Předběžné opatření zakazující stávku je nezákonné

11. 06. 2011 | 17:12
Přečteno 9216 krát
Předběžné opatření Městského soudu v Praze, kterým byla zakázána pondělní stávka odborových svazů v dopravě, považuje ČSSD za nezákonné a odporující judikatuře Nejvyššího soudu i Ústavního soudu.

Soud založil své rozhodnutí podle zpráv z médií údajně na tom, že stávka nebyla odborovou organizací písemně oznámena zaměstnavateli alespoň tři pracovní dny předem, jak vyžaduje § 17 odst. 4 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění.

Na odbory ohlášenou stávku se však zákon o kolektivním vyjednávání nevztahuje, neboť nejde o stávku ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Tato stávka je stávkou za prosazování jiných hospodářských a sociálních zájmů a požívá plné ústavních ochrany podle čl. 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

Nejvyšší soud k právu na stávku konanou mimo rámec zákona o kolektivním vyjednávání uvedl (usnesení z 28.06.2005 sp. zn. 21 CDO 2655/2004): „Zákonné podmínky pro uplatnění práva na stávku jsou upraveny toliko v zákoně č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů (…). Z ustanovení § 1 zákona o kolektivním vyjednávání, podle něhož tento zákon upravuje kolektivní vyjednávání mezi příslušnými orgány odborových organizací a zaměstnavateli, za případné součinnosti státu, jehož cílem je uzavření kolektivní smlouvy, ve spojení s ustanovením § 16 odst. 1 zákona o kolektivním vyjednávání jasně vyplývá, že právní úprava stávky obsažená v ustanoveních § 16 až § 26 tohoto zákona dopadá toliko na stávky, které jsou vyhlášeny jako krajní prostředek ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy. Uvedené ovšem neznamená, že právo na stávku lze v České republice uplatňovat pouze v mezích zákona o kolektivním vyjednávání. Nelze přehlédnout, že ustanovení článku 2 odst. 3 Listiny stanoví, že každý může činit, co mu není zákonem zakázáno, a nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá. Uvedený základní princip pro posuzování dovolenosti chování v poměrech českého právního řádu nutno aplikovat i při posuzování otázky zákonnosti (legálnosti) stávky konané mimo rámec zákona o kolektivním vyjednávání. Upravuje-li zákon pravidla stávky jen v případech stávky v souvislosti s kolektivním vyjednáváním, plyne z toho závěr, že jiného (zákonného) omezení práva na stávku v českém právním řádu není. Platí tedy, že právo na stávku je zaručeno (článek 27 odst. 4 Listiny), aniž by (s výjimkou stávek v souvislosti s kolektivním vyjednáváním) bylo v souladu s ústavními principy omezeno, avšak jen tehdy, je-li prostředkem obrany jiných hospodářských nebo sociálních zájmů zaměstnanců u jejich zaměstnavatelů.
Z uvedených důvodů byl v judikatuře soudů přijat (a nadále je jako správný přijímán) závěr, že právo na stávku lze vykonat nejen ve sporu o uzavření kolektivní smlouvy, ale i za účelem obrany jiných hospodářských a sociálních zájmů zaměstnanců u jejich zaměstnavatelů, a že podle zákona o kolektivním vyjednávání může být posuzována jen taková stávka, která souvisí se sporem mezi zaměstnavateli (organizacemi zaměstnavatelů) a příslušnými odborovými orgány o uzavření kolektivní smlouvy (srov. například rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 14.11.2002 sp. zn. 21 Cdo 2104/2001, který byl uveřejněn pod č. 63 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, roč. 2003).“

Uvedené závěry potvrdil i Ústavní soud (nález z 5. 10. 2006 sp. zn. Pl. ÚS 61/04, č. 181, sv. 43 Sb. n. u., vyhl. pod č. 16/2007 Sb.): „42. Zákonodárce konečně musí šetřit podstatu a smysl práva na stávku (čl. 4 odst. 4 Listiny). Zákonem tedy například nelze právo na stávku zcela zakázat nebo je omezit vůči osobám v jiných profesích nebo činnostech, než které vyjmenovává čl. 44, resp. čl. 27 odst. 4 Listiny. Nelze ani stanovit takové podmínky pro výkon tohoto práva, jejichž splnění by reálně nebylo možné, takže by se garance práva na stávku stala pouhou iluzorní proklamací.

43. De lege lata je právo na stávku zákonem upraveno pouze v oblasti kolektivního vyjednávání zákonem o kolektivním vyjednávání, jehož součástí jsou napadená ustanovení. Absencí zákonné úpravy práva na stávku v jiných oblastech pracovních vztahů se Ústavní soud vzhledem k předloženému návrhu nezabýval. Proto pouze na okraj uvádí, že ustanovení čl. 27 odst. 4 Listiny je možno interpretovat i tak, že zákonodárce je povinen právo na stávku zákonem "provést". Pokud by tak opomněl učinit, bylo by možné nastalou situaci hodnotit jako neústavní opomenutí zákonodárce, resp. neústavní mezeru v zákoně (srov. nález sp. zn. Pl. ÚS 20/05 ze dne 28. února 2006, vyhlášen pod č. 252/2006 Sb.). To však neznamená, že by zákonem neupravené právo na stávku bylo v takové situaci zcela popřeno; neudržitelnost takového výkladu vyplývá z čl. 4 odst. 4 Listiny, podle něhož je při používání ustanovení o mezích základních práv a svobod nutno šetřit podstatu a smysl základního práva. Soudy by i v takovém případě, při absenci zákonné úpravy, musely ochranu tomuto právu v jeho podstatě poskytnout, jinak by se dopustily odepření spravedlnosti (princip zákazu denegationis iustitiae). Podmínky výkonu tohoto práva a jeho meze by pak musela případ od případu vyřešit judikatura; srov. např. rozhodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 21 Cdo 2489/2000 ze dne 22. ledna 2002.“

ČSSD pochybuje i o oprávněnosti Městského soudu v Praze vydat předběžné opatření na návrh Ministerstva financí, které není podle žádného právního předpisu aktivně legitimovaným navrhovatelem k podání předběžného opatření ve věci zákazu uvedené stávky.

Prohlášení předsedy vlády Petra Nečase, že „veřejnost očekává, že stávky jí nebudou komplikovat život“ považuje ČSSD za flagrantní nerespektování práva na stávku, zaručeného ústavním pořádkem České republiky i mezinárodními smlouvami o lidských právech a základních svobodách, jimiž je Česká republika vázána.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Tunel napsal(a):

Deja vu vládních reforem.

Národní shromáždění republiky Československé Sobota 21. prosince 1929

"Vládní prohlášení praví, že hlavním úkolem nové vlády bude hledati a nalézti prostředky k odstranění hospodářské krise. Jak si to představujete, to jste už ukázali. Budete chtíti zvýšiti daně nepřímé, spotřební, budete chtíti zrušiti poslední zbytky ochrany nájemníků a zvýšiti činže a budete chtíti zvýšit agrární cla a drahotu, budete chtíti vyhazovati další desetitisíce dělníků z práce a odsuzovati je k smrti hladem, budete chtíti racionalisaci (Hlasy: Jako v Rusku!), kapitalistickou racionalisaci prodlužováním doby pracovní, snižováním mezd, popoháněčstvím a závodním fašismem vyždímati z dělníků, kteří v závodech zůstanou, poslední kapku krve. Budete chtíti daněmi, poplatky a exekucemi přivésti na buben další desetitisíce malozemědělských usedlostí, a celé vaše žvanění o zemědělské krisi nemá žádného jiného smyslu než právě ten, abyste poslední krejcary, které ještě zůstaly v kapsách malorolníků, vytáhli, abyste přivedli na buben poslední ještě jakž takž samostatnou drobnou usedlost. Budete zkrátka a dobře chtíti řešiti krisi vašeho prohnilého režimu na účet pracujícího lidu."

zdroj: http://www.psp.cz/eknih/1929ns/ps/stenprot/007schuz/s007002.htm
11. 06. 2011 | 17:21

D. napsal(a):

Už to tak vypadá, že budete brzy potřebovat buďto právníky, nebo lékaře:DDD
11. 06. 2011 | 17:21

Sonny napsal(a):

Zbabělá a korupcí prolezlá vláda se usilovně snaží přesvědčit občany že je chrání před zlými odboráři. Opak je pravdou. odboráři jdou po krku téhle neschopné a zbabělé vládě která si namlouvá že prospívá lidem - národu. Prdlajs. Jen škodí a nasírají všechny lidi (kromě svých kmotrů). Je nejvyšší čas zvonit klíči a vším dalším co je po ruce. Národ stojí za odboráři i když nejsme všichni členy. Dejte jim znamení. Dejte jim konečně vědět že mají nejvyšší čas padnout do historie dřív než je smete hněv ulice! Ta lůza zvítězí, to si pište.
11. 06. 2011 | 17:24

On napsal(a):

Bohušu, teď to schytáš. Z žumpy se vynoří mentální nymfy, pro které je podlost současnou jedinou společenskou normou.
11. 06. 2011 | 17:28

Béda napsal(a):

Řekl bych, že to zatraceně smrdí vládní konspirací. Vedle pod Lipoldem jarpor píše, že vláda obdržela stanovisko odborů v pátel ve 21,00 hod.. Jak a kdy o něm tedy mohl po ukončení pracovního týdne rozhodnout Městský soud v Praze, včetně naplnění všech formálně-právních náležitostí? Dokáže to vůbec někdo vysvětlit? (anebo soudce rozhodoval předem bez toho, že by text odborářského stanoviska znal?)

PS: nehledě na to, o čem píše Sobotka
- jestli byl Kalousek vůbec oprávněn k takovému podání
- jestli bylo stanovisko soudce věcně příslušné = jestli správně klasifikoval problém a přiřadil k němu výklad správného zákona (o kolektivním vyjednávání se zaměstnavatelem). Podle mého mínění obsahově jde stanovisko dopravních odborů daleko nad rámec zaměstnanecké problematiky dopraváků.
11. 06. 2011 | 17:33

Yosif K napsal(a):

Mily pane JUDR Sobotko, levicovy demagogu! Se soudem zcela souhlasim - odborarska anarchie je nejhrosim nepritelem rustu hospodarstvi tim apdem i nejhorsim nepritelem zvysovani urovne chudych vrstev.

Nejvice prav maji "odborarsti" vyderaci - bolsevisticko-anarchosticke bojuvky - ve Francii a ve Spanelsku. V onbopu statech je take mimoradne vysdoka nezamestnanost - podnikatele se boji kohokoliv zamestnat, kdo neni poradne proveren, ze nepatri k odborarskym pablbum. Pak se levicovi troupove divi ze ve Spanelsku je nezamestnanost 20%.

Ve Francii se tez nemohou slusni lide dostat do prace. Bolsevici a anarchisti ovladly odbory masinfiru (cca pul procenta populace) a co chvili terorizuji zbytek obyvatelstva.

Jak mi rikali Franzouzi - clenstvi v odborech by melo byt kvalifikovanym duvodem pro okamzity vyhazov. Rikali - dekujte bohu ze v Cechach takovy bandy parazitu a skudcu nemate. No uz je mame, nastesti jeste ne tak silne a zdivocele jako francouzske a spanelske anarchisty.

Vive la greve generale, vive Commandante Sobotka, Vive la revolucion socialiste!!!!! Tak pane doktore - kazda sr...anda ma sve meze.... vseho s mirou - slusni obcane by vasim odborarum nejradeji nakopali do zadku..... prilisne podporovani anarchie by mohla oranzova slechta odskakat v pristich volbach!!! Z ceho byste pak platil hyposky na 6 milionove byty????
11. 06. 2011 | 17:34

jarpor napsal(a):

Soudím, že zde je škoda slov...

Podejte odvolání pane Sobotko... ať se kočky pudrujou a sousci ať se hádaj.... já si počkám na výsledek a Vaše slohové cvičení je jen dokladem o Vašem přemýšlení... Taky inofrmace pro občany.

A prej že Odbory a ČSSD nekopou spolu... jak se včera od odborů odtahoval Váš kolega Škromach...

Hezký podvečer
11. 06. 2011 | 17:38

Joe Ratata napsal(a):

Řešením by bylo odložit stávku o týden a stávkovat dva dny.
Při každé další podpásovce prodloužit stávku a blokády o další den.
11. 06. 2011 | 17:41

Rumcajs napsal(a):

Není to ten Bohouš, co volal po respektování soudu a napadal Klause s Nečasem, že si dovolí rozhodnutí soudu komentovat ?

Jo, jak se nám to pěkně zamotává.
11. 06. 2011 | 17:41

hoven napsal(a):

co si myslí čssd je každýmu u p...e.
11. 06. 2011 | 17:41

Rumcajs napsal(a):

Joe Ratata:

Navrhuju odboráře vykopnout na ulici a zaměstnat půl miliónu nezaměstnaných.
11. 06. 2011 | 17:42

Yosif K napsal(a):

Vsemt mily levicovym pomatencum navrhuji prestehovani do recka ci Spanelska - tam maji bolsevicko-anarchoisticke odbory opravdu velmi velky prostor pro sve reje.

Ma to jeden maly hacek - kazdy podnikatel si velmi dobre rozmysli mezi takove magory nejak moc investovat. A odborarsti zvanilove samozrejume novou fabriku z odborarskych priuspevku nepostavi. Pokud neco postavi, tak leda si nechaji postavit poradne neproletarske byty (Sobotka) nebo nejaky poraqdny hotel (hejtman "Setuza-Pitr" Palas - doposud nevysvetlenych a nevysvetlitelnych 25 milionu KC.....) Oranzovi soudruzi - protestujete proti korupci? Ano ale podivejte se tako obcas do svych ORANZOVYCH HOTELIERSKYCH RAD!!!!!!!
11. 06. 2011 | 17:43

Desiderius napsal(a):

S výkladem pana Sobotky souhlasím.MF zřejmě skutečně není legitimováno k podání návrhu na předběžné opatření. Je-li to tak,pak by rozhodnutní Městského soudu bylo vadné a bez právních důsledků. Mimochodem, Městský soud v Praze je pověstný svými vadnými rozhodnutími, vyhotovenými nepochybně na objednávku různých institucí stávající moci.
11. 06. 2011 | 17:47

Skogen napsal(a):

Tahle vláda dokazuje, že touží po generální stávce. Míra ignorace veřejnosti už dosahuje neuvěřitelných rozměrů. Okolo 90% populace je proti této vládě, tři čtvrtiny i přes potíže, které by jim pondělní stávka přinesla, se stávkou souhlasí... Přesto vláda silou tlačí svoji vůli proti veřejnosti hlava nehlava...

Vláda lhala voličům a po volbách začala prosazovat pravý opak toho, co slibovala. Kalousek neumí hospodařit a státní dluh za jeho bačování na financích roste zběsilým tempem, prohýřené prostředky mizí v kapsách nejbohatších a přes enormní výdaje rozpočtu střední třída a chudí stále více tratí.
11. 06. 2011 | 17:50

jogín napsal(a):

No a máme tady další výkon justiční mafie. Ta funguje na politikou objednávku. Doufám, že odboráři stávku prodlouží.
11. 06. 2011 | 17:51

Skogen napsal(a):

Rumcajs, chá chá, tak do toho :)) Jestli zaměstnáváš jenom nekvalifikované síly bez potřeby zacvičení, tak to třeba i chvíli půjde - dokud zakrátko nedojde trpělivost i jim.
11. 06. 2011 | 17:53

Pepa z depa napsal(a):

Milí spoluobčané, tak již je to tady a ten kapitalismus NENÍ K ŽITÍ. Proto dejme se ISLANDSKOU CESTOU a udělějme si tady pořádek od A-Z. Je nutné převzíti nejen VLÁDU A MOC ale ochrániti svoji VLASTNÍ ZEMI a to její celistvost, již řvou zase sudeťáci a vláda chce povoliti zákonem zkupovávání NAŠÍ VLASTI a nebo ji převádět do rukou cizí moci, Církve. Majetek, který je v rukouch cizího kapitálu, tak převést do vlastnictví státu a ještě vyčistiti soudy, prokuratúry a státní instituce od mafií a politických pochopů. A tak si vlastně připraviti půdu pro založení OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI dle našich představ a podle návrhu nové OBČANSKÉ ÚSTAVY ČR. ŘEKLI SI O TO TEĎ SAMI A JEŠTĚ NÁM PŘI TOM VYHROŽOVALI. Nemá cenu se s nimi nějak dohadovat a prostě teď jim jenom budeme diktovat co musí udělat a to i s termínem, neplnění se trestá jako zločin proti vlastnímu lidu. My pořád čekali na výstřel z AURORY a ono stačí jediné vystoupení premiéra jakéhosi i s tím křovím co tam za ním stálo. A ještě vyhrožoval MV a jejich zákrokem. Tak to si hošánku velmi přepísk a počkej si na následek svého jednání a to platí pro celou vládu, protože nikdo ani necekl, tak si počkejte na soud LIDU. No to prozatím stačí né, 4. odboj a Pepa z depa.
11. 06. 2011 | 17:54

Vlkodav napsal(a):

Sobotko tak se nerozčiluj a pokud se ti předběžný opatření nelíbí, tak dej odpor. Nebo ty numíš postupovat zákonně?
11. 06. 2011 | 18:01

Tunel napsal(a):

to Yosif K:
Navrhuji vám přestěhování do KLDR, tam vás stávkou, nebo demonstrací opravdu nikdo otravovat nebude.
11. 06. 2011 | 18:01

Kanalnik napsal(a):

Ti panove u moci vylozene chteji, aby tady neco poradne ruplo, delaji pro to vsechno mozne. Absolutni kratkozrakost jejich jednani mne uvadi do stavu soku. Tak takto se podnecuje pnuti ve spolecnosti. Gratuluji, pane Necasi a Kalousku.
11. 06. 2011 | 18:01

BK napsal(a):

Hydra už se zmítá ve smrtelné křeči.
Čím více, tím lépe.
Jen to uspíší její konec.
11. 06. 2011 | 18:02

Carlos V: napsal(a):

Ten papír ze soudu má pro mě možná dost velkou cenu.

je totiž dost možné, že velká část mýách zaměstnanců v pondělí nepřijde do práce - nebude mít jak se dopravit. Vznikne tak škoda z neodvedené práce, navíc ti lidé třeba nedostanou zaplaceno. Já navíc třeba přijdou i o nějaké zakázky ...

Za škodu by měl být někdo zodpovědný. A pakliže někdo nezákonně naruší dopravu ... viníka máme.

Jen se musím poradit s právníky, na koho dát (a jakou) žalobu.
11. 06. 2011 | 18:03

Johanna napsal(a):

Hovene, já doleva nejsem, ale Sobotka má pravdu.
Než budeš číst dál, postav se, prosím, na uši.
...
Sobotka má pravdu.
Nečas nemá pravdu.
Čas má pravdu.
Hraje pro tuto zem.
Do švestek.
Tato "vláda" si o to řekla sama.
11. 06. 2011 | 18:04

Kanalnik napsal(a):

z iHned:

"Předseda vlády doufá, že odbory od stávky ustoupí. "Pokud ne, bylo by to skandální rozhodnutí," uvedl premiér. "Máme jednoznačné rozhodnutí nezávislého soudu, které stávku zakazuje," řekl. "Ministerstvo vnitra bude postupovat přísně podle zákona," zdůraznil."

Co mi to jen pripomina?
11. 06. 2011 | 18:06

Yosif K napsal(a):

Mily Pepo z depa - prestehuj se na spanelske nebo recke barikady - minimalni podpora v nezamestnanosti 1100 EUR mesicne, lemplove tam stavkuji proti krvelacnym kapitaliistum temer obde - obcas take nekoho upali nebo zabiji. Investice cizich kapitalistu nula cela nula.

Mezi tamnimi levicovymi blby se ti urcite bude ohromne libit - siesta, HUELGA GENERAL, dulce haciendo nada.....
Akorat ze na podpory tem blbum se musi skladat lide z cele Evropy - ti co nestavkuji.....

Navrhuji postup jak za Reagana stavkujici dopravaky vyberove nakopat do zadku a nabrat lidi nove. Rizeni autobusu neni zase az takova veda jako rizeni letoveho provozu..... Zaslouzili odborari - bezte do nejake komunisticke rezervace na nejaky opusteny ostrov v Recku.......
11. 06. 2011 | 18:07

Rumcajs napsal(a):

Skogen:

Cheš snad říct, že ne pracáku je to samej nýmand ?
11. 06. 2011 | 18:07

Skogen napsal(a):

Carlos V., no jasně, udělej to. Myslím, že současné atmosféře velmi pomůžeš.
11. 06. 2011 | 18:09

Skogen napsal(a):

Rumcajs, ani nápad, opakuji - jen do toho. Co mně je do tvých personálií, sám víš, co je pro tvoji garáž nejlepší.
11. 06. 2011 | 18:10

veverka napsal(a):

Tato vláda patří do kriminálu a ví to a cítí že se blíží zlom.Proto tato křečovitá rozhodnutí.Je načase vydat se Egyptskou nebo Islandskou cestou a mafiánských parazitů Nečasů,Vondrů,Drobilů a Kalousků se jednou pro vždy zbavit.
11. 06. 2011 | 18:12

Carlos V. napsal(a):

Skogen : A co by ne. Jsem odpovědný hospodář. Ba přímo musím být.

Je mi jedno, ublíží-li to odborům - nebo i vládě. Nejsem nadšený z těch ani z těch.
11. 06. 2011 | 18:12

Rumcajs napsal(a):

Skogen:

Já tu mám zaměstnaný lidi. O odboráře nestojím.
11. 06. 2011 | 18:12

Yosif K napsal(a):

Pane Tunele - to se mylite - v KLDR zaslo odstranovani vykoristovastelkseho kapitalismu tak daleko ze tam lide ze same radosti nad odstranenim kapitalismu a "ketasu" po nedavne menove refforme (namirene proti "bohacum" samozrejme - stejne jako za Klemy v CSSR....) zacali napadat "ozbrojene prislusniky".

Takze s tim budovanim sociku a zaplasovanim cizich kapitalistu bacha.
Kolik cizich kapitalistu bude chtit zamestnat takoveho magora jako je PEPA Z DEPA? Kdybyste byl podnikatel - vy byste takoveho magora zamestnal? Treba jen v bande pocistovacu ve skladu? Asi ne.......
11. 06. 2011 | 18:13

Carlos V. napsal(a):

Skogen : PS a to jsem ještě nepožádal o pomoc proti zlovolným blokádám Prahy ostravskýmy baníkovskýmy chachary, kteří přece chtějí dobít a zesměšnit Prahu a vše pražské.
Na sparťanských blogech bych odezvu možná našel.
11. 06. 2011 | 18:14

Skogen napsal(a):

Rumcajs, tak to si nemáš na co stěžovat, když za tebou tvoji bouchači stojí.
11. 06. 2011 | 18:15

hoven napsal(a):

johanna,
sobotka by měl vědět, že o tom, jestli je rozhodnutí nějakého soudu nezákoné muže rozhodnout pouze soud vyšší instance. soud do politiky začali zatahovat socani. když to samý udělá druhá strana, tak to sláveček nervově neunese, dostane hysterický záchvat a dělá tady ze sebe blba. socbolševici by se měli uklidnit a začít respektovat rozhodnutí soudu. sláveček by měl vážit slova.
11. 06. 2011 | 18:16

Skogen napsal(a):

Carlo V., taky to znám, za basu rumu jde ledacos :))
11. 06. 2011 | 18:17

Občan napsal(a):

Pane Sobotko,

vysvětlete mi jednu věc. JAK TO, že TOHLE neví odbory? JAK je možné, že se právě o ty judikáty a nález neopírají?????

Že to nerespektuje soudce, to mne vůbec nepřekvapuje. Ale KDE jsou právníci odborářů, sakra???
11. 06. 2011 | 18:18

Skogen napsal(a):

Občan, pokud je mi známo, nikdo z odborů zde nebloguje. Což ovšem neznamená, že odbory právníky nemají, anebo, že se věcí nezabývají.

Pokud vím, v devadesátém sedmém, vystoupil Říman před médii rovněž rozesmátý, že stávka na železnici je nezákonná. Bohužel pro něj, rovněž vařil z vody.
11. 06. 2011 | 18:21

Kanalnik napsal(a):

Jinymi slovy - vlada postupuje proti stavce tim, ze tancuje na technikalii (jeste k tomu pochybne), coz je presne ten princip, na kterem se v teto zemi politicky pracuje.

Statni zazazky? No najdeme ty malinkate technikalie, ty malinkate mezirky v zakone, a prihrajeme penize sami sobe nebo nasim znamym. A tak nas nikdo nemuze postihnout.

Reformy? Ano, musime je a nami navrhovane zakony prosadit. Aha, senat bude mit asi oranzovou vetsinu, tak si k tomu pomuzeme legislativni nouzi. Takova mala technikalie (pochybna sice), ale proc bychom si nepomohli, kdyz muzeme, ze?

Opozice? Naco s ni diskutovat. My protlacime duchodovou reformu a zvyseni DPH svoji vetsinou, tak co? My opozici k nicemu nepotrebujeme, co na tom, ze vyhrozuje, ze reformy zrusi, az se dostane k moci...

neboli - ocuravani, pokrivenost a naprosta neschopnost jednat rovne

jak si touhle saradou se soudem pomohli, to je fakt mimo moje chapani; akorat na..rou inteligentni a slusne lidi jeste vic, nebot nepostupuji rovne, ale z titulu moci a na principu obcuravani ukazuji svaly - co pak jim nedochazi, ze stavka stejne bude, kdyz ne v pondeli, tak pozdeji?

A kde je pan Lipold. Tak chtela vlada v sobotu jednat, nebo ne? Vcera jste cosi vycital odborum...

chce se mi zvracet
11. 06. 2011 | 18:22

hoven napsal(a):

občan,
protože odbory neví nic, jenom jak se vyhnout práci a kde se zadarmo nažrat a opít. si spadnul z mesíce, nebo co???
11. 06. 2011 | 18:23

Hynek napsal(a):

Občan , no protože jsou odboráři bandou anarchistů v domnění, že si mohou dělat ,co chtějí.
11. 06. 2011 | 18:25

Vlkodav napsal(a):

Kanalnik:

"Opozice? Naco s ni diskutovat." - to ale je škola Paroubka, ten schvaloval zákony radši s Marťany než s opozicí!
11. 06. 2011 | 18:25

Yosif K napsal(a):

Pane Veverko - islandska cesta jest cesta zcela POCTIVEHO KAPITALISTICKEHO STATNIHO BANKROTU.

Egyptska cesta jest cesta patrne k islamofasisticke despocii. K islamofasismu sice citi levicovi trumberove neprekonatelne sympatie, ale zivotni uroven muslimskeho lumpenproletariatu neni v islamofasistickych rezimech nic moc.

Dobre si rozmyslete, pro co Vase revolucni srdecko tak nadsene plane - jste ve svem nadseni zcela mimo misu...... dejte si nejakou studenou sprchu a zalette se podivat, kam to se zvysovanim zivotni urovne egyptsky lumpenproletariat dotahl - turismus je v p.... devizove rezervy taky a zasoby obili tak na 2 mesice...... jste si jist ze chcete nasledovat svetleho prikladu muslimskeho lumpenproletariatu z namesti Tahrir?????? Hadejte kdo ty lemply bude za par tydnu zivit?????? Danovi poplatici z Evropy, ketri NESTASKUJI.......
11. 06. 2011 | 18:25

Občan napsal(a):

Jo, a ještě jedna věc, kterou byste, pane Sobotko, měl jako právník zodpovědět:

1) Návrh podával Kalousek
2) Kalousek je místopředseda vlády
3) Vláda je kolektivní orgán a rozhoduje kolektivně
4) Ministr financí NEMŮŽE podávat návrhy jménem vlády, pokud k tomu není vládou zmocněn vládním usnesením, a to po předchozím projednání vládou

Takže otázka zní - KDY vláda projednala a schválila podání návrhu na předběžné opatření?

Prosím, abyste mi odpověděl, zda je můj rozklad správný.
11. 06. 2011 | 18:25

Skogen napsal(a):

hoven, vy jste propagandistická figurka. S obrazem odborů, tak jak jste ho vylíčil, byste uspěl před patnácti lety, když ještě pravicová vláda budila zdání o své profesionalitě a snaze o veřejné blaho. Ten dojem je naprosto pryč a odbory naopak předvedly, že jejich odborníci jsou zřejmě kvalifikovanější, jestliže předčí ty ministerské.
11. 06. 2011 | 18:29

Yosif K napsal(a):

Vyzyvam soudne ctenare obcany, zda by chteli nekdy zamestnat na cokoliv takoveho magora mesuge anarchisty jako je PEPA Z DEPA.

Evidentne odborari z DPHMP jsou presne na jeho mentalni urovni -takze - jednejte s nimi s mesugeny......
11. 06. 2011 | 18:32

Yosif K napsal(a):

Za Zemana socani chapali dobre. ze cizi kapital je treba pritahnoput mokoliv zaplasit.

Starej Zeman by mladyho sobotku poradne zpraskal bejkovcem, byt jeste pri sile v Praze a ne u stromu na Vysocine.

Jinak kdyby dneska ridil socdem takoveh magor jako Pepa z Depa tak je to ve srovnani se Sobotkou temer jedno.
Bohoooooshu - pochlapil ses - sesh ohromneeee samec......
11. 06. 2011 | 18:38

Občan napsal(a):

To Skogen:

Skogene, říkám to VELMI nerad, ale za to, jak jsou na tom dnes odbory špatně, můžeme poděkovat sociálním demokratůma některým odborářským představitelům z přelomu 1. a 2. pol. 90. let. Jmenovitě se mi vybavuje jedno neblahé jméno, a tím je Ivan Fišera. Ten sem totiž na volání Miloše Zemana přitáhl s tím, že by socdem a odbory měly být jako v USA. Bohužel TEHDY jeho plkům leckdo uvěřil a tehdejší vedení odborů se pokusilo vytvořit něco jako "pravicové odbory".
Výsledkem byla naprostá katastrofa. Odbory se úplně nesmyslně zbavily spousty majetku a hlavně VLIVU na zaměstnance. Tehdy od nich odešlo nejvíc lidí, protože odbory přestaly plnit svou základní funkci. Vracet k ní se začaly až koncem 90. let, kdy už bylo pozdě a zároveň velice zle.
Zeman si chvilku velice liboval, protože odbory mu do ničeho nemluvily. Rychle však zjistil, že by je moc potřeboval, protože se neměl o koho opřít. Ale už nebylo koho oslovit.
Např. odbory veřejných zaměstnanců jsou v hlubokém komatu dodnes. Vondrová a spol. nedělají pro zájmy veřejných zaměstnanců vůbec nic.

Říkám, že to píšu moc nerad. Ale takhle to je.

Nicméně - kéž byste měl s těmi odborníky pravdu.
11. 06. 2011 | 18:42

Občan napsal(a):

To YosifK:

Kohn, nejsou voni siamský dvojče Honolulua?
Slovník maj stejnej a (bez)myšlenkový pochody némlich to samý...
11. 06. 2011 | 18:44

Skogen napsal(a):

Starý Zeman, Yosife, byl pravicovější než celý Nečas. V jeho podání byla ČSSD na paralelní pozici s ODS a lišili se od sebe akorát rétoricky. Nepřekvapuje mne proto, že vám Zeman imponuje, je to logické.

Zemanova představa o pozici ČSSD se naplno projevila poté, co dal Špidla přednost sociálnímu státu před scénářem, který dnes razí současná vládní koalice. ČSSD za Zemana rozhodně nebyla levicová.
11. 06. 2011 | 18:44

Yosif K napsal(a):

Odborari navozuji stav obecneho ohrozeni - prekazeji lidem, kteri pracovat chteji. At si stavkuji v zakonne lhute, kdy management bude mit cas najmout nejake stavkokazy.....
Odborari si take mohou zarecnit na vystavisti - tam nikomu zavazet nebudou.
Nejvyssiho rustu zivotni urovne dosahla Britanie pote, co kruta baronka Tahtcherova rozprasila komunisticke odbory.......

Tak soudruzi odborari - z hrusky dolu - odsud az pocud......
11. 06. 2011 | 18:45

Hladis napsal(a):

Yosif K
Co to tady clovece vykladate za kraviny o Recku a Spanelsku ? Jste sjetej nebo totalne ozralej. Narozdil od Vas ja v Recku ziju a mam tu firmu. Ty vase vyplody to je normalni urazka a demagogie. Vite prdlajs co se stalo ve Spanelsku a jeste vetsi o Recku. Opravdu neskutecne zvasty a divim se ,ze tyhle hrube urazky zdejsi moderator toleruje.
11. 06. 2011 | 18:47

Občan napsal(a):

To YosifK:

Kohn, voni maji bejt v synagoze a mlátit tam hlavou vo lavici. A ne se tu vykecávat na netu. Eventálně maj sedět doma se Sárou, čumět do svíčky a dlabat vystydlej eintopf.
Slunce ještě nezapadlo a hned tak nezapadne. Tak padaj plnit přikázání, hříšníku jeden...
11. 06. 2011 | 18:49

Skogen napsal(a):

Občan, já s tím cele souhlasím, ostatně se toho okrajově týká i můj příspěvek výše. Od těch dob už něco vody uplynulo a že odbory mají dobrý přehled například v ekonomice, myslím si, prokazatelně předvedly, když vystoupily proti Nečasovým prognózám. Stejně tak dnes je jejich analýza dopadů vládních opatření konkrétnější a faktologicky podepřenější než ministerské proklamace.

Co se týče právní stránky, autorita je autorita a sebelepší právní výklad před zmanipulovanou soudní mocí neuspěje. I tak čas hraje pro odbory.
11. 06. 2011 | 18:50

Petr napsal(a):

Pane Sobotka,
celý život se živím poctivou prací. Nevykořisťuji žádné zaměstnance, nepředseduji žádnému spolku, nešéfuji žádným lidem, kteří by na mě dělali. Od 70. let minulého století pracuji 70 hodin týdně. Nejsem miliardář jako Váš přítel Gross a přesto stávku nepodporuji. Jen poctivou prací se budeme mít lépe. Víte v kterých státech mají lidé nejvyšší životní úroveň? Tam kde se nekecá a maká a kde jsou nejmenší sociální dávky flákačům a zločincům. I Váš křišťálový přítel tam odešel. Že by tam prosazoval sociálně demokratické názory?
11. 06. 2011 | 18:51

Občan napsal(a):

To Skogen:

Máte pravdu. Ostatně - "pokora" ve správný čas se většinou vyplácí :o)
11. 06. 2011 | 18:51

Rumcajs napsal(a):

Skogen:

Nikdo za mnou nestojí. Já s každým obchoduju. Zaměstnanec je dodavatel a já odběratel. Když se to jednomu přestane líbit, rozcházíme se. To je volný trh.

Kdo v něm neuspěje, stává se odborářem.
11. 06. 2011 | 18:51

Občan napsal(a):

To Petr:

Panejo, to musíte být dobře namachrovaný, když jste to vydržel 40 let 10 hodin denně bez jediného dne dovolené a odpočinku.
Můžete nám, pane nadčlověče, sdělit, kolikže Vám je let?

Nebo jen žvaníte naprosté nesmysly, jako v závěru svého "příspěvku"?
11. 06. 2011 | 18:54

Yosif K napsal(a):

Pane obcan - jmenujte mi JEDINY STAT kde radeni levicovych odboraru pomohlo lidem k vyssi zivotni urovni.......

Pokud chcete jmenovat Skandinavii, tak upozornuji, ze tam se nestavkovalo ani za velke hospodarske krize. Skandinavsti odborari (vcetne nepocetnych komancu) OMEZOVALI SVE POLITICKE BOJE na tiche a disciplinovane projevy ve Stockholmskych parcich.........

Naopak nepricetne radeni a vrazdeni spanelskych anarchistickych odboraru (kteri se nakonec strileli i s komunisty) vyvolalo ve Spanelsku Frankuv fasismus a v Chile vyvolala podobna situace (radeni ultralevicovych bojuvek) zasah armady a 30 let tvrdeho pinochetismu......
Dtto radeni "Sendero Luminosa" v Peru. Takze at to cesti levicovi blbove s tim bouranim kapitalismu moc neprehani - kdo by pak Sobotkovi stavel byty za 6 mega??????
11. 06. 2011 | 18:54

Občan napsal(a):

A helemese!!!
Tak Rumcajs se konečně otevřeně přiznal, že provozuje "svarcsystém". Donedávna tvrdil, že má zaměstnance a že je zaměstnává zákonně. No, tak to už jsem "doma"...

Rumcajsi, až se tu zase budete někde dovolávat nějakého "práva" a "zákonů", já Vám to připomenu. Pořád Vám to budu otloukat o hlavu.
11. 06. 2011 | 18:57

Občan napsal(a):

Tak, pane Sobotko,
jak to je s těmi pravomocemi vlády a jejích členů?
Na slušný dotaz byste mohl slušně odpovědět.

Nebo to sem za Vás jenom flákla Vaše sekretářka a víc Vás to nezajímá?
11. 06. 2011 | 18:59

jarpor napsal(a):

Rumcajsi,

to jsou machři... Když Váš zaměstnanec je dodavatel... hned švarc-systém.... to u nás je takových švarců 38.
Dodávají práci, já /společnost/ je jejím odběratelem...

Tady jsou tak chytří debatéři...

Hezký večer
11. 06. 2011 | 19:03

Skogen napsal(a):

Rumcajs, no jasně, ty máš svoje vlastní zákony.
11. 06. 2011 | 19:08

Yosif K napsal(a):

Pane Skogene - Vase zaliba v socialnim state jest zcela legitimni. Ma to jen jeden hacek - kde najit cizi kapitalisty, kjteri budou ten socialni stat FINANCOVAT. S financovanim socialniho statu zacinaji mit OHROMNE POTIZE i skandinavsti soudruzi - kteri BYLI, JSOU a BUDOU od prirody poctivi drici a kteri jsou proti magorum typu Pepa z Depa zcela disciplinovani a smirlivi BERANCI. A pres svedskou pracovitost a poctivost - SAAB AUTO ve svedsku zkrachovalo a bude se delat v Cine. DTTO VOLVO AUTO. Tez americky General Motors privedli do krachu nepricetni zdovoceli odborari, kteri si postupne vystavkovali pro solvinaky na pase US$ 55 mesicne. Take tomu uz je v GM KONEC - takze pozor odborarsti magori - neustavkujte si svou vlastni smrrt.....

"Zemanova představa o pozici ČSSD se naplno projevila poté, co dal Špidla přednost sociálnímu státu před scénářem, který dnes razí současná vládní koalice."

Jo socialni stat - jak rikal autista Spidla - zdroje tu jsou - hahaha...kjde vidite ty zdroje? V Recku u reckych socanu??? Spanelsku u spanelskych socanu ketri prave projeli komunalni volby???? V Portugalsku u portugalskych socanu, kteri prave projeli celostatni volby???? V Italii kde se sama rpzpustila komunisticka strana???? Nebo snad v "demogratickem Egypte" kde zesiolevsi lumpenproletariat vyvolal nabeh k hladomoru???? proboha levicovi blouznilove - PROBUDTE SE!!!!! Kde jsou ty Spidlovy zdroje na "socialni stat"???? VY JE SNAD NEKDE VIDITE?????
11. 06. 2011 | 19:09

Občan napsal(a):

To Yosif:

Že bychom se třeba nechali živit "zbytkem světa" jako Vy v Izraeli?
Sice vám to už moc nefunguje, ale určitou dobu to docela sypalo.
A když to přestává sypat, tak se zahuhlá něco o "holé kosti" a zase kápne pár drobných.

Vy tak akorát vykládejte někomu něco o pracovitosti...
11. 06. 2011 | 19:12

Yosif K napsal(a):

NEBO SNAD CHCETE SEHNAT OPENIZE NA VYZIVU CESKEHO PROLETARIATU TIM ZE ZNARODNITE KELLNEROVU VILY???

Toto odpovida mentalni urovni Pepy z Depa. Pokud bude v CR vladnout eisenobakcy lumpenproletariat a pseudopravnici kteri v zivote jen zvanili v parlamente, tak asi zadna velka prosperita nebude....
11. 06. 2011 | 19:14

David napsal(a):

Demokracie je v ohrožení.

Nejdříve zneužití institutu legislativní nouze a teď zas toto.

Prostě je to banda darebáků.

Proto je nutná časově neomezená generální stávka, jejíž výsledkem by byla demise vlády a v říjnu nové volby.

Jinak to nevidím.
11. 06. 2011 | 19:20

Yosif K napsal(a):

Pane Obcane - pripadne zvyseni dani - pokud neco platite vy - urcite nepujde na Israel. Soudruh Obama slibil egyptskemu lumpenproletariatu na cestu ku kalifatu financni injekci 20 miliard US$ - je tam asi 100 milionu hladovych krku. Kdo je ma zivit, pokud budou vsichni v cesku stavkovat? Zamyslete se nad tim......
Take oranzovi soudruzi (podobne jako modri ptaci) potrebuji nejak srovanetlnou zovtoni uroven - jak ma hejtman "Setuza" Palas postavit hotylek za 25 mega, pokud bude soudruh Obcan a Pepa z Depa stavkovat? To mi nejak nejde dohromady......
11. 06. 2011 | 19:20

jogín napsal(a):

Vláda zahájila kroky vedoucí k fašistické diktatuře. Překroucení zákona, nezákonné rozhodnutí soudu a výhrůžky odborům jsou jednoznačné. Stačí jeden povolný sudí a kdokoliv může být pronásledován"podle zákona".
11. 06. 2011 | 19:22

Viola napsal(a):

Napsal jste to hezky pane Sobotko, skoro se to nedá číst, jak je to odborně právnicky sešroubované. Ale jde také o to, že dopraváci jsou nejdůležitějším nervem ekonomiky a jestliže stávkují dopraváci, jakoby stávkovali všichni a všichni se nevyjádřili ke stávce.
11. 06. 2011 | 19:29

Nemo napsal(a):

O morálce současné vlády svědčí to, že pozve k jednání zástupce zaměstnanců a tam jim nechá předat podivné rozhodnutí soudu. Dále se mi líbilo jak rozhodný premier prohlásil, že bude vymáhat každou korunu škody. Co kdyby občané vymáhali každou korunu škody, kterou způsobila tato vláda a vlády před ní.
Situace je opravdu zralá na Island.
11. 06. 2011 | 19:31

Minorita napsal(a):

Nu, příliš mnoho podivností a nejasností provází toto justiční rozhodnutí. V každém případě je zřejmé, že od nynějšího osazenstva Strakovky lze čekat cokoli, být připraven na cokoli a nevěřit. Améba je pro tu squadru příznačné přirovnání.
Za pozornost stojí jak časový sled - kdy bylo skutečně podáno, kdy bylo rozhodnuto ( šlo o soudní pohotovost a hrozilo prodlení? ) a konečně jde o způsob doručení.
Dále je nezbytné zveřejnit odůvodnění příslušného soudu, proč a podle čeho došlo k onomu rozhodnutí ( dojemná rychlost a jednoznačnost-ještě kdyby tak briskně řešili skutečné kauzy ), zjistit, zda mělo MF skutečně oprávnění (a na základě čeho ho mělo) toto podání uskutečnit. Pokud soudce použil jiný paragraf, okamžitě napadnout, mediálně použít a uplatnit nároky vůči vládě.
Okolo právního výkladu sporného opatření existují samozřejmě v právní obci rozpory, nicméně už jenom bleskové použití institutu předběžného opatření z důvodu zákazu běžné demonstrace je exces v Evropě nevídaný (co vlastně čekat od státu, jenž se dopracoval do pozice v závěsu za Albánií...).nestydím se říci přímo zvrací radostí

Jedno je jasné -> jde o to kdo z koho, tímto krokem chemik s premiérem překročili rubikon a dají se očekávat další kroky, jenž jsou již téměř připravené, včetně legislativních opatření,které trojkolka díky většině přijme-je to jejich spojovník (jde o peníze a o dobu nutnou k protlačení nevratných změn).
Obrovskou chybou byla bagatelizace slov Kačky K. o justici v režii ODS atd. - toto je pořádný střípek do mozaiky.
Je příznačné,jak v duchu Urválkových tradic tady někteří nestydím se říci přímo zvrací radostí, vlastně klasické složení...
11. 06. 2011 | 19:32

Cestovatel napsal(a):

Socani už tu brečí že jimi placená stávka nebude. Toto opatření je legální protože zákon o stávce se vztahuje na všechny stávky. To by Sobotka jako právník měl vědět. Takže jí musí ohlásit 3 dny předem. Odborářští darmožrouti placení ČSSD si budou muset počkat.

Za vlády ČSSD jsme přišli o 21 miliard díky privatizaci OKD a její podhodnocené ceně a o 10 miliard díky ministrini zravotnictví Součkové která napsala, že Diag Human je nedůvěryhodná aniž by k tomu měla důkaz a následný spor díky tomu prohrála (tento dluh roste o 1,8 milionů deně) + 26 milionů odpuštěné daně hoteliérovi Dvořákovi a nikdo nestávkoval.
11. 06. 2011 | 19:32

Rejpal napsal(a):

Pane Sobotko, autore blogu!

Co jiného byste očekával od "justiční mafie" než výsměch platné ústavě i prejudikátům Ústavního soudu? Přece žijete v Česku, kde nejvyšším "právem" je tržní hospodářství bez přívlastků a "známosti". Pan prezident nazval stávku "vydíráním", tak soudce podle jeho názoru také rozhodl. Možná, že v kárném řízení soudce uzná svůj "omyl" a bude případně "napomenut".

Zajímalo by mne, jak by se asi tvářil pan prezident ČR, zastánce vyrovnaného rozpočtu, kdyby jeho ministr financí k vyrovnání schodku státního rozpočtu využil prodeje pražského Hradu v aukci. Nejspíš by nejvyšší cenu za Hrad nabídla některá z bohatých čínských finančních skupin.

Takovým způsobem přece chtějí ministři financí EU vyřešit dluhy Řecka!
11. 06. 2011 | 19:32

Viola napsal(a):

Budou potrestáni dopraváci a zároveň s nimi i lidé zaměstnaní dál od domova, když se nebudou moci dostavit do práce a něco se může pokazit. Kdo ví jak cestují různí pracující na různých místech, to by byl chaos, stávku je třeba dobře připravit, aby nevznikly zbytečné škody pro ty nejbědnější.
11. 06. 2011 | 19:33

Skogen napsal(a):

Pane Yosife, kladení stále týž samých otázek by umořila i vola, bohužil jsem horší než vůl a umořit se nenechám.

Tak po sté první, Řecku vládla do roku 2009 pravicová strana "Nová demokracie", levice v současnosti v Řecku dělá zhruba to, co činily socialistické vlády po Klausovi a co budou muset dělat znovu po Topolánkovi a Nečasovi (Kalouskovi) - fakticky, ne proklamaticky, stabilizovat zemi. Ovšem se stále menším objemem zdrojů.

Nicméně Špidlův výrok "zdroje jsou" je nepochybně platný. Nebýt experimentů pravice, neztratili bychom za tři roky 150 mld. z rozpočtových příjmů. Pokud by se navíc důsledně zakročilo (což koneckonců časem tak jako tak nutné bude) proti předraženým státním zakázkám, šedé ekonomice a dohlédlo se na řádný výběr daní, neunikalo by ministerstvu financí ročně na 300 mld. doslova pod rukama. Uvědomte si - anebo mi to zkuste vyvrátit - že máme jeden z nejlevnějších sociálních systémů v Evropě. Jít v tomto dále by znamenalo sociální stát rozvrátit. Se všemi důsledky.

Ano SAAB nebyl konkurenceschopný, stejně, jako se říkalo, že nebyla konkurenceschopná kopřivnická Tatra, nebo jablonecký Liaz, a jak by nebyla konkurenceschopná Škoda, kdyby ji odpovědně nevzal pod křídla Volkswagen. Co se týče General Motors, jistě Josife, víte, co bylo předmětem dohody s odbory.. Že se jednalo o pomalý nárůst mezd za PENZIJNÍ a ZDRAVOTNÍ zabezpečení. Tehdy se to managerům jevilo jako dobrý obchod. GM tedy dojela na širší rámec - na sociální systémy, které jsou vinou liberalismu v USA krajně neefektivní a nákladné. V našich poměrech (před reformami) by se s tehdejší politikou GM do nesnází nedostala, s Nečasem však také ano. Protože právě tam, taktéž milý Josife, směřujeme.
11. 06. 2011 | 19:34

Občan napsal(a):

To Cestovatel:

Mohl byste prosím uvést číslo "zákona o stávce" a rok jeho zveřejnění ve Sbírce zákonů?

Děkuji
11. 06. 2011 | 19:46

Rumcajs napsal(a):

Občan :

Neříkaj ti známý "Gogo" ?
Jak jsi na to přišel, že se jedná o švarce?

Já jenom říkám, že mý zákazníci chtějí dobrou kvalitu a cenu. A já chci to samý. Hru na zaměstnavatele co má za úkol utírat prdelky zaměstnancům , nehraju.
11. 06. 2011 | 19:50

Vico napsal(a):

Jarpor napsal :

Soudím, že zde je škoda slov...

Podejte odvolání pane Sobotko... ať se kočky pudrujou a sousci ať se hádaj.... já si počkám na výsledek a Vaše slohové cvičení je jen dokladem o Vašem přemýšlení... Taky inofrmace pro občany.

Vzhledem k tomu, že Sobotka více než svůj názor prezentoval názor judikátů NS ČR a ÚS, je odsudek "experta", který na jiném místě by se do krve hádal, že přes nálezy ÚS nejede vlak, velmi úsměvné.

Jste nevyvážený Jarpore, jak ten performer v reklamě na minerální vodu Korunní.
11. 06. 2011 | 19:53

Cestovatel napsal(a):

Občan:

§ 20 písm. d/ zák. č. 2/1991 Sb, čl. 27 odst. 4 Listiny základních práv a svobod
11. 06. 2011 | 19:53

Občan napsal(a):

Rume,
DOV v právním vztahu zaměstnavatel-zaměstnanec neexistují. Ve švarcsystému ano.
Joo, loupežníku, příště važte lépe svá slova, tohle už Vám nikdo neodpáře.
11. 06. 2011 | 19:55

Cestovatel napsal(a):

Skogen:

Špidlův výrok "zdroje tu jsou" je vrcholem populistické politiky, protože žádné zdroje nejsou neomezené.
11. 06. 2011 | 19:55

Rumcajs napsal(a):

Skogen:

Koukám, že stále plácáš něco o 150 mld. Tak proč nechceš zvednout DPH, abychom to dohnali ?

Jinak se podívej na výběry daní. Kalousek vybral na daních asi tak o 300 mld víc, jak Sobotka.
11. 06. 2011 | 19:55

Skogen napsal(a):

Cestovatel, no jasně, o neomezenosti zde hovoříte pouze vy. V kontextu Špidlova výroku šlo o to, že lze parametricky citlivě vyrovnat demografickou diskontinuitu devadesátých let v souvislosti se stávajícími sociálními systémy.
11. 06. 2011 | 19:59

Občan napsal(a):

To Cestovatel.

Ne, to NENÍ žádný zákon o stávce. To je zákon o kolektivním vyjednávání a o ZVLÁŠTNÍM TYPU stávky. Nic víc, nic míň.
ŽÁDNÝ BĚŽNÝ zákon o obecné stávce v právním řádu ČR NENÍ.
Obecná stávka se řídí POUZE článkem 27 LZPS a judikaturami vydanými právě a pouze k této problematice. A RÁMCOVĚ rovněž obecně platnými předpisy, pochopitelně.

Takže, AŽ se naučíte alespoň základy právní propedeutiky, tak PAK si smíte dovolit se k něčemu vyjadřovat.
11. 06. 2011 | 20:00

Rumcajs napsal(a):

Sobotka spěchá s pádem vlády, protože mu cvaká prdelka ze zlodějen, co udělal společně s Grossem.

Když to nezvládnou odboráři, budou si muset zaplatit Bártu. Jestli si ho už nezaplatili.
11. 06. 2011 | 20:01

Petr B. napsal(a):

Tak co uděláme? Nepřetržitou generální stávku? Nezapomeňte na to, co všechno vyzvonila veledůležitá paní Kočí (tehdy předsedkyně poslaneckého klubu VV) svým známým z VV, poté co jí pan Tlučhoř seznámil s reálnou situací v republice tzn. že ODS má pod palcem celou justici. Takže ODS (resp. Pospíšil) celou dobu nezahálela. Soudci nominovaní ODS do ÚS berou lidem jejich ústavní práva na bezplatnou lékařeskou péči placenou ze zdravotního pojištění a teď budou jejich lidi v pražském soudu zakazovat stávku jako takovou?
11. 06. 2011 | 20:05

modrý edvard napsal(a):

Bédo, když může Sobotka pracovat v sobotu, proč by nemohl soud? (PS: samozřejmě nevím kdo má pravdu. Ale spíš si myslím že ten soud, předce jen se tím zabývá profesionálně. Ostatně, v příštích dnech se k tomu vyjádří i vrata od chlíva)
11. 06. 2011 | 20:07

Občan napsal(a):

To PetrB.:

No, znovu se ukazuje, že měli pravdu ti, co říkali, že si Kočí pustila nevědomky pusu na špacír o SKUTEČNÉM stavu politické scény a justice.
Ta holka nelhala.
Tím hůř...
11. 06. 2011 | 20:10

hoven napsal(a):

chudák sláveček si dnes celé odpoledne vyráběl transparent s leninem. a nic nebude.
11. 06. 2011 | 20:30

Martin napsal(a):

Rumcajs

ty už si radši chystej emigraci za Krejčířem, protože až budou vládnout socialisti, tak ty budeš muset konečně začít platit daně, brouku
11. 06. 2011 | 20:33

hoven napsal(a):

já si myslim, že by si socbolševici měli pořádně a několikrát rozmyslet, jestli budou brát zákon do svých rukou a uspořádají stávku přes zákaz soudu. protože to se jim hodně zle vymstí. pokud do socani udělají, tak ztratí jakoukoliv legitimitu vládnout.
11. 06. 2011 | 20:42

demokrat napsal(a):

RA (Rudá armádo):
to víš , že se bude stávkovat i bez tvých rad.
11. 06. 2011 | 20:59

Skogen napsal(a):

hoven, oni taky žádní socbolševici stávkovat ani vládnout nebudou, kde jste na to přišel?

No a co kšeft, jde to dobře? Kolik že jste si už na diskuzích vydělal?
11. 06. 2011 | 21:00

Josef K. napsal(a):

Yosif K., vlastně Josif S. Máte to hodně pomateneé, ale čím větší pomatenec, tím větší přesvědčení o vlastních pravdách, že. Vy jste nebyl za hradbami....Je tam tma a jsou tam lišky....Spíš to ale vypadá na pravidelné měsíční platby z Hradčan či současné Strakovy akademie.
11. 06. 2011 | 21:10

jarpor napsal(a):

Vico

A básník chtěl říci co ?
Že na tento případ lze použít nálezy citované Sobotkou, protože to říká Sobotka ? Hmm...
Nebo se jen má potřebu otřít s pochybným náznakem, že Sobotka má jiný zadek než jarpor... ?

Někdo musí být nevyvážený... jinak ti "vyvážení" nemají šanci vyniknout, že... Teď jen.. kdo je jaký...

Hezký večer
11. 06. 2011 | 21:12

nevymytýmozek napsal(a):

Je to tady ztráta času...
Souhlasím s odbory (i když mám o nich své mínění), jelikož jsou jediní, kdo má možnost dát dohromady nespokojené, nedůstojně ponižované, okrádané, obelhávané obyčejné lidi.
Klidně si nás nazývejte lůzou, je to vaše vizitka.
Morální a duševní lůza jste vy všichni, kteří hájíte tuto bezohlednou, prolhanou mafiánskou vládu. Je smutné, že jejich lži vás neuráží...?
Pokud vás to potěší milí/nemilí modří nazývejte nás závistivci... od vás totiž slušného člověka nemůže nic urazit.
Jenže mezi nespokojenými a ponižovanými v tomto státě je mnoho podnikatelů a tvrdě pracujících, bez kterých by špičky v tomto státě byly nuly.
Pro ubohé modráky je každý kdo má jiný názor lůzou a komoušem.
K tomu jen jediné - jste ubozí....
Je k nevíře jak se zbohatlíci pasují mezi "nadlidi"...jste k politování ve vaši víře, že vám toto přinese štěstí a zdraví.
Věřte jedinému, dotáhneme to do konce !!!!
11. 06. 2011 | 21:17

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
11. 06. 2011 | 21:19

Jáchym napsal(a):

stejskal nenapsal(a):
Dobrý den,

smazal jsem preventivně sám sobě čtyři hrubě urážlivé a nadávky obsahující texty, neboť ty jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Jáchym, pomocný editor blogu

p.s.

Zpropadená ošklivá káčátka jedna vládní! Být tady Mirek Dušín, prdne mu v kouli a nakope někomu biskupa.
11. 06. 2011 | 21:24

Vico napsal(a):

Ještě si chvilku zapinkám o zeď...

Sobotka použil a citoval judikáty, které řeší omezenou aplikovatelnost zákona o kolektivním vyjednávání na stávku, která nemá souvislost s vyjednáváním kolektivní smlouvy,ale" je prostředkem obrany jiných hospodářských nebo sociálních zájmů zaměstnanců u jejich zaměstnavatelů". Nepochybně pondělní stávka nebyla stávkou v souvislosti s kolektivním vyjednáváním, a proto Sobotka kritizuje MS Praha, že shora citovanou judikaturu nerespektoval.

Z čeho tedy usuzujete, že na tento případ se tyto judikáty nevztahují?? Přečtěte si je, jejich obsah, a dovoďte, že jsou tzv. mimo mísu. Anebo uveďte jiné judikáty, o které svůj příkrý a dehonestující odsudek Sobotkova článku a jím použité argumentace opíráte.

Zkuste tu jako vlk vyrobit nějakou analýzu podepřenou příslušnými argumenty. Sobotka to udělal. Máte na to dost času. Není kam spěchat :-)
11. 06. 2011 | 21:31

Cestovatel napsal(a):

Občan:

Stále ale platí že KAŽDOU STÁVKU MUSÍTE 3 DNY PŘEDTÍM NAHLÁSIT, aby bylo možné se podle toho přizpůsobit. Takže zrušení stávky bylo legální
11. 06. 2011 | 21:37

matů napsal(a):

Tak konečně mají z něčeho strach.Svěrací sval,tam dole se už třepe.Začinají si uvědomovat,že 115 nebo 118 hlasu ve sněmovně je sakrametsky málo.Příšti volby mají prohrané,takže musí vytáhnout i poslední trumfy.Moc jich už nemají,zkrátka se bojí,strach je prevít.Za chvíli začnou převlékat kabáty,jako vr.1989.Na to divadlo se těším.
11. 06. 2011 | 21:41

jarpor napsal(a):

Nenutím ani Sobotku ani Vás pane Vico, aby souhlasil s mým názorem ... včetně judikátů nebo bez nich, když jsem napsal :
Škoda slov.... podejte odvolání..."

Hezký večer
P.S. Nespěchejte... času dost. On Vlk Vám tu analýzu dodá... :-)
A než se tak stane, najděte si moji první rekaci a v ní názor na tuto stávku...
11. 06. 2011 | 21:42

Cestovatel napsal(a):

Skogen:

Špidla to použil aby obhájil svojí rozhazovačnou politiku a růst schodku státního rozpočtu. Jen mezi lety 2002 a 2003 vzrostl schodek z 45 miliard na 109 miliard a poprvé se tak dostal přes 100 miliard (předtím vládla 4 roky ČSSD)
11. 06. 2011 | 21:43

nevmytýmozeky napsal(a):

for Cestovatel -
Ano, možná, ale modrým nesahají ani po kotníky co se hospodaření a rozkrádaní týká, to ví i malé dítě.
Více čtěte i to co se vám nelíbí.
11. 06. 2011 | 21:47

Al Jouda napsal(a):

Tak jsem se koukl do toho zákona č. 2/199 Sb., který už v úvodním § výslovně uvádí, že upravuje kolektivní vyjednávání mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci při uzavírání kolektivní smlouvy. Stávkový výbor musí podle tohoto zákona oznámit zaměstnavateli 3 dny předem zahájení stávky. V případě, že tak neučiní, může zaměstnacatel pak stávkový výbor žalovat. V současnosti podalo žalobu Ministerstvo financí ! Kteří jeho zaměstnanci neoznámili tomuto ministrstvu 3 dny předem konání stávky? A chtěli vůbec zaměstnanci MF stávkovat ? Je to klasický český Kocourkov, který musí co nejdříve přestat !! Musí opět začít platit, že co je psáno, to je dáno ! Tzv. právníci z Plzně musí jít od válu a ze všech soudů !
11. 06. 2011 | 22:01

Al Jouda napsal(a):

To cestovatel :
V kterém zákoně jste tu povinnost (a pěkně prosím komu uloženou ?) hlásit každou stávku 3 dny předem (a pěkně prosím komu hlásit ?) vyčetl? Můžete nám ho zde pojmenovat (číslo a rok Sb.)? Díky předem.
11. 06. 2011 | 22:05

Občan napsal(a):

To Al Jouda:

Nechte ho, už v tom stojí oběma nohama a teď si ještě dupnul.
Už to ukoušel na dvou blozích a na obou mu bylo vysvětleno, že se mýlí.
11. 06. 2011 | 22:17

ld napsal(a):

Al Jouda,

nemáte tam překlep ve zkratce Sb.? Vzhledem k tomu, že se tady cestovatel představuje mnoha jinými nicky, já bych spíš řekl, že stran konspirace, by ta zkratka měla být StB...
11. 06. 2011 | 22:28

Cestovatel napsal(a):

Al Jouda:

Zákon o kolektivním vyjednávání. č. 151/2002 Sb doporučuju si přečíst paragraf 17 tam to je.
11. 06. 2011 | 23:01

Cestovatel napsal(a):

Al Jouda:

Abych byl přesnější tak č. 2/1991 Sb.,
o kolektivním vyjednávání,
jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákony č. 519/1991 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 155/1995 Sb., č. 220/2000 Sb. a č. 151/2002 Sb.
11. 06. 2011 | 23:04

Skogen napsal(a):

Cestovatel

http://cs.wikipedia.org/wiki/Státní_dluh_Česka

Kdepak vidíte nejvyšší nárůst? Vzhledem k HDP. Já za Kalouska. Bezkonkurenčně. A myslím, že svůj rekord ještě překoná.
11. 06. 2011 | 23:56

Maximus napsal(a):

Když se na celou současnou situaci podíváme střízlivě okem
pokrového hráče nebo šachisty, vypadá to, že tato vláda nemá šanci současný spor vyhrát! Nemá prakticky žádné trumfy v rukou, téměř 90% národa je nechce u moci a lidé jsou už příliž naštvaní a velká část už pocítila hořkou chuť reforem a různé druhy ponížení prakticky ze všech stran. A další zprávy co se týče jejich budoucnosti jsou spíše negativní. Navíc hodně lidí pochopilo, že vláda nehodlá šetřit tam kde by měla, penězovody musí být přece zachovány, ale stávající problémy s nedostatkem financí chce řešit přenesením zátěže na občany státu zvýšením daní
a podobnými excesy. Pokud odboráři budou jednotní, důslední a vytrvalí, tak nemohou prohrát. Začínají mít na své straně značnou část veřejnosti a to není zanedbatelné!
Tahle vláda tady nevydrží do švestek a že letos budou brzy!
12. 06. 2011 | 00:04

Maximus napsal(a):

Skogen
Ne, že bych se chtěl Kalouska zastávat, nemám ho moc rád, ale při porovnávání každoročních záporných sald HDP státu musíte vzít v potaz, že objem HDP se každoročně (mimo období krize) zvětšuje a absolutní částka vyjadřující při různém základu třeba 4% je v každém roce různá! Kalousek opravdu snížil procentuelně propad HDP, ovšem absolutní částka záporného salda HDP státu při z zvětšujícím se základu HDP je samozřejmě vyšší! Pro objektivní posuzování kdo se více nebo méně zadlužil nyní nebo v minulosti, by neměla být brána jen absolutní částka, nýbrž výše uvedená vztažná procenta! Tímto ovšem nechci tvrdit, že to co Kalousek dělá, dělá správně!
Pěkný večer!
12. 06. 2011 | 00:14

Skogen napsal(a):

Maximus

ona tam ta vztažená procenta nejsou?
12. 06. 2011 | 00:25

Stela A. Sádlová napsal(a):

Prohlášení předsedy vlády o tom, že veřejnost očekává, že jí stávka nebude komplikovat život, jakož i prohlášení o tom, že odboráři budou muset uhradit škody způsobené stávkou, vstoupí do síně slávy politických výroků a budou se jimi bavit i ti, co přemlouvali bábu s dědou.
12. 06. 2011 | 00:28

Antroid napsal(a):

Mě by mnohem více, než politický názor na specifické soudní rozhodnutí, zajímalo, kdy Bohuslav Sobotka vrátí zdefraudované poslanecké náhrady.

Můžete se k tomu vyjádřit, Sobotko?
12. 06. 2011 | 00:36

Skogen napsal(a):

Antroit, nejspíš až spolu se všemi ostatními poslanci :) Nebo B. Sobotka učinil s náhradami něco hrůznějšího než jiní?
12. 06. 2011 | 00:42

Maximus napsal(a):

Skogen
Ale jsou, ovšem Kalous chce snížit záporné saldo z 5,3% na tuším 4,5%, což se mu snad podaří. Ovšem uvedl jsem tu poznámku jen pro férové srovnání. To, že na to jde blbě plošnými škrty a zvyšováním daní je jiná věc.
12. 06. 2011 | 00:44

Cestovatel napsal(a):

Skogen:

Zapomínáte dodat, že to byla krize a ve VŠECH STÁTECH EU ROSTLA ZADLUŽENOST a klesal ekonomický růst. Zato za ČSSD krize nebyla a ekonomika rostla. V době kdy se má vytvářet přebytky pro dobu krize socani rozhazovali.
12. 06. 2011 | 01:02

Skogen napsal(a):

Tak především, Cestovateli, na to, co vy vyčítáte mně, na to zapomněl Kalousek. A nebránilo mu to naordinovat reformy, které ve výsledku pozřou prostředky, které bude muset dohánět zvyšováním DPH.

No já chápu, že přebytky by Kalouskovci rádi rozfrcali, tak jako rozfrcali rezervy ministerstev, a že jsou rozmrzelí, že přebytky nejsou. Tomu rozumím. Rozumím i selskému rozumu a biblickému podobenství se sedmi lety tučnými a sedmi (?) lety hubenými, leč je třeba k A říci taky B, sice, že ČSSD se vydala cestou podpory investic. Škrty opravdu nejsou cílem ČSSD.
12. 06. 2011 | 01:25

Antroid napsal(a):

Skokan

Pan Sobotka zastává poměrně důležitou funkci (asi tak pro 12 lidí) předsedy čssd, na kterou jsou kladeny o kousek vyšší nároky, než na společenstvo profesionálních vyčůránků, která jej obklopuje.

V civilizovaných zemích už by předsedou čssd nebyl. A já bych rád žil v civilizované zemi. Pan Sobotka patří k lidem, kteří tomu svým jednáním brání.
12. 06. 2011 | 01:33

Skogen napsal(a):

Antroid (nechtěl jste být android?)

Nepovídejte.. A za co vlastně? Konkretizovat, neblábolit...
12. 06. 2011 | 01:36

Antroid napsal(a):

Skogene, počítám, že je vám jasné, že je úplně jedno, čím chci být já nebo vy.
Berme to tak, že oba užíváme svobodu vyjadřování a zároveň se nechceme utopit v pitomých detailech.

Tak, jako já beru vážně svoji práci očekávám, že činovníci placení z našich daní budou brát vážně tu svojí. Je to skoro banální, ale přesto to chci čím dál víc.

Případy, kdy si správci našich peněz a služeb státu přikrádají, se v poslední době - naštěstí - objevují stále častěji. Nevidím rozdíl mezi defraudací poslaneckých náhrad a cinknutou zakázkou, vy ano?

Jestliže po mě stát chce vyšší daně, pak se ptám, zda je utratí stejně pitomně, jako ty předešlé?
12. 06. 2011 | 01:49

Skogen napsal(a):

Antroid

jak jsem si myslel, kde nic, tu nic. Čtyři odstavce o ničem. To na obžalobu Sobotky stačit nebude.
12. 06. 2011 | 03:10

Yosif K napsal(a):

Pane Skogene - mohl byste si pomalu zacit uvedomovat, ze zdroje nejsou ani ve Spanelsku, ani v Portugalsku, ani v Recku, ani v Irsku a ze i vetsina zbytku Evropy se vice a vice zadluzuje, takze ZDROJE DOCHAZEJI VSUDE. Na tom nemeni nic to, jestli nekde ku katastrofalnimu narustu zadluzeni prispely vedle levicovych populistu i pravicovi populiste.
Hledat zdroje v omezeni rozkradani je sice pekne, ale znacne nerealisticke. Ve Skandinavii se prakticky vubec nekrade, je tam o neco vyssi mira zdaneni, a k castecne demontazi socialniho systemu tam dochazi take.
Zatim se nedostatek zdroju resi zvysovanim zadluzeni. K utopickemu "utoku na palace" a znarodneni bohacu zatim nedochazi. I znarodnovani a rozkulacovani zde bylo - vitazny februar zozral vsetko. I zdanovani vsech prijmu nad jistou "moralni mez" jiz bylo - ve Skandinavii. Firmy zacaly utikat ze Skandinavie pryc a trend se obratil.
Bad luck pro odborare - socialni utopie neexistuje. Bad luck pro odborare - stavkovani se nakonec vzdy po nejakem case OBRATI PROTI TEM CO STAVKOVALI A VYSTAVKOVALI. Necoi a docasne, a pak je to jeste horsi.

Kyvadlo se vraci - od velkeho socialniho systemu ktery jsme si nemohli dovolit ku skromnemu socialnimu systemu, ktery si snad budeme movi dovolit. Pokud zdivoceli anarchiste nevyvolaji nesmyslnym stavkovanim totalni hospodarsky rozvrat.
Reci typu "ani muze ze zavodu ani haler ze mzdy" jenom zhorsuji situaci. Bata mel na vybranou, budto snizit mzdy, nebo vyhazet pulku lidi. Snizil mzdy na polovinu, Batovci prezili.
Americke automobilky a Boeing se nemohou dohodnout s odbory v severnich statech, postavi fabriku v jiznich statech USA a ejhle - tam solvinaci berou misto USD$50 na hodinu treba jenom US$22 a jeste jsou radi. A na severu se pak odborari strasne divi. Kdyby odbory mely mensi moc, lepe receno zadnou, vsem by bylo lepe, i v Detroitu.
Velka Britanie byla nemocnym muzem Evropy, dokud se nechali terorizovat bolsevickymi odbory.
Ve vsech vyspelejsich statech odbory budto temer vubec nestavkuji (Skandinavie, Japonsko, Nemecko) nebo jejich moc rozpoutavat znicujici stavky prudce upada (Francie, Italie).

Kam chteji odborarsti blbove Ceskou republiku zavest? Do Recka?
12. 06. 2011 | 08:59

Občan napsal(a):

To Maximus:

Nepodaří.
Maximálně nějakými optickými účetními manipulacemi, ale rálný dluh nesníží. Podle dosavadního vývoje výběru daní jej naopak zvýší. Protože se pokouší o něco, co je mimo fyzikální zákony - neustálým ořezáváním příjmů snížit dluh.
Zkuste nekrmit koně a přitom po něm chtít, aby tahal stále těžší vůz. Umře.
Zkuste si jako banka půjčit u jiné banky a zároveň přestaňte vybírat splátky úvěrů a poplatky za služby. Banka zkrachuje.

A přesně tohle Kalousek dělá - ořezává příjmy většiny lidí a přitom očekává, že titíž budou víc utrácet za zdražené a více zdaněné zboží a služby. Nebudou, nemají CO utrácet.
Proto Kalousek nemá šanci.
12. 06. 2011 | 10:06

Yosif K napsal(a):

Takhle to mily pane Obcane vidi socani - ze motorem hospodarskeho rozvoje je cpani penez proletariatu.

Uvazoval jste nekdy o tom, ze pokud se snizi prima spotreba, tak ze zbude vice penez na investice? Je to krute ale je to tak. Pokud se temer vsechno prozere, tak potom neni z ceho investovat. Jinymi slovy - pokud se z penezniho trhu stahuji penize na zvysovani zadluzeni statu, aby tento mohl vyplacet vyssi a vyssi socialni podpory - ty stejne penize si pak nekdo nemuze pujcit na investice.
Extremni pripady jsem vidaval v textilkach za sociku - treba v Tibe lidi dreli JAKO OTROCI na strojich porizenych v roce 1938!!!!! Socialisticky stat zabavoval textilce 100% aby mohl vyzivovat flakajici se proletariat v jinych oborech, kde nebylo mozno nastolit stejnou otrokarskou jako v textilkach. (Mozna jste slysel neco o pracovni moralce na ruznych OPBH, Rajich atp atp).
12. 06. 2011 | 10:22

Antroid napsal(a):

Skogen

Jestli zvládnete použít současně mozek i google, pak zkuste vyhledat cosi jako
"sobotka poslanecké náhrady byt".

Nebudu vás vodit za ruku, od toho je mamka.
12. 06. 2011 | 11:03

kočka šklíba napsal(a):

Hlavně Antroide zde neuhýbejte od tématu. Je to oblíbená metoda všech co nemají k tématu co říct a nebo se jim nelíbí kam se diskuze ubírá. Nechte si náhrady pod jiný blog. Zde pod blogy už to bylo omíláno nejméně 100x. A 100x vysvětleno. Tak hledejte voříšku ;). Pokud vás to tak zajímá, zkuste mail na Sobotku a rovnou k tomu přidejte dotazy na všechny poslance v minulém volebním období a pak nás tu seznamte se všemi odpověďmi. :D.
12. 06. 2011 | 11:30

Dušan napsal(a):

Fakt to co provádí naše vláda,je cesta do pekel.Chci jenom říct že jsem pracoval jako horník,u Geologického průzkumu na vrtech,dělal jsem startovací baterie i v Zetoru na frézách,řidiče z povolání,daroval sem 30 krát krev.S dnes naše hodná vláda mi vzala i ten invalidní důchod.Tak že nemám ani na léky.Děkuji.Za 7811Kč se nedá žít.Místo toho aby mi stát pomohl prožít stáří tak si pěkně do nás kteří nemůžeme pracovat kope.Ale zapomněli že jste vystudovali za peníze které jsme mi důchodci vytvořili.Pane ministře Drábku,p,ministře Kalousku,i vy p.ministře Pospíšil doufám že víte že Váš rezort má v soudnictví i 25let nevyřešené případy.Snažíte se jen dohadovat,ale národ Vám je jen proto aby vy jste se měli dobře.Škrtat ví každé dítě.Proto souhlasím z odbory.A můj hlas nikdy nedostanete.
12. 06. 2011 | 11:30

Antroid napsal(a):

kočka šklíba

Nejsem právník a nemám ambice komentovat rozhodnutí soudu. A Sobotka by to - coby politik - neměl dělat už vůbec, pokud není Marťanem.

Jinak si nejsem zcela jist, zda lze defraudaci dost dobře vysvětlit tím, že ji v PS provádějí skoro všichni. Osobně mě to nepřesvědčilo.
12. 06. 2011 | 11:51

kočka šklíba napsal(a):

OK Antroide, tak tedy diskutujte tam, kde tomu "rozumíte" a nezatahujete to sem. A ptz jsem hodná, zde máte dokonce dva blogy, kde můžete diskutovat.
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/karel-hvizdala.php?itemid=11559
http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/stanislav-krecek.php?itemid=10630

Vezměte si hovénka s sebou, ten bude radostí bez sebe.Plácat o Slávečkovi je jeho koníček. A až se budete spolu nudit, tak s ním proberte s jakou zbraní bude hájit tuhle mafii co je u koryt.

A kdyby vám zbyl čas, můžete si spolu nastudovat co znamená slovní spojení užiteční i...i (dosadit lze libovolně), ale jistě si správně dosadíte.

Doufám, že jsme toto téma ukončili ;).
12. 06. 2011 | 12:50

houmelesák napsal(a):

Pane Sobotko, doufám, že s vaším názorem plně souhlasí např. pt. Hulínský, pt. Březina a jim podobní. S ohledem na jejich existenci si mpormální člověk může vyvodit jediný závěr: na normálních voličích vám záleží starou belu stejně jako Kalouskovi a spol a z té vlny občanského odporu se snažíte vyrejžovat co se dá.
12. 06. 2011 | 13:56

Tencokida Hnuj napsal(a):

Zde pouze krátká ukázka malého vzorku z těch, kdo ještě podporují vládu famiglie 118(115) :
----------------------------------------------
hoven napsal(a):
co si myslí čssd je každýmu u p...e.
11. 06. 2011 | 17:41
Rumcajs napsal(a):
Joe Ratata:

Navrhuju odboráře vykopnout na ulici a zaměstnat půl miliónu nezaměstnaných.
11. 06. 2011 | 17:42
-----------------------------

Děsivé ?
Ne.
Napuosto noumáníííí....
:))))
12. 06. 2011 | 15:22

Yosif K napsal(a):

Pane Dusane - z 7811 Kc mesicne musi zit asi hodne lidi. Nekde jsem cetl ze prumerny duchod je cca Kc 10 tisic. Vetsina lidi ma zcela jiste duchod podprumerny, to jest cca plus minus par korun kolem Vaseho duchodu.
Chapu ze budete volit pratele pana Spidly, kteri i dnes tvrdi ze "zdroje tu jsou" i na zvysovani duchodu. ALE KDE TY ZDROJE JSOU?
V "omezeni rozkradani"? Za socanu se zadluzovani zvysovalo jeste vice nez za modrych ptaku. Take nepozoruji, ze by se za socanu nejak mene kradlo. Zdroje uz nejsou a za socanu to nebude lepsi. Pokud ovsem se dostanou k vlade, budou snizovat zadluzenosta na penze sezenou penize tak, ze sami prestanou krast - BRAVO! To si ale muze myslet jen hlupak - levice krade mnohdy jeste vice nez pravice. Viz pripady jako Setuza (=Palasuv hotel), Biolih, pet na stole v ceskych atp atp.
12. 06. 2011 | 16:37

Yosif K napsal(a):

Pane Tencokida - odbory jsou VELMI CASTO zcela zbytecny vred nasilnictvi na tvari trzni ekonomie. Tam kde jsou odbory zakazany (Singapur) nebo tam kde nepodnikaji ruzne divoke stavky (Skandinavie, Japonsko atd) tam roste zivotni uroven rychleji, nez tam, kde nejaci anarchiste si vynucuji extraburty, na ktere ekonomie nema.
Mooc odboru v celemj vyspelkem svete upada, a napriklad v Cine, kde by svobodnejsi odbory delnici jeste potrebovali, tak tam odbory nesmi prakticky vubec nic. O vsem rozhoduje i v komunisticke Cine nabidka a poptavka.
12. 06. 2011 | 16:43

Antroid napsal(a):

kočka šklíba

Nevím, co jste zač, ale máte-li ambici moderovat internetovou diskusi, založte si vlastní fórum a tam dle svého naturelu peskujte jeho účastníky, seženete-li jaké. Tady to řídí Stejskal.

V opačném případě se s odpuštěním starejte o sebe a ostatním ponechte právo vznášet opodstatněné výhrady vůči práci politiků na jejich vlastním blogu. OK?

Příjemné odpoledne
12. 06. 2011 | 17:09

noctem napsal(a):

Yosif K:
kdybychom byli chudá společnost, rozhodně by žádní stávka nebyla na pořadu dne. Ale my jsme rozkradená, zplundrovaná a zkorumpovaná společnost aspoň tam, kde se o něčen rozhoduje. Poslyšte, na to stačí naslinit inkoustovou tužku, když už neumíte s excelem. Čtyřicet let dávám třetinu platu na sociální zabezpečení a pan Kalousek nemá najednou ani na to, aby mi plus minus tuto řečenou třetinu dej pánbu nějakých patnáct let vracel. A to jsem nevydělával a nevydělávám malé peníze - zejména zásluhou bolševika, za něhož jsem skoro dvacet let volky nevolky fáral. Převedeno řádově s inflací: 500 měsíců krát 40 tisíc lomeno třemi je bratru 7 milonů - kurva, kde jsou? Vždyˇoni mi nejsou schopni vrátit ani tři z nich! Jak se říká lidem, kteří způsobili, že "ekonomie na to nemá?"
Jinak: kupte si ceník 822-1, popřípadě 800-1 (Komunikace, resp zemní práce) a po jisté konzultaci s odborníkem si ověříte, že za metr čtvereční běžné dálnice může chtít víc než 5 tisíc jedině zloděj. Tady nemá cenu pokračovat. Na kolik by to bylo důchodů, pene Yosif K?. A to je jen špičieka ledovce...
Ach jo.
12. 06. 2011 | 19:32

Skogen napsal(a):

Antroid, je znát, že jste přišel odněkud z Pokecu :)) Tady to funguje trošku jinak a kočka šklíba je zde docela zavedená. Nicméně vy taky nejste úplný neználek, soudě podle toho, jak se vyznáte ve Stejskalovi :)

Co se týče mne a Googlu, nemám problém, ale chtěl jsem slyšet od vás, zda umíte víc než pindat. Argumentační povinnost je totiž na vaší půlce hřiště, já Sobotku nenapadám. A nikoho narozdíl od vás nepřesvědčuji, že se Sobotka dopustil něčeho nekalého, tudíž je zřejmé, kde by měl být zájem něco ocitovat. Až budu obdobně kategoricky jako vy cosi tvrdit já, bude nezbytnost podložit tezi argumentací na mé straně.
12. 06. 2011 | 19:42

Skogen napsal(a):

Josife, co myslíte, je tradičně pravicové Japonsko hodné následování? Tuším, že je zadluženo někde na 200% HDP. Máme tedy při 40% podle vás dost značnou rezervu, co říkáte?
12. 06. 2011 | 19:45

na násilí se odpovídá násilím napsal(a):

Radikalizace společnosti pokračuje.
Využijí toho náckové či jiní z ultras? Pokud ano a sformují se jako v SRN, pak proč jim nedát hlas?

Když tady má být bordel odborový podporovaný ze strany KSČM a ČSSD pak proč něpodpořit radikální pravičáky? Mladí kluci z řad chudiny se pěkně poperou a místo mezi sebou někde na plácku mohli by se vyřádit na vlajkonoších ČMKOS a baculatých strejců - odborových bossů.
12. 06. 2011 | 19:58

kočka šklíba napsal(a):

Antroide vaše odpověď byla očekávána. K tématu nic, prázdné pindy. Ne nemám ambice moderovat diskuzi, nicméně mám ambici a přání číst zde příspěvky k tématu blogu ne plácání jako bylo vaše. Proto jsem obětavě vyhledala blogy týkající se vašeho problému ;).

No toto, taková nevděčnost :D. :D. Tam byste se vyřádil :D.
12. 06. 2011 | 20:25

Tencokida Hnuj napsal(a):

Yosif K napsal(a):
Pane Tencokida - odbory jsou VELMI CASTO zcela zbytecny vred nasilnictvi na tvari trzni ekonomie. Tam kde jsou odbory zakazany (Singapur) nebo tam kde nepodnikaji ruzne divoke stavky (Skandinavie, Japonsko atd) tam roste zivotni uroven rychleji, nez tam, kde nejaci anarchiste si vynucuji extraburty, na ktere ekonomie nema.
Mooc odboru v celemj vyspelkem svete upada, a napriklad v Cine, kde by svobodnejsi odbory delnici jeste potrebovali, tak tam odbory nesmi prakticky vubec nic. O vsem rozhoduje i v komunisticke Cine nabidka a poptavka.
12. 06. 2011 | 16:43
--------------------------

"Velmi často zbytečný vřed "- to není ani kvantifikace, ani opřeno o empirii - to je hodnotový soud, který je pak dokazován překroucením faktů : Je třeba se nejprve ptát PROČ se ve Skandinávii tolik nestávkuje.
Příklad Japonska jako země ,která "na to ekonomicky má" je pak zcela mimo mísu - zjistěte si sumu veřejného dluhu v poměru k GDP v Japonsku.

Čína - "rozhoduje zde o všem nabídka a poptávka".

Větší nesmysl jsem již dlouho nečetl.
Čína velmi reguluje - zatím ani plně neliberalizovala kapitálový trh, drží uměle měnu, reguluje populaci, reguluje internet, neustále navyšuje povinné rezervy bank...mám pokračovat ???

Odbory a jejich síla v Číně ?
Zavolejte do Toyoty a zeptejte se - proč management ustoupil a zvýšil mzdy.

Lžete - pane YosifeK - a byl jste zde několikrát usvědčen ze lží. Přesto stále a donekonečna omíláte své mantry o jakémsi vysněném kapitalistickém ráji.
Někdy mám pocit, že sem nechodíte diskutovat, ale že sem chodíte za účelem šížení propagandy a to velmi nefér způsobem.
Vyřknout jednoznačný hodnotový soud a ten pak dokazovat pomocí lží - to je na mašli, pane YosifeK.
12. 06. 2011 | 20:49

Antroid napsal(a):

kočka šklíba

K tématu? Krátce odkáži na OVM a Kalouskovu interpretaci, se kterou souhlasím.
---

Odkazy na Hvížďalu a Křečka, které jste sem vložila, jsou relevantní především pro pana Sobotku. Křeček je mnohem zábavnější: britští MP jsou na rozdíl od českých prokazatelně vinni, protože náhrady nejen defraudovali, ale sháněli k nim falešné účtenky, což ti čeští nemusí, takže nejsou "hmatatelné" důkazy.

Eh, princip je ovšem úplně stejný, ne?

Sobotka evidentně dosud nevzal na vědomí, jak moc se zachoval nefér, takže nezbývá, než mu to připomínat.

Co mně uniká je, na základě čeho Vy jeho podvodné chování zlehčujete nebo dokonce hájíte. Jste kamarádi?
12. 06. 2011 | 21:12

SuP napsal(a):

kočka šklíba -
Z těch vašich vstupů po 11:30 je k věci co?
12. 06. 2011 | 21:46

Pompeius Magnus napsal(a):

Rozhodnutí Městského soudu je pochopitelně zajímavé i z hlediska toho, jak může exekutiva využívat údajně nezávislou justici. Předběžné opatření má dočasně upravit poměry mezi stranami, než dojde k meritornímu rozhodnutí. Je - li předmětem sporu peněžitá čáskta, předběžným opatřenáím se například zmrazí účet, aby bylo z čeho plnit, kdybÿ dlužník spor prohrál.Je - li ovšem předmětem sporu nezákonnost stávky, tak předběžné opatření, které stávku ve vyhlášený den zakáže, je ve skutečnosti rozhodnutím ve věci samé a další spor pak již nemá smysl. Pospíšilovi výklady dnes v OVM, jak věc probíral s pěti právníky a jak si soud své¨stanovisko ustojí, svědčí o tom, že oprävdovým autorem předběžného opatření je Pospíšil a jeho Melody boys a nikoli soudce/ soudkyně z MS( dá se někde na internetu sehnat text předběžného opatření, včetně jména onoho nesmírně pracovitého a nestranného, čestného a nezkorumpovaného soudce?)
12. 06. 2011 | 22:50

Sqr napsal(a):

Pane Yosife K

citace - Extremni pripady jsem vidaval v textilkach za sociku - treba v Tibe lidi dreli JAKO OTROCI na strojich porizenych v roce 1938!!!!!

Přispěl jste k tomu pracovnímu režimu tam, nebo jenom díval? A kam to odvětví dopracovalo? Kde jsou švadleny, šičky dneska? Kde je potom smysl?

Dnes se podporují soudruzi stylem promo-pro, hranými arbitrážemi, .., taky to někdo musí zaplatit. O co se někdy snažit, když lze získat smluvní "odstupné" bez hnutí palcem, což?
12. 06. 2011 | 23:13

Honza999 napsal(a):

Pompeius Magnus

Ta předběžná opatření jsou dokonce dvě..

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Usneseni_1Nc_13_2011_5.pdf
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Usneseni_1Nc_12_2011_5.pdf
13. 06. 2011 | 00:09

Filipi napsal(a):

Zakon neni uplne jasny. To je pravda a je to spatne. Takze je potreba co nejdrive pripravit zakon, ktery pravo na stavku presne definuje v ramci pracovniho prava. Neni preci mozne abych omezoval ostatni lidi proto, ze nesouhlasim z vladni politikou! Mohu demonstrovat ale to je potom neco jineho a je to pomerne jasne definovane pod pravem na shromazdovani. Me se taky nelibi fura veci (napriklad vysoke dane) ale ani by me nenapadlo za to poskozovat sveho zamestnavatele. To je preci absurdni.
13. 06. 2011 | 11:02

Pompeius Magnus napsal(a):

to Honza 999:

Moc děkuju. Po bedlivém přečtení dovozuji, že se jedná o rozhodnutí nesprávné a nespravedlivé a vnitřně rozporné. Ze znalosti praxe a poměrů na Městském soudu píši, že nevěřím, že dokument sepsala soudkyně sama, neboť by toho nebyla v tak krátkém časovém úseku schopna a jak soud znám, ani ochotna. Spíše bych osobně tipoval, že nezávislá soudkyně dostala rozsudek včetně odůvodnění připravený od ministra Pospíšila a jeho Legal Dream Teamu, následně je napastovala na hlavičkový papír soudu a takto vydala.Zaujalo mně nicméně, že pan ministr Kalousek a jeho tým odpovědných pracovníkům MF ČR nepodal k soudu žalobu, ale pouze návrh na vydání předběžného opatření. V textu předběžného opatření se totiž MF ČR k podání žaloby vyzývá. Samo předběžné opatření, místo aby dočasně upravovalo poměry účastníků je rozhodnutím meritorním. Tím, že soud protiprávně zmařil konání stávky ohlášené na 13.6.2011, de facto učinil jakoukoli další žalobu bezpředmětnou. Myslím, že doktorka Stamidisová zneužila institut předběžného opatření k meritornímu řešení celého sporu. A myslím také, že pošlapala svoje poslání být apolitickým a nezávislým arbitrem, stala se de facto vládním slouhou.
Zajímavé, je, že ve třetím bodě předběžného opatření se uvádí, že předběžné opatření zanikne ve 24.00 dne 13.6.2011. Tady se dopustila soudkyně další chyby, protože rozhodnutí o vydání předběžného opatření není v právní moci a je možno jej napadnout odvoláním. Jestliže to odboráří udělají ( moc si to přeju), opatření nezanikne dne 13.6.2011 ve 24.00 hodin, ale až o tom rozhodne Vrchní soud.
13. 06. 2011 | 11:11

kočka šklíba napsal(a):

Milý SuPe, z mých příspěvků je k věci to, že se má diskutující Antroid vyjadřovat k tématu a nerozplizávat a neodvádět diskuzi k něčemu, co s tématem blogu nesouvisí. Já chápu, že to zde mnozí z vás pravounů s oblibou dělají, ale domnívám se, že to není hodno vás budovatelů skvělých kapitalistických zítřků pod vedením nejlepšího ministra financí, minimálně v Evropě, Kalouska. Měli byste přece nám levounům ukázat, jak se správně a věcně diskutuje.

Jinak doporučuji k přečtení Koukolíka nebo Čapka ;).
A už vám nebudu odpovídat zde milý SuPe, jednak abychom to tady nezaplevelili a jednak Antroid už vypotil jednu větu k tématu :D. Takže pokrok. Já věděla, že jste vzdělavatelní. :D.
13. 06. 2011 | 14:17

okolo napsal(a):

Mila kocko sklibo,
co rikate na Yosifa K., uvedl se jakoby nedotknutelny, nyni pinochetista.
Co Vy na to?
13. 06. 2011 | 18:13

kočka šklíba napsal(a):

okolo, toho nečtu, tedy ted už, skoro fašistické názory, bez fakt, argumentů a navíc at si zamete u nich, mají toho na triku dost
14. 06. 2011 | 00:39

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který porušoval zákon na ochranu osobních dat.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal
14. 06. 2011 | 09:27

Gerd napsal(a):

Tak jinak pane Stejskale. Kdo má zájem poznat některé kauzy souzené soudkyní Dagmar Stamidisovou, nechť se podívá na

http://www.k213.cz...ad&art=360
http://www.jirihradec.cz...0303.htm
http://www.cibulka.net...2008042201
http://www.rozhlas.cz...rava/442859
Čtenář nechť si udělá vlastní názor.

A na závěr ještě něco o paní Stamidisové:
http://rejstrik-firem.kurzy.cz...i/

Práci soudců je možno hodnotit na http://www.znamysoudce.cz/
14. 06. 2011 | 21:26

Miroslav Čapek napsal(a):

Sobotko jsi totálně vyhořelá politická figurakterá která už nám občanům minimálně 10 let nic nového neřekla. Pokud jseš jenom trochu JUDr. tak proč pracuješ za tu státní "almužnu" ,asi z toho práva opravdu moc nevíš.

Mirek
13. 07. 2011 | 15:47

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy