Pokrok korkoP

16. 05. 2009 | 19:17
Přečteno 6492 krát

„Mučení je pro mnoho vlád stále nezbytným nástrojem. Používají psychiatry, chirurgy a odborníky z celé řady dalších oborů, aby lidi přinutili k přiznání. Nic nenasvědčuje tomu, že by to mělo přestat, a naopak najdeme mnoho důkazů o tom, že v 21. století to bude ještě horší.“Albert Joyce, profesor lékařské etiky, UCLA, San Francisco
*


V roce 1484 vydal papež Inocenc VIII. bulu, která dala požehnání honům na čarodějnice. V této bule se tvrdí, že v různých oblastech Německa, mnoho lidí odvrhlo křesťanství a poddali se démonům. Na podnět Nepřítele pak páchali ohavnosti všeho druhu. K zákroku proti této kacířské zkaženosti byli zplnomocněni dva dominikáni, Jakob Sprenger a Heinrich Kramer, známí rovněž jako Institoris. Společně sepsali slavnou knihu Malleus maleficarum neboli Kladivo na čarodějnice.

*
„V době, kdy pečlivě volenými slovy popíral, že by Amerika kohokoliv mučila, prezident Bush věděl, že v roce 2002 jeho ministerstvo spravedlnosti vydalo zákonnou směrnici – označenou slovem Tajné, která určovala, jak je možné teroristy vyslýchat. Tento stále tajný dokument, do něhož měl autor možnost nahlédnout, stanovoval tzv. „důraznější výslechové metody“ a mimo jiné povoloval i rány do břicha vyslýchaného. Nijak se přitom nezmiňoval o tom, že v závislosti na síle úderu může taková rána způsobit i poškození sleziny a dalších vnitřních orgánů. Další výslechová technika, kterou ministerské směrnice bez omezení povolovaly, byla popsána jako „dlouhodobé stání“, při němž je vězně „možno přinutit, aby stál až čtyřicet hodin s želízky na rukou a s nohama připoutanýma k podlaze.“ Povolené bylo i simulované tonutí „water boarding“, při němž je vězeň připoutám k rovné ploše a držen pod vodou, aby se u něj navodil pocit tonutí. Směrnice povolovaly rovněž spánkovou deprivaci, slovní zastrašování a hrozby fyzickým násilím.
Tyto výslechové metody vycházejí ze dvou manuálů CIA. Jeden nese název „Nátlakový výslech“ a druhý „Využívání lidských zdrojů“. Ve druhém zmíněném dokumentu mimo jiné stojí, že je „při výstavbě výslechové místnosti třeba vědět, kudy jsou vedeny rozvody elektřiny, aby byly transformátory a další podobná zařízení po ruce při dávání elektrických šoků.“


*
Kniha Malleus Maleficarum se skládala ze tří částí. V první se autoři snažili rozptýlit pochybnosti o existenci čar a kouzel. Seznamují zde čtenáře s tím, co všechno mohou čarodějnice svým dočiněním napáchat. Ve druhé části jsou zobrazeny podrobnosti o ďáblově působení, o tom, jak dovede zneužívat symbolů a obřadů posvátných všem katolíkům.Třetí část je věnována spíše samotným inkvizitorům. Ukazují jim, jak správně zacházet a postupovat při vedení inkvizičního procesu. Je tu podrobně vysvětleno, jak přesně postupovat při mučení a jak snadno a rychle vinu prokázat.

*
Na 104. straně manuálu Nátlakový výslech najdeme podrobný návod na vyvolávání strachu. „Hrozba z působení bolesti může vyvolat strach, který je účinnější, než samotná okamžitá bolest. Chladnokrevně pronesené hrozby jsou efektivnější než ty vyřčené při výbuchu zlosti.“Část věnovaná bolesti varuje, že způsobením „intenzivní bolesti získáme se značnou pravděpodobností falešné přiznání, protože vyslýchaný se tak pokusí bolesti uniknout …Má-li být způsobena bolest, mělo by se tak stát v počátečních fázích výslechu a její intenzita by měla být pečlivě vypočítána.“Podobně konkrétní je příručka i v metodách útoků na mysl vyslýchaných, „Hypnóza poskytuje oproti jiným výslechovým technikám a postupům jednu výhodu posthypnotický příkaz. Odolnému zdroji by mělo být možno podat drogu v jídle nebo pití a přimět jej, jakmile začne droga působit a on začne upadat do hypnotického tranzu, změnit pohled na svět natolik, aby se z jeho důvodů k odporu staly důvody ke spolupráci. Vyslechněte ho a výslech zakončete příkazem, že si po opuštění hypnotického stavu nebude pamatovat, co se stalo.“

*
Až do vydání knihy Malleus maleficarum zůstávala nevyjasněná otázka: Mohou čarodějnice za asistence ďábla ovlivňovat též osoby soudců? Autoři vyřešili tento rébus následovně: ,,Čarodějnice nemohou zničit všechny své nepřátele, neboť jim v tom zabraňuje anděl strážný. Nemohou škodit ani inkvizitorům a jiným úředním osobám, protože tito vykovávají funkce ve veřejném soudnictví…“

*
Příručka CIA říká: „Drogy mohou účinně odstranit odpor, který se nepodařilo překonat jinými technikami. Při uvážlivém využití, v závislosti na osobnosti subjektu,při pečlivém stanovení dávky a správném načasování jejího podání může být droga nedostižným pomocníkem vyšetřovatele…“ Oba manuály připravili dva významní psychiatři: doktor Louis Molton „Jolly“ West, bývalý ředitel katedry psychiatrie Losangeleské univerzity a doktor William Sargant, zakladatel a ředitel Oddělení lékařské psychologie nemocnice sv. Tomáše v Londýně. Oba muži až do smrti úzce spolupracovali s CIA a britskou rozvědkou MI6… Znovu a znovu porušovali lékařský slib, že neublíží žádnému člověku. A ještě víc šokující je zjištění, že metody, které vytvořili, se změnily jen v jediném ohledu – drogy ovládající mysl a přístroje způsobující bolest jsou dnes ještě sofistikovanější.

*
Novátorství obou mnichů, autorů Kladiva na čarodějnice, se projevilo i v otázkách užití mučení, neboť spis zcela popíral do té doby platnou zásadu, že mučení se nesmí opakovat, absolvoval-li vyšetřovaný všechny předepsané stupně a nedoznal se. Zkušený inkviziční soudce Institoris proti tomu namítl, že …,,výjimečnost těchto procesů vyžaduje výjimečné mučení…“

*
„Osoby podezřelé z terorismu, které dokázaly vzdorovat technikám obsaženým v obou manuálech i v pokynech amerického ministerstva spravedlnosti, posadila CIA do letadel a dopravila je na jedno z černých míst, kde, jak tvrdil prezident Goerge W. Bush, ve jménu Spojených států rozhodně nedocházelo k žádnému mučení. Prezident mučící praktiky popřel krátce poté, co Amnesty Intenational zveřejnila zprávu, podle níž se v současné době zcela běžně používá v devadesáti zemích. O měsíc dřív 5. prosince 2005 přistálo na základně v Guantánamu dopravní letadlo U.S. Air Force. Přivezlo pět speciálních kurtovacích židlí v ceně po 1150 dolarech.Během pár dní po prezidentově projevu přibylo dalších dvacet takových židlí. Tyto židle vyvinul odbor výzkumu a vývoje CIA pro jeden konkrétní účel: ukončit hladovky zajatců na Guantánamu i dalších výslechových centrem CIA. Vězně k tomu křeslu připoutali a poté mu do nosu, úst a žil zavedli hadičky, kterými ho začali vyživovat. Hadičky bývaly často odstraněny tak prudce, že vězni krváceli nebo omdlívali…“

*
Postupy mučení i mučící nástroje se lišily podle okolností a míst výskytu, avšak v zásadě tortura obsahovala čtyři stupně. Prvním bylo psychické působení na obžalovaného. Ten byl za doprovodu soudců, kata a jeho pacholků odveden do mučírny, kde mu věznitelé ukázali jednotlivé mučicí nástroje a pečlivě popsali jejich funkci. Cílem bylo bez dalších průtahů dosáhnout přiznání. Z 16. a 17. stol. však známe řadu případů, že i po spontánní výpovědi následoval stupeň další, protože podle mínění soudců teprve fyzické útrapy zajišťovaly úplnost doznání. Druhý stupeň znamenal vyvolávání fyzické bolesti za použití speciálních nástrojů. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku zpravidla palečnic. Byly to železné desky, opatřené na vnitřních stranách tupými hroty, které se šroubem přitahovaly k sobě a drtily palce vložené dovnitř. Třetí stupeň představovala španělská bota. Železné formy s nerovným vnitřním povrchem svíraly na stejném principu jako palečnice vyšetřovancovy holeně a lýtka. Pod tyto desky se ještě někdy v případech tzv. zostřeného výslechu zatloukaly kladivem železné klíny, čímž se mučivý efekt znásobil. Čtvrtým stupněm byl skřipec. Obvykle jím byl žebřík s bubnovým válcem a provazem. Dotazovaný byl na žebřík položen s rukama svázanýma za zády. Jeden konec provazu se přivázal k rukám, druhý k nohám. Pohybem bubnu se provaz navíjel, čímž došlo k vykloubení horních a dolních končetin. Zostřením bylo v tomto případě pálení boků pomocí loučí či svazků svící.

*
Mnoho vězňů na Guantánamu skončilo poté, co byli v podstatě náhodou chyceni při amerických zátazích na podezřelé v Afgánistánu a Pákistánu. Občas je dokonce do amerických rukou předali jejich protivníci z důvodů, které více souvisely s vypsanou odměnou než s válkou proti teroru. Ochránci lidských práv tvrdí, že jen 8% vězňů na Guantánamu nese označení bojovníků al-Káidy. A podle dokumentů Pentagonu, do nichž měl autor možnost nahlédnout, se navíc jen polovina z nich dopustila „nepřátelského činu“ proti Spojeným státům. Ale propuštěni být nemohou, prohlašoval mluvčí Pentagonu, „protože by se hned zase zapojili do zlých skutků proti Americe“.
*
Malleus maleficarum: „Za hlavní úkol svůj považujte docílené vyznání, jakými prostředky je na obžalovaném vymůžete, na tom nezáleží, …soudcové, musíte za hanbu sobě pokládati někoho propustiti.“ Tato a další podobná ustanovení Kladiva však mnohým soudcům nepostačovala, a proto je rozšířili o vlastní zásady. Příkladem je práce Jeana Bodina, který ve svém díle Le démonomanie des sorciers (Démonománie čarodějnic) z roku 1580 píše: ,,…Kdyby musel soudce přitom nějakého právního řádu šetřiti, převrátil by božský a lidský zákon. Spíše přísluší soudci, aby všemi prostředky, jaké jen vymysliti může, pravdu vylákal.“
*
Úmluva OSN z roku 1984 zakazuje „jakékoli jednání, jímž je člověku úmyslně působena silná bolest nebo tělesné či duševní utrpení s cílem získat ods něho nebo od třetí osoby informace nebo přiznání, potrestat jerj za jednání, jehož se dopustil on nebo třetí osoba nebo z něhož jsou podezřelí nebo s cílem zastrašit nebo přinutit jej nebo třetí osobu nebo z jakéhokoliv jiného důvodu založeného na diskriminaci jakéhokoli druhu, když takováto bolest nebo utrpení jsou působeny veřejným činitelem nebo jinou osobou jednající z úředního pověření nebo jejich podnětu či s jejich výslovným nebo tichým souhlasem.“
*
Další druhy mučidel používaných v Evropě při výsleších osob podezřelých z čarodějnictví: Ježek, někdy také uváděn jako ,,špikovaný zajíc“ – válec, opatřený železnými bodci, přes který bylo spoutané tělo mučeného potahováno nahoru-dolů (Německo, Flandry). Španělský kozel, zařízení podobné palečnicím a španělské botě, do něhož byly křížem vkládány palce rukou a nohou. (Španělsko) Stolice, dřevěná konstrukce ve tvaru židle, kde byly sedadlo, lenoch i opěradla osázeny špičatými hřeby. (Britské ostrovy, Itálie a Uhry). Pomořská čepice, systém železných řetězů či uzlovaných žíněných šňůr, které se určitým způsobem utahovaly kolem hlavy vyslýchaného tak, aby nedocházelo k nežádoucímu poškození lebky. (Durynsko, Meklenbursko a Polsko). Šroub na kotníky, také ,,drtič kloubů“, fungoval na stejném principu jako palečnice (Rakousko, Švýcarsko a Savojsko). Žíněné šňůry sloužily k ovíjení rukou, nohou, výjimečně i celého těla. Mučivý efekt způsobovaly zařezáváním se do kůža a masa. (Francie, Rakousko).

*
Tajné repatriační lety s vězni CIA mířily do různých zemí. Bývalý britský velvyslanec v Uzbekistánu Craig Murray, jemuž nebylo umožněno vstoupit do výslechových center, citoval slova šéfa uzbecké expozitury: Ten mu líčil, jak byl přinejmenším jeden vězeň „uvařen za živa“, když výslech nepřinášel žádné informace. Než se Murraymu v roce 2007 po mnoha hrozbách podařilo vydat své paměti, musel se vypořádat s mnoha hrozbami soudem od britské vlády.

*
Podle dochovaných pramenů bylo počátkem 14. stol kacířství v Čechách natolik rozbujelé, že inkvizitor pro pražskou diecézi Havel z Kosořic, jmenovaný v roce 1335 papežem Benediktem XII., vyšetřoval během patnácti let téměř 4500 podezřelých, z nichž více než 200 skončilo na hranicích.

*
Jedna z instruktážních příruček CIA nese označení „Metody likvidace“: „Výraz assasination (úkladná vražda) … je zde používán pro popsání plánovaného zabití osoby, která nespadá do právní jurisdikce, která není fyzicky v rukách zabijáka, která byla organizací určena k zabití a jejíž smrt poskytne organizaci určitou výhodu. Příkaz k zavraždění by nikdy neměl být zapsán ani jinak zaznamenán.“
*
Všeobecně inkvizice prohlašovala, že člověk, je-li mučen, v bolestech nedokáže lhát. Tento názor samozřejmě podporovala, neboť oběti v většinou přiznaly, i když s tím, kvůli čemu byly mučeny, neměly nic společného. Než začalo mučení za účelem přiznání povolené, počítalo se někdy s tzv. ordáliemi. V praxi to znamenalo, že Bůh sám měl posoudit a rozhodnout, zda obžalovaný má s ďáblem něco společného. Tak například - žena obviněná z čarodějnictví byla tedy svázána a položena na vodu. Pokud klesla ke dnu a utopila se, potom byla nevinná. Pokud zůstala plavat na hladině (věřilo se totiž, že voda nepřijme nic duchovně nečistého), vylovili ji a šli rovnou ke hranici, kde ji upálili.

*
„Doktor Sydney Gottlieb, vědec CIA, vedl oddělení CIA, které se specializovalo na výrobu smrtících toxinů a drog deformujících lidskou mysl. Mimo to vyvinuli vybuchující náramkové hodiny, které dokázaly člověku utrhnout ruku, speciální vzduchovou pistoli, která zabíjela beze stopy, a jedy, které ochromovaly svalovou tkáň a navozovaly „nedobrovolný spánek“. Jeho tým vyvíjel plnící pera s inkoustem kontaminovaným mikroby, krocaní pera plná antraxu a blechy, vši a komáry infikované dýmějovým morem a žlutou zimnicí… Občas měl doktor Gottlieb z pracovních úspěchů svého týmu takovou radost, že si cestou z jedné laboratoře do druhé i zatančil.“

*
Znamení, na základě kterých mohly být údajné čarodějnice usvědčeny, byla následující: Nebyla-li podezřelá schopna na požádání zaplakat, byla usvědčena, protože vládlo přesvědčení, že čarodějnice nejsou schopny ronit slzy. Stejně obvyklé bylo hledání čarodějnických znamének (signum diaboli) – zvláštní bradavky, jimiž čarodějnice vysávala své bližní, necitlivá místa na kůži, zanechaná údajně ďáblovými zuby a drápy. Podezřelá byla svlečena, oholena od hlavy až k patě a pečlivě prohlédnuta, zda má na kůži skvrny, mateřská znaménka nebo jizvy, které by mohly být označeny jako ďábelské. Aby našli i známky očím neviditelné, probodali zkoušející každou píď těla obžalované jehlou, až našli místo, které nekrvácelo ani nebylo citlivé na bolest. Dnešní vědci tvrdí, že emocionální šok z veřejného svlékání a hledání mohl u některých obětí vést ke vzniku dočasně anestetických míst a tím poskytnou lovců čarodějnic "důkaz", který hledali.

*
Australská televizní stanice SBS odvysílala šokující a dosud nezveřejněné fotografie a video, které zachycují týrání iráckých vězňů... Chálid Šejk Mohamed byl podle nedávno zveřejněných dokumentů amerického ministerstva spravedlnosti prokazatelně podroben waterboardingu, což je simulované tonutí…

*
Malleus maleficarum: Pravým původce je ďábel, který veškeré nepravosti provozuje „cum permissu Dei“ – z božího dopuštění.

*
Antony Romeo, ředitel americké unie pro občanské svobody: „Vojenské tribunály,(které se Barcka Obama rozhodl zachovat) jsou založeny na neústavních premisách a jsou určené k tomu, aby zajistily usvědčení, nikoliv spravedlivý soud.“

*
Definitivní tečkou za téměř osm set let trvající historií inkvizice jako vrcholného orgánu pronásledování kacířů a čarodějnic se stal dekret Integrae Servandae papeže Pavla VI. ze 7. prosince 1965.

*
Podle zprávy Amnesty International z roku 2006 se na výzkumu ovládnutí lidské mysli podílejí na světě stovky lékařů. Mučení se dnes provádí údajně v 90 zemích světa.Citace:
Gordon Thomas: Tajnosti a lži (Práh, 2009), český tisk, různé materiály o inkvizičních procesech


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Čochtan napsal(a):

Jak je možné teroristy vyslýchat ? Různě.
Jak je nutné teroristy vyslýchat ? Účinně !
Recaptcha si žádá "morbidly" ! To beru.
16. 05. 2009 | 19:27

Eva Kindlová napsal(a):

Dokonalé.

Výmluvné, bez komentářů,faktické...fuj...tady snad jsou už další slova zbytečná.

A já si vždycky myslela, jak je člověk křehké stvoření. Asi jak kdo.
16. 05. 2009 | 19:45

prirodovedec napsal(a):

Ano, dokonale pusobive. Temer na scenar dokumentu, ktery nikdo nenatoci. Aby to bylo jiste, mozna by se nasly jeste dve dalsi linie tajnych policii (NKVD a gestapo), pokud se ale dochovaly navody.
16. 05. 2009 | 19:53

Lex napsal(a):

Díky, pane Krůto.
Koho i to nechá chladným, co zbývá dodat?
Dnešní zpráva agentur: "Při dnešním útoku Američanů zahynulo v Afghánistánu 140 vesničanů."
Lež a faleš. Humanitární bombardování. Pravda a láska. Demokracie. Lidská práva.
Fakt?!
Hezký večer! Lex
16. 05. 2009 | 19:58

jankruta napsal(a):

Přistála mi v ruce náhodou kniha o mučení CIA. Ale proto končím tím, že se mučí v 90 zemích světa... Je to shoda okolností i v souvislosti s Obamovým prohlášením.
16. 05. 2009 | 20:00

Ládik napsal(a):

Chybí v tom praktiky českých komunistů.... už brzy....
16. 05. 2009 | 20:16

P. napsal(a):

In Their Own Words: The Untold Stories of the 9/11 Families
http://video.google.com/vid...
16. 05. 2009 | 20:18

Lex napsal(a):

Čochtan
Vy velmi dobře znáte to rabínovo prozrazené předsmrtné tajemství: "Všechno je jinak!"
Zkuste si, prosím, přečíst knížku Thierry Meyssana "Velký podvod" (přirozeně s kritickým nadhledem) a pak počkat dalších 22 roků, až budou podle amerických předpisů odtajněny archívy o událostech starých třicet let, a pak udělejte závěry.
Nikdy Vás nenapadlo, že akce CIA (atentáty, sabotáže, podpora vnitřních "nepřátel" vedoucí k převratům), které kdysi za blokového systému tak vehementně popírala, se nyní nejen potvrzují, ale sama CIA a americká administrativa se k nim hrdě hlásí? Vy si fakt myslíte, že se po pádu komunismu v Evropě na tom něco změnilo?
16. 05. 2009 | 20:20

Béda napsal(a):

Dr. Mengele jak se ukazuje má zdatné následníky. "Omluvitelný" je ovšem pouze sofistikovaný sadismus. Barbarství s vnějšími příznaky týrání je nepřípustné a neomluvitelné. Týrání nesmí být vidět, natožpak možné prokázat.

Jaký je rozdíl mezi bezpilotním letadlem, které cíleně likviduje "teroristy" s nezanedbatelnými vedlejšími škodami (za tyto škody je vždycky poskytnuta postiženým nezbytná omluva) a sebevražedným atentátníkem, který necíleně likviduje cizí nositele Trvalé svobody s nezanedbatelnými vedlejšími škodami na civilním obyvatelstvu? Terorista je zločinec a darebák, bezpilotní Predátor je humanitární prostředek. Islámský terorista je nejhorší zločinec, Predátor plní mírovou misi a nese trvalou svobodu.

Prezidentský kandidát B.Obama slíbil uzavřít "zajatecký a výslechový tábor Guantanámo v průběhu volební kampaně do roka poté co se stane prezidentem.
Pak své rozhodnutí přehodnotil a pouze zakázal nehumánní a násilné výslechové metody. A jaká je situace dnes?

"Obama zvažuje možnost držet vězně za mřížemi bez soudu navždy

Poté, co Obamova administrativa oznámila, že v Guantánamu obnoví Bushův systém vojenských tribunálů, objevují se zprávy, že chce Kongresu předložit ideu, podle níž by někteří tamní vězni zůstali na americké půdě navždy a bez soudu.
Princip, na jehož základě by se tak mohlo stát, spočívá ve využití už nějakou dobu diskutovaných Národních bezpečnostních soudů. Lidé, kteří před nimi stanou, nebudou mít většinu z právních možností zaručených obžalovaným u běžných trestních soudů, ale administrativa se bude moci ohánět alespoň náznakem legality ve svém postoji vůči osobám, které už roky drží za mřížemi jen pro podezření.
Senátor Lindsey Graham položil otázku, která se musí drát do hlavy snad všem: „Jak je možné držet někoho ve vězení bez soudu a na neomezeně dlouhou dobu?“ Obamova vláda se už asi rozhodla, že pokud právní podklady k takovému postupu prozatím neexistují, tak si je prostě vytvoří."

Ostatně co s propuštěnými? Evropa se až na nepatrné výjimky od nich distancuje jako kdyby to byla jenom záležitost USA, do zemí původu nesmějí být vydáni protože by jim tam mohlo být ublíženo a do země, která je unesla mají vstup ač nevinni zapovězen, protože by se mohli začít z neznámých důvodů chovat nepřátelsky. A tak se nabízí elegantní řešení: doživotní humanitární léčebný pobyt na ostrově diktátora a tyrana Castra.

Před časem na toto téma proběhla poměrně rozsáhlá debata na blogu A.Drobka (E. Margolis: Hanba Americe - článek i diskusi vřele doporučuji) .
16. 05. 2009 | 20:20

češka napsal(a):

Jak můžeme odsuzovat zločiny spáchané inkvizicí, komunisty, nacisty, Číňany, a přitom hostit Rádio Svoboda a schvalovat "radar" v Brdech?
Vždyť se stáváme spolupachately.
Dodnes se pořádně nevyjasnilo, co to byla "Moravská universita", kde byla držena americká mládež na samotkách, až český personál se obrátil na policii a Amíci si svoje děti odvezli někam jinam.
16. 05. 2009 | 20:48

Kdokoliv napsal(a):

Ani za mák nepochybuji o tom, že lidé, kteří projevují až patologickou nenávist proti jiné skupině osob by byli schopni podobných činů. Už jsme se snimi na těchto diskuzních stránkách mnohokrát setkali. Viď Ládíku, který toho tolik víš o praktikách českých komunistů.
16. 05. 2009 | 21:05

Béda napsal(a):

"Agenti CIA umučili k smrti čtyři desítky lidí

Vyšetřovatelé CIA zabili v tajných věznicích bezmála čtyři desítky osob, z nichž některé zemřely při mučení a další na jeho následky. Vyplývá to ze zprávy organizace Human Rights First a dalších šetření.
Celkem zemřelo v amerických rukou 98 vězňů. Ve čtyřiatřiceti případech byla konstatováno zabití, přičemž osm až dvanáct lidí bylo umučeno k smrti. Příčina smrti 48 lidí zatím nebyla určena.
Většina z vražd se odehrála v Afghánistánu a Iráku. Mezi oběťmi byl například i afghánský voják Džamál Nasír, který byl omylem zatčen v roce 2004. „Lidé, kteří byli zatčeni spolu s ním, později vypověděli, že je američtí agenti mlátili a kopali do nich, věšeli je hlavou dolů a bili je kabely a holemi,“ konstatuje autor zprávy John Sifton. „Někteří z nich byli politi studenou vodou a poté přinuceni lehnout si do sněhu. Nasír zkolaboval asi dva týdny po zatčení, když si stěžoval na bolesti v břiše, nejspíš v důsledku vnitřního krvácení.“
Asi nejhrůznější kauza popsaná ve zprávě Human Rights First se odehrála v roce 2006. Dvaapade­sátiletý Iráčan Nagím Sadún Chatáb byl zabit v době, kdy byl vězněn na americké vojenské základně poblíž Násiríje. Ačkoli vojenský patolog na jeho krku našel stopy po strangulaci, dokumenty, které by mohly ukázat na viníky, byly označeny za nepřípustné pro soud. Chatábovy vnitřnosti byly hodiny ponechány na letištní ploše, následně byly zničeny se všemi ostatními možnými důkazy o vraždě.
Bizarní je v této souvislosti fakt, že americké ministerstvo spravedlnosti dál vede seznam „známých nebo možných teroristů“, na němž je v současnosti 400 tisíc jmen. V kombinaci s obdobnými seznamy dalších ministerstev a zpravodajských organizací americká vláda sleduje celkem přes 1,1 milionu lidí, které podezřívá z terorismu. Tyto seznamy se ale údajně „duplují“.
Vzhledem k desítkám umučených lidí je ještě méně pochopitelný postup Baracka Obamy, který mučitele CIA nehodlá trestat, protože prý mučili v dobré víře, že neporušují americké zákony."
16. 05. 2009 | 21:05

student napsal(a):

Zřejmě platí pravidlo: Každého ideologa
doplňuje mučitel
16. 05. 2009 | 21:06

LEVAK napsal(a):

Ad Béda:a to prosím všechno pod sochou Svobody???
16. 05. 2009 | 21:23

LEVAK napsal(a):

Žádný důraz není dost velký, chceme-li mluvit o tom, jak nebezpečným útokem na lidská práva je nový americký zákon „Military Commissions Act". Podle toho zákona může být každý cizinec, který navštíví USA, zadržen na neomezeně dlouho dobu bez práva na soudní proces (tedy nejen člověk, který je v USA nelegálně, ale i ten, který má turistické vízum, nebo ten, který získal povolení k trvalému pobytu). Stačí, když americká vláda usoudí, že cizinec má nějaké „spojení s terorismem", a může být zatčen a vězněn do konce života, přičemž vláda nemusí předložit žádnému soudu ani jiskru důkazu, že její obvinění je oprávněné.
16. 05. 2009 | 21:27

LEVAK napsal(a):

Důvěrná směrnice George Bushe používaná v roce 2002 CIA vůči lidem zadrženým zejména v Afganistánu v protiteroristickém tažení:

Topení na prkně-vyslýchaný leží s hlavou zakratou celofánem připoután nohama nahoru k desce a do úst je mu litá voda-vzniká strach z utopení;
Chladná cela-vyslýchaný je nucen stát nahý v nevytápěné cele a je poléván studenou vodou-týrání chladem;
Stání-vyslýchaný musí stát na spoutaných nohou 40 i více hodin-fyzické i psachické vyčerpání;
Plácání do břicha-vyslýchaný je bit otevřenou dlaní do oblasti žaludku-velmi citlivé,ale nezraňuje a nenechává stopy!
16. 05. 2009 | 21:29

LEVAK napsal(a):

Spojené státy vykastrovaly svou Ústavu naprosto fatálním způsobem již svým téměř jednomyslným přijetím 248 stránkového fasciklu ústavního zákona "Patriot Act", jenž byl Kongresu "předložen k posouzení" 2 hodiny před hlasováním 9. 11. 2001 (interesantní "přesmyčka" v datu) a jenž už tehdy učinil z americké Ústavy cosi, co mělo obdoby naposledy v nacistickém Německu bezprostředně po "požáru" v Reichstagu. Cosi, před čím by se zahanbeně zapýřil i Goebbels s Himmlerem, učinila současná vražedně nebezpečná sekta amerických Novokřesťanských neocons předložením a přijetím dalších totalitních ústavních zákonů "Patriot Act 2" a "Criminal Commission Act", na které by snad ani Stalin neměl žaludek. Dle tohoto zákona neexistuje již v USA ani domovní svoboda, ani Habeas Corpus (presumpce neviny, jestli kovaný soudruh, jako vy vůbec něco takového uznává a pamatuje), neexistuje šance na kontakt s rodinou či právníkem, pokud libovolná "autorita" vyjádří stín podezření s "teroristickou povahou" něčího chování či myšlení.

Pokud máme dnes ve zvyku říkávat, že McCarthysmus byl americkou obdobou stalinistické zvůle 30. a 50. let, pak to, co existuje v USA nyní předčí ty nejdivočejší sny tehdejšího nechvalně známého amerického senátora a snad i někdejšího sovětského generalissima a (bohužel) teprve jen nabírá síly k rozhodujícímu úderu dokonce i uvnitř Spojených států samotných...

Pokud americká Nová nomenklatura chystá pro vlastní občany toto:

http://video.google.com/vid...
http://sandiego.indymedia.o...
http://www.prefer-statement...
pak je přinejmenším naivní dělat si iluze o tom, co čeká takový plebs, jakým bude Český národ po vstupu americké okované boty na brdskou hroudu...
16. 05. 2009 | 21:31

LEVAK napsal(a):

Amerika: Policejní stát-Fabiano Golgo-
Student žurnalistiky Andrew Meyer byl zasažen elektrickou pistolí, protože položil ztrapňující otázky senátoru Johnu Kerrymu, bývalému kandidátu Demokratické strany v amerických prezidentských volbách v roce 2004. Meyera dočasně zatkli policisté, kteří ho „znehybnili“ elektrickou pistolí. Byl ochromen elektrickým šokem. Videozáznam je děsivý:
Jednadvacetiletý mladík byl vzadu v místnosti hozen na podlahu a policista na něj řval, aby se policii neprotivil. Když mladý muž protestoval, jiný policista proti němu vypálil elektrickou pistolí dvě střely, které ho ochromily. Od pondělí je Meyer ve vězení a byl obžalován z odporu vůči policii a z trestného činu „narušování shromáždění“. Incident vyvolá novou kontroverzi o používání elektrických pistolí, které jsou v mnoha amerických státech součástí normálního policejního vybavení. Pistole vystřelí dvě šipky, připojené ke zbrani jemným elektrickým kabelem, který vydá elektrický šok vysokého napětí s malým množstvím ampérů. Zbraň normálně není smrtelná, avšak ve více než 150 případech zasažení lidé zemřeli, jak o tom nedávno informovala Amnesty International.
16. 05. 2009 | 21:37

prog0473 napsal(a):

Je to smutné čtení!Co asi čekat od zbývajících 89 zemí,když USA je považovaná za demokracii č.1.Nechce se věřit,že žijeme v 21.století.Já bych to tipoval tak na 15.století.Hanba jim!!!!
16. 05. 2009 | 21:38

LEVAK napsal(a):

Deník Guardian srovnal Husáka a Bushe. Bush prohrál
Tenisová legenda Martina Navrátilová inspirovala svým výrokem o nedemokratických poměrech v USA britský list k srovnání československé totality se současnou americkou administrativou.
Žít v současných Spojených státech je jako žít za komunistů, prohlásila tenistka Martina Navrátilová v jednom z mnoha rozhovorů, které loni poskytla. Nezapomněla také dodat, že se za amerického prezidenta a způsob, jakým zemi vede, stydí.
Deník Guardian ji vzal za slovo a ve svém čtvrtečním vydání se zamyslel nad tím, zda se skutečně dá srovnávat Husákovo Československo v roce 1975 a současné Spojené státy prezidenta George Bushe.
"To jsou silná slova," komentuje deník vyjádření tenistky, která v osmnácti letech emigrovala do Spojených států a letos znovu získala ztracené české občanství.
Jak Guardian k srovnání přistoupil? Podívejte se sami na několik příkladů:
Gustáv Husák a jeho režim v tehdejším Československu čelili všeobecné nespokojenosti, přesto ve studii z roku 1974 se ukázalo, že Husáka a jeho režim podporuje 15 procent obyvatel. Mezi nimi byli hlavně důchodci, byrokraté, kariéristé a ideologové. George Bush má v současnosti podporu asi 30 procent Američanů, podle některých průzkumů dokonce jen 19 procent.
Československé zdravotnictví bylo za Husáka zdarma k dispozici pro všechny, píše Gurdian, v Bushově Americe nemá zdravotní pojištění 16 procent obyvatel, pojištění dalších téměř 6 procent není dostačující.
I když v 70. letech československá životní úroveň rostla, nestačilo to k uspokojení obyvatel, kteří prahli po občanské svobodě. Zato v dnešní Americe, kde životní náklady rostou, "kult spotřeby" stále uspokojuje populaci, která je nevšímavá k ukrajování své svobody.
V podobném duchu deník Guardian pokračuje: Československo v roce 1975 překonávalo hospodářské plány pětiletky a mělo plnou zaměstnanost. Ameriku oproti tomu trápí recese a jen za letošní únor ztratilo zaměstnání 101 tisíc osob.
Vydávání československých víz bylo v polovině 70. let řízeno svévolí státu. Odmítnutí z různého důvodu, často nepohodlnosti pro režim, byla ospravedlňována "zájmy bezpečnosti státu". Podle Americké unie občanských práv vláda Spojených států v současnosti využívá Vlasteneckého zákona, aby zabránila "nevyhovujícím osobám" ve vstupu na americké území.
Jako poslední bod srovnání Husákova Československa s Bushovou Amerikou si britský Guardian zvolil mučení. V Československu nebylo mučení vězňů oficiálně schváleno, přesto bylo nástrojem státní politiky. Ve Spojených státech, jak píše deník, je mučení oficiálně povoleno. Autor naráží na část zákona, která povoluje kontroverzní techniky výslechů, jako například waterboarding. Ten ochránci lidských práv označují za mučení.
16. 05. 2009 | 21:40

bigjirka napsal(a):

Myslím, že mučení je v situaci "klidu a míru" nepřípustné. Snad jedině operativní situace a boj s časem v průběhu akce to může omluvit. Každopádně by se měly vždy vyšetřit okolnosti.
17. 05. 2009 | 01:23

Jan Vaculík napsal(a):

Je to hrozné,
ale ne tak nepochopitelné. Přece jen si člověk musí uvědomit, že ONI by s náma nejednali o nic líp: vždyť přece JEJICH náboženství jim velí nechat nám jen dvě možnosti - dát se k NIM, anebo smrt.
Takže je to velký (a ne úplně neopodstatněný) strach, který nás vrací zpět a dělá z nás zvířata; strach a bezradnost tváří v tvář těžkému úkolu zaručit naši bezpečnost.
(To se nám to mudruje, když útoky na WTC od nás byly půl zeměkoule daleko a sebevraždné pumové útoky taky známe jen ze špatných zpráv.)

Taky mě ovšem nad tím napadá, jestli si tehdy inkvizitoři skutečně mysleli, že čarodějnice jsou pro lidstvo nebezpečné...
17. 05. 2009 | 03:49

Platan napsal(a):

Pro připomenutí těm, kterým není hned všechno jasné jako hlupákovi Čochtanovi:
LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD
Článek 7
(2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.

http://www.psp.cz/docs/laws...
17. 05. 2009 | 04:26

Béda napsal(a):

Malinká nuance.

Dne 11/9 2001 zaútočila hrstka organizovaných militantních fanatiků - únosců dopravních letadel na symboly západního ekonomického (WTC) a politického (Pentagon, údajně mělo dojít i na Bílý dům) systému.

O nějaký ten měsíc později zaútočila armáda nejsilnějšího STÁTU (čili nejorganizovanější společenská entita)západní civilizace na afghánský stát.

Zabití cca 3.000 lidí a zničení symbolů západního světa hrstkou fanatiků bylo nahraženo bezkonečným ničením ekonomické a společenské infrastruktury (předem vytypovaného)státu a lidských životů v nesrovnatelných rozměrech.

Přitom nositel Trvalé svobody porušil a dodnes porušuje všechny deklarované humanitární hodnoty - Ženevské konvence, humanitární právo ... Bombardování je eufemicky nazváno humanitárním bombardováním, ničení životů ve velkém cílenou likvidací teroristů, sofistikované mučení prováděné novodobými sadisty preventivním předcházením škodám...

Rozdíly mezi skupinou prováděným terorem a státem organizovaným terorem se postupně stírají.
17. 05. 2009 | 06:20

jankruta napsal(a):

Pro Pana Vaculíka: Ta moje paralela má (jako snad všechny paralely)mezírky, které jsou při hlubším zkoumání zřejmé. Pokud nemá člověk zastřenou mysl fanatismem, nevidí černobíle. Nicméně... viz Platan... To se nedá neakceptovat.
17. 05. 2009 | 06:21

Jedla napsal(a):

Čochtane, už to tu bylo, ale čím kdo zachází ...
Jinak chápu, že waterboarding by se zrovna tobě docela líbil: "Jó, to se to topili lidi, tenkrát, když plavali v brnění ... to se jenom tak maloučko zatáhlo ... a to brnění už konalo svoji povinnost ..."
Citováno jen z hlavy, omlouvám se.

To, že Tě při tvé vodnické profesi chápu, neznamená, že bych souhlasil.
17. 05. 2009 | 09:49

vlkl napsal(a):

Pane Krůto,

dal jste sem třaskavinu , kterou můžete směle konkurovat nejtřaskavějším blogům pana profesora Hořejšího.

Chápu proč, chápu Vaši pozici i tech, co se sní ztotožňují.

Zkusím s e Vás ale zeptat.
Když jste četl o náletech strategických bombardérů za 2.ww na Německo nebo svržení pum na Hirošimia Nagasaki, měl jste stejné pocity? Zeptám s e dál, měl jste stejné pocity při náletech B-52 na Vietnam?

Nebo jste si to odůvodnil třeba stejěn jako já - byla válka a bylo tonutné pro dosažení vítězstvínad skutečně ohavným nepřítelem naší civilizace?

Budu s e ptát dál.. Nepřipadá Vám, že jsme , minimálně od 11.09. další w.w.?

NAvíc ve válce bez jansých front, kd e deklarovanou taktikou protivníka je co nejvíc teroru v civilním zápolí našeho civilizačního okruhu? Který by rozmýšlení nasadil zbraně hromadného ničneí jen kdyby měl možnost s e k nim dostat?
Rozhodn ěnejsme zastánce mučení. Sám bolest snáším velmi špatně. A jsem si vědom snadného zneužití těchto metod i mimo válku s teroristy. Jen bych r ád věděl, co máme jiného na výběr, než to zlo, které nás chce zničit, potírat všemi prostředky co nejefektivněji.

Jak chcete zlomit člověka, který je vychován jako sebevražedný atentátník, abyste zjistil, kdo mu dal rozkazy a bombu a kdo mu vymyl mozek? Tím, že mu budete vyhrožovat, že s e nebude smět dívat na televizi?

Podle men jsme ve válce. Buď oni nebo my.

Ale nebudu zakrývat, že mi naskakuje husí kůže z toho, co Vám píši.
17. 05. 2009 | 10:09

Inci napsal(a):

Jen další důvod pro urychlení sjednocovacích procesů v EU a ke schválení LS , to co se děje v USA začíná mít s demokracií a s ochranou lidských práv pramálo společného ... je komické , že stát který toleruje taková zvěrstva poučuje ostatní ...
Jen si tak říkám , co bych asi dělal kdybych byl bezdůvodně vězněn a mučen , co se asi honí v hlavách některých vězněných ... Obama má pravdu , tyto lidi nelze jen tak pustit na svobodu , mučení z nich udělalo stroje na pomstu silně zakořeněnou už v jejich náboženství ...
O úrovni demokracie v USA si nedělám žádné iluze , je to překonaný model a slepá ulička ve vývoji lidské společnosti stejně jako komunismus , jen pro ilustraci uvádím jejich otřesný ( u nás Julínkem propagovaný ) systém zdravotní péče ...
Odpůrci LS neustále poukazují na demokratický deficit v EU ... co asi tak říkají dění na Guantanámu ... demokratické mechanismy EU by nikdy mučení na svém území nedovolily ...
17. 05. 2009 | 10:16

zdesta napsal(a):

Viděl jsem na Exploreru (satelit-spol.SBI)dokument na téma poměry ve známé věznici na ostrově Guantanamo.Výpovědi bývalých strážných,vězňů a Červéného kříže. Byla vytvořena stimulace prostředí a používané metody mimo waterboardingu.Přihlásilo se zhruba 10 zdravých mladých odvážlivců.Pokus trval 1 měsíc.Odpadávali jak hrušky.Stačí taková "sranda" jako je nepřetržité pouštění 1 skladby na plné pecky. Bylo toho tam víc co nezanechává žádné viditelné stopy.Měl jsem z toho pořadu pořádně nepřijemný pocit a doslova mindrák,jaké hovada lze z lidí udělat.Mám ovšem dojem,že tyto metody nejsou ničím novým.Jen je překvapivé,že iniciátoři těchto metod mají plnou hubu demokracie,lidských práv,svobody e.t.c.Vlastně ani není. Jsou to stejní farizeové jako ostatní, pro které je násilí běžným prostředkem k udržení moci.
17. 05. 2009 | 10:21

jankruta napsal(a):

Pro Vlk: Asi víte, že se na blogu, ani jinde po žádných třaskavinách nepídím. Ve spolupráci s Vámi tu hledám odpovědi na spoustu svých otázek. Byl to prostý souběh: Z pracovních důvodů studování materiálů o inkvizičních procesech, kniha amerického autora, která přistála na mém stole, aniž jsem si ji kupoval, a poslední rozhodnutí amerického prezidenta. Propojilo se to samo, aniž jsem musel dodat slovo. Ale otázky naskakují dál. A odpovědi? Odpovědí jsou otázky.
17. 05. 2009 | 10:49

Čochtan napsal(a):

Jan Vaculík to přesně vystihl.
Válka s islámem není sportovní utkání, a časy mušketýrů, (páni Francouzi začněte!), ty jsou už dávno pryč. Jen hlupák jako "Platan" se v boji na život a na smrt zaklíná popsaným cárem papíru.
Jak pomohl tenhle papírek těm tisícům uhořelých ve WTC ?
Jedinné pravidlo v obranném boji s islámem je "VYHRÁT", jedinné zákony jsou přírodní zákony.
My jsme nezačali. Začali oni. Před 1300 lety.
17. 05. 2009 | 11:31

dříve ruda napsal(a):

Ptám se:

pouze USA mučí zajatce? Nečetl jsem článek o tom, jak mučí zajatce jinde ve světě.
Takže k tomu asi nedochází, že ne?
Je to sice strašné, ale KAŽDÁ země se řídí heslem, že košile je bližší než kabát. Nemají to zapotřebí jen ty, kde se nic neděje, o ničem nerozhoduje, jen se přicmrndává.
A nepochybuji o tom, že se mučí i v ne zcela opodstatněných případech. Lidé jsou někdy dobytek. Tím ale říkám, že si dovedu představit i opodstatněný případ.
Ruku na srdce: je humánnější nechat zahynout padesát nevinných lidí při bombovém útoku v centru města, aby nebylo třeba donutit mluvit zajatce, který ví?
Odpovězte si upřímně třeba jen pro sebe...
Vím, je to těžké, že? Nechce se do toho, ale já toto téma neotevřel a patří to sem.
17. 05. 2009 | 11:40

LEVAK napsal(a):

Ad Jan Vaculík: právě, že dělení na ONI a MY je cesta do pekel!To jsou dvě přímky,v geometrii splynou v nekonečnu v těchto případech splynou poměrně brzy a vykonávatel přestane rozlišovat a zústane tu jenom ON, může být třeba zelený,rudý,žlutý modrý nebo kafebraun do zelena ovládne ho pocit moci a tu mu je vždy velmi těžké odebrat,už jsme to v historii párkrát zažili!
17. 05. 2009 | 11:44

Jedla napsal(a):

"Oni" začali, Čochtane, před 1300 let? Proto máme na klávesnicích počítačů arabské číslice, proto se naše nakladatelství Avicenum jmenuje podle věhlasného arabského lékaře, proto si Aristotela či Platónovy myšlenky v podání Sokrata přečteme jen proto, že jejich spisy (před křesťany) zachránili muslimové?
Vlku: Byla volba západu, že akceptoval koncept "války proti teroru". Tím jsme teror legitimizovali: Válku vede voják, voják v boji není vrah. Ergo teroristé podle konceptu "války s terorem" nejsou vrazi, ale bojovníci, vojáci. Přesně to si přáli.
Existuje - ale "námi" nebyl přijat - i koncept s terorismem neválčit, nýbrž ho potírat jako "crime" (kriminalitu). Vrah je pak vrahem, ne hrdinou.
To by ale nebylo tak efektní. Usáma by asi byl tam, kde je nyní, navíc by nebyl "problém" se správou protektorátů Afgánistán a Irák, neposílil by Irán, Pákistán (se svým jaderným arzenálem) by nebyl ve vážném riziku převzetí moci do rukou Talibanu atd.
17. 05. 2009 | 11:55

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky (druhý byl urážlivou na reakcí), které byly v rozporu se záměrem těchto stránek, i.e. poskytovat prostor pro věcnou a korektní diskusi.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
17. 05. 2009 | 12:06

Jedla napsal(a):

Jan Vaculík: To nejlepší nakonci. Ikvizitoři, podobně jako jiní vymýtači Ďábla, naprosto vážně bojují se Zlem, jsou hluboce přesvědčeni (a s to přesvědčit bohabojné obyvatele i panovníky), že boj je nutný, jde o boj dobra se zlem, boj o vlastní existenci, že riziko porážky je reálné a nepřítel (Ďábel) je silný a ničeho se neštítí.
Bohabojné obyvatelstvo pak zaujme pozici, kterou zde reprezentuje vodník ze Zlatý stoky, okres Třeboň.
17. 05. 2009 | 12:23

Jan Vaculík napsal(a):

Pane Krůto,
však já nad tím přemýšlím, jak to asi je. Je tu určitá možnost, že ve skutečnosti je pro nás militantní islám tak málo nebezpečný, jako byly křesťanskému světu nebezpečné čarodějnice. Takže za pár let se třeba bude zdát, že mučení při výsleších se dělo prostě proto, aby si pár sadistů přišlo na své.

Jenže nic tomu zatím nenasvědčuje. Islám má stanoveno ve svých základech, že nemuslimy je třeba při setkání zlikvidovat. Věřím, že může existovat nemilitantní islám, který toto ustanovení bere jako relikvii z dávných dob; také proto, že dnešní svět se bez stálého setkávání neobejde a násilí plodí násilí. Dlouhodobé řešení je v tom, najít ten nemilitantní islám a komunikovat s ním.

Jenže zatím se nám do cesty plete hlavně ten militantní, a nám nezbývá, než s tím bojovat. Asi opravdu nemá cenu nastavovat druhou tvář.

Nehájím mučení. Jenom přemýšlím nad tím, jak je asi těm, kteří mají na starost naši bezpečnost. A doporučil bych těm, ktří si myslí, že se s militantníma bojovníkama za islám nějak po dobrém domluví, aby si o tom něco víc přečetli.
17. 05. 2009 | 12:37

Čochtan napsal(a):

Jedlo,
"arabské" cifry ? A co má bejt ? My jsme je převzali od nich, tak jak je oni převzali z Indie.
Co s nimi dokázali oni ? Očíslovat stránky té nejhnusnější knihy - koránu.
Co jsme s nimi dokázali my ? Doletět na měsic a dál.
17. 05. 2009 | 12:41

Čochtan napsal(a):

Jane Vaculíku,
malá oprava: "A doporučil bych těm, kteří si myslí, že se s militantníma bojovníkama za islám nějak po dobrém domluví, aby si o tom něco víc přečetli. "
Já bych jim doporučil si to v Afganistánu vyzkoušet. Škoda jich nebude.
17. 05. 2009 | 12:43

Jan Vaculík napsal(a):

PS
Pomáhal jsem jednomu Arabovi redigovat jeho doktorskou práci na téma "Islám a demokracie". Ten člověk tu žije už 25 let, má tady rodinu, je ateista a učí na VŠ. Z práce víceméně vyplývá, že se jedná o dva neslučitelné pojmy (tedy pokud obsah slova demokracie nezredukuju na to, že čas od času dojde k nějakéhmu hlasování). Nicméně všechny závěry ústily do velmi mlhavých vyjádření; mlhavých, až úplně nesmyslných. Ten člověk se ovšem zoufale bránil jakýmkoliv jasnějším formulacím. Pak mi došlo, proč: bojí se, co by se mohlo stát v budoucnu. Argumentoval: ty práce jsou pak veřejně přístupné na netu.
17. 05. 2009 | 12:48

vlk napsal(a):

Pane Krůto,

proč tak ostře? Já tou třaskavinou nemyslel nic špatného, dehonestujícího. Naopak. Díky za tohle téma! je správné. A ve správný čas.
Protože asi budeme muset jej zodpovědět jednozančně - buď ano- ano nebo ne- ne. S e všemi riziky těchto odpovědí.
A podoběn jako pod blogem pana zrna o Tureckua západním světem, nejsem s chopen stanoviit sám pro sebe co jest horší varianta.

Mohu se toho dobrat jen pokládáním otázek, rozvíjejících obě možné varianty do budoucna.

Ostatně - to píšete.
A na samý závěr - aptříte tu pro mne k absolutní špičce top blogerů. Nicméně , zejména u těch čtu texty pozorně a s rozmyslem a přemýšlím o nich. A samozřejmě se následně ptám.

U Zahradila a podobných se nemám ptát na co.
17. 05. 2009 | 13:06

juvel napsal(a):

pro "dříve ruda" 17.5. 11:40:36
Otázka kterou jste položil má jednoznačnou odpověď v Bibli. "Nechtějte sami odplácet, milovaní, ale nechte místo pro Boží soud, neboť je psáno: Mě patří pomsta, já odplatím praví Pán...Nedej se přemoci zlem, ale přemáhej zlo dobrem", to píše ap.Pavel Římanům. To je cesta a řešení pro jednotlivce, který má důvěru v Boha, že je schopen zasahovat ve prospěch člověka, který v něj důvěřuje. A Bůh zasahuje, často způsobem, který je jiný než jsme si představovali, ale vždy v náš prospěch.

Takto jistě nebudou jednat národy a lidstvo jako celek. Ti spolehají na své síly a berou spravedlnost do svých rukou. Je to bezvýchodná situace, která střídavě ničí strany v tomto duchovním stavu. Tisíce let lidské existence jsou toho důkazem, ale pro lidi, kteří milují pokoj a spravedlnost je také dosti důkazů, že existuje východisko.
17. 05. 2009 | 13:10

hankacl napsal(a):

cochtan
Valka s ISLAMEM?
Jan Vaculik
Oni TERORISTE,bez rozdilu nabozenstvi, provozuji teror, SADISTE bez rozdilu stran, muci. Bezny muslim natvoje nabozenstvi kasle, stara se o sebe, svoji rodinu a svuj zivot.
Vlastne je vsecho normalni, v pradavnzch kolejich a podle mnoho set let vyzkouseneho scenare. Jen to americke pokrytectvi vola do nebes
17. 05. 2009 | 13:10

vlk napsal(a):

Jedla
promiňte příteli, ale ona tahle válka začala daleko dříve. pořád si ještě pamatuji Mnichov 1972 nebo Achille Lauro 1985.....
Terorista pro mne není voják. Ani nějakým obecným prohlášením. Podle ženevské konvence s e voják musí vyznačovat jistými zásadními formálními markanty , aby s ním bylo zacházeno jako vojákem. Pokud tyto markanyt postrádá jde jednoznačně o záškodníka , na kterého se ustanovení Ženevské konvence nevztahují.
Když už tedy hovoříme o formalitách.
17. 05. 2009 | 13:11

Jedla napsal(a):

Čochtane,
četl jsi Korán? To není ostuda, četli ho mnozí velmi vzdělaní lidé, a nezblbli z něj. Je to pár staletí starý text, celý ve verších, jedna dlouhá báseň. Poezie, nikoliv nejhnusnější kniha.
Existují bohužel lidé, kteří se domnívají, že stačí znát jen korán, a znají svět. Jenže to platí i o vyznavačích Nového Zákona. Nedávno si jistý pán tady, v ČR, opět musel vzít na mušku dílo jistého Ch. Darwina, jinak by po něm ani Aktuálně.cz neštěklo.
Být na Měsíci i dál by nám mělo dávat víc odpovědnosti než planého pocitu práva na nadřazenost. O Avicenovi jsem také nepsal proto, abych ho srovnával s naší dnešní medicínou, ale s tehdejší. Skromnost vodníci neznají?
Právě nápad "v Afgánistánu si to vyzkoušet" je blízký jádru pudla. Což takhle neříkat Afgáncům v Afgánistánu co je to Korán? Britové, Rus..(pardón, sovětové), ani tahle "mezinárodní koalice ochotných" Afgánistán nepředělala a nepředělá. Pořád to budou suché, kamenité a prašné hory s klanově zorganizovaným obyvatelstvem žijícím z mála, kterým přežít pomáhá i islám. Opravdu militantní bojovníky tím jen produkujeme. A navíc shodíme i nemilitantní muslimy v okolí, děláme z nich opovrhované "kolaboranty".
Radit někomu, kdo odmítá mučení, ať si jde zkusit zahrát roli okupanta v okupované zemi, aby poznal, že mu to bez mučení nepůjde, to je dobrý vodnický vtip. Což takhle poradit živému, že dokud se neutopí, do vodnického hrníčku se nevejde?
17. 05. 2009 | 13:15

LEVAK napsal(a):

Ad hankacl:
"Běžný Brit n všechny kašle......"
Britové mučili po válce v Německu komunisty.
Snímky obětí se nyní, po šedesáti letech, dostaly na veřejnost
Téměř po 60 letech utajování úřady v Londýně zveřejnily fotografie obětí tajného mučení z britských „vyšetřovacích center“ v poválečném Německu, které v počátcích studené války provozovala britská vláda. Jen střediskem v Bad Nenndorfu u Hannoveru prošlo v letech 1945 až 1947 372 mužů a 44 žen.
Snímky zachycují německé vězně, jež vyšetřovatelé mučili hladem, nedostatkem spánku a extrémním mrazem. Někteří z vyšetřovaných zemřeli hlady, další byli ubiti k smrti či zemřeli na podvýživu; jiné někteří britští vojáci údajně mučili za použití palečnic a španělských bot z nacistických věznic.
Na fotografiích ovšem nejsou nacisté, ale lidé, které vláda podezřívala ze sympatií ke komunismu. Británie je uvěznila v roce 1946 coby možné spojence Sovětského svazu, který byl ještě o 18 měsíců dříve britským spojencem.
Britské ministerstvo obrany, které tehdy věřilo, že je válka s Moskvou nevyhnutelná, shánělo všechny informace o sovětských vojenských a zpravodajských metodách.
Sherman Carroll z Lékařské nadace pro péči o oběti mučení uvedl, že by se příslušné britské úřady měly za poválečné chování omluvit a poskytnout postiženým odškodnění. „Tvrzení, že Británie během války a po ní nepoužívala mučení, protože ho považovala za ,neúčinné,‘ je mýtus, který se dařilo úspěšně propagovat po desetiletí,“ uvedl.
Fotografie pocházejí z roku 1947 a pořídil je důstojník královského námořnictva Atrhur Curtis. Ten se rozhodl o mučení nemlčet poté, co se zděsil „chodících koster“ v jednom internačním táboře, kam je Britové přesunuli po výsleších v Bad Nenndorfu. Snímky dalších obětí, které pořídil stejný důstojník, z archivů ministerstva zahraničí podle všeho zmizely.
„Je příliš pozdě, aby za tyto činy nesl kdokoliv osobní nebo politickou odpovědnost. Není ale pozdě, aby ministerstvo obrany uznalo, že se tyto věci děly,“ prohlásil zástupce opozice, liberální demokrat Nick Harvey.
17. 05. 2009 | 13:48

Jan Vaculík napsal(a):

Hankacl
Obávám se, že nemáte pravdu.
"Bezny muslim na tvoje nabozenstvi kasle" - ano, takových běžných muslimů je třeba 90%.
Jenže i ten běžný muslim, i pokud žije v demokrtické zemi, tak v dnešní době volí ortodoxní ilámskou vládu s militantními sklony.
Nás se bohužel víc týkají ti "neběžní".

K tomuto postoji jsem dospěl i přesto, že jsem přečetl Korán a líbil se mi. V 80-tých letech jsem se ve Střední Asii spolu s dalšími muslimy modlil k Alláhovi a myslel to upřímě.
17. 05. 2009 | 13:49

LEVAK napsal(a):

Ad hankacl:
"Běžný Brit na všechny kašle........!"
Britové mučili po válce v Německu komunisty
Snímky obětí se nyní, po šedesáti letech, dostaly na veřejnost
Téměř po 60 letech utajování úřady v Londýně zveřejnily fotografie obětí tajného mučení z britských „vyšetřovacích center“ v poválečném Německu, které v počátcích studené války provozovala britská vláda. Jen střediskem v Bad Nenndorfu u Hannoveru prošlo v letech 1945 až 1947 372 mužů a 44 žen.
Snímky zachycují německé vězně, jež vyšetřovatelé mučili hladem, nedostatkem spánku a extrémním mrazem. Někteří z vyšetřovaných zemřeli hlady, další byli ubiti k smrti či zemřeli na podvýživu; jiné někteří britští vojáci údajně mučili za použití palečnic a španělských bot z nacistických věznic.
Na fotografiích ovšem nejsou nacisté, ale lidé, které vláda podezřívala ze sympatií ke komunismu. Británie je uvěznila v roce 1946 coby možné spojence Sovětského svazu, který byl ještě o 18 měsíců dříve britským spojencem.
Britské ministerstvo obrany, které tehdy věřilo, že je válka s Moskvou nevyhnutelná, shánělo všechny informace o sovětských vojenských a zpravodajských metodách.
Sherman Carroll z Lékařské nadace pro péči o oběti mučení uvedl, že by se příslušné britské úřady měly za poválečné chování omluvit a poskytnout postiženým odškodnění. „Tvrzení, že Británie během války a po ní nepoužívala mučení, protože ho považovala za ,neúčinné,‘ je mýtus, který se dařilo úspěšně propagovat po desetiletí,“ uvedl.
Fotografie pocházejí z roku 1947 a pořídil je důstojník královského námořnictva Atrhur Curtis. Ten se rozhodl o mučení nemlčet poté, co se zděsil „chodících koster“ v jednom internačním táboře, kam je Britové přesunuli po výsleších v Bad Nenndorfu. Snímky dalších obětí, které pořídil stejný důstojník, z archivů ministerstva zahraničí podle všeho zmizely.
„Je příliš pozdě, aby za tyto činy nesl kdokoliv osobní nebo politickou odpovědnost. Není ale pozdě, aby ministerstvo obrany uznalo, že se tyto věci děly,“ prohlásil zástupce opozice, liberální demokrat Nick Harvey.
17. 05. 2009 | 13:52

Jedla napsal(a):

Vlk:
Ani pro mne není vojákem - právě proto je třeba být opatrný s termínem "válka". Poukaz na Ženevskou konferenci respektuji a argumentaci příjmám.
Nicméně 11.9.2001 nebylo aktem "státního" terorismu organizovaného Afgánským státem (srovnávám s rolí Libye - 1988, Jumbo Jet PanAm, Lockerbie).
Situace v Afgánistánu a v Pakistánu jsou nyní spojené nádoby. Průšvih. Neradím, kudy z něj ven, netuším to. Ale vím, že Taliban neměl žádné "vnější" ambice, nebyl součástí sítě Al Kaidá. Byl blízko vítězství v občanské válce, která se v Afg. rozhořela po stažení (vlastně už před stažením) sovětských jednotek. Měl podporu z Pakistánu a nepřímo tak od Západu. Jakkoliv mi tihle "studenti" vůbec nejsou milí, byla to reálná síla schopná vládnout oné zemi. Tehdy (snad) měla i potenciál (po upevnění své pozice) k nějaké evoluci, změnám, modernizaci. Tuto sílu si Západ "zvolil" za nepřítele, teď z ní tedy nepřítele má. Al Kaidá z toho jen profituje. G.W.Bushovo ultimátum Afgánistánu znělo: Vydat Usámu bin Ládina "a všechny jeho spolupracovníky". Je zjevné, že šlo o ultimátum nesplnitelné - spolupracovníci by nikdy nebyli "všichni". Okupace tedy byla suverenním rozhodnutím Západu, nikoliv pouhým důsledkem nespolupráce Talibanu na vydání zločinců.

Nemám křišťálovou kouli, nemohu znát "alternativní" dějiny. Přesto setrvávám u svého názoru, že se stala chyba. Okupace Afgánistánu nepřinesla potrestání Usámy bin Ládina a s ním zadostiučinění pro oběti teroru, nesnížila další rizika, nepřinesla "popularitu" západní představě o lidských právech a demokracii do oblasti. Nyní hrozí, že Taliban "vyhraje" v Pakistánu, a nyní, když je otevřeným nepřítelem Západu, tak získá jaderné zbraně. Na přelomu 2001/2002 nemyslitelné že?
Musíme se k tomu nějak postavit. Víra, že to za nás udělají nějací Bondové 007, jen jim nesmíme překážet při práci a kecat do metod výslechu podezřelých, mi přijde velmi naivní a nezodpovědná.
17. 05. 2009 | 13:58

Béda napsal(a):

Vlk,

vy víte vlku, že je celá řada věcí kde s váma souhlasím a minimum, kde s váma nenacházím společnou řeč.

Toto je jedna z nich. Domnívám se totiž, že kdyby byla pravda že islám je pro naši civilizaci vesměs špatný a nesmiřitelné nepřátelství má přímo zakódováno ve svých základech, pak není na místě ani uvažovat o potenciálním zahrnutí Turecka, Albánie, Kosova do EU a Schengenského prostoru.

Jestliže ovšem takto vedená úvaha nemá opodstatnění a islám (islámské státy) je ve vztahu k západnímu kulturnímu a společenskému okruhu diferencován, pak je potenciální vstup islámských států do EU a Schengenu výhledově možný.

Jinou otázkou je věc, jestli jsme ve válce proti islámu jako takovému a jestli je západní civilizace skutečně tou humánní vyspělou demokracií za kterou se sama prohlašuje. Co je šaría většinou víme anebo alespoň z doslechu tušíme. Co je fanatický katolík, to z dějin taky známe.

Jestliže ovšem svět který sám sebe prohlašuje za dosavadní vrchol humanity a demokracie, provozuje Guantanáma, rozpoutává války ve kterých decimuje cizí státy, jejich ekonomiku i civilní obyvatelstvo, provozuje mučírny, nerespektuje mezinárodní smlouvy a zákony - je skutečně natolik odlišný od světa, který odsuzuje?

Existuje skutečně tak tlustá hranice, která je schopna zabránit tomu, aby za určitých okolností celá západní civilizace skrze Patriot Act nesklouzla tam kde již několikrát byla - k diktatuře ve vyspělých průmyslových státech a velké válce "světů"?
17. 05. 2009 | 14:09

Stan napsal(a):

To, co napíšu teď, je určeno především Vlkovi, Čochtanovi a dalším umírněným i radikálním obhájcům "zostřených vyšetřovacích metod", i když u toho druhého nepředpokládám, že změní názor:

1. Válka s islámem netrvá 1300 let. Existují dokonce i období, kdy Arabové bojovali na straně Západu (např. 1. světová válka). Průšvih nastal v několika krocích. První krok byly nesplněné sliby Arabům právě po 1. světové válce. Druhý krok byl postoj Arabů ke Spojencům v 2. světové válce. Třetí krok byl vznik Izraele. Čtvrtým a velmi podstatným krokem bylo zřízení amerických vojenských základen v Saúdské Arábii.

2. Náraz letadel do WTC byl dílem mladých nacionalistických Saúdských Arabů, nespokojených s kolaborací jejich feudálních vládců s Američany. Přesto Američané v odvetě napadli Irák a Afghánistán, čímž naprosto zničili svoji již beztak pošramocenou reputaci v muslimském světě.

3. Zřícení WTC se ukazuje být velmi sofistikovanou akcí, v prachu z dvojčat byl nalezen nanotermit, což je výbušnina, kterou jsou schopni vyrobit jen vysoce specializované laboratoře. Navíc ho tam bylo několik desítek tun. Vysvětluje to i další pochybnosti spojené s teplotou tavení kovu, rychlostí pádu budov, pádu budovy WTC 7, která nebyla letadly zasažena, několik dní před nárazem a pádem uzavřenou pojistkou ze strany majitele dvojčat atd.

http://www.outsidermedia.cz...

4. Pokud používáme metody teroristů, stáváme se teroristy. Jak už tady někdo napsal, celá "war on terror" je manipulace. Útok na WTC, jakkoliv to byla strašná událost, se měl vyšetřovat policejními metodami, a s dopadenými teroristy se mělo zacházet jako s každým jiným kriminálním živlem. Politická moc tuto katastrofu zneužila pro své odpudivé, nebojím se napsat přímo fašistické, cíle, a výsledkem je Amerika oslabená takovým způsobem, jako nikdy v dějinách. Přičemž to oslabení nezpůsobil útok na WTC, ale až následná reakce.

http://www.outsidermedia.cz...

http://www.outsidermedia.cz...

5. Pokud se zdráháme použít slovo voják, partyzán nebo povstalec pro označení našich nepřátel ve "war on terror", potom je musíme považovat za civilisty, pro jejichž ochranu ve válečných konfliktech existují ještě přísnější pravidla. Pojem "nepřátelský bojovník" byl vymyšlen jen proto, aby mohla být Ženevská konvence obcházena. Stejně tak pojem "zostřený výslech" nemůže skrýt porušení konvencí proti mučení.

http://www.outsidermedia.cz...

http://www.outsidermedia.cz...

6. Obama se brání dalšímu zveřejňování fotografií a záznamů o mučení, a odůvodňuje to "ohrožením Američanů", které tím vzniká. Je to tak - pokud mučíme vězně a "nepřátelské bojovníky", nemůže si být nikdo z amerických (ale třeba i českých) občanů jistý tím, že nebude mučen druhou stranou. Vytváříme svět, kde lidská práva neexistují, a mučen může být každý, na koho jedna z válčících stran ukáže. Vzdáváme se tím morální převahy a demoralizujeme vlastní lidi.

http://www.outsidermedia.cz...

http://www.outsidermedia.cz...

7. Pro pragmatiky, kteří říkají, že účel světí prostředky, a nepřesvědčilo je 6 předchozích bodů, mám ten poslední. Mučení nefunguje. Zastánci mučení za celou dobu nepředložili jediný důkaz, že by se jim pomocí mučení dokázalo zjistit cokoliv, co by mohlo být využito v boji proti teroru.

8. Jsme manipulováni, válka proti teroru je jenom způsob, jak vysát z našich hospodářství co nejvíce peněz pro vojensko-průmyslový komplex. To neříkají komunisté, ale bývalý náměstek ministra financí v Reaganově vládě.

http://www.outsidermedia.cz...
Další odkazy:

http://www.outsidermedia.cz...

http://www.outsidermedia.cz...
17. 05. 2009 | 14:18

LEVAK napsal(a):

Ad Beda :
Neexistuje na světě mocnější zpátečnická síla.Mohamedánství má k zániku daleko, je to militantní víra, která si získává stále nové stoupence.Na každém kroku získává neohrožené bojovníky a nebýt toho,že křesťanství poskytují ochranu silné paže vědy,civilizace dnešní Evropy by mohla padnout, stejně jako padl starý Řím."
Víte kdo to napsal? Jeden bezvýznamný xenofobní blb.
Víte jak se jmenoval?
Winston Churchill.
/The River War 1899/
17. 05. 2009 | 14:18

Monika napsal(a):

„Ďábel není vládce hmoty, ďábel je troufalost ducha, víra bez úsměvu, pravda, kterou nikdy nezachvátí pochyby,“ říká Vilém z Baskervillu v románě Jméno růže (omlouvám se, že tento citát uvádím podruhé).

K velmi zajímavému textu pana Krůty lze možná jen dodat, že od vzniku inkvizice, která právně začíná již Konstitucí papeže Lucia III. z roku 1184 (a jejímž původním cílem byla obrana čistoty a neporušitelnosti víry bojem proti herezi, tudíž obrana celistvosti společnosti), zaznívaly v církvi hlasy, a bylo jich více než inkvizitorů, které znovu o znovu připomínaly, že prostředky fyzického násilí odporují Kristovým zásadám milosrdenství a lásky.

K nejznámějším patří spis Cautio criminalis, seu de processibus contra Sagas Liber, jehož autorem je německý jezuita Friedrich Spee von Langenfeld, jenž dokazoval, že člověk nařčený z jakéhokoli zločinu se na mučení nejspíš přizná, a tak bude nespravedlivě odsouzen. Cautio criminalis bylo přeloženo do mnoha jazyků a vybroušenou argumentací a rétorikou nakonec pomohlo ukončit čarodějnické procesy. Není bez zajímavosti, že Spee v této knize položil i některé ze zásad moderního evropského práva, např. „nelze odsoudit toho, jehož vina není bezpečně prokázána“.
17. 05. 2009 | 14:23

Muslimsky inkvizitor napsal(a):

Delat paralelu boje proti terorismu s inkvizici je to nejsmesnejsi co jsem tady kdy cetl. Mezi islamistickym teroristou a udajnymi stredovekymi "kaciri" musi videt rozdil i male dite. Proto je cely ten clanek absolutne bezcenny.

Zkuste si jen tak pro zamestnani mozkovych bunek, ktere u vas ocividne zahali necinnosti, udelat maly myslenkovy experiment: Zkuste obratit role. Predstavte si, ze nejmocnejsimi a technicky nejvyspelejsimi zememi by byly muslimske zeme. V USA a v EU by existovaly teroristicke skupiny pravidelne provadejici bombove atentaty na civilni obyvatelstvo techto muslimskych zemi. Jakemu zachazeni by byli vystaveni podezreli z terorismu pokud by se dostali do muslimske veznice???????
17. 05. 2009 | 14:39

saxana napsal(a):

Nikde na světě není tolik náboženských idiotů, jak v USA. Teď už vím, proč propagují mučení. Těm civilizačním barbarům je blízké náboženství a mučení Inkvizice. Věřící a většina američanů jsou lidské zrůdy.
17. 05. 2009 | 14:50

Béda napsal(a):

Myslím, že Stan to shrnul velice výstižně.

Za doplnění by stálo snad uvést jenom, že v raném středovéku bylo křesťanství ve vztahu k islámu nejméně stejně radikální a militantní jako islám ke křesťanství.

A dále roli imperiálních, koloniálních, neokoloniálních a postkoloniálních velmocí v postupné radikalizaci islámského světa.
17. 05. 2009 | 14:53

Katolický imám napsal(a):

Muslimský inkvizitor:
Jste si příliš jist výsledkem navrženého "myšlenkového experimentu".
Za berberské vlády na Pyrenejském poloostrově byly zachovány křesťanské chrámy i modlitebny, křesťané nebyli sice "plnoprávnými" ale ani pronásledovanými lidmi se zakazovanými názory. Po "osvobození" byly poměry ve Španělsku (méně Portugalsku) mnohem méně svobodné, liberální, než za Berberů, a málokde inkvizice svatá měla takové žně, jako právě na jih od Pyrenejí.
Podobně v Osmanské říši byli křesťané nejen tolerováni, ale měli na svou víru zákonný nárok, mohli namítat podjatost muslimského soudce a požadovat křesťanského. Křesťané (i Židé, do jisté doby i Arménští křesťané atd) měli své zastoupení v úřadech i v blízkosti panovníka.
Můžete namítnout podobnou situaci v křesťanských zemích? Třeba ve Svaté říši Římské národa německého? Kolik měl císař římskoněmecký Karel IV. muslimských učenců u dvora?
17. 05. 2009 | 15:14

František napsal(a):

Vážení,opravdu mě překvapuje tak
obsáhlá diskuze.Na mne působí až sugestivně,jako bych četl výpovědi očitých účastníků.Ale tak to bohužel není,všechno je
převyprávněné z bůhví kolikáté ruky.Založením a pobytem vtéto zemi jsem se stal pochybovačem
o všem.Mučení provází lidi odjakživa,tak proč se dneska divit.Není to snad správné,ale je to tak.Teroristé,kteří vraždí,
isvoje lidi,kteří sedí někde v kavárně nezasluhují žádné ohledy.
Je nutné je zlikvidovat jako škodnou.V žádném případě nejsou vojáky na které vztahuje ženevská konvence.
17. 05. 2009 | 15:20

ježek napsal(a):

Na základě zákona o svobodném přístupu k informacím získala ACLU lékařské zprávy o lidech, kteří byli v americkém zajetí umučeni k smrti. Jako příčina smrti je v některých případech uvedeno uškrcení nebo ubití k smrti. Představte si, jak vás agenti pomalu mlátí do nohou tak dlouho, až vám svalovinu rozbijí na kaši a toxické produkty nekrotizované tkáně vám způsobí otravu celého organismu. Neuvěřitelná muka trvají mnoho dní.

http://action.aclu.org/tort...
17. 05. 2009 | 15:21

ježek napsal(a):

Jako kdyby nějaký František Mudrlant z 15. století přemítal nad svým žejdlíkem medoviny:
Čerodějnice,kteří vraždí nevinné lidi nezasluhují žádné ohledy. Je nutné je zlikvidovat jako škodnou.V žádném případě nejsou křesťany, na které vztahuje boží zákon.
17. 05. 2009 | 15:31

IvanT napsal(a):

Mucit nebo nemucit? Tato otazka mne uz dlouho trapi a nemam na ni odpoved.

Predstavte is treba nasledujici situaci:

Bezpecne vite, ze pan X(terorista nebo blazen) v nektere z desitek stanic londynskeho metra umistil bombu, ktera ma potencial zabit stovky lidi. Rovnez bezpecne vite, ze bomba ma vybuchnout behem dalsich peti minut a ze nejste schopen vsechny stanice evakuovat. Pana X mate ve vazbe a on odmita cokoliv vypovedet. Mate zkusit muceni, ktere pana X mozna zabije a zachranit stovky nic netusicich lidi, nebo se mate drzet principu 'nikdy nemucit'?

Podobnych, nebo horsich, prikladu je mozno vymyslet mnoho, ale snad je jasne o co mi jde.

Jsem v pokuseni udelat zaver, ze otazka 'mucit nebo nemucit' nema jednoznacnou odpoved - ano/ne. Problem ovsem je ze jestli rekneme 'za nekterych okolnosti je muceni ospravedlnitelne', jak se rozhodne kdy ano a kdy ne? A kdo to rozhodne?
17. 05. 2009 | 15:37

xyz napsal(a):

IvanT > Ano, podobných za vlasy přitažených příkladů lze vymyslet desetitisíce. Všechny mají jednu "drobnou" vadu, nějak k nim nedochází. Zato v Iráku a Afghánistánu k úmrtím civilistů rukou amerických vojáků poměrně běžně. Opravdu máte pocit, že ono virtuální riziko stojí za ty tisíce mrtvých?
17. 05. 2009 | 15:49

Muslimsky Inkvizitor napsal(a):

Katolicky Imame, uvadite zde jakesi priklady z historie, ktere jsou vice ci mene irelevantni v dnesni situaci. Zrejme jste zvykly resit vse od stolu s knizkami a PC.
Prava na svobodu vyznani jsou zarucena muslimum ve vsech zemich zapadni civilizace. Pokud byl muslimsky svet drive popisovan, ve vami uvedenych knihach, jako tolerantni, pak jim dnes jiz davno neni. O to mene by byl tolerantni vuci terorismu napadajicimu civilni obyvatelstvo jejich zemi v pripade obracenych roli. Pokud byl krestansky svet drive netolerantni, pak jim dnes jiz JE. Tak zkuste zapojit svuj mozek a vychazet z DNESNI situace.

Ja zde diskutuji, jak by se zachoval SOUCASNY muslimsky system vuci teroristum z EU a USA, kteri by provadeli bombove atentaty na jejich civilni obyvatelstvo. Jakemu zachazeni by se dostalo temto teroristum v muslimskych vezenich. Vy se mi zde opet snazite vnutit nejake priklady vyctene z knizek o stredoveku. Priklady jakychsi vyslancu apod. Ten vyslanec byl terorista a dostal se za to do vezeni, ze zde uvadite jeho priklad? Co ma Karel IV. a pomery ve stredovekem Spanelsku s timto co do cineni? Asi jste natolik ovlivnen myslenkovymi pochody vnucovanymi nam v clanku, ze se od nich nedokazete osvobodit a zacit myslet REALNE v REALNEM case. Ma osobni 25ti leta zkusenost s beznymi evropskymi muslimy a jejich nenavisti vuci vsemu evropskemu a americkemu mne dovadi v mem myslenkovem experiemtnu uplne jinam, nez vase priklady vyctene z knizek o vztazich krestanskych a muslimskych zemi v dobe stredoveku.
17. 05. 2009 | 15:52

Muslimsky Inkvizitor napsal(a):

Krome jiz zminene nenavisti u beznych muslimu vuci zapadni civilizaci, kterou samozrejme musime brat seriozne v potaz, vam take doporucuji si prostudovat zakonodarstvi ruznych muslimskych zemi, kde jsou schvalovany fyzicke tresty a muceni, nez se opet pustite do zaveru z meho myslenkove experimentu.
17. 05. 2009 | 15:58

danny66 napsal(a):

a proc nikoho netrapi takove muceni Jiriho Kajinka? Ktery, jak sam tvrdi je buzen kazde 2 hodiny ( udajne z bezpecnostnich duvodu) a kontrolovan, jestli zase neutekl. Panove a damy, zkuste si to na par noci, proc Vam nevadi Cech mucen v Ceske veznici?
to Stan, placate tu nesmysly, majitel dvocat si pojistku pouze obnovil, jak to delam u sve nemovitosti i ja, a kdokoliv jiny, kdo se o svou nemovitost poradne stara.. A videl jste trosky z dvocat? Tak se zeptejte nejakeho odbornika pyrotechnika a ten vam jiste rekne, ze je nemozne po podminovani, aby zustaly prvni 4 patra konstrukce neporuseny a pokud si prostudujete amaterske zabery, na kterych je zjevne videt bortici se veze od vrchu dolu, ale to jen na okraj, jinak souhlas s panem Vaculikem a vyjimecne i s panem Vlkem..
Mimo jine se Evropa ma na co tesit, jak je videt na videu..
https://www.youtube.com/watc...
17. 05. 2009 | 16:30

Vico napsal(a):

Homo sapiens asi před čtyřiceti tisíci lety vkročil do Evropy. Od té doby se fyziologicky ani mentálně nezměnil. Kdyby malíři ,co vymaloval jeskyně ve Španělsku obrázky bizonů, dostalo dnešního vzdělání a kultury, byl by od nás k nerozeznání.

Nic se nezměnilo. Kultura je jen tenkou cukrovou krustou na atavistické podstatě naše živočišné podstaty. Jíme příborem, ale jen tehdy, pokud kvůli Guthu Jarkovskému nepropásneme jediný rozhodný okamžik uhájit své sousto před stejně hladovým. Za dvorskou etiketou, stále se schovávají pravidla afrického napajedla.
Když dojde na lámání chleba, neliší se ani Američan od Rusa nebo Turka. Všichni jsme homo sapiens, co sem dovandroval z Afriky a příliš se od té doby nezměnil.

Takže hoši s Al Kaidy se spletli. Druhá strana, když na to přijde, dokáže na tu cukrovou krustu zapomenout. Taky poučení pro příště. Pro příště platí poučení, že zákon divočiny /ne všude je džungle, ale i tundra nebo poušť/ platí.Kojot kousl zcivizilovaného slona do měkké tlapy a chtěl sežrat jeho mládě. Místo spravedlivého adversálního procesu nastoupila pradávnější pravidla. Zvířata je dodržují a proto myš před kočkou uteče do díry a kočka před psem na strom.Kojot s táhlým vytím zjistil, že výdobytky civilizace se od rozzuřeného slona nedočká.
17. 05. 2009 | 16:44

vlk napsal(a):

Jedal +Beďa

vážení pánové, nemám žádný zásadní problém s odpovědí ani jednoho ani druhého. Máte pravdu. Lišíme s e jen v pohledu na to zda už globálně ve válce s islámem jsme nebo nikoliv. Já se přikláním k názoru že ano. Toť celý rozdíl mezi námi.

Stanovi
milý příteli, můžeš použít kolik odkazů chceš, nicméně žádný z nich neodpovídá n a otázky které jsme položil sobě i panu Krůtovi dnes v 10:09:55. A které základním způsobem formulují můj postoj.může být, že T + tato odpověď neuspokojí. Lepší nemám.
17. 05. 2009 | 16:49

dej2 napsal(a):

Vážení,co myslíte že škodí obyčejnému občanovi Česka více?Mučení na Guantanámu nebo lidé z OSA???Ať chcete nebo ne,souvislost tady je.Odvést pozornost od vlastní špíny co nejdál...
17. 05. 2009 | 17:19

Béda napsal(a):

Vlk,

já vaši argumentaci částečně chápu.

Chtěl bych ovšem upozornit na jednu nezanedbatelnou paralelu.

Podmínky pro WW2 vzešly z Versailleského míru po WW1 a z vývoje situace v meziválečném období (viz diskuse pod článkem A.Drobka). Hlavní vina za válku padá na nacistické Německo, ovšem díl viny nesou i západní imperiální mocnosti, které tento vývoj umožnily, SSSR a jeho pakt Molotov-Ribbentropp s důsledky...

Podmínky pro 11/9/2001 se tvořily po dlouhá desetiletí, kdy západní centra zvnějšku zasahovala do vývoje v oblasti Blízkého a Středního východu.
11/9 tudíž nespadlo jako meteorit z jasného nebe. Byl to důsledek vývoje v S.Arábii, v oblasti Blízkého východu (vznik a obhajoba státu Izrael), v Pákistánu... podobně jako ve WW2 hlavní díl viny na tom nesla Al Káida a její saudskoarabský šéf + saudskoarabští atentátníci. Svůj díl viny na tom nesou západní státy, který k takovému vývoji vytvořily podmínky (viz "navázání spolupráce"- někdo mluví o účelovém zavření očí a korupci se saudskoarabskou královskou rodinou, pákistánským a egyptským diktátorem, podíl na svržení Mosaddeka, spolupráce s Husajnem, podpora mudžáheddínů a Usámy bin Ládina... A navíc tak jako za WW2, tak i v tomto případě sehrály svou roli zájmy nadnárodního kapitálu (u WW2 perfektně popsal Petr v diskusi k článku A.Drobka), u Afghánistánu jsou to zájmy konsorcia vedeného americkou firmou Unocal rozpracované administrativou USA a Pentagonem do podoby lokální války mnohem dříve než došlo k 11/9.
17. 05. 2009 | 17:21

Béda napsal(a):

Dodatek: u těch nepřímých viníků bych málem zapomněl na roli afghánského talibánského státu, který odmítnul plány plynařského konsorcia vedeného UNOCAL a poskytl území k výcviku Al Káidě a po ultimátu USA zvažoval vydání vůdců Al Káidy do pákistánu. Afghánský stát, podobně jako SSSR za WW2 se stal hlavní bojovou zónou v probíhající válce.

Stát Irák do toho zapadnul jaksi mimoděk a dodnes nikdo nedokázal poskytnout smysluplné obhajitelné vysvětlení jak k tomu mohlo vlastně dojít. O tom, že přitom šlo i o jiné zájmy nežli pouze o deklarované zničení ZHN dnes štěbetají vrabci ve všech médiích.
17. 05. 2009 | 17:30

vlk napsal(a):

Beďo

opět nemám sebemenší problém s vaší arguemntací.Nicméně jednu drobnost si tentokrát neodpustím - myslíte si, že 2.ww by nevypukla bez Hitler- Stalin paktu?

Nicméně ani to nezměnilo můj pohled na situaci. Já si myslím,že my - naše civilizace je UŽ ve válc e s civilizací islámskou. Resp. její fundamentální variantou. Jsme v posici obyčejného řadoého občana Josefa Schmidta v roce 1941.... Řekl bych. Jenže pokud prohrajeme, nečekal bych nějaký Marshallův plán. A je celkem jedno, jak jsme s e do téhle pozice dostali.
17. 05. 2009 | 17:31

František napsal(a):

Pro Saxanu.Mám dojem ,že v Americe žádná inkvizice snad ani nebyla,ale proč se vracet tak daleko do středověku.Co jsou to náboženští idioti to snad víte jenom vy.Stačí si vzpomenout na
hrůzy 2.svět. v Evropě,kde Němci zrovna nebyli žádní náboženští fanatici.Dále si můžeme připomenout mučení a popravy mečem Japonci v Asii a naposledy
v občanské válce na Balkáně.Tak to prosím neházejte na Američany.
Jestli jste do ruda tak si vzpomeňte na lotra Džugašviliho,
Beriju a statisíce jim podobných.
17. 05. 2009 | 17:44

IvanT napsal(a):

xyz:
> Ano, podobných za vlasy přitažených příkladů lze vymyslet desetitisíce. Všechny mají jednu "drobnou" vadu, nějak k nim nedochází.

No prave ze dochazi. K velice podobnemu pripadu doslo treba pred par lety ve Sri Lance.

> Opravdu máte pocit, že ono virtuální riziko stojí za ty tisíce mrtvých?

To opet kladete tu otazku ve forme cerno-bileho pravidla - 'ano muceni' / 'nikdy muceni'.

Chtel jsem rici, ze myslim, ze jako vetsina otazek ani tato nema binarni odpoved - vzdy ano / nikdy ne. Jde spise o to formulovat okolnosti za kterych je forma natlaku pripustna, a jaka forma to je (treba pomoci drog, ktere neublizi) - coz je ovsem problem.
17. 05. 2009 | 17:44

IvanT napsal(a):

Nelibi se mi jak casto se vyse uvedene komentare k blogu venovanemu jednoznacne otazce 'mucit/nemucit' meni v otazku 'jak bojovat proti islamu' nebo o tom kdo ze CIA / KGB / NKVD /SS je vlastne ten nejvetsi zruda historie.

O to v tomto blogu preci vubec nejde. Ve jmenu nabozenstvi bylo spachano stejne mnozstvi nasili at jde o jakekoliv nabozenstvi - islam, krestanstvi, hinduismus, cokoliv. Jakoz i ve jmenu naroda, rasy, spolecenske vrstvy nebo tridy, a vselijakych vznesenych myslenek, vcetne svobody.

A otazka muceni se vztahuje ke vsem.
17. 05. 2009 | 17:54

Béda napsal(a):

Vlk,

domnívám se, že vytrhávat jednu z podmínek vypuknutí WW2 není na místě. Ta válka by možná nevypukla bez onoho paktu, možná by nevypukla kdyby podmínky Versailleského míru byly zformulovány jiným - přijatelnějším a méně decimujícím způsobem pro Německo, možná by nevznikla kdyby se nedostal v Německu k moci Hitler, možná by nevznikla bez 2 světových hospodářských krizí, které v kombinaci s mírovými podmínkami byly pro Německo takřka vražedné, možná by nevznikla kdyby VB,Fr zaujaly jiné stanovisko při prvních porušeních podmínek Versailleského míru Německem, možná by nevznikla bez Anschlussu Rakouska, Mnichovské dohody, možná by nevznikla kdyby byl schválen bezpečnostní pakt VB-Fr-SSSR...

Myslím, že se částečně mýlíte, vlku. Prozatím se prokazuje, že čím větší zásah (v Iráku, v Afghánistánu, v Pákistánu, pokus o destabilizaci Íránu) ze strany Západu, tím větší radikalizace a šíření původně omezeného konfliktu. Vypadá to, jako kdyby někdo záměrně přikládal do kamen. Podle mého hodnocení, je ten stratég buďto naprostý ignorant a diletant, anebo je v tom záměr. Šéfům Al Káidy se snad nemohlo ani ve snu zdát, že to někdy dojde tak daleko. Řekl bych, že její původní cíle se díky druhé straně plní nikoliv na 100, ale na 100 000%.

Několik fatálních chyb se stalo již na samém začátku konfliktu. (Nebudu to rozepisovat, již jsem se k tomu vyjádřil u posledního článku A.Drobka) reakce Západu na 11/9 byla nepřiměřená, kontraproduktivní a chybná.

Má řešení popisované situace jsou taky obecně známá. Ukončení válek, stažení vojsk, "železná" opona na hranici dvou světů, ekonomická kooperace, žádné přidělování občanství v západních zemích... změna až po dosažení kompatibility hodnotových rámců obou světů. Může to trvat 10, 100 i více let.
Křesťanství se zrovna tak nezměnilo do dnešní podoby ze dne na den.
17. 05. 2009 | 17:59

Béda napsal(a):

Dodatek:

k těm řešením: A samozřejmě postasvení členů Al Káidy na černou mezinárodní listinu teroristů - zločinců.
17. 05. 2009 | 18:02

Jan Vaculík napsal(a):

Mučit nebo nemučit?
Znovu se vracím k témuž, jenom z obecnější stránky:
Představuju si ten známý případ, že jsou dva podezřelí, z nichž jeden určitě spáchal vraždu. Oba u činu byli, oba by mohli předložit jeden proti druhému důkazy, ale odmítají vypovídat. Právo -tedy ideál- říká: Pustit oba dva - nikdo nesmí být odsouzen bez důkazů!
Ale zdravý rozum to vidí jinak: Zavřít oba dva!
Pokud by nevítězil zdravý rozum - aspoň tu a tam - tak by nám tu za nějaký čas zločinci začali ohryzávat nohy zaživa.

Rozporů mezi ideálem a praxí se najde víc. Což neznamená, že ideál má být ztracen ze zřetele.

Zdravím pana Krůtu a děkuju za pěkný článek.
17. 05. 2009 | 18:14

Béda napsal(a):

Jan Vaculík,

otázkou jest, co když vraždu spáchali oba dva podezřelí. Jeden tím, že dálkově odpálil vozidlo napěchované trhavinama u silnice, druhý tím, že dálkově odpálil raketu z bezpilotního prostředku.

Pokud jde o trestní zákon, řada islámských zemí vyznává zásadu oko za oko, zub za zub.
17. 05. 2009 | 18:19

Kritik napsal(a):

Konečně! Člověk již přestal doufat, že si někdo z publicicistů všimne analogie honů na čarodejnice a mučících metod španělské inkvizice s novodobými restaurátory takových postupů v USA.

Škoda jen, že se stejná analogie nepoužije i pro srovnání s stalinskými metodami StB a KGB v 50. letech. Tam se také všichni "viníci" (téměř všichni, výjimky byly) přiznali a toužebně prosili o potrestání smrtí.
17. 05. 2009 | 18:19

František napsal(a):

Pro Ježka.Smrt nějakých teroristů
mě nechává celkem v klidu,a ani nevím,cojetoACLU,ale pochybuji o takových informacích,protože amer.základna na Kubě je přece jenom z ruky a žádnou Aclu tam určitě nezvali na prohlídku.Takže pardon.Navíc zbavit se mrtvol není v této zemi problém.Takže fakt nevím,kdo mluvil.Všechny tyto informace mi připomínají určitou
etapu života ato boj proti imperialismu,zvlásť americkému,ale hubou.Rudou.Nazdar.
A dále František mudrlant by v hospodě nepřemítal nad čarodějnicemi,ale nad lehkými ženštinami.Navíc ze žejdlíků se pilo pivo.Tzv. čarodějnice nikoho nevraždily a byli možná
křesťanky lepší,než sadističtí mučitelé.Takové srovnání je mimo mísu.Božích zákonů se stejně nikdy nedrželi,bylo to jen jejich zbožné přání.Howgh.
17. 05. 2009 | 18:27

Petr Havelka napsal(a):

Pane Krůto,

zdá se, že nic nejde uzavřít do historie.

Takové mezní situace "smrdí" volbou, máme Hamletovu volbu, Sofiinu. "Mučit nebo nemučit?"

Představte si situaci, kdy víte, že to někde bouchne, a Vy máte původce, kterému se nechce mluvit.

Gestapo udajně z plukovníka Mašína nic nedostalo a "TI" to také uměli.

"Institucionální" mučení je cesta do pekel, ale v mezní "volbě", zkuste neodolat.
17. 05. 2009 | 19:24

Béda napsal(a):

Petr Havelka,

Mezní volba, toť morální dilema.

Problém je v tom, že převážná většina zadržovaných je odchycena v bojové oblasti, někteří jsou zobchodováni (koupeni), přičemž existuje pouze mlhavé podezření, že by to snad mohli být teroristé. Doposud se prokazuje, že většině z nich ani po sofstikovaném mučení nebyla prokázána vina.

Otázkou tedy je, jestli je na místě mučení nevinných, kteří v případě neprokázané viny jsou naprostými vyděděnci z lidské společnosti. A to doslova a do písmene.

Když situaci analogicky obrátíme. Je neoodiskutovatelným faktem, že koaliční jednotky podnikají "trestné" akce v cizí zemi. Při těchto akcích umírá množství civilistů, kteří s teroristy a terorismem nemají prakticky nic společného. Další podobné akce je možno očekávat prakticky kdykoliv.

Znamená to, že je druhá strana oprávněna při zadržení kteréhokoliv koaličního vojáka, resp. jakéhokoliv obyvatele Západu na těchto územích kvůli prostému podezření, že by snad mohl něco vědět o příštím útoku sadisticky mučit?
17. 05. 2009 | 19:35

Petr Havelka napsal(a):

Pane Bédo,

státem "požehnané" mučení, samozřejmě špatně. Určitě se shodnem, že se tak dělo v tajných službách s přivřením víček, dávno před Buschem jr. Vlastně k němu docházelo "vždycky" a všude ve světě. Jak to "vybujelo" USA je katastrofa.

Píšete:

"Znamená to, že je druhá strana oprávněna při zadržení kteréhokoliv koaličního vojáka, resp. jakéhokoliv obyvatele Západu na těchto územích kvůli prostému podezření, že by snad mohl něco vědět o příštím útoku sadisticky mučit? "

Když se jim dostanete do pracek, tak si "užijete" a málokdy přežijete, tak jako tak. Inu válečný stav.
17. 05. 2009 | 19:51

vlk napsal(a):

Béďo

mohu vás ujistit, že Hitler by byl přepadnul Polsko i bez pakti se stalinem.
Ohledně Versailles máte pravdu. Tam s e zadělalo na druhou světovou.
Máte pravdu i s chybnou reakcí západu na teroristy. Leč, co by kdyby neplatí. Je co je.
Anic z vaší argumenatc e neodpovídá na mé původní otzky pro Jana Krůtu.

A nějaká železná opona ve světě? Dneska? v eře globální ekonomiky? V eře dominance ropných zdrojů Blízkého východu? V době už nesmírně silných muslimských minorit v našem světě?
17. 05. 2009 | 20:14

Béda napsal(a):

Petr Havelka,

až na ten poslední odsek jsem s váma v naprostém souladu.

U toho posledního odseku bych upozornil na drobnou nuanci, která ovšem zásadně mění pohled na věc. Do pracek se jim prakticky můžete dostat pouze na jejich - islámském území, kdežto oni se do západních pracek dostávají na svém území, na svém území jsou mučeni, někteří až k smrti, jiní unášeni do cizích zemí k sofistikovanému mučení bez jakékoliv další perspektivy v případě neprokázání jakékoliv viny. Nemyslíte, že takovéto praktiky v podání civilizované západní země jsou víc než diskutabilní?

Pokud vím, řada lidí - možná naprostá většina (civilistů) ze západu, kteří na vlastní nebezpečí odcházejí do válečné zóny je zde islamisty zadržena a pak za výkupné propuštěna.
17. 05. 2009 | 20:20

Béda napsal(a):

Vlk,

vlku ta otázka je mnohem obsáhlejší než by se na první pohled mohlo zdát. Již bolševici v Rusku tvrdili, že kapitalista je schopen svému nepříteli prodat i oprátku, na které jej pak oběsí.

Záapad si mudžáheddíny vypěstoval k obrazu svému - vycvičil, zorganizoval, zásobil. Zrovna tak trvale zásobuje nejmodernější vojenskou technikou islámské země. Islámské magnáty vpustil do svých podniků. Kvůli zištným zájmům si vpustil do "domu" islámské komunity a plánuje připojit ke svému 500 milionovému celku více než 70 milionovou enkávu muslimů z Tirecka, Albánie a Kosova.

Vy říkáte v jiné souvislosti. Na tom co bylo a co tomu předcházelo nezáleží. podstatné je, co je teď.

Já vycházím s "železnou" oponou z toho co je teď a co má být do budoucna.

Máte snad lepší řešení?
17. 05. 2009 | 20:30

ježek napsal(a):

Františku, vy prostě nevíte nic. Nevíte co je ACLU, nevíte co je zákon o svobodném přístupu k informacím, nevíte jak ACLU pomocí tohoto zákona získala pitevní zprávy zajatců z Afganistánu a Iráku (provedené americkými vojenskými doktory), nic. Akorát jste si sebejistej ve své ignoranci. Nazdar-Howgh.
17. 05. 2009 | 20:36

Petr Havelka napsal(a):

Pane Bédo,

takhle bychom na sebe mohli reagovat donekonečna.

"U toho posledního odseku bych upozornil na drobnou nuanci, která ovšem zásadně mění pohled na věc. Do pracek se jim prakticky můžete dostat pouze na jejich - islámském území, kdežto oni se do západních pracek dostávají na svém území, na svém území jsou mučeni, někteří až k smrti, jiní unášeni do cizích zemí k sofistikovanému mučení bez jakékoliv další perspektivy v případě neprokázání jakékoliv viny. Nemyslíte, že takovéto praktiky v podání civilizované západní země jsou víc než diskutabilní?"

Teroristé přece "působí" na našem územi, cvičí se "doma". Pro Vás i pro mne je efektivnější, když si to s nimi "rozdáme" u nich.

Co se týče mučení, už jsem reagoval výše.

Vaše reakce na Vlka

"vlku ta otázka je mnohem obsáhlejší než by se na první pohled mohlo zdát. Již bolševici v Rusku tvrdili, že kapitalista je schopen svému nepříteli prodat i oprátku, na které jej pak oběsí."

Představte si, že proti ruským vojákům v Čečečnsku bojovaly na straně Čečenců nejnovější verze BVP. Kšeft je kšeft, platí to i v Rusku. Tam si to proti "vlastním" vojákům prodávali jejich generálové.
17. 05. 2009 | 20:48

Michal Macek napsal(a):

mucit je mozne nejen fyzicky,k tomu aby z vas dostali informace staci hlad,zima,stale rozsvicene svetlo,spankovy teror (neustale buzeni - nenechaji vas vyspat) ale treba i hlasita hudba,monotoni zvuk nebo klasicke skrabani nehty po tabuli
17. 05. 2009 | 20:56

Béda napsal(a):

Petr Havelka,

Myslím, že máme v určitém ohledu naprosto odlišný pohled na věc.

Já si myslím, že pro nás není efektivnější rozdat si to s teroristy u nich doma. Já si myslím, že s teroristy se mělo nakládat jako se zločinci, prohlásit je za zločince, prosadit jejich prohlášení mezinárodními zločinci, získat mezinárodní podporu ke koordinovanému společnému postupu proti nim (dokud to šlo a veřejné mínění bylo na straně napadeného - tedy USA).

Dokonce i za dnešní situace si myslím, že rozdávání si to s islámem, s jeho civilní populací u něj doma je naprosto kontraproduktivní, frustrující pro obě strany (až na jisté kapitálově zainteresované skupiny), že to vede akorát k prohlubování konfliktu.

Mám zato, že mnou popsané východisko je mnohem smysluúplnější a efektivnější, i když přichází pozdě. (Doufám, že ne s křížkem po funuse).

Pokud jde o vaši reakci k mému příspěvku vlkovi. To co jste řekl, nijak nevyvrací to, co jsem řekl já. Nevím proč by Rusko mělo být v tomto ohledu výjimkou. Rozdíl je snad jenom v tom, že prodej ruských zbraní Čečencům nepodporuje ani neorganizuje ruský stát. Ruský důstojník je navíc v tomto kontextu velice specifickým kapitalistou.
17. 05. 2009 | 21:06

vlk napsal(a):

petr Havelka
klasickým případem toho, co popisujete je operaceu Galipolli. Tam byli Angličané a Australané zdecimováni Turky , vyzbrjenými anglickými zbraněmi, které jim prodal jistý Basil Zakaroff. transkripce tohojména je velmi různá.
Osdtatně - i Leninovým bolševikům musel někdo dodávat zbraně a munici...
17. 05. 2009 | 21:12

Petr Havelka napsal(a):

Pane Bédo,

V Brně jsme učili létat irácké piloty, araby "školili" v Zastávce Brna, naši ostří hoči. Naše zbraně "bojovaly" ve Vietnamu, v Izraeli a kdoví kdy se doví, kde ještě.

Čisté svědomí jako stát také nemáme.

Novodobé Norimberské či háagské procesy by měly nastat. Myslíte, že Bush jr půjde k nějakému tribunálu :)
17. 05. 2009 | 21:19

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek obsahující nadávky, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem těchto stránek, i.e. poskytovat prostor pro věcnou a korektní diskusi.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
17. 05. 2009 | 21:31

Bédo napsal(a):

Petr Havelka,

Jistěže vám dávám za pravdu a vím o tom. Jistý rozdíl bych viděl akorát v tom, že ti vyškolení Arabové pak proti nám nebojovali a že ty zbraně české výroby exportované se souhlasem českého státu nebyly užity proti českému vojákovi.

Jinak prodej zbraní jako takový je velice lukrativní, kontroverzní a diskutabilní byznys.

Pokud jde o Bushe jr., jsem naprosto přesvědčen, že tento válečný zločinec se nikdy k žádnému mezinárodnímu vojenskému ani civilnímu soudu ohledně válek, které rozpoutal nikdy nedostane. Vede mě k tomu běžná americká praxe vyvšování svých občanů nad jakékoliv národní i mezinárodní právo. K takovému soudu se nedostane ani řadový americký voják,. natožpak prezident této země.
17. 05. 2009 | 21:33

Aengus napsal(a):

juvel:

"Otázka kterou jste položil má jednoznačnou odpověď v Bibli. "Nechtějte sami odplácet, milovaní..."

Naprostý souhlas.

Násilí nemůže přinést nic jiného,než zase jenom násilí-to je onen nešťastný koloběh,jehož cestou jsme se vydali.

Předpokládáte,že tímto jednou dosáhne lidstvo smíru?

Zdá se,že z tohoto prokletého kolotoče už není cesty ven.
17. 05. 2009 | 21:39

ježek napsal(a):

Pro nevěříci Františky:

Fotokopie pitevních zpráv, které vypracovali američtí vojenští doktoři o zajatcích, jenž zemřeli v americkém zajeti. Tyto lékařské zprávy získala ACLU legálně přímo z Pentagonu. Můžete si počíst:

http://action.aclu.org/tort...
http://action.aclu.org/tort...
http://action.aclu.org/tort...
17. 05. 2009 | 21:52

Skogen napsal(a):

Vlku, upřímně řečeno, nechápu vaše opakované poznámky o další probíhající světové válce s námi uprostřed. Při vší úctě, nedostala se vám příliš pod kůži znělka CNN?

Bushova administrativa byla o riziku teroristických útoků informována - neučinila nic. Bushově klice šlo od samého počátku o Irák. CIA měla obstarat důkazy - neobstarala. Dny běžely a tak se vyrazilo na Afghánistán, Irák musel počkat. A protože výsledky v boji s terorismem nebyly takové, jaké by ospravedlnily vojenský přepad suverénní země, protože odpor vůči Američanům byl a je v napadených zemích všeobecný, byla vymyšlena Al Kájda s natolik geniálně neorganizovanou strukturou, že je Al Kájda podle tvrzení Bílého domu v podstatě všude a zároveň nikde. Nepřátelští bojovníci se seberou na udání souseda, což spíš naznačuje obvyklé špinavé kšefty, a zabouchnou se za nimi dveře, nejlépe navěky. Jen tak je jisté že v prohlášeních americké vlády mohou i nadále nepřátelskými bojovníky zůstat. Proboha, vlku! Polní soud, prosím! Ale jak můžete obhajovat bezpráví a torturu někde v závětří, kde bojové podmínky zcela jistě nepanují!? Co když se někdy někomu zachce vaší vnučky, takže bude unesena ze země, na což si konkrétně USA vyhrazují právo a vy se ani nebudete moct dopátrat konkrétního oficiálního důvodu?
17. 05. 2009 | 22:05

znalec napsal(a):

Zaznělo tu mnoho verzí. Všechny vesměs pochopitelné. Když někomu svěříte životy mnoha milionů lidí a řeknete mu, že je zodpovědný za to, aby se jim nic nestalo, jak mu můžete svázat ruce, aby byl milý na nepřátele, a přitom ty své svěřené ovečky chránil? Nebylo by humánní, každého podezřelého rovnou zastřelit?
17. 05. 2009 | 22:30

ježek napsal(a):

Obhájci mučení zde neustále opakují hypotetický příklad někde tikající bomby. Skutečnost byla ale taková, že Bushova administrativa mučila zajatce nikoli proto, aby zabránil útoku proti Americe, ale aby odůvodnila svůj útok proti Iráku - jinými slovy, aby vytloukla ze zajatců přiznání, že existuje nějaké spojení mezi Sadámem Husajnem a Al-Kajdou. Žádné takové spojení se ale nepodařilo najít.

https://www.youtube.com/watc...
17. 05. 2009 | 22:41

Muslimsky Inkvizitor napsal(a):

Jooo panecku! Ono se nam to teoretizuje o pokrokovych zpusobech boje proti islamistickemu terorismu, kdyz jine evropske zeme za nas nesou bremeno muslimskych pristehovalcu z nichz mnozi jsou extremnimi islamisty.
Mezitimco my si se svou hrstkou elitnich muslimu, studujicich povetsinou v CR na vysokych skolach, pekne lebedime zahloubani do knizek o stredoveku nekde u krbu a moralizujeme cely svet zejo?
Do terenu panove! A hned na nekolik let! Do nejake muslimske ctvrti ve Francii nebo ve Svedsku ci Dansku a az se vratite, tak nam o tom napiste nejaky moooc romanticky clanecek.
Az se osobne seznamite s muslimskou nenavisti vuci vsemu evropskemu a americkemu, tak pochopite, ze i ty knizky z doby inkvizice jsou pohadkami o princi Bajajovi ve srovnania s jejich fantaziemi co vsechno by si prali s nami udelat, kdyby k tomu meli prilezitost.
17. 05. 2009 | 23:17

Béda napsal(a):

Muslimský inkvizitor,

a proto honem rychle na radu zaoceánských přátel přijmeme do EU a do Schengenu téměř 70 milionů muslimů z Turecka (jejichž bratři ve víře jsou ve Francii a v Německu tolik oblíbeni) a další muslimské bratri z Albánie (jejichž podnikání je v Evropě i u nás svou čistotou proslulé) a jejich téměř totožní bratri z Kosova, které od USA dostalo svůj vlastní islámský teroristický narkostát.

Morálku nemůžete relativizovat. Morálka buďto je anebo není. V momentě, kdy prvně překročíte pověstný Rubikon a začnete v rozporu s vlastními závazky a sliby porušovat pravidla, které jste sám pomáhal stvořit a díky nimž se stavíte do role vyspělé civilizace a humánního pokrokáře, přestáváte být nositelelm morálky a klesáte na úroveň toho, kterého odsuzujete.
18. 05. 2009 | 06:01

Béda napsal(a):

Dovětek:

systém: budeme mučit (a sem tam někoho umučíme) určitý počet lidí a on se z něj nakonec nějaký ten terorista vyloupne, resp. vybombardujeme určitou oblast (usedlost... a přitom snad zlikvidujem i nějakého teroristu, čímž předejdeme vlastním ztrátám je právě takovým relativizováním hodnot, které popírají samotné základy západního humanismu a morálky.
18. 05. 2009 | 07:34

LEVAK napsal(a):

Podívejte se vážení nemám nic proti přistěhovalcům s podmínkou,že nám tu nebudou přenášet své zvyklosti a mravy.Pokud tak budou činit, tak marš švihejte zpátky!Nedávno jsem si přečetl zprávu cestovatelů do nitra Brazilie kde objevili ještě neznámý kmen.Byli celkem vlídně přijati a domorodci je snášeli ale jen do té doby než jim začali předávat nějaké civilizační vymoženosti.Hned je rada strších vypoklonkovala a hnal je pryč.Oni ti divoši si dobře uvědomují,že toto by přineslo zkázu jejich komunitě.Bohužel my si to neuvědomujeme v rámci nějaké falešné civilizační lidskosti a tak si kopeme svůj hrob do té ještě nespadneme my a možná ani ještě naše děti,ale vnuci určitě.Evropa bude mohamedánská.Velice se divím,že to zatím nikdo nechápe,když tu máme exemplární případ Kosova!
"Kosovská hymna je beze slov, aby se prý nedotkla citů „multietnické republiky“ (z níž Albánci vyhnali 287 tisíc lidí, především Srbů). Jmenuje se – ta hymna totiž – Evropa, protože drzost kosovské vládnoucí mafie a pokrytectví evropských lídrů, dané černým svědomím, nezná snad mezí. Evropa, které předsedáme, má kostlivce ve skříni. Je to pořádný macek, a tak občas nepřeslechnutelně zachrastí."
"Ještě po deseti letech sypou nám do očí písek agenturních přehledů o „podstatě věci“. Znovu letos bylo v těch souhrnech zamlčeno, že každý stát světa – nejen Jugoslávie autokrata Miloševiče – by zvedl boj proti teroristům; albánští separatisté z UČK jen v jediném roce před intervencí NATO spáchali 1884 teroristických útoků, zabili 115 příslušníků policie a 173 civilistů. Unesli 292 osob, z nichž osud 142 dodnes není znám.
Po „humanitární intervenci“ (mezi 10. červnem 1999 a 17. březnem 2004) Albánci unesli a zabili 2500 lidí, zničili 80 tisíc domů a 150 svatyň."
"Loni na jaře zmínila Carla del Ponteová, exprokurátorka haagského tribunálu, že vládnoucí celebrity Kosova byly zapleteny do obchodu s tělesnými orgány srbských vězňů.
Nedávno se rozmluvili bývalí příslušníci UČK, že zajaté Srby a Romy vozili do Albánie, kde pak tito byli mučeni a pomalu, velmi pomalu zabíjeni. Že prosili o rychlou smrt."
Znovu opakuji,že tady nechci na ulici potkávat zahalené ženy,nechci žádné arabské či mohamedánské školy etc.Nechci by nám narušovalo naši kulturu něco tak cizího jako jsou muslimové!
18. 05. 2009 | 11:07

Stan napsal(a):

Sci-fi:

Píše se rok 2010. Polská vláda, vyděšená tím, že Rusko po nepokojích v souvislosti se zfalšovanými ukrajinskými volbami poslalo svoji armádu na východ Ukrajiny, se dohodne o zřízení základny Bundeswehru u Lodže.

Několik mladých polských vlastenců unese letadla Lufthansy a narazí s nimi do budov frankfurtské burzy, německého ministerstva obrany a Bundestagu.

Německo obviní u EU, NATO a OSN Českou republiku z ukrývání a finanční podpory slovanských teroristů a tajné výroby jaderných zbraní v Temelíně. Německá vláda a její spojenci dají ČR ultimátum - okamžitě odpojte Temelín a vydejte nám členy tajných teroristických slovanských organizací. Poté Bundeswehr se svými spojenci provede bleskovou a úspěšnou invazi, při níž je zničena celá hospodářská infrastruktura. V rámci invaze a následného honu na teroristy a likvidaci tajných teroristických slovanských spolků je zabito půl milionu českých občanů.

Německá vláda si pochvaluje, že Česko míří konečně k hospodářské obnově a pravé demokracii.
18. 05. 2009 | 12:05

Marie napsal(a):

Každý, kdo si vynutí jakékoliv "přiznání" díky mučení se stává tím jejvětším zločincem.
Na mučeidlech uvedete jako teroristu, zločince či cokoliv jiného ještě nenarozené dítě, mrtvého nebo i jakékoliv zvíře či rostlinu, jen aby to skončilo.
18. 05. 2009 | 13:45

juvel napsal(a):

pro Aengus 17.5. 21:33:14
"Násilí nemůže přinést nic jiného, než zase jenom násilí, to je onen nešťastný koloběh, jehož cestou jsme se vydali"
To potvrzuje rozum i tisíciletá historie. Proč se tedy lidé nepoučili? Protože logika jím říká, že bez použití násilí by existenčně neobstáli. Stojí-li jejich duch, nebo vědomí na pozici, že člověk musí spoléhat na své síly, je tato logika správná a nevyvratitelná. Přijme-li člověk biblickou zásadu, "nechtějte odplácet...mě patří pomsta, já odplatím, praví Pán" musí přemýšlet v jiném duchu, nebo-li v jiném vědomí. Musí být přesvědčen o existenci vyšší síly, vyšší spravedlnosi, která je schopna a ochotná zasahovat ve prospěch takových lidí. Přičemž je nutno jako "prospěch" chápat to, co učí ona vyšší spravedlnost, tedy Bůh.

To je křesťanství, jak jej přinesl J.Kristus. Je to cesta k úzkému osobnímu vztahu člověka k Bohu, tak jako jej měl on sám.

Je jasné, že lidstvo a národy jako celek budou dále spoléhat na své síly a trvat na svém pojetí spravedlnosti, takže z onoho nešťastného koloběhu násilí pro ně není východisko. To je konstatování J.Krista a Bible.
Pro křesťana je však již nyní tato alternativa - slovy ap.Pavla. "Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši"

Násilí, války a mučení je výsledkem bezbožných postojů.
18. 05. 2009 | 14:13

Endy napsal(a):

Pěkný den všem,pane Krůto, přečetla jsem Váš blog se sebezapřením,husí kůži po těle...Je o to vše drastičtější, že je vše skutečnost,ať minulá, nebo současná.To co se pod Vaším blogem odehrává, je skvost všech debat.Pak ať někdo vyčítá, že se u nás neumí debatovat...!Ono je asi hodně důležité téma,mít o čem debatovat.Všichni jsou skvělí a já se zájmem jen čtu,snad to nezkazím ani tímhle nadšeným příspěvkem.Musíte mít radost a chlapi jsou tentokrát jedineční.Chybí mi jen hajný, měl dnes důležitý den, myslela jsem na něj, věřím, že je vše ok.Dík za blog a všem pod ním za úžasnou diskusi.Hezký zbytek dne.
18. 05. 2009 | 15:21

Admirál napsal(a):

V Americe podle toho, co se ukázalo, stačí být podezdřelý a už vás nějaký dobře vyškolený "státní zaměstnanec" s požehnáním zákona začne topit.

Jedna věc je, pokud nějaký vyšetřovatel na svoje riziko a proti zákonu "přitvrdí". Pokud zabrání vraždění a neprovalí se to, dobře. Pokud se to provalí, nebo se ukáže, že "šlápl vedle", špatně a jde sedět. Takové věci se vždy asi děly.

Druhá věc je, pokud se mučení stane součástí systému. Potom Vás kdejakej státem zaměstnanej sadista může mučit a brát za to prémie.

A hlavní věc. Kde bereme tu jistotu, že se takto upravený systém neobrátí proti těm, které má chránit? Máme snad málo příkladů z celkem nedávné minulosti?

Systémové krytí mučení nemůže žádný soudný člověk hájit i kdyby to činil i z nejlepších pohnutek.
18. 05. 2009 | 17:35

dříve ruda napsal(a):

Juvel:
k vaší odpovědi z 17.05.2009 13:10:20 bych jen dodal, že o pomstě nebyla přece vůbec řeč. A jestliže jsem si smysl vašeho příspěvku vyložil správně, jsem na rozpacích se silnou tendencí nesouhlasit v obecné rovině a jednoznačnou v rovině osobní.
Hezký zbytek dne.
18. 05. 2009 | 17:43

juvel napsal(a):

dříve ruda:
citoval jsem biblický verš, kde ze smyslu je zřejmé, že slovo pomsta je zde ve smyslu výkon nebo dosažení spravedlnosti,nebo ve smyslu Boží soud. Chápu Vás, bible není kniha, která by se všeobecně důkladně četla a byla dobře známa, leč je to kniha prověřená tisíciletími a může posunout člověka k netušenému poznání světa, člověka a smyslu života.
18. 05. 2009 | 18:19

LEVAK napsal(a):

Statistický odhad teroristické hrozby,které v současnosti čelí Velká Británie,vychází ze zpráv britské policie a rozvědky,stejně jako přesvědčení,že Británie se stala hlavním cílem al-Kajdy namísto Spojených států. Vzestup militantního islámu v Evropě a prudké změny v demografickém složení starého kontinentu jsou konstatovaná fakta.Podle odhadů profesora Bernarda Lewise,jenž působí na Princetonské univerzitě, se Evropa do konce století dočká většinové společnosti tvořené obyvateli muslimského vyznání. Zachary Shore ve své vynikající studii Breeding bin Ladens tvrdí, že „Evropa se během pár krátkých dekád změní tak,že ji Amerika nepozná“. Jestli Evropa zůstane strategickým spojencem Spojených států, anebo se stane oblastí, odkud proti nim budou teroristi útočit, prozatím nevíme. Jisté jsou však záměry al-Kajdy a přívrženců světového džihádistického hnutí. Jednoznačně je vyjádřil Mohammed Bouyeri,nezaměstnaný imigrant z Amsterodamu původem z Maroka, jenž zavraždil nizozemského režiséra Thea van Gogha a na mrtvolu nožem připíchl následující vzkaz: „Vím jistě, že ty, ó Ameriko, budeš zničena. Vím jistě, že ty, ó Evropo, budeš zničena. Vím jistě, že ty, ó Holandsko, budeš zničeno.“
18. 05. 2009 | 20:29

vlk napsal(a):

Skogene

lišíme s e v zásadním pohledu na situaci. Podle men ta válka už dávno běží! J e silně asymetrická, ale běží. Děláte si iluze o ambicích Kaddáfího, ajatolláhů, Asada Muslimských bratří z Egypta?

Já ne . Západ je zdrojem všeho zlého. Že zatím bojuí jne skupiny. Inu, zatím je dost těch, kteří si uvědomují technologickoupřevahu západu. Zatím. Nicméně s e škodolibou radostí bohaté státy financují teroristy a muslimská komanda v celém západním světě. Kosovo fungovalo za čí peníze?
Ta válka běží. A teď jd e o to jak ji chceme vůbe c bojovat a vybojovat.
Je mi líto Skogene. Nic s tím neudělám. Al e nebojte,budou témata , kd e s e v klidusejdem. A ča s nás rozsoudí , kdo to viděl lépe. Já doufám,že vy.
18. 05. 2009 | 20:56

Skogen napsal(a):

Když to ještě trochu prohloubíme, lišíme se v pojetí té situace. Že se svět, společnost, kultury, státy, hodnoty a ideály mění, pokládám za fakt. Můžeme okolo sebe hodně kopat a každá civilizace tak činila, jenže nakonec stejně prošla proměnou. Je to dynamický proces. Dórové nahradili mínojskou kulturu a stokrát můžete tvrdit, že ta první byla rozvinutější. Prostě rozhodla konstelace faktorů. Etruskové byli asimilováni Římem. Nebyli vyhlazeni ani vyhnáni, jednoduše se "rozpustili" v davu. USA se vlivem hispánců a afroameričanů demograficky významně mění dnes. Karel Mueller na to kápnul. O svých pěti kartách, rozvinutých do detailů, by měl napsat blog, je to žhavé téma. Došel ke stejnému závěru jako já (s tím, že ho explicitně formuloval), ale zatímco mi připadá, že to co probíhá chápe stejně jako vy jako jistou újmu, já to pokládám za přirozený proces, čímž nechci říct, že se mi to líbí. Jen jsem si jistý, že se svět změní.
18. 05. 2009 | 21:52

Jan Krůta napsal(a):

Vážení kolegové, v úžasu čtu, až se mi kouří z uší. Díky Vám všem, vůbec jsem netušil, jak živé téma jsem nakousl. Čtu docela pozorně a jsem Vám vděčný za tu názorovou smršť. Většinou se na zdánlivých nepatrnostech snažím ukázat patrnosti. Na téhle paralele jsem si zase uvědomil, že nejsme národem lhostejných manipulovatelných blbů a udělalo mi to moc dobře... Ještě jednou díky. (A "Vlku", vždyť víte, že jsem to zle nemyslel!)
19. 05. 2009 | 00:36

Muslimsky Inkvizitor napsal(a):

Beda: "Morálka buďto je anebo není."
A kdo jste vy?
BUH?
Ze zde tvrdite, ze jen ta VASE moralka je ta spravna?
Ve svete existuje NESPOCET ruznych chapani moralky a v kazdem z tisicu regionu sveta rikaji "moralka budto JE anebo NENI".
Bohuzel tim slovem "moralka" kazdy z nich mysli neco oouuuuplne jineho.
Samozrejme, ze moralni zasady je nutno vzdy vztahovat na dany region. O coz se i prostrednictvim meho myslenkoveho experimentu obracenych roli snazim.
Zkuste se trosku podivat do sveta a pak muzeme pokracovat v rozhovoru.
Dekuji.
19. 05. 2009 | 00:57

Béda napsal(a):

Muslimský inkvizitor,

"Morálku nemůžete relativizovat. Morálka buďto je anebo není. V MOMENTĚ KDY PRVNĚ překročíte
pověstný Rubikon a ZAČNETE JEDNAT V ROZPORU S VLASTNÍMI ZÁVAZKY A SLIBY A PORUŠOVAT PRAVIDLA, KTERÉ JSTE SÁM POMÁHAL STVOŘIT a díky nimž se stavíte do role vyspělé civilizace a humánního pokrokáře, přestáváte být nositelelm morálky a KLESÁTE NA ÚROVĚŇ TOHO, KTERÉHO ODSUZUJETE.

systém: budeme mučit (a sem tam někoho umučíme) určitý počet lidí a on se z něj nakonec nějaký ten terorista vyloupne, resp. vybombardujeme určitou oblast (usedlost... a přitom snad zlikvidujem i nějakého teroristu, čímž předejdeme vlastním ztrátám je právě takovým relativizováním hodnot, které popírají samotné základy západního humanismu a morálky."

V podstatě v nesrovnatelně větším děláte druhým to, co oni provedli 11/9 vám a ještě to vydáváte za morální. Když vybombardujete svatbu, rodinu... jednoduše se omluvíte a jede se dál. Když umučíte nevinného, když sadisticky léta mučíte a doživotně zadržujete nevinného neuděláte ani to.

To je to hrozné na morálce dvou tváří.
19. 05. 2009 | 06:09

LEVAK napsal(a):

Vážení pozor!Dnes Český statistický úřad zveřejní demografickou prognozu do roku 2065!!!
19. 05. 2009 | 10:07

air jordan shoes napsal(a):

"Obama zvažuje možnost držet vězně za mřížemi bez soudu navždy
25. 05. 2009 | 11:01

basketball shoes napsal(a):

Když umučíte nevinného, když sadisticky léta mučíte a doživotně zadržujete nevinného neuděláte ani to.
25. 05. 2009 | 11:01

jordan shoes napsal(a):

Zkuste se trosku podivat do sveta a pak muzeme pokracovat v rozhovoru.
Dekuji.
25. 05. 2009 | 11:02

Béda napsal(a):

3x shoesi,

zřejmě jde ve vašem případě o siamská trojčata.

Zajímalo by mě, co tím vytrháváním vět z kontextu vlastně sledujete.
25. 05. 2009 | 13:48

omega watches napsal(a):

as far as know 007 years omega watches in the period of beijing olympics,the noble exhibition room of omega opened. the news let like omega watches's people excited a long time!http://www.omegawatchessale...
30. 06. 2009 | 07:52

tiffany jewelry napsal(a):

systém: budeme mučit (a sem tam někoho umučíme) určitý počet lidí a on se z něj nakonec nějaký ten terorista vyloupne, resp. vybombardujeme určitou oblast (usedlost... a přitom snad zlikvidujem i nějakého teroristu, čímž předejdeme vlastním ztrátám je právě takovým relativizováním hodnot, které popírají samotné základy západního humanismu a morálky."
31. 07. 2009 | 06:25

klipsy na bradavky napsal(a):

budeme mučit (a sem tam někoho umučíme) určitý počet lidí a on se z něj nakonec nějaký ten terorista vyloupne
11. 08. 2009 | 10:19

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
11. 08. 2009 | 13:02

cartier love napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
27. 03. 2010 | 06:21

freerelax napsal(a):

The essentials of the shoes that you may take full advantage of beginning today. <a href="http://www.shoesjp.biz/new-balance【ニューバランス】-c-670.html">ニューバランス</a> The particular reason why the whole thing you've found out about shoes is actually false and what you must understand. <a href="http://www.shoesjp.biz/nike【ナイキ】-c-634.html">ナイキスニーカー</a> Quite short article teaches you the details linked with shoes and what you ought to do right now. <a href="http://www.kutujp.biz/">靴 通販</a> Advanced shoes Book Illustrates The Way To Dominate The shoes Marketplace <a href="http://www.kutujp.biz/アディダス-adidas-c-4.html">アディダス シューズ</a> For what reason every thing you find out about shoes is undoubtedly false and what you want to learn. <a href="http://www.kutujp.biz/アシックス-asics-c-3.html">アシックス シューズ</a> The ideal key for the shoes you may read about today. <a href="http://www.kutujp.biz/ナイキ-nike-c-13.html">ナイキスニーカー</a> Interesting guideline shares the intel of shoes in addition , why you need to take action today. <a href="http://www.kutujapan.org/">ベルーナ</a> Advanced sneakers E-book Shows Proven Methods To Rule The sneakers Marketplace <a href="http://www.kutujapan.org/adidas-アディダス-c-74.html">adidas originals</a> New sneakers Guide Tells Simple Methods To Dominate The shoes Marketplace <a href="http://www.kutujapan.org/new-balance-ニューバランス-c-13.html">newbalance</a> What industry professionals are never thinking regarding sneakers in a manner that this is relevant to you. <a href="http://www.kutujapan.org/nike-ナイキ-c-78.html">ナイキ スニーカー</a> The key reasons why all of them are dead wrong in regards to shoes and the reasons why you really should look at this expose.
16. 05. 2013 | 14:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy