S čím se obracíme na Ústavní soud ČR

09. 12. 2010 | 08:58
Přečteno 4305 krát
Jako poslanci ČSSD jsme ve středu zaslali Ústavnímu soudu ČR tři návrhy na zrušení některých zákonů, které byly prosazeny Nečasovou vládou a pravicovými poslanci a senátory ve stavu legislativní nouze. Tyto zákony vyšly právě ve středu ve Sbírce zákonů, takže jsme se na Ústavní soud obrátili hned v první možný den, kdy tak můžeme podle zákona učinit. Využíváme právo, které nám jako demokraticky zvoleným zástupcům občanů dává naše Ústava. Nejde o žádný „konec demokracie“, jak se nedávno na adresu naší avizované ústavní žaloby vyjádřil prezident republiky V.Klaus, ale o standardní krok demokratické opozice, o poslední možnost obrany proti čistě mocenskému postupu pravicové vládní většiny.

První návrh požaduje zrušení celého zákona o úsporných opatřeních v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí. Podle ČSSD tento zákon nebyl přijat ústavním způsobem, neboť v průběhu celého zákonodárného procesu došlo k závažným porušením jeho demokratických pravidel. Aby mohl být tento zákon urychleně přijat, vláda a vládní většina -ovládající tehdy ještě obě komory Parlamentu - zneužila stavu legislativní nouze a v průběhu jediného dne okamžitě svolala mimořádnou schůzi Poslanecké sněmovny, bezdůvodně zrušila obecnou rozpravu a zákon schválila. Aby se pak vyhnula „komplikacím“ s obměněným Senátem, svolala ještě po volbách urychleně jeho schůzi ve starém složení, aby tak znemožnila o zákonu hlasovat již nově zvoleným senátorům.

Kvůli časovému deficitu, uměle vytvořenému vládní většinou, neměla opozice možnost se na projednávání zákona řádně připravit. Vypuštěním obecné rozpravy ve Sněmovně byla zásadně ztížena i možnost proti návrhu zákona argumentovat. Zneužitím stavu legislativní nouze se vládní koalice vyhnula i předpokládané kritické diskusi v Senátu a možnému vrácení či zamítnutí návrhu Senátem, v němž má ČSSD po volbách většinu hlasů. Tento zákon přitom nezabraňuje žádným hospodářským škodám, naopak nové společenské škody jen přináší, když podstatně omezuje základní sociální práva a svobody občanů, garantovaná Listinou základních práv a svobod.

Nenapadáme všechny zákony přijaté v listopadu Parlamentem ve stavu legislativní nouze, ačkoli i u nich lze konstatovat většinu z výše uvedených vad. Přijetí zákona o úsporných opatřeních v resortu MPSV však provázela extrémní svévole vládní většiny. ČSSD vidí ve způsobu přijetí tohoto zákona pokračování tendence, která je velmi nebezpečná pro vývoj demokracie v České republice. Je to tendence vedoucí ke snižování úlohy Parlamentu, k oklešťování možnosti svobodné diskuse v obou jeho komorách, k degradaci parlamentních komor na pouhý hlasovací stroj, který má co nejrychleji a „bez zbytečných řečí či obstrukcí“ přetavit politické rozhodnutí vládní většiny do zákona. Parlament, toto klíčové místo reprezentace demokratické vůle občanů, se tak stále častěji stává pouhou formální fasádou Nečasova vládnutí.

Ve své stížnosti se dovoláváme i slov samotného Ústavního soudu, který ve svém tzv. přílepkovém nálezu z roku 2007 pojednává o významu parlamentního projednávání pro legitimitu zákona: „Adresáti právních norem mají nepochybně právo legitimně očekávat, že případná omezení jejich základních práv provedená zákonem jsou výsledkem diskurzu vedeného napříč politickým spektrem, a to diskurzu, v němž všichni zúčastnění dostali příležitost se s projednávanou materií podrobně seznámit a informovaně se k ní vyjádřit. Náležitým je tak takový proces, který umožňuje otevřenou diskusi mezi zastánci konkurenčních názorů, včetně názorů menšinových. Proto vystupují do popředí procedury zajišťující jednak slyšení stranám, jednak formální kvalitu zákonodárného díla. Zákonodárná procedura se v této optice stává „skutečným zdrojem legitimity zákona“.

Navrhujeme tedy zrušení napadeného zákona, protože byl přijat v rozporu s:

- čl. 1 odst. 1 Ústavy – 1) porušení principu úcty k právům člověka a občana, vyžadující, aby omezení základních práv a svobod byla výsledkem řádné demokratické diskuse; 2) porušení principu právní jistoty jako součásti principu právního státu pro krácení možnosti se s novou právní úpravou a jejími důvody seznámit;
- čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 2 odst. 1 Listiny – porušení demokratické zásady vlády pro lid, státní moci sloužící všem občanům, tím, že bylo razantně kráceno právo občanů seznámit se s důvody politického rozhodnutí, jakož i právo toto rozhodnutí oslovováním svých volených zástupců ovlivnit;
- čl. 5 Ústavy a čl. 22 Listiny – došlo k zásahu do volné soutěže politických stran, k níž nedílně patří i možnost hlásat názory a uplatňovat návrhy v řádném parlamentní rozpravě; ustanovení jednacích řádů nebyla vykládána v souladu s čl. 22 Listiny;
- čl. 6 Ústavy – porušení zásady ochrany menšiny jak sněmovní, tak senátní, tak mezi občany; poslanci menšiny nemohli řádně vykonávat svůj mandát zvláště v situaci nepředvídatelného svolání schůze, některým senátorům bylo upřeno právo účastnit se a hlasovat a hlas občanů oponujících napadenému zákonu nemohl být cestou řádné parlamentní rozpravy vyjádřen;
- čl. 26 Ústavy a čl. 21 odst. 4 Listiny – poslancům i senátorům byl ztížen efektivní výkon jejich mandátu; nadto bylo zasaženo do práva na nerušený výkon veřejné funkce poslanců zejména nepředvídatelným svoláním schůze, na kterou se nemohli připravit a do práva na nerušený výkon veřejné funkce nově zvolených senátorů, kterým bylo bez legitimního důvodu nepřiměřeným urychlením jednání Senátu znemožněno právo jednání se účastnit a o návrhu zákona hlasovat;
- čl. 36 Ústavy – veřejné jednání Sněmovny a Senátu při limitaci řádné parlamentní rozpravy nemohlo splnit legitimizační roli veřejné parlamentní diskuse;
- čl. 4 odst. 2 Listiny – omezení základních práv výhradně zákonem, jakožto výsledkem legitimního rozhodnutí v demokratické parlamentní rozpravě;
- čl. 4 odst. 4 Listiny – 1) nebylo šetřeno podstaty a smyslu zákonných omezení práv poslanců a senátorů podle čl. 21 odst. 1 a 4 Listiny; 2) způsob přijetí zákona znemožňuje občanům posoudit, zda bylo šetřeno podstaty a smyslu jejich Listinou garantovaných sociálních práv a
- čl. 21 odst. 1 Listiny – 1) omezení práva občanů kvůli nedostatku času podílet se na správě věcí veřejných, zejména oslovováním poslanců, účinným využitím petičního či shromažďovacího práva, anebo práva na stávku, 2) omezení práva občanů zvolených do Poslanecké sněmovny a Senátu podílet se na správě věcí veřejných efektivní účastí na svobodné parlamentní diskusi a možností řádně připravit a podat pozměňovací návrhy.

Druhý návrh podávaný k Ústavnímu soudu míří z obdobných procedurálních důvodů i proti novele zákona o stavebním spoření a zákona o daních z příjmů, neboť i tento zákon byl přijat v legislativní nouzi při nerespektování práv opozice. Přitom i tento zákon zasahuje do základních práv, konkrétně do práva vlastnického, když zpětně ruší majetkové nároky vzniklé podle dosavadních zákonů a na jejich základě uzavřených smluv o stavebním spoření u více než 4 milionů občanů.

Napadáme touto novelou jednak kvůli retroaktivnímu zdanění části příspěvku - zálohy státní podpory, na niž vznikl nárok v roce 2010, jednak kvůli a snížení příspěvku i pro smlouvy uzavřené do konce roku 2010. Touto úpravou se snížila nejen výše záloh státní podpory připisovaných od roku 2010, ale vůbec se zpětně změnily i podmínky a celková výše příspěvku (státní podpory), která je garantována již při uzavření smlouvy a na jejíž výplatu v takto předem určené výši vzniká při splnění podmínek stanovených zákonem (při uspoření určité částky v příslušném roce) právní nárok. Novela tak protiústavně i v rozporu s mezinárodními smlouvami zasahuje do tzv. nabytých práv, resp. do oprávněných (legitimních) očekávání účastníků právních vztahů. Dochází tak v rozporu s principem právního státu, jehož součástí je zákaz zpětného působení zákonů, k porušení ochrany vlastnictví podle čl. 11 Listiny základních práv a svobod i podle Dodatkového protokolu k evropské Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod.

Vláda, resp. pravicová parlamentní většina přitom vůbec nevzala na zřetel nejen to, že novelou dochází k disproporčnímu snížení státní podpory jednotlivým účastníkům stavebního spoření v závislosti na datu uzavření smlouvy. Nebere ohled ani reálnou schopnost stávajících účastníků vyvázat se před 1. lednem 2011 bez dalších sankcí ze stavebního spoření (zejména nemají-li ještě splněnu tzv. vázací dobu), a nebere ohled ani na ty občany, kteří na základě dosud uzavřených smluv čerpají úvěr ze stavebního spoření - pro ně v důsledku novelou retroaktivně krácené výše státní podpory dochází zejména k prodloužení doby splácení úvěru, resp. ke zvýšení dlužné částky.

Intenzita zásahu státu do právních nároků účastníků smluv o stavebním spoření je ještě zvýšena velmi krátkou dobou, kterou měli k dispozici pro svou reakci na státem náhle uskutečněné změny. V minulosti dosud nenastala obdobná situace, ve které by takřka na konci kalendářního roku a v tak krátkém časovém období došlo k náhlé změně právní úpravy v neprospěch občanů zavedením nového zdanění (nadto nepřiměřenou, svévolně stanovenou 50 % sazbou daně) a ke snížení státní podpory.

Přitom pravicoví politici rádi nabádají, aby se lidé nezadlužovali a spořili. Má být občanům „odměnou“ za jejich odpovědné chování znehodnocování jejich úspor? Mají se obávat, že za nedlouho stát opět překvapivě např. státní podporu zruší vůbec, neuzná nároky na její vyplacení nebo ji znovu výrazně daňově zatíží, a jejich úspory tak budou déle vázány ve stavebních spořitelnách bez možnosti jejich bezsankčního převodu na efektivnější formy spoření či investic? Jak mají občané věřit politickým činitelům náhle prosazujícím taková překvapivá opatření, když tito jim nejsou schopni či ochotni své konkrétní záměry předem jasně vyjevit ani v roce, kdy se konají volby do obou komor Parlamentu?

Ve třetím návrhu navrhujeme zrušení tzv. karenční doby u nemocenské, tj. doby prvních tří dnů, po kterou se při dočasné pracovní neschopnosti neposkytuje osobě v zaměstnaneckém či služebním poměru náhrada mzdy či platu, popř. jiný příjem. Důvodem je opětovný rozpor platné právní úpravy s právem občanů na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci podle čl. 30 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

Ústavní soud již karenční dobu v roce 2008 zrušil, učinil tak ale v tehdy platném zákoně o nemocenském pojištění zaměstnanců z roku 1956. Parlament tehdy na nález Ústavního soudu reagoval novelou, kterou došlo k alespoň částečnému zavedení náhrad i za první 3 dny nemoci, ale k obnovení protiústavního stavu došlo od 1. ledna 2009, kdy vstoupil v účinnost nový zákon o nemocenském pojištění a institut tzv. karenční doby byl od tohoto data obnoven uplatněním příslušných ustanovení obsažených v souvisejících zákonech, zejména v zákoníku práce. Poslanci ČSSD opakovaně navrhovali odstranění tohoto protiústavního stavu cestou novely příslušných zákonů již v minulém volebním období Poslanecké sněmovny (sněmovní tisky 743 a 945), Parlament ale tyto návrhy zákonů nepřijal. Karenční doba nyní upravená zákoníkem práce má podle našeho názoru tytéž protiústavní důsledky jako Ústavním soudem zrušená karenční doba v zákoně o nemocenském pojištění zaměstnanců.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v resortu MPSV, nyní naopak dále zúžil zákonný rozsah práva občanů na přiměřené hmotné zabezpečení při nezpůsobilosti k práci, když od 1. ledna 2011 trvale snižuje výši nemocenské u déletrvajících nemocí na 60 % denního vyměřovacího základu z původních 66 % od 31. do 60. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti či nařízené karantény a ze 72 % od 61. kalendářního dne trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízené karantény.

Skutečnost, že příslušné vládní návrhy v případě jejich přijetí napadneme u ústavního soudu jsme jako opozice avizovali s dostatečným předstihem již na samém počátku legislativního procesu, ještě na základě informací, které jsme měli předběžně z médií. Nečasova vláda tak měla dostatek času, aby kritizované části zákonů změnila či vypustila (např. u stavebního spoření). Nestalo se tak, vláda kritiku opozice i odborů zcela ignorovala a dokonce omezila naše možnosti návrhy kritizovat a měnit na půdě Parlamentu. Přejala tak zcela odpovědnost za další vývoj, včetně možnosti toho, že ČSSD se svou žádostí uspěje a vláda bude muset hledat jiné, tentokrát již ústavní, řešení rozpočtové situace.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

v poho, na to máte právo. řeba to dopadne líp než včerejší největší stávka :)
09. 12. 2010 | 09:32

Paťa napsal(a):

B.Sobotko a celá ČSSD,jste k smíchu.K svému politickému boji využíváte rudých odborů,které korumpujete tak,že odborářským bossům-mafiánům (Falbr,Štěch,Zapletal)přenecháváte posty v senátu,parlamentu nebo v parlamentu EU.Teplé místečko jistě čeká i na pana Zavadila,který již nyní se účastní vašich ideových konferencí.A když dostatečně nepomohou korupčníci v odborech,tak se obracíte na ústavní soud.Pokud ÚS rozhodne v neprospěch ČSSD a zákony nezruší,měl by jste B.Sobotko složit poslanecký mandát a odejít do politického důchodu.A to především proto,že zneužíváte demokracii ve svůj prospěch.ČSSD pod vaším vedení se stává stranou nedemokratickou.
09. 12. 2010 | 09:34

KM napsal(a):

Pane Sobotko, státní podpora u stavebního spoření nejsou moje úspory, ale peníze, které jsem vytáhnul z peněženky ostatních lidí. Zejména těch, co narozdíl ode mě nemají dost peněz na to, aby spořili na rodná čísla deseti chudších příbuzných.

Nemám z 50% zdanění radost, jasně že bych byl rád, kdyby to zůstalo při starém, abych za každou smlouvičku vyfasoval od státu 4500,- jen tak a mohl si za to užít 14 dní letecky u moře ve slušném hotelu s all inclusive na účet eráru, ale uvědomuji si, že dosavadní stav byl bizarní a vůči těm chudším nespravedlivý.

Pokud stát řekne, že je nemravné svoje chudší bližní obírat o tolik peněz, ale 50% z této sumy je až až, nazvat to znehodnocením mých úspor může jen brutální demagog vašeho ražení.

Pokud chcete prosadit něco z politiky ČSSD, přestaňte se prosím znemožňovat tak trapným způsobem.
09. 12. 2010 | 09:40

subotnik napsal(a):

Bohouši,jestli nás vytrhneš z nudy a neuvrhneš tím do bídy,vděky na věčné časy.
Teď po legendárního Tonyho extázi-stávkové škytavce nás opět dusí pocit,že se navždy uzavřeme do Einsteinovy metafyzické nádoby vesmírné,se stěnami z nudy,marnosti a suchopárnosti.Nic nepůsobí na mysl dnes po dvaceti létech nudněji než slova politik a podnikatel.Proti tomu bývalá bystřina ano,ne,ano-i ne-zdroj vzruchu a svěžesti,optimismu.
09. 12. 2010 | 09:46

JF napsal(a):

pane Sobotko: částečný souhlas, ale ČSSD by měla také napsat něco o své politice - "čím větší blbec ten druhý, tím já ten chytřejší" - myslím tím volbu prezidenta - předposlední i poslední. (pan Šlouf,paní Zubová)

Jinak si výsledkem u ústavního soudu a Vaší následné nespokojenosti nejsem úplně jist.

Nezáleží, co kdo říká, ale také kdo to říká.
09. 12. 2010 | 10:04

Petr napsal(a):

Pane Sobotka,
zase jste řekl "A", ale zase jste neřekl "B". Jako obvykle. Co píšete v článku je správné a nezbývá než s tím souhlasit.
Ale proč neprotestujete taky proti superdani (kterou platíme v ceně elenergie a ve výrobcích které tato cena zvyšuje) na provoz slunečních elekráren, kterou nám vnutil sociální demokrat Špidla s podporou Vaší poslankyně, která navíc prosadila možnost snižovat její cenu jen o 5%. Proč asi?
Dnešní vláda tam zavedla srážkovou daň jen ve výši 26%, a u stavebního spoření 50%.
Investice jako investice. Obyčejný občan chtěl vydělat pár korunek na stavebním spoření, "ekopodnikatel", který ani nemusí po sobě jednou zlikvidovat zařízení, chce vydělat na obyčejných lidech. Zrušení 26% srážkové daně "ekopodnikatelům" a nahrazení 50% srážkové daně, aby to bylo spravedlivé Vás ani nenapadlo.
Jsme si všichni, rovni jen Špidlovo miláčci jsou rovnější.
09. 12. 2010 | 10:16

JF napsal(a):

je předseda ÚS stále pan Rychetský. Kdo ho jmenuje do funkce?
09. 12. 2010 | 10:19

00 napsal(a):

Loni jste vyhlásili legislativní nouzi kvůli pitomým stravenkám, kašpaři.
09. 12. 2010 | 10:24

Kelt napsal(a):

Famiglia 118 odkoukala metody "schvalování"zákonů od Topolánka-není divu,mnoho jeho pohrobků sedí ve vládě "rozpočtové odpovědnosti dnes.
Dlužno dodat,že ve své vynalézavosti podrazů ze čtvrté cenové skupiny znatelně pokročila.Mám na mysli schválení zákona o snížení platů poslanců a dalších sněmovnou tak,aby je senát nestačil do konce roku schválit a tak od 1.1.11 si hoši včetně pána na Hradě polepší o desetitísíce Kč tvrdé české měny.Vina bude ovšem na oranžovém senátu.
Pokud jim vyšla finta s legislativní nouzí a schválením škrtacích zákonů státním zaměstnancům,co jim bránilo vložit do "vládního batohu"i snížení vlastních platů-vlastně nic.
Dosáhnou trojího efektu:
1/polepší si na platech
2/naštvou postižené státní zaměstnance
3/svedou to vše na ČSSD
Téměř geniální,jen pokud by to celé nebylo chupce a dá se to přirovnat bez nadsázky k mafiánským praktikám.
09. 12. 2010 | 10:31

00 napsal(a):

Kelt
"Mám na mysli schválení zákona o snížení platů poslanců a dalších sněmovnou tak,aby je senát nestačil do konce roku schválit a tak od 1.1.11 si hoši včetně pána na Hradě polepší o desetitísíce Kč tvrdé české měny"

pláčeš na špatném hrobě, to nyní blokuje socanský senát!

Ty si neslyšel jak socan poslanec plakal, že mají stejně jako pražský účetní?
09. 12. 2010 | 10:36

dennis napsal(a):

Kazdy retroaktivni zakon podryva duveryhodnost vlady, ktera takovy zakon vydala. Cely system stavebniho sporeni mi pripada podivny. Tak jako totalni absence vladni politiky socialniho bydleni.

Mou neduveru v soucasnou vladu vsak nejvice posiluje to, ze bych si mel myslet, ze "uspory" na stavebnim sporeni predstavuji tak vyrazny podil na statnim rozpoctu, ze ji stoji za to vydavat retroaktivni zakony. Opravdu si mam myslet, ze uspory a dane vladniho prispevku na sporeni jsou klicovou polozkou ve snaze ozdravit narodni hospodarstvi?

Stav legislativni nouze se vyhlasuje v situaci nouze. Je-li dnesni situce nouzova, pak muzeme klidne ocekavat, ze stav legislativni nouze bude vyhlasen permanentne. Tedy aspon po dobu soudrznosti vladni koalice.
09. 12. 2010 | 10:37

neo napsal(a):

Kelt:

to je totiž typické pro senát s rudooranžovou většinou. Na prebendy si sahnout nenechají :)
09. 12. 2010 | 10:38

Odjinud napsal(a):

Soudruh Sobotka, expert na státní rozpočet, dříve přepočítávač ešusů ve skladu Československé lidové armády, není schopen cokoliv udělat dobře, tak se obrací o pomoc všude možně, i na soudruhy kamarády v Ústavním soudu. Jojo, komunisty - členy zločinecké organizace, se to v Česku pořád jen hemží.
09. 12. 2010 | 10:39

Kelt napsal(a):

Neo,OO,co může "socanský"senát blokovat,když slovutná sněmovna ještě avizovaný zákon o snížení platů ještě neschválila.
Pokuste se vnímat realitu-připomínáte Rumcajse.
09. 12. 2010 | 10:53

neo napsal(a):

Kelt:

prosím berte můj komentář jako vtip ( provokaci oranžád:)), na konci je smajlík.

děkuji
09. 12. 2010 | 10:57

Kelt napsal(a):

Neo-beru,nevšiml jsem si-hezký den.
09. 12. 2010 | 11:12

Jarda napsal(a):

Nebylo by jednodušší, zrušit obě komory parlamentu a nechat vytvářet zákony jen ústavnímu soudů?
09. 12. 2010 | 11:23

00 napsal(a):

Kelt

"Snížení platů prošlo napříč sněmovnou, podpořili jej zákonodárci ze všech stran. Nebýt sociálních demokratů, zákon už ale mohl platit. Právě ČSSD totiž zablokovala vládní plán přijmout snížení platů rovnou v prvním čtení."

Kdyby socani neplakali, že budou mít málo, už to je dávno v senátu.
09. 12. 2010 | 11:25

Viola napsal(a):

Pane Sobotko,

jste velmi chytrý a inteligentní člověk, který je na svém místě. Doufám, že alespoň Vy mě nezklamete.
09. 12. 2010 | 11:29

Koleda napsal(a):

To Kelt:
Jakákoliv podpora ze strany státu ať stavebního spoření či jiných "aktivit" jde na úkor těch ostatních, kteří tyto prebendy nevyužívají. Nevidím jediný důvod, proč by se donátor - v tomto případě stát- nemohl rozhodnout, maje nouzi, své dary snížit. Ale to jsme my Češi. Kde co zadarmo urvat a když to nejde, pak řvát.
09. 12. 2010 | 11:31

Koleda napsal(a):

To Viola:
Drahá paní, to jste mne dostala! Sobotka a chytrý a inteligentní? Vychtralý či vyčůraný, to jsou ta správná slova.
09. 12. 2010 | 11:33

Rumcajs napsal(a):

Členové ČSSD vydírají a korumpují novináře.
Dokonce vyhrožují jejich fyzickou likvidací i jejich rodinám.

A tahle banda se obrací na ústavnímu soudu a tatíček Masaryk zřejmě v hrobě.

Fuj Sobotko ! Peklo se už směje.
09. 12. 2010 | 11:34

Koplkop napsal(a):

Pane Sobotko, to se to politikaří v opozici co? Vše co se musí udělat a i vy to víte, že se to musí udělat, bude teď dělat vládní trojkoalice a vy si budete jen přihřívat svou polívčičku. Vše budete napadat, bránit chudáky lidi, kteří jsou tou zlou vládou ožebračováni.
Bohužel je stále dost lidí bez potřebného ekonomického vzdělání, kteří na to slyší.
Je to od Vás sprosté a neférové jednání.
09. 12. 2010 | 11:45

jsrpor napsal(a):

Řeknu to stručně :

Přijetí zákona o zachování bebefitů stejným legislativním procesem všechny Vámi uvedené paragrafy neporušilo.

Fajn.
Věřím, že ÚS rozhodne dle zákonů této země, že pokud někdo neprosadí svou prostřednictvím demokratického parlamentu, že mu ÚS v jeho "pláči" nechá...
Tedy, že ostrouháte.
Nebude větší satisfakce... skoro lépe, než kdyby Vám zase někdo střihnul přes hubu... /to byste zase jako "chlap" utíkal k soudu... s límcem/.

Hezký den
09. 12. 2010 | 11:45

Alibernet napsal(a):

Ježiš, to je dneska dlouhý. Ani to snad nebudu číst, nezlobte se, omnipotentní zubatý koni.
09. 12. 2010 | 11:56

Viola napsal(a):

Koleda,

proč vychytralý a proč vyčůraný. Je politik, podle mě, jak má být. Tedy alespoň zatím.
09. 12. 2010 | 12:03

Rumcajs napsal(a):

Sobotkova partaj bolševizuje senát. Odmítla zákon o protikomunistickém odboji.

Sobotka zametá cestu bolševikům !!!

Sobotka souhlasí s masovými vraždami z politických důvodů.

Sobotko, už jenom čekám, kdy se dozvíme, že se živíš lidským maem a obrázek o Tobě budu mít kompletní.
09. 12. 2010 | 12:04

Viola napsal(a):

Rumcajzi,

a jaký smysl by mělo přijmout zákon o protikomunistickém odboji, zas by se nějací vyčuránci mohli přihlásit a chtít peníze v době, kdy se musí šetřit.

A víte vy vůbec, co je to boševizace a boševik? Mám pocit, že pro vás je to jen nadávka.
09. 12. 2010 | 12:10

Al Jouda napsal(a):

Pane Sobotko, těmto komplikacím jste mohl zcela předejít, kdybyste jako předseda vítězné strany dal dohromady návrh koaliční smlouvy a trval na přijetí u prezidenta jako první. Jenže to byste nesměl dovolit Paroubkovi rozeštvat celou naší politickou scénu !
09. 12. 2010 | 12:11

Viola napsal(a):

Rumcajzi,

jak můžete z klávesnice vypouštět takové hrubé pomluvy, vždť pan Sobotka nikdy neřekl, že souhlasí s masovými vraždami z politických důvodů. Pro mě je to andílek, kterému je ubližováno, viz naposledy ten hrubý útok, kdy mu dal jeden agresivní člověk pěstí do obličeje.
09. 12. 2010 | 12:14

Viola napsal(a):

nevím, proč mi vypadlo ve slově bolševizace a bolševik zrovna l.
09. 12. 2010 | 12:15

Kelt napsal(a):

OO-kam na ten blábol chodíte-vždyť sněmovna ten zákon dosud neschválila-nepijete již od rána?
09. 12. 2010 | 12:24

Kelt napsal(a):

Koleda-polemizujete s něčím,co jsem nenapsal.
Stará bolševická taktika-kde jste se to naučil?Ve VUMLu?
09. 12. 2010 | 12:28

jo napsal(a):

Obrátíte se na ÚS také s příliš rovnostářskou daní 15% pro všechny? Tak, jak to vyhrál důchodce, kterému se zádlo, že má malý důchod?

Odmítám platit stejnou daň jako mají milionáři.
09. 12. 2010 | 12:44

Viola napsal(a):

koledo

"Jakákoliv podpora ze strany státu ať stavebního spoření či jiných "aktivit" jde na úkor těch ostatních, kteří tyto prebendy nevyužívají. Nevidím jediný důvod, proč by se donátor - v tomto případě stát- nemohl rozhodnout, maje nouzi, své dary snížit. "

Tvé slovo nechť je ANO ANO, NE NE.
A slovo dělá muže a což teprve stát?
09. 12. 2010 | 12:44

Koplkop napsal(a):

jo
Nikdo po tobě nechce aby jsi platil stejnou daň jako milionář.
Například ten kdo bere 100.000,-/měsíčně zaplatí státu daň 12.930,- a ten kdo bere 20.000,- zaplatí státu daň 930,-. Za rok je tedy rozdíl cca 144.000,- o to zaplatí víc ten z vyšším příjmem. Zdá se ti to stejné?
09. 12. 2010 | 13:04

Koleda napsal(a):

To Kelt:
Omluvám se, jsem pitomec, týká se to příspěvku "Petr" o příspěvek níže.
VUML jsem nestudoval, ač jsem ročník 45 a promovaný 68. Nebyl jsem totiž nikdy v "rodné straně", což se o mnoha i zde přitomných bolševikobijců s jistotou říci nedá. Ještě jednou sorry.
09. 12. 2010 | 13:08

Doc napsal(a):

Jak může probůh toho oranžovýho demagoga někdo pokládat za chytrého a inteligentního??? Spíš vychytralého pasáčka svých hloupých oveček (kterých je v tomhle státě opravdu mnoho). Je to vychcanej populista - takovej paroubkův trošičku slabší odvar. PS: s tím límcem mu to vážně seklo :-)
09. 12. 2010 | 13:13

Koleda napsal(a):

To Viola:
Chcete-li, potom moje slovo je NE! A jestli narážíte na to, že stát mění podmínky, které slíbil před drahnou dobou, kdy jsme všichni žili nad poměry (zdůrazňuji všichni), tak to prostě jinak nejde. A ještě k Sobotkovi. On ten chlapec se nikdy v životě neživil normálně,na byteček si ušetřil z náhrad, které jsou ostatně dokladem mravnosti našich poslanců, ve vlastní straně "kam vítr tam plášť" a hlavně má vždycky pravdu i když lže jak kdysi RP.
09. 12. 2010 | 13:13

liberál napsal(a):

Pane Sobotko, přečtěte si prosí lépe naší Ústavu a pak zjistíte, že stav legislativní nouze tam vymezen takto:

"Za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody, vyhlásí předseda Sněmovny na návrh vlády stav legislativní nouze na určitou dobu. Sněmovna může stav legislativní nouze zrušit nebo omezit dobu, na niž byl vyhlášen!
Paragraf 99 zákona číslo 90/1995 Sb.

Proto vám všechny tyto žaloby ÚS hodí na hlavu, protože je tam jasně napsáno KDY HOZÍ ZNAČNÉ HOSPODÁŘK0 ŠKODY, co dnes hrozí.
09. 12. 2010 | 13:18

neo napsal(a):

jo:

to raději ne, pak by se mohlo stát, že se na ústavní soud obrátí všichni s tím, že chtějí platit stejné daně a to ne v % ale pevnou částku, pro všechny stejnou.
09. 12. 2010 | 13:19

schlimbach napsal(a):

Viola

Rumcajs určité ví co je bolševismus a bolševik - vždyť v duchu tohoto v reálném životě jedná a myslí :)
09. 12. 2010 | 13:23

hoven napsal(a):

proti obstrukcím ksč (čssd+ksčm) nastoupila legislativní nouze. slávečku, jste jako palestinci, kteří nejřív pálí rakety na izraelská města a když je potom izraelská armáda bombarduje, řvou do celého světa a stěžují si u OSN. doufám, že se ustavní soud nenechá zatáhnout do politických taškařic našeho parlamentu.
09. 12. 2010 | 13:24

Viola napsal(a):

Doc,

především je Bohuslav Sobotka sociální demokrat - přece sociální demokraté nejsou populisté a vůbec kdo je populista?
Bohuslav Sobotka je především politik a zdá se mi, že rozumný a chatrý politik, který umí uvažovat chladnou hlavou a nenechá je vyprovokovat k nepředloženostem, kterými by své voliče nějak odpudil. Možná dokonce je to rozený politik, když vlastně, jak píše pan Koleda dělá politiku od začátku.
09. 12. 2010 | 13:24

Koleda napsal(a):

To Viola:
Chytrá ironie.......
09. 12. 2010 | 13:28

schlimbach napsal(a):

liberál

myslím si, že vaše hodnocení velkých hospodářských škod je nesmyslné

pan Sobotka - domnívám se, že ČSSD je strana velice nečitelná a pro budoucnost této země zbytná stejně tak jako strany vládní koalice. Zkuste si pane Sobotko dát na stůl zákony, na kterých jste se podíleli, jimiž jste umožnili v posledních 20 letech zavléci nmáš národ do ekonomického otroctví, jak jste čistili cestičku nadnárodnímu kapitálu ve vzácné shodě s pravicí. Co jste reálně připravili pro občany této země? Pokud chcete něco pro dobro této země udělat, začněte dělat něco pro lidi skutečně konkrétního - budete si ale asi muset vybrat a rozhodnout se, kdo vlastně jste a čí zájmy hájíte. Podívejte se na výši úroků, smluvních pokut, úroků z prodlení, dluhopisy atd. Myslím si, až občanům této země dojde, kdo všechno zvedal ve snmovně ruce v posledních 20 letech pro tato zvěrstva, nechal se oblbovat lobysty a v jejich zájmu konal - politická mapa bude zcela přepsána a bude to jenom dobře, protože ani vaše strana nic občanům není schopna garantovat (změnu) stejně jako KSČM, ODS, TOP09 ani VV. Stali se z vás všech dinosauři -(
09. 12. 2010 | 13:30

hoven napsal(a):

p.s. ta demonstrace včera v čele s poslancem čssd-čekatelem soudruhem zavadilem vám nějak nevyšla hehehehehehe.
09. 12. 2010 | 13:31

Rumcajs napsal(a):

Viola:

Beru to jako sarkasmus.
09. 12. 2010 | 13:32

Koleda napsal(a):

To Slimbach:
Většinou souhlas, ale jak chcete dosíci změny politiky, když se v partajích profilují všechny vzorky naší populace. A příležitost dělá zloděje. Takže i Mirek Dušín, jsa správným Čechem, změní názor, pokud bude např.poslancem parlamentu.
09. 12. 2010 | 13:34

schlimbach napsal(a):

Koleda
www.ekonomickareforma.cz + permanentní elektronické volby do obecního zastupitelstva, zastupitelstvo kraje vytvořené z delegátů obecních zastupitelstv, změněná funkce senátu na 4. pilíř státní moci - moc kontrolní atd. atd.
09. 12. 2010 | 13:38

schlimbach napsal(a):

Koleda - zapomněl jsem dopsat i permanentní volby do němovny
09. 12. 2010 | 13:39

Koleda napsal(a):

To Slimbach:
To ale nic nemění na Mirku Dušínovi.......
09. 12. 2010 | 13:45

liberál napsal(a):

schlimbach:

Jesli vám připadá hrozba schodku nad 200 miliard a hrozbu státního bankrotu (případná vysoká inflace a s tím spojená rostoucí nezaměstnanost) jako nesmysl tak už nevím co si pod pojmem velké ekonmické škody představujete.
09. 12. 2010 | 14:14

Tencokida Hnuj napsal(a):

liberál
Největší hospodářskou škodu představuje tato vláda.

K blogu.

Nejsem právník. ale nelíbí se mi, když :
1. Někdo nastaví podmínky pro podnikání/tržní prostředí/ a ty pak změní a to i u stávajících investic /Fotovoltaika, stavební spoření/
2. Někdo nazývá určitou věc nemocenským pojištěním a zasahuje do podmínek plnění, respektive jej omezuje či přesouvá břemeno plnění na třetí osoby
3. Někdo se přímo podílel na tom, že /dle nicku(y) "liberál" /i díky jeho činnosti vznikla "hrozba značných hospodářských škod", jednoznačně tak následně zneužije instituci legislativní nouze a navíc vystaví stát nebezpečí arbitráží - tedy dalšímu prohloubení těchto "značných hospodářských škod". Nemluvě o tom, že dopady vlastní neschopnosti, mnohdy zlodějen přenese na ostatní.

Pokud by se tohle stalo v dobách, kdy na trůnu Říše římské seděli moudří vládci - adoptivní císaři, dbalí a prosazující řád, takového člověka by buď nechali ukřižovat, nebo mu setli hlavu a to i kdyby to byl čekatel na titul caesara.
Ale my takového člověka dokonce necháme volně pobíhat po světě a páchat další škody.

Shrnuto a podtrženo - Ústavní soud přijme opět neslané nemastné stanovisko, protože podání se netýká jejich důchodů.
Anebo si to myslí, že se netýká jejich důchodů. :((
09. 12. 2010 | 14:45

Já nic já muzikant napsal(a):

Pane Sobotko,
Vaše snaha ztrpčovat život vládě je legitimní.
Měl byste si ovšem uvědomit jestli vaše kroky nebudou kontraproduktivní. Mohl byste vzít na vědomí, že současná vláda má nejsilnější mandát od roku 1989 a tedy má dostatek prostředků na to, aby v případě, že uspějete u ÚS, prosadila jiná nepopulární opatření, která budou bolet ještě víc.
09. 12. 2010 | 15:07

m.vacht napsal(a):

kdo má všho již plné zuby,zde prosím výzva:http://www.facebook.com/pages/Zadam-vytvoreni-zakona-o-trestni-odpovednosti-politiku/173374682683898
09. 12. 2010 | 15:20

Kelt napsal(a):

Liberál-pokud by "šktací zákon"prošel běžným parlamentním schvalováním,vešel by v platnost nejpozději 1.února ´11.
Takže "značná hospodářská škoda"by se rovnala 1/12 z 35,0 mld.Kč,čili nějakých 2,92 mld.Kč,t.j.celých 0,24% výdajů SR.
To je balík,co?
To,že Kalousek za rok 2OO9 zvýšil státní dluh o 224
mld.Kč je proti tomu pakatel,že?
V Číně by dostal špagát.
09. 12. 2010 | 15:33

Kelt napsal(a):

Liberál-pokud by "šktací zákon"prošel běžným parlamentním schvalováním,vešel by v platnost nejpozději 1.února ´11.
Takže "značná hospodářská škoda"by se rovnala 1/12 z 35,0 mld.Kč,čili nějakých 2,92 mld.Kč,t.j.celých 0,24% výdajů SR.
To je balík,co?
To,že Kalousek za rok 2OO9 zvýšil státní dluh o 224
mld.Kč je proti tomu pakatel,že?
V Číně by dostal špagát.
09. 12. 2010 | 15:34

Kelt napsal(a):

Koleda-stane se,beru.Jenom to byla skvostná nahrávka na smeč.Docela jsem si sgustnul.
Jsme zhruba stejně staří-já jsem promoval tři roky před Klausem na stejné škole.
Mohu zodpovědně prohlásit,že až na výjimky tak v hlavních předmětech nás učili naprosté bláboly-nechť mně ještě možná žijící kantoři odpustí.
Moje současné názory se formovaly zejména v průběhu 9O let a nemohu si pomoci,to co současná vládní garnitura/mimochodem bez jediného graduovaného ekonoma /předvádí je snaha o návrat na začátek 2O.století.
Moderní svět,zejména vyspělé státy Evropy vyznávají a uplatňují zcela jinou politiku,která je mně sympatická.
Proto těžko mohu akceptovat "neobolševické"metody stávající garnitury.
09. 12. 2010 | 15:51

Já nic já muzikant napsal(a):

Kelt

"Moderní svět,zejména vyspělé státy Evropy vyznávají a uplatňují zcela jinou politiku,která je mně sympatická."

Škrty, kam se člověk podívá.
09. 12. 2010 | 15:59

Kelt napsal(a):

Já nic já muzikant-ano,škrtá se,ale jak a kde.
Např.Britský min.předseda konzervativní vlády prohlásil m imo jiné:ti kteří mají širší ramena,musí více únést.
Ale abych nechodil tak daleko-maďarská vláda uvalila na banky mimořádnou daň na tři roky ve výši v přepočtu 16 mld.Kč
Náš největší obchodní partner NSR obdobné problémy řešila také zcela jinak,než tupými škrty a je již z "toho" venku.
Jenom u nás nejlepší MF naší galaxie/kterému se mimochodem podařilo zvýšit státní dluh za rok 2009 o 224 Mld.Kč/je toho názoru,že spodních deset milionů si prostě žilo nad poměry a je jim třeba zatnout tipec.
Kam se ztrácejí ročně desítky miliard ve státních zakázkách/neboť v tom jede jeho kámo Háva,Barták a další/ho nezajímá.Jeho zajímá prosazení ekotendru za 100 miliard,církevní restituce za 270 miliard a takové drobnosti.
Šetřit se musí na těch dole,těch je hodně o dobře se to vybírá.
09. 12. 2010 | 17:25

liberál napsal(a):

Tencokida Hnuj, Kelt:

Vy máte tak jednoduché myšení. Schodek se zvýšil všude a to důsledkem krize a nikoliv Kalouska nebo vlády.

Jinak vaším uvažováním schodek se vlády ČSSD a pana Sobotky zvýšil mohutně dvakrát v roce 2003 o 60 mld a v roce 2006 o 40 mld. Takže vašima slovama na zadlužování se podíleli lidé volící ČSSD.
09. 12. 2010 | 19:03

Zbyněk napsal(a):

Problém je hlavně v tom,že to žádné stavební spoření není.Stavební spoření,jak název napovídá by mělo sloužit pouze účelům stavebním.Tak jak je to nastaveno nyní,je to pouze spoření podporované lidmi,kteří žijí od výplaty k výplatě a na spoření nemají.
09. 12. 2010 | 19:15

Tenco napsal(a):

liberál
Krize říkáte ? Hmm.
Já si myslím, že schodek se zvyšuje buď tím, že vyberu méně daní, anebo utratím více daní.
Jistě - pokles GDP má na příjmovou stránku rozpočtu vliv.
Domácí úkol :
Má na schodek vliv také snížení korporátní daně a daně z příjmu FO a předražené veřejné zakázky, fotovoltaický tunel..obecně špatné hospodaření vlád, v tomto případě v letech 2007 - 2009 ?

Jinak - četl jste vůbec blog ?
O čem je ?

To, že při vyslovení jména Paroubek, či uzření Sobotkových rovnátek se Vám oči podlijí krví, mozkovna přepne do modrého modu a prstíky na klávesnici začnou bušit zejména do písmenek Č, S, S, D by pak mělo být rozebráno spíše na nějakém medicínském blogu, ne zde.
Zkuste požádat sl. (paní) Bezděkovou...
Anebo ne - ve Vašem případě uděláte lépe, když se spojíte s Ouzkým , Cabrnochem nebo Šnajdrem.
Ať nemusíte přepínat tu mozkovnu moc často, víte ?

P.S. Pokud však chcete znát odpověď - a jako liberál věřící v racionální popis reality jistě o něco takového usilujete stále, tedy pokud chcete znát odpověď na otázku, kdo zadlužil tuhle zemi více - jestli ČSSD, Klausovy vlády, ODS (TOP 09)...tak ode mně se ji nedozvíte.
Ale pokud stojíte o levné, jednoduché a vesměs lživé odpovědi tak napiště Koženému, Pitrovi, Řebíčkovi, Grossovi, Hodačovi či Bartákovi.
Pokud si pak chcete na pokladnu nechat udělat kompletní výměnu chrupu, tak tyto odpovědi předneste v nějaké hospodě.
Pokud však hodláte pokračovat ve své liberální práci - v lobbyingu za ODS (TOP 09) a v dehonestaci ČSSD, nedělejte nic, jen dál poctivě navštěvujte nedělní kurzy Liberálního institutu.
To Vám stejně už víc uškodit nemůže.

Maucta.
09. 12. 2010 | 20:05

unknown napsal(a):

Bohušu - vždy si Tě rád přečtu - to je vždycky (_!_) xD.....
09. 12. 2010 | 20:11

filip II. napsal(a):

To neo a hoven:
Pánové, konstatuji, že vaše vyjádření k včerejší stávce je stejně hloupé jako komentáře v LN, MF, BLESKU .
Pletete si stávku a demonstraci. Počety stávkujících a demostrujících občanů jsou dvě odlišné věci.
Podle odhadu stávkovalo na 200 tisíc lidí, zatímco počty demonstrujících se počítaly toliko na desetitisíce.
Pro připomenutí: demonstrace byla např. akce policistů a hasičů , to ale na druhé straně nebyla stávka.
09. 12. 2010 | 21:25

neo napsal(a):

filipII: , nepletu si stávku a demonstraci,

stávkovalo 148 000 státních zaměstnanců, což je cca 20%. A ze všech zaměstnanců je to opravdu jen zlomek.

v ulicích nemohly demonstrovat desetitisíce, když na najvětší protest v Praze přišlo asi 900 lidí.
10. 12. 2010 | 08:27

Spasitel napsal(a):

Pan Bohuslav Sobotka je nejlepším a nejinteligentnějším politikem v dějinách českého národa. Názory pisatelů jako "Paťa a jemu podobní" jasně svědčí i /ne/inteligenci těchto pisatelů. Modří ptáci by už měli dávno odletět na smetiště dějin a samozřejmě novodobí rádoby politici typu Johna, Bárty, a taktéž Kalouska a spol. by již měli neprodleně "táhnout do háje".
11. 02. 2011 | 13:13

Spasitel napsal(a):

Pan Bohuslav Sobotka je nejlepším a nejinteligentnějším politikem v dějinách českého národa. Názory pisatelů jako "Paťa a jemu podobní" jasně svědčí o /ne/inteligenci těchto pisatelů. Modří ptáci by už měli dávno odletět na smetiště dějin a samozřejmě novodobí rádoby politici typu Johna, Bárty, a taktéž Kalouska a spol. by již měli neprodleně "táhnout do háje".
11. 02. 2011 | 13:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy