Komunismus rovná se fašismus?

16. 12. 2012 | 12:27
Přečteno 16542 krát
Jako jedna z prvních položila rovnítko mezi komunismus a fašismus myslitelka a filosofka Hannah Arendtová. Neučinila tak ve formě nějakého emotivního výkřiku nebo žurnalistického plácnutí, ale v podobě rozsáhlého třídílného díla nazvaného Původ totalitarismu. První dva díly věnovala historickému vývoji v Evropě, který předcházel vzniku totalitních režimů a na němž se snažila ukázat zásadní podíl předchozích politických režimů a skutků na vzniku totalitarismu. Kapitalismus existující před první světovou válkou ovládnul globálně celý svět a přetvořil si ho ke své potřebě. Volný a svobodný trh nahradily velké monopoly, stát se stal nástrojem národních kapitálových skupin k ovládnutí světa, materiálních a surovinových zdrojů, nových trhů. Boj o ovládnutí světa přerostl v první světovou válku, která nejen že nevyřešila základní dilemata a rozpory, jež k ní vedly, ale naopak je dále vyhrotila. Zejména pak stvořila svět absolutní nejistoty. Starý řád byl v troskách, na jeho rozvalinách se ustavil svět, v němž krize stíhala krizi, lidé byli vystaveni naprosté existenční nejistotě a vzrostla tak neuvěřitelně silná poptávka po nejen vysvětlení, ale i po jednoduchém řešení tohoto stavu. Arendtová podrobně popisuje, jak přesně této poptávce vyšly vstříc „vědecké“ teorie obsahující nejen žádoucí vysvětlení daného stavu chaosu, ale i samozřejmě příslušně jednoduché řešení.

Na jedné straně fašismus se svojí teorií ras založené na sociálním darwinismu, na straně druhé komunisté s teorií třídního boje. Fašismus přišel s teorií vývoje ras jako základního principu vývoje společnosti. Byla to jakási obdoba sociálního darwinismu, kdy společnost se vyvíjí od horších ras postupně stále k lepším. Ty horší stejně jako přírodní druhy nejsou s to přežit v konkurenci ras. Nakonec přežije jen ta nejlepší a nejsilnější, v daném případě germánská rasa. K tomu je ovšem zapotřebí dle nacistické tesorie méněcenné rasy zlikvidovat. Komunisté měli zase teorii třídního boje jako základního principu vývoje dějin, neboli teorii stálého boje pánů vlastnících výrobní prostředky a skrze to ovládající celou společnost a rabů, kteří pro pány pracují. Dle jejich ideologie se vývoj ubíral stále kupředu od otrokářského řádu (pán a otrok), přes feudální řád (šlechtic a poddaný) až po kapitalistický řád (kapitalista a dělník). Komunisté věřili na základě své přísně vědecké doktríny, že po kapitalistickém řádu přijde konečně spravedlivý řád, který zrušením vlastnictví zlikviduje hlavní příčinu rozdělení lidí na pány a raby a tento řád nazvali komunismus (ve smyslu že je všechno komunis – společné). Obě učení byla přísně vědecká, respektive se prezentovala jako výsledek přísně vědeckého bádání. Obě učení označila příčinu a tedy i viníka krize, fašisté poukázali na podřadné rasy zejména pak Židy jako příčinu veškerého zla, komunisté na kapitalisty.

Arendtová ukazuje, že fašistická i komunistická ideologie byly založeny na racionálním a vědeckém poznání objektivně nutného a osudově nevyhnutelného vývoje přírodních a společenských procesů. V tomto smyslu byly tyto ideologie „pouhým“ naplněním a finálním rozuzlením objektivně daných procesů. V případě fašismu proces zdokonalování ras vyústil ve vítězství nejdokonalejší rasy (germánské), v případě komunismu třídní boj vyústil zrušením vlastnictví ke zrušení tříd,k odstranění třídního antagonismu a k vítězství dělnické třídy, která nemůže tratit nic kromě svých okovů, a proto jedná v zájmu všech. My nejsme nic, buďme vším (obdoba biblického ´poslední budou prvními´). Obě ideologie si nárokovaly být nástrojem konečného vyústění a naplnění zákonitého objektivního vývoje. Obě ideologie vyjadřovaly přesvědčení, že konečné vítězství je objektivně dáno a bude se konat ať už s námi nebo proti naší vůli. Vědeckost v obou případech byla dána tím, že obě ideologie vycházely z výsledků společenských věd, jejichž bádání si umně přisvojily a modifikovaly. Obě ideologie byly založeny na tehdy dominujícím přesvědčení, že světu vládne pokrok neboli vývoj stále lepším a dokonalejším směrem. Víra v pokrok byla hlavním tmelem obou ideologií a byla něčím, co tyto ideologie nejvíc spojovalo s tehdejším přesvědčením.

Dnes to možná může někomu přijít neuvěřitelné nebo snad i legrační, že někdo mohl na takové pitomosti nalítnout, ale doporučuji opravdu četbu Arendtové, z jejíhož popisu pochopíme stav strašného zoufalství lidí vystavených totální nejistotě, který se stal bází pro přijetí takových nesmyslů.

Ve třetím díle Původ totalitarismu se Arendtová věnuje samotné totalitě, jejím mechanismům, struktuře a procedurám. Na prvním místě se věnuje způsobu, kterým totalita postupně rozkládá stávající demokratický politický systém a společenský řád. Arendtová popisuje, jak totalita (samozřejmě jak fašistická, tak i komunistická – Arendtová mezi nimi nerozlišuje a vždy uvádí příklady jak z nacistické, tak i komunistické praxe) napadá základní principy, jimiž se člověk konstituuje jako občan. Člověk - občan je základní jednotkou demokratického řádu a chce-li totalita zničit a trvale odstranit demokratický řád, pak musí v člověku zrušit principy, které z něho činí občana. Totalita nejprve v člověku likviduje jeho politickou podstatu, jeho společenské angažmá (tzv. civic person). To znamená zrušit politické svobody. Jenže to jí nestačí. Tím se také liší od autoritativních režimů, kterým stačí politická diktatura. Totalita po politické svobodě likviduje právní podstatu společnosti, respektive eliminuje občana coby jako nositele práv (right person). Klasické právo je nahrazeno třídním nebo rasovým právem. Nad zákony je třídní či rasová spravedlnost. O vině člověka už nerozhodují činy popsatelné a doložitelné v rámci právních procedur, ale to, k jaké třídě člověk patří (kapitalista, rolník, šlechtic) nebo jaké je rasy (Žid, Čech, cikán). Kapitalista nebo Žid jsou vinni jen tím, k jaké množině obyvatel patří, respektive k jaké množině je přiřadí zrůdný systém třídního nebo rasového práva. Arendtová píše, že na zdech Ljubljanky (proslulé sovětské vězení) bylo možno číst nápisy: jaká je moje vina? Stejně jako Josef K. z Kafkova Procesu se lidé zoufale dožadovali alespoň informace o tom, co provedli. Už se i smířili s trestem, ale chtěli vědět, jaký zločin vlastně spáchali. Bylo nad jejich chápání, že zločinem je být příslušníkem určité třídy nebo rasy. Ale to totalitě stále ještě nestačí. Potřebuje se zmocnit duše člověka, a proto se vrhá na morální principy, které člověk vyznává, a ty odstraňuje (moral person). Člověk takto destruovaný a zbavený občanských aspektů své osobnosti se stává zcela bezbrannou kořistí pro totalitu, která ho navždy zbavuje svobody a individuální odpovědnosti. Pak mu nezbývá, než se stát slepou součástí totalitního systému, který mu svojí ideologii implantuje jako náhražku za původní občanství.

Vztah totality k pravdě je ryze účelový. Pravdou je každé takové tvrzení, které poslouží konečnému cíli, k němuž totalita směřuje. Je úplně jedno, jaká je realita ve skutečnosti. Totalita neuznává objektivní realitu, ale jen takovou realitu, která vyhovuje jejím záměrům. Arendtová uvádí příklad z 30.let. kdy stalinistická propaganda tvrdila, že Sovětský svaz vybudoval jako jediná země metro, čímž dokladovala úspěšnost budování komunismu. Přitom metro dávno předtím bylo v Paříži. Cílem propagandy bylo samozřejmě tajit před sovětskými občany, že tu je jiné metro. Nicméně kdyby měl Sovětský svaz dost sil, tak by pařížské metro zničil, jen aby nebyl narušen kýžený obraz světa.

Ve vztahu k tomu, jaká je skutečná pravda, se odvíjela struktura moci v totalitě. Informace o citlivých a zásadních tématech, jako byly procesy v Sovětském svazu nebo koncentrační tábory a holocaust v Německu, byly diferencovaně distribuovány jednotlivým vrstvám mocenské struktury. Arendtová vydefinovala celkem pět základních vrstev moci, které jako plástve obalovaly totalitní moc. Na nejnižším stupni byli sympatizanti hnutí. Těm se překládaly k věření všechny propagandistické nesmysly, jako že vrcholní představitelé moci chtěli s nepřáteli svrhnout sovětskou moc nebo že Židé jedou do koncentračních táborů na převýchovu. Stejně tak aktivní členové strany (komunisté i nacisté), kteří stáli nad sympatizanty museli opakovat propagandistické nesmysly a přesvědčovat sympatizanty a obyvatelstvo, že je to pravda. Nicméně jim byly svěřovány tajné informace o drobných potížích (v Sovětském svazu např. se zásobováním, v nacistickém Německu pak ohledně reálné situace na frontě). Straničtí funkcionáři, důstojníci armády a policie věděli zase o něco víc a možná se občas dovtípili, jak to ve skutečnosti s procesy nebo s Židy je. Ještě výš byla vrstva tajné policie a vyšší stranická hierarchie. Úplnou pravdu znal jen užší okruh okolo vůdce nebo generálního tajemníka. Na této nejvyšší úrovni se pak rozhodovalo o podobě distribuce informací jednotlivým vrstvám moci, respektive co se už pustí mezi lid a na jakých nesmyslech se stále ještě bude trvat. Pro nejužší okruh byla distribuce nesmyslů vrcholně důležitým mocenským aktem, protože na tom, jak těmto pitomostem kdo věřil, se prověřovala věrnost a oddanost stoupenců totality. Pokud si sympatizant dovolil pochybovat o věrohodnosti moskevských procesů v 30.letech(u nás např. Karel Teige),pak byl okamžitě exemplárně exkomunikován. Pro výstrahu ostatním, kteří také měli své pochybnosti, ale pak si je raději nechali pro sebe.

Arendtová klade otázku, kdo je největší nepřítel totality. Protože když si podmaní člověka tím, že destruuje jeho politickou, právní a morální podstatu, tedy jeho celou identitu, tak kdo je dál jejím nepřítelem. Podstatou totality a zdrojem jejího vnitřního puzení k neustálé expanzi je vše netotální, vše, co ještě nepodléhá jejímu zkázonosnému vlivu zkáze. Arendtová píše, že nepřítelem komunistické totality byl okrsek světa, v němž se vědělo, že v Paříži je metro. Protože pokud důkazem úspěchu budování komunismu bylo moskevské metro, pak to pařížské muselo být zničeno. A ještě dalšího nepřítele má totalita: každého nového člověka, který se narodí ještě nepoznamenaný totalitním světem. V každém novém člověku se rodí nová možnost svobody, což totalitu smrtelně ohrožuje.

Arendtová svůj Původ totalitarismu napsala v roce 1951, ale trvalo dlouho, než se její koncept totalitarismu, ať už v komunistické nebo nacistické podobě jako svého druhu nevratné změny zcela nesrovnatelné s běžnou diktaturou, ujal. V roce 1980 se poradkyní presidenta Reagana pro zahraniční politiku a později velvyslankyní USA v OSN stala Jeane Kirkpatricková, která byla nepochybně ovlivněná Arendtovou. Kirkpatricková zavedla do nejvyšší americké politiky rozlišení mezi autoritativním režimem (diktaturou) a totalitárním státem, který kromě politiky ještě navíc ovládá ekonomiku. Zatímco diktatura je momentálním neštěstím řešitelným v rámci klasických politických metod, totalita (nacistická nebo komunistická) je nevratná. Totální ovládnutí společnosti brání zpětnému návratu ke svobodě. Americká zahraniční politika od té doby postupovala velice tvrdě proti hrozbě totality, zejména pak proti zemím socialistického tábora. Kirkpatriková je nepochybně zdrojem Reaganova projevu, v němž Sovětský svaz a jeho imperium označil za říši zla a vyhlásil mu tím nesmiřitelnou válku. Je otázkou, zdali by Reaganovo odhodlání uzbrojit Sovětský svaz bylo tak silné, nebýt Jeane Kirkpatrickové a potažmo Hannah Arendtové s jejich pojetím totalitarismu jako skutečně něčeho hrůzně špatného. Za sebe musím říci, že když jsem s úžasem knihu Původ totalitarismu objevil v anglickém vydání v universitní knihovně v 70.letech minulého století uprostřed normalizačního režimu, tak jsem nejen žasnul nad tím, co bolševik přehlédnul, ale po přečtení té knihy jsem byl vybaven naprosto jasným odporem a hnusem vůči totalitnímu systému, vůči jeho teorii i praxi a věděl jsem, že by mě museli zabít, abych něčemu takovému sloužil.

Vypráví se, že když se Alexendr Sacharov dostal na Západ ze sovětského vězení, tak se prý pořád ptal, Kirkpatski, kirkpatski, která z vás je Kirkpatski, a když mu jí ukázali, tak jí řekl, Vás znají v každé cele v Gulagu. I my jsme jí znali a s obdivem a radostí sledovali její razantní vystupování proti totalitě, kterou si už na Západě začali plést s běžnou diktaturou.

A závěrem ještě k otázce položené v nadpisu: je komunismus totéž co fašismus? Vřele všem doporučuji před odpovědí si přečíst Původ totalitarismu od Hannah Arendtové, ale už teď za sebe říkám, ano v podstatě jsou totéž.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Občan napsal(a):

Hm...
Tak si, pane Šterne, přidejte do poznámek ještě "svobodismus a demokratismus". Tahle nová totalita je totiž díky kouzlu technologií MNOHEM horší než kterákoli předtím. Arendtová i Orwell by čuměli jak puci, kdyby ještě žili; ale určitě by o novodobé totalitě napsali zajímavé knihy.

Jo, mimochodem - plést si fašismus a nacismus je docela drsná Macocha ve vzdělání. Fašismus totiž nemá s rasovými teoriemi nic společného.
16. 12. 2012 | 12:50

kokoshka napsal(a):

Nedavno to tady bylo,komunismus fašismus a mor,more,to si tam v redakci Geralde Tribune předavate od jednoho politiclkeho prostituta šichtu dalšimu aby nas krmil takovymi"amarony"?
16. 12. 2012 | 12:52

zdenekbrom napsal(a):

Pane Šterne, na Vámi položenou otázku existuje jednoduchá odpověď - NE.
16. 12. 2012 | 12:57

kokoshka napsal(a):

zdenekbrom:
A proč,smim li se zeptat?
16. 12. 2012 | 12:58

Maximus napsal(a):

No na fašismus odborník nejsem i když jsem si o něm také leccos přečetl, ale komunismus mě dost zajímal. Jeho kořeny a kdo všechno za tím byl. A představte si pane autore, že je to zcela jasné a prokazatelně vynález jisté části sionistů, těch od financí, té nejvyšší elity západního světa. Mohu tady uvést hned několik zdrojů informací. Nakonec celá sovětská revoluce byla pod jejich dohledem a většina kádrů (přes 80%) šéfů a vůdců Trockého a Lenina byli lidé s těmito kořeny a hlavně jich byla cca 50% z dovozu, přivezeni v září 1917 před výstřelem Aurory! Mohu zde uvést i přesné informace o tom, že celá slavná bolševická revoluce mohla být českými legiemi v počtu cca 50 tis. výborně vyzbrojených a dobře organizovaných českých vojáků lehce poražena a celý vývoj v Rusku by byl zvrácen. Vedení legií si podvodem naklonilo generála Kolčaka a podvedli ho a zajali a předali bolševikům. On tehdy měl namířeno obsadit Moskvu a Petrohrad a vojensky na to měl. Bolševici byli sponzorovaní bankami z USA, majitele nemusím uvádět, jsou jasní a dohledatelní. Všechno to bylo řízeno vč. čs. legií z Ameriky sionisty, kteří se mstili Romanovcům a nechali ho s celou rodinou bolševiky popravit a jeho nesmírný poklad odvezli čs. legie do Vladivostoku a do směroval do USA aj. Velení čs. legií bylo pod přímými příkazy T.G.M., který za to byl odměněn možností hovořit do utváření prostoru bývalého R-U a tak mohla vzniknout ČSR. Celé to velmi přesně vysvětleno třeba v dílku o 22 stranách na NETu (ceske_legie_a_zide.pdf) Jsou tam i jiné zajímavosti, např. T.G.M byl nemanželským synem Nathana Redlicha, který se ovšem o něj postaral a nechal jej vystudovat V Lipsku a Vídni. Jinak nevím proč by měl tento odkaz zdejší cenzor mazat, není tam nic závažného, jen je to seznámení s fakty, každému se mozaika poznání celkem slušně doplní a potom člověk pochopí spoustu dalších souvislostí. Ano, sovětská resp. bolševická revoluce a vlastně celý komunismus byl vynález nejbohatších amerických sionistů a měl sloužit ke snadnému ovládnutí světa. Jenže vývoj šel jaksi jiným směrem.
Pěkný den všem!
16. 12. 2012 | 13:03

xxx napsal(a):

Komunismus rovna se fasismus?
I pitomost je lidska vlastnost. Nemusela by ale byt tak okazale davana najevo.
16. 12. 2012 | 13:04

zdenekbrom napsal(a):

kokoshka:

Před takto podaným textem měl autor vyjasnit, co si představuje pod pojmy komunismus a fašismus.

Komunismus měl a může mít několik podob. Fašismus je pojem zcela zamlžený. Navíc se autorovi silně motá s nacionálním socialismem.

Za těchto podmínek volím odpověď NE.
16. 12. 2012 | 13:06

Sladký napsal(a):

Nezbývá mi, než ještě jednou napsat zásadní obecnou poučku která se vztahuje k takovým případům -a uvést několik elementárních příkladů. V praktickém,reálném životě není ani zdaleka tak důležité,čím se věci a jevy podobají,ale to,ČÍM SE LIŠÍ.O přesnosti a pravdivosti této poučky se mohl s osudovou závažností přesvědčit každý, kdo si uvařil smaženici z muchomůrek hlízovitých, velmi podobných jedlým a v ýtečným žampionům. (Ostatně je prý rovněž výtečná)
Podobně je tomu i s jinou tragickou záměnou, s níž jsme se mohli seznámit nedávno-metylalkoholem a etylalkoholem. Uvedu ještě jeden mně drastický příklad- zjistěte si,jaké procento genů máme společných s primáty a jinými živočichy a kolik z nich vytváří specifiku našeho druhu.
Dalšími příklady vás nebudu obtěžovat, zajisté jich spoustu najdete sami.
A pokud jde o tu podstatu? Ta je nezřídka určena a definována těmi ODLIŠNOSTMI, v krajních případech odlišností jedinou.
16. 12. 2012 | 13:07

D. napsal(a):

http://www.kosmas.cz/knihy/169555/intelektualove/

"Pozor na intelektuály! Tak by mělo znít zásadní ponaučení z tragického dvacátého století, jež vidělo miliony a miliony nevinných lidí obětovaných v dalekosáhlých plánech na zlepšení podmínek a kvality lidstva.
Kdo jsou lidé, kteří připravovali myšlenkové podhoubí pokrokového, nového a lepšího světa? Vzdělanci a učenci? Nikoli. Většinou nadaní umělci, ale zároveň idealisté a kazatelé světské Utopie, a vždy velcí rétoři a geniální psavci, stačí si vzpomenout na Marxe: „soukromý majetek je krádež a proletariát může ztratit jen své okovy.” Johnson ve své nejslavnější a kontroverzní knize (aby ne, když je tolik potrefených) ukazuje brilantně na životě a díle známých osobností, jako Rousseau, Shelley, Marx, Ibsen, Tolstoj, Hemingway, Russell, Brecht, Sartre, Mailer, Chomsky a mnoho dalších, tu nejhorší z lidských nemocí, intelektualismus. Ono zvláštní přesvědčení polovzdělanců, že jsou povoláni rozumět všemu – morálce, politice, ekonomii, náboženství, filosofii i dějinám a světu, a ze svých amatérských představ si utkají syntézu světonázoru, jako by nevěděli, že lidské vědění je omezené a odbornost v jedné věci neznamená autoritu v disciplině odlišné.
Co ale u kazatelů nového, lidštějšího světa překvapí nejvíc, je tak častá nelidskost a podlost jejich soukromého života, někdy dosahující až monstrózních rozměrů."
16. 12. 2012 | 13:08

kokoshka napsal(a):

Odchazi navždy do smetište dejin doba disentu-Havlu,Šternu,Sacharovych a jeho židovske ženy-kuratorky Jeleny Bonner,ruznych soLŽEnicku a podobnych s hartistu edmdesatsedmiček,teprve ted v podminkach mafianskeho kapitalismu poznavate jak chutna a voni ta"absolutni demokratura demokratoru"!
Zlati komunisti!
16. 12. 2012 | 13:08

Sladký napsal(a):

Mimochodem- fašismus a nacismus není jedno a totéž, pane Sterne.A víte proč? Protože mezi nimi-kromě podobností- existují i odlišnosti.
A proodlehčení a pousmání- kdyby se Vám někdy stalo (ne,že bych Vám to snad přál) že ve chvíli nesnesitelně silné vyměšovací potřeby podlehnete a pustíte do kalhot, pochopíte, že rozdíl mezi šiškou a průjmem je docela zásadní.
16. 12. 2012 | 13:13

kokoshka napsal(a):

zdenek brom:
Odpoved je skutečna jednoducha,komunismus a fašismus jsou ideologie zameřene na blaho jedne skupiny obyvatel(rasy nebo třidy)kdežto kapitalismus slouži jenom pro zbohatnouti kohokoliv kdo ma ostre lokte bez ohledu na rasu,třidu nebo puvod,kapitalismus je demokraticky protože penize"nesmrdi".
16. 12. 2012 | 13:14

Sladký napsal(a):

D. Jistě, pozor na intelektuály. Proto je mezbytné, aby svět řídili omezenci a nevzdělanci,pak teprve bude dobře.Možná by se měly zavřít školy a spálit knihy a vzdělance převychovat. PRÁCE OSVOBOZUJE.
16. 12. 2012 | 13:18

zdenekbrom napsal(a):

kokoshka:

S komunismem se mýlíte. Jeho prehistorické podoby a podoby v archaických společnostech ukazují, že to tak být nemusí.

Moderní pokus o komunismus v Rusku po roce 1917 - cca 1920/4 selhal.

Fašismus je na dlouhou debatu, takže to ponechám.
16. 12. 2012 | 13:20

dennis napsal(a):

Hrozi nasi demokracii totalita? A kdyby snad nekdo chtel rici, ze nas rezim je juvenilni formou totality (rezim, ve kterem mocenske elity vylucne nebo temer zcela ovladaji ekonomickou a politickou strukturu a masomedia). Jaky typ totality nam snad hrozi? Ten fasisticky nebo ten komunisticky. Hladovejici studenti uz maji jasno. Jak to asi vidi pan S'tern?

Vysledky prace pani Arendtove me uprimne rozladily. Co vsechno ona uz vedela v roce 1951... Uklidnuje me jenom pomysleni, ze my na to mame Ustav se svou dohlizeci radou. A mladi vedci z Ustavu totalit nam prubezne predklada vysledky srovnavacich studii tech totalit. Zvlaste pak ta posledni studie o Voriskovi je cista veda v oboru srovnavacich studii totalitnich rezimu. Podobne jako vedecke dilko o Kunderovi nam vysledky naseho Ustavu jasne ukazuji ryzi podstatu naseho netotalitarniho statu. Pomysleni na to, jak si nase mlada demokracie pocina, me naplnuje opravnenou hrdosti. A otazka, zda jsme svedky nastupu nove totality v meritku naseho narudku, je pro mne jasna.
16. 12. 2012 | 13:21

otaznik napsal(a):

kokoshka,
Cim to je ze v novodobem Rusku je zivotnost muzu na urovni zaostalych africkych statu?
16. 12. 2012 | 13:23

kokoshka napsal(a):

otaznik:
elena,dej si hlavu do studene vody!
Demokracie je vlada zakulisnich lobby,absolutne neschopmna zkorumpovana vlada lumpu a darebaku,anonimu a podlezalu aktualnimu řežimu,sodom a homora...
Opravdova prosperita je možna jenom s osvicenym vladařem,to je doloženo celymi lidskymi dejinami!
16. 12. 2012 | 13:31

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):

Trochu jsem do toho kouknul a nic než mlácení prázdné slámy a ideologické blafy, a to jak u autora blogu, tak u té Arendtové.

A na otázku v titulku, odpovídám, není fašismus jako fašismus.
Ten náš dnešní je trochu jiný než ten z třicátých a čtyřicátých let minulého století. V tom základním se však podobají, společnost je ovládána politicko-ekonomickými „elitami“ a všudypřítomná propaganda oslovuje především takzvaně pravicovými tématy.

Kam bych spíše dal rovnítko: antikomunismus = fašismus.
Prakticky všechny fašismy měly nebo mají antikomunismus jako své hlavní téma. Podobně militantní antifašismus = komunismus. Fašismus a komunismus jsou politické protipóly a svoji nedemokratičnost ospravedlňují ochranou společnosti před těmi druhými. Tak tomu bylo i u fašismů třicátých a čtyřicátých let a následného komunismu. Při hodnocení poválečného komunismu bychom měli vzít v úvahu to, co předcházelo.

„Toho dne, pouhých 24 hodin po požáru budovy říšského sněmu, který byl nacisty využit k obrovské propagandistické akci proti komunistům, zrušil prezident Hindenburg nouzovým nařízením "na ochranu lidu a státu před komunistickými násilnými akty" důležitá základní práva. Postiženy byly zejména osobní svobody, jako svoboda projevu, tisku, shromažďování, přestalo být respektováno listovní tajemství.

Velezrada, žhářství a některé další zločiny měly být v budoucnu trestány smrtí. Říšská vláda byla zmocněna k tomu, aby v případě nutnosti zabezpečení veřejného pořádku vyřadila z činnosti zemské vlády. Z voleb do 8. říšského sněmu vyšla jako vítěz NSDAP. Její hlavní cíl dosažení absolutní většiny - se však, ani přes masívní teror SA v předvolebním období, splnit nepodařilo.
Terorem a svévolným zatýkáním poznamenaný politický vývoj v Německu dosáhl svého vrcholu zmocňovacím zákonem z 23. března. Říšský sněm ho přijal 444 hlasy proti 94. Proti zákonu hlasovali jen přítomní poslanci SPD. Z 81 zvolených komunistických poslanců se již většina nacházela v "ochranné vazbě" „
http://www.druhasvetovavalka.webz.cz/proc%20nastala.html
16. 12. 2012 | 13:43

Joe Ratata napsal(a):

Fašizmus ztroskotal na odporu těch,co nebyli vyvolenou tasou.
Komunismus vždy znovu a znovu ztroskotává na nechuti dodržovat základní předpoklady pro vybudování beztřídní společnosti.
Myslíte,že za socializmu nebyly třídní rozdíly a dělnická třída byla vládnoucí?
16. 12. 2012 | 13:47

Toto je fašizmus . něco to připomíná napsal(a):

http://freigeisterhaus.de/viewtopic.php?t=27192&view=next&sid=7e843b7d0f4dc970dfbfc3a0341907ee
16. 12. 2012 | 13:48

stejskal napsal(a):

Přesněji řečeno: totalitní režim je jako totalitní režim čili zrůdnost.

Fašismus a komunismus jsou spíše v praxi nikdy nenaplněné ideologie (na první pohled skvělé, zejména pro ty, co je šíří jiným, ale zrůdné ve své naivitě spojené s přesvědčením o jediné pravdě a ochotě kvůli ní udělat - druhým - cokoliv).

Současná historická zkušenost může reálně porovnávat jen nacismus a bolševismus/ stalinismus/marxismus-leninismus). A to je, o čem především píše Arendtová. Velmi doporučuji k přečtení. Všem, tedy i marxleninistům, stalinistům a neonacistům (ostatně je dobré znát třídního nepřítele ;-)

Hezký den všem.

Libor Stejskal
16. 12. 2012 | 13:56

Sladký napsal(a):

Stejskal- "Ženská jak ženská, tak jakýpak cavyky s ní" neníliž pravda? Mimochodem, co konkrétně na stoppových příspěvcích a mém dotazu porušovalo kodex? silně by mne to zajímalo.
Mám pocit, že byste se před 89 rozhodně neztratil.
16. 12. 2012 | 14:01

Sladký napsal(a):

Mimochodem- vaše teorie v případě příspěvků neplatí? Názor jak názor? Kritika jako kritika? Zkušenost s vašimi cenzorskými zásahy jasně vypovídá, že se svou teorií v žádném případě neřídíte. NENÍ SNAD CENZURA JAKO CENZURA?
16. 12. 2012 | 14:05

P. napsal(a):

Asi každé mocenské centrum se snaží vnutit okolí svou propagandu. Jestli je režim totalitní se pozná jen podle toho, jak tvrdě si tu kontrolu myšlení vynucuje.

Dogmata typu "neexistující pařížské metro" se nevyskytují jenom v komunistických nebo nacistických systémech. Třeba náš současný režim má tentýž problém a stejně tak zakazuje diskuzi o tématech, která jsou pro něj tabu.

Když si vezmete platný zákon, který trestá "zpochybnění nacistického nebo komunistického genocidia", Orwell byl proti tomu člověk bez fantazie. Nechat si vymýt mozek až tak, abych souhlasil s tím, že jiný názor na historii než je státní dogma znamená propagaci totality, a dokonce přímo zločin proti lidskosti (jak je doslova uvedeno), za který má člověk jít sedět, k tomu se snad může nechat přemluvit jen úplný ovčan.
16. 12. 2012 | 14:14

Sladký napsal(a):

Ještě jeden dotaz, pane Strážče čistoty projevu na zdejších diskusích.Kdybych napsal, že jistý náš poměrně velmi významný politik se svou gestikulací a mimikou při projevech nápadně podobá Adolfu Hitlerovi, též mne vymažete? Proč? Jaké pravidlo jsem tím porušil?

Dodám ještě, že dneškem byla moje míra trpělivosti naplněna po okraj.Dám si minimálně měsíc v psaní pauzu, snad mezitím načerpám nové síly.
16. 12. 2012 | 14:18

neo napsal(a):

Sladký:

V praktickém,reálném životě není ani zdaleka tak důležité,čím se věci a jevy podobají,ale to,ČÍM SE LIŠÍ.O přesnosti a pravdivosti této poučky se mohl s osudovou závažností přesvědčit každý, kdo si uvařil smaženici z muchomůrek hlízovitých, velmi podobných jedlým a v ýtečným žampionům. (Ostatně je prý rovněž výtečná)
Podobně je tomu i s jinou tragickou záměnou, s níž jsme se mohli seznámit nedávno-metylalkoholem a etylalkoholem.
KECY , OOOH TAK SLADKÉ KECY.

Ty příklady nesedí Sladký. Musíš srovnávat muchomůrku červenou a zelenou, musíš srovnávat metanol a kyanid apod...

Oba režimy jsou zrůdné, stejně jako nacismus. K těm muchomůrkám si přidej nějakou další... to zmákneš.
16. 12. 2012 | 14:20

Sladký napsal(a):

Jedno poučení jsem si odtud odnesl- agresivní primitivy ignoruji. Za reakce ne ně mne pan Stejskal napomínal právem.Ostatně je to zbytečné, agresivní primitiv je agresivní primitiv a agresivním primitivem zůstane.
16. 12. 2012 | 14:22

Pepa Řepa napsal(a):

A závěrem ještě k otázce položené v nadpisu: je komunismus totéž co fašismus?
----------------
Ve svých důsledcích ANO. Liší se v postupu.
16. 12. 2012 | 14:22

Sladký napsal(a):

Neo- nic jsi nepochopil.Nedivím se, je to mimo dosah tvé logiky. Upozornil jsem hlavně na to, že PODSTATNÁ NENÍ PODOBNOST,ALE ODLIŠNOST.Mimochodem, hned druhý příklad se tvé kritice vymyká ( jak etylalkohol tak metylalkohol jsou jedy) stejně tak dalšího příkladu s geny.
16. 12. 2012 | 14:26

otaznik napsal(a):

Sladky,

A proc tedy neignorujete sam sebe? Vzdyt vy jste primo ukazkovy priklad primitivniho agresora.
16. 12. 2012 | 14:26

Anna napsal(a):

Komunismus rovná se fašismus?
--------------------------------

Podle mě NE, ale chování a činy některých komunistů se nelišily od chování a činů fašistů.
V USA komunisti nikdy nevládli. Přesto tam bylo:

Sněmovní výbor pro neamerickou činnost (cituji z Wikipedie):
Již od roku 1938 soustředil Výbor své vyšetřování na činnost Komunistické strany USA, zejména v oblasti kultury. Traduje se výrok poslance za stát Alabama Joea Starnese, který se při jednom ze slyšení zcela vážně zeptal, zdali slavný anglický alžbětinský dramatik, Christopher Marlowe (1564–1593), nebyl členem komunistické strany, a prohlásil, že „pan Eurípidés hlásá třídní boj“.

Po 2. světové válce nastalo v USA v souvislosti s nástupem studené války období zvýšeného protikomunistického napětí. V roce 1947 byla po devítidenním vyšetřování Výboru v Hollywoodu sestavena takzvaná Hollywoodská černá listina nepohodlných herců, režisérů a scénáristů, na níž se zpočátku octlo deset jmen, takzvaná „Hollywoodská desítka“. Postupem času se na listinu dostalo 300 uměleckých osobností z oblasti filmové, rozhlasové a literární tvorby. Někteří, jako například Charlie Chaplin, museli opustit USA, aby mohli dál pracovat.
-----

Až do roku 1954, kdy ho Kongres odsoudil k pobytu ve vězení, mohl senátor Joseph McCarthy svévolně pokračovat ve svém „honu na čarodějnice“. V řadách Američanů rozséval obavy z komunismu, špionů a barevných. A opět se rasistické zločiny stupňovaly. V Mississippi přivázali na krk tři běloši černošskému chlapci ostnatých drátem závaží a shodili jej do řeky. Dva vrazi byli okamžitě osvobozeni. Jeden vážený občan, který se přišel na soudní přelíčení podívat nechápavě kroutil hlavou a prohlásil: „To je řečí kolem smrti jednoho negra, vždyť ta řeka jich je plná.“ Vykonstruované procesy, rasové násilí ze stran policie a politiků, strach, tohle byly způsoby, kterými se rasisté snažili černochy umlčet. - Citace z:
http://www.metancity.com/390/boj-za-rasovou-rovnopravnost-martin-luther-king/
------------

Moc mafie ve Spojených státech vrcholila v průběhu 20. století, dokud vyšetřování FBI v 70. a 80. letech její vliv nesnížilo.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mafie
------------

Prakticky každé větší město v USA řešilo problémy s nejchudší vrstvou obyvatel výstavbou panelákových sídlišť (lidově „projects“). Během let se z nich ale stala ghetta, do kterých se v mnoha místech báli chodit i policisté. Někde byly vybydlené budovy zbourány (projekt Pruitt-Igoe v St. Louis), někde byly za přispění desítek těžkooděných strážců zákona vyčištěny, zrekonstruovány a nyní jsou střeženy.
http://usa.qex.cz/Kriminalita
--------------
16. 12. 2012 | 14:28

Sladký napsal(a):

Řepa- neliší se v důsledcích? Zasmál bych se, ale je to spíš k pláči.Kdyby býval válku vyhrál fašismus, dnes bys žil (pokud vůbec) někde na sibiři nebo v Patagonii. Ostatně- ani Churchill, ani Roosewelt je evidentně za identické nepovažovali (ostatně se identicky nechovaly,že?)
16. 12. 2012 | 14:30

otaznik napsal(a):

Sladký,

tve geny jsou jiste exemplarni. Kde jsi k nim prisel ? Na jake planete?
16. 12. 2012 | 14:30

český maloměšťák napsal(a):

zdenekbrom
Souhlas. Fašismus nemusí být nutně - jeho konkrétní vyjýádření ve společenské formě a jednání subjektů - spojen s rasovou hygienou /sociální darwinismus ??/.

Navíc komunismus nikde /kromě komunit z nichž nejvýraznější je komunita Hutteritů - apropo, jeden známý libertarián ze školy L . von Misese se v jednom svém eseji zastává hutteritské komunity v Albertě - kdy kanadské úřady svými zákony omezujícími rozlohu pozemků vlastněným jedním subjektem kladou velké překážky rozvoji hutteritských komunit, kdy tito potřebují jistou minimální rozlohu pro své komunity, aby mohly být udržitelné... akdy se tento v podstatě by se dalo říct že pravicový intelktuál staví NA STRANU de facto KOMUNISTICKÉ enklávy....jde o zdánlivý paradox, pokud ale vše pozorujeme nezaujatě z hlediska rozumu, etiky a logiky...je to velmi rozumný přístup - jde o to, neomezovat nikoho v jeho volbě - pokud tato jeho volba je dobrovolná a pokud jeho volbou nedochází k omezování voleb a svobod jiných subjektů.../..

...tedy navíc - komunismus nikde nikdy neexistoval. Pouze v hlavách lidí.
Fašismus existoval - je ale nutné se vrátit znovu k etymologii slova fašismus coby svazku prutů jimiž vládne úřední autorita, která je úřední autoritou a priori odpovědnou nikolivěk jednotlivým prutům, ale právě že tomu obojku, opásání, ovízání /nebo jak to nazvat/ - kterými jsou svázány. Ten je prioritním určujícím, fatálním, determinujícím...od něj se pak odvozuje kvalita a stav prutů /v pojetí komplexních civilizycí tedy institucí/...od něj a také celé takto definované a pojaté insignie se ale odvozuje i chování ostatních subjektů. Kdo stojí mimo je označen za nepřítele, zpátečníka, zmateného, rozvraceče...etc etc.

Pruty ale jde svázat i finanční silou. Nebo silou vydírání. Či pomocí síly ovládnutí podvědomí. Nebo pomocí patronsko- klientských vztahů. Nebo pomocí šíření a udržování nejistoty, strachu, iracionálních ale i docela realných obav. ....

A tak může být fašismem klidně nazývána i formální demokracie...která je však svým obsahem spíše ne vládou lidu ale vládou Mafie.

P.S. S tím komunismem - bych byl opatrný. Bylo by třeba umět popsat v podstatě byrokratický centrální kapitalismus sovětského typu tak, aby se to pojmosloví už pro jednou sjednotilo - v tomto směru není tento blog moc přínosný.
Pokud si totiž přečteme ranného Marxe a jeho myšlenky
Apropo - všimli jste si jak Marx detailně rozebírá všecky ty přádelny, tkalcovny, továrny...po stránce jejich fungování, toho co se v nich děje...v obrovském množství tabulek a statistických údajů...ale když jde o
Mimochodem - Marx , Engels, Lenin...vše příslušníci buržuazní třídy.
A Hitler měl taky svého Schachta...a Schacht Montagu...a Montagu měl zase...ale to už bychom šli příliš do hloubky a museli se zabávat tím, že jakákoliv revoluce, vojenský výpad či režim - se neobejdou bez financí, bez přebytků - kterými by mohli financovat své eskapády a svůj rozvoj.
Jen maličkost - NSDAP byla v předvečer rozhodujících voleb před krachem.
Bolševici v době hladomoru také.
Odněkud jim tedy bylo pomoženo.

Hádej, hádej, hadači....pokud ti ale žaludek stačí.

/Výnos ze smrti 1 vojáka během WW2 byl 20 tis. USD - píše čsp. Fortune r. 1934, zvýšená volatilita finančních trhů znamená obrovské zisky těch, kteří z ní umí těžit, stejně tak jsou obrovskou investiční příležitostí války, hladomory, katastrofy....tkzv. !maloměšťácký klid! - kdy se jako by nic nedělo - je z tohoto úhlu pohledu jevem nepříliš vítaným...
Přesto ae ale největší důvěře těší dlouhodobě státní dluhopisy ...a soukromé banky./
16. 12. 2012 | 14:30

Anna napsal(a):

"Komunisté věřili na základě své přísně vědecké doktríny, že po kapitalistickém řádu přijde konečně spravedlivý řád, který zrušením vlastnictví zlikviduje hlavní příčinu rozdělení lidí na pány a raby a tento řád nazvali komunismus (ve smyslu že je všechno komunis – společné)."
----------

A to má být odsouzeníhodné?

Co potom slova Ježíšova, že máme dát potřebnému svůj šat i plášť, nebo že dříve projde velbloud uchem jehly než boháč do království nebeského?
16. 12. 2012 | 14:33

JenTak napsal(a):

Komunismus = fašismus.
Obě dvě ideologie provedly toho tolik nelidského, že by o tom neměl nikdo pochybovat. Boj proti jiné třídě, proti náboženství. Vraždy povolené zákonem, státní brutalita a neskrývaná nespravedlnost jménem lidu. Represivní aparát, zaujaté soudy a tudíž státem organizované bezpráví vynášející rozsudky smrti ve velkém. Otrocká práce zotročené části lidu pro blaho lidu.

Tyto metody útlaku používá fašismus i komunismus naprosto stejně. Tak jakýpak je mezi nimi rozdíl?! Možná jen ve způsobu jak systém vraždy provádí... Což nemůže být omluvou.
Ten co zavraždí deset lidí není nevinný jen proto, že jiný jich zavraždil 11.
16. 12. 2012 | 14:36

český maloměšťák napsal(a):

JInak diskuze se asi bude točit o míře násilí a tedy vygraduje v dokládání toho, jestli je lepším být upálen nebo roztrhám koňmi.
Osobně preferuji koně - ale pouze v salámu.
---------------------------------------------------
Dobrá, i takto se dá. Co tedy řeknete ale na Krista a jeho " následovníky" ?
Bylo panování Církve /Božího Dobra/ fašismem - nebo komunismem ? Byli heretici, čarodějnice, slabí ve víře...byli Židy a třídními npeříteli v jednom ? Co to zcela absolutní podvázání mylsi a duše lidí - na celá staletí ? Co nejen vyvraž´dování celých poulací - ale i celých civilizací, včetně jejich naprostého vykořenění ?

:--()

Např. :
"..." Kat ponořil naběračku do kotle s vroucí směsí, kterou pak vydatně zalil všechny rány.
Pak k osdsouzencovu tělu připevnili lana a k nim zapřáhli koně, každého k jedné končetině..
Koně zatáhli ze všech sil, do čtyř stran, jak jim zaveleli katovi pacholci.
Po čvrthodině se tentýž postup opakoval a nakonec, po několika pokusech, bylo nutno koně nasměrovat jinak : ti, kteří táhli za stehna se obrátili k pažím, čímž je vykloubili.
To se opakovalo několikrát, ale opět to nevedlo k úspěchu.Po dvou nebo třech pokusech vytáhli kat Sanson a jeho pomocník z kapes nože a stehna nařízli, místo aby se pokoušeli dolní končetiny vykloubit. Čtyři koně mocně zatáhli a odtrhli obě stehna, nejdříve pravé a potom levé. Totéž se pak provedlo s pažemi a rameny. Maso se muselo naříznout téměř až na kost...."

Zatím konec vysílání. Jdu si dát salám a pak nasypu ptáčkům.
16. 12. 2012 | 14:42

Alice napsal(a):

Jediné co mají ty dva režimy společného je že nechtěly živit parazity a nemakačre. A tím je také jasné že mají hodně společných nepřátel, které tu na blogu můžete hojně najít
16. 12. 2012 | 14:54

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):

Cenzor je asi ten nejpovolanější, aby nám vysvětlil, co je bílé a co černé.

A jednu hádanku od Abrahama Lincolna.

Když budeme tvrdit, že ocas psa je taky noha, kolik bude mít pes celkem nohou?

Odpověď zní čtyři, protože to, že říkáme ocasu noha, z něj ještě nohu neudělá.
16. 12. 2012 | 14:54

buldatra napsal(a):

Fašismus a komunismus?
Tfuj tajxl.

Inu, obojí je –ismus.
A každý –ismus je špatný. Ať už politický, nebo náboženský.
Je to cesta do pekla, dlážděná něčích, byť možná i zprvu dobrým úmyslem.

Člověk se nenarodí proto, aby ho schvátil nějaký, něčí -ismus, aby se stal obětí -ismu, nebo dojnou krávou, potažmo otrokem. Člověk se rodí, aby byl zdravý, svobodný a šťastný.

Opakem -ismů je svoboda a demokracie a doufejme, že obé jednou konečně zažijeme.
Už by bylo na čase a měli bychom se o to přičinit.
16. 12. 2012 | 14:55

Drzá zrzka napsal(a):

Človek se narodí, aby žil. To jestli bude zdravý, svobodný, šťastný nebo nemocný, nesvobodný, nešťastný už je souhra náhod.
16. 12. 2012 | 15:02

Pavel napsal(a):

Čeští pravičáci účelově předělávají dějiny. Dobře vědí proč.
Tyto články jsou další rádoby "intelektuální munice" pro současný a budoucí politický boj.
Mocensky a finančně silná pravice potřebuje všechno zlo světa hodit na svého stále sílícího oponenta.
Finální rovnice, a silně mediálně prodávaná, budou zkratky typu (a často už jsou) pravice = dobro a levice = zlo.
Ona skoro každá totalita, která převede moc do rukou narušených sociopatů a psychopatů, samozřejmě navíc za určitých podmínek, může skončit děsivě.
Naši pravicoví spoluobčani si nechtějí připustit, kam vede ideologie "vyvolených, předurčených a schopných", proto horlivě přehazují a upravují historii.

Myslím, že toto téma by hlavně měli uchopit odborníci, historici, sociologové atd.
16. 12. 2012 | 15:03

Anna napsal(a):

Drzá zrzka napsal(a):

Človek se narodí, aby žil. To jestli bude zdravý, svobodný, šťastný nebo nemocný, nesvobodný, nešťastný už je souhra náhod.
-------------------------

Ale těm náhodám člověk může čelit nebo napomáhat tím směrem, aby byl zdravý, svobodný a šťastný.
16. 12. 2012 | 15:07

buldatra napsal(a):

Drzá zrzko,

já si myslím, že náhoda neexistuje.
Vše, co se děje, je následkem nějaké konkrétní příčiny.
Třeba i nějakého toho -ismu.
16. 12. 2012 | 15:09

Drak napsal(a):

Záleží na tom jak fašismus vnímáme. Pokud jako určitou formu vlády, tak by se dal komunismus považovat za jednu z jeho forem, stejně jako nacismus a pokud jako jiné označení pro nacismus tak je rovnítko s komunismem plně na místě. Je to jako hádka, zda je lepší lidojed nebo lidožrout.
16. 12. 2012 | 15:12

Targus napsal(a):

To stejkal:

Zkuste pro hlupáky definovat totalitní režim, myslím, že je dobré se orientovat v pojmech. Většina diskutujících toho není schopna.
K citovanému dílku - zaráží mne jedna maličkost. Autorka ústy pana Šterna tvrdí, že totalitu lze přirovnat k jednosměrné trati, což v podstatě vylučuje, aby proběhla nenásilná demontáž takového režimu. A ta proběhla, a nejen u nás. Viz SSSR, viz Polsko, viz NDR, viz Maďarsko.
Buď je tedy teorie autorky poněkud děravá, anebo zde fakticky pravá totalita nebyla, o čemž bych si dovolil poněkud pochybovat.
Btw. jak se díváte na Franca? Totalita nebo "jen" diktatura?
16. 12. 2012 | 15:15

jozef napsal(a):

Autor zrejme pre zaujatost
stromami,nevidi les.A naopak pre idealizaciu /rel.udesnych/ cudzich lesov nedokaze porovnavat,hodnotit.
Otazka je dobra akurat tak pre dnesnu mladez,s totalne vymytymi mozgami,eventualne aj pre cast starsej generacie,spracovanej orwell medialne.

Na zboznom Slovensku po svetovej vojne
/o korist,samozrejme/ obyvatelstvo akceptovalo dominantne zidovsky a cesky "komunizmus" suc presvedcovane /a uspesne presvedcene/,ze "prvym komunistom bol vlastne Kristus".

Sam som vyse dvadsat rokov uz presvedceny,ze ludstvo ma len dve alternativy : nadej prezitia v rajskej zahrade,v komunizme,v kulture myslenia "jeden za vsetkych vsetci za jedneho,najma najslabsieho",alebo apokalypticky,sebevrazedny zanik obeti kapitalistickej dzungle bojovnikov o zisk,nadvladu a prezitie.
16. 12. 2012 | 15:15

Targus napsal(a):

To Anna:

Tak to vidíte, za všechno může Ježíš. To byl ale pacholek, rozdávat z cizího, hotový kryptokomunista. Jestli on neměl stranickou legitimaci s číslem J*000001.
Do Ljubljanky s ním! A pak na padesát let do gulagu. Ono ho to přejde.
16. 12. 2012 | 15:24

hovorka11 napsal(a):

A závěrem ještě k otázce položené v nadpisu: je komunismus totéž co fašismus?
-----------
Jasně ne !
Fašismus je jednoznačně vyvrcholením imperialistických záměrů a proto postupoval tak jak britové v búrských válkách.
Tvůrce italského fašizmu Mussolini se inspiroval římskou říší, kterou chtěl obnovit.
Hitler taktéž tisíciletou říší, kterou chtěl nazvat "Germania" po vzoru římského impéria.
EU je také inspirována římskou říší a hlásí se k základům "římského trestního práva".
Komunismus v Rusku byl projekt "nového řádu" po carské tvrdé vládě. Evidentně to byl projekt, který musel mít oporu mezi lidmi díky slíbené svobodě vůči nevolnictví. Je zřejmé, že každý projekt se soustředí dříve či později na moc úzké menšiny, která přetvoří vůli většiny na zcela jinou vůli svoji.
Autor si nevšiml, že svět se nezměnil a nyní prožíváme "havlovskou éru", která vrací věci do imperiálních standardů obdobných před 2 sv. válkou: "humanitární bombardování", "humanitární" bezletové zóny pro rozbombardování celých měst v Líbyi (např. Syrta) až k neobyvatelnosti, Íráku (např. Fallúdža).
Posledních cca 5 až 10 let vnímám změny u nás a nyní hlavně v USA k rostoucí totalitě omezováním práv, vězněním nepohodlných kritiků a postupným odklonem od objektivních zpráv především z BV, Ruska, Číny, která je nahrazována demagogií, odvracením pozornosti od imperiálních válek vedených spolu se sunnistickými bombovými atentátníky v Sýrii, Líbyi, nyní i Íráku. Přitom tito islamisté jednoznačně prohlašují, že po dobytí zájmových území spolu s USA a NATO, budou bojovat proti západní "demokracii".
Jako člověk, který prožil půlku dospělosti v minulém a půlku v současném režimu říkám jednoznačně, že tento rok jsem dospěl k závěru, že současný režim řízený z USA jde do větší destrukce a úpadku, jak režim v roce 1989/99, který se rozpadl na základě reaganovských pohádek o míru a demokracii. Předání otěže jednoho režimu druhému byly dány předem perestrojkou v SSSR, kdy soudobé ÚV KSČ si nedovolilo jít proti gorbačovskému směru silou a předalo tak moc bez krveprolití a bez větších problémů. Reaganův úmysl o odzbrojení po pádu byl zřejmě zčásti opravdový, ale ve skutečnosti nerealizovatelný díky zbrojnímu lobby v USA s lobby imperiálních zájmů.
Alexandr Sacharov by se velmi divil, jak jsme hlouí a omezení, když tolrujeme tištění nepokrytých peněz pro kmotry, kteří nás vedou do úpadku.
Nesmysly, keré mluví o růstu ekonomiky v USA a EU v budoucím rocepomocí tištění peněz ze vzduchu jsou tak zřejmé, že přesahují nesmysly o komunismu.

Vždyť i aktuální jednání USA vysvětluje, proč imperiální mocnosti umožnily úvěrovat Hitlerovi okupační války u svých bank :

http://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/1431-16-let-americke-genocidy-v-kongu
16. 12. 2012 | 15:25

Drzá zrzka napsal(a):

buldatra
Když půjdu po chodníku a vedle mne dopadne rampouch ze střechy, je to náhoda nebo ismus?
Anna
Můžu se na ten děj dívat z pohledu hrůůůza, málem mne to zabilo nebo z pohledu štěstí, rampouch spadl vedle.
16. 12. 2012 | 15:25

stoppa napsal(a):

otazník

Ahoj Mandrake. Proč používáš různé nicky jako student otazka blue jay a spoustu jinych.
16. 12. 2012 | 15:25

Anna napsal(a):

Drzá zrzka
"Můžu se na ten děj dívat z pohledu hrůůůza, málem mne to zabilo nebo z pohledu štěstí, rampouch spadl vedle. "

Ano, tohle jsem měla na mysli a snažila se napsat. O svobodné volbě každého. Jediné, co opravdu každý z nás musí, je jednou umřít. Vše ostatní je naše volba.
16. 12. 2012 | 15:32

Gru napsal(a):

Zapeklitá otázka, která vždy na hony páchne.
V zásadě je to jeden ze způsobvu relativizace zhoubnoati systémů fašistických a systému nacistického (ač podobné, nejsou totéž). Označování za "fašismus" je mantrou, kterou lze přišít kdekomu (např. na podobných základech označují Palestinci, a nejen oni, současný sionistický režim za "judeofašismus").

"zrůdné ve své naivitě spojené s přesvědčením o jediné pravdě a ochotě kvůli ní udělat - druhým - cokoliv"

Tato páně Stejskalova definice, příznačně nepromyšlená, je aplikovatelná například na aktivity současného "mezinárodního společenství" (vbombardovávání demokracie), na islamofobii a podobné koncepce, které panují ve vedoucích kruzích hegemona a jsou sdíleny v politických a obslužných (média) sférách v satelitech.
A tak bych na otázku odpověděl - raději ne, abychom podle principu "padni komu padni" nemuseli namočit kde koho.
16. 12. 2012 | 15:40

Radkin Honzák napsal(a):

Doplnil bych autora a uvedl zde hlavní myšlenky z Arendtové oberlinské přednášky (1954):

1. Nástup totalitního režimu je možný teprve po pádu autority. Autoritativní režim je totiž v mnoha směrech protikladem totality. Co je autorita? Obecně řečeno vzorem je autorita ve vztahu k dítěti, protože víme, že dítě bez péče a vedení dospělými nemůže přežít a vyrůst ve světě, který je obklopuje. My – dospělí – jsme představitelé toho světa, do něhož se bezmocné dítě narodilo, a ve kterém je do jisté míry „cizincem“. Jestliže tato autorita padne, znamená to, že dospělí nejsou nadále ochotni brát odpovědnost za svět, v němž jejich děti vyrůstají.
2. Namísto autority nastupuje „common sense“ – společná shoda o společném prospěchu v rámci zdravého rozumu. Ta vychází ze společného zájmu. To, co mě zařazuje do společného světa a co mě politicky ukotvuje, je společný zájem, který je vzájemný a sdružuje mě s ostatními do skupiny. To, co vládne, je společný zájem, který je nadřazen i králům.
Pád společné shody: růst mas vede ke zhroucení společného zájmu. Masy – na rozdíl od tříd – sestávají z jedinců, kteří nesdílejí nic společného - ani společný svět, ani společný zájem. Druhým důvodem zhroucení pravidel a soudů (který není na první pohled patrný) spočívá v utilitární, nikoli ideové, podstatě společných zájmů. (Tuto skutečnost recentně vystihuje přesný postřeh kardinála Reitzingera, který řekl: „Blížíme se k diktatuře relativismu, který neuznává nic jako jisté a jehož nejvyšším cílem je vlastní ego a vlastní žádostivost.“)
3. Obtíže při zachycení a porozumění nástupu totality vznikají především proto, že se na novou situaci pokoušíme aplikovat obvyklé standardy. Jsou zde však zachytitelné zevní charakteristiky abnormit.
Vztahy mezi politickou stranou a státem; stát není sice odstraněn, ale zůstává pouze jako fasáda. Místo skutečné moci je skryté, zatímco za všech normálních vlád nic není tak viditelné, jako právě to, kde se moc nachází. V totalitě je tomu naopak: čím viditelnější vláda je, tím méně má moci (jak rychle jsme zapomněli na sousloví „strana a vláda“).
4. Pohlížíme-li na totalitu, jako na formu vládnutí, vidíme, že spočívá na dvou sloupech: ideologii a teroru. Není to prostá tyranie, protože tyranie je svázána s politickou sférou daleko těsněji. Tyranie nedovolí lidem uspořádat věci po svém tím způsobem, že je zatlačí do izolace. Totalitní systém také musí vycházet ze společné zkušenosti pro svou formu vládnutí a společnou zkušeností totality je osamělost. Osamělost je důsledkem zhroucení společného světa. Vyhoření, povrchnost, atd. Teror váže osamělé jedince dohromady a ideologie jim poskytuje formu vnitřní logiky.
V osamělosti ztrácejí lidé „common sense“, smysl pro to, co v tomto společenství vlastně mají společného. Mohou se opřít jen o to, co je samozřejmé, co znají, aniž k tomu potřebují sociální zkušenost jakéhokoli druhu. Proto je tento stav tak přitažlivý pro moderního člověka. Jinak však teror mě sdružuje s lidmi, k nimž jsem ztratil vztahy. Ideologie mě naplňuje zevnitř, teror zvenčí nahrazuje to, co jsem ztratil. Nadvláda totality spočívá v osamělosti a produkuje ji
5. Totalitní systém je fenoménem úpadku, ale také odpovědí na výzvu moderního světa. Je možné tento svět osvobodit jinak? Existuje cesta k vytvoření nové politiky? Konec historismu znamená počátek pro politickou vědu, protože člověk jako jednající bytost neustále něco začíná. Začátek však nesmí přijít s třeskem. Každý z nás je vždy tím, kdo začíná. Doba je vymknutá z kloubů a mojí výzvou je, že jsem se narodil k tomu, abych ji narovnal.
16. 12. 2012 | 15:41

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

A jak autor vysvětlí, že pro Petra Hájka je typickým příkladem fašistického myšlení Václav Havel? Možná, že jsem nečetl dost pozorně, ale zdá se mi, že se o Hájkově knize Smrt v sametu a o jeho vystoupení v ČT 24 v pátek 14.12.

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095426857-interview-ct24/212411058041214/

ani nezmínil a tak si úlohu značně usnadnil. Asi by to měl napravit a napsat komentář i k Hájkově knize, aby měli čtenáři blogu jasno, jak jasno má pan Stern.
16. 12. 2012 | 15:43

Gru napsal(a):

R. Honzák

"postřeh kardinála Reitzingera"

Dotyčný se jmenuje Ratzinger. (Komu čest, tomu čest a pastýřovi troubu...).

V osamělosti ztrácejí lidé „common sense"

Proč anglické pojmy? Kvůli dojmu vyšší vzdělanosti? Iluzi větší přesvědčivosti?
Víte, zajímalo by mě, jak tento nešvar vysvětlí člověk, který se běžně jeví jako rozumný a mající přehled.
16. 12. 2012 | 15:47

Drzá zrzka napsal(a):

Anna

tak úplně naše volba to není, nevybrali jsme si rodiče.
Nebudu zde rušit zdejší rozjímání za dlouhých zimních večerů. Dnes o zlu...něco jako kterou zprávu chcete číst jako první tu špatnou nebo tu ještě horší? :-)
16. 12. 2012 | 15:50

marxík napsal(a):

Komunisti se už dávno z vašich výtek poučili. Mají jistě v planu budovat společnost, kde se bude u moci spravedlivě střídat komunistická strana se stranou alternativní ( na názvu nezáleží, jenom proboha ne ODS, ten už je příliš zprofanovaný) , a ve které se vám bude žít stejně dobře jako v kolébce svobody USA.
Pravda, budou se přít v parlamentu o krapet jiných nosných tématech jak v soucasnosti, ale důležité je, že si budeme moci svobodně vybrat mezi alternativami. Proč nevyhovět, když je občanstvo umělecky založeno a má rádo divadelní představení.
16. 12. 2012 | 15:57

Sladký napsal(a):

Nejlepší režim na světě je reálná demokracie (to je to,čo tu máme) a kdo si myslí něco jiného je rudoch-bolševik-komouš nebo nácek-fašista což je jedno a totéž. TOTO JE JEDINÝ SPRÁVNÝ,KOREKTNÍ NÁZOR.
16. 12. 2012 | 15:57

český maloměšťák napsal(a):

Kolemjdoucí (J.Š.)
Obávám se, že kdyby se měl pan Štern vyjadřovat i ke knihám , které mimo nákupčí obchodu "Levné knihy" a pár fandů a fanynek dotyčného pisálka - téměř nikoho nezajímají...že by pak nedělal nic jiného.
Zkuste to za něj /to vyjádření se k této knize/ - ale k tématu , pokud možno.
Začněte třeba tím, proš si Hájek myslí, že Havel je zastáncem, propagátorem a implementátorem fašismu.
(kdybyste si nevěděl(a) rady s psychiatrickou terminologií - zkuste požádat doktora Honzáka)
16. 12. 2012 | 16:03

Anna napsal(a):

Drzá zrzka

Jistě, nevybrali jsme si rodiče, místo, situaci, podmínky, do kterých jsme se narodili. Ale ovlivňovat svůj život můžeme. A především šťastný může být člověk nezávisle na podmínkách.

Podle mě každá myšlenka jde člověkem zneužít nebo využít. Soudit by se měly podle mě činy lidí.
16. 12. 2012 | 16:05

Plácal napsal(a):

Komunismus = fašismus ? Ještě že, autore, kladete do "rovnice" otazník. Jinak by vznikl dojem, že obé je to samé, a pak by spíše vznikla otázka, proč je třeba vůbec hovořit o fašismu i komunismu, tedy operovat s dvěma pojmy pro vyjádření vlastně téhož.
Komunismus je - po vstupu Marxe a Engelse do Svazu komunistů - nepochybně (1) mesianistický a (2) revoluční, také (3) voluntaristický, někdy (4) avanturistický, vždy (5) avantgardistický, zcela jistě (6) radikální, ale vycházející z průmyslového proletariátu jako své sociální základny, a je bez debaty internacionalistický. (To jen dnešní KSČM je stranou přeexponovaného sociálního a krátkozrakého národního ochranářství, přeživající svojí věrchuškou v intermundiích buržoasní demokracie, a bez širšího cíle - rukama a požeráky věrchušky - z ní těžící.)
Fašismus je nepochybně l) až 6) jako komunismus, ale jeho sociální základnou jsou - tradičně pojmenováno - maloburžoasní vrstvy a - co do nadnárodního, naditalského rozměru - retroromanizující.
Nacionální socialismus je opět co do 1) až 6) obdobný jako komunismus i fašismus, a maloburžoasie je rovněž jako u fašismu jeho sociální základna a - co do nadnárodního či nadněmeckého rozměru - je germánský či pangermánský (arijský).
Četl jsem kdysi knihu od britského historika Hitler a Stalin - paralelní životopisy; kniha přinášela sice mnohé, ale utrpěla doslova násilným vtlačováním událostí se vztahem k jmenovaným do rámce autorem předem předjímané "podobnosti souběžnosti" událostí. (Jak když legendista interpretuje života mučedníka jako jeho celoživotní vědomé tíhnutí k mučednické smrti).
V případě tohoto příspěvku a odkazů na autority v něm mám obdobný dojem jako u paralelních životopisů.
16. 12. 2012 | 16:05

Gru napsal(a):

Arendtová postulovala při analýze totalitních režimů kategorii "banality zla". Člověk se Zlem nerodí, vklouzává do něj jako tzv. "běžný" člověk, jako úředník - jak demonstrovala na Eichmannovi.-
A není zaptřebí nacistického režimu, aby úředník stanovil přípisem povinnost jiného člověka dostavit se např. jednou týdně na Czech Point a hlásit se tam, nebo povinnost převzít a užívat S-kartu, zcela jednoduše proto, že se identifikoval s požadavkem činit tak v zájmu ekonomiky a reformního =tosu, podobně, jako ředník WVHA vypisoval lidi do transportuů, v zájmu ekonomiky a rasového étosu.
16. 12. 2012 | 16:09

kokoshka napsal(a):

Pane Stejskale,nenašel jsem odpoved na svuj dotaz pod blogem pana BB,to nikoho opravdu nezajima nejvetši realny masakr v americke škole?Inu,proti gustu...
16. 12. 2012 | 16:12

Sladký napsal(a):

Je třeba nechápavým vysvětlit,že osel je malý šedý kůň s dlouhýma ušima, i zebra je v podstatě kůň , jenže pruhovaný a také žirafa je kůň, v tomto případě s nadměrně vyvinutým krkem.
16. 12. 2012 | 16:12

Petr Havelka napsal(a):

Pane Honzáku,

Reitzinger „Blížíme se k diktatuře relativismu, který neuznává nic jako jisté a jehož nejvyšším cílem je vlastní ego a vlastní žádostivost.“

Právě církev to v dnešní době "prohrává" a není to egem a žádostivostí. Cirkev si to prohrává vlastním pokrytectvím a hlásáním věcí, které dnešní jedinec při současné úrovni lidského poznání nemůže přijmout. "Jistoty" církve prostě neobstojí.

Ano společnost se atomizuje, proč? Především se oslabuje stát, oslabují se instituce.
16. 12. 2012 | 16:13

kokoshka napsal(a):

Petr Havelka:
Cirkev je out protože pusobi jako lek na zachranu až po smrti pacienta,za dve tisice roku se jim podařilo tak prekroutit smysl Božiho poslani že by sami kneži a popy meli se smažit v pekle,i ja veřicci človek mam hlubokou neduveru k cirkevnim institucim ačkoli mi to nebrani mluvit s Panem bez prostředniku a veřim tomu že moje modlitby a prosby budou vyslyšeny,to že budu podle zasluh potrestan za sve hřichy take uvedomuji:-)
16. 12. 2012 | 16:21

pamětník napsal(a):

Autor
vychází z věcného omylu "Na jedné straně fašismus se svojí teorií ras založené na sociálním darwinismu". Nikoliv sociálním, nýbrž etnickém, tedy biologickém darwinismu.
Tato hrubá nepřesnost v konečném důsledku vede k nesprávné interpretaci významu a k celkově falešnému závěru. Biologický základ deformity ideologie nacismu vedlo ke konkrétním dekadentním až perverzním způsobům nacistů, ke kterým se neuchylovali ani primitívní kanibalové. O komunistech ani nemluvě. Nebo někdo snad může doložit průmyslové zpracování tříděných lidských ostatků jinde, než v nacistickém Německu? Má snad někdo informace o masovém spalování mrtvol vězněných civilistů, o výrobě mýdla z lidského tuku, matrací z lidských vlasů, výrobků z lidské kůže prováděných v některém z komunistických států? Ani genocidní Rudí Khmerové, o jejichž marxismu lze úspěšně pochybovat a jejichž řádění ostatně zarazil komunistický Vietnam, se nedopracovali takové zrůdnosti.
Autor je jeden z dalších pravicových ideologů neváhajících v propagandě použít jakýkoliv argument.
A na závěr jeden kvantitatívní údaj: totalita sovětského typu byla u moci 72 let, nacismus 12 let. Rozumný soudný člověk si porovná a vidí, jak dnešní pravice lže.
16. 12. 2012 | 16:23

dříve čtenář napsal(a):

Vždy lze najít spoustu společných rysů pro vraha i pro jeho oběť. Můžeme snad na základě několika jejich shodných vlastností tvrdit, že oba jsou stejní?
Podobnost nacismu se socialismem končí hned u jejich vzniku. Nástupy obou ideologií byly financovány německými a židovskýmí finančními kruhy. Lenina dosadili do Ruska, proto, že si mysleli, že nejlepší bude toto impérium rozložit zevnitř. Nacisty financovali částečně kvůli osobnímu prospěchu a částečně ze strachu o hlavu.
Tím ale další srovnávání konání obou ideologijí končí a začíná být zdatnou manipulací, na kterou se nechal chytit nejen autor.
16. 12. 2012 | 16:27

kokoshka napsal(a):

Zase podivne konspirace o nacismu jako vyhrazenem etnickem ghettu pro skupinu zdravych mladych ariskych blondaku s modrymi kukadly-Hitler bral pod sva křidla uplne všichni narodnosti,gally nory holandany čechy žide(150 tis.vojaku vermachtu)čečence krymske tatary,ukrajinske banderovce,rusy(Vlasov,kozacky general Krasnov)...snad s jedinou vyjimkou cikanu a australskych domorodcu!
16. 12. 2012 | 16:32

Drzá zrzka napsal(a):

Anna

odsoudíte vojáka za to, že v zájmu myšlenek druhých, zabíjel?
16. 12. 2012 | 16:38

český maloměšťák napsal(a):

Petr Havelka
Především jde o to, že občan je ve vztahu k institucím, které mají řešit problémy jeho, jeho obce, jeho společnosti....často kafkovským způsobem odmítán, je bagatelizováno a zpochybňováno jeho postavení coby zřizovatele a urřujícího subjektu náplně práce a etosu institucí - stává se čím dál tím více jen objektem jejich zájmu /někdy je ale horší právě že jejich nezájem/, objektem často směšným, už ne ani donkichotským /nevím jak to postavení nazvat....snad postavení žebráka ve vlastním domě ?/.

Ratzinger zcela banálním způsobem moralizuje tam, kde jeho kdysi kolega Khun komkrétně odpovídá.
Měl by se spíše starat o to, ať se Vatikánská banka dostane mimo hledáčky Interpolu či FBI ...než aby kázal o " egu a žádostivosti". Anebo o to, aby se klerus takovýcj jako je Bezák nezbavoval...ale aby je podporoval.
Což je ale z podstaty věci samé nemožné.

Naštěstí stále existují lidé, kteří ví, že komplexní společnosti nejsou institucemi vybaveny proto, aby si mohli narvat dotyční teřich. Například pan Varvařovský.

Apropo :

http://www.ta3.com/clanok/1011379/exkluzivne-robert-bezak-prestal-mlcat.html
16. 12. 2012 | 16:44

kokoshka napsal(a):

Drza zrzka:
Zabijeni a valky byli v minulosti adrenalinovym sportem kvuli nedostatku sexu pro chlapy,ženske nedavali chudym a nemajetnym a proto alfa samci museli vybijet testosteron na sobe(dnešni muslimsky svet),naštesti ted jste povolili a svet je mnohem bezpečnejši:-)
16. 12. 2012 | 16:45

aga napsal(a):

Není divu, že si elitářsky řízená západní civilizace Arendtovou tak hýčká, a proč je toto téma zase na stole.

". Co je autorita? Obecně řečeno vzorem je autorita ve vztahu k dítěti, protože víme, že dítě bez péče a vedení dospělými nemůže přežít a vyrůst ve světě, který je obklopuje. My – dospělí – jsme představitelé toho světa, do něhož se bezmocné dítě narodilo, a ve kterém je do jisté míry „cizincem“. Jestliže tato autorita padne, znamená to, že dospělí nejsou nadále ochotni brát odpovědnost za svět, v němž jejich děti vyrůstají."

To je ale cynická demagogie. Kterápak autorita se naposledy (jestli vůbec) chovala k poddaným jako milující a zodpovědný rodič? Bylo by možno jmenovat nějakou konkrétní? Elity v roli "autorit" se spíše chovají jako macechy a otčímové z hororů, nebo jako rodiče tak oddaní svým krutým bohům, že jim jsou ochotni své děti klidně obětovat.
16. 12. 2012 | 16:46

Drzá zrzka napsal(a):

kokoshka

On děti nenosí čáp? Tak on za to může nějakej testosteron. Já mám vážně hrozný mezery ve vzdělání. :-)
16. 12. 2012 | 16:52

český maloměšťák napsal(a):

re : Kung, ne Khun.
16. 12. 2012 | 16:54

Anna napsal(a):

Drzá zrzka napsal(a):

Anna

odsoudíte vojáka za to, že v zájmu myšlenek druhých, zabíjel?
-------------

Ano, jsem pacifistka.
16. 12. 2012 | 16:55

kokoshka napsal(a):

aga:
Vaše analogie s milujicimi rodiči je nespravna,nevite co je vychova a dresura?
Deti potřebuji pevnou otcovskou ruku a strach z trestu za lumparny,pasek je osvedčena metoda,jinak z nej vyroste co?
I memu psovi se nelibi kdyz mu davam obojek a venčim ho na voditku,on nemuže pochopit že to nedelam pro sve potešeni ale pro jeho dobro-aby nekam nevlitl pod auto,a vo vo tom to je!
16. 12. 2012 | 16:57

kokoshka napsal(a):

Drza zrzka:
To jste uhodla,zrovna zitra vezu ženu do porodnice,takže tento test jsem zvladl:-)
16. 12. 2012 | 16:58

Drzá zrzka napsal(a):

kokoshka

Gratuluji.

P.S. Máte nakoupen dostatek pásků? :-)
16. 12. 2012 | 17:02

Drzá zrzka napsal(a):

Anna jsem též pacifistka, ale kdyby mne někdo ohrožoval na životě, asi bych snad možná zabít dokázala. Nevím.
16. 12. 2012 | 17:05

kokoshka napsal(a):

Drza zrzka:
My nebudeme potřebovat pasek,moje dcera bude vyrustat v normalni rodine,ja a maminka udelime jeji vychove dost času a pozornosti!
16. 12. 2012 | 17:14

Micinka napsal(a):

Ja teda nenapisu nic moc k obsahu, vsechno jste uz napsali, jenom poznamecka: metro v Parizi neni nejstarsi ani v Evrope ani na svete,autor se myli. Prvni podzemni drahu, cili metro postavili v Londyne a jeji prvni linka byla otevrena uz v 1983.

Takze kdyz se pan autor mylil v jednoduchem a snadno overitelnem faktu, proc by mel mit pravdu a nemylit se i v tom ostatnim? :)))

Fasismus a komunismus maji spolecne jen jedno - oba jsou to totalitni systemy. A to je tak asi vsechno, co maji spolecne . I duvody vzniku u obou jsou naprosto odlisne. Ovsem zajimave je, za trzni ekonomice, cili kapitalismu se v totalitnim systemu at fasimu nebo komunismu( viz Cina) dari velmi dobre.Zadna plevel nejakych lidskych prav se tam nepestuje a nerusi klid na praci :)))))
16. 12. 2012 | 17:16

aga napsal(a):

kokoshka

Vás možná baví cítit se vůči samozvaným "autoritám" jako drezurované dítě nebo pes, mně rozhodně ne. To přirovnání je nechutná manipulace, pokud zároveň není řečeno, kdo je onou autoritou, a jaké je její povolání (či vyvolení) k této roli. Obecné kecy jsou jen mlha.
16. 12. 2012 | 17:19

Lála napsal(a):

Těžko budete přesvědčovat někoho, kdo žil v Československu před rokem 89, jak zde bylo s námi "nelidsky zacházeno", když všichni měli práci, střechu nad hlavou, vymahatelnost práva byla mnohem lepší než dnes, i zákony byly srozumitelné, každý si mohl plánovat budoucnost, kdo byl studovaný byl obvykle opravdu vzdělaný. Možná, kdybychom žili v Rumunsku nebo Bulharsku či v SSSR, tak to by byla jiná.
16. 12. 2012 | 17:25

Anna napsal(a):

Drzá zrzka

Já bych zcela jistě dokázala zabít při obraně svých dětí, rodičů nebo sebe. To je ale otázka přežití. A smyslem života je sám život, na tom jsme se shodly.
16. 12. 2012 | 17:26

Gudka napsal(a):

"Prvni podzemni drahu, cili metro postavili v Londyne a jeji prvni linka byla otevrena uz v 1983."

Pokud by to skutrečně bylo, jak Micinka píše, pak by ser pan Štern nemýlil a první metro by bývalo bylo nejspíš v Paříži.

Bohužel, první metro doali do provozu v Londýně 1863.
16. 12. 2012 | 17:27

Čochtan napsal(a):

Komunismus zavraždil víc lidí než fašismus s nacionálním socialismem dohromady.
16. 12. 2012 | 17:28

kokoshka napsal(a):

aga:
Divne,ja Vas považoval za rozumnou myslici bytost a Vy na mne vytasite s detskym pubertalnim maximalismem?
Anarchije se vam zachtelo,panačku?To Vas s neterpelivosti čekaji v Somalsku,sice budete zabit a sežran,ale svoboda neni zadara,že:-)!
16. 12. 2012 | 17:30

občan napsal(a):

ODS rovná se gangsterismus.
16. 12. 2012 | 17:31

pamětník napsal(a):

kokoshka:
"Hitler bral pod sva křidla uplne všichni narodnosti,gally nory holandany čechy" Nepovídejte, Češi z Protektorátu sloužili ve Wehrmachtu? Anebo povídejte... :)
16. 12. 2012 | 17:31

bohorodičko napsal(a):

problem je v tom, že my nevíme jak definovat a vymezit fašismus a komunismus. někdo může říct, že komunismus jsou kibuce v izraeli, někdo muže říct, že komunismus je krvavá tyranie psychoapata pol pota. někdo může říct, že fašismus nemá s národním socialismem ani rasismem nic společného. totalita může skončit genocidou ale také nutně nemusí. ale to riziko tam vždycky je a nastává potenciáloně vždy, když se společnost odkloní od demokracie. je uplně jedno, jakými dobrými umysly je to dlážněno, jestli sociální spravedlností, potrestátním zlodějů nebo nadnárodní integrací. každé odklonění se od demokracie může skončit v nesprávných rukou a genocidou.
16. 12. 2012 | 17:34

Micinka napsal(a):

He he he, musim opravit - "preplepik" se vloudil, ono ma byt spravne 1863, samozrejme. A dekuji za upozorneni..:)))
16. 12. 2012 | 17:34

český maloměšťák napsal(a):

Čochtan napsal(a):
Komunismus zavraždil víc lidí než fašismus s nacionálním socialismem dohromady.
16. 12. 2012 | 17:28
----------
Vraždí konkrétní lidé.
Komunismus nikdy nikde neexistoval. A pokud vím - tak u Hutteritů /tam jakási obdoba komunismu exisuje/ - v jejich kolonicích.... nebyla za několik posledních století zaznamenaná ani jedna vražda.
16. 12. 2012 | 17:35

Gudka napsal(a):

"Komunismus zavraždil víc lidí než fašismus s nacionálním socialismem dohromady."

Toto je obvyklý slint propagandistů, jimž vykukuje z výstřihu starý Dolfa.
Komunisti byli odporní, o tom není sporu. Ale ten výrok o tom, kolik zavraždili lidí, byste asi měl doložit.

Kromě toho, i kdyby to tvrzení souhlasilo, tak to zase ani zdaleka nedělá rovnítko mezi komunismem a fašismem.
16. 12. 2012 | 17:35

pamětník napsal(a):

Á, Čochtan zase zaperlil známou goebblesovskou lež. Vodník nikdy nezklame. Ještě tu o pradědečkovi bránícím Vídeň před Turky.
16. 12. 2012 | 17:36

aga napsal(a):

Kokoschka

Ale vůbec se mi nezachtělo anarchie, a nemám v zásadě nic proti autoritě. Jen se mi příčí to, že Arendtové tohoto světa obecně líbivými příměry zkypří půdu, a role "rodičovské autority" se pak ujme hyena, jejíž právo k tomu plyne jen z toho, že má moc a prostředky ji uzurpovat, a lepší knowhow jak to ovcím prodat.
16. 12. 2012 | 17:38

Gru napsal(a):

"každé odklonění se od demokracie může skončit v nesprávných rukou a genocidou"

Přesně tak, zvláště, když navíc, podobně jako v případě fašismu a komunismu, neumíme precizně definovat, co to vlastně demokracie je.
16. 12. 2012 | 17:38

Micinka napsal(a):

Čochtan napsal(a):
Komunismus zavraždil víc lidí než fašismus s nacionálním socialismem dohromady
Hm, zajimave mysleni, ktere rozlisuje a asi uznava za dobry nebo lepsi system, ktery ma na svedomi "jen" 100 milionu mrtvych. Kdezto ten, co jich ma, o hruza hruzouci, 110 milionu, je dabelsky, spatny , zly. Cisla jsou jen jako priklad.
16. 12. 2012 | 17:38

Drzá zrzka napsal(a):

Anno

Shodly.

Násilí plodí jen další násilí... a rozjetý kolotoč se pak těžko zastavuje.
16. 12. 2012 | 17:39

marxík napsal(a):

Anna, drzá zrzka
Taky jsem pacifista. Proto při každé příležitosti podporuju nejpacif. stranu našeho politického spektra.
Vy taky?
16. 12. 2012 | 17:40

Pepa napsal(a):

Čím více se mafiánský kapitalismus propadá do bahna minulosti, tím více vyznávačů fašistických idejí sopti jedovaté sliny proti komunismu, který ještě nebyl realizován v žádné krajině světa.Těmto osobám nejde o budoucnost národa, který je oloupen o všechno.Byl rozkraden majetek za biliony Kč,republika byla předhozená do hrtanů nenasytných šelem a dravců.Bohudík, národ pochopil, že musí bojovat za svou svobodu,demokracii, pravdu a ideály sociálně spravedlivé společnosti.Pane Šterne,proč nebojujete za milion nezaměstnaných, proč nestojite za práva nemajetných studentů,proč se dělají peněžní sbírky na postižené dětí jejichž rodiče nemají na drahé léky.Kdežto příživnice utrácejí měsíčně 250 000 Kč v pařížských buticích.Proč nebojujete za práva na spravedlivý život všech občanů, za rovnost občanů ped zákony.Proč nebojujete proti potírání narkomafie. Ano, ono je lépe sedět za větrem a štěkat.
16. 12. 2012 | 17:43

Sláma napsal(a):

Souhlasím s Občanem. Pokud si Arendtová plete fašismus a nacismus, je jasné, že i zbytek jejího díla je blábol.
Podle toho, jak jej Štern líčí, tak to blábol je.
Navím, Šterne, ale přeci i vaše životní zkušenost vám musela ukázat, že věci, alespoň v Československu, byli dost jinak, než jak je líčí Arendtová.
Je to dost podobné, jako Fukuyama. I jeho dílo je plné žvástů, které si přečetl v New York Times a které si nijak neověřil.
16. 12. 2012 | 17:44

Čochtan napsal(a):

Ukrajinský hladomor let 1932–1933 (ukrajinsky Голодомор) byl hladomor na územích obývaných převážně etnickými Ukrajinci cíleně způsobený politikou Sovětského svazu. Odhady počtu obětí se v historických pracích pohybují mezi 2,6 milióny
a 3,5 milióny.
Přidejte k tomu miliony zavražděných v revoluci, miliony zavražděných ve stalinistických čistkách a v sibiřských lágrech,....
Komunismus je jedno z nejhorších svinstev, které lidstvo postihly.
16. 12. 2012 | 17:46

bohorodičko napsal(a):

gru,
demokracii umíme definovat celkem přesně. má svoje podstatný znaky, jsou jsou volby, dělba moci, kontrola vlády opozicí, vázanost moci zákonem atd. je straně lehký demokracii hodit přes palubu, protože "oni se tam jenom hádaj a všude je bordel"...ale pak to trvá 40 let než se ta demokracie vybojuje zpátky a stojí to spoustu mrtvejch.
16. 12. 2012 | 17:48

M.Š. napsal(a):

A i kdyby ...tak je jisté,že bývalí fašokomouši nejsou schopni budovat demokracii ale jen a jen demokraturu.....příklad viz všechny postsocialistické země a českomorácko především.
16. 12. 2012 | 17:49

Drzá zrzka napsal(a):

marxík

Která pak to podle Vás je?

LIDEM to asi nebude, páč ta má v čele rozenou generálku.

Jen škoda, že nemáme moře a vojenské námořnictvo...to by se teprv velelooo
16. 12. 2012 | 17:51

aga napsal(a):

Sláma

To víte, i elity musí mít nějakou jednotící ideologii. K Ayn Rand se zatím ještě stydí přiznat veřejně, tak do té doby poslouží Arendtová.
16. 12. 2012 | 17:53

Gudka napsal(a):

"mezi 2,6 milióny
a 3,5 milióny.
Přidejte k tomu miliony zavražděných v revoluci, miliony zavražděných ve stalinistických čistkách a v sibiřských lágrech,.... "

Ano tady je moc pěkně vidět zrod mýtu: "přidejte si k tomu".
Kolik?

Tneto mýtus vznikal od poloviony r. 1989, kdy sovětští historikové zveřejnili odhad 37 milionů lidí, kteřží zemřeli od r. 1917 z přirozených příčin, nebo v důsledku revolučních nepokojů, hladomoru, čistek, války.
Někteřá "novináři" na Západě nebylio spokojeni s číslem 37 a zaokrouhlili to na 40 milionů.
A pak se to rozjelo: nejdřív se to znásobilo dvěmi, pak znovu zakrouhlilo - na 100 milionů. Top vypadá moc pěkně. Rozhodně líp než třeba 97 milionů nebo třeba 103 milionů.
16. 12. 2012 | 17:53

marxík napsal(a):

Drzá zrzka
Vy jste nikdy nesledovala hlasovani poslanců za misijními účely?
Ksčm, to ví i můj pes.
16. 12. 2012 | 17:57

Gru napsal(a):

hoven

"podstatný znaky, jsou jsou volby, dělba moci, kontrola vlády opozicí, vázanost moci zákonem atd"

Ale kdeže. Žádný z těchto "znaků" není podstatný.
Jsou to atributy, kterými se vyznačují i režimy, označované jako "nedemokratické". Volby přitom nejsou - a nikdy nebyly - zcela svobodným aktem, už v Aténách ne. Skutečný výběr se provádá v úzkých grémiích (sekretariáty) a elektorátu jsou pouze předkládány vybrané subjekty jako zboží v sámošce.
Ostatně - co třeba Gibraltar? Byl přijat do EU a údajně splňoval podmínku "demokratického uspořádání", přitom šlo o korunní kolonii, v níž se vůbec žádné volby nekonaly.
A tak by se dalo pokračovat.
Demokratičnost tzv."demokracií" je pouze deklarativní a nedá se nijak objektivně doložit.
16. 12. 2012 | 18:01

D. napsal(a):

Rudý guru Marx byl lempl, vykořisťovatel, alkoholik a povaleč

Na zakladateli tzv. vědeckého socialismu nebylo nic vědeckého a dělníky ve skutečnosti nenáviděl. Viděl v nich pouze nástroje, které mu pomohou svrhnout kapitalismus. Jim založený Komunistický svaz byl přehlídkou hospodských žvanilů a nikoliv ctihodných zástupců pracujících. To všechno hodně napovídá o skutečném a nikoliv vylhaném Karlu Marxovi, který neuměl hospodařit s penězi, málokdy se myl, a jeho londýnský byt byl přehlídkou hnusu a špíny.

Symbol rudého teroru nebyl žádným významným myslitelem, ale průměrným studentem filozofie na univerzitě v Jeně, kde získal doktorát, ale která rozhodně nepatřila v Německu k nejlepším. A jelikož mu nebyla nabídnuta akademická dráha, tak jako filozof jistě moc nevynikal.

A vůbec Kapitál a další jeho díla jsou pouze snůškou Marxových představ, které mají k vědeckosti hodně daleko. Proč? Marx totiž vědomě a soustavně porušoval zásady vědecké práce, které spočívají v objektivní práci s prameny. On však fakta, která se mu nehodila, jednoduše ignoroval a zamlčoval. Psal o problémech dělnické třídy v Anglii, o kterých nic nevěděl. Jeho názory typu vykořisťovatelé budou vyvlastněni proto mají blíže spíše k astrologickému věštění budoucnosti než k opravdové vědě.

Dělníky ve skutečnosti pohrdal a svědčí o tom jeho přezíravý vztah k členům Německého dělnického vzdělávacího spolku, jak o tom píše ve skvělé knize Intelektuálové Paul Johnson. Vadilo mu totiž, že tito normální rozumní dělníci chtěli měnit společnost k lepšímu postupnými reformami a nikoliv revolucí.

Marx se nikdy nenaučil hospodařit s penězi, když je měl, tak nesmyslně utrácel, když ne, tak jeho rodina třela bídu s nouzí. Nikdy v životě nepracoval, neměl žádné trvalé zaměstnání, žil z dědictví po otci, půjčoval si peníze od přátel, a nakonec se nechal vydržovat svým kumpánem Bedřichem Engelsem. Neustále také žebral o peníze u své matky, která se však projevila jako správný rodič a jeho prosby vytrvale odmítala. Proslulá je její věta: „Náš Karel by se místo psaní Kapitálu měl snažit nějaký vytvořit.“ A tak v Anglii rodina třela bídu s nouzí. „Proletářský vůdce“ musel prodat všechny manželčiny šperky, a po pěti měsících byli kvůli neplacení nájemného vystěhováni na ulici. Postele prodali, aby zaplatili, řezníkovi, pekařovi a mlékaři. Byly také doby, kdy měl Marx jen jedny kalhoty. Vydělat peníze prostě neuměl, a jelikož si zvykl žít jako parazit na úkor druhých, tak si jich nevážil. Přitom v bídě žít nemusel, stačilo jenom málo, rozumně hospodařit s penězi.
16. 12. 2012 | 18:06

D. napsal(a):

Marx byl velmi zlý, sobecký, necitelný člověk a často býval opilý na šrot. Těsně před svou smrtí mu otec poslal v únoru 1838 dopis ve kterém napsal. „Jsi už čtvrtý měsíc na právech a už jsi utratil 280 tolarů. Tolik nevydělám za celou zimu.“ Když pak otec o tři měsíce později umřel, Marx mu ani nepřijel na pohřeb. Na jeho egoismus mále doplatilo i jeho přátelství s Engelsem, kterému v roce 1863 zemřela přítelkyně. Marx mu sice napsal pár zdvořilostních kondolenčních frází, avšak v tom samé dopise zase bezcitně žadonil o peníze. Tenkrát se Engels hodně na svého druha rozzlobil.

Po roce 1848 žil se svou rodinou v Londýně, ve neustále špinavém malém bytě, a tak není divu, že v takových děsivých hygienických podmínkách se dospělého věku dožily pouze tři ze sedmi Marxových dětí.

Nyní popis jeho obydlí očima jednoho z návštěvníků, které shromážděním mnoha krámů na malém prostoru připomínalo spíše vetešnictví. „Návštěvníkovi Marxova pokoje začnou z kouře a pachu tabáku slzet oči. Všechno je tu špinavé a zaprášené, takže posadit se v té místnosti je dost hazardní počínání.“ Rizikem však byl i pobyt v blízkosti Marxe. Ten se totiž skoro vůbec nemyl a koupání u něj bylo opravdu velkým svátkem. Když k tomu připočítáme, že jeho oblečení si s praním také moc nerozumělo, je jasné, že slabší povahy měly co dělat, aby vedle něj neomdlely.

Rodina Marxova měla také k dispozici služebnou Helen Demuthovou, které jako správní vykořisťovatelé nedávali žádný plat. S tou pak měl také Karel Marx nemanželské dítě, které si vzal za své Bedřich Engels.

Inu komunistický vzor a zakladatel rudého šarlatánství byl totálním templem, který nedokázal uživit vlastní rodinu, sobecký příživník zvyklý žebrat o peníze u svého okolí. Jeho životním krédem bylo lehkomyslné utrácení peněz, žití na úkor druhých a necitelnost ke svému okolí. Ve skutečnosti nic neuměl, nic nedokázal a normální lidé nemohou takovou kreaturu brát vůbec vážně.

Vzorem může být Karel Marx pouze pro lůzu a povaleče, což je ovšem pro komunisty typické.
http://ziegler.blog.idnes.cz/c/280286/Rudy-guru-Marx-byl-lempl-vykoristovatel-alkoholik-a-povalec.html
16. 12. 2012 | 18:06

kokoshka napsal(a):

Pametnik:
Snadne jako facka.Česi celou valku klepali pro fuhrera tanky na vychodni frontu!
Chci obzvlašt se zastavit u panu Občana a Sladkeho...!
Sladky mne slibil pozvat na navštevu už před dvema lety"mužete u nas s Julii i mluvit rusky"-hovno,na moje napomenuti jenom pokrčil rameny"snad v lete nebo v zime"-tohle dela normalni hostitel?
nick občan ja velmi važim a respektuji,je to velka levicova kapacita(kam se ne hrabeme)ale prpoč?
Proč mi Občan neprozradil že je nezamestnany?Proč neřekl že je v existenčni krizi?Ja bych mu pujčil bezuročne 100.200.30 tisic ?Žadny problem!
Ale Občan ani mne nepozdravil když jsem uveřejnil že budu mit dite,takova je levicova fronta,souzi!
16. 12. 2012 | 18:06

český maloměšťák napsal(a):

http://www.ta3.com/clanok/1011414/za-jana-sokola-arcidieceza-investovala-v-usa.html

http://www.ta3.com/clanok/1011418/kbs-bezak-by-sa-mal-ospravedlnit-svatemu-otcovi.html

----------------------
A konečně propagandistický " hastroš" :

https://www.youtube.com/watch?v=2cH7YdsWPUI

Ta hudba...ta hudba jako by šla z pekla....ty texty a hudba ...jak by na mně šahl středověk....

Kdosi kdysi napsal, že popisování muk pekelných a vůbec prostředí pekla z úst a pera tkzv. církevních Otců jsou tak věrohodná...že tam ti Otcové kdysi museli být...a to nadlouho. Že se tam snad někteří dokonce narodili a vyrůstali tam.
Na Slovensku je prý skutečně nejmocnějším mužem Lorenc - poslední Velký Estébák / večko/...člověk mimořádně chytrý, disponující zřejmě tím, co je v seriálu " Chobotnice" nazýváno Ramontovým archivem a co je zhusta využíváno jeho druhy a jejich kumpány i v ČEZku.

P.S. Jistý Hájek/poradce VE...eh, tedy VK/ zase tvrdí, že Havel propagoval a implementoval fašismus.
Je to teď taková moda - estébáckobolševická pakáž vytváří novou realitu - z lidí dobrých vyrábí Satany a ocejchovává je nálepkou fašista, rozvraceč, pravdoláskář...
Český knedlík a slovenský haluškář se na to dívají...a dívají...a dívají....a tupě hlavičkama oslíma kývají.
Že, JAHA ?
16. 12. 2012 | 18:06

bohorodičko napsal(a):

gru,
těžko vás budu přesvědčovat, že slunce ráno vychází, když víte, že zapadá. demokracii umíme defnovat a popsat dobře. to, že v rusku například jsou sice volby, ale nesmí se jich zučastnit nesystemová opozice, je jiná věc. volby samozřejmě musejí být ferové a demokratické. ale do vaší hlavy myšlenka nepronikne, takže se nebudu namáhat.
16. 12. 2012 | 18:07

Petr Havelka napsal(a):

Ohledně obětí komunismu, nesmíte zapomenout na Čínu, Kambodžu, Vietnam, Severní Koreu, také berte v úvahu i "délku" působení této ideologie.

Fašismus ovšem stihl za krátký čas hodně mrtvých.

Někdy v souvislosti s hladomorem na Ukrajině padají vyšší čísla, navíc v těch letech proběhly hladomory dva.
16. 12. 2012 | 18:07

Drzá zrzka napsal(a):

marxík

Od poslední volby prezidenta hlasování poslanců nesleduji. :-)
16. 12. 2012 | 18:09

Gru napsal(a):

"než se ta demokracie vybojuje zpátky a stojí to spoustu mrtvejch. "
Právě. Například v Iráku. Čísla nejsou známa, ale shoda panuje na tom, že vybojovávání demokracie tam stálo statisíce mrtvých (nemluvím o uprchlících). A čím hůř se daří demokracii jednoduše vbombardovávat, tím těžší je vybojovávání a tím víc mrtvých to stojí.
16. 12. 2012 | 18:10

kormoran napsal(a):

Zdroje uvadi kolem 20 mil. poprav pri Salinovych cistkach.

Dale kolem 9 mil. deportovanych do pracovnich taboru 5 mil. -Gulag Archipelago ze ktereho se nikdo nevratil.

Nektere zdroje dokonce uvadi cisla kolem 25 mil. odeslanych do taboru.
16. 12. 2012 | 18:10

Micinka napsal(a):

Pane Cochtan, uz jste si nekdy zkusil precist nejake seriozni dejiny Ruska? Treba neco od Richarda Pipese, US historika zamereneho na Rusko a SSSR. Asi ne, jinak byste vedel, ze Stalin a bolsevici po revoluci tam nezavedli nic noveho, co by uz nebylo za carskych absolutistickych rezimu, jen diky technickemu pokroku to zdokonalili.
Od vyvrazdovani oponentu,osobnich strazcu nebo celych gard, vyhlazovani neruskych kmenu na severu, neustale boje s Kavkazany, vyhnanecke tabory pro politicke vezne i kriminalniky na Sibiri, predchudce gulagu, fingovane popravy, destileti vyhnanstvi,opakovane hladomory kvuli klimatu - nedostatek vlahy , coz byla castecne i pricina hladomoru na Ukrajine. I takovy osviceny car jako byl Petr I. se s nekym nemazlil,viz jeho mesto Petrohrad , dnesni Peterburg - traduje se ze byl postaven v bazinach reky Nevy na kostech statisicu muziku, kteri tam zemreli nemocemi, hladem, zimou, pri nelidske drine, udaje jsou od soucasniku. atd. atd...

Jsem daleka toho, omlouvat jakekoliv nasili, ale info nesmi byt jednostranne. V lidske historii neexistoval zadny lidumilny system, ktery by nemel na svedomi zivoty nevinnych lidi.
16. 12. 2012 | 18:11

český maloměšťák napsal(a):

D.
Čerpáte z Johnsonových "Intelektuálové" ?
Trochu předpojatě pojatá kniha...ale budiž.

Ostatně Einstein zase nenosil ponožky a prý byl dost vztahovačný.
No a Churchill kouřil jak vzteklý a často si přihnul víc než je zdrávo.
No a co se týče antických velikánů...škoda mluvit - musel byste si vyměnit plenky...kdybych vám začal vykládat, co se píše o nich.
Zato Hitler prý byl fešák, skvělý společník a řečník a dokonce vegetarián a abstinent - vzor vši čistoty a pořádku. A jak se uměl postarat o celou svou velkou německou rodinu /Volksgemeinschaft/, že ? Dokonce chtěl, ať odejde s ním i na onen svět. Takový to byl dobrák. O vše by se s každým hned dělil.

Apropo - vy se jmenujete jak ? D. ?
Hmm - divné...ne ?
A co hezkého jste někdy naspal vy - z vlastní hlavy ?
Hovnajs ?
No ...to teda není moc....a čte se to aspoň někde nebo se to pouze jen kdesi válí a nachomejtá ?

D. a jeho "Hovnajs".
16. 12. 2012 | 18:17

Gru napsal(a):

Hoven

"v rusku například jsou sice volby, ale nesmí se jich zučastnit nesystemová opozice, je jiná věc."

Proboha, hovene - a KDE se nesystémová opozice voleb smí zúčastnit?
Víte, třeba v takových USA vůbec neexistuje, aby volby sledovali mezinárodní pozorovatelé - a pak se tam dějí excesy jako např. se "zvolením" GWB.
V ČR se taky některé strany nesmí voleb zpčastnit - protože jsou - ve vaší terminologii - "nesystémové".

Volební mantrou samozřejmě už dnes přesvědčíte málokoho - v tom ohledu jste realista.
A protože je "demokracie" mlhavá a nezaručená záležitost, podobně jako posmrtný život a Spasení, nabízí se otázka, zda něco takového vůbec stojí za jeden jediný život (pochopitelně cizí život, nikoliv "demokratův")?
16. 12. 2012 | 18:18

marxík napsal(a):

Drzá zrzka
Důležité je, že teď už to víte, a v následujících volbách nebudete tápat.
16. 12. 2012 | 18:20

Micinka napsal(a):

k Marxovi

1. K nekterym se zrejme nedonesla informace, ze na Zapade v souvislosti s krizi 2009 se Marxuv Kapital stal jednou z nejprodavanejsich knih, vychazela dalsi vydani. Protoze i pres nektere chyby, poplatne dobe vzniku, zatim nikdo nepopsal lepe fungovani kapitalismu.

2. Tri nejcasteji prednasene filozofice smery na zapadnich univerzitach : existencionalismus, fenomenalismus, marxismus - tedy historicky a dialekticky materialismus.

3.Vysledky ankety v Nemecku:

Unsere Besten – Die größten Deutschen [Bearbeiten]
Konrad AdenauerSendung
1.Konrad Adenauer, Politiker/Bundeskanzler (1876–1967)
2.Martin Luther, Kirchenreformator (1483–1546)
3.Karl Marx, Philosoph und Nationalökonom (1818–1883)
4.Sophie und Hans Scholl, Widerstandskämpfer („Weiße Rose“) (1921/1918–1943)
5.Willy Brandt, Politiker/Bundeskanzler (1913–1992)
6.Johann Sebastian Bach, Komponist (1685–1750)
7.Johann Wolfgang von Goethe, Dichter und Schriftsteller (1749–1832)
8.Johannes Gutenberg, Erfinder des Mobilletterdrucks (1400–1468)
9.Otto von Bismarck, Politiker/Reichskanzler (1815–1898)
10.Albert Einstein, Naturwissenschaftler/Physiker (1879–1955
16. 12. 2012 | 18:23

kokoshka napsal(a):

Občan na rozdil od prolhaneho falešneho Sladkeho mne jakoby nezval na navštevu ale okamžite sedl na zadni když jsem se pohadal s Vlkem,tam u sveho paniška je pečeny vařeny,prej"ja nevedel,nechodim na všechny blogy"a sam tady je od rana do noci,ješte jednou opakuju-lidičky,neveřte levičakum ani nos mezi očima!
16. 12. 2012 | 18:23

Gudka napsal(a):

kormoran

"Zdroje uvadi kolem 20 mil. poprav pri Salinovych cistkach"
"Nektere zdroje dokonce uvadi cisla kolem 25 mil. odeslanych do taboru."

Aha, "zdroje". A kterépak?

Jestliže počítáme, že kromě údajných 100 milionů zabitých bolševiky za zhruba 72 zmíněných let a 25 milionů mrtvých v průběhu 2. sv. války ještě přirozenou cestou zemřelo na území SSSR nejméně 120 mil. obyvatel, pak dojdeme k úmrtnosti, kterou zmíněný stát demograficky nemohl ustát.
Víte, ono se nic nemá přehánět.
16. 12. 2012 | 18:28

český maloměšťák napsal(a):

Petr Havelka napsal(a):
Ohledně obětí komunismu, nesmíte zapomenout na Čínu, Kambodžu, Vietnam, Severní Koreu, také berte v úvahu i "délku" působení této ideologie.

Fašismus ovšem stihl za krátký čas hodně mrtvých.

Někdy v souvislosti s hladomorem na Ukrajině padají vyšší čísla, navíc v těch letech proběhly hladomory dva.
16. 12. 2012 | 18:07
-------
V tom Vietnamu pak nezapomeňte i na My Lai a podobné zvěrstava komunistů. Nebo nacistů ? Nebo koho vlastně ?
A na ten skvělý ohýnek naplamový a poprašek pomerančový...prej ještě dodnes s tím maj potíže - nejen rodičky, co rodí znetvořené děti...ale i farmáři...co pak ty rodičky oplodňují.
Ostatně vydělaly na tom nejvíc banky. Odhaduji ale že ne ty " komunistické".
----------
Přesně jsem se strefil - ostatně jako vždy. /matč - kdo dá víc lebek, hnátů a vůbec toho utrpení...kdo ho dá do kupy víc - vyhrál bonbon/

Havelka - pojďme to všecko spočítat a pošlem jim pak účet ? Co vy na to ?
Jo - že jako komu ho pošlem ?
No Havelka - komunistům přeci !

Havelka - věděj co je zajímavé ?
Že ti mladí onehdá /v 70. letech/ na celém světě (snad kromě zhavelkalizovaného Kraďákova/ protestovali ne proti komunistům...ale Havelka - a teď si držej bejsbolku !...oni protestovali proti svým vládám !!
Havelka - to je , co ? Všude řádí komunisti, vraždí, shazují napalmové bomby a různé Orange a tak...no a ti můladí, a nejen mladí...oni protestují proti svým demokratickým vládám ?

Havelka - nebylo přeci jen lepší hezky po havelkovsku zazpívat si " Adin, dva, četyri , pjať...išol zajčik paguljať" než třeba :

https://www.youtube.com/watch?v=7vKy2kR77Sc

Havelka - a kandidáty Národní Fronty volil, volil ? Do prvomájáku taky chdodil, co ? M8vat a radovat se....

Havelka - ten Vietnam je jak bych to řekl...no je to přeci jen trochu složitější. Ale to není nic pro Nich. Nechaj to tomu oslu.

Dobrou noc.
16. 12. 2012 | 18:28

občan napsal(a):

Komunismus rovná se fašismus nebo fašismus rovná se komunismus ?
Je všeobecně známo, že ve 20.letech min.století jezdili němečtí vojáci i důstojníci(ještě Hitler nebyl u moci, ale chystal se na to,presidentem byl v Německu Hindenburg)do Sovětského Ruska učit se od nich a vyměňovat si zkušenosti. A taktéž tam putovali zbraně.Taková byla historie v navazování zkušeností.
Od r.1933 to vzalo jiný směr - nástup Hitlera k moci.Tak nastal fašismus.
Komunismus byl v SSSR reprezentován po revoluci Leninem a po něm Stalinem a jeho následníky až do doby nám známé i u nás do doby t.zv. sametové revoluce.
Dštíte proti komunistům (i když komunismus nikdy u nás nebyl, ale byl nazýván socialismem), ale je dnešní politická strana KSĆM tou politickou stranou, která u nás byla dříve? (je samozřejmě jejich chyba, že se nedokázali alespoň slovně distancovat od těch dřívějších,řádně se omluvit celému národu za zvěrstva,které snad oni nezpůsobili, nedat si jiný název, alespoň ne tak provokativní).
Ano, je tou samou politickou stranou? Já si myslím, že není,protože my nemáme ve spektru politických stran KSČ. My máme KSČM a sice tuto stranu oficielně zvolenou lidem tohoto státu do parlamentu.
Tato strana nebyla zrušena po r. 1989. Proč? to zde nebudu rozvádět a ani to nevím. To nechť zodpoví kompetentní činitelé.

Myslím si, že držení protestů,hladovek, atd. (viz České Budějovice a j.) to nikam nevede. Měli bychom se zaměřit na záležitosti jiného charakteru a to jak se vládne v naší zemi.
Je třeba brát v úvahu tuto skutečnost.
16. 12. 2012 | 18:31

Ostap Bender napsal(a):

Pan Honzák se u freudiánského socialisty Šterna rozsáhle rozepsal o Hannah Arendtové a svých interpretacích této.

Štern v okamžiku politického lámání chleba v této zemi honem klade rovnítko mazi fašismus a komunismus. Což je samozřejmě nesmysl.
Fašismus byl piruetou italské vládnoucí třídy k potlačení levice, prostřednictvím zkorumpování jednoho z jejích vůdců.

Komunismus nikdy v reálném světě neexistoval, jde o čistě teoretický pojem, který nebyl nikdy dopracován do výsledné podoby. Lidé, kteří si v různých epochách historie posledních 150 let říkali komunisté, často vůbec nevěděli, oč se jedná. Stejně jako jejich odpůrci. Komunismus měl sloužit k osvobození člověka a jeho tvůrčího potenciálu.

Rovnítko patří mezi leninismus, resp. stalinismus a nacismus.
Sovětská propaganda to kdysi vyjádřila plakátem (který je dnes k nalezení už jen v Hoover Institution), na kterém závodí dvě lokomotivy, jedna červená s hvězdou a druhá černá s hákovým křížem na poklopu kotle. Pod tím grafy, které ukazují milióny tun oceli atd.
Sami stalinovci to tedy cítili tak, že se pohybují s nacisty paralelně stejným směrem. Kterým byla světovláda a ultimativní totalita.
Štěstí lidského rodu, více nebo méně pečlivě selektovaného.

Co je žít v totalitě (mírňoučké) tady každý, komu je nad 45 ví přesně.
Pak nám dali deset let oddech.

Pokud už Honzák zve k diskurzu Ratzingera, nesmí zapomínat, že to samé tvrdí církev již od sv. Pavla.
Ratzinger je velmi a velmi vzdělaný teolog, který si všechny paradoxy a nesmysly toho, co prodává naprosto přesně uvědomuje.
Není to žádný pop-papež jako Jan Pavel II. Snaží se (dlouho jsem sledoval jeho cestování a projevy) do radostné zvěsti nějak vsunout kventlík skutečné naděje. Hodně lidí se přitom třese vzteky.

Totalita byla, jest i bude. Různě hustá. Různě napovrch formulovaná.
Táhnout s monstrancemi a kříži a pozpěvovat není žádným znakem lidského společenství (přísl. urč.) a vzájemnosti. Pouze konformity.
Od tažení s potréty klasiků a mávátky se v ničem neliší.
16. 12. 2012 | 18:32

D. napsal(a):

A nejhorší ze všeho jsou čeští maloměšťáci. Ty potvory vám vlezou všude. A strašně rychle se množí. Já je chytám. Zrovna včera jsem chytil dva. Jednoho na vařenou bramboru a druhého na škvarek. Mám na ně takové zařízení, jestli vás to zajímá, já vám ho ukážu. Sem dám návnadu. A jak on tady šmejdí takhle kolem, tak ho najednou ta vůně praští přes nos. On zavětří a začne hledat, kudy by se k té dobrotě dostal. Vidí lávku a šup na ni. A teď on jde. Vidíte, ta lávka pořád drží. A jak on dojde až sem, tak se to najednou převáží a žbluňk, už je ve vodě. A tam on plave. On český maloměšťák je dobrý plavec, ale nevydrží. A já mu ještě ten kbelík potřu zevnitř špekem, takže on se nemá kde chytit, pořád mu to klouže, ty ručičky se mu smekají, on už nemůže, začne volat „Pomoc!“ a teď ti ostatní se seběhnou, vylezou honem nahoru, taky tam spadnou a já jich pak ráno vytáhnu takových šest, i pět.
...
Většinou je zahazuju. Ale mám švagra a ten si je nechává na chov. Má na ně takové klícky, udělal jim tam všelijaké žebříčky a kolečka a oni na tom dovádějí. Roztomilé je to. A zpívají taky. Ale sami nechtějí. To musíte vzít klacík, udělat mu nožem špičku, a když pak toho českého maloměšťáka tím klacíkem pícháte, tak on vám krásně zpívá...
16. 12. 2012 | 18:33

Medikolog napsal(a):

Hmm, Arendtová projevila dost inteligence, aby po Převzetí moci v Německu emigrovala do FRANCIE A PO SPRÁVNÉM ODHADU SKUTEČNÉ VOJENSKÉ MOCI a válečného odhodlání Francouzů včas do Nového Světa.. zemřela před 37 lety..

The Origins of Totaliarianism vydala Arendtová v USA, v jednom z horkých vrcholů studené války, v roce 1951. Jde o dílo poplatné době i zadavateli. Arendtová NIKDY NEBYLA V LJUBLANCE ani v CCCP a o dění v spojenci koncem války domluvené a vyhandlované "sovětské sféře vlivu" věděla akorát tak z US propagandy a i z vyprávění takových loupežných vrahů jako Mašínů a jejich spolupachatelů např. I o Holokaustu a o dění v pravlasti (pocházela z Východního Pruska) měla od emigrace informace zprostředkované.

Pane Šterne, jste mladší, než váš pramen od Arendtové.. Kdyby inženýr navrhoval v dnešní době dopravní letadlo podle poznatků a předpisů platných k roku 1951 a doporučoval by je jako zdroj odborných informací jiným konstruktérům, byl by s největší pravděpodobností označen ZA "UMĚLCE"...

Svět se totiž celých 61 let vyvíjel, vyvíjí se lidská společnost, i lidské poznání. Jenom propaganda občas poskytuje výstupy, že by i dr. Goebels nevěřícně kroutil hlavou... Příště napište, že je Země středem vesmíru a doporučte nějaké středověké hebrejské dílo o astronomii jako důkazní materiál.
16. 12. 2012 | 18:33

bohorodičko napsal(a):

gru,
polopaticky vám vysvětlovat, co je demokracie se mi opravdu nechce. nejste malé dítě. hru na blbeho a blbějšího s váma hrát nebudu. samozřejmě mužete tvrdit , že kldr nebo kuba je demokratičtější než USA a hledat pro to argumenty. v tom vám nikdo zabránit nemůže. normální lidi chápou, v čem se liší demokracie a hra na demokracii, vy to chápat nechcete. ideální demokracie neexistuje, stejně jako neexistuje ideální člověk.
16. 12. 2012 | 18:36

kormoran napsal(a):

Gudka zdroje si najdete sam staci jen zadat v rustine , ci anglictine a vyjedou vam stovky odkazu. Nektere se vsak lisi . Uvedl jsem seriozni zdroj se spodni hranici poctu obeti. To jsou proste neodiskutovatelna fakta , at se vam soudruzi libi , nebo ne!

Ten hloupy argument v druhem odtavci jsem uz slysel . Nikdo nehovori o 100 mil.
16. 12. 2012 | 18:37

kokoshka napsal(a):

Gudka:
Obratime se ke zdroji nejpovolanejšimu-Aktualne.cz
Jakasi dama piše ve članku"Rusove žadaji navrat titulu nepřitel lidu",no nepřitel lidu neni vymyslem Stalina,je to řimska specialitka hostis publicus a francouzske revoluce"bylo stihano v letech 1936-1937 až 800.000! lidi tzv.trojkamy,trojka byla v postate řadny soud utvoreny žalobcem,prokuratorem a soudcem,ale jenom 800 tisic,no a kde je 100 milionu obeti stalinskych represii?
16. 12. 2012 | 18:39

český maloměšťák napsal(a):

Come on all of you big strong men
Uncle Sam needs your help again
he's got himself in a terrible jam
way down yonder in Viet Nam so
put down your books and pick up a gun we're
gonna have a whole lotta fun

(CHORUS)
And it's one, two, three, what are we fighting for
don't ask me I don't give a damn, next stop is Viet Nam
And it's five, six, seven, open up the pearly gates
ain't no time to wonder why, whoopee we're all gonna die

Come on generals, let's move fast
your big chance has come at last
now you can go out and get those reds
cos the only good commie is the one that's dead and
you know that peace can only be won when we've
blown 'em all to kingdom come

Come on wall street don't be slow
why man this war is a go-go
there's plenty good money to be made by
supplying the army with the tools of its trade
let's hope and pray that if they drop the bomb,
they drop it on the Viet Cong

Come on mothers throughout the land
pack your boys off to Viet Nam
come on fathers don't hesitate
send your sons off before it's too late
and you can be the first ones on your block
to have your boy come home in a box
--------------------------------------------------------
Come on wall street !
D.
To je citace z té tvé knihy " Hovnajs" ?
Hmm - jdi se radši živit poctivě - rukama. Počítám totiž, že za ty tvé hovadiny ti daj v Levné Knize tak maximálně tři koruny za kilo.
A neser ! Jednou za čas tě pustím z okurkové lahve mezi lidi...a ty hned recituješ ty své hovadiny a prudíš je tak.
Pojď - puťá, puťá, puťá...tu máš hnojnou žížalu...chlamst!
No vidíš - a je to.
Zítra je taky den.
16. 12. 2012 | 18:42

Ostap Bender napsal(a):

PS. Pokud už se tu dvacet let hrozí peklem ve spojení s komunistickou stranou. Nemůžu si to odpustit. Kdo mi první řekl o zločinech stalinismu?
Byla to KSČ.
Strana, která se ztěžka, ale vždycky znovu a znovu pokoušela s těmi zločiny vyrovnat. Pětkrát.
Poprvé už za Zápotockého (který měl, mámo, radši zůstat na těch odborech), jehož podpisy se skví pod rozsudky smrti.

Třikrát za Toníka Novotného. Který si zjednal talentovaného právníka Štrougala, aby v tom udělal pořádek, dal soudruhům po čem volají ale nedovolil otevřít plechovku s červy.
Mlátiči a vykonavatelé byli vesměs postaveni před soud nebo vyhozeni ze státní služby (a později do ní občas zas přijati), členové politbyra posláni na odpočinek.

Už jsem to tu někde poznamenal, ale nikdy nezaškodí si věci zopakovat.
Svůj prezidentský plat (poslední tři si u vědomí čekajících kotrmelců ponechal) posílal Toník Novotný na účet KSČ.
Ne že by mu tedy zbyly jen drobné do mariáše, měl ještě plat tajemníka KSČ, ale najděte mi někoho, kdo tu jen tak oželí čtvrt miliónu měsíčně.

Přes všechny peripetie se nakonec podařilo vytahat z archívů a svědků pravdu prakticky celou. To už ale za souhlasu budoucích sovětských i zdejších privatizátorů rachotily po pražském dláždění tanky.
Ten z mých dědů, který nikdy v žádné straně nebyl, zato byl padesát let v Rusku, lakonicky po přečtení zprávy o lednovém (68) plénu konstatoval, že přijedou.
Můj pražský děda došel po Dubčekově návratu z Moskvy na místní výbor vrátit par.tajní knížku, kterou měl od června 1945.

Když účtovat, tak opravdu všechny položky. Tenhle režim, v kterém žijeme se za žádnou sviňárnu nikdy neomluvil ani se nechystá. A že jich bylo a teprve bude.
Rysy totality ve fungování zdejšího státu a politického systému nikdy nezmizely. Začínají nám naopak pozoruhodně kynout.

Policejní prezidenti a podpisové archy mizí v propadlišti dějin. Jediný člověk, který u jednání CASÁch poctivě řekl, že oproti Spartanům nikam nedoletí, nic neuvezou a za nic nestojí byl po zásluze vyhozen z ministerstva.
MFD uveřejňuje na titulce a třičtvrtěstránce uvnitř PR Janouška, který by měl být obžalován z pokusu o vraždu.
Investigativec Kmenta si nechá od ožralého loutkovodiče (který bezpochyby je sám loutkou) dát za předchozí škádlení pěstí do břicha, přesto rozhovor hrdinně udělá. Moc peněz je neodolatelná.

Totalita? Kam koukáte?
16. 12. 2012 | 18:44

český maloměšťák napsal(a):

D.
A nejsi ani moc originální - spíš bych řekl že jsi jen takový ten papouškující tupec a zloděj.
Úkoly na zítřek už máš od rodičů zkontrolované a podepsané?

Tak hybaj do lahve. Dostaneš ještě jednu hnojnou žížalu.
16. 12. 2012 | 18:45

Gru napsal(a):

hoven

"samozřejmě mužete tvrdit , že kldr nebo kuba je demokratičtější než USA a hledat pro to argumenty"

Nic takového netvrdím. Naopak vám neznačuji, že není v zásadě rozdílu. Že nemůžete "demokracii" nikterak vyargumentovat, není vůbec žádná novinka. To před vámi nemohl nikdo, a ani po vás se to nikomu nepodaří. Je to totiž pouhý slogánek. Zaříkadlo. Nic víc.
16. 12. 2012 | 18:47

Petr Havelka napsal(a):

Pane český maloměšťáku,

nevím, proč jsem si od vás vysloužil takovou "tirádu" :)

Navíc mi hóódně podsouváte a domýšlivě si o mně domýšlíte.

A Vietnam, byl severní a jižní. V severním tamní komunisté dělali přesně to co dělali vždycky, popravovali a zavírali.

Psal jsem zde něco o pozdější válce s jižním Vietnamem. Pokud vím psal jsem tu v souvislosti s obětmi komunismu.Jen tak mmmch, po obsazení jižního Vietnamu dělali komunisté zase to samé, popravovali a zavírali své odpůrce nebo kohokoliv nějak podezřelého.

Pane maloměstský, jinak máte samozřejmě s národní frontou a 1. máji trefu. Byl jsem šedivá bezvýrazná neinformovaná (nebo zmanipulovaná) my. Co jste dělal vy?
16. 12. 2012 | 18:48

kokoshka napsal(a):

kormoran:
Na zdroje se nam neopirejte,ja chci primo toužim uložit vence na všechne obeti Stalina,neporadite mne kde je mam vyhledat?Smolensk a Katyn prosim nenabizet?
Tak kde je masovy hroby obeti komunismu?
16. 12. 2012 | 18:48

resl napsal(a):

co se týče mrtvých, nebo zničených rodin, byl komunismus před fašismem hodně napřed.
16. 12. 2012 | 18:48

český maloměšťák napsal(a):

K Vietnamu ještě jedno :

https://www.youtube.com/watch?v=cvEBsOnhSHE

Konec definitibvně. Jdu D. - ovi pro tu slíbenou žížalu. Ledy roztály - v shnilé bramboře na kompostu snad nějaká bude.
16. 12. 2012 | 18:48

český maloměšťák napsal(a):

Havelka
Napsal jste Vietnam -. bez jakéhokoliv dalšího upřesněni.
Takže aspoň nelžete.
Co dělal já ?
Komunisty jsem nevolil nikdy a poté, co jsem vyrostl z krátkých kalhot - tak začal používat vlastní rozum. A ten mi říkal, že do prvomájového průvodu chodí buď paka nebo ti, kteří se tam ukázat musí.
16. 12. 2012 | 18:51

Petr Havelka napsal(a):

myš
16. 12. 2012 | 18:51

Reveil napsal(a):

Havelka

A Vietnam, byl severní a jižní. V severním tamní komunisté dělali přesně to co dělali vždycky, popravovali a zavírali.

Na počátku stála dohoda o uspořádání voleb v obou částech Vietnamu. Tu porušil jihovietnamský režim jistého Diema. Tím začaly nepokoje - upalování jihovietnamských mnichů, diemovské koncentráky (Diem byl agresivní katolík).
Skončilo to vypráskáním cizích okupantů - celý svět se díval, jak utíkají ¨, jak visí na podvozcích posledních vrtulníků. Nešlo tu o demokracii versus komunismus. Šlo tu o vietnamský versus cizí.
16. 12. 2012 | 18:58

MartinO napsal(a):

maloměšťák:
Havelka se neptal co jste nedělal, ale co jste dělal. I já už jsem vás také několikrát žádal abyste se pochlubil vašim stručným CV. Jistě se takový mudrc jako vy nemá za co stydět, ne?
16. 12. 2012 | 18:59

kormoran napsal(a):

Komunistickym (pro narody zhoubnym)idejim - presne stanovenym verili a veri urciti lide , kteri pokud se uchopi moci presne postupuji prave dle ideji a aby se priblizili alespon blize ke svym cilum delo se to , co se delo.

Podobne tak u nacku.
16. 12. 2012 | 19:01

Petr Havelka napsal(a):

český maloměšťák

Upřesnění? Máte potíže s logikou? Potřebujete upřesňovat?

Vychrlil jste na mne tunu slizu, protože máte předpojatý vztah k USA. Vy víte kulový, nesledujete kontext. Co si sakra myslíte, že mne tady budete obviňovat ze lži. Vy máte nalháno v lebeni, máte ji plnou netříděného odpadu.

Víte o mně houby a nasazujete mi rohatou hlavu. Přitom se zde vyjadřuju věcně, ne ideologicky. "Ideologicky" to zde válíte vy, ve vašem "duchu" se bavit nehodlám.

Nazdar
16. 12. 2012 | 19:01

Reveil napsal(a):

Komunismus se nacismu rovnat nedokáže.
Před svou smrtí ujistil Hitler Němce o konečném vítezství.
Trvalo to dalších skoro 50 let, ale jeho prognóza se vyplnila. O tom se komunismu ani nezdálo.
16. 12. 2012 | 19:04

kokoshka napsal(a):

reslik:
Tak to si ty vyhral nejstrašnejši valku v dejinach lidstva,to byl ty kdo udelal z Ruska supervelmoc,to asi ty založil prumysl a hospodarstvi z ktereho teži dosud dnešni mocipany,nebo to byl nejaky Stalin?
resl foreva!
16. 12. 2012 | 19:05

marxík napsal(a):

maloměšťák
Teda já zírám. Takový potížista jste byl, a přesto jste vystudoval a neskončil v kotelně?
Ani nevíte jakou jste měl kliku.
16. 12. 2012 | 19:08

Targus napsal(a):

To Čochtan, Kormorán:

Vygooglujte si počty obyvatel v různých letech v SSSR. Není to velký problém, data ze sčítání existují. Na následném grafu je docela dobře vidět masívní úbytek lidu po WWII., atd. Pokud srovnáte natalitu obyvatelstva, zjistíte, že ty desítky milionů v zahynulých v gulazích jsou jen jsou jen přáním myšlenky.

Ostatně neviděl jsem vyhlazovací tábor, ze kterého se vraceli vězni po deseti, dvaceti letech. Třeba na rozdíl od Ádových pionýrských táborů, kde vězni kapali po tisících na podvýživu po několika měsících.

Rozhodně nemíním obhajovat Stalina, ale není nutno lhát tak nestydatě.
16. 12. 2012 | 19:11

resl napsal(a):

kokoschka,
umyjte se soudruhu, lehněte si a odříkejte stokrát : Už nikdy nebudu reslovi tykat.
16. 12. 2012 | 19:12

kokoshka napsal(a):

A kdyby nebylo Stalina ktery vytahl židovske předky autora z osvetimske pece tak by pan Štern dnes krmil lemury na Madagaskaru!
16. 12. 2012 | 19:13

347. vážné varování napsal(a):

D.
Skutečným autorem vašeho slintu je jakýsi Paul Johnson, obdivovatel Kissingera a židovských peněz.
Dobře si pamatuju, jak některé evropské státníky, kteří odmítli zabíjet irácké civilisty nazýval žabožrouty a nácky a pravil, že nepotopitelná letadlová loď Británie se bez Evropy obejde.

Špatná společnost vede člověka ke lhaní, dělání dluhů, špatné hygieně, zločinu, nemocem a na šibenici. V tomto pořadí.
16. 12. 2012 | 19:14

honolulu napsal(a):

Splachnete se komousi s vasim marxismem, nemate sanci na nekoho zapusobit. Nadelali jste hory mrtvych a Hitlercici - take vrazy nevinnych, vas nikdy nedokazali predstihnout.

Take to, ze Nacismus vznikl v Nemecku je vase zasluha za vase chovani po roce 1918.

Kokosko, kdyz mas nejakou theorii o masakru malych deti ve veku od 6 do 8 let v Newtownu v CT., tak sem s ni ! U nas tomu nikdo nerozumi a nikdo to neumi vysvetlit.

A snaz se cist nekdy neco hodnotneho napr. Solzenicina.
16. 12. 2012 | 19:15

Petr Havelka napsal(a):

Pane Reveili,

pohledy na Vietnam mohou být různé, navíc Vietnam s i j byly válkou rozvrácené země. Pokud vím tak hodně vietnamců utíkalo ze severního do jižního Vietnamu. Angažmá USA je na jiné povídání.
16. 12. 2012 | 19:19

honolulu napsal(a):

Panove, nekrivdite malomestakovi ! On byl 8 roku v prvni tride cikanske pomocne skoly. Pricina toho, ze nepracuje uz 20 let a necha se zivit, je vybuch methanu v makuvce.
16. 12. 2012 | 19:21

Digi napsal(a):

To D. 16.12. 13.08
"Soukromý majetek je krádež"
není Marxův, nýbrž nepřesně citovaný a z kontextu vytržený výrok Proudhonův.
Podobně stupidně se zkresluje a připisuje Marxovi výrok "Náboženství je opium lidstva". V Marxově stati je ovšem uvedeno nikoli "lidstva", nýbrž "lidu", což není totéž - a je třeba si přečíst celou Marxovu stať, jež ústí v uvedený heslovitý výrok a dává mu smysl.
A text blogu? Schematický, ahistorický blábol.
16. 12. 2012 | 19:22

Reveil napsal(a):

kokoshka

"vyhral nejstrašnejši valku v dejinach lidstva"

Po mýtech o desítkách milionů lidí zavražděných komunisty přichází jiný mýtus, totiž o nejstrašnější válce v dějinách.
Takové přikrášlování není nic ojedinělého. Například Francouzi nazývají I. světovou válku Grande Guerre (Velká válka), ačkoliv ta druhá byla mnohem větší. Ale tu jaksi nevyhráli, a proto za Velkou považují tu první.
Nu, a Velká vlastenecká - byla skutečně nejstrašnější?
Dost se obávám, že tento titul spíše zaslouží válka třicetiletá. Ta totiž stála život 30%ˇobyvatel Evropy, u mužů se hovoří dokonce o 50%. Takovou ničivost II. SV neměla.
16. 12. 2012 | 19:23

kormoran napsal(a):

Targus scitani lidu v ussr tedy v obdobi 1917 - 40 -50, bylo v nekterych oblastech velmi problematicke , navic zmizely ze sveta cele rodiny a s nimi i veskere dokumenty - ktere vedla pouze tajna policie o nejakych rodnych listech nebyla ani rec - nekde , jak jsem jiz uvedl.
Tudiz paradoxne se ztratili nekteri lide , kteri ani neexistovali.

Navic spatne ctete , protoze uvedl jsem pocet 9 mil - spodni hranice o nejakych desitkach , ci stovkach , jak uvedl gudka neni rec.
16. 12. 2012 | 19:24

kokoshka napsal(a):

honolulu:
Ovšem že mam,nebudeš veřit ale mne to opravdu velmi zarmoutilo,takova strašna tragedie,představ si-zitra vezu manželku do porodnice a za par dnu se stane nejvetši udalost v mem živote,NARODI SE MI DCERA!!!ani nemužeš představit jak je to pro nas se ženou duležite,čekali jsme na to tři roky.
Aha,ovšem že chci rozebrat ten masakr,ale pan Stejskal mi to zatrhl,rozumiš xenofobie,prej ja barbar nesmim se michati do veci bilich sahibu,jestli mu domluviš...!
16. 12. 2012 | 19:25

Vandal napsal(a):

kokoshka napsal(a):

reslik:
Tak to si ty vyhral nejstrašnejši valku v dejinach lidstva,to byl ty kdo udelal z Ruska supervelmoc,to asi ty založil prumysl a hospodarstvi z ktereho teži dosud dnešni mocipany,nebo to byl nejaky Stalin?
resl foreva!

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

nechci se hádat, kokoshko, ale myslím, že kdyby v Rusku nevyhráli bolševici, a šel vývoj přirozeně, kapitalistickou cestou, bylo by Rusko dnes mnohem dál. Bolševici vždycky a všude rozvrátili, co se dalo. A ta postbolševická opice, ten morální a duchovní marast přetrvává generace. Viděl jsem kdysi francouzský dokument o rozvoji kapitalismu ke konci 19 stol. v Rusku, a říkali tam, že Rusko v té době bylo na úrovni USA.
Šťastné země, kterým se vyhnuly bolševické hokuspokusy na lidech. Je jedno, kdo má na svědomí více obětí, jestli fašismus nebo komunismus. Je zajímavé, že země, které prodělaly fašizmus, nebo nacismus, se rychle vzpamatovaly, ale ty země, kde řádili bolševici, tak těm to bude trvat generace.
16. 12. 2012 | 19:27

zdenekbrom napsal(a):

Pár poznámek:

- Pokud chceme vést debatu o díle Hannah Arendtové, měli bychom ho nejprve přečíst. Autor blogu poněkud zjednodušeně a jednodtranně interpretoval obsah spisu.

- Nevraždí komunismus, socialismus, kapitalismus, fašismus atd., ale konkrétní lidé ve jménu těchto ismů.

- Bylo by dobré přečíst si i Komunistický manifest a vědět, že komunistické strany se od něj naprosto odchýlily. Podnět k tomu vzešel od samotného Lenina po výsledcích vlády bolševiků po roce 1917.

- Komunimsus nelze soudit jen podle toho, že si ho nějaká strana dá do svého názvu.
16. 12. 2012 | 19:28

Gudka napsal(a):

Je zajímavé, že země, které prodělaly fašizmus, nebo nacismus, se rychle vzpamatovaly, ale ty země, kde řádili bolševici, tak těm to bude trvat generace.

Moc hezký schematismus.

Pokud se nepletu, mezi země, které prošly etapou fašismu, patří Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Bolivie, Argentina, Itálie, Řecko a Španělsko. První čtyři jsou na huntě víceméně bez přestávky, Itálie Řecko a Španělsko tam sklouzávají znovu, a Argentina, ta chuděra na tom byla snad nejhůř. Jedině Japonsko a Německo, díky masivní US pomoci a díky houževnatosti obyvatel, tvoří výjimky.
16. 12. 2012 | 19:37

Petr Havelka napsal(a):

Pane Brome,

ale něco muselo být špatně, když to s komunismem takhle dopadlo?

Zřejmě vláda jedné strany má k totalitnímu fungování sklony, jak u fašismu tak i komunismu.

Nejde o název, ale podstatu fungování toho -ismu.

Zřejmě ty systémy umožňují držení moci určítému "druhu" lidí a na pěkně dlouho, jaksi se nám z toho vytrácí demokracie. Naopak dochází k podmanění nezávislých institucí, omezování svobod, konfiskacím majetku pod různými důvody.
16. 12. 2012 | 19:39

stejskal napsal(a):

Proč lžete, pane kokoshko? Nic jsem Vám nezatrhl.

Libor Stejskal
16. 12. 2012 | 19:39

D. napsal(a):

"Největší Marxův talent byl dar novinářské polemiky. Dovedl skvěle využívat epigramy a aforismy. Mnohé z nich nebyly jeho vlastní. Marat prohlásil: „Dělníci nemají svou zemi," a „Proletáři mohou ztratit jen své okovy." Známý vtip o buržoazii, která nosí feudální erby nazadnicích, pochází od Heineho, stejnějako citát:„Náboženství je opium lidstva." Luis Blanc je autorem věty: „Každý podle svých schopností,každému podle jeho potřeb." „Proletáři všech zemí, spojte se!" vyslovil Karl Schapper a „diktatura proletariátu" je Blanquiho termín. Ale Marx dovedl vymyslet i vlastní výtvory: „V politice Němci mysleli to, co ostatní národy dělaly." „Náboženství jepouze iluzorní slunce, kolem kterého se člověk otáčí do té doby, dokud se nezačne otáčet sám kolem sebe." „Buržoazní manželství je společenstvím manželek." „Revoluční odvaha, která hází po svých odpůrcích vzdorná slova: ,Nejsem nic a musím být všechno.' " „Ideje ovládající každou dobu byly idejemi vládnoucí třídy." Navíc měl Marx ojedinělý talent zdůraznit výroky ostatních, použít je v přesném momentu sporu a ve smrtící kombinaci. Žádný politický spisovatel nepřekonal poslední tři věty Manifestu: „Dělníci mohou ztratit jen své okovy. Svět je tu, aby ho získali. Proletáři všech zemí, spojte se!" Byl to právěMarxův novinářský čich pro krátké, jadrné věty, který víc než cokoliv jiného celou jeho filozofii zachránil od toho, aby v poslední
čtvrtině19. století upadla v zapomnění."
16. 12. 2012 | 19:42

zdenekbrom napsal(a):

Petr Havelka:

Jenže to, co jsme tu měli, nebyl komunismus ani náhodou.

Spíš bych to nazval státním kapitalismem s monopolním postavením jedné politické strany.

Jinak s Vámi souhlasím.
16. 12. 2012 | 19:43

Alarien napsal(a):

Tak trochu rádio Jerevan, autore. Mluvíte o fašismu a máte na mysli nacismus, označujete Arendtovou za filosofku, ačkoli se (přes své filosofické vzdělání a náměty svých prací) tomuto označení vehementně bránila, přisuzujete jí, že položila rovnítko mezi fašismus a komunismus, ačkoli to takto nikdy neformulovala. Možná je to vina překladu, možná jste si její slova upravil v duchu svých názorů sám. První vydání knihy, na niž se odvoláváte (The Origins of Totalitarianism), vyšlo skutečně v USA již v roce 1951, další vydání v letech 1955 (německé) a 1966 nicméně do značné míry ještě přepracovala a rozšířila. Škoda, že jste neuvedl názvy jednotlivých dílů (Antisemitismus, Imperialismus, Totalita), mnohé naznačují. A třikrát škoda, že jste pominul její základní tezi, že totalitní praktiky mohou ovládnout každou ideologii, každý světový názor. V reálu však k tomu podle ní došlo do roku 1966, kdy vydala definitvní verzi své knihy, pouze v případě nacismu a stalinismu. Opakuji, nacismu a stalinismu. Výlučně tyto dva systémy považovala za totalitní. Italský fašismus, Frankovu diktaturu ve Španělsku, ale také například režim v NDR (a tedy i u nás) řadila pouze k režimům vlády jedné strany(=diktaturám). Znakem totality bylo totiž nejen uplatňování vlivu režimu ve všech oblastech života obyvatelstva či masový teror (včetně masových vražd), ale také úsilí o světovládu. Není divu, že si Jane Kirkpatricková její slova upravila po svém.
16. 12. 2012 | 19:45

kormoran napsal(a):

Nedavno mi prisel mail od kamaradky z odkazem na porad Mate slovo
- komunisticke tema.

Komunisti zustanou vzdy komunisty a nejakem polepseni nemuze byt vubec rec.

Pokud by skutecne chteli jit levicovou cestou - nikoli extremni , tak prvni co by udelali , zmenili by si nazev a vypustili slogany o 'diktature proletariatu' napr.

Tato ruda svoloc , mela byt postavena mimo zakon okamzite po 89'
pokud tedy ona "revoluce' by byla myslena opravdu vazne.

Temto zrudam nikdy nejaka podoba demokracie nic nerikala , vyuziji ji jako nastroj k moci a tim demokracie opet konci.
16. 12. 2012 | 19:45

skeptický napsal(a):

Pokaždé,když se vylopune na světlo světa něco,co končí na - ismus a chce vládnout světu,je ve své sféře vlivu posvátné,a jednou pevně u moci,tak zabíjí lidi ve velkém.
V tom jsou si všechny ismy rovné.

Pak je obvykle chvlalitebné a hlavně bezpečné vždy bojovat proti minulým a předminulým ismům.Takových hrdin pamatuju.
16. 12. 2012 | 19:51

D. napsal(a):

Pravda je, že dokonce i nejpovrchnější zkoumání způsobu, jakým Marx používal
důkazy, nutí člověka k tomu, aby ke všemu, co napsal a co je založeno na konkrétních datech, přistupoval skepticky. Jemu se nikdy nedá věřit. Celá klíčová osmá kapitola Kapitálu je záměrným a systematickým falšováním s cílem dokázat tvrzení, které by se po objektivním přezkoumání fakt ukázalo jako neudržitelné. Zločiny, které spáchal proti pravdě, lze rozdělit do čtyřskupin. Zaprvé - používá zastaralý materiál, protože moderní podklady jeho věc nepodporují. Zadruhé - za typické příklady kapitalismu si vybírá taková průmyslová odvětví, kde byly podmínky mimořádněšpatné. Tento podvod byl pro Marxe zvlášťdůležitý, protože
bez něj by osmá kapitola vůbec nemohla vzniknout. Tvrdil, žekapitalismus produkuje stále se zhoršující podmínky; čím víc je kapitál využíván, tím hůřse musí s dělníky nakládat, aby se zaručil odpovídající zisk. Důkazy, které obšírněcituje, aby své tvrzení prokázal, pocházejí téměřvýhradněz malých, neefektivních, nedostatečněkapitálovězajištěných firem z archaických odvětví, která ve většiněpřípadůexistovala v předkapitalistickém období - například z hrnčířství, krejčovství, kovářství, pekařství, sirkařství, tapetářství či krajkářství. V
mnoha typických případech, jež Marx uvádí (např. pekařství), byly podmínky tak špatné právěproto, že si firma v důsledku nedostatku kapitálu nemohla dovolit zavést stroje. Marx se tedy zabývá podmínkami v období před počátkem kapitalismu a ignoruje pravdu, která bije do očí: čím více kapitálu, tím méněutrpení. Tam, kde se zabývá moderním, vysoce kapitalizovaným průmyslem, shledává ne dostatek důkazů; tak třeba když mluví o oceli, musí se spoléhat na vložené komentáře („Jaká cynická upřímnost!", „Jaká pokrytecká frazeologie!") a v případěželeznice je dohnán k použití zažloutlých výstřižkůo starých nehodách („čerstvá železniční neštěstí"): pro svá tvrzení potřeboval, aby nehodovost přepočtená na jednoho cestujícího a ujetou míli stoupala, zatímco ve skutečnosti výrazně klesala, a v doběvydání Kapitálu se dráha stávala nejbezpečnějším dopravním prostředkem ve světové historii. Zatřetí - když Marx používá zprávy továrního inspektorátu, cituje příklady bídných podmínek a špatného zacházení s dělníky, jako by byly nevyhnutelnou normou systému; ve skutečnosti byl podle inspektorůza tato fakta zodpovědný „podvodný majitel přádelny". Inspektoři měli za úkol vše zjistit, případ vyšetřit a majitel se tak octnul v situaci, že byl postupem času z oboru vyřazen. Začtvrté - fakt, že Marxovy hlavní důkazy pocházely z tohoto zdroje, tedy z inspektorátu, prozrazuje jeho podvod ze všech největší. Tím bylo jeho tvrzení, že kapitalismus je ve své přirozenosti nenapravitelný, a dále, že v bídě, kterou uvaluje na dělníky, je buržoazní stát spojencem kapitalismu, neboťstát, jak napsal, „je výkonným orgánem pro správu záležitostí vládnoucí třídy jako celku". Ale kdyby to byla pravda, parlament by nikdy neodhlasoval Tovární zákony a stát by je neuváděl v platnost. Téměř všechna Marxova fakta, tak jak je vybral a zařadil (a někdy zfalšoval), pocházela z úsilí státu (inspektorů, soudů, smírčích soudců) zlepšit podmínky, které nevyhnutelnězahrnovalo i nutnost odhalit a potrestat ty, kteří za jejich špatnou úroveňnesli odpovědnost. Kdyby se systém nebyl schopen sám reformovat, což bylo podle Marxe nemožné, nemohl by Kapitál nikdy napsat. A jelikož Marx nebyl ochoten sám provést výzkum na místě, byl nucen se spoléhat právěna důkazy těch lidí, které považoval za „vládnoucí třídu", kteří se snažili věci zlepšit a jimž se to ve velké míře podařilo. Proto musel Marx hlavní zdroj svých důkazůbuď překroutit, anebo se vzdát svých tezí. Konstrukce té knihy byla a je podvod.
16. 12. 2012 | 19:58

Vandal napsal(a):

Gudka napsal(a):

Je zajímavé, že země, které prodělaly fašizmus, nebo nacismus, se rychle vzpamatovaly, ale ty země, kde řádili bolševici, tak těm to bude trvat generace.

Moc hezký schematismus.

Pokud se nepletu, mezi země, které prošly etapou fašismu, patří Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Bolivie, Argentina, Itálie, Řecko a Španělsko. První čtyři jsou na huntě víceméně bez přestávky, Itálie Řecko a Španělsko tam sklouzávají znovu, a Argentina, ta chuděra na tom byla snad nejhůř. Jedině Japonsko a Německo, díky masivní US pomoci a díky houževnatosti obyvatel, tvoří výjimky.

xxxxxxxxxxxxxxx

Gudka

všechno špatně, vy jste nic nepochopil, a ty příklady, které uvádíte, jsou taky špatně.

Fašismus, nebo nacismus nelikviduje a nepředělává zgruntu ekonomiku. Nelikviduje soukromou iniciativu, nesrovnává vše do latě. Naopak, bolševici ukradli všechno všem, z těch okradených nadělali zločince, a buď je utloukli ve vězeních, nebo na nucených pracích. A z nevzdělaných a tupých dělníků nadělali ředitele státních podniků. Jediným předpokladem byla rudá knížka. Podle toho to pak taky dopadá.
Já tvrdím jedno, šťastné země, které neprodělaly bolševické hokuspokusy. Následky jsou vždy hrozivé.
16. 12. 2012 | 20:02

D. napsal(a):

Podtext násilí, v marxismu všudypřítomný a stále zjevný v aktuálním vystupování
marxistických režimů, byl odrazem samotného autora. Marx prožíval svůj život v ovzduší extrémní slovní hrubosti, která opakovaněvybuchovala do divokých hádek a někdy i do fyzického násilí. Rodinné hádky Marxových byly téměřto první, čeho si na něm všimla jeho budoucí žena, Jenny voňWestphalen. Během studií na univerzitěv Bonnu Marxe zatkla policie za vlastnictví pistole a málem byl kvůli tomu z univerzity vyloučen; v univerzitních archívech jsou doklady o tom, že se angažoval ve studentských konfliktech, bil se v souboji a byl při něm raněn na oku. Marxovy hádky s rodinou zkalily poslední roky otcova života a nakonec vedly k rozchodu s matkou. V jednomz prvních Jenniných zachovaných dopisů můžeme číst: „Prosím Tě, nepiš s takovou zlobou a podrážděním," a je jasné, že mnohé z jeho nepřetržitých hádek vznikly kvůli hrubému vyjadřování, které měl sklon používat při psaní a
stále více i v řeči, a často ještězhoršenému alkoholem. Marxnebyl alkoholik, ale pil pravidelně, často i hodněa občas se účastnil pořádných pitek. Část jeho potíží pocházela ze skutečnosti, že od poloviny svých dvaceti let žil pořád v exilu, téměřvýlučněv cizích městech, ve společenstvích německých vystěhovalců. Jen výjimečněhledal známosti mimo tento okruh a nikdy se nesnažil s ním sžít. Navíc lidé, se kterými se stýkal, tvořili úzkou skupinu, kterou zajímala pouze revoluční politika. Toto zjištění nám samo o soběpomáhá vysvětlit Marxovo zúžené vidění světa a bylo by těžké si představit sociální zázemí schopné ještěvíc podpořit jeho hádavou povahu, protože tyto druhy společnosti jsou známé svými divokými diskusemi. Podle Jenny se hádky stále opakovaly. Výjimkou byl jen pobyt v
Bruselu. V Paříži se musely redakční porady konat za zavřenými okny, aby lidé venku neslyšeli neustálý křik. Nicméněhádky měly jistý cíl. S každým, s kým se sblížil - počínaje Brunem Bauerem - se Marx hádal do té doby, dokud ho zcela neovládl. Výsledkem je mnoho, většinou nepřátelských, popisůzuřivého Marxe v akci. Bauerův bratr o něm dokonce napsal báseň:
Tmavý chlapík z Trevíru rozčilen, zlou pěst
sevřenu bouří neustále, jako by jím tisíc ďáblů
smýkalo tam a sem.
Marx byl malý, rozložitý, s černými vlasy a vousy, bledou pletí (děti mu říkaly
„mouřenín") a pruským monoklem. Pavel Annenkov, který ho zažil při „soudu" s Weitlingem, popsal Marxovu „hustou černou hřívu, chlupaté ruce a nakřivo zapnutý frak"; neuměl se chovat, byl „pyšný a lehce pohrdavý"; jeho „ostrý, kovový hlas se dobře hodil k radikálním soudům, které soustavněvynášel nad lidmi a věcmi"; vše, co řekl, „znělo jako skřípání". Jeho oblíbeným Shakespearovým dílem byl Troilus a Cressida, které vychutnával pro divoké nadávky Ajaxe a Thersita. Rád je citoval
a obětí jedné pasáže (Thou sodden-witted lord: thou hast no more brain than I háve in my elbow) se stal jiný revolucionář, Karl Heinzen, který vytvořil pamětihodný portrét rozzlobeného človíčka. Podle něj byl Marx „nesnesitelněšpinavý", „kříženec kočky a opice", s „rozcuchanými vlasy, černými jako uhel a špinavěnažloutlou pletí". Tvrdil, že se nedalo říci, zdajsou jeho šaty přirozeněnahnědlé nebo jen prostěšpinavé. Měl malé, pichlavé, zlomyslné oči, „ze kterých šlehaly záblesky zlostného ohně"; měl ve zvyku říkat: „Já vás zničím."
16. 12. 2012 | 20:07

D. napsal(a):

Mnoho času Marx strávil sbíráním podrobných materiálů o svých politických soupeřích a nepřátelích a neměl žádné zábrany je poskytovat policii, pokud si myslel, že mu to nějak poslouží. Velké veřejné spory, například při schůzi Internacionály v Haagu roku 1872, předznamenaly réglements děs comptes sovětského Ruska: součástí stalinistické epochy není nic, co by nebylo vzdáleněnepředznamenáno Marxovým chováním. Občas opravdu tekla i krev. V roce 1850 se Marx ve sporu s Augustem voňWillich choval tak urážlivě, že ho Willich vyzval na souboj. Ačkoliv již dříve jeden souboj postoupil, Marx prohlásil, že „se nebude angažovat v hrátkách pruských důstojníků", ale také se nepokusil zabránit svému mladému asistentovi Karlu Schrammovi, aby ho zastoupil, ačkoliv Schramm v životěnedržel pistoli v ruce a Willich byl výtečným střelcem. Schramm byl raněn. Willichovým sekundantem byl tehdy Marxův zvlášťpodezřelý spojenec, Gustav Techow, kterého si Jenny právem ošklivila. Techow zabil nejménějednoho kolegu revolucionáře a nakonec byl oběšen
za vraždu policisty. Pokud to vyhovovalo jeho taktice, neodmítal Marx násilí a dokonce ani terorismus. V proslovu k pruské vláděz roku 1849 vyhrožoval: „My jsme nemilosrdní a od vás nežádáme ani vindru. Až přijde náš čas, nebudeme svůj terorismus skrývat." Následující rok rozeslal po Německu „Aktionplan", který zvlášťpodněcoval davové násilí: „Protože se zdaleka nechceme stavět proti tzv. výstřelkům, oněm příkladům lidové pomsty na nenáviděných jednotlivcích nebo veřej¬ných budovách, na které myslíme pouze s nenávistí, musíme tyto příklady nejen přehlížet, ale ještějim pomáhat. Čas od času byl ochoten podporovat atentáty, pokud je považoval za účinné. Maxim Kovalevsky, kolega z okruhu
revolucionářů, který byl při tom, když se Marx dozvěděl o neúspěšném pokusu o atentát na císaře Viléma I. na tříděUnter den Linden v roce 1878, zaznamenal jeho vztek, ve kterém „proklínal teroristu, který nedokázal pro¬vést svůj teroristický čin".37 Kdyby se byl Marx dostal k moci, určitěby byl rozpoutal obrovské násilí a krutosti. Ale do situace, kdy by mohl uskutečnit rozsáhlou revoluci, aťuž násilnou, nebo ne, se samozřejměnikdy nedostal, a jeho potlačovaná zuřivost se tedy promítla do knih, v nichž je vždy obsažen duch nesmiřitelnosti a extremismu. Mnoho jejich pasáží budí dojem, že jeMarx psal ve vzteku. Lenin, Stalin a Mao
Ce-tung později v praxi a ve velkém měřítku uskutečňovali právěono násilí, které Marx choval ve svém srdci a které z jeho děl čiší. Jak Marx sám posuzoval morálnost svých činů, aťuž překrucoval pravdu nebo podporoval násilí, se dá říci jen těžko. Na jedné straněbyl velmi silnou morální osobností. Spalovala ho touha stvořit lepší svět. A přesto v Německé ideologii morálku zesměšnil; tvrdil
o ní, že je „nevědecká" a že nemůže být překážkou revoluce. Zřejměsi myslel, že se bez ní obejde v důsledku pseudometafyzické proměny lidského chování, kterou s sebou přinese komunismus. Stejnějako mnoho jiných egoistůměl sklon si myslet, že na jeho osobu se mravní zákony nevztahují, či spíš ztotožňovat své zájmy s morálkou jako takovou. Určitě došel k závěru, že zájmy proletariátu a naplnění jeho osobních představ jsou jedno a totéž. Anarchista Michail Bakunin poznamenal, že Marx byl „hluboce oddán věci proletariátu, ačkoliv v tom vždy byla příměs osobní domýšlivosti".39 Byl vždy posedlý sám sebou; zachoval se obsáhlý dopis, který Marxnapsal v mládí otci, ve skutečnosti psaný sobě a o sobě.
16. 12. 2012 | 20:07

D. napsal(a):

Pocity a názory jiných lidí Marxe nikdy moc nezajímaly, o něse nestaral. Každý podnik, do kterého se zapojil, musel řídit jen on sám. O jeho působení v redakci Neue Rheinische Zeitung napsal Engels: „Marx řídil zaměstnance redakce prostějako diktátor."
Neměl ani čas ani zájem zabývat se demokracií. Výjimkou byl zvláštní a zvrácený smysl, který pro něj to slovo představovalo: Marx měl odpor k volbám jakéhokoliv druhu - ve svých článcích odmítnul britské všeobecné volby jako pouhé opilecké orgie. Je pozoruhodné, jak často se v mnoha různých zdrojích, které podávají svědectví o Marxověchování a politických záměrech, vyskytuje slovo „diktátor". Annenkov ho nazýval „personifikací demokratického diktátora" (1846). Nezvykle inteligentní agent pruské policie, který ho sledoval v Londýně, poznamenal: „Dominujícím rysem jeho charakteru je neomezená ctižádost a láska k moci... ve své společnosti je absolutním vládcem... všechno dělá sám, udílí rozkazy na svoji zodpovědnost a nesnese odpor." Techow (Willichův neblahý sekundant) sepsal skvělý Marxův portrét. Jednou se mu podařilo Marxe opít a ten si vylil svoje srdce. Podle Techowa byl Marx „vynikající osobností" se „vzácnou intelektuální nadřazeností", a „kdyby měl stejné srdce jako intelekt a dokázal tak milovat jako nenávidět, šel bych za ním do ohně". Ale „nedostává se mu vznešenosti duše. Jsem přesvědčen, že
nejnebezpečnější osobní ambice strávila vše, co v něm bylo dobré... cílem veškerého jeho snažení je získat osobní moc". Konečný soud, který nad Marxem vynesl Bakunin, zní stejně: „Marx nevěří v Boha, ale věří nejvíc sám v sebe a každého donutí, aby mu sloužil. Jeho srdce není plné lásky, ale hořkosti, a je v něm jen velmi málo sympatie k lidstvu." Marxův stálý hněv, diktátorské způsoby a hořkost bezpochyby odrážely oprávněné vědomí osobních velkých schopností a zároveňintenzivní zklamání nad neschopností je uplatnit efektivněji. Jako mladý muž vedl Marx bohémský, Často zahálčivý a rozmařilý život; na prahu středního věku pro něj stále ještěbylo těžké pracovat rozumněa systematicky, když často celé noci proseděl a prodiskutoval, a pak většinu dne strávil v polospánku na pohovce.
Ke konci středních let dodržoval již trochu pravidelnější režim, ale v práci nikdy vnitřně disciplinovaný nebyl. Přesto odmítal sebemenší kritiku. Bylato jedna z vlastností, kterou měl společnou s Rousseauem: sklon ke sporům s přáteli a ochránci, zvláštěkdyž mu dávali dobré rady. Když v roce 1874 oddaný přítel dr. Ludwig Kugeímann naznačil, že by nebylo těžké dokončit Kapitál, jen kdyby si trochu lépe zorganizoval život, Marx se s ním nadosmrti rozešel a vystavil ho nemilosrdným urážkám. Jeho zlobný egoismus měl jak fyzické, tak psychické kořeny. Marx vedl obzvláště nezdravý život, velmi málo se fyzicky namáhal, často jedl obrovská kvanta silněkořeněných pokrmů, hodněkouřil a pil (zvlášťsilné světlé pivo) a výsledkem toho všeho byly stálé potíže s játry. Zřídka se koupal nebo vůbec myl. To spolu s nevhodnou dietou může vysvětlit opravdovou pohromu v podoběvřídků, kterými Marx trpěl čtvrt století. Vyrážka zvyšovala jeho podrážděnost a zdá se, že nejhorší byla situace právěv době, kdy psal Kapitál. „Aťse stane cokoliv," napsal trpce Engelsovi, „doufám, že buržoazie bude mít důvod si pamatovat mé boláky." Vřídky se lišily počtem, velikostí a intenzitou, ale vždy znovu se objevovaly na různých částech těla, včetnětváří, kořenu nosu, hýždí (což znamenalo, že nemohl číst) a penisu. V roce 1873 ho dohnaly k nervovému zhroucení, doprovázenému třesem a velkými výbuchy zuřivosti.
16. 12. 2012 | 20:08

D. napsal(a):

Stále více se středem Marxovy zlosti a frustrace stávala jeho komická neschopnost zacházet s penězi, která pravděpodobnětvořila samou podstatu jeho nenávisti ke kapitalistickému systému. Když byl ještěmladým mužem, dohnala ho tato vlastnost do náruče lichvářů, půjčujících na vysoký úrok a vášnivá nenávist k lichvěbyla tou pravou emocionální
silou celé jeho filozofie morálky. Tím se vysvětluje, pročvěnoval tolik času a prostoru tomuto tématu, pročje celá jeho teorie tříd založena na antisemitismu a pročdo Kapitálu začlenil dlouhou a divokou pasáž odsuzující lichvu, kterou vy¬trhnul z jednoho z Lutherových antisemitských výpadů. Marxovy potíže začaly na univerzitěa trvaly po celý jeho život. Vznikly v podstatěz dětinského chování. Marx si zcela bezstarostněpůjčoval, peníze utratil a pak byl pokaždé ohromený a rozzlobený, když měl splatit účty, zatížené vysokým úrokem. Úroky, tedy základ
všech systémů, založených na kapitálu, považoval za zločin proti lidskosti a za kořeny vykořisťování člověka člověkem, které měl jeho systém odstranit. To jen tak obecně. Ale v konkrétní souvislosti se svým případem řešil tyto problémy vykořisťováním každého, kdo se mu dostal do ruky, především své vlastní rodiny. Peníze jsou hlavním tématem Marxovy rodinné korespondence. V posledním dopise, který mu napsal otec, když v únoru 1838 umíral, znovu opakuje svůj nářek nad tím, že se Marx zajímá o rodinu pouze tehdy, když potřebuje její pomoc a stěžuje si: „Nyní studuješ čtvrtým měsícem práva a už jsi utratil 280 tolarů. To jsem já nevydělal za celou zimu." O tři měsíce později otec zemřel. Přijet na pohřeb se Marx neobtěžoval. Místo toho začal tlačit na matku. V té doběsi už zvyknul žít z půjček od přátel a z peněz, opakovaněvymámených na rodině. Tvrdil, že rodina je „docela bohatá" a je její povinností Marxe podporovat v jeho důležité práci. Až na přerušovanou práci novináře, kterou dělal spíš z politických důvodů, než aby si vydělal, se Marx nikdy vážněnepokusil sehnat zaměstnání. Jen jednou si v Londýně(v září 1862) podal žádost o místo úředníka u dráhy, ale byl odmítnut, protože měl příliš špatný rukopis. Byla to zřejměprávěMarxova neochota soustavněpracovat, která byla hlavním důvodem, pročrodina neprojevovala soucit s jeho žádostmi o podporu. Matka nejen že odmítla zaplatit synovy dluhy, neboťbyla přesvěd¬čena, že by jich pak nadělal ještěvíc, ale nakonec se s ním rozešla úplně. Od té doby
byly jejich styky minimální. Lze jí připsat k dobru to, že projevila trpké přání, aby „Karl kapitál shromažďoval, místo aby o něm jen psal".
16. 12. 2012 | 20:09

Targus napsal(a):

To kormorán:

Pokud zmizne rodina i s dokumenty, zcela logicky MUSÍ při následujícím sčítání obyvatelstva chybět. Máte jiné vysvětlení? Myslíte jako, že by někdo za ně vyplňoval formuláře? Agenti NKVD? Tohle budu baštit opravdu obtížně...
A teď těch 9 mio. Dělá to nějakých 300 000 lidu ročně, v přirozené obměně obyvatelstva dva až dva a půl mio ročně by měli být docela dobře vidět, pokud se jednalo o nárazové akce státního teroru. Koukněte na to ještě jednou, jestli to odpovídá.

Mimochodem, srovnání, které kulhá na obě nohy. Kolik mio má na svědomí Hitler? Šedesát? To byl jen výsledek války, že ano ...

A zas průser, v SSSR nebyl komunizmus, nikdy. Ale to tu psali už mnozí přede mnou.
16. 12. 2012 | 20:11

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):

Pro D.
To není o Marxovi, ale o tobě.
16. 12. 2012 | 20:12

zdenekbrom napsal(a):

Targus:

Jenom drobná poznámka. Komunimsus v duchu Komunistického manifestu krátce existoval po roce 1917 alespoň mezi bolševiky. Byl učiněn i vážný pokus ho rozšířit mezi veškeré obyvatele - likvidace rodiny, život pro společnost, nový styl bydlení - komunálky, totální převrat na venkově. Skončilo to katastrofou a NEPem. Ani bolševici nechtěle podle komunistických ideálů žít.
16. 12. 2012 | 20:17

liko napsal(a):

Jak tady bylo vícekrát řečeno, komunismus na světě zatím nebyl, takže diskuse o něm je celkem zbytečná. Pokud ji nepotřebujeme k potírání komunistické strany, to je pak jiné kafe a je k tomu každá lež dobrá. Problém je i to, že ani komunisté nejsou stejní. Kdyby měl pan Stern zájem a porovnal by komunisty 19., 20. a 21. století, přišel by snadno na to, že to není stejné. Ti první byli mnohem revolučnější, zatímco dnešní mají největší problém v tom, jak se odlišit od sociální demokracie. Filosofové říkali, že vše je v běhu, vše teče, dvakrát nevstoupíš do stejné řeky. proto by bylo dobré nezobecňovat a nelhat.
16. 12. 2012 | 20:17

P. napsal(a):

ad "Arendtová uvádí příklad z 30.let. kdy stalinistická propaganda tvrdila, že Sovětský svaz vybudoval jako jediná země metro, čímž dokladovala úspěšnost budování komunismu. Přitom metro dávno předtím bylo v Paříži."

Nám tu zase pořád tvrdí, že do WTC narazila 11. září 2001 běžná linková letadla. A kdo vidí na videozáznamu jen automaticky naváděné drony, tak je paranoidní pošahanec...
https://www.youtube.com/watch?v=RIY4m2AiAT0
https://www.youtube.com/watch?v=_cig0HEGUGY
16. 12. 2012 | 20:19

pamětník napsal(a):

kokoshka:
"Česi celou valku klepali pro fuhrera tanky na vychodni frontu!"
Nojo, když Rusové nebyli schopni si pro ně přijít. No a až přišli, tak dávali přednost hodinkám a kolům (velocipedům), tanky brali až později přímo z fabrik.
16. 12. 2012 | 20:22

B. Engels napsal(a):

Johnsonovou hlavní schopností je vylíčit kohokoili vyjma sebe (a lidí, kteří si ho platí) jako naprosto nesnesitelného.
Špinavého, s chlupatýma rukama a ve špinavých šatech.

Nevím, jestli D. nezapomněl uvést z toho hlášení pruského policejního udavače popis Marxova nábytku, kde dotyčný (který pobral diety za cestu do Londýna) poznamenává, že jedna z židlí měla jen tři nohy.
Nemám žaludek na to, ty slinty znovu číst. I knihu jsem někam založil nebo nechal exmanželce.
16. 12. 2012 | 20:23

Drzá zrzka napsal(a):

Která pravda vyhrála?
16. 12. 2012 | 20:28

honolulu napsal(a):

Kokosko,
cela Amerika je z toho v soku. Dnes rano jsem byl v kostele a vsichni o tom mluvili.
To byli uplne male deti - obeti masakru. Nase kazatelka/mluvci to nicim nedokazala vysvetlit.

My proste nevime motiv. Nevime pricinu. Nezname rodinu vraha. Nevime nic. Mas-li nejakou theorii, tak sem sni ! Me to pripomina rasove vrazdeni v Africe.

GRATULUJI TI, ZE BUDES MIT DCERU !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hled, aby jsi mel vice deti !
Svet potrebuje bile deti !!!
16. 12. 2012 | 20:36

Töpfer-Krytinář-Smoljak napsal(a):

Výborně 2x Ostap Bender - ....hlas volajícího na poušti.

To D.
- ale pane, všechny pomyslné vady na osobnostní integritě Karla Marxe, které zde s gustem vyčíslujete, svědčí mimoděk pouze o jednom: že MALOMĚŠŤÁKEM (vzešlým z poctivého české nálevu 90. let minulého století) jste především vy SÁM. Co kdybyste nám se stejnou pečlivostí přiblížil, jak se žilo anglické working class v londýnských slumech za Marxova života? Mohli si za mimořádně odiózní životní podmínky, ve kterých se nacházeli, snad také svým "lemplovstvím a parazitismem", anebo je jádro pudla zakopáno někde úplně jinde? Těžká odpověď, není-liž pravda? Doporučuji odložit Johnsonův manuál a sáhnout třeba po Engelsově "Postavení dělnické třídy v Anglii", bystře napsaném dílku, které se jeví být - teď a tady - znovu po čertech aktuálním.
16. 12. 2012 | 20:39

Gru napsal(a):

v univerzitních archívech jsou doklady o tom, že se angažoval ve studentských konfliktech, bil se v souboji a byl při něm raněn na oku

Skutečně typické házení špíny. Protože jinak by autor musel uvést, že tyto souboje (mensurae) byly společenskou normou studentů a kdo neměl z mensury na obličeji nějaké poranění, na toho se pohlíželo, jako by se nemyl.

U Marxe, když kritizovat, tak jeho srozmění s myšlenkovou základnou pozdější vládnoucí ideologie. V Die Neue Rheinische Zeitung např. napsal o Češích, že nemají nárok na samostatnou národní existenci, ten by si mohli vydobýt pouze, kdyby nějakým skutečně zásadním způsobem přispěli k prosazování revolučních nároků dělnictva.
16. 12. 2012 | 20:39

pamětník napsal(a):

Petr Havelka:
"po obsazení jižního Vietnamu dělali komunisté zase to samé, popravovali a zavírali své odpůrce nebo kohokoliv nějak podezřelého." Nepovídejte. A kdy s tím přestali? Anebo že by vůbec nepřestali? Možná zdegenerovali z toho oranžového svinstva, kterého tuny jim tam naházeli američtí demokrati.
16. 12. 2012 | 20:42

Sylva Šauerová napsal(a):

Děkuji, pane Šterne.
A děkuji, pane Stejskale.
Je na čase znovu se problémem častěji zabývat, jak je nakonec zřejmé i z komentářů některých diskutujících. V internetovém společenství nepřehlédnutelně stoupá počet lidí, kteří si totalitu pamatovat nechtějí (vlastně nám v ní bylo docela hezky), kteří již zradikalizovali do té míry, že si - jak leckde čtu - troufají s vážnou tváří tvrdit, že demokracie selhala a že ODS a TOP09 jsou horší, než bývalá KSČ, a kteří současnou nereformovanou KSČM mají za stranu demokratickou a systémovou. Nemohou se dočkat, až nám bude vládnout, zatím ještě spolu se sociální demokracií, nikdo jiný prý v zemi poměry zlepšit nemůže. To je, řekla bych, hra s ohněm, kterou - podobně jako i dříve v historii - podporují někteří levicoví intelektuálové : cynický pragmatismus, který se nám v minulosti už tolikrát nevyplatil, o nic jiného nejde ani dnes.
16. 12. 2012 | 20:44

honolulu napsal(a):

From honolulu to nick D.
Pane dekuji velmi za zajimave cteni.
16. 12. 2012 | 20:45

bohorodičko napsal(a):

honolulu,
ja nechápu, proč v takovýchto případech někdo hledá nějaký motiv a chce to nějak pochopit, když je přece naprosto evidentní, že tomu klukovi ruplo v bedně a že to byl nenormální magor. žádný jiný duvod neexistuje. ještě více mě děsí ty debaty na téma zákazu prodeje zbraní. právě naopak. kdyby aspon jeden učitel měl nějaký kver, tak těch mrtvejch není tolik. je potřeba učitelum nakoupit bouchačky a vycvičit je ve střelbě. jak může v americe, kde jsou mezi lidma miliony zbraní něco vyřešit zákaz prodeje. ? tak holt nějakej psychopat nepujde do krámu, ale koupí si jí někce na ulici .
16. 12. 2012 | 20:45

český maloměšťák napsal(a):

No nic, tak jsme se dozvěděli že Marx páchl, ale přesto je citován mnohem častěji než autor kosmologické studie s názvem " Hovnajs", že US Air Force shazovaly na Vietnam pomeranče a že Hitler byl naopak čistotný fešák a že byl v podstatě lidumil - ve srovnání se Stalinem.
O.K.

Co kdybychom se tedy shodli i na tom, že ta největší zvěrstva a genocidy - v období středověku až dneška...spustily, vyprovokovaly či provedly takzvané křesťanské země ? Respektive jejich přiblblý lid - na pokyn ještě přiblbějších vůdců ? A to v dobách, kdy byla Církev relativně či fakticky stále nebo hodně mocná.
A že je teda asi něco shnilého - ve světě, jehož obyvatelé vyznávají Kristovo učení /"nastav D.- emu druhou tvář - vezme tě zezadu po lýtkách sochorem"/.
Někde to, kurva, skřípe.
A Maxime - ne za všecko může " jisté etnikum".

No - ještě že máme ty Vánoce - svátky míru a pohody.
Rolničky, rolničky...tra, la, la, la, la....la, la, la, la, la, la , la...bum rum džuchajdáááá !
16. 12. 2012 | 20:53

Dumpplin napsal(a):

Poučku o rovnítku mezi fašismem/nacismem a komunismem začali náckové šířit brzy po skončení války a záhy se došli sluchu u svých US přemožitelů, kteří, než nácky stačili v nějaké pozoruhodnější míře pověsit, se na ně začali dívat jako na "bojovníky proti komunismu".
Nejotřesnější byl případ Malmédského procesu. Tam dostalo 41 esesáků včetně velitele Peipera trest smrti za zmasakrování více než 70 US válečných zajatců za ardenské ofenzivy. Ale US kryptofašisté, v čele s McCarthym, zpochybnili proces, prohlásili masakristy za "bojovníky proti komunismu", svědectví vlastních vojáků za "falešná" a prosadili omilostnění a nakonec propuštění všech SS-vrahů.
Pouze bývalí francouzští odbojáři měli tolik cti, že s jejich velitelem Peiperem, i když značně pozdě, v r. 1976, zúčtovali.
Peiper byl nalezen v spáleništi svého domu ve Francii a myslím, že neumíral moc snadno. Rozhodně by na tom na šibenici byl líp.
16. 12. 2012 | 20:58

brat zo Slovenska napsal(a):

český maloměšťáku,
tohle je to nejlepsi co jste kdy napsal,
"tra, la, la, la, la....la, la, la, la, la, la , la...bum rum džuchajdáááá !"
Gratuluji.
16. 12. 2012 | 21:02

Dumpling napsal(a):

bohorodičko
mě děsí ty debaty na téma zákazu prodeje zbraní. právě naopak. kdyby aspon jeden učitel měl nějaký kver, tak těch mrtvejch není tolik. je potřeba učitelum nakoupit bouchačky

No jasně, je zřejmě asi třeba zajistit rychlejší tempo vzájemného odbouchávání. Je zajímavé, jak se střelečtí, rallyeoví a myslivečti bezmozkové stejným způsobem zpěčují snahám o omezení jejich vražedných koníčků.
Jo jasně -obyčejný magor, nic zvláštního. Je ale záhadou, proč se tolik obyčejných magorů vyskytuje stále v jedné zemi, proč tomu ta země věnuje takovou pozornost, když to je tak "obyčejná" záležitost?
16. 12. 2012 | 21:07

pamětník napsal(a):

Dumpplin:
"Poučku o rovnítku mezi fašismem/nacismem a komunismem začali náckové šířit brzy po skončení války" Už dříve před útěkem prorokovali, že si ještě na ně rádi vzpomeneme. Měli však pravdu, vždy, když česká pravice něco zbabrá, což se děje pravidelně a řekl bych zákonitě, vytáhnou z rukávu falešné eso o komunistické totalitě horší nacizmu. A jedna slušná paní z nich distinguovaně připodotkne, že je na čase znovu se problémem častěji zabývat, protože z internetových diskuzí je patrné, že veřejnost ještě nepřibrala tyhle falešné pětníky do svých peněženek.
Holt Češi jsou paličatí jako mezci.
16. 12. 2012 | 21:12

český maloměšťák napsal(a):

"... je potřeba učitelum nakoupit bouchačky a vycvičit je ve střelbě...."

To je dobrý návrh. Ale tak jaksi dost nesystematický a ještě více polovičatý.
Stejně prozíravé by totiž bylo i to, aby bouchačky měli i lékaři a sestřičky v nemocnicích, dále hudebníci na koncertech , řidiči v tramvajích, hospodští v resturacích a v neposlední řadě i rozhodčí a hráči při fotbalových zápasech.
Možná že i fanoušci - to by se vidělo až tak po půl roce od fungování takovéhoto nařízení...koho by zbylo víc, jestli rozhodčích, hráčů nebo diváků.
A samozřejmě i personál v domovech důchodců či v eldeenkách /starší ročníky by stačilo vybavit injekčníma stříkačkama a ampulkama se strychninem, těm, kterým se chvěje ruka by pak musila stačit bejsbolová pálka/.

To je moc moudré opatření - kam tam s nějakým omezováním osobní svobody vlastnit a používat zbraň. To je moc složité, trvalo by to dlouho, než by se to prosadilo..a .mezitím by zemřelo zcela jistě mnoho nevinných lidí.
Navíc by to vyvolalo velkou bouři nevole v National Rifle Association, následující soudní pře a tak i velké nároky na financování právnických úkonů.

" Chceš-li svůj revír i ty bez kup mrtvol míti - nauč se co nejrychleji svou zbraň vytasiti ! "

Ostatně to místo pro veřejnost - tam nahoře...v českém parlamentu...to by byl docela dobrý flek na zřízení kulometného hnízda.
Hmm - když tak nad tím přemýšlím...to by pak měla význam i ta kaplička - co ji navrhovala ve Sněmovně Langšádlová - že by se tam měla zřídit. Mohly by se tam pak pořádat zádušní mše. Třeba " Za Mlsnou Karolínu - budiž k ní Janoušek i se svým LIDEM milostivý"
16. 12. 2012 | 21:17

pamětník napsal(a):

Dumpling"
"Je ale záhadou, proč se tolik obyčejných magorů vyskytuje stále v jedné zemi," Těch zemí je víc, s masovějším výskytem mordýřských sebevrahů, ty však prý odmění Alláh. Když už je o tom řeč, mne osobně však zaráží počínání jeho matky. Co to bylo za ženskou, která se vyžívala ve sbírání útočných střelných zbraní a ve střílení?? Škoda, že ten její vejlupek se nespokojil jenom s ní!
16. 12. 2012 | 21:20

Töpfer-Krytinář-Smoljak napsal(a):

To Sylva Šauerová

Milá paní, ODS a TOP 09 nejsou skutečně horší než bývalá KSČ, neboť takovými z povahy věci ani být nemohou. Jak v jednotlivých aktérech ztělesňujících "novou dobu", tak v obecném pojetí politiky a přístupech k souboru práv a svobod, které mají být nedělitelné, se ta údajně "demokratická" s onou údajně "totalitní" nomenklaturou liší asi tak, jako se od sebe liší vaše levá a pravá ruka. Je zde jasná kontinuita, kterou nelze nijak a ničím výrazně zpochybnit. Pouhé přelakování rudě natřeného vývěsního štítu na modro ještě neznamená zásadní systémovou inovaci. Nebo jí snad z vašeho pohledu mělo být prosté rozchvácení národního majetku ČR v devadesátých létech? Inu, jak pro koho.
16. 12. 2012 | 21:22

kormoran napsal(a):

Targus myslite , jako scitani lidu v sovetskem svazu probihalo 'peclivym 'vyplnovanim archu jako v Nemecku?))))

Pod dohledem VCEKy ,GPU, OGPU, NKVD ? Vzdyt tam byl takovy bordel, ze se nektere oblasti brali odhadem.

Vzdyt nikdo presne nevedel kolik jich vubec je.

Proto jsou tak rozdilne pocty v odhadech.

Vzdyt Stalin mistr v desinfomacich , kdyz uvidel poprve sam sebe v zrcadle zarval: 'Nechte popravit toho zradce'!
O cem probuh chcete polemizovat ? Ze se vrazdy hlavne na popud Stalina neuskutecnily, nebo ze neexistovaly pracovni tabory?

Ono konec koncu nejde uz ani tak o presna cisla , jde o to , ze se tato zverstva skutecne stala .

Myslite snad , ze si soudruh Gottwald(jako skvely zak stalinuv) sve cistky jen tak vymyslel?
16. 12. 2012 | 21:23

Gru napsal(a):

Šauerová

"troufají s vážnou tváří tvrdit, že demokracie selhala a že ODS a TOP09 jsou horší, než bývalá KSČ"

To, milá paní, poněkud zkreslujete. Myslím, že nejeden zde si nemyslí, že TOP a ODS jsou horší než KSČ, ale víceméně stejní. Že ještě zatím nepopravují, není jejich zásluhou, řekl bych, ale duchem doby - teď zrovna se v Evropě nevěší a nedekapituje. Ale to zase jednou přijde. Zatím se místo kata či popravčí čety nasazují exekutoři.
Pokud jde o "demokracii", tak ta samozřejmě neselhala, jelikož tu nikdy ani nebyla (ovšem ani jinde).
Pokud někde v této zemi hledáte cynický pragmatismus, zajděte na sekretariát TOP 09.
16. 12. 2012 | 21:23

Targus napsal(a):

To kormorán:

Temto zrudam nikdy nejaka podoba demokracie nic nerikala , vyuziji ji jako nastroj k moci a tim demokracie opet konci.

To píšete o madam Peak a spol.?

To Zdeněk Brom:

Přiznám se, že jsem Kapitál nepřečetl, i když nám ho tlačili horem dolem. Tehdy jsem upřednostňoval zcela jinou literaturu. Možná jsem udělal chybu. Vlastně určitě.

To Sylva Šauerová:

Madam, vám není pomoci. Shánějte si flek po mostem, kde je volná wifina.
16. 12. 2012 | 21:26

Duimpling napsal(a):

pamětník

"Když už je o tom řeč, mne osobně však zaráží počínání jeho matky. Co to bylo za ženskou, která se vyžívala ve sbírání útočných střelných zbraní a ve střílení??"

Kolik zbraní máš, tolikrát jsi člověkem.
(Hoven)
16. 12. 2012 | 21:29

zdenekbrom napsal(a):

Targus:

Kaptál není špatné čtivo, byť se D. snažil co mohl, ale mnohem zajímavější je Komunistický manifest. Ten je dostupný i na internetu.
16. 12. 2012 | 21:31

reppop napsal(a):

Podle mne jsou nebezpečné všechny fundamentalismy a záleží jen na konkrétních historických okolnostech kolik hladových a mrtvých to přinese:

sociální fundamentalismus (komunismus)
etnický fundamentalismus (nacismus - svou politikou zčásti podporuje současná naše pravice)
elitní fundamentalismus (fašismus - to tu zčásti zavádí současná pravice)
ekonomický (tržní) fundamentalismus (neoliberalismus - zčásti zavádí současná pravice)
náboženský fundamentalismus (katolicismus, islamismus).

Co není nebezpečné je naopak UMĚŘENOST.

PS: Které z výše uvedených fundamentalismů aktuálně ohrožují Česko asi netřeba rozebírat.
16. 12. 2012 | 21:34

Praotec Čech napsal(a):

Vážený pane autore, vážení diskutující,
dovolte, abych vám předal stručné a jasné vysvětlení, jak to je se zařazením politických ideologií, reprezentovaných politickými stranami v běžné demokracii.
Představte si přímku nakreslenou vodorovně na tabuli. Ta představuje škálu stran a ideologií. Uprostřed přímky uděláte střed. Nalevo od středu jsou postupně levý střed, další levicové strany a až na levém konci komunizmus. Napravo od středu, podobně, pravý střed a až na konci napravo je fašizmus. Levý konec, komunizmus a pravý konec fašizmus, jsou od sebe nejdále.
Teď tu přímku stočte do kružnice, ale konce nespojujte a nechte mezi nimi malou mezeru. A máte to. Levý střed je od pravého středu dále než komunizmus a fašizmus na koncích. Ty jsou velice blízko, ale nejsou totéž! Je to stále krajní levice a krajní pravice.
16. 12. 2012 | 21:38

Targus napsal(a):

To kormorán:

Předností muže je přesnost a preciznost. Vyděšené kvokání přenechává slepicím.

Vy jste v SSSR byl, že tak přesně víte, jak probíhalo sčítání?

Žvaníte pořád totéž, stejné antikomunistické kecy. Komunizmus nikdy v SSSR nebyl. Stačí?
V definici režimu SSSR se velice shoduji se zdeňkem Bromem. Státní kapitalizmus nejbrutálnějšího ražení, jaký panoval ve zbytku Evropy někdy sto a dvě stě let předtím (tam ovšem probíhala akumulace kapitálu v soukromých rukou). Tedy třeba ne přímo všude v Evropě, ale v koloniích evropských velmocí ano.
S jediným rozdílem, Stalin stihl za dvacet let to, k čemu potřebovaly ostatní země zhruba dvě staletí. Že k tomu bylo třeba obrovských obětí, je nabíledni. To není omlouvání Stalina, to je strohé konstatování ekonomických faktů.
16. 12. 2012 | 21:39

Reveil napsal(a):

troufají s vážnou tváří tvrdit, že demokracie selhala a že ODS a TOP09 jsou horší, než bývalá KSČ

Bez paralel ke KSČ, agrárníkům, mladočechům atp. je třeba konstatovat, že ODS a TOP 09 jsou velmi, velmi špatné.
16. 12. 2012 | 21:40

stoppa napsal(a):

Vy jste v SSSR byl, že tak přesně víte, jak probíhalo sčítání?

A je to venku. Kormorán je jediný komisař v takové té zašpičatělé ušance který z té doby ještě přežívá. Proto ten přesný popis. Ale protože jak správně říká tam byl děsný binec tak sám neví kdy to bylo a kolik mu samému je let.
16. 12. 2012 | 21:44

Targus napsal(a):

To Zdeněk Brom:

Z toho jsem musel jednou dělat jakýsi výcuc v podobě referátu, už nevím, jestli na základce nebo na střední. Hrozné. Mé idoly byly někde úplně jinde, politologii jsem měl někde zcela u zádele, filozofii rovněž.Četl jsem americké detektivkáře, poslouchal Van Halen a čechral půlmetrové háro před zrcadlem.
16. 12. 2012 | 21:48

kormoran napsal(a):

Soudruzko Sauerova , jestlize se snazite debatu pretocit na jina tema i kdyz souvisejici , mela byste taky jiti do dusledku . Vite oblbovat lid 'pravdou a laskou ' taky nejde do nekonecna . Chapu , ze jsem se urciteho okruhu lidi, ( kteri si vysnili ten svuj socialismus) nesmirne dotknul ! )))

Tem kterym tri litry 'kavy' na den nestaci a filosofickeho blouzneni typu , 'to by se melo a tamto' a bez odpovednosti nesmirne pasovalo!)))
16. 12. 2012 | 21:49

Karel napsal(a):

Nacismus a komunismus má hodně společného mj.

Analogie:
Nacismus: Dnes Německo, zítra celý svět.
Komunismus: Dnes Sovětský svaz, zítra celý svět.

Nacismus: nenávist na základě příslušnosti k rase
Komunismus: nenávist na základě příslušnosti k sociální třídě
16. 12. 2012 | 21:49

Emil napsal(a):

Arendtova jako vsichni Nemci, pro me z nepochopitelnych duvodu, jsou presvedceni, ze obyvatele totalitnich zemi jsou temi zvastny rezimu indoktrinonani, ze jim veri. Arendtova nechape, ze se lide jen boji, jsou bezmocni nebo se proste vezou.
SSSR a cely vychodni blok se nerozpadl, protoze ho Regan uzbrojil ale SSSR byl proste bankrot. Gorbacov je pro me s Churchilem nevyznamnejsim politikem 20. stoleti.
O lidech se dozvite vice ze Solzenicova Gulaku nez z Arendtove. Gulak je nejsilnejsi kniha, kterou jsem cetl. Neni jen o Rusku.
16. 12. 2012 | 21:50

honolulu napsal(a):

bohorodicko,
ohledne zbrani s vami souhlasim na 100 %, ale nase policie na neco prisla a odmita zatim mluvit. Kokoska vsak napsal na jinem bloku, ze on neco vi...

Kdyz nekomu "rupne v bedne", nebo je plny nenavisti, tak tomu jde rozumet, ale jit po tech nejmensich, to je nejaky jiny nesrozumitelny motiv...
Take tam byl dnes evakuovan katolicky kostel a my zase nevime proc.
Me to nebere mozek. Jsem proste stale hloupejsi.
T.zn., ze za nejakou dobu si budu psat pouze s malomestakem, ten je zde stale nejhloupejsi.
16. 12. 2012 | 21:50

zdenekbrom napsal(a):

Praotec Čech:

Spíš bych použil kvantovou mechaniku, kde jeden bod může být zároveň na dvou místech.

Pro politickou praxi je to funkčnější.
16. 12. 2012 | 21:51

TrumpetaTroubivá napsal(a):

Komunismus je horší než nacismus. Proto, že byl inspirací pro nacisty a jejich zvěrstva. A proto, že to byl (oprávněný) strach z komunistů, který nahnal spoustu lidí do náruče nacistů. Bez komunistů nacisté zůstali jen exotickým politickým hnutím.
16. 12. 2012 | 21:52

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):

Pravicoví politruci počítali oběti komunistických čistek a hladomorů v SSSR asi tak, jako Henych počítal neplatné podpisy na peticích. Hitler pak táhl do Ruska v domnění, že se vyvraždili anebo umřeli hladem a čekalo jej nemilé překvapení.
16. 12. 2012 | 21:53

Medikolog napsal(a):

Pane Honolulu,

nechcete-li dopadnout jako my, NENECHTE SI SEBRAT NEBO ZMRHAT DRUHÝ DODATEK vaší ústavy!
16. 12. 2012 | 21:54

Targus napsal(a):

To kormorán:

Stran čistek v ČSR a ostatních satelitech vřele doporučuji jakékoli tištěné slovo o pánovi jménem Alan Dulles, eventuálně o plukovníkovi s poetickým jménem Jozef Światlo. A pochopitelně o mimořádně povedené operaci CIA zvané Splinter Factor.
Vyvalíte bulvy a vyschne vám v krku.
16. 12. 2012 | 21:55

zdenekbrom napsal(a):

Targus:

Když ony některé přednášky byly tak nudné. Nu a pak na povinných seminářích bylo celkem zábavné sledovat školitele, jak se v tom sami neorientují.

Vyučujícího na vědecký marxismus (nebo tak nějak) jsem zeptal, zde bych mohl bydlet u něj doma. Byl z toho vedle, ale podle Komunistického manifestu by to šlo. Stejně jako sdílení manželek :)

Byly roky 1987 - 89, takže tyhle špásy byly možné.
16. 12. 2012 | 21:56

pamětník napsal(a):

"Bez komunistů nacisté zůstali jen exotickým politickým hnutím."
Bingo! Perla blogu! Bravo!

Na co všechno lidé nepřijdou! Lidská tvořivost překonává i tu nejbujnější fantazii.
16. 12. 2012 | 21:57

Gru napsal(a):

"strach z komunistů, který nahnal spoustu lidí do náruče nacistů. Bez komunistů nacisté zůstali jen exotickým politickým hnutím"

Vskutku? Já doposud myslel, že nacistické hnutí se profilovalo na averzi obyvatelstva k podmínkám versailleské smlouvy (tzv. "dýka do zad"), která byla pro všechny Němce bez rozdílů politické a sociální příslučnosti nepříjatelná.
A hle - on to byl komunismus...
16. 12. 2012 | 21:57

zdenekbrom napsal(a):

český maloměšťák:

Celkem jsem vstřebal i Engelse, ale na rozbor děl se dnes necítím. To bych si to musel znovu oživit.
16. 12. 2012 | 21:57

resl napsal(a):

Když zjistí komouši, že se do nich kdekdo opírá, vytasí se s "myšlenkou", že to co bylo v Rusku, nebo tady, žádný komunismus nebyl. Dobře, měl by ještě dnes někdo chuť si vyzkoušet ten pravý komunismus ? Jmenovitě a k věci prosím.
16. 12. 2012 | 21:58

Maximus napsal(a):

Tak se nám ten úspěšný kapitalismus české provenience nějak (hledám slušné slovo...) kazí! Třeba v r.2013 je už hlášeno různými servery: "Domácnostem příští rok elektřina, plyn i teplo ..... schválně uhodněte..... zdraží"! No a Pražákům ještě zdraží vodné a stočné o 11,07%! A to se vyplatí. Reálná mzda lidiček klesá a pak se někdo diví, že nasr..í a nešťastní lidé volí komunisty. Někdo z naivity, někdo z nostalgie a někdo z naschválu! Ámen, ještě, že máme nejlepšího ministra financí od Čáslavi ke Kazachstánu. A ta vláda co je rozpočtově a protikorupčně orientovaná, hmmm. V.Klaus dnes rozebíral na TV Prima Kalouskovy církevní restituce, které vrhnou schodek HDP za letošní rok na pěkných téměř -6%! Prý je to jen účetní záležitost, ale Klaus jasně vysvětlil, že na tohle nahlášení Kalouse finanční trhy nebudou příznivě reagovat, tohle je nezajímá, ukázaná platí, jak se vždy říkávalo. A Kalousek to všem už ukázal, že umí. Jo, tady ještě bude srandy kopec! Holt nyní jsme v době "nečasu" a pak už příjde i kouzelník!
16. 12. 2012 | 21:59

zdenekbrom napsal(a):

Gru:

Hitler byl mistr zneužíváné témat k manipulaci.

Používal jak dýku do zad, tak komunisty, tak Židy atd.
16. 12. 2012 | 21:59

WTF napsal(a):

A právě proto by si lidi měli dávat pozor na ty kteří říkají, že bojovat proti komunismu je v současnosti zbytečné nebo dokonce, že antikomunismus je pokrytecký. I takový lide se bohužel dneska najdou.
16. 12. 2012 | 22:02

WTF napsal(a):

Pokud jde o počet mrtvých, tak komunisté po celém světe zabili víc než nacisté a fašisté dohromady.
16. 12. 2012 | 22:04

kormoran napsal(a):

Targus . nesnazte se me vtahnout do veci , jako madam Peak , to me nezajima a to je Vas problem . Jste doufam dospely , mate sva svobodna prava , tak se snazte uplatnit , ale stale proboha nenarikejte , ze nekdo a neco!

Pro me za me , treba si zvolte soudruzku Semelovou !))) Ale v tom pripade umoznete ostatnim prava takova , jako mate alespon ted Vy.
16. 12. 2012 | 22:06

Gru napsal(a):

zdenekbrom

To ano, ale Dolchstoss byl nejvíce sdílený. Proto byl jednoznačně na prvním místě - stačí si udělat např. statistiku témat v Hitlerových projevech do konce r. 1932. Komunisté byli zdecimováni hned zpočátku Hitlerovy vlády, proto už moc nepůsobili a na jejich místo postoupili Židé.
16. 12. 2012 | 22:08

Ani Marx s Engelsem to nepraktikovali napsal(a):

Sdílení manželek není žádné štěstí.
Na tom také tzv. válečný komunismus zkrachoval.
Řádění takové Sáši Kollontayové museli soudruzi udělat konec až jejím vysláním do Stockholmu.
Nudní a chladní Švédové ji zpacifikovali.
Rozhodně na tom byli v tomto ohledu lépe muslimští soudruzi, kterým Sovnarkom kvůli ropě toleroval jejich náboženské obyčeje.
Třikrát Zapuzuji tě a po ptákách.
16. 12. 2012 | 22:08

Targus napsal(a):

To Zdeněk Brom:

Přijde na to, jak vypadala ta manželka a jak bohatě zásobený měl pan vyučující špajz a bar. V té době jsem se řídil oblíbenou ostravskou průpovídkou, že litr kořalky pro dva je tak akorát v případě, že jeden nepije. A skutečně jsem to celkem v pohodě ustál. Rozhodně bych takovému plovoucímu vyučujícímu byl ještě schopen zdatně sekundovat v rozpravě.
:-)))
16. 12. 2012 | 22:11

Ivoš napsal(a):

Myslím, že jistou příbuznost krajní pravice a krajní levice vystihl už Karel Čapek, když politické spektrum představil jako rozprostřené ne na přímce, ale na podkově. Konce podkovy se ovšem, jak snad ještě známo, nestýkají. Fašismus se nerovná komunismus, ani fašismus není totéž co nacismus, ba dokonce ani komunismus není jen jeden. Pouze bylo správně konstatováno, že komunismus a fašismus nejsou jeden jednoduše protikladem druhého, ale že jsou každý alternativním modelem radikální modernizace, zefektivnění systému, který se jevil (či mohl jevit) anachronickým, směšně neefektivním. Tyto pocity jsou do nemalé míry znovu aktuální, jen se formálně trvá na demokracii jako společenském rámci (který lidé opět neoghajují). Adorace efektivnosti, flexibility, Asie však ukazuje, že by mohlo jít jen o farizejské poukázání na staré ideály i pořádky ve stylu vyznávání myšlenek velkého Maa v Číně po roce 2000.
16. 12. 2012 | 22:11

zdenekbrom napsal(a):

Gru:

Je to možné.
16. 12. 2012 | 22:11

Gudka napsal(a):

WTF

Pokud jde o počet mrtvých, tak komunisté po celém světe zabili víc než nacisté a fašisté dohromady.

To by chtělo doložit. Neboť to znamená započíst i mrtvé ze španělské války, mrtvé z Balkánu, Bolivie, Chile, Argentiny, Salvadoru a zejména oběti japonského fašismu v celé JV Asii a Tichomoří.
Komunisti byli havěť, ale tvrzení, že nacisté či fašisté jsou či byli lepší, je náckovská agenda.
16. 12. 2012 | 22:13

kormoran napsal(a):

Targus , ke komunismu jsem se presne vyjadril taky .

Takze znovu opakuji , ze komunismus existoval a existuje , avsak jeho presne ideje nebyly presne a prakticky finalne uplatneny .

Pochopitelne , prorotoze to jsou absolutni nesmysly.)))
16. 12. 2012 | 22:13

zdenekbrom napsal(a):

Targus:

Bohužel na ten špajz nedošlo, neb soudruh vyučující nebyl ten správný nositel komunistické myšlenky :)

Ono i dnes se dá dobře na předvolebních shromážděních obveselit okolí. Takový dotaz kandidátovi KSČM, který podniká: "Znárodníte po vítěztsví Vaší strany ve volbách svou firmu?" dokáže udělat své.
16. 12. 2012 | 22:15

zdenekbrom napsal(a):

český maloměšťák:

Jsem zarputilý a odolný čtenář :)
16. 12. 2012 | 22:16

Targus napsal(a):

To kormorán:

nesnazte se me vtahnout do veci , jako madam Peak ,

Vy jste madam Peak?
Mám pocit, že ztrácíte nervy i nit. Co takhle studená sprcha a sto dřepů?
16. 12. 2012 | 22:16

Gudka napsal(a):

Pravda, jsou rozdílné nacisymy i fašismy a rovněž rozdílné komunismy.
Tak rozeznáváme nacismus německý a chorvatský.
Fašismus italský, iberoamerický a japonský.
Komunismus ortodoxní, reformní, tropický a monzunový.
16. 12. 2012 | 22:19

když jsi komunista, dokážeš to napsal(a):

Trumpeta Troubivá
Vzorem jak leninismu tak nacismu byl sionizmus, který je z nich historicky nejstarší.
V pamětech některých intelektuálů ze "zóny" se dočtete, jak váhali, jestli mají jet budovat Izrael nebo v Praze redigovat Rudé Právo (když nikdy nemluvili česky) a štěkat se s Bruno Köhlerem.
16. 12. 2012 | 22:19

bohorodičko napsal(a):

honolulu,
němci posílali do plynu malý děti. stříleli je v náručí matek jako zajíce. někteří lidi jsou nebezpečná hovada. to je realita se kterou je potřeba se smířit. tohle nebyl poslední masakr v dějinách. stane se někde nějaká střelba, pak se chvíli mlátí prázdná sláma a zase se NIC nestane. pořád do kola. proč už dávno nemají učitelé zbräně. ja tohle neumím pochopit.
16. 12. 2012 | 22:19

Targus napsal(a):

To Zdeněk Brom:

No doufám, že jste ho naprášil na vyšších místech, parchanta jednoho nepřejícného!
Zvlášť jestli měl pohlednou manželku.
Politruk do báně a vy do jeho pelechu. Tak to bylo v SSSR, ne?
:-)))
16. 12. 2012 | 22:20

Gudka napsal(a):

Politruk do báně a vy do jeho pelechu. Tak to bylo v SSSR, ne

Je vidět, že nejste pravověrný antikomunista. Jinak byste přece musel tvrdit, že do báně šla i manželka, děti, rodiče a prarodiče.
16. 12. 2012 | 22:24

zdenekbrom napsal(a):

Targus:

Nejsem ohlašovací typ :)

Ale jinak se takové případy v SSSR děly.
16. 12. 2012 | 22:27

kormoran napsal(a):

Targus, pokud bych uplatnil zrovna vase 'pocity' na me v opacnem gardu , nestacil by mi toaletni papir.

Pokud si dobre pamatuji s madam Peak jste jaksi 'osvedcene komunistickou' retorikou zacal vy.)))

Hovorme soudruzi o Vas ! Komunisticke strane!))) To je dane tema!
16. 12. 2012 | 22:33

stoppa napsal(a):

hoven

Teda to vyzbrojování učitelů v USA by se fakt nemělo brát na lehkou váhu. Vemte si že vrahova matka byla údajně učitelka a měla 5 (slovy pět) zbraní. A pořáed to zjevně nestačilo.
16. 12. 2012 | 22:34

Targus napsal(a):

To Gudka:

Jo, manželka do báně, a koho by pak oblažoval? Vrchního komisaře? Teplouš v CCCP? To by nešlo. Primární je zbavit se přetlaku, nikoli tak užitečného zvířete, jakým je bez pochyby žena!
Nene, politruk v báni stačí, báryšňa musí být pravidelně opečovávána a zalévána.

To Zdeněk Brom:

Takové případy se děly a dějí nejen v SSSR. Bohužel. Ani nemusíte být ohlašovací typ. Druzí se postarají.
16. 12. 2012 | 22:34

Alibernet napsal(a):

Pan Stern coby Peheho milec je opět tradičně vedle. Ačkoli jsou komunismus, fašismus a nacismus levicové ideologie, rovnítko mezi ně položit nelze. Zhlediska hospodářství má ale ke komunismu blíže nacismus. Fašismus lze spíše přirovnat ke středověkým cechům a v novodobé historii k němu má nejblíže Evropská Unie. Z toho, co nám tloukli do hlavy ve škole pak Salazarovo Portugalsko, ale s fašismem neměl nic společného ani Franco, ani Pinochet.
16. 12. 2012 | 22:34

JC napsal(a):

Nemělo by se zapomínat, že obě pro lidstvo nejzhoubnější ideologie vznikly v Německu. I z toho důvodu je rovnítko mezi nimi na místě. Za sebe dodávám to co soudruzi neradi slyší, obě byly levicové.

D-čku děkuji za rozšíření obzorů/hlavně o ne-vědeckosti Marxe/. Jo a taky za "utření" maloměšťáka:-)))) Ten už to potřeboval jak koza drbání, zpěváček malý měšťáček:-)))).
16. 12. 2012 | 22:35

zdenekbrom napsal(a):

Targus:

A někdy velmi rádi :)
16. 12. 2012 | 22:37

JC napsal(a):

Alibernet ,
Mno ono gulášek v tom měli i soudruzi, kteří moc mezi fašismem a nacizmem nedělali rozdíl. Nejčastěji používali termín fašistické Německo.
16. 12. 2012 | 22:39

pamětník napsal(a):

JC:
"obě byly levicové." Jenom pokračování základní lživé téze. Je to nesmysl.
16. 12. 2012 | 22:39

Gudka napsal(a):

s fašismem neměl nic společného ani Franco, ani Pinochet

No, zvážíme-li, že jeden z nich byl monarchista - což bylo typické pro fašisty (Itálie, Japonsko), pak se stěží dá tvrdit že byli nacisté ¨či komunisté.

Pokud jde o "levicovost", pak US experti u Norimberského tribunálu kavlifikovali nacismus jako extrémně pravicové hnutí.
16. 12. 2012 | 22:40

Targus napsal(a):

To kormorán:

kormoran napsal(a):

Nedavno mi prisel mail od kamaradky z odkazem na porad Mate slovo
- komunisticke tema.

Komunisti zustanou vzdy komunisty a nejakem polepseni nemuze byt vubec rec.

Pokud by skutecne chteli jit levicovou cestou - nikoli extremni , tak prvni co by udelali , zmenili by si nazev a vypustili slogany o 'diktature proletariatu' napr.

Tato ruda svoloc , mela byt postavena mimo zakon okamzite po 89'
pokud tedy ona "revoluce' by byla myslena opravdu vazne.

Temto zrudam nikdy nejaka podoba demokracie nic nerikala , vyuziji ji jako nastroj k moci a tim demokracie opet konci.

16. 12. 2012 | 19:45

Chudáčku, už se vám to plete. No nic, heřmánkový obkládeček, paralének pod jazyk a hajdy na kutě. A zas bude dobře.
16. 12. 2012 | 22:41

zdenekbrom napsal(a):

Targus:

V báru nějak houstne dým, takže opouštím lokál. Mějste se.
16. 12. 2012 | 22:44

zdenekbrom napsal(a):

JC, Gudka:

Šlo o pragmatickou záležitost. Svaz sovětských socialistických republik rozhodně nepotřeboval soudit nacionální socialismus. Fašismus byl pro ně vhodnější termín.
16. 12. 2012 | 22:45

Werner Wernerovič napsal(a):

Mezi komunismem a fašismem je nepatrný rozdíl. Fašisté mají základní ideu kapitál ve prospěch pracujících. Dál už byl systém velmi podobný tomu co známe od nás z dřívější doby. Tím,že se fašisms snažil o co nejvyšší produkci, aby bylo kaptálu na rozdělování. Nenařizoval a důsledně neplánoval, stači mu jen dozor a kontrola. Nebyly důsledky fašismu na hospodářství v zemích se nedostaly do války tak zdrcující.

Komunisté mají ideu kapitál musí být zničen. Je zřejmé, že to co sledujeme nyní v Čímě se vípodobá fašismu než komunismu.
16. 12. 2012 | 22:46

JC napsal(a):

pamětník.
Věc názoru.
16. 12. 2012 | 22:46

lurker napsal(a):

Všichni diskutující by si měli podle mého názoru přečíst diskusní příspěvek alariena (19:45). Ten totiž usvědčuje autora komentáře z povrchnosti poznání díla H. Arendtové, tak typického pro intelektuály, ideologické proselyty, a pro média, jež - objektivně neschopna obeznámit veřejnost se složitostí světa - se uchylují ke zjednodušením a sloganovým mýtům.
16. 12. 2012 | 22:52

stoppa napsal(a):

Nenařizoval a důsledně neplánoval, stači mu jen dozor a kontrola

K čemu mu pak byly dozor a kontrola když nenařizoval a neplánoval? Toaksi nejde dohromady.
16. 12. 2012 | 22:53

Avanti napsal(a):

Gudka napsal(a):

"s fašismem neměl nic společného ani Franco, ani Pinochet"

Jistě, podle této teorie také Fidel Castro není komunista, nýbrž nacionalista, ale pak mi vysvětlete fakt, že byl donedávna předsedou komunistické strany.

Podobně Franco, ten se stal vůdcem Falangy (španělský fašismus), donutil stranu ke sloučení s karlisty (konzervativní monarchisté). Podobně Hitler sloučil NSDAP s DNVP (nacionalisté, konzervativci, monarchisté). Italští fašisté byli původně, antiliberální, antikatoličtí, republikáni. V roce 1920 a 1926 měli společnou kandidátku s liberály, později se smířili s monarchií i katolickou církví (dokonce Mussolini se nechal pokřtít jako katolík).

S tou krajní pravicí máte pravdu, mezi nacisty nakonec v roce 1926 vyhráli hitleristé, kteří orientovali stranu na spolupráci s pravicí, tj. DNVP (národní konzerativci, Mussolini je označil počátkem 20. let jako naději německého fašismu) a DVP (konzervativní liberálové).
16. 12. 2012 | 22:53

kormoran napsal(a):

Nejlepsi zazitek soudruzi jsem si vyslechl od sve kamaradky , kdy navstivila Cr tesne po prevratu a musela na zachod.

Pochopitelne chvatala a tu nejdulezitejsi cestu ji zastoupila soudruzka 'hajzlbaba' nezvhledneho typu s typicky komunisticky vyrazem a beznadeji na postup.

Zastoupila ji dvere a nabidla ji ten pololeskly skladany hajzlpapir za jednu korunu.)))

Otocila se na podpadku a zamirila do auta vyhledat onu korunu.

'Ja mam jen pet korun' ! Pravil jeji otec se smichem .
Chnapla po ni a se sevrenym zadkem bezela nazpet .
Hajzlbaba ji 'odpocitala' dva kousky tohoto uzkoprofiloveho zbozi pomalu ji odpocitavala 4 koruny nazpet.

Nacez znama ji pravila , ze se neprisla vysmrkat , ale vytrit si po potrebe zadek.
A soudruzka na to. 'Tady mate ctyry koruny nazpet a vic papiru vam nedam !Musi mit i ostatni! Copak jsme v americe" ?))))

Hajzlbaba se s tou amerikou docela trefila!))))

On je to komicky smutny zazitek na ktery si casto vzpomenu , kdyz navstivim tyto stranky - obklicene kovanymi soudruhy!)))
16. 12. 2012 | 22:54

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem několik příspěvků, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
16. 12. 2012 | 22:55

stoppa napsal(a):

"Avanti napsal(a):
Gudka napsal(a):"

"s fašismem neměl nic společného ani Franco, ani Pinochet"
*********************

Ne, to Gudka nenapsal., To citoval Alariena a citát mu sloužil za základ k jeho replice.
Pozorněji čtěte.
16. 12. 2012 | 22:59

Maximus napsal(a):

kormoran

No jo no, ale když ono to u nás k tomu socialismu napořád spěje, za chvíli obyčejní lidi nebudou mít ani na ten hajzlpapír ptáku plevelný! Komunisti ho neměli a nyní kapitalisti ho mají přehršel, ale zase obyčejní lidé budou rádi i za ten kousek jako od té báby ..... To jsou paradoxy, že pane sládek?
16. 12. 2012 | 23:00

kormoran napsal(a):

Targus !Kdyby naahodou. Priste bych prosil papir za pet korun ano?)))
16. 12. 2012 | 23:00

stoppa napsal(a):

Stejskal napsal: smazal jsem několik příspěvků, které neměly nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

I pčítal jsem, že mezi nimi jistě je tento přípěvek, používající dehonestující nwehoráznosti:
"Tato ruda svoloc , mela byt postavena mimo zakon okamzite po 89'... temto zrudam"...
Ale kdepak, toto zůstalo. Tak co tedy cenzor vymazal?
16. 12. 2012 | 23:12

pavel v napsal(a):

zdenekbrom

Nerozumím neustálému sporu o definici komunismu, nacizmu a fašizmu. Každý, kdo si článek pana Šterna přečte, ví, že je o totalitních systémech, které skutečně existovaly a je nepodstatné, jestli v tom článku byly správně pojmenovány. Hlavní principy těch politických systémů byly opravdu vpodstatě stejné a je jistě velkou zásluhou Arendtové, že je dokázala tak přesně popsat.

Spor o definici by snad měl smysl, kdyby se ukázalo, že prakticá realizace těch systémů se zcela odchýlila od původních záměrů jejich propagátorů. Tak to však nebylo. Oba systémy byly od samého začátku založeny na násilí a propagovaly diktatuturu. Oba byly v rozporu s demokracií.
16. 12. 2012 | 23:13

Sculpt napsal(a):

Fašismus, nacismus, bolševismus, totalita, komunismus, mor. To jsou příměry. Postihuje komplexitu asi jako souvislost života a díla Václava Havla a humanitárního bombardování, tu fašistického Japonska, tu Hanoje, nebo nedávno Srbska.

P.S. Není nad absolventy bolševicko-ortodoxní FF UK (z doby totality). Nejlépe oboru MLF (diag J.Urban), nebo "novinařiny" (např. dr.L.Stejskal).
16. 12. 2012 | 23:14

kormoran napsal(a):

Maximus vite prd , co je bida , a az vas 'skutecne' postihne nebudete mit na NET. A hloupe kecy.

Neplac Ty broucku nad svym nestestim . Pozri jake ja mam hore a presto nebrecim.
16. 12. 2012 | 23:14

Maximus napsal(a):

kormoran

Ty si myslíš, že jsem asi byl nejdále na Slovensku, že? Spousta starších lidí u nás a zvláště ti osamělí nemají už ani na nájem a běžné životní náklady, pane chytrý. Kvapem u nás ztrácí spousta lidí vč. těch mladých rodin s dětmi kupní sílu a žijí z ruky do pusy. Ty budeš chytrý plevelný pták z poza oceánu, který nám tady uděluje knížecí rady, fakt na to jsme tady zvědaví.....
16. 12. 2012 | 23:23

Ostap Bender, potomek janičárů napsal(a):

Gudka
Ta "pravicovost" se traduje právě od společné porážky Německa spojenci. Protože údajně levicový byl Stalin, nemohlo se říct že NSDAP taky.
Ale co myslíte, že Nazionalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei asi znamená.

Jsou tu houdové, kteří tvrdí, že je to soziale. Není:
"Die Partei wurde am 5. Januar 1919 von Anton Drexler und Karl Harrer in München als Deutsche Arbeiterpartei (DAP) gegründet und am 24. Februar 1920 in Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) umbenannt. Adolf Hitler trat der Partei am 12. September 1919 bei und war zunächst ihr Propagandachef."

Röhm byl levičák, Strasserové také, Goebbels jakbysmet (začal požívat Vůdcovy plné důvěry, až když zpacifikoval PRAVICOVÉ spiknutí 20. července 1944) a strana jako taková vždycky fungovala na socialistických principech solidarity a vzájemné pomoci. Mezi Němci.

Hitler byl nejen spojkou strany k průmyslu a velkému kapitálu (jeho moc spočívala zejména ve schopnosti sehnat jakékoli množství peněz - a tady by se obhájci současného systému měli podívat na Janoušky a Bakaly jinýma očima) ale hlvní pákou, kterou byla strana řízena.

Proto nechával totálně morfiu propadlého Göringa ve funkci, i když byl už úplně nemožný: Göring byl autentický pravičák a garant vztahů s kapitálem.
Obojetný Himmler byl maloměšťák, vždycky na straně toho, kdo má moc.
Něco jako Karolínka.

Říkat NSDAP pravicová je stalinismus nejhrubšího zrna, potvrzený Norimberským procesem, který byl proklamací vůle vítězů. Na základě které ostatně stále existujeme.
Ve skutečnosti byl stalinismus kulisami ideologie maskovaným státním kapitalismem, tedy skutečně ultrapravicovým zřízením. Němečtí pracující požívali rozhodně větších výhod socialismu než sovětští.

Vždycky, když potřebujete ovládnout mysli lidí, musíte v prvé řadě zmást pojmy.
To spojenci v Norimberku učinili (vlastním kompletní znění protokolů Norimberského procesu, až budu někdy dospělý, přečtu si je) a od té doby za tím stojí. A na tom stojí (ale přestává stát) rovnováha světa.

Bez pochopení všech paradoxů toho že, proč a v jakém stavu se tu nachazíme se nikdy nedostaneme dál.
Za Kalousky.
16. 12. 2012 | 23:33

marxík napsal(a):

stoppa
Kolego, teď aspoň víme , co je záměrem stejskalových stránek.
Taky užitečná informace.
16. 12. 2012 | 23:33

Emil napsal(a):

Zase takova klasicka debata mezi produkty naseho skolstvi

Pan Stern hodil nazvem blogu kost a psi se rvou, nevidi, neslysi

Blog je o rozdilu mezi institucemi autoritativnich a totalitarnich statu. Pritomni se ovsem rvou o to, zda byli horsi komuniste nebo naciste.
16. 12. 2012 | 23:36

kormoran napsal(a):

Maximus , tak jim pomozte! Pokud jim verite!

Nejde vubec o chytrost , ale postavit se realite celem . Navic dle mych informaci si nezijete v cechach tak spatne!

Stoppa , pokud me Stejskal smaze , uz nadavat nebudu , ale obejdu, tudiz vam vpalim to same jinymi slovy , tedy pokud to pochopite!)))
16. 12. 2012 | 23:39

D. napsal(a):

K faktům měl Marx stejnědvojaký přístup, jako k Hegelověfilozofii. Na jedné straně
strávil desítky let svého života hromaděním těchto fakt, která zaznamenal do více než stovky obrovských poznámkových sešitů. Avšak na druhé straněto byla taková fakta, která se dala vyhledat v knihovnách, fakta z Modré knihy. Skutečnosti, které Marxe nezajímaly, se daly odhalit pouze osobním zkoumáním světa a lidí v něm žijících. On však byl naprostý a nenapravitelný teoretik. Nic na světěby ho nedostalo z knihovny a pracovny. Marxův zájem o bídu se datuje od podzimu roku 1842, kdy mu bylo dvacet čtyři. Tehdy napsal sérii článků o zákonech, určujících právo místních venkovanůsbírat dřevo. Podle Engelse mu Marx řekl, že „to byla jeho studie zákona, týkající se krádeží dřeva a výzkum venkovanův oblasti Moselska, který jeho pozornost obrátil od pouhé politiky k ekonomickým podmínkám a tedy
k socialismu". Avšak žádný důkaz o tom, že by Marx s venkovany a sedláky mluvil a
zjišťoval podmínky přímo na místě, neexistuje. Ještějednou, v roce 1844, napsal do
finančního týdeníku Vorwárts článek o údělu slezských tkalců. Ale ve Slezsku nikdy nebyl, a pokud je známo, ani nikdy nemluvil s nikým, kdo by tkalce připomínal: bylo by pro něj netypické, kdyby to udělal. O finančnictví a průmyslu psal Marx celýživot, ale lidi, kteří byli spojeni s těmito obory, znal jen dva. Jedním byl jeho holandský strýc Lion Philips, úspěšný obchodník, zakladatel později rozsáhlé Philips Electrical Company. Názory strýce Philipse na celý kapitalistický proces mohly být velmi zasvěcené a zajímavé, pokud by se ovšem Marx namáhal a zajímal se o ně. Ten se však se strýcem radil jen jednou - šlo o technické záležitosti
vysokých financí - a ačkoliv Philipse navštívil čtyřikrát, vždy se jednalo o čistěosobní rodinné peněžní záležitosti. Tou druhou zasvěcenou osobou byl sám Engels. Ale Marx Engelsovo pozvání, aby ho doprovázel na návštěvěv prádelněbavlny, odmítl,a je známo, že nikdy v životěnevkročil ani do mlýna, továrny, dolu ani na jiné průmyslové pracoviště. Ještěvíc zaráží Marxovo nepřátelství vůči ostatním revolucionářům, kteří takovou zkušenost měli - tj. vůči dělníkům, kteří se stali politicky uvědomělými. Takové lidi Marx potkal porvépři své návštěvě v Londýně a navštívil schůzi Německého dělnického vzdělávacího spolku. To, co uviděl, se mu nelíbilo. Přítomní byli většinou kvalifikovaní dělníci, hodináři, tiskaři, ševci; jejich vůdce byl lesní dělník. Byli to samouci, muži disciplinovaní, vážní, dobrého chování, velmi usedlí, usilující změnit společnost, ale umírnění co do praktických kroků, které ke změněměly vést. Nesdíleli Marxovy apokalyptické vize a hlavně, nemluvili jeho akademickou hantýrkou. Marx jimi opovrhoval: nepovažoval je za víc než revolucionářskou potravu pro děla. Vždy dával přednost společnosti středostavovských intelek¬tuálů, jako byl on sám. Když spolu s Engelsem založili Svaz komunistůa později Internacionálu, Marx zajistil, aby v nich dělničtí
socialisté nemohli dosáhnout žádných vlivných funkcí a aby v komisích seděli jen jako statutární proletáři. Důvodem tohoto chování byl částečněintelektuální snobismus, částečně skutečnost, že muži znalí skutečných podmínek v továrnách byli nakloněni mírným, progresivním změnám: na základěsvých znalostí zastávali skeptický postoj k apokalyptické revoluci, o které Marx tvrdil, že je nejen nutná, ale nevyhnutelná.
16. 12. 2012 | 23:40

D. napsal(a):

Některé z Marxových nejjedovatějších útoků byly vedeny právěproti mužům tohoto typu. Tak například před schůzí Svazu komunistův Bruselu uspořádal Marx v březnu 1846 jakýsi soud s Williamem Weitlingem. Krejčovský učeňWeitling byl chudý nemanželský syn pradleny, který ani neznal jméno svého otce. Pouze tvrdou prací a samostatným vzděláváním získal mezi německými dělníky množství přívrženců. Předmětem soudu bylo trvat na „správnosti" doktríny a potlačit jakýkoliv typ sebevědo¬mého dělníka bez filozofického vzdělání, které Marx pokládal za
nezbytné. Jeho útok na Weitlinga byl mimořádněagresivní. Jak prohlásil, Weitling byl vinen tím, že agitoval bez teoretického podkladu. To lze bez problémůdělat v Rusku, kde „můžete založit úspěšné odbory s hloupými mladíky a apoštoly. Ale v civilizované zemi, jako je Německo, si musíte uvědomit, že bez naší doktríny se ničeho dosáhnout nedá". A ještě: „Pokud se pokusíte ovlivňovat dělníky, a zvláštědělníky německé, bez masy teorie a jasných vědeckých idejí, pak jenom hrajete prázdnou a bezzásadovou propagandistickou hru, jejímž nevyhnutelným výsledkem bude na jedné straněnadšený apoštol, na druhé oslové, naslouchající mu s otevřenou pusou." Weitling odpověděl, že se nestal socialistou proto, aby
ho někdo poučoval o teoriích vymyšlených mezi čtyřmi stěnami; mluví za živé dělníky a nepodřídí se názorům pouhých teoretiků, kteří mají daleko k utrpení světa opravdové práce. Jak potvrdil svědek, odpověďMarxe „natolik rozčilila, že tloukl pěstí do stolu tak zuřivě, až se třásla lampa. Vyskočil a křičel: Jgnorance ještěnikdy nikomu nepomohla.' " Ještědlouho poté, co schůze skončila, „zuřící Marx chodil stále po místnosti sem a tam".
16. 12. 2012 | 23:41

D. napsal(a):

Takto se choval i při dalších útocích jednak na socialisty dělnického původu a jednak na jakékoliv vůdce, kteří spíš než proklamováním doktrinář-ské revoluce získávali přívržence mezi dělníky kázáním praktických řešení aktuálních problémů, týkajících se práce a mezd. Proto Marx napadnulbýva¬lého sazeče Pierre-Josepha Proudhona, zemědělského reformátora Hermanna Kriega a prvního skutečněvýznamného německého sociálního demokrata a organizátora práce, Ferdinanda Lassalla. O zemědělství nevěděl Marx nic a zvláštěne o zemědělství ve Spojených státech, kde seKriege usadil. Ve své práci Oběžník proti Kriegovi odsoudil jeho návrh dát každému rolníkovi 160 akrůveřejné půdy; prohlásil, že zemědělce je nutno získávat sliby půdy, ale jakmile se socialistická společnost stane skutečností, půda bude
společným vlastnictvím. Proudhon byl antidogmatik. Napsal: „Proboha, když a priori
zlikvidujeme všechna [náboženská] dogmata, nepokoušejme se hned lidem vštěpovat
dogmata jiná ... neučiňme ze sebe obhájce nové nesnášenlivosti." Tuto větu Marx nenáviděl. V Bíděfilozofie (Misěre de la Philosophie), divokém výpadu proti Proudhonovi, napsaném v červnu 1846, ho obvinil z „dětinskosti", celkové „neznalosti" ekonomie a filozofie a především ze zneužití Hegelových myšlenek a postupů- „Pan Proudhon nezná z Hegelovy dialektiky nic jiného než její, pro něho nepřeložitelný, jazyk." Co se týče Lassalla, ten se stal obětí Marxových nejbrutálnějších antisemitských a rasistických výsměšných útoků: nazýval
ho „baronem Icikem", „židovským negrem", „slizkým Židem, maskujícím se brilantinou a levnými cetkami". „Teďje mi naprosto jasné," napsal Engelsovi, „že jak naznačuje tvar jeho hlavy a kvalita vlasů, jeho předci byli černoši, kteří se připojili k Mojžíšovi na útěku z Egypta (pokud se jeho matka nebo babička z otcovy strany neskřížila s negrem). Z tohoto spojení Žida a Němce na černošském základěnutněmusel vzniknout mimořádný bastard." V té doběMarx nemínil ani sám zkoumat pracovní podmínky v průmyslu, ani se o nich dozvídat od inteligentních dělníků, kteří je znali. A pročby taky měl? S použitím Hegelovy dialektiky došel ve všech elementárních základech k závěrům, týkajícím se osudu lidstva, již na konci 40. let. Jediné, co ještěmusel udělat, bylo najít fakta, která by tyto závěry doložila, a ta bylo možno shromáždit z novinových zpráv, vládních prohlášení a z důkazů, získaných jinými spisovateli již dříve; a všechen tento materiál ležel v knihovnách. Proč hledat dál? Problém, jak se jevil Marxovi, bylo najít ta správná fakta: ta, která by do sebe správnězapadala. Jeho metodu dobře shrnul filozof Karl Jaspers: Styl Marxova psaní není styl badatele...[on] neuvádí příklady ani nepředkládá skutečnosti, které odporují jeho teorii, nýbrž pouze takové, které podporují nebo dokazují to, co sám považuje za konečnou pravdu. Celý tento přístup je ospravedlňování, ne hledání. Obhajování něčeho, co je prohlašováno za čistou pravdu nikoliv s přesvědčením vědce, ale věřícího.
16. 12. 2012 | 23:44

D. napsal(a):

V tomto smyslu tedy „fakta" nejsou jádrem Marxovy práce; tvoří jen doplněk
podporují závěry, kterých bylo nezávisle na těchto skutečnostech dosaženo již dříve. Kapitál, monument, kolem kterého se točil celý Marxův život učence, by tedy neměl být chápán jako vědecké zkoumání povahy ekonomic¬kých procesů, které se Marx pokoušel popsat, nýbrž by měl být považován za cvičení v morální filozofii, jako traktát srovnatelný s traktáty Carlylovými nebo Ruskinovými. Je to obrovské a mnohdy nesouvislé kázání, útok na průmyslový proces a princip vlastnictví vedený mužem, který je hluboce, ale v podstatě iracionálně nenáviděl. Kapitál kupodivu neobsahuje ústřední tvrzení mající funkci organizujícího principu. Původněv roce 1857 Marx koncipoval práci do šesti svazků: kapitál, půda, mzdy a práce, stát, obchod a poslední svazek na téma světový trh a krize.16 Ale metodická vnitřní disciplína, potřebná k dokončení takového plánu, se ukázala být nad jeho síly. Jediný svazek, který opravdu sepsal (ten se, aby to nebylo tak jednoduché, skládá ze dvou dílů), opravdu nemá logickou stavbu; je to řada jednotlivých statí, sestavených bez souvislostí. Francouzský marxistický filozof Louis Althusser shledal jeho strukturu tak zmatenou, že považoval „za nutné", aby čtenáři ignorovali Díl I. a začali s Dílem II., kapitolou 4. Ale jiní marxističtí interpreti tento výklad ostře odmítali. Althusserův přístup vlastněani moc nepomáhá. Engelsova vlastní synopse Kapitálu Díl I. pouze podtrhuje slabou
nebo spíš neexistující strukturu spisu. Po Marxověsmrti Engels sestavil z 1500 stran autorových rukopisných poznámek Díl II., z nichž čtvrtinu pře¬psal. Výsledkem je 600 nudných, zmatených stran o oběhu kapitálu, především o ekonomických teoriích 60. let 19. století. Třetí díl, na kterém Engels pracoval v letech 1885-93, zkoumá všechny aspekty kapitálu, o kterých se nemluvilo dříve, ale není to nic víc než řada poznámek, včetně1000 stran věnovaných lichvě. Většinu z nich tvoří pouze Marxovy záznamy. Téměřcelý materiál, pocházející z počátku 60. let, byl shromážděn ve stejné době, kdy Marx pracoval na prvním díle. Neexistovalo nic, co by Marxovi bránilo, aby knihu dokončil sám, jen nedostatek energie
a vědomí, že obsah prostěnemá hlavu ani patu.
16. 12. 2012 | 23:45

Maximus napsal(a):

kormoran napsal(a):
Maximus , tak jim pomozte! Pokud jim verite!

Kašlu na ně, jsem liberál jako ty plevelný ptáku!

Kontrolní otázečka:
Kolik, že to je chudých lidí v USA co nemají ani na utření zadku a nemají vlastně kde bydlet či žijí v karavanech?
16. 12. 2012 | 23:47

D. napsal(a):

Naopak, osmá kapitola „Pracovní den" se staví jako věcná analýza vlivu kapitalismu
na denní život britského proletariátu; opravdu je to jediná část Marxovy práce, která se skutečnězabývá dělníky, oním předstíraným tématem celé jeho filozofie. Proto stojí za pozornost, abychom se jí věnovali pro její „vědeckou" hodnotu. Jak jsme již poznamenali, Marx vyhledával pouze taková fakta, která zapadala do jím předem učiněných závěrů; tento přístup je v rozporu se všemi principy vědeckých metod, a proto je osmá kapitola od začátku velmi slabá. Ovšem mimo skutečnost, že Marx svá fakta vybíral tendenčně, je otázkou, zda je také špatněinterpretoval nebo falšoval. To musíme nyní posoudit. V této kapitole se Marx snaží dokázat - a to je jádrem jeho morálního případu - že pro kapitalismus je charakteristickým rysem postupující a narůstající vykořisťování dělníků; tedy čím víc bude kapitál využíván, tím víc budou dělníci vykořisťováni, a právěto je ono velké
morální zlo, které produkuje finální krizi. Aby mohl tuto tezi vědecky obhájit, musel by Marx dokázat že (1) podmínky v dílnách špatné už v doběpřed nástupem kapitalismu, se za průmyslového kapitalismu ještě mnohem zhoršily; (2) jelikož podstata kapitálu má neosobní, nesmiřitelný charakter, vykořisťování dělníkůse v zemích s nejrozvinutějším kapitálem neustále mohutněstupňuje. Marx se nepokusil dokázat ani první bod. Píše: „Co se týče období od počátku velkoprůmyslu v Anglii až do roku 1845, dotknu se ho jen místy a pro podrobnější detaily odkáži čtenáře na dílo Bedřicha Engelse Postavení dělnické třídy v Anglii (Die Lage der arbeitenden Klasse in England, Leipzig,1845)." A dodává, že následné zprávy
továrních inspektorůpotvrdily „Engelsovu znalost povahy kapitalistické metody" a ukázaly, „s jakými obdivuhodněvěrnými detaily popsal zjištěné okolnosti".
Stručně řečeno, celá první část Marxova vědeckého zkoumání pracovních podmínek v
polovině60. let 19. století je založena na jediné práci, na EngelsověPostavení dělnické třídy v Anglii, publikovaném již před dvaceti lety. A jakou vědeckou hodnotu můžeme naopak přisoudit tomuto jedinému zdroji? Engels, syn majitele prosperujících prádelen bavlny v Barmen v Porýní, se narodil roku 1820 a do rodinné firmy nastoupil v roce 1837. V roce 1842 byl poslán do pobočky firmy v Manchestru a v Anglii strávil dvacet dva měsíců. Mimo Manchester v té doběnavštívil Londýn, Oldham, Rochdale, Ashton, Leeds, Bradford a Huddersfield. Měl tedy vlastní zkušenost s obchodem s textilem, ale prakticky o podmínkách
v anglických továrnách nevěděl nic. Například nevěděl nic o těžběuhlí a v dole nikdy nebyl; nic neznal o jednotlivých oblastech zeměnebo o práci na venkově. A přesto napsal dvěcelé kapitoly na téma „Horníci" a „Venkovský proletariát". V roce 1957 dva velmi pečliví badatelé W. O. Henderson a W. H. Challoner knihu znovu přeložili a zredigovali a přezkoumali Engelsovy zdroje i originální text všechcitací. Cílem jejich analýzy bylo téměřúplnězničit objektivní historickou hodnotu knihy a zredukovat ji na to, čím bezpochyby byla: na
politickou polemiku, traktát, tirádu. Když na knize Engels pracoval, napsal Marxovi: „Před soudem světového mínění obviňuji anglické střední třídy z masové vraždy, okrádání ve velkém a ze všech možných zločinů."
16. 12. 2012 | 23:48

D. napsal(a):

Přibližnětaková je hodnota knihy: jedná se prostěo případ pro soudní žalobu. Velká
část knihy, včetněveškerého zkoumání předkapitalistické éry a raných stádií industrializace, nebyla založena na původních pramenech, ale na několika druhotných zdrojích pochybné hodnoty. Zvláštěna knize Petera Gaskella Výrobní populace v Anglii (The Manufacturing Population of Englandi) (1833), díle romantickémytologie, které se snažilo ukázat, že 18. století bylo zlatým věkem pro anglické drobné sedláky a řemeslníky. Ve skutečnosti The Royal Commission on Children's Employment (Královská komise pro dětskou zaměstnanost) v roce 1842 přesvědčivěprokázala, že pracovní podmínky v původních malých dílnách a chalupách byly daleko horší než v nových velkých prádelnách bavlny v Lancashire. Původní
otištěné prameny, které Engels použil, byly pět, deset, dvacet, dvacet pět a dokonce i čtyřicet let staré, ačkoliv je většinou předkládal jako současné. Když uváděl počty narozených nemanželských dětí, připisovaných nočním směnám, opominul sdělit, že data pocházejí z roku 1801. Citoval pojednám o kanalizaci v Edinburgu, aniž čtenáře informoval, že bylo napsáno v roce 1818. Při mnoha příležitostech vynechával fakta a události, které jeho zastaralé důkazy úplněznehodnocovaly.
Není vždy zcela jasné, zda Engels špatným výkladem fakt čtenáře klamal záměrně
nebo zda je to pouze jeho sebeklam. Někdy je ovšem podvod evidentnězcela záměrný.
Engels použil svědectví o špatných podmínkách, které v roce 1833 zjistilathe Factories Enquiry Commission (Tovární vyšetřovací komise), aniž by čtenářům sdělil, že v témže roce byl schválen Factory Act (Zákon o továrnách) Lorda Althorpa a že od té doby je zákon již dlouho uplatňován právěproto, aby podmínky, o kterých se zpráva zmiňovala, odstranil. Stejný podvod Marx použil při čerpání z jednoho ze svých hlavních pramenů, ze spisu dr. J. P. Kaye Fyzické a morální podmínky dělnických tříd, zaměstnaných v prádelněbavlny v Manchesteru (Physical and Moral Conditions ofthe Working Classes Employed in the Cotton Milí in Manchester, 1832). Tato práce pomohla zásadněreformovat systém místních vládních
zdravotních opatření; Engels se o nich vůbec nezmiňuje. Nesprávněinterpretoval
kriminalistické statistiky nebo je zcela ignoroval, když nepodporovaly jeho tvrzení. Engels neustále a vědoměpotlačuje fakta odporující jeho argumentům nebo vysvětlující určitou „nepravost", kterou se on snaží odhalit.
16. 12. 2012 | 23:51

pavel v napsal(a):

Anna napsal(a):
"Komunisté věřili na základě své přísně vědecké doktríny, že po kapitalistickém řádu přijde konečně spravedlivý řád, který zrušením vlastnictví zlikviduje hlavní příčinu rozdělení lidí na pány a raby a tento řád nazvali komunismus (ve smyslu že je všechno komunis – společné)."
----------

A to má být odsouzeníhodné?

Co potom slova Ježíšova, že máme dát potřebnému svůj šat i plášť, nebo že dříve projde velbloud uchem jehly než boháč do království nebeského?
KONEC CITACE

Není větší nesmysl, než klást rovnítko mezi křesťanství a komunismus. Zatímco pro materialistický komunismus je nevyšším cílem majetková rovnost, pro křesťanství je tím nevyšším cílem přikázání lásky. To by mělo kázat nám všem, abychom každý podle svých možností pomáhali lidem v nouzi. Toto přikázání se tedy nevztahuje jen na bohaté. Jestliže však žijí v nadbytku, je pro ně mnohem snadnější rozdělit se s lidmi v nouzi. O to větší je jejich vina, když to neudělají.

V bibli není žádný Ježíšův příkaz, že by křesťané měli mít společný majetek. Ve Skutcích apoštolů jsou sice popisovány případy, kdy křesťanské společenství společný majetek mělo, ale každý do něj přispíval dobrovolně, kolik chtěl (nemusel dát vůbec nic).
16. 12. 2012 | 23:52

D. napsal(a):

Pečlivé prověřování Engelsových výňatkůze sekundárních pramenů ukazuje, že jsou často zkomoleny, zhuštěny, vytrženy ze souvislostí či překrouceny, ale vždy uvedeny v uvozovkách, jako by byly citovány doslova. Celé Hendersonovo a Challonerovo vydání knihy provázejí poznámky pod čarou, které katalogizují Engelsovy překroucené a nepoctivé údaje. Jen v jedné části, v sedmé kapitole nazvané „Proletářiát", se lži, včetněchybných fakt a přepi¬sů, objevují na stranách 152,155,157,159,160,163,165,167,168,170,172, 174, 178, 179, 182, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 194a203.24 Marx nemohl nevědět o slabých místech, doslova lžích, Engelsovy knihy, neboťna mnoho z nich detailněupozornil už v roce 1848 německý ekonom Bruno Hildebrand v publikaci, kterou Marx znal. Navíc se Marx s Engelsovým nesprávným výkladem vědomě vyrovnává. Čtenáři prostěnesdělí informaci o obrovském zlepšení, které přineslo zavedení Továrních zákonůa dalších legislativních nápravných opatření od doby, kdy kniha vyšla, a které ovlivnily přesněten typ podmínek Marxem zdůrazňovaných. V každém případě Marx vnesl do používání původních i druhotných písemných zdrojůstejný duch hrubé nedbalosti, tendenčního překrucování a vyložené nepoctivosti, jímžbyla poznamenána Engelsova práce.
Skutečněoba často rukou společnou podváděli, ačkoliv Marx byl podvodník mnohem
odvážnější. V jednom zvlášťkřiklavém případěpřekonal i sám sebe. Jednalo se o Ustavující manifest Mezinárodního dělnického sdružení, založeného v září 1864, neboli o tzv. Inaugurální adresu. Marx měl v úmyslu vytrhnout anglickou dělnickou třídu z apatie, a proto ve snaze prokázat, že se životní úroveňzhoršuje, záměrnězfalšoval větu W. E. Gladsona z jeho projevu o rozpočtu z roku 1863. V komentáři k růstu národního bohatství Gladstone řekl: „Měl bych pohlížet téměřs obavami a s bolestí na tento opojný vzrůst bohatství a moci, kdybych věřil, zeje omezen na třídu, jejíž situace je jednoduchá." Ale dodal: „Průměrné podmínky britského dělníka, jak bohudík víme, se během posledních dvaceti let zcela
mimořádnězměnily a téměřo nich můžeme prohlásit, že v historii žádné zeměani epochy nemají obdoby." Marx ve svém projevu citujeGladstona takto: „Tento opojný vzrůst bohatství a moci je zcela omezen na majetné třídy." Protože to, coGladstone opravdu řekl, byla pravda, navíc potvrzená množstvím statistických důkazů, a protože o něm bylo každopádněznámo, že je posedlý potřebou zajistit, aby bylo bohatství rozdělováno v maximální možné šíři, bylo by velmi obtížné zplodit ještěostudnější opak toho, co Gladstone mínil. Marx uvedl jako svůj zdroj noviny Morning Star, ale Star spolu s ostatními novinami a také Hansard uvádějí Gladstonova slova správně. Marxova lež vyšla najevo. Nicméněji ještě
s dalšími nesrovnalostmi zopakoval v Kapitálu, a když znova jeho falzifikáty zjistili a pranýřovali, zahalil se temnou inkoustovou clonou; on, Engels, a později i jeho dcera Eleanor se na dvacet let zapletli do sporu, ve kterém se snažili obhájitneobhajitelné. Žádný z nich by nikdy nepřiznal původní, jasný falzifikát a výsledkem debaty je dojem, vyvolaný u některých čtenářů- tak, jak Marx chtěl - že existují dvěstrany sporu. Neexistují. Marx věděl, že Gladstone nikdy nic takového neřekl a že podvod byl úmyslný. Nebyla to výjimka. Podobným
způsobem zfalšoval Marx i citáty z Adama Smithe.
16. 12. 2012 | 23:52

D. napsal(a):

Marxovo systematické zneužívání zdrojůzaujalo v 80. letech 19. století dva
cambridžské učence. S pomocí revidovaného francouzského vydání Kapitálu (1872-75)
sepsali pojednám pro Cambridžský ekonomický klub, nazvané Komentářk použití Modrých knih Karlem Marxem v Kapitole XV. Kapitálu (Comments on the use of the Blue Books by Karl Marx in Chapter XV of Le Capital, 1885). Sdělují, že nejprve prověřili Marxovy reference, „aby o některých bodech získali lepší informace", ale překvapeni „hromadícími se nesrovnalostmi" se rozhodli prověřit „rozsah a důležitost chyb tak zjevných". Zjistili, že rozdíly mezi texty Modrých knih a Marxovými citacemi nebyly důsledkem pouhé nepřesnosti, ale „jevily známky vlivu, působícího jejich překroucení". Do jedné kategorie se řadily případy, kdy byly citáty často „vhodnězkráceny vynecháním pasáží, které by mohly působit proti závěrům, které chtěl Marx prosadit". Další kategorie „sestává z citátů, fiktivně
sestavených z izolovaných tvrzení, obsažených v různých částech zprávy.
Ty jsou potom podstrčeny čtenáři v uvozovkách s plnou vážností přímé citace
samotných Modrých knih". V jednom případě(týká se to šicího stroje) Marx „používá
Modrých knih s otřesnou drzostí... aby prokázal pravý opak toho, co opravdu sdělují". Pánové došli k závěru, že jejich důkazy možná nebudou „dostačující k obvinění ze záměrného falšování", ale zcela určitěukázaly „téměřzločinnou nedbalost při používání úředních dokumentů" a opravňují k tomu, aby se zacházelo „s kteroukoliv částí Marxovy práce s nedůvěrou". Pravda je, že dokonce i nejpovrchnější zkoumání způsobu, jakým Marx používal důkazy, nutí člověka k tomu, aby ke všemu, co napsal a co je založeno na konkrétních datech, přistupoval skepticky. Jemu se nikdy nedá věřit. Celá klíčová osmá kapitola Kapitálu je
záměrným a systematickým falšováním s cílem dokázat tvrzení, které by se po objektivním přezkoumání fakt ukázalo jako neudržitelné. Zločiny, které spáchal proti pravdě, lze rozdělit do čtyřskupin. Zaprvé - používá zastaralý materiál, protože moderní podklady jeho věc nepodporují. Zadruhé - za typické příklady kapitalismu si vybírá taková průmyslová odvětví, kde byly podmínky mimořádněšpatné. Tento podvod byl pro Marxe zvlášťdůležitý, protože
bez něj by osmá kapitola vůbec nemohla vzniknout. Tvrdil, žekapitalismus produkuje stále se zhoršující podmínky; čím víc je kapitál využíván, tím hůřse musí s dělníky nakládat, aby se zaručil odpovídající zisk. Důkazy, které obšírněcituje, aby své tvrzení prokázal, pocházejí téměřvýhradněz malých, neefektivních, nedostatečněkapitálovězajištěných firem z archaických odvětví, která ve většiněpřípadůexistovala v předkapitalistickém období - například z hrnčířství, krejčovství, kovářství, pekařství, sirkařství, tapetářství či krajkářství. V
mnoha typických případech, jež Marx uvádí (např. pekařství), byly podmínky tak špatné právěproto, že si firma v důsledku nedostatku kapitálu nemohla dovolit zavést stroje. Marx se tedy zabývá podmínkami v období před počátkem kapitalismu a ignoruje pravdu, která bije do očí: čím více kapitálu, tím méněutrpení. Tam, kde se zabývá moderním, vysoce kapitalizovaným průmyslem, shledává ne dostatek důkazů; tak třeba když mluví o oceli, musí se spoléhat na vložené komentáře („Jaká cynická upřímnost!", „Jaká pokrytecká frazeologie!") a v případěželeznice je dohnán k použití zažloutlých výstřižkůo starých nehodách („čerstvá železniční neštěstí"): pro svá tvrzení potřeboval, aby nehodovost přepočtená na jednoho cestujícího a ujetou míli stoupala, zatímco ve skutečnosti výrazně klesala, a v doběvydání Kapitálu se dráha stávala nejbezpečnějším dopravním prostředkem ve světové historii.
16. 12. 2012 | 23:53

D. napsal(a):

Zatřetí - když Marx používá zprávy továrního inspektorátu, cituje příklady bídných
podmínek a špatného zacházení s dělníky, jako by byly nevyhnutelnou normou systému; ve skutečnosti byl podle inspektorůza tato fakta zodpovědný „podvodný majitel přádelny". Inspektoři měli za úkol vše zjistit, případ vyšetřit a majitel se tak octnul v situaci, že byl postupem času z oboru vyřazen. Začtvrté - fakt, že Marxovy hlavní důkazy pocházely z tohoto zdroje, tedy z inspektorátu, prozrazuje jeho podvod ze všech největší. Tím bylo jeho tvrzení, že kapitalismus je ve své přirozenosti nenapravitelný, a dále, že v bídě, kterou uvaluje na dělníky, je buržoazní stát spojencem kapitalismu, neboťstát, jak napsal, „je výkonným
orgánem pro správu záležitostí vládnoucí třídy jako celku". Ale kdyby to byla pravda, parlament by nikdy neodhlasoval Tovární zákony a stát by je neuváděl v platnost. Téměř všechna Marxova fakta, tak jak je vybral a zařadil (a někdy zfalšoval), pocházela z úsilí státu (inspektorů, soudů, smírčích soudců) zlepšit podmínky, které nevyhnutelnězahrnovalo i nutnost odhalit a potrestat ty, kteří za jejich špatnou úroveňnesli odpovědnost. Kdyby se systém nebyl schopen sám reformovat, což bylo podle Marxe nemožné, nemohl by Kapitál nikdy napsat. A jelikož Marx nebyl ochoten sám provést výzkum na místě, byl nucen se spoléhat právěna důkazy těch lidí, které považoval za „vládnoucí třídu", kteří se snažili věci zlepšit a jimž se to ve velké míře podařilo. Proto musel Marx hlavní zdroj svých důkazů buď překroutit, anebo se vzdát svých tezí. Konstrukce té knihy byla a je podvod. Marx se nepokusil poznat, jak průmysl funguje, a proto nedokázal nebo ani nechtěl pochopit, že od samého počátku průmyslové revoluce, tedy v letech 1760-90, dávali nejschopnější majitelé manufaktur (kteří měli dostatečný přísun kapitálu) přednost lepším podmínkám pro své zaměstnance; proto se snažili podporovat legislativu, týkající se továren a - což bylo stejnědůležité - účinněji uplatňovali, protože odstraňovala vše, co považovali za nekalou konkurenci. Poměry se tedy zlepšovaly. A protože se zlepšovaly, dělníci nepovstávali, jak Marx předpovídal. To proroka mátlo. Z četby Kapitálu vyplyne jeho základní neúspěch - Marx nebyl schopen kapitalismus pochopit. Nepochodil přesněz toho důvodu, že nepostupoval vědecky: nechtěl sám zkoumat fakta ani objektivněpoužívat ta,
která zjistili ostatní. Od začátku do konce nejen Kapitál, ale všechny Marxovy práce, odrážejí neúctu k pravdě, která místy hraničí až s pohrdáním. To je hlavní důvod, pročmarxismus jako systém nemůže dosáhnout výsledků, na které si činí nárok; a považovat tento systém za „vědecký" je absurdní.
16. 12. 2012 | 23:55

D. napsal(a):

Marx budil zdání učence. Ale jestliže ho nemotivovala láska k pravdě, co tedy bylo
hnací silou jeho života? Abychom ji odhalili,musíme se blíže podívat na jeho osobní vlastnosti. Je faktem, i když někdy faktem melancholickým, že velká intelektuální díla nevznikají abstraktní prací mozku a fantazie; jsou hluboce zakořeněna v osobnosti tvůrce. Marx je toho zcela mimořádným příkladem. Už dříve jsme považovali jeho filozofii za amalgám poetických vizí, novinářské zběhlosti a akademismu. Ale dáse také ukázat, že její skutečný obsah lze dát do souvislosti se čtyřmi aspekty Marxova charakteru: s jeho oblibou násilí, touhou po moci, neschopností zacházet s penězi a především se sklonem využívat lidi kolem sebe.
16. 12. 2012 | 23:56

D. napsal(a):

Mnoho času Marx strávil sbíráním podrobných materiálůo svých politických soupeřích a nepřátelích a neměl žádné zábrany je poskytovat policii, pokud si myslel, že mu
to nějak poslouží. Velké veřejné spory, například při schůzi Internacionály v Haagu roku 1872, předznamenaly réglements děs comptes sovětského Ruska: součástí stalinistické epochy není nic, co by nebylo vzdáleněnepředznamenáno Marxovým chováním. Občas opravdu tekla i krev. V roce 1850 se Marx ve sporu s Augustem voňWillich choval tak urážlivě, že ho Willich vyzval na souboj. Ačkoliv již dříve jeden souboj postoupil, Marx prohlásil, že „se nebude angažovat v hrátkách pruských důstojníků", ale také se nepokusil zabránit svému mladému asistentovi Karlu Schrammovi, aby ho zastoupil, ačkoliv Schramm v životěnedržel pistoli v ruce a Willich byl výtečným střelcem. Schramm byl raněn. Willichovým sekundantem byl tehdy Marxův zvlášťpodezřelý spojenec, Gustav Techow, kterého si Jenny právem ošklivila. Techow zabil nejménějednoho kolegu revolucionáře a nakonec byl oběšen
za vraždu policisty. Pokud to vyhovovalo jeho taktice, neodmítal Marx násilí a dokonce ani terorismus. V proslovu k pruské vláděz roku 1849 vyhrožoval: „My jsme nemilosrdní a od vás nežádáme ani vindru. Až přijde náš čas, nebudeme svůj terorismus skrývat." Následující rok rozeslal po Německu „Aktionplan", který zvlášťpodněcoval davové násilí: „Protože se zdaleka nechceme stavět proti tzv. výstřelkům, oněm příkladům lidové pomsty na nenáviděných jednotlivcích nebo veřej¬ných budovách, na které myslíme pouze s nenávistí, musíme tyto příklady nejen přehlížet, ale ještějim pomáhat. Čas od času byl ochoten podporovat atentáty, pokud je považoval za účinné. Maxim Kovalevsky, kolega z okruhu
revolucionářů, který byl při tom, když se Marx dozvěděl o neúspěšném pokusu o atentát na císaře Viléma I. na tříděUnter den Linden v roce 1878, zaznamenal jeho vztek, ve kterém „proklínal teroristu, který nedokázal pro¬vést svůj teroristický čin".37 Kdyby se byl Marx dostal k moci, určitěby byl rozpoutal obrovské násilí a krutosti. Ale do situace, kdy by mohl uskutečnit rozsáhlou revoluci, aťuž násilnou, nebo ne, se samozřejměnikdy nedostal, a jeho potlačovaná zuřivost se tedy promítla do knih, v nichž je vždy obsažen duch nesmiřitelnosti a extremismu. Mnoho jejich pasáží budí dojem, že jeMarx psal ve vzteku. Lenin, Stalin a Mao
Ce-tung později v praxi a ve velkém měřítku uskutečňovali právěono násilí, které Marx choval ve svém srdci a které z jeho děl čiší.
16. 12. 2012 | 23:58

kormoran napsal(a):

Maximus kolik lidi nema v usa na hajzl papir jsem jeste nezkoumal ,- (vite jestli-ze si nekdo vytira zadek fikovym listem je jeho svobodny vyber, dulezite je , ze na marketu je pristupny stejne tak jsem nezkoumal kolik lidi zije v mobil home nekde v desertech , ale soudim , ze i to je jejich svobodny vyber , treba byt co nejmene zavisly na governmentu . Ale co bezpecne vim , totalne bych nekoho nastval , kdybych se mu cpal do jeho socialni politiky a urcoval mu , jak ma zit .
17. 12. 2012 | 00:00

D. napsal(a):

Aťtak či onak, Marx stejnězískal značnou sumu peněz dědictvím. Smrt otce mu
přinesla 6000 zlatých franků, z nichž část utratil za vyzbrojení belgických dělníků. Po matčině smrti v roce 1856 dostal míň, než očekával, ale jen proto, že si na základěočekávaného dědictví vypůjčil od strýce Philipse. Podstatnou částku také obdržel z majetku Wilhelma Wolfa v roce 1864. Dalšími penězi přispěla manželka a její rodina(Jenny také dostala jako součást věna stříbrný jídelní servis s erby předkůz Argyllu, šlechtickým erbem značené příbory a ložní prádlo). Mezitím oba dostávali dost peněz, rozumněinvestovaných tak, aby jim poskytovaly zaopatření. Jejich skutečný příjem nikdy neklesl pod 200 liber ročně, což bylo třikrát víc než byl průměrný plat kvalifikovaného dělníka. Ale Marx i Jenny se o peníze zajímali, jen když je chtěli utrácet. Dědictví i půjčky se rozkutálely, a tak se jim dlouhodobě nikdy nedařilo lépe. Vlastněvězeli pořád v dluzích, často dost vážně, takže stříbrný servis pravidelněputoval i s dalšími věcmi, včetněrodinných svršků, do zastavárny. Jednou, když Marx musel odjet z domova, měl jen jedny kalhoty. Stejnějako Marxova i Jennina rodina nadále odmítla podporovat zetě, kterého považovala za nenapravitelnělíného a lehkomyslného. Když v březnu 1851 oznamoval Engelsovi narození dcery, Marx si postěžoval: „Nemám doma doslova ani vindru." V té doběbyl Engels novým terčem využívání. Od poloviny 40. let, kdy se setkali poprvé, až do přítelovy smrti, byl hlavním zdrojem příjmůMarxových. Pravděpodobnějim dal víc než polovinu toho, co sám dostal. Celkovou sumu nelze spočítat, protože podporu poskytoval dvacet pět let v nepravidelných částkách, stále ujišťován Marxem ve víře, že hned jak dostane příští platbu, všechno vrátí. Jejich vztah byl z Marxovy strany vykořisťovatelský a zcela nerovný, protože Marx byl vždy dominantní a někdy tyranizující partner. Jenže jakýmsi zvláštním způsobem se oba potřebovali, jako pár komikůneschopných kus zahrát jeden bez druhého, často na sebe vrčeli, ale nakonec vždy drželi pospolu. Jejich vztah se málem rozpadl
v roce 1863, kdy se Engelsovi zdálo, že Marxovo neustálé škemrání o peníze zašlo příliš daleko. Engels měl v Manchesteru dva domy, jeden pro obchodní účely, druhý pro svou milenku Mary Burnsovou. Když Mary zemřela, byl hluboce zarmoucen. Byl úplněbez sebe, když od Marxe dostal bezcitný dopis (datovaný 6.1. 1863), ve kterém se jen krátce zmínil o jeho ztrátěa hned přešel k mnohem důležitější žádosti o peníze. Není nic, co by lépe ilustrovalo Marxův neoblomný egocentrismus. Engels odpověděl na dopis chladněa událost téměřukončila jejich vztah. V jistém smyslu už nikdy nebyl takový, jako dřív, protože Marxovo jednání Engelsovi připomnělo omezenost jeho charakteru. Zřejměv té dobědošel k závěru, že Marx nikdy nebudeschopný získat zaměstnání, uživit rodinu a dát si své záležitosti
do pořádku. Jediné, co se dalo dělat, bylo vyplácet Marxovi pravidelnou podporu. Proto se Engels v roce 1869 zbavil svých obchodůa zajistil si tak příjem víc než 800 liber ročně. Z nich dostával 350 liber Marx. A tak posledních 15 let svého života byl Marx důchodcem, žijícím z renty a měl určitou životní jistotu. Nicméněse zdá, že jeho náklady byly kolem 500 liber ročně, možná i víc, za což se před Engelsem ospravedlňoval: „Dokonce z komerčního hlediska by tu jistě proletářské uspořádání nebylo vhodné."0 Proto dopisy, ve kterých žádal o
další podporu z Anglie, pokračovaly.
17. 12. 2012 | 00:01

D. napsal(a):

Ovšem hlavní obětí Marxovy lehkomyslnosti a neochoty pracovat, byla jeho vlastní
rodina, především manželka. Jenny Marxova jejednou z tragických, politováníhodných
postav socialistické historie. Vypadala jako pravá Skotka, bledá pleť, zelené oči a zrzavé vlasy po babičce z otcovy strany, potomek druhého hraběte z Argyllu, zabitého u Floddenu. Jenny byla krásná a Marx ji miloval - jak dokazují jeho básně-, ona ho milovala vášnivě, bojujíc Marxovy bitvy jak se svou, tak s jeho rodinou; prošlo mnoho trpkých let, než její láska zanikla. Jak mohl sobec jako Marx inspirovat takovou náklonnost? Odpověď, myslím, spočívá v tom, že Marx byl silný, mužný, v mládí a raném mužném věku hezký, ačkoliv vždy špinavý; v neposlední řaděbyl zábavný. Historikové si málo všímají této vlastnosti; ta totiž
často pomáhá vysvětlit přitažlivost jinak záhadnou (takový byl například Hitler, jak v soukromí, tak jako řečník na veřejnosti). Marxův humor byl často kousavý a surový. Přesto se jeho skvělým žertům lidé smáli. Kdyby byl neměl smysl pro humor, mnohé z jeho nepříjemných vlastností by ho úplněpřipravily o příznivce a dámy by se k němu otočily zády. Ale legrace je nejjistější cestou k srdcím tolik soužených žen, jejichž životy jsou ještětěžší než životy mužů. Marxe a Jenny bylo možno často slyšet, jak se spolu smáli, a později to byly víc než cokoliv jiného právěžerty, které k Marxovi poutaly jeho dcery. Marx byl pyšný na skotský šlechtický původ své ženy (zveličoval ho) a na to, že je dcerou barona a vysokého úředníka pruské vlády. Pozvánky na ples, které nechal vytisknout v 60. letech v Londýně, o ní mluví jako o „rozené von Westphalen". Často tvrdil, že s opravdovými aristokraty vychází lépe, než s chamtivou buržoazií (podle svědkůtoto slovo
vyslovoval se zvláštním podrážděným pohrdáním). Ale když na Jenny dolehla děsivá realita manželství s nezaměstnaným revolucionářem bez státní příslušnosti, klidněby byla vzala zavděk buržoazní existencí, jakkoliv bezvýznamnou. Od začátku roku 1848 byl její život nejméněpo deset dalších let noční můrou. 3. března 1848 byl Marxovi vystaven rozkaz k vyhoštění ze zeměa on byl uvězněn; Jenny strávila noc s ním, zavřená v cele s prostitutkami; druhý den odvezla policejní eskorta rodinu na hranice. Většinu dalšího roku strávil Marx na útěku nebo před soudem. V červnu 1849 se ocitl bez prostředků. Za měsíc se přiznal příteli: „Poslední šperk, který patřil mé manželce, zmizel v zastavárně." Sám si udržoval elán absurdním trvalým revolucionářským nadšením, ve kterém psal Engelsovi: „Navzdory všemu
nebyl kolosální výbuch sopky revoluce ještěnikdy tak bezprostředněblízko. Detaily později." Jenže Jenny takovou útěchu neměla a navíc byla těhotná. Bezpečí nalezli v Anglii, kde na něale také čekalo ponížení. Jenny nyní měla tři děti, Jenny, Lauru a Edgara a čtvrté porodila v listopadu 1849. Chlapec se jmenoval Guy neboli Kvido. O pět měsícůpozději dostali Marxovi výpověďz bytu v Chelsea, protože neplatili nájem, a byli doslova vyhozeni na dlažbu před (psala Jenny) „lůzou z celého Chelsea". Jejich postele prodali, aby se zaplatil dluh u řezníka, mlékaře, lékárníka a pekaře. Útočištěnašla rodina v zchátralé německé ubytovněna Leicester
Square, kde v ziměKvido zemřel. Jenny zanechala o těchto dnech zoufalou výpověď- její psychika a vztah k Marxovi se z tohoto zážitku nikdy nevzpamatovaly.
17. 12. 2012 | 00:03

D. napsal(a):

Později se mu nelíbili nápadníci, kteří patřili k jeho vlastnímu revolucionářskému
okruhu. Nemohl zabránit tomu, aby se děvčata vdala, a ani to neudělal, ale vše komplikoval a jeho nesouhlas zanechal šrámy. Lauřiněmanželovi Paulovi Lafarguovi, který pocházel z Kuby a v žilách mu kolovalo trochu černošské krve, říkal „Negrillo" nebo „Gorila". Neměl rád ani Charlese Longueta, který si vzal Jenny. Podle něho byli oba zeťové idioti: „Longuet je poslední proudhonista a Lafargue poslední bakuninovec - aťjdou všichni do háje !" Nejvíc jeho odmítáním povolit dcerám vlastní kariéry a nepřátelstvím vůči nápadníkům trpěla nejmladší Eleanor. Byla vychována v přesvědčení, že muž - to jest její otec - je středem celého vesmíru. Není ani divu, že se nakonec zamilovala do muže, který byl ještě egocentričtější než vlastní otec. Edward Aveling, spisovatel a potencionální politik, byl donchuán a příživník, zaměřený na svádění hereček. Eleanor se chtěla stát herečkou, a tak byla přirozenou obětí. Jedna z malých pichlavých ironií historie způsobila, že se v Londýně Aveling a Eleanor zúčastnili spolu s George Bernardem Shawem prvního soukromého čtení Domu loutek (A Doll's House), skvělé Ibsenovy obhajoby ženské svobody, ve kterém Eleanor hrála Noru. Krátce před Mar¬xovou smrtí se Eleanor stala Avelingovou milenkou a od té doby i trpící otrokyní, stejnějako jí kdysi byla i její matka Jenny. Jenže Marx zřejměpotřeboval svou ženu víc, než byl kdy ochoten přiznat. Po Jennině smrti v roce 1881 rychle chřadnul, nic nedělal, jen se léčil v různých evropských lázních nebo cestoval za sluncem a čistým vzduchem do Alžírska, Monte Carla a Švýcarska. V prosinci
1882 ho nadchnul vzrůstající vliv, který získával v Rusku: „Nikde měmůj úspěch netěší víc." Se svou destruktivní povahou se chvástal: „Je pro mězadostiučiněním, že ničím moc, která je hned po Anglii druhou skutečnou baštou staré společnosti." O tři měsíce později zemřel ve svém županu v křesle u krbu. Jedna z jeho dcer, Jenny, zemřela několik týdnůpřed tím. Obě další skončily také tragicky.
Eleanor, srdce zlomené manželovým chováním, požila v roce 1898 nadměrnou dávku
opia, zřejměse sebevražedným úmyslem - Aveling se ovšem z obvinění vykroutil. O třináct let později se Laura a Lafargue také dohodli na sebevražděa společnězemřeli. Existoval ještějeden podivuhodný, zapadlý svědek, produkt Marxova nejbizarnějšího osobního vykořisťování, který přežil tuto tragickou rodinu. Ve svém bádání o zlotřilosti britských kapitalistůnarazil Marx na mnoho případůvelmi málo placených dělníků, ale nikdy se mu nepodařilo najít někoho, kdo by nedostával plat vůbec. A přece někdo takový existoval - v jeho vlastní domácnosti. Když bral Marx svou rodinu na formální nedělní procházky, šla za nimi podsaditá žena a nesla piknikový košík a další potřeby. Byla to Helen Demuthová, které říkali Lenchen. Narodila se v roce 1823 v rodiněrolníka a k Westphalenovým přišla v osmi letech jako pomocnice k dětem. Dostávala sice celé zaopatření, ale plat žádný. Když se
Jenny vdala, baronce bylo dcery líto a měla o ni starost, a tak tehdy dvacetiletou Lenchen roce 1845 Jenny poslala, aby jí ulehčila. Lenchen zůstala u Marxůaž do smrti v roce 1890. Eleanor říkala, že „vůči ostatním je to ta nejněžnější bytost, zatímco k soběse po celý život chová se stoickým klidem". Lenchen byla dříč. Nejen že vařila a uklízela, ale také spravovala rodinné finance, protože to Jenny nedokázala. Marx jí nikdy nezaplatil ani penny. V letech 1849-50, kdy na tom byla rodina nejhůře, se Lenchen stala Marxovou milenkou a přišla s ním do jiného stavu. Před nedávném zemřel malý Kvido, ale Jenny byla také znova těhotná. Všichni žili ve dvou pokojích a Marx musel Lenchenin stav tajit nejen před Jenny, ale i před nekonečným zástupem návštěvníkůz řad revolucionářů. Nakonec se Jenny stejněvšechno dozvěděla, možná jí o tom někdo řekl. Zřejměto byla poslední kapka, jež přidána ke všem ostatním problémům, které v té doběJenny měla, poznamenala konec její lásky k Marxovi. Co se stalo, nazývala „událostí, jíž se dále nebudu zabývat, ačkoliv velmi zvětšila náš soukromý i veřejně projevovaný zármutek". Tento záznam je součástí autobiografické skicy, kterou Jenny napsala v roce 1865. Ze třiceti sedmi stran se zachovalo dvacet devět: zbytek, ve kterém popisovala své hádky s Marxem, pravděpodobnězničila Eleanor.
17. 12. 2012 | 00:06

meldegänger napsal(a):

Mohu si zde také vytapetovat pár blogů některým textů, které mám na discích jako D.?
Ostatně, zjišťuje někdo na aktualne, jak je to copyrighty takových tapet?
17. 12. 2012 | 00:08

D. napsal(a):

24. května 1850 dostal vévoda z Westmorelandu, britský velvyslanec v Berlíně, kopii zprávy šikovného pruského špióna, která velmi podrobněpojednávala o aktivitách německých revolucionářůsoustředěných kolem Marxe. Těžko bychom hledali lepší popis toho, s čím se musela Jenny vyrovnávat: [Marx] vede život bohémského intelektuála. Zřídka se myje, upravuje svůj vzhled a převléká si prádlo, často je opilý. Ačkoliv je mnohdy celé dny velmi líný, když má hodněpráce, je schopen neúnavněpracovat celé dny a noci. Vstává a chodí spát zcela nepravidelně.
Mnohokrát zůstává vzhůru celou noc, pak si v poledne oblečený lehne na pohovku a spí až do večera. Nikdo z těch, kdo chodí skrz pokoj [měli jen dva], ho nedokáže vyrušit... V domácnosti není ani jeden čistý a slušný kus nábytku. Všechno je polámané, roztrhané a rozbité na kusy, na všem leží vrstva prachu a všude je hrozný nepořádek. Uprostřed [obývacího pokoje] stojí velký obstarožní stůl, pokrytý ubrusem z voskového plátna a na něm leží rukopisy, knihy a noviny, mezi nimi dětské hračky, zbytky látek z manželčina šití, několik hrnkůs otlučenými okraji, nože, vidličky, lampy, kalamář, dudlíky, holandské hliněné fajfky, tabák, popel... vetešník by se styděl prodávat takovou sbírku haraburdí. Když vstoupíte
do Marxova pokoje, začnou vám slzet oči z kouře a tabákového dýmu... Všechno je špinavé a pokryté prachem, takže sednout šije dost nebezpečné. Tady stojí židle jen o třech nohách. Na druhé si děti hrají na vaření. Ta má náhodou nohy čtyři. Návštěvníkovi nabídnou právěji, ale nejdřív musí utřít zbytky po dětské hře, a když si sednete, riskujete své kalhoty. Tato zpráva (z roku 1850) zřejměpopisuje nejhorší časy Marxovy rodiny. Během několika následujících let je postihly ještědalší pohromy. Dcera Franziska, která přišla na svět v roce 1851, zemřela hned v následujícím roce. Milovaný syn Edgar, Marxovo nejoblíbenější dítě, kterému říkal Musch (Muška), onemocněl v hrozných podmínkách na zánět žaludku a zemřel v roce 1855. Jeho smrt oba rodiče hluboce zasáhla. Jenny ses ní nikdy nevyrovnala.
Marx napsal: „Každý den mi moje žena opakuje přání ležet v hrobě..." Tři měsíce před tím se narodila další holčička, Eleanor, ale pro Marxe to nebylo totéž. Chtěl syny a nyní žádného neměl; dívky ho zajímaly jen jako sekretářky. V roce 1860 prodělala Jenny neštovice a ztratila i zbytek své krásy; od té doby se až
do smrti v roce 1881 pomalu vytrácela z Marxova života - unavená žena, zbavená iluzí, vděčná za drobné laskavosti: za stříbro, které sejí vrátilo zpět ze zastavárny, za vlastní dům. Díky Engelsovi, jenž jim najal dům v Haverstock Hill, se v roce 1856 mohla rodina přestěhovat ze Soho do čísla 9 v Grafton Terrace; o devět let později získali, opět s Engelsovou pomocí, ještěmnohem lepší bydlení na Maitland Park Road č.l. Od té doby nikdy neměli méněnež dvěslužebné. Marx začal každé ráno číst The Times. Byl zvolen do rady místní farnosti. Když bylo hezké počasí, vyvedl v neděli rodinu na sváteční procházku na Hampstead Heath - sám šel v čele, žena, dcery a přátelé za ním. Změny ve stylu života, který měl nakonec velmi buržoazní charakter, vyústily v nový druh vykořisťování - objektem byly tentokrát Marxovy dcery. Všechny tři byly chytré. Člověk by si myslel, že když jako děti revolucionáře měly tak neklidné a o mnoho ochuzené dětství, bude je Marx v duchu logiky svého radikalismu podporovat v tom, aby si vybudovaly vlastní kariéru. Ve skutečnosti jim neumožnil slušné vzdělání, odmítl, aby získaly nějakou
praxi, a pokusy o kariéru zcela zarazil. Eleanor, která ho milovala nejvíce, řekla Olivii Schreinerové: „Po dlouhá, nešťastná léta byl mezi námi stín." Místo toho děvčata zůstávala doma, učila se hrát na klavír a kreslit akvarely jako dcery nějakého obchodníka. Dívky vyrůstaly a Marx stále chodil na příležitostné pijácké tahy sesvými kamarády revolucionáři; ale podle svědectví Karla Liebknechta jim zakazoval, aby se u něj doma zpívaly sprosté písničky, protože by je děvčata mohla zaslechnout.
17. 12. 2012 | 00:08

D. napsal(a):

Jenže Marx zřejměpotřeboval svou ženu víc, než byl kdy ochoten přiznat. Po Jennině
smrti v roce 1881 rychle chřadnul, nic nedělal, jen se léčil v různých evropských lázních nebo cestoval za sluncem a čistým vzduchem do Alžírska, Monte Carla a Švýcarska. V prosinci 1882 ho nadchnul vzrůstající vliv, který získával v Rusku: „Nikde měmůj úspěch netěší víc." Se svou destruktivní povahou se chvástal: „Je pro mězadostiučiněním, že ničím moc, která je hned po Anglii druhou skutečnou baštou staré společnosti." O tři měsíce později zemřel ve svém županu v křesle u krbu. Jedna z jeho dcer, Jenny, zemřela několik týdnůpřed tím. Obě další skončily také tragicky. Eleanor, srdce zlomené manželovým chováním, požila v roce 1898 nadměrnou dávku opia, zřejměse sebevražedným úmyslem - Aveling se ovšem z obvinění vykroutil. O třináct let později se Laura a Lafargue také dohodli na sebevražděa společnězemřeli. Existoval ještějeden podivuhodný, zapadlý svědek, produkt Marxova nejbizarnějšího osobního vykořisťování, který přežil tuto tragickou rodinu. Ve svém bádání o zlotřilosti britských kapitalistůnarazil Marx na mnoho případůvelmi málo placených dělníků, ale nikdy se mu nepodařilo najít někoho, kdo by nedostával plat vůbec. A přece někdo takový existoval - v jeho vlastní domácnosti. Když bral Marx svou rodinu na formální nedělní procházky, šla za nimi podsaditá žena a nesla piknikový košík a další potřeby. Byla to Helen Demuthová, které říkali Lenchen. Narodila se v roce 1823 v rodiněrolníka a k Westphalenovým přišla v osmi letech jako pomocnice k dětem. Dostávala sice celé zaopatření, ale plat žádný. Když se
Jenny vdala, baronce bylo dcery líto a měla o ni starost, a tak tehdy dvacetiletou Lenchen roce 1845 Jenny poslala, aby jí ulehčila. Lenchen zůstala u Marxůaž do smrti v roce 1890. Eleanor říkala, že „vůči ostatním je to ta nejněžnější bytost, zatímco k soběse po celý život chová se stoickým klidem". Lenchen byla dříč. Nejen že vařila a uklízela, ale také spravovala rodinné finance, protože to Jenny nedokázala. Marx jí nikdy nezaplatil ani penny. V letech 1849-50, kdy na tom byla rodina nejhůře, se Lenchen stala Marxovou milenkou a přišla s ním do jiného
stavu. Před nedávném zemřel malý Kvido, ale Jenny byla také znova těhotná. Všichni žili ve dvou pokojích a Marx musel Lenchenin stav tajit nejen před Jenny, ale i před nekonečným zástupem návštěvníkůz řad revolucionářů. Nakonec se Jenny stejněvšechno dozvěděla, možná jí o tom někdo řekl. Zřejměto byla poslední kapka, jež přidána ke všem ostatním problémům, které v té doběJenny měla, poznamenala konec její lásky k Marxovi. Co se stalo, nazývala „událostí, jíž se dále nebudu zabývat, ačkoliv velmi zvětšila náš soukromý i veřejně projevovaný zármutek". Tento záznam je součástí autobiografické skicy, kterou Jenny napsala v roce 1865. Ze třiceti sedmi stran se zachovalo dvacet devět: zbytek, ve kterém popisovala
své hádky s Marxem, pravděpodobnězničila Eleanor. Lenchenino dítěse narodilo 23. června 1851 v bytěv Dean Street 28 v Soho. Byl to chlapec, zaregistrovaný pod jménem Henry Frederick Demuth.
17. 12. 2012 | 00:13

D. napsal(a):

Marx vždy odmítal uznat svou zodpovědnost a jasněodmítl pověsti, že otcem dítěte je on sám. Možná si i přál vše vyřešit po
Rousseauověvzoru a dát dítědo sirotčince nebo ho nechat adoptovat. Ale Lenchen byla daleko silnější osobnost než Rousseauova milenka. Trvala na tom, že se k dítěti bude znát ona sama. Chlapec byl dán na vychování do dělnické rodiny manželůLewisových, ale Marxovy směl navštěvovat. Ovšem nesměl používat přední vchod a matku mohl vídat jen v kuchyni. Marx se děsil toho, že by Fredyho otcovství mohl někdo odhalit, což by těžce poškodilo jeho pověst revolučního vůdce a vizionáře. Jedna zapadlá zmínka o této události se zachovala v Marxových dopisech; ostatní byly potlačeny různými lidmi. Marx nakonec přesvědčil
Engelse, aby Freddyho soukroměuznal za svého syna, jako zástěrku pro rodinné výdaje. Této verzi věřila například Eleanor. Ale Engels, ačkoliv byl vždy připraven se pro dobro společné práce podřídit Marxovým požadavkům, tentokrát vzít tajemství s sebou až do hrobu nemínil. Zemřel 5. srpna 1895 na rakovinu krku; nemohl již mluvit, ale také nechtěl, aby si Tussy (jak říkali Eleanor) dál myslela, že její otec byl úplněneposkvrněný, a tak napsal na břidlicovou
tabulku: „Freddy je Marxův syn. Tussy chce z otce udělat idol." Engelsova sekretářka a hospodyněLouise Freybergová napsala v dopise Augustu Babelovi ze 2. září 1898, zejí pravdu řekl sám Engels a dodala: „Freddy se Marxovi neuvěřitelněpodobá a s jeho typicky židovskou tváří a černými havraními vlasy by jenom slepý mohl tvrdit, že je podobný Generálovi" (tak říkala Engelsovi). Eleanor přijala Freddyho jako nevlastního bratra a sblížila se s ním; zachovalo se devět dopisů, které mu napsala. Žádné štěstí však Freddymu nepřinesla, protože její milenec Aveling si od něho vypůjčil všechny úspory a nikdy je nevrátil.
Lenchen byla jedinou příslušnicí dělnické třídy, kterou Marx dobře znal, jeho jediným skutečným kontaktem s proletariátem. Freddy by býval mohl být dalším, protože byl vychován jako dělnické dítě, a v roce 1888, kdy mu bylo třicet šest, získal vytoužené osvědčení kvalifikovaného strojního zámečníka. Prakticky celý svůj život strávil u firmy King' s Gross and Hackney a byl stálým členem svazu strojníků. Ale Marx ho nikdy nepoznal. Setkali se jenom jednou, zřejměkdyž šel Freddy nahoru po schodech z kuchyněa neměl potuchy, že ten slavný revoluční filozof je jeho otcem. Freddy zemřel v lednu 1929, v době, kdy Marxovy vize o diktatuře proletariátu dostaly konkrétní a děsivou podobu a kdy Stalin -
vládce, který získal tu absolutní moc, po které Marx tak toužil - právězačínal svůj katastrofální útok na ruské rolnictvo.
17. 12. 2012 | 00:13

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy