Jak zvolit prezidenta přímo?

25. 11. 2010 | 14:01
Přečteno 3364 krát
Poslanci ČSSD předložili už v červnu 2010, ihned po volbách do Poslanecké sněmovny, návrh novely Ústavy zavádějící přímou volbu prezidenta republiky a částečně pozměňující jeho pravomoci (sněm. tisk č. 7). Návrh začala Poslanecká sněmovna projednávat v září v 1. čtení, které vládní většina přerušila. Pokud se nyní vládní koalice rozhodla vrátit k přímé volbě prezidenta republiky, bude ČSSD v jednáních s vládou prosazovat principy přímé volby a zpřesnění pravomocí prezidenta, které obsahuje námi předložený návrh zákona.

Návrh ČSSD vychází z těchto zásad:

1. Způsob přímé volby prezidenta republiky

• Navrhovatelem kandidáta na prezidenta může být:
- občan ČR, který dosáhl věku 18 let, podpoří-li jeho návrh petice podepsaná nejméně 50 000 občany ČR oprávněnými volit prezidenta,
- skupina nejméně 40 poslanců nebo
- skupina nejméně 17 senátorů.

• Právo volit bude mít každý občan ČR, který dosáhl věku 18 let.

• Volbu prezidenta bude ve stanovených lhůtách vyhlašovat předseda PS.

• Volební období prezidenta zůstává pětileté. Zůstává v platnosti i ustanovení, že nikdo nemůže být zvolen více než dvakrát za sebou (tj. Klaus nebude v r. 2013 znovu volitelný).

• Volba bude v zásadě dvoukolová založená na systému absolutní většiny v obou kolech:
- Prezidentem je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů (50% + 1 hlas).
- Nezíská-li žádný z kandidátů tuto většinu, koná se do 14 dnů po ukončení hlasování 2. kolo volby. Do něj postupují kandidáti, kteří se v 1. kole umístili na prvních dvou místech. V případě rovnosti hlasů postupují všichni takoví kandidáti.
- Ve 2. kole je zvolen kandidát, který v něm získal nejvíce odevzdaných platných hlasů. Jen v případě rovnosti hlasů se do 14 dnů po ukončení hlasování koná 3. kolo volby s těmi kandidáty, kteří v 2. kole získali stejný počet hlasů; v případě opakované rovnosti hlasů vyhlásí předseda Poslanecké sněmovny novou volbu prezidenta.
Většinová dvoukolová volba s 2 kandidáty ve 2. kole je ve většině států Evropy s přímo voleným prezidentem (Francie, Rakousko, Slovensko, Polsko, Litva, Portugalsko, Rusko aj.).

• Další podmínky výkonu volebního práva, podrobnosti navrhování kandidátů, vyhlašování a provádění volby, vyhlašování jejího výsledku, jakož i rozsah soudního přezkumu stanoví prováděcí zákon. K jeho přijetí bude třeba, aby byl schválen Posl. sněmovnou i Senátem.

Uvedená úprava je inspirována předchozími návrhy ČSSD, včetně vládního návrhu z roku 2003, zpracovaného pod gescí tehdejšího místopředsedy vlády Pavla Rychetského.

2. Zavedení odpovědnosti prezidenta za závažná porušení ústavního pořádku a zavedení odvolatelnosti prezidenta

a) Z Ústavy se vypouští ustanovení, že prezident není z výkonu své funkce odpovědný (čl. 54 odst. 3). Zachování jeho ústavní neodpovědnosti by se neslučovalo s demokratickými principy přímé volby, z níž mandát prezidenta vychází. V ústavách parlamentních republik je s přímou volbou hlavy státu spjata i jeho odpovědnost, která se realizuje v ústavní proceduře jeho možné odvolatelnosti. Neodpovědnost prezidenta je i dnes jen relativní, když jej Ústava umožňuje stíhat a trestat pro velezradu s tím, že trestem za tento delikt je ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt.

b) Vedle odpovědnosti prezidenta za velezradu (za níž může být stíhán na základě žaloby Senátu před Ústavním soudem) se nově umožňuje jeho stíhání též pro jiné závažné porušení ústavního pořádku, než je velezrada, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Poslanecké sněmovny. Obdobnou širší úpravu odpovědnosti prezidenta má Polsko, Slovensko, Slovinsko, Německo, Rakousko, Irsko, Litva aj. (podrobnosti v důvodové zprávě).

c) Nově se do Ústavy zavádí institut odvolatelnosti prezidenta z funkce před skončením jeho volebního období lidovým hlasováním, vyhlášeným pouze na základě usnesení Poslanecké sněmovny a Senátu. Prezident pak bude odvolán, hlasovala-li pro jeho odvolání nadpoloviční většina všech občanů ČR, kteří dosáhli věku 18 let. Navržená ústavní úprava je inspirována zejména vzorem ústavy Slovenska a Rakouska (zemí s parlamentní formou vlády s přímo voleným a také přímo odvolatelným prezidentem), odvolatelnost přímo voleného prezidenta parlamentem je v Irsku a v Litvě (další státy kombinují parlament a ústavní soud).

3. Změny v pravomocích prezidenta
Navržené dílčí změny a doplňky v pravomocích prezidenta se omezují jen na úpravy, které reagují na kritiku platné Ústavy ze strany ústavních odborníků a které se již vyskytly v některých minulých ústavních osnovách. Jde o následující změny:

1) Rozšiřuje se výčet pravomocí prezidenta o jmenování předsedy a místopředsedy Nejvyššího správního soudu. Odstraňuje se tím zjevná ústavní mezera, pokud jde o jmenování funkcionářů tohoto soudu, kteří jsou dosud jmenováni až na základě obyčejného zákona (soudního řádu správního), pročež u nich musí být prezidentovo rozhodnutí – na rozdíl od jmenování předsedy a místopředsedů Nejvyššího soudu - opatřeno spolupodpisem (kontrasignací) předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. Jde o posílení prezidenta.

2) Pravomoc prezidenta udělovat abolici, tj. nařizovat, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo, se přesouvá mezi jeho rozhodnutí, k nimž potřebuje kontrasignaci (nyní ji nepotřebuje). Abolicí se totiž zasahuje do ještě neskončených trestních řízení, což je zásah podstatně významnější, než u agraciace (právo odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem) a rehabilitace (zahlazování odsouzení).

3) Pravomoc prezidenta jmenovat členy Bankovní rady České národní banky se přesouvá mezi jeho rozhodnutí, k nimž potřebuje kontrasignaci (nyní ji nepotřebuje). Důvodem pro spolupodpis předsedy vlády či pověřeného člena vlády je rozsah pravomocí Bankovní rady ČNB, k nimž patří i její úkoly coby správního orgánu (např. rozhodovat o zavedení nucené správy v bankách či o rozkladu proti rozhodnutí ČNB o správním deliktu). Jelikož zákon o ČNB a zvláštní zákony svěřují ČNB i kompetence správního úřadu, vystupuje její Bankovní rada rovněž v postavení orgánu moci výkonné, jejímž vrcholným orgánem je vláda, která za výkonnou moc nese politickou odpovědnost.

4) Dále se ve vztahu k vládě upravuje povinnost prezidenta přijmout demisi vlády vždy, a nikoli – jak je tomu dosud – pouze v případě, že vláda z důvodů podle čl. 73 odst. 2 Ústavy demisi podat musí. Precizuje se i povinnost prezidenta odvolat vládu, která nepodala demisi, ačkoliv ji byla povinna podat. Ke zpřesnění dochází výslovným stanovením lhůty pro odvolání vlády, tj. že prezident je povinen tak učinit bez zbytečného odkladu.

5) Novou pravomocí, související se zavedením přímé volby prezidenta, je rovněž jeho oprávnění, resp. povinnost rozpustit Poslaneckou sněmovnu, jestliže na základě výsledků lidového hlasování o odvolání prezidenta republiky nebyl prezident odvolán.

4. Skončení výkonu funkce prezidenta
Ústava se doplňuje tak, že když se komory Parlamentu usnesou, že prezident ze závažných důvodů nemůže vykonávat úřad, pak po 6-ti měsících bude úřad uvolněn (podle platného znění se úřad neuvolňuje, ale třeba až do konce volebního období prezidenta vykonávají jeho funkce předseda vlády a předseda PS, popř. předseda Senátu).

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

PatientO.T. napsal(a):

Kdopak asi je presumptivním presidentem...?
25. 11. 2010 | 14:17

Petr.. napsal(a):

Přímá volba presidenta skončí nejspíš blamáží a nebo něčím hodně podobným, jako že bude presidentem Schwarzenberg nebo nějaký hokejsta nebo umělec. děkuji nechci! Nejhorší by byl asi ten Schwarzenberg, kterého by čeští indolenti pardon voliči zvolili nejspíš proto, že tak roztomile všude chrní ....
25. 11. 2010 | 14:29

Admirál napsal(a):

Jen mi připadá, že ten přímo volený prezident má příliš málo pravomocí vzheldem k přímému mandátu voličů, jehož se mu dostane.
25. 11. 2010 | 14:39

Ládik!!! napsal(a):

Zvolte si ho přímo mezi sebou. Stejně je to loutka a poskok.
25. 11. 2010 | 14:41

Alna napsal(a):

Nedá se, než s Petrem souhlasit. Teď je volba prezidenta zákulisní hrou politických stran. U přímé volby to budou majitelé médií, kdo bude tahat za nitky. V lepším případě nám bude prezidentovat Jágr, v horším Kájínek a v nejhorším někdo jako "zlatý slavík" Rudy Kovanda.
25. 11. 2010 | 14:41

Milan napsal(a):

50 tisíc hlasů je příliš mnoho.
A do druhého kola by měli postoupit tři kandidáti, aby nešlo o volby menšího zla, vítězem by pak byl ten, kdo by měl nejvíc, i když by to třeba nebylo přes polovinu hlasů.
Hlavně ale těch 50 tisíc podpisů je příliš moc. To dokonale znemožňuje, aby kandidoval někdo jiný, než koho navrhnou poslanci nebo senátoři - a to je špatně!
25. 11. 2010 | 14:45

s... napsal(a):

Petr:
Principielně s návrhem souhlasím, ale sdílím stejnou obavu jako Vy.

Jak rapuje Hugo Toxxx:

"Cálujem průsery zmrdům, věří se televizi Nova, volí se šunka."
25. 11. 2010 | 14:49

Petr z Tábora napsal(a):

S návrhem nesouhlasím:
>Proč volit prezidenta přímo, když mu ještě chcete ubrat pravomoci ač by měl silnější přímý mandát voličů? Pravomoce by se měly naopak zvýšit.
> Petice s 50tisíci podpisy má zřejmě zamezit, aby se mezi kandidáty nedostal někdo nepříjemný politickým elitám odleva doprava.
> Obdobnému účelu má sloužit nutnost spolupodepisování - aby se hoch moc neosamostatnil.
>2b,c - jde o závažný akt navíc s mezinárodní ostudou - měla by se vždy vyžadovat 3/5 většina jak sněmovny, tak senátu a ne prostá většina
>k bodu 1 - ha ha vy pos.....kové, vy se toho Klause pěkně bojíte, že by ho lidé mohli zvolit potřetí
25. 11. 2010 | 15:12

Bara napsal(a):

Milan - souhlasím. 50 tisíc hlasů bezpečně vyřazuje lidi mediálně neznámé i kdyby byli sebelepší. A souhlasím i s tím, že by měli postoupit tři kandidáti. Jen jsem zvědavá, jak s k tomu postaví český volič, jestli opravdu bude volit mediálně známého blba, nebo kvalitní osobnost.
25. 11. 2010 | 15:15

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat....
http://ateo.cz/f/images/p/P...
Veselé krizování...
25. 11. 2010 | 16:50

Tonda napsal(a):

Zbytečné, stačí (a je žádoucí) ubrat pravomoci.
25. 11. 2010 | 18:25

hoven napsal(a):

slávečku,
koho bys volil v tajne volbě v souboji paroubek - klaus????? klause, že jo???
25. 11. 2010 | 18:25

xxx napsal(a):

To Petr:
Obchazeni nemoznosti kandidovat po treti na ustavni funkci je typicke zejmena pro postsovetske a africke zeme/a i tam se pokousi tomu dat alespon zdani dodrzovani ustavy - viz Rusko/ zavedene demokracie si
takove aktualni ohybani ustavy a zvyku "podle potreby" ani nepripousti.
A po dvou funkcnich obdobich,
to je znovu na "vedouci ulohu KSC" nebo
"chaves -ismus"!
25. 11. 2010 | 19:04

Pavla napsal(a):

Přímá volba je sice fajn, že si každý bude moci zvolit, koho chce, ale když si vzpomenu, jak tolik lidí najednou obdivovalo Švejnara, aniž by ho jakkoliv znalo, tak si nejsem dobrým výběrem jistá. Stačilo oblbnout národ pěknými řečičkami a pro spoustu lidí to byl borec. Stejně tak i Obama. Pomalu celá Amerika ho do nebes vynášela a kde je jeho obliba dnes?
Výběr našimi politiky taky nic moc. Ale aspon lidi nebudou moci nadávat, že mají za prezidenta někoho, koho si nezvolili.
25. 11. 2010 | 21:45

xxx napsal(a):

To Pavla: Je ale na druhou stranu pravda to, ze Obama prevzal po republikanech stat s nebyvalym dluhem,v krizi bankovniho systemu, hypotekarniho systemu i zdravotnictvi,
s valkou USA ve dvou zemich/ s dosavadnim vysledkem nevalnym- temer jako ve Vietnamu/
s nerovnovahou obchodni bilance zejmena
s Cinou,ohrozujici az moznosti USA s tim "neco delat" a neaslozil ruce do klina
a pokousi se s tim neco udelat.
K oblibe u lidu:
"Vsechna slava polni trava." Kdo nic nedela, nic nepokazi. A VK toho pokazil vic!
25. 11. 2010 | 22:39

Pavla napsal(a):

xxx: Já jsem tím jen chtěla říct, jak pomíjivá je obliba politiků. Že stačí navykládat pár líbivých frází a lidi na to skočí.
Málokdo si uvědomuje, že zázraky se dělat za pár měsíců nedají a lidi by chtěli slyšet jen to, jak se budou mít dobře. Ale že to taky něco stojí, nad tím už nepřemýšlejí.
25. 11. 2010 | 23:15

LessPure napsal(a):

Re:
Ládik!!! napsal(a):
Zvolte si ho přímo mezi sebou. Stejně je to loutka a poskok.

No +1 pro tebe, ale třeba by se to změnilo. Nebuď tak beznadějný pesimista.

Jinak s tím počtem 50 tisíc si nejsem jistý. Na druhou stranu kdyby se to hodně snížilo, tak si představte třeba 100 kandidátů. Ha a vyhraje z nich ten, který si zaplatí nejlepší kampaň. Na druhou stranu si to otočte lidi, může být hůř, než teď?:D Třeba by z každého projevu nového prezidenta nebyla mezinárodní ostuda.
25. 11. 2010 | 23:24

Sid napsal(a):

Všechno je lepší než Klaus, takže beru:)
25. 11. 2010 | 23:33

Liberál napsal(a):

Hezky účelově navržené změny. Prezident bude muset pěkně poslouchal parlament jinak dostane přes hubu. Bude muset spolupodepisovat některé věci protože ČSSD se nelíbí dnešní stav kdy jim prezident nezobe z ruky.
25. 11. 2010 | 23:53

Liberál napsal(a):

Petr:

Byl bych rád kdyby se naším prezidentem stal někdo tak důvěryhodný jako Schwarzemberg.
Ale obávím se že přímá volba vynese do úřadu prezidenta nějakého populistu typu Paroubek, Škromach a podobně.
Stačí se podívat co za ksindl se dostal do vedení Senátu a hned se začnete bát, že příštím prezidentem bude nějaký bývalý komunista, kterému k oblbnutí stačí vykřikovat populistická hesla nebo zastávat se flákačů a nemakačenků.
25. 11. 2010 | 23:57

Saliven napsal(a):

Upřímně řečeno, jakkoliv podporuji přímou volbu prezidenta, osobnost hodnou tohoto postu v současné době nevidím. Buď jak buď, současná vládní koalice je stále natolik silná, že přímou volbu nepřipustí.

Bara: Lidi neznámí těžko mohou usednout do nejvyššího zemského úřadu. :-)
26. 11. 2010 | 07:42

Petr napsal(a):

Pane poslanče,
jsem pro přímou volbu presidenta republiky. A to pro volbu dvoukolovou (francouzkou). Tak jako většina občanů této republiky.
Ale Váš návrh, tak jako návrhy ostatních politických stran zbytečně situaci komplikují, aby se přímá volba neuskutečnila a všichni jste mohli říkat jak jste se snažili.
Prosím, nedělejte konečně z lidí blbce a schvalte volbu presidenta republiky a změnu pravomocí a odpovědností nechte na jindy. Nemusí nic být dle Vás tzv. komplexně. Zase to s tzv. objektivních příčin nevyjde. Nehrajte nečistou hru a jednejte konečně přímo.
26. 11. 2010 | 09:42

ludwig.II napsal(a):

ušetříme spoustu času a polemik, když zavedeme krále..a dynastii, ten člověk bude ke službě vlastni vychováván od malička. A politici by přišli o možnost handlování a reklamní agentury o kšefty. Anemusí to být žádná strá dynastie jak se občas soudí.. co takhle dynastie Klausů... pan prezident má dostatek chytrých a odpovědných synů a ti mají syny
26. 11. 2010 | 10:17

Bara napsal(a):

Saliven - tak já mám hned tři úžasné osobnosti, které by úřad prezidenta mohly zastávat se vší důstojností. Dvě mediálně docela známé a jednu méně známou. Nemyslím, že by Česi měli o kvalitní osobnosti nouzi, problém je možná spíše v tom, že nevím, zda by tito lidé kandidaturu přijali. A na druhé straně se tam cpou takoví lidé, kteří by tam dělali leda tak ostudu. Mají velká pouze vlastní ega, jinak jsou to spíše mentální trpaslíci.
26. 11. 2010 | 11:47

Saliven napsal(a):

Bara: Oblažíte mě jmény těch tří úžasných osobností? :-)
26. 11. 2010 | 12:29

Karel napsal(a):

K bodu 4
Aby měly komory Parlamentu lehčí usnášení, je třeba definovat závažné důvody, pro které může být prezident shledán neschopným vykonávat úřad.
26. 11. 2010 | 13:37

Tenco napsal(a):

...hlavní je , aby měl president autoritu...
...ne, aby byl našim lidem i cizincům pro smích...
...aby formuloval a žil tradicí...
...skutečnou tradicí, ne historkami z českých luhů a hájů či dobou podmíněným fundamentalismem takovým nebo makovým..
...president, který bude mít aktuální představu o evropském národě a fenomenu češství v něm...

Ono je v podstatě jedno, JAk bude volen.

Nejdůležitější je, aby se v DOSTATEČNÉM předstihu před tím dosavadním nechutným cirkusem a pokustonovstvím, vedla veřejná debata o jménech.

Já osobně vidím dvě - Halík a Koukolík.
Preferuji druhého.
Ale každopádně by takovýto souboj mohl být zajímavý.
Na ČEZké poměry možná až mrazivě netradiční.

P.S: Ale je řada dalších skvělých jmen.
Jen ne proboha politika !
To by celou věc devalvovalo a posunulo ji opět do roviny prakticko-schizofrenního kolotoče.
26. 11. 2010 | 14:03

Cošije Sisako napsal(a):

Tenco
Když odmítáte politika na prezidentský úřad, tak proč připouštíte představitele církve?
26. 11. 2010 | 16:28

Tenco napsal(a):

Cošije Sisako
A když odmítnete politika a příslušníka církve, tak proč připouštíte představitele vědecké obce, a když ....
Takhle bychom, milý pane Sisako, skončili u Tencokidy Hnuje a Cošije Sisaka.
Já za sebe pak prohlašuji, že na takovou funkci se ještě zatím necítím a Vám žádného přicmrnda rozhodně dělat nehodlám.
:))

https://www.youtube.com/watc...

Prosím nereagovat. Budu opět mimo.
:((
26. 11. 2010 | 17:19

Cošije Sisako napsal(a):

Tenco
Proč hned ty emoce. Předně si myslím, že Vám ani mně tato funkce nehrozí a stěží by se našel někdo, kdo by nás na ten úřad kandidoval. No, Vás možná ta Vaše samurajská děcka, ale ruku na srdce, kolik jich je? Kdyby se všecka podepsala a to ještě kdoví, jestli všecka umí psát.
Chtěla jsem jen vědět, jestli nepokládáte politika, většinou představitele nějaké strany, za stejný druh, jako je představitel nějaké církve. Ať by pak byl zvolen kterýkoli z nich, jen část občanů by byla uspokojena. To by v případě pana Koukolíka, kterého jste jmenoval, rozhodně nehrozilo. A to jistě není sám. Ptal jste se třeba pana Klána, jestli by to nechtěl vzít? Třeba by se mohli v úřadě s panem Koukolíkem i střídat, to by bylo osvěžující. Skoro jako Lurdy.
26. 11. 2010 | 19:30

agent Smith napsal(a):

Volba prezidenta je šaškárna. Je třeba obnovit České království, to je jasné. To má alespoň styl.
26. 11. 2010 | 23:40

Trn napsal(a):

Sobotko, proč 50.000 občanů nebo 40 poslanců nebo 17 senátorů? Jsou snad oni zvolení parlamentáři něco víc než občané ? Zase si to chcete posychrovat v parlamentu? Zkusil jste někdy sehnat Vy osobně alespoň 5.000 hlasů ? Vy jste opravu lump a darebák ve všem do čeho se namočíte....
27. 11. 2010 | 02:53

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy