Není dobrého ďábla II.

10. 06. 2013 | 13:10
Přečteno 5323 krát
Diskuze o totalitě

Není pozitivně směřujících totalit, jako není dobrého ďábla. Stačí, když dobře organizovaná skupina ovládne společnost strachem nebo nenávistí k jakkoliv definovanému nepříteli. V obou případech jde kritické myšlení, a s ním i demokracie, stranou. Smysl parlamentu, svobody vyjádřeného názoru a voleb je oslabován k nule, přestože „režim“ s velkou pečlivostí udržuje jejich formální rituál, zbavený obsahu, při životě. Namísto hledání koncensu je nastoleno vylučování nestejných. Vítězí otevřeně nedemokratické zákulisní tahy, a v nich ten mocensky silnější a bezohlednější. A je zcela nepodstatné, zda je totalitu možné popsat jako násilnou diktaturu jedné ideologie či strany, reakci na tlak agresora zvnějšku, jako tomu bylo v době československé Druhé republiky, nebo zda je převlečená za pseudorevoluční výdobytek „dočasně omezené plurality“ Národní fronty roku 1945.

Československo bylo v období let 1945-48 zraněným poválečným nestabilizovaným a nedemokratickým systémem - totalitním režimem de facto. Byla to země ještě před koncem války od východu obsazovaná a okupovaná vlastními komunisty v cizích službách, jejichž jediným cílem bylo demokracii zničit a nastolit diktaturu. Blábolení alkoholika Klementa Gottwalda o „československé cestě k socialismu“, nebo přísliby o tom, že „v Československu kolchozy nebudou“, mohl brát vážně jenom politický slepec. Nekomunistický politický establishment pro svoji naivitu a slepé spoléhání se na nemohoucího prezidenta Beneše nepředstavoval pro Moskvou cvičené komunisty žádného protivníka.

KSČ už od léta 1945 bez odporu prezidenta nebo „demokratických“ stran budovala svoje vlastní ozbrojené oddíly Závodní stráže (Závodní milice), které se v únoru 1948 pouze přejmenovaly na Lidové milice. To, že formálně Závodní stráž patřila sjednocené (komunisty řízené) Ústřední radě odborů – a ne přímo KSČ - byla jenom trapná zástěrka. Velká část původní výzbroje Závodní stráže z roku 1945 přitom pocházela přímo od Rudé armády, nebo z ilegálních skladů zbraní, kontrolovaných KSČ. 23.února 1948 bylo potom na otevřeně nezákonný rozkaz komunistického ministra vnitra Václava Noska ze Zbrojovky Brno podle předem připraveného plánu Lidovým milicím po celé republice rozvezeno deset tisíc pušek a dva tisíce samopalů. Šlo od samého začátku, tedy už od konce války v květnu 1945, o nástroj, určený ke zničení parlamentní demokracie, ne k její obraně. Považovat stav, ve kterém je jedné politické straně dovoleno se ozbrojovat, za demokratický, lze jenom s obtížemi. Jak to, že ještě v roce 2013 může být Edvard Beneš, který s budováním této komunistické kopie nacistických SA souhlasil, považován za symbol „demokracie“?
KSČ nejpozději od roku 1943 vytvářela i sítě sympatizantů-agentů v ostatních politických stranách, v okolí prezidenta, a později i v parlamentu, jako svoji vlastní vlivovou a zpravodajskou agenturu.

KSČ nebyla nikdy ve svojí historii klasickou politickou stranou v demokratickém prostředí. Byla to, aniž by o tom velká část jejích členů nutně musela vědět nebo se na tom aktivně podílet, bojová organizace, programově ne-československá, a považující se za součást světového boje proletariátu, řízeného z Moskvy. Pouze k Moskvě a sovětským soudruhům cítila loajalitu a zodpovědnost. Československo bylo pro KSČ pouze bojištěm příštího třídního konfliktu. Vedení této bojové organizace bylo zcela podřízeno Moskvě, což posílilo i více než sedm let, které tam Gottwald a jeho skupina věrných strávila mezi roky 1938-1945. S jejím souhlasem pak sovětské zpravodajské služby mezi československými komunisty a uprchlíky vyškolily už v době války nejméně stovky sobě loajálních špiclů. Mluvíme tedy o skupině, která i po konci války nadále zůstala loajální a řízená cizí agresívní mocí, odmítající obnovení demokratického státu. Nebo existuje někdo, kdo by nejkrvavějšímu z diktátorů Josefu Stalinovi přiznal úmysl někde budovat něco jiného než „diktaturu proletariátu“?

V Československu se tedy komunisté stali už v květnu 1945 vládnoucí pátou kolonou bez protivníka. Je ovšem nutné přiznat, že v jejich provedení šlo o obdivuhodnou zpravodajskou operaci a skvěle provedenou mocenskou hru, postavenou na dokonalé znalosti prostředí a možností, v tomto případě slabosti, protivníka.

Tradiční česká neochota vnímat mezinárodní kontext vlastního postavení ve svojí zacyklenosti nutně plodí i neschopné elity, které se mezinárodnímu srovnání a zodpovědnosti vyhýbají. Jestliže Tomáš Garrigue Masaryk byl ještě mezinárodně zodpovědným a uznávaným politikem, který do střední Evropy přinesl pokus o nadčasový „americký“ ústavní občanský systém, který nadřazoval demokracii a občanství nad etnicitu, byl Edvard Beneš jenom mezinárodně trpěným, do sebe zahleděným sólistou, který jako řešení problémů demokratického státu zvolil pseudomonarchistický způsob rozhodování, podřízení se komunistům a opření se o Velkého bratra na Východě. Znovu nutno připomenout kontrast rozhodnutí Finska, které i jako poražený stát druhé světové války, přes obrovské ztráty a tlak Moskvy, dokázalo demokracii ubránit. Proč ne Československo?

Není měkkých totalit

Současná diskuse o tom, které období komunistické nadvlády bylo, anebo už nebylo, „totalitní“ je, mírně řečeno, mimo podstatu problému. Československá společnost byla už od Mnichova, tedy od podzimu 1938, vystavena tlakům, kterým nedokázala čelit demokratickým způsobem. Brutalita nacistického záboru odstoupených území a nesmírné problémy s přijetím stovek tisíc odsunutých Čechů (pro nouzové ubytování muselo být použito i šest tisíc železničních vagónů) ale nikdy nemohou omluvit českými orgány a institucemi dobrovolně přijaté protižidovské a protiromské zákony a vyhlášky, štvanice proti lidem, jako byli Karel Čapek, Ferdinand Peroutka nebo už mrtvý prezident Masaryk, vylučování Židů z advokátní a lékařské komory nebo instalaci romských koncentráků. Pokud tedy má česká debata o „totalitě“ mít smysl, měla by začít rokem 1938.
Válka a okupace přitažlivost nedemokratických „řešení“ už jenom prohloubily. Rok 1945 neznamenal získání suverenity - byl jenom výměnou okupantů. Země se sama vzdala demokracie ve jménu pomsty a vzdušných zámků iluzorního „československého socialismu“ pod ochranou stalinismu. Komunistický režim byl totalitní po celou dobu svojí existence. To, že svoje odpůrce na konci padesátých let přestal vraždit a popravovat, na tom nic nemění. Západní vojáky, a kohokoliv, kdo nesouhlasil, potlačoval až do roku 1989. V určité chvíli je jenom přestal zabíjet. Nikdy neuznal jejich hrdinství, nikdy nepřestal potlačovat jiné názory, nikdy nepřestal vyžadovat úplný, tedy totální, souhlas. Až do konce diktoval svoji interpretaci minulosti i současnosti pod trestní sankcí.

Ani historický fakt, že část komunistů v šedesátých letech nejenom, že odmítla zločiny stalinismu, ale pokusila se prosadit zrušení cenzury a jistou demokratizaci systému, neumenšuje jeho totalitní charakter. Ano, i v komunistické straně byli tisíce lidí s charakterem a mravností, kteří do ní vstupovali v naivní reakci na zločiny nacistické okupace. Nádherný sen o komunismu, tak blízký biblické vizi vykoupení a věčného štěstí, doplněná o sen budování spravedlivějšího světa teď hned, jim na dlouhá léta znemožňovaly vidět a vnímat skutečnost. Otřes roku 1968 pro ně byl zkouškou charakteru, a následný pád mezi i jejich oběti byl vykoupením jejich mravnosti. Nelze se nesklonit před předválečným komunistou, který v osmdesátých letech – po letech v odboji a po vyloučení v pookupačních čistkách po roce 1968 - říkal: „Omluva neexistuje. Jako komunista jsem byl součástí vraždící mašinérie, i když jsem sám třeba nikomu neublížil“.

Zločinci a vlastizrádci z roku 1945, jako byli Viliam Šalgovič a Karol Pazúr, nebo ti novější, jako Vasil Bilak a další, byli a zůstali u moci. A když hrozilo, že by o ni mohli přijít, přijely znovu sovětské tanky a na dalších dvacet let je u moci udržely. Stalinističtí agenti SMĚRŠ z doby války byli v okamžiku krize opět na scéně a na výsluní moci – i usvědčení vrazi, jako byli Karol Pazúr, ještě v sedmdesátých letech vysoký funkcionář Svazu protifašistických bojovníků nebo Karel Vaš, který se ještě na počátku sedmdesátých let objevil na Filosofické fakultě University Karlovy, aby společně se sovětskými pedagogy zvýšil uvědomění studentů.

To, že už vrazi nemohli nebo nesměli otevřeně vraždit, ještě nedělalo z totalitního režimu něco demokratičtějšího. Snad nikdo nezapomněl na skutečnost, že jednotky Lidových milicí byly dopraveny do Prahy ještě v listopadu 89, a jenom čekaly na rozkaz k ozbrojenému zásahu – který, bohudík, nepřišel. Ale kdyby přišel, střílely by stejně, jako v roce 1953 v Plzni, nebo v roce 1969 v Praze a v Brně. Mlátily by demonstranty stejně brutálně, jako v letech 88-89 v Praze. Nikdo z milicionářů za to nikdy nebyl postaven před soud.

Vynucená proměna

Fakt, že diktatura mohla v industrializované a vzdělané zemi, jakou bylo Československo, po většinu doby své nadvlády fungovat s výrazně menším použitím násilí, než na začátku, neznamená, že nebyla násilná, nebo se stávala méně totalitní. Diktatury se nestávají osvícenějšími, mohou se pouze měnit v jiné formy oligarchické nadvlády. Všechny modely klasických totalitních systémů se v podobných podmínkách zhruba od šedesátých let postupně proměňovaly – a to vynuceně, ve střetu s narůstající rolí spotřebního způsobu života a vlivem televize. Srovnání s Polskem a Maďarskem v tomto období (1944-1989) ukazuje nejenom podobnost společensko-ekonomických proměn, ale i to, jak devastujícím způsobem, a na jak dlouho, byl vývoj Československa ovlivněn dobrovolností přijetí komunismu v roce 1945 a bezcharakterně stupidní loajalitou komunistických špiček k Moskvě. Je ironií, že právě ta je nakonec, po více než čtyřiceti letech, přivedla k jejich dočasné záhubě.

Demokracie a komunismus jsou neslučitelné. Totalitní ideologie se pouze modernizují. Slobodan Miloševič se stal v devadesátých letech minulého století prvním postmoderním diktátorem, který dokázal zemi po řadu let vládnout tím, že vedle politické policie ovládal i státní televizi a rozhlas, a vedl několik válek, kterými mobilizoval společnost. K uvolnění napětí umožnil emigraci nespokojenců, a dovolil dokonce udělit několik málo slabých vysílacích frekvencí pro opoziční rádia a televizi. Znamenalo to jediné – celá opozice se shlukla kolem těchto možností jako můry k lampě – a o to snazší byla její kontrola. Miloševič musel prohrát čtyři války a musela nastoupit nová mladá generace, která otevřela zcela nový konflikt s mocí, který teprve diktaturu smetl.

Psáno pro www.pritomnost.cz (pokračování)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

jozka napsal(a):

A jeee... dalsi vlna zacala. Ale co, kazdej si nejak vydelavame...
10. 06. 2013 | 13:21

čert }:o napsal(a):

ale je pane Urbane
jednou Vás s ním seznámím ;o)
10. 06. 2013 | 13:23

Ládik!!! napsal(a):

Dnes je diktatura jedině na fakturu.
10. 06. 2013 | 13:28

nikdo napsal(a):

ale je belobog a černobog
10. 06. 2013 | 13:33

resl napsal(a):

autor : Blábolení alkoholika Klementa Gottwalda o „československé cestě k socialismu“, nebo přísliby o tom, že „v Československu kolchozy nebudou“, mohl brát vážně jenom politický slepec.
Ano, i v komunistické straně byli tisíce lidí s charakterem a mravností, kteří do ní vstupovali v naivní reakci na zločiny nacistické okupace

„Omluva neexistuje. Jako komunista jsem byl součástí vraždící mašinérie, i když jsem sám třeba nikomu neublížil“.
---------
Nebyli to jen "slepci," jak píšete dál, jen se člověk nerad přiznává ke své "slepotě." Dá se taky argumentovat, proč zrovna oni /pozdější komunisti/ a ne drtivá většina národa. Proč k nim tato většina nevlezla a menšina ano ? Vysvětlení není jen ve "slepotě," ale v touze po snadnějším životě, bez potřebných znalostí, umu a hlavně o ztrátě charakteru. Jenže k tomu se vám nikdo nepřizná, proto operujete výjimkou, kterou znám snad jen od Pitharta.
10. 06. 2013 | 13:36

Pryčodmoskvy napsal(a):

S blogem, zvláště s charakteristikou E. Beneše, nelze než souhlasit. Je pozoruhodné, že současná glorifikace Beneše a jeho postojů je charakteristická pro politiky s podivnými kontakty na Rusko (Klaus, Zeman).
10. 06. 2013 | 13:37

svatý Václave napsal(a):

Jan Urban: "Stačí, když dobře organizovaná skupina ovládne společnost strachem nebo nenávistí k jakkoliv definovanému nepříteli". A to se vám 23 let docela dobře dařilo !!!
10. 06. 2013 | 13:42

rarach napsal(a):

Pane Urban dejte si hadr na hlavu.Ta vaše nenávist je jako fašismus.Vy jste nežil po válce .Vy nevíte o té době nic.Frustovaná splečnost.Stát rozbitý po válce.Elán lidí a výstavba nových závodů a fabrik.Vždyt musíte být rád.Co by jste po těch komunistech privatizovali?Dnes je tato zem zničená a rozkradená.Ta vaše kohorta pravdy a lásky tuto zem zahubila.To váš Havel prodal tuto zem.A Trautnberk tomu nasadil korunu.Kritizuje státy a my přicházíme o obchody a biznys.
10. 06. 2013 | 13:42

dříve čtenář napsal(a):

Pan urban vyučuje na newyork university dějiny?
A dávají tam také nejúspěšnějšímu studentovi automobil?
10. 06. 2013 | 13:43

Ambra napsal(a):

Já jsem naivně myslela, že J.Urban to dá nějak do souvislosti s odhalením fízlování na internetových serverech. Jaký je tedy rozdíl mezi NSA a StB? Jedině v tom, že nyní to NSA dělá ve velkém a elektronicky.
Kdyby autor si nejdříve poslechl zprávy, tak by mu bylo hned jasné, že v letech 1945-48 u nás byla asi stejná demokracie, jako je nyní v USA. Což je zároveň odpověď na jeho otázku, že to tak dlouho u nás mohlo pod vedením KSČ vydržet. Anebo že to v Americe takto vydrží nejvýše dalších 40 let.
P.S.
Je to strašné, když někdo dostane od svého současného řídící pracovníka úkol a než ho splní, tak na zadávající organizaci nějaký E.Snowden vykecá stejné věci, které tak vehementně vytýká bývalé KSČ před 60 lety. Chce to, Honzíku Urbane, si vždy předem poslechnou třeba i Českou televizi. Jinak to může plno lidí chápat jako nepovedenou ironii.
10. 06. 2013 | 13:45

Karl IV. napsal(a):

Snad jen, diktatura ohrožovala moderní společnosti již v jejich zárodku. Ostatně, kde vznikne fašismus či nacismus bylo na vážkách, při zpětném pohledu, poměrně dlouho. I český nacionalismus Riegrův měl silné porvky nedemokratičnosti až diktatury s populistickou rétorikou (viz. Kroměříž).
Jsem přesvědčený, že demokracie byl československý jev právě díky spolužití mnoha etnicit. Bezesporu vůdčí silou byla židovská populace, která se nutně s republikánskou ideou ztotožňovala více než česká většina. Českoislovensko mělo v tomto ohledu jistou "kliku" na elity, leč slabé. Skutečné síly se projevují, po obskurním zásahu do vývoje státu v letech 1920-21, právě od roku 1935. Uzavřená, šovinistická společnost je však důsledkem výjimečně nízké vzdělanosti československého obyvatelstva, především toho českého, a úzkých elit. Masaryk o tomto handikapu věděl (Bílí Rusové v RČS atp.).
Beneš žádný z masarykovských bojů nevybojoval. Byl to středostavovský úředníček, mentálně blízký oné české většině, a za jistých okolností si lze představit, že by se stal i hlavou Protektorátu. Beneš byl hedonistou, zcela bezvýznamným politikem, snad si uchoval více ze svého tajemnictví, ale jistě nebyl vůdčí osobností.
Celý ten spor je o tom, jak s nevzdělanou masou, bez vlastní identity, bez elit, vybudovat demokracii. Zdá se, že je to nemožné. Tatáž masa selhala po roce 1970, stejně jako v roce 1920, 1938-39.
Zopufalé vlastenčení místo vlastenectví není nic více než hlad po tom být, nevzdělaný a nekultivovaný pohled však nepřekročí své horizonty.
Součástí této kultury je nezodpovědnost. Česká společnost je výjímečně nezodpovědnou, vlastně je zde možné vše a občas je vypuštěn kozel odpuštění v nějakém pseudomonstr procesu. Viny jsou vykoupeny, začasto těmi, kdo vinu nenesou.
Rozpor mezi českým zpátečnickým jádrem se projevuje neustále: po návratu legionářů, po návratech Volyňských Čechů, po návratech vojáků z front 2. sv. války, po návratech z lágrů. Vždy nebyli vítáni.
Pokud se dnes bavím s mladými lidmi z menších měst a vesnic, jejich snem je někdfe přežít, nikoliv něco vybudovat, jít do světa. Většina hledá tiché místo. Až budou dospělí, pak budou odmítat ty, kteří myslí jinak.
Totalitní řád je řádem této lenosti, jejich otcové a praotcové nebyli jiní. Lenost, nedostatek aktivit, vyžaduje báchorky.
Česká realita je realita té nižší vrstvy jiných společností, chybí zde nejen střední vrtsvy, intelektuální i hoispodářské elity. Se seslkým rozumem se , kupodivu, daleko nedojde.
10. 06. 2013 | 13:49

resl napsal(a):

rarach : To váš Havel prodal tuto zem.
----------------
Domnívá se někdo, že to nebyla poválečná KSČ /částečně s Benešem/, která zem zaprodala a zničila ? Děkuji, nikdo. Tak vidíte pane "rarachu," musíte hledat viníka znovu a lépe.
10. 06. 2013 | 13:50

Kulajdatrmapárovitá napsal(a):

rarach
Vy jste žil v nějaké jiné zemi než v ČSR, není známo, že by ČSR byla po válce rozbitým státem, tedy ve srovnání se všemi okolními.
10. 06. 2013 | 13:51

rejpal napsal(a):

Pravda je, že v USA v době McCarthysmu byly občanské svobody patrně oklešťovány víc, než u nás v letech 1945-1948 nebo dokonce na jaře 1968.
A úproto máme ÚSTR, aby nám vše vysvětlil a každý režim zařadil do správné krabičky. Ale vlastně ho už nepotřebujeme, poněvadž pan Urban všchno krásně shrnul v jednom blogu.
10. 06. 2013 | 13:53

rejpal napsal(a):

Ostatně, když tu máme totalitu hne dod roku 1938, není to správný čas zahájit novou vlnu restitucí s datem říjen 1938? Tímhle totiž padá Vítězný únor jako předěl, neb totalita, stejně jako svoboda je jen jedna a je nedělitelná
10. 06. 2013 | 13:55

Da.Rock napsal(a):

Urban má pravdu v jediné věci - a to že druhá republika byla ostudou našich novodobých dějin.
Mnozí Benešovi vyčítají, že přijal Mnichov, druzí zase že ustoupil komunistům a třetí že odsunul sudeťáky. Tohle mu já nevyčítám, jednal pod tlakem okolností. Vyčítám mu, že po Mnichovu utekl do Británie a nechal republiku napospas českým fašistům.
10. 06. 2013 | 14:02

aspartam napsal(a):

Ládík!!! Zaplať Pámbů,ale jak ještě dlouho?
10. 06. 2013 | 14:04

Sláma napsal(a):

Prodejný žurnalista Jan Urban, který nemá ani tolik soudnosti, aby se zdržel diskuze pod vlastním blogem (pod nickem Karl IV.) pilně plní zadání svých nových zaměstanavatelů - Sudetských Němců. Jde o to, připravil českou veřejnost na velkorysý dar Sudetským Němcům, podle již osvědčeného schématu s obdobným darem Katolické církvi. Času má již málo, těsně před volbami by se do něčeho takového pustil jen politický sebevrah a je otázka, jestli by se jich 101 našlo. Nyní se to hodí, ODS se rozpadá a politické prostitutky typu madame P. je možno sbírat po tuctech.
Schéma je jasné - označit za nelegální a nedemokratické všechny české vlády od října 1938 a tím rozbít jak restituční hranici 25.3.1948, tak i dekrety prezidenta Beneše.

Naštěstí pro nás, Urban se učil propagandistice patrně u Hvížďaly a ten se jí zase učil během svých studií politických věd v letech 1967-8 u soudruha Suslova v Moskvě. Takže Urbanovy texty jako by vypadly z tehdejšího Rudého práva či Pravdy, samozřejmě s opačným znaménkem.
10. 06. 2013 | 14:11

Ares napsal(a):

Takže speciálně pro Urbana.

„Techniky vlády totalitního režimu jsou nevyhnutelně autoritářské. Přesto totalitní režim činí více. Pokouší se vázat soukromý život, duši a morálku svých občanů k dominantní ideologii. Propagovaná ideologie prostupuje všechny kouty a škvíry společnosti; jeho ambice jsou totální. Totalitní režim chce zničit občanskou společnost, tedy komunitu nezávislou na státě.“

„Totalitní systém se obvykle charakterizuje těmito rysy:
státem vynucovaná ideologie
jediná strana ovládající státní aparát
policejní kontrola a sledování občanů včetně používání mimosoudní represe a zastrašování
centrální řízení ekonomiky
monopol na prostředky masové komunikace“

Zdroj: wikipedie

Stačí se podívat, jak Urban v poslední době používá slovo nacisté (čeští). Z toho se dá odvodit, že je to hlupák, co neví, co je to nacismus (nepravděpodobné) anebo demagog, který tento termín účelově užívá k relativizaci zločinů skutečných nacistů, zveličování zločinů českých resp. stigmatizaci oponentů, kteří s nacismem nemají nic do činění.

Vzhledem k tomu, že hlavní vinu za poválečný vývoj dává komunistům, pak by měl spíše oponentům nadávat do komunistů. Bylo by to od něj stejně hloupé, ale alespoň konzistentní. Přesto si vybral nacisty, což mu do argumentace vůbec nepasuje.

Podobně je to s termínem totalita. Takže otázka je, o co mu jde, když se snaží vykreslit roky 1945 -1948 v podstatě jako komunistickou diktaturu? Protože je to samozřejmě nesmyl. Komunisté v tom období měli sice velký vliv, ale to z něj nedělá totalitu.
10. 06. 2013 | 14:13

rarach napsal(a):

Resl
Vždyt se vše prodalo co se za 50 let vybudovalo.Dnes jsme jen lisovna plechů a jíme nevalné jídlo.Za komančů jsme vyráběli trysková letadla.Dnes už nevyrábíme ani kočárky.Tak kdo zničil průmysl?Pravdoláskaři vše zničili a rozkradli.
10. 06. 2013 | 14:13

jan napsal(a):

Zlatí komunisti.
10. 06. 2013 | 14:15

brmbrmčiči napsal(a):

Nebyl by to mistr Jan Urban, kdyby opět neťal do živého. Témata, která zde rozehrává jsou na jedno brdo. Nenávist, nenávist, nenávist, perte se, žerte se, mordujte se. Ještě, že tento autor, nemá přístup do jiných médií a tak neškodí víc ne je zdrávo. Už ho podezřívám, že se tímto způsobem sexuálně ukájí, jinak si to nedovedu vysvětlit.
10. 06. 2013 | 14:15

Sláma napsal(a):

Myslím, že bychom měli za základ legality a legitimity našich vlád vzít mezinárodní uznání. A veškerý demokratický svět (a poražené Němcko) uznával Edvarda Beneše jako legitimního představitele legální a legitimní československé vlády.
Pokud se týče demokratičnosti, rozhodně až do 25.3.1948 zde byl demokratický režim, plně srovnatelný s ostatními demokratickými státy celého světa.
Je nutno upozornit na to, že během války i po ní bylo pojetí demokracie poněkud odlišné, než jak ji vnímáme dnes. Urban, ve snaze manipulovat a škodit, nasazuje současná měřítka na tehdejší poměry, což je naprosto nepřijatelné.
Jen na okraj - v té samé době neměli černoši v demokratických Spojených státech prakticky žádná občanská práva, stejně jako katolíci v demokratické Velké Británii (kde se dodnes katolík nemůže stát hlavou státu). Během války demokratické USA bez soudu internovaly stovky tisíc svých občanů japonského a německého původu, což je možno z dnešního úhlu pohledu považovat za flagrantní porušení lidských práv. Ostatně, USA dodnes upírají základní lidská práva osobám bez soudu internovaných již 12 let v koncentračním táboře Guantánamo.
Nehledě na současný skandál s porušováním práva na soukromí uživatelů internetu (jak jinak, jen občanů jiných zemí).
10. 06. 2013 | 14:20

Sláma napsal(a):

Pro brmbrmčiči: nemyslím si, že se tím Urban sexuálně ukájí, spíše to vidím na kombinaci mesiášského komplexu s hrabivostí.
V každém případě je tento prodejný žurnalista osobou krajně odpudivou.
10. 06. 2013 | 14:24

qIN napsal(a):

Karl IV:S Urbanovým rozborem souhlasím. Váš příspěvek je z jiného úhlu a z větší vzdálenosti.Nebyla převaha elit židovských.Naše elity byly od roku 1938 soustavně likvidovány a ostrakizovány opakovaně s podporou té druhé části národa a je tomu,jak vidíme v poslední době ,tak i dnes.Národ bez elit neudrží státnost ani demokracii.
10. 06. 2013 | 14:26

pamětník napsal(a):

A zase vstal bojovník starých bojů a znovu bojuje dávno vybojované bitvy. Následován osvědčenými nohsledy přesvědčuje tvrdohlavé Čechy, jak jsou zpozdilí, když nechápou zrůdnost komunistické totality.
Dosti však ironie, je čas se pokusit všechny ty demagogické žvásty z hlavy postavit na nohy, jak patří.
Nebýt nacistické snahy ovládnout svět, stěží by komunistické hnutí získalo nejen u nás takovou reputaci. Lze tvrdit s největší pravděpodobností, že nebýt nacismu, nenásledoval by v naší praxi komunismus resp. přesněji reálsocialismus. Tohoto faktu si je zřejmě vědom i Jan Urban a proto považuje za nutné dehonestovat prezidenta Beneše a všechny Čechy en bloc nemístným zevšeobecňováním řádění českých fašistů za druhé republiky a floskulemi o "tradiční české neochotě vnímat mezinárodní kontext vlastního postavení", aby oslabil nespornou dějinnou neúprosnost významu zásadního posílení hlavního vítěze WWII v Evropě.
Další matení pojmů Jan Urban předvádí v hodnocení jugoslávského konfliktu v 90. létech min. století. Aby poměry v Jugoslávii se změnily podle představ některých mocností, musel Miloševič prohrát čtyři války, muselo Srbsko být měsíce bombardováno nejvyspělejším letectvem světa, Srbsku musela být ukradena jedna provincie a musela být v ní instalována vláda z místní narkomafie.
Je možno souhlasit, že demokracie je neslučitelná s totalitou. V praktické demokracii namísto totalitních praktik jsou používány metody sofistikovanější - manipulace, kriminalizace politických protivníků, šíření polopravd či přímo lží formou masových mediálních kampaní, atd. Ostatně v jedné se aktívně účastní sám Jan Urban.
10. 06. 2013 | 14:27

Maximus napsal(a):

Zdánlivě to sem nepatří, ale všechno souvisí se vším.
Pan autor se rozepsal ze široka a k prvnímu odstavci o demokracii a parlamentu jeho příspěvku by se hodilo třeba tohle, tj. jeden z výdobytků demokracie v českém hávu či balení:
V EVROPĚ existují tři modely vymáhání dluhů:

německý, švýcarsko-britský a český.

NĚMECKO
Dluh např. 1020 Kč
... Soudní poplatek 576 Kč
Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 744 Kč
Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 372 Kč
Odměna exekutora 595 Kč
CELKEM 3307 Kč
(v přepočtu)
Německý model funguje třeba v Polsku viz:

POLSKO
Dluh např. 1020 Kč
Soudní poplatek 180 Kč
Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 360 Kč
Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 423 Kč
Odměna exekutora 530 Kč
CELKEM 2473

Švýcarsko-britský model
Dluh např. 1020 Kč
Soudní poplatek 292-710 Kč
Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 0 Kč
Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 0 Kč
(přiznává se až od určité výše dluhu, v Británii 150 000 Kč)
Odměna exekutora 420-835 Kč
CELKEM 2565 Kč

A teď ČESKÁ REPUBLIKA
Dluh např. 1020 Kč
Soudní poplatek 400Kč
Náklady právního zastoupení v nalézacím řízení 5220 Kč
Náklady právního zastoupení v exekučním řízení 2920 Kč
Odměna exekutora 7800
CELKEM 17 360 Kč

Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni: " Každý rok musejí lidé na vymáhání zaplatit 40-60 miliard korun. To je astronomická částka, která jde advokátní lobby. V září 2011 jsem na jednání se zástupci ministerstva spravedlnosti prezentoval, jak náš systém vymáhání pohledávek funguje. Přítomný švýcarský expert řekl, že vůbec nevěří, že je něco takového v Evropě možné."

Proč o tom v médiích vůbec nic není?

Média včetně veřejnoprávních tu nejsou , aby hájila zájmy lidí. Systém úvěrů, model exekucí, Kalouskovo snaha mít deset heren v každé ulici, vliv médií na společnost, to vše ruinuje statisíce jednotlivců i rodin. V čím větších problémech lidi jsou, tím jsou manipulovatelnější. O to tu běží. Dokud lidem nedojde, jaká je role médií, všechno se bude jenom horšit....
.....................................................

A takhle je to s celou tou českou verzí demokracie. Anebo se mýlím?
10. 06. 2013 | 14:37

Pepa Řepa napsal(a):

Do rudého pekla přišel na kontrolu konkurenční rohatec knížecí revizor Diágo.

Čerti se rojej,to není tvoje věc, Pepo.
Jedem za 18, druhej bez dvou za 20.
Nebo bez tří? Teď nevím.

Asi hledaj peklo s lidskou tváří.
Trepifajskla schovali.
10. 06. 2013 | 14:39

patriot napsal(a):

Urbanovy zplodiny
do školy i rodiny!

Vřele doporučuje aktuálně.cz,
šíření hovadin všeho druhu
10. 06. 2013 | 14:41

Pepa Řepa napsal(a):

a není tamhleten u kotle Beneš?
Je to Beneš, Diágo...honem interview III.
10. 06. 2013 | 14:42

Qin napsal(a):

Soudruzi Slámo a ostatní co už se nemůžete dočkat:Počkejte s tím štvaním a demagogií ještě chvíli,až bude restituováno pravdoláskaři Rudé právo.Když nemáte argumenty,tak umíte jen nadávat autorovi a lhát.Samozřejmě, že tu v roce 1945 demokracie nebyla.Soudruzi z Moskvy nám přidělili Národní frontu a nepovolili vznik jiných stran.To upekli v Košickém programu za souhlasu Beneše.A zbraně si drželi od revoluce pro případný ozbrojený puč.Ale nakonec stačilo jen pochodovat s puškama přes ¨Karlův most a sklerotický Beneš se opět podělal a moc jim předal.Jan Masaryk pak skočil z okna,když viděl čemu asistoval.
10. 06. 2013 | 14:44

Karl IV. napsal(a):

Sláma.
Vy nebudete ani legionář, ani účastník 2. sv. války, maximálně partyzán z náměstí Svobody v Brně, který dostal osvědčení ještě v roce 43 od šéfa státní policie, v roce 48 od šéfa LM, v roce 53 od ruského poradce, v roce 78 od šéfa PS VB, v roce 1996 oid Klause, v roce 2013 od Zemana, nedej bože , aby přišli Somálci, měl byste potvrzení i od nich.
Tedy vzdělání, tipnu si, nedoučen a titul RSDr., nebo bez něho? Možná ne, možná jste jen zoufalec, který se diví, že prožil život v nepravdách a odmítá se s tím smířit, nebo si naopak přeje , bay nepravdy byly podstatou života...
Máte kouzelnou rétoriku, běžte pracovat do dnešních médií, pokud v nich nejste.
10. 06. 2013 | 14:48

resl napsal(a):

rarach : Za komančů jsme vyráběli trysková letadla.Dnes už nevyrábíme ani kočárky.Tak kdo zničil průmysl?Pravdoláskaři vše zničili a rozkradli.
-----------
zdá se, že jste se svým názorem sám, mrkněte ještě jednou podrobně. máte tady nápovědu od soudruhů, že za marast v ČR mohou nacisti, fašisti a jiní Němci.
10. 06. 2013 | 14:53

Maximus napsal(a):

resl

Já bych to otočil "lodní šroube". A co pravdoláskaři udělali za 23 let dobře? Šlo by to tady nějak nastínit?
10. 06. 2013 | 14:58

taky trouba napsal(a):

Taky se v rámci RVHP vyráběly slušný plastový lžičky na míchání kafe ;-)
10. 06. 2013 | 15:03

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek (cosi o "duševních mrzácích"), který neměl nic společného se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
10. 06. 2013 | 15:07

rarach napsal(a):

taky trouba
Dnes zase máme kvalitní jídlo,které nám závidí celý svět.
10. 06. 2013 | 15:08

Digi napsal(a):

Pane Urbane, vy toho Beneše nenávidíte sned víc než sám Hitler.
10. 06. 2013 | 15:09

Targus napsal(a):

To Jan Urban:

Triumfální kopnutí do Miloševiče na závěr, jak jinak.
Izetbegovič a Tjudžman, to byli rození demokraté, jak jinak. Ti ani nemuseli mít v moci televizi. Kdo jen meknul, tomu vypálili barák nebo rovnou odpráskli. Podle starého dobrého hesla - kdo není s námi, je proti nám.
Pane Urbane, uměl byste vyjmenovat státy, se kterými byla osekaná Jugoslávie a později Srbsko ve válečném stavu? Rád se poučím.
10. 06. 2013 | 15:14

Qin napsal(a):

MaximusTady žádní pravdoláskaři nevládli/snad chvíli trochu za Havla/,ale pak to vzali do ruky Klaus a ODS,socdem a teď to bere do ruky Šlouf a SPOZ/prostřednictvím svého Lukoil kandidáta/.
10. 06. 2013 | 15:16

taky trouba napsal(a):

Já měl k obědu výborný šneky, sbíraj se tady. A zapíjel slušným rulanským modrým z Moravy, burgundské odrůdy se ke šnekům speciálně hodí. K tomu čerstvé houstičky z pekárny za rohem, nedělaj to ze zmraženýho bahna... Nemáš žrát levný svinstva z Lídlu, rarachu. To víš, buřty z cibulí nám nikdo nezávidí, za to se jima můžeš naprat až pukneš. a ještě zbyde na deset plzní.
10. 06. 2013 | 15:16

šašek z Jihlavy napsal(a):

Qin napsal:
" Beneš se opět podělal a moc jim předal.Jan Masaryk pak skočil z okna,když viděl čemu asistoval."
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Jan Masaryk chtěl splnit slib, který dal otci - bude stát při Benešovi v dobrém i ve zlém. Známý je jeho výrok po návratu z Moskvy, jak tam jel jako svobodný občan ČSR a vrátil se jako Stalinův pacholek. Proč zůstal po únorovém puči v Gottwaldově vládě jsem nikdy nepochopil. Asi měl strach odejít. Ale podle lékařské zprávy po ohledání jeho mrtvého těla bylo konstatováno, že sebevrazi si před smrtí nikdy nenadělají do kalhot. Takže to odporuje tvrzení o sebevražedném skoku z okna.
10. 06. 2013 | 15:17

Targus napsal(a):

To Maximus:

Kde žijete? Minimální soudní poplatek je 1200 Kč, jinak pět procentíček z vymáhané částky, jinak řečeno svou ztrátu zvýšíte o 5 %.
Ale můžete si ji dát do nákladů!
:-):-):-):-):-)

To Občan:

Dobrá otázka, hodně dobrá otázka.
10. 06. 2013 | 15:19

Targus napsal(a):

To Jan Urban:

Očekávám třetí díl a v něm vysvětlení, jak se kryje vaše láska k bratrským USA s faktem, že v CIA působili takoví dobrodějové (zachraňující nacistické pohlaváry), jako Alan Dulles a spol.
10. 06. 2013 | 15:24

resl napsal(a):

Maximus,
měl jste před třiadvaceti lety možnost psát si veřejně, co chcete ?
mohl jste si vzít tašku s holením a kartáčkem a jet po Evropě ?
mohl jste si koupit brambory bez hlíny ?
mohl jste si koupit auto ze dne na den ?
musel jste pracovat, když jste nechtěl do kriminálu ?
máte se daleko lépe, než za bolševika ?
mohl jste chválit komunismus ? mohl, tak v tom pokračujte a neptejte se na hlouposti.

je nějaký bod, kde byste použil zápor ?
10. 06. 2013 | 15:26

culter napsal(a):

ach ten Beneš, ten hlupec a zbabělec jemuž nemohl Schicklgruber na jméno přijít. Ten Beneš, jenž tolik drzosti měl, že zrodu Malé dohody stál, té dohody v níž bylo i Rumunsko, to Rumunsko od kterého Německo podstatnou část ropy odebíralo. Té dohody , která cvičila útoky na Maďarsko, to Maďarsko z jehož hliníku letadla Německo stavělo. To, že vše dopadlo jinak a dohoda selhala, to nebyla však jen vina Beneše, ale že se o to pokusil, to ten křikloun s knírkem nikdy mu nemohl odpustiti. PS: Tank bez paliva je jen a pouze hromada kovu, ostatně to za pár let na vlastní kůži poznal i Schicklgruber.
10. 06. 2013 | 15:29

rarach napsal(a):

taky trouba
Vidím,že pán je gurman posílam jeden dobrý recept
Šneky nadívané podle M. D. Rettigové
Uvař kopu šneků v slané vodě, pak je vyndej z domků, uřež ocásky, přemej je v soli, očisť je patřičně a nech je buď v rybí, aneb je-li to v den masitý, v hovězí polívce ještě vařit, aby lépe změkly, domky vymej v soli a nech je vysáknout. Pak dělej nádivku: na kopu šneků utři půl libry másla a půl libry rozetřených a čistě přemytých sardelů dej k tomu, dej z půl citrónu drobně krájenou kůrku, trochu květu, asi dva neb tři stroužky se solí dobře utřeného česneku, špetičku majoránky, a strouhané žemličky tolik, co za dobré uznáš, aby patřičná nádivka byla. Pak dej do domků dospod vždy kousek máslíčkové nádivky, pak tělo jednoho šneka a pak vyplň domek zase nádívkou a pěkně šneka zavíčkuj. Pak narovnej na mísu, a zbylo-li ti nádivky, tak do ní nalej té polívky, co se v ní šneky vařily, a podlej je tím, nech je asi čtvrt hodinky v troubě trochu opect.
10. 06. 2013 | 15:34

český maloměšťák napsal(a):

"...Jak to, že ještě v roce 2013 může být Edvard Beneš, který s budováním této komunistické kopie nacistických SA souhlasil, považován za symbol „demokracie“?..."

To je ale jen tvrzení , zřejmě tvrzení záměrné...Urban zde záměrně vytváří to známé rovnítko nacismus rovná se " komunismus "/ /což samo o sobě je hloué, komunismus snad existuje v Severní Americe ...u Hutteritů/, přičemž malými krůčky, ale opakovaně snaží se dotvořit tuto rovbnici i ve vztahu k systému, který opanoval po WW2 ČSR, což je sice originální a svým způsobem zábavné, ale je to k nišemu, nemá to pražádnou kulturní hodnotu.
Tedy . osobní zaujaté tvrzení, auutorská licence přinejvětším.

SA měly jinou genezi, jiné cíle, fungovaly v naprosto jiných podmínkách.

"....Pokud tedy má česká debata o „totalitě“ mít smysl, měla by začít rokem 1938...."

...píše pan Urban. Ovšem v dalším vymezí KSČ a komunisty pouze negativně - jako by ani nebylo odboje či vojsk, v jejichž řadách členové KSČ působili, prostě cudné mlčení - KSČ a komunisté ksou en bloc označeni coby "terotisti z východu". Usměvné, tak vidí Urban " debatu".

"...To, že už vrazi nemohli nebo nesměli otevřeně vraždit, ještě nedělalo z totalitního režimu něco demokratičtějšího. Snad nikdo nezapomněl na skutečnost, že jednotky Lidových milicí byly dopraveny do Prahy ještě v listopadu 89, a jenom čekaly na rozkaz k ozbrojenému zásahu – který, bohudík, nepřišel. Ale kdyby přišel, střílely by stejně, jako v roce 1953 v Plzni, nebo v roce 1969 v Praze a v Brně. Mlátily by demonstranty stejně brutálně, jako v letech 88-89 v Praze. Nikdo z milicionářů za to nikdy nebyl postaven před soud.
.."

Zy " by" popravovali nacisté - například Židy / aniž něco provedli, pouze proto, že " by" jednou mohli etc etc./. Za "by" trestat....to je spíše podivné. Trestat s emá za čin, to že se nenašla vůle...to by si měl Urban nafackovat sám sobě, to on přeci stál bok po boku Havlovi s tím jeho " Nejsme jako oni".

"...Demokracie a komunismus jsou neslučitelné...."
Těžko soudit - ale komunismus nikde nikdy neexistoval, takže důkazní břemeno je na autorovi.
S jistou mírou rezervovanosti ale je možné napsat, že komunisy Hutteritů nejsou určitě zcela demokratické, to jistě ne. Na druhé straně nevedou války na cizích teritoriích, uvnitř komunit nedochází k vraždám, nezpůsobují celosvětové krize finančního systému...atd atd.
Dokonce se dostaly do sporu s úřady provincie Alberta, kdy liberální kanadský stát znemožňoval nově budované komunitě Hutteritů zakoupit si dostatečně rozlehlé pozemky...na stranu Hutteritů se přidali i libertariáni, které jistě nelze podezřívat ze sysmpatií k totalitě.

Ono totiž hodně záleží na tom, zda jde o způsob spolunažívání na bázi dobrovolnosti...či z donucení. /v 8O.letech už by nikdo neposlal za neúčast ve "volbách" - zde jen malá poznámka k tkzv. antikomunistickýcm lidovcům - ti byli tehdy členy Národní Fronty, pomáhali aktivně legitimizovat " komun istický režim" - tedy nikdo by za toto neposlal nikoho do Gulagu...což pak ale vyvrací tvrzení, že šlo o režim totalitní, lidé si jej volili ...podle mě ze setrvačnosti a kvůli pohodlí (sám jsem nevolil - " volit" jednotné kandidátky - to mohl dělat snad jen bllbec, vždyť nejde o volby)/.

A tak i ty dějiny totality v ČSR by bylo dobré protáhnout až do období těsně po WW1, minimálně pak do období v kterém začla Velká Deprese, nic nevzniká z ničeho, krásnou je z tohoto hlediska postava Hermanna Abse - bankéře (nejprve spekulace na válečné řešení krize a na válku, pak spekulace na obnovu válkou zničené země, posléze pak spekulace na pobyt v ráji).
Abs ale nebyl nikdy v NSDAP. Nebyl tak formálně nacistou. Byl to prostě bankéř - jen dělal svou práci - tak jak miliony těch, kterým se snaží Urban spílat např. do komunistů, potažmo do kolaborantů s komunisty /ač sám kdysi člen socialistické Obrody/...ba i do benešovců.

Spílání, spílání, spílání, často nám rozum... z makůvek vyhání.
10. 06. 2013 | 15:44

Maximus napsal(a):

resle lodní šroube,
pravdoláskaři ten bolševický režim nepoložili ani náhodou a ti u nás už vůbec ne, na tom zase tak velkou zásluhu fakt nemají. Ono to bylo položeno zvenčí a zcela programově elitami, které rozhodují o západním světě a jsou přisáty na tvorbu fiat penízků. Celé to bylo jedno velké divadlo vč. i jakoby naivního Gorbyho, který chtěl komunistický režim s hodnou tváří.. Koukám, jak jste naivní..... (-: Ale člověk přece musí něčemu věřit, že? Musíte studovat moderní dějiny v celém kontextu vývoje, ale jak to opravdu bylo zde není možné napsat, cenzor je zakleknutý v blocích a maže a maže....
P.S.
Hlavně si nemyslete, že jsem komunista, měl jsem s nima docela šarvátky a v r.1985 jsem chtěl vzít s rodinou kramle, ale tehdy jsem nenašel pochopení u své dřívější manželky.
10. 06. 2013 | 15:45

pop napsal(a):

resl
ano 1.auto si nejde koupit ze dne na den
2.jídlo je humus
3.do Kanady mě s hůlkama nepustí vízum
4.když napíšete svůj názor tak vás Stejskal smaže
5.nemám se lépe jak za bolševika.
A ted něco o Červené karkulce
10. 06. 2013 | 15:45

Anonym napsal(a):

Pro resl:
Musel jste za komunistů poslouchat v práci nejblbějšího vedoucího jenom proto, že byl zavřený v kriminále?
Byl jste bezmocný, když vás bývalý komouš lživě obvinil v novinách, že jste podporoval komunisty, když jste udal vykrádače chat?
Bál jste se, aby vám pravdoláskaři nevrátili Sudeťákům chalupu v horách, kterou jste si 20 lertech opravoval?
Klepal jste se, že vás vedoucí, který se nemusí zodpovídat vůbec nikomu, vyhodí na hodinu z práce, protože jste mu řekl, že takto postavená zeď může spadnout?
Klepal jste se po padesátce, že když nebude spolupracovat na podovedch, tak budete zbývajících 10 let do penze živořit na podpoře?
Bál jste se v tramvaji říkat, co si myslíte, aby vás náhodně neslyšel kolegy z práce anebo nějaký resl?
10. 06. 2013 | 15:48

dříve čtenář napsal(a):

Pane Maxime, zdá se, že opravdu, ale opravdu nechápete změny k lepšímu, které se u nás za posledních 23 let udály. Vyjmenuji jen několik, myslím si že podstatných:
- vznik montoven (do doby, než se přemístí do Rumunska) vzniklo u nás množství vysoce kvalifikovaných a výborně odměňovaných pracovních míst,
- vzestup školství (maturující v oboru výpočetní technika jsou např. na takové úrovni, že nemusí skládat maturitní zkoušky z matematiky). Vznik všehodruhu vysokých škol nejen právnického směru, (které okresní město nemá svou VŠ, nestojí za nic). Jednotné testování záků ZŠ bez jednotných zavazujících osnov, atd.
- věda a výzkum jen vzkvétají, putna bude konečně profesorem,
- daně se snižují,
- o potravinách již psal rarach,
- exekutoři přežívají pouze z milodarů kolemjdoucích,
- soudnictví je neuvěřitelně rychlé a zodpovědné,
- zdravotnictví se řídí heslem : u nás je radost umírat,
- neuvěřitelně se zvedla kultura a kulturnost země,
- zadlužení naší země je pod přísnou kontrolou,
- v parlamentu se nelže, nepije a nespí a nevolí za pomocí odsouzenců a přeběhlíků,
- cesty jsou speciálně upravované dírami pro zpestření provozu terénních aut, které vlastní každá běžná rodina nejméně 2,
- nákupní centra, herny a veřejné domy předčily všechna naše očekávání,
- nejlevnější telefonování, voda a energie vzhledem k příjmu,
- oslavné články píší mistři pera hvížďala a urban. ČTV je nejoběktivnější TV v Evropě!

atd., atd. Už se mi to všechno naddobro nechce vyjmenovávat...
10. 06. 2013 | 15:51

Maximus napsal(a):

Qin napsal(a):
MaximusTady žádní pravdoláskaři nevládli/snad chvíli trochu za Havla/,ale pak to vzali do ruky Klaus a ODS,socdem a teď to bere do ruky Šlouf a SPOZ/prostřednictvím svého Lukoil kandidáta/.
......................................................

Ha ha ha, na netu je seznam pravdoláskařů tuším, že od A.Bartoše, ale našly by se i jiné zdroje. No a je tam cca 200 lidí. Pravda, část z nich jsou slušňáci a kvalitní lidé a nemám s tím problém, ale jisté tvrdé jádro PL existuje. Jinak raději tuhle diskuzi ukončím. Nikam to nevede.
10. 06. 2013 | 15:56

svět podle SDL? napsal(a):

Tedy, je to opravdu dlouhé a zkraje to vypadá nevinně.
Skoro rozumně.
Takže je potřeba (při znalost autora) dávat trochu pozor, kde začíná spin. Ďábel (rozhodně ne hodný) je v detailech.
Jako u všech bareloidů je hlavní černou s. Beneš, zatímco řezník Gottwald je jen opilý trouba.

Jaké měl Beneš po Teheránu a Jaltě možnosti se ztrácí v překladu z ukrajinštiny (česky se píše konsensus, ne koncencuc); ve skutečnosti zhruba stejné jako proti spojeným silám fašistoidních lordů v horní sněmovně a Chamberlainovic klanu - vesměs podpůrců Hitlera a Heleina.
Ostatně s monarchistickými tendencemi je to přesně naopak, jak si autor mohl načíst u Klimka.

Pak taky náš milý kroutič historie zcela vynechává nevhodnou skutečnost, že Gottwaldovi následníci dokázali v republice udržet (za cenu 26,5m vysokých žulových báťušků, určených k odstřelu) národní verzi komunismu (dokonce do té míry, že na začátku normalizace, která autorovi tak svědčila, museli z KSČ vyházet půl miliónu jejích členů, což je na rozdíl od autorových kydů historický fakt) a nedovolit situování sovětských vojsk a raket na našem území.
Což je proč staří kágébáčtí kádři museli rozpoutat Pražské jaro (ne ten festival).

Jen úplně na okraj bych zmínil, že Miloševič byl v první řadě vlastenec a socialista (existují kupodivu jeho fotky ze setkání socialistické internacionály, ke které jednu dobu patřili všichni vedoucí západoevropští politici) a že nebylo možné jej veřejně soudit, takže musel být v Haagu zavražděn.
10. 06. 2013 | 15:57

Qin napsal(a):

Maximus:Nevím jestli si uvědomujete co píšete.Ale jestli jo,tak řekněte,kde Urban píše,že pravdoláskaři položili kom. režim.
10. 06. 2013 | 16:00

Maximus napsal(a):

dříve čtenáři

moc hezky napsané. Když já jsem si představoval tady
politické zřízení se vším všudy jako např. ve vyspělých zemích EU, ale ono to vzalo jaksi jiný level. A tohle tady spousta hlídačů té naší "pravé" demokracie české verze nechápe a hned vám nasadí psí hlavu komunisty!
Mějte se a přeji Vám dobrou zábavu.
10. 06. 2013 | 16:01

Maximus napsal(a):

Qin

Čtete mezi řádky, tak nějak to tady ventiloval či naznačoval lodní šroub. O Urbanovi jsem opravdu toto nepsal.
10. 06. 2013 | 16:03

resl napsal(a):

pop,
vy se nemůžete mít lépe, protože tomu odporuje kapacita vašeho rozumu, který se uměl dobře orientovat v komunismu.

maximus,
nejsem naivní, včechny teorie o r. 89 znám a to, že jste chtěl zmizet, odporuje vašemu názoru /co je dobře od p.l. za 23 let ?/ a jestli jste byl komouš, nebo ne je jedno, ti totiž utíkali stejně, jako ti druzí. Jen vám vrtá v hlavičce ten Havel, protože je ve světě někdo /oproti vám/, nebyl zbabělej a rozkopával vám bolševickou bábovičku. Víme, že jeden člověk nemůže zničit režim, ale to není důležité na čem se vy a vám podobní srábci rádi točí. Jen neříct, co si o komunistickém státě myslíte. Nebojte se udato, měl jste ho rád, tak ho chvalte, máte-li za co.
10. 06. 2013 | 16:03

se stejně asi nepovede napsal(a):

dříve čtenáři
Mohl bych si vaše krédo okopírovat a všude ho uvádět?
Nějak poslední dobou google začíná zjišťovat, kdo jsem (a to jsem jen překopíroval pár odkazů z Guardianu), tak abych mohl vydat patřičné prohlášení k vstupu bratrských vojsk a nebyl dále na seznamu.
10. 06. 2013 | 16:04

resl napsal(a):

Anonym,
jste lehce nachlazen, tak nebudu odpovídat. Za prvé na to nemám čas a za druhé vás nechci mít na svědomí.
10. 06. 2013 | 16:05

pop napsal(a):

resl
Zato ta vaše kapacita je na úrovni houpacího koně.Když nemáte argumenty tak urážíte.To je ta vaše fašistická demokracie.Kde mám pravdu jen já.Běžte do zádele fanatiku.
10. 06. 2013 | 16:10

pamětník napsal(a):

Maximus:
"Proč o tom v médiích vůbec nic není?"
Protože musí být dost místa pro osvětu, jak je demokracie prospěšná a proč je nutno zavrhnout totalitu.
10. 06. 2013 | 16:13

JF napsal(a):

Karl der IV: "Jsem přesvědčený, že demokracie byl československý jev právě díky spolužití mnoha etnicit. Bezesporu vůdčí silou byla židovská populace, která se nutně s republikánskou ideou ztotožňovala více než česká většina."

Toto by nebylo vůbec od věci trochu rozvést - než vařit furt dokola tu převařenou kulajdu alá česká (ta především) nevzdělanost, nedovařenost a jiná syrovost ...

Co tedy Masaryk z jakých byl kruhů? Co Beneš? (Kožlany) Jakou měl Beneš úlohu např. jako stínový dablér Masaryka? Kdo se smál když dva se perou (zviditelněný a zviditelňovaný spor a třeba i značně či rozhodujíce uměle mezi Čechy a Němci a především konstruktem Čechoslovakismu).

A co bolševismus a jeho elity? Copak nám k tomu naprášíte do kulajdy? Třeba jenom jestli političtí Češi (a nejen oni ;-) opravdu sežerou úplně všechno a bez instinktu ...
10. 06. 2013 | 16:14

Pepa Řepa napsal(a):

Tomu Masarykovi trochu pomohli. Přistrčili.
Třeba Diágo v pekle vypátrá kdo.

Pravdoláskaři na to jdou od lesa.
Nikdy partaj nezajkládají. Inu nepolitická politika, jsou konzistentní.
Jedno vejce do Lidového domu druhé k zeleným a jistí to Karel, který obrátí směřování Topiků. Bez jeho prachů pojdou.

Jinak je pozoruhodná KLDR.
Hranice s Čínou není zvlášť chráněná a dvě třetiny utečenců se vrací. Dobrovolně.
Všem koreanistům vrtá hlavou proč?
Myslím, že i tady by se našlo pár takových, co by se vrátili rádi do totalitní boudy.
10. 06. 2013 | 16:16

dříve čtenář napsal(a):

se stejně asi nepovede - samozřejmě nemám na to "copyrajt".
Já jsem na otázku ke vstupu bratrských vojsk odpovídal do všech dotazníků - v roce 1968 mi bylo 13 let. Nebylo to nejlépe košér, ale vzhledem k mému dvouletému působení ve skautu jsem si na víc netroufl. Tak jsem posléze za dalšího řadového členství v SSM, zdárně dostudoval. Jsem to ale prodejná děvka...

K Vaší poznámce - samozřejmě by se dal krom mnoha dalších doplnit tento bod :
- máme tak vyspělé možnosti v kontrole našich spoluobčanů (přes email, elektronický podpis, sociální sítě, určování polohy pomocí mobilu) o jakých se STB ani nezdálo! Již brzy budeme muset všechny své dokumenty povinně ukládat do cloudů, což opět zlepší dohled nad našimi písemnými výpotky...

Jo a pro všechny potenciální srovnávače nesrovnatelného - za totáče bylo např. zdravotnictví na úrovni max. roku 1989! Dnešní úrovně opravdu, ale opravdu dosáhnot nemohlo!

Pro Resla - musel jste pracovat, když jste nechtěl do kriminálu?
To myslíte opravdu vážně?!? Pak již chápu osudy "chudáků z přednádražní"...
10. 06. 2013 | 16:26

zdenekbrom napsal(a):

Kdo vede?
10. 06. 2013 | 16:29

eL napsal(a):

dříve čtenář

ČTV je nejoběktivnější...

Holt doklad vysoké úrovně socialistického školství! :-)
10. 06. 2013 | 16:30

dříve čtenář napsal(a):

Pro Pepu Řepu - že s tím, co se tu teď děje nesouhlasím, vůbec nezamená, že bych se chtěl vrátit do totáče nebo probůh, že bych snad byl členem nebo kandidátem KSČ!
Od člověka Vaší inteligence bych čekal jiná rovnítka... Nebo na ně nemáte?
10. 06. 2013 | 16:31

stejskal napsal(a):

Zatím je to 15:15, ale pan Pepa Řepa má velmi silný tah na branku :-) l.s.
10. 06. 2013 | 16:31

pamětník napsal(a):

Spočítejte si to. Anebo to nesvedete?
10. 06. 2013 | 16:32

Qin napsal(a):

to dřívečtenář:Jenom prase jde tam, kde mu víc nalejou do koryta.
10. 06. 2013 | 16:34

zdenekbrom napsal(a):

stejskal:

Pan resl bude muset asi přitlačit :)
10. 06. 2013 | 16:35

Pepa Řepa napsal(a):

dříve čtenář
tak proč se ozýváte zrovna Vy, když neteskníte?
:-)
Stejskalovi se nedivím, počtář, má to v náplni práce.
10. 06. 2013 | 16:36

Pepa Řepa napsal(a):

Le Brom James
šroub nemůže, není při síle, je nachlazen
10. 06. 2013 | 16:38

stejskal napsal(a):

Neozývat se (když se ozývá pan Pepa Řepa)! To by se nakonec mohl klidně ozývat každý. A to bychom dopadli!

Počítám, počítám... nejvíc příspěvků za uplynulý týden... pánové český maloměšťák, Pepa Řepa a paní Silvie. Díky, přátelé. Naše rodina Vám to nezapomene :-)

Libor Stejskal
10. 06. 2013 | 16:42

Pepa Řepa napsal(a):

Qin
taky jsem byl v životě prase.
Ahmed nasypal.Musel jsem předstírat hovězí.
https://www.youtube.com/watch?v=eDDGNsWShmY
Vším, čím jsem byl, byl jsem rád.
levá pravá teď...
10. 06. 2013 | 16:43

dříve čtenář napsal(a):

Pepa Řepa - protože mi není jedno, kam spějem.
Já na rozdíl od Vás vím, kde je branka soupeře a kde moje vlastní.
Třeba se alespoň do poločasu zorientujete.
10. 06. 2013 | 16:45

Hujkolipásemiáda napsal(a):

Ano, slovo komunismus je v blogu blbě. Sovětský imperiální feudalismus v čelke s politbyrem měl s ideemi západní rovné společnosti pramálo společného, stejně jako s Marxem.
O tom, že vedení československých komunistů bylo pátou kolonou žádný spor, ovšem statisíce členů KSČ prostě hledalo východiska, byť přihlouple, ale to se stane každému z nás. Nastala druhá epocha báchorek, po národovolectví.
Rok 68 byl procitnutím, ale příliš krátkým, ale je možné, že by zvítězili pamětníci , Řepové, Občané, Admirálové. Pak by asi nezbylo než ...Tedy normalitzace by přišla z vlastních řad.
RČS byl poměrně slušný svinčik, nedělejme si iluze, že se příliš lišil od dneška, s výjimkou snad o něco smysluplnějších elit a rakouské výchovy. Masaryk jej trochu zakryl, aspoň ve zpětném zrcátku.
Beneš nikdy neměl patos republikána, byl to účetní.
Češi promarnili šanci na Švýcarsko Střední Evropy, od té doby za to platí, ale zdá se, že za to může i Bělověžský prales.
Rusofilství v Česko je ukázka mužické nátury, dnešní Turci, jak se ukazuje, mají více hrdosti a odvahy než průměrný český měšťák, který je spíše podoben těm davům nemyslících muslimů atp. Český mě+šťák je potenciálním teroristou, byť jeho zbraní je jen jedovatá slina.
Naštěstí neumí cizí řeči.
Veserlé povídání se skupinkou komentátorů, jako v hospodě na pivě, i na tu facku by mohlo dojít.
10. 06. 2013 | 16:53

Pepa Řepa napsal(a):

dříve čtenář
to máte pravdu, kdyby mi počitadlo nenastavovalo jméno, nevím kdo jsem.
Je to hezké že IT inženýři myslej na senily.
10. 06. 2013 | 16:53

Pepa Řepa napsal(a):

dříve čtenář
netušíte jaký je poločas rozpadu u řep?
10. 06. 2013 | 16:56

Jáchym napsal(a):

zdenekbrom napsal(a):
Kdo vede?
10. 06. 2013 | 16:29
******************************************
SAKRA !
Už čtvrt hodiny se vosměluju, že do tý Urbanovy močůvky taky skočím, ale říkám si - ať vyhraje kdo vyhraje, po přeboru "O Urbanovo lejno" budem stejně smrdět všichni !

(Pepa ne, ten má močkuvzdorný neoprenový burnus. Díky, Pepo, držíme palce !)
10. 06. 2013 | 16:57

dříve čtenář napsal(a):

Pepa Řepa - to se divím, senilní lidé obvykle vzpomínají na staré jen v dobrém...
Nabízím Vám remízu, už také nemůžu moc běhat a útočit...
Ale vždy mne vytočí, když "rádoby navšechnomoudří" řeknou jen
za a) a nikdy za b). Podle toho, co se jim momentálně hodí do krámu.
Hezký den
10. 06. 2013 | 16:59

Qin napsal(a):

P.Řepa:Sakra konečně už nám řekněte co zač jsou ti pravdoláskaří.Jsou to ti co za všechno špatné mohou?
10. 06. 2013 | 17:03

buldatra napsal(a):

Náhodou, článek pana Urbana je moc pěkný a hlavně, pan Diag drží linii.
To se cení.
A navíc, není každý článeček pro každého, stejně jako pro každého není pan Urban.
Koneckonců ani například dinosauři nevzbuzují u všech lidí sympatie. Některým se dokonce dinosauři i nelíbí a co je nejhorší, někteří se jich štítí.
Přitom jsou to jen takoví boží zkamenělí svědkové dob dávných.

Fakt je ten, že kdyby pan Diag nebyl a nepracoval veřejně tak usilovně na zveřejňování svých, abych tak řekl, úvah a nápadů, hrozilo by snad, že lidi časem upadnou do takového toho ošidného rozpoložení, kdy si řeknou: cosmesi tosmesi a začnou se zajímat o to, jak spolupracovat na něčem, co jim ve finále dá společnou radost, když se to podaří.

Ale, koneckonců, ona i výroba situací podobných otloukávacím setkáváním sparťanů s baníkovci, má něco do sebe, že. Něco adrenalinového.
A nebýt Diága a ostatních podobných dinosaurů, upadli by do letargie i ti nositelé slavných baníkovských a sparťanských tradic a vlajek.
10. 06. 2013 | 17:04

Pepa Řepa napsal(a):

dříve čtenář, jáchym
klidně přiznám, že jsem dostal kanára

Vidím to jako bratrovražedný boj rohatých.
Rudí od kotle proti těm kteří vylezli barelu dobrot!
10. 06. 2013 | 17:05

zdenekbrom napsal(a):

Jáchym:

Nutno dodat, že Urbano lejno potenci Řep svědčí :)

A jedna klasika:

https://www.youtube.com/watch?v=dAn4M0Qk7iQ
10. 06. 2013 | 17:05

dříve čtenář napsal(a):

Pepa Řepa - poločas rozpadu u řepy závisí na jejím druhu.
Pokud se jedná o Rudou (červenou) řepu, je relativně krátký. (1989-1918)/2. V případě, že se jedná o Řepu krmnou, může být o mnoho delší. Navíc musíme vzít ohled na počet tahačů - dědek, babka, pes, kočka, myš...
Nabízím po 46-ti tazích remízu.
10. 06. 2013 | 17:12

buldatra napsal(a):

Qin táže se pana Pepy, zdali pravdoláskaři jsou ti, kteří za vše špatné mohou.
Těžká otázka, jen co je pravda.

Když podívá se jeden, jaké jsou hen ti pravdoláskaři ročníky, uváží jejich kvantitu a zamyslí se, z jakého prostředí vzešli, co hlásali a co dělali v minulosti a hlásají a dělají v současnosti, pokud je ještě demence nepřemohla, musí se nad pojmy pravda a láska hluboce zamyslet.

Rozhodně nemohou za všecko špatné, protože, co je špatné? A pro koho?
navíc se říká, že všecko špatný je k něčemu dobrý.

Na příklad já pravdoláskaře miluju.
Nekřesťansky.
Páč je to elita.
A jak dí Klaus, svého času prezident a hlavní zhášeč, bez elity to nejde.

PS
Zajímalo by mě, jestli je to nakažlivý.
10. 06. 2013 | 17:17

Bestia triumphans napsal(a):

eL napsal(a):
dříve čtenář: ČTV je nejoběktivnější...

Holt doklad vysoké úrovně socialistického školství! :-)

.
:-)
10. 06. 2013 | 17:29

marxík napsal(a):

Urban
Není pozitivně směřujících totalit, jako není dobrého ďábla. Stačí, když dobře organizovaná skupina
ovládne společnost strachem nebo nenávistí k jakkoliv definovanému nepříteli. V obou případech jde
kritické myšlení, a s ním i demokracie, stranou.
--------
Dneska nemám se základní myšlenkou pana Urbana žádný problém. Vzhledem k tomu, že v současnosti je oním jakkoliv definovaným nepřítelem nebohý komunista, a dobře organizovanou skupinou skupina soustředěná kolem Bakaly a Kellnera, souzní v podstatě můj názor s Urbanovým.
10. 06. 2013 | 17:31

Qin napsal(a):

Buldatra:To je zajímavý,ale zrovna Klaus řekl,že si na elitu/myslel asi intoše/musíme dát největší pozor.
10. 06. 2013 | 17:40

Qin napsal(a):

marxík:Žádný nebohý komunista neexistuje, a proto nemůže být ani nepřítelem.Dobře organizovaná skupina oligarchů to bych bral,spojuje je společný mamon,ale jsou tak dobře organizováni,že nejsou vidět,a to je horší.
10. 06. 2013 | 17:48

za všim hledej prachy napsal(a):


Na to sem čet vysvětlení.
V Číně se prodávaj padělky jihokorejskejch čokoládovejch tyčinek, které se dřív nosily z Kesongu a byly hrozně in.
Tak ty emigranti jdou do Číny, nakoupěj tyčinky a zas se vrátěj.
Asi 300% zisku.
10. 06. 2013 | 17:59

Pepa Řepa napsal(a):

Já beru blog páně Diága "Není dobrého ďábla II." i jako sebekritiku do vlastních řad.
A té není nikdy dost.
I na vězení se dá napsat: Ve jménu pravdy a lásky.
Dřív se to psalo na vilky.
Nejvíc lásky bylo v Perlovce.
Až moc.
10. 06. 2013 | 18:04

Jáchym napsal(a):

Qin napsal(a):
P.Řepa:Sakra konečně už nám řekněte co zač jsou ti pravdoláskaří.Jsou to ti co za všechno špatné mohou?
10. 06. 2013 | 17:03
*****************************************************
Pravdoláskaři dnes:
Jsou jimi míněni přestárlí hoši, kteří pod praporem Pravdy lžou a pod praporem Lásky nenávidí.

Jedná se dnes o pojem pražské urbánní sociologie, resp. sociální patologie.
(viz též hesla Alpinismus rektální, Prostituce politická, Pyrrhula pyrrhula, Tučnice krevní,Ruzyně, Vývar, Bilderberg.

Pozor !

Kdysi se jednalo též o pejorativní označení upřímných hejlů, mezi které patřil např. i nick Jáchym.

(Pohov !)
10. 06. 2013 | 18:24

Jáchym napsal(a):

Buldatra:
Na příklad já pravdoláskaře miluju.
Nekřesťansky.
PS
Zajímalo by mě, jestli je to nakažlivý.
10. 06. 2013 | 17:17
*************************************************
Určitě.
Ale léčitelný.
Akorát holt zůstává doživotní alergie.
10. 06. 2013 | 18:43

Pepa Řepa napsal(a):

Jáchym
mám tady posté tapetovat o těch, kteří u nás zavedli multi-kulti, PC, AA, založili džendrtety, preferovali práva jedněch na úkor druhých-tedy rasismus naruby- zcela vyprázdnili nevhodným používáním slova jako pravda a láska, zdefraudovali jejich poselství, až se to stalo diktátem pro ostatní.
Těch, kteří hodí pravidelné mexické vlny o odsunech a dekretech, aby se vzápětí rozplakali nad údělem defraudantky Julinky nebo nad grupáčem odbojářek v metru.

Boží voko už z toho má zánět spojivek.
Ostatně očekávám, že v díle III se vrátíme zase k Benešovi a pak pojede Pehe.´
Jako vždycky.
10. 06. 2013 | 18:44

JAHA napsal(a):

Trochu odlahcim tazku debatu.

Naši hokejbalisti sa stali majstrami sveta, ženy získali striebro

Čítajte viac: http://sport.sme.sk/c/6830574/nasi-hokejbalisti-sa-stali-majstrami-sveta-zeny-ziskali-striebro.html#ixzz2VpgwlC1j

just by the way:-).
10. 06. 2013 | 18:47

dříve čtenář napsal(a):

Bestia triumphans, eL : v případě, že Vám na mých příspěvcích vadí jen překlep ve slově objektivní, tak děkuji za pochvalu...
10. 06. 2013 | 19:01

český maloměšťák napsal(a):

stejskal
Klikl jste vůbec na reklamu na " penzičku" ?
Kolikrát ?!?

To je málo !!
Mazat - a klikat !!!

Ke strojům !! (jdu na pivo, pak to spočtu)

There´s no devil, like ...

https://www.youtube.com/watch?v=-kdggcQhysQ
10. 06. 2013 | 19:03

Bestia triumphans napsal(a):

Řepo, Jáchyme.
Ruku na srdce, četli jste celý blog Urbana?
Nebo jen vytváříte mexickou, protiurbanovskou vlnu?
:-)
10. 06. 2013 | 19:04

Jáchym napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):
Jáchym
mám tady posté tapetovat o těch, kteří u nás....
*****************************************************
Já nevím.
Připadám si jako znělka Večerníčku.

(Taky myslím, že V.H.jako takový až tak za značnou část věcí nemůže, byl předem odborně psychologicky macerovaný a předpřipravený. Posléze symbol a hračka na dálkové ovládání. Nejspíš bych v jeho situaci nedopadl jinak.
Akorát bych se nejspíš pokusil vysmeknout, když bych poznal, k čemu jsem použitý. Jenže - třeba si jen fandím. )
10. 06. 2013 | 19:15

Maximus napsal(a):

Pepa Řepa napsal(a):
Nejvíc lásky bylo v Perlovce.
Až moc.

Jo Pepo, bejvávalo, bejvávalo. Kdysi jsme se za bolšana s kamarádem vypotáceli pozdě večer z vinárny Blatničky v Michalské (nahoře bývával plešatý pingl Petr, skvělý to člověk) a já jsem chtěl být vtipný a na Uhelným trhu kousek od Perlovky jsem na dvě otravující snědé krasavice zareagoval hláškou: Soudružky, už máte zaplacené odborové příspěvky? Asi jsem to neměl říkat, od někud zpoza rohu vylezl jejich
pasák Dežo a málem došlo k rvačce.
Je tomu pár dní a v autě jsem tam večer čekal na svoji přítulkyni, která si tam něco zařizovala a jak jsem tak koukal, už tam není to co bývávalo. Ani jedna lehká a prodejná žena. Asi došly či není poptávka. Ale na Václaváku a okolí je vidět postávat spousta černých šviháků, asi nabízí něco k snědku klucí opálení.....
10. 06. 2013 | 19:16

zemedelec napsal(a):

Pro resl.
Takže jste také pracoval pro naši zahraniční rozvědku,gratuluji.
10. 06. 2013 | 19:18

Jáchym napsal(a):

Bestia triumphans napsal(a):
Ruku na srdce, četli jste celý blog Urbana?
Nebo jen vytváříte mexickou, protiurbanovskou vlnu?
******************************************
Proč protiurbanovskou ?
Firma Diág Urban přece pouze plní standardní objednávku.
A dělá to profesionálně - jako obvykle.

Nenapadlo mě pohlížet na ni jako na člověka.
To by byla urážka !
10. 06. 2013 | 19:50

svatba v Malinovce napsal(a):

Snad ani nejstrašnější budovatelské drama v Divadle čs. armády nemůže konkurovat tomuto:

"Vytvoř si vlastní Coca-Cola plechovku a sdílej ji s kamarády."
10. 06. 2013 | 20:09

liik napsal(a):

Člověk,který cestuje osobním vlakem v 2.třídě může být popuzen,že nejede právě on 1.třídou rychlíků:tak vnímá naši ekonomiku mnoho z nás.Část z nich se k tomu postaví tak,že to je normální život:na některých tratích jezdí rychlíky,jinde osobáky.Část si domyslí organizace Muří noha1 až Muří nohaN,které prováděly systematickou represi rychlíků,jakési spiknutí.Nemalá část politologů k nim patří.Nedokáží prakticky popsat normální běžný život a vidět stav společnosti vznikající právě z něj:z toho nejčastějšího.Kdyby ale takhle přemýšleli i ekonomové,pak by viděli kolaps ekonomiky ne v milionech transakcí na trhu denně,ale v tom,že někdo vyjímečný někde jednoho dne někomu prodal tunu zlata.
Jisto je,že válečné období 1938-45 s sebou neslo zvýšené napětí a kontrolu všech mocenskými prostředky.Ale za desítky let se to rozplývalo do běhu neválečného,to je normálního života.Ale i mezi normálními životy může být nebetyčný rozdíl.Ale politologie,která to neumí vzít za tento konec a nahrazuje to ději Muřích noh na Zámcích je asi nejspíše velmi málo k něčemu ve smyslu zde něčím i pohnout.Vybíjí se v svalnatých partiích litery asi jako detektivkáři v příbězích.
10. 06. 2013 | 20:18

dýmka míru napsal(a):

lilik
Musím přiznat, že jsou texty, které nedokážu uchopit za žádný konec, natož je rozmotat.
A to si o sobě nadutě myslím, že jsem jeden z mála žijících lidí schopných porozumět Santawizardovi.
Někdy dokonce i vlastním textům, když seberu odvahu je po sobě přečíst.

Svalnaté partie litery se snažím si před duševním zrakem zpřítomnit (spolupracoval jsem s opravdu excentrickými typografy a mám o krásném písmu sbírku publikací tak za sto let), s částečným úspěchem.
Ale na tom končím.

Nemohl byste svůj text opatřit seznamem vysvětlivek?
10. 06. 2013 | 20:38

Jáchym napsal(a):

Dýmka míru 20:38
No, já to napotřetí zvládl, ale mám trénink.
V dětství jsem pravidelně čítával talíř písmenkové polévky.
Musíte číst i to, co v textu není a občas přeskočit to, co tam je.
10. 06. 2013 | 20:56

Pepa Řepa napsal(a):

BT
zásadně čtu jen titulek.
Ono se má číst i to pod tím?
To mě ještě nenapadlo.
Brrr!
10. 06. 2013 | 21:08

stejskal napsal(a):

Gratuluju, pane JAHA. Slyšel jsem o víkendu hovořit v rádiu jednoho českého hráče, říkal, že v tomto finále hráli Slováci skvěle a byli prostě k neporažení. Hezká poklona, ne?

Libor Stejskal
10. 06. 2013 | 21:28

Qin napsal(a):

No je vidět, jak jsem včera prorokoval,že Jáchym už s P.Řepou zjistili,že mají stejnou krevní skupinu,akorát jeden má+ a druhý-.a svorně si pochrochtávají.Jen mi tu něco zavání-tam pod Perštýnem je taková ulice,tam nás vodili Bartolomějská,nebo za Prašnou bránou,tam byl takovej hotel,tam se nesmělo...
10. 06. 2013 | 21:36

Martin napsal(a):

Opět výborný článek, nebojící se kritickým pohledem hodnotit naše moderní dějiny a jejich komunisty a socialisty vytvořenou mytologii. Díky za odvahu, se kterou píšete!
S přáním všeho dobrého a zachování kritického ostnu vůči konání druhých i sebe sama.
Martin R.
10. 06. 2013 | 21:42

stejskal napsal(a):

S tou Bartolomějskou jste myslím vedle, pane Qine. A s tím soudruhem taky.

Hezký večer.

Libor Stejskal
10. 06. 2013 | 21:54

Qin napsal(a):

p.Stejskal. To jsem jen rád,dík.
10. 06. 2013 | 22:13

Jáchym napsal(a):

Qin 21:28
Chudák Pepa.
Srovnávat ho se mnou - to si fakt nezaslouží.
10. 06. 2013 | 22:26

Qin napsal(a):

Jáchym:Jedině v názoru na Havla se s Vámi shoduji.
10. 06. 2013 | 22:38

šašek z Jihlavy napsal(a):

Něco je ve vzduchu, asi pekelný smrad, tuším rok ďábla.
11. 06. 2013 | 08:28

Medikolog napsal(a):

Hmm, včera, DESÁTÉHO ČERVNA jsem nechtěl znesvětit památku 71. VÝROČÍ VYHLAZENÍ LIDIC Němci, kterého všichni včetně herr Urbana jistě vzpomněli...

To, co přesně v onen den pověsil blogger Urban na tapetu vyžaduje právě v daném kontextu ne silný žaludek, ale rovnou diagbachor.

Pánové Urbane a Stejskale odpusťte, ale já takový nemám.
11. 06. 2013 | 11:35

resl napsal(a):

medikolog,
jasně, Lidický masakr stál za větší komentář, stejně tak za 16 dní výročí popravy Horákové, na kterou si jistě vzpomenete též.
11. 06. 2013 | 12:49

český maloměšťák napsal(a):

resl
Toto znáte ?

http://www.vasevec.cz/blogy/co-milada-horakova-s-ucebnici-%E2%80%9Enarodni-hospodarstvi%E2%80%9C-od-albina-brafa-pred-ocima-radila-bratrum

/viz mj. Horáková a Lex Schwarzenberg/
11. 06. 2013 | 12:53

JAHA napsal(a):

Ad: Stejskal

Samozrejme. tak by to malo byt. Mne sa tiez pacilo video zo zapasu Cesko-Kanada, ktore jasne Cesi vyhrali a jeden kanadsky ...to nezvladol, napadol surovo ceskeho hraca, potom zranil i rozhodcu. A Kanadania sa prizerali ako hlupi, iba ceski hraci neustale ziadali usporiadatelov o zdravotnu sluzbu NIELEN pre svojho hraca, ale i rozhodcu, ktory tiez lezal na zemi. Cesi i Slovaci v tomto sporte (aj napr. nohejbal a ine) dosahuju ROKY svetove uspechy, ale verejnosti sa predkladaju IBA tie uspechy, na ktorych sa da ZAROBIT. "Drobni", "mali" "makaci", ktori dru takmer zadarmo, nie su zaujimavi. A bohuzial je to tak nielen v sporte. Inac by nase krajiny, kultura komunikacie, pohlad na zivot... vyzerali uplne inac. Ale moloch konzumizmu zvratil co sa dalo.
11. 06. 2013 | 13:02

JAHA napsal(a):

Medikolog napsal(a):
Hmm, včera, DESÁTÉHO ČERVNA jsem nechtěl znesvětit památku 71. VÝROČÍ VYHLAZENÍ LIDIC Němci, kterého všichni včetně herr Urbana jistě vzpomněli...

To, co přesně v onen den pověsil blogger Urban na tapetu vyžaduje právě v daném kontextu ne silný žaludek, ale rovnou diagbachor.

Pánové Urbane a Stejskale odpusťte, ale já takový nemám.

Ak by ste sa trocha pobzeral okolo seba (myslim na vsetky svetove strany, do hlbky i vysky), nasli by ste na KAZDY den dovod pripominat si nieco hrozneho, strasneho, neludskeho. A potom by ste nemohli nikdy nic napisat, zverejnit, slavit...Ked slavite 1. maj spolu s proletarmi celeho sveta, je mozno ovela viac ludi, ktori prave vtedy maju dovod na smutok a plac, presne v tento den. Takze na veci by ste sa mal pozerat takto. Ale ja viem, chapem. Ti ostatni nie su Cesi.
11. 06. 2013 | 13:09

skeptický napsal(a):

Miloševič pro uvolnění napětí umožnil emigraci nespokojencům...

Jugoši měli úplnou svobodu emigrovat i cestovat už za Titových časů.
Zajímavý postřeh postřeh od autora ,který psal o válkách v Jugoslavii.Z kavárny Slavia,předpokládám.
11. 06. 2013 | 13:30

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane pamětníku,

budete-li zde druhé debatující nazývat "blbci" či je jinak hrubě urážet, budu mazat VŠE, co sem napíšete.

A nepíšu to zde jako námět do debaty.

Libor Stejskal
11. 06. 2013 | 14:33

JAHA napsal(a):

Zdeněk Ludvík a Václav Bureš:
Černá kniha minulosti. Podnadpis: „Zločiny proti lidskosti na území ČSR po roce 1945 a po únoru 1948 - kruté vzpomínky a svědkové století - vyprávění prominentú za mřížemi a dráty - dokumentace."

„Čo rozprával MUDr. Rudolf Maxa, odsúdený na 16 rokov vo väznici Kartouzy. Stomatológ z Paríža, priateľ majora Štefla, francúzskeho dôstojníka, zakladateľa roty legionárov Nazdar.

Nepohodlný byl generál dr. Štefánik hlavně proto, že před odletem na ruskou frontu k našim legionářúm požadoval na schúzi svolané majorem Šteflem do Švýcarska (1918) , za přitomnosti dalších představitelú našeho osvobození, od pana dr. Eduarda Beneše vysvětlení, kam přišla většina sbírky amerických Čechú a Slovákú ve prospěch financování zahraničního odboje. Tomaš G. Masaryk svěřil ten obnos proti podpisu do rukou pana Beneše. Když tento ale nebyl ochoten podávat vysvětlení, generál dr. Štefánik zbledl rozčílením a naléhal, kam ty peníze přišly a k čemu byly použity. Pán Beneš zrudl v obličeji a všelijak se vykrucoval. Jen major Štefl zachoval klid a hladil si svúj černý vous. Vytáhl z aktovky deník „Petit Parisien" a přečetl článek, že dr. Beneš, zvaný „roy de roulette" (kráľ rulety) prohrál v Monte Carlu nesmírně sumy peněz. Článek byl zakončen otázkou, odkuď ty peníze měl. „To je provokace", zařval pan Beneš, „někdo mne chce kompromitovat manipulovanou lží". Generál Štefánik, který se mezitím uklidnil řekl: „Jsme v cizí zemí, zde se hádat nebudeme. Vyjasníme si to před národním soudem za přitomnosti prezidenta Masaryka, jak a kdo pro naši zemi pracoval a s těmi dary na osvobození hospodařil". Schúze se rozešla rozmrzele. Major Štefl před loučení s ostatními prohlásil: „Přátelé, to jsou zatím jen začátky. Mnoho si od toho neslibuji. Defraudace je kriminalita. Dr. Beneš od této chvíle nebude spát a jen kout pikle, jak se zbavit soudního přelíčení."
11. 06. 2013 | 14:34

pamětník napsal(a):

JAHA:
Po napastování sem této pomluvy snad i váhavějším se rozsvítí, že pan Hančarik není nic jiného než sprostý slovenský šovinista.
Zájemcům o problém Benešovy "defraudace" doporučuji věnovat pozornost napři diskuzi k tomu slovnímu blívajzu:
"
1.) Co to je důkazní břemeno, jak to funguje, jak se liší od presumpce neviny? Dokud není prokázáno, zda obžalovaný se skutečně něčeho dopustil či nikoliv, je na něj nahlíženo jako na vinného?

2.) Škoda, že v tomto případě se s tebou nemůžu vsadit, protože to asi nerozhodneme, ale nevím jestli si uvědomuješ, jak těžko se s tebou dá o něčem rozumně debatovat. Nejde o bulvár? A o co? Na čem je položeno svědectví o defraudaci? Na článku z novin! Na jeho základě pan Štefl přece Beneše obvinil!

3.) Škoda že Poslanecká sněmovna na rozdíl od Senátu nemá na svém webu zápisy ze svých schůzí od vzniku ČSR. Inkriminovanou interpelaci se mi tak dohledat nepodařilo.

4.) A závěrem - proboha žijme trochu v realitě. Možná že by se správně měly ty peníze vyúčtovat do poslední koruny, ale dovedu si představit stovku důvodů, proč na tom ANI JEDNA STRANA neměla zájem. Co kdyby se muselo ukázat, že některý z vysokých francouzských politiků přijímal od Beneše "pozornosti"? Co kdyby se například ukázalo, že peníze byly půjčeny (a velkoryse se zapomnělo vyžadovat jejich vrácení) některému z vyšších fr. politiků, který si například nadělal dluhy? Atd. atd. Toto jsou věci, které by ohrozily mezinárodní postavení ČSR! Vidět v tom hned Benešovu defraudaci svědčí spíše o vyznavačích tohoto názoru než o Benešovi..."
http://forum.valka.cz/viewtopic.php/t/48381/start/20
11. 06. 2013 | 15:13

Medikolog napsal(a):

Resl 12.19

Nebojte se, jestli ve výročí popravy Horákové pověsíte nějakou nevkusnost, také se vám ozvu. Vzpomněl jste vy popravené dne 12.3.1975? Také 3. odboj... Nějak si nevzpomínám...

Ale srovnávat (sudeťácký fanoušek) Lidickou tragedii s procesem Horákové.. to hrušky a rozinky si jsou si podobnější.

Víte pane JAHA,

chápu, že jste v roce 1942 byli ještě věrnými spojenci Třetí říše a esesáci jako ti z Lidic, byli na východní frontě vaši věrní spojenci ve zbrani, KAMERADEN IN KRIEG Slováků stojících na stráži v boji proti stalinovým hordám...

Dovoluji si být stoupencem selektivních českých národních zájmů, jako jste i vy, z východu, stoupenci zájmů slovenských.
11. 06. 2013 | 15:17

pamětník napsal(a):

steskal:
Test.
Propadl jste.
11. 06. 2013 | 15:38

Jáchym napsal(a):

Medikologu,

Vy si opravdu myslíte, že zájmy, které - ať právem nebo neprávem - podsouváte Jahovi jsou zájmy slovenského národa ?

Vy si myslíte, že bylo v zájmu slovenského národa bojovat s německými "bratry ve zbrani" ?
Z čeho vycházíte ?
Vždyť bratři Slováci měli podle Hitlerovžých představ ještě menší podíl ušlechtilé germánské krve než čecháčkovští podlidé.

Domnívám se, že by z použitých Jahových rodičů a prarodičů byla po návratu z fronty stejně kvalitní masokostní moučka či mýdlo jako z rodičů Vašich, mých či Stejskalových.
(Třeba se ale mýlím a Jaha má ten správný árijsky neslovanský původ.)

Nezaměňujme, prosím, názory či zájmy dnešních jahů (či snad dokonce urbanů) za dlouhodobé zájmy většiny těch, kdo v současnosti žijí na území Čech, Moravy - či Slovenska.
11. 06. 2013 | 16:29

JAHA napsal(a):

Citoval som iba cast textu z jednej knihy o problematike, (pre istotu ziadneho Duricu, ci ineho slovenskeho autora) , ktoru napisali ceski autori, ktori pozbierali vypovede ludi, ktori si veci pamatali a boli ochotni tymto autorom tlmocit svoje spomienky. To je, myslim, z mojej strany, seriozny pristup, ktory si nezasluzi osocovanie. Ja nikomu nevnucujem nic. Kazdy moze citat co chce, od koho chce. Moze citat iba oslavne veci, moze citat iba haniace veci, moze citat take i take. Podstatne je, ze ma SLOBODU nielen citat, ale slusnym sposobom i prezentovat, co si mysli.

Takze, o. i. nemal som pri nejakom pamatnom dni na mysli prave Slovensko a skutocne, ci domnele krivdy. Ja som mal na mysli vsetky narody, vsetkych ludi, rozneho zmyslania, viery...Preto som napisal, ze pozriet sa treba dookola, hore i dole. Myslel som to prenesene - t. j. na bolesti inych, na ich hlbku...
11. 06. 2013 | 16:31

JAHA napsal(a):

Ad: Jachym
Asi tak, ako pisete, to vidim i ja. A nemam ZIADNY zaujem okrem toho, aby v slobodnej krajine, so slobodnym pristupom k doteraz dlho nedostupnym informaciam ich (tie informacie) byvali neslobodni ludia(teraz myslim nie zatvoreni v base, samozrejme, ale neslobodni inac) aspon skusili precitat, zamysliet sa a rozhodnut sa SAMI, bez nasilneho tlacenia prikraslovanych, ci prekrucanych faktov, COMU uveria a comu nie.
11. 06. 2013 | 16:40

Jáchym napsal(a):

Snad to není nutné - ale pro jistotu dodávám:
...po návratu z fronty po poslední bitvě a konečném vítězství německých zbraní....
11. 06. 2013 | 16:42

xxx napsal(a):

Cim to je, ze nejvic na Benese /a potazmo na Masaryka/ nejvice pliji byvali estebaci
a "sudetaci", jedno jake dnes narodnosti?
To stare ceske prislovi: "poturcenec horsi Turka" melo neco do sebe.
A autor? At se sam "zaradi". S "hodnocenim" vin v Jugosce je "ujetej",
jak schizofrenik s pravdou!
To maximus/14:37/: Moc hezke srovnani.
11. 06. 2013 | 17:05

Medikolog napsal(a):

Pane Jáchyme,

vycházím z přessvědčení slovenských nacionalistů z jara 1939 kteří hnali Československé občany ČESKÉ NÁRODNOSTI ze Slovenska jako sudeťáci v 1938.. a kteří řvali:"NA STRÁŽ! Hitler, Tiso, Hlinka, všetko jedna linka!", "Fátra, Tátra, Mátra!" a podobně jako SA a SS pochodovali v Hlinkově Gardě.

Jejich dcery a synové stáli u třetí slovenské zrady ve dvacátém století, když si vynucovali spojovací pomlčku (po slovensky "spojovník", jako černý bojovník;-), neoprávněné výhody na úkor Čech a Čechů, aby nakonec stejně rozbili masarykovo Československo.

Abych předešel spekulace o jakých zradách píši: 1939 (zradili Čechy), 1944 (zradili pro změnu své spojence v OSE či to co z OSY tenkrát zbývalo) a 1992 (kdy znovu zradili Čechy).

A pane JAHA, mé citace pochopitelně jsou citace autentických, v té době žijících Slováků. Má máma se narodila v Rima Szobát na Slovensku, kde dědeček chránil hranici Slovenska před Maďarskými nacionalisty snícími pro změnu ne o Velkém Slovensku, ale o Velkých Uhrách (Félvidék včetně:-).
11. 06. 2013 | 17:43

pamětník napsal(a):

Medikolog:
V krátkosti výstižně jste popsal chování slovenských nacionalistů v průběhu min. století. Mohu to potvrdit zkušenostmi mých rodičů, kteří tyto projevy slovenského (směšného) nacionalismu zažili na vlastní kůži. Na druhé straně je však třeba objektívně uznat, že těch slovenských nacionalistů bylo a je méně než rozumných lidí, je však ty křiklouny víc slyšet. Mohu to potvrdit z vlastního působení na Slovensku. I tady je JAHA jenom jeden a proto se přidal k prosudetským propagandistům.
Na rozdíl od Vás nepovažuji SNP v 1944 za zradu OSY, ale za autentický projev právě těch normálních slušných Slováků, kteří se nesmířili se zavlečením do nuceného "spojenectví" s nacisty.
11. 06. 2013 | 18:04

Medikolog napsal(a):

Pamětník:

Mám takový šeredný pocit, že kdyby Hitler výhrál na východě, Britové by pragmaticky vykopli Churchila a nakonec i uzavřeli mír s "PROTO-EU" a "bratia" Slováci by vo "fárskej republike" vesele nastrážovali ještě dnes, jako by si genosen Sudeťáci pro změnu radostně v Praze i v Prešpurku (přejmenovaná Blava po vstupu do PROTO-EU) hajlovali.. a dávali si kafíčko a vídeňský dortíček v arizovaných exžidovských kavárnách.

On i Mussolini to dostal od Badoglia až v situaci, kdy OSA dostávala přes rajtky to, co si dávmo zasluhovala, na všech frontách a dezerce od prohrávající strany se jevila majetným a majetnějším ekonomicky výhodnou. Úspěšné spřežení se přeci nepřepřahá, ale když pořádně zakopne - pryč s ním.
11. 06. 2013 | 19:11

JAHA napsal(a):

Tak dobre, sudruhovia!

Podme bod za bodom.
1. Ako si niektori mohli vsimnut, pisem z dvoch roznych IP adries.
2. Nerobim to preto, aby som estebacky cosi kryl. Jednoducho - raz som tam, raz tu.
3. Vzdialenost obidvoch bodov je casovo od 3 hod. po 6 hod., podla toho, ako sa prepravujem.
4. Vsimnite si JEDNU VEC. Nech pisem z ktorehokolvek z dvoch miest, nick "pamatnik" je vzdy a za kazdych okolnosti pripraveny na "tvrdu" reakciu. Rano, vecer, poobede, z jedneho, ci druheho miesta - STALE JE PRIPRAVENY!!!
5. Jeho tzv. tvrda reakcia sa zameriava hlavne na to , aby ste ani NAHODOU NECITALI zdroje INYCH, nez KOMUNISTICKYCH odporucani.
6. Jeho jedinou metodou NIE je DISKUSIA o ROZNYCH nazoroch na VYKLAD historie Cechov a Slovakov, ci vseobecne!!! Vsimnite si, ze v KUSE URAZA vsetko a vsetkych, co by mali INY nazor, nez co hlasala KSC!
7. Ani RAZ nebol SCHOPNY povedat "mate pravdu", a to NIKOMU, nielen mne!
8. Vsimnite si, ze 90 % jeho komentarov na hocico!!! je "loz, loz, nepravda, loz..."
9. Vsimnite si, ze i vo vysostne literalnych temach, je pripraveny , v kazdom case (i o polnoci!!!, kedy NEMOZE VEDIET, ze sa presuniem z bodu A do bodu B a ci vobec budem reagovat) reagovat!!!) bojovat tvrdo a vulgarne proti mne. Nie nazorom, myslienkam, uvaham... Lebo tie by musel nejako dokazovat. Jemu staci klise. Jaha - sovinista, fasista...
10. Nie je vam to, vsetkym, ktori odpovedate na takyto nick "pamatnik" nic povedome??? Ako to, ze sudruh 24 hodin sleduje, ci nieco napisem, alebo nie? NIC vam to nehovori???
11. Sudruhovia na dochodku si, samozrejme, mozu prilepsit k dochodku.
12. Sudruhovia, nesudruhovia. Pokial TOTO vam NESTACI, tak si citajte bachorky ake chcete. Lebo JA som vam vsetkym sa snazil, snazim a budem snazit, napriek "ukolovanym" bojovnikom za ceskost poukazat na to, ze by ste mali citat i ine zdroje, nez ktore vam natlacili do hlavy, pokial teda chcete by svojpravne osoby.
13. Pokial vsetko, co som napisal, je pre vas sovinisticke... (citajte pamatnika), potom vam niet pomoci, ale ja za to vinu nenesiem. SKUSIL som to.
14. Pokial si niekto vie dat vsetky veci do suvislosti, potom musi vediet, ze "pamatnik", hoci na dochodku, je pracovne vytazeny clovek, ktory ma za povinnost sledovat kedy, kde, a o com sa zmienim a IHNED, kym je to horuce, a aby som niekoho nahodou neovplyvnil, zareagovat!!!

P. S. Vyberte si sami!!!, komu a comu verit.
11. 06. 2013 | 19:52

pamětník napsal(a):

:)))))))))))))))))))))))))))))))))))

Pane Stejskale, mazal jste, mazal, ale fakt zůstal.

Eppur si muove!
11. 06. 2013 | 20:48

Medikolog napsal(a):

Pán JAHA,

nechte si od cesty to vaše soudruhování, nebo si podle vašeho věku vyberte z níže uvedených odpovídající oslovení (v HG): úderník (19-40 let), obránca (40-60 let), rodobranec (starší)...
11. 06. 2013 | 22:54

pamětník napsal(a):

Medikolog:
Dovolím si Vám doporučit se s ním nebavit. Z jeho projevu je zřejmé, že jemně řečeno mu to myslí ne vždy v souladu s realitou.
Ale na Urbanův blog se hodí.
11. 06. 2013 | 23:03

Medikolog napsal(a):

Jinak,

na Seznam.cz je dnes, od 18.00 do půlnoci, přístupný film LIDICE. V daném období ho lze spustit kdykoliv od začátku. Omlouvám se za tuto SNAD reklamu na umělecké dílo inspirované naší a Německou historií.

Hezký slunečný den všem; Medikolog
12. 06. 2013 | 09:50

Jiřina Korčáková napsal(a):

Resl napsal: Nebyli to jen "slepci," jak píšete dál, jen se člověk nerad přiznává ke své "slepotě." Dá se taky argumentovat, proč zrovna oni /pozdější komunisti/ a ne drtivá většina národa. NEDÁ MI TO, ABYCH VÁM NEODPOVĚDĚLA: TI "ZROVNA ONI" NEBYLA JENOM JAKÁS TAKÁS MENŠINA, PANE RESLE. VLASTNĚ SE DÁ ŘÍCI, ŽE TO BYLA VĚTŠINA. KOMUNISTÉ SE U NÁS DOSTALI K MOCI V REGULÉRNÍCH VOLBÁCH. CO POTOM UDĚLALI, JE DALŠÍ VĚC, ALE BYLY TO VOLBY A ONI BYLI ZVOLENI, TO ZNAMENÁ, ŽE VĚTŠINA JIM DALA HLAS. Právě jste usvědčil sám sebe z dobrovolné slepoty. Lžete sám sobě a vymlouváte se na bezcharakterní menšinu a sám sebe jste opatrně zabalil do jakési neexistující "drtivé většiny" a patrně se považujete za charakterního. Proč ne, dnes už se můžete chlubit svým vlastním soudem a nikdo vás za to nezavře. Ale do komunistické strany vstupovali lidé, kteří stáli proti nacisticke bestii v odboji, byli mučeni, zmrzačeni a slepí (chci říci: doopravdy slepí, neboť v koncentráku přišli o zrak) se vraceli z koncentračního tábora domů ve víře, že komunisté a Sovětský svaz nedovolí, aby se historie opakovala. Ne všichni byli ochotni prohlédnout, ne všichni byli schopni prohlédnout. Vy jste prohlédnout nikdy nemusel. Byl jste schovaný v drtivé většině, která dokonce i za nacistů jakoby neexistovala. Odboj, skrytý v ilegalitě, jakoby také neexistoval. Vy jste ale v odboji nebyl, viďte, že ne! To vím zcela jistě, právě tak jako je mi jasné, že vy si svou vlastní slepotu nikdy nepřiznáte - můžete ale soudit druhé, dnes už se za to nezavírá, DOKONCE SE TO VYŽADUJE. Mám pro vás novinku. Komunisté se moci ve skutečnosti nikdy doopravdy nevzdali - takže pozor na hubu a hurá zpátky do drtivé většiny!
12. 06. 2013 | 11:02

JAHA napsal(a):

Sudruhovia - len toho ste schopni??? Teda NIC realne??? Takze, nehnevajte sa, chcel som s vami diskutovať, ale to prekracuje VSETKY rozumne medze!!! Pokial diskutovat a rozmyslat nechcete, tak to napiste. Ved mate slobodu!!!
P. S. Cakam, kedy zazmluvneneho agenta KSCM - pamatnika, konecne z jeho cinnosti, ktorymi sa prezradil, ze je, co je, Cesi zacnu IGNOROVAT. Alebo nebudu ignorovat - lebo sa im dobre pocuva, ze Benes bol nejaky vyznamny clovek. My, ktori citame dostupne doklady vieme, ze to bol ... Napisem neskor, co a kto, ale, ak by ste chceli, nasli by& ste to aj VY!
12. 06. 2013 | 16:24

JAHA napsal(a):

Medikolog napsal(a):

Pán JAHA,

nechte si od cesty to vaše soudruhování, nebo si podle vašeho věku vyberte z níže uvedených odpovídající oslovení (v HG): úderník (19-40 let), obránca (40-60 let), rodobranec (starší)...
11. 06. 2013 | 22:54

Uz len z toho, ze z mojich prispevkov (par rokov!!!) neviete zistit, ktoryy rocnik asi som, ake nazory mam, hovori VSETKO o vas a o Vasej inteligencii. Takze, precitajte si Vas prispevok este raz. Uvidite, ze je trapny, hlupy, smiesny,...pre vsetkych, ktori sa tu vyskytuju par rokov, teda jednoducho "pamatnikovsky" :-). Ak si ako "medikolg" chcete podat packu s "pamatnikom", vasa vec. Ja som Vas doteraz registroval vo svojej mysli skor ako narmalneho.
12. 06. 2013 | 16:37

pamětník napsal(a):

Pane Stejskale,
tak co, že jsem měl pravdu. :))
12. 06. 2013 | 20:32

Medikolog napsal(a):

Pán JAHA,

nadáváte jako úderník, škodnou obhajujete jako obránca a s realitou býváte naštíru jako kmet rodobranec který si kdysi podal ruku se samotným Hlinkou. Proto vám opakovaně dávám výbrat z těchto tří oslovení, které budu používat,budete-li mi zase soudruhovat. Jinak budu nucen volit podle kvality vašich příspěvků, budou-li obsahovat trapnosti, servility ke škodné, či lehkověrnosti dětskoseniorské; projevující se ke škodě Národa českého (/;<D).
13. 06. 2013 | 15:43

pamětník napsal(a):

Medikolog:
Na českém portále slovensky poučovat Čechy o jejich zaostalosti svědčí, řekněme, o zvláštním stavu mysli. Může ovšem počítat s podporou editora, což opravdu je problém s českým rozměrem.
13. 06. 2013 | 21:13

Appatarip napsal(a):

There is a chance You Also Make A lot of these Goof ups With the omega ? [url=http://uit.edu/camera01.html]一眼レフ[/url] The Amazing Contemporary omega secret Found By My Super Cool Buddy [url=http://uit.edu/camera02.html]デジカメ 価格[/url] Every thing you should do to discover omega before you're abandoned. [url=http://uit.edu/camera03.html]デジタル一眼[/url] Why pretty much everything you've heard of omega is completely wrong and what you must know.[url=http://osdi.org/oakley26.html]oakley[/url] The Ten MostInsane omega Secrets... And How To Employ them! [url=http://uit.edu/images/oakley27.html] サングラス[/url] The Spectacular omega Hack That's Going To Fool Just about all [url=http://uit.edu/images/tokei01.html]腕時計[/url] Those things Every individual Need To Know In Regards To The watch Marketing [url=http://uit.edu/images/tokei02.html]オメガ 時計[/url] Among The Most Thorough omega Strategy guide You Ever Read Or else Your Cash Back Simple review helps you with all intricacies linked with omega as well as those things that one should do straight away. [url=http://uit.edu/images/tokei03.html]ロレックス[/url] Ideal approach for watch that you should educate yourself about straight away. [url=http://uit.edu/images/gucci.html]gucci メンズ[/url] Progressive questions about watch replied to and as a result the reasons why you would need to look at every single phrase on this documentation. [url=http://uit.edu/mwaseem/adidas01.html]アディダス[/url] Concise report discloses the unquestionable info about omega and the way that it can cause problems for you. [url=http://osdi.org/images/adidas02.html]adidas スニーカー[/url] Those things everyone else has been doing concerning omega and consequently the thing youshould do different.
20. 06. 2013 | 00:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy