Nemocniční lékaři nástrojem politiků

16. 01. 2011 | 15:50
Přečteno 9609 krát
Zdá se, že lékaři ve veřejném sektoru byli hlavním nástrojem politiků pro omezování nákladů i zajištění dostupné a nepřetržité péče během posledních 20 let tak jako i dříve. Vytvořila se tak propast v postavení, pracovní zátěži a příjmech mezi ambulantními lékaři v soukromém sektoru a nemocničními lékaři ve veřejném sektoru. Výsledná nerovnováha se jeví neudržitelná.

Současná situace českého zdravotnictví jako celku

České zdravotnictví za posledních 20 let pokračovalo ve své dlouhodobé tradici levné a dostupné péče. Naše zdravotnictví stále patří k nejlevnějším mezi zdravotními systémy vyspělých zemí, s náklady okolo 7-8% HDP ve srovnání s průměrnými 10% HDP v ostatních vyspělých zemích nebo dokonce 18% HDP ve Spojených státech.

Česká republika se řadí k přibližně 30 zemím na světě, které nabízejí dostupnou zdravotní péči v maximálním rozsahu všem občanům bez ohledu na jejich příjem a zdravotní stav. Luxus dostupnosti zdravotní péče pro všechny například americký zdravotní systém zatím nenabízí.

Navíc je v mnoha směrech kvalita lékařské péče v České republice srovnatelná s kvalitou péče v jiných vyspělých zemích. Měřeno podle kojenecké úmrtnosti, je české zdravotnictví v první desítce na světě. (Poněkud zaostáváme v očekávané délce života – o 2 roky za průměrem v ostatních vyspělých zemích. Zdá se však, že v tomto směru jsou větším problémem naše životospráva – včetně nadměrné spotřeby alkoholu, podle průzkumů mnohem vyšší než v ostatních vyspělých zemích – než náš zdravotní systém.)

Měřeno počtem kvalifikovaných lékařů, specialistů, nemocničních lůžek a návštěv u lékaře patří české zdravotnictví k těm, které občanům nabízejí rozsáhlou péči v poměrně velkém objemu.

Tak jako v České republice, i v jiných vyspělých zemích najdete lepší a horší nemocnice. Zkušenosti ukazují, že výsledky nemocnic nesouvisí nutně s nákladností péče nebo právní formou a typem vlastnictví. Souvisí s kvalitou řízení a především s kvalifikací a motivací zdravotníků.

Srovnání úrovně péče je však obtížné. Ekonomové se v posledních letech snaží měřit kvalitu péče prostřednictvím průzkumů výsledků léčby a spokojenosti pacientů. Zatím nedokážeme dobře měřit kvalitu zdravotnictví ze širšího pohledu než pouze účinnost té které léčby. Například výsledky v odvrácení nutnosti nákladné péče – prostřednictvím osvěty, konzultací, levnou prevencí a včasnou účinnou léčbou – zatím měřit nedokážeme.

Skutečností je, že máme velmi kvalifikované a výborné lékaře, o které je zájem v jiných vyspělých zemích.

Otázkou je, jakým způsobem bychom měli náš zdravotnicý personál motivovat – a motivovat mladou generaci – aby se medicíně věnovali, dál se vzdělávali a poskytovali kvalitní péči v České republice... a to tam, kde je jí zapotřebí... kde například státní služby často zaplňují mezery soukromého sektoru.

Zhodnocení akce „Děkujeme, odcházíme“

Akce „Děkujeme, odcházíme“ mě nepřekvapuje. Stát se prostě k zaměstnancům ve zdravotnictví ve veřejném sektoru nechoval dobře. V minulých reformách byli nemocniční lékaři bráni jako přítěž – spíše než poklad – našeho zdravotnictví. Došlo k obrovské nerovnováze, při které se od nemocničních lékařů vyžaduje povinnost léčit za podmínek, za jakých by soukromí lékaři prostě péči neposkytovali.

Můžeme se dohadovat o tom, jestli jsou výpovědi a de fakto stávka lékařů vhodnou formou projevu, která se slučuje s posláním lékaře. Mně osobně se zdá, že se lékaři a zdravotní sestry ve státním sektoru podřizovali svému znevýhodnění již 20 let ... a že bychom je neměli podezírat z toho, že zneužívají svého postavení „nenahraditelnosti“ k vlastnímu obohacení formou vydírání.

Připadá mi samozřejmé, že žádají, aby měli finanční ohodnocení a pracovní podmínky v souladu se svým přínosem společnosti a v souladu s trhem práce. A nezapomínejme, že zde hovoříme o evropském trhu práce, který české lékaře ohodnotí jinak, než podle českých mzdových tabulek.

Jde o víc ...

V českém zdravotnictví ve skutečnosti ale jde mnohem o víc než o současnou akci „Děkujeme, odcházíme“ a výdaje na mzdy lékařů ve veřejném sektoru. Jde o to vytvořit lepší rovnováhu, zlepšit řízení. Jde o to zastavit úniky peněz. Nastolit určitou stabilitu a racionalitu – a to jak z pohledu občanů tak z pohledu lékařů, zdravotních sester a ostatního zdravotního personálu.

Současná vláda se ve svém programu zavázala k podstatným zlepšením ve zdravotnictví. Teď se jedná o to, vypracovat podrobná řešení, jak k těm zlepšením dojít. A jak ukazuje mezinárodní zkušenost, k dobrým řešením často brání silné zájmové skupiny. Ve zdravotnictví to jsou často vlivné farmaceutické firmy a pojišťovny. Já osobně se nedivím, že státní lékaři chtějí být také vyslyšeni.

Možnosti řešení

Především nevidím jako správné různé nátlakové akce na lékaře. Lékaři sice mají svoje tzv. vyšší poslání a jsou vázáni hippokratovou přísahou. To ale neznamená, že nejsou svobodnými jedinci na trhu práce. V souladu se zákony nejsou povinni konat doživotní obětí pro dobro a zdraví ostatních občanů.

Také není správné omezit řešení na mzdy lékařů a objem financování zdravotnictví. Je zřejmé, že zvýšení odměňování lékařů, zdravotních sester a ostatního zdravotního personálu ve státním zdravotnictví je nutnou součástí řešení současné systémové nerovnováhy. Řešením ale není prostě zvýšit výdaje na zdravotnictví. Myslím, že by měli být zástupci lékařů i pacientů a občanů různých věkových kategorií a zdravotního stavu, stejně tak jako nestranní odborníci pozváni, aby rozpracovali podrobná řešení, jak systém zlepšit a jakými konkrétními způsoby naplnit závazky současné vlády – a očekávání voličů – ve zdravotnictví.

Součástí řešení do budoucna bymělo být přesné vyvážení rozsahu péče dostupné pro všechny, výše spluúčasti, výše stropu na spoluúčast a sociální programy pro zajištění univerzální dostupnosti péče, výše daní a příspěvků na zdravotnictví, a regulace a dohled směrem ke zlepšení efektivnosti v pojišťovnách, nemocnicích a ve zdravotním systému jako celku.

... ve dlouhodobém časovém horizontu

Zatím si málokdo uvědomuje, že se zostřuje rozpor mezi rychle rostoucími náklady lékařské péče a omezeností našich finančních prostředků. Světová zdravotnická organizace před 2 měsíci vydala velkou studii ohledně zajištění léčby pro všechny. Správně poukazuje na problém, že ve většině rozvojových zemí ještě většina obyvatelstva nemá přístup k základní léčbě anebo musí za léčbu zaplatit tolik, že se zadluží na celý život. Zbytečná kojenecká a dětská úmrtnost je jedním ze smutných průvodních jevů. Skutečností je, že s celkem skromným zvýšením výdajů na lékařskou péči, z průměrných 15 na 30 dolarů na osobu za rok, je možno dosáhnout velkého zlepšení v dostupnosti základní péče a zdraví obyvatel rozvojového světa.

Důležitým problémem do budoucna ale je také to, že ani ta nejbohatší země už nebude schopna zajistit veškerou nejmodernější léčbu pro všechny. Populace vyspělých zemí stárne a se stárnutím ještě větší měrou než výdaje důchodové rostou výdaje na lékařskou péči. S stárnutím a měnící se životosprávou se také zvyšuje výskyt chronických onemocnění, které si vyžadují dlouhodobou a často nákladnou léčbu. Na straně nabídky ve zdravotnictví úžasnou rychlostí přibývají nové drahé léky a technologie. Ty sice vyléčí nebo alespoň stabilizují dříve nevyléčitelné zdravotní problémy, ale také navyšují náklady zdravotní péče za hranice růstu HDP.

V budoucnosti tedy hrozí krize zdravotnictví všem vyspělým zemím. Bude to krize ve smyslu střetu očekávání a reálných finančních možností společnosti.

K řešení této krize nebude stačit ani ekonomie ani politika. Celá řada otázek bude etických. V tom je zdravotnictví odlišné od jiných sektorů hospodářství. Země, které budou mít odvahu hledat odpovědi na složité a nepříjemné etické otázky – otázky, které ovlivní, například jakým způsobem přesně vymezit standardní péči dostupnou pro všechny, jak zohlednit podíl ceny a účinnosti a vnímání spravedlnosti – takové země, budou schopny lépe využívat svých veřejných výdajů na zdravotnictví směrem ke zdraví svých občanů. Osobně se však obávám, že si na takovou diskuzi netroufneme dokud krize výdajů na zdravotnictví nebude akutní.Za inspiraci k tomuto zamyšlení děkuji Otázkám Václava Moravce.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Petr z Tábora napsal(a):

Paní Brixi, bylo mi tento týden potěšením si Vás poslechnout v televizních debatách.
S Vaším příspěvkem souhlasím, jen podceňujete skutečnost, že v rozvinuté společnosti je nepostradatelná spousta dalších profesí a všichni čekají jak to dopadne u nemocničních lékařů.Vláda jim tedy může vyjít vstříc do té míry, že přínosy reforem umožní promítnout do navýšení platů nemocničního personálu - ale nemůže jim nyní ustoupit a zvýšit deficit státního rozpočtu.
16. 01. 2011 | 16:16

LEVAK napsal(a):

Vážená paní všichni s v diskuzích o současném stavu našeho zdravotnictví zaklínají tzv. nadstandartem jako by to byl kouzelný proutek pro jeho vyléčení.Nikdo však už nám zatím nesdělil jak n tom budou součsní důchodci.Budou mít tento nadstandart automaticky a nebo nebudou mít na něj žádný nárok pokud si nezaplatí.Jak to budou řešit ti jimž důchod tak tak stačí na výdaje spojené s nájemným a na výdaje prosté obživy?Minulý režim spoustě lidí odmítál zvýšit mzdy,protože se musely budovat stavby socialismu,posilovat obrana etc.To se všem potom projevilo na výši stanového důchodu.Stavby socialismu a další byly zprivatizovány,ale získané prostředky nešly do důchodového fondu jak to mělo správně být,ale byly prostřednictvím privátních bank rozkradeny.To znamená,že když budou důchodci vyřazeni a nadstandart jim nebude přiznán jedná se o to že současný režim je antilidový,zlodějský,loupežný etc.
16. 01. 2011 | 16:40

Petr z Tábora napsal(a):

to LEVAK:
Bohužel žádný důchodový fond nebyl a není. Platí se vlastně daň a pokud vybrané peníze v roce nestačí, tak je musí dodotovat státní rozpočet.

Standarty zdravotní péče pan ministr definuje v obecné rovině jako stávající skutečnost (praxi) s výjimkou některých specialit. To by bylo dobré a pro každého postačující, ale nevěřím tomu ze 100%, protože přeci potřebují ušetřit....
16. 01. 2011 | 16:59

Gerd napsal(a):

Paní Brixi,
kromě stárnutí populace se na úrovni zdravotní péče podílí i stav kvality prostředí, vody, ovzduší a potravin. Jinými slovy v některých regionech (zvýšená míra radioaktivity podloží, zvýšený výskyt polétavého mikroskopického prachu) budeme mít vždy větší míru onemocnění. Rakovina tlustého střeva přímo souvisí s kvalitou potravin.
Domnívám se, že značná část zlepšení leží mimo možnosti ministra zdravotnictví, v oblasti potravinářské inspekce, ministerstva zemědělství, průmyslu, dopravy a životního prostředí. V nemocnicích se už jen ukazují výsledky dlouhodobě mizerné práce vlád za posledních 20 let a zátěž přinesená z dob socialismu (životní prostředí).
Pro začátek by stačilo zaplatit pár překladatelů a pro potraviny na českém trhu zavést německé standardy (nemyslím dioxin).
Pěkné odpoledne
16. 01. 2011 | 17:10

stále rebel napsal(a):

Neviděl jsem pani Brixi v TV, ale narazil jsem na ni zde.
Pokud nebyla informována nebo si nevšimla, tak je na straně 38.
http://www.absolventi.muni.cz/casopis/absolvent_2010-2011.pdf
16. 01. 2011 | 17:12

D47 napsal(a):

Názory paní Brixi znám dostatečně a mohu je kdykoliv podepsat.

Mnohem víc mne ale dnes odpoledne překvapila servilita pana Václava Moravce, který se ze všech sil snažil paní Brixi podsunout názor, že hromadně podané výpovědi nemocničních lékařů jsou ve skutečnosti pouhé vydírání. A že těmto lékařům jde v první řadě o násobné zvýšení jejich platů.

Obávám se, že toho, co ještě zbylo na ukradení, už dnes není mnoho. Je také s podivem, že pánové Nečas a Drábek sice silným hlasem mluví o tom, že jen na důchody si tento stát musel vypůjčit 30 (slovy třicet) miliard korun, ale ani jeden z nich se nezmíní o tom, že jen za poslední tři roky si ministři financí Kalousek a Janota "vypůjčili" z "přebytků"(!) tohoto účtu nějakých sedmadvacet miliard na zaplácnutí těch největších děr ve státním rozpočtu. Tehdejší premiér Topolánek veřejně prohlásil, že není problém tam tyto miliardy vrátit.
Kdeže dnes ony sliby pana Topolánka jsou a kdepak že je dnes pan Topolánek.
Tady se sluší také připomenout silácká prohlášení tohoto tehdy ještě premiéra, která pronášel na MS v lyžování v Liberci.
Když ale ona ta "sekera" na důchodovém účtu není jediná! Nejlepší ministr financí všech dob pan Kalousek za dobu svého šafářování na Ministerstvu financí v Topolánkově vládě vybral do mrtě všechny finanční rezervy na všech ministerstvech a také jimi zamázl díry ve státním rozpočtu. A to jen proto, aby dokázal, jak dobře umí hospodařit.
Střízlivý odhad hovoří o nějakých sedmdesáti miliardách korun. Když k tomu připočtu ty miliardy, vypůjčené (a dosud nevrácené) z důchodového účtu, dostávám se někam ke stovce miliard.
Leč nezoufejme. Strážce státní kasy vydá Státní dluhopisy v hodnotě nějakých 130 miliard a bude vystaráno.

Největší průšvih vidím v tom, že dnes už není cesty zpět. Stačí si zjistit, o kolik procent vzrostl počet exekucí majetku občanů jen za loňský rok. A také si poslechnout nářky majitelů realitních kanceláří. Podle nich se na poklesu cen nemovitostí stále více podepisují narůstající exekuce hypotékářů, vykonávané na návrh jednotlivých bank.
Kdeže jsou dnes všechny ty výkřiky "pravověrných" po loňských jarních volbách o tom, že teď už konečně dojde na všechny ty "socky!" A ejhle, on pan Kalousek už potichu začíná šmátrat i v peněženkách svých vlastních voličů.
Také proto zřejmě poslední dobou vzrůstá agresivita všech těch NElevounů. Je to ostatně dobře patrné i na těchto diskusích. Tito posměváčci už konečně poznali, že těmi "sockami" jsou ve skutečnosti oni sami. Navenek boháči, ve skutečnosti ale zadlužení nezřídka do třetího kolena.
Jediné, co nás snad může těšit je to, že máme nejvíc podnikatelů na počet obyvatel v celé Evropské unii. Jen mám takovou obavu, že nás ten "švarcsystém" už nespasí.
16. 01. 2011 | 17:25

ondrejsteffl napsal(a):

Doporučuji k přečtení velmi zajímavý pohled ekonoma a celou akci: http://pinus.bloguje.cz/877806-lekarske-vypovedi-podruhe.php

To autorka:
"Osobně se však obávám, že si na takovou diskuzi netroufneme dokud krize výdajů na zdravotnictví nebude akutní." Ale to bude brzo. Už teď si lze představit, že nějaké "umělé srdce" dokáže zachránit život. Co ale dělat, když potřebných budou jen v ČR desetitisíce a "srdce" bude stát 10 M. Kdo a jak bude vybírat zachráněné?
16. 01. 2011 | 17:33

H@54 napsal(a):

to D47: tak si procházím jednotlivé blogy a všude narážím na nick "D47" a jeho dlouhá a všepojímající moudra. D47,není to škoda času se takto "vysilovat" nic neřešícími bláboly ?
16. 01. 2011 | 17:34

David napsal(a):

Souhlas.

Jak každý vidí – zdroje, jak financovat zdravotnictví jsou.

Kudy peníze ze systému unikají vidí dnes i laik.

Tady se nebojuje s krizí, ale začíná se bojovat s občany.

Aby se ta mafiánská banda mohla udržet u moci, tak nejdříve musí lidi rozdělovat, aby pak mohla nad nimi snadno panovat.

Mladým, nezkušeným začínajícím učitelům se mohl zvýšit, až nepřiměřeně, nástupní plat na 20 tisíc, ale u doktorů to nejde.

Ne, že by to nešlo. Ono se nechce.

Zdravotnictví se musí nejdříve pěkně rozvrátit, aby se mohlo pokračovat v jeho další privatizaci. Co se nepovedlo Julínkovi se teď může povést Hegerovi.

To, jaký přístup má ministr Heger k tomuto problému se mi vůbec nelíbí. Přestávám si jej vážit a nepovažuji už jej ani za dobrého manažéra.

Podle mého názoru nakonec bude muset stejně ustoupit a bude nás to stát mnohem víc peněz a možná i životů.

Místo toho aby byl schopen vyjednávat, tak vše od samého začátku zlehčoval ve stylu - uvidíme kolik lékařů nakonec podá výpověď, budeme zavírat oddělení, slučovat nemocnice, zavedeme prázdninový provoz, vyhlásíme stav ohrožení, ale doktorům neustoupíme.

Tento přístup povede jen k dalšímu rozvratu zdravotnictví a možná i ke generální stávce a pádu vlády.

----------------------

Výstižně popsal jeden z problémů nick D47 v blogu Ludvíka Hovorky.

Proč chtějí lékaři odejít a kde se ztrácejí peníze nás všech na jejich lepší ohodnocení?

Ludvík Hovorka 15.01.2011

D47 mimo jiné napsal(a):

“... Lékař na prvním stupni lékařské péče (dřív takzvaný "obvoďák"), je dnes až na výjimky soukromník. Kromě příjmu ve formě platby za bod od "své" zdravotní pojišťovny vybírá od svých pacientů ještě "Julínkovné" a "Cikrtné," což je jeho osobní příjem. Dále je odměňován paušální částkou, takzvanou kapitační platbou, která se vztahuje na každého pacienta, který je u toho daného lékaře registrován. Podotýkám, že bez toho, zda lékařskou péči čerpá, či nikoliv.

Pokud si lékař na prvním stupni není jistý, pošle pacienta ke specialistovi.

Pokud si není jistý specialista, pošle pacienta do nemocnice.
Nemocnice je tedy takzvaně "konečná," protože odtud vede další cesta už pouze do márnice.

Abych to tedy uzavřel: Všichni lékaři na nižším stupni mají možnost se té zodpovědnosti zbavit tím, že pacienta pošlou takzvaně výš. Pokud se ale pacient dostane až do nemocnice, přebírají za něho veškerou zodpovědnost právě nemocniční lékaři.

Mně osobně pořád nejde do hlavy ta zášť a nezřídka přímo nenávist právě vůči lékařům v nemocnicích. Vždyť přece stačí zcela jednoduše porovnat úroveň odměňování a odpovědnosti u lékařů na těch mnou uvedených třech stupních.

Já jsem to zkusil a vyšlo mi, že nejhůř jsou na tom právě lékaři v nemocnicích.“

15. 01. 2011 | 21:25

---------------------

Jeden z nejdůležitějších problémů vidím v tom, že právě zprivatizování zdravotnictví za každou cenu způsobilo to obrovské prodražení systému.

Zdravá konkurence se stejně nekoná. Obvodní lékaři si pohodlně žijí z vysokých kapitačních plateb a specialisté a nemocniční lékaři se zase honí za výkony za každou cenu.

Doktoři patří k elitě národa a nejsou žádní hlupáci. Držím jim palce. Bohužel až čas musel ukázat, že po dobrém se to ve zdravotnictví k lepšímu nepohne.
16. 01. 2011 | 17:35

Milan napsal(a):

ad Petr z Tábora:
když vláda (přes zdravotní pojištovny) ušetří 10% na předražených lécích (ze 70 miliard), hned máte problém lékařů vyřešen (a pomůže to státnímu rozpočtu - lékaři ty peníze utratí tady
zatímco farmaceutické firmy vyvezou zisk ven. Jak jednoduché, milý Watsone...).
A když vláda (přes zdravotní pojištovny) zamezí předraženým nákupům v nemocnicích (viz investice v Ústí či "ubytovna" ve Střešovicích, tak i sestry v nemocnicích můžou mít dvojnásobné platy.

ad levák:
to jste si ještě nevšiml, že u nás nemáme důchody (tak jako v Německu a okolí)
ale že bereme jen sociální dávku (velmi slabě závislou na platu a počtu let)? Jen když budete přesluhovat 5-10 let dostanete něco jako důchod. Samozřejmě 90% současných důchodců na nadstandard mít nebude. Peníze na důchodové fondy byly rozkradeny a chystá se další tunel. Ale výhledově, za 20-40 let, důchodci budou nejbohatší vrstvou (naší, snad již standardní kapitalistické společnosti), tak jako je tomu ve všech vyspělých zemích.

ad Gerd:
ano, strava a životní styl je důležitá věc pro zdraví. Stát by měl ty zločince, co dělají ty "krmné směsi" s dioxinem jako v Německu (a určitě i jinde) odsoudit aspoň na 10-20 let natvrdo.
16. 01. 2011 | 17:36

sasa napsal(a):

Panove, dnes jeste muzete mudrovat, ale zitra se dozvite, ze spousta lekaru, kteri nepodepsali vypovedi ze zamestnani, dala vypoved z dohod o provedeni prace, podle kterych chodi do sluzeb a ze se to ma resit zavedenim trojsmenneho provozu v nemocnicich a to bude takove omezeni pece, ze nechci byt letos nemocny. Takze navrhuji pravicovym volicum, aby zacali setrit na doktora a levicovym na venec.
A co se tyce pani Brixi, musim rici, ze takto bruslit a mlzit jako v dnesnich otazkach VM jsem ji jeste neslysel. Skoda.
16. 01. 2011 | 17:41

franťýk napsal(a):

Petr z Tábora
Bohužel žádný důchodový fond nebyl, je pouze důchodový účet, který byl před několika lety ještě v přebytku, ale nejlepší ministr financí vytuneloval i tento účet. Proto nám dneska "chybí na důchody". Ale jde o to, že chybí "vypůjčené" peníze, které si vzal už kdysi Klaus a zbytek Kalousek.
16. 01. 2011 | 17:42

D47 napsal(a):

Petr z Tábora pro Levak:

Je mi líto, ale musím vás trochu poopravit.
Ti nenávidění komunisti měli peníze na důchody pěkně na zvláštním účtu a v listopadu roku 1989 na tomto účtu byl samozřejmě přebytek.
Tento samostatný důchodový účet, který vykazoval koncem roku 1991 přebytky ve výši 46 - 48 miliard, včlenil tehdejší ministr financí Václav Klaus do státního rozpočtu s tím, že není problém vyplácet důchody přímo ze státního rozpočtu.
Jak to všechno nakonec dopadlo, tak to my, pamětníci, víme až moc dobře. Vláda Václava Klause skončila v roce 1997 potupnými "úspornými balíčky" a "sekerou" ve státním rozpočtu ve výši sto miliard korun. A to přitom Václav Klaus rok předtím prohlásil, že transformace národního hospodářství skončila a jak jinak, než úspěšně.
Výnosy z privatizace národního majetku činily podle Tomáše Ježka něco mezi sedmi sty a sedmi sty šedesáti miliardami korun. Přesto vláda pod vedením premiéra Václava Klause skončila už zmíněným schodkem státního rozpočtu ve výši sto miliard korun.
Tak abych to tedy nějak uzavřel: Tady to totiž celé začalo. To, co máme tu čest zažívat dnes, jsou už jen neblahé konce onoho budování kapitalismu českou cestou.
Můj strýc, právník, mi krátce po Velkém Listopadovém kotrmelci řekl toto: "Tohle nemůže v žádném případě dopadnout dobře. Jednoduše proto, že jsme dopustili, aby nám tady ten kapitalismus vybudovali komunisti."
16. 01. 2011 | 17:46

D47 napsal(a):

H@54 napsal(a):
to D47: tak si procházím jednotlivé blogy a všude narážím na nick "D47" a jeho dlouhá a všepojímající moudra. D47,není to škoda času se takto "vysilovat" nic neřešícími bláboly ?
16. 01. 2011 | 17:34
---------------------------------------------
Něco konkrétního by se opravdu nenašlo? Já jen, že existuje jednoduché řešení: Pokud se vám ty moje "bláboly" nezamlouvají, tak je prostě nečtěte a je.

Jinak se už předem moc těším na to, co nám tady k tématu článku sdělí nick H@54.
16. 01. 2011 | 17:52

D47 napsal(a):

David:

uvědomujete si dostatečně, že jste právě teď mohl přivodit infarkt nickům SuP a Anita?
Podle obou těchto diskutérů jsou moje příspěvky do diskusí jen samé bláboly.
No nic, budu si zřejmě muset nějaký čas počkat, než se od těchto diskutérů dočkám něčeho jako kvalifikované oponentury.

Jinak dík za uznání. Já mám to štěstí, že jsem už penzista a tak mám přece jen trochu víc toho volného času. A protože jsem si zatím ještě nepotykal s doktorem Alzheimerem, mám možnost občas zapátrat v paměti a na klávesnici počítače pak ty vzpomínky přetvořit do formy diskusního příspěvku.
A hodlám tak činit i nadále.
16. 01. 2011 | 18:15

Občan napsal(a):

Paní Brixi, kromě toho, že se osobně podílíte na experimentech našich pravicových vlád a jako pracovnice Světové banky i na pohrávání si s celými státy/národy, si za dnešní vystoupení v OVM dejte velkou pětku.
Tady ve svém článku mlžíte stejně obecně jako v TV
To si opravdu nevidíte do ... úst?

Možná byste si měla přepsat své CV u fotky, protože když se podívám, kam jsme to "díky" experimentům a radám takových, jako jste Vy, dopracovali, je mi nanic.

Ad lékaři: NEJSOU vázáni žádnou přísahou. Jediné, čím jsou vázáni, je pracovní smlouva nebo smlouva s pojišťovnou. To, že mnoho z nich vnímá svou práci jako poslání, je bonus, který od nich dostáváme zdarma a skutečná oběť v mnoha případech. Mnozí se ale chovají přesně naopak.

Mimochodem, v jednom svém článku hovoříte o "informovaných plátcích", jimiž mají být pojišťovny nebo speciální úřad. To je velký omyl; plátcem je VŽDY pacient, a to PROSTŘEDNICTVÍM pojišťovny. Protože jen a jen pojištěnci jsou těmi, kdo SKUTEČNĚ hradí náklady zdravotní péče. Ti by měli být přednostně, pravidelně, kvalitně, přesně a PRAVDIVĚ informováni o možnostech a cenách zdravotní péče, jakož i o nákladech, jež byly vynaloženy v jejich případě a možnostech, jak mohou náklady na sebe sama případně ovlivnit.

Co se 20% spoluúčasti týče - veřte nebo ne, MNOZÍ pacienti již dnes platí daleko více, aniž by měli možnost výši spoluúčasti ovlivnit (vyjma toho, že se léčit nebudou).

Ale možná byste nám mohla konkrétně odpovědět na jednu konkrétní otázku:
Proč si myslíte, že i jinak hodně liberální Kanada na základě cca 20tileté studie o úmrtnosti pacientů (Kanada vs. USA) nakonec odmítla privatizaci nemocnic?
16. 01. 2011 | 18:16

tata napsal(a):

panove a damy ja osobně se stavím na stranu lekařu

JE to skupina lidí,kteraje z hlediska potřebnost jedna z nejduležitějších,bohužel a zčasti se to povedlo aby vlada řešila problem poštvala proti nim věřejnost,misto řešení věnuje čas štvaním jak přizračne pro tuto vladu,no myslym že nam toho předvede dost uvidíme kolik podpory bude myt na svem konci,bohužel je stale dost lidí co věří v její rozumné kroky,zřejmě je potřeba klesnout na samé dno aby lidi pochopily že,, genialní ministr financí,, je schopny jak by řekl anton špelec ostrostřelec.
16. 01. 2011 | 18:20

antoninovy napsal(a):

Ženská nešťastná, co to blekotáte, byla jste někdy v péči našeho zdravotnictví? když mne sebrala na ulici záchranka po srdečním kolapsu, píchli mi intravenosne Acylpyrin, pak mne šoupli na lůžko ve vinohradské nemocnici, ukrajinský lékař mne něžně ošetřil a nic se neptal a šoupli mne na lůžko a šetrně dali ke mně plátěnou zástěnu a čekali až umřu, aby mne mohli odsunout na prosekturu.

Nebyl jsem žádný VIP, i když vím, že na Karláku mají speciální příjem pro manažery, ale já žádnou menažerii nevedu a nerad využívám výhod. Možná, že ti vyvolení používají nějakou šifru, když volají záchranku, neznám ji a ani bych ji nechtěl používat. Nemravné.

Paní, Vám se to mluví, jste jedna z těch vyvolených.

Pa, Ahoj

an
16. 01. 2011 | 18:31

Kanalnik napsal(a):

Brilantni clanek! Autorce dekuji.
16. 01. 2011 | 18:31

SuP napsal(a):

David -
Můžeme začít i takhle: Kolik byste byl ochoten lékařům přidat ze svého?
Tím nechci zpochybńovat objektivní pravdy, že jsou málo placeni a že velmi podobný stav existuje skoro ve všech ostatních odvětvích, stejně důležitých pro chod státu a celé společnosti.
16. 01. 2011 | 18:37

Olda napsal(a):

Vážená paní. Nechci lékaře paušalizovat. Není to ale chytráctví?
Soukromé ambulance vydělávají? Proč ne. Třeba, takový urolog pracuje v nemocnici a k tomu má soukromou praxi ve městě. V nemocnici pacienta vyšetří, pak jej odešle do oné (své) ambulance, tam mu provede banální zákrok a odešle zpět do nemocnice. A pacient chodí tam i tam, tam i tam přispěje 30ti korunou. A to má za pacienta 50kč každý měsíc jako obvoďák. Lékař vykáže výkon v nemocnici i v ambulanci. A co zdravotní pojišťovny? Zeptejte se chytráka pana Kubka a Engela. Určitě nám řeknou kde se ztrácejí miliony.
16. 01. 2011 | 18:43

Jirikxxxxx napsal(a):

Pro pana antoninovy:
V případě infarktu myokardu je skutečně lékem první volby intravenosně (nitrožilně) podaný Acylpyrin (Aspegic), k tomu samozřejmě Heparin, Plavix a Nitroglycerin, takže to, že jste ho dostal, bylo plně indikováno, ostatní léky jste nejspíše dostal taky (ale jejich názvy nejsou veřejnosti tak známé), jinak byste se tu už nerozepisoval.
Jinak pod článek paní Brixi se podepisuji.
16. 01. 2011 | 18:52

Marcus Agrippa napsal(a):

Občas si říkám - jak vůbec mohla celá tato záležitost tak vygradovat?! Lékaři chtějí přidat - a v čem je problém?! Dají výpovědi a buď je dostanou podepsané a jejich nadřízený najde náhrady nebo se najdou finance na zvýšení mezd. Všechno ostatní kolem je emotivní trapná omáčka ( především to co předvedl Klaus ). To že je česká ekonomika dvacet let rozkrádaná až do stavu cca - 150 mld. je snad ten hlavní problém ne?! Ministr financí špatně sestavuje rozpočty, prezident a premiér bagatelizují korupci a členové vládní strany říkají svědomitým st.zaměstnancům práskači, podnikatelé jen naříkají jak nejsou"kšefty", ale sami pro ně nehnou ani prstem a jen čekají co naši sousedé, naši řidiči dělají všude ostudu a problémy .... A tak to chodí den co den v té naší milé zemičce.
16. 01. 2011 | 18:53

Jirikxxxxx napsal(a):

Pro Olda
Není tomu tak a je to tzv. souběh praxí, který je v našem zdravotnictví zakázán a postihován.
16. 01. 2011 | 18:54

Dalimír napsal(a):

Dobrý den všem !Paní Brixi zatím se to zdravotníctví u nás veze ještě setrvačností ze socialismu ale jak se jednou zastavíme tak při mentalitě českého človíčka budem tady všichni na tom daleko hůře jak jsou ted lidé v americe ! Pokud se nezmění systém i třeba po zlém tak půjde u nás vše ,nejen zdravotnictví pod kytičky ! Jsme malý stát a kdo nám pomůže ? EU? Na ten spolek nelze dlouhodobě spoléhat , němci mají také rozum a nebudou EU stále dotovat ! Auta také za chvíli nepůjdou na dračku ,už i tak je není kde parkovat ,tak jsem zvědav jak ta naše ekonomika pak bude fungovat ! Amerika má velký ekonom.potenciál a zdravotnictví tam není pro všechny dostupné ,jak sama píšete ! Takže jsem moc zvědav jak to u nás bude pak fungovat až skončí nebo se na minimum omezí výroba těch plechových křápů které svými splodinami ničí naši planetu ! Dal.
16. 01. 2011 | 18:58

Targus napsal(a):

To Petr z Tábora:

Vážený, já fakt nevím, zda jste nějak postižený nebo papouškujete pořád dokola ty nemožné sr×××y zplozené p. r. agenturou najatou na doktory.
Všichni kromě vás vědí, že doktoři se platí z našeho zdravotního pojištěni, nikoli z erární kasy.
Vy opravdu nejste schopen rozlišit zdravotní pojišťovnu od státního rozpočtu?
16. 01. 2011 | 18:58

Targus napsal(a):

To SuP:

Myslím, že jste započal z dost blbého konce. Proč se na to nezeptáte Kalouska?
Kupř. já svým doktorům nemůžu a ani nechci dát ze svého ani ten zrušený halíř.
1/ léta letoucí jsem poctivě cáloval pojištění v předepsaných výších.
2/ podle lékařů, kteří chtějí nyní zdrhnout, nejsem zaměstnatelný na plný úvazek v naprosto žádném případě. Nemám důchod, nemám práci, nemám nemocenskou, nemám nárok na žádnou podporu. Myslíte, že jsem idiot, abych platil někomu něco za stát, resp. jeho dceřiné společnosti (zdravotní pojišťovny), kteří mne po léta vysávali a teď mne nechávají chcípat hladem?

Nechť se provedou majetková přiznání a ti , kteří nebudou schopni doložit nabytí majetku, nechť jsou adekvátně zdaněni. A bude rázem po státním dluhu.
Nechť se započnou zveřejňovat všechna výběrová zřízení a přestanou se klást nesmyslné požadavky šité n míru jedinému vítězi a rázem se přestane plýtvat a rozkrádat.
Na to není třeba dělat reformy. Na to stačí jeden zákon, který může být v platnosti do dvou měsíců. Ostatně na ten druhý bod ani ten zákon není potřeba, na to stačí jedna trapná vyhláška o deseti řádcích.
16. 01. 2011 | 19:08

David napsal(a):

D47:

co se týká infarktu nickům SuP a Anita se není třeba obávat. Takoví mají často tuhý kořínek.

Proto si dovolím zopakovat, že vaše příspěvky mají hlavu a patu. Vždy si je rád čtu. Patrně máme stejnou krevní skupinu.
16. 01. 2011 | 19:12

SuP napsal(a):

Targus -
ale on Petr nic takového netvrdí. Říká, že kdyby se jim mělo PŘIDAT ze SR, .... To logicky znamená, že pokud si ministerstvo zdravotnictví přerovná ten svůj zkorumpovanej bordel, je to všechno vpořádku. Jen nevím, jak to stihnou do 1.3., když s tím neudělali nic za 20 let a to ani v dobách hojnosti a blahobytu za vlád ČSSD, kdy se ministři zdravotnictví střídali jako svatý na orloji.
16. 01. 2011 | 19:13

Stan napsal(a):

Fenomenální úspěch české medicíny!

The Lancet: Czech doctors resign en masse http://bit.ly/dXvI5u Impact Factor 30,76...

P. S. Gratuluji paní Haně Brixi k vystoupení v ČT 24. Patřila k nejlepším, kteří se tam prezentovali.
16. 01. 2011 | 19:17

SuP napsal(a):

Targus -
Už jsme si tykali, tak proč to kazíš? Já jsem to nespal Tobě, svou situaci jsi tady už popisoval a já jsem si to stačil zapamatovat. Tentokrát jsem se ptal Davida, protože vidím, že je přející a má rozhazovačnou.
16. 01. 2011 | 19:17

Tenco napsal(a):

"Zdá se, že lékaři ve státním sektoru byli hlavním nástrojem politiků pro omezování nákladů i zajištění dostupné a nepřetržité péče během posledních 20 let tak jako i dříve. Vytvořila se tak propast v postavení, pracovní zátěži a příjmech mezi soukromými a státními lékaři. Výsledná nerovnováha se jeví neudržitelná."

Jak tedy redistribuovat toky financí ? Snížit kapitační platby ? Přidat na mzdách a snížit bodování výkonů ? NEBO ZASE VŠEM PŘIDAT bez rozdílu ?
-----------------------------------------------------------------------------------
"České zdravotnictví za posledních 20 let pokračovalo ve své dlouhodobé tradici levné a dostupné péče. Naše zdravotnictví stále patří k nejlevnějším mezi zdravotními systémy vyspělých zemí, s náklady okolo 7-8% HDP ve srovnání s průměrnými 10% HDP v ostatních vyspělých zemích nebo dokonce 18% HDP ve Spojených státech.......
......Srovnání úrovně péče je však obtížné. Ekonomové se v posledních letech snaží měřit kvalitu péče prostřednictvím průzkumů výsledků léčby a spokojenosti pacientů. Zatím nedokážeme dobře měřit kvalitu zdravotnictví ze širšího pohledu než pouze účinnost té které léčby. Například výsledky v odvrácení nutnosti nákladné péče – prostřednictvím osvěty, konzultací, levnou prevencí a včasnou účinnou léčbou – zatím měřit nedokážeme."

????? Proč tedy tolik slov ?
---------------------------------------------------------------------------------
"Otázkou je, jakým způsobem bychom měli náš zdravotnicý personál motivovat – a motivovat mladou generaci – aby se medicíně věnovali, dál se vzdělávali a poskytovali kvalitní péči v České republice... a to tam, kde je jí zapotřebí... kde například státní služby často zaplňují mezery soukromého sektoru."

Otázkou je, otázkou je...Hmm. Tak jak tedy ? Co je odpovědí ? Hmm. Aha - ta je nesnadná. No jo. To už tak bývá.
--------------------------------------------------------------------------------
"Zhodnocení akce „Děkujeme, odcházíme“

Souhlas. Zajímavou analogii jsem četl na teletextu. Mladý absolvent VŠE nastoupí do banky za 17.000,-brutto a ví, že po celých 5 příštích let nedostane přidáno ani floka. Navíc si během této doby musí udělat kolečko přepážka-retail-penzijní fond-
invest banking-likvidace špatných úvěrů a vše završit atestacemi.
Přivydělat si může na nočních službách.

"A nezapomínejme, že zde hovoříme o evropském trhu práce, který české lékaře ohodnotí jinak, než podle českých mzdových tabulek...."

Fajn. Až na to, že todle neměl Kalousek na mysli, když zavedl rovnou dań a očesal progresi u odvodů. On chce , aby se systém zhroutil. "Buy on the rumours, sell on the facts". Pak nejde o trh, ale o pokroucený trh. Obdoba viz dotace do zemědělství Francie, Německo vs ČR.
----------------------------------------------------------------------------------
Jde o víc ...Jde o to vytvořit ...Nastolit ....Součástí řešení do budoucna bymělo být..... :)) :((
---------------------------------------------------------------------------------

Poslední oddíl.

Asi nejlepší. I když také obecný. :))

Osobní obavu autorky nesdílím.Protože to už bychom byli za pitomce definitivně. Všichni. Politici. Správa financí. Doktoři. Pacienti. Daňoví poplatníci.
16. 01. 2011 | 19:34

Tenco napsal(a):

Vždyť v podstatě jde o to, že někdo chce udělat ze zdravotnictví "privatizační balíček". Tím "někdo" asi nejsou doktoři a zdravotnický personál z nemocnic. Ani pacienti.
Já si dokonce myslím, že zde by bylo slyšeno i na nějaké to zvýšené procentíčko v rámci odvodů. Kdyby tedy ale byla záruka, že se věci zlepší a UDRŹÍ.
Jenže ony se asi bez jistých změn nezlepší. Ani neudrží.
Takže :
1. VŠICHNI zainteresovaní a účastni na systému musí AKTIVNĚ činit ve směru OČISTY. Jak ? No asi nezbyde než odhodit loajalitu vůči ČEMUKOLIV, co není zároveň loajální vůči celému systému. Třeba i formou oznámení na policii. /Pozor na důkazní břemeno !!!/
2. Standartizaci odtabuizovat. A bavit se věcně. Řečí čísel. A pak se zeptat občanů. "Chcete takovou standartizaci nebo raději budete souhlasit se zvýšením odvodů ?". Třeba. Ale ojebat klienta dopředu - navíc JISTÉHo klienta, to by byl PODRAZ !
3. Mladý doktor absolvent - min. 25.000,- čistého. A reálné navýšení, alespoň bod nad inflaci každý rok.
4. Nevím za co berou lékarníci julínkovné. Když tak tedy nazvat "přepážkovným". :)
/Do prdele - co tenhle poplatek reguluje ! Vždyť přeci vypsáním receptu (a následným proplacením ZP SYSTÉM uznal, že jde o SKUTEČNĚ nemocného člověka./

I další příklady by se našly. /člověk s diagnostikovaným nádorem běhá po nemocnici a hledá automat na julínkovné - hnus !!!/
etc. etc.

Takže - pokud někdo chce zase vyjebat s někým SELEKTIVNĚ, tak ho upozorňuji, že DLOUHODOBĚ SE MU TO VYMSTÍ ! Protože ono jde samozřejmě o etiku. O ekonomiku.
Ale taky o LOAJALITU.
A vězte, že nejen doktoři mají jisté možnosti.
V dnešním světě jsou to i pacienti - DAŇOVÍ POPLATNÍCI, kteří tu loajalitu umí zrušit.
Naštěstí.

Omlouvám se za drsnější výrazy v mém slohovém cvičení. Snad se z toho pan Stejskal nervově nezhroutí. :))
16. 01. 2011 | 19:35

Targus napsal(a):

To SuP:

Zde malá tapetka úplně nejprvnějšího příspěvku nicku Petr z Tábora:

"Vláda jim tedy může vyjít vstříc do té míry, že přínosy reforem umožní promítnout do navýšení platů nemocničního personálu - ale nemůže jim nyní ustoupit a zvýšit deficit státního rozpočtu."

Jasně z řečeného vyplývá, že se Petr z Tábora potácí v nevědomostech.
Pokud se ptáte někoho na to, zda by on přispěl lékařům na platy, je to zcela špatná otázka. Je třeba se ptát zlodějů a korupčníků, zda jsou ochotni se vzdát svých neskutečných zisků, nikoli na to, zda někdo z nás, kdo řádně pracuje a platí daně a odvody, je ochoten si nechat tyto daně navýšit.
Já sám za sebe prohlašuji, že jsem ochoten ze své mzdy (budu-li ještě někdy nějakou oficiální mít) dát o jeden procentní bod více na zdravotní pojištění. Nikoli ale do stávajícího bordelu, k tomu jaksi ochotu nemám.
16. 01. 2011 | 19:36

Tenco napsal(a):

Targus
Ale to snad každý.... :))
/tedy pokud ten 1 bod neznamená několik set tisíc měsíčně, že soudruzi.... :((/

K té tapetce :
" Milí soudruzi lékaři, my Vás zcela chápeme, ovšem i my máme své potřeby. Nechte nás tedy ještě ze dva roky v klidu pracovat a my Vám slibujeme, že se pokusíme Vaše potřeby sladit s našima potřebama.
K tomu nám dopomáhej Kmotr Otec, Kmotra Privatizace i Duch Strany."
16. 01. 2011 | 19:44

SuP napsal(a):

Targus -
Ministerstvo má svůj rozpočet, kde většina je z pojištění. Vláda v tom může udělat jenom to, že až ministerstvo navrhne reformy a změny v rozdělení peněz, vláda to schválí, pokud z toho pro ní nevyplyne zvýšení rozpočtu.
Nakonec - zlodějů a korupčníků je zbytečné se ptát, protože kdyby byli ochotni se vzdát svých zisků, nemuseli by krást a korumpovat.
Ani já nejsem ochoten do toho bince přilívat jakoukoliv korunu, dokud tam nebude pořádek. Neříkám, že pak ano, ale PAK o tom budu ochoten se začít bavit. Nejsme v rozporu.
16. 01. 2011 | 19:49

David napsal(a):

SuP:

vůbec nemohu pochopit, že nemůžete pochopit tak jednoduchou věc jakou je to, že vůbec nemám rozhazovačnou, a že přeji jen slušným lidem spravedlivou odměnu.

Vůbec nemohu pochopit, že nemůžete pochopit tak jednoduchou věc jakou je to, že doktoři vůbec nepožadují navyšování rozpočtu ve zdravotnictví, ale žádají pouze v rámci stávajícího rozpočtu přesunout malou část financí, které jsou dlouhodobě rozkrádány různými mafiánskými klany, aby se přesunuly do jejich společensky podhodnocených platů.
16. 01. 2011 | 19:50

SuP napsal(a):

David -
Vidíte, stačí vysvětlit.
16. 01. 2011 | 19:57

antoinovy napsal(a):

MILÝ Jirkoo,, ony indikace jsem žel neobdržel, UK lékař mne prostě odepsAL, STAffer vinohrdské nemocnice.

Děkuji za Vaše poučení, ale je to post festum, jako mrtvému zimník.

Ale díky za poučku, příště to zkusím takto řídit.

Salut

an
16. 01. 2011 | 20:02

otokar napsal(a):

Ihned ustanovit NERV pro zdravotnictví!
Vláda nemůže řešit odborné záležitosti,protože je zcela zahlcena rozpočtovou odpovědností a korupcí(tedy bojem,že).
V orgánu by neměl chybět Šnajdr,Cikrt, Julínek, Hroboň,zástupce Zentivy a další užiteční Cabrnoši.
Nedostatek lékařů nahradit doktory z politiky,(nebudu je jmenovat, ale je jich vojsko)!
16. 01. 2011 | 20:05

Ládik!!! napsal(a):

D47 -
Vy nevíte, kde je dnes Mirek? Tak já Vám řeknu, kde bude. Bude na Infothermě v Ostravě prodávat řízky rychle rostoucích topolů.
16. 01. 2011 | 20:34

kocman napsal(a):

To se Vás,paní Brixi,zeptali pozdě.
16. 01. 2011 | 20:45

Al Jouda napsal(a):

Ať udělají zdravotnickou reformu jak chtějí, jen ať mi umožní v nemocnici zadarmo umřít, za 100 Kč je to moc drahé!
16. 01. 2011 | 20:55

SuP napsal(a):

Ládik!!! -
Sám je rychle rostoucí řízek....
16. 01. 2011 | 20:59

ZAM napsal(a):

antoninovy:
Jaký srdeční kolaps jste utrpěl? Čím způsobený?
16. 01. 2011 | 21:18

argun napsal(a):

Paní Brixi,
jediná věta, která z Vašeho dnešního mnohomluvného expozé na ČT1 (s neuvěřitelným anglickým akcentem, skoro to vypadá na emigraci někdy v 60. letech...), jež stojí za zapamatování byla tato: výdaje na zdravotnictví ve všech vyspělých zemích rostou rychleji než jejich HDP.

Ačkoli nenápadná, je klíčová. Plyne z ní, že dobrá řešení neexistují nikde, jen ta špatná a méně špatná (chválila jste Velkou Británii, ovšem má osobní zkušenost je otřesná). Jediným a do budoucna nezbytným systémovým opatřením je změnit celé paradigma v této oblasti - změnit náhled na úlohu státu a na úlohu jedince v péči o zdraví. Je třeba legalizovat finančně nenáročné alternativní léčebné metody, je třeba akcentovat holistický přístup k pacientům a jejich chorobám a především a hlavně je třeba akcentovat fakt, že nejlepším lékařem pro kohokoli je on sám. Bez přenesení odpovědnosti za své zdraví na každého z nás a bez prevence to prostě nepůjde.
16. 01. 2011 | 21:24

občanka napsal(a):

Nejen lékaři ale ani daňoví poplatníci nejsou svobodní, protože to tzv. pojištění je ve skutečnosti povinná daň a my ji musíme platit. A co se státních lékařů týče, dosud se velmi tvrdě bránili jakékoliv změně, zejména se nechtěli vzdát tzv. tabulkových platů, takže dnešní prohlášení p. Kubka, že jim jde o reformu, je ryzí pokrytectví. Celých 20 let měli možnost změny ve zdravotnictví udělat, zatím jen házeli klacky pod nohy všem, co se alespoň pokusili, jako např. Julínek. Co ten si musel kvůli poplatkům vyslechnout a dnes Dr. Beneš jasně řekl, že jsou pro zdravotnictví přínosem.
16. 01. 2011 | 21:43

Yeti napsal(a):

Děkuji za kvalitní článek paní Brixi.
Přiznám se,že nerozumím retorice pana ministra.Vždy jsem si myslel,že je ministr zdravotnictví zodpovědný pacientům,ale i zdravotníkům.resp.hlavně nemocničnímu personálu.Místo toho však pouzívá militantní ton na lekaře,kteří pouzili tu nejslušnější formu protestu.Taky nechápu,skutečnost,že když jsou schopni do problému proniknout kvalitní novináři jako např.paní Bezděková ,nejsou toho schopni ministerští úředníci-viz. rozhovor s panem náměstkem MZ.Nebo taky už cenzurujeme to,co se nehodí?(p.s.výpověď jsem nepodal,stávkovat nechci,ale po 28 leté službě pacientům je mi na blití,ze způsobu přístupu pánů potentátů k nemocničním lékařům.Hlavně si neuvědomují,že si koledují o stávku na tvrdo.I doktor má právo na život a ne jenom hnít v nemocnici a být v 5O letech vyhořelý.Bláboly o dodržování ZP ať si amateři nechají na besedy ve zvláštní škole.Tam,kde se dodržuje ZP mají asi dost penez a doktorů.Prostě si přiznejme nahlas,že zákoník práce minimálně pro polovinu nemocničních lékařů neplatí.A od toho se všechno odvíjí.V naší společnosti asi není moc úcty k .lidskému životu resp.jeho záchranu,nebo prodloužení,jak vidno z ohodnocení nem.lékařů.Nebo budeme žalovat stát z vydírání?)
16. 01. 2011 | 21:49

argun napsal(a):

David
"přesunout malou část financí, které jsou dlouhodobě rozkrádány různými mafiánskými klany, aby se přesunuly do jejich společensky podhodnocených platů."

Jo jo, tak tohle je naprosto skvělý! Krystalická doktorská demagogie soudruha Kubka.

Jestli máte jediný konkrétní důkaz o rozkrádání veřejných zdrojů, měl by jste s ním okamžitě navštívit nejbližší policejní stanici a učinit podrobnou výpověď. Pokud ho nemáte, a hodláte i nadále marnit svou dobrou příležitost mlčet, zasloužíte trestní oznámení z důvodu šíření poplašné zprávy.
16. 01. 2011 | 21:59

argun napsal(a):

Yetti
Máte trochu zmatek v pojmu slušnost, zdá se mi. Kde vidíte slušnost sloganu - Náš exodus - Váš existus? Ministr je politik, je tedy odpovědný svým voličům a programu strany, která jej nominovala. Zdravotníci v této množině tvoří marginální minoritu.

Nechci Vám brát iluze, ale paní Bezděková je mizerný novinář, který nepronikl vůbec nikam, možná tak doma do spíže...

Pro dodržování ZP jsou potřeba dvě strany. Pokud jeho porušování vyhovuje oběma a shodnou se na tom, pak nevidím problém. Jestliže 10 let kradu, je pokrytecké začít jedenáctý rok křičet, že je porušován zákon...
16. 01. 2011 | 22:09

Targus napsal(a):

To argun:

Vám nestačí potvrzený nákup lékařských přístrojů za trojnásobek ceny obvyklé v místě a čase?
Vám nestačí, že se cenotvorba SÚKL-u odvíjí z kurzu 28 Kč za jedno jediné euříčko?
Vám nestačí, že Íčko Langer zadal státní zakázku za 54 mega bez výběrového řízení firmě, kterou vlastní jeho dobrý kamarád?
Kterýkoli tento "exces" by v normálním kulturním státě byl postižen basou natvrdo a zabavením majetku ve výši obohacení se odsouzeného. V ČR se děje h×××o, že ano.

Co by Vám stačilo? Aby se nepřišlo na to, kolik pumpujete ze státních penězovodů Vy sám?
Je mi z vás blivno.
16. 01. 2011 | 22:15

ZdeněkJ. napsal(a):

Občanka
" Co ten si musel kvůli poplatkům vyslechnout a dnes Dr. Beneš jasně řekl, že jsou pro zdravotnictví přínosem."
Přínosnost jakýchkoliv změn, a tedy i poplatků, je nutno hodnotit zásadně přínosem pro zdravotní stav lidí a nikoliv přínosem pro zdravotnictví, to totiž není jedno a totéž.
16. 01. 2011 | 22:27

argun napsal(a):

Targus
Klídek. Nezapomeňte na prevenci vysokého tlaku...

Co by mi stačilo? Důkaz. Alespoň jeden. Konkrétní. Kdo, kdy, kde, co, za kolik. Máte ho? Sem s ním! Kecy nestačí. S těmi můžete exhibovat možná jen na hyjtě u Stejskalů...
16. 01. 2011 | 22:32

argun napsal(a):

Zdeněk J.
Ta poslední věta je hrozně moc důležitá. Souhlas!
16. 01. 2011 | 22:35

almost glossed™ napsal(a):

Antoninovy: "když mne sebrala na ulici záchranka po srdečním kolapsu, píchli mi intravenosne Acylpyrin, pak mne šoupli na lůžko ve vinohradské nemocnici, ukrajinský lékař mne něžně ošetřil a nic se neptal a šoupli mne na lůžko a šetrně dali ke mně plátěnou zástěnu a čekali až umřu, aby mne mohli odsunout na prosekturu."

Víte jistě, že šlo o srdeční kolaps? Podle popisu to na něj moc nevypadá...
Ony takové zaražené větry dovedou také slušně potrápit... Třeba bolestí u srdce a jinými příznaky připomínajícími srdeční slabost. :-)
16. 01. 2011 | 22:37

ZAM napsal(a):

argun:
Kecy?
http://usti.idnes.cz/spravce-nemocnic-na-ustecku-plytval-podame-trestni-oznameni-rekl-kalousek-1uw-/usti-zpravy.asp?c=A101216_154431_usti-zpravy_oks
16. 01. 2011 | 22:48

adam napsal(a):

argunovi viz:16. 01. 2011 | 22:32

Co by mi stačilo? Důkaz. Alespoň jeden. Konkrétní. Kdo, kdy, kde, co, za kolik. Máte ho? Sem s ním!

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=688045
Všimněte si, prosím, i pravé strany: Šlendrián zakázek
16. 01. 2011 | 22:52

češka napsal(a):

Paní Brixi,
prosím uveďte také, které rezorty dostávají více % HDP, než v jiných vyspělých zemích.
Uveďte prosím kolok % HDP je vyvedeno z ekonomiky ČR , USA, SRN, NL, Švédska...... formou různých arbitráží.
16. 01. 2011 | 22:56

David napsal(a):

argun:

Tůdle. A proč bych to dělal? Dopadnu jako Michálek!!!

To, že finance ve zdravotnictví jsou dlouhodobě rozkrádány různými mafiánskými klany ví dnes převážná většina občanů tohoto státu.

Takže pokud někdo tady si zaslouží trestní oznámení za šíření poplašné zprávy, tak to jsou především všechna média, včetně vlády, policie a i státního zastupitelství, kteří všichni toto rozkrádání přiznávají, ale nic s tím nedělají.
16. 01. 2011 | 22:57

argun napsal(a):

ZAM
Četl jsem. Důkaz jsem nenašel žádný. Vše jako vždy - tvrzení proti tvrzení. Takže zase jen ty kecy. Počkejme na to, s čím přijde policie.
16. 01. 2011 | 22:58

Karel napsal(a):

"Připadá mi samozřejmé, že žádají, aby měli finanční ohodnocení a pracovní podmínky v souladu se svým přínosem společnosti a v souladu s trhem práce. A nezapomínejme, že zde hovoříme o evropském trhu práce, který české lékaře ohodnotí jinak, než podle českých mzdových tabulek."
V této souvislosti mne napadá, jestli by doktorům nepomohlo, aby i ostatní profese ohlásily exodus za evropskými odměnami za práci. Nebylo by to přínosné pro exitus zde vládnoucích byzantinců?
16. 01. 2011 | 23:05

argun napsal(a):

David
Jestli těmi mafiánskými klany máte na mysli lékaře, pak bych souhlasil. Jejich korupční potenciál je dlouhodobě obrovský, ty odborné konference v Riu jsou náročné...

Proč by s rozkrádáním měla něco dělat média, vláda, policie, a státní zastupitesltví, když s tím nechcete nic dělat Vy - občan? Jako Michálek nedopadnete, pokud se nebudete chovat stejně hloupě jako on.
16. 01. 2011 | 23:06

argun napsal(a):

adam
Článek na internetu je důkaz korupce?
16. 01. 2011 | 23:17

David napsal(a):

Argun:

pokud tvrdíte, že Michálek se choval hloupě, tak dokazujete jen dvě věci.

Buď patříte do skupiny těch, kterým dnešní kalné vody vyhovují, a nebo o skutečně účinném boji proti korupci nic nevíte.

Michálek totiž použil nejúčiněnjší metodu, proto se na něho všichni ti korupčníci vrhli jako supi.
16. 01. 2011 | 23:23

Tencokida Hnuj napsal(a):

argun
Souložil jste někdy ?
16. 01. 2011 | 23:28

argun napsal(a):

Hnojař
Bingo! Ještě nějaké otázky? Pokud možno chytřejší..

David
Nejúčinnější způsob boje proti korupci v mnou řízené organizaci (beru za to velmi slušný plat!) je, že půjdu za svým nadřízeným s požadavkem, aby problém vyřešil za mě? A když to neudělá, půjdu místo na policii za novinářem? Takto vypadá podle mě portrét hlupáka. Nebo politického hochštaplera.

Obávám se, že Vy dokazujete jen jednu věc.
16. 01. 2011 | 23:50

pacák napsal(a):

David napsal(a):
D47:

co se týká infarktu nickům SuP a Anita se není třeba obávat. Takoví mají často tuhý kořínek.

Proto si dovolím zopakovat, že vaše příspěvky mají hlavu a patu. Vždy si je rád čtu. Patrně máme stejnou krevní skupinu.

Dále děkuji p. Stejskalovi za údržbu a kultivaci zdejšího prostředí.

Připojuji se též: Pacák
16. 01. 2011 | 23:52

xxx napsal(a):

To D 47:
Vasemu panu stryci obrovska karma. Trefil citaci toho, jaky pruser bude
budovani kapitalismu komunisty , hrebicek na hlavicku!
Je-li ziv, preji mu zdravi a takovouto myslivnu jeste mnoga letam!
Jsem mladsi/nepatrne od Vas/ a mel jsem na vec naprosto shodny nazor. Stalo se!
17. 01. 2011 | 01:14

David - 1.část napsal(a):

argun napsal: 16. 01. 2011 | 23:50

"...Nejúčinnější způsob boje proti korupci v mnou řízené organizaci (beru za to velmi slušný plat!) je, že půjdu za svým nadřízeným s požadavkem, aby problém vyřešil za mě? A když to neudělá, půjdu místo na policii za novinářem? Takto vypadá podle mě portrét hlupáka. Nebo politického hochštaplera.

Obávám se, že Vy dokazujete jen jednu věc."

------

Kněz Halík řekl -

Řekni mi, jaký máš názor na Michálka a já ti řeknu jaký jsi.

argun - Speciálně pro vás a polopatě.

Znovu si sám odpovězte, kdo tady má portrét hlupáka nebo politického hoštaplera?

Představme si, jak by mohla vypadat varianta, kdyby se postupovalo podle „dobrých“ rad ODS a těch vašich.

Michálek měl velké podezření, ale neměl vůbec žádné důkazy.

Protože svému ministrovi Drobilovi z pochopitelných důvodů nemohl důvěřovat a nedůvěřoval ani policii, tak vzhledem k závažnosti případu se obrátil o radu na Johna. Ten mu poradil, aby si nejdříve pořídil důkazy a až pak to šel oznámit na policii.

Prostě „na jedna paní povídala“ se policie nezvedne ani ze židle.

John poradil správně, protože policie nezahájí vyšetřování pokud neexistuje nějaký důkaz! Proč by to dělala? Na poslouchání tvrzení proti tvrzení nemá policie pochopitelně čas.

Ukázalo se, že to co poradil John je velmi, velmi účinné. Prostě „paráda“.

ODS říká, že měl jít hned na policii. (Nechci rozebírat další „dobré“ rady - nátlak a vydírání Drobila – ve stylu zničte důkazy, když mi budete sloužit udělám z vás náměstka, když budete nadále zlobit, tak vás odvolám z funkce)

A tady je už další „zakopaný pes“.

Praxe je taková, že pokud nemáte konkrétní důkazy a jdete svá „podezření“ (dojmy) oznámit na policii, tak policie vám sdělí, že až budete mít důkazy tak přijďte. Ve stádiu pouhého podezření a bez důkazů ani nesmí nasadit odposlechy.

A bez odposlechů se nedá vůbec, ale vůbec bojovat proti korupci!!!

A teď další finta.

Tím, že to oznámíte na policii a při tom nemáte žádné důkazy a jedná se o velmi, velmi choulostivou kauzu, přesně takovou, jakou je kauza „Drobil“, tak dochází k řízenému „úniku“ informací od policie všem těm mocným, aby si dali pozor. (Akce Martinů je jasným důkazem.)
17. 01. 2011 | 07:39

David - 2.část napsal(a):

-

V případě kauzy „Drobil“ by byli všichni ti v „ohrožení“ varováni!!!

Dejte si bacha na Michálka, asi něco tuší! Takže Michálek by měl velmi ztíženou možnost vůbec nějaké důkazy získat. Naopak by se začalo proti němu intrikovat, jak jej namočit do nějakého problému, prostě na něho ušít nějakou tu boudu. Byl by čas na konstruování důvodů proč jej odvolat z funkce a pokud možno mu ještě na rozloučenou dát „dáreček“ v podobě nějakého trestního oznámení. Až by bylo vše „pěkně“ připraveno, tak by byl Michálek odvolán z funkce a nahrazen člověkem, který bude ochoten plnit příkazy Knetiga. A kauza tak zametena pod koberec.

Když až z odstupem řady měsíců by Michálek chtěl tuto kauzu nějak otevírat, tak by byl tvrdě potrestán za to, že podezření z korupce hned neoznámil polici, a tím sám zmařil možné odhalení korupce.

Proto také Nečas posílal Michálka za Drobilem a nebo na policii. To že posílal Michálka za Drobilem jasně dokazuje, že výše popsaný systém přesně takto funguje. Michálek vše „vyzvoní“ Drobilovi, a ten už varuje ostatní. Když to neudělá Drobil, udělá to policie!!!

Protože Michálek na tyto jejich „dobré“ rady nepřistoupil, tak jim tento „zločinný systém“ zásadním způsobem narušil a velmi tak zkomplikoval „systémový“ způsob OBRANY.

Když už dojde k medializaci, a je z toho kauza jako brno, tak všichni ohrožení se spojí a útočí především na dobrou pověst Michálka, aby ho zdiskreditovali. Jsou vyděšení a chaotičtí, protože vědí, že má pravdu, ale nevědí co všechno má ještě zaznamenané, a to jim způsobuje velmi špatné spaní.

Zdůrazňování toho, jak „strašně důležité“ je to, že Michálek se neshoduje v přesném datu, kdy se setkal Johnem je přesně ta metoda, jak odvést problém na nepodstatnou věc. To totiž není vůbec podstatné!!! Michálek i John si přesné datum schůzky těžko mohou pamatovat, protože jejich pracovní náplň je taková, že kdyby si zapisovali, s kým a kdy se setkali a o čem všem jednali, tak by nedělali nic jiného.

Právě to, kdo koho kam posílal a co kdo komu radil přesně ukazuje na to, která skupina je ta „méně“ slušná!!!

Myslím si, že způsob, který použil Michálek zasáhl korupční systém na tom nejcitlivějším místě. Rozkryl jakým způsobem je vysáván státní rozpočet – předražené zakázky, poradci ministrů - bílé koně, únik informací od policie – Martinů osobně - zametání pod koberec atd. atd.

Naštěstí pro všechny slušné občany Michálek není žádný hlupák!
17. 01. 2011 | 07:40

Technik napsal(a):

Před dvaceti lety vymyslel nejchytřejší československý účetní pravidlo, podle kterého každý má příjem úměrný peněžní částce, kterou přepisuje z jednoho papíru na druhý.
Doktoři (myslím ti skuteční-ne Judři)s penězi nic nedělají. Tak mají smůlu.
17. 01. 2011 | 08:19

argun napsal(a):

David
Aha. Tak Michálek něco rozkryl? Nevšiml jsem si. Uniklo mi něco? Řekl snad "kdo, kdy, kde, co, za kolik?"

Obávám se, že jen zasmradil ovzduší, vypustil "prd". Netvrdím, že bezdůvodně. Výledek ale je a bude jedna velká nula - kromě vládní krize ovšem. Otázkou je, zda právě ta nebyla žádaným cílem. Ano, takto se to opravdu dělat dělat nedá, to je "paráda" jen pro hýkající dav. Kde je nějaký usvědčený kotupčník? Jestliže ministr vnitra - hysterický novinář James 007 John - pošle stěžovatale místo na policii za novinářem, měl by okamžitě odstoupit. On je tím, kdo je politicky zodpovědný za stav policie. Mimochodem, existuje institut trestního oznámení na neznámého pachatele. Tím se police MUSÍ zabývat bez ohledu na důkazy.

Jestli můj názor je také názorem ODS je mi srdečně fuk. Je však také názorem advokátů Václava Vlka či Tomáše Sokola - například.

A Halík? S ohledem na jeho už ani neskývaný politický aktivismus je pro mě jako duchovní autorita už dávno nedůvěryhodný. Ta věta je směšná. Jen další z mnoha naivních útoků na jednu stranu politického spektra...

Á propos, nebyla tu řeč o zdravotnictví? Já jen, aby nebyla nějaká mejlka.... O Michálkovi už tu bylo asi stopadesát blogů....
17. 01. 2011 | 08:56

neo napsal(a):

hezký článek. Řešení se nabízí samo.

Tvrdíte, že došlo k obrovské nerovnováze, při které se od státních lékařů vyžaduje povinnost léčit za podmínek, za jakých by soukromí lékaři prostě péči neposkytovali. Proč ze státních lékařů neudělat taky soukromé? Přes 60% subjektů ve zdravotnictví je již dnes soukromých.

Nemocniční lékaři mají mít právo na tržní ohodnocení dle jejich odvedené práce a státní tabulky neodpovídají situaci na trhu práce.
Přeji lékařům, ať se jim v zahraničí daří lépe. Jejich uvolněná místa zase třeba pomohou lékařům z jiných zemí, jako např. ze Slovenska, kde jsou na tom hůře a v českých podmínkách se jim bude pracovat lépe.

Tím se zabijí 4 mouchy jednou ranou. 1) odešlí lékaři budou spokojeni v zahraničí.
2) Slovenští lékaři budou spokojeni u nás
3) péče se neomezí
4) urychlí to reformu ( sjednocování nemocnic, rušení nevytížených oddělení a vytváření potřebných LDN a DD.
17. 01. 2011 | 09:06

SuP napsal(a):

Já myslím, že ta doktorská akce má několik pozitivních efektů. Jedním z nich je poznání, že dokud je na ministerstvu zdravotnictví takhle všeobecně známý chlív, kde se ztrácí mnohem víc peněz, než by bylo potřeba na platy personálu, není třeba uvažovat o jakémkoli zvyšování tzv. "pojištění". Aspoň víme, čemu se bránit.
17. 01. 2011 | 09:36

D47 napsal(a):

xxx napsal(a):
To D 47:
Vasemu panu stryci obrovska karma. Trefil citaci toho, jaky pruser bude
budovani kapitalismu komunisty , hrebicek na hlavicku!
Je-li ziv, preji mu zdravi a takovouto myslivnu jeste mnoga letam!
Jsem mladsi/nepatrne od Vas/ a mel jsem na vec naprosto shodny nazor. Stalo se!
17. 01. 2011 | 01:14
---------------------------------------
Můj strýc Jan byl právník. Zemřel v roce 1994 ve věku dvaasedmdesáti let.
Často a rád na něho vzpomínám. Jen jemu totiž vděčím za to, že dnes nejsem v žádných seznamech tehdejší Státní bezpečnosti. Tedy ani v těch oficiálních, natož pak v těch Cibulkovývh, Žáčkových a Pencových.

Můj strýc Jan mi radil, jak mám vypovídat a co těm soudruhům vyšetřovatelům nemusím říkat. Není pravda, že si tehdy (bylo to v osmdesátých letech minulého století) ti vyšetřovatelé mohli k vyšetřovaným dovolit všechno.
Můj strýc mne mimo jiné taky upozornil na jednu důležitou drobnost. On mi tehdy řekl: "Když ti při tom výslechu začnou vyhrožovat, můžeš být v klidu. Znamená to totiž, že na tebe nemají nic konkrétního a jen se tě pokoušejí zastrašit a donutit tě tak k tomu, abys jim řekl to, co oni ještě nevědí. A na tom protokolu, který ti pak dají podepsat, napiš cokoliv hned pod ten poslední řádek, případně se tam podepiš. Takhle zabráníš tomu, aby si tam něco připsali dodatečně."
Jeho radami jsem se řídil a vyplatilo se mi to.
Můj strýc za bolševika už jako penzista obhajoval u soudu disidenty. Ne ale ty, kterým on říkal "disidenti z povolání." On obhajoval ty jedince, kteří rozváželi po republice samizdaty a vylepovali protirežimní letáky. Tito naivkové riskovali mnohem víc, než ti profesionální "chartisté." Byli to ti obyčejní "nosiči vody," kteří dnes žijí s cejchem kriminálníka a po kterých jako skutečných bojovnících proti tehdejšímu režimu neštěkne ani pes.

Mám na toto téma připravené nějaké povídání. Teď si jen počkám na vhodnou příležitost. I když si nejsem jistý, že tady někdo vůbec připomene výročí založení spolku s názvem "Charta 77."
Předesílám, že to moje povídání není vůbec veselé. Mohu si to ale dovolit zveřejnit, protože jsem já sám byl tehdy jedním z těch "nosičů vody."
17. 01. 2011 | 10:04

arnazach napsal(a):

Pro možné oběti akce

"Náš exodus = Váš exitus"

je vhodné připomenout záslužnou mravenčí práci mého jmenovce, certifikovaného předpohřebního poradce Arnolda Zacha s jeho heslem:

"Those who care, prepare."

Zařídíte-li si (a zaplatíte) svůj pohřeb včas, ušetříte svým nebližším náklady a emoce spojené se zařizováním pohřbu. ("By pre-arranging your funeral wishes, you can save your loved ones the added financial and emotional burden of making the funeral arrangements during their time of grief.")

Myslete i na to, že náklady pohřebních služeb neustále rostou. Naplánujete-li si svůj pohřeb již nyní, můžete zaplatit v dnešních cenách. ("The cost of Funeral Services and Merchandise continue to rise each year. By pre-planning your funeral now, you can lock in at todays costs for good.")
17. 01. 2011 | 10:11

buldatra napsal(a):

Ze zdroje: http://homeopat.mypage.cz/
Děkujeme – že odcházíte
Krize našeho zdravotnictví vrcholí. Odráží krizi celé společnosti. Lékaři rozjeli na plno akci, kdy podávají hromadně výpovědi a v době ekonomické krize žádají mnohem více peněz. Jejich ministr je chápe, leč logicky není schopen jim pár miliard na mzdy přihodit. Má je vzít zemědělcům, živnostníkům, důchodcům, policistům, má zrušit dotace na kulturu, na výzkum…?
Moji kolegové si patrně neuvědomují, že zoufalý, chronický nedostatek peněz ve zdravotnictví sami aktivně spoluvytvářejí. Filozofie technicko-chemické medicíny, kterou ctí a praktikují, vede v důsledcích k masivnímu finančnímu krvácení. Léčí takovým způsobem, že jejich pacienti stále docházejí na kontroly, berou drahé léky (čím dál víc) a podstupují nákladná vyšetření. Nikdy se však neuzdraví! Teď nemluvím o akutní medicíně. Tam je vše v pořádku. Urgentní medicína umí v záchraně životů zázraky. Ptejme se však, proč k jejich ohrožení dochází… Proč imunita obyvatelstva včetně dětí je v katastrofálním stavu? Například onkologičtí pacienti, kterých rapidně přibývá, měsíčně ze systému odčerpají desetitisíce korun. Podobně tak lidé s autoimunitními chorobami, neurologickými degenerativními nemocemi i dalšími vážnými poruchami zdraví. Zaběhlý medicínský systém přímo vytváří chronicky nemocné. Moji pacienti většinou nestojí zdravotní systém ani korunu! Podávám léky, které jsou inteligentní (pojišťovny je nehradí) a nejsou příliš drahé. A tito lidé se uzdravují nebo se alespoň jejich stav lepší - a to bez chemických léků. Paní Dana s roztroušenou sklerózou v péči klasické medicíny čerpala měsíčně zhruba deset tisíc korun a její stav se plynule zhoršoval. Nyní nečerpá nic a je prakticky zdráva. Medicínský systém je v těžké krizi a jeho dny jsou sečteny. Nelze jej do blízkého budoucna financovat. Zákonitě se zhroutí. V této situaci jeho představitelé žádají více peněz za svou práci. Pokud skutečně odejdou a západní Evropa o ně projeví zájem, zaplať pánbůh. Pakliže si zřídí soukromou ordinaci bez smlouvy se zdravotními pojišťovnami, fandím jim. Pochybuji však, že si takto vydělají na nájem. Ano krize se urychlí a o to rychleji nastane nevyhnutelná a skutečná reforma. Ta bude hodně bolet (hlavně pacienty), ale jinak to nepůjde. Vždyť vy sami svým pasivním postojem tento systém podporujete. Málokdo se chce skutečně uzdravit. Chcete být prostě zdravý, bez potíží a rychle, že?
Stávající medicínský systém nenaplňuje základní lékařskou strategii - prevenci. Ta je naprosto zásadní. Pokud by fungovala, málokdo vážně onemocní a lékaři by pak mohli brát v klidu třeba 100 tisíc měsíčně. Prevence nejsou tzv. preventivní prohlídky, kdy se může odhalit např. nádor. To je včasná diagnostika. Prevence je něco jiného. Pokud funguje, člověk nikdy neonemocní. Interní lékaři svým pacientům doporučují margarín, pediatři mléko, čím více očkování, tím lépe… Strava v našich nemocnicích je doslova otřesná a extrémně nezdravá, někdy přímo zabíjející. Klasičtí lékaři se absolutně neorientují v metabolických typech, nedokážou určit pacientovi jeho individuální životosprávu. Na poli myšlení panuje naprostá tma. Lékaři sami s tím mají značné problémy. Denně těžce porušují odvěký medicínský zákon: Nemocného neoslabovat! Děje se pravý opak. Imunitní systém i psychika jsou soustavně decimovány již od narození.
Celé zdravotnictví je v područí farmakologického průmyslu, který jediný z celého systému profituje. A to giganticky. Tam končí vaše penízky, kolegové. A vy to denně podporujete, vy je tam sypete. Tak co vlastně chcete? Nerozumím vám. Vůbec vás nelituji, odejděte. Já jsem odešel již před 5 lety. Praktikuji bez vydržování zdravotními pojišťovnami a nikoho se nemusím o nic prosit. Jsem odpovědný jen sám sobě a totéž učím i své klienty.
Co kdybyste využili tuto krizi k hlubšímu zamyšlení nad jejím skutečnými kořeny…
MUDr. Tomáš Lebenhart
17. 01. 2011 | 10:25

Pepi napsal(a):

Nízká kojenecká úmrtnost "za každou cenu" vytváří více postižených a invalidních pacientů od narození. To potom postihuje ekonomicky jak rodiny, tak i stát.
(já se ještě narodil doma v posteli)
Se stávkami jako připomenutí k řešení souhlasím.
Ale akce "Děkujeme odcházíme" je je hloupé VYDÍRÁNÍ - akce (krysáka) z LOKu a výpovědí hrozí a podává jen ti zhlouplý lékaři...
V ČR je na 1000-pacientů 3,6-lékařů, ve světě je na 1000-pac. 3,2 lékaře.
Takže 0,4*10000000/1000 = cca 4000 lékařů nadbytečných, to jsou ti co dali výpovědi... a M.Z. toho využije ke slučování nemocnic a k omezení nadbytečných kapacit a k jejich případnému levnému rozprodeji do soukromých rukou (kámošům).!
- Privatizace zdravotnicí (za přispění i doktorů) vyvádí zisky mimo systém a také z něj vysává: na předražené léky, na dodávky předražených přístrojů a předražených služeb.
Také Min.Zdrav. a VZP (jako největší pojišťovna) by měli hodnotit potřebnost a využití nákupu drahých moderních přístrojů do jednotlivých nemocnic.!
- Líbí se mi názor na hodnocení efektivity zákroků ve zdravotnictví z hlediska nákladů a přínosů.
J třeba také řešit zvýšení preventivní péče hlavně u dětí... omezení kouření a pití alkoholu!!
A případně chybějící peníze ve zdravotnictví získat dalším zdražením cigaret a jejich převodem do zdravotnictví...
17. 01. 2011 | 10:51

Pavel Krajtl napsal(a):

Brixi:
"Důležitým problémem do budoucna ale je také to, že ani ta nejbohatší země už nebude schopna zajistit veškerou nejmodernější léčbu pro všechny."

...pokud světu budou vládnout ekonomové typu Brixi, kteří měří bohatství země podle kapes horních nula devíti, nebude schopna zajistit žádnou péči pro nikoho jiného. Tahle modrá soudružka kolem sebe umí šikovně rozhazovat okrasné pentličky lidskosti a pochopení, mě však připadají strašně neupřímné, když za každým druhým rohem jejího vyprávění, a chápavého hodnocení na mě vyskočí další a další otřepaná mantra liberálního konzervatismu. Toho systému, který bych zkráceně interpretoval jako:
"Je třeba tradiční otrokářské společnosti, kde si otroci díky technickému pokroku již nemusí stěžovat na fyzické strádání. Díky vynálezům jako jsou peníze a všechno co snimi dokážeme, jsou otroci též ušetřeni biče. V případě potřeby je snadné jim připomenout, že technický pokrok tu není proto aby si užívali, ale proto aby jim usnadnili poskytování servisu nám, předním liberálním konzervativcům. Pro zavedení a udržení tohoto systému smíme zcela liberálně používat jakékoli prostředky, tak jak to tradičně (konzervativně) činily elity po celou historii. Proč nedat gól rukou, když to rozhodčí nevidí, že? Pokud je rozhodčím 'lid', není pro hráče našeho druhu výhodnější konstelace na hřišti. Demokracie je požehnaný systém pro jedince kteří vědí co je skutečný profit."

Z vystoupení paní Brixi jsem si analyzoval tento vzkaz: "Dělejte si to jak chcete, ale nemyslete si, že se my nahoře budeme uskrovňovat. Musíte vyjít s tím co je. A bude ještě hůř, tak se na to připravte."
17. 01. 2011 | 10:55

Tencokida Hnuj napsal(a):

argun
Tedy ne.
V tom případě nemusíte ani nic dokazovat./Asi byste stejně nevěděl jak, že ?/

Divím se tedy, proč tolik řečí..ehm, tedy písmenek.
17. 01. 2011 | 11:52

SuP napsal(a):

vykydale -
Argun má pravdu. Ale musíš ty písmenka nejdřív přečíst. Budeš to umět?
17. 01. 2011 | 12:59

Tencokida Hnuj napsal(a):

SuP
Neodpověděl jsi mi na dotaz.
Je ti tedy 61 let nebo 16 ?
Víš, chtěl bych mít jistotu. Aby můj virtuální výzkum nebyl jen mrhání časem.
17. 01. 2011 | 13:08

SuP napsal(a):

Takže i číslice??
17. 01. 2011 | 13:20

73/S/12000 napsal(a):

Když to tady "obyčejný" člověk (fůj) čte, je mu skoro na blití.
Kdyby se tady každý co napíše svůj názor, nějak přestavil, bylo by jasněji.
Třeba 39/P/100000 - čili věk 39/pravičák/průměrný příjem.
Nemuseli by jsme pak moc pátrat o koho zhruba jde a ušetřit si čtení mnoha blábolu.
17. 01. 2011 | 13:26

pich napsal(a):

Paní Brixi mi nijak nevadí, byť je pracovnicí ve Světové bance.
Blog jsem nečetl ale slyšel ji včera ve 24-ce.
A oceňil jsem hlavně její hodnocení veřejného (?) zdravotnictví v USA.
A to jak to tady kráčí, je zřejmě "náš"cíl.
17. 01. 2011 | 13:34

pich napsal(a):

opr. samozřejmě "ocenil".
17. 01. 2011 | 13:37

argun napsal(a):

buldatra
Pane nadkolego, to už i k Vám na moravské pole viničné dolehl věhlas šumavského šamana Tomáše? Tu knížku, ze které citujete, mám. Občas s autorem prohodíme pár slov. Pro eventuelní médii ještě nezpitomnělé zájemce napíšu, že se jmenuje (ta knížka) "Svlékl jsem bílý plášť" a vydala ji Grafia Plzeň. Ale pokud vím, je momentálně rozebraná. Soukromě Vám ještě pošpitám, že mu taky nemůžete úplně všechno věřit... ty jeho natur léky samozřejmě úplně levné nejsou, některé právě naopak. A Tomáš také není zrovna Matka Tereza. Ale ten myšlenkový bazál je samozžejmě v pořádku. Je to napsáno přesně a výstižně.
17. 01. 2011 | 14:50

Pavel napsal(a):

Tak kolik má prosím lékař plat?
Zajímají mě hlavně ty přesčasy. Udělat 24 hod a při tom si schrupnout to se dá. Ve fabrice ne.
17. 01. 2011 | 22:19

bolševik007 napsal(a):

Dobrý den pani Brixi. Můj nick je bolševik007 což je výstižný popis mé orientace i charakteru. Problém "Státní lékaři" považuji za část celkového problému "kapitalismus". Od doby gruzínské agrese do Jižní Osetie, kdy náš zpravodaj údajně přímý svědek bojů nás průběžně informoval o zvěrstvech ruských agresorů a to ještě v době kdy zahraniční SDP už uváděla pravdu, našim SDP nevěřím ani slovo.Takže nejvěrohodnější informace jsou na podnikatelských serverech (ty lhát nemohou protože by se vystavili žalobám podnikatelů a hlavně by na ně nechodili) i když i ty občas relativizují. Názor se pochopitelně vytváří na základě pravdivých informací ale informace o hospodářském vývoji světa specificky toho svobodného jsou rozporné. Část analytiků (zejména USA) hovoří o pomalém růstu (nový normál PIMCO), část o W přičemž ten druhý pokles nás ještě čeká(Nuriel Rogoff) a zaznívaj hlasy o novém světovém pořádku od analytiků, ale i politiků. Vy jste zkušená, znáte svět a nebojíte se mít vlastní názor - jaký tedy je na tento problém - predikce o vývoji světa.Zdraví B007
17. 01. 2011 | 22:23

blažej napsal(a):

I když nesouhlasím s řadou věcí, co paní Brixi píše, myslím, že základní postřeh o velké nerovnováze v postavení nemocničních lékařů (kteří jsou pro fungování systému klíčoví) ve srovnání se soukromým sektorem a systémy v některých sousedních zemích MUSÍ vést k nastolení nové rovnováhy. Jakýkoli postup vlády a MZ proti této nerovnováze povede k ještě většímu pnutí v systému a následné ztrátě kontroly - umím si představit například spontánně vznikající pokladenský systém v některých oborech... A to si snad nikdo nepřeje.
17. 01. 2011 | 22:53

SuP napsal(a):

Platové požadavky lékařů jsou možná oprávněné, leč nejsou zasazeny do reálného ekonomického rámce......
18. 01. 2011 | 07:19

MUDr.Tomáš Debef napsal(a):

Je to zajímavé psaní, ale některé závěry vychází ze zcela mylných předpokladů a je tedy úplně o ničem. Píšete, správně, že "Vytvořila se tak propast v postavení, pracovní zátěži a příjmech mezi soukromými a státními lékaři." Stačí se podívat na statistiky a zlistíte, že ta propast je naopak, než si představujete. Soukromý lékař (až na některé výjimky v Praze) pracuje mnohem déle a mnohem intenzivněji než nemocniční lékař, jeho příjem je (po odečtení nákladů) o desítky procent nižší než u zaměstnanců v nemocnicích. A že by za nějakých podmínek nepracoval? Že by řekl: Děkuji, odcházím? Přišel by o klientelu a musel by jít dělat k McDonaldovi. Pokuste se tímto prizmatem přehodnotit své myšlenky...
20. 01. 2011 | 11:15

Alex napsal(a):

Pavel Krajtl 10:51
I když Vás mohu chápat, přesto to v případě autorky s tou modrou soudružkou hodně přeháníte. Ona ani žádný jiný ekonom přinejmenším nemůže za to, jak hospodaří politici a tedy ani nemůže za reálný stav, který v bilanci států je - ten náš nevyjímaje. I ve Vašem pojetí vykradené ekonomiky má pak autorka prostě pravdu. Važte příště slova.

MUDr Tomáš Debef
Trochu podléháte obecnému faktu peferování vlastního postavení. Ono je vůbec málo známo, že ke spokojenosti mají daleko i ti soukromí lékaři a také právem. S tou dřinou jste to trochu přehnal, ono v nemocnicích se praxe už spíše blíží Fordově pásové výrobě s tím, že soukromý lékař má přece jen některé volby svobodné - nemocniční lékař a zejména ten mladý nikoli. Možná, že jsem to popsal nepřesně, ale toto podle mého má autorka na mysli v dotčené věci a pravdivě. Ona to hodnotí jako celek. Liší se to samozřejmě i v jednotlivých nemocničních oborech a to se moc nemluví o středním zdravotním personálu, který je na tom mnohdy ještě hůře než ti lékaři. Ono se vůbec málo ví, že některé profese středního zdravotního personálu si odnášejí do důchodu i důsledky vlastní pracovní činnosti.
22. 01. 2011 | 10:43

Alex napsal(a):

MUDr Tomáš Lebenhart - buldatra
Ano nepochybně máte velký kus pravdy - prevence, důraz na prevenci ale také na levnou účinnou léčbu je pravděpodobně hrubě podceněn. Nejsem lékař, ale cítím to. Ono už při zavádění poplatků - když se mluvilo jen o regulaci nikoli o spolúúčasti bylo zjevné, že nikoho nezajímá dopad plateb na odrazení od včasné návštěvy lékaře a vůbec nějaké koncepce prevence. Ovšem tolik bych to ve vztahu k rebelujícím lékařům nepřeceňoval. Oni rebelují i vůči těm poměrům ve zdravotnictví - a lze do toho dokonce vtáhnout v rozumné míře i podstatu Vašeho sdělení. O lékové politice hovoří přímo, byť v trochu jiném odstínu. jde pokud se nemýlím především o lékaře mladší. Tak jim odpusťte, že tolik nezdůrazňují Vaši zde zaujatou parketu. Já jim fandím, ono té nekompetntnosti v politice ohledně zdravotnictví je vskutku již příliš a pohár prostě začíná přetékat. A abych řeklpravdu nedovedu si představit, jak to sončí. Kalouskové lékařům v platech neustoupí a ti jsou holt v pozici týrané manželky, která se chce po dvaceti letech slibů rozvést a té manželce je vyčítáno, že nechce uvěřit dalšímu slibu. Ono nejde ani tak o starší lékaře, ale o ty mladé a jejich postavení včetně možností vlastního dalšího vzdělávání a možnosti zakládat rodiny.
22. 01. 2011 | 11:03

medicka, aneb budouci teroristka napsal(a):

Diky za tento clanek, pani Brixi. Jsem stastna, ze jsou jeste mezi nami lide, co maji mozek v lebce, a ne ve svalech hyzde. Souhlasim s Vami a moc jste me povzbudila, ma smysl bojovat:-)
23. 01. 2011 | 13:13

Jiri napsal(a):

Dobry den pani Brixi, vim, ze si komentare pod svymi blogy ctete a dokonce se na ne snazite odpovidat, coz samo o sobe o Vas cosi vypovida. Jste schopna a ochotna k dialogu. Pred casem jsme diskutovali o tom, cim se lisi postaveni lekaru v nasich nemocnicich od postaveni lekaru na zapade od nas. Lisi se hlavne svobodou. Svobodou vyjadrenou uctou k jejich osobnimu casu [co to je za svobodu, kdyz vas nekdo pod pohruzkou ztraty mista, snizeni platu o vice nez 40% atp. nuti k prescasum vice nez 100 hodin mesicne?] a k hodnote jejich prace v porovnani s shodnotou prace jinych profesi [pokladni, taxikar, ucetni, advokat atp.]. Jsem v zahranici uz 6. rok, po vlasti se mi styska jednak kvuli rodine a kamaradum a jednak proto, ze je to preze vsechno krasna zeme s prirodou a pamatkami, ktere nam muze hodne narodu jen zavidet. Ale kdo jednou ochutna svobodu, uz se tezko necha prikovat do systemu, kde se "musi"slouzit [slovo sluzba, slouzit, mam nocni sluzbu atp. je mimochodem velmi vystizne, je to sluzba a my jsme sluhove] v dobe, kdy jini lide jsou doma se svymi rodinami a kdy se druhy den po obede uplne ospaly a vyrizeny clovek plizi kolem dveri primare aby ho nezahledl, jak po 30 hodinach "utika" domu drive. Zrovna tak nechci aby moje prace byla ocenena dvojnasobkem platu pani od kasy ze supermarketu a aby se mym detem ve skole smali, ze nejezdime lyzovat do Alp. Dekuji, ja uz jsem odesel.
09. 02. 2011 | 13:49

PATTI30Bolton napsal(a):

freelance writer
22. 12. 2011 | 04:11

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy