Skomírající občanská výchova

15. 12. 2011 | 10:40
Přečteno 6311 krát
Titulky deníků nás v poslední době poměrně intenzivně upozorňují na nekalé praktiky ve světě politiky, obchodu a dokonce i spravedlnosti. A jestliže nedávný předseda vlády tvrdí: „Jen malé dítě může věřit tomu, že miliardář přišel ke svým miliardám neposkvrněnou cestou,“ signalizuje to, byť nepřímo, že bychom se měli vážně obávat o řádnou správu věcí veřejných a de facto i o naši budoucnost. Možná by ale v této souvislosti mohlo přijít světýlko naděje od mladé generace.

Jenže – jak je na tom vlastně mládež se zájmem o politiku? Podle sociologických průzkumů se politickými otázkami zaobírá asi čtvrtina mladých lidí nad 15 let, a to jen zběžně, více než třetina vůbec. Hlubší zájem o politiku mají pouze čtyři procenta mládeže. Čísla tedy prozrazují, že celospolečenské problémy mládež spíše moc nezajímají. Zaměřuje se na zcela jiné záležitosti.

Jednu z příčin můžeme samozřejmě hledat v nás dospělých, neboť dětem a mladým lidem jdeme i v této oblasti příkladem. Průzkumy ukázaly, že zájem o politiku v ČR v průběhu posledních dvaceti let klesá. Politika je důležitá asi jen pro pětinu Čechů. Jak vloni prohlásil v průběhu Fora 2000 politolog Fareed Zakaria, pokleslý zájem o politiku se stává hrozbou české demokracie, protože nezájem a s ním spojená nevzdělanost ve veřejných záležitostech vede k populismu, čehož výsledkem by mohlo být to, že by nám vládli sice legitimně zvolení, leč bezcharakterní politici.

Výchovné působení spočívá v prvé řadě na rodině. A jsem přesvědčen o tom, že zde svou roli nesehrává pouze rodinné sdílení významu politiky, ale také to, zda jsou děti aktivně zapojovány do úkolů, které před nás klade běžné zajišťování chodu domácnosti a života v rodině vůbec. Není-li dětem umožněno podílet se přiměřeně svému věku na těchto aktivitách či jsou dokonce z této sféry vykazovány, třeba i v dobré víře, aby nebyly zatěžovány, pak si navyknou ponechávat veškeré nezbytnosti na druhých a problémy rodiny se jim stávají z velké míry lhostejnými.

Tento postoj se potom přenáší dál mimo rodinu a projevuje se nezájmem o otázky týkající se obce, státu anebo světa, a to včetně těch, které přímo souvisejí s jejich životem. V rodině mají mladí lidé většinou jistotu, že dění okolo nich, byť se ho aktivně neúčastní, směřuje v jejich prospěch. Kdežto dění vně rodiny už takovou jistotu zdaleka neposkytuje, avšak tato skutečnost jakoby vůbec nebyla brána v potaz. Koneckonců naivní víru v to, že se o nás „někdo“ postará a zajistí nám bezpečnost, zdraví atd., lze vidět u spousty nás dospělých.

Druhou významnou oblastí, která se podílí na utváření vztahu k politice, je škola. Politickou tematiku obsahuje již učivo na prvním stupni základní školy a více méně provází děti a mládež až k závěru středoškolského vzdělávání. Výchově k občanství, která se může v učebních plánech škol skrývat i pod jiným názvem, je v oficiálních dokumentech (rámcových vzdělávacích programech) věnována dostatečná pozornost, obzvláště v provázanosti s tzv. průřezovými tématy. Jedním z nich je např. výchova demokratického občana.

Důkladné zpracování po formální stránce lze jen chválit, ale co naplat, když občanská výchova si stále z doby socialismu nese nálepku zbytečného předmětu. Jen vzácně můžeme vidět, že by rodiče, prarodiče, ale i pedagogové zaujímali k občanské výchově jiný než znevažující postoj. Potom také její výuka, vedená třeba i odborně na výši, nemůže dosahovat patřičného efektu. Na středních školách, kde bývá občanská výchova většinou zahrnuta do předmětu základy společenských věd (ZSV), není žádnou výjimkou, že výuka probíhá zcela formálně. Studenti se sice mnohdy dokonce naučí spoustu pojmů, definic atd., ale to vše bez jakýchkoliv souvislostí s každodenním životem společnosti.

Jedná se tedy o formální akademismus, který možná připraví studenty k testům u přijímacích zkoušek na vysokou školu, ale osobnostně je více neobohatí. Ba naopak. Degraduje obsah občanské výchovy na snůšku akademických frází, které u neakademického publika, kterým většina středoškoláků ještě je, působí zcela nemotivačně. Přitom ale dospívající v sobě nesou obrovský potenciál k emočnímu vnímání spravedlnosti, o kterou v demokratické politice v prvé řadě jde. Středoškoláci se dají velmi snadno nadchnout a zapálit pro ideje, které se zabývají cestami vedoucími k nápravě světa.

Obdobně jako v rodině nalezneme také v škole dvě sféry, prostřednictvím nichž se vztah k politice buduje. Jednou z nich se samotná výuka, druhá – možná dokonce vlivnější – souvisí s postavením žáků vůči učiteli a s jejich spolupodílením na rozhodovacích procesech ve škole.
Žáci základních i středních škol nemají ve většině případů vůbec právo, aby se k tomu, co ve škole probíhá a co se jich bezprostředně týká, vyjadřovali. Již tradiční pozdrav na začátku vyučovací hodiny, trvale praktikovaný od dob císařství, dává jasný signál, kdo ve třídě má jaké právo. Pro žáky to znamená: teď 45 minut přestávám být člověkem zodpovědným sám za sebe a jsem povinen se podřídit velení.

Učitelé, včetně těch nejmladších, se vesměs domáhají kázně a poslušnosti. Nevyžadují vytvoření vhodné pracovní atmosféry, která by vznikla vzájemným úsilím zúčastněných. Autoritářské postavení učitelů, které se s věkem žáků nijak nemění, musí proto po dvanácti třinácti letech zanechat v chování mladých lidí viditelné stopy. Jak pak můžeme po nich chtít, aby byli na prahu dospělosti a dále schopni stavět se zodpovědně k vážným problémům, které život společnosti denně přináší a které se jich různou měrou, ale přesto dotýkají?

Před 22 lety se u nás začala znovu budovat demokracie. Jenže jsme se nejspíš nestihli řádně dovzdělat, a to ani v pedagogických kruzích, neboť by nebylo možné, aby z úst zralé učitelky veřejně zaznělo: „Žiji mnohem méně demokraticky než před revolucí,“ před Listopadem 89. Za bývalého režimu se také hodně hovořilo o demokracii – socialistické, která dle tehdejší oficiální politické teorie představovala vyšší historický typ než je ta, v níž právě žijeme. Možná by stálo za to, třeba v rámci novoročního předsevzetí, lépe si vyjasnit, co vlastně demokracie znamená a v čem její udržení spočívá, abychom tomu mohli uzpůsobit své výchovné působení na mladou generaci.

Vyšlo v časopise Rodina a škola

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

dobrý den,

mám dotaz. Je možné zjistit ze kterých škol je mládež, která má o politice přehled a alespoň nějak je zajímá?

tipoval bych gymnázia a víceletá gymnázia.

tam se totiž ZSV nijak neznevažuje a i v politice to jde celkem do hloubky. K tomu studentské rady, volby....
15. 12. 2011 | 10:56

Modrá straka napsal(a):

Mlezivo - občanská nauka je předmět. kde se děti učí že máme nějaké spolerčenské poměry na kterých se národ sjednotil a uznává je, že máme nějaké instituce s právy a povinnostmi, a že máme v historii činy a období na které jsme hrdi a které nás sjednocují.
..
Když se na výše uvedené podívám a porovnám se současným stavem ČR, zjišťuji že není co učit bez pocitu k blití, S pocitem hnusu můžete žáčkům vysvětlit fungování některých institucí a doufat že se mladí nebudou ptát proč ty orgány nefungují ale za to kradou.
Už samotný název Česko uráží polovinu národa.
....
Kdyby jste dali dětem mafiánskou výchovu, alespoň to bude praktické a bez přetvářky.
...
A s tou mladou pedagožkou lze bohužel souhlasit
15. 12. 2011 | 10:57

Lop napsal(a):

"Učitelé, včetně těch nejmladších, se vesměs domáhají kázně a poslušnosti. Nevyžadují vytvoření vhodné pracovní atmosféry, která by vznikla vzájemným úsilím zúčastněných. Autoritářské postavení učitelů, které se s věkem žáků nijak nemění, musí proto po dvanácti třinácti letech zanechat v chování mladých lidí viditelné stopy. Jak pak můžeme po nich chtít, aby byli na prahu dospělosti a dále schopni stavět se zodpovědně k vážným problémům, které život společnosti denně přináší a které se jich různou měrou, ale přesto dotýkají?"
Tento odstavec má být vtip? Co by dali učitelé za to, kdyby šlo vhodné pracovní prostředí zavést bez "autoritařského" přístupu. Nědělejte z nich nějaké diktátory. Je zajímavé, že v práci se s vámi většina šéfů taky "neautoritářsky" nebaví. Co pak tito žáci budou dělat, až do praxe přijdou?
15. 12. 2011 | 11:02

jos napsal(a):

Pane autore,
jakýpak zájem o politiku. V tomto státě nad jakýmkoliv vážným tematem vítězí mediální masáž.Většinou manipulativní aprolhaná.
15. 12. 2011 | 11:08

rejpal napsal(a):

Modrá straka
Na ten problém se dá také pohlížet z jiného pohledu - je to tady takové, jaké to je i proto, že mládež se o politiku a věci kolem ní nezajímá, nic o insitucích, jejich chodu, ústavě a dalších věcech neví, takže jí třeba ani nedochází, jak závažných počinem je porušování či obcházení ústavy samotnými zákonodárci. Když to srovnáme třeba s USA (je jedno, zda jsme USA-filové, neutrálové nebo USA-fobové), právě tyhle věci jsou tam velmi důležité. Ve školách se to prostě učí a není to pokládáno za nutné zlo, které se musí nějak ošolíchat. Kdo to má mladou generaci naučit, když ne škola. On ten nezájem o věci veřejné (obě v malá) má ještě jeden vedlejší účinek - atomizaci společnosti. Což není moc dobrá zpráva.
15. 12. 2011 | 11:12

Sladký napsal(a):

"Učitelé (včetně těch nejmladších) se vesměs domáhají kázně a poslušnosti...nevyžadují vytvoření vhodné pracovní atmosféry...autoritářské postavení učitelů..." Pane Mlezivo, probůh,co se vám stalo? Odkud jste spadl? Z Marsu nebo z višně? Člověče, proč píšete o věcech, o nichž zcela evidentně nic nevíte?? S dnešními žáky vyššího stupně ZŠ nebo učni by si neporadil ani Igor Hnízdo..nebo možná ano, ale předtím by ho dávno ze školy vyhodili.
15. 12. 2011 | 11:18

Rendl napsal(a):

Občanská výchova byla a je nástrojem propagandy. To co se dětem říká je stále v rozporu s objektivní skutečností, vychýlené ve prospěch stávajícího režimu. Když jsem zjistil co v tomto předmětu vykládají mým dětem, mohl jsem jediné - říci jim ať to nějak přetrpí. Ať škola naučí děti číst a psát, počítat, něco s fyziky, chemie, geometrie. Občanskou výchovu ať nechá na rodičích.
15. 12. 2011 | 11:22

Sladký napsal(a):

Víte, pane Mlezivo, ve skutečnosti je tomu přesně naopak.Žádná kázen a poslušnost, žádná autorita.Naše/vaše děti se ve škole implicitně učí, že si mohou dělat co se jim zachce,(tedy nejčastěji vůbec nic) že jim nikdo nemůže nic poručit a že jsou pány situace.
Učitelé (učitelky) až příliš často stojí před hlučícím stádem nevychovaným,drzých sebevědomých spratků a nemá k dispozici nic, čím by této situaci mohl čelit.
15. 12. 2011 | 11:30

Al Jouda napsal(a):

Kdo chce zničit národ, ten mu ferminizuje školství (Lenin).
15. 12. 2011 | 11:32

Sladký napsal(a):

Al Jouda.O tom to vůbec není.A navíc si myslím, že Lenin nic takového neřekl.A jinak? Sakandinávské školství je ještě feminizovanější a rozhodně mu to není na škodu. Je ovšem nepochybné, že by mělo být víc učitelů..Ale to by ve školství musely být trochu jiné platy.
15. 12. 2011 | 11:36

Modrá straka napsal(a):

Rejpale - každý pedagog ti vysvětlí, že může odučit tisíc hodin a pořád je to nic proti návykům a názorům které si mladí přinesli z domu a odpozorovali ze života.
Prostě jsme tady po cinkání klíči začali jet systémem urvi co můžeš, případné kritiky jsme umlčeli tím že nějací komouši nám chtějí rozbít revoluci a pak už to jelo až to dorostlo do neúnosných rozměrů, kde se nedá žít a nejde to zastavit.
....
Rejpale, to je ten rozdíl- v USA to bylo pravda a poctivost versus zločin, u nás bohužel ten zločin umlčel pravdu a poctivost, a bohužel zejména pod nálepkou hurá antikomunismu.
....
Vezměte si jen odboj proti Hitlerovi - doma nic moc, kdo chtěl opravdu bojovat, musel do zahraničí Když b byl na západě, po návratu ho doma zavřeli po r. 48, kdo byl na východě odsral to po roce 89, naštěstí už byli staří tak stačila ostrakizace a lustrační zákon platný doposud.
...
do dneška tu máme stav že když byl někdo za komunistů přední vědec, primář na onkologii, uměl uřídit továrnu se světovou pověstí, atd . tak je nomenklaturní svině a může být rád že to bylo sametové a ne na kandelábr. Feťák a disident je hrdina protože škodil nebo nepracoval, a když vraždil nevinné jako Mašíni, je oficiálně vyznamenáván.
...
O potupném názvu Česko už jsem se zmínil. Vlajku máme ukradenou z bývalé ČSSR, kraje tak nesmyslné že když chcete něco na úřadě, např z východní části Jihlavského kraje projedete kolem tří okresních úřadů cizího kraje aby jste se dostal na ten svůj. / konkrétní situace mých příbuzných Hlavně že byla rozbita Morava.
....
A teď vážně rejpale - co chcete učit a s jakým výsledkem???? Jste k smíchu s vlastenectvím v takové situaci
D
15. 12. 2011 | 11:41

pamětník napsal(a):

Už je to dlouho co jsem chodil do školy. Občanská výchova na mně žádný dojem neudělala. Ale z češtiny si pamatuji jak nám učitel vysvětloval Babičku od B.N. Je tam pasáž, kde kněžna pozve babičku s vnoučaty na zámek. Učitel (sš profesor)se nás zeptal " víte co byla taková kněžna ?", nevěděli jsme. Tak nám sdělil, že to bylo něco takového jako je dnes (1963) krajský tajemník. Ta funkce nám taky moc neříkala a byla nám lhostejná.
Tak nám vyučující řekl, že si nedovede představit, že by tajemník zastavil a pozval bábu s usmolenýma děckama k sobě domů.
15. 12. 2011 | 11:45

Občan napsal(a):

No, já to vnímám stejně jako ta zralá paní učitelka (Vy už, pane soukromý učiteli Mlezivo, také nejste žádný mladík, pokud jste to nepostřehl - ročník 1965, to je Vám 46 let - takže ta Vaše arogance není na místě).

Pokud jste vystudoval nějakou vysokou školu, pak jste ji vystudoval zadarmo, za komunistů a jste tím pádem stejně kontaminován jako ta vysmívaná paní učitelka. Končil jste v r. 1987 - 1988. A pokud máte jen gymnázium, pak jste kontaminován ještě mnohem víc - to byste totiž končil v r. 1983. Jen Vám to připomínám, abyste si uvědomil, že jste ze stejné škatule jako ta paní učitelka, co se do ní obouváte.

Jinak - není se čemu divit, že ObV upadla. Jednak učitelé nevědí CO učit (tedy co je ideologicky vhodné) a nehodlají na sebe brát riziko ohrožení vlastní existence, pokud by se rozhodli sami a tedy svévolně.
Stejně tak se to má sučitelskou autoritou. Pokud učitel narazí ve své třídě na šest podnikatelských spratků, jejich rodiče sponzorují školu, má 100% jistotu, že má VELKÝ problém. Protože spratci rozvrátí třídu, podplatí si pár bijců na svou ochranu a učitele v lepším případě doženou šikoanou k podání výpovědi, v horším případě k sebevraždě nebo k obrannému útoku, za který se mu dostane trestu v podobě výpovědi nebo přeřazení na jinou školu. Učitelka se může dočkat i pokusu o znásilnění - spratci vědí, že mají naprosto volné ruce.
Hovořím totiž o osobní zkušenosti jedné paní učitelky z Modřan. Na chodbě napomenula podnikatelskosponzorského spratka a ten jí vrazil facku, až jí začala téci krev z nosa. Spratek zůstal bez trestu a učitelka byla přeřazena na jinou školu v Hostivaři, aby nikomu nepřipomínala tu nepříjemnou záležitost. Dva roky poté opustila školtví, protože neměla zapotřebí nechat se dál urážet.

Takže v takovém prostředí je zázrak, když se ti snaživější naučí číst a psát, trochu počítat a přežijí společně s učiotelským sborem ve zdraví. To je asi tak maximum, co může dnešní "zreformovaná škola" nabídnout. na nějakou občanskou výchovu můžete zapomenout. Jo, mimochodem - od toho mají děti rodiče. Ti by jim měli vštěpovat od narození základy občanství. Učitelé už mají jen stavět na rodinných základech a ne děti těm základům terpve učit.

Hm...
Koukám, žed Modrá straka Vám to napsal jako první - a pokněkud zemitěji. Nemohu než s ním souhlasit.
15. 12. 2011 | 11:50

Bunny napsal(a):

Souhlas s Občanem, strakou, Sladkým i Rendlem. Jen poznámka pro nea: gymnazisté, co ještě smrdí penálem, si jen myslí, že politice rozumí. Už se předvedli, teď je na rodičích a ne na škole, aby jim vysvětlili, jak číst mezi řádky, kde hledat informace bez cenzury a manipulací a že není pravda všechno, co slyší v rozhlase a televizi.
15. 12. 2011 | 12:01

Josef K. napsal(a):

Musím říci, že toto je velmi dobré téma. Představa, že opbyvatelstvo sdílí hodnoty jen tak mimovolně, to je přžedstava, která mohla vzniknout jen pro manipulaci s ním.
Po tisíciletí byla nositelem té výchovy církev. USA v době největší krize kriminality v 19. století zachránila právě církev. Kostel či středisko občanské výchovy by měl být povinností. Ovšem lumpenproletariát se svými hesly nikdy neexistující individuální svobody, povšimněme si,k že pravicové a extremistické strany volí statisticky vždy nejnižší vrstvy, národních hodnot, které nejsou atp. podobné instituce nikdy volit nebude a církev vedená Dukou nikdy nebude kázat v tomto duchu. Snad pár protestantů...
Pokud přistoupoíme na stanoviska nešních lumpenelit v Česko, pak bychom nikdy nemohlo dojít k christianizaci.
15. 12. 2011 | 12:01

Carlos V. napsal(a):

Občanská výchova spočívá ve velké části o nalití správného světonázoru do hlav dětí. Není to samozřejmě výsadu současného režimu a nutno řici, že tomu bylo i dříve - ať šlo o o občanskou nauku za socíku či katechismus předtím. Občanskou výchovu milují všechny režimy - každý tak usazuje svou pravdu.

Otázkou je, jak dále - jestli chceme budovat a vštěpovat naši morálku a naše hodnoty - které mohou být stejně jednostranné a pomýlené jako v dobách minulých - anebo sdělovat informace a nechat otevřeně přemýšlet.

Právě občanské výchova by mohla dávat šanci k přemýšlení, učení se diskuzi. Pak ale nesmí jít u tupou nalejvárnu jakéhokoliv -ismu, kterému zrovna říkáme morálka.
15. 12. 2011 | 12:07

neo napsal(a):

Bunny:

mně opravdu v příspěvku nešlo o ideologii či politické preference. Jde mi o výuku na jednotlivých školách. Je zřejmé, že právě víceletá gymnázia mají významný podíl na vyšší vzdělanosti národa a proto by neměla být rušena což už z několika politických úst zaznělo.

Takový Občan výše má v mnohém pravdu, ale pak zcela ideologicky staví na příkladu podnikatelského syčáka a přehlíží třeba nevychované negramotné a hloupé i agresivní jedince ze sociálně slabých vrstev společnosti a to nemyslim jen romy, ale celkově syčáky pocházející z rodin kde fotr chlastá, bije mámu i děcka a svou směšnou výplatu od krumpáče naháže do automatů...
15. 12. 2011 | 12:09

rejpal napsal(a):

Modrá straka
Já nikde nepsal o vlastenectví. Psal jsem, že se mají učit o tom, jaké jsou základní atributy demokracie, jakou máme ústavu a jak mají věci fungovat. V tom žádná propaganda není. Jenže neznalost těchto věcí je dobrým podhoubím pro propagandu a demagogii všeho druhu. Tohle doma děti nikdo nenaučí - většina rodičů o tom ví stejné nic jako ty děti. Výuka vlastenectví mi přijde dost absurdní. Ať už ji provádí škola nebo Bátora.
15. 12. 2011 | 12:09

Jana K napsal(a):

Modrá strako 10,57 i 11,43 přesné - jenom jste opomenul ekonomické hledisko - čím víc budu pracovat, tím větší bude zadlužení, tím víc si politici a úředníci nakradou, a tím nižší a pozdější budu mít důchod. A tím menší možnost domoci se lékařské péče.
Bohužel dnes je potřeba chápat stát jako krajně obtížného parazita kterého se ale bohužel asi nezbavíme.
Co chce o tomhle učit někdo na škole , to mne opravdu nenapadá, tedy pokud se učitel chce ráno podívat do zrcadla a nepozvracet se
15. 12. 2011 | 12:10

neo napsal(a):

Josef K,

ale máme tu dle sčítání lidu asi 15000 jedinců hlásící se k řádu rytířů Jedi :)
15. 12. 2011 | 12:10

rejpal napsal(a):

Carlos V.
Vidím to velmi podobně.
15. 12. 2011 | 12:10

Inci napsal(a):

Starý republikánský Řím je tady asi nedostižným příkladem ... Jenže i ten skončil císařstvím ... nahrazeným po roce 1789 republikou ... atd. ...

Dějinný mustr funguje , období relativní svobody vždy střídá období nesvobody ....

Nechutná snaha Královéhradecké radnice udělat z vlastních občanů nevolníky platící svejm lenním pánům za parkování na pozemcích obce je neuvěřitelná nehoráznost hraničící s korupcí toho nejhoršího chrakteru ...

Nehledě na známý úmysl radnice pod vedením ODS na propachtování výběru pokut z dopravních prohřešků soukromé firmě ...

To jsou občané Hradce Králové opravdu jen totální idioti platící svejm pijavicím ...

... vždyť za ty prachy by měla nejslavnější obyvatelka Havránková takovej pomník , že by z krypty pro tu krásu cararskýho mramoru vůbec nevylezla ...
15. 12. 2011 | 12:17

gingo napsal(a):

Učebnice dnešní mládeže,kdeže jsou-jsou jimi příklady :
1)diskuse na téma: stohlavá saň EU-šroubek ČR-matička RUS
2)příkladný politik: metavědec-krátce politik strojvůdce-metapolitik -člověk s příchutí středověkého rychtáře-ha radnice ožijte konšely!
3) ekonomicko-odborná diskuse ve stylu: volná ruka trhu-privatizace-asijský tygr-euro

No vidíte,tohle životní minimum zvládne mládež za minutu dvě a bude to dále hnát podobně k světlým zítřkům soudruhů tygrokonsolidátorů

a dějinná nutnost:
husita-Luther-Pařížská Komuna-K.Marx s proletariátem-sociální demokracie a Marx z třetí ruky ,dobře utajené housle v Senátech

tahle niť vyústila snad v Leninem plánované výběrové straně s vědeckým řízením společnosti?
Pro to se sešly zástupy na Dobytčím trhu kdysi?
15. 12. 2011 | 12:28

Apeoffice napsal(a):

Pan Mleziva napsal:
Přitom ale dospívající v sobě nesou obrovský potenciál k emočnímu vnímání spravedlnosti, o kterou v demokratické politice v prvé řadě jde. Středoškoláci se dají velmi snadno nadchnout a zapálit pro ideje, které se zabývají cestami vedoucími k nápravě světa.

Máte pravdu, mají obrovský potenciál, jenže tu spravedlnost vnímají přes emoce, děje se jim něco co je spravedlivé, oni to vnímají opačně a tudíž se proti tomu vymezí jako proti nespravedlnosti. Jejich zapálení se projevilo, když přemluvili bábu.

Cesty vedoucí k nápravě světa ... to už tady bylo, dobro všem bez ohledu na to jestli si to kdo přeje či nikoliv.

V individualizované společnosti chcete vybudit kolektivní soudržnost? V době kdy sociální cítění má stejnou hodnotu jako papír na vytření zadku?

Ten vlak už ujel, myslím, že skvělým výsledkem bude, když se najde pár jedinců, kteří budou schopni do sebe vstřebat to po čem tu voláte.
15. 12. 2011 | 12:31

Petra L napsal(a):

Autore- co chcete učit v občanské výchově když se lidi při sčítání lidu bojí přiznat národnost, náboženské smýšlení. Kdyby to šlo, zapřeli by především tu republiku.
....
Jinak to podstatné tu vystihl/a modrá straka 10,57 a také 11,41. Občanská nauka by měla učit o státním a společenském zřízení, jeho institucích a dějinách které UZNÁVÁME, RESPEKTUJEME A JSME NA NĚ HRDI. Tento stát, jeho instituce a bohužel io dějiny si nezaslouží uznání, respekt a hrdost V tomto smyslu není v této zemi o čem učit
15. 12. 2011 | 12:40

student napsal(a):

Autor napsal "Pro žáky to znamená: teď 45 minut přestávám být člověkem zodpovědným sám za sebe a jsem povinen se podřídit velení."
Z kontextu vyplývá, že to pokládá za špatné. Asi má lepší řešení. Např. v tělocviku si každý žák vytáhne své nářadí a bude na něm viset dle své chuti. Ještě líp to vyzní ve zpěvu, kde každý bude hulákat co ho zrovna napadne. Zato v matematice, tam se všichni shodnou; nebudou dělat nic.
15. 12. 2011 | 12:41

Carlos V. napsal(a):

Petra L : jasně, takže místo socialismu nacionalismus, vznešené plky o mrtvých pánech a svatých fnagličkách.

Nebylo by přínosnější naučit děti přemýšlet ? Bez předsudků, bez omezení, naučit se diskutovat a argumentovat ?
15. 12. 2011 | 12:43

TomášL napsal(a):

"Přitom ale dospívající v sobě nesou obrovský potenciál k emočnímu vnímání spravedlnosti, o kterou v demokratické politice v prvé řadě jde. Středoškoláci se dají velmi snadno nadchnout a zapálit pro ideje, které se zabývají cestami vedoucími k nápravě světa."

Vzpomněl jsem si na vyprávění dědy, jak si mysleli rukující Hitlerjugend na frontu, že zvrátí průběh války.

PS: Nechte jim dětství, je krátké a krásné, dospělost si ještě mnohokrát užijí.
15. 12. 2011 | 12:56

Kefalín napsal(a):

Carlosi a čo je to také to naučit premýšlat. Fangličky ne, vznešené plky o mrtvých ne a ostatně my v dějinách moc těch ke kterým se můžeme hlásit nemáme. Diskutovat a argumentovat? o čem?? O svobodě- a co to je ta svoboda??? Jaká, pro koho, a taky na čí úkor pane. Demokracie - ze všech systémů je totiž nejblbější ze všech hledisek kromě jediného a bohužel toho podstatného - že lze vůdce vyměnit volbami, tedy bez válek a revolucí. A to ještě bohužel jen teoreticky - viz poslední volby u nás byly odpor proti vládě mafiánů z ODS a Kalouska - lidi křížkovali- spousta nových poslanců - no a vládne mafie ODS a Kalousek. Tak co, pane??? A nebo bude nosné téma pravda a láska???
Tak co vlastně chcete učit, a vyjádřete to lépe než Petra L a nebo modrá straka, když už jste je napadl
15. 12. 2011 | 12:57

Carlos V. napsal(a):

Kefalín :

Co učit ? Žáci se naučí informace = fakta o dané problematice.
V první fázi mohou volně diskutovat, vyjádřit svůj názor.

V druhé fázi jim pak může být přidělen názor - a jejich úkolem by byla obhajoba onoho názoru. Nejdříve písemně, pak v diskusi se spolužák, obhajujícími jiný názor na tuto zálěžitost.

Témata a přístup strukturovat podle věku, těžko chtít po desetiletých dětech tvorbu nízoru na národ, víru či svobodu, ale i tak malé děti můžou mít názor na chov zvířat v zoo atd..

S rostoucím věkem přidávat větší témata - EU, trest srmrti i kontroverznější témata - přístup k drogám, pedofilie, pracovní tábory.
15. 12. 2011 | 13:05

hk136 napsal(a):

Poradi vlivu na formovani postoju je nasledujici: rodina > kolektiv vrstevniku > media > skola... Pricemz skola spis ve smyslu negativniho vymezeni se. Takze i kdyby to slo, tak to smysl ani moc nema...
A ucit deti kriticky myslet? Utopie, stejne jako komunismus nebo volny trh... Mozna tak pocitat a cist.
15. 12. 2011 | 13:06

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Když u nás poprvé vyšel překlad z knihy "Džungle před tabulí", připadalo mi to jako propaganda zaměřená proti svobodnému světu. Teď se potýkáme s podobnými problémy. Není divu, vzdělání bylo postaveno na roveň jistého stupně podivínství, v mnoha rodinách se o učitelích mluví s despektem (dědictví po roli školství v období normalizace - vzpomeňme na masový odpor pedagogů vůči dobře míněným výhradám prvního ministra školství po listopadu prof. Vopěnky), do nedávna ubohý společenský statut a s ním i odpovídající materiální zajištění kantorů, ona neustále pranýřovaná feminizace školství a výsledek se dostavil.Jsem již čtvrtým rokem v penzi a nestýská se mi, naopak. Mladým lidem bych dráhu pedagoga nedoporučoval, pokud to chtějí vykonávat pořádně, zaplatí to zdravím a pocitem zmaru.
15. 12. 2011 | 13:09

Levičák napsal(a):

Myslím si,že jak bylo napsáno výše,na výchovu dětí by měli mít vliv hlavně rodiče.Každý dle svého svědomí a ne podle nařízeného jednotného postupu.Jestli - že se rodina potýká s nezaměstnaností,malými příjmy,tak jí na nějakou hrdost na demokracii moc sil nezbývá a jediná známá odpověď na všechny kauzy propírané médii,že jde o daň za demokracii,ať jde o drogy,sebevraždy,vraždy,korupci,rasovou nesnášenlivost,nezaměstnanost,hospodářskou kriminalitu,terorismus atd.mi jako dostačující zdůvodnění nepřipadá.
Ve skutečnosti by bylo velmi užitečné učit děti (samozřejmě ne na soukromých,placených školách),na kterém úřadě najdou potřebné formuláře na sociální dávky,v které budově ve městě je umístěnm pracovní úřad,ve které budově je PČR,jak se správně vyplňují formuláře na sociální dávky,jak vystačit se životním minimem,jak odolávat přihlouplým reklamám v televizi a nezadlužovat se,jak nevěřit tomu,když politik tvrdí,že černé je bílé,jak nenechat na sebe působit propagandu médií a volební kampaně s přihlouple se usmívajícími politiky na bilboardech a jiné potřebné věci pro život.To by jistě bylo pro život mladých lidí užitečnější než výchova k národní hrdosti,za kterou si v dnešní době nikdo nic nekoupí,ani se jí nenají.
15. 12. 2011 | 13:15

hk136 napsal(a):

Kdysi jsem jako zaskok suploval obcanku (asi mesic) - tak prvni hodinu, ze bychom si mohli precist neco z "Az na dno blahobytu" a diskutovat o tom (k pratelsky utvorene atmosfere, prirozene)... No, moc je to nechytlo... Pak teda prisly jakesi krabice Junior Achievement, coz bylo takove clovece nezlob se, ktere melo deti pripravit na vstup na trh prace. To zas nechytlo mne, ale takovy je zivot...
15. 12. 2011 | 13:16

Kefalín napsal(a):

Carlos-máte v tom zmatek. To jako mladí budou klaždou hodinu nezávazně diskutovat o nějakém tématu - vlast, pravda a láska, drogy trest smrti, EU ???
Dobré- tak si zatlachají a co - bude nějaký závěr co je sorávné a co ne- a kdo ho řekne - učitel, většina, nejagresivnější řečník , třídní oblíbenec nebo nikdo ??? A k čemu to bude?? Jak se to dává dohromady s výukou rétoriky a logiky a asertivity a jiných věd???
.....
Carlosi asi jsi jen tak plácnul že mladí by se měli zajímat a diskutovat. Ono je to složitější. A zase se dostaneme k těm příspěvkům modré straky, bohužel
15. 12. 2011 | 13:22

hk136 napsal(a):

Levicak - ono hlavne to kriticke mysleni a narodni hrdost moc dohromady nejdou. Jaky postoj zaujmout k prezidentovi, ktery ukradl zlate pero a pak lhal... A predtim taky lhal... Vas napad na uceni vyplnovani formularu je dobry - akorat ne v case permanentni revoluce, kdy se nejen formulare, ale i system meni...

Ono k reformnim pedagogum jeste jedna poznamka - podle nich je cilem skoly pripravit zaka na zivot, jaky je, ale pritom vytvorit ve skole pohodove prostredi. To opravdu take nejde dohromady. Myslim, ze sedet a snaset 25x 45 minut tydne vyklad ucitele je jeste mirna verze pripravy na "zivot jaky je"...
15. 12. 2011 | 13:26

rejpal napsal(a):

Kefalín
Kdyby lidé nekřížkovali (odzadu, odprostřed i jinak), a prostě nevolili strany, které postavily pochybné kandidáty, ke změně by došlo (k jaké, to je jiná otázka a odpověď neznám). Křížkovali mimojiné proto, poněvadž vůbec nechápou, jak celý systém funguje, nechápou, že i vykřížkovaný kandidát může být klidně ministrem, když jeho strana zvítězí, a tak se nechají nabulíkovat hoaxy běhajícími po netu i jinde. Mladí volí houfně knížecí fajfku (proč ne, když se jim líbí), ale když se provalí, že knížecí strana chce zavést školné (což zcela poctivě napsala do programu), dělají facebookovou revoltu. Kdyby si dokázali udělat vlastní názor podložený fakty a nechovali se stádně, třeba by někteří volili jinak. Kdyby je k tomu škola vedla, možná by někteří z nich dali přednost vlastnímu názoru a ne názoru okolí. Ale to jsou samá kdyby.
Jediné, co může škola udělat, je dát informace o tom, jak to funguje, jaké mají určité kroky důsledky, a umožnit diskusi (i z didaktických důvodů). Takováto reforma by ani nebyla drahá. Jenže - jsou pro takovéto školství lidi a pokud ano, zůstanou, když dětičky sponzorů mohou zavádět vlastní pořádky (viz seriál Ulice - není od věci ho aspoň letmo sledovat, některé postavy tam jsou přímo ze života).
15. 12. 2011 | 13:28

rejpal napsal(a):

hk136
Upřímně řečeno, já moc nechápu, co má vlastenectví /hrdost na národní nebo zeměpisnou příslušnost/ společného s prezidentem? Jsem Čechem, nikdy a nikde jsem se za to nestyděl a nepotřebuji nějakého alternativa s bůhvíjakým soukromým motivem, aby mě to učil. A nevím, proč bych se za něj měl stydět. Já ho nevolil, a nevolil jsem ani strany, které ho volily. Stydět se může jen on sám a jeho pochlebovači.
15. 12. 2011 | 13:32

hk136 napsal(a):

No, muzete byt hrdy na dum, kterem bydlite... Ovsem pokud ten dum ma pocmaranou fasadu, rozbita okna, deravou strechu a na chodniku kupu vykalu, tak absolutni hrdost neni v souladu s kritickym myslenim... Jinak reagoval jsem na jeden predchozi prispevek a dost mozna jsem se myslenkove odklonil.
15. 12. 2011 | 13:43

Kefalín napsal(a):

Rejpale - nezlob se ale naivní jak malé= dítě.
Ve volbách lidi mohli
1/ volit stávající strany a křížkováním doufat že se alespoň trochu zlepší zevnitř - ukázalo se nereálné
2/ volit nové strany - cestou pokus omyl, slíbit může kdokoliv cokoliv - po zkušenostech s US- DEU,sládkovci, zelenámi, KDU, VV, TOP 09, STAN, lze doufat že po 100 letech se možná objeví konstelace slušných kteří něcpo udělají, ale toho se nedožiji
3/ vzdát to a říci si že alespoň ekonomicky to trochu fungovalo za komančů a pokud chci důchod a zdravotní zabezpečení, masově je volit. a omluvit se jim
....
Vesměs nevalné vyhlídky. ale ani teoreticky není nic jiného možné. Ještě zbývá revoluční systém - kdo selže, na kandelábr s ním a na tribunu naskočí nový - snad ti nejhoerší budou odstraněni nebo se alespoň poučí
15. 12. 2011 | 13:53

berkowitz napsal(a):

Tam někdo nahoře psal, že je potřeba dětem vštipovat světonázor. Prdlačka, dětem se musí poskytnout dostatek informací (věrohodných) a pak si udělá názor samo!
Nesmí to být informace ve stylu klipu Issové a dementa Mádla : přemluv bábu a dědu....
Pak budou děcka přemlouvat bábu a dědu na : zaplaťe nám školné!
15. 12. 2011 | 14:01

Stařeček napsal(a):

to autor - jestliže nedávný předseda vlády tvrdí: "jen malé dítě může věřit tomu, že miliardář přišel ke svým miliardám neposkvrněnou cestou" signalizuje to přímo, že nedávný předseda vlády mluvil alespoň jednou pravdu.
15. 12. 2011 | 14:07

rejpal napsal(a):

Kefalín
A v čem je ta naivita, prosím (možná v tom, že si myslím, že by to škola mohla změnit. Kdyby změnila myšlení pár procent lidí, nebylo by to marné). Nesmyslnost křížkování nedošla i spoustě dost chytrých lidí, stejně jako většinu nechalo lhostejnou šachování s velikostí volebních obvodů, vůbec netušili, jaké to může (a mělo) důsledky a jak snadno dostává demokracie nafrak, když se sofistikovaně cvičí s pravidly hry.
Když jsme u těch nových stran - mohli, ale kdyby tušili, co je v politice podstatné (například respekt k mandátu poslance od voliče nebo dodržování zákonů), některé z nich by nevolili. Ale odkud to ksakru mají vědět? Média (a nejčtenější odnož bulvár) to nezajímá, politici sami jim nenapoví. Jsou odkázáni sami na sebe.
Sám jsem několik let (naštěstí externě) učil. Chemii na učňáku. Nedělám si iluze o tom, jak omladina prahne po poznání, ale vím, že aspoň něco jde, když je dobrá vůle (nemyslím jen kantory samotné).
15. 12. 2011 | 14:14

učitelka Josefína napsal(a):

ach jo tihle negativističtí pedagogičtí pisálkové, kteří pořád píší, jak jsou naše školy špatné, učitelé neschopní, výuka formální a bezobsažná a vše jen negativní.
Co z toho mají a komu tím slouží.
Nic konkrétního, jen stálé žehrání.
15. 12. 2011 | 14:22

rejpal napsal(a):

hk136
Na tom vlastenctví ja zvláštní to, že člověk si ty racionální důvody vůbec nepředstavuje. Prostě je to axiom. Vláda na to nemá vliv, počet nepřizpůsobivých menšin také ne, oprýskaný dům taky ne. Nikdy jsem nad tím nedumal, možná je to v genech. Trochu podobné jako se sportovním fandovstvím. Proč je někdo sparťan a někdo slávista? Někdo to má v rodině, někdo vůbec. Od dětství tím je a je to na celý život, i když uchopeno racionálně - by člověk ten svůj klub mohl obcházet velmi štítivě. Proč mám příjemný pocit, že někde vyhraje Martina Sáblíková, a proč ho mám ještě víc příjemný, když objíždí ovál s naší vlajkou? A proč ona dává najevo radost právě tím, že tu vlajku vezme do rukou? Je tam přece za svůj klub a za sebe a ví to ona i já.
Bylo to tak odjakživa (i u sociálně žijících zvířat). Ve starých společnostech byla nejhorším trestem exkomunikace z kmene. Vedla obvykle k fyzickému zániku, i když ryze materiálně by ten jedinec třeba byl schopen přežít.
Někteří experti říkají, že pokud si člověk chce zachovat partnerskou lásku, neměl by ji s partnerem moc analyzovat. Prostě tu je a nikdo neví proč. Není to něco podobného?
15. 12. 2011 | 14:25

Josef K. napsal(a):

No, drtivá většina komentářů jakoby prokazuje zvláštní deformaci technokratického myšlení. Příklad konstruktéra automobilu. Těžko jím může být muž, který je znalcem slitin, chemik s vynikající znalostí výroby plastů, elektrikář s vynikající znalostí rozvodů elektřiny či porogramátor, pokud ani jeden z nich nechápe specifiku pohybu automobilu a komplexní funkce automobilu. Naši milí technokratičtí komentátoři, tedy ona většina zde, mají znalosti , patrně vynikající, všech detailů života a přírody, pouze nemají znaslosti jak člověk a lidská společnost fungují. Takže z takových pohledů nemůže vyplynout ani správný závaě, odhad, úvaha. Z nich může vyplynout je guláš v němž je správné hovězí, správné koření, správná voda a jíška, ale ve svémn výsledku je to masitá krupicová kaše. Taková je i politika této země.
15. 12. 2011 | 14:30

Josef K. napsal(a):

berkowitz. No, omyl o nevštěpování světonázoru. Tak to historicky nikdey nefungovalo a nemůže fungovat.Nenajdete analogie. Ovšem jde o to jaký, že! Pokud vštěpuji pozitivní hodnoty a odpovědnost, pak se děti budou usmívat na jiné a dospělí budou schopni překonat svou nevraživou podstatu a dorozumět se konsensuální cestou. Jednotící hodnoty jsou jako ta vlajka, jak kdosi píše výše. Ale nejsou samozřejmé.
15. 12. 2011 | 14:35

Kefalín napsal(a):

Rejpale Víte, ono je to složitější. Jsou na světě společnosti kde se slušnost vyplácí a kde to neslušné a zločinné nějak vyplave na povrch a je společností odbouráno.
U nás jsme si po listopadu udělali jiná hlediska- už to tu naznačil/a modrá straka - pracoval jsi slušně za komunistů a dokonce dosáhl postavení- jsi svině nomenklaturní, buď rád že se nevěšelo na kandelábry, . Za komančů jsi nepracoval, fetoval, kradl, dokonce vraždil- bravo disidente, na hrad nebo do sněmovny. I viditelné zločiny nastupující garnitury / Pepa z Honkpongu, Kožený atd / byly překřičeny v duchu - kritik je stará struktura co nám rozbíjí revoluci. A tak se stalo že u nás naopak slušnost je slabost a handicap, končíě jako nepoužitelný outsaider. V této atmosféře je jakýkoliv pokus o nápravu naivní.
Napraví to až další násilný převrat, ale kdo se ujme moci???
15. 12. 2011 | 14:36

mb napsal(a):

čehož výsledkem by mohlo být to, že by nám vládli sice legitimně zvolení, leč bezcharakterní politici.

PROČ TEN KONDICIONÁL ... ?
15. 12. 2011 | 14:36

Kefalín napsal(a):

Rejpale Víte, ono je to složitější. Jsou na světě společnosti kde se slušnost vyplácí a kde to neslušné a zločinné nějak vyplave na povrch a je společností odbouráno.
U nás jsme si po listopadu udělali jiná hlediska- už to tu naznačil/a modrá straka - pracoval jsi slušně za komunistů a dokonce dosáhl postavení- jsi svině nomenklaturní, buď rád že se nevěšelo na kandelábry, . Za komančů jsi nepracoval, fetoval, kradl, dokonce vraždil- bravo disidente, na hrad nebo do sněmovny. I viditelné zločiny nastupující garnitury / Pepa z Honkpongu, Kožený atd / byly překřičeny v duchu - kritik je stará struktura co nám rozbíjí revoluci. A tak se stalo že u nás naopak slušnost je slabost a handicap, končíě jako nepoužitelný outsaider. V této atmosféře je jakýkoliv pokus o nápravu naivní.
Napraví to až další násilný převrat, ale kdo se ujme moci???
15. 12. 2011 | 14:36

mb napsal(a):

Přitom ale dospívající v sobě nesou obrovský potenciál k emočnímu vnímání spravedlnosti, o kterou v demokratické politice v prvé řadě jde.

ted jsem o té spravedlnosti / spravedlivosti psal pod alvarovou i pehem ...

pokud český typ demokracie nebude spravedlivý ... končí ...

ad: „Žiji mnohem méně demokraticky než před revolucí,“ před Listopadem 89.

= ti kdo nás léta týrali nás vyhazují z práce ...

( je to stejné )

nedojde li k potrestání lumpů ( a to nedojde ) zůstane ve společnosti pachuť, která může vést i ke změně režimu ...
15. 12. 2011 | 14:43

hk136 napsal(a):

rejpal:
No, to sportovni fandovstvi je pekny primer... Nicmene pro mne predstavuje jednu z nejryzejsich forem fasismu - byt clenem spolku bez ohledu na jeho kvality... Navic sportovci (spolu s kulturni frontou) vzdy slouzi vladnouci tride jako dokonala kourova clona, jejich poslanim je "rozdavat radost obycejnym lidem" v kazde tezke dobe.

Asi jsem divnej... Nebo naopak uz jsem preracionalizovany novy vyvojovy typ cloveka pro 21. stoleti, se kterym treba pujde nastolit anarchobolsevickou utopii jedna dve...
15. 12. 2011 | 14:44

mb napsal(a):

přetisk z pod Peheho:

ijn napsal(a):
Demokracie po česku:
1.Hlupci vládnou(říkají si elity)

2.Kriminálníci kradou (jsou na svobodě a užívají si výnosů ze zločinu)

3.Veřejnost je manipulovány pomocníky Hlupců (užiteční idioté)
15. 12. 2011 | 09:16
15. 12. 2011 | 14:45

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Utíká učitelka ze třídy puberťáků s roztrženou blůzkou a natrženou sukní a vzdychá: Jó takový Herodes¨, to byl panečku král...
15. 12. 2011 | 14:50

učitelka Josefína napsal(a):

Šašek z Jiíhlavy

anebo má sex v kabinetě se žákem Kopřivou a maskuje to sloganem Kofola sbližuje
15. 12. 2011 | 14:56

rejpal napsal(a):

Kefalín
Myslím, že rozdíl mezi námi není v tom, že vnímáme věci jednoduše, ale v tom, jaké řešení by bylo nejlepší. Jsem konzervativec a násilných převratů se bojím (neodmítám je v principu, ale pokládám za mezní řešení v krajních situacích). Většinou nepřinesou nic dobrého. Právě pro tu otázku, kdo se ujme moci. Když se míchá kartami, vždycky jsou ve výhodě lidé, kteří mají plán, jak ze situace vytěžit. Není to chyba "sametu", i kdyby to proběhlo revolučně, výsledek by byl stejný. Idealisté jsou skoro vždycky nepraktičtí, a pak v mocenském souboji prohrávají, nebo fanatičtí, a to také není žádné terno. Možná je demokracie slepá ulička, možná s ní jen my lidé neumíme zacházet. Možná je funkčnější osvícený absolutismus, ale je to sázka do loterie - může přijít krvavý despota.
Myslím, že jsme stále nevyčerpali všechny možnosti změny v rámci systému a myslím, že rezervy jsou v nás. V našich prioritách, v našem žebříčku hodnot a v naší představě, jaký typ lidí povoláme spravovat věci veřejné. Škola to zásadně zvrátit nedokáže, ale může nás o kousek postrčit. Nic víc, nic míň.
15. 12. 2011 | 15:00

Otázkář napsal(a):

rejpal

Dobrý den, pane rejpale, mluvíte mi z duše.
15. 12. 2011 | 15:05

rejpal napsal(a):

hk136
U toho fandovství jde spíš o to, jaké má projevy. Nemusím chodit na zápasy, nemusím být sprostý k těm druhým, mám jen příjemný pocit, když jsme v lize vyhráli, i když z toho nic nemám. Když koukám na nějaké mistrovtsví, jsem rád, když tam jsou naši (i když mi občas někteří hodně pijí krev) a přeju jim, ať vyhrají - i proto, že i nudný zápas může být trochu tajímavý, když mi není jedno, jak to dopadne. Fanatické fandovství má opravdu blízko k fašismu, i když má jiné než politické kořeny. Ale pořád je neškodné proti fanatickému fandění politickým stranám i jenotlivým politikům.
15. 12. 2011 | 15:06

Transík napsal(a):

Rejpale 14.25 ta Sparta nebyl pěkný příklad - v tomto fandovství je opravdu především primitivismus - když ta sparta prohraje, rozbijeme hubu rozhodčímu a fanouškovi protivníka a sparta je pořád nejlepší.
Ale dotkl jste se něčeho jiného - co se stalo že v roce 39 šli lidé do odboje z přesvědčení a riskovali život, že v socialismu v 50 letech šli budovat vlast na stavby mládeže a neptali se co za to, že v celém socialismu se chodilo na brigády i když šlo najít nějakou výmluvu. Ještě po cinkání klíči pár let tu bylo nadšení a ochota udělat něco pro vlast. A pak začalo být toho rozkrádání a pokrytectví a hurá demokratismu a antikomunismu tolik, že dnešní pocity jsou spíše zhnusení , urvat co můžeš a vlastNÍ ZEMI považovat za parazita kterého se nemůžu zbavit. A jde to ovlivnit ve škole??? Já myslím že ne
15. 12. 2011 | 15:11

rejpal napsal(a):

Transík
Až na to, že nejsou všichni sparťani takoví, jak naznačujete (znám jich hodně, sám jsem slávista, a nemáme absolutně žádný problém, naopak, výborně se bavíme lehkým hecováním). Ano, vlastenectví opravdu nejde naučit ve škole, i když být informován o dějinách (nebylo všechno špatně)určitě neuškodí. A mít národního hrdinu jako symbol také není marné (spíš kdo to je. Nejlépe někdo z dávné minulosti, koho si můžeme trochu přibarvit a nikdo nekecá, že tak to nebylo). A hlavně bychom neměli propadnout totálnímu zhnusení a znechucení. Jednak to určitým lidem vyhovuje, druhak nás to paralyzuje a treťjak si tím kazíme život, který je tak krátký a je v něm tolik pěkných věcí.
15. 12. 2011 | 15:18

franky napsal(a):

Učit v této zemi o morálce, etice,slušnosti,úctě, pravdě, poctivosti se může jevit jako přednášet utopii.
Dnes platí: "S poctivostí nejdál dojdeš, na půli cesty zemřeš".
15. 12. 2011 | 15:19

rejpal napsal(a):

franky
Já bych to až tak dramaticky neviděl. Život není jen politika a byznys. Hodně se třeba mluví o neochotě a lenosti lidí za přepážkami úřadů a podobných institucí. Nebudete mi to věřit, ale já za celý život neměl ani jeden konflikt s někým podobným. Dokonce ani v případě, kdy jsem sám něco prošvihl a mohli mi to dát sežrat. Většina lidí je v zásadě slušná. A nestálo mě to ani korunu.
15. 12. 2011 | 15:26

hk136 napsal(a):

Ja mozna ne uplne vhodne pouzivam oznaceni fasismus pro jednani, kdy prislusnost k nejakemu spolku je pro cloveka vyssi hodnotou nez (nektere projevy) chovani tohoto spolku... Fasista v tomto smyslu muze byt fanousek golfu, vcelar, obyvatel Hulina... A projevem nemusi byt jen hazeni kamenu na vlak nebo bitka po zapase. To je i ukradene zlate pero, pochybny Rebicek v cele Slavie, skutecnost, ze muj golfovy klub vybudoval hriste v narodnim parku nebo nas vcelarsky oddil nechal rozbujet v okrese vceli mor...
15. 12. 2011 | 15:30

rejpal napsal(a):

hk136
Tak to nazvěme fanatismus ústící v davovou psychózu (ale ne ve všech jmenovaných případech to sedí. Tam jde spíš o velmi promyšlené jednání než o tupé emoce). Osobně nemám rád fanatismus ani když je nasměrován k obecnénu prospěchu. Vždycky se to nakonec někde zvrhne.
15. 12. 2011 | 15:33

rád by vlastenčil napsal(a):

Rejpale - pokud jste se rozhodl říci národu že život je krásný a netřeba se rozčilovat a přemýšlet. . dobrý, ale lépe by jste se uplatnil v ústavu pro dementní- těm stačí že bude hezký večerníček a dál nepřemýšlejí
15. 12. 2011 | 15:41

rejpal napsal(a):

rád by vlastenčil
Děkuji za radu. Život je krásný. Možná, že když budete trochu pozitivněji vyladěný, budou i ti úředníci k vám vstřícnější. Nic to nestojí, a vylatí se. Z 90 % určitě. BTW - nikde jsem neřekl, že člověk nemá přemýšlet ani se rozčilovat, když má důvod, to je úplně jiný příběh. Bohužel spousta z nás přenáší své osobní pocity na lidi, kteří jim nic neudělali, a tak se to šíří dál. Kolik lidí jen tady napadá druhé, které ani neznají, kvůli věcem, které ani jeden nezavinil, jen má jiný názor? Třeba proto, že člověku, který je sám naštvaný, udělá dobře, když někoho spláchne a také ho naštve.
15. 12. 2011 | 15:49

Carlos V. napsal(a):

Kefalín : co je správné ?

Potraty ano, či ne ?
Trest smrti ?
Financování církví ?
legalizace drog ?
národ ?
atd...

Objektivní pravda totiž neexistuje, nelze říci tak či tak. To může říci ideolog jedné ideologie, popírajic tím ideologii jinou. Ale není snad záhodno krmit děti ideologií.

Je nutné, aby se děti naučily zamyslet se, vytrvořit si názor a tento odargumentovat.

O
15. 12. 2011 | 16:51

Sladký napsal(a):

Objektivní pravda neexistuje, carlosi.Ale jděte.Věci jsou přesně takové,jaké jsou, události se udály tak, jak se udály a nijak jinak.Proto dávní filsofové konstatovali, že "věci spočívají v pravdě.".
15. 12. 2011 | 17:34

vlado napsal(a):

Pane učiteli! To jste jistě nemyslel vážně s tou dovzdělaností
zralé paní učitelky. Ta má své pocity a bude zřejmě poněkud víc zkušená. Té již zřejmě poznatky z této doby přinesly zkušenosti s možností srovnávat. Ty Vám zřejmě budou chybět.
Jinak blog poskytuje pohled odborníka na občanskou výchovu. Dnes nároky na rodiče na zajištění obživy a výchovy pokud jsou nizkopřijmové kategorie je daleko vyšší než tomu bylo v minulosti.
15. 12. 2011 | 17:35

buldatra napsal(a):

Ze svého přízemního vesnického úhlu pohledu vidím dva možné hlavní způsoby občanské výchovy.
Jeden způsob zaběhlý, letitou praxí prověřený, osvědčený, který vychovává občana stádního typu, způsob ideologický. Quazidemokratický v lepším případě..
V různých dobách a různých režimech se ideologie barevně mění, podstata této výchovy zůstává.
Tento způsob je propracován téměř k dokonalosti. Jako příklad lze nadhodit osvědčený způsob výchovy v duchu katolicismu a na druhé straně v duchu komunismu. Dvě téměř stejná vejce od dvou téměř stejných slepic. Výsledky dost podobné. Občanská výchova na slepičí způsob.
Tyto způsoby výchovy plodí své stádní premianty i odpadlíky. V současnosti jsme v situaci, kdy vychovatelé (sami vychováni v jednom nebo druhém, popřípadě v obou současně a to celé říznuté neviditelným pařátem trhu) mají z toho všeho takový jakýsi slepičí guláš a jejich způsob výchovy podle toho vypadá. Ale ono se to snad časem vystříbří. Zatím, než se to vystříbří, je naše potomstvo vychováváno různě. Což možná také není k zahození. Každopádně je to pestré.

Anebo druhý možný způsob, způsob výchovy občana suveréna. Čili občana tvůrce.
Což odporuje způsobu prvnímu, ideologickému, potažmo slepičímu.
Suverén je si vědom vlastní důležitosti, protože on je pán a co hůř, je mu jasné, že plně zodpovídá za všechny své činy a rozhodnutí, která učiní, nebo se na nich podílí.
Pro kormidelníky současnosti a jejich přitakávače úděsná představa.
Aby tuto zodpovědnost mohl na svém hřbetě občan suverén nést, je mu umožněno naprosto svobodně se vyjadřovat a rozhodovat, volit a tvořit.
Je mu jasné, že když něco chce prosadit, musí dobře zvážit pro a proti a musí to udělat sám, nebo se zapojit do společného díla a neočekává, že to za něho udělá někdo jiný, po svém, jak je v současnosti dobrým zvykem.
Suverén pak má pádný důvod vážit si všeho, co tímto způsobem tvoří a získává a získané ochraňuje. Má důvod být na to hrdý.
Až jednou začneme s přímou demokracií, začne i tento způsob výchovy občana.

No, dnes máme pár suverénů také. Ne že ne. Ale bohužel jen na postech, které jsou určeny ke službě veřejnosti, která suverénní není. Je to možné díky výše zmiňovanému slepičímu způsobu výchovy občanstva.
15. 12. 2011 | 17:49

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
15. 12. 2011 | 20:40

Fonseka napsal(a):

Je naprosto normální a zdravé, nezajímá-li se mládež o politiku. Tlaky na to, aby se o politiku zajímala, jsou typické pro totalitní systémy a režimy, pčínaje církvemi a konče různými hnutími, o státech a říších ani nemluvě. Děti jsou např. vedeny ve škole ke každodennímu zpěvu hymny (nebo sborovému modlení), vyvěšování vlajky, salutování či jinému zdravení paží, k opakovaným slibům věrnosti (veřejnému vyznávání víry) apod. Hitler, Stalin a u nás např. Gottwald (mládež nová, mládež Gottwaldova) mobilizovali školní děti a dospívající mládež k politickému angažmá. Protože nikdo se nedá tak dobře zneužít, jako právě osobnostně a rozumově i citově nezralí nezletilci a mladí dospělci. Spoluúčast školáků na řízení chodu školy zavedli prvně myslím v Číně v průběhu Maovy kulturní revoluce.

Ale pan Mleziva by si neměl zoufat, protože z kázně ve školách (jak tupý to požadavek!) dnes už u nás mnoho nezbývá. Je pravda, že zatím jsme ještě nedosáhli té míry svobody žactva, jakou lze pozorovat v zemi našeho vzoru, kde každou chvíli některý ze studentů či žáků postřílí pár spolužáků a učitelů, nicméně první nadějné vlaštovky se už objevily i u nás (ubodání učitele v průběhu vyučování ve svitavské škole).

Končím otázkou, která reaguje na závěr článku: pane Mlezivo, co tedy vlastně je ta demokracie? Dovedete to definovat, když už bude ten nový rok?
15. 12. 2011 | 21:53

Nikol napsal(a):

To mě překvapilo, že někdo píše o občance. :-) Třetím rokem chodím na gympl a ZSV považuji za naprostou ztrátu času. Zatím se nám vystřídaly dvě profesorky. Ta první (prvák a druhák) měla alespoň nějaký názor, u té současné však žádný názor nevnímám. Jinak jsou jejich hodiny stejné: zkoušení ze zápisků v sešitě a nadiktování nových, což trvá až do zvonění. A diskuze? Asi o ni nestojí. Fakt skvělé!!
15. 12. 2011 | 23:08

rejpal napsal(a):

Fonseka
No, člověk nemusí být úplně nekritický ke Spojeným státům, ale že by byly totalitní zemí? Zpívají hymnu, vyvěšují vlajky, mají svou Pledge of Allegiance, učí se jména všech svých prezidentů a píší referáty na ryze politická témata. Takže dělají přesně to, o čem vy píšete, že je příznakem totality. Nevím, proč by se mládež neměla zajímat o politiku (stejně jako o spoustu jiných věcí). Znalosti jsou nejlepší obranou proti masáži a demagogii.
16. 12. 2011 | 07:23

rejpal napsal(a):

Nikol
U nás to před více než čtyřiceti lety bylo nemlich to samé. Pak je těžké, aby to v někom probudilo zájem.
16. 12. 2011 | 07:24

Fonseka napsal(a):

Rejpal

Tak děkuji, že jste řekl za mne, co jsem hned v prvním příspěvku nechtěl tak naplno říct: ano, považuji USA za totalitní stát. Mimochodem, popisované jevy se děly u nás v časných 50. letech ve školách (byl jsem tam tehdy žákem) a později to bylo hodnoceno jako totalitní vymývání dětských mozků. Totéž se dodnes děje např. v Barmě - a je hodnoceno stejně. Tak proč by ne v USA?
16. 12. 2011 | 11:00

neo napsal(a):

Fonseka:

nevidim nic špatného na tom mít rád svou zemi, znát vlajku a hymnu a prezidenty, ústavu a slavit den nezávislosti apod.

Je velký rozdíl v tom učit své občany o své zemi a ve vymývání mozků soudruhy z SSSR.

U nás toto chybí. Vlajky už máme jen na hokej a fotbal, protože naši politici nereprezentují národ a občané už rezignovali. No a ti mladší se ve škole nedozví to podstatné a pak ani nemůžou mít chuť se o problematiku zajímat.

Největší vlastenectví pak dokážem vykazovat při střetech s menšinami a cizinci, což je odpornost.
16. 12. 2011 | 11:41

rejpal napsal(a):

Fonseka
Já si nemyslím, že popsané je hlavním atributem totalitního státu. Ale taky si nemyslím, že USA je typickou ukázkou země s maximální mírou občanských svobod. To už dávno není, byla-li kdy. Ale zrovna tohle, o čem píšete, mi nevadí. Vadí mi úplně jiné věci.
16. 12. 2011 | 12:24

rejpal napsal(a):

neo
My dva jsme spolu v častém názorovém střetu už dlouho. Ale v poslední době už jsem se nejméně třikrát přistihl, že s vámi souhlasím. Tohle je taky ten případ.
16. 12. 2011 | 12:27

gaia napsal(a):

V přírodopisném testu v 5. třídě jsem žákům dala otázku, ať napíší jméno stromu, o kterém se zpívá v naší hymně.
Nevěděl to vůbec nikdo.Protože ta slova neznají a nezpívají ji. I hudebka má své mouchy.
16. 12. 2011 | 12:31

neo napsal(a):

gaia:

asi jste otázku položila špatně, tam se nezpívá o stromu, ale o lesích.

Pak nebude problém v neznalosti slov hymny, ale spíše v neznalosti významu těch slov. A to je chyba učitelů, kteří hymnu třeba s dětmi zpívají,a le nevysvětlí o čem se zpívá.

Trošku mi to připomíná slavnou scénu se slůvkem "hrdobec"
16. 12. 2011 | 13:00

neo napsal(a):

rejpal:

nic neni jen černobílé, navíc nejsme sami kdo se shoduje v některých tématech. Viz mnoho posledních blogů k EU, pomoci, půjčce apod... tam se jaksi smývá nátěr levičáka a pravičáka a vylejzaj extremisti:)
16. 12. 2011 | 13:02

gaia napsal(a):

neo

připouštím, že ta otázka byla záludná, ale já ráda pokládám záludné otázky.

Pro děti je záludný i příklad 16-8:4, o kterém se domnívám, že je vysvětlován denodenně. A přesto to bylo prý Waterloo cvičných testů.

A nevědět, že se v hymně zpívá o borovicích, je smutné.
16. 12. 2011 | 13:07

slepicka jana napsal(a):

Neo,gaia tam zadny strom ani les neni. Je tam jen ze boris umi po skalinach.coz tam nacpali odporni chlapi. Ďevcata od nas z vesnice umi po skalinach lepe nez nejak y boris. Fuj, zrusit hymnu
16. 12. 2011 | 13:14

neo napsal(a):

gaia:

Když napíšete o kterém stromu se zpívá, správná odpověď je o žádném. O stromu se nezpívá a hotovo. A kdybyste mě jako úča oznámkovala za 5, šel bych si na vás stěžovat k řediteli a vysvětlil o čem se tam zpívá.

Bory je navíc pojmenování celých lesů, nikoli jednotlivých stromů, takže ani o borovicích se nezpívá.
16. 12. 2011 | 13:16

rejpal napsal(a):

neo
Mně nenapadlo na to pohlížet jako na polemiku levopravou, ale na dialog dvou lidí, kteří mají prostě na spoustu věcí odlišné názory (což je normální).

gaia
Vzpomínám na jistý průzkum před pár lety, kdy se ukázalo, že většina maturantů není schopna dát dohromady ani jména těch pár prezidentů, co tahle země měla, a byli i tací, kteří se domnívali, že "otcem zakladatelem" ČSR byl Klement Gottwald. Historie ani naše vlastní asi nebude na školách mít zvlášť dobré postavení. Nu což, já zase neumím napsat příkaz k bezhotovostnímu převodu a všechno platím cash. Lepší už to nebude.
16. 12. 2011 | 13:17

neo napsal(a):

ad drůbež jana:

trapnej fórek vztahující se k feministické změně jedné zahraniční hymny.
16. 12. 2011 | 13:18

Fonseka napsal(a):

Neo

Vymývání mozku je podle mne stále totéž, ať už je praktikují SSSR-soudruzi nebo US-křupani.
K popsaným znakům totalitního systému ještě patří glorifikace ozbrojených složek - např. zvaní partyzánů či veteránů do škol, policejní demonstrace ve školách (tady si děti sáhněte na pouta - zážitek ze nsoučasné školní výchovy), atp.
16. 12. 2011 | 13:22

neo napsal(a):

Fonseka:

bylo to myšleno tak, že mozek není vymýván soudruhy, ale že je vymyt a do něj se nasadí soudruzi jako jakési božstvo.

Zvaní partyzánů či veteránů do škol není žádná glorifikace ozbrojených složek. děti by měly vědět, komu vděčí za to, že nejsou v plynových komorách a koncentrácích nebo proč netahaj lodě na Volze.

Policejní demonstrace se na školách dělaly vždy. Opět je velmi důležité, aby děti znaly alespoň něco z policejní práce a neviděly v příslušníkovi jen uniformovaného typa pokutujícího za špatné parkování.

Ze zkušenosti vim, že dětem se velmi líbí tyto akce, zvláště třeba ukázky z práce se psi.

rozhodně lepší než pytlíky na ruce a nohy a dřepy v plynový masce.
16. 12. 2011 | 13:29

gaia napsal(a):

neo

zpívá se tam o borovicích, neb nebýt borovic, nebyly by ani bory. A vy asi ani nevíte, že dnes se z výchov 5 dávat ani nesmí! Aby děti nebyly frustrovány. A když mají 5 třeba z matiky, tak stejně mohou propadnout jen 1x za 5 let. Takže proč by se měly učit slova nějaké písně Nevím kde bydlím? Že.
A test byl z testu Calibro, za což jsme ještě firmě zaplatili. Prý se mají dávat otázky podobného stylu, aby děti jako přemýšlely globálně. Aby jako nebyla schémata a cvičil se rozum.

Pan Mleziva by měl jít chvíli zas učit a pak by psal úplně jiné články.

Ale on se asi chce přiživit na tom dovzdělávání učitelek. Aby papouškovaly jen ty správné a schválené názory, že.
16. 12. 2011 | 13:31

neo napsal(a):

ne nezpívá, zpívá se tam o lesích, ne o stromech.

když se někde zpívá o hejnech, taky se nezpívá o labutích , husách nebo kačenách.

Za 5 se smí dávat z testu ve všech předmětech. Kde to učíte? na zvláštní škole?
16. 12. 2011 | 13:39

gaia napsal(a):

Hvězdář

o lesích se tam nezpívá, vidím, že neznáte slova hymny ani vy.

kdyby se tam zpívalo o lesích, byla by otázka na strom irelevantní, jako je nemožné ptát se na ptáka při slovu hejno.

Ale pokud se zpívá o borech, je složení z borovic zcela jasné.

Myslím, že byste u testů od testovacích firem neprošel ani vy. Nestačil byste ani na tu 5. třídu.

A z výchov se nesmí dávat 5 i na normálních školách. To je dnešní trend.
Navíc by to dle dnešní školské filozofie byla 5 vlastně tomu učiteli, neb ten je tam od toho to ty děti naučit a ne dávat 5.
16. 12. 2011 | 13:44

gaia napsal(a):

to bylo pro nea
16. 12. 2011 | 13:55

neo napsal(a):

gaia:

bory jsou borové lesy , takže se zpívá o lesích.

Otázka na strom je tedy opravdu irelevantní.
blíže by snad mohla být otázka , o kterých stromech se tam zpívá.

Milá gaio, já už prošel u tolika testů, že nějakej testík z 5 třídy je hračka.

ze všeho se smí dávat 5ky. Já ji z občanky chytnul několikrát. I z hudebky a výtvarky. Většinou za totální nepřipravenost na hodinu, vykašlání se na učivo, nezájem o předmět...
16. 12. 2011 | 13:57

giordano bruno napsal(a):

neo ... z čeho se skládá les ... ?
16. 12. 2011 | 14:03

gaia napsal(a):

neo

no vidím, že se rád hádáte

píšete
blíže by snad mohla být otázka , o kterých stromech se tam zpívá.

a já se ptala, jak se jmenuje strom, o kterém se zpívá v naší hymně.(to samé, jen v jednotném čísle)

domnívám se tedy, že pokud žáci vědí, že se zpívá o borech, jakési množině borovic, že tedy odvodí, že jeden strom je jedna borovice.
A myslím též, že by měly vědět o čem se v naší hymně zpívá.
16. 12. 2011 | 14:06

neo napsal(a):

gaia:

ano , taky píšu, že by ta otázka byla blíže a ne že by byla správně položená.
16. 12. 2011 | 14:16

neo napsal(a):

Bruno:

Les je krátké slovo označující místo, kde najdeme rozmanité společenstvo tvořené malinkými mikroorganismy, bylinami, keři, stromy, ale i velkým množstvím živočichů.

Předpokládám, že ani bory nejsou složeny jen s borovic.
16. 12. 2011 | 14:21

gaia napsal(a):

neo

no nejlepší jsou otázky, které v sobě nesou i odpověď, třeba jakou barvu mají černí vraníci, to se splete málokdo, nebo jednoznačně kdy je odpovědí ano ne, tudíž tam je to 50 na 50.

A jednou jsem si myslela, že lehká otázka je i vyjmenovat 3 dřeviny, ale stejně bylo pár odpovědí, které byly typu stůl, klavír skříň a tak.

Člověk se nezavděčí nikdy, zvlášť tupým studentům.
16. 12. 2011 | 14:22

Jan-Michal Mleziva napsal(a):

Zrovna dnešní Lidové noviny píší o osudu cyklistického šampiona Vladimíra Vojtěchovského, který byl v devatenácti letech popraven na Pankráci za poznámku týkající se Hitlera. Udal jej kamarád. Například tento příběh mi připadá přímo ideální k otevření diskuze se středoškoláky o totalitním systému. Na rysy totalitarismu, které by se podle osnov měli studenti naučit, přijdou z větší části sami.

Velkou službou pro školy jsou mimochodem programy Člověka v tísni, který zpracoval sady didaktických materiálů využívajících dokumentárních filmů (www.jedensvetnaskolach.cz).

Co se kázně týče, odkazuji na Společnost pro mozkově kompatibilní vzdělávání.
http://www.zkola.cz/zkedu/rodiceaverejnost/vzdelavaniprodospele/respektovat/default.aspx

To Gaja:

I Borech se dá s žáky povídat, a to nejen v souvislosti s věznění politických vězňů. Také architektonické řešení dává podnět k přemýšlení. Narýsovat půdorys dá zabrat. Ale proč si třeba v matematice nezahrát na architekta. Samozřejmě nelze opomenout název a zabrouzdat tak k tvorbě pomístních jmen, při tom zopakovat či naučit nějaké běžné dřeviny; pro jistotu připomenout i lučiny rozprostírající se kdysi za Plzní.
16. 12. 2011 | 15:40

gaia napsal(a):

se žáky se dá diskutovat o ledasčem

http://youtu.be/M5dUTm-L03o
16. 12. 2011 | 17:09

tv007 napsal(a):

Dobrý den,
jsem učitel a letos poprvé učím Občanskou nauku v 15 třídách převážně u učňů. Možná že za trest, možná pro mé mimořádné schopnosti. Problém efektivní a smysluplné výuky předmětu vidím v direktivních RVP a z nich odvozených ŠVP, jejichž dodržování je kontrolováno. Učni některých oborů se za celé studium nedoví např. nic o výsledcích 2. sv. války a o zločinech komunismu. Spousta peněz byla utracena za "vytváření" nesmyslných RVP a ŠVP. Aby se žáci mohli nějak vychovat, musí výuka předmětu působit na jejich city. Stále je výuce upřednostňována obsahová stránka nad jejich prožitky. Nápravu skutečně umožňují didaktické materiály - programy "Člověk v tísni", (www.jedensvetnaskolach.cz) - pokud je škola pro výuku nakoupí, ale na to často nejsou peníze. Namísto toho se cpe do hlav učňů neskutečné množství nezáživných informací, které si stejně neosvojí a k předmětu mají potom jen odpor. Těžko mohou potřebné učivo učit bývalí komunisté a svazáčtí funkcionáři, a nebylo jich mezi učiteli občanské nauky určitě málo. Vystupovat aktivně proti vládnoucímu establishmentu není také obvykle u nadřízených učitelů nijak oceňováno. http://tv007.webzdarma.cz/nors3/
16. 12. 2011 | 18:16

Nikol napsal(a):

Tak jsem právě zjistila, že vzdělávací sady, které školám nabízí Člověk v tísni, jsou často pro školy zdarma. Nabídka je hodně zajímavá! Nabízejí taky filmy k českým dějinám. Ty sice zdarma nejsou, ale určitě by nebyl problém se ve třídě na to nějak složit. Jak je možné, že se o tom ve školách neví?
17. 12. 2011 | 11:58

Modrá straka napsal(a):

Dámy a Pánové , tak znovu o čem to tlacháte zejména vy pedagogové. Občanská nauka by měla něco říci o idejích na kterých je postaven stát, jeho principech a institucích a jeho dějinách.
Ideje - u nás svoboda pro každého a urvi co můžeš
Principy státu a instituce - u nás lze dětem vysvětlovat proč už 22 let jen kradou a lžou, nikomu nelze nic dokázat a vedou nás k hospodářské, sociální i morální devastaci.
Dějiny - opatrně musíte už u 30 leté války, protože dnes budeme odškodňovat katolickou církev která po ní rozkradla zemi. U hhusitství velmi opatrně. Potom mlčet. Můžete připustit že první sv. válka byla špatná, u Masarykovy republiky už se chce nekritický ideologický obdiv a tedy lhaní o té problematické době. Můžete připustit že Hitler byl špatný, ale ani slovo kdo nás osvobodil, můžete zdúraznit jak jsme po válce odsunovali a vraždili nevinné němce. Ale počínaje osvobozením už musíte mít hodně kachní žaludek, jak říci dětem něco pravdivého a přitom si nezadat s platnou ideologií a zákony
...
A teď mně řekněte co chcete učit
17. 12. 2011 | 13:25

Nikol napsal(a):

Nepatřím sice k pedagogům, ale myslím si, Modrá strako, že asi nejde o to co učit, ale jak to učit.

Nechápu, proč jsme se museli učit nazpaměť třeba všechny hlavy ústavy, ale přitom jsme se jejich obsahem moc nezabývali. Kdybych se nezeptala máminy kamarádky, právničky, jaký je rozdíl mezi ústavním a nejvyšším soudem, z vyučování to nevím. Předpokládám, že to asi neví spousta lidí, kteří absolvovali gympl. Aspoň ten náš.
17. 12. 2011 | 16:27

Uklízečka napsal(a):

Nikol- on normální člověk klidně vyžije bez znalostí rozdílu mezi pravomocemi ústavního a nejvyššího soudu. Že máme úplně zbytečný senát, který jsme pár let vůbec neměli, a poté jsme mu trapně teprve vymýšleli činnost, to vám nevadí??. Že vznikl jako úlitba poslancům Československa, že když ho rozbijí, dostanou koryto ve jinak úplně zbytečném senátu. M8 smysl učit děti pravomoci a význam senátu, a k čemu ???
O problému tu hodně napsala už Modrá straka 15.12.v 10,57 a 11,41.
..
V celoevropském kontextu je sprasena celá myšlenka EU a EURA. Co chcete mládež učit, když ani vrcholní politici a nejlepší elity,nemluvě o novinářích a bohužel i ekonomech, nechápou že se musíme naučit nekrást a pracovat tak , aby jsme se uživili bez dluhů, a ne vymýšlet způsoby jak vytvořit neprůhledné fondy na financování dluhů???
Selský rozum je třeba a ne nahustit do mladých lisabonskou smlouvu na jiné znalosti o EU
17. 12. 2011 | 17:04

Nikol napsal(a):

Uklízečka

O smyslu Senátu jsme se neučili, jen to, kolik má členů, jak často jsou voleni. Když ale nad ním přemýšlím, nepřipadá mi zas tak nesmyslný. Už to, že se co dva roky mění třetina lidí v něm, je docela chytré. Možná má Senát šanci zabránit nějakému nevydařenému zákonu.
17. 12. 2011 | 19:56

Beta napsal(a):

To J. M. Mleziva:
"Velkou službou pro školy jsou mimochodem programy Člověka v tísni, který zpracoval sady didaktických materiálů využívajících dokumentárních filmů (www.jedensvetnaskolach.cz)."

Tím jste se prozradil. Právě Člověk v tísni je ideologicky zaměřená společnost na vymývání mozků. Pouze jeden typ totalitarizmu.
Ostatně u minulých voleb se odhalila úplně (pamatujete na "volby nanečisto" a jejich zneužití ve volební kampani?)
17. 12. 2011 | 23:29

Marek Kobera napsal(a):

Vážený pane Mlezivo,
hloupý rozhodně nejste. Přesto se Vám do textu vloudila chybička:
namísto kondicionálu v "...čehož výsledkem by mohlo být to, že by nám vládli sice legitimně zvolení, leč bezcharakterní politici." patří totiž indikativ.:-D
18. 12. 2011 | 00:00

Pepa Josef napsal(a):

"""Již tradiční pozdrav na začátku vyučovací hodiny, trvale praktikovaný od dob císařství, dává jasný signál, kdo ve třídě má jaké právo. Pro žáky to znamená: teď 45 minut přestávám být člověkem zodpovědným sám za sebe a jsem povinen se podřídit velení."""

Každý podle sebe soudí. Já vejdu do třídy, žáci se postaví, podíváme se na sebe, já řeknu s úsměvem "Dobrý den, děkuji, posaďte se", čímž dávám najevo jasný signál: toto je předěl mezi hodinou a přestávkou; rád vás vidím a chci vás něčemu učit. K tomu je potřeba, abyste se od počátku plně soustředili, protože teď začala hodina a já budu řídit vaši práci.

Proč, pane Mlezivo, tak zbytečně navozujete vyhrocenou atmosféru ve škole? Nechte to na mě, buďte tak laskav. Myslím, že demokracii s bordelem si nepletu. Výuka by neměla být jen zábavná, musí být taky efektivní. Až přijde žák do firmy jako zaměstnanec, tam dostane sakra jasný signál, kdo je pánem!
21. 12. 2011 | 11:46

Seneca napsal(a):

Mlezivo - Bože můj - vy jste trdlo...Jsem stejně starý učitel ZSV/OV jako vy- ročník 65, aprobaci na tento předmnět jsem si ale vystudoval až po revoluci...učím na gymnáziu... Nechci Vás tady urážet, ale...je mi Vás a vašich hloupoučkých názorů -líto...založte si raději rodinu, jestli to ještě půjde- a věnujte se praktičtějším věcem - než je psaní blábolků vytržených z reality ...
24. 01. 2012 | 21:30

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy