Z prohlášení čerstvého nobelisty Liou Siao-po: Nemám nepřátele

08. 10. 2010 | 14:23
Přečteno 9888 krát
V následující dnech zveřejním několik textů Liou Siao-pa. Texty byly přeloženy pro publikaci o Siao-povi, kterou k vydáni připravují český PEN klub a Človek v tisni. Jako první představuji text "Nemám žádné nepřátele". Liou Siao-po, jako jeden z hlavních iniciátorů Charty 2008, byl zadržen 25. prosince 2008. 23. prosince, kdy byl souzen, napsal Siao-po tvz. Poslední prohlášení, které vám nyní překládám.

Na cestě životem jsem již půl století. Zásadní obrat v mém životě představoval červen roku 1989. Před tím jsem byl jeden z první generace studentů, kteří se po kulturní revoluci vrátili na vysoké školy (ročník 77): Moje vysokoškolské studium proběhlo zcela hladce od bakalářského stupně až po doktorský a po absolutoriu jsem vyučoval na Pekingské pedagogické univerzitě. Studenti měli rádi mé přednášky. Současně jsem byl také veřejně činným intelektuálem, v osmdesátých letech minulého století jsem publikoval články a knihy, které vzbudily značný ohlas, často jsem byl zván přednášet na různá místa a také jsem byl pozván k hostujícím pobytům do Evropy a USA. Sám sobě jsem stanovil požadavek, že jako člověk i jako vědec musím žít čestně, odpovědně a důstojně. Po návratu z USA jsem se zúčastnil hnutí roku 1989 a za „propagaci kontrarevoluce a nabádání ke zločinu“ jsem skončil ve vězení. Současně jsem ztratil milovanou katedru, v Číně jsem již nemohl publikovat články ani přednášet.

Jeden učitel ztratil možnost přednášet, jeden spisovatel ztratil právo publikovat, jeden veřejně činný intelektuál ztratil příležitost veřejně vystupovat, a to vše jen proto, že uveřejnil články s odlišným politickým názorem a zúčastnil se mírového demokratického hnutí. Je to tragédie, ať již pro mě samotného, nebo pro Čínu po třiceti letech reforem.

Vzpomínám si na nejdramatičtější zážitky, které jsem prožil od 4. června 1989, a kupodivu oba souvisejí se soudem. Za celou tu dobu jsem dvakrát měl příležitost veřejně hovořit, neboť mi byla poskytnuta veřejná slyšení před pekingským soudem středního stupně. Poprvé to bylo v lednu 1991, podruhé je to nyní. Ačkoli vznesená obvinění se v obou případech liší svým názvem, jejich obsah je stále stejný – v obou případech se jedná o trest za projevený názor.

Uběhlo 20 let, duchové nespravedlivě obviněných ještě nespočinuli v pokoji a mě komplex 4. června zavedl na cestu disidenta. V roce 1991 jsem opustil čchinčchengskou věznici, ve své vlasti jsem ztratil právo na veřejné vystupování, mohl jsem publikovat pouze v zahraničních médiích, za to jsem však byl stále sledován a kontrolován, žil jsem v domácím vězení (květen 1995 až leden 1996), prošel jsem převýchovou prací (říjen 1996 až říjen 1999) a teď opět sedím na lavici obžalovaných jako nepřítel státu. Stejně jako v minulosti chci režimu, který mi bere svobodu, sdělit, že zachovávám přesvědčení vyjádřené v prohlášení z 2. června 1989 vydaného těmi, kdo tehdy drželi hladovku – nemám nepřátele a v mém srdci není nenávist. Nikoho z policistů, kteří mě sledovali, zatkli a vyslýchali, nikoho ze státních zástupců, kteří mě obvinili, ani soudců, kteří mě soudí, nevnímám jako nepřátele. Se sledováním, zatčením, obviněním a odsouzením sice nemohu souhlasit, přesto si vážím vaší profese i lidské důstojnosti a týká se to i státních zástupců, pánů Čang Žung-kea a Pchan Süe-čchinga, kteří proti mně vznesli obžalobu. Když jste mě 3. prosince vyslýchali, vnímal jsem váš respekt a poctivé úmysly.

Nenávist rozleptává lidský intelekt a schopnost člověka rozlišovat dobré od zlého, pocit nepřátelství může otrávit ducha národa, podněcuje krutý boj na život a na smrt, ve společnosti ničí toleranci a lidskost, zabraňuje státu vydat se cestou svobody a demokracie. Proto si přeji, abych při pohledu na vývoj státu a společenské změny dokázal překonat osobní těžkosti a s největší možnou dobrou vůlí nahlížel na nepřátelské myšlení režimu, snažil se rozpustit nenávist v lásce.

Je všeobecně známo, že politika reforem a otevírání se světu přinesla rozvoj státu a pozitivní společenské změny. Podle mého názoru začaly reformy a otvírání se světu odmítnutím politiky Maovy doby – „třídního boje jako základního principu“. Namísto toho zvítězil ekonomický rozvoj a harmonizace společnosti. Proces odklonu od „filozofie boje“ je také procesem postupného zmírňování mentality nepřátelství a psychologie nenávisti, je procesem, během něhož dochází k odstranění jedovaté nákazy, která v minulosti zachvátila naši lidskost. Právě tento proces vedl k uvolnění doma i na mezinárodní scéně nezbytnému pro reformy, vytvořil ´úrodnou půdu pro obnovu vzájemné lásky mezi lidmi a pro koexistenci plurality zájmů a hodnot, a tím povzbudil rozvoj tvořivosti našich lidí a obnovu tolerantních mezilidských vztahů. Lze říci, že základní podmínkou pro trvalý úspěch reforem bylo v mezinárodních vztazích odmítnutí konceptu „boje proti imperialismu a revizionismu“ a v domácí politice upuštění od konceptu „permanentního třídního boje“. Hospodářství se vydalo cestou k tržní ekonomice, kultura směřuje k pluralitě, nařízení a předpisy se postupně podrobují právu a všichni těží z toho, že se oslabuje mentalita nepřátelství. Dokonce i ve sféře politické, kde je pokrok nejpomalejší, oslabení mentality nepřátelství umožnilo větší toleranci režimu vůči pluralizaci společnosti, výrazně se zmírnilo pronásledování lidí s jinými politickými názory a i hnutí roku 1989 přestalo být vnímáno jako „násilná vzpoura“ a proměnilo se v pouhé „politický konflikt“.

Oslabení mentality nepřátelství umožnilo režimu, aby postupně přijal myšlenku univerzality lidských práv. V roce 1998 čínská vláda slíbila světu, že podepíše dvě velké mezinárodní deklarace o lidských právech přijaté Organizací spojených národů. Tím čínská vláda dala najevo, že připouští univerzalitu lidských práv. Když Všečínské shromáždění lidových zástupců v roce 2004 provádělo úpravy ústavy, poprvé do ní bylo zapsáno také, že „stát respektuje a chrání lidská práva“, což znamená, že lidská práva se již stala jedním ze základních principů čínského právního státu. Pokrok v pojetí vlády komunistické strany dokládá také formulace, že „východiskem politické moci jsou lidé“ a že má být „budována harmonická společnost“.

Tyto makroskopické změny jsem měl možnost pocítit sám na sobě od okamžiku svého zatčení.
Stále si myslím, že jsem nevinen a že obvinění vznesené proti mně je porušením ústavy. Nicméně za více než rok, kdy byla omezována moje osobní svoboda, prošel jsem dvěmi vězeními a setkal jsem se čtyřmi policejními vyšetřovateli, třemi státními zástupci a dvěmi soudci, ale v přístupu žádného z nich jsem se nesetkal s ponižováním, překračováním časových limitů, vynucováním přiznání. Jejich přístup byl klidný, racionální a často prozrazoval dobrou vůli. 23. června jsem byl z domácího vězení pod dozorem přesunut do první vazební věznice úřadu veřejné bezpečnosti města Pekingu; za půl roku jsem tam poznal zlepšení v oblasti podmínek vazby.

Ve stejné vazební věznici (Pan-pu-čchiao) jsem byl také držen v roce 1996. Když srovnám podmínky před více než deseti lety s těmi dnešními, došlo v oblasti „hardwaru i softwaru“, tj. v oblasti vybavení i zacházení s vězni, k výraznému zlepšení. Zvláště pokud jde o tzv. humánní dozor založený na myšlence, že zadržení mají práva a lidskou důstojnost, který byl poprvé zaveden právě zde. Zlidšťování způsobu zacházení s vězni se projevuje ve způsobu jednání dozorců, je konkretizováno časopisy „Vlídný hlas“ a „Pochybení a lítost“, projevuje se v tom, že před jídlem a také ráno a večer se zde vysílá hudba. Takový způsob dohledu umožňuje zadrženým, aby se cítili důstojně a byli beze strachu, povzbuzuje je k zachovávání řádu věznice a dává jim sebedůvěru k obraně proti svévoli surových dozorců. Nejen, že se zlepšily životní podmínky zadržených, ale zlepšila se i situace při soudním řízení. Dostal jsem se do úzkého kontaktu s dozorcem, který odpovídal za mou celu, panem Liou Fengem. V každém detailu jeho práce se odrážel respekt k zadrženým a péče o ně a tento postoj vyjádřený ve slovech i činech nám dával pocit jistoty a klidu. To, že jsem poznal tohoto upřímného, čestného, odpovědného a laskavého dozorce, je možné nahlížet jako pozitivní zkušenost z pobytu ve vězení.

Na základě svého přesvědčení a těchto zkušeností věřím, že situace v Číně se bude zlepšovat a optimisticky očekávám budoucí příchod svobodné Číny. Žádná síla totiž nemůže zabránit přirozené lidské touze po svobodě; Čína se nakonec změní v právní stát, kde práva člověka budou stát nade vším. Očekávám také, že by k takové změně mohlo dojít již při posuzování mého případu, očekávám nestranné posouzení porotou – posouzení, které obstojí, až bude přezkoumáno historií.

Kdybych měl říci, co nejlepšího mě v posledních dvaceti letech potkalo, musel bych hovořit o nesobecké lásce, kterou mě zahrnuje má manželka Liou Sia. Moje žena dnes nemohla přijít do soudní síně a být přítomna slyšení. Přesto ti chci říci, drahá, pevně věřím, že tvoje láska ke mně zůstane stále stejná. Během let mého nesvobodného života se do naší lásky přimíchalo hodně strádání vyvolaného vnějšími okolnostmi, přesto však náš cit zůstává nekonečný. V době, kdy jsem vykonával trest za zdmi vězení, tys čekala v neviditelném vězení srdce. Tvoje láska je slunečním světlem, které překračuje vysoké zdi, proniká mřížemi na oknech a hladí každičký kousek mé kůže, prohřívá každou moji buňku. Díky ní si stále mohu uchovat vnitřní mír, nadhled a jasnou mysl, každou minutu ve vězení naplňuje smyslem. Má láska k tobě je plná pocitu viny a lítosti, někdy je tak těžká, až mi svazuje nohy. Jsem kamenem v pustině bičovaným divokou bouří, jsem tak ledový, že se mě nikdo neodváží dotknout. Avšak má láska je pevná a ostrá, dokáže proniknout každou překážkou. I kdybych byl rozemlet na prášek, obejmu tě popelem.

Drahá, díky tvé lásce mohu klidně čelit blížícímu se rozsudku, nemusím litovat svého rozhodnutí a mohu s nadějí očekávat zítřek. Doufám, že se náš stát promění v zemi svobody vyjadřování, kde se projevům všech občanů dostane stejně vlídného přijetí, kde budou koexistovat a navzájem soupeřit rozmanité hodnoty, myšlenky, vyznání, politické názory..., kde se dostane stejné ochrany názorům většiny i menšiny, kde budou dostatečně respektovány a chráněny i politické názory, které se liší od názorů těch, kdo jsou u vlády. Zemí, kde všechny politické názory vystoupí na denní světlo a občané si z nich budou moci vybrat, kde bude moci každý beze strachu vyjádřit svůj názor a nikdo nebude politicky pronásledován za to, že vyjádřil své přesvědčení. Doufám, že jsem poslední obětí nekonečné inkvizice, že v budoucnu již nebudou lidé trestáni za svá prohlášení.

Svoboda projevu je základem lidských práv, pilířem lidskosti, matkou pravdy. Likvidace svobody slova je pošlapáním lidských práv, dusí lidskost a potlačuje pravdu.

Uskutečňoval jsem své ústavou dané právo na svobodu slova, ze všech sil jsem vykonával společenskou odpovědnost občana ČLR, mé chování a jednání není zločinem, a i když za ně budu potrestán, nestěžuji si.

Děkuji vám.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Okurka napsal(a):

Jako bych četl něco od Havla. Jdu blejt.

P.S.: Prohlídnou si pozorně fotku disidenta. Soudě dle příznaků jel na heroinu.
08. 10. 2010 | 14:31

Okurka napsal(a):

Čína taky potřebuje VOLNÝ TRH (s bílým masem)! Jen to ji spasí, tak jako východní Evropu!

- váš Lehman Brothers

http://exile.ru/articles/de...
08. 10. 2010 | 14:33

hoven napsal(a):

držím palce pane Liou Siao-po, budoucí čínský presidente!
08. 10. 2010 | 14:40

JenTak napsal(a):

Když čtu "postřehy" od lidí jako je Okurka, říkám si, kde se bere v jemu podobných lidech ta obrovská neúcta ke svobodě.
Okurka je typický mensch Maier, který podlehne fašizmu či komunismu v jejích nejzrůdnějších podobách.
Je dobře, že můžou svoji žluč jen "blejt" a nemají moc. Jímá mě hrůza, co by takoví primitivové dokázali, kdyby tu moc měli. Historie by se zřejmě opakovala.
08. 10. 2010 | 14:41

mb napsal(a):

Není co dodat ... teda k Liou Siao - po ... a okurky mohou jít blít do alejí ....
08. 10. 2010 | 14:48

Okurka napsal(a):

ad JenTAK: Svoboda pro koho? Pro Krejčíře? Exministra Němce? Darinu Rollins? Jsi blázen?

Historie by se samozřejmě neopakovala. Většina hnutí má tu achillovu patu, že se zastaví na půl cesty. Už můj děd říkaval, že jak při převratu neteče krev, není to revoluce, ale výměna stráží.

To platí i o pravdoláskomilech ve střední Evropě.
08. 10. 2010 | 14:49

Michal Macek napsal(a):

parada,gratuluji vitezi,norsku,nobelovu vyboru,panu havlovi a cinanum!!!
08. 10. 2010 | 14:50

Michal Macek napsal(a):

okurka:

zaslouzil byste okurku do....
08. 10. 2010 | 14:51

Okurka napsal(a):

A eMBéčka můžou zase jít utratit dva papíry za šťastnou hodinku s importovanou ukrajinskou otrokyní. Sláva svobodě!
08. 10. 2010 | 14:51

Okurka napsal(a):

Michal Macek: Ty musíš bejt ten, co tu obhajoval cikánskou žiletkovou férovku v Ústí, co? Jo, já si tě pamatuju.

No, nechám tě ve tvejch vlhkejch snech. Jsi neškodnej.
08. 10. 2010 | 14:54

mb napsal(a):

okurka já jsem si nevšiml, že by Liou Siao - po .... hovořil o importovaných ukrajinkách ... máte pocit že svobodný režim rovná se automaticky obchod s bílým masem a že autoritářský režim / systém takové obchody nevede / nepěstuje / netoleruje ?
08. 10. 2010 | 14:57

jméno nechci uvádět napsal(a):

Gratuluji Liou Siao-po k Nobelově ceně míru.

Okurka patří mezi nejsprostější diskutující na blozích aktuálně.cz, kvůli takovým lidem jako Okurka zde už nechci uvádět jméno, je od nich možné čekat cokoliv.
08. 10. 2010 | 15:12

Okurka napsal(a):

ad MB: Oceňuji, že jsi přistoupil na věcnou argumentaci.

Nikoliv. Liou Siao - po podporuje FORMU svobody, která nahrává rozkvětu organizovanému zločinu. Tak jako tuto FORMU svobody podporoval a podporuje Havel.

Jak definuješ svobodný režim? Protože vedle práv a svobod průměrného Pakistánce jsi otrokem v této "svobodné" zemi.
08. 10. 2010 | 15:14

Michal Macek napsal(a):

okurka:

to mate asi pamet coveka s alzhaimerem - ja ani nevim co je to cikanska ziletkova afera z usti?nejakej cikan se porezal pri holeni nebo co?
08. 10. 2010 | 15:20

arnazach napsal(a):

Dobře, že výbor nepdolehl nátlaku.
08. 10. 2010 | 15:28

mb napsal(a):

to okurka ... naprosto se neshodneme ... havel ani v teorii ani v praxi nepodporuje tu formu svobody která nahrává organizovanému zločinu ...

havel mafiánský kapitalismus odmítal a odmítá ...

na ´trh bez přívlastků´ jsou zde naprosto jiní kofři ...

njn .....

/// mimochodem na náhodou se neoliberalismus / trh bez přívlastků ... prosazuje prave v cine ///
08. 10. 2010 | 15:29

Okurka napsal(a):

ad MACEK: Ty si už nepamatuješ svoje výlevy nad škvarkem z Vítkova?

A že s Patrikem z Ústí se to nedá srovnat, protože třináctiletej kluk se může dvojici dospělých ozbrojených rasistů přece ubránit?

Furt nic Macku?

http://zpravy.idnes.cz/romo...
08. 10. 2010 | 15:29

Michal Macek napsal(a):

okurka:

jo tohle - ale ja nepsal ye to obhajuju ale ze je to podle me kachna.nebyla - tak sem se splet....
08. 10. 2010 | 15:32

hoven napsal(a):

okurka,
jak definuju svobodný režim? že dokonce i takovej zvracenj člověk jako seš ty tady muže svobodně šířit sve duševní výkaly. važ si toho. važ si havla. protože pokud by zaleželo na mě tak bych ti zavžel hudu kladivem.
08. 10. 2010 | 15:32

Okurka napsal(a):

ad MB: O tom, že v Číně maj kapitalizmus se nemusíme přít. Ale jedná se stále o čínský kapitalizmus. Čína není kolonií a část zisků zůstává na její půdě.

Pokud tam na návštěvě plivneš místnímu do tváře a nazveš ho žlutou sviní, tak se určitě nestane, aby tě čínská vláda na své náklady zaplatila letenku na Ruzyň.

Ty jsi vážně přesvědčen, že Havel byl dobrý prezident?
08. 10. 2010 | 15:35

Ládik!!! napsal(a):

Já si pletu Liou Siao a Lin Piao.
08. 10. 2010 | 15:37

Okurka napsal(a):

ad MICHAL MACEK: Dobře beru, tvoje příspěvky ve mě nechaly tehdy hodně hořkou pachuť. Tak jsem chtěl mít jasno.

HOVEN napsal: "protože pokud by zaleželo na mě tak bych ti zavžel hudu kladivem."

- A srpem, viď?
08. 10. 2010 | 15:38

Michal Macek napsal(a):

okurka:

ale stale tvrdim ze srovnavat zapaleni baraku s rodinou s malym deckem a bitku dvou pubertaku proti jednomu proste nejde - a to neznamena ze to obhajuju!!!
08. 10. 2010 | 15:41

mb napsal(a):

Okurka ... jsem přesvědčen že havel byl dobrý prezident ... bohužel ... slabý prezident ... / žijeme v demokracii a vládě práva ... ne v prezidenstském systému /

z Havlových výroků které nepovažuju za štastné :

Králíkárny, matiční zeď ...

humanitární bombardování beru ( i když pro spoustu lidí to rovněž není košer ... berte to tedy jako zabránění většímu zlu volbou zla menšího)

Jinak jsem na Václava Havla pyšný .... bohužel do toho stolu nikdy pořádně nebouchnul jak průběžně sliboval ...

s ´mafiánský kapitalismem´ aspon esejisticky zúčtoval v roce ´97 .... / rudolfinský projev/

pro mě je symbolem ďábelskosti Václav Klaus ...

se svým nerozlišením čistých a špinavých peněz, s ekologií jako šlehačky na dortu, s adorací putinovského ruska, s přírodou kterou člověk neničil a neničí, se živočišnými druhy, které přibývají, se svou slepotou, bezohledností a arogancí, s fetišizací benešových dekretů, s nadbíháním snadnému nacionalismu, s populismem, extremismem a přestřiháváním pásek obchodu se smrtí, a s tím jak mu vše prochází a není nijak (po)trestaný ....

njn ....
08. 10. 2010 | 15:45

Tencokida Hnuj napsal(a):

Moc pěkně napsáno. Silný životní postoj.

Ohledně onoho popisu jednání policistů, atmosféry ve věznicích etc. však mám pocit, zda by se nemělo začít uvažovat o tom, zda ke zhoršení situace v lidských právech nedochází v ČEZku. A zda se tak na Čínu tak za deset let nebudeme dívat s otevřenou papulou.

Nicméně je dobře, že ta Wangova prohlášení se zřejmě mění i ve skutky a to na všech úrovních.

Autorovi přeji osvobozující rozsudek a brzké shledání s rodinou.
08. 10. 2010 | 15:46

hoven napsal(a):

okurka, važ si havla, ten tě nechá kecat. líbej mu nohy.
08. 10. 2010 | 15:47

Tencokida Hnuj napsal(a):

Okurka
Nechte už toho ! Cožpak nevidíte, že jste všem pro posměch či opovržení ?
Jděte raději na jiný server, kde Vás budou obdivovat a litovat.
Přeci si nepokazíte víkend.

Ale písničku mám i pro Vás :

https://www.youtube.com/watc...
08. 10. 2010 | 16:49

disident z jiné planety napsal(a):

Myslíme si , že rozvracet nejsvobodnější stát sice s přísným režimem protože s 1,3mlrdou populací při případném zavedení "kapitalizmu" co je zde v Kocourkově by tam vzniklo minimálně 100 milionů mafiánů, kteří by si přivlastnili nejbohatší stát světa a ostatní by tam chcípali tak jako je tomu zde a státní kasa Číny by byla na nule jako zde
08. 10. 2010 | 18:06

Michal Macek napsal(a):

disident z jiné planety

nejsvobodnejsi stat je prece severni korea!tam jak prijedete tak se musite svobodne poklonit sose kim ir-sena :DDDD

PS recaptha mi pise:

copy lingery

copanky a podvazky?ta captha je snad jeste nadrzenejsi nez ja:DDD
08. 10. 2010 | 18:08

hoven napsal(a):

nemohl, díky lidem jako je havel máme svobodu a já si můžu řikat, co chci.
08. 10. 2010 | 18:41

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a hrubé nadávky obsahující výkřik, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
08. 10. 2010 | 19:30

Béda napsal(a):

...Norský výbor pro Nobelovu cenu pochválil Liu Xiaobo za jeho "dlouhý a nenásilný boj za základní lidská práva v Číně. Výbor už dlouho zastává názor, že je přímá vazba mezi lidskými právy a mírem..."
(Zde nevím, nevím.
V Číně jsou dle Nobelistů malá lidská práva. Je tam snad válka anebo vede Čína válku? V USA jsou dle Nobelistů velká lidská práva. A přesto USA vedou vílky, kterými se pokoušejí vnutit svou společenskou představu jiným státům. mysleli to snad Nobelisté tak, že kde je více lidských práv, tam je více válek a násilí? Jiná otázka: co izrael, co S.Arábie? Nejsou ta stanoviska Nobelistů malinko zvláštní?

Předseda výboru Nobelovy ceny Thorbjørn Jagland zdůraznil, že Čína musí očekávat, že její chování bude přísněji zkoumáno, v přímé závislosti na tom, jak sílí její moc. "Musíme mluvit tam, kde jiní mluvit nemohou. Chceme podpořit ty síly, které chtějí, aby byla Čína demokratičtější..." (Takže čím mocnější a vlivnější stát, tím víc zkoumán? Zajímavé: viz poslední Nobelisté míru - Al Gore, Ahtisaari (za Kosovo) - Obama

http://www.blisty.cz/2010/1...

Kompletní seznam Nobelistů "míru"
http://www.converter.cz/nob...
08. 10. 2010 | 19:40

pumprlidentlich napsal(a):

Béda okopíroval blicí listy (zdroj informací pro ty, kteří myslí)
Šikulka.
08. 10. 2010 | 22:19

Okurka napsal(a):

ad PUMPRLIDENTLICH: Kdybys radši Bédovi vysvětlil včem konkrétně ja Čína méně demokratická než Saudská Arábie.

Krom toho, že v Číně nejsou narozdíl od Arábie vojenské základny USA.

Otázka do pranice: 11. září 2001 kolik únosců bylo z SA a kolik z Číny? Ty blicí liste.

ad MB: Asi se schodneme na tom, že se neschodneme. Názor respektuji.

ad HNUJ: To nepokazim, přijede mi pozítří modrooká návštěva z Prahy, velikost 3.

Zatim mužeš zahájit novou akci "čisté ruce" proti ČEZku, pravdoláskomile. Ten holohlavý v davu, co ti bude strouhat mrkev, jsem já.
09. 10. 2010 | 00:25

Zacheus napsal(a):

Okurka.

Jenomže, pozor, Saudská Arábie je náš kamarád, protože má ropu. Takže tam nějakému disidentovi ( nebo dokonce disidentce, pokud by vůbec přežila první pokus se jí stát) žádná Nobelova cena udělena nebude. Navíc by pak mohlo shořet najaké to velvyslanectví. Takže raději vezmeme tu Čínu:-).
10. 10. 2010 | 08:30

ex-nemo napsal(a):

Jakýpak to názor vážený pan Liou veřejně vyslovil ? Nebylo to náhodou zpochybňování holocaustu ?
10. 10. 2010 | 22:08

kira napsal(a):

Milá okurko,tak nám sdělte,co se nám tu snažíte naznačit,z čeho se vám chce zvracet a co se týká článku...pořád mi to z těch výkřiků není jasné.
2.Pokud máte pocit,že to tu není jak má být,zkuste to vzít do svých rukou! Oslovte nás! Třeba vás budeme následovat,až nám otevřete oči! Poučte nás,jak na to. Již váš děda to věděl,tak vy určitě máte představu.Díky za odpověď.
10. 10. 2010 | 22:11

Peté napsal(a):

Téměř ve všem souhlasím s "okurkou", vím oč mu jde a kam svou argumentací míří. Ovšem fanoušci Havlova bratrstva pravdy a lásky tohle vidět nechtějí. Apropo "humanitární bombardování" byla jedna z Havlových největších prasáren, co pamatuji. To může obhajovat jen absolutní naiva nebo anti-srbský fanatik, který nechce vidět, co válka na Balkáně ve skutečnosti znamenala a jak k ní došlo.
10. 12. 2010 | 11:56

Otazka napsal(a):

"Non tak nějak záleží na tom, na které straně barikády nám ti šmejdi tak nějak stojí že..."
poručík Troník

Brazilský prezident Lula chválí Wikileaks:

"Chtěl bych říci, že tisku vděčíme za mnoho. Tisku bych chtěl říci: Někdy kritizuji vaši práci, pak vy novináři můžete říct: "No jo, zase Lula, útočí na tisk." Ne, já jen upozorňuju na to, co považuju za nesprávné. Stejně jako vy mě upozorňujete na to, co si myslíte, že já dělám špatně. To je všechno v pořádku. Ale zdá se mi divné, že ten mladý muž, který odhaloval americkou diplomacii - jak že se jmenuje? Vikilik? Jak to je? Wikileaks? Mladý muž byl zatčen a já nevidím žádné protesty proti tomuto nedostatku respektu pro jeho svobodu vyjadřování (potlesk). To je tak divné, není nic - nic! proti tomuto nedostatku respektu pro svobodu projevu mladého muže, který zveřejňoval špinavou práci některých amerických velvyslanců. Nevím, jestli moji velvyslanci taky posílají takovéto depeše. Ale Dilma to musí vědět a říct svým ministerstvům: pokud nemáte nic slušného, co byste mohli napsat, tak nepište nesmysly. Pošlete prázdný papír. Pak přišly tyhle Wikileaks a svlékly diplomacii, která vypadala nedotknutelná, nejlepší na světě, a tak to vyvolalo hon - nevím, jestli vystavují ty nápisy jako na Divokém západě, víte: "Hledá se: Živý nebo mrtvý!" - a neviděl jsem jediný oficiální protest v jeho prospěch. Takže, Tuquiho, (to je vládní webmaster), můžete dát na náš blog první protest: proti tomuto útoku na svobodu projevu na internetu. Potřebujeme protestovat, protože ten mladý muž jen vydával to, co si přečetl. A když si něco přečetl, tak to někdo napsal a vinu nesou ti, kdo to napsali. Takže, Wikileaks, vyjadřuji solidaritu za vydávání těch věcí a protestují proti nedostatku respektu vůči vaší svobodě projevu." (Demonstrace ve prospěch Assangeho se konají, viz například tato reportáž Channel Four News, pozn. red.)
# Americký konzervativec Jack Hunter zaútočil na konzervativce a jejich pokrytectví, že hájí vládu a útočí na Wikileaks: "Odkdy proboha zastávají konzervativci názor, že vláda má právo utajovat, co chce, a že odhalování vládních zločinů se rovná velezradě? Přece je zradou to, když vládní úředníci pracují pro podnikatelské, ideologické či nadnárodní zájmy proti zájmům vlastní země!
10. 12. 2010 | 12:00

Doros napsal(a):

Človek se nestaci divit kolik blbosti se placaji v prispevkoch.Pravda se reso hleda,ale bez diskuze to nejde;
ale slusnost by nebyla na skodu
a take vecnost.
10. 12. 2010 | 12:15

polistopadovyzkrachovanec napsal(a):

Protoze v clanku jaksi postradam podstatu za kterou byl odsouzen, tak je to pro mne clanek v podstate na prd. Jinak kdyz byl tak popularni v U.S.A. tak si myslim,ze hlasanim nejake ideologie z ktere maji mit prospech vsichni to asi nebylo.
10. 12. 2010 | 12:15

Ambra napsal(a):

Mně na tom nejvíce vadí, že Západ chce asi znovu rozpoutat studenou válku, tentokráte s Čínou.
A jak to dopadne, nejvíce na to v Číně doplatí ti lidé, kteří sympatizují se západní civilizací. Asi stejně, jako když Churchill vyhlásil na univerzitě ve Washingtonu studenou válku Stalinovi. A tak Stalin potřeboval honem rychle atomové bomby a uran mu v Jáchymově kopali právě ti největší sympatizanti Anglie. A Stalin se svými přisluhovači si spokojeně mnuli ruce, když tak milujete Churchilla, tak si kvůli němu ten uran nakopejte. My bychom pro to radioaktivní svinstvo do dolů nikdy nelezli, přece bez studené války by nám ten náš uran na několik atomovek vystačil.
P.S.
A paralela je i v tom, že jako tenkrát nastrčili Američané někoho již odepsaného z Anglie, tak teď za sebe nastrčili Norsko. A to mi nepřipadá moc čestné.
10. 12. 2010 | 12:40

solo napsal(a):

když to mohl dostat obama , proč ne číňan
10. 12. 2010 | 12:45

Ferda napsal(a):

Když vidím po 20 letech, jak to tady dopadlo - poloviční stát, většina výrobního majetku v rukou cizinců, zadlužený a rozkradený stát, úpadek vzdělanosti, morálních hodnot, herny a kasina podporující prezidentovu nadaci a církve..., tak se těm Číňanům nedivím ,že bojovníky za takovou "demokracii" posílají za katr. Nedokáži si představit ten náš 10 mio bordel v miliardové Číně. To by byla katastrofa pro celý svět
10. 12. 2010 | 12:51

Petr napsal(a):

Ježíšmarjá, von ten Blaževič vyhrožuje, že podobných žvástů zde uveřejní víc! Já ho teda budu bojkotovat.
10. 12. 2010 | 13:01

polistopadovyzkrachovanec napsal(a):

Farda ... je to tak, jsou preci jenom atomova velmoc a tak si nejake ozraly a tunelare nemohou dovolit pustit do cela jako my v totmto bananistanu. Kapitalizmus je zlo a musi byt znicen!
10. 12. 2010 | 14:16

ives napsal(a):

Nechci polemizovat s účastníky diskuse ani s výborem pro udělování Nobelovy ceny. Osobně se domnívám, že čínský režim si jde po své cestě, která je pro svoji složitost a délku pro nás jaksi nepochopitelná. Nakonec, jak pochopit zemi, kde se, s nadsázkou řečeno, tiskly papírové peníze v době, kdy si u nás Keltové barvili zadky namodro...V Číně je více než jinde potlačena role jednotlivce pro prospěch společnosti, v Asii dost častý jev. Proto lze chápat i její postup vůči vybočujícím z řady, protože vizí je prospěch celé společnosti. Navíc Nobel prize pro Číňana je trochu pokrytectví, vzhledem k ekonomické angažovanosti demokratických států v jeho domovině. A k prezidentu Havlovi si dovolím citovat toto: "Nepovažuji ho za šťastnou postavu českých dějin a mám výhrady jak k jeho morálnímu, tak duševnímu profilu.". Fidelis Schléé, nakladatel
10. 12. 2010 | 14:22

polistopadovyzkrachovanec napsal(a):

ives ... popsal jste to hezky ... jeste bych dodal ze evropane take trosku nechapou asijskou "tradici" v jinem pojimani ceny lidskeho zivota ... ale ocividne to se pana disidenta netyka. ja v tomto fandim cine, ponevadz z mnoha zdroju se kapitalisticka ideologie potvrzuje jako militantni velmocenska idologie snazici se dobit cely svet.
10. 12. 2010 | 14:29

T.Sokol napsal(a):

Je opravdu deprimující za co se dnes člověk může dostat k soudu. Výroky, za něž jsou souzeni předáci DSSS, mi připadají vcelku umírněné. Systém prostě utahuje šrouby. Někdo může namítnout, že tresty jsou oproti podobným procesům za komunistů mírné. Ano, dnešní mocní pochopili, že nemusí člověka přímo zavřít. Jednodušší, méně pobuřující a mnohdy účelnější je ho profesně a společensky zlikvidovat, utahat a ekonomicky zruinovat. Proto se třeba soudy odbývají dále od bydliště dotyčného (není časově a finančně žádná slast muset dojet několikrát k soudu do vzdáleného města). Proto se sezení soudu neustále odročují, předvolávají další a další svědci. Z těchto důvodů se i udělují stále častěji vyšší finanční pokuty a náhrady. Cílem je člověka či organizaci finančně a duševně vyčerpat.

Stáváme se svědky stále více sofistikované diktatury. Média nám vnucují pokřivené styly života a jimi tvářená společnost nás nutí, ať chceme nebo nechceme, se částečně přizpůsobovat. Běžní lidé se dobrovolně za jásotu dostávají do pozlacené klece bezbřehého konzumu, neustálého beznadějného shonu za předkládanými sny http://www.odpor.org/index.php?page=clanky&kat=&clanek=1155
10. 12. 2010 | 15:35

noe napsal(a):

Všichni disidenti mají být za mřížemi,dělají jen zlo pro svou zem.
10. 12. 2010 | 19:22

Viola napsal(a):

Tak bych např. mb radila

ať si projde všechny, kterým byla udělena Nobelova cena míru a k čemu to v jejich zemích vedlo. Rozložení Číny by byla katastrofa. A USA se jen třesou, aby se tak stalo.
10. 12. 2010 | 20:05

Viola napsal(a):

noe,

tak jako ve všem by se nemělo zobecňovat. Disidenti byli různých politických i náboženských vyznání. Někteří to mysleli upřímně.
10. 12. 2010 | 20:07

Gala napsal(a):

Jděte s nějakým přiblblým číňanem k šípku....nemáme jiné problémy u nás??? Placená klaka tady teskně hučí, jak je jim číňánka líto, a blbej čech se sytí....
10. 12. 2010 | 20:30

strýc virus H3N1 napsal(a):

naprosto souhlasim s Okurkou.
a ten clovek, co napsal o pripadu zmasakrovani bezbranneho trinactileteho kluka dvema cigany, ze to byla bitka pubertaku, pro toho nemam slov. bud je tak hloupy nebo takovy ignorant,
ale zpusobi v zivote svou blbosti jeste hodne zla.
10. 12. 2010 | 20:50

Vlasta napsal(a):

Když američani napadli podruhé s vymyšleným důvodem Irák a zbaběle pozabíjeli super zbraněmi tisíce mladých kluků.Místní býv.komouši a svazáci se předháněli v nadšení,jak když předtím přijel Brežněv.Napadení dvojčat je stejně hrdinský čin odvety za vývoz americké demokracie.kde Když u soudu máš peníze,tak seš neviný.Proč nikdo z Těchto zbabělců neřeknou že islám s jejich předpotopním právem je lumpárna.
10. 12. 2010 | 21:05

Neustrashimy napsal(a):

Včera jsem jel v Londýně okolo čínského velvyslanectví na Portland Place. Stálo tam asi deset zoufalců s transparentama na podporu tohohle 'laureáta'. Čínský velvyslanec z toho asi nemohl usnout :-DDD
10. 12. 2010 | 21:08

Richard napsal(a):

Okurka je primitiv, nicméně s jeho postřehem" jako bych četl něco od Havla" souhlasím. Ten text je opravdu podobný starým textům Václava Havla a Charty 77, dokonce se mi (při vší úctě k panu Havlovi) líbí víc. Je dobře, že v čele čínskéhu hnutí za svobodu je takový slušný a kultivovaný člověk.
10. 12. 2010 | 21:45

J... K..... napsal(a):

S mnoha diskutujícími souhlasím,kteří mluví o pokrytectví"svobodného světa".Táké s názory toho Číňana,některými,lze souhlasit.Zlidštění čínského režimu je dobré.Ale je nutné udržet celistvost a sílící moc Číny.Toto je trnem oku západních "demokratů".Když byl několkrát ten disident na studijních pobytech v Evropě a USA,asi také navázal spolupráci s jejich speciálními službami,možná dostal promyšlený pracovní plán.A že se tito pánové snaží,viz události v Tibetu,Iránu,Barmě a v té muslimské provincii Číny!Takže pane disidente,kde končí snaha o polidštění Číny a začíná služba cizích zájmů na rozklad Číny,ála rozklad SSSR.
10. 12. 2010 | 21:59

liberál napsal(a):

Je Okurka zelená nebo rudá? Podle toho co tady píše bych řekl že spíš to druhé.
10. 12. 2010 | 22:46

Lojza napsal(a):

V ČR nás nebylo ani těch 10 mil. co je dnes a stejně se tu režim udržoval násilím, čína by se s liberálním přístupem zhroutila do roka (čímž neobhajuji režim, jen si myslím, že tam demokracie nejde udržet) Demokracie v Číně by vyžadovala HODNĚ specifické úpravy systému, aby měla alespoň malou šanci se udržet...tak fylozofové myslete, ať se nám v Asii lidé neptrápí...
10. 12. 2010 | 23:13

Otazka napsal(a):

Cenzura, cenzura, cenzura
Aktualne.cz jsou nepritelem svobody a demokracie. Proc cenzurujete i republikanske poslance statu Texas? nepripomina vam to rok 89, kdy ti cesti novinari cenzurovali ruska media, kde uz byla jina situace?

Ron Paul v americkém parlamentě: Nebylo kdysi považováno za vlastenecké postavit se vládě, když nemá pravdu?

Zveřejnění tajných informací serverem Wikileaks vyvolalo v posledních několika týdnech mnoho pozornosti. Vznikla hysterická reakce, na jejímž základě člověk uvažuje, jestli to není příklad zabíjení posla, který přináší špatné zprávy. Navzdory tomu, co se tvrdí, informace, které byly dosud zveřejněny, nezpůsobily žádnou škodu žádnému jednotlivci, ale naši vládu to hodně ztrapnilo. Neokonzervativcům, kteří nám vládnou, se nelíbí, že ztrácejí vládu nad naším impériem.

Nyní jsou k dispozici nové informace, potvrzující, že je Saúdská Arábie hlavním stoupencem a finančníkem al Kajdy a to by mělo vyvolat poplach, protože my zaručujeme nedotknutelnost saúdskoarabské vlády. která vládne podle zákona šaria. To znovu zdůrazňuje ještě více tu skutečnost, že v Iráku před 11. září 2001 neexistovala al Kajda, a my jsme zahájili válku proti Iráku na základě lži, že existovala. Odborníci tvrdí, že Julian Assange, internetový vydavatel těchto informací, spáchal strašlivý zločin, zaslouží si stíhání a popravu, nebo dokonce má zavraždění politickým atentátem.

Avšak neměli bychom se aspoŇ ptát, jak by mohla americká vláda trestně stíhat za zradu australského občana za to, že vydal tajné americké informace, které neukradl? A pokud mají být Wikileaks stíhány za zveřejnění tajných dokumentů, proč by neměly být také stíhány listy Washington Post, New York Tímes a další, které také zveřejnily tyto dokumenty? Někteří poslanci v Kongresu vlastně vyhrožují i tím.

V roce 1971 v důsledku rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu byl list New York Times zproštěn jakékoliv viny za to, že vydal tzv. Pentagon Papers. Daniel Ellsberg nikdy nestrávil jediný den ve vězení za svou roli při získání těchto dokumentů. Pentagon Papers byly také vloženy do kongresových záznamů senátorem Mikem Gravelem a nikdo nikoho nikdy nestíhal za porušení státního zákona o utajování. Avšak zveřejnění těchto utajovaných dokumentů považovali mnozí za protizákoné a ti, kdo nás lžemi zatáhli do války ve Vietnamu a argumentovali pro její prodloužení, byli rozzuřeni. Ale z Pentagon Paper vyplynula pravda, že o útoku v Tonkinském zálivu byly rozšířeny lži, a tak došlo k smutné a tragické epizodě v naší historii.

Podobně jako v případě vietnamské války, i válka v Iráku byla založena na lžích. Z Iráku nám nikdy nehrozily zbraně hromadného ničení ani al Kajda, i když útok na Irák byl založen na těchto falešných informacích. Veškeré informace, které zpochybňují oficiální propagandu pro válku na Blízkém východě jsou nevítané vládou i stoupenci těchto zbytečných válek. Málokdo se snaží pochopit vztah naší zahraniční politiky a naší přítomnosti na Blízkém východě k hrozbě terorismu. Odhalení pravé podstaty a cíle naší přítomnosti v tolika muslimských zemích je hrozbou našemu impériu a ti, kteří nám vládnou, silně nenávidějí každé prozrazení této pravdy.

Měli bychom se zabývat těmito otázkami:

1. Zaslouží si americký národ znát pravdu o probíhajících válkách v Iráku, Afgánistánu, Pákistánu a Jemenu?

2. Může být důležitější se ptát, jak může mít řadový voják přístup k tolika tajným informacím?

3. Proč je nepřátelství z většiny zaměřeno na Assangeho, vydavatele, a ne na selhání naší vlády ochránit důvěrné informace?

4. Dostáváme nazpět hodnotu 80 miliard dolarů, které každoročně utrácíme na shromažďování zpravodajských informací?

5. Co vyústilo ve vetší počet úmrtí: velhat nás do války, odhalení zprostředkovaná Wikileaks nebo zveřejnění Pentagon Papers?

6. Jestli může být Assange odsouzen za zločin publikování informací, které nezcizil, co to vypovídá o budoucnosti Prvního dodatku k americké ústavě a o nezávislosti internetu?

7. Může to být tak, že skutečné důvody pro téměř univerzální útoky na Wikileaks mají víc co do činění s tajně udržovanou a vážně nefunkční imperiální zahraniční politikou, než s národní bezpečností?

8. Není velký rozdíl mezi zveřejněním tajných informací napomáhajích nepříteli v době vyhlášené války, což je zrada, a zveřejněním informací, odhalujících vládní lži, které podporují tajné války, smrt a korupci?

9. Nebylo kdysi považováno za vlastenecké, postavit se vládě, když nemá pravdu?
11. 12. 2010 | 06:18

Hans napsal(a):

Právě zásluhou takových tzv. disidentů, mnoho lidí ztratilo u nás možnost uživit svou rodinu a realizovat své sny. Slintat o tom, že v Číně nějaký spisovvatel nemůže psát, nás tak moc nebere, jestli je to takový pošuk, placený CIA, jako náš Havel. Svět bez jeho děl není o nic ochuzen. Prozatím USA a jeho poskoci negují vše v Číně, protože komunisté přivedli Čínu k prosperitě a bez čínských peněz by amíci ožírali kořínky. A demokracie? Tu nám USA a tzv. Západ ukazují denně, viz dnešní uveřejňování dokumentů z Pentagonu a zhovadilé pronásledování autora a vymýšlení jeho kriminalizace. Také snaha obětovat pilota, aby ty válečné bestie mohli vyvolat válku s Irákem. Toť pravá demokracie, včetně mučení zajatců. Toto jsou naší přátele a podporovatelé disidentů ve světě.
11. 12. 2010 | 09:26

karel napsal(a):

Když tento volontér z Číny napíše, že nemá žádné nepřátele, tak nemá smysl se dále zabývat jeho eskapadami. Obklopen láskou je kopán do zadku...Opravdový masochista. A to máme my tady v Česku brát vážně?
11. 12. 2010 | 10:18

Barbucha napsal(a):

Hans to popsal velmi dobře, ale ta pakáž modrá co tady zvrací to je ta pravá vizitka hlupáků a havlistů, kteří se plazí po břiše za vidinou "západní demokracie", která je jen ostudou civilizace.Už to dobře napsal hned na začátku i "okurka" a hned se ozývají přívrženci podvraťáka havla a jeho soukmenovců, kteří by nejraději měli sudetenland v Česku.
11. 12. 2010 | 12:07

matematik napsal(a):

Byl jsem pyšný na Havla, když měl projev před americkým senátem, kde se dočkal bouřlivých projevů souhlasu. Dnes souhlasím s okurkou, protože ne podle řečí, ale podle skutků je poznáte. Národ zřejmě potřebuje idoly a symboly a tak si je vytvoří sám. Potom je nešťastný, když mu je někdo boří. Byl bych rád, kdyby někdo osobu (ne osobnost) Václava Havla posoudil podle reality a vnesl jasno do toho, zda jsou negativní údaje o Havlovi pravdivé. V každém případě jsm z té pohádky o hodném disidentovi vystřízlivěl po hovorech s lidmi, kteří ho osobně znali.
11. 12. 2010 | 13:13

Slovan napsal(a):

okurka a Hans to napsali za nás za všechy nežidy
11. 12. 2010 | 17:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy