Odpověď na deset otázek pro kandidáty na předsedu ČSSD

02. 02. 2011 | 18:13
Přečteno 4547 krát
Česká strana sociálně demokratická se na sjezdu v březnu 2011 může pokusit o zásadní programovou i personální obrodu. Ve vedení strany dojde ke generační výměně, neboť do pozice předsedy bude téměř jistě zvolen mladší politik. To je příležitost, aby ČSSD vykročila novým směrem. I proto jsme se odhodlali zformulovat deset otázek, které předkládáme formou veřejného dokumentu kandidátům na předsedu ČSSD. Jejich odpovědi by jistě posloužily jak delegátům sjezdu, tak širší veřejnosti v pochopení pozic, které budoucí předseda ČSSD hodlá hájit.

1. Sociální demokracie, nejenom v České republice, se v době ekonomické krize ocitla v defenzivě. Proč tomu tak podle vás je a co musí sociální demokracie na evropské úrovni i u nás udělat, aby zatlačila do defenzivy pravicové strany, které vesměs nabízejí neoliberální agendu?

2. Sociálně demokratické strany v 80. letech minulého století pod heslem modernizace opustily reformismus jako postoj ke kapitalistickému systému a nahradily ho konformismem. Je návrat k reformismu možný, a pokud ano, jak? Má být součástí případných „reforem“ nabídnutých sociální demokracií přehodnocení sociálního státu? Pokud ano, v jakém směru?

3. Současná Evropská unie vychází ve svých řešeních ekonomické krize vstříc neoliberální logice. Jste pro „internacionalizaci“ sociální demokracie na evropské úrovni a hledání odpovědí na nápor globálního kapitalismu společně s ostatními levicovými stranami v Evropě? Jakými cestami přispěje česká sociální demokracie k prosazení sociálně demokratické agendy v EU?

4. Moderní společnosti mají jinou sociální strukturu než společnosti, z nichž sociální demokracie ideově vyrostla ve 20. století. Jak chce ČSSD reagovat na úbytek dělnické třídy, vznik nových profesí a nových forem práce, které v současnosti vedou k nejistotě práce a potenciálně k trvalé vyšší míře nezaměstnanosti? V čem by se měl ekonomický program ČSSD nejvýrazněji lišit od současné neoliberální politiky pravice?

5. Vedle sociální demokracie existuje v české společnosti segment levicových liberálů, jsou zde také směry křesťansko-sociální a zelené. Chce sociální demokracie oslovit tyto občany, a pokud ano, jak?

6. Někteří teoretici tvrdí, že jedním z problémů moderních sociálních demokracií je skutečnost, že se staly de facto součástí systému neoliberálního kapitalismu tím, že přijaly „růst Růstu“ (spojený s mantrou „konkurenceschopnosti), oddělenost politiky od občanské sféry, systémovou korupci působenou prorůstáním kapitálu s politikou, jakož i pojetí společenské solidarity coby pouhé technologie redistribuce. Je podle vás žádoucí návrat k prosazování hlavních hodnot sociální demokracie jako svébytných etických principů a jako hodnot, jež by se měly vrátit „do hry“ i v jazyku politickém, kulturním a sociologickém? Jak tomu může sociální demokracie napomoci?

7. Politické strany se v neoliberálním prostředí mění v komerční organizace obchodující s vlivem, státními zakázkami a pozicemi ve státní správě. Tento systém legitimizuje rozsáhlou korupci, přičemž korupce ve velkém rozsahu je vlastně plíživý státní převrat. Jak chce sociální demokracie zabránit pervertování liberálně demokratického systému v tento mafiánský kapitalismus?

8. Upadají tradiční hodnoty života středních vrstev. Příslušníci střední třídy jsou stále více využíváni jednorázově, nemají před sebou jasnou profesní perspektivu. Jaký je program sociální demokracie pro střední třídu?

9. Jak se chce ČSSD postavit k tendencím „rozeštvávat“ společnost jejím rozdělováním na „úspěšné“ a „pracovité“ na jedné straně a na lidi bez práce, sociálně slabé, cizince apod. na straně druhé? Jaký program má sociální demokracie pro ty, kdo se vymykají kategorii „většinové společnosti“?

10. Jak řešit praktické globální problémy – znečištění, změny klimatu, sociálně-ekonomické nerovnosti mezi různými částmi světa apod., když neexistuje řádný demokraticky založený globální mechanismus takového rozhodování? Neměla by právě sociální demokracie prosazovat co nejrychlejší vytvoření systému globálního vládnutí (global governance), který by dostal pod kontrolu z řetězu utrženou ekonomickou globalizaci?

Pavel Barša (politolog), Václav Bělohradský (filosof), Jan Beránek (ekolog), Michael Hauser (filosof), Václav Hořejší (biolog), Jan Keller (sociolog), Jakub Patočka (novinář), Jiří Pehe (politolog), Anna Šabatová (právnička), Pavel Šaradín (politolog), Ivan Štampach (religionista), Jan Štern (scenárista), Ilona Švihlíková (ekonomka), Milan Znoj (filosof)

Odpověď Bohuslava Sobotky na „ 10 otázek pro kandidáty na předsedu ČSSD“

Předem bych chtěl poděkovat autorům otázek za zájem, který projevují o volbu nového předsedy ČSSD a o další vývoj naší strany. Těší mne to a je to pro mě důkaz toho, že i v názorově kritickém prostředí intelektuální levice je sociální demokracie považována za relevantní politickou sílu, která by mohla pomáhat naplňovat levicové emancipační projekty a vize

Otázky, které mi kladete, nejsou pro sociální demokraty úplně nové, klademe si je delší dobu a odpovědi na ně považujeme z hlediska budoucnosti sociální demokracie (u nás i ve světě) za klíčové... Za hlavní riziko považujeme neregulovanou ekonomickou globalizací vydávající všanc sociální stát, ale i západní demokracii. Ocitáme se tak pod silným tlakem i my, sociální demokraté, protože sociální stát a demokracie jsou hlavními zdroji naší politické legitimity. Chceme-li v národním i nadnárodním měřítku obstát, zůstat součástí vlivných progresivních sil i v jednadvacátém století, obrana a rozvoj sociálního státu a demokracie jsou pro nás zásadní výzvou. Víme, že sami to nedokážeme. Potřebujeme znovu získat na svou stranu širokou veřejnost.

Asi neočekáváte, že mé odpovědi na Vaše otázky budou vyčerpávající. Vyčerpávající odpovědi by vydaly na rozsáhlé studie. Přiznávám také, že na některé otázky jasnou odpověď dát ani neumím. A jak jsem schopen průběžně sledovat odbornou literaturu a veřejné debaty, myslím si, že na mnohé z těchto závažných otázek zatím ani uspokojivé odpovědi neexistují. Budu tedy, pokud možno, stručný, a spíše naznačím základní východiska či předpoklady, jakým směrem by se myšlení sociálních demokratů mohlo ubírat. Chápejte tedy mé odpovědi jako otevřené jejich dalšímu kritickému posouzení a rozvíjení. A budu jen rád, když se nám je s Vaší pomocí podaří zpracovat do takové podoby, aby se staly spolehlivým programovým východiskem naší nové politické agendy.


1. Sociální demokracie, nejenom v České republice, se v době ekonomické krize ocitla v defenzivě. Proč tomu tak podle vás je a co musí sociální demokracie na evropské úrovni i u nás udělat, aby zatlačila do defenzivy pravicové strany, které vesměs nabízejí neoliberální agendu?

Skutečnost, že se sociální demokracie dostala do politické defenzívy (přesněji se její politická defenzíva, nastartovaná v polovině devadesátých let, ještě prohloubila) právě v období hospodářské krize, představuje paradox, který vyvolává potřebu hlubší analýzy. Základní příčinou je podle mého názoru skutečně dlouhodobá nadvláda neoliberálních principů v rámci ekonomického a politického myšlení. Krize, i když její průběh byl velmi závažný, otřásla dosavadní dominantní pozicí neoliberálního myšlení jen z části. Navíc krize, vyvolaná selháním (neexistencí) regulace finančního systému a enormním zadlužením soukromého, zejména bankovního sektoru, byla finálně řešena přenesením těchto dluhů na státy, což vedlo v řadě zemí k enormnímu nárůstu státního zadlužení. Je důležité si uvědomit, že růst zadlužení přinesly současně v předchozích letech i neoliberální politiky, postavené na daňové soutěži v oblasti nákladů práce, privatizaci ziskových monopolů a snižování daní firmám. Takto vzniklé dluhy pak byly obratem neoliberálními ekonomy a politiky interpretovány jako příznak přebujelosti a „neudržitelnosti“ veřejných systémů těchto zemí a jako lék byla naordinována neoliberální terapie v podobě bezkoncepčních a plošných škrtů. Veřejnému prosazení těchto politik výrazně pomohla i celosvětově produkovaná hysterie kolem možnosti státních bankrotů některých vyspělých zemí, která nakonec zcela spolehlivě odvedla pozornost od skutečných příčin globální finanční krize. Je velkým paradoxem, že jedni z hlavních viníků hospodářské krize, totiž ratingové agentury, které nedokázaly (či nechtěly) včas a přesně odhadnout rizika v oblasti privátních investic, nyní téměř autoritativně ordinují státům terapii úsporných balíčků, ničících sociální soudržnost. Státy jsou nuceny k těmto opatřením přistoupit, a to nikoli z důvodů jejich makroekonomické prospěšnosti, nýbrž pod tlakem (nikým nevolených, často anonymních a neodpovědných) struktur finančního trhu. Demokratická moc se tak na národní úrovni dále vytrácí!

Sociální demokraté musí na evropské úrovni tento stav začít pravdivě a otevřeně pojmenovávat. K tomu potřebují cenné spojence z řad levicových a levicově-liberálních intelektuálů, sociálních vědců, novinářů a jiných lídrů veřejného mínění, ale k tomu se ještě vyjádřím.

Dále je třeba přistoupit k iniciativám vedoucím k důraznější regulaci finančního sektoru, k tlaku na větší odpovědnost ratingových agentur. Za úvahu stojí také posílení evropské integrace v oblasti řešení problémů zadlužených zemí, koordinace rozpočtové a daňové politiky, zavedení bankovní daně či společného boje proti daňovým rájům. Nepochybně máme jako sociální demokraté zájem na uchování společné evropské měny jako důležitého prvku pokračující integrace.

Možnosti čelit agresivnímu tlaku globalizace na sociální stát na národní úrovni jsou stále omezenější. Efektivní řešení může ČSSD hledat a spoluvytvářet ve spolupráci s evropskými sociálními demokraty právě na úrovni Evropského parlamentu a EU. Koneckonců, v dnešním světě žádný sociálněji orientovaný útvar (region), než je EU, nenajdeme!

2. Sociálně demokratické strany v 80. sletech minulého století pod heslem modernizace opustily reformismus jako postoj ke kapitalistickému systému a nahradily ho konformismem. Je návrat k reformismu možný, a pokud ano, jak? Má být součástí případných „reforem“ nabídnutých sociální demokracií přehodnocení sociálního státu? Pokud ano, v jakém směru?

Vámi uváděná diagnóza chování sociálně demokratických stran je přece jenom poněkud zjednodušená a nelze s ní v úplnosti souhlasit. Především je třeba polemizovat se samotným pojmem „kapitalistický systém“, který sugeruje představu, že společnost vytváří jakýsi jednotný uzavřený systém, založený pouze na principech kapitalistické ekonomiky tak, jak je kdysi popsal například Karl Marx. Společnost je ale ve skutečnosti příliš komplexní, než aby jí bylo možné redukovat na jeden jediný systém, ať už kapitalistický nebo jiný, jakkoli se o to dnes neoliberalismus snaží a vůbec to nelze podceňovat. To, co nazýváte sociálně demokratickým reformismem, spočívalo na zásadě, že souhlasíme s tržní ekonomikou, ale jsme proti tržní společnosti, kde jsou veškeré společenské vztahy odvozeny od tržních mechanismů. Ve filosofickém a programatickém smyslu sociální demokraté tuto svoji „reformistickou“ zásadu nikdy neopustili. V demokratickém sociálním státě vždy hájili velké oblasti společenského života, které se tržní logice vymykaly, a dost dlouhou dobu (prakticky až do poloviny osmdesátých let minulého století) se to dařilo. Do značné míry to byla snaha o smíšený model soukromého a veřejného sektoru, o sociálně-tržní ekonomiku.

Nevím, co přesně máte na mysli pod pojmem „konformismus“, ale možná míníte některé formy modernizace sociálně demokratického hnutí, které zaujaly vstřícnější postoj ke globalizaci a nadnárodnímu kapitálu (např. třetí cesta Tony Blaira, Nový střed v SPD). I když byli někteří politici „třetí cesty“ krátkodobě volebně velmi úspěšní, „třetí cesta“ podle mého názoru nepřinesla trvalé programové řešení. Pokud byla navíc redukována pouze na obecný politický posun do středu, vedla často k oslabení sociálně demokratických stran (jejich identity) a posílení levicovějších stranických alternativ (SPD kontra Die Linke) či k odchodu tradičních soc.dem. voličských skupin k pravicovým nacionalistům, kteří se vůči negativním projevům globalizace vymezili radikálněji a konkrétněji, než socialisté. Třetí cesta bohužel neměla konkrétní výsledky, pokud šlo o sporadické snahy lépe regulovat globalizovaný kapitalismus a ochránit evropský sociální model. I díky tomu proběhla poslední finanční krize tak, jak proběhla. Reformy sociálního státu v období „třetí cesty“ byly posléze většinou společnosti (i velkou částí sociálních demokratů samých) interpretovány jen jako jeho další redukce a oslabování.

V současné době je sociálně demokratické hnutí postaveno do nové situace a to zejména díky globální ekonomické krizi. Krize vyostřila konflikt mezi prací a kapitálem do intenzity, kterou již v Evropě mnozí považovali za záležitost minulosti. Krize radikalizovala tlak nadnárodního kapitálu na čistě neoliberální formy řešení dopadů krize. Právě tyto politiky však krizi vyvolaly. Ocitáme se tak v bludném kruhu, který může přetnout pouze sociálně demokratický koncept regulace globálního kapitálu a ochrany evropského sociálního modelu.

Dnes jde navíc i o uchování existence samotné liberální demokracie. Dvě století se zdálo, že bez ní nemůže kapitalismus existovat. Nejnovější forma neregulovaného globalizovaného kapitalismu však stále častěji budí vážné podezření, že se již bez této podmínky dokáže obejít, respektive, že globální kapitalismus již z valné míry existuje bez jakékoliv demokratické možnosti jeho politické kontroly a regulace (koneckonců v této podobě světové ekonomiky se velmi dobře pohybují země s autoritativními politickými režimy, vybavené nízkými náklady práce a nízkými ekologickými standardy).

Nedomnívám se, že model sociálního státu 20. století vyžaduje nějakou zásadní hodnotovou revizi, s výjimkou jeho žádoucí transformace na celoevropskou úroveň. Spíše musíme změnit náš přístup k jeho financování a požadavkům na efektivitu, kvalitu jeho fungování (mluvím o něm i ve své sjezdové zprávě a je součástí připravovaného programového dokumentu ke sjezdu ČSSD).
Navíc platí, že v Evropě obstály v době poslední hospodářské krize nejlépe státy s vyšší mírou přerozdělování (zdanění) a sociálních výdajů (investic), tedy zejména země uplatňující skandinávský model sociálního státu s vysokou mírou sociální soudržnosti. Naopak, nejvíce na krizi doplatily státy jako Řecko a Irsko, kde se o skutečném sociálním státu dá hovořit jen velmi obtížně.

V debatě o budoucnosti sociálního státu musíme na prvním místě zásadně odmítnout neoliberální zdůvodnění tzv. nefunkčnosti sociálního státu. Neoliberální zdůvodnění tzv. nefunkčnosti sociálního státu se odvolává na realitu „začarovaného kruhu zadlužování“, do kterého se dostává většina politiků, včetně mnoha politiků sociální demokracie, při jejich snahách rostoucí náklady sociálního státu financovat.

Nejprve politici přijmou neoliberální dogma, že hlavním stimulem ekonomického růstu a přílivu zahraničních investic podporujících růst a zaměstnanost (konkurenceschopnost) jsou nízké daně. Vlády tedy snižují daně, tolerují různé formy daňové optimalizace a dokonce i tzv. „daňové ráje.“ Důsledkem je, že stát na rostoucí náklady sociálního státu a financování veřejných politik vybírá stále méně peněz. Aby stát udržel veřejné politiky funkční a zároveň udržel sociální smír, začne si chybějící prostředky na veřejné politiky půjčovat. To ale znamená, že se zadlužuje. Zadlužování se zvyšuje bez ohledu, zda dochází k ekonomickému růstu nebo nikoli. Pokud k růstu dochází, bere se to jako důkaz o prospěšnosti nízkých daní, takže se v politice nízkých daní pokračuje. Pokud k růstu nedochází, neoliberální dogma tlačí na další jejich snižování. Takhle to jde stále dokola. Když výše dluhu dosáhne určité psychologické hranice „nepřijatelnosti“, neoliberálové spustí povyk o nebezpečí krachu veřejných financí a začnou prohlubující se schodek veřejných financí řešit seškrtáváním mandatorních výdajů (omezováním výdajů na veřejné, nejčastěji sociální politiky).

Pokud do této situace vpadne navíc hospodářská krize, jako se stalo nedávno, seškrtávání mandatorních výdajů dostává další mocný impuls v argumentu, že si „žijeme nad poměry“. Jelikož na hrazení veřejných politik se nedostávají peníze, kvalita veřejných služeb upadá a prudce rostou sociální rozdíly ve společnosti. Neoliberálové pak prohlásí, že sociální stát, resp. systém veřejných politik, je neefektivní a vznesou nárok na jejich privatizaci. Nastává soumrak sociálního státu a s příslušným časovým posunem také soumrak demokracie.

Demokracie nemůže dlouhodobě a plnohodnotně fungovat ve společnosti, kde sociální rozdíly překračují trvale mez, jež je chápána jako snesitelná a morálně ospravedlnitelná.

Abychom z tohoto začarovaného kruhu zadlužování v naší sociálně demokratické politice vystoupili, musíme provést následující základní kroky (budu na tomto místě velmi konkrétní):

1) Přestat s politikou snižování daní. Po určitém období nezvyšování daní a nezbytné výchozí konsolidace veřejných financí (snižování schodku podle našeho volebního programu do r. 2013) musí přijít období zrušení rovné daně, obnovení progresivních daní s více pásmy, zvýšení firemních daní; zlepšení mechanismu výběru daní a omezení úniků, včetně zavedení majetkových přiznání. Složená daňová kvóta by se měla zvýšit o 4%, i nadále by zůstala pod evropským průměrem, ale vedla by k vyrovnanému hospodaření státu.

2) Důsledně začít bojovat s korupcí a posílit transparentnost podnikatelského prostředí a vymahatelnost práva. (O boji proti korupci mluvím i v dalších odpovědích.) Pokud nebude sociální demokracie vést nesmiřitelně boj proti korupci, připravuje se o podstatné zdroje na financování sociálního státu a systému veřejných politik. Její politika tzv. obrany sociálního státu pak zůstává čistě proklamativní. Sociální demokracie pak ztrácí svou legitimitu a společenskou podporu (nehledě na morální dopady, pokud korupci toleruje nebo se na ní dokonce podílí). Úsilí o transparentnost podnikatelského prostředí a vymahatelnost práva je možností, jak nalézt co nejvíce spojenců pro rozumné zvyšování daní i mezi podnikateli (firmami). A konečně, boj proti korupci je třeba začít i ve vlastních řadách. Protože jen, když začneme u sebe, budeme důvěryhodní, že to s potlačením korupce myslíme vážně.

3) Politiku ekonomického rozvoje založit na odmítnutí daňového a sociálního dumpingu, usilovat o udržitelný hospodářský rozvoj investicemi do kvalitativních faktorů růstu (vzdělání, věda, technologický vývoj, ekologické výroby, služby).

3. Současná Evropská unie vychází ve svých řešeních ekonomické krize vstříc neoliberální logice. Jste pro „internacionalizaci“ sociální demokracie na evropské úrovni a hledání odpovědí na nápor globálního kapitalismu společně s ostatními levicovými stranami v Evropě? Jakými cestami přispěje česká sociální demokracie k prosazení sociálně demokratické agendy v EU?

Odpověď na tuto otázku považuji za velmi těžkou. Sociální demokraté musí kombinovat národní a nadnárodní strategie. Na národní úrovni se dnes musí snažit čelit náporu neoliberální politiky na sociální stát a zabránit nejhoršímu.

Aby však sociální demokracie mohla přejít do ofenzivy a podařilo se jí sociální stát (ale i demokracii) skutečně uhájit
a dokonce dále rozvíjet, potřebuje velmi konkrétní nadnárodní strategii. To ale předpokládá, aby se obnovila původní mezinárodní podoba sociální demokracie. PES nemůže být jen nezávazným debatním kroužkem, kde se korektně plácáme po ramenou, jací jsme (nebo spíše dnes už vzpomínáme, jací jsme byli) pašáci, kde se nanejvýše vedou květnaté řeči o našich ušlechtilých hodnotách a vydávají obecná nezávazná prohlášení. Tyto organizace se musí opět stát skutečným workshopem, kde se bude formulovat jasná sociálně-demokratická evropská agenda, kterou pak budeme společně v Evropské unii, v Evropském parlamentu i dalších institucích, důsledně prosazovat. Jde o přežití sociálního státu v Evropě, není nač čekat!

Prvním krokem je, abychom u nás doma i jinde v Evropě přestali upozaďovat evropskou agendu neustálým naříkáním, že tato agenda je neoliberální nebo že neexistuje evropská veřejnost, která by ji vymáhala. My, sociální demokraté, potřebujeme tuto agendu změnit podle našich hodnot a důsledněji spolupracovat při vyhledávání stěžejních evropských témat
a při formování evropského veřejného mínění. Česká strana sociálně demokratická je jednou z nejstarších evropských sociálně demokratických stran a v její dlouhé historii se můžeme inspirovat bezpočtem příkladů podobného úsilí. Proto buďme sebevědomí a snažme se být v čele tohoto úsilí i dnes. To předpokládá posílit naše aktivity primárně v těchto směrech:

V rámci SI a PES pěstovat intenzivnější kontakty mezi vedením jednotlivých stran, představiteli jejich odborného zázemí i řadovými členy. Častěji si vyměňovat zkušenosti, vytvářet společné think-tanky, společné výzkumné projekty, usilovat o dosažení konsensu ohledně nadnárodních a evropských standardů progresivní politiky. Pro ČSSD je takovým nejbližším partnerem pro spolupráci nepochybně SPD, ale také SMĚR, SPO a skandinávské sociálně demokratické strany.

Povýšit politiku udržení a rozvíjení demokracie a sociálního státu, jejich obranu proti neoliberální demontáži z národní na nadnárodní úroveň. Radikalizovat konflikt mezi sociálnědemokratickým a neoliberálním konceptem na národní úrovni a v Evropském parlamentu, a takto vytvářet evropskou veřejnost. Jsme-li schopni získávat na obranu sociálního státu domácí veřejnost, musíme toho být schopni i na evropské úrovni. V EU a v EO však potřebujeme být jasně čitelní a ne nějakou podružnou složkou šedivého evropského mainstreamu, doma musíme zase jasně a otevřeně říkat: Chcete udržet svá občanská a sociální práva? Bez Evropy to nejde!

Potřebujeme intenzivněji prosazovat minimální standardy progresivní politiky v rámci EU, budovat širokou evropskou koalici sociálních demokratů, socialistů a sociálních liberálů a dalších progresivních demokratických sil pro jejich prosazení v evropské a národní legislativě. Součástí této aliance musí být sociální a nevládní hnutí, které bude operovat v národním a nadnárodním prostoru a zároveň usilovat o alternativu vůči současné politicky, právně a kulturně neregulované globalizaci. Potřebujeme také postupně odstraňovat institucionální deficity EU pro přijímání závazných společných politik sledujících právní, sociální regulaci globálního kapitálu v rámci EU (v oblasti fiskální politiky, daňové politiky, sociální politiky a politiky zaměstnanosti). Tedy otevřeně řečeno, prohlubovat integraci.

Tohle jsou cesty, jak bude možné prosadit skutečnou alternativu vůči neoliberalismu v globálním (rozhodně v evropském) měřítku. Bude to ale dlouhá a složitá cesta.

4. Moderní společnosti mají jinou sociální strukturu než společnosti, z nichž sociální demokracie ideově vyrostla ve 20. století. Jak chce ČSSD reagovat na úbytek dělnické třídy, vznik nových profesí a nových forem práce, která v současnosti vedou k nejistotě práce a potenciálně k trvalé vyšší míře nezaměstnanosti? V čem by se měl ekonomický program ČSSD nejvýrazněji lišit od současné neoliberální politiky pravice?

Společnost, ve které žijeme, již skutečně není onou klasickou industriální společností přelomu 19. a 20. století. U nás tyto změny od industriální k postindustriální společnosti proběhly o něco později, než na Západě, a to zejména v souvislosti s postkomunistickou transformací naší ekonomiky. Uvedené změny v sociální a profesní struktuře obyvatelstva vedou (a ještě povedou) také ke změně voličského chování populace. Sociální demokracie tak musí hledat nové spojence mimo svůj tradiční elektorát manuálně pracujících voličů.

Proměny forem práce v současné společnosti dostávají řadu i vysoce kvalifikovaných příslušníků středních tříd do pozice závislosti na momentální situaci na trhu práce. V důsledku globalizace tyto vrstvy ztrácejí své stabilní ekonomické ukotvení a dostávají se do závislosti na chování globálních ekonomických hráčů. Bohužel se nejedná pouze o vysoce kvalifikované zaměstnance soukromého sektoru, ale v důsledku tlaku ratingových agentur na stát se do ohrožení dostávají i vysoce kvalifikovaní zaměstnanci veřejného sektoru (např. univerzitní profesoři, učitelé, lékaři, špičkoví policisté). Neoliberální reakce na světovou hospodářskou krizi tak paradoxně posiluje tradiční štěpení práce versus kapitál, kdy zbavuje doposud sebevědomé příslušníky středních vrstev iluzí o jejich možnostech a postavení v rámci neoliberální ekonomiky. Největší tíhu neoliberálních hospodářských politik tak nenesou ti nejchudší, nýbrž střední vrstvy.

Sociální demokracie pak může těmto vrstvám nabídnout především obhajobu „veřejného“ v nejširším slova smyslu (veřejného sektoru, veřejné sféry, veřejnoprávních institucí až po obhajobu zájmů veřejných zaměstnanců - učitelů, policistů, hasičů i odborných referentů).

Sociální demokracie, jako strana práce, musí také sledovat hledisko humanizace a zajištění důstojných podmínek lidské práce. Sem patří důsledná obhajoba zákoníku práce, spolupráce s odbory, sladění práce s rodinným životem. Vysoce kvalifikovaným zaměstnancům v soukromém sektoru pak musí sociální demokracie nabídnout důslednou právní ochranu podmínek jejich práce. Naopak vysoce kvalifikovaným zaměstnancům veřejného sektoru je třeba nabídnout především důstojné finanční ohodnocení a záruky odborností podmíněného kariérního růstu, které by měly vést k růstu společenské vážnosti pracovníků veřejného sektoru.

Je nutné také změnit celkový charakter české ekonomiky a s ním i formy a podmínky lidské práce. Musíme usilovat o to, abychom byli komplexní sociálně ekologickou ekonomikou, která produkuje sofistikované výrobky ve špičkové kvalitě. Toho chce sociální demokracie dosáhnout podporou kvalitativních faktorů hospodářského růstu.

5. Vedle sociální demokracie existuje v české společnosti segment levicových liberálů, jsou zde také směry křesťansko-sociální a zelené. Chce sociální demokracie oslovit tyto občany a, pokud ano, jak?

Souhlasím, že problémem sociální demokracie je „nedostatečný koaliční potenciál“. Ten ovšem rozhodně nezvýšíme účelovým nadbíháním stranám současné vlády. Ani v jedné straně současné vládní koalice nevidím možného ideového programového spojence. Primárně musíme vycházet z postavení naší strany ve společnosti a z přirozených koalic zájmů. Sociální demokracie se musí snažit oslovit všechny spoluobčany, kterým leží na srdci obhajoba hodnot spravedlivé demokratické, sociální, tržní a ekologické společnosti.

Tyto hodnoty sdílejí všichni sympatizanti a spojenci našeho hnutí a dnes i největší část české veřejnosti. Budeme-li se prezentovat jako radikální alternativa vůči neoliberální politice, se kterou vyjadřuje nespokojenost stále více občanů, můžeme výrazně zvýšit svůj volební potenciál až k hranici 40%. Tedy ve významném posílení naší voličské podpory vidím první předpoklad zvýšení našeho koaličního potenciálu. Jen z pozice silné sociální demokracie budeme moci zajistit, abychom v případných koalicích byli silným partnerem, a nikoli oportunním přívěškem. Abychom toho dosáhli, potřebujeme posílit kontakty s ohnisky anti-neoliberálního odporu v občanské společnosti – v podobě nejrůznějších nevládních hnutí a think tanků (Pro Alt, Fórum 50%, Hnutí Duha). Osobně jsem přesvědčen, že každý příští program ČSSD by měl být vytvářen v živém otevřeném dialogu s těmito subjekty a již dnes jsme tuto cestu nastoupili.

Jsem přesvědčen, že cestou navazování kontaktů s občanskými aktivisty jsme schopni na svou stranu získat velkou část levicově orientovaných liberálů, kteří se v těchto občanských aktivitách nejvíce uplatňují. Sociální liberálové představují významného spojence sociálně demokratického hnutí, a to zejména svým akcentem na hodnotu sociálně ukotvené svobody. Spojuje nás s nimi záležitost obrany demokratického, právního a sociálního státu, který je skutečnou podmínkou existence svobody. Demokratický, právní a sociální stát dává člověku elementární pocit bezpečí, chrání ho proti svévoli moci a výkyvům divokých tržních sil. Zde je třeba vyzdvihnout Manifest radikálního liberalismu s jeho důrazem na boj proti „mafiánskému kapitalismu“. Plně se ztotožňujeme s jeho poselstvím, že udržení a rozvoj demokratického, právního a sociálního státu je rovněž otázkou vytrvalého a rozhodného boje proti korupci. Neoliberální koncepce privatizace „veřejného“ vlastně představuje doktrínu legální korupce, neboť potírá samotné normativní vymezení veřejného zájmu. Bez normativního vymezení veřejného zájmu postrádá boj proti korupci smyslu, neboť je redukován na teatrální postihování primitivních forem úplatkářství (chytání tzv. malých ryb).

S křesťansky orientovanými spoluobčany nás spojuje zejména důraz na sociální a morální otázky. Je nám blízké sociální učení církví, akcentace morálních hodnot a odmítání pouhého zisku. Velmi blízká je nám i křesťanská zásada, že člověk je účelem o sobě a nesmí být redukován na pouhý prostředek sloužící k dosahování instrumentálních cílů. Koneckonců, sociálně demokratické hnutí historicky vzniklo mimo jiné i z křesťanských kořenů.

A konečně, s ekologicky zaměřenými občany nás spojuje odmítání čistě ekonomického přístupu ke společnosti, důraz na trvale udržitelný rozvoj i hodnota péče o přírodu. Stranu zelených považujeme za zajímavého partnera i v otázkách kvality života, kvality demokracie a zejména v otázce lidských práv. Od spolupráce se Stranou zelených si slibujeme, že se nám pro věc obhajoby sociálního státu podaří získat i postmateriálně orientované voliče, kteří se více než o otázky svého sociálně ekonomického postavení zajímají o obecné morální hodnoty, jež se týkají zejména lidsko-právních, demokratických a ekologických záležitostí.

Křesťansky a ekologicky orientované občany nemůžeme pochopitelně beze zbytku získat na svou stranu, jejich větší část se bude primárně chtít politicky angažovat ve svých stranách (KDU-ČSL, Strana zelených). Ačkoli bychom neměli být rádi, že nám na politické scéně vznikají další političtí konkurenti, přesto bychom přivítali, kdyby se KDU-ČSL a Strana zelených dostaly opět do Poslanecké sněmovny jako naši případní koaliční spojenci. Každopádně jsem připraven odstartovat novou éru vztahů k těmto stranám vzájemným navázáním užších kontaktů a těsnější spolupráce. Jakkoli je otázka tvorby koalic výrazně podmíněna výsledkem voleb, nemůže být otázkou jenom voleb, ale je otázkou dlouhodobě strategickou.

Samozřejmě, že Vás asi zajímá i náš postoj ke KSČM. Jsem přesvědčen, že pokud budeme skutečnou alternativou vůči současné vládě a dlouhodobě důslednou levicovou stranou, naši komunisté v jejich současné podobě odejdou během dvou až tří volebních období z celostátní politické scény. Pokud by se změnili, a tím nemyslím jen změnu názvu, ale pokud by přehodnotili svou kontroverzní minulost a definitivně se zbavili bolševických a protievropských reziduí, mohli by se stát po reformách koaličním partnerem. Komunisté jsou demokraticky volenou součástí naší současné politické scény a není možné to ignorovat.

6. Někteří teoretici tvrdí, že jedním z problémů moderních sociálních demokracií je skutečnost, že se staly de facto součástí systému neoliberálního kapitalismu tím, že přijaly „růst Růstu“ (spojeného s mantrou „konkurenceschopnosti), oddělenost politiky od občanské sféry, systémovou korupci působenou prorůstáním kapitálu s politikou, jakož i pojetí společenské solidarity coby pouhé technologie redistribuce. Je podle vás žádoucí návrat k prosazování hlavních hodnot sociální demokracie jako svébytných etických principů a jako hodnot, jež by se měly vrátit „do hry“ i v jazyku politickém, kulturním a sociologickém? Jak tomu může sociální demokracie napomoci?

Sociální demokracie se samozřejmě potřebuje stále znovu obracet ke svým základním hodnotám, které musí znovu a znovu tlumočit v moderním politickém, kulturním a sociologickém jazyce. Sociální demokracie jako progresivní strana nemůže odmítat ekonomický rozvoj, ale měla by se více zaměřit na jeho kvalitativní aspekty, nikoli na pouhý nominální růst HDP. Zde je třeba zmínit potřebu používat i jiné sociálně ekonomické indikátory. Sem patří podpora koncepcí udržitelného rozvoje, důraz na kvalitativní ukazatele rozvoje společnosti, podpora diskusí o etickém rozměru ekonomického života. Pokud jde o nové chápání společenské solidarity, je nezbytné rozvíjet koncepce sociální soudržnosti, usilovat o boj proti sociálnímu vyloučení, podporovat slaďování profesního a rodinného života, bojovat s diskriminací na trhu práce a usilovat o genderovou rovnoprávnost.

Jsem přesvědčen, že důraz na kvalitativní aspekty života se vůbec nemusí vylučovat s konkurenceschopností. Právě naopak. Všimněme si, že země, které se ocitají v každoročních měřeních kvality života (Human Development Index) na prvních místech, patří zároveň k těm, které jsou nejkonkurenceschopnější. A všimněme si, že nikoli náhodou jde o země s nejsilněji zakořeněnou sociálně demokratickou tradicí. Když v rámci Evropské unie hovoříme o potřebě dosahovat vyšší konkurenceschopnosti a zároveň uchovat evropský sociální model, měli bychom především vycházet ze zkušeností z těchto zemí.

Požadavek návratu k prosazování hlavních hodnot sociální demokracie jako svébytných etických principů vidím jako součást širšího procesu rehabilitace demokratické politiky. V demokracii je racionální politika to, co vzejde z hlasování, kterému předchází svobodná veřejná diskuse v občanské společnosti, v parlamentu. Podle neoliberálů je racionální to, co posoudí technokraté odvolávající se na „přirozené zákony trhu“. Všimněme si: V programovém prohlášení vlády Petra Nečase má dohlížet nad „racionalitou“ státního rozpočtu skupina finančních expertů, z nichž všichni vyznávají dogma neoliberální ekonomiky o „vyrovnaném rozpočtu“, ovšem bez ohledu na sociální či hospodářské důsledky. Nedávno vznesený požadavek opozice na vyslovení nedůvěry vládě Petra Nečase v důsledku vážného podezření z korupčního jednání jejího ministra a dalších politiků nejsilnější vládní strany byl znevažován potřebou zachování politické stability v zemi a zabránění snížení důvěry zahraničních investorů (ratingu země).

Bránit a rozvíjet demokracii předpokládá čelit chladně kalkulujícímu technokratickému rozumu neoliberálních elit, vrátit ekonomiku do služeb politiky a rozvíjet demokracii trvalým posilováním jejích participativních forem (přímá demokracie), včetně participativní ekonomiky.

7. Politické strany se v neoliberálním prostředí mění v komerční organizace obchodující s vlivem, státními zakázkami a pozicemi ve státní správě. Tento systém legitimizuje rozsáhlou korupci, přičemž korupce ve velkém rozsahu je vlastně plíživý státní převrat. Jak chce sociální demokracie zabránit pervertování liberálně demokratického systému v tento mafiánský kapitalismus?

Především je třeba vzít boj s korupcí vážně. Korupce je pro nás nejen problém etický či společenský, ale i ekonomický. Když my, sociální demokracie, nevezmeme boj s korupcí vážně, nemáme alternativu, jak jinak a lépe financovat sociální stát, než nekonečným pilováním „adresnosti“ sociální politiky a škrcením výdajů po vzoru neoliberálů. Chceme-li udržet a rozvíjet sociální stát, musíme, kromě spravedlivě nastavených daní, zamezit mizení desítek miliard korun, které nám v důsledku bující korupce z veřejných systémů unikají. To ale znamená bojovat s korupcí, důsledně a na všech frontách. V oblasti legislativy to zahrnuje: transparentní systém veřejných zakázek, zákon o státní službě, regulace lobbingu, systém financování stran, omezování nadbytečných privilegií politiků (zdaňování náhrad, regulace působení a omezení astronomických odměn v dozorčích radách apod.) a další.

Deficity v oblasti fungování politických stran patří k nejslabším aspektům fungování demokracie v České republice. Základní příčinou těchto jevů je nedostatečný počet členů politických stran, kdy významnou část členské základny tvoří lidé, kteří z politiky přímo žijí. V důsledku nedostatečného počtu členů rozhodující roli nesehrávají politické názory, ale vzájemné vazby a obchody. Politické strany tak nabývají charakter nikoli ideových uskupení, ale svérázných vlivových a zájmových skupin. Rozhodující roli zde hrají především místní zájmy a zájmy stranických funkcionářů na střední úrovni řízení. Tyto zájmy mají spíše partikulární a ekonomický než ideový charakter. Základní slabinou politických stran je tak jejich přílišná decentralizace, kdy slabé centrální vedení nemá dostatek prostředků k uřízení lokálních a partikulárních lobbistických zájmů. Neoliberální ekonomické prostředí mafiánského kapitalismu k tomu přidává další, zejména ekonomické tlaky od soukromých subjektů a jejich zájmy zastupujících lobbistů.

Cesta z tohoto marasmu bude velmi obtížná. V první řadě je třeba se neustále pokoušet o nárůst členů politických stran. Bez masivního nárůstu členů a výrazné ochoty občanů se prostřednictvím politických stran veřejně angažovat jsou šance na vnitřní demokratizaci stran velmi malé.

Specifickou pozornost si vyžaduje boj proti jednomu z největších neduhů českých politických stran, který představují účelové nábory členů. Zde je třeba nekompromisního postupu stranických kontrolních orgánů, důsledné využívání možností kontroly pomocí statistické analýzy nárůstu členů apod. K tomu je třeba zvážit přijetí dalších opatření, jež by omezila účelové nábory členů, včetně odvozování kvór pro účast na stranických grémiích nejen od počtu členů, ale i od volebních výsledků v příslušných volbách.

Důležitou složku boje za vnitrostranickou demokracii pak samozřejmě tvoří důraz na otevřenost vnitrostranické komunikace, přátelské vztahy k veřejnosti i novinářům, důsledné lpění na etických standardech v oblasti střetu zájmů a posílení nezávislosti kontrolních orgánů strany na zájmových politických skupinách. V oblasti legislativy přichází do úvahy možnost posílení soudního přezkumu rozhodnutí vnitrostranických orgánů.

8. Upadají tradiční hodnoty života středních vrstev. Příslušníci střední třídy jsou stále více využíváni jednorázově, nemají před sebou jasnou profesní perspektivu. Jaký je program sociální demokracie pro střední třídu?

Otázka střední třídy je pro nás, sociální demokraty, zásadní tím, že silná střední třída je pilířem demokracie, neboť posiluje společenskou soudržnost. Demokracie bez společenské soudržnosti není dlouhodobě udržitelná. Lidé nemají důvod být loajální k demokratickým institucím, když jim demokracie kromě základních politických práv není schopná zajistit slušnou životní úroveň a sociální jistoty.

Úpadek středních vrstev je zákonitým důsledkem neoliberální ekonomické globalizace a z ní plynoucích jevů, zejména tzv. flexibilizace pracovní síly. Logickou formou obrany zájmů střední třídy je především obrana sociálního státu, přičemž nejzákladnějším mechanismem obrany sociálního státu je obhajoba a důsledné trvání na sociálních a zaměstnaneckých právech.

V sociální oblasti jde především o obhajobu veřejných politik, které zajistí dostupnost kvalitní zdravotní péče (odmítáme další necitlivé zpoplatňování a rozdělování na standardní a nadstandardní péči), důstojné pracovní podmínky (odmítáme navyšování počtu úvazků na dobu určitou za nižší mzdu, propouštění bez udání důvodu a patřičného odstupného, rušení zaměstnaneckých benefitů, oslabování role odborů, tzn. práv na kolektivní ochranu zaměstnanců), důstojné stáří (odmítáme privatizaci systému oslabením státního pilíře vyplácení důchodů a povinné připojištění v soukromých penzijních fondech), podporu rodin s dětmi a dostupné a kvalitní vzdělání. Investice do vzdělání jsou nadmíru důležité. Jsme proti školnému (včetně odloženého školného), protože může zásadním způsobem omezit přístup k vysokoškolskému studiu u uchazečů z rodin s nízkými příjmy. Jsme naopak pro cílevědomou sociální podporu těchto uchazečů a jejich přístupu k vysokoškolskému vzdělání. Myslím, že většinu těchto opatření máme již ve svých programech dostatečně rozpracovanou.

Zájmem středních vrstev je především v tom, aby byl odmítnut pouhý reziduální model sociálního státu, kdy přístup k sociální ochraně mají jenom ti nejchudší, ve prospěch modelu více univerzálního.

Základním problémem sociální demokracie ve vztahu k středním vrstvám není ani tak nedostatek programu, který by objektivně hájil zájmy středních vrstev, nýbrž zejména deficit, týkající se forem politické komunikace.

Zde je třeba především klást důraz na politický styl a způsob komunikace. Jazyk, kterým sociální demokracie doposud komunikovala svoje programové představy, byl příliš orientován na sociálně nižší vrstvy, přičemž používaný typ argumentace i výrazové prostředky (teatrální politický marketing, „cirkus“) poněkud podceňoval inteligenci i kulturní úroveň voličů. Pochopitelně, důležitý je i důraz na etický rozměr politiky, o kterém již byla řeč.

9. Jak se chce ČSSD postavit k tendencím „rozeštvávat“ společnost jejím rozdělováním na „úspěšné“ a „pracovité“ na jedné straně, a na lidi bez práce, sociálně slabé, cizince, apod. na straně druhé? Jaký program má sociální demokracie pro ty, kdo se vymykají kategorii „většinové společnosti“?

Jak už jsem zmínil v předchozí odpovědi, udržování sociální soudržnosti (tedy zahrnutí všech lidí do společenského života) představuje základní hodnotový princip sociální demokracie. Pravicová snaha rozdělovat společnost vychází především z ideologie sobeckého individualismu, která je základním motivem neoliberalismu.

Prvním předpokladem boje za udržení sociální soudržnosti společnosti je udržení současné úrovně sociálního zabezpečení a jeho obrana proti krokům neoliberální Nečasovy a Kalouskovy vlády. Dále je třeba podporovat aktivní politiku zaměstnanosti, formy práce na částečný úvazek, práci v neziskovém sektoru apod. Zkrátka všechna opatření na posilování střední třídy, o kterých už byla řeč. Důležité je zastavit růst chudoby. Česká republika patří k zemím s nejnižší mírou chudoby, měla by na to být hrdá a tuto přednost si udržet.

Prioritní důraz je třeba klást na začlenění romského etnika a zlepšení jeho postavení. Ve velkých městech je nezbytné postavit se čelem k problematice bezdomovectví, kde je třeba dbát na prevenci a tam, kde prevence neuspěje, se pak soustředit na decentralizovanou terénní práci s postiženými spoluobčany. Je také nutné udržet dosavadní síť péče o občany v sociální nouzi, občany trpící psychickými problémy. Musíme dbát na rozvíjení koncepce bezplatných občanských poraden, sítě bezplatných manželských poraden a psychoterapeutických stacionářů. V oblasti péče o drogově závislé upřednostňujeme prevenci a sociální pomoc před represí. Chceme udržet síť nízkoprahových center a podporovat terapeutické komunity. Žádoucí by také bylo navýšit prostředky, které jdou ze zdravotního pojištění na psychoterapii, na úkor čistě farmaceutické léčby.

Důležitou součástí boje proti sociálnímu vylučování je zajištění elementárních bytových standardů pro občany. Patří sem především posílení výstavby sociálních a startovacích bytů, zejména pak ve velkých městech, ale také posílení právní ochrany nájemníků a v neposlední řadě budování azylových center. Specifickou pozornost musíme věnovat problematice neplatičů nájemného, kde je třeba upřednostnit sociální práci před čistě represivním vystěhováváním. Totéž se týká předlužených domácností a jejich ochrany před lichvářskými praktikami.

Sociální demokracie nesmí ani v nejmenším nadbíhat sociálnímu populismu a xenofobii. Účinný boj proti sociální nerovnosti a nespravedlnosti nesmí být paralyzován vybíjením sociálního hněvu (často ve skutečnosti vyvolaného negativními důsledky globalizace) proti tzv. „nepřizpůsobivým“ menšinám (Romům, cizincům, bezdomovcům), proti sociálně handicapovaným nebo „neproduktivním“ důchodcům (oslabováním solidarity bohatých s chudými, úspěšných s méně úspěšnými, mladých se starými). Abych citoval Václava Bělohradského: „ Je nutno se učit hněvat na systém, ne na jeho oběti“.

Sociální demokracie musí pojímat demokracii jako permanentní boj za práva menšin a důsledně odstraňovat ekonomické, sociální a kulturní příčiny jejich společenské diskriminace. Ústřední součástí úsilí o společenské uznání musí být téma rovnoprávnosti mužů a žen ve všech oblastech společenského života. Sociální demokracie by měla jít příkladem a všemi demokratickými prostředky (i pomocí kvót) usilovat o rovnoprávné zastoupení žen na volitelných místech svých kandidátek.

10. Jak řešit praktické globální problémy – znečištění, změny klimatu, sociálně-ekonomické nerovnosti mezi různými částmi světa apod., když neexistuje řádný demokraticky založený globální mechanismus takového rozhodování? Neměla by právě sociální demokracie prosazovat co nejrychlejší vytvoření systému globálního vládnutí (global governance), který by dostal pod kontrolu z řetězu utrženou ekonomickou globalizaci?

Současné lidstvo je ve stále větší intenzitě konfrontováno s globálními problémy. K nejvážnějším z nich patří ohrožení, která plynou ze změn klimatu, z šíření jaderných zbraní, z hrozby globálního terorismu a z různých forem napětí, vyplývajícího ze značných socioekonomických nerovností mezi různými částmi světa.

Tyto problémy, které často ohrožují samu existenci lidstva, si žádají adekvátní koordinační platformu, jež by byla schopna globální kolektivní akce. V tomto kontextu se jasně ukazuje nedostatečnost tradičních forem mezinárodně politického řádu, založených na rovnováze moci několika velmi silných států. Globální problémy vytvářejí potřebu nových forem koordinace jednání politických aktérů, které budou postaveny na jiných principech, než je donucující (převážně vojenská) moc. Protože všechny doposud známé historické pokusy sjednotit lidstvo do jednoho státu (impéria) selhaly, nezbývá, než při absenci světové vlády rozvíjet mechanismy globálního vládnutí. Globální vládnutí spočívá v tom, že státy, trhy, organizace a občané vytvářejí sítě institucí, mechanismů a vztahů ke koordinaci kolektivního jednání.

Základem vytváření úspěšného globálního vládnutí byl, je a musí nadále být především tlak ze zdola v rámci institucí vytvářející se globální občanské společnosti. Na něj musí navazovat mechanismy koordinace vládnutí mezi národními státy. Důležitou roli zde hrají především procesy regionální integrace, kde klíčovou roli ideového lídra sehrává proces evropské integrace.

Pro sociální demokraty z toho vyplývá jednoznačný závazek - postavit se čelem k výzvám na budování efektivních institucí globálního vládnutí. Díky své mezinárodní tradici k tomu mají velmi dobré předpoklady. Sociální demokraté jsou velmi dobře disponováni sehrát v tomto úsilí o rozvoj mechanismů globálního vládnutí zásadní roli, a to díky svým programovým kořenům, založeným na vzájemném vyvažování hodnot svobody, solidarity a spravedlnosti.

Poptávka po důraznější roli sociální demokracie v záležitostech světového vládnutí vyvstala zejména s propuknutím světové ekonomické krize, která zbořila mýtus o všemocných, dobře fungujících, neregulovaných tržních silách. Žijeme v situaci, kdy neregulované toky globálního finančního kapitálů vytvářejí nestabilní ekonomické prostředí, posilují nespravedlnosti v distribuci bohatství, kdy se stále více rozevírají nůžky mezi bohatými a chudými, až do podoby naprosté nesouměřitelnosti životních standardů a podmínek. Zde je třeba, aby se sociální demokracie podílela na úsilí regulovat mezinárodní finanční kapitál (za úvahu stojí například zavedení Tobinovy daně), reformovat systém světového obchodu tak, aby sloužil zájmům lidí ze Severu i Jihu (například reforma společné zemědělské politiky EU).

Filosofický a programový rámec zavazuje sociální demokracii rovněž k tomu, aby sehrála klíčovou roli v otázkách reformy světové bezpečnosti. V době, kdy je řada zemí světa devastována vlnami nacionalismu a náboženského fundamentalismu, má internacionalistická a demokratická tradice sociální demokracie rozhodně co nabídnout. Sociální demokraté by tak měli usilovat o nahrazení současného geopolitického řádu, založeného na rovnováze moci a sférách vlivu, multilaterálním řádem, založeným na mezinárodním právu a fungujících institucích globálního vládnutí. Zde je opět potřeba zmínit naléhavost reformy OSN. Konečně sociálně demokratické úsilí o zmírnění sociálních nespravedlností a konfliktů představuje autentickou programovou odpověď na současná viditelná rizika terorismu a náboženského fundamentalismu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Evžena napsal(a):

Ti, kteří otázky vytvořili, na ně hned odpověděli, že?
:o)
02. 02. 2011 | 18:27

ld napsal(a):

Jestli tent blog někdo přečte poctivě celý, tak mu stěží zbudou síly cokoli napsat...
02. 02. 2011 | 18:29

hoven napsal(a):

jedenáctá otázka
jak zabránit neobolševikovi slávečkovi, aby vytvořil vládu s komunistama a napáchal na teto zemi neozírné škody, zjemena v sociální oblasti??? nevolit čssd a ksčm.
02. 02. 2011 | 18:36

Občan napsal(a):

Nooo, tohle bude náročné; ale já si ten čas postupně najdu :o)
02. 02. 2011 | 18:38

Alena napsal(a):

Z internetového Kodexu Pepy Řepy
23. Piš dlouhé příspěvky, pamatuj, že po deseti řádcích stejně nikdo nečte a roluje myší. Vinař ze Strážnice, tvůj vzor. Čím delší, tím lepší.
02. 02. 2011 | 18:39

Béda napsal(a):

p. Sobotka,

- otázky jsou formulovány velice precizně.
- odpovědi se hezky čtou, ale místy mi připomínají práci teoretiků, resp. vystoupení papalášů KSČ - hromada úkolů a skutek utek.

Takže má otázka nakonec: To jste to co píšetem nevěděli s Paroubkem když jste vládli?

Za klíčový považuji bod 7 - antikorupce. jak chcete válčit s korupcí s Urbanem a podobnými "sociálními" demokraty? Proč jste s korupcí aktivně neválčili, když jste byli u moci a nechali jste, aby se na problému zviditelnila strana Věci neveřejné, která s korupcí válčí tak, že všechno tutlá a v tajných spolcích zametá pod koberec? Proč bychom vám nyní měli věřit?

V parlamentu v nynějším rozložení politických sil neznamenáte nic. Jak to, že proti neoliberálním nevratným změnám = rozvratu sociálního systému neorganizujete sjednocení občanské nespokojenosti v čele s odborářskýma vyžírkama ze svého středu - Škromachem, Falbrem, Štěchem, Špidlou? Proč neorganizujete sjednocení odporu všech státních zaměstnanců - policistů, hasičů, byrokratů, lékařů, středního zdravotního personálu, zaměstnanců dráhy za zachování sociálního státu, zákoníku práce, veřejného všem dostupného zdravotního systému, průběžného důchodového systému?

Proč se neúčastníte diskusí pod svými články a neděláte tím masovou osvětu? K čemu jsou sociální demokraté a odboráři - teoretici?
02. 02. 2011 | 19:00

GUMMA napsal(a):

ááá hovnen tu zase metá svoje produkty... ale duchaplnost jeho příspěvku je asi taková jako toho mýho... něco k věci tam nemáš, strejdo???
02. 02. 2011 | 19:38

Duroy napsal(a):

Děkuji za blog pane sobotko, i když dlouhé, hezky se to čte. A to je asi tak vše. Zdá se, že sociální demokracie je v šoku od pádu vlády v roce 2009 a od té doby... Se propadáte do čím dál tím větší beznaděje, ve světle afér tzv. pravicové vlády (pravicová=zvýšení daní?) jste se úplně zmenšili, až jste tak úplně malí, nejmenší na celém světě.
Ano, je to hrozné, vidět Vaši neschopnost při čím dál větší neschopnosti této vlády.
On alespoň ten p. Paroubek dokázal jednou týdně zahřmět na tiskové konferenci, škoda, že se většina lidí tak bála jeho bradavice. A Vy? vy si vůbec nestěžujete na nedostatek prostoru, Vy se vůbec nesnažíte zviditelnit, jako obhájci zaměstnanců (teda, když už tam máte ty své odboráře).
Jste natolik v šoku, že nevyšla avizovaná velká koalice po volbách 2010, že vás vyšplouchli ODSáci (co taky měli dělat, když ta ToPka získala místo 6-8% celých 15%. Je mi Vás líto, možná se snažíte, no vidět to není.
ČSSD volím u nás ve městě, ty lidi znám a jsou mi sympatičtější, než z jiných stran. dokud však na parlamentní kandidátku budete z vůle předsednictva dosazovat, proti vůli členské základny, tu herečky, tu sportovce, tak jste pro mne nevolitelní.
Apropo, to utrácení, rozhazování sociálních dávek za období vašeho vládnutí (příspěvek pro prvňáky nás daňové poplatníky stál 100 mil.), jsem vám již odpustil.
Hodně štěstí.
02. 02. 2011 | 19:51

Dočekal napsal(a):

Pokaždé, když se v diskusi objeví příspěvek nicku hoven, si s ulehčením říkám: Ještě štěstí, že se tady do toho nedá šlápnout!

Jinak k té socdem jen toto: Perte se, žerte se, ale nezatahujte do toho občany. Ti mají momentálně dost starostí sami se sebou. Mimo jiné také proto, že jste se o jejich blaho zatím starali pouze slovy.
Pamatujte: Slibů se ještě nikdo nenajedl. A ze slibů politiků se mi může maximálně tak udělat šoufl. Politici z ČSSD v tomto nejsou žádnou výjimkou. Bohužel.
02. 02. 2011 | 19:54

ping napsal(a):

Beda
vas prispevek sedi jak prdel na hrnci, hlavne ten Urban, toho meli vyrazit hned po toskansku. Pokud cssd s odbory nesjednoti lidi a nepresvedci je k odporu, pak je za 2O let sjednoti komunisti
02. 02. 2011 | 19:54

Petr Havelka napsal(a):

Pane Sobotko,

co otázka, to samostatný blog bych řekl? Odpovědi i pět!

Nic jiného než bramboračku pod blogy nehledejte. Přilétnou SUPi, přiloudaj se z Řáholce a napochodují neo a ten druhej blue čaj.

Nějaké dlouhomoudro vyplivne vlk a možná přimele i Lex, protože už tu dlouho nebyl, ale ten asi těžko, protože potřebuje mluvit o něčem a ono není o čem. Podle mého si tu nenajde svoje ani Vico ani tenco. Ti si počkaj na střelbu pod čárou:)
02. 02. 2011 | 20:15

kverulant112011 napsal(a):

pěkně vypasený blog, vzdal jsem to ... a dávám přednost docela sympatickému shrnutí od Duroje 19:51.
02. 02. 2011 | 20:21

hoven napsal(a):

já fandim slavečkovi a podnikatelovi ve zdravotnictví rathovi. budem všichni před volbama vědět na čem jsme. maskovanej bolševik je horší než bolševik. hašek by se mohl maskovat a nabízet nějaké třetí cesty. slaveček chce sociální stát na dluh , komunisty do vlády a zrušení našich spojeckých zavazků vuči NATO. . to je jasný a srozumitelný.
02. 02. 2011 | 20:28

Ládik!!! napsal(a):

Kdybyste udělal širší okraje a zvětšil řádkování, vyšlo by Vám to na disertační práci v Plzni. Ve své práci jste opomněl popsat prorůstání podsvětí do vašich vlád. Nebo prorůstání vlád do podsvětí.
02. 02. 2011 | 20:28

Dočekal napsal(a):

Béda:

Souhlas. Jen bych dodal, že jediná politická strana, která v roce 2006 dodala dva své poslance panu Topolánkovi na doplnění většiny "pravice" v PSP ČR, byla ČSSD. Připomínám, že šlo o poslance Melčáka a Pohanku.
V té době u mne ČSSD jako politická strana skončila. Definitivně.
Výlety pana Škromacha za panem Zemanem do Nového Veselí už byly pověstné. Konaly se totiž vždy před projednáváním důležitých zákonů. Osobně se domnívám, že v tom Zdeněk Škromach nejel sám, že těch "Zemanovců" bylo v té době za ČSSD v PSP ČR podstatně víc.

Dnes už bohužel slyším jen: "My bychom pro občany udělali cokoliv, ale "pravice" má v Poslanecké sněmovně většinu stoosmnácti hlasů, takže jistě pochopíte, že vám při nejlepší vůli pomoci nemůžeme."
A tohle že máme volit? Proč?
02. 02. 2011 | 20:29

Germanicus napsal(a):

Béda:
Bingo. Odpověď na deset otázek je precizně zformulovaná. Tipoval bych Otu Novotného (teoretik dobrý, papalášem, ale nebyl). Ke cti Sobotkovi je třeba přičíst, že odpověděl první (rychle). Jsem zvědavej na Haška.
Panu Sobotkovi bych ještě doporučil, aby poslanci a senátoři ČSSD nastartovali svá předvolební oranžová autíčka a rozjeli se po českých a moravských městech a obcích a se svými asistenty pomáhali lidem při jejich současných problémech (spory o výši nájemného, jak se orientovat v sociálních dávkách (např. příspěvek na bydlení), jak správně jednat s úřady a pod.
Mimochodem s různými dobrými úmysly se teď roztrhl pytel. Dnes Právo zveřejnilo stať jezevce z Vysočiny (Miloš Zeman) "Co navrhuji pro budoucnost České republiky".
Pokud si nečetl, dávám link:
http://www.ceskamedia.cz/article.html?id=367745
02. 02. 2011 | 20:31

MirekS napsal(a):

Pane Sobotko,
Vašimi odpověďmi jen dokazujete, že na požadavky doby nejste dostatečně fundovanou osobou vůdcovského typu. Není jí ani pan Hašek. Oba jste až příliš spjatí s minulostí, ve které ČSSD nedokázala rozpoznat požadavky doby. A nyní se Vám požadavky doby s každým dnem vzdalují.
Je až zarážející, jak pojmenováváte "potřeby" řešení z pozice kandidáta na vůdce strany (čili jediné osoby, jako která by měla mít schopnost toto změnit). Je až zarážející, jak nezmiňujete potřeby týmové politické (spolu)práce v členění do tématických bloků. Jasně to tak dokazuje, v jakém stavu se ČSSD současně nachází.

Jinými slovy plno plků typu "je třeba", snaha o "všeobjímající" odpovědi končící v podobě mýdlových bublin. Nejzajímavější na celém příspěvku jsou jeno ty otázky, bohužel.

Zdraví

MirekS
02. 02. 2011 | 20:35

Dočekal napsal(a):

hoven:

Už jste s tím byl u lékaře - specialisty? Já jen, že lékařská věda už dnes dokáže téměř zázraky.

V mém soukromém TOP žebříčku hitparády zdejších diskutérů suverénně vedete. Předstihl jste dokonce i jednoho absolventa VŠ a to je opravdu co říct.
Doufám, že si toho považujete.
02. 02. 2011 | 20:36

hoven napsal(a):

program čssd pro volby 2014
všem přidat, boháčum zvýšit daně, zrušit nespravedlivé reformy.
slávečku, napsal jsem ti to zadarmo. jestli se to bude v roce 2014 v něčem podstatnem lišit od vašeho skutečneho programu, sním brouka jako eda kramle. je ti ale doufám jasné i při tvem neekonomickém vzdělání a nulové praxi, že takový program není zasazen do realneho ekonomickeho rámce, rušení reforem by stát opět přivedl do problemů financování veřejných služeb. no, doufám, že ti to aspon někdo vysvětlí. nějaký ekonom. tím nenyslím havla nebo mládka, píšu ekonom.
02. 02. 2011 | 20:39

hoven napsal(a):

ja diskutuju k tematu a nenapadám ostátní dikutující, takže si budete muset najít někoho jinýho.
02. 02. 2011 | 20:45

hoven napsal(a):

psáno pro dočekal
02. 02. 2011 | 20:45

Dočekal napsal(a):

Germanicus:

Obávám se, že vaše přání zůstane jen přáním z říše snů. Současná socdem zkrátka na ten přímý kontakt s občany "nemá lidi."
A pokud by to mělo setkávání představitelů ČSSD s občany probíhat tak, jak to probíhalo loni na jaře, tak v tom případě děkuju, ale nechci.
V našem městě se totiž stalo to, že oranžové růže, které jaksi zbyly, se pokusil jeden z té delegace přesvědčovačů "udat" v místním květinářství. No, ostuda jako hrom.
Nehledě na to, že na řeči typu "Zvolte nás a my se pak za to o vás postaráme" už dnes slyší opravdu málokdo.
A na ten párek a pivo se dají nachytat jen ti, kteří nakonec k volbám stejně nejdou.
02. 02. 2011 | 20:51

Dočekal napsal(a):

hoven napsal(a):
ja diskutuju k tematu a nenapadám ostátní dikutující, takže si budete muset najít někoho jinýho.
02. 02. 2011 | 20:45
-------------------
Vážně? A jste si tím opravdu jistý?
Já jen, že tykání člověku, který vám to tykání jako projev důvěry zřejmě nenabídl, je spíš projevem hulvátství. Ledaže by vám všichni, kterým tady tak suverénně tykáte, to tykání sami nabídli. O tom ale dost pochybuju.
No nic. Každý holt máme jiný způsob vlastní seberealizace.
02. 02. 2011 | 20:56

Béda napsal(a):

Germanicus,

ď. za odkaz. Zemana považuji za velice inteligentního, možná nejinteligentnějšího českého politika vůbec.

Většinu jeho názorů sdílím.

Pokud jde o praktickou aplikaci a důvěru - jeho straně Šloufů Schlingů, Zgarbů, Palasů... ani jemu osobně po večeři s Kalouskem a Topolánkem při projektování TOP 09 moc nevěřím. Tito lidi ani TOP 09 moc společného s levicocou politikou nemají. Navíc má taky své kostlivce ve skříni - Bamberg, Altner...
02. 02. 2011 | 21:15

Dočekal napsal(a):

Béda:

Cože?? Vy věříte Zemanovi? Tak v tom případě už můžete klidně věřit i na Neposkvrněné početí Panenky Marie.
02. 02. 2011 | 21:26

hoven napsal(a):

dočekal,
se slavečkem jsem si potykal před 15 lety.
02. 02. 2011 | 21:27

Béda napsal(a):

Dočekal,

napsal jsem NEVĚŘÍM ale většinu Zemanových myšlenek obsažených v "Germanicově" článku sdílím (kromě "misijní"činnosti české armády a pár jiných věcí).
02. 02. 2011 | 21:34

PatientO.T. napsal(a):

No, přečetl jsem si ten Zemanův článek a... a napadla mne jedna věc: nemohl by vám toho předsedu dělat Zeman?

:-)))
02. 02. 2011 | 21:44

Rumcajs napsal(a):

Já si zase snažím představit situaci, kdy si sednu před fotografa a nasadím takový ten přemýšlivý výraz zdůrazněný lehce podepřenou hlavu.

Já bych se hanbou propadl za takové komediální pózy, ale sebestředný trouba si v tom asi libuje . Možná to chtělo Sobotko ještě vylepšit pozadí. Nejlépe nějakou rozsáhlou knihovnu , aby každý viděl, že nejsi žádný bů.

P.S.

Docela by mě zajímal rozbor psychologa při pohledu na tuto fotografii. To by sis za rámeček Bohouši určitě nedal.
02. 02. 2011 | 22:02

tonda napsal(a):

Poměrně dlouhý elaborát který je vhodný pro politickou studii a nebo pro oponenty kteří ho budou používat nebo zneužívat.Podle mého tak zatím jako nejvhodnější kandidát na předsedu ČSSD je Bohuslav Sobotka.
02. 02. 2011 | 22:07

PatientO.T. napsal(a):

2 Rumcajs:
Ty víš, čí je to ruka?
02. 02. 2011 | 22:10

Dočekal napsal(a):

Rumcajs:

Teď udělám výjimku. Dovolím si vás slušně požádat, teda bylo-li by to možné, jestli byste nám tady mohl ukázat svoji fotografii. Nejlépe před knihovnou, přecpanou díly klasiků. Já jen, že bych opravdu rád poznal člověka, který se nám tady veřejně pochlubil absolutoriem na VŠB v Ostravě. A který tady přitom píše to, za co by se nejspíš styděl leckterý puberťák.

No, možná si tento jedinec taky před patnácti lety potykal se Slavečkem, stejně, jako jakýsi hoven. Docela bych ale věřil tomu, že Slaveček o tom dodnes nic neví.
02. 02. 2011 | 22:18

prak napsal(a):

Béda- Zeman je odepsaná politická troska. Dle mého soudu příliš důvěřoval mnohým podvraťákům ve svém okolí. Při jeho "inteligenci" je to ovšem na pováženou, neboť úsloví o důvěřování a prověřování stále platí.
02. 02. 2011 | 22:24

pepa napsal(a):

p.Sobotko,
vyumělkované odpovědi teoretiků z Liďáku nejsou ani věrohodné, ani pravdivé v dnešní době! Svěz se dostal do krize z důvodů zkodějů u moci a i Vášich zlodějů!!! Selhala kontrola a odpovědnost mocných a posléze se rozjelo zločinné jednání a i Vaše! Za kolik jste podepsal prodej 51% OKD a.s. jak MF v r.2004?!! Pane na vývoj nemá řešení člověk, který většinu času věnuje obraně svého i korupčního jednání!!! Jak jste hlasoval ve vlýdě ČR při prodeji Unipetrolu za 12mld.Kč=roční zisk??? DO Vedení státu se musí dostat odborníci, nééé chemtivé loutky co i náhrady na konzultanty užijí na pořízení bytu či domku, zprivatizují ČSSD a lid ohlupujte teoretickými bláboly!!! Co uděláte s vysokou nezaměstnaností???? Jak zajistíte hospodářský růst bez zadlužování??? Jak omezíe a ukončíte korupci (s Urbanem a dalšími korupčníky....) To je důležité !!! Jaké zkušenosti a praxi má Vaše nejbližší okolí??? Vnímáte vůbec svoji odtrženost od reálného života, když v politice již "proplouváte" 20 let a nemáte o ekonomice prakzicky jasno?
02. 02. 2011 | 22:24

Jirka napsal(a):

Sobotko, výměna za mladší politiky ? Ano Vy i Hašek jste věkem mladší než paroubek, ale služebně jste tak staří, že o žádné generační výměně nelze být řeč. Na dnešním vystouprní Miloslava Ludvíka - ředitele Motolské nemocnice je vidět že vy politici jste za 20 let nebyli schopni vytvořit žádný systém který by zabránil rozkrádání o kterém mluvil. Žádný systém pro zdravotnictví - za 20 let. Jste darmožrouti a budižničemové. Úmyslně rozbíjíte zbytky fungující státní správa, finanční úřady, úřady práce, polici, abyste mohli jdeště více krást. Lidé vás politiky již z duše nenávidí, pohrdají vámi, odplivnou při setkání s vámí. Vy ale máte hroší kůži, víte že republiku vedete do pr..le tak je potřeba co nejvíce nahrabat pro sebe. Jste ku... ! a věřím Lessymu že začne konat. Petře konej a do tepláků Vondru, Grosse, Drobila, Ludvíka a další. Držíme ti palce. Jinak to skončí nějakou domobranou.
02. 02. 2011 | 22:35

Rumcajs napsal(a):

PatientO.T.:

Že by se jednalo o skupinovou fotografii ?
02. 02. 2011 | 22:36

PatientO.T. napsal(a):

Jasně! Podle mne je to Haškova ruka a sako je Paroubkovo...
02. 02. 2011 | 22:47

Rumcajs napsal(a):

Dočekal:

Pro tebe by bylo lepší Dočekale než koukat na fotografii Rumcajse, vzít si fotografii takového toho stočeného hada, roztočit ho a upřeně se na něj dívat.

Pak snad upadneš do nějakého rozumnějšího stavu, než nyní.
02. 02. 2011 | 22:47

Rumcajs napsal(a):

PatientO.T

Kdyby to Byla Haškova ruka, tak by byla v póze "Ráth" a Bohouš by byl víc modrej.
02. 02. 2011 | 22:50

PatientO.T. napsal(a):

2 Rumcajs:
Tohle je lepší:
https://www.youtube.com/watch?v=l-_NneB5fmY&feature=related
02. 02. 2011 | 22:51

ver napsal(a):

dobrý , ale měl byste to více rozvést , v té stručnosti se ztrácejí důležité detaily
02. 02. 2011 | 22:57

Rumcajs napsal(a):

PatientO.T

To je přesně ono ! Pak nám Dočekale řekni, jestli to zabralo !
02. 02. 2011 | 23:00

PatientO.T. napsal(a):

2 Rumcajs:

Hele, Ten-jehož-jméno-já-nesmím-napsat ti tady pořád předhazuje, že jsi tu VŠ prochlastal. On ti to závidí?
02. 02. 2011 | 23:06

jezevec napsal(a):

p. Sobotka
Co nám to tady píšete a ještě tak dlouhé ? Potvrzujete jenom svoji pověst kafemlejnku na slova. Stejně zkončíte, vy a socani, u vytváření nových dluhů a ždímání lidí, kteří něco umí.Dál budete vyvolávat závist, tu matku komunismu, mezi lidma. A pro tento stát je jedno, jestli budete předsedou vy nebo zapálený svazák Hašek.
02. 02. 2011 | 23:10

ver napsal(a):

taktéž si myslím , že , ač se snažíte vymezit , jste oba paroubkovi hoši ( to malé p nevnímejte jako chybu ). Strana s nynějším názvem socdem nemá co nabídnou - sebrat to jo - od toho tam jste ?
02. 02. 2011 | 23:23

liberál napsal(a):

Když se podívám na to kdo ty otázky dělal tak je to jeden neokomunistický zoufalec vedle druhého. Bělohratský tkz. filosof co už je úplně mimo a neví která bije, Keller fanatický bývalý komunista co je myšlením ještěště v době komunismu a Štern to je to samí.

"Budeme-li se prezentovat jako radikální alternativa vůči neoliberální politice, se kterou vyjadřuje nespokojenost stále více občanů, můžeme výrazně zvýšit svůj volební potenciál až k hranici 40%".

To jste mě pobavil. Vy jste naivní idealista,když si myslíte že dosáhnete 40%. Dopadnete jako Paroubek, který si také o sobě moc myslel. Alespoň že přiznáváte kam budete směřovat. Radikální alternativa, takže je jasné ,že pod vámi by ČSSD nebyla demokratickou strnou a míří politikou někam ke komunistům. Radikálů tady pane Sobotko máme dost tak nepotřebujeme další.
02. 02. 2011 | 23:25

AC napsal(a):

liberál

Zdá se vám 40% moc? A co byste řekl 43? Anebo 43,6?
Ta procenta si raději vytiskněte, abyste nezapomněl jak jste se tehdy mýlil.
02. 02. 2011 | 23:37

ali napsal(a):

Hezky to sepsal Sobotka zvláště otázka č.9 mě zaujala, potažmo poslední odstaveček:
...Ústřední součástí úsilí o společenské uznání musí být téma rovnoprávnosti mužů a žen ve všech oblastech společenského života. Sociální demokracie by měla jít příkladem a všemi demokratickými prostředky (i pomocí kvót) usilovat o rovnoprávné zastoupení žen na volitelných místech svých kandidátek.

Nemohou si být všichni rovnoprávní. To je proti filozofii jsoucna. Kdyby pánbíček měl rád rovnoprávnost i rovnost, tak bychom si byli všichni rovni a rovnoprávní. Logicky..on princip rovnosti i rovnoprávnosti vede k nezpůsobilosti
03. 02. 2011 | 00:06

AC napsal(a):

ali

Ještě že svou neschopnost mají lidé na koho svést, že?:-)
03. 02. 2011 | 00:25

ali napsal(a):

AC
na rozdíl od jiných všehoschopných, že? :o)
03. 02. 2011 | 00:36

AC napsal(a):

ali

Jak jednoduše a účinně dvojsečné:-)) Člověk aby se dnes bál otevřít pusu.
03. 02. 2011 | 00:41

šaman napsal(a):

Podotázka : jak zabránit Hovenům, aby prohlubovali nedozírné škody, napáchané zejména v sociální oblasti ? Nesouhlasem s jejich tupostí, nenažraností, neúctou k potřebám těch druhých.Ano. Změna stavu v ČR bude náročná a není jisté, bude-li uskutečnitelná " demokratickými " prostředky. Na možné demokratické způsoby ukázal blog Bohuslava Sobotky.
03. 02. 2011 | 02:17

kormoran napsal(a):

Poezie pro soudruha Sobotku.

Znelka: Plam plam plam? Plam plam plam plam. Plam?Plam? Plam? Plam plam plam.

Nedelni chvilka poezie.Ta pauza znamena ticho na psychickou pripravu soudruhu a jejich mozkoven.


Dusan Jasanek

Sobotkuv usmev.
Kdyz jsme si v dilne povesili
Sobotkuv obraz nad svuj stul,
jakoby utajene sily,
verte si nebo neverte,
se v kazdem nahle probudily

Jak usmiva se ten nas mily
v hukotu nasi tovarny!
Az nekdy myslivate chvili,
Verte si nebo neverte,
ze jeho oci promluvily.

Sobotkuv usmev vyrovnany,
nam v dilne sviti nad stolem,
chvalite nase plany?
Verte si nebo neverte,
ty vsechny budou prekonany!


Pauza na vstrebani .
Plam plam plam ? Plam plam plam! Plam plam ! Plam? Plam!

Nasleduje Internacionala a pak konec vysilani)))))
03. 02. 2011 | 02:43

Béda napsal(a):

p.Stejskal,

Koukám, že ve finále nastoupila "uklízecí" úderka, která obvykle bezobsažnými splašky a jednovětými výkřiky zamlží téma a za....í diskusi.

Nemělo by to být mazáno? Co mají tyto prezentace vašeho fanklubu společného se slušnou, věcnou a korektní diskusí?
03. 02. 2011 | 06:54

Béda napsal(a):

p. Stejskale,

je v pořádku, když "gratulanti" nevybíravám způsobem urážejí blogera, případně se otírají o ty, kteří v diskusi absentují?
03. 02. 2011 | 07:01

ali napsal(a):

AC
tak mlčte..mlčeti zlato a v jednoduchosti je krása :o)
03. 02. 2011 | 07:15

Rumcajs napsal(a):

PatientO.T.

On Dočekal je týpek, co závidí všechno všem, navíc trpí ublíženeckým syndromem a potřebou neustále si na něco a někoho stěžovat. V reálu se setkání s ním neobejde bez plata diazepamu.
03. 02. 2011 | 07:55

ali napsal(a):

Rosnička
zato vy jste na Nobelovku hnusu
03. 02. 2011 | 07:57

Dočekal napsal(a):

Béda:

Mám takovou obavu, že vaše výzvy jsou jen voláním žíznivého na poušti.
Copak nevíte, že pan Bohuslav Sobotka je "socan?" A "socan" je přece už skoro "komouš" a tak je tady vůči němu dovoleno to, co by pod blogem "nesocana" neprošlo ani náhodou.
Berte to jednoduše tak, že pan Stejskal se momentálně dívá někam jinam.

Tady se právě tohle už začíná stávat normou. Bohužel.
03. 02. 2011 | 08:11

Dočekal napsal(a):

Béda:

Jo a o mne se nebojte. Ono to tak sice na první pohled nevypadá, ale já se těmi prudkými výlevy inteligence místních frustrátů velice dobře bavím! Jednoduše proto, že cokoliv tito rádoby vtipní "diskutéři" napíší, vypovídá ze všeho nejvíc právě o nich samých.

Ono stále ještě platí to lidové rčení, že prázdný sud nejvíc duní. A tady to duní dokonce v akordu. No uznejte, není to nádhera?
03. 02. 2011 | 08:19

arnazach napsal(a):

Kruciální je bod 7. Uvádí se, že průkopníkem snah o zvýšení počtu členů ČSSD je Paroubkův kmotr Benda. Bod 6 jsou populistické řeči.
03. 02. 2011 | 08:27

rorýs napsal(a):

To Béda
Jedním ze základních stavebních kamenů kapitalizace trhu je předpokládaná absence pochopení výrokové logiky u voličského elektorátu.
Diskuse pod blogem je toho zářným příkladem.
Ostatně, ptá-li se mne někdo na moji pozici, kterou hodlám hájit (obecně tezi), z hlediska výrokové logiky mohu vždy jenom nabídnout případná východiska, či předpoklady a dát je v pléno k dalšímu posouzení a zpřesnění.
A to autor blogu dodržel. A dokonce to má hlavu i patu.
03. 02. 2011 | 08:30

neo napsal(a):

Už ty otázky naznačovaly, kdo že je vytvářel a hle, to je sestava.
Václav Bělohradský (filosof), Václav Hořejší (biolog), Jan Keller (sociolog), Jakub Patočka (novinář), Jiří Pehe (politolog, Jan Štern (scenárista)...
03. 02. 2011 | 08:36

Evžena napsal(a):

Zajímavější by bylo kdyby na otázky odpovídal i Michal Hašek.
03. 02. 2011 | 08:48

Viola napsal(a):

Mi by se zas líbilo, kdyby se vyjádřili líbí, nelíbí ti, co otázky sestavovali. K otázkám například 3 jakými cestami přispěje ČSD k prosazení demokratické agendy v EU, bych očekávala jasnější odpovědi typu našimi cestami jsou:..., ale stejně nevím, co je sociálně demokratická agenda.
A na místo otázky č.5 bych dala, vezmete si za své desatero Božích přikázání?
03. 02. 2011 | 09:16

Viola napsal(a):

Ještě by mě zajímalo, jak se kolektiv autorů otázek na jednotlivých otázkách podílel, nebo je to kolektivní dílo. Ta otázka č.3 mi příjde moc šroubovaná, tipovala bych jejího autora na pana Bělohradského.
03. 02. 2011 | 09:19

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden urážlivý příspěvek obsahující hrubé nadávky ("dement"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
03. 02. 2011 | 10:15

Koleda napsal(a):

Jako vždy - bláboly, bláboly, bláboly. Stačí jedna otázka - proč to vše ČSSD neudělala v době své vlády? Ono to nešlo, protože je stejně jako ODS prolezlá korupčníky. Bohužel.
03. 02. 2011 | 10:28

Petr napsal(a):

Pane skoropředsedo,
ani slovou o vyšetření kauz Gripenů, Pandurů, Moravia Energo, miliard za katarského prince, Pražské banky, sluv o pronájmu pražského výstaviště, superpojišťovacích podvodů přítelkyně Barkové.
Takže jakápak nová cesta? Vše při starém. Jste přece kamarádi. A jste stejní.
03. 02. 2011 | 11:13

KM napsal(a):

Dobrá taktika, pane Sobotko:
"Volte ČSSD, jinak napíšu další stručný blog."
03. 02. 2011 | 11:13

vmk napsal(a):

Pane Sobotko, teoreticky není problém popsat i víc stránek. Nebylo by možné nějaké srovnání proklamované teorie a praxe? Třeba ten bod o nezbytném boji proti korupci by mne zajímal ve světle praktických kroků, které v tomto směru učinila ČSSD v době své vlády. Myslím, že stran této problematiky volič nepoznal, kdo je právě ve vládě a kdo v opozici. Rozkrádání a korupce fungovaly jako jediné aspekty našeho hospodářství za všech vlád zcela spolehlivě.
03. 02. 2011 | 11:17

Pepi napsal(a):

Pane Sobotko, otázky dobré, textu mnoho, věcnost malá...
Potřebujte mezi poradci i opoziční (třeba Jahna, Michla, Sedláčka) a také V. Špidlu.
Pravice se spojuje a levice se stále vyhraňuje, jak vůči KSČM, tak i VV (i ODS).
Celá EU by měla zakázat "Daňové ráje" a zdanit krátkodobý spekulativní kapitál a tak jak sjednocuje měnu a ekonomiku se snaží sjednotit, tak sjednocovat i daně v rámci Eura i EU.
Pravice vyhrála díky marketingovému prodeji produktu bez hodnoty: boji proti korupci a dalšímu nezadlužování...
A tak jak slíbily, tak nezvyšuje přímé daně podnikatelům, ale bude zvyšovat DPH všem...
Podfinancování příjmů st. rozpočtu ČR "Rovnou daní" řeší snižováním výdajů na důchody, školství a zdravotnictví s cílem vše výnosné zprivatizovat.
-
Hlavní problémy: růst nezaměstnanosti, růst nájmů a cen energií - pokles kupní síly, minimální mzda (od r.2006) stále 8-tis.Kč hrubého Devalvace ceny práce), zadlužování občanů, (obcí, měst, krajů, ČR na další vol. období), neefektivní dotace z EU na nenávratné nesmysly místo do efektivních investic atd.. atd.. neřešíte...
Armáda stojí ročně 43mld.Kč a je tam největší korupce, což ji omezit na 20mld.Kč/ročně.
Náklady pracujících ze mzdy cca: SP=30%, ZP=15%, daně 5-10% a na důchody není..??
- B.Obama: musíme, můžeme, umíme - připomíná mi Gorbačova a Perestrojku (i ČSSD)?
Pojmenovat problémy pravými jmény, tak a s kým se spojit?: Top09, ODS / Kdu-Čsl, VV, Zelení / ČSSD, KSČM.
- Potenciální voliči %: zemědělství=10%, průmyslu=25%, služeb=30%, stát.zam.=35%.
- nebo také %: (nevoliči děti do 18) studenti, rodiny s dětmi a pracující, státní zaměstnanci, podnikatelé a důchodci...
Je třeba stanovit důležité cíle komu prospět (max. 10x) a s kým je realizovat.!
03. 02. 2011 | 11:24

Pepi napsal(a):

Pane Sobotko, ještě jsem zapomněl na názory z opozice: M.Zeleného a H.Brixi
03. 02. 2011 | 11:31

blue jay napsal(a):

Vaclav Docekal a Bohuslav Sobotka,

Jeden si porad stezuje, zaluje a kadruje a ten druhej jen zvatla a zvatla. Jsou to 2 velikani NEpravicaku. Dat je dohromady.. tak je to typicky levoun.
03. 02. 2011 | 11:32

blue jay napsal(a):

hmmm...Jan Keller...

Neni to ten komunistickej komik z Ostravy?
03. 02. 2011 | 11:35

blue jay napsal(a):

Ten Jan Štern je dobrejk scenarista,
Takhle dobre zincenovane divadlo se jentak nevidi. A navic s Bohusem (nenech se nasrat)Sobotkou v hlavni roli. Bravo! Encore!
03. 02. 2011 | 11:40

LANDA napsal(a):

Je velmi náročné odpovědět na fundovaně formulované otázky. Pan Sobotka se svými odpověďmi pustil na velmi tenký led a nevím jak svými odpověďmi uspokojí své tazatele. Mne utvrdil v názoru, že současná ČSSD se sama nachází ve velké krizi a podle výše uvedených odpovědí nemá na to se stát lídrem levého politického spektra. Z odpovědí plných obecných frází a protimluv vyplývá, že straně chybí vize budoucí společnosti a tím i strategie pro její dosažení. Některé z používaných pojmů a prezentovaných názorů dokazují, že této straně chybí odborníci a nebo, že strana nevyužívá názorů odborníků. Tato zjištění jsou nepříjemná zvláště v době, kdy by měla být na politické scéně k dispozici argumentačně silně vybavená strana sociálního zaměření, která by byla schopna bránit společenské devastaci současné vládní garnitury.
03. 02. 2011 | 11:42

zk napsal(a):

LANDA:
Kde konkrétně vidíte protimluvy? Mně se ty odpovědi zdají dobré, v ČR je jen pár politiků, kteří jsou schopni uvažovat na této úrovni.
S odborníky přece ČSSD (konečně) spolupracuje, viz ProAlt a CESTA. Samozřejmě Sobotka nebo Zaorálek k nim mají mnohem blíž než Haškovo křídlo.
03. 02. 2011 | 11:51

Tencokida Hnuj napsal(a):

"...A konečně, boj proti korupci je třeba začít i ve vlastních řadách. Protože jen, když začneme u sebe, budeme důvěryhodní, že to s potlačením korupce myslíme vážně.."

Amen.
Mandík s vámi.
I s tebou.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/ustecky/clanek.phtml?id=684294

:((((
03. 02. 2011 | 11:52

blue jay napsal(a):

Kydaci,

Asi nebudes volit Sobotku :-). Toho Sobotku co povazuje za normalni si koupit byt za nekolik milionu z poslaneckych nahrad. Standa Gross to mel tezsi. Musel si vymislet strejdu. A stalo ho to kreslo. Neco takoveho Sobotkovi nehrozi. On totiz krade legalne.
03. 02. 2011 | 12:11

Tencokida Hnuj napsal(a):

blue jay alias mandrake alias psycholog alias alias
Kterého ? Přemka ?

Náhrady zneužívají všichni. Pokud tedy použiji tvé vidění.
A tak je Sobotka spíše poctivec. Když to tedy veřejně přiznal.

Dokaž, že nemám pravdu.

A už mě nepruď.
Mě tvoje hlubokomyslné úvahy nudí.
03. 02. 2011 | 12:16

blue jay napsal(a):

Neprudim Kydaci,

Takze Sobotkovi fandis. Priznal se ze je jeden z pijavic. Asi ho to podle tebe slechti. Btw, nevadi ti ze ti tykam? Mistni kadrovak Vaclav Docekal tykani povazuje za neslusne.
Ale ted vazne. Jakou by jsi si pral vladu? Ja za ty roky co jsem zil v Kanade vzdy volil . Je to tam ale vice slozite nez v CR. Mame federalni volby a take provincionalni. Lokalne (Alberta) jsem vzdy volil Torries ( konzervativce), ale v tom federalnim (celostatnim) hlasovani jsem volil i Liberaly. Dodnes povazuji za nejlepsiho premiera Kanady P.E. Trudeau. I kdyz to byl "levicak". Ale uplne jineho formatu nez na co jsi zvyknul v CR. Byl to statnik a ne jen uzvatlana popripade agresivni figurka.
03. 02. 2011 | 12:39

Dočekal napsal(a):

Tencokida Hnuj:

Pokud bych mohl prosit: Přestaňte se už konečně navážet do místního chráněnce, vystupujícího zde pod nickem blue jay.
Jeho příspěvky jsou totiž vždy zaměřeny k témnatu článku. Autor v nich v žádném případě nenapadá ostatní diskutéry a jeho příspěvky nejen že mají vždy slušnou formu, jsou ale také plné argumentů.
Alespoň já si z nich pokaždé vezmu nějaké to ponaučení.

Až dosud jsem si totiž myslel, že takto se projevují pouze mladí lidé v pubertálním věku. Jak je vidět, takovéto vyjadřování zdaleka není omezeno věkem autora.

Kodex diskutéra je jen pár písmenek, poskládaných do slov a vět.
03. 02. 2011 | 12:47

Wraith napsal(a):

Tencokija, Jay a spol. :

Jak vidím, zdejší blog se zvrhl v přestřelku mezi příznivci pravice a levice.
Je však třeba se bojujících stran zeptat: Věděli byste o lepším kandidátovi na předsedu ČSSD než jsou ti dva - Sobotka a Hašek? Ono se snadno kritizuje a hází špína, když na to všechno člověk kouká hezky z dálky a člověk si užívá bezpečí internetové anonymity.
Schválně, přiznejte co byste dělali, kdyby jste dostali šanci dostat se tak vysoko jako oni! Já bych se moc nedivil, kdybyste rychle obrátili zapomněli na zde proklamované názory i ideje a začali si pakovat kapsy horem dolem, jak je ostatně v politice zvykem. Což znamená, že tyto výkřiky pouze potvrzují typické české vlastnosti: závidění, nesnášenlivost a ukřivděnost.

Pan Sobotka se zde pokusil předestřít své názory a plány, což je odvaha. V podstatě své konkurenci odhalil část karet. A jen zoufalec, který nenachází argumenty pro aktuální situaci si pomáhá starými a dávno x-krát propranými
kauzami. žádný z politiků není čistý, každý má tu a tam nějaký ten hříšek stejně jako drtivá většina občanů tohoto státu. Rozdíl vidím pouze v jediném - na chyby a prohřešky špiček vidět je a bude ... na prohřešky těch obyčejných lidí jen výjimečně.
Takže: Těším se na Vaše odpovědi, Vážení. :-)
03. 02. 2011 | 12:50

Wraith napsal(a):

Tencokida:

Omlouvám se za nechtěné zkomolení nicku.... Snad to moc nebolelo.
03. 02. 2011 | 12:54

čaroděj napsal(a):

To Wraith: Příznivci pravice a levice, že zde rozpoutali přestřelku? Ale no tak, to jsou jen zoufalci a ještě větší zoufalci. Kteří jsou kteří, nechám na Vás.
To, co se zde děje, nesouvisí s levicí, či pravicí, akorát jedni demontují pomaleji a méně mlaskají. Opět nechám na Vás, kteří to jsou.
Docela mne mrzí, že mé hříšky nejsou tak viditelné, jako u Vondry, Drobila, Kalouska, Paroubka, Grosse, Topolánka, Klause, Salzmanna, Johna, Bárty, Rátha, Bendy, Tluchoře, kakaového boba,Sobotky apod. Tyto hříšky jsou symbolem bohatství, úspěchu a inteligence.
Hledám odpověď na otázku, kterou v podstatě pokládáte i Vy. Stávají se z lidí svině (expresivní výraz pane Stejskale), když se stanou politiky, nebo se svině (expresivní výraz) stávají politiky?
03. 02. 2011 | 13:22

Tencokida Hnuj napsal(a):

Wraith
S nikým se nepřestřeluji. Reagoval jsem jen na bláboly blue jaye.

Pokud jste to ještě neráčil zjistit, tak jmenovaný je "špička", která žije z peněz daňových poplatníků. Takže Vaše srovnání s "drtivou většinou občanů" notně pokulhává za realitou.

A už vůbec nevím, jakou špínu jsem sem naházel.
Máte tím na mysli citaci ze Sobotkova blogu ?
Nebo odkaz na podivné chování "špiček ČSSD" v Ústí ?

Nebo co vlastně ?

Vaše blábolení o tom co by jeden, kdyby...
Je za prvé zcestné a za druhé nevkusné.

Mandík s Vámi.

P.S. Kdo by měl dělat předsedu ČSSD ? Hmm. Rozhodně ne Kajnar.
Možná Dienstbier.
Ale v podstatě je mi to jedno.
Dokud nezačne ČSSD to o čem tak ráda mluví a co proklamuje i zde - ústy pana Sobotky, tedy nezačne provádět toto :"...A konečně, boj proti korupci je třeba začít i ve vlastních řadách. Protože jen, když začneme u sebe, budeme důvěryhodní, že to s potlačením korupce myslíme vážně.."

...tak ať si je třeba v čele ČSSD Hulínský.

:---()
03. 02. 2011 | 13:32

Wraith napsal(a):

To čaroděj:

Bohužel, mám pocit, že ne všechny hříšky jsou dílem oněch kladných věcí, jenž jste zde vyjmenoval... zcela nepochybně půjde u některých z jmenovaných i o symboly zcela opačného přístupu. To jest nekalostí, mamonářství a hrabivosti. Malé hříšky nechť jsou jen šrámem na duši... ty velké však by měly být výstrahou.
03. 02. 2011 | 13:35

Stoces František napsal(a):

Boj kohoutků (Sobotky a Haška) o vládu nad smetištěm (ČSSD) 2

Chtěl jsem předsedovi ČSSD položit tři otázky: Jak se jmenuje hymna ČSSD? Kdy ji naposled slyšel? A ta třetí, natoidně kontrolní: Kolik amerických soudruhů se vejde do nejnovějšího bojového US jeepu Humvee?
http://stoces.blog.idnes.cz/c/173335/Boj-kohoutku-Sobotky-a-Haska-o-vladu-nad-smetistem-CSSD-2.html
03. 02. 2011 | 14:05

Wraith napsal(a):

Tencokida:

Žádná strana není bez chyb a ČSSD není výjimkou. Totéž platí o jednotlivých politicích.

A mé "blábolení" na téma "co by jeden..."? Nemyslím si, že by bylo zcestné. Zajímalo by mne jak byste si vedl, pokud byste dokázal si sám sebe představit na místě Haška, Sobotky či jakéhokoliv politika. Nepochybuji, že byste jednal jinak, ovšem bylo by to lepší nebo horší, než jak si vedou oni? To je věc z hájemství fikce a svědomí každého. Má tu vůbec někdo představu co znamená vést takovou organizaci?.... Já se klidně přiznám, že nemám ani zdání a rozhodně bych na sebe dobrovolně takové břímě nevzal.

Mezi místními diskutujícími se tu klidně může ukrývat novodobý Masaryk stejně jako znovuzrozený Hitler. Já chtěl jen abychom se zde na blogu shodli a případně panu Sobotkovi poradili, co by měl udělat pro to a by on stejně jako strana kterou zastupuje, stoupla ve vážnosti.
Zatím se tu omílá téměř jediné téma: korupce a sporné zakázky sem tam okořeněné minulými poklesky. Jenže to je pouze jen malá část z toho ,co by se mělo udělat či vysvětlit. V tom snad se mnou budete souhlasit.
03. 02. 2011 | 14:12

Tenco napsal(a):

Wraith
Malá část , ale velmi podstatná. Takto jde o velké téma.
Prostupuje totiž vším.
Zdravotnictvím. Penzijním systémem. Justicí. Trhem coby férovou soutěží...
Loajalita běžného občanstva vůči státu se nezískává proklamacemi v médiích či uzavíráním kšeftů na radnicích. Ta ze získává skutky. Příklady.

Ale já nemohu za to, že si spousta lidí plete stranu se státem. Včetně těch "špiček".

Panu Sobotkovi tedy mohu poradit jediné - ať jde tou cestou činů.
Psát i mluvit umí dobře.

P.S. Já nechci vést nějakou stranu. Stejně jako třeba nechci vystupovat na transvestit-show. Nebo být arcibiskupem.
Proto na tato témata nehodlám spekulovat.

/Tenco je něco jako u Bohuslava Bohuš./ :)
03. 02. 2011 | 14:28

blue jay napsal(a):

Kdo je Vaclav Docekal?
Nekteri tvrdi ze je to bejvalej clen STB. Urcite na to ma vek. Jini tvrdi ze je to byvalej clen dizkuznich debat kde se produciroval jako napriklad "vendys". Kdyz byl vyhozen z vetsiny debat kde pusobil, tak se prestehoval na Aktualne. Dal si nick D47. Pak ho nekdo poznal. Poznal ze je to Vaclav Docekal. A tak se z vendyse stal Docekal. Zadne hrdinstvi s publikovanim vlastniho jmena. Proste mu nic jineho nezbylo. Vaclav Docekal se proste stal obeti vlastniho ega.
Mam ocekavat zalobu Venousku D.?
03. 02. 2011 | 14:59

blue jay napsal(a):

Tenco,

Ty me fascinujes. Koho volis?
03. 02. 2011 | 15:01

Rumcajs napsal(a):

Na všechny otázky se dá odpovědět takto :

Kolik ekonomik ještě chtějí levičáci rozložit, než jim dojde, že tudy cesta nevede ?
03. 02. 2011 | 16:23

Dočekal napsal(a):

blue jay napsal(a):
Kdo je Vaclav Docekal?
Nekteri tvrdi ze je to bejvalej clen STB. Urcite na to ma vek. Jini tvrdi ze je to byvalej clen dizkuznich debat kde se produciroval jako napriklad "vendys". Kdyz byl vyhozen z vetsiny debat kde pusobil, tak se prestehoval na Aktualne. Dal si nick D47. Pak ho nekdo poznal. Poznal ze je to Vaclav Docekal. A tak se z vendyse stal Docekal. Zadne hrdinstvi s publikovanim vlastniho jmena. Proste mu nic jineho nezbylo. Vaclav Docekal se proste stal obeti vlastniho ega.
Mam ocekavat zalobu Venousku D.?
03. 02. 2011 | 14:59
---------------------------
http://aktualne.centrum.cz/kodex-diskutujicich.phtml#vulgarni

Opět musím s lítostí konstatovat, že onen Kodex diskutujících je tady jen shluk písmenek. I když pro někoho je jeho znění vítaná zástěrka k možnosti selektivního výmazu nevhodného diskusního příspěvku.
Jinak je tento text vhodný tak akorát k vytištění na tužší papír a vetknutí toho potištěného papíru za klobouk.
Což jsem už jednomu člověku před chvílí osobně doporučil.
03. 02. 2011 | 16:30

KM napsal(a):

Wraith předestřel zajímavé téma k diskusi: "Věděli byste o lepším kandidátovi na předsedu ČSSD než jsou ti dva - Sobotka a Hašek?"

Narovinu: já bych nevěděl, ale myslím si, že je to skoro i jedno ... Děsí mě totiž jedna věc: že ať se zvolí, kdo se zvolí, dopadne to vždycky stejně. Nemyslím, že jsem se teď dopustil primitivní hospodské zkratky typu: "jsou to beztak všechno stejný ...píp...", ale dospěl jsem k tomu po zralé úvaze. Mám dojem, že do vysoké politiky vstupuje hodně kvalitních, "čistých" a idealistických lidí, například z komunální sféry, ale ta nejvyšší patra je pak buď semelou na konformní šedou masu, nebo pak znechuceně odchází.

Krásná ukázka je semilský starosta, který dokázal zveřejňováním všech městských zakázek na internetu ušetřit 30% nákladů. Proč toto nejde v celostátním měřítku? Mimochodem, na Slovensku už to v celostátním měřítku běží, a to jejich vláda vznikla později naž naše.
Vysvětlení mám jen jedno: tito "noví a čistí" narážejí na nepřekonatelnou bariéru lobbistů, poradců a podobných neviditelných struktur, které jsou skutečnými vládci tohoto státu a nad bouřlivými debatami "modří vs. oranžoví" se smíchy lámou v pase.
Pokud to tak je, jsem docela rád, že žiju ve sladké nevědomosti a nechci, aby mi někdo bral naivní představu, že vhozením volebního lístku mám šanci něco změnit.
03. 02. 2011 | 17:30

Pepi napsal(a):

Jsem také proti školnému.
Ale jsem pro placení zápisného, případně i na více škol.
A jsem také pro placení III.opakované zkoušky a "děkanské" zkoušky.
A dále jsem pro placení přestupného mezi školami.
A dále potom jsem pro placení v případě opakování ročníků, či placení studia delšího než 5-let..
03. 02. 2011 | 17:52

zk napsal(a):

Pepi:
Poplatky za prodlouženou dobu studia fungují už roky, i když to spousta lidí neví. Problém je v tom, že nároky se drasticky liší obor od oboru, učitel od učitele. Znám inteligentní a pracovité lidi, kteří některé (kupodivu humanitní) obory nedokončili, znám taky, s prominutím, pitomce, kteří jiné (kupodivu technické) obory dokončili bez problémů. Navíc dnes už se nestuduje ročníkově, ale kreditní formou, zkoušky nemůžete opakovat tolikrát jako dřív. Taky nemyslím, že je něco špatného na tom, když se někdo rozhodne změnit školu. Osobně mám dost problém s cejchováním studentů, jež spadnou do režimu poplatků za studium, jako neschopných blbů nebo flákačů. Realita je často složitější.
03. 02. 2011 | 18:30

LANDA napsal(a):

Pro zk:

V odpovědi na druhou otázku pan Sobotka říká: Společnost je ale ve skutečnosti příliš komplexní, než aby jí bylo možné redukovat na jeden jediný systém, ….
Má otázka: „co je společnost, není-li systémem?“ a dodávám „právě chybí systémový přístup při hledání rozvoje společnosti“ – je nutný co nejméně poruchový (bez krizí) systém tj. vzájemně provázaný technický subsystém (tržní model) a sociální subsystém zajišťující rozvoj člověka .


V odpovědi na druhou otázku pan Sobotka říká: „V současné době je sociálně demokratické hnutí postaveno do nové situace a to zejména díky globální ekonomické krizi.“
Já jsem toho názoru, že sociálně demokratické hnutí musí reagovat na negativní faktory globalizace průběžně a s předstihem, ne až v době krize.

V odpovědi na druhou otázku pan Sobotka říká: „Nedomnívám se, že model sociálního státu 20. století vyžaduje nějakou zásadní hodnotovou revizi, s výjimkou jeho žádoucí transformace na celoevropskou úroveň“.
Má otázka: „Kdo má k dispozici model sociálního státu 20.století?“ …. který nepotřebuje zásadní hodnotovou revizi….a zbývá jej transformovat na celoevropskou úroveň….a jsme opět u (ne)systémového přístupu


V odpovědi na třetí otázku pan Sobotka říká: „Sociální demokraté musí kombinovat národní a nadnárodní strategie.“ a pokračuje „Na národní úrovni se dnes musí snažit čelit náporu neoliberální politiky na sociální stát a zabránit nejhoršímu.“ a pokračuje „Aby však sociální demokracie mohla přejít do ofenzivy a podařilo se jí sociální stát (ale i demokracii) skutečně uhájit a dokonce dále rozvíjet, potřebuje velmi konkrétní nadnárodní strategii.“
Domnívám se, že komplexní strategie je jen jedna, ze které vycházejí ostatní, dílčí. Nevím co tato tvrzení zanechají v hlavě potenciálního voliče.

a tak by bylo možno pokračovat dále
03. 02. 2011 | 19:48

SuP napsal(a):

LANDA -
Bohusla Sobotka si zkrátka nevidí do huby, tak si myslí, že by měl bejt předseda.
03. 02. 2011 | 20:07

Wraith napsal(a):

Rumcajs:

A si si jistý, že rozklad působí jen levičáci?? Já bych klidně prohlásil, že je to jedno... protože každá záležitost závisí na lidech a destrukce může přijít z libovolného směru.
Takže já bych na levici neházel každý neúspěch a netvrdil bych, kě vězí za každou lumpárnou. Mít pouze "modré brýle" není cesta, jak najít správné řešení.
Správné řešení bude někde uprostřed... a je mi jedno která strana zmoudří dřív, a nabídne korektní řešení, které se obejde bez podrazů a špíny a bude ku prospěchu všem lidem a ne jen těm nejbohatším.
Howgh!!
03. 02. 2011 | 21:23

zk napsal(a):

LANDA:
1. Nemyslím, že tady jste s panem Sobotkou v rozporu: on tvrdí, že společenský systém nelze redukovat jen na tržní vztahy (o to se ale právě snaží neoliberalismus), existují i oblasti, které je před podřízením tržní logice třeba chránit. Hádat se, jestli máme co dočinění se dvěma systémy nebo dvěma subsystémy jednoho systému mi přijde jako slovíčkaření, jaký je v tom praktický rozdíl? Možná, že Sobotka nevěří, že nějaké (politické, ekonomické) hledisko může reprezentovat celek, nevěří, že v politice by mělo jít o realizaci jakési univerzální racionality, ale chce sázet na transverzální dialog racionalit dílčích... nikoli centrální řízení jednoho všezahrnujícího, homogenního Systému, ale naopak úsilí o otevřenou komunikaci mezi partikulárními, heterogenními systémy. Možná, že tady v rozporu jste, nevím.

2. Máte pravdu, že socdem by měla reagovat na situace s předstihem... Sobotka upozorňuje na to, že pravici se povedlo využít ekonomickou krizi jako záminku k dalšímu kolu ofenzívy proti soc. státu. To se mi zdá jako přesná diagnóza. I kdybyste s ní nesouhlasil, kde tam vidíte protimluv?

3. Opět, co přesně myslíte systémovým přístupem? V každém případě, Sobotka zdůrazňuje nutnost bojovat za soc. stát i na nadnárodní úrovni, rozvádí to hlavně v předposledním odstavci odpovědi č. 3. Nevidím tam protimluv, možná je ta odpověď hodně obecná, ale o moc lépe by Vám asi neodpověděli ani experti.

4. Ani tady nevidím problém. Boj za soc. stát může být dlouhodobě efektivní jen na nadnárodní úrovni, protože národní státy jsou v souboji s globálním kapitálem příliš slabými aktéry. Proč by nemohl mluvit o národní a nadnárodní strategii? Národní strategií socdem může být třeba zvýšení daní nejbohatším firmám, nadnárodní strategií snaha prosadit harmonizaci korporátních daní v rámci EU, která by skoncovala s daňovým dumpingem.
03. 02. 2011 | 22:24

prd napsal(a):

Ten kybl ,,HOVEN,, mi připomíná jistého Bronislava Šimoníka.
"Diskutuje" skoro na všech forech a že by tady nebyl, se mi nezdá.
Je to pravý pravičák, ten nejžádanější druh. Následník bojůvek NSDAP, pravé křídlo modrého ptactva.
06. 02. 2011 | 18:03

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy