Proč se čeští žáci zhoršují

11. 10. 2011 | 15:05
Přečteno 8781 krát
Sedmého prosince 2010 byly na společné tiskové konferenci ministerstva školství a Ústavu pro informace ve vzdělávání zveřejněny alarmující informace: vzdělanost českých patnáctiletých žáků již šestý rok pokračuje v propadu. Skončila tím doba hrdých poznámek, jak národ Komenského ukazuje zemím vyspělého světa záda. Od toho okamžiku budou v kurzu spíše vzpomínky na staré dobré časy a zoufání si, jak daleko jsme i tohle nechali zajít.


Nejdříve zopakujme, co se vlastně stalo. Každé tři roky OECD, nyní již v téměř šedesáti nejvyspělejších zemích světa, koordinuje mezinárodně srovnatelné testování patnáctiletých žáků, známé jako PISA. V posledních letech, kdy lze zjištění srovnávat v čase, se výsledky České republiky znatelně zhoršují, a nejvíce ze všeho čtenářská gramotnost. Ta představuje dovednost chápat nuance a smysl složitějších textů. Čtenářská gramotnost je navíc důležitý předpoklad k dalšímu učení ve všech ostatních oblastech vzdělávání. Poklesy České republiky navíc patří k největším ze všech zúčastněných zemí. Tato zjištění nutně vyvolala otázky, co se to vlastně děje, kdo za to může, kdo je obrazně pachatelem? A věc navíc vypadá tajemně.

Obr: Vysledky PISA
Obr: Vysledky PISA


Že by se za posledních šest let mohlo u nás v této oblasti něco tak zásadně změnit? Pokud není chyba v samotných údajích PISA, pachatel existovat musí a někde se nám skrývá. Než začneme vyslýchat podezřelé, pojďme ještě jednou ohledat místo činu, tentokrát s lupou.

Podrobné ohledání místa
Podrobné ohledání místa činu Gramotnost v pojetí PISA představuje schopnost využívat nabyté vědomosti a dovednosti v různých situacích života, byť je to redukováno na odpovědi psané tužkou na papír. Pro posouzení velikosti propadů gramotnosti si k ruce musíme vzít nějaké měřítko. Zde jich několik nabízím: mezi nejlepší (Finsko) a nejhorší evropskou zemí (Rakousko) zeje ve čtenářské gramotnosti propast 115 bodů PISA. Česká republika na Finsko v roce 2009 ztrácela téměř šedesát bodů. Průměrný výsledek žáků v nejlepším českém regionu Praze je o třicet bodů lepší než v druhém nejlepším kraji Zlínském a o celých šedesát bodů lepší než nejhorší výsledek v kraji Moravskoslezském. Mezi žáky gymnázií a žáky ostatních středních škol s maturitou je propast osmdesáti bodů.

Od roku 2000, se kterým lze výsledky v čtenářské gramotnosti srovnávat, patří Česko do skupiny pěti z téměř třiceti nejvyspělejších zemí, kde došlo ke statisticky významnému propadu, a to o 14 bodů. Dlužno říci, že nejde o výstřelek roku 2009, ale o negativní trend patrný již v roce 2006. Pokles v matematické gramotnosti v ČR od roku 2003 ve výši 23 bodů byl zdaleka největší ze všech téměř 40 testovaných zemí. Šlo ovšem zatím o pád z výšin do průměru. V přírodovědné gramotnosti došlo mezi roky 2006 a 2009 k poklesu o 13 bodů, což je druhý největší pokles hned za Rakouskem. Opět jde o pád do průměrnosti.

Alarmující tedy zatím nejsou absolutní výsledky, ale především tempo poklesů a skutečnost, že k poklesům dochází ve všech třech oblastech gramotnosti, které PISA sleduje.

Při dalším ohledání místa činu lze odhalit další pozoruhodné skutečnosti. V případě čtenářské gramotnosti mají naši žáci největší problém s posuzováním obsahu a formy textu. Lépe, byť stále podprůměrní, na tom jsou s vyhledáváním informací v textu a s jejich zpracováním. Žákům tedy nedělá ani tak problém získávání informací, jako jejich zpracování a vyhodnocení toho, co jim vlastně říkají a k čemu jsou užitečné.

U českých chlapců byly poklesy znatelně větší než u dívek. V případě čtenářské gramotnosti lze dokonce pokles připsat téměř výhradně na vrub chlapcům. Poklesy na gymnáziích jsou znatelně nižší než na ostatních školách. Největší poklesy čtenářské gramotnosti sledujeme ve vesnických školách a v obcích velikosti okresních měst. Propady v matematické gramotnosti jsou koncentrovány opět ve školách vesnických a v největších městech kromě Prahy. K největším propadům na vesnických školách je třeba poznamenat, že tam byly výsledky žáků nejhorší, ještě než k poklesům došlo. Všeobecně roste podíl žáků, jejichž gramotnost je na úrovni, která výrazně snižuje jejich šanci na uplatnění se v budoucím vzdělávání a v životě.

Po podrobnějším ohledání místa činu tedy nejsme při hledání pachatele o moc chytřejší, spíše naopak.

Výslechy podezřelých
Mezi podezřelými jsou první na ráně školy. Ukázat na ně jako na viníka bez věrohodných důkazů by však bylo příliš pohodlné a zbrklé. V detektivkách také zpravidla není viníkem první z podezřelých. Školy si proklepneme, ale nejdříve vyslechněme další podezřelé.

Začněme patnáctiletými žáky testovanými v letech 2000 a 2003. Ti se narodili v letech 1984 a 1987, tedy ještě před sametovou revolucí. Připomeňme si tu dobu. V roce 1984 Sovětský svaz oznámil, že bude bojkotovat letní olympijské hry 1984 v Los Angeles a na trh byl uveden první počítač Mac. Většina žen se v socialistickém Československu vdávala a měla děti krátce po dosažení dospělosti a dvě děti byl standard. Revoluce však přinesla velké a rychlé společenské změny. Během několika málo let klesly počty narozených dětí o více než třetinu. Z hlediska demografického šlo o nevídaný pokles.

Obr: Demografický pokles
Obr: Demografický pokles

Počet narozených dětí

Především vzdělanější ženy odložily mateřství do budoucna. Narostl proto podíl dětí rodičů s nižším vzděláním. Bylo by s podivem, kdyby se to nepromítlo do nižších výsledků v testech PISA 2009, tedy dětí narozených již v nově vzniklé České republice v roce 1993. Zde si musíme uvědomit, že řadu věcí se děti učí nejen ve škole, ale i mimo ni a tam už vzdělání rodičů hraje roli. A již také zaznělo, že standardem se stalo dítě jedináček. Že se vývoj intelektu u jedináčků liší od sourozenců je poměrně známá věc. Takže i toto mohlo přispět k poklesu v testech PISA.

Obr: Vzdělání rodičů patnáctiletých
Obr: Vzdělání rodičů patnáctiletých

Podíly matek (podle vzdělání) patnáctiletých dětí v daném roce v %

Další fenomény, které nutně zasáhly více děti narozené v porevolučních letech, bylo masové rozšíření počítačů, internetu a mobilních telefonů do praktického života v poslední dekádě. Přineslo to nejen zcela nové formy zábavy, historické usnadnění přístupu k informacím a kontaktům, ale i nové závislosti a atraktivní alternativy ke škole, domácímu učení a čtení knih. Byl by div, kdyby se tyto fenomény do testované funkční gramotnosti nepromítly. Dnešní děti jistě umí řadu jiných věcí než v minulosti a možná to je na úkor toho, co testuje PISA. Děti dnes sice mají větší problém chápat složitější texty, ale mnoho z nich naopak má díky počítačovým hrám lepší strategické uvažování.

Za vážně podezřelé musíme považovat častější odklady nástupu dětí do školy. Mezi dětmi testovanými v roce 2000 bylo v devátém ročníku jen 48,5 procent chlapců a 39,0 procent dívek. V roce 2009 tyto podíly dosáhly již 52,5 procent a 44,8 procent. V důsledku rozmáhajících se odkladů nástupů do školy tedy rostl podíl testovaných, kteří mají o rok školy méně. Jeden rok školy už něco znamená a byl by div, pokud by se to negativně nepromítalo do výsledků v testech PISA.

Co se dělo ve škole
A teď se konečně vraťme k samotným školám. Za podezřelou je v některých kruzích považována kurikulární reforma, tedy zásadní změna obsahu a způsobu výuky na základních školách. Reforma byla sice odstartována již v roce 2005, ale nabíhala postupně od prvních ročníků prvního a druhého stupně základních škol. Takže se žáků testovaných v letech 2006 a 2009 ještě přímo nedotkla. Někteří experti znalí reálné situace ve školách se však domnívají, že agilní učitelé začali uplatňovat nové vzdělávací přístupy i u vyšších ročníků, včetně těch testovaných v PISA. Zda tomu doopravdy tak bylo a v jaké míře však můžeme jen spekulovat. Ve skrytu závoje zapomnění vyhmátneme dalšího podezřelého. Je jím zřízení vyšších územně samosprávných celků v roce 2000. V praktické rovině šlo o převod řady pravomocí z ministerstev na krajské samosprávy a obce. Dalo to vzniknout krajské politické reprezentaci, krajské politice a přirozeně i politikaření. Reforma zásadním způsobem změnila i chod školství. Byly zrušeny okresní školské úřady, což byl nejen jakýsi prostředník mezi ministerstvem a školami, ale zrušen byl i koordinátor, zdroj pedagogického poradenství a dalšího dohledu nad školami a jejich vedením. Ředitelé školy přestali být zaměstnanci školských úřadů a stali se zaměstnanci vlastních škol, které dostaly právní subjektivitu. Hlavním partnerem vedení základních škol se staly obecní úřady velkých i malých měst a politická reprezentace obcí. Z agendy řízení, koordinace a poradenství školám se celkem přirozeně začala vytrácet agenda pedagogická a zůstala jen agenda finanční a personálního obsazení škol. Snížila se intenzita sdílení dobré praxe mezi školami, řediteli a učiteli. Jsou důvody se domnívat, že zřízení vyšších územně samosprávných celků svým nezamýšleným dílem přispělo k poklesu výkonnosti základních škol.

Učitelé na seznamu
Na seznamu podezřelých zbývají učitelé, ředitelé a materiální vybavení škol. To poslední lze vyřadit, protože po materiální stránce ve školách k žádnému výraznému zhoršení zřejmě nedošlo. Zde je třeba předeslat, že kvalita učitele, byť je poměrně obtížné popsat, co to přesně znamená, je nejvýznamnějším faktorem kvalitní výuky. Nejde totiž zdaleka jen o to, žákům sdělit poznatky a vyzkoušet je z nich. Klíčovým předpokladem úspěchu je umění žáky pro učení nadchnout, umět jim věci vysvětlit v souvislostech, a navíc přitom zvládat jejich rostoucí „zvlčilost“. V tomto ohledu není radno přehlížet další zjištění PISA, že příliš mnoho českých žáků se ve škole nudí, nemá školu rádo a učení je abnormálně netěší.

Nakolik se však změnila kvalita učitelů a výuky samotné, se můžeme jen dohadovat. Důkazy máme jen velice nepřímé. Během poslední dekády klesala již dříve nízká finanční atraktivnost učitelské profese. Dokladuje to klesající průměrná i mediánová mzda pedagogických pracovníků základních škol vůči průměrné mzdě obdobně vzdělaných zaměstnanců v jiných profesích. Nutně to ještě posílilo motivace schopnějších učitelů odcházet za lépe placenou prací a u nadaných mladých lidí zájem o učitelskou kariéru naopak ještě více ochabl. K tomu se přidala skutečnost, že na pedagogické a učitelské obory přestala chodit intelektuální špička mladých, ale učitelské obory se často staly útočištěm těch, co na jiném vysokoškolském oboru neuspěli.

Obr: Relativní mzdy učitelů
Obr: Relativní mzdy učitelů

Průměrné mzdy učitelů základních škol v poměru ke mzdám ostatních vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců stejného věku a pohlaví.

Co PISA nevidí
Poslední podezřelý se od ostatních výrazně liší. Jde o to, že řadu důležitých schopností a dovedností testy PISA nezachytí. Ať již jde o schopnost týmové práce, verbální vyjadřování, cílevědomost, svědomitost, nápaditost, společenské dovednosti a podobně. To je ale slabé místo všech jednodušších písemných testů. Stejně tak PISA nezachycuje znalosti cizích jazyků a schopnosti pracovat s informačními technologiemi. Celosvětový charakter PISA také znemožňuje zachytit orientaci žáků v sociálně-kulturním prostředí regionu. To vše ovšem není chybou šetření PISA, ale chybou těch, kteří si to při interpretaci výsledků PISA neuvědomují. Lze si proto snadno představit, že výsledky českých žáků v šetření PISA klesají, ale naši žáci se tiše zlepšují v jiných ohledech, které PISA nepostihuje. Čím to však doložit? V ruce totiž máme jen individuální dojmy a pocity a těm není radno příliš důvěřovat.

Pachatel zatím neznámý
Dokud nebudeme znát skutečné příčiny klesající gramotnosti, bude naše vzdělávací politika střílet do velké míry naslepo. Odhalit příčiny je však stejně zapeklité jako hledání pachatele v detektivkách Agathy Christie. Je třeba zajišťovat stopu po stopě, ověřovat jednotlivá alibi a dávat si velký pozor na zavádějící stopy. Dnes jsme v té části detektivky, kdy snad známe všechny podezřelé a jejich motivy. Logickým propojováním faktů se snažíme vylučovací metodou najít pachatele. Věc však komplikuje skutečnost, že pachatelů je celá řada s různou mírou zavinění. Do příštích výsledků PISA 2012 se navíc již promítnou výsledky kurikulární reformy zaváděné od roku 2005. To naše pátrání ještě více zkomplikuje.

Co bude dál
Výsledky PISA nám tedy bohatě stačí na rozjezd bedlivě sledovaného detektivního případu, nikoli však na jeho úspěšné uzavření. Nikdy nám neposkytnou dostatečně hutnou informaci k sepsání návodu, jak náš vzdělávací systém zlepšit. Ostatně to otevřeně přiznávají i materiály projektu PISA, když varují, že kumulace dopadů na testovanou gramotnost začíná již v raném předškolním věku a pokračuje až do 15 let dětí a zahrnuje to zkušenosti získané jak ve škole, tak doma a ve společnosti. Výsledky PISA však pomáhají osvětlit důležité aspekty fungování vzdělávacích systémů. Pomáhají klást správné otázky a jako teď v případě České republiky mohou dát signál, že se ve vzdělávacím systému děje něco, co si zaslouží pozornost. K došetření případu bychom potřebovali mít k ruce i vlastní národní šetření. Mělo by se více než PISA zaměřovat na ty formy gramotnosti a ty dovednosti, které má přinášet škola, na takové otázky dětem, rodičům, učitelům a ředitelům, které více pasují na české reálie. A podstatné je přitom sledovat výsledky jednotlivých žáků v čase. Takové národní šetření by nemělo být celoplošné, ale mělo by jít pouze o reprezentativní vzorek škol. To aby nebylo drahé a nebudilo v lidech obavy a emoce. O něčem takovém si však zatím můžeme jen nechat zdát. Není divu, že kvalitní výzkumy v dané oblasti aby u nás člověk špendlíkem hledal. Celoplošná, a tedy nutně hodně zjednodušená šetření, jako jsou státní maturita nebo připravovaná plošná testování žáků pátých a devátých tříd, nám v tomto moc nepomohou. A nezapomínejme, že ne s každou příčinou klesající gramotnosti dle PISA je možné, nebo dokonce vhodné něco dělat. Těžko našim mladým zakážeme mobilní telefony a hraní her na počítačích nebo dovzděláme a osvítíme některé rodiče. Řadu věcí však začít napravovat lze a není nutno dále přešlapovat na místě. Je třeba zavést standardy výsledků vzdělávací činnosti a následně systém ověřující, že je těchto výsledků dosahováno. Jeho součástí by měla být i již zmíněná národní verze šetření PISA. Pokračovat lze u učitelů a ředitelů škol, ale to je již jiná kapitola.

A povzdech na závěr: Šetření PISA v ČR dosud pro OECD zajišťoval Ústav pro informace ve vzdělávání. Ten bude dle rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy zrušen. V současné době probíhá jeho likvidace a vypořádávání jednotlivých agend. Tolik alespoň informace na stránce ÚIV.

Článek v malinko jiné podobě vyšel v LN 17.9.2011, Orientace

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sladký napsal(a):

Počkejte až tahle povedená vláda zruší zvláštní školy a nažene Cikány a slabomyslné do běžných základních škol.Pro jejich absolventy to bude znamenat rozloučení se s gramotností.Ve jménu pochybné ideologie se zde připravuje vzdělávací Waterloo. Zdá se, že tato civilizace zešílela a její konec je neodvratný.Naše země kráčí směle v čele tohoto zástupu sebevrahů.
11. 10. 2011 | 15:27

Sladký napsal(a):

Autor- vy neznáte příčiny klesající gramotnosti? Tak se proboha zeptejte lidí, kteří pracují ve školách, Ví to prakticky každý (spíše každá) z nich.
11. 10. 2011 | 15:29

Sladký napsal(a):

HA! Ekonomie vzdělávání!! Stále jasněji se ukazuje, že ekonomie není věda,ale pavěda se schopností prognozy sotva na úrovni věštění z karet či z vnitřností.Ekonomie znečistí a zmrší vše, čeho se dotkne, ekonomizace společenských věd, hypertrofie ekonomických hodnot je jednou z příčin vzniku a prohlubující se krize této civilizace. Spojte ekonomii se školstvím a dáte mu poslední smrtelnou ránu.
11. 10. 2011 | 15:35

mirekP napsal(a):

Dobrý článek.
Přimlouvám se za zvýšení výdajů na vzdělání z veřejných prostřeků a zejména zvýšení gramotnosti v oblasti cizích jazyků.
11. 10. 2011 | 15:36

Presl napsal(a):

Autore- kde jste byl když se cinkalo klíči a následně rozkradlo a zrušilo vše co za komanřů fungovalo. Když jsme se vysmáli předním vědcům a odborníkům za to že pracovali v socialismu. Když jsme se vysmáli výchově dětí třeba i v tom blbém Pionýru a SSM a místo toho jásali nad alternativními umělci kteří svobodně a demokraticky sprejovali na fasády nebo okupovali domy jako sqoteři, a nevšímali jsme si že tam vládnou drogy. Jak jsme se mohli potrhat smíchy že v 50 letech šli lidé na stavby mládeže aby vybudovali válkou zničenou vlast, a ještě o tom točili filmy.

Jak se nyní někdo může divit a ptát se proč. Co se asi naučí dítě z Gheta typu Bronx, když vidí že už celá generace rodičů a okolí 22 let svobodně nemusí pracovat a má se díky dávkám lépe než ti blbí co pracují.

A bude hůř- inkluzivní školství znamená že na školy přijdou nepřizpůsobiví kteří do školy nehodlají chodit a celá třída se musí přizpůsobit jim. A pozor, tak jako dnes feministky srovnávají platy a křičí když ženy někde berou méně, tak do roka přijdou jiní "humanisti" a spočítají jaký průměr mají bílí a cigáni a běda když zjistí nepoměr - máte po dotacích a zruší vám školu. Takže koukejte se přizpůsobit tak, aby bílí nevyčnívali nad cigánským průměrem.

Máte co jste si vycinkali klíči, teď lokejte demokracii plnými doušky .
11. 10. 2011 | 15:46

ZM napsal(a):

Možná je to tím, že moc chlastají. Při kocovině se učí špatně :)
11. 10. 2011 | 15:49

Sladký napsal(a):

Jednou ze základních příčin zhoršujícího se stavu je systém financování škol dle počtu žáků. Nyní děsivým způsobem devastuje střední �%
11. 10. 2011 | 15:50

mb napsal(a):

četl jsem to v lidovkách ...

možná jste zapomněl zmínit předčasnou selekci dětí ...

a přebytek víceletých gymnázií ( která původně byla zamýšlena pro špičky ale nyní je na nich (i) průměr)
11. 10. 2011 | 15:51

kritik napsal(a):

Já bych to tak tragicky neviděl. Gramotnost žáků sice klesá, ale tržní vědomí u našich ministrů školství roste.
11. 10. 2011 | 15:56

Forrest Gump napsal(a):

Máte úplnou pravdu pane Presl.
Do roku 2003 ta gramotnost stoupala. Pak jsme tuším cinkali těmi klíči a šlo to rapidně dolů.
11. 10. 2011 | 15:58

Realista napsal(a):

Autore, nejlepší je být jako já sobec, který nemá děti a stará se pouze sám o sebe -:) Akorát mám kočku domácí. A přispívám Greenpeace...
11. 10. 2011 | 16:00

gaia napsal(a):

ZM

a nebo tím, že všechny ty testované děti se narodily až po výbuchu jaderné elektrárny v Černobylu a toto je výsledek záření, které se po výbuchu prohnalo nad naší republikou.
11. 10. 2011 | 16:04

bluebird napsal(a):

autor,
kromě toho, že jste se o rok zpozdil,což je od někoho, kdo je za vzdělání "odpovědný" v NERVU poněkud nepochopitelné, je analýza špatně a míjí klíčové faktory stagnace školství a propadu výkonnosti žáků, které jsou obsaženy ve způsobu a obsahu výuky a způsobu vzdělávání žáků a schopnosti škol modernizovat formu i obsah. Bez velkých argumentů váz odkazuji například na zdejší blgy kolegy Ondřeje Šteffla. Malinko nechápu, že se NERV spoléhá právě na vás a ona ta kapitola ve studii, včetně opsaných částí dokládá, že svou oblast asi fakticky nezvládáte. Škoda, protože je dost expertů, kteří odpověď na vaše otázky nejen znají, ale dost často i publikují.
11. 10. 2011 | 16:16

Rocky Balboa napsal(a):

je tady v tomto státě vůbec něco , co se zlepšuje?
11. 10. 2011 | 16:19

jája napsal(a):

Humpe- když jsem absolvoval základní školu za totáče, nyní se to rovná maturitě, střední škola je úrovní vysoké školy. Dnešní maturant neumí pořádně číst, proto nečte, ale um í diskutovat, absolventi všech možných nesmyslných vysokých škol neseženou práci v oboru, nikdo ne nepotřebuje. K čertu se všemi politilogy, filozofy, historiky apod. Vysoká škola by měla dostávat dotace podle uplatněných absolventů v oboru. Toto samozřejmě neberu, když politik a podobný póvl vystuduje různé švindly. A samozřejmě školné, neplatilo by se u technických oborů, resp. by se vracelo při promoci. Totéž matematici, MATFYZ.
11. 10. 2011 | 16:26

Presl napsal(a):

Forest Gumpe- souhlasím hluboce s Preslem. On totiž každý systém takové velikosti ještě pár let běží setrvačností. Hospodářství také po listopadu 89 šlo prudce do kytek a zadlužování začalo shodou okolností také kolem roku 2003 A bohužel po cinkání klíči jsme zmrvili vše na co se podíváte a kromě toho že můžete svobodně odcestovat z této země a už se třeba ani nevracet, že můžete nepracovat a parazitovat a stát vás bude platit, že se zlepšilo zásobení obchodů a že můžete svobodně nadávat na blbou vládu, vše ostatní je čím dál větší průšvih, a nevím proč by školství bylo vyjímkoui. Ono je totiž hluboce spjato s morálkou. Pokud učitel ani nemůže vrátit facku žákovi, pokud ví že i ti největší blbové se dostanou na vysokou školu protože státní politikou je zvýšení podílu vysokoškoláků, pokud děti z gheta vidí že rodiče ani široké okolí nepracují a stačí jim umět podpis na formulář sociálních dávek a mají se lépe než kvalifikovaní pracující pak toho moc nezbývá. a inkluzivní školství to opravdu srazí na kolena

Na adresu učitelů je ale třeba říci, že se na vše vykašlali a jen se starali kolik jim přidají prázdnin a volných dnů a aby jim zvýšili platy. Před jakoukoliv blbostí z ministerstva školství i celkově ve společnosti jen ohnuli hřbet a mlčeli. Alespoň jsem tedy neslyšel nějaké projevy nesouhlasu a to se přitom cítí jako intelektuélní část národa a pyční se svým vysokoškolským vzděláním
11. 10. 2011 | 16:29

učitelka Josefína napsal(a):

Presl

ve školství vždy platilo, buď držet hubu a krok, nebo odejít či být odejit. A kdyby učitelé protestovali, byli by nahrazeni povolnějšími. Učitelů je dost poptávka převyšuje nabídku.
A že se má učit nějaká gramotnost, o tom se dozvídám až teď z novin.
11. 10. 2011 | 16:35

mb napsal(a):

Na adresu učitelů je ale třeba říci, že se na vše vykašlali a jen se starali kolik jim přidají prázdnin a volných dnů a aby jim zvýšili platy. Před jakoukoliv blbostí z ministerstva školství i celkově ve společnosti jen ohnuli hřbet a mlčeli. Alespoň jsem tedy neslyšel nějaké projevy nesouhlasu a to se přitom cítí jako intelektuélní část národa a pyční se svým vysokoškolským vzděláním

... neplatí všeobecně ... za to pamatuju Klause, který na požadavky učitelů říkal: když se vám to nelíbí, běžte dělat něco jiného ...

/ mimochodem podobně jako když byla stávka autobusáků ... tak Klaus radil je vyházet ( proti platné smlouvě nicmeně Klaus na právo nikdy moc nedal ) ... a nahradit někým jiným ... /

jaký prezident, takové školství ...

jaký zájem společnosti, takové školství ...
11. 10. 2011 | 16:36

Forrest Gump napsal(a):

Zase mi nezbývá, než s Vámi souhlasit. Když se za totáče řeklo "Škodovka", byl to za hranicemi pojem. Zvláště pak na západě.Každý toužil mít ji doma. Třeba Škoda 100 - já v ní jezdím pořád. Říkám ji Drak.
A kdo ji zná dneska ? Kdo dokáže běco takového vyrobit ?

Hamba by ty sametový revolucionáře měla fackovat ! A kolik velikánů nám to školství tenkrát dalo. Třeba takový Remek ! Ten byl až ve vesmíru .
No kdo to dokáže dneska ?

Nikdo ! Mě se Vám tak stýská !
11. 10. 2011 | 16:41

učitelka Josefína napsal(a):

Forrest Gump

ale šli jsme dopředu, zatímco dnes jde vše k šípku
11. 10. 2011 | 16:55

Cestovatel napsal(a):

Úpadek gramotnosti souvisí s nástupem počítačů. To je logický vývoj při zlepšující se technické úrovni, stejně jako když na počátku průmyslové revoluce se přešlo na stroje což znamenalo méně dělníků a větší nezaměstnanost. Dnes už néjenom na vysokých školách ale i na středních školách používají studenti na psaní počítače místo sešitů.
11. 10. 2011 | 16:56

Forrest Gump napsal(a):

učitelka Josefína:

Jo,jo ! Kupředu levá... já si to pamatuju. Zlatý časy!
11. 10. 2011 | 16:59

zemedelec napsal(a):

Pane Münich.
Není se čemu divit,ale je to pořád o penězích.Teď přece stačí poslat do Plzně fotku ze jménem a dosti velký obnos a máte titul doma.Tak jaký pak řeči o školství.
11. 10. 2011 | 17:11

J. napsal(a):

Milý mladíku, Danielku! Předlouhý článek a snad kromě barviček i zbytečné grafy. A hlavně moudra někoho, kdo toho příliš neodučil. Stačilo napsat, že každá škola šetří - a tedy převaluje práci na učitele. Takto zavalený učitel nemá příliš šancí věnovat se tomu, co by měl dělat především - učit. Bez asistentů, kteří jsou jinde ve světě samozřejmostí, mu ubírá energii tolik potřebnou k výuce pensum nutností, které by však mohl dělat někdo jiný-nakopírovat písemku, odnášet pomůcky, hlídat třídnice, třídit administrativu. Těžko říci, proč učitel má stále z lingvistického hlediska v názvu učitel. Představte si lékaře bez sestry a právníka bez koncipienta. A taky by se mohlo říci, že si kartu pacienta může najít doktor sám a injekci aplikovat taky ...
Dokud se navíc do škol nepostaví strážníci (učitel není krotitel) a nezvednou se vysokoškolsky vzdělaným učitelům platy na minimálně čtyřicet tisíc, můžete svoje grafy a úvahy psát dál. Jeďte do Skandinávie a paste se platy a společenskou prestiží učitelů.
Tyhle Vaše úvahy jsou pro kočku.
Připomíná mi to Kalouska, který (pseudo)vysvětluje nárůst dluhu dlouhými řečmi, namísto aby po pravdě řekl, že v rozpočtu je tolik, že by to stačilo na zdravotní péči, důstojné důchody i silnou sociální politiku podpory mladých rodin.
To by ovšem musely skončit taškařice a-la ProMoPro, armádních zakázek a jiných IZIPů křížených s OPEN CARDy...
11. 10. 2011 | 17:18

eM napsal(a):

Až zruší školy pro mentálně obhleněné, tak to bude ještě horší. Než dvakrát propadlý Koloman přeslabikuje slovo "socyjálka" tak si budou normální žáci moci štrykovat fusekle a čekat až bude mít pančelka čas i na ně.
11. 10. 2011 | 17:24

Forrest Gump napsal(a):

Pane Cestovateli Vaše slova musím potvrdit. Tohle třeba moc dobře věděli v Sovětském svazu a proto do obchodů nedávali elektronické pokladny, ale obyčejná kuličková počítadla. Díky tomu pak sovětští občané dosahovali při mezinárodním srovnávání IQ o 20% lepší výsledky,jak občané jiných států.

Třeba takový Koroljov na tom vyrostl. Od těch se máme stále co učit. Škoda, že ta naše vládní garnitura před těmito jednoznačnými úspěchy zavírá oči a překrucuje minulost.

Kde jsem už mohli být, nebýt sametu !
11. 10. 2011 | 17:26

stehno napsal(a):

Nejsem nilovník starých předlistopadových pořádků, ale co se od té doby zlepšilo? Spíše naopak, školství, zdravotnictví, dopravní onslužnost, mezilidské vztahy kriminalita.... mám ještě pokračovat?
Kde jsou opěvované humanitní ideály? Kam se chovala pravda a láska? Proč roste korupce? Touto cestou jsme chtěli jít?
Teď je jasné, o co komu v listopadu šlo.
Blhý nevzdělaný, pologramotný národ se lépe ovládá. Tak dopadne i Lybie- tam byla nejmenší míra negramotnosti ze severoafrických arabských států.
11. 10. 2011 | 17:28

Mac napsal(a):

autor.... učí akademickou ekonomii v doktorském studiu amerického střihu na CERGE.......

prokristovydrahýrány....
11. 10. 2011 | 17:28

Skalník napsal(a):

Forest Gumpe- komundíři převzali rozbombardovanou zemi po válce - po 22 letech kolem roku 67 jsme byli i když socialistická, přesto vyspělá průmyslová země- která měla síť škol , nemocnic, pohotovostí, přidávala dovolené, do důchodu ženy s dětmi v 58, světoznámé podniky, sociální zabezpečení, neznala exekutory, bezdomovce gheta jako v Bronxu. a hlavně bez dluhů
Dnes po 22 letech nemůžeme udržet ani to co už tu v hlubokém socialismu bylo - jsme nesoběstační v potravinách, nemáme žádné české významné podniky, nemáme na důchody, na zdravotnictví, na veřejnou dopravu, požárníky a pohotovosti, na armádu A NA ŠKOLSTVÍ A KULTURU ani na záplatování socialistických silnic, jsme zadluženi tak že nemůžeme splatit ani úroky, natož vlastní dluh..

Jestli vás nejvíc tíží že škoda 100 bylo hanebné auto a nebyly banány, pomáhej vám pánbůh. Asi je s Vámi zbytečná diskuse
Pokuste se přemýšlet nad tím, proč jste tak blbě odpověděl, když vás někdo v diskusi vyzval, aby jste jmenoval současné české podniky nadnárodního významu

Cestovateli, počítače nejsou tou příčinou. Když v 60 letech začaly kalkulačky, také se školství nezhroutilo tak jak dnes u nás
Presl v 16,29 to asi vystihl lépe
11. 10. 2011 | 17:28

Forrest Gump napsal(a):

Skalník:

Ale já s Váma ve všem souhlasím pane ! Když západní svět objevoval ekologické stavby, mi to dávno měli. Třeba náš světoznámý podnik vysadil na střeše řadu břízek a střechu měl pokrytou mechem. A aby se tam dobře dařilo i houbám, tak tam schválně nechali zatíkat.
Já Vám říkám pane, my jsme ten západ předhonili o 100 let. Ta výstavba suchých a prosklených hal - to je krok zpátky!

I bych Vám uměl vyjmenovat řadu podniků, před kterýma západ smekal, ale už nejsem nejmladší a skleróza mě ztrpčuje život. Tak snad, že byste mi s tím pomohl ? A´t Ti maldí blbci odkojený jenom PC vidí, o co přišli.
11. 10. 2011 | 17:39

stehno napsal(a):

Stračně se mi líbí, že když dojdou argumenty, začnou nadávky do rudokožců a demagogie s frontami na banány a toaletní papír. Dokonce už jsem slyčel, jak jsme tehdy byli pozadu, že u nás nebyly k dostání mobily a PC.

Negramotnost ve Velké Británii se blíží dvojmístnému číslu!
11. 10. 2011 | 17:39

Karel Mueller napsal(a):

Pane Muenich,

mě se k tomu nechce moc vyjadřovat, máme za sebou debatní maraton u pana Šteffla. Budíček měly být výsledky té komedie s předmaturitními testy. Kde jsme v tu chvíli musel vidět každý.

Forest Gump:

V porovnání s minulými staletími určitě - zlaté časy. A do těch minulých staletí "pravou vpřed" můžeme klidně nakráčet, pokud do té doby nevymřeme.
11. 10. 2011 | 17:59

irinek napsal(a):

Ono "ftipné" psaní páně F.G. opravdu odpovídá IQ hluboko pod 70.Žádné argumenty,jen kecy.
Souhlasím s tézí,že t.zv.počítačová gramotnost a hlavně extrémně zneužívané používání počítačů vede (často) k absolutní lenosti myslet.Stačí kliknout a mám informaci. Proč bych se namáhal řešit vztahy dané textem,proč bych se vůbec namáhal.Tím pádem je pro mne jakýkoliv text naprosto zbytečným.
11. 10. 2011 | 18:11

aga napsal(a):

Elity mají vlastní školy (vlastní nemocnice, vlastní vědce, vlastní všechno), a pro plebs stačí, když se naučí číst, psát a když nám vymyjí mozek aktuální ideologií. Vše je takové, jaké to má být.
11. 10. 2011 | 18:17

učitelka Josefína napsal(a):

Forest Gump

ale předhonili jsme Rakousko, to je za námi, nebyl toto kdysi náš sen?
11. 10. 2011 | 18:41

stále rebel napsal(a):

Čtenářská gramotnost, tedy schopnost chápat psaný text, je nízká nejen u našich patnáctiletých, ale i účastníků této diskuse.

Za baviče blogu vyhlašuji Cestovatele, který označuje za viníka nástup počítačů a cituji jej dále: „Dnes už néjenom na vysokých školách ale i na středních školách používají studenti na psaní počítače místo sešitů.“

Tato argumentace ignoruje nejen časovou posloupnost (patnáctiletí jsou čtenářsky negramotní, protože na vysoké škole budou na psaní používat počítač), ale i další skutečnosti, jako například to, že nejlépe se u nás z regionů umístila Praha, poslední Moravskoslezský kraj a lze předpokládat, že penetrace počítači bude v Praze vyšší než v kraji Moravskoslezském.
11. 10. 2011 | 19:13

Honza napsal(a):

"Nejsem nilovník starých předlistopadových pořádků, ale co se od té doby zlepšilo? Spíše naopak, školství, zdravotnictví, dopravní onslužnost, mezilidské vztahy kriminalita.... mám ještě pokračovat?"

Průměrná délka života od r. 1985 stoupla o 7 (sedm) let, to je světový rekord. Do řek se vrátili raci (v 80. letech byi prakticky vyhubeni), ve všech parametrech je životní prostředí dramaticky v lepším stavu, než koncem 80. let (s částečnou výjimkou NO2 ve velkých městech kvůli automobilům, kterých je dnes 5x víc než koncem 80. let). Zdravotnictví je na tom mnohem lépe, než kdykoli v minulosti (řekl Vám někdy někdo, co se stalo s důchodcem se selháním ledvin v 80. letech? Nechali ho umřít, nebylo dost dialysačních přístrojů). Dostupnost léků včetně antibiotik, bypass jako běžná dostupná operace... Cena jídla, spotřební elektroniky, automobilů, dokonce i benzínu nebo piva na 1/3 až 1/5 v reálné ceně podle spotřebního koše.... Člověče, když už neumíte ocenit svobodu, tak se naučte aspoň počítat. Skoro všechno je dneska lepší, i to pivo vám vyjde levnějc.

A nečtěte už ten Blesk.
11. 10. 2011 | 19:21

Miky napsal(a):

No jááá si myslím,že malí Češi se příliš nezhoršují,(tedy nijak podstatně),celkově však asi velice, neboť přibývý cigánů a ti asi hatí průměr.

*(Jedná se pouze o privátní a proto nepodstatný náhled polozmateného nevzdělaného,a od pohledu přiblblého autora).
11. 10. 2011 | 19:24

Miky napsal(a):

Já to říkal hned po sameťáku.Je nutno zavést školné i na základky !Lid prostý-mdlého rozumu si neváží osvěty a vzdělání. -Dostane-li se mu jej a omylem jej absolvuje,tak mu to je stejně prd polatné !Nechce se totiž zapojit do politicky-zlodějsko-korupčního dění.Tak ať má porád H***O !
11. 10. 2011 | 19:32

Cestovatel napsal(a):

Forrest Gump:

Nebít sametu byli by jsme na úrovni Běloruska nebo Ukrajiny.

Skalník:

Ono by to chtělo číst i něco jiného než jen komunistické příručky. Za komoušů jsmem byli zaostalou zemí daleko za všemi zeměma západní Evropy dokonce i za poměrně zaostalm Španělskem a Prortugalsek. Měli jsme "skvělé" firmy, které byli naprosto nekonkurenceschopné díky neexistenci konkurence. Nebyla nezaměstnanost protože se tu uměle vytvářeli pracovní místa, takže na výrobek kde bylo normálně potřeba 6 lidí tam bylo lidí 20 takže výroba byla neefektiví a mrhalo se obrovskýmmi penězmi.

To ale zdřejmě tak zaujatému komunistovi co považuje za vrchol blaha to že se tu chodilo do důchodu v 58 (což samozdřejmě byl další důvod proč se komunistická ekonomika v 70. 80 let zhroutila, protože musela platit důchodce, kteří ještě mohli pracovat) co tady mumlá něco frontách na banánech a toaleťáku (toto kecá 50% komunistů, kteří nejsou schopní přemýšlet) neschopen pochopit že to bylo hlavě kvůli nedostatku svobody je skutečně zbytečné něco vysvětlovat.

Kalkulačky nemají s gramotností tedy schopností číst a psát nic společného. Copak vy čtete kalkulačku nebo píšete do kalkulačky. Přemýšlejte proboha :)
11. 10. 2011 | 19:37

Almo G™ napsal(a):

HOnza: Zkuste se v poslední době například podívat na Ostravsko. A srovnávejte. A vytáhněte někdy paty z Prahy. Protože ty pohádky, které jste vypsal, jsou k neuvěření. Drancují se zdroje přírodní i lidské v míře, o jaké se v devadesátých letech lidem ani nezdálo, jen MFD o tom nepíše.
11. 10. 2011 | 19:46

Forest Gump napsal(a):

irinek:

Myslíte pane Irinku, že snadný přístup k informaci vede k lenosti myslet ?

To je trochu zvláštní úvaha, ne ?
11. 10. 2011 | 19:52

Cestovatel napsal(a):

Honza:

Před rokem 1948 jsme měli jednu z nejméně znečištěných krajin. V roce 1989 máme totálně zničené Krušné hory a Krkonoše. Mrtvé lesy uhynulých stromů jsou dědictví komunismu. Stejně jako zničené ovzduší na severu Čech a Ostravsku Díky převádající orientaci na těžký průmysl a těžařství komunisté zničili několik tisíc hektarů lesů,půdy a znečistili naše vody. Tak tady nelžete o úžasně čisté krajině podložené jen návraty raků. vy máte argumenty jak z komunistické příručky. Stejně průhledné jsou vaše argumenty že vše bylo levnější. Najděte si jaký byli tehdy platy. Dost ubohé (pokud jste nebyl člen polibyra) takže na auto jste si musel vydělal pokud by jste nekupoval jídlo ani nic jiného by jste si vydělal rok. Naše školství to byli rozpadající školy s minimum výbavy a stejně na tom bylo zdravotnictví. Dnes jsme na tom ve zdravotnictví i školství mnohem líp. Tak nehltejte komunistické příručky plné lží a polopravd jak to tady bylo skvělé.
11. 10. 2011 | 19:53

Gerd napsal(a):

Rocky Balboa,
ano, něco se v Čr neustále zlepšuje. Výše soukromého konta M. Kalouska a jiných povedených melody boys.
11. 10. 2011 | 19:56

Cestovatel napsal(a):

Almo G™:

To je marné on na Ostravsku nikdy nebyl a věří pohádkám o tom jak komunismus byl skvělý přitom zničené ovzduší a zvýšený výskyt asmatiků na Ostravsku JSOU DĚDICTVÍ KOMUNISMU.
11. 10. 2011 | 19:57

amdg napsal(a):

Nemyslím si, že děti jsou mimo. Zpoždění jsou testovatelé, kteří dělají testy z pohledu minulé generace. Nebojte se o naše mladé, ti si místo v životě najdou. Lépe než my, kostnatě vzdělaní v tom, co bylo asi potřeba.
Ne, my staří nejsme lepší. My jenom vytváříme kritéria. A dnes se poslouchat nemusí, nemusí se ani na zbytečnou vojnu. Jde o osobnost.
11. 10. 2011 | 20:01

Gerd napsal(a):

Pro autora Daniela Municha:
Zapomněl jste se zmínit o významném úspěchu vietnamských studentů. Že by to bylo stravou? Neé, přeci pořád jíme omega 3 nenasycené kyseliny v rostliných tucích, mořské ryby, a jiné zbytné potraviny. tak už mně zbývá jediný důvod, a tím je úcta v rodině a přístup ke vzdělání. Vietnamce by doma rodina seřezala, že nenosí pěkné známky. V české rodině takové nároky nejsou, tak proč by se děti učily? Hloupější určitě nejsou, i v rodinách dělníků se vyskytují chytré děti, stejně jako v rodinách vysokoškoláků blbci, ale je to celkovou koncepcí výuky na školách a snížením požadavků, změnou osnov, atd.
Ale zase je to dobrá zpráva pro politické strany. Blbec snáze naletí na předvolební sliby. Takže z jejich pohledu příznivý trend a těch pár spratků z milionářských rodin vystuduje v zahraničí, a ještě jim na to všichni daňoví poplatníci přispějí.
11. 10. 2011 | 20:01

Martina K napsal(a):

me zaujalo, ze Rakusaci jsou na tom stejne nebo o neco hur nez Cesi. Asi bylo neco spatne za Rakouska-Uherska...
11. 10. 2011 | 20:04

Forest Gump napsal(a):

Gerd:

Pane Gerde, já myslím, že levice potřebuje vzdělané a inteligentní lidi. Nebo myslíte, že je může volit jenom nevzdělaný hlupák ?
11. 10. 2011 | 20:05

Honza napsal(a):

Cestovatel: proboha, člověče, přečtěte si, co píšu, a přestaňte se rozčilovat. Já s vámi přece souhlasím.....

AlmoG:
"HOnza: Zkuste se v poslední době například podívat na Ostravsko. A srovnávejte. A vytáhněte někdy paty z Prahy. Protože ty pohádky, které jste vypsal, jsou k neuvěření."
Jsem z Litvínova. A ty "pohádky", co jsem vypsal, jsou tvrdá statistická data.
11. 10. 2011 | 20:10

Honza napsal(a):

Cestovatel:
"Almo G™:
To je marné on na Ostravsku nikdy nebyl a věří pohádkám o tom jak komunismus byl skvělý přitom zničené ovzduší a zvýšený výskyt asmatiků na Ostravsku JSOU DĚDICTVÍ KOMUNISMU."

Na Ostravsku jsem byl a ve svych prispevcich pisu o tom, jak byl komunismus strasny a jak je to ted podle vsech moznych ukazatelu lepsi. AlmoG naopak haji vydobytky socialismu.

Clovece, cestovateli, vas si pan Munich najal, abyste dokumentoval upadajici schopnost chapani psaneho textu, priznejte se!
11. 10. 2011 | 20:20

Forest Gump napsal(a):

Pane Honzo, Vy nejste vůbec romantik.

Víte, jak to vzalo za srdce, když jsme místo zapadajícího slunce pozorovali na potemnělém obzoru vysoko šlehající plameny z komínů Staliňáků,lehce interferující s substancí zbytku kyslíku a smogu ? Na mě to vždy dělalo dojem svatozářě.

Jo, pohádka mládí!
11. 10. 2011 | 20:27

Forest Gump napsal(a):

Karel Mueller :

Proč tak pesimisticky pane ? Až se my levičáci dostaneme k moci, zvedneme daně bohatým, dávky sociálně slabším a bude zase dobře, ne ?
11. 10. 2011 | 20:32

Honza napsal(a):

Gumpe, stary brachu, taky ze Severu? A vzpominate na ty listopadove mlhy smrdici cpavkem? O to nas polistopadova garnitura obrala. A jak se to tezilo, panecku, Most sel, gotika negotika, zadne strachy! A tak je to spravne, tak to ma byt!
11. 10. 2011 | 20:49

michal napsal(a):

Zkrátka a dobře, současní žáci jsou línější. Proto to nejde. Vymýšlet texty pro česká specifika (co to je? závist? zbabělost? zlodějiny?) je blbost.
Angličtina je podmínkou nutnou, nikoliv postačující.

Kdybych byl autokratem, zakážu dabování filmů, u rodičů, kteří pobírají jakékoli dávky od státu je navážu na alespoň průměrný prospěch žáků, vrátím do škol rákosku (opravdovou, ne pomyslnou) a na vysokých školách zavedu vysoké školné s tím, že nejlepších 10 (15? dle možností ekonomiky) procent bude studovat zdarma, nádavkem ještě se stipendiem; ostatně stejně to má Harvard. Bohatý blbec VŠ bude studovat, ale chytrému chudákovi odepřena nebude. Dnes studují s výjimkou extrémně chudých blbci i chytří zbytečně levně.

Jo, a Slovákům závidím Richarda Sulika. Je to formát, tím spíš, jestli vydrží (obávám se, že ne všichni z jeho strany).
11. 10. 2011 | 20:51

stehno napsal(a):

pro Honza:

Děkuji za výčet statistik, ale jsou to jen zprůměrovaná čísla a nohé se nedává srovnávat ( vývoj některých technologií - např. i zmiňovaná dialýza - to je podobné jako s těmi mnou zmíněnými mobily.). Obdobně ve vztahu k životnímu prostředí na tom byli i v NSR, kde v 60. letech bylo Labe v dolním toku téměř mrtvé.
Srovnáváte ceny vybraných výrobků.
Já uvádím:
1:15 nominální zdražení jízdenka MHD v okresním městě, platy tolikrát určitě ne.
Podobné je to u nákladů na bydlení, vodu apod.
Rozdělení výdajů domácností se změnilo, protože se změnily radikálně náklady na jednotlivé položky.
Doufám, že nebudete argumentovat cenou kalkulačky ( já jsem za ni r. 1979 dal téměř 3000,- Kčs, dnes se se stejnými funkcemi dá koupit za necelé 200,-. To ale přinesl celkový pokrok ve výrobě elektroniky.
Jinak s Vámi vpodstatě souhlasím, ale některá vážná témata zcela ( záměrně?) obcházíte.
Blesk nečtu, ale žiji zde a koukám se kolem sebe.
11. 10. 2011 | 20:58

Almo G™ napsal(a):

Honza, Cestovatel, Forest: Vy máte zřejmě potíže s chápáním psaného textu všichni. Protože jinak byste zaznamenali, že nesrovnávám se situací před r.89 nýbrž s devadesátými lety.
11. 10. 2011 | 21:02

irinek napsal(a):

to Forest Gump 19:52
Jo,jo! Proč si myslíte, že je tolik opálených diplomek a to nemluvím o seminárkách,protože to se ani zjistit nedá? Vlastní hlavu dneska v tomto smyslu vůbec nepotřebuju.
11. 10. 2011 | 21:13

ujo napsal(a):

Cestovatel píše:
"Najděte si jaký byli tehdy platy. Dost ubohé (pokud jste nebyl člen polibyra)".
Tak schválně ,Cestovateli, kolik měl člen politbyra?
A rovnou taky napište, kolik berete za svou trvalou účast v diskusi.
O Vaší češtině se už nezmiňuji, třeba by Vám přece jen ubrali na požitcích.
11. 10. 2011 | 21:20

Forest Gump napsal(a):

Honza:

Vzpomínám,že když jste jel tramvají z Mostu do Litvínova,tak jsem měl pocit, bezpečí. Ten mám vždy, když se ocitnu na veřejném záchodku.

A kostel na kraji jámy se špatně natočeným oltářem, kde se někde na dně zakusuje do země velkorypadlo ... kdy to zase budeme moci vidět ?
11. 10. 2011 | 21:23

Někdo napsal(a):

Všechno souvisí se vším. Školu nelze oddělit od celé společnosti. Jako je pokles v mnoha pohledch úrovňe u nás celostátně, tak je pokles i ve výchově a ve vzdělávání. Děti jsou zrcadlením úrovně společnosti. Cokoliv veznete ze základních kamenů společnosti, všechno má sestupnou tendenci. Kvalitní rodina, morální zásady, vztahy společnost jednotlivec a jednotlivec ke společnosti, a.t.d.
11. 10. 2011 | 21:24

Forest Gump napsal(a):

irinek:

Podívejte se na to i z té druhé stránky - když si zadáte text z diplomky do vyhledávače, tak zase snadno zjistíte, že byla opraná.

To by se Vám dřív určitě nestalo.
11. 10. 2011 | 21:26

Targus napsal(a):

To Honza, Cestovatel, Forest:

Zajeďte si začuchat do Ostravy dnes, hlupáci. Takový humus, jako chrlí dnes Mittal, tam nebyl ani za komoušů.
Btw. dnešní astma a alergie jsou dědictvím po komouších? Jak to, že je dnes takových onemocnění více, než za socreálu? Jak vysvětlíte, že počet těchto onemocnění 22 let po plyšáku pořád stoupá?

Vidím, že jste zářivým příkladem čtenářské negramotnosti.
11. 10. 2011 | 21:29

Forest Gump napsal(a):

Targus:

Rád věřím pane Targusi. Můžete to doložit nějakými čísly ?
11. 10. 2011 | 21:45

Targus napsal(a):

To Daniel Münich:

Pozapomněl jste na jednu zásadní věc. Nebo spíše několik.

1/ Chytráci na ministerstvu beroucí neskutečné peníze za řízení rezortu hodili na hrb řadovým učitelům vytváření nových učebních programů. Pochopitelně na bázi dobrovolné povinnosti.
Kolosální chyba.
2/ Tzv. projektová výuka je řešena pro počty žáků okolo 15. Běžně je jich ve třídách mnohem více.
Další obrovská chyba.
3/ Učitelé jsou zavaleni neskutečným papírováním, hodnocením, sebehodnocením, vyplňováním tabulek, atd. na samotné učení jim jednoduše nezbývá čas!
Naprostá šílenost.
4/ Množství bývalých zvláštních škol se v rámci tzv. inkluze "rozpustilo" ve školách normálních, načež jim poté byly zkráceny prostředky na výuku nestíhajících žáků.
Katastrofa - nabouraná výuka celých škol.
11. 10. 2011 | 21:48

Targus napsal(a):

To Forest:

Ta čísla jsou běžně dostupná ve zdravotnických ročenkách, bylo o tom sepsáno nespočet článků v regionálním tisku, byly i nějaké reportáže s výpověďmi lékařů.
A pokud nevěříte - přijďte pobejt...Bartovice, Michálkovice, Kunčice, Radvanice, to jsou ta pravá místa pro váš relax. A nemovitosti za hubičku. Centrum města zahlcené osobní dopravou je proti tomu rajská zahrada.
A pokud byste si pořád nebyl jistý, vydejte se na prohlídku železáren. Je to lehce proveditelné, zvláště pak doporučuji návštěvu aglomerace a staré koksovny, do nichž Ind nedal oproti původním slibům ani zlámanou grešli. Spíše naopak. Vrabci na střeše si cvrlikají, jak se to dělá v noci, za větru a za deště. Odprašovací filtry odstavené a výroba jede jak vzteklá.
Za komančů se to šidívalo taky, ale co se děje teď, to je fakt síla.
11. 10. 2011 | 22:02

Gerd napsal(a):

Foreste Gumpe,
já psal o "politických stranách". Tedy všech, nikoliv jen o levici. Ale ano,všechny strany potřebují alespoň pár chytrých a schopných lidí, a hlavně morálních. Zejména ta morálka je u politiků v ČR nedostatkové zboží.
11. 10. 2011 | 22:05

Forest Gump napsal(a):

Targus:

Já bych Vám byl vděčný za nějaký odkaz, kde bych se to dočetl. Víte, abych mohl případně nějakým nabubřelým neoliberálům vytřít zrak. Já když hledám na internetu, tak spíše narážím na to, že obsah škodlivých látek v ovzduší klesá.

A v Ostravě jsem za totáče párkrát byl - a musím Vám říci, že mě tam málem přejeli s nějakým rožhaveným železem přímo na ulici.

No hrůza !
11. 10. 2011 | 22:13

Forest Gump napsal(a):

Gerd:

Píšete, že blbec snáze naletí na předvolební sliby.

Tím myslíte třeba že zdravotnictví má být zadarmo, že to chce jednu pojišťovnu,že má být progresivní zdanění,průběžný důchodový systém... a tak ?
11. 10. 2011 | 22:16

Honza napsal(a):

Targus:
"Btw. dnešní astma a alergie jsou dědictvím po komouších? Jak to, že je dnes takových onemocnění více, než za socreálu? Jak vysvětlíte, že počet těchto onemocnění 22 let po plyšáku pořád stoupá?"

Zeptejte se kolegy Hořejšího, měl tady na toto téma blog. Alergie roste všude ve vyspělém světě, a nikdo neví, proč. Nejčastěji přijímaná hypotéza je ta, že alergie a astma jsou důsledkem přílišné hygieny v dětství, kdy organismus nemá příležitost setkat se s alergeny a "vycvičit" se. V Indii, kde dramaticky roste znečištění, ale obyvatelé dál žijí v mizerných hygienických podmínkách spolu s domácími zvířaty, alergií nepřibývá.
11. 10. 2011 | 22:25

Papouch napsal(a):

pro stehno:

"Doufám, že nebudete argumentovat cenou kalkulačky ( já jsem za ni r. 1979 dal téměř 3000,- Kčs, dnes se se stejnými funkcemi dá koupit za necelé 200,-. "

Reminiscence. Papouchova první kalkulačka Texas Instruments TI-30, zakoupena ve Wiesbadenu roku 1976 za 99 DM. Český inženýr na ní vydělával měsíc, německý dva, možná tři dny.
11. 10. 2011 | 22:28

Honza napsal(a):

Gump:
Zapomněl jste na 13. důchod ze zisků ČEZu, to byl obzvlášť sofistikovaný programový požadavek moderní levicové strany západního střihu.....
11. 10. 2011 | 22:28

Martina K napsal(a):

Honzovi:
Sice mate s tim celosvetovym rustem alergii pravdu, ale co se zvysovani asthma a alergii na Ostravsku tyce, tak tam se to neporovnava s Indii, ale s jinymi castmi CR. Teda zpusob zivota skoro stejny, jen daleko vetsi znecisteni a koreluje to s asthmatem. Jak to bylo pred 20 lety a ted, k tomu opravdu potrebujete najaka ta data na porovnani...
11. 10. 2011 | 22:34

Honza napsal(a):

Martina K:
Nevím. V Praze a v Severočeském kraje je pořád ještě věší znečištění než na Ostravsku (byť je mnohem menší než za bolševika). Na ty korelace pozor, taky by vám mohlo vyjít, že za to astma ve skutečnosti může zvýšená konzumace alkoholu ve Stodolní. Nic takového jako Stodolní totiž v Praze fakt nemají...
11. 10. 2011 | 22:49

Forest Gump napsal(a):

Honza:

No a právě na tyhle předvolební sliby je potřeba být hodně študovaný, aby je člověk ustál ve zdraví.

A proto si myslím, že levice potřebuje člověka vzdělaného a inteligentního ! Proto mě ten názor pane Gerda dost překvapil.
11. 10. 2011 | 23:05

ujo napsal(a):

pro papoucha:
pokud se dobře pamatuji byla DM v uvedené době na černém trhu k dostání za cca 10 - max. 12 Kčs , takže cena kalkulačky byla 1200 Kčs.
V té době byl plat inženýra s praxí ke 3000 Kčs, takže trochu přeháníte.
Ostatně nejsou na světě jen inženýři.
11. 10. 2011 | 23:18

Forest Gump napsal(a):

Já bych pro řešení této nemilé situace sáhl opět do zlaté studnice Sovětské literatury. Bohužel si nevybavuju název té knihy,ale vzpomínám si, že tam hrdina příběhu, chlapec studující na vojenské škole s nevalným prospěchem, se rozhodl stát vynikajícím studentem a tak si začal pěstovat železnou vůli. Jedna z metod byla to, že si prsty na ruce přivřel mezi dveře a silně tlačil, dokud mu síly stačily. Tím si postupně vypěstoval tak silnou vůli, že se začal učit na samé pětky. Dokonce pak vycvičil i nějakého psa, ale to už se mi do toho možná míchá jiný příběh .

No a to by mohlo být možné řešení - přivřít dnešním studentům prsty mezi dveře, a tlačit dokud se nepose....
11. 10. 2011 | 23:22

Grandgousier napsal(a):

Pokud si přečtu jednu stránku snad jen i zde známého Konrada Liesmanna a tento blog, pak se mi jen potvrdí, že ekonomové jsou jakýmisi ideology dneška, neschopní z podstaty svého oboru, který není klasifikačně uznán jako věda, cokoliv postihnout.
Tento text až bolestivě připomenul tu intelektuální propast, jak ji předvedl trio Dlouhý, Mikloš a Švejnar tváří v tvář Stieglitzovi v nedělním pořadu OVM. Neuvěřitelné zjednodušení problému v tomto textu, především v náznaku příčin, omezení matematicky definovanou vyčíslitelností...více méně shodně s texty Štefflovými zde, Ještě se mohu vrátit k Foucaultovi, Bourdierovi,Baudrillarovi, Luhmannovi či Simmelovi a dalším , a pak nacházím nějakou cestu k řešení...U Municha ji nenajdu, možná ji tam najdou politici se svou poměrně prostou polojazyčností, ale pak je to další cesta k nevzdělanosti. Ostatně v zemi, v jejímž čele stojí někdo, kdo se za vzdělaného člověka jen vydává, a tento někdo je denně potvrzován jako "opinion maker" .....atd., atd.
11. 10. 2011 | 23:26

Owl napsal(a):

Presl
Pozitivum na tom bude, že když polovina dětí nepřijde do vyučovací hodiny bude mít třída konečně normáně optimální počet dětí na výuku. V podstatě stát ušetří. Speciální školy měly každý den výdaje a děti nepřišly. Nyní, snížením ročníků českých dětí a navršením ročníku romských děti v jedné třídě (politika vlády, přemrštěneho porodného před 6 lety). Školy základní by se musely uzavírat, speciální rozšiřovat, učitele se překvalifikovávat na speciální pedagogiku. Výsledek,děti by nechodily do školy speciální neboť je nemá kdo budit, což je tedy uměvné. Je tedy rozhodně lepší inkluzívní škola, protože se přeci jen může stát zázrak a budou se ty romské děti těšit do školy a něco naučí ty ostatní české a taky si vezmou i něco naoplátku od těch českých... ;)
11. 10. 2011 | 23:56

Duroy napsal(a):

Vzdělámí, snížení úrovně? ? Nevím. Vím. Potřebuj akorát vysvětlit, proč dítko ve školce má denní režím, rozčleněný na práci v délce 7 - 10 hodin, naplánovaný, plní příkazy, denní program, a po dvou, či tří letech drilu přjde na základní školu, kdy si hraje ve družině, pak má 2 až tři hodiny práce na úrovni školky, kdy si může odejít, odpočinout, zorganizovat svůj čas, aby v hodině 4 skončilo vzadu ve třídě na na koberci a hrálo s autíčky či panenkami, poté je odvedeno na oběd, a k práci ve školní družině. Tam si musí plnit v svou základní povinost, na rozdíl od školky, kdy musí např. spát, hlavně nesmí zlobit. A ten rozpor, z pohledu výchovy ve školce, a pohodlím učitelů prvního stupě trvá do cca 5 třídy, kdy se začou učitelé na druhém stupni divit, že se jm dětičky bouří, neposlouchají, a přitom pedagogické vedení a morálně volní výchova se teprve dostává na úroveň MŠ.
Schizofrenní situace žáku, na které jsou do jejich 6 let kladeny vyšší požadavky a nároky, než v dalších pěti letch přinášejí flustraci učitelů na vyšších stupních. Ani jedna, či druhá strana se nedokáže s uvedeným vyrovnat a proto v úrovni vzdělávatelnosti klesáme a klesáme a klesat budeme.
12. 10. 2011 | 00:42

Honza napsal(a):

Do jaké školky je to proboha posíláte? To jim chudákům ta pakárna začíná hodně brzo.....
12. 10. 2011 | 01:07

stehno napsal(a):

pro Papouch
Když nebudete brát přímo celorepublikový průměr, ale průměr kraků mimo Prahy, tak se to zas tak nezměnilo? poměr 3:21 tj. 1:7 v platech je asi pořád. Nebo se pletu?
12. 10. 2011 | 05:46

komin@gmail.com napsal(a):

Prosím pěkně, proč by se ta děcka učila? Kde je nějaká budoucnost? Co jim předkládáme za perspektivu? Běžný člověk má jen dvě možnosti A - pracovat, a platit daně, B - k vidění na každém místě, kde prochází víc lidí. Kdo ještě věří pohádce o tom, jak je vzdělání důležité, když je důležitější být včas na správném místě, a mít to správné chování? Evoluce funguje neúprosně, pro každou situaci vyprofiluje ty správné bytosti - viz dealeři čehokoli - přežívá jen ten, kdo má výsledky měřené těmi papírky co si pořád předáváme z ruky do ruky.
12. 10. 2011 | 06:40

zajda napsal(a):

To Honza:
Ale do školky úplně normální. Všichni dělají určenou činnost v určený čas - jídlo, mytí rukou, cvičení, tanečky, zpěv, hraní si ve třídě, běhání po zahradě. A všechny děti poslouchají.
12. 10. 2011 | 06:54

zajda napsal(a):

A ještě nesmí ubližovat ostatním dětem. Pokud ano, následuje ihned trest - je odděleno od ostatních dětí. Okamžitý trest to je něco, co ve škole není.
12. 10. 2011 | 06:56

dedek napsal(a):

Honza napsal

Cena jídla, spotřební elektroniky, automobilů, dokonce i benzínu nebo piva na 1/3 až 1/5 v reálné ceně podle spotřebního koše.... Člověče, když už neumíte ocenit svobodu, tak se naučte aspoň počítat. Skoro všechno je dneska lepší, i to pivo vám vyjde levnějc.

Vážený, asi nevíte, o čem píšete. To, co se dnes prodává je jídlo? Pivo? A svoboda vedoucí k ožebtračení národa je k čemu? A je-li národ ožebračen, není náhodou ve stejné kleci a nesvobodný? K čemu je nám "dnešní svoboda" když člověk musí pro normální výdělěk pracovat 12 a více hodin? Když na zdravotnictví nebude mít, protože z té výplaty sotva žije? A, že může cestovat? Ano ale za co? Ano, nevzdělaný žebrák je prostě pitomec, protože si neváží svobody slova,cestování i toho, že si může všechno pořídit. Nevděčník jeden.
12. 10. 2011 | 07:55

dedek napsal(a):

Forest Gump napsal(a):
Targus:

Rád věřím pane Targusi. Můžete to doložit nějakými čísly

Stačí se podívat na reportáž Angličanů o Ostravě. Tam to máte a od cizinců.
12. 10. 2011 | 08:08

TomášL napsal(a):

Něco pro zábavu a ke zapřemýšlení:

https://www.youtube.com/watch?v=HtMX_0jDsrw&feature=related
a
https://www.youtube.com/watch?v=IaO69CF5mbY

:-)
12. 10. 2011 | 08:57

jíra napsal(a):

Gerd

Váš tip na původce ve špatné stravě bych také nepodceňoval. Může to být docela relevantní faktor vedle těch klasických notoricky známých zde diskutovaných.

Jistě víte, že např. do všech limonád a kol, do sladkostí, do zmrzliny, do slazených obilovin, do čokolády atd. se dává umělé sladidlo ASPARTAM. Kontroverzně prosazené FDA v USA v r.1983 s údajně laboratorně ověřenou nezávadností - ovšem jen při dodržení maximální ještě neškodné denní dávky. A tu lze navíc zaručit nanejvýš u čerstvě namíchaných nápojů - problém je, že se aspartam postupně, více za vedra, rozkládá, jednak na neškodné aminokyseliny, jednak ale na metanol, formaldehyd a fenylalanin. Zároveň FDA zveřejnila jeho 92 škodlivých účinků na zdraví!

Včetně ztráty paměti, ale také zažívacích obtíží apod. Dětem se doporučuje nepít více než PŮL litru klasických nealko nápojů denně, aby po tom metanolu časem nezblbly - a to se nepočítají jiné pseudosladké zdroje. Kdo však z rodičů kontroluje, kolik toho všeho denně přijmou děti do těla? A jaký koktejl ze všech těch pozřených chemikálií se vytvoří a co natropí? Ač to nemá kalorie, prý to také způsobuje těžko jinak vysvětlitelné ztloustnutí.

Piloti prý takové poživatiny nesmějí konzumovat, párkrát se stalo, že za letu některý oslepl nebo z toho dostal záchvat. Pro fenylketonuriky jsou produkty s aspartamem vysloveně životu nebezpečné. V několikaměsíční válce v Iráku se ve vedrech z něho uvolňovaný formaldehyd podílel na onemocnění "syndrom války v zálivu" s mnoha smutnými příznaky. Aby to nebylo všechno: Kongres v USA prý zvažoval návrh používat jed aspartam jako bojovou chemickou látku...

Dnes cpeme ať nevědomě či bohorovně do sebe různé šmejdy...

Odkazy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Aspartam
http://cs.wikipedia.org/wiki/FDA

Jinak ale vietnamští študenti jsou velmi ambiciózní, znám je z totáče z VŠ a měli vesměs vynikající prospěch. Pilné jsou ale i jejich malé děti dnes, chtějí se prosadit a rodiče jim dávají celkem dobrý příklad, tedy až na to pašované zboží.

Hezký den.
12. 10. 2011 | 09:00

ali napsal(a):

vezmu základní školy, hlavně ty v malých městech. Zhoršování žáků bude dáno tím, že dnešní základní školy mají výuku mnohem těžší, než před 10ti lety. V té době to nahoru šlo, neboť byla pořád ještě mezi lidmi i učiteli jakási euforie ze svobody, chuť a optimizmus opium. Jenže nároky na učitelský sbor se zvyšovaly a tím pádem i na děti. Děti se ale přizpůsobují rychleji, pak se také a hlavně střídají, rostou, odchází. Učitelé ne. Zůstávají stát a tak se ještě setkáváme s učitelkami a učiteli, kteří nejen že učí naše vnoučata, ale učili naše děti a dokonce i nás..ředitelka či ředitel sedí na jedné židli klidně už 30 let..
Pořád ještě učitelům dělají "problémy" děti s dislexií, diskalkulací, disgrafií..tato otázka je tak závažná a přesto dlouhodobě přehlížena, či banalizována..i to přispívá ke grafu Daniela Münicha
12. 10. 2011 | 09:21

Franta napsal(a):

Nejsem rozhodně odborník na vzdělání. Ale mám doma 3 děti a někdy se nestačím divit jejich výsledkům ve škole. Za práce, ze kterých mají 1, bych já ve škole dostal za 5 a to jen proto, že pětkou stupnice končí. Nemluvím o tom, že ony (moje děti), ale ani jejich vrstevníci psát prostě neumí a to do slova. Za prvé jim, ani po skončení ZŠ vůbec nic neříká pravopis ČJ, ani cizího jazyka, ale napsat něco rukou, aby to po sobě za týden přečetly je prostě nemožné, nadlidský úkol.
A kde je chyba? Jsem laik, ale za mne existovaly kritéria úrovně vědomostí a dovedností pro každý ročník školy a stát (tehdy komančové) to velmi často kontroloval. Ať již úroveň vědomostí žáků, ale také formu výuky v hodinách. Možná je ta chyba tady.
A ještě jedna věc......... někdo tu psal, že počítače a spol, odnaučí lidi myslet. Něco na tom určitě je, i když řada z vás nebude souhlasit. Příkladem je třeba navigace v autě........ je to perfektní a užitečná věc, ale při trvalém používání můžete vypozorovat, že vůbec nevíte, kudy jste do cíle jeli, protože nemusíte ani sledovat ukazatele, značky s názvy měst a vesnic, kudy právě jedete..... A mimochodem, zkuste absolventovi základky dát mapu, aby se podle ní někam dostal :-D
12. 10. 2011 | 09:48

simply napsal(a):

ali:Pořád ještě učitelům dělají "problémy" děti s dislexií, diskalkulací, disgrafií..tato otázka je tak závažná a přesto dlouhodobě přehlížena, či banalizována..i to přispívá ke grafu Daniela Münicha ...

Za mých časů bylo ve třídě ZŠ (60.a70.léta)kolem 30 dětí... o žádných dislexiích apod. se ani nevědělo...z 30ti bylo jen tak 5 žáků chytrých a studijních typů, 5 "blbců" se čtyřkama, občas jeden propadl, ostatní střed... a s láskou vzpomínám na pány učitele Kořínka, dějepis, a Menzingera, čestináře, který nás skvěle připravil na gymnasium a jehož mnemotechnické pomůcky v české gramatice používám při váhání dodnes...
Vše jen o dobrých učitelích, ale holt armáda absolventů všelijakých humanit. oborů a psychologie se nějak uživit musí a hlavně vytvořit nějaký problém, který ani není podstatný..
12. 10. 2011 | 10:03

ali napsal(a):

Franta
možná je to tím, že za špatný prospěch dětí mohou rodiče a za dobrý zase škola.. :o)
Každý den nebo obden jsem ve škole, kde mám 3 vnučky. Téměř denně se s nimi učím. Dvě starší jsou dyslektičky. Problémy se kterými se musíme potýkat jsou unavující a někdy marné. Moje dcera a jejich matka měla tyto problémy také. Od dob, co chodila na stejnou školu se vůbec nic nezměnilo. Učitelky jsou nadále nevědoucí, nebo to dělají, nebo jsou líné, nevím, jsou nadále i stejné jako byly a dcera tudíž nemá jako rodič respekt, neboť ty učitelky jí nadále tykají a berou pořád jako svou žákyni. Tudíž nastupuji sama, neboť už zkušenosti s nimi mám. Občas to konzultuji se soudružkou ředitelkou, která tam je od dob prezidenta Husáka..je mi do pláče, protože jinou možnost nemáme, kam děti dát, takže nezbývá než "boj" na všechny strany..
p.s. omlouvám se za chyby: dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie..už blbnu :o)
12. 10. 2011 | 10:10

ali napsal(a):

simply
O žádných dyslexií se sice nevědělo, ale to neznamená, že neexistovaly...dítě, které mělo dyslexii bylo automaticky blbé. To, že to dítě blbé není a nebylo nikdo nevnímal. Jen neumělo číst a tím pádem nastala šikana neskutečných rozměrů...
12. 10. 2011 | 10:17

Kala napsal(a):

Ali, to máte těžké, když ve třídě o 3O žácích je každý druhý dys.. Jak se jim individuálně věnovat? Učitelé honí 1O zajíců najednou - administrativu, termíny, náplň učiva...A jak to, že u Vás neplatí výběrové řízení na místo ředitele po určitém počtu let? Nejsou jiní kandidáti - nebo je ta soudružka ředitelka tak výborná, že vždycky vyjde jako vítěz?
12. 10. 2011 | 10:24

simply napsal(a):

ali, no dobře... ale musíte uznat, že těch dyslektiků apod.. je dnes nějak moc...snad je to dnešním zběsilým stylem života, velikým procentem zachraňovaných předčasně narozených dětí i v 24. týdnu těhotenství, většinou starších matek, odkládajících těhotenství pro karieru(teď asi narazím...)nebo výživou, či co...Sama jsem vychovala 2 děti, narozené v 80tých letech. Naivně jsem si myslela, že když odpadně látka všelijakých dělnických hnutí v dějepisu, literatuře i v cizích jazycích , bude lépe.. Přibyla informatika, no dobrá. Namísto toho se pořád řítily na školy a žáky nějaké nové projekty a pokusy - hokusy...zmatek nad zmatek, dokonce se u nás v ZŠ přestaly zadávat domácí úkoly, takže ty línější dědi, které učivo doslova nežraly, začaly zaostávat, kdo by se nutil sám doma dělat něco navíc, raději vlítnu na hry PC... Angličtinu jsem se musela naučit sama z Angličtiny pro samouky a za pochodu z ní učit syna, nebyl blbej, ale angl.učebnicouvou knihu Project , bez jediného českého slova, nechápal a začal postupem zaostávat... Učitelé začali na ZŠ učit formou jak na VŠ, něco povídali na stupínku a ty si žáčku zapiš, co stačíš...výsledek nesmysly ve školním sešitě, nesmyslné názvy měst, historic. postav apod...
Dobrý učitel, který rozezná, co je pro žáky dobré vědět ( podá látku atraktivně a zábavně)a co je plevel,který zbytečně nezdůrazňovat, takový je poklad...
12. 10. 2011 | 10:50

Martina K napsal(a):

Honzovi jeste k tomu astmatu
Astma z chlastu nedostanete, navic ty nemocne deti povetsinou abstinuji. A to opomenu dilatacni ucinky etanolu na hladke svalstvo. Ono zalezi na typu znecisteni ale vliv jednotlivych slozek znecisti na astma je prokazan experimentalne. Kdyz bude vase dite vyrustat v Ostrave, bude mit 3x vetsi pravdepodobnost, ze dostane astma nez jinde v CR. To mi prijde dost hrozne na to, aby nekdo uvazoval, jestli to je lepsi nebo horsi nez za minuleho rezimu.
12. 10. 2011 | 11:56

Almo G™ napsal(a):

Vrátím se k tématu. Připadá mi nesmírně drzé od člověka, který se přímo podílí na rozbíjení českého školství a připravuje celoživotní ožebračování studentů VŠ, ptát se, proč se výsledky žáků v mezinárodních srovnáváních zhoršují.

Zhoršují se, protože vládnete. Budou se zhoršovat, dokud budete vládnout.
12. 10. 2011 | 12:03

Martina K napsal(a):

Cesti zaci jsou pozadu v porozumeni cteneho textu proste proto, ze se to v ceskych skolach neuci a kdyz uci tak nedostatecne. Misto toho se uci v prvni a casti druhe tridy krasopis a techniku cteni, no a pak je pozde, protoze uz musi zvladat jine veci.
12. 10. 2011 | 12:11

Ferda napsal(a):

Úpadek vzdělanosti a vzdělávání je do očí bijící. Důvody jsou mnohé - základem je puštění trhu do školství, kde trh nyní řádí. Proto je ve školství prioritou zisk a ne úroveň produktu - t.j. vzdělaný člověk. Dále se podepsalo zmiňované převedení škol na obce, kde mnohdy nekvalifikovaní rozhodují o vzdělávání a osudu učitelů, dosazují do škol své milce, adt. Dále to bylo zrušení matematiky jako maturitního předmětu, neexistence učebních osnov, takže si může každý učit co chce, podfinancování školství, tituly se rozdávají, aniž by se student namáhal, všude kvete nepotismus, takže se neprosazují schopní a vzdělanější do odpovídajících pozic a odměňování, ale jen milci i bez vzdělání, neexistuje měření úrovně žáků a studentů (letošní pokus o státní maturity až po dvaceti letech).
Fakt je, že trouba se snadno okrade a lze mu lecos nakukat a snadno ovládat. A to je pro vládnoucí zloděje samozřejmě ideální a přináší jim neskonalé zisky. A vo, vo, vo to jde.
12. 10. 2011 | 12:19

ali napsal(a):

Kala
neřekla bych, že je víc dyslektiků, nota bene, že každé druhé dítě je dyslektické. To je hloupý a lživý argumemt. Jsou ale rodiče, kteří se dětem nevěnují, tak hurá k psychologovi a ten vždycky na zanedbaném dítěti vadu najde. Také postižení bývá různé. Lehčí dyslektici to zvládnou celkem rychle.
Soudružka učitelka se drží proto (navzdory výběrovým řízením), že dokáže velice dobře spolupracovat s Městským úřadem. Na MÚ jsou pořád od dob Husáka stejní lidé, jen se pohybují ve formě škatulata hejbejte se z místa na místo. Ti, jenž se tam dostali v 25 ve 30ti letech jsou tam stále..a tam funguje výběrové řízení stejně :o)..pokud se tam dostane někdo zcela nový, buď nevydrží, nebo má do roka novej bourák (budiž mu přán)..korupce, milej zlatej, nefunguje jen na vyšších postech. Korupce je bohužel všude..
Takže si mylně zkreslujete moje informace a můj názor..

simply
souhlasím s Vámi. Hezky a pravdivě jste to napsala..
12. 10. 2011 | 13:06

franky napsal(a):

Není co dodat pane Presl
12. 10. 2011 | 14:00

český maloměšťák napsal(a):

Včera v hospodě dělali největší bordel studenti.
Záměrně píšu bordel - protože poslouchat jejich banální, infantilní kydy, kterými přeřvávali sebe a své oponenty - bylo skutečně úděsné. /bohužel jsem hrál poker hned u vedlejěího stolu/
Takhle - jak oni, jsem uvažoval, když mi bylo 12 roků.
A jejich humor ? To, čemu říkají humor ? V lepším případě cynické urážky, v tom horším snůška banálních formulek.

Ale je možné, že je to vše díky špatnému pedagogovi. Že třeba byli ze stejné třídy.
Nebo ze stejného vrhu.
Co já vím.

Blog je skvělým přehledem. Divné - že jsem ho přehlédl. :)

Už se nedivím, že se tolik krade.
Je to ze strachu. Z realného vyhodnocení skutečnosti - musím krást, protože nemám na to, abych se prosadil v poctivě vedené fér soutěži. Supr je, že kámoši uvažují stejně. Spojíme svoje síly a je to.
12. 10. 2011 | 14:04

Rapa Nui napsal(a):

Pan Muenich je prostě jen další ekonom teoretik, který objevuje "Ameriku". A to pouze její "pobřeží", které už máme dávno zmapované. Možná se autor probudil ze zimního spánku anebo publikační činnost prostě musí být vykázána za každou cenu. A navíc na laickou veřejnost tato zpráva zcela jistě zapůsobí.
Částečně mi pan Muenich připomíná dva zdejší blogery: Šteffla a Michla. Rozdíl mezi Muenichem a Štefflem není téměř žádný. Snad jen .........., že Šteffl to dělá výhradně z "altruistických" důvodů. Články obou pánů jsou plné obecných poznatků. Je škoda, že se autoři některým nešvarům školství nevěnují více do hloubky. Na jeden podstatný problém pan Muenich zapomněl. Pokud lze získávat tituly podvodem, je pro učitele velmi těžké motivovat nudící se žáky. České školství ohrožuje zejména mravní úpadek společnosti. Žádné zvýšení platů či různé reformy české školství nevyléčí. Proč se pan Muenich, člen NERVU, nepostavil k problémům vlády podobně, jako to udělali někteří bývalí členové? Možná se stačí podívat do obchodního rejstříku Romanovy rodinné firmy PORG, abychom zjistili, odkud vítr vane..... Nebo si snad autor dělá také "sociologický" průzkum jako pan Šteffl?
12. 10. 2011 | 14:35

Honza napsal(a):

Dědek:
"Vážený, asi nevíte, o čem píšete. To, co se dnes prodává je jídlo? Pivo? A svoboda vedoucí k ožebtračení národa je k čemu? A je-li národ ožebračen, není náhodou ve stejné kleci a nesvobodný? K čemu je nám "dnešní svoboda" když člověk musí pro normální výdělěk pracovat 12 a více hodin? Když na zdravotnictví nebude mít, protože z té výplaty sotva žije? A, že může cestovat? Ano ale za co?"

Problém mezi námi dvěma je v tom, že já žádný ožebračený národ nevidím. Já vidím národ odvážející si plné vozíky z LIDLu, vidím obezitu jako národní zdravotní problém č. 1, vidím mladé muže rozbíjející se na kusy v příliš rychlých a drahých autech, vidím děti u počítačů a videoher místo na hřišti, vidím miliony lidí ročně na plážích Středozemního moře a krachující domácí rekreační zařízení...Tohle jsou všechno závažné problémy, ale není to ožebračování.
Nerouhejte se, opravdová bída může přijít, ale ta vypadá jinak.
12. 10. 2011 | 15:19

gaia napsal(a):

Honza

nejsou ty plné vozíky z Lidlu právě projevem té naší chudoby?

a ta obezita v ČR, není to jako v USA, kde jsou tlusté jen socky? Bohatí Američané jsou hubení. A že děti sedí u počítačů, neb hřiště zprivatizována a na sportoviště drahé vstupné? A domácí rekreační zařízení, dřív patřící podnikům, po privatizaci mnohde chátrají, to je pravidlem
a v drahém autě se rozbil tak leda Mareš
12. 10. 2011 | 15:28

Honza napsal(a):

Gaia:
nejsou. Chudoba vypada fakt jinak. Ožebračování teprv. Hřišť a sportovišť, které jsou k disposici a nepáchne na ně noha kolem sebe vidím spoustu. Louky jsou pořad ještě zadarmo.
12. 10. 2011 | 15:44

gaia napsal(a):

Honza

ale jo, dokud ještě žijem , je vše OK, ale stačí se podívat, na úvodní stranu a soupis, co vše se bude zdražovat, a popadá mne deprese, jak dlouho ještě to utahování opasků vydržíme, utahuje se už 20 let!
Lidé mohou být skromní a chudoba cti netratí, ale žít bez budoucnosti a perspektivy?
A ještě ti, co přijdou po nás, budou hloupější a méně vzdělaní. To je tedy výhled.
12. 10. 2011 | 15:56

Honza napsal(a):

Gaio, nezlobte se, ale tohle jsou nesmysly. Žádných dvacet let si nic neutahujeme, to jsou novinové řeči. Součástí našeho problému je, že všichni mluví o utahování opasků, ale ve skutečnosti k tomu vůbec nedošlo, jenom skuhráme. Miliony lidí se má dramaticky líp než před dvaceti lety, pár milionů stejně, statisíce lidí se má hůř než dřív, hlavně starší a méně kvalifikovaní.

Bez budoucnosti a bez perspektivy? Jestli ji vidíte v tom, že napřesrok bude lednička levnější, tak vás teda lituju. Perspektivu a naději si musíte najít sama, to za Vás nikdo neudělá.

Jestli jste důchodkyně bez dětí, které by Vám pomohly, tak chápu, že máte strach z budoucnosti, ale jinak...
12. 10. 2011 | 16:06

gaia napsal(a):

Honza

tady jsem se dočetla, jak nám blbnou děti, o trochu výš Zlatuška píše, že budou muset vyždímat miliardu z vysokoškoláků a jejich rodičů, pak Komárek, jaká je hrozná civilizace a třešnička na dortu, ten smějící se obličej, u kterého nevím, jestli se směje mně, nebo je to měsíček na hnoji a vnucuje jakýsi důchodový opt out.
Před příchodem domů jsem zjistila, že nám zruší autobusové spoje, kterým jezdím prý kvůli nerentabilitě a byla reklamovat nové boty za 1290Kč, které neunesly zátěž chůze cca 1 kilometru, měsíc bude trvat řízení než se to vyřeší a já nemám peníze ani boty.Zapnula jsem kotel, ale teplo tu bude tak za 2 hodiny.
Pak mám být pozitivní a vidět nějakou perspektivu.
12. 10. 2011 | 16:15

Honza napsal(a):

Gaia:
Dejte si panaka a hlavu vzhuru!
12. 10. 2011 | 16:58

stehno napsal(a):

pro Honza
Myslím, že dost ostatních autorů komentářů má stejný názor jako já asi jsou také čtenáři Blesku", připadáte mi se svými názory jako pionýr, který opakuje naučené fráze o světlých zítřcích. To jsme poslouchali před r. 1989 a co a pro koho se vlastně změnilo?
Ona situace je ponějud jiná, já dúsledky polistopadového vývoje a zejména vývoje v posledních pár letech pociťuji na vlastní kůži, Raci neraci, smog nesmog, je tu větší nepořádek ( doplňte si vulgární vžraz za nevěstinec) než před 20 lety.
A to nás šekají ještě daňové reformy.
Najděte prosím jiné pozitivum.
12. 10. 2011 | 18:43

Honza napsal(a):

Stehno:
Já s Vámi souhlasím, pane Stehno, pořádek byl před 20 lety rozhodně větší. Dneska si každej říká, co chce, jezdí, kam chce, dělá, co chce - prostě chaos.
Možná Vás to překvapí, ale jsou lidé, pro které pořádek není největší hodnota v životě.

Jestli já Vám připomínám pionýra, Vy mi připomínáte bolševického lampasáka, takového, jaký mi otravoval život celá osmdesátá léta. Jsem opravdu rád, že lidé jako Vy mně dneska otravují už jenom na internetu. To je pro mně to hlavní pozitivum. Není to málo.
12. 10. 2011 | 18:51

český maloměšťák napsal(a):

stehno
Klid. Dejte si panáka a je to.
:))
Bezva doporučení, co ?
:(
P.S. Musíme jen doufat, že pan Honza není doktorem. Který třeba zrovna pacientovi diagnostikoval zhoubný nádor.
I když...dnes je v Kozloistánu Zelném možné vše.
Dnes může bát takový Honza třeba i "poradcem prezidenta pro šíření optimismu na Hradě, kolem Hradu , i pod Hradem".

No - Vy byste to za takových 50 netto nebral ?
Já jo - akorát bych musel mít ve skřínce dva převleky, popřípadě nějakou výbavu pro bezpečnou chůzí kanálama.
12. 10. 2011 | 18:55

stejskal napsal(a):

Dobrý večer, pane Honzo,

je osvěžující číst zde občas něco normálního. Díky.

Problém je, že většina lidí si zjevně neví rady s tou obrovskou záplavou informací, které dnešní informační věk poskytuje.

Těžko říct, co s tím. Omezit informace asi sotva. Ale možná by se mělo ve školách víc učit, jak s informacemi nakládat. Jinak bude frustraci propadat čím dál více lidí (tedy jestli je to třeba u nás ještě vůbec možné). Z informačního temna rovnýma nohama do informační džungle. Celé generace tím jsou a budou poznamenány ještě hodně dlouhou dobu.

Libor Stejskal
12. 10. 2011 | 19:00

Honza napsal(a):

Maloměšťák:
zkusím nebýt osobní. Mně se taky spousta věcí nelíbí a uvědomuju si, že řada lidí má vážné problémy, ale nezlobte se, když čtu o "ožebračování" a "bídě", tak se musím ozvat.
Jde o to, že ta opravdová bída může opravdu přijít, celý systém se může zhroutit kalousek nekalousek, sobotka nesobotka, a může přijít OPRAVDOVÁ krize. Já bych těmi přídavnými jmény radši šetřil, budou se hodit.
12. 10. 2011 | 19:02

stehno napsal(a):

pro Honza:
"Dneska si každej říká, co chce, jezdí, kam chce, dělá, co chce - prostě chaos".
Já to vidím jinak - dneska si s námi dělají určité skupiny co chtějí.
To co zmiňujete je jen důsledek, možná řízený.
Soudě podle Vašich výtoků, jsme možná stejně staří a podle dalšího Vašeho posledního komentáře jste sloužil jako voják z povolání v ČSLA. ( jak jinak mám chápat výrok celá osmdesátá léta). Bylo to tehdy Vaše svobodné rozhodnutí?
Jinak klid zbraním ( to myslím obrazně, aby jsme nezabředli jen do osočování a nadávek a vrátili se k jádru věci). Ale já opravdu nevidím nic pozitivního, co by mě uspokojovalo.
Tehdy jako dnes jsem byl zaměstnanec průmyslového podniku.
12. 10. 2011 | 19:09

Honza napsal(a):

Ne, nebyl jsem voják z povolání, ale lampasáků aktivních i ve výslužbě bylo kolem mně až až. Nebo se aspoň tak chovali. Skoro celá ta zamě vypadala jako vojenskej tábor, copak si to nepamatujete?

Vy opravdu nevidíte NIC pozitivního, co by Vás uspokojovalo? Promiňte, ale to je skoro diagnóza (nemyslím to zle), přece Vás ta politika nemůže tak štvát.
Mně uspokojuje spousta věcí a ze spousty věcí se raduju.

Kdybych to měl shrnout zjednodušeně a stručně, politici mně štvou, politika taky, ale na rozdíl od komunistických časů už můj život nemůžou zkazit. Nemůžou mně zavřít, vyhodit ze školy, držet mně zavřenýho za drátama. Život je nesrovnatelně víc v mých rukách, než byl dřív, a můžu s ním něco podniknout. Tohle je přeci podstatná hodnota, nemyslíte?

A mimochodem, ta šunka a pivo je dneska fakt levnější než dřív, spočítejte si to.

P.S. A ta škodovka a benzin taky.
12. 10. 2011 | 19:36

stehno napsal(a):

Politiky se zatím nikdo nenajedl, horši je ekonomická situace, to že jsou volně banány a není na ně ( to berter ne doslova ale v uvozovkách ( PS: ty zlevnily), že můžeme jezdit na západ - ale kdo tam jezdí?
Ze zpráv o zvyšování daní ( denes i veřejnoprávní televizi) opravdu nemám radost, a když se podívám dopředu, nevidím ani ono pověstné světlé místo na konci tunelu.
Pivo mi nic neříká, vypiju tak 1 do roka, ale v tom asi máte pravdu.
K té škodovce: kolikrát ji šlověk kupuje do roka?
Chleba denně 4,20 ku 28,00 až 35,00
Asi jsem žil mezi jinými lidmi než Vy a necítil jsem se tak omezovaný ( mohl by jste namítnout, že jsem měl ohnutý hřbet - ale to je jen otázka pohledu, čekal jsem, co se změní a to co vidím, je nahrazení jednoho autorativního režimu jiným, kterému už je jedno, co si co vlastně říká, neboť vše ovládá ekonomicky. Předpokládám, že kdyby někdo proti tomuto režimu bojoval např. podpalováním stohů, střelbou na policisty apod, tak by proti němu zasáhla represivně státní moc. Pak za 100 200 let by tito odpůrci možná byli przentováni jako x-tý odboj, neboť historii vždy ( bohužel) vykládali jen vítězové.
Závidím Vám Váš optimismus.
PS: ale nějak jsme utekli od školství
12. 10. 2011 | 20:56

Jana napsal(a):

Pane Münichu, neřekla bych, že problém je v počítačích - ty přece mají děti i v jiných zemích. Určitě jste ale pozapomněl na celospolečenské vlivy - důležité není vzdělání, ale jen doklad o něm. Všechny aféry, které ve společnosti vznikly a pak zase vyšuměly... Žáci také nejsou hloupí a tak brzy zjistili, že poctivé studium se nevyplatí - peníze se vydělávají jinde a jinak a tak se hledají možnosti, jak se ke kýženému dokladu dobrat. Vzhledem k tomu, že mnozí lidé si udělali ze školství výnosný byznys a vysvědčení se dávaly všem, se není co divit. Dříve byla mezi žáky konkurence - každý věděl, že pokud se nebude učit, na školu se nedostane. Dnes se nemusí snažit žáci, ale snaží se naopak školy, které vytvářejí reklamní strategie, jak přilákat na svou školu žáky. Stejné je to i s ŠVP. Když si školy mohou určovat samy, které předeměty učit budou a nebudou, pak půjdou za tím, co se nosí, je tzv. "in", jen aby si udržely žáky. Když vidím, jak některé školy vychytávají chytré děti už ve školkách a vytvářejí speciální třídy pro nadané děti... Tahouni tříd se vyselektovali v pěti letech a s normální populací přijdou do styku možná na obědě. Na ZŠ v posledních ročnících zůstal plebs, se kterým si učitelé nevědí rady a o které se SŠ porvou. Proč se tedy učit? Pokud by žáci viděli, že společnost funguje, že vzdělání není na prodej, že se studium a poctivá práce vyplatí, pak by také fungovali jinak. Učitelé, kteří dříve nastupovali do škol, patřili k nejlepším žákům - na fildy se nedalo tak lehce dostat. A často měli ideály. V dnešní době se ideály ale moc nenosí a do škol tak nastupují spíše ti horší studenti. Ti starší zoufalci poznamenaní syndromem vyhoření už to nezachrání. A mimochodem - možná by nebylo od věci nahrát v cizině nějaké vyučovací hodiny na DVD a ukázat českým učitelům, že se dá učit také jinak - začít nejlépe už na pajdácích a fildách, pak zapojit i stávající učitele, kteří by měli zájem. A snad i srovnat vzdělávací obsah s těmi zeměmi, po kterých závistivě pokukujeme. Určitě by se ještě nějaké možnosti našly.
12. 10. 2011 | 21:56

český maloměšťák napsal(a):

Honza
Pane, pokud používáte takových vágních pojmů jeko "my" , "daří se lépe" etc etc....
...pak se nesmíte divit, že lidé reagují tak, jak reagují.
Svět není velká nádoba zvaná "my".
Je velmi diferencovaný.

Příklad.
Globalizace.
Pro někoho výtah k výšinám - pro někoho kopí v zádech, shazující ho do strže.
Jenže politiků, formátu Kennedyho /příslušník high society/ je jak šafránu.
Zato různých fundamentalistů - těch jsou vagony.
12. 10. 2011 | 22:08

český maloměšťák napsal(a):

Pane Munich, pište dál.
Vaše blogy jsou nositeli informačních hodnot.
12. 10. 2011 | 22:10

Honza napsal(a):

Stehno, maloměšťák:
Pánové, když vás nezajímá svoboda, protože se jí nenajíte, a čistota životního prostředí vás taky nedojímá, tak se holt budeme bavit o ekonomice:

- konci osmdesátých let stála týdenní dovolená v Bulharsku zhruba tři tisíce korun, což odpovídalo jedné měsíční hrubé mzdě, dnes se dá podstatně luxusnější týdenní dovolená v Bulharsku pořídit za zhruba deset tisíc. Za průměrnou mzdu jdou takové dovolené ovšem pořídit dvě;
- z čisté mzdy 2 400 Kčs jste v roce 1989 natankovali 300 litrů benzinu. Z nyní podprůměrného příjmu 14 tisíc natankujete litrů pět set;
-průměrná mzda vzrostla více než sedminásobně, zatímco ceny ani ne pětinásobně;
-Loni zahynulo při dopravních nehodách v Česku 1 076 osob, což je téměř stejně jako v roce 1979 - před třiceti lety však jezdila po silnicích třetina aut.

Dokonce i ten důchodce si dnes za průměrný důchod koupí víc, než v r. 1989 (a to byli důchodci dlouho tou částí obyvatelstva, která na reformy doplácela nejvíc).

Ale asi to nemá cenu, asi je jednodušší nadávat na poměry než si přiznat vlastní selhání.
12. 10. 2011 | 23:28

aagar napsal(a):

Pane Honzo,
je vidět, že máte kořeny ve stejné době, jako mnozí diskutující. Jenže toť vše. Poslední Váš příspěvek je polopravda, stejná jakými nás krmili bolševici v minulém století a krmí i dnes. Jen mají jinou barvu praporu. Za 14000 kč koupíme 500 litrů benzínu asi málokde v ČR.
I ostatní cenová srovnání pajdají, stejně jako ta vrchního nejlepšího ekonoma Evropy.
Ani Vám ani Kalouskovi(kalit vodu?) bych svou peněženku nesvěřil.
Přestože je mně lépe, než za komunistů, moc se mně toho dnes nemá co líbit.
Vaše hesla o demokracii, svobodě, možnostech....prostě hesla, jako za komoušů, jen ten prapor má jinou barvu.
Lidi je nutno balamutit, jen aby se nebouřili a bolševici(většina v parlamentu) měli klid na své záměry.
A úroveň žáků i školství je zrcadlem celé jejich společnosti a její úrovně. Mimochodem, co je dnes cílem společenství občanů České republiky? To fakt nevím. To, co tvrdí otrocká média to však není. Dobré jitro.
13. 10. 2011 | 03:32

Kala napsal(a):

Honzo, desetina obyvatel naší svobodné země se propadla do chudoby. Zdá se Vám to málo? Jak si asi vychutnávají ten pocit svobody oni, a jak ti co jsou na tom jen o málo líp?
13. 10. 2011 | 06:07

JARLE HALSNES napsal(a):

Gaia:
To s tím Černobylem je nevětší prdel, jakou jsem tento týden četl. Fakt dobrý.
13. 10. 2011 | 07:12

Praktik napsal(a):

K diskusi o tom zda bylo líp.
Když jeden sní kuře a druhý nic, snědli v průměru každý 1/2 kuřete.
Když vezmete jednoho státního úředníka na ministerstvu co bere měsíčně 25O OOO a devět bezdomovců, pořád je to slušný průměrný plat 25 000. Tak tom asi vypadá s tou naší životní úrovní.
Fakt je ten že za komančů vydělal na slušné bydlení a na jídlo, na výchovu 2-3 dětí a nikdo se nemusel bát exekutorů, nebyly gheta kam si netroufne ani policie.

A ke školství- nějak mně uniká jak je možné že za socíku jsme nastoupili v první třídě 28 dětí a když končila devítiletka tak jsme ji měli kromě 1 propadlíka všichni, nikdo nebyl disgrafik, dislektik ani diskalkul. Na tělocvik jsme vyběhli třeba do blízkého lesa na přespolní běh a opět žádný astmatik nebo někdo jiný kdo nemůže ze zdravotních důvodů. Učitel psal křídou na tabuli, žádné počítače, ale jako deváťák jsem uměl to co dnes nechápe ani maturant. A když jsem něco provedl, učitel to vyřešil pohlavkem , když napsal poznámku do žákovské tak doma bylo zle.

Pedagogové, proč to dnes už nejde??? Vysvětlete to nějak
13. 10. 2011 | 08:26

gaia napsal(a):

JARLE HALSNES

no já to psala jako odpověď pro "vtipnou" repliku ZM, ale zas taková legrace to není, neb jsem v té době učila na ZŠ a ten zlom "blbnutí žáků" jsme všichni zaznamenali tak od roku 98-99 a vždy jsme si z legrace ve sborovně říkali, že to je tím Černobylem, protože jsme si té změny během 2-3 let všimli na vlastní oči.
Ale je fakt, že na té škole se po revoluci začala uplatňovat metoda tzv. zdravé školy, kdy se nesměly říkat dětem negativní věci, zavedl se pitný režim a ve třídách byla nádoba s čajem, kam děti měly mít právo odcházet kdykoli podle potřeb své žízně, ředitelka nám zakázala soutěživé hry, aby se děti nefrustrovaly, přecházelo se od známek ke slovnímu hodnocení, většina výuky se měla provádět na koberci a hlavně mantra kartičky kartičky obrázky hraní hraní hraní, což jsem vůbec nevěfěla, jak výuku chemie na koberci provádět a nikdo mi to neřekl ani se nedočetla. Již v té době jsem podezřívala z neúspěchů právě nevhodné metody a řízenou infantilizaci dětí na druhém stupni, které prosazovalo vedení školy.
Takže si myslím, že chyba není ani v dětech, učitelích nebo ekonomii, ale je to hozená rukavice pro výzkum v oblasti pedagogiky a psychologie. Prostě se zaváděly metody, nikde neověřené a do školství začalo mluvit mnoho diletantů bez vzdělání i praxe s žáky. A další Komenský se v našich luzích a hájích ještě nenarodil.
A též fakt, že vzdělané ženy mají čím dál méně dětí, tudíž čím dál méně dětí má inteligentní matku, matka to je nakonec člověk, se kterým malé dítě tráví nejvíc času. A v tomto mne utvrdil i článek na novinkách, že nutně klesl i počet studujících matek, neb v roce 2009 byl zrušen zákon tzv. studentských dovolených, že přerušení studia z důvodu mateřství toto studium neprodlužovalo, ale dnes , když děvče přeruší třeba na rok kvůli péči o dítě, tak prý musí zaplatit desetitisíce školného za prodloužení doby studia. Což považuji za silně diskriminační a skutečně prý snížilo počet studujících matek o 2/3.
Takže , co dodat. Problém, kterým se zabývá autor ekonom může být v rovině sociologické a taková řada nešťastných náhod, ve stylu 100x nic umořilo osla.
13. 10. 2011 | 09:14

stehno napsal(a):

pro Honza:
A tohle se Vám líbí?
BIS: Stát tuneluje vlastní firmy, ovládli je lobbisté ( článek na dnešním Centrum.cz).
OPravdu si nepřipadám svobodnější.
Přestaňme vytrhávat ze spotřebního koše extrémní položky , ale podívejme se na to z pohledu komplexního.
Spotřebitelský koláč ( jistě si ho dokážete najít) má jiné poměry nákladových položek než před rokem 1989, uměle nízké nájmy, oproti drahým banánům, zlatu, dovoleným apod. Musíme to tedy srovnávat v kontextu doby a nákladů na život.

Víte vůbec jaké jsou platy? Dřívejší průměry byly počítány z položek, které se jim velice blížily. Dnešní průměry jsou ovlivněny extrémními platy a značná část populace na ně zdaleka nedosahuje. Rovněž jsou prohloubeny rozdíly mezi kraji ( o Praze radši nermluvit).
A pokud spatřejete jako jediné pozitivum v tom, že si můžeme mezi sebou svobodně takto dopisovat, tak já bych rači pocítil jiné.
Pokoušel jsem se nepodléhat rétorice na demagogii před r. 1989 a činím to i nyní, snažim se mít na věc vlastní, vlastními zkušenostmi podložený názor.
To co zmiňujete ve výrocích o demokracii a svobodě slýchám kontinuálně již od 70.- 80. let 20. stol. Ale změnu jsem nepocítil. Ještě bych uznal kritiku, že jsem typický, vščně kritizující, nespokojený čecháček, to bych bral, ale na mém pohledu na současnou jak politickou, tak ekonomickou a zvláště tak proklamovanou otázku demokracie to můj pohled nezmění. Kolik lidí má asi stejný názor?
13. 10. 2011 | 10:00

gaia napsal(a):

stehno

také si myslím, že dnes je nesvoboda ekonomická a to je horší než za války.
Dnes se každý klepe o místo a v době, kdy pracovních míst ubývá, je to čím dál horší, každý si rozmyslí, projevovat své názory.
Vždy mne překvapí, jak ti "chudáci nesvobodní disidenti", si pořád stěžovali, jaká byla nesvoboda, ale i když prováděli vlastně protistátní činnost, tak stále bydleli ve státních bytech v centru Prahy, které utáhli i ze svých platů kotelníků a uklizeček. A jejich děti klidně studovali VŠ(např. Marek Benda MFF 1988).
Ale který kotelník nebo uklizečka si může dovolit bydlet v centru Prahy dnes a o studiu těchto dětí si nedělám iluze, neb jak píše p. Zlatuška v jiném blogu, politici chtějí ze studentů a jejich rodičů vytahat miliardu, která chybí , prostřednictvím školného.

Takže je nesvoboda ekonomická a navíc si člověk ani nemůže naspořit, neb se neustále zdražuje a úspory se rozplývají.
Mladí lidé se bojí mít děti (mimo těch menšin, které nepřemýšlejí) a další se klepou, aby neonemocněli nebo až zestárnou.
13. 10. 2011 | 10:23

Cyril napsal(a):

Pane Münich,
když si pozorně přečtete diskuzi, tak úplně klidně můžete označit hlavního podezřelého - pedagog, úroveň jeho myšlení a vzdělání.
20. 10. 2011 | 09:28

Jirka napsal(a):

Pekne, chytre a pravdepodobne i pravdive. Ted to prosim jen nejak zredukujte do 4 vet (s odkazem na podrobnejsi analyzu). Vetsina lidi, natoz politiku, nebude cist takove detaily.
30. 10. 2011 | 00:19

reppop napsal(a):

Almo G™ napsal(a):
Vrátím se k tématu. Připadá mi nesmírně drzé od člověka, který se přímo podílí na rozbíjení českého školství a připravuje celoživotní ožebračování studentů VŠ, ptát se, proč se výsledky žáků v mezinárodních srovnáváních zhoršují.
Zhoršují se, protože vládnete. Budou se zhoršovat, dokud budete vládnout

Velmi přesné, autor komentáře uhodil hřebíček na hlavičku!
Pan Daniel Münich je, jestli se nepletu, v poradním sboru současné vlády. Zřejmě tedy radí i nejlepšímu ministru školství (hodnocení V. Klause). Pan Münich je, zdá se, odkojený anglo-americkým neoliberalismem, který vzdělávání potlačuje (viz kniha K.P. Liessmanna Teorie nevzdělanosti). Sám o sobě píše: Zabývá se výzkumem především v oblasti ekonomie trhu práce a ekonomie vzdělávání. Učí v doktorském programu amerického střihu. Jak příznačné: současná hospodářská i mravní krize anglosaského světa vznikla mj. i z toho, že se ekonomie nadřadila nad všechny ostatní společenské vědy (neoliberáilní poučka, že vše vyřeší trh je velmi blízká marxistické poučce, že základem všeho je ekonomika; však výsledky své "práce" mají bolševici i neoliberálové velmi podobné: vláda politicko-ekonomické mafie tu byla za bolševiků a nyní je tu zase, i s laskavým přispěním pana Münicha a jeho rad). Takže i tady nám místo filosofa (Liessmann) káže o vzdělávání ekonom (Münich). Pak se nelze divit, že zloděj (autor blogu) křičí "chyťe zloděje!". Taky se tomu říká "kozel zahradníkem". Nelze se pak divit, že přínos vědce a vysokoškolského pedagoga společnosti se řídí (podle rad pana Münicha a jeho soudruhů) jednou americkou databází (ISI Thomson) a několika čísly v ní uvedenými (IF, H-index, atd.).
Zde je určitě namístě ocitovat Alberta Einsteina, i když nevěřím, že se pan Münich nad tím dokáže zamyslet a nedej bože se z toho poučit:
Kdokoliv si míní osvojovat právo soudce na poli pravdy a vědění, ten ať čeká, že ho zdrtí smích bohů.

Jinak samozřejmě být v poradním sboru neoliberální vlády, která bojuje proti zadlužování společnosti okrádáním většiny společnosti a jejich potomků (zadlužování domácností) a proti korupci okrádáním většiny společnosti pomocí degresivních daní (tedy zvyšováním nevratného zadlužení přesouváním bohatství na nedobytná konta 10 % členů společnosti) je buď těžký nedostatek inteligence nebo nedostatek morálky. Jiná alternativa mne nenapadá, snad ještě kombinace obojího.
V této souvislosti si dovolím uvést tyto citáty:

Oscar Wilde:
Mluvit pravdu je trapné, ale muset lhát je ještě trapnější.
Člověk je nejméně sebou samým. Dej mu masku a poví pravdu.

Gabriel Laub
Žijeme v morálním blahobytu: téměř každý má dvojí morálku.

Karel Čapek:
Jednou z největších civilizačních pohrom je učený hlupák.
06. 11. 2011 | 16:01

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy