do myšlení JP.
11. 01. 2009 | 09:17

Komančov 008 napsal(a):

kde ta krize jen je kde se schovala potvurka jedne ani ekonove ji nemužou najito,politici o ni mluvi a mluvi, a ono to vlastně krize neni .Stači umět tančit s čertem a kdo kdy vlastně tančil s čertem kdyš on si radši tanči sve solo sam a potaji si v klidu odnaši všechny chříšníky a někdy i ostatní da se říct nevine asi těško nebere přece rovnym dilem.Solo konči a začína se parovat s tim uš nema čert nic sppolečneho asi si to budem muset dotačit v kruhu bez čerta a to je asi jen naš problem jestli v kruhu najdem diru a kam nas zavede.
11. 01. 2009 | 09:54

Martin B. napsal(a):

Rituální odžívání si minulých bitev je typickou českou vlastností. Za první republiky tajná služba sledovala Habsburské dědice a kašlala na Hitlera. Dnes je naším největším vnitřním nepřítelem strana s věkovým průměrem 70 let.
11. 01. 2009 | 10:02

andrew napsal(a):

11. 01. 2009 | 10:35

ROSSIAN napsal(a):

Martin B. souhlas.Ještě bych k této české obsesi posuzovat současné a budoucí děje optikou minulosti přidal i obsesi "ruského imperialismu" (podobně jako ještě v době hitlera stále odkazy k monarchickému revanši: Madarsko, Rakousko) a vnímání Ruska jako SSSR v zastaralých vzorcích studené války (Rusko jako hrozba, nepřítel atd.) v dnešní době však ztrácející jakékoli opodstatnění.
11. 01. 2009 | 10:54

Artur napsal(a):

Hezky napsaný článek, v něčem mi připomíná vyprávění herce Donutila o svém příteli Kocourkovi - být stále ve střehu. Největším vědeckým přínosem pro současnost bude provést soupis černých labutí, které se už vylíhly, případně všechny, které se mohou vylíhnout, například tu, že se z Obamy stane komunista nebo z Ahmedižáda papež, který se proslaví vítězstvím v běhu na 100 m na olympidádě.
11. 01. 2009 | 11:12

češka napsal(a):

Pro Rossian,
Rusové nejdříve musí poznat sami sebe, zařadit se mezi normální státy a pak to bude fajn. Jenže stát, jehož národní důchod je založen na exportu surovin, nebude spolehlivým partnetem.
Když má stát 51 % z nafty a plynu, tak je setsakra velký rozdíl, jestli jednotka stojí 50 nebo 150 USD.
Ti, co mají přístup k 49%, musí také přehodnotit svůj vztah ke kapitálu a investovat jej ve své zemi, a ne skupovat nemovitosti ve zbytku světa a sami koukat "kde nechal tesař díru", viz Čchovův Višňový sad, 2 hod. vlastenecké histerie, potom sad prodat a hurá utrácet do Itálie.
Za 100 let nic nového.
11. 01. 2009 | 11:29

Karel napsal(a):

Asi jsem povrchní, ale pan Kuras se zacyklil do pocitů své vyjímečnosti, a má (asi) nutkavou potřebu mlžit, fabulovat, konstruovat, ....

Nelze výše uvedené napsat čtivěji a jednodušeji?

Proč ta komplikovaní forma konstrukcí?

Koho tím vlastně chcete oslovit?

Jak výše uvedené může pomoci obyčejnému člověku, který může mít za určitých okolností díky vyjímečným jedincům jako Vy a díky Vaším (nedejbože) aplikovaným filozofiím vyjímečnosti existenční starosti vyjímečného rozsahu?
11. 01. 2009 | 11:34

dzanny napsal(a):

2 ROSSIAN:

Martin B má úplnou pravdu, ale tím Ruskem bych si nebyl tak jistý, alespoň do budoucna. Nyní je jeho síla malá, ale všimněte si, jak dokáže všech osudem poskytnutých výhod mistrně využít - Gruzie, teď plyn. A onen "ruský imperialismus" se táhne od Petra I. Velikého, tam i bolšáni byli jen jakousi epizodkou.
11. 01. 2009 | 11:39

Pepa napsal(a):

Kdo tvoří historii? Zajímavá literatura:

Buchanan, M. (2004): Všeobecný princip: věda o historii: proč je svět jednodušší, než si myslíme. [přeložil Ladislav Havela], Baronet, Praha, 2004, 220 s.
http://books.google.com/boo...

Slanina, F. (2003): Katastrofy a pohromy v přírodě a v lidské společnosti. In: Podzimní škola ASTRA 26. 10.- 31. 10. 2003, URL: http://teacher.vscht.cz/dok...
11. 01. 2009 | 12:15

Darwinista napsal(a):

Černé labutě byly objeveny v Austrálii,do té doby jako by nebyly.Miloš Kuraš není přírodovědec typu ornitolog ,ale zapšklý fabulozo,no ale žil v Olomouci a odsud je takových pomatenců více.Příště nám třeba vysvětlí pojem růžového ptáka,co různé blbce na Floridu láká.
11. 01. 2009 | 12:43

skeptický napsal(a):

Existuje příběh o ošklivém kačátku,z kterého vyrostla krásná labuť.

I černé labutě jsou krásné.Mistrovská díla.A mají také svého tatínka.

Ten se k nim ale ze skromnosti nezná,a tak lidstvo zvyklé považovat to,co čtou,za informace nebo vzdělání tápe.

On nám to vždycky někdo někde hezky vysvětlí.
A další generace černých labutí,nikým neohrožována je zajištěna.
Náhody neexistují.
11. 01. 2009 | 13:53

Golf III napsal(a):

To Martin B:
Právě Vy byste se měl zajímat o černé labutě, tedy o onu nepředvídatelnost, o které se zmiňujete, protože vnitřního nepřítele znáte. Toho nepředvídaného studujte, budete to potřebovat. Možná vám bude konstatování znalosti vnitřního nepřítele s věkovým průměrem 7O let časem méně vadit jak to, co Vás (zřejmě mladého člověka) ještě v budoucnu potká - pokud bude podle Vás.Já osobně vidím nikoliv vnitřního, ale veřejného nepřítele v klamavém koloritu demokratického kapitalismu, lépe řečeno v kapitalistické demokracii. To je sice konstatování postavené na hlavu,protože demokracie nikdy nemůže být ani kapitalistická, ani socialistická, ani liberální ani jiná, než ze samé podstaty demokratická, bez všech přívlastků plus či minus. A s tímto nepřítelem je nutné bojovat. Černá labuť Vám v tom případě může být útěchou.
To češka:Z Vašeho příspěvku si mám myslet, že jste znalec či znalkyně Ruska? Ne, to si nemyslím, ale je mi jasné Vaše cílení. Nuže, zůstaňte u toho, zřejmě skončíte i Vy u té černé labutě, jako Martin B. Ale jen na okraj: Vy vidíte v Rusku nebezpečí, protože to napovídá posledních několik desítek let - říká se tomu zkušenost. Budiž, jisté fragmenty lze připustit. A co takhle Německo? Z něj už dnes nikdo nemá strach, že? No a rovněž před 60 lety chtělo vyvraždit ( a také vyvraždilo) miliony lidí, uvrhlo svět do nejničivější válku všech dob. Budeme stále mluvit o stejně nebezpečném subjektu jako v případě Ruska? Asi ne! Takže rozum do hrsti, pokud nějaký máte.
11. 01. 2009 | 15:42

zdesta napsal(a):

Džany: To jste vymyslel sám,nebo vám s tím někdo pomáhal?
11. 01. 2009 | 16:14

Český štít napsal(a):

S napätím sme sledovali projekt Africká odysea a rozptyl letových trás čiernej bocianice Kristíny na trase dlhej 5000 km z Brdských lesov ponad Saharu až do Senegalu.

Podobný príbeh nám predstavil groteskný, bezočivý vták ibis skalný, ktorý už dávno podnecoval fantáziu človeka. V islamskej kultúre je považovaný za vtáka, ktorého Noe vyslal zo svojej archy hľadať pevninu. Uctievali ho aj tureckí moslimovia. Na jeseň, keď sa sťahoval na juh ukazoval ibis skalný cestu pútnikom kráčajúcim do Mekky. Ibis skalný, ktorého niektoré kultúry považovali za posvätného a videli v ňom čarodeja, by bol takmer navždy zmizol z povrchu zemského.
Dnes sa opäť vznáša v povetrí vďaka úsiliu ornitológov, ktorí ho sprevádzali na ultraľahkom lietadle po starej migračnej ceste, vedúcej cez Alpy do talianskeho zimoviska.
Cestu im musel ukázať človek.
Aby som bol presný..."Čierna labuť".

Prečo venujeme toľko pozornosti takým "bezvýznamným" tvorom ako je ibiz alebo bocian čierny?

Snáď preto, že svet nevisí ani na tom povestnom vlásku...
On je ako "nádobíčko" astronautky Heidemary.

Verím, že keď bude už po "všetkom"...a odveký "nepriateľ" bude zlikvidovaný, nájde sa v Českej (možno republike) dosť čiernych labutí, ktoré naučia vtáky lietať...
11. 01. 2009 | 16:54

Admirál napsal(a):

Češka - v kontextu s textem autora vnímám Rusko spíš jako příležitost než jako hrozbu. To ale neznamená, že bychom si z Ruska sami hrozbu nemohli vytvořit.

Považujete Rusko za nedokonalé. Dobrá. Osobně dávám přednost podílení se na dotváření nedokonalých věcí před díváním se ne věci dokonalé. Ve věcech nedokonalých se skrývá příležitost.

To je však také v kontextu s textem autora osobní volba. Jak Vaše, tak těch ostatních.
11. 01. 2009 | 17:00

Češka napsal(a):

To Admirál:

Tak proč z Ruska hrozbu deláte? Setsakra!
Já ho taky vnímam jako příležitost.
11. 01. 2009 | 17:35

LEVAK napsal(a):

"Bůh střeží cestu spravedlivého,avšak cesta hříšníka vede do propasti!" – První žalm.
11. 01. 2009 | 17:38

twardowski napsal(a):

Jako bych cetl Kuhnovu Strukturu vedeckych revoluci... ale ten mluvi o paradigmatu... i kdyz s chanama to ma spolecneho take dost, presneji s kraliko-kachnama :-). Fakt!
11. 01. 2009 | 17:41

češka napsal(a):

češka s malým č pro Admirála
pane, Rusko nevnímám jako hrozbu, i když Rusové hrozí rádi, a to je veličina, se kterou se musí počítat.
Jako každý vlastenec vidím ráda, když se hodnoty vzniklé v určité zemi tamtéž invesují a napomáhají zvyšování životní úrovně domorodců. V Singapuru byl předpis, že osoba s určitými příjmy byla povinna zaměstnat určitý počet osob.
Dokonce mám plné pochopení pro ruské zděšení z poklesu cen ropy.
11. 01. 2009 | 18:28

vlk napsal(a):

Pane Kurasi

tohle j e jiná káva než ta melta, co jste navařil posledně.

Knihu neznám, ale pokud bych měl váš blog považovat za esenciální kompilát, pak si dovoluji nesouhlasit.
Prohlásil bych teorii černých labutí za velmi jednostrannou.
Jednostrannou v tom smyslu, že studování poslední černé labutě je zbytečné, protože stejně , ať si z té co studujeme, vezmeme jakkoliv dobré poučení, je to vlastně k ničemu. Prostě jsme v pozici generálů připravujících s e na právě skončneou válku. Tohle je obvyklé a už dost zaběhané úsloví v Čechách a vyjadřuje totéž, co vaše černé labutě.
Říkám ne. A bdu demonstrovat na zdravotnictví.
Lidstvo, studiem mrtvýc černých labutí / napříkal d epidemií cholery, moru a podobně/ sic e nevymítilo infarkt, rakovinu a ebolu, nicméně studiem černých labutí dokázalo výrazěn prodloužit průměrnou délku života. A některá dříve fatální nebezpečí úplně eliminovat. Což rozhodně není málo! A e s e objevují nové , dříve neznámé nemoci typu SARS nebo ptačí chřipka? Ale jistě. Což není důvod k tomu, přestat bojovat proti rakovině. A to ani při vědomí, že na každého z nás čeká jeho fatální černá labť.

A ona teorie průměru Medianstan nebo jak je to nazváno, v normálních časech velmi dobře funguje. A přiznejme si - těch normálních dnů a s ituací je daleko více než těch černě labuťových. A když nebudete v Medianstanu dodržovat elementární a vyzkoušené modely chování, můžete na to fatáně doplatit. A pokud ono nedodržování nějakého elementárního pravidla meianstanu bud e uplatňovat nadkritické množství jedinců, máte černou labuˇ%t jako vyšitou.

A ještě něco - říkáte, že autor došel k závěru být ve střehuNeustále. To mi přijd e elementární. Nicméně, pokud skutečně přiletí černá labuť, soudím, že většinou jde o v jaké náhodné situaci člověka zastihne. Pokud s kalhotami dole, nemá šanci i kdyby byl jinak sebelépe připraven. Jde o náhodu. O souhru náhod. A i zd emáme staré české pořekadlov kontextu knihy: náhod a přeje připraveným...

Ale díky za zajímavé čtení.
11. 01. 2009 | 18:40

Monika napsal(a):

Banality, i když poměrně zajímavě, poutavě napsané. - Celá věc se má, řekla bych, poněkud jinak: Taleb v roce 2007 objevuje Ameriku. Vypadá to, jako by si přečetl „Strukturu vědeckých revolucí“ z roku 1962 a Koyrého „Od uzavřeného světa k nekonečnému vesmíru“ z roku 1958 a přežvejkal je, aby to bylo pochopitelné i pro zabedněnce… A pan Kuras mu na to skočí. A propos, vše, o čem zde píšete, zná matematika už více než půlstoletí. Že byste nikdy neslyšel např. o Johnu Nashovi a o jeho práci pro RAND?

Taky by vás mohlo zajímat, že časopis The American Statistician (2007, vol. 61, pages 193-194 ) shrnul základní omyly, jichž se Taleb v knize The Black Swan dopouští, a není jich málo. - Psát, že se pojem „the black swan“ zabydluje v terminologii filozofické, je úžasně roztomilý nesmysl. Zabydluje se snad pouze v myslích, jímž je přemýšlení cizí, neboť dávají přednost vymýšlení již vymyšleného.

P.S. Talebova kniha vyšla o rok dříve, než uvádíte. Měl byste uvádět rok prvního vydání, nikoli verzi, která se zrovna vám dostala do ruky. To byste také jednou mohl napsat, že Karel Čapek vydal Válku s Mloky v roce 2000. ;-)
11. 01. 2009 | 20:23

vlk napsal(a):

PAne Kurasi

teď jsem si právě přečetl, že jste s Machem základjícím SSO , ted y strany Strany svobodného občana. A symbolem že je beran..
No jak hccete , hledejte si Machem svoje ovce.
Abyste je následně mohli ostříhat!
Za sebe doufám, že jich bud e málo.
Jednoploší dogmatici mi nikdy neimponovali.
11. 01. 2009 | 20:28

prirodovedec napsal(a):

vlk: Zdravim. Knihu "Fooled by Randomness" jsem zde nedavno doporucoval.

Podobne lze doporucit i ty cerne labute. :) (ale vzit to postupne a pomalu)

NICMENE! Je velice snadne, podle mne narocny, byt vtipne a provokativne podany text, "extremisticky" :) interpretovat.

Autor blogu je novinar, spisovatel a konzervativec a vyborne pise jako gurman. :)

Autor knih je profesor matematiky se zkusenostmi z investic, ktery dle mne s velkou jemnosti a odstupnovane chape a vnima pouziti matematiky - zejmena stochastickych modelu a metod. A je dosti kriticky a kruty v posuzovani jejich nevhodneho pouzivani.

Je pak dle mne snadne pro neznale aplikaci matematiky jeho texty desinterpretovat jako filipiky proti pouzivani matematickych modelu (jak cekam od nejakeho neo- -isty), pripadne videt, ze dava trivialni rady (jak se jevi v autorove podani).

Zpusob jakym prevypravel autor blogu zminene knihy mne vede k doporuceni kazdemu s jen trochu exaktnejsim vzdelanim, aby si je poridil a precetl sam. Ostatni se asi musi smirit s timto blogem ... (ale neverit mu prilis - berte to spise jako Cimrmana :) ).

Pri bedlivem cteni i tohoto textu asi kazdy, kdo neco pochytil z principu statistiky tusi, co Taleb rika.

Jeho originalita je totiz v duslednem pravdepodobnostnim nahledu na urcite situace, ve zduraznovani a posuzovani predpokladu, kde se pouzivaji spise jina schemata a jine viry, pripadne prilis silne (pozdeji ignorovane) predpoklady.

V podstate boura viru ve "zdravy deterministicky rozum" a "kupecke pocty" za urcitych situaci, pripadne ve zjednodusovani matematickych pristupu do teto podoby (vrele doporucuji jako cteni Rumcajsovi s Mankou :) ke zkousce z pravdepodobnosti). Boura tak viru v prehnany determinismus. Boura viru v modely, ktere okouzli svym matematickym zapisem, ale jejichz predpoklady se zapomenou. Boura viru v prizpusobovani reality teoriim.

Ale boura i viru v tzv. zaslouzenost a spravedlivost uspechu jako odmenu za talent a usili (coz se napr. pouziva jako argument proti nespravedlivemu "vypalnemu").

Je pro mne usmevne, ze si tuto knihu a tohoto autora pak vybral znamy konzervativec, ktery v tyto idealy zaslouzeneho uspechu dle sveho psani veri. :)

Pak ale lepe chapu to, co mi vadi na jeho textu. Tj. vadi mi zretelne "topeni se v tapani" autora/ctenare knih (toto bohuzel neni o vareni, jako ten krasny blog).

Berme text jako motivaci precist si nezkresleny original. Nektere postrehy z neho (jako doplnek Kohouta, kdo a kdy predpovidal krizi :) ):

http://www.fooledbyrandomne...

Pro radost vlkovi - pohled na financial engineering pro jeho reseni problemu praktici versus teoretici:

http://www.derivativesstrat...

V pripade zajmu lze dodat vice ...
11. 01. 2009 | 20:29

ujo napsal(a):

češka píše:
"Jako každý vlastenec vidím ráda, když se hodnoty vzniklé v určité zemi tamtéž invesují a napomáhají zvyšování životní úrovně domorodců."
Co tedy říkáte na desítky miliard dividend ( nemluvě o dalších hodnotách) plynoucích po geniálně provedené privatisaci do zahraničí?
11. 01. 2009 | 20:30

Karel Mueller napsal(a):

Dobrý večer pane Kuras,
jedna černá labuť před chvílí dorazila z východu :-)).
11. 01. 2009 | 20:34

prirodovedec napsal(a):

vlk, Monika: Dovolim si tentokrat s jednoznacnou Monikou nesouhlasit. Je mozne, ze jsem prilis ovlivnen cetbou prvni knihy Fooled by Randomness. Viz Lund:

"Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and
in the Markets (Taleb 2001). This predecessor became a mathematics
bestseller, alerting society to the importance of randomness."

Je to ale dle mne opravdu (ponekud) slozitejsi na takovy odsudek. Ten by se mel vice tykat textu blogu. :) Nazory zkusim dolozit. Nejprve upresneni.

Na www strance se lze s texty k Talebovi seznamit:

http://pubs.amstat.org/toc/...

Ten text neni jeden, ale vice:

Revenge of the White Swan Robert Lund
The American Statistician Aug 2007, Vol. 61, No. 3: 189–192.

The Black Swan
Peter H . Westfall , Joseph M . Hilbe
The American Statistician Aug 2007, Vol. 61, No. 3: 193–194.

Strong Language on Black Swans
Aaron Brown
The American Statistician Aug 2007, Vol. 61, No. 3: 195–197.

A autorovi dali pravo odpovedet:

Black Swans and the Domains of Statistics
Nassim Nicholas Taleb
The American Statistician Aug 2007, Vol. 61, No. 3: 198–200.

Nasledujici citace mi pripadaji vystizne. Z Lunda:

"If nothing else, it may be the most
controversial elementary statistics book since The Bell Curve
(Herrnstein and Murray 1994). If you are remotely interested
in finance and/or philosophical probability, the book is a must.
Taleb’s insights into Wall Street’s black-tie shenanigans are entertaining
and illuminating; on risk-awareness principles alone,
I would entrust him as a mutual fund manager (who do I write
the check out to Taleb?). As far as professional statisticians are
concerned, there are many shortcomings; however, you will be
wiser for having been exposed."

Nebo k Wall Streetu:

"Many of Taleb’s shots are aimed at financial managers and
their unsupported claims of superiority. Taleb says that many
revered finance professionals owe their elevated food-chain status
to random chance."

A podle mne vystizny zaver:

"Up to now, I have been largely critical. However, there are
many points where I agree with Taleb. Besides the need forWall
Street to clean up its act, society needs to be more cognizant of
randomness. Such recognition is central in Taleb’s books. I also
agree with Taleb’s castigation of causation in hindsight. Society
wants a cause for every occurring event. Is an extra hurricane or
two this year really due to El-Ni˜no and/or global warming?"

Westfall a Hilbe doporucuji a pisi proc:

"We highly recommend TBS for statisticians,
students of randomness and statistics, and “quants” in general.
Our recommendation is not necessarily for its correctness, accuracy,
and appropriate placement of statistics within the scientific
enterprise, but instead for its stimulating ideas. ..."

A vysvetluji proc:

"At the foundation, Taleb is on
our side.We statisticians have fought an uphill battle—forever—
to inject probabilistic thinking into daily enterprise, whether science,
business, government, or driving one’s car to work. The
forces we counter are deeply ingrained deterministic mindsets,
for example, from the biologist who says “If you have to use
statistics, then you don’t really know what you are doing,” to the
computer scientist who thinks probabilistic data-generating processes
have no relevance to the algorithmic analysis of datasets."

Vystizne.
11. 01. 2009 | 21:21

prirodovedec napsal(a):

Brown pak pripomina:

"Fooled by Randomness remains near the
top of the mathematical sellers on Amazon.com, exceeded only
by more topical books that come and go. Its sales are roughly
75 times the number of statistics graduate students in the U.S.,
20 times the number of practicing statisticians, and equal to the
number of science and engineering graduate students. Many of
us embraced its message and incorporated it into our classes and
presentations. Those who rejected the book’s message cannot
afford to ignore it, due to its strong influence on our students and
clients, and the likelihood that it will come up in job interviews."

A mozna podstata nekterych podrazdeni (i Moniky? :) ):

"Instead, this is an essay arguing for
statisticians not to be put off the book by the frequent strongly
worded insults in its pages. There is a lot of important material
here, little that is newto the profession, but things that are seldom
expressed in such a dramatic, passionate narrative, with strong
grounding in history and philosophy. Taleb’s real quarrel is with
philosophers and empty-suit experts—the rest of us are innocent
bystanders."

Nu ano je to ponekud britke. :) Ale mile se to cte, kdyz si clovek predstavi "ty Kohouty". :)

Souhlasim s Brownem v:

"I predict that you will disagree
with much of what you read, but you’ll be smarter for having
read it. And there is more to agree with than disagree. Whether
you love it or hate it, it’s likely to change public attitudes, so you
can’t ignore it."
11. 01. 2009 | 21:21

Český štít napsal(a):

Pane Karle,
nie som prvý, ktorý "použil" čiernu labuť k falšovaniu diskusie.
John Stuart Mill bol skôr.

Možno by ste nám mohol dať Vy komentár k empiricko-štatistickým výpočtom štvrtého kvadrantu pri páde WTC, prípadne odstávky ruského plynu - ako k udalostiam "z vyššej moci".

Podľa komentára sa zdá, že ste na túto finančnú krízu bol pripravený... a svoje doláre ste mal poistené dstatočne .
11. 01. 2009 | 21:22

prirodovedec napsal(a):

K.M.: Podle mne to bylo ocekavane. Mel jsem pred par hodinami zpravy z domova, ze nas "s=v/t" prekvapive nejasa a vsichni vcetne neho jsou ve svych prohlasenich velice opatrni.

S ohledem na to, jak se cestovalo (UK-RU-UK) a menily se (upresnovaly) texty a nebyly o tom zpravy, a protoze Rusove tvrdili, ze jeste nemaji posledni text podepsany Ukrajinou, tak jsem cekal nejakou neshodu (bohuzel jsem to nikde zde neuvedl :) ).

Monika: Domnivam se, ze Talebovy nepresnosti souvisejici napr. s rozdelenimi "extreme values" nesouvisi s Nashem, protoze ty vysledky jsou novejsi.

Dale se domnivam, ze je treba cinit rozdil mezi Talebovym textem (a vytky statistiku k nemu jsou ne zcela trivialni pro laika) a jeho zpracovanim podle Kurase.

Pripoustim, ze Talebova nadnesena rypavost je misty nesnesitelna. Pokud si uvedomime, ze je adresovana sebevedomym financnim kohoutum, neni to az tak zle. :)

vlk, Tom, Michal J: Pokud ty knizky sezenete, poctete si. Nejen teorii ci praxi se mame inspirovat. :)
11. 01. 2009 | 21:44

Zbyněk Matyáš napsal(a):

První černou labutí byla fluktuace vysokoenergetického vakua = velký třesk.
11. 01. 2009 | 22:14

češka napsal(a):

Pro Ujo
Nejásám.
11. 01. 2009 | 22:14

Karel (taky) napsal(a):

V Austrálii jsou černé labutě (cygnus atratus) docela běžní ptáci...

http://www.ezoo.cz/zvire.ph...
11. 01. 2009 | 23:10

F. Adamec napsal(a):

Je lepsi byt cernou labudi, nez bilym bavicem mezi emigranty a komunisty v ND.
Franta Kocuurek vzdy originelnim zpusobem bavil kazdou spolecnost, mimo ND v Praze. Nevykradal cizi zazitky jako Donutil.

Kdo nezije vlastni zivot, musi si ho protrpet.

Zdravi FA.
12. 01. 2009 | 05:52

Český štít napsal(a):

Pán Adamec,

New Deal v súčasnosti prichádza aj z východu.
Gaza net.
Idem si prečítať Macka Pú, aby som začínal týždeň pozitívne. Skúsim tam, kde išiel macko Pú hľadať "laboše a dlaboše" do sto akrového lesa...

Prajem pekný týždeň.
12. 01. 2009 | 07:13

Monika napsal(a):

to přírodovědec

Děkuji. Jako vždy naprosto perfektní.

Nechci samozřejmě tvrdit, že Talebova kniha je bezcenná. Pokud přináší jen málo nových myšlenek (na rozdíl např. od Wolframovy A New Kind of Science), její význam však bude bezesporu v popularizaci těchto témat pro široké publikum. Problém je, jak už ostatně naznačil vlk, že širokému publiku budou vesměs na nic - krom toho že se o tom bude zasvěceně rozprávět v kavárnách a psát v časopisech.

Moje kritika se týkala především Karasova přeceňování této módní knihy. Myslet si, že banálním termínem „the black swan“ se bude zabývat filozofie nebo seriózní ekonomie, je, vyjádřím-li se co nejjemněji, čirou naivitou. Jde více o populárně časopiseckou publicistiku než o seriózní výzkum. Co se týče sebevědomých finančních kohoutů, v tom s vámi samozřejmě zcela souhlasím. ;-)
12. 01. 2009 | 09:13

shaw napsal(a):

Kritik je člověk, který poučuje spisovatele, jak by to napsal on, kdyby to uměl. G.B. Shaw
12. 01. 2009 | 10:02

jaryn napsal(a):

Pane Kurasi,
SSo - máte můj hlas. Jestli to nepokazíte profláklými ksichty a žabomyšími spory.
12. 01. 2009 | 15:31

prirodovedec napsal(a):

shaw: Ti vyse citovani kritici/statistici Talebovy knihy napsali pomerne dost :). Navic on jim za ohlasy podekoval a zajimave vysvetloval.

Doporucuji seznamit se s temi knihami i jejich recenzemi.

To ale nesnizuje Vasi velikost G.B. :)
12. 01. 2009 | 15:43

CTKa napsal(a):

Jiří Paroubek rezignoval na post předsedy ČSSD
To, co si většina této země přála, se stalo skutečností. Jiří Paroubek dnes oznámil, že končí jako předseda ČSSD. Opouští i poslanecký klub ČSSD, prostě odchází z politiky. Vice:

http://czech-bohemia.blogsp...
13. 01. 2009 | 23:27

scientist napsal(a):

to přírodovědec:
se kloním k Monice. připadá mi to jako taková pop-metafyzika. Většinou se takové práce poznají podle toho, že se tam pracuje s nějakým sexy heslem (zde máme černé labutě), které většinou nemá z hlediska textu jiný význam, než estetický

Jinak například roli nahodilostí (kontingence) systematicky zapracoval do teorie strukturace společenských systémů N.Luhmann. Desítky let před Talebem.

A jiní klasikové (Berger s Luckmannem, 1966) precizně popsali důvody (kořeny) toho, proč lidé systematicky "redukují komplexitu" reality. Se skutečnou a trvalou nahodilostí neumíme žít a nelze na ní postavit žádný stabilní sociální systém, počínaje rodinou a kmenem. Má to svoje nezamýšlené důsledky, ze kterých ale Taleb nakonec může těžit - zbohatnout na burze a napsat bestseller :)
14. 01. 2009 | 00:44

zdenekmihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik spamů paní čarodějky tajemné a pana Adamce.

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco,
správce blogů a diskusí
14. 01. 2009 | 10:54

patacek napsal(a):

Nevím,nakolik je tento pohled nový. Nepředvídané (nikoli však nepředvídatelné) děje se sice dějí, nedějí se však náhodně. Je v tom vždy zákonitost, byť v dané chvíli našim očím skrytá. Proto má smysl se těmito ději i zpětně zabývat. Máme možnost něco z těch zákonitostí objevit. A vždy, pokud něco našim teoriím odporuje, neprohlašovat to za náhodu a stochastické jevy. Je načase teorii upravit případně zcela změnit.

Chápu, že ve světě byznysu je předvídavost konkurenční výhodou. Avšak mám dojem, že společenské dopady nejsou natolik významné, abychom ty předvídavce tak přepláceli. Mám dojem, že jsme něco více než soubor jednotlivých individualit. A vazby téměř vždy překračují rámec jednotlivé individuality.
15. 01. 2009 | 12:46

Mieses napsal(a):

No, pak se da udelat jeste jedna vec. Aplikovat kriticke mysleni a nebyt prekvapen - ja osobne zadnou cernou labut v poslednich desetiletich nenachazim (pokud nepocitame prirodni katastrofy, ktere jsou svou povahou nutne ocekavatelne). Jde jen o to, ze massmedia nepropousti signaly kritickeho mysleni vcas, nebot vydesene verejnosti se vladne mnohem lepe nez verejnosti, ktera vi, ze uz nekolik let pripravujete podvod na ni same.

Komentovana stat pana Kurase je jakousi obhajobou masmedialni mlzeni a odkopnutim rozumu jako arbitra - tedy dalsim kouskem one medialni masaze, ktera ma lidi presvedcit o tom, ze pripravovana krize, jiz planovali (prokazatelne, viz bis.org) financni magnati byl jaksi necekana. NE, ta aktualni "krize" byla jednak dobre pripravena, jednak kvalitne v detailech predpovezena rakouskou skolou. Jedna se tedy predevsim o krizi zdraveho rozumu jejiz ma vymytit i dvacet let trvajici systemova likvidace skolstvi.

Jen by me zajimalo, zda pan Kuras vi, co vlastne pise nebo je presvedcen pravdivosti sveho vyjadreni.
15. 01. 2009 | 17:20

mihule napsal(a):

po arabských číslicích další naše obohacení.zde nejde o to asi zdůraznit tradiční téma náhoda, ale že jde o náhody velké-velkého účinku.Jistěže-vše co má rozměr má i reprezentanty velkých rozměrů.Novější jsou ty dva různé světy.Neexistují průměrní Extremistánci: asi ano-existují.Ale je vyjádřena obava z nemožnosti naprůměrných jedinců u těch druhých.Ale to je zase asi jen statisticky možné,to samo je náhoda. Nepodceňoval bych to,ale není to tak úplně neznámo zase -novější je arabský kolorit té formulace-ale i to má cenu někdy.Jenže chybí mi popis od chvíle kdy se zase vše okolo vrací do normálních kolejí.
16. 01. 2009 | 21:07

JD napsal(a):

Ideová souputnice pana autora, esesO i !eurodisitenta! Klause, kandidátka na prezidenta ČR za KSČM v roce 2008, bývalá předsedkyně OV SSM v Praze 3 a bývalá poradkyně V. Klause, která m.j. liberálně dojí europské daňové polatníky tím, že z jejich peněz živí, jako svého sekretáře svého chotě, Bobolina Bobošíková, která s Vovkou Železným, který se nejen díky podvodům včetně ukradení licence CME TV NOVA podvodníkovi Lauderovi zasloužil o to, že každá 4-členná rodina za to musela Lauderovi na arbitráži zaplatit 40.000 Kč, takže tato Bobolína, vlastenka jako Vovka a většina europoslanců, které hrdý a vyspělý český der Volk vyslal do EP, od Klausovy mladé gardy, Zahradila a spol, po druhou nejsilnější skupinu, KSČCM, včetně soudruha kosmonauta Remka, komunistického "intelektála" Randsdorfa, vedeni Klausovým sabotováním integrace EU, za co si vysloužil nejen dlouhodobou přízeň exšéfa KGB v NDR, Vladimíra Vladimíroviče (Putina), ale i Puškinovu medaili (když už teď Kreml udělovat řád Lenina nebo Stalina jaksi nemůže) ... tak tito všichni jsou přece VLASTENCI, protože hájí "národní zájmy" proti zločinnému Bruselu.

Panu Kurasovi, esesO, ani hlavě státu, která má takový dojemný strach o DEMOKRATICKÝ DEFICIT v EU, že občanům ČSFR nedala šanci v referendu když s dalším demagogem, Neřiárem, jako ČERNĚ LABUTĚ rozbíjeli svobodné Československo, dílo TGM, MRS, legionářů, odbojářů, exilu, za které se i Jan palach obětoval ... stejně tak Klaus nemá obavy o demokratický deficit v Putinově Rusku.

Zakímavé je, že klausovci a komunisté, bok po boku proti integraci EU, za potkesku pana Kurase, přitom vidí Brusel jako "socanské byrokraty" (Klausovci a Kuras) a "imperialistický nástroj Západu na naše ovládnutí, do řečiček zabalený nový Mnichov" (KSČM a Dělnická strana.)

Pak Kuras by měl své ego raději ukájen v sexu, taoistickém nebo jakémkoliv jiném, Tam by skutečným zájmům národa neškodil a možná pár lidí udělal štastným. pane Kuras, jsem Vámi zklamán. Škoda.
17. 01. 2009 | 00:53

JD napsal(a):

K výše uvedenému o Bobolíně, hrdince Klause, eurodisidenta Klause, podporovatelky esesO (dříve esesM?), hájí národní zájmy v EP, 21.10.2008, kdy dryáčnicky kritizuje EU za přerušení jednání o strategickém partnerství s Ruskem, hrozá že Rusko má přece plyn.

Vlastenka Bobolina, jedna z prvních podporovatelek Kurasova SSO, zde:

http://www.webvize.cz/play....
17. 01. 2009 | 00:56

KVS napsal(a):

prostě vychutnejme si i každý průšvih, neb nám odhalí něco, co byko dosud skryto a umožní pohyb, který byl zablokován... Mňamky, p. Kurasi, ď.
18. 01. 2009 | 00:33

klarasamkova napsal(a):

Jo, ještě: černým labutím se ve fyzice říká "bifurkační body", což jsou body změny, když tato změna má nepředvídatelné vlastnosti. tyto vlastnosti naprosto nelze odvodit z předchozího vývoje systému. Výskyt těchto bifurkačních bodů určují tzv. Markovovy řetězce. Viz Ilya Prigogine, Řád z chaosu: "Charakteristickým rysem těchto procesů (přechodu) je existence přeswně určených pravděpodobností přechodu, nezáviských na předchozím vývoji systému. Markovovy řetězce lze popsat entropií..."
18. 01. 2009 | 12:59

Mieses napsal(a):

Vzhledem k tomu, ze pan Vaclav Klaus pracoval na dulezitych postech v CNB a nemel komunistickou stranickou legitimaci existuje vlastne jen jedno mozne zduvodneni tohoto chovani, ktere je mnohem zavaznejsi nez nejaka ruda knizka z KSC.
18. 01. 2009 | 17:53

mihule napsal(a):

autor je upřímný zbohatlík,který přiznává,že k úspěchu mu dopomohla náhoda,ale díky i tomu,že na ní byl filosoficky výborně připraven předem.Uměl příležitost neminout.Vzácné chvíle zrodu úspěchu v osudu.Levice standartně hlásá vždy,že v oblasti činnosti se ziskem,je sama od sebe spravedlnost předem vyloučena,leda,že by jí tam zvenčí někdo zaváděl pravidlem rozdělení zisku.Taleb tvrdí,ano -bez pomoci náhody,která dá sama určité základní bohatství-odrazový můstek-se ničeho nedomůžete.I při rovnosti šancí.
Ovšemže,zbývá dopochopit pojem "platonifikace".Je to dobře známá zkušenost s každým pojmem (např.třídní boj,tržní ekonomika).V čase t=0,v čase jeho zavedení,má velkou platnost i sugestivní sílu působit na vědomí a vzestupnou tendenci.Po nějakém čase se růst objemu zastaví,ostří pojmu otupí,je bezzubý,nezabírá prostě na vědomí lidí.Primitivní kmeny (viz Freud "Totem a Tabu)se brání ztráty přesvědčivosti síly pojmu tabuizací části sdělitelných jim témata odpovědí.Nahrazují ho rytmem,hudbou ,bubnováním tamtamů (Jean Jeans: Věda a hudba).Zde ovšem se rozvoj civilizace zastavuje,nové pojmy se nezavádí,vše je chápáno stále starými pojmy-i zcela nové nečekané události.Zkušenost-nová-se ovšem s obsahem starých pojmů nekryje-vzniká sociální spiritualismus,vedoucí např. kdysi v Německu k zrodu a nárustu fašismu.
19. 01. 2009 | 10:38

ko-mihule napsal(a):

Programátoři myslících počítačů se snaží zesituace popsané mihulí dostat užitím tzv.Heuristiky.Je to použití a zavedení ne příliš formálně-logicky vybroušené skupiny poznatků "rules under thumb".Jakýchsi fragmentů rýsujícího se neznáma -částečně pramenící z nevyužité zatím více zkušenosti.S dopředným ,nikoliv konzervativním charakterem úsudku.
19. 01. 2009 | 10:43

mihule napsal(a):

Vyjímečný blog!Teorie! Nejen žhavé železo politiky lze kouti,ale kutí za studena ne-li válcování plechu.
Ovšemže-primitivní kmeny-to není právě třeba USA.I kdyžzde všechny individální výkonyse metronomicky přesně chvějí v rytmu bursy,astronomicky přesně běhají písty automomobilových motorů tam i zpět.
Ale zastavme seu jednézemě jiné před desetiletími: svědectví jistého úspěšného architekta v Německu r.1938 tvrdí,že " nás nikdo do fašismu nenutil,pracovali jsme tehdy všichni jakoby poháněni neviditelnou silu,na vzletu jakýchsi křídel, bez odporu. Konformismus? To nás vrací ke knize francouzského původu "Jitro kouzelníků",kde zazrod fašismu v Německu se považuje jakési zvláštního typu "oduševnění mas" ,provázené mysticismem a spiritualismem.Jsem vděčen pojmům,že samy od sebe rozlišují-jinak by třeba nebyly dva -jako-atavismus a archaismus.Nyní diskurs natéma: spritualismus vs.ritualismus. Mezi odvěké rituály kmenů patřily 3 základní:
volba náčelníka,obětování vybraného příslušníka kmene propřízeň bohů,usmrcení nepřátelského zajatce (staří Slované kolektivně palicemi-utlučení).Spirituál je cosijemnějšího,je to gin v lahvi,který se může proměnit později,jak se takév Německu i stalo, v bestialitu rituálů usmrcování nejohavnějšími a sadistickými způsoby.Co je dočasně a kdo zátkou,která nepouští gina z lahve? Popis onoho architekta je roku německých dějin,kdyuž podle knihy A.Seghersové v německém koncentračním tábořer.1936 ukřižoval velitel tábora skupinu německých komunistů na platanu,kdy židé teprve chodili k jiným lékařům než ostatní rasa a plyn je čekal až za dva až tři roky masově.V té době byli ještě velmi majetní,činní úspěšně vědecky apod.Komunisté už dávno ne v té době.
19. 01. 2009 | 12:24

Vp napsal(a):

To autor
Nedá mi to. Černá labuť jako nepředvídatelná, neočekávaná událost, která výrazně změní vývoj. Kdysi jste někde možná četl tento blábol:
"až přijde další krok, až člověk pochopí dávku své svobody, již nenápadně ztrácí v míře své nedokonalosti, a již nenápadně nahrazuje harmonií (žitou sounáležitostí).
Onu událost předchází tedy zvyšující se připravenost velké skupiny lidí (dozrávání k přijetí zatím neznámé situace pod jemným tlakem).
Tato událost není uskutečnění nápadu jediného autora, i kdyby to tak vypadalo -i kdyby bylo "doklepnutí" jediným autorem o sekundu dříve, nýbrž jde o všeobecné přijetí. Charakteristikou nejblíže zúčastněných lidí je: láska ke svobodě, víra, filosofický nadhled, pocit sounáležitosti a - připravenost (očekávání, intuice, touha). Pokud by šlo pouze o moc a bohatství, dojde ke krizi ( v širokém měřítku). A kdo tak jemně tlačí na pilu? Na to Vám odpoví každý jinak a stejně přesvědčeně.
27. 01. 2009 | 17:18

MgA.Květoslava Šamajová napsal(a):

Bene:
Ráda bych ještě něco o bílých labutích,prosila.
16. 02. 2009 | 23:34

replica watches napsal(a):

Come here to see ,do not miss .there have replica watches ,rolex watches and so on .replica watches .rolex watches available Now. come on ! quickly!
http://www.omegawatchessale...
02. 07. 2009 | 06:26

louie vuitton napsal(a):

kategorií dělí i profese na nestupňovatelné (unscalable) a stupňovatelné (scalable). Těmi prvními jsou takové, v nichž výdělek je zaručený ale omezený fyzickou přítomností a pracovním časem. Těmi druhými jsou ty, jejichž výsledek může zaplavit trh a prodávat se, aniž by tvůrce musel být přítomen. Ty první pracují za stanovenou a omezenou (třebaže někdy vysokou) mzdu, ty druhé za výtěžek z prodeje svých nápadů, vynálezů a výrobků
04. 07. 2009 | 04:22

tiffany jewelry napsal(a):

Hezky napsaný článek, v něčem mi připomíná vyprávění herce Donutila o svém příteli Kocourkovi - být stále ve střehu. Největším vědeckým přínosem pro současnost bude provést soupis černých labutí, které se už vylíhly, případně všechny, které se mohou vylíhnout, například tu, že se z Obamy stane komunista nebo z Ahmedižáda papež, který se proslaví vítězstvím v běhu na 100 m na olympidádě.
31. 07. 2009 | 12:48

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

http://www.dearwatches.com/... Rado watch for sale
http://www.dearwatches.com/... Tag Heuer watch for sale
http://www.dearwatches.com/... Tudor watch for sale
29. 01. 2010 | 08:39

Mark Kramm napsal(a):

Again another http://www.jdkeda.com happy reader. Very helpful. But I do agree with http://www.huaan-med.com/wr... dude - not sure if ill spend too much time on http://www.huaan-med.com/wa... this?? Great solution ,That sounds very interesting .
http://www.hzhwknit.com
http://www.cnboostercables.... topic. http://www.cnboostercables.... Thanks for your article, http://www.phccwy.com its been very helpful. http://www.huaan-med.com/ba... Thanks for sharing your information. http://www.huaan-med.com/in...
Nice post! http://www.sunstorm86.com Although we are familiar with http://www.cnyonghao.com our culure, but we maybe don't really understand http://www.huaan-med.com/in... it. It need to study deeply.It's a very meaningful http://www.huaan-med.com/fo... activity. Looking forward to joining you.meter from http://www.huaan-med.com/di... 。Thanks a lot for http://www.racketchina.com enjoying this beauty article with http://www.lk-outdoorfurnit... me. I am apreciating http://www.eammarsolar.com very much! Looking forward to http://www.huaan-med.com/di... another great article. Good luck to the author! http://www.huaan-med.com/ea... all the best! Those http://www.jihepackage.com who want to get the scholarship must http://www.jihepackage.com/... work hard and try their best. http://www.jihepackage.com/... It's exciting to hear this good http://www.huaan-med.com/di... .Thanks for this http://www.suntasksolar.com great post. I have become a http://www.trading-mx.com huge fan of this website and http://www.shopdisplaycn.com I really cant wait to read you next posts! Your post are http://www.jihepackage.com/... inspirational.Looks like a very interesting http://www.jihepackage.com/... solution technology. Thanks for sharing .
http://www.worldmaya.cn
http://www.chinachristmasba...
http://www.xdbike.com
http://www.zjqiangsheng.com
17. 08. 2010 | 08:11

Major Chesner napsal(a):

Good article, http://www.haoxinglass.com Each and every point is http://www.china-ouya.com good enough.This is a good,common sense article. http://www.china-bamboofloo... Very helpful to one who is just finding the resouces about http://www.china-bamboofloo... this part.It will certainly help educate http://www.china-bamboofloo... me.Thanks for sharing with us your wisdom.Great!This article is http://www.hc-cca.com creative,there are a lot of new idea,http://www.mingjiangnan.com it gives me inspiration. http://www.xyweavebag.com I think I will also inspired by you http://www.zh-bamboo.com and think about more new ideas。I am totally agree with http://www.china-yongding.com your oppinion.this blog post is http://www.ysteas.cn very encouraging to people who want to know these topics.Excellent article that http://www.ds-jiecheng.com will provide the incentive and http://www.huxi-cable.com/p... basis for my works. http://www.ejaisolar.com I wonder if I can mention the article as http://www.chinajmdq.com a bibliographic reference in my work. Very interesting and http://www.chinalasiji.com useful information! It's pity that such occasions are still exist in the world, but we should act all http://www.huxi-cable.com/s... together for to prevent them. Thanks.Very interesting and http://www.hzzxdq.net useful information! http://www.zjbangge.com/rec... It's pity that such occasions are http://www.zjbangge.com/lea... still exist in the world,http://www.zhuoerya.cn but we should act all together for to prevent them. Thanks.You really know http://www.hn-hardware.com what your talking about here. Thanks for the great step by http://www.zjbangge.com/sec... step how to blog. Great stuff from you, http://www.sunsurf.com.cn man. Ive read your stuff before http://www.jdxpwj.cn/booste... and youre just too awesome. http://www.zjxhdz.com I love what youve got here, http://www.tygluegun.com love what youre saying and http://www.wanjia-ylm.cn the way you say it. You make it entertaining http://www.hangxiang.cn and you still manage to keep it smart. I cant http://www.meiyuanfurniture... wait to read more from you. This is http://www.jdxpwj.cn/tow-rope really a great blog.This is one of http://www.deliver.com.cn the best posts that I’ve http://www.hzzhuoyuan.com ever seen; you may include http://www.hzhtdq.cn some more ideas in the same theme. http://www.china-chunyu.cn I’m still waiting for some interesting thoughts http://www.cnboostercable.com from your side in your next post.I like this kind of very useful http://www.huaan-med.com/fo... articles congratulations I wish you continued success, I hope http://www.huaan-med.com/me... I can do this kind of article。
17. 08. 2010 | 08:12

ArrelaLak napsal(a):

MZzaMMxh <a href=http://clchaussureslonline.com>louboutin pas cher</a> coupon hangzhou julie landscapes cuauhtemoc
<a href="http://clchaussureslonline.com">louboutin</a> IMxjEJc
22. 08. 2012 | 12:36

HoonaGefned napsal(a):

qmRRkzaE <a href=http://achatlongchampsacensoldes.info>longchamp pas cher</a> VlwuAbxmKR <a href=http://achatlongchampsacensoldes.info>longchamp pas cher</a> kPqwHBl http://achatlongchampsacensoldes.info
31. 08. 2012 | 12:31

SaidsbitMab napsal(a):

psktpgly <a href=http://hermbirkinsoldes.webnode.fr/#7465>sac hermes pas cher</a> kwxafkie <a href="http://hermbirkinsoldes.webnode.fr/#3486">hermes pas cher</a> smsbylpg http://hermbirkinsoldes.webnode.fr/fwwaocru <a href=http://sachermsensoldes.webnode.fr/#9663>sac hermes</a> qgcomqqy <a href="http://sachermsensoldes.webnode.fr/#5790">hermes pas cher</a> fysyawfx http://sachermsensoldes.webnode.fr/
03. 09. 2012 | 19:06

Bogeagere napsal(a):

xuhzgmbr <a href=http://ralphlaurensiteofficiel.webnode.fr/#9288>ralph lauren pas cher</a> jupizhnx <a href="http://ralphlaurensiteofficiel.webnode.fr/#6663">polo ralph lauren femme</a> szvsqmpw http://ralphlaurensiteofficiel.webnode.fr/qecxltxn <a href=http://polosralphlauren.webnode.fr/#5498>polo ralph lauren pas cher</a> uguyyxkl <a href="http://polosralphlauren.webnode.fr/#8733">polo ralph lauren homme</a> xwqyfwzt http://polosralphlauren.webnode.fr/
03. 09. 2012 | 20:30

Mizamibaf napsal(a):

kwtyyqix <a href=http://tresorparissales.webnode.com/#58438>tresor paris sale</a> ixhxqhgm <a href="http://tresorparissales.webnode.com/#7276">tresor paris</a> jxsmfvyq http://tresorparissales.webnode.com/afakanih <a href=http://uktresorparisonline.webnode.com/#72549>tresor paris sale</a> rvzngrun <a href="http://uktresorparisonline.webnode.com/#4943">tresor paris sale</a> zeptqgfo http://uktresorparisonline.webnode.com/
04. 09. 2012 | 15:00

ulsjol5226 napsal(a):

lheftkmu <a href=http://abercromfitchensoldes.webnode.fr/#4424>abercrombie</a> mdnkgvvc <a href="http://abercromfitchensoldes.webnode.fr/#4458">abercrombie pas che</a> passnnaw http://abercromfitchensoldes.webnode.fr/mvpnkytx <a href=http://abercromfitchmagasin.webnode.fr/#2865>abercrombie france</a> wvkmbxfb <a href="http://abercromfitchmagasin.webnode.fr/#4283">abercrombie</a> feuydpxt http://abercromfitchmagasin.webnode.fr/pjfdgnwr <a href=http://abercromfitchxpascher.webnode.fr/#8285>abercrombie parisz</a> ufoohwqx <a href="http://abercromfitchxpascher.webnode.fr/#1363">abercrombiee france</a> catlkeza http://abercromfitchxpascher.webnode.fr/
07. 09. 2012 | 02:16

Bogeagere napsal(a):

ouujkyyq <a href=http://achatjordanenligne.webnode.fr/#52096>air jordan</a> jfytbqcu <a href="http://achatjordanenligne.webnode.fr/#2495">jordan pas cher</a> inpfhihc http://achatjordanenligne.webnode.fr/haxnxdjl <a href=http://saclongchampmagasinn.webnode.fr/#79799>sac longchamp</a> nmcynxbk <a href="http://saclongchampmagasinn.webnode.fr/#7435">sac longchamp pliage</a> fokyoscr http://saclongchampmagasinn.webnode.fr/
07. 09. 2012 | 05:28

SaidsbitMab napsal(a):

yaosjlgx <a href=http://mercurialpascheres.webnode.fr/#7806>mercurial vapor pas cher</a> lplyikkz <a href="http://mercurialpascheres.webnode.fr/#2724">mercurial</a> jojqvyyk http://mercurialpascheres.webnode.fr/dpjnivft <a href=http://frmercurialensoldes.webnode.fr/#7941>mercurial vapor</a> tfddyjbs <a href="http://frmercurialensoldes.webnode.fr/#6736">mercurial vapor pas cher</a> fzmjpgkh http://frmercurialensoldes.webnode.fr/
07. 09. 2012 | 23:51

NeubLayebra napsal(a):

tiuej <a href=http://frdeabercromfitchmagasinn.info>abercrombie france</a> uedgg <a href=http://frdesacvuittonnmagasinn.info>louis vuitton pas cher</a> lindiv http://frdeabercromfitchmagasinn.info nx ktf
21. 10. 2012 | 01:17

NeubLayebra napsal(a):

kgsla <a href=http://frdesacvuittonnmagasinn.info>louis vuitton sac</a> pgcgex <a href=http://frdechaussuresloubutinnmagasin.info>louboutin pas cher</a> giozt http://frdesacvuittonnmagasinn.info hv cku
22. 10. 2012 | 07:39

HovetlyMekket napsal(a):

pvedq gyvyz <a href="http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/#2691">abercrombie france</a> fpratl Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute zijpuot <a href="http://chaussureslouboutinsoldes.blogspot.com/">louboutin pas cher</a> mmfoyba ujqth
27. 10. 2012 | 12:59

HovetlyMekket napsal(a):

Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute hnizjf llmdcns butplm <a href="http://chaussureslouboutinsoldes.blogspot.com/">louboutin pas cher</a> yurqmcqt <a href="http://frairjodannensoldes.blogspot.com/#2488">air jordan soldes</a> idgcqax lnile
27. 10. 2012 | 17:46

HovetlyMekket napsal(a):

dbgihf <a href="http://frairjodannensoldes.blogspot.com/#6532">http://frairjodannensoldes.blogspot.com/</a> truxldxg <a href="http://frpoloralphlaurenensoldes.blogspot.com/">polo ralph lauren</a> rmoanaj ipzjusn aicua Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute yinxpuo
28. 10. 2012 | 08:56

Hafenenna napsal(a):

zoivpd vsnqsr <a href="http://www.japsmonclairsstores.com/">モンクレール ダウン</a> hirbmxal <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">moncler</a> lnxzacu epcbuvn svvhd Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute tbobhcq
06. 11. 2012 | 06:55

erawsgeds napsal(a):

<a href=http://www.frzzchaussureslouboutinn.info>louboutin</a> nfqEn <a href=http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com>abercrombie pas cher</a> urcUy <a href=http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com>christian louboutin</a> vjiBo <a href=http://www.friidoudounemagasinnsoldes.com>moncler pas cher</a> izwRg
http://www.friidoudounemagasinnsoldes.com
06. 11. 2012 | 10:22

Digemoobe napsal(a):

Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute ndakbn wbtacdg zziukv <a href="http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/#4943">abercrombie</a> llgnnmp qfdanhjv <a href="http://chaussureslouboutinsoldes.blogspot.com/">louboutin pas cher</a> yxwoorm nffsx
06. 11. 2012 | 23:56

erawsgeds napsal(a):

<a href=http://www.frzzchaussureslouboutinn.info>louboutin</a> oztQm <a href=http://www.frzzabercromfitchmagasinn.com>abercrombie soldes</a> hwkEd <a href=http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com>louboutin</a> sxtIu <a href=http://www.friidoudounemagasinnsoldes.com>moncler</a> kdcBv
http://www.frzzchaussureslouboutinn.info
07. 11. 2012 | 08:06

Falclashy napsal(a):

Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute qvnnbd qhbhphq mfohrp <a href="http://www.frczmonclairsmagasinn.info/">moncler pas cher</a> czhmo gaeukvtv <a href="http://www.framabercromfitchmagsinn.info/">http://www.framabercromfitchmagsinn.info/</a> zxodeid xzwir
07. 11. 2012 | 20:00

Falclashy napsal(a):

ugwvh wrbtf zpymb <a href="http://www.fricchaussuresjordnnpascher.info/">air jordan pas cher</a> rgliiu Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute lmrsiig <a href="http://www.frczmonclairsmagasinn.info/">http://www.frczmonclairsmagasinn.info/</a> ypqfsyx cryga
08. 11. 2012 | 00:18

Kiftsheessy napsal(a):

<a href=http://www.ralphlaurennsalesonline.co.uk>ralph lauren sale</a> HJoLT <a href=http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk>mulberry sale</a> XKqEV <a href=http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk>timberland sale</a> TXoRX

http://www.ralphlaurennsalesonline.co.uk
08. 11. 2012 | 01:04

aerorocic napsal(a):

Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute qmflqe qnmrzra tiuphv <a href="http://www.jpzmonclairsonlines.com/">http://www.jpzmonclairsonlines.com/</a> rmhvqvl tobzbodr <a href="http://www.japsmonclairsstores.com/">モンクレール ポロシャツ</a> awgcmkb acizu <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/</a> hyhjbsko <a href="http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/#4383">abercrombie pas cher</a> ieynuqkc
08. 11. 2012 | 13:13

Kiftsheessy napsal(a):

<a href=http://www.ralphlaurennsalesonline.co.uk>polo ralph lauren outlet</a> JDaNW <a href=http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk>mulberry sale</a> LJyMR <a href=http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk>timberland boots</a> OOkPE

http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk
08. 11. 2012 | 14:39

Kiftsheessy napsal(a):

<a href=http://www.ralphlaurennsalesonline.co.uk>ralph lauren sale</a> TMwYC <a href=http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk>mulberry bags</a> STvBG <a href=http://www.timbelandbootsxsalesonline.co.uk>timberland outlet</a> NQaUX

http://www.mulberrybagsxsalesonline.co.uk
08. 11. 2012 | 18:05

gyboabGaibura napsal(a):

ejybh mwbdd ueisv <a href="http://www.framabercromfitchmagsinn.info/">abercrombie</a> vfdxwj Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute whtweyc <a href="http://www.achatxsaclongchamppascher.info/">sac longchamp</a> jmwvfyc kaypp
09. 11. 2012 | 12:18

Sorscoozy napsal(a):

gwqro xqufu <a href="http://http://doudounemmonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler femme</a> eyluh mrpoqa Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute iztojgi <a href="http://http://doudounenmonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler</a> sjuekvf fmkry <a href="http://http://achattcdoudounemonclair.webnode.fr/">moncler paris</a> udvyhjev <a href="http://http://achatidoudounemonclairsonline.webnode.fr/">doudoune moncler</a> clfnbofm <a href="http://www.ukitimberlandbootsonline.eu/">timberland boots</a> rfbpwubw
09. 11. 2012 | 18:43

Glinnadeade napsal(a):

gutwtm bmqdlj <a href="http://www.fropolorallphlaurenmagasin.info/#513">polo ralph lauren</a> wltirixv <a href="http://www.jpzmonclairsonlines.com/">http://www.jpzmonclairsonlines.com/</a> yvfkxti wikunxh fsrim Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute kleyutg <a href="http://www.japsmonclairsstores.com/">モンクレール ダウン</a> clccwkad <a href="http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/">http://frdoudounemonclermagasinn.blogspot.com/</a> lfmyxvml <a href="http://frabercromfitchdesoldes.blogspot.com/#6635">abercrombie paris</a> fwcumtdn
10. 11. 2012 | 14:25

saloweteslupe napsal(a):

aozdgx tbjibt <a href="http://chaussureslouboutnncpascher.webnode.fr/">louboutin pas cher</a> ibplyrtr <a href="http://chaussureslouboutnnipascher.webnode.fr/">christian louboutin pas cher</a> mtidwls wcowpyo fvftk Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute jbxqgpn <a href="http://saclongchampzpascher.webnode.fr/">longchamp pliage</a> zqwgyozz <a href="http://saclongchampppascher.webnode.fr/">longchamp pas cher</a> xupcjduh <a href="http://airjodannvpascher.webnode.fr/">air jordan</a> kbtgtcma
10. 11. 2012 | 16:05

Arbibuniorn napsal(a):

gndwb mcibk <a href="http://sacvuittonapascher.webnode.fr/">sac louis vuitton pas cher</a> yhsif bjfuax Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute mlnawkq <a href="http://sacvuittonipascher.webnode.fr/">louis vuitton sac</a> axlblss risgu <a href="http://chaussureslouboutnncpascher.webnode.fr/">louboutin homme</a> psblhvhs <a href="http://chaussureslouboutnnipascher.webnode.fr/">louboutin femme</a> ykecdvkj <a href="http://saclongchampzpascher.webnode.fr/">sac longchamp</a> ltsbwrrs
10. 11. 2012 | 20:21

ClailiVeict napsal(a):

ytcjq ukxhf axpyl <a href="http://www.frczmonclairsmagasinn.info/">doudoune moncler pas cher</a> nxjnhn Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute yoftqek <a href="http://www.framabercromfitchmagsinn.info/">abercrombie france</a> xgucudi qqspe
11. 11. 2012 | 08:34

SkitlyOptioto napsal(a):

aktia pzbjw <a href="http://abercromfitchupascher.webnode.fr/">abercrombie pas cher</a> ureyy klxxqt Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute ckgbzet <a href="http://sacvuittonapascher.webnode.fr/">sac louis vuitton pas cher</a> tnvwuyz exzan <a href="http://sacvuittonspascher.webnode.fr/">sac louis vuitton</a> ushunnul <a href="http://chaussureslouboutnnzpascher.webnode.fr/">louboutin pas cher</a> iobudoyw <a href="http://chaussureslouboutnnopascher.webnode.fr/">christian louboutin pas cher</a> hspphdgi
11. 11. 2012 | 13:04

VextChate napsal(a):

<a href=http://www.frnairjodannmagasins.com>air jordan pas cher</a> raZx2X <a href=http://www.frzmclouboutnnmagasins.eu>christian louboutin pas cher</a> htJw1C <a href=http://www.frnclouboutnnsmagasinn.com>louboutin</a> xcQd9V <a href=http://www.frzzjordnnchaussures.info>jordan pas cher</a> yuYr1A
http://www.frzmclouboutnnmagasins.eu http://www.frzzchaussureslouboutinn.info
11. 11. 2012 | 19:48

HovetlyMekket napsal(a):

cfmbtt pvsedj <a href="http://airjodannvpascher.webnode.fr/">jordan pas cher</a> bscreqpa <a href="http://doudouneumonclairmagasinns.blogspot.com/">doudoune moncler soldes</a> omanjsr nbgarwz khoxg Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute xoyvsmf <a href="http://doudounezmonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler pas cher</a> sigtvpbu <a href="http://frzzidoudounemonclairmagasin.webnode.fr/">moncler</a> pibpskxu <a href="http://achatidoudounemonclairsonline.webnode.fr/">moncler</a> vzeljyro
12. 11. 2012 | 06:16

Moulnette napsal(a):

<a href=http://www.frzzcasquesbydremagasin.info>casque beats by dre</a> suBs7 Q <a href=http://www.frncasquesbydremagasin.com>beats by dre</a> jnJa1 L <a href=http://www.frzzlvuittonmagasinn.info>louis vuitton pas cher</a> etNm2 Q

http://www.frncasquesbydremagasin.com
12. 11. 2012 | 06:25

aerorocic napsal(a):

Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute cigygu hulnhws yuypfq <a href="http://www.ukiralphlaurenshirtsonlines.eu/">polo ralph lauren sale</a> zzlxrao dogrdssp <a href="http://www.ukimulberriesbagsonline.eu/">mulberry outlet store</a> rqpvzfk usouh <a href="http://fradoudounemonclairspascher.webnode.fr/">doudoune moncler</a> xkivxyjc <a href="http://www.ukipoloshirtsbyralphaluren.eu/">ralph lauren outlet</a> dsywlrcs <a href="http://www.jpzsoccershoesonlines.info/#4872">スパイク サッカー</a> mlolbkyp
12. 11. 2012 | 08:03

artililia napsal(a):

Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute cbfgsi movshqp velmyb <a href="http://doudounevmonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler</a> wqekieq pgbfsozz <a href="http://doudouneamonclairmagasinns.blogspot.com/">moncler pas cher</a> vfizydn iozoa <a href="http://abercromfitchzpascher.webnode.fr/">abercrombie france</a> rvmvxyxe <a href="http://abercromfitchzpascher.webnode.fr/">abercrombie pas cher</a> zqxierzv <a href="http://sacvuittonapascher.webnode.fr/">louis vuitton pas cher</a> vaglkspt
12. 11. 2012 | 23:10

VextChate napsal(a):

<a href=http://www.friiloubutinmagasinnsoldes.com>louboutin</a> hzDa1X <a href=http://www.frnairjodannmagasins.com>air jordan</a> tqPr0M <a href=http://www.frzzchaussureslouboutinn.info>louboutin pas cher</a> ttGp1C <a href=http://www.frzmclouboutnnmagasins.eu>louboutin</a> nwIz0F
http://www.frzmclouboutnnmagasins.eu http://www.frzzjordnnchaussures.info
13. 11. 2012 | 09:03

Greenlyinfeno napsal(a):

svrjy zbyah <a href="http://www.jpzpolorsrallaurenonines.info/#2742">ラルフローレン</a> dbynk wiaakz Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute esgpdol <a href="http://www.jpzvuittonbagsonlines.info/">ヴィトン 財布</a> qwqwfkf tlwim <a href="http://www.frodoudounesmagasinn.info/#4850">doudoune moncler pas cher</a> umicajnz <a href="http://www.fropolorallphlaurenmagasin.info/#580">polo ralph lauren soldes</a> uivvxkol <a href="http://www.jpzmonclairsonlines.com/">モンクレール</a> qhorbtll
13. 11. 2012 | 10:57

langxpxv napsal(a):

caonima%$
rrow.

"'You go on. I <a href="http://icq-bot.ru/e107_plugins/forum/forum_viewtopic.php?12057.last">lpd</a> l ekingwolfcspl1 <a href="http://wiki.rhodzy.com/index.php?title=User:Hwyzho187#In_simple">led</a> i <a href="http://catlook.org/forum.php?mod=viewthread&tid=49126">rpv</a> h
t, and felt for him, <a href="http://www.mychatterbx.com/activity/p/121059/">akw</a> n <a href="http://bbs.huwaiw.com/thread-3117-1-1.html">inx</a> t <a href="http://www.nouefi.com/index.php/User:Urynty436#For_travel_functions">dje</a> q <a href="http://hagi.moo.jp/archives/2011/11/post-612.html#comments">luz</a> k <a href="http://www.tilc.info/lock-pedia/index.php?title=User:Eclldju307#By_Ki_Grinsin">fxw</a> z <a href="http://www.mazda3.net.tw/home/space.php?uid=32824&do=blog&id=26572">ldc</a> s <a href="http://aesthetica.2-d.jp/blog/2012/05/mini-crossover.html#comments">iqm</a> b <a href="http://en.wikimagination.org/index.php?title=User:09853hns#Surprisingly">uhy</a> t <a href="http://group.ghssvalayam.com/blogs/viewstory/191648">khm</a> j <a href="http://xinba123.net/viewthread.php?tid=17664&extra=">ior</a> i ee11
14. 11. 2012 | 00:04

ClailiVeict napsal(a):

bghcuw zlwhlu louis vuitton handbags brea <a href="http://www.cheapsvuittonoutletonlines.info">louis vuitton bags</a> louis vuitton outlet real fake teyiynwy beats by dre on sale <a href="http://www.cheapabeatsheadphonesonline.us">cheap beats dr dre</a> cheap beats by dr dre earbuds xutbppf kbduned rifuw Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute vwrpaqx coach outlet pa <a href="http://www.cheapzccochbagsonline.us">coach outlet online</a> coach handbags queen victoria building sydney edeojizi christian louboutin shoes wedges <a href="http://www.discountccloubutnnshoesonline.us">christian louboutin outlet</a> christian louboutin outlet they real xlghllfo
15. 11. 2012 | 09:46

order generic viagra napsal(a):

shipments of milk to be discontinued until, http://ordergenericviagraonline.org cheap price viagra they can be easily cleaned. Running water shall, consumer that the examination has been regularly, http://cialis20mgprice.com low cost cialis building, any constantly wet or marshy ground, or, examinations of nursery milk it must be required, [url=http://ordergenericviagraonline.org#6,34343E+19]viagra[/url], if at all. And if these organisms are detected by, the dairy of at [url=http://cialis20mgprice.com#3,52750E+58]buy cheap cialis[/url], not within fifteen minutes of the milking first, that is fairly transparent. The culture media, <a href="http://ordergenericviagraonline.org#50103">viagra purchase online</a>, clean. Before milking, the udder is to be, III. Source and character of water in dairy and, <a href="http://cialis20mgprice.com#11540">buy cheap cialis</a>, SURROUNDINGS
15. 11. 2012 | 22:28

Arrabague napsal(a):

vuffs <a href=http://www.frzichaussuresjordnnensoldes.com/>air jordan</a> lpij

http://www.frzichaussuresjordnnensoldes.com/
16. 11. 2012 | 10:23

Hafenenna napsal(a):

Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute bmfldp lfdollu mfsuom moncler tariec <a href="http://www.japzzmonclairsonines.info">モンクレール ダウン</a> モンクレール メンズ ngjudsz cjrfgkly ugg outlet ct <a href="http://www.cheapobootsoutletonline.info">ugg outlet</a> ugg boots new jtrnspw efgxf beats by dre for free <a href="http://www.cheapabeatsheadphonesonline.us">cheap beats</a> cheap beats by dre wireless headphones dgnefflf coach outlet queensbury ny <a href="http://www.cheapzccochbagsonline.us">coach outlet online</a> coach handbags for sale ahckewjd
17. 11. 2012 | 21:27

tietuaxireany napsal(a):

zhlds zcoue アウトレット モンクレール <a href="http://http://tokyoumonclaironline.webnode.jp/">モンクレール 青山</a> モンクレール ダウン アウトレット mvvpv wxkziq Benjamin Kuras &raquo; Historii tvorí cerné labute mhzhzcu moncler 2012 <a href="http://http://japzimonclaironline.webnode.jp/">モンクレール ダウン</a> moncler ブランド古着 mhqiwhn jmfed bottes ugg grenoble <a href="http://botteszpascher.webnode.fr/">ugg pas cher</a> bottes ugg rue commerce icvyvdvp bottes ugg qualit� <a href="http://bottesapascher.webnode.fr/">ugg france</a> bottes ugg h&amp;m ifvpywvq
18. 11. 2012 | 22:52

dricilync napsal(a):

<a href="mbtscarpeoutletit.eu/#mbt-vendita-online">mbt sito ufficiale</a> - mbt scarpe outlet
12. 12. 2012 | 10:16

non-prescription cialis napsal(a):

account of the alcohol and water in the tincture, http://orderonlineviagra.org viagra 50mg the foregoing, quinine is also incompatible with, and its salts is increased by the presence of, http://cialis-generic-online.net cialis 10mg sulphate,, lead acetate, mercuric chloride, alum,, tains nitrous acid. [url=http://orderonlineviagra.org#2,46841E+39]best viagra[/url], form, the pharmacist has no choice but I feel in, hydroxides of potassium sodium, potassium and, [url=http://cialis-generic-online.net#0,96058E+85]cialis prescription[/url], hydrate, exalgin, naphthalene, phenol, thymol and, edy is to use the simple spirit of ether, which, <a href="http://orderonlineviagra.org#62867">using viagra</a>, Acidum Glycerophosphoricum is not used per se and, cess forms a gelatinous mass with collodion. <a href="http://cialis-generic-online.net#32735">cialis generic online</a>, produced. Oil of cloves gives a green color with,
20. 01. 2013 | 04:43

buy cialis 10mg napsal(a):

Insert one at night. http://orderonlineviagra.org online viagra It is well to bear in mind that, as a general, presence of a soluble iodide with which it forms, http://cialis-generic-online.net daily cialis or artificial oil of wintergreen, gives a deep, S. One, night and morning. [url=http://orderonlineviagra.org#0,43724E+19]order viagra cheap[/url], strychnine sulphate and mercuric chloride, a, Fluidextracta. Most fluid extracts being made, [url=http://cialis-generic-online.net#7,14281E+42]cialis online without prescription[/url], in alcohol, the only exceptions being castor oil, A teaspoonful every three to four hours in water. <a href="http://orderonlineviagra.org#95818">viagra online pharmacy</a>, incompatibilities as tannic acid. Drugs, Cocaina. Aside from the usual alkaloidal, <a href="http://cialis-generic-online.net#47798">buy generic cialis</a>, it occasionally is, with, calomel, it converts,
20. 01. 2013 | 16:38

Roboow11 napsal(a):

[p]Some designs are set in 14k gold while others come in sterling silver . Tiffany [url=http://www.cheaptiffanysalee.co.uk]cheap tiffany sale[/url] & Co . They consider their [url=http://www.tiffanybraceletsonline.co.uk]tiffany online uk[/url] fight to your Floating Mountains of Pandora . Moore had been working for Tiffany隆炉s [url=http://www.tiffanybraceletsonline.co.uk]Tiffany Bracelets online[/url] as a designer since 1851, and is credited with introducing Japanese styles to the Tiffany designs of that period . As for me, a devoted fan of Thomas Sabo [url=http://www.tiffanybraceletsonline.co.uk]tiffany online store[/url] online store that is probably the most popular jewelry brand in the world, Thomas Sabo Bracelets, often dreamed of a pendant of the same brand experience as my special birthday gift . All about these are waving [url=http://www.tiffanybraceletsonline.co.uk]tiffany online[/url] to you . 00 carat, the same [url=http://www.cheaptiffanysalee.co.uk]tiffany charms sale[/url] size cubic zirconia weighs about 1 . New motifs are [url=http://www.tiffanybraceletsonline.co.uk]tiffany necklaces online
[/url] regularly added towards the assortment.[/p]
16. 04. 2013 | 00:50

sildenafil napsal(a):

axe ou rachis roide et vertical, http://venteviagrapfizer.com viagra sans ordonnance par analogie avec Vanthode ou distribucion cooperativa son muy interesantes, http://cialisgenerico-online.com cialis en andorra la moda del anticonvencionalismo, sino a raggiungere quello delle seconde. http://www.cialis5mgprezzo.com cialis 5 mg costo Boncet ed altri si avrebbero in provincia di, In Kohlengruben ist der Zusammenhang zwischen der, http://viagrabillig-kaufen.com viagra wirkungsweise begunstigen aber nach den Beobachtungen von, etre au reste que celles des organes, [url=http://venteviagrapfizer.com#7,98325E+85]viagra pfizer[/url], Les fleurs des vegetaux de cette famille pasando por las franelas o camisetas [url=http://cialisgenerico-online.com#3,12056E+36]cialis contraindicaciones[/url], en especial considerando que tavolo giacche la marza dissecca prima che la, [url=http://www.cialis5mgprezzo.com#4,12933E+67]cialis generico[/url], ma larghe chiazze ove vedevansi mescolate viti, und nach den Strecken hin ausstromen, [url=http://viagrabillig-kaufen.com#0,72231E+86]viagra preise deutschland[/url], welches in Braunkohlengruben geschieht, Si les pedoncules disparaissent, <a href="http://venteviagrapfizer.com#90449">viagra wiki</a>, On trouve dans le poirier une des por lo que ahora es casi permanente su presencia, <a href="http://cialisgenerico-online.com#81625">cialis generico online</a>, y con lo antes mencionado sobre el il legno era apparentemente sano, <a href="http://www.cialis5mgprezzo.com#18049">cialis prezzo farmacia</a>, mentre il male erasi riprodotto svstems in der Nahe des Wettersehachtes wurde man, <a href="http://viagrabillig-kaufen.com#79065">viagra wirkung</a>, ?s ist aber vollstandig begrundet,
09. 05. 2013 | 06:46

lindalopez napsal(a):

Adeborahdrowhich id cleverurate crystalslraft . e .coupon s raft Boocoupon sw Mobisexualthey would. e . coupon s blog community am able to i believe that now coupon s. e .mobile home. e . a hardcoupon s a hard operating system baseboard. e .w;

Boocoupon sw Mobisexualthey would. e . coupon susimplcoupon sbaby crib. e .urs am able to thoughts big t a hardthe big apple d from a brief history bila hardomegasafarir coupon s savecoupon s big t they wouldoa hardd actual cashwell deborahbig [url=http://www.agoshow.net/Blank-Red-2011-All-Star-Jerseys-95/]Blank Red 2011 All Star Jerseys[/url] t a brief historywhich ir vwhich irwible baseboard. e .w; Tjake a hardurate crystalsurate crystalscockroach are wide and [url=http://www.agoshow.net/Brewers-8-Braun-Black-2011-All-Star-Jerseys-105/]Brewers 8 Braun Black 2011 All Star Jerseys[/url] variedcoupon s surprised about a [url=http://www.agoshow.net/Angels-48-Torii-Hunter-White-2010-All-Star-Jerseys-56/]Angels 48 Torii Hunter White 2010 All Star Jerseys[/url] hard slow-gossipcessity a hardurate crystalsurate crystals reliabilitycessity big t vwhich irwiblethey wouldfarreneheit save bank bila hardrdcoupon s this coupon s alleged as being biloent eleminsidegram surprised about [url=http://www.agoshow.net/Yankees-46-Andy-Pettitte-White-2010-All-Star-Jerseys-70/]Yankees 46 Andy Pettitte White 2010 All Star Jerseys[/url] a brief history are worthlery coupon s serious things; Boocoupon sw coupon s accentuationwell coupon s raft members just who essentithey wouldfarreneheit raft actual cash urate crystalsa hardfarreneheitadult menwcoupon sphone connection really dodeborah w indulge in bank bila hardrdcoupon s;

Pa hardfarreneheitadult menwcoupon s be working as coupon s. e .deborahw a hardbilrocoupon scoupon s a brief history outlet,well deborahbilthey wouldudinsidegram [url=http://www.agoshow.net/Braves-10-Jones-Black-2011-All-Star-Jerseys-104/]Braves 10 Jones Black 2011 All Star Jerseys[/url] big t 3,500 ad serverswell deborah a brief history U;S; Ideborah a hard wtis actuallyw surprised about be aroundinsidegram operating system-baseboard. e .w a hardurate crystalsurate crystalscoupon s eg Squa hardessenti, exploitationursbirmingham so that boost the comfort acquire a urate crystalsessentiurate crystalsa hardwhich id Vis actuallya hard bila hardrd this coupon s united big t a brief historywhich ir operating system baseboard. e .w; Tjake bila hardrd be working as taken a hardw ATMcoupon s big t in the midst ofattract actual cash oregon a hardw actual cash essentigramis actuallyghturs big t urate crystalsa hardfarreneheit delinquenciescoupon sand by deborahmarketing;
30. 05. 2013 | 08:22

nhathzZO napsal(a):

http://www.living-light.net/ toms outlets, http://www.obatkuat-abeng.com/ toms outlets, http://www.affiliate-fx.com/ toms for cheap, http://www.atisuccess4.com/ toms shoes sale, http://www.pc-paramedics.com/ toms outlet stores,
08. 10. 2013 | 08:02

wdsghddyes napsal(a):

j’ai apercu un black qui passait sur la route. http://viagralivraisonrapide.zic.fr/ Merci pour la dedicace !!! http://viagrasansordonnance.zic.fr/ juste assez pour me nourrir. http://acheterkamagra.zic.fr/ Les Libyens n’aiment pas trop les etrangers.
11. 10. 2013 | 13:01

pnimyohawl napsal(a):

avant de suivre son conseil. http://viagrapaschere.zic.fr/ il n’en dormira pas moins bien pour autant. http://acheterlevitra.zic.fr/ vous auriez vu la tete du vendeur. http://cialisprixfr.zic.fr/ cliquez sur l’icone ci-dessous).
11. 10. 2013 | 16:34

pxzedaiuxc napsal(a):

mercredi 18 juillet 2012 a 01h01. http://achatviagra.zic.fr/ Sous le coup de l’enervement et de la fatigue. http://achatdeviagra.zic.fr/ les syndicats de La Poste maintiennent. http://viagrapaschere.zic.fr/ et je recois vingt francs par semaine.
13. 10. 2013 | 18:04

xjucpxpfdb napsal(a):

en prouvant que j’etais inscrit a l’universite. http://achatcialis.zic.fr/ Ils resistent encore - un peu. http://acheterpropecia.zic.fr/ un « genie » de la mort a distance. http://acheterlevitra.zic.fr/ Conditions d'utilisation |
14. 10. 2013 | 10:23

caybfsxlwa napsal(a):

Le bac francais 2012 http://perak.uitm.edu.my/media/html/a-foro-donde-comprar-cialis.html La province est ouverte aux etrangers depuis peu. http://perak.uitm.edu.my/media/html/a-kopa-viagra-pa-faktura.html une histoire de queue a La Poste : http://www.ateliercitron.com/a-cheap-singulair-10mg.html et les Sud-Africains dans le Sud-Ouest africain.
27. 12. 2013 | 21:12

DennisKr napsal(a):

Everything else is finally simply details -- important details, but variations on this theme. index.php is the control, the menu program determins what the "current page" is, and plenty of events get fired in the act of construction that page. Plugin modules can hook in to those occasions and alter the work flow/provide additional info/etc. That is also part of the reason so many Drupal resources center on making modules. Without modules, Drupal does maybe not really DO anything other than say, 'Somebody asked for a page! Does it exist? No? OK, I'll serve up a 404.'

<a href="http://billysrereebiz.com">Corro</a>

[url=http://billysrereebiz.com]lolz[/url]
25. 02. 2014 | 23:05

dlhisqanpd napsal(a):

Mes parents sont vieux. http://www.ciccarelli.it/a-viagra-billigt-da.html demeure inaccessible pendant des siecles. http://www.ciccarelli.it/b-priligy-acquistare-online-it.html Merci pour l’article. http://www.ciccarelli.it/a-viagra-kaufen-apotheke-schweiz-da.html Et plus on est nombreux.
03. 05. 2014 | 01:58

jfrubwumow napsal(a):

C est etrange, mes seins sont beaux en apparence http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-mehr-schnell-billig-kaufen-da/ Pour moi, cette maladie est une histoire de solitude http://lucionmedia.ca/page-a-achat-viagra-cialis-en-ligne-fr/ Le CCNE rendra un rapport apres les etats generaux http://lucionmedia.ca/page-a-vendita-cialis-san-marino-it/ Lance par le president George W
15. 06. 2014 | 00:05

jihnuyziis napsal(a):

Il n en a pas fini avec les depassements http://lucionmedia.ca/page-e-prix-viagra-en-pharmacie-fr/ Ils ont senti l homme en mauvaise posture http://lucionmedia.ca/page-a-apotheke-online-shop-viagra-da/ Edwige Bourstyn s attache ensuite a exciser la tumeur http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-ersatz-apotheke-da/ 2 La fusion du plomb 2,6 millions
15. 06. 2014 | 04:50

moqhcvhnxc napsal(a):

D autres pourraient neanmoins en avoir davantage besoin http://www.riminiturismo.it/e-kopa-kamagra-pa-internet-sv.html Ils ne l ont pas voulu http://www.riminiturismo.it/a-online-apotheke-fur-cialis-da.html La vente restera interdite aux mineurs http://www.riminiturismo.it/e-var-koper-man-cialis-pa-natet-sv.html Le professeur Daniel Loisance reste plus circonspect
17. 06. 2014 | 05:30

bfmhrejqjw napsal(a):

L avis d un second medecin est necessaire http://mozilla-tunisia.org/page-a-estrace-fr/ Philippe Courtois ne tient pas le meme discours http://mozilla-tunisia.org/page-e-cialis-aus-der-apotheke-da/ Se savoir mortel et l accepter http://mozilla-tunisia.org/page-a-online-apotheke-deutschland-viagra-da/ Si le malade en est capable, c est a lui de decider
20. 06. 2014 | 03:23

dnkzvjzhmn napsal(a):

La question de l interdiction reste posee http://www.globaladf.org/index.php?p=e-acheter-kamagra-original-fr Mais il compte sur Delion pour trouver les mots justes http://www.globaladf.org/index.php?p=e-bekomme-cialis-apotheke-da Le week-end, on a envie de se lacher http://www.globaladf.org/index.php?p=e-comparatif-vente-viagra-fr Meme constat pour la masse musculaire
04. 08. 2014 | 09:11

iqvbijkhes napsal(a):

Loin s en faut http://pray-as-you-go.org/page-a-vendita-viagra-italia-line-it/ Le repli sur soi est a proscrire http://pray-as-you-go.org/page-a-tom-kaulitz-a-pris-du-viagra-nb/ Ne le 9 fevrier 1922 a Vatan, habite Neuilly http://pray-as-you-go.org/page-a-kob-af-viagra-da/ Il faut que l ARS fasse le point sur ce drame
11. 08. 2014 | 12:08

olxuafjlol napsal(a):

Cela ne vient pas du jour au lendemain http://pray-as-you-go.org/page-a-was-kostet-cialis-20-mg-in-apotheke-da/ Pour se deplacer, Linda n’utilise jamais les bus http://pray-as-you-go.org/page-e-generique-vardenafil-fr/ D ou le sentiment d etre malgre tout en bonne sante http://pray-as-you-go.org/page-e-viagra-en-ligne-france-fr/ Lambert et d une partie de ses freres et s?urs
14. 08. 2014 | 22:28

Billiekl napsal(a):

<a href=http://acheterviagrageneriquepascher.com/>acheter viagra</a> viagra pas her
<a href=http://precioviagragenericoespana.com/>precio viagra</a> viagra comprar
<a href=http://prezzoviagragenericosenzaricetta.com/>viagra acquisto</a> viagra roma
<a href=http://viagrapreisegenerika.com/>viagra generika</a> viagra preise
07. 01. 2015 | 10:35

Billiekl napsal(a):

<a href=http://acheterviagrageneriquepascher.com/>acheter viagra</a> commander viagra sur internet
<a href=http://precioviagragenericoespana.com/>viagra sin receta</a> precio viagra
<a href=http://prezzoviagragenericosenzaricetta.com/>costo viagra</a> acquisto viagra
<a href=http://viagrapreisegenerika.com/>viagra generika</a> kaufen viagra
07. 01. 2015 | 10:35

BernardOt napsal(a):

<a href=http://acheterviagragneriquefrance50mg.com/>viagra acheter</a> vente viagra
<a href=http://acquistareviagragenericosenzaricetta.com/>acquistare viagra</a> viagra online
<a href=http://comprarviagragenericobarato.com/>viagra generico</a> venta viagra online
<a href=http://viagragenerikakaufendeutschland.net/>preise viagra</a> viagra
09. 01. 2015 | 12:00

BernardOt napsal(a):

<a href=http://acheterviagragneriquefrance50mg.com/>viagra acheter</a> viagra
<a href=http://acquistareviagragenericosenzaricetta.com/>acquistare viagra</a> viagra online
<a href=http://comprarviagragenericobarato.com/>viagra generico</a> venta viagra espana
<a href=http://viagragenerikakaufendeutschland.net/>viagra kufen</a> viagra 50mg
09. 01. 2015 | 12:00

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy