Přísně utajené hrozby České republiky

04. 01. 2012 | 14:43
Přečteno 7149 krát
Prolog: Českou republiku a její občany čeká na dlouhé cestě k prosperitě nejedna hrozba a překážka. Jsou zřejmě identifikovány a popsány ve studii, kterou si objednal a před mnoha měsíci obdržel Úřad vlády (ÚV). Důležitá a možná i zajímavá studie však dodnes není veřejnosti k dispozici. Zveřejněna má být ÚV až poté, co na jejím základě vláda schválí priority orientovaného výzkumu, které mají hrozby a překážky reflektovat. Studii se již několik měsíců snažím od ÚV získat. Marně. Zatím se z toho urodil pouze smutněsměšný příběh o handrkování se s úředním šimlem. Zde je prvních osm kapitol příběhu.

Kapitola 1: Situace
V dubnu 2011 vláda schválila přípravu národních priorit orientovaného výzkumu do roku 2030. Podle těchto priorit má být v dalších dvaceti letech veřejná podpora výzkumu směrována tak, aby se díky jeho objevům a poznatkům snížila potenciální ohrožení České republiky, usnadnilo se překonávání překážek rozvoje a využily se komparativní výhody země (více o tomto T.Opatrný). Cíle to jsou veskrze smysluplné. Teď ještě dobře identifikovat, kterým hrozbám, překážkám a příležitostem bude Česká republika v dalších dvaceti letech skutečně čelit. Co asi jsou největší hrozby ČR, ptám se:

- epidemické nákazy typu ptačí chřipky?
- teroristická ohrožení našich komunikačních sítí?
- nestabilita energetických sítí a dodávek energie?
- rozmanité důsledky demografického stárnutí populace?
- nízká kvalita veřejných politik jako jsou vzdělávací, zdravotní, zaměstnanosti?
- sociální problémy?
- ekonomické dopady globalizace či rozpadu Eurozóny?
- nedostatek pitné vody?
- změny klimatu a rozmanité důsledky extrémnější výkyvů počasí?
- neefektivní a nefukční státní administrativa?

Takové a případně jiné hrozby a překážky rozvoje ČR měla identifikovat a pojmenovat podkladová expertní studie zadaná Úřadem vlády. Myslím že nebudu sám, koho zjištění uvedené studie zajímají. Jaké české a hlavně světové experty si ÚV na zpracování takové studie najal? Na takovou věc je totiž třeba velkých zkušeností a širokého rozhledu, který postihne mezioborové faktory přesahující hranice České republiky a horizonty našeho současného vnímání problémů.

Docela mě zajímá, k jakým závěrům studie došla a jak se s jejími závěry ztotožní veřejnost. Bohužel i dnes, více než půl roku po dokončení studie vím pouze to, že studie se jmenuje Klíčová ohrožení a příležitosti rozvoje ČR do roku 2025. Byť na přípravě priorit výzkumu pracovaly odborné panely celý podzim, uvedená studie pro veřejnost zůstává i nadále přísně utajovaným dokumentem. Řečeno jinak, za státní peníze vznikla studie, která zásadním způsobem ovlivní směřování veřejné podpory výzkumu na dalších 20 let, ale zrakům a názorům veřejnosti, včetně té odborné, je tato studie stále přísně zapovězena.

Kapitola 2: Ale je tu přece zákon
Zpočátku jsem naivně předpokládal, že dotyčnou studii dostaneme jako členové Odborné poradní komise pro společenské a humanitní vědy při Radě vlády pro výzkum. Její odborné komise totiž mají stanovování výzkumných priorit státu přímo ve svém statutu (článek 2.1.a). Protože se tak nestalo, několikrát jsem o studii neformálně požádal. Bylo mi však stejně neformálně řečeno, že to nejde. A tak jsem se poprvé v životě rozhodl využít zákona o svobodném přístupu občanů k informacím a Úřad vlády jsem o dotyčnou studii požádal jako občan. Netušil jsem, jak absurdní příběh se z toho nakonec vyvine.

ÚV má pro tyto žádosti internetový formulář. Protože ale formulář z nespecifikovaného technického důvodu žádost tehdy neodesílal, zaslal jsem ji postaru doporučeným dopisem. Díky tomu se na něj můžete podívat zde.

Kapitola 3: Odpověď první
Celkem obratem přišla z ÚV odpověď. Čtyři stránky kvalitního úředního ptydepe. Z něho jsem vydedukoval následující podstatu: ÚV došel k závěru, že nárok na studii v dané chvíli nemám. Usoudil, že nárok mít spolu s veřejností získáme až poté, co vláda priority výzkumu schválí. Přišlo mi to absurdní, protože vláda ve schváleném harmonogram úředníky zavázala k transparentnosti celého procesu přípravy priorit (sekce 4, na stránce 5). Navíc asi bude vypadat hodně divně, když se i širší odborná veřejnost o hrozbách a překážkách rozvoje ČR dozví až poté, co vláda priority schválí.

Kapitola 4: Rozklad
A tak 31.října podávám rozklad. Rozklad, jak už teď díky této eskapádě vím, je úřední krok pro vyjádření občanské nespokojenosti s rozhodnutím úřadu. Protože nejsem schopen ani ochoten psát v úředním ptydepe, prostě lidově jsem odepsal, že rozhodnutí úřadu považuji za mimo mísu, tedy v rozporu se zákonnými důvody a v rozporu s vládním příslibem transparentnosti procesu stanovení priorit.

Kapitola 5: Odpověď druhá
Po měsíci, tedy po plném využití zákonné lhůty na odpověď, přichází z ÚV další odpověď. Opět jde o poctivý úřední dokument dosvědčující, že jsem svou žádostí ÚV před svátky pěkně zaměstnal. Normální smrtelník si to musí číst několikrát, aby z úředního ptydepe vypreparoval věcnou podstatu odpovědi, která jak se domnívám, je přibližné následující:

ÚV v odpovědi rozvíjí zcela novou domněnku. Spekuluje, že cílem požadované studie možná nebyla samotná identifikace Priorit, ale pouze počáteční ustavení expertních panelů. Z toho úřad dovozuje, že samotným ustavením expertních panelů již možná byly naplněny podmínky ke zveřejnění studie. Veřejnost by tedy možná nemusela čekat až priority výzkumu vláda schválí. Ale úřad si v prosinci jaksi ještě nebyl jist. Aby získal další čas žádost dále zkoumat, odvolal své původní říjnové rozhodnutí, ale žádné další rozhodnutí neučinil. Intuice mi říkala, že jde o mezikrok k tomu, aby úřad studii posléze zveřejnil.

Touto spekulací ale ÚV otevřel další zajímavou otázku. Vládou na samém počátku schválený harmonogram v sekci 4.1. totiž jasně stanoví, že podkladová studie bude určena ke stanoveni prioritních oblastí výzkumu. O tom, že by cílem studie bylo pouze a právě ustavení expertních panelů se tam nepíše. Jinak by mohly mohly panely stanovovat priority bez ohledu na studií identifikované hrozby a překážky ČR.

Pozoruhodná je ta část odpovědi ÚV (na 2.str. druhý odstavec), kde se naznačuje, že při vytváření expertních panelů došlo k zásadním změnám oproti podkladům a studiím. Divné na tom je, že vládnou schválený harmonogram (v sekci 4.1.) jasně stanovuje, že "...expertní panely budou ustaveny pro každou oblast příležitostí a hrozeb identifikovaných v předcházející etapě." O žádných odchylkách od identifikovaných priorit se tedy ve vládním dokumentu nehovoří. Říkám si, zda k zásadním změnám při vytváření expertních panelů oproti podkladům a studiím nedošlo navzdory vládou schváleným pravidlům. Změny sice schválila Rada vlády (RVVI), ta ale samozřejmě nemůže vládní rozhodnutí přehlasovat.

Kapitola 6: V mezidobí
Kromě písemného ping-pongu s ÚV jsem se neformálně poptal i u známých, kteří v panelech působí, zda dotyčnou studii mají, co jí říkají a zda z ní při přípravě priorit vycházejí. Ukázalo se, že o studii nikdo moc neví. Až na základě mého dotazu se po studii začali pídit a studii snad už mají alespoň oni. Jak jinak by se již mohlo na prioritách pracovat.

Spíše pouhou pikantností je, jak velký prostor ÚV v textu odpovědi věnuje rozboru toho, zda jsem náhodou nepropásl zákonnou lhůtu pro podání rozkladu (str. 3). To by totiž úřad zbavilo povinnosti se se mnou dále handrkovat. Se štěstím jsem to ale zřejmě na poslední chvíli stihl, takže šaráda pokračovala.

Kapitola 7: Nové zprávy do nového roku
Hned první pracovní den v novém roce mi ve schránce přistál e-mail z ÚV s objemnou přílohou ANALYZY_PRIORITY.ZIP Zdálo se, že mě předtucha nezklamala. Zklamala. Z ÚV sice přišel balík nejrůznějších studií, ale ta, o níž jsem původně explicitně žádal, mezi nimi není. Podíval jsem se tedy podrobně, co mi vlastně z ÚV napsali.

Č.j. 16618 /11-OSV
ze dne 31.10. 2011
posta@vlada.cz

Vážený pane docente,
v návaznosti na Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády České republiky ze dne 6. prosince 2011, č.j. 16618/11-OSV, o rozkladu ve věci Vaší žádosti o poskytnutí informací ohledně agendy "Příprava národních priorit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací", konkrétně o poskytnutí "Výhledové studie zaměřené na identifikaci hlavních problémových oblastí a příležitostí české společnosti a dále kvalitní analytické podklady výzkumného a aplikačního potenciálu ČR" Vám sděluji, že jsem Vaši žádost znovu posoudil a v příloze Vám zasílám materiál obsahující Vámi požadované informace.
S pozdravem
Bc. Jan Osúch, v.r.
ředitel Odboru tiskového a styku s veřejností


Uvědomil jsem si, že ÚV vlastně o ničem stále nerozhodl. Pouze se rozhodl zaslat mi nezaslat studii o kterou jsem celou dobu žádal. A tak mě i nadále zajímá:
- Jaká že jsou klíčová ohrožení a příležitosti České republiky do roku 2025?
- Jaké asi bude přijetí priorit veřejností, když jejichž příprava probíhá v takovém utajení?
- Nakolik budou identifikovaným hrozbám odpovídat pro vládu připravované priority orientovaného výzkumu?
- Jak hladce vláda navržené priority schválí?
- Jak se na tak vysokou utajenost studie před veřejností dívají členové KRE, tedy Koordinační rada expertů, která práci odborných panelů přípravy priorit koordinuje a má se posléze podílet na zpracování výsledných priorit?

Kapitola 8: ..... Pokračování tohoto příběhu teď sepisují na Úřadu vlády ...

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik!!! napsal(a):

zatím není žádný komentář
04. 01. 2012 | 15:43

Analytik napsal(a):

Kvalita práce Úřadu vlády přesně vypovídá o kvalitě vlády samotné.
Leda, že by hrozby vybádané na žádost vlády byly tak hrozné, že je utajuje z obavy, aby občané nevzali nohy na ramena.

I když ta největší hrozba pro tento stát - Nečasova vláda - je už obecně známa.
04. 01. 2012 | 15:47

aga napsal(a):

No já si myslím, že mezitím Ústřední Výbor usoudil, že vzhledem k blížícímu se konci světa už nemá smysl schvalovat priority orientovaného výzkumu. Nebo, a to pravěpodobněji, je Česko stejně na odpis, tak na co rušit věrchušku v jejím ponáspotopismu.
04. 01. 2012 | 15:49

Občan napsal(a):

Tak to jste si mohl ušetřit práci, pane Münichu, na to Vám klidně odpovím sám a mnozí jiní rovněž :o)

-S dalším poklesem zaměstnanosti bude docházet
- k dalšímu poklesu kupní síly obyvatel
s klesáním kupní síly obyvatel
- budou klesat daňové výnosy z DPH a SD
- čímž bude dál klesat příjem státního rozpočtu
- současně však bude dál stoupat dluhová služba (za Kalouska stoupla ze cca 30 mld. na loňských 90 mld. Kč)
- budou nutné další a další škrty v sociální oblasti a tedy i ve vzdělávání
- poroste chudoba obyvatel
- protože s dalšími škrty v soc. oblasti poroste počet lidí závislých na příbuzných a na dobročinnosti
- budou krachovat další živnostníci a malé firmy
- s klesajícími zdroji SR bude EU nucena omezit nám dotace (ČR nebude mít na kofinancování)
- jak poroste chudoba a s ní spojená nemocnost populace, poroste nebezpečí epidemií
- dojde k dalšímu poklesu odběru vody a lidé budou nuceni hledat náhradní lokální zdroje
- s rostoucí nezaměstnaností a prací za velmi nízkou mzdu budou dál klesat příjmy SR z přímých daní
- současně s tím budou klesat příjmy zdravotních pojišťoven a důchodového účtu
- ti, kdo budou moci, budou prchat do zahraničí

Já myslím, že to je dostatečně černý scénář.
Stejně tak si myslím, že tohle všechno ministři velice dobře vědí a proto se začínají chovat jak smyslů zbavení, aniž byli schopni alespoň elementárního racionálního uvažování a rozhodování.

Rozklad určitě podejte a přeji Vám, abyste uspěl.
Ale na tom, že se řítíme do obrovského prseru, se nic nezmění.
04. 01. 2012 | 15:56

Občan napsal(a):

Jen by mne, pane Münichu,
dost zajímalo, co jste vybádal v oblasti "trhu práce", jestliže se Drábek už bez nadsázky chová jako nacistický pohlavár (zavedení otrocké nucené práce, špiclování nemocných a nezaměstnaných, bránění nezaměstnaným hledat si práci, zákaz odoborů v malých podnicích), jestliže už máme víc než 30 000 nezaměstnaných absolventů SŠ a VŠ, jestliže dochází k tomu, že stále více vzdělaných a zkušených lidí je situací donuceno dělat zcela nekvalifikované práce za nepatrnou mzdu, jestliže stále ubývá pracovních míst atd.
04. 01. 2012 | 16:02

Kelt napsal(a):

Občan,
Jsem přesvědčen,že vláda to,co jste uvedl ví./jsou jistě výjimky jako Dobeš st,Kubice a další/ a také si uvědomuje,že příští volby ať řádné,či předčasné je s jejich stranami odloží na smětiště dějin.
Proto se chová systémem "po nás potopa",kdy doufá,že jejich skalní voliči-mimo voličů VV jim těch sumárně 20-25% zajistí a s tím souvisejících pár koryt v PS.
Na ty,na které se nedostane se najde pár trafik u sponzorů,kde hodlají přežít.
Proto všemi fiskálními opatřeními zvýhodňují "horních deset tisíc"a doufají v odpovídající reakci.
04. 01. 2012 | 16:28

ironik napsal(a):

Vzhledem k tomu že ani demokracie po českém způsobu není zadara a zpívalo se i v době temna, neřkuli i při útoku na nepřítele zkuste opakovat, Teď už máme co jsme chtěli ? a potom hned HRR na NĚ.
04. 01. 2012 | 16:40

Paan napsal(a):

ÚV to nezveřejnil, tenkrát (Ústřední výbor), ani dnes (Úřad vlády) - protože je to furt to samý po 22 letech.
04. 01. 2012 | 17:09

NJ napsal(a):

Prvního ledna 2012 konec světa nenastane. Ovšem vážná celosvětová krize, která má globální všeobecný charakter, tu je se vším všudy. Že by na těch proroctvích starých Mayů či Nostradama bylo zrnko pravdy ? Dokonce i seriózní věda (studie EU 2010) se zabývá problémem přelidnění (už je nás 7 miliard, zatímco 1950 to bylo 3 mld.obyv. a výhled do 2060 odhaduje DESET mld.obyv.) a od toho se odvíjejícího zvýšeného čerpání zdrojů, na prvním místě vody; dále ropy atd.atd.
Takže tendence k nárůstu krizových jevů tu je, kdo trochu sleduje dění kolem,nebo kdo je trochu citlivější, cítí jak je vše už dnes "rozhoupané" (vztahy mezi lidmi a národy atd.) včetně počasí a podnebí (globální oteplování). Tento kvantitativní nárůst krizových jevů s sebou přináší logicky RIZIKO kvalitativního skoku, jak už mnohokrát v milióny let trvající historii planety.
Že ten rok 2012 bude dalším v řadě, je nabíledni. A je klidně možné, že řešení některé části krize (totální snad ne) se prosadí nebo začne prosazovat právě v tom r.2012.
Přejme si tedy, abychom ve zdraví a dobré vůli vkročili na tu "rozhoupanou půdu" s cílem opravdového řešení nahromaděných problémů z pozice Homo Sapiens na Zemi v etapě globálně technické civilizace.
04. 01. 2012 | 17:24

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...děkuji, pane autore,...jistě dodáte pokračování. Prozatím jsou to informace, ... na závěry je ještě kapánek brzo, dost možná, že to vezme i nečekaný obrat. Tužka.
04. 01. 2012 | 17:39

ifie napsal(a):

I proto si téměř všichni politici odklánějí, nehledí na nic, a už se za to ani nestydí, pokud vůbec někdy. Budují si svá hnízdečka v teplých krajích nejlépe na Floridě. No aspoň víme kde je jednou hledat.....až přivedou tuto zemi cugrunt,hlavně svými tunely.
04. 01. 2012 | 17:50

Vlada napsal(a):

Dobrý den,
na mne to spíš působí dojmem že ona studie neexistuje. Úřad má pravděpodobně pravdu v tom že se jedná jen o ustanovení panelů s dokumentem jako záminkou. Pokud je to pravda - tak je legitimní otázka k čemu ty panely slouží? Není to jen další způsob jak se dostat k moci/penězům pro určité známé?
Takže pokud to nevzdáte - uvidíme možná díky Vašemu blogu po pokličku. Takže to nevzdávejte :)) Zdraví Vlada
04. 01. 2012 | 18:21

Jan Žura napsal(a):

Pane Munichu! Této vládě jde o blahobyt občanů této země? Má své občany ráda? Snad své peníze a privilegia svých voličů, ale o řešení nejnaléhavějších problémů, které pálí občany, se ani nepokusila, všechny problémy na ní valí, to ano. Zlodějnama, korupcí, podvody, lhaním, pokrytectvím je všechno prolezlé odshora až dolů.
04. 01. 2012 | 18:54

boleslav napsal(a):

Co bude republika za 20 let potřebovat je dostatek koňského hnoje a velké brambory. To zvládnou blbí sedláci.
Jsme na evropském rozvodí, kde zaplaťpámbu zaprší, ať se fronty točí doleva nebo doprava.
Dokud Schwarzenberg nevykácí lesy na štěpkovou energii, nějaká voda tu vždycky zbude.
Vzdělání jsme prošvihli v roce 1913, kdy Einstein opustil pražskou techniku.
Přestárlá populace se při nedostatku potravin (zlé snachy výminkářům nepodstrojují) a léků prudce zredukuje.
Za každého mrtvého ptáka spadlého z nebe budou lidé vděční a (potisící Münichovi opakuji) avian flu není přenosná na lidi.
S teroristy si hravě poradí ponocní s halapartnami (strašná zbraň!).
Nejuspokojivější na věci bude řešení problémů s administrativou, kdy Münich a s ním korespondující úředníci budou zařazeni do pracovního procesu při vlečení lodí proti proudu Labe.
04. 01. 2012 | 19:02

Milouš napsal(a):

Autore, vy si hrajete. Takovou studii si můžete sepsat sám, jste na to nejméně tak kvalifikovaný jako ti, jimž byla pravděpodobně zadána. Asi ji utajují proto, aby ušli ostudě, kterou by zveřejnění nepochybně vyvolalo. To je, jak známo, docela standardní důvod utajování v jakémkoli režimu.
04. 01. 2012 | 19:33

Etznab7813@centrum.cz napsal(a):

Údajně připravovaná studie není nic víc, než jen další tunel, umně a pohotově navlečený na všeobecnou situaci, ve které takové studie dělá kde jaká korporace, asociace, vláda apod. Výroba téhle konkrétní studie je jen obal pro kontrakt, při jehož realizaci putují, jak jinak, státní peníze do něčích, soukromých kapes. A to de-facto i v případě, že by studii vypracovávaly jiné složky státní správy. Stovky zbytečných úředníků by dostávali platy za práci na něčem o nás, bez nás, co nepořebujeme. Jde o stejnou zlodějinu, jako u jiných, již proběhlých tunelů, např. nedávné sčítání lidu nebo zavádění a výměna Opencard atd. Jsou to více-méně zbytečnosti vysávající státní kasu v době, kdy v ní chybí doslova každý promrhaný milion.
Pokud by přece jen někdy nějaká analýza skutečně byla zveřejněna, její obsah bude vyznívat na způsob textu, jež na netu najdete jako "Optimalizace/syndrom/strategie mrtvého koně", jež vykládá demagogii ignoranství starého indiánského přísloví "Když zjistíš, že jedeš na mrtvém koni, sesedni!"
To co by měla ona studie obsáhle a výhledově řešit na dvě dekády dopředu (což je v dnešní době naprostý nesmysl i pro stát), by paradoxně dnes, teď a tady, vyřešila úplně obyčejná ZODPOVĚDNOST. Tím myslím skutečná, adresná, konkrétní a nevyhnutelná pro všechny bez rozdílu, taková jakou nade vše vyzdvihují všechny DEMOKRATICKY vyspělé národy, jejichž veřejnost si je vědoma její nesmírné důležitosti. Protože zodpovědnost je protiváha zneužití moci.

Metaforicky, svoboda je jako vodopád. Sice moc krásná věc, ale krom toho, že je to jen hezky padající voda, není to nic víc. Teprve když tahle voda přímo a účelně dopadá na "lopatky mlýnského kola, které pro všechny představují bezvýhradnou zodpovědnost před zákonem" kolo se roztáčí a vzniká nový pohyb, energie, přidaná hodnota, jež je tím kýženým procesem demokracie. Tohle je jen selský výklad "laboratorní" teorie, ale takhle nějak to opravdu funguje. Jinak ne, zatím nikde na světě. To naše české mlýnské kolo pořád stojí jaksi moc daleko od vodopádu a ten do jeho lopatek sotva brnká....
04. 01. 2012 | 22:22

dennis napsal(a):

V diskusi ani jediny hlas, ktery by sproste nadaval autorovi blogu. Podobnou diskusi jsem videl pod zpravou (Ceske noviny), ktera informovala o vysledku ze scitani lidu, konkretne o vyvoji prirustku obyvatel v Cesku. Prirozeny prirustek klesa dele nez dvacet let. Vsechny hlasy v diskusi (krome jedineho o plnych lednickach) se jednomyslne vyjadrovaly kriticky k cinnosti demokratickych vlad. Reagoval jsem strucne. Ocekavam ucinna a bezodkladna opatreni vlady, aby se situace zmenila. Vlada zakaze zvrejnovat vysledky, ktere by mohla nepratelska propaganda zneuzit.

To jsem ovsem netusil, ze vlada takovou politiku uspesne provadi, kam oko pohledne. Dnesni blog je asi jenom stripek z bohate mozaiky z cinnosti nasi rozpoctove zodpovedne a protikorupcni vlady. Laskavemu zajmu ctenaru doporucuji clanek na Novinky.cz o vysetrovani ve veci trestniho oznameni na uredniky vedenych byvalym ministrem pro Evropskou unii Vondrou pri sjednavani smlouvy s ProMoPro. (Pro netrpelive: po roce jsou vsechny vysledky vysetrovani tajne, protoze se na tom stale intenzivne pracuje.) Jednoduse lzi, podvody, nehorazna arogance, porusovani zakonu je bezna a dennodenni praxe nasi vlady a jejich uredniku.

A o cem svedci dnesni, vcerejsi diskuse pod blogem pana Municha? Lidi se stejnymi nazory pribyva. A neni to nic lichotiveho pro dnesni vladu. Zda se, ze z jedne doposud utajovane hrozby pro nasi vladu se stane hrozba verejna.
05. 01. 2012 | 08:31

perpetum mobile napsal(a):

A to je to co nás "obyčejné smrtelníky" ser. .Superbyrokracie si s námi dělá co chce.Ať už je u vesla "pravice" či "levice".
05. 01. 2012 | 08:59

modrý edvard napsal(a):

děkuji za článek; prosím nevzdávejte to. Za akci /buď realizovanou nebo za tunelování peněz/ nutně někdo musí nést odpovědnost.
05. 01. 2012 | 09:41

český maloměšťák napsal(a):

To je jak z Kafky.
Obávám se, že po ÚV bude lepší žádné informace nepožadovat. Neb bychom jejich odpovědím - proč to nejde.... stejně nerozuměli.
-----------------------------
Pane Munich - zkuste to nevzdat. A nervově se při tom nezhroutit.
05. 01. 2012 | 14:05

Jáchym napsal(a):

Autore, každá - nechci říci přímo kvalitní, stačila by i jen příčetná - studie o nebezpečích, hrozících této zemi musí začínat slovy:

" Největším nebezpečím pro tuto zemi je s o u č a s n á v l á d a této země."

Pokud studie začíná jinak, nemá smysl číst dál.
Takže je logické, že
(pokud studie opravdu existuje i jinde než v dokladech o jejím proplacení)
buď ji nedostanete - nebo ji stejně nemá cenu číst.

Tak o co jde ? Vy to víte, my to víme.
05. 01. 2012 | 21:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy