Věřím, tedy vím

29. 04. 2009 | 09:10
Přečteno 13727 krát
Ať se to týká názoru na přiměřenost vládních protikrizových opatření, vymezení úlohy státu na trhu a ve společnosti nebo otázky, jestli existuje Bůh, ekonomové, politici a většina z nás nemá důkazy ale víru. Víra doplňuje a někdy se prolíná s vědomostmi. Neměla by nahradit kritické myšlení.

Sociální vědy, ideologie a náboženství

Že člověk ke spokojenému a plnému životu potřebuje něčemu věřit, je přirozené. Často nám k chápání a rozhodování chybí důkazy. Určitý ucelený myšlenkový aparát (nebo alespoň soubor pouček), kterému věříme nebo se kterým se dokonce ztotožňujeme, nám umožňuje kormidlovat neznámým a komplexním světem.

Otázkou je, proč je víra tak často předkládána jako vědění. A proč jsou hypotézy nebo závěry platné pouze za určitých omezených podmínek vydávány za pravdy.

Děje se tomu tak někdy i v sociálních vědách. Třeba v ekonomii se často akademici (včetně nositelů Nobelovy ceny) neshodnou. Každý tábor věří svému systému teorií a experimentálních výsledků. A každý z těch systémů platí jen na základě určitých podmínek, které nejsou téměř nikdy plně v souladu se skutečností.

Intervence ekonomů v politice někdy dále snižuje hodnotu ekonomie jako vědy. Po poctivé analýze a vypracování hospodářské či sociální politiky na základě ověřených informací a podrobných údajů, tedy na základě hlubšího porozumění skutečnosti, jako by ani nebyla poptávka. Nabídka ideologických pouček je často určující pro návrhy vládních zásahů a pro veřejnou diskuzi.

V otázkách náboženství je oddělení vědění (důkazů) od víry ještě obtížnější. Nedávný průzkum v USA ukázal, že pouze 0.5% Američanů připouští, že neví, jestli Bůh existuje a jestli bude možno jeho existenci v budoucnosti dokázat. Dalších 0.5% sice také připouští, že o existenci Boha neví, ale jsou přesvědčeni, že existenci boha nebude nikdy v silách člověka dokázat. Necelé 2% jsou přesvědčení ateisté. 95% Američanů v Boha věří a jsou přesvědčeni, že Bůh existuje. V různých zemích jsou podíly věřících a nevěřících různé, například podíl ateistů je ve většině evropských zemí vyšší než v USA. Podle průzkumů je ale ve všech zemích překvapivě jen nepatrný zlomek agnostiků, kteří připouští, že neví, jestli Bůh existuje a nevylučují že se lidem v budoucnosti jeho existenci podaří dokázat či vyvrátit.

Kritické myšlení a přírodní vědy

Pro srovnání je možno uvést přístup přírodních věd. Například Einstein pevně věřil v existenci a v možnost odhalení jediné všeobsahující teorie, která z fyzikálního pohledu vysvětlí svět od chování elektronu a kvant, přes fyzikální jevy pozorované na Zemi až po zatím třeba i nepozorovatelné jevy ve vesmíru. Einstein ale pracoval celý život (ač marně) ve snaze svou hypotézu dokázat a vědecky obhájit.

S přihlédnutím k obrovské úloze vědy a techniky v dnešní společnosti lze pokládat za překvapivé, jak málo se obecně uplatňuje vědecký způsob poznání, včetně přesné formulace, kritické analýzy a opatrných závěrů. Formulace hypotéz jako by navíc byla povýšena nad hledání důkazu jejich platnosti či neplatnosti.

Podstata diskutované záležitosti se tak ale někdy ztrácí v nepřesných definicích a v argumentaci na základě neověřených hypotéz (nebo hypotéz ověřených v naprosto odlišných podmínkách). Dialog se mění ve střet dogmat. Navrhované závěry a řešení pak málo odpovídají skutečnosti.

Naše společnost, politická kultura a fungování trhu i státu by mohly být lepší, kdyby se v každodenním životě více uplatňovalo kritické myšlení a přístup exaktních věd. Také náboženská víra s určitou zdravou dávkou kritického myšlení a prostoru pro jiné „modely“ Boha by byla pro společnost prospěšnější.

Výchova ke kritickému myšlení by měla především zahrnovat úctu k faktům, metodický přístup k jejich analýze a vyvozování závěrů s uznáním možných omezení jejich platnosti.

Výuka přírodních věd by se v rámci všeobecného vzdělání měla soustředit na výuku vědeckého přístupu a způsobu uvažování. Neměla by být pouhou výukou vědeckých poznatků. V tomto smyslu je odklon od matematiky ve školách s argumenty, že většina školáků k životu nebude potřebovat řešení rovnic o dvou neznámých ani integrální počty, mylný.

Je také možno dodat, že specializace studentů a akademiků na úzké vědní obory by měla být doprovázena studiem základů společenských věd (včetně ekonomie). Exaktní vědci by tak byli lépe připraveni přispět svým kritickým myšlením do veřejného života.

Zdroj číselných údajů: Pew Research Center’s Forum on Religion & Public Life

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jogín napsal(a):

Skvělé, paní Brixi. A přesná je i zmínka o výuce. Dnes všude vidíme výuku pouček, takhle svět vypadfá, ale učit by se především měla historie poznání, "jak se na to přišlo, jak se to dokázalo". Vím, problém je s lidskou psychologií, víra ve vůdce nebo autoritu byla asi v lidské evoluci velmi významná, tím spíš je ale třeba zdůrazňovat kritické myšlení a zásadu nezaujímat stanovisko, pokud nemáme o daném problému přehled. A na druhé straně- nedůvěřovat autoritám, skutečným i zdánlivým. I geniové obvykle odhalí jen část skutečnosti.
29. 04. 2009 | 09:26

Miloš napsal(a):

Je to přesné. Co s tím ale? Že by třeba testy z exaktního myšlení? A kdo by je neudělal, nesměl by nic řídit, psát do novin nebo veřejně vystupovat? Navíc si myslím, že exaktní myšlení je částečně i vrozené, někteří jedinci ho nezvládnou nikdy.
29. 04. 2009 | 09:37

veverka napsal(a):

Ano,slepá fanatická víra je velký problém.Ať už jde o víru ve všespasitelnou neviditelnou ruku trhu,či víru v nějakého toho všespasitelského boha.Nejhorší ale je,že přesně tyto dvě skupiny fanatických věřících v současnosti vládnou světu.Podle toho taky ten svět vypadá.
29. 04. 2009 | 09:45

Paterik napsal(a):

Problém je v tom, že exaktní myšlení končí tam, kde začíná politika. Vezměme si takové poplatky nebo šrotovné - o nich prostě nelze racionálně diskutovat, protože jsou to předměty politického boje. Paroubek bude vždy říkat, že Topolánkovo předsednictví je světová apokalypsa, bez ohledu na to, jak dobrá nebo špatná je skutečnost. Nebo třeba Izraelsko-palestinský konflikt - lze tu snést tuny různých exaktních faktů, ale každý stejně nakonec bude fandit jedné straně na základě svých osobních sympatií...
29. 04. 2009 | 09:48

Ládik napsal(a):

V ČR lze navíc za víru ve stranu brát peníze z rozpočtu.
Nápěv s prostoduchým opakovaným textem se vydává za umění - interpret i někteří posluchači věří, že slyší zpěváka zpívat píseň.
O ekonomech nemluvím, to je pavěda.
Technické vzdělání s používáním matematických důkazů je na vedlejší koleji - viz nově výpočet měrné spotřeby tepla pro Zelenou úsporám (už novelizujou novou Vyhlášku 148)...
U moci nejsou profesionálové, ale straničtí kmotři.
29. 04. 2009 | 10:04

miloslav napsal(a):

Dobrý den paní Brixi.Jsem moc rád,že témata nad zamyšlením co je Bůh začínají konečně spatřovat světlo světa.S dovolením řeknu pravdu o výroku Alberta Einsteina.Vše obsahující "teorie" která je schopna vysvětlit vše je Pravda.Pravda jako stavební základ všeho života který je na začátku všeho bádání je Bůh(není míněn jako postava) ze které vše vychází a dává člověku poznané nebo čekající na objevení.Není to zde možno vysvětlit v krátkosti,jsou to roky mravenčí práce sbírání pravd(podstatných)v životě a na konci stojí Absolutní pravda.To se nevylučuje právě se zmíněným kritickým myšlením.Děkuji Vám za tenhle ten blog!!!
29. 04. 2009 | 10:06

JAKO napsal(a):

ANO kritickému myšlení,více racionálního objektivizování v náboženství-a to především z podstaty chování,myšlení ve vztahu sebe k Bohu(pochopit své myšlení a myšlení druhých),pak můžou být lidé prospěšní.Nakonec člověk dojde k jisté skutečnosti-vše je relativní,jenže něco za(obzorem)zůstává neměnné(je to víra nebo vědění?):-).Tak lze postupovat i při hodnocení různých jevů-vše je relativní,podstata zůstává-ale skutečnost,povaha,vlastnosti se mění v závislosti na pozorovateli a čase...Jak s tím naložit paní Brixi
29. 04. 2009 | 10:30

Jedla napsal(a):

Velmi souhlasím. Graduovaní inženýři a magistři nedovedou formulovat nulovou hypotézu, zvolit vhodný test, nerozumí otázce hladiny významnosti či pravděpodobnosti chyby. Matematiku povinně do maturit, a současně poněkud pozměnit její osnovy!
29. 04. 2009 | 10:57

Black napsal(a):

Díky za článek, dnes mě potěšil...Za sebe snad jen malý dovětek. Domnívám se, že civilizace, jejíž jsme součástí, je natolik komplexní, že se nám její obrysy dávno vytratily z obzoru, nedivme se proto, že v rámci boje o přežití volí většina z nás Vámi popsané sebeobelhávající se strategie...bylo by hezké vyjít z toho se ctí. Držím nám všem palce. Napadá mě ještě jedno staré řecké slovo - hybris.
29. 04. 2009 | 11:45

Baba napsal(a):

Manhattan přeje úspěšný den.
29. 04. 2009 | 12:08

Meňo napsal(a):

Ano. Věřím, tedy vím. Obě součásti poznávání člověka, rozumová a intuitivní, jsou přítomny v procesu lidského nazírání na své okolí i na sebe sama. Pokud jsou obě tyto složky chápání (rozum a cit) v rovnováze, mluvíme o moudrosti.
Nestačí jen věřit, je třeba také vědět. Nestačí jen vědět, je třeba také procítit.
29. 04. 2009 | 12:49

Emissary napsal(a):

Jj, paní Brixi. Kritické myšlení v této zemi se vznáší na oblacích. A. Einstein v Boha věřil a S. Hawking mu říká Tvůrce.
29. 04. 2009 | 13:04

Brundibár napsal(a):

Naprostý souhlas.

Problém je v tom, že lidé obecně nechtějí přemýšlet a dávají přednost "jednoduchým pravdám".

Bohužel, dnešní doba přeje zkratkám, takže jen velmi málo lidí se o problémy opravdu zajímá a nechá se tak velmi snadno manipulovat. Stačí si vzít programy (českých) politických stran - nevěřím, že jejich tvůrci vycházeli z nějaké analýzy nebo modelu. Co jsem je pročítal, působí na mě jako soubor hesel, které vhodně působí na předpokládanou voličskou základnu, aniž by pro danou stranu byly nějak závazné. Slibuje se v nich kde co, ale zatím jsem nepotkal takový, který by nebyl zcela postaven "na vodě" (tedy, aby na webu příslušné strany byly kompletní propočty, včetně dat a metodiky). Chápu, že by to na billboardu nikoho nezaujalo, ale od toho má strana web.

Rád bych se mýlil, odkazy na průkazné analýzy a modely, opřené o relevantní data uvítám - pomohlo by mi to při volbách.
29. 04. 2009 | 13:16

Lukáš Bušina napsal(a):

Vynikající. Díky.
29. 04. 2009 | 15:21

Richie napsal(a):

Je až neuvěřitelné, jak přesně se autorka trefila do toho, co si myslím já sám :-) Každou větu z tohoto článku bych tesal do kamene a šířil mezi všechny lidi kolem, protože tohle je přesně jedna z podstat velké části společenských problémů, něco jako jádro pudla. Paní Brixi, za tento článek Vám velmi děkuji.
29. 04. 2009 | 15:57

Petr Havelka napsal(a):

Richie:

Kdyby tesat do kamene, tesal bych ty věty do bilboardů podél cest :)
29. 04. 2009 | 16:03

Ara napsal(a):

to Emissary:

Ano, jenže Einsteinův a Hawkingův "bůh" je jiný než ten, který vystupuje v obvyklých náboženských představách.
Přečti si třeba co o něm soudí Václav Hořejší ve svém velikonočním blogu a zvláště v jednom komentáři pod ním.
Je možné že každý má svou vlastní osobitou představu, nicméně zdá se, že představa vědců je představě prostých lidí většinou dost vzdálená.
29. 04. 2009 | 16:33

Ara napsal(a):

Žen "ventulujících" podobné úvahy je poměrně málo. Ale není mnoho ani takto píšících mužů.
Škoda, je vidět že to jde, i když člověk není profesí zrovna erudovaný filosof či přírodovědec. :-)
29. 04. 2009 | 16:48

Emissary napsal(a):

A ještě k tomu americkému snu, paní Brixi, jak jste se tenkrát dotazovala. Myslím si, že to je takto:

Máte penny, druhý den to zdvojnásobíte. Třetím dnem budete mít 4. Za dalších 27 dní
pět miliónů dolarů v kapse a daňový úřad za zadkem :)
29. 04. 2009 | 16:53

Joska napsal(a):

Celkem rozumný příspěvek. Problém sociální věd a ekonomie je v tom, že to nejsou exaktní vědy, jako jsou vědy přírodní. Jsou více žvaněním, bez reálných argumentů a často se tam plete ideologie a individuální chápání autorů. Jinak Einstein se přesněji snažil vytvořit jednotnou teorii pole, což se mu nepodařilo. Jak možná víte či ne, vše ve vesmíru je řízeno elektromagnetickými, gravitačními silami a silnou a slabou interakcí. Ale ta gravitace se mu nepodařila přiřadit k jednotné teorii ostatních sil. Jinak devalvace vzdělání u nás po plyšáku včetně vyhánění matematiky ze škol má také svůj účel - pitomci se snadněji ovládají. A vo vo vo tom to je.
29. 04. 2009 | 16:57

Emissary napsal(a):

Pro: Ara

To dobře vím a Hořejšího číst nebudu, ten článek jsem četl a neuchvátil mě. Dokonce jsem tam i dost napsal.
29. 04. 2009 | 17:01

grőssling napsal(a):

Vážená paní Brixi, děkuji za článek. Podtrhl jsem si v něm následující:

Naše společnost, politická kultura a fungování trhu i státu by mohly být lepší, kdyby
se v každodenním živote více uplatňovalo kritické myšlení a přístup exaktních věd.
Také náboženská víra s určitou zdravou dávkou kritického myšlení a prostoru pro jiné
„modely“ Boha by byla pro společnost prospěšnější.
Výchova ke kritickému myšlení by měla především zahrnovat úctu k faktum,
metodický přístup k jejich analýze a vyvozování závěrů s vědomím možných omezení
jejich platnosti.
Ano, chybí nám komplexní mezioborový pohled. Pan Sedláček po něm na těchto
stránkách také volá.
Dovolil jsem si v předchozích diskusích navrhnout trojí pohled na skutečnost. Oproti
Vašemu jsem přidal ještě pohled umělecký, jako svérazný a mnohdy vědu předbíhající
způsob jak správně zkoumat svět .

Stručně: I have a dream, že jednou, možná brzy ( nic jiného jim nezbude ),
se osvícení politici obklopí Radou moudrých z

- věd přírodních a společenských,

- teologů a uznávaných náboženských autorit,

- zástupců uměleckých oborů

a budou naslouchat jejich doporučením jak vládnout. V minulosti právě znamenité osobnosti
vnímali svět těmito třemi pohledy současně a tvrdili, že takové je optimální směrování k syntéze.
29. 04. 2009 | 17:05

Ivo Patta napsal(a):

Je to mnohem horší. V případě, že si alespoň jeden dá tu práci problémy pochopit v celém komplexu, to znamená sestuduje několik vědních oborů, udělá komplexní analýzu, přesně definuje problémy a navrhne relevantní řešení se zaručenými výsledky, narazí na nezájem. Neříká Vám to něco paní Brixi?
29. 04. 2009 | 17:10

hanabrixi napsal(a):

Miloš - existuje spousta testů a školení na "leadership skills", přihodit tam trošku z exactního myšlení by neškodilo

JAKO - jak s tím naložit - přinejmenším s dávkou skromnosti a otevřenosti, pokud nemáme fakta a děláme závěry na základě hypotéz

Emissary - opravdu hezky jste ten americký sen vysvětlil

Joska - díky za přesnější vysvětlení Einsteinova snažení; Vaše hypotéza účelu "vyhánění matematiky ze škol" zní konspirativně, ale je alespoň v souladu se středověkou praxí v Evropě i Asii
29. 04. 2009 | 17:10

hanabrixi napsal(a):

grőssling - myslím, že pro posun myšlení a cítění ve společnosti umělci kdysi sehrávali mnohem větší úlohu než v současné době, ale nemám proč odporovat Vašemu návrhu
kolik kritického a nezávislého myšlení je přinášeno teology a náboženskými autoritami si netroufám odhadnout a přivítám příklady

Ivo Patta - ano, říká mi to něco, ale nevzdávala bych to
29. 04. 2009 | 17:19

Tribun napsal(a):

Velmi dobře. Význam kritického myšlení pro správné (=situačně a cílově adekvátní) rozhodování je třeba neustále připomínat, paradoxně čím dál tím více. Zdá se mi totiž, že se stále více lidí snažit vyřešit rozpory mezi sny a realitou a vypořádat se s nejednoznačností a nepřátelstvím světa kolem sebe útěkem do náruče některého z „opií lidstva“, kterými nesčetná náboženství a víry jsou, ať již je to šamanismus, katolicismus, marxismus, ekonomismus, objektivismus, nebo liberalismus.

Zejména poslední odstavce mne upamatovaly na již starší vlastní úvahu „Jsme svědky proletarizace inteligence?“, ze které si dovolím ocitovat:

„(…) nemůžeme si nepovšimnout, že ze vzdělání se postupně stává svého druhu vyučení, které se liší pouze v používaných nástrojích, ale nikoliv v průpravě k samostatnému myšlení, či ve schopnosti abstrakce.

(…) leccos ukazuje na to, že se jedná o záměr, jehož cílem je proletarizovaný intelektuál – jedinec sice relativně vzdělaný i relativně inteligentní, ale přitom s velmi retardovanou schopností pochopit, především pochopit své místo ve společnosti, stejně jako příčiny a následky společenských dějů.

Klasické vzdělání – zejména v humanitních oborech – však dává takto vzdělaným lidem zároveň do ruky nástroje k pochopení a ovlivňování své situace. Takové lidi je mnohem těžší ovládat. Proletarizace intelektuála má tak jediný cíl – podřídit si inteligenci a učinit ji manipulovatelnou.“

(Celý text, pokud někoho zajímal, je zde http://tribun.bloguje.cz/69...)

Rozpor mezi tím, že já hovořím o vzdělání humanitním, zatímco autorka odkazem na vědecké metody míří spíše ke vzdělání přírodovědnému, je podle mne pouze zdánlivý, protože kritické myšlení by mělo být společné oběma směrům; v tom humanitním, který má velmi omezenou možnost experimentu, snad ještě víc než v přírodovědném.
29. 04. 2009 | 17:20

Ara napsal(a):

pro Emissary"

Nejde o článek, ale o to jak věřící vědci (přinejmenším někteří) vnímají Boha...

Hořejší např. hovoří o Bohu jako o "základu", "prapodstatě" světa, dávající veškerenstvu smysl a řád...
Ani Einstein neuznával osobního personifikovaného Boha, vystupujícího v tradičních náboženských představách.
I Hawking mluví o Bohu jen jako o eventuální příčině existence vesmíru (případně "multivesmíru"), jako o odpovědi na otázku, proč vůbec něco (vesmír) existuje, když klidně by taky nemuselo být nic.

Všechny tyhle představy jsou si podobné, není to však ten "bůh" jak ho tradičně známe např. z křesťanských svatých písem (především ze SZ) nebo z Koránu.
Aspoň ne na "první pohled" :-)
29. 04. 2009 | 17:45

Luba napsal(a):

Paní Brixi,
kritickému myšlení je třeba se naučit. Nejde o žádnou danost.

Ale kde? Ve škole? Na základním či středním stupni škol žádnou takovou neznám.

Přitom je třeba začít co nejdřív. Protože tento způsob výuky může být pro žactvo mnohem zajímavější. Ale … ?
Je v zájmu politiků vládnout kriticky myslícím lidem?

Těm se přece vládne obtížně! Kdo by pak hltal jejich sliby plovoucí v mastné jistotě předvolebního guláše?

Základní lidskou potřebou je potřeba jistoty. Můžeme žít pouze ve světě, kterému rozumíme a který má pro naši nicotnost osobní význam.

Tato potřeba jistoty je potřebou sebepotvrzování, protože základní kotvou a referenčním bodem v moři chaosu je naše Já.

Veškerá naše kognice, naše myšlení je tomuto sebepotvrzování podřízeno. Jde o „automatickou funkci“ na emocionálním základě.

Emoce jsou rozumem těla a bezprostředně souvisí s homeostázou a sebezáchovou. Principem každého živého systému je snižování entropie – krmíme se uspořádaností a vylučujeme neuspořádanost. To tvrdil např. Schrödinger.

Člověk je tedy potřebou každodenního přežití odsouzen k omylnosti. Jeho racionalita je omezená. Realita existuje. Jen máme omezené možnosti ji poznat.

Realita se nám tedy jako relativní jeví – protože přístup máme pouze do světa jevů, který je naším výtvorem. Realita sama však relativní není.

Postmodernisté dělají lidstvu velmi negativní službu, když relativizují všechny tradiční hodnoty. Bez hodnot a bez schopnosti rozlišit Dobro od Zla se prostě nedá žít. Život ztrácí význam. Význam (a rovnováha) se rodí ve střetu dvou dichotomických kategorií.

Kritické myšlení je výkonem. Namáhavým výkonem. Víra, založená v naší potřebě jistoty je pouze automatickým spuštěním našeho emočního potvrzovacího aparátu.

Potřeba víry je přirozená. Jen si musíme být vědomi toho, co je naším přesvědčením, a co je pravdivým poznatkem, získaným na podkladě kritické analýzy.

Člověk, vycvičený v kritickém myšlení mnohem lépe toleruje nejistotu, je dalek dogmatismu a je mnohem pokornější. Jelikož je jeho myšlení otevřené, snadněji nachází nové cesty a netradiční řešení tradičních problémů.

Bohužel, i ve vědě je daleko více dogmatiků, než kriticky myslících lidí.

K dogmatismu mají sklony všichni, kteří se nenaučili vést dialog. A to zase souvisí s výchovou ke kritickému myšlení. Je možné se mu naučit právě pouze dialogem. Protože myšlení má individuální charakteristiky, které zpracování informací silně ovlivňují.

V kognici nejde o replikaci informace, ale o její rekonstrukci. Bez dialogu a zpětné vazby není možné zjistit, zda byla informace správně pochopena.

Kritickému myšlení je možno se naučit jedině v rámci kritického dialogu. Jinak jsme odsouzeni k životu v sebeklamu.

Poznávání a sebepoznávání je velmi vzrušující a dobrodružný proces, který nikdy nekončí.

Učitelé, kteří nevyučují dogma, ale dialog, pravděpodobně nebudou mít s autoritou, kázní, záškoláctvím, agresivitou, šikanou či zneužíváním drog sebemenší problém.

Protože poznávání je kromě jistoty další silnou lidskou potřebou a zvláště v mladém věku velkým dobrodružstvím.

Inu, když škola mladým lidem ukazuje svět vědy jako směs nezáživných dávno hotových pouček bez návaznosti na reálný život, najdou si mladí experimentátoři jiné oblasti ke zkoumání.
29. 04. 2009 | 17:52

Emissary napsal(a):

Pro: Ara

V pohodě, ovšem tys v archivu nepátral. Já jsem v tom článku p. Hořejšího postřehl i něco jiného, a to jsem právě v té diskusi kritizoval.

Einstein, když řešil kosmologickou konstantu, prohlásil: takto to mohl zařídit jen Bůh. Einstein se nikdy např. nesmířil s myšlenkou, že mikrosvět lze popsat pomocí pravděpodobnosti. Prohlásil: „Bůh nehraje v kostky“.
A Hawking později na to reagoval takto: „Bůh nejenže hraje v kostky. Někdy hází kostkami tam, kde nemohou být vidět“.

Chtěl jsem ukázat, že je možné způsob, jakým vznikl vesmír, určit pomocí fyzikálních zákonů. V tom případě by nebylo nutné odvolávat se na Boha, abychom mohli rozhodnout, jak vesmír vzniknul. To nedokazuje, že neexistuje Bůh, pouze to, že Bůh není nutný.
29. 04. 2009 | 18:05

babaluba napsal(a):

Autorce děkuji, výrazně pozvedla průměr úrovně zdejších blogů.
29. 04. 2009 | 18:18

Tom napsal(a):

Zajímavé je, jak se někteří snaží využít článku kritizujícího slepou víru k propagaci vlastní slepé víry/potírání těch konkurenčních. Například toto:

"Ať už jde o víru ve všespasitelnou neviditelnou ruku trhu,či víru v nějakého toho všespasitelského boha.Nejhorší ale je,že přesně tyto dvě skupiny fanatických věřících v současnosti vládnou světu."
29. 04. 2009 | 18:28

Luba napsal(a):

Paní Brixi, pokládáte si tuto otázku:
"Otázkou je, proč je víra tak často předkládána jako vědění. A proč jsou hypotézy nebo závěry platné pouze za určitých omezených podmínek vydávány za pravdy."

Za pravdivé považujeme ty informace, které jsou v souladu s naším přesvědčením. Naše přesvědčení či postoj bývá součástí našeho sebepojetí, našeho konstrukčního systému, který se nám osvědčil, a který je součástí našeho Já.

Temperamentní a podnikavý člověk, který netrpí úzkostí z nejistoty a vidí svět jako zajímavé místo, kterému je třeba dodat na dokonalosti jen něco z jeho autorské dílny pravděpodobně nebude volit "Stranu za sociální jistoty pro všechny".

A člověk úzkostný, pečlivý, spíše introvert, vyznávající tradice a neokázalost patrně nebude příliš podnikavý, soustředí se spíše na perfektní plnění úkolů, které vymyslel někdo jiný, a nebude tedy volit Stranu za maximální svobodu a prosperitu pro nejaktivnější.

Naše racionalita je zkrátka omezená. Proto - žít v pravdě, znamená žít v otevřené společnosti, kde spolu umí lidé komunikovat a kde má každý hlas svou váhu. Kde občané cítí, že mohou směřování společenského dění ovlivnit.
29. 04. 2009 | 18:45

Ara napsal(a):

Pro Emissary

Ano, tak to řekli. Tak jen malé vysvětlení. Když mluvil Einstein o kosmologické konstantě, tak uvažoval stejně jako v případě jiných fundamentálních konstant a zákonů, tj. že takto "optimálně" to mohl "zařídit" jen Bůh, že za těmi zákony "stojí". Víc však řečené rozebírat nechtěl. Pokud jde ale prohlašoval "Bůh nehraje v kostky", tak zde poněkud alegoricky postavil Boha do role "vypočitatelného demiurga" ("vypočitatelný" proto, že Bůh sám je vlastně zákonem/řádem světa), tvůrčí podstatou světa, který nastavil na počátku přírodě zákony tak, aby veškeré jejich projevy byly předvídatelné, aby si tak mohl "spočítat" (v principu spočítat), co se kdykoli v budoucnu stane. Kvantová teorie však svým principem neurčitosti a pravděpodobnostním charakterem svých zákonů říkala něco jiného, což byl důvod proč se Einsteinovi nelíbila a takto "humorně" vůči ní vyjádřil svou skepsi.
V podobném duchu pak "nadhazuje" i Hawking, když onu kvantovou teorii hájí (ovšem nepřímo, neboť se osobně s Einsteinem pochopitelně nikdy nestřetl).
K názorům Hawkinga "na Boha" je dobré si přečíst jeden jeho rozhovor který měl s jistou britskou reportérkou, tuším je i v jedné z jeho populárně vědeckých knížek. Hawking (a s ním řada dalších) vskutku nepovažuje Boha za nutného "asistenta" světa, zvláště ne "asistenta" trvalého, dokonce ani ne jako "demiurga" (příčiny) BB, však připouští jeho existenci jako triviální odpověď, proč tu vůbec nějaký vesmír (či "něco") máme, proč se vůbec věci "obtěžují" existovat.

Ps. Fakt je, že pokud je diskuse delší, tak nestíhám číst vše, ale snad to nebude nutné... Nicméně co "jiného" jsi ještě postřehl v tom velikonočním článku Hořejšího? :o)
29. 04. 2009 | 18:56

zdesta napsal(a):

H.Brixi : Velmi přesný souhrn reálných poznatků.Škoda jen,že velká spousta lidí je nedokáže vnímat tak jak má.Díky za podnětný příspěvek.Snad to některým diskutérům něco napoví.
29. 04. 2009 | 19:08

JAKO napsal(a):

Luba
perfektní,uhodila jste na hlavičku snobských politiků a
souhlasím s vámi...volby s kritickými,a navíc otevřenými lidmi by byla ta správná demokracie a navíc to správné poznání-řada poznatků se pohybuje jen v dočasném měřítku-za pár let může být objeven jiný aspekt,který převrátí stávající poznání problematiky.Zatím to ale vypadá,co si nahoře upečou,rozkradou a zkazí,my dole si to odskáčeme,a je jedno jestli je tzv.demokracie nebo diktatura-pochybní vládci kvůli našemu strachu a vlastně neexistence alternativy tam budou kazit svět,až do jejich zaklepání bačkorama..klep klep,klepejte bačkorama
Paní Brixi-otevřenost a respekt,schopnost vysvětlit,naučit se relativizující kritiku,a být objektivní,nezpochybňovat žádný nový faktor problému,a umět přijmout lepší,logickou tezi,rozumné stanovisko,umět se dohodnout na rozumném společném základě,být pravdivý ve svém jednání a konání,přestat lhát a vnucovat druhým lež jako pravdu,pokud vím,že je to nesmysl,a zbytečně se nehandrkovat na tzv rozdílech LEVICE,STŘEDU,PRAVICE.Politici by si měly uvědomit,že v tomto státě může věřit tomuto rozdělení světa jenom DEBIL.Neexistuje něco jako levicový nebo pravicový názor,existuje jen hloupost nebo rozumnost,bezohlednost nebo obětavost,primitivismus nebo moudrost a kultivovanost,agresivita nebo empatie,apod.Kdo to neví,a pokud to neví na školách,že na prvním místě bychom měli vychovat KVALITNÍHO ČLOVĚKA,který bude schopen vybudovat KVALITNÍ SPOLEČNOST,tak je mi líto..Kvalita se posuzuje bohužel podle ega a povrchnosti...ŘÍKÁ SE,ŽE DOKONALOST JE BŮH,A BŮH JE NĚCO ,CO NÁS PŘEKONÁVÁ.Pokud se člověk nepřekonává,pak nemůže být bůh.Hamižný idiot,kterých v tomto státě a světě vidíme pořád patří ovšem do označení PEKLO,tam i p.Topolánek posílá tento svět,a zřejmě má pravdu...KDE JE DOKONALOST?-DOKONALOST A SEN JE REALTIVNÍ POJEM,ALE JEDNO JE JISTÉ .DOKONALOST JE V POZITIVNÍCH VÝSLEDCÍCH-NE V TĚCH,KTERÉ MY PŘINESLY PROSPĚCH,ALE DOKONALOST JE VE VÝSLEDCÍCH,KTERÉ PŘINESLY PROSYPĚCH DRUHÝM.TY MILÓNY,A MILIARDY,KTERÉ ZA DESETILETÍ V TOMTO STÁTĚ SE ZTRATILY,PROHLOUBILY TU NEDOKONALOST JAK NAŠÍ SPOLEČNOSTI,TAK I SOUČASNÉ POLITIKY.A MYSLÍM SI,ŽE TO ASI BUDE TĚŽKÉ NAPRAVIT...TAKŽE CESTA SMĚR PEKLO???Jsem jinak optimista,ještě,že nám roste tráva,kdyžtak na dálnicích nebo satelitních městečkách začneme také jednou pěstovat okurky,pokud nám nic nezbyde...
29. 04. 2009 | 19:09

Margareta napsal(a):

Joska napsal...
uprřimně řečeno, čtu paní Brixi, a říkala si, proč takové v ostatních nadšení a pochopení. Měla jsem trochu komplex. A dnes jsem měla pocit, že tomu trochu rozumím... Mám zkoušku z teorie relativity, technické vzdělání, setkání s životěm aktivní...
Není celý článek o tom, že vím, že nic nevím?
Hodně exponovaní lidé v pocitu, že ovládají svět,ovlivnňují jej a mají zodpovědnost.

Paní Brixi, všichni kolem Vás jsou motivováni, pozitivní a něchtějí život promrhat,a o tom to je, je to Váš život, Vaše rozhodnutí, Vaše odpovdnědnost,Vaše volba.

A o tom to je, mám znalosti oznámkované zkouškou, zkušenosti životní a předsevzetí vlastní... A proto jsou dějiny jiné než předsevzettí.
29. 04. 2009 | 19:24

Jirka H napsal(a):

To Luba:
Souhlasím s Vámi. Možná je problém i v tom, že vzdělávání je u nás čím dál více pojímáno, jen jako profesní příprava. Školy tak nepřipravují vzdělané lidi s kritickým myšlením, ale často jen fašidioty bez širšího rozhledu...
29. 04. 2009 | 19:44

Emissary napsal(a):

Pro: Ara

Sorry, měl jsem přestávku.

Vůbec ne. Kosmologická konstanta není něco, jako jiné konstanty. Jde totiž o tak přesné počáteční podmínky vzniku vesmíru, že to prohlášení bylo učiněno s plnou vážnosti. To ovšem neznamená, že Einstein byl věřícím v tom smyslu, který tobě a p. Hořejšímu vrtá v hlavě. Einstein nebyl ani věřící, ale nebyl ani ateista. A s Hawkingem to bude nejspíš stejné. A já jsem také netvrdil, že byl nebo je.

Co se týče toho velikonočního článku, všechny své postřehy jsem uvedl. Nicméně pan Hořejší mi někdy nepřipadá kriticky v tom smyslu, jak zde uvádí pani Brixi, ó. :)
29. 04. 2009 | 20:08

Emissary napsal(a):

tedy paní
29. 04. 2009 | 20:18

VK-Can. napsal(a):

Zdravim pani Brixi.

Pustila jste se do velmi odvazneho nametu. Nutno dodat, ze diskutovatelneho do nekonecna, bez definitivniho zaveru.
Dovolim si pridat par bodu, jak to vidim.

1. Vira je nutna.

2. Absolutne by se mela rozlisovat vira nabozenska a vira v cloveka a jeho schopnosti.

3. Predevsim by mel kazdy clovek verit sam v sebe!

4. Vzdy by mel clovek verit v jemu blizke lidi.

5. Nabozenska vira ma byt vyhradne zalezitosti jednotlivce.

6. Nabozenska vira by v zadnem pripade nemela byt potlacovana ani vnucovana!

7. Nabozenska vira nema absolutne co delat v chodu statniho aparatu.

8. Veda a nabozenstvi by se mely vzajemne respektovat, ale rozhodne NEMISIT !
Zaklady a principy vedy a nabozenstvi jsou protipolne.
29. 04. 2009 | 20:19

Arthur napsal(a):

to Ar and Emissary
Fyzikální zškony jenom popisují chování hmoty ,nikdy nevysvětlují comoliv co by mělo společného s bohem, ať už jakýmkoli...
Vysvětlování boha skrze fyziku a její proroky je výsostným územím pop-ulárně vědecké disciplíny,dělá to sortiment přitažlivější pro laiky...
Myslím ,že je tady dost početná skupina osob kteřá by se této literatuře měla vyhýbat dosti velkým obloukem
29. 04. 2009 | 20:30

Emissary napsal(a):

Pro: Arthur

Fyzikální zákony nepopisují jen hmotu, ale i čas a prostor. A už vůbec nechápu, proč by měly vysvětlovat existenci Boha. To jsme přece ani já a ani Ara netvrdili. Pokud chápete díla Einstaina, Hawkinda či Penroseho a jiných za populárně vědeckou literaturu, tak to potom sorry.
29. 04. 2009 | 20:57

Karel Mueller napsal(a):

Paní Brixi,
načala jste několik tématických okruhů o kterých se léta bavíme hlavně na blozích prof. Hořejšího. Tak jen pár poznámek.
- Mezi exaktními a společenskými vědami je následující kardinální rozdíl: Ve společenských vědách neexistuje logicky konsistentní a úplný sobor etických norem, je to dáno naší biologickou podstatou. Rád říkávám od Krista po Nietscheho. Proto není možné ve společenských vědách vytvořit skutečně nezpochybnitelnou vědecky konsistentní teorii.
- Náboženství má svaté a nezpochybnitelné kánony dané vírou, věda zpochybnitelné předpoklady. Proto je náboženství s vědou neslučitelné - náboženství nemoho opustit svá písma svatá.
- Co je kritické myšlení? Schopnost podle pravidel logiky posoudit určitou teoretickou konstrukci, posoudit správnost a úplnost předkládaných vstupů. U "plebsu" je tato schopnost nežádoucí, pokud jde o vzdělané profesionály ... pokud tuto schopnost mají, tak musí brát v úvahu, že je někdo platí a každá oficiálně uznaná teorie nemůže jít proti zájmům vládnoucí vrstvy. Dnes žádný sociolog nesmí zpochybnit svaté kánony politické korektnosti.
- Dodnes nikdo nezpochbnil, že je Einsteinova UT nesprávná, pouze její rovnice dodnes nikdo nedovede řešit a asi ani nejsme schopni interpretovat správně torzní pole. První rovnice této teorie vede k hyperkomplexní Ricciovsky ploché varietě, která je základ jak teorie strun, tak Penroseových twistorů. Ale to by bylo na dleší diskuzi
- Matematika má jedno výsadní postavení - rozvíjí všechny složky inteligence: Logiku, abstrakci, představivost, kombinanční schopnosti, paměť. Nadto rozvíjí analytické schopnosti a schpnost myslet systémově, bez kterého je zvládnutí obsáhlejší matematické teorie nemyslitelné.
Úpadek úrovně matematiky na školách samozřejmě znamená úpadek intelektuální úrovně populace.
29. 04. 2009 | 21:24

Arthur napsal(a):

čas prostor a hmota jsou ekvivalentní o tom snad teorie relativita hovoří jasně,ale pardon říkat o Hawkingovi co řekl nebo neřekl o bohu,tak to vás upozorňuji,že by jste dokázal taky jen mít možná trochu více sebevědomí nebo tak nějak,na to nemusíte být fyzik
29. 04. 2009 | 21:24

jogín napsal(a):

Karel Mueller: Doplněk- uplný soubur etických norem nebude, biologická podstata má velice podstatnou individuální variabilitu, sahající až do patologie. Nevšiml ste si, že v diskusi o etice má každý jiná východiska a že ke shodě dochází jen díky stejné ideologii?
29. 04. 2009 | 21:57

Kritik napsal(a):

Nejsem si jist, zda autorka článku nezaspala dobu. Kritické myšlení již totiž bylo vyprodukováno v historických dobách, byť našlo nebývalý rozkvět až od 19. století. A to proto, aby ke konci století 20. lidstvo konstatovalo, že na všechno poznání kritické myšlení nedostačuje a že věda pojme jen malou část životního prostoru.

Náš životní prostor je totiž ohromně komplexní. Věda může poznat a hodnotit jenom fakta objektivně zjistitelná. To však není celý náš svět. Vědecky lze poznat jenom jeho mizivou část. Transcedento je nám srozumitelné, avšak vědecky neprokazatelné. Můžeme mít radost z hudby, ale nelze to objektivně změřit a zjistit, proč to tak je. Atd., atd.. Kolik objektivních informací zpracuje náš perfektní stroj v hlavě (mozek), přijímajíc věrohodné vjemy z našeho zraku a sluchu, když jdeme po ulici? Spousty. A řídí tím naše údy v závislosti na těchto objektivních informacích. Nicméně, přes tuto všechnu složitost biologického stroje je přitom 95 % činnosti mozku zaměřeno na představy, nemající vůbec nic společného s objektivitou. Např. proti muži půjde po ulici pěkná žena, což může vést i k tomu, že představivost pohltí téměř veškerou mužovu mozkovou kapacitu - a muž zakopne.

Jak můžete dokázat Boha, když je mimo náš čas a prostor? Jedině podle toho, co on sám nám do našeho časoprostoru vloží. A věřit jeho poselství, to je ta pravá víra.
29. 04. 2009 | 21:59

Emissary napsal(a):

Pro: Arthur

Tak teď jsem z toho jelen. Einstein sice zformuloval princip ekvivalence, ale času a prostoru se to netýká. Týká se chování těles v lokálně homogenním gravitačním poli v dostatečně malé oblasti časoprostoru.

A pokud by jste znal lépe S. Hawkinga, pak by jste věděl, že ve svých dílech vzpomínal Boha poměrně často. Příspěvek paní Brixi je také hodně o Bohu.
29. 04. 2009 | 22:03

Al Jouda napsal(a):

Tak a nyní by ještě někdo měl napsat polemiku s názvem : Protože nevím, tak mi nezbývá než věřit.
29. 04. 2009 | 22:11

Aleš napsal(a):

Používat kritické myšlení je především přemýšlet a vážit to co říkám. Dámy a pánové podařilo se to i Vám dnes? Přemýšlejte! Děkuji Vám všem za možnost přemýšlet.
29. 04. 2009 | 22:19

Emissary napsal(a):

Pro: Arthur

A samozřejmě ekvivalence hmotnosti a energie, vyjádřena slavnou Einsteinovou rovnici
E = mc2.
29. 04. 2009 | 22:21

DB-Kalifornie napsal(a):

dobre tema. kriticke mysleni- omezeni vidim v moznosti pristupu lidi ke kvalitnim informacim (porad jeste) a dale ruznou schopnosti ruznych lidi analyticky myslet.

jako prirodovedec stale se zivici prirodni vedou musim rict, ze vira(tak jak ji popisujete u socialnich ved) je zcela bezna i v prirodovednych exaktnich oborech-zde jsme omezeni omezenosti nasich metod, ktere pouzivame pro mereni a casto komplexnosti systemu.

co se tyce nabozenske viry-ta je dle meho JEDNIM z NEKOLIKA piliru zdrave spolecnosti.Myslenka, ze clovek neni na vrcholu vseho(coz je princip nabozenstvi) je celkem zdrava jak pro jednotlivce, tak pro spolecnost a celkem i odpovida realite toho, jak jsme schopni ve skutecnosti ovlivnovat chod veci kolem sebe(pokud se na to divate kriticky (-: ). Nekdy mozna snad jeste vice nez kriticke mysleni totiz chybi pokora. Zda se, ze dnes uz je celkem evidentni, ze sekularizace spolecnosti ma i sve negativni vlivy na spolecnost jako celek (nemluve o tech positivnich).

myslenka, ze spolecnost zalozena na technice by mela vice technicky uvazovat je zajimava, nicmene 95 procent populace technicky pokrok pouze kunzumuje. Navic medialni podani vedeckeho pokroku kritickemu mysleni zrovna nepreje-prilis se zjednodusuje, vzbuzuji se velka ocekavani, malo se vysvetluje.

naprosto souhlasim s durazem na vyuku technickych disciplin, bohuzel mysleni boli... mozna by se mela vyucovat disciplina typu interpretace a ziskavani dat-mozna by se hodne lidi divilo, jak se daji nektere veci celkem jednoduse prekroutit.(nekteri vedci, zvlast Ti s nedostatkem pokory, se podobneho prekrucovani take ucastni, nebo se o to pokousi...)

jinak diky za dalsi zajimavy clanek
29. 04. 2009 | 22:25

Karel Mueller napsal(a):

Kritik:
Já bych to troch upřesnil:Věda pracuje s hypotézami a má jasná kriteria pro jejich ověření a přijetí: Logická konzistentnost a reprodukovatelnost experimentu. Proto lze poměrně snadno verifikovat fyzikální teorie, zde se požaduje matematická konzistentnost.

Jevy, jejichž podstatu nelze vysvětlit vědecky verifikovatelnými teoriemi, patří do oblasti nevysvětlených jevů či metafyziky. Patří sem i hypotéza existence Boha.

Uvažovat o jevech mimo prostor a čas je nesmysl. Bez pojmu čas (pro mě je tautologií pojmu kauzalita) je naše vědomí nemyslitelné, prostor je základní pojem matematiky (v obecném slova smyslu jako množina rozlišitelných objektů tvořících určitou strukturu).
29. 04. 2009 | 23:06

Emissary napsal(a):

Pro: Karel Mueller

On ale neuvažoval o jevech mimo prostor a čas. On Uvažoval o Bohu mimo prostor a čas s tím, že proto nelze jeho existenci prokázat. Což má jistou logiku. Čas začal plynout v okamžiku, jak začal Velký třesk a v tom okamžiku začal vznikat i prostor. Co bylo před touto události? Nevíme. Můžeme se domnívat, že to byl Bůh?
29. 04. 2009 | 23:28

VK-Can napsal(a):

Pro pani Brixi - dodatek.

Jak ctu mnoho zajimavych reakci na Vas clanek, mimo jine pana Muellera a pana DB z Kalifornie, ktere timto zdravim, nemohu se ubranit dojmu, zda bychom otazku viry a tim i nabozenstvi se nemeli snazit zjednodusit a najit spolecne body.

Pokud vim, tak nejen Evropa, nebo USA, ale ani obyvatele maleho mesta nasi civilisace se neshodnou na tech nejjednodussich principech viry nabozenske i socialni prijatelne pro vsechny.

Lze najit spolecne body pro postaveni viry jak nabozenske, tak i socialni ve spolecnosti, skolni vychove, nebo ve vede?
Mam silne pochybnosti, ze bychom tyto stycne body v nasi civilisaci nasli!

Mozna nekdo rekne, ze takto zijeme tisice let. Zijeme, ale situace a vyvoj se stale meni!
Drive ci pozdeji budeme nuceni se postavit tvari v tvar jine vire.
Muslimske.
Nebude lehke si vymenovat nazory a hledat reseni. Proc ? Protoze my totiz nazor nemame. My mame nazory.
Mnoho nazoru!
Muslimove maji na VIRU jeden nazor!
Je uz jedno, zda je to Sunni nebo Shia.

Podle meho v tomto zakladnim a vychozim bode maji pred nami vyhodu.
Mel jsem pocit, ze Vas clanek je tak trochu tim smerem zameren.
Vedeckych rozboru tohoto nametu zde bylo skutecne hodne.
Mozna bychom meli spojit matematiku s nasi virou a najit spolecneho jmenovatele, se kterym vsichni budeme schopni celit budoucnosti.
29. 04. 2009 | 23:54

Ara napsal(a):

Emissary 20:08:16

Těch extrémně přesně vyladěných ("vyladěných" ve smyslu že kdyby byly jen trochu jiné, tak by svět jak ho známe nebyl možný, pokud by vůbec byl možný) základních fyz. konstant je víc (konst. Planckova a gravitační, permitivita a permeabilita vakua, velikost elementárního náboje). Tyto konstanty nelze odvodit ze žádných fundamentálních vztahů a musely zřejmě být takto "nastaveny" už na počátku. Fyziky vždy trápila otázka, kdo (nebo co) je tedy tak "nastavil(o)". Věc není uspokojivě vysvětlena dodnes, i když cesty k "řešení problému" už vyznačeny jsou. /Btw, je dobré vědět, že ani maximálně přesně vyladěná kosmologická konstanta neumožňovala vesmír trvale stabilizovat (jak se ukázalo později), proto Hubblův objev rozpínání vesmíru byl nakonec "vysvobozením" nejen pro Einsteina. Ten pak údajně velmi litoval že ji použil, nicméně v té době nemohl tušit, že ještě než skončí století, se ta "jeho lambda" slavně "navrátí".../.

Ale o to tady nyní nejde. Jde o to, že tyto Einsteinovy výroky, stejně jako ten Hawkingův, o jejich "vztahu k Bohu" nic podstatného nevypovídají, neboť v dané situaci byl jimi Bůh použit spíše jen "ilustračně". Je třeba znát proto především jejich přímá vyjádření na téma zvané "Bůh", aby si tak bylo možno udělat lepší představu, jak Ho asi oba chápali (chápou).
Ale to už jsme dost odbočili. Chtěl jsem jen tímto prostě vysvětlit, že když řeknemu o někom že "věří (věřil) v Boha", tak to nemusí nutně znamenat přesně toho Boha, jehož obrázek nám obvykle předkládá tradiční náboženská věrouka, zvláště když jde o vědce jako je např. Einstein nebo Hawking, ale koneckonců např. i Hořejší.

Nicméně jistý rozdíl tu je. Hawkingův a zřejmě i Einsteinův filosofický "poměr k Bohu" se zdá být "po výtce" (tj. do značné míry) "agnostický" (ve vědě ovšem stál E., a zřejmě i H., pevně na pozicích pozitivismu)", zatímco Hořejší jasně říká, že v Boha věří. /Nicméně v dalším představuje Boha tak, jak jsem to uvedl výše, tedy opět dost odlišně od běžné tradiční představy osobního personifikovaného Boha, "trvale a vytrvale" se ve světě "angažujícího"./
29. 04. 2009 | 23:57

miloslav napsal(a):

Dobrý večer paní Brixi.Nevím zda-li jste myslela oslovením miloš mne?Třeba ano třeba ne,ale to není podstatné.Zkusím se nějakým způsobem vyjádřit tak aby to bylo člověku co nejvíce srozumitelné.Přečetl jsem si nějáký příspěvek od zdejšího autora ikdyž mmě jméno uteklo(omlouvám se)a ten se tam vyjádřil ve smyslu a:prožívání sladit s rozumem.Tady to nechat a do toho za předpokladu že se vše povede po kouscích synchronizovat(dávati emoce-duchovno s pravdami) přidat i skutečné žití v Pravdě a pravdu moudře vykládat dál.Jediná podmínka k šíření Pravdy musí spočívat v tom,že Vy sama nebo kdokoli jiný bude podle ní žít.Tahle ta cesta mi trvala 31 let poznání života mého ve vztahu k okolí a k sobě samému. Tím chci poukázat jen na složitou svázanost všeho se vším a je nemožné to vysvětlit dopisováním na internetu.To co hledal Einstein je "BŮH".BŮH=VĚDOMÍ...Pokud člověk žije podle pravdy pomalu ničí nevědomí a přbližuje se "BOHU",vědomí.Samozřejmostí je i pokora,odpuštení(ale vědění kdy už to hraničí s hloupostí).Pokusil jsem se Vám alespoň trochu přiblížit poznání.Každá víra je slepá jen Pravda zůstane pravdou neměnnou.Jen pozorováním sama sebe k sobě a ke svému okolí můžete získat vyšší poznání...Dobrou noc..Bůh je vše a tak zrovna není nic...Dobrou noc všem
30. 04. 2009 | 00:09

Emissary napsal(a):

Pro: Ara

Já samozřejmě jejich přímá vyjádření znám, takže ten elaborát sis mohl ušetřit, ó. J Nicméně člověk v médiích někdy neříká to, co si myslí. Ale to teď nemusíme řešit.

Já si mohu myslet, že skutečná je pouze Sluneční soustava a vesmír kolem je jen holografické zobrazení kolem nás. Protože někdo, třeba Bůh, chce, abychom si to tak mysleli. Vyvrať to!
30. 04. 2009 | 00:13

miloslav napsal(a):

Jde o pochopení principu života který lidé zahodili už tisíce let před námi a vy všichni to ztracené hledáte zpět do svých životů které dělají život životem.Musel jsem to říct a teď vážně dobrou noc.Každému mile rád pomůžu a musím pokud bude chtít on sám.
30. 04. 2009 | 00:21

Karel Mueller napsal(a):

VK Can.
Srdečný pozdrav ode mě pane VK :-).
Jsem rád, že jste opět mezi námi :-).
30. 04. 2009 | 00:46

Karel Mueller napsal(a):

Emissary:
nemůžeme se domnívat, že to byl Bůh.
Za této situace je to jen zcela bezobsažný pojem. Protože i kdyby něco mimo prostor a čas hypoteticky existovalo (jen čistě hypoteticky - jsou to jen slova typu a co když je jedna a jedna ve skutečnosti tři?) tak bychom spekulovali o čemsi, co je lidským vědomím zcela neuchopitelné.
Pak lze pouze:
- tento pojem zamítnout
- přijmout stanovisko fideistů
30. 04. 2009 | 00:55

Emissary napsal(a):

Pro: Karel Mueller

Hm, zajímavé. Tak trochu marxistický přístup. Víra stojí nad rozumovým poznáním. To stanovisko mohu zatím přijmout. Jde o to, jaká víra. Zatím, dokud mi nevysvětlíte, co bylo před Velkým třeskem. A nemyslím, že se Vám to podaří. Tady se nejedná o víru v Boha v klasickém slova smyslu. Hypoteticky existovat může a také nemusí. Se srovnáním 1+1=3 to nemá vůbec nic společného. A už vůbec bych neuvažoval o pojmu zamítnout. To pak člověk může zamítnout i sám sebe.
30. 04. 2009 | 01:13

Karel Mueller napsal(a):

Emissary:
Možná Vám to bude připadat zvláštní, ale z formálně logického hlediska jsou obě otázky zcela ekvivalentní.
Prvmí tvrzení můžete hravě zamítnout odkazem na Peanovy axiomy a definice algebraické operace sčítání. Druhou tím, že:
Předložka "před" automaticky prodlužuje existenci času a sloveso stvořit (jako koneckonců každé sloveso) vyjadřuje děj a ten probíhá z hlediska lidského vědomí v čase. Tvrzení, že někdo stvořil čas a prostor je tedy absurdní, pokud čas a prostor začal v singularitě velkého třesku, tak je tento jev lidským vědomím neuchopitelný a slovy nepopsatelný.
Pro mě je čas tautologií pojmu kautalita a to není nic jiného - z matematického hlediska, než uspořádanost. Principem neurčitosti či inverzí fyzikálních rovnic se nenechte zmást.

Mluvit v tomto případě o marxistickém přístupu je totéž, jako říct, že marxistický přístup je stroze logický a vědecky přijatelný ... hmm. Ostatně se marxisté elegantně vykroutí geniálně jednoduchým tvrzením: Před velkým třeskem existovala jiná forma hmoty.
Působí to úsměvně, ale je to jediný - byť nic neříkající - s vědou slučitelný výklad. To je naprosto jasné.
30. 04. 2009 | 02:05

Ara napsal(a):

Emissary:

"Holografický vesmír"? Hmmm :-/
Ztřeštěná ale zajímavá hypotéza. Proč ale by měl být hologramem jen vesmír "kolem nás", proč ne i sluneční soustava a my s ní? Zdá se mi, že pak by bylo takové "odhalení" pravé podstaty skutečnosti o dost těžší. :o)

Kdyby Bůh opravdu chtěl, aby bylo naše vnímání reality jen zdánlivé a skutečnou povahu světa by před náma "fikaně" ukryl, pak by ovšem odhalit pravdu možné nebylo. Šlo by pak totiž o jakusi formu "matrixu".
Jak by se dalo v takovém případě "vyzrát" na Boha opravdu nevím, zřejmě nijak.
Námitka by pak mohla být jedině rázu teologického, tj. co by takovým počinem asi Bůh sledoval, proč by to dělal. Ptali bychom se tu tedy spíše po podstatě takového podivného Boha, připomínajícího spíše nevyzpytatelného čínského "bůžka srandy". Byla by to ovšem dost úděsná představa, žít pod tak zvláštním Bohem...

Ale mohla by se o něco takového pokusit (z nějakých jen jí známých důvodů) např. mimozemská supercivilizace, která by ani nemusela být z našeho vesmíru... Pak by mohlo být hologramem skutečně jen hvězdné okolí, kdežto sluneční soustava včetně nás by byla skutečná. Pak bych ale viděl dva problémy, které by ti "ufouni" museli řešit, pokud by neměl být podvod odhalen. První by byl ten, jak by ti superufouni dokázali takto "nahologramovat" i veškeré dynamické procesy, které se ve vesmíru dějí. A za druhé, jak by nasimulovali gravitaci, kterou bychom logicky očekávali i od holografických hvězd, aby tak bylo zachováno zdání, že jsou skutečnými tělesy a ne jen dvojrozměrnou projekcí. Neboť nezdá se, že by bylo možné s gravitací libovolně "čarovat", aniž by se tím destruoval samotný prostor.
30. 04. 2009 | 02:25

Emissary napsal(a):

Pro: Karel Mueller

No pane, Vy jste mě zcela ohromil. Ale nic, ekvivalentní jsou, ale takové tvrzení žádnou algebrou nelze zamítnout. A abych to zkrátil, asi jste měl na mysli kauzalita, tedy příčinné souvislosti, které návratem do minulosti nelze měnit. Ale s entropii, tedy uspořádanosti to nijak nesouvisí. Entropie je zcela jiný pojem.

Abych pravdu řekl, nenechám se zmást. Můžete používat všelijaké matoucí pojmy, ale to Vám nikdo neuvěří.
Před Velkým třeskem existovala jiná forma hmoty, hm. Fascinující tvrzení, tvrzení ambic hodného marxisty. A jaká jiná hmota, můžete vysvětlit, když je Vám to tak jasné?
30. 04. 2009 | 02:29

Ara napsal(a):

Pardon, oprava:

... aniž by se tím nedestruoval samotný prostor.
30. 04. 2009 | 02:30

Karel Mueller napsal(a):

Emissary:
Přečtěte si to prosím ještě jednou a pozorně. Snad jsem jasně řekl, že toto tvrzení sice nic neříká, ale s vědou není v rozporu.
30. 04. 2009 | 02:33

Emissary napsal(a):

Pro: Ara

Na to odpovím jednou větou. Protože Sluneční soustavu už lidstvo prozkoumalo a bylo zjištěno, že je pravá. Byla to ztřeštěná představa, já vím, ale prokázat opak neumíš. Mohu namítnout, že kalibrace a funkce našich přístrojů byla předem daná.

Můžeme na to zapomenout a namítnout za tisíc let. Einstein, Hawking i další se mýlili, protože tví potomci chodí nakupovat do galaxie Pegasus. A co když to tak bude?
30. 04. 2009 | 02:48

Emissary napsal(a):

Pro: Karel Mueller

No pane, ale já jsem také nic jiného netvrdil. Jen jsem se pokorně ptal, jakáže to byla hmota a kde se vůbec vzala.

Sine qua non.
30. 04. 2009 | 02:53

Ara napsal(a):

Emissary:

Počkat, ňák přestávám rozumět.
V zadání přece bylo, že Sluneční soustava je "pravá", tak proč ji ještě zkoumat? Úkol ostatně zněl zjistit, zda je či není "pravé" hvězdné okolí, resp. odhalit že je jen hologramem...
A sakra, myslels to tak, že ty budeš jako tvrdit, že naše okolí je hologram a já to mám vyvracet? No jo, v noci mi to vůbec nešrotuje, pochopil jsem to původně jináč.
Pak ovšem tím průzkumem sluneční soustavy zjistím jen pravost sluneční soustavy, ne jejího hvězdného okolí. Tu bych moh ale zjistit např. měřením gravitačního pole hvězd (dejme tomu že budu mít tak přesné přístroje) a lapáním extrasolárních částic, předpokládám že v tom by hologram blafovat už nedokázal.

Ps. Nechápačka. Když budou mí potomci nakupovat v galaxii "Pegasus", tak jak to usvědčí Einsteina a Hawkinga z omylu? :-/ Neblábolíš už taky trochu? :o)
30. 04. 2009 | 03:13

Emissary napsal(a):

Pro: Ara

Tak proč ty otázky? A ujišťuji tě, že vyspělý hologram může blafovat ve všem. Teprve jsme slezli ze stromu a někteří ani ne, jak pozoruji diskusi mimo blogu. Ale půjde to rychle, to mi věř.
Jak to usvědčí Einsteina a Hawkinga z omylu. Celkem prostě. Einstein tvrdil, že rychlost světla nelze překročit. A Hawking, ten zas tvrdil, že cestovaní časem není možné, jinak by se to tady hemžilo návštěvami z budoucnosti. A já tvrdím, že kauzalitu nelze porušit a když ji někdo poruší, pak to je ten správný příběh, který se měl odehrát. V minulosti a i v budoucnosti. Obě skupiny jsou kauzálně disciplinované, to samozřejmě.

Čus, bylo mi cti. Dnes končím.

Dobrou noc.
30. 04. 2009 | 03:28

Ara napsal(a):

Emissary:

Tož to by byl ten "hologram" po čertech vyspělý. Byl by to vůbec ještě hologram? ;-)

Dobře. Rychlost světla nepřekročí, kauzalitu neporuší, přesto v tý galaxii nakupovat budou. Co ty na to? :o)
Dobrou noc.
30. 04. 2009 | 03:48

Alois Podhajsky napsal(a):

Konrád Paul Liessmann: Teorie nevzdělanosti: omyly společnosti vědění, vyšlo v edici 21. století, nakl. Academia, Praha, 2008 (originál vyšel poprvé ve Vídni v roce 2006).

Pod politickou nálepkou „společnosti vědění“ je ukryta společnost nevzdělanosti, tvrdí ve své knize rakouský humanitní vědec Konrad P. Liessmann.

Zdroj: Britske listy
30. 04. 2009 | 06:28

arn napsal(a):

Paní Brixi je stejně jako mnozí další zde v zajetí představy že vědecké uvažování a vědecká metoda jsou nějakým vyčerpávajícím předpokladem k poznání reality. To je ale samozřejmě omyl. Vědecká metoda je totiž založena na nepodložené víře v:

1.) v to že nám naše smysly a mysl podávají pravdivý popis světa přičemž není žádný důvod si to myslet zvláště pakliže nám náš světonázor říká, že jsme jenom hmota splácaná slepými přírodními procesy.

2.) v to, že je mysl racionální stejně jako se vesmír chová racionálně tak že jej takto může mysl uchopit.

3.) v to že jsou přírodní děje uniformní což jediné ospravedlňuje užití indukčního principu ve vědecké metodě. Zde se jedná o dokonalý kruhový argument...protože jak ospravedlníte onu indukci? Opět pouze poukazem na uniformitu. A pak že je věda vědecká :-) ...ne je to filozofický předpoklad.

4.) v to, že jsou objektivně platná pravidla logiky (která nejsou ukotvená v ničem fyzickém)

5.) v to že existují čísla ("dvojkovitost" v H2O je stejně tak nezbytnou složkou vody jako je kyslík...čísla jsou opět skutečné nefyzické entity)

6.) že jazyk má smysl a že jisté termíny se vztahují k materiálním věcem ve světě.

7.) že existuje pravda která zahrnuje vztah korespondenc e mezi světem a teorií svět popisující.

8.) že existují objektivní morální hodnoty (měl bych npříklad být při výzkumu poctivý)

Tvrzení že jenom exaktní vědy a tam užitá vědecká metoda kvantifikace a empirického testování nám může podat pravdu o světě je tvrzením samo se logicky porážejícím...je to tvrzení které věda nemůže pomocí svých vlastních metod doložit...je to tvrzení čistě filozofické.
30. 04. 2009 | 07:14

Meňo2 napsal(a):

Souhlasím s pí Brixi a doplňuji:
VĚDĚT a VĚŘIT jsou dvě složky, dva póly, jednoho lidského poznávacího principu.
Nestačí jen věřit, je třeba také vědět. Nestačí jen vědět, je třeba také věřit, procítit.
Rozumová a intuitivní složka je u člověka víceméně rovnoměrně zastoupena a ovlivňuje naše chování. Zvířata mají vyvinutu pouze intuitivní složku, nemají rozum, jak dobře víme. To však neznamená, že jsou méněcenná (církev svatá učila, že "nemají duši", a z toho plynula beztrestnost jejich zabíjení). Kdyby člověk používal jen jednu složku (hrozí, že by to mohl být rozum bez citu), šlo by o "kulhání na jedné noze", tedy nerovnováhu. Kdyby člověk používal jen rozum a zapudil cit, pak by např. ve jménu vědy mohl vraždit, a vůbec by se neptal (sám sebe), jestli to SMÍ udělat. Proto dnes hrozí, že bychom se při tomto "kulhání" mohli dostat např. k eutanázii atd.
Krásný první máj přeje všem
M.
30. 04. 2009 | 08:34

miloslav napsal(a):

Když něco vím a je to skutečné a prokazatelné pak se to rovná pravdě.Víra plus vědění rovná se pravda.Víra bez vědění rovná se víra slepá.Pro pány kteří zde rozebírají či je vesmír holografický či není bych doporučil si přečíst :kvantova fizika a změna reality.Diskutující vycházejí z předpokladu,že mají kapacitu mozkovou využitu na sto procent,takže z toho nelze pořádně nic odvodit.Existuje i skrytá realita kterou ale nelze otevřít vědecky...Bylo by lepší se na to podívat jako člověk který umí žít.Spočítá snad někdo lásku matematicky???Jen příklad...
30. 04. 2009 | 09:22

Karel Mueller napsal(a):

Na blogu prof. Hořejšího jsme o tom měli nespočet debat. Snažil jsem se dokázat - jsem agnostik - že nikdy nemůžeme vysvětlit např. pasívní projev vědomí - vjem. Můžeme snad detailně popsat na bázi kvantové fyziky jak dochází k tomu, že něco subjektivně cítíme. Ale nelze odpovědět otázku PROČ cosi cítíme, je to stejné jako otázka, proč existuje vesmír.

Vezměme staroindickou filosofii, vychází v podstatě ze subjektivního idealismu. V moderní sci-fi jde o vědce, který má nespočet krabic s mozky, každý mozek reaguje s centrálním počítačem. Mozky žijí svůj virtuální život a myslí si, že je to realita. Má to jednu vadu na kráse, i ten vědec s krabicemi a počítačem může být jen krabicí nadřazeného vědce. Kde posloupnost končí? Buďto u Boha nebo je nekonečná. Pokud je nekonečná, můžete Boha definovat jako limitu nekonečné posloupnosti krabic s tím, že nelze rozhodnout, jestli posloupnost tuto limitu má a tedy jestli Bůh existuje (všimněte si, že používám pojmy lidského světa, ož je v tomto případě zásadně nepřípustné). Pokud je poslopnost složená z konečného počtu členů, je její závěrečný člen - Bůh - opět lidským vědomím neuchopitelný a slovy nepopsatelný a to ze zcela stejného důvodu, jako ve výše uvedeném případě velkého třesku.
30. 04. 2009 | 12:07

arn napsal(a):

to Karel Mueller:

píšete: Kde posloupnost končí?Buďto u Boha nebo je nekonečná...

Nerozumím tomu jak můžete mluvit o nekonečném regresu do minulosti. Byl to Aristoteles který skoncoval s myšlenkou aktuálního nekonečna a Zenovy paradoxy vyřešil tzv. potenciálním nekonečnem. Není prostě možné vyskakovat z bezedné jámy.Nemáte se v minulosti čeho chytit aby jste mohl začít odpočítávat z minus X do dnešního bodu.

Na to že jste jak říkáte agnostik, používáte překvapivě "vědoucí" termíny.(nikdy nebudeme schopni...) Takové prohlášení předpokládá obrovskou znalost a ne rezignaci na ní..
30. 04. 2009 | 12:34

Emissary napsal(a):

Vítězství lidského ducha?

Konec 19. století lze charakterizovat jako krizi klasické fyziky. Všechno se zdálo již vyřešené, a tak se fyzikové snažili víc prozkoumat mikrostrukturu hmoty. Dokonce se říká, že profesor fyziky rozmlouval studentu Maxi Planckovi jeho úmysl věnovat se tak neperspektivnímu oboru a mrhat svým talentem. Pak přišel objev radioaktivity a teorie relativity a kvantová mechanika. A rázem bylo všechno „vzhůru nohama“.

Einstein doopravdy pracoval na teorii všeho. Byl v nevýhodě. Jeho pokus byl odsouzen k nezdaru už jen pro to, že silná a slabá interakce nebyly samostatně pochopeny, až 15 let po jeho smrti. Einstein se postupem času stával ve svém výzkumu více a více izolovaným a byl díky svému úsilí charakterizován jako „šílený vědec“. Jeho snahy o konstrukci sjednocené teorie obecné relativity a kvantové mechaniky byly zcela neúspěšné.
O teorii všeho se také snažil S. Hawking, který se dostal o něco dál. Teoreticky zdůvodnil černé díry, odstranil nekonečný vesmír a celkově přinesl nové pohledy na nahlížení vesmíru. Hawking tvrdí, že až taková teorie bude nalezena a prokázaná, teprve pak člověk pochopí mysl Boha. Nicméně toto hledání zůstává ústředním problémem moderní fyziky a dnes ho ztělesňuje zejména teorie superstrun.

Také bychom mohli tvrdit, že žádná teorie neexistuje. Události nelze za určitou mezí předvídat a dějí se náhodně. To by bylo pro Boha příznivé. Úplný soubor zákonů by Boha ovlivňoval. Připomíná to paradox: může Bůh udělat tak těžký kámen, že ho sám neuzvedne? Myšlenka, že Bůh by mohl chtít změnit svůj úmysl, je klam, o kterém hovořil sv. Augustin – způsobuje ho představa jako bytosti existující v čase. Čas je naopak vlastnosti vesmíru, který Bůh stvořil. A očekáváme, že věděl, co zamýšlel, když tak učinil.

Je možné, že ve fyzice nastane další boom a dnešní teoretická fyzika se dostane do pozice, v jaké je Newtonova vůči té Einsteinové, nebo do ještě horší. Pak časem samozřejmě nebude nic nemožné a věda se dostane na takovou úroveň, že se bude blížit magii. A kdybychom ve vesmíru navštívili civilizaci na podobném stupni rozvoji, jako na zemi před 2.000 lety, tito lidé by nás mohli považovat za bohy a možná i za Bohy.

Lidský mozek využívá tak 5 až 10 procent své kapacity. Je to v podstatě chemický superpočítač, který nechce část hard disku zpřístupnit. Až se to podaří, byli bychom možná schopní spočítat a naprogramovat lásku, jak se ptá miloslav.

A Ara se ptá, jak nakupovat v galaxii Pegasus učiněním jednoho kroku. Třeba takto. Mám papír formátu A4, nahoře je Země Z v Mléčné dráze a dole planeta ARA A v souhvězdí Pegasus. Zeptám se, jaká je vzdálenost bodu Z do bodu A. Ara řekne, 50 mil. světelných let v měřítku bla, bla, bla. Vezmu papír a přeložím tak, aby se body Z a A spojili. Vzdálenost je nula. Sláva Aro, ó. ?)
30. 04. 2009 | 15:18

Ara napsal(a):

Emissary,

gratuluji k vyřešení toho mezigalaktického nakupovacího úkolu.
Tak vidíš že to jde, i bez Einsteinova a Hawkingova pláče :o)
30. 04. 2009 | 15:44

Karel Mueller napsal(a):

arn:
Začnu odzadu. Žádné obrovské znalosti nevyžaduje, vyžaduje přesnou formulaci otázky, odpovědět na to, jak ji řešit, a jaké jsou možnosti toho, kdo ji může vyřešit.
Základ pyramidy vědy je logika, nad ní matematika a nad ní teoretická fyzika. Pouze ta může tuto otázku odpovědět. Její jazyk je matematika a ta nám uvádí, řekněme, vztahy mezi rozlišitelnými objekty, o podstatě těchto objektů nám nemůže nic říct (ať už slovem podstata rozumíme cokoliv. Můžete vytvořit sebedokonalejší teorii popisující vjem, můžete to dokonale strukturně popsat, můžete říct, že ke vjemu dojde tehdy, když dojde k těm či oněm změnám ve struktuře. Ale neodpovíte otázku proč v tu chvíli cosi subjektivně cítíme. Na toto téma jsme u prof. měli obsáhlou debatu, nechci to opakovat.
Podívejte, lidské vědomí je schopno obsáhnout ne-konečno ve smyslu neomezenosti, Peanovy axiomy určitě znáte. Nikoliv nekonečno jako pojem. Žádnou regresi do minulosti nedělám, naopak dokazuji že není možná. A to jak v horních příspěvcích, tak v tomto případě. Jak jsem řekl, buďto je ta posloupnost konečná, nebo nekonečná, v každém případě: Nejsme schopni obsáhnout ani poslední člen, ani limitu. Snad je to jasné.
Ale to byla koneckonců jen hříčka se subjektivním idealismem, víc za tím nehledejte..
30. 04. 2009 | 16:33

Karel Mueller napsal(a):

Emissary:
Podívejte,
dodnes Einsteinovu UT nikdo ani teoreticky ani experimentálně nevyvrátil, mám na mysli její konečnou verzi vypracovanou prof. Hlavatým. Otázka determinismu je stále otevřená, pokud připustíme další rozměry, můžeme rovnou otevřít Einsteinovy skryt parametry. Fyzika není schopna odpovědět ano na tak kardinální otázku, jaká je souvislost mezi gravitací a Planckovou konstantou, pokud by připustila že je, tak nejspíš celá vrcholná fyzika kvantové gravitace či strun padá. Pokud jde o teorii černých děr - předpokládám, že ji i její matematické postupy znáte. Léta zde vádím problém fotonu, existjí alternativní teorie, třeba Yilmazova. Tuto teorii nelze verifikovat, musel by jste dokázat existenci horizontu událostí a jistě víte, že to nelze, neboť z hlediska vnějšího pozorovatele se černá díra neliší od kolapsaru.
30. 04. 2009 | 16:44

Mirka napsal(a):

ateizmus-vědecký
víra-náboženská

ateizmus-náboženský
víra-vědecká

myšlení-náboženské
myšlení-vědecké
myšlení-otevřené
myšlení-dogmatické

víra ve svobodu
víra v náboženství
víra v Boha zástupů
víra v boha vědu
víra v boha-Já

Víra umučených v mravní pravdu a sílu
víra v kapitalizmus
úcta k otci a matce
úcta k daňovému poplatníku
víra v komunizmus
víra v moji pravdu........
.......
láska
30. 04. 2009 | 16:56

Emissary napsal(a):

Pro: Karel Mueller

Vždyť jsem nic takového netvrdil. Newtonova gravitační teorie platí, ale neřeší zakřivení časoprostoru v blízkosti silného gravitačního pole. Obecná teorie relativity platí (speciální byla i prokázaná), černé díry existují a horizont události se dá vypočítat určením Schwarzschildova poloměru. Jak to mám prokázat? Nemám raketu s dostatečným tahem.
Ta nová fyzika, která by eventuelně vznikla nemusí popírat EOTR, pouze ji rozšiřovat nebo být úplně nezávislá.
Sám Hawking připouští, že černé díry by neměly být úplně černé, ale měly by imitovat záření a případně se i postupně zmenšovat a nakonec zcela zmizet.
30. 04. 2009 | 18:05

Michal napsal(a):

tak je vidět, že tohle téma lidi zajímá...jak jinak...nevím, zda jsem přesně uchopil Vaši hlavní myšlenku, ale jako by ten článek říkal...drž se více toho, co lze změřit, protože pak nebudeš muset plavat ve vlastním bludu...a ideálně, když ti to, co vidíš a nebo měříš potvrdí i ti ostatní. To aby to třeba nebyla jen halucinace...no co pak ale se zkušeností, kterou měl jen jednotlivec?...co třeba se silnou duchovní zkušeností, kterou měl jen jednotlivec?...věřím v to, že je-li taková přímá zkušenost neomylná a jistě těžko exaktně měřitelná...dotyčný o ní nepochybuje a není ani stržen k demagogii, míněno, náboženství si bere jako rukojmí své "neomylné" pravdy. A takovou zkušenost dokáže překovat na své životní cestě pro dobro všech...zmobilizuje-li dostatek síly. Ne že bych o všem v tom článku pochyboval..to určitě ne,...ale rád bych dodal, aniž bych se snažil naznačit, že něco takového článek tvrdí...naučit se poučku a změřit čáru nemusí nutně zvyšovat lidský charakter blížící se k člověčí podstatě, která, jak já věřím, je dobrá...a někdy může být přemíra inteligence i na škodu...to když se lidská mysl do těch všech pravd a mouder zaplete a udělá vše ještě složitější...ne nadarmo se říká, pod lampou největší tma
30. 04. 2009 | 21:23

D3T napsal(a):

Pani Brixi, na mysl se mi pri cteni Vaseho prispevku vkradaji slova "skvele", "vyborne" a "smekam". Timto je tedy vyslovuju. Zaroven si hned uvedomuju dve souvisejici otazky. Za prve, jak to, ze prispevky podobneho charakteru se neojevuji casteji? Bud je malokdo schopen podobnych uvah, nebo neni pro podobne myslenky motivace. Kazdopadne skoda pro nas, lidi. Za druhe ale, neni Vas clanek prave takovym (jak popisujete) nepokornym vyjadrenim "pravdy", ktera neni obhajena a tudiz presne spada do kategorie myslenek/hypotez, kterym tak verime, az mame tendenci je ostatnim podavat jako absolutni pravdu? Konkretne, Vam (i mne) by se libilo, kdyby se lidi vic chovali tak, jak popisujete, ale proc by to melo byt nejake univerzalni dobro, proc se myli ti, co chteji opak (nebo se proste jen tak chovaji, aniz by o tom premysleli)? Proc by Vami popsane myslenky meli byt lepsi nez kdyz vsichni neopatrne a treba az hulvatsky formuluji sve neopodstatnene hypotezy jako absolutni pravdy, i kdyz jsou podlozeny jenom virou (mozna ani to ne)? Neni to jen zalozeno na Vasi (a take moji) vire v to, ze vite (vim), co je dobro a jste (jsem) ochotna (ochoten) to ostatnim vnucovat?

Kazdopadne diky za pekny clanek. Velmi Vas respektuju (zadna ironie:), namitky jsou ciste vecne)
30. 04. 2009 | 21:58

miloslav napsal(a):

V krátkosti se pokusím vylíčit v čem je hlavní problém diskuzí o pojmu Bůh:člověk vchází do řešení čehokoliv s "vědomím",že to z čeho vychází v současnosti je pravda.Ale co když se stala chyba v poznání už někde daleko před lidmi žijícímí teď nebo už dávno hodně dávno v minulosti?Otázka k zamyšlení.
30. 04. 2009 | 22:42

Baba napsal(a):

Snad že se ty bankovky teplem kroutí.
30. 04. 2009 | 23:06

Emissary napsal(a):

Jediný morální způsob, jak změnit něčí názor, přinutit vidět pravdu, je poskytnout důkazy. Lidé by měli věřit v systematické pochopení fyzického světa skrz pozorování a experimentaci a zkušenosti, skrz argumenty a debatu, ale především skrz svobodnou vůli. V tom má paní Brixi pravdu.

Odmítám ohrozit elementární základy mojí víry, jen proto abych si je zachoval. Názory jiných se nevnucují, zejména je třeba nad jejich obsahovou a argumentační hodnotou přemýšlet. Jsou-li silné, uznat je, popřípadě přijat.
01. 05. 2009 | 00:12

miloslav napsal(a):

pro Emissary:je chybné tvrzení že lidský mozek nechce zpřístupnit svou kapacitu.Pravda je,že vy ovládáte myšlenkové pochody-mělo by to tak být.Problém je v tom,že většinou myšlenkové pochody i když vycházejících z nepravd ovládají současnou společnost.jsou to paradoxy které se dějí kolem nás a pravda je také to,že člověk patří do tohoto světa se všemi těmi pravdami i lžemi představujících se za pravdu.Někdo se chytne Paltóna,někdo Aristotela,někdo Descarta,někdo Paroubka,někdo Putina atd. atd a do nekonečna.Zkuste pravdu vyjádřit sám za sebe.Jen dobrá rada:-)
01. 05. 2009 | 00:25

miloslav napsal(a):

pro Emissary:k tomu poslednímu co píšete:chyba je přesvědčovat druhé o správnosti vašich pravd a vašeho vidění světa pokud oni s tím nechtějí souhlasit.Svobodná volba člověka je snad také důležitá,či snad ne?Získávání pravd je pro vaše dobro a žití podle nich.
01. 05. 2009 | 00:31

Emissary napsal(a):

Pro: miloslav

No, vážený pane. Já Vás přece k ničemu nenutím. Já jsem sem dal k dispozici své názory a je na Vás, zda se chcete nad nimi zamyslet. A je pravdou, že svobodnou vůli jsem v tom příspěvku, na který reagujete, uvedl. Stejně bych mohl obvinit já Vás, že mi vnucujete svou pravdu, ale to jsem neudělal. Tak nevím, v čem je problém.

Někdo se může chytnout koho chce, i třeba notorického lháře. Pak ovšem nepostupuje tak, jak jsem uvedl.
01. 05. 2009 | 00:46

miloslav napsal(a):

Pro Emissary:abych se k tomu předešlému ještě přesněji vyjádřil.Vy sám osobně se můžete přesvědčit o pravdivosti vašich zjištěných pravd,ale lidé mohou z těch Vašich podložených zjištěních si mohou vzít naprosto vše,nebo jen kousek a nebo také vůbec nic.Co je správně?Úplně vše.Jejich volba.Můžete mít pravdu v hodně zjišteních,ale to neznamená,že to ostatní příjmou.Klidně se může stát,že s všemi vašemi pravdami zůstanete naprosto sám.Třeba tomu dá za pravdu někdo hned,třeba také ne a nebo za čas a nebo nikdy.
01. 05. 2009 | 00:47

miloslav napsal(a):

Pro Emissary:jestli jste to z mé strany vzal jako vnucování je mi to líto.O to mi vůbec nejde.Jde o diskuzi a jestli Vám na tom co píši připadá něco nelogického můžem se na to podívat z jiného úhlu pohledu a když řeknete,že nemáte zájem klidně diskutovat nemusíme:-)
01. 05. 2009 | 00:51

miloslav napsal(a):

pro Emissary:znovu jsem se podíval na to,proč jsem Vám zareagoval na to předešlé,kde se objevilo slovo svoboda také.První se objevilo slovo přinutit.Logická otázka z toho plyne určitě.Slovo přinutit a slovo svoboda.Tyto dvě slova jdou proti sobě.Jen pro přesnost.
01. 05. 2009 | 01:02

Emissary napsal(a):

Pro: miloslav

No, pane, to se nezlobte, napsal jste toto:

„pro Emissary:k tomu poslednímu co píšete:chyba je přesvědčovat druhé o správnosti vašich pravd a vašeho vidění světa pokud oni s tím nechtějí souhlasit.Svobodná volba člověka je snad také důležitá,či snad ne?Získávání pravd je pro vaše dobro a žití podle nich“,

a pak ještě toto:

„Zkuste pravdu vyjádřit sám za sebe.Jen dobrá rada:-)“

Já jsem přece své názory psal sám za sebe a pokud jsem se na někoho odvolával, pak jsem je přijal. A nemyslím si, že jsem je prezentoval jako všeobjímající pravdu. Často používám výrazy jako: snad, možná apod., a tyto výrazy vyjadřují hypotézy. Nikoho nenutím, aby s nimi souhlasil.
01. 05. 2009 | 01:07

miloslav napsal(a):

Logika říká:svobodně žít podle morálních zásad,svobodně nežít podle morálních zásad.Jestli že se člověk rozhodne žít podle morálních zásad pak to pokračuje dál a může to znít třeba tak:žití podle morálních zásad neupíra právo jinému člověku vzít si za pravdu to co je mu vhodné k jeho žití.Slovo přinutit se tam bohužel za již předešlých zjištěních objevit nemůže.Kategoricky se vylučuje.Kdo by chtěl něco přidat budu jen rád.
01. 05. 2009 | 01:48

miloslav napsal(a):

Zkusím to vysvětlit jinak.Názor neznamená pravda.Názor znamená hypotéza(teorie) nikoli pravda.Zmiňujete Einsteina,Newtona a další.Nezpochybnitelně to byli osobnosti které dali lidstvu krásné objevy a tady ale,to co dále rozvíjeli se mohlo ubrat špatnou cestou a tady si dovolím tvrdit,ŽE tady může nastat daný problém.Nebyli bohové ale lidé kteří se mohou i mýlit.A k přesnosti slova -přinutit-svobodně nikoho nelze.Buď člověk přijme dannou skutečnost svodnou vůlí nebo nikoliv.Přinutit svobodně znamená přinutit proti jeho svobodné vůli.Jen Vás cituji nic jiného nedělám.Tam kde jste vy začal "spatřovat" spor přišel až po té co jsem se vyjádřil k Vašim slovům morálka,přinutit a svoboda.A teď použiji s dovolením Vaši větu TAK KDE JE PROBLÉM...
01. 05. 2009 | 02:06

miloslav napsal(a):

To co zde píšeme oba dva má nějakou posloupnost.Myslím ře každý rozumný člověk(pokud je rozumný) může být jen rád když mu někdo ukáže chybu.To platí pro každého stejně(i pro mne).Jestliže spatříte v mém psaní nějaké chyby budu jen rád když mě na ně upozorníte.Tomu se říka třeba fair-play.
01. 05. 2009 | 02:21

Emissary napsal(a):

Pro: miloslav

No jasně, „přinutit vidět pravdu“, to jsem uvedl, ale ne ve smyslu donucovacích prostředků, ale pomoci důkazů a argumentů, „ale především skrz svobodnou vůli“. To jsem zdůraznil, a to dává úplně jiný smysl, ne takový, jaký jste si vydedukoval. Jak to chcete jinak formulovat? Přivést k pravdě, nebo ukázat pravdu? Já nejsem představitel církve ani náboženský fanatik.

A také jsem uvedl, že odmítám ohrozit elementární základy mojí víry, jen proto abych si je zachoval. To znamená, že nebudu prosazovat nějakou „pravdu“ o které jsem přesvědčený, že je v rozporu s tím, čemu věřím a nemyslel jsem tím víru v Boha, protože sám nevím, jestli v Boha věřím. Jenomže to Vám zřejmě uniklo.

Nemá to cenu.
Dobrou noc.
01. 05. 2009 | 02:32

miloslav napsal(a):

Pokusil bych se vrátit zpět k pojmu BŮH.Jen pro představu zmínit číslo-0-.Nula je potřebná v matematické soustavě ale nevyjadřuje vůbec nic.Přesto se v soustavě vyskytuje,nelze ji však uchopit.Diskutující se zde pokoušejí nějak uchopit a popsat pojem bůh.Tzn.jak definovat číslo nula.Co je správně pochopeno je si do toho všeho lling cleartytřeba zasadit i pojem pasivního projevu vědomí-vjemu jak píše pan Karel Mueller.Atd. atd.Mozaika je složitá.
01. 05. 2009 | 02:49

miloslav napsal(a):

Je mi líto,že se snažíte ůtočit a ne seriozně diskutovat.Jen jsem se snažil poopravit to co jste napsal a vy ůtočíte.Byla to malá chyba ve vyjádření a pro Emissary:Vám se to nelíbí,když vás někdo opraví.Nikdo netvrdí,že zbytek byla hloupost.Myslím,že když si to přečtete pozpátku ničeho špatného jsem se nedopustil,ale vy to převracíte a snažíte se hodit vinu na mě.Každopádně jste slovo přinutit napsal a nikdo nemohl vědět,že vy to myslíte jinak a snažíte se mi něco navykládat o dedukci.V danném kontextu to znělo jak to znělo.Každopádně i Vám dobrou noc.Nikdo není dokonalý:-)
01. 05. 2009 | 03:03

miloslav napsal(a):

pro EMISSARY:A snad mi nechcete namluvit,že náboženství má pravdu a nikdo jiný než náboženství a nebo fundamentalisti ji nemá.Takže z toho plyne závěr pro dnešní noc.DEJTE VŠICHNI SVOJE ŽIVOTY DO RUKOU SVĚTOVÝCH NÁBOŽENSTVÍ A BUDETE SŤASTNI PO ZBYTEK ŽIVOTA,PROTOŽE VY OBYČEJNÍ LIDÉ MÁTE JEN TY VAŠE UBOHÉ DEDUKCE...nepochopitelné!!!
01. 05. 2009 | 03:13

Medikolog napsal(a):

Inu, otázka vědy a otázka víry: Mě osobně se osvědčilo členění věd na exaktní (např. matematika, fyzika, astronomie, chemie...) a neexaktní (např. chiromantie, teologie, astrologie, apod.). K vědám pak může být přistupováno a priori nezaujatě, nebo "angažovaně". S použitím důsledně vědeckých metod se lze dopracovat k ověřitelným, opakovatelným a tedy obecně platným, výsledkům. Není-li to možné, jedná se o "protovědu" (vědu v prvopočátcích), nebo "pavědu" (vědecky se tvářící fabulaci o nedokázaném, či o chtěném, nepřinášející žádné důkazy ve prospěch hlásaného a vydávající zpravidla své teorie za důkazy samé). Vývoj vědních disciplín obvykle nutí další, souvislející disciplíny měnit zažité názory a hlásané "pravdy". Některé vědy, zejména společenské, účelově setrvávají na zastaralých (politicky preferovaných) názorech bez ohledu na nesmírný pokrok v přírodních a dalších vědách. Např. dodnes hlásané environmentální teorie zcela opomíjejí obrovský pokrok dosažený přírodními vědami - zejména v genetice apod. Dostávají se tak na rozhraní vědy, víry a šarlatánství. Podle toho vypadají i důsledky jejich uplatňování na společnost a státy. Přitom hlasatelé těchto deformací vystupují farizejsky. Sami si jako psa obranáře nevyberou čivavu a tím se dopouštějí tolik tabuizované "diskriminace" ... I přístup k víře může být různý. Zodpovědnost jedince přímo a jedině Bohu je nepřijatelná kupř. pro "organizátory" mající z víry jiných pohodlnou živnost a možnost ovládání věřících jako bonus k tomu... Zpravidla pomáhá k pochopení společenských dění zodpovězení si oněch několika slavných kriminalistických otázek...
01. 05. 2009 | 03:36

Luba napsal(a):

Medikolog,
obecně platné výsledky?

Vše (údaje získané experimentem, empírií) platí jen za určitých podmínek.
Nic není odtrženo od podmínek. Hmota je kontextově závislá.

Karl Popper tvrdil, že vědecká metoda neexistuje a že vědecké, stejně jako jiné poznání probíhá na stejném základě.

Každý člověk se podobá vědci, který testuje své hypotézy o světě. Poznávání je základní lidskou potřebou a vědění je moc. Zvláště v informačním chaosu IT-společnosti.

Popper považoval za jediný způsob pravdivého poznání zkoumání světa negativním rozumem - falzifikací, což je opak justifikace. Justifikace, či potřeba potvrzování hypotéz totiž není racionální - protože potřeba cokoli potvrzovat je až příliš spjata s naší potřebou elementární jistoty a přežívání v neurčitém světě.

Proto racionálně uvažující člověk je ten, který neužívá logické indukce a zevšeobecňování, ale postupuje spíše deduktivně - zavrhuje cesty, které se v experimentu či praxi ukázaly jako slepé a neživotné. Jediná výjimka ruší platnost pravidla.

Mimochodem, to známé úsloví: Výjimka potvrzuje pravidlo je krásným a jednoduchým příkladem naší omezené racionality.

Je přece jasné, že jde o nesmysl.
Původně šlo o právní termín, použitý prvně Cicerem v řeči, obhajující Lucia Cornelia Balba. Exceptio probat regulam in casibus non exceptis.Zhruba řečeno:
Výjimka poukazuje na existenci nevyřčeného pravidla. Nebo - výjimka platnost pravidla prověřuje, nikoli potvrzuje.
Což rozhodně není totéž.
Ale jde o hezký příklad deformace v zájmu vlastního, neustále přítomného sebepotvrzování. Konfirmace.

Jde o konfirmační zkreslení (bias), které je takřka všudypřítomné.
Ve vědě, v politice, v médiích, ve škole i v práci.
Jsme zkrátka bytosti stupidní, nikoli racionální.

Racionální začneme být, až si naši omezenou racionalitu uvědomíme, a osvojíme si z tohoto důvodu jednoduchá, v paktickém životě snadno využitelná pravidla elementární statistiky, která nemusí pracovat s nulovou hypotézou ani se standardními odchylkami.

Právě proto, že Popper si naše lidské limity uvědomoval, prosazoval tzv. práci s chybou - tzn. nebát se i těch zdánlivě absurdních a nesmyslných nápadů, které je však třeba posuzovat přísně kriticky - oním negativním rozumem, vylučovací metodou, falzifikací.
01. 05. 2009 | 06:45

miloslav napsal(a):

pro Luba:Každý člověk se podobá vědci,který testuje své hypotézy o světě.Poznávání je základní lidskou potřebou a vědění je moc.Velmi přesné.Zásadní problém je v tom,že ne každý člověj je schopen dedukce a ne každý člověk je ochoten bádat,ale raději bádání přenechá druhým.Pak se fakta poznaná mohou dávati veřejnosti jako skutečně pravdivá ,ale taky se mohou záměrně zakrývat a nebo někdo kdo je dává do společnosti nemusel dojít správným závěrům...
01. 05. 2009 | 09:55

miloslav napsal(a):

Ještě pro Luba:moc pěkně napsáno.Chtěl bych jen říci,že člověk není stupidní.Spíše z nějakých jeho skrytých důvodů se snaží ze svého života vyřadit část zjištených skutečností aby se nemusel adaptovat na jiné podmínky.Tomu se říká lenost.A správně pak jestliže se snaží obejít zjištené a pravdivé pak se dopouští (stupidního) omylu a sám si tímhle tím krokem zkresluje realitu.Vědomě ji zakřivuje.Z toho vyplívá,že si pokřivuje reálný pohled na Svět...
01. 05. 2009 | 10:19

Emissary napsal(a):

Pro: miloslav

Pane, vy jste naprosto mimo. Vy si sám kladete otázky a považujete za vyřčené mnou. A pak si na ně sám odpovídáte. Měl jste velkými napsat celý příspěvek a těch vykřičníků tam dát alespoň o 10 víc.
01. 05. 2009 | 11:27

Emissary napsal(a):

Pro: Luba

To neznamená, že Popper má ve všem pravdu. Všeho moc škodí.
V exaktních vědách jsou axiómy, tedy tvrzení, která se nedokazují, neboť jsou naprosto zřejmá. Pak jsou tvrzení, která tuto vlastnost nemají a jejich platnost je potvrzená důkazem. To se nedá oddiskutovat.

Co si ovšem myslet o teorii Globálního oteplování, u které je hlavním důkazem tzv. hokejkový efekt, ale údaje do tohoto výpočetního modelu byly záměrně zfalšované?

Např. v ekonomii může být Propperův přístup užitečný, protože tam univerzální přístup neexistuje, a to co platí v jedné zemi nemusí platit v jiné Ale ani zde nesmí být počet pokusů a omylů nijak moc velký, protože také může eliminovat lidí. A zejména se to nesmí aplikovat na celou ekonomiku, jen v omezených počtech parametrů.

A ještě je jeden obor, kde tento přístup lze uplatnit v hojné míře – kriminalistika.
01. 05. 2009 | 11:49

martin napsal(a):

Je nejisté, zda kritické myšlení přírodních věd je možné aplikovat na všechny otázky, které si člověk pokládá.
Kupř. otázka, zda-li je něco hezkého, mohou přírodní vědy odpovědět jen prostřednictvím redukce hezkého na to, jaké fyziologické reakce toto hezké vyvolává v lidském organismu. Možná ještě zřetelnější příklad je otázka existence Boha, kterou kvůli její podstatě není možné kritickým myšlením přírodních věd zodpovědět. Je jí možné pouze odmítnout jako neověřitelnou, protože přírodní vědy pojem Boha neznají.
To, že přírodní vědy pojem Boha neznají, není náhodné. Jsou totiž, stejně jako humanitní obory zkoumání, sociálním konstruktem - oblast jejího zkoumání a metody zkoumání jsou založeny na dohodě lidí. Metoda kritického myšlení přírodních věd tak neexistuje sama o sobě, ale pouze jako dohoda mezi lidmi o tom, co se všechno přírodními vědami bude nazývat (viz příklad ekonomie, jejíž někteří autoři a některé přístupy jsou řazeny k myšlení věd přírodních a jiné věd (či "věd") nepřírodních.
Věřit se tak dá nejen v Boha, ale věřit je také možné v kritické myšlení přírodních věd. Tedy věřit tomu, že naše současné poznání dosahované prostřednictvím kritického rozumu přírodních věd je to nejlepší možné, a že postupem času nebude nahrazeno kritickým rozumem lepšího typu, stejně jako kritický rozum přírodních věd nahradil kritický rozum ("věd") teologie a filozovie.
01. 05. 2009 | 12:43

Luba napsal(a):

Emissary,
nic není naprosto zřejmé.
Možná s výjimkou toho, že všechno má svůj počátek, svůj konec, a vše se stále proměňuje.
To, co platí v jednom vztažném systému nemusí platit v jiném.

Na svět nahlížíme klíčovou dírkou naší pozornosti. To subjektivně méně důležité běžně nebereme v úvahu.

O "spolehlivosti" našich smyslů a vnímání je možno se přesvědčit třeba při pouhém pohledu ze stojícího vlaku.
Díváme-li se okénkem ven a celý výhled je vyplněn právě odjíždějícím vlakem, somatické markery nám zahrají iluzi pohybu a jsme rázem skálopevně přesvědčeni, že sami jedeme, dokud nás o opaku nepřesvědčí pohled z okna protějšího. Tento běžný úkaz nám napovídá, jak je to se spolehlivostí našeho vnímání, i s racionalitou - nevidíme očima, ale mozkem.

Mozek je anticipátor událostí - nebýt tohoto "přednastavení", svět by postrádal svůj smysl.
Mnoho duševních poruch pramení právě z poruchy koordinace systému, konstruujícího realitu. Bludy, halucinace, změněné stavy vědomí - pro "postiženého" člověka jde o stejnou nevývratnou skutečnost, kterou však lidé "zdraví" nevnímají.

Stupidita není hloupost, ale jednoslovní vyjádření našich omezení, které je možno překonat jen kritickým myšlením.

Kriticky myslet neznamená apriori odvrhovat to, co se nám nehodí do našeho konstrukčního systému.

Například spolek skeptiků Sysifos rozhodně není možno označit za skupinu kriticky myslících - spíše jde o sdružení dogmatiků, obhajujících svou víru ve "vědu" a v panující paradigma.

Ale je pozitivní, že se snaží s věcí, kterou plánují zavrhnout, nejprve seznámí - což se třeba v médiích děje pouze povrchně, nebo výjimečně.
01. 05. 2009 | 13:30

Bob napsal(a):

Já bych vědcům ani exaktně myslícím jedincům více prostoru nedával. Ať pěkně zůstenou tam kde jsou. Jednak o své vědeckosti a exaktnosti přesvědčujete někoho kdo netuší o co se jedná (zbytek lidstva), jednak vědci jsou svou podstatou fašisti. Jsou schopni vás ukřižovat jen proto, že jejich test vyšel jinak než ten váš. Na druhou stranu jsou paralyzovaní a neschopní akce když nemají vše tak jak potřebují, což v reálném světě namají nikdy. Takže pokud jsou schopni věc popsat dost jasně aby to uchopili inženýři a nějak věc uvedli do praxe, je to dobrý. Pro nerozhodné a váhavé střelce potřebujete právě politiky, kteří mají v něco víru, která jim pomůže orientovat se v nepřehledných situacích a konat. Ne tlachat a krákorat s křídou u tabule.
01. 05. 2009 | 13:45

miloslav napsal(a):

pro Emissary:Pane o tom kdo je mimo si můžem v klidu povyprávět.Mám pocit,že Vám je milejší v diskuzích ohánět se slovy cizích významu všeho druhu,ale řešení podstaty problému odsouvat až někde za a v tom je ten háček.Jestli k řešení problému přistupujete zrovna tak jak předvádíte můžem diskutovat i třeba o nesmrtelnosti chrousta.Mám však pocit,že to nelze dokázat ani vyvrátit:-)Jestli že píšete že i když zjistíte pravdu tak z nějakých důvodů Vaší víry ji jste shopen ji vyřadit(obejít) protože se vám nehodí.Takže když hodíte míček na zem a on spadne gravitačním působením na zem(a to snad ví každý-to se rovná pravdě) a vám se to zrovna hodit do slepé víry nebude jste ochoten pravdun obejít.Těžká ironie:-)
01. 05. 2009 | 14:39

Luba napsal(a):

Bobe,
v nepřehledných situacích Vám napomůže to, co nazval Aristoteles fronésis.
Jde o intuici, která je dána zkušeností.
Jde o naučenou schopnost - učení je psychologickým účinkem zkušenosti.

Ve vědě je stejně potřebná a přítomná, jako kdekoli jinde.
Něco tušíme nebo vycítíme, aniž bychom věděli, jak jsme na to přišli. Děláte-li něco minimálně deset let, ovšem s patřičným zaujetím, tuto schopnost si jakoby mimoděk vypěstujete.

Ovšem - není to nic vpravdě racionálního, protože jde o "racionalitu emocí" - to, co nám slouží primárně k přežití můžeme někdy s výhodou použít i v oblastech, ve kterých nemáme jako druh 40.000-letou zkušenost, jako tomu bylo při lovu nebo v boji.

Každý člověk je vědcem, konstruujícím svůj svět tak, aby mu byl srozumitelný, tzn. na podkladě vlastní zkušenosti.
Proto si i lidé, mluvící stejným jazykem, např. česky, vzájemně nerozumí.

Zvláště pak, pokud spolu nekomunikují přímo, ale třeba písemnou formou v diskusi.

Politik, který vyzařuje jistotu a buď tedy skálopevně věří ve svou pravdu, v sebe nebo je natolik omezený, že o sobě nepochybuje, může svou Jistotou nakazit davy, které po ní prahnou.

Dav není nikdy rozumný. Je to stupidní masa, které může disponovaný jedinec nakecat cokoli, co se mu hodí.

Věřit v někoho je nezdravé.
Zdravější je věřit v něco.
A vyhýbat se anonymitě nezodpovědného davu, ve které odpovědné individuum zaniká jako kapka sladké vody v moři.
01. 05. 2009 | 14:51

Emissary napsal(a):

Pro: Luba

Nemyslím. Budu-li počítat v desítkové soustavě a řeknu, že a =1 a b = 2, potom a+b = 1+ 2 = 3. To není dané smyslovým vnímáním, ale racionalitou uvažování. To je naprosto zřejmě. A kdyby tomu tak nebylo, neexistovala by žádná matematika. Matematika je velmi exaktní věda. Je v souladu s tím, jaký model matematiky si lidstvo vytvořilo. Vytvoří-li si mimozemšťané jiný, nutně se musí dopracovat ke stejným výsledkům, i když jejich smyslové vnímaní může byt založené na zcela jiném principu. A také může sloužit jako dorozumívací jazyk, kdybychom se jednou s nimi potkali.

Jiným dorozumívacím jazykem by mohla být soustava prvků, kdy každý prvek má jednoznačně daný počet elektronů. To proto, že z prvků se skládá celý vesmír a mimozemšťané, jsou-li schopní se s námi kontaktovat, měli by je znát.

To, co se snažíte obšírně popsat platí v jednotlivostech, nikoliv obecně. Handicap nebo psychické poruchy mohou být navenek pozorované, to záleží, jaké mají projevy, ale také nemusí. Psycholog nebo lékař je ovšem může identifikovat a případně léčit.

Kritické myšlení je metoda výběru, kdy na základě faktů, pozorování, experimentu posuzujeme jevy. V daném případě spolek Sysifos je možné označit za skupinu myslících. To ovšem neznamená, že musí mít pravdu, protože hodnotí na dnešní úrovni vědeckých poznatků. Ta úroveň může být za 100 let jiná a ten, kdo dostal Bludný balvan ho mohl dostat neprávem a naopak, patří těm, kteří ho udělili.
Jde přece o to, že tato metoda by měla být úspěšnější, než jakákoliv jiná.

Zavržen byl i Galileo Galilei. Giordano Bruno dokonce upálen. Oba měli pravdu. To se tenkrát nehodilo do konstrukčního systému, ten dnešní se víceméně víc blíží k objektivitě.

Když detektiv vyšetřuje vraždu a vrah nezanechal žádné stopy, musí postupovat metodou pokusů a omylů, hledat motiv, vytvořit si pracovní hypotézu a na základě ní hledat důkazy a na základě nich vraha usvědčit pomoci metod a techniky, kterou má k dispozici (daktyloskopie, testů DNA a pod). Na základě hypotézy ho neusvědčí.
01. 05. 2009 | 15:09

Emissary napsal(a):

Pro: miloslav

Pane, Vy jste fanatik. Už na mně nereagujte, protože od této chvíle Vás ignoruji.
01. 05. 2009 | 15:22

miloslav napsal(a):

Pro Luba:jak se říká zaplať pánbůh za takhle smyšlející lidi jako jste třeba vy.Kteří jsou ochotni ke všemu tomu hledání přiřadit prvek abstrakčního myšlení.Bohužel jsou jedinci kteří toho nikdy nebudou schopni,ale to je jen pro jejich škodu.Děkuji
01. 05. 2009 | 15:58

miloslav napsal(a):

A každopádně je zajímavé jak člověk ve své nedokonalosti chce uchopit prý něco vše přsahujícího,dokonalého a nekonečného.Nekonečno nejde něčím ohraničit.No snad se nepletu:-)
01. 05. 2009 | 16:25

miloslav napsal(a):

Slovo fanatik znamená také přeloženo blázen či šílenec.Ale je podstatný rozdíl jestli že je považován fanatik který vás nutí přijmout jeho zjištění i když je nepravdivé za pravdivé s pocitem že on přišel na veškeré to moudro přesahující jákiloli rámec s agresivní silou buď se zbraní v ruce nebo jen s pocitem dosáhnutí pravdy ABSOLUTNÍ a fanatikem(blázen či šílený)který dává lidem nějaké pravdivé a neměnné zjištení(objevy).Někteří myslitelé a badatelé kteří poskytli lidem mnoho dobrého k jejich žití byli také kolikrát považování za šílence a nemocné.Pak třeba skončili na hranici nebo někde na kraji společnosti.Spíš bych si dovolil zmínit slovo nepochopeni...Jen k významu slova fanatik(bázen,šílenec).Kéž by bláznů objevitelů bylo jen více-no škoda.Snad čas ukáže:-))
01. 05. 2009 | 18:47

Peter napsal(a):

Jakozto Verici clovek se pokusim take neco rict.Casto se rika ze jsou lide verici a neverici.Ze ten kdo strati Viru v Boha tak je neverici.Ale ja bych rekl ze takovy clovek co uz neveri v Boha tak uveri Veri cemukoliv!Jednou jsem si delal legraci a delal hloupeho a plno lidi okolo si opravdu myslelo ze jsem takovy hlupak.Ale par jedincu se naslo co to poznali ale opravdu malo.A tem co me povazovali za hlupaka rikam jste opravdu tak blby ze si myslite ze jsem tak blbej?Tak chci rict ze mame oci a vidime a usi slysime a lide jste opravdu tak najivni ze to puvabne a krasne muzeme rict prekrasne dilo stvoreni je dilem nahody nebo fantazii nejakych vedcu?Cely vesmir vypravi o Bozi moci a slave.Lidske stvoreni a cely svet vypravy o Bozi dokonalosti a lasce s kterou vsechno tvoril.Lide copak stim rozumem co nam byl dan nemuzete poznat ze vse vcetne nas je dilem stvoritele?Kdyz dite neco udela a zeptate se co se stalo tak dite rekne to samo tak dospeli se zasmeje.Kdyz dospeli clovek rekne ze se vsechno kolem nas se stvorilo samo tak kolik lidi se nachyta?Ale moudry se usmeje stejne jak dospeli nad ditetem.
01. 05. 2009 | 20:00

miloslav napsal(a):

pro Peter:snad i Vám mohu poděkovat za vaši moudrost.
01. 05. 2009 | 20:24

Karel Mueller napsal(a):

Peter:
Pane Peter, to tak není. Věřit v Boha znamená věřit v Boží slovo. V žádného Boha věřit nemůžete, ať už existuje či neexistuje, nemůžete věřit v něco, o čem nemůžete mít sebemenší ponětí. Je to stejné jako výrok: Cosi existuje a my nemáme ani vzdáleně ponětí, co by to mohlo být a jak by se to mohlo projevovat. Věříte vykladačům Božího slova.

Boží slovo Vám prost+ zprostředkují vykladači Božího slova. Přitom ovšem musí používat pojmy a míry našeho světa, jinými slovy, jejich líčení Boha a "jeho úmyslů" je naprosté faux pas, provádí prostě nepřípustnou extrapolaci, jak s oblibou říkáme ve kvantové fyzice.

V náboženství jde ovšem o etický kodex a právě v tom je jeho síla, nařízení "všemocného Boha" má jiný význam a váhu, než nařízení kteréhokoliv člověka.

Z vědeckého hlediska je ovšem lhostejné, jestli začnete Bohem, který nastavil pravidla a "rozdal karty" nebo objektivní realitou, která se vyvíjí podle jakýchsi vlastních zákonů. Ani o jednom nemůžete nic říct, můžete přijmout stanovisko, že poznáváte onu realitu nebo "mysl Boha" řečeno Hawkingem.
01. 05. 2009 | 20:44

Peter napsal(a):

Pane Karle Muellere!
Jak to pisete ani nemame poneti co Buh je?Ale jak podivna slova.Budu mluvit.Jak dlouha je historie vedy ci ruznych nauk o evoluci?100-200let!Krestanstvi a nakonec Judaismus ze ktereho jsme vzesli je jak stare?2000-4000let.Myslite ze se daji tyto Dluhodobe zkusenosti srovnavat s tak mladou teorii evoluce a vedou?
Dale zhruba pred sto lety ta veda prisla s vynalezy objevy atd.Skratka hlasala prevratne obejevy ktere mely spasit svet.Ale co se stalo?Ta sama veda hlasa dnes ze to co ona sama objevila ze znici cely svet.Lidske pokoleni a cely zivot na zemi a at to jsou motory elektrarny ci atomove zbrane nebo jakkekoliv zbrane hromadneho niceni!Ta sama veda co zacala s vedeckotechnickou revoluci o sto let pozdeji odsoudila sama sebe za zniceni Zivota na zemi!Neni to dostatecnym dukazem ze tudy cesta nevede?Ale verte jim dal!Ja se budu smat a pak Vam reknu jste opravdu tak hloupy ze si myslite ze BUH NEEXISTUJE !
01. 05. 2009 | 21:51

Karel Mueller napsal(a):

Pane Peter,
já vůbec nemám chuť tady exhibovat svoje znalosti z filosofie, historie či logiky nebo teoretické fyziky.

Pouze bych nesmírně tiše podotkl, že paní Brixi cosi poznamenala o kritickém myšlení ...
01. 05. 2009 | 22:08

Peter napsal(a):

Bestsellere vsech dob ! Nejctenejsi kniha vsech dob Bible!Dokument ktery vypravi o velike Bozi moci a slave!
01. 05. 2009 | 23:00

miloslav napsal(a):

Jé a už se zde zase začínají objevovat bojové půtky(škoda škoda).Co takhle připustit možnost,že někteří jedinci kteří přepisovali Bibli mohli někde v jejím přepisu z nesprávného pochopení udělat chybu a nebo taky když si uvědomíte kdo se po snad celou její existenci oháněl a co ti lidé zastupující "Boha" napáchali a mohli zkresleně a né zcela pravdivě konat v Pravdě udělat se společností lidí.Tenká hranice mezi černou a bílou,mezi svobodou a anarchií,mezi vírou a pravdou,mezi minulostí a budoucností a co takhle zkusit vycházet z toho co je tady a teď(ani minulost a ani budoucnost).Přesně jak říká Karel Mueller jak člověk může zkoumat něco někde co je nad ním?Zkoumat nic?A co takhle mu dát za pravdu že má nárok a právo zkusit si to po pravdách vysvětlit a sám dojít k nějakým zjištěním?Bezmezně věřit že je "Bůh" nějaká postava která Svět stvořila za šest dnů a sedmí den odpočívala protože toho měla dost asi nevychází z pravd.Proč by měla být věda špatná není pochopitelné.To co člověk objeví není špatné nebo dobré,objev je nález a člověk si ho vezme buď tak,že ho použije k dobru nebo ke zlu.Nebo jste snad někdo viděl střílet zbraň jen tak samotnu nebo až když ji vezme člověk do ruky a popraví s tím někoho?Rozhodnutí udělá člověk a né zbraň.Příklad z Bible uvádí výrok se mi zdá Krista,že když se ho někdo ptá kde hledat "Boha" on mu odpoví:hledejte ho v člověku a tím teda podle toho nelze usuzovat,že by měl člověk začít hledat někde se shora,ale ze země.A tím bych to asi ukončil...ufff....pěkná fuška:-))
02. 05. 2009 | 00:29

Ara napsal(a):

Po přečtení pár zvláště pitomých "diskusních příspěvků" pod články přinášejícími politické zprávy z domova a zahraničí (zvláště k aktuálním událostem z Blízkého východu a Afghánistánu), je čtení příspěvků na takovýchto diskusích nepopiratelnou úlevou.
Ještě že existují i normální myslící lidi :-)
02. 05. 2009 | 01:16

miloslav napsal(a):

Pane Peter neříkám to ve zlém,ale zkuste se podívat co je na začátku Bible.Čím Bible začíná je Mojžíšova Genesis.Význam slova judaismus je spíš celek socialně-nábožěnsko-kulturní.Je rozdíl mezi náboženstvím izraelitu a křesťnů.Izraelité se řídí podle zákona starého a křesťané na to navázali s udajným příchodem Krista jako syna Boha.Když se podíváte z kama vzešel Mojžíš tak podle dostupných informací to byl učenec Osirisova kultu a když půjdeme ještě dál tak pravda bude asi taková,že i u náboženské kultury starého Egypta nevzešlo pochopení "Boha" a vzešlo zcela pravděpodobně ještě někdy dřív v minulosti.Ale prameny budou už zcela náš dosah.Tolik asi ke zjištěné skutečnosti...
02. 05. 2009 | 01:25

Ara napsal(a):

Miloslav:

Pokud jde o část Genesis před Abrahamem, tak zjevně čerpá především ze staromezopotamských mýtů, např. příběhy o "Kainovi a Abelovi" a o "Potopě světa" jsou "okopírovány" od Sumerů a Akkaďanů. Něco málo pak bylo převzato i ze starých mýtů kananejských.
Za egyptské anabaze se pak do postupně vytvářeného rámce jahvistické koncepce jednoho kmenového boha všech Hebrejců dostaly i další věci, především důsledný Mojžišův monoteismus jediného univerzálního Boha (JHVH), "paternujícíhoů svůj "vyvolený lid" - tj. izraelský národ - od putování "praotce" Abrahama až po jeho konečné usazení se v Kanaánu ("zemi zaslíbené")... Právě v Egyptě mohl ostatně Mojžíš koncepci jediného Boha poznat nejlíp, neboť mu byla jako vzdělanci jistě dobře známa (m.j., neboť egyptský polyteismus k ní měl ostatně již "našlápnuto") Achnatonova monoteistická reforma. /Onen revoluční pokus o určité zjednodušení tehdejších náboženských představ (prováděný "zhora") sice tehdy nebyl v Egyptě nakonec úspěšný (neboť byl předčasný), své stopy však zřejmě zanechal zejména u vzdělanějších vrstev./
02. 05. 2009 | 03:09

Peter napsal(a):

Objevuji se nam zde aji nektere sekty jak se divam Jehovisti.Ale k veci.Nekdo tu psal ze Buh nemohl stvorit svet v 6 dnech!Pochybujete o Stvoritelove Bozstvi?Jak jste najivni!Prvni vec ze Buh vsechno tvoril napocatku pouze svym slovem.Nebyla to zadna magie zadne cary spiralky energie ktere dnes pouziva plno magu at to jsou lecitele ci jini.Na ne pozor pusobi silou energii Boziho nepritele a to je nebezpecne!Ano Boha posloucha vsechno na SLOVO!On rekne a stane se!A proto take Jezis K pouze svym slovem krisi mrtve uzdravuje nemocne vyhani zle duchy meni pocasi!Skratka pouze Boha posloucha vse na slovo a zadneho andela ani nikoho jineho!Ale skrze pusobeni ducha svateho vnas muze i clovek konat zazraky!Pochybovat o stvoritelove Bozstvi je nemoudre!Jeho moc a sila laska a milosrdenstvi jsou vecne!A diky obeti JK vlastne naseho Boha za nas muzeme i dnes zit my i pan Hawkings !SKratka krev Boziho Syna nas ocistila a ospravedlnila pred Bohem!Jako obet za nase hrichy!Proto uz neni potopa jak za NOeho ale Bozi Laska ktera se slitovava nad clovekem skrze Kristovu obet ! Takze CEST a chvala patri Nasemu Bohu a Berankovi !
02. 05. 2009 | 07:59

Ara napsal(a):

Peter,

Už se tu objevují i Jehovisti? Kde? Ať se na ně taky podívám, pokochám :-D

Ps. Mimochodem, jakožto správnému ortodoxnímu katolíkovi je ti snad známo, že tam kde je v křesťanské Bibli (SZ) slovíčko "Bůh", je v hebrejské Tóře (z které SZ pochází) slůvko "El" a tam kde je v té části Bible slovíčko "Hospodin", je v hebrejské "předloze" tetragram "JHVH"? :-)
Bůh je v Bibli (resp. v Tóře) nazýván ještě i jinými "jmény" (resp. jinak oslovován), to však snad není pro křesťana to podstatné.
:-)
02. 05. 2009 | 08:37

arne napsal(a):

:o)))
Problém je v tom, že lidé si myslí ve své nekonečné píše a nadutosti, že jsou "finální produkt" že evoluce u člověka dospěla k dokonalosti. Je třeba pochopit a připustit, že my lidé jsem stále ještě napůl opice, že průměrná inteligence ještě pajdá na vobje nohy. Proto funguje nejlépe podnikání, které vydělává na lidské hlouposti, proto mohou stáda stále stejně snadno, úplně stejně jako před tísici lety, ovládat i dnes pošahaní demagogové. Komentáře paní Brixi jsou úžasné a je v nich hluboká pravda, leč lidstvo ještě nedospělo do stádia, kdy by dokázalo vytvořit skutečně funkční a pohodový svět, ještě ne. Možná za několik desítek tisíc let bude situace lepší. Ani sebelepší zákony, sebedokonalejší vzdělávací systém nepomůže, když máme v hlavách napůl opičí mozky :o)
02. 05. 2009 | 08:53

arne napsal(a):

P.S.
Krásný důkaz přinášejí i zdejší reakce - pro mnoho lidí je sebeuvědomění stále ještě tak těžké břímě, že bez berličky nejsou vůbec schopni normálně fungovat a existovat. (berlička = náboženství = strach ze světa = výmysl hodného pantáty boha) A to je smutné.
02. 05. 2009 | 08:58

arne napsal(a):

A ještě něco ať mě máte rádi :o) (zaplaťpánbu že už nejni středověk, to už bych měl horko pod nohama ;o)

Ten kdo ví co to je a má v sobě přirozenou pokoru i víru, nepotřebuje věřit například v boha... ale co naplat, mnozí tak daleko ještě nedospěli.
02. 05. 2009 | 09:04

milosla napsal(a):

pro Peter:je pěkné,že snad máte naučenou bibli podle toho jak je napsána,ale dovolil bych si něco o jménu "Boha" podotknout.Jestli že znáte bibli tak je tam jeden velký rozpor a to ten,že "Bůh" říká:jsem který jsem.Takže pokud se někomu v něčem zjevil a oznámil mu údajně toto,pak nevím kde se vzalo jméno JHVH...Myslíte,že Váš "Bůh" si potrpí na jménu?Pořád Vám nějak uniká,že zde lidé chtějí diskutovat a sami se chtějí nějak dopátrat k nějakým závěrům a podloženým faktům.Chyba je nic nezpochybňovat a jen slepě věřit a nevybočit ani o píď.A přesně jak říká Arne kde berete tu jistotu,že evoluce je u konce?Jen otázka.Tady se nesnaží "vůbec" nikdo zpochybňovat existenci něčeho pevného a neměnného,ale snad nechcete upírat někomu právo aby si ke konci došel sám.Nebo snad máte pocit,že jste posel boží?Co kdybych navodil hypotézu o tom,že člověk vzešlý z neandrtálce měl přesné uvědomění toho jak se má chovat.Prostě měl v sobě boží princip a tady se to přece s biblí vůbec nerozchází.Jenže pak si dovoli ve své svobodné vůli konat proti svrchovanému principu a princip opustil s tím,že on sám ví nejlépe jak spravovat chod světa a snažil se "Boží pricip" vyvrátit a obejít.Jenže co když všechno tohle naše bádání vede v důsledku k zjištění že "Boží princip obejít".A to snad s tou Vaší biblí není v rozporu.Nikdo přece netvrdí,že Bible je totální nesmysl o tom snad nemůžeme vésti spor,ale vůbec si nedovolit nic z toho nezpochybnit by byla velká chyba.Jem prosím nesnažme se z diskuze udělat něčí nezpochybnitelné dogma.Jak Kristus ůdajně říkal:já jsem pravda,cesta a život.Toho prvního bych se s dovolením snažil chytnout...pochopení principu je snad srozumitelné každému:-)
02. 05. 2009 | 10:42

miloslav napsal(a):

To co jsem napsal pro pana Peter mělo být v prvé řadě pro pana Ara!!!pak jsem obě diskuze spojil dohromady.Snad si to pánové dovedou rozstřídit:-)).A jestli se říkalo:všechny cesty vedou do Říma a nebo všechny cesty vedou k "Bohu" pak volně přeloženo VŠEMI cestami lidského poznání dojdete k "Bohu".I přes Řím:-))
02. 05. 2009 | 10:50

prirodovedec napsal(a):

PANI AUTORKO (zamerne velka :) ): Dekuji.

Na psani uz neni tolik casu jako drive, ale tento text mne povzbudil k reakci.

Nejprve rad pozdravim "stare zname", kteri podle mych pozorovani jiz spise z diskusi mizi (pro mne o duvod mene sem nahlizet), kteri se zde ozvali. Zdravim vlka, Karla Mullera, VK-Cana, DB-Kalifornie, jogina, Lubu, L.B. a P.H., stejskala a mihalca.

A dekuji pro mne "novejsim nickum": Emissary, miloslav, ara a arne, Peter, kteri zajimave podiskutovali ve vice vstupech - stalo mi za to si jejich "spory" precist.

Protoze mnohe z toho, co bych chtel napsat, bylo receno, uvedu k citacim autorky svuj uzky pohled:

"Ať se to týká názoru ... většina z nás nemá důkazy ale víru. Víra doplňuje a někdy se prolíná s vědomostmi. Neměla by nahradit kritické myšlení."

Souhlas. Je pro mne nezajimave cist nekoho, kdo podava a siri jen svoji viru, radeji ctu nekoho, kdo kriticky argumentuje vyvozuje z axiomu, ktere prijal za vlastni. Svoje viry mam, necitim potrebu novych, ale je zajimave sledovat a inspirovat se myslenim tech druhych (pokud mysli :) ).

2. odstavec o "plnem zivote": Neni spor.

"Otázkou je, proč je víra tak často předkládána jako vědění. A proč jsou hypotézy nebo závěry platné pouze za určitých omezených podmínek vydávány za pravdy."

Protoze lide mezi sebou soutezi. I svymi nazory a virami. A pokud je to druhymi akceptovano, klamou (sebe i druhe) a konaji vyse uvedene, protoze je to pro ne mene namahave. Je to pro mne prijemne, protoze v demokracii je na to mozne upozornovat a i ve zdejsich diskusi je pro to zivna puda.

"Děje se tomu tak někdy i v sociálních vědách."

Potkal jsem i zde diskutujici, kteri mne presvecili o tom, ze to ale neni/nemusi byt pravidlem (Ares, badatel, Marty).

"... Každý tábor věří svému systému teorií ..."

Povazuji za normalni. Protoze kazdy si voli "svemu srdci (postaveni, cileni)" blizky system axiomu. Roli ale hraje to, ze se tyto teorie stavaji nastroji v soutezeni lidi. A tam pak neni cilem jejich vystiznost, ale presvedcivost. Proto ta nemistna (az smesna) zjednodusovani, ignorovani predpokladu, pouzivani v praxi bez varovani ... zkratka vira v "kamen mudrcu" pokracuje v jine forme ...

"Intervence ekonomů v politice někdy dále snižuje hodnotu ekonomie jako vědy."

To je spise dusledek chovani urciteho typu ekonomu, pro ktere je ekonomie predevsim cestou k moci a seberealizaci - i v politice.

"Po poctivé analýze a vypracování hospodářské či sociální politiky na základě ověřených informací a podrobných údajů, tedy na základě hlubšího porozumění skutečnosti, jako by ani nebyla poptávka."

Podle mne ano, ukazkou je to, co se nebizelo pro reformy vysokeho skolstvi, zdravotnictvi. Podle mne snad jen materialy Bezdekovy komise snesly zakladni meritka kritickeho mysleni. Zkratka plati to, ze nekriticky myslici zasahuji tem kriticky myslicim do zivota reformami nebo na to maji chut ... :)

"Nabídka ideologických pouček je často určující pro návrhy vládních zásahů a pro veřejnou diskuzi."

Neni to ale i pro Vas doslova kouzelne legracni? :) Misty to totiz pripomina hony na carodejnice a viru v ne. :)

"V otázkách náboženství ..."

Podle mne zbytecna odbocka ve Vasem skvelem textu - diskuse se pak vydala zejmena timto smerem, coz mne tolik nezaujalo, protoze vira/nevira v Boha je dnes v CR zejmena osobni zalezitost a byla detailne pitvana u V.H.

"Pro srovnání je možno uvést přístup přírodních věd."

Einsteina lepe glosovali jini.

"S přihlédnutím k obrovské úloze vědy a techniky v dnešní společnosti lze pokládat za překvapivé, jak málo se obecně uplatňuje vědecký způsob poznání, včetně přesné formulace, kritické analýzy a opatrných závěrů."

Souhlas. Je to ale logicke, protoze snazeji se pracuje s talenty a hure se dociluje zvyseni "medianu" populace. :) Zkratka popularizace techto oboru kulha a neni tak ucinna. Ti kteri to umi, maji komparativni vyhodu, proc by se o ni delili s dalsimi ve svete, ktery klade duraz na individualni uspech?

Jeste prekvapivejsi ovsem pro mne je odbouravani tech prvku, ktere cloveku pri vzdelavani "krute nastavuji zrcadlo" jak je na tom se schopnostmi dusledne logicky myslet - viz nepovinna maturita z matematiky.

"Formulace hypotéz jako by navíc byla povýšena nad hledání důkazu jejich platnosti či neplatnosti."

Ona je prvnim krokem - cenym - namety, napady jsou treba. Jsou navic snadno medializovatelne a pozitivni. Tezke vystrizliveni po jejich zhodnoceni uz tak pozitivni pro psychiku neni ... :)
02. 05. 2009 | 11:25

prirodovedec napsal(a):

"Podstata diskutované záležitosti se tak ale někdy ztrácí v nepřesných definicích"

Ano, presne.

"a v argumentaci na základě neověřených hypotéz (nebo hypotéz ověřených v naprosto odlišných podmínkách)."

Ano, presne.

"Dialog se mění ve střet dogmat."

Ano, presne. Navic pro mne smesne a zabavne. Jen doufam, ze se bavi i ostatni.

"Navrhované závěry a řešení pak málo odpovídají skutečnosti."

Podstatne pro mne je, aby vlady padaly tak rychle, aby "sileni reformatori" opojeni moci a svoji virou sve napady nestihali realizovat. :)

"Naše společnost, politická kultura a fungování trhu i státu by mohly být lepší, kdyby se v každodenním životě více uplatňovalo kritické myšlení a přístup exaktních věd."

Jak jsem psal, tento pristup existuje i ve spolecenskych vedach. Jenze se v nich snazeji keca. :) Pak takovi jako Vy a Ares to maji tezke ... :)

A berte to tak, ze vstup exaktnich vedcu do spolecensky ved nemusi byt uplne idealni (podle mne viz napr. econophysics).

"Také náboženská víra ..." podle mne na jiny clanek. Zde mi nesedi.

"Výchova ke kritickému myšlení by měla především zahrnovat úctu k faktům, metodický přístup k jejich analýze a vyvozování závěrů s uznáním možných omezení jejich platnosti."

Coz nekteri kantori mezi nami cini doma i v CR ... :) Pres vsechny reformy. :)

"Výuka přírodních věd by se v rámci všeobecného vzdělání měla soustředit na výuku vědeckého přístupu a způsobu uvažování. Neměla by být pouhou výukou vědeckých poznatků."

Souhlas. Je to ale otazka nesvazovani kantoru, jejich oceneni, aby na to meli cas, otazka davkovani a casovani kdy a co s kym probirat, otazka daru kantora sve posluchace hluboce pozitivne motivovat k dalsimu vedeni a k rozvijeni kritickeho mysleni - "vzdyt je to tak krasne" moci prozkoumavat co ti druzi rikaji a pisi ... :)

"V tomto smyslu je odklon od matematiky ve školách s argumenty, že většina školáků k životu nebude potřebovat řešení rovnic o dvou neznámých ani integrální počty, mylný."

Presneji: Mimoradne naivni az BLBY. :) Vypovida vice o tech, kteri to rikaji nez o nasem skolstvi. Asi tusite, ze bych mohl dodat i aplikace nejen prime (prirodvedne a technicke i z ekonomie), ale co ktere pojmy v lidskem mysleni procvicuji i neprimo.

"Je také možno dodat, že specializace studentů a akademiků na úzké vědní obory by měla být doprovázena studiem základů společenských věd (včetně ekonomie)."

Bezesporu. Diskuse a viry kolem hodnoceni vedecke prace u blogu prof. Z. jsou toho pro mne dukazem. Je pro mne vzdy udivujici, jak nektery nas svetovy specialista ve svem oboru nedokaze prenest poznatky napr. statistiky nad svuj obor (napr. k uvaham o jeho financovani).

"Exaktní vědci by tak byli lépe připraveni přispět svým kritickým myšlením do veřejného života."

Mnozi z nich pri boji o financni zdroje pro svuj vyzkum ale predci i nektere spolecenske odborniky. :) Podstatna je metoda (kriticke mysleni) nikoliv lide z oboru.

Jeste jednou autorce dekuji, ze mi umoznila utridit si myslenky k memu oblibenemu tematu.
02. 05. 2009 | 11:26

hanabrixi napsal(a):

Vracim se sem po dvou dnech a s potesenim ctu diskuzi. Prekvapilo me, ze se tolik zamerila na otazky viry v Boha. Pri psani clanku jsem mela na mysli spise kritiku arogance "viry" ve smyslu mareni vecne diskuze, analyzy a praktickych reseni problemu. Nekteri diskutujici toto tema velmi dobre dale rozvinuli. Radost cist a dal si veci ujasnit.

Zvlaste dekuji panu Prirodovedci za podrobny rozbor. K Vasi namitce vysvetluji,ze ten prikad s nabozenstvim se mi "hodil" tim, ze prostrednictvim pruzkumu ukazuje jak nepatrna cast moderni spolecnosti si pripousti hranice dogmat.

V tomto smeru ocenuji namet pana VK-Can, ze by bylo prospesne vyzdvihnout to, co maji ruzna vyznani spolecne. ...Zvlaste pokud neexistuji racionalni argumenty k rozhodovani o tom, ktere vyznani je lepsi nez jine, ktere je to prave.

Ara, Arne, Karel Mueller, Luba a dalsi diskuteri, Vase vstupy prispely k vyborne diskuzi. Az mi pripada, ze se tady z velke casti sesli lide skveleho kritickeho mysleni.

Tesim se na dalsi diskuzi.
02. 05. 2009 | 12:27

Ara napsal(a):

Miloslav:

Snažím se to "roztřídit" jak jen to jde :o), ale stejně mi není tak docela jasné, co je z příspěvku "10:42:30" určeno speciálně pro mě :-/
Že by ten "Jahve"? ;-)
Tak především. Můj příspěvek "03:09:22" nebyl polemickou reakcí, ale jen malým doplněním Vámi řečeného, nic víc.
Bůh si vskutku nepotrpí na jménu, proč by měl? :o) Je přece jediný. Nicméně lidé rádi vše "identifikují" podle jména ;)
Když se Mojžíš Boha ptal kdo je, kdo k němu mluví, tak ten mu odpověděl "Jsem který jsem", jak správně uvádíš.
/Jsou ještě i jiné interpretace onoho hebrejského textu, tj. toho jak se tehdy Bůh Mojžíšovi "představil", svým způsobem možná ještě zajímavější a "velkolepější", to ale nyní radši pominu./
Neřeknu ti teď z hlavy, jak zní přesně ono "Já jsem který jsem" ve staré hebrejštině, nicméně je to složeno údajně ze čtyř hebrejských slov začínajících písmeny J,H,V,H (v kterémžto jazyce byla, jak jistě víš, Tóra napsána.
Jsou ovšem i jiná vysvětlení onoho jména-tetragramu, např. že tu jde o počáteční písmena slov "země, voda, vzduch, oheň", tj. čtyř základních prvků (či živlů, podle tehdy běžného starověkého názoru), převzatá z některého ze starých semitských jazyků jazyků... toto jsou ale už jen spekulace. Všechny tyto názory se nicméně "kupodivu" vzájemně nevylučují! Tím jménem (zapisované zásadně jako tetragram "JHVH", však neznámo jak čtené) pak staří Izaelité odlišovali "svého jediného boha" od bohů jiných národů...
Takže už víš, kde se v hebrejském originálním textu vzalo ono JHVH? :-)

/Fakt ale je, že jediný Bůh si vskutku na jménu nepotrpí, jak sám koneckonců ukázal už tím, jak se slavně představil Mojžíšovi.
Potrpí si však na něm kupodivu někteří lidé... ;)/
02. 05. 2009 | 12:27

Peter napsal(a):

Takze podle nekterych jedincu vase predstava evoluce pokracuje!Oni to vedci okoukali z Boziho stvoreni.Evoluce netrva miliardy let ale 9 mesicu v lune matky pred narozenim z pouhe bunky se stane clovek!Nejprve bunka potom pulec atd..Clovek prochazi tou evoluci v brisku matky!Pokud evoluce rika ze se organizmy prispusobuji okoli ci ruznym potrebam pro preziti.Tak zkuste vyskakovat a mavat rukat snazte se pomoci rukou vzletnout a intezivne se oto snazte pak reknite vasemu bohu teda matce prirode za kterou jse PRaveho Boha vymenili at maji vasi potomci kridla ze je potrebujete k zivotu at nemusite platit za letenky a auta a treba vasim detem se zacnout objevovat kridla.Tak tomuhle zjednodusene verite a jak jsem psal kdyz clovek strati viru v Boha tak uz pak veri cemukoliv!K veci zadna kniha dokument se nedochoval v takove presnosti jak Stary a novy zakon.Cteni Bible je spojeno jeste s jednou veci pokud to ctete jako zabavnou literaturu tak je to k nicemu.K pochopeni je treba Ducha Svateho ktery vyjevuje a vysvetluje pisma ve spravnem svetle kteremu maji slouzit!BUh tu byl mezi nami pred 2000 let krisil svym slovem mrtve a vy rikate az "objevime" uvidime Boha?Legracni!Mame otom zaznami a dostatecne dukazi a to co kazal a ocem mluvim a co cinil je snad dostatecnym dukazem a potvrzenim toho ze Pismo Svate nelze ze se plni Bozi predpovedi a prislibeni!PRo rozumneho cloveka neni pochyb otom ze opravdu Buh existuje kona sve dilo v kazdodennim zivote ikdyz zustava svetu utajen!Protoze Buh je tajemstvi!Cloveku nedal dostatecny rozum aby pochopil Bozi svet!Pokud Nemate dost dukazu v Bibli o Existenci Boha nebo mu neverite tak delate z Boha lhare!Tak kdyz neverite zkrze pisma tak uverte zkrze zazraky ktere Buh cini kazdy den!V celem dokonalem stvoreni a vesmiru muzeme poznat Velikost BOzi!JK Byl naplnenim prislibu ktery Buh cloveku ve starem zakone dal ze posle spasitele!Vy lide chcete poznavat Boha nebo nejakou vyssi moc ale nestotoznujete ji s Bohem protoze BUH se totiz o sve stvoreni zajima a hlavne o individualni zivot kazdeho cloveka ktery je plny hrichu a clovek se stydi za svuj hrich a proto si ateiste pripousti existenci vyssi moci protoze si nedokazou vysvetlit dilo stvoreni ale nechteji ho stotoznovat s Bohem protoze si chteji zit podle sebe hresit!Ale hlas svedomi hlas Ducha Svateho vnas MA KAZDY!Svoboda nespocivat vtom hresit chlastat fetovat v nevere ....Vtom clovek svobodny neni tam se stava otrokem hrichu je neodvolatelne nutkan duchem zla k vecem ktere ho poskozuji.Podivejte se do hospody na fetaky kolik je tam svobodnych lidi?Jsou spoutani ale mysli si ze maji svobodu.Svoboda spociva v tom RICT Ne hrichu Ne vsemu zlu v zivote dokazat byt svobodnym natolik abych rekl dost!Svobodne se rozhodnout!Fetak alkoholik suknickar pozitkar mamonar to nejsou svobodni lide!Nekdo psal ze si ze strachu verici vymysleli Boha!Strach je ovocem Boziho nepritele ale Buh dava prislib neceho jineho!Jak rekl JK Davam Vam radost kterou Vam nikdo NEVEZME!Buh je LASKA!To si pani ateiste pletete!Strach zene vedce plno vlad ruznych narodu.Maji strach tak radsi zabijeji valci kontroluji sleduji zaviraji pronasleduji!Strach je hnacim motorem plno rezimu fasistu komunistu ale i techto!Ale clovek U BOHA nachazi jistotu spasi vecne radosti kterou nam tento svet nevezme!:-)U Boha je to co kazdy CLOVEK hleda!A ti co to hledaji v hrichu chlastu drogach autech domech mobilech vecech penezich ...Tak to nenachazi!Protoze pouze BUH muze naplnit touhy lidskeho srdce!Jsme u dalsiho Boziho zasahu do dejin lidstva a prave krasne primo do stredu nam Pan umistnil Krista dnes je to prave 4000 let od MOjzisova odchodu z Egypta 2000let od Krista!A prave dnes v teto dobe temna kdy vychazeji ti falesni "spasitele" Vedci hawkings i autorka tohodle clanku a dalsi kteri vedou lidstvo spatnou cestou zkrze sve vynalezi a lzi tak prave BUH znovu prichazi Jsme ve dnech druheho PRichodu KRista!Takze po velkem souzeni ti kdo preziji uvidi JK se svymi andeli!
NEbojte se vratit Ke KRISTU.Ne ze Buh cloveka odsoudil On nas prisel zachranit ale clovek sam sebe odsuzuje a rika copak s takovym hrichem muzu predstoupit pred Boha?Sam clovek se odsuzuje ale NEBOJTE SE Buh nase hrichy utpopi v mori sveho milostdnestvi a ceka na kazdeho znas!Clovek sam si udelal peklo protoze se chce sam potrestat za hrich ktery napachal ale neodsuzujte se a netrapte se Buh odcinil ten nas trest za nas na krizi!Ochutnejte svobodu Bozich deti a pijte dousky vody vecneho zivota!
02. 05. 2009 | 12:45

Ara napsal(a):

Přírodovědec

Pokud jde o tuto diskusi, myslím že je celkem běžné, když občas diskutující poněkud "vybočí" i jinam, než o čem byl původní článek.
Budiž však omluvou, že ten článek je tak dobře napsaný, že je asi dost těžké k němu ještě něco přidávat, nebo s ním dokonce polemizovat. Proto je skvělé, když se přesto najdou "odvážlivci", kteří to zkusí. Takže přírovědče dík, že ses do toho nelehkého úkolu jako jeden z mála taky pustil. /A jak vidím, tak výborně./
Já jsem bohužel na "větší přemýšlení" většinou dost líný, radši vybírám u ostatních, co se mi líbí a snažím se to popřípadě jen trošku rozvést. A taky kritizuju co se mi nelíbí, je to tak totiž "nejpohodlnější", to ale spíše na politických diskusích pod zprávami.
Takže ještě jednou dík, tobě a vlastně všem zdejším diskutujícím, zvláště pak Brixi za ten článek. /A pardon když jsem se někoho někde nepříjemně dotknul, ale papagáj si snad může dovolit být i trošku drzý žvanil, ne? :o)/
Tak ahoj a někdy příště zase nashle.
02. 05. 2009 | 13:24

miloslav napsal(a):

pro Peter:vážený pane Vy pořád jen dogmatizujete.Celá diskuze se nese v duchu všechno slepě neuznávat,ale také se občas zastavit a tam kde je nějaká objevená nesrovnalost upozornit na ni a posunout to jiným směrem atd. atd...nevidím na tom ale ani trochu nic špatného..Přece nechcete ne jen mě ale všem ostatním tvrdit,že když teda tak bezchybný přepis bible uvádí,že je posmrtný život v království nebeském(podle Vás,který bibli považuje za nic než přesnou pravdu a nepřipouští chybu v přepisu)můžete někomu navykládat v jeho potenciálních utrapách říct,že když si sáhne na život je to jedno,protože pak pozná království nebeské...Nahaníte spíše hrůzný pohled "Boha".A teď zkusím objasnit něco z Vámi oblíbené a zcela pravdivé bible:Samotné písmo svaté uvadí,že člověk přesně znal podstatu toho jak se má chovat.Měl plné UVĚDOMĚNÍ a to se tam beze sporu píše.Dále se tam objevu je ďábel v podobě hada a člověk poruší vědomí boha.A ubírá se svou cestou.Nebudem však zde rozebírat každý citát z bible(asi tady na to není prostor:-))..)Přeskočím k Novému zákonu,kde ježíš říká o dni božího soudu.Přijde království nebeské.Takže se vše vrátí k začátku kde byl Ráj.Někdo si to vykládá způsobem království nebeské a někdo ráj a někdo jiný třeba úplně jinak.Jestli že mne chytnete za ruku a ukážete mi na vlastní oči království nebeské,budu Vám jen vděčen a ve věčném živote u nohuöuz klečet:-)...Zkuste s i třeba také zjistit něco o Kabale krerá je jiným uchopením slova božího...Jen pro zmínku...A jen zkuste pořád nedogmatizovat,ale zařadit také prvek kritického myšlení se kterým se tady snažíme pracovat.Nikdo se nesnaží brát Vám vaši představu o "Bohu",ale vy se pořád snažíte útočit s vaší vírou...A snad když je láska boží dar,přece je v tom i prvek svobodného myšlení a tímto vy jej porušujete...pro každého snad normálního člověka je láska důležita k životu a tady taky nevidím rozpor s Vašim "Bohem"...
02. 05. 2009 | 13:31

Karel Mueller napsal(a):

Přírodovědec:
Srdečně zdravím pane kolego, Vy tomu vždy dáte patřičný říz :-), máte bohužel pravdu v tom, že sem chodíme čím dál méně, jde o to, že jsme v podstatě za ta léta takřka všecho k daným či podobným tématům řekli a opakovali bychom se. Já jsem prakticky všechny příspěvky řekl na blozích prof. Hořejšího, mnohé jsem daleko podrobněji rozvedl. Ale vždy budu velmi potěšen, když do diskuze zavítáte.

Paní Brixi,
pokud budou Vaše další blogy tak zajímavé i aktuální, tak nás zde budete určitě v diskuzi dál potkávat :-).

Všichni přispěvatelé do diskuze zaslouží hold - až na pár trochu agresivních úletů - a tak přeji
všem hezký víkend.
02. 05. 2009 | 13:33

miloslav napsal(a):

pro Ara:oslovil jsi mne tykáním tak to teda beru za určité přátelské gesto a budu ti s Tvým dovolením také tykat:-)...Chyba se stala v tom přečteném dogma pana Petera a okamžitě jsem si tam dosadil tvůj příspěvek o kořenech náboženských věrouk se záměnou jmen tvého a jeho...Teď jsem to objasnil tu mou chybu...Jen ti mohu poděkovat za tuhle tu tvou znalost...Každý nemůže vědět všechno o všem:-)...A jsem rád za to jakým způsobem k těm zjištěným skutečnostem přistupuješ(pravdám)...Nebažíš jen po hypotézách,ale po pravdách všeho druhu...Dobrá hlava je dobrá hlava a k tomu když se přidá "srdce" je to potom to pravé...Tím nechci tvrdit že se vyjadřuji o tobě...abych předešel nedorozumění:-)
02. 05. 2009 | 13:43

miloslav napsal(a):

a ještě zjištění pro pana Petera:Jestliže je podle Vámi zmiňované bible (bez omylu) Bůh přesahující a nekonečný a existuje věčnost bez smrti,tak jestli mne můj dovolím si tvrdit zdravý úsudek neklame Vámi zmiňovaných devět měsíců má nějaký počátek i konec...Tak mě prosím přiveďte k uvědomění v čem jsem udělal chybu v pojmu nekonečna bez času a prostou a Vámi zmiňovanými ohraničenými devíti měsíci...Mile rád se nechám poučit...
02. 05. 2009 | 14:40

prirodovedec napsal(a):

hanabrixi: "Vracim se sem po dvou dnech a s potesenim ctu diskuzi."

Mne take velmi zaujala - ne proto, ze se vsim a s kazdym souhlasim, ale pro mne nespornou zajimavosti nazoru.

"Prekvapilo me, ze se tolik zamerila na otazky viry v Boha."

Inciovaly to podle mne dva Vase odstavce, ktere az tolik nezaujaly mne. Viz vyse.

"Pri psani clanku jsem mela na mysli spise kritiku arogance "viry" ve smyslu mareni vecne diskuze, analyzy a praktickych reseni problemu."

Ja jsem snad toto pochopil, priklad s nabozenstvimi mi pripadal prilis osobni, a proto podle mne soustredil na sebe vice pozornosti, nez jste mozna cekala.

"K Vasi namitce vysvetluji,"

Nejsem si jist, zda to je vhodne vnimat jako namitku. Spise to bylo me osobni pozorovani, ze nabozenske tema spolehlive soustredi pozornost na sebe.

"ze ten prikad s nabozenstvim se mi "hodil" tim, ze prostrednictvim pruzkumu ukazuje jak nepatrna cast moderni spolecnosti si pripousti hranice dogmat."

Chapu. Ja jsem tu argumentaci pruzkumem nepotreboval, takze jsem to vnimal jako neco na vic (osobni nazor). Mozna to pak melo byt podano vice "polopatisticky", ale to by pak ta nabozenska diskuse, ktera byla pro Vas zajimava ani nevznikla, tak proc ne.

Ara: Zdravim. "Pokud jde o tuto diskusi, myslím že je celkem běžné, když občas diskutující poněkud "vybočí" i jinam, než o čem byl původní článek."

Souhlasim. Ja proti vyboceni neprotestoval (doufam), protoze jsem je zde drive opakovane pouzival. Zajima mne vetsinou vice diskuse a kam se posune, nez puvodni clanek. Ja jen jsem zde pro sebe povazoval za zajimavejsi puvodni tema nez pozdejsi diskuse k nabozenstvi, ktere rozhodne argumentacne zajimave jsou. A napsal jsem to. To je ale subjektivni pohled jednoho diskutujiciho.

"Budiž však omluvou,"

Omluvy dle mne netreba.

"že ten článek je tak dobře napsaný, že je asi dost těžké k němu ještě něco přidávat, nebo s ním dokonce polemizovat."

Souhlasim. Ma vyhrada (osobni pohled) adresovana autorce byla, ze tema nabozenstvi nemuselo byt zmineno.

"Proto je skvělé, když se přesto najdou "odvážlivci", kteří to zkusí. Takže přírovědče dík, že ses do toho nelehkého úkolu jako jeden z mála taky pustil. /A jak vidím, tak výborně./"

Diky za dik, ale osmelila mne pekna diskuse.

"Já jsem bohužel na "větší přemýšlení" většinou dost líný,"

Cha, cha (viz diskuse vyse). :)

"radši vybírám u ostatních, co se mi líbí a snažím se to popřípadě jen trošku rozvést."

Tak zase nekdy pri takovem zajimavem "rozvadeni". :)

K.M.: Tez zdravim. "máte bohužel pravdu v tom, že sem chodíme čím dál méně, jde o to, že jsme v podstatě za ta léta takřka všecho k daným či podobným tématům řekli a opakovali bychom se."

Opakovani je matkou moudrosti a vidani znamych/pratel/kolegu v tezkych dobach potesi. :)

"Já jsem prakticky všechny příspěvky řekl na blozích prof. Hořejšího,"

Vim.

"mnohé jsem daleko podrobněji rozvedl."

Vnimal jsem zde jistou "kvantovou unavu" v dialogu s novym "emisarem" byt stale je pro mne radostne cist, jak se kdo potyka/nepotyka s Vasimi jasnymi a pro mne preciznimi a neuhybajicimi formulacemi. :)

"Ale vždy budu velmi potěšen, když do diskuze zavítáte."

Jak Vas zahlednu, pozdravim.

"pokud budou Vaše další blogy tak zajímavé i aktuální, tak nás zde budete určitě v diskuzi dál potkávat :-)."

Souhlas.
02. 05. 2009 | 15:55

VK-Can napsal(a):

Vazena pani Brixi.

Jsem velmi rad, ze Vas zaujal muj navrh.
Za svych vice nez 40 let zivota v Kanade jsem se zde setkal, debatoval a pracoval s lidmi vsech vyznani, vir i nabozenstvi.

Je samozrejme, ze kazda z techto "skupin" ma ve svych radach lidi vice ci mene inteligentni, vzdelane, cestne ci krivaky. To neni podstatne.

Co je podstane, ze u VSECH skupin jsem zjistil, ze lze mit neco spolecneho na cemz se da dale budovat spoluprace.

Jeden zakladni fakt byl absolutni - nutnost vzajemneho respektu!

Je zajimave, jak casto v debatach na techto strankach se puvodni namet uchyli uplne nekam jinam a vede k zabomysi valce.

Rozhodne je dulezite, nejen namet blogu, ale hlavne jak je psan.
Jsou to autori blogu, kteri mohou udat "ton" debaty.

Rad bych se pripojil k panu Muellerovi v tom, ze to, jak blogy pisete, je rozhodne inspirativni a nuti to nejen k zamysleni, ale i k vysloveni nazoru.
Za to Vam patri skutecne dik.
02. 05. 2009 | 16:08

Emissary napsal(a):

Zdravím Vás pane přírodovědče,

nemyslím, že to bylo „kvantovou únavou“. Původně jsem už do této diskuse nechtěl vstoupit, teď se dívám na hokej a řekl jsem si, podívám se i tam.

Tak trochu jsem tušil, že paní Brixi jde o „víru“ ve smyslu maření věcné diskuse, to téma je ovšem dle mého názoru ztracené, při výskytu více než dvou záporňáků. Posledně mě o tom přesvědčil kolemjdoucí se Salivenem, když dali do rovnosti výrazy, které se nikdy nemohou rovnat. To si pak raději dám pauzy, času také není nazbyt.

Nicméně, fanatiky antináboženství považují za ještě nebezpečnější než fanatiky křesťanského náboženství. On ten křesťanský fanatizmus mi je milejší a v dnešní době z celospolečenského hlediska míň škodlivý, než ten marxistický dialektický materializmus. Zuřiví kritici křesťanství se totiž většinou rekrutuji z řad komunistů a rigidních socialistů. Ti ostatní věcně argumentují, a to nevadí.
Nikdo není dokonalý a také si rád žďuchnu. S Arou to vždy jde a myslím, že v rámci variability diskuse to je i lepší, lepší než nudná diskuse.
02. 05. 2009 | 16:57

miloslav napsal(a):

Snažil bych se zde s dovolením Všech zůčastněných aktérů diskuze jen připomenout,že věnují pozornost především diskuzi o víře v "Boha",ale nějakj jim uteklo,že třeba taková víra např. v socialismus,kapitalismus,liberílní ekonomiku,státem řízenou ekonomiku a nebo třeba víra v určité jednotlivce stojícími za těmi Všemi vzešenými pojmy se pořád jmenuje víra...A v důsledku těhle těch všech vír a potažmo jedinci kteří je uplatňovali stálo jen lidské neštestí...A k tomu se snad dá říci asi tolik,že i v těhle lidských vědách je lze nutný prvek kritického myšlení...Máte pocit,že je tu řeč o něčem jiném???Nepamatuji si jméno egyptologa který pronesl tenhle ten citát:musejí to mít těžké ti co hledají pravdu v autoritě a ne autoritu v pravdě...A právě tolik zmiňované kritické myšlení má snad každého vést k pravdě a o tom to celé je....
02. 05. 2009 | 17:05

miloslav napsal(a):

Je zde pořád nějaký záporňák,který prostě nemůže přenést přes srdce,že občas může udělat nějakou chybu a je mu milejší spíše chlubit se tím jaké množství toho napsal a k čemu všemu vyjádřil své názory(ne pravdy).Někdy je lepší dělalt věci míň jak víc a zaměřit se přitom na kvalitu racionálního uvažování než nad množstvím vyjádření a pořád se snažit vůči něčemu vymezovat a stavět barikády.Každý nemůže být stejný.Ale s tím by se měl každý vyrovnat sám...:-)ironická válka ktera je jen pro smích,smích upřímný:-)
02. 05. 2009 | 17:28

Emissary napsal(a):

Pro: paní Brixi

odkaz na americký sen

http://www.dvorek.eu/articl...
02. 05. 2009 | 20:16

VK-Can napsal(a):

Pro Emissary.

Vim, ze je Vase reakce urcena pani Brixi, presto bych si dovolil vyjadrit svuj nazor na uvedeny link.

Je vynikajici a vystizny, bohuzel bude pro mnoho Cechu trochu tezko pochopitelny.
To mu nic neubira na pravdive vystiznosti!
Diky za nej.
02. 05. 2009 | 20:35

Emissary napsal(a):

Pro VK-Can

Není zač, dlouho jsem přemýšlel, jestli mám ten link dát. Pak si říkám, proč ne, s hodně věci v tom článku souhlasím. A mám dojem, že když americký voják přísaha věrnost Spojeným státům americkým, jeho přísaha končí větou: Tak mi Bůh pomáhej.

Mám nějaký spánkový deficit, loučím se s touto diskusi a všem přeji

dobrou noc.
02. 05. 2009 | 20:47

prirodovedec napsal(a):

miloslav: 02.05.2009 17:05:12 velmi trefne.

Emissary: Zdravim. "Tak trochu jsem tušil, že paní Brixi jde o „víru“ ve smyslu maření věcné diskuse" Souhlasim.

"Nicméně, fanatiky antináboženství považují za ještě nebezpečnější než fanatiky křesťanského náboženství. On ten křesťanský fanatizmus mi je milejší a v dnešní době z celospolečenského hlediska míň škodlivý, než ten marxistický dialektický materializmus. Zuřiví kritici křesťanství se totiž většinou rekrutuji z řad komunistů a rigidních socialistů. Ti ostatní věcně argumentují, a to nevadí."

Priznam si, ze svuj pohled mam v teto veci vyresen a necitim potrebu jej ani diskutovat ani sirit a respektuji nazory ostatnich, pokud necitim potrebu mne "misionarizovat" :). Cili Vas pohled nesdilim (kdo je nebezpecnejsi), ale jemu venovane diskuse ctu se zajmem. :)

tez VK-Can: Emissaryho link je vyborny. Verte ale spise tomu, ze mnozi lide v CR jej chapou. A mozna i jako ja, pri plnem respektu k pohledu Americanu a i diky tomu tam psanemu, jsou radi Evropany a po zminenem snu ani netouzi (ac jsou treba jinde, jako ja a castecne se na zaujeti lidi pro seberealizaci podileji). :)

Pripojim jeste tam v diskusi zmineny:

http://www.blisty.cz/2005/9...

A pripomenu, ze Emissaryho link je z roku 2007 a pozdejsi krize mozna leccos meni (a zmeni). Mozna ne az tak v severni Americe (vira je tam ted rozhodne nutna), ale jak vidim, tak v pohledu na ni odjinud ano.
02. 05. 2009 | 21:03

hanabrixi napsal(a):

Emissary, prirodovedec - diky za zajimave linky. Postupne vytvareni a sireni Evropskeho snu (jako viry;-)) je mozna podminku k ucelenejsi, jednotnejsi Evrope.

Miloslav, Emissary, Ara - ocenuji Vas zpetny pohled na Vasi predchozi diskuzi a nadhled dnesniho podvecera.
02. 05. 2009 | 22:09

miloslav napsal(a):

Dovolte mi abych poěkoval Všem těm diskutujícím za příspěvky k tématu kriticého myšlení.A pro Emissary:myslím,že i Vaše věty k něčemu přispěly-a za to dííík...A nakonec chci poděkovat Paní Hana Brixi,že přišla na trh s tímhle tím krásným blogem...Konečně někdo veřejně činný byl něčeho takového schopný a i on dal všanc svou víru...Ještě jednou děkuji a dobrou noc všem a taky pěkné dny následující...
03. 05. 2009 | 01:54

VK-Can napsal(a):

Pro prirodovedce.

Zdravim a diky za link.
Profesor Rifkin je ekonom, ktery nepochybne vidi dale, nez za nejblizsi roh.

Jinak to, co pisete je dobrou ukazkou jednoho druhu viry, ktery by se mohl sirit Evropou, potazmo Ceskem jak stepni pozar. Mohlo by to pomoci snizit ty protiamericke nalady.
To uz je ovsem opet jiny namet.
03. 05. 2009 | 02:03

VK-Can napsal(a):

Oprava ...nez k nejblizsimu rohu.
03. 05. 2009 | 02:10

Emissary napsal(a):

Pro: paní Brixi

Nedá mi to, musím reagovat, i když jsem neměl v úmyslu. Především chci udělat to, co jsem ještě neudělal. Poděkovat za Váš nadčasový pohled na dění v lidské společnosti, jež jste učinila tímto článkem. Obávám se ale, že to není dost. Čeká nás ještě dlouhé a bolestivé hledání pravdy.

Pro: prirodovedec

Nejste sám, pane přírodovědče, jde o to, že mnoho dalších nemá. Udělal by jste lépe, kdyby ten odkaz nebyl na Britské listy. Nicméně z úcty k Vám jsem si recenzi přečetl celou.

Krize dopadá na všechny stejně a přišla z USA. To ukazuje, kdo je na hřišti pánem Podíváme-li se zpětně v čase, oba kontinenty prodělali nějaké ekonomické krize, přesto to USA z pozice amerického snu nijak nepoznamenalo. Evropa na krizi v USA vzhlíží v naději, že to Ameriku změní k obrazu Rvropy. Zhodnotím-li ten americký sen, v nějakém rozsahu se realizoval. Podstatné je, že přišel zdola, v souladu s fungováním demokracie. Evropský sen přichází shora a mě to připomíná demokratický centralismus, který byl nosným pilířem fungování praktické politiky komunistů. Zdá se, že ani našim komunistům to nevoní.Taková „impéria“ mají jepičí život, jak ukazuje historie.

Pokaždé, když se rodilo něco nového, v každé oblasti lidského života, buď to sklidilo posměch, nebo všeobecné přijetí mas.

E. Enstein, když publikoval teorii relativity, sklidil jen posměch. Byli to astronomové, kteří se zasloužili o všeobecné přijetí jeho teorii, a kteří je také prokázali.

Mohu vzpomenout snažení jednotlivce a firmy (Tom Bearden, Genapax).

A ohledně vzniku a příčin krize v USA odkázat na
http://blog.aktualne.centru...,
opět smích, smích a upřímný smích.

Naopak, teorie Globálního oteplování Mezivládního panelu sklidila všeobecný a bouřlivý potlesk a mnoho lidí ji věří, i když pracuje s vymyšlenými daty a na objednávku.

Bohužel situace ve vědecké obci je taková, že mnoho vědců se bojí publikovat své poznatky, protože se obávají, že sklidí posměch od svých konzervativních kolegů, přijdou o podporu a granty, a tak se ocitnou na okraji vědeckého snažení. Dnešní věda, vzhledem k obtížnosti řešených úkolů, už nemůže být záležitosti jedinců, nýbrž pracovních kolektivů. A v tom si vedou nejlépe USA. Stačí se jen podívat na kosmický program, kde je náskok USA před zbytkem světa značný. A tak se nabízí otázka. Nebylo by lepší prostředky sloučit a postupovat společně. Proč chce Evropa,Čína, Rusko, Indie, Japonsko dosáhnout prakticky toho, čeho již USA dosáhly?

Odpovězte si, a začněte třeba přemýšlet o otázkách další integrace, či sjednocení celého světa a nad tím, jak to dokázat.

Všem přeji příjemné odpoledne.
03. 05. 2009 | 15:36

prirodovedec napsal(a):

Emissary: Prominte, ale Vas text se na mne prilis kraticce dotyka prilis mnoha jen nadhozenych problemu a na vetsinu z nich se muj pohled od Vaseho naznaceneho celkem zasadne lisi. Napriklad v tom, ze si na rozdil od Vas dovoluji prepych neznat, nevedet, nemit na vse nazor. :) Zkusim zareagovat:

"Nejste sám, pane přírodovědče, jde o to, že mnoho dalších nemá."

Nevim co tim myslite.

"Udělal by jste lépe, kdyby ten odkaz nebyl na Britské listy."

Ja jej nepsal jen pro Vas, spise pro VK-Cana, ja vim, ze nekteri pravicaci a novinari odkazy na blisty nesnasi, pro mne je podstatne, ze nabizi casto odkazy na to, co CR novinari prehlizi, a v tom je to samozrejme lepsi zdroj nez treba aktualne. Vas pohled na blisty mne neprekvapuje, poridte si tedy tu knihu.

"Nicméně z úcty k Vám jsem si recenzi přečetl celou."

Dekuji, nebylo treba. :)

"Krize dopadá na všechny stejně"

??? Jak to myslite a jak jste na to prisel? Co je meritkem te stejnosti? Ja se presvedcuji, ze naopak dopada zcela rozdilne. Napr. na ty, kteri dostali pomoc v USA ... :)

a přišla z USA."

Je to asi slozitejsi. Spise je dusledkem dlouhodobeho zivota na dluh (zrejme obtizneji ufinancovatelny) urcitych ekonomickych a financnich elit. Vami citovany Schiff je v tom dobry.

"To ukazuje, kdo je na hřišti pánem"

Otazkou samozrejme je, kdo jim bude a co znaci Vase byti panem a jak moc je to postaveni trvale a pevne.

"Podíváme-li se zpětně v čase, oba kontinenty prodělali nějaké ekonomické krize, přesto to USA z pozice amerického snu nijak nepoznamenalo."

Nejak tomu nerozumim (nemam na mysli "kontinenty prodelaly"), co mate na mysli a o co se opirate. Me cerstve zkusenosti svedci u nekterych US kolegu o jistem vystrizliveni (mnozi meli na duchod velmi slibna a dnes mene cenna portfolia), ale jakesi celkove nadeji, vire, ktera ale ponekud nekoresponduje s cisly, kdyz diskutujeme. Americky sen ale nechavam tem, kteri jej vyznavaji.

"Evropa na krizi v USA vzhlíží v naději, že to Ameriku změní k obrazu Rvropy."

Nemyslim. Spise bych rekl, ze radu Evropanu netesil import americkeho snu. Co je to ale ta "Evropa"? Ja se povazuji za Evropana, ale za Evropu nemluvim a pouze nepovazuji americky sen za vhodny pro sebe. Rad ale potkavam kolegy z US, rad se kocham tamni prirodou i jejich sny. :)

Jsem ale uz starsi a snad i proto uz netouzim po tom mit ten americky uspech za kazdou cenu, byt ustvany, tesi mne neco rici studentum a mladsim jen tak, bez vypocitavosti, co mi to prinese a zdarma. Tesi mne klidne chodit historickymi evropskymi mesty a ne mezi mrakodrapy, ktere imponuji jinym, jsem rad, ze misto psychoanalytika a pravnika mi staci neprehanet soutezivost a vychutnavat si zivot. Ale to je muj soucasny subjektivni pohled a preji mladym at si svuj americky sen zrealizuji. Otevrene jim ale radim, at nespolehaji, ze takovou moznost budou mit doma nebo v Evrope, ale at vyrazi tam, kde schopnosti a ostre lokty je mohou vynest vpred a kde jejich bohatstvi pak bude respektovano a ne vnimano, jako nejaka zlodejna.

"Zhodnotím-li ten americký sen, v nějakém rozsahu se realizoval."

V jakem? Vnimate to pres rozdeleni bohatstvi v US? Nastavujete urcitou latku od kdy je to uz ten uspech? Jiste ano.

"Podstatné je, že přišel zdola, v souladu s fungováním demokracie."

Bezesporu. Prisel od jednotlivcu, mozna jiz od "poutniku", od pistolniku, od vsech hladovych emigrantu 19.stoleti.

"Evropský sen přichází shora"

Jak jste na tohle prisel? Cetl jste, co je ten evropsky sen? Ten vyrostl v zapadni Evrope naopak zcela zdola. Ze strachu a obav obycejnych lidi z dalsich valek. Z poznani, ze at je Evropa jakkoliv rozmanita tak, ze ti lide spolu mohou mluvit, rozumi si. To je podle mne evropsky sen ne sen nejakych byrokratu v Bruselu. To bych musel psat, ze americky sen byl ten Bushuv - to by bylo podobne pokrivene videni, jako to Vase.
03. 05. 2009 | 17:13

prirodovedec napsal(a):

Emissary: "a mě to připomíná demokratický centralismus, který byl nosným pilířem fungování praktické politiky komunistů."

Aha, nezlobte se, ale pro mne to jsou ty Vase tradicni fraze. At Vam to pripomina, to je v poradku. Jsou zde ale lide, kteri sni americky sen pro US, americky sen pro Evropu, evropsky sen pro US a evropsky sen pro Evropu ... a kazdy nejlepe :) vime o snech toho druheho ...

"Zdá se, že ani našim komunistům to nevoní."

Je to asi vice nez komunisticke, vidte? :)

"Taková „impéria“ mají jepičí život, jak ukazuje historie."

Bezesporu. :) Ja si dokonce myslim, ze imperia, ktera prisla do styku s nasi kotlinou cim dale rychleji konci ... :) Podivejte se na CCCP, EU, USA, ted sem jeste dotahnout ty moslimy a asijce ... :)

Omlouvam se, nepovazuji se za erohujera, ale mam po Evrope mnoho pratel a evropsky sen vidim zcela jinak nez ten Vas pro mne srandovni. Podle mne se vyviji zcela nezavisle na zvlastnostech typu Lisabon.

"Pokaždé, když se rodilo něco nového, v každé oblasti lidského života, buď to sklidilo posměch, nebo všeobecné přijetí mas."

Mate tim na mysli Evropu? :)

"E. Enstein, když publikoval teorii relativity, sklidil jen posměch."

Sam vite, ze zase zjednodusujete. Prominte, ale v teto oblasti je pro mne vetsi autoritou Karel Mueller (a par mych ucitelu z VS :) ).

Nazory na priciny krize mame mozna ruzne. Jine je ma rothabardova ci rakouska parta, dalsi pak neokeynesiani. Pan Drobek uvadi pekne odkazy na Schiffa. Mne se libi Stefan Pirko z 2006 zmineny kdysi vlkem a nekteri dalsi jiz z devadesatych let, vcetne kolegu fusujicich do financni matematiky. Laicky receno se podle mne da rici, ze model zamereny na rust a maximalizaci momentalniho zisku se bohuzel ukazal jako prilis krehky a nedostatecne robustni vuci nekterym nahodnym vlivum. Z meho pohledu "model americky sen" je uzasny pro svuj tah na branku a sanci pro kazdeho (byt s malou pravdepodobnosti), "model evropsky sen" je zatim prijemny svoji vetsi robustnosti vuci krizim. Samozrejme za dvermi cekaji "islamsky" a "asijsky" sen.

"Naopak, teorie Globálního oteplování .."

Domnivam se, ze i zde jde o dva aspekty. Muze jit o dobry byznys (proto jsou nekteri proti - klasicka energeticky narocna lobby v USA a jini pro: zacinajici zeleni lobiste). A dale se zde stretava klasicka vira - nic neridit, trh vse vyresi, dejme vecem volny prubeh a snazeni jednotlivcu vse prekona versus princip koordinovane predbezne opatrnosti.

"Bohužel situace ve vědecké obci je taková, že mnoho vědců se bojí publikovat své poznatky, ..."

Pisete o oteplovani nebo obecne?

"Dnešní věda, vzhledem k obtížnosti řešených úkolů, už nemůže být záležitosti jedinců, nýbrž pracovních kolektivů."

To plati davno. Rekneme od Los Alamos, predtim GE aj.

Ale rekl bych, ze je to otazka penez. Pak uspesne funguje brain drain.

"A v tom si vedou nejlépe USA."

Coz vime.

"Stačí se jen podívat na kosmický program, kde je náskok USA před zbytkem světa značný."

Obavam se, ze lepsi argument dnes by byla farmacie a biotechnologie (viz DB-Kalifornie), kosmicky vyzkum se zacina (zvenku) jevit podvyzivovan.

"A tak se nabízí otázka. Nebylo by lepší prostředky sloučit a postupovat společně. Proč chce Evropa,Čína, Rusko, Indie, Japonsko dosáhnout prakticky toho, čeho již USA dosáhly?"

Zajiste. Asi je to idealismus. Protoze lide a staty jsou soutezivi.

"Odpovězte si, a začněte třeba přemýšlet o otázkách další integrace, či sjednocení celého světa a nad tím, jak to dokázat."

Priznam se, ze podle mne verneovky a utopie je hezke cist ale pri paradigmatu individualismu je asi obtizne je realizovat.

Nevnimam sve vstupy zde jako snahu vyresit nebo pochopit problemy sveta, zajimaji mne konkretni blogy a konkretni momenty k diskusi. A zabyvam se tim, co zajima mne.
03. 05. 2009 | 17:14

Emissary napsal(a):

Pro: prirodovedce

Zdravím pane přírodovědče,
toto je Vaše

„Priznam si, ze svuj pohled mam v teto veci vyresen a necitim potrebu jej ani diskutovat ani sirit a respektuji nazory ostatnich, pokud necitim potrebu mne "misionarizovat" :). Cili Vas pohled nesdilim (kdo je nebezpecnejsi), ale jemu venovane diskuse ctu se zajmem. :)“

Je toho moc, pane přírodovědče, co musím vysvětlovat.

Tím jsem řekl, že nahlížení na antikřesťanství a křesťanství máme oba vyřešené. Ale mnozí nemají a potřebují o tom diskutovat.

V dnešní době jsou jednoznačně nebezpečnější snahy o renesanci komunistického způsobu řešení snah lidské společnosti.

Co se týče Britských listů, považuji je za stejný plátek, jako třeba Blesk. Jsou ideologicky dost zatížené. A to já nemusím. Mohl jste dát jiný odkaz, pak bych to bral o něco vážněji. Stačí, nebo mám pokračovat?

A se vší úctou připomínám, že by jste se možná mohl zamyslet, že měně je někdy více.
03. 05. 2009 | 17:38

prirodovedec napsal(a):

Emissary: Nemusite nic vysvetlovat. Staci, ze Vam jen obcas nebudu rozumet. Coz neni podstatne ani pro Vas, ani pro mne. :)

"Tím jsem řekl, že nahlížení na antikřesťanství a křesťanství máme oba vyřešené. Ale mnozí nemají a potřebují o tom diskutovat." OK

"V dnešní době jsou jednoznačně nebezpečnější snahy o renesanci komunistického způsobu řešení snah lidské společnosti."

Podle Vas. Vy vidite nebezpeci na extremni levici. Podle mne nackovske. Ja je vidim na extremni pravici.

"Co se týče Britských listů, považuji je za stejný plátek, jako třeba Blesk."

Ja ne.

"Jsou ideologicky dost zatížené."

Coz je u novin (LN, aktualne, MF, RP ...) podle mne samozrejme. Pro mne jsou podstatne preklady podle kterych si snadno dohledam zdroj (viz ta kniha).

"A to já nemusím. Mohl jste dát jiný odkaz, pak bych to bral o něco vážněji. Stačí, nebo mám pokračovat?"

Podstatny pro mne byl odkaz na knihu ne na jeji recenzi. Podobne podstatny asi nebyl Vas odkaz na okouzleny text autorky americkym snem, ale jeji vystizne ztvarneni tohoto obdivneho pohledu pri vystizne charakterizaci sneni Evropanu, ktere ale ja i podle jejiho zachyceni nepovazuji za horsi nez sneni americke. Pouze jine.

Pokracovat samozrejme nemusite, ale muzete. :)

""A se vší úctou připomínám, že by jste se možná mohl zamyslet, že měně je někdy více."

Pokud si to promyslite, v prumeru na pocet dni jsou me prispevky docela kratke. :) A jejich delku urcuji dva me podstatne pristupy:

1) Abych nebyl zkreslovan a byl srozumitelny, jsem VZDY zamerne rozvlacnejsi. (viz me dotazovani Vasich kratkych, pro mne nejasnych, sdeleni)

2) Abych nezkresloval, snazim se VZDY citovat to, co komentuji.

Pokud delka nekomu vadi, obvykle uz na mne nereaguje.
03. 05. 2009 | 19:02

Emissary napsal(a):

Pro: prirodovedc

Let's move! Move! Go! Go! Go!

Toy Soldiers

So help me God.
Žijte dlouho a blaze, pane přírodovědče.
03. 05. 2009 | 19:29

... napsal(a):

Pro: prirodovedec
Vaše rozbory a odpovědi jsou vždy skvělým a poučným počtením. Díky za Vaše příspěvky, ať už zrovna odpovídáte komukoliv. Není to marné, ani když občasný dialog (jako ten tady s Emissarem) se zdá částečně bezvýchodný. Je určitě mnoho takových jako já, kdo se hodně dovídá z Vašich příspěvků a těší se na Vaše vstupy do diskuze.

Slova uznání patří také Karlu Muellerovi, Arovi, Lube, VK-Canovi, DB-Kalifornii, a dalším, kteří skvěle navázali na článek a tuto diskuzi protknuli perličkami a perlami.

A propo, jakto, že sem nezavítal vlk? V boji proti slepé víře v ismy bývá také velmi artikulovaný. Snad se ještě dostaví.
04. 05. 2009 | 05:31

Emissary napsal(a):

Pro: prirodovedec

Zdravím pane přírodovědče

Tak dobrá, dostal jsem opět černý bod, dodělám to, co se mi dodělat nechtělo Vaši metodou, pokud ještě jste.

Předem oznamují, že nemám rád nekonečné diskuse.

"Napriklad v tom, ze si na rozdil od Vas dovoluji prepych neznat, nevedet, nemit na vse nazor. :)"

To se mě také dotýká. Žádný člověk nemůže znát nebo vědět všechno. Názor také někdy nemám. Posledně, když se mě ptal nick Petr, proč Američané bojují v Afghánistánu, řekl jsem nevím. :)

"Ja jej nepsal jen pro Vas, spise pro VK-Cana, ja vim, ze nekteri pravicaci a novinari odkazy na blisty nesnasi, pro mne je podstatne, ze nabizi casto odkazy na to, co CR novinari prehlizi, a v tom je to samozrejme lepsi zdroj nez treba aktualne. Vas pohled na blisty mne neprekvapuje, poridte si tedy tu knihu“.
Dobře, psal jste pro VK-Cana, to snad nevylučuje, že na to může reagovat i někdo jiný, nebo se pletu? :)

V listinné podobě už dávno nečtu žádné noviny. Novinář je osobnost a nutně musí mít nějaký názor. V tom se mi zdá, že aktuálně jsou nestranné noviny, má pravicově i levicově i smýšlející novináře. Britské listy, zdá se, mají jen ty levicové, a to pak už je o novinách. Takže těm některým novinářům se ani nedivím a sobě také ne.

Knihu si pořizovat nebudu, podle té recenze by pro mě neměla dostatečnou hodnotu.

""Krize dopadá na všechny stejně"

??? Jak to myslite a jak jste na to prisel? Co je meritkem te stejnosti? Ja se presvedcuji, ze naopak dopada zcela rozdilne. Napr. na ty, kteri dostali pomoc v USA ... :)

a přišla z USA."“

Tím jsem samozřejmě myslel primární dopady na jednotlivé země, i když slovo "stejně“ to až tak přesně nevystihuje.

"Je to asi slozitejsi. Spise je dusledkem dlouhodobeho zivota na dluh (zrejme obtizneji ufinancovatelny) urcitych ekonomickych a financnich elit. Vami citovany Schiff je v tom dobry.“

S tím souhlasím, až na ty elity. Nevím co máte na mysli. Je dobré mít na paměti, že o schodcích státního rozpočtu rozhodují politici a ty elity si tak úplně nemohou dělat, co chtějí. Pravidla jim opět nastavuje stát.
""To ukazuje, kdo je na hřišti pánem"

Otazkou samozrejme je, kdo jim bude a co znaci Vase byti panem a jak moc je to postaveni trvale a pevne.“

Otázky je dobré si pokládat a hledat odpovědi také :). Myslím, že čas to ukáže.
04. 05. 2009 | 10:43

Emissary napsal(a):

""Podíváme-li se zpětně v čase, oba kontinenty prodělali nějaké ekonomické krize, přesto to USA z pozice amerického snu nijak nepoznamenalo."

Nejak tomu nerozumim (nemam na mysli "kontinenty prodelaly"), co mate na mysli a o co se opirate. Me cerstve zkusenosti svedci u nekterych US kolegu o jistem vystrizliveni (mnozi meli na duchod velmi slibna a dnes mene cenna portfolia), ale jakesi celkove nadeji, vire, ktera ale ponekud nekoresponduje s cisly, kdyz diskutujeme. Americky sen ale nechavam tem, kteri jej vyznavaji.“"
Tím jsem myslel, že ty krize neměly na americký sen žádný vliv. Co se týče portfolia cenných papírů, je dobré je na začátku krize je prodat a investovat do bezpečnějšího produktu s nižším rizikem. Vím, že se to vždy nepodaří, ale v USA má snad každý nějakého brokera. Teď zbývá jen jediné. Nerealizovat ztrátu a čekat, že to půjde nahoru.

""Evropa na krizi v USA vzhlíží v naději, že to Ameriku změní k obrazu Rvropy."“

Toto a navazující vynechávám, jen tam místo Rvropy mělo být Evropy. Byl to překlep.

Těší mě, že se takto díváte na svět.

""Zhodnotím-li ten americký sen, v nějakém rozsahu se realizoval."

V jakem? Vnimate to pres rozdeleni bohatstvi v US? Nastavujete urcitou latku od kdy je to uz ten uspech? Jiste ano.“"

No, říkal jsem v nějakém. Mohu uvést příklady. Bill Gates začal programovat v garáži. Dnes OS Windows a další programy kupuje celý svět. Podobně začínala firma AMD, v nějakém bytě, v jednom pokoji.

""Podstatné je, že přišel zdola, v souladu s fungováním demokracie."

Bezesporu. Prisel od jednotlivcu, mozna jiz od "poutniku", od pistolniku, od vsech hladovych emigrantu 19.stoleti.“"

Tak to je zlomyslné, nebudu to komentovat. Primárně ti pistolníci a hladový emigranti hladověli jinde. Třeba Austrálie bývala trestaneckou kolonii a kde je dnes?

""Evropský sen přichází shora"

Jak jste na tohle prisel? Cetl jste, co je ten evropsky sen? Ten vyrostl v zapadni Evrope naopak zcela zdola. Ze strachu a obav obycejnych lidi z dalsich valek. Z poznani, ze at je Evropa jakkoliv rozmanita tak, ze ti lide spolu mohou mluvit, rozumi si. To je podle mne evropsky sen ne sen nejakych byrokratu v Bruselu. To bych musel psat, ze americky sen byl ten Bushuv - to by bylo podobne pokrivene videni, jako to Vase.“"

Nemyslím, že mám pokřivené vidění. O Evropském snu nikdo nic pořádně nevěděl, dokud americký ekonom, prognostik a ENVIRONMENTALISTA, politolog, publicista Jeremy Rifkin o něm nezačal psát negativním vymezováním vůči tomu americkému. To, že byl v srdcích a duších Evropanů, o tom nepochybuji. Pochybuji o tom, jakým způsobem se buduje. Američan říka Evropanům, co je Evropský sen. Divné.

A je dost možné, že EU velmi brzo začnou trápit jiné věci a na sen rychle zapomenou, protože se z něho probudí a realita by mohla být zdrcující.

"Emissary: "a mě to připomíná demokratický centralismus, který byl nosným pilířem fungování praktické politiky komunistů."

Aha, nezlobte se, ale pro mne to jsou ty Vase tradicni fraze…“

Nemyslím, to nejsou fráze. Výraz „demokratický centralizmus“ je reálie a u nás se praktikoval 40 let. Nic dobrého nepřinesl. Na svou vlastní minulost není dobré zapomínat.


""Zdá se, že ani našim komunistům to nevoní."

Je to asi vice nez komunisticke, vidte? :)“

To nepopírám, ale použil bych slovo jiné :).
""Pokaždé, když se rodilo něco nového, v každé oblasti lidského života, buď to sklidilo posměch, nebo všeobecné přijetí mas."

Mate tim na mysli Evropu? :)“

Samozřejmě i EU, zejména ten způsob, jakým se integruje – shora - není to přesný výraz -třeba nepřirozeně?.
Tím myslím to, že pokaždé eurobyrokraté napíšou nějakou smlouvu, a pak ji nechávají schvalovat parlamenty. Myslím, že taková iniciativa by měla jít zdola a měla by předcházet rozsáhlá diskuse mezi národy.
A pak by už byl pro Evropu v podobě uspořádaní, jaká je v USA.
Tedy USE - Spojené státy Evropské.
04. 05. 2009 | 11:45

Emissary napsal(a):

"Sam vite, ze zase zjednodusujete. Prominte, ale v teto oblasti je pro mne vetsi autoritou Karel Mueller (a par mych ucitelu z VS :) ).“

To Vám neberu, pro mě také. Nevím, proč bych zjednodušoval. Nějaký posměch sklidil.
""Bohužel situace ve vědecké obci je taková, že mnoho vědců se bojí publikovat své poznatky, ..."

Pisete o oteplovani nebo obecne?“

Obecně.
"Ale rekl bych, ze je to otazka penez. Pak uspesne funguje brain drain.

"A v tom si vedou nejlépe USA."“

A co je na tom špatného? Je to otázka peněz, technického vybavení, podmínek k práci a seberealizace. USA myslím ze všech zemí dávají největší procento HDP na vědu a výzkum.
Věda dělá vědu.

""Stačí se jen podívat na kosmický program, kde je náskok USA před zbytkem světa značný."

Obavam se, ze lepsi argument dnes by byla farmacie a biotechnologie (viz DB-Kalifornie), kosmicky vyzkum se zacina (zvenku) jevit podvyzivovan.“

Ty obory jsou převážně financovány soukromým sektorem. Vesmírný program je finančně náročnější a financován daňovými poplatníky. Dle mého názoru, vesmírný program by mělo mít lidstvo jako prioritu.
""A tak se nabízí otázka. Nebylo by lepší prostředky sloučit a postupovat společně. Proč chce Evropa,Čína, Rusko, Indie, Japonsko dosáhnout prakticky toho, čeho již USA dosáhly?"

Zajiste. Asi je to idealismus. Protoze lide a staty jsou soutezivi.“

Jsem pragmatik, ale někdy i pragmatický idealista. Je mnoho jiných oblasti, v kterých lze soutěživost uplatnit.
""Odpovězte si, a začněte třeba přemýšlet o otázkách další integrace, či sjednocení celého světa a nad tím, jak to dokázat."

Priznam se, ze podle mne verneovky a utopie je hezke cist ale pri paradigmatu individualismu je asi obtizne je realizovat.“

Člověk je individualista, ale vždy se prosazuje v nějakém kolektivu. Kolektiv je tedy součásti jeho bytí. Proč to tedy dokázali jiní – USA, Kanada…

Nemusí to být utopie či sci-fi. A když jste už vzpomněl ty verneovky, nestalo se snad všechno, o čem tam J. Verne psal?

Uff, uff, to byla fuška. :)
04. 05. 2009 | 12:21

Emissary napsal(a):

Teď čtu, co jsem vypotil. Afghánistán bych rád nahradil Irákem. :)
04. 05. 2009 | 14:00

vl napsal(a):

ARA: Jen pro zajímavost: Ve starých, "pohanských" = polytheistických dobách bývalo prý zvykem ve válce při dobytí nějakého známého chrámu "pozvat" jeho boha do země dobyvatele. Převezla se jeho socha atd., jeho kněží a chrámové služebnictvo. Živě si tak představuju, jak staří Babyloňané a Egypťané k sobě pozvali jednoho z dávných Izraelských bohů (jméno se už asi nedá zjistit). Jeho služebnictvo a kněží se v novém prostředí zabydleli a když se po dlouhých dobách znelíbili, nastoupili exodus. To umožňuje zdůvodnit, proč v polyteistických dobách vznikl najednou monoteismus a proč se Židi považují dodnes za vyvolený národ.
04. 05. 2009 | 18:31

AlLadin napsal(a):

Už mne opravdu unavují do prsou se bijící tzv. vědci, vtrdící, že jen ta jejich "cesta je tou pravou".To už tu bylo.Roztříštěné střípky poznání, které tzv.vědecké špičky nazývají vrcholem pokroku znají skutečně duchovně pokročilé bytosti jako celek.
Lidský mozek není sto přijmout a zpracovat ryzí skutečnost jako celek, jsme zatím velmi primitivní rasou.Skutečně pokročilí této rasy jsou sto tyto skutečnosti obsáhnout a v souladu s vyššími principy přinášet prospěch všem bytostem.Je to o pokoře a usilovné práci na sobě samém.
Nic pro samolibé.Tedy nic pro akademiky.Je obrovský rozdíl, mezi všemi kategoriemi víry, a skutečným věděním.Narážím především na samolibou víru ve všespasitelnost pozemské vědy.
A jedno pro chytráky: se skutečným poznáním nelze šmelit.
Pěkný den všem
04. 05. 2009 | 21:08

pavel napsal(a):

Zajímavé je, že se vědě tak dobře daří ve věřící Americe, zatímco v ateistických čechách se daleko lépe daří pivu a zlodějně.
Že by souvislost?
04. 05. 2009 | 21:21

Anba napsal(a):

Přírodovědec: dík za praktickou ukázku kritického myšlení.
Emissary:no vida, ještě pár lekcí od p. přírodovědce a ono to půjde.
05. 05. 2009 | 00:36

Honza napsal(a):

Víra bez myšlení je stejně nebezpečná jako myšlení bez víry.
05. 05. 2009 | 16:14

Bača napsal(a):

Souhlasím s Vámi pí.Brixi. Kritické myšlení v dnešní době je rovno trestnímu činu. Dnes má pravdu silnější a peníze.
05. 05. 2009 | 23:34

Ara napsal(a):

pro Miloslava (2.5. 13:43:24):

Jako správný papouch (i když jen virtuální) mohu přepnout klidně ihned na vykání, zvláště je-li požadováno (např. když mi někdo "úporně" bude vykat), sic zdálo se mi dosud lepší tykání... (vyjma případů kdy se někdo na netu prezentuje celým svým jménem jakožto člověk z masa a kostí, tam mám s tykáním vážný problém i jako virtuální přidrzlý pták, takže radši vykám...)
No, ale jak teď vidím, na diskusích pod blogy to asi chodí fakt jináč než na ne tak obsáhlých diskusích pod politickými zprávičkami... :-/
/Poprvé jsem zamířil na takovouto diskusi (pod blog) až prvního dubna (V.Hořejší: Čeští vědci vyvracejí Darwina...), předtím jsem chodil jen na aktuální zprávy a tam je tykání běžné... :o)/

Tož... ehm, mám radši vykat? Co myslíš(te) Miloslave? /Kdyby mohlo zůstat při tykání, cítil bych se poctěn, ale kdyby třeba nemohlo, tak by mi nijak nevadilo, jsem přizpůsobivý pták, jde mi koneckonců především o názor :-)/

Tak či tak, vždy to bude přátelské gesto, jak taky jinak? :-)
My arové jsme ptáci sice dost ukecaní a občas poněkud "ofouklí", ale nanejvýš společenští a k sapientům vždy přátelští :-)

Ps. Dobře že tou "dobrou hlavou" nemáš na mysli konkrétně mě, neboť bych musel protestovat :-)
06. 05. 2009 | 01:55

Ara napsal(a):

vl (4.5. 18:31:56):

O tak starých událostech (před vznikem izraelského království) je obtížné říct cokoli určitějšího, než je v Tóře (resp. v Bibli), spekulativní hypotézy nicméně jsou a je jim příčítána různá míra možného přiblížení se realitě.
Vedle uvedené, tj. že do Egypta přišla na pozvání jistá část Izraelitů. uctívačů jednoho kmenového boha, a když se tito pak znelíbili, nastal onen exodus... se nejčastěji uvádí toto:
Po pádu "střední říše" zaplavily Egypt semitští dobyvatelé (Hyksósové) a jim v patách tam přišly i některé hebrejské kmeny (staří izraelité). Hyksósově pak původní Egypťany v podstatě znevolnili a zavedli vlastní faraony. Bylo jich však relativně málo a tak jim byla dobrá každá "pomoc" příbuzných semitských kmenů, tj. i Hebrejů. Proto taky v té době bylo možné, aby někteří z nich dosáhli mimořádně vysokého postavení (např. Josef který se stal dokonce faraonovým vezírem), ač v době vlády domácích panovníků by bylo něco takového vyloučeno, neboť Egypťané byli známi svou xenofobií a pohrdáním "barbary", zvláště když byli původem kočovníky.
Takže když se pak podařilo Egypťanům opět nastolit vládu domácích (tj. egyptských) panovníků a Hyksósy vyhnat (resp. vyvraždit), tak se jistě ocitli v nemilosti i jejich "sekundární pomocníci", tj. ostatní cizinci. Hebreje pak sice nevyhnali, ale podmanili, prakticky "zotročili". Takže s "obnovením" Egypta (tj. s počátkem Nové říše) nastaly pro Hebreje zlé časy, takové na jaké nebyli do té doby zvyklí (btw, Egypťané byli natolik na hyksóské okupanty navztekaní, že důkladně zničili všechny "písemnosti" z období ponížení, proto dodnes dost dobře nevíme jací hyksoští faraoni tehdy vlastně vládli, natož jména jejich vezírů).
Jak poté přesně došlo k exodu starých Izraelitů z Egypta nevíme, protože mimo hebrejskou Tóru se jinde k tomu nic nezaznamenalo. Spekuluje se proto, že buď je ze země vykopli sami Egypťané (okolo 1250 pnl), nebo se jim podařilo uniknout někdy v době oslabení centrální panovnické moci po smrti Ramesse II. Velikého.
Pochopitelně je možné ty hypotézy i různě kombinovat, např. ti Hebrejci mohli přijít do Egypta na přímé pozvání nějakého Hyksóského faraona (jako "posila" proti nepřátelsky naladěným Egypťanům a jejich nesrozumitelným bohům)...
Ps. Za "vyvolený národ" se považoval ve starověku běžně kdekdo, Sumerové se měli za nadřazené všem ostatním, i Egypťané měli ostatní za opovrženíhodné barbary a své bohy za "nejlepší"... podobně např. i Kréťané, Asyřané, Řekové, Číňané...
Monoteistická víra v jediného univerzálního Boha byla u Izraelitů zřejmě pevněji zakotvena až od Mojžíše, nicméně ten zápas nebyl zřejmě tak docela vybojován ještě ani za krále Solomona (jak se jeví i ze starozákonních příběhů v Bibli).
06. 05. 2009 | 03:17

M.Š. napsal(a):

Ale,ale,to to trvalo,
po čtyřiceti letech budování sockom a dvaceti letech kaptrh se
objevuje dávno objevené.
Jo,jo,není nad kritický rozum,není nad zkušenost víry a
sebepoznání.
Nyní ještě zbývá dodat,jak dlouho bude trvat bezprizorní doba,než se chytnou nové ideologie a nové oblbování.
Doufejme,že ve zdraví vše přežijeme.

M.Š.
06. 05. 2009 | 20:40

PetraFundová napsal(a):

Všechna ta náboženství, zřízení,ideologie slouží jenom k tomu,aby nás odpoutaly od naší pravé podstaty a od toho,abychom nemuseli moc přemýšlet, utvářet si své názory,ujasńovat pocit. Na základě toho se poznali a pracovali na svém zdokonalení a sebepoznání.Kritické myšlení,pak většina z nás používá( využívá)na nářek,sebelítost,"sebedestrukci" K tomu jsou již výše zmiňované nástroje k dispozici.Ve školách by se měli děti, přestat drtit nesmyslné poučky,témata, která si mohou vyhledat, přečíst dle zájmů a naučit se používat svůj mozek(rozum),emoce,schopnosti k plnohodnotnému,smysluplnému, naplněnému životu.Vždyt naše mysl/myšlenka má neomezené možnosti.O kolik by bylo méně ve světě frustovaných, zatrpklých, nešťastných jedinců.Jak dlouho bude ještě trvat doba omámených,spících a nemyslích ...Jak napsal Honza -víra bez myšlení a myšlení bez víry je nebezpečná kombinace.
11. 05. 2009 | 17:44

Věřící napsal(a):

Giordano Bruno věděl kdo a kde je Bůh již dávno,a věřil,a upálili ho...hm
ale nedejte se odradit...
12. 05. 2009 | 12:03

Anna napsal(a):

Paní Brixi, u nás je tradicí ženská jména přechylovat, pro mě jste tedy paní Brixiová a nic jiného. Na rozdíl od jiných jazyků nám přechylování umožňuje na první pohled rozlišit ženu od muže v písemném a mluveném projevu a vy s mnoha jinými tuto výhodu našeho jazyka popíráte. Škoda. Proto pro mě nejste věrohodná, a to ani vaše názory.
14. 05. 2009 | 10:04

Ara napsal(a):

Anna:

Tradicí to možná je, ne však povinností. Jméno člověka má být pokud možno vždy celé, tedy vlastní jméno plus příjmení. Podle vlastního jména to pak poznat jde, snad všude jsou jména mužská a ženská rozdílná. Pokud je výjimečné použito jen příjmení, tak ve správném oslovení jen ve spojení s tituly jako je pán, paní...
Pravidla českého jazyka v určitých případech u cizích příjmení vynechání koncovky "ová" připouštějí.
14. 05. 2009 | 11:40

Daňový poplatník napsal(a):

Paní Brixi, s Vaším článkem lze souhlasit s tím, že se týká možná 10ti % populace, ten zbytek potřebuje jednoduchá schémata, nebo víru, a ve svých důsledcích by vaše názory znamenaly odklon od demokracie (včetně všeobecného hlasovacího práva)k vládě elit.
Ale i paní Ceaucesková byla elitní vědeckou pracovnicí, nebo se mýlím?
14. 05. 2009 | 12:09

hanabrixi napsal(a):

Petra Fundová --
otázkou tedy opět je, komu ta víra, ideologie, zřízení slouží? Jedinci do určité míry (pro pocit, že tedy "ví" a někam "patří"), více však asi tvůrcům či vůdcům v čele víry, idelologie či zřízení.

V tomto smyslu, pane Daňový poplatníku, si Vám dovolím odporovat. Nikoliv kritické myšlení, ale jeho nedostatek představuje odklon od funkční demokracie.

Ara -- díky.
14. 05. 2009 | 16:40

Emissary napsal(a):

Tedy, po dlouhé době sem kouknu a vidím, že někdo má strašné starosti. Když je Brixi, pak je nevěrohodná a když je Brixiová, potom je věrohodná. Co ty na to Aro? :)
14. 05. 2009 | 18:56

Ara napsal(a):

Emissary,
to přece není otázka pro mě. Ptej se Anny. :o)
14. 05. 2009 | 20:04

Emissary napsal(a):

Pro: Ara

Nebuď vztahovačný, jen jsem chtěl znát tvůj názor, ó. :)
14. 05. 2009 | 20:11

Ara napsal(a):

Emissary

Však vím, nevztáh jsem to na sebe, jen jsem se tak "tvářil".
Aby byla sranda.
A abych nemusel trapně kvokat názor na tak triviální věc. :-)

/ ":o)" - když dám na konec přísp. tohoto "opileckého" smajlíka, tak tím naznačuji, že sdělené netřeba brát až tak vážně, že možná jen žertuji. (používám emotikony dost často, podle jedné příručky, a doufám, že se časem jejich konkrétní význam v netových diskusích stane obecně známý)
Stejně vstřícný je i smajlík ":-)", ten však dávám za vážněji míněným sdělením./

Než lapálie okolo používání "ová" by mě však víc zajímal tvůj názor např. na to, co píše o něco výše Petra Fundová. Opravdu je to s těmi ideologiemi, náboženstvími a zřízeními až tak zlé jak píše? Co myslíš?
14. 05. 2009 | 22:07

Emissary napsal(a):

Pro: Ara

Hm, hm Aro. Na to abych si vzal studijní volno. :)

„Všechna ta náboženství, zřízení,ideologie slouží jenom k tomu,aby nás odpoutaly od naší pravé podstaty a od toho,abychom nemuseli moc přemýšlet, utvářet si své názory,ujasńovat pocit“.

V tom se ma‘am spletla. Ono to je reciproční. Také bych rád definoval pravé podstaty a pocity. Vlastně pocity mám dobré až vynikající, když jsem v posteli se svou milovanou a ty ostatní tak nějak zvládám.
„Ve školách by se měli děti, přestat drtit nesmyslné poučky,témata, která si mohou vyhledat, přečíst dle zájmů a naučit se používat svůj mozek(rozum),emoce,schopnosti k plnohodnotnému,smysluplnému, naplněnému životu.Vždyt naše mysl/myšlenka má neomezené možnosti“

Ono záleží, jaká je to škola, ale v tom má ma’am i pravdu. Je potřeba rozvíjet logické myšlení. Právník a doktor se ovšem musí víc drtit a matematik či fyzik víc logicky uvažovat a přemýšlet. Ale to je dané orientaci na povolání. Když je to stejnou měrou, také to neškodí.

„O kolik by bylo méně ve světě frustovaných, zatrpklých, nešťastných jedinců.Jak dlouho bude ještě trvat doba omámených,spících a nemyslích ...“

To může mít nějaký vliv, ale frustrace, zatrpklost a neštěstí nelze jednoznačně odvozovat od vzdělání.
„Vždyt naše mysl/myšlenka má neomezené možnosti““

No, řekl bych, že je omezená a u některých až dost.

Použil jsem metodu přírodovědce, aby nedocházelo k zkreslení.

V jednoduchosti jsem řekl, jak to vidím. Je to asi na další diskusi. Ale nevím, jestli PetraFundová se bude chtít účastnit. A já to za ni dělat nebudu.

Ahoj papouchu. :)
14. 05. 2009 | 22:48

Ara napsal(a):

Emissary

Hm, dobrý. ;-)
Tak dík vesmírný emisare :-)
Ahoj.
15. 05. 2009 | 00:16

Emissary napsal(a):

Pro: Ara

Čus kamaráde. Rád se s tebou utkám o vesmíru. Ale nevytýkej mi 0,2 K vesmírné teploty. Jsi strašný pedant. :)
15. 05. 2009 | 00:26

František napsal(a):

Nejsem vědec a výše uvedené diskuze jsou složité,ale chtěl bych jen podotknout,že se jménem
BRIXI se nedá nic dělat.Zdravím.
16. 05. 2009 | 17:21

František napsal(a):

Ještě jednou se ozývám poznámkou.Nevěřím náboženství,ani
v žádného boha,ani žádným ideologiím,leví,praví,v podstatě žádný rozdíl.Tak žiji poměrně v klidu,nebýt tupců včeském národě,kterých je nějak moc.Nazdar.
16. 05. 2009 | 19:04

jordan shoes napsal(a):

Problém je v tom, že exaktní myšlení končí tam, kde začíná politika. Vezměme si takové poplatky nebo šrotovné - o nich prostě nelze racionálně diskutovat, protože jsou to předměty politického boje
21. 05. 2009 | 03:22

argun napsal(a):

Jako obvykle s křížkem po funuse, tak jen drobnou doušku. Domnívám se, že kritické myšlení nemá s kvalitou demokracie, politickou kulturou, ba ani s fungováním trhu (sic!!!) vůbec nic společného. Jsou to zcela mimoběžné pojmy. Politika všude na světě a kdykoliv v dějinách pracovala nejen s racionalitzu, ale i s iracionalitou a to dost intezivně. To je podstatou politiky a nijak mě to nepobuřuje. Neumím si vůbec představit, jak by takové angažmá exaktní vědy v politice mělo prakticky vypadat... Jak je notoricky známo, zejména trh je velmi citlivý a vnímavý na jakoukoliv společenskou iracionalitu či emoci. Ještě větším omylem je však poněkud nabubřelé přesvědčení, které, zdá se mi, z textu lehce vyčuhuje, a sice, že kritické myšlení může být nástrojem k poznání světa. Není. Ale to už je téma na zcela jinou debatu. Nicméně s myšlenkou, že prohlubující se absence matematiky ve vzdělávání je chybou, velmi souhlasím.
22. 05. 2009 | 17:46

Bisnis Online napsal(a):

Use critical thinking is to think and to weigh what I say. Ladies and gentlemen managed to even you today? Think! Thank you all for the opportunity to think.
08. 06. 2009 | 20:59

omega watches napsal(a):

my good friend is birthday!what present is my give? i worryied!omega watches is good choice by the salespeople introduced.when my friend to see i give her omega watches,her shouting and saying that is the best gift to today.she is very like this watches.http://www.omegawatchessale...
29. 06. 2009 | 10:53

LV napsal(a):

Jako obvykle s křížkem po funuse, tak jen drobnou doušku. Domnívám se, že kritické myšlení nemá s kvalitou demokracie, politickou kulturou, ba ani s fungováním trhu (sic!!!) vůbec nic společného. Jsou to zcela mimoběžné pojmy. Politika všude na světě a kdykoliv v dějinách pracovala nejen s racionalitzu, ale i s iracionalitou a to dost intezivně. To je podstatou politiky a nijak mě to nepobuřuje. Neumím si vůbec představit, jak by takové angažmá exaktní vědy v politice mělo prakticky vypadat... Jak je notoricky známo, zejména trh je velmi citlivý a vnímavý na jakoukoliv společenskou iracionalitu či emoci. Ještě větším omylem je však poněkud nabubřelé přesvědčení, které, zdá se mi, z textu lehce vyčuhuje, a sice, že kritické myšlení může být nástrojem k poznání světa. Není. Ale to už je téma na zcela jinou debatu. Nicméně s myšlenkou, že prohlubující se absence matematiky ve vzdělávání je chybou, velmi souhlasím.
04. 07. 2009 | 04:40

Electronics Wholesale napsal(a):

Electronic products a huge price difference, and even around the world network. Many consumers know this and are looking for cheap. If you can give them the bargaining power, then your position to profit from them! http://www.yaluba.com/
04. 07. 2009 | 05:35

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
26. 08. 2009 | 05:21

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy