Jsme na cestě k post-materialistickému světu?

22. 03. 2009 | 11:45
Přečteno 14588 krát
Současná globální krize není jen krizí ekonomiky, je krizí určitého systému hodnot, které se prosadily nejprve na Západě a pak se prostřednictvím globálního kapitalismu rozšířily do celého světa. Zmíněný systém hodnot lze poněkud zjednodušeně, tedy jen na jedné úrovni, popsat jako konzumní materialismus.

Opíral se o víru v neustálý pokrok, který nám zajistí lidský rozum. Víra v pokrok se přitom týkala nejenom vědy a techniky, ale i globálního hospodářství. I ekonomie se stále více tvářila jako věda, ačkoliv, jak se ukázalo, „vědeckého“ bylo na jejích předpovědích velmi málo.

Ve zpětném pohledu se to jeví jako logické: v globálním kapitalismu bylo ponecháno mnoho prostoru „neviditelné ruce trhu“. Tedy víře, že jakási ekonomická racionalita může vzniknout nekonečným množstvím kombinací často i velmi neracionálních, například spekulativních činů na svobodném trhu, které jsou regulovány—tedy racionálně řízeny--jen do určité míry.

Víra v neustálý pokrok je založena na racionálním předpokladu, vzniklém v osvícenství, že lidský rozum je schopen s pomocí metody pokusu a omylu se poučit z toho, čeho již dosáhnul a posunovat hranice poznání stále vpřed. To ovšem platí především ve vědě, kde se uplatňuje kritické poznání.

Přitom i na vědu jsou často kladeny nároky, které jsou ve své podstatě iracionální, tedy druhem víry. Mnozí zastánci racionalismu totiž nevěří jen v postupný pokrok, ale často i v to, že lidský rozum přijde vždy včas s potřebnými objevy. Spoléhají se tedy na prozřetelnost, což je vlastně náboženství svého druhu.

V tržní ekonomice ale neplatí dokonce ani ony limitované racionální předpoklady postupného a neustálého pokroku, které platí ve vědě. Je sice zřejmé, že nové vědecké a technické objevy obecně přispívají i k ekonomickému růstu, ale míra racionality, s níž jsou takové objevy v ekonomice využívány je omezená.

Snad se podařilo dosáhnout jisté míry ekonomické racionality v některých společnostech, ale globální kapitalismus vytváří zcela jiné nároky. Už proto, že zatímco na úrovni nejvyspělejších národních států lze s pomocí národních politických institucí vytvářet pro kapitalismus jisté regulační rámce, na globální úrovni zatím takové politické instituce nevznikly.

Navzdory tomu, že na globální kapitalismus lze uplatňovat jen minimum racionálních nároků, uvěřila většina lidí ve vyspělých společnostech, že nejenom věda a technika, ale i hospodářství je pod kontrolou rozumu, a že na něj lze tudíž uplatňovat stejné nároky: například ho spojovat s předpokladem neustálého pokroku, který se v případě hospodářství projevuje jako idea nestálého růstu.

Víra v ekonomický růst tak byla v posledních desetiletích úzce spjata s obecnou vírou v pokrok, což lze převést do jednoduché poučky: až na malá zaškobrtnutí bude zítra lépe než dnes. Tento zdánlivě racionální předpoklad se pak promítal do fungování hospodářství zejména tak, že je možné se v podstatě na všech úrovních zadlužovat, neboť bohatší zítřek zaplatí naše dnešní dluhy.

Část našich dnešních problémů spočívá i v tom, že přestalo být patrné, do jaké míry je „bohatší“ zítřek bohatší zásluhou skutečného rozvoje a pokroku, a do jaké míry je „bohatší“ především proto, že tento zítřek financujeme s pomocí dnešních dluhů.

Ať tak či onak, v posledních několika desetiletích se prosadila kultura konzumního materialismu. Globální tržní hospodářství chrlilo stále nové produkty, které si stále „bohatší“ státy i jednotlivci mohli ve stále větší míře dovolit. Zdálo se, že neustálé bohatnutí--působené naší zdánlivě racionální činností, ve spojení s dobře naolejovaným strojem globálního kapitalismu--nemá hranice.

Není divu, že stále větší množství lidí podlehlo iluzi, že hlavním smyslem života je spotřebovávat. Že ve světě, v němž může lidský rozum zajistit více méně bezstarostnou existenci pro stále větší množství lidí, je nakonec hlavním smyslem spotřebovat—pokud možno co nejpříjemněji a co nejbezstarostněji—i náš život.

Skutečnost, že globální kapitalismus narazil na limity živelného vývoje, nevyústí jen do hledání větší racionality v podobě regulačních rámců na globální úrovni. Způsobí, vlastně už působí, i otřes, pokud jde o víru mnoha lidí, že konzumní materialismus je jakési bezpečné přístřeší.

Zdá se, že se tak cosi zásadního mění i ve společensko-psychologických předpokladech, na nichž stojí celý náš systém bezuzdného konzumu, jenž zdánlivě nepotřebuje vyšší hodnoty. Modla růstu dává jistý smysl pouze v případě, že hospodářství—a tím i naše osobní bohatství—neustále roste na základě racionálních faktorů.

Nyní se ukazuje, že racionality bylo v globálním systému kapitalistického růstu velmi málo. A i když se podaří motor globální ekonomiky znovu nastartovat, víra, že nám jakési bezpečí zajistí právě konzumní materialismus, opírající se o předpoklad lepších zítřků, je otřesena.

Možná jsme tedy na prahu celkové změny paradigmatu, na němž spotřebitelské společnosti pozdního dvacátého a začínajícího jednadvacátého století stály. Není otřesen jen ekonomický systém, ale je zásadně otřesen celý systém hodnot, který se pojil se způsobem fungování tohoto konkrétního ekonomického systému.

Na předpověď, do čeho tato změna systému hodnot vyústí, je příliš brzo. Jisté ale je, že už nic nebude stejné—jako třeba ještě před rokem.

Průvodním znakem každé takové zásadní společenské změny je neklid, někdy i erupce radikalismu a násilí. Výsledkem je restrukturace hodnot. Právě v tom je současná krize mnohem komplexnější, než mnozí soudí. Je totiž nejspíš začátkem poslední fáze toho, co jsme dosud nazývali modernitou.

Ta se opírala o stále bezuzdnější materialismus, založený na přesvědčení, že konečným soudcem a zárukou všeho je lidský rozum. Možná nás čeká cesta k post-materialistickému chápání světa, ať už se za tímto pojmem skrývá cokoliv.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Fialovy Krokodyl napsal(a):

To co drží společnost pohromadě je ve skutečnosti morálka. To že rozum zajistí atuomaticky pokrok je pověra. S hlupákem se žít dá, s amorálním ( a tedy s nepředvídatelným) člověkem ne. To ovšem není nic nového.
22. 03. 2009 | 12:04

Paterik napsal(a):

Děkuji panu Pehe, že nám zde předložil tento soubor zcela bezobsažných frází. Jako kolovrátek se nám zde vrací prastarý nářek nad úpadkem hodnot a tvrzením že společenská revoluce je za dveřmi. Sice se vůbec nedozvíme, co by mělo být výsledkem této změny hodnot, ale nevadí. To nám pan Pehe řekne, až bude po změně.

A propos, co je racionálního na tom, financovat svůj růst z dluhů? Z dlouhodobého hlediska je to naopak zcela iracionální.
22. 03. 2009 | 12:11

Vilém napsal(a):

Těší mě, že pan Pehe překračuje úzká hlediska ekonomů i politiků, kteří stále ještě sledují zřejmě nereálnou a v každém případě nežádoucí strategii drobných oprav stávajícího systému a co nejrychlejšího nastartování konzumních orgií.

S touto klikou zahrnující etablované politické strany od ČSSD po ODS a ekonomy všeho druhu bude nutné se vypořádat při budování nového modelu společnosti, což nebude příliš obtížné, vzhledem k tomu, že celé konzumní třeštění posledních desetiletí vyústilo v nepopiratelný a monumentální bankrot. Daleko obtížnější bude formulovat nový, komplexnější model společnosti založené na jiných hodnotách a současně demokratické, protože je sporné, zda je to vůbec možné. Počínaje Platónem si totiž filosofové všimli, že většina lidí tíhne vinou určitého nedostatku intelektu k pustě spotřebním životním cílům a pro jiné hodnoty a cíle nemá porozumění ani předpoklady, proto se demokratický politický systém nevyhnutelně zvrhává v podlézání nenažrané mase voličů, jejichž choutky rostou exponenciální řadou a stupňují se s každým uspokojením. Nedovedu si představit, jak by se současní narcistní konzumní maniaci postavili k politikům, kteří by jim rýsovali společnost založenou na solidaritě a ekologii (tím samozřejmě nemyslím program ČSSD, který heslem o solidaritě maskuje rozněcování nenažranosti mezi lidmi, kteří bez státní pomoci nejsou příliš úspěšní).
22. 03. 2009 | 12:26

Béda napsal(a):

Až na autorovo vymezení pojmu konzumní materialismus s textem souhlasím. Já bych to, co nás dohnalo do této krize spíš nazval iracionálním konzumním obžerstvím. Vždyť co jiného je všudypřítomný reklamní brainwashing a podřízení všeho zákonu ustavičného zisku, nepřetržitého růstu a vítězství v konkurenci za jakoukoliv cenu?

Že tato krize povede k přehodnocení živelného rámce globálního kapitálu a k okleštění jeho škodlivých dopadů na systém regulacemi a k celkovému překopání hodnotového rámce, o tom nemůže být žádných pochyb.
22. 03. 2009 | 12:49

vlk napsal(a):

Jako vždycky - velmi dobrý blog. mluví mi z duše.
22. 03. 2009 | 12:50

Janovec napsal(a):

Světový článek, není k tomu co dodat. Myslím, že podobným způsobem se dnes ve světě vyjadřuje mnoho inteligentních lidí, kterým není lhostejný osud ostatních. Autor tímto rozhodně nezklamal.
22. 03. 2009 | 13:02

RUMCAJS napsal(a):

Vidím pane Pehe, že jste zcela rezignoval na jakýkoliv pokus léčby a necháváte svou nemoc propukat v její celé síle.

Tvrdit totiž, že zadlužování je produktem neviditelné ruky trhu, může opravdu, ale opravdu jenom člověk, co mele z posledního.
22. 03. 2009 | 13:05

dříve ruda napsal(a):

Pokud jde o vývoj do dnešního dne, čtu víceméně totéž asi podvacáté a byť s tím souhlasím, nijak mne to dnes neobohacuje. Tak před rokem, to by byla jiná káva!

O nástin budoucnosti se pan Pehe nepokouší. Snad za dva roky nám sdělí důvody, proč se to muselo odehrát tak, jak se to odehrálo.
22. 03. 2009 | 13:13

Neopřemyslovec napsal(a):

Podle pana Kratochvíla nejlínější emigranský pingl v USA, opět zapnul mozek. Nikoli logiku. S ilegálními tituly obohacený rektor doc. prof. CSc, Ph.D. apod. Pehe New York univerzity vytváří názory, které budou ještě hodně desetiletí děsit následující generace. Prosím, emigrujte z této kotliny potomků Přemyslovců! Svými názory by jste byl v zaostalých státech obrovská kapacita. Lékaři již uvažují o nové Dg.Pehovština. Nebo pište retardovaným.
22. 03. 2009 | 13:18

vlk napsal(a):

Rumcajs

ale jdi brouku! Trh je na všechno včetně trhu dluhového!Uniká ti rozměr trhu. Je fakt větší než jen trh s bagry.
22. 03. 2009 | 13:18

Béda napsal(a):

Rumcajs:

A čeho jiného je podle vás produktem zadlužování?

Na jedné straně máte nadvýrobu - potřebu prodat za každou cenu aby jste mohl dál "nekonečně" růst až do nebe.
Na druhou stranu zde máte všudypřítomnou, často klamlivou reklamu a telemarketing + uměle fomulované etalony společenského statu, která sofistikovanými prostředky uměle vyvolává váš hlad po jinak zcela zbytném produktu.
Na třetí stranu zde máte "státní" intervence skrze polostátní FEDY (centrální banky...)složené ze soukromých bankéřů a jejich státních kolegů mířících po uplynutí funkčního období do soukromé finanční sféry.
Jako čtvrtou je zde přítomna soukromá sféra jako taková, která se neřídí ničím jiným nežli ziskem realizovaným v konkurenčním boji v podmínkách neviditelné ruky trhu.

Alfou a omegou všeho je nedotknutelnost soukromého vlastnictví a nadřazení principu "Svobody" myšleno především ekonomické svobody volně nakládat kapitálem a využívat všech možností realizovat zisk. K tomuto účelu slouží i pátý článek - politické a státní instituce, které vytváří předpoklady, zákonný rámec a podmínky pro fungování tohoto mechanismu.
22. 03. 2009 | 13:28

PUDr napsal(a):

Samozřejmě že zadlužování je jedním z nejhorších projevů tzv neviditelné ruky trhu . Podívejte se na přetlak nabídky půjček, kterým konzumně orientovaný občan nedokáže odolat . Tu nabídku tvoří vámi obdivovaná neviditelná ruka trhu .
22. 03. 2009 | 13:28

Béda napsal(a):

Nový svět nebude postmaterialistický. S tím rozhodně nesouhlasím. Spíše se na rozdíl od autora domnívám, že to bude místo systému iracionálně konzumně obžerského systém umírněně materialistický.

Jak známo i láska prochází žaludkem a z pouhého duchovna se člověk nenají. Právě takový bude muset být nový systém, který bude reflektovat novou realitu a možnosti (vývoj populace, možnosti Země - zdroje, ekologii...) Tomu bude muset být přizpůsobena nová globální filosofie, ekonomický systém, mechanismy i prostředky jeho fungování.
22. 03. 2009 | 13:39

Ládik napsal(a):

Materialismus a empiriokriticismus. To už někde bylo.
22. 03. 2009 | 13:50

Paterik napsal(a):

Vlku

pořád se všude mluví o nutnosti regulovat trh, ale jště nikdo nenavrhnul, jak takováto regulace bude vypadat, kdo ji bude provádět atd... Plánované hospodářství se neosvědčilo, nemyslím, že by uspělo tentokrát.
22. 03. 2009 | 13:59

Pracující důchodce napsal(a):

Pane Pehe, nebojoval jste kdysi náhodou v "nespotřební společnosti s frontami na banány" za tržněkapitalistickou vizi šťastné univerzální spotřební společnosti? Tehdy nespotřební společnost propagovali ti, co měli všeho dostatek, ale věděli že je toho dostatek jenom pro vyvolené. Vy jste tehdy hlásali, že je dost pro všechny a proto jste dostali po roce 1989 mandát. Teď hlásáte to, co Vaši předchůdci (=do roku 1989 včetně). Je zřejmé, že zde vznikl problém s pravdou. Řikal jste ji tehdy, nebo teď???
22. 03. 2009 | 14:02

logos napsal(a):

Skvělý příspěvek.
"Mozkové trusty" jako NERV, pokoušející se o objevení principů "perpetuum mobile" či jakýchsi novodobých "elixírů života", jsou zcela mimo.
Místo ekonomů bychom měli začít znovu naslouchat např. fenomenologickým filosofům či sociologům navazujícím na základy položené tzv. Frankfurtskou školou. Předpokládám a doufám, že příp. "mozkový trust" prof. Švejnara bude kromě ekonomů otevřen právě i filosofům a sociologů.
22. 03. 2009 | 14:06

Carlos V. napsal(a):

Krasny priklad pomotani pricin.

Naprosta vetsina vlad hospodari s deficitem. Proc ? Kvuli poplaceni vysokych vladnich vydaju, a protoze vlady jeste vice aktivne ovlivuji ekonomiku, aby zvysili rust - coz Pehe spravne kritizuje.

V neposledni rade - starterem financni krize byly krizove hypotekym vynucene americkou vladu jako forma socialni podpory.

Delaji takovou liberalni vlady ? Urcite ne, cilem liberalu (cti libertarianu) je minimalizace statnich vydaju, vyrovnany rozpocet a nezasahovani vlady do ekonomiky.

Autor se teda zcela mini, ze na vine je liberalni pristup - neni, protoze zadny takovy nebyl aplikovan. Pod praporem boje proti krizi chteji nekteri zlividovat par poslednich vysep liberalniho pojeti ekonomiky - treba hedgeove fondy.

Cestou neni lecit certa dablem, ale smerovani s vobodne spolecnosti, kdy vlada nebude v osvicenem presvedceni likvidovat ekonomiku.

Propblem je v tom, ze veka cast obcanu vola po ruznych vladnich vydajich. K tomu by ovsem museli byt zodpovedni politici, kterym jde o blanho zeme.

Bohuzel, polici na celem svete maji radi vysoke vladni vydaje a zasahovani statu do ekonomiky. Ne proto, ze je to spravne, ale dava jim to vetsi moc a v neposledni rade vice moznosti prihrat si cast vydaju do vlastni kapsy.
22. 03. 2009 | 14:06

Admirál napsal(a):

dříve ruda - co se týče budoucnosti, co a za jakých podmínek, jak rychle se bude měnit, je nemožné odhadnout každá prognoza, byť provedená s vědeckou, odbornou erudicí bude jen hrubý odhad, spíš varianty vývoje při splnění určitých předpokladů. Včetně Armagedonu. Osobně jsem před časem pár takových prognóz četl. Tenkrát mi ovšem připadaly jako Scifi.

Osobně bych hádal, že Bush měl dobrou představu o stavu věcí a cíleně připravoval variantu "Armagedon".

Ať už to bude jak chce, rozhodně zřejmě nebudeme sledovat změny jen jako díváci od televize.
22. 03. 2009 | 14:09

RUMCAJS napsal(a):

vlk,Béda:

Tady se jedná o zadlužování států a státem podporované dluhy, viz Americké hypotéky. To má s trhem tolik společného, jako Pehe s nekonzumním způsobem života.

Už vidím, jak odboráři stávkují za snížení mezd, protože je jim odporný konzum.
Nebo jak zemědělci stávkují za snížení výkupních cen.

Nezlobte se! Že s takovou absurdní představou koketuje nemocný Vilém, to mě neudivuje, ale že i Ty vlku ?
Nebyla ta Tvoje nehoda mnohem strašlivější, než jsi nám tu popsal ?
22. 03. 2009 | 14:09

Béda napsal(a):

Carlos V:

Pane Carlosi - nemýlím li se diskutoval jste před časem pod praporem pana Kinkora na IHned. Chtěl bych vám tedy připomenout, že pro libertariány, tedy Ayn Randovou, pana Klause a jeho premiérského exporadce Kinkora byl ideálem libertariánů kapitalismus první poloviny 19. století v USA. Jeho obdoba byla instalována v ČR v devadesátých letech 20.století za vlád pana Prof. ekonomie Klause.

Rumcajs:

Ad americkým státem podporované hypoteční zadlužování.
1) Je známo, že americký stát je úzce propojen se soukromým kapitálem - viz FED. V podstatě se dá říct, že stát je servisní organizací amerického kapitálu - jak dovnitř, tak navenek (t.j. mimo národní rámec).
2) Nic nemůže sejmout odpovědnost z těch co ty hypoteční (anebo i jiné) půjčky poskytovali. "Stát" na radu vejvlivnějších soukromých lobbistů - bank... vytvořil podmínky, t.j. rámec pro poskytování hypoték. Rozhodnout o tom komu, kolik, na jaké krytí ovšem musel konkrétní bankéř spravující finance svých vkladatelů.
22. 03. 2009 | 14:23

Rumcajs napsal(a):

Béda:

A co dlužníci ? Ty jsou z obliga ? Máte trošku pokřivený smysl pro spravedlnost.
22. 03. 2009 | 14:47

Carlos V. napsal(a):

Beda :

Mate castecne pravdu, take to bylo nejsvobodnejsi obdobi, ktere je nesmyslne ocernovano. Jiste stala se spousta chyb, ale vetisna z tech, tkere jsou teto dobe vytykany, spocivala proste v nedostatku zkuesenosti vsech zucastneneych.

Z meho pohledu doslo k nekolika zasadnim chybam :
- pupmpovani penez do ekonomiky cestou bankovniho socialismu
- nedostatecne deregulace najmu
- nedostatecne deregulace trhu prace, zejmensa zniceni svarcsystemu
- nesmyslne vysoka danova zatez.

Jinak ale bylo nakroceno spravnm smerem. Za Zemana se slo jinam, ale jeste vcelku rozumne.

Nejhorsi obdobi zacalo po nastupu koalice CSSD-KDU-US-DEU. Z vlady se vytatily myslenky, slo jen a jen o osobni zajmy. A Topolankova vlada, s vyjimkou nekterych danovych uprav, jde zcela ve slepejich Grosse a spol.
22. 03. 2009 | 14:56

Béda napsal(a):

Rumcajs

To je právě to oč tu běží. "Stát" a FED utvořily pohybem úrokových sazeb rámec - podmínky, soukromé instituce skrze své mechanismy měly posoudit bonitu rizikovost klientů, perspektivu ručení, resp. zástavy a podle toho se rozhodnout, zda půjčky poskytnou nebo ne. Za svá rozhodnutí by za normálních okolností měly nést veškeré podnikatelské riziko, až po bankrot. Jedině velikost těchto obchodů a finančních institucí a možnost řetězového kolapsu dalších ekonomických subjektů je chrání před běžnou praxí.
22. 03. 2009 | 14:57

Paterik napsal(a):

Béda:

ovšem právě krize z nesplacených hypoték měla svůj původ ve státní regulaci. Proto nelze očekávat, že by další nárůst regulace v rukou státních nebo dokonce nadstátních orgánů v budoucnu vedl k dobrým výsledkům. Liberální přístup k ekonomice nemusí být totožný s návratem do 19. století...
22. 03. 2009 | 14:59

Béda napsal(a):

Carlos V:

První a nejzávažnější chybou Klausova období bylo, že se cíleně na "chvíli zhaslo" a ekonomika záměrně předeběhla právní rámec státu. To umožnilo predátorům bez kapitálu vytunelovat a ovládnout podstatnou část státního majetku. Není jistě náhodou, že konec Klausova období v českých podmínkách (krize finančního sektoru - tzv. bankovního socialismu) byl předobrazem dnešní americké finanční krize. Prostě v malých českých podmínkách jsme hned na samém začátku předeběhly i mistra učitele. K našemu štěstí i když ochromení bankovnictví nebylo nikterak zanedbatelné, nedosáhlo rozsahu amerického. Stát to byl ještě schopen jakž takž ufinancovat a dlouhodobým zadlužením řešit. Tuto možnost USA vzhledem k rozsahu škod nemají.

Omlouvat to nedostatkem zkušeností je nesmysl:
1) existovaly tu zkušenosti z 1. republiky i z tzv. svobodného světa. Řada lidí se zvenku vrátila.
2) do bank nastoupila celá řada českých i západních poradců.
3) obšlehnout a malinko uzpůsobit (anebo neuzpůsobit)právní a bankovní rámec třeba Nizozemí anebo Dánska jistě nebude takový problém.
22. 03. 2009 | 15:09

Pepa Řepa napsal(a):

Dobrý článek. Ozvěna toho, co tvrdil Jan Pavel II už před lety.
Gratulace, že autor odolal klausotepectví.Někteří diskutující neodolali.
22. 03. 2009 | 15:30

David napsal(a):

Podle mého názoru je hlavní příčina krize v celosvětovém LHANÍ a PODVÁDĚNÍ, které jako rakovinový nádor prorostlo do všech oblastí naší civilizace.

Společnost, která tím vznikla, způsobila, že slušný člověk, slušný podnikatel, neměl proti těm dravým darebákům šanci přežít. Budování této zrůdné společnosti trvalo desítky let, a proto i případná léčba a náprava bude trvat desítky let a ne, že na konci roku 2009 se to změní k lepšímu.

Dosavadní kroky vlád pouze krach oddalují, který nás patrně dříve nebo později stejně nemine. Až potom se budeme moci odrazit ode dna, ale to budeme všichni možná o 50% chudší.

Kdyby se celosvětově nelhalo a nepodvádělo, tak by k tak rozsáhlé a vše zničující krizi patrně nikdy nedošlo.

Je to krize MORÁLKY celé naší civilizace!!!

Zbrklé a chaotické nalévání finančních injekcí do bank, automobilek a dalších odvětví se nám patrně ještě vymstí – krachem státních dluhopisů.

Už nyní se ukazuje, že záchrana bank nebyla příliš účinná. Banky si stejně nedůvěřují. Na snižování úrokových sazeb u centrálních bank adekvátně nereagují.

Myslím si, že tato krize je také i krizí z nadvýroby.

Pokud státy budou podporovat například automobilky, aby udržely zaměstnanost, tak pouze jen oddálí krach systému. Každý vidí tu nadvýrobu automobilů, a ta se musí radikálním způsobem snížit, a ne jí ještě finančními injekcemi a šrotovným podporovat, protože tato nadvýroba nemůže jít do nekonečna.

Je třeba spíše snížit pracovní tempo na 4 dny v týdnu i za cenu snížení mezd a snížení životní úrovně.

Na jednu stranu chápu, že se vlády snaží minimalizovat nezaměstnanost. Cesta, kterou se zatím snaží zvolit jen velkou nezaměstnanost zpomalí a oddálí, ale nezabrání jí.

Podpora zvyšování spotřeby obyvatel je velmi krátkozraká v situaci, kdy krize je i krizí z nadvýroby.

Snižování daní nepomůže. Pochybuji, že rozumě uvažující občan bude tyto peníze, právě v době krize, obratem utrácet. Pochybuji, že bohatý podnikatel, který je tzv. „za vodou“ bude získané peníze z nižších daní investovat, zejména v této nejisté době, do vytváření nových pracovních příležitostí.
22. 03. 2009 | 15:31

David - pokračování napsal(a):

Myslím si, že bychom se měli vrátit ke staré osvědčené pravdě, a to, že dobrá hospodyňka i pro pírko přes plot skočí.

Současný růst HDP je růstem "plýtvání", kdy se podporuje spotřeba za každou cenu. Namísto výrobků s dlouhou životností se produkují výrobky vyžadující rychlou obměnu.

Jednu z cest k řešení současné krize vidím v tom, že už konečně velmi rychle pochopíme, že všichni musíme snižovat svojí spotřebu, a to ve všech směrech. Prostě zastavení toho bezmezného plýtvání, které nás ničí.

Co budeme dělat s ještě velmi zachovalými auty v autobazarech? Tato auta, do kterých bylo vloženo mnoho lidské práce, surovin a energie ještě mohou dobře sloužit.

Čím rychleji budeme ničit naše životní prostředí, čím více budeme plýtvat surovinami, energiemi, tím rychlejší bude konec celé naší civilizace.

Nemyslím si ale, že k dosavadnímu způsobu spotřeby jsme odsouzeni na věčné časy. To je nám sice ze všech stran vtloukáno do hlav, ale to není jistě smyslem existence naší civilizace. Tato doktrína slouží jen těm, kteří potřebují na naší hlouposti zbohatnout. Ještě před několika měsíci nám bylo vtloukáno do hlav – spořte si na důchod! Nyní obrat o 180°. Bezmyšlenkovitě utrácejte a zabraňte krizi! To si z nás ti „odborníci“ dělají blázny?

Investice do vzdělání je sice cesta správným směrem, ale efekty se dostaví až se zpožděním. Zvyšování vzdělanosti také není všelékem. Už dnes jsme dost vzdělaní na to, abychom věděli, že kouření zkracuje život, a přesto nejsme schopni a ochotni proti tomuto zlu schválit potřebné protikuřácké zákony.

Podle mého názoru hlavní příčinou krize byla všeobecná tolerance ke lhaní na všech úrovních společnosti a v důsledku toho pak i všeobecná ztráta důvěry, která dnes blokuje cestu nápravy.

Důvěra se dlouho buduje, ale rychle se ztrácí. Takže nás čeká zase velmi dlouhá a bolestná cesta budování vzájemné důvěry. Kdyby se za zlovolné lhaní přísně trestalo, tak by k tak rozsáhlé globální krizi patrně nikdy nedošlo. Prostě občas by zkrachovala nějaká banka, a tu by zase koupila jiná banka, a tak by to šlo dál a žádná celosvětová krize by nebyla. Ratingové agentury totálně selhaly. Dnes už nikdo nevěří nikomu, a to je velký a podle mne klíčový problém.

To, co se stalo, je tak především krizí morálky. Kdyby se nyní začalo přísně trestat za zlovolné lhaní, tak by se situace začala pomalu, ale jistě zlepšovat a mělo by to zejména trvalé výsledky.
22. 03. 2009 | 15:32

Karel Vomacka napsal(a):

Dobry dukaz, ze umite vic nez jen Klause.:-) Mam na to podobny nazor.
22. 03. 2009 | 15:36

JC napsal(a):

Pehe-blog-blábol.
Nikdo nikoho nenutí, žít "materialisticky". Každý má možnost s tí okamžitě skoncovat, najít si méně placené zaměstnání a oddávat se duchovnu a nečekat až na nás Pehe pošle anti-materiální revoluci.
Pehe očekávám, že přestanete psát a půjdete zametat ulice.Ujišťuji,že vás za to nikdo nebude plísnit a všichni si budou vaší práce vážit.
22. 03. 2009 | 15:48

Ládik napsal(a):

"Praktická činnost lidí je odrazem objektivních zákonů společenského vývoje, nezávislých na našem vědomí. Zvláště ona dokazuje nesprávnost ztotožňování společenského bytí a společenského vědomí. Kdyby totiž společenské bytí bylo totožné se společenským vědomím, potom by praxe jako způsob uskutečňování lidských cílů nebyla potřebná." (Lenin)
22. 03. 2009 | 15:52

Béda napsal(a):

Paterik:

1) V jaké státní regulaci měla původ hypoteční krize? Zakazoval snad stát bankám nějaký druh jejich podnikání? Nařizoval jim snad něco?

2) Co soudíte o neregulovaném působení nadnárodního kapitálu, jeho přelévání a odlévání ze západních ekonomik do výrobních nákladových (Čína, Indie...) a daňových rájů? Co soudíte o pracovních, ekologických, sociálních, zdravotních standardech v těchto nákladových rájech, které v souběhu s cenou pracovní síly tvoří ze západních ekonomik nekonkurenceschopné subjekty? Co soudíte o tom, že tyto standardy se nadnárodní kapitál v zájmu maximalizace svého zisku plíživě pokouší implantovat do původních mateřských ekonomik?
22. 03. 2009 | 15:58

Luba napsal(a):

Pane Pehe,
obávám se, že Klause považujete za vědce - No to snad ne!

Paradigma je eufemismus pro jistý druh skupinové hlouposti.
V tomto smyslu Thomas Kuhn legitimizoval stupiditu.

Asi bychom jeden typ omezenectví neměli měnit za jiný, ale měli bychom dospět k pokornému poznání, že jsme nedokonalí, hlavně co se rozumu týče.

Tedy - nedokážeme domyslit důsledky svých činů.

Racionalita typu "homo economicus" je mýtus. Lidské štěstí nepramení ze šťasně naplněného spotřebního košíku a lidská svoboda není svobodou "přežrat se k prasknutí".

Ale zdá se, že toto zhoubné paradigma zanikne až se zpopelněním ideologů neviditelně-tržního blbství.
22. 03. 2009 | 16:43

mamut napsal(a):

Možná že jsme v post- materialistickém světě. Kdo ho ale způsobil? To je nespravedlivé vůči lidem, kteří veškeré své příjmy vydají za základní životní potřeby: důchodci, lidé s průměrnými příjmy, nezaměstnaní, mladé rodiny s dětmi. kteří se pohybují na hranici bídy. Musí se jasně oddělovat,kdo se chová post - materialisticky.

V dobách komunismu jsme byli nuceni žít ve společnosti, která stála na ideologii kumunismu, která byla zcela zcestná. To jsme věděli, a také jsme věděli, že vykonavateli této ideologie byli v 99 % lidé nevzdělaní, hlupáci a s tím souvisely také všechny " přehmaty ", kterých se dopouštěli na svých spoluobčanech. Teď je naše směřování svěřeno pouze tržnímu hospodářství, bez jakékoliv vize, ideologie. Možná volebním programům, které nikdo nezná. Protože politici nemají ani zájem je plnit. Politika je v krizi. Vládnout by nám měli ti nejschopnější, nejvzdělanější a nejmorálnější. To jsme si všichni přáli, když jsme stáli na náměstích s klíčemi. Realita je jiná, politika a politikové jsou ovládáni kapitálem velkých obchodních a výrobních společností.
Jsou vytvořeny mafiánské skupiny, které se chovají nečestně.
Voliči jsou zaskočeni. Nevidí východiska.Jak dostat morální lidi do politiky? Přeci vidíme všichni již dávno, že náš trh nemůže unést to "tržní chování" deweloperů, kteří ničím neručí. Mají mld úvěry, o kterých vědí předem, že je nebudou moci nikdy splatit. Staví se paláce obchodní i administrativní doslova v každé "díře", nikdo to nemůže zastavit.
I soukromým bankám je to jedno.Bylo velkou naivitou si myslet, že soukromé banky i v zahraničních rukách v našem případě a.s. budou hospodařit se stejnými lidmi jinak, než ve státním podniku. Nikdo nemá žádnou zodpovědnost. Každý si chce v rámci zákona dát malou domů. Ta skutečná hrůza na nás teprve čeká, až se vše provalí. Úvěry se nebudou splácet, nebude totiž z čeho.Novodobí zlatokopové však klidně spí na vzdálených ostrovech nebo dokonce i doma ve svých sídlech. Banky začnou padat i u nás. Má to jen časovou prodlevu. S tím rozdílem, že se naše ekonomika nedá srovnávat s vyspělými zeměmi.Nezaměstnaní nebudou moci splácet, co je čeká ? Nezaviněně. Bude to jako pád letadla.
Na vše je příliš pozdě. Zastavit nehospodárné projekty.
Východiska by byla možná jen kdyby si politici uvědomili, že jsou pilíře společnosti a ekonomiky , které nemohou být ponechány na pospas trhu. Co to vůbec ten trh je? "Do trhu" by neměly patřit banky,zdravotní pojišťovny, penzijní fondy,zdravotnictví, školství, věda,výchova dětí,základní infrastruktura,energie .... již jen proto, že trh má jediný cíl vydělat za každou cenu i do svého sebezničení, a jak dnes již víme, nezodpovědně a nehorázně,většinou do vlastní kapsy. Vláda musí zabezpečit svým občanům práva, která jsou dána ústavou. Občané mají oprávněné obavy, že tomu tak dnes není.Jsou rozčarováni, že ve sněmovně sedí lidé bez základní občanské morálky. Není možné oddělovat krizi ekonomickou od krize politické ,společenské a morální. To spolu přece zákonitě souvisí. Představitelé politických stran to dosud nepochopili. Jsou mimo mísu. Podřezávají si pod sebou větev. Politici se chovají jako nezodpovědní frackové.
Jejich malost se ukazuje v tom, že se i v dnešní době chtějí zviditelňovat a vydělat na úkor občanů např. na MS v lyžování, připravované Olympiádě,... prodejem státního majetku v době krize, i když tento majetek vydělává. Občané by měli vyjít již do ulic a razantně říci již dost. Neprodávejte letiště,zdravotní pojišťovny. Berete nám základní občanské jistoty.Evidentně chybný projekt musí být nazván krádeží a její realizátor zlodějem.
Politici by měli převzít základní zodpovědnost za špatná rozhodnutí. Ne zlaté padáky a výnosné trafiky. To co je odsouzeníhodné by mělo být odsouzeno.
Společenská krize je daleko závažnější než ekonomická. Tady se bude lék hledat velice těžko.Nebezpečím je, že jediní, kteří chtějí u nás udělat pořádek, jsou neonacistické skupiny, dnes již strany, se kterými si nedovedeme poradit.
Tak daleko jsme to dotáhli 20 let po revoluci. Bůh nás ochraňuj !!! Boha se vždy dovolávám, když je nejhůř.
Volební zákon, by měl být skutečně demokratický, bez hranice 5%. Limit by měl být 0,5 % . Tím, že dnes je 5 % hranice mají početnější strany již dnes více poslanců.
22. 03. 2009 | 16:51

Admirál napsal(a):

Luba - nevím, jak a co se eště schumelí, k jakému tvaru s ebude dát přirovnat graf průvěhu krize (U,W,L), ale jedno poznání je tady už dnes: "Konec žranice".

Budeme se muset v rámci států či EU naučit hospodařit s ohraničenými zdroji. S tím neviditelná ruka trhu viditelně pracovat neumí.
22. 03. 2009 | 17:08

Tom napsal(a):

Povedlo se vám poskládat spoustu hezkých cizích slov do relativně dlouhého textu a dohromady nic přitom neříct.
22. 03. 2009 | 17:25

Pípa napsal(a):

Chudí chudnou, bohatí bohatnou. Nůžky se rozevírají. S tím nejde nic dělat. To je fakt. Tak to funguje.
Když mají chudí kupovat, tak jim na to musí někdo dát nebo půjčit, což je v zásadě totéž.
A když už nepůjde dávat (půjčovat) bude malér. Nějak se to srovná. Jen doufejme, že to nebude moc bolet.
Tak o tom nějak byl, podle mne, ten výborný páně Peheho blog.
22. 03. 2009 | 17:32

Tom napsal(a):

Luba: homo economicus je abstraktní pojem pro použití v ekonomickém modelu, ne příklad z reálného světa. Podobně jako pojmy dokonalá konkurence nebo dokonale tržní ekonomika. Přečtěte si aspoň skripta pro střední obchodku, než začnete něco vyřvávat o ekonomii. Autorovi blogu bych doporučil totéž.
22. 03. 2009 | 17:39

Béda napsal(a):

Pár citátů z článku Jana Kellera - sociologa o tom, co krizi v USA předcházelo.

"Vlády Spojených států dokázaly zemi prudce zadlužovat, přestože jejich sociální systém připomíná spíš rozvojové země.

Nerovnost vzrůstá
Oficiálně bylo ve Spojených státech před vypuknutím krize něco přes pětatřicet milionů chudých, což je dvakrát až třikrát vyšší podíl chudoby, než je běžné v zemích evropské patnáctky. Populace velmi chudá (tedy ti, kdo mají méně než polovinu prahu chudoby) se v poslední čtvrtině dvacátého století zdvojnásobila a přesáhla patnáct milionů. V chudobě dnes vyrůstá každé páté dítě mladší šesti let (v černošském prostředí je to ovšem plná polovina dětí).
Přitom americká ekonomika fungovala v posledních dekádách ještě vcelku solidně. Problém je v tom, že toto zbohatnutí bylo velmi nerovnoměrně rozděleno. Plných pětadevadesát procent jeho nárůstu si přivlastnilo pouhých pět procent nejlépe situovaných Američanů. Rostoucí část americké populace již tehdy příjmově stagnovala. Koncem dvacátého století byl reálný minimální plat v zemi o dvacet procent nižší v porovnání s koncem let šedesátých. Hodinová průměrná mzda klesla od závěru sedmdesátých let do konce století pro zaměstnance ve službách (muže) o dvanáct procent, pro dělníky dokonce o šestnáct procent.
Především od devadesátých let dvacátého století je možné zaznamenat doslova raketový růst bohatnutí těch nejbohatších. Zatímco na počátku devadesátých let pobíral hlavní manažer velké firmy ročně necelé dva miliony dolarů, koncem devadesátých let již měl na výplatní pásce každým rokem jedenáct milionů. Průměrný zaměstnanecký plat přitom po celou tuto dobu prakticky kopíroval míru inflace, aby v roce 2000 dosáhl necelých třiceti tisíc dolarů ročně. (Jen pro orientaci: práh chudoby pro čtyřčlennou rodinu byl stanoven na 15 150 dolarů ročně.)
Nůžky mezi hrstkou úspěšných a zbytkem národa se prudce rozevřely. Jestliže počátkem devadesátých let pobíral šéf velké firmy ročně zhruba tolik jako čtyřicet jeho dělníků, koncem této dekády si již vydělal jako čtyři sta jeho řadových zaměstnanců.
Ne sociální, penální
V době prudkého zvyšování sociálních rozdílů vynalezly Spojené státy originální způsob, jak snížit míru nezaměstnanosti v zemi a zároveň zredukovat počet klientů sociálního státu. Nezanedbatelná část populace skončila ve vězení. V roce 1975 bylo v celých Spojených státech vězněno tři sta osmdesát tisíc lidí. O deset let později to bylo již tři čtvrtě milionu, v polovině devadesátých let milion a půl a kolem roku 2000 se ocitly ve vězení již zhruba dva miliony Američanů.

porovnáme- li počty vězněných lidí ve Spojených státech a v Evropě. Jednotlivé země Evropy se poměrně výrazně liší počtem vězňů na sto tisíc obyvatel. Zatímco v Řecku je z každého sta tisíce obyvatel drženo za mřížemi čtyřiapadesát lidí a ve Švédsku devětapadesát, v Německu či Francii je jich devadesát. Rekordmanem západní Evropy je Portugalsko se sto čtyřiceti pěti vězněnými na sto tisíc obyvatel, následováno Velkou Británií, kde toto číslo činí sto dvacet. Jak blízko jsou si všechny země Evropy ve srovnání se Spojenými státy. Tam je z každé stotisícovky občanů za mřížemi plných 648. (A jak nápadně podobny jsou si v tomto ohledu Spojené státy s Ruskem, kde koeficient činí 750.)

Právě vězeňský průmysl je jedno z nejdynamičtěji se rozvíjejících odvětví americké ekonomiky. Probíhá jeho rychlá privatizace, jež je doprovázena tvorbou nových pracovních míst. Zároveň vězení zbavují trh práce statisíců mladých a převážně málo kvalifikovaných lidí. Míru nezaměstnanosti v USA to dokáže srazit již nyní přibližně o dvě procenta. Práci vězňů využívá řada renomovaných firem a manažeři si pochvalují, že ani v době hospodářské krize vězení nepropouštějí. Nevýhodou tohoto trendu je, že propuštění vězni zesilují tendenci k nárůstu slabých platů a po opuštění bran kriminálu se flexibilně zapojují do rozvoje nelegální ekonomiky."

Celý článek na http://www.czechfp.cz/site/...
22. 03. 2009 | 17:47

scientist napsal(a):

Pane Pehe, Vaše analýza, kromě toho, že je kompilátem cizích myšlenek na které ani neodkazujete, není přesná.

a)konec modernity je ohlašován od 70. let. jenže pořád je v některých ohledech dost tuhá na to, aby odešla do úplného důchodu.
Nikdy se to nestane. Podobně jako feudální (i antické) společenské instituce přetrvávají do dnešních dnů, to samé se stane i s tzv. modernitou. Výsledkem bude hybrid. Jako vždycky.

přesnější analýza je, že dochází k segmentovanému rozpadu modernity a spolu s ní a vedle sebe se prosazují jiné instituce, hodnoty a vůbec formy sociability.

b)Současná krize s tím nemá nic společnýho. Navrhovaná řešení se v podstatě opírají nebo koketují se socialismem a to je dítkem modernity par excellence.

c)zjevně narážíte na práci Ronalda Ingleharta, který v roce 1977 mluvil o nástupu post-materialismu v důsledku nasycení základních materiálních potřeb. Od té doby se na Západě spotřeba naopak zvýšila. Překvapivě?

S vaším věštěním to dopadne stejně: krize nebude pochopena jako důsledek konzumerismu, ale jako nehezká přetržka, kterou je třeba rychle zlikvidovat, aby se mohl vrátit Růst. Přestaňte politologicky žvatlat a podívejte se na reálné dění. O čem že to veřejné diskursy mluví? O omezování budoucí spotřeby? Ani náhodou.
22. 03. 2009 | 17:51

JanChán napsal(a):

Byla zde vyslovena řada názorů, pohledů, ba minianalýz. Vzhledem ke složitosti tématu je také patrný výrazný rozdíl posouzení, i když v podstatě mnozí mají zu větší, tu menší pravdu. Analýza skutečných příčin však teprve přijde, v současné době lze hovořit o možných příčinách. I ty, i když jen zatím nedoložené, jsou z větší části reálné, tedy je nutné je repektovat.
Velmi realistické, nejblíže pravdě s hodnocením problematiky je mi názor Mamuta, odpovídá to hodnocení zevnitř, z domácích podmínek. A to je to podstatné, na co by měli naši občané reflektovat. V opačném případě se stane to, že se nebudou stačit divit. To ukáže čas.
22. 03. 2009 | 17:52

Paterik napsal(a):

Béda:

zásadní chybou byla podpora hypoték pro chudé, kteří následně nedokázali své pohledávky splácet. Jednalo se o klasickou deformaci trhu. Co následovalo, víme.

Přelévání kapitálu a přesuny výroby za lepším a "levnějším" jsou celkem logické, těžíme z toho ostatně i my. Čína a Indie na nějaká práva zaměstnanců kašlou - ale to se netýká jen těch, co makají na západní kapitalisty. To je ovšem chyba jejich vlád, které právě na levnosti své pracovní síly postavily svou ekonomickou moc, která jim následně umožňuje expandovat pomocí investic do západních ekonomik. To vše je logické. Nemusí se nám to vůbec líbit, ale to je asi vše, co s tím naděláme.

Vaše otázky ale vůbec neobsahovaly odpověď na tu mou - jaké mezinárodní instituce a jak mohou podobným věcem zabránit? Jaké by měly mít pravomoci? Kdo je bude jmenovat?
22. 03. 2009 | 18:00

Vico napsal(a):

Pehe napsal velmi dobrý článek a nic na tom nezmění hlasy ozývající se kdesi z ideologicko stranického podpalubí. Článek je jen kamínkem z mozaiky podobných úvah a la day after. Jaký bude svět po krizi, autor nenapsal, což je však projev solidnosti. Nějaký neregistrovaný sensibil s křišťálovou koulí v ruce pro nedočkavce jistě něco napíše.

Onačejší "ekonomové" neviděli krizi, i když se jejich nakročená noha vznášela volně nad propastí. Tak nevytýkejte Pehemu,co nedokázali jiní a ekonomicky fundovaní.

A bude hůř. Jestliže i poté kdy USA sype miliardy na záchranu těch velkých molochů a management si nadále vyplácí nesmyslné odměny...připomíná stav v Austrálii těsně před velkým požárem. Kdo jsou ti pyromani hrající si se zapalovačem netřeba dodávat.
22. 03. 2009 | 18:04

Rumcajs napsal(a):

Docela by mě zajímalo, jak si ten přesun hodnot pan Pehe představuje ?

Jedná se snad o nějakou doktrínu, kterou někdo přinese na kamenných deskách a vnutí ji lidem násilým ?

Nebo snad k přesunu oněch (pan Pehe nepíše jakých) hodnot dojde přirozenou, tedy dobrovolnou cestou ?

A nebo se jedná o hodnoty, které lidem nejsou dány přirozeností, pouze se nacházejí v hlavách nemocných filosofů, a bude nutno tyto hodnoty implementovat násilým ?

Co to je pak za systém, který bude muset držet lidi v neustálém strachu a nad jejich konáním bude muset bdít "Oko" ?
(Nebo snad "Ucho" ?)

Nikoliv. Nedojde k žádnému přesunu morálních hodnot. Dojde maximálně k přesunu materiálních hodnot. Otázkou pouze je, jakou formou to bude.

Co vím ale určitě, to je, co bude na konci takového přesunu.

Zase úpadek morálky, degradace osobní aktivity na úroveň zvedání ruky , zašívání se v práci,nekvalita,nedostatek všeho, .......

A pak snad konečně nesametová revoluce.
22. 03. 2009 | 18:13

ufmko napsal(a):

Je to jednoduché. Socialismus neměl mašinky, Kapitalismu došly zdroje.
Neuvěřitelný rozvoj kapitalismu na západě v posledních 20 letech byl postaven na zlatokopectví v bývalém východním bloku. Teď už není co krást a otrocká síla v montovnách poskytuje jen malé výnosy. Podle mě si to tady málo kdo uvědomuje, ale zatímco západ krizi nakonec nějak vydejchá (protože jak píše p. Pehe jedná primárně se o krizi hodnot) tady to bude naprosto šílený. Tady nám už nic nepatří, nemáme se absolutně o co opřít, jsme vydáni na milost a nemilost zahraničním vlastníkům a ti budou nemilosrdní. Podle mě jsme vyměnili svoji zemi za víru v bezcenné prázdné pojmy "demokracie, lidská práva, svoboda". Prohráli jsme. Jsme na tom hůř než indiáni, ti dostali aspoň zrcátka.
22. 03. 2009 | 18:15

Béda napsal(a):

Pateriku:

- podpora hypoték je jenom jednou stranou mnohostranného tunelu. Mimochodem na mé otázky jste taky neodpověděl. Tu deformaci trhu způsobily rukou nerozdílnou banky, polosoukromý FED i stát zřízený za účelem sevisu, vytváření podmínek a hájení zájmů soukromého kapitálu.

- vývozem kapitálu do Číny a Indie a vstupem Číny do Světové obchodní organizace USA vizionářsky zadělaly na megaprůser sobě i nám. Dnes se nám to vrací v podobě světové krize, kde Čína je vítězným nízkonákladovým konkurentem a hlavním věřitelem, potenciá¨lně novou suprvelmocí, která v budoucnu nahradí USA. Prvotní příčina průšvihu je tedy nikoliv v Číně ale v nenažranosti nadnárodního kapitálu a krátkozrakosti vlád, které své vlastní nenažrance podporovaly a dodnes podporují (viz nákupní mise čínského státu a podbízení vlád soutěžících o vstup čínského kapitálu).

- odpověď na vaší otázku: zřejmě to bude muset být nějaká následnická organizace po rozpuštění MMF, SB. Pravomoci budou mít takové na jakých se shodnou zástupci nejsilnějších ekonomických center. Těžko vám můžu zodpovědět otázky, na které marně hledá odpověď celý svět.
22. 03. 2009 | 18:21

Petr napsal(a):

Velkou vinu na té situaci nesou političtí představitelé, společnost a média.
V podstatě se díky "společenskému" tlaku nabízely dvě cesty:
1) buď se zadlužíš dobrovolně
2) když ne dobrovolně, tak tě k tomu donutíme

Kdo na otázky typu jako:
-- máš vlastní dům ?
-- máš vlastní soukromou firmu ?
-- je tvé auto novější jak 5 let ?
-- máš už HD camcorder, digitální foťák s víc jak 10 MPixly ?
-- tvůj mobil je novější jak rok ?
-- máš počítač s 3 a víc MHz Dual (Quadro)-Core procesorem ?
-- byl jsi na dovolené v Karibiku, v Maroku, v Saudské Arábii, Austrálii a pod. ?
-- máš poslední model Plazma nebo LCD televize ?
-- jezdíš po městě, na nákupy, do práce většinou autem ?
-- máš děti na soukromé škole ?
atd.
odpověděl většinou "ne", tak se stal "sockou", jedincem, který nepatří do "normální" společnosti, neboť jedinci této společnosti takové věci většinou už "dávno" mají nebo dělají...

Jak tedy "nebýt sockou" ? Pokud na to mám, tak si dané věci pořídím, dělám je, pokud ne, zadlužím se ("dobrovolně nedobrovolně").

Ovšem jsou lidé, kteří mají maximálně tak na základní životní potřeby, ale přesto se zadlužit nechtějí (uvažují rozumně) a na ty výše uvedené věci prostě kašlou (= stanou se z nich "socky").
Co s nima ? Jak je zadlužit ? No aspoň jim zdražit ty základní životní potřeby (bydlení, topení, vodu, elektřinu, jídlo atd.), pak si třeba budou muset půjčovat minimálně na ty základní potřeby...

Pokud by političtí představitelé/stát za něco stáli, snažili by se udělat něco proti tomu úkazu a pojmu "socky" a také vlivu médií na "její" vznik a rozšíření a usnadnili by život alespoň těmto lidem, kteří se podle rozumu a vlastní úvahy zadlužit nechtěli a nechtějí. Ovšem to bychom si přáli asi moc. "Co tě nepálí, nehas", že ano...
22. 03. 2009 | 18:28

Carlos V. napsal(a):

Rozvoj vezensti jako perspektivniho prumyslu.

Diktatura a elko UCHO a OKO.

Revoluce.

Uz mi chybi jen jaderna valka....

Staci, aby byl chvili zaporny rust, o neco vic nezamestnanych, vetsi i mensi potize - ale jsme hodne, ale hodne daleko od nejake opravdive krize.

Jestli neco skodi hlubokymi budoucimi skodami, jsou to prave "ozdravne" kork rad a diktaturne-elitarske filozofie.

Co radsi zatnut zuby a makat ?
22. 03. 2009 | 18:28

Vico napsal(a):

O modle růstu růstu psal mnohokrát pan Bělohradský a předpovídal, že tento trend brzy narazí na své meze, neboť svět, co nás obklopuje, disponuje jen omezenými zdroji. Skutečné reálné lidské potřeby nebyly takové, aby umožňovaly růst v takovém rozsahu, který by udržel celý ten globální kolos v pohybu. A tak začaly ty všechny virtuální bubliny.

Petr pěkně napsal celý ten systém uměle navozující potřebu hyperkonzumace.

A že se konzument dá zblbnout, "tak o tom žádná". Vždyť kdo si v hospodě nedá dvě deci obyčejné vody nijak se chuťově i kvalitou nelišící od té z kohoutku za dvacku tedy více než za poctivé české pivo?

Anebo těch bazénů! Při pohledu z letadla lze vidět za každým druhým domkem modrý oválek soukromého kapesního koupaliště.

Jak jinak však zajistit růst? A vrátit se ke ctnosné chudobě? To jednak znamená snížení dosud masové výroby, rapidní úbytek pracovních míst a co je nejhorší konec masového konzumentsví.

Upřímně řečeno, vůbec se nedivím, že Pehe o tom, co nás čeká, raději nepsal a ve shodě s J.Cimrmanem ani nenaznačoval.
22. 03. 2009 | 18:52

ivanT napsal(a):

Pane Pehe,

V leccems souhlasim, ale v tom zasadnim ne. Lide se nezmeni, konsumerismus se nepromeni v post-konsumerismus. Chtit vic je zasadni biologicky princip nejen lidi, ale kazdeho organismu.

Jak tu nekdo poznamenal, lide se otresou a vrati se do starych koleji. Historie to mnohokrat dokazala - po kazde nejotresnejsi zmene se lide vzdy vratili k puvodnimu zpusobu uvazovani a k puvodnim cilum. Doby 'prehodnoceni' vzdy trvaly jen kratce a neni zadny duvod proc by to melo byt jinak. I dnes prakticky kazdy ocekava, ze se 'to' vyresi a dokonce i ti co se pokousi to resit ani netvrdi, ze chteji zmenit neco jineho nez mechanismy, a cile nechavaji stejne. Politicky to ani jinak nejde, protoze volici stejne chteji stale totez - mit se lepe.

Pokud jde o konec neceho nebo o posledni stadium neceho, byl bych velmi opatrny. Jak se anglicky rika, 'never say never'.
22. 03. 2009 | 18:57

Béda napsal(a):

Carlos V:

- Co je na tom konstatování sociologa Kellera špatně? Nesouhlasí snad údaj 2 mil. vězňů, resp. setrvale rostoucí trend? Nesouhlasí snad něco v tom, že vězeňství USA se privatizuje a že zaměstnávání vězňů se stává zajímavým byznysem?
- Patriot Act založil na Velkého bratra alias Ucho a Oko.
- revoluce: v některých státech Evropy (Itálie, Francie) náborují policisty v předdůchodovém věku a rozšiřují řady policistů, v USA z nějakého důvodu připravují policejní sbory na boj s intenzivnější pouliční a organizovanou kriminalitou. Nevíte náhodou proč?
- jaderná válka: co nebylo může jistě být. Pákistán a Izrael jsou jaderné státy. Izrael hrozí Íránu, USA se chystají na Pákistán. Nabyla by to sice globální, pouze regionální válka v boji "s terorismem", ale jaderná by být za určitých okolností mohla.
- když myslíte Carlosi, že perspektiva totálního krachu amerického finančního systému a dolaru jako světového platidla znamená pouze lehkou chřipku... Takový Soros je trochu jiného názoru. Že by se starý žralok tolik mýlil?
22. 03. 2009 | 19:01

tng napsal(a):

Nevim jake nove hodnoty ma pan Pehe na mysli. Asi sam nema tuseni. Nebo snad jde o nejake mlhave sneni o konecnem vitezstvi Pravdy a Lasky ? Zadneho otresu hodnot jsem si tedy osobne nevsiml, lide se jeste vice staraji o to same co predtim, o svoji ekonomickou situaci. Posun smerem k askezi mi zatim nejak unikl. K jakym novym hodnotam mohou vest pripadne erupce radikalismu a nasili, ktere budou hnany ekonomickym nedostatkem ?
22. 03. 2009 | 19:20

Ruda napsal(a):

Pan Pehe zřejmě apriori působí na některé diskutující jako červený hadr. Podstaty se dotkl LOGOS - v diskusi k Pírkovi jsem navrhoval něco podobného jako Švejnarův vysmívaný "Mozkový trust". S poznámkou "žádný ekonom", to raději entomolog.
22. 03. 2009 | 19:28

tng napsal(a):

Vico:

Ano svet obsahuje omezene mnozstvi zdroju a nemuzeme rust doslova do nekonecna, i kdyz pokud se nase rasa dozije mezihvezdnych letu, tak se nase moznosti doslova astronomicky znasobi. Proc si ale myslite ze zrovna tato krize je zpusobena nedostatkem zdroju ? Svetova ekonomika si prece vesele vyrabela, dokud nesplasklo virtualni bohatstvi. Ocividne ale prece nejsme v situaci, kdy nam dosla ropa, kovy, puda, energie atp. S omezenym zdroji to nema co delat.
22. 03. 2009 | 19:30

Ruda napsal(a):

Ještě malý dodatek : z pohledu systémového myšlení jde o jeden z nejlepších příspěvků na blogu.
Pan Pehe se v podstatě dotýká fenoménu "bifurkačního bodu"
22. 03. 2009 | 19:32

Paterik napsal(a):

Béda:

Správně píšete - celý svět marně přemýšlí, jak by takové superinstituce měly vypadat, protože je ani stvořit nelze. Jednotlivé velmoci mají až příliš rozdílných zájmů, instituce regulující globální ekonomiku by se pravděpodobně staly nástrojem zvájemného boje velmocí.

Problém je v tom, že vysoké výdaje na práci nutí západní kapitalisty hledat levnější alternativu. Holt náš sociální systém něco stojí. Bez čínského kapitálu by byl problém financovat stále rostoucí dluhy a výdaje. Pokud bychom se uzavřeli kapitálu těchto zemí, nezbylo by nám než začít drasticky šetřit. to není zrovna politicky průchodné...

Čína, obávám se, velmocí jen tak nebude. Jednak je její ekonomika dosti závislá na vývozu k nám, takže pokud se nedaří západu, Čína je na skluzavce s námi. Jako věřitel má jistě zájem, aby USA byly schopné své dluhy splatit. Platební neschopnost USA by se jim do krámu moc nehodila. Zadalší Čínu v brzké době začne ohrožovat sociální nestabilita, způsobená především politikou jednoho dítěte.
22. 03. 2009 | 19:40

grőssling napsal(a):

Petr,

jo, jo, člověk, který odpoví na většinu Vašich otázek "ne", je nepřítel systému a tím i státu.
Nepřímo jsou nastaveny mechanismy, které jej rozdrtí.
Náčelníci civilizace bílého atlantického muže, ale budou nuceni vyzvat své spoluobčany k životu s tím "ne", aniž současně odstraní ony mechanismy destrukce. Protože již není kde loupit.
Lidé zahnaní takto do kouta se budou bránit. V tom je celý průšvih dnešní krize bílého atlantického muže. Snad se to vyřídí jenom vnitrostátně.
22. 03. 2009 | 19:42

tng napsal(a):

Beda:

"Co soudíte o neregulovaném působení nadnárodního kapitálu, jeho přelévání a odlévání ze západních ekonomik do výrobních nákladových (Čína, Indie...) a daňových rájů? Co soudíte o pracovních, ekologických, sociálních, zdravotních standardech v těchto nákladových rájech, které v souběhu s cenou pracovní síly tvoří ze západních ekonomik nekonkurenceschopné subjekty?"

Nadnarodni kapital takto pomalu vyrovnava neprirozene (zpusobene minulymi obchodnimi barierami) rozdily mezi zememi - chude zeme maji prilezitost si vydelat (jejich obcane se nechavaji zamestnavat vicemene dobrovolne), v bohatych se snizuji ceny, ale prichazeji o praci. Ve vysledku na tom vydelaji hlavne ty prvni a bohati budou rust pomaleji nebo stagnovat nebo klesat. I my jsme tak trochu chuda zeme, tezici z ucasti hlavne na nemeckem trhu. Proc vam to vadi, pokud chcete pomoci chudym ? Pripada vam moralni sebrat chudym zemim ekonomicke prilezitosti ?
"Co soudíte o tom, že tyto standardy se nadnárodní kapitál v zájmu maximalizace svého zisku plíživě pokouší implantovat do původních mateřských ekonomik?"

Ty puvodni ekonomiky si to implantovat nemusi, ale jsou k tomu vedeny konkurenci levnych zemi. Pripada vam moralni zakazat konkurenci chudych zemi ?
22. 03. 2009 | 19:49

Vico napsal(a):

tng : nepsal jsem, že tato krize je podmíněna nedostatkem zdrojů. Tato ještě ne, ale, že budou války o vodu se už varuje..Nicméně, to, co jste nazval splasknutím virtuálního bohatství, se dá obrazně vyjádřit jako anabolika, kterými se docilovalo růstu svalové hmoty globální ekonomiky. To, že jsou anabolika škodlivá, víme. To, že jejich vysazením dojde k úbytku svalové hmoty, předpokládáme. Co to do budoucna udělá s naším supermanem - to neví nikdo a možná ani nechce vědět. Přestat brát drogy, to se snadno řekne, ale těžko uskutečňuje. Určitě to bude bolet. Možná někdo vymyslí nějakou tu novou bublinu, která všechno rozhýbe. I sdělení, že se operace odkládá o tři roky, může potěšit. Třeba se mezitím stane zázrak.
22. 03. 2009 | 20:14

Béda napsal(a):

tng:

- nadnárodní kapitál: získal suprlevnou (za zlomkovou cenu) pracovní sílu a nový trh, současně získal možnost dočasně zvýšit svůj zisk přesunem výroby značkového zboží do Číny
- původní mateřské ekonomiky: jejich průmysl je postižen odlivem kapitálu, zvýšením nezaměstnanosti a perspektivně srovnáním nákladů na ůroveň nejkonkurenceschopnějšího. To by ve finále znamenalo fatální snížení mezd, koupyschopnosti, zrušení zdravotního, sociálního příspěvku zaměstnavatele na pojištění zaměstnanců a rozpad zdravotního a sociálního systému - z almužny blížící se reprodukčním nákladům se pojištění nedá platit. V oblasti ekologie by to znamenalo zrušení všech dosažených ekologických limitů a absolutní ekologickou živelnost.
- Čína, Indie získaly možnost hromadit přebytky na úkor pracovní síly, zaneřádit si ovzduší, vodu, zničit vegetaci, zdostupnil se jim kapitál, know how a špičkové technologie a perspektivně se můžou stát suprvelmocemi. Pracovní síla získala možnost o něco si polepšit proti svému předešlému údělu.
- majitelé kapitálu z Číny, Indie i ze světa získali možnost ohromného zisku a větších tržních možností.
- systém jako celek se stal víc rozporuplným a nestabilním

ČR: i naše pracovní síla bude muset poklesnout na úroveň té nejkonkurenceschopnější - jinak průmysl přestane být konkurenceschopný. U Německa je to obdobné. Jinak riskujeme, že do Německa budou dodávat Číňané a postupně vytláčet a decimovat místní průmysl a koupěschopnost populace.
22. 03. 2009 | 20:16

Kocour napsal(a):

hm..to vím už dávno
když jsem viděl v roce 1990 balenou vodu v obchodě,říkal jsem si ..hm je zle.tady není něco v pořádku.A změna hodnot..jistě.znám odbornou literaturu k tomuto tématu.Jsou to všechny pohádky co známe z dětství!
Kocour
22. 03. 2009 | 20:26

jirka napsal(a):

divnej svet,nic se neplanuje vse je zalozeno na ocekavani.penize jsou virtualni,vsichni si pujcujou.Stat,firmy,podnikatele,obcane.
kam se podivate tunel ,komu dnes muzete verit
22. 03. 2009 | 20:56

Gerd napsal(a):

Žebříček hodnot se tvoří výchovou v dětství, příkladem v rodině a okolní společnosti. Ke změně může přispět jen nějaká hodně radikální událost nebo u pozvolné změny nárůst většinové skupiny lidí s novým žebříčkem hodnot.
Protože se nic takového nekoná, k žádné změně morálky a společnosti touto krizí nedojde. Pokud nepřeroste v revoluci.
Rozevírání nůžek mezi chudými a bohatými už tu také bylo, bude pokračovat až do chvíle, kdy většinu bohatství bude vlastnit jen velmi omezený počet lidí. Pak se jako nejsnazší cesta k získání bohatství bude jevit cesta likvidace těchto osob - buď znárodněním jejich bohatství nebo jejich likvidací ( zmanipulovaným procesem nebo justiční likvidací pod smyšlenou záminkou). Ta druhá varianta je tím pravděpodobnější, čím více dotyční lidé používají tytéž metody.
V této krizi nešlo o krizi liberálních hodnot, zde je podivný hybrid sociální společnosti a liberálního kapitalismu. Podivný v tom, že jde zisky přísluší jednotlivci, ztráta (některých lidí) je ale rozložena na celou společnost. Míře zisku má odpovídat i míra rizika.
Vinu nesou politici, kteří mají nechat krachnout podniky v potížích a hledat možnosti, jak nepřenést břemenou krachu těchto společností na jiné v podstatě zdravé firmy. Nebo nastavení podmínek na vytváření nových pracovních míst. Tohle vše ČR chybí.
22. 03. 2009 | 21:00

J.H. napsal(a):

k Paterik:
Snad by bylo dobré, kdybyste si blog p.Pehe přečetl ještě jednou a pomalu. Třeba byste mu porozuměl. Nebo jste možná cizinec a neumíte dobře česky, potom vám lze to nepochopení odpustit.
22. 03. 2009 | 21:01

Paterik napsal(a):

J.H.:

pan Pehe zkrátka interpretuje krizi jako přelom, který vyústí v komplexní přestavbu hodnot. Věřit tomu může. Sice neví, jaké nové hodnoty budou, ale ví, že budou... Já si myslím, že se nestane vůbec nic, jenom se budeme muset pořádně uskromit. Jediné, co možá skončí, je éra ekonomického růstu na dluh. To by byla docela příjemná změna.
22. 03. 2009 | 21:19

tng napsal(a):

Beda:

Proc by mely mit narok na vysokou zivotni uroven jen zapadni Evropa a severni Amerika a ostatni zeme by se mely drzet v chudobe ? Proc by nesmeli Indove konkurovat Americanum, pokud jsou toho schopni ? Proc ma mit nemecky delnik automaticky narok na relativne astronomicky plat, zdravotnictvi a penzi a proc ma byt takova prilezitost sebrana Cinanovi ? Chapu to z mocenskeho hlediska, ale z moralniho hlediska to omluvit nejde. Globalni konkurence je spravedlivejsi nez globalni protekcionismus.
22. 03. 2009 | 21:34

Admirál napsal(a):

Paterik - "Jediné, co možá skončí, je éra ekonomického růstu na dluh. To by byla docela příjemná změna." - To je přeci základ stávajícího systému. To si myslíte, že se neobejde bez podstatných následných reakcí požadavků na jednotlivce i skupiny?
22. 03. 2009 | 21:36

tng napsal(a):

Vico: souhlas, uvidime jak velky sok z ubytku svalu nastane, dlouhodoba zavislost na dluzich je nejhorsi a zda se celkem bezvychodnou, demokracie tu porazi samu sebe :(
22. 03. 2009 | 21:43

Paterik napsal(a):

Admirál:

no to se vr, že se to neobejde bez drsných opatření. Ale nemyslím, že dlouhodobě je možné držet systém, jaký máme teď.
22. 03. 2009 | 21:43

Béda napsal(a):

tng: zřejmě si nerozumíme.

To není o nároku vysoké mzdy amerického, neb evropského zaměstnance.

Je to přesně naopak. Je to o sražení evropského a amerického zaměstnance na úroveň toho asijského. Částečně se tak již děje v asijských automobilkách v USA, kterým ty americké nedokážou konkurovat, i v ČR (TPCA, Hyundai).

Kdyby vyvážený kapitál automaticky akceptoval všechny západoevropské standardy a přiblížil asijské zaměstnance evropskému standardu, tak by jste měl pravdu. Opak je ale pravdou. Ti lidé v asijských fabrikách se spíš blíží svým postavením zaměstnancům v 19. století než ve 21..
22. 03. 2009 | 21:45

jogín napsal(a):

Ke změně hodnot a zavedení morálky je třeba revoluce a zavedení nových, drasticky vymáhaných pravidel. Je pravda, že paví brk a zvracení na schodech během hostiny vyšlo z módy, ale byla k tomu potřeba gilotina. Revoluce sice část excesů odstraní, jenže zavede jiné. Zavedení morálky výchovou mě poněkud pipomíná zvýšování dojivosti krav přesvědčováním.
22. 03. 2009 | 21:57

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Takže po postmoderně a postdemokracii už tu máme postmaterialismus. Vypadá to, že pan Pehe připravuje terén pro postkapitalismus. Akorát že nikdo neví a diskuze pod blogem to dokazuje, co to všechno má znamenat.
A tak si dovolím raději pracovat s předponou prae- a navrhnout termín praeglobalismus. Kapitál a informace rychlostí blesku globálně putují po celé planetě, zboží taktéž, jen o něco pomaleji, různé kultury se prolínají a mísí, množství lidí putuje za prací jako by mělo nastat nové stěhování národů...atd., takže by bylo zapotřebí více vizí o univerzálnější ideologii budoucnosti. Když ne spotřeba, když ne racionalismus, když ne materialismus, co tedy? A tady žádné post- nepoví nic a není k ničemu.
22. 03. 2009 | 22:39

Carlos V. napsal(a):

Z 19. stoleti mame jen to nejlepsi dedictvi. Kapitalismus, svobodu.

Z 20. stoleti mame socialismus, fasismus, keynesianstvi, dekadenci.
Cesta vede zavrhnutim ideologii 20. stoleti a navrat ke korenum z 19. stoleti.
22. 03. 2009 | 23:34

Béda napsal(a):

Carlos V.

Vzhůru k otroctví, 16 hodinové pracovní době, práci dětí, 7-dennímu pracovnímu týdnu... - ke "svobodě".
22. 03. 2009 | 23:49

Jochim napsal(a):

Že nemáte rád malého čecháčka, jste už projevil mnohokrát, že působite jako agent evropské integrace za záník všeho českého také, že nenávidíte ODS a Klause už taky víme, ale tahle slátanina je raritní. Hlavně a opět v tom, že argumentujete proti volnému trhu, (jako všichni socialisti a komunisti) vlastně tím, že se ukázal jako nefunkční přes veškeré "dobré" regulace to je totální absurdum. Největší nebezpečí nám hrozí právě od těchto "nevinných" filozofů a filozofií toužících po přerovnání všeho co je ještě trochu v pořádku, jako jste vy, pane Pehe. Vaše ambice jsou vskutu unikátně nechutné, právě v tom jak svoji nenápadnou prezentací zakrývají svou nebezpečnost. Neumím si představit, že by jste na chvíli měl nějakou větší politickou moc.
23. 03. 2009 | 00:17

výpravčí vlaků napsal(a):

Jochim:
Na přelomu let čtyřicátých a padesátých byste zřejmě podepisoval rezoluce za všeliké tehdy čile probíhající čistky. Inu, bdělosti a ostražitosti není nikdy dost: uniklo Vám tak, že "by jste" se správně píše "byste". Co kdybyste se místo blogy JP raději
-a produktivněji- zabýval opakováním si Pravidel jazyka českého?
23. 03. 2009 | 01:18

F. Adamec napsal(a):

Klausouva soudni mafie CR do EU!
Klaus exportoval komunisticky arzenal do krizovych oblasti a nepripojil se Mezinarodnimu trestnimu soudu. Tunelar Klaus nechce podepsat smlouvu, kterou schvalila PS CR. Obava se vlastizrady, nejen za rozkradani fondu CR a EU, majektu cirkvi a 300 000 vlastniku pozemku v CR. Vaclav Havel vyrustal na kline bolsheviku a nacistu, nedaleko sochy Svateho Vaclava. Jeho matka snila o tom, ze jeji syn bude nadclovekem. Predcitala mu Nietzscheho dilo na zidli, kterou Havel i Klaus, darovali soudruhu pricipalu CIRKUSu Ungelt, u sochy revolucionare Jana Husa, na miste marianskeho moroveho sloupu, ktery vadil bolshevikum, masarykovcum, batovcum a bebesevcum, komunistickemu svazu zen Milade Horakove a Charllote Masaryk. Soudruh pricipal v divadle Ungelt se v ceskych mediich chlubil homosexualni styky s komunistickymi zaslouzilymi umelci, ucileli a spoluzaky. Prirozenym vyberem dostali HIV a kandidatku do parlamentu CSFR a PS CR. Podari se Obamovi, rika ze je krizenec, smyt spinu z dosavadni zahranicni politiky USA, NATO a Zapadu? Pespektiva Evropske unie neni nejlepsi, ale v politice je mozne vse, i kdyz si Obama za ministryni zahranici musel vybrat Hillary Clinton. Bill Clinton, potomek britskeho barona Clintona, po sexualnich zkusenostech s Hillary Clinton a s Monikou Lewinskou ve Washingtonu, D.C. zalozil William J. Clinton Foundation k podpore rireni HIV/AIDS. Ve Washingtonu, D.C. se zvysil vyskyt HIV/AIDS na uroven rozvojovych hladovych zemi v Africe. V roce 2008 se v kraji Praha zvysil vyskyt sifilidy o vice nez 40%.

V roce 1998 po afere Billa Clintona s Monikou Lewinskou hrozilo Billovi odvolani z prezidenske funkce, opet jej zachranila Hillary Clinton, svym militantnim tlakem na manzela, aby bombardoval Srbsko. M. Albrightova byla jejim vzorem, pravicovy americky intelektual T. Fleming ji nazval „balkanskou reznici“. Valecny zlocinec Javier Solana, jako generalni tajemnik NATO, zahajil Havlovo humanitarni bombardovani Evropy na Balkane 24. brezna 1999. Kdo odskodni zmrzacené civilisty, zeny, deti a rodiny zabitych? Kdo zaplati za skody kolem 50 miliard US dolaru? Kdo zaplati a opravi vyloupene a znicene starobyle pravoslavne klastery a chramy (150).

V roce 1999 bolshevicke bombardery NATO a USA bombardovaly humanitarni cile v Jugoslavii a Jiri Borovec, absolvent stalinisticke VAAZ a MU, ridil operace 42 jednotek v Sarajevu. Tunelovat ABB, na pozvani bolshevika JUDr. Martina Romana tuneloval take Skodovku v Plzni, a CEZ. Jiri Borovec, vyrobni reditel CEZu, publikoval v CEZ NEWS: "Boze, kde to zijeme? Co vsechno je mozne?" Klausuv prestarly senat s pragobolsheviky agenty StB a KGB, zamitl zakaz propagace komunismu a nacismu, dosadil do senatu mafii bolsheviku - stare komunisticke struktury, schvalil smlouvu o stavbe americkeho radaru a smlouvu o umisteni americkych vojsk v CR. Klaus, za totality Vodicka (KGB), Kluk (StB) a Rek (StB), absolvent stalinisticke VSE v Praze jmenoval komunisticke profesory a soudce, tuneloval CR se svou mafii pragobolsheviku, Kocarnik (min. financi), Dyba (min. hospodarstvi), Triska spoluautor kuponove „privatizace“ do vlastnich rukou, Strasky (min. dopravy a zdravotnictvi ), Salzmann (sef Komercni banky), Karas (KSC-ODS) komunisticky sef CEZu zamestnaval Klausovu rodinu, Potac, Tosovsky, Vondra (KSC-KGB), Topolanek a dalsi synci bolsheviku. Cesky stat formalne vlastni polovinu komunistickeho, zastaraleho a poruchoveho CEZu. Klausova rodina a komunisticka mafie, Jan Klaus a Martin Roman bez odborne kvalifikace a praxe, odbornici na rizikove operace ovladaji druhou lukrativni polovinu CEZu, mafianske platy a premie, financuji Klausovu bolshevickou mafii a rodinu. Ceny novych technologii a energii klesaji, CEZ je zdrazuje. Prazska burza, pracka na Jelcinovy a Klausovy spinave penize, RM System (VAAZ-PVT-KGB-StB), ztraci job. Zelezny rika: „My mame sveho Ganleyho, ktery je naprosto konzistentni. A to je Vaclav Klaus. To je nas vzor.“ Klaus se svou bolshevickou rodinou vystoupil letos z ODS, hleda marne sva konta a azil v zahranici.

PS a vladu CR ovlada militantni a soudni mafie pragobolsheviku, ktera je historicky zkorumpovana, odborne a pocitacove negramotna. Tunelar prezident bolsheviku a disident EU s pragobolsheviky ridi CR a zastaraly a nespolehlivy CEZ, komunisticky rotny ridi vztycenym prostrednikem vladu CR a predsednictvi EU, tunelar - hudebnik ridi lidska prava a mensiny, euroterorista ridi evropske zalezitosti a teroristicke NATO, zemedelec ridi statni dluhy, matematik - tunelar z KU ridi zemedelstvi, distributor vojenskych homocidu, herbicidu a pesticidu - chemik ridi evropske dopravni site, militantni deviant ridi nezamestnanost atd. Slouf a Wolf se tajne domlouvali pri volbe komunistickeho prezidenta. Klaus a Paroubek se tajne domlouvali nejen na sjezdu CSSD, jak to osladi obcanum EU. Klaus vyznamenal a jmenoval sve multistraniky - profesory. Vladni ceske skatule, skatule hejbejte se, jste v krizi!
23. 03. 2009 | 03:00

Béda napsal(a):

Jochim a spol.:

"Světu hrozí do roku 2030 nedostatek potravin, vody a energie, varuje vědec
S jednou krizí si svět poradí, ale co když se jich sejde víc? Hlavní vědecký poradce britské vlády, profesor John Beddington varuje, že kolem roku 2030 postihne lidstvo znásobený efekt několika krizí najednou, které budou souviset s nedostatkem potravin, pitné vody a energie. Profesor toto varování podle listu Guardian přednesl na konferenci o Udržitelném rozvoji ve Spojeném království."

více na http://www.novinky.cz/zahra...

Mohli byste přátelé - odpůrci globální regulace nastínit jak by si svět měl poradit s takovouto koncentrovanou hrozbou při očekávaném zvýšení přírůstku populace v průběhu 20 let o téměř 20 - 30%? Můžete uvést jak to bude řešitelné v prostředí univerzální živelnosti trhu při zachování ustavičného RŮSTU, t.j při umělém navyšování lidských potřeb? Tak je možno růst bez omezení nebo ne? Bude se potřeba uskrovnit a změnit základní hodnotový rámec a filosofii anebo ne? Co myslíte?
23. 03. 2009 | 05:59

klarasamkova napsal(a):

ad Logos: na Frankfurtskou školu bych až tak nespóléhala, čas již přece jen trochu trhnul oponou i zde, ale fenomenologie je dobrý tip: ostatně, podle Camuse zcela odpovídáme za okolí a prostředí, ve kterém žijeme, neboť si jej vytváříme vlastní myslí. Dokonce jsme odpovědni i za vlastní emoce v něm...
Je na čase vzít na sebe tu druhou část svobody - zodpvědnost.
P Pehe - skvěle formulovaný článek, skvěle formulované myšlenky. Řešení?? Jděte se,, diskutující, vy cpat s těmi neustálými požadavky na "návhody k použití". Jak nemáte příbalový leták, jste v koncích, golubci, že?? Což takhle začít znova myslet??
KVS
23. 03. 2009 | 06:03

Rumcajs napsal(a):

Že je svět ucpanej nadvýrobou ?

Nesmysl! Nějakých 10 tisíc let , co máme stát a nadvýrobu, se něco takového nepovedlo. V tom má Dolejš pravdu, že se jedná o strukturární krizi, né o nadvýrobu. Krize vždy byly a zase odešly a přesto k žádnýmu posunu hodnot nedošlo.

Co šlapu tenhle svět, tak jsem ještě nepotkal člověka, kterej by nechtěl víc než momentálně má.

Pokud to někdo cítí jinak a má plný bříško, může si sednout opodál a pozorovat mumraj těch, co ho plný nemaj.

Já mám chuť směňovat dál.
23. 03. 2009 | 07:02

Paterik napsal(a):

Béda:

odpověď na vaši otázku nám dává biologie. Konkrétně křivka růstu ve tvaru S. Tedy růst je možný pouze v dostatku zdrojů. Při nedostatku zdrojů se růst zastavuje, následuje stagnace. Růst se může obnovit pouze tehdy, dojde-li k nárůstu zdrojů.

Tedy lidé budou muset udržovat své potřeby v rozumných mezích, popř. je i snížit. Pokud tak neučiní, bude následovat fáze vymírání. Další růst by mohly umožnit lepší technologie, GMO atd.
23. 03. 2009 | 08:25

Meňo napsal(a):

ANO. Řekl bych, že k vyšším formám pokroku patří VYVÁŽENOST např. rozum - cit. Bez vyváženosti jsme celá naše slavná civilizace jen hříčkou ve větru sobecké nenasytnosti.
Zdraví M.
23. 03. 2009 | 08:54

Béda napsal(a):

Paterik:

Takže z vašeho povídání plyne asi toto:
Všechno poběží po staru. Jestli se nějakým zázrakem povede odvrátit krach amerického finančního systému a z toho plynoucí důsledky, nastartuje se všechno na novo. Staré principy -RŮST, zisk a vítězství v konkurenci za jakoukoliv cenu (i za cenu válek), se opět stane hybnou silou vývoje. Reklamní telemarketing uměle vybudí naše potřeby, neviditelná ruka trhu všechno spolehlivě vyřeší a pojedeme vesele dál.

Pokud?... nám v tom nezabrání nějaké objektivní příčiny - třeba nás nenadále nějaká další chřipka anebo souběh několika chřipek najednou nepostaví před nové výzvy. Ty se opět samy přirozenou cestou vyřeší. Přemnožení lidé spokojeně vymřou hladem, suchem, nedostatkem vody a potravin, energií, porodnost se zastaví, zbývající lidé ustoupí od obžerství a vynuceně omezí své potřeby na rozumnou a únosnou mez. Lepší technologie nakonec zajistí přeživším dostatek vody, potravin, energií a opět se nastoupí do vlaku bezstarostného hýření, nekonečného růstu, zisku a vítězství v konkurenčním boji za každou cenu a neviditelné živelné ruky trhu. Až do skonání samotného světa.

Zde bych si dovolil malou jízlivost: 1) co když finanční systém USA nakonec nezachrání ani sypání čerstvě natištěných dolarů do bezedné jámy? Co když dolar jako světová měna zanikne?
2) Co když časem Indie a Čína vyhrají v konkurenčním boji se Západem a ovládnou světovou ekonomiku a časem i politiku? 3) Co když lidé na Západě nebudou spokojeni s růstem nezaměstnanosti, rozpadem všech dosavadních jistot (penzijní fondy, sociální fondy...) a soustavným snižováním své životní úrovně - obrovským nárůstem nedostatkových potravin, vody, energií...? Co když se jim přestane líbit způsob odměňování a jeho vztah k osobní odpovědnosti?
4) Co když se lidem při souběhu chřipek nebude chtít pokojně umírat z důvodu hladu, žízně, nedostatku energie a začne velká migrace?
5) nesmrdí někde v pozadí opět staré "dobré" řešení - velká válka, která vyředí populaci, omezí potřeby a nároky na zdroje, rozbije co se rozbít dá, aby poté všechno ve starých zaběhlých kolejích začalo opět nanovo? (Růst, rekonstrukce, konjunktura, množení, telelmarketing...)

Anebo vizionářsky cíleně předem přehodnotíme podstatu konzumního systému a způsobu života, vytvoříme filosofii šetření, té podřídíme ekonomický systém, globálně donutíme všechny přežírače k jejímu respektování a zvykneme si na to, že obžerství a život na úkor budoucnosti již není možný, že se stal minulostí?
23. 03. 2009 | 09:14

Meňo2 napsal(a):

Proto tvrdím, že nejde JEN o ekonomickou krizi, ale že jde o krizi VŠEOBECNOU, tedy politickou sociální, soc.-psychologickou, etickou, ekologickou, mravní atd. atd.
23. 03. 2009 | 09:36

shipper napsal(a):

Béda
Vytvoříme - podřídíme - donutíme...
Chystáte se založit politickou stranu?
Jak chcete přesvědčit voliče?
23. 03. 2009 | 09:39

Paterik napsal(a):

Béda:

Je vidět, že jste můj příspěvek nepochopil. Lidstvo se jako celek neustále zvětšuje. Růst populace lidstva se zastaví až tehdy, pokud mu dojdou zdroje - přesněji řečeno dostupné zdroje již nebudou dostatečné k saturování potřeb. Pak dojde k vymírání ať už válkami o zdroje, nemocemi, nebo prostě hladem. S tím nemá nic společného ani kapitalismus, ani socialismus, ani kuzr dolaru, ani která velmoc se nakonec prosadí. Kupodivu právě onen opovrhovaný obžerný kapitalismus má vliv na omezení porodnosti - svět roste, ale Evropa vymírá.

Pokud lidé na Západě nebudou spokojeni s propadem svých sociálních jistot, co s tím asi nadělají? Sociální bouře prosperitu nezařídí. V budoucnu se dá čekat poměrně masivní střet o vodu, úrodnou půdu atd, masové migrace... Jak tomu ale zabránit? Skoncovat s kapitalismem? Vytvořit nějaký jiný systém? Jaký? Já řešení moc nevidím.
23. 03. 2009 | 09:53

hawk napsal(a):

Filosofie pana PEHE mi připadá taková ranná, ve stylu "způsobí padající strom hluk, když ho nikdo neuslyší?"

Tedy...vysvětlujte rodině, která poplatí jen tak tak plyn a elektriku, že nemají pokukovat po spotřebě jako hnací síle, ale mají se filosoficky osvítit a při své bídě debatovat :-)
23. 03. 2009 | 10:08

Béda napsal(a):

shipper, Paterik:

Ano, ta slova znamenají přehodnotit dosavadní způsob života a vytvořit novou filosofii a nový systém, který REGULACÍ podváže neviditelnou "léčivou"ruku globálního trhu.

Na výběr jsou jenom dvě možnosti:

- vytvoření jiného vnitřně vyváženého stabilního systému za cenu šetření a uskrovnění se v potřebách (což je v diametrálním protikladu k současné filosofii nepřetržitého RŮSTU a živelnosti)
- anebo ponechání běhu věcí ve stávajícím systému a časem v nevyhnutelném uvíznutí v množství sociálních bouří, pohraničních válek anebo velké války

Nic dalšího na obzoru není.

Stačí si vybrat a předem se začít připravovat na důsledky. Štěstí přeje připraveným - jak se říká. Aby jsme opět nezačali mrkat překvapeně na drát, jako když praskla hypoteční bublina.
Buďto se pokusíme najít systém, který předem sníží předpoklady budoucích násilných střetů, anebo přijmeme nevyhnutnost příštích střetů za samozřejmost a začneme se na ně připravovat. Nejhorší možnou variantou je zůstat napospas, nedělat nic a věřit tomu, že všechno se nějak nakonec samo vyřeší a budoucí španělské chřipky nějak odezní.
23. 03. 2009 | 10:14

Jochim napsal(a):

Beda
Neexistuje žádný důkaz, že je šlověk schopen lidskou společnost řídit. Existuji pouze důkazy opačné. Vždy, když se člověk pokuší tuhle civilizaci nějak organizovat, tak to končí hladomory a podřezáváním. Intelektuálové i vědci bubnující na poplach a na to reagující politikové jsou už chronickým selháním a následně ničením toho dobrého co civilizace vytvořila a útěk od všeho normálního, přirozeného, vyváženého. Nedůvěra v člověka za důvěru v cokoliv, co dá někomu opět příležitost k primitivnímu pokušení ovládat tento svět.
23. 03. 2009 | 10:34

Béda napsal(a):

Samozřejmě konkrétně ten systém popsat nedokážu. To je totiž na několik Nobelových cen současně a bude to úkolem jinačejších hlav.

Předpokádám ovšem, že základem toho systému bude místo nepřetržitého RŮSTU základní axiom nepřetržitého ŠETŘENÍ, (vyrovnaných rozpočtů, zamezení virtuálním obchodům...). Tomu budou muset být uzpůsobeny motivační činitele (za současného systému zisk) i případné sankce. Aby tento systém byl funkční bude potřeba vytvořit systém globální KONTROLY a definovat hranice (REGULACE), za kterými se nebude možnost pohybovat. Kdo je bude porušovat bude ekonomicky i politicky ostatníma embargován...

K tomu budou muset být vytvořeny relevantní funkční orgány s globální působností.
23. 03. 2009 | 10:37

Béda napsal(a):

Jiochim:

Jochim:

Nesouhlasím. Když dokáže člověk řídit společnost na úrovni firmy, musí to dokázat i na úrovni celospolečenské. Je to mnohem obtížnější, pracnější náročnější. Když můžou regulace, pobídky a sankce fungovat na úrovni firemní, můžou zrovna tak fungovat i na úrovni celospolečenské. Problém je pouze dát si tu námahu a nalézt ten správný vnitřně vyvážený systém a správné mechanismy.

Co míníte tím "útěkem od normálního, přirozeného, vyváženého? Je snad systém, kde vítězí predátoři, kteří nerespektují žádný systém a požírají všechny ostatní a v konečném důsledku i sebe sama a podmínky života pro ty ostatní tím normálním, vyváženým a přirozeným?

Když jste u toho primitivního pokušení ovládat svět. Z poslední doby mě napadají pouze tyto příklady:
Napoleon Bonaparte, tzv. vývoz reálného socialismu, pokus o ovládnutí Lebensraumu a zdrojů surovin a nastolení tisícileté Velkoněmecké říše, Projekt pro nové americké století.
Všechny tyto pokusy charakterizovalo jedno společné - násilí.

To ovšem neznamená, že neexistuje nenásilná možnost jak svět NA ZÁKLADĚ NALEZENÍ OBECNÉHO KONSENSU nenásilně "unifikovat" při zajišťování společního primárního cíle - přežití.
23. 03. 2009 | 10:51

Vrtichvost Klaus napsal(a):

Pane Pehe,jste opravdu skvělý.Jenže těm modrejm ptákům říkáte pravdu o kapitalismu a to jim vadí.Proto dští síru!Ale nedejte se zastrašit.Je třeba to jejich kapitalistické pižmoření naleptat zdravým rozumem!
23. 03. 2009 | 10:59

hawk napsal(a):

Vrtichvoste,

to je právě to, co pan Pehe neudělal, tedy nenapsal pravdu o kapitalismu, o polemizuje úplně o něčem jiném, i když pravda, na první pohled by to tak mohlo vypadat :-)
23. 03. 2009 | 11:03

Jochim napsal(a):

Beda
Přesně s této teorie vycházel Marx. Firma a společnost není jedno a totéž. Ve firmě funguje totalita tak, jako třeba i v armádě. Je na majiteli jaký styl vedení příjme, jestli liberálnější, nebo tvrdší. Ovšem společnost lidskou, tedy civilizaci, takto řídit nelze. Někteří intelektuálové a vědci mají neustále pokušení znovu a znovu připravovat nějaké nové verze téhož. Jsou to jen ambice, které mají kořeny v primitivní malé skupině a nedochází jim, že tyhle pokusy jsou vlastně jen intelektuálním, ale i vědeckým selháním. Chytráci se cítí být osvícení pro záchranu lidstva, ale právě co nejméně pokusů o regulaci, řízení a organizování lidstva, této následně pomáhá lépe, než nálepkování nových časů, vyhlašování nových hodnot, nucení k novým přístupům atd. Už to tady vícekráte bylo.
23. 03. 2009 | 11:06

Paterik napsal(a):

Béda:

Já osobně bych ten systém nazýval stagnací - stagnací spotřeby, stagnací populace... zároveň bude nutné vytvořit ekologičtější technologie, využití jaderné energie a snad v budoucnu i jaderné fúze. Regrese není nutná.

Člověk nedokáže řídit společnost. Není žádný důvod se domnívat, že by vláda úředníků vedla k zlepšení poměrů. Úředník na rozdíl od podnikatele nepodstupuje žádné riziko a ani nemá žádnou zodpovědnost za svá rozhodnutí. Obecný konseznus je spíš snem, snad by ho šlo dosáhnout jen tehdy, pokud by lidé již čelili hrozbě úplného vyhlazení, ale to už bude pravděpodobně na záchranu pozdě.
23. 03. 2009 | 11:14

Jochim napsal(a):

Člověk nečelí úplnému vyhlazení změnou podnebí, případně nedostatkem surovin. Největší nebezpečí pro člověka je zase jen člověk. Člověk, který chce jiného člověka kontrolovat, postrkovat, vylepšovat. Takoví lidé se pohybují mezi námi a čekají na svou příležitost. Jsou to lidé, kteří se panicky bojí lidské svobody. Zapoměli na to, že tahle civilizace existovala i bez politiků a vědců. K čemu je politika, když na ni nevidí nikdo nic dobrého. A přece být dobrá může. Když lidem nebude zavazet, když politik, který vyjde z masy, se k ní potom neobrací jako k hloupému stádu. Ještě včera byl jeho součástí a dnes už je někdo lepší, který si samozvaně vezme za úkol civilizaci napravovat, zušlechťovat a organizovat. k tomu zvolen nebyl. Vynález politiky, nebo chcete-li státu by měl zůstat jen v organizací věcí, které nemůže člověk sám. To znamená infrastruktůra, obrana a odstraňování obchodních barier na které člověk sám nestačí. To je vše. Do roku 2030 bude ještě tisíce vyjádření o konci světa různých vědců, politiků, nebo náboženských fanatiků. A jestli bude opravdu v roce 2030 apolkalypsa, tak jen proto, že jsme podlehli novým vůdcům - zachráncům světa.
23. 03. 2009 | 11:27

Béda napsal(a):

Paterik, Jochim:

Tato diskuse postrádá svůj smysl.
Vy hájíte cestu živelnosti, neviditelné ruky trhu, lidské džungle, která vždy všechno nakonec uspokojivě vyřeší a zabrání fatálním důsledkům, (tak jako tomu "bylo" již tolikrát v minulosti) a vyřeší tím i otázku přežití lidstva.

Já preferuji cestu lidského rozumu, který se poučil z minulosti a přijetí preventivních opatření.

Kdo z nás měl pravdu, to rozsoudí budoucnost. Jestli v té době ještě budem naživu. Kdoví? Třeba ta doba ani není tolik vzdálená.

Když budem připraveni můžem lecos ovlivnit, když budem nepřipraveni a spolehneme se na improvizované hašení požáru, až když vznikne, můžem být nemile překvapeni. Tak jako jsme nyní "zaskočeni" mírou poškození systému finanční bublinou.
23. 03. 2009 | 12:08

Paterik napsal(a):

Béda:

Vy máte svůj rozum a já zase svůj. Umělé systémy regulující společnost jako marxismus, fašismus, současný systém v Číně mě přesvědčují, že toto není ta cesta, po které bychom měli jít. Pokud jakkoliv kontrolovat porodnost shora by velmi brzy narazil na spoustu etických i morálních problémů, které by těžko dokázal vyřešit.

Západní společnost se už pomalu dostává do populační rovnováhy. Evropě přelidnění nehrozí. Možná by stálo za to podívat se na důvody, proč se populace stabilizovala a nepotřebovala k tomu žádné direktivy shora. Zkuste napřít rozum tímto směrem.
23. 03. 2009 | 12:23

logos napsal(a):

klaravesela:

Prosím za laskavé prominutí, leč dovolil jsem si zmínit potřebu n a v á z a t na výzkumné práce sociologů tzv. Frankfurtské školy, nikoli potřebu ji křísit z mrtvých. Dva následní diskutéři velmi případně zmínili české sociology Bělohradského a Kellera.
Píšete o Camusovi. Mohla jste ovšem zmínit třeba Montaigne. K fenomenologům Camus nepatří. Z českých filosofů si v souvislosti s fenomenologií nejčastěji připomínáme Jana Patočku. Klíčové fenomenologické studie napsal E. Husserl. I zde jde, myslím, opravdu nač
n a v a z o v a t ...
Ostatně pan Pehe míval -a možná dosud má- docela blízko k dalšímu alternativnímu
"mozkovému trustu": Fórum 2000 ...
23. 03. 2009 | 12:35

Béda napsal(a):

Paterik:

K první světové válce nedovedl svět fašismus ale neviditelná ruka trhu a "přirozený, normální, vyvážený" běh věcí.
K druhé světové válce nepřivedl svět fašismus ale zrovna tak "přirozený, normální, vyvážený" běh věcí. Dokonce i k fašismu dovedl lidskou společnost tento "přirozený, normální, vyvážený" běh věcí. Fašismus byl důsledkem světové hospodářské krize a výsledků první světové války.
Dokonce o k socialismu v Rusku dovedl lidskou společnost "přirozený, normální, vyvážený" běh věcí. Socialismus vzniknul jak známo jako důsledek carismu a první světové války.
Marxismus jako takový byl tak součástí "přirozeného, normálního, vyváženého" běhu věcí. Vzniknul jako důsledek rané fáze vývoje kapitalismu - neudržitelných podmínek života zaměstnanců.
Nezdá se vám zajímavé, že kapitalistický systém cždy na určitém stupni svého vývoje - obvykle v období krize neustále generuje různé marxismy, socialismy, fašismy? Víte co mají všechno společné? Že živná půda pro ně vzniká za "přirozeného, normálního, vyváženého" běhu věcí, t.j. za stále stejného systému, který se vždycky dostane do složité až bezvýchodné situace. Nemůže být něco v tomto systému nastaveno špatně? Nemá v sobě zakódovanou genetickou vadu, která vede ke krizím a závažným defektům? Když si všimnete míru dopadu:
- revoluční rok 1848 - pár tisíc, možná desítek tisíc mrtvých,
- 1.světová válka - pár milionů mrtvých.
- socialismus - pár desítek (mluví se o stovce milionů) mrtvých
- nacismus (německý fašismus) a 2. světová válka - pár desítek milionů mrtvých
- hypoteční, resp. finanční bublina a následná krize - ??? mrtvých?
- krize zdrojů (voda, energie, potraviny) - ??? mrtvých?

Vás neznepokojují ta stoupající čísla? Není již nejvyšší čas s tím něco udělat? Domníváte se, že současný systém, resp. jeho vývojová fáze je vrcholem společenského vývoje?
23. 03. 2009 | 12:41

honza napsal(a):

většina diskutujících nepochopila o co autorovi jde. Dosud autor sháněl příznivce kapititalismu na slib konzumu, nyní to zkouší na slib, že žádný konzum nebude. Uvidíme jak s tím bude úspěšný.
23. 03. 2009 | 12:50

Béda napsal(a):

Paterik:

Populace a populační rovnováha:

Není jistě bez zajímavosti, že státy s nejvyšší životní úrovní -jejich původní obyvatelstvo postupně vymírá, resp. je asimilováno přistěhovalci.

Naopak ve státech s nejnižší životní úrovní je přirozený růst populace nejvyšší a dokonce "exportu schopný".

Nevím jestli je to tím, že tyto státy obvykle postrádají sociální a důchodový systém západních států a v podstatě soudobá generace je odkázána na opateru svého potomstva na stáří, anebo toho, že vysoká přirozená úmrtnost mladé generace v kombinaci s neexistencí sociálního a důchodového systému vyžadují zvýšený populační přírůstek. Dle mého mínění Čína bez umělého režimu porodnosti, t.j. při ponechání normálního vývoje by populačně brzy přerostla přes hlavu možnostem země.

Proč původní populace Evropy, Ruska, USA postupně vymírá je mi stejnou záhadou jako vám. Možná je to obecným přístupem k životu. Lidi si pořizují děti až v pozdějším věku, v mládí studují, dělají kariéru, užívají si. Možná je to celkovou změnou hodnot, úpadkem katolicismu... Kdoví?
23. 03. 2009 | 13:01

Paterik napsal(a):

Béda:

ano, nacismus, marxismus a spol. byly vždy následkem krize nebo špatných životních podmínek. Ale to není žádný objev. V časech krize je obecným rysem lidské povahy tíhnout k radikálnějším řešením. Problém je v jedné zásadní myšlenkce - ačkoliv tyto systémy byly "produktem" krizového stavu, nebyly nikdy jeho řešením. Slibovaly ráj, ale v zásadě vedly k pravému opaku. Ale rozohdně ne ke spokojenější a spravedlivější společnosti.

Kapitalismus neprodukuje ráj. Nikdo ho nevyprodukuje. Neexistuje dokonalý a bezchybný systém. Kapitalismus ale více než jiné systém vychází z přirozených sklonů člověka - jak těch špatných, tak těch dobrých. To, co má skutečně smysl, je snažit se v našem chybujícím kapitalismu podporovat ty konstruktivní lidské sklony na úkor destruktivních.

Rostoucí čísla? Ta jsou dána dvěma věcmi - zaprvé čím větší populace válčících států, tím větší celkové ztráty. Zadruhé technický pokrok ve vývoji masových zbraní. Válka o zdroje ale není způsobena existencí kapitalismu, je způsobena jednak jejich celkovou omezeností, jednak nerovnoměrnou distribucí na planetě. Neexistuje systém, který by to dokázal změnit.

Není již čas něco dělat? Tohle slýchám často a vždy odpovídám - co? Současný systém nemůže být označen za vrchol. Vývoj nemá žádný vrchol. Je to jen donekonečna stoupající spirála. Můžeme se pokusit současný systém zkultivovat, ale rád bych připomněl, že ty nejradikálnější pokusy změnit společnost a svět skončily... v plynových komorách. Revoluce jen málokdy nastolí spravedlnost, zato ráda požírá vlastní děti.
23. 03. 2009 | 13:05

Paterik napsal(a):

Béda:
k příspěvku z 13:01

Čína je vysoce problematická, protože se v ní mísí sociální inženýrství s letitými tradicemi. Politika jednoho dítěte vede sice ke zpomalení nárůstu populace, ale na druhou stranu má dva negaticní důsledky: zaprvé dramaticky se zvyšující nerovnováha mezi muži a ženami. Důsledky si jistě dovedete představit. Zadruhé populace začíná stárnout. S obdobnými problémy se potýká i evropa a sami víme, že to není žádný med.

Není v mých silách najít příčiny toho, že Evropa a Rusko vymírají (USA mají ale myslím stále kolem 2% přírůstek). Ale řekl bych, že je to zčásti vlivem rozšíření antikoncepce. Dále odkládání těhotenství do vyššího věku - vlivem budování kariéry, životního stylu apod.
23. 03. 2009 | 13:11

Béda napsal(a):

Paterik:

- Čína: psal jsem, že v případě přirozeného běhu věcí,( t.j. tak jak to bylo do politiky 1 dítěte) by se Čína přemnožila a musela by řešit tento problém - obvykle následuje válka
- Evropa: příčiny nevidíte rovněž jako já (pouze spekuluji)
- USA: původní (mám na mysli bělošské, nikoliv indiánské) obyvatelstvo je postupně asimilováno nebělošskými přistěhovalci a jejich potomky
23. 03. 2009 | 13:23

Paterik napsal(a):

Béda:

problém Číny je, že nyní se jí tam množí přebyteční muži, na které nevycházejí partnerky. V miliardové populaci ten převis dosahuje milionových rozměrů, brzy se rozroste na stamilionový. A možný konec? Válka o ženy, buď uvnitř samotné Číny, nebo se přenese za její hranice. Lepší by byla politika dvou dětí.

Co se týče USA, to bych musel vidět nějaká čísla, jaký přísrůstek je v různých skupinách obyvatelstva. Jo možné, že je to dáno i jejich rozdílnou sociální situací.
23. 03. 2009 | 14:03

Béda napsal(a):

Paterik:

píšete:"ano, nacismus, marxismus a spol. byly vždy následkem krize nebo špatných životních podmínek. Ale to není žádný objev." K tomu bych dodal pouze krize, špatných podmínek, nerovnovážného vývoje a poruch kapitalismu.
- dále píšete: "Problém je v jedné zásadní myšlenkce - ačkoliv tyto systémy byly "produktem" krizového stavu, nebyly nikdy jeho řešením. Slibovaly ráj, ale v zásadě vedly k pravému opaku." K tomu bych dodal: nebyly nikdy výsledkem obecného konsensu hlavních mocností a center ale vždycky násilným pokusem vyřešit krizi kapitalismu proti vůli ostatních center.
- píšete:"Kapitalismus ale více než jiné systémy vychází z přirozených sklonů člověka - jak těch špatných, tak těch dobrých. To, co má skutečně smysl, je snažit se v našem chybujícím kapitalismu podporovat ty konstruktivní lidské sklony na úkor destruktivních." Otázka: co jsou ty přirozené dobré a špatné sklony člověka? Které konkrétně se mají podporovat a jak se mají omezit ty špatné?
- píšete: "Válka o zdroje ale není způsobena existencí kapitalismu, je způsobena jednak jejich celkovou omezeností, jednak nerovnoměrnou distribucí na planetě." Otázka: nejsou v náznacích již existující konflikty (Gaze Iráku, Afghánistánu, hrozí v Íránu, transport zdrojů skrze Ukrajinu, Gruzii ..)a války o zdroje důkazem toho, že je ovlivněna živelnou narůstající konzumací (telemarketingovým obžerstvím a z toho plynoucím růstem zbytných potřeb) zdrojů a cíleným záměrem nadnárodního kapitálu o jejich ovládnutí?
- píšete: "Vývoj nemá žádný vrchol. Je to jen donekonečna stoupající spirála. Můžeme se pokusit současný systém zkultivovat, ale rád bych připomněl, že ty nejradikálnější pokusy změnit společnost a svět skončily... v plynových komorách." Domnívám se, že nemáte pravdu. Jak známo otrokářství po spirále vystoupalo skrze vznik, přes kulminaci rozvoje, skrze úpadek až k přerodu ve feudalismus. Ten prošel stejným vývojem skrze revoluce až ke kapitalismu. Proč by to s kapitalismem mělo být jiné? A druhá možnost - jestliže připustíme, že kapitalismus neustále generuje krize a ty požírají jeho děti, proč by minimálně nemohl být cíleně reformovaný dřív, než zanikne tak, jako každý společenský systém před ním? Proč se má riskovat, že s ním zanikne v turbulencích anebo na důsledky jeho neřízeného chování celé lidstvo, potažmo život na planetě?
23. 03. 2009 | 14:03

Jirka Hemzal napsal(a):

To Béda:
Mohu se Vás zeptat, jestli Vy sám nakupujete nějaké výrobky nebo služby nabízené telemarketingem?
23. 03. 2009 | 14:34

Paterik napsal(a):

Béda:

ad 1) ano nebyly výsledkem konsenzu center moci. Ostatně takový konsezus je poněkud problematické si představit. Stačí se podívat na OSN... Je otázka, zda Hitler a Stalin chtěli "řešit" nějakou krizi. Pro ně byl režim jen výtahem k moci, nikoliv nástrojem k řešení problému společnosti. A jak sám vidíte, kapitalismus se z toho nakonec vždycky dostal.

2) je to jako s výchovou dítěte. Učíte ho udržovat si pořádek v pokoji, chovat se slušně... ale vy tím jen modulujete jeho chování, nevytváříte jej. Chování a sociální instinkty jsou podmíněny geneticky. Dobré sklony člověka jsou například - kooperativita, solidarita (ale ne vynucená hrozbami!), poctivost... tyto hodnoty lze v lidech posilovat, ale ne nějakými abstraktními idejemi, nebo rozkazy z vyšších míst.

3) války o zdroje jsou běžné u všech živočišných druhů. Holubi také bojují o obživu, ale není to produkt nějakého "kapitalismu". Boj o zdroje je věčný, ale nemusí se odehrávat nutně za použití zbraní. Stačí jen, že se v práci snažíte třeba vymoci si co nejvyšší plat atd...

4) ale jak sám říkáte, otrokářství se postupně přeměnilo na "vyšší" systémy. Evolucí, nikoliv revolucí. Pokud chceme cokoliv zlepšit na současném systému, musíme spoléhat spíš na vnitřní evoluci, než na vynucené vylepšování zvenku.
23. 03. 2009 | 14:37

Béda napsal(a):

Jirka Hemzal:

Já ne, ale znám lidi, kteří nakupují. Tím telemarketingem myslím i volební Smlouvy s občany, populistické sliby, výzvy k utrácení za krize, kladné +4,8% - tní rozpočty, kdy je všem soudným lidem jasné, že že jedeme z kopce...
23. 03. 2009 | 14:40

Jirka Hemzal napsal(a):

Díky za odpověd. Takže z toho vyvozuji, že jste rozumný člověk, který jen tak lehce neskočí někomu "na špek". No a co brání jiným lidem, aby se chovali jako Vy? A dále, pokud se rozumně nechovají, je snad třeba zřídit nějaký státní dohled, který by je před vlastní ignoranci ochránil? Asi ne, viďte. Takže, i když se řada lidí nechová rozumně, určitě je neučiní šťastnější někdo tím, že jim bude poroučet nebo vnucovat svoje představy o tom, co je pro ně dobré.
23. 03. 2009 | 14:59

Dennis Brain napsal(a):

Dlouho jsem cekal, az nekdo tak strucne, vystizne a smysluplne sformuluje svuj nazor na situaci, ve ktere se nachazi dnesni civilizace. A take predchazejici vyvoj, ktery k tomu vedl. Blog pana Pehe me prekvapil. Velmi prijemne. Me obavy, ze prekrocit schudek, ktery ceka civilizaci, bude mimoradne bolestny, bohuzel nerozptylil. Ale je v nem opravdu neco optimistickeho: Nevime, jak to bude vypadat (krome toho, ze tusime, jak to vypadat nebude), nevime, jak se to pojmenuje, ale je tu vira, ze se to lidstvu podari.
Diky
23. 03. 2009 | 15:31

Béda napsal(a):

Jirka Hemzal:

Myslím, že nemáte tak úplně pravdu. Zapomínáte na falešnou, resp. matoucí reklamu. Je ironií osudu, že v dnešním "demokratickém" světě poručníkují (to je ten státní dohled)lidem falešní "podomní" reklamní obchodníci, kteří se dostali nahoru podvodem a nikdo s tím nic nesvede. V průběhu 4 let, kdy jsou u moci můžou zavést nevratná opatření za pomoci kterých vám vytunelují penzijní pojištění, zdravotní pojištění, přivedou k bankrotu státní kasu, resp. bankovní systém země, můžou zemi zadlužit na několik generací, můžou rozprodat výdělečný státní majetek na který se skládali z daní celé generace lidí, můžou v protikladu k vlastním volebním prohlášením udělat nevratné změny... A nemůžete s tím zákonnými prostředky za určité konstelace parlamentních sil (třeba koupených přeběhlíků)vůbec nic udělat. Jde o legální zločin za bílého dne přímo před tváří veřejnosti.
23. 03. 2009 | 15:37

Jochim napsal(a):

Beda
Marxismus, socialismus ani fašismus není výsledkem normálního přirozeného vývoje. Tyhle systémy jsou vynálezy, které mají sloužit k obraně proti normálním a přirozeným procesům. Jelikož se neurčitosti budoucnosti bojíme, zkoušíme ji vzít do vlastních rukou. Jenže to je ten zásadní omyl. Lidská budoucnost není v rukou člověka, jako ateista si dovolím říct také, že je třeba v rukou božích symbolicky proto, aby nebyla nikdy brána do rukou lidských. Přeceňujeme lidské znalosti. Je třeba stále mít na paměti, že víme jen to, že ještě zdaleka nic nevíme. Neví to ani Pehe, ani Švejnar, jen by chtěli mít příležitost to zkusit. Experimentovat s námi, s našimi osudy a osudy dalších generací. Jako argumenty pro nová uspořádání neslouží už vůbec nějaká hypoteční bublina. I pokus maximalizovat výkony a úspěchy a bohatství jsou taky z částí stejné projekty jako organizovat společnost socilismem, či fašismem. Stále se ambiciozní iktelektuálové a politikové snaží lidem něco správného definovat a posílat je za těmi idealizovanými cíly, ale člověk každý jeden má své cíle vedoucí ke spokojenosti a štěstí. Nepotřebuje k tomu politology, filozofy a odborníky na správné žití. Kýho šlaka řešíme budoucnost civilizace, když na ní nemáme vůbec žádný vliv. Kdo je ten pravý vykladač správného uspořádání pro bezpečnou budoucnost. Není a nebude, nehledejme ho. Tenhle svět je v pořádku a bude pokud jej nebudeme našimi zástupci neustále hnát k nějakým výsledkům. Tenhle svět už miliony let dokazuje, že jsme jeho hosty a jako hosté se chovejme. Nerekonstruujme dům, do kterého jsme byli na chvíli pozvání. Užívejme jeho pohostinnosti a na záchodě za sebou umyjme mísu. Nechtějme ten dům modernizovat, přistavovat k němu, či naopak bourat jeho části, nechtějme organizovat ostatní hosty, co mají jíst a pít a kde si mají sednout, to nikomu nepřísluší. To může jen vlastník, kterého nenajdeme, a nemá smysl ho hledat. Je nás v tom domě moc. Bylo nás míň, teď je nás více a vleze se nás ještě víc, když se o něj podělíme. Umíme se domluvit a umíme se podělit právě tím obyčejným obchodem. Obchod vždy boural bariéry mezi rozdílnými národy, obchod přirozený mezilidský. Na to nepotřebujeme rady a studie a zavádění nějakých nových hodnot. Vždy jsme to vyřešili a vyřešíme zase pokud do toho zase někdo samozvaně osvícený nebude kafrat a určovat nová uspořádání. Ať tahnou kčertu všichni organizátoři nových systémů. Veškerá opetření se musí dělat opatrně a velmi obezřetně se zachováním těch hodnot, které už dodržujeme a z ohledem na svobodu každého jednoho člověka. On je základní kámen společnosti a každý jeden ví co má dělat.
23. 03. 2009 | 16:04

Béda napsal(a):

Paterik:

1) Hitler a Stalin nebyli jak známo demokrati. Krom toho jak známo i se Stalinem se dalo nakonec domluvit. Sice VB a Francie s ním před válkou odmítly vytvořit pakt o vzájemné pomoci v případě německého napadení - což mohlo odvrátit válku - ale v r. 1943 se prezidentu FD Rooseveltovi podařilo s diktátorem domluvit a následovalo dlouhé období studeného (neválečného) "míru". Dnes hlavními centry světové moci jsou kapitalistické víceméně (až na Čínu) pluralitní a demokratické země. Tváří v tvář společné existenční hrozbě
(likvidace dolaru a nejistá budoucnost) po zkušenostech z historie by se snad dokázali (i když jinak jsou to drsní konkurenti) domluvit. Ostatně, krom spomínané Jalty se traduje že v r. 1907 se podobně dokázali tváří v tvář bankovní krizi domluvit přední finančníci, které Rockefeller senior sezval a uzamknul v jedné místosti a vypustil ven až poté, co se na uzavřeném jednání dohodli na tom, kdo jakým podílem přispěje na sanaci bankovního systému.
"Kapitalismus se z toho nakonec vždycky dostal." Otrokářství a feudalismus se z toho taky vždycky dostaly, až v určitém momentu pověstná nádoba přetekla. A pak přišlo něco zcela nové. Někdy pravda bylo na začátku "trošinku vraždění, revoluce anebo občanská válka chcete li, někdy "lůza" vyvlastnila své "benkéře", někdy se skutálela hlava pod gilotinu, někdy umřelo deset, jindy 40 milionů lidí...

2) kooperativita, solidarita, poctivost - tak si to pormítněme do nejvyšších pater světové politiky a podnikání: Bush ml.
a jeho soubor - Cheney, Rumsfeld, Wolfovitz, Riceová, manažeři AIG, J P Morgan Chase, Citigroup, Maddoff, manažeři, GM, Chrysler, GE... Vidíte kam svět dovedla jejich kooperativita a solidarita? Když nejsou závazná pravidla, vynutitelná psaná i nepsaná morálka a existují výjimky je vaše "výchova" k ničemu.

3)Špatný příklad: V přírodě to obvykle funguje tak, že dravci loví a žerou pouze tolik kolik je nezbytné pro jejich přežití. Toto pro lidskou pospolitost neplatí.

Lidi bez mihnutí oka a ohledu na následky zlikvidují živočišný druh, rostlinný druh, přeruší potravinový řetězec, ve své nenažranosti a okamžitém zisku zlikvidují anebo si usurpují společný zdroj čehokoliv (ropy, vody, plynu...) Vliv člověka na okolí a celkové prostředí je s vlivem jakéhokoliv živočicha nesrovnatelný. Člověk jako vrcholový predátor ovlivňuje nejen součást svého potravinového řetězce ale podmínky života pro veškerý život na planetě.

4) Ano, o dvou cestách východiscích jsem psal - evolucí, t.j. konsensem anebo revolucí, kdy podvedení a existenčně ohroženi vylezou na barikády a začne řež.
23. 03. 2009 | 16:08

Béda napsal(a):

Jochim:

Velice zajímavý názor. něco podobného vykládali faraoni a jejich duchovenstvo svým otrokům a obyvatelstvu, církev "svatá" v dobách inkvizice a křižáckých výprav svým ovečkám,a něco podobného vykládají dnes lidé jako vy.

Zajímavé, ža nakonec to normální a přirozené, které mnohdy platilo tisíce let převálcovalo něco jiného přirozeného a normálního. A mnohdy u toho crčela krev proudy. Výjimečnost dnešní situace je v tom, že svět je globalizován a poučen historií, že utvořil nadstátní (celosvětové)organizace.

Společenská anarchie podřízena jedinému společnému zájmu, fetiši a zákonu - trhu, zisku a nepřetržitému růstu (narůstajícímu konzumu) jak se ukazuje není řešením. A když se podíváme do historie ani nikdy nebyla. Jinak by nemohly vzniknout obě světové hospodářské krize, obě světové války ani marxismus, reálný socialismus a fašismus.

Bohužel v tom "společném domě" porušujeme všechny zákony a přisvojujeme si roli "Boha" a hrozí, že celý dům svojí neřízenou - Božím zákonům se vymykající činností (viz v příspěvku výše)- zlikvidujeme.

S opatrností a obezřetností souhlasím - to je asi tak to jediné v čem se s váma shodnu. Absolutizovat svobodu ve smyslu ekonomické svobody, to je i likvidovat životní podmínky na planetě nesouhlasím. Ta opatrnost a citlivost musí vycházet s podřízené se nejvyšší potřebě - dělat jenom taková opatření, které zachovají stejnou příležitost i pro další generace a pro zachování života na Zemi.
23. 03. 2009 | 16:25

Jochim napsal(a):

Beda
Pojímáte lidstvo jako zvěř, jako dobytek, které musí někdo hlídat a satrat se o jeho budoucnost a přírůstky. Ale ono se hlídá samo. Existují samouspořádávající mechanismy plynoucí asi s pudu sebesezáchovy. Evolučně, jak píše Paterik jsme vždy přežili, pokud bylo evolucí přáno. Když se do ní vrtalo tak přišla tragedie. Nezaměňujte špatné vlastnosti některých jedinců, jako špatné vlastnosti lidstva. Ne, každý je bezzudně hamižný. Sami mezi sebou si umíme ty věci odladit. Když budeme pouštět do politiky neopatrně lidi se špatnými vlastnosti, oni potom nabízí určité vzorce jednání, které nejsou v pořádku. Nedej bože, kydž pak z toho vznikají následně i nařízení a doktríny. Čím větší moc, tím větší nepořádek v hodnotách a následuje krach. Ovšem až sedne prach a opadne voda, lidé opět fungují, tak jako tisíce let před tím normálně evolučně. Právě nenchat se podvézt těmito lidmi je základní výzva a byla vždy výzvou a bude vždy výzvou. Proto více věřím lidem, kteří nechtějí měnit svět, nevytvářejí nové "hodnoty" a hlavně nás nestraší konci starých světů.
23. 03. 2009 | 16:35

Jochim napsal(a):

Pokud bychom hledali v histori prosperitu a rozvoj a nestabilitu a úpadek ve vztahu k liberální politice a totalitní, tak na body zvítězí počet rozvinutých zemí a národů se svobodnějším vedením a umírněnějším panováním. Veškeré despotické, či totalitní organizované zhora nakonec skončilo v úpadku ne-li marasmu. A nejde tak o to, která z politik byla více, či méně úspěšná.(Úspěch je relativní) Jde o to která politická platforma je dlouhodobě udržitelnější. A historie dokazuje, že stát který se opíral o svobodne jednání občana fungoval efektivněji než státy kontrolované s velkým počtem nařízení. Jejich úpadek byl většinou způsoben výpadem nějaké ideologie zvenčí. Stát se proto musí těmto zlořádům bránit a ne je připouštět. Proč po krizích přicházejí ještě větší a ještě horší kríze a války a krveprolití. Protože vzniká ambice nezodpovědné inteligence vzít svět do svých rukou, ale také poptávka po nových hodnotách a vůdcích a systémech. Ale naopak. Měli bychom se sklidnit, nejančit a nepouštět nové populisty ke slovu, normálně pokračovat v práci a připravit se na období skromnosti, která bude doufejme krátká.
23. 03. 2009 | 16:55

Béda napsal(a):

Jochim:

Já se srovnáváním lidí se zvířaty nezačal. Myslím, že s tím začal Paterik. Já jsem spíš vysvětloval, že prosté srovnání není vůbec na místě.

"Samouspořádací mechanismy" vždy neomylně dovádějí lidstvo za živelného tržního systému k hospodářským krizím ( od jisté doby cyklicky světovým)ke světovým válkám, resp. válkám jako takovým, k násilným chaosům 1848, 1917 a jiným hrůzám - nacismus, Projekt pro nové americké století.

Systém nepřetržitého růstu a tím i nepřetržité "konjunktury" v prostředí zničující konkurence je utopie. V tomto systému buďto budete hamižný nebo zákonem džungle kde silnější požírá slabšího "zahynete" - budete konkurenčně vyřazen, přijdete o majetek, stanete se nezaměstnaným... Dnešní svět nefunguje jako svět mnoho tisíc let předtím. Předně lidí je řádově nesrovnatelně mnohem víc. Dopad lidské činnosti vzhledem k průmyslové činnosti, technologii, válečným prostředkům, způsobu života... na všechny sféry společnosti, přírody, zdrojů, podnebí je řádově absolutně nesrovnatelný. V jakémkoliv smyslu.

Zřejmě mě nechápete. Já neprahnu po žádné totalitě. Asi trpíte zmatením pojmů. Právo znamená obecný konsensus. Právo funguje na národní úrovni. Moje vize je, že na základě obecného konsensu vznikne nové mezinárodní právo. Chápete ten rozdíl s totalitou?
Vy považujete právní stát za totalitu?

Svobodné jednání občana bylo i zavážení odpadu z Německa do ČR. Myslíte, že to bylo v pořádku?
Že nebylo potřeba to regulovat? Myslíte, že dopravní předpisy jsou na škodu? že občanský soudní řád, trestní řád... znamená totalitu? Nepodsouvejte mi to, co je pouze ve vaší hlavě.

Vyústění krize v revoluci, válku,
sociální chaos znamená uvolnění záklopky na papénově hrnci a nové dočasné řešení, které umožňuje nastartovat stávající systém než se opět dostane do další krize.

Na rozdíl od vás se domnívám, že bude muset dojít k přehodnocení hodnot a po období devastace hodnot nastane dlouhodobé období skromnosti. Jinak pánbůh ochraňuj naše potomky.
23. 03. 2009 | 17:38

Paterik napsal(a):

Béda:

1) se Stalinem se dalo domluvit jen tehdy, pokud jste s ním ve všem souhlasil. Divil byste se, jak se spojenci zametal na různých konferencích, jak vyběhl s Polskou exilovou vládou... Před válkou s ním neuzavřeli spojenectví z několika důvodů, ten hlavní spočíval v tom, že by rudá armáda musela překročil Polské území, aby mohla zasáhnout. To by pravděpodobně skončilo okupací Polska. Toho nakonec dosáhl jinou cestou.

Co se týče dohody mocností jsem velmi skeptický. Takovéto dohody by byly nejspíš jen dočasného charakteru, jakmile by mocnostem otrnulo, vše by se vrátilo do starých kolejí.

ke změnám historického vývoje zcela určitě nedocházelo skokově. Slavná francouszká revoluce měla za následek co? Ano - návrat monarchie. Revoluce má obvykle natolik destabilizující účinky, že systém má co dělat, aby se dostal zpátky aspoň na předchozí úroveň. Po revolučním chaosu zesílí volání po stabilitě a pevné ruce. Ideální příležitost pro diktátory všeho druhu.

2)vy vlastně nekritizujete kapitalismus jako takový, vás popouzejí jen ti nejvyšší činitelé ekonomiky a politiky. jenže mám pro vás asi špatnou zprávu - právě tito lidé by měli rozhodující vliv na ony nadnárodní regulační instituce, po nichž voláte.

3) to je velký omyl. Predátor loví tolik, kolik jen dokáže ulovit. Bude lovit s maximální intenzitou, i kdyby to mělo kořist vyhubit! najděte si matematické modely, které popisují predaci a uvidíte to sám. Lidé ve skutečnosti nejsou nijak výjimeční, jen mají vyšší technické prostředky, takže se jejich činnost zdá nenapodobitelná. Jakou životní strategii podle vás ale praktikuje taková ebola? Je tak viruletní, že zabije každého hostitele, takže tím ztratí schopnost se dále šířit a sama se zničí. Není to tak, že by infikoval jen tolik hostitelů, kolik by jich potřebovala infikovat. Existují samozřejmě další a další evoluční strategie, ale ta naše není zdaleka jedinečná.

4) já hlasuju pro vývoj evolucí. Konsezus se mi zdá nedosažitelný a revoluce kontraproduktivní
23. 03. 2009 | 17:54

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Rozumování rozumbradů.
23. 03. 2009 | 20:46

Jirka Hemzal napsal(a):

To Jochim:
Smekám před Vámi, výborně jste to vystihl. Lidí jako jste Vy, kteří se snaží zastat svobody proti různým expertům na lidské dobro, ubývá....
24. 03. 2009 | 09:32

Béda napsal(a):

Paterik:

1) Nastudujte si prosím historii rusko - polských vztahů od carismu skrze 1. SV a pak se možná přestanete divit vzájemné animozitě reprezentací těchto států.
- když jste u toho proč? Samotná úvaha o smlouvě SSSR - Fr,VB se nemohla vyhnout Polsku, které tvořilo přímou "bezbariérovou" spojnici na ose Německo - (Polsko) - SSSR. V podstatě existovaly dvě možnosti: buďto uzavřít smlouvu a riskovat, že se v méně pravděpodobném případě německého přesunu Polsko stane první linií bojů (a bůhví co se stane po nich), anebo v tom pravděpodobnějším odstrašené Německo vůbec do války nepůjde a k žádnému záboru Polska vůbec nebude moct dojít. O větší pravděpodobnosti této varianty svědčí i to, že v období Mnichova Hitler měl vážné obavy o to, jak se zachovají VB,Fr a v případě neschválení MD byl rozhodnut s expanzí skončit.

Tím že Západ smlouvu se Stalinem odmítl, Polsko dopadlo jak dopadlo: bylo Německem vojensky napadnuto, východ anektován SSSR, v německé zóně vznikly četné koncentrační tábory a bojovou linií obou soupeřů se stalo definitivně při ústupu Němců. Co horší je ještě mohlo postihnout?

Dohoda z Jalty mezi Stalinem a Rososeveltem skončila prakticky až v r. 1989 po rozpadu socialistické soustavy a SSSR. Pak se vše zase vrátilo do starých kolejí, jak říkáte.

Francouzská revoluce měla za následek, že království se změnilo v parlamentní republiku. To ostatně trvá až dodnes s malýma historickýma odchylkama.

Každá revoluce se po svém vítězství musí obhájit silou anebo hrozbou síly proti těm kterým vzala moc. Sametových revolucí bývá v historii skutečně poskrovnu.

2) Milý pane, je mi jedno jak to nazvete. Já prostě říkám, že buďto se kapitalismus zreformuje konsensem zevnitř dobrovolně (evoluce) anebo dojde k jeho zreformování násilím (revoluce). Žádný strom neroste do nebe a nic není neměnné. Historie nezná neměnné a dokonalé systémy. A dnešní systém (viz finanční krize hrozící přerůst v globální ekonomickou krizi a krizi hodnot tomu nasvědčuje) rozhodně mezi dokonalé nepatří. Je to stále nabarvený tentýž systém 19. století, který prochází různýma modifikacema po krizích a katastrofách které cyklicky generuje.

3) Predátor - vrcholový lovec, dravec v přírodě loví pouze tolik kolik nezbytně potřebuje k přežití. Jeho zásoby ulovené zvěře bývají minimální. Soustavná nenažranost a nenasytnost člověka v tomto ohledu je zcela odlišná a sebezničující. Rozdíl je taky v tom, že příroda jako taková se řídí přírodními zákony, kdežto člověk je nadán schopností tvořit zákony vlastního vývoje, tento vývoj urychlovat a spomalovat (v krajním případě i zcela zastavit) a zničit přitom v mžiku (z hlediska vývoje planety) všechno co se vyvíjelo milardy let. Ebolu sem laskavě netahejte. Naši diskusi by to jenom rozmělnilo.
24. 03. 2009 | 10:46

Jochim napsal(a):

Beda
Spor je asi o ten konsenzus. Takže já jsem pro variantu přirozeně vzniknuvšího, tedy evolučního a ne tvořeného,konstruovaného a aplikovaného chytráky. Pokud zůstaneme u první, té evoluční varianty,tak se ale tím pádem můžeme shodnout na tom, že to co prezentuje pan Pehe nechceme, neboť dle mého vidění to jsou klasické návrh na pokus o nové pořádky ze zhora. V žádném případě nejsem pro konsenzus nějaké party největších dobráků a cyhtráku na světě, kteří to vymyslí, schválí, zarámují a pak člověče nauč se novým pravidlům, podle nových hodnot. A když ne, tak...? Jelikož my osvícená parta teď zachraňujeme svět před zdivočelou civilizací a měníme zákony džungle, na zákony naše, v zájmu všeho lidstva, zeměkoule a vesmíru. Takhle určitě ne. Pravidla jsou dávno daná, podle nich už dávno jednáme a budeme jednat dál. To očem vy píšete jsou stále dokola pokusy něco vylepšovat a naše krize jsou toho důsledkem. Nové projekty, nové návrhy, nové konsenzy jen znovu a znovu komplikují normální vývoj. Já jsem proto, ať zástupce, kterého volím, zajišťuje infrastrukturu, obranu země a ochranu soukromého majetku, dostupnost zdravotní péče a vynucování zákona. To je všechno. Nechci žádné celospolečenské konsenzy, nechci žádné společné strategie neustálého růstu, nechci žádné formulace nových hodnot. Své hodnoty a priority si určuji sám. Obchod s Afghancem si taky dohodnu sám, když to budu chtít. Lidstvo do katastrof nedovedli občané, ale jejich zástupci, právě vykladači nových hodnot, nových pořádků a účastníci konsenzů. Civilizace se již dávno neřídí zákonem džungle, několik tisíc používá základní kodex - řekněme klidně desatero a díky němu zaznamenalo rozvoj a oddělení se od džngle. Války a různá uspořádávání tvořili jen a vždy právě ti, kteří neuznávali staré pravidla a vytvářeli nové se záminkou záchrany národa nebo světa. Máme tučná léta a chudá léta, tak to chodí, není potřeba spasitel. Spasitel jen z deprese vtvoří krizi a z krize katastrofu. Tahle krize není příležitost pro změnu hodnot, ale vrácením se k hodnotám, které tu vždy byli a stále do nich chytráci a vůdcové vrtali. Když už to někdo opravil, tak většinou jen zavedením toho co už dávno a dávno fungovalo, funguje e fungovat bude.
A co se týče odpadu z Německa, na to není třeba konsenzus. To se vyřešilo standartním zákonodárným postupem. Kvůli tomu nemusíme vynálezat postupy k novým hodnotám.
24. 03. 2009 | 11:35

Paterik napsal(a):

Béda:

1) animozity mezi Poláky a Rusy mají kořeny už minimálně od několikanásobného dělení Polska, rozhodně se nedatují jenom od roku 1920.

Vaše hodnocení předválečné diplomacie je poněkud nepřesné. Spojenci se začali ucházet o Stalinovu podporu Polsku až v době, kdy sami už vyhlásili záruky jeho územní celistvosti. Stalin samozřejmě za této situace za svou podporu požadoval odpovídající "platbu". Spojenci mu však neměli takříkajíc co nabídnout. Zato Hitler mu rozhodně co nabídnout měl - anexi pobaltí a třetiny Polska. Proto Stalin uzavřel smlouvu s Hitlerem. Hitler měl pochopitelně ze západních velmocí a Ruska obavy. Ale západ se mohl se Stalinem těžko na něčem dohodnout, neboť Stalin si především přál Hitlerovu expanzi - ovšem na západ. A právě toho skutečně také dosáhl. Dohoda s Hitlerem byla pro Stalina mnohonásobně lákavější.

Francouszká revoluce, kromě ohromného teroru, vynesla do čela Napoleona. Který s velkou pompou obnovil co? Monarchii. Ta vydržela až do prusko-francouszké války, kdy ji znovu a už definitivně nahradila republika. Sametové revoluce jsou vskutku anomálií, ale ukažte mi revoluci, která vedla k něčemu jednoznačně pozitivnímu... revoluce je jako kladivo. máte jen malou šanci, že kladivem napravíte společenské poměry.

2) jak jsem již psal dříve, jsem pro evoluci. Ale onen konsenzus musí vzejít zevnitř, nemůže být nějak vnucen zeshora. Tak se společnost reformovat nedá.

3) predátor loví tolik, kolik ulovit dokáže. Zvíře nemá žádný tachometr, který by mu ukazoval "žereš moc, zpomal". Ne, v přírodě probíhá cyklus vždy jako oscilující křivka - kořisti je dost a tak dravec loví a množí se, po čase je predátor přemnožen a kořist zdecimovaná, to způsobí vymírání populace predátora. Predátorova populace je po čase silně zredukovaná, což dává šanci zbývající kořisti se pomnožit a celý cyklu se opakuje. Tolik ekologie predace. Ebola je také predátor (paraziti jsou speciální podkupina predátorů). Člověk není schopen jakkoliv ovlivnit rychlost svého vývoje, to by šlo snad s využitím genové manipulace. Vývoj je zcela nevědomý proces, jakmile někdo začne praktikovat sociální inženýrství, napáchá vic škody než užitku.
24. 03. 2009 | 12:22

Béda napsal(a):

Paterik:

1)Wikipedie: "Po anšlusu Rakouska a Mnichovské dohodě se evropská politika dostala do krize. Po obsazení Čech a Moravy 15. března 1939 se ukázalo, že politika appeasementu totálně zkrachovala. Týž den, kdy německá vojska okupovala české země, vyzval sovětský ministr zahraničních věcí Maxim Litvinov významné evropské státy k zahájení konference, která by se zabývala německou agresivní politikou v Evropě. 16. března vyzval Velkou Británii a Francii k jednání o smlouvě o vzájemné pomoci, ke které by se mohlo připojit i Polsko. Britský premiér Neville Chamberlain však jednání odmítl s tím, že je předčasné a začal prosazovat myšlenku společného prohlášení Velké Británie, Francie, SSSR a Polska vůči ohrožení. Polsko, které již v lednu 1939 jednalo tajně s Hitlerem o možné spolupráci při útoku na Sovětský svaz, však toto prohlášení odmítlo podepsat. Jednání mezi SSSR a Velkou Británií, která probíhala od poloviny března do konce dubna 1939, však dopadla neúspěšně. Velká Británie požadovala, aby se SSSR zavázal pomoci, bude-li o to požádán a chtěla se spojit se SSSR jen tehdy, bude-li napadeno Polsko. Takové řešení Stalin, který chtěl reciprocitu a systém kolektivní bezpečnosti, odmítl. 3. května byl sovětský ministr zahraničí Litvinov vystřídán Vjačeslavem Molotovem, který navrhl Britům a Francouzům jednání o vojenských otázkách. Delegace sice do Leningradu přijely, ale jednání se protahovala. Stalin měl zájem na to, aby se dohoda s Velkou Británií byla uzavřena co nejdříve. Proto navrhl jednání na vysoké úrovni, které se však neuskutečnilo, protože Chamberlain odmítl dovolit ministru zahraničí A. Edenovi, aby letěl na jednání do Moskvy.
Již před navázáním vztahů mezi Německem a SSSR měli Sověti poměrně dobré informace od svých tajných agentů. Věděli o jednání polského ministra zahraničí Becka s Hitlerem o plánech na společný útok na SSSR, věděli i o plánech Německa na přepadení Polska. Již 20. května, krátce po jmenování Molotova sovětským ministrem zahraničí, navrhl německý velvyslanec v Moskvě zahájit hospodářské rozhovory. Stalin souhlasil..."

Wiki:" Velká francouzská revoluce je období dějin Francie mezi lety 1789 a 1799.

Tehdejší absolutní monarchie ve Francii byla během ní nahrazena lidovládou a republikánstvím; francouzská větev římskokatolické církve byla donucena k radikální restrukturalizaci. I když se Francie po pádu první republiky Napoleonovým převratem zmítala 75 let mezi republikou, císařstvím a restaurací někdejšího království, revoluce přesto znamenala definitivní konec pro starý režim. V lidových představách zastiňuje i následující revoluce z let 1830 a 1848. Obecně je vnímána jako hlavní přelomový bod evropských kontinentálních dějin, znamenala přechod od absolutismu k občanství a ustavení všech lidí jako hlavní politické síly."

Konsensus vzejde přece zevnitř a zdola - na základě problémů systému a hrozbě sociálních bouří a případné revoluce, neřkuli další válce, ke které systém který opět narazil na své hranice a veplul do velké krize směřuje. Anebo byste raději namísto pokusu předem nalézt a zavést nějaké řešení, aby to skončilo evolucí tak jako v minulosti? Nějakou další revolucí, diktaturou, občanskou anebo válkou? To jste se ještě nepoučil kam tento typ evoluce ponechat všechno tak, až se chřipka usadí v minulosti vedla?

3)Zvíře sežere tolik, aby se nažralo. Do chvíle než se u něj opět projeví hlad neloví. Zvíře není stroj na lovení. Všimněte si někdy co dělá nažraný lev, had, tygr... oddechuje, leží, kořist může kolem něj takřka běhat a nic se neděje. To jenom člověk je ustavičně nenažraný - ve smyslu materiálním. Zvíře nepotřebuje hromadit účty v bance, nemovitosti, auta, kupovat půdu, expandovat do nekonečna mimo svůj lovecký revír. Zvíře žije v harmonii s prostředím. Člověk naproti tomu klidně přeruší potravinové řetězce, zdecimuje zcela nelogicky část lidské populace a s ní i část přírody - ekosystémy, zvířata, bez toho že by to bylo nevyhnutelné k jeho přežití. Člověk dokáže zničit celou přírodu, sebe sama i celou planetu - zvíře ne.
24. 03. 2009 | 12:46

Béda napsal(a):

Jochim:

Nové systémy a jejich modifikace obvykle vynalézají chytré hlavy -osvícenci. Bylo tomu tak v minulosti - Descartes Russeau, Ricardo, Smith... i dnes. Jsou to různí Nobelisté, národohospodáři, bankéři... Jejich zlepšení příp. vynálezy bývají pak obvykle zakódovány společenským konsensem v právních řádech a aplikovány v praxi. Řešení zdola znamená obvykle tlak nespokojenců na vlády, politiky, zastupitele, osvícence, aby přišli s jiným - smysluplnějším vnitrosystémovým anebo systémovým řešením.

Vaše remcání, že sám nejlépe všechno vyřešíte je nesmysl. bez právního rámce a regulace byste nevyřešil ani takovou malichernost jako je ten německý odpad.
24. 03. 2009 | 13:20

Jochim napsal(a):

Beda
Proč ta nervozita? Kterým konsenzem chytrých hlav byl aplikován Smith? A který nový systém vynalezl? Pokud já vím, tak jen definoval dávno zřejmé zákonitosti o kterých sociální inženýři velmi neradi slyší a právě ty rádoby chytré hlavy mají s těmito pravdami problém. Takže až budou někdy Smithovi pravdy, neřekl bych ani aplikovány, ale aspoň respektovány, tak bysme mohli mít na čas vyhráno.
24. 03. 2009 | 13:44

Béda napsal(a):

Jochim:

Vidím, že již jste asi s argumentací v koncích. Chytáte se dílčího minitématu, který uvádím jako jeden z nepřeberného množství příkladů. Nejsem ekonom, abych vám přesně řekl, kdo byl prvním autorem kapitalistického ekonomického systému. Jistě vám však můžu říct jedno - byl to člověk, anebo skupina lidí v ekonomice vzdělaných - v jistém smyslu osvícenců, kteří chápali širší souvislosti navrhovaných řešení a na politickou objednávku a tlak zezdola vytvořily základy dnešního systému. Rozhodně to nebyl Pepa Oráč z Horní Dolní, který si myslel, že sám všechno nejlíp vyřeší a že jeho svobodnou realizací v zavedeném feudálním systému dojde k jeho proměně v ekonomický systém kapitalismu. Zrovna takový je dnes váš svobodný izolovaný vliv na vyřešení širších - obecných problémů jako jsou ekologie, finanční krize...
24. 03. 2009 | 14:09

Paterik napsal(a):

Béda:

1)předně problém VB a FR byl v tom, že těsnější spoluprací se sověty by posílili jejich vliv v Evropě. Proto se snažili udržet SSSR pochopitelně co nejdál. Hitler nikdy neměl zájem zapojit polsko do útoku na SSSR, Polsko bylo pevně zapsané v jeho jízdním řádu po Rakousku a Československu. Ihned poté zahájil proti Polsku kampaň a požadoval navrácení Gdaňsku, čemuž se Poláci zuřivě bránili. Litvinov byl v sovětské vládě hlavní zastánce jednání se západem. Právě jeho nahrazení Molotovem bylo jasným signálem změny Stalinovy politiky - bylo to gesto směrem k Němcům, které oni i lidé na západě správně četli.

2) jakým způsobem by ale mohl všeobecný konsenzus probíhat? Nějakou formou referenda? Bylo by něco takového možné uskutečnit na mezistátní úrovni? Jak to technicky provést? Každý stát je na tom jinak. Někomu revoluce hrozí, jinému ani tak ne. Není příliš pravděpodobné, že by se systém změnil ve všech zemích. Spíš by mohlo vzniknout několik paralelních systémů.

3)zvíře samozřejmě loví, když potřebuje. Ale nebere nijak ohled na to, jestli nakonec vyhubí svou kořist, nebo ne. Já taky jím, jen když mám hlad. Nejím stále víc a víc. Nepořizuju si deset aut, pět mikrovlnek, a tři lednice. Individuální spotřeba se podle mě nezvyšuje. Možná si postupem času více lidí může dovolit lednici, mikrovlnku a auto, ale to roste spotřeba v globálu. Ale více lvů taky sežere víc kořisti. Hromadit zásoby, vybavit si dům - to je úplně normální evoluční strategie, kterou my jako lidé využíváme. Je to díky našim technickým vymoženostem, ale ne kvůli tomu, že by se naše evoluce nějak lišila od zvířecí. I my jsme jen jeden z bezpočtu živočišných druhů. Ale kvůli rozvoji svého mozku si připadáme výjimeční, ačkoliv kdejaká bakterie je mnohem úspěšnější než my.
24. 03. 2009 | 14:12

Béda napsal(a):

1) Nevydávejte své fabulace za fakta a držte se prosím historických reálií. VB a FR ratifikací Mnichovské dohody umožnily Hitlerovi expanzi a naznačily jak to s bezpečností ve středoevropském regionu myslí. SSSR okamžitě začal oba tyto státy alarmovat proti německé hrozbě. Němci tajně jednali s Polskem o možnosti společného postupu proti SSSR. Co si myslel anebo přál Hitler nevíte. Faktem je to co dělal.
VB a Fr uměle prodlužovaly a v podstatě sabotovaly jedinou možnost a pokus jak zabránit v rozpínavosti Německa. Punktum.

2)Slyšel jste někdy o OSN, slyšel jste někdy o RB OSN? Slyšel jste někdy o demokratických hlasovacích procedurách?...

3)Zvíře sice nebere ohled na vyhubení své kořisti, ale za normálních okolností funguje v přírodě rovnováha díky tomu co jsem popsal výše. Období sucha, epidemie jsou anomálie které redukují potravní řetězec a tím kořist i predátora. S tím zvíře nic nenadělá - jsou to objektivní podmínky, které neovlivní. Zvíře vždycky uloví tolik kolik potřebuje k přežití. Když epidemie vyředí jeho kořist, logicky dochází i k vyředění predátora. U lidí je to trošinku jinak. Lidi disponují možností a vědomou schopností chovat se jinak. V základu jedí tolik co zvířata - pokud tedy jde čistě o biologickou podstatu věci. Krom toho ale vytěžují zdroje, ovlivňují ekosystémy, produkují megatuny odpadů všeho druhu - plasty,vraky aut,exhaláty, vyvýjí zbraňové systémy, produkují války, ustavičně kumulují zisk na základě telemarketingové poptávky zbytných potřeb, neskutečným způsobem působí na životní prostředí, potravinové řetězce ... To žádná zvířata nedělají.
24. 03. 2009 | 14:54

Paterik napsal(a):

Béda:

1) prosím vás, vy si myslíte, že jsem tyhle věci někde zaslechl? Říká vám něco Hossbachovo memorandum? Tam Hitler jasně shrnul svůj plánovaný postup ve východní Evropě. Hitler jasně definoval své priority - anšlus, my, pak Polsko. Všechno sotatní je jen mlha. Mnichov nebyl začátkem politiky appeasmentu, spíš jejím vyvrcholením. Skutečný průšvih byl, když spojenci dovlolili remilitarizace Porýní. To byl první krok k budoucí expanzi, který utvrdil Hitlera v tom, že spojenci nebudou proti němu intervenovat. Další vývoj Hitlerovy záměry jen potvrzuje. Nezapomínejte také, že SSSR se cítil postupem Německa ohorožen mj proto, že Osa začala jakožto pakt proti komiterně. VB a FR bylo nicméně jasné, že jakýkoliv pohyb SSSR na západ nebude bez následků. Ty jsme ostatně viděli.

2) udivuje mě vaše naivita, když zmiňujete OSN a RB. OSN je možná dobrá jako humanitární organizace, ale jinak je to jen pokračování státní mocenské politiky jinými prostředky. Byla snad OSN schopná zajistit mír na světě? Nemám ten pocit. Z jejích rezolucí si každý diktátor dělá jen legraci. V RB sedí vedle sebe USA a Rusko. Tím se dokonale blokuje její funkce.

3)jak říkám, je to jen odlišnost co do techniky. I šimpanzi znají genocidu a války. Lidé mohou životní prostředí zničit, ale mohou ho i ochránit. Já si například spořím, a dělám to proto, abych měl rezervu pro různé životní situace. Není to snad logické jednání? Chcete to snad označit za nemorální?
24. 03. 2009 | 15:09

Jochim napsal(a):

Neexistuje instituce, která někdy aplikovala nějaký vynález jako globální pravidlo regulace tak, aby jej dodržovali všichni. Nikdy se to ani nestane. Vždy existuje pouze pokus některých zemí o aplikaci některých opatření a teprve čas ověří jestli ta aplikace něco přinesla. Nikdy se toho ovšem neúčastní všichni a ta část, která se účastní, tak s různou mírou vlastní aplikace. I bobré myšlenky Adama Smithe aplikoval jen někdo a pokud bychom chtěli, aby všichni respektovali nějaké styčné body, tak by to bylo možné pouze totalitním nařízením, tedy zhora - neevolučně. I když by šlo o takzvané dobro, museli bychom ho aplikovat násilně, tedy zlem. Možná, by to některým zemím prospělo, ale určitě se budou bránit a tudíž se změní dobrý úmysl na pouhou nedvědí službu, (viz. vývoz demokracie do Iráku), jelikož by pochopení zezdola, přirozenou, tedy evoluční formou přišlo možná dříve.
24. 03. 2009 | 15:15

Kritik napsal(a):

Pěkný článek, a to nejenom jako vždy, ale tentokrát pan Pehe prokázal, že je obdarován nejen intelektem (ten má kdekdo), ale také moudrostí.

Nezbývá než autorovi popřát, aby mu dárce moudrosti přál nadále a ještě více.

K samotnému článku by stálo za to dodat, že zkáza spočívá nejen v nezřízeném konzumu, ale také v nezřízené chamtivosti a v nezřízené touze vlastnit.
24. 03. 2009 | 15:51

Paterik napsal(a):

Kritik:

Copak je to ta "nezřízená chamtivost"? že nechci žít z ruky do úst? Nejsem si vědom toho, že by lidé kole mne mluvili 90% času o penězích... leda o tom, jak s nimi vyjít. Co je "nezřízená touha vlastnit"? Jako když chci mít v bytě ledničku, pračku, sporák... žijete zřejmě v nějakém jiném světě než normální lidé.
24. 03. 2009 | 15:55

Kritik napsal(a):

Paterik

Pokud je váš hodnotový systém posunut směrem k vlastnění a chtění ledničky, pračky, sporáku..., pak jste si sám odpověděl.
24. 03. 2009 | 16:20

Paterik napsal(a):

Kritik:

Co je divného na tom chtít ledničku? Vy ji nechcete? Když mám hlad, tak nesmím myslet na jídlo, protože mi to pokřivuje hodnotový systém? Víte, já se můžu dopoledně těšit na dobrý steak k obědu a večer si číst Aristotelovy sebrané spisy. Tyhle dvě roviny se vzájemně nevylučují.
24. 03. 2009 | 16:52

Jochim napsal(a):

Chtít ledničku, pračku, sporák, to je ten konzumní materiaslismus od kterého se podle autora článku v budoucnu posuneme směrem k lepším novým hodnotám možná volnosti, rovnosti, bratrství... a ne, to už tu bylo, tak ja navrhuji asketismus, altruismus, ekologismus.
24. 03. 2009 | 18:10

Philo napsal(a):

Zdá se mi, že při snaze o takhle generální pohled nelze vycházet z několika úzce vybraných a ještě sporně interpretovatelných předpokladů. Přece nikdo nepodléhá „konzumnímu materialismu“ proto, že v něj věří nebo ne. Totéž zmiňovaný „pokrok“ nenastává proto, že mu někdo věří. To je zakódováno v samé podstatě života – žrát víc než ostatní, prosadit svou DNA, potlačit konkurenty. Nakonec jde jen o to, jak k tajemství života přidat naši zkušenost, možná je trochu zkultivovat a přenést je k dalšímu utváření v jiné kosmické situaci. Není nic jednoduchého toho dosáhnout, a tak potřebujeme ten pokrok, ale zároveň se předčasně tím pokrokem nezahubit. Problém vidím v prudkém zmenšování světa, někdo říká globalizaci. Dokud byla společnost diverzifikovaná, mohla se utvářet svobodně a nadivoko, byla odolnější a akcelerační i brzdící mechanismy to zatím udržely zhruba stabilní. Globální svět bude bohužel regulaci potřebovat: v malém akváriu ryby bez dokonalé regulace nepřežijí. Nesvobodu v nejrůznější podobě je nutné testovat (což se celé dějiny děje), aby byla doladěná a byla k přežití, až bude nutná. Vůbec nezáleží na tom, jestli se to někomu líbí nebo nelíbí, jako třeba mně.
24. 03. 2009 | 18:40

Jarmil napsal(a):

Je hezké se hlásit k určitým hodnotám, či spíše způsobům chování. Ale ty se v podstatě celá staletí mnoho nemění a existují v celé své rozmanitosti stále. Spíše se mění jen forma jejich aplikace.
V době otrokářství bylo určitě farmy, kde otrok byl brán jako člen rodiny. A v dnešní době jsou pracoviště, kde zaměstnanec je v pozici otroka. Mění se jen názvosloví a forma biče.
Každý touží po svobodě. Dostatečné hmotné zajištění jí může dávat, ale v neustálé honba za ještě lepším zajištěním není čas svobodu prožívat. Je to jak fanatické bičování, které má přivést člověka do věčného ráje.
Hledání biologického rytmu mezi potřebným a příjemným v celém průběhu života je asi ta potřebná regulace pro jednotlivce.
A v globálním pohledu konzumního materialismu by se mělo na trhu pouze nabízet, nikoliv vnucovat mediální reklamou. Naprosto to zkresluje skutečné potřeby trhu a chvilkové zisky jsou zaplaceny zbytečnými výkyvy. A předpoklady dalších investic jsou tím také značně zkresleny. Slučování, přesouvání a výstavba výrobních celků je vedeno také jen okamžitým maximálním ziskem, bez ohledu na další trvání. Majitel totiž už není klasický kapitalista, ale nějaké akciové,či virtuální společnosti. Tady se asi skýtá pole neorané pro nový systém.
25. 03. 2009 | 00:32

Tomáš Louka napsal(a):

Pan Pehe je typický intelektuál postmoderní levice, která touží po lepším postmaterialistickém světě, kde by lidé sami regulovali své nadbytečné potřeby a kdyby jim to nešlo, tak jim stát (osvícení vládci) pomůže. Mylí se takřka ve všem. Pokusím se vypíchnout to podstatné:

1. Lidé budou vždy hromadit hmotné či jiné statky, protože je to přirozené chování již po mnoho tisíciletí. Asketové existovali vždy, ale bylo a bude jich velmi málo. Žádný postmaterialistický svět nepřijde. Buď planeta unese současnou exploataci nebo dojde k určitému kataklyzmatu a ti co přežijí si budou muset vystačit s tím co zbyde. Všimněme si, že rozvinuté hnusné kapitalistické země poškozuji životní prostředí daleko méně, než rozvojové země, které jsou nebo byly řízeny dlouholetými levicovými diktaturami. Jakékoliv snahy lidi znásilnit v jejich potřebách a tužbách vede k bídě a emigraci.

2. Víra v technický a technologický pokrok je na místě, protože dosud se pořád dostavoval a není zde jediný důvod si myslet, že se ted najednou zastavil. Spíše naopak; nikdy lidstvo neinvestovalo do vědy takové prostředky jako dnes. Pokrok nepřichází lineárně, ale v dílčí krocích. Důkazem toho je skutečnost, že světové hospodářství přes určité bubliny a potíže (jako nyní) dlouhodobě roste.

3. Je hezké, že i pan Pehe pochopil, že věčný život na dluh není možný. Snad to připomene panu Paroubkovi, až nám zase budou socialisté vyrábět rozpočtové schodky v době hospodářského růstu.

4. Příčinou bublin a hospodářských recesí není málo regulace jak píše pan Pehe, ale příliš mnoho a špatné regulace. Trh není dokonalý, ale nerovnováhy a bubliny odstraní dříve než jakýkoliv regulátor. Konec konců realitní bublina v USA je toho důkazem. Trh v USA nebyl v historii nikdy tolik regulovan jak byl v devadesátých letech. Přesto obrovská realitní bublina vznikla. Její příčina spočívala v přílišné expanzivní měnové politice fedu (1.zásadní chyba), ve špatné vládní politice spočívající v nezřízené podpoře levných hypoték, které by za normálních okolností nebyly vůbec poskytnuty (2. chyba) a špatných rozhodnutí investorů a bankéřů při nákupu těchto aktiv (3. chyba). Ovšem třetí chyba by nemohla vzniknout bez těch dvou předchozích. Příčinná souvislost je tu opačná, než jak ji vidí pan Pehe.
25. 03. 2009 | 10:58

Jochim napsal(a):

Souhlasím s Tomášem Loukou
25. 03. 2009 | 11:44

Béda napsal(a):

Tomáš Louka:

1)s tím poškozováním životního prostředí: rozvojové země poškozují životní prostředí tak, jak je v čase živelného NEREGULOVANÉHO kapitalismu poškozovaly dnešní tzv. vyspělé země. Kdyby nebylo regulací poškozovaly by je stejným způsobem v zájmu zisku, svobody podnikání a ušetření nákladů i dnešní tzv. vyspělé země.

2) otázkou je, čemu říkáte pokrok. Jestli je to jenom technologické zlepšení za současného růstu uspokojování zbytných potřeb anebo technologická vylepšení souběžná s ohledem na prostředí, zdroje planety a příští generace. To, že světové hospodářství občas spomalené světovou válkou, světovou krizí resp. zrůdným režimem, který je jejich přímým následkem - ustavičně roste, nemusí znamenat zhola nic. Každý systém v lidské historii měl doposud stejný průběh (vznik, relativně nekonečné období růstu a prosperity přerušované občasnou anomálií, úpadek a konec a vznik jiného systému).

3) proč do diskuse zatahujete Paroubka? Měly snad Klausovy vlády, resp. Topolánkova vláda přebytkový rozpočet? Vždyť jsou v jádru všichni stejní - stejně bezohlední k budoucnosti, jedni navíc i k velké části společnosti, kterou by nejraději zredukovali na prostá zvířata sloužící za reprodukční náklady privilegované vrstvě. Jako v 19. století.

4) otázka názoru:
(4. chyba) škodlivý vliv přelévajícího se nadnárodního kapitálu do daňových a nákladových rájů na národní ekonomiky mateřských států.
25. 03. 2009 | 12:22

Tomáš Louka napsal(a):

To Béda:

Obecně, nesnažím se argumentovat proti detailům, které nemůžou být v žádném příspěvku úplně přesné, jde mi spíš o celkové pojetí.

1) Máte pravdu, regulace pro ochranu životního prostředí jsou nutné. Je to vždy otázka míry a racionálního uvážení. Např. opatření proti C02 mi přijdou úplně zbytečna a to i v případě, že C02 je skutečně přičinou oteplování.

2) Zatím se každá říše nebo režim po určité době zhroutil. Nejsem si jist, jestli to platí i pro každý systém. Kapitalismus se mi jeví jako docela dobrý. Nevím o lepším.

3) Nemám rád socialisty pro jejich nezřízené plýtvání a snahu regulovat každou lidskou činnost. Právě proto, že by z nás nejraději udělali ovce, bychom si neměli volit takové, kteří chtějí regulovat každou pitominu. Topolánek předvedl alespoň snahu, ikdyž ne moc povedenou. Pan Paroubek mi připomíná Mussoliniho a jeho populismus mě trochu hněte.

4) Kapitál nemá smysl brzdit. Jen se tím zpomalí inovace a tím i hosp. růst. Otázká daňových rájů je rešitelná velmi lehce. Postačí, když se bohaté země domluví a svým firmám a občanům zakáží jakýkoliv obchodní a platební styk s těmito destinacemi. To by ale každý druhý ministr nesměl mít svoji off shore strukturu :-)
25. 03. 2009 | 13:04

Paterik napsal(a):

Béda:

1) aby byla ekonomická opatření proveditelná, musí být také nějakým způsobem rentabilní. Tudíž má smysl uvažovat třeba o různých úsporných technologiích, rozvíjet jadernou enegetiku, atd. Befel shora ale bohužel nemusí vést k tomu správnému výsledku - jen si vezměte biopaliva nebo kupčení s emisními povolenkami.

3) jde spíš o obecný princip, že na dluh trvale žít nelze. To si musí uvědomit každá vláda bez ohledu na barvu, jinak brzy budeme všichni v Maďarsku...
25. 03. 2009 | 13:26

John Cuckoo napsal(a):

Rozdil mezi nasimi pradedecky a nami je v tom, ze oni se starali o to jak vydelat penize a nejak zit, zatim co mi se starame o to jak vydelat penize a zit. Mezitim se pres to prehnala serie hlubokych filozofii, prevratnych myslenek jak usporadat spolecnost tim pravym zpusobem, reforem a revoluci, novych ekonomickych soustav. Je uzasne jak se nakonec s tim vsim spolecnost vyrovna a vsechno to prezije.
25. 03. 2009 | 14:59

Mara napsal(a):

to Paterik
k te chamtivosti - staci se vratit k jadru problemu ohledne hypotek pro chude. Kdopak si na nich programove mastil kapsy?
Take se zeptejte Americana na to, co si mysli o welfare state. Osype se. Nesahejte mi na muj dolar, mam ho, protoze jsem schopnejsi nez ti, co ho nemaji.
Ja bych take byla pro evoluci. mame-li cas na ni cekat je jina otazka. Ale lidstvo slo zatim cestou prusvihu spis nez cestou rozumu a umirnenosti.

to tng
zminujete moralku a protekcionismus. Staci se podivat na to jak a proc funguje WTO. Nektere zeme maji zustat jen trhy.

to Rumcajs
nebojte se, jak se brodim zdejsimi reakcemi vcetne Vasi, zmena hodnot skutecne nehrozi.

Beda
v mnohem s Vami souhlasim. Ovsem OSN by bylo treba nejprve trochu zatrast. Nechova se jako demokraticka instituce, obzvlast co se tyce vetovani.
26. 03. 2009 | 11:32

Mara napsal(a):

Admiral

Bush/planovany Armageddon. Souhlas. Kdyz se mame potopit, vezmeme vsechny s sebou.
26. 03. 2009 | 11:34

jana napsal(a):

Máte pravdu pane Pehe a množství diskutujících a jejich reakce dávají na srozuměnou, že jste trefil hřebík na hlavičku. Co bude dál? Zřejmě to bude více záležet na každém individuálně k čemu se přikloní, bude to jako v dnešní módě - nosí se prakticky všechno - je velmi dobré a osvobozující říct - nemusíte se štvát za kariérou a konzumem - není to povinné ,jako doposud - když jste úspěšný advokát - nemusíte mít Mercedes, klidně můžete jezdit tramvají nebo chodit pěšky - dům, auto, zahrada - nejsou známky vaší velikosti,
26. 03. 2009 | 13:45

Béda napsal(a):

Tomáš Louka, Paterik, Jochim a další:

"George Soros a slavný peruánský ekonom Hernando de Soto píší oba pro Wall Street Journal své návrhy na mnohem přísnější regulaci obchodů s tzv. credit default swaps (CDS), cenným papírem pojišťujícím proti bankrotu. A oba jsou radikální.

George Soros považue CDS za nástroje nebezpečné z principu: jejich využívání by se mělo dovolit jen těm, kdo vlastní originální dluhopisy, od nichž jsou CDS odvozeny. Nikoli těm, kdo s nimi jen spekulují, protože neznají stav „podkladových“ dluhopisů. Soros píše: „Před krachem z roku 2008 se věřilo – šlo o tzv. teorii efektivních trhů --, že ceny finančních nástrojů přesně odrážejí všechny dostüpné informace. Ale to není pravda. Netýkají se současné reality, ale budoucnosti; což je věc předvídavosti a odhadu (anticipation), nikoli znalosti.“ Navrhuje proto mezinárodní dohodu a po Ameriku federální úpravu.

Hernando de Soto píše, že CDS a podobné deriváty jsou v pdostatě šedá ekonomika. „Globální krize, účetní ztráta více než 50 bilionů dolarů v akciích, nemovitostech a ziscích během 15 měsíců, se nedá vysvětlit jen pádem pouhých 7 % podřadných hypoték (nestály ani 1 bilion dolarů). Skutečným viníkem je chybějící důvěra v cenný papír. … Agresívní finančníci podle odhadů Banky pro mezinárodní vyrovnání (BIS) vytvořili deriváty za jednu biliardu (quadrillion) dolarů -- hypotéční cenné papíry, zástavní dluhopisy, credit default swaps. Na rozdíl od běžných cenných papírů se nemusejí nikdy zaznamenat, nejsou spojeny s majetkem, který reprezentují. Nikdo přesně neví, kolik jich je, kde jsou a kdo je za ně nakonec odpovědný. Od chvíle, kdy si lidé začali půjčovat, stojí obchod na důvěře v psané závazky. A tohle je jediný papír, který není centrálně zaznamenávaný, standardizovaný a snadno vystopovatelný.“

De Soto navrhuje, aby všechny cenné papíry byly povinně zaznamenávány ve veřejně dostupných registrech. „Vlády by ale nikdy neměly zapomínat, že produkce má vždy přednost před financemi. Jak si všimli Adam Smith i Karel Marx, finance podporují tvorbu bohatství, ale samy nevytvářejí žádnou hodnotu. … A vlády by měly přestat předstírat, že existující trh nakonec všechno vyřeší. Nechme pracovat trhy znamenalo v tomto případě nechme pracovat šedou ekonomiku. Ale moderní trhy fungují, jen když je na cenný papír spolehnutí.“

Tak co, pánové - jak je to s tou příčinou krize? Stáli za tím státní regulace? Je státní a nadstátní regulace chybná anebo ne? Jak je to s tou absolutizovanou svobodou podnikání racionálního egoisty, který se vždy chová tak, aby vyřešil každý problém?
26. 03. 2009 | 14:17

Mara napsal(a):

to Beda

BINGO!
26. 03. 2009 | 14:42

Darien napsal(a):

Velmi dobrý článek. Z jiného úhlu hovoří o tom, o čem se mluví a píše jinde - o duchovní obrodě lidstva, které se v posledním století upnula na vědeckotechnickou revoluci a zbožštění vědy, jako jediného objevitele Pravdy. Ne nadarmo jsme svědky nárůstu duchovních praktik, někdy pokoutních, někdy respektovaných a chvályhodných. Souvisí to s hledáním smyslu života, podstaty lidské existence, objevování rozměrů, které dnešní věda neumí dát pod mikroskop a přesto se jejich existence potvrzuje řadou téměř hmatatelných projevů. Není to ani návrat k náboženské závislosti minulých století. Duchovní probuzení má mnohem širší kontext a čím více je neorganizované a nemanipulované člověkem či skupinou, tím má větší autentičnost vlastního prožitku.

V tomto vidím téměř jedinou naději přežití homo sapiens v současné podobě a tomto čase. Nejde o plamenné fráze o úpadku morálky a zkaženosti světa... spíš jsme jako lidstvo vešli do slepé uličky technokatického konzumu. A museli jsme to udělat, protože jak jinak bychom, slovy klasika Járy Cimrmana, zjistili, že je tudy cesta nevede? Lidská duše potřebuje projít vším poznáním, než dojde koplexního pochopení a musí tedy prožít a procítit i všechny omyly, aby se jich již v budoucnu nedopustila.
26. 03. 2009 | 14:42

Mara napsal(a):

to Darien

Naprosty souhlas :)
26. 03. 2009 | 15:33

Darock napsal(a):

Výborný článek i velmi zajímavá diskuze. Dobré počtení, díky všem.
26. 03. 2009 | 16:08

Mara napsal(a):

Na tema "banker vetsim zlocincem nez lupic"?
http://www.blisty.cz/art/46...
26. 03. 2009 | 16:11

Petr napsal(a):

Ja myslim ze zasadni problem je, ze levna pracovni sila z vychodni Asie musi zivit a pracovat na cim dal vetsi pocet filozofu, sociologu a politologu na zapade, kteri nic neumi krome psani blbosti. Lidi co tohle vsechno musi uzivit spolu se statni spravou, armadou, policii atd. je proste omezene mnozstvi a nemuzou to zvladat dlouhodobe. Proto to podle mne krachuje. Je nacase, aby sociologove, politologove a dalsi zacali delat a zivit se treba zemedelstvim.
26. 03. 2009 | 17:02

Paterik napsal(a):

Mara, Béda:

takže konečně nám trochu krystalizuje příčina celého sporu. Příčina tedy není ani tak v kapitalismu jako takovém - protože krize se nezrodila z výroby - ale vznikla kvůli finančním spekulacím. Masivně se obchodovalo s nekrytými papíry, jakmile pak šel americký hypotéční trh ke dnu, tak s sebou stáhl i ty, kteří se tímto způsobem živili.

Spekulace je obecnější problém, spekulanti mají sklony ovlivňovat i kurzy měn, ceny různých komodit... a souhlasím s tím, že nepřidávají žádnou hodnotu - jen sobě. Proč tedy neustále ty řeči o nutnosti revoluce a budování alternativního systému? Vždyť na problém i možné řešení jste sami poukázali.

Krize důvěry je ale něco, na co vláda nemá příliš vliv. Co je důležité, je fakt, že vlády by měly ne nějak "vytvářet" trh. Měly by se spíš postarat o to, aby trh byl přehledný. Aby se nekryté cenné papíry daly odlišit od nekrytých. Do nekrytých asi sotva někdo investuje.
26. 03. 2009 | 17:17

Béda napsal(a):

Petr:

Kdepak Petře. Levná pracovní síla v těchto zemích pracuje především:
- na své kapitalisty,
- na své byrokraty a státní správu + rozpočet, který doplňují jejím okrádáním na daních, aby za velkou část jejich rozpočtových přebytků mohli jejich byrokraté nakupovat:
a) v USA a jinde nekryté státní dluhopisy,
b)resp. půjčovat ne nedobytný dluh tzv. vyspělým zemím
c)a strategicky investovat ve světě.
26. 03. 2009 | 17:20

Béda napsal(a):

Paterik:

Příteli, zřejmě jste to správně nepřečetl. Hypoteční bublina je v porovnání s rozsahem škod, které způsobily virtuální obchody burzovních a bynkovních spekulantů téměř zanedbatelná. navíc i tu bublinu má na svědomí neviditelná ruka bankéřů a spekulantů, pro které polostátstně-soukromý FED vytvořil akorát podmínky.

Tady máte svou neviditelnou ruku, "která všechno vyřeší", v praxi. Té je úplně jedno jaké škody napáchá s vidinou svého zlatého telete. Nezajímá ji ekologie, nezajímají ji škody v mateřských státech odkud přelila kapitál, nezajímají ji pracovní podmínky zaměstnanců... Zajímá ji pouze její zisk. A když je díky svým vlastním rozhodnutím v troubě tak správně libertariánsky natahuje po státu ruku a žádá záchranu z daní všech.
26. 03. 2009 | 17:26

Béda napsal(a):

Vláda USA chce více "utáhnout" pravidla pro finanční sektor
Americký ministr financí v Kongresu uvedl, že finanční systém potřebuje přísnější regulaci než doposud.

Návrh byl měl být systematickou prevencí před přebíráním rizika bankami tak, aby nemohlo opět dojít k ohrožení celé ekonomiky. "Bude nutné mít jednotný regulační orgán pro celý finanční systém," prohlásil Geithner. Dodal, že selhala "disciplína trhu" a docházelo k "nerozumnému" riskování při finančních operacích.
Události posledního roku a půl, kdy se z USA do světa šířila finanční krize, podle ministra ukázaly, že jednotlivé změny nepomohou a že je zapotřebí dalekosáhlé reformy. "Selhání, která nastala, způsobila obrovskou ztrátu důvěry na základní úrovni našeho finančního systému," řekl ministr.

Nová legislativa by měla podle slov Gaithnera jít ve směru zvýšení kapitálových požadavků v případě nepříznivého vývoje trhu.

V praxi to znamená, že banky by v takovém případě na sebe braly menší rizika, ovšem za cenu nižší podpory celkového hospodářského růstu.

Vláda podle Geithnera nemá "adekvátní nástroje" jak bojovat s krizí. Celková reforma by podle Geithnera měla všechny aktéry finančního sektoru podřídit jednomu systémovému regulátorovi.

Ministr tak dal najevo, že nová regulace by měla zahrnout i dosud jen volně regulované hedgeové fondy a finanční společnosti nebankovního typu jako pojišťovny. Hedgeové fondy a další nástroje soukromého kapitálu jako fondy private-equity a fondy rizikového kapitálu nad určitou velikostí spravovaných aktiv by se podle Geithnera musely povinně registrovat u Komise pro cenné papíry a burzy.

"Nová pravidla musí být jednodušší, účinněji vynutitelná a musí vytvořit stabilnější systém, který je schopen se adaptovat a vyvíjet se změnami na finančním trhu," řekl Geithner.

Kdo bude mít dohled a nejvyšší pravomoci?
Prvním krokem musí být rozhodnutí o orgánu, který bude mít odpovědnost za zajištění stability systémově významných institucí a za dohled nad platbami a systémem vypořádání, uvedl Geithner.

Jako o hlavním adeptu na tento úkol se v minulosti většinou mluvilo o Federálních rezervách, americké centrální bance.

Geithner přichází se svými plány regulační reformy týden před londýnským summitem skupiny zemí G20. Jedním z hlavních témat zde bude právě reforma regulace finančního systému.

Katastrofální dopad
Na otázku, zda je nutné vynakládat tak velké částky z kapes daňových poplatníků na záchranu finančních institucí, Geithner řekl, že vláda neměla na vybranou.

"Jsou okolnosti, kdy je levnější pro daňového poplatníka, nechat vládu s jeho penězi zasáhnout. Pokud bychom nechali některé instituce padnout, způsobilo by to akutní a katastrofální škodu (všem americkým občanům)," citovala Geithnera BBC.
26. 03. 2009 | 18:26

Jaňule napsal(a):

Já nevím jak vy, ale já změnu pozoruji už delší dobu. Ve zdánlivě nevěřícím Česku se spiritualita šíří jako lavina. Oficiální náboženství nemají v Čechách příliš velký zásah, ale spiritualita jako taková zažívá absolutní boom. Stačí se podívat, jak ohromné množství duchovních knih vychází, kolik různých na spiritualitu zaměřených kurzů se pořádá, jak se rozvíjí alternativní medicína. Víra v převtělování duší je všudypřítomná. Ono se o tom moc nepíše, ale něco se skutečně děje. Pracuji jako manažerka na poměrně vysokém postu v prostředí, kde by pro takové věci zdánlivě neměl být prostor, ale stále více mě překvapuje, jak hodně lidí pracujících třeba na postech marketingových manažerů zařazuje duchovní hodnoty na špičku svého osobního žebříčku. V momentě, kdy se o to začnete zajímat, zjistíte, jak hodně lidí kolem vás se tímto směrem orientuje.
26. 03. 2009 | 21:18

Paterik napsal(a):

Béda:

vznik superúřadu bude mít za následek také vznik, superregulace. Podívejte se na EU. Je to klasická superinstituce a to co produkuje, docela určitě nejsou jednoduchá a jasná pravidla. Čím komplexnější ta vysněná regulace bude, tím méně jasná a jednoduchá pravidla nás čekají. Byrokracie má tendenci se rozrůstat, až zcela přeroste svůj původní záměr - jako v případě EU.

když dal Mojžíš svému lidu zákony, dal mu deset základních pravidel. Neřekl jim: "nastudujte si tenhle pětisetstránkový zákoník, ke kterému vám každý rok přidám několik set dalších paragrafů". Riziko superúřadu je v tom, že se místo nepřehledných vlastnických vztahů cenných papírů finanční trh zaplevelí nekonečným množstvím regulí a početnými výjimkami.
27. 03. 2009 | 10:10

Mara napsal(a):

PS Cina panikari, protoze ma bankovni sektor prolezly americkymi hedge fund manazery.

Uz nechce obchodovat v dolarech.
Ale to nechtel pred casem ani Saddam a naznacil to pred casem Iran (ropa v eurech). V dubnu se dvacitka pry bude zamyslet nad tou moznou novou supermenou.
27. 03. 2009 | 10:20

Mara napsal(a):

27. 03. 2009 | 10:32

Daňový poplatník napsal(a):

Dá se to shrnout do jedné otázky:
Existuje mechanismus, který by majitele nadnárodních monopolů ( výroby, bankovnictví, států, uniií, sdělovacích prostředků, reklamy,životního stylu, morálky) dokázal přibrzdit v jejich nenažranosti?
Já to tipuji na komunistickou revoluci, provedenou počítačovými odborníky, začne to, až se při spuštění internetu objeví Jitřenka, jen lehce zahalená namodralým kouřem...
Anebo že by Mahmed?
27. 03. 2009 | 12:26

Tomáš Louka napsal(a):

To Béda:

1. Ten spor podle mě není ani tak o CDS nebo novém superregulátorovi, to jsou sice také důležité aspekty, ale nikoliv primární. Spíše je o tom, co bylo těmi hlavními příčinami krize, což pak z velké části předurčuje i následná opatření. Jak známo chybná diagnóza zpravidla vede k chybné terapii.

2. Jsem slepý já nebo ostatní? Jestliže FED pumpoval 5 let peníze do ekonomiky jak zběsilý, aby předešel menším recesím a vláda přes dvě polostátní agentury poskytla 6 bilinů USD hypoték, z nichž nemalá část není splácena, tak toto spatřuji jako zásadní problém. Jestli AIG vydávala špatně pokryté CDS je už sekundární. To krizi spíš urychlilo, než prohloubilo. Mediálně je to ale vděčné, protože se ji muselo poskytnout hrozných peněz, aby nepadla. Jen taková perlička - teprve nedávno jsem se dozvěděl, že FED přestal v roce 2005 zveřejňovat čísla o růstu ukazatele M3 (zjednodušeně agregátní oběživo), protože toto rostlo tempem, který by mohlo vést panice na kapitálových trzích.

3. CDS jsou, jak známo, deriváty. Takže když není primární papír - hypotéka, není derivát. Jinak bych ale souhlasil, aby derivát jako CDS nemohl být obchodován samostatně od primárního papíru.

4. Nové regulace však nezabrání krizi další, jestliže bude vláda a/nebo FED opakovat chyby, které jsem zmínil.

5. Závěrem - nové regulace jdou v USA asi správným směrem, vždy ale záleží na detailu, který asi nikdo z nás nezná. Zdá se ale, že pumpování peněz jako všelék na cokoliv, je stále oblíbeným instrumentem.

6. A ještě trocha teorie. Podstata sporu je stále stejná. Zda krizi překonat pumpováním peněz do ekonomiky nebo nechat splasknout bublinu tak, aby ceny aktiv a mezd opět dávali všem účastníkům trhu tu správnou informaci, tj. nechat je klesnout tam, kde se sami zastaví. Na nebezpečnou spirálu deflace nevěřím, protože v reále neudělala nikdy takové škody jako zvýšená peněžní nabídka. Nic proti vykoupení toxických aktiv z bank za majetkový podíl v bankách, to je nutné minimu, aby se nezhroutil finanční trh.
27. 03. 2009 | 13:37

Tomas.Ronas napsal(a):

Ze ekonomie je v podstate zcela iracionalni nauka bez skutecne pevne stanovene metodologie vi prece kazdy. Pan Pehe, ale v jakemsi "absolutnim zobecneni" micha hrusky s jablky a naopak. Mluvi o celosvetove - tedy globalni - konzumni socialni filozofii anebo tento pojem zuzil pouze na spolecnost, jez je nazyvana zjednodusene zapadni? Nevime. Zpochybnuje pozitivisticke mysleni a vola po vetsi spiritualizaci zivota jednotlivce, spolecnosti ci naroda jako celku nebo tuto skutecnost predpovida? Nevime. Ostatne, je mozno vyvozovat jakekoli, byt sebeobecnejsi zavery ze soucasne ekonomicke krize, aniz jsou analyzovany jeji zcela konkretni priciny? Jinymi slovy, pan Pehe by mel zustat u svych vnitropolitickych prognoz, ty tu aspon pravidelne prispivaji k vseobecnemu pobaveni.
27. 03. 2009 | 15:18

vláďa napsal(a):

Teď už je to všechno jedno, už se to stejně nedá zachránit. Je to jako obří letadlo, co se řítí k zemi, a na co posádka sáhne, to jí buď zůstane v ruce, nebo to situaci jen zhorší. A je to dobře: to všechno pokrytectví, lhaní, celá ta nechutná orwelliáda jednou musí skončit. Zhroutil se Sumer, Babylón, Egypt, Řecko, Řím, a to vždycky nejspíš díky krizi zdravého rozumu a morálky, která postupně přerostla do politiky a ekonomiky. Vám to nikdy nebylo podezřelé, jak si krásně pohodlně žijeme? Nenapadlo Vás někdy, že to jednou musí skončit, a čím déle to bude trvat, tím hůř to skončí? To Vám nikdy nebylo líto těch chudáků v Africe a Asii, kterým diktujeme, co mají vyrábět, pěstovat a pak jim za to milostivě dáme jen směšnou almužnu? Asi si říkáte, že za tohle Vy nemůžete, vy přece nikomu nediktujete, ale kolikrát jste byli nakupovat v hypermarketu, který to diktuje za Vás? Kolikrát jste byli u voleb a volili politiky, co za Vás rozhodovali? To platí samozřejmě i pro mě. Hluboce se za to stydím, i za to, že jsem s tím nic nedělal, a už jen čekám, až mě kolaps donutí trochu se snažit přežít.
27. 03. 2009 | 16:27

Demosthenes napsal(a):

Volny trh tu nikdy nebyl a vsechny problemy, ktere dosahly za kotlinku sveho vzniku byly pusobeny globalnimi menami, panovniky, monopoly a podobnymi typicky volnotrhovymi ukazy. To, ze se podarilo politikum zpusobit v lidech dojem, ze stavajici system je regulovan malo je sice nadherna ukazka manipulace, ale k faktu to ma velmi daleko.

Krizi nadherne popsal americky ekonom Peter Shiff: https://www.youtube.com/watc...
Ta prednaska je krasnou anglictivnou a je takova trochu tragikomicka - ti, kteri neberou svet uplne vazne se budou vcelku bavit u sveho pouceni a ti ostatni to vypnou po dvou vetach, protoze budou mit dojem, ze ten pan spadnul z marsu.
27. 03. 2009 | 18:21

Béda napsal(a):

Tomáš Louka:

S laskavým dovolením si půjčím vaše vlastní slova: FED jak známo je "POLOstátní instituce"- složena z poloviny z reprezentantů soukromých finančních domů a z druhé poloviny ze zástupců státu, tedy bývalých řídících zaměstnanců oněch domů anebo budoucích zaměstnanců oněch finančních domů. Všichni jsou přitom osobně zainteresováni svým kapitálem na minulém i současném fungování těchto institucí, sami se na něm podíleli a podílí. Je to v podstatě stále tatáž kasta lidí, aťsi dočasně sedí ve FEDU jako zástupci státu, čili nejvyšší mocenské organizované instituce zřízené k prosazování zájmů nejvlivnějších lidí - tedy právě oněch majitelů kapitálu, anebo jako delegovaní zástupci soukromého kapitálu.

Z uvedeného pohledu o tisknutí peněz, vytváření podmínek pro hypoteční bublinu rozhodli rukou nerozdílnou soukromí finančníci i jejich "státní" kolegové. Hypotéky a CDS pak realizovali podle vlastního svobodného uvážení pouze soukromí finančníci.

Vzhledem k tomu, že i do budoucna budou o pumpování peněz do ekonomiky i o vytváření podmínek rozhodovat prakticky titéž lidé ve stejné konstelaci i(zastoupení ve FEDu jako nyní) i vzhledem k tomu, že ten systém je sebepohlcující, bez podstatných systémových změn se nic nevyřeší. Je pravděpodobné, že se nevyřeší již nyní.
27. 03. 2009 | 18:30

Mara napsal(a):

Kouzelna animace konzumni spolecnosti, hezky vikend!!!
http://www.storyofstuff.com/
27. 03. 2009 | 21:14

Mara napsal(a):

A tady by to melo byt s ceskymi titulky
PRIBEH VECI
http://video.google.com/vid...
27. 03. 2009 | 22:29

Béda napsal(a):

Mara:

Geniálně jednoduché. Přesně tak to vidím. Celou dobu se to tady snažím vysvětlit a střídavě se mi to daří. Pak přijdete vy, pustíte pár minutový film a je to. V jednoduchosti je genialita.

Dovolil bych si jenom malou připomínku. V tom filmu dle mého chybí ještě doplnit druhý hnací motor celého cyklu (krom spotřeby - RŮSTU - narůstajícího konzumu) ještě ZISK. Potřeba jeho stálého růstu a hlavně způsob přerozdělení - proporce (Ve filmu to bylo pouze naznačeno) + způsob fungování cash - banking!!! A u toho bankingu se dostaneme ke kořenům dnešní finanční krize a jejím možným východiskům: dalším PŘEROZDĚLENÍM zchudnutím a ztracením jistot - úspor, důchodů, daní... rozšíření armády chudých a dalším zbohatnutím nepatrného zbytku bohatých - anebo válce, aby cyklus spotřeby a zisku mohl začít nanovo.

Možná by to chtělo ještě zapracovat do filmu.

Ale stejně mockrát dík za link.
28. 03. 2009 | 00:56

Neopřemyslovec napsal(a):

Jsme na cestě k post-materialistickému světu? Ale ano Pehe, půjdete opět dělat do USA nejlínějšího pingla! Ne žvanit na virtuální univerzitě! Snad se dožiji okamžiku, kdy potomci Přemyslovců vás vyženou z této kotliny za mýty, bludy a mystifikaci.
28. 03. 2009 | 13:26

Mara napsal(a):

Beda
Velmi rado se stalo :)
28. 03. 2009 | 16:53

Alice napsal(a):

Ano, konzum, rozum, také pravda a láska, což spíše slušnost a soucit?
To už mělo být řečeno před těmi 20 lety a mohli jsme být dál...
28. 03. 2009 | 18:51

pepin napsal(a):

Současná krize má podle mne hlubší příčiny než jen zhroucení hypotečního trhu v USA.V první řadě je potřeba položit si otázku,co by se stalo kdyby Američané nežili na dluh? odpověď je jednoduchá,jejich ekonomika by už dlouhá léta stagnovala nebo by byla v recesi.Současný svět je v patové situaci,na jedné straně vyspělý západ zvyklý na vysokou životní úroveň který ale stále méně vyrábí,na druné straně Asie včele s Čínou kam se výroba přesouvá a lidé tam pracují 12h deně za pakatel.Např. vyrobí se v Číně vysavač za 10 dolarů,v USA se prodává za 150 dolarů jako značkový výrobek.Z rozdílu žije ekonomika USA - obchod,marketing,reklama,logistika,a finančnictví které vám na něj půjčí.Vysavač je jen příklad,takto se dnes vyrábí stále více spotřebního zboží,oděvy,elektronika,nářadí ale už i obráběcí stroje a investiční celky.Do určité doby to bude západu vyhovovat,ale pak nastane zlom a zjistíme že vlastně nic neumíme,že jsme nekonkurenceschopní a že reklama,obchod,finančnictví nás neuživí.USA se podle mne už do této fáze dostaly a krize je důsledek.
29. 03. 2009 | 22:10

Miloslav Krystufek napsal(a):

Vážení,
posledních 15 let jsem strávil životem od vyučeného obuvníka z chudých poměrů až po "kariéru" v Bruselu. Za starých časů šlo o to, aby měl člověk rodinu a aby se jeho děti měli lépe než on. Zdegenerovaná generace přešla z těchto hodnot na půjčky "na hezké vánoce" apod. Diktát konzumu úspěšně ponížil většinu společnosti do stáda hltající dnes o něco více než včera. Nemáme jen rozum.
30. 03. 2009 | 09:15

tiffanyjewelry napsal(a):

posledních 15 let jsem strávil životem od vyučeného obuvníka z chudých poměrů až po "kariéru" v Bruselu
30. 03. 2009 | 09:54

Martin napsal(a):

Pan Pehe již asi postrádá palivo.. Jeho příspěvku rozumí asi jen on sám.
30. 03. 2009 | 15:33

Podobčan napsal(a):

Když si představím, že soudruh Pehe dostává za tyto kecy o ničem a k ničemu peníze, tak ten mameluk žije v těžce materialistikém chápání světa. potřeboval bych posekat zahradu a rád bych tam tohoto bezcenného pitomce viděl pracovat. Asi by se postavil doprostřed a mlel o své kvalifikaci. Kdo z vás by mu věřil či dokonce za ty kecy dal peníze?
04. 04. 2009 | 23:33

Fellini napsal(a):

Jaksi všichni komentátoři zapomínají na to, že kolaps úvěrů byl způsoben převážně levičáky v US kongresu kteří více méně nutily banky k poskytování půjček lidem kteří se normálně na tyto půjčky nebyli schopni kvalifikovat. Takto si chtěli zajistit hlasy především menšin - ale i nižší střední vrstvy. Je také možné, že takto tento kolaps připravili za účelem politického zvratu - který momentálně uskutečňují. RQ (Poslouchejte Michael Savage)
06. 04. 2009 | 07:45

Václav napsal(a):

Pan Pehe vám všem nastínil jedinou alternatívu, která vás všechny očekává,at chcete nebo né, octnete se jednou na haldě odpadků, a at to nazýváte jak chcete, kdysi se tomu říkalo lichva a ta jinam nevede.Tak s Bohem přemoudřelí ekonomové.
06. 04. 2009 | 22:15

Fanouš napsal(a):

To přituplé žvanění se ani nedalo dočíst do konce.Světem se valí jedna zpráva za druhou jak nenažranci u koryt rozkrádaj tak šíleným tempem,že stačili rozkrást nejen veškerou vytvořenou hodnotu celého světa, ale podařilo se jim rozkrást i na dluh,čili vytvořenou hodnotu i našich vnuků.Jenom připomenme žida z USA Madofa,který rozkradl kolem 2 000 000 000 000,ano bilionů dolarů,nebo našeho Romana z ČEZu,který si za jediný rok udělí odměnu 677 000 000 kč.No a to je malinká špička ledovce.Ty totální zhovadilosti co tu cintá Pehe a další propagandističtí jsou ne k smíchu,ale k vzteku.
12. 04. 2009 | 22:56

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy