Zdravotní péče pro chudé a pro bohaté?

20. 05. 2011 | 07:50
Přečteno 4804 krát
Vládě se s podporou koaličních poslanců podařilo v Poslanecké sněmovně prosadit do dalšího projednávání novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Tato tzv. zdravotnická reforma, ušitá ministrem Hegerem podle volebního programu TOP 09, nespočívá jen ve zvýšení poplatku za ústavní péči v nemocnicích, lázních a v dětských léčebnách z 60 na 100 Kč.

Její podstatou je zavedení dvou kategorií úhrad zdravotní péče z veřejného pojištění, tedy v rozdělení péče na „základní variantu“ a „ekonomicky náročnější variantu“. „Ekonomicky náročnější“ má být ta péče, která „nesplňuje požadavek pro účelné a hospodárné vynakládání zdrojů veřejného zdravotního pojištění“. Jak se tato péče odliší od té základní? Podle návrhu tak, že bude takto označena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví.

Podle vládního návrhu zákona má tato „reforma“ fungovat tak, že před poskytnutím zdravotní péče má zdravotnické zařízení pojištěnci nabídnout poskytnutí zdravotní péče v základní nebo v „ekonomicky náročnější variantě“, včetně cenového rozdílu. Ceník dražší péče si bude sestavovat každé zdravotnické zařízení samo. Pacient má mít „právo“ vybrat si variantu zdravotní péče a zdravotnické zařízení má do jeho zdravotnické dokumentace zaznamenat, že mu bylo nabídnuto poskytnutí zdravotní péče v obou variantách. Součástí záznamu má být i vyslovení souhlasu pacienta s poskytnutím zdravotní péče v té či oné variantě a se zaplacením částky ve výši rozdílu mezi základní a dražší variantou. Takto vyslovený souhlas má podepsat pacient i ošetřující lékař.

Většina občanů se již jistě nemůžeme dočkat okamžiku, až se tyto návrhy stanou realitou a budou mít „právo“ připlatit si z vlastní kapsy lepší zdravotní péči, přestože si platí zdravotní pojištění. Tedy pokud jim ještě něco zbude po zvýšení DPH, zdvojnásobení poplatků za odpad či po platbách školného nebo odvodu na důchodové připojištění.

Vše to má ale jednu „drobnou“ vadu: při plánování těchto světlých (leč krajně nerovných) zítřků našeho zdravotnictví konstruktéři „reformy“ opět zapomněli na Listinu základní práv a svobod. Ta stanoví, že „občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon“. Zhodnocení souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem, který je jeho předkladatel povinen v důvodové zprávě provést, odbyla vláda jedinou větou: „Předkládaný návrh zákona je plně v souladu s ústavním pořádkem ČR.“ Tedy ani slovo o citovaném článku Listiny a o mezinárodních smlouvách zavazujících ČR.

Pokud vládní koalice hodlá silou svých 115 hlasů prosadit tento záměr, rozdělující zdravotní péči na tu pro chudé a pro bohaté, nezbude opozici nic jiného, než nechat takový zákon prověřit před Ústavním soudem. Už nyní bych ale doporučoval vládním poslancům začíst se do nálezů tohoto soudu. Např. již před 15 lety Ústavní soud zrušil veškeré zákonné normy i podzákonné předpisy, podle nichž byl stanoven rozsah bezplatné zdravotní péče hrazené z veřejného pojištění až nařízením vlády a vyhláškami ministerstva. V odůvodnění nálezu uvedl: „Definovat zákonné vymezení obsahu a rozsahu podmínek a způsob poskytování práva občana na bezplatnou zdravotní péči je možné jen zákonem. Této povinnosti se nemůže zákonodárce zbavit tím, že zplnomocní orgán moci výkonné k vydání právních norem nižší právní síly než zákon, které by určovaly meze těchto základních práv a svobod.“
V nálezu z roku 2003, jímž Ústavní soud zamítl návrh pravicových poslanců na zrušení ustanovení zákona, které zakazovalo zdravotnickému zařízení přijmout od pojištěnce úhradu za poskytnutí zdravotní péče hrazené z pojištění (toto ustanovení pak bylo ze zákona vypuštěno na návrh Topolánkovy vlády při zavedení regulačních poplatků), soud konstatoval „v souladu s ústavními principy vývojový trend veřejné zdravotní péče ve směru kvalitní, plnohodnotné a účinné péče na základě rovného postavení všech pojištěnců“ a dále uvedl: „Z ústavních i zákonných principů nelze tuto péči dělit na jakousi základní, "levnější", ale méně vhodnou a méně účinnou, a na nadstandardní, "dražší", ale vhodnější a účinnější. Rozdíl mezi standardní a nadstandardní péčí nesmí spočívat v rozdílech ve vhodnosti a účinnosti léčby. Zákon neupravuje, jakou zdravotní péči může lékař, resp. zdravotnické zařízení poskytovat, ale jakou musí v obecném zájmu poskytovat, aby všichni pojištěnci měli stejnou měrou nárok na taková ošetření a léčby, jež odpovídají objektivně zjištěným potřebám a požadavkům náležité úrovně a lékařské etiky. Vývojová orientace zdravotnictví, podložená zákony, je tedy založena nikoli na přesunu "lepších" úkonů zdravotní péče z bezplatné péče do sféry pojištěnci přímo hrazené, ale naopak ve směru zlepšování úkonů poskytovaných bezplatně z veřejného zdravotního pojištění. Toto pojetí odpovídá i mezinárodním konvencím, jako je Úmluva o lidských právech a biomedicíně, i doporučením, např. Doporučení Výboru ministrů členským státům Rady Evropy, jež bylo schváleno 10. 10. 2001. Výbor ministrů přitom zdůraznil, že čl. 3 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně vyžaduje, aby subjekty uzavírající smlouvy o zdravotní péči zajistily rovnou dostupnost ke zdravotní péči patřičné kvality. Ústavní soud dodává, že i čl. 4 této Úmluvy stanoví povinnost, jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví ... provádět v souladu s příslušnými profesními povinnostmi a standardy.“

Nechme se překvapit, zda si tentokrát alespoň vládní poslanci něco z rozhodnutí Ústavního soudu přečtou, když už to neudělal ministr Heger, ani legislativní rada vlády (existuje ještě vůbec nějaká?) a ani Nečasova vláda samotná. Mohou si tak ušetřit nepříjemné překvapení, pokud Senát takto zpackanou reformu mimo jiné i z ústavních důvodů zamítne či pokud bude opozicí podána příslušná ústavní stížnost.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Bohumíra napsal(a):

Bohužel si musíme zvykat, že zdraví je zboží - jako kdeco jiného!!
Kdyby o tomto hybridu poplatků rozhodovali chudí, jistě by ho nezpoplatnili!!
20. 05. 2011 | 08:05

Bunny napsal(a):

Důsledky případného prosazení reformy jsou celkem zřejmé. Formy léčby a zákroků, které spadnou do kategorie "bezplatné", budou potlačovány různými obstrukcemi ze strany managementu nemocnic a mediální masáží bohatě sponzorovanou farmaceutickou lobby. Člověk řádně platící si řadu let zdravotní pojištění se ocitne v pozici žebráka stojícího ve frontě na polévku. Systém nepovede ke zlepšení (ani k udržení) všeobecné zdravotní péče, ale k perlustrování komerčně nepojištěného při každé příležitosti.
20. 05. 2011 | 08:11

DH napsal(a):

Zdraví, jak vážený pan autor po levičácku nechápe, samozřejmě splňuje všechny atributy zboží. Není volně dostupné, je vzácné, je možné ho prodávat a je vůle ho kupovat. Neexistuje jediný technický pozitivní důvod, proč by zdraví nemělo zbožím být.

Jediné, co může přinést do zahnívajícícho, socialistickým jódem páchnoucího zdravotnictví tolik potřebnou dynamiku, pokrok a všeobecný prospěch, je normální, fungující, schopné odměňující a neschopné trestající, trh. Je třeba odstranit překážky vstupu do odvětví v podobě prakticky neudělatelných škol, které letitým drilem a biflováním učiní z budoucích lékařů mentální fachidioty, ekonomicky a tržně naprosto ve své většině nemohoucí.

Je nutné postavit vztah zákazník-prodejce na strandardní, smluvní bázi. Z hlediska zákazníka je nezbytné vyžadovat písemnou smlouvu se zárukami za vyléčení a sankcemi za nesplnění. Ze strany lékaře či nemocnice jako dodavatele produktu je nezbytné vyžadovat odpovídající finanční plnění a záruky léčebného režimu. Obě strany si pak svobodně, oboustranně výhodně, najdou vhodné podmínky, za kterých příslušnou dohodu uzavřou - anebo neuzavřou.

Je nutné už konečně přestat s tím nesmyslným a kontraproduktivním předstíráním milosrdenství a křesťanské lásky a veřejnoprávního univerzálně špatného ošetřování a léčení. Je to setrvačností dané vynucování druhu chování, které je naprosto nepřirozené jak pro stranu pacientů (kteří by za své povinně odvedené pojištění mohli na svobodném tržním základě dostat daleko lepší služby), tak i ze strany lékařů (za nadiktované peníze by podobnou služnu nikdy neposkytovali bez naděje na budoucí změnu).

Odvrhněme už konečně plešaté levičácké představy o spravedlivém světě, kde jsou si všichni rovni. Jsou to všechno nesmysly, bludy, smyšlenky a lži. Levičácké myšlení nám omezuje, brzdí a vede nás nemilosrdně k řeckému bankrotu. To nesmíme nikdy dovolit a dobře vím, že ani nedovolíme.
20. 05. 2011 | 08:17

Koplkop napsal(a):

Autor
„Ekonomicky náročnější“ má být ta péče, která „nesplňuje požadavek pro účelné a hospodárné vynakládání zdrojů veřejného zdravotního pojištění“
Proč to nechcete pochopit, tak jak je to napsáno? Kdyby jste horoval proti některým úhradám, které budou takto označené ministerstvem zdravotnictví, tak to je jiná káva. Ale šmahem vše odsoudit a zrušit jenom proto, že to navrhla protistrana, to je celá Vaše politika.
Proč by jsem se měl bránit třeba proti tomu, že budu mít zadarmo ruku v obyčejné sádře, a někdo jiný movitější, ji bude mít v něčem speciálním a bude se tak moci koupat. Obou nám to sroste stejně, bude vynaložena stejná zdravotní péče, ale já si nepřiplatím tak nebudu mít tu spešl a budu se muset sprchovat s rukou nahoře. Ale tím, že stanovíme ten nadstandard a budeme žádat jeho placení, zbyde daleko víc peněz pro tu základní péči a ta tedy bude kvalitnější.
Já si myslím, že ten první krok je správný a měli by ho podpořit všechny strany. Hádejte se a debatujte, po odborné stránce až nad tou vyhláškou, kde bude definováno co je a co není standard
20. 05. 2011 | 08:26

vfischer napsal(a):

Tisíckrát jste mohli změnit administrativně idiotské uspořádání státu do 14 krajů namísto 7 krajů, tisíckrát jste mohli navrhnout a prosadit kvalitní zákon o státní službě, o zamítnutí akcií na doručitele, zrušení mnoha nafouknutých a nesmyslných ouřadů, o poslanecké imunitě atak dále pořád dokola !!! Namísto toho jste kradli a kradete úplně stejně jako současná vládní sebranka všežravců a teď dáváte baronské rady jak to všechno delají blbě. Jste úplně stejná smečka vycůranců na všech postech a vaši Grossové, Palasové, Rathové a Paroubkové se od současných i minulých neschopů a rozkrádačů neliší vůbec v ničem. Vaše politická kariéra od pionýra a mládežníka vypovídá sama za sebe - v životě jste nedělal kvalifikovanou odpovědnou práci, jen se živíte pseudopolitickými žvásty a vezete na vlnách stejně zgangsterizované partaje jako všechny partaje ostatní. Na katastrofickém stavu rozkradeného státu Absudristánu - Gangsteristánu, banánové republiky uprostřed Evropy, máte stejný podíl jako všichni ostatní řiťolezci, paraziti a pimprlata střídající se v devastaci zdejšího Kocourkova !
20. 05. 2011 | 08:30

Petr napsal(a):

Pane Sobotka,
nepatřím mezi multimilionáře jako Váš expředseda křišťálový Standa, ani nemám miliardy od osvobozených zahraničních pedofilů a tak pro mně jako důchodce zůstává v případě potřeby základní péče.
Ale co Vy Nadlidi a členové Vašich rodin se už od r.1948 nejezdíte se léčit na zahraniční kliniky. A ještě se jistě nějaký ten příspěveček od pojišťovny najde. A je jedno, jestli jste zleva nebo zprava.
20. 05. 2011 | 08:30

Jakeš napsal(a):

Heger, to jen další sluha těch co v ČR chtějí zavést "řízenou zdravotní péči" ala USA. Nevím proč se tomu takto říká, když je to jen a jen řízené okrádání daňových poplatníků. Za rádoby hezké slovíčka, efektivita, hospodárnost, dostupnost, odpovědnost atd. se schovává jen jeden cíl. Maximalizace zisku ve zdravotnictví. Péči o pacienta v tom nehledejme.
O co se tady vůbec snažím, když DH to zcela přesně popsal.
20. 05. 2011 | 08:31

Mud.. napsal(a):

Porovnejme éru doby Karla IV a éru B.Sobotky. Jeden konal, druhý žvaní. První národ ctil, druhý národem pohrdá. Slušný člověk nikdy nedělí národ na chudé a bohaté.
20. 05. 2011 | 08:35

Dočekal napsal(a):

"Zavedením příplatku za lepší péči jednak umožníme pacientům získat lepší péči, kvalitnější pomůcky (například kloubní náhrady), ti pacienti budou mít také možnost zvolit si konkrétního operatéra.
Tímto opatřením jednak zkvalitníme lékařskou péči, hlavně ale zamezíme tomu, aby se tak dělo pokoutně, pomocí různých úplatků a obálek. My tyhle negativní jevy odstraníme právě tím, že takovouto praxi učiníme legální. Ty peníze už tedy nepůjdou přímo do kapes lékařů, ale půjdou do systému."

Tady už chybí jen zvuková kulisa v podobě hlasu "uspávače hadů."

Poněkud odbočím, ale opět pouze zdánlivě.
Včera večer jsem na ČT 1 se zájmem sledoval "kecací" pořad s názvem Máte slovo.
Naděje, že se tam konečně dozvím něco podstatného vzala za své krátce poté, co dostal slovo MUDr. Boris Šťastný (ODS). Pan Boris Šťastný si už to slovo nechtěl nechat vzít a tak skákal do řeči úplně všem.
To, co tento bezesporu vzdělaný a inteligentní člověk předváděl ve chvíli, když mluvila paní advokátka Dagmar Raupachová, nemělo s chováním gentlemana vůbec, ale vůbec nic společného.
Pan doktor Šťastný opět předvedl v celé kráse to, jak si představitelé té naší "pravice" představují dialog. Překřičet, zesměšnit, za každou cenu dokázat, že já mám pravdu - tak tohle že je diskuse?
No, jestli se takhle tito noví "mocní" předvádějí na veřejnosti, jak to potom asi vypadá, když tito jedinci jednají za zavřenými dveřmi například s představiteli odborů?

Je vidět, že tito noví "mocní" už ztratili poslední zábrany. Teď jsem jen zvědavý na to, kolik lidí na náměstích je donutí k tomu, aby se začali chovat jako opravdoví politici. Tedy slušně.
20. 05. 2011 | 08:43

Student napsal(a):

Rozdělení péče na standardní a nadstandardní je nutné. Je chyba všech politiků za posledních 20 let, že se tak ještě nestalo.
Hegerův návrh je ale špatný. Správné řešení je jednoduché.
Standard je vše co se používá už X let, nebo standard je vše co bylo aplikováno u X pacientů. Politici by potom jenom rozhodovali co dosadí místo X. To znamená, podle současné ekonomické situace by určovali, jestli se bude u nás standardně léčit na úrovni roku 2010 nebo 1910.
20. 05. 2011 | 08:49

habrav napsal(a):

pan autor si neuvědomuje rozdíl mezi čtenáři blogu a shromážděním starších lidí někde na venku. Čímž vůbec nechci snižovat rozumové schopnosti starších lidí na venku a naopak přeceňovat čtenáře blogů. Ale jisté zobecnění asi platí, ve smyslu větší pravděpodobnosti -"co kdo ještě spolkne i s navijákem"

DH -
neurážejte jod, je to prvek se skvělými, pro člověka velmi užitečnými vlastnostmi!
20. 05. 2011 | 08:52

Tencokida Hnuj napsal(a):

V tak dynamickém systému, kde jsou vědecké poznatky a technologie implikovány snad nejrychleji ze všech oborů /vyjma průmysl zbrojní a oblbovací - mediální byznys/, je nesnadné stanovit, co to je standard.
Hrozí postupné rozevírání nůžek - mezi skutečnou zdravotní péčí a chudinskými zaopatřovacími ústavy.
V USA sežere největší koláč z peněz vydávaných na zdravotnictví zdravotní péče o osoby, které za dalších 6 měsíců umírají.
Nevím - ale zřejmě tomu bude v ČEZku, na Moravě i v Slezsku podobně.
Takže jak se bude standardizovat zdravotní péče o tyto osoby ?

A vůbec - mají psychopati, zloději, alkoholici a narkomani právo zavádět a provádět nějaké reformy ?
Z podstaty věci samé ?

Já se obávám - že nikoli.

Ale je docela možné, že dosti vysoké procento populace ČEZka, Moravy a Slezska bude mít na toto zcela odlišný názor.
Myslím si, že to může být až 20 % lidí.
:(((
20. 05. 2011 | 09:10

rejpal napsal(a):

DH
Vy jste zamlčel, věřím že nedopatřením, jednu podstatnou věc. Při zhotovování smluv, o kterých píšete, musí být zákonem ustanovena přítomnost právníka (když může téměř každý podnik všechny smlouvy i při plnění 10 000 Kč nechat projít právním kolečkem). Musí proto být v každém ústavu zdraví zřízen speciální právní odbor, která bude potřebné právní služby poskytovat. Je rovněž nutné dořešit situace, kdy pacient je dopraven do nemocnice v bezvědomí - kdo má právo na účet pacienta rozhodovat o charakteru péče.
Právní služby samozřejmě hradí pacient. Jak jste správně řekl, zdraví je byznys a nebylo by správné ten byznys omezit jen na zdravotní personál.
20. 05. 2011 | 09:11

rejpal napsal(a):

Koplkop
Jenže tohle nemůže být řešeno vyhláškou, i kdyby byla sebelepší. Jde o tak zásadní zásah do systému lékařské péče, že nemůže být řešen podle libovůle exekutivy. Nic proti standardní a nadstandardní péči - musí být ale jasné, co ty pojmy znamenají a nesmí přitom dojít k pokusu porušovat nebo obcházet ústavu (což je u nás zavedeným zvykem). Ono je vůbec otázkou, zda by tahle věc neměla být řešena ústavním zákonem (ale k tomu by se měli spíš vyjádřit specializovaní právníci).
20. 05. 2011 | 09:17

poste.restante napsal(a):

Mud.. napsal(a):
... Slušný člověk nikdy nedělí národ na chudé a bohaté.

V tom s Vámi souhlasím.
Jenže národ na bohaté a chudé nedělí Sobotka, ale zákon, který stanoví zdavotní péči pro bohaté a pro chudé.
Sobotka jenom pojmenovává pravý stav věcí.
20. 05. 2011 | 09:19

Drzá zrzka napsal(a):

Přemíra péče může někdy spíš škodit.
20. 05. 2011 | 09:20

Vlkodav napsal(a):

Na tomhle zákoně je vidět, jaká katastrofa je český politický prostředí. Každý zákon se stane nástrojem politického boje, boje o voliče. Nehledá se "optimální" varianta, ale předkládají se paraargumenty na oblbnutí voličů.
20. 05. 2011 | 09:25

poste.restante napsal(a):

Student napsal(a):
Standard je vše co se používá už X let, nebo standard je vše co bylo aplikováno u X pacientů.

Existují choroby, anebo anatomické anomálie, které se vyskytují jen u promile populace.
Podle Vašeho pojetí by tak třeba dítě s vrozenou srdeční vadou spočívající v neuzavření přepážky mezi komorami mělo smůlu.
jeho operace by spadla do kategorie nadstandard.
Mimochodem pěkně drahý.
20. 05. 2011 | 09:27

Ing. N. napsal(a):

"DH"
Tak nevím, jestli si mám přát nebo nepřát, abyste zkrachoval a dostal se tak do kategorie lidí, kterým bude poskytováno pouze to nejzákladnější ošetření.

Vaše názory považuji za nehumánní.
20. 05. 2011 | 09:28

Likeke napsal(a):

Dovedu si představit tento scénář: Pokud např. nadstandardní kyčelní náhrada stojí 30 tisíc a běžná 10 tisíc, je rozdíl 20 tisíc korun. Bude-li běžná zdarma a nadstandard za 10 tisíc korun, tak si bohatší pacient zaplatí sice "desítku", ale všichni chudší mu dalších 10 tisíc zaplatí. Nebude to náhodou nějak takhle?
20. 05. 2011 | 09:29

dalimír napsal(a):

Dobrý den ! DH člověče jste Vy vůbec normální ? Rozhodně jděte co nejdříve na psycho testy ! A třeba si můžete připlatit i ze svého aby jste měl jistotu jak na tom s hlavou vlastně jste ! Možná že budete mít štěstí a nenarazíte zrovna na ožhralého doktora který Vám správně a spravedlivě stanoví diagnozu ! Bezcharakterní a bezcitná pravičácká kreaturo !!! Dl.
20. 05. 2011 | 09:33

poste.restante napsal(a):

DH napsal:
Odvrhněme už konečně plešaté levičácké představy o spravedlivém světě, kde jsou si všichni rovni. Jsou to všechno nesmysly, bludy, smyšlenky a lži. Levičácké myšlení nám omezuje, brzdí a vede nás nemilosrdně k řeckému bankrotu. To nesmíme nikdy dovolit a dobře vím, že ani nedovolíme.

Člověče, nemáte mezi předky nějakého Gottwalda? :-)
Ideové zabarvení máte sice opačné, ale ten slovník, ta struktura vět - to je téměř dokonalá shoda.

Víte, ideoví zaslepenci jsou nebezpeční na obou stranách.

Pokud jste vnitřně slušný člověk, zamyslete se nad tím.

Pokud je pro Vás nejdůležitější mít vždy tu jedinou a "pravou" pravdu, pak se omlouvám, že Vás zdržuji a klidně na mou poznámku zapomeňte.
20. 05. 2011 | 09:35

Koplkop napsal(a):

rejpal
Tak podle Vás by každý úkon zravotní péče měl být řešen samostatným zákonem. Podle mne stačí ta novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ta přece jasně říká: "podstatou je zavedení dvou kategorií úhrad zdravotní péče z veřejného pojištění, tedy v rozdělení péče na „základní variantu“ a „ekonomicky náročnější variantu“. „Ekonomicky náročnější“ má být ta péče, která „nesplňuje požadavek pro účelné a hospodárné vynakládání zdrojů veřejného zdravotního pojištění“. A to co "nesplňuje požadavek pro účelné a hospodárné vynakládání zdrojů " se mění vyhláškou. Co je na tom nepochopitelného a špatného?
20. 05. 2011 | 09:37

stále rebel napsal(a):

Rozdělení na standard a nadstandard by mohlo být dobré za předpokladu, že budou jasně oddělena zařízení poskytující standard a zařízení poskytující nadstandard. Pokud tomu tak nebude, tak půjde o jistou formu korupce. Lékař, který dostane od některého pacienta jistý bonus, pacientovi poskytne služby na úkor ostatních pacientů.
Takoví legalizovaní kulichové.
20. 05. 2011 | 09:39

neo napsal(a):

poste.restante, dalimír, Ing N.

další co nechápou sarkasmus a provokaci v podání pana DH...

ale nebojte, nejste sami.
20. 05. 2011 | 09:39

poste.restante napsal(a):

Likeke

Ano, pochopil jste to naprosto správně.
Zavedení standardu v pojetí navrhovaném vládou bude mít ten efekt, že "nadstandardní" péče zlevní pro bohaté a standardní péče podraží pro ty ostatní.
O nic jiného ani nejde.
20. 05. 2011 | 09:40

karel napsal(a):

Jak dlouho nepřímo podporuje vítěz voleb koalici??? Proč neřekl BS na Hradě: my jsme vyhráli a proto nás pověřte sestavením vlády na základě programového prohlášení: ....! Kdo by však něco smysluplného připravil? Urban??? ŠKromach??? Tejc??? Dienstbier??? Ráth??? ti super líní pleticháři, co nic neumí, jenom kecat?

Pane Sobotko, začněte jednat odpovědně a řešte věci důsledně, nééé jenom kecy!
20. 05. 2011 | 09:42

poste.restante napsal(a):

neo

Taky jsem nad DH pěknou chvíli přemýšlel..., než jsem reagoval.
Občas není od věci alespoň mrkající smajlík na konci příspěvku.
20. 05. 2011 | 09:42

DH napsal(a):

Humanita, po které vážení spoludiskutující tak volají, nemá na skutečně svobodném a ničím neomezovaném a neregulovaném trhu místo. Pokud mi dodavatel nedodá službu či zboží v odpovídající kvalitě, nebude můj požadavek smluvní pokuty ani nehumánní, ani nelidský - bude pouze korektním a mezilidsky smlušným naplněním obchodního vztahu. Pořádek dělá přátele.

Přátelé naopak nedělá, pokud někoho k nečemu nutím. Kdo z vás všech, jak se zde spravedlivě pohoršujete a stavíte se do role arbitrů morálky a slušnosti, byste ze své kapsy zaplatil ošetření a zdravotní péči pro opilce, kuřáka a povaleče a příležitostného narkomana, který o své zdraví, jak finanční, tak fyzické, naprosto nedbá? Jsem si jist, že takový člověk by byl spravedlivým hněvem lidského stáda odsouzen jen k tomu nejzákladnějšímu ošetření.

Za své zdraví si neseme zodpovědnost sami a celé věci jen prospěje, když budeme dobře umět spočítat, že přežírání a válení u televize nám bude jednou tržně sečteno a předloženo k proplacení. Každou vykouřenou cigaretu musí kuřák zaplatit několikrát, a poslední platba bude za rentgen jeho plic diagnostikovaný díky úpornému a stále se zhoršujícímu kašli. To je podle mě spravedlnost.

Čili žádná humanita, lidskost, soucit a křesťanská láska. Tyto věci at mají své místo v tržním segmentu charity, který svobodně obchoduje s pocitem dobrodiní. V normální, slušné společnosti s fungujícím trhem nemá podobná levičácká veteš místo. Věci musí být funkční, spravedlivé, svobodné a neregulované.

Manipulace, levičácké indoktrinace a okázálé dobrodějství nemají ve slušné společnosti místo. Nechte si je laskavě, vážení levičáci, na své partajní schůze a na volební plakáty, pro svůj lůzovitý a bankrotářský elektorát.
20. 05. 2011 | 09:48

Ing. N. napsal(a):

Pokud se skutečně jedná o sarkasmus a provokaci v podání pana DH, pak je to provokace, která se neliší od "provokací" některých našich politických představitelů.
20. 05. 2011 | 09:49

rejpal napsal(a):

Koplkop
Vy tomu "nesplňuje požadavek pro účelné a hospodárné vynakládání zdrojů veřejného zdravotního pojištění" rozumíte? Jednoznačně a jasně? Já ne. Je to obyčejná floskule, za kterou se dá schovat cokoli, včetně marnotratného hýření. Aby bylo možno hovořit o účelném, musí být jednoznačně jasné, co je cílem - zda ekonomické úspory nebo lidské zdraví (zkušenosti mi našeptávají, že to první). Hospodárný - to je podobně pocitové slovo, za které se schovat skoro všechno.
Jen malá paralela: může ministerstvo dopravy měnit bodový sazebník u dopravníéch přestupků? Nemůže, je součástí zákona (mimochodem - proti vyhláškám podobného druhu NEJVÍCE bojovala pravice s dost oprávněným poukazem, že jde o omezování osobních svobod, a nelze ji provádět vyhláškami. Už to neplatí. Proč?)
Jsem pravičák a omezování mých svobod a ústavních práv vyhláškami mi vadí v principu. A taky jsem velmi nedůvěřivý ke kompetentnosti,nadstranickému nadhledu a lidským kvalitám nejvyšších představitelů ministerstev. Vím, kde žiju.
20. 05. 2011 | 09:51

rejpal napsal(a):

DH
My své alkoholiky nedáme. Volíme je s gustem a opilost politiků pokládáme za ctnost. Tím je i finančně podporujeme, protože poslanci mají nemocenskou naprosto neomezenou čímkoli.
20. 05. 2011 | 09:55

nowars napsal(a):

omocan 1890
20. 05. 2011 | 09:55

Koplkop napsal(a):

Likeke
"Dovedu si představit tento scénář: Pokud např. nadstandardní kyčelní náhrada stojí 30 tisíc a běžná 10 tisíc, je rozdíl 20 tisíc korun. "
Bude-li běžná zdarma a nadstandard za 20 tisíc korun, tak si bohatší pacient zaplatí dvacítku, ale všichni chudší mu nebudou připlácet nic. To je spravedlivý ne? A až se posune zdravotní věda dál tak se posune i ten nadstandard. To máte jako s televizí. Před 3 roky stála taková plochá televize s uhlopříčkou metr cca 60tisíc. Dnes ji pořídíte za 10tisíc. Podle mne to byl před 3 roky nadstandard a já bych si jí nepořídil. Teď je to standard. A to samé platí ve zdravotnictví.

poste.restante
"Jenže národ na bohaté a chudé nedělí Sobotka, ale zákon, který stanoví zdavotní péči pro bohaté a pro chudé."
To není pravda, zákon dělí zdravotní péči na standard a nadstandard. To jen pan Sobotka, Vy a Vám podobní, se snažíte rozdělovat lidi na chudé a bohaté a pak se stavět jako bojovníci za ty chudé.
20. 05. 2011 | 09:56

nowars napsal(a):

Takhle to dopadne i unás pokud s tím něco neuděláme

http://dokumentarni.tv/zdravi/sicko
20. 05. 2011 | 09:56

jo napsal(a):

Tato vláda korupčního kapitálu může platit zdravotnictví, penzijní reformu a další její nesmysly z plánované 17-20% DPH...já nesouhlasím ani s tímto, protože vím, že do děravého vědra se nepřilévá.
20. 05. 2011 | 09:57

Dočekal napsal(a):

Vážení, nezlobte se, ale stále se vyhýbáte podstatě.

Tento stát (přesněji námi zvolení zástupci) to za těch uplynulých dvacet let dovedl tak daleko, že nemá finanční prostředky ani na splácení úroků z dluhů. Peníze je tedy zapotřebí vzít skutečně kde se dá.

A tady je problém. Těch "nahoře" se ty vládní škrtreformy nesmí dotknout ani náhodou a ty "dole" už víc podojit nelze, protože by v tomto případě většina z nich spadla do takzvané sociální sítě a to, co by jim pan Drábek s panem Kalouskem vzali z jedné kapsy, tak to by jim zase museli do druhé kapsy vrátit.
Zbývá tedy ta takzvaná střední třída. Ve skutečnosti ti, kteří už dnes žijí na dluh. Navíc to jsou v převážné míře voliči stran té současné vládní trojkoalice.

No, jsem opravdu moc zvědavý na to, jak to tady celé nakonec dopadne. To neustálé podprahové ovlivňování jednodušších občanů tvrzením, že nejvíc této ekonomice škodí odbory vezme za své v okamžiku, kdy si uvědomíme, která společenská vrstva je v této zemi nejvíc ohrožena.
Pokud si někdo z vás náhodou myslí, že jsou to ty tolik opovrhované "socky," tak to ani náhodou. Právě před chvílí promlouval na ČT 24 jakýsi ekonomický odborník a ten uvedl zajímavé číslo. Oproti loňskému roku došlo letos ke stoprocentnímu nárůstu počtu těch, kteří nejsou s to splácet hypotéku.
A kdopak že si to bere ve velkém právě hypotéky? Ano, správně! Ti, kteří se chtějí vyrovnat těm "nahoře" i za cenu toho, že si pořizují bydlení na hypotéku, auta na leasing a zahraniční dovolenou na půjčku.

Zítra se tedy bude konat v Praze odborářská demonstrace. Dovolím si tipnout, že v těchto diskusích bude opět pár anonymních internetových slovních kulturistů vykřikovat něco o "spodině" a o tom, že si ti odboráři přijeli do Prahy jen zařvat a nakonec se ožrat. Že bude v tomto duchu informovat také Veřejnoprávní páně Janečkova "Rudý palcát" ČT, tak o tom nepochybuju ani náhodou.
A že se opět ozvou hlasy, že "politika se nedělá na ulici?" No a co. Za těch dvacet let nám už dorostly dětičky těch bývalých soudruhů a několik jich sedí dokonce v této vládě. Tak proč ne? Geny se zkrátka zapřít nedají.

Že u toho budou hýkat blahem zdejší alternativní inteligenti? Opět žádné překvápko. Malé sebevědomí je přece nutné posílit opakováním manter "mocných."
20. 05. 2011 | 10:02

Koplkop napsal(a):

rejpal
Problém je, že se standard mění v závislosti na pokroku, vědě, změn technologií apod. To co bylo včera nadstandard se stává dnes standardem a zítra už se třeba vůbec nebude užívat. Ale vy by jste to měl napsané v zákoně.
Tak jsem to myslel.
20. 05. 2011 | 10:02

guta napsal(a):

Proc zdravotni pojistovny nenabizeji pojistne balicky na zakladni ci Ekonomicky Narocnejsi Peci? Ja bych rada platila o neco vice pravidelne (a treba i "zbytecne"), ale nechci cash priplacet za "ENP".
20. 05. 2011 | 10:07

queribus napsal(a):

Je to (od DH) poněkud příkře a tvrdě řečeno, ale v jádru je v tom kus pravdy. Jaký smysl má poskytovat lidem, kteří o své zdraví absolutně nedbají(chroničtí narkomani, alkoholici apod.), jakož i těm, kteří buď vůbec nebo skoro permanentně nepracují (povalující se cikání apod.) zdravotní péči na soudobé špičkové úrovni ??? Já to vidím (na rozdíl od Sobotky a jiných zastánců "ústavnosti") jen jako mrhání peněz daňových poplatníků a omezování prostředků pro ty,kteří řijí řádným životem a v nouzi/nemoci kvalitní lékařskou péči potřebují. Sobotkovým názorům se ale až tak nedivím: za jeho vládnutí na MF bylo "na vše peněz dost" - placení dluhů, které z toho pro stát vyplynuly, nešlo ani z jeho ani z stranické kapsy.
20. 05. 2011 | 10:08

rejpal napsal(a):

Koplkop
Každý zákon je třeba občas novelizovat. Nakonec i rozpočet se schvaluj každý rok. Riziko nekontrolovaného zneužití toho, s čím ve vašem tvrzení lze souhlasit, je příliš vysoké. V téhle zemi si troufám tvrdit, že by šlo o jistotu. I zákony je možné proválcovat, ale za cenu ztráty politických bodů a kraválu. Vyhlášky lze měnit téměř bez povšimnutí. Technicky není příprava novely zákona o nic těžší než novely vyhlášky.
20. 05. 2011 | 10:08

Drzá zrzka napsal(a):

Dočekal

Vzpomeňte všech těch, co se tu za 20 let u vlády vystřídalo.
20. 05. 2011 | 10:10

Popokatepopletl napsal(a):

Pro všechny ty co vychvalují komercionalizaci zdryvotníctví. Čí zdraví a život je důležitější a přednější. Bohatého zloděje a nebo chudáka, kterého ten zloděj okradl a proto se stal chudákem. Nad tím ať se raději zamyslí, než budou plkat svá moudra.
20. 05. 2011 | 10:10

poste.restante napsal(a):

Koplkop napsal(a):

Je úplně jedno, jestli kategorie nazýváme bohatí-chudí, standard-nadstandard, pojištěný-připojištěný, atd.
To jsou jen nálepky, ale důležitý je obsah.

Pokud si zjistíte více o věcném obsahu návrhu zákona, zjistíte, že dojde k rozdělení úrovně kvality péče.
To v důsledku časem povede ke vzniku "chudinské medicíny".

Druhý problém je, že podle současné úpravy má na nadstandard nárok dosáhnout i ten nejchudší, pokud jde o lékařskou indikaci.

V novém systému bude běžný poplatník přispívat na nadstandard tomu, který na něj má. Ale balík peněz je jen jeden, takže logicky na standard musí zbýt méně peněz.
20. 05. 2011 | 10:10

Tencokida Hnuj napsal(a):

Kdybych byl člověk fundamentálně pravicově založený, horoval bych pro to, ať se zcela odříznou soukromí poskytovatelé zdravotní péče od veřejných peněz. Včetně lékáren. A zdravotních pojišťoven.
Protože vy hybridním systému - kdy jsme svědky absurdních situací - kdy například soukromí praktici či lékarníci demonstrují za své zisky, ač tyto jsou z valné většiny generovány z veřejných peněz...tedy v takovém hybridním systému jsou pak nutná absurdní opatření, jako je právě chystaná legalizace úplatků.
Jsem pro férovou soutěž.
Ne aby člověk měl job v krajské či státní nemocnici - hezky pod penzí a dohazoval si kunčafty do ryze soukromého kšeftu. Například.
Anebo aby měl jistý příjem z veřejných prostředků a " na přilepšenou" pak zlegalizované úplatky. /O tom, že si ponechá i ty nelegální - asi není třeba vést dlouhé diskuze/
Nebo aby soukromá akciovka ústy svých mluvčích vydávala naprosto šílená a absurdní prohlášení o tom, jak je úspěšná a zisková - protože je soukromá, a přitom měla příjmy hlavně z veřejných zdrojů /redistribuovaných daní/.

Jistě by ale bylo pak nutno na druhé straně vyloučit státní ingerence v podobě podpor sektoru ryze veřejnému. Tedy stanovit i přesnou indexaci plateb za státní pojištěnce. Například.

To bych viděl jako vůbec základní předpoklad k tomu, aby si subjekty ve zdravotnictví uvědomily, že pak budou buď okrádat stát - a pak to může s jejich nemocnicí skončit špatně - a oni, pokud budou chtít stále působit v sektoru zdravotnictví budou muset coby následně vzniklý soukromý subjekt okrádat pouze sami sebe...

Jenže nejsem člověk fundamentálně pravicově založený.

A proto si myslím, že stejně jak je tomu i v jiných oblastech lidkého konání, mělo by pro začátek úplně postačovat vymyslet a realizovat mechanismy, jak ze systému poskytovatelů zdravotní péče vyloučit psychopaty, zloděje, alkoholiky a narkomany.

Obávám se však, že pokud by tyto mechanismy měli vymyslet a do praxe zavádět psychopati, zloději, alkoholici a narkomani....že toto může skončit s jediným možným výsledkem - tedy špatně.

Maucta.
20. 05. 2011 | 10:12

Vlkodav napsal(a):

"V novém systému bude běžný poplatník přispívat na nadstandard tomu, který na něj má"

Právě naopak, nadstandard si bude cele platit. Plus zisk zdravotnického zařízení. "Chudí" by měli tleskat, ušetří se na jejich péči.
20. 05. 2011 | 10:14

poste.restante napsal(a):

Koplkop
Pardon.
Vypadnula mi z příspěvku Vaše citace
To není pravda, zákon dělí zdravotní péči na standard a nadstandard. To jen pan Sobotka, Vy a Vám podobní, se snažíte rozdělovat lidi na chudé a bohaté a pak se stavět jako bojovníci za ty chudé.
20. 05. 2011 | 10:15

rejpal napsal(a):

queribus
Zní to hezky, ale je tu problém. Ta hrana totiž není ani ostrá ani zřetelná. Alkoholici, narkomani, kuřáci - jenže co alkoholik s aterosklerózou a srdečními chorobami? Alkohol prokazatelně tuhle nemoc zpomaluje. A pak tu máme žrouty všeho možného (jak je odlišit od lidí s metabolickými poruchami?). Máme tu adrenalinové sporty (a vrcholový sport vůbec), máme tady workoholiky, agresivní řidiče, lidi s nebezpečnými koníčky - ti všichni vědomě ohrožují své zdraví. Co s nimi? Kde to ještě tolerovat a kde už ne. Nechtěl bych být v roli nikoho, kdo by se stal jakýmsi bohem, který o těchto věcech rozhoduje. Úplně stačí přehmaty posudkových komisí. Myslím, že provoz insitucí, které by situaci individuálně posuzovaly, by stál víc, než by se ušetřilo, včetně nákladů na vleklé soudní spory s tím spojené.
Povaleče a podobné lidi bych rozhodně tímto způsobem neřešil, určitě by se našel lepší, kdyby se hledal.
20. 05. 2011 | 10:17

Drzá zrzka napsal(a):

V první řadě bych zvýhodnila ty, kteří každé dva roky chodí na preventivní prohlídku. Spousta nemocí se díky nim dá zachytit v raném stádiu a náklady na léčbu, nejdou do tak horentních sum.
20. 05. 2011 | 10:22

Koplkop napsal(a):

rejpal
Ano příprava zákona snad, ale ochota a možnost ten zákon prosadit, pak vezmeme v úvahu pozměňovací návrhy opozičních politiků, tak zatímco by ve světě už léčili já nevím jak, tak u nás by se přikládal obklad z jitrocele a politici by se hádali a hádali a hádali.

poste.restante
"V novém systému bude běžný poplatník přispívat na nadstandard tomu, který na něj má. Ale balík peněz je jen jeden, takže logicky na standard musí zbýt méně peněz. "
Já tomu nerozumím. Pro mně to znamená, že každý bude mít nárok na standard a ten kdo ude chtít (záměrně nepíšu chudší a bohatší), tak si zaplatí rozdíl mezi standardem a nadstandardem. Tím pádem zbude více peněz na ten standard.
20. 05. 2011 | 10:23

DH napsal(a):

Přátelé, tak jako při většině rozhodování, platí i pro koncepci zdravotnictví jednoduché dilema zvané "dva ze tři". Můžete mít zdravotnictví levné, kvalitní a pro všechny. Ale ne najednou - můžete mít kteroukoliv dvojici z těchto tří. Je na gustu toho kterého soudruha, jak raví klasik, které dvojici dá přednost.

Je logické, že díky pokroku, který jasně odhaluje a zvýrazňuje, díky urychlení všech přirozených společenských procesů moderními technologiemi, společenské lidské rozvrstvení, dostává přednost volba relativně levné (diktované dostupnými zdroji) a kvalitní (nevyužít pokroku v lékařské vědě by bylo trestuhodné). Logicky, přirozeně a samozřejmě potom zbývá obětovat poslední bod. A jak všichni dobře víme, existují případy, které si ošetření ani nezaslouží.

Každý člověk totiž v sobě má, odmalička a přirozeně, jakési pudové a instinktivní vnímání spravedlnosti. Je to něco, co je v nás zabudováno samotnou Přírodou a bylo by naivní a kontraproduktivní to popírat a bránit se tomu.

Odhoďme pokrytectví a svobodně si nalijme čistého vína: dostupné zdroje nestačí, nikdy nestačily a stačit nemohou na kvalitní ošetření pro všechny. Je proto logické, alokovat ošetřovací kapacity tak racionálně, efektivně a výnosně, jak je to jen možné - na základě peněz. Tak, jako nemáme všichni stejné žaludky, nemáme ani stejnou potřebu ošetření. Tak to prostě je.
20. 05. 2011 | 10:26

Koplkop napsal(a):

Vlkodav
"nadstandard si bude cele platit. Plus zisk zdravotnického zařízení. "Chudí" by měli tleskat, ušetří se na jejich péči. "
Díky, už jsem si myslel, že jsem cvok. Ale v celé debatě jsme asi jediný dva, kteří to tak chápou.
20. 05. 2011 | 10:26

Xury napsal(a):

Pro autora:
rozdělení medicíny na ty kdo si připlácí a ti kdo si to nemohou dovolit je tady už desítky let. Přesněji bylo tu vždy. Do nedávna to bylo tak, že pokud jste chtěl nějakou "lepší" službu - třeba kyčelní kloub, tak jste si nemohl připlati rozdíl mezi "normálním" a tím dražším (což zařídila vaše min. zrdravotnictví). Teď už to sice možné je, ale v řadě případů to nejde dost dobře ofociálně realizovat. Proto taky zdravotnictvím tečou "černé" peníze do kapes některým doktorům za poskytnutí "nadstandardu". Systém z toho samozřejmě nic nemá. Proto se řada těch, kterým současný stav přináší nemalé zisky, proti změně bouří a mávají lidskými právy.
Vadí mi, že se soc. dem., která má hubu plnou práv těch "chudých a nemocných" dlouhá léta nezajímala o doplatky u chronicky nemocných. které šly do desetitisíců ročně a až když byly zavedeny limity na doplatky, tak se najednou probudila.

Vyhoďte si všichni z hlavy, že je ve zdravotnictví (kdekoliv na světě) možné zaplatit tu nejlepší dostupnou péči každému nemocnému. To je fikce, která nikdy neplatila a neplatí, i když na ni teoreticky (podle zákona) máte nárok. Uvědomte si na příklad, že existují léky, které pojišťovny proplatí jen pro několik pacientů a ti další mají prostě smůlu.
Osobně si myslím, že zavedení standardů (tedy stanovení toho na co máme nárok bez finanční spoluúčasti) je cesta správným směrem. Konečně kopírujeme tím drtivou většinu evropských systémů, tedy systémů těch zemí, na něž se kritici s oblibou odvolávají.
20. 05. 2011 | 10:26

rejpal napsal(a):

Koplkop
To je obecně problém každého legislativního procesu.Existují i věci, které jsou mnohem akutnější, a stejně k tomu dochází. Ale je to pořád lepší, než vystavovat zasloužilé straníky-ministry a lidi v pozadí pokušení využít situaci ku prospěchu svému a svých kruhů. Byl bych proto až v momentě, kdy by se naprosto standardní stala praxe úplné odpovědbosti ústavních činitelů za své činy (i za toleranci činů jiných působících v jejich referátu). Od toho jsme stejně daleko jako před dvaceti lety.
20. 05. 2011 | 10:30

rejpal napsal(a):

Drzá zrzka
Souhlas. Sám to sice nedělám, ale vím, že je to chyba.Navíc je to reálně proveditelné.
20. 05. 2011 | 10:33

Rumcajs napsal(a):

Zdravotně postižení se dohodli s Drábkem.

To si musel skřípat rovnátkama Bohouši,co ?
20. 05. 2011 | 10:34

Dočekal napsal(a):

Drzá zrzka:

Nebojte, vzpomněl jsem a to dokonce několikrát.
Opakovat to ale nesmím, neboť i citace sebe sama by tady mohla být považována za SPAM a mohla by se tak stát záminkou k výmazu VŠECH mých textů.

Dovolím si jen upozornit na takovou maličkost.
Tohle všechno přece někde a někdy začalo.
******
"Pan Václav Klaus byl u toho, když se nám tady narodila Privatizace.
Ten porod ale nebyl jen tak ledajaký. Porodník měl na krku nejmodernější kravatu a v kufříku miliony.
A sudičky také nebyly jen tři, ale bylo jich mnohem víc. Jen tak namátkou: Dyba, Kočárník, Dlouhý, Tříska, Rudlovčák, Klak, Holman, Tesař, Weigl, Procházka, Kochler - výčet by byl příliš dlouhý.
Nesmím samozřejmě také zapomenout na kmotry. Tady jsou: Kožený, Krejčíř, Pitr, Mrázek, Kutal, Lájos Bács, Rádživ Sinha - výčet by byl opět příliš dlouhý."

Dnes jsme tedy už pouze svědky konců kdysi slibných začátků.
20. 05. 2011 | 10:35

Drzá zrzka napsal(a):

Dočekal

Děkuji za školení.

Naším začátkem, něco skončilo. Staré uspořádání světa. Neskončilo staré myšlení, jak z co nejmenší námahou získat, co nejvíc peněz bez ohledu na cokoli ostatní.
20. 05. 2011 | 10:42

Rumcajs napsal(a):

Bohoušovo tlachání o tom, že si každý občan pošle měsíčně tisícovku na zdravotní pojištění a za to si pořídí ledvinu, endoprotézu a roční léčbu nádoru, to může brát vážně jenom levičák co neumí do pěti.
A to ještě ten komik bude klidně tvrdit, že zajistí doktorům plat na úrovni doktorů pracujících na západ od nás.

Jsi podvodník a lhář Bohouši. Půjdeš do pekla za Leninem.
20. 05. 2011 | 10:43

VL napsal(a):

A jak to bude vypadat po zdravotnické reformě tak za 20 let, kdy stále více úkonů bude přecházet do nadstandardu?

Takže jste si přál:
-operaci kýly za 50 000 Kč
-operaci slepého střeva za 30 000 Kč
-operaci žlučníku za 50 000 Kč
-bypass za 200 000 Kč
Nemáte? Tak to máte smůlu. Tady si vemte acylpyrin a jděte domů.

K tomu ještě nějaký ten krach penzijního fondu a je vymalováno. Jo hezky si to zvolila dnešní mládež, když se nechala nachytat na roztomilého knížete. Jednou přijde doba, kdy budou současnou vládu nenávidět.
20. 05. 2011 | 10:48

Dočekal napsal(a):

No vida! První alternativní inteligent už připomněl "Bohoušova rovnátka."

Přitom mu nějak ušlo, že ti zdravotně postižení se s panem Drábkem dohodli pouze na DVOU bodech z celé reformy a že se samozřejmě té zítřejší demonstrace v Praze na Václaváku zúčastní také.
Když ono toho ale absolventovi VŠB v Ostravě uchází ještě mnohem víc. Čemu se ale ještě vůbec divím, že.

Jinak si dovolím ještě jednou připomenout to včerejší vystoupení MUDr. Borise Šťastného (ODS) v televizním pořadu s názvem Máte slovo.
Ten jeho velice trapný pokus o ponížení té paní na invalidním vozíku poukazem na to, že její invalidní důchod není jejím jediným příjmem vyzněl od člověka, jehož měsíční příjem je desetinásbkem toho, z čeho musí vyžít tato paní, byl jen názornou ukázkou pravicového uvažování.
Že tohle chování, které nemá nic společného nejen se slušností a dobrým vychováním tady napodobují ti, kteří se touží podobat svým vzorům za každou cenu, je pochopitelné. Jedinci se slabým sebevědomím se vždycky podvědomě přimykají k těm, kteří jsou (podle nich) silní a úspěšní. Chudáci. Myslí si přitom, že se tím sami automaticky stanou silnými a úspěšnými.
Stejně, jako je silný a úspěšný jeden zdejší podnikatel.
Hubou.
20. 05. 2011 | 10:48

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
Jsi pro to, aby se soukromé subjekty podnikající ve zdravotnictví zcela odstřihly od veřejných peněz ? Od redistribuovaných daní ?

:---()
20. 05. 2011 | 10:48

Rumcajs napsal(a):

TH:

Proč ?
20. 05. 2011 | 10:51

Rumcajs napsal(a):

VL:

To už je skoro jak za totáče, že ?
20. 05. 2011 | 10:54

Lukáš napsal(a):

Je to stále dokola. Oni dělají škrty a reformy to je skandál budeme si stěžovat u ústavního soudu. A když rozhodne jinak než chceme budeme ho označovat za předpojatý.

Já bych rád od politiků opozice slyšel co navrhují oni ke zlepšení současného stavu. Zatím stále slyším jen mi to zrušíme a vrátíme to zpět jak to bylo. Průběžný důchodový systém jen hlavně žádné změny. Stejné zdravotnictví jen žádné poplatky. Žádný standard nic takového(zpátky do bodu kde byl při 7% růstu 100 miliard schodek). Jak tedy zrušíte nebo snížíte schodky. Nastartujete ekonomiku ? To by bylo na Nobelovku.

Nechci od opozice kritiku vlády ta je nám k ničemu chci návrh řešení.
V poslední době se ukazuje že ČSSD toho není schopná.
20. 05. 2011 | 10:59

Dočekal napsal(a):

Drzá zrzka:

Mýlíte se, to nebylo školení. To bylo jen malé připomenutí toho, kdy a jak to tady celé začalo.
Opět se dopustím toho, že sem vložím několik odkazů. Doufám jen, že to nebude posouzeno jako SPAM.

http://www.cibulka.net/nnoviny/nn2000/nn2400/obsah/01.htm

http://dolezite.sk/Konec_zlateho_pokladu_Ceske_republiky.html

http://www.vaclavhavel.cz/showtrans.php?cat=projevy&val=923_projevy.html&typ=HTML

******
Ono to všechno má opravdu někde svůj začátek. A není zdaleka od věci občas pohlédnout do zpětného zrcátka.
Ostatně na našich dálnicích je ten neustálý pohled do zpětného zrcátka dokonce podmínkou k přežití.
20. 05. 2011 | 11:00

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
Tyto subjekty by se pak mohly - samozřejmě že bys pak nemusel odvádět tu tisícovku - naplno věnovat péči třeba o takové jako jsi ty. Bez toho, aby se na to skládali ostatní lidé - prostě bys měl čisté svědomí, že se na tvou léčbu neskládají i matky samoživitelky, lidé s nízkými výdělky...

Nu a protože ty jsi jasný předpoklad toho, že by konečně doktoři v takových zařízeních, měli takové platy jako na Západě.
Nebo ne ?
---------
A proč ne ?
Je na tom něco nepravicového ?

:---()

Eh - já vlastně asi vím proč ne :

Rumcajs napsal(a):
Carlos:

Souhlas.
My pro stát neděláme, ale většina našich zákazníků ano.
A jeden vedle druhýho tvrdí, že musí sypat do úřednických kapes,jinak zakázku nedostanou, případně budou mít problámy při přebírce. A to ani jeden nemá akcie na doručitele.
18. 05. 2011 | 11:48
---------
Rumcajsův paradox.
"Nadávám na rozhazování a přitom mě to rozhazování živí."
----------------
Rumcajs napsal(a):
A vlastně naši zaměstnanci se taky podílejí, na korupčním systému.
Protože ty peníze jsou od firmy, co je má od státu.
No a pak taky náš hospodský, protože ten má peníze zase od našich zaměstnanců,co mají peníze ode mě a já je mám od firmy, co je má od státu díky korupci.
A pak taky pivovar Hanušovice, protože ten má peníze od našeho hospodskýho..
No a pak ti všichni zaplatí daně, které jsou z korupčních daní, takže stát se stává opět sploluviníkem korupčního systému a kruh se uzavírá.
Nezbývá, nž všechny pozavírat.
19. 05. 2011 | 16:26
-----------------------------------
Tencokida Hnuj napsal(a):
Rumcajs
Ten hospodský ani ti tví zaměstnanci to za prvé neví a za druhé celými dny nenádavají na rozhazovačné chování státu sockám - v tomto případě supersockám.
A ti další zrovna tak.

Pouze se snažíš Rumcajsův paradox hodit na další záda. Typické pro levičáka.
:))
19. 05. 2011 | 16:46
--------------------
Rumcajs napsal(a):
Vykydal:

Dyk to ví každý, ne, že se tu krade ? To znamená, že dřív nebo později ti těma tvejma levejma prackama část těch korupčních peněz projde .

Tak se nestav stranou soudruhu a vypni hruď !
19. 05. 2011 | 17:01
---------------

Ha, ha, ha......Všichni kradou....kdo jen chvíli stál opodál - stojí tam dál....

Rumcajs - že ty jsi pravičák jen když se ti to hodí ?
Ale ve skutečnosti jsi levičák ?
:(((
20. 05. 2011 | 11:05

Paterik napsal(a):

Opravdu nechápu, o co sobotkovi jde. Stejně dnes nikdo lepší endoprotézu legálně nedostane. Pokud by ovšem měla být endoprotéza pro všechny, tak bychom se měli připravit na větší odvody na pojištění. Nejlepší péče nikdy není pro každého, protože každá nemocnice se musí vejít do toho, co se jí pojišťovna uvolí proplatit. Máme přídělový systém, ať se to komu líbí nebo ne.
20. 05. 2011 | 11:08

dříve čtenář napsal(a):

Jsem rád, že jsem onemocněl rakovinou prostaty před uvedením reforem do provozu. Jsem nekuřák, příčiny nemoci nelze svádět na špatnou životosprávu, či neabsolvování preventivních prohlídek. Jedinou možnou příčinou, k čemu se přiklání více odborníků, je stress, nejistota dalšího života a podobné psychosomatické problémy.
Každý problém má ale i svou dobrou stránku: už mě nerozčilují zdejší blogeři prosazující "konečná" řešení našich vládců, ani lidé, kteří s nimi bezvýhradně sympatizují. Jak říká moje maminka: po smrti stejně všichni skončí mezi několika sbitými dřevěnými deskami.
Jen netuším, co vede lidi k tomu, aby se navzájem co nejvíce okrádali, škodili si, ubližovali si a vysvětlovali to zájmem všech o další, lepší budoucnost.
20. 05. 2011 | 11:09

Dočekal napsal(a):

Lukáš:

Jen malé připomenutí.
Sociální demokracie se nepodílí na vládě už od jara roku 2006. Je tedy trochu (spíš hodně) od věci svádět na tuto politickou stranu zodpovědnost za současný stav.

Jo a tu "koštruktývnu kritiku" požadoval od svých tehdejších oponenttů z řad disentu i nechvalně známý soudruh Gustáv Husák.
Ten také proslul svým výrokem "S nepriateľmi nediskutujeme, nepriateľov odsudzujeme."

Tak pozor! V tomto přípdadě byste se také nechtěně mohl dopustit toho, že byste pouze opakoval bláboly bývalých soudruhů - rudých bolševiků. A to jistě nechcete.
20. 05. 2011 | 11:12

Rumcajs napsal(a):

TH:

Já jsem pro Vykydale. Zajisti mi, že se nemusím skládat ani já na Tebe a můžeme si plácnout.
20. 05. 2011 | 11:13

Lukáš napsal(a):

Dočekal:

Zas tak krátkou paměť nemám :-). Ale za současný stav mohou jak vlády ČSSD tak vlády ODS. Troufnu si říct že rovnou měrou.

Ano a když po sociální demokracii chci návrh řešení současného stavu tak jistě budu skrytý komunista :-).
20. 05. 2011 | 11:20

vaUNIXan napsal(a):

Nejhorsi na dnesni diskuzi je, ze pan DH ma z velke casti pravdu, ale kdyz je takovy fanda cisteho kapitalismu, tak jiste vi, ze v ciste podobe vede dlouhodobe k utvareni monopolu na kteremkoli trhu(plati vitez bere vse), a monopol je ucebnicovy priklad neefektivniho trhu, z historickeho hlediska uz tady takova hospodarska podoba byla, rikalo se ji feudalismus, ale ten si opravdu nepreju se vratil.

Zpet ke zdravi, urcita forma nadstandardu je zapotrebi. Nedavno jsem musel na zakrok. Po zakroku me v noci privezli na pokoj, kde jsem mel starsiho pana, ktery celou noc prohykal a prochrapal, nejsem zadny zbohatlik, ale tohle je ukazkovy priklad, kdy jsem ochoten si priplatit za klid po zakroku. Verim, ze podobnych situaci by se naslo vice a zaroven je to prostor, jak do zdravotnictvi dostat penize tech majetnejsich.

U pana Sobotky jsem se tohoto chovani obaval, neprichazi s alternativou, ale jenom demontazi vseho, byt nektere veci smysl opravdu davaji. Preji pekny den, vsem.
20. 05. 2011 | 11:35

politologické střevo napsal(a):

Vážený pane předsedo ČSSD,

bývalý předseda ČSSD Miloš Zeman má svou vlastní politickou stranu.

Jiří Paroubek bývalý předseda ČSSD svoji politickou stranu připravuje.

Je tedy pravděpodobné, že i Vy - poté co opustíte post předsedy ČSSD - budete zakládat jiné politické uskupení. S výjimkou bývalého předsedy ČSSD pana Grosse (který si penízky zajistil z "benefit" při výkonu ústavních funkcí) a s výjimkou bývalého předsedy ČSSD pana Špidly (který byl izolován na lukrativním postu komisaře v Bruselu) se stává pravidlem, že každý bývalý předseda ČSSD (od doby kdy se ČSSD stala dominantní na levici) zákládá vlastní politické uskupení v levé části spektra politických stran.

Můj dotaz k Vám je, zda o založení vlastní politické strany po ukončení funkce předsedy ČSSD jste někdy jako o možnosti uvažoval a když ano koho by jste chtěl mít v ní za člena strany a odborníka na zdravotnictví?

Děkuji
politologické střevo
20. 05. 2011 | 11:41

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
...konečně ten starý , dobrý pravičák Rumcajs...

Čéče - já jsem fakt začínal dostávat pocit, že ses dal k socanům ! :))

Víš, Rumcajs - já ale pravicový fundamentalista nejsem. Ani aktivistický reformista /zhusta tak zakrývající vlastní neschopnost a zlodějny/.
Já si myslím, že pokud vezmu v potaz dobu industriální a postindustriální, tak si skutečně myslím, že společenská smlouva s lékaři, potažmo dalšími poskytovateli zdravotní péče patří mezi ty lepší věci, na kterých se lidi v tomto údobí svých dějin dohodli.
Ale je třeba se skutečně zbavit psychopatů, zlodějů, alkoholiků a narkomanů, kteří donekonečna melou pantem, že smlouvu porušuje jen jedna strana./strategicky zvolený důvod k obhájení zavedení "regulačních" poplatků.
Nebo připravují privatizaci části daňových výnosů /deset tisíc každému - až zprivatizujeme zdravotní pojišťovny/.
Nebo systém vykrádají zevnitř /a proměňují daňové výnosy v soukromé investice - například do vil, akcií../.
Anebo odvádějí pozornost jinam. Například tím, že tvrdí, že pokud se zlegalizují úplatky, systém se zefektivní.

A nastane zdravotnický ráj :

Totiž hned v prvním roce , kdy se úplatky zlegalizují, tak se psychopati vyléčí, zloději přestanou krást, alkoholici chlastat a narkomani fetovat.

Já si myslím, že taková reforma je založena pouze na jednom - na víře.
Je tedy uvažována stejně , jako byla uvažována konstrukce komunistické společnosti.
Jak to dopadlo - a proč - to víme všichni.

Já bych byl pro to, než se spoléhat na ten ráj - radši se zbavit psychopatů, zlodějů, alkoholiků a narkomanů ve vedení nemocnic, státu, zdravotních pojišťoven, ale i v ordinacích.
Prostě aktualizovat znovu hlavní rámec oné společenské smlouvy a tvrdě vyžadovat jeho plnění.

Což se neděje. Jen se o tom žvaní.
A nakonec se zase zvednou nějaké poplatky.
20. 05. 2011 | 11:47

Xury napsal(a):

Pro dříve čtenáře:
záleží na tom, jakým způsobem jste byl operován. Je několik možností včetně robotické operace. Každá pochopitelně stojí jinou částku a každá má jiné a jinak časté komplikace.
Odbočím - osobně si myslím, že by zdravotní "pojištění" mělo být dohromady s nemocenským, protože pak by pojišťovny byly nuceny sledovat i náklady na pooperační léčbu a délku neschopnosti.
A bych se vrátil k tématu, tak předpokládám, že za standart budou považovány 1 až 2 typy operací (za normálních okolností) a zbytek by byl nadstandart. Čili ne, že by po vás vždy chtěli peníze, ale jen pokud si vyberete nějaký specifický typ operace.
20. 05. 2011 | 11:48

Student napsal(a):

poste restante:
Ale to dítě s těžkou vadou není přece 1.případ za posledních, dejme tomu 50 let. Léčit se to musí. Otázka je zda se použije metoda, která byla použitá v ČR poprvé včera nebo
před 50ti lety.
Ale samozřejmě máte pravdu, že jedním pravidlem nelze obsáhnout absolutně vše. O to se snaží jen hlupáci a právníci.
Nějaká míra rozhodování musí vždy zůstat na lékařích.
20. 05. 2011 | 11:51

Dočekal napsal(a):

Lukáš:

Nic z toho samozřejmě nijak nepopírám! Já jsem si jen dovolil upozornit na fakt, že ty masivní rozkrádačky národního majetku tady skutečně začaly v době, kdy se Sociální demokracie potácela někde na okraji tehdejšího politického spektra a kdy pan inženýr Miloš Zeman působil jako bavič na prknech divadla pana Miroslava Šimka.

Jen tak na okraj: ČSSD jako politická strana pro mne umřela (přesněji řečeno - chcípla) v roce 1998 krátce po podpisu oné slavné "Oposmlouvy." Od té doby jsou pro mne ODS a ČSSD pouze dvě strany jedné mince.
"My vás necháme vládnout a vy nás za to necháte dál krást."

Že si toužili "hrábnout" také další, v tomto případě nová, mladá generace našich "politiků" (já jim říkám "chrti"), tak to je nejlépe vidět na straně s názvem Věci Veřejné. Jejich problém je ale v tom, že na ukradení ze společného toho tady už zbylo jen málo a tak je ti staří matadoři zkrátka nepustili k lizu.
Také proto jsme dnes svědky samožerství doslova v přímém přenosu. Že nám to předvádějí "pravicoví" politici, tak to je sice smutné, ale je to pochopitelné.

Tato vláda totiž přímo zoufale potřebuje vnějšího nepřítele. Pokud se tím nepřítelem má stát pan Bohuslav Sobotka tím, že tady jistí alternativní inteligenti budou poukazovat na rovnátka na jeho zubech a budou mu dávat nálepku "Ozubená pleš," tak v tom případě je to už pouze ubohost.

Jo, jo. Kdepak jsou ty časy, když jsme si mohli tak pěkně (a navíc beztrestně) zaházet syrovými vajíčky na toho "papaláše" Paroubka!
Běda ale, když kdosi hodil hrst písku na pana Topolánka! "Vraždááá! Většina slušných lidí (samozřejmě pravicově zaměřených) volá po tvrdém potrestání viníků!"

U nás na Moravě tomu říkáme šaškec na pokračování.
20. 05. 2011 | 11:51

student napsal(a):

poste restante:
Ještě dodatek. Předpokládám, že když bude úkon zařazen do nadstandardu, tak to vždy neznamená, že zákazník bude muset platit všechny náklady.
20. 05. 2011 | 11:54

Honza napsal(a):

drive ctenari
napsal jste hodne smutnou pravdu
20. 05. 2011 | 11:56

Rumcajs napsal(a):

TH:

Co to zase meleš Vykydale.

Já se tě jenom snažím upozornit na to, že to co tam ty posíláš formou pojištění (respektivě tvůj zaměstnavatel) nestačí ani na kafe pro doktory.

Tak buď rád, že se někdo snaží dostat peníze do systému, aniž ty bys musel zvednout prdel a připlatit si sám.

Nebo ty chceš zdravotnictví zadarmo, kde se léčí tichem a zoufalým smíchem, jak to známe z dob totáče ? Nebo tak, že se operace nedožiješ, jako je to ve staré dobré Angli ?
20. 05. 2011 | 12:07

Tencokida Hnuj napsal(a):

dříve čtenář
"...Jen netuším, co vede lidi k tomu, aby se navzájem co nejvíce okrádali, škodili si, ubližovali si a vysvětlovali to zájmem všech o další, lepší budoucnost. ..."

Strach.
Že se jednou stanou oběťmi systému, který sami nyní vytvářejí.

Proto si potřebují nakrást.
A ostatní obelhat.

Přeji vše dobré - ať se z toho dostanete , pokud možno bez újmy.
20. 05. 2011 | 12:10

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
Ah - tebe se dotklo, že jsem tě označil za supersocku?
Která se vědomě podílí na zlodějnách ?
Ale vždyť to sám přiznáváš ...?!??

Tys viděl mé daňové přiznání ?

Eh -chlapče - vážně bys měl méně chlystat, fetovat a krást.
Nebo se z toho zblázníš.

:))))
20. 05. 2011 | 12:12

Al Jouda napsal(a):

To stále rebel :
Souhlasím s vaším návrhem, aby zdravotnická zařízení poskytující standardní a nadstandardní péči byla oddělena. Není nic jednoduššího, než dát do zákona, že standardní péči poskytují státní zdravotnická zařízení a nadstandardní péči poskytují výhradně privátní zdravotnická zařízení. Potom by se nemusela scházet ohromná konsilia lékařských odborníků pro vymyšlení rozsahu standardní péče, nemusela by ji oponovat nějaká komise sestavená ze zástupců zdravotních pojišťoven popřípadě i pacientů(i když si to pan MUDr.Boris Šťastný nepřeje !)a prostě bylo by to jednoduché a každému občanovi srozumitelné. Při tom nadstandardní péče by se hradila buď na dřevo v hotovosti nebo z pojistky, kterou pacient uzavřel s privátní zdravotní pojišťovnou.
20. 05. 2011 | 12:12

hoven napsal(a):

čekám, kdy slaveček předloží nějakou reformu z dílny čssd.
20. 05. 2011 | 12:12

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
Ještě k tomu "totáči ".
Zatím jsem neměl tu čest osobně poznat tak kvalitní diagnostiky, jako jsem ji měl za "totáče".

Sbohem. /a nepij, nefetuj a nekraď tolik - nebo jednou špatně skončíš - a budeš si muset - pobývajíc v příslušném zařízení, našetřit na nadsdandard lepení krabiček nebo navlékáním korálků.../

:--()
20. 05. 2011 | 12:15

ZdeněkJ. napsal(a):

Koplkop
"Já tomu nerozumím. Pro mně to znamená, že každý bude mít nárok na standard a ten kdo ude chtít (záměrně nepíšu chudší a bohatší), tak si zaplatí rozdíl mezi standardem a nadstandardem. Tím pádem zbude více peněz na ten standard."
Samozřejmě nezbude. To by platilo pouze v případě, že by se neplatil pouhý rozdíl mezi standardem a nadstandardem ale kompletně celý nadstandard.
P.Vlkodav (a možná i Vy) se mýlí, platit se má pouze rozdíl mezi standardem a nadstandardem, v textu blogu je to jasně napsáno. To žádné peníze navíc pro standardní péči nepřinese.
20. 05. 2011 | 12:18

Tencokida Hnuj napsal(a):

"Tak co Vám je....moment !" /odbíhá /
k sestře : " Sestro, zapomněla jste mi poznačit zda má nárok na nadstandard
či ne !"
"Och, pane doktore, omlouvám se. Ale je to jediný pacient, kterého za ty tři hodiny máme. Tak jsem si myslela..."
" Vy nemáte co myslet, sestro. Vy máte pracovat. Pěkně podle reformního plánu. Tak co - má nárok nebo ne ?!?"
" Nemá, pane doktore. Ale tvrdí, že už ho po dva dny nesnesitelně trápí bolesti břicha a zvrací krev. Tak jsem...já vím, pane dokktore. Nemá nadstandard. Je to docela obyčejný důchodce. S docela průměrným důchodem .
Takoví lidé nemají na nadstandard".
K pacientovi :
"Poslyště , pane Novák. Stala se velmi nepříjemná věc. Zrovna mi volali z letiště, že se tam srazily dvě osobní letadla a kromě toho do řídící věže uhodil blesk.
Navíc hoří sousedící vesnice a v blízkém městečku vypukl tyfus. Musím odjet - je to vážná, nadstandardní situace. Omlouvám se."
-"To nic, pane dochtór...jen běžte, utíkejte. Já už to nějak..chrchhh...já už to..auvej, ach.,,,vydržím. Přijdu zítra."
"Pane Novák, zítra v ordinaci malujeme a pozítří jedu na sympozium na Kajmany.
Zkuste to jinde. Maucta....sestřííí - vyprovoďte pana Nováka ! A dopište ten dnešní výkaz pacientů a výkonů na pojišťovnu. Já letím na to letiště."

Konec zvonec.
Standardní pitomci budou zavádět nadstandardy.
Potěšpánbů....
20. 05. 2011 | 12:19

Rumcajs napsal(a):

TH:

Vykydale ! Já mít Tvé IQ, jdu se poradit se slovenským Kanibalem, jak to tady nějak slušně ukončit.

Tvé přiznání nepotřebuju vidět. Stačí Tě číst. Čím ty by ses mohl živit ?
Někde roznášíš picu nebo rozdáváš letáčky před supermárketem.

Kolik to asi může hodit ?
20. 05. 2011 | 12:23

Karamela napsal(a):

Do nedávna jsem s "nadstandartem" neměla žádný problém. Bláhově jsem se domnívala, že nadstandartem bude např. to, že si připlatím za samostatný pokoj, nebo televizi nebo jídlo nebo i sestřičku, která mi bude nepřetržitě utírat čelo a předčítat romány atd atp. Ale samotný zdravotnický postup bude vždy ten nejlepší, jaký je k mání!!! Jestli mi ve standartu budou operovat žlučník "po staru" a ne laparoskopicky, protože na zaplacení nadstandartu nemám, co na tom proboha stát ušetří, když je zde mnohem větší možnost pooperačních komplikací, delší rekonvalescence a to nemluvím o větším "trápení" člověka?!?!?! Kde je nějaká humanita? To jsme stát ve střední Evropě? Dnes jsem poslouchala v rádii pořad o očkování proti klíšťové encefalitidě. Ta nemoc je strašná, dlouhodobá a drahá. Ale hradit to očkování rozhodně teda nebudeme, jen si to ty občane kromě zdravotního pojištění hezky pěkně zacáluj a když si to teda nenecháš naočkovat a onemocníš, no tak pak tě teda stát léčit bude... To mě fakt hlava nebere. Takže třeba očkování bude asi ten nadstandart, že? No potěš koště...
20. 05. 2011 | 12:28

Rumcajs napsal(a):

Hele Vykydale:

Zrovna poslouchám v rádiu, že Amazonští indiání neznají pojem "Práce ".

Tam by se Ti mohlo líbit.
20. 05. 2011 | 12:29

Yosif K napsal(a):

Je mi lito levicovych troubaku, kteri podlehli iluzi, ze v CR je zdravotnictvi zadarmo ve stejne kvalite pro vsechny, jenom protom, zed to je omylem deklarovano v Ustave CR.
To co je deklarovano je neuskutecnitelna utopie. Samozrejme, v pripade opravdu vazne nemovi, i soicdemacti myslitele typu Sobotka, Jiri Havel, Kakavy Bob, Jansta, Paroubek atp maji uplne jinou peci nez treba nejaky poctak nebo polozamestnany vyhybkar.
Toto je realny stav, jde pouze o to, zda se realny stav zlegalizuje, nebo zda si i nadale budeme lhat do kapsy, ze zdravotnictvi je zadarmo.

Pokud je o nejakou operaci ci leky, kde poptavka presahuje technicke moznosti nermocnic NEBO FINANVCNI MOZNOSTI POJISTOVEN, resi se vec stejne "trzne" - budto penezi cash, nebo "socialnim kapitalem".

Je mozne se dohadovat, co je a co neni standard. Predstirat ze vse je a bude zadarmo pro vsechny je vsak cirozira lez.
20. 05. 2011 | 12:29

standard vs. standarta napsal(a):

Karamela:

vy tady těma standartama máváte jak evroská unie:)
20. 05. 2011 | 12:41

Koplkop napsal(a):

ZdeněkJ.
"platit se má pouze rozdíl mezi standardem a nadstandardem, v textu blogu je to jasně napsáno. To žádné peníze navíc pro standardní péči nepřinese. "
Mýlite se Vy pane Zdeňku. Jestliže dnes není definice standardu a nadstandardu, pak tedy bezplatně dostanu, třeba já, protože mám známého doktora, tu super dlahu na zlomenou ruku a můžu se s ní i potápět. A kdo mně ji zaplatí? Všichni. Tzn., že se ubere všem z jejich pojištění a tím pádem se posune standard níž.
20. 05. 2011 | 12:46

Karamela napsal(a):

to: standard vs. standarta
Jó, tak pardón, pane cimprlich
20. 05. 2011 | 12:51

miro napsal(a):

Pane Sobotko Vy si myslíte, že v současné době se nedělíma ma chudé a bohaté jak jste to nazval? V současné době kdo má zájem o kvalitnější léčbu ten ji zaplatí příslušnému primáři do kapsy a stát z toho nemá nic. Normální člověk těžko posoudí co je normální a co nadstandart a proto platí je-li mu to lepší "nějak vhodně" nabídnuto. Proto si myslím že je pro nás běžné smrtelníky dobré bude li správně stanoven standart a nadstandart
20. 05. 2011 | 12:58

kelt napsal(a):

Pokusme se /reformu zdravotnctví v podání naší trojkolky převést do konkrétna./
Příklad:dojde ke srážce jednoho motocyklu Kawasaki/majitel syn bohatého podnikatele/s s postarší Jawou 25O/majitel řemeslník,t.č.na podpoře./
Oboustraná diagnoza mladíků ve věku cca 25 let-zlomenina krčku-n
utná náhrada kyčelního kloubu.
Nejlacinější cementová náhrada zahrnutá do standartu vydrží cca 15 let.
Nadstandart,který vydrží doživotně je s příplatkem 100 tis.Kč.
Ten na té 250,pokud bude mít štěstí,půjde na reoperaci po cca 15 letech,pokud bude mít smůlu,náhrada poškodí pánev natolik,že reoperace nebude možná a při troše štěstí z něj bude doživotní invalida.
Sociální darwinismu v praxi.
20. 05. 2011 | 12:58

cukr napsal(a):

karamela:

Protože chodím do lesů na houby očkoval jsem se. Beru to jako investici pro pobyt v rizikovém prostředí. A že v přírodě čeká na lidi pěkná řádka nemocí (vzteklina, toxoplazmóza, sněť apod)! Jenže to si lidi nepřipustí - stále u nich převládá zhoubná myšlenka o romantickém venkově.

Kolega, který do lesa (jakož i pole, louky, rybníky apod.) nikdy nestrčí nos, neboť jej nezajímá (má alergii na štípnutí a tím i strach), se neočkoval. Proč taky nebude to zřejmně potřebovat, pokud se bude pohybovat stále ve městech (mimo parky a zahrady).
20. 05. 2011 | 12:59

miro napsal(a):

Koplkop
mýlíte se tu dlahu ve které se můžete koupat jsem si musel za 350 Kč koupit
20. 05. 2011 | 13:00

miro napsal(a):

Kelt
a máme na to aby oba dostaly za 100 tis., nebo dostanou dnes oba za 100 tisíc, nebo ten co na to má nasype panu primáři a ten mu to udělá a stát utře. V opačném případě ten finanční přízpěvek půjde státu a možná že časem bude na ten lepší pro všechny
20. 05. 2011 | 13:06

Xury napsal(a):

Pro kelta:
jednak nevíte, jak budou tyto věci řešeny v rámci standardu a nadstandardu, protože k tomu se teprve budou vyjadřovat vědecké společnosti. jednak předpokládám, že bude brán v úvahu věk. Náhrada kyčelního kloubu s výdrží řekněme 60 pro 80-ti letou stařenku je plýtvání penězi. Navíc kyčelních náhrad jsou stovky typů, takže tak jednoduché to s nadstandardem nebude.
20. 05. 2011 | 13:12

SuP napsal(a):

..."občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon“....
Ale běda, kdyby ten zákon konečně měl začít existovat!!
Nejhorší jsou militantní lidumilové.
20. 05. 2011 | 13:15

kelt napsal(a):

Miro-je to jedoduché-ten druhý,na té dvěstěpadině,pokud dostane jen ten"cement"bude po zbytek života nejen na sociálních dávkách-zpočtěte si kolik to bude za cca 35 let,navíc bude jeho život doživotním traumatem.
Kvalita náhrady se musí odvíjet jednoznačně od věku a zdr.stavu člověka-pacienta.
Pokud si někdó zlomí krček v 7O-ti,tak "cement"postačí.
Kolik myslíte,že Klaus si připlatil?
Odpovídající zdr.péče nemůže být seleketivní dle peněženky.
20. 05. 2011 | 13:19

miro napsal(a):

Kelt
zatím se dohadujeme o něčem co není nikde konkretizováno bude lépe než populisticky získávat hlasy na blogu jak to dělá často Sobotka a jiní počkat až budeme moci posoudit co bylo vyplozeno. A pan Sobotka a jemu podobní by se mněli snažit hlavně pro věc něco rozomného dělat a ne jen kecat
20. 05. 2011 | 13:35

kelt napsal(a):

Xury-Dr.Heger právě na náhradě kyčelního kloubu demonstroval princip standardu a nadstandardu-pro mne nepřijatelné.
Také jeho kritika robotických operací a laparoskopie je dle mého názoru mimo mísu.Drahé-dle jeho vyjádření.
Pokud tyto přístroje nemocnice vlastní,tak je nabíledni,že s postupem času jak fyzicky,tak morálně zastarávají,což v medicíně platí dvojnásob.
Takže jejich nevyúžívání je protismyslné,nehledě na to,že zkracují délku léčení a omezují možnost nosokomiálních nákaz a tím nutnost případných reoperací,prodlužování a prodražování léčby a pozdnější návrat pacienta do prouktivní etapy života.
Kalouskovina v medicíně neplatí.
20. 05. 2011 | 13:35

Dočekal napsal(a):

SuP:

Nejhorší jsou práskači. Navíc práskači, kteří tykají lidem, o kterých nemohou vědět vůbec nic.
Inu, co se v mládí naučíš...
20. 05. 2011 | 13:35

kelt napsal(a):

Miro-pokuste se odpovědět na to, co píši-mám konkrétní připomínky-co Vy na to?
20. 05. 2011 | 13:38

Dočekal napsal(a):

hoven napsal(a):
čekám, kdy slaveček předloží nějakou reformu z dílny čssd.
20. 05. 2011 | 12:12
---------------------
V tom případě já zase čekám, kdy nám absolvent Vysoké školy hoven předloží také něco jiného, než jen obsah jeho použitých pampers.
20. 05. 2011 | 13:39

Xury napsal(a):

Pro Kelta:
s těmi robotickými operacemi je to složitější, protože záleží i na tom, jak intenzivně je to robotické pracoviště využíváno. V řadě případů se prostě pořídilo proto, aby příslušní "odpovědní" vypadali dobře. Jinak pokud jde o tu míru komplikací, tak souhlasím, ale jako řešení bych viděl spojení nemocenského a zdravotního pojištění, což umožní pojišťovnám lépe vyhodnocovat náklady na léčení i v delším horizontu. Jinak pokud jde o nadstandardy obecně, tak předpokládám (a zákon o zdr. pojišťovnách to myslím obsahuje) vznik komerčního připojištění poskytovaného mimo jiné i ZP, které už zohlední prevenci, rizikové chování atd atd.
20. 05. 2011 | 13:46

SuP napsal(a):

kelt -
2 chyby.
Jednak Vás nezajímá, kdo tu nehodu zavinil.
Za druhé - máte dojem, že by z hlediska správnosti "vyššího principu mravního" měli oba dostat cement? Pro koho pak bude ten nadstandard? Pro Sobotku a zadara?
20. 05. 2011 | 13:47

SuP napsal(a):

kelt -
Za třetí - máte v těch cenových relacích velký voči. Klaus si připlatil a já taky. Za to jsem dostal samostatný "nadstandardí" dvoupokoj se společným hajzlem pro další čtyřpokoj. K tomu ještě dámský. A vůbec nejlepší bylo večer před operací, když jsme dostali všichni najednou projímadlo na ten jedej společněj hajzt. Nadstandard jako řemen.
20. 05. 2011 | 13:51

kelt napsal(a):

Xury-s tím,co píšete nemám problém-víceméně souhlas.
Někde výše jsem zaznamenal názor,/mírně upravuji/,že by měla být definována síť veřejných nemocnic,kde by byla veškerá péče v rámci zdr.pojištění.
Vymezený/zákonem/nadstandard by byl poskytován v soukromých zařízeních platbou cash on the desk,nebo v rámci soukromého pojištění.
Nemohu jít do detailů,ale jako proncip bych to bral.
20. 05. 2011 | 13:56

Lukáš napsal(a):

Dočekal:

Šaškec na pokračování to si budu muset zapamatovat :-). Jak tefné.
Největší smůlou je, že existuje jen malá naděje na to, že se to jakkoliv změní. Politika se smrskla jen na to kdo koho více pomluví a kdo na koho co má.

Přijde mi až zvláštní jak několik málo kauz vždy zlikviduje nově objevenou stranu (jak říkáte chrti SZ,VV,ODA,US atd. atd.) zatímco ty největší jich mají spoustu a jedou spokojeně dál.

Věci veřejné jsou toho jasným důkazem. Odposlouchávají, plánují jak budou vládnout, občas uplácejí. A ODS, ČSSD a dokonce i komunisté budou moralizovat o tom jak je to v demokracii společensky nepřípustné. Jak bravurně této situace obě strany využili k zakrytí svých vlastních průserů (Vondra, financování kampaně ČSSD, pandury atd.). A výsledkem je nejistota a chaos ve všem, což politikům očividně vyhovuje.

Podle mého názoru je hlavním problémem totální politická nestabilita. Jelikož se u nás nic nedotáhne do konce. Když vezmu předposlední 2 volební období tak se vystřídalo 5 premiérů.

Přiznám se že jsem spíše pro pravicovou cestu. Nicméně uznávám že existují i jiné. U se ale neustále kličkuje a nevede to nikam.
20. 05. 2011 | 13:57

SuP napsal(a):

Dokecal -
Omyl nejhorší je frustrovanej frustrát. K tomu frustrovanej z toho, že se mu nedaří frustrovat.
20. 05. 2011 | 14:01

vasja napsal(a):

Jak velmi správně napsal pan DH
Odhoďme pokrytectví a svobodně si nalijme čistého vína: dostupné zdroje nestačí, nikdy nestačily a stačit nemohou na kvalitní ošetření pro všechny.
-------------------------
Tak a proto je třeba mírně potlačit péči o zbytečné, levicově orientované bytosti a přistěhovalce a více peněz věnovat OSVČ, jednatelům a vyšším manažérům. Ti tvoří hodnoty.
20. 05. 2011 | 14:02

Maximus napsal(a):

DH (Dil.na z Hradu) nám tu vyzvracela svůj názor, cituji:
Odhoďme pokrytectví a svobodně si nalijme čistého vína: dostupné zdroje nestačí, nikdy nestačily a stačit nemohou na kvalitní ošetření pro všechny. Je proto logické, alokovat ošetřovací kapacity tak racionálně, efektivně a výnosně, jak je to jen možné -na základě peněz. Tak, jako nemáme všichni stejné žaludky, nemáme ani stejnou potřebu ošetření. Tak to prostě je.
Pro DH:
Takže za hodinu ti jede, co?
Za hodinu ti jede vlak vole!
P.S.
Člověče, já mám peněz dost, ale tohle bych se nikdy neodvážil napsat, na to musí být charakter a ten asi jak chápu nemám.
20. 05. 2011 | 14:02

Gru napsal(a):

Podává-li Heger jako příklad nadstandardu laparoskopickou operaci žlučníku, dosvědčuje, že po letech úředníkování už zcela ztratil o medicině přehled a kvalifikaci, neboť laparoskopické operace nejsou záležitostí kosmetickou (jak si myslí některé redaktorky a ovšem taky pan Heger), ale jde o miniinvazivitu, což má přímý pozitivní dopad na ekonomii léčby. To se ví dávno a dávno a třeba v Německu pojišťovny vyžadují laparoskopickou operaci a otevřenou nechtějí uhrazovat.
Na tomto dobrém příkladu se ukazuje, že Hegerově reformě nelze přikládat věrohodnost (i jeho "poradci" jsou na tom kvalifikačně špatně, např. Šnajdr vůbec nemá medicínské vzdělání).
Další iluzorností je představa, že zdravotní pojišťovny budou "řídit" léčbu - máte představu, jaký je odborný potenciál těchto pojišťoven? Jádro revizních lékařů jsou lidé s dlouhodobou ztrátou kontaktu s reálnou medicinou.
20. 05. 2011 | 14:07

Dočekal napsal(a):

SuP napsal(a):
Dokecal -
Omyl nejhorší je frustrovanej frustrát. K tomu frustrovanej z toho, že se mu nedaří frustrovat.
20. 05. 2011 | 14:01
----------------------
Charakterizoval jste se velice přesně, práskači.
To komolení mého příjmení svědčí jen o tom, že vám zkrátka nervíčky už pochodují čtyřstupem.

Jo a nebojte se. Za to komolení mého občanského jména vám tady nic nehrozí, spíš naopak. Pomáháte přece strážci čistoty těchto diskusí v jeho snaze o odstranění jednoho "potížisty." Jistě si za to od něho vysloužíte přinejmenším podrbání za ouškem. Ale pozor! Za pravým, jedině za pravým!

Na tom, že jste práskač a navíc ještě obyčejný zbabělec, to ale nezmění vůbec nic.
20. 05. 2011 | 14:12

kelt napsal(a):

Supe,jak je Vaším dobrým zvykem,tak mlžíte a odvádíte pozornost od merita věci.
Ad absurdum-to by měl traumatolog od operačního stolu volat policajty s dotazem kdo nehodu zavinil a podle tohoho rozhodnout,jak kvalitní kyč.náhradu použije?
Jaký "nadstandard" jste si zaplatil a dostal je Vaše primární věc.Proč to sem pletete,to opravdu nechápu.
Pokuste napsat něco k věci.
20. 05. 2011 | 14:14

Gru napsal(a):

Logické by jistě bylo rozvrstvit poskytování péče na hrazenou z všeobecného zdravotního pojištění a na péči hrazenou kompletně soukromě, tak, aby existovala soukromá zařízení, která by jela na přímou platbu či na kompletní soukromé pojištění. Pak by se opravdu nemusely pracně vytvářet sporné standardy.
Bohužel, jako naschvál, všude jedou na hybrid - jako by se úplného oddělení snad všude báli... Proč asi??
Možná to má něco společného s mimotržním fenoménem, typickým pro zdravotní péči, fenoménem, který je pro skalní trhovce nepochopitelný: že totiž úroveň poskytované péče je přímo úměrná všeobecné dostupnosti této péče v daném systému.
20. 05. 2011 | 14:17

kelt napsal(a):

Gru-díky za věcný názor-zdraví by nemělo být "má dáti dal"dle Kalouska,který navíc čerpal ekonomické znalosti v poslanecké nálevně a od doby,kdy nuceně abstinuje to s ním jde evidentně z kopce.
"Julínek"straší na zdr.scéně neustále.
20. 05. 2011 | 14:22

František Klouček napsal(a):

Nečetl jsem blog pana předsedy Sobotky,ani většinu diskusních příspěvků.Ale, proč si moji rodiče a tchán šetří na úplatky lékařům?Pane Sobotka, šedá ekonomika řádí v našich nemocnicích ,ať patří Tondovi, nebo Pavlovi.A proto lépe,ať jsou peníze našich rodičů vloženy do nem.pojištění,než do rukou chamtivých lékařů.
Ještě, mimo mísu.Výslužné policistů,hasičů a vojáků, je slíbený úplatek státu.Takže s tím něco dělejte.Nikdo,nebo málo z nich neslouží z přesvědčení, ale z naděje na úplatek-výslužné.
Jinak naši východní sousedé s výslužným již skoncovali.
20. 05. 2011 | 14:27

Xury napsal(a):

Pro Kelta:
osobně bych neodděloval standart a nadstandart podle poskytovatele. Pokud vím, tak se to ani v Evropě nepoužívá. Jinak co se plateb týče, tak cash se dnes platí jen do určité výše (mám teď na mysli zahraničí), nad stanovenou úroveň to proplácí poskytovateli pojišťovna pochopitelně se zpožděním.
20. 05. 2011 | 14:31

Xury napsal(a):

Pro Gru:
váš návrh evidentně nic neřeší. Proč by někdo platil statisíce v soukromé nemocnici, když by to samé (dobrá na pokoji s dalšími 4 pacienty) dostal zadarmo ve státní?
20. 05. 2011 | 14:33

SuP napsal(a):

kelte -
Jaké mlžení?
Čí je to dotaz:"Kolik myslíte,že Klaus si připlatil?..."
hlídejte si líp vstupy.
Kdo nehodu zavinil bude důležité, až se bude soudně řešit, kdo má platit náhradu škody, včetně operace .....
Netušil jsem že zrovna pro Vás by to mělo být složité k pochopení souvislostí.
20. 05. 2011 | 14:38

vinclea system napsal(a):

Xury

ovšemže, tak to je, to ale neznamená, že je to správně či optimálně... DH zde uvedl, že nikde není možnpo uhradit všechnu zdravotní péči na optimální úrovni - a má pravdu. To už konstatovala expertní studie před 25 lety. Rovněž prognozovala polarizaci zdravotnictví v celém světě, včetně tzv. Západu,l tedy vznik "chudinské mediciny".
Otázka zní: co s tím?
Nic?
Nebo "reformy"?, pokud možno z dílny neerudovaných a nezkušených?
Kroky postupné, či "revoluční"?
Já se stále divím, proč se skutečně nerozvíjí síť "nadstandardních" zařízení - pochopitelně přísně autonomních - která by byla v souladu s tržní ideologií? Bylo by to čisté řešení.
20. 05. 2011 | 14:39

dříve čtenář napsal(a):

Děkuji za doplňující komentáře. Myslím, že jsou pravdivé. Pro pana Xury: opravdu věříte, že se zmenší korupční prostředí stanovením pouze dvou typů proplácených operací a dalších jako nadstandard?
Moje zkušenost je taková, že běžné chování je : na co nemůžu dosáhnout normálně, musím podvodem...
20. 05. 2011 | 14:39

Dr. Piďha napsal(a):

Pár otázek pro HD.
Cítíte se zdráv?
Umíte spívat?
Kolik je 3258 x 2986 ?

Výše podepsaní lékaři, trvají na vrozeném kreténismu pana HD,neboť již při vstoupení na diskuzní kolbiště zvolal: Nechť žije a vskvétá náš primitivní kapitalisnus kde zdraví je to poslední co potřebujeme. Ať žije náš veliký , nesmrtelný, vševědoucí Václav I. řečený Klaus.
20. 05. 2011 | 14:41

Dočekal napsal(a):

No vidíte. Panu Eduardu Janotovi to už nebude nic platné.

Bývalý ministr financí a dlouholetý úředník na Ministerstvu financí a také člověk, který připravoval prakticky všechny státní rozpočty po roce 1989, zemřel dnes na zástavu srdce ve věku 59 let.
Zemřel při sportu, konkrétně na tenisovém kurtu.

Čest jeho památce!
20. 05. 2011 | 14:46

Xury napsal(a):

Pro čtenáře:
ty dvě operace byl pochopitelně příklad. Jde o to, že pokud lékař vykoná nějaký úkon, kde bude nutný doplatek za nadstandard, tak jej musí získat nemocniční pokladna potažmo pojišťovna jako příjem zatímco v současnosti jej získá ten lékař v obálce do kapsy. Jinak je potřeba si uvědomit, co vlastně přesně od zdravotnického systému chceme. Proplácení plenek nebo záchranu zdraví,života a jeho kvality. Uvědomte si, že za chvíli budou například k dispozici lidské orgány vypěstované z buněk vhodné pro transplantaci. Nepochybně je bude řada lidí vyžadovat (mají přece právo na nejmodernější léčbu), ale náklady budou nepochybně enormní stejně jako zájem. Kdo to asi zaplatí?
20. 05. 2011 | 14:53

kelt napsal(a):

Supe,naposledy a končím.Buď jste tak předpojatý,nebo nejste schopen pochopit oč jde.
Co do toho zas plete soudní rozhodnutí kdo nehodu zavinil?To snad má,nebo by mělo zřejmě dle Vás mít vliv na úroveň poskytnuté léčebné péče v rámci "reformy zdravotnictví"?
Chápete absurditu toho,co píšete?
Jenom na okraj-špitněte mně,kolik Klaus si doplatil na endoprotézu,která mu umožňuje sjezdové lyžování,když vzhledem k jeho věku by mu stačil cement.Řeknuto to za Vás-NIC.
20. 05. 2011 | 14:54

Rumcajs napsal(a):

V rámci debaty o zdravotnictví doporučuju Kohoůtův blog:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-kohout.php?itemid=2256

Je mi jasné, že to sem dávám zbytečně. V případě daní budou levičáci argumentovat Švédskem. V případě důchodů a zdravotnictví budou zase tvrdit, že my nejsme Švédi.

Nu což, nemusím dělat všechno za peníze.
20. 05. 2011 | 15:18

SuP napsal(a):

kelt -
Zase máte pravdu. Já si sice nemyslím, že ten magor z nás dvou jsem zrovna já, Vy si myslíte totéž inverzně. Takže je to ztráta času oboustranně. Nevím, co soudíte o hloubce svých myšlenek, že by se nedaly běžně pochopit, ale jistě to souvisí s paralelně běžícím tématem "Umění diskutovat".
Klaus má stejnou endoprotézu jako já, dávali mi ji tam 2 měsíce před ním a dostal jsem ji za souhlas s ověřovacím novým typem. Taky s ní lyžuju. A bez bodyguardů. A taky s ní jezdím na kole. Nevím, proč by se měla "doplácet", když zákon o nadstandardech ještě není?
20. 05. 2011 | 15:25

Rumcajs napsal(a):

Zdroje jsou, ale na rozdíl od Špidli a Sobotky, my pravičáci víme, že jsou omezené a mají hranice.
Za zdravotnictví se dá vyházet klidně celý rozpočet. Lze tam nasměrovat veškeré výrobní a výzkumné kapacity. Ale asi by to nebylo rozuzmné, mít špičkovou zdravotní tehniku a nakonec umřít hlady.

A proto musí být zdravotnictví OHRANIČENO. Stát nemůže zajisti vše. A proto považuju za vysoce solidní a seriózní, aby nám zdělil, co je schopen opravdu zajistit. Určitě je to lepší a odpovědnější přístup, než jak to mají třeba v Anglii, kde OHRANIČENÍ se děje skrytě formou dlouhých front a časové nedostupnosti.

Sobotko, hamba by tě měla fackovat za tenhle pokrytecký blog .Ale můžeš být v klidu. Pravda je už unavená a nemá sílu fackovat každou politickou nulu, co se na naší politické scéně objeví.
20. 05. 2011 | 15:45

vlado napsal(a):

Snad již při sepisování Ústavy naši politici předpokládaly, že tento stát bude za jejich vládnutí tak zdecimován, že v Ústavě je uvedeno,že zdravotní pěče je bezplatná nestanovíli zákon nějakou úpravu. A jsme v současnosti. Lidé pochopte vláda nemá finance na základní funkce státu. Vždyť to museli pochopit i ti státní úředníci, policie,hasiči.Tak nedělějte potíže a se vším čímž nás obdaří reformy se smiřte. Vždyť přece nechcete skončit jako Řekové, kteří již začnou prodávat "antiku" My už nic k prodeji nemáme. Máme Budvar, lesy, pole a ČEZ. Ale ten je jediný český který přináší nejvíce do státníhom rozpočtu. Jako druhá je "česká spořitelna"ale ta není česká, práve tak jako "T-Mobile Czech Republik a.s. Tak přeji všem hlavně zdraví. Bude drahé i z pohledu finančních nákladů. Jen, abych nemarodil.
20. 05. 2011 | 16:53

Platan napsal(a):

DH napsal(a):
Neexistuje jediný technický pozitivní důvod, proč by zdraví nemělo zbožím být.

...socialistickým jódem páchnoucího zdravotnictví...

...plešaté levičácké představy o spravedlivém světě...
Tak nevím, zda-li je autor této glosy blb či satirik. Budu si muset přečíst nějaké jeho další příspěvky, abych to mohl rozkódovat... :-)
20. 05. 2011 | 17:12

Platan napsal(a):

Rumcajs napsal(a):
Sobotko, hamba by tě měla fackovat za tenhle pokrytecký blog. Ale můžeš být v klidu. Pravda je už unavená a nemá sílu fackovat každou politickou nulu, co se na naší politické scéně objeví.

Tak loupežníku, kdo tady vlastně fackuje? "Hamba" nebo "pravda"? To bys nám měl "zdělit".
20. 05. 2011 | 17:20

Asitak napsal(a):

Všechny socialisty bz měl operovat robokop.
20. 05. 2011 | 17:44

hoven napsal(a):

dokud čssd nepřide s nějakým vlastním návrhem, tak si myslim, že nad blekotama poštěkávače sobotky nemá vubec smysl vest jakoukoliv diskuzi. to je opravdu ztráta času. sláveček se projde v odborářském předvolebním průvodu čssd, bude hýkat , že reforma je nespravedlivá a tím to končí. ničeho jiného se od socanů nedočkáme.
20. 05. 2011 | 17:48

Rumcajs napsal(a):

Asitak:

Tomu říkám hláška dne !

Platan:

Jsem myslel na dvě věci najednou. Jedna věc byl nechutně pokrytecký blog Sobotky, druhá, nechutné příspěvky ultralevounů pod blogem Kalouska.
Jen dokazujou, že ti šmejdi se od dob, co popravili Horákovou nezměnili. A jestli, tak k horšímu.
20. 05. 2011 | 17:59

Tencokida Hnuj napsal(a):

Rumcajs
Proč tedy pod Kalouskovým blogem držíš pietu a sem si chodíš flusnout ?
Jsi už zase ožralý ?
Nebo jste dva Rumcajsové - jeden je hodný a druhý ve stejném čase zlý ?

Jako že Sultán a Tyrl ?
:(((
20. 05. 2011 | 18:51

Rumcajs napsal(a):

TH:

Přišlo mi slušné, si odflusnout tady.
20. 05. 2011 | 18:57

kormoran napsal(a):

soudruhu Sobotko , jelikoz jsem shlednul nekolik cr programu pres Net, muzu Vam poradit v bezkonkurencnich preferencich !

Perte ty sve saly v Perwolu , uvidite , ze zase nabydou svoji zarive rudou barvu!

V pokracovani reklamy se muzete Vy , postavit vetraku a zarvat : 'Pustte to naplno! Muj uces to vydrzi!'
21. 05. 2011 | 02:24

pich napsal(a):

Ješte jsme úplně nestihli zdemokratizovat a amerikanizovat to naše zdravotnictví, přesto to už je viditelně pro "někoho" lepší.

Doufám jen, že vzhledem k věku se té pravičácké idei nedožiju.

A kdyby, trám na půdě stále dobrý, provaz poslední revizi nosnosti obstál.

A těm, co tady tak radostně krákají, přeji hezké stáří. Chlapci, držte se. A hlavně šetřte se. Byť to krákáni tady zase ničí nervy.
A na ty se umírá líp, jak na choroby z těžkých fyzických povolání.
21. 05. 2011 | 12:14

Marie napsal(a):

Když u Ústavního soudu prošel třicetikorunový "regulační" poplatek, nemá šanci i tato "reforma"?
21. 05. 2011 | 15:57

SuP napsal(a):

Marie -
Zkuste se na to podívat jinak.
....."„občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon“. ...."
Aby nějaké podmínky mohl stanovit zákon, musí zákon existovat. A tohle je po 20 letech první pokus o předložení tohoto zákona.
Jedna věc je, aby v zákoně bylo to, co je potřeba, ale současně musí zákon splňovat spoustu dalších podmínek, aby nemohl být ústavním soudem na přání levice zase shledán neústavním a posléze zrušen. Protože potom by celé úsilí téhle vlády konečně něco potřebného změnit, bylo zbytečné. Takže pokud vláda ví, že musí počítat s možností podání ústavní stížnosti opozice na jakýkoliv svůj další krok, bylo by od ní značně neodpovědné, aby návrh zákona v tomto smyslu nepřipravila. Pak samozřejmě není nejmenší důvod, aby ho komukoliv předem zdůvodňovala.
Asi tak.
21. 05. 2011 | 21:03

Yosif K napsal(a):

Pane Pich, je mi Vas lito. Jelikoz si neporejete "americke zdravotnictvi" soudim, ze patrite mezi nizkopreijmove skupiny, ktere v USA mohou mit skutecne horsi peci nez bohaci.

Je mi Vas lito, protoze namlich to stejne plati i v CR. POKU NEZEMRETE zcela zdrav, TAK ZEMRRETE NA NEJAKOU NEMOC. a TO SE BUDETE UDAJNE ROVNOSTARSKEMUJ SOCANSKEMU ZDRAVOTNICTVI V cr STRASNE DIVIT. Pripravte si nekolik desitek tisic Kc na platby bokem - tedy pokud nemate v rodine doktora. Byl o tom i jakysi blog na aktualne - od cloveka postizeneho rakovinou prostaty nebo co..... Asi nemate v rodine doktora - pak byste netrpel chorobnymi iluzemi o skvelem bezuplatkovem fungovani socanskeho "bezplatneho zdravotnictvi pro vsechny". Pak byste mlcel a byl byste rad ze jste rad.
21. 05. 2011 | 22:06

Marie napsal(a):

SuP
doufám, že do toho návrhu zákona bude zakotvena bezplatná péče a lázně pro pacienty, kterým "lékaři" zničili zdraví nevhodnou terapií.
Taky by mně zajímalo, co bude obnášet "nadstandard" třeba u psychiatrických pacientů.
21. 05. 2011 | 23:37

Milan napsal(a):

Už vidím, až někoho přivezou do nemocnice v kómatu třeba po autonehodě, jak si bude svobodně vybírat druh léčby a podepisovat smlouvu. Ach jo...
22. 05. 2011 | 09:40

Tencokida Hnuj napsal(a):

YosifK
Nejde o "bezplatné zdravotnictví pro všechny".
Jde o systém veřejného zdravotního pojištění.
Kdy jste ze zákona pojištěn. A platíte pojistné /pokud nepatříte ke skupinám obyvatesltva, za které toto činí stát/.

Ve vámi zmiňovaném kapitalistickém ráji /ne jehož dluhopisech - pokud je budete v budoucnu shortovat se budou dát vydělat zajímavé peníze a jehož měna i kredit je válcován komunistickou Čínou, hybridním Ruskem a rozvojovou Brazílií či Indií/ - tedy v tomto ráji vás pojišťovna klidně může odmítnout pojistit.

Proto také ten zdravotní turismus Američanů do Kanady.
Někdy i na Kubu. :((( /totalitní, neefektivní režim.../ :((

A tak tito turisté raději mlčí a jsou rádi že jsou rádi.
Furt lepší, než natáhnout brka nebo se nechat ekonomicky zruinovat.
P.S. Zdar a sílu do dalších bojů se zdejšími levouny přeje všem blbounům Tencokida Hnuj !
22. 05. 2011 | 14:50

ranetep napsal(a):

Jedna reakce mimo tvé téma Bobe : Bývalý labouristický ministr životního prostředí a poslanec Elliot Morley byl dnes za zneužití poslaneckých náhrad (30 tis. GBP) odsouzen na 16 měsíců do vězení. (MediaFax)

Have a nice day !
22. 05. 2011 | 16:27

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy