Útěk od zodpovědnosti aneb remonstrantský esej o české naději

25. 11. 2009 | 13:42
Přečteno 12954 krát
Věnováno s úctou Jiřímu Grušovi

Namísto úvodu

Evropské dějiny ještě nikdy neposkytly národním či státním společenstvím lepší nabídky na mírové ozřejmění jejich hodnot a názorů, či představení schopnosti státu spolupracovat s ostatními, než je v současnosti úloha předsednické země Evropské unie. Ve válkami a náboženskou či etnickou nesnášenlivostí přetížených dějinách kontinentu jde o naprosto výjimečnou možnost prokázat předvídatelnou normálnost, zralost k míru, diplomatickou spoluzodpovědnost a umění služby. Vzhledem k počtu členů Unie, a připravovaným reformám jejích řídících orgánů, to v prvním pololetí roku 2009 byla pro Českou republiku osudově jediná, první, a zároveň poslední, nabídnutá možnost. Navždy už bude zapsáno, že česká politická elita se v době míru, bez důvodu a bez vnějšího ohrožení, zbaběle zbavila zodpovědnosti za evropské předsednictví, a s ním i do dosud nepoznané míry za rozvoj národního společenství a jeho mezinárodního ukotvení. Nebyla to náhoda. Byl to jenom další opakovaný krok historické krize českých mocenských a intelektuálních elit, které se ještě nikdy nenaučily a nestačily si připustit, že mají plnou a nedělitelnou zodpovědnost za stát, společenství, které ten stát má chránit, a jeho budoucnost. Neexistuje vývoj bez krizí. A národ, jehož vůdcové v krizích vždy jenom utíkají, nemůže dlouhodobě obstát.

Naděje je víra, podpořená činem. Víra ve zlepšení stavu duše i věcí, tedy víra v hodnoty, činem nepodpořená, je z rodu otrocké zbabělosti. České dějiny jsou svárem mezi nadějí a zbabělostí. V moderních českých dějinách jsou největším nepřítelem naděje společenské skupiny, které se považují za národní elitu. Elita, ochotná hledat společné národní minimum a prosazovat je, je totiž hodnototvorná vrstva společnosti – v dobrém i ve zlém. Nejde tedy o výjimečné jednotlivce, kteří někdy dokonce přesahovali význam české kotliny, jako byli Masaryk, Čapkové, Chalupný, Patočka nebo Havel, ale onu společenskou skupinu a šarži české elity jako celku, která za dvě stě let ještě nepochopila, že hodnototvornost její váhy v rozvoji národní identity je v příkladu, ale ne v držení moci. Elita je elitou, protože dává příklad. Důsledkem neochoty českých elit k činu je i to, že Češi jsou dodnes největším národem na světě, který sám sebe považuje za malý. Česká národní hymna neopěvuje hodnoty, ale pídí se po tom, „kde domov můj“. A je více než logické, že právě Češi mají jedinou hlavu státu na světě, která nikdy ve svojí téměř dvacetileté politické kariéře nepovažovala za důležité navštívit vojáky, které stát v rámci svých spojeneckých závazků vyslal do zahraničních misí. Je dokonalým symbolem české politiky, která se ani po dvou stoletích usilování o respekt ostatního světa nenaučila s pokorou uznávat hodnotu krve, jako nutné oběti za svobodu a suverenitu národního společenství. Trpká téze Jana Patočky, že „Češi jsou shora osvobození slouhové“, není spravedlivá, pokud nechceme zapomenout na legionáře, československé zahraniční vojáky druhé světové války, statisíce politických vězňů a pronásledovaných komunistickým režimem, či na vzpouru studentů z listopadu 1989. Platí však beze zbytku pro české politické elity. Tyto elity, v nedostatku hodnot, kterým by věřily, které by je sjednocovaly už jenom proto, že by je považovaly za natolik důležité, aby za ně byly ochotny bojovat, už dvě stě let raději věří v oslavování výročí, vytváření mýtů a dávání nálepek. Mezi výročími můžeme být sami sebou, věrni pouze hodnotám okamžiku. Neexistuje podobný případ, kde by národní elita tolikrát po statisících obětovala svoje spoluobčany ve jménu vlastních výhod a přežití.

Počátek slabosti

Moderní české elity vyrostly z romantického pathosu národního obrození, ve kterém si navykly politické nezodpovědnosti. Uvnitř skleníku mnohonárodnostní monarchie za všechno mohla „Vídeň“ a „Němci“. Dobré – jako rozmach hospodářství, demokratizace a vzdělání - se přijímalo jako samozřejmost. Za všechno špatné mohli „Oni“. „My“ jsme pak za všech okolností „měli pravdu“. Pocit odpovědnosti za dlouhodobý zájem státu české elity prvních dlouhých sto let prostě nepotřebovaly. Tvořily se naopak v opozici a opovržení ke státu, jehož byly občany, odmítajíce se podílet na jeho hodnotách – anebo jeho demokratizaci. Reprezentovaly hodnoty výhradně jazykového společenství, vztahujícího se k idealizaci mýtu o údajné bývalé slávě v rozporu s historickou realitou výhradně etnicky definovaného Českého království. Spor mezi romantickým Fichteho pojetím výhradně společným jazykem definovaného národního kmene, které převzal Jungman, a moderním, a podstatně demokratičtějším Bolzanovým pojetím dvojjazyčného národa, spojeného životem a oddaností společné vlasti, byl rozhodnut vlastně ještě dříve, než začal. Nové „české národní elity“ prosazovaly svoji legitimitu, a z toho vyplývajícího postavení ve společnosti, vedle obrany jazyka i nekritickou agresívní idealizací otevřených ne-pravd o historii českého národa.

Aféra s Rukopisy, nekritický pathos slavjanofilství, a v mnoha ohledech nejenom pasivita, ale i přímý podíl na masově rozšířeném antisemitismu, byly po celé devatenácté století neměnnou známkou nedospělosti české národní elity. Argument, že jinde v mocnářství byl antisemitismus často ještě horší, je pravdou pouze poloviční. K asimilaci Židů přispívala právě netolerantnost česko-německého jazykového rozdělování zemského společenství. Už tady začalo platit ono strašidelné „kdo nejde s námi, jde proti nám“. Stejně netolerantní byly nové české, jazykem definované elity, i k dalším důležitým hodnototvorným skupinám. Ke dvoru a zemi loajální šlechta byla vnímána jako konkurence, a pro jistotu, spolu s katolickou církví, označována za cizáckou. Tím byly jednou provždy odmítnuty i dlouhodobé hodnoty, které tyto skupiny reprezentovaly. Jazykově definované národovectví, vylučující a zužující už svojí podstatou, se stalo politickou strategií absolutní většiny české politické, hospodářské i kulturní elity. Krátkodobé taktizování zvládalo téměř vše – zbytek byl OSUD, proti jehož moci se vůdcové údajně malého národa nemohli stavět. Schopnost dialogu svobodných a rovných se nepěstovala. O to hlasitější byla snaha ukřičet a dezavuovat nositele nesouhlasu. Slovo a jeho hlasitost se stalo modlou, čin a věrnost hodnotám zůstávaly v opovržení. Na počátku dvacátého století napsal sociolog Emanuel Chalupný věty, kterým taktéž mělo být nasloucháno jako varování: „Naši politikové, hlavně novodobí, jsou impresionisté, oportunističtí opatrníci, nehybní moralisté, demagogové…proto tržili porážku za porážkou přesto, že celkový národní život rostl…Programů, hesel a tvůrců jejich jsme měli a máme dost – skutek většinou utek“.

V pohodlí nezodpovědné opozice české elity žily až do roku 1918. Nezodpovědnost se za tu dobu stala přirozeností. Pathos dorostl do svébytné politiky a kultury nacionálního patetismu, který odmítal pochybovat o vlastní výlučnosti především proto, aby se nemusel v každodenním rozměru porovnávat s jinými. Kritické myšlení, jak prokázala monumentální nenávist k Masarykovi z dob bojů o Rukopisy nebo v době hilsneriády, bylo odmítáno, protože stálo v cestě „svaté“ národní věci. A stejně nekriticky, jako byl Masaryk nenáviděn, byl dezinterpretován i do role poválečného „tatíčka“. Důsledky vidíme dodnes. České politické a kulturní elity nemají historicky zažitou povinnost zodpovědnosti - a v krizích proto nevyhnutelně selhávají. Série historických posunů dvacátého století ve Střední Evropě tuto nevyhnutelnost selhání opakovaně prokázala. O co zbabělejší a nezodpovědnější je chování vůdců v krizi - a z tohoto pohledu není žádného rozdílu mezi Eduardem Benešem a Alexandrem Dubčekem, či Miloušem Jakešem,o to více úsilí je po odeznění krizí věnováno vytváření a vyprávění mýtů o nevyhnutelnosti údajně jediné možné zvolené cesty kapitulace. Takto vzniklé interpretace se pak na desítky let stávají povinnými, dokud se nestanou součástí učebnic dějepisu a „národní paměti“.

Zločinnost a nemravná podvodnost Rukopisů se stala politickou tradicí. A tak za českou elitou zůstávají mýty, jejichž plochosti, stejně jako nedotknutelnosti, ne-Češi jenom těžko rozumějí. Za česká traumata vždy údajně mohl někdo jiný. Stejně jako v pohodlném stavu domnělé bezstátnosti devatenáctého století, tak i v kterékoliv pozdější historické zkoušce, „Nám“ stačilo „mít pravdu“, kterou bylo kdykoliv později podle potřeby možné jen trochu poopravit, aby vyhověla nastavenému – a stále povinnějšímu - národoveckému sebesmutnění. Romantický mesianismus usilování o údajně jedinou možnou pravdu a osudovou dějinnou mravnost, zakrývá jenom neschopnost zodpovědné politiky. Ve stínu za ním se znovu a znovu otevíral prostor pro podvodnou a účelovou mocenskou manipulaci. Tváří v tvář tomuto stavu o to více vyniká historická odvaha Tomáše Masaryka a jeho vzpoury. Není snad v českých dějinách tragičtějšího obrazu, než jím a příkladem československých legií vychovaná první generace československých republikánů, kteří po kapitulaci v roce 1938 odešli ze země, aby se stali nejdéle bojujícími vojáky druhé světové války. Bez ohledu na národnost či jazyk bojovali, a desetitisíce z nich i zemřely, za sen o neexistující rozbité vlasti - jenom aby po vítězství nad nacismem byli znovu zrazeni a posláni do komunistických lágrů.

Pět narcistních mýtů české politiky 20.století

Březen 1939
Pomnichovská totální kapitulace roku 1938 prý byla nevyhnutelná, protože nás zradili nejbližší spojenci a osamocené Československo by prý nemělo šanci se ubránit. Je možný i trochu jiný pohled. Alespoň symbolický vojenský odpor proti nacistické hrozbě agresí by československé armádě dovolil legitimně zničit velkou většinu výzbroje, a vládě, parlamentu, armádě i národu by do budoucna uchoval páteř. Ztráty, jak ukazují příklady Holandska, Belgie, Dánska či Norska, tedy států, které se, byť krátce, aktivně nacistické agresi bránily, by nebyly o mnoho vyšší. Hitler by ale nezískal po celou dobu války skvěle fungující zbrojní průmysl na špičkové světové úrovni a nemohl by si jednoduše „vyzvednout ze skladu“ výzbroj pro desítky divizí. Byly to československé tanky, děla a munice v rukou wehrmachtu, které drtily Polsko. Byla to československou výzbrojí vybavená armáda Slovenského štátu, která spolu s nacisty vpadla v září 1939 do Polska. Byl to kompletní československý zbrojní průmysl – v roce 1938 čtvrtý největší světový zbrojní exportér – který až do jara 1945 bezchybně zásoboval hitlerovskou válečnou mašinérii na všech frontách. Stačila trocha odvahy – a nemuselo k tomu dojít. Zde má Jan Patočka nezpochybnitelně pravdu: „Beneš byl slabým člověkem, který se hodil tak za tajemníka, ale na nic víc. A právě takový člověk byl povolán k rozhodnutí ve věci budoucího morálního profilu českého národa. Musel rozhodnout – a rozhodl se pro malost“.

Antifašismus
Československo a jeho lid prý od prvního okamžiku hrdinně vzdorovali nacistické okupaci. Ani to není zcela pravda. Jeden jediný třicetiletý anglický makléř Nicholas Winton, člověk bez jakýchkoliv kontaktů a jmění, dokázal za cenu úporného vyjednávání, a někdy i falšování dokumentů, zachránit z Druhé republiky a protektorátu před prvním zářím 1939 celkem 669 československých židovských dětí. Kolik dětí a lidí by bylo zachráněno, kdyby podobně obětavě a předvídavě jednaly československé a české instituce, nebo kdyby tento projekt „elita“ vzala za své jako svoji občanskou lidskou a humanitární povinnost záchrany spoluobčanů? Nikdo se o to nepokusil. Dokonce i mezi sponzory, kteří přispívali na poplatek padesáti liber za každé odvezené židovské dítě, bylo mizivě Čechů. Proč ale Wintonovi nepomáhala z Londýna ani skupina Eduarda Beneše, starající se v té době jenom o prezidentovi deprese a o svoje společenské uznání? Čestnou a osamocenou výjimkou mezi politiky byl pouze Jan Masaryk, který z podnětu Viktora Fischla a Leo Hermanna pomohl odjezdu dvou stovek mladých Židů do Anglie. Většinovým pocitem českých elit této krize však byl tradičně strach, pasivita – a rostoucí antisemitismus.

Ctihodná Universita Karlova, političtí představitelé, novináři, lékařské či advokátní spolky – ti všichni se distancovali od demokracie a Židů ještě za neokupované Druhé republiky. Zákony, podle kterých se stavěly romské koncentráky, vznikly ještě před nacistickou okupací. Byla to česká policie, která hlídala Terezín, Lety i Hodonín. A když se v pětačtyřicátém začali z koncentráků a zahraničních jednotek navracet českoslovenští občané, kteří měli to neštěstí, že byli Źidy a nebyli komunisty, dokázaly je revoluční „demokratické“ instituce buď přímo vyhnat, pokud mluvili německy, anebo v převážné většině zbylých případů, odmítaly jejich žádosti o navrácení arizovaného nebo jen sousedy ukradeného majetku a bytů, narychlo přidělených hordě „barikádníků desátého května“. Proti Čechoslovákům-Židům tak stačilo jenom byrokraticky trvat na potvrzení československé státní příslušnosti – podle národnosti, uvedené při sčítání lidu v roce 1930...

České elity, až na individuální výjimky, na konci války zcela rezignovaly na nejzákladnější principy právního státu. Politickým příkazem doby se nestal antitotalismus, tedy obnovení masarykovské demokracie, vystavěné na občanských právech, ale nacionalistická pomsta. Etnické očištění území, eufemisticky nazvané odsunem německé a maďarské národnostní menšiny, bylo v letech 1945-46 doprovázeno i totální konfiskací majetku – opět výhradně na základě etnického vymezení. Vyhnání se tak týkalo i velké části německých antifašistů a německy hovořících československých Židů, za války tak důležitých a nadprůměrně zastoupených především v zahraničních jednotkách.

Únor 1948
Kapitulace demokratických politických stran a prezidenta Eduarda Beneše před komunistickým pučem v únoru 1948 nebyla nevyhnutelná. Bylo to jenom ostudné selhání jejich představivosti, zodpovědnosti i politické odvahy v předcházejících letech a měsících. Prezident Beneš nejpozději od roku 1943 prosadil československou politiku podlézavosti vůči Stalinovi. Demokratické politické strany už v roce 1945 abdikovaly na nejzákladnější demokratické principy, a dovolily prezidentovi udělat špinavou práci vydáváním dekretů bez demokratické a ústavně právní diskuze. Bez demokratické diskuze a kontroly tak už dávno před únorem 1948 došlo ke změně řady z nejdůležitějších hodnototvorných funkcí státu - vlastnických vztahů, národnostního složení, zahraničně politické orientace nebo ztráty demokratické kontroly nad bezpečnostními složkami. Prosazení principu kolektivní viny a odvety zlomilo páteř demokratického systému dávno před útokem komunistů. Prezident Beneš i všechny demokratické politické síly měly dostatek informací o záměrech a postojích Stalinova Sovětského svazu i československých komunistů. Moskevský diktát, který v létě 1947 vedl k československému odmítnutí Marshallova plánu, byl více než jasným varováním. Přesto se nikdo k ničemu neodhodlal a všechny diskuze demokratických „elit“ se tváří v tvář přípravě puče točily pouze v rámci k porážce předem odsouzených parlamentních jednání a triků. Nasazení loajální většiny armády nebo vytvoření úřednické vlády však mohlo i v poslední chvíli zabránit nástupu komunistické diktatury, která během příštích čtyřiceti let zničila zemi. Ano, možná by došlo ke ztrátám na životech - i když i o tom lze při osobní zbabělosti Gottwaldova týmu pochybovat. Není ovšem jediný voják, který by připustil, že by komunistické Lidové milice měly v případě nasazení jednotek pravidelné armády šanci, odvahu, velení a dostatečnou výzbroj, aby se dokázaly postavit na organizovaný odpor. A bez milicí by komunistický puč neproběhl. Jak by asi vypadala Československá republika po porážce komunistického puče? Opravdu stačí říci, že to bylo nemožné?

Srpen 1968
Na chvíli nádherné, ale smrtelně naivní bylo nezodpovědné reformní nadšení komunistické elity roku 1968. Nevidět rizika a nepřipravovat se na ústupové varianty bylo nejenom nezodpovědné, ale i mimořádně zaslepené – stejně jako v době Mnichova, či v únoru 1948. Ve chvíli krize se pak vedení státu znovu nedokázalo opřít o masovou podporu a neodvážilo se zodpovědně přemýšlet o budoucnosti. Nic by mu v té chvíli nebránilo politicky, mocensky nebo i fyzicky zlikvidovat skupinu velezrádců, která na cestě k moci neměla jinou legitimitu, než tanky okupantů. Když to uměl Chruščev s Berijou, proč to neuměl Dubček s Bilakem, Indrou a Šalgovičem? Normalizační gangsterský spolek Gustáva Husáka přece na cestě k moci nevyhnutelně a předvídatelně musel sáhnout k politickému zastrašování, masovým čistkám a represím. Nikdo z československých reformních elit si nic takového nepřipouštěl – a jako obranu se nic tak drsného ani neodvážil navrhnout. O stovkách mrtvých ze srpna 68 se dodnes nemluví. Jejich smrt nikdo nevyšetřoval, a nikdo za ně nebyl potrestán. O to se postarala zvláštní mezistátní dohoda, podepsaná v prosinci téhož roku. Představitelé československého státu se zavázali, že nedovolí vyšetření vražd a zabití svých vlastních občanů…Vlastizrada jako z učebnice. Stejně nepotrestané je dodnes zavraždění pěti účastníků z demonstrací 20. a 21.srpna 1969. Alexandr Dubček a Ludvík Svoboda, kteří se pouze omylem stali symboly pokusu o „socialismus s lidskou tváří“, zvěrskou brutalitu zásahu proti demonstracím plně podpořili. Nikdo z těch, kdo zásahy nařídil a velel jim, nebyl stíhán. Pro další desetiletí postačila trpitelská legenda o spontánním pasivním odporu obyvatel v srpnu 68, ilegálním vysílání televize a rozhlasu, nabádání ke klidu, kapitulace vedení a brzy i privatizace nesouhlasu. Jak jinak by se vyvíjelo Československo, kdyby desítky civilních obětí a stovky zraněných z rukou okupantů byly vykoupeny vyhnáním, anebo likvidací budoucích tyranů...

A zatím nakonec - Listopad 1989
Listopad 1989 byl v tomto ohledu zřejmě největším intelektuálním selháním československých elit od vzniku společného státu v roce 1918. Podobnou šanci na zcela svobodnou a nenásilnou, a zároveň celkovou hodnotovou a institucionální proměnu politického života, hospodářství i kultury, potká státotvorné národní společenství nanejvýš jednou za sto let. Sovětské komunistické impérium kolabovalo jako systém, a jeho už nechtěný a nepohodlný československý okupační vazal byl na obtíž. V Polsku si antikomunistická opozice vynutila rozhovory u kulatého stolu a zvítězila v parlamentních volbách. Polský a maďarský parlament se už v létě 89 omluvily za účast svých zemí v okupaci Československa v roce 1968. V roce 2009 prozradil bývalý rakouský kancléř Franz Vranitzky, že s maďarským reformním vůdcem Miklósem Némethem opakovaně a předem konzultoval možnosti a přípravu otevření vzájemných hranic pro východoněmecké uprchlíky. Vedení Komunistické strany Československa bylo paralyzováno a udržovalo se u moci už jenom přetrvávajícím strachem obyvatelstva z represí. V armádě ani v bezpečnostních složkách neexistovala žádná skupina, která by si bez explicitní podpory a rozkazu z Moskvy dovolila provést puč a převzít zodpovědnost. Na začátku listopadového převratu by přitom k vyčištění ulic a pacifikování neorganizovaného miniaturního disentu bývalo stačilo několik samopalů.

Komplexní mezinárodní i domácí krize ale zastihla všechny segmenty československé elity znovu naprosto nepřipravené, bez programu, myšlenek a výhledu do budoucnosti. Pozoruhodným je především fakt, že je zcela lhostejné, zda se při tomto kritickém pohledu díváme na minuskulní elitu československého disentu, čtyřicet let kovanou elitu komunistické moci anebo odbornickou elitu takzvané šedé zóny. Každý segment měl, samozřejmě, svoje vlastní specifické důvody k paralyzovanosti. Karel Hvížďala správně tvrdí, že komunistická elita paralyzovala sama sebe negativní selekcí čistek. Disent nenalezl odvahu překročit svůj stín obrany lidských práv a šedá zóna byla paralyzována padesátiletým strachem z podřízenosti autoritářským vládcům. V období nazrávání krize však byla určující jejich nespojitost, neschopnost vzájemné komunikace a shody na nejmenším společném jmenovateli národního československého zájmu. Připraven nebyl nikdo. Proč je to důležité? Aby totiž revoluce měla vůbec smysl a dějinnou váhu, musí přinést víc, než jenom odstranění útisku. Osvobození otroci, jak kdysi moudře postřehl Adam Michnik, ponecháni sami sobě totiž začas svobodně zvolí - jenom nového cara. Svoboda od útisku je jenom podmínkou, ne cílem. Svoboda není demokracie. Odstranění útisku je pouze prvním skicákem učení se demokracii, ve kterém se skromně můžeme učit kreslit, sníce o velkých plátnech, která nás čekají, až dorosteme. Nechtěli jsme se učit a jako národní společenství jsme nechtěli ani snít. Chtěli jsme vládnout, protože od doby národního obrození naše elity i společenství nepřestaly věřit, že jediným klíčem k veškerému blahu není aktivní občanský princip spoluzodpovědnosti, ale pouze spravedlivý a osvícený vládce, kterému občané, po vzoru elit, odevzdají svoji zodpovědnost výměnou za „klid na práci“anebo případně dodatečné osobní výhody.

Nezodpovědnost české národní elity, která neumí být suverénem, je totiž za všech okolností – a především ve chvílích krize - nahrazována vírou v moudrého a všemocného monarchu. Můžeme, samozřejmě, hledat omluvy pro strach ze zodpovědnosti. Likvidace ještě ne plně rozvinuté střední třídy, aristokracie i církví. Zničení multikulturní bohatosti česko-německo-židovské intelektuální vrstvy za války, odsun nečeského obyvatelstva po ní, několikset tisícová vrstva především vzdělané emigrace, či sociální a názorová atomizace společnosti, která se dobrovolně vzdala komunismu. Ale ani tyto jednotlivé součásti tragédie Československa nevysvětlují onu podivnou nevůli k odpovědnosti a k činu. Politika střetávání rovnoprávných je v kontextu moderních českých dějin nahrazena ritualizací a intrikami soutěže o loajalitu k momentálnímu muži na vrcholu. Ke komukoliv. Proto ona prvorepubliková adorace za dob mocnářství českou společností tolik nenáviděného Masaryka, proto kult neschopného Beneše i ještě neschopnějšího Dubčeka, obliba „lidových“ komunistických prezidentů, i nezodpovědné nekritické přijímání Havla i Klause na počátku jejich podobně paternalistických kariér ve funkci prezidenta.

Dvacet let od hvězdné hodiny listopadu 1989 proto žijeme ve stavu, který Masaryk předvídavě nazval demokracií bez demokratů. Máme všechny potřebné demokratické instituce, formální oddělení mocí i svobodu slova. Nemáme důvěryhodnou justici, politickou kulturu ani aktivní občanskou společnost, která by dokázala excesy mocných korigovat. Máme historicky podepřenou jistotu, že pokud by v dohledné době přišla zásadnější krizová chvíle, nebude důvěra v tento státní rámec životních jistot natolik silná, aby ho kdokoliv z přítomných elit bránil. Vzýváme kult demokracie naučeným způsobem služby vrchností požadovaných rituálů, ve kterých je reflexivní poslušnost moci tou nejoceňovanější vlastností. A jako ve všech krizích předtím, krev za českou demokracii by prolévali jenom mladí idealisté, které zbabělost starších ještě nestačila donutit ke kolaboraci - a lidé, kteří jsou povstalci svojí podstatou.

Další části tohoto eseje o roli elit v moderní české historii najdete v mém blogu ZDE, ZDE, ZDE a ZDE a ZDE.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pocestny napsal(a):

Tak tohle je velmi hutné, gratuluju!
Budete sežrán zaživa.....pokolikáté už? -))
25. 11. 2009 | 14:40

Holoubek napsal(a):

Pane Urban, momentálně sedím s otevřenou pusou u počítáče a nevěřícne si znova a znova přečítám váš blog a nejsem schopen pochopit že i někdo jiný než já vidí přesně tak ty historické souvislosti a jsem nadšen z toho, že nejsem sám. Momentálně nejsem schopen s vámi polemizovat neboť jednoduše není o čem ale asi si počkám na další pokračování. Zatím jen to, že tento váš blog je v pravdě to nejlepší co jsem kdy četl a nejen zde na aktualne.cz....
25. 11. 2009 | 15:20

PetrH napsal(a):

Podobné myšlenky jsem měl v době našeho předsednictví EU, a "Lisabonské krize". Švejkování našich politických elit včele s panem prezidentem je projevem onoho slouhovského chování, živě si lze představit jak se tyto "elity" v případě opravdové nesvobody v poklidu vytratí a nechají lidi napospas tyranům nebo jim moc v klidu předají, ale když to nic nestojí tak budeme za naši svobodu bojovat i kdybychom si nepřítele museli vymyslet.
25. 11. 2009 | 15:25

Xavier napsal(a):

Vaše interpretace našich novodobých dějin je stejně apelující jako nepravdivá. Sbíráte střepy, abyste poskládal takový obraz o české povaze, na který jste se předem rozhodl plivnout. Mluvíte sice v první osobě množného čísla, ale cítím z vás pohrdání "těmi druhými". Kdepak žije ten ideální národ s ideálními dějinami složený ze samých ideálních hrdinů? Až ho najdete, tak byste se tam měl rychle přestěhovat a nekazit nám tady naši bídu.
25. 11. 2009 | 15:38

kancelarska_mys napsal(a):

Anžto hloupá myš neví, kdo jsou remonstranti, kteří píší remonstrantské eseje, hledala, až našla. Takže pan Urban je jedinec předurčený ke spasení, hm.....

Remonstrantské bratrstvo
, Remonstrantse Broederschap, remonstranti – nizozemská protestantská sekta, kterou založil v 16. stol. Jakob Harmensen (Jakub Arminius, Armenius, 1560 – 1609), jehož učení (navazující částečně na učení pelagiánců) bylo zavrženo dodrechtským synodem (1618 – 19). Kvůli pronásledování některé její obce emigrovaly i do Anglie, Německa a Francie. Podle svého zakladatele jsou její stoupenci zváni i arminiáni. Hlásají, že osud každého člověka je do jisté míry determinován tím, že Bůh určité jedince předurčil ke spasení, avšak vzhledem k tomu, že člověk má svobodnou vůli, je toto předurčení podmíněno jeho vírou. Kolem roku 1630 se sekta plně institucionalizovala a od roku 1798 působí jako oficiální církev. Jejím sídlem je Utrecht.
25. 11. 2009 | 15:49

vasja napsal(a):

Plivaneček malého človíčka.
Za víc to nestojí.
25. 11. 2009 | 15:51

PetrH napsal(a):

Já jsem text pochopil jako pojmenování velmi vážných nemocí českých politických elit, včetně historických kořenů těchto chyb. Jiné národy mají také svoje problémy, proč proto nevidět ty svoje. Např. z našeho předsednictví EU jsme mohli získat nejenom reputaci, vliv, ale v neposlední řadě i větší sebevědomí, ale máme z toho co máme. Jakobychom ani nic získat nechtěli.
25. 11. 2009 | 16:00

vlk napsal(a):

Pane Urbane
napsal jste velmi zajímavý a z hlediska diskuse musím napsat - bohužel dlouhý blog. Který je navíc velmi jednostranný leckdy.
Kvůli délce si dovolím jít jen po některých bodech:
1-nedospělost českých elit od obrození do 1918
A myslíte, že to šlo udělat jinak? Ž e české elity mohly vůbec v tom období postupovat jinak? Nezapomněl jste náhodou, že n a začátku obrození byla čeština jazykem nevolníků? Nanejvýš služek a nádeníků? že byla víc e méně vzkříšena náhodou, ba dokonce z rozmaru? že první české elity byli vlastně Němci?
Nevadí vám ve vašem odsudku, že jsme jedinou zemí v Evropě, vyjma Slovenska, kde s e šlechta kompletně odnárodnila? Kd e s e klérus odnárodnil? Na rozdíl od šlechty polské nebo maďarské, abychom se srovnávali s e stejnými. Tamní elity žili také v mnohonárodnostních státech, ale zůstaly vžd y Poláky a Maďary. Zapomněl jste jak čeští Němci všemožně kladli překážky růstu vlivu českých elit v Čechách?Chcete Kostprobu? Dobrá což takhle Volkstag v Brně , myslím, že byl 1905? S mrtvým.Kvůli tomu, že si Češi v brně dovolili myslet na to, že by tam mohla být česká universita! Ale to je jen jeden jediný příklad. Jste Pražák. Takže co boje o Obecní dům? To abychom snáze pochopili dělení my - oni a všechno ostatní.

postavení židů v Čechách
nepopírám, že tu antisemitismus byl / stačí přečíst třeba Jana Cimburu/. Nicméně jeho síla právě v Čechách, ve srovnání s tím, co se odehrávalo běžně v Německu,Polsku, Rusku a Uhrách byla nesrovnatelně menší. Takže váš despekt v tomhle směru prostě neberu.Jak jinak si myslíte , že mohla vzniknout tak silná a vydatná židovská kultura jako v c. a k. Praze?Jak to, že nic takového není zaznamenáno jinde v Evropě? Když jako ten český antisemitismus..Divné, ne?

Mýty
1939
Pokud se domníváte, že jsme s e měli bránit i přes Mnichovskou dohodu - souhlas.Ale v 38! Tam nebylo o čem diskutovat. V roce 39 už to byl skutečně holý nesmysl. Nebylo kde a jak. Argumentovat Dánskem? To byla jediná západní země , která nekladla snad ani symbolický odpor.
Podobně nesedí ani argument , že by Hitler nebyl získal čsl. výzbroj a válečný průmysl. Byl. Možná trochu pocuchaný,ale v globálu obojí ve stejném rozsahu. Snad s vyjímkou tankové výzbroje.
25. 11. 2009 | 16:08

vlk napsal(a):

pokračování
Antifašismus
Můžete prosím uvést příklad důsledně antifašistického národa? S vyjímkou Polska a Jugoslávie? Někoho ve srovnatelné pozici s námi? Totiž střed Evropy s velkou hustotou osídlení, silnou a použitelnou německou menšinou , znalou jazyka, kterou šlo nasadit v důkladné kontrole? Všech a všeho. Můžete mi ukázat druhý národ, který byl dvakrát naprosto bezprecedentně zastrašen . Jednou po Opletalově pohřbu, podruhé Heydrichiádou, který byl dál svrchovaně antifašistický? Česká policie Lety a tak? A soustředění židů v Holandsku nebo Francii hlídal podle vás kdo? Wehrmacht?

Únor 48
tak bez kolektivní viny nebo znárodnění by k němu jaksi nedošlo? rozumím správně? A Beneš dělal špinavou práci přes dekrety? Sic! Znárodňovalo se / velký průmysl/ všude. Včetně Británie a France. Stačí s e informovat. takže v tom to asi nebude. O SN už jsme s i psali. v tom podle mne už vůbec ne. A dekrety? Hm. Pokud uznáme oba legitimitu Benešovy exilové vlády měl své akty vydávat asi jak? Odpověď by mne velmi zajímala. A myslíte, že kdyby byl Beneš místo dekretů vydával v Londýně zákony a nechal je schvalovat prozatímním, všelijak posbíraným parlamentem, že tyto by měli nějakou zásadně jinou kvalitu? Nebo měl resignovat s e svou vládou na jakýkoliv zákonný akt?
Pokud jde o situaci, v níž se nacházelo poválečné a čerstvě nacistů zbavené Československo, promiňte,a le to, co píšete , je hraběcí komentář.Nic víc. Co asi tak v roce 46,47 byla největší noční můra v Československu? Stalin? Ale kdepak! Strach z toho, že by se nějaká nacistická okupace mohla ještě někdy vrátit a s ní hrozba národního vyhlazení! Oproti tomu všemu byla jakákoliv jiná obava nepodstatná. A není divu, že jak Beneš , tak demokratické partaje to takhle viděly. Neměly totiž komfort vašeho odstupu 60-ti let.A mimochodem , všichni si dobře pamatovali selhání západních mocností, to totiž bylo jen před deseti roky.
Ž e starý a zlomený Beneš ustoupil před komouši? Žádný div.Právě běžela občanská válka v Řecku. A něco takového si rozhodně nechtěl vzít na triko. Nota bene čím mohl počítat z druhé strany? Stalin měl pro Gottwalda připravených v prvém sledu 12 divizí RA. Steinhardt měl jen vřelá slova. Divize žádné.A že by US šly do atomové války když měli dohodu z Jalty? Tomu snad sám nevěříte.
a že s e mohl spolehnout jako president na armádu? Asi sotva. I tam komunisté drželi v ruce ty nejdůležitější páky. A takový mladý Tesařík z JOJO bandu vám třeba poví, jak by se byl v Únoru zachoval asi jeho otec a jemu podřízené tankové divize jak by se byly vypořádávaly s Lidovými milicemi...

Srpen 68

tad y píšete dokonce o nezodpovědném nadšení.. Hm. Zkuste prosím rozvést variantu toho, jak s e to mělo dělat zodpovědně! Aby to zůstalo velkým reformním hnutím a nenajel sem Brežněv,
25. 11. 2009 | 16:09

vlk napsal(a):

dokončení
jednající podle teorie omezené suverenity.Jsme velmi zvědav. Vážně. A když to uměl Chruščov s Berijou, proč to neuměl Dubček s e Šalgovičem? Má ty svatá prostoto. Když tedy vynecháme to, že Chruščov nejdřív přemluvil Žukova, ranaře Žukova, aby si zajistil jeho podporu a pak právě Žukova pověřil vyřízením Beriji,A to, že Chruščov byl pánem imperia, kterému rozhodně nehrozil masivní vpád cizích tanků. Prostě nepodstatné drobnosti….Dobu normalizace už pamatujeme hodně dobře oba. Umíte s i představit, jak by to tady bylo vypadalo, kdyby byl Šalgovič, Husák, Bilak, Hoffman a ostatní dostali, co si zasloužili? Já si tipnu, že bysme vzpomínali na 50-tá léta jako na procházku růžovým sadem. a ptám se po smyslu těch zřejmých obětí. Jestli by to bylo zastavilo lavinu tanků s bílým pruhem..

Jediné, kde s vámi souhlasím jednoznačně a bez výhrad, je Listopad
ano tady české elity promarnily svou šanci dokonale. Mohli jsme mít slušný, funkční stát. To by ovšem pravda a láska musela zvítězit nad lží a nenávistí. A ne třeba už v prvním měsíci vyhandlovat presidentské křeslo za křeslo premiera. Pak také by to znamenalo, že by zde nějaké funkční a připravené nekomunistické elity musely čekat v záloze. Což nejspíš ve státě , kde elity pravidelně každých dvacet let utíkaly ze země bylo dost marné očekávání.
takže elitami s e briskně zvolili ti, co nejrychleji vylezli na tu bedničky, onde na kašny a v Praze na podia.A když k tomu přidáme , že řada z nich byl vlastní atrofovaný narcisismus, máme co máme.
Jakkoli to do vás peru ze všech laufů, napsal jste rozhodně pozoruhodný blog. A bud e pod ním velmi živá diskuse. Jako už dlouho ne.
25. 11. 2009 | 16:10

vlk napsal(a):

Kancelářská myš

děkuji za osvětuu. Zrovna jsme to chtěl začít hledat. Díky vám nemusím a leccos z blogu začínám chápat.....

Už zas e mne někdo chce spasit. Už zas...Proto s tím mám takový problém.
25. 11. 2009 | 16:14

petrpan napsal(a):

Z toho rozboru v podstatě vyplývá,že forma osvícené autokracie je z hlediska hodnocení dějin nejůspěšnější.Kdyby jen na to byli vhodní lidé.Kdo neodolá touze udržet si moc za každou cenu?Patřím k vaším žákúm z období po škole a držím vám palce.Líbí se mi i motto,které máte uvedeno.Rytířů v lesklé zbroji je skutečně pomálu.
25. 11. 2009 | 16:18

Petr Havelka napsal(a):

25. 11. 2009 | 16:46

Líný černý pes napsal(a):

to vlk :

Dlouhý blog a dlouhá reakce, ale obojí návazné a s reakcí souhlasím.

Psovitý kolego, koukám, že u Vás taky spasitel štěstí nedojde. Že by to bylo v psovitých genech?

Jak mi někdo tvrdí, že mne spasí, zachrání a bude nade mnou bdít, koušu rychle a důkladně.
25. 11. 2009 | 17:00

stoppa napsal(a):

Žijeme v době, kdy se mnozí proti svému gustu musí solidarizovat s jinak problematickým Klausem, protože pochopili, že útok na Klause je jen křídelní manévr, součást útoku na Benešovy dekrety a zbytek české státnosti. Paradoxně Klaus dnes brání zbytky toho, co sám pomohl 1992 měrou vrchovatou rozbíjet.

Autor, který napsal toto: "Alespoň symbolický vojenský odpor proti nacistické hrozbě agresí by československé armádě dovolil legitimně zničit velkou většinu výzbroje, a vládě, parlamentu, armádě i národu by do budoucna uchoval páteř." -

tento autor nejenže patří do skupiny ideových ordnerů, on je navíc ještě taky marod. Na hlavu. Očekává totiž, že mu toto někdo spolkne. Jednoznačně marod...
25. 11. 2009 | 17:03

jichu napsal(a):

Starý dobrý vlk, jak jsem ho znával.
25. 11. 2009 | 17:17

Charlie napsal(a):

pane Urbane

sepsal jste snad všechny hříchy těch našich národních elit.
Teď by ještě bylo dobré kdybyste jich většinu jmenovitě vyjmenoval - kdo to v té či oné době měl být - ta elita.
Jinak jsou to HRABĚCÍ RADY.

K 89
Vždyť musíte dobře vědět, že KSČ měla před Listopadem 1989 1,73 miliónu členů. Sice většinou ideologicky nezakotvených prospěcháříčků, ale i ti by se začali bránit, kdyby si mysleli, že je jim nadmíru ubližováno.
Skoro každá československá rodina tak měla "svého" bolševíčka. Podle toho také dopadlo tzv. vyrovnání se s minulostí a privatizace.

Divím se Vám - myslím jste členem elity, máte blog, ale že byste nějak burcoval proti nešvarům (kromě Šťávy a Paroubka) jsem nezaregistroval.

P.S. Podle mne se vůbec nic nestane, pokud se evropské národy postupně rozpustí v tom množství ostatních.
Osobní štěstí bude časem odvozováno od zcela jiných hodnot, než toho, že jsem příslušníkem toho či onoho národa.
A čím víc se ten "můj"národ bude ztrapňovat, tím více tento jev akceleruje.
25. 11. 2009 | 17:43

vlk napsal(a):

Líný černý pes

dnes jsem mimořádně poctěn paní pes, že jste si mé maličkosti po nadmíru dlouhé době ráčila všimnouti a to dokonc e okem vlídným... Přiznám s e, že moje ješitnost po něčem takovém hodně dlouho toužila. Jo Spasitele všeho druhu mám rád. Na útěku.

jichu
díky za květiny. Nicméně , že bych byl někajý jiný? Nepřijde mi to... Může al e být , že jedne podléhá sebeklamu.
25. 11. 2009 | 17:44

Vico napsal(a):

Vlk : smekám.

K autorovi : Já se vždycky snažím ze všeho vzít to dobré a nevylít s vaničkou i dítě.S lecčíms bych souhlasil. Přesto mám až nezřízenou chuť tu vaničku vylít i s tím malým parchantem.

Autor umí neomylně budit velmi záporné emoce.

Vlkův ledový obklad přišel v pravý čas.
25. 11. 2009 | 18:03

Pepa Řepa napsal(a):

Doporučuju odložit dítě do baby-boxu.
Za použití Gaussovy křivky vyroste v nového zachránce světa, jak Vy-vzdělanci- říkáte "remonstranta".
25. 11. 2009 | 18:15

stoppa napsal(a):

Nakonec při vší bídšě ještě můžeme děkovat Klausovi, že kdysi odstavil Urbana, dezignovaného šéfa OF, zamýšlený post mu sebral a odkázal jej tak do nevýznamnosti. Nechci si představit, jak by se zdejší situace vyvíjela, kdyby se Urban dostal na tehdy prominentní politické místo a měl tak možnost většího vlivu na dění na tomto území.
25. 11. 2009 | 18:31

Pepa Řepa napsal(a):

Zo stoppa
tady mu možná křivdíte. Mám pocit, že Urban o vedení nestál.
25. 11. 2009 | 18:49

stoppa napsal(a):

Nestál? Je historickou skutečností, že se ucházel.
To, co jsem ale měl na mysli, byl malér, do kterého by nás zavedl, kdyby tehdy tu možnost získal.
25. 11. 2009 | 19:04

hanah napsal(a):

Pokud si dobře vzpomínám, musím dát za pravdu stoppovi. Vím, jak už jsem se tehdy děsila toho, že by vyhrál.
Tohle spisování naštěstí nikomu neškodí.
25. 11. 2009 | 19:33

petrpan napsal(a):

to stoppa
Nemluvil jsem s p. Urbanem od Charty ,ale byl a věřím pevně.že je a bude čestným člověkem.Možná se nechtěl stát mocným,protože byl vždy tak trochu idealista,nebo se Klaus jak má ve zvyku zbavil potencionálního mocenského konkurenta.U. byl dobrý a plamenný řečník.Věřím,že studenému a kalkulujícímu Klausovi to dělělo problémy v jeho cestě za mocí.Někde tady na blogu se kdosi vyjadřoval k celé komunistické rodině Kluasů.Proti tomu musel mít čistokrevný chartista navrch
25. 11. 2009 | 19:33

Xavier napsal(a):

vlk:

Nádherně a přesně jste rozvedl to, co jsem se snažil vyjádřit. Děkuji!
25. 11. 2009 | 19:49

siven napsal(a):

Tak úsek, který pojednává o historii, je ukázkovým příkladem toho, jak to dopadá, když se novinář hlava nehlava pustí do "hodnocení dějin".

Neúplný a drasticky jednostranný pohled, soudy, odsouzení a zostouzení, přičemž „by by by, co by kdyby, atd.“ létají sem a tam s takovou četností a vehemencí, že by všechny děkany z FF po celé republice synchronizovaně kleplo, pokud by tito vzdělaní lidé postrádali vlastnosti, jakými jsou nadhled, empatie a chladná hlava.

Přičemž závěr a zhodnocení dnešní situace jsou jedním slovem… vynikající. Kontrast jako hrom.

A proto si nakonec dovolím citovat jedno staré moudro: „Ševče; drž se svého kopyta!“
25. 11. 2009 | 19:55

stoppa napsal(a):

petrpan
Klausovy vlastnosti netřeba představovat. Přesto je to v provnání s Urbanem výhra.
Tvrzení, jak "nechtěl" je ve světle toho, že se přesto ucházel, poněkud legrační.
25. 11. 2009 | 20:03

petrpan napsal(a):

Teprve teď jsem si přečetl příspěvek vlk.S prvním odstavcem nepolemizuji.
Druhý je pravda trefně napsaná.
25. 11. 2009 | 20:05

petrpan napsal(a):

Sttopa
Nechtěl jsem v žádném případě polemizovat na téma Urban presidentem to bylo špatně pochopeno.Ani nejde polemizovat co kdyby.Prostě jsem cítil potřebu se ho zastat.Byl v televizi a najednou nebyl co se stalo proč odešel nevím.Spousta lidí se chytilo v politice s daleko menším morálním kreditem a drželi se tam po léta zuby nehty.Mě zarazilo to srovnání Urban Klaus.Klaus prezident arogance , jasnozřivý ekonom a ekolog je porovnáván s mužem pera.Co by tam býval asi tak mohl napáchat.Možná po roce znechuceně odejít.Bylo tam už mnoho lidí,kteří poškodili a zničili kdeco a nikdo se tím většinou nějak nezabýval jenom pár psavců sem tam něco napíše
25. 11. 2009 | 21:02

Kritik napsal(a):

Pěkné shrnutí, avšak s nadmírou masochistického sebemrskání. Autor zakládá své úvahy na chování mas, nicméně názory této, většinou hospodské části obyvatelstva, přisuzuje elitám. Nezbývá než připomenout, že samozvané elity národa nejsou elitami skutečnými. Ty skutečné mají základy tak pevně zbudované, že obstojí v jakémkoliv mezinárodním srovnání. Otevřete si např. historii české reformace, poslechněte si pořady o atentátu na Heydricha, podívejte se na historické hodnocení z úst našich historiků (třeba v historie.cs ve čtvrtek na ČT2).

Nicméně historie se stala a nelze ji napravit ani vrátit zpět. Každý by se však z ní měl poučit a přetvořit se k lepšímu. Švejkům již odzvonilo, na mezinárodním poli nikdo se již nenechá napálit líbivými řečmi a švejkovinami. Pro nás je tedy nutné nikoliv zůstat při starém, což je, trefně řešeno prof. Balabánem, Boží trest.

Bohužel, nyní je nutné se děsit toho, že ani z mládeže není cítit byť jen náznak snahy o změnu. Takže autor se velmi mýlí, když tvrdí: "A jako ve všech krizích předtím, krev za českou demokracii by prolévali jenom mladí idealisté, které zbabělost starších ještě nestačila donutit ke kolaboraci - a lidé, kteří jsou povstalci svojí podstatou." To je tvrzení ničím nepodložené, krev za to lepší by u nás zřejmě prolévali ti, kteří si na své ideály o národní hrdosti ještě pamatují.
25. 11. 2009 | 21:10

stoppa napsal(a):

petrpan
Urbanův neúspěch měl nejspíš formující vliv na jeho další vývoj. Alespoň když čtu ty patologické výlevy, z nichž jeden jsem tu už vypíchnul, tak trnu hrůzou, žer by se byl býval dostal na vlivnou pozici. Jsem rád, že upadnul do nevýznamnosti.
Ostatně, dizidenství NENÍ dle mého názoru nějaká kvalifikace. Nebo zase budeme pěstovat kastu partyzánů jako bolševici? Takové pseudodemorkatické "opričniky"?
25. 11. 2009 | 21:12

vlk napsal(a):

Vico, Xavier,petrpan
díky za květiny. Nicméně já s klidným svědomím mohu zase pochválit vaš e příspěvky. V několika slovech totiž řeknou v zásad ě to, na co já potřeboval spoustu slov.A Vicův šmrnc nebo šleh Pepy Řepy stejně mít nebudu.
25. 11. 2009 | 21:24

rudý pták napsal(a):

To autor
Nedá se reagovat na vše, co je v článku uvedeno. To by byla hotová písemná polemika. Chci reagovat na dvě věci. Proč se před II.světovou válkou naše elita stáhla. Já bych to zhodnotil asi tak, že ta elita byla povětšinou židovská. Že židé svým bližním nepomáhali a nechali je svrabu je myslím zřejmé každému, kdo si přečte knihu Utekl jsem z Osvětimi (hlavně závěr této knihy) a následně Starý zákon.
Je vidět, že autor nezapře svoji dizidentskou minulost. Nazývat změny v unoru 1948 komunistickým pučem, je zpochybňování skutečností. Stejně tak by mohl být nazývány události roku 1989 dizidentským pučem.
25. 11. 2009 | 21:36

petrpan napsal(a):

stoppa
S tím disidentstvím souhlasím,nicméně to byli lidé,kteří prezentací názorů zaplatili velkou změnou svého života což sice říkalo 80% národa také ale potichu.Havel je disidentem a bude jím.Soukromě mám takový pocit,že kdyby Havel nebyl dididentem nebyl by asi ničím,protože na jeho dramata jsem rozhodně ještě nedospěl.
25. 11. 2009 | 21:42

Pípa napsal(a):

Pane autore, díky, souhlasím s každým vaším slovem. Tohle dílko si vytisknu a schovám.
To, co popisujete na úrovni státu se děje naprosto stejně až dole, např. v pracovním kolektivu. Česká nátura je prostě česká nátura. Díky.
25. 11. 2009 | 21:43

jepice napsal(a):

Stoppa: pletete si Urbana s Martinem Paloušem.
25. 11. 2009 | 22:13

mb napsal(a):

přečetl jsem celé, pak jsem odběhl pryč a nyní reaguji ...

určitě je to podnětné a provokativní ...

k tomu ´38 ... kdybychom se ´bránili´(neodevzdali pohraničí) , tak jsme podle mezinárodního práva agresoři ...

jinak myslím, že průser vznikl už při samotném založení státu ... umělá idea čechoslovakismu utilitárně použitá k umenšení němců v našem společném státě ... sliby moravě, které nebyly splněny, napadení polska atd atd ....

Masaryk dokonce povyšoval socialismus nad náboženství ...

co z toho může pojít dobrého ... ????

Kdyby se podařilo zatáhnout majoritu českých němců k budování a identifikaci se s československým státem, myslím, že bychom měli vyhráno.

To se zjevně nepodařilo a nevím do jaké míry byli němci v českém státě šikanováni (volební výsledky atd atp) ...

všechno další už jakoby vyplývalo samo ze sebe .....

drakonické vyrovnání se s němci, princip kolektivní viny ... znárodnění ... v tekutých píscích gubernijních mravů (kde má ta elita vyrůstat a odkud se má brát ... ???? )

v 68 ještě byli pamětníci masarykovy ´humanistické´ republiky ... a od 70. let je po humanitě veta .......

že zvítězili v ´89 vlčáci je přirozené ... kdo jiný, než vlčák, by měl vítězit a zvítězit ....

na nás nevlčácích je věci pojmenovat správnými jmény ...

krádež krádeží, zloděje zlodějem, dobro dobrem a zlo zlem ...

hrdinové jsou všichni, kteří dělají dobře svou práci ...

policajt kterej sebere darebáka ať je jakkoli bohatej ....

Měl by být Václav Klaus souzen a odsouzen za to, že způsobil tunelování ( vytunelování ) země ???

kdyžtak zareagujte .... příjemný večer .....
25. 11. 2009 | 22:16

Gru napsal(a):

mb a spol.

Obraz spolužití německého elementu v 1. republice je tendenčně zkreslen. Tyto menšíiny - nejen u nás, ale i jinde v Evropě byly těsně ideově spjaty s metropolitním územím, trendy a myšlenkové proudy v Německu řídily orientaci těchto menšin. Když si přečtěte skutečně objektivní dějiny Německa po 1. SV (třeba knihu Wheelera-Benneta Nemesis of Power, vydanou brzy po 2. SV) zjistíte jiný obraz - obraz nepřítele v podobě Čechů a Poláků, kterým žilo Německou 20. a časných 30. let. Nebyl to až teprve Hitler, byl to např. už Luddendorf, který strašil českým útokem na německé pohraničí (!!) V takovém duchovním klimatu žádná kooperace a loyalita ze strany německé menšiny nebyla ani možná.Čs. stát, jak lze vyčíst z četných měřitelných ukazatelů (např. volební výsledky, zastoupení menšinových zastupitelů v dotyčných regionech, školství, atp.) činil mnoho nad rámec tehdy obvyklý v přístupu k menšiknám.

Poválečné etnické čistky - nejen v ČSR, to je třeba zdůraznit! - byly v té době jediným schůdným řešením situace, která byla, vzhledem k pohnutým zkušenostem s těmito menšinami, potenciálně výbušná.
25. 11. 2009 | 22:33

Jirka P napsal(a):

Pane Jane Urbane, skláním se. Lepší text už jsem tuze dlouho nečetl!
25. 11. 2009 | 22:56

stoppa napsal(a):

Jepice
Máte pravdu, popletl jsem to. Urban nebyl odsunutý v souboji s Klausem, to byl skutečně Palouš. Urban byl už předtím odsunutý "vnitroofácky" Paloušem. Červenám se...
25. 11. 2009 | 22:59

pavel fadrný napsal(a):

Pane Urbane!
Přečetl jsem článek slovo od slova a musím Vám napsat pár připomínek.
1.Kdyby Čsl.armáda kladla Hitlerovi odpor,zřejmně bych se vůbec nenarodil.Přemýšlel jste o počtu lidských ztrát v takovém boji?
2.V r.1968 chybou Dubčeka a spol.bylo,že nedokázali zabránit obsazení ČSSR armádami Varšavské smlouvy.Kdyby byl státníkem,eliminoval by KAN,K 234,Reportér a další hlasatele absolutních pravd a sebral Brežněvovi záminku k okupaci.Nebyla by normalizace a Vy byste měl o téma méně.
3.Při letošních televizních oslavách sametové revoluce pan Landovský prohlásil,že jak se stal disidentem bylo to dobré,začal dostávat peníze "odněkud".Ve své hlavičce uvádíte,že jste disident.Také jste dostával peníze odněkud,nebo jste to dělal z přesvědčení.
4.Promiňte,že jsem příliš osobní.
Pavel Fadrný
25. 11. 2009 | 23:18

jahrad napsal(a):

CO TO JE ???
Existuje jeden velmi pěknej českej film. "Až přijde kocour."
Vzpoměla jsem si na něj při četbě Vašeho článku, Jene Urbane.
něco mi tu sedí. Ale ještě víc mi tu něco nesedí...
26. 11. 2009 | 00:20

Daria napsal(a):

Vždycky jsem záviděla Finům, že se dokázali ve dvacátých letech minulého století postavit několikanásobně větší sovětské armádě a dost dlouho se statečně drželi... Možná i proto se jim dnes vede mnohem líp. Takže teď nás asi čeká přinejmenším čtyřicet let na poušti...
26. 11. 2009 | 00:53

ld napsal(a):

Pane Pavle Fadrný,
Polák s vidlemi šel vstříc nejmodernější armádě světa. Letěl na dvojplošnících, které byly sestřelovány po tuctech, aniž by se Němci viditelně zapotili. Poláci raději nechali národ vykrvácet, ale bránili jej! Vaše fňukání, že byste se kvůli fašistickému odporu nenarodil je přesně ten druh hnusu, který český národ doprovází.
26. 11. 2009 | 01:53

Pepa Řepa napsal(a):

Až přijde kocour?
Hmmm. Kocourů tady je dost. Elitních, výstavních kousků.Alfa-samců. Každej si myslí, že je elita.Rozenej vůdce.

Copak Klausotepec, ten má jasno, kdo za všechno může.Ale co my, nečesané a nemyté řepy?
Rudej pták má taky jasno. Můžou za to Židi, jejich elity.Třeba čekáme na bar Kozibu, taky měl mesiášský komplex.

Nebo žeby novej směr? Možná zakladatel "Softflagelantství".Radio Pehe už je nuda.

Je to jak večerníček. Prej bude druhej díl.

Tak seďte děti tiše v lavicích. A ty Estragonku nezlob, neper se s Vladimírem.
Čekejte. Třeba přijde.
26. 11. 2009 | 06:59

Pepa Řepa napsal(a):

mb napsal(a):
kdo jiný, než vlčák, by měl vítězit a zvítězit ....
----------------
Kolego, nebuďte k tomu vlkovi tak servilní. Už takhle na nás jeho čenich juká z květinářské výlohy jako ovarová hlava u řezníka.

Jinak vlku dobrý, nojo CACIB je holt CACIB.
26. 11. 2009 | 07:16

Pepa Řepa napsal(a):

A sakra, pane Fadrný, vy jste mě dostal.
............ eliminoval by KAN

Hmm, tak on nás měl Sáša v r.68 eliminovat? Co si pod tím představujete?
26. 11. 2009 | 07:28

grőssling napsal(a):

Po Vlkově diskusi nemám téměř co dodat kromě podpisu. Snad přece, neberte se pane Urban tak vážně, mohou z toho být žaludeční vředy. A když už Vás trudomyslnost úplně převálcuje, zajeďte do virtuální Francie za Vichy, nebo Mussoliniho a Berlusconiho Itálie.
26. 11. 2009 | 08:20

slavwin napsal(a):

Nemá to prostudované ani promýšlené, ale vidím to pravdivě napsané. Závěry co se mělo tam to je na dlouhou diskusi, která by měla vyústit v nějaké poučeni a výstrahu. Mám skoro 65, jako dítě jsem jezdil na prázdniny k jedné rodinné přítelkyni. Jednou mne při nějaké řeči dost šokoval její obdiv k stařičkému mocnáři a k RU. Já prolezlý Nejedlého dějepisem, vyprovokovalo mne to trochu zapřemýšlet čím nám ti Němci tak ublížili. Jako největší chybu vidím že nefederalizovali ale dualizovali, jinak češtinu a českou hrdost neponižovali. Jednou jsem se odvážil zeptat jesli někdo ze sousedů byl za II světové války nějak pronásledován. Bylo mi řečeno ti co tu jsou těm se nestalo nic i když se hlásili ke komoušům a židi ti tu už nejsou. Ten likvidační antisemitismus je něco strašného, pronásledují ho sami němci, proč to ostré vymezování se vůči nim. Komouši nějak hlásali že Němec se dá napravit jen v NDR. Bourání zdi jim možná ty iluze vzalo, snad správný člověk němec, slovan je jen pod ruskou nadvládou.
26. 11. 2009 | 08:41

Kristýna napsal(a):

Článek mě velmi zaujal a s řadou myšlenek musím souhlasit. Zajímavá je i diskuse pod ním, nebýt těch zbytečných osobních útoků na osobu autora a jeho disidenství. To je mrzké. Těším se na páteční pokračování. Nad naší českou minulostí je třeba se kriticky zamýšlet a hledat z ní poučení. Je totiž zajímavé sledovat, jak mnohé z ní souvisí s dnešním stavem české společnosti. Máme tendenci stále opakovat stejné chyby. Také se obávám, že by se Češi zase mohli snadno o svoji svobodu a demokracii připravit. Lehce nabyl, lehce pozbyl, jak říká přísloví. Naše elity selhávají a běžní občané chtějí mít "klid na práci". Ještě bych připomenula, že Češi obecně vynikali nikoli v kooperaci, nýbrž v kolaboraci, a namísto obrany země a nespravedlivě pronásledovaných se mnozí angažovali v aktivním udavačství. Dále bych jako nebezpečný jev uvedla to, že ti, na které bychom mohli být právem hrdi za jejich odvahu a čestnost, byli často lidmi nízkého charakteru zesměšňováni a ostouzeni, někteří skončili jako nepřátelé lidu v komunistických lágrech a na popravištích. Dnes někteří zpochybňují roli disidentu, např. řečmi o tom, jak na rozdíl od ostatních spoluobčanů se jim dobře žilo a měli fešácké kriminály. A odvahu studentů a dalších občanů v listopadových událostech překrývají konspirativní teorie o tom, kterak estebácké špičky celý převrat připravily, zorganizovaly a řídily. Je třeba pídit se po tom, jak se věci skutečně měly, nikoliv vytvářet falešné mýty, ale zároveň je potřeba si udělat jasno v morálních kategoriích a rozlišit, kdo byl dobrý a kdo ne, kdo jednal správně a kdo nikoli. Ne proto, abychom pranýřovali druhé, ale abychom zhodnotili především své vlastní postoje a činy.
26. 11. 2009 | 09:38

Krupa Václav napsal(a):

Pane Urban,předlouhý a těžký blog.Donutil jste mě číst dvakrát. V podstatě s Vámi souhlasím s vyjímkou r.1938.Myslím,že než by se velmoce z Mnichova při našem vojenském odporu vzpamatovaly,nebylo by co zachraňovat.Pokud by vůbec.A jak by se zachoval SSSR neumím odhadnout.Nicméně argument pro Vás,početně mnohem menší, (ale hrdé)Finsko se proti ruské agresi postavilo.Závěrem si dovolím delší P.S.Když si člověk usedne do křesla a dá si na dosah pravé ruky stolek a na něj lahev toho co má rád a čte si v bezpečí tlustou knihu o něčím životě,je mu dobře.Čím větší jsou nebezpečí,čím krutější křivdy,čím zmařenější naděje,čím rafinovanější úskoky nepřátel, čím odvážněji realizované sny v životě o kterém čteme,tím lépe chutná nápoj z lahve,tím láskyplněji nás křeslo drží na svém klíně a tím pěkněji se to čte. A říkáte si měl bych napsat svůj životopis. Pokračování.
26. 11. 2009 | 09:41

Krupa Václav napsal(a):

Je tu ovšem malý háček.On se totiž životopis musí nejdříve prožít.A takový ten pohodlný život,bez nebezpečí,to je hloupý životopis a nedá se číst.A ten, co se čte jedním dechem,to je zase hloupý život a dá se těžko žít. Nu,tak si lidé musí do těch životopisů vymýšlet anebo z nich škrtat.Protože ten skutečný životopis,životopis každého na této planetě je nesdělitelný.A někdy mu ani sám člověk nerozumí.Ale rozhodně se dobře čtou knihy, ve kterých tíhu doby, nespravedlnosti, nesvobodu už za vás někdo jiný vytrpěl. Pak je možné být velkorysý. Sklapnout knihu a vyjít do ulic,rozvinout vlajku a stát na barikádách - pomyslných, protože ti, co chodí na pravé barikády, ti obyčejně nečetli žádný životopis. Jinak by patrně na ty barikády nešli...

J. WERICH
26. 11. 2009 | 09:44

jahrad napsal(a):

elita elita má na tričkách jelita
aneb kdo chce s vlky výti musí s nimi píti (egešegedre, milý vlku!)
aneb
"Sám svobody kdo hoden svobodu zná vážiti každou"

Zdravím vespolek a doufám, že se tato debata ještě povine dál...
26. 11. 2009 | 09:50

Pedrák napsal(a):

Je to pravdivý a hluboký, ale dlouhý. Stačilo napsat, že šlo vždycky o prachy.
26. 11. 2009 | 10:25

ED napsal(a):

Narozdíl od jiných diskutujících nejsem schopná zhodnotit do hloubky historické souvislosti, ale zdá se mi že na tom uhýbání před odpovědností něco bude. Když se na tu historii - i přítomnost - podívám z tohoto hlediska, dává dost dobrý smysl.
26. 11. 2009 | 10:45

Pocestny napsal(a):

Vše je, jak má být.
1. Máme tu velmi hutnou stať, která je stejně extrémním pojetím výkladu dějin, jakou je ta, která jí čelí....
Urbanovu tvorbu hodnotit nebudu, protože toto už každý v širším rozsahu četl v almanachu Podiven, a ten je věcí pohříchu letitou.

Vlk tu sepsal kontra tezi, musím říci, že hutnost Urbanova vybičovala Psovitýho k jednomu z lepších výkonů, které jsem četl, je to ovšem "ledovej obklad" leda na čela postižených, zde do toho psovití zbytečně vkládají emoce, protože je mylně od Urbana čtou.

Ne, to není výkřik "raněné sojky", to je suché konstatování, které zraňuje jen tím, že ve všech bodech sleduje tu méně příznivou variantu výkladu, nehledá důkazy hrdinství, sleduje lapsy společnosti.

Oddělme doopravdy elity od "lidu". Kdo byl elitou této země ve chvíli, kdy vznikala republika, kdo po válce, kdo je "elitou dnes?
Kam se poděly elity včerejška?

"Voli je vypili"..
Tohle je nářek leda nad jednou věcí - nad faktem, že elity nás v několika vlnách opustily, aby se jejich členové většinou stali vyšší middleclass v novém domově v emigraci (elita se dobře uživí všude)
nad faktem, že minulý režim elity zproletarizoval tím, jak jim sebral ten v lidu tak kýžený status maloměstské "buržoazie" s hezkým domkem v zahradě a velkým autem v garáži a učinil z nich "dělníky Brigád duševní práce, jejichž životy byly zestádněny a zproletarizovány do obdoby prefabrikace továrního dělníka.

Součástí myšlení elity je hrdost, elita si narozdíl od lidu nemůže dovolit couvat tam, kde jí to připravuje o její posici, protože elita je tou částí společnosti, která nastavuje pravítka společnských norem.

Naše dnešní "elity" jsou bohužel postiženy tou velmi patrnou mírou chrapounství, drbanství a přízemnosti, která je vlastní těm, kdo dlouhodobý proces evoluce nahradili serií revolucí.

Naše neustálá "revolučnost", čili schopnost totálně odmítnout režim, který byl ještě včera masově podporován, ta přináší pouze místo evolucí několika generací prověřené elity, které si svou posici vybudovaly skutky, rychlokvašky, které sice zaujmou při destrukci minulého, ale nudí při konstrukci nového.

Navíc, statistika každé naší "národní revoluce" od roku 1918 ukazuje, jak se skokově po každé z nich zhoršil output této země, jak každá z nich znamenala exodus a jatka elit, jak společnost elity plánovitě tu obětovala, tu sama likvidovala ve jménu národa a průměrnosti.

Dnes opět sílí volání po převratech, ale tou mizernou pravdou zůstává, že jediné elity, které kdy budeme mít, si musíme evolučně vypěstovat tím, že tento chlív začneme graduálně, ne však revolučně měnit v místo, které nějaké elity vůbec může množit.

Bytí jakoukoliv dnešní opravdovou elitou (neplést s celebritou, včetně politiků) je totiž věcí ryze individuálních kvalit jedince, protože společenská pravidla lidu žádnou kvalitu produkovat ani nemohou.

Dnes je populární bytí průměrným, "aby se všicky měli stejně dobře, žejo lidi...." z ho.. bič neupleteš...
26. 11. 2009 | 11:05

Jan Urban napsal(a):

Kolegům blogerům,

jako vždy, díky, tentokrát za převážně velmi podnětnou diskuzi. K jejímu vyprovokování má tento text sloužit. Navíc jsem se také potřeboval vyrovnat s dvacátým výročím. Text je mnohem delší, vlastně se ani na blog nehodí. Nechtěl jsem napsat knihu - proto je řada tézí jenom nadhozena jako provokace. Poslal jsem ho Liboru Stejskalovi a on navrhl, že ho roztrhne na tři až čtyři části - a uvidíme, jakou reakci vzbudí.
Pro upřesnění: Remonstrant - dle Zweiga zjednodušeně člověk, který odmítá monstrance - nedotknutelné symboly čehokoliv, co se v rozporu s kritickým myšlením, a pro vlastní výhodu, prohlašuje za svaté.
To stoppa: už si to jednou srovnejte. To, že odejdu z politiky den poté, co porazíme komunisty ve svobodných volbách, jsem řekl desátého prosince 1989, a lze to doložit - tedy dávno předtím, než se rozhořel spor Havel:Klaus. Od desátého června 1990 jsem odmítl řadu nabídek k návratu do funkcí a politiky, zpočátku i od Václava Klause.

Díky Liboru Stejskalovi za tento experiment - diskuze je opravdu zajímavá. Těším se na další - hlavně na tu k věci. V dalších pokračováních přijde analýza elit osmdesátých let, roku 89 a doby následující.
26. 11. 2009 | 11:05

Jan Urban napsal(a):

A Pocestnému děkuji ze všech nejvíce. Na konci eseje doklopýtám k naprosto stejnému závěru - jde o kontinuitu (ne revolučnost a velkohubé oslavování "revolucí") - a velkou práci.
26. 11. 2009 | 11:11

Michal Kára napsal(a):

Vpodstat2 souhlasím, s Vlkem, je to vybráno poněkud jednostranně a často style "po bitvě je každý generál". To, co je jasné s odstupem desítem let tehdy rozhodně tak jasné nebylo.

Možná ještě dvě doplnění: Židé jako takoví sami sebe počítali spíš za Němce a v otázce české samostatnosti byli spíš proti. AFAIK jim to vydrželo až do druhé světové.

Mnichovská smlouva: Tady bych byl s "kdyby" velmi opatrný. Kdyby ČSR nepřijala, byla by signatářskými vládami považována za viníka druhé světové války se všemi důsledky.

Takto ji ČSR přijala a Německo ji následně porušilo v březnu 1939. To byl po válce velmi důležitý argument, který vedl k uznání neplatnosti Mnichovské dohody od počátku a obnovení ČSR v jejích původních hranicích (tedy, bez Podkarpatské rusi).
26. 11. 2009 | 11:12

Čechoaustralan napsal(a):

Pane Urbane:

Díky za Vaši dobře míněnou litanii...
Zatím celkem dobrý, až snad na ten šílený gramatický úlet na způsob: "...skupina Edvarda Beneše starající se jenom o prezidentovi deprese...".

Všechny hříchy českých elit začínají už tou neuvěřitelnou neznalostí českého pravopisu!
26. 11. 2009 | 11:13

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, čističům chlívů a tvůrcům nových elit zdar. De to ztuha. Ukázka z vycvikového tábora zde:
http://images.bugaga.ru/pos...
26. 11. 2009 | 11:18

RUS nebo ruka Moskvý chcete lí napsal(a):

Skvela ukazka českeho šovinizmu(mimochodem tolerovana a takto podporovano redakcí Aktualne.cz):

Šalbot Josef napsal(a):
Zdravím,

pro RUS nebo ruka Moskvy chcete li,

vážím si Vaši odpovědi, ale nepřečetl jsem si ani hovno. Zřejmě tam píšete, jak bylo a je rusko ekonomický, sociálně, politicky a hospodářský silné a prosperující. Ano, určitě ano ! Jenom s tím rozdílem, že to říkáte pouze vy a pár dalších bláznů. V jiném článku jsem už napsal, že když na CCCCCPPPP co nejdříve zapomeneme, bude jen dobře. Nechme je rusi ať se zlikvidují a sežerou sami. S vodkou místo krve jím také nic jiného nezbývá.
Jo a k té Vaši odpovědi z 10.11. v 15.31hod. znovu odpovídám, že je to škoda, že tomu prazvláštnímu písmu nerozumím, takže si jej nemohu přečíst. Neříkejte, že je to ruština. To už jste natolik v prdeli, že už i rusky blijete?
A že jste tady v demokratickém česku ?! Neměl by jste být u maus-oleja ?

s úctou a díky
Šalbot Josef
salbot@centrum.cz
12.11.2009 14:18:07
26. 11. 2009 | 11:19

Honza napsal(a):

To Vlk:
ještě že Vás tady mám. Jako obvykle to vidím přesně naopak. Pan Urban napsal velmi ostrý, ale obecně velmi inspirující text, se kterým hluboce souhlasím, právě s výjimkou jeho krátké analýzy roku 89. Tam si myslím, že je trochu povrchní a nespravedlivý (ale jako aktivní účastník událostí na to má samozřejmě právo). Těším se na pokračování.
26. 11. 2009 | 11:27

Karel Matula napsal(a):

Než tento text pan Urban napsal, něl za sebou dlouhou přípravu. Dobře ví, že musí některá historická fakta reprodukovat správně, jinak bude jeho text odpočátku nevěrohodný. Tak vznikl tento blog, Já Urban svědomí národa. Vy pitomci, vy nevíte v čem žijete, v čem žili vaši předkové, co vlastně jste zač. To já Urban vám povím a dám rozhřešení. Tam kde se drží historických faktů, má bohužel pravdu, až to bolí, jakou má pravdu. Jsou tam však pasáže, kdy kupí lež na lež a překrucuje historii a vlastní úvahy a konstrukce předkládá jako věrohodné. Jako celek je nutné článek v této podobě odmítnout.To není národovec, to není Čech. Za jeho pokřivený pohled na naši historii, na náš Národ by ho neměl nikdo pozdravit ani podat ruku, ten by tady neměl žít. Možná se bude někomu zdát, příliš emocí v mém vyjádření. Když se však podívám na historii své rodiny, kdy moji předci bojovali ve dvou světových válkách, v legiich v Rusku, moji dva strýci strávili každý deset let v komunistickém kriminále,tak nemůžu než panu Urbanovi vzkázat, styďte se.
26. 11. 2009 | 11:28

StandaT napsal(a):

Za mě to napsali dílem Daria a Kristýna a dílem Pocestný.
26. 11. 2009 | 11:40

ok napsal(a):

Článek je naprostý blábol. Konkrétní problém je ten, že po roce 1948 byly zcela zlikvidovány elity, a současný systém nevede ke zvyšování moci skutečných elit, elity jsou kriminálníky zašlapávány do země, lékař má stejný plat jako sekretářka v soukromé firmě, jeho skutečná lokální moc pak odpovídá jeho platu (tj. je pro srandu králíkům místním kriminálnickým bossům, nemá možnost ovlivňovat svým nadprůměrným intelektem regionální plánování, regionální architekturu atd.).
O nic jiného nejde, pane autore.
26. 11. 2009 | 11:41

vlk napsal(a):

Ořiznám se, že jsme reakcí autora docela zklamán.

Logicky oporu našel pouze v Pocestném. Dalšího z věrozvěstů národního sebemrskačství.

a ktomu sebemrskačství si následně dovolí přibalit třeba tohle.
Součástí myšlení elity je hrdost, elita si narozdíl od lidu nemůže dovolit couvat tam, kde jí to připravuje o její posici, protože elita je tou částí společnosti, která nastavuje pravítka společnských norem.
Hrdost a necouvání z pozic jsou totiž kontrapunktem flagelantsví.

Jsem zvědav, k čemu dospěli oba pánové stejně....
K tomu, že elity musí vyrůstat a dlouhodobě? On tu někdo tvrdí něco jiného?

Nebo snad k tomuhle:
Bytí jakoukoliv dnešní opravdovou elitou (neplést s celebritou, včetně politiků) je totiž věcí ryze individuálních kvalit jedince, protože společenská pravidla lidu žádnou kvalitu produkovat ani nemohou.

Dnes je populární bytí průměrným, "aby se všicky měli stejně dobře, žejo lidi...." z ho.. bič neupleteš...

prostě k dokonalému pohrdání normálním, neelitním, v podání Pocestného přesněji NEELITÁŘSKÝM člověkem?

Jo nejspíš přesně takhle s e vyjadřovala totálně poněmčelá kdysi česká šlechta a samozřejmě samozvaná elita něckých ouřadů s e jmény ja Vopizka nebo Nowak v Práglu ohledně zbytků toho, co českého tu ještě bylo a zbylo, někdy kolem roku 1820....
ne celebrita není elita.
A elitou není ani elitář. A už vůbe c ne elitář sebemrskač. Ukájející své ego na exhibování " národních hříchů a malostí".

Chtěl bych ho ujistit, že odjinud než z lidu / škoda že je tohle slovo tak zprofanované/ jeh elita vyrůst nemůže. V Boubínském pralese stromy elitu neporodí a nevychovají Asi těžko s e dočkámě otevření Blaníka. A z řípu také nelze čekat otevření hory a vyrojení nové elity na Velký Pátek. Aby nebyl zatížena dědičným hříchem původu z lidu.
Fakt jsme zvědav.

Netušil jsem, že lid / lidi / jsou jen odporná fekalie , z které nelze uplést bič.
26. 11. 2009 | 11:47

vlk napsal(a):

Honza
aproč mi to píšete? je to vaš einterní věc.
26. 11. 2009 | 11:48

Vico napsal(a):

Zajímavé dovětky:
Urban - jestli některé sentence měly být úmyslně provokativní, tak se to povedlo.

Pocestný : Napsal jste rovněž skvělý text. Někdy máte schopnost doslova překročit svůj vlastní stín.

p.s. I tam, kde tvrdě ujedete, tak alespoň ti, kteří nenávidí pol. correct, se musí tetelit blahem :)
26. 11. 2009 | 11:55

grőssling napsal(a):

Pane Urban, neberte se tak vážně, mohl byste dostat žaludeční vředy.
Vlk už napsal vše, není co dodat, snad jen, když na Vás přijde opět trudomyslnost, vycestujte virtuálně do zemí, kde nikdy elita nepocházela ze sluhů, pro příklad do zemí s vrcholnou civilizací, třeba Francie za Vichy, nebo Itálie za Mussoliniho a Berlusconiho. A těch příkladů pro doložení nesmyslnosti Vašich tvrzení by bylo habaděj.
26. 11. 2009 | 12:12

Vico napsal(a):

vlk : Možná příliš vycházíš z jakéhosi "sborníku" Pocestného příspěvků, ale v tom posledním jsem si nějakého pohrdání "neelitou" nevšiml. Bohužel je pravdou, že řízením osudu, kdy v posledních sto letech byla několikrát v krátké době po sobě přetržena kontinuita tak potřebná k tomu, aby nám tu vyrostla elita, ovšem v tom pravém slova smyslu.

To, že lid objektivně si nemůže dovolit luxus, aby v boji o svůj chléb vezdejší, na tento boj rezignoval a věnoval se vyšším principům mravním jindy, než při nedělní mši, je asi fakt.

Za to, že nám chybí kontinuita holt platíme.Jestli na konci Pocestný dospívá k závěru, který je u mne, vzhledem k jeho dřívějším příspěvkům překvapivý, že nás nespasí žádná další revoluce, ale nerušená kontinuita, je to posun.

Někdy se mi zdá, že se docela doplňujete, ať se vám to oběma líbí či nikoliv. :)
26. 11. 2009 | 12:19

Bořivoj Čech napsal(a):

Děkuji moc
26. 11. 2009 | 12:23

Pocestny napsal(a):

Budu si tentokrát také hrát na Dietla.

Takže, článek tu jedni berou jako historický přehled (nesprávně), jiní jako pokus o "národohanu", jsou tu i tací, kdo to vidí jako pokus o nesebelhavou definici toho, kdo vlastně jsme.

Psovitý výklad je přirozenou oponenturou, která se nese plně v duchu toho požehnaného českého alibismu - "ať jsme konali / nekonali, jak jsme konali / nekonali, lépe to nešlo.."

Všichni víme, že pravda je někde na cestě od jednoho k druhému - ne vždy byla neschopnost vlastizradou, ne vždt se vlastizrada dá ještě schovat za neschopnost...

Pohlédneme-li na oba traktáty, tak ten Urbanův má jistou děsivou logiku, zatímco na Psovitém výtvoru lze nalézt logické pukliny.

1. odstavec:
logické lapsy
- jak může být něco, co bylo "německou národopisnou kratochvílí", být páteří kultury živoucího národa? Vlkovina... Česky se holt mluvilo na venkově, německy ve městech a sudetech, latinsky v kostele.
- odnárodněná šlechta.... premiér monarchie Czernin, Chotek, Kinski... Šternberk zakládá druhou historickou Národní galerii, Národní museum....naši "národní buditelé" většinou pracující jako preceptoři panských synků jistě konali "za zády" svých zaměstnavatelů, z čích peněz žili Dvořák, Fibich, Mysliveček...????
-odnárodněná církev - Balbín a Dobrovský... -))) kdepak ten F.L.Věk studoval???
Kdo další tam s ním studoval??

Ne, tohle je prostě Jirásek/Nejedlý o starém mocnářství....

Cvičná otázka - Kdo byl elitou v roce 1918, kde se vzala tak najednou ta rozvinutá společnost první republiky, proč tu po dvaceti letech není nyní, když ten oésterreich byl ještě děsivější, než váš milovanej Edobolševik?

Není to náhodou tím, že ten "utlačovaný" národ vznikl tím, že si dříve loajální městská buržoazie řekla, že česky toho zaberte více než německy? Není to náhodou tak, že ten "útlak" daný odnárodněním monarchie (co jiného jí zbývalo, když jí náhle se probudivší nacionalismy rvaly na kusy) byl ze třetiny personifikován jinými Čechy, kteří tu třetinu c.k. byrokracie naplnili svými těly a osudy?
V roce 1918 to bylo stejných pár "obrozenců" jako na počátku, kdo opravdu chtěl republiku, to snad víme. A tam se započíná ten hrůzný vnitřní svár.

Nejprve jsme zapřeli fakt, že z necelého milionu válečných zajatců šlo do legií jen padesát tisíc lidí, zbytek seděl v klidu do konce války v lágru.
Pak jsme se naučili zapomínat ty dlouhé sloupce mrtvol v uniformách monarchie, osmset tisíc Čechů padlo " na nesprávné straně".
Už tam se kopal první příkop mezi našinci.

Další otázkou zůstává, co vlastně s Rakouskem zamýšlel opravdový vůdce exilu, Rastislav Štefánik, muž, který rozhodně neměl namysli takovou republiku, jako si tu vysochali čeští "demokraté" s Edou Benešem.

Je smutné, jak málo se ví o tom, že ve Francii Beneš nevyjednal nic, co by nepředjednal Štefánik, který narozdíl od Beneše věděl, že rozpad bez náhrady mocenského centra je pro Mitteleuropa fatálním pádem do mlýna prusko-ruského imperialismu.
Málo se ví o tom, že v Americe první entita, která reagovala na Masarykovu "spanilou cestu o pomoc", byla Liga Slovenská, ta česká ještě ani nebyla ustanovena...

Štefanikův stát ale nebyl "Těžkoslovenskem" jako Benešovo Česko - československo a Praha by asi nebyla hlavním městem....tak "Nejvyšší velitel Legií na Rusi a Ministr Války (už jsme měli Ministra obrany, byl jím čech), nositel Řádu Čestné Legie a vysoký důstojník francouské armády odletěl do vlasti se šekem na 8 milionů franků a neznámými dokumenty náhradním letounem s technickou závadou a zemřel na zadrhlé kormidlo přelétaného vraku...zmizely dokumenty, zmizely peníze.....zůstává jeden velký otazník našich dějin.
Ale to by nebyly dějiny českočeské....po Edáčkovsku.

Jak je možné, že národ, který se "vymanil ze spárů rakouské orlice" okamžitě začal ponižovat a buzerovat všechny odstatní národy v něm osedlé, včetně "samosprávyneschopných drotárov"?

Jak je možné, že se Češi okamžitě začali chovat jako velmocenští Němci, když sami nejlépe věděli, jakou odezvu bude tahle politika mít?
26. 11. 2009 | 12:48

jahrad napsal(a):

VIco, Pocestný - Tvrzení, že nám chybí kontinuita, je pro mne hozenou rukavicí.Já si to tak úplně nemyslím. Jenom se snažím se dívat tak, abych našla tmel té kontinuity. I proto jsem psala ten článek "Radosti hrdosti, jste doma?"
To, že není vidět, ještě neznamená, že není...
26. 11. 2009 | 12:49

jr napsal(a):

Chci upozornit glosátory že v roce 38 existoval operační záměr armády.
Tři protiutoky,dva odlehčující a jeden agresivně vítězný po dobu tří až sedmi dnů.
26. 11. 2009 | 12:49

vlk napsal(a):

Vico

ne vyšel jsme z toho posledního. Dokonc e s přímými citacemi.
Ohledně přetržené kontinuity vývoje elit ani slovo. to je naprosto zřejmé. Jestliže během 60-ti let obrozený národ přijde 3x o svou tenkou elitu /38,48,68/, tak je jasné,co asi bude. resp. jaká bud ejeho elita. Jestliže v 89 s e elita vytvořila sebejmenováním , tedy z těch, co vylezli na kašny , bedničky a podia jako první / drží s etam dodnes/ , tak je jasné, jak taková elita asi vypadá.

Souhlas- lid sinemůže dovolit rezignovat. Ovšem Pocestný z něho byč neuplete...

Víš ohledně toho jestli nás spasí evoluc e či revoluce, tak na to nemám názor. Nevím. Vím jen , že by bylo o mnoho lepší, kdyby to bylo evoluční. Ale o mnoho delší. A může být , že to nemusí, pro obrovskou vrstvu hnoje aninikd ynastat.
Revoluc e , znamená smést svinstvo. Rychle a možná důkladně. Nicméně negarantuje, že s enevytvoří nové a ješět horší.
A revoluc e požírá vždycky svoje děti.

Takže - nemám názor. le v každém případě - pokud evoluc eneuspěje d nějakého času ,času daného pádem příslovečné poslední kapky, přijd e ke slovu revoluce.

Jinak ohledně Pocestného. Ano , leckdy jsme dost blízko. Stejní nejsme.
26. 11. 2009 | 12:54

Pocestny napsal(a):

Antisemitismus?
Psovitej zase motá specifikum Prahy a povahou kraje...
Miláčku, když si nás obvykle do mordy béřeš, jsme ztělesněné peklo, ale věz, že poslední "hilsneriádu" pořádali pražáci v roce 1389 (za vlády nám populárního alkoholika Václava IV., který nedokázal své poddané chránit), od té doby žili židé v Praze bez ohrožení lokálními křesťany.
Venkov? To je jiná povídka, z úplně jiné kapsy.
Víš, chlupatče, židé Prahu založili, trh, tedy důvod k existenci a rozvoji, byl žicdovským busincem.
Praha je navíc jedním z mála míst, kde diaspora měla takovej vliv, že si dnes může dovolit mešivu na hrobech hned několika svých "svatých", Maharal, Landau, to jsou klasici židovské víry jako Akvinský té naší...

Praha není "české město", Praha je vyjimka, kde do počátku druhé války národnostní třenice nikdy nepřerostly do občanské války národů jako v Brně. Narozdíl od Brna totiž Praha nikdy nepředstírala, že je "českočeská".
Viz
http://www.pis.cz/cz/photo=...

na vzdáleném rohu radnice stojí rabbi Loew, na bližším "železný" (Nemecký) rytíř, spolu s Čechy a Židy "třetí lid staroměstský" fundátoři "městečka svatopetrského a svatojindřišského" (Němci měli vždy u komendy kupeckou osadu).

Seznam rasový zločinů na židech v kraji je ovšem chmurný...

Dokončeme to židovské vyprávění o jeho konec.
První republika znamenala klimax židovské kultury u nás, protože židé byli motorem republiky. Naprostá většina plédovala pro češtinu, pro Masaryka, který byl zárukou, že domluvená svoboda židů u nás bude naplněna, jaké skvosty české literatury tu zanechali česky píšící židé, jaké skvosty v rámci německé židovské literatury tu vznikly, to nechám stranou.

Bohužel, jediným, kdo se proslavil tím, že židy nějak zkoušel uchránit jejich osudu v peci, byli Winton a Schindler, to je bída, co????

Beneš sice vytáhl z lágru Manna, ale pro "své" české židy neuděl nic, naopak, on nejlépe věděl, čemu je svou politikou "aeroplánů" vystavuje.

Tím se dostáváme k Mnichovu a protektorátu.
26. 11. 2009 | 13:12

vlk napsal(a):

A hele - Vandrák s enám vyjímečně pustil na trochu faktů:

tak to přezkoumejme:
1- tak pár šlechticů přispělo na Muzeum a galerii? Fajn. A co? Jako. Přestali sna d mluvit německy , přestali být RAKOUSKOU šlechtou? Chtěli snad ˇ´ceskou smaostanost?
Co tahle šlechta udělala , aby dosáhla stejného vyrovnání s Vídní jako Maďaři?
Kd e byla tahle šlechta v roc e barikád 1848? Windischgraetz byl česká šlechta? nebo nebyl? V každém případě bil do Prahy ze všech laufů co měl? Kd e byl nějaký šlechtic, který by vedl povstalce? Jako tomu bylo v případě Maďarů?

Jo někteří zaměstnávali gardu českých muzikantů.. Hm. Proto , že byli čeští nebo proto, že byli skvělí? A když neměli dobré domácí, klidně zaměstnali dobré cizí. To nepíši jako újmu. Jako m¨konstatvání. Stavitele zaměstnávali vesměs italské nebo německé. Čeští jaksi nebyli. Totéž umělecká výzdoba. Hudebníci a skladatelé holt čeští byli.
Takže žádná obrozenecká zásluha. Oni ti Mylsivečkové si našli rychle angažmá i za hranicemi. No problem. Byli odbří.
Takže jako argument je to jako vždycky vandráku.

Jo moc pěká je ta filipika , kd e s evzala elita v 1918.. Z lidu milej vandráku , z lidu. z toho, který s e stačil emnacipovat a chtěl prorazit nahoru. Opět - ani jedne šlechtic a minimum kléru! Všecho většinou sefmademani nebo jejich druhá generace!
Jenže s dobrým vzděláním a dobrými mravy. A v pevném právním a mravním rámci. To je ten rozdíl oproti dnešku milej vandráku.

Historie legií je podle něj jedna velká lež. No republika stála a byla vytvořena na bodácích těch, co šli do legií. Nevznikla by na zadcích těch, co zůstali v zajateckých lígrech a už vůbec by nebyl a vyrostla na těch, kteří zůstali věrni feldgrau a jablíčku na čepici.
Navíc , mladá republika s e okamžitě musel aopřít o jejich bodáky znovu. V pohraničí, při vzpouře v Železné Rudě, na východním Slovensku a na Těšínsku.
takže nekopal žádná příkop. elita prostě šla a konala. a byla za to ceněna a nazvána elitou..
pěkný, sna d ještě pěknější je úlet s e Štefánikem.... Mno on s e sna d nedočkal konc e války, aby bylo jasné, co zamýšlel s Rakouskem? Stačí juknout do Wikiny..
A třeba tam vandrák i zjistí, že Štefáni byl pretndetem vytvoření Republiky československé. Protože věděl, že jinak Slováci za několik desetiletí už nebudou existovat. Leda jako maďarský folklorní soubor. Kecy o chřtánu rusko pruského imperialismu.. hm. on byl francouzským generálem. Generálem hlavní vítězné mocnosti A tím, kdo lpěl na nejtěsnějším spojení právě s Francií.. Fakt, chce to nejdřív číst a pak blábolit.

Vrcholem je ponižování okolích národů včetně nesvéprávných drotárov.
Takže pár faktů. Na Slovensku, pokud s e nepletu bylo asi 13 základních slivenských škol. střední. Finito.
Pár slovenských lékařů. Finito. jinak nic. Státní správa totálně maĎarská. Učitelský sbor totálně maďarský či maďarizovaný.slováci neměli šanci to nahradit vlastními lidmi. Jiné řešení než přesun potřebných lidí z Čech nebylo. A ejhle - ono to bylo ponižování! nebýt vytvožření Československa. tam dneska bylo pár posledních SLováků někd e v rezervaci u těrchové, kd e by se s nimi fotili turisti. Zrovna na tenhle výkon může být český národ velmi pyšný. Vytvořil slovenské elity a zásadně pomohl emancipaci Slováků.

prostě vandrák zas ejednou za uherský rok zkusil nikoliv květomluvu, ale nějaká fakta.
26. 11. 2009 | 13:19

Zlý dědek napsal(a):

Je to shoda jmen, nebo je to ten Urban z OF?
Ten se mu ve špalíčku ztratil milion dolarů ze zahraniční pomoci?
26. 11. 2009 | 13:26

vlk napsal(a):

Jo už je venku díl druhý...
Antisemitismus

takže machře, když chceš s něčím polemizovat, musíš si to nejdřív pořádně přečíst...Co jsme vlastně napsal. Potom rozkopávat dveře a bourat je ramenama. V mém textu najdeš jaksi poukaz na mimořádnou kvalitu pražské židovské kultury. Jakonikd e v veropě. A taky tam najdeš poukaz na Jana Cimburu. Což je Česko pur.. Na rozdíl od Polné. Polná namachrovanej tlučhubo, pokud to nevíš,leží jen fous od Jihlavy. A jihlavsko bylo silně německou výspou. Takže Hilsneriáda, národnostně, nebyl prvořadě český problém. Stal s e problémem ryze českým, až po Masarykově angažmá. A antisemitismus vedle hilsneriády namachrovanej tlučhubo, ve s rovnání se stadnardem obvyklým v Polsku, Německu, Maďarsku???I to jsme napsal.

pokud jd e o židoskou kulturu první republiky, tak známí nejsou zas až tak česky píší židovstí autoři jako spíš ti píšící německy. Něco si o tom nastuduj. Když lezešnna veřejnost.
Ajestli někdo něco udělal pro české židy? Jak ty to můžeš vědět? třeba ti jednou,když přestaněš bejt namachrovanej spratek povím jednu naší rodinou story.
čímž se dostáváme k Mnichovu a protektorátu.
26. 11. 2009 | 13:28

Pocestny napsal(a):

Mnichov?

Otázka zní:
Jak, dočerta, jsme se mohli do toho Mnichova takhle dopracovat?

Odpověď na ní hledejme v celých dvaceti letech republiky a zejména v letech 1935 - 38.

V otázkách diplomacie šlo o naprosté fiasko!

Diplomat Benešova formátu a inteligence musel vědět, že po Rappalo
http://en.wikipedia.org/wik...
a Locarno
http://en.wikipedia.org/wik...

že jedinou alternativou toho, co se pak doopravdy stalo, je spojovat, spojovat, spojovat. On naopak nic neudělal pro pozvednutí vztahů, spolupráce s Rumuny a Jugoši, jediné, co jsme v Malé Dohodě činili, bylo vývoz zbraní, celní bariery proti dovozu surovin a jídla, společné doufání ve Francii, která na cokoliv, co jsme se rozhodli od ní požadovat, nebyla schopna dát.

Zároveň mne dodnes překvapuje žvást o "zradě Británie", protože jestli tu někdo VŽDY rázně odporoval myšlence francouzské dominance nad mikronacionálními republičkami střední Evropy, byla to britská vláda, která cokoliv "zaněmecké" považovala za "německé", oni rádi nechávali Berlínu volnost na východě výměnou za to, že se ne..re do atlantického soupeření velmocí.

Ne, my se tu prostě dál dusíme rohlíkem, jak, krucinál, někdo může napsat něco o zradě těch, kteří nikdy opravduu nemohli "nezradit"???
Copak nechápete, že klíčem k stabilitě v mitteleuropa je pouze a jenom ODMÍTNUTÍ NACIONALISMU, naopak, jen těsná spolupráce je možností, jak přežít.
Co se dělo doma? Odmítnutí sebeurčení pro Slováky, Rusíny, založení "protiněmecké národní fronty", bolševizace politického prostoru "jediným správným myšlením", myšlením Edy Beneše.

Ten Mnichov nám nikdo nevnutil, my jsme se svou politikou zasloužili o to, že neměl alternativu, jinak to prostě dopadnout nemohlo. Beneš udělal z problému nacistického problém německý...
26. 11. 2009 | 13:29

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, tak se příliš nestyď a neupejpej drahý Chujchuji a řekni nám upřímně příteli, jak by sis třeba ty představoval ty naše společné hranice...
Veselé krizování a bacha na vepřovku...
http://i1.korzik.net/2009-0...
26. 11. 2009 | 13:43

Pocestnythe depend napsal(a):

Protentokrát?
To, co Urban psal o Druhé republice, je smutná pravda, naši tojčfrojndliche se chovali dle hesla "poturčenec horší Turka", stjně, jak se pak chovali, když velel Stalin a Klema, tenkrát se objevila "třída hajzlů k všeobecnému použití".
60% českých civilních obětí okupace jde na vrub udání.....co k tomu říci???

Máme tu další chlupatou vlkovinu... bezprecedentní vystrašení....
Tak zaprvé, porovnejme Causa Opletal s tím, jak Heydrich řádil v Polsku, tam během prvního měsíce zastřelili prakticky celou polskou inteligenci...já nijak nechci snižovat krutost osudu našich obětí, ale na to, jak se vlci zde bálůi, jich bylo pramálo.

Zadruhé - Lidice. Takových vesnic bylo na Ukrajině 2500, v Rusku taktéž....nepodělali se, co jim zbývalo. Zde to navíc nebyla "dlouhodobá politika", ale hysterická reakce na atentát na následníka.
Jen si tak představte, co by se dělo, kdyby nějaký sudeťák odpálil v roce 38 Beneše, jaký pogrom na sudeťáky by pak asi nastal? Asi stejně takový, jako se jim přihodil při odsunu.

Tak a nakonec tvrdá řeč čísel, statistika ztrát.
Celkové - 345 tisíc (mluvím o teoretické ČSR v její rozloze a populaci)
Holokaust - 277 tisíc
Padli v boji - 25 tisíc
Civilní ztráty - 43 tisíc. (více měla Belgie i Nizozemí)
Z civilních ztrát
Atentát related victims - 14 tisíc
SNP - 12 tisíc
Pražské povstání - 4000

když to vše odečteme, tak nevyprovokovaně tu bylo zavražděno celkem 13 tisíc lidí z šesti a půl milionu

To je "genocida jako Brno".

Opět podtrhuji, nevysmívám se jedinému mrtvému, vysmívám se tomu, jak se za několik osudů dovedně schová zbabělost celého "psovitého lidu".
26. 11. 2009 | 13:48

Honza napsal(a):

"Honza
aproč mi to píšete? je to vaš einterní věc."

A proč VY sem píšete? Vaše texty jsou taky "vaš einterní věc", abych napodobil Vaši pozoruhodnou dikci, jen o dost delší.
26. 11. 2009 | 14:02

Pepa Řepa napsal(a):

Hmm. Obezřetnost je na místě.
Má to-vcelku očekávaný-průběh.
S něčím lze souhlasit, s většinou ne. Flagelantsví ubralo plyn. Softík.Nějak se nám dokonce na chvíli ztratilo i tradiční opovrhování populem a elitářství naleštěných holínek.

Jde ale pouze o předehru. Posluchače je třeba zaujmout úvodní melodii: Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají.Dvojhlasně.

Podstatné bude druhé, třetí dějství a hlavně finále.
Kdeže ty dnešní elity jsou, kdo je tvoří a jaké je jejich poslání v demokratickém-volebním- systému.
Elitou se dneska cejtí kdekdo, každý jirousek.

A pak také kdo má v ruce žaludské eso toho, kdo za to může.
To se dozvíme, milé děti, až v pátek, kdy vyjde další číslo.
Počkal bych, co se z toho vyvrbí.
26. 11. 2009 | 14:02

vlk napsal(a):

A máme tu exkurz třetí:Historický Jak mohlo sakra dojít k Mnichovu?
Amáme i odpověď-benešovou nezodpovědností , ba co dím, zločinnou hloupostí!

Tak on Beneš neudělal nic?
Jen Malou Dohodu a tu odfláknul.. Vždyť přece po Rappalu a Locarnu muselo být zřejmé...

Mno..
Tak nejdříve k Malé dohodě.
To nebyl spolek na zajištění bezpečnosti účastnických zemí před expanzí Německa hochu milý. Ale dohoda proti návrtau Habsburků a maďarskému revanši. A v tomto směru fungovala vzroně. K zásadnímu přelomu došlo v souvislosti s atentátem na rumunského krále ve francii. Kdy jasně středoevropská linie Rumunska byla nahražena linií germanofilní..
C dělal ten nekňuba Beneš?
On s e spolehl na Fracii! Ta šílenost§ na hlavního vítěze 1.www. Na stát , který měl mít naprosto enormní zájem na tom, aby Německo bylo drženo na krátké uzdě... A jistě mohl i za francouzskou hloupost už v 36... a následně.
No tak on ten Beneš jednalna všech světových stranách. pokoušel s evyjednávat přímé spojenectví s Británií. marně. Nezájem. Pokusil se, opakovan ě vyjednat silnou alianci s Polskem. Marně. To radši uzavřelo svůj Molotov -Ribbentrpp pakt s berlínem. A chtělo uzavřít , po jeho ukončení další. S výslvným uvedením nepřítele -Rusko.. A zřejmě v podtextu s dalším malých-ČSR. To už ovšem marně. Už bylo na rožni. Jen o tom nevědělo.
Co dělal Beneš dál? Zkoušel koketovat s Benitem. chvilku docela nadějně. Následně marně. měl von ten hlouej Eda vůbec nějaý úspěch? Nebo byl jenke stravě a gáži? Měl!
Dokázal spojeneckou smlouvu s Francií rzšířit o Rusko! Představte si - o Rusko!
Byl v tom ovšem d robný háček -s francií a ni Ruskem jsme neměli společnou hranici. Ovšem to Polsko s Británií a francií také nemělo, že?
Jo a co že s enavážíme do role Britů, vždyť ti vzorně plnili asi nejdůležitější úlohu té doby - vyvažovat francouzský vliv.
No v našem případě ho plnili tak, že prohlásili, že pokdu Francie dodrží své spojenecké závazky nebud e s e cítit vázána spojeneckou smlouvou s Francií! Protože všechno co bylo za německem považovala za německé??? Fakt , co by kdo v ČSR asi tak po Anglii mohl chtít! Kdo by mohl hovořit o zradě!
No jasně zabedněci! Vždyť je to tak jasný§ všechno zaNěmeckem je německé, tak jakýpak nacionalismus! My jsme s eprovinili vůči Rusínům, židům, SLovákům, Marťanům ai dosud neznámým vesmírným civilizacím. V evropě bud e prostě a jasně klid, až s evzdáme své národní identitity. Píše exot, co vykřikuje , že národní elita musí mít hrdost a zásady!

No pokud by náhodou budoucí elita národa měla být z Pocestných, tak to ať radši tenhle národ jako elita zastupuje třeba bejvalej sparťanskej Košťál. Ten to bere přes prachy. A jednoduše - chceš prachy, buď za dobře s Němci. To je jasná, stručná, logick, srozumitelná řeč, kdy si na nic nehraje.Žádný namachrovaný vandrákovský kecy.
26. 11. 2009 | 14:07

Pocestny napsal(a):

V roce 45 jsme "pochopili", že elity nejsou ani lidové, ani nacinální, ani socialistické, tyhle neřády elitu nepotřebují, vládne plebs.
Tak se elita zčásti zkrechtovala v lágru, zčásti "humanisticky" vypudila za kopečky (mohli jsme je také všechny zabít, že...) a od té doby tu platí, že jakmile se někdo vymanil z masy lidu, buď se stal mocenskou kurvou nebo práskl do koní.
Lid si k udržení elit dokonce musel kolem hranic zřídit elektrický plot, aby mu pořád neprchaly, zade je za to zběsilý plebs zpětně kriminalizoval.

Rok 89 nebyl kolapsem, tím byl rok 1992. V tom roce totiž Klaus s Mečiarem rozhodli, že tento sebevražedný kurs duálního nacionalismu bude pokračovat, místo reformy manželství přišel rozvod. Rozumově nepochopitelné, emočně ovšem lehce a snadno, že.

Ta porážka tkví v tom, že v tomto roce se započal proces vytlačování emigrace z českého "národního" veřejného prostoru. Tehdy se započal sašobolševický nájezd na ČSSD, tehdy poprvé zvítězil Klausův nacionální primitivismus.

Na hrobě federace stojí dnes dva národy - ten mladší dokazuje, že už dávno byl od nás hoden respektu, který jsme mu neuměli nikdy dát, ten první se znova noří do negativistického nihilismu, rasové a národnostní zášti a buduje "národ" strachem, pomluvou, emocí.

Jako státotvorný národ jsme za to století národního státu zklamali na celé čáře.

Dnes je to jedno, snad mám Lisabonská EU dá tu kýženou dobu na evoluci elit, kterou 'Češi dostali od mocnáře od konce napoleonských válek po začátek rté první světové...

Jinde, než v něčem vyšším, než je toto české, je nevypěstujeme.

"Nicnežnárod" nám dal Klause, Zemana, Grebeníčka, Standu, Jyrku, Myrka.....
Pak tu byli a jsou ti, kdo došli kus světa a dokonce se vrátili - Tigrid, Loewyi, Švejnar....
a pak tu jsou ti, kdo se již kotují jako "multikulti", "nadnárodně", svůj původ chápou jako něco stejně privátního jako svou víru a nestaví ho nad občanské ctnosti - Sedláček, Klvaňa a tisíce dalších mladých lidí.

Naučme se vážit si těch správných, ono to pomůže k tomu, abychom se naučili vážit si sama sebe za to, že neděláme všechny ty výhodné čecháčkovské věci jako plebs.

Ne chlupatče, neopovrhuji lidem, jen od něj nečekám to, co od elit, protože není schopen.
Elita se nemůže schovávat za lid jako ty, to tvoje "my normální lidi" totiž nikam nevede.

Vše důležité na tomto světě vzniklo v konkrétní mysli, která má tvář a jméno. "My normální lidi" jsme nevymysleli nic..."

Pes je doslova zakopanej v tvym postoji - tys na bedýnku nelezl (nehrabu se v proč), lezl na ní tenkrát ten, kdo měl tu odvahu....
Ty kopeš do každého, kdo něco dělal, protože jinak se nedá obhájit to, žes nic nedělal...-)))

To je tvůj chronickej problém, miláčku, utíkáš před běsama minulosti, podřizuješ tomu vše....

Pleteš si elitu s celebritou, snažíš se bejt populární, to ovšem neznamená, žes elitní, spíš lacině populistickej...
26. 11. 2009 | 14:13

Divák napsal(a):

Na mě už podobné pokusy dávno provokativně nepůsobí, ledaže by autorem byl v tomto případě vskutku historik. To bych pak začal cítit závan Plzně, chci-li být také trochu provokativní. :)

Vzhledem k negacionistické módě minulých dvaceti let, která už počíná býti vyčpělá i v main-streamu (bohudík), mi podobná esej přijde jako článek v mužském časopise v roce 2001, kterak si vyrobit účes zvaný „ještěr“. Kuriozita možná, avšak nikterak originální.

Main-streamově jsou národovectví, stejně jako flagellanství, naštěstí již přežitkem, tak jako knírky či kulovité trvalé.

Jinak k některým ševcům, co debatují o módě… či snad dvanáctiletým barbínám, rozebírajících „zas… dědka Brücknera, kterej to tak zvoral, senila starej, mohl mít na Euru zlato, a von vybojoval jen bronz, pitomec! Jó kdyby udělal to a vono, my to přece víme nejlíp… bla bla bla…“

Jestli tedy někomu v první polovině století chybí nějaký český Béla Kun, Miklós Horthy či Józef Beck, inu pro mě za mě, někdo je možná fajnšmekr a zdaleka mu nestačí druhá polovina s „žampiony“ typu Gottwald, Zápotocký, Novotný, Husák, Jakeš…
Na druhou stranu nevnímat historický odstup a plést si odkaz s modlami, no - alternativa typu sekeru, nebo provaz.

Ty rozvířené emoce zčásti chápu i nechápu.

Co však určitě nechápu, je následující proces :

Novinář Urban napíše jakousi esej o dvou stoletích (s pseu-dohistorickýcm nádechem) – někteří pochopí – někteří si zase blahem ucvrknou – a nakonec někteří sednou na lep, rozpumpují dech, roztluče se srdce a už freneticky bušíme na vrata starých zaprášených kobek, kde spí démoni

a) nacionalismu

a za

b) českého sebemrskačství.

Bušení slaví úspěch, démoni v mžiku otevírají oči, obourukým direktem proráží víko rakve, vyskočí z ní, rozkopnou dveře hrobky, a venku se bez meškání se vrhnou na „druhého“. Fanoušci slaví úspěch akce, rozpumpují emoce ještě víc a začíná se fandit ala derby Sparta-Slavia.
A z výšin vše pozoruje nejvyšší Pán Urbán a chechtá se a chechá...
26. 11. 2009 | 14:19

Pocestny napsal(a):

Hoši, tím, že na mne nakydáte kýbl hnoje, se na tom to tu stojí, nic nezmění.

Váš základní problém tkví v tom, že tu uprděně a populisticky o žádnou elitu neusiluju, ani se tu nepokouším zakládat žádný emočně národní hnutí jako vy.

Víte, ten, kdo si vystačí s tím, co žije sám, bejvá dostatečně vzdálen od vašich šílenství, aby je mohl v klidu komentovat. Zároveň, pokud nechválím a nehledám výmluvy, nejsem žádný odrodilec, tím mohu být jen potud, pokud váš osobní názor bude zase bolševicky brán jako státní výklad proto, že v tomto omylu s vámi blaze žije ta vaše věčně rozhodující většina.

Hoši, vy si porád pletete demokracii s diktaturou "legitimní většiny", důkaz, jak málo dokážete sdílet. Ne uvnitř své tlupy, ale navenek.

Vaše lidská stance je prostě s okolím nespojitelná, neboť neustále buduje tenhle národ proto, aby někomu /něčemu čelil, tím se nejlépe skrývá vnitřní prazdnota, která je jinak zde zuřivě komentována.
26. 11. 2009 | 14:22

vlk napsal(a):

Mno a je zde očekávané dílko s názvem Protektorát.

Frajer opět starým trikem rozkopáná otenřené dvee , aby je následně drtil ramenem, jako že je vylámal, jak ničil bludy vlkoviny.
Pro připomenutí, jak ta vlkovina vypadala sem dám její původní text:
Antifašismus
Můžete prosím uvést příklad důsledně antifašistického národa? S vyjímkou Polska a Jugoslávie? Někoho ve srovnatelné pozici s námi? Totiž střed Evropy s velkou hustotou osídlení, silnou a použitelnou německou menšinou , znalou jazyka, kterou šlo nasadit v důkladné kontrole? Všech a všeho. Můžete mi ukázat druhý národ, který byl dvakrát naprosto bezprecedentně zastrašen . Jednou po Opletalově pohřbu, podruhé Heydrichiádou, který byl dál svrchovaně antifašistický? Česká policie Lety a tak? A soustředění židů v Holandsku nebo Francii hlídal podle vás kdo? Wehrmacht?

Takže když žádám autora o příklady statečnějších národů, důsledně antifašistických, a se stukturou s výslovnou vyjímkou Polska a Jugoslávie,tak mi Vandrák argumentuje --- no jistě -Polskem! Bingo! Následně Ukrajinou..

A tam že prý Heydrich řádil víc. No jistě. Jenže není znám žádný zátah srovnatelný se zátahem na VŠ po Opletalovi nebo nějaká Heydrichiáda v okupovaných zemích západní evropy. v původním textu nás totiž Urban kaceroval příkladem naší nestatečnosti ve srovnání s Belgií, Holandskem , Dánskem.Nedodal -Francií.
Takže sem jsme cílil.
A mrtvých prý bylo z naší strany málo. Těch v boji. Čekal ybch, že mne fakt roznese na číslech. Srovná naše padlé s Holanďany ,, Dány. Belgy.
Jen pro připomenutí. Od Bílé Hory nezažil zdejší prostor podobnéou krvavou koupel jako byla Heydrichiáda. Vadnráku, požádej dědečka, aby ti něco o ní řekl. Aspoň trochu.
Žádný div , že lidi měli strach.
Nic podobného nezažili. Nikdy deset generací nazpátek.
A že spousta obětí bylo na udání. Pokud s e pamatuji. tak teřba hrdá Francie měla větší procento udavačů na počet obyvatel. Tedy na území obsazené Francie.
Kolik mají na svědomí mrtvých nevím. Ale spousty. Protože jednoho z nich kterému bylo skoro sto let soudili ještě před pár roky.
No a teď já drobnost:
Jednotky SS byly docela internacionální..
Balti měli svou divizi. Francouzi s epokusili stvořit svou divizi Máme i vlámský legion Degrelův..Kd e byli vlámové. Holandští i belgičtí. mNo a Degrela označil Adolf hitler za svého adoptivního syna. když už byl obklíčený v berlínském bunkru....
Kupodivu, české jednotka SS nikdy nebyla. Divné u tak nanicovatého, slouhovského národa. Naopak - vládní vojsko v Itálii dezertovalo, kd e mohlo..
26. 11. 2009 | 14:28

vlk napsal(a):

Honza
a proč mi to píšete?
Já svojí repliku, tu původné věnoval výhradbně autorovi. Pokud umíte číst, zjistéte to v prvním řádku.
26. 11. 2009 | 14:29

Pepa Řepa napsal(a):

Diváku, to mi nedělejte. Mám obrazovou představivost. V noci se mi bude zdát o tom, jak lezou démoni z rakví jako nebožtíci z mozaiky na katedrále.
26. 11. 2009 | 14:30

Divák napsal(a):

Pocestný - "Ty kopeš do každého, kdo něco dělal, protože jinak se nedá obhájit to, žes nic nedělal..."

Což vy určitě nečiníte, dobrý muži. Jen možná občas, selektivně… sem tam Beneš, sem tam Masaryk, sem tam někdo jiný... ale což, ono se to už nějak poddá, že.
Zkrátka a dobře vy kopat můžete, poučovat mrtvé presidenty, jak měli konat, jak byste konal vy, být na jejich místě, atd.
Avšak třikrát běda, pokud by se o podobnou činnost pokusil někdo jiný.

Vaše reakce pod jinými blogy mají častokrát co do sebe, ale vaše výlety historií jsou zkrátka a dobře, promiňte mi to slovo, tak trochu úděsným čtením.

Nikdo nejsme dokonalý, já dobře vím a snažím se toho být vědom kupodivu i u sebe.

Ale pokud je mým otcem poměrně kompetentní historik a já musím číst takovéto tirády… je to těžké. Omluvte mou břitkou upřímnost.
26. 11. 2009 | 14:32

Pocestny napsal(a):

Psovitej,
zase míchané legendy - Rakousko byl jen politický rudý hadr před očima národního býka, jinak naprostý nesmysl. Rakousko věcně nikdy po 1918 na RČS zaútočit ani nemohlo, byla by to jejich sebevražda.

Beneš to podělal tím, že nepřesvědčil Brity, že je lepší hráz proti bolševikům, než byl Mr. Hitler.
Je naprosto zoufalé si tu hledat jakékoliv morální důvody, proč by někdo měl udělat něco, co nikdy udělat nechtěl.

Benešova zahraniční politika je prostě karneval podobných hrubek, jaké nadělal později zoufalec Saša.

Ten ještě na jaře 89 psal UV dopis, ve kterém plakal, jak je nespravedlivé, že ty nejlepší soudruzi musí být v disentu...
26. 11. 2009 | 14:32

Divák napsal(a):

Pepa Řepa - Tak buďte rád, že ctíte tradice. ;)

Někoho jiného zase děsí představa snění o české Gambrinus lize.
26. 11. 2009 | 14:34

Divák napsal(a):

vlk - Pane vlku, moc nechápu, o co se tu pokoušíte.

Vždyť tohle už není žádná debata, jen vzájemné přeštěkávání.

Desinterpretace dějin je problémem pouze v případě, že se masově rozšíří nejen u laiků, ale i v akademické obci.

Což předpokládám momentálně nehrozí.

A co se týče okrajových interpetací některých jkedinců... S neonacistou také ztratíte celé odpoledne "debatováním??
26. 11. 2009 | 14:39

vlk napsal(a):

A mám e tu díl závěrečný
Zejména popřevratový.

Tad y bych celkem neměl o čem psát. Spoustu věcí vidím stejně.
Až na hlášku, že mladší národ měl být hoden naší úcty už dívno a že na hrobě feerace stojí oba národy.
Omyl. Ve všem.
Na rozdíl od tebe jsem tad y žil o dost dříve. A nikd y jsme žádný despekt a neúctu ke Slovákům neviděl. ANaopak. pomoc z Čech neskončila v 38, ale po 45 pokračovala. Penězovod na Slovensko byl enormní. Za cenu zaostávání českých zemí. Nikdo neřekl ani slovo. Byla to NAŠE republika. A útok MaDárů na Komárno nebo Petržalku, kterou jsme si v 1919 doslova ukradli byl pro mne útokem na Cheb nebo Liberec. Až jsme v 75narukoval. Na Slovesnko. A tam jsem zjistil, že pro roduverného by byl útok na Komárno útokem na celistvost rpeubliky, ale útok na Cheb? Prečo? A že to není ojedinělý postoj... takže za ten rok, pobytu jsme docel a vystřízlivěk z naivity.
A děním po převratu 89 , kdy v podstatě první Čarnogurskéhio starost byla pomlčka alebo spojovník a následně transformovaná do vlastnej stoličky a hviezdičky, už jsme nebyl nijak zaskočen. To bylo očekáváno. Nicméně pamatuji nekonečnou pouť po hradech a zámcích, kdy Češi dělali co mohli, až k šílenostem dvojdomků a vciťovánní se - všechno marné.
Takže žádná spoelčná vina. Mladší národ si vybral za svoje reprezentanty tenkrát většinově Mečiary, Prokeše / původem Čech!!/, Sloty ! A Mečiarovo úsloví o tom jak nechal Čechy skákat přes laťku a vždycky když chtěl mít od nás dva metry, tak to postavil na 2,50m.. tak to si snad pamatuji nejen já.
A co dokazuje mladší národ?
No prvních skoro deset let dokazoval to, že potvrzoval Mečiara v ouřadě. Tím s e dostal do izolace a málem bankrotu. Takže musel začít konat úplně jinak. Protože jinak bylo vymalováno. Nepohrdám LSováky. Vedou si slušně. opravdu slušně, nicméně - stát rozbili oni.
26. 11. 2009 | 14:45

Pocestny napsal(a):

Divák
syn je kvalifikace?
Jsem vnukem státníka....je to kvalifikace?
MUHAHA
26. 11. 2009 | 14:49

Pocestny napsal(a):

Vlčku, Vlčku,
měli na vybranou? Po dekádách nesplněných slibů? Po Pragocentristické republice, která jim i tu federaci dala až poté, kdy jí samotnou převálcoval hegemon?

Já žil zase v iluzi, že společná republika je hlavně českým přáním, že proto češi musí ještě hodně udělat, aby tu podvedenou nevěstu přivedli zpět ke stoluy i loži...

Chyba, zase ti druzí neudelali to, co jsme chtěli my...
Tak to jo...my nemusíme nic, druzí vše...to poznávám dobře.

O Slovácích mne neškol, mezi lety 1985 a 1992 jsem na Slovači pobyl dohromady jistě déle, než ty na vojně...

To, že slováci nemysleli na Cheb, bylo normální. Bylo to asi tak normální, jako náš malý zájem o italskou okupaci Tyrol v mocnářství...
Podřízené národy se vždy čerta staraly o nesnáze hegemona.

Jo, oba jsme žili v iluzi, že vše od Aše po Čop je NAŠE.
Já tam v horách po večerech u lahve na horárni pochopil, že to špatně, protože Slovensko nikdy nebylo NAŠE, ale JEJICH!
26. 11. 2009 | 15:03

Martin napsal(a):

Vynikajici clanek.
26. 11. 2009 | 15:04

Pepa Řepa napsal(a):

Ach, pane Urbane, pane Urbane.
Takhle jste si to představoval?

Už je to tady zase,uprděnost plebsu, zaprcatělí čecháčci.Slušní práskli do koní a žili tu jen "mocenské kurvy".
Vy jste tu nežil? Taky se cítíte být mocenskou kurvou nebo fízlem?

Nebo dostanete zvláštní golemovu výjimku?
I Maharal měl obavu, aby se mu Golem nevymknul. V hebrejštině jde jen o jedno písmenko v šému. Tady bych řekl, že se stejskalovsko-urbanistický výtvor, fámulus na hrubou práci, vymknul kontrole i Vám.

Na jiném blogu hlásá,že se svět mění a holt ti, kteří se změnám pragmaticky nepřizpůsobí -jako on-vychcípají.
Jinde předvídá ráj na zemi po vychcípání generace starší než on. Kdo byl na Pencově seznamu osob zájmu STB je u něho fízl.Atd. atd.
Že píše hezky? Jistě, Jiráska taky svého času žrali.

To je ta elita, ta morální autorita?

Přímo z toho tryská nadřazenost, povýšenost, elitářství jirouska s mesiášským komplexem.

Ten Váš druhý hlas má být vzor pro zaprděný plebs?

Víte, když chce někdo hlásat morálku, musí to být morálně čistá figura, která jde ostatním příkladem. Svým celým - i osobním-životem, být chodícím svědectvím.
To bohužel- v jistý moment -ztratil i VH.Ztracené panenství vám možná přidělá Měšťák. Už to ale není ono.

Myslím, že jste měl jiný, zřejmě rafinovanější, scénář. Fámulus se-jako obvykle- předešel.
Jeho ego je silnější.
26. 11. 2009 | 15:08

Divák napsal(a):

Pocestny - Kvalifikace? Kdo vám tu mluvil o kvalifikaci??

Ok, druhý pokus. Tak tedy: Mám srovnání.
Co jsem měl možnost, krom vlastní erudice, uslyšet, nejen od otce, ale i od jeho kolegů v oboru, srovnávám s některými "eseji".

Rozumíte?

Srovnání.
26. 11. 2009 | 15:10

vlk napsal(a):

Tak to jme vyřídili věci obecné. teď holt si s Vandrkem vyříkáme , tak pravíc věci soukromé:
Takže vandráku ty neopovrhuješ lidma? Ale bič z nich neupleteš?Jaks napsal? Jsou to také ti wohnouti atd, co jen čumí ,co s ehrbí atak. A elita z něj nebude? viď. No tak nepohrdáš Fakt ne.

Vše důležité vzniklo v konkrétní mysli, vše má konkrétní jméno. Takže které že konkrétní jméno dobylo Bastilu. Rozhodlo sým výstřelem bitvu o Gettysburgu? Které konkrétní jméno bylo tím nositelem rozhodujícího výstřelu u Kurska? A které konkrétní jméno to bylo 17.11.1989Martin šmíd .. Hm. Jako Jára Cimrman.
Jsou potřeba vůdci, kteří vědí ve správný čas co správného dělat. Kteří umí přesvědčit lidi, aby za to správné šli natáhnout bačkory, dali s e za to zabít. Ale bez jich masa v kanonen futru prostě nic nefunguje. Milej zlatej.

jo a pes je prý zakopán v tom, že jsem také nevylez na bedýnku! To prej bych dneska také byl sebemrskač. protože takhle jsme nic nedokázal a jen s e schovávám a cídím si svůj osobní neúspěch za národničení....

Nemíním popisovat ,cojsme dělal v 68, jak to bylo s emnou na studích nebo co jsme dělal nebo neděla v Listopadu. Nemámm s e za co stydět. To bě to vykládat nebudu. Vnukovi za pár let ano. A taky ho v městysu při té příležitosti vezmu na tři místa , kde něco z toho uvidí.
Ne kámo, neléčím si národovectví žádné komlexy. A už vůbe c ne neúspěšnosti. Fakt je , že asi neuřu bohatý. Ale nestěžuji si ani omylem na svůj životní standard. A když jedu po hodně širém okolí městysu, asi tak zvící půlky Čech, mám se často s římidentifikovat Na co jsme si , řeknemě přiložil ruku k dílu.
Vůbec nekopu do každého, kdo něco dělá. Ti lidé ,co to ženou dopředu mne živí!

Jenže ti, na rozdíl od tebe, nemají povýšenecký postoj Pocestného ke sému kolí. Ti úpně nejschopnější jsou velmi uměření. Ve skutcích a rychlých soudech. O druhých. Poděkují i tak, kd e nemusí. A netrpí pocity flagelanta.
A dost z nich zná histori docel a dobře. Opět na rozdíl od tebe. Já nikd e třeba o útoku Rakouska nepsal. Psal jsem, že MD měla zabránit návratu Habsburků na rakouský trůn
Nech si někým gramotným vysvětlit ten rozdíl. drobný rozdíl.
Jo a Beneš to podělal tím, že nepřesvědčil Brity?
A co by se asi tak bylo změnilo, kdyby je byl přesvědčil?
Jak Britové pomohli Polsku?A byli by šli v tom případě krvácet svou nejlepší mladou krev za neznámou zemi v srdci evropy? To abych připomenul ona zlatá slova...

ne milej polyhistore, Beneš odvedl v rámci možností skvelou práci. Pohužel zkolaboval zradou Francie. Už nebyl schopen jít do války bez ní. Nic víc. Jeho skutečná chyba.

Dívák

možná máte pravdu. Jenže až budete mít delší zkušenost s Aktuálně , poznáte proč reaguji na Pocestného.

Parta zdejších flagelantů chce prostě přepsat dějiny. Nic víc.
26. 11. 2009 | 15:15

Divák napsal(a):

Pepa Řepa - Ten krok pana Urbana je průhledný, jak již bylo řečeno.

A? Klíčový krok i výsledek : (Vy)provokovat ostatní k reakci... hm, to je výkon hodný génia.

Prokristapána, k reakci na nějaké téma lze vyprovokovat věru jakkoli, ale něco jiného, tj. propracovanost způsobu z vás dělá veličinu.

Shodit kočičí výkaly ve sněmovně z galerie na hlavu poslanců pravděpodobně také vyvolá jejich debatu o potřebě slušnosti ve společnosti.

Co dodat? Raději nic. Blogy pana Urbana už jaksi ztratily dech. Asi už bude, místo čtení jeho textů, lepší číst texty o něm. Obrazně řečeno: Štípá lidi do ucha, aby si z jejich reakcí ověřil, jestli ještě žije. Možná si připadá jako duch. Ode dneška ho v této představě raději ponechám.

Vlk – Ta je v této iluzi klidně nechejte. „Parta flagelantů“ se může pokoušet jak chce, ale dějiny nepřepíše. K rozumu je nepřivedete a věnováním pozornosti jim akorát dáváte kredit. ;)
26. 11. 2009 | 15:25

vlk napsal(a):

Ale ale pocestný , zda měli na vybranou? Jako SLováci? Po dekádách nesplněných slibů??
Joo?
Po dekádách, kd y s e z nich nejdřív udělal opravdu národ se vším všudy a ne etnická , krajovým nářečím hovořící skupina? Po další dekádě, kd y byli zachráněni ,a by nebyli vedeni mezi poraženými národy?

Federac e jim chyběla? A čím by ji a si tak v roc e 1918 naplnili? Těmi 13- ti školami a jednou střední?
A po válc e reparacemi vítězům?

Jo a když si tu federaci ukradli, tak byli pořád podvedenou nevěstou, která musela být k nečemu nucena ? Ti z a nějakých bratru 40 miliard kaček tu jen za 25, podle toho jestli s e třeba stavělo HUKO, VSŽ, Slovnaft, ZTS, trať mládeže nebo Gabčíkovo či Bohunice?
Nevěsta říkáš? no já spíš vidím něco jiného.
Jo a je pochopitelné , že Slováci dlabali na Cheb. Prootže s e v 75 nestarali o hegemenova? Pod Husákem? hegemon pod Husákem? Tak tos tedy musels být v borovičce fakt naloženej.
Mno oba jsme pochopili, že Slovensko není společné, ale jen jejich! Zatímco pro mne v čechách bylo samozřejmé, že %Cechyjsou jejich. Úplně stejně jako moje. Proto necítím na rozpadu státu naprosto žádnou vinu.

pepa Řepa
čekal jsme , ky dáte něco podobného. Přesně!
26. 11. 2009 | 15:26

Pepa Řepa napsal(a):

To Divák
vidím to taky tak. Nemůžu opět nevzpomenout na mé oblíbené Jemma el-Fna.

Tam lidoví vypravěči vyprávějí každý čtvrtek analfabetním Berberům z pohoří Atlas své pohádky. Berber sedí, ani nedutá.
Rozdíl?
Tady vyjde další díl v pátek.

A Pocestný?
Každé jeho slovo je autoprojekce sama sebe. Jirásek naruby.
Mějte se.
26. 11. 2009 | 15:36

Pepa Řepa napsal(a):

Jdu do Prahy. Optám se, kdy vyjde Superhypermega kniha: Historie dle Pocestného.

Inu, když čtou lidé Mistru šifra Leonarda, proč ne. Asi máte pravdu.
26. 11. 2009 | 15:39

Pepa Řepa napsal(a):

Vlku, mějte se. Už nesmím psát slovo "Magor", andělíček strážníček by mne smáznul, jako minule.
Proto ten Jirousek. Promiň Martine.
26. 11. 2009 | 15:43

Pepa Řepa napsal(a):

To Divák
Jo, a ještě k těm berberům. Občas se tam objeví derviš s bubínkem. Tanec až do extáze. Někdy i upadne na zem a neví chvíli o světě.

Zajímavá podívaná. Proč mi to napadlo zrovna teď?
Ani nevím :-)
26. 11. 2009 | 15:50

vlk napsal(a):

Pepa Řepa

byl jste elelgantní. Jako vždycky. Já se d řu jak barevnej. A proč, abyste vy to zmánul dvěma větami.. To je svět. Klaním s e mistře.
26. 11. 2009 | 15:51

Pocestny napsal(a):

Pepa zapomněl....
a já, já se tu s vlkem tak snažím, aby ta naše společnost dál setrvala na těch nejlepších tradicvích a zase, nejčko s Klausem v čele, přivedla tuhle nebohou populaci lidiček, kteří chtějí jen prostě žít a jinou, vyšší ambici nikdy neměli, na tu správnou, svobodnou cestu, po které jsme kráčeli s Edvardem Benešem a poté v době, kdy "to lepší z národa" stálo na straně socialismu....

Vy nechápete, že já se tu snažím ty lidičky chránit před touhle šílenou fantasí, protože "to tak dycky bejvalo" a "sme to tak vždycky dělali" a proto to bude nejlepší i dál.
Víte, pane Urban, my vskrytu duše víme, že jsme směšně naletěli, protože naletět bylo vždy tak lehké, masové a veselé, zatímco oponovat, to smrdělo problémem, a kdo by si problémy ještě přidělával, bylo jich tak už dost, třeba ten pořadník na všecko...

Víte, já odjakživa věděl, že ten zmetek Pocestnej je nebezpečnej, von si totiž dovoluje tu jen tak přemejšlet o věcech, který jsme si už dávno zakázali, protože takhle se nám žije líp.

Von si dovoluje polemizovat s touu spoustou študovanejch, který vědí líp, jak by nevěděli, když je stát vybral, aby hlásali tu naší pravdu, když jí rovnou studovali, von by chrtěl z toho našeho historickýho katechismu dělat nějakou relativní diškutovatelnou záležitost.

Víte, my sme tu žili, jak nejlíp to šlo, byl to občas kanál, ale to jen když "to líp nešlo"!
Vono to naše "to" přestalo chodit zrovna, když jsme to vod tohoto nejvíce očekávali, tenhle šmejd si tu dovoluje moc, však voni by ho časem zkrouhli jako nás, taky by se vohnul, nebo by zdrhl, hlavně by tu přestal sprostě rušit ten náš svět, víte, když chcete mluvit o koncentráku, tak lépe o nacistickém, o tom našem nechceme nic vbědět, vono se TO holt nepokaždý dělalo správně, vo okupaci radši vůbec, to bysme zase jen bojovali minulý bitvby a prali prádlo, který jsme pracně nakopali pod kavalec a už leta děláme, že není, vůbec, proč se hrabat v tom, co jsme podělali, podělejme to ještě párkrát znova, bude z toho pravidlo a těch je třeba se držet.

Von kdyby ten českej národ nedržel pohromady tou nenávistí k cikánům, strachem z Němců a sypatití s tyranem, co by ho drželo pohromadě? Ta hrůza z toho, že v ulici se většinou maj lépe než my? Ta touha mít se líp než druhý, kteří by se měli mít pokud možno všichni stejně?

Von ten darebák si tu dovoluje dělit lidi na nějaký aktivisty a na nás, pivní národ, jakobychom k tomu malvazu nějaký chytráky potřebovali. Si vystačíme sami...

Jo a to jsem chtěl, jako mluvčí týhle podmnožiny internetovejch zoufalců chci zdůraznit, že tyhle cizorodý, nevědecký, odnárodnělý exkrementy tu nechceme, protože voni nás zesměšňujou a to nás sejří.
Sme si to tu s Vlkem obsadili, tady my pískáme a kdo nám to ruší, je zločinec, perverta a darebák.

Jak by nám bylo, kdybychom zase těmhle mrchám mohli zavřít huby, aby byl národ jednotnej a konečně nás s Vlkem přestal přehlížet na ulici....
Jakej talent, von ten ničema ničim a nikym bejt nechce, tak co tu kecá, co nám, který jsme vždy chtěli být vším, má co vyčítat, že jsme proto udělali všechno možný, ať táhne, rozbíječ naší nihilistické jednoty.

Je to perversní prase, protože opovrhuje tou "prací pro národ" (čti "udělat karieru za jakejchkoliv podmínek") tím, jak jsme se tu morálně kroutili, abychom mohli usilovat o ty prosté lidské hodnoty - vejplatu, prase v chlívku a auto v garáži.

Věšet tyhle šmejdy!
A jeho nejvejš, von musí usilovat o něco děsnýho, když mne tak ...ere!

Váš Král gumových zad a plechových hub
26. 11. 2009 | 15:58

Pocestny napsal(a):

Já doufam, že to tu čtou Slováci, možná by Stejskal mohl domluvit link na slovenské aktuálně,....ježiš, já se ouplně začínám těšit, až se slovenští bloggeři dočtou o tom, jak z nich Vlk s Pepou elegantně "dělali národ"!!-)))

Týýwoe, to je fičák! řekl by Macháček...-)))

Hele, editoři, udělejte něco pro nás, kdo se rádi bavíme, pojďte kandidovat Vlčáka do čs. superstár žvanilů v glosářích, já bych opravdu ocenil komentáře k tomu, co si tu ti dva dovolí vypustit z huby....
26. 11. 2009 | 16:08

Pocestny napsal(a):

Ne Pepane, nebude ani kníha, ani autogramiáda, budou jen dál tvý nenaplněný ambice stát se slušným člověkem...-)
26. 11. 2009 | 16:12

Pepa Řepa napsal(a):

Vlku, vzpamatujte se.
Barevnej se neříká.
Bude označen za xenofobního rasistu.
Mějte se, už musím.
Plechová huba.

P.S. Jen mi vrtá hlavou, proč tem, kdo si vystačí sám se sebou a žije vyrovnaný život, má takovou potřebu vypsat svá moudra, přepsat historii a kázat o edoduchých.

Že by snad byl kolega-taky plechová huba?

To snad ne!!!
26. 11. 2009 | 16:16

Anna napsal(a):

Vlku, diky za tu dřinu. Byl to poctivý výkon. K "remontstrantskému eseji" korektní. A chlapečkovi jste tentokrát nerozbil jen bábovičky. Podle reakce v 15:58:33 se zdá, že praskl i vřed. A toho hnisu, co se vyvalilo.
26. 11. 2009 | 16:18

Pepa Řepa napsal(a):

No tak, pane Stejskale.
Fámulus volá o pomoc.
Přece ho v tom nenecháte. Nebuďte takovej nelida.
26. 11. 2009 | 16:22

Josef K. napsal(a):

Národní český koncept je ze své podstaty sociálním a ještě omezeně, a tím se značně odlišuje od konceptu francouzského, německého, a paradoxně přibližuje ke konceptu ruskému: jistá skupina obyvatelstva se rozhodla, že bude v rámci nějaké společnosti jiná a slibovala si od toho ekonomickou moc, resp. nějaký komfortní podíl na hospodářském životě. Opřela se přitom o ty nejbezbranější vrstvy (jak jinak) a jejich mýty, které doplnila o mýty nové a občas i výživnější. Vyšší idee nebyly, těmi se jen občas zakrýval účel. Dokonce zde ani nebyly sociální idee (jako u Francouzů), šlo pouze o prosazení zájmů jisté skupiny buržoazie či aspirantů, která svou existenci spojila s ideou národní sounáležitosti (cosi jako prodej dresu fotbalového klubu). Součástí takového vymezení tedy nemohl být jiný mýtus než o holubičí povaze, lipce a "Babičce", který "zabíjel" obě mouchy jednou ranou: zavazoval k podpoře na národním základu a usmiřoval k pokoře na sociálním základu. Ne nadarmo je zde silné slovjanofislké hnutí, gubernátor Kramář... Masaryk do té selanky vpadává nevhod, vznik republiky také. České elity v 19. století neexistují, existuje garnitura, která tvoří konstrukt a uchovává ho při životě z výše uvedených důvodů. Masaryk a ještě pár lidí okolo (např. volyňští Češi, či jejich část...) dlouho prezentuje něco zcela nepochopitelného a stává se užitečným teprve v okamžiku, kdy se jeho dráha protne s drahou těchto ganritur, a to na základě "nezbytnosti", rychlých událostí konce 1. sv. války.... Zaštítěni Masarykovským ideálem vtvářejí ganritury opilé mocí první tragedii své samostatnosti: "švýcarskou lež", navíc v první fázi podpořenou střelbou a bodáky.... Ta se s miniaturizovaným RU v podobě Československa táhne až do konečného oddělení ČR a SR, přes sedmdesát let. Česká společnost pouze jedinkrát navazuje na evropský model národa a odpovědné samostatnosti, kupodivu po dlouhém zrání se tento prvek objevuje v letech šedesátých, kdy lze mluvit o silném kulturním vzájemném ovlivňování evropské a české kultury, ale stále šlo o jednu z fází rození se elit ve skoro dvousetletém procesu. Tato zjevně vykonstruovaná společnost nikdy své elity nezrodila: omezila se na vládnoucí garnitury. Jedním z důkazů je i dnešní vývoj v ČR, který vykazuje rysy podobné vývoji české společnosti 19.století. Nejde o dějiny (řečeno s J.Patočkou), t.j. nejde o společnost a její budoucnost a její ideály, jde o spotřebitelský přístup "po nás potopa". Každé české garnituře moci je dobře pod vládou někoho jiného (neboť na něj lze převést odpovědnost), z toho ona promiskuita, tu Němci za protektorátu, tu Rusové za normalizace. Slovník cizích slov jasně definuje rzdíl mezi slovem elita a garnitura. A tak garnitura zruší pohřebné s tereziánskou tradicí a přestane podporovat ženy a sirotky (na počátku 21. st), což elita neudělá (viz. např. Lyonská vzpoura). Takže, pokud něco vytknout tomuto blogu, pak terminologické matení. To vše.
26. 11. 2009 | 16:25

Pepa Řepa napsal(a):

A kdyby tady byli mí tisouci a hlinkouci, ti by pomohli.
26. 11. 2009 | 16:35

Jirka napsal(a):

Moc pekne, Vlku, zkus to trocu slusneji. Pocestny jako vzdy skvely, zajimave jak trocha nadsazky a ironie ty pravoverne tak nadzvedne. Ze by narodovec nemel smysl pro ironii a nadsazku.
Nabizim zakladni rozradovaci otazku kdo je kdo:
Kdo si mysli, ze komunismus jsme rozlozili upornym pobytem na svych chatach ustupte vlevo. Ostatni prosim diskutujte dale.
26. 11. 2009 | 16:41

pierre napsal(a):

vlk :
bravo... na vsechny vstupy...
26. 11. 2009 | 16:46

Volte sysly napsal(a):

Dnes už žádná elita, zbyla jenom jelita.

V.S.
26. 11. 2009 | 16:48

Anna napsal(a):

Josef K.

Přiznávám, že slovo "elity" mi v blogu nesedělo, ale nemohla jsem najít přesnější označení. Chytrému napověz, hloupého trkni. Ano, "vládnoucí garnitury"! Ale nemyslím si, že je to to jediné, co se dá blogu vytknout. Úhledně zabalený nás dovede ke kýženému konci. To, co se nehodí, se nepřidá.
26. 11. 2009 | 16:49

stejskal napsal(a):

Ještě toho trochu, pane Pocestný.

Česky psané sprosté nadávky se po téměř třech letech podařilo značně zredukovat (kombinací mazání a vysvětlování), párkrát jsem zde své administrátorské vstupy byl nucen objasňovat i v angličtině.

Že bych si chtěl připravit zase nějaké ty čtyřiadvacetihodinové dýchánky u PC spočívající ve snaze udržet alespoň elementární úroveň zdejší debaty..., ne, myslím, že do toho nepůjdu. Navíc slovensky píši dost mizerně ;-)

Libor Stejskal
26. 11. 2009 | 17:02

Marosh napsal(a):

Vazeni ceski kolegovia,
chvilu som mal pocit, ze sa zrodi kvalitna diskusia. Ale len chvilu.
Ak su totiz diskutujuci presvedceni vylucne o svojej pravde, a toto ich presvedcenie sa zaklada na tendencne prijimanych a neuplnych vedomostiach, ziadna kvalitna diskusia vzniknut nemoze, a vacsinou skonci pri vzajomnych invektivach. Stalo sa.
Ako Slovak som chcel povodne napisat nas (ale samozrejme hlavne moj) pohlad na vec ale uz ma presla chut.
Prajem vacsine zucastnenych vela stastia a uspechov v studiu dejin (dufam, ze aj slovenskych!).
26. 11. 2009 | 17:10

Karel napsal(a):

muzete mi sdelit, kde jste nacerpal údaje o hrdinskem odboji statecných Dánu v období 2.svetové války? Ziju tady a skvele by se ten materiál prodával - sami Dáni ho totiz postrádají.
26. 11. 2009 | 17:18

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, tady na blogu zrovna čtu, co všechno jsme už zažili, teda jako náš kmen. Neuvěřitelné. A kolika lidu u toho bylo a každej to viděl prý jinak. No toto...
PS. Psovitej vlevo dole a zase se nudí..
Veselé krizování...
http://images.bugaga.ru/pos...
26. 11. 2009 | 17:24

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Karle,

nechci mluvit za autora, ale zřejmě naráží na tuto historickou skutečnost:

V roce 1943, kdy vešlo ve známost, že se nacisté chystají transportovat dánské Židy do koncentračních táborů, se během tří týdnů a za podpory poměrně podstatné části veřejnosti i politiků (samozřejmě ilegálně a s pochopitelným rizikem s tím spojeným) podařilo po moři převézt do neutrálního Švédska na 7200 Židů, tedy asi 94 procenta všech (a dalších asi 700 ohrožených osob). Hitler tehdy dost zuřil.

Viz http://www.valka.cz/clanek_...

O tom myslím některý z Dánů bude vědět, i když v tamní společnosti patří k dobrému tónu příliš se tím nevytahovat.

Libor Stejskal
26. 11. 2009 | 18:02

jichu napsal(a):

Á, pan Stejskal začal mazat. Už jsem si říkal, kdy Pocestný začne. Takovej chytrej kluk, ale nevydrží. I když dnes to bylo zase o kousek lepší, a zase nevydržel. A takhle to tady končí vždy. Nevím, nevím, můj čas je drahý, ale tady je asi tak trochu ztracený. Tak půjdu taky nalevo.
26. 11. 2009 | 18:04

jichu napsal(a):

Pardon pane Stejskal, psali jsme zaráz, teď můj příspěvek vypadá mymomísově.
26. 11. 2009 | 18:06

stejskal napsal(a):

Nic se neděje, pane jichu.

V této debatě jsem snad ještě mazat nemusel, což mne velmi těší. Přijde mi skvělá (tedy pokud si odmyslím poněkud podrážděný tón některých debatujících a osobní invektivy, ale jsou lidé, kteří si bez nich diskusi holt nedovedou představit).

Hezký večer.

Libor Stejskal
26. 11. 2009 | 18:10

Krupa Václav napsal(a):

Pro Kristína.Nemohu číst všechny příspěvky a tak jsem si vybral nade mnou. Pokusím se částečně odpovědět na některé otázky.Souhlasím s Vámi ve všem.Jen bych chtěl doplnit.V r. 88 jsem se dostal prvně na západ.Na Vánoce. Už tehdy nám v Curychu všichni říkali, že to u nás příští rok rupne. Když v létě začal hromadný úprk němců z NDR přes naše území,už nebylo o čem pochybovat.Teplická demonstrace v listopadu také mnohé naznačila. Tehdejší režim už neměl odvahu.Nedávno jsem tu napsal,že SSSR byl v té době tak ekonomicky zesláblý, že nebyl již schopen jakékoliv protiakce. Že ani umělci,ani Kocáb a bohužel ani studenti na rozpadu totality takovou zásluhu nemají.Že jí o pár dní jen uspíšili. Tento můj článek po několika dnech potvrdil v televizi gen. Vacek...Ovšem odvahu studentů stát proti pendrekům jim nikdo vzít nemůže. I tady má pan Urban pravdu.Krev prolévali jenom mladí idealisté, které zbabělost starších.....To, že dnes někteří zlehčují kriminály z té doby, je prostě ubohost. Disidenti kolem Havla ještě nemohli tušit jak dlouho to může trvat. Pravdou ale je,že určitou výhodu proti méně známým jménům měli. Jeden z mých nejoblíbenějších herců byl a zůstane navždy M.Kopecký.A pamatuji na jeho projev v době normalizace. A v sále jej poslouchali ti kolegové, kteří měli štěstí že to M.K. říkal za všechny. Nebylo kam se schovat před kamerou a nikdo nechtěl být viděn.V listopadu 89 zase nebylo proč se schovávat a tak chtěl být viděn každý. Nejlépe na balkonech. Ještě pár slov k Vaším posledním větám... Je třeba se pídit po tom jak se věci skutečně měli, udělat si jasno v morálních kategorii, rozlišit kdo byl dobrý a kdo ne, kdo jednal správně a kdo ne....Nevím teď,proč jsem se do toho pouštěl, když Vám na to neumím odpovědět. Chodím sem již půldruhého roku a zmocňuje se mě díky všem blogům a diskusím stále intenzivnější pocit naprosté marnosti. Rozlišit kdo byl kdy jaký, ničemu nepomůže. A vysvětlit podrobněji ten pesimismus několika větami nejde. Omlouvám se...Pro Kristína.Nemohu číst všechny příspěvky a tak jsem si vybral nade mnou. Pokusím se částečně odpovědět na některé otázky.Souhlasím s Vámi ve všem.Jen bych chtěl doplnit.V r. 88 jsem se dostal prvně na západ.Na Vánoce. Už tehdy nám v Curychu všichni říkali, že to u nás příští rok rupne. Když v létě začal hromadný úprk němců z NDR přes naše území,už nebylo o čem pochybovat.Teplická demonstrace v listopadu také mnohé naznačila. Tehdejší režim už neměl odvahu.Nedávno jsem tu napsal,že SSSR byl v té době tak ekonomicky zesláblý, že nebyl již schopen jakékoliv protiakce. Že ani umělci,ani Kocáb a bohužel ani studenti na rozpadu totality takovou zásluhu nemají.Že jí o pár dní jen uspíšili. Tento můj článek po několika dnech potvrdil v televizi gen. Vacek...Ovšem odvahu studentů stát proti pendrekům jim nikdo vzít nemůže. I tady má pan Urban pravdu.Krev prolévali jenom mladí idealisté, které zbabělost starších.....To, že dnes někteří zlehčují kriminály z té doby, je prostě ubohost. Disidenti kolem Havla ještě nemohli tušit jak dlouho to může trvat. Pravdou ale je,že určitou výhodu proti méně známým jménům měli. Jeden z mých nejoblíbenějších herců byl a zůstane navždy M.Kopecký.A pamatuji na jeho projev v době normalizace. A v sále jej poslouchali ti kolegové, kteří měli štěstí že to M.K. říkal za všechny. Nebylo kam se schovat před kamerou a nikdo nechtěl být viděn.V listopadu 89 zase nebylo proč se schovávat a tak chtěl být viděn každý. Nejlépe na balkonech. Ještě pár slov k Vaším posledním větám... Je třeba se pídit po tom jak se věci skutečně měli, udělat si jasno v morálních kategorii, rozlišit kdo byl dobrý a kdo ne, kdo jednal správně a kdo ne....Nevím teď,proč jsem se do toho pouštěl, když Vám na to neumím odpovědět. Chodím sem již půldruhého roku a zmocňuje se mě díky všem blogům a diskusím stále intenzivnější pocit naprosté marnosti. Rozlišit kdo byl kdy jaký, ničemu nepomůže. A vysvětlit podrobněji ten pesimismus několika větami nejde. Omlouvám se...
26. 11. 2009 | 18:14

Jirka napsal(a):

Coz bohuzel Pocestneho dost shazuje, skoda toho posledniho. Vlkovy invektivy jsou tak primitivni, ze by snad nemelo byt problem udrzet nervy na uzde.
26. 11. 2009 | 18:16

Krupa Václav napsal(a):

Ještě jedna omluva za ten tupl.
26. 11. 2009 | 18:18

Jirka napsal(a):

Omlouvam se, to patrilo k panu Stejskalovi.

to Krupa
Mozna by stacilo uznat, ze vystoupit pred listopadem 89 proti moci, postavit se ji bylo odvazne. Nami, co jsme rozvraceli na chalupach.
26. 11. 2009 | 18:21

Pocestny napsal(a):

Já bych se nebál, myslím, že je poněkud podceňujete, Stejskale.

Kuk na tuhle diskusi
http://komentare.sme.sk/dis...

proč mám jen pocit, že se ta diskuse dá číst o to lépe, o kolik umanutých obranářů je tam méně....

Invektivy zde?
Ale no tak, dokud se tu najdou tací, kteří neucintnou ani písmeno k materii, zato na normostránku rozvedou úvahu o perversi Pocestného....

...dokud bude denunicace autora formou boje s jeho názory, nebude lépe.

Možná i občan Jirka pochopí, že nelze ustupovat kreaturám, které nejenže starují po jedinci okamžitě osobně stylem "co ty jsi za hajzla??", ale i rády vyšpekulují, kde a jak ranit osobně a zvláště zbaběle..
Tihle dva tu nejsou proto, aby něco přečetli a něco napsali, tihle dva jsou tu společenskými bachaři se svými "právy", "posicí" a "reputací", jim jde o to, vytlačit z tohoto prostoru kohokoliv, kdo by jim mohl konkurovat.

Myslíte, že když zalezu, neslízne to za mne někdo jíný?

Panstvo, ti dva jsou "vítězové", oni zvítězili nadevšemi vně i uvnitř svého světa, tak hledají další oběti, bez obětí nejsou totiž vítězové....
To je jistý druh mentality, který považuju za "zbraň hromadného ničení".

Jo, Pepa má recht, jsem ten "černej vzadu"
https://www.youtube.com/watc...
a jelikož mám svýho Armina, vím, kdy pustit psy...
26. 11. 2009 | 18:53

chlodwig napsal(a):

"pojďte kandidovat Vlčáka do čs. superstár žvanilů v glosářích, já bych opravdu ocenil komentáře k tomu, co si tu ti dva dovolí vypustit z huby...."

Je to věc názoru. Můj je naopak ten, že zdejším guru všech žvanilů, tedy na slovo zvaným arcižvanilem je Pocestný.
26. 11. 2009 | 19:38

Krupa Václav napsal(a):

Opravdu jsem nečetl nic pod mým prvním příspěvkem,pouze reagoval na nick Kristina.Nakonec mi to nedalo.Jedno vím teď jistě,neměl jsem to číst.Nejsem o nic chytřejší,jen ten pocit marnosti je násobně mnohem větší.
26. 11. 2009 | 21:18

stejskal napsal(a):

Já se nebojím, pane Pocestný.

A už vůbec nikoho nepodceňuji. Naopak. Vím, co většina lidí zvyklých na nemoderovanou debatu, dokáže napsat. Ale co Vám budu vyprávět ;-)

Rád si tu debatu někdy dám (mimochodem blogy resp. diskuse na SME.sk patří k tomu nejlepšímu v česko-slovenské blogosféře, klobouk dolů).

"Ustupovat občanům, kteří..."? No, to tedy myslím ve Vašem případě opravdu nehrozí ;-) Ostatně debatujících s podobnou filozofií jsou plné tuzemské weby. Těm, kteří nenahlížejí diskusi jako zákopový boj či mlácení se židlemi v hospodě, se pak ani moc debatovat nechce (to si neberte osobně prosím, je to úvaha spíše obecnější).

Nebojte, někdy si tu česko-slovenskou diskusi dáme (už se těším, jak budou někteří zdejší patrioti prskat, až jim podobně zatížení slovenští vlastenci povědí, jak pro změnu vnímají dějiny české ;-).

Hezký večer všem.

Libor Stejskal
26. 11. 2009 | 21:19

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat. Ti vykladači východní hysterie jsou docela prima. Viď mami...
http://storm.interzet.ru/up...
26. 11. 2009 | 22:05

vlk napsal(a):

Mno
ani nemám na co reagovat A odcházím docela pobaven.
nejen pocestným. Ale třeba i takovým jirkou.

Snad je k e Stejskalově vsuvce o dánské statečnosti. Jistě byl to pozoruhodný čin. V té době. Dost rád bych ovšem viděl stejnou akci Dánů v zeměpisné poloze Protektorátu B. u. M.
Kdysi dávno v jedné ruské knize, ohledně 2.ww autor vyčítal napříkla d Dánům, že nijak nepřispěli evropskému partyzánskému hnutí..
No mne by zase nikdy nenapadlo jim absenci ozbrojených partyzánských skupin v dánských pralesích vyčítat.To jako protiváhu. Abychom měřili stejným. I tu odvahu občanského postje. A není známo, že Hitler tuto dánskou opovážlivost potrestal nějakou obdobou heysrichiády. I když zuřil. Třeba kvůli tomu, že dánský král s epostavil za své podané.Generál Eliáš byl za daleko méně odstřelen.
Takže srovnáváme nesrovnatelné.
Ale to je mimo hru.
26. 11. 2009 | 22:26

stejskal napsal(a):

Tím, že Dánové mají moře a Češi ne, by se občansky statečný postoj nezanedbatelné části tamní společnosti za daných okolností jistě mohl vysvětlovat, pane vlku :-)

Tou absencí pralesů ostatně též.

Mimochodem nic jsme nesrovnával, jen se pokusil o odpověď panu Karlovi a konstatoval jeden konrétní historický fakt z dánské historie. Nebyl to žádná útok na Vaše zásluhy a hrdinství (myslím tím jednoznačně nezpochybnitelné zásluhy a hrdinství řady našich společných předků během WW II ;-) Nějak mi uniklo, co Vás v tomto konkrétním případě přimělo uvádět má konstatování na pravou míru ;-)

Libor Stejskal
26. 11. 2009 | 22:36

Pocestny napsal(a):

Teď mi tak napadlo....má chlupatec půlenej monitor na insider / outsider media nebo překlikává???
Tyjo, štěkat současně na obou plotech je fuška...

To je holt těžký, buď o něm jeden píše nedostatečně dobře, nebo se cítí opomenut.
V každém případě dostanete dodržky....-))))
26. 11. 2009 | 23:00

Divák napsal(a):

Skromnost pana Stejskala je úctyhodná.

Nejen, že výše uvedené příspěvky považuje za debatu, ba dokonce si myslí, že ta debata je skvělá.

Škoda, že jej nelze naklonovat a 200 jeho kopií posadit do Sněmovny. Skromnost je totiž vlastnost v této končině nyní již totálně eradikovaná.

Pevně věřím, že 200 pánů Stejskalů by svou práci vykonávalo skromně a s pokorou, vypisovali by průhledné státní zakázky, ve všech oblastech oslovovali odborníky na slovo vzaté a vlastence s anti-vlastenci nechali pokřikovat výhradně na Aktualne.cz. A nejen je – rovněž zkrachovalé politické kreatury a jejich kamarádíčky ze zájmových skupin.

To bychom se měli, jen si to představte... Sněmovna, potažmo ČR, by jen prosperovala a „skvělé debaty“ by se odehrávaly jen na blogu pana Urbana. Pokud vůbec.
26. 11. 2009 | 23:06

vlk napsal(a):

stejskal

co mne přimělo to upravit na správnou míru,
Zmínka o tom, naší nestatečnosti za 2.ww. že jsme se bnebránili. Na rozdíl o několika autorem jmenovaných národů.A Dánové byli mezi nimi.
Pan Karel si všiml téhož co já. Reagoval na to stejně jako já -otázkou na autora o té dánské obraně.
Vy jste to potřeboval vysvětlit Karlovi. Reagoval jsme následně na vás. Protože jste byl podle mne poněkud vedle.

Jinak mne překvapuje několik formulací, poněkud, řekněme nepřesných ne vaší poslední replice na mou a dresu. Nebo se mm správně domnívat, že úmyslně nepřesných.. Pokdu ano, žádné překvapení s e věru nekoná. Tohle už je mi dávno jasné. I to, že jsem kdysi udělal dost značnou chybu.Ale to je jiný příběh. A nemá smysl o něm mluvit. Ale mohu si při té příležitosti vzpemnout na přírodovědce, že?
26. 11. 2009 | 23:08

vlk napsal(a):

vandráku

ty už jsi zoufalej jak českej fotbal
Kopeš, kopeš a furt kopeš. A furt nic.
Vlastně o - furt hůř. A Barcelona ani Real nezavolají..
ale opeš fakt furt.
Seš prostě takovej zdejší Řepka. Ne Řepa. Řepka.
26. 11. 2009 | 23:12

stejskal napsal(a):

;-) pane Diváku ;-)

Oceňuji, vtipné. A zcela místě ;-) Každý holt máme nějakou tu slabost (a spíše více než méně).

Onehdá jsem četl rozhovor s panem doktorem Hubálkem. Titulek zněl: "Nedivte se ničemu, třetinu národa tvoří pitomci" http://zpravy.idnes.cz/psyc... Myslím, že se jedná o hrubé zkreslení, pitomci jsme všichni (tedy samozřejmě i já, především ;-)

Samozřejmě, pane vlku,

že úmyslně "nepřesných". Lidi (zejména někteří) jsou děsné svině, jen se snaží druhého sejmout. O nic jiného jim nejde ;-)

Hezký večer.

Libor Stejskal

P.S. Nějak stále nevím, co bylo na mé odpovědi panu Karlovi "vedle". Ale ono to stejně není asi moc důležité.
26. 11. 2009 | 23:39

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text obsahující hrubou nadávku ("hajzl"), neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (viz záhlaví každé debaty).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
26. 11. 2009 | 23:42

vasja napsal(a):

Pane vlk.
Je dobře, že se človek i pod takovou jalovinou pobaví:)))
26. 11. 2009 | 23:43

Xavier napsal(a):

vlk:
Mluvíte mi z duše, děkuji za vaši námahu to všechno sepsat.
K tomu rozdělení Československa - zdá se mi, že část problému je v tom, že SNP bylo vedeno levicovými silami, které byly tehdy na Slovensku jediné pro-československé. Slovenské národní povstání bylo hlasem pro obnovu ČSR. Není náhodou, že začalo v Košicích, "nejčeskoslovenštějším" městě na Slovensku (a ne v Bratislavě). V listopadu odklon od komunistickou diktaturou diskreditované levice otevřel logicky dveře politickým silám z opačného pólu, které byly proti jednotnému státu, ať už to byl "demokrat" Čarnogurský, anebo SNS a její Matice slovenská, navíc s vyčkávajícím Mečiarovým spolkem v zádech. Mečiar do poslední chvíle hrál dvojí hru a potom viděl, že nacionalistická karta mu vynese víc a tak ji hodil na stůl. Jaký byl názor většiny obyvatel v obou zemích nikoho nezajímalo. Podle odhadů nebylo na Slovensku těch, co si přáli rozdělení, víc jak třicet procent.
26. 11. 2009 | 23:45

Jan napsal(a):

Pane Stejskal, je mně líto, že jsem trochu "uletěl " na slově "h...l", protože jinak si za vším, co jsem napsal stojím. Pan Urban je příkladem člověka .. no člověka.. a zase bych byl v rozporu s vaší etikou.. Je to ten typ slouhy , který překonává všechny ty bývalév Kojzary atd.. Nikdy bych nevěřil, že by se mohla taková "novinářská " historie opakovat..
27. 11. 2009 | 00:03

Slávek napsal(a):

K poslednímu odstavci "A zatím konec..." Pane Urban, vždyť vy jste u toho byl!!!
A měl jste sakra postavení!
Na koho to tedy svádíte - že se nestydíte!
To přece muselo být taky i vaše selhání..Nebo si myslíte, že vy jste nějaká lepší "elita"..
27. 11. 2009 | 00:24

vlk napsal(a):

Stejskal

Inu nezbývá než znovu vzpomenout na přírodovědce.
Dále na si připomenout dvojjedinou roli. nikolvi tu z bible. Al e z pravzlášního života, kd y je hráč zároveň soudcem.
tak proč bychom pak řešili drobnosti? typu nepřesností anebo toho, co někomu uniká?

Xavier
díky za květiny. Nicméně - jedna drobná oprava- SNP nejsou Košice ale BB.
Ano máte pravdu. v tom, že rozdělení si fakticky přála menšina. Ale většina zvolila nacionalistické politiky.
A zpětně viděno - republika prostě nebyla k udržení. I i co říkali, že jsouproti rzdělení, se cítili ukřvdění. A slyšeli na hesla, ež az to že po převratu je hůře může Čehůn.
Posto Slováků ke společnému státu dnes u nás vidíte plasticky na tzv. euroskepticích. Prostě oni vytahují každou jednotlivost proti EU. Aniž by byli schopni ocenit univerzalitu přínosu členství.
Tihle lidé žijí v tom, že jak nejsou jenoma stále permanentní výhody, je to nefunkčnní. Dnes jsme v EU , díky svojí nesmyslné politice v postavení Slováků v ČSR po Listopadu.
27. 11. 2009 | 08:37

Divák napsal(a):

Pane Stejskale,

rozhodně nebylo mým cílem z Vás tahat podobná doznání. ;)

Ovšem po zpětném prolétnutí článku i "debaty" pod ním si jako pitomec opravdu tak trochu připadám. To bude asi ta katarze, viďte. ;)

Omlouvám se, že na rozdíl od Vás jsem neskromný, ale v tomto případě si holt opravdu nemohu pomoci. Zkrátka a dobře, historie mě zajímá, stále si myslím, že o ní prakticky nic nevím a snažím se k její interpretaci přistupovat s opatrností, vyvážeností a pokorou. Analyzovat, porovnávat, shrnovat. Zhodnocení situace si neplést s ringem, polním soudem, či manželskou hádkou. Čerpat poučení, aniž bych však srovnával nesrovnatelné. Vyvarovat se triviálních zjednodušování a paušalizací. A vědět, že mrtví nevstávají z hrobů, pokud je ovšem v sobě neprobudíme sami.
Prostě jsem již impregnován přístupem profesionálů - historiků, kteří mi v tomto imponují.

Proto si připadám při shlédnutí novinářské eseje o 200 letech v českých zemích a následnými štěky pod ní opravdu zvláštně. Je-li někdo alergický výhradně na vlastenčení a projevy opačného pólu mu přivádí příjemné pocity, přičemž samotná absurdnost této triviální bipolární interpretace mu nevadí, nýbrž vyhovuje, prosím. Pro mě však vnímání historie coby fotbalového zápasu skončilo někdy v pubertě. Nemohu si pomoci.

Záměr pana Urbana jsem pochopil, přičemž podobná metodika mi přijde opravdu laciná. K novinářské profesi cítím respekt, a proto mě podobné „braní rukojmí“ (historie, její interpretace, apod.) ze strany jejího představitele mrzí. Historik si opačný úlet nemůže dovolit ani omylem, už z titulu své profese.
27. 11. 2009 | 09:54

Líný černý pes napsal(a):

to vlk :

Byť s Vámi ne vždy souhlasím, bojujete dobře. Dík za pěknou diskusi.

PS V poslední době málo koušu, jdu k zubaři.
27. 11. 2009 | 10:02

vlk napsal(a):

Milá paní pes

díky. Ani nevíte jak velké díky.
Pokud evidentně velmi normálním lidempřipadám normální, jsem za to rád. Občas totiž v diskusích se mi zdá , že něco je jaksi mimo.
Nebojte vy zas kousat budete.
27. 11. 2009 | 10:33

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Diváku,

vidím to prakticky úplně stejně, jak jste popsal Vy. Včetně konstatování, že "historie i mne zajímá, stále si myslím, že o ní prakticky nic nevím a snažím se k její interpretaci přistupovat s opatrností, vyvážeností a pokorou."

Vyhrocené, extrémní a simplifikované pohledy na historii jsou vždy dost nebezpečné, nicméně - čistě obecně - každý zpravidla tu simplifikaci či extremismus vidí v něčem jiném.

Čili náš pohled se zde v ničem neliší. Nicméně stejně by mne zajímalo, čím jsme si vysloužil tu Vaší úvodní repliku ;-) Tím, že jsem odpověděl panu Karlovi na dotaz ohledně možné souvislosti mezi autorovým názorem a jednou konkrétní historickou událostí (aniž bych cokoliv srovnával apod.)?

Připomínejte, pane vlku,

připomínejte ;-) To je ostatně v debatě o historii a jejích souvislostech to nejdůležitější (zejména pak při neutrálním popisu jedné konkrétní události přímo klíčové). Budete-li dostatečně razantní, možná se Vám mne podaří i od diskuse zcela odradit. A bude klid ;-) Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Nebo si začnu anonymně chodit povídat na Váš oblíbený server :-)
27. 11. 2009 | 10:36

buldatra napsal(a):

Dočetl jsem se, že:

Tím, že Dánové mají moře a Češi ne, by se občansky statečný postoj nezanedbatelné části tamní společnosti za daných okolností jistě mohl vysvětlovat, pane vlku :-)

Tou absencí pralesů ostatně též.
Editor, 26.11.2009 22:36:27

Že nemáme moře, je politovánihodné. Moře je živel uklidňující, když se tak vlny líně převalují a racek se v dáli pochechtává.
Pohled na moře i suchozemci říká, že jsme jen kapkou a současně jsme součástí něčeho velkého a to uklidňuje. Kdo nevěří, ať se zeptá nějakého Dána.

Že nemáme prales však vůbec, ale vůbec nevadí, neboť máme džungli a v té džungli máme šelmy a ty šelmy si lebedí. Lebedit si, je pro naše šelmy typické. V lebedění si, se vyznají.
Naše šelmy jsou již dnes elitní.

Občanský postoj v džungli je komplikovaný, protože občan musí být neustále ve střehu, v pohybu, musí mít oči na šťopkách, musí se dívat současně dopředu i dozadu. Musí umět dobře se maskovat. Musí improvizovat.
Proto se o postoji vlastně ani hovořit nedá.
Lze však hovořit o taktice.

Pakliže z tohoto neustálého občanského pohybu v džungli jednou vzejde nějaká skutečná elita a ona, věřme, určitě vzejde, budou to asi tvorové, jejichž vlastnosti budou naprosto nepopsatelné.

Věřím však, že pan Urban to pozná a jednou o tom i napíše. Tedy, jestli se toho dožije.
27. 11. 2009 | 10:36

vlk napsal(a):

stejskal

některá optika je univerzální Jiná jednoúčelová.
Do té universální se vejde pohled na téměř cokoliv. Tou univerzální optikou je vzpomenutí na přírodovědce a dvojjedinou roli.
A na mém oblíbeném serveru budete nepochybně vítán. Pokud přijdete anonymně. Je to tam normální. Nikdo vám nebude bránit ani pod jménem, by´t někteří by s tím měli problém. Já ne. během tak dvou, tří diskusí by se ukázalo, ež tam stojíme nejspíš na úplně stejných hodnotách. Tam jsme totiž za pravičáka. Za kterým je slyšet šustot amerických bankovek. tu zase zapřisáhlým a spřísahaným sionistou a dokonc e jakýmsi vojákem ADL. Netuším co to je.
Tady a normálně jsme na levo od středu. Tam jsem evidentně hodně pravo od středu. Nikd y jsme netušil, že střed může běhat. A von potvora může.
Pro vás by to mělo tu výhodu že byste byl "jen" normální hráč.
A představte si, dokonc e byste tam mohl i publikovat. Pod nickem. Samá pozitiva. z mého hlediska - jste vítán .
Nemám žádnou obavu z chytrých kontrahentů. Ale z unfairu. Typu práskač, například. Což nneí váš případ.
27. 11. 2009 | 10:50

vasja napsal(a):

Sovy nejsou, čím se zdají být. A ani pan Stejskal.
Tak si neuvrťte ocas, pane Vlk.
27. 11. 2009 | 11:08

vlk napsal(a):

vasja
vo co , že to bud e Stejskal číst jinak než vy? žádný vrtění ocasu. On ví velmi dobře jak jsou ty písmenka poskládaná.
27. 11. 2009 | 11:11

stejskal napsal(a):

V pohodě, pane vlku.

Já Vám Vaše univerzality neberu, ostatně řadu z nich i sdílím (jen je neoznačuji za univerzality ;-)

Ale asi spíš zůstanu tady (ostatně už se debat zúčastňuji i zde spíše sporadicky). V publikaci pod nickem nespatřuji žádnou výhodu. Naopak, mně osobně (jako Liboru Stejskalovi, ne jako editorovi těchto stránek) by takové publikování velmi nevyhovovalo (ale na to již jsme si názor několikrát vyměnovali a oba víme, že zde se naše pohledy mírně liší).

Mějte se.

Libor Stejskal

P.S. Ale stejně by mne zajímalo, co Vás a pana Diváka přimělo reagovat na mé konstatování (bez jakýchkoliv srovnávání, srovnávat se v tomto konkrétním případě moc nedá), že v Dánsku se jakýsi odboj či ilegální činnost za WW II konala (což pan Karel zpochybnil). A samozřejmě nešlo jen o tuto unikátní událost. Kdyby si pan Karel zašel třeba do tamní univerzitní knihovny, našel by informace o Svobodné radě, celonárodní protinacistické stávce v roce 1944, ale i o sabotážích a ozbrojeném boji. Ale co to má společného se mnou, netuším ;-)
27. 11. 2009 | 11:11

stejskal napsal(a):

Copak sovy, pane Vasjo... Já bych spíš řekl, že jsem něco jako tajemný killer Bob terorizující naše poklidné městečko ;-)

Libor Stejskal
27. 11. 2009 | 11:15

Divák napsal(a):

Pane Stejskale,

Na Vaši zmínku o Dánsku jsem nereagoval, nýbrž na repliku o "skvělé debatě".

Dánsko jsem pochopil zcela bezelstně jako osvětlení jmenování této země v kontextu odboje.

Už jsme si tedy vše vysvětlili, jsem rád, že jsme si navzájem objasnili svůj přístup k věci. ;)

Vy dokážete své názory a postoje vyjádřit kultivovaně a většinou je u Vás zřetelná snaha býti racionální, objektivní a věcný. Nevypustil byste z úst polopravdu, zkreslenou konstataci, či jakýkoli nesmysl, který by Vás svou průhledností v očích jakéhokoli racionálně myslícího člověka diskvalifikoval.
27. 11. 2009 | 11:44

stejskal napsal(a):

Mimochodem, pane vlku,

mám v této debatě jeden nepřehlédnuttelný hendykep ;-) Stať Jan Urbana jsem četl celou, mohu ji vnímat jako celek, a tudíž ani nyní nekomentuji její jednotlivé body (to je holt to prokletí dvojjedinosti, co už nadělám ;-)

Libor Stejskal
27. 11. 2009 | 11:46

stejskal napsal(a):

Díky, pane Diváku.

Jsem velmi rád, že na naše stránky chodí debatovat lidé jako Vy.

Libor Stejskal

P.S. Mne ta debata přijde mimořádně zajímavá (a nejen kvůli obsahu textů, ale i různým způsobům vedení argumentace). Skvělá je asi zavádějící termín, no, spíš poněkud nicneříkající ;-)
27. 11. 2009 | 11:50

Pocestny napsal(a):

Fajn, pan Divák se pochválil, povýšil, pohrdl.....a dál...
Pan Divák to vidí lépe, ale nepodělí se o jeho jistě lepší a úplně jiný pohled na věc.
Pan Divák se nebaví o stati, on se radši pustí do těch, kdo diskutují....
Zajímávé,škoda, že pan Divák něco nenepsal, jinak bychom jeho ojedinělost do teď nepřehlíželi.
27. 11. 2009 | 13:13

Vico napsal(a):

Pocestný: Do ringu se většinou vejdou dva plus nějaký ten rozhodčí, který tak trochu riskuje, že rovněž "nějakou koupí". Nejvíce míst je v hledišti.

Jak prosté Watsone.
27. 11. 2009 | 13:33

Vico napsal(a):

Dodatek : Nějak se mi chce mudrovat... - ti diváci ovšem nechodí kvůli sobě samým t.j. divákům, ale kvůli těm v ringu, kteří dávají své obličeje k dispozici soupeři.

Na druhé straně je tu šance, že z diváckých lavic ne vždy musí přiletět vejce. Občas přiletí nějaký ten plyšový medvídek :))
27. 11. 2009 | 13:40

stejskal napsal(a):

Pane Vico, co mi to děláte? ;-)

Já bych tak chtěl, aby tyto stránky nebyly ringem ani kolbištěm (a už vůbec nechci být žádným sudím), ale prostorem, kde si lidé budou vyměňovat své názory, poslouchat se, hledat společná východiska.

Ale fakt je, že si (zejména poslední dobou) začínám myslet, že jsem magor, který sní o něčem, co je proti lidské přirozenosti. No, co už...

Hezký den.

Libor Stejskal
27. 11. 2009 | 14:12

Vico napsal(a):

p.stejskal: Já vím, co byste rád :)

Smiřte se však s tím, že literární kavárna tu nebude a kdyby byla, bude polovina stolů prázdných.

Buďte rád za tu "třetí cenovou", kde se neostýchá říci něco do pranice i Lojza odvedle, kam přijde občas u Kurase, když prej údajně nejsou baby, obsluha nahoře bez, kde občas padne facka na sále a občas jednu slízne i hostinskej :)

Hlavně, že už tu nepobíhají po lokále chlapíci s kuchyňákem v zádech, je slyšet vlastního slova, protože tu nehrkají hrací automaty a když šéf výmluvně dává židle nohama navrch, všichni to respektují.

A hlavně, lokál je plnej.

A občas přijde i nějaký ten intoš s tý kavárny odvedle.
27. 11. 2009 | 15:13

Pepa Řepa napsal(a):

Fuj!!!
Ihned smažte sám sebe, pane Stejskale.Kde je Mihalco?

Za slovo "Magor" jste mne před třemi dny máznul.

Jinak glosa:
"Sovy nejsou, čím se zdají být. A ani pan Stejskal.
Tak si neuvrťte ocas, pane Vlk.' je mistrovská.

Kam na to ten Ukrajinec chodí?

reCaptcha: zombie 30. Asi číslo hrobu.
27. 11. 2009 | 15:19

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý den,

žádám smazat jeden text obsahující hrubou nadávku ("magor"), neboť ta je v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (viz záhlaví každé debaty).

Děkuji za pochopení.

Pepa Řepa, nekorektní kaziplk
27. 11. 2009 | 15:27

jichu napsal(a):

Tak jsem se sem vrátil v domění že už tu bude mrtvo. Probrat poražené v ringu a tak. Ale houby ještě porád tu je sranda. Slzami jsem si dokonce postříkal klávesnici.
27. 11. 2009 | 16:00

vasja napsal(a):

To je horečkou, pane Pepo Řepo.
Tak dlouho pan Wbgarden straší prasečí, až sem jí asi chytil.
27. 11. 2009 | 16:19

stejskal napsal(a):

Ale to jste zase nedával pozor, pane Pepo Řepo (nebo jste možná tehdy chyběl).

Nadávat mi je zde povoleno (jakkoliv hrubě), jasně jsem tuto výjimku (jinak potvrzující pravidla) deklaroval a zdůvodnil na konci tohoto svého blogu z dubna roku 2007 http://blog.aktualne.centru...

Vaše žádost se zamítá, i když byla samozřejmě velmi elegantní (elegantní nakonec bylo i to, jak jste v textu, na nějž narážíte, označil některé zdejší debatéry jako magory).

Pane Vico,

za natřískaný lokál bývá rád většinou jeho majitel (i když tam padají facky, hlavně že se dvěře netrhnou). Obsluha by raději pracovala v příjemném prostředí poklidné kavárny ;-)

Ale máte recht, nestěžuji si. Kdybych tu nechtěl být, tak změním lokál ;-)

Libor Stejskal
27. 11. 2009 | 16:20

Pocestny napsal(a):

Vico,
jsme v lokále, mne vždy překvapí, jak kolektiv hbitě vyklidí stoly, jen co se objeví "uspořádaná dvojice, v poslední době i trojice".
Oba pamatujeme doby, kdy jsem - pod jejich vedením - měl v patách celý peloton strážců hesla "to je to za hajzla"....

Tady se mluvilo k věci, i když bylo prokládáno ňafavým jájájá, pak se objeví frajer a rovnou hledá pár očí, který neuhnou, ...no a pak hrajeme to, co máme ve scénáři...
pojď ven!...
nečum, pojď ven...!
máš problém, woe, pojď ven...

nojono, to s lidma dělá základní vojenská služba u socialistické pěchoty. Kanady křížem, zlomený péro na elpíčku, a je tu mladej, kterej nerozumí "bufet" ani "sahara"....

Jedno je dobrý, jejikož většinou končíme v klinči, dá se časem zase začít pít a nechat nás válet se v koutě....

Jsem prostě z jiného těsta, jedni tu rádi útočí ze zálohy na kotník, já jsem holt jedinec jednoduchý, proto, když vracím, mířím rovnou na rypák, co netrefíte pěstí, to doženete v okolí loktem a kolenem, účelem obrany je uvést útočníka co nejdříve do stavu, ve kterém není útok schopen opakovat.
Boj má pravidla, která se neřídí emocí. Přežívá ten bez emocí...
Pepovi se to začíná vymykat z kontroly, není schopen čelit tomu, co sám rozdává. To se stává těm, jsou přesvědčeni o správnosti všech svých kroků, zejména pokud jsou vlastně vedeny jinou, vyšší prozřetelností....
Ono je vždy lepší sochat vnější příčiny, než hledat chyby v sobě, pochybovat se nemá, to říkají v kostele, na UV, nojo, ale jak uvěřit v to vše, v co se věří, o čem se nemluví, co se nepitvá....

Vico, hoši mi chronicky udělují "hlavní vedlejší roli" ve svém epickém dramatu, tak hraju, jak umim. -)
27. 11. 2009 | 17:14

Pocestny napsal(a):

Jenom nerozumim, kde se ve mně bere ten mesianismus si nenechat od těhle dvou řiť nakopat.

Jak si vůbec můžu dovolit bečjt ješitnej jako vlk a drzej jako Pepa?
27. 11. 2009 | 17:33

Divák napsal(a):

Pane Stejskale,

díky za elegantní pochvalu, kterou si vůbec nezasluhuji, jelikož jsem opravdu ničím přínosným zde ještě nepřispěl.

V kontextu této diskuse jsem prostě, budu-li se držet vaší metafory, jen zvědav vešel do dveří, které nesly nápis "Nová Akademická Kavárna města XY - nově otevřeno".
Co jsem spatřil za dveřmi, mě však zcela vyděsilo... interiér odpovídající domům, nesoucí na ceduli zcela jiné označení, po stranách pár diváků skromně popíjejících (když už sem zvážili cestu...), dva, tři, jedinci kupodivu potěšeni sledují tanečnici u tyče (asi jim pojem akademická kavárna splývá s něčím diametrálně odlišným...) a uprostřed místnosti dva rozlícení zákazníci (zápasníci) v bojovném obětí. Zalapám po dechu a zvážím situaci.
Na rozdíl od podstatného procenta lidí, reprezentujících poslední skupinu (vykulení očí po překonání dveří, načež obratem vzad a úprk zpátky ven) se tedy odhodlávám k akci. Nejdříve okřiknu zápasníky. Ti však jsou již v naprostém deliriu a nereagují. Tak tedy beru zezadu pod rameny toho agresivnějšího, což mu bohužel způsobuje políček ze strany oponenta. Briskně se tohoto snažím pacifikovat slovně odvedením pozornosti, což se kupodivu daří. Pan vrchní v tu chvíli konečně od baru cosi pronáší, avšak není mu tak úplně rozumět, což z mé strany vyvolá sarkastickou poznámku. A odvedení pozornosti volného zápasníka směrem k panu vrchnímu.

Nakonec si to s panem vrchním vysvětlíme, za konstantního pobrukování již unavených boxerů, které jsme společnými silami posadili. Nyní již mírumilovně, napůl v leže, pospávají v křeslech podniku, občas se probudí a něco zabrblají. Avšak již nezpůsobují spoušť. Načež znovu vysvětluji panu vrchnímu skutečnost, že dekorum akademické kavárny, přinejmenším ve srovnání s jinými adresami podobného jména, vypadá většinou zcela odlišně. Chybu nese pravděpodobně designér, který zadání nejspíše nepochopil, ať už úmyslně, či nikoli. Práci si prý jenom krátce prohlédnul, počkal na reakci prvních zákazníků, něco pronesl a rychle zdrhnul.
Pan vrchní za to pochopitelně nemůže.

P.S.: Nyní, po výše připojené stati, musím působit jako naprostý narcista. :D
27. 11. 2009 | 18:26

Vico napsal(a):

Pocestný : Za všechno může Divák i za mou poznámku v 13:33:44. Mezitím se mi nechtěně podařilo udělat ze Stejskalovy Akády /Brňáci mi rozumějí/hampejs s holkama tančícími u tyče, s vrchním, který špinavým hadrem utírá pocintané stoly, s místními ožraly, kteří vodnatým pohledem sledují casnování místních bijců než padnou po vzájemném TKO pod stůl.

Do toho vleze opravdový Divák a nabízí majiteli hampejzu franchising značkových kaváren Potrefený Hegel /zatím dvě kavárny v Praze, jedna v Brně a tři v Chánově/. Snad si plácnou..

Omlouvám se tedy prakticky všem.

Vico
27. 11. 2009 | 18:54

stejskal napsal(a):

;-) ;-) ;-)

Jo, takhle nějak by mne to bavilo víc.

Hezký večer všem.

Libor Stejskal

P.S. Ten designér naneštěstí pracuje v té zpackané putyce jako ta obsluha. Dobře mu tak, neměl to odfláknout ;-)
27. 11. 2009 | 19:02

vlk napsal(a):

Mo zaznělo zde několik úžasných výroků, d té doby , co jsme nakoukl naposled.
Králem všeho je nepochybně Řekpa v kterém prý je meaianismus.. No na Letné budou mít světlo nebeské.. Fajn. duševní řepka a mesianismus.. -úžasnná předstva. V létě jsme zahlédl podivuhodný úkaz . Dvojduhu.
Tohle bud e větší. Aspoň trojduha. Předpokládám, že se masianistický Řepka postaví na d Vltavu, na onom vyvýšeném místě , pravou ruku zasune za klopu saka a .. spustí trojduha!!!
Aby všichni věděli. No řepko, oni už ví. Už ví...
28. 11. 2009 | 00:42

vlk napsal(a):

Stejskal
zajímavá pokus o nakopnutí.. Zajímavý. Nikd y jsme nic neprohlašoval, co s emých výroků týkalo, za unoversalitu.
Pouze jsme si dovolil napsat, že některá optika je jednoúčelová. Jiná univerzílní. Jako třeba ta přírodovědcova.. Nic nic víc. A protože jsmemožná neformuloval dost přesně, tak tuhle alegorii holt přibléžím jinou. Jendoúčelovou optikou je třeba mikroskop. Universální - brýle. Mirkoskop s e nehodí k ničemu co brýle. ty s ehodí téměř ke každému vidění. Ale nikolvi mikroskopickému.A pankolega přírodovědec, když dovolíte, byl pro men univerzální mimořádně.
Na šutr v sametové rukavičce, že publikovat pod nickem by vám nevyhovovalo se nedá nijak moc dobře odpovědět. Užijte si své převahy. Asi to potřebujete.

Pokud jd e zavítání či nikoliv, vaše věc.Docela jsem se těšil.

A toto Karla jsme již vysvětlil. promiňte, a lépe to neumím. Jen jaksi výs ještě dovolím upozornit na skutečnost, že Urban a tím pádem následně ani Karel a ni já, nekomentoval dánský odboj, ale komentoval dánskou vojenskou obranu proti Hitlerově vpádu..A my shodně komentovali, jaká ta obrana byla... Někdy to fakt chce ty brýle a trochu s e zastavit.
Vo no pískat a kopat najednou opravdu není tak úplně jednoduché.
Klaním se.
28. 11. 2009 | 00:51

vlk napsal(a):

Jo Vandráku, nebyl nikdo, kdo by ti po nářezu otřel slzičky a nudli? tak jsi s emusel , před zrcadlem pochválit sám. Jaks to všem nadal. Pěstí. loktem, kolenem. Snad přežiješ i příští podobné vítezství.
Když tě totiž Řepa vyndá e svý pračky, už nejsi ani řepka. je z tebe pouze a jen zbytek do krmné směsy. Všechno, co v tobě bylo, Pepa beze zbytku vylisuje.
28. 11. 2009 | 10:53

Volte sysly napsal(a):

Pro pana vrchního: Nikdy není tak zle, aby nemohlo být ještě hůř.

https://www.youtube.com/watc...
28. 11. 2009 | 11:58

stejskal napsal(a):

Problém je, pane vlku,

že Vy pořád předpokládáte, že se Vás někdo snaží nakopnout. Ale ne vždy ten druhý debatuje s tímto cílem.

Proto se my dva jen těžko v těchto diskusích potkáv8me (je zvláštní, že tête-à-tête to zase takový problém nebyl). Asi to bude v té dvojjedinosti (nic jiného mne nenapadá ;-)

Libor Stejskal
28. 11. 2009 | 13:28

stejskal napsal(a):

Nestrašte mne, pane voliči syslů ;-)

Ale už si díky Vašemu odkazu zase začínám vážit dobrého bydla ;-)

Libor Stejskal
28. 11. 2009 | 13:30

hutor napsal(a):

No ...
Je to pravda, co pan Urban pise. Ale ta pravda je znama uz dlouho, hodne dlouho. Takze z jisteho uhlu pohledu je to jen dalsi sebemrskacsky text s nulovym prinosem. Ale situace na plzenskych pravech byla take roky znama vsem, co chteli vedet. Takze pripoustim moznost, ze mozna zraje doba ke zmenam. Konec koncu uplynulo onech magickych 20 let od posledni velke zmeny. Osobne jsem ochoten k cemukoli vcetne drobneho nasili jako napriklad demolici sekretariatu parlamentnich stran. Uvidime.
29. 11. 2009 | 23:36

Frantisek Vrata napsal(a):

Ano...A copak hrdinneho udelal pan Urban, cim ze se to zaslouzil o to vyrazne povzneseni naroda ceskeho ze si povysene dovoluje plivat na vsechny pred nim?Ne ze bych nesouhlasil s tim ze jsme se za poslednich 200 let nicim prilis nevytahli a spise jsme na sve opravdove hrdiny plivli nezli jim podekovali ale Vase povysene plky take nicemu moc neprospeji...Pripomina mi to pokrytce jako pan Bono, ktery americanum vycita jak si ziji nad pomery a malo davaji na charitu ale sam si posle soukrome letadlo pro svuj oblibeny klobouk ktery zapomnel doma , misto aby ty penize venoval na charitativni ucely.Nebo pan Gore,ktery kaze jak musime snizovat nas "carbon footprint" ale sam zije v dome velikosti Whitehouse s podobnou spotrebou elektriny.Budte tim lepsim cechem, privedte narod (ci lepe stat) k blahobytu a hrdinstvi,a pak mluvte...
30. 11. 2009 | 08:51

Jan Dobrota napsal(a):

"Ztráty, jak ukazují příklady Holandska, Belgie, Dánska či Norska, tedy států, které se, byť krátce, aktivně nacistické agresi bránily, by nebyly o mnoho vyšší."
Rád bych upozornil, že Dánsko do této skupiny zemí nepatří, vzdalo se bez většího odporu za 1 den.
30. 11. 2009 | 13:10

Martin Libich (40 let) napsal(a):

Děkuji. Mluvíte mi z duše.
30. 11. 2009 | 21:47

Petr napsal(a):

Povidám (a zdá se že jsem mazán?). Za poslední útěk před zodpovědností co se nám povedl beru zbabělé mlčení českých elit k tak flagrantnímu porušení mezinárodního práva jakým bylo vyhlášení a uznání Kosova.
04. 12. 2009 | 15:12

Viktor Lonek napsal(a):

Vážený pane Urbane, opět jste mi po letech promluvil z duše. Lepe bych to rozhodne nenapsal. Urcite si od Vas zas neco rad prectu.

P.S.:... vase kniha Vsem sracum navzdory kdysi velmi zasadne ovlivnila muj pohled na svet, za to Vam dekuji...
07. 12. 2009 | 20:12

mb napsal(a):

buldatra smekam
08. 12. 2009 | 21:36

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 09:50

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 09:51

iPhone to Mac Transfer napsal(a):

I appreciate your article, very nice.
12. 03. 2010 | 10:11

ios napsal(a):

Ano. Dávám to děckám ke čtení do dějepisu, a taky do předmětu Základy společenských věd. Děkuji.
18. 03. 2010 | 19:14

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 05:47

cartier ballon blue napsal(a):

TU water fish known, is also the source of happiness.
25. 03. 2010 | 06:16

cartier cheap napsal(a):

It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
25. 03. 2010 | 07:10

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 06:09

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 05:38

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
01. 04. 2010 | 12:01

Breguet watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
12. 04. 2010 | 03:58

omega watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
13. 04. 2010 | 09:28

discount air max shoes napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
16. 04. 2010 | 07:47

NonaBurks napsal(a):

freelance writer
15. 06. 2011 | 12:08

KnowlesMARA27 napsal(a):

freelance writer
16. 07. 2011 | 10:22

LindseyDona31 napsal(a):

freelance writer
18. 07. 2011 | 18:10

virginia auto insurance quotes napsal(a):

Thank you for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research on this. We got a grab a book from our area library but I think I learned more from this post. I am very glad to see such excellent information being shared freely out there. <a href="http://invirginiaautoinsurance.com/">car insurance virginia</a>
11. 08. 2011 | 11:47

backlinks napsal(a):

Well I sincerely enjoyed studying it. This article offered by you is very useful for good planning.
06. 09. 2012 | 11:19

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy