Sociální demokracie 2014

05. 11. 2010 | 16:08
Přečteno 8854 krát
…na konci jara 2014 vítězí ve volbách do Poslanecké sněmovny ČSSD. Pozice sociální demokracie je natolik silná, že bez její účasti není možné sestavit žádnou variantu vládní koalice. Prezident proto druhý den po volbách pověřuje sestavením nové české vlády lídra ČSSD. Vzhledem k tomu, že sociální demokracie udržela o dva roky dříve svou převahu v Senátu i v krajských zastupitelstvech, začíná se v létě 2014 všeobecně mluvit o velké dekádě sociální demokracie…

Tak tohle nemusí být jen představa. Můžeme ji změnit v realitu. Pokud o to budeme skutečně usilovat. A pokud najdeme odvahu se také změnit sami. Když jsem před komunálními a senátními volbami veřejně přišel s cílem získat 12 nových senátorů pro ČSSD, řada lidí pochybovala o tom, že je dobré mít takto určitou a vysokou ambici. Ale měli jsme ji, pracovali všichni cílevědomě na dobrém výsledku a uspěli jsme. Podobně to může být s příštími krajskými i celostátními volbami. Záleží jen na nás, sociálních demokratkách a demokratech.

Konec spekulací, potvrdili jsme důrazně svoji pozici

ČSSD v říjnu letošního roku poprvé v historii zvítězila v komunálních volbách a stejně tak poprvé získala nadpoloviční většinu v Senátu. Skončily tak spekulace, které rozvířil náš rozpačitý výsledek v květnových volbách do Poslanecké sněmovny. O tom, jestli ještě někdo vůbec potřebuje ČSSD, zda nás jednou jako „stranické dinosaury“ nenahradí nějaké Věci veřejné, zda se nerozpadneme v hádkách po odchodu bývalého předsedy. Nerozpadli jsme se, naopak jsme významně posílili. Dobudovali jsme (konečně!) silné patro komunálních politiků, starostů a primátorů, které nám léta chybělo. Tito lidé nám přitom mohou výrazně pomoci už za dva roky na kandidátkách do krajských voleb. Většina v Senátu pojistila pozici ČSSD jako hlavní opoziční strany, dostatečně viditelné a schopné formulovat na půdě horní komory vlastní alternativy vůči vládní politice. Je důležité si uvědomit, že jsme se porážkou ODS v komunálních i senátních volbách stali nejsilnější politickou stranou v České republice. Toto vědomí nám může poskytnout dostatek klidu a pohody k vážné diskusi o budoucnosti ČSSD na okresních a krajských konferencích. Jsme nejsilnější politická strana a záleží jen na nás, jak naložíme s naší vlastní budoucností, jak pozitivně ovlivníme jako sociální demokraté budoucnost celé společnosti.

Jak můžeme zesílit

Komunální volby jsme vyhráli díky tomu, že se rozštěpila pravice a na úkor ODS posílila TOP 09 a také nejrůznější nezávislá uskupení. Vrátila se nám ale také část voličů, kteří nás v květnu 2010 nevolili. To však nestačí na opakování úspěchu v příštích letech. ČSSD musí zesílit o nové příznivce a sympatizanty. Vidím k tomu dvě základní cesty. Především musíme být přirozeným magnetem pro všechny občany, nespokojené s obsahem i stylem politiky Nečasovy pravicové vlády. Jako hlavní a viditelná opoziční strana proto máme dobré předpoklady. Musíme vhodně a účinně využívat všechny nástroje, které jako opozice máme k demokratické kontrole a kritice vlády. Klíčovou roli zde sehraje stínová vláda, naše kluby ve Sněmovně a v Senátu, krajské reprezentace i naši primátoři. Druhou cestou, po které se musíme vydat, je oslovení nových skupin občanů, kteří dosud z různých důvodů ČSSD nevolili, ačkoliv jsou jejich názory na celou řadu problémů ve skutečnosti blízké sociálně demokratickým hodnotám. Vedle svého tradičního voličského jádra musíme získat mnohem širší společenský přesah. Směrem k dosažení stabilní většinové podpory.

Kam míří Nečasova vláda

V naší zemi máme vládu s velmi pravicovým programem. Jejím cílem je otevřít prostor další privatizaci veřejného prostoru a veřejných služeb. Zejména tím, že veřejné služby nejprve rozpočtově vyhladoví, posléze zpoplatní a nakonec nabídne k privatizaci. Pod záminkou rozpočtové stabilizace provádí vláda změny, které oslabí soudržnost společnosti a prohloubí sociální rozdíly. Nebezpečná je řada škrtů v sociální oblasti, ale také v podpoře vzdělání. Rozpočtová politika vlády je jednostranně zaměřena na plošné škrty a ignoruje potřebu modernizace země, udržitelného růstu a zlepšování kvality života občanů. V daňové politice pokračuje Nečasova vláda v přesouvání daňové zátěže z těch nejbohatších a také z podniků na střední vrstvy. Hrozí nebezpečí toho, že vláda nastartuje řadu zásadních změn v důchodové oblasti a ve zdravotnictví, které bude obtížné později korigovat. I tady jde ve skutečnosti o privatizace doposud veřejně spravovaných zdrojů ve prospěch finančních skupin, podnikajících ve zdravotnictví a v oblasti důchodového spoření. Vláda ignoruje sociální dialog a prosazuje změny v pracovním právu, které výrazně zhorší postavení zaměstnanců. Prosazuje neoliberální politiku, která má za cíl demontovat sociální stát. Využívá k tomu „řeckou rozpočtovou paniku“, která často iracionálně ovlivňuje veřejné mínění v celé Evropě. Česká republika proto rozhodně není jedinou zemí, kde musí sociální demokraté čelit podobnému nebezpečí. Paradoxem aktuální hospodářské krize je fakt, že lidé nehledají řešení rozpočtových či hospodářských problémů u sociálních demokratů, ale obrací se k pravici, k novým jednoúčelovým politickým formacím či populistickým a xenofobiím hnutím. Z mapy Evropy mizí v posledních letech jedna sociálně demokratická vláda za druhou. V posledních celoněmeckých volbách obdržela například SPD jen 23% hlasů (jak vidíte, velmi blízký výsledek našim 22% z jara 2010).

Pokud máme jako ČSSD vytvořit věrohodnou alternativu vládě Petra Nečase, musíme naši politiku formulovat v širším kontextu. Řadě domácích sociálních a ekonomických rizik, spojených s globalizací, lze čelit jen na úrovni společné evropské politiky. Je důležité si uvědomit, že finanční krize zatím bohužel nevedla ke zlepšení či lepší regulaci globálního kapitalismu a ratingové agentury mají po krizi ještě větší vliv na stabilitu jednotlivých národních států, včetně České republiky, než tomu bylo dříve. A podobné krize se mohou opakovat.

Programová opozice

Vůči koaliční vládě musí ČSSD vystupovat jako důsledná programová opozice. To znamená ostrou a srozumitelnou kritiku všude tam, kde vláda dělá chyby, rozděluje společnost, zvyšuje míru nespravedlnosti a poškozuje veřejný sektor a životní úroveň středních vrstev a nízko příjmových skupin. Naše kritika musí být razantní, ale přitom věcná a slušná. Osobní útoky na naše protivníky často jen odvádí pozornost od podstaty věci. Jedním z důvodů, proč nás lidé v minulosti přestali volit, byl nepřehledný a nekonečný boj mezi opozicí a vládou, z něhož se vytratil obsah a zůstala jen křiklavá forma, připomínající tu kabaret, tu permanentní studenou občanskou válku.

Vedle kritiky a současně s ní bude ČSSD nabízet vlastní alternativy. Je důležité nabídnout realistický a pozitivní program, zaměřený na budoucnost naší země. Současná vláda nemá žádnou ucelenou vizi, není schopna přesvědčit o tom, že její škrty či reformy jsou zárukou budoucího zlepšení naší celkové situace. Jak zajistit konkurenceschopnost země a pracovní místa? Jak zlepšit vzdělání, omezit korupci, zajistit slušné důchody a kvalitní zdravotní péči? Jak vyrovnat veřejné rozpočty? Na to vše musí dát ČSSD svým potenciálním voličům jasnou odpověď. Podloženou i podporou expertů a také zkušenostmi z vyspělých evropských zemí, zejména těch, které uplatňují skandinávský sociální model.

Velký pozor si však musí dát ČSSD všude tam, kde se vláda chystá prosadit nevratné změny. Tedy takové úpravy v sociálních systémech, které by již nebylo možné po příštích volbách napravit. Tady máme povinnost čelit vládním snahám všemi legálními demokratickými prostředky, včetně obstrukcí a podpory veřejných protestů. Nelze připustit privatizaci penzijního systému, rozklad pracovního zákonodárství nebo třeba rozdělení zdravotní péče na tu pro bohaté a chudinskou péči pro všechny ostatní. Obrana všech podstatných náležitostí sociálního státu je současně obranou demokratického uspořádání naší společnosti.

Nové voličské skupiny

Pokud má sociální demokracie získat větší společenský vliv, musí být schopna v nejbližším období oslovit i nové voličské skupiny. Zejména střední vrstvy a nejmladší generaci.

Oslabování sociálního státu vytváří silný (negativně pociťovaný) tlak, který střední vrstvy diferencuje a ohrožuje. Pravicová daňová a sociální politika vede k tomu, že se ze středně příjmových skupin stal hlavní sponzor sociálního státu, současně se však omezují či zpoplatňují veškeré benefity, které mohly střední vrstvy prostřednictvím veřejného sektoru čerpat. To ohrožuje sociální pozici celé řady příslušníků klasických středních vrstev, vyvolává obavu, nejistotu a může vést k radikalizaci politických postojů. Klasickým příkladem jsou plošné škrty v platech zaměstnanců veřejného sektoru v kombinaci s neuváženou tarifní reformou. ČSSD je přirozeným programovým reprezentantem zájmů středních vrstev, nemá však doposud jejich většinovou podporu. To je nutno změnit. Získat významnou část středních vrstev, včetně sociálně cítících podnikatelů, pro myšlenku udržení moderního a efektivního sociálního státu, je klíčovým úkolem sociální demokracie.

Podobně důležité je také reagovat na prudké oslabení podpory ČSSD mezi nejmladší generací, k němuž došlo v letech 2006-2010. Nejde jen o schopnost komunikovat s mladými lidmi prostřednictvím všech nejnovějších technologií, záleží především na celkovém dojmu, jakým bude ČSSD na mladou generaci působit a obsahu našeho programu. Klíčovou hodnotou tady může být rovnost šancí při hledání individuálního úspěchu a životního uplatnění. Sociálně prostupná společnost. Důraz na svobodu, ochranu lidských práv, péči o životní prostředí. Nesmíme působit jen jako usedlí konzervativní obhájci dosaženého stavu, ale jako aktivní síla, snažící se o progresivní změny, zlepšení společnosti. A také bychom měli mít na viditelných místech sociální demokracie dostatek mladých lidí i žen.

Radikálové a umírnění

Pokud má být moderní sociální demokracie úspěšná a vyhrávat volby, musí být schopna udržet si podporu jak svých tradičních sympatizantů (zaměstnanců, seniorů, odborářů), tak současně i významné části těch, kdo sami sebe řadí do střední třídy (vysokoškoláků, živnostníků, lékařů, pracovníků veřejného sektoru). Jde tedy o to, soustředit se jak na klasické levicové voliče, tak na levicové liberály a střed. Jednou z podmínek úspěchu je v této souvislosti dostatek osobností, které jsou schopny komunikovat s takto rozdílnými skupinami našich voličů. ČSSD potřebuje jak radikální rétoriku tam, kde je naší povinností tvrdě kritizovat vládní selhání, tak uměřený a kvalifikovaný přístup pokaždé, když představujeme realistickou alternativu vládní politiky.

Spojenci

Otevřená a komunikující levostředová sociální demokracie může vystoupit ze současné izolace a úspěšněji nacházet spojence. Jak v boji proti nespravedlivé politice Nečasovy vlády, tak při formulaci pozitivní společenské vize. Je proto důležité udržet současné porozumění s odbory, být v kontaktu se sociálně kriticky smýšlejícími občanskými iniciativami jako je ProAlt, dokázat komunikovat s aktivními částmi občanské společnosti. Nemyslím si, že strategické či dlouhodobé spojence najdeme mezi současnými vládními stranami, pozorně bychom však měli sledovat vývoj u mimoparlamentních Zelených a v KDU-ČSL, která po vzniku TOP prohloubila svůj spíše křesťansko-sociální charakter.

Nový obsah reforem

Pravice je stále schopna oslovovat významnou část aktivní populace reformní rétorikou, budící zdání dynamiky a změny. Sociální demokracie oproti tomu působí často jen obranářsky a konzervativně. Přitom máme silnou tradici progresivní reformistické strany. Pravici se podařilo do značné míry privatizovat pojem „reformy“. Významná část voličů ČSSD pak na jakoukoliv zmínku o reformách reaguje negativně, čemuž se rozhodně nelze divit, zejména po zkušenostech s Topolánkovou a Nečasovou vládou. Přitom mohou být reformy (změny) užitečné nebo škodlivé, sociálně únosné či zcela nespravedlivé, promyšlené nebo chybné. Pokud máme získat větší podporu aktivní části společnosti, musíme najít cestu k užitečným, sociálně únosným a promyšleným reformám. Sociálně demokratickým reformám orientovaným na rozvoj společnosti, posílení konkurenceschopnosti a udržitelný růst životní úrovně.

Spravedlivá sociální politika

Současná vláda dělá vše proto, aby pojem sociální politiky zcela zdiskreditovala, zejména v očích středních vrstev. Klasickým příkladem je Nečasova politika, založená na škrtání sociálních transferů (přídavků, porodného, rodičovské) pro středně příjmové pracující rodiny. ČSSD dostala nálepku strany sociálních dávek. Tato nálepka je vůči sociální demokracii nespravedlivá, ale drží. Vytváří bariéru mezi námi a novými voličskými skupinami. Jsem přesvědčen, že v centru naší pozornosti musí být pracující rodina s dětmi, lidé, kteří si hledají práci, senioři a také ti, jejichž život předurčilo či změnilo zdravotní postižení. Klíčová je prevence všech forem sociálního vyloučení a aktivní zásah všude tam, kde by sociální bariéry mohly ohrozit princip rovných šancí na důstojný život a hledání úspěchu. V rozvoji společnosti není možné upřednostňovat jednostranně jen ekonomická kriteria a parametry. A také platí, že sociální spravedlnost je především trvalá etická hodnota.

Proti korupci

ČSSD se velmi nevyplatilo podceňovat ve svém politickém programu i vládní praxi boj s korupcí. To, že to vždy nebyla naše priorita, vytvořilo koneckonců prostor pro nové konkurenční politické subjekty. Korupce je rakovina, která dnes rozežírá českou společnost a rozkrádá veřejné zdroje. Existence korupčních rizik či praktik může být velmi snadno zneužita k diskreditaci samotné existence veřejného sektoru (jakoby v soukromé sféře korupce nebyla!). I proto je důležité boji s korupcí věnovat silnou pozornost, včetně transparentního financování politických stran, přísných zákonů o střetu zájmů, zrušení anonymních akcií a především prosazení institutu majetkových přiznání. A především, sociálně demokratičtí politici musí jít příkladem, pokud jde o politickou kulturu a transparentní hospodaření obcí, krajů i státu.

Ano, zezelenat

Jestliže bylo úspěšným heslem pražské sociální demokracie v letošních komunálních volbách – více zeleně a méně betonu, tak to v symbolické podobě platí pro celou ČSSD. V současném parlamentu není zastoupena žádná strana Zelených a sociální demokracie se tak může stát přirozeným mluvčím těch, kdo kladou ve svém životě a názorech důraz na ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj společnosti. To vyžaduje aktivní kontakt a spolupráci s občanskými sdruženími a iniciativami, zaměřenými právě na udržitelný rozvoj. A vážnou vnitřní debatu o tom, v jakých situacích lze ještě oprávněně upřednostnit růst a zaměstnanost před ochranou krajiny a zdravého životního prostředí pro naše děti.

Hospodářská a rozpočtová kompetence

Jestliže Nečasova vláda vsadila vše na kartu snižování deficitu a plošných rozpočtových škrtů, musí ČSSD v protikladu k tomu zdůrazňovat potřebu vyvážené hospodářské politiky, orientované nejen na zdravé veřejné finance, ale také na zaměstnanost a růst. Naše země je šestá nejméně zadlužená země v EU. Pokud se nám podaří efektivněji nastavit příjmy a výdaje, máme prostor pro investice do vzdělání, vědy a výzkumu a také veřejné infrastruktury, které mohou vytvořit podmínky pro to, aby naše země mohla v budoucnosti prosperovat a najít si své místo v globální ekonomice. ČSSD by se měla jednoznačně přihlásit k vyrovnaným veřejným rozpočtům. Abychom mohli zastavit zadlužování bez necitlivých a chybných škrtů, bude nutno postupně zvýšit složenou daňovou kvótu v průměru o 4 procentní body. Konečně, v hospodářské krizi nejlépe rozpočtově obstály země s vyšší mírou zdanění, než je evropský průměr. Naopak, do hluboké rozpočtové krize se dostaly zejména ty státy, v nichž pravicové vlády snižovaly firemní a jiné přímé daně. Za klíčový úkol považuji posílení našeho ekonomického expertního zázemí, tak, abychom mohli v krátké době představit vlastní ucelenou hospodářskou strategii.

Efektivní a přátelská strana

Pokud má sociální demokracie obstát, musí se změnit i její vnitřní podoba a atmosféra. Chceme li přesvědčit občany o své kompetenci v oblasti hospodaření státu, musíme se nejprve zbavit dluhů z května 2010 a vyrovnat provozní hospodaření samotné ČSSD. Naše volební kampaně už nikdy nesmí být nepřiměřené reálným ekonomickým možnostem. Místo kobercových náletů billboardů bude nutno klást větší důraz na obsah našeho poselství, efektivitu komunikace se sympatizanty a členy. Na naše voliče bychom se neměli obracet jen před volbami. K trvalému kontaktu s našimi aktivními příznivci nepochybně pomůže další rozvoj nového projektu Moje soc. dem, určeného pro registraci našich sympatizantů. Pokud jde o vnitřní život ČSSD, v mnohém může pomoci změna stanov. Zejména pokud jde o razantní prevenci účelového získávání a hromadného nabírání nových členů. Pokládám za vhodné upravit delegační princip na konference a sjezdy tak, aby zohledňoval vedle počtu členů také volební výsledky. Je také nutno využít všechny možnosti pro posílení vazeb mezi členy a vedením sociální demokracie, včetně možnosti vyjadřovat se přímo prostřednictvím internetového hlasovaní k důležitým otázkám politiky ČSSD. Jsme jedna značka, jedno společenství, bude velmi důležité lépe propojit komunální, krajské i celostátní patro sociálně demokratické politiky. Proto, abychom zvládli dobře práci na našem novém programu, bude nutno posílit expertní a intelektuální zázemí sociální demokracie. K tomu bude sloužit Masarykova demokratická akademie, pokud se nám ji podaří transformovat na moderní vzdělávací instituci (vysokou školu), podobně jako má ODS CEVRO či prezident republiky CEP.

Je zkrátka celá řada oblastí, v nichž můžeme pomoci proměnit naši sociální demokracii v efektivní, přátelskou a úspěšnou politickou stranu. Věřím, že o těchto našich šancích a možnostech budeme debatovat na okresních a krajských konferencích. A pak naše společné plány dotáhneme dokonce. Až k úspěchu v krajských a senátních volbách 2012 a v parlamentních volbách v roce 2014.

(psáno jako podklad pro debatu o budoucím směřování České strany sociálně demokratické)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Mastodont napsal(a):

Rolničky! Cililink ...

Nedokážou ukočírovat ani vlastní kasu a myslí si, že jsou ti správní pro tu státní.
05. 11. 2010 | 16:21

Béda napsal(a):

Autor,

to je projev na sjezd ČSSD?
Proč nenapíšete raději, koho jste odstavili kvůli korupci a cizopasení ze stranické případně veřejné funkce?
05. 11. 2010 | 16:23

Béda napsal(a):

Obávám se, že pokud neobměníte to zhýčkané panoptikum ve svém čele, zdecimovaná občanská obec nakonec půjde a hodí svůj hlas protestně vašim levicovým oponentům.

PS: nespoléhejte na to, že ožebračování automaticky přivede voliče d vašeho tábora. Mohli byste dopadnout jako Jirka s jeho průzkumy volebních preferencí.
05. 11. 2010 | 16:28

vlk napsal(a):

Už to v podstatě všechno řekl Beďa.
Pokud zcela prokazatelně začnete tam, kd e máte moc mít výsledky v boji s korupcí, nepotřebujete už vůbec nic jiného.
Pak nepomůže Nečas Kalouskům ani zdejší pravicová žumpalistický mašina na dojmy.
Kardinální téma je prostě korupce. Vše ostatní je podružné.
A začít čistit Augiášův chlív můžete hned zítra. Ve statutárních městecha na krajích.
Ovšem při uzavíraných koalicích typu Praha , Plzeň a další podobné je to jen v oblasti teorií a proklamací.
05. 11. 2010 | 16:32

Drzá zrzka napsal(a):

Kam jste mířili vy a Vaše vláda?
05. 11. 2010 | 16:36

Pavel napsal(a):

pěkná utopie, ale kde na to seženete lidi?
05. 11. 2010 | 16:37

Béda napsal(a):

Otázka:
Co provedete s toskánským fotovoltaikem (jestli se nepletu byl jedním z navrhovatelů zákona o FV)Urbanem? Zdá se vám fotovoltaika pro sociální?
05. 11. 2010 | 16:40

SuP napsal(a):

Hoďte na něj síť!
05. 11. 2010 | 16:43

JF napsal(a):

Béda, vlk - souhlas

pane Sobotko nemáte pocit, že projevů (a dlouhých) již bylo dost?

Jste v parlamentu, jste v krajských radách, jste v obcích - tak čistě občansky ukažte co umíte. (nemyslím tím jen tvorbu kaolic s čímkoli a s kýmkoliv ;-)

Stačí nějaká drobnost.
05. 11. 2010 | 16:44

Tupelo napsal(a):

Pane Sobotko, souhlas jak s vlkem tak s bedou, nejvetsi problem je korupce. Zacnete proti ni u sebe co nejaktivneji vystupovat, tak jako treba s tou zastupitelkou v Brne. A jeste poznamku ohledne zelenych, urcite by mela existovat zelena platforma v SD, ale zaroven bych ponechal hodne mista v teto otazce skutecne strane zelenych, s niz bych se ale snazil co nejvice kooperovat (mozna prave zelena platforma). Podobne jako s KDUCSL (ta nyni ocistena od lidi jako Kalousek, Parkanova,...) ktera muze byt opet ve hre a pokud si vybere svou parketu na bazi krestanskych idealu, je vasim prirozenm spojencem v socialni politice (opet, kontaktnim mistem muze byt nejaka krestanska platforma uvnitr SD). Neni moc efektivni vytvaret monoblok (na ten media spolehliveji zautoci), ale lepsi bude pokryt cele volicske spektrum, nespokojene se smerem kterym se ubira CR, nekolika subjekty.
05. 11. 2010 | 16:44

Tenco napsal(a):

"především, sociálně demokratičtí politici musí jít příkladem, pokud jde o politickou kulturu a transparentní hospodaření obcí, krajů i státu."

Stačilo toto. Ale to byste museli Herr Sobotka provést řádné, řádné čistky.

Ne "žádné" !

Řádné jsem napsal. Nepřekrucujte !

Jenže jak tohle provést v rámci socodesáckých spolků - babo raď.
Zkuste Delfy. Nebo něco podobného.
05. 11. 2010 | 16:49

Rumcajs napsal(a):

Sobotko nestraš !

Já bych ten začátek blogu vydefinoval jako šíření poplašné zprávy !
05. 11. 2010 | 16:54

mud.. napsal(a):

Já myslel, že vše vychází z Parobkova mozku.Ó bože, ono všechno vychází ze Sobotkovo mozku! To v ČSSD nejsou nové mladé demokratické tváře. Jak to, že správce webu dovolí publikování příšerného stranického dogmatu? Stejkale, odejdi nebo přiveď nezávislé blogaře !!!
05. 11. 2010 | 16:55

modrý edvard napsal(a):

Pane Sobotka,
nikdy jsem ČSSD nevolil, ale jestli uděláte něco s korupcí, tak Vás v roce 14 volit budu. Hodně štěstí.
PS: Ale obávám se, že s Vaším domem z náhrad to asi nepůjde.
05. 11. 2010 | 17:01

Jeff napsal(a):

Ke korupci: Rozhodně jako příklad může sloužit úžasný volební výsledek v Liberci. Zdejší superbanda z ODS byla na hlavu poražena, nová koalice vč soc.dem má jedinečnou příležitost korupci nejen zlikvidovat, ale zpětně došetřit a hlavně zveřejnit.
05. 11. 2010 | 17:02

Rumcajs napsal(a):

Je to pravda poněkut tristní,když tento mustr pokrytectví, nenažranosti a sobeckosti se halí do sociální svatozáře.

To už snad i pekelník může dělat Pána Boha, když se vedení ČSSD prohlašuje za prolidové a prosociální vůdce.
05. 11. 2010 | 17:03

Rumcajs napsal(a):

Jeff:

ČSSD a potírat korupci ?

Si z Marsu,že ?
05. 11. 2010 | 17:05

vlk napsal(a):

Rumcajs
až pochopíš , že ty nejsi lid, jak jsi zvyklý z gráže, pak můžeš pochopit i lecos dalšího. Do té doby se neobtěžuj s věcmia jevy, které ti jsou asi tak srozumitelné jako japonská abeceda.
05. 11. 2010 | 17:08

Rumcajs napsal(a):

vlk:

A kdo je lid ? Snad né voliči ČSSD ?
05. 11. 2010 | 17:10

arlon napsal(a):

Bohušu, zlaté dědictví se nepřejí ani za zlaté prase
https://www.youtube.com/watc...
A se svou diagnozou budeš muset k Chochouškovi. Dá ti obkládek.
05. 11. 2010 | 17:17

Tenco napsal(a):

Rumcajs
Lid jsi ty a ti hodní lidé, kteří se tě po návštěvě hanušovické knihovny vždycky ujmou a odtáhnou tě domů k Mance.
Ale nevím, koho volí.
Možná že ČSSD.
Víš - oni lidé s levicovým smýšlením mají dobré srdce a sociální cítění.
Jim se nehnusí ani někdo, kdo se válí opilý na chodníku a huláka "Já ti ukážu Jyrko, já s tebou jednou zatočím !".
Pro ně ja každé, tedy i takové, individuum hlavně člověkem a ne sockomoušskou vyžírkou jako pro někoho.
Jo kamaráde, být to voliči TOP 09, tak už jsi možná mezi námi ani nebyl a Manka tě hledá po hřbitovech či pod mosty.

Tak to je , ve zkratce řečeno, náš lid, Rumcajs.
05. 11. 2010 | 17:20

arlon napsal(a):

Vlk
je to vaše věc nebo naše věc?
Jak se vám lže pod Paroubkem, tedáá sorry, píše?
05. 11. 2010 | 17:20

arlon napsal(a):

Tenco
vy jste místní poručík Troník, strašně vám to sluší, ale jestli to kurva zvoráte, tak budete vidět...
https://www.youtube.com/watc...
05. 11. 2010 | 17:30

Tenco napsal(a):

arlon
Tak to jste byl Vy - to ucho v noční košili , které na cimře šikanovali tak, že jsem Vás musel nechat přeložit do romského dechového souboru jako leštiče plátků ?
Člověče, to je ale let, co ?
Čím se živíte dnes ?
Hudbou ?
05. 11. 2010 | 17:34

Rumcajs napsal(a):

Tenco:

Ty si samá sranda,Tenco. Tak levičáci mají sociální cítění ? A jak se to projevuje ? To jako tím, že když mají poslat stovku na povodně, zdá se jim o čertech, když si mají připlatit u doktora, aby bylo více peněz na nenažraný doktory, tak se kroutí jak červík na háčku a když se jim má šáhnout na nezasloužené platy, tak jdou stávkovat ?

Tak to potom já mám taky sociální cítění. To jsme na tom stejně Tenco.
05. 11. 2010 | 17:34

veverka napsal(a):

Plky.Srandovní je především ta kapitolka o korupci.A úplně tam chybí kapitolka o zahraniční politice a (ne)podpoře okupačních válek USA.Proč asi? Přirození partneři lidovci a zelení? To je vtip? Vždyť ani nejsou v parlamentu...a jak Cyrilek tak Bursíček americké okupační války a další šílenosti(radar) úslužně podporují.A podporovat budou.Pokud budou mít příležitost.Máte v parlamentu úplně jiného přirozeného partnera,ale to chce odhodit pokrytecký brejličky a postavit se k realitě čelem.A pokud jde o to "zezelenání",tak to je taky dobrej fór,neznám v ČSSD nikoho,kdo by se byť jen blížil svými názory něčemu zelenému,tak jak je to zelené chápáno v západní Evropě.
05. 11. 2010 | 17:40

Admirál napsal(a):

Pane Sobotko, za sebe, spolupracujte tam, kde jsou společné cíle a průniky programů s komunisty. Levice si nemůže dovolit zahazovat 15% hlasů.

Měli by jste se jasněji vymezovat proti angažovanosti ČR na okupaci cizích států a válkách o přístupy k surovinám. Z toho také vyplývá, že co se Lidovců tyče, partnerem můžou být Lidovci ala Hovorka, nikoli Lidovci ala C. Svoboda a Hybášková.

Se zelenou politikou bych byl opatrný. Ideologičtí zelení jsou spíš zátěž nežpřínos, Pozor na pokušení "jít s davem" viz globální oteplování. Z omylů, jako jsou fotovoltaika, by jste měli vyvést pro sebe důsledky. Máte v tom omachané ruce.

Podporuji Rathovu negaci "chodičů do práce" Jeden Foldyna v ulicích vám přinese více, než padesát funkcionářů v ústředí.
05. 11. 2010 | 17:41

vlk napsal(a):

arlon
obávám s e, že co je vaší věcí není mou věcí a naopak.
Jak s emi píše u www. Vasevec.cz? díy za optání. V první pětce nejčtenějších řlánků mám hned oba první,co jsem tam poslal. Ale to byste nepochopil. Vy si radši slabikujte z převolebních materiálů ODS a TOP. Tam píší ti, kterým vy můžete se svým rozumem věřit.

rume
už t odpoěvděl Tenco a brilantně.
A dodám - ne voliči soc d em určitě nejsou lid... to určutě ne. Alespoň ne v podání famiglie 118. To jsou jen platiči daní.
No ale jak to udělat, aby nemohli k volbám viď? To je potom maler, když s e to nevohlídá, ten nahoře nepřihodí zrovna žádný Řecko a a lovec dinosaurů s e sáms tane výstavním dinosaurem v rekordním čase.
Vždyť už jsme psal, abys nepřepínal. Že to mu rozumíš stejně jako japonskýmu písmu.
05. 11. 2010 | 18:05

arlon napsal(a):

Kotlár Tenco Laco
https://www.youtube.com/watc...
Soudruhu hnojaři, ať se vám večer vydaří, máte na něj dobře zaděláno, vstávat máte zas ráno.

Jinak vše diskutujícím s Bohušem přeji chutnou a nezkaženou Mamájku.
05. 11. 2010 | 18:12

hoven napsal(a):

slávečku,
a kde je teda ten váš alternativní program???vy si ho tak chráníte, že ho ještě nikdy nikdo neslyšel. jediný program , který kdy čssd měla je "zdroje jsou". tak na vaše voliče to vlastně stačí.
05. 11. 2010 | 18:12

Kotáč napsal(a):

jen s komunisty spolupracujte a budete jak zelení.jediná cesta je modernizovat a směřovat spíše k politickému středu. fosilní levici nikde nevolí.příště pravice vyhraje ještě drtivěji.o bývalé i současné socialní inženýry říznutými bezskrupulozním bolševikem nikdo nestojí.
05. 11. 2010 | 18:12

reCAPTCHA napsal(a):

:-)))))) Děkuji, pane Sobotko. Přeposílám dál.
05. 11. 2010 | 18:13

Chcaldo Rini napsal(a):

mohlo by i být - nebýt těch pajaců , co tam straší dnes , stejně , jako včera .Ale spíše zůstane při starém
05. 11. 2010 | 18:16

hoven napsal(a):

slávečku,
mam dojem, že tve populistické bláboly nejsou opět zasazeny do ekonomického rámce.
05. 11. 2010 | 18:18

arlon napsal(a):

Vlk
jako obyvkle kecáš a nevíš. Tvůj první článek tam měl dlouho se čtenářským zájmem utrum. Rozhýbal ti to Alex, ruka ruku myje, však to známe. Je to přesně to, co tady vyčítáš tomu chudákovi Bohušovi. Vlku, ty jsi klasický socan, štěkáš jen tam, kde tě psi nemůžou kousnout do PRrintDELEete.

Užij si Cosa Vostra i s Paroubkem, je ti přáno krásné i zas ráno.
05. 11. 2010 | 18:19

Béda napsal(a):

Kotáč,

"...příště pravice vyhraje ještě drtivěji..." Zajímavý postřeh a vize. Akorát by ji chtělo zasadit do reálného rámce. Jak predikcí, tak pokud jde o výpovědní hodnotu. S Kalouskem, programem TOP a krizí na krku bych o tom velice pochyboval.

Já bych to spíš odhadoval na další defenestraci.

PS: uvidíme, kdo byl blíže pravdě.
05. 11. 2010 | 18:24

Admirál napsal(a):

arlon - nejste Vy filozof?
05. 11. 2010 | 18:24

Emissary napsal(a):

"Tak tohle nemusí být jen představa. Můžeme ji změnit v realitu."

Nikdy, nikdy Sobotko!

Pokud budu dýchat.
05. 11. 2010 | 18:27

S.Š. napsal(a):

Béda a vlk : souhlas, jinými slovy ne řeči, ale činy vedení ČSSD mohou mluvit (action speaks louder then words). Ne tak, že na vrcholné úrovni povede nesmiřitelný boj a v komunálu bude pěstovat poněkud zapáchající status quo s ODS. V Liberci se to povedlo a pěkným ukazatelem bude právě Praha.

Pokud se panu Hulínskému a spol. podaří převálcovat vedení ČSSD (nikoliv jen J.D.ml.), stanete se, pane Sobotko, podobně důvěryhodným jako Petr Nečas. Opak by přinesl politické vody ČSSD, to je jasná věc.
05. 11. 2010 | 18:29

S.Š. napsal(a):

... body, nikoliv "vody", s omluvou ... :-)
05. 11. 2010 | 18:31

arlon napsal(a):

Admirál
snad ani ne, dnes jsem ještě nebyl v univerzitní knihovně....
Není to tedy ono. I vám přeji pěkný pohovor s Bohušem.
05. 11. 2010 | 18:33

S.Š. napsal(a):

P.S.: V praxi to zatím ale vypadá spíše takto (to má pan prezident jistě radost), viz
http://www.novinky.cz/domac...
05. 11. 2010 | 18:46

petrof napsal(a):

ach jo, Otíka ve filmu Vesničko středisková poslali do kina, a byl od něj pokoj!!!
Tenhle jeho brácha Dluhoslav bude pořád otravovat a blbnout, až mu zase někdo dá po čuni.....
05. 11. 2010 | 18:49

vlk napsal(a):

S.Š.

pozdrav za louži. Rád Vás zase vidím.
Normální lidi se mezi sebou vždycky domluví. Pálí je stejné věci.

arlon
konverzace stvojí duševní je rovna sebepoškozování . Takže si dej nějakou předvolební brožurku svých svatých a nepleť se do hovoru dospělým.
Jo a Alexovi, až ho uvidím, poděkuji. Že to za mne napsal. Nemyslím ale , že bude rád. Je to toiž velmi sozdný člověk. A zejména bystřemyslící. Slovní spojení bystře myslící nezkoumej. Nemáš šanci mu rozumět.
05. 11. 2010 | 18:52

arlon napsal(a):

vlk
zbytečně se rozrušuješ, nenech se znervoznit, šedá kůže, zkus napsat referát o šedé ekonomice. Budemem vidět jak ti půjde, Bohuš ti může poradit rozdíl mei Májkou a Mamájkou.
05. 11. 2010 | 18:58

jarpor napsal(a):

"Paradoxem aktuální hospodářské krize je fakt, že lidé nehledají řešení rozpočtových či hospodářských problémů u sociálních demokratů, ale obrací se k pravici, k novým jednoúčelovým politickým formacím či populistickým a xenofobiím hnutím. Z mapy Evropy mizí v posledních letech jedna sociálně demokratická vláda za druhou. V posledních celoněmeckých volbách obdržela například SPD jen 23% hlasů (jak vidíte, velmi blízký výsledek našim 22% z jara 2010)."

Tak paradox, říkáte... nebo vyprázdnění, bezkonceptnost myšlenek evropských socialistů jak "z bryndy" ven ?
Lidé nejsou tupí a hloupí. To jen Vy si myslíte, že se dají oblbovat stále dokola oním známým "zdroje jsou"... a pozor na "ekonomický rámec". I v 2014... !

"ČSSD dostala nálepku strany sociálních dávek. Tato nálepka je vůči sociální demokracii nespravedlivá, ale drží."

Tak nálepka, říkáte... nebo skutečnost, kterou si kupujete voliče ? Čím více visících na různých dávkách, tím více obávajících se možných změn...

"ČSSD by se měla jednoznačně přihlásit k vyrovnaným veřejným rozpočtům."

Vyrovnané rozpočty říkáte... Tak to od Vás, bývalého mincmistra, "sekajícího schodky za růstu", to fakt sedí...

"Za klíčový úkol považuji posílení našeho ekonomického expertního zázemí, tak, abychom mohli v krátké době představit vlastní ucelenou hospodářskou strategii."

Jo tak v krátké době... ucelenou... říkáte... A já bloud myslel, že Vaše kroky v hospodářské strategii máte prodebatovány a jasné... dyť se tím tak často holedbáte, že máte jiný koncept...

No, přeji Vám úspěch v odstraňování rozporů ve Vašich řečech oproti dosud prováděným skutkům...

Bylo by to dobré pro všechny...

Hezký večer
P.S. Bylo by toho více, ale ... všeho moc škodí... kritiky i planých vizí...
05. 11. 2010 | 19:05

arlon napsal(a):

Pane Příteli a Soudruhu Sobotko,
velmi dobře jste to napsal v tomto bystrém a a dobře vyjádřeném blogu. Zejména pro bystře myslící spoluobčany. Jeden z nich v šedé kůži se ve vašich bystrých tezích rochní jako podsvinče v mlátě a je mu blaze. Účty mu neposílejte, účty jsou vaše věc, i když Jyrka říká, že dluhy se neplatí.

Bohušu, Májka nebo Mamájka to je soudruhům z městyse jedno, oni nejsou vybíraví.
05. 11. 2010 | 19:07

Soukup napsal(a):

Hmm, zajímavý článek, ve spoustě věcí souhlasím, teď jenom to naplnit, a hlavně se tím řídit, jinak dopadnete jako kmotrovská ODS, která úpí na 18 % a prohrála ve všech větších městech o parník (Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové, Olomouc, Zlín, České Budějovice atd). Díky odchodu Paroubka jsem vás letos v komunále a v senátu volil (tam mi šlo ale hlavně o odstranění Julínka), ale žádný bianco šek vám nedávám, chci vidět nějakou práci.

Zatím máte jednu velkou výhodu. Nejste ani ODS, ani TOP 09 a ani VV. Musíte ale více bojovat proti privatizaci státu a neoliberalismu, jinak tam jste stejně zbyteční.

PS: Více zapojte do strany prof. Bělohradského či Kellera
05. 11. 2010 | 19:07

Emissary napsal(a):

No, abych to objasnil.

Je zřejmé, že B.Sobotka celý svůj život dělal jen politiku.
Tento člověk bohužel dělal i ministra financí ČR. Tento člověk se bohužel dostal do vysoké politiky, i přes své nulové životní zkušenosti.

Tento člověk již dlouhá léta okupuje PS ČR a přes své fatální omyly chce být předseda ČSSD a určovat směr republiky. Tomuto člověku to nesmí být dovoleno, jinak vesmír vybuchne. A to o ČSSD uvažuji dobře.

Proboha, já volám! Pane T.G.Masaryku, vystupte z hrobu.
05. 11. 2010 | 19:08

arlon napsal(a):

Stejskal
vážený editore, opouštím toto ctěné publikum a odcházím vyhledat Veltlín. Bohušova Májka nebyla nejhorší, na ty druhé zbyla Mamájka, tak nevím....
Pěkný večer.
05. 11. 2010 | 19:10

S.Š. napsal(a):

vlk : Právě čtu, že B. Sobotka "byl drtivě přehlasován". To je dost špatná zpráva (i když očekávatelná). Pěkný večer domů.
05. 11. 2010 | 19:10

myloš napsal(a):

Vlk:
...a nepleť se do hovoru dospělým..."

To je prýma rada Arlonovi.
A taky ještě: dej si cuc na špejli, že.

Známe to.
Petře Vlku, kdysi jste byl zajímavý na čtení, ale už delší dobu jste pošklebující se ubožák.

Konec konců, VAŠE VĚC.
05. 11. 2010 | 19:12

S.Š. napsal(a):

Ještě pro vlka : Zapomněla jsem, tahle drobná zprávička Vás jistě potěší :
Zdroj MF DNES blízký vedení ODS tvrdí, že Klaus se dokonce aktivně podílí na zákulisním vyjednávání velké koalice tím, že „občas někam zavolá“ (MfD, 5. 11. 2010). Pan prezident je čiperka. Kdo by to byl očekával, viďte ? :-)
05. 11. 2010 | 19:15

arlon napsal(a):

S.Š.
to bude tím, že Vašek K. si ještě nevymazal všechna čísla z mobilu. Ale po další krizi ve straně kdo ví... :-)
05. 11. 2010 | 19:18

jarpor napsal(a):

S.Š.

Zdravím do dálav...

Dovolte malou poznámku :
Adresát Vaší "drobné zprávičky" označuje Vámi zmiňovaný deník jedním ze žumpalistů... tedy předpokládáte, že bude potěšen žumpalisty... no nevím. Nějak mi to "neštymuje".
Ale nejde o adresáta...

I já jsem velmi opatrný brát všechny "zdroje" někomu blízké... brát se stoprocentní jistotou...

Po pravdě řečeno, od Vás bych připomenutí či poukázáním, (jeví se mi velmi Vám příjemným ), na takto presentovanou "drobnou zprávičku" neočekával...

Hezké odpoledne v dálavách...
05. 11. 2010 | 19:39

rejpal napsal(a):

Tak to tady v klidu čtu a co nevidím: řada diskutérů jednoznačně se hlásících k levici dává Bohuslavu Sobotkovi a JEHO ČSSD pěknou čočku (IMHO zcela právem). Škoda, že jejich oponenti (s pár čestnými výjimkami) nedokáží tak kritickým okem pohlédnout na strany jim milé. Jakoby pravicové a navrch vládní strany měly koncepci, jak řešit problémy. Ona totiž sterilita myšlenek politiků si barvu dresů nevybírá. A někteří vysocí koaliční představitelé i v této šedi velmi vyčnívají... bohužel směrem dolů.
05. 11. 2010 | 19:50

S.Š. napsal(a):

Dobrý den, pane jarpor : A pročpak ne ? Vždyť - tak jako vždycky - do sebe všechno zapadá tak přesně jako kostky do skládačky. Ne nadarmo přece včera pan prezident vystoupil s prohlášním (které nebudu opakovat, bylo tam něco o nebesích, která se nezhroutí). V Praze vůbec nejde o málo, to je zřejmé, zapojili se už všichni, celá vedení všech třech vyjednávacích stran. A o co že to jde v Praze ? Nejen o velké peníze, nejen o rozjeté a již dávno nasmlouvané kšefty a nejen o to, že kdo vládne v Praze, má velkou šanci i na vládu centrální (TOP09 je tedy třeba za každou cenu zatlačit, Klaus na ni zaútočil v poslední době již poněkolikáté, dobře ví, proč, nic neponechává náhodě). Jde ale, možná dokonce v první řadě, o kontrolu věcí minulých a ve hře je i možný trestní postih. To by bylo panu prezidentovi velmi nemilé. A tak se tedy "vložil". Přesto, že mu něco takového ústava neumožňuje. Ale to přece dělá pořád, žádné překvapení. Nakonec, musím Vám sdělit, že jsem něco takového předpokládala, takže ona "drobná zprávička" byla už jen posledním kamínkem, který zapadl správně tam, kam zapadnout měl. Těch posledních 27 měsíců tedy utíká opravdu hodně pomalu. Pěkný večer.
05. 11. 2010 | 19:56

jarpor napsal(a):

S.Š.

Není sporu o tom, že jde o vše, o čem píšete...
Lišíme se v míře spekulací o budoucnosti... Již jsme si napsali, že se "vrátíme" ke Svobodovi...
A myslím, že se nebudete zlobit, když se vrátíme i k "drobné zprávičce"... až to nebudou spekulace... a až Vám vyseknu poklonu, k Vaší mozaikové skládačce. Nebo nevyseknu... :-)

Hezké odpoledne
05. 11. 2010 | 20:05

Tenco napsal(a):

rejpal
Tož vedl jsem nyní diskuzi o rozumu. Zda je rozum pouze introprojekcí vlastního, individuálního ega směrem k výhodám, tedy v důsledku konání takového rázu, že výsledkem je má vize , jak má společnost fungovat a to tak, aby mně osobně přinášela co nejvíce výhod.
Nebo je rozum omezen sdílením hodnot, ideje, kterou jsem ochoten omezit své bezbřehé ego ve prospěch fungování společnosti..
Když pominu názor, že vše co se děje je jen představou, kterou chápe, pojímá a pracuje s ní pouze a jen můj rozum, což ve své čiré podobě hraničí s šílenstvím, jsem na vážkách, zda nazvat rozumem počínání, které směřuje pouze k bezbřehému uplatňování individuální svobody jako mystéria, sjednocujícího prvku v rámci množiny jednotlivých eg.
A opět se přikláním k alternativnímu formulování významů a hledání shody alespoň v základních věcech.
Tedy kultivaci stávajícího.
Extrémy zprava, zleva, věřících či ateistů totiž stojí za hovno.
Stejně jako hašení požáru ohněm alá famiglia 118.

Příklady táhnou. V tomto kontextu jsem pro vládu aristokracie. Však v novém vymezení tohoto pojmu.

Otázkou tedy je, jak to že neumíme vyzvat skutečné elity. Když už nám není umožněno je zvolit /spíše se prohrabat balastem, který nabízejí partajní výbory a likální mafie/.

Dobrou noc.
05. 11. 2010 | 20:09

S.Š. napsal(a):

To asi nepůjde, pane jarpore, a musíte to dobře vědět. Takové zprávy se nepotvrzují. Pokud snad mají tendenci způsobit nějaké škody (na veřejném mínění), dementují se. To ale nebude tento případ. Zdá se mi ale, že hájíte občas věci neobhajitelné (to jsou ty stranické preference, pozor, mohou i zatemňovat zrak, jak jsem nedávno napsala panu vlkovi). S pozdravem
05. 11. 2010 | 20:18

mb napsal(a):

jména jako Poche , Březina a další lokální kmotři ... ti tvou vizi úspěšně překazí ...

a uspěje te li i s kmotry ... o to hůře pro republiku českou
05. 11. 2010 | 20:28

jarpor napsal(a):

S.Š.

Co nepůjde ? Co musím vědět ?
Obávám se, že jste mne nepochopila. Tedy jasněji :

Až bude písemné a potvrzené uspořádání koalice v Praze, kterou Vy již máte za "jasnou" již dnes, (já nikoliv), pak Vám vyseknu poklonu, jak bystře jste odhadla budoucnost, skládačku, atd. ... nebo Vám ji nevyseknu, protože budu očekávat od Vás ono prosté - mýlila jsem se, dopadlo to jinak (již jste psala, že s takovým vyjádřením, byste neměla problém ...).

Věřte, že mi nic mozek nezatemňuje. Jsem naivní optimista... že aktéři i v této kauze snad nejsou totální "slepci" a že ani moc peněz není bezmezná...
Vím, hodně naivní...

Hezké odpoledne
P.S. A nic nehájím... :-) . Čekám a doufám v rozum.
05. 11. 2010 | 20:33

Luba napsal(a):

Pane Sobotko,
až Vám někdo dá příště po hubě,
raději mu to vraťte.
Jinak jste národu špatným příkladem.

Lid nemá rád slabošské žalobníčky.

Ale v Parlamentu se tužíte!
To zas jóóó ... :)
05. 11. 2010 | 20:33

mb napsal(a):

s tímto souhlasím : Obrana všech podstatných náležitostí sociálního státu je současně obranou demokratického uspořádání naší společnosti.

otázka je co jsou ty podstatné náležitosti ...

Sobotka píše :Důraz na svobodu, ochranu lidských práv, péči o životní prostředí.

No v Mostě jsou místní socdemáci největším buldozerem pro prolomení limitů ... takže s tou péčí o životní prostředí to bude poněkud vachrlaté .....
05. 11. 2010 | 20:49

mb napsal(a):

Sobotka píše : ČSSD potřebuje jak radikální rétoriku tam, kde je naší povinností tvrdě kritizovat vládní selhání, tak uměřený a kvalifikovaný přístup pokaždé, když představujeme realistickou alternativu vládní politiky.

comment: 2 v jednom, no nekup to ....
05. 11. 2010 | 20:55

kotáč napsal(a):

toho se ty osobně užvaněný bédo už nedožiješ. už ti někdy vyšla nějaká předpověd, poražený komunisto? jsi už z toho třídního boje dost otlučený a potácející se od porážky k porážce.tak raději mlč a šetři důchod.
05. 11. 2010 | 21:01

Tupelo napsal(a):

Veverka: zeleni byvaji prirozenym spojencem sod. dem. vsude v Evrope, to ze u nas byla tato strana v podstate zprivatizovana Bursikem & spol. je pravda, ale faktem take je ze spousta jejich clenu na protest proti politice byvaleho vedeni z teto strany odesla a volici ji poslali kam patri. Snad ji pobyt mimo parlament prospeje. Mimochodem, byly to tusim dveposlankyne SZ a pan Hovorka s KDUCSL diky kterym byl stopnut projekt americke zakladny. Kdyz jsem vzpomenul Hovorku, KDUCSL dostala taky mlatu ve volbach do PS a ja doufam ze to bude poucenim pro tuto stranu. Obe dve strany dojely na svou angazovanost v pripravach pravicoveho projektu v CR. Podle me maji podstatne lepsi vyhlidky do budoucna nez soucasny zradce predvolebnich slibu: VV. Te mi lito vubec nebude, oni pred volbama nerekly ze se budou podilet na neoliberalnich zmenach v CR, dokonce se vyslovne distancovaly od toho, aby byly razeni mezi pravici.

Z pohledy teto zrady volicu o jejich obelhani je myslim docela prijatelne zacit uvazovat o legitimite teto vlady. Myslim ze stoji za to zamyslet se jestli je tato vlada legitimni, nabizi se srovnani s vladou komunistu v roce 1948 - komuniste tusim meli ve svem programu v nekdejsich predchazejicich volbach podporu drobnych zivnostniku a jhak to dopadlo... To same tato soucasna vlada (ktera opozici valcuje ve stylu nekdejsich bolseviku), opirajici se o poslance VV, ktery volici nedali mandat ke zmenam ktere soucasna vlada narodu diktuje.

Soukup: dobra pripominka, se zapojenim Belehradskeho ci Kellera jednoznacne souhlas/
05. 11. 2010 | 21:01

jan k napsal(a):

Vlk a vasevec:
" V první pětce nejčtenějších řlánků mám hned oba první,co jsem tam poslal"
No, jen jsem si přečetl u jednoho začátek:
"Po té co rodinka 118 dvakrát za sebou znásilnila ústavu - minulý týden tím, že nechala ještě starý senát hlasovat o mezinárodních misích na příští dva roky..."
a dále není třeba číst. Senátoři mají mandát do 13.11., takže blábolit o znásilnění ústavy může pouze hlupák. U vlka typické.
05. 11. 2010 | 21:03

mb napsal(a):

Sobotka je za Bureše .... stejně jako dientsbier junior .... čssd si nastrčí do čela hezkou (důvěryhodnou) tvářičku která jim pomůže k volebnímu úspěchu ( sobotka / dienstbier ) ... a pod tím už si straničtí plazi kořist už nějak rozervou, rozdělí a rozparcelují .... nejlépe za pomoci ods ..... sobotko, sobotko .... máte zapotřebí být za bureše ???
05. 11. 2010 | 21:06

Jirik napsal(a):

hey, Mr. Sobotka, ani to nectu, protoze schvalenim vojenskych misi senatory cssd a koalicemi s ods jste ztratili 22 hlasu nasi rodiny. Pevne verim , ze nejsme sami, jdete uz do zumpy a neotravujte. 2O let jsem veril, nynejsi volby me vylecily. Nejste politici, ale prizivnici
05. 11. 2010 | 21:07

mb napsal(a):

vládní praxi boj s korupcí.

to je nějaké nepěkné deja vu ...

podmíněný reflex - blít ...
05. 11. 2010 | 21:10

hoven napsal(a):

čssd by měla jasně všem levicovym voličum říct, že nepujde do vlády s komunistama a ani se nebude ve vládě , která se bude opírat o jejich hlasy . aby všichni věděli, že pokud volí komouše, tak oslabují levici. já bych to tak udělal, pokud bych byl předseda čssd.
05. 11. 2010 | 21:18

Ládik!!! napsal(a):

Sobotko,
to se Vám zdálo. Vyměňte si prostěradlo a spěte dál.
05. 11. 2010 | 21:23

mb napsal(a):

Sobotku uvědomujete si, jak jste trapný když píšete: Korupce je rakovina, která dnes rozežírá českou společnost a rozkrádá veřejné zdroje.

a přitom uzavíráte ´velké´ korupční koalice s ods napříč republikou ???
05. 11. 2010 | 21:26

mb napsal(a):

I proto je důležité boji s korupcí věnovat silnou pozornost, včetně transparentního financování politických stran, přísných zákonů o střetu zájmů, zrušení anonymních akcií a především prosazení institutu majetkových přiznání. A především, sociálně demokratičtí politici musí jít příkladem, pokud jde o politickou kulturu a transparentní hospodaření obcí, krajů i státu.

zde dosahuje vaše vyjádření rozměrů absurdního divadla ...

toto klišé můžete úspěšně používat jako oblbovadlo na voliče dalších 40 let
05. 11. 2010 | 21:28

mb napsal(a):

Sobotka : Ano, zezelenat

komentář: He, he ...

A vážnou vnitřní debatu o tom, v jakých situacích lze ještě oprávněně upřednostnit růst a zaměstnanost před ochranou krajiny a zdravého životního prostředí pro naše děti.
mostecká čssd v tom má naprosto jasno ...
05. 11. 2010 | 21:30

jarpor napsal(a):

jan k

Chybí Vám pochopení toho, že vše co Vlk říká, je pravda... :)))

A svou pravdu dovede vždy náležitě, rozuměj - často naprosto stupidně, vyargumentovat... :-)

Hezký večer
P.S. To si chytnem... :-))
05. 11. 2010 | 21:32

mb napsal(a):

Po vašem projevu mám pocit, že jste prázdný panák plný nicneříkajích floskulí ... nafouklé nic ... marketingový produkt, vějička ...

škoda, smutné ....
05. 11. 2010 | 21:33

Béda napsal(a):

hoven,

ČSSD by především měla porovnat svůj program )jestliže nějaký má) s programy ostatních stran, zjistit se kterými z nich má jejich program nejvíc průniků a podle toho jednat.

Ty, se kterými je programově nejvíc ve shodě, by se měly stát potenciálními koaličními partnery resp. spojenci.

Totáč,

mně těch předpovědí vyšlo již docela dost. A doufám, že to tak bude i nadále. Nerad bych dopad podobně jako vy - bez argumentů pouze ve svém bezmocném hněvu.
05. 11. 2010 | 21:36

pepík napsal(a):

vlk

nenechte se vyprovokovat. vaše příspěvky mají hlavu a patu a argumentačně se vám nikdo z oponentů(snad kromě Carlose) (zatím) nevyrovnal.

stojí vám to za to na takové arlony, emissary, rumcajze a podobné reagovat? tím, že se spouštíte na jejich úroveň házení bahna ztrácíte v mnohých očích (i mých) ... nejlepší by bylo si takových "diskusních příspěvků" prostě nevšímat ... a psát další věcné příspěvky za které vás tak rád čtu (a věřím, že nejen já).
05. 11. 2010 | 21:41

kotáč napsal(a):

přesně jsem to odhadl. v tv skončil zeman a beda už je tu. jen abys nedopadl jak ti v babicích. prý jste před 20 roky hrozně prosili.na obranu své mantry ale nezvedli ani malíček. to jsou argumenty.tvoje denní blábolení je k ničemu stejně jako ty sám.zapiš si to za uši, teoretiku a ráno zase do kapitalismu.bud rád, že ti demokraté velkoryse nechají chvilu sebeukájení na netu.čest
05. 11. 2010 | 21:45

Tenco napsal(a):

pepík
Vlka to někdy baví. Stejně jako mě.
Znáte to - chléb a hry ?
Někdy prostě nemusí jít o dotované hry typu Colossea. Prostě jde o zábavu. :))

Neb i v marnosti počínání je skrytá krása a étos.
05. 11. 2010 | 21:45

hoven napsal(a):

béda,
čssd si potřebuje jednou pro vždy a velice jasně vyjasnit vztahy s ksčm. protože to je jejich achylova pata, nikoliv ODS. dokud jasně neodmítnou vládu opřenou o hlasy komunistů, tak je komunisti budou držet za koule a socani nebudou furt vědět, kam patří.
05. 11. 2010 | 21:58

arlon napsal(a):

vlk
co píše textárny do Cosa Vostra se stal přes noc takřečeným novinářem, u Paroubka vede rubriky... Je proto nyní možno vlka počastovat jeho vlastním vynálezem. Píšící vlk na paroubkárně je vlastně jen docela obyčejný žumpalista. Tož tak, pěknou dobrou noc.
05. 11. 2010 | 22:06

Béda napsal(a):

kotáč,

dobrou, sojko.

hoven,

ČSSD v současné době je asi tam, kde byla za první republiky. Ohání se sociálním programem a přitom jsou její špičky prolezlé korupcí a lobbismem různých zájmových skupin.

Pokud s tím něco neudělá, může dopadnout tak jako předtím. Její místo na levici zaujmou komunisté.
05. 11. 2010 | 22:10

mb napsal(a):

Soukup napsal(a):

Více zapojte do strany prof. Bělohradského či Kellera

No tak bělohradský byl skvěle zapojen už za/na Klause ... takže pročpa by se nezapojil i na/za sobotu ...

takový multifunkční filosofos pro jakékoli použití ...
05. 11. 2010 | 22:11

mb napsal(a):

tku
05. 11. 2010 | 22:12

Doug Badman napsal(a):

Vyhrát volby, to pro ČSSD znamená dostat 51%. Cokoli pod 50 je pro tyhle neschopné amatéry prohra.
Domluvit se dokážou akorát tak s komunisty, jinak si nevrznou. Nebo se jako správní prostituti nechají koupit modrými strakami.
05. 11. 2010 | 22:13

tata napsal(a):

panove hezky večer

myslym že není moc dodat k zhodnocení že hlavně korupce by měla byt to tema,velky hendikep už je autorovo klopítnutí sice bežne u poslancu ale přece jen to košer není,ale tady by ČSSD MĚLA NEKOMPROMISNĚ zasahovat na připady korupce ve svych řadach.

ale nevim mor je všude,a už ho jen tak nikdo nezastaví,potřebovali bysme něco ve stylu Čermaka s CHICAGO
05. 11. 2010 | 22:15

Béda napsal(a):

Dovětek,

jak plyne z článku, ČSSD spíš politikaří a pletichaří než aby něco konkrétního provedla a přesvědčila voliče, že to s bojem proti korupci a hájením jejich zájmů myslí vážně.
05. 11. 2010 | 22:16

Vilém napsal(a):

Tyto plány mají jen omezený význam, protože příštím předsedou ČSSD se stane spíš Hašek, soudě z toho, že už se za ním houfují patolízalové jako Škromach.
Haškův program je zastydlá blairizace, ve své vizi a "desateru" sděluje, že

Sociální stát 20. století je minulostí a potřebuje zásadní revizi,..., stát má pomáhat adresně těm, kdo to opravdu potřebují. "Zneužívání sociálních dávek je netolerovatelné,".

http://zpravy.idnes.cz/musi...

Ne že by se mělo zneužívání programově tolerovat, ale pokud nějaký "sociální demokrat" vidí sociální problematiku takto, je lidským odpadkem. Ostatně při posledním setkání se před Nečasem klaněl až k zemi, příště by mohl lézt po kolenou a nakonec plazit po zemi, aby ukázal, že je slušný socánek hodný vstupu do vládní koalice podobné té, kterou jeho stoupenci prosazují v Praze a dalších velkých městech. Na občany samozřejmě kašle, doufám, že voliči se vykašlou na takovou ČSSD nehledě na to, že ji budou propagovat média. Pravicových stran tady máme dost.
05. 11. 2010 | 22:17

S.Š. napsal(a):

Pane jarpor, ano, hotovo není. Nakročeno ale mají - pan doc. Svoboda a celá ta pražská parta - dobře, zásahem prezidenta a hlasováním ČSSD na předsednictvu se váhy vychýlily na jednu stranu dost podstatně. Pana doc. Svobodu navíc dokázali v Praze předělat z bílé na černou jen za pouhých pár dnů. Dnes, po všech jednáních, kupř. zjistil, že TOP09 nemá žádný program, to je přece dost slušný výkon. Je roztomilé porovnávat jeho výroky předvolební, těsně povolební a dnešní ... :-)
http://www.parlamentnilisty...
05. 11. 2010 | 22:51

veverka napsal(a):

Tupelo
naši "zelení" zprivatizovaní Bursíkem a spol. stále zůstávají zprivatizovaní Bursíkem a spol.(jen si nastrčili do čela Bursíkova pudlíka Lišku),takže o (v Evropě) běžné vládní spolupráci soc.dem. a zelených si můžeme nechat jen zdát.Česko je prostě panoptikální skanzen,kde jsou zelení pravicoví a kde "novou" ultrapravicovou stranu vede dynosaurus, co chtěl jít do vlády s komunisty.
05. 11. 2010 | 23:09

Bc Martin napsal(a):

Pane Sobotko,

Vy si opravdu věříte. Na to aby bez vás nešla sestavit žádná vláda by jste museli dostat tak 40% a druhá největší strana ta 20%.

Že oslovíte mladé lidi je taky naivní, protože ti nejsou hloupí a nenaletí vám na vaše demagogické řeči.

Jasně jste řekl že chcete lést do zadku odborářké mafii, která ruinuje tento stát.

Vyhráli jste jen komunální a senátní volby a už jste nejsilnější strana. Přes komunální ani senátní politiku toho moc neprosadíte protože hlavní je poslanecká sněmovna, která vás přehlasuje.

Proti korupci jistě budete bojovat velmi dobře zvláště v Praze se zkorumpovanou pražskou ODS.
05. 11. 2010 | 23:46

Bc Martin napsal(a):

Béda:

Ano jsou napojení na lobystické skupiny zvláště na odbory.

veverka:
Koho by jste tedy viděl rád za předsedu zelených? Toho zfanatizovanéhó levicového blba Matěje Stropnického nebo snad zkorumpovanou Zubovou?

Zelený volí především mladí lidé a ti jsou spíš pravicově zaměření. To že v ostatních zemích jsou zelení levicoví nic neznamená.
To je stejný jako, že ve všech evropskách zemích jsou křesťanští demokraté pravicový jen u nás jsou jednou pravicoví pak za Svobody levicoví.
05. 11. 2010 | 23:53

jetotukormoran napsal(a):

Bohusu i devcice ta miluji))
http://anny.cz/foto-zobrazi...
06. 11. 2010 | 01:39

yara ze země krys napsal(a):

Myslím, že sociální demokracie má velký problém. Ano, hodně lidé si už všimlo, že velká část známých politiků z ČSSD se nerozpakuje spojovat v koalice s ODS v řadě měst ČR a v Praze je to už skoro hotové. Těmto lidem jde jen o peníze, bohužel. To je obrovský průšvih, oni prahnou po penězích a členství v ČSSD je pro ně jen jen výtahem do zastupitelských funkcí měst a potažmo k penězům a moci či možnosti rozhodovat, ale hlavně pro sebe. Tito lidé jsou odporní renegáti a zrádci základních tezí sociální demokracie a že to je pravda jen potvrzuje přání na vytváření koalic od pravověrného člena ODS Václava Klause, který se nestydí zasahovat do povolebního děje. Článek B.Sobotky je velmi dobře napsaný, ovšem chybí tam to podstatné, že ČSSD si musí ve svých řadách rychle udělat pořádek a z určitou částí lidí jejichž biblí jsou výpisy z bankovních kont a kteří se nestydí brát si do huby chudé a střední vrstvy obyvatel státu, ale sami hrabou pod sebe jako posedlí. Myslím, že by ČSSD měla rychle najít cestu jak se s těmito lidmi rozloučit, jen na tom velmi vydělá a získá. Čas ovšem pracuje nyní proti ČSSD.
06. 11. 2010 | 02:11

Béda napsal(a):

BcMartin,

dokud v ČSSD budou nalezlí bývalí odborářští bossové typu Zemanova (skutek utek)Škromacha a v čele ČSSD lidé typu Sobotky a jeho předchůdce, kteří plná huba boje za sociální práva a solidarity - jen někdo udělá bububu tak zalezou - do té doby můžou být Kalousek a jím vedena ultrapravicová vláda v klidu. Dokud tam budou ve vedení různí fotovoltaičtí Urbanové, předtím Rusnoci, (dnes šátrající důchodcům v kapse nenechavou rukou), můžou si být decimované vrstvy jisté, že ČSSD nejde o ně ale o moc a z ní plynoucí výhody pro politické papaláše.
06. 11. 2010 | 05:27

otokar napsal(a):

Bohušu,
mnoho slov a nic konkrétního.
Program na A4 stačí:

1.korupce..březina,hulina,urban etc,etc....co s nima navrhuješ?
Kdo má čisté ruce,aby mohl bojovat s korupcí? Snad Jan Becher Zeman?

2.daně, posviťme si na ně!
co myslíš, zdanit banky a pod. instituce? Kde vezmeš na provoz to ho obřího bordelu, až vám židi přestanou půjčovat?

3.sociální výdaje včetně výdajů na rozličné nevládky, do toho patří i cikánská otázka(tu neřešíš)!
4.Magistrátní politika neodpovídá předvolební celostátní rétorice.Lidi nebudou furt blbí,zvláště mladí.
na co kurva čekáš, bohušu? na benita, až ti přijde udělat pořádek?

My tu musíme žít, vy máte všichni nakradeno,tak to vidíte jinak,až normálnímu člověku dojdou síly, bude v prdeli,na to jsme makali celej život a platili a platili a platíme dál? Ty sám jsi hovno v životě zrobil, připadáš mi jak ti tlustí svazáci,co nás přijeli pochválit za splnění plánu.
Dvacet let se přetahujete s druhou partou zlodějů-výsledek je již neutajitelný.
V řiti jsou fabriky, banky,zlatej poklad i s mýma hodinkama pro dubčeka,námořní loďstvo,doly a hutě.
Před tebou je jistě zářivá budoucnost, tak promiň clověku, který myslí jinak než vy tam nahoře, ač ze stran jste různých..
06. 11. 2010 | 06:21

Sladký napsal(a):

Jak jsem konstatoval před časem- "pronikavě inteligentních,vysoce vzdělaných a kultivovaných" voličů pravice na těchto diskusích přibývá rostoucí rychlostí.A spolu s nimi se zvyšuje počet hloupých,agresivních štěků o rozsahu jedné až dvou vět a primitivních ideologicky motivovaných útoků na lidi,kterým dotyčný nesahá ani po kolena.
06. 11. 2010 | 07:17

Sladký napsal(a):

Bc Martin- "odborářská mafie ruinuje tento stát".. a to je prosím,dle vlastních slov absolvent historie na UK.A to nemluvím o tom,že prakticky v každém jeho příspěvku lze najít minimálně jednu hrubou chybu.:o))
06. 11. 2010 | 07:20

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...
http://ateo.cz/f/images/b/b...
Veselé krizování...
06. 11. 2010 | 07:43

Luba napsal(a):

zahrádko,
to se našemu oblíbenci Ateovi vážně povedlo! :))))
06. 11. 2010 | 08:28

AC napsal(a):

"Sobotka chtěl zarazit koalici s ODS v Praze. Neuspěl".

"Proti předsedovi ČSSD se postavila většina politických špiček strany".
Autore,

s takovýmhle materiálem nebudete mít šanci cokoli důležitého měnit.

Mimoto si myslím, že až s námi skutečné problémy globální ekonomiky opravdově a pořádně zametou a k tomu navíc naše pravice zmrví co jen ještě půjde, změní se hospodářsko-politická konstelace států Evropy jaksi samovolně a radikálně.
06. 11. 2010 | 08:29

Luba napsal(a):

Kozino,
klííííííd!

Neštěstím České strany sociálně demokratické nejsou pravičáci, ale její vlastní angažovaní lenoši a tupci.

Naopak: Nebýt viditelných schopností a dovedností stran pravicových, nikdo soudný by už ČSSD nevolil.
06. 11. 2010 | 08:34

AC napsal(a):

Luba

Ty potíže s rozlišováním vám způsobila nějaká nehoda, anebo jde o genetickou vadu?
Předpokládám to druhé.
Jinak nic ve zlém, každý máme něco extra, věřte tomu.
06. 11. 2010 | 08:49

Ford napsal(a):

Bohušku prosím tě a kde ty volby byly? Na Marsu? Komunální volby jste nevyhrály ani náhodou. Těch pár měst nic neznamená.A hlasy dostáváte jen díky anonymitě města. A to platí i u voleb do krajů i poslanecké sněmovny. Prostě kde se lidí znají, tak socany volí jen výjmečně. Prostě ten genetický materiál tam není a ani být nemůže. Žádný solidní člověk nemá pro idee ČSSD žaludek.
06. 11. 2010 | 09:05

Sladký napsal(a):

Lubo??!! To má být reakce na můj příspěvek? Přečti si ho pořádně, reaguješ na něco, ce jsem nepsal.Ale když už jsme u toho, myslím,že s těmi lenochy a tupci to docela přeháníš. Samozřejmě, Rychlé šípy to nejsou,ani Timurova parta. Pokud od politiků očekáváš jim podobné kvality, jsi zřejmě "trochu" mimo realitu.
06. 11. 2010 | 09:09

Béda napsal(a):

Ford,

doufám, že číst umíte.
http://www.volby.cz/pls/ps2...
06. 11. 2010 | 09:11

Sladký napsal(a):

Forde, bude dobré,když se naučíš pravopis. Pro začátek zkus aspoň příčestí, to je horor.A ten závěr? Chceš říct, že solidní člověk má žaludek pro recykláty, polosenilní spáče a nejlepšího ministra financi v celém známém vesmíru, který před pár lety chtěl do vlády s Paroubkem a podporou komunistů? Takový žaludek by těm solidním lidem záviděly i kachny.
06. 11. 2010 | 09:13

Ford napsal(a):

Béďa: A co jste tím chtěl říct?
06. 11. 2010 | 09:20

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, zde jeden vážený recyklát při jistě výsostném sockom angažovaném představení...
http://zpravy.idnes.cz/foto...
Veselé krizování...
06. 11. 2010 | 09:24

mb napsal(a):

wbgarden jste nechutný jako prase, ale to jistě víte sám i bez mého upozornění ...
06. 11. 2010 | 09:43

veverka napsal(a):

autor

Sobotka chtěl zarazit koalici s ODS v Praze. Neuspěl
http://aktualne.centrum.cz/...

A co takhle vykašlat se na ty vyhnilý a zkorumpovaný Urbany,Hulínský a Březiny ,vzít pár lidí s podobnými názory a vizemi jako jste tu sepsal a založit vlastní levicovou stranu? Když se stejný trik povedl ODSákům s TOP a VV...
06. 11. 2010 | 09:44

Béda napsal(a):

wbgarden,

to, že jeden frustrát za nečinné asistence policie a obdivného hýkání "hlídacího psa demokracie" - médií inzultoval v tzv. demokratické společnosti politika počas volební kampaně by bylo ve skutečné - zavedené demokracii jistě odsuzováno lidmi napříč politickým spektrem.
Ne tak v českém mediálním loutkostánu.

Co já vyčítám ČSSD je to, že pak ustrašeně zalezla z veřejného prostoru a ukázala tak hnědnoucím oponentům a hnědnoucím médiím, že až půjde skutečně do tuhého a ožebračení občané budou hledat zastání a politickou sílu, která ožebračení udělá přítrž - s ČSSD a jejími zhýčkanými politiky nemůžou počítat.
06. 11. 2010 | 09:46

AC napsal(a):

mb

:-))
06. 11. 2010 | 09:46

yara ze země krys napsal(a):

Pokud jsem to správně pochopil, tenhle blog slouží k výměně informačního DNA a ne k dnes velmi častému vzájemnému urážení lidí, kteří si myslí, že právě jejich pohled zleva nebo zprava je ten naprosto správný pohled.
Osobně si myslím, že lidé budou volit hlavně politiky, kteří skýtají záruku alespoň určité min. slušnosti a férovosti. Je jich však jako šafránu. Ať se podíváte vlevo nebo vpravo, je to bída, skoro všichni jsou vychc...
jako díra do sněhu a jde jim jen o peníze a moc. V téhle zemi je pořád velký potenciál schopných a za určitých podmínek i docela pracovitých lidí, ale rozkrádání těch nahoře na rozhodovacích postech a těch dole co různě parazitují na státu nás dostává tam kde jsme! Dnes není skoro vůbec koho volit, je to hrozná bída. A vypadá to, že bude hůř!
Pěkný den!
06. 11. 2010 | 09:48

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, nejen politici dostávají občas v česku ve veřejných prostorách, co zasluhují a útočníci jsou za to pak jistě spravedlivě postihování. Ale ten sockom tyátr...
http://media.novinky.cz/394...
Veskriz...
06. 11. 2010 | 09:54

Béda napsal(a):

wbgarden,

specielně pro vás, který bdíte a lpíte nad morálkou v médiích a v politice:
"Jste kokoti, říká Kalousek na videu"
http://www.parlamentnilisty...

Myslíte, že za tato slova "dostal politik ve veřejných prostorách co proto"?
06. 11. 2010 | 09:57

AC napsal(a):

wbgardene,

otevřete i druhé oko-a co ten cirkus se škrábancem na hlavě hulváta gula-Topola, to nebyl komediální part alá ODS?
06. 11. 2010 | 10:00

vlk napsal(a):

S.š.

ani jednou informací těch dvou, co jste poslala nejsem překvapen.Bohužel nejsem. Vy už asi vůbec ne.
Nezbývá ne ž konstatovat, že kšeft a okamžité inkaso jsou dnes hlavní politickou prioritou všech.ozdíl snad je jen v tom, kolik kdo ukradne.
Pokdu jd e o s oc d em, ze všech možných hledisek - totiž taktického , strategického , věrohodnosti, by pro ni prostě bylo jednoznačně nejlepší s e stáhnout v Praze do oposice. Ptákostraně i Kalouskovi sdělit - nemelem. Finito.
Není sporu o tom, že koalice TOP -ODS v Praze byl neustálý ring v supervolném stylu. Sie neustálých podrazů mezi tzv, nejbližšímui spojenci. Socani prostě nemohou prodělat na té oposici. Ovšem Hulínští a spol s e rozhodli pro rychlé prachy.

Co s e týče člověka na Hradě a jeho aktivit. Tak tad y už nejsme překvapen vůbec. Řekl to snad naprosto jasně už před volbami. Viz hláška o rychlokvašených a etablovaných stranách. A netušil jsem, že Udženija je původně Pečič. Byť mi bylo hodně divné , že nějaká Ukrajinka s emohla dostat v hierarchii ODS a navíc pražské až tak vysoko / ano, myslel jsem si , že jde nejspíš o ukrajinské jméno/. V momnetě , kdy jsem měl jasno o původu, nebylo možno pochybovat že profesor všeho prostě slepuje koalu.

Víte paní S.Š. já hodně dlouho nebyl schopen pochopit, jak v Čechách mohlo dojít k Únoru 48, například. Dnes když vidím všechny ty Kalousky, Nečase, Němcové, Klause, Hašky, Hulínské Johny, Bárty, Bursíky a celou tu galerku přec nimi a okolo nich, tak si prostě říkám, že si to a si budeme muset prožít znovu,a le tentokrát v daleko drsnější formě.
06. 11. 2010 | 10:06

Tenco napsal(a):

wbgarden.com
Až wbgardene při lesním pychu na čarověníky budeš padat na držku, tak si během letu nezapomeň zapnout mobil a neustále opakovat :"Nechci sockomoušskou záchranku, chci privátní péči, tady wbgarden, tady wbgarden - nechci zdravotnický socík, pošlete mi priváta..."

Aby tě pak sanitka s plnou slávou mohla odvézt někam, kde tě zrecyklují tak, že konečně přestaneš s tím neustálým opakováním, protože budeš natrvalo spokojen.

Znáš to, ne ?
Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

P.S. Přidávám se k mb. Třídní nenávist obrácená naruby je furt jen třídní nenávist.
06. 11. 2010 | 10:08

AC napsal(a):

Sláva a třikrát hurá naší milované volné ruce trhu!:

"Otrokáři v Plzni drželi v poslušnosti 150 vyhladovělých dělníků z Rumunska

Policie v Plzni zadržela čtyřčlenné komando, které násilím drželo v poslušnosti kolem 150 rumunských dělníků. Ti pracovali 12 hodin denně a za to dostávali pouhých 500 korun za týden."

Co bychom si bez praktik a ideí kapitalismu 19.století počali, že, milí pravičáci, kteří neřešíte nic jiného než jak dát nemakačenkům a sockám vydělat:-)
06. 11. 2010 | 10:11

xxx napsal(a):

To veverka:
CSL v parlamente opravdu neni. Mate pocit, ze presunem svych sympatii od
lidovcu ke kalousove topce to CR "vyhrala"? S kalousovym pristupem k socialnim pripadum a k hazardu? To nemyslite vazne!Ja tedy ne.
Jestli byli lidovci za 18, tak
"sovi lihen" neni za 20 ale za 100! Komanccska reservace v srdci Evropy!
A zeleni se pod vedenim modrozluteho Burse
propadli do nevolitelnosti na delsi dobu
nez cerni!Zejmena svym pojetim demokracie
"silou,Kacenko" a kseftarskym pristupem
k zivotnimu prostredi/Sumava a Temelin kontra fotovoltaika/! A "biomasou"!
06. 11. 2010 | 10:12

mb napsal(a):

béda ... to vystříhané video je samozřejmě hrubě manipulativní ... něco jako goebbelsovská pravda ...

na něco takového se doufám nebudete odvolávat ...

podobně jako vystříhaný topolánek pro časopis louis ...
06. 11. 2010 | 10:14

mb napsal(a):

Jak se vlk opět mýlí, cit. :Nezbývá ne ž konstatovat, že kšeft a okamžité inkaso jsou dnes hlavní politickou prioritou všech.ozdíl snad je jen v tom, kolik kdo ukradne

všech snad ano ... s vyjímkou strany zelených ...

strana zelených nekrade, není napojena na kartel moci a peněz ...

a možná proto není tak úspěšná ...

s pozdravem vlku ....
06. 11. 2010 | 10:17

xxx napsal(a):

pokr.:
VV /veverky/ nekomentuji. Pockam, co se z nich vylihne.
Zatim, Mira S. v "darkovem baleni", presentovany jako privatni firma.
Hin sa hukaze....
Signifikantni je, /zatim/ barva. Blankyt!!!
A provedeni marketingu. Prezentace formou play boye!
06. 11. 2010 | 10:19

Béda napsal(a):

mb,

myslíte, že v zavedené demokracii by bratr Kalousek byl médii "hlídacím psem demokracie" byl tak dlouho při vších svých úletech - počínaje hospodařením na MO, financministrováním, složenkováním, k*k*továním ... byl tak dlouho přehlížen a opomíjen?)

Žeby to všechno byla jenom náhoda?

PS: Paroubkovi se zalesknul pot na čele a již to bylo s doprovodnými nelichotivými komentáři ve všech celoplošných novinách.

Kalousek, kdyby hrubě urazil a obtáhnul všechny kolem, tak by buďto v médiích vůbec nebyl anebo byl s tím, že pod velkým tlakem upustil trošinku víc páry a zcela omylem si krknul.
06. 11. 2010 | 10:20

Tenco napsal(a):

AC
Co na to Dráb ..ehm, pardon..tedy Drábek ?

Holt někdo si jezdí do Plzně pro tituly a někdo pro rány bičem.
Není nad to mít dobré kamarády.

P.S. V této zemi už je snad nemožné jen to, že Klaus veřejně prohlásí, že se v něčem mýlil.
06. 11. 2010 | 10:25

mb napsal(a):

bedo ... s těmi kokoty je to jinak .... on se jenom přizpůsobil jejich způsobu mluvy ... s kokoty myslím začali oni ... on jen jazykově správně najel na jejich způsob mluvy ... tato historka s kalouskem je spíše ´roztomilá´ ....

spíše podepište otevřený dopis švarncenberkovi ... aby si nechal prolustrovat kalouska krollem či kym/čim ... jak čunka ....

jako se nedokážeme vyrovnat s klausem ... tak nedokážeme rozplést, zdokumentovat a odsoudit to co je spojené s kalouskem z dob ministerstva obrany .... a kalous z toho vychází jak lilium .... to je podle mě podstatné ..... ne to že se kalousek jazykově přiblíží jazyku kokotů .... a ten sestřih je nechutnej .....
06. 11. 2010 | 10:26

mb napsal(a):

jo a kdyz srovnavate kalouska s paroubkem .... tak kalousek ( at si může bejt slizkej jak úhoř ) je kultivovanej ... ale paroubek je prostě buran ... snad proto ta dvojí percepce ... ale to je dáno osobností obou ....
06. 11. 2010 | 10:29

Béda napsal(a):

mb,

nebuďte směšný. K takovému jazyku se vrcholový politik, dokonce krátkou dobu předseda křesťanské strany nemůže vůbec uchýlit. To je naprostý křesťanský, morální a politický úlet.

Ještě při jeho obhajobě řekněte, že to vůbec neřekl, že to byl nějaký dvojník anebo dublér.

PS: pan Kalousek šel zrovna do svého velice štědře placeného ZAMĚSTNÁNÍ.
06. 11. 2010 | 10:30

mb napsal(a):

on mluvil s piráty ... lidmi ulice ... performery .... kdy ten jazyk měl svou funkci ... ale co bych vám to jako učiteli vysvětloval ... spíš sem hodte odkaz na nesestříhanou verzi, uz si ji poradne nepamatuju ...

jsem posledni kdo by chtel obhajovat kalouska .... ale kdyz neco sestříhám a pak se po něm vozím .... hnus ....
06. 11. 2010 | 10:33

mb napsal(a):

je dobře že jsem vás rozesmál, správný skaut musí udělat aspon 1 dobrý skutek denně ...
06. 11. 2010 | 10:34

Bc Martin napsal(a):

Upřímě Haškova vize se mi líbila mnohem víc. Ten už přišel na to že nelze se zadlužovat pomocí nadbíhání nemakačenkům tím že jim zvedneme sociální dávky. Životní úroveň prostě nelze zvedat na úkor zadlužování
On něj je to sice pokrytectví protože on podporoval poplatkový populismus, který pomohl vyhrát volby 2008.
06. 11. 2010 | 10:36

AC napsal(a):

Tenco

Nestrašte prosím vás, Klausova neomylnost, ať už minulá, dnešní či budoucí je jedním ze základních pravd, etalonem této země, neměnnou konstantou, bez které bychom už dávno ztratili půdu pod nohama a zašli bídnou smrtí:-)
06. 11. 2010 | 10:37

Béda napsal(a):

AC,

předpokládám, že ostatky otce vlasti Václava Klause budou po jeho fyzickém odchodu ze světa smrtelníků uloženy v mauzoleu a že bude posmrtně prohlášen za Václava 2. svatého.

V mauzoleu po jeho jednom boku budou uloženy ostatky Viktora koženého a po druhém nejlepšího ministra financí všech dob Kalouska.

PS: je možné, že i druzí dva pánové budou posmrtně prohlášeni za svaté.

Každá doba musí mít své pozitivní symboly.
06. 11. 2010 | 10:41

AC napsal(a):

mb

Jakýmpak buranstvím vás Paroubek pohoršil?
06. 11. 2010 | 10:42

AC napsal(a):

Béda

:-))
06. 11. 2010 | 10:44

mb napsal(a):

to ac ... já myslím že si své návyky nese už z ráje ... a velebení vítězného února ... ale mě paroubek svým buranstvím nepohoršuje, já je pouze konstatuju ...

jinak mě pohoršilo když mi ve městě z megabordu přál paroubek s svým kmotrem bendou štastné a veselé vánoce ... a smáli se u toho jak voják švejk ... to jsem se samou radostí málem poblil ....tož tak ... ale jinak paroubek uz je pryc ..... timle projevem me sobotka zklamal ( naprostý rozpor slov / deklarací a činů (čssd) ....
06. 11. 2010 | 10:47

Tencokida Hnuj napsal(a):

Bc Martin
Znáte konkrétní nemakačenky ?
Uveďte jejich iniciály, adresu a důvody, které Vás vedly k onomu soudu.
Jinak žvatláte nesmysly.
BtW - víte za kolik dostala supersocka Bakala byty OKD ? /O nebytových prostorách se nemluví, což je velká, velká škoda.../
Víte jakou mají dnes tržní cenu ?
Co myslíte - je to dávka ?
Je dávkou dotace Mílově PV ?
Je dávkou toto ?:
http://www.kauza3.cz/kauza-...

Vygooglujte si dozorčí rady, v kterých je tento "makačenko" členem.
Je to génius !!! Skoro stejný jako Vy.

Ale k meritu věci. Vyjmenujte teď ty Vaše nemakačenky, milý mudrci.
06. 11. 2010 | 10:47

Rumcajs napsal(a):

Tencokida Hnuj:

Např.

Tenco Vykydal
Na Hnojišti 605
Prdelov 566 66
06. 11. 2010 | 10:52

Béda napsal(a):

Tenco,

dotknul jste se citlivého místa všech zasloužilých (vše mají po zásluze) loupežníků.
06. 11. 2010 | 10:55

AC napsal(a):

mb

Nechci vás podceňovat, ale jistě tušíte, že Vítězný únor oslavovalo daleko víc politiků, vždyť bezmála všichni vylétli ze stejného rudého hnízda velké matky KSČ!
Ani současný premiér Nečas, přes svoje mládí, nebyl vyjímkou. Jako vedoucí celozávodního SSM musel jít samozřejmě příkladem a budování nerozborného přátelství a jednoty se Sovětským Svazem nesmělo v jeho referátech chybět.
Takže, kdo neměl máslo na hlavě?
No a vidíte, a dnes jsou z nich příkladní kapitalisté:-)
Vývoj nezastavíme.
06. 11. 2010 | 10:59

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
To je odpověď magora. Nebo ochlasty.
Nebo zmagorovatělého notorika.
Dál ?

P.S. Když nejsi vyvolán, tak ze sebe hňupa nedělej. Jen až k tomu budeš vyzván.
06. 11. 2010 | 11:00

mb napsal(a):

jasně jasně ac ... ale když to paroubkovo velebení je tak nějak obzvláště vypečené ... škoda oposmlouvy ... čssd převzala ( a dorozvinula ) všechny mafiánské fígle ods ...

prostě ... čssd by teoreticky mohla být solidní stranou ... ale prakticky to bude strana bendů, hulínských, březina, .... aj....

a to je zlé .... že prostě důvěryhodnou stranou ( když by jí k tomu nahrávaly všechny chyby souč. koalice) opět zas nebude .... a je to škoda ...

s pozdravem
06. 11. 2010 | 11:02

Béda napsal(a):

AC,

zde bych připomněl statečného obránce socialismu "tankistu" Mirka Topolánka, který posléze proslul jako "Pan podnikatel" v oboru energetiky (firma VAE),ˇenergetický pošťák mezi Ukrajinou a Ruskem (kde cestou potkal vědmu, která pozměnila text dopisu), dnes kandidáta ČR do evropské energetické agentury.

Jiným případem byl bratr Kalousek, který svou kariéru zahájil před rokem 1989 coby člen Lidové strany, která bojovala proti vedoucí úloze KS jako členka Národní fronty.
06. 11. 2010 | 11:04

Sladký napsal(a):

Rumcajs 10.52
Další jasný důkaz toho,že pravici volí vzdělanější, inteligentnější a kultivovanější část populace.:o)) Jestli si ten tvůj vtipný příspěvek přečtou tví spolužáci z blbšulky, Rumcajsi,budou se za břicha popadat.A vůbec, něco takového vymyslet, na to musí mít člověk fakt hlavu.
06. 11. 2010 | 11:05

hanah napsal(a):

Sobotka

Přečetla jsem si první odstavec a musím vám hned, milý pane poslanče, napsat. Mohla by to být pravda. Tak jim to prosím pěkně nekažte :-)
06. 11. 2010 | 11:05

Sladký napsal(a):

Tenco, stejně mi to nedá. Patříte k těm,co tvrdí,že mezi CSSD a ODS není v podstatě žádný rozdíl. Myslíte, že to že platí i pro zdejší voliče těchto stran?
06. 11. 2010 | 11:07

AC napsal(a):

mb

Tak to máte pravdu, soc.dem. se s nimi bohužel svezla.
Jak jsem psal výše, s takovým profláknutým materiálem se opravdu nedá nic změnit.
06. 11. 2010 | 11:08

Sladký napsal(a):

Hanah, už jste se pomodlila? Uý jste třikrát zvolala "Veliký,veliký,veliký je (bývalý) (čestný) předseda nyní president Klaus?
Ano,dojista je veliký.Ťyčí se nad námi všemi až do nebes,jako ta slavná japonská hora Fidži.:o))))jama.
06. 11. 2010 | 11:10

Tenco napsal(a):

Sladký
Symbolický termín "socodesáci" má konkrétní náplň v lokálních mafiích.
Nikdy jsem netvrdil že ODS a ČSSD jedno jsou, tedy jako partaje. I když se tak mnohdy chovají.
A s voliči se to má stejně.
Někdo cítí potřebu sdružovat se, byť by to bylo pouze na platformě společně sdíleného zaslepeného aktivismu -účelu, který světí prostředky /který však on honosně nazývá např. pravičáctvím/, jiný se snaží hledět na věci z pozice rozumu a hledat průniky /což ovšem s patologicky se chovajícími jedinci - oněmi "houfujícími se aktivisty" dost dobře možné není, už jaksi z podstaty "jejich věci" samé/, někdo je osamělým střelcem a jiný je třeba šaškem, jako třeba já nebo Vy.
:))
06. 11. 2010 | 11:17

Dalimír napsal(a):

Dobrý den všem ! Dámy a pánové ! Jen vůdce a to schopný a hlavně spravedlivý to u nás může změnit ! Bohužel zatím se takový ještě nenarodil ! Občas mě zachvacuje nostaldie ! Vzpomínkama na mládí na školu kde jsme pěli písně o našem tatíčkovy Stalinovy ! A stejně něco v tom člověku k zamyšlení bylo ! Měl dokonalou vizi v lepší lidskou společnost a chtěl ji prosadit , ovšem svým způsobem ! Jisté je že autoritu měl ,jako správný vůdce ! O takovém sním tady u nás aby zde udělal jaksepatří čistky které jsou již nutné ! Tenhle styl politiky,demokratury nemůže perspektivně nic vyřešit ! Stalina na vás kapitalisti ! Veverko nemám pravdu? Dali.@
06. 11. 2010 | 11:24

mb napsal(a):

voe stejskal je na vakacích ... :-)
06. 11. 2010 | 11:52

Ládik!!! napsal(a):

Rumcajs:
1* a ředitelská pochvala.
06. 11. 2010 | 11:56

AC napsal(a):

mb

Proto sem mají možnost zavítat i ynteligenti typu JUDr.z Plzně a oblažit diskutující svou moudrou filosofií:-)
06. 11. 2010 | 11:59

Béda napsal(a):

AC,

JUDr. z Plzně byl patrně spolužákem paní Řápkové.

Jejich indexy jsou pravděpodobně uloženy u JUDr. Kindla.
06. 11. 2010 | 12:02

nuba napsal(a):

Pane Sobotko,

Budu pozorně sledovat předvolební činy "slova a činy" jak Vaše, tak Vašich možných protikandidátů na funkci předsedy strany. Byla bych ráda, pokud by se k panu Haškovi mohl přidat ještě někdo další, např. pan Dienstbier ml. je pro mě zatím velmi přijatelný a doufám, že tak i zůstane. Záleží to hlavně na něm a na jeho dalším angažmá v Praze. Může dobře těžit z toho, že je v politice nováčkem a na rozdíl od Vás se nepodílel na v některých případech kontroverzních rozhodnutích. Vím, byli jste v minulosti, myslím ta mladá garnitura, pod přísným vedením, kde se muselo inovovat pouze v určité linii, otevřenost se moc nenesla.

Proč se o panu Dienstierovi zmiňuji na Vašem blogu. Je to z toho důvodu, že případná koalice ODS a ČSSD v Praze bude mít bohužel dopad na celostátní klima v souvislosti s vnímáním kladného či záporného vývoje uvnitř strany. Zřejmě nemáte jako Petr Nečas žádné páky na ovlivnění situace v pražské organizaci. Ostatně zaznamenala jsem, že jste byl přehlasován. Ta klika kolem pana Hulínského je vyloženě nebezpečná. Na zájmy lidí neberou vůbec ohled, sebereflexe je pro ně cizí slovo, oni fakt k těm odeesákům pasují, je to jen jiná barva trička, ale styl hry stejný. Humus.

Bohužel chápu, že si nedokážou mezi sebou udělat pořádek oni sami, jsou přece finančně zainteresováni na zajištění svých rodinných klanů, ale co na to normální pražští voliči ? Ti asi koukají s vyvalenýma očima. Nebo jsou na to zvyklí, ono ta pražská "elita" jim dává dost zabrat, a to průřezově. U nás se o takových miliardách nerozhoduje a úměrně k tomu se dostávají k veslům i charakternější lidé.

I tak bych Vám ovšem poradila, založte si jednu pobočku, třeba také na jedno použití. Jak je vidno, v naší populaci je jisté procento voličů, kteří se znovu a znovu nechají nalákat na novou fasádu starého baráku. Váš koaliční potenciál jinak bude vždycky malý, protože komunisté jsou mimozemšťani a nechat se zase vydírat nějakými malými vyžírkami, to je taky o nervy.

Pokud se Vám (vám) podaří udělat ze sociální demokracie stranu otevřenou, která bude schopna vstřebávat intelektuální podněty zvenčí, bude vizionářem i tahounem a zároveň se nerozpadne v neuchopitelnou a nezvladatelnou sít podružných zájmů a vizí, tak Vám (vám) zatleskám a budu volit i nadále.

Vím, že to lehké nebude, ale to nemáme nikdo a jste to Vy (vy), kdo jdete s kůží na trh, tak si toho buďte vědomi.
06. 11. 2010 | 12:06

mb napsal(a):

souhlas s nuba ... dientsbier jr rulezz ... problem je ten ... ze i kdyby to byl frantisek z assisi ... tak s tou promořenou stranou asi nehne ...

( nechme se překvapit )
06. 11. 2010 | 12:08

mb napsal(a):

cit. a souhl. :oni fakt k těm odeesákům pasují, je to jen jiná barva trička, ale styl hry stejný. Humus.
06. 11. 2010 | 12:10

veverka napsal(a):

xxx

Brečíš na špatném hrobě,nikde jsem nepsal že bych měl radost z toho,že se lidovci nedostali do parlamentu a už vůbec jsem nikde nepsal,že bych měl radost z úspěchu chameleona Kalouska.Asi by sis měl nejdřív pořádně přečíst na co vlastně reaguješ.Co se týče zelených,tak tam si úplně mimo,ty nezlikvidoval Temelín,ani Šumava(jádro zelených voličů bylo je a bude proti atomu a pro ponechání prvních zón přírodě),ale nepříčetný úkrok doprava a podpora cizí vojenské základny v ČR.
Když to shrnu,lidovce a zelené bych v parlamentu viděl velice rád,ale jiné lidovce a zelené,než ty co představují americký pudlíci Bursík s Cyrilkem.Osobně si myslím,že kdyby se zelení hned,jasně a jednoznačně postavili proti radaru,tak byli dnes místo VV v parlamentu oni.
06. 11. 2010 | 12:12

JUDr.z Plzně napsal(a):

tommu se říká proměna
http://ateo.cz/i/5332/
06. 11. 2010 | 12:15

AC napsal(a):

Béda

Jak jinak, Kindl to jistí.
06. 11. 2010 | 12:16

mb napsal(a):

veverka ... a radar ... no ... radar začala vyjdenávat čssd ... jsme li spojencem usa ... proč nemít radar .. ?? ( abychom vyšli vstříc moskvě ???) ... a je li radar zapracován do struktur nato ... proc nemít zde radar ... ???

nějak nechápu proč radar nemít ... ( ale je fakt že se na tom SZ (ale nejen SZ) štípla ...
06. 11. 2010 | 12:18

Rumcajs napsal(a):

Nebeč Vykydale!

Jsou lidé, co jsou na tom ještě hůř jak ty. Třeba takovej Cukrouš, ten ani adresu nemá, páč by si ji stejně nezapamatoval.
06. 11. 2010 | 12:54

Dalimír napsal(a):

Dobrý a poctivý člověk se v kapitalismu nemůže nikdy prosadit protože samotný systém se rekrutuje s té největší bezohlednosti! S tímhe se nedá do budoucna počítat !Navrhoval bych jako národního vůdce pana Vlka a za poradce i mluvčího zároven pana Lexe ! Jen tihle mužové by dokázali naši společnost dovést k rozkvětu ! Když se mají vybudovat lepší zítřky tam musí menšina vždy ustoupit většině a kdo se tomu dobrovolně nepodá a dělal by naschvály jako třeba disidenti za socialismu tak takové lidi je třeba od společnosti izolovat ! Věřím v lepší zítřky ! Dali.@
06. 11. 2010 | 13:01

Pospichal napsal(a):

Panečku, koukám že levicově orientovaní už vyhazují diskutující a tradičně kádrují. Ještě že většina občanů má zdravý rozum a nepouští k vládě strany opírající se o podobnou garnituru.To by to tu vypadalo hůř než před pádem totalitního režimu jehož byli angažovaní protagonisté.Už je vidím, jak se třepou zase někoho likvidovat.
06. 11. 2010 | 13:02

Rumcajs napsal(a):

Dalimír:

Já věděl Dalimíre, že nejsi úplně v pořádku.

Už jsi to řekl panu doktorovi, že za prezidenta chceš vlka ?
06. 11. 2010 | 13:10

AC napsal(a):

Tenco

Ten Bc je taky taková duše jednoduchá, na jedno oko slepá. Když čtu ty jeho názory, tak si pokaždé říkám, že tomu snad ani sám nemůže věřit.
Buď je jen mladý, nezkušený a lehce manipulovatelný, anebo opravdu nechápavý, životem neponaučený.
06. 11. 2010 | 13:18

Dalimír napsal(a):

Rume žádný prezident,o tom neuvažuji ! Nejlépe hned diktátor !!! D@
06. 11. 2010 | 13:20

Rumcajs napsal(a):

Dalimír:

Já bych to viděl taky na diktátora, páč bude potřeba izolovat tak půlku národa a tu druhou půlku obehnat ostnáčem, páč by hrozilo, že po půl roce kralování výše uvedených pánů by se všichni vydali na hladový pochod drank nach West.
06. 11. 2010 | 13:29

jasnovidec napsal(a):

Sociální demokracie 2017,
Je 1.cervna 2017 a prezident Ceské lidove demokratické republiky Bohuslav Sobotka ve svém pravidelném ranním projevu na TV stanici CTNOVA 1 práve znovu vysvetluje obcanum chyby vlád ODS.

Predseda vlády David Rath spolu s ministrem financí Ivo Svobodou v deníku Ružové Právo predstavili další danové balícky vlády. DPH za zvýší na 75%, dan z príjmu na 81%, sociální pojištení bude 90%, povinná platba na bezplatné zdravotnictví bude paušálne ve výši 5 000,- Kc mesícne. Zároven se však sníží dan z dýchání vzduchu o 1,5%, dan z jízdy automobilem o 0,5 %, dan z používání verejných chodníku o 2%, dan za používání mobilních telefonu o 1,0% a dojde také k výraznému snížení dane z vymešování o celé 3 procentní body. Nove se však zavádí dan za nošení spodního prádla, dan za užívání slunecního svitu a také poplatek pro zbohatlíky vlastnící více jak jeden TV prijímac va výši 10000,- Kc mesícne za každý další prístroj v domácnosti.
Predseda parlamentu Vojtech Filip s radostí oznamuje, že dluh CLDR klesnul na pouhých 10 bilionu 800 miliard Kc a zavedení Eura bude tedy možné již v roce 2050 až 2075. Zároven však pripomíná nový zákon o neplacení daní, kdy pro jeho nejvyšší sazbu byl znovuzaveden trest smrti. Také se pochvalne zminuje o levné pujcce od sprátelené Venezuely ve výši 10 miliard dolaru, která umožnila zaplatit sociální dávky za mesíc kveten 2017. Pujcka je splatná až v roce 2027 s úrokem pohých 28% a rucíme za ni jen polovinou Moravy.
Ministr práce Zdenek Škromach pridal prohlášení o stavu pracujících k dnešnímu dni. Ve výrobní sfére pracuje celých 96 351 obcanu, prevážne však obyvatel káznic a ústavu pro choromyslné, jinak dále máme 2 861 566 státních úredníku, policistu nebo politiku, 699 856 obchodníku (100% však asijského puvodu) a 5 126 854 nezamestnaných pobírajících sociální dávky. Podarilo se však získat investora na bývalou automobilku Škoda v Mladé Boleslavi (zde bohužel výroba skoncila po roce 2014, když se vedení nedohodlo s odbory o navýšení mezd o 35% a VW presunul výrobu do Vietnamu). Naturalizovaný investor Dong-Van-Tcao, zde chce za pomocí státní dotace ve výši 2 500 000 000,- Kc vybudovat velkokapacitní tržište, kde zamestná až 100 pracovníku. Každý kdo nastoupí do práce dostane prý jednorázový príspevek až pul miliónu korun. Jak však dodal ministr, stejne asi budeme muset dovézt tyto pracovníky z Ukrajiny.
Rozhlasová stanice Žlutá hvezda také dnes odvysílala rozhovor s posledním živnostníkem v CLDR. Starec si však po petiletém pobytu v kriminálu za nezaplacení dane z používání kalkulacky na mnoho nevzpomínal a v prímém prenosu svuj živnostenský list roztrhal a snedl.
Vzhledem k blížícímu se termínu parlamentích voleb také vydal prohlášení ministr sociálních dávek a zároven ombudsman Miroslav Grebenícek. V týdeníku Ráj na zemi znovu pripomel zvýšení soc. dávek o 5 000,- Kc na každé díte a také otevrení další školy pro bílou menšinu v Brne a Ústí nad Labem.
Bulvární deník Haló blesk noviny dnes jen konstatuje, že cena benzínu opet presáhla 100,- Kc za litr, Vendula Svobodová se usmírila se svým nevlastním synem, Anicka se sice našla a bude pekný slunecní den, tedy na dani ze slunecního svitu je každý pracující povinen odvést 181,- Kc k rukám Financního úradu v míste bydlište.
06. 11. 2010 | 13:38

Vico napsal(a):

Janovidče přemýšlím, jak vás urazit a přesto nepřekročit zdejší pravidla.

Jasnovidče jste Bc.Martin!
06. 11. 2010 | 13:44

Béda napsal(a):

jasnovidec,

(asi z jiné planety). Zřejmě jste nezažil vlády ČSSD. Jestli ano, pak byste asi nemohl psát takové s prominutím krav...

Ono to spíš vypadá, že budou bankama a finančníma institucema zprivatizovány všechny daně, všechny fondy, ve kterých mají občané uložené peníze peníze, budou zavedeny daně ze vzduchu, mýto pro všechny fyzické osoby bez rozdílu (projekty PPP na kterých bude mít velký podíl finanční kapitál je přece potřeba živit), daně z existence a pod.

To nemá v plánu ČSSD ale současná starostlivá vláda odpovědných v čele s panem Kalouskem.

PS: Jak říkal Dr. Grunstein (Kalousek): "Ještě za dvacet let se budete v noci s hrůzou budit, když si vzpomenete, jak jsem vás (spolu s bankovním kapitálem) kurýroval svými klistíry."
06. 11. 2010 | 13:48

AC napsal(a):

jasnovidec

Ani parodii nedokážete vypotit. Na co pravičák sáhne, to zmrví.
06. 11. 2010 | 13:49

Béda napsal(a):

Dovětek: samozřejmě, vyšší vzdělání bude spřístupněno úplně všem tím, že se pro chudší zavede povinné zadlužení u bank. Podobné to bude ve zdravotnictví, které se více zdostupní všem zvýšením poplatků a převede (nejlépe celé bezúplatně, včetně zdravotních pojišťoven) do rukou nezištních bank a humanistů typu pánů Chrenky, Bakaly, Kellnera a pod..
06. 11. 2010 | 13:54

Rumcajs napsal(a):

AC:

Tvůj porodník byl pravičák ?
06. 11. 2010 | 13:56

Nuba napsal(a):

Vico

:-))))
06. 11. 2010 | 14:00

mb napsal(a):

klistír může napsat fakt snad leda socialista ...
06. 11. 2010 | 14:05

AC napsal(a):

Rumcajs

Naštěstí ne, ale tenkrát se psalo hodně o tom, že Řáholec jich je plnej:-)
06. 11. 2010 | 14:07

veverka napsal(a):

mb

Třeba proto,že zelení měli ve svém programu výslovně napsáno že nepodpoří ŽÁDNOU cizí vojenskou základnu na území ČR?

Jinak důvodů proč byl ten radar blbost jsou mraky,to že ty je nechápeš je nepodstatné.Podstatné je ,že to pochopil Obama.
06. 11. 2010 | 14:10

Béda napsal(a):

AC,

kluci z Řáholce (Rumcajs, Cipísek a jiní loupežníci) pilně pracovali (většinou úklidem ve státní pokladně) a dnes již téměř všichni patří k obdivovaným a respektovaným podnikatelům.
06. 11. 2010 | 14:12

mb napsal(a):

veverka ... radar je cizí základna ??? právě proto že jsme nechtěli rakety ... tak se presunuly do polska ... a radar byl takovej kompromis ....

klidně veverko napiš(te) proč si myslíš ( te ) že je radar blbost ...

obama radar odpískal ano ...

bude dělat základny v rumunsku a jinde .... no a co ?
06. 11. 2010 | 14:13

Béda napsal(a):

mb,

on si imperátor nakonec vždycky najde nějakou provincii, která vyjde vstříc JEHO zájmům za pár korálků pro místní náčelníky.

Specielně pro vás:
- ten radar znamenal pro ČR akorát zvýšenou hrozbu. Takto koncipovaná základna neměla vůbec nic s obranou českého teritoria.
06. 11. 2010 | 14:17

Sladký napsal(a):

mb- pokus mwzi socialisty počítáš Rumcajse a Bc Martina, pak se s tím klistírem jistě nemýlíš.
06. 11. 2010 | 14:18

mb napsal(a):

to beda ... lepší mít za imperátora USA ... než rusáky ... kteří nás nota bene přímo okupovali ....

a dicynky klystýr ... kapišto ?
06. 11. 2010 | 14:19

Rumcajs napsal(a):

AC:

A čím si teda vysvětluješ, že seš divnej ?

Béda:

Bédo ! To že tys neuspěl, že o tebe nikdo nestojí, že nemáš co nabídnout... to přece neznamená, že jsou na tom takhle všichni.
06. 11. 2010 | 14:21

kapsa napsal(a):

Soudruzi vzdy dobre hospodarili!http://www.novinky.cz/domac...
06. 11. 2010 | 14:21

Sladký napsal(a):

Mb- radar byl součástí systému, který měl chránit výlučně území USA.Ty ho zašaly stavět poté,co jednostranně vypověděly smlouvu s Ruskem,která stavbu takových systémů z racionálních důvodů zakazovala.Jednalo se především a hlavně o kšeft za desítky miliard dolarů. USA navíc doufaly,že jeho stavba vyvolá nedůvěru a nepřátelství mezi EU a Ruskem.Byly zde i vojenské kalkulace, ale pochybuji,že někdo jako vy je schopen podobné záležitosti chápat a uvažovat o nich.
06. 11. 2010 | 14:22

Rumcajs napsal(a):

Sladký:

Socialistou se stanu, až se dám na politiku. Není totiž nic jednoduššího, jak si omotávat kolem prstu levičáka.
06. 11. 2010 | 14:22

Béda napsal(a):

mb,

pozor na logiku, mb-éčko. Základnu v ČR si tentokrát chtěli pro SVÉ potřeby postavit Amíci, nikoliv Rusové, Ukrajinci, Gruzíni a podobné típky, které byli z ČR odsunuty v devadesátých letech.

Ti jsou bohudík prozatím od ČR odděleny hranicí NATO. Pokud jde konkrétně o Rusy, tak tito jsou konkrétně odděleni od ČR územím Slovenska a Ukrajiny.

Jestli vám to něco říká.
06. 11. 2010 | 14:27

Luba napsal(a):

Pane Sobotko,
slibujete, že se změníte k lepšímu ...

Možná byste měli změnit i stranickou barevnost ...

Šafránová u nás nemá tu správnou konotaci, krom té, že něčeho je jako šafránu. Vašimi stoupenci asi nebudou buddhisté, že?
Ctělo by to něco masovějšího ...
Barvu masovou?

KDU-ČSL to má vyřešené.
Žlutá do střední Evropy patří.
Byla vždy barvou prostitutek, zločinců (libri gialli), Vatikánu, a tedy logicky i našich lidovců.

TOP-09 zvolila fialovou, což je rovněž správná volba. Každý,
kdo začínal jako člověk, měl od spatření světel světa barvu fialovou. Naštěstí za pár minut každý životaschopný zrůžověl.
Fialová tedy naznačuje, že Topka ještě lapá po dechu, nebo už dolapala.

Co azuroví véčkaři?
Možná tím chtěli sponzoři naznačit, že po dotunelování je čeká teplé moře Havaje.

Modrá ODS je dobrá volba. Tam, kde se nedostává moudrosti, je třeba aspoň modrosti.

A rudí souzi a soušky? Toho chrlení krve už bylo dost. Od vynálezu streptomycinu nám souchotinovatí stále méně a méně tuzemců. TBC je k nám však opět importována z Východu. Nic nového. Prevalence mírně stoupla.
Od očkování se upouští. Chyba!

ČSSD - Jakou barvu zvolit:
Lidskou růžovou?
Růžová je též barva selečí.
Podívej, kvete růže, podívej ...

Což se hodit do zelena?
Do jiné zelené, než mají čtyřlístkáři.
Zvolte britskou zeleň!
Zeleň kulečníkových stolů a smrčin, kam soc-dem panstvo chodí vraždit své potravní konkurenty.
Takže - tmavá zeleň a do ní trochu kančí barvy. Krásné ...
06. 11. 2010 | 14:27

mb napsal(a):

sladký napsal:radar byl součástí systému, který měl chránit výlučně území USA ... to platilo na počátku ... modifikacema a začleněním deštníku pod nato ...(BY) z toho neprofitovaly jen spojene staty .... přátelství a nepřátelství mezi EU a Ruskem ...

no to je kapitola sama pro sebe .... když se ponižuje francie před čínou, znamená to že jsou přátelé .... a jsou tedy přátelé francouzi nebo celá eu ..... a když němci domluví ropovod mimo poláky .... kamarádí s rusákama němci nebo celá eu ... ???

a je výhodnější kamarádit s rusákama, němcema, EU nebo američanama ???

všimněte si, že nenapíšu že pochybuju, že někdo jako vy je schopen podobné záležitosti chápat a uvažovat o nich ....

s pozdravem
06. 11. 2010 | 14:28

xx napsal(a):

Tak si říkám, to vás pane Sobotko nejímá hrůza z oranžové totality ? Když budete mít většinu v senátu i ve svněmovně ? Mluvili jste přece o modré totalitě, před senátníma volbama. Oranžová nehrozí ?

Aha, vy jste přece demokrati, žádní totalitní pohrobci. U vás ve straně nejsou žádní bývalí komunisté, narozdíl od ODS, že ?

Ach jo, a lidi vám to baštěj i s navijákem. To jenom potvrzuje jak jsou někteří voliči snadno manipulovatelní truhlíci. Máte opravdu snadnou práci.
06. 11. 2010 | 14:28

veverka napsal(a):

mb

Cituji z programu Strany zelených:

"Nepodpoříme zřízení základen jakékoli zahraniční armády na území České republiky."

(kapitola 13)

http://strana.zeleni.cz/555...

Čemu konkrétně na této větě nerozumíš?
06. 11. 2010 | 14:30

mb napsal(a):

beda ja nerozporuju vaše: mb,

Základnu v ČR si tentokrát chtěli pro SVÉ potřeby postavit Amíci

ale negociací ... to došlo k začlenění pod nato aby z toho i ostatní státy měly profit ( což bylo stanovisko SZ) ...

a s touto kompromisní variantou nemám problém ....

ale bavíme se o mrtvém psu ...

a navíc rusko má přece dost ropy a plynu ne ....

takže vo co go ....
06. 11. 2010 | 14:30

Béda napsal(a):

xx,

doporučuji obrátit se na soudruha Štětinu. Ten vám všechno o soudruzích podrobně vysvětlí.

Pokud jde o totalitu. Modrá barva vlála na hradě, na krajích, v europarlamentu. Zbýval již jenom senát.

Chápete ten rozdíl?
06. 11. 2010 | 14:34

blue jay napsal(a):

Levicaci,
Poslouchejte komunistu veverku. Bez KSCM si CSSD ani ruce neumyje. Bez komunistu se CSSD nikdy nedostane k moci. Sobotka ma dilema. Zrusit Bohuminske Usneseni a nebo ne? To je otazka.
06. 11. 2010 | 14:34

blue jay napsal(a):

Bedo,

A ted jak se zda se to otaci. Oranzovi soudruzi vladnou v krajich, senatu a mozna i v blizke budoucnousti v poslanecke snemovne a na hrade. Bude vse ale lepsi?
06. 11. 2010 | 14:38

mb napsal(a):

veverko já tam nic o základnách nenašel ... a přestaň mi laskavě tykat ty ovce ( jsme spolu nepásli) ...našel jsem tam větu: o podporování transatlantické vazby ...

a radar se zdá být takovým hezkým příspěvkem k transatlantické vazbě ....

navic je to z roku 03 ...
06. 11. 2010 | 14:42

Béda napsal(a):

mb,

to začlenění pod NATO bylo něco jako "aby se vlk nažral a koza zůstala celá".

Začleňovací formulace byla velice nekonkrétní - něco ve smyslu možná, snad někdy v budoucnosti, bude se o tom jednat a pod..

Ani se tomu nedivím, když vemem v úvahu uváděný důvod (hriozba jadernými zbraněmi z KLDR a Íránu) a efektivnost systému, kterou na vlastní oči spatřila na monitoru pěnice z ministerstva obrany Parkanová.
06. 11. 2010 | 14:42

blue jay napsal(a):

veverko?

Kdy by se melo podle tebe zacit znarodnovat az se KSC(M) opet dostane k moci?
06. 11. 2010 | 14:43

mb napsal(a):

jo uz jsem to nasel ... jestli je radar základna jakékoli armády ... pak ano může sloužit jako záminka / příčina vytvoření frakce v sz .... a k rozštěpení strany .... což se koneckonců stalo ....

já radši amíky než rusáky ...
06. 11. 2010 | 14:45

mb napsal(a):

opoustim vam souzi a soužky ... všem hezký den
06. 11. 2010 | 14:47

Rumcajs napsal(a):

Jo za totáče, to byl život. To levičák něco vyrobil a i když to stálo za ..., tak se to muselo prodat. Taky se výrobě říkalo předvýroba a finální výroba probíhala až doma.

Dneska to maj levičáci horší. Soudruzi už nemají takovou moc a tak levičák marně nabízí svůj aušus. Nikdo ho nechce a tak levičák prská vzteky a nadává na vládu.

Sobotka je jejich naděje. Čím víc budeme přerozdělovat, tím větší naděje pro levičáka, že ten jeho aušus zase někdo bude mít doma. Musí se akorát modlit, že to nebude on, co mu ten aušus přistane doma.
06. 11. 2010 | 14:47

blue jay napsal(a):

Bedo!

Paroubek porad tvrdi ze zacleneni CR do NATO je jeden z hlavnich uspechu CSSD. Nazral jsi se? Zustal jsi pohromade? Hele Bedo? Mela by CR vystoupit z NATO jak by si to pral tvuj strejda Grebenicek?
06. 11. 2010 | 14:48

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, opět světlé zítřky...
http://ateo.cz/f/images/v/v...
Veselé krizování...
06. 11. 2010 | 14:48

Béda napsal(a):

mb,

S dovolením navazující otázečku. Radar v Brdech není. Znamená to snad, že tady mají své vojsko Rusáci?

Co by v tomto smyslu změnila instalace radaru do Brd? Bylo by zde snad méně Rusů?
06. 11. 2010 | 14:49

MirekS napsal(a):

Pane Sobotko,
otočte to, prosím! Více muziky a méně keců. Tady není sjezd!

Zdraví

MirekS
06. 11. 2010 | 14:49

Sladký napsal(a):

mb- námitky,které jste napsal nemají absolutně žádný reálný podklad, je to jen samé "kdyby" Jak na počátku? My jsme byli ochotni příjmout radar teprve po nějakých modifikacích? Kde jsou ty vaše modifikace a začlenění deštníku pod NATO? Kdy byly nějaké takové smlouvy uzavřeny? A znáte vůbec parametry toho systému? Technicky není schopen likvidovat rakety v sestupné fázi, tedy směřující na evropské území.A že nepíšete,že o těchto věcech nejsem schopen uvažovat? Klidně to napište, to je vaše věc. To,co tvdíte mne jen utvrzuje v přesvědčení,že jsem vás odhadl správně.
06. 11. 2010 | 14:51

Béda napsal(a):

blue jay,

Já věřím původnímu (to byl snad ještě disident - než sestihnul metamorfovat v humanitárního bombarďáka) panu Havlovi. Volně parafrázuji: "Nadešel čas zrušit vojenské bloky".

Pak z disidentství procitnul a poslušně do roztrhání těla začal hájit jak NATO, tak všechny války Američanů, všechny jejich podvody vůči světové veřejnosti, zcela bezvýznamný nepatrný radar v Brdech, stal se spolusignatářem (možná autorem) zvacího listu č.2...
06. 11. 2010 | 14:54

hoven napsal(a):

je rok 2014,
slaveček sobotka hovoří na staroměstském náměstí k odborářům a lidovým milicím....."pan president mašín mě se všemi mými návrhy skopal ze starých zámeckých schodů, už mám zase naštípnutej obratel".....
06. 11. 2010 | 14:56

xx napsal(a):

Béda: Bédo nechápu, ona může klidně ta oranžová vlát na stejných místech. Na krajích už vlaje, v senátu teď taky a Klaus už kandidovat nemůže, takže i to je otevřené.

Co když se to nakonec podaří ČSSD a skutečně bude oranžová všude. Pořád budu já ten kdo nechápe ten rozdíl ?

Ach jo. Já prostě nechci pochopit že oranžová je ta dobrá hodna laskavá a modrá je ta špatná, že.

Co se týče komunistů, rozlezli se do obou stran, ODS i ČSSD. V ČSSD je jich ale jaksi z principu více, prostě proto že komunista má blíž k levici než ke konzervativcům ( v době kdy tam ti komunisti lezli byla ODS ještě konzervativní pravicí, teď bych to viděl tak že ČSSD a ODS je pro bývalé komunisty asi tak stejnou variantou )
06. 11. 2010 | 14:57

blue jay napsal(a):

Zase kadrujes soudruhu Sladky?

Umis vubec neco jineho? Zda se ze ne.
06. 11. 2010 | 14:58

Béda napsal(a):

hoven,

nezakazuje ústava kandidaturu lidí podezřelých důcvodně podezřelých z těžkých zločinů?
Já to nevím, jenom se ptám.
06. 11. 2010 | 14:58

blue jay napsal(a):

Bedo? Jsi socialista ci komunista? Furt se v tobe nevyznam.
06. 11. 2010 | 15:03

Béda napsal(a):

xx,

v současné době je to řekl bych minimálně 2:2 (ODS = Hrad, Parlament, ČSSD = senát, kraje)

Vo co go?
06. 11. 2010 | 15:03

Rumcajs napsal(a):

Sobotko !

Právě říkali v rádiu, že přímá volba v ČSSD padla, a že předsedu ČSSD může volit jenom Sobotkovic rodina.

Je to pravda ?
06. 11. 2010 | 15:03

Béda napsal(a):

blue jay,

buď pozdraven starý dobrý místní kádrováku. Ještě si vzpomínáš, cos psal před pár minutama Sladkému?
06. 11. 2010 | 15:05

blue jay napsal(a):

xx
nelze nez s Vami absolutne souhlasit.
06. 11. 2010 | 15:06

xx napsal(a):

Béda: jde o to o čem píše Sobotka, o volby 2014 nikoli o současnou dobu. I já jsem také psal o budoucnosti, kterou Sobotka nastínil, nikoli o současné situaci.

Jde mi jen o to, zda budou voliči ČSSD mít také obavy z oranžové totality a bude jim připadat správné aby byly síly alespoň 2:2 jako je to teď, nebo zda jim v případě ČSSD totalita vadit tolik nebude.

Ovšem pravá pointa je v tom, jak jsou voliči ČSSD snadno ovladatelní výkřiky a hesly bez hlubšího obsahu, a nechají se obalamutit tak snadno.

Jasné nebo je třeba další dovysvětlení ?
06. 11. 2010 | 15:08

blue jay napsal(a):

Jiste ze ano Bedo,
pokud si myslis ze kadruji tak co podle tebe dela soudruh Sladky? Chces par prikladu?
06. 11. 2010 | 15:08

hoven napsal(a):

béda,
nezakazuje. takže muže kandidovat i paroubek, který je podezřelý z pedofilie.
06. 11. 2010 | 15:08

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik příspěvků, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 11. 2010 | 15:08

blue jay napsal(a):

Hele Bedo?

Veris na primou volbu? Treba presidenta ci vudcu politickych stran?
06. 11. 2010 | 15:10

hoven napsal(a):

hašek nebo sláveček???myslimnsi, že hašek si svým desaterem podřezal větev, protože bylo celkem rozumný. všechno, co je rozumný, je pro voliče čssd jako od ďábla. v žoldu ODS, USA a Izraele. hašek ve svem desateru popíral, že zdroje jsou. za takové rouhání by ho mohli v čssd i upálit.
06. 11. 2010 | 15:12

Sladký napsal(a):

O jakém kádrování to zase žvaníš, modrý kecale? Zameť si před svým prahem, truhlíku.Jestli zde někdo neustále kádruje jsi to ty a tvoji modří kamarádi.Kdo zde neustále píše o sockomouších,bolševicích,levounech (a kádrovácích)? Naposledy ti připomínám,že na primitivní žvásty vyplozené vymytým mozkem už nehodlám reagovat.
06. 11. 2010 | 15:14

Sladký napsal(a):

Paroubek je podezřelý z pedofilie,Pane hoven? Už jste podal trestní oznámení? Pokud ne,víte,co to znamená?
06. 11. 2010 | 15:15

Béda napsal(a):

xx,

v případě ODS ta situace mastala a nástup modré totality byl na spadnutí. Teď je to 2:2, tuto diskusi považuji za předčasnou. Až bude hrozit nástup jakékoliv další totality bude čas tlouct na poplach.
06. 11. 2010 | 15:17

Sladký napsal(a):

A ještě něco, Pane hoven. Paroubek je podezřelý i z kanibalismu. Zpravodaji Frontx mladé včera i dnes to sdělil jeho ugandský přítel a informátor, čaroděj Makundu.
06. 11. 2010 | 15:17

Béda napsal(a):

xx,

jenom pro orientaci. Když mluvím o nastupující totalitě, mluvím přesně o tom válcování, co dnes a denně produkuje koalice sponzorovaná oligarchy v parlamentu. Zaplaťpánbůh alespoň za tu senátní pojistku.
06. 11. 2010 | 15:22

blue jay napsal(a):

Sladky,
Paroubka nelze podezrivat z pedofilie. Je preci znamo ze ma rad hloupe hubene blondynky kolem 20ti. Uz jsi Sladousku take napsal odu na Paroubka? Vzdyt toho tloustika tak milujes. Musi te mrzet ze stahnul ocasek mezi nohy a hned po volbach utekl. Hrdina, lol!
06. 11. 2010 | 15:27

blue jay napsal(a):

Bedo!?
A co delala CSSD ve svych smrtelnych krecich v 2006? Podrazila i sve koalicni partnery a provalcovala snemovnovnou za pomoci komunistu ruzne tuzkovne. Ty si opravdu myslis ze CSSD neni sponzorovana kmotry a oligarchy? Bud uprimnej Bedo!
06. 11. 2010 | 15:33

xx napsal(a):

Béda: vaše reakce je poněkud přepjatá. Opakuji že jsem nemluvil o současnosti ale vyjadřoval jsem se k textu pana Sobotky. Jestli jste ho Bédo nečetl, tak nechápu proč se vyjadřujete k diskusním příspěvkům, které se k textu pana Sobotky vztahují.

Ad válcování, to je jen další výkřik, bonmot kterým ČSSD ohlupuje své voliče. Vzhledem k vašim jiným reakcím je mi poněkud záhadou, že jste na tuto primitivní rétoriku pro hlupáky také přistoupil. Většina vždy přehlasuje menšinu. Tak to prostě chodí a chodilo vždy. Od toho je parlament parlamentem, aby se rozhodovalo většinově. Takže stížnosti na válcování jsou vlastně stížnostmi na výsledky voleb. Brekot nad rozlitým mlékem, ublíženecké nářky nad situací. Nebo také odrazem neschopnosti vyrovnat se s porážkou.

ČSSD se viděla ve vládě a nevyšlo jí to, mimo jiné taky díky své vyhrocené kampani. Tím si zavřela možnost spolupráce s Kalouskem i s VV a teď naříká ?

Když byla ČSSD ve vládě a měla v parlamentu s komunisty většinu, válcovala dokonce i svou vlastní koaliční dohodu o sto šest. To vám válcování tolik nevadilo ? To se o něm totiž nemluvilo, protože válcem byla levice. Pravice nemá zapotřebí používat tyhle výkřiky a hesla, protože jejich voliči vesměs chápou i složitější argumenty.
06. 11. 2010 | 15:34

Béda napsal(a):

blue jay,

nebuď směšný sojko. Pravice si za pomoci komunistů proválcovala (doslova i do písmene - vzpomeň si na náhlou slabost, která náhle přicházela na politiky ČSSD, nábojnice, bílý prášek v dopisech...) Uko Ješitu na Hrad.

A ty zde vytahuješ tužkovné, když ultrapravice rozvrací státní penězovody a nevratně obrací jejich tok do privátních kapes.
06. 11. 2010 | 15:37

blue jay napsal(a):

Pastelkove a podobne Bedo,

Ale opet k zakladni otazce. Ty si opravdu myslis ze CSSD je budoucnost CR? Ze na tom CR bude lepe pod vedenim Skromachu, Urbanu, Jandaku, Sobotku, Rathu, Palachu, Bendu a jim podobnych. Zda se me ze CSSD nema ani jedineho poctiveho politika. Jak si myslis ze to tedy CSSD zvladne?
06. 11. 2010 | 15:38

blue jay napsal(a):

Kdo je ci byl Uko Jesita Bedo?
Zda se ze to jmeno rad pouzivas. Nemas tento nick v obecnych diskuzich na aktualne?
06. 11. 2010 | 15:42

Béda napsal(a):

xx,

ad válcování. Říká vám něco stav (účelově vyhlášené) LEGISLATIVNÍ NOUZE? Víte co to v praxi znamená? Proč najednou pravice výjimečnými kroky obchází senátní pojistku?

O jaké vyhrocené kampani mluvíte, dvojité x-ko? Co bylo podle vás vajíčkování, žhářství, vyhrožování zabitím, inzultace, Mádlování a Issování, přikryté mediální mlhovinou, složenky?
06. 11. 2010 | 15:43

blue jay napsal(a):

Bedo,

nevim kdo posilal nabojnice ci bilej prasek. Mozna Zubova,lol. Ale pamatuji si jak nekteri predaci CSSD stali obraceni zady k podiu a fotili si sve vlastni spolustraniky behem hlasovani. To byla sila.
06. 11. 2010 | 15:47

hoven napsal(a):

sladký,
já vycházím z kubiceho zprávy. takže policii je toto podezření dostatečně známo a má povinnost ze zákona se tím zabývat. zřejmě to vyhodnotili jako nepodložené podezření a nechali to být. ale podezření zůstává. jenom jsem odpovídal na beduv dotaz, jestli podezřelý člověk muže kandidovat.
06. 11. 2010 | 15:47

Béda napsal(a):

blue jay,

starý dobrý Uko je ješitný, sebestředný, pomstychitvý stařeček, který trpí monologismem, tůze nesnáší kritiku své osoby. Ve svém původním vystudovaném oboru je nejméně od r. 1997 považován za packala s klotovými rukávy.

Do Davosu již ze studijních důvodů (pracuje na ekologickém výzkumu) nejezdí.
06. 11. 2010 | 15:48

xx napsal(a):

Béda: volba prezidenta Bédo, byla typicky nechutná ukázka prohnilosti právě ČSSD a jejich politiků. Základní problém totiž je, že ČSSD jsou vlastně dvě strany které vedou nesmiřitelný boj mezi sebou. Proto taky podrazila pokaždé svoje kandidáty na prezidenta.

Svádět všechno na ODS sice můžete ale na realitě to vůbec nic nezmění. A sice, že ČSSD je stále rozhádaná dvojstrana a z toho pramení její největší trable.

O propojení stran s podvratnými živly psal už Zeman a není důvod mu nevěřit. Vypozoroval to docela přesně. ČSSD z toho nevyšla jako lilium. Namátkou vezměme Grosse, Paroubka, Palase, Krause a další.

Tomu se prostě nevyhne žádná velká strana s ambicí na mocné funkce. Propojení biznisu a politiky je jedna věc. Druhá věc je, propojení politiky a podsvětí. Kočka a spol. patří spíše do kategorie podsvětí než biznisu.

Ale kdo nechce, oči neotevře. Fandovství dělá hodně a věrný fanoušek odpustí svým oblíbencům i tu největší špínu, zatímco i ty nejmenší prohřešky protivníků vnímá jako ty nejhorší zločiny. V takových případech stojí rozum zcela mimo dění.
06. 11. 2010 | 15:49

Béda napsal(a):

hoven,

DŮVODNĚ podezřelý. Já reagoval na Mašína prezidentem.

Jistě uznáte, že mezi důvodně a bezdůvodně podezřeým je rozdíl.
Mašínové, navíc (na rozdíl od paroubka, který se vůči nařčení důrazně ohtradil) se k těm vraždám sami přiznali. (včetně toho svázaného policisty a pokladníka)
06. 11. 2010 | 15:51

JAN napsal(a):

Jenom technická,ten Rumcajs je opravdu ta známá ožralá figurka co se pohybuje po Hanušovicích ?
06. 11. 2010 | 15:51

blue jay napsal(a):

Uklidni se Bedo,

Je uz po volbach! Odpocin si. A nebo dej na Ratha. Alkohol urcite dela z lidi agresory. Klid Bedo.
06. 11. 2010 | 15:51

blue jay napsal(a):

A kde se pohybujete Vy JANe? Jen technicka.
06. 11. 2010 | 15:53

Béda napsal(a):

xx,

opět vám neslouží paměť. Přečtěte si blogy Jiřího Paroubka. Zde lehce zjistíte, že patřím k jeho největším kritikům.

PS: korupce politiky a politiků je setrvalým jevem u všech politických stranách v ČR. O tom jsem již taky nejednou psal v souvoslosti s tzv. "demokracií".
06. 11. 2010 | 15:55

Rumcajs napsal(a):

JAN:

Kdepak si to slyšel Honzo ? To se nyní říká v protialkoholních léčebnách ?
06. 11. 2010 | 15:58

xx napsal(a):

Béda: ta argumentace postrádá logiku. Proto se divím, že i vy jste na to přistoupil.

Parlament může přehlasovat i veto prezidenta, i senát. Jenom to je zdlouhavější. Jelikož má koalice většinu ve sněmovně a ty škrtové zákony lze schválit jen většinou v parlamentu, výsledek by byl stejný, jen by to trvalo déle a opozice by mohla jen dělat obstrukce. V obstrukcích bylo opozici zabráňeno a ten povyk je jen proto, že si poslanci nemůžou masírovat ego a pokoušet se přisypat svým zájmovým skupinám z veřejných peněz.

Reformy je třeba přijmout rychle a z tohoto pohledu je tento stav, stavem legislativní nouze přijatelným.

Senát jako pojistka funguje jen v případě zásadních změn, nikoli u každé změny daňového zákona.
06. 11. 2010 | 16:00

blue jay napsal(a):

Bedo,

Neznam Ceske pohadky o Uko Jesitnem. Ale jiste by se treba jedna z nich hodila i na vlka ci na tebe. Jsi Uko? Myslis si ze jsi sezral vsechnu pravdu a citis nutkani ji vsem vecpat do hrdla?
06. 11. 2010 | 16:00

veverka napsal(a):

mb

"veverko já tam nic o základnách nenašel"

To je tvůj problém,že neumíš ani číst.Dal jsem ti odkaz,citaci z něj i v jaké kapitole to je.Víc už pro tvůj intelektuálně vysoce výkonný mozek skutečně udělat neumím.A kecama o ovcích s tím nic nenaděláš.
06. 11. 2010 | 16:02

xx napsal(a):

Béda: já mluvím Bédo o voličích ČSSD. Také se podivuji nad tím že občas sklouznete k té primitivní argumentaci, kterou používá ČSSD směrem ke svým voličům. Kde schází logika i hloubka a jde spíš jen o výkřiky do tmy.
06. 11. 2010 | 16:03

Béda napsal(a):

xx,

jistěže máte pravdu, že pravomoci parlamentu jsou ve věci schvalování zákonů určující.

Tady ovšem jde o předstíranou demokracii. Stačí získat výraznou převahu v parlamentu a vítěz již válcuje nestandardními postupy poraženého.

Je to přesný nástin toho, co by bylo trvale přítomným jevem po zůskání většiny v senátu.

Vítěz oponenty vůbec nebere v potaz. Nebaví se s nimi, nevyslechne je. Přitom politika by měla být konzistentní s dlouhodobou vizí. Taková může být jedině po dosažení kompromisního řešení.

Tož asoi tak.
06. 11. 2010 | 16:06

blue jay napsal(a):

veverko?
Myslis si ze se KSC jeste nekdy dostane k moci? Vim ze v to doufas.
06. 11. 2010 | 16:07

blue jay napsal(a):

Takze Bedo,

Kdyby CSSD ziskala vyznamnou prevahu v parlamentu a protlacovala si silou sve zakony, povazoval by jste to take za valcovani? Jen na okraj. Kdyz CSSD koncila v 2006 tak valcovala i sve vladni partnery. Pouzila k tomu "opozicni" komunisty. Prestante se opijet stranickou stavou Bedo.
06. 11. 2010 | 16:14

Béda napsal(a):

blue jay,

pokud nedojde k totalitnímu stavu (umožňujícímu trvalé válcování), ke kterému měla našlápnuto azurová, pak nevidím nic strašného v tom, že strana která získá většinu, při zachování STANDARDNÍCH postupů prosadí svou.

Problém ovšem je, že stav legislativní nouze je výjimečný a nikoliv standardní postup.

Bohužel, vy to asi nedokážete pochopit.
06. 11. 2010 | 16:20

Petr napsal(a):

Pane poslanče,
jestli chce ČSSD znovu získat důvěru, tak je třeba se vypořádat s kauzami Gripenů, Pandurů, křišťálového Standy a krachu fa Moravia Energo a svobodou pro pedofila z Kataru.
Vše za Vašich vlád. A že by nikdo nezbohatl? A, že by ústředí Vaší strany nevědělo úplnou pravdu? Tomu nikdo nevěří.
06. 11. 2010 | 16:23

xx napsal(a):

Béda: To tvrdí ČSSD. Koalice zase tvrdí že s opozicí jedná. Komu věříte ? No asi tomu, komu fandíte. Ale k racionální úvaze to má daleko.

Já to vidím tak, že je tu problém reforem se kterými opozice nesouhlasí a koalice je potřebuje prosadit co nejdřív aby ty bolestivé dopady nezačaly působit až na konci volebního období. Opozice zase naopak sleduje přesně to, oddalovat působnost reforem co nejvíce k dalším volbám.

Pro opozici je to výhodné. Nepopulární kroky prosadí koalice, odnese si za negativní dopady hněv lidu, opozice vyhraje příští volby a navíc nepopulární kroky už bude mít hotové.

Že se tomu koalice brání všemi dostupnými prostředky je pochopitelné a logické. Nevidím na tom nic nedemokratického.

Když ČSSD prohlasovala spolu s komunisty některé zákony proti vetu prezidenta i proti senátu, taky jste lapal po dechu hrůzou, jak demokracie dostává za uši ?

Myslím že se zbytečně snižujete k tak ubohým argumentům Bédo. Chce to větší nadhled.

Reformy výdajů jsou prostě nutné, zadlužení rostlo při konjunktůře nedravě, při recesi je už děsivé, musí se to srazit. Soukromé firmy propouštějí, snižují platy, odkládají výplaty a státní zaměstnanci, kteří už teď jsou nad průměrem soukromého sektoru mají dostávat přidáno ?

Mě se taky nelíbí například to, jak vláda řeší ten problém fotovoltaiky. To je typický bolševický hnůj co nic neřeší. Ale co naplat, lidi si to vybrali a já to respektuju a s některými kroky souhlasím.
06. 11. 2010 | 16:25

xx napsal(a):

Béda: stav legislativní nouze je STANDARDNI. Není to nic protiústavního, protizákonného. Tady jde o čas. Každý měsíc navíc nás stojí miliardy na úrocích.

Kdyby šlo o nějaké zákony typu změna volebního zákona, tak bych s vámi souhlasil. Ale tady jde o peníze a tam hrozí prodlení. Tahanice mezi parlamentem a senátem mohou trvat několik měsíců a o to by stouplo zadlužení. To je podle mne podstata.

Poslanci už propásli mnoho žvaněním a dohadováním, naposledy zastavení boomu FVE a bude nás to všechny stát velké peníze. Další otálení znamená další peníze.
06. 11. 2010 | 16:32

hoven napsal(a):

béda,
já mašína z žádného zločinu nepodezírám ani bezdůvodně, narozdíl od paroubka. nevím o ničem zločinném, čeho by se měl mašín dopustit. bojoval proti totalitě . nebo snad gabčík s kubišem byli taky zločinci????
06. 11. 2010 | 16:34

SuP napsal(a):

xx -
Komunisti, co se stali členy z vychcanosti se dali do ODS, komunisti, co se stali členy z blbosti (tvrdíce že z přesvědčení) jsou v ČSSD. Ne že by mi ti prvně jmenovaní nějak imponovali, ale aspoň už tenkrát dali najevo, že si chtějí pomoct a stranu mají u řiti. To jsou ti, co předbíhají ve frontě.
Z blbých komunistů se stali sosani a pořád čekají, že někdo za ně někomu něco ukradne a pak se s nimi rozdělí. Chudinky .....
A co teprve ti, co je volí!
06. 11. 2010 | 16:35

Béda napsal(a):

xx,

myslím, že jsem to řekl jasně. Určující není, kdo co tvrdí, ale to co se děje. Koalice VÁLCUJE opozici stavem legislativní nouze. To nezapřete, když se na hlavu postavíte.

To, že je potřebga prosadit tato opatření tvrdí koalice a může to být stejná nepravda jako celá řada jiných telemarketingových politických účelových produktů.

Při vší úctě - nikdo mi dodnes nedokázal vyjmenovat co vyřeší několikapilířová důchodová reforma. Co přinese těm důchodcům? Co vyřeší v oblasti demografického vývoje, stárnutí populace? A jaké pozitivum to bude znamenat pro stát, který stejně bude muset držet rezervy pro případ, že negarantované privátní virtuální důchodové herny zkrachují. Zrovna tak, jsem se nedověděl jaké záruky budou mít důchodci, že se jejich prostředky ve fondech zhodnotí (prakticky je to nesmysl a protimluv) a že vůbec něco po odchodu do důchodu od privátních virtuálních hráčů obdrží.

Zrovna tak nechápu, co se vyřeší spoplatněním vysokého školství. Co konkrétního krom zadlužení a znedostupnění vzdělání chudým studentům jim to přinese za prospěch¨?

Že obě "reformy" přinesou prospěch finančním institucím a oligarchům, kteří zalobbovali koalici to chápu. Co ale přinesou druhé straně?
06. 11. 2010 | 16:40

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek obsahující hanlivé komolení jména, neboť tyto nemají nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu, jakož i další urážlivé texty.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 11. 2010 | 16:46

Admirál napsal(a):

blue jay - "Myslis si ze se KSC jeste nekdy dostane k moci?"

Pokud věci v tomhle státě budou řídit politici směrem, jakým ho řídí, tak dříve či později ano.

To je celkem zákonité.

Pokud si politici nechají poradit od Vás, tak to bude spíš dříve.
06. 11. 2010 | 16:50

hoven napsal(a):

slaveček sobotka je hanlivé komolení jména???
06. 11. 2010 | 16:51

stejskal napsal(a):

Nikoliv, pane hovene. ale Adolf Rath ano. Dokonce bych řekl, že je to velká sprosťárna. l.s.
06. 11. 2010 | 16:54

SuP napsal(a):

Takže hovene -
Teďka slušně. Jo?
Pan doktor, na kterého ses ptal je pro mě prototypem (spíše archetypem) člověka egoisticky hamižného z přesvědčení. Z přesvědčení proto, že kdykoliv otevře ústa k projevu, jde vždy o kritiku oponenta jakéhokoli politicko-ekonomického směrování. Tím se utvrzuje v tom, že je jediným a jedinečným majitelem pravdy. No a ten egoismus snad není třeba dokládat. A vidíš, zase sosan.
06. 11. 2010 | 17:06

blue jay napsal(a):

Prima volba predsedy nebude Sobotko?
Nak ta prima demokracie nejde dohromady s CSSD co?
06. 11. 2010 | 17:10

xx napsal(a):

SuP: no mě se eklují všichni stejně. Prospěcháři jako hlupáci. A nejhorší je kombinace, hlupák prospěchář. Takovým typickým je Škromach.

Béda: chápu vaše rozpoložení, ale opět já to hodnotím z nadhledu. Nejsem volič ani jedné ze stran koalice, já volím Stranu Svobodných Občanů již podruhé. ODS jsem definitivně zavrhnul již po volbách 2006. Proto si troufám tvrdit že nejsem stranicky tolik zaujatý.

Reforma výdajů nutná je, to je jasné bez diskuse. Reformy dělají všichni v Evropě, prostě žít na dluh nejde do nekonečna a když výkon ekonomiky je na dně, krotit s výdaji se musí i stát. Můžeme se přít o detailech, kde a jak škrtat, ale škrtat se prostě musí. 6e volby vyhrála spíše pravicová koalice než levicová, škrtají tam kde škrtají. Levice by škrtala nejspíš jinde, ale škrtat by musela taky.

Chápu opozici že se ozývá, důvody jsem vysvětlil. Ale stejně tak chápu i koalici, že se snaží seč může zabránit obstrukcím a škrty prosadit co nejdříve.

Pokud vím tak v té legislativní nouzi se důchodová reforma neřeší.

S důchody je to o dost složitější problém. A opět, bez stranických brýlí, je vidět že nějaké změny jsou nutné. Princip je jednoduchý. Průměrný věk dožití se stále prodlužuje díky stéle lepší zdravotní péči. Tím pádem jaksi samovolně přibývá aktuálních důchodců aniž by jaksi stejnou měrou přibývalo i pracovně aktivních lidí. Navíc přibývá státních zaměstnanců, kteří do důchodového systémy defakto nepřinášejí peníze. Výsledkem je, že čím dál méně lidí pracuje na čím dál více důchodů.

Posouváním věku odchodu do důchodu dosáhnete jen snížení počtu aktuálních důchodců. To nelze dělat do nekonečna a navíc tím tlačíte zase na nezaměstnanost mladých takže finančně to pro statní rozpočet je spíše neutrální, protože co ušetříte na důchodech, vyplatíte na sociálních dávkách.
Další možností je zvyšovat odvody na důchody. To taky není zrovna moudré, protože tím snižujete platy lidem, tvoříte tak tlak na sociální síť a snižujete ekonomickou aktivitu lidí, takže zase spíše neutrální dopad.

Nakonec zbývá tedy nějaký systém, kterým přinesete do duchodového pojištění peníze, které vzniknou nějakou výdělečnou činností a přitom nepoškodí ekonomickou situaci nedůchodců. O tom jak to zařídit je možné vést debatu. Vše ostatní co jsem popsal je bohužel i bohudík dané.
06. 11. 2010 | 17:14

blue jay napsal(a):

Admirale,

Doufam ze nic nevlastnis. Ani byt ci barak. Natoz nejakou fabriku. A co nejake pole? Moc by ti totiz nezbylo pokud by se KSC opet dostala k moci. Patrilo by to totiz ruznym Filipum.
06. 11. 2010 | 17:16

hoven napsal(a):

no jo, ale rath dával hitlera jako vzor pro překonání krize. možná, že neví, že nacisti řešili krizi tak, v roce 1935 zkonfiskovali židum majetek za teměř miliardu tehdejších marek, ale vědět by to mohl. takže si na toho adolfa ratha tak trochu naběhl.
06. 11. 2010 | 17:18

neznamy napsal(a):

jediná možnost jak odmítnout celou tu parlamentní mafii je volit dělnickou stranu sociální spravedlnosti, jedinou skutečnou opozici v české republice!!!
06. 11. 2010 | 17:24

odjinud napsal(a):

Soc. dem. musí postupně splácet kontokorentní úvěr 180 miliónů korun od družstevní záložny FIO. V říjnu strana vrátila 50 miliónů, zbývá uhradit postupně 130 miliónů. ČSSD zároveň spoří, zmrazila zaměstnancům mzdy. K poslednímu září Lidový dům vykázal finanční ztrátu zhruba 51 miliónů korun. Fakta uvedl v rezignačním dopise ústřední tajemník soc. dem. Jiří Havlíček.
06. 11. 2010 | 17:28

xx napsal(a):

Béda: ještě možná dovysvětlím, někoho by napadlo, že když ty peníze sebere ekonomicky aktivním lidem a dá je důchodcům, že ekonomika o nic nepřijde, protože důchodci ty peníze taky utratí.

Problém je ale v tom za co. Důchodci ty peníze neutratí za služby a produkty, za které by je utratili ti výdělečně činní. Tím pádem zde vznikne sektor produktů a služeb, který přijde o peníze a nejspíš to dopadne i na nezaměstnanost. Příklad: člověk pracující přijde o pár stovek měsíčně protože se zvýší odvody na důchody. No co, tak třeba vynechá holiče nebo nezajde na dobrou večeři do restaurace, neumyje auto myčce. Ale na tu večeři do restaurace, k holiči ani do myčky nepřijde ani ten důchodce který ty peníze dostal. Restaurace, propustí lidi z kuchyně, myčka sníží platy, kadeřník zavře.

Proto je významnější zvyšování odvodů na důchody sporné, protože vše souvisí se vším a ekonomika není jenom o základních potřebách lidí jako je bydlení a potraviny. A myslet si že zvýšením výdajů důchodců za základní potřeby se kompenzuje úbytek peněz od ekonomicky aktivních lidí je jen alibismus. Tak to prostě nefunguje.

Zase příklad, seberete bohatým peníze. Ti si nekoupí drahé zboží. Ten kdo vyrábí a prodává drahé zboží zkrachuje a zůstanou nezaměstnaní. Co myslíte, naberou ty vyhozené lidi ti co vyrábí levné zboží ? Nenaberou, jenom trochu zrychlí výrobní pás, protože když se z jednoho boháče stane chudý, koupí si jen obyčejné zboží které už neuživí tolik lidí. A ten bohatý byl jenom jeden.
06. 11. 2010 | 17:34

xx napsal(a):

Pane Stejskale, když může tuhle Hitlerovskou licenci otisknout Reflex na hlavní straně, proč to netolerujete zde ? To je Reflex natolik opovrženíhodný bulvár ?
06. 11. 2010 | 17:36

xx napsal(a):

06. 11. 2010 | 17:38

Tenco napsal(a):

xx
Nemám teď čas, ale když tak mi tenhle blog připomeňte.
Rád si s Vámi zaplkám o Vašem lokálním kapitalismu 19. století a o tom, jak věci fungují dnes.

Zatím - nic ve zlém.

Hezký zbytek dne.
06. 11. 2010 | 17:39

mb napsal(a):

veverko, myslel jsem že největší hulvát je vlk, nyní se mu omlouvám, a pasuji vás do jeho pozice ...
06. 11. 2010 | 17:50

Béda napsal(a):

xx,

hezky jste odvedl řeč od mých otázek.

1) tento systém je založen na dluhu. Dluh ČR není žádným světovým unikátem ale pouze střípkem v mozaice jednoho světosystému. Dnes již nesplácíme (a podobně je na tom minimálně 100 dalších zemí světa) podstatu dluhu ale do nebe rostoucí dluhy. Ty dluhy, které způsobili velkozloději svým šafařením neodstraníte žádným šetřením, ale bude provedena pouze další krádež, která již několikrát okradené okrade úplně. A stejně se nic podstatného nezmění. Systém založený na dluhu se oklepe a pojede dál svým směrem. Jedinou významnou změnou bude to, že veškeré prostředky doposud svobodných ekonomických subjektů budou povinně v kapsách privátních subjektů a v těchto zůstane mnohem víc vaty nežli doposud.

To bude důsledek této "odpovědné šetřivé" reformy v režii finančních oligarchů, bankovních domů a jejich najmutého pana Kalouska.

A ty vaše povídačky o luxusním zboží, to je jak z pohádky 100 a 1 noci. Jako kdyby se v ČR nějaké luxusní zboží vůbec vyrábělo.
06. 11. 2010 | 17:55

vidlemístoklíčů napsal(a):

První plánovaný krok už zvládáte mnoho let. Tedy kritizovat ostatní. S konstruktivními návrhy, (tedy konstruktivními a ne populistickými) jste ještě začít nestihli. A to ani za doby své vlády. To budete mít do roku 2014 dost honičku.
06. 11. 2010 | 18:43

xx napsal(a):

Béda: tak to není Bédo. Dluhy se splácejí i když stále rostou. Podstatné je vidět nejen to celkové makročíslo dluhu, která se stále zvyšuje, ale také princip. Princip je, že se vydají dluhopisy na určitou dobu a ty se po té době musí zaplatit i s úrokem. Dnes se to řeší tak, že se vezme další dluhopis. Ale ten konkrétní jeden každý dluh je vždy splacen i s úroky, takže věřitel dostane vždycky svoje. Proto to taky může takhle fungovat.

A pozor nenechte se ukolébat zjednodušujícími poukazy na zadluženější země.

Podstatné je kdo je zadlužený. Řecko a Itálie mají zhruba stejně velký dluh vůči svému HDP, v absolutních číslech je dluh Řecka vůči dluhům Italie jako naše výplata vůči majetku Romana z Čezu. Přesto krachlo Řecko. Proč ? Protože Řecku už někteří přestali věřit, že bude schopno splácet ty dluhopisy. Prostě přestali Řecké dluhopisy kupovat. Tím pádem klesla jejich cena, a zhoršil se rating, čímž ještě klesl zájem o ty jejich dluhopisy a bylo vymalováno.

Takže na výši zadlužení až tak moc nesejde, spíše na důvěře ve splácení, na ochotě kupovat dluhy.

V ČR se vyrábí prakticky jenom luxusní zboží. Už jste někdy viděl v prodejnách například Sconto nábytek, nebo Ikea, či Idea aby tam bylo zboží českého původu ? Vše je z Polska, Ukrajiny, nic z Česka. Ale ložnici od Lugi nebo Kuchyň od Sykory, tu si každej nekoupí milej Bédo.

Vy zase myslíte na jachty, Toskánsko a Rolce Royce když se řekne luxusní zboží, že jo. To je pak těžká debata, když vy umíte přemýšlet jen v extrémech a mediálních zkratkách. To se pak některým vašim závěrům nedivím. Bohužel ale realitu neodráží.
06. 11. 2010 | 19:10

Béda napsal(a):

xx,

chcete snad říct, že se splácí podstata dluhu a celkové zadlužení klesá? Není to spíše tak, že se vyráží klín klínem, na splacení minulých dluhů a úroků z nich se berou půjčky (vydávají stále další dluhopisy) a tím dluhová past stále roste?

Myslíte, že "šetřivý" pan Kalousek přestal vydávat další dluhopisy?

S tím ratingem Řecka bych moc nezačínal - ony ty ratingovky od jisté doby začínají mít krapítek špatnou pověst. (I v USA).

Pokud jde o nábytek Sykora. Pokud vím, nábytek je vyroben podle zaměření a projektu (to je ta přidaná hodnota) nasmlouvanou firmou na strojích a vozí se podle zaměření a projektu firmy Sykora v krabicích (podobně jako nábytek Sconto, Jena, Asko, Koryna) - je to v podstatě stavebnice ze (resp. skrze) severní Moravu (nevylučoval bych, že je taky vyráběn v Polsku)do místa určení. Zde je smontován dle plánu a s patřičnou přirážkou jako značkový a na míru naúčtován.
06. 11. 2010 | 19:33

S.Š. napsal(a):

vlk :

Jiří Dienstbier ale ještě neprohrál, vlku. A nevede si vůbec špatně.
http://domaci.ihned.cz/c1-4...
Navíc, i když bude vlastními "přáteli" převálcován, pořád je tady šance (koalici ODS a ČSSD by tvořilo pouhých 34 ze 63 zastupitelů, že pokud bude on a jden až dva další lidé - což není nereálné, protože ani v pražské ODS nejsou VŠICHNI pro spojení s ČSSD), mohl by to pánům Hrdličkovi, Richterovi & spol. a jejich kamarádům z ČSSD překazit. Hned při prvním hlasování. Důležité je, aby nevyměkl, tedy nadále držel stejnou pozici. Pokud to dokáže (snad je na to z rodiny dostatečně vytrénován !), posílí to významně pražskou ČSSD a bude to mít nemalý vliv i na celostátní úrovni. V Praze by pak příště, poprvé v novodobých dějinách, mohla sociální demokracie poprvé porazit ODS. A ne, že "voliči zapomenou a zas jim to hodí", jak tvrdí nejmenovaný člen pražské ODS v článku p. Bucherta v Reflexu. Tohle už Pražané rozhodně nezapomenou.
06. 11. 2010 | 19:48

Béda napsal(a):

S.Š,
to jsem netušil, že vám tolik záleží na osudu ČSSD.

Já doteď myslel, že jste fanynkou ODS a "odpovědné" TOP -ky pánů bankéřů a oligarchů.
06. 11. 2010 | 19:52

Vrták napsal(a):

ČSSD v roce 2014 - desatero na reálný populismus v praxi.
1) Konstruktivní opozice: přechod ČSSD do podzemí.
2) Zesílení ČSSD: zvýšení průměrné hmotnosti člena na 130kg metodou "Škromach"
3) Získání voličů: nákup na úvěr od poslední věrné banky.
4) Spojenci: Všichni, komu je příjemná hlava v zadku.
5) Reformy: budou odstraněny jako přežitek pravice.
6) Proti korupci: zaplatíme všem!!
7) Zelenání: jen vztekem pokud vstane z mrtvých Jyrka
8) Ekonomika: pokud se vše podaří, opět prožereme Vaše daně a zvýšíme zadlužení země.
9) Sociální stát: utopie.
10) Přátelská strana: pravidelně objedeme republiku s pojízdným cirkusem, pivem a párkem. Budeme Vám blíž než si myslíte s heslem"odposlech do každé rodiny".
06. 11. 2010 | 20:18

Béda napsal(a):

Vrták,

"1. generace utahovala kolem pasu, druhá kolem krku, co udělá ta třetí?"

http://www.outsidermedia.cz...
06. 11. 2010 | 20:22

yara ze země krys napsal(a):

Nevím, nevím, ale mám tušení, že ČSSD stojí tak do půl roku před zásadním rozhodnutím a to bude rozdělení na dvě strany. Jednu budou zastupovat ti hoši co umí vydělat peníze a cítí peníze jako velbloud vodu a jsou schopni se spojit třeba i s Marťany nebo Bin Ládinem, no a ta druhá parta se bude snažit vybudovat moderní sociálně demokratickou stranou západního střihu, nejlépe se skandinávskými parametry. Na výtku, že i v zemích EU jsou vytvářeny velké koalice lze namítnout, že u nás jsou výchozí podmínky zcela odlišné, hlavně demokracie a hospodářství státu není zcela v pořádku. Proč, protože je více než zřejmé, že část politiků ponejvíce z ODS, ale i část z ČSSD a jiných stran je namočena do špíny, která se záměrně už dlouho nevyšetřuje a zametá pod koberec. Tajné služby mlčí nebo jsou umlčeny, policie nekoná nebo nemůže konat a státní zastupitelství nepodává podněty k vyšetřování zejména v rozsáhlém rozkrádání veřejných peněz, které dosáhlo obludných rozměrů. Lidé v této zemi touží po normální slušné straně bez podvodníků a finančních akrobatů a podvodných šíbrů. Nastává příhodná doba pro sociální demokracii, změnit image a ustát tuto potřebnou, ale nutnou změnu a rozloučit se s těmito lidmi. Pokud by tato strana dokázala oslovit a přesvědčit i podnikatelskou sféru, má o úspěch postaráno. Možnost nějakého obrození u ostatních politických stran v kladném slova smyslu, vůbec ani náznakem nehrozí. Všichni myslí jen na svoje koryta a pupky!
Pěkný večer!
06. 11. 2010 | 20:24

xx napsal(a):

Béda: ach jo, copak jste to nečetl ? Ano je to přesně tak jak píšete a přesně tak jsem to popsal. Ale to je velké zjednodušení, řekl bych mediální. Jde o to, že každý konkrétní prodaný dluhopis se musí během dané doby zaplatit, celý ! No tady přichází na řadu ta důvěra, vy jako investor musíte věřit, že daná entita bude za x let ještě schopna dluhopis proplatit, třeba tím že vydá dluhopis nový, to už není tak podstatné jak. No právě ta důvěra je podstatná, jakmile se sníží, je konec. No a když jste na těch dluzích životně závislý a ještě k tomu nemáte svojí měnu k devalvaci, jste v tom až po krk, přesně jako Řecko.

Ne Kalousek nepřestal vydávat dluhopisy.

CO se kde povídá o ratingovkách je celkem jedno, podstatné je jaký vliv mají na rozhodování investorů.

No to je sice hezké co píšete o firmě Sykora, ale na principu který jsem popsal to nic nemění. Tedy že laciné zboží se převážně dováží a v česku se vyrábí spíše to dražší.
A to je to zboží které si nekupují ti nejchudší ale spíše ti majetnější ( a teď hned nemyslete na Kellera, ale na lidi středně příjmové ). A nejde jen o zboží ale také o služby. Chcete mi snad tvrdit že kadeřnictví nebo restaurace jsou přeplněná důchodci a přidáním stovky důchodcům se jim zvýší příjmy ?

Ne Bédo, není to tak. Já chápu že pro člověka v zajetí levicových idejí jsou tato fakta dosti těžko stravitelná, ale s tím se nedá nic dělat. Realita se kvůli vám nezmění.
06. 11. 2010 | 20:25

Tupelo napsal(a):

S.S.: diky za ten link na rozhovor s Dienstbierem, souhlasim s nim ze ted nejde jen o Prahu ale ze jde o mnohem vic, o duveryhodnost cele CSSD. Pokud bude scenar takovy ze p. Dienstbier nepodpori velkou koalici a ta nevznikne, jedna nebo druha strana by mela z CSSD odejit. Bud ti co si pletou verejnou sluzbu s podnikanim (a nejenom ti z Prahy) nebo ti slusnejsi, kteri s temi prvnimi nechteji mit nic spolecneho. Byl bych radeji pro prvni variantu, ale skoro realnejsi mi pripada ta druha, nicmene pokud by si nova strana udelala stanovy takove, ktere by pokud mozno co nejvic ztizili existenci lidi prvni skupiny, mela by velkou sanci. Aktualni akademicky spor Sobotka x Hasek, kdo sune SD doleva nebo vic doprava by byl marginalni - mnohem dulezitejsi je nyni spor slusnost x bezpaternost. Jsem si opravdu skoro jist, ze kdyby nastartovala nova levicova strana s lidma jako Spidla, Sobotka, opirajici se o lidi jako Belohradsky, Keller, Svejnar,... mohla by mit lepsi vysledky nez puvodni cssd, i s celou prazskou velkokoalici...
06. 11. 2010 | 20:25

Vrták napsal(a):

Béda
ještě existuje postroj podobný koňskému nebo můžeme použít upravenou svěrací kazajku.
06. 11. 2010 | 20:26

xx napsal(a):

yara ze země krys: jenom malý šťouchanec, těmi skandinávskými parametry máte na mysli co ? Švédsko, Finsko nebo Norsko ? Jenom pro pořádek, abychom si rozuměli.
06. 11. 2010 | 20:27

xx napsal(a):

yara ze země krys: tak ještě doplním, jak dopadlo šetření ve věci Gripenu v UK a ve Švédsku ? :-D Že by ODS měla tak dlouhé prsty ?
06. 11. 2010 | 20:29

Béda napsal(a):

xx,

nechci se vás dotknout, ale co máte stále s tím přidáním stovky důchodcům? Kde jsem já o tom psal? Nepolemizujete na tomto poli pouze se svojí smyšlenkou?
06. 11. 2010 | 20:34

xx napsal(a):

Béda: vy jste se ptal na tu důchodovou reformu a to stále patří k tomu. Dělá vám problém udržet téma přes více příspěvků nebo co ?
06. 11. 2010 | 20:38

xx napsal(a):

Béda: Aha už to vidím, vám tam zase skočil bonmot ČSSD o stovce důchodcům co slíbil Topolánek nebo kdo, že ?

No dobrá, pokusím se příště takovým chytákům a nástrahám vyhnout, evidentně vás to mate :-D
06. 11. 2010 | 20:39

Béda napsal(a):

xx,

tzv. důchodová reforma dle vás je o přidání stovky důchodcům? Já myslel že jde spíše o POVINNÉ vyvedení části garantovaných státních důchodových fondů do negarantované privátní virtuální sféry.
06. 11. 2010 | 20:40

yara ze země krys napsal(a):

xx:
Nevím jak Vám mám odpovědět, špína je všude, ale takové bahno jaké je u nás, v žádné staré zemi EU určitě není. No a s uvedenou kauzou "Gripeny" je to u nás tak, že rozdělování "divident" šlo napříč politickým spektrem a prý na to byly stovky miliónů,alespoň se to v kuloárech šeptalo. To se pak špatně vyšetřuje když všichni mlží a nic si nepamatují, peníze je umlčely. To však nevyvrací skutkovou podstatu, že u nás mají určití lidé a zejména z ODS, ale i dnešní TOP09 hodně dlouhé prsty.
Pěkný večer!
06. 11. 2010 | 20:42

xx napsal(a):

Béda: to už zase mluvíte o konkrétním jednom návrhu. Já to vysvětloval spíše obecně a hodně ze široka.

Nesmíte mne brát za slovo, netvoříme zde politický program ani konkrétní návrhy politických slibů. Stovku jsem jen tak plácnul jako vyjádření malého zvýšení důchodů v důsledku zvýšeného pojistného.

Vraťte se o par příspěvku zpět a čtěte znova.
06. 11. 2010 | 20:43

xx napsal(a):

yara ze země krys: to je takové vágní konstatování o něčem co nelze ověřit. Subjektivní pocity, navíc na základě bůhví čeho.
06. 11. 2010 | 20:45

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy