Proti omezování práv opozice – vystoupení před Ústavním soudem ČR

22. 02. 2011 | 12:05
Přečteno 4906 krát
Závěrečná řeč před Ústavním soudem
k návrhu na zrušení zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí


Vážení soudci Ústavního soudu!

Skupina poslanců, kterou zde zastupuji, podala Ústavnímu soudu návrh na zrušení zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, protože je přesvědčena, že tento zákon byl přijat v rozporu s řadou důležitých ústavních principů a norem.

Ve své závěrečné řeči chci nejprve stručně shrnout základní argumenty našeho návrhu, dále velmi krátce reagovat na vyjádření obou komor Parlamentu, předsedkyně Poslanecké sněmovny a předsedy vlády a v závěru chci poukázat na negativní důsledky napadeného zákona a obecněji na škody plynoucí z porušování ústavních zásad zákonodárné činnosti.

Ve svém významném nálezu z roku 2007 (č. 37/2007 Sb.) Ústavní soud jednoznačně formuloval obecné požadavky na ústavnost legislativního procesu. CITUJI: „Adresáti právních norem mají nepochybně právo legitimně očekávat, že případná omezení jejich základních práv provedená zákonem jsou výsledkem diskurzu vedeného napříč politickým spektrem, a to diskurzu, v němž všichni zúčastnění dostali příležitost se s projednávanou materií podrobně seznámit a informovaně se k ní vyjádřit. Náležitým je tak takový proces, který umožňuje otevřenou diskusi mezi zastánci konkurenčních názorů, včetně názorů menšinových. Proto vystupují do popředí procedury zajišťující jednak slyšení stranám, jednak formální kvalitu zákonodárného díla. Zákonodárná procedura se v této optice stává ‚skutečným zdrojem legitimity zákona‘.“ KONEC CITÁTU. Obdobné požadavky vznáší i Evropský soud pro lidská práva a některé zahraniční ústavní soudy. Z některých jejich rozhodnutí jsme v návrhu rovněž citovali.

Napadený zákon zjevně zužuje zákonný rozsah sociálních práv například snížením výše nemocenského, zrušením sociálního příplatku a snížením příspěvku na péči, zúžením nároku na podporu v nezaměstnanosti u některých skupin obyvatel a odnětím porodného většině rodin s nově narozeným dítětem. Omezuje tak základní práva zakotvená v článcích 26, 30 a 32 Listiny základních práv a svobod, jakož i v mezinárodních smlouvách o lidských právech a základních svobodách.

V návrhu na zrušení zákona jsme obsáhle zdůvodnili, jak způsob přijetí napadeného zákona podle našeho názoru narušoval ústavní principy a hodnoty, a to:1) zneužitím institutu legislativní nouze,
2) nepředvídatelným svoláním mimořádné schůze Poslanecké sněmovny,
3) neodůvodněným vypuštěním obecné rozpravy ve druhém čtení, a
4) odepřením práva hlasovat zvoleným senátorům.
U všech těchto postupů lze konstatovat jejich nedostatečné odůvodnění a rysy svévole.

Ještě razantnějším zásahem do ústavních práv, principů a záruk však byla kumulace těchto postupů spočívající v přijetí jediného obsáhlého zákona, významně zasahujícího do sféry základních práv a svobod. V důsledku této kumulace byl vládní návrh napadeného zákona schválen Poslaneckou sněmovnou již v druhý pracovní den po jeho předložení, přičemž teprve během tohoto druhého dne se stalo zjevným, že tento den bude nejen prvním dnem jeho projednávání, ale současně i dnem posledním. Kvůli krátkosti času nebylo možno k návrhu zákona řádně připravit a konzultovat pozměňovací návrhy. Kvůli kumulaci časového deficitu a vypuštění obecné rozpravy pak byla zásadně ztížena i možnost proti návrhu zákona argumentovat v parlamentní debatě. Důkladné kritické diskusi v Senátu a možnosti předkládat tam pozměňovací návrhy se vládní koalice vyhnula zejména kumulací zneužití stavu legislativní nouze, nepředvídatelného svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny a zkráceným jednáním o návrhu zákona v Senátu.

Jsme přesvědčeni, že politické rozhodnutí o omezení základních práv, obsažené v napadeném zákoně, nesplnilo zmíněné požadavky formulované Ústavním soudem. Nebylo výsledkem diskursu vedeného napříč politickým spektrem. Nebylo výsledkem diskurzu, v němž všichni zúčastnění dostali příležitost se s projednávanou materií podrobně seznámit a informovaně se k ní vyjádřit. Neumožnilo vážně míněnou a otevřenou diskusi se zastánci konkurenčních názorů ani na půdě Parlamentu, ani mimo ni. Jak se ještě pokusím ukázat, vady legislativního procesu se negativně odrazily i na kvalitě zákonodárného díla, a to způsobem výrazně poškozujícím základní práva některých skupin občanů.

Bylo zkráceno právo občanů seznámit se s důvody politického rozhodnutí, jakož i právo toto rozhodnutí oslovováním svých volených zástupců ovlivnit. Došlo k zásahu do volné soutěže politických stran, k níž nedílně patří i možnost hlásat názory a uplatňovat návrhy v řádném parlamentním diskursu. Zákonná úprava parlamentního jednání nebyla vykládána tak, aby ochraňovala svobodnou soutěž politických sil v demokratické společnosti. Poslanci menšiny nemohli řádně vykonávat svůj mandát zvláště v situaci nepředvídatelného svolání plenární schůze, některým senátorům bylo zkráceným jednáním upřeno právo účastnit se a hlasovat. Ani hlas občanů oponujících napadenému zákonu nemohl být cestou řádné parlamentní debaty artikulován. A konečně, způsob přijetí zákona znemožňuje občanům posoudit, zda bylo šetřeno podstaty a smyslu jejich Listinou garantovaných sociálních práv.

Postup vlády, Poslanecké sněmovny a Senátu možná formálně vyhověl textu zákona, nikoli však smyslu a účelu zákonné úpravy politických práv a demokratických zásad. Pouze na liteře zákona také ulpívají vyjádření Poslanecké sněmovny a Senátu. Vyjádření Poslanecké sněmovny se vůbec nezabývá důvody využití institutu legislativní nouze a důvody bezprecedentně bleskového svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny; o neodůvodněném vypuštění obecné rozpravy se nezmiňuje vůbec. Senátní stanovisko podrobně vysvětluje, proč nově zvolení senátoři podle zákona nemohli hlasovat na schůzi 12. listopadu, ačkoli to v našem návrhu vůbec nenamítáme. Naopak v tomto vyjádření není vůbec zdůvodněno, proč Senát zkrátil lhůty a v rozporu se zavedenými zvyklostmi trval na schválení návrhu zákona v předposlední den mandátu ve volbách často již poražených senátorů.

V replice doručené Ústavnímu soudu v minulém týdnu jsme poukázali na řadu nesprávností a nepřesností ve vyjádřeních předsedkyně Poslanecké sněmovny a předsedy vlády.
Jako příklad bych si dovolil uvést poznámku předsedkyně Poslanecké sněmovny ohledně hlasování o konání obecné rozpravy. Paní předsedkyně uvádí: CITUJI: „Při hlasování o tom, zda bude vedena obecná rozprava, se z přítomných 146 poslanců vyslovilo pro pouze 40, 16 bylo proti (v této souvislosti musím poukázat na skutečnost, že koaliční poslanci se v naprosté většině hlasování zdrželi a v případě dostatečného počtu opozičních poslanců mohl být výsledek tohoto hlasování opačný).“ KONEC CITÁTU. Tato interpretace onoho hlasování je zcela zavádějící a mylná. Předně předsedkyně Poslanecké sněmovny porušila zákon o jednacím řádu, když dala hlasovat, zda se bude obecná rozprava konat. Jednací řád naopak předpokládá, že Poslanecká sněmovna se musí explicitně pozitivně usnést, že od obecné rozpravy upouští. Když už se tedy hlasovalo, zda se bude obecná rozprava konat, je obecně známo, že „zdržení se hlasování“ má stejný efekt jako hlasování proti návrhu. A protože v předmětném hlasování č. 8 celkem 16 koaličních poslanců hlasovalo proti návrhu a dalších 85 přítomných koaličních poslanců se zdrželo hlasování, je zřejmé, že proti vůli těchto 101 poslanců nemohlo obecnou rozpravu prosadit ani jednotné hlasování všech opozičních poslanců pro konání obecné rozpravy. Je třeba též dodat, že neúčast celého poslaneckého klubu KSČM byla výrazem protestu proti porušování zvykových pravidel jednání Poslanecké sněmovny právě paní předsedkyní.

Ze svědecké výpovědi předsedy vlády před Ústavním soudem vyplynulo, že vláda při navrhování stavu legislativní nouze nejenže nikterak nezdůvodnila, v čem shledává hrozící značné hospodářské škody, ale dokonce si k rozsahu hrozících hospodářských škod nezpracovala ani neopatřila potřebné analýzy. Potřebu těchto analýz předseda vlády ostatně ani nepociťuje. Přesto před Ústavním soudem vypověděl, že odkladem přijetí napadeného zákona by se zvýšily výdaje státního rozpočtu v řádu několika desítek miliard korun. Důvodová zpráva k návrhu zákona vyčíslovala jeho celkový dopad do roční bilance státního rozpočtu částkou cca 23,5 miliardy Kč. V situaci, kdy by tento zákon nabyl účinnosti o pouhý měsíc později, tedy k 1. únoru 2011, což by při jeho řádném projednání bylo zcela reálné i bez vyhlášení stavu legislativní nouze, promítlo by se to do bilance státního rozpočtu jen necelými dvěma miliardami Kč. Dokonce ani delší časový odklad, např. o tři měsíce, by rozhodně nebyl způsobilý zvýšit deficit veřejných financí „v řádech několika desítek miliard“, jak uváděl předseda vlády. Vyhlášení stavu legislativní nouze se tak již ve světle těchto zjištění jeví naprosto neodůvodněným.

Předseda vlády ve svém písemném i ústním vyjádření uváděl za hlavní důvod vyvolání stavu legislativní nouze údajné obstrukční chování opozice. Obstrukce měla spočívat v tom, že opozice využila svého práva vznést námitky proti schválení návrhu zákona již v prvním čtení a proti zkrácení zákonné lhůty pro projednání návrhu zákona ve výborech o více než 30 dnů. Tuto argumentaci musím co nejrozhodněji odmítnout.

Smyslem těchto ustanovení je garantovat sněmovní menšině minimální časový prostor pro řádné posouzení návrhů zákonů, přičemž u institutu schválení zákona již v prvním čtení podle § 90 odstavec 2 až 6 jednacího řádu Poslanecké sněmovny je zjevné, že je určen jen pro schvalování jednoduchých a nekontroverzních návrhů zákonů. Navrhovatelé podali námitku proti tomuto postupu proto, aby mohli vůči předloženým návrhům zákonů uplatnit pozměňovací návrhy a realizovat tak úlohu opozice spočívající v nabízení alternativ. Institut schválení zákona již v prvním čtení podávání pozměňovacích návrhů neumožňuje. Jsem přesvědčen, že i náš zájem na zkrácení šedesátidenní lhůty na projednání návrhů zákonů ve výborech nejvýše o 30 dnů byl legitimní s ohledem na závažnost politických rozhodnutí v návrzích obsažených, spočívajících zejména v omezení zákonného rozsahu hospodářských a sociálních práv garantovaných Listinou. Jsme přesvědčeni, že náš zájem na řádném a důkladném projednání předložených návrhů zákonů byl snadno předvídatelný, a tudíž nemůže být legitimně používán předsedou vlády jako důvod pro vyhlášení stavu legislativní nouze.

Využívání těchto nemnoha menšinových záruk v jednacím řádu Poslanecké sněmovny podle našeho názoru rozhodně nelze považovat za obstrukci, čili za zneužívání jednacího řádu ke zdržování parlamentního jednání. Obstrukce není naším politickým stylem. Usilujeme o to, aby parlament řádně a odpovědně projednával zásadní politická rozhodnutí, a předkládáme k nim svá stanoviska. Rozhodně nezdržujeme jednání dlouhým samoúčelným řečněním ani předkládáním nepřiměřeného množství procedurálních návrhů.

V této souvislosti musím říci, že jsem byl šokován slovy předsedy vlády, který zde uvedl, že nebýt postupu opozice, která vetovala jak postup podle § 90 jednacího řádu, tak zkrácení lhůt pro jednání výboru na 15 dní, CITUJI „proběhlo by plnohodnotné druhé čtení a i z hlediska lhůt by projednával tento návrh Senát již v novém složení“ KONEC CITÁTU. Proč si tedy vládní koalice vynutila projednání návrhu zákona - předloženého o tři týdny později - Senátem ještě ve starém složení, když byla u původního návrhu připravena na projednávání už v novém složení Senátu? Nedokážu si to vysvětlit jinak, než že urychlené jednání v Senátu těsně před koncem volebního období bylo chápáno ze strany předsedy vlády jako forma trestu pro opozici za to, že využila svého práva podat námitky podle jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Citovaná poznámka předsedy vlády totiž vyvrací argument o potřebnosti projednání návrhu zákona Senátem ještě ve starém složení vzhledem k deklarovanému cíli vstupu zákona v účinnost do 1. ledna 2011.

Pokusili jsme se v odůvodnění našeho návrhu ukázat, že omezení práv poslanců, senátorů i občanů nebylo nezbytné k dosažení deklarovaného cíle, tedy přijetí zákona do konce kalendářního roku. Spěch při projednávání návrhu zákona v Poslanecké sněmovně byl efektivní leda ve vztahu k jinému možnému sledovanému cíli, a sice k projednání přijatého návrhu zákona v Senátu do 13. listopadu, tedy do dne zániku mandátu senátorů zvolených před šesti lety. Vládní koalice neměla zájem slyšet názory opozice ani v Poslanecké sněmovně, ani v Senátu. Výmluvně o tom svědčí slova předsedy vlády, pronesená na tiskové konferenci onoho 2. listopadu, tedy v den, kdy Poslanecká sněmovna návrh napadeného zákona schválila: CITUJI: „Já osobně doporučuji, abychom jednali o těch zákonech, dokud nebudou schváleny v Poslanecké sněmovně. To znamená i do noci. Všimněte si, že úmyslně neříkám, do které. Bude-li potřeba, tak prostě i do jiné noci. Jinými slovy, já osobně budu prosazovat, abychom neodešli ze sněmovny, dokud tyto čtyři zákony nebudou schválené.“ KONEC CITÁTU. Tato slova byla předsedou vlády pronesena ještě předtím, než vůbec bylo zahájeno projednávání napadeného zákona Poslaneckou sněmovnou.

V této atmosféře byl projednáván návrh napadeného zákona v obou komorách. Varování místopředsedy Senátu Petra Pitharta před závažnými legislativními chybami pramenícími z přílišného spěchu a omezování diskuse zůstala oslyšena. Závažné vady napadeného zákona se však již začínají v praxi vyjevovat. Dne 19. ledna upozornil úřad Veřejného ochránce práv, že na základě přijatého zákona podpora v nezaměstnanosti nenáleží ani tehdy, pokud zaměstnavatel odstupné, odbytné či odchodné zaměstnanci nevyplatil. Zákon připouští dokonce tak absurdní situaci, kdy zaměstnanci není poskytována podpora v nezaměstnanosti proto, že mu přísluší odstupné, když okamžitě rozvázal pracovní poměr z důvodu nevyplácení mzdy. Veřejný ochránce práv dále upozornil, že v důsledku chybně napsaných přechodných ustanovení zákona rodiče dětí, které se narodily v březnu 2010, si nemohli zvolit výhodnější formu čerpání rodičovského příspěvku, což pro ně může znamenat ztrátu až 40 000 Kč.

Těmto a patrně i dalším vadám zákona a tíživým sociálním dopadům na nezaměstnané a rodiny s dětmi mohlo být zabráněno, kdyby vládní většina respektovala ústavní zásady a normy ovládající legislativní proces a neusilovala vyhnout se řádné, důkladné a otevřené parlamentní rozpravě, jež je, slovy Ústavního soudu, „skutečným zdrojem legitimity zákona“.

Navrhovatelé vidí ve způsobu přijetí napadeného zákona pokračování tendence, jež je velmi nebezpečná pro vývoj demokracie v České republice. Je to tendence vedoucí k marginalizaci Parlamentu a parlamentních debat. Připomínám, že již v roce 2007 vládní většina přijala zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů způsobem, o němž Ústavní soud v nálezu č. 88/2008 Sb. formuloval své výhrady vůči úrovni demokratické politické kultury parlamentní většiny. Jak způsob přijetí uvedeného zákona tak způsob přijetí napadeného zákona č. 347/2010 Sb., ukazují tendenci vládní většiny oklešťovat možnosti svobodné diskuse v obou komorách Parlamentu. Pokud však titíž poslanci vládní většinu již ztratí, uchylují se ke znemožňování parlamentního jednání obstrukcí, jak ukazují postupy poslance Petra Nečase a dalších v lednu a únoru minulého roku. V současném volebním období se dokonce ukazuje tendence vládní většiny neúčastnit se zásadních parlamentních debat: při loňském projednávání žádosti vlády o vyslovení důvěry nebo při projednávání návrhu zákona o státním rozpočtu v prvém čtení dne 27. října 2010 (tedy v den, kdy vláda požádala o vyhlášení stavu legislativní nouze) vystupovali v rozpravě takřka bez výjimky jen opoziční poslanci, na jejichž kritiku poslanci vládní koalice nijak nereagovali. Parlamentní debata tak ztrácí svůj kontradiktorní charakter, tak významný pro naplňování jejích funkcí. To vše jsou projevy tendence degradovat obě komory Parlamentu na pouhý hlasovací stroj, který má co možná nejrychleji a bez zbytečných řečí přetavit politické rozhodnutí vládní většiny do podoby přijatého zákona. Parlament, toto klíčové místo symbolického a reálného setkávání občanů se svými volenými zástupci, se tak stává pouhou fasádou.

Navrhovatelé jsou přesvědčeni, že pokud nebude napadený zákon zrušen, a nebude tak jasně poukázáno na protiústavnost vytěsňování parlamentní rozpravy zneužitím procedurálních institutů jednacího řádu, může se stát takový způsob přijímání zásadních zákonů, znamenajících zákonné omezení základních práv a svobod, velmi brzy pravidlem, normálním jevem.

Vážení soudci Ústavního soudu!

Je zcela na Ústavním soudu, aby posoudil ústavnost procesu přijetí napadeného zákona. Opozice v demokratickém právním státě vládu kontroluje a v souladu s naší Ústavou umožňuje Ústavnímu soudu coby orgánu ochrany ústavnosti zasáhnout v případě ústavního sporu. Jsme přesvědčeni, že zejména v době chystaných dalekosáhlých reforem, zásadně zasahujících sociální práva občanů, je třeba vyžadovat vysokou demokratickou legitimitu přijatých politických rozhodnutí. Takovou legitimitu však nemůže zajistit pouhá aritmetická převaha hlasů v Poslanecké sněmovně. Politické rozhodnutí, vtělené do formy zákona, musí vzejít z otevřené demokratické diskuse, v níž jsou dostatečně slyšeny i hlasy oponentů. Jedině takové zákony mohou mít naději, že je občané našeho státu budou ctít a respektovat jako skutečná demokratická rozhodnutí, jako projev vůle lidu.

Děkuji.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

almost glossed™ napsal(a):

Postup soudce Kůrky byl nestoudný. Bylo Vaším právem ohradit se a vyžádat si čas na přípravu. Takto zneužil situace, překvapení, nečekaného obrácení rolí dotazujícího a dotazovaného a mohl ponižovat poučováním o tom, že svědek má stát, ačkoliv v danou chvíli nebylo jasné, co se děje a kam oslovením směřuje.

Opakovaným skákáním do řeči, když jste se snažil zdůvodnit odpověď, pak v ponižování a snaze diskreditovat předkladatele pokračoval.

Všeho hned začínají zneužívat média. Viz nadpis: http://www.novinky.cz/domaci/225866-ustavni-soudce-poucil-sobotku-ze-by-mel-pred-soudem-stat.html
22. 02. 2011 | 12:30

sammy napsal(a):

svobodní občané ctí demokracii, která je zárukou jejich svobod. Bohužel v naší zemi modří zloději demontovali demokracii, aby mohli krást a zajistili si beztrestnost.
Násilím hrozí pouze příznivci totalitních praktik modrých zlodějů. Ti, kteří nekradou miliardy, ale přejímají násilnické postoje svých zlodějských pánů, aby se cítili důležití a silní, když jsou sami okrádáni, jsou pouze užiteční idioti. Nebo přímo blázni...
22. 02. 2011 | 12:34

Petr napsal(a):

Pane poslanče Sobotko,
kdyby jste byli tak dobří a čestní jak hezky mluvíte, tak by jste přece vyhráli volby? Nebo si myslíte, že jste je prohráli, jen proto, že my obyčejní lidé, živící se prací, jsme blbci?
A nebo spíš je pravda, že diktátorského režimu, který reprezentuje ve Vaší straně poslanec a místopředeseda Hospodářského výboru Sněmovny Parlamentu České republiky p.Paroubek, se lidé báli? A ani Vy osobně jste za jeho panování ve Strakovce av Lidovém domě jste proti jeho stylu ani nepíp. Takže jste s tím stylem souhlasil. Nebo snad ne?
22. 02. 2011 | 12:41

Petr z Tábora napsal(a):

Pane předsedo, mně se více líbil projev Vaší oponentky. Doufám, že se ÚS přikloní k názorům p.Nečase a píNěmcové.

Jinak ale Vám fandím v kritice stávajících návrhů důchodové reformy plus sjednocení DPH. Je v zájmu země, aby se našel nějaký kompromis mezi vládou a ČSSD, který se sice nebude nikomu líbit, ale přinese peníze navíc a nebude se měnit po případném vítězství ČSSD v příštích volbách.
22. 02. 2011 | 12:44

Karel napsal(a):

Souhlasím s tímto vyjádřením,jsme přesvědčen ,že byly omezeny má prává k řádnému projednání zákonů ,které mění vládní kolalice,bylo to provedeno proti ústavním způsobem v poslanecké sněmovně.Stavím se za tyto argumenty ,které předložil
pan Mgr.Sobotka.
22. 02. 2011 | 12:49

Béda napsal(a):

Petr,

ČSSD jestli jste si nevšimnul volby vyhrála, akorát "nestranný" hradní modrý demokraDický jehovista ji již tradičně nedal možnost jednat o sestavení koaliční vlády.

Pokud jde o nestrannost elitářů z ústavního soudu - po jednání o zdravotnických poplatcích a principu zásluhovosti v průběžném důchodovém systému jsem ztratil jakékoliv iluze o tom, že této instituci jde o naplňování ducha ústavy.
22. 02. 2011 | 12:51

Norma napsal(a):

Má právo se chovat soudce ÚS způsobem, jak se choval s. Kůrka? Jeho chování a způsob dotazování byl hrozný. Měla jsem za to, že u tohoto soudu platí nějaká pravidla. Asi jsem se mýlila.
22. 02. 2011 | 12:54

David napsal(a):

..."může se stát takový způsob přijímání zásadních zákonů, znamenajících zákonné omezení základních práv a svobod, velmi brzy pravidlem, normálním jevem."...

To jsem zvědav, jak Ústavní soud rozhodne!

Protože pokud dá za pravdu vládní koalici, tak to teprve uvidíme čeho všeho jsou ti hoši schopni.

Zatím to je naprostá katastrofa.
22. 02. 2011 | 13:01

Pepa Řepa napsal(a):

Pane Sobotko
měl jsem puštěnou ČT při práci a stihl jsem jen konec, kdy Vám jakýsi soudce kladl opakovaně otázky, týkající se jakéhosi srovnání obdobného kroku za Vaší éry.
Nejsem v obraze ani se po tom pídit nehodlám, ale blekotal jste roztomile, jako studentík, který se holt nepřipravil.
Docela to bylo zábavné. Že se nesoustředíte na něco jiného, třeba na důchodovou reformu, jak píše Petr.
Tam máte možnost přijít s vlastním, vypilovaným protinávrhem a ať se to porovná.
22. 02. 2011 | 13:02

Inci napsal(a):

ÚS který protiústavně prakticky zrušil volby ... a dokonce uvrhl své občany do protiústavního chaosu ve zdravotnictví seteď snaží o co vlastně ???
22. 02. 2011 | 13:03

Anba napsal(a):

Ještě počkám se svým komentářem. Počkám na vyjádření "pravicových demokratů" - zatím je tady jen jeden, ten první.
22. 02. 2011 | 13:04

dedek napsal(a):

Dobře napsáno, leč asi to nebude nic platné. Naše soudnictví včetně ústavního soudu nemá cenu komentovat viz i kauza "justiční mafie". Hlupáci jako Petr, kteří nemají nebo nechtějí vidět fakta (výhra ČSSD ve volbách a jen spojení prohravších stran jim zajistilo vládnutí) přispějí k pádu demokracie v tomto státě a k okleštění práv nejen zákonodárců ale i nás všech. Je mi takových hlupáků líto. Neuvědomují si totiž, že jdnou budou v "okovech" vyřvávat, jak jsou svobodní a to jen proto, že místo těžkých okovů budou mít v palici nic nevážící čip. To, co tady předvádí pravice, je útok na základní práva nás všech a mně není jedno, že začínáme mít čím dál menší právo cokoliv ovlivňovat. To, že se zachvíli začne rozprodávat naše republika a to doslovně (půda cizincům) mi jedno není ale nic jiného než zánik našeho národa nás nečeká, protože si neumíme vážit sami sebe, neumíme bojovat za svoje práva a proto potřebujeme jen cizí a tvrdou ruku s bičem. Začínám se opravdu stydět za tento národ. Za naše vládce se už stydět ani nejde.Pokud tento národ nezvedne hlavu a nedá jim jasně najevo, že tady je, a že se nenechá zašlapat do bláta, potom ať je to rychlé. A této vládě se to povede.
22. 02. 2011 | 13:08

Luděk z Kroměříže napsal(a):

Doufám ,že soud rozhodne ve prospěch demokracie a ne bolševismu,který tady začali praktikovat pravicoví bolševici.
22. 02. 2011 | 13:10

Rumcajs napsal(a):

novinky.cz

11:21 - Soudce Vladimír Kůrka se chtěl dotázat Bohuslava Sobotky. Nejprve jej však musel poučit, že by měl povstat. Následně byl Sobotka dotazován, proč nebrojil proti vyhlášení stavu legislativní nouze v době, kdy poslanci jednali o zdanění zaměstnaneckých benefitů. Sobotka odkázal na hrozbu velké hospodářské škody.
22. 02. 2011 | 13:20

myrta napsal(a):

Tvrdou nastávající realitu se dozvíte přečtením na Vaše Věc.cz
článek na VIP bluzích:Zb.Fiala-Středula s názvem :Z ČEHO MAJÍ LIDÉ ŽÍT ? l.část.
22. 02. 2011 | 13:22

Luděk z Kroměříže napsal(a):

Nicméně bylo zajímavé sledovat modré politiky jak obhajují neobhajitelné.
22. 02. 2011 | 13:25

šaman napsal(a):

Pepořepo, slyšíte " blekotání" uráženého a napadaného a nevidíte sprostotu náfuky z ÚS. Jestlipak mu pan předseda ÚS poděkuje.Co jste rozpracoval, to nevím. Co jste vyplivl, to stojí za shnilou řepu.
22. 02. 2011 | 13:32

Belgičan napsal(a):

Pane Sobotko, jestli budete plakat jak pan Paroubek, dopadnete jak pan Paroubek.
22. 02. 2011 | 13:33

almost glossed™ napsal(a):

K Rumcajsově brilantnímu postřehu dodávám, že i na kraťoučkém videu v onom článku je zřejmé, jak se soudce pokoušel rozehrát "divadlo". I zde je zřetelné, že jeho věta "Je pravidlem, když se obracíte k soudu, vstát.", je v dané situaci nelogická, protože se B.Sobotka k soudu neobracel, nýbrž byl teprve osloven a soudce předstíral, že jeho odpověď neslyší.

Z celého kontextu situace nic nenasvědčovalo tomu, že by byl důvod v následujících minutách "grilovat" navrhovatele. Následovaly: povýšená intonace, ponižování, otázky, které měly být kladeny předsedkyni parlamentu, snaha o diskreditaci navrhovatele, sugestivní způsob kladení otázek, podsouvání, neuctivá formulace otázek... Je to vůbec možné?

Existuje možné kárné řízení pro člena Ústavního soudu? (zbytečná otázka)

Je ale zřejmé, že lidem typu Pepa Řepa a Rumcajs, to ke spokojenosti stačí. Rozhodčí se aktivně zapojil do hry, jejich týmu pomohl, co si přát více.
22. 02. 2011 | 13:36

george napsal(a):

BÉĎO, brzdi. Socialisti samozřejmě vyhráli volby, ale tahle výhra jim byla k ničemu. A bude vždycky, pokud Sobotka a jemu podobní (Rath a pol.) neopustí konfrontační styl Paroubka. Nemají totiž s kým jít vládnout, nikdo s nimi nechce a to nemusel ovlivňovat ani hradní pán. Na př. nyní socani řežou do VV, kteří jsou v podstatě jediný možný partner. Copak asi udělají, když si budou moci vybrat? Sobotka opět utrpí vítězství nanic.
22. 02. 2011 | 13:41

pich napsal(a):

Koho chleba jíš, toho píseň zpívej.
Platilo vždy a všude. Nejen u neústavního spolčení.

A tak nějak vznikl "komunismus".
22. 02. 2011 | 13:41

Občan napsal(a):

Po dobrém, ctěním práva i nepsaných zákonů slušného chování se nedá dosáhnout nápravy věcí veřejných. Jen hromadný protest občanů ČR(sem tam i nějaká defenestrace)smete tuto mafii. Je čas vyjít do ulic!
22. 02. 2011 | 13:52

Béda napsal(a):

george,

kdybys neplácal. Konfrontační styl byly volební pogromy na ČSSD, mediální telemarketing typu Přesvědč dědka a bábu! a pod.

Navíc ČSSD jako vítězná volební strana nedostala vůbec příležitost SE POKUSIT (na rozdíl od TOPky v praze po komunálních volbách) o sestavení koalice. To je ta hradní "nestranná" demokracie.

Krom toho nedělal bych účet bez hostinského - t.j. nežvanil bych nic o koaličním potenciálu ČSSD bez toho, že by se tato strana pokusila sestavit koalici a jednání by selhala Po selhání bych vám dal za pravdu a hradní Ješita (viz kupř. i jeho přístup ke jmenování soudce Langra) by měl volné ruce. Takhle pouze omíláte prázdnou slámu.
22. 02. 2011 | 13:53

hoven napsal(a):

no konečně někoho napadlo postavit čssd mimo zákon. už bylo na čase.
22. 02. 2011 | 13:57

Inci napsal(a):

Nestačím zírat ... vždyť jen ten osoba náš naprosto nekompetentní ministr financí je zárukou dalšího rozvratu celého státu ...

Našeho ministra financí vodí mafie na nudli ....
22. 02. 2011 | 14:01

Sladký napsal(a):

Pane Sobotko, kde je ČSSD? Jak si máme vysvětlit tu nepochopitelnou pasivitu, to mlčení, ticho v době, kdy se vynořuje jedna korupční kauza za druhou? Uvědomujete si, že přímo nahráváte těm, kteří mluví o ODSCSSD, o tom,že nejde o nic jiného,než o dvě strany jedné a téže (post)bolševické mince?
Váš přístup k těmto událostem nás, levicově zaměřené,komunisty nevolící staví před značné problémy.
Začínám si myslet,že i u nás bude nutno podobně jako v Polsku založit autenticky levicovou stranu,bez vlivu dřívějších komunistů, která bude ve spektru nalevo od ČSSD a napravo od komunistů-už jen proto, že jinak NIKDY nezískáte dost hlasů k tomu,abyste mohli vládnout bez nějaké pravicové strany nebo z jejich milosti (oposmlouva).
22. 02. 2011 | 14:02

myrta napsal(a):

Poslankyně a předsedkyně sněmovny p.Němcová toitž dávala jakýsi poslanecký slib po zvolení.Budu hájit zájmy voličů a td.bla,bla,bla. Ale tato dáma jaksi z pozice své funkce dělala a dělá opak-pomáhá vládě prosadit její záměry na hranici zákonosti nebo s viditelným obcházením.Co z toho vyplývá??Paní poslankyně porušila a porušuje to pro co tam byla voliči dosazena.Nejen nehájí jejich zájmy,ale hájí zájmy vlády jenom proto,že je členkou ODS.Prosazuje tedy stranické nebo kolaiční zájmy proti lidem? Pokud ji nelze odvolat,měla by ODSTOUPIT !
22. 02. 2011 | 14:04

Sladký napsal(a):

Hoven- ČSSD mimo zákon? Jak jsi na to přišel? Já vím,žes rozumu nepobral,ale co je moc, to je příliš.Tohle je příliš zcestné dokonce i na tvoje poměry.
Zakázat ČSSD, a pak do Ustavy zavést klausuli o vedoucí úloze té jedné jediné správné strany? Tak nějak si to představuješ?
22. 02. 2011 | 14:04

Sladký napsal(a):

George- napadání mítinků ČSSD, házení vajec na její představitele, to byly vrcholné projevy kultivovaného,nekonfrontačního přístupu pravice.
22. 02. 2011 | 14:07

Al Jouda napsal(a):

Já být Sobotkou, tak bych po precendentním jednání o zdravotnických poplatcích k Ústavnímu soudu nešel, nechal bych lid padnout na hubu a využil toho k získání nadpoloviční většiny hlasů v příštích volbách. Pak bych měl volné ruce k nápravě všech lumpáren!
22. 02. 2011 | 14:16

Alice napsal(a):

To Almost Glossed a Norma - Já si myslím, že je skvělé, že to přenášela televize. Němcová byla místy trapná a soudce Kůrka(?)jen předvedl, že moc argumentů nemá a tak chtěl Sobotku alespoň ztrapnit. Ať už to dopadne jak chce, tak alespoň uvidíme, na základě čeho a jak naše soudy rozhodují. Ne, že bych si dělala iluze :-(
22. 02. 2011 | 14:30

george napsal(a):

Béďo, kdybys neplácal. Socani sice vyhráli volby, ale velmi dobře věděli, že nesestaví vládu. To se jen "jako" pokoušeli zdržovat, jak už je jim to vlastní. Komouše vždycky brali do počtu z nouze, bez komoušů jim to s VV matematicky nevyšlo a snad mě nechceš přesvědčovat, že by ODS nebo TOP na to kývla. HA,ha.
22. 02. 2011 | 14:33

jarpor napsal(a):

Anba napsal(a):
Ještě počkám se svým komentářem. Počkám na vyjádření "pravicových demokratů" - zatím je tady jen jeden, ten první.
22. 02. 2011 | 13:04

Tedy jinak řečeno :
Neříkám nic, ale na má slova dojde !! ... :-))

Hezký den
22. 02. 2011 | 14:55

Tenco napsal(a):

Trochu Oot, ale ne zase tolik :
http://www.finmag.cz/cs/finmag/ekonomika/reforma-postavena-na-lzi/

Tímto krokem se, milí občané dosáne také toho, že NEBUDE možné exaktně zjistit, zda PROTIKORUPČNÍ VLÁDA dosáhla nějakých efektů, vyjádřených v penězích , v boji s korupcí.
Úžasný podvod.

Chvíli jsem se na kauzu "Ústavní soud" vs "Sobotka" díval.

Nevím jak se ten jeden jednoznačně předpojatý "" jmenoval, ale myslím si, že jsem se při jeho interwiev pana Sobotky nesmál jen já. :)) /doporučuji shlédnout- ale jen pro silné povahy :((/

Já si začínám myslet, že bychom měli požádat / např. EU / o bratrskou pomoc.
Protože jinak se to tu díky těm tetkám a strejcům von Pilsenuniversitat und Scweinerei rozpadne.
Dyť oni nejen že reformu konstzruují na základě zkreslených dat /korupce, špatné hospodaření, ale oni mají záměr zkreslit i data výstupní.
Protože to je hlavním úkolem budoucího kladného salda DPH.

Tato vláde jako by chtěla pokračovat ve zlodějnách a ne s nimi bojovat.
/pominu to, že vůbec neřeší základní problém - energie/
To nemůže skončit jinak, než že za dalších 5 let bude zase zvyšovat daně.

Pokud tedy nemá v úmyslu umáznout nuly a jedničky v databázích věřitelů inflací. Vysokou inflací.

Ještě maličká otázečka.
Do čeho budou ty fondy vaše peníze investovat - co myslíte ?

A doplňková :
Znáte ty lidi z vedení ?
Některé ?
A nebyli oni dlouhá leta u toho, jak se zakládalo, pěstovalo a rozvíjelo na dnešní problém ?
Někteří z nich dokonce na postech ministrů ?

Hmm.

Dobro došli.
22. 02. 2011 | 15:15

SuP napsal(a):

Tak nás sosanskej ekonom Mládek zase obohatil o perlu: "Zvýšená DPH zase nejvíc dopadne na ty nejchudší, protože podnikatelé ji NEPLATÍ". Jen víc takových expertů.
22. 02. 2011 | 15:16

hoven napsal(a):

sladky,
ustavní soud nejedná o zákazu čssd?? moc to nesleduju.
22. 02. 2011 | 15:17

Alarien napsal(a):

Jednání soudce Kůrky je neomluvitelné. Rozhodne-li ústavní soud v této kauze ve prospěch vlády, ztratí poslední zbytky své legitimity.
22. 02. 2011 | 15:17

almost glossed™ napsal(a):

Všem: Ještě malé vysvětlení, jak jsem myslel problém s vyvážeností.

Situace:

1. Strana A má pravdu, strana B lže.

a) Vyvážený, čestný člověk jednající na základě vlastního kritického rozumu prohlásí, že "Strana A má pravdu strana B lže.".

b) "Vyvážený automat" také může situaci zhodnotit stejně.

2. V následující situaci opět strana A má pravdu, strana B lže.

a) Vyvážený, čestný člověk jednající na základě vlastního kritického rozumu prohlásí, že "Strana A má pravdu strana B lže.".

b) "Vyvážený automat" si to ovšem nemůže dovolit. Už minule obvinil ze lži stranu B (co na tom, že oprávněně...), proto, aby působil vždy a za všech okolností "vyváženě", musí veřejně situaci zhodnotit tak, že pravdu má strana B, naopak strana A lže.

Je ironií osudu, že "vyvážený automat" často působí na první pohled lépe než vyvážený čestný člověk jednající na základě vlastních zkušeností. "Vyvážený automat" je odhalitelný až časem, s tím, jak automaticky střídá svou náklonnost bez ohledu na měnící se situaci.

Naopak vyvážený čestný člověk může po dobu, kdy strana B lže, působit paradoxně dočasně na první pohled jako fanatik...

Rozdíl mezi oběma je v míře adaptability. Skutečně vyvážený člověk ví, co dělá a říká, proto nemá důvod svých rozhodnutí následně litovat.

"Vyvážený automat" není schopen se dobře přizpůsobit změnám v prostředí, proto následně nechápe, jak si svou situaci mohl tak moc zhoršit. Dalším paradoxem je, že nechápe vazbu mezi svým jednáním a důsledky svého chování, proto ze své nešťastné situace následně zásadně obviňuje někoho jiného. Často donekonečna. Že mohl svou situaci ovlivnit? Zkuste mu to sdělit... Nejde to. Stejně jako u toho fanatika...
22. 02. 2011 | 15:20

almost glossed™ napsal(a):

Pardon, patřilo jinam...: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-paroubek.php?itemid=12309
22. 02. 2011 | 15:21

george napsal(a):

SuPe, Mládek není jenom socanský ekonomický expert, on je přímo kandidát na ministra financí pod Bohoušem, dalším expertem na ekonomiku. I ta tel. moderátorka byla chytřejší, když položila otázku spotřebního koše nejchdší vrstvy a kompenzaci důchodcům a rodinám s dětmi. Mlel si svou.
22. 02. 2011 | 15:29

Tenco napsal(a):

SuP napsal(a):
"Tak nás sosanskej ekonom Mládek zase obohatil o perlu: "Zvýšená DPH zase nejvíc dopadne na ty nejchudší, protože podnikatelé ji NEPLATÍ". Jen víc takových expertů."

Dej odkaz na zdroj.
------------------------------------------------------------
george napsal(a):
SuPe, Mládek není jenom socanský ekonomický expert, on je přímo kandidát na ministra financí pod Bohoušem, dalším expertem na ekonomiku. I ta tel. moderátorka byla chytřejší, když položila otázku spotřebního koše nejchdší vrstvy a kompenzaci důchodcům a rodinám s dětmi. Mlel si svou.

Vy /no dobře, budu ti vykat, synku/, tedy vy/je vás tam víc ? - a střídáte se co půlhodiny se SuPem a s kým ještě ?/ - tedy vy :))), věříte SuPovi ?

Děláte chybu.
Všichni tři.
:)))))
----------------------------
Je-li tu někdo rozumný, kdo zde bude ještě nějakou chvíli - zkuste pohlídat jestli sem dá SuP ten odkaz.
Já jdu zvracet. :))))
22. 02. 2011 | 15:42

Lex napsal(a):

Pepa Řepa 13:02
Milý pane Josef, ze svého piedestalu jste sestoupil do stoky. Pro mě osobně je jistým vysvětlením (chtěl bych tomu věřit), že jste TV sledoval jen napůl ucha, takže jste si (asi cíleně) všiml jen onoho vnějšího projevu odpovědí pana Sobotky, který nazýváte "blekotáním". Ano, jako blekotání to vnějškově působilo, leč obsah odpovědi a jeho význam srážel na úroveň žáčka pomocné školy pana soudce Kůrku.
Jeho otázky byly jednak zcela mimo mísu a neměly (nemohly mít) žádný vliv na rozhodnutí ve věci samé - předmětem jednání nebyla otázka zaměstnaneckých benefitů podle návrhu Fischerovy vlády, ale něco zcela jiného - doufám, že jste stačil postsřehnout, byť na půl ucha.
Doufám jen, že jste postřehl také reakci předsedy Ústavního soudu, který když soudce Kůrka po tom svém fiasku prohlásil, že nemá další otázky, reagoval na něj slovy "Díky bohu". Myslím, že to byla přiměřená reakce skutečného ústavního soudce.

šaman
Palec nahoru!
22. 02. 2011 | 15:43

Cech napsal(a):

Pokud se neuvolí nick Lex, že provede převodovku z jazyku práva do jazyku obecného. Bude jak je vidět výše, diskuze stále patlání báboviček.
22. 02. 2011 | 15:46

Anba napsal(a):

jarpor: přesně na Vás jsem čekala, věděla jsem že si nenecháte ujít příležitost a připojíte se jinou sice formou, ale stejným směrem k hovnovi, Rumcajsovi a spol. Nijak se totiž od nich nelišíte, jen mírou zbabělosti,. To jste si snad přečetl v diskusi pod Štěchem.
Ne já, ale Vy jste prototypem zbabělce, který nevyjadřoval jasně své názory - víte do jaké doby? než jste byl zvolen. Než jste se připojil k těm, kteří si myslí, že nad ně není, že mají své jisté, že nám, obyčejným, mohou nejen okopávat kotníky, ale přímo kopat do hlav.K těm, kteří 4 hodiny melou nesmysly v parlamentu, jen aby znemožnili projednávání, prý je to podle protokolu - kašlem na to, je to poťouchlost a zbabělost. K těm, kteří vyhazují z práce za oznámení zlodějny, prý jsou to darebáci a jehovisti a kdovíco, - ne ne, jde o zbabělost mocných, tím zbabělejší, když se jedná o nejvyšší představitele státu. K těm, kteří hůř než komunisti nesouhlasí se zpětvzetím výpovědi zpět jen proto, že jde o organizátora stávky. Hůř, víte, hůř - ne nejsme jako oni. Jste jako oni.
A dejte si to za klobouk.
22. 02. 2011 | 16:05

Ládik!!! napsal(a):

Pane Sobotko,
prospěla by Vám manuální práce na čerstvém povětří. Přišel byste na normální myšlenky, upravil by se Vám metabolismus a nepsal byste takové dlouhé nesmyslné články.
22. 02. 2011 | 16:06

SuP napsal(a):

Alarien -
Jen na okraj. Soudce Kůrka kladl Sobotkovi úplně stejné otázky, jaké kladla paní soudkyně (XY) předsedkyni Němcové. Akorát že jakoby přes kopírák a blbost té tehdejší záminky k legislativní nouzi lépe vynikla.
22. 02. 2011 | 16:11

SuP napsal(a):

Vykydale -
Už ses vyblil?
Říkal to v přímém přenosu taxe uklidni. Kfvůli tobě nebudu nahrávat každou vtipnou hlášku (resp.píčovinu). Že já se vždycky nakonec nechám umazat ....
22. 02. 2011 | 16:20

SuP napsal(a):

Jarpor -
Koukám, že jestli mi NĚKDY bude od Tebe vzít kůrku, abych si ji omyl nejmíň v hypermangánu a osušil??
To sis teda u estétů vykoledoval. Třeba ale jen blbě rozumíme jejich psaným textům .....
22. 02. 2011 | 16:26

Rumcajs napsal(a):

SuP:

Tohle může říct (o DPH) jen úplná vymaštěnka, což ten ušišlanej Mládek je.
22. 02. 2011 | 16:29

Majky napsal(a):

Pane Sobotko, nic si z toho nedělejte. I já jsem sledovala a konstatuji, že pan soudce Kůrka si potřeboval vybít zlost, která mu čiščela z očí, jen na něj kamery ukázaly. Sama jsem netušila, co se děje, když vás napomenul jako malého žáčka. Čili ne vy, ale pan soudce Kůrka zaslouží odsouzení za jeho jednání v závěru dokazování. Bylo to hnusné a nestoudné od soudce ústavního soudu.
Držím vám palce!
22. 02. 2011 | 16:34

jarpor napsal(a):

SuP

To je vono... nerozumíme jejich genialitě... :-))
Jak bychom se měli... pečení holubi do huby...

Taky jsem viděl jednání ÚS... Pan poslanec "neměl den". :-))
Ptát se na odpovězené... no, myslím, že "knihovnice ze Žďáru" si s ním věděla rady v odpovědích... . S magistrem práva.

Hezký den
22. 02. 2011 | 16:41

Jee napsal(a):

George.
Mládek, ač ho nemusím, patří nepochybně mezi ty uznávanější ekonomy - alespoň v naší kotlině.
Všichni co se pilně učí a papuškují floskule ODS a chtějí být právě teď "IN" si oblíbili slovo "kompenzace".
Toto zaklínadlo má za účel ujistit lidi, že nemají mít žádný strach, o co byli okradeni, jim bude vykompenzováno.
Skutečnost je prostá. Dvacet procent lidí co žilo "z ruky do huby" by zřejmě poumíralo - proto se jim dostane-po zvýšení DPH a dalších "prorůstových" opatřeních- kompenzace. Zato skupina, dejme tomu třicetiprocentní, která stojí v sociální hierarchii těsně nad nimi (užmoulali nějakou tu kačku na nějakou ojetinu apod.) se dostane postupně na roveň oné nejslabší skupiny. Té už se žádné kompenzace nedostane, protože jí ještě nehrozí holá dlažba. Takzvaná nebo pseudo-střední třída (drobní živnostníci) se rovněž propadnou z titulu propadu odbytu.
Výsledkem jsou další rozevření sociálních nůžek, další eliminace střední vrstvy a další destabilizace sociálního smíru.
Kompenzace zajišťuje a navíc jen přechodně-holé přežití.
22. 02. 2011 | 16:41

rejpal napsal(a):

SuP
Tak nás sosanskej ekonom Mládek zase obohatil o perlu: "Zvýšená DPH zase nejvíc dopadne na ty nejchudší, protože podnikatelé ji NEPLATÍ
Oni ji skutečně neplatí, protože si ji refundují. Ale zasáhne je to taky a možná víc než ty kupující na konci. Ti mohou (alespoň řada z nich) nekupovat, a jakž takž udržet rodinný rozpočet, ale co má dělat podnikatel s režiím, zaměstnanci a úvěrem, když klesne odbyt? Snížení odvodů o pár procent neřeší nic. Už teď je vidět pokles obratu třeba v gastronomii, a to ještě většina těch "reformních" kroků neodstartovala, jen se o nich mluví.
Jen tak naokraj - tady se úplně převrátily role. Pravice obhajuje zvyšování daní a úplně popírá to, co tvrdila odjakživa: že ne daňová sazba, ale objem obratu je klíčem k naplnění státní kasy. Není to komické?
22. 02. 2011 | 16:42

rejpal napsal(a):

Jee
Pamatjete ta volební hesla pravice v minulosti o střední třídě a drobných podnikatelích, kteří jsou motorem ekonomiky? Už jsou zjevně zbytečná.
22. 02. 2011 | 16:44

Rumcajs napsal(a):

rejpal:

Jak si ji refundují ?

Majka:

Ti soudci jsou fakt příšerný, Zvláště pak ten s ryčným "R",že jo ?
22. 02. 2011 | 16:48

Petr z Tábora napsal(a):

to Majky a další:
Pan soudce Kůrka dělal svou práci. Snažil se dopídit, proč panu Sobotkovi jednou legislativní nouze vadí (viz stížnost ČSSD a dotazy na p.Nečase, píNěmcovou) a ve druhém případě nevadí. Když se ho ptal, proč tedy pro tu legislativní nouzi ve druhém případě hlasoval, tak ji hájil úplně stejně jako dva výše jmenovaní z ODS v případě prvním = možností vzniku škod.
Kdo to chce pochopit, tak to pochopí. Kdo je zaslepený svou politickou vírou, tak napadá soudce.
22. 02. 2011 | 16:52

rejpal napsal(a):

Rumcajs
Každý měsíc. Po celou dobu existence této daně. Proto třeba v řadě firem nesmějí nakupovat třeba kancelářské potřeby u obchodníků, kteří nemají DIČ. Jak se to dělá konkrétně, to nevím, nejsem účetní, ale že je DPH firmám, kteří mají DIČ, vracena, vím s naprostou jistotou.I proto se vystavují faktury, kde je zvlášť uvedena cena zvlášť daň. DPH je daní uvalenou na spotřebu, nikoli na výrobu. A bylo to tak i dřív (myslím, že se tomu říkalo daň z obratu), jen se to dělalo jinak.
22. 02. 2011 | 16:53

jarpor napsal(a):

rejpal

"Jen tak naokraj - tady se úplně převrátily role. Pravice obhajuje zvyšování daní a úplně popírá to, co tvrdila odjakživa: že ne daňová sazba, ale objem obratu je klíčem k naplnění státní kasy. Není to komické?"

No, minimálně stejně komické jako je boj socialistů PROTI zvýšení daní, když při snižování srdnatě bojovali aby buď aby byly alespoň stejné, když ztratily sílu je zvýšit.

Život je taková komedie... někdy.

Hezký podvečer
22. 02. 2011 | 16:54

Rumcajs napsal(a):

rejpal:

1.Firma a podnikatel jsou dvě věci.
2. Firmě se vrací jen přeplatek. Žádná refundace.
22. 02. 2011 | 16:58

Tenco napsal(a):

SuP
Tebe jsem několikrát usvědčil ze lži. Takže mě nepřekvapuje, že lžeš i dnes.
Ale možná že dnes nelžeš.
Protože u primitivů je celkem běžné, že nerozumí většině toho, co lidé vzdělaní a zasvěcení říkají./v tvém případě je to 98 % všech dospělých občanů a 72 % dětí/.
A tak tomu bylo podle mě i u toho výroku pana Mládka. /Důkazní břemeno je na tobě, ---ale teď mi asi zase nerozumíš....marnost....marnost marnost.../.

Kdysi jsi býval alespoň k smíchu.

Dnes už ne. Dnes jsi jenom drzý, ubohý lhář a tlachal.

Z takových si už nedělám ani srandu.
Takovými opovrhuji.
22. 02. 2011 | 17:02

Tenco napsal(a):

jarpor
Pane poslanče za ODS - proč urážíte pravici ? /tím, že se vy považujete za její část :))/

Pane poslanče ODS - proč 20 % ?
Proč ne 30 % ?

Ať to máme z krku hned.

Protože pokud vláda nenese žádnou kvalitu - jen zvyšuje daně za účelem jejich rozkradení (kde jsou ty zisky z potření korupce ?, jak je hodláte měřit ?), proč zvyšovat DPH na etapy ?
Není to hloupé ?

Nebo skutečně umíte jen lhát ?
A dělat z lidí blbce ?

Kde je ta přidaná hodnota ?
Ve zvýšeném oblbování lidí ?

No, poté co si lidé uvědomili, že tato partička se neumí domluvit ani s pár doktory, je celkem zjevné, jakou asi kvalitu nese.

Blízkou nule.
Přinejlepším.

KDo lže, ten krade. A kdo krade, tak dozajista i pálí. Kdo pálí , je žhář. A žhář patří na šibenici.
22. 02. 2011 | 17:08

SuP napsal(a):

rejpal(e) -
Vás jsem vždycky považoval za inteligentního oponenta, tak si to nekažte. Refundujou si ji pouze u daňově uznatelných nákladů. Tedy ne u osobní soukromé spotřeby. Takže se jich to týká stejně jako důchodců. Ato ještě protože jsme víc ve vatě, utratíme soukromě víc, za blbiny, protože na to máme!
22. 02. 2011 | 17:13

jarpor napsal(a):

Anba

"Ne já, ale Vy jste prototypem zbabělce, který nevyjadřoval jasně své názory - víte do jaké doby? než jste byl zvolen. Než jste se připojil k těm, kteří si myslí, že nad ně není, že mají své jisté, že nám, obyčejným, mohou nejen okopávat kotníky, ale přímo kopat do hlav.K těm, kteří 4 hodiny melou nesmysly v parlamentu, jen aby znemožnili projednávání, prý je to podle protokolu .."

Máte recht paní Anbo.
Jako zastupitel obce s cca 900 obyvateli, s rozhodováním kde opravit chodník, jak zařídit "sníh", jak naložit s tím že státní správa čím dále tím více nahrnuje na samosprávu, ale nedá na ty věci ani kačku, já si fakt myslím, a toužím po tom, zatančit si na hrobě důchodců, nízkopříjmových a... a Vás "kopnout do hlavy" !

Nevím jak Vy milá paní, ale zatímco Vy zde klápete nesmysly a urážíte mne jen za jiný názor, já jen za komplem nesedím.
Má úcta, milostivá.

Hezký večer
22. 02. 2011 | 17:15

SuP napsal(a):

Vykydale, teďs mě dostal. Už jen čumim do zrcadla a červenám se jako rak. Tak se stydím. Ješte bych si ho možná měl natřít nažluto. (ale to bych ti asi těžko dokázal vysvětlit).
Nicméně řeknu ti sladké tajemství. Tvé opovržení mě VYZNAMENÁVÁ.
22. 02. 2011 | 17:22

jarpor napsal(a):

SuP

Předběhl jsi mne k rejpalovi s refundací...
Kolik jsi refundoval ? .. :-))

Já /my/ teď "refundovali" 1,5 mega.. na účet příslušného správce daně... aby jakýsi hulvát, který ví, kde ho mám, se tu do mne navážel a stejnou písničku pěla jiná "ctěná dáma" a po tom hulvátu plkala o "poslanci z parlamentu"...

Skoro se divím, že se na to nevyserem...

Hezký večer
22. 02. 2011 | 17:22

Rumcajs napsal(a):

Pánové, zrovna jsem poslouchal Kalouska.
Ten člověk to má fakticky srovnaný v hlavě. Úplně mě obchází hrůza, když si vzpomenu, že MF mohl dělat klidně Sobotka.
22. 02. 2011 | 17:28

Béda napsal(a):

Petr z Tábora,

ty výstupy politiků u Ústavního soudu jsem nesledoval. Předpokládám, že tázající soudce postavil podobně spolu se svým dotazem okamžitě neurvale do haptáku jako ve škole paní Němcovou, podobně jako soudce Kůrka p. Sobotku.

PS: při tom krátkém sestřihu na Novinkách, když jsem viděl soudce Kůrku, jako kdybych zacítil lehký mrazivý závan z dob dávno minulých.
22. 02. 2011 | 17:35

Tenco napsal(a):

Vláda ústy svých ministrů prohlašuje, že korupce vyvádí z veřejných rozpočtů MINIMÁLNĚ 40 miliard ročně.
Stejná vláde si dá SAMA název PROTIKORUPČNÍ.

Ptám se tedy - proč potřebuje tato vláda okrást své občany formou DPH o 50 miliard ročně ?
Proč ji nestačí deset, dvacet ?

Vždyť je to nonsens.
Logický nonsens.

Pokud je něco logický nonsens, tak by to mělo být vymazáno. A přepsáno.

Pro ty, kteří by mi chtěli oponovat - sdělte mi, v čem jsem se dopustil logické chyby.

Děkuji.

Chytrým lidem doporučím - nenechte se vtáhnout do diskuze o třídu níž. Do úvah nad kompenzacemi, optouty....
Uvažujte v mnou popsané třídě logických typů.

A pak uvažujte nad tím, co by mělo být tou gumou.

Hlupákům pak doporučuji, aby diskutovali s jarporem a SuPem.
Aspoň se unaví a nebudou zlobit. :))))

A nenechte se strašit Devianty a zloději, že pokud se nebude reformovat, tak bude zle.
Odstraňte je.
A pak se teprve může reformovat.

Jinak je to opět logický nonsens.
22. 02. 2011 | 17:37

Béda napsal(a):

Rumcajs,

Jo, velký Al to měl vždycky dobře srovnané v hlavě. Ministerstvo obrany se z toho dodnes nemůže vzpamatovat. Rodina instruktora Prinicha na něj nemůže dodnes zapomenout. Státní rozpočet zrovna tak. Ten člověk je hotový finanční poklad pro každého klientelistu, arbitrážníka, oligarchu, spekulanta na českém státním rozpočtu...
22. 02. 2011 | 17:39

Jee napsal(a):

Typické překrucování obsahu se šíří od politiků a médií k jejich konzumentům.
Viz Mládek. Neřekl, že podnikatel neplatí DPH - z podstaty(!).
Dodal, že se děje díky sekundárním činitelům, např. měkkému zákonu o DPH, účetnictví, dvojím výkladu zákona či absenci kontrol.
Mládek zmínil pouze realitu. A v té přece žijeme! Například podnikatel pořídí třeba o DPH levnější auto než zaměstnanec (byť s jistými výhradami) anebo o tisícovku levnější vrtačku. Spolurozhoduje spotřební koš.
22. 02. 2011 | 17:48

Lex napsal(a):

Jednání Ústavního soudu dne 8.2. i dnes jsem bedlivě sledoval, stejně jako předtím proceduru přijímání onoho zákona na 8. schůzi Poslanecké sněmovny 2.11.2010.
Předesílám, že s navrhovateli zásadně souhlasím v tom, že došlo k zneužití „stavu legislativní nouze“.
Proč? – na to odpověděli především navrhovatelé ve svém návrhu samotném, ale i Bohuslav Sobotka v dnešní závěrečné řeči, ale já chci poukázat na další aspekt, na který oni možná zapomněli, a doufám, že na něj nezapomene Ústavní soud ve svém nálezu. Tím aspektem je totiž pojem „hospodářská škoda státu“, který je onou podmínkou, o kterou se vládě při návrhu stavu legislativní nouze mělo jednat.
Jak to se zákonnou úpravou stavu legislativní nouze je, to stanoví § 99 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny č. 90/1995 Sb., - cituji:
„§ 99 Zákonodárný proces ve stavu legislativní nouze
(1) Za mimořádných okolností, kdy jsou zásadním způsobem ohrožena základní práva a svobody občanů nebo bezpečnost státu nebo kdy státu hrozí značné hospodářské škody, vyhlásí předseda Sněmovny na návrh vlády stav legislativní nouze na určitou dobu. Sněmovna může stav legislativní nouze zrušit nebo omezit dobu, na niž byl vyhlášen.“
Nikoho jistě nenapadne uvažovat o alternativě zásadním způsobem ohrožených základních lidských práv a svobod nebo bezpečnosti státu. V daném případě tedy přichází v úvahu splnění jen dvou podmínek, a to „mimořádných okolnosti“ a „hrozby značných hospodářských škod státu“.
Na otázku existence první z těchto podmínek si je jistě každý schopen odpovědět sám, stačí k tomu „selský rozum“, netřeba ani rozum ústavního soudce.
Já na ni odpovím protiotázkou – v čem tkvěla „mimořádnost podmínek“ za situace každoročně se opakujícího jednání o návrhu a přijetí státního rozpočtu? Prostě jen v tom, že vláda „nestihla“ včas předložit novely stávajících zákonů, když státní rozpočet počítal s úsporami na výdajové stránce resp. zvýšením příjmů na příjmové stránce, které tyto změny měly přinést.
Ale znovu se ptám – co je na tom, co vlastně zavinila vláda sama, mimořádného?
Druhá otázka je, v čem měly spočívat ony „hospodářské škody státu“, které nepřijetím těch zákonů hrozily (v tomto případě jen zákona později publikovaného pod č. 347/2010 Sb.). Zde je link na sněmovní tisk 155, v jehož důvodové zprávě k návrhu zákona se ona ekonomická rozvaha nachází. http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=155&CT1=0
Z ní zjišťujeme, že se skládá jak z příjmů, které by nebyly realizovány, tak z výdajů, které by naopak realizovány byly. U příjmů jde především o to, že původně mělo dojít k dalšímu snížení odvodu zaměstnavatelů na „sociální pojištění“ ve výši 0,9 procentního bodu (z 25 na 24,1 procenta), což by představovalo výpadek ve výši 9,20 mld Kč, a dále v případě, že by byla zachována dosavadní právní úprava, podle níž měl od 1.1.2011 klesnout maximální vyměřovací základ pro roční odvodovou povinnost OSVČ ze 72 násobku průměrné měsíční mzdy na 48 násobek (tj. měsíčně ze šesti na čtyřnásobek průměrné mzdy), došlo by k dalšímu výpadku příjmů o 3,10 mld Kč.
Na straně výdajové se největších úspor mělo dosáhnout zejména zachováním náhradového poměru nemocenského pojištění na úrovni roku 2010 – 2,30 mld, prodloužením doby, kdy za nemocného hradí náhradu mzdy zaměstnavatel na tři týdnu – 1,70 mld, provázáním placení odvodů OSVČ na zdravotní pojištění se sociálním pojištěním – 1,30 mld, zrušením sociálního příplatku a opatření v hmotné nouzi celkem 4,00 mld, změnou termínu volby pobírání rodičovského příspěvku - 1,00 mld, zúžením okruhu osob, které mají nárok na porodné – 1,30 mld, vyloučením pobírání sociální podpory s nekolidujícím zaměstnáním 0,82 mld, a konečně snížením příspěvku na sociální služby – 1,533 mld. Celkem jde na výdajové stránce o „úsporu“ 11,283 mld, a zvýšení na příjmové stránce (tj. moratoria na dříve schválené změny, které měly snížit příjmovou stránku) o 12.220 mld Kč, součet = 23,503 mld Kč.

pokrač.
22. 02. 2011 | 18:10

Lex napsal(a):

pokrač.

A teď k meritu, tj. k onomu pojmu „hospodářská škoda státu“. Vládní koalice, která navrhla a prosadila tento zákon, jak je vidět, nahlíží na „stát“ toliko optikou fiskusu – jako na účetní knihu se stranami „má dáti – dal“.
Ale stát je především něco jiného. Stát je na prvním místě „organizované společenství lidí“. Hospodaření se státními financemi je jen projevem, atributem této podstaty, ne podstatou samou. Takže právě toto společenství lidí je, na jedné straně – a to ať přímo nebo zprostředkovaně - cílovou skupinou prostředků nebo benefitů z rozdělování příjmů „státní kasy“, a na druhé straně zase přímými nebo nepřímými platbami (daněmi), nebo zprostředkovaně přes ekonomickou soustavu země zdrojem veškerého bohatství (příjmů) státu.
Pohlédneme-li pak přes toto prisma na ekonomickou rozvahu spojenou s návrhem a realizaci předmětného zákona, zjistíme, že v případě jeho nepřijetí by byli občané tohoto státu příjemci stejného rozsahu sociálního komfortu ve stejných dimenzích nákladů na něj jako dosud (nebyli by o tyto příjmy zkráceni), na druhé straně by zaměstnavatelům a OSVČ bylo znovu uleveno na jejich odvodech státu.
A tak se ptám – představuje jedno či druhé „hospodářskou škodu státu“ ve významu tohoto pojmu podle § 99 odst. 1 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, když se tak děje legálně, tj. zákonnou cestou?
Osobně jsem přesvědčen, že „škoda“ stejně jako užší pojem „hospodářská škoda (státu)“ je něco úplně jiného. Stačí se podívat do standardní judikatury či právní literatury. Jen v obecné rovině – za materiální škodu je považována majetková újma (snížení majetku) anebo naopak, ztráta majetkového přínosu (nenaplnění legitimního zvýšení majetku), a to vzniklá v rozporu se zákonem.
To, co je zde za hospodářskou škodu státu vydáváno, jsou úplně obyčejné rozpočtové procesy, jimiž jsou politickými prostředky ovlivňovány příjmy a výdaje státního rozpočtu ve smyslu politických priorit té které vládaní garnitury.
Kdybych chtěl být zcela rigorózní, musel bych poukázat například na to, že prostředky vydané ze státního rozpočtu v sociální sféře jsou zásadně následně realizovány trhem, z něhož nemalá část (odhaduji na 20 – 40 % podle formy užití) končí cestou daní zpět ve státním rozpočtu. Že jsou to dále prostředky, které generují poptávku a ona poptávka zase výrobu, zaměstnanost a daňové odvody.
Jen navýsost arogantní politik dokáže takto vydané prostředky ohodnotit jako hospodářskou škodu státu.
Osobně zastávám názor, že skutečná hospodářská škoda státu vzniká mnohdy vlastní činností politiků, než podobnými transfery finančních prostředků.
Za hospodářskou škodu státu bych si v uvedeném případě uměl představovat maximálně částky spojené se zvýšením nákladů na dluhovou službu vzešlé z deficitu státního rozpočtu. Ale i zde jen s maximální opatrností, protože nikdo nedokáže identifikovat z čeho konkrétního, z jakých výdajů je deficit státního rozpočtu, a tím i náklady na dluhovou službu, tvořen.
Obvykle se v té souvislosti poukazuje na korupční náklady na investiční a další akce, na neefektivní a nepotřebné vynakládání veřejných prostředků, na daňové úniky etc. etc.

Ale mohu se samozřejmě mýlit, nikdo nejsme neomylní. Ani Ústavní soud, který je ale nadán téměř nedotknutelnou autoritou, takže i kdyby se mýlil, jeho rozhodnutí platí. Myslím, že už se to v minulosti i stalo.
22. 02. 2011 | 18:11

Alarien napsal(a):

Lex:
Skvělý rozbor, jako vždy. Díky.
22. 02. 2011 | 18:41

Albert napsal(a):

Lex

Doufám, že ještě něco doplníte až „strávíte“ nestravitelný zážitek ze sledování Ústavního soudu. Rád čtu Vaše názory.

Také jsem zaregistroval úlevnou reakci předsedy ÚS, když soudce Kůrka ukončil své otázky. Je zajímavé, že Novinky ani jiní novináři to nepostřehli. Asi to sledovali jako Pepa Řepa 13:02. Mám však obavy, že to novináři vidět a slyšet nechtějí, to je daleko horší. Z lidí potom vytvářejí hlupáky a hlupáci se lehce manipulují.

Mě naopak Sobotka překvapil, že dokázal rozumně argumentovat, což soudci Kůrkovi evidentně nevyhovovalo, nenechával ho domluvit (což Němcové neudělali nikdy), soudce fakticky přerušení Sobotky odůvodňoval, že je to již vysvětleno, ale vzápětí formuloval novou otázku na totéž téma. Takže to nemohl mít objasněné, ale chtěl jen zarazit argumentaci Sobotky. Když Sobotku fakticky nutil odpovídat -ano, ne- , to pro mne byl vrchol. Ubohost, ubohost,ubohost.

Mimochodem, že stávka v dopravě způsobí značné škody chápe jistě každý hlupák i když je náhodou (a něčím přičiněním) ústavní soudce. Jestli úsporné škrtací akce v rozpočtu nepřidusí ekonomiku a výsledek může být kontraproduktivní o tom se ekonomové přou. Myslím ekonomy světové, ne chemické.
22. 02. 2011 | 18:50

Ták něják to vidím napsal(a):

Pane Sobotko , ták Vás kvůli trojkoalici šikanujou u nějakého ústavního soudu a váš protikandidát na předsedu se před trojkoalici hrbí a chce sní dělát kompromisy . Přejeme vám vítězstvi v Březnových volbách.
22. 02. 2011 | 18:51

almost glossed™ napsal(a):

Lex, Albert: Výstižné. Díky.
22. 02. 2011 | 18:52

Albert napsal(a):

Lex

Díky za doplnění. Skvělé.
22. 02. 2011 | 18:54

Rumcajs napsal(a):

Lex:

V právu se asi vyznáš, ale ekonomické škodě rozumíš jak koza petrželi.

Nejedná se o prostý průtokový ohřívač vody, ale výdaje státu nekryté příjmy a to v době hospodářské krize. Pokud tady hrozí zhroucení státního rozpočtu, či propad schodku jemž by měl zdrcující dopad na obyvatelstvo, tak se jedná o značnou ekonomickou škodu.

Vsadím se , že US to musí potvrdit. Záleží jenom na tom, kolik tam sedí bolševiků.
22. 02. 2011 | 19:01

Béda napsal(a):

Koalice z titulu své téměř ústavní většiny zvolila válcovací taktiku. Nebere žádné ohledy na oponentní názory a jak se zdá nemá již ani žádné zábrany zákonné. Prostě si svévolně vyhlásí co si zamane za "hospodářskou škodu" coby důvod pro stav legislativní nouze. (I když v podstatě půjde u té "hospodářské škody" víceméně o normy rozpočtově víceméně neutrální)

To jsem zvědav jak se zachovají prezidentem najmenovaní ústavní soudci.
22. 02. 2011 | 19:08

jarpor napsal(a):

Smekám před Lexem. Virtuálně i skutečně.

Leč - jak známo :
jeden problém, dva právníci, tři právní výklady.

A laický dovětek otázkami a odpoěďmi :

Byl napaden obsah zákonů ? NE
Byla napadena procedura schvalování : ANO
Byla napadena procedura všech zákonů schválených "toho dne" ? NE

A zde s otázkami a odpověďmi skončím.
Konstatuji, že u jednoho zákona procedura napadena nebyla, u jiného byla. Ač se projednávaly naprosto stejně, v jedné a jediné "nouzi".
Nejsem soudce ÚS. Být jím, spatřuji účelovost napadení.
Buď měla být napadena procedura u VŠECH přijatých norem, protože je takové přijetí VŠECH zákonů protiústavní, protiústavní procedurou, nebo napadení se nemělo týkat procedury, nýbrž OBSAHU té které normy, případně všech.

V klidu si počkám rozhodntí. A reakcí. I pana Lexe.

Hezký večer
22. 02. 2011 | 19:40

Zacheus napsal(a):

Na stav legislativní nouze se mně to opravdu nezdá. Ale když ústavní soud shledal Lisabonskou smlouvu v souladu s ústavou, uvidíme,čím českou veřejnost překvapí nyní:-).
22. 02. 2011 | 20:08

Petr z Tábora napsal(a):

to Béda 17:35h:
Dobrý večer. Paní Němcovou nikdo stavět nemusel, neboť z povahy situace stála. Ostatně si myslím, že je to nepodstatné, já jsem to v tu chvíli chápal tak, že soudce pana Sobotku upozorňuje, ne že by mu něco vytýkal. Já bych také nevěděl například jak koho u soudu oslovovat.
22. 02. 2011 | 20:12

Lex napsal(a):

od konce:
jarpor
Každý má možnost vědět, že navrhovatelé podali návrh na zrušení tohoto zákona z několika důvodů, legislativní nouze byl jen jedním z nich. Jednání o tomto zákonu se od jednání o těch zbývajících třech lišilo především tím, že poslanci koalice ODEPŘELI OBECNOU ROZPRAVU ve druhém čtení - viz hlasování č. 8 na osmé schůzi, čímž zásadně poškodili práva poslanců. Je proto nejvyšší pravděpodobnost jeho zrušení - toto právo je možná ještě významnější, než otázka "legislativní nouze".
Docela chápu navrhovatele, že pokud by se Ústavní soud rozhodl legislativní nouzi při projednávání tohoto zákona odmítnout, jsou připraveni podat návrh na zrušení ostatních takto přijatých zákonů, šlo by už jen o formalitu. Připravenost podat ty návrhy byla již také opakovaně referována.
Nepochybuji o tom, že Ústavní soud využije tohoto řízení k obecnému se vypořádání s otázkou judikatorního výkladu pro použití stavu legislativní nouze v legislativním procesu nejen ohledně této věci, ale zejména dobudoucna.

Ano, dva právníci - tři právní názory, každého z nich individuálně a pak jeden kompromisní. Také u toho svého jsem připustil omyl. Právo není exaktní disciplinou, je to věc znalosti práva jak toho existujícího, tak teorie, je to věc filozofická, a v současné době je to čím dál více věc znalosti řešení obdobných institutů v praxi evropských soudů.

Albert
Jistě, rozdíl mezi hospodářskou škodou hrozící ze stávky (v železniční a místní dopravě /tj. veřejné/, případně širší stávky až po generální) a "škodou" z nepřijetí zákonů, jimiž má být šetřeno na obyvatelích vlastního státu, pozná i většina ústavních soudců. Většina, žel, asi ne všichni. A jak můžeme pozorovat, nejen ústavní soudci, ale i někteří zdejší přispěvatelé.
Apropós, někteří z těch přispěvatelů jsou OSVČ, a už je vidím, jak skáčí radostí z toho, že zastropování odvodů zůstalo i pro letošní rok na šestinásobku, ne čtyřnásobku průměrného platu za měsíc, jak bylo stanoveno v dosavadním zákoně pro rok 2011. Ale k tomu se oni nepřiznají, byť bych celkem rád slyšel ty jejich pochvalné chorály na tuhle skutečnost. Stejně, jako že zaměstnavatelé letos musí platit náhradu mzdy za své nemocné zaměstnance ne čtrnáct, ale jedenadvacet dní.

almost glossed™, Alarien
Dík za květiny.
22. 02. 2011 | 20:20

jarpor napsal(a):

Lex

Díky za reakci.
Souhlas s Vaším - do budoucna.

Nepustím se s Vámi do polemiky, jsa pouze "uživatelem práva" a to ještě jiného - pracovního, obchodního především.

Jen tedy podotknu : ono ODEPŘENÍ ROZPRAVY se událo hlasováním, jak uvádíte. Téměř každé hlasování které nedopadne podle představ toho kterého klubu, lze, s lehkou nadsázkou, považovat za poškození práva těchto poslanců.
Nejsem si jist, zda je někde explicitně uvedeno, že hlasování, jehož výsledkem je "odepření rozpravy" je v rozporu s jednacím řádem, ústavou, jinou normou.... tedy nepřípustné. /Pak by ovšem přece již samotné hlasování o návrhu stran rozpravy bylo v rozporu s takovým ustanovením/.
No, oba uvidíme, jak jsem již poznamenal... :-)

Hezký večer
22. 02. 2011 | 20:39

Petr B. napsal(a):

"almost glossed™ napsal(a): Postup soudce Kůrky byl nestoudný. Bylo Vaším právem ohradit se a vyžádat si čas na přípravu. Takto zneužil situace, překvapení, nečekaného obrácení rolí dotazujícího a dotazovaného a mohl ponižovat poučováním o tom, že svědek má stát, ačkoliv v danou chvíli nebylo jasné, co se děje a kam oslovením směřuje. Opakovaným skákáním do řeči, když jste se snažil zdůvodnit odpověď, pak v ponižování a snaze diskreditovat předkladatele pokračoval."

A vy se divíte? Kůrka je jeden z těch 8 lidí v Ústavním soudu, kteří potlačili ústavní práva občanů v případu nesmyslných tzv. regulačních poplatků (ve skutečnosti nic neregulujících). Michaela Židlická, Dagmar Lastovecká, Ivana Janů, Jiří Mucha, Miloslav Výborný, Stanislav Balík, Vladimír Kůrka, Vlasta Formánková. Oni pracují v Ústavním soudu pro pravici, vybral je pravicový senát s pravicovým presidentem. V ideologických otázkách byl v minulosti často osamocený Rychetský přehlasován pravicovými kolegy někdy i v poměru 1:14. Pouze v otázce zdravotnictví a regulačních poplatků byl poměr 7:8, protože se i některým sice pravicovým, ale slušným ústavním soudcům (např. E. Wagnerová, ODA) zvednul žaludek z toho, že by se takto nehorázně mohla ústava a listina lidských práv hodit do koše.
B. Sobotka nikdy nemůže u toho soudu ve skutečné vážné věci uspět, jakkoliv by měl sebevíce pravdu s poukazováním na porušování ústavy. A stejně, pokud by mu v tomto konkrétním případě dal ÚS za pravdu, ODS se 118 mandáty by to jen na chvíli zdrželo a pak by to stejně občanům spočitala. A bylo možná ještě hůře.
ÚS v tomto složení vždy půjde proti většině občanů, vždy půjde proti opozici vedenou ČSSD.
22. 02. 2011 | 20:54

Lex napsal(a):

jarpor
Prokristapána, jarpore, odlište, prosím, hlasování, kterým bylo zasaženo do ústavního ZÁKLADNÍHO práva poslance vykonávat své pasivní volební právo v souladu se svým mandátem (zkuste si osvojit, co je obsahem pasivního volebního práva - google Vám nahrne dost informací, které musí laikovi stačit, a co to je obecná rozprava - mj. je to ta část legislativního procesu, ve které (jako jediné) lze předkládat pozměňovací návrhy k legislativní předloze atd. - na přednášku tu není místo) od hlasování ve věci. Pletete dohromady neslučitelné věci.
Ano, doporučuji vyčkat nálezu Ústavního soudu.

Petr B.
Ano, koalice 118 i v případě, že by Ústavní soud předmětné zákony zrušil, znovu převálcuje opozici. Jde jen o to, aby se tak stalo ústavně konformní cestou, tj. za dodržení všech pravidel legislativního procesu a při respektování ústavních práv.
Nebo bychom snad proto, že mají 118, měli na zákonnost při tvorbě norem rezignovat? No pak už by nebylo třeba přijímat zákony, pokud by Parlament měl být pouze odkývacím aparátem vládní většiny. Stačilo by zemi řídit dekrety předsedy vlády nebo něčím podobným - v našich podmínkách by se jistě osvědčil i současný prezident, neokonzervativců této země nejmenovaný král.
A konečně, doufám, že časem se i některým členům dosavadní koalice z toho začne "převracet žaludek", podobně jako tomu bylo za vládnutí Mirka Topolánka. A to byl ve srovnání s vládou současné famiglie 118 (119) ubohý "sedmý odvar z peček".
22. 02. 2011 | 21:25

Alarien napsal(a):

Jarpor:
I právnímu laikovi by měl být zřejmý rozdíl mezi výsledkem hlasování po rozpravě a odepřením rozpravy, jinými slovy odepřením práva poslancům se k věci vyjádřit.
22. 02. 2011 | 21:27

Sarka Farka napsal(a):

Pro SuPa:
Meleš tady kraviny, vyplachuješ si tu svůj modrý mozek. A nežvaň do toho, kdy platí DPH a kdo ne, když to tvůj mozek není schopen pochopit. Na př. VŠICHNI platíme DPH, kromě těch , kdo účtují v podvojném účetnictví. Těm za veškeré nákupy pro sebe (podnik) DPH FÚ vrací. Ale to je pro Tebe moc složité...
22. 02. 2011 | 21:51

Al Jouda napsal(a):

To Rumcajs :
Jestlipak také vznikne hospodářská škoda, když Vám nevyjde podnikatelský záměr ?
22. 02. 2011 | 22:09

Rumcajs napsal(a):

Sarka Farka:

Nepouštěj se sám do delších písemných projevů. Vypadáš pak jako ÍÁ.

Al Jouda:
Vznikne, ale určitě né celonárodní.
22. 02. 2011 | 22:12

jarpor napsal(a):

Lex
Alarien

Možná, že jsem příkladem /možná nevhodným, to víte, "právní laik" / Vás odvedl od merita věci v další části mé repliky a bude jistě pro Vás velmi snadné mne patřičně "usměrnit" pokud se vyjádřím polopatičtěji znovu :

Odepření rozpravy se dělo hlasováním poslanecké sněmovny.
Lex staví svou argumentaci na tom, že odepřít rozpravu nelze, neb jsou porušena práva poslaců /"ODEPŘELI OBECNOU ROZPRAVU ve druhém čtení - viz hlasování č. 8 na osmé schůzi, čímž zásadně poškodili práva poslanců."/

Tak se ptám :
Bylo hlasování č. 8 na osmé schůzi v rozporu s nějakou právní normou /jednacím řádem, .../ a tedy protizákonné, nebo dokonce protiústavní ?
Pokud ano, s kterým ustanovením, kterého zákona či jiné normy.

Jednoduššeji se vyjádřit a zeptat už asi nezvládnu.
Ostatně - jistě se k tomu vyjádří ÚS, tedy sdělíte-li Váš názor, záleží jen na Vaší trpělivosti... Na odpovědi netrvám... :-))

Hezký večer
22. 02. 2011 | 22:15

jihočech napsal(a):

Zákony máme
a ty platí
chránit nás budou
a musí
dál všichni svatí.

(Faltus)
22. 02. 2011 | 22:18

Manka napsal(a):

Vážení,jestli jste někdy někdo stál před jakým koliv soudem,jako svědek,tak zjistíte,že to je děsná fraška a komedie.A ten kdo má právo se ptát,tak se předvádí jak na divadle.A někdo toho využívá a zneužívá.Viz.Kurka,před kamerami.Problém je ,že soudy už nikdo nemůže kontrolovat.Je to prostě stát ve státě.A to je moc špatné,protože tak jimi mohou manipulovat vládní činitelé./ korupce/....... A co se týče Němcové! Stačí se podívat nebo si vzpomenout na její blekotání u téhož soudu,ohledně poplatků u lékaře.Po delším blekotání ze sebe vypravila: "Je to vstupenka k lékaři,těch 30 kč!!".Vždy pouze papouškuje to,co ji nařídí ti ,kterým v té momentální situaci čistí řitní otvor.Opravdu "velkolepý" nápad s mominací na prezidenta.To by už mohl kandidovat kde kdo!!!
22. 02. 2011 | 22:48

znalec napsal(a):

Pane Sobotko, děláte co můžete, aby se o vás psalo. Chápu, že to je potřeba pro vás a vaší stranu. Ale nevěřím vám ani slovo. Je to hra a vy jste hráč. To umím pochopit. Ale nikdy bych nedal hlas někomu, kdo podoroval Paroubka. Dejte šanci Haškovi: Je něco mezi Luxem a Zemanem. I když ho moc neznám, myslím, že se nenechá tolik vláčet aparátem strany, ani lobisty, a dá na selský rozum. To je to, co naše zem potřebuje. A sedláci se většinou dokázali dohodnout. Někdy i proti vrchnosti. A někdy i - jako u Chlumce. Pane Sobotko, věnujte se právům, budete bohatší a méně závislý na druhých. A prokážete své zemi velkou službu.
22. 02. 2011 | 23:04

Puck napsal(a):

Prý : " Počkáme si v klidu na rozhodnutí. "
Je docela možné, že si opravdu počkáme :
" Ústavní soud (ÚS) odročil po dopoledním jednání výnos verdiktu o balíčku sociálních škrtů na neurčito. " :-)
22. 02. 2011 | 23:53

Pepi napsal(a):

Pane Sobotko, je třeba s odbory vyjít do ulic hlavně v Praze, kvůli růstu DPH a také kvůli privatizaci důchodů = pravicového produktu bez hodnoty..!!
Privatizace důchodů v ČR = Produkt bez hodnoty.
---------------------------------------------------------
Pravicová "důchodová reforma" je marketingový produkt bez hodnoty! Životní náklady každého občana v ČR (0-80-let dožití) budou (díky růstu DPH o 10% všem):
60 mld.Kč / 10 mil.Obč.= 6000,-Kč/rok * 80-let = 480000,-Kč, ať bude nebo nebude privátně spořit!
Kdo si bude ještě privátně spořit, tak mu stát převede současné 3% ze státního do privátního důch.fondu a občan si musí ještě přidat sám 2% a za to "získá riziko" privátně uložených peněz..!!
To snad současné důchodové privátní spoření 500,-Kč/měsíčně +podpořené státem 150,-Kč/měsíčně má alespoň nějakou hodnotu...
-
Současná důchodová loupež za bílého dne:
Každého občana ČR (od 0-65-let) vyjde tato "důchodová reforma" (díky růstu DPH o 10% = ročně o cca 60 mld.Kč) ročně na cca: 60 000 000 000 / 10 000 000 = 6000,-Kč/osobu/rok / 6000 * 65 = 390 000,- Kč/Osobu/65-let -než půjde do důchodu..!
"Privátní spoření" bude 65-35 = 30-let z pům.platu 20000,-Kč 3% +(2%vlastní) = 1000,-Kč/měsíc = 12000,-Kč/rok = 360000,-Kč/osobu/30-let. (a z toho vlastních 2%= 144000,-Kč)
----> Takže tato "Důchodová" DEFORMA vyjde každého občana v ČR (od 0 do 65-let) = do důchodu NAVÍC z vlastních peněz na:
= 360000+144000= 504000,-Kč..!!
To je skutečný pravicový TUNEL za bílého DNE..!!
A to se ještě neví, zda JE "nesežere" inflace, či kam tyto peníze zmizí.. do kterého tunelu. Jisté je však to, že budou chybět v reálné ekonomice v cyklu výroba-spotřeba, k zaměstnání lidí...(ale ke spekulacím budou dobré)..!
-
Nejlíp se krade v době změn - proto se to také upravuje...
--Na důchod se odvádí (na SP) 28% cca 40-let (i více). A důchod se čerpá 41% cca max.20-let (prům.dožití=77-let). Takže kde/kam se ztrácí na důchody (28*2-41) 15% odvedené částky..??
Pokud na do sociální oblasti na matky s dětmi, je to v pořádku. Ale nemizí ty peníze jinam v ČR rozpočtu (co pane Klausi, Topolánku, Janoto, Kalousku)??
(navýšení nákladů občana na důchod: 390+144=534 tis.Kč)
-
-- Díky Vám VOLI-či pravice: Top09, ODS i VV..!
23. 02. 2011 | 05:13

Pepi napsal(a):

Už vidím i vhodné thodné termíny pro Generální stávku ČSSD + odbory + občané:
8.3.2011 - 7.4.2011 - 5.5.2011 a 9.5.2011
23. 02. 2011 | 07:05

Albert napsal(a):

Lex

Vaše argumenty jsou vynikající a myslím, že pomáhají rozšířit právní povědomí, které podle mne i samotné soudy svými rozsudky degradují. Bohužel včele s Ústavním soudem. Ztotožňuji se s názorem, který máte na pojem „hospodářská škoda státu“. Nesouhlasím však s Vašim názorem:
„Doufám jen, že jste postřehl také reakci předsedy Ústavního soudu, který když soudce Kůrka po tom svém fiasku prohlásil, že nemá další otázky, reagoval na něj slovy "Díky bohu". Myslím, že to byla přiměřená reakce skutečného ústavního soudce“. 22. 02. 2011 | 15:43

Podle mého názoru byla reakce předsedy ÚS nedostatečná. Měl již korigovat a usměrnit otázky soudce Kůrky. Podle mého názoru k tomu měl důvod.

Nevím proč, ale vznikl falešný dojem, že Sobotka byl vyslýchán jako svědek. Viz Manka 22. 02. 2011 | 22:48. (Ten dojem možná vytvořil i Kůrka svým divadelním vstupem). Sobotka však nebyl vyslýchán jako svědek (nebyl řádně obeslán, nebyl poučen atd.), ale jako zástupce stěžovatele. V takovém případě se soudce nesmí ptát na osobní názory, jednání a postoje zástupce a nemohou takové odpovědi být součástí spisu. Soud takové odpovědi nemůže brát vůbec do úvahy při utváření svého názoru. Nedovedu si představit u Okresního soudu při rozvodovém řízení, že by soudce položil osobní otázku zástupci jedné strany např. kolikrát je zástupce rozvedený(á). A takovému postupu předseda Ústavního soudu nezabránil. Možná byl sám zaskočen neočekávaným vývojem a nepřístojnými otázkami soudce Kůrky. Ale těch osobních otázek bylo několik, měl čas se vzpamatovat, na rozdíl od Sobotky.

Podle mého názoru soudce Kůrka flagrantním způsobem porušil platné zákony České republiky, ale myslím i celého civilizovaného světa.
23. 02. 2011 | 08:40

jarpor napsal(a):

Albert

"Podle mého názoru soudce Kůrka flagrantním způsobem porušil platné zákony České republiky, ale myslím i celého civilizovaného světa."

To by chtělo nějaký odkaz na znění zákona, který soudce "flagrantním způsobem" porušil. Aspoň na ten český zákon, když už ne ten "z civilizovaného světa".

Myslím, že na zdejší diskuzi je jasně pozorovatelné, kdo komu fandí, kdo jaký výrok ÚS "přivítá" a pokud bude jiný, kdo bude obviňovat ÚS že rozhodl v rozporu s něčím...
Něco cítím v kostech, že zde bude křiku... od "fandů".

Hezký den
23. 02. 2011 | 08:50

Lex napsal(a):

Albert
Ano, zcela s Vámi souhlasím ohledně postupu soudce Kůrky a jeho "výslechu" účastníka, tj. zástupce navrhovatele Mgr. Bohuslava Sobotky.
Pro informaci ostatních uvádím, že výslech účastníka je samozřejmě i v řízení před Ústavním soudem možný - viz § 49 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., O Ústavním soudu, protože však tento zákon podrobnosti o výslechu účastníka neuvádí, užije se na něj obecná úprava podle občanského soudního řádu, tj. zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění, který v § 131 uvádí - cituji "(1) Důkaz výslechem účastníků může soud nařídit, jestliže dokazovanou skutečnost nelze prokázat jinak a jestliže s tím souhlasí účastník, který má být vyslechnut; to neplatí v řízeních uvedených v § 120 odst. 2 a v řízení o rozvod manželství nebo v řízení o zrušení, neplatnosti nebo neexistenci partnerství.
(2) Nařídí-li soud jako důkaz výslech účastníků, jsou účastníci povinni dostavit se k výslechu. Při svém výslechu mají vypovědět pravdu a nic nezamlčovat; o tom musí být poučeni."
Je tedy nepochybné, že soudce Kůrka postupoval v rozporu se zákonem, jeho jednání bych klidně označil nejen za neprofesionální, ale za křupanské, které mělo účelově difamovat zástupce navrhovatele. A vedle toho bylo i věcně naprosto nemístné, protože názor zástupce účastníka na předchozí případy řízení v "legislativní nouzi" byl zcela mimo meritum projednávané věci.
Není divu, že jim byl Bohuslav Sobotka nadmíru zaskočen, nicméně si myslím (viz moje reakce na Pepu Řepu), že mohl vůči soudci Kůrkovi postupovat razantněji - leč, kdo z nás by to dokázal.
Reakci předsedy soudu Rychetského ex post vystoupení Kůrky považuji za přiměřenou, nadmíru diplomatickou, rozuměl ji ten, kdo o tom něco ví. Nesluší se, aby ani předseda soudu při veřejném jednání snižoval autoritu chybujícího soudce, reakce předsedy Rychetského byla, myslím, tak akorát. Chytrému napověz, hloupého trkni.
Nicméně souhlasím s Vámi, že předseda Rychetský, který jednání řídil, zřejmě měl zjednat pořádek a zamezit soudci Kůrkovi pokračovat v téhle tragikomedii zcela jednoznačně zaměřené na efekt.
Ten efekt pro toho, kdo věci rozumí, ale nemůže být jiný, než že si o soudci Kůrkovi myslí to, co si oprávněně myslí. Ztratil kredit.
23. 02. 2011 | 09:25

Tenco napsal(a):

Albert , Lex ....
No, tak vidím, že ve vnímání toho...eh - on je fakt soudce ?
Tedy že nejsem sám, kdo si toho všiml.
A študovanej soudce ?
Z Plznně ? :))))

Lidi, jestli todle je soudce Ústavního soudu - tak jak asi vypadá soudce nějakého okresního ?
Není náhodou nejčastějším verdiktem soudu zrušení jednání pro zmatečnost ?
Že jako obžalovaným, svědkům, advokátům a státním zástupcům popraskají smíchy bránice a je vymalováno ?

Já teda za sebe, jestli půjdu někdy k soudu, tak si raději vezmu špunty do uší.
Myslím si, že na rozsudku to stejně nic nezmění.

Já mám rád humor, to jo ! O tom žádná.
Ale uznejte - čeho je moc, toho je příliš.
Když někdo nerozumí ani otázkám , které sám klade - dámy a pánové - takový by měl vystupovat v nějaké woodyallenovské komedii.
Vydělal by majlant.
:)))))
23. 02. 2011 | 09:34

SuP napsal(a):

Jarpor -
Sice se dá předpokládat, že ÚS nakonec dá sobotkovi za pravdu a to tady najednou bude mávátek!
Nicméně na druhé straně není jasné, co by si s tím pak počali? Zruší se státní rozpočet?
Nechápu ten pláč nad výslechem soudce Kůrky, který byl přímou reakcí na výslech, kdy Wágnerová zpovídala Němcovou. Bylo to o tomtéž. Jediný rozdíl byl ve stanovení co je to hrozící škoda velkého rozsahu. Přesto, že to s věcí nesouviselo, Kůrka správně použil srovnání, jestli jsou stejnou národohospodářskou škodou zrušené žrádelenky, nebo 24 miliard? A jestli tedy použití/zneužití institutu legislativní nouze.
Škoda že není institut jalových keců, který by bylo možno využít při rozpravách těch kterých opozičních poslanců. Bylo by to vhodné doplnění povoleného institutu obstrukce.
23. 02. 2011 | 10:39

Lex napsal(a):

Tenco
Z okresu nemějte strach. Tam jsou normální soudci, obyčejní makači, ti nemají čas na hovadiny.
Netvrdím, že jsou všichni "Ceplové", ale volové to jistě nejsou.
23. 02. 2011 | 10:51

jarpor napsal(a):

SuP

Opět souhlas. Se vším... jalové kecy nevyjímaje. / Tady to Sobotkovi moc navyšlo, opakovat třikrát to samé.. /

Neřeším teď, co bude když... vždy je řešení.
Ale u vědomí, co nás stály upgrade mzdových programů a další... a pokud se to změní co to zase bude stát... mohu se akorát nas...t. A to ani nepřemýšlím, jaký by nastal "guláš"...

Myslím, že jediné rozumné východisko je výrok ÚS do budoucna... co MUSÍ vláda doložit k žádosti o "nouzi". Jasně specifikovat ... ať si právníci radí, /zravím Lexe.. :-) /. Dnes se mi to zdá vágní a zneužili toho jedni i druzí...
Co neovlivním - neřeším. Tedy v klidu vyčkám...

Hezký den
23. 02. 2011 | 10:52

SuP napsal(a):

Jarpor -
...uvidíme...?
:-)
23. 02. 2011 | 11:14

Albert napsal(a):

Lex

Jsem rád, že jsme se shodli. Bez jakéhokoliv lichocení, Vašich názorů si velmi vážím. Děláte pro společnost daleko více než si asi dovedete představit. Spolu jsme nikdy nediskutovali, sám mám nějaký příspěvek velmi ojediněle, ale když čtu, vím, kde najdu kvalitu. Ale k tématu, mně jen vadí, že úroveň soudů zmenšují soudci jako je Kůrka a veřejnost není dostatečně informovaná o kvalitě takových soudců jako je např. Kůrka. Pouze odborná veřejnost zná skutečnost, ale to je málo. Tak se nezlepší ani právní ani občanské vědomí společnosti. Faktem je, že Vy pro zlepšení děláte hodně, já nic.

Tenco

Již jsme se setkali v nějaké diskuzi, je to možná před dvěma léty, nevím přesně, ale naše názory byly tehdy velmi podobné. Mně imponoval Váš inteligentní humor. Když mám čas, přečtu si Vaše příspěvky. Je samozřejmé, že ne se všemi názory souhlasím, ale jsem přesvědčen, že by byla velmi zajímavá společná diskuze. Protože se známe již tak dlouho, dovolím si odbočit, na rozdíl od Lexe, od téma diskuze a svěřím se s něčí osobním.

Měl jsem kolegu, který se nikdy nevyjadřoval vulgárně. Někdy opravdu nešlo tu hloupost ignorovat, tak konstatoval: „ Je s ním řeč jak s nemocným koněm“, nikdy neřekl je s ním řeč jak s volem. Asi mně vyléčil ze snahy léčit nemocné koně. Ne, Dicka Francise mám rád, dostihy a i koně mám opravdu rád. Nepovažuji však za smysluplné vzdělávat lázeňské šviháky, kteří se chovají jako nemocný kůň. Obdivuji Lexe, že se o to snaží.
23. 02. 2011 | 11:51

Lex napsal(a):

Albert
Díky za uznání.
"Nepovažuji však za smysluplné vzdělávat lázeňské šviháky, kteří se chovají jako nemocný kůň. Obdivuji Lexe, že se o to snaží."
Alberte, můj příspěvek 09:25 jsem napsal jako bezprostřední reakci na Vás. S "lázeňskými šviháky" alias "nemocnými koňmi" to nemělo nic společného. Až když jsem ten příspěvek zavěsil a naskočila mi zpátky celá tapeta, zjistil jsem, že se tam mezitím dostal text, který jakoby evokoval to, co jsem napsal.
Ne, nebylo tomu tak.
Nesnažím se obohacovat lázeňské šviháky ani léčit nemocné koně, ale pokud jde o koně, mám je rád a rád přispěju k rozvoji jejich dovedností - těch, kdo o to upřímně stojí. Jsou takoví. I tady. A není jich málo, byť se třeba sami v diskusi nevyjadřují.
Pro ně to dělám, ne pro samoúčelnou diskusi, ta je k ho... .
23. 02. 2011 | 12:11

Tenco napsal(a):

Albert
No, já jsem známý sprosťák - na rozdíl od Lexe.
Ale snažím se dělat si srandu z hlouposti, povýšenectví, předpojatosti a zaslepenosti.
Nemůžu za to, že to řada chytrých, vzdělaných, slušných , pracovitých a objektivních lidí vztáhne na sebe.
Za todle já fakt nemůžu.
Jo, taky jsem rád že je tu Lex.

Radost nemám, když se nechá vyprovokovat.Jednak to nemá zapotřebí a jednak - od toho jsem tady přeci já, ne ?

:)))

Mějte se.
Ten soudce to je fakt případ. Do kabaretu a objíždět štace.
Jak říkám - majlant ! Zlatý důl.
23. 02. 2011 | 12:25

xxx napsal(a):

To Lex a Albert: Podrobné a vzčerpávající
To Beda a Petr B.:Také podobný pocit
To loupežník:/citace MK/:" Já žádnou krizi nevidím, budeme jen
pomaleji růst"!
To Jarpor: Zkušenosti z malé obce v oblasti komunálního hospodaření jsou k nezaplacení, prosvítají a jsou vidět na sníženém množství blábolů.Malá obec holt není Praha s Blankou.
To Tenco:Proč potřebují 60 mld a nestačí jim méně? Protože potřebují zvýšit hladinu korupce a kradení a čas se krátí.
To hoven:
Zákaz ČSSD? Člověče, v kterém ústavu jste ze včerejška na dnešek spal? To Vás nemohlo napadnout za střízliva nebo mimo silný atak duševní choroby!
23. 02. 2011 | 12:56

Albert napsal(a):

Lex Tenco

Díky za reakci. Myslím, že další diskuzi necháme pro neléčitelné nemocné koně, není co dodat. Mohu vás oba však ujistit, že jsou koně, kteří jsou léčitelní. Myslím, že i já patřím k nim. Těším se na Vaše příspěvky i když nebudu reagovat.
Zdravím a opravdu ze srdce přeji hezký den.
23. 02. 2011 | 13:10

karelhá napsal(a):

Vede se zápolení u ÚS, kde rozhodují soudcové Kůrkové.
Tací soudcové, kteří si přečtou /a možná že ani nepřečtou/ třeba článek 31 Listiny základních práv a svobod a zdůvodní, že zpoplatnění bezplatné služby není zpoplatněním. K smíchu, kdyby nešlo o tak vážné věci. Trapné v každém případě.

A zatímco u ÚS soudcové Kůrkové rozhodují o tom, zda je či není porušením ústavnosti třeba snižování příspěvků na péči podivně schváleným zákonem, na jiných postech se vládnoucí garnitura existencí a respektováním zákonů už vůbec nezdržuje. A to i tehdy, když na jejich změnu má politickou sílu v parlamentu; bylo by to totiž nepopulární.

Ministr Drábek jest příkladem, zákony prostě ignoruje. Ostatně z jeho veřejných vystoupení bývá někdy zřejmé, že neví o čem mluví.
Ministerstvo jím řízené a úřady mu podřízené ignorují postupy správního řízení, vykládají si správní řízení po svém, a do nekonečna řízení protahují. Ignorují zákon o poskytování příspěvků na péči. Kde ani to nestačí, rozhodují v rozporu s fakty. Manipulují se zdravotně postiženými lidmi tak, aby posudkové komise mohly "rozhodovat" beze svědků.
A rozhodují tak, že jasný případ zdravotně postženého starého člověka nerozhodnou ani za rok, příspěvky na péči nepřiznávají nebo je odebírají. Cynicky čekají, až staří nemocní svou snahu vzdají nebo umřou.

Pane Sobotko,
rád bych aby přáním a v moci poslanců nebo senátorů bylo přinutit ministra Drábka zveřejnit stručnou informaci /třeba jen tabulku/o správních řízeních o příspěvcích na péči v posledních letech- kolik jich bylo a je vedeno v jednotlivých stupních, kolik jich a jak bylo vyřízeno do měsíce, do devadesáti dnů, do roka, nebylo vyřízeno ani do roka. V kolika případech byl příspěvek zvýšen, snížen, odebrán, a to zase v jednotlivých stupních. Kolik postižených v průběhu správního řízení zemřelo.
Jsem přesvědčen o tom, že mě neznámými postupy, možná jen ústními pokyny, jsou úředníci vedeni a tlačeni k nezákonnostem.
23. 02. 2011 | 13:50

Jos napsal(a):

To Lex,
Díky za názory.Mám jen jeden dotaz. Lze si na pana s.Kůrku stěžovat? Na př.u předsedy ÚS? Pan Kůrka se ani nenamáhal poslance Sobotku řádně oslovit. A přitom ho peskuje kvůli pravidlům, které by měl v první řadě dodržovat sám. Možná by to stálo za námahu, čistě v rámci pokusů o nápravu, i když asi výsledek by byl reálně nulový.
23. 02. 2011 | 16:57

Lex napsal(a):

Jos
Stěžovat si jde na každého. I na Kůrku. Otázka je kam, a jaký to má význam.
Trochu to zlehčím - dneska už jsou vlaky plně elektrifikované, takže lampárny na nádražích jsou zrušené. I Výbor lidové kontroly.
Myslím, že nejlepším "trestem" pro soudce Kůrku bude, když si o něm budeme myslet to, co si o něm myslíme.
Třeba v Británii se soudci oslovují, jestli se nemýlím, Vaše Ctihodnosti.
Tohle by mi u Kůrky nikdy přes pysky nevyšlo. Radši bych se kousl.
23. 02. 2011 | 17:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy