Synové na zakázku … bez nevěst

11. 05. 2009 | 02:08
Přečteno 14244 krát
Zastaralé tradice si osvojily novodobou technologii s nečekaně tragickými důsledky. Jak lze zvrátit trend rostoucího počtu mužů bez nevěst?

Ultrazvukem k naplnění touhy po synovi

V tradiční společnosti, která pokládá narození syna za nutnou podmínku pokračování rodu a opírá svůj sociální systém o osobní zodpovědnost synů k rodičům, rodiny často upřednostňují syny před dcerami. Lidé na indickém či čínském venkově potřebují syna, aby se o ně měl kdo starat ve stáří. Podle tamějších tradic být bez syna znamená být ve stáří bez prostředků na živobytí a zdravotní péči. Být bez syna také znamená být bez vnuků a přerušit linii rodu. Dcera se podle starých tradic stává vlastnictvím rodiny svého manžela a její děti vlastnictvím (a v případě jejího syna pokračováním linie rodu) otce. Dcera se tedy musí starat především o rodiče svého manžela, kteří také do značné míry rozhodují o jejích dětech. Jinými slovy, rodiče otce často vychovávají a rozhodují o životě vnuků. Navíc jsou ve tradiční společnosti omezené možnosti výdělečné činnosti pro ženy, což dále snižuje vnímanou hodnotu dcer ve srovnání se syny.

Setkání zastaralých tradic s novodobou technologií ve formě ultrazvukového vyšetření během těhotenství povzbuzuje nastávající rodiče „počkat si na syna“. Ultrazvuková vyšetření dala nastávajícím rodičům možnost zjistit pohlaví jejich budoucího potomka a ukončit těhotenství potratem v případě, že je pohlaví jiné, než chtějí. S rostoucí dostupností ultrazvukových vyšetření na zaostalém venkově v rozvojových zemích se výrazně zvýšila poptávka po potratech v případě, že očekávané dítě je ženského pohlaví.

Potraty za účelem výběru pohlaví dítěte jsou obzvláště rozšířeny v Číně vlivem „politiky jednoho dítěte“. Čínská „politika jednoho dítěte“ je prospěšná z perspektivy hospodářského rozvoje a zvyšování průměrného životního standardu. Rodičům toužícím po synovi ovšem omezuje prostor pro zkoušení. Ve městech, kde tradiční upřednostňování synů pomalu slábne díky celkové modernizaci i lepšímu sociálnímu zabezpečení, se politika jednoho dítěte naplňuje důsledně. Na čínském venkově, kde se sociální jistoty stále odvíjejí od práva na půdu a od zodpovědnosti syna, se politika jednoho dítěte uplatňuje mírněji a venkovské rodiny mají povoleno druhé dítě v případě, že první je holčička.

Rostoucí přebytek mužů v Číně

Podle oficiálních statistik se v Číně se každý rok narodí o téměř 1.5 milionu více chlapců než dívek. Oficiální statistiky vypovídají, že například roku 2007 se v Číně narodilo 7 milionů chlapců ve srovnání s 5.5 miliony dívek. Výsledný podíl narozených chlapcům k dívkám je v posledních letech přibližně 126:100.

Rozdíl mezi počtem narozených chlapců a dívek je vysoký zejména na venkově. Předloni se na čínském venkově narodilo téměř o třetinu více chlapců než dívek. Podle oficiálních statistik to bylo 4.3 milionů chlapců ve srovnání s 3.3 miliony dívek, s výsledným podílem narozených chlapců k dívkám přes 130:100.

Novým zjištěním, které vychází z podrobných studií čínských a zahraničních vědců, je, že podíl chlapců k dívkám je obzvláště vysoký na venkově při druhém a třetím narozeném dítěti v rodině. Při prvním porodu, s povolením zkusit to znovu později v případě že se narodí holčička, se na čínském venkově rodí 107 chlapců na 100 dívek. Tento podíl je podobný hodnotám měřeným v jiných rozvojových zemích. Čínští nastávající rodiče však neponechávají pohlaví dítěte náhodě před druhým a zvláště pak třetím porodem (který už s sebou většinou nese pokutu za porušení politiky jednoho dítěte). U druhého dítěte v rodině je na čínském venkově poměr narozených chlapců k dívkám 150:100 a při třetím dokonce 160:100. V šesti čínských provinciích se při druhém a třetím dítěti rodí více než dvojnásobek chlapců, podíl přesahuje 200 narozených chlapců ke 100 narozeným dívkám. Na venkově v okolí města Pekingu přichází na svět v případě třetího dítěte v rodině dokonce trojnásobně více chlapců než dívek.

Dalším novým zjištěním je, že s rostoucí dostupností ultrazvukových vyšetření na venkově se rozdíl v počtu narozených chlapců a dívek stále prohlubuje. Urbanizace a modernizace života ve městech sice zmírňují vliv starých tradic, ale ne dostatečně výrazně na to, aby zvrátily celkový trend rostoucího podílu narozených chlapců k dívkám.

Chlapci se v tradiční společnosti rovněž těší větší pozornosti rodičů i prarodičů z otcovy strany. Chlapec má lepší šanci než dívka, že se mu dostane potřebné výživy, podnětů k vývoji a včasného lékařského ošetření v případě potřeby, zvláště když se za lékařskou péči platí. Statistiky potvrzují, že na rozdíl od západních zemí některé rozvojové země vykazují výrazně vyšší novorozeneckou úmrtnost u dívek než chlapců. Podle oficiálních statistik byla v roce 2007 v Číně úmrtnost dívek během prvního roku života dvakrát vyšší než úmrtnost chlapců. Na čínském venkově zemřelo během prvního roku života dokonce třikrát více dívek než chlapců. Podobně je tomu také v Indii.

Odhady současného přebytku chlapců a mužů mladších 20 let se v Číně pohybují v rozmezí 25 milionů (podle oficiálních statistik) a 32 miliony podle nově uveřejněných studií. Přibližně 30 milionů dívek a žen mladších 20 let tedy Číně chybí. Tento schodek se rovná téměř dvěma třetinám všech dívek a žen mladších 20 let v Evropské unii.

Jakým způsobem si nadpočetní chlapci, pro něž nebudou nevěsty, vytvoří nebo nahradí rodinný
život, se v Číně stává závažnou společenskou i politickou otázkou. Sociologové předvídají růst násilí a militantních projevů, únosy a kriminální obchod se ženami. Zpravodajství z čínského venkova občas odhalí případy, které nasvědčují tomu, že únosy mladých žen za účelem svatby s čínským manželem se již objevují na území Číny a i v sousedním Vietnamu.

Zákazy ani porodné nezabírají

Čínská vláda se snaží potlačit vliv zastaralých tradic a omezit zneužívání ultrazvukových vyšetření a potratů k výběru pohlaví dítěte. Vládní nařízení zakazují klinikám a nemocnicím poskytování ultrazvukových vyšetření a potratů za účelem výběru pohlaví dítěte. Zákazy ultrazvukových vyšetření a potratů však selhávají a nebezpečný trend rostoucího podílu chlapců k dívkám se zatím nedaří zvrátit. Ultrazvuková vyšetření a potraty jsou totiž přitažlivým zdrojem zisku pro soukromá „ultrazvuková střediska“ i nemocnice. Často se doporučuje přísnější uplatňování vládního zákazu. Jenže to v soukromí ordinace není dost dobře proveditelné.

Selhává i zavedení porodného při narození dívky na venkově. Z pohledu venkovanů je budoucí finanční a společenská hodnota syna mnohem vyšší.

Ekonomové namítají, že problém nerovnováhy mezi pohlavími je pouze dočasný, protože nedostatek žen v budoucnosti zvýší jejich „tržní hodnotu“. To znamená, že v budoucnosti by rodiče dívek na vdávání třeba mohli od ženicha požadovat peníze a dary, což by v jejich očích mělo zvýšit hodnotu a tedy přijatelnost narození dcery. V rozhodování nastávajících rodičů se však zatím pojetí ceny jako výslednice nabídky a poptávky zatím neprojevuje a může trvat dlouho než by se projevilo.

Kde nepomohou ani zákazy, ani tržní síly, tam se nejlépe uplatní politika založená na podrobné analýze příčin problému: Co vede rodiny k upřednostňování synů a jak snížit vnímanou hodnotu synů a zvýšit vnímanou hodnotu dívek? Hodnotou synů je z velké části budoucí sociální jistota rodičů. Řešení by tedy mělo zahrnovat změnu sociálního systému. Jednou z možností je začít měnit tradice a převádět povinnost péče o rodiče i na dcery. Avšak měnit tisícileté tradice je obtížné. Na venkově si navíc ženy těžko hledají placenou práci a finanční prostředky pro pomoc zestárlým rodičům.

Praktičtější cestou snížení závislosti rodičů na synech je uzákonit ochranu proti absolutní chudobě (třeba ve formě základních sociálních dávek a minimálního starobního důchodu) a nejzákladnější zdravotní péči zdarma pro chudé.

Nové přístupy k rodinné politice je nutno hledat i u nás

V Číně existuje určitá naděje, že počty mužů bez nevěst se ustálí dříve, než dojde na katastrofické scénáře. Čínská sociální politika se totiž shodou okolností pomalu začíná posunovat směrem k poskytování základních sociálních jistot státem. Sociální dávky pro chudé (tedy pro ty, kteří mají příjem včetně hodnoty vyprodukovaných potravin nižší než v přepočtu 10 Kč na den) se již zavádějí a na venkově letos vzrostly na průměrných 5-10 Kč na den v rámci současného vládního protikrizového stimulu. Základní zdravotní péče má být poskytována všem na základě potřeby během příštích 5-10 let. O zavedení minimálního starobního důchodu pro chudé občany v důchodovém věku se začíná diskutovat. Pokračující rychlé zvyšování průměrné životní úrovně, zlepšující se možnosti profesionálního uplatnění žen, a celkový pokrok by navíc měly postupně zmírňovat zájem a závislost rodičů na synech a také snižovat celkovou porodnost podobně, jako k tomu došlo v dějinách západní společnosti.

Průzkumy naznačují, že v čínských velkoměstech se již preference rodičů mění směrem k rovnosti pohlaví a k nižšímu počtu dětí v rodině. Dokonce už i bezdětný život se v čínských velkoměstech stává přijatelnou alternativou. „Politika jednoho dítěte“ tak snad v dohledné době ztratí svůj původní smysl zamezení nekontrolovatelného růstu čínské populace.

Palčivé otázky rodinné politiky nejsou ani zdaleka výsadou Číny a ostatních rozvojových zemí. Česká republika, spolu například s Japonskem, trpí příliš nízkou porodností. Porodnost se zdá příliš nízká zejména u vzdělaných žen. Nízká porodnost má neblahý vliv například na finanční udržitelnost penzijního systému a na dostupnost základních sociálních služeb.

V Japonsku zatím rodinná politika naprosto ignoruje jádro problému. Japonská vláda marně nabádá ženy k tomu, aby byly zodpovědné členkami národa a rodily děti. Marně se japonští politici vyjadřují, že ženy mají plnit svou přirozenou funkci „rodicích strojů“. Ženy v Japonsku si stěžují na tisícileté tradice, které je nutí zasvětit svůj život péči o muže a děti, a na nedostatek kvalitních služeb pro děti, které ženám po porodu znemožňují smysluplné zaměstnání i rovnoprávné postavení v rodině.

Česká rodinná politika rovněž neodpovídá potřebám doby a zejména potřebám matek. Povzbuzení porodnosti prostřednictvím porodného a dětských příspěvků není optimální. Zvláště u vzdělaných žen, pro které tříletý výpadek ze zaměstnání znamená obrovskou ztrátu pro budoucí profesionální uplatnění i příjem, porodné a finanční příspěvky nepříliš ovlivní rozhodování o mateřství a rodičovství.

Nezávislá analýza by ukázala, jestli zajištění dostupných a kvalitních služeb pro děti (doprovázených dotacemi pro nízko-příjmové rodiny) by bylo účinnějším, a ze strany státního rozpočtu i přijatelnějším řešením.

Tvůrci rodinné politiky by také měli zohlednit výsledky mezinárodního výzkumu, které dokazují, že kvalitní služby a podnětné prostředí pro batolata a děti předškolního věku mají pozitivní vliv na jejich budoucí vzdělání, pracovní uplatnění a život (včetně nižší pravděpodobnosti budoucí asociální či kriminální činnosti).

Nejdůležitější však je, aby se tvůrci rodinné politiky u nás, stejně tak jako v Japonsku a Číně, zaměřili na skutečné potřeby dětí a rodičů. Úvahy o rodinné politice by se měly odvíjet od průzkumů, veřejných debat napříč společností, a analýz skutečných zkušeností a potřeb dětí a rodin.

Tento text je původní, redakčně neupravenou verzí článku, jenž vyšel v příloze MF DNES Kavárna 9. května 2009.

Odkazy
China’s Excess Males, sex selective abortion, and one child policy: analysis of data from 2005 Survey”, BMJ, 2009
China Population and Employment Statistics, India Population Statistics, EU Population Statistics, UNICEF DevInfo database

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

skeptický napsal(a):

Je smutné,že takové procento mužů se vyhne stavu,na který oko matrony s dcerou na vdávání nemůže spočinout jinak,než se zalíbením.

Taky jsem jednou žil nškde,kde bylo osm chlapů na jednu ženskou.I ty ošklivé se nosily jak stovka do záložny.

To mají za to,že jsou prokazatelně statisticky nejlepší milenci na světě.

Není mi zřejmé,zda článek má indikovat starost s jejich problémy,nebo uspokojení nad zdařilým pokrokem ke konečnému cíli.

Dostat to na tu půl miliardu bez atomové války nebo chřipek je výzva.Obávám se,že nabádání dětí k alternativním sexuálním směrům moc nepomůže.Bohužel zatím jen vyžírají zdroje.

Příroda si ale najde cestičku.Říká se tomu polyandrie.
Už se těším,jak budou nevěsty tří mužů proklínat ty feministky,co to spískaly,až se budou muset na stará kolena starat o všechny ty stařečky.

A Číňanky nejsou pokorní andělé jako Japonky.Ječí na své manžele i na veřejnosti.A dost často.
11. 05. 2009 | 02:44

Brundibár napsal(a):

Píšete, jak mnoho čínských rodin nedostatek nevěst řeší - totiž únosem nevěsty, často z KLDR, Mongolska nebo Vietnamu. Jen se divím, že pro takto "získanou" nevěstu není problém získat identitu. Navíc, zdejší postavení novomanželky v rodině není nic moc (často služka pro celou širokou rodinu, než se narodí první syn), pozice unesené pak bude pro nás zcela nepředstavitelná...
Nevím přesně jak v Japonsku, ale Korejky z Jihu si dnes odmítají brát Korejce - z důvodů, že chtějí budovat vlastní kariéru, být nezávislá na svém manželovi a hlavně - nebýt služkou široké rodině manžela. Soudím, že Japonky se rozhodují na základě podobných pohnutek (oba státy mají k sobě blíž, než si někdy jsou ochotny přiznat).
Řešení mají Korejky několik:
- nevdat se. Soul je dnes plný singlů, ale porodnost je jedna z nejnižších na světě - tuším 1,01 dítěte na ženu.
- vzít si cizince - Korejky zjistily, že v jiných zemích je pozice (novo)manželky výrazně lepší. Takže znám Korejky, které si vzaly Němce, Australana, Američana, Kanaďana, Francouze nebo třeba Indonésana či Číňana. Korejci (zejména z chudších oblastí) tak musí hledat manželky ve Vietnamu, Číně, Filipínách či Laosu. Nevím, do jaké míry to je pro ty holky výhra, protože často nemají ani na to se jednou za rok podívat za svými rodiči a sourozenci. Rozvody v mezinárodních ve manželstvích jsou asi 8x častější (ve srovnání s čistě korejskými sňatky, jazykové a kulturní odlišnosti jsou obrovské).
- Vzít si Korejce v době, kdy je dlouhodobě v zahraničí (na studiích nebo pracovně). Zde se role tchyně značně minimalizuje. Asi optimální řešení, ale počet Korejců v zahraničí je (z tohoto pohledu:-) příliš malý.

Naštěstí, Korea se velmi rychle mění, mění se pohled Korejců na to, jak má vypadat dnešní rodina. Věřím, že stejným vývojem projde i fungování rodiny v Číně.
11. 05. 2009 | 03:12

Pepa Řepa napsal(a):

To skeptický
příroda má foršus. Kucí, kucí s klukama.Kam se podíváte.
11. 05. 2009 | 05:59

Ládik napsal(a):

Levičácké vlády s vysokou odpovědností za budoucnost národa vždy dovedly vymyslet stimuly pro zvýšení porodnosti - viz husákovy děti. Bohužel to zabírá převážně jen u nízkopříjmových skupin lidí a u levicově orientovaných.
Už vidím zvýšení porodnosti po velkolepém vítězství čssd a ksčm, preferovat se budou dvojčata a trojčata (přídavky na ně budou o 100 (200)Kč vyšší, než pro 2(3) děti za sebou). To se budou otvírat jesle pro děti bezdomovců.

V Číně to taky vyřeší - tam zase neviditelná ruka trhu zvedne cenu nedostatkových žen - manželé je budou kupovat za tržní cenu (nákladů na důchodový věk)...
11. 05. 2009 | 06:24

Pepa 3 napsal(a):

Ládik:
Normálně se tomu říká paranoia (stihomam). Před Vámi neobstojí žádné téma, abyste z něho nedokázal vytlouct strašení levičáctvím, ČSSD, a KSČM. S touhle nemocí musí být život téměř peklo!
11. 05. 2009 | 06:29

Ládik napsal(a):

Pepa 3:
Váš příspěvek nesouvisí s tématem. Nepřivodil jste si za totáče cirrhosu jater?
11. 05. 2009 | 07:22

xixao napsal(a):

ladik

muj prispevek taky nesouvisi s tematem, ale souhlasim s Peouo3 a prikladam durazne doporuceni na lecbu
11. 05. 2009 | 07:46

hans napsal(a):

to ladik: Existují odhady, kdy konečně ruka trhu převrátí čínskou kulturu naruby, jak tvrdíte? Stačí přesnost na století.
11. 05. 2009 | 08:04

Ládik napsal(a):

Vážení soudruzi,
schůzi máte jinde.
11. 05. 2009 | 08:10

Xury napsal(a):

Pro Ládik:
Husákova opatření nezvýšila porodnost, ale pouze urychlila narození dětí u části žen, které by to dítě měly později. Počet dětí připadající na jednu matku se ale prakticky nezměnil. Po odeznění populační vlny (cca 3-4 roky) se porodnost prudce snížila na předchozí úroveň a následně trvale klesala až do roku tuším 2004 nebo 2005.
11. 05. 2009 | 08:14

Lukáš napsal(a):

Snad to půjde k tématu.
Nekontrolovaný nárůst obyvatel Země je největším problémem dneška, třebaže si to ve své krátkozrakosti dosud neuvědomujeme. Ze 3 mld.obyv. jsme se zakrátko vyhoupli na dnešních 6 mld. a do roku 2050 je prognózováno DEVĚT mld.obyv.!Tento vzrůst geometrickou řadou hrozí jednou přerůst do KATASTROFY. Připomeňme si populační křivku kobylek luč. Jenže my jsme LIDÉ, Homo sapiens, člověk rozumný. Je takový problém celosvětově se dohodnout na systému DVA LIDÉ-JEDNO DÍTĚ a dodržovat ho formou daňově finančních nástrojů ?? Anebo k tomu systému přejdema, až už bude pozdě, až katastrofa bude "za dveřmi" a člověk rozumný se stane zvířetem bojujícím (MARNĚ) o své individuální přežití ???
11. 05. 2009 | 08:21

klarasamkova napsal(a):

Milý Lukáši, jaá se též domnívám, že idea přechodu kvantity v kvalitu je již poněkud zastaralá a neaplikovatelná zejména v rodinné politice.
Snížení počtu obyvatel na Země´kouli by mi nečinilo vůbec žádné potíže, zvláště, když by se na každé dítě onečně začalo pohížet jako na to, čím skutečně je: totiž jako na jedinečnou lidskou bytost s obrovských intelektuálním a emocionálním potenciálem, která si zaslouží veškerou péči celé společnosti, rodinou pochopitelně počínaje.
Přebytek čínských chlapců?? Navrhuji rozprostřít do světa... Trošku tím kotlíkem zamíchat - a všechno zé by mohlo být k něčemu dobré... KVS
11. 05. 2009 | 09:00

Ládik napsal(a):

Xury,
určitě máte pravdu. Dá se to přirovnat ke šrotovnému.
11. 05. 2009 | 09:03

veverka napsal(a):

Lukáš
Souhlasím.Bohužel je to problém neřešitelný,protože každý živý tvor včetně homo sapiens má geneticky danou potřebu se co nejvíce množit a mít co nejvíce potomků.Další věc jsou pak různá náboženství a papežové,kteří zakazují přemnoženým lidem používat antikoncepci a potraty.Když se v přírodě nějaký tvor přemnoží,nikdy se nezreguluje sám svojí vlastní iniciativou pocházející z jeho druhu,ale jen působením vnějších faktorů(propuknutí nemoci,nárůst růstu predátorů,"vyžrání" potravy atd.).
Jenže člověk už přirozené predátory fakticky nemá,na nemoci umí vymyslet léky a potravu taky ještě všechnu "nevyžral",takže zbývá redukce přemnoženého druhu v souvislosti s válkami o docházející zdroje(ropa,plyn,někde i voda atd.) nebo přírodní katastrofa.
11. 05. 2009 | 09:12

jogín napsal(a):

Připomínka na téma jesle a školky míří do černého. Všechny jesle byly zrušeny- vím, jaké potíže byly s mým vnukem, zůstaly jen jesle za víc než 10000 měsíčně a to bylo už před deseti lety. Zásada "každý se stará jen o sebe" vede k nehospodárnosti a sobectví. Jsem zvědav, kdy nám "ekonomevé" začnou doporučovat zrušení policie a používání bezpečnostní agentury pro každého. Samozřejmě by to vedlo k zvýšení počtu pracovních míst.
11. 05. 2009 | 09:27

krejzyber napsal(a):

Text je kvalitní, solidně vyargumentovaný a přitom prostý běžných stereotypů. Pokud prohlásíme za smysl vlastní existence (jenom) plození a rození, poklesli jsem na úroveň tygrů (také se jen množí a žerou). Chvovám ke zvířatům úctu, ale nevím, proč bych měl sdílet jejich hodnotový (?) horizont. Osobně se domnívám, že vyjít s dnešními ženami je stále těžší. Jsem rád za empancipaci a feminismus, hodně pomáhají také nám mužům, jenomže...jenomže dnešní rodina pod ženským patronátem je podivná socioekonomická hednotka, která je hlavním nástrojem drancování světa. Toho přírodního i psychického, duchovního. Nezlobte se, já děti prostě v současném typu rodiny mít nechci, jakkoliv jsem rád, že alespoň někdo mou skepsi nesdílí. Souhlasím s tím, že to není otázka peněz, společnost není stádo (zase ty zvířátka...), ale pokus vymanit se z područí přírody. Ostatně sama příroda nás na naši cestu vysílá, jak věděli třeba právě v té Indii. Ani tam jim to už není moc platné, osobně v žádné krizi nejsem, co dělají druzí, za to musí ručit sami. Bavme se tedy upřímně, dál sdílejme názory, řešme společné (!) problémy.
11. 05. 2009 | 09:49

neo napsal(a):

jogín, lžete.

všechny zrušeny nebyly a v soukromých se pohybuje cena různě, ale 10 000 je mimo. školné se pohybuje od 3 do 8 000 a záleží na typu
11. 05. 2009 | 10:16

Paterik napsal(a):

Lukáš:

zatím není třeba populaci snižovat. 6 mld planeta v pohodě uživí, např. s použitím GMO. Důležitá je spíš stabilizace určité hladiny, přičemž je třeba vzít ohled na to, že distrubuce lidí na planetě a porodnost je velmi nerovnoměrná. Omezovat v Evropě porodnost by ničemu nepomohlo. Ta se už spolehlivě omezila sama.
11. 05. 2009 | 10:33

Lukáš napsal(a):

TO VEVERKA
Dík za přísp. Byl bych optimistou a věřil bych, že člověk se přece jen zachová jako Homo sapiens (člověk rozumný, moudrý), vzhledem k tomu, že na rozdíl od zvířat již mnohé své problémy již dokázal vyřešit. Tak snad i tento, zsjisté jeden z nejtěžších. Tím, že jsme se vydělili z přírody a osamostatnili, teď paradoxně trpíme "umělým světem" technologické civilizace. Přesto bych věřil, že to dokážeme.
Zdraví L.
11. 05. 2009 | 10:41

123 napsal(a):

To je důsledek kapitalistického uvažování společnosti - hnus!
11. 05. 2009 | 10:43

Čochtan napsal(a):

Píchnu do vosího hnízda.
Čínští chlapečkové ? Žádný problém ! Cirkumcize maxima, hormony, a "holčiček" bude dost ! Že neporodí žádného syna ? Tím líp !
11. 05. 2009 | 11:51

Paterik napsal(a):

Čochtan:

to asi nezabere. Sexuální preference se nemění operací a hormonální léčbou. To by se musely hormony podat už in utero.
11. 05. 2009 | 12:21

Evelína napsal(a):

Nemám prozatím děti, moje kamarádky už ano a třou bídu s nouzí. Když jsem se narodila já, byla jsem v jeslích od 8 měsíců. A to moje maminka nebyla žádná feministka ale jeřábnice a tatínek horník. Prostě se muselo do práce aby bylo na kvalitní život. A tak jsem s bratrem byli vychování - že oba rodiče pracují a můj otec doma běžně dělal řadu domácích prací. Já i bratr jsme vystudovali, pracujeme, vyděláváme, vdala jsem se, ale..... nejsou jesle a školka je plná na 120%. Chci mít svouji kariéru, svoji práci, svoje peníze a přitom žít spokojeným rodinným životem. Ale nemůžu být doma 3 roky, jsem tak špatná, jak se mi nečasovsko-katolická klika snaží naznačit? Chci aby moje děti měli stejný příklad ve mě a mém muži jako jsme měli i my.
11. 05. 2009 | 13:04

neo napsal(a):

11. 05. 2009 | 13:11

Evelína napsal(a):

pro neo:
moje město ani bližší okolí tam není, takže nic
11. 05. 2009 | 13:25

neo napsal(a):

Evelína: jaké město?
11. 05. 2009 | 13:26

Čochtan napsal(a):

Já vím,
ale jak vidíme, rovnostářství (každá rodina jedno dítě) nadělá víc problémů než užitku. Nebylo by rozumnější, ponechat rozmnožovací právo pouze těm nejlepším, nejkvalitnějším jedincům ? Někdy kolem 18 roku provést testy (zdravotní, inteligenční, atd,) a pak by ta "lepší část" měla neomezené právo na množení a státní podporu.
Pak by zmizel problém synů - jedináčků.
11. 05. 2009 | 13:33

Pepa Řepa napsal(a):

Čochtane, já nevím.
Můj kamarád tvrdí, že souložení je zábava chudých.
Bohatí hrajou-prý-golf.

Nevím, jestli má na mysli chudé duchem nebo nemajetné.

Jak se pozná nejkvalitnější jedinec?
11. 05. 2009 | 13:50

Čochtan napsal(a):

Pepo Řepo,
zábava chudých by nebyl problém. Přerušené vejcovody nebo chámovody tomu nevadí.
Jak se pozná nejkvalitnější jedinec?
To by určitě komise akademie věd dala dohromady. Na každý pád by neměl mít dědičné choroby, měl by být inteligentní, neměl by vypadat jako Quasimodo nebo ...(to snad ani nenapíšu, ale víš koho myslím, ano toho s tou bradavicí), neměl by to být zlý člověk ani parazit, něco dalšího třeba i tebe napadne ?
11. 05. 2009 | 14:16

Paterik napsal(a):

Čochtane:

připojuju se k Pepovi. Jak se stanoví, kdo je kvalitní a kdo ne? Bude na to úřední štempl? V tom případě se okamžitě hlásím na místo úředníka - z těch úplatků budu žít vesele až do smrti. IQ testy nejsou vypovídající - každý je dobrý na něco jiného, inteligencí je více druhů - třeba taky sociální... morálka je na IQ zcela nezávislá. IQ se dědí jen částečně. A takhle bych mohl pokračovat dál...
11. 05. 2009 | 14:19

Pepa Řepa napsal(a):

To Čochtan

....měl by být inteligentní, neměl by vypadat jako Quasimodo nebo neměl by to být zlý člověk ani parazit.....

Výběrem bych neprošel ani v jedné disciplině.

Ještě že jsem stihnul namnožit se.
11. 05. 2009 | 14:26

Lukáš napsal(a):

TO PATERIK
Dík za přísp. Myslím že situace je neúnosná, protože se nedívá do budoucnosti, ale jen hodnotí přítomnost.
Co takhle srovnávat umělé rozdíly v populaci (jinak je hladový Jih "srovná" v čase x násilím... nehodným Homo sapiens). Vím, že to nejde hned, ale taky mnoho času nám nezbývá, a krátkozraký je postoj, že my se toho nedožijem, a po nás potopa.
Zdraví L.
11. 05. 2009 | 14:27

pepek napsal(a):

Čochtane,
což takhle jeden ukázkový kousek - Stephen Hawking
11. 05. 2009 | 14:28

Málka napsal(a):

Jak se tak na to divam, tak bych svyho malyho musela vozit do jesli pres 40km busem (4 prestupy). To neni spatny!!! Jen nevim, jak bych to z ucitelskyho platu ufinancovala.... Je pravda, ze sluzby pro deti chybi. A i ty skolky v okoli jsou narvany k prasknuti a dite tam dostat je zazrak.
11. 05. 2009 | 14:28

Baba napsal(a):

Safra, to je člověk celý šťasný, že už je docela v letech.
11. 05. 2009 | 14:35

Yfča napsal(a):

Na zeměkouli obyvatel sice přibývá, ale jaksi tam, kde to "nepotřebujeme", což je dost závažný problém. A ty naše "emancipované ženské" to nechtějí pochopit a nerodí a nerodí. Můžou za to ony, nebo systém, který je nastaven tak, že se na ženy s dítětem pohlíží jako na méněcenné zaměstnance druhé kategorie, že jim neexistencí předškolních zařízení, která byla velkoryse rušena, vnucuje roli žen v domácnosti bez možnosti vlastní seberealizace a alespoň částečného profesního růstu? Že práce na částečný úvazek, která by to umožňovala, se ve zdejších krajinách prostě "nenosí"? Že zdejší muži včetně těch, kteří rozhodují na ministerstvech, mají předpotopní názory na fungování rodiny a svoji vlastní roli v rodině s dětmi? Dokud nedojde v tomto směru ke změně, budeme mít problém s natalitou našich žen a zároveň řešit přetlak občanů z rozvojových zemí na náš životní prostor.
11. 05. 2009 | 14:46

Paterik napsal(a):

Lukáš:

co se týče budoucnosti, tak evoluce nemá žádný mechanismus, který by nám říkal "už se nemnožte, je vás tu moc". V přírodě to bohužel chodí jinak. Ideální je, řekl bych, dva rodiče, dvě děti. To je stabilní situace (pokud tedy neuvažujeme rozvody atd.). Například v čínských městech, kam už dorazil západní styl života, porodnost rychle klesá a také poměr M/Ž se tam vrací k normálu. Takže řešení existuje a to i bez Čochtanovských metod.
11. 05. 2009 | 14:47

elisa napsal(a):

Je třeba počítat, že o děti, které se narodí,je třeba se starat a věnovat se jim ne 1, 2 či 3 roky, ale další celý život..vy, jakožto rodiče starající se, aby byli "něčím", udělaly školy apod., pak musíte být náležitě společností oceněni, ptž z daní těchto dětí budou čerpat sociální přídavky, podpory, důchody atd. všichni kolem Vás. Ne jen vy.. Sama mám 4 děti(11-21let), byla jsem s nimi 16 let doma.Dnes už jsem zaměstananá, neutáhli bychom to z jednoho platu. Umíte si někdo vůbec představit, ty oběti, kdy jste mimo domov 10 hodin denně a pak na Vás čeká armádní kuchyně, hory prádla a organizace dnů příštích?A vrstevníci mých dětí?Jedináčci, někdy 1 sourozenec.Jejich oba rodiče pracují s dvouletou přestávkou matky celý život=finanční samozabezpečení.Některé páry říkají, že na děti nemají peníze.Dnes je mi bližší a pro mě přijatelnější systém, aby se děti staraly ve stáří o rodiče (a rodiče by se snažily nevychovat z nich flákače), než pofiderní tzv.sociální cítění s lidmi, kteří se spoléhají jen na druhé, aniž by byli sami přínosem. Budoucnost lidstva je v dobře vedených a vzdělaných dětech. Ale to je na dlouhé povídání. Začít se mělo už po revoluci.Ve školách.Až na pár nadšenců-výjimek - ach, těch blbců, kteří tam učí jen proto, že by se jinak ničím jiným neuživili!
11. 05. 2009 | 14:52

hanabrixi napsal(a):

Evelína, Málka --
Popisujete situace, které dokumentují nedostatek rodinné politiky v ČR. V nejobtížnějších otázkách rodičovství (a v rozhodování o tom jestli mít nebo nemít děti) pomohou ženám/rodinám dostupné kvalitní služby pro děti nejspíše mnohem více než porodné a přídavky. Navíc by kvalitní služby mohly být také přínosem pro vývoj dětí.

Úvahy o rodinné politice by se měly odvíjet od průzkumu a analýzy skutečných zkušeností a potřeb dětí, žen, rodin. Ideologie a politikaření samozřejmě jakékoliv řešení pouze komplikují.
11. 05. 2009 | 14:52

Čochtan napsal(a):

Pepku,
on má děti ? O tom nevím. Snad díky tomu, že je tak inteligentní si při své nemoci odpustil její předání na další generaci.
11. 05. 2009 | 14:52

veverka napsal(a):

Čochtan
"Nebylo by rozumnější, ponechat rozmnožovací právo pouze těm nejlepším, nejkvalitnějším jedincům ? Někdy kolem 18 roku provést testy (zdravotní, inteligenční, atd,) a pak by ta "lepší část" měla neomezené právo na množení a státní podporu."

Tím si uhodil hřebíček přímo na hlavičku.Problém je v tom,že v přírodě toto vše zajišťuje přirozený výběr,právo množit se tam mají jen ti s nejkvalitnějším genofondem.Homo sapiens ovšem toto naprosto základní pravidlo vývoje druhů na této planetě porušil.Právo předávat své geny dál mají u homo sapiens prakticky všichni jedinci bez ohledu na to,jestli jsou slabí,silní nemocní,zdraví,hloupí inteligentní,trpí vrozenými genetickými poruchami,všechno jedno.Nic takového u jiných savců není,pouze homo sapiens se dobrovolně rozhodl k faktické degeneraci.Co s tím? Těžko se to změní,protože jsme si toto nepřirozené "právo" všech mít děti hluboce vryli do svých společenských,sociologických a náboženských základů.Jeleni,gorily,nebo veverky:-) se zkrátka poperou(nezabíjí se,jen se samci perou tak dlouho,dokud se nezjistí kdo je silnější,obratnější...) a ten kdo vyhraje získá právo šířit dál své geny.Jeleni,gorili a veverky ovšem nemají úředníky a nerozhodují tam ve výběru lepších genů úplatky,což by přesně nastalo u lidí,jak jsi napsal.Osobně vidím jednu z příčin v tom,že lidské samičky si začali postupně čím dál tím víc vybírat samce ne podle toho jak kvalitní má geny,ale jak veliký má majetek.Drtivá většina lidských samiček dá zkrátka přednost miliardáři který má astma,cukrovku a IQ bublajícího bahna před zdravým,silným a inteligentním leč chudým samcem.Lidé totiž vynalezli a hluboko do svých struktur zavedli něco,co gorily,jeleni ani veverky nemají a to jsou peníze.Kolem nich se v lidské společnosti točí naprosto vše.Čím více jich kdo získá(jakkoliv) tím má větší šanci získat atraktivnější samičky.Je to začarovaný kruh.
11. 05. 2009 | 15:08

neo napsal(a):

veverka: jen detail veverko. plácáš nesmysly. Těch miliardářů by muselo být víc a to o hooooodně víc , aby platila tvá teorie.

A na druhou stranu nemáš pravdu ani v tom, že by se ženy nějak odlišovaly od jiných druhů... vybírají si partnery schopné zajistit potomky... u zvířat to znamená samce, co umí lovit...u lidí samcde co umí vydělat prachy.
11. 05. 2009 | 15:18

Pepa Řepa napsal(a):

To veverka
zřejmě je na tom, co píšete kus pravdy, ale zbývá nezodpovězená otázka: Co s tím?
Přerušili jsme tím evoluci? Deformovali? Degenerujeme tím, že ochraňujeme slabé a postižené?
Nezavede vás to k tomu, co tady nedávno bylo? Čím chcete prachy nahradit? Zrušit?
Je odlišné chování (teoreticky) lidí a zvířat počátkem konce?
11. 05. 2009 | 15:19

Jan Kudrna napsal(a):

Souhlasím s Vámi, Indie bude možná ještě větším problémem, než Čína.

Pokud jde o Váš závěr pro ČR, je pro mě příjemným překvapením, že kdokoliv, kdo má něco společného s SB nebo MMF má jiný názor, než liberalizace¨. V tomto případě tedy, že dítě je zcela soukromou záležitostí.

V ČR dlouho žádné změny nečekejte, aspoň do té doby, dokud bude radnice ovládat ODS. Je to ona, kdo minulých 20 let na jedné straně úspěšně ruší školky a jesle, tato zařízení nevhodné kolektivní výchovy. A na druhé straně vyzývá ústy ministra Nečase (bývalého), že ženy si mají pořídit au-pair.

Chápu, že tito koryfejové liberalismu (na český způsob) žijí v jiném světě. Pokud ale žena nevydělá čistého aspoň 20 tisíc, aby mohla pečovatelku na měsíc zaplatit a zůstala na nule, je taková rada výsměchem realitě. (Kdo má aspoň těch 27 000 hrubého, lépe ale dvojnásobek, aby i matce něco zůstalo a do práce nechodila zadarmo?)

Vzpomínám si dokument na toto téma z Francie a Německa. Francie vsadila již před mnoha lety na zásadu, že každé dítě má právo na školku, má-li o ní zájem. A snaží se i o jesle. A je to jediná země v Evropě, kde se daří udržet vyrovnaný trend počtu obyvatel. Sousední Německo to neřeší a demograficky upadá.

U nás zatím pozoruji pořád trendy k rušení ZŠ (zatím zase málo dětí), aby za 6 let všichni plakali, jak jsou přecpané. Kdybych to od roku 1990 nepozoroval už asi počtvrté, tohle kocourkovské počítání dle aktuálních stavů bez střednědobých výhledů, bylo by to zábavné. Takhle to svědčí o jisté nepoučitelnosti.

Asi tedy tolik k doplnění Vašeho článku.
11. 05. 2009 | 15:44

veverka napsal(a):

neo
Miliardář byl jen extrémní příklad,platí to samozřejmě pro všechny ty,kteří jsou společensky považováni za "bohaté".Což se liší i kulturu od kultury.

A v tom druhém bys měl pravdu,kdyby platila přímá úměra,že lepší geny=lepší schopnost "vydělat prachy".Ta ale neplatí.Jak moc vypovídá výhra ve sportce,vytunelovaný podnik,vykradená banka,děditství od strýčka či miliony získané na úplatcích o kvalitě genofondu jedince? Naprosto nijak.
11. 05. 2009 | 15:49

veverka napsal(a):

Pepa Řepa
Co s tím je těžká otázka,osobně se domnívám,že to za nás časem vyřeší příroda.Prostě jsme slepá vývojová větev.Těch už bylo.
11. 05. 2009 | 15:52

neo napsal(a):

veverka:

to je přece úplně jedno. Pokud nebudeš schopen vydělat dostatek peněz, abys dokázal zabezpečit rodinu...můžeš vypadat jako Iglesias a přesto ženský využíjí jen část tvýho genofondu.

Zatimco obtloustlý pán, např. sexymozek holt prašule vydělat umí a hups...blondýnky se jen hemží.
11. 05. 2009 | 15:55

Petr Havelka napsal(a):

neo,

z blondýnkama si moc neužiješ. Myslí při "tom" na Anglii :)
11. 05. 2009 | 16:24

Hajný napsal(a):

Ale pánové,
až dojdete na své životní pouti do určitého stádia,tak zjistíte,že kdybyste čas,který jste věnovali ženám a sexu využili na studium a bádání,tak jste kandidáty na Nobelovu cenu,nebo blízko tohoto cíle.
A opět naleznete hlubokou pravdu,kterou jste měli ve svých deseti letech.Totiž,že ženské jsou jen pro zlost.
11. 05. 2009 | 16:28

neo napsal(a):

Hajný:

to mi připomíná jistou repliku a pokusim se jí napsat slušně:

Kdyby lidstvo věnovalo stejné úsilí na dobývání vesmíru, jako na dobývání vaginy...už dávno by byla celá města na měsíci.
11. 05. 2009 | 16:31

Petr Havelka napsal(a):

S tou Čínou, představte si ty hordy frusrovaných mladých samců. Testosteron z nich jen kape a "vybití" žádné. Začnou pochodovat jak příznivci dělnické strany. Z toho ještě bude válka.
11. 05. 2009 | 16:32

Jan Kudrna napsal(a):

To: Petr Havelka

Jenže:

a) Čína je velká, mají tedy kam pochodovat

b) když budou chtít ven, musí přes Rusko nebo Indii

Možná si řeknete, že to je cynický přístup, ale ne - prostě se snažm neřešit věci, na které nemám vliv.
11. 05. 2009 | 16:36

veverka napsal(a):

neo
Hlavně je to úplně jedno proto,že to nijak neřeší problém přemnožení homo sapiens.I kdyby platilo to co tvrdíš,totiž že samečci co vlastní největší majetek jsou ti samí co mají nejlepší genofond (což neplatí),tak právo množit se mají u lidí stejně všichni,chudí i bohatí.Navíc ti chudí mají zpravidla potomků mnohem víc,než ti bohatí.Takže ani v tomto směru žádná regulace množství populace u homo sapiens nefunguje.
11. 05. 2009 | 16:39

Brundibár napsal(a):

Ke školkám a jeslím (pro Jana Kudrnu, Evelínu, atd.)

Chci vás ujistit, že je v podstatě úplně jedno, kdo má na radnici na starosti školy, školky a jesle. Princip, jakým v ČR putují peníze ze státního rozpočtu do školek a jeslí je totiž tak nesmyslně komplikovaný, že barva radnice je zcela podružná. Přehazovat peníze z jedné kapitoly do druhé sice obec teoreticky může, ale to by někde musela mít přebytek - a ten nemá. Takže to, co jí přijde na školství, tam přehodí beze zbytku (ředitelé škol si to ohlídají, to si pište). A obec má navíc povinnost za tyto peníze poskytnout služby (jesle, školky, školy - každá koruna od státu má napsáno, na co je).

Např. základní školství je placeno normativy na žáka - v pořádku, čím větší škola, tím více peněz. Zároveň má ale škola předepsáno, kolik smí mít učitelů a kolik jim smí zaplatit. Má škola kvalitní pedagogy? smůla, dostávají průměrné platy.
Druhý problém je časový. Děti nastupují do školy v září, rozpočet je ale od ledna - teoreticky, protože to pár měsíců trvá, než ty peníze "probublají" po trase vláda>MŠMT>kraj>obec>škola. Nejde přitom o peníze na účtech, ale o to, kolik a za co škola smí utratit. Takže v lepším případě v březnu, v horším v dubnu (2 až 3 měsíce před KONCEM školního roku), se ředitel školy dozví, kolik učitelů mu smí od ZÁŘÍ loňského roku na škole učit (křišťálová koule do každé ředitelny, "přečerpané" prostředky se vrací). Protože obecní úředníci jsou vůči školám "v první linii", tak to fakt nezdržujou, ředitelé škol mají můj nekonečný obdiv...

Navíc, ty peníze nemají žádnou "setrvačnost" - klesl najednou počet dětí na půlku? Máš půlku peněz. Že za rok-dva budou zase dvojnásobek? OK, dostaneš 2x tolik, ale ten rok-dva musíš překlepat, jak umíš. Pronajmout jesle či školku na rok či dva je docela problém (rekonstrukce...), učitelky si najdou práci jinde (a část maminek pošle ratolesti jinam - další výpadek příjmů), takže bude potřeba najmout nové síly a zaučit je - jenže tyto náklady musí obec pokrýt sama.

Takže, jestli jsou počty žáků konstantní, vše je v pořádku. Jakákoliv změna, to je průšvih na obzoru. Přitom, základky jsou ještě v pohodě, tam má obec 6 let na reakci (od zápisu dítěte do matriky od zápisu do školy), ale u jeslí a školek to je dost vražedný.

Mějte to prosím na paměti, až budete nadávat na blbou radnici. V rámci možností dělá co může a dokud se celý systém nezjednoduší, tak to lepší nebude. A prof. Parkinson nám na zlepšení mnoho naděje nedává.
11. 05. 2009 | 16:40

ok napsal(a):

Ten trend je i v Čechách - dámy dávají přednost životu "single", dítě si nechají vyrobit tím chlapem, který tuhle jejich strategii neprohlédne včas, a chlap se stává posléze zoufalým a smutným platičem alimentů bez ženy a bez dětí. Prapříčinou je zánik patriarchátu - v totálně svobodné společnosti mají chlapi i nadále vrozený reflex spolupracovat (tj. založit rodinu, k tomu jsou tlačeni i svými pudy), zatímco ženy v totálně svobodné společnosti naplno projeví svoje destruktivní reflexy (sobectví, které rozkládá jak širší rodinu, tak později i párový život s otcem dětí). Primitivní pudová žena, která není pod alespoň symbolickým tlakem společnosti, vždy končí jako "single". No a protože intelektuálky mají více odvahy, jsou právě ony nejčastěji "single", ten ženský destruktivní reflex se projeví i v nich. Jediné řešení je výrazné společenské upřednostňování rodiny, jedině na "reklamu" ženy naletí a jsou pak ochotné plnit svojí přirozenou roli - viz ženy omdlévající při setkání s Vůdcem. Tak ženy fungují, a pokud to nebudeme reflektovat, tak prostě vymřeme. "Svobodná" žena je destruktivní element.
11. 05. 2009 | 16:41

Hajný napsal(a):

to neo:
I tak se to dá říci.Ale na to přijdeme až je pozdě,až je ten čas prošustrovaný.
11. 05. 2009 | 16:47

mirekP napsal(a):

Souhlas s veverkou a jinak děkuji za zajímavou diskuzi.
(Opravdu se mi ale zdá, že člověk už je přemnožen - min.5x.)
11. 05. 2009 | 16:51

ok napsal(a):

Neo, já si na blondýnky nemohu stěžovat - musí to ale být ty pravé, urostlé "němky" s širokými boky, pěknýma nohama a s pihami na nosíku. Štíhlé slovanské blondýnky jsou unylé a k ničemu.
11. 05. 2009 | 16:55

Jan Kudrna napsal(a):

To: Brundibár

Budu se muset jít zeptat na radnici, jak to tedy je. Na naší městské části v Praze školky jsou(naštěstí!!! - je tu relativně mladší populace, proto asi rušení nemohlo přijít nějak úplně snadno).

Zajímavé ale je, že na jiných městských částech nejsou, i když děti tam jsou. Tak mi moc nesedí, že by ty radnice byly jen nějakým "průtokem" peněz.

Všechny totiž tvrdí, že na školky nemají (jasně, není na nic, ale ty kolky často nejsou doopravdy). A za drhé se mohly zbláznit, když jim vláda stanovila, že poslední rok ve školce mus být bez "školného". Když jim to vše platí stát, tak by jim to snad nemělo vadit? Kapitolou samou pro sebe je to "školné", jestli to je celé už jednou placeno ze státu.

Obávám se, že ZŠ jsou něco jiného, než MŠ a jesle. Konkrétní zkušenost s jeslemi je taková, že se naše radnice MČ tváří, že když do toho rodiče nevloží měsíčně asi tak 7000 Kč, tak se o tom nedá uvažovat, protože oni na jedno dítě také nedají více než 7000 Kč.

Mám trochu obavu, aby mi na té radnici neřekli, že dostávají nějakou sumu peněz na tyto záležitosti a oni je na to musejí vydat. A ta suma, že je podhodnocená atd.

A že barva radnice není podružná, o tom svědčí to, že o nezájmu od MŠ a jesle jsem vždy slyšel pouze od ODS (primitivní "individualismus" = "je to věc každého") a KDU (stejně primitivní ideový odpor, snaha vše vrátit do konce 18. století, aspoň pokud jde o místo ženy, tady by nejraději model KKK).
11. 05. 2009 | 17:02

Michal Macek napsal(a):

cochtan:

to smrdi norimberskejma zakonama
11. 05. 2009 | 17:12

jogín napsal(a):

Veverko, když si přečtete Červenou královnu, zjistíte, že lidé přišli k inteligenci ne prací, ale vymýšlením podfuků a podvodů.Druhá strana se snažila podvodníky odhalit- ti kdo neuspěli, zanechali méně potomstva. Mnohá blondýnka pozdě zjistila, že dotyčný milionář má miliardu dluhů, potomci jí ovšem zůstali. Doufejme, že nás navštíví nějací mimozemšťané, hostitelů pro parazity je pořád nedostatek a konkurence je veliká.
11. 05. 2009 | 17:26

Brundibár napsal(a):

Pro Jan Kudrna:

Mám zkušenost taky z Prahy. Než radnice, lepší zdroje se ukázaly ředitelky školek. Fakt je ten, že o jesle jsem se nezajímal, ale paní ředitelka (školky) to podávala tak, že tam není žádný rozdíl. Fakt je ten, že to jsou 3 roky zpátky, kdy na některých pražských radnicích řídila školství ČSSD - a situace se od té dnešní v podstatě nelišila.

Ono na Praze se dá hezky ukázat, jak stávající financování školství se špatně vyrovnává s jakoukoliv změnou počtu dětí. Navíc, skladba obyvatel Prahy není všude stejná a potřeba škol a školek se mění. V Modřanech např. nemusí školy rušit vůbec (sloučili jen dvě školy, které byly prakticky v jednom areálu a jednu z budov pronajali), Praha 6 zavřela škol hned několik. Netvrdím, že to Praha 6 udělala nejlépe, jak to udělat mohla, ale na druhou stranu, peníze si radnice netiskne a příjmy má dané (a často i s jejich přesným určením, na co mají jít).

Fakt je ten, že vedení radnice má daleko jednodušší a méně viditelné možnosti, jak si "přijít na své". Školy se v tomto směru nechávají v klidu - nikdy nemůžete tušit, čí dítě do té školy chodí a s kým chodí jeho tatínek na pivo - zejména v Praze.

Jen dodávám, že nemám nic společného s žádnou pražskou radnicí a ani s MŠMT - jen jsem byl okolnostmi donucen zjistit, jak to s těmi školami je.
11. 05. 2009 | 18:05

Paterik napsal(a):

ok:

co to proboha snováte za teorie? Mohl byste mi říct, z jaké literatury jste čerpal? život "single" nemá absolutně žádný evoluční nebo pudový podklad. Podle mě je to prostě dáno určitou zmlsaností, některé ženy prostě čekají na prince na bílém koni, nějaký Venca, co pořád vysedává v hospodě je prostě nezajímá. Chápu že by vám patriarchát vyhovoval. O ženy tu přece vůbec nejde, to jsou jen takové mašiny na děti. Zato chlapi - to je vrchol evoluce...
11. 05. 2009 | 18:14

Čochtan napsal(a):

Michal Macek
"to smrdi norimberskejma zakonama"
jak jsi na tuhle blbost přišel ?
Sice je pravda, že vyběr podle inteligence by vyřešil cikánský problém, ale podnětem byl čínský problém jednoho syna v rodině.
My s přelidněním Čechů problém nemáme. Spíš se nám přemnožují jiní živočichové.
11. 05. 2009 | 18:23

Baba napsal(a):

Pro Hanu Brixi:

Prosím, uveďte nějakou konkrétní zkušenost s termínem dostupné kvalitní služby.
11. 05. 2009 | 18:24

Brundibár napsal(a):

Pro cochtan:

Vaše metoda selekce se v historii testovala (v různých podobách) již několikrát a nikdy neměla dlouhého trvání - naštěstí. Až na pár výjimek se likvidovali ti, kteří by případně mohli dotyčného diktátora ohrozit - např. v Kambodži to vzali jednoduše a stříleli všechny, co měli brýle.

Pevně věřím, že se už nikdy v budoucnosti nenajde idiot, který by chtěl určovat, kdo má právo žít a kdo ne. Pokud Matka Příroda uzná, že je lidí trochu moc, jistě si najde způsob, jak takový problém elegantně vyřešit - brontosauři ani mamuti už na Zemi také nejsou.

P.S.: Pro pana Stejskala: slovo "idiot" se netýká žádné konkrétní žijící osoby a bohužel, nenapadl mě přiléhavější výraz pro člověka, který si osobuje právo svévolně rozhodovat o milionech životů. Pokud jsem porušil kodex, omlouvám se.
11. 05. 2009 | 18:24

DDEX napsal(a):

Mne je tahle pani nesympaticka
11. 05. 2009 | 18:31

Michal Macek napsal(a):

cochtan:

myslim to tak ze rozdelovani na ty "hodne rozmnozovani" a ty jine uz tu byla :)
11. 05. 2009 | 18:45

SuP napsal(a):

Hajný -
My jsme zase svého času deklamovali: "Lépe s k smrti usouložiti, nežli v domově důchodců na pracovní úspěchy vzpomínati."
Co se týká přemnožení populace, vidím řešení tak, že bohatý budou muset vymyslet, jak to těm chudejm rozmluvit. Jde o to, že až se přemnožej, nebudou o nic chytřejší, tudíž soběstačnější, tak se akorát budou schopni vzájemně pokidlit. Myslím, že vymyslet způsob, jak je přivést na jednodušší a příjemnější způsoby redukce populace stojí za pokus.
A ta umělá nerovnováha, jak ji popisuje paní Brixi, je akorát další příklad toho, že když ne příliš rozumná skupina začne zasahovat do přírody běhu, je z toho akorát další průser. Stejně jako s králíkama v Austrálii.
11. 05. 2009 | 19:17

Liliana napsal(a):

Ještě se Hana Brixi mohla zmínit o zabíjení novorozených čínských holčiček.

Jinak porodné za dívku od zavrhování holek nepomůže rychle. Protože úcta k mužskému pohlaví a pohrdání ženským je v lidech hluboce zakořeněna. Prvotní je mužská nadřazenost a až kvůli ní se zařídilo upřednosťování mužů i v hmotné oblasti (majetek, zdravotní péče, vzdělání).
11. 05. 2009 | 20:16

Čochtan napsal(a):

Brundibáre,
můžeš mi prozradit, jaký text jsi vlastně četl ? Kde píši něco o likvidování ?
Nejde o právo žít, ale o právo se nekontrolovaně množit.
BTW, když už jsi použil slovo idiot, víš jak se mimo jiné pozná ? Že si přečte jedno slovo, a zbytek si dofabuluje. Pak odpovídá stejně pitomě jako ty.
11. 05. 2009 | 20:37

Čochtan napsal(a):

U nás by bohatě stačilo škrtnout porodné a přídavky na děti, a nahradit je daňovými úlevami. Pro studující matky samoživitelky by se řešení také našlo.
11. 05. 2009 | 20:40

Gerd napsal(a):

Na řešení současné situace v Číně mají po tísíciletí zavedenou tradici, neuplatňovanou v poslední době. A to odsuzování kriminálnic ženského pohlaví k doživotní prostituci. Časem někoho napadne tuto metodu znovu uplatnit. Další možnou metodou je černý obchod se ženami, kdy se za získání ženy bude platit těžce penězi. Kdo jich budou mít málo, nebudou mít ženu.
Ještě by tu bylo jedno řešení. Rodiče po narození syna odkoupí mimino ženského pohlaví a vychovají synkovi rovnou nevěstu. K čemu to povede, je nasnadě. Nic pěkného to nebude.
11. 05. 2009 | 21:11

Paterik napsal(a):

Gerd:

je tu jeden problém - kde rodiče to miminko ženského pohlaví vezmou. Na každého se rozhodně nedostane... Obávám se, že přebyteční muži budou muset zemřít bezdětní a všichni budeme doufat, že se poměr sám za několik generací upraví.
11. 05. 2009 | 21:31

Gerd napsal(a):

Paterik:
A co umělé oplodnění + náhradní matka? Nebo porod dítěte za peníze? Mnohem pravděpodobnější je však příklad bojovných kmenů jihoamerických indiánů. Ti také ponechávali naživu jen minimum příslušnic ženského pohlaví. pokud potřebovali ženy, přepadli sousední vesnici, vyvraždili muže a ženy zahrnuli mezi své pracovnice. Ale to je příklad jedné vesnice ... Kde Čína vezme ženy? Už vím, třeba Asiatkami bude USA splácet své nemalé dluhy Číně! Nový exportní artikl! Úspěch zaručen!
Ale podobné demografické problémy jako Čína zažívá i Rusko. Tam už značnou část žen prodali. :-(
Další možný pohled je, že se čínští vládcové inspirovali ve starém Řecku. Tehdy nejlepšími vojáky byly milenecké homosexuální páry bojující bok po boku. Za svou lásku ... Třeba touto metodou chtějí v Číně vybudovat neporazitelnou armádu. Ale možná ještě přijde na řadu povinná kastrace nepohodlných.
11. 05. 2009 | 21:51

Paterik napsal(a):

Gerd:

umělé oplodnění - moc drahé. Navíc nevím, jestli budou číňané mít zájem o ženy jiných etnik. i když kde nic není...
11. 05. 2009 | 21:55

Marek napsal(a):

Trochu zvláštní diskuse zdá se mi - problém spočívá spíš v sociálně inženýrských politikách než v běžné lidské reprodukci.
Důsledkem čínské politiky bude bohužel značné zvýšení napětí v celém světě a export problému do ciziny, asi hlavně na Sibiř, do střední Asie a do Afriky. V případě Evropy, pokud se v příštích deseti letech (viz nedávná zjištění EK) nic zásadního nestane, stane se EU zcela závislou na imigraci z okolí, především muslimské, a zejména na Turecku. Zatím to bylo tak, že evropské vlády problém spíš alibisticky ingnorují. Francouzskou politiku neznám, ale nemusí být špatná, pokud má výsledky. I zde jsou totiž výsledky rozhodující. Právě výsledky jsou to co prověří hodnotu evropské kultury - je tak cenná, kolik následovníků získá. A alespoň v Evropě jejich počet klesá.
11. 05. 2009 | 22:18

Gerd napsal(a):

Pateriku,
příklad třeba Filipín. Místní čínská komunita tvoří elitu a bere si Filipínky. Jsou mnohem hezčí než Číňanky. :-)
11. 05. 2009 | 22:41

Jakub napsal(a):

Dobrý článek. Paní Brixi ví o čem mluví. Smutné ovšem je, že stav právě těchto služeb je velmi špatný. Často je problém dostat dítě do školky, natož nějaké zařízení pro mladší děti.
11. 05. 2009 | 23:48

Brundibár napsal(a):

Čochtane, je jen tvůj problém, že jsi vztahovačný a označení fiktivní budoucí osoby bereš osobně.

Sterilizace byla velmi často pouze prvním krokem k fyzické likvidaci žijících jedinců. Velmi rychle si totiž zjistí, že náklady na sterilizaci jsou neúměrně vysoké a že "problém lze řešit daleko efektivněji" - stačí si projít zápis schůzky ve Wansee z r. 1942.

Návrh, že by se měl kompletně překopat celý systém rodinných přídavků a ostatních sociálních dávek tak, aby byl efektivní a přitom podporoval všechny, co opravdu chtějí pracovat (nebo naopak pracovat nemohou), ten podepisuju. Problém je ten, že žádná česká politická reprezentace takový program nemá - to, že o něm někdo mluví ještě neznamená, že ho zpracovaný.
12. 05. 2009 | 01:10

KAteřina napsal(a):

Ivo Možný tvrdí, že elita jsou ti, kteří se rozmnožují: pokud budujete kariéru a nezvládnete se rozmnožit, nejste tak zdatný a schopný jak si namlouváte.
Není vůbec žádný důvod, proč by stát či obce měly podporovat mateřství profesně úspěšných žen na úkor těch profesně méně zdatných. Před nedávnem jsem viděla výsledky srovnávacích testů žáků devátých tříd v matematice: děti středoškoláků byly úspěšnější než děti vysokoškoláků, které měly výsledky srovnatelné spíš s dětmi rodičů se základním vzděláním. To co hlásá paní Brixi je hloupý předsudek.
12. 05. 2009 | 08:18

KAteřina napsal(a):

Ivo Možný tvrdí, že elita jsou ti, kteří se rozmnožují: pokud budujete kariéru a nezvládnete se rozmnožit, nejste tak zdatný a schopný jak si namlouváte.
Není vůbec žádný důvod, proč by stát či obce měly podporovat mateřství profesně úspěšných žen na úkor těch profesně méně zdatných. Před nedávnem jsem viděla výsledky srovnávacích testů žáků devátých tříd v matematice: děti středoškoláků byly úspěšnější než děti vysokoškoláků, které měly výsledky srovnatelné spíš s dětmi rodičů se základním vzděláním. To co hlásá paní Brixi je hloupý předsudek.
12. 05. 2009 | 08:19

pche napsal(a):

pri velkem cangajskove skoku od problemu ciny k problemum cr (a potazmo celeho zapadniho sveta) se madam brixi zapomela zminit... ze by zenske podvedomi nebo zamer...ze jeden z hlavnich duvodu klesajici porodnosti je i rapidni posun v postaveni zen v kontextu rodinneho prava, materstvi a obecne vztahu muz-zena

zena davno neni "v podrizenem postaveni" a davnou uz ani ne v rovnopravnem...prave naopak

zena je privilegovana ve sporech o dite, majetek (zde je dokonce obecne uznavana praxe ze muz je tu a priori od toho aby zenam neco platil...a to at uz s nim ziji nebo nebo ne... nejdal jsou v tom samozrejme v usa, jako vzdy ale i v nasi dire lze pozorovat tento trend)

cili nizka porodnost neni jen volba zen ALE ZEJMENA volba muzu ... cim dale vice ubyva naivku co maji chut poridit si dite s tim ze velmi pravdepodobne bud budou cely zivot otrokem zeny, nebo o dite prijdou (dnes dostavaji deti preferencne i vrazedkyne, hlavne ze jsou to zeny) nebo ...ve vetsine pripadu se stanou sponzorem pohodlneho zivota zeny prostrednictvim vice nez stedrych "alimentu na deti" a socialnich davek

trend je tedy jasny
1) zeny se snazi ulovit chlapa- vzit si ho bez smlouvy nebo se nechat oplodnit - pak je renta jista
2)muzi se snazi nevazat se, nezenit se, nemit deti a zeny stridat kdyz tlak neumerne vzroste, aby se pokud mozno vyhnuli placeni renty

reseni je jasne ale nesnadne, zvlaste kdyz je vetsinou v rukach zen-soudkyn... chapat zenu a muze ROVNOPRAVNE nejen u voleb a v sexshopu ale i u soudu v pripadech rozvodu a urceni pece o deti
12. 05. 2009 | 08:44

abc napsal(a):

to Kateřina: "podporovat mateřství profesně úspěšných žen na úkor těch profesně méně zdatných"??? Kdepak vidíte, že paní Brixi něco takového hlásá. Zdá se mi, že své předsudky záměrně vlkádáte do úst jiným.

Ifča a další diskutérky i diskutéři zde rozhodně potvrdili z vlastní zkušenosti, co paní Brixi říká.
12. 05. 2009 | 08:56

amos napsal(a):

Takové testy vůbec nic neříkají, každý vysokoškolák byl předtím i středoškolákem. Podle Ivo Možného jsou u nás elitou pouze cikáni, kteří se nejvíc rozmnožují a neschopní ti,co platí daně aby bylo na sociální dávky.Pokud se nebudou více podporovat vzdělané rodiny tak nám společnost nutně zhloupne a zprimitivní. Přitom by stačilo platit sociální dávky jen na 2 děti a mateřskou podle vzdělání nebo odpracovaných let. Aby to motivovalo.Ale to musíme volit jinou stranu než ČSSD,která svými nápady podporuje hlavně cikány nebo ODS, která straní pouze bohatým.
12. 05. 2009 | 08:57

pche napsal(a):

KAterina:

no jiste, tak to BYLO VZDY A ZREJME BUDE protoze inteligence ditete je hlavne dana vychovou/rozvojem a energii do ni vlozenou (minimalne v obdobi prvnich nekolika let zivota)

kdyz ma zena zamestnani ktere ji naplnuje (casto to je sice jen kavarna, masaze a party...ale to je obraz doby) preferencne alokouje svou limitovanou energii praci a na dite moc nezbyva

kdyz naopak zamestnani bere jen jako zdroj financi a prodej v samosce ani drepeni na urade ji nijak zvlast nebere (kdo by se divil) bude alokovat svoji limitovanou energii detem - a to se nutne projevi

muz samozrejme ve sve roli stroje na penize travi vetsinu casu v praci (at ho bavi nebo ne) takze na rozvoj ditete toho zbyva jeste mene

z toho plyne ze profesne uspesne pary maji vetsinou zanedbanejsi deti (i kdyz s lepsim genofondem) a "nuly" co nemuzou "tvorit a budovat" vlastni karieru se zameruji na tvoreni a budovani deti - deti jsou jako sex opravdu spise zabava chudejch resp. profesne neuspesnejch

...a ja to delam taky tak a vyhovuje mi to lip nez bych si kdysi ve 23ti na promoci myslel
12. 05. 2009 | 09:02

pche napsal(a):

amos:

vazne? a kterou stranu ze jsem tak smely?

martanskou?
12. 05. 2009 | 09:05

Dick napsal(a):

To je trest Boží na zblblé liberály a feministky z vyspělých zemí! Tak dlouho volaly: "Svoboda volby!" a "Moje břicho patří mně!", až tím de facto decimovali ženskou část populace zemí 3. světa... Výsledek je nabíledni - přebytek mužů nepovede k rozvoji teplení, ale k válce.
12. 05. 2009 | 09:19

Dick napsal(a):

To je trest Boží na zblblé liberály a feministky z vyspělých zemí! Tak dlouho volaly: "Svoboda volby!" a "Moje břicho patří mně!", až tím de facto decimovali ženskou část populace zemí 3. světa... Výsledek je nabíledni - přebytek mužů nepovede k rozvoji teplení, ale k válce.
12. 05. 2009 | 09:19

zdesta napsal(a):

Přirozenou rovnováhu a selekci nelze vědecky dokázat.(pohlavní rozdělení)Příroda kašle na hranice,režimy,prachy a.t.p.Repropdukční systém je přírodou dán a jakékoliv násilné zásahy (regulace,klonování,a.t.p.)není možná to ořechové.Může se to obrátit proti nám.
12. 05. 2009 | 09:59

feromon napsal(a):

Chce to nový pohled na věc. Asociální jsou současné vysokoškolsky vzdělané ženy. Bojujou s muži o posty, o kariéru, o prachy, místo, aby se provdaly a vedly smysluplný rodinný život.

Proč by to dělaly, vždyť mít adrenalinovou práci a ukázat těm "testosteronovým" hochům, že já ŽENA jsem lepší stroj na vydělávání peněz - to je to oč tu běží, to je jejich smysl života.

To, že nenašly současné vysokoškolačky "pravého partnera" a tudíž proto nemají děti, atd., jsou jen jejich výmysly. Partnerů se o ně totiž ucházelo hodně. Jen jaksi byly povýšeně vybíravé.

Progresivnější jsou bohužel právě tradiční společnosti. Ty tento novodobý mor "vysokoškolských namyšlených mužatek", které nyní v západních médiích hořekují nad sebou, ještě nepostihl.

Taktéž je nepostihlo peklo "sociálních systémů", které se tak vychvaluje na Západě. Ale proč když je ten sociální systém tak dobrý západní člověk vymírá a je nahrazován přistěhovalci?

Vážení čínští kluci, lkaní západních socioložek o tom, jak budete trpět se nebojte. Naopak život bez vrtošivých žen, plný jiných příjemností života, dobrého jídla, sportu, cestování atd., je fajn životní bonus.
12. 05. 2009 | 10:15

Paterik napsal(a):

Dick:

jak naše femninistky zblbly ženy ve třetím světě? ty mají naopak porodnost zdaleka nejvyšší. Naše nízká porodnost nevytváří žádnou nerovnováhu M/Ž. To, co reálně vytváří přebytek mužů, není feminismus, ale naopak tisícileté patriarchální tradice.
12. 05. 2009 | 11:03

abc napsal(a):

to Paterik -- vstupujte prosím do diskuze častěji, věcných argumentů jako jsou Vaše (a jako jsou v článku) je potřeba více!
12. 05. 2009 | 11:06

Yfča napsal(a):

feromone
Tak asociální vysokoškolsky vzdělaná žena si dovolila vybírat partnera a nešla s prvním nebo druhým joudou, který se o ní ucházel aby naplnila svou rozmnožovací povinnost. No to snad nemyslíš ani v žertu. A co takhle začít u sebe: doplnit si vzdělání a stát se atraktivním i pro tuhle partii! Tady je ten problém: muži usnuli na vavřínech svých dřívějších privilegií patriarchátu a doba je zatím jinde. Ne ženy, ale muži musí jít do sebe a popřemýšlet o tom, že se zvýšily nároky na ně kladené, a že musí trochu přidat a pracovat na sobě.
12. 05. 2009 | 12:11

Paterik napsal(a):

Yfča:

řekl bych, že problém mužů je tak trochu to, že se vlastně neví, co se od nich očekává. Chápu, že vysokoškolačka má na muže nároky, ale obávám se, že dokonalý muž je vyhynulý druh.
12. 05. 2009 | 14:30

Marek napsal(a):

Yfča:
Máte sice možná částečně pravdu, ale Feromon ji kupodivu má víc, i když vypadá jako ignorant. Výraz "doba je zatím jinde" je dost výstižný - ona totiž žádná doba v podstatě o ničem nerozhoduje, rozhodují výsledky a výsledkem rodinné politiky je zejména počet vychovaných dětí. Tyto výsledky jsou v posledních desítkách let katastrofální. Máme (evropané) podle mého názoru jen dvě možnosti - buď ženy podstatně couvnou ze svých nároků chovat se plně jak muži v patriarchátu, nebo tato civilizace končí a do několika desítek let se změní na zásadně jinou, nejspíš muslimskou (s odpovídajícími důsledky i pro ženy). Logicky totiž není možné aby se ženy chovaly jak muži, kteří se o děti téměř nestarají a představa že vše co ženy v emancipaci opustily budou dělat muži je skutečně nereálná. Experimenty mají prostě své objektivní důsledky, na názorech v podstatě nezáleží.
12. 05. 2009 | 15:20

pche napsal(a):

Yfča:
ono se rika: svuj k svemu

a tvuj komentar odhaluje jasne kde vezi problem...v nepochopeni tohohle zlateho pravidla

PROBLEM JE HLAVNE V TOM ze si kdejaka zoufalka z pajdaku, zemedelky nebo fildy vs banske apod. genialitu vyzadujicich zarizeni (tim nikterak nechci tvrdit ze vsichni na ostatnich vs jsou a priori einsteini) co neumi nasobilku, sotva trefi domu a jeste ke vsemu vypada jako maruska hrachova ci helenka fibingerova (takze ani nemuze plnit alespon roli luxusniho nabytku) MYSLI, ZE SI ZASLOUZI toma cruise nejmin s phd a majetkem jako kellner...to pak nutne musi byt zklamana ze ho nenaleza (a nikdy nenalezne) a spokojit se s joudou, jinak se proste nerozmnozi (dnes uz si totiz na sve sperma davaji pozor i lovci jednonocek)
12. 05. 2009 | 15:25

pche napsal(a):

Marek:

presne tak ...

tvrzeni "Logicky totiž není možné aby se ženy chovaly jak muži, kteří se o děti téměř nestarají " bude pravdive do te doby nez zacnou rodit deti muzi, pote co je zena 9mes. predtim oplodni ... a to se nejspis nikdy nestane

zenam kterym se to nelibi a veri v reinkarnaci doporucuji v pristim zivote zivot ryb... tam se o potomky stara samecek protoze maj v sexu krapet jinak rozdane karty
12. 05. 2009 | 15:33

feromon napsal(a):

k Yfče:

celé dějiny jsou o tom, že společnost se snaží přimět muže k tomu, aby se oženili, rodinný život se pro ně stal normální, pracovali a pak "spokojeně" natáhli brka. Viz takové ty průpovídky, že muž ženatý, otec dětí žije celý život jako sluha, ale pak v kruhu rodinném obklopený dítky ve stáří umírá jako král, kdežto "nerodinní" muži sice žijí celý život jako páni, ale umírají osamoceni a nešťastní. :-))

Nyní se uvolnila "uzda", která muže pevně svírala. Nezbývá než poděkovat asociálním vysokoškolačkám, které si "zarevoltovaly" a nezanedbatelnou skupinu mužů (i vysokoškoláků) svým revolučním přístupem "vysvobodily" z tradičních rodinných okovů.
A stále to pokračuje. Stačí tak několik vážných pokusů muže o kontakt s asociálními vysokošlolačkami a jednou muž odchází jako "jouda", podruhé jako "nevzdělaný, který by měl na sobě pracovat" atd.

Děkuji Vám všem asociálním vysokoškolačkám. Svět volá. Dřív muže kosily války a nyní konečně přichází ráj, tolik toužebně očekávaný. Plný neodolatelných výzev (bez žen samozřejmně).
12. 05. 2009 | 16:04

Paterik napsal(a):

feromon:

těžko tvrdit, že existuje jakási společenská povinnost žen se rozmnožovat. Pokud vás vysokoškolačky zklamaly, hledejte jinde...
12. 05. 2009 | 17:30

Elisabeth napsal(a):

veverko jste dost vedle

"Drtivá většina lidských samiček dá zkrátka přednost miliardáři který má astma,cukrovku a IQ bublajícího bahna před zdravým,silným a inteligentním leč chudým samcem".
Mate na to nejaky dukaz?
Co si takhle predstavit, co si vybiraji samci?
Mimochodem znate jen tyhle dva druhy muzu?
12. 05. 2009 | 20:57

Marek napsal(a):

Paterik:

V každé kultuře co přežila několik generací byla a je uznávána společenská povinnost zejména žen (jakéhokoli vzdělání) ale i mužů se rozmnožovat. Jinak by ta kultura přece dlouho nevydržela. Od té doby co toto pravidlo v naší kultuře není respektováno, jejích nositelů ubývá. Nijak moc se to neřeší. Lze to označit jinak než jako ignorantství?
12. 05. 2009 | 21:08

feromon napsal(a):

Paterik:

Žádná taková povinnost žen rozmnožovat se není. Je to jejich svobodné rozhodnutí, které stejně jako vy respektuju. Ani mne žádná asociální vysokoškolačka nezklamala. Ty které znám si žijí pohodlně a vesele.

Pouze reaguju na text blogu, který je ke konci plný litanijí autorky nad tím jak západní vysokoškolačky mají těžký život, jak na ně útočí tradice v Japonsku, jak je ponižují zvýšené dávky na děti a vůbec jak se jim těžko žije.

Nezdá se Vám, že poslední dobou takových nářků vysokoškolaček je v médiích neuvěřitelně hodně? Redaktorky s nima hovoří o jejich nelehkém údělu nenaplnění, o tom jak nejsou ti "správní muži" :-), o tom, že jen práce má smysl apod.

A tak se tyto asociální vysokošlolačky dostaly do mediálního prostoru a obtěžují. Když se celý svůj dosavadní život soustředily na hledání toho pravého Pana Božského, nemají tak rodinu, pracují, aby zapoměly - tak jo, ale za to si mohou sami, protože nevěřím, že by nebyl o ně v jejich mládí zájem. Prostě své plodné období nezvládly no a co.

Tohle téma má být na stránkách ženských časopisů a jinde už nikoliv. Nebo snad znáte z médií jak si žijí nezadaní muži (i vysokošlokáci) staří 35 let a více? Ti si užívají života, baví se o mladých holkách, o autech, o dovolené, o cestování, o politice, o práci a nepotřebují dělat veřejnou exhibici jak jsou na tom tzv. špatně ve stylu asociálních vysokoškolaček.

To jsem zvědav, kdy se zase objeví článek nebo rozhovor o strastech a pohnutém životě, krutém osudu, ZLÝCH MUŽÍCH, z úst čtyřicátnic, nezadaných, bezdětných, dosud svobodných vysokoškolaček. Pro mě to jsou a zůstanou asociálky, které netřeba litovat.
12. 05. 2009 | 22:33

Paterik napsal(a):

Marek:

já neuznávám něco jako společenskou povinnost. Dle mého názoru žádná společnost není. Je to jen umělý konstrukt. Tady není co k řešení. Kdo chce děti, ať si je pořídí, kdo je nechce, nikdo ho nemá co nutit.

Paterik:

pokud si nedokážou vybrat, je to jejich problém. Ale mluvit jim do toho nebudu. Nicméně problém klesající porodnosti nemůžete prostě hosit na vysokoškolačky. To je prostě evoluce, svého druhu. Je zbytečné snažit se ji dát někomu za vinu. Nemůžete popřít, že muži to mají po mnoha stránkách snazší. Už jenom proto, že můžou celý problém porodnosti hodit na ženské...
12. 05. 2009 | 23:02

Paterik napsal(a):

Eh, je vidět, že už je pozdě večer a já už začínám blbnout. Ten druhý odstavec měl být pro Feromona, ale v nějakém pominutí smyslů jsem tam naťukal sám sebe...
12. 05. 2009 | 23:04

Honza999 napsal(a):

Čochtan

"ponechat rozmnožovací právo pouze těm nejlepším, nejkvalitnějším jedincům"

JO, to chtěl (po vyhubení těch méněcenných) zavést už Hitler. Mám ale pocit, že kdyby to zavedl, nemohl byste tu s námi diskutovat (ne proto, že bychom tu nebyli MY..)
13. 05. 2009 | 00:00

feromon napsal(a):

paterik

Hm, muži to prý mají snažší. Je hezké, že jste dosud nepotkal jedinou vysokoškolskou asociálku. V čem si myslíte, že to mají muži snažší? To jako, že muži budou jako "věrní ratlíčci" čekat až se "panička" vysokoškolská asociálka umoudří, že kariéry, postů, cestování po Grónsku a peněz má dost a chce najednou ve čtyřiceti rodinu. :-))

Je hezké, že chcete být advokátem vysokoškolských asociálek. Je to projev šlechetnosti, který je v mužích bohužel vtlučen výchovou od dětství kdy maminka říkavala: "pepíku k janičce se musíš chovat vždy slušně je to holčička". Doporučuju Vám, aby jste zapomněl na nedotknutelnost a nekritizovatelnost vysokoškolských asociálek a podrobil jejich způsob života důkladnému zkoumání.

Zajímalo by mne jak by jste snášel vztah se stále profesně vytíženou vysokoškolskou asociálkou. Jak by jste po delší dobu zvládal její slova: "Ne miláčku, nejprve několikaletá praxe, to abych získala zkušenosti, k tomu musím navázat kontakty v Kanadě, víš a pak jsou tady ty zkoušky, a to víš, že šéf půjde do penze za tři roky. Jak ráda bych to místo dostala, ale to musím být lepší než Jarda, Karel a Lenka!!" :-))

A pak vysokoškolská asociálka uslyší po čtyřicáté kosa na jaře zpívat a zjistí, že by chtěla děti a rodinu.

A řekněte mi milí pateriku, kdy byla v českých zemích naposledy válka, že mužů je takový nedostatek jak tvrdí vysokoškolské asociálky? Nebo, že by za to mohla epidemie? :-)) Vězte, že vysokoškolská asociálka (a že se jich tady na tomto blogu prezentovalo hodně jako např. Yfča a spol.) po studiích však nechce po muži rodinu naopak chce, aby dřel společně s ní do úmoru, kašlal na založení rodiny a byl s takovým způsobem života spojený.

Jest-li pak víte z jakých řad se vysokoškolské asociálky rekrutují?
13. 05. 2009 | 10:11

Paterik napsal(a):

Feromon:

ano muži to mají těžké, zvlášť když musí brá za tsejnou práci víc peněz, obsazovat ty nejvyšší politické a firemní posty, nemusí platit alimenty. Krvácí mi nad nimi srdce...

já znám ze svých studií mraky vysokoškolaček a u žádné jsem se nesetkal s přístupem, jaký tu popisujete. Asi jste studoval špatnou školu...

jinak jak už jsem řekl, pokud se vám přístup vysokoškolaček nelíbí, hledejte jinde. nikdo vás do vztahu s nimi nenutí.

mužů je dost, ale za co stojí? Ale jak říkám, když si neumějí vybrat, je to jejich problém.

Jo a ještě k definici asociála - to je podle mě nekdo, kdo svým jednáním škodí jiným. Vysokoškolačka odkládáním rodiny škodí zejména sama sobě.
13. 05. 2009 | 11:20

Yfča napsal(a):

Jako vysokoškolská asociálka, matka od dvou dětí: dotaz pro feromona: když tak toužíte po dítěti s asociální vysokoškolačkou, co jste ochoten obětovat /profesně i jinak/ pro společnou věc - narození a hlavně výchovu potomka? Přemýšlel jste někdy o tom, co změníte na svém životě Vy a co Ona? Byl byste v zájmu dítěte schopen stejné oběti, jakou očekáváte od své asociální partnerky? Nejedná se mi o těhotenství a porod, ale to, co potom musí nutně následovat. Navrhl jste jí takovou variantu? Anebo je něco takového pro Vás absolutně mimo diskusi? Pokud samozřejmě očekáváte, co vlastně sám nejste ve své mysli schopen akceptovat, tak se nedivím. A jak správně navrhuje Paterik, hledat můžete i jinde, nejen mezi vysokoškolačkami. Přeju Vám hodně dětí, máte mnohem větší šanci je ještě mít, než ji má ona zmiňovaná "asociální vysokoškolačka".
13. 05. 2009 | 14:24

feromon napsal(a):

Paterik:

velmi mě bavíte. Váš feminismus je úžasný, jak vše překroutíte má něco do sebe. Stále považujete muže za ty, kteří mají největší vinu na tom že:

a) je více politiků než političek - avšak účelově zapomínáte, že volební právo mají i ženy a ty politické strany a hnutí s ženami jaksi nevolí :-))

b) chcete nařizovat firmám, aby je manažersky vedly ženy - tak tomu se říká "konfiskace rozhodovacích práv vlastníků". Asi by jste chtěl do každé firmy dosadit do poloviny manažerských postů ženy v rámci nějaké pošetilé afirmativní akce. :-)) Tak asi tak nějak by vypadala diktatura žen.

c) alimentační povinnost nebyla zrušena - přečtěte si zákon o rodině - nevím kam na takové informace chodíte.

d) k tzv. stejné práci se nevyjadřuji - kdybych byl stejně neobjektivní jako vy použil bych příměr o horníkovi, vojákovi, hasiči - ale to by byla podpásovka.

Školu jsem studoval velmi dobrou. Ale vy jste zřejmně mlád a ještě jste nepoznal život z té druhé stránky. Nebojte poznáte.

Špatně jste četl mé komentáře. Je mi jedno co dělají asociální vysokošlolačky. Je to jejich život.

Nikde jsem netvrdil, že s nima chci něco mít ve významu jaký tomu připisujete. ó Bože chraň! :-))
Z toho plyne, že jste nikdy objektivně nepřistupoval k žádnému sociálnímu problému bez subjektivního zaujetí a tak ani nebudete schopen zkoumat zákonitosti vzniku fenoménu tzv. asociálních vysokoškolaček, včetně jejich organizace, potřeb apod.

Ze všeho co píšete plyne, že chcete k odpovědnosti hnát muže za to, že zde existují asociální vysokoškolačky. Hm zajímavé.

Dále tvrdíte, že mužů je dost, ale za nic nestojí. Hm zajímavé.

Neznám takového muže, který by se takto vyjadřoval - s výjimkou extrémních feministů, a tím asi nebudete, nebo snad ano? Nebo jste žena maskovaná jako muž?

Pojem asociální = bezohledný vůči společnosti. Škodí sobě to ano bezpochyby, ale je to jejich rozhodnutí.
Dále asociální vysokoškolačky škodí mužům stejně jako někteří asociální muži ženám. Asociální vysokoškolačka je ve vztahu s mužem, který má zájem o rodinu, ale asociální vysokoškolačka něco takového např. za účelem splnění kariérismu, nesdílí. Rozumný muž takovou kopne do zadku a uteče, nerozumný zůstane v prázdné citové vazbě, je to jeho problém.

Když asociální muž ženě nechce dopřát rodinu - je okolím ohodnocen jako padouch a žena má právo odejít.

Když asociální vysokoškolačka muži nechce dopřát rodinu a muž odejde je okolím hodnocena jako "chudák holka". :-))

Dvojí metr, kterým se poměřuje muž a žena tu byl, je a bude.

Pro muže je důležité se asociálním vysokoškolačkám vyhnout. Nejlepším řešením pro něj je např. sociální vysokoškolačka, která chce rodinu, trvalý svazek.

Nejdrsnější a nejtvrdší asociální vysokoškolačky jsou ty prvorozené. Protože se narodily jako první mají větší sílu bojovat s okolím. Tím jednou provždy získají přesvědčení, že jen ony mají pravdu, že spolkly všechnu moudrost, že vždy musí být po jejich a běda ti muží když neposlechneš! Nerozumí kompromisu, jediné řešení je to jejich. Je jen dobře když se nerozmnoží.
13. 05. 2009 | 15:16

cenzor napsal(a):

Nejsem stroj.
Nejste náhodou idiot?
14. 05. 2009 | 13:15

Sab napsal(a):

PĚT SET MILIONŮ ČÍŇANŮ MÍŘÍ NA ZÁPAD HLEDAT SI NEVĚSTY- POSTAVY:
Socha Mao Ce-tunga v nadživotní velikosti, Třicet milionů zemřelých následkem
Maova hladomoru, Chovatel psů a další

http://paveltrtilek.czweb.o...
14. 05. 2009 | 18:21

Kolemjdoucí napsal(a):

Feromone,
Vaše teorie asociálních vysokoškolaček je úchvatná.
To byste měl rozpracovat do samostatné ucelené statě a nemáte-li to kde publikovat, můžete to zkusit zde:
http://www.rovnopravnost.cz/
Je vidět, že víte, o čem píšete. Máte to srovnané a byla by škoda, kdyby to tady na diskusi v jednom blogu z mnoha zapadlo a ztratilo se.
15. 05. 2009 | 12:50

GInny napsal(a):

Naprosto souhlasím s Kolemjdoucím.
Je to tak úchvatná teorie, že by rozhodně neměla upadnout v zapomenutí.
Tak úchvatně blbou stať určitě úchvatně pitomý server rovnoprávnost rád otiskne.
15. 05. 2009 | 14:19

argun napsal(a):

Přiznám se, že mám s přípsěvky paní Brixi tak trochu problém. Příliš mnoho nepříliš souvisejících témat na příliš malém prostoru a nejsem z toho schopen dešifrovat autentický autorčin postoj či názor. Co je pointou tohoto textu? Že má být v ČR více školek? A nebo že Číně hrozí v budoucnu militantní tendence a nebo že japonské ženy nechějí být "stroji na děti"? Pro autorku jaky by byl svět a lidé jakýmsi akváriem, které ona zcela chladně a nezúčastněně přes zvětšovací sklo pozoruje a ten hemžící se hmyz uvnitř analyzuje a popisuje. Absence jakéhokoliv osobního angažmá, neřku-li citu, je pro mě v textech paní Brixi až neuvěřitelná. Jakoby jí chyběla levá mozková hemisféra. Pro co jste, paní Brixi, a pro co nejste? Jste pro ty školky? Trochu málo, není-liž pravda? Z autorčina sousloví "kvalita nastupující generace" mě vskutku naskakuje husí kůže. Je mi líto, ale mě to celé silně zavání elitářstvím a sociálním mičurinstvím - cílený odchov "perpektivních kvalitních jedinců" cestou kvalitních služeb pro "kvalitní rodiče". Omlouvám se, pokud jsem nepochopil.
16. 05. 2009 | 01:31

hanabrixi napsal(a):

argun, KAteřina a pár dalších, kteří si na přečtení článku vyhradili pouze 10 vteřin a tedy jim mohl uniknout jeho smysl --

Pro co jsem je následující:
- aby každé dítě mělo přístup k podnětnému prostředí pro svůj zdravý rozvoj (což vyžadjuje určitou podporu státu)
- aby rodinná politika řešila skutečné a základní potřeby rodin, spíše než přikazovala, zakazovala nebo "uplácela"
16. 05. 2009 | 12:37

Baba napsal(a):

Neumíte-li konkretizovat pojem skutečné a základní potřeby rodin, raději žádnou rodinu nezkládejte, uděláte menší paseku.
16. 05. 2009 | 16:15

ghb napsal(a):

ještě by to chtělo podporu částečných úvazků. znám příklad z Německa, kdy je normální, že žena s dítětem chodí nadále do své práce, ale na poloviční úvazek.. vidím v tom rozumný kompromis
16. 05. 2009 | 17:06

elisabeth napsal(a):

pani Brixi napsala jste to dobre. On ten problem chybejicich zen v Asii tu skutecne je. A je velice vazny. Je to zarodek pravdepodobne agrese, tematu se venuji nekteri odbornici na zapade.

Nuveritelne, co si z tohototematu udelaji nekteri cesti muzi. Zcnou nadavatna feministky a na nizkou porodnost. Obe spolu spivisi jen velmi vzdalene. Jsem rada, ze jste to zrovna vy, kdo o tom zavaznem problemu pise.
Jedna zajimava kniha je od Valerie M. Hudson a Andrea M. den Boer. Ale asi ji znate.
28. 05. 2009 | 17:21

kumar alli napsal(a):

Hana Brixi bi měla makat rukama, a nepsat takovéto články, co nikdo nečte.
04. 06. 2009 | 12:12

omega watches napsal(a):

007 years Received awards watch as far as I know is omega watches,many star brought omega watches,it make you happy! http://www.omegawatchessale...
29. 06. 2009 | 10:54

omega watches napsal(a):

If you don't konw about rolex watches and replica watches, account for you behind juvenility.
If you have not omega watches or replica watches,you account for out. so you may be come to here see.
http://www.omegawatchessale...
02. 07. 2009 | 04:56

luis vuitton napsal(a):

V tradiční společnosti, která pokládá narození syna za nutnou podmínku pokračování rodu a opírá svůj sociální systém o osobní zodpovědnost synů k rodičům, rodiny často upřednostňují syny před dcerami. Lidé na indickém či čínském venkově potřebují syna, aby se o ně měl kdo starat ve stáří. Podle tamějších tradic být bez syna znamená být ve stáří bez prostředků na živobytí a zdravotní péči. Být bez syna také znamená být bez vnuků a přerušit linii rodu. Dcera se podle starých tradic stává vlastnictvím rodiny svého manžela a její děti vlastnictvím (a v případě jejího syna pokračováním linie rodu) otce. Dcera se tedy musí starat především o rodiče svého manžela, kteří také do značné míry rozhodují o jejích dětech. Jinými slovy, rodiče otce často vychovávají a rozhodují o životě vnuků. Navíc jsou ve tradiční společnosti omezené možnosti výdělečné činnosti pro ženy, což dále snižuje vnímanou hodnotu dcer ve srovnání se syny.
04. 07. 2009 | 05:24

cell phone napsal(a):

Toronto Public Health recommends that children use land lines whenever possible, to use only cell phones, “basic purpose.” When the use of mobile phones, the report urges the children to continue to appeal to less than 10 minutes, use a headset or other hands-free devices as possible. Restrictions on cell phone use is particularly important that pre-adolescents, the authors said.http://www.kzvv.com
04. 07. 2009 | 05:33

Modesty napsal(a):

:) teda musím říct, že si celý den pročítám Vaše komentáře a ač příslušnice dámského pohlaví musím dát za pravdu několika pánům rozumě píšícím (možnost že by někdo rozhodoval o tom, zda si někdo zaslouží rozmnožit se či nikoli je tak ubohá, že ji pominu).

Jsem středoškolačka a myslím, že i kdybych si doplnila vzdělání na vysokoškolské, tak se mé názory na svět nezmění. Toliko ke vzdělání.

Víte kdyby bylo rozhodnutí zcela na mě, tak mám dětí klidně pět. A představa, že se po otěhotnění už nikdy do práce nevrátím, mi není až tak nepříjemná. Byla bych doma, starala se o děti a čekala na toho svého, který přijde unavený domů a očekává teplou večeři na stole. Osobně si nemyslím, že jsem sama. Jenže samotným nastavením, které vzniklo po druhé sv. válce vinou úmrtím velkého počtu lidí mi tuto možnost nedává. Protože pokud si nechci vzít někoho jen kvůli penězům, tak se do práce vrátit musím, neb z jednoho platu rodina prostě nevyžije. Škoda. Ale pak je tu představa, že přijdu z práce unavená (protože těch 8 hodin pracovat prostě musím) a doma mě čeká další kolotoč kolem dětí a vaření teplé večeře atd atd... - jsem zvědavá, jak to jednou zvládnu, protože děti rozhodně chci ale pak je možné, že se jednou probudím jako 100kg nána s mastnou pletí a chlap bude někde u jiné, protože na mě se nebude moct ani podívat. Doufám, že se to tak nestane.

Teď můj pohled na muže. Dříve na něj byly kladeny jasné nároky - vydělávej peníze, protože doma máš ženu a děti a ty musíš uživit. Tečka. Jednoduché. Ale dnes neví, co se od něj chce. Žena chce dítě, ale i kariéru. A pokud chce muž to samé, vzniká problém. Teda pokud si nepořídí chůvu... Ale jinak někdo ustoupit musí. Buď žena, nebo muž. Obvykle to bývala žena, teď nastupuje trend, že to bývá ten, kdo má nižší plat. Mám jednoho kamaráda a ten je doma na mateřské - spokojený, protože manželka si vydělá tolik co on určitě ne. Naučil se vařit podle kuchařky a musím říct, že výborně.

Nejvyšší porodnost je v Africe. A tady bych byla ale hodně drsná - prostě se musejí naučit starat se sami od sebe. Bílej jim tam vybuduje pole, ale oni se o něj starat nebudou - protože zase přijde bílej a postaví jim ho znovu. Ano, kdybych žila v Africe, tak bych se nejspíš měla špatně - ale přece živit někoho, kdo sám dělat nebude... možná je cesta ve vzdělanosti - tohle ale nedokážu posoudit. Takže nehažme vzrůstající populaci do globálního pytle - Evropa má naopak zcela opačný problém a jak tu někdo správně poznamenal, za pár let z nás bude tímhle způsobem menšina bílých v muslimském světě...
22. 07. 2009 | 21:25

tiffany and co napsal(a):

co to proboha snováte za teorie? Mohl byste mi říct, z jaké literatury jste čerpal? život "single" nemá absolutně žádný evoluční nebo pudový podklad. Podle mě je to prostě dáno určitou zmlsaností, některé ženy prostě čekají na prince na bílém koni, nějaký Venca, co pořád vysedává v hospodě je prostě nezajímá. Chápu že by vám patriarchát vyhovoval. O ženy tu přece vůbec nejde, to jsou jen takové mašiny na děti. Zato chlapi - to je vrchol evoluce... 2
31. 07. 2009 | 10:55

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
26. 08. 2009 | 05:20

seo motivation napsal(a):

I havent any word to appreciate this post.....Really i am impressed from this post....the person who create this post it was a great human..thanks for shared this with us.
http://antonfkip.com/objek-...
http://antonfkip.com/seo/se...
http://antonfkip.blogspot.com
http://antonfkip.is.edu
http://ebloging.com
http://seogoblog.com
http://miss925.com
http://si-oot.blogspot.com
http://seogoblog.com/belaja...
13. 10. 2009 | 06:45

laptop battery napsal(a):

laptop battery: http://www.uk-laptopbattery...
Acer Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Apple Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Compaq Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Dell Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Fujitsu Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Gateway Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
HP compaq Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
HP Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
IBM Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Lenovo Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
LG Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Panasonic Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Samsung Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Sony Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
Toshiba Laptop Battery: http://www.uk-laptopbattery...
laptop battery http://www.ukbatterystore.c...
laptop battery: http://www.batterieslaptop.net
Acer Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Apple Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Asus Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Compaq Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Dell Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Fujitsu Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
HP Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
IBM Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Lenovo Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Sony Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
Toshiba Laptop Batteries http://www.ukbatterystore.c...
ACER 91.49S28.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
ACER 90.AA202.001 Battery http://www.uk-laptopbattery...
04. 04. 2010 | 16:52

jldEMLIW napsal(a):

Excuse, I have removed this phraseIt certainly is not rightIt is remarkable, a useful ideaThis message, is matchless)))I consider, that you are not right. I am assured. Let's discuss. <a href=http://www.frnikeairmaxtnpascher.com>nike air max</a>
Yes, it is the intelligible answerI advise to you to visit a site on which there are many articles on this question.I am sorry, that I interfere, but it is necessary for me little bit more information.What words... super, remarkable ideaIt seems to me, you were mistaken <a href=http://www.frnikeairmaxtnpascher.com>air max tn</a>
And as it to understandYou are absolutely right. In it something is and it is good thought. I support you.I think, that you are mistaken. I can prove it. Write to me in PM, we will communicate.Excuse for that I interfere ?I understand this question. Let's discuss.I confirm. So happens. Let's discuss this question. Here or in PM. <a href=http://www.frnikeairmaxtnpascher.com/nike-air-max-homme-nike-air-max-90-homme-c-700_703.html>Nike Air Max 90</a>
08. 11. 2012 | 04:41

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy