Ekonomické teorie do hrobu

05. 02. 2011 | 03:34
Přečteno 16168 krát
Selhaly, ale stále mají silné stoupence. Módní ekonomické teorie posledních 20-30 let se v kontextu světové krize přinejmenším neosvědčily. V horším případě prokázaly našemu i světovému hospodářství velké škody. Pro některé z nás se však staly součastí osobní identity, reputace nebo prostě zdrojem příjmu.

Zombie teorie

Od poloviny 80. let se až do nedávné světové finanční krize těšily některé ekonomické teorie statutu téměř absulutní pravdy.

Vývoj posledních let, včetně světové finančí a evropské dluhové krize, tyto teorie přinejmenším zpochybnil, pokud přímo nevyvrátil. To tvrdí někteří z odvážnějších ekonomů, jako třeba John Quiggin ve své nedávné knize Zombie Economics.

K zombie teoriím, které ovládaly západní svět od 80. let Quiggin řadí následujících pět:

1. Hospodářský cyklus se zmírňuje a výkyvy na trhu nejsou problémem a to především díky dregulaci finančních trhů a monetární politice centrálních bank (bez užitečného přispění fiskální politiky).

2. Trhy fungují dokonale a tržní cena je tedy nejlepším měřítkem skutečné hodnoty a liberalizované finanční trhy nejdůležitějším zdrojem hospodářského růstu, fiskální disciplíny, optimální alokace kapitálu a řízení rizik v ekonomice.

3. Ekonomické modely fungující na základě ideálních a ve skutečnosti neexistujících podmínek mohou předvídat budoucí hospodářský vývoj a užitečně ovlivňovat hospodářskou politiku.

4. Zbohatnutí nejbohatších vrstev společnosti postupem času vytvoří pracovní místa a blahobyt i pro chudé (trickle down economics).

5. Privatizace všechno vyřeší.

Doba selhání

Vývoj posledních 2-3 let rozhodně neproběhl v souladu s výše uvedenými zombie teoriemi.

1. Světová finanční krize a tržní výkyvy posledních let potvrdily, že zmírňování hospodářského cyklu prostřednictvím deregulovaného finančního trhu a monetární politiky bylo pouhou dočasnou domněnkou.

2. Světová finanční krize a evropská dluhová krize odhalily, že finanční trhy nefungují dokonale, že často alokují kapitál neproduktivně a že jsou schopny vážně poškodit hospodářství i veřejné finance.

3. Ekonomické modely byly zaskočeny krizí snad ještě vyšší měrou než krachující finanční instituce. Neexistuje snad jediný model, který by přicházející krizi odhalil dříve než novináři.

4. Nejbohatší 1% obyvatelstva Západu bohatne čím dál rychleji, zatímco střední a nižší vrstvy svými reálnými příjmy zváště v USA spíše stagnují. Statistické údaje navíc také odhalují, že střední a nižší příjmové skupiny jsou nejvíce negativně zasaženy dopadem finanční krize (narozdíl od horních příjmových skupin včetně bankéřů).

5. Privatizace v mnoha sektorech selhala a země, které ji prosazovaly nejrozhodněji, včetně Velké Británie a Nového Zélandu, začaly zvažovat, jak posílit úlohu veřejného sektoru a upravit podíl vlastnictví veřejného sektoru směrem nahoru. Úloha státu, která vzešla z reforem západních ekonomik konce 80. a 90. let se totiž ukázala jako nevhodně omezená nebo přinejmenším nevhodně uplatňovaná. Veřejný i soukromý sektor se v mnoha oblastech stal obětí krátkozrakých cílů.

... a opětovného ožívání

Politická rétorika postavená na výše uvedených zombie teoriích však ze scény neodchází. Toto velmi jasně dokreslují dohady o reformě regulatorního rámce pro finanční trhy a o rozpočtech veřejných financí. V dohadech politiků vítězí monterání politika, jako hlavní nástroj ekonomického oživení a budoucí prosperity. A podpora pro střední a nižší příjmové skupiny postižené krizí v USA získává formu krácení daní horním 2% obyvatel a zvýhodňování velkých firem (a pokud možno zrušení nedávno uzákoněného zdravotního pojištění pro chudé a rizikové jedince, které ohrožuje zisky zdravotních pojišťoven) s domnělým budoucím výsledkem nových pracovních příležitostí.

Finanční instituce a ratingové agentury se vracejí na výsluní. Jejich návrat k zisku a k fungování „všechno jako dřív“ je provázen rostoucím vlivem na hospodářskou politiku a na debaty o regulacích a úloze státu.

Akademické publikace dále produkují články, které rozvíjejí krizí zdiskreditované modely. Jen v roce 2010 lze takovýchto článků najít v renomovaných akademických časopisech přes 1000. Ekonomové, kteří si vybudovali svou reputaci na těchto modelech a výše uvedených teoriích, odmítají přiznat porážku.

Úvahy o tom, že tyto teorie selhaly a patří natrvalo do hrobu se tak objevují hlavně na blozích jasnozřivějších či odvážnějších ekonomů.

Ani tito ekonomové ale zatím nepřicházejí s novým a přesvědčivějším teoretickým rámcem. Zatím hledají novou inspiraci v behaviorální ekonomii a ve fenomenech typu „důvěra mezi subjekty na trhu“ a „sociální network“. Snaží se „přiblížit ke skutečnosti“ spíše než usilovat o „akademicky čistou metodu výzkumu“. Přemýšlejí nakolik včlenit do ekonomických teorií více důrazu na „rovnost“ spíše než jen „výkonnost“. A připouštějí, že by ekonomové měli svoje tvrzení a návody vyjadřovat s větším douškem pokory namísto arogance.

Kdo by měl zájem něco měnit?

V pohledu zpět je snad nejvíce zarážející skutečnost, že kdybyste před nějakými 3-10 lety v křišťálové kouli ukázali budoucnost bankéřům a finančníkům, tak naprostá většina z nich, včetně těch v Lehman Brothers, by neměli důvod jakkoliv měnit svoje obchodní transakce předkrizových let.

Na cestě ke krizi totiž vydělali mnohem více než v krizi ztratili.

A zatím přijatá opatření tuto skutečnost do budoucna nikterak nemění...


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Xavier napsal(a):

"Chcete, abychom se stali národem nevolníků a otrhanců ve všech hospodářských odvětvích jako Evropané? Nuže zrušte cla a podporujte volný obchod" (Abraham Lincoln)
V současnosti má káždá pátá domácnost v USA k dispozici necelé dva tisíce dolarů měsíčně. Obava Abeho se naplnila a zdá se, že bude hůř. Ztratí-li USA výhodu rezervní měny, bude mnohem hůř.

"Globalizátoři vycházejí z teorie anglického ekonoma Davida Ricarda (1772-1823) o hospodářských vztazích v jeho době, která se s dneškem nedá v ničem srovnat. Už proto, že dnes máme dva typy ekonomik: národní a nadnárodní. Druhá vyváží kapitál z bohatých států do levných zemí, kde staví moderní továrny vybavené špičkovou technologií. Tyto továrny vyrábí zboží, které se pak prodává v bohatých státech. Tím se narušuje jejich národní ekonomika, ničí zaměstnanost a zvyšuje obchodní schodek. Zájmy obou ekonomik jsou nejen rozdílné, nýbrž zcela protichůdné. Současný řád je patologický především proto, že ničí příjmy spotřebitelů, zatímco vytváří přesycenost zbožím.
Nevěřme, že není možné odmítnout ideologii volného obchodu. Neznamená to vytvářet pevnosti uzavřené ostatnímu světu, nýbrž dovolit každému regionu, aby rozhodl, zda a kdy naváže bilaterální dohody s jinými regiony ke vzájemnému hospodářskému prospěchu.
Snad největší výzvou doby je bojovat za základní lidské morální a mravní hodnoty. To znamená postavit se proti zglajchšaltovanému myšlení, proti sociálnímu darwinismu, klanění se všemohoucímu trhu a návratu k životním podmínkám devatenáctého století." (Jan Vítek)
05. 02. 2011 | 05:43

wb napsal(a):

To je ale zajímavá generalizace. Říkáte tedy, že byste své kolegy z research departmentu ve World Banku vyházela? To jsou přeci také převážně mainstreamoví ekonomové, z nichž ti úspěšnější publikují v oněch zdiskreditovaných akademických časopisech. To vás tedy pan Zoellick nepochválí.

Ale chápu, je to jen blog, lichotící uchu zdejšího průměrného diskutéra. Věřím tomu, že při diskusích s kolegy a odborníky zřejmě mluvíte jinak.
05. 02. 2011 | 05:53

AC napsal(a):

Pro ty, kteří si žádné praktické důsledky vyplývající z výše uvedeného článku nepřipouštějí, anebo je prostě berou na příliš lehkou váhu jen krátce zopakuji,
že každá změna proti lidské přirozenosti sama od sebe automaticky vygeneruje i svou adekvátní protihodnotu a tyto dvě reálie pak dál koexistují, i když časem své vzájemné vztahy mění.
Nebudu tady mudrovat, pač tolik zase tomu nerozumím a rovnou řeknu, že důležité události kterých se, dejme tomu obáváme či je jen tušíme a mnohdy nevíme jak to nazvat (a pak, kdo rozhodne, co kdy a jak je ve vztahu k celku důležité?), leč neznáme jejich konkrétní tvář, jsou za jistých příznivých okolností vyhledatelné a nabudou konkrétní podoby. Ani politika ani ekonomika nemá z těchto zákonitostí výjimku. Proto současná krize, jakkoli pro mnohé odeznívající, stále nedosáhla svého vrcholu. Průběžně mění a změní nejen naše životy (ve smyslu každodenního shonu), ale i postavení a vztahy vlád, států, režimů. Nečekejme tedy oddech. Události způsobené (nejen) krizí a její důsledky budou kulminovat rokem 2016 a právě v tom čase dojde k největším změnám od r.89. Tehdy se v jistém smyslu (nechci to teď rozvádět) vrátíme (čr) zpět o do r.1994...
Z tohoto pohledu není hrocení různých situací a dělení společnosti na schopné a neschopné právě nejmoudřejší. Věřím, že mají naši- a nejen naši- politici a ekonomové rozumnými rozhodnutími moc mnohé ještě změnit.
05. 02. 2011 | 07:01

Ládik!!! napsal(a):

Podle Marxe vznikají krize z nadvýroby. Podle mě je nemravná nadspotřeba. Například jízda na lyžích do kopce za peníze, kdy za ně někde v nížině kouří komín. Přirozené je získat polohovou energii vlastními fyzickými silami, jestliže je mým úmyslem tuto enegrii zmařit jen z pocitu zážitku jízdy dolů.
Takové nepřirozené věci se staly masovou záležitostí.... slovy klasika: "celý český národ vepře jí, vepři, ti se nikdy nepřejí..."...
05. 02. 2011 | 07:58

MirekS napsal(a):

Paní Brixi, já se hlásím, já mám zájem, aby:

- se zakázky vypisovaly veřejně, když jsou v tom veřejném zájmu,
- se maximálně oddělil veřejný politický život od soukromého finančního života,
- se zpřehlednil a zprůhlednil právní systém a vymahatelnost práva,
- se liberalizoval ekonomický prostor,
- se dynamizovaly ekonomické modely sledující chování systémů (jako je důchodový, zdravotnický a jiný veřejný),
- se posílily práva ale i odpovědnost občana této země,
- se zpřehlednila a zprůhlednila soustava rozpočtů,
- se ....

Jenže toho současní naši politici nejsou schopni pro svou "ideologickou absolutizující zaslepenost" (snahu se u té moci "zakopat a opevnit") vedoucí k demagogii a excesům. Pro tuto zemi se otevírá naděje, že již tato generace politiků skončí, neboť mají mnohdy za sebou 20 let své politické práce a ochutnávání ovoce moci (nebo aspoň ti, jichž jsou stoupenci). Ten proces změny už začal, a to je dobře. Jen mnohým se zdá pomalý, ale to je ta evoluce, a tak je to dobře. Je nutné mít čas na vyhodnocení pozorovaného.
Nebezpečí by se stupňovalo (pnutí mezi generacemi), kdyby to mělo trvat víc jak 20 let. Výsledný obrázek takového stupňovaného nebezpečí dnes můžeme vidět třeba v dnešním Egyptě!
Pak stačí "jiskřička" a doutnající podloží vzplane....

Zdraví

MirekS
05. 02. 2011 | 08:13

Občan napsal(a):

No, vítejte v realitě, ekonomové. Ale že vám to trvalo :o)))

Teď jen, co s vámi, ekonomové? Desítky let krmíte lidi svými modely, prognózami a teoriemi, poučujete a dokonce vnucujete svou vitruální realitu, založenou jen na malůvkách vytvořených na základě neexistujících podmínek a předpokladů, a když to na vás prasklo, tak jen pokrčíte rameny?
Fajn džob...
Škoda, že není dost dobře možné vás popadnout za flígr, zabavit vám veškerý majetek a postavit vás k lopatám, motykám a strojům, abyste museli svou vlastní prací napravit to, co jste napáchali.
05. 02. 2011 | 08:15

dedek napsal(a):

Není co dodat a máme se ještě na co těšit. Ti naši rádoby ekonomové s chemickým vzděláním se toho nepustí, protože jim to nese.
05. 02. 2011 | 08:22

MirekS napsal(a):

Občan:
Modely, prognózy a teorie nezmizí, tak jako nezmizí cesta, která se "prošlapává".... a tak ani nezmizí ekonomové.... Možná byste byl překvapen, kolik právníků, doktorů medicíny, chemiků či biologů se za ekonomy vydává...

MirekS
05. 02. 2011 | 08:23

fred napsal(a):

Občan napsal(a): "No, vítejte v realitě, ekonomové. Ale že vám to trvalo :o))), Teď jen, co s vámi, ekonomové? Desítky let krmíte lidi svými modely, prognózami a teoriemi..."

Stoprocentně s Vaším názorem na zbytečné ekonomy souhlasím. Jen navrhuji k ekonomům přiřadit i strojaře-konstruktéry. Desítky let nás krmímí svýmí výpočty, strojnickými tabulkami, normami, mají počítače,... A co realita? Potrubí praskne, převodovka se zadře, pračka nevydrží bez opravy ani záruční lhůtu.
05. 02. 2011 | 09:56

Dočekal napsal(a):

AC:

Je hned vidět, že nečerpáte svoje názory z nějakých stranických příruček.

To, že tady k tomu průšvihu teprve dojde a že tentokrát to nebude žádný "samet," píšu do on-line diskusí už nějakých pět let.
To, že se hněv těch, kteří už nebudou mít co ztratit vybije ne na těch "nahoře," ale paradoxně na těch, kteří na ty "dole" šlapou bezprostředně, je smutná skutečnost.
Člověk si totiž vždycky nejvíc pamatuje toho, kdo do něho kopal a ne toho, kdo to kopání tomu kopáči nařídil.
Takhle tady na začátku devadesátých let minulého století dopadl jeden udavač. Ti, kteří jeho "zásluhou" strávili pár let v komunistickém kriminále, si to s ním vyřídili po svém. Železnou trubkou mu zpřeráželi ruce i nohy.
Ten udavač na žádného z nich nepodal trestní oznámení i přesto, že je všechny zná.
On totiž moc dobře ví, proč se tak stalo. A byl by velice nerad, kdyby si tu zkušenost musel ještě někdy zopakovat.

Tady jsou tři vrstvy kapitalistů.
Na té pomyslné špici jsou ti, kteří už dnes mají převážnou část svého majetku, ať už movitého, nebo nemovitého, v cizině. Přesněji řečeno v daňových rájích. Pro tyto lidi nebude problém nasednout do soukromých tryskáčů a odletět do teplých krajin.
Tu druhou vrstvu tvoří ti, kteří si tady vybudovali honosná sídla, přesněji malé protiatomové kryty. Tito kapitalisté tady budou muset zůstat jednoduše proto, že jim bude líto tato svá sídla opustit. Tito lidé mají dost prostředků na to, aby si vydržovali soukromou ochranku. Také jim ty jejich zásoby jednou dojdou, to už tady ale bude po všem.
Na té nejspodnější příčce jsou dnes ti, kteří se chtějí těm "nahoře" vyrovnat za každou cenu. Tedy i za cenu toho, že budou své zaměstnance doslova odírat z kůže.
Až tady dojde k rebéliím (a že k nim dojde, tak o tom nepochybuju ani chvilku), budou právě tihle "kapitalisti" první na ráně.

Jistě, teď můžete namítnout, že tady k ničemu takovému nedojde, protože Češi jsou přece holubičí povahy. To je ale právě ten největší omyl! Nezapomínejme na fakt, že zadluženost českých domácností (ta oficiální, samozřejmě) už začíná nebezpečně dohánět výši státního dluhu. Heslo, že na dluhy přece neprší, už dnes neplatí. A neplatí hlavně u těch, kteří si svoje bydlení pořizují na hypotéku, tedy na dluh.
Když člověk přijde ze dne na den doslova o všechno, je mu už jedno, na kom si zrovna vybije zlost a zoufalství.

Věřte, že bych se právě tohoto dožil velice nerad.
05. 02. 2011 | 09:57

Dočekal napsal(a):

fred:

Tak teď jste mne opravdu rozesmál! A to nejen proto, že jsem původní profesí strojař.

Vy totiž zaměňujete konstrukci a výrobu. Jste tedy stejný "odborník," jako například ministr dopravy pan Vít Bárta. Ten také navrhuje zlevnění výstavby dálnic za cenu toho, že se při té výstavbě budou používat levnější (rozuměj: Nekvalitnější) materiály.

Pokud byl ale ten váš příspěvek myšlen ironicky, tak v tom případě se vám tedy moc omlouvám.
Když ono je tady někdy dost obtížné rozlišit ironii od pravé, přesněji pravicové pravdy.
05. 02. 2011 | 10:06

Puck napsal(a):

" Čím budou bohatí bohatější, tím víc se dostane i na ty ostatní ! "
Nějak tak vypadá základní postulát dnešní ekonomiky. Z toho přirozeně vyplývá, že nejvyšším zájmem bohatých je zvětšování jejich bohatství, a ne poskytování drobečků ostatním.
Všichni víme, co jsou to PPP projekty.
Zkusíme třeba dálnici. Bohatý soukromník tvrdí : " Státe, ty potřebuješ dálnici, já mám peníze, já ti ji tedy pstavím a ty mi ji budeš splácet, dejme tomu 30 let a k tomu si připočtu nějaký úrok. "
Zdánlivě na tom vydělají oba, jak stát, tak soukromník. Myslím si, že vydělá jen jeden, soukromník, a to hned dvakrát. Investice je takřka bezriziková ( o peníze by přišel jen tehdy, kdyby zkrachoval stát ), a v očích veřejnosti bude tím který pomáhá dobré věci.
Stát ? Stát bude platit, stát bude tím, který s kouboukem v ruce čeká, až mu soukromník milostivě pomůže.
Představte si soukromníka v pozici státu. Jednal by stejně ? Jistě ne !
Jednal by takto :
" Soukromníče, tady ti za přijatelnou cenu prodám pozemky, vydám ti stavební povolení, a víc ti do toho budu mluvit co nejméně ! Jak to uděláš, aby se ti vložené peníze vrátily, je jen na tobě ! "
Tak nějak bych si představoval kapitalismus. :-)
05. 02. 2011 | 10:13

dalimír napsal(a):

Franto Adamče ze Strážnice dejte již konečně pokoj s těmi komunisty,zapomente na minulost a věnujte se více světlejším zítřkům ! S těmi komunisty jste fakt již otravný ! Dal.
05. 02. 2011 | 10:31

Občan napsal(a):

To Puck:

Vy si opravdu myslíte, že by soukromník někomu prodal pozemky za cenu rozumnou pro nabyvatele a ještě ho na nich nechal dělat si, co by se mu zlíbilo, aby získal svou investici co nejdříve?
Pokud to myslíte vážně, pak jste dost naivní.

Soukromník, pokud není hloupý, především pozemky neprodá, ale pouze pronajme. A pronajme je pouze za cenu nebo za služby, prospěšné pro něho. Nájemce pak na svých pozemcích nechá konat jen potud, pokud jeho konání nějak neohrožuje jeho vlastní zájmy.

Ony se tak samozřejmě chovají i skutečně vyspělé státy. To jen v ČR je možné to, co se děje, protože tento stát vedou lidé, kteří by v reálu nebyli schopni uřídit ani živnost, natožpak firmu.
Stačí se podívat do OR, jak ve většině případů dopadly firmy těch politiků, kteří někdy podnikat zkusili. Pokud nebyli "šikovní" a nezavěsili se na bradavku státních dotací a veřejných zakázek, vesměs zkrachovali. A takoví lidé řídili nebo řídí tento stát...

PPP by měly smysl pouze tehdy, pokud by do nich vkládali "investoři" vlastní majetek a finance, nikoli úvěry. Ale protože opak je pravdou, je to jen další tunel do veřejných financí a další nepřímá státní dotace podvodnikatelům a příživnostníkům. Vlastně to je takový socialismus naruby...
05. 02. 2011 | 10:39

vlk napsal(a):

Paní Brixi, díky za skvělý blog /zdravím Pepu Řepu/. ANo popsala jste to dokonale. dnes se omezím jen na tohle konstatování. Píšiv hodně polních podmínkách.
Jen jedna poznámka na závěr - tímhle blogem jste si tu udělal a nejspíš udělal ahodně nepřátel..
Kteří vám připomenou, že sahat, ba dokonce chtít zabíjet posvátné krávy / trh nefungovyl dobře..!!!! atd./ se nesmí.
05. 02. 2011 | 10:41

Rumcajs napsal(a):

Trh funguje dokonale jenom tehdy, pokud není pokřivován monopolem a státními zásahy.Tím samozřejmě nepopírám funkci státu jako dozora a arbitra, aby mi tady místní levicové kebule nezačaly předhazovat pálení pneumatik na zahradě.

Pokud se kapitál propojí s politikou, nastává smrtonosná kombinace,která končí devastací. Dnešní krize je právě výsledkem státní intervence a lámání přirozeného tržního prostředí ve prospěch politických cílů a populismu.

citace od prof.Zeleného:

Toxické hypotéky vznikaly na běžícím pásu. Nikdo již neverifikoval příjmovou či kolaterální schopnost splácení půjček, hotovost pojistného vkladu nebyla vyžadována. Státní surrealismus završila Federal Reserve Bank of Boston, která určila, že účast v programu školení úvěrové poradny lze hodnotit jako důkaz žadatelovy schopnosti obdržet a uřídit své dluhy. Clintonova politika výrazně narušila tradiční principy svobodného trhu a zodpovědného podnikání. Svět se zbláznil.

********

Jestli tomuhle někdo říká trh, tak si plete pojmy s dojmy. Tahle krize má jednoznačného vyníka a tím je stát a jeho garance za pochybné bankovní operace. Představa, že ekonomické rozhodování přenesu na státního zkorumpovaného úředníčka či politika, veskrze pochybné profesní kvality a tím vše vyřeším, tak to je stejně naivní představa, jako snaha udržet družici na oběžné dráze silou vůle.
05. 02. 2011 | 10:42

Dočekal napsal(a):

Puck:

A to je zase velký problém.

Tady se už víc jak dvacet let tvrdí, že všechno vyřeší ona "neviditelná ruka trhu." Přitom se toto heslo zvrtlo do onoho "Urvi, co můžeš a na nic se přitom neohlížej."

V jedné diskusi kdosi statečně odsuzoval dotace do našeho zemědělství. Pominu fakt, že většina těch dotací pochází z fondů EU a zaměřím se na podstatu věci.
Tady je jeden velký paradox. Většina z těch, kteří volají po co nejmenší roli státu a po co nejmenší míře přerozdělování státních peněz (ve skutečnosti peněz nás všech), si při tom svém volání vůbec neuvědomuje, že prakticky všechny soukromé podniky a instituce jsou ve skutečnosti napojené na cecík, kterým k nim tečou státní finance.
A nejsou to zdaleka jen soukromé nemocnice. Jsou to také soukromé školy. Jak je možné, že soukromý podnik nemá bez těch státních dotací šanci na přežití?

Kdesi jsem četl, že Zdravotní pojišťovny hradí státním a krajským nemocnicím za lůžko a den mnohem menší částku, než jakou hradí za lůžko a den soukromým sanatoriím.
Nemohu s touto informací nijak operovat, protože ji nemám ověřenou. Jistě se tady najde někdo, kdo tuhle informaci upřesní.
05. 02. 2011 | 10:49

siven napsal(a):

Občan - "podvodnikatelům a příživnostníkům"... vy jste mě dostal do kolen. :D

Jinak zastánci čistokrevné teorie Adama Smithe z XVIII. století, působí pochopitelně v dnešní době velice úsměvně... asi jako relikt třetihor v soudobé fauně.
05. 02. 2011 | 10:51

Puck napsal(a):

Pro Občana :
Otázka zní takto :
Šel by soukromník do projektu dálnice i v případě, že ji postaví za své a na pronajatých pozemcích, když může své peníze investovat bez rizika, například do státních dluhopisů ?
Myslím si, že by stát ten kousek půdy mohl oželet s podmínkou, že na ni bude stát dálnice. Logistické areály stojí na pronajatých pozemcích ? Asi těžko, když je půda za babku.
05. 02. 2011 | 10:57

veverka napsal(a):

Žijeme jen v další formě feudalismu,kde masa těch dole maká na to jedno procento vychcaných parazitů nahoře.
05. 02. 2011 | 11:00

fred napsal(a):

pro Dočekala
Zkuste provozovat soukromý podnik, když vedle funguje státní, který poskytuje služby "zadarmo" - z dotací nebo daní.

Zmiňujete se o vyšších platbách soukromým nemocnicím. Ta představa je tak absurdní...! Že by to vzniklo za vlád socialistů - pochybuji. A že by to vzniklo za pozdější vlády pravice? To by bylo pro levici a novináře takové sousto, že by si to nenechali ujít.

ad školy: tam je situace právě opačná. Soukromé školy dostávají na žáka menší částku, takže některé to musí řešit vybíráním školného. A divte se, někteří rodiče to DOBROVOLNĚ platí. Logicky, soukromá škola tedy musí nabízet lepší služby.
05. 02. 2011 | 11:01

fred napsal(a):

pro smějícího se Dočekala:
Navrhuji tedy k strojařům-konstruktérům přidat i konstruktéry-technology a mistry ve výrobě.

Tak co, kolego, už tušíte?
05. 02. 2011 | 11:05

Petr Havelka napsal(a):

Pane Rumcajsi,

citacemi vytrženými z kontextu není záhodno argumentovat a ještě k tomu tak kategoricky :)

Není to jen vámi zmiňovaná 13 Toxickými ...

Ve stejném článku

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/milan-zeleny.php?itemid=5788
profesora Zeleného se můžete dočíst

"Současná krize vznikla na průsečíku nedostatečné regulace a přebujelé intervence. Stát selhal v obou případech. Když stát a instituce přestanou regulovat tržní chování obou stran a začnou netržně intervenovat ve jménu nebo zájmu jedné či druhé strany, pak nastává útlum regulačních a seberegulačních tržních sil a nastupuje nerovnováha, chaos, recese a krize. Intervenovat ve jménu voličských skupin proti dopadům krize nemá nic společného s řešením krize."

Dozor nebo arbitr je málo, stát má být i regulátor

Takže nejen intervence, ale i regulace ze strany státu.

Dále profesor Zelený pokračuje dalším odstavcem

" Příčinou současné krize byly a zůstávají státní zásahy do fungování ekonomiky svobodného trhu, s následným nárůstem bublin ve virtuální ekonomice finančních spekulací. Arogance, chamtivost, podvody a korupce bossů Wall Streetu nejsou příčinou, ale spíše zavrženíhodným, i když stále lidským, následkem či symptomem hlubší politické zvůle, klamu a touze po moci. "

Bankéři mají také spoluvinu! Takový Buffett zaznamenal jen minimální ztráty a to z jednoho jediného důvodu, nebyl nenažraný. To se o jiných nedá říci.
05. 02. 2011 | 11:06

Občan napsal(a):

To Puck:

Stát by se měl vždy chovat jako silný a svrchovaný vlastník a tedy ten, kdo někomu něco umožňuje. Nikdy jako prosebník.

Takže stát by měl nastavit podmínky a říct soukromníkům "Ber nebo nech bejt - přijde jiný". A věřte tomu, že ti, co skutečně chtějí podnikat a něco doopravdy tvořit, by si rádi a rychle zvykli a taková pravidla by přijali. No, a "investoři" by si mohli své virtuální "zdroje" nabouchat do uší :o)
05. 02. 2011 | 11:08

Občan napsal(a):

To Fred (05. 02. 2011 | 11:01):

Doufám, že jste ten příspěvek myslel jen jako vtip. Protože pokud ne, pak jste mimořádně neinformovaný a jen plácáte nesmysly.
05. 02. 2011 | 11:11

Rumcajs napsal(a):

Petr Havelka:

Nemyslím, že jsem něco vytrhl z kontextu. Stát musel regulovat, protože intervencí smázl samoregulační mechanismy.

Kdyby neintervenoval a nestál za zadkem bance, nikdyby k něčemu podobnému nedošlo. Nebo myslíš, že kdyby patřila ta banka tobě, tak bys něco takového udělal ?
05. 02. 2011 | 11:17

vasja napsal(a):

Státní surrealismus završila Federal Reserve Bank of Boston, která určila, že účast v programu školení úvěrové poradny lze hodnotit jako důkaz žadatelovy schopnosti obdržet a uřídit své dluhy.......
---------------------------------------------
To ročildům, morganům a grýnspanům jeblo v bedně? :)))
Dyk to prece nejsou socani!
05. 02. 2011 | 11:18

Puck napsal(a):

Pro Občana :
Stejně silný je Váš výrok :
" Stát by se měl vždy chovat jako silný a svrchovaný vlastník a tedy ten, kdo někomu něco umožňuje. Nikdy jako prosebník. "

To projednávali na vládě ? :-)
05. 02. 2011 | 11:19

jozka napsal(a):

frede, pokud by strojari meli takovou uspesnost jako ekonomove, chodime dneska porad v kozesinach a vsechno nosime na zadech.
05. 02. 2011 | 11:27

fred napsal(a):

Občan napsal(a):
To Fred (05. 02. 2011 | 11:01): Doufám, že jste ten příspěvek myslel jen jako vtip. Protože pokud ne, pak jste mimořádně neinformovaný a jen plácáte nesmysly.

Můj příspěvek byl parafrází Vašeho příspěvku z 05. 02. 2011 | 08:15. Takže si dovolím jako odpověď na Váš původní příspěvek opět využít Váš text (05. 02. 2011 | 11:11):
"Doufám, že jste ten příspěvek myslel jen jako vtip. Protože pokud ne, pak jste mimořádně neinformovaný a jen plácáte nesmysly."
05. 02. 2011 | 11:29

Dočekal napsal(a):

fred:

Jen počkej, zajíci! Tak tohle teda ode mne schytáš a ani nebudu čekat na lovnou sezónu.
05. 02. 2011 | 11:30

Občan napsal(a):

To Fred (11:29):

Parafrází? Čeho?

Zbývající státní podniky (a je jich opravdu velmi málo), na rozdíl od podniků soukromých, dotace nedostávají. Stačí nahlédnout do CEDR a udělat si jednoduchou statistiku.
Stejně jako soukromé podniky, jsou dotovány subjekty ve zdravotnictví a školství. Ne všechny, ale obávám se, že nejméně polovina "soukromého" sektoru žije z přímých i nepřímých dotací.

Konkrétně soukromé školy dostávají vedle kapitační platby, která je ve výši 60 - 100% kapitace placené veřejným školám, účelové dotace od státu, samospráv i z EU. A k tomu vybírají školné. Kdyby měly žít jen ze školného, což by jako soukromé podnikatelské subjekty měly, většina z nich by brzy prokázala, že se SKUTEČNÝM podnikáním neumějí uživit. Výši dotací si opět můžete ověřit v CEDR (a to je jen špička dotačního ledovce).

Takže - plácáte jen z neinformovanosti?
05. 02. 2011 | 11:43

Rumcajs napsal(a):

Občan:

Chtěl jsi říci, že peníze, které firmy vytvořily ,jim stát sebere, aby je pak mohl znovu reinvestovat za všimné formou dotace ?

Tomu říkám fajn kšeft.
05. 02. 2011 | 11:51

Občan napsal(a):

Rume, pro příjemce těch dotací, tedy pro podvodnikatele a příživnostníky, rozhodně :o)))
05. 02. 2011 | 11:56

Pavel napsal(a):

Je uplne zrejme, ze sucasny stav, kedy na krize profituju financnici, je sposobeny statnymi zasahmi. Teda prave tym co preferujete.

Nenapada Vas, ze chyba moze byt na strane toho v co verite? :)
05. 02. 2011 | 12:10

Paterik napsal(a):

Paní Brixi se sice hezky obouvá do zombíckých ekonomů, ale tím to také hasne. Neříká vůbec nic o tom, jaká ekonomická teorie by je měla nahradit. Nejspíš proto, že to sama neví. Neví to asi nikdo. Neexistuje žádná záruka, že posílení role státu povede k blahobytu. Existuje nějaký důkaz, že stát je v regulaci efektivnější a v nakládání s penězi hospodárnější, než soukromý sektor? On totiž vznik nadnárodních monopolů a zvětšování majetkových propastí je z velké části právě zásluha politiků, kteří těmto jdou bezostyšně na ruku. Zvýšení moci a vlivu politiků by tyto jevy v žádném případě neodstranilo.
05. 02. 2011 | 12:16

Rumcajs napsal(a):

Paterik:

Regulace,regulace a kdyby to nepomohlo tak zase regulace.

P.S.

Vzal jsi mi to z huby.
05. 02. 2011 | 12:22

vlk napsal(a):

Ach tam..... Ekonhom světového jména z uznávané a světově prosluléekonomické university NA Růžku, tedy Rumcajs má jasno! Zaštítěn několika vytrženými citáty ze Zelného zde jasně dokazuje, kdo že za krach 2OO8 může! jak jinak než stýt! |řízený tehdy osmým rokem známým sockomoušem Bushem.
Který zásadně nutil banky
=aby poskytovaly hypotéky každému kdo šel okolo, bez ohledu na riziko
=aby tyto hypotéky míchaly s jinými, řekněme oprvadu dobrými

=aby tyto mixy šrotu a slušných hypotéky prodávaly na mezinárodních trzích zaštítěné svým ratingem AAA
=aby tento shunt byl ještě vybavem CDS takže s e tvářil jakoi suoerbezpečný.
Za to všechno může stát!
Jakjinak.
Ovšem stýtní zsahy byly zdrojem problému.
Jasně, když ž hodin před rozvalením finančního systému zabránil pádu AiG, který by k tomu vedl. Minulý týden Benanke prohlásil, že krach byl daleko blíže ,než si kdo umí představit. Že osum z deseti největších amerických bank bylo de facto v dezolátním stavu a nikdo nevěděl , jestli přežijí do zítřka. I se s tátní pomocí. Byl to stát, kdo zachránil situaci.nikli , kdo ji ten , kdo tu situaci vytvořil.

a koukám, že světoznámý expert z unáiversity NaRůžku má nové zdatné pomocníky= třeba nick Pavel, či spíše Pavol.
Tomu bych chtěl vzkázat, ať s ještě jednoua pomaleji přečte text paní Brixi. Třeba při druhém čtení pochopí , o čem je řeč. Totiž že ne paní Brixi, ale jistý uznávaný ekonom vydal knihu, z které paní Brixi cituje.

Noa pro nick Paterick
bych zas e dodal, že onen ekonom, z jehož knihy paní Brixi cituje, konstatuje , kromě jiného také to, že ti, kteří včera prohrália to tak, že dostalisvět na pokraj rozvrácení finančních systémů , dnes už otrle vystrkují rohy s týmž šejdířstvím , které ke krachuvedlo. Vyčítat ted y paní Brixi, že nepřichází s novýmiekonomickými teoriemije poněkud mimo mísu. ale kontextově chápu, že Rumcajs přikyvuje, až si hlavu můře ukroutit.
05. 02. 2011 | 12:52

pupušone napsal(a):

Paterik, Rumcajs a další

Před nějakou dobou jsem v tomto fóru k článku: "Věříte v kapitalizmus?" napsal následující komentář. Příspěvek kritice podroben nebyl, proto si dovoluji myšlenku nabídnout znovu v souvislosti s tímto tématem. Prosím, namítejte, argumentujte.
Pozn.: používám pojmy socializmu a kapitalizmu, protože jsem část textu jen zkopíroval bez dalších úprav. Rozhodně nejde o "pravicové" či "levicové" ideje, jde o racionalitu.

Socialistická ekonomika byla založena na monopolní plánovité výrobě. Tento způsob výroby je teoreticky efektivnější než kapitalistický volný trh, avšak v reálném socializmu efektivnější nebyl, protože přílišné sociální jistoty odnaučily lidi pracovat, navíc lidé nebyli motivování honbou za vlastním ziskem. Principiální vadou socialistické výroby je její neflexibilita. V kapitalistickém volném trhu se sice hemží stovky drobných výrobců zakopávajíc jeden o druhého (neefektivita), avšak pokud se změní móda, má spotřebitel rifle do 7 dní na pultech (výrobce se snaží, protože chce zisk). V socializmu budeme čekat na rifle 7 let, protože 5 let musíme čekat na nový národohospodářský plán a pak 2 roky na to, než nám padesát bagrů přestaví monopolní výrobu kalhot na výrobu riflí. Neflexibilita výroby vede k nespokojenosti obyvatel, ta pak k železným oponám, aby socialistický člověk nevěděl, že rifle existují, nechtěl je a byl spokojený s tím, co má.

Náš současný kapitalizmus má však také problémy nemalé. Pozastavil bych se jen u jednoho, kterým je deficitní státní rozpočet. Podle mého názoru je deficitní rozpočet spíše vadou kapitalizmu jako takového, než jen pouhým "nevybalancováním" státních financí. Situaci přirovnám s rodinou. Pokud chci mít v bytě pořádek, mohu si buď uklidit sám nebo si na úklid najmout služku. Služce však musím zaplatit. Kapitalistický stát potřebuje tanky, zajišťuje provoz nemocnic, atd. Nic si však nevyrobí sám (doktrína soukromého vlastnictví výrobních prostředků), proto vše musí kupovat od kapitalisty. Veřejné finance jsou tak neustále odlévány do soukromého sektoru, a to velmi nehospodárným a mnohdy korupčíním způsobem.

Podle mého názoru by byla ideální společnost, ve které by nikdo netrval na žádných doktrínách. Výrobní prostředky by byly soukromé i státní. Státní výroba by byla orientována na těžký průmysl, či na průmysl, který se dá alespoň trochu plánovat a nepotřebuje flexibilitu. Z těchto podniků by stát zboží, které potřebuje (tanky a apirin do nemocnic) nakupoval za ekonomickou cenu (bez korupce a zisků kapitalisty). Spotřební průmysl by byl doménou soukromých podnikatelů zajišťujících flexibilitu výroby.
05. 02. 2011 | 13:02

Alex napsal(a):

Paní Brixi, nejsem jakkoli profesně spojen s ekonomií. Přesto jste přesně popsala moje pocity z dnešní ekonomoie a z dnešních ekonomů. Díky.
05. 02. 2011 | 13:16

stále rebel napsal(a):

Je vůbec otázkou, do jaké míry tyto „ekonomické terorie“ považovat za ekonomické teorie. Například jedna z model těchto ideologů Lafferova křivka a její interpretace budí u myslícího člověka úsměv, ale vzít ji některým jedincům, je jako brát Muslimovi Korán. V dnešní ekonomii bohužel nevládne věda, ale jde o politiku a marketing.
05. 02. 2011 | 13:21

Stařeček napsal(a):

on se tu občas ozve nějaký garážový rádoby podnikatel a stěžuje si na socky, které na něj pracují. Prostě výsledky jeho podnikání, nic moc a to jeho pracovníci jezdí domů v montérkách, neboť se nemají kde umýt a chodí na WC za garáž. Bezpečnostní prostředky skoro žádné "to si kupte sami", říká. Dostáváte osm tisíc, co by jste chtěli. V supermarketu pracují za šest. Samá stížnost na socky a to si je vybral sám. Sice ne podle toho co umí, ale podle mzdy, za jakou jsou ochotni pracovat. Za B..a nepřipustí, že podnikat neumí on. Přitom tady propaguje ty nesmyslné překonané ekonomické zákony. Asi se podle nich řídí.
05. 02. 2011 | 13:25

Tenco napsal(a):

Hana Brixi

http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-12149908

Paní Brixi, máte nějaké informace či signály, že hrozí exodus bankéřů z Velké Británie do daňových rájů a následný hluboký propad britského hospodářství ?
05. 02. 2011 | 13:33

Al Jouda napsal(a):

Chybí mi tady názor pana Ing. Schlimbacha. Už ho to asi přestalo bavit.
05. 02. 2011 | 13:39

VL napsal(a):

Postupně dospívám k názoru, že za všechno může tisk peněz. Pravděpodobně v předkrizových letech umožňoval masivní spekulace. V krizových letech zabránil zhroucení trhu a navedl akcie na růst. V nynějších už pokrizových letech pomáhá k upevňování špatných spekulativních praktik a špatných ekonomických teorií.
V první vlně kvantitativního uvolňování bylo vytištěno 3 300 mld. USD. Ve druhé se plánuje tisk 600 mld. USD (a více). Je to hra vabank. Amerika a svět si tak jenom kupují čas. Ještě jeden rok, ještě dva roky než to přijde. A ono to jednou přijde. Musí to přijít. Jednou na to Amerika ale i my pořádně doplatíme.
05. 02. 2011 | 13:49

LANDA napsal(a):

Problém dnešního Česka
Člověk schopný změnit věci, které se změnit dají a smiřující se s tím, co změnit nejde, do politiky dnes nepůjde, neboť do politiky přišli lidé, nesmiřující se s tím co změnit nejde a neschopní změnit věci, které se změnit dají.A to je smůla pro nás ostatní. Ti neschopní a nesmiřující se jsou natolik sebevědomí, že si svoji hloupost nepřipouští.
05. 02. 2011 | 13:52

Dočekal napsal(a):

Al Jouda:

Když ono těch slušných diskutérů tady zanedlouho bude chybět mnohem víc.
Málokdo totiž chodí rád do hospody, kde se nejen že plive na podlahu, ale kde se také plive po hostech.

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jiri-havel.php?itemid=12099

Nick blue jay a moje reakce nejen na jednoho psychopata.
05. 02. 2011 | 13:59

Kanalnik napsal(a):

K blogu mam poznakmu k bodu 2. a 3.

2. Souhlasim, ze trhy nefunguji dokonale, z meho pohledu je to proto, ze neexsistuji v dokonalem systemu politickem a spolecenskem, a to je zejmena proto, ze jakykoli system je tvoren nedokonalymi lidmi.

Nesouhlasim s vyrokem, ze krize odhalila, ze trhy nefunguji dokonale. To, ze nemohou fungovat dokonale plyne z vyse uvedene vety. A to prave krize potvrdila. Ke krizi doslo proto, ze trh byl deformovan a pokriven lidmi, kteri ho tvori. Tak tomu vzdy bude v mire vetsi ci mensi. Bylo by dobre trh krivit co nejmene. Hraci v nem by se ale museli chovat moralne, nikoli ciste materialne - to pak trh krivi.

3. zadny model mozna nepredpovedel krizi, ale zcela urcite to nebyli novinari, kteri prisli na to, ze existuje; nekteri ekonomove na nastupujici krizi upozornovali 2 a vice let pred tim, nez nastala, ale protoze nebyli soucasti vybrane medialni spolecnosti, nenaslouchalo se jim
05. 02. 2011 | 14:07

ivanT napsal(a):

Ekonomove urcite nemaji teorii, ktera by dokazala i jen priblizne predpovedet budoucnost. Podobne Aristoteles toho jeste o fyzice moc nevedel. Znamena to, ze fyzikove meli vzit krumpace a misto hledani lepsiho modelu jit kopak prikopy? Pochybuji, ze by to ve dnesnim svete nekdo tvrdil.

Podobne je to s ekonomy. Dobry model nemaji, ale to vubec neznamena, ze by se ekonomie mela hodit z okna. Z neodpovidajiciho modelu je treba postupne vypracovat model, ktery funguje. A takovy model je stejne potrebny jako kvantova mechanika.
05. 02. 2011 | 14:23

ivanT napsal(a):

Jeste poznamku k tomu, ze 'trhy nefunguji dokonale'. To zni jako kdyby Ptolemaios rekl, ze Vesmir nefunguje dokonale protoze se netoci kolem Zeme jak by podle nej mel.

Vesmir funguje tak jak funguje, trh funguje tak jak funguje. A jestli je nejaky model nevysvetluje, nedokonaly je model, ne system ktery se snazi vysvetlit. System (trh, Vesmir) je existujici entita a ucel model je tuto existujici entitu vysvetlit, ne ji rici jak by se mela spravne chovat.
05. 02. 2011 | 14:27

jozka napsal(a):

ivanT:

Drobny rozdil je v tom, ze ekonomove se tvari, ze to salamounovo moudro maji a podle toho jednaji. Kdyby vam raketovy inzenyr stavel rakety s tim, ze zeme je placata, taky byste asi nebyl nadsen.
05. 02. 2011 | 14:39

hanabrixi napsal(a):

wb: Divil byste se. Quiggins je "kolega a odborník" a naposledy jsem s ním rozebírala omezenost výše uvedených teorií na semináři pořádaném "research departmentem" Světové banky.
05. 02. 2011 | 14:42

Paterik napsal(a):

Pupušone:

K příspěvku mám asi toto - neexistuje dokonale fungující systém. Socialismus nicméně nebyl neefektivní proto, že by lidí zlenivěli, ale proto, že byl založen na represi. Problém je, že i když jednotliví účastníci trhu dělají chyby, individuální krach systém nezničí. pokud se do toho ovšem naveze stát, může zdeformovat ekonomiku natolik, že bude fungovat desetkrát hůř. Teoreticky by státní plánování mělo fungovat efektivněji než divoký trh. Malý problém je, že se to v praxi nikdy nepotvrdilo. Stačí se jen podívat na výsledky nedávné "regulace" fotovoltaiky. Státní regulace dovedou být dokonce vyloženě směšné - jako když např. SÚKL není schopen celá léta ani přepočítat adekvátně ceny léků.

Vlku:

Totéž platí pro padlé politiky, kteří nám celá léta tvrdili, že nízké úrokové míry jsou cesta ke štěstí a vysoké dluhy nejsou problém. Zdroje přece jsou.
05. 02. 2011 | 15:07

Rumcajs napsal(a):

vlk:

Všiml sis, že jenom vykřikuješ a neargumentuješ ? (viz kodex PŘ)

pupušone:

Deficit není dán kapitalismem (říkejme tomu radši soukromé vlastnictví výrobních prostředků),ale demokracií. Tedy honbou za politickými body.

Jinak žiješ v absolutní iluzi, že stát si může sám vyrábět zadarmo. Podívej se, jak draho nám dodává elektřinu,lékařskou péči atd. Stát bohužel ke své činnosti potřebuje lidi a ty musí zaplatit.Většinou stát potřebuje ke stejnému úkonu 5*tolik lidí, jak soukromník, tudíž je daleko dražší.

Stále rebel:

Jak víš, co si myslí myslící člověk ?

Stařeček:

Běž radši ven krmit holuby. Těm aspoň uděláš radost.
05. 02. 2011 | 15:11

Tenco napsal(a):

Rumcajs ad vlk:

citace : "Všiml sis, že jenom vykřikuješ a neargumentuješ ? (viz kodex PŘ)"

Ha, ha, ha...Rumcajs obíjí VLKOVI o hlavu jakýsi kodex a vyčítá mu, že VLK vykřikuje, neargumentuje

....Dobrýýýý, Rumcajs !

Dík. Čekal jsem nějaký humor, abych vodsaď odešel optimisticky naladěn - a ejhle, je tady.
Není nad to, když se ozve prosťáček.
Takový bezprostřední - lidový humor pohladí.

Čaues. Dík.
05. 02. 2011 | 15:24

xxx napsal(a):

To Rumcajs:
To by me zajimalo, komu pripoctete za vinu bankrupcy Islandu. Tam pravicova vlada se bankerum nepletla do bankovniho podnikani uz od r.1944, bankrupcy
a nasledny utek 30% mladych Islandanu vsemi smery a levicova vlada poprve od r.1944
prilis Vasi teorii nenahravaji.
05. 02. 2011 | 15:48

AC napsal(a):

Kanalnik:

"Ke krizi doslo proto, ze trh byl deformovan a pokriven lidmi, kteri ho tvori. Tak tomu vzdy bude v mire vetsi ci mensi. Bylo by dobre trh krivit co nejmene. Hraci v nem by se ale museli chovat moralne, nikoli ciste materialne - to pak trh krivi."

Přesně tak. Morálka účastníků je základ.
05. 02. 2011 | 15:54

včíl mudrujte napsal(a):

Tož zase děvčica, ktorá ponouká ouřady zřizovat.
A včíl pro jaké panáčky?
Paní Brixi a tož proč temu?
Habí sa neřeklo, že sa nic nehudělálo?
Krize buly, sú a budú.
Enem Vy mladá frajárka to eště nevětě.
Hu Vás doma máte molitan na všem to habí sa robata nedéřila. :-)
A kdo včíl bude pracovat, keď sa bude enenem tentonoc "regulovať"?
05. 02. 2011 | 15:56

Frank napsal(a):

No nazdar, tak to ve Svetove bance zabijite cas timto ?? Chtelo by to neco konkretniho. Ty nerovnovahy jsou dnes opravdu obrovske.

Ale je potreba se na to divat take naopak: proc by nejakou praci mel delat nekdo v US za 1000 USD, kdyz ji muze udelat nekdo v Cine za 1 USD ?? Zabranit tomu mohou pouze cla ... znamena to zavest vsude obrovska cla ??? To myslite temi statnimi regulacemi??
05. 02. 2011 | 15:56

QQ napsal(a):

Hlavně selhalo Keynesiánství o které se opírá ještě mnoho stran. V současné době v Evropské unii tyto strany prohrávají.
Opírají se totiž o jiné mylné zombie terorie.

1) Regulace a silný stát vše vyřeší (všechny velké podniky nechat v rukou státu)
2) Za krizi mohou banky a velké nadnárodní podniky (ve skutečnosti za ní můžou politici, kteří špatně nastavili systém)
3)Nejbohatší zavinili krizi tak jim neuškodí když jím zvednem daně oni neodejdou (ve skutečnosti odejdou a všude v EU se dnes snižují daně jako příklad za všechny Švédsko a Dánsko)
4) Velké výdaje do sociální oblasti nastartují ekonomiku (ve skutečnosti vedou jen k dalším dluhům)
05. 02. 2011 | 16:00

stále rebel napsal(a):

Pro Rumcajs.
Cituji tě: „Jak víš, co si myslí myslící člověk ?“

Já jsem někde napsal, že vím, co si myslí myslící člověk?

Nevím, co všechno si myslí myslící člověk, ovšem dovedu si představit například to, co si myslí myslící člověk o tobě
05. 02. 2011 | 16:00

Emissary napsal(a):

Hana Brixi

„Kdo by měl zájem něco měnit?

V pohledu zpět je snad ale nejvíc zarážející skutečnost, že kdybyste před nějakými 3-10 lety v křišťálové kouli ukázali budoucnost bankéřům a finančníkům, tak naprostá většina z nich, včetně těch v Lehman Brothers, by neměli důvod jakkoliv měnit svoje obchodní transakce předkrizových let.“

Kdo má zájem něco měnit? Kdyby před nějakými 3 – 10 lety se vyjevila budoucnost bankéřů a finančníků, tak naprostá většina z nich, včetně těch v Lehman Brothers, by měli důvod radikálně měnit svoje obchodní transakce. To mi věřte, zejména kdyby to věštění bylo stoprocentně exaktní, tedy věštěná skutečnost by zcela jistě nastala. Nemusíte se bát, bankéři nejsou takoví prosťáčci, jak si myslíte.

„Na cestě ke krizi totiž vydělali mnohem více než v krizi ztratili.“

Určitě? Jak to myslíte? Myslíte, že zkrachovat je příjemné? A může se to vůbec stát poradkyni Světové banky? A co budoucí zisky, co další existence bankéřů a finančníků, co jim zbývá? No, já myslím začínat znovu nebo se flákat, jsou-li zajištění do konce života. A to myslím na všechny, kromě Richarda Fulda, od akcionářů až po uklizečky. Ta banka tady byla přes 150 let, zvládla Velkou hospodářskou krizi a najednou bum, nezvládne ani malou recesi.

„A zatím přijatá opatření tuto skutečnost do budoucna nikterak nemění.“

Věřím, paní Brixi, že až je navrhnete a prosadíte realizaci, svět už žádnou hospodářskou krizi nezažije. :)

Ale zkusme to jinak:
1. Nechme trh volný, napospas svému osudu a sledujme, co se bude dít.
2. Stoprocentně ho regulujme, všechno znárodněme, regulujme a plánujme a sledujme, co se bude dít. Mohu jen podotknout, že to už tady bylo, ale některým to nestačí, a tak hledají třetí, čtvrté páté…… a další cesty.

Co navrhujete, paní Brixi, jakou cestu?
05. 02. 2011 | 16:11

Rumcajs napsal(a):

stále rebel

cituji:
Lafferova křivka a její interpretace budí u myslícího člověka úsměv...
******

A radši si ani nepředstavuj.... já to mimo tvé možnosti.
05. 02. 2011 | 16:14

Rumcajs napsal(a):

je to mimo ...
05. 02. 2011 | 16:15

pupušone napsal(a):

Paterik:

Napsal jste:
"Socialismus nicméně nebyl neefektivní proto, že by lidí zlenivěli, ale proto, že byl založen na represi." - model vlastnictví výrobních prostředků ale sám o sobě represi nezavádí.

" ... individuální krach systém nezničí. pokud se do toho ovšem naveze stát, může zdeformovat ekonomiku natolik, že bude fungovat desetkrát hůř." - Ano, souhlasím. To je slabina diskutovaného modelu.

"Teoreticky by státní plánování mělo fungovat efektivněji než divoký trh. Malý problém je, že se to v praxi nikdy nepotvrdilo." - Mnohé výroby se plánovat dají, samozřejmě, plánovaná ekonomika musí být doplněna volným trhem. Kombinace obou by snad šla vyřešit. V r. 1947 (před komunisty) byla také skoro polovina výrobních prostředků ve státním vlastnictví (snad se nemýlím). Jak to fungovalo ale nevím.
Rumcajs:

Napsal jsi:
"Deficit není dán soukromým vlastnictvím výr. p." - Samozřejmě ano, přesto se ale domnívám, že státní vlastnictví výrobních prostředků v některých oborech (např. stavba silnic, ...) by zabránilo korupci a předražování zakázek (a stát by ušetřil). Dokonce si myslím, že by se jednalo o cestu nejúčinnější v boji proti korupci, protože sebedokonalejší formální pravidla (antimonopolní zákon, z. o veřejných zakázkách, atd.) nikdy nebudou ani nemohou být tak dokonalá, aby se veřejné peníze neztrácely pro nic za nic. Navíc formální pravidla ve skutečnosti nikdo neuhlídá, předraženou zakázku žádný úředník, který "dovnitř nevidí", nerozezná, atd.

"Jinak žiješ v absolutní iluzi, že stát si může sám vyrábět zadarmo." - Netvrdím, že zadarmo, ale levněji než součet předražené zakázky + korupce. Argumentuješ lékařskou péčí. To je právě to. Pominu-li korupce či další efekty, pak je zdravotnictví drahé mimo jiné i proto, že drazí jsou soukromníci, kteří dodávají a předražují, a stát s tím nic nenadělá (např. obchod s léčivy patří k těm nejlukrativnějším vůbec, přitom pochybuji, že nejednají ve shodě, tj. že cena nezávisí na konkurenční ceně).

"Většinou stát potřebuje ke stejnému úkonu 5*tolik lidí, jak soukromník, tudíž je daleko dražší." - S tímto nesouhlasím. Jedná se o polistopadovou rétoriku, kterou byly zdůvodňovány nejrůznější (podivné) privatizace. Managment státního podniku může být zcela stejně schopný jako managment soukromé společnosti.
05. 02. 2011 | 16:18

Lelíček napsal(a):

Vážení čtenáři příspěvků,
dovolte mi se vyjádřit k tématu ekonomika - a především k té naší domácí - tu a tam se objevuje na netu sdělení, že naše ekonomika roste pak zase stagnuje atp., dle mého soudu je naše ekonomika na dně, jinde ve světě kde mají nezaměstnaných, ekonomiky produkují, ale co produkuje u nás , Wolkswagen škoda a nic víc. na jednom servru jsem zahlédl vyjádření, jednoho z našich ministrů, cituji; kauzu Vondra a jiné vyřeší policie, my se dále věnujme reformám. To je věta typu jééé přetekla mi vroucí polévka na plotně, ale to nevadí i bez toho nejlepšího co varem přeteklo to stále zůstane polévkou. Buď si ti ministři neuvědomují závažnost např. kauzy kolem ministra Vondry, nebo mají obyčejné lidi za totální pitomce, kterým mohou nakukat co se jim zamane. Co to je za reformy, když peníze mizí v útrobách pochybných firem na ještě pochybnější potřeby a tyto kopance se pak zachraňují něčím takovým sprostým jako jsou škrty. Vždyť se ani ty jejich tzv. škrty na základě výše uvedené kauzy a jim podobným ani rozjet nemohou a ty jejich reformy už vůbec ne. Objevila se i věc okolo deregulace nájmů, a už sme měli možnost zachytit sdělení, že stát bude muset jistým nájemníkům doplatit jejich nájemné, jelikož jim dal soud za pravdu. A tak se ptám jaké reformy ? Ještě se ani pořádně dle představ pánů ministrů ani nerozjely, a už se zasekly, ale ne vinou obyčejných lidí ale vinou kauz do kterých jsou samotní ministři zapleteni. Pro mě osobně je tedy slovo reformy v čechách prázdnou frází, kterou se vláda chce ukázat dobrou ale v jejím případě vyšel ten výstřel zcela do prázdna. Děkuji za pochopení.
05. 02. 2011 | 16:23

Rumcajs napsal(a):

pupušone:

Tvrzení proti tvrzení.

Stát nikdy nebude fungovat tak dobře, jako soukromník vystavený konkurenci. Když chceš růst, musíš mít konkurenci. To platí ve sportu i v konkurenci.
Stát nemá konkurenci !

P.S.

Je vidět že jsi nikdy nevedl pracovní kolektiv, jinak by jsi nemohl uvažovat takhle dětinsky.
Zkus se zůčastnit dneska nějakého výběrového řízení pro stát ve stavebnictví. Ti garatuju že ti nezbude ani na lístek domů.
05. 02. 2011 | 16:25

Tenco napsal(a):

ad Emissary
Nejlepší je vždycky zlatá střední cesta.
Platí to i v životě jedince - liberálního individua.
Nevím tedy, proč by to nemělo platit i pro život množiny individuí...ehm, individualit.

Na první spekulaci "1. Nechme trh volný, napospas svému osudu a sledujme, co se bude dít.", je odpověď velmi jednoduchá.
Goldman se Sachsem nás včechny spolknou. Aji s chlupama a Nečasem.

Odcházím se proto raději trochu zajistit v regulované hře , zvané pokr.
Kdyby tedy náhodou došlo na tu variantu č. 1.
05. 02. 2011 | 16:42

AC napsal(a):

Dočekal /09:57/

"Tři vrstvy kapitalistů....Až tady dojde k rebéliím (a že k nim dojde, tak o tom nepochybuju ani chvilku), budou právě tihle "kapitalisti" první na ráně....
..Jistě, teď můžete namítnout, že tady k ničemu takovému nedojde, protože Češi jsou přece holubičí povahy."

Nic nenamítám, protože v podstatě máte pravdu.

A zajdu dokonce mnohem dál než Vy - i to co jste napsal či popsal je stále jen a jen slabý odvar toho, na co si nejen my opravdu zaděláváme. Hrozí, že bude exploze odkloněna špatným směrem...
Právě proto jsem zvláště zdůraznil vyostřující se vzájemné vztahy, které vláda nejenže netlumí, ale podporuje. Viz lékaři. To je velice nebezpečné a až se časem zášť nahromadí...nic už nebude stejné jako dřív.
Vysokou nezaměstnanost, zkreslovanou vlivem registrací na ÚP bych bez rozpaků přirovnal k zápalné šňůře.
05. 02. 2011 | 16:53

Emissary napsal(a):

Tenco,

jistě. A s antimonopolním zákonem jste si vytřel ….. :)
05. 02. 2011 | 16:56

Antonín Hrbek napsal(a):

Vážený Rumcajsi,

V roce 2011 hodlá stát vybrat na dani z příjmů od soukromoprávních podnikatelských subjektů 89 mld.

Zároveň jim poskytne neinvestiční dotace ve výši 36 mld. a investiční dotace 5 mld.

S pozdravem
05. 02. 2011 | 16:59

Pepi napsal(a):

Pani H.Brixi výborý popis ale hlavní cesty nápravy..??
To Rumcajs.
(prof. Zelený):
Toxické hypotéky vznikaly na běžícím pásu. Nikdo již neverifikoval příjmovou či kolaterální schopnost splácení půjček, hotovost pojistného vkladu nebyla vyžadována. Státní surrealismus završila Federal Reserve Bank of Boston, která určila, že účast v programu školení úvěrové poradny lze hodnotit jako důkaz žadatelovy schopnosti obdržet a uřídit své dluhy. Clintonova politika výrazně narušila tradiční principy svobodného trhu a zodpovědného podnikání. Svět se zbláznil.
-
Krizi zavinili ÚMYSLNÉ páni bankéři s marketinkovou lichvou s produkty bez hodnoty a s předraženými nemovitostmi všem na úvěr, i těm o kterých věděli, že nebudou moci splácet, ale že jsou tak silní (banéři-zloději), že je stát nemůže nechat krachnout a bude je muset dotovat ze státních peněz všech těch chudých...
...To je je skutečný výsledek...!!
- Peníze odlité do daňových rájů a nebo málo zdaněné.
- Výrobce nedostal dost zaplaceno za práci a proto nemá na koupi "svých" výrobků..
- A je zde krize z předražené nadvýroby díky devalvace ceny práce.
- Např. ČR za 4-roky inlace celkem: 13,6%
( http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/inflace_1994_ )
ale minim. mzda stále 8-tis.-Kč hrubého, takže pokles reálné min. mzdy 14%.
Jedni mají peněz moc a už skoro neví kam s nimi (takže spekulují a "lichvují") s virtuálními penězi a druzí z bídou žijí.
-
Pravice přímé daně (podnikatelům a korporacím) se snižují, SP a ZP se zastropuje, "Rovná daň" tuneluje státní rozpočty na straně příjmů..!
Nepřímé daně DPH se zvyšuje všem včetně pracujících, dětí a důchodců.!
- A pod vlajkou velkých výdajů se dále ořezávají sociální výdaje...
-
A cesta výhodnější pro většinu společnosti tu přece ti bohatí nahoře nebudou hledat..
05. 02. 2011 | 17:10

pupušone napsal(a):

Rumcajs:

"Stát nemá konkurenci !" - Nekalosoutěžní soukromníci, přirozené monopoly a další také ne. Navíc nemyslím, že diskutované tvrzení je či musí být tak jednoznačné.
Jak ale říkáš, tvrzení proti tvrzení.
Z dětinskosti mne nepodezřívej, vím jak se píše nabídka, vím jak se zakázky někdy domlouvají. Situaci ve stavebnictví ale neznám.

Každopádně díky za dobrou diskuzi.
05. 02. 2011 | 17:11

stále rebel napsal(a):

Pro Rumcajs.
Naposledy, nemám čas věnovat se retardům.
Napsal jsem:
„Lafferova křivka a její interpretace budí u myslícího člověka úsměv,“

Tvá reakce:
„Jak víš, co si myslí myslící člověk ?“

Nepsal jsem nic o tom, že vím, co si myslí myslící člověk obecně, napsal jsem jen, jaký dojem na myslícího člověka udělá interpretace Lafferovy křivky jejími ctiteli.
Chápu, že pro tebe to může být něco zcela nerozpoznatelného, ale nechme to těm myslícím.
05. 02. 2011 | 17:14

Pepi napsal(a):

Vývoj min. mzdy a prům.mzdy od r.1994-2009:
http://www.finance.cz/ekonomika/prace/mzda/
Vývoj míra inflace 1994-2010:
http://www.czso.cz/csu/dyngrafy.nsf/graf/inflace_1994_
- http://www.estav.cz/finance/inflace.html
Nejzajímavější souhrn zajímavých údajů a grafů o ČR 1990-2010:
http://statorg.cmkos.cz/news/100510_cmkos_vyvoj_ek_ukazatelu1990-2010.doc
-
05. 02. 2011 | 17:20

Anička z Kuřimi napsal(a):

Antonín Hrbek
nám podnikatelům jde i o ty vyšší dotace a to je z EU.
To se nám to v Čechách a na Moravě podniká - samá dotace, já se z toho ...
Kouknou se na kolika budovách a projektech je cedule "chlubírna" postaveno
z dotací ...
05. 02. 2011 | 17:47

Paterik napsal(a):

Pupušone:

Státní vlastnicví je ovšem třeba nějak nastolit. Jak jinak než vyvlastněním? A tudíž nastupuje represe.

Jedna věc je plánovat a jiná je stanovit si realistické plány. Druou slabinou je, že ve státním nenese nikdo za nic odpovědnost. Každý může vyhazovat státní peníze oknem a nic se nestane. Ve zdravotnictví se nakupují zbytečné přístroje. Soukromník si něco podobného dovolit nemůže. Bohužel nominace šéfů státních institucí se neděje na základě kvality, ale podle politického klíče. Pak lidé jako Tvrdík a Lašák bez problémů přivedou ČSA na buben.
05. 02. 2011 | 17:57

Stařeček napsal(a):

Rumcajsi o vás sem přeci nepsal. Nebo, že by ste se tam sám poznal?
05. 02. 2011 | 18:01

mažňák napsal(a):

pupušone
"Podle mého názoru by byla ideální společnost, ve které by nikdo netrval na žádných doktrínách. Výrobní prostředky by byly soukromé i státní. Státní výroba by byla orientována na těžký průmysl, či na průmysl, který se dá alespoň trochu plánovat a nepotřebuje flexibilitu. Z těchto podniků by stát zboží, které potřebuje (tanky a apirin do nemocnic) nakupoval za ekonomickou cenu (bez korupce a zisků kapitalisty). Spotřební průmysl by byl doménou soukromých podnikatelů zajišťujících flexibilitu výroby."
Už dlouho jsem se tak nepobavil :)
Kontrolní otázka: proč asi celý socblok zkrachoval?
05. 02. 2011 | 18:08

vlk napsal(a):

Rumcajs

dyž von je někdy problm skrzevá pěnu a kouř Na Růžku a přidejme k tomu i vrozené disposice diskutujícího jedince ty oponentovy argumenty vůbec poznat. Sejmi břevno z oka svého zarostlíku, abych citoval většího a univerzílnějšího klasika než je Pepa Řepa.

Paterik
řkáte že zdroje jsou? Prootže je například tahle vládní koalice schopna každý týden vyrobit nový velý skandál ohledně rozkrádání státnch peněz, pak tady zcela nepochybně ty zdroje jsou. Kdyby ne, nebylo by co krást.
Ohledně úrokových měr jenro vaši informaci a poučení, úroové míry nestanovuje stát a politici, nýbrž nezávislá centrální banka. Důraz je na slovu nezávislá.
A když už budeme mluvit příkladně o takovém FEDu, pak vězte, že to j zcela mimořádný typ centrální banky. Jde totiž o soukroý subjekt. Nebo přinejmenším polosoukromý. Jak s ena to kdo dívá. Ale Rumcajsovi prosím pššššššT! Ani slovo, měl by z toho kopřivku.
05. 02. 2011 | 18:11

Paterik napsal(a):

Vlk:

já jsem neřekl, že zdroje jsou. Já jsem se posmíval politikům, co nám to stále tvrdí. Pokud jde o aféry, tak pravice s levicí jsou na tom fifty fifty. Zrovna letí Gross. Až bude levice u moci, pak začne generovat aféry ona. Krade prostě ta vláda, která je zrovna u moci.

Je zajímavé, že šéfa FEDu jmenuje prezident a že je jedna ruka s politiky. To je nezávislost jako řemen. Nebo třeba taková Evropská centrální banka, jež dostala za úkol zachránit euro za každou cenu. Je velice pěkné, jak politika FEDu krásně koresponduje s politikou americké vlády. Je potřeba nalít víc peněz, aby se ekonomika rozhýbala... O nezávisloti vyprávějte, prosím, kůzlátkům...
05. 02. 2011 | 18:18

pupušone napsal(a):

Paterik 17:57
Přiznávám, že nad otázkou převodu vlastnictví ze soukromého na státní jsem nepřemýšlel, byť p. Brixi tento problém taky zmiňuje. Ano, kupovat na burze akcie podniků, které stát nedávno zprivatizoval, je poněkud "pikantní". Vyvlastnění za náhradu by byl možný převod vlastnického práva (na rozdíl od právně nemožného znárodnění bez náhrady). Otázky: Koupit podnik nebo postavit nový? Kde na to vzít? Vyplatí se to? atd. tady obecně nevyřešíme.
Nemám řešení převodu vlastnictví, přesto si myslím, že přemýšlet o alternativách ekonomických modelů má smysl.

K ekonomii provozu:
Soukromník dbá ekonomie provozu proto, aby náklady byly co nejnižší, a tudíž zisk byl co nejvyšší. Po pravdě řečeno, pokud se bavíme o zájmech státu, raději bych viděl o 5 zaměstnaných více ve státním podniku, než efektivní výrobu soukromníka s příjmem 1 milion Kč měsíčně a přitom 5 nezaměstnaných na ulici, kterým stát vyplácí sociální podpory (tím netvrdím, že to tak musí být). Pokud jde o zbytečné přístroje atd. - na účetnictví státního podniku je dobře vidět. Rozhodně je jednoduší uhlídat provoz podniku než uhlídat segment trhu antimonopolním úřadem či jinak hlídat korupčníky.
Znovu zopakuji, že nevidím důvody rozdílné kvality managmentu v závislosti na vlastnictví podniku. Obsazování šéfů je možné upravit zákonem tak, aby probíhalo na základě výběrových řízení prostých od politických zadání atd. To není problém.
05. 02. 2011 | 19:46

Miroslav Pivoda napsal(a):

Kdy začneme odnímat akademické tituly za ekonomii, absolvované za znalost nefunkčních teorií? A mimochodem, za co získala svůj akademický titul paní Brixi?
05. 02. 2011 | 20:25

pupušone napsal(a):

mažňák 18:08

Otázku jsem pochopil tak, že se ptáte na to, proč zkolaboval socialistický blok.
Také jsem se pousmál. Chcete aspekty politické, sociologické, ekonomické, mezinárodní, teorie konspirační, vědecké či jiné?
Ekonomické důvody jsem zčásti uvedl v 1. odstavci svého prvního příspěvku, ze kterého jste citoval (proto tam byl). Samozřejmě, stručná odpověď: ekonomicky to neutáhl, protože tvrdošíně trval na socialistických doktrínách, obdobně jako nyní trváme na těch nynějších. Přitom ale, myslíte, že problémy nyní nejsou?
Otázku, kterou jste položil, skutečně nelze zodpovědět v několika řádcích. Podstatným je toto: Netrvejte na jednoduchých pravdách. V humanitních vědách takové pravdy neexistují.

Jen jeden příkladný detail: V socializmu se chodilo na tzv. "partizánské stezky". To označovalo situaci, kdy zaměstnanec není v práci, ale v hospodě či jinde. Byla nulová nezaměstnanost, zaručená mzda, zaměstnanec byl pak nepostižitelný. Systém, kde se nedělá zkolabovat musí. Tímto ale netvrdím, že se tak chovali všichni!
05. 02. 2011 | 20:27

Papouch napsal(a):

poznámka pro "stále rebel"

"vzít ji některým jedincům, je jako brát Muslimovi Korán." - Lafferova křivka, respektive existence Lafferova bodu, se nedá vzít. Ona se dá snadno dokázat, o tom nepochybuje nikdo znalý základů diferenciálního počtu.

Hledání tohoto bodu je složitější, protože Lafferova funkce bohužel nemá nějaké jednoduché analytické vyjádření, aby se prostě zderivovala. Takže jinak než iterační metodou (tj. hnout se sazbou a zjistit co to udělá) se najít nedá.

Aniž bych zkoumal statistiky a rozpočet, zdá se že v současné situaci je sazba moc vysoko a pořád se vyplatí optimalizovat:

http://www.lupa.cz/clanky/seznam-cz-zmenil-majoritniho-akcionare/
05. 02. 2011 | 20:28

AC napsal(a):

Papouch

Jestli on tím nemyslel odebrat jako argumentaci.
05. 02. 2011 | 20:57

stále rebel napsal(a):

Pro Papouch.
Lafferova křivka slouží především k velmi snadné identifikaci pitomců, sami se přihlásí.
05. 02. 2011 | 20:59

AC napsal(a):

stále rebel

A je vymalováno:-)
05. 02. 2011 | 21:04

stále rebel napsal(a):

Pro AC.
S některými není radno se pouštět do debaty.
Jednu technickou k Lafferovi. Jeho stoupenci argumentují mimo jiné tím, že pokud se sníží daně, lidé budou ochotni více pracovat. Logika i empirická data ovšem říkají pravý opak. Když lidem snížíte daně, budou spíše pracovat méně, zbude jim totiž více peněz a tak si je budou chtít užít, naopak když jim je zvýšíte budou muset pracovat více, aby si zajistili dostatek prostředků na svůj standard. Dříve lidé museli pracovat až 12 hodin denně, šest dnů v týdnu, dnes zpravidla pracují 40 hodin týdně bez ohledu na daňovou sazbu. Dalším sporným argumentem bývá ochota platit daně, daňové úniky a podobně. Což je také k smíchu, hlavně dokázat to uchopit a kvantifikovat. Lafferova křivka se používá ve škole jako demonstrace toho, že stejného daňového výnosu lze dosáhnout při různých sazbách. Tak taky původně vznikla. Za více ovšem nestojí.
05. 02. 2011 | 21:24

AC napsal(a):

stále rebel

Ano, co píšete zní logicky a nemám problém to vidět stejně.
05. 02. 2011 | 21:34

Paterik napsal(a):

Pupušone:

Problémy nákupu akcií státem - kde na to stát vezme? Zadruhé, koho by měl stát koupit? Všechny podniky v oboru, který považuje za klíčový? Nebo jen některé? Které vykazují nejvyšší zisk? Nade vším bude viset hrozba manipulace, že stát nakoupí předzažené akcie a podnik nebude vydělávat. Navíc neexistuje objektivní kritérium, podle kterého by se dalo rozhodovat, která odvětví jsou pro stát nezbytná a která ano.

K bodu dva - problém je, že stát má tendence vytvářet přezaměstnanost. Pokud lidem práci "vymyslí", tak se sice opticky nezaměstnanost sníží, ale efektivita práce bude klesat. Důležité není těch pět lidí nějak upíchnout, ale vytvořit prostředí, kde jiný zaměstnavatel bude schopen zaměstnat těch pět lidí, který jiný podnikatel nebude potřebovat.

Stále rebel:

Dovedeno do důsledku, stát by měl všem napařit 90% daně, aby lidi hezky makali a platili. Asi příliš nerozlišujete mezi prací a pracovní dobou.
05. 02. 2011 | 22:08

pupušone napsal(a):

Paterik:
Otázky v prvním odstavci závisí na konkrétní strategii či situaci. Rozhodně nemám na mysli jít "od zdi ke zdi", jedná se mi o posílení státu. Stát by měl být vlastnicky zainteresován v podnicích dodávajících statky, které jsou potřebné k zajištění funkcí veřejného sektoru (tím neříkám, že nutně ze 100%). Stát by měl mít pár podniků schopných např. vybagrovat kus silnice. Státní podnik pak muže třeba vstoupit do veřejné soutěže spolu s společnostmi soukromými. Ve veřejné soutěži pak bude nabídnutá cena státním podnikem a cena soukromníků. Ať už soukromníci budou nebo nebudou jednat ve shodě, jejich cenu lze srovnat s cenou státního podniku, a žádný úředník nebude šálen. Když vyhraje soukromník, státní podnik lze vytížit jinde (třeba k dílu, na kterou veřejná soutěž vyhlášena nebude). To by snad řešilo i otázku ztrátovosti.
Farmacie: Spojení základního a aplikovaného výzkumu + nějaká výroba k tomu (po čemž tolik voláme a nedaří se).
Monopoly, oligopoly, dominanti na trhu (konkurovat může zahraniči). A tak dál. Lze vymyslet spoustu variant.

Bod dva: přezaměstnanost. V systému, kde byla povinnost pracovat (socializmus) přezaměstnanost byla a být musela, já však nemluvím o socializmu a povinnost pracovat zavádět nechci. Jak jsem uvedl, mírná přezaměstnanost ve státním podniku asi moc vadit nebude - ušetříme škody na lidských zdrojích, finančně v soc. dávkách, velkou přezaměstnanost snad poznáme z organizační stuktury nebo ze snížené konkurenceschopnosti státního podniku vůči soukromníkovi. Flexibilitu pracovní síly, kterou namítáte, řeši pracovní trh. Tomu je jedno, zda je vlastnictví podniku státní nebo soukromé.
05. 02. 2011 | 23:39

mlcici vetsina napsal(a):

Levice chce posileni statniho sektoru. T.j. zvyseni moci politiku a statnich zamestnancu. Pravice usiluje o posileni soukromeho podnikani. Financni krize je typicky pripad kdy si "levicovi statni cinite" - politici a urednici podavaji ruce s "pravicovymi ciniteli" podnikateli k oboustrannemu vzajemnemu prospechu. Jedni z toho maji politicky a financni prospech a druzi prospech financni. Na obou stranach je to shodne prospech zivotni kariery. Velky stat znamena velke statni ksefty a tisice prilezitosti jak si levice a pravice muze poskytovat vzajemne uspokojeni.
06. 02. 2011 | 01:23

mlcici vetsina napsal(a):

Pani Brixi a jeji bankovni pratele v zalezitosti financni krizese ovsem hraji roli kozla - zahradnika ci provinilce - soudce
06. 02. 2011 | 01:29

dilbertie napsal(a):

Ach jo. Tak poporade.

1) To ze hospodarsky cyklus byl od pocatku 80. let do, rekneme, roku 2008 mirnejsi nez v predchozich povalecnych letech je fakt, a je pochopitelne ze se to teorie snazi nejakym zpusobem vysvetlit. Hlavnimi existujicimi vysvetlenimi je jiny charakter technologickeho pokroku a zmeny v monetarni politice. Nevim o ktere "teorie" se pani Brixi opira kdyz mluvi o deregulaci financnich trhu, ale rozhodne nepatri k tem hlavnim.

2) Nevim co pani Brixi vi o ekonomii, a jestli nekdy navstivila nejakou seriozni makro konferenci, ale 95% prispevku NEpredpoklada ze trhy jsou efektivni. Naprosta vetsina pracuje s nejakymi nedokonalostmi a role statu je tam netrivialni. Specificky ohledne bankovnictvi, pani Brixi asi v zivote neslysela a nazna prace lidi jako Holmstrom, Tirole, Rochet, Allen, Gale.

3) Presne naopak, makroekonomie je v poslednich 30 letech postavena na tom, ze veci neni mozne perfektne predpovidat, a proto pracuje se stochastickymi modely, na rozdil od ekonomie 40-70 let ktera se tvarila ze je mozne vsecko presne predpovidat. O tom, ze bankovni krize a dramaticke propady cen akcii predvidat mozne neni bylo v ekonomii napsano mnoho.

4) Nevim kde se tohle vzalo, ale to mainstreamova makroekonomi nikdy proste netvrdila.

5) Existuje obrovska literatura tykajici se nakladu a vynosu privatizace, tech trade-offs a podminek za kterych muze byt privatizace uspesna je tam cela rada, a ten problem rozhodne nikdo netrivializuje tvrzenim "privatizace vyresi vse", jak nam podsouva pani Brixi.

Ekonomie leccos zanedbala a tech kritik muze byt cela rada. Kuprikladu ze nedostatecne integrovala modely financniho sektoru do obecnejsiho ramce. Nevim jestli pani Brixi tato tvrzeni vycetla u toho pana Quiggina a nam to tady tlumoci bez toho aniz by neco o tom vic vedela nebo ne, ale takovato primitivni, povrchni a zavadejici kritika je k nicemu.
06. 02. 2011 | 02:37

Rumcajs napsal(a):

pupušone:

V systému o kterém mluvíš jsem žil. Děkuju, už nechci. Vůbec nechápu, jak se ještě můžou najít jedinci jako ty, kteří o tom uvažují.

Jsi blázen, nebo si děláš srandu ?
06. 02. 2011 | 09:48

T.Sokol napsal(a):

Bývalý ministr a privatizátor Ježek pronesl v žoviálním rozhovoru na Čt na téma blízké budoucnosti: Inflace se nedotkne těch co vydělávají 100 tis měsíčně a romů. Těm dorovnáme sociální dávky.
Krása, že?
06. 02. 2011 | 09:55

MirekS napsal(a):

Paní Brixi:

Dnes již kritika těchto teorií nestačí... Kde je co pozitivního? Jestliže rétorika postavená na "zombie teoriích" ožívá, znamená to, že konkurenční teorie neexistují (či nejsou dostatečně rozpracovány nebo nejsou dostatečně publikovány), a tudíž nemají dostatek stoupenců, kteří by je uváděli v život.
Podívejte se na stav v ČR. Podívejte se na stav jejího veřejného prostoru. Kolik zde máme opravdu "nestranných" odborně zaměřených médií, které umožňují zveřejňování alternativních teorií. Kolik zde máme médií, které tyto teorie popularizují. Podívejte se na stav (veřejnoprávní!) ČT, co v této oblasti prezentuje. Podívejte se na stav (veřejnoprávního!) ČRo.
Jednoho dne se aplikace "zombie teorií" stejně dostane do slepé uličky, neboť bude vyhovovat stále užšímu okruhu lidí.
Čím kratší dobu tento stav bude trvat, tím lépe pro následné řešení, neboť ty konce jsou dnes již patrné! Krystalizace řešení se již dotkne řešení globálního finančního světa, tak jak Wall Streetu a "Lehmanům" roste konkurence v jiných částech světa. A "prohraje" ten, jehož systém bude děravější. A "prohraje" ten, jehož systém bude sobečtější. A konkurence bývá většinou dál, než vidíme...
Máme tu také vazbu "zombie teorií" na politickou generaci. Generaci, která ve své podstatě dožívá.... A právě z titulu z toho vyplývající změny je nutné definovat, co je na "zombie teoriích" špatné a čím to nahradit a jak.

Zdraví

MirekS
06. 02. 2011 | 11:00

Rumcajs napsal(a):

Paní Brixi:

Mám prosím jednoduchý dotaz.

Čím si vysvětlujete "sebevražedné" jednání amerických hypotečních bank ?
(Honbu za ziskem prosím neberu, protože dopředu bylo jasné, že to skončí fiaskem)

P.S.

Další pády a krize v ostatních zemích jsou dle mého už pouze dominovým efektem vyvolaný právě hypoteční krizí a poklesem americké ekonomiky. Tudíž je potřeba nejdříve vyřešit příčinu a pak volat po nějakých regulacích.
06. 02. 2011 | 11:08

liberál napsal(a):

Do hrobu patří socialistické nesmysly jako zvýšení daní v době krize nebo přidávání na sociálních dávkách.
06. 02. 2011 | 11:58

DDD napsal(a):

Když se vysekne jen určitý časový a geografický segment, dá se vyargumentovat cokoliv. Není to právě umělá podpora veřejného sektoru, která likviduje alokativní funkci trhů? Pokud stát ve jménu socialistického nebo ekologického aktivismu odstraní tlaky na efektivní alokaci zdrojů, tj. deformuje zmíněné trhy způsobem a silou, která vychází z jedinečné pozice státu jako emitora měny, pak se nelze divit tomu, že dochází k extrémní eefektivitě. Nejedná se už o tržní hospodářství, ale o centrálně plánované, jen metoda prosazení "plánu" je jiná než za reálného socialismu. Sem patří hypoteční krize v USA (státní agentury deformující trh hypoték), sem patří i problémy Řecka a spol. (EU deformace související se zavedením € za každou cenu), růst HDP na dluh (časem se do této party přidá i PRC), a další a další, třeba blížící se potravinová krize vzniklá na základě zcestných úvah o zeleném dobru biopaliv...
06. 02. 2011 | 12:17

Logos napsal(a):

Sekulárne náboženstvo
Zarputilý konzervativizmus amerického strihu nesie znaky sekulárneho náboženstva, ktoré vďaka našim horlivým epigonom zapustilo korene aj u nás. Pre stúpencov tohoto vyznania najvyšším božstvom na výsosti je absolútne slobodný Trh, ktorého blahodárne pôsobenie záludným spôsobom trvale devastujú pekelné mocnosti Regulácie.
Aby bolo jasné - slobodný trh nemá rozumnú alternatívu. Je to najefekíivnejši spôsob generovania bohatstva spoločnosti, s vysokou mierou optimálnej samoregulácie pri alokácii disponibilých zdrojov. Neoliberálni apoštoli nekriticky zbožnili pozitívny rys samoregulácie do polohy nespochybnitelnej dogmy a akúkoľvek (napr. štátnu) reguláciu považujú apriori za škodlivý zásah. Extrémne krídlo tejto filozófie - libertariáni - preto odmietajú existenciu štátnej organizácie a s ňou zatracujú aj samu demokraciu, pretože ľudia si sami, na trhovom princípe, samovoľne utvoria pravidlá spolunaživania. Jasne to vyjadril profesor university v Nevade Hans-Hermann Hoppe v monografii: “Democracy: The God That Failed”. Tí menej ortodoxní (a k nim patria všetky odtiene neoliberálov) pripúšťajú existenciu malého štátneho aparátu (obrazne povedané stačí “väčšia kancelária so sekretárkou”).
Dogma absolútnej samoregulovatelnosti trhu je neudržatelná. Hnacou silou ekonomickych hráčov na trhu je hrabivosť (greed is good) a prirodzenou snahou ovládnutie čo najväčšieho podielu a to aj požieraním slabšej konkurencie až po logický koniec - likvidácia konkurencie a tým a slobodného trhu. Trh nemá mechanizmus proti samozničeniu. To ale nie je jediná vada (i keď principiálna). Trh samotný nevie zabrániť napr. zamestnávaniu detí, kradnutiu patentov, znečisteniu prostredia apod. Trh, sám, nemal žiadny motív ukončiť výrobu DDT, tetraetylolova, freónov ap. (mnohí z nás by tu dnes už neboli vďaka deravej ozónovej vrstve). Bez (nad)štátnej autority s právom stanovenia pravidiel hospodárskej súťaže a aj sankcií za ich porušenie je reálny slobodný trh nemyslitelný. Sporná môže byť iba miera štátnej intervencie.
Ako ukazuje súčasná svetová ekonomická kríza samoregulačné schopnosti trhu musia v kritických situáciach zaplátať vlády masívnym vstupom do čiste hospodárskej sféry (smrteľný to hriech podľa neoliberálnej biblie). F. A. Hayek a M. Friedman sa musia v hrobe obracať, kým koryfeji pozostalosti J. M. Keynesa sa po rokoch ústrkov dostavajú znovu na výslnie. A tak sa kyvadlo vzájomne protichodných ekonomických teórií preklápa s periodou troch-štyroch dekád – viď napr:
http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,590034,00.html).

Ekonómovia (podľa toho z ktorej biblie čerpali vedomosti) sú skalopevne presvedčeni o svojej jedine správnej teórii v domnení, že ekonómia je veda. Na anglosaských univerzitách sú fakulty typu ‘sciences’ a ‘humanities’ a u nás sa to prekladá ako ‘exaktné’ a ‘spoločenské’ vedy, čo len zanáša do situácie terminologický zmätok, pretože vedné disciplíny sú iba tie, kde sa deklarované teórie dajú objektívne potvrdiť resp. vyvrátiť pokusom. História, sociológia, ekonómia ap. v tomto zmysle nie sú vedy. Historici a ekonomóvia sa nikdy nedopátrajú objektívnej pravdy, či veľkú hospodásku krízu tridsiatych rokov (alebo aj tu dnešnú) by bolo lepšie riešiť podľa (neomylného) receptu jednej alebo druhej ekonomickej teórie. V humanitných disciplínach je vždy prítomný subjektivizmus a neverifikovatelnosť. Vo všetkých humanitných disciplínach sa vyskytujú určité ‘školy’, ale nikde nie sú spory medzi jednotlivými smermi tak antagonistické ako v ekonomickej teórii. Tie evokujú neslávne známe učené dišputy cirkevných otcov (o počte anjelov na špičke ihly) a vzájomne sa vylučujúce ekonomické teórie nadobúdajú punc sekulárneho náboženstva. (Pre odľahčenie kacírska otázka: nemala by sa ekonómia prednášať na teologických fakultách?). V prípade, že sa ekonomická realita neriadi podľa neomylnej teórie, či modelu, (čo je dosť často) chyba je samozrejme na strane reality. Nikto si chybu nepripustí, aj keď výnimky sa nájdu. Napr. A. Greenspanovi sa zrútil svet:
http://www.guardian.co.uk/business/2008/oct/24/economics-creditcrunch-federal-reserve-greenspan
06. 02. 2011 | 12:35

mažňák napsal(a):

pupušone:
1) když socialistická ekonomika nefungovala v žádném odvětví, proč myslíte že najednou bude fungovat v těžkém průmyslu nebo v nějakém "klíčovém" odvětví?
2) když zkrachuje soukromý podnik, odskáčou to akcionáři a jeho místo zaplní konkurence. Když krachuje státem vlastněný, pak máte dvě možnosti: buď bude ztráty sanovat stát (daňoví poplatníci), nebo ho necháte zkrachovat a místo zaplní konkurence (čímž opouštíme vaší ideu, protože konkurence bude soukromá). Kterou variantu preferujete?
3) nepřijde vám ČSA jako dostatečný odstrašující příklad proti státnímu vlastnictví "klíčových" podniků? Jak zajistíte, že do vašich znárodněných podniků nebudou za šéfy dosazeni Tvrdíci?
4) nepřemýšlel jste někdy o tom, že konkurence brání tomu, aby si podniky (v libovolném odvětví) vytvářely monopolní zisky? Slyšel jste někdy pojem "marginální náklady"? Nebylo by lepší hlídat kvalitu konkurenčního prostředí, než znárodňovat?
06. 02. 2011 | 12:38

Michal napsal(a):

Ale no tak...

Krize vznikla díky nedostateným zásahům státu a centrálních bank?

A kdo tedy nafoukl realitní bublinu nehorázným zvýšením množství peněz v oběhu? Že by centrální banka?
A proč banky dávaly hypotéky i lidem kteří evidentně neměli na splácení? Že by Clintnovo "Dům pro každého američana" a Fennie Mae/Freddie Mac?

Pracujete ve světové bance, chápu že se snažíte si nepodřezávat větev, ale dnes už je obrovské spoustě lidí jasné, že ovládání množství peněz v ekonomice a státní pobídky a regulace jsou tou skutečnou příčinou krizí a cyklů, ony jsou nemocí, nikoliv lékem.
06. 02. 2011 | 12:44

mažňák napsal(a):

Michal:
V podstatě souhlas. Na šikmou plochu to posunul politický tlak Clintonovy administrativy ("community reinvestment act"), no a pak vznikla bublina živená nadbytekem laciných peněz. Určitě hrálo svou negativní roli, že se umožnilo bankám poskytovat plné spektrum služeb (v roce 99 podepsal Clinton tuším "Gram-Leach-Biley Act", čímž zrušil toto omezující "Glass Steagall Act"). Zas ten Clinton... jestli bych měl ukázat na jednoho viníka, tak to byl on.
Že mají finanční trhy sklon k bublinám je pravda. Ovšem politici mají schopnost ty bubliny pořádně přifukovat.
06. 02. 2011 | 12:57

Jan Žura napsal(a):

Vraťme se na zem. Přečetl jsem názory diskutérů výše. Podstata je ve zhoucení morálky a to všech, i hluboce věřících, lhaní, pokrytectví, neplnění slibů. Na prvním místě zisk, mamon.
06. 02. 2011 | 13:45

stále rebel napsal(a):

Po osmi letech vlády Bushe a neoliberálů za všechno může Clinton.
Takové pitomosti uvěří jen člověk věřící nebo naprostý hlupák. Kdyby neoliberální ekonomie za něco stálá a nebyla jen snůškou nesmyslů a lhaní, tak případné slabiny Clintonovy politiky odhalila a korigovala. Krize je neoddiskutovatelný výsledek reálné vlády neoliberáků.

Zombie teorie bohužel budou, když ne tyto, tak nějaké jiné, v některých hlavách pro nic jiného místo není. Ekonomické náboženství je bohužel nástroj na prosazování ekonomických a politických zájmů některých vlivných skupin a tak si toho ještě užijeme.
06. 02. 2011 | 14:25

hanabrixi napsal(a):

Rumcajs -- ptáte se na viníka?

Špatně nastavené regulace, které umožňují krátkodobé obohacení a osobní zisk na úkor budoucnosti (hromadění rizik) a společnosti (socializace nákladů a ztrát).

Toto probíhá na trhu i ve státě a projevuje se tak škodlivým propojením aktérů obou stran, že dohady, jestli je vinen mezi "trh" a "stát", jsou irelevantní.

Problémem není pouze nedostatek nebo přemíra regulace. Problémem jsou zákony, regulace a jiné státní intervence, které slouží krátkodobým a osobním zájmům. Problémem jsou státní intervence, které vznikají v područí klientelismu a slepé ideologie. Problémem je, že se z našeho současného ekonomického modelu vytratil zájem o dlouhodobou prosperitu. Že trh i stát sledují především zájmy krátkodobého horizontu. A zatímco se západní politici snaží skórovat v každodenních politických potyčkách a mediálních debatách, mnohé rozvojové země utužují svoji pozici na cestě k dlouhodobé ekonomické převaze. ... více zde: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/hana-brixi.php?itemid=11017
06. 02. 2011 | 14:26

vlk napsal(a):

Paterik
evidentně si pletete banánovou republiku Klausland s civilizovaným světem. Zkuste se německých, rakouských, anglických a věřím tomu že i amerických bakéřů zeptat, jestli považují svou centrální banku za nezávislou. Schválně, co byste řekl, že odpoví paterikovi? o kůzlátkách nemluvě.

Rume
hloupější a infantilnější dotaz pro paní Brixi bys neměl Ted y dotaz postavený takto: řekněte mi prosím, proč americké banky dávaly pofiderní hypotéky, a le odpověď , že kvůli svému zisku neberu! Báječný dotaz. No možná že NA Růžku by údivem nad Rumovou inteligencí otevřeli úžasem pusu.
Pokdu ti logická a přirozená odpověď, kterou zamítáš nesedí, pak asi ta správná bude, že kvůli tomu, že banky jsou od jakživa dobročinné organizace , podporující zdarma lidi propadlé na společenské dno.
Tak proto milej Rume. No v tom příapd ě je ovšem velmi divné, ež ty hypotéky přeprodávaly dál, balily do CDO se slušnými hypotékami a další kupce klamaly a to záměrně svým ratingem AAA.. Takež s tou dobročinností si nejsem nějak úplně jist.
A ještě jsem nikd y milej Rume neviděl banku, která by někdy něco dělala jen tak, bez vidiny příštího zisku. A že už jsem jich viděl celkem slušnou řádku... No nic, ty tomuv garáži rozumíš líp.
06. 02. 2011 | 14:32

mažňák napsal(a):

Paní Brixi,

je pěkné že copy-pastujete ze svého staršího příspěvku, ale přijde mi to jen jako taková, s prominutím, laciná obecná mlha.
Máte příklady nějakých konkrétních změn v ekonomických pravidlech, regulacích, politikách - jak je to dnes, jak by to mělo být ideálně a jakými kroky k tomu dojít? Kdo to bude navrhovat, kdo to schválí a v jakém rozhodovacím orgánu? Jak chcete zajistit potřebnou většinu? Jak přesvědčíte nerozhodnuté, jak to budete lobbovat? Bez detailního plánu jsou to jen prázdné floskule typu "soubor opatření ke zlepšování soustavy řízení národního hospodářství" nebo jak to bylo...
Dále: jak ty rozvojové země to dělají že nás začínají válcovat? Není to třeba proto, že si nedělají vůbec žádné starosti s externalitami o kterých píšete v tom starším blogu, a že se vůbec netrápí nějakým sociálním státem, důchody, zdravotnictvím? Tam mají pochopitelné proti nám astronomické úspory... to se jim to válcuje. Chceme to taky tak?
06. 02. 2011 | 14:41

Rumcajs napsal(a):

Paní Brixi:

Neptal jsem se na viníka.
Ptal jsem se, čím si vysvětlujete sebevražedné chování bank ?
Opět díky za odpověď.

Skuste uvažovat jako vlastník.
06. 02. 2011 | 15:53

Rumcajs napsal(a):

vlk:

Máš opět za pět.
Za jedna má mažňák a DDD.
06. 02. 2011 | 16:01

mažňák napsal(a):

Rumcajs:
zkusím svoji teorii: morální hazard a nedostatečná vlastnická kontrola. Exekutiva v bance má nastavené velkorysé odměny, pokud vytváří zisk. Při ztrátě pak nemá odpovídající penalizaci. V ideálním světě pak Board neboli představenstvo, případně dozorčí rada podle konkrétního modelu řízení měla zatáhnout včas za záchrannou brzdu. Jenže typicky představenstvo je s exekutivou jedna ruka, věří jim respektive má tendenci jejich konání nezpochybňovat, zvlášť když zrovna vytvářejí zisk. Další důvod, ale to už se možná pouštím na tenký led: v exekutivě a boardech je hodně lidí "akčních" a málo "hloubavých", ochotných jít s kůží na trh s názorem opačným než má většina... Ti první dělají rychleji kariéru, těch druhých je prostě málo.
Ovšem v ideálním světě to všechno je pouze problém vlastníků, nikoliv regulace. Banky by se měly do budoucna zachraňovat co nejméně, vlastníkům by pak víc došlo že se jim vypatí management lépe kontrolovat.
06. 02. 2011 | 16:10

Rumcajs napsal(a):

mažńák:

Těch věcí co bylo příčinou je víc. Jistě jednou z nich je "molosoidní" povaha bank. Ale je nad slunce jasné, že to byla politická vůle a pocit beztrestnosti bank. Žádný skutečný vlastník by nikdy nedovolil upřednostit krátkodobý zisk s hrozbou jistého bankrotu . To by si dovolil jen ten vlastník, který ví, že stát ho bude sanovat. Vždy´t dělal je to , co se po něm chtělo.

Řešit problém beztrestnosti nějakými (a jakými ?) regulačními opatřeními,to je vskutku srandovní přístup. Proč to dělat jednoduše, když to jde složitě, že jo ?

Stačí odstřihnout banky od politiků a nesledovat politické cíle, ale cíle vlastníka. Tedy prosperitu a zisk.
V Americe se měly banky nechat zkrachovat a prodat novým vlastníkům.
06. 02. 2011 | 17:12

tata napsal(a):

pane Rumcajs

opravdu vaše argumenty to je sila,na vaši otazku je ještě jednoduší otazka,kolik těch bankeřu ted žije v chudobě,kolik těch bankeřu ma o x milionu chudší konta,myslim že strochou duvtipu tam najdete odpověd,protože většině ta konta krizí narostla,ovšem že par to holt splachlo,to že svou nenažraností připravily mnohym lidem perne chvile je vubec nezajima,on to tady někdo napsal vše se da zneužit takže jak regulace tak volny trh,jestli regulujete už s umyslem krast v tom jedinem mate ač to myslyte jinak je větší nebezpečí,protože tu regulaci nastavite cileně.

COŽ VOLNY TRH MUSITE SVYM ZPUSOBEM ZMANIPULOVAT,nic ovšem nemění že volny trh není samospasitelny,jestliže se mu nanastaví

,,rozumné,,bariery bohužel ta vaše teorie,,

,,,myšleno otazka paní brixi,,,je hodně velka ptakovina stoho druheho polu protože bankeř nebo radši řikajme soukromy podnikatel vydělali na krachu ukažte mi kolik lidí to neprovede že mu jde o meno firmy o značku a podobné věci,no zvlaště jetento džob použivan u nas myslym že zase v propracovanosti tunelu jsou češi na špičce

ON třeba zařny přiklad je pan BAKALA NEDAVNO BYLA REPORTAŽ v ,,pořadu reporteři,,jak vlastně přišel k majetku ovšem lidi jako vy tomu řikaj obchodní duch mi tomu řikame zlodějna za bileho dne,,vyte těmto lidem nejde o čem mluvite vy,.............Firma,meno značky,čestnost to se pomalu vtomto století nenosí,urvi co se da za jakykoliv podminek otom to je mily pane
06. 02. 2011 | 17:30

Rumcajs napsal(a):

tata:

Bankéř rozhodně není podnikatel. Bankéř je zaměstnanec a možná i odborář.

A ještě mi řekněte, koho že to okradli a jak ?
06. 02. 2011 | 17:54

stále rebel napsal(a):

K debatě kousek výše.
Jen jedinec mdlého rozumu se může podivovat nad tím, že když jde o peníze, lidé jsou ochotni hazardovat.

Psychologické aspekty. Pokud se zaměstnanec banky domníval, že podvádí jen on, ztratilo by se to v tom balíku, pokud věděl, že podvádějí všichni, všechny nelze zavřít.

Joseph Stiglitz píše:
„Všeobecně se ví, že se banky a hypoteční ústavy dopouštěly predátorské úvěrové praxe, když využívaly nejméně vzdělaných a finančně nejméně informovaných lidí k poskytování úvěrů s maximalizovanými poplatky a enormními riziky pro dlužníka. (Pro spravedlnost uveďme, že se banky snažily využívat také finančně informovanějších lidí, například v případě cenných papírů vydaných bankou Goldman Sachs, které byly odsouzeny ke krachu.) Banky však nasadily všechny své politické páky, aby zabránily americkým státům schválit zákony omezující predátorské úvěrování.

Když vyšlo najevo, že lidé nejsou schopni dlužné částky splácet, změnila se pravidla hry. Zákony o bankrotu se upravily tak, že zaváděly systém „částečného smluvního nevolnictví“. Jednotlivec, jehož dluh se například rovnal sto procentům jeho příjmu, mohl být donucen, aby bance do konce života platil 25% svého hrubého příjmu před zdaněním, protože si banka mohla každý rok přičíst k dlužné částce například třicetiprocentní úrok. Držitel hypotéky by tak nakonec dlužil daleko více, než kdy banka dostala, třebaže by dlužník v podstatě pracoval čtvrtinu času na banku.

Když byl tento nový zákon o bankrotu schválen, nikdo si nestěžoval, že zasahuje do nedotknutelnosti smluv: v době, kdy půjčovatelé vytvářeli svůj dluh, jim humánnější – a ekonomicky racionálnější – zákon o bankrotu dával šanci na nový začátek, pokud se zátěž v podobě dluhových splátek stane příliš vysokou.

Toto vědomí mělo věřitele motivovat k tomu, aby poskytovali úvěry pouze těm, kdo je dokážou splatit. Věřitelé však možná věděli, že když kabinet ovládají republikáni, mohou poskytnout špatné úvěry a pak změnit zákon tak, aby mohli ždímat chudé.“
http://www.project-syndicate.org/commentary/stiglitz131/Czech
06. 02. 2011 | 18:03

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

na slovičkaření opravdu nemam chut,BANKEŘ když tak muže byt zaměstnanec i vlastnik i když v současne době je to většinou nake konsorcium,myslym že hloupe otazky si mužem mi dva odpustit,možna že to není odborne ale lidově se většinou mysly majitel než zaměstnanec avy to dobře vyte natolik nejste otržen od prostych lidí.

at je to majitel ,nebo konsorcium nebo naka skupina vlastniku,akcionaři zodpovida za zaměstnance,manežery,bankovní řediditele,a rust akci ,bonusy, jim byl dobry na poslední čast koho okradli ve sve podstatěcely svět nebot ho svou nenažraností přivedli na kraj propasti,nic natom nemění že to bylo za přispění i ruznych regulací,tim je to nezbavuje povinosti a zodpovědnosti za dane nebot jim to vyhovovalo kdyby nebraly dividendy je jasne že by to nedělali,to že tam je i plno jinych faktoru a chyb nemění na te konečne zodpovědnosti a nenažratnosti
06. 02. 2011 | 18:12

mažňák napsal(a):

stále rebel

nikdo se nad ničím nepodivuje, morální hazard je terminus technicus pro rozhodování kde subjekt nenese plné náklady svých rozhodnutí.
06. 02. 2011 | 18:13

Pete napsal(a):

No nevím,
neřekl bych, že jediná z těch uváděných 'zombie teorií' hýbala jakkoliv světem. Ani bych neřekl, že jsou to nějaké opravdové teorie. To, že dluh neroste donekonečna (pokud není zároveň požírán vysokou inflací) i to, že taková zvěrstva jako hypotéky přebaléné do jiných finančních instrumentů musí jednou vyplavat, snad tušil každý rozumný ekonom. Problém je, že v dnešním světě než opravdoví ekonomové dostávají slovo rádoby ekonomové, kteří jsou ve střetu zájmů, protože na tom mají postaven zároveň svůj business, a každé plácnutí průměrně inteligentního obchodníka s deštěm a politika se vydávají za teorie. Normální člověk se v tom velmi těžko orientuje. A trh se místo racionálních teorií řídí tím, jak se bankéř nebo obchodník na WS zrovna vyspal (to bylo vždycky, ale dneska v globalizovaném světě je to více vidět a má to bohužel větší dopad).
Ale základní ekonomické teorie mají svůj smysl, pokud se k nim dodává ještě aspoň základní selský rozum.
06. 02. 2011 | 18:21

stále rebel napsal(a):

Připomenu ropu

Cena ropy na světových trzích
http://www.euroekonom.cz/grafy-energie-data-img.php?type=cena-ropy
06. 02. 2011 | 18:33

mag napsal(a):

Indiánští šamani uměli uvést do tranzu sami sebe a občas i někoho vyléčili. Dnešní ekonomičtí šamani se snaží uvést do vytržení své publikum a napakovat sami sebe nebo svoje chlebodárce. A proč by měli být menší patláci, než jiné profese ? Na světě je nejvíc zbabraného.
06. 02. 2011 | 19:00

mažňák napsal(a):

stále rebel:

předpokládám že chcete říct, že krize měla blahodárný vliv na snížení nezdravě vysoké ceny ropy?
06. 02. 2011 | 19:16

Rumcajs napsal(a):

tata:

Vy vůbec nechápete, o čem je řeč. Tady by se hodilo lidové rčení "Šlape v tom , jak Maďar v kukuřici ".

stále rebel:
Co příspěvek, to poznámka, o rozumu. Už jsem ti jednou vysvětlil, at´ toho necháš, že se zbytečně zesměšňuješ.

O bankách a jejich predátorském chování víš prd. Nesmíš si je plést s lichvářem od vás z baráku, což je evidentně jediný "finančník", s kterým jsi kdy přišel do styku.
06. 02. 2011 | 19:18

stále rebel napsal(a):

Pro mažňák.
Chtěl jsem ukázat, jak racionální jsou trhy.
To je trh spekulanta, ne trh spotřebitele.

Nechce se mi hledat, pokud má někdo po ruce data z padesátých a šedesátých let nebylo by to na škodu porovnat.
06. 02. 2011 | 19:31

mažňák napsal(a):

stále rebel:
trhy jsou "racionální" v tom smyslu, že odrážejí současný stupeň poznání a očekávání. Nic víc, nic míň. Jestli je něco/někdo racionálnější než trhy, může systematicky na neracionalitě trhů vydělávat. Myslím že takových subjektů moc není.
06. 02. 2011 | 19:34

Vaclav napsal(a):

Pani - kdybyste byla opravdu zkusena tak byste uz vedela, ze ekonomove maji nejbliz k meteorologum !
06. 02. 2011 | 19:41

schlimbach napsal(a):

http://ekonomickareforma.cz :)to je odpověď
06. 02. 2011 | 20:07

stále rebel napsal(a):

Pro mažňák.
Aha, už mlčím, narazil jsem na génia a raději nebudu odporovat.
06. 02. 2011 | 20:16

mažňák napsal(a):

rebel:

díky, konečně si někdo všiml :)
06. 02. 2011 | 20:46

LeTAJICISLON@atlas.cz napsal(a):

Až dostanou prácháči kamenem do hlavy, tak se budou divyt,ANI NENI NIKDE slyšet 6e by POMáhali....
06. 02. 2011 | 20:47

Rumcajs napsal(a):

mažňák:

Klobouk dolů. Příslibu od stále rebela, že nebude otravovat, to se tady ještě nikomu nedostalo.
06. 02. 2011 | 20:52

Jelimán napsal(a):

Přeekonomováno.

Madmoiselle Brixi napsala to, co je díky "jasnozřivějším či odvážnějším ekonomům" veřejně známo už poměrně dlouho. Klíč k problému ale je to co napsala v poslední větě: "naprostá většina z nich, ... , by neměli důvod jakkoliv měnit svoje obchodní transakce předkrizových let." Je tomu tak díky zvláštnímu propojení superkorporací s vedením odtrhnutým od akcionářů a státu, který ochotně zaplatí všechny průšvihy. Odměny zaměstnanců superbank a superkorporací naprosto nereflektují dlouhodobou ziskovost a díky tomu se do ekonomie hrne neuvěřitelné množství lidí, kteří ekonomii moc nerozumí a šli do oboru hlavně kvůli finanční motivaci (tím jsou mimo jiné určeny jejich morální vlastnosti). Řada těchto lidí přitom ale nejsou hlupáci a v jiných oborech by společnosti přinesli daleko větší prospěch. Řešení tak není na straně ekonomie, ale spíše na straně (dnes značně zprofanované) politologie, která musí navrhnout lepší formu vztahů mezi veřejnou sférou a busnissem. Řešení na straně ekonomie, podle mne, není zas tak obtížné, stačí se vrátit do 50.-70. let, kdy odměny investičních bankéřů byly na cca 2/3 odměn v produktivním sektoru a ti místo neustálého točení instrumentů na burze chodili do podniků a při financování kontrolovali jejich stav.
06. 02. 2011 | 21:03

tata napsal(a):

pane RUMCAJS

NA TO JE SNADNA,ODPOVĚD,žadna namyšlenost a hrubost vam argument nepřida,spiše naopak,zatim ale vam ote kukuřici piši chytřejší lidi než sem ja
06. 02. 2011 | 21:09

mažňák napsal(a):

Jelimán:
Nechat politology, aby určovali jak mají vypadat vztahy mezi veřejnou sférou a byznysem? Jako třeba pana Pehe, Jelínka a podobně? Tak to možná radši homeopaty, to je taky pěkné cizí slovo... :)
06. 02. 2011 | 21:12

Tom napsal(a):

Přemýšlejí nakolik včlenit do ekonomických teorií více důrazu na „rovnost“ spíše než jen „výkonnost“

// nerozumím, jak lze do ekonomické teorie včlenit více důrazu na jedno nebo druhé, to je otázka na politiky, ne vědce; je to jako chtít do matematické teorie včlenit více důrazu na sčítání; ani na jedno nemá věda vliv, ta se pouze snaží co nejvěrněji popsat a vysvětlit stav věcí a možné důsledky vnějších zásahů
06. 02. 2011 | 21:42

Tom napsal(a):

reCAPTCHA nahradit testem z ekonomie (stačí první lekce); kdyby se diskuze očistila například od těch, kteří znovu objevují substituční a důchodový efekt (pánové s prominutím, je to jako hádat se pod článkem šéfkonstruktéra BMW o novém typu víceprvkového zavěšení o tom, jestli existuje kolo; ve skutečnosti jsou ale ti, kteří jeden nebo druhý efekt objevili, spíše z řad bystřejších účastníků diskuze); kdo to má pak číst
06. 02. 2011 | 22:05

Cisty kapitalizmus a volny trh nefunguje napsal(a):

Skvely clanek ... tleskam p.Brixi ... jsem rad ze jste jedna ( zel zatim z mala) co popisuje pravdive principy .
06. 02. 2011 | 22:29

Cisty kapitalizmus a volny trh nefunguje napsal(a):

Skvely clanek ... tleskam p.Brixi ... jsem rad ze jste jedna ( zel zatim z mala) co popisuje pravdive principy .
06. 02. 2011 | 22:29

Honza z Hané napsal(a):

Vážení kecalové, pomatení z médií keců a současných stejně pomatených ekonomů ??? Runcajs a další to jen potvrzují ??

Paní Brixi je člověk, jasně se pohybující v tomto reálném světě a má jako jeden z mála našich spoluobčanů jasno v tom co se v naší a světové REALITĚ odehrává!!! CHÁPETE už vy NEMOCNÍ tou Vaší PRAVOLEVOU nesmyslnou jak politikou tak ekonomikou??
Jí ten stav objektivně vadí, vnímá to, že se to celé propojení politiky s ekonomikou dostalo víte kam po Pr...le???
Ty Vaše bláboly o tom kdo to způsobil a kam to tito pomatenci dovedli jen jasně dokazují, že to takto NIKDY nebude v zájmu občana FUNGOVAT a je to jen REALITA DOBY ????
CHÁPETE ???? To je KOLAPS, který vede jen k tomu, že BOHATÍ bohatnou a chudí chudnou ???? CO TO POŘÁD MELETE ZA KECY ???
Prosím Vás ty podobné RUNCAJZE z Řáholce NEBERTE JIM ten jejich ROZUM - ten je NENAPRAVITELNÝ - geneticky daný IQ s diagnozou hlava ????
Tito jen kvákají své SRAČKY a nehledají obecně PŘÍČINU tohoto stavu a tak často ji sami denně kritizují ???
To jsou to chemici a ABL a JOHNI atd ?? Prostě slušně řečené PRAVOLEVOUNI bez soudného mozku a kloudné analýzy přičiny a důsledků??
21 let už tito pobodní realizují své kecy a VÝSLEDKY jsou dnes známé - TEČKA??
Pokud tady někdo napadá pana Ing.Schlimbacha, tak jen proto, že mu nesaháte ani po ŠNŮRKY od bot - CHUDÁCI ????
Studujte, analyzujte, ale řešte ten ZBÍDAČELÝ a ZKORUMPOVANÝ současný stav NAŠÍ SPOLEČNOSTI z pozice občana?????????????

ŘEŠTE nastavení systému občanské politiky založené na LOGICE a rozumu, přírodě, přežití,solidarity,spolupráce, odpovědnosti a především bez KOLABORACE S těma NEMOCNEJMA MOCNEJMA ?????
Normální průměrný myslící občan je schopen dnes už jasně chápat, že systém současný je NEFUNKČNÍ A TOTÁLNĚ BLBÝ ??
Paní Brixi jste nejen krásná ale především inteligentní a NESMÍRNĚ toužící tento stav ZMĚNIT ???
Proto těm našim PRAVOLEVÁKŮM tak vadí jen POMYŠLENÍ na nějakou FÉRONOU občanskou a systémovou změnu ???
Je nezajímá,že většina národa je už ve skupině DEKLASOVANÝCH OBČANŮ, bez perspektivy, rovných podmínek, bez právních jistot, ovladaných stranickýma mafiema a kradoucí miliardu denně???
Pomateným to nestačí ??? Budou argumentovat všema kecama a vědátorama,přes Zemana, Klause, jeden pomatenec větší než druhý - kteří mají jen teorie jak co nejdéle stav SOUČASNÝ UDRŽETI a dovést náš stát ještě do větších sraček jak je ???
Pracujme na svém systému, BLBCŮ už zde bylo za 21 let na tisíce ?? Nikam to NEDOVADLI jen na BUBEN ???
Vám pomateném občanům to zřejmě vyhovuje ???
Tak těm Vám pomateným přeji krásné a hřejivé zítřky ???
Pokud máte zájem o hledání nápravy, tak začněte tam, kde už systém ZKOLABOVAL, vyřaďte ty své pomatené ekonomy a politiky ze svých hlav a hledejme společně NOVÝ společenský systém na bázi OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI ?????
H.Brixi - konstatuje :
Úlohou státu by mělo být neutralizovat zhoubnou touhu – politků, úředníků, korporátních manažerů a podnikatelů – po okamžitém úspěchu a okamžité maximalizaci osobního zisku bez ohledu na rizika a negativní „externality“.

Negativní externalitou krátkého časového horizontu pro hodnocení osobního úspěchu a zisku v západním ekonomickém modelu jsou dlouhodobé ztráty a jejich socializace. Doplácíme nejen svými daněmi ale také oslabením výkonnosti naší ekonomiky.

Napřed pochopme sami sebe ať pochopíme ty naše děti,chudé, důchodce a prosaďme důstojný lidský život od narození až do jeho skonu ????? CHÁPETE už co je to HLAVNÍ ???

Runcajzi cajzlé - ŽIVOT, žít ŽIVOT, užít ŽIVOT a NEZDECHNOUT ???????
06. 02. 2011 | 22:38

mlcici vetsina napsal(a):

Brixi se svym vzdelanim fyzika je stejne jako chemik Kalousek a pravnik Sobotka skvelym primosem svetove ekonomice. Tito vzdelanci maji specialni schopnosti. Nekteri dokonce umi mrknout obema ocima najednou. Jednim mrknutim dokazou rozresit problemy kapitalovych trhu a odhalit je pred uzaslymi ctenari aktualne.centrum.cz. Svetova banka muze byt hrda ze mezi jejimi zamestnanci jsou takova esa jakym je Brixi.
07. 02. 2011 | 06:49

mlcici vetsina napsal(a):

Rumcajs poznamenava, ze bankeri jako zamestnanci bank jsou rovnez odborari. Odborari tedy maji lvi podil na soucasne nebyvale financni krizi. Kdyby bankeri vyuzili sve odborarske pravo na stavku mohli by ohrozit svetovou ekonomiku. Na to se cloveku nechce ani pomyslet. Tu by take ohrozili, kdyby se shodli na tom ze budou pujcovat komukoliv jakoukoliv castku o kterou si rekne. Svetove finance by sly rychle pod kyticky. Ve svete plnem milionaru a miliardaru by nastal zmatek. Z jejich zamestnancu sluzky, ridice a zahradnika by se okamzite stali milionari a milionarske domacnosti by osirely a milionarske zahrady zpustly. To presvedcive dokazuje ze soucasny liberalni kapitalizmus je neudrzitelny.
07. 02. 2011 | 07:07

argun napsal(a):

Rumcajs
Perete se dobře, ale je to marný ... Paní Brixi na konkrétní otázky zásadně neodpovídá, to je pod úroveň Světové banky. Tam se platí za mlhovinu. A její fanklub už dávno propadl blonďaté hysterii.

Honza z Hané
"Paní Brixi jste nejen krásná ale především inteligentní a NESMÍRNĚ toužící tento stav ZMĚNIT ???"
Ale jděte brepto. Že Vy máte paní Brixi vylepenou nad postýlkou? Chce to studenou sprchu a silně frotýrovat...

Hana Brixi
Dovolíte -li, jen technická poznámečka k nedávnému televiznímu vystoupení. Váš imagemaker má dovču? Jinak by Vám jistě doporučil lehké postřižiny, vlásky padající trvale přes oči přece jen patří spíše do showbyznysu. Nic ve zlém, mějte.
07. 02. 2011 | 08:45

tata napsal(a):

pane argun

co takle nakej argumentiček mysto lehke ironie,to že je krize je nezpochybnitelne to ostatní už se da vykladat ruzně,jedno je jiste nikdy už nebudete myt trh odproštěn od vlivu jak ruznych lobistu ,politiku,a nevim čeho ještě,tudiž volny trh je utopie jako komunismus,možna že v nake společnosti odproštěne od politiku, lobistu,myslyte že naka takova exzistuje,ja myslym že ne a podle mě ani nikdy nexzistovala,takže to vaše a rumcajzovo povidaní je uplně mimo,aotom ve sve podstatě jinymi slovy mluví autorka,bohužel takzvany volny trh nebo lepe řečeno jeho pokroucena verze čim dal vic zklouzava do ruk uzkeho okruhu lidi,už to nejsou jedinci ,nebo země ale nadnarodní společnosti co řidi chod teto planety

volny trh už nemužete nastavit jako volny,to by se musely odbourat cla,dotace,zajmi nadnarodnich společností,tolik zajmu ,vlivu do tohoto vztupuje,jen vy pořad povidate utopisticke věci,je to zrovnatakova vějička co použivali komunisti,take jedina překažka jsou lidi...lidi jsou ve sve podstatě většinou sobci ,tudiž tyto věci jsou nerealné vždy to bude nastaveno někym ,nějakym zajmem,zajasnym učelem profitovat,takže ty vaše povidačky že někdo zasahoval jsou k smichu

VŽDY BUDE NĚKDO ZASACHOVAT.
07. 02. 2011 | 13:17

Jan napsal(a):

Jdu pozdě.
Ale rád bych k diskusi dodal.
I vzdělaní /s nevymytými mozky/ekonomové jsou podle mne v zajetí svých učebnic, většina je ovšem zjevně vymytých.
Onen bájný plně volný trh, všeregulující je fata morgana.
Nikdy neexistoval a nikdy existovat nebude.
Je to teoretický konstrukt. Ne realita!
Podobně jako základ naší nyní vládnoucí ideologie homo economicus. Tato zrůda se chválabohu na světě ještě nevyskytla. I když někteří jedinci k ní mají blízko.
Tak jako komunistická ideologie dovedla SSSR k ekonomickému krachu, tak neoliberální zavede k témuž USA.
Samý ekonom a žádný hospodář.
Cimburu by zaručeně trefil šlak.
S úctou k paní Brixi, nedávno jsem Vás viděl v TV , a když jsem slyšel, co jste všechno vystudovala, polila mne hamba.
To Rumcajs to jiný rozhled...
07. 02. 2011 | 23:38

argun napsal(a):

pane tato
je to vlastně jednoduché - paní Brixi napadá skutečnost, o které všichni dávno víme, totiž fakt, že a) nic neplatí absolutně b) nic nefunguje ideálně. Nemylím, že by to bylo nějak zvlášť objevné. Ten blog je stejně špatný jako vždy - obecné floskule. Paní Brixi chce zregulovat vše, co zregulovat lze. Já jsem přesvěděčen, že platí opačný princip - regulovat jen to málo, co je nezbytně nutné. Vše na tomto světě je otázkou míry. A v názoru na míru míry se zásadně lišíme.
08. 02. 2011 | 00:09

Bavor napsal(a):

Paní Brixi pravdivě popsala skutečnost, ale nedokáže překročit svůj stín - vymanit se z pravicovén "tržní" ideologické závislosti. Bývalá socialistická plánovaná ekonomika byla rigidní a nepružná. Ale státní vlastnictví zajistilo dostatek příležitostí pro všechny, kdož chtěli pracovat a živit se vlastní prací. Současná ekonomika je sice pružná,ale produkuje nerovnost tím, že umožňuje vykořisťování práce a tím vyvolává cyklické krize. Její příznivci hlásají názor, že stát je špatný hospodář a propagují všespasitelnou privatizaci ( neomezenou možnost kořistit z práce jiných) Ideální stav by byl, kdyby vedle sebe existovaly souběžně dva druhy vlastnictví - státní a soukromé. Státní by svojí regulací ceny práce a ceny výrobků zajišťovalo dostatečnou míru jistoty pro ty, kdož chtějí pracovat a bylo by etalonem míry zisku a ceny práce pro soukromý sektor. Nezbytně nutnou podmínkou pro takovýto systém by však bylo, aby stát řídily síly, které by dokázaly nekrást, nepodvádět a nebyly by zkorumpovatelné. Pak by také ale nesměly existovat státní dotace do soukromých podniků. Kdyby například vedle sebe existovaly soukromé a státní obchodní řetězce, měl by stát možnost regulovat ceny čehokoliv, aniž by soukromým obchodním řetězcům cokoliv nařizoval a diktoval. Prostě jenom tím, že by stanovil nákupní ceny pro státní řetězce a prodejní ceny zboží tak, aby nebyl ztrátový a měl pouze přiměřený zisk, který by se vracel do státního rozpočtu a byl přerozdělován v jeho rámci. Kdyby například existovala jedna velká stavební firma, která by byla schopna stavět dálnice a byla regulována popsaným způsobem a tím konkurovala soukromým stavebním firmám, věřím tomu, že i státní zakázky by byly nepředražené. Prostě sama existence státního (regulovaného) vlastnictví by vedle soukromého vytvářela konkurenci a změnila by i chování soukromých firem. Jenže pravicová dogmata dnešním "ekonomům" na toto nedovolují ani pomyslet. Protože nemohou vyloučit možnost, že by se v konečném výsledku dokázalo, že i ten stát může být dobrý hospodář.
08. 02. 2011 | 11:25

kasparek napsal(a):

Boze muj. z nekterych komentařů mě jímá hrůza. Vykořisťování práce, nadhodnota a pravicový lidojedi... (přestože všichni ví, že dotace do všeho a všech je cílem a dílem primárně levice - chyba je pravicová, protože diletanti jako Bavor apod jsou aktivnimi ucastniky, kteří ty zombie teorie pokaždé vytáhnou znovu a znovu a jsou nejvíc slyšet.)
08. 02. 2011 | 12:16

Yosif K napsal(a):

Pane Bavor, to co popisujte jiz bylo stokrate vyzkouseno a stokrate bylo prokazano, ze tudy cesta nevede.
Krome jinych pripadu je to zkusenost Francie:
Pokud byly vsechny velke banky statni a pujcovaly statnim podnikum na mzdy pro odborare, francouzska ekonomie sla do upadku, nebyla schopna konkurovat.
Statni Renault nebyl schopen BEZ DOTACI konkurovat soukromemu Peugotu ani soukromemu Citroenu.
Stani banky nebyly schopny konurovat soukromym. Statni banka Credit Lyonnaise krachoval co 5 let.
Statni podniky v Argentine byly oazy lenosti a zaostalosti pracujich - ve srovnani se soukromniky.
Vysneny svet s efektivnimi statnimi podniky NEEXISTUJE......
08. 02. 2011 | 17:43

Václav Hlavatý napsal(a):

Já jsem si vytvořil svoji ekonomickou teorii, která počítá s neproduktivními zdroji, jako jsou nevyužité zásoby zboží, nevyužité nemovitosti, nevyužité výrobní kapacity, nezaměstnaní apod. jako se zdroji, které lze použít pro nastartování růstu. Nebezpečí inflace hrozí teprve po vyčerpání těchto zdrojů. Tyto zdroje lze aktivovat pomocí progresivního zdanění a emisí nových peněz.
Něco jsem popsal např. tady : http://hlavaty.blog.idnes.cz/c/135027/Myty-a-legendy-III-prerozdeleni-prijmu-nestimuluje-ekonomiku.html
08. 02. 2011 | 17:48

Bavor napsal(a):

To Kašpárek: V blogu paní Brixi je nádherně popsáno, že zombie jsou SOUČASNÉ ekonomické teorie. Když si pročtete výlevy pana "experta" Sedláčka, nebo Kohouta, zjistíte, že tito pánové "vědí, že nic nevědí". Ale dál nám radí, jak v ekonomice. Já jsem přesvědčen, že tito současní "experti" (kteří vědí sice co se stalo, ale nedokážou ani s určitou pravděpodobností říci, co bude dál) jsou tak "vzdělaní", že zapoměli na zdravý selský rozum. Dám vám příklad: V minulosti existovala záporná daň na zemědělskou prvovýrobu. Byla to státní dotace do zemědělství, která způsobovala, že u nás byly laciné potraviny. Po "sametu" tito experti vymysleli jiný způsob, jak "podpořit" zemědělství. Vytvořili podpůrný zemědělský a lesnický fond, který dotoval VÝVOZ zemědělských produktů. Tedy z našich daní přispíval zemědělcům na to, aby lacino vyváželi potraviny. Cítíte ten paradox? Z našich daní prispívali na laciné potraviny v cizině! A u nás potraviny zůstávaly drahé. Nebo jiný příklad: Výroba cukru u nás má stoletou tradici. A museli přijít pravicoví ekonomové s trím, že EU bude dotovat ty firmy, které PŘESTANOU cukr u nás vyrábět. Ze svého příspěvku EU si tedy český stát zaplatil prakticky likvidaci jednoho potravinářského odvětví a velké části zemědělské výroby. Jiný příklad: Ačkoliv je známo, že celkově je ve světě nedostatek mléka a potravin, EU dotuje to, že zemědělci nechávají svá pole ležet ladem a NEVYRÁBĚJÍ potraviny. A při konstrukci tohoto ekonomického nesmyslu páni ekonomičtí "experti" vycházeli z jejich "ekonomických" teorií. To jsou pravicové teorie a pravicová praxe! Za "totality nic takového neexistovalo! Nesvádějte proto prosím tyto ekonomické nesmysly na levici. Protože to, co vydáváte za levici, žádná levice není, to je jenom maskovaná pravice. A proč maskovaná? Protože současná moc se drží hesla "divide et impera - rozděl a panuj. Chyba je skutečně pravicová - vychází především z charakteristického hlediska pravicových ekonomických teorií - hodnocení úspěšnosti ekonomiky podle výše zisku.
08. 02. 2011 | 21:20

slayer napsal(a):

Pani Brixi,

zajimalo by me, jestli mezi zombie teorie take radite rakouskou teorii hospodarskeho cyklu? Ja mam pocit, ze selhala cela mainstreamova ekonomie, vy ne? Mohla by jste mi dat odkaz na nejaky clanek, ktery jste napsala pred krizi a kde jste pred ni varovala? Pokud jste nebyla schopna tuto predpovedet, citite se presto kompetentni mluvit o jejich pricinach? Nejste nahodou jedna z tech zombie? Co jste cetla od Misese, Hayeka, Rothbarda, Bohm-Baverka, pripadne jinych autoru rakouske skoly? Pokud na me otazky odpovite, budu pocten.
09. 02. 2011 | 04:59

pozorujici napsal(a):

Clanek pani Brixi vystizne popisuje selhani nekterych ekonomickych teorii, ze kterych se stala ideologie.

Diskuze potvrzuje, ze takovych, co se budou ideologicky drzet svych pravd, je mnoho.

Namisto vyrovnani se se skutecnosti, budou radeji napadat autorku osobnimi utoky.

Jsem vdecny aktualne.cz za prostor pro clanky, ktere jdou proti konvencim a nejsou motivovany snahou zalibit se nebo vydelavat.

Pani Brixi, vazim si Vas a mate muj obdiv.
09. 02. 2011 | 08:41

pje napsal(a):

Zajímavý článek. Diskutující se dělí na ty, které pánbůh obdařil selským rozumem a neušpiněnou duší a na ty ostatní. Rumcajz tu blekotal o tom, že trhu stačí k dokonalosti odstranit monopoly a stát. Jakoby ty trhy netvořili lidé nerovného vzdělání, informací, ekonomického zázemí a morálních profilů. Žádný trh z principu nemůže být dokonalý pro nedokonalost svých účastníků. Žádný trh nemůže být svobodný, protože svobodná může být pouze entita schopná rozhodování (tedy zjednudušeně člověk). Svobodný člověk ještě neznamená, že je odpovědný za svá svobodná rozhodnutí. Odtud plyne absolutní nutnost tržní regulace stejně jako existuje všeobecná regulace právním systémem a např. zákonem o provozu na silničních komunikacích. Pokud někdo zastává názor, že ekonomika má přednost před právem a že při privatizaci je dobré zhasnout, pak vČR jde o kvalifikační předpoklad na funkci hlavy státu. Pokud někdo tvrdí, že ti, co bezohledně nabyli bohatství, se jej někdy vzdají, je osoba, jíž je zvykem nazývat hlupákem nebo lhářem. Pokud někdo tvrdí, že bohatý zajišťuje bohatství mnoha jiných, má pouze tuto obecnou pravdu, aniž by viděl, že žádný bohatý s ekonomickou motivací nebude nikdy své bohatství sdílet způsobem, aby se snížilo na úroveň řádově neodlišenou od průměru. Pokud někdo tvrdí, že finanční sektor je produktivní a spekulace efketivní, pak mu jeho osobní ekonomické ztráty ze srdce přeji - to již není jeho hloupost, to je jeho zlý úmysl.
09. 02. 2011 | 11:21

pje napsal(a):

Tome, vy nechápete smysl vědy klást důraz na principy? No, u ekonomie je to s principy a jejich realističností a úctyhodností tak nějak vachrlaté, srovnáváno s vědami přírodními. Přesto je rovnost jako princip docela použitelné kritérium pro všeliké regulace - viz rovnost před zákonem či rovnost příležitostí. Štítivé odvrhování principu rovnosti vede k jeho negaci v podobě principu nerovnosti (čím vyšší, tím lepší), čehož důkazem je důchopdové a majetkové rozdělení. Takže byste měl pečlivěji studovat, abyste se dopracoval poznání doposud nepoznaného a pochopení doposud nepochopeného...
09. 02. 2011 | 11:35

Jarýn napsal(a):

Švédská banka, která od roku 1968 uděluje Nobelovu cenu za ekonomii asi začne šetřit.
09. 02. 2011 | 11:36

pje napsal(a):

Mažňáku, trh nemůže být racionální, neboť racionalita je atributem inteligentních bytosti, za něž považujeme zástupce druhu homo sapiens sapiens. Racionalita trhovců - to je již něco jiného. Racionalita trhovce je závislá na jeho intelektu, znalostech a informacích a na výsledku sváru jeho duše s tělem (mentální a racionální složky). Odtud je nabíledni, že trh je průsečíkem minimálně dvou v principu vždy odlišných racionalit i mentalit. Odtud také plyne odlišnost názorů na míru a způsoby tržních regulací, které my, lidé a naše ekonomika potřebují jako kategorický imperativ.
09. 02. 2011 | 11:45

pje napsal(a):

Tenco, odpovím za kolegyni. Exodus bankéřů odkudkoli kamkoli je věcí jejich velmi svobodného a současně velmi otrockého rozhodnutí - zpravidla volí bohatství, pohodlí a prestiž (klubová stačí), aniž by tušili, jakým chomoutem jsou pro ně jejich aktiva pestré struktury. Jinak top bankéři se stěhují každý den, jsou to (ve svých očích) globální suveréni a o exodu u nich nemá smyslu vůbec uvažovat. Bankovní úředníci jsou exodu povětšinou neschopní - zvolili si solidně placené a prestižní, avšak osobnostně degenerující povolání a relativní ekonomický blahobyt s moderním bydlením na hypotéku před mentálním i fyziologickým zdravím a osobní svobodou úměrnou odpovednosti. Takže vaše otázka je osobní, nikoli tématická. Pro vaše uklidnění - k zajištění platebního styku jako základní činnosti pro zajištění transakční funkce peněz nejsou bankéři vůbec potřeba :-)
09. 02. 2011 | 12:04

mažňák napsal(a):

pje: o bankéřích a bankovní úřednících a vůbec o všem toho víte zřejmě dost. Čerpáte z TV, filmu nebo četby? Nebo to je vlastní bádání?
09. 02. 2011 | 16:08

Břetislav Marek napsal(a):

To p.Bavor,

to nemá chybu co říkáte - tleskám!!!

Problém je v tom,že takových jako jste Vy je nás jen asi 1% a ti ostatní buď vědomě KOLABORUJÍ se systémem, tunelují stát!!!
Další problém je ten, že většina našich občanů jsou lidé, kteří nemají už za 21 let vůbec šanci VYZNAT se v tomto MEDIÁLNĚ MAFIÁNSKÉM prostředí a jsou jen OTROCI, posluchači a případně čtenáři toho madiálního NOVINÁŘSKÉHO BRAKU - viz. p.Stejskal !! Nerespektující žádné občanské a společenské cíle, jen tuto občanskou masu OBLBUJÍ těmi politicko-ekonomickými VĚDOMÝMI NESMYSLY !!!!!!
Bulvár, televize, reklama,žvanění těch POMATENCŮ JEN občany vede do systémového marasmu jejich myšlení, dehonestují rodinné a občanské vztahy, devastují systémově starší občany, zatahli občany do dluhové pasti půjček a hypoték, exekučního mafiánského systému, nezaměstnanost, školství a celková situace KURUPČNÍHO CHOVÁNÍ se stala národním sportem a takto jednoduše ZMASAKROVALA naše občanstvo do té míry, že nežije ŽIVOT - ona jen byla SYSTÉMOVĚ DEMAGOGICKY rozervána KECY těchto všech POLISTOPADOVÝCH MAGORŮ ????? Politiků, neekonomů a dokonalých ZLODĚJŮ ???

TATO elita ROZBILA vědomí našich lidí tak, že jsou již v trvalém stavu BEZVĚDOMÍ !!!!!!!!

Ze sto občanů můžete jen s jedním komunikovat o tom co se vlastně v tomto ABSURDISTÁNU DĚJE ??
A to je málo - ano mají jiné a OBROVSKÉ své starosti jak přežít tuto děsivou dobu a splácet jako většina jen své dluhy a bát se o barák, kdy o něj přijdu !!!!
Je nutná GENERÁLNÍ STÁVKA - 4. odboj pár občanů, kteří nejsou zatažení do tohoto MARASMU - předložit občanům INVENTURU 21 let se všemi pachateli a navrhnout novou systémovou reformu ČESKOU ???? LOGICKOU- EKONOMICKOU,MORÁLNÍ, SYSTÉMOVOU produkující zdravé občany a dodržující základy morálky a osobní ODPOVĚDNOSTI ?????

Jen se nechte dál vláčet těmito POMATENCI a ZLODĚJI !!!!!
Je to jen Vaše VOLBA!!!!!!
10. 02. 2011 | 08:32

Prudic IV napsal(a):

Ctvercova kola
Trzni teorie jsou jako kola u vozu. Jsou sice pekne kulata, ale vuz se muze z kopce rozjet prilis rychle. Proto je treba kola zrusit a vsude zavest alternativni technologii - ctvercova kola. Ta jsou provozne daleko bezpecnejsi. Neumoznuji nezodpovednym ridicum jezdit prilis rychle, a pri jizde s kopce staci ubrat plyn a vozidlo se samo zastavi. Jizda na ctvercovych kolech sice neni tak pohodlna, ale zase by to melo velmi priznivy ucinek. Lide by zbytecne nejezdili a pro zabavu uz vubec. Silnice by se uvolnily.
13. 02. 2011 | 00:40

Mirek napsal(a):

Svět ovládají zločinci, media a politici jsou jejich
slouhové.
14. 02. 2011 | 02:05

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy