Co je (Klausova) velezrada

16. 10. 2009 | 09:25
Přečteno 11239 krát
V souvislosti s chováním prezidenta Václava Klause ve věci Lisabonské smlouvy se občas hovoří jako o jednom z řešení o možnosti prezidenta odvolat na základě čl. 65, odstavce 2, Ústavy, který stanoví:

„Prezident republiky může být stíhán pro velezradu a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt“.

V samotné ústavě definici pojmu „velezrada“ nenajdeme. Podrobněji jsou velezrada i způsob, jakým Ústavní soud žalobu pro velezradu projednává, definovány v zákoně 182/1993 Sb. o Ústavním soudu. (Pasáž týkající se velezrady, v oddílu šestém zákona, je připojena jako příloha k tomuto textu.)

Definice velezrady v zákoně zní takto:
Velezradou pro účely tohoto zákona rozumí se jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu.

Velmi často slyšíme z úst politiků, že žaloba na Václava Klause pro velezradu je nereálná. A to buď prý proto, že Klausovo jednání nenaplňuje znaky velezrady nebo proto, že pro podání ústavní žaloby by se prý nenašel dostatečný počet senátorů.

Z článku 39 Ústavy a §§ 136 a následně i jednacího řádu Senátu ovšem nevyplývá, že by žaloba pro velezradu vyžadovala například ústavní většinu, kterou vyžaduje schvalování některých mezinárodních smluv. Pro usnesení tedy stačí nadpoloviční většina přítomných senátorů.

Pokud jde o „skutkovou podstatu“, české slovo velezrada zní hrozivě a lidé si jí pletou s trestným činem vlastizrady. Ve skutečnosti je to ústavní žaloba na prezidenta pro porušování ústavních povinností, kterou zná například americký ústavní řád po názvem „impeachment“.

Když nás někteří politici a obránci Klause ujišťují, že je žaloba pro velezradu v případě Klause nemožná, neboť jeho jednání nenaplňuje znaky velezrady, není vůbec jasné, z čeho svá tvrzení vyvozují.

Už před několika lety chtěl podat na Klause pro velezradu senátor Zděnek Bárta kvůli jeho nečinnosti ve věci jmenování soudců ústavního soudu. Ten velmi přesvědčivě argumentoval, že „s ohledem na definici velezrady uvedené v § 96 zákona o Ústavním soudu je velezradou mimo jiné jednání prezidenta republiky směřující proti demokratickému řádu republiky. Logickou argumentací lze zcela jednoznačně vyvodit, že za jednání je třeba v tomto případě považovat i úmyslnou nečinnost.”

Pokud by se skupina senátorů rozhodla žalobu podat nyní, byli by v mnohem silnější pozici než kdysi Bárta, kdyby argumentovali, že prezident porušuje demokratický řád země tím, že odmítá ratifikovat Lisabonskou smlouvu navzdory tomu, že smlouvu na základě jeho zmocnění vyjednal a za Českou republiku právoplatně podepsal premiér země, načež byl prezidentovi dokument doporučen k ratifikaci ústavními většinami obou komor parlamentu.

Máme též už jedno rozhodnutí ústavního soudu, že podstatné části smlouvy nejsou v rozporu s českou ústavou. Pokud soud usoudí, že i stížnost 17 senátorů z řad ODS a KSČM na LS, kterou se nyní zabývá, je bezpředmětná, a Klaus stejně odmítne podepsat, není jasné, co víc Senát potřebuje, pokud by chtěl v ústavní žalobě na prezidenta argumentovat, že porušuje demokratický pořádek země tím, že odmítá respektovat základní ústavní principy i demokratické zvyklosti.

Pokud jde o prezidentův požadavek na dodatek k LS, který by pro Českou republiku zajistil výjimku z Evropské listiny základních práv kvůli údajné možnosti sudetoněmeckých majetkových nároků, záleží jen na vládě, zda ho vůbec vezme vážně. Někteří ústavní právníci ovšem přesvědčivě argumentují, že prezident přišel se svým požadavkem pozdě a vláda ho měla jednoduše odmítnout. (Viz. například text ústavního experta z PF UK Jana Kudrny v MF Dnes ze dne 15.10.2009).

Pokud si někteří politici myslí, že by ústavní žaloba na Klause zhoršila obraz České republiky v zahraničí, mýlí se. Většina demokratické Evropy si naopak, jak je zřejmé z nejrůznějších komentářů a prohlášení, klade otázku, jak je možné, že české politické strany, reprezentované v parlamentu, nechají Klause být, ač zjevně porušuje českou ústavu. Zvenku, kde nejsou logické argumenty a výklady naší ústavy zahalovány populismem, předvolebními kalkulacemi a vnitropolitickými emocemi, je totiž věc poměrně jasná.

Máme prostě prezidenta, který porušuje základní principy demokratického chování. Ústavní soud by měl dostat přinejmenším příležitost, aby rozhodnul, zda je ono porušování demokratických pravidel hry tak vážné, že je ho možné kvalifikovat jako “jednání prezidenta republiky směřující proti demokratickému řádu”, což naplňuje rysy velezrady. Přinejmenším bychom tak měli jasno—i pro budoucnost.


PřílohaVýňatek ze Zákona 182/1993 Sb. o Ústavním soudu

Oddíl šestý
Řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky
§ 96
Velezrada
Velezradou pro účely tohoto zákona rozumí se jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu.
§ 97
Ústavní žaloba
(1) Ústavní soud podle čl. 87 odst. 1 písm. g) Ústavy na základě žaloby Senátu rozhoduje, zda se prezident republiky dopustil velezrady. Řízení je zahájeno doručením žaloby Ústavnímu soudu.
(2) Ústavní žaloba proti prezidentu republiky podle čl. 65 odst. 2 Ústavy (dále jen "ústavní žaloba") musí obsahovat přesné vylíčení jednání, kterým se měl prezident republiky dopustit velezrady, spolu s uvedením důkazů, o které se ústavní žaloba opírá.
(3) Ústavní žalobu projedná Ústavní soud přednostně před ostatními návrhy.
(4) Obecná ustanovení hlavy prvé této části zákona pro řízení o ústavní žalobě neplatí s výjimkou ustanovení § 36 až 43, § 52 až 59 a § 61.
§ 98
Zastavení řízení
(1) Jestliže bylo Ústavnímu soudu, dříve než se odebral k závěrečné poradě, doručeno usnesení Senátu, kterým ústavní žalobu odvolává, Ústavní soud řízení zastaví.
(2) Ústavní soud řízení zastaví také tehdy, jestliže prezident republiky po jeho zahájení zemřel. Požádá-li o pokračování řízení manžel nebo příbuzný v řadě přímé do jednoho měsíce od úmrtí, v řízení se pokračuje.
(3) Okolnost, že se prezident republiky po zahájení řízení vzdal svého úřadu, není důvodem k zastavení řízení.
§ 99
Zastupování v řízení
Za Senát v řízení o ústavní žalobě před Ústavním soudem jedná jeho předseda nebo osoba, kterou tím Senát pověří.
§ 100
Obhájci
Prezident republiky, proti kterému byla podána ústavní žaloba, má právo zvolit si jednoho nebo více obhájců; alespoň jeden z nich musí být advokátem.
Ústní jednání
§ 101
(1) Soudce zpravodaj podle potřeby doplní šetření provedené senátem a připraví ústní jednání.
(2) O ústavní žalobě koná Ústavní soud vždy ústní jednání.
§ 102
Ústavní soud doručí prezidentovi republiky ústavní žalobu a současně vyrozumí prezidenta republiky a zástupce Senátu o době a místě konání ústního jednání, a to zejména deset dnů předem. Přitom prezidenta republiky upozorní, že bude jednáno v jeho nepřítomnosti, nedostaví-li se bez řádné omluvy k jednání nebo se bez dostatečného důvodu v průběhu jednání předčasně vzdálí.
§ 103
(1) Ústní jednání zahájí předsedající sdělením věci, která bude projednávána, poté zjistí, zda se dostavily osoby, které byly k ústnímu jednání předvolány nebo o něm vyrozuměny, a zjistí jejich totožnost.
(2) Pokládá-li se prezident republiky nebo zástupce Senátu (dále jen "strany") opatřením předsedajícího při řízení jednání zkrácen, může žádat, aby rozhodlo plénum.
(3) Pokud se některá z předvolaných osob nedostavila, rozhodne Ústavní soud po slyšení stran, zda je možno ústní jednání provést nebo zda je nutno je odročit.
(4) Po provedení úkonů podle předchozích ustanovení přednese na výzvu předsedajícího zástupce Senátu ústavní žalobu. Po přednesení žaloby dá předsedající prezidentu republiky a jeho obhájcům možnost se k ní vyjádřit; poté se provede důkazní řízení.
(5) Prezident republiky, jeho obhájci a zástupce Senátu mají právo vyjádřit se k prováděným důkazům, klást svědkům a znalcům otázky a podávat návrhy na doplnění dokazování.
(6) Není-li dalších důkazních návrhů nebo bylo-li rozhodnuto, že další důkazy již prováděny nebudou, ukončí předsedající důkazní řízení a dá zástupci Senátu a poté prezidentovi republiky a jeho obhájcům možnost pronést závěrečnou řeč. Poté se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě.
(7) Shledá-li Ústavní soud vzhledem k závěrečným řečem anebo při závěrečné poradě, že je nutno objasnit další okolnosti, může se usnést, že dokazování bude doplněno, a v řízení dále pokračuje.
(8) Po doplnění dokazování dá předsedající znovu slovo zástupci Senátu a prezidentu republiky a jeho obhájcům k závěrečným řečem.
§ 104
Nález a jeho právní následky
(1) Po ukončení ústního jednání Ústavní soud buď ústavní žalobě vyhoví a rozhodne, že se prezident republiky dopustil velezrady, anebo ho ústavní žaloby zprostí.
(2) Jakmile byl nález, kterým bylo ústavní žalobě vyhověno, vyhlášen podle § 56, ztrácí prezident republiky prezidentský úřad a způsobilost jej znovu nabýt. Nárok na prezidentský plat a další požitky po skončení výkonu funkce podle zvláštního zákona mu nenáleží.
(3) O výroku nálezu vystaví předsedající osvědčení, které předá přítomným stranám.
Obnova řízení
§ 105
(1) Ten, kdo se podle nálezu Ústavního soudu dopustil velezrady, může požádat Ústavní soud, aby řízení o ústavní žalobě bylo obnoveno,
a) jestliže takový nález Ústavního soudu byl ovlivněn trestným činem jiné osoby,
b) uvede-li nové skutečnosti nebo důkazy, které bez své viny nemohl uplatnit v původním řízení a které samy o sobě nebo ve spojení se skutečnostmi a důkazy známými již dříve by mohly vést k tomu, že by byl ústavní žaloby zproštěn.
(2) Po smrti osoby uvedené v odstavci 1 mohou o obnovu řízení o ústavní žalobě požádat její manžel nebo příbuzný v řadě přímé.
§ 106
O žádosti o obnovu řízení podle § 105 rozhoduje Ústavní soud bez ústního jednání. Obnovené řízení se koná na základě původní ústavní žaloby.
§ 107
Byla-li osoba uvedená v § 105 odst. 1 v obnoveném řízení ústavní žaloby zproštěna, nenabývá ztraceného prezidentského úřadu.
§ 108
Pokud tento zákon nestanoví jinak, použijí se pro řízení o ústavní žalobě přiměřeně ustanovení trestního řádu o řízení před soudem.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

P. napsal(a):

Dle mého názoru akt velezrady vypadá zhruba takto:

Svědectví ministra dopravy USA N. Minety k 11. září 2001
https://www.youtube.com/watc...
16. 10. 2009 | 09:33

Michal Macek napsal(a):

ahoj

nejsem pravnik a ani sem nestudoval v plzni - presto se obavam,ze s velezradou nemate sanci - muzete mi napriklad osvetlit jakym zpusobem prezidentova necinnost je "směřující proti demokratickému řádu republiky" ?
obavam se ze nijak,kde v ustave stoji ze je prezident POVINEN podepsat smlouvu ktreou ratifikovala snemovna a senat?

naopak takova zaloba by se dala lehce povazovat za VLASTIZRADU - protoze se neopravnene snazi zbavit uradu hlavu statu

navic jakkoliv je nyni prezident prekazkou ratifikace LS,je kratkozrake delat z neho jedinehop vinika situace!na ni se podili cela politicka scena svoji malosti a zabomysi neschopnosti myslet nadstranicky a statotvorne - pocinaje vubec druhym zvolenim V.klause presidentem pres neustale zmeny vlady ktere ratifikaci nijak neurychlili az po odflaknuty ratifikacni proces (dodatek ktery prezident pozaduje po vzoru polska mel byt uz davno k LS pripojen)

takze mi tenhle hon carodejnice (respekvite cernokneznika klause) prijde trochu s krizkem po funuse
16. 10. 2009 | 09:38

češka napsal(a):

Skoda, ze v Cechách slovo demokracie má jiný význam, nez ve zbytku Evropy.
16. 10. 2009 | 09:46

Konečně napsal(a):

Aha, von Pehe chce bejt prezidentem!
16. 10. 2009 | 09:47

Pepa Řepa napsal(a):

Mám pocit, že češtinu má dávno ekvivalent pro anglické slovo „impeachment“.

To slovo je rodu ženského, napsat jej nemohu, neb by mne pan Stejskal smazal.

To slovo mne napadá po každé relaci radia PEHE.
Abych nebyl jen negativní, dílko pochválím.

Úvaha o velezradě je pěkná impeachment.
16. 10. 2009 | 09:52

Paterik napsal(a):

Problém je, že tento proces předpokládá, že se prezident dopustí něčeho závažného. Obávám se, že výklad toho, zda je nebo není povinen podepsat, je založen spíš na slovíčkaření než na nějakém pevném pravidle.

za to, že Klaus nyní sáhl po hloupé obstrukci, jej podle mne soudit nelze.
16. 10. 2009 | 09:52

vlaďa napsal(a):

Hanebné jednání Klause je jasné po mnoho let i politickému amatérovi.Úplně nejkouzelnější pak to poslední,kdy vzkazuje občanům ČR a celé EÚ z Moskvy:LS ne a ne.No,uvidíme co mu tvárišči napsali do x-tého dílu manuálu "Jak na Bruselskou hydru".
Doufám a věřím,že tentokrát zle pochodí.
16. 10. 2009 | 10:01

hovorka11 napsal(a):

Je třeba případnou zradu nebo nezradu Václava Klause demokraticky posoudit Ústavním soudem, stejně jako je posuzována stížnost na LS.
Je to nejčistčí řešení, jinak se budem o tom donekonečna hádat.
Můj názor je, že Václav Klaus prokázal, že v ČR nemá funkce prezidenta v této formě opodstatnění a nemá ani "právní opodstatnění". Veškerá právní zodpovědnost je ochromena imunitou a prezidentskou přísahou, kterou může porušovat bez jakýchkoliv právních následků a děje se to v boji proti např. práva soudního čekatele na rozhodnutí a mnoha dalších případech.
Důsledkem je pak jeho nečinnost, nerozhodování s odkladem na neurčito, zneužívání vládní letky a letušek a pod.
Ostudně se to projevuje jeho soukromými cestami do různých koutů Evropy v době, kde mu vychází knížka kritizující "oteplistické náboženství".
16. 10. 2009 | 10:02

myrta napsal(a):

Pane Pehe objasnil jste reálné možnosti,teď už zbývá aby senát a PS konali.Po rozhodnutí ÚS se na to vrhnou.Můžeme zatím přemýšlet,kdo bude kandidovat na npvého prezidenta.Já tipuji 2 kandidáty:Dienstbier a Přemysl Sobotka.
16. 10. 2009 | 10:03

Kristýna napsal(a):

Zajímavé je sledovat, jak hrubě reagují Klausovi příznivci (viz Ko), oni bojovníci za záchranu demokracie v Evropě. S tímto arzenálem hrubých slov, urážek, demagogie a lží včetně hradních podpásovek jistě mnohé vybojují v Evropě.
Nevzdávejte se, pane Pehe, pište dál, horší by bylo nechat tu druhou stranu bez odezvy dělat to, co dělá. Protože pak bychom tu mohli časem mít podobné poměry jako jsou v Rusku - našem "velkém vzoru".
16. 10. 2009 | 10:04

David - 1.část napsal(a):

Proč trestat prezidenta za velezradu, když 65% občanů podporuje jeho boj proti Lisabonské smlouvě?

Aneb

Který průzkum je ten pravdivý?

Medianu nebo STEMu?

Jedině referendum může spravedlivě rozhodnout a ne pan Pehe.

-----------

lidovky.cz:

Prezident Klaus za nás bojuje! tvrdí Češi v průzkumu.

Exkluzivně  16. října 2009  0:01,  aktualizováno 6:45

PRAHA - Podle exkluzivního průzkumu agentury Median pro Lidové noviny podporuje prezidenta Václava Klause v jeho boji proti Lisabonské smlouvě 65 % lidí.

Češi stojí na straně Václava Klause. Alespoň co se týče jeho aktuálního boje proti Lisabonské smlouvě.

Z bleskového průzkumu veřejného mínění, který exkluzivně pro Lidové noviny zpracovala agentura Median, vyplývá, že Klause v jeho krocích podporuje kolem 65 procent obyvatel. Zhruba stejný počet lidí se pak bojí, že bez Klausova zásahu by mohlo dojít k prolomení tzv. Benešových dekretů.

Takový výsledek zaskočil i samotné výzkumníky. "Byl to pro nás překvapivý výsledek, neočekával jsem, že se s prezidentem Klausem ztotožní tak velké procento lidí," říká ředitel agentury Median.

Česká republika je právě kvůli Václavu Klausovi poslední zemí EU, která ještě neratifikovala Lisabonskou smlouvu. Klaus minulý týden oznámil, že pro ČR žádá trvalou výjimku z Listiny základních práv EU, která je součástí lisabonské smlouvy reformující evropské instituce. Prezident se obává případných majetkových nároků sudetských Němců.

Průzkum LN nyní dokazuje, že veřejnost prezidenta podporuje.

Překvapivě se na tom shodují sympatizanti všech politických stran – jak ODS, tak i ČSSD. Rozdílné názory nemají ani obyvatelé města a¬vesnic. Odlišné mínění lze vystopovat snad jedině ve věku: Klause více podporují starší. Ve skupině lidí do pětatřiceti let stojí za Klausem 57 %, zatímco u starších pětapadesáti let pak až 76 %.

Tábor euroskeptiků vidí ve výsledcích průzkumu potvrzení svého boje. "Je to logické," komentuje průzkum senátor Jaroslav Kubera (ODS). "Někde jsem četl, že Barroso prohlásil, že Klaus ztratil jakoukoli podporu mezi elitami a že nyní už jej podporuje jen česká veřejnost. Takže to tyto výsledky potvrzují," dodal Kubera.

I tábor Klausových kritiků uznává, že tato otázka je pro Čechy důležitá. Dodávají ale, že prezident je pouhý populista. "Potvrzuje to, že Klaus hraje na správnou strunu. Ale rozhodně to neospravedlňuje to, co dělá. Chová se jako populista, který má jen rád, když na něj míří reflektory," tvrdí poslanec za zelené Přemysl Rabas.

V reprezentativním průzkumu mezi pěti sty respondenty lidé také odpovídali na otázku, zda by měl prezident odstoupit, pokud by definitivně odmítl smlouvu podepsat. To mu doporučuje například ústavní expert sociální demokracie Zdeněk Jičínský. "Prezident musí ratifikovat, a pokud by to odmítl, měl by odstoupit z úřadu," tvrdí Jičínský. 74 % lidí s ním nesouhlasí: Klaus by rozhodně odstupovat neměl.

Další informace o průzkumu i o Lisabonské smlouvě čtěte v pátečním vydání deníku 

Lukáš Dolanský

Lidové noviny

--------------
16. 10. 2009 | 10:04

bob napsal(a):

Snad máme parlamentní demokracii, ne.
Proto nemůže o ničem rozhodovat pouze jeden člověk.
Ty co těd brání Klause, by si měli uvědomit, že prezidentem by se mohl stát i Paroubek. Pokud tedy u nás převládá názor, že o mezinárodních smlouvách rozhoduje pouze jeden člověk, a je to tak správně, nemuseli jsme se před 20ti lety ani snažit.
16. 10. 2009 | 10:05

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden vulgární výkřik, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů

P.S. Ale jsou to muka, když má někdo jiný názor, že? ;-)
16. 10. 2009 | 10:05

David - 2.část napsal(a):

iHNed.cz:

Domaci.iHNed.cz

15.10.2009 20:31 (aktualizováno: 15. 10. 2009 20:28)

Klaus odkládáním podpisu Lisabonu poškozuje Česko, myslí si 60 procent lidí

Příznivci ODS i ČSSD se v názoru na odkládání podpisu Lisabonské smlouvy shodují, ukázal bleskový průzkum STEM pro Čestkou televizi.

Tři pětiny lidí si myslí, že odkládáním podpisu Lisabonské smlouvy prezident Václav Klaus poškozuje Českou republiku, stejný názor zastávají příznivci ODS i ČSSD. Vyplývá to z bleskového průzkumu STEM pro Českou televizi.

Stejný podíl dotázaných si zároveň myslí, že by měl Václav Klaus Lisabonskou smlouvu neprodleně podepsat, pokud Ústavní soud potvrdí její soulad s českým ústavním pořádkem.

Postoj prezidenta Václava Klause k Lisabonské reformní smlouvě EU kritizoval také jeho předchůdce Václav Havel, který označil jeho odmítání podpisu označil za velmi neodpovědné a nebezpečné.

Sympatizanti ODS i ČSSD mají na odkládání podpisu Lisabonské smlouvy a jeho vliv na postavení ČR v EU prakticky stejný názor. To, že Českou republiku tento postup Václava Klause poškozuje, si myslí dvě třetiny příznivců obou stran. Opačný názor převažuje pouze mezi sympatizanty KSČM.

Polovina Čechů se domnívá, že smlouva je pro budoucí fungování EU nutná, opačný názor má 35 procent lidí, zejména starších 60 let.

Z hlediska politických sympatií považují lisabonskou smlouvu za nutnou pro další fungování EU především stoupenci dvou nejsilnějších politických stran. Ze sympatizantů ODS na tuto otázku kladně odpovědělo 65 procent dotázaných, z ČSSD 58 procent.

Průzkumu, který se uskutečnil 13. a 14. října, se zúčastnilo 680 respondentů.

-----------

Tak kde je pravda, pane Pehe?
16. 10. 2009 | 10:05

standa napsal(a):

Co by asi Pehe dělal kdyby Klaus nebyl. Ten by asi spáchal sebevraždu.
16. 10. 2009 | 10:08

Pepa Řepa napsal(a):

Připojuji se ke Kristýnce

Nevzdávejte se, pane Pehe, pište dál, horší...to být už nemůže.Protože pak bychom tu mohli časem mít podobné poměry jako jsou v Rusku - našem "velkém vzoru".
-------------------

Když se dívám na fotkum ať mi nikdo neříká, že Vladimír Iljič neměl potomky. Ta podoba!
16. 10. 2009 | 10:12

SuP napsal(a):

Zase jeden lidový vypravěč zákonů.....
16. 10. 2009 | 10:12

tyrros napsal(a):

Autor: Vaše příspěvky jsou pro mě vždy oázou rozumu v poušti ideologie...
16. 10. 2009 | 10:14

schlimbach napsal(a):

no pokud pan Barroso skutečně řekl, že Klause nepodporují ELITY aje již JEN česká veřejnost, potom je to klasická ukázka, co pro něj znamená pojem OBČAN a pro koho je důležitá LS
16. 10. 2009 | 10:15

Yvan napsal(a):

Slovo velezrada připadá řadě diskutujících asi příliš drsné. Ale ono přesně vystihuje činy a chování našeho prezidenta. Pokud někomu nevadí, že porušuje ústavní principy, prezidentský slib, že vydírá a manipuluje nejen občany, jehož volení zástupci ho dostali do funkce, ale i zbytek Evropy, tak prosím. Pak si nezaslouží nic jiného než nějakou formu mírně rozvinuté diktatury "vocáď pocáď". Ale naši volení zástupci se většinou chovají "rozvážně", ačkoliv by měli jasně hájit svoje demokratickým procesem nabyté mandáty. Takhle můžou během pár týdnů maximálně pucovat Klausovi boty. Zatím ještě ne holínky..
16. 10. 2009 | 10:16

schlimbach napsal(a):

Pepa Řepa

četl jste někdy třeba jen ekonomické zákony RF ? Možná byste se divil, že se posmíváte zbytečně -))
16. 10. 2009 | 10:17

Paterik napsal(a):

hovorka11:

podle mě stávající úprava neumožňuje Klause odvolat. Musela by se změnit ústava, aby se přesně vymetzilo, co prezident může a co musí udělat.
16. 10. 2009 | 10:19

Pepa Řepa napsal(a):

Nečetl. Přišel jsem o něco?
16. 10. 2009 | 10:20

myrta napsal(a):

Klaus se může zachránit,když se umírní,prokáže sebereflexi a nebude šlapat do medvědích extrementů.Ale to u něho nepřichází v úvahu,takže ODVOLAT jediná možnost.
16. 10. 2009 | 10:20

Já napsal(a):

Stačil by posudek psychiatra a nařízená pracovní neschopnost, svéprávnosti se už ten dobrý mužík z Hradu zbavil dávno sám...
16. 10. 2009 | 10:21

KLMF napsal(a):

Pehe,

o čem budete psát, až Klause odvolají????
16. 10. 2009 | 10:21

Jiří napsal(a):

Co budeš říkat teď, Pehe, když 65% Čechů podporuje Prezidenta republiky? Že ty víš líp než oni, co je pro ně dobré? Pakuj se za Havlem do Portugalska a neotravuj tady!
16. 10. 2009 | 10:22

schlimbach napsal(a):

je to stále dokola. Pan Pehe je neúnavný likvidátor VK. Při tom by stačilo tak málo - také to opakuji stále dokola - jsou zde různé názory na nebezpečí narušení majetkových nároků z různých důvodů, tak je třeba vzít za základ tu nejhorší možnou ( i když třeba nepravděpodobnou ) variantu a udělat opatření, která ji vynulují. Proč o tom stále více kecat? Je to jednoduché, srozuimitelné. Kdo to nechápe, ptejme se, koho zastupuje, v čí prospěch jedná. Jednáte ve prospěch našich občanů pane Pehe ? Kterého občanství se vzdáte přijetím LS ? USA nebo ČR, když zároveň budete občanem EU ? Také bychom se měli ptát, jestli má Topolánek pravdu, jak naše zájmy při sjednávání LS zastupoval pan kníže a zelení?
16. 10. 2009 | 10:22

xyz.xx napsal(a):

Podle tech paragrafu by se dal spise soudit Topolanek, protoze podepsal Lisabonskou smlouvu ktera smeruje proti svrchovanosti a celistvosti naseho statu. Co jineho je presun pravomoci do Bruselu, pravomoci ktere svrchovany celistvy stat vykonava vzdy sam. Napriklad zahranicni politika. A co teprve federalizace Evropy ? To uz je uplny zanik samostatneho svrchovaneho statu - to je teprve velezrada jako hrom a mozna i vlastizrada zaroven !

Ne nadarmo se rika, kdo s cim zachazi, tim taky schazi. Senatori operuji s velezradou ale pritom by mohli byt souzeni i za vlastizradu, protoze LS odhlasovali !

Deni kolem LS je plne paradoxu a prehmatu.
16. 10. 2009 | 10:23

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, sou mi to věci, říct ne, je prý nedemokratické souzi...
Jinak zde kristýnka přemýšlí, kolikrát v životě vlastně řekla ne, a esli jí to teď ti ustavení soudcové aspoň trošku vynahradí...
http://i1.korzik.net/2009-1...
16. 10. 2009 | 10:23

buldatra napsal(a):

Skvělý článek, naprosto skvělý. Skvělý až do morku kostí.
Tradičně skvěle odvedené dílo od skvělého pana Pehe, které ve mně vyvolává dokonce různé vzpomínky, s jeho statěmi jen zdánlivě nijak nesouvisící, což se podaří jen málokterému jinému psavci.
Tak tedy vzpomínka. Před léty jsem měl plavého briarda, který se jmenoval Bilík (celé jméno bylo William Clinton II). Tento můj věrný a krásný čtyřnohý kamarád je již dávno ve psím ráji. Po přečtení dalšího monotematického díla pana Pehe jsem si na Bilíka vzpomněl v souvislosti s jednou příhodou. Na zahradě Bilík popatřil cizí kočku. Z čistě sportovních důvodů se rozhodl, že kočku donutí ke sprintu (by oba protáhli si kosti, nadýchali se čerstvého vzduchu, upevnili si zdravotní stav) a vystartoval směrem k ní. No a kočka místo toho, aby nabídku k závodu přijala, zdrhla na strom. Na vysokou švestku a vylezla až úplně, ale úplně nahoru, usadila se na větvi a tvářila se dost drze, až vyzývavě. Bilík běhal pod švestkou a nepřetržitě na kočku štěkal. Štekal a štěkal. Řval. Když štěkal půl hodiny, kočka už to asi vzdala a spadla ze švestky přímo před Bilíka. Ten neváhal a ukousl jí ocas.
Tak mě napadá, proč jsem si na tu příhodu vlastně vzpomněl. Proboha, snad pan Pehe nechce Klausovi ukousnout….
16. 10. 2009 | 10:24

Pepa Řepa napsal(a):

Technický dotaz, myrto.
Co to je "medvědích extrement"?

Dílko extrémních rozměrů?
Inu, těch na tomto blogu je.
16. 10. 2009 | 10:25

schlimbach napsal(a):

zajímalo by mě také, jak může soud rozhodovat ve věci, za kterou není prezident právně ani jinak odpovědný? Prezident ČR není odpovědný za své činy, což plyne z Ústavy.
16. 10. 2009 | 10:25

Tomáš Louka napsal(a):

Pane Pehe,

mohl byste se dobře živit jako provokatér. Fakt myslíte, že Klaus páchá velezradu??? Moc jsem se nasmál. At vaši tolik milovani socani a zelení podají ústavní stížnost ve věci kompetečního sporu mezi vládou a prezidentem, resp. Parlamentem a prezidentem. Ústavní soud rozhodne, zde má prezident povinnnost podepsat mezinárodní smlouvu schválenou Parlamentem či nikoliv. Vinit ho ale z velezrady však spíše nasvědčuje vaši obsesi Václavem Klausem. Doporučuji přečíst si nějakou kvalitní literaturu (např. Human Action od Ludwiga von Mise) a trochu si zasportovat. Uleví se vám.

Tomáš Louka
16. 10. 2009 | 10:27

Vico napsal(a):

Já nevím, ale co je špatného na tom vyslovit fonetickou podobu slušného anglického slova? Impíčment,impíčment.

Jak tu řekl kolega hovorka, Klaus tu mimo jiné zneužívá vládní letušky/erosenky/. Pokud se opět k tomu chystá, hrozí mu impíčment.

Clinton by mohl vyprávět...
16. 10. 2009 | 10:29

Novák napsal(a):

Chtěl bych reagovat na tuto debatu. Jedna strana má pravdu, že ratifikace Lisabonské smlouvy je potřeba. Ale ne za každou cenu. Ví vůbec národ, co obsahuje? A ví to politici? Na veřejnost se tyto listiny vůbec nedostaly, obyčejný člověk nemá možnost udělat si úsudek o tom, co to pro nás znamená. Domnívám se, že by bylo nejlepší řešení, aby odkryli své karty jak naše vláda, tak EU. Z mnoha věcma s panem Klausem nesouhlasím, ale s tímto s ním souhlasím. Vím, že se tohle mělo řešit dřív, ale proč to nenapadlo politiky? Tím, že bychom neměli výjimku o Benešových dekretech, mohlo by se stát, že nám sudetští Němci zaberou další území. A to opravdu chceme???
16. 10. 2009 | 10:30

Pepa Řepa napsal(a):

To buldatra
nadkolego, skvělá bajka, jako od Ezopa.

Ale, že má ten Billík výdrž. Ňafe a ňafe. Tipoval bych to na teriera.
16. 10. 2009 | 10:31

Tupelo napsal(a):

Pokud se objevily byt jen naznaky, ze Klaus muze jednat v rozporu s Ustavou, melo by byt samozrejme, ze se tim bude zabyvat Ustavni soud. Verdikt by mel byt akceptovan, at bude jakykoliv a samotny proces by mel byt vsemi privitan, protoze bezpochyby prispeje k zprehledneni situace a bude ozdravujici (pokud nekdo, kdo treba neumi prohravat, jej nezpochybni ;)). Kdyz mohl tento proces podstoupit americky prezident (tedy supervelmoci, kde by pozitivni rozhodnuti o odvolani melo nesrovnatelne vetsi dopady nez v pripade prezidenta ceskeho), neni duvodu aby k vykonum ceskeho prezidenta (nejde o nikoho vic nez o cloveka z masa a kosti a ti, jak znamo, delaji chyby) nemohli rict sve cesti ustavni soudci. Strach z procesu mohou mit ti, kteri si mysli, ze by Klaus mohl byt na zaklade svych chyb odvolan. Strach by z toho nemel. :)
16. 10. 2009 | 10:31

Pepa Řepa napsal(a):

To Vico
tam bych použil českou transkripci: Inpíčment, žádné em.
16. 10. 2009 | 10:33

hovorka11 napsal(a):

Paterik:
Taky si to myslím, ale jedině ÚS může demokraticky rozhodnout. Tím by i voliči a státy v Evropě zjistili, jestli prezident může absolutně vše, nebo jestli existuje vůbec jakákoliv vazba s vůlí lidí, vlády, parlamentu.
Považuji to za důležité kvůli obraně proti totalitnímu systému jediného vládce.
16. 10. 2009 | 10:34

Ota napsal(a):

Pan Pehe opět nezklamal :))
Člověče, vžyť vás klepne pepka
z té vaší nenávisti.
16. 10. 2009 | 10:37

Vico napsal(a):

P.Ř. Každopádně, pokud senátoři podají na VK ústavní žalobu pro velezradu, bude VK inpíčment.
16. 10. 2009 | 10:38

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, my kluci co spolu chodíme se imperialistyckama jazykama nezatěžjeme. Mluvime prostě, same iljičoviny pehe, furt enem iljičoviny...
Veselé krizování
16. 10. 2009 | 10:39

schlimbach napsal(a):

Pepa Řepa

jo, přišel jste o moc -))
16. 10. 2009 | 10:41

Jiří napsal(a):

Tupelo:

Já jsem jednoznačně pro. Tajně doufám, že se k tomu Zelení rozhoupají. Jakékoli pokusy o odvolání Václava Klause mají jen teoretickou a naprosto minimální šanci na úspěch v tomto případě - na tom se shoduje většina odborníků. Já bych tedy jen uvítal, kdyby zde takový proces proběhl. Jednak by to bylo další zdržení ratifikace LS, druhak by to upevnilo pozici prezidenta republiky v této věci.
16. 10. 2009 | 10:42

Enkidu napsal(a):

David
průzkum pro lidovky dělal Median, ten před komunálními a senátními volbami pokud si vzpomínám prognózoval vítězství ODS. Na druhé straně věřím, že na šikovně položenou otázku ohledně boje za dekrety skutečně lze zblbnou i více než 65% národa. Každý člověk má temné i světlé stránky, Klaus umí velice dobře hrát na ty temné...
K velezradě, kdyby se používalo jiné slovo, už by to opravdu napadlo více lidí. Zajímalo by mě, proč si málokdo vzpomíná, že Klaus to samé o dekretech tvrdil před vstupem do EU. Když to spočítám, Klaus nechtěl do NATO, nechtěl do EU, nechce LS, chce nechat dostavět Temelín Rusy, sponzoruje jej Lukoil, je proti občanské společnosti, neuznává Kosovo, uznává ruské zájmy v Gruzii atd... Nejde o to, že by s některými názory nebylo možné souhlasit (např. Kosovo, do jisté míry i LS), ale nikdy jeho názor nejde proti zájmům jisté velké země. Jsme asi první postkomunistickou zemí, kde podle skutků a názorů vládne buď Rus (asi Putinův klon), nebo agent KGB.
16. 10. 2009 | 10:42

houmelesák napsal(a):

Pepa Řepa:
Impeachment? To neprojde. Ale nemohl by být náš vládnucí divotvorce superarbitrován? Jako jeden pán na pivním tácku...
16. 10. 2009 | 10:43

Daňový poplatník napsal(a):

Senzace!!!!!
Buldatra poprvé porazil Pepu Řepu.
Co mám udělat, aby mě přešla škytavka?
16. 10. 2009 | 10:43

frauenmilch napsal(a):

Podezření je reálné, jak vzhledem k ústanímu popíárání váhy hlasování obou komor a rozhodnutí ústavního soudu, tak vzhledem k zesilujícímu vtahování cizí mocnosti do vitální infrastruktury země. Dohody a výroky z Moskvy, stejně jako snaha zablokovat obě komory našeho parlalemntu a nekonat ukazují, že Klaus chce destruovat parlamentní systém a otevřít cestu prezidentským dohodám. Pokud se v této chvíli nebudeme řídit zněním ústavy a budeme podléhat hlasu lidu, jsme zpět v únoru 1948. Pokud nebudou konat politické strany a Senát nemáme právo parlamentní demokracii uhájit a nedokážeme krizi vyvolanou Klausem a jeho pohybem mimo ústavu ústavně řešit a bude se pak znovu řešit v ulicích? Zdá se, že si o to Klaus koleduje. Ono před 20 lety bylo taky 80% proti demonstracím v Praze. Nejen my, ale i Václav Klaus hraje vabank. Pan Pehe má pravdu v tom, že ukazuje ústavní možnost překonání nastávající vážné krize, které se zřejmě nevyhneme, protože Evropa klausově obstrukci nevyhoví a on jako beneš půjde prosit o pomoc Moskvu, pokud tak již neučinil včera. Dokáže to někdo při jeho nenávisti k EU a mindráku z Havla vyloučit nikoli. Vše nasvědčuje tomu, že Václav Klaus aktivně a cílevědomě podlamuje parlamentní demokracii ve své zemi, tedy její demokratický pořádek a že se znaží zničit příslušnost země k západnímu světu a navázat jej zpět Výhod. Je opravdu na čase jednat.
16. 10. 2009 | 10:48

Pepa Řepa napsal(a):

To Vico
já bych byl tolerantnější. Budete soudit naše čtyřprocentní spoluobčany za zradu inpíčmentu?

Mně se líbí ta vzletnost: Velemoudro o velezradě. Soudit to bude asi velerada na Velehradě.

A dokonce se najdou tací, kteří berou podobné veleinpíčmenty vážně.
16. 10. 2009 | 10:48

Paterik napsal(a):

Jiří:

pokud to Klaus podepsat nechtěl, měl Topolánkovi zakázat, aby to podepisoval. Teď nás bohužel jeho odmítnutí postaví do role Kocourkova. Nebo to snad udělal proto, aby se Topolánek tím podpisem znemožnil? Musel se proti své vůli stát propagátorem LS, což ho poškodí u části straníků...
16. 10. 2009 | 10:50

Stařeček napsal(a):

Prezidentův tajemník Ladislav Jakl řekl, že bývalá vláda vůbec o Listině základních práv EU vůbec nediskutovala. V Právu padla otázka na páně Schwarzenbergra o tomto jednání ve vládě. Část jeho odpovědi: "Pokud vím, ve vládě se o tom nejednalo. Nemyslím, že by to bylo kvůli mně a Bursíkovi". Divíte se pak, že toho náš pan prezident využije a ukáže na to, že vláda, pánové Schwarzenberg a Bursík mysleli spíše na sudeťáky a své osobní zájmy než na zájmy ČR. Pak je celkem jasné, že na nás v ČR myslí spíš pan prezident než vláda a v ní výše jmenovaní. Jinak pro ty co mne napadnou, že čtu Právo dopředu říkám, že jsem si je koupil poprvé asi po pěti letech na cestu vlakem do nemocnice a MF dnes sem pro neobjektivnost odhlásil asi před rokem.
16. 10. 2009 | 10:51

Když fušuje politolog do práva napsal(a):

Kdykoliv si přečtu nějaký blábol tak se objeví Pehe.Nevím jestli si názory z komentářů k jeho "výjmečným postřehům" tento "politolog" vůbec přečte.Přesto se Vás pane politologu budu snažit oslovit, když jste se pustil tradičně bruslit na tenký led-pochopitelně jen a jen pro Vaše zviditelnění.Hrubě se mýlíte, že Klaus z ústavní pozice nekonal, když nejmenoval úst.soudce, naopak toliko nesouhlasil jmenovat například na černo jezdící a vulgárně projevující se Samkovou a další podivné právníky-to je prosím dle Peheho velezrada! Další klenot linoucí se z Vašeho "pera" je velezradou "porušování demokratických zvyklostí". Takže pozdržení ratifikace LS je podle "profesora mezinárodního práva a ústavního experta Peheho" velezradou. Člověče bez urážky, fakt - snažte se být politologem a nefušujte do práva nestudoval jste náhodou v Plzni-ta Praha mi nesedí.P.S. Definujte pojem demokratickou zvyklost k pozdržení ratifikace!
16. 10. 2009 | 10:54

Jiří napsal(a):

Paterik:

Jenže Topolánek v té době sliboval referendum a vystupoval proti LS. Z toho se dalo odvozovat, že bude schopen vyjednat pro ČR adekvátní přijatelné podmínky. Poté se ovšem v Bruselu nechal zkorumpovat nebo vymýt mozek, nebo co tam s ním provedli, nevyjednal vůbec nic a teďka s tím pamfletem ještě spojuje svoji kariéru.

Nelze se divit prezidentovi republiky, že za takové situace odmítá LS ratifikovat.
16. 10. 2009 | 10:54

kork napsal(a):

Výborně Pehe, Emanuel Moravec by to nenapsal lépe.
16. 10. 2009 | 10:55

Pepa Řepa napsal(a):

To houmles
No, superarbitrážní komis by taky nebyla špatná. KindlX, Jičínský, Sovák...pár koryfejů ústavního práva.

A na Bělehrad. Pardón . Na Brusel.

A teď mi reCaptcha vyrazila dech.
Víte, co mám napsat?

the peach
Nekecám, jestli se heslo zobrazuje, tak Vám to pan Stejskal potvrdí.
16. 10. 2009 | 10:57

buldatra napsal(a):

PŘ:

Bilík byl briard, nikoliv teriér. Ostatně od dob Bilíka nechci psa jiné rasy, než briarda. Což nemá nic společného s rasismem. Spíše to souvisí se sladkou Francií, která je stejně krásná jako briardi.
16. 10. 2009 | 10:58

Pavel napsal(a):

Skvely clanek, pane Pehe.Ze nemuze rozhodovat vule jednoho cloveka proti vuli celeho parlamentu, to snad musi pochopit uplne kazdy. Jsem pro zalobu na Klause, pokud maji nejake demokraticke principy platit.
16. 10. 2009 | 10:59

Batman2 napsal(a):

Vážený pane Stejskale,
občas si něco přečtu v diskusi, abych se pobavil ubohostí některých diskutérů. Opakují se tady pořád stejná jména (Pepa Řepa, Rumcajs, Pocestný a pod. ), která zřejmě ovlivňují veřejné mínění a hlavně nemají nic jiného na práci.
Nedá mi, abych Vám nedoporučil následující:
Vymažte ihned nejen vulgární výkřiky, ale všechny příspěvky, které nediskutují k věci, ale obracejí se proti osobě diskutujícího. Příklad:
Pehe napíše názor o konání prezidenta
Pepa Řepa věcně rozebere slovo impeachment jako nějaký puberťák. Urážky bloggera přijdou samozřejmě později. Ale proč má Řepa jiný názor a jaký, a jeho zdůvodnění to se nedozvím.
Myslím si, že takovíto diskutéři devastují úroveň a shazují účel toho, proč jste tento blog založili.
Samozřejmě se teď od Řepy dozvím, že to nemusím číst (což také většinou dělám), a že jsem ruský špion, přestože jsem si dovolil pouze věcně připomenout a jistě oprávněně ubohou úroveň některých diskutérů.
Ale samozřejmě to je Vaše věc, pane Stejskale. Ale některé názory nemají se svobodou projevu nic společného.
16. 10. 2009 | 11:00

Tupelo napsal(a):

@Jiri, tak to ja doufam naprosto verejne, ze se k tomu Zeleni rozhoupaji.
Odbornici maji nejspis pravdu a Klaus zustane.
Bude videt jaky postoj zaujme proklamativne proevropska CSSD, coz me zajima.
SZ pribyde vic volicu, jakozto (mozna) jedine strane, ktera se neboji rict ze je kral nahy, pokud ho naheho vidi (klaus fans ji stejne nevoli ani ted).
Evropa bude muset rychle zareagovat (zvlast s vidinou toho, ze by musela dalsi tri roky jednat s Klausem)a to je to co ted potrebuje.
Zkratka v tomto procesu vidim sama pozitiva, podobne jako Vy, tak si drzme palce ze brzy probehne.
16. 10. 2009 | 11:00

Jiraak napsal(a):

Batmanedva, co takhle jen vyplňovat dotazníky?
16. 10. 2009 | 11:08

Michal Macek napsal(a):

batman2:

podle toho co pisete by mel p.Stejskal smazat i tento vas prispevek :)
16. 10. 2009 | 11:09

Pepa Řepa napsal(a):

To buldatra
ještě k těm velemoudrům linoucím se z pera pana PEHE-jak píše kolega nade mnou- co myslíte?

Když mám konat a nekonám, dopouštím se také velezrady?

Mám na mysli třeba neplnění manželské povinnosti.
----------
To když fušuje.....
Člověče bez urážky, fakt - snažte se být politologem a nefušujte do práva nestudoval jste náhodou v Plzni
-----------
Mám pocit, že jste právnickou fakultu v Plzni urazil.
Znáte někoho, kdo na tom honosně znějícím s.r.o., kde působí autor studoval?

Kam se Plzeň hrabe.Když budete mít doma absolutního blba a možnost několikasettisícové školné, víte kam jít. Plzeň je Harvard.
16. 10. 2009 | 11:09

Saša napsal(a):

Sjednocená Evropa je snem
čekající několik století na svoji realizaci. Jedinec v kterékoli funkci již nemůže tento proces
zastavit, jen jej brzdit. Pevně věřím,že pozitiva převládnou nad negativy.
16. 10. 2009 | 11:10

Paterik napsal(a):

Jiří:

pozor. já nemluvím o okamžiku, kdy Klaus Topolánka pověřoval. já mluvím o tom, že pokud nebyl Kalus spokojen s tím co Topolánek vyjednal, měl mu pověření odebrat a nedovolit mu LS vůbec prosazovat v Parlamentu! Protože to neudělal, dalo se předpokládat, že s vyjednaným kompromisem souhlasí. Teprve nyní naplno řekne, že s ním nesouhlasí.

pokud Klaus nevěděl, že hrozí prolomení dekretů už dřív, tak LS zřejmě nečetl, a pokud to věděl, ale neřekl, pak z toho čiší účelovost. Nebo ví, že nic nehrozí a snaží se získat podporu veřejnosti šířením poplašné zprávy.

O tom, kolik se dalo nebo nedalo vyjednat nemá cenu spekulovat. Vy ani já jsme u těch jednání nebyli a nemůžeme vědět, jak to celé probíhalo.
16. 10. 2009 | 11:10

Betman3 napsal(a):

Pane Stejskale prosím Vás vymažte Betmana2 neboť devastuje diskusi potíráním názoru jiného-byť imbecilního...
16. 10. 2009 | 11:13

Pepa Řepa napsal(a):

Ten Batman má recht.
Málo se maže. Kdo maže, ten jede. Já bych toho pubertálního idiota Řepu taky vymazal.
16. 10. 2009 | 11:14

Oggy napsal(a):

Už nevíte jak víc negovat Klause tak uvozujete a nabádáte: zkusme se pokusit o sesazení,vždyď máme podporu ze zahraničí,doma dostatek lidí,kterým je to buď jedno nebo jsou zpracovaní tou naprosto brutálně nedemokratickou a všehoschopnou mašinérií eurofanatismu.....
Když shrnu vše, co jste o panu Klausovi už napsal tak zjistím, že jste už dávno ztratil objektivitu-právo se k němu a k jeho činnosti vyjadřovat.....
Z mého pohledu nejste žádný solidní publicista, ale obyčejný vlezdopr.elka-pisálek pravdoláskařské,že party,že...
16. 10. 2009 | 11:15

Jiraak napsal(a):

Klaus o údajném hrozícím nebezpečí PLB (Prolomení Benešových Dekretů;o) věděl, prokazatelně, ale nečinil. Měl kdykoli možnost do vyjednávacího procesu vstoupit, či ho úplně převzít. Nečinil. Nyní se vytasil. Pokud Ústavní soud shledá jeho argument přesvědčivým. Ohrožení reálné. Lze Václava Klause obvinit z velezrady pro nečinnost. To je můj pohled.
16. 10. 2009 | 11:18

evropan napsal(a):

Pan Pehe je buď agentem eurohujerů a nebo sám svými články se dopuští urážky hlavy státu neřkuli velezrady on, protože se také jeho články-názory mohou brát jako narušování suverenity a celistvosti ČR.
Pan Pehe si konečně může hrát na svém písečku jako zhrzený služebníček exprezidenta V.H.. Ano účelově kvůli jedné osobě by stejně nemohl projít u ÚS návrh na změnu ústavy protože tu máme precedens z nedávné doby kdy ÚS zamítl účelově kvůli vyhlášení předčasných voleb tzv. ústavní zákon. Ústava se nemění jen kvůli tomu, že se nám někdo nelíbí natož i v době kdy nemůže být znovu zvolen, pokud by nezačala platit přímá volba prezidenta republiky.
16. 10. 2009 | 11:20

Al Jouda napsal(a):

Napřed to Klausovo jednání odnesou obyčejní lidé jako vždycky. Teprve potom se probudí a odnese to Klaus i s úroky a nebude k tomu potřeba žádný Ústavní soud.
16. 10. 2009 | 11:20

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Batmane2,

žádáte po mně něco, co nemohu dělat nejen technicky (nesedím neustále u počítače, 24 hodin denně, mám spoustu jiné práce než jen číst debaty), ale ani bych to nepovažoval za správné.

Cílem těchto stránek není přísně řízená debata, kde všichni musí mluvit toliko k věci (nebo třeba mají přesně vymezený čas a prostor), posuzuje se, zda je někdo věcný a jiný ne, zda argumentuje ad hoc či ad rem.

Snažíme se nabízet prostor ke komunikaci, ne kolbiště, kde vítězí ten nejpoučenější, nejchytřejší, nejvěcnější či člověk s "nejsprávnějším" názorem.

Po zhruba roce se nám podařilo dosáhnout toho, že si zde lidé přestali sprostě nadávat (dalo to hodně práce, ale mantinely jsou jakžtakž nastaveny a fungují). Vše ostatní je již na diskutujících samotných. Není naším cílem ani ambicí někomu vnucovat, jak vést argumentaci, učit ho zásadám věcného diskursu apod.

To už je, řekl bych, ne jen na nás, kteří zde občas smažeme nějakou sprosťárnu či porušení zákona, ale na NÁS (všech), co tu debatujeme. Budeme-li debatovat věcně a kultivovaně, bude tato diskuse převážně věcná a kultivovaná. Pokud zde ale převládne potřeba kopat se do kotníků, zesměšňovat se a urážet (i když bez hrubých nadávek), pokud zde tomuto stylu přenecháme prostor třeba tím, že budeme občas oplácet stejnou mincí (zde oblíbené a podle mne naprosto scestné rčení "na hrubý pytel hrubá záplata"), pak tato společnost prostě ještě na lepší úroveň diskuse fakticky nemá.

Zcela upřímně: také mne to štve, ale nemíním se snažit změnit to restrikcemi. Ono by to ani k ničemu nevedlo.

Libor Stejskal
16. 10. 2009 | 11:22

Ládik napsal(a):

Pehe na Hrad! Mírov!
16. 10. 2009 | 11:25

Pepan napsal(a):

Nechápu, proč se Klausovi vyčítá, že s podmínkami přišel pozdě. Po prvním irském referendu byla Lisabonská smlouva mrtvá, takový byl obecný názor, který v téhle zemi prosazoval například Topolánek. Rozřezávat mrtvolu a cpát jí do břicha nějaké dodatky, to by napadlo jen toho, komu by včas došlo, že v Bruseli sedí parta Frankensteinů, co nemá na práci nic jiného, než reinkarnovat zahnívající mrtoly. Je samozřejmě chyba nemyslet si, že je Brusel plný lumpů, co hrají bez pravidel, ale poctivý člověk zkrátka někdy počítá s fér hrou.
16. 10. 2009 | 11:25

queens napsal(a):

Jenže už dávno nejde o Benešovy dekrety, tak se vzpamatujte. Jde o víc jde o novou eurodiktaturu, kdy konečně aniž by chtěli soudruzi tak se někdo snaží naplnit plány o nastolení role proletariátu po komunistickém puči v Rusku roku 1917. V podstatě tento plán nikdy nepřestal protože za pučem v Rusku stojí ne komunisti, ale někdo jiný a tomu jde i o nastolení NWO.
16. 10. 2009 | 11:28

Pepa Řepa napsal(a):

Pánové Eurohujeři
raději toho nechám nebo to Batmana klepne.Jdu radši upustit bazén.

Chci Vás upozornit jen na jednu, jedinou věc.

V dějinách všech kultur je nejnebezpečnější mučedník.

Ta chvíle, kdy zfanatizovasný dav kohokoliv, opakuji kohokoliv přibije na prkno je krátká.

Mučednická legenda ale žije věčně. A příliš se zpětně nezkoumají důvody, proč k tomu došlo.
Mějte se.
16. 10. 2009 | 11:29

Jiří napsal(a):

Paterik:

Tka samozřejmě, že je to účelové, co si budem povídat. Ale jak už jistě víte, já to schvaluji.

Na druhou stranu i po podepsání LS jsou tady podle mého názoru důvody, proč se proti ní ohradit - jsou jimi mimo jiné nerovné podmínky. Ať už pro Británii, Polsko, Německo nebo Irsko... (s tím že přinejmenším irské a německé přišly až dodatečně). Co je to potom za smlouvu, když platí pro každého jinak? Za takové sitace Klausův požadavek na další úpravy Lisabonské smlouvy získává na oprávněnosti.
16. 10. 2009 | 11:30

Opitz napsal(a):

Ty bláho toto je už šílenství... Strčte tohodle pravdolásku do blázince...

Na velezradu dnes stačí mít jen odlišný názor na "obyčejnou mezinárodní smlouvu"...
16. 10. 2009 | 11:30

queens napsal(a):

Pehe-nee!

Zapomíná, že díky fungující demokracii u nás může psát a urážet hlavu státu. Za komančů bychom o něm už neslyšeli. Sibiř je velká a široká a mrazivá-Jiříku.

Tak si toho važ a než někoho budeš chtít vinit z velezrady tak si před spaním připomínej, že díky tomu, že žiješ v demokracii můžeš se těšit ze střídání ročních období.
16. 10. 2009 | 11:33

evropan napsal(a):

Nestudovala náhodou paní (soudruška) Merkelová na právnické fakultě v Plzni? Protože po odmítnutí Evropské ústavy se nechala slyšet, že se napíše nebo opíše ta původní (LS) a bude vymalováno!
16. 10. 2009 | 11:36

veverka napsal(a):

Za velezradu měl být už dávno odsouzen kníže,Havel,Topolánek,Íčko a Vondra.Klaus si naopak zaslouží vyznamenání.Ovšem Havlova hlásná trouba Pehe plní instrukce důsledně až fanaticky,to se mu musí nechat.
16. 10. 2009 | 11:41

za všechno může papež napsal(a):

Myslím, že za poslední chování prezidenta Klause může papež. Určitě mu totiž vymyl mozek. Ono totiž stačí u něj posedět pár minut a člověk pak ani neví, kterej je... Takže navrhuji zevrubnou zdravotní a psychiatrickou prohlídku, pokud bude Klaus shledán nemocným, zaútočil bych všemi(dvěmi) pojízdnými tanky na Vatikán, zajal bych papeže a pod pohrůžkou zničení Pražského Jezulátka, bych jej donutil odčarovat z Klause to divné kouzlo...
Pak bude mít Pehe a spol. zase klid na práci...
16. 10. 2009 | 11:49

Béda napsal(a):

Autor,

v zásadě je možné cokoliv.

Tragické by ovšem bylo, kdyby byl prezident souzen pro velezradu v souvislosti s údajným porušováním demokracie (jako kdyby ta demokracie nebyla v reálu pouze zdánlivá), přičemž druhá část zákona pojednávající o územní celistvosti a suverenitě by zůstala neoslyšena.

V praxi by to nakonec mohlo vést k tomu, že pád prezidenta a prosazení LS bez Klausovy podmínky by měly za následek faktocký převodu zbytků státního majetku do rukou cizích státních příslušníků, ať již z řad sudetských Němců anebo nejrůznějších velkorestituentů, kterým doposud brání v nabytí odebraného majetku (mezijiným kvůli kolaboraci s nacistickým režimem...) Benešovy dekrety.
16. 10. 2009 | 11:52

Kolemjdoucí (J.Š.) napsal(a):

Enkidu napsal o Klausovi: "... nikdy jeho názor nejde proti zájmům jisté velké země..."

Nepřehánějte. V případě radaru byl Klaus jasně pro jeho umístění, a přitom je to pro Rusko daleko nejcitlivější věc!

A pokud jde o "vtahování cizí mocnosti do vitální infrastruktury země", jak píše Frauenmilch, je zajímavé, že o prosazování NĚMECKÝCH zájmů v ČR (v neprospěch ČR) se důsledně mlčí, přestože z Německa je naše svrchovanost a celistvost ohrožována daleko víc, natolik, že by se jí měla vážně zabývat BIS:
Kdo vlastní 90% českého tisku? Rusové nebo Němci? Kam byl odvezen zlatý poklad ČR? Do Ruska nebo do Německa? Kdo si zřídil na Malostranském náměstí v bezprostřední blízkosti Parlamentu svou kancelář, ruská nebo německá organizace, dožadující se v ČR práva na domov pro cizí státní příslušníky a práva na sebeurčení, což de fakto znamená právo na odtržení pohraničí.

Tohle by se mělo nejdřív řádně vyšetřit - včetně činnosti jednotlivých českých politiků, počínaje Zemanovou bamberskou aférou, přes Graubnerovy přátelské kontakty s landsmanšaftem, po Kuchtovou, Lišku, Schwarzenberga aj. - a pak teprve zhodnotit, kdo a jak ohrožuje zájmy ČR.
16. 10. 2009 | 11:53

Honza napsal(a):

Podpořte Lisabon

http://www.facebook.com/gro...
16. 10. 2009 | 12:02

Martin napsal(a):

Tak se mi zdálo, že plky o velezradě jsou jenom výplodem exotů v diskusích na aktuálně.cz...

Uvedené definice přitom staví do pozice velezrádců spíš zastánce LS. Co jiného je LS než (další) omezení svrchovanosti?

Pokud "demokratický řád" znamená cosi jako soubor norem k zajištění demokracie (tedy vlády lidu), pak lze konstatovat jen to, že selhal když politici otevřeně prosazují LS proti vůli většiny voličů.
Klaus svým jednáním pouze toto selhání napravuje.
16. 10. 2009 | 12:02

jarpor napsal(a):

Pan Pehe - právník ? .... Neznám.

Pan Pehe - klausopopisolog ? .... Jó, z blogů znám. Klausem nemocný člověk. A asi se to zhoršuje...

Hezký den
16. 10. 2009 | 12:03

Paterik napsal(a):

Jíří:

je zajímavé, že účelovost při schvalování LS vám vadí, jak jsme o tom mluvili včera, ale účelovost Klausova jednání ne. Není to proto, že tato účelovost podporuje váš pohled na věc a proto ji tolerujete?

jinak VB a Poláci si vymohli výjimky ještě před začátkem podepisování. Pokud Klaus něco chtěl, měl moře příležitostí pověřit vládu vyjednáváním v té věci. Irsko dostalo jen nezávaznou cenu útěchy a o konkrétních ex post německých výjimkách nevím, pouze jejich ÚS nařídil parlamentu schválit nějaké zákony...
16. 10. 2009 | 12:04

Stařeček napsal(a):

podívám se zpětně kdo toho Klause volil a žasnu kdo ho kritizuje. Copak se předem nevědělo, že v tomto jeho posledním prezidentování bude řádit? Jen pro upřesnění. V mnohém s ním souhlasím ale nevolil bych jej.
16. 10. 2009 | 12:09

Ládik napsal(a):

Klaus je kapitánem na Titaniku. Chytří už sedí v člunech, mají vesty, popíjejí whisky a fotí.
16. 10. 2009 | 12:09

Vico napsal(a):

veverka : už stokrát se tu říkalo a dnes dokonce zněním zákona dokládalo, že za velezradu může být žalován jen prezident. Prezident! Je vám to už konečně jasné?

Paterik : souhlasím s vámi, že dovozovat z konání prezidenta naplnění znaků velezrady dle §96 zák. ,o Ústavním soudu je přitažené za vlasy.

Ale nic není nemožné. Stačí nadpoloviční většina senátorů a žaloba bude podána.Pak bude osud prezidenta v rukou Ústavního soudu.

Žijeme v době účelových a extenzívních výkladů. Dle mého se Ústava stala trhacím kalendářem. Zejména zásluhou prezidenta, ale i /v tom se my dva rozcházíme/zásluhou Ústavního soudu, který si extenzívním výkladem přivlastnil pravomoc rušit i ústavní zákony.

Ti, co teď vehementně podporují Klause, který si přivlastnil to, co mu podle většiny ústavně nenáleží, tu razili zásadu, že o rozhodnutí Ústavního soudu se nediskutuje, ale jen se srazí podpatky.

Jestliže bude při projednávání ústavní žaloby na prezidenta postupovat obdobně extenzivně, kvalifikuje jednání prezidenta jako velezradu a odejme mu funkci.Bez možnosti jakéhokoliv opravného prostředku.

Zbývalo by jen srazit kufry.

Jak se říká, kdo s čím zachází, s tím taky schází.
16. 10. 2009 | 12:12

karel matousek napsal(a):

Predposledni album od Peaches se jmenuje "Impeach My Bush". Jen aby se beagbeet trochu pobavil. :))
16. 10. 2009 | 12:15

Jiří napsal(a):

Paterik:

Jistěže mi vadí účelovost. Ale kdo s tou účelovostí první začal, to je snad naprosto jasné... To tady taky říkám už delší dobu a naprosto konzistentntě: Proti špinavé hře nelze bojovat jinak, než špinavou hrou.
16. 10. 2009 | 12:16

frauenmilch napsal(a):

KOlenjdoucí
To jste opravdu schopen položit na roveň demokratický standard Německa a Ruska, nebo Lukoil a Volkswagen. Z toho je patrné, že opravdu vám nejde o faktickou a věcnou argumentaci, ale neudržitelné bolševické a protiněmecké štvaní. Povívejte se na vraždy novinářů nebo parlamentní voilby v Německu a Vrusku, na účinnost a respekt k ústavním principům, na stanovisko Merkelové a Putina, Merkelové bývalé občanky NDR a Putina, důstojníka KGB, který v NDR působil. Ukazujete skutečnou naturu zastánců a fantiků klausova tábora, a to je ochota obětovat tuto zemi i její evropskou identitu a budoucnost hazardu s ruským protievropským vlivem, v tom jste skutečně stejně nebezpeční jako gotwaldovi pohrobci.
16. 10. 2009 | 12:20

buldatra napsal(a):

PŘ:

Nechci Batmana2 nutit k pláči a pana Stejskala k mazání a proto se budu nadále striktně držet tématu.
Tážete-li se na můj velezrádný názor, pak mohu odpovědět, antoš je to k tématu, dokonce k tématu u tohoto, mnou oblíbeného autora, tradičnímu.
Velezrada z nekonání není jen velezrada, je to hyenismus. Tedy z pohledu těch, kteří se nemohou dočkat aktu, jehož uskutečnění by u nich vyvolalo pocit libý, pocit naplnění. Přičemž uskutečnění pocitu není v jejich moci, nýbrž je v pařátech někoho, na kom jsou tč.ke své malé radosti závislí a to je přivádí do nezáviděníhodného postavení, které bychom mohli nejlépe popsat jako tristní.
Nejhorší na tom všem je drsná, až šmirglózní skutečnost, že na okamžik libého pocitu se většina lidí tak těší.
Ostatně, přiznávám bez mučení, já v tomto směru nejsem žádná výjimka. Tak například se těším na libý pocit, ba nestydím se za ten výraz, až požitek ze zapálené sparty(nezaměňovat s tím kopálistickým mančaftem z Prágru), kdy nasaji dehet, nikotin a spoustu dalších užitečných ingrediencí, které dokáže správně ocenit jen opravdu notorický kuřák. Abych tento pocit umocnil, tak okamžik zapálení oddaluji. Když však nějakou hrou nelítostného osudu dojdou cigarety, trafika je zavřená a požitek je odložen na neurčito, dostaví se správná chvíle k pochopení Vaší paní, na které jste právě spáchal velezradu z nečinnosti.
A nejen to.
Člověk v této nedobrovolně abstinenční situaci tak nějak prozře a pochopí i muka pana Pehe, muka eurohujerská, ba muka obecně. Ano velezrada z nečinnosti možná je. Proč však nebyla zapracována do ústavy, nevím. Vím jen, že Kalvoda je kuřák, i když od té doby možná polepšený. Že by to byl navíc zlomyslný kuřák?
16. 10. 2009 | 12:20

karel matousek napsal(a):

Jinak podporuji fasizoidniho demagoga v jeho boji za to, aby se o nem psalo az v Guatemale a zvlaste mne imponuje, kdyz utoci na Zapad z Moskvy. (I kdyz ruske noviny o nem vubec nepsaly, psaly o Hillary, ktera prece neni tak dulezita jako Turkmenbasi!! Stydte se!)
16. 10. 2009 | 12:21

marine1 napsal(a):

Vážený pane Pehe a další,

Musím říct,že jsem hluboce otřesen návrhy, co z Vašho pera a dalších některých blogerů čtu. Nemohu se s Vámi vést zcela kvalifikovanou debatu, protže jsem nevystudoval právní vědu a jsem s ní seznámem jen povšechně. Nicméně čistě z principou musím poznamenat, že ten kdo tu útočí na demorkatický řád není pan prezident, nýbrž Vy. Svérázným natahováním Ústavy a jejím pokřivěným výkladem, pošlapáváte její smysl. Ústavní a demokratický systém v této zemi je vystaven na pricipu brzd a vah. Je zcela v kompetenci pana prezidenta zda Lisabonskou smlouvu podepíše , či nikoli a parlament, ani nikdo jiný nemá ani to nejmenší právo ho k ničemu nutit. Vaše návrhy samotné pošlapávají demokratický princip této země, protože popírají právo jedné ústavní složky. Úřad a pravomoce prezidenta jsou tu právě proto, aby brzdily a limitovaly neuvážená rozhodnutí parlamentu a mají zajistit, aby nevznikl diktát většiny. Připomínám též, že zde pravděpodobně nelze, ani mluvit o většině, protože LS je dokument prosazovaný zcela nestandartním způsobem.

Vaše názory a návrhy nejsou tedy založené na nějaké starosti o demokracii, nýbrž na zcela osobních anitipatiích proti osobě pana prezidenta. V zájmu jedné zájmové skupiny(tzn poporovatelů LS) vyzíváte svévolně ůtoku na jednu z ústavních institucí. Nevím tedy, kdo by tu měl být obviněn z jakéhokoli zločinu.

Původně jsem se necthěl k tomuto tématu vůbec vyjadřovat, než jsem pochopil, že to asi Vy a někteří další myslíte asi opravdu vážně.
16. 10. 2009 | 12:21

jarpor napsal(a):

"Máme prostě prezidenta, který porušuje základní principy demokratického chování."

Ze zákona o ústavním soudu :

Řízení o zrušení zákonů a jiných právních předpisů

§ 64

Podání návrhu

(1) Návrh na zrušení zákona nebo jeho jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. a) Ústavy je oprávněn podat

a) prezident republiky,

b) skupina nejméně 41 poslanců nebo skupina nejméně 17 senátorů,

c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti,

d) vláda za podmínek uvedených v § 118,

e) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona, nebo ten, kdo podal návrh na obnovu řízení za podmínek uvedených v § 119 odst. 4 tohoto zákona.
Takže -
1.
zákonodárce dává prezidentu právo, obrátit se na ústavní soud, pokud má pochybnosti o právní normě.
2.
Zda norma je či není schválena parlamentem - o tom v souvislosti s prezidentským podání se nic nepíše, tedy na tom nezáleží.

Pane Pehe,
Vy takový právník, takže zákonodárce dává prezidentu právo obrátit se na ÚS a zároveň mu - dle Vás a Vám podobným - nařizuje, že MUSÍ podepsat aby neporušoval demokratické principy.

Hmm...
Normální člověk v tom cítí rozpor.
Právníci patrně ne.
Že by právníci nebyli normální ?

Hezký den
16. 10. 2009 | 12:23

Zdeněk napsal(a):

Pan prezident upozorňoval již v r.2008 parlament, že mají být vyjednány výjimky, tak kdo je vlastizrádce?
"Lisabonská smlouva je ve své podstatě zamítnutou Ústavní smlouvou, ale všechno důležité v ní zůstalo. Výslovně to potvrdil i hlavní vyjednávač původní Ústavní smlouvy, bývalý francouzský prezident Giscard d’Estaing: „Rozdíl mezi původní Ústavou a současnou Lisabonskou smlouvou je v přístupu spíše než v obsahu” (The Independent, 30. 10. 2007).

8. Jaké jsou hlavní změny, které tato smlouva přináší ve srovnání s dosavadním stavem?

a) Lisabonská smlouva ve velkém rozsahu přesouvá pravomoci z jednotlivých členských zemí do „Bruselu“, neboli na orgány EU. Jedná se i o velice citlivé oblasti sociální politiky, energetiky, nepřímých daní, justice, bezpečnosti, vojenských otázek, zahraniční politiky, atd. (Vznikne např. i evropská policie, která bude smět zasahovat na území všech členských států.)

b) Smlouva zavádí pravomoci jako by šlo o stát federálního typu (aniž by ale obsahovala pojistky typické pro ústavy federálních států – není tam ani to, co bylo v Ústavě federálního Československa do 31. prosince 1992). Zavádí kategorii výlučných pravomocí Unie, které jsou pravomocím členských zemí nadřazeny. Bylo-li dosud základní charakteristikou „sdílení pravomocí“, neboli sdílení suverenity, místo toho vzniká suverenita „evropská“. Dále se zavádí tzv. podpůrná pravomoc Unie, která dovoluje EU zasahovat do oblastí jako je „ochrana a zlepšování lidského zdraví, průmysl, kultura, cestovní ruch, všeobecné vzdělávání, odborné vzdělávání, mládež, sport, civilní ochrana …”. EU tak bude moci zasahovat členským státům v podstatě do všeho. To je zesíleno i tím, že Lisabonská smlouva vůbec nezmiňuje žádné “výlučné pravomoci” členských států, tedy výčet oblastí, do kterých by EU v žádném případě nesměla zasahovat.

c) Smlouva ve více než padesáti oblastech zavádí většinové hlasování, ač tam dosud bylo nutné rozhodovat jednomyslně. Členské státy tak ztrácí jeden z atributů své svrchovanosti (možnost zamezit iniciativě, kterou si nepřejí).

d) Je zavedena právní subjektivita EU, což je velmi blízké vzniku nového státu.

e) Snižuje se hlasovací váha menších zemí, včetně České republiky, a posiluje se hlasovací váha větších zemí. Potlačuje se princip rovnosti států, větší význam dostává počet občanů. Proto se váha německého hlasu zhruba zdvojnásobí, zatímco váha našeho hlasu se naopak dvakrát sníží.

f) Tzv. přechodová klauzule umožňuje, aby sama Evropská rada (27 hlav států či vlád) přijala rozhodnutí, že je možné rozhodovat většinově, i když jde o oblast jednomyslného rozhodování.

g) Smlouva zahrnuje velmi široce pojatou Listinu základních práv EU. Ta bude mít stejnou sílu, jako sama Lisabonská smlouva a bude si proto nárokovat i přednost před ústavami jednotlivých členských zemí včetně naší.

9. Lisabonská smlouva je krokem zpět k odmítnuté Evropské ústavě. Je dokumentem, který představuje výrazný posun od Evropy států k Evropě jednoho evropského státu. Znamená přesun od dobrovolné a stále znovu a znovu domlouvané a potvrzované spolupráce evropských států v tisících konkrétních záležitostech k jednou pro vždy platné dominanci orgánů a institucí unijních nad orgány a institucemi jednotlivých členských států. Vede k prohlubování demokratického deficitu.

10. Parlament České republiky má o všech těchto věcech dosud právo rozhodnout. Pokud bude platit Lisabonská smlouva, přestane tato možnost existovat."

Václav Klaus, MF Dnes, 27. prosince 2008
16. 10. 2009 | 12:24

Michal Macek napsal(a):

karel matousek:

taky me pobavilo blahe pameti kdyz se pokouseli vyvolat impeachment na prezidenta Clintona kvuli jeho nezvladatelne touze porad zasouvat svuj doutnik do...no nazveme to anglicky - pussy :)
16. 10. 2009 | 12:24

MS napsal(a):

Pane Pehe,

z Vámi uváděné definice velezrady vyplývá, že se prezident velezrady zatím nedopustil.
Pokud chcete pana prezidenta odvolat nebo žalovat musíte si najít něco jiného. S velezradou jste Vy i ostaní podobně smýšlející k smíchu. Doufám, že právní stát u nás pořád funguje i přes demagogii či nevzdělanost některých z nás.
16. 10. 2009 | 12:24

Jeje napsal(a):

2budatra a jeho bajka
Připomíná mi to, jak jsme se jako mladí chlapci báli plavat nazí v rybníku, neb jsou tam štiky, co mají ostré zuby. Starší kamrádky nás posměvačně uklidňovaly: Kapr nekouše, kapr žužlá!
16. 10. 2009 | 12:27

fudoshin napsal(a):

je pro mě celkem myslitelné, že by byla podána žaloba k ústavnímu soudu. myslím si, že velezrada je definována celkem fádně a obecně a minimálně k tomu, aby se žalobou soud zabýval a neodmítl ji jako neopodstatněnou byly podmínky splněny.v této souvislosti bych se rád dotkl věcí obecnějších.měla by se vést diskuse, zda máme fungující model prezidentství. podle mého názoru ne.se zodpovědností jakou v našem řádu prezident má, má příliš mnoho pravomocí. navíc se v době krizí, když se přihodí, že je prezidentem čestný předseda strany, prezident neprojevuje jako nestranný vyvažovatel mocenské rovnováhy, ale jako hráč, s čímž ústava nepočítá, avšak bohužel ani neznemožňuje. další otázka je také obecná.měli by si orgány a politické strany nechat toto líbit? pokud ne, mají zajisté dosti prostředků, jakým prezidenta k podpisu přimět. kromě krajního řešení v podobě změny zákonů, respektive ústavy by klidně mohli začít s takovou americkou variantou.a seškrtat prezidentovi rozpočet a výsady.bylo by to logické a naprosto legitimní rozhodnutí. nechat po světě cestovat prezidenta, který dělá ostudu, a nejedná v souladu se zahraniční politikou vlády je nezodpovědné vnitro i zahraničně politicky. na druhou stranu bych byl zvědavý, jak by se zachoval prezident v případě, že by na ústavní soud byla opravdu podána žaloba za velezradu...překvapuje mě, že v.klaus, vždy pragmatický až na půdu se pustil do války s větrnými mlýny. zřejmě v tom nutně musí být politické ambice...
16. 10. 2009 | 12:28

Bavič napsal(a):

Člověk, který provede atentát může dostat až doživotí. Člověk, který se omotá výbušninami a odpálí se společně s Pehem, bude národním hrdinou.Jak prosté!
16. 10. 2009 | 12:34

Když fušuje politolog do práva napsal(a):

Tady nějaký Betman2 se strefuje do Pepíčka Řepovýho a je to jeden z mála komentářů, který s vtipnou ironií pojmenuje stav věci.Jen tak pod čarou pane Betmane2 myslíte si, že na oduševnělá téma pana Pehe(ho) lze vůbec vést smysluplnou diskuzi.

To Pepíka Řepovýho-Pepíčku nenech se zmást komentářem Betmana2-on je ještě plný dojmů ze Země živitelky-dělal tam figuranta za Mičurina...

P.S. S tím Harvardem to bylo dobrý-ještě že mám jen školu od komančů-mimo kvazimouder Marx Leninismu, Vědeckého komunismu a socialistického správního práva to bylo mnohdy na vysoké úrovni. Přednášeli bolševici a antibolševici, římské právo atd., zkoušky jak břitva-občas jsme něco "ohulili", ale zvládnout práva za několik měsíců, tak to se nepodařilo ani za několik roků bolševickým synkům a ani synkům od zelinářů.

P.S.S. Konečně i Pehe vystudoval za Komančů a jak s tím prorazil na mezinárodní vztahy na Columbia University v New Yorku!!!
16. 10. 2009 | 12:35

Paterik napsal(a):

Vico:

je to paradox, ještě nedávno Klaus nenechal na ÚS nit suchou, ale tímto by se odstal do situace, kdy by od něj potřeboval "zachránit".

Opravdová komedie by ovšem byla, kdyby ÚS jedním dechem rozhodl, že LS je slučitelná s naší ústavou, ale zároveň podržel Klause v úřadě a tím mu umožnil ji nepodepsat...

Jarpor:

není divné, že ač má Klaus pravomoc podat LS k soudu, tak to neudělal? Proč nechává "špinavou práci" na senátorech? mohl ji podat už před dávnými věky, a ne těsně před dokončením ratifikace.
16. 10. 2009 | 12:41

Jan Novák napsal(a):

Sám Pehe je sprostý a ohavný zrádce, který se ani za mák nevyzná v zákonech (a když už, tak je mistr dezinterpretace), Lisabonskou smlouvu nečetl (max. se nechal ukolébat prvními několika řádky), šíří v médiích neskutečně odpornou propagandu a přitom nemá absolutně co kecat do výkonu funkce prezidenta Klause. Nevím, kdo ho kde podplatil, ale asi to muselo být opravdu hodně, protože se činí, jak snaživý denunciant StB. Z jeho lží se mi chce zvracet.
16. 10. 2009 | 12:46

Carlos V. napsal(a):

Pan Pehe stupnuje sva vystupovani tak, ze ocekavam, ze v nejblizsich dnech bude zatcen za to, ze podnecoval k atentatu.
16. 10. 2009 | 12:49

ferda napsal(a):

Vážený pane,již poměrně dlouhou dobu si pouštíte svou nevymachanou pusu našpacir a neustále kritizujete prezidenta. Obávám se,že v určitých případech by bylo potřeba obnovit zákon na ochranu hlavy státu.Demokravcie nedemokracie je nanejvýše vhodné vám připomenout tuto zásadu. Neuvědomujete si,že vaše demokracie končí tam,kde začíná demokracie toho druhého a nebo souseda.
16. 10. 2009 | 12:51

Jiří napsal(a):

Paterik:

Dovolím si reagovat na váš poslední text adresovaný jarporovi. To je přece jasné, proč prezident republiky nepodal vlastní ústavní stížnost - je totiž předem jasné, jak ústavní soud rozhodne jakoukoli stížnost proti Lisabonské smlouvě. Kdyby prezident podal vlastní, vystřílel by tím munici a neměl by pak už argumenty, proč smlouvu nepodepsat. Je to součást taktiky.
16. 10. 2009 | 12:51

Carlos V. napsal(a):

Paterik: Proc stiznost podavaji senatori ? Protoze Klaus ma se senatory jiste dohodu a nejake body mu nechaji, aby stiznost mohl podat sam pote, kdyby US LS schvalil.
16. 10. 2009 | 12:53

Ivan napsal(a):

Co by malo politikov zaujimat a obcanov desit...,

je to, akou rychlostou a zakernostou sa Zapad zmocnuje existencneho majetku vychodnych krajin, vratane nicenia do zakladov, ich polnohospodarstva...
Zaujimaju vobec politikov historicke fakty,..., ako sa zapadni kolonizatori spravali k "domorodcom...", ked sa zmocnili ich majetku...?!
Napriklad Briti v Indii zaviedli pestovanie bavlny miesto potravin a indicke obyvatelstvo rok co rok zomieralo v milionoch na hladomor...
A aby sme sa pozreli aj na sucasnost..., ked sa zidia zmocnili existencneho majetku Palestincanov, zahnali ich do koncentracnych taborov...
Ak si niekto namysla, ze nam sa to nemoze stat, my sme ich "priatelia...", tak sa myli..., ONI nemaju ziadnych priatelov, maju len zaujem o zmocnenie sa cudzieho majetku...!!!
Zatial co vychodoeuropania sa "motaju" po zapadnej Europe, aby si zarobili pracou..., zapadniari snoria po vychodnej Europe, aby sa zmocnili akehokolvek majetku...

Preco je LS tak zlozitym dokumentom...?

Predovsetkym preto, aby nemol byt jej vyklad v jednotlivych castiach jednoznacny... Je to zakernost proti tym, ktori maju, respektive v buducnosti mozu mat voci europskemu usporiadaniu urcite poziadavky... Ak vzniknu spory o jej uplatnenie, podanim na sud, sud musi mat priestor na vyklad zlozitych casti tak, aby "objektivne" vyhovel strane, ktora ma v zapadnej Europe prioritu, t.j. nepochybne Nemecku, Francuzsku, Spanielsku, Taliansku a V. Britanii...
Aby bola zaruka podriadenia vychodnej Europy zapadnej jurisdikcii, netvorili Ustavu, v neskorsom zneni LS..., politici tzv. konventu, ale analytici tajnych sluzieb, ktori logickymi vazbami, tazko rozlustitelnymi aj ustavnymi sudcami ci inymi pravnymi odbornikmi, kodifikovali tieto poziadavky... Zapad ma totiz skusenosti s rozpadom svojich kolonialnych tisicrocnych risi..., preto uz nechce dalsi rozpad riskovat... Z tejto slucky okolo krku skutocne nebude uniku...!!!
16. 10. 2009 | 12:59

Vico napsal(a):

jarpor 12:23:58

To, že je paragraf zakroucený a že co právník to jiný názor, to tu víme i bez absolvování 4týdenního doktorského kurzu na právnické Sorbonně v Plzni.

I váš výklad se o nějaký paragraf opírá. Ještě jste zapomněl připsat, jaká je lhůta na podání návrhu na zrušení zákona. Aby bylo jasno pro "Neplzeňáky", takovýto návrh může být podán i proti platnému zákonu, nejen tomu, co je právě podepisován.

Krátce řečeno lhůta rovná se nekonečno. Váš výklad tedy vede k závěru, že prezident nemusí podepisovat žádný zákon s odůvodněním, že asi podá návrh na jeho zrušení. Kdy? Někdy. Čili prezident může prakticky dle své libovůle zcela zastavit zákonodárný proces.

Já se táži, bylo by to porušování základních principů demokratického chování?

Odpovíte, nebylo v případě LS, neboť LS je shit? OK.Každopádně je to cesta, nepodepsat LS nikdy.

Doufám, že se nebudete zlobit, pokud stejně účelově, ale více na základě ústavy, tu padají úvahy na podání senátorské žaloby a srazíte podpatky před autoritou Ústavního soudu až rozhodne, byť pomocí výkladu, který nejen vám bude rvát vlasy z hlavy.

Už chápete, proč jsem zrovna netleskal před měsícem ÚS?

Kdo s čím zachází, s tím také schází.
16. 10. 2009 | 13:05

Pepa Řepa napsal(a):

Sím, je mou občansko povinností, upozornit na to, že kolegové Macek a Matoušek narušují konstruktivní atmosféru a plaší batmany. Nepoužívají obraty já Vám oponuji, nediskutují k věci, ale k věci, kterou my muži nevlastníme.

To Vico
vy jste jeden z mála z hujerské obce, který si ještě zdravý rozum zachovati ráčil.
Představte si, čistě hypoteticky, že by ta totální pitomost-velezrada- byla realizována, VK odvolán a dokument podepsán někým jiným.
Ponechme stranou právní napadnutelnost a zpochybnitelnost platnosti podpisu.

Dovedete si představit, jak si musí pán na Hradě libovat. Lepšího šaška, než je autor a jemu podobní novodobí svazáci, by si nevymyslel.

Aha, stanu se mučedníkem, šahídem, který má zajištěnou nesmrtelnost, vejdu do čítanek, vnuci se o mně dočtou jako o Janu Nepomuckém (taky sporná figura).
Obávám se, že mučednictví pro něj může být lákavá představa.

Druhý, ještě závažnější moment je ten, co to udělá s veřejným míněním, o demokratických principech EU, které už dnes jsou zpochybněné nemluvě.
S teorií, že se z kukly vylíhne překrásný motýl.

Už takhle den ode dne sílí počet těch, kteří si řeknou, tohle už nemá s demokracii nic společného.
Patřím mezi ně.

Co s tím hodlá obec eurohujerská dělat?. Zřídit myšlenkovou policii, radu dohližitelů jako v Iránu, vyhladovět,nadiktovat, vyloučit?

Jak dlouho si myslíte, že může takový útvar existovat?
16. 10. 2009 | 13:06

buldatra napsal(a):

MS:

vydržte, pan autor již jistě brousí klávesnici.
16. 10. 2009 | 13:07

P. napsal(a):

Ivan: přesně tak, ale toto pánové Pehe, Vondra, Schwarzenberg snad ani netuší. Myslím, že mají těžko vůbec pojem, jakým způsobem je mají jejich přátelé z okruhu Bilderberg group zmáknutý.
16. 10. 2009 | 13:11

PetrK napsal(a):

Pane Pehe, vaše bláboly o velezradě lze označit jako veleblbost.
16. 10. 2009 | 13:12

Pavlik napsal(a):

16. 10. 2009 | 13:12

Když fušuje politolog do práva napsal(a):

Vážený pane Stejskale,

dovolím si reagovat na Vaše závěry k příspěvku Betman2.

Uvedl jste :Pokud zde ale převládne potřeba kopat se do kotníků, zesměšňovat se a urážet (i když bez hrubých nadávek), pokud zde tomuto stylu přenecháme prostor třeba tím, že budeme občas oplácet stejnou mincí (zde oblíbené a podle mne naprosto scestné rčení "na hrubý pytel hrubá záplata"), pak tato společnost prostě ještě na lepší úroveň diskuse fakticky nemá.

Zcela upřímně: také mne to štve, ale nemíním se snažit změnit to restrikcemi. Ono by to ani k ničemu nevedlo... konec citace.

Upřimně po Grossovsku: Nelze s Vámi souhlasit v případě, že se někdo pustí do účelových keců, kterým sám nevěří a snaží se z nich vytřískat toliko kapitál. Nevěřím tomu, že v uvedených memoárech jste nepostřehl trapnou servilnost k Havlovi a zavilost ke Klausovi a další nesmysly, které automaticky vyvolávají sarkasmus a tu VĚCNOU nutnost autora šlehnout, že napsal prostě pitomost a k tomu jak uvedeno účelovou. nevidím nejmenší důvod, když pehe jde s kůží na trh, aby nedostal "nakládačku"-vždyť si o ni koleduje- a konečně k tomuto článku vést věcnou diskuzi-no to snad pane Stejskale nemyslíte vážně! Nevážně si lze na "oduševnělé" téma zašprýmovat, ale vést vážnou diskuzi a pohoršovat se nad srandovním pokecem??? Copak jsme tady na bolševické schůzi?
Nezlobte se, ale ŠTVÁT Vás nemá co a svým způsobem buďte spokojen, že tu nemáte jen vážnou diskuzi k imbecilnímu článku...
16. 10. 2009 | 13:16

jarpor napsal(a):

Paterik

Jste si jist, že sám nic nepodá ? Myslím, že ještě s něčím příjde... naprosto v souladu s ˇustavou a se a zákonem o ústavním soudu.

Zajímavý názor na senátory - dělají špinavou práci...
No, nemyslím, že by dělali špinavou práci pro prezidenta, ale mějte svůj názor...

Vico

Ano opírá. Tím jen naznačuji, že právních názorů může být více a jiných, než zde předestírá pan Pehe.

"Čili prezident může prakticky dle své libovůle zcela zastavit zákonodárný proces."

To myslím není správný výklad toho, že se může obrátit na Ústavní soud. Ústavní soud nebude rozhodovat do nekonečna. Prostě jednoho dne vydá nález.
Ale máte pravdu, že ústava asi neomezuje lhůtu, do které má právo si prezident stěžovat. Je to vina prezidenta či zákonodárce ?

Dle mého, ano, je to cesta jak nepodepsat nikdy - tedy nikkdy do konce svého mandátu.

Máte naprostou pravdu, nebudu se zlobit, ať je výrok ÚS jakýkoliv.
Vy tomu říkáte účelové rozhodnutí, já říkám jen rozhodnutí. Rozhodnutí těch, jež jsou oprávněni rozhodnout.

Proč tleskáte či netleskáte neřeším. To je Vaše věc.

Hezký den
16. 10. 2009 | 13:19

Jiří napsal(a):

Pepa Řepa:

Já to tipuju, že brzo nám tu zřídí ministerstvo pravdy a lásky. Ministrem bude Kocáb, Pehe nebo nějaký jiný odborník a bude mít za úkol chránit naši společnost před "nebezpečnými a nedemokratickými" myšlenkami.
16. 10. 2009 | 13:24

max napsal(a):

Klaus by měl být odvolán za velezradu? A proč? Protože odmítl podepsat LS, ačkoliv ji schválila PS a senát. Nejsem fanouškem VK,ale :
v tom případě by mohl být jakýkoli prezident ČR (vynechme osobu VK) vinen z velezrady vždy,pokud nepodepíše jakýkoli zákon,který předtím schválí PS a senát? Nač zde pak máme ústavu,která jednoznačně určuje dělbu moci a kompetence? A co takhle rovnou úřad prezidenta zrušit. Bylo by to přece vše jednodušší. Že si Klaus vymýšlí obezličky? Je to možné. Faktem však je,že jeho odpor k LS je konzistentní a veřejně známý. Na rozdíl od jiných jej netajil a netají. A ač se to někomu nelíbí,má prostě na jiný názor právo. Kde je psáno,že nemá pravdu? Hodnocení je možné provést až po aplikaci LS do praxe, dříve ne.

Zajímavé je,že se málokdo zajímá o LS jako takovou. O tom,že by ji většina občanů ČR vůbec četla nemluvě (ale veřejné průzkumy se provádí, koho se ptají? znalců LS nebo náhodně jdoucích okolo?).
Evropa (EU) potřebuje zcela jistě změnu,protože ji již tvoří 27 zemí a rozhodovat jednomyslně by bylo stále obtížnější. Ale je LS tou správnou změnou?
Domnívám se osobně,že nikoli. Uvítal bych daleko více jednoduchou srozumitelnou ústavu schválenou referendy jednotlivých členských zemí (nikoli jen politiky). Jinak mám obavu,že to dopadne časem tak,že vše nepříjemné bude politiky členských zemí svalováno na Brusel a jeho úředníky, občané jednotlivých zemí začnou toto centrum nenávidět a budeme stát před další reformou (tentokráte LS),která znovu přiblíží rozhodování blíže členským státům. Jsem spíše příznivcem jiného typu uspořádání,a to federativního,byť je to pro spoustu národovců různého ražení asi červený hadr. Ale určitě neupřednostňuji centralizaci a byrokratizaci EU. Pokud chce být EU skutečně konkurenceschopná USA a asijských ekonomikám, větší integrace ji nemine, ale mám obavu že LS je špatný začátek,který může celý proces integrace naopak znevěrohodnit. Rád bych se však mýlil.
16. 10. 2009 | 13:27

Paterik napsal(a):

Jiří:

jinými slovy, celá stížnost je jen další obstrukce...

Carlos:

pokud vím, senátoři napadají LS jako celek. Nevím, zdali pak bude mít ještě co napadat. druhou stížností na totéž se ÚS už zabývat nebude

Jarpor:

podat může, ale ÚS to nejspíš odmítne projednat, neboť o věci již dříve rozhodl. "špinavou práci" jsem dal do uvozovek záměrně. senátoři zkrátka dělají to, co od nich Klaus chce.
16. 10. 2009 | 13:28

Luba napsal(a):

Chyba je v tom,
že jsme Klause posadili do tak majestátního komplexu budov, jakým je Pražský hrad.
Na predisponovaného jedince takové přesídlení může mít dalekosáhlý vliv.

Vždyť ta stavba působí dojmem, že se z ní dá vládnout celému světu!

Takový Bílý Dům je proti němu jen dojemně skromnou chatrčí.

To se pak nedivme, že má Klaus tendenci vorat nejen s deseti, ale dokonce s pěti sty milióny lidí, kteří ho věru nevolili.

Uvelebme Klause do budovy, která odpovídá jeho skutečným rozměrům.
V pastoušce by mohl být o něco střízlivější.
16. 10. 2009 | 13:29

stejskal napsal(a):

PROVEDU, pane Když fušuje politolog do práva (jmenujete se tak, předpokládám? Viz kolonka jméno při psaní debatního příspěvku ;-)

Hezký den.

Libor Stejskal
16. 10. 2009 | 13:40

hanah napsal(a):

Čtu názor Pehe (teď nevím, zda se ten pán skloňuje či nikoliv), že má být prezident odvolán, poslouchám na ČT 24 Lišku, že má být prezident odvolán (oba jsou si jisti, že důvod pro to je), čtu o tom, že vláda ČR ubezpečuje občany, že LS je v souladu s naší Ústavou, a tak mě napadá - proč a na co sakra máme Ústavní soud ? Není to zbytečné vyhazování peněz?
16. 10. 2009 | 13:41

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, jediní světoví vládce pochopitelně zde:
http://ru.warnet.ws/img4/12...
Veselé krizování...
16. 10. 2009 | 13:43

Jiří napsal(a):

Paterik:

Kdyby ústavní soud už ve svém prvním rozhodnutí naprosto alarmujícím způsobem nedeformoval ústavněprávní pojem suverenity a rozhodl alespoň podobně, jako německý ústavní soud, nebyly by podobné obstrukce nutné. Dnes už je bohužel naprosto jasné, že na ústavní soud se v otázce ochrany české ústavy nelze spolehnout.
16. 10. 2009 | 13:44

hanah napsal(a):

Paní Lubu,
kampak byste posadila příštího prezidenta EU, pokud bude někdo do této funkce instalován a kterého my věru nebudeme volit?
Získat nějaké info odjinud Vám určitě neuškodí,proto doporučuji alespoň nahlédnout - http://www.petitiononline.c...
16. 10. 2009 | 13:48

Pocestny napsal(a):

Jojo, truchlohra pokračuje..
Tatíčkovi šlehlo a vytáhl poslední kousek - podpisem se odsoudí k neduležitosti, což je vlastně jedno, protože tenhle Forest Gump světové politiky opravdu nedůležitým vždy byl, je a zůstane.

Jako Salieri naší doby bude zapsán jako populární patron průměrnosti na které postavil svou nadprůměrnost. Tím, jak se o svou nadprůměrnost pečlivě stará, zásobuje nás vždy i davem průměrných za svými zády.

Kouzelná je mentalita lidu, který trpělivě čeká, až Pavlov rozsvítí žárovku heslem "Bububu, sudeťák!", aby zcela bez kontextu začal zuřivě štěkat na toho, kdo jde zrovna okolo.
Je smutné, že si tenhle bolševický folklor, který známe při každé takové příležitosti od komoušů, osvojil rádobypravičák, ze kterého po omlácení štuku zbude jen konservativní nacionálbolševik, je tragedie, že mu na tuhle lapidární levou skáče opět nadpolovina populu.
Vše dle hesla "statečně se bojíme všeho, na co tatíček ukáže".

Ještě kouzelnější je chronická snaha českýho intelektuála reagovat na projev hypertrofovaný osobnosti jinak, než tím, že bude zasedat a vylučovat.

Jojo, vyloučit z osady, to by nám šlo, pánové.
Ko
cour
kov!

Co takhle místo šaškáren vrátit pozornost k tomu, co je zásadní, tedy k tomu, co náš odměnou za tento dnešek čeká.
Fakt, že si opět vyžereme cosi za bonacaparta z hradu, je pevný jako ta skála, co na ní sedí.

Tahle licitovaná schweikerei má stále další a další úrovně!
Neskutečné panoptikum.
16. 10. 2009 | 13:51

Carlos V. napsal(a):

Idealni scenar :

Klaus podepise LS dnes.
US pote smlouvu schvali.
Senatori napadnou LS, ze bylo podepsana pred rozhodnutim US.
US prohlasi LS za neplatnou.

A pak se muzesjednavat znovu :))
16. 10. 2009 | 13:57

Tupelo napsal(a):

Takze nebyly jen senatori ODS, kdo dal podmet k US v otazce LS, pote co dva z nich odstoupili, byli promptne nahrazeni senatorkou Janackovou a Homolka (nestranik zvoleny za KSCM), ze by nova Narodni Fronta? :)

http://www.lidovky.cz/senat...

Citace senatora ODS Nedomy:

"Odmítl jsem se pod doplnění podepsat kvůli dalším průtahům. Už naše první podání právníci zpracovávali dlouho a nebyl jsem s jeho podobou příliš spokojen. Nechci proces dále zdržovat, chtěl jsem jen vyjádřit svůj názor".

Jeho nazor je legitimni, cenim si jeho vyjadreni. Urcite bude moci proti LS, EU atp. bojovat, bez pouziti obstrukci.
16. 10. 2009 | 14:00

Pocestny napsal(a):

Diskutujícím doporučuji uvařit si kafe a projít diskusi, zjistíte, že se stále cyklíte v procedurách, to je národní nemoc, ale jste stále neschopni uchopit tu první páku - motivy, důvody pro to, co se dnes děje.

Krásně se tu zase dělíte na dvě falangy, každý masmediální manipulátor od PR musí být na kolenou, takhle "znárodnit" soukromé účty, to se nevedlo ani Zápotondovi!
Opět se v té válce o sudety a dekrety a ústavu naprosto ztrácí, že veškerý tento chaozz a bordel vzniká za singulárním účelem, povznést akcie na doručitele...
Jak říkám, jakmile jest vysloveno slovo národ, je lze očekávat levárnu nejnižší povahy.

V Německu je čtyřikrát více homosexuálů než sudeťáků a vliv mají řádově větší...-)))

Už se těšim na ten celoněmeckej run na Muellerovu chajdu na Svitavě...
Alles Mueller oder was!

Weiter, weiter isn Verderben
wir mussen kampfen bis wir sterben!
16. 10. 2009 | 14:02

Vico napsal(a):

P.Ř. No, ještě dva dny diskuze zde, a zdravého rozumu pozbudu i já.

Nevím jestli je konečným cílem VK státi se zrovna mučedníkem. Jednoho svatého Václava tu už máme.

Mučednictví může být lákavá představa. Inu zlí jazykové šuškají v souvislosti s VK o 4%, ale že by i masochismus?

Ztráta prezidentského úřadu a doživotní prezidentská renta.Málo krve, řekl bych.

Pepo Řepo jestli jste výtvarník, jak by ten svatý obrázek mučedníka vypadal? Sv Václav/ten první/, klesá rukou vraha u dveří kostela ve Staré Boleslavi.

Tady u sv. Václava II.bych namaloval prázdné hradní nádvoří a v dálce odjíždějícího trabanta směrem na Prosek.
16. 10. 2009 | 14:08

Opitz napsal(a):

Pracovní příležitost pro Pehe, Macháčka a podobné eurohujery:

http://www.telegraph.co.uk/...

Myslím, že na to mají jasné dispozice, vymejvat mozky se musí začít už na základních školách...

Vzkaz pro pana Stejskala:

Ta vaše ověřovací captcha je tak dokonalá, že to musím několikrát refrešnout, abych to vůbec přečetl...
16. 10. 2009 | 14:08

Paterik napsal(a):

Jiří:

je třeba brát v úvahu rozdíly mezi českou a německou ústavou, z čehož můžou plynout i rozdílné rozsudky. Ale ani německý soud LS nezamítl. Důležité je také zdůvodnění rozsudku.

Carlos:

obávám se, že jste to přecenil. pokud by Klaus podepsal i přes restrikci ÚS, pak by sice ÚS zrušil jeho podpis, ale LS samotnou zrušit nemůže. Klaus by to prostě musel podškrábnout ještě jednou.
16. 10. 2009 | 14:08

Tupelo napsal(a):

Omlouvam se, misto Janackove, ma byt Homolka (ODS).
V jine veci ohledne US, umoznuje cesky rad aby podmet k US v otazce prezidenta dal nekdo jiny nez senatori?
16. 10. 2009 | 14:15

JJ napsal(a):

Pehe,

připomínáte mi Mongola. Jak vizuálně, tak obsahově. Mlátíte v zuřivosti kolem sebe, ale uniká vám podstata problému. Má prezident povinnost podepsat (ratifikovat) mezinárodní smlouvu schválenou parlamentem? Pravda je taková, že ani ústavní právnici v této kompetenčně jednoduché otázce nejsou za jedno. Asi jste si ten problém pro sebe už vyřešil, ale měl byste ubrat na kadenci, neboť se nejedná o otázku jednoznačnou. Připomínáte pak totiž ňufajícího ratlíka, který ani neví proč štěká, ale hlavně, že štěká....

Jeremiáš Jelínek
16. 10. 2009 | 14:16

Obczan napsal(a):

For Carlos V.
Musím Vás zklamat, ale Ústavní soud může posuzovat jen soulad zákonů a podzákonných předpisů s Ústavou a zákony (výjimkou budiž kauza Melčák, kdy ve své podstatě nešlo o ústavní zákon). Co se týče pravomoci ÚS k mezinárodním smlouvám, může JEN posuzovat jejich soulad před ratifikací, pokud o to oprávněný subjekt požádá. Jakmile se nějaká mezinárodní smlouva schválí, i kdyby byla STOKRAT protiústavní, ÚS už s tím nemůže nic udělat (viz. Ústava ČR a zákon o ÚS).
PS: nepředpokládám že více ústavních stížností proti LS by bylo reálné. Tato smlouva už se posuzuje (posuzovala) jako celek i jako její dílčí ustanovení. Můj názor je, že případnou každou jinou stížnost, by již ÚS odmítl buď jako "zjevně neopodstatněnou" nebo "rei iudicate" (překážka věci již rozsouzené).
16. 10. 2009 | 14:20

Carlos V. napsal(a):

Hele pocestnej, s tim narodem a sudetakam mate pravdu. jo ucel holt obcas sveti prostedky.

Jinak ti z Bruselu uz dokazali svou neschopnost. Jeden aby se bal se na ulicina hlavu postavit, prectou si treba Muze na toulkach a premeslejte o svobode.

Z Bruselu prichazej tak perly o povinnym uschovavani zaznamu o hovorech, a az budou vetsi disky, nepochybuju ze vymyslej i ukladani hovoru. Kryptovani je sice dobra vec, ale na kazdej zamek je klic.

Az budete zpatky v akci, nemuzete privezt nejaky burky ? Kamery jsou uz vsude, burky by si peknejch par lidi koupilo.
16. 10. 2009 | 14:21

Carlos V. napsal(a):

Paterik, Obczan : OK, rad se priucim, holt jeden nerozumi vsemu - ale za pokus jeden nic neda
16. 10. 2009 | 14:23

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, ti co chystají se právě obětovat zde.
http://i3.korzik.net/2009-0...
Jinak vracet německým štyrprocentním budou muset pravděpodobně vracet jenom někteří zde vyvolení.
Ze sudeťáky by to bylo asi drobet horší neb jak je všeobecně známo, němci nás přece zboźňují tisíce let..., furt jim svým věčným pochechtáváním kazíme ten jejich věčný ordnung.., či co to je...
Veselé krizování...
16. 10. 2009 | 14:23

Klos napsal(a):

Klaus se přece přesně ve smyslu zákona dopustil spolu s Mečiarem velezrady při rozbití ČESKO-SLOVENSKA!!!
16. 10. 2009 | 14:28

PeTe napsal(a):

Otázka je, jak je možné, že v systému jako je ten náš není v podstatě možné prezidenta odvolat? Ostatně nepamatuji se ani že by byl za mého života na nátlak občanů odvolán třeba jen poslanec nebo senátor. Myslím, že lidé u nás s obdivuhodným úsilím umějí bránit své právo nechat si na zádech štípat dříví.
16. 10. 2009 | 14:32

skeptický napsal(a):

Himlhergot Krucinálfagot Šejba,tak budete ministrovat,nebo nebudete ministrovat?!

Knedlík už zmiňoval Mistr Jan ve svých spisech,tak ten je Husitům svatý.

Ať se papeženci třeba poperou.
16. 10. 2009 | 14:34

Holubář napsal(a):

Pehe začíná být jako Adamec. :-)
16. 10. 2009 | 14:42

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, neurážejte adamce vinohradníka..
Veselé krizování..
16. 10. 2009 | 14:49

Opitz napsal(a):

http://www.lidovky.cz/prezi...

Tohle vadí eurohujerům asi nejvíc... Že tu jsou všude jen ti blbí lidi, kteří ten eurosocialismus nechápou..
16. 10. 2009 | 14:50

Pocestny napsal(a):

Vico,
metrem, metrem, prosečtí brkoslavové budou dvěma špalíry čekat na presidenta unuditele na levém peronu Klausberg Clausoleum
(dnes dočasně kamuflováno jako střížkov)
http://www.praha.eu/public/...

povšimněte si i tvaru zduřelé vulvy, který to svrchu má, zde se lze dosíci i pravého významu slova impíčment - není poslání někoho někam, ale spíše mění někoho (všech) někde.
A v tom, mít někoho někde, je Vjačeslav naprostý vsjesojuznyj čempión.

Jinak obecně je broskev pomocným větným členem, který obecně popisuje kteroukoliv osobu, věc, jev, stav či lokalitu...
16. 10. 2009 | 14:51

C. napsal(a):

Strizkov fuj, Bohemka je z Vrsovic
16. 10. 2009 | 15:00

JC napsal(a):

14469. Derek Tozer, Historic Europe must not surrender to Fascist E U. Support for valiant Vaclav Klaus. Stand firm, Sir!, Great Britain
pocestný,
Někteří evropané mají také strach z "německého dědictvi"
16. 10. 2009 | 15:03

Paterik napsal(a):

JC:

řekl bych, že VB má strach z něčeho úplně jiného, než je "německé dědictví".
16. 10. 2009 | 15:07

Holubář napsal(a):

Carlos V :
Hezky!
16. 10. 2009 | 15:07

Josef K. napsal(a):

Nevím, kdysi bylo dobré být Ferdou Mravencem, u Klausů ale zjevně čítali jen pasáž o brouku Pytlíkovi a maminka - amaterská umělkyně milující otce účetního - trochu tu postavu vylepšovala. Jinak pan Klaus zrcadlí děs geniality půměrnosti Fuksových románů.
16. 10. 2009 | 15:12

JC napsal(a):

Paterik,
No jo, Fašismus byl v Natálii,takže "Italského"
P.S. Nepsal jsem VB, ale "někteří evropané"
16. 10. 2009 | 15:14

nejjednodušší cesta pro Klause napsal(a):

Klaus by měl opustit republiku a odletět za Putinem do Moskvy a už se nevracet,zůstat navěky pryč...tím by se vše vyřešilo nejjednoduššeji !!!
16. 10. 2009 | 15:15

Paterik napsal(a):

JC:

nojo, ale ten výkřik byl podepsán Great Britain, že. Kromě toho pokud dnes chcete někoho urazit, nazvete ho "fašistou", to slovo již zcela ztratilo původní význam. VB se nebojí Němců, ani Italů, ale bojí se Bruselu. Proto je logické, že jsou na Klausově straně.
16. 10. 2009 | 15:21

stoppa napsal(a):

V České republice je z popudu zahraničí pořádána štvanice na prezidenta, v níž jednu j nejváce hlasitých rolí na sbe vzal Pehe. Obezlička s "velezrtadou" byla smotnována někde mezi Neckarem a Seinou a je to pochopitelně za vlasy přitažený nesmysl. Pehe ovšěem pomáháb dělaz z Klause jakéhosi Luka訚enka či Miloševiče. Démonizační křeč tak u něho dostupume vrcholu.
16. 10. 2009 | 15:22

Vico napsal(a):

Pocestný : :)
16. 10. 2009 | 15:25

JC napsal(a):

Paterik,
Řekl bych, že tedy ten "výkřik"/ať je libo/ byl podepsán Derekem Tozerem z Great Britain
16. 10. 2009 | 15:26

fredy napsal(a):

A neustále polezeme někomu do zadku?A dizidentská skupina se teď rve o to jak naložit s prezidentem.Proč takové tahanice?Pravda a láska to u nás projela na celou čáru.A její "představitel" je zřejmě velmi špatný konstruktér,je to spíše takový maličký červ o kterého nemá dnes už téměř nikdo zájem,ale pořád "mele tu svou",jen aby se zviditelnil.Dojde mu to někdy?.I když prezident Klaus udělal dost chyb,tak ti ostatní,kteří jsou u moci už dvacet let snad nepomohli tuto zemi zplundrovat a to dokonale?A té špíny co se hází najednou na hrad a ta jde z prava i z leva.Vždy se tady najde někdo,kdo by to měl odnést.Je ti co jsou v poslaneckých lavicí i v senátních to jsou všechno jen ti "nejčistší",jenže opak je pravdou.Špína a korupce zcela ovládla politickou scénu a ta se neštítí jakékoliv propagandy,jen aby se udržela u koryt.
16. 10. 2009 | 15:30

Paterik napsal(a):

JC:

jak se ten králíček konkrétně jmenuje, je celkem šumák. Klíčové je, že pokud tady různí zastánci Klause tlučou souhlasnými reakcemi tisku a lidu ze zahraničí, jsou téměř bez výjimky z VB. Takže jako argument je to trochu vyčpělé, protože Britové jsou ryzí antievropani.
16. 10. 2009 | 15:34

Gabrielle H. napsal(a):

to autor
Vážený a milý Jiří Pehe.
Slova Krista: Vaše řeč budiž ano, ano, ne, ne...
Vše co je mezi tím, od zlého jest...
Díky milý rytíři ducha, že Vy osobně, na rozdíl od mnoha byznysmenů, manažerů, politiků i prezidentů, kteří lidstvu vládnou, tuto prostou a jednoduchou schopnost skvěle ovládáte...
Moc ráda čtu Vaše příspěvky, protože vždy jdou k věci a doslova na dřeň. Díky za to, že jste, umíte lidem otevírat oči...
Díky za Vaši skvělou schopnost popsat věci a události jednoduchou, všem srozumitelnou a jasnou řečí. Velmi si vážím Vaší osobní statečnosti a duchovní vyzrálosti. Posílám jen tak pro radost a zamyšlení jeden odkaz, tak trochu "z jiného světa". God bless you. Gabrielle

http://mayanprophecy2012.bl...
16. 10. 2009 | 15:41

hoven napsal(a):

je to, dobrý, zatím se jirka pehe z Klause ještě uplně nezbláznil, ale má řádně nakročeno. mimochodem, podle nejnovějšího pruzkumu podporuje Klause 65% lidí.
16. 10. 2009 | 15:43

JC napsal(a):

Paterik, :-)) njn.
14585. Carmen Ise, Stop the Lisbon treaty! Romania
to asi nebude ta správná evropanka..Carmen z Rumunska

14583. Piotr Chilimoniuk Nie podpisuj tego cyrografu!! POLSKA
No a Polák, ten do toho taky nemá co kecat.

Tak zkusíme nějaký echt evropany:
14238. Doucet French, Deutch, Irish said NO. Respect people's vote. France
14117. Matthias von Herrmann Save democracy! Ask the peoples of Europe not the bureaucrats! Germany
16. 10. 2009 | 15:48

Paterik napsal(a):

JC:

Francouz, který píše anglicky? To nemůže být skutečný Francouz...

dobrá, připisujete si bod

nicméně v prvním příspěvku jste zmínil, že někteří evropané se obávají "německého dědictví"... co si pod tím mám představit? tihle lidé sotva sdílejí Klausův strach z prolomení BD.
16. 10. 2009 | 15:55

Tupelo napsal(a):

@jiri, vypada to ze Klausovi privrzenci maji docela spatny pocit z toho, ze by se jejich idol mohl dostat pred US. Zajimalo by me proc, my dva (priznivec i odpurce) jsme se preci dokazali shodnout, ze by to bylo co nejlepsi reseni. Ze by preci jen nejaky duvod k obavam byl? ;)

@JC: bomba, za chvili tam bude stat za Klausem tolik hlasu z cele Evropy, ze to prekona pocet obyvatel prumerneho ceskeho mestecka. :)
16. 10. 2009 | 15:59

siven napsal(a):

Tady se zase vyrojilo právníků...

- "Nic si z toho nedělej; já du jenom za velezrádu". J. Švejk
16. 10. 2009 | 16:01

Pepa Řepa napsal(a):

Tupelo napsal(a):
Omlouvam se, misto Janackove, ma byt Homolka (ODS).

Nebo že by Tobolka?
16. 10. 2009 | 16:02

bacon napsal(a):

Soudruh president muze byt odvolan pro totalni Alzheimer nemoc.
Zapira rec, kterou ho ucila jeho maticka, zapira misto kde se narodil, zapira i jmeno sveho otce.
Nebo ze by se jiz na nic nepamatoval?
Zeptejte se Volynskych zidu, ti se jiste pamatuji.
16. 10. 2009 | 16:14

Tupelo napsal(a):

@Pepa Repa, myslim ze skutecne Homolka, ale at Homolka nebo Tobolka, stale zbyvaji jeste dalsi dva senatori KSCM, takze rezervy existuji ;).

Nedavno Vam re-captcha nabizela nejakou zajimavost, ja ted musim potvrdit: Commu- encrust :)
16. 10. 2009 | 16:24

František Kocourek napsal(a):

Není vůbec rozdíl mezi Pehem na jedné straně a soudci jako je Rychetský,Vyšinský,Vaš a Fraizer.
Všichni byli vzdělaní,všichni prosazovali dobro pro většinu,znásilnili právo,byli členy totalitních stran KSSS,KSČ,Pehe patří do tábora pravdy a lásky,který hlásá lež a nenávist,ten posledně jmenovaný NSADP.A pak,že komunisté,pravdoláskovci a národní socialisté dělničtí nejsou jedno a totéž,jsou jenže někteří nemají tytéž možnosti a příležitost jako komunisté a národní socialisté dělničtí a to je dobře.
16. 10. 2009 | 16:24

Wachtl M. napsal(a):

Václav Klaus je ve svých názorech konsistentní.

Když v březnu roku 2008 Václav Klaus obcházel politické strany a sháněl hlasy pro svoje znovuzvolení prezidentem, dokázal naslibovat ledacos.

Třeba lidovcům, kteří vyrovnaný souboj mezi ním a Janem Švejnarem nakonec rozhodli v jeho prospěch, se sebezapřením slíbil i podpis nenáviděné Lisabonské smlouvy. Sice s ní bytostně nesouhlasí, ale prohlásil doslova: "Nebudu blokovat řešení, na kterém se politická scéna dohodne." Neuběhlo ani deset měsíců, když dne 24.11.2008 v Rádiu Česko prohlásil, že u Lisabonské smlouvy bude s podpisem otálet.V tom je skutečně konzistentní, protože dnes nám to otálení předvádí v praxi.

Jestliže však někdo jednou řekne, že „nebude blokovat řešení, na kterém se politická scéna dohodne“ a ve skutečnosti jedná v rozporu s tímto tvrzením, dopouští se lži

Jestliže někdo svým jednáním uvede druhého v omyl za účelem získání vlastního prospěchu, dopustil se podvodu.

Václav Klaus je ve svých názorech velice konsistentní, jak tvrdí s oblibou jeho příznivci.

Je to konsistentní lhář a podvodník.
16. 10. 2009 | 16:27

Divák napsal(a):

bacon - Soudruhu; soudruh president se nikdy nemýlí!
16. 10. 2009 | 16:28

Zdenek Mihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva urážlivé texty, které byly v rozporu se záměry těchto stránek, tj. vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů a diskusí
16. 10. 2009 | 16:33

hoven napsal(a):

pehe, omývej si přirození vlažnó vodó, možná to pomůže
16. 10. 2009 | 16:33

Desiderius napsal(a):

Argumentace uvedená v článku se zdá být logickou a možná i právně obhajitelnou.Chtělo by to hlubší právní analýzu.Ale především takto pojatý pokus o řešení Klausových obstrukcí by znamenal zřetelný signál do EU,že nejsme takové ovce,za jaké nás mají.
16. 10. 2009 | 16:35

stoppa napsal(a):

Postup, jaký volí prezident, je v souladu s ústavou - viz blog právníka Koudelky.

Volání Pehe, Lišky a podobných je voláním pučistů.
16. 10. 2009 | 16:44

Číča napsal(a):

Smlouva bude podepsána bez dodatků. Sudetští Němci své spory o majetky vyhrají. Přihlásí se pan Pehe, Uhl, Liška a další ke své zodpovědnosti za to, že přispěli k této další tragédii českého národa?
16. 10. 2009 | 16:54

vlaďa napsal(a):

@stoppa:ˇ
Úplně zbytečně se radujete a kalíte vodu,dokud velezradu neposoudí ÚS...nebo také dokud Klausův stav neposoudí psychiatři a nerozhodnou,že je tak akorát dozrálý k hospitalizaci a intenzivní terapii.
16. 10. 2009 | 16:58

Petr napsal(a):

Pane Pehe,
kdo Vám radil, Posselt?
16. 10. 2009 | 16:59

Přející napsal(a):

...pro-Putinovský ,proti-Evropan Klaus škodí České republice promyšleně,překročil prezidentské pravomoce,a všichni politici jsou povinní jej odstranit sami,demokracii jsou povinní chránit a bojovat za ni !!!
Ať sám odejde za Putinem a Medveděvem do Moskvy co nejdříve,a tam se s nimi může líbat navěky,a můžou s ním odejít všichni co ho volili za prezidenta !!!
16. 10. 2009 | 17:11

Adichanjala napsal(a):

Kostnicky Konsil se bude opakovat?"Klausi podepis"a odvolej co si odvolal.
My te upalime,ne jiz v Kostnici,ale v Kostelci,at take vejde do dejin.Pehe jiz lesti zapalovac a smejdi v Senatu jiz nosi smolne drevo.
Klauzi podepis,J.M.Barroso je nedockavy a Blair jiz chysta novy smoking.Bude zle po vykonane exekuci,vzdorneho Koziny,do lipy jiz se zarezava pila Evropske pakaze
ale nebude to do roka,ani do dne,ale prijde to.Pane Lamingere.Co na historii,vzpomenete svych dejin Cechackove??
16. 10. 2009 | 17:52

HRDOČECH napsal(a):

Občanská neposlušnost: http://www.dostklause.cz
16. 10. 2009 | 18:06

blue jay napsal(a):

Posedlost Jiřího Pehe Václavem Klausem a ODS je příslovečná. Ve svém článcich znovu a znovu sám sebe devalvuje na synonymum kojzarovského pisálka.
Zdálo by se na první pohled, že výtrysky pera Jiřího Pehe jsou něčím, co vystupuje nezvladatelně ze dna jeho duše, že jde o posedlost vymítače ďáblů, či o novodobého Cata Censoria. Teze jeho článku jsou však uspořádány příliš dobře na to, aby mohla uspokojit tak jednoduchá odpověď. Abychom si uvědomili, kam Jiří Pehe skutečně směřuje, nesmíme se nechat mást jeho vlastním označováním za politologa.
Jiří Pehe není politolog, on je zvláštním druhem politika za bukem a jako aktivní politik má svoje vlastní politické zájmy, které sleduje.
16. 10. 2009 | 18:06

Admirál napsal(a):

blue jay - to je z Vaší hlavy? Mohu s Vámi jedině souhlasit.
16. 10. 2009 | 18:34

JClees napsal(a):

Paterik,
No snad si tu petici umíte najít/pokud tedy potřebujete Francouzky píšícího Francouze/.
V tom "výkřiku" se píše něco v tom smyslu, že "Historická Evropa nesmí kapitulovat před fašistickou EU", takže snad už je vám to jasné.
tupelo,
No jasně městečko. To nemění nic na věci, že prostě existují i opačné názory v celé Evropě.
16. 10. 2009 | 18:35

jirik napsal(a):

Jirko, Klaus je pro tebe požehnáním, o kom bys asi tak psal ty své hovadiny, kdyby Klause nebylo? A doporučuji ti přečíst si článek pana Koudelky v rámečku nad tebou, než tě zase napadne psát své slabomyslné články.
16. 10. 2009 | 18:36

ali napsal(a):

pokud by byl Pepa Řepa mazán a následně i Pehe, tak už to nemá tady vejšku..

jsem tichý a soukromý fanklub Pepy Řepy..

Batman je nevěcný a zbytečně se rozčiluje..

Pehe již začíná mít klaus...fobii..
16. 10. 2009 | 18:36

JC napsal(a):

HRDOČECH,
No konečně jste se na něco zmohli, abysme mohli porovnávat.

Tupelo,
Zatím je vás tam jako na středně velkém nádraží. :-))
16. 10. 2009 | 18:41

Kritik napsal(a):

Proč hned takové úvahy, jako je svržení prezidenta. Když někdo využije své ústavní právo, ať v pozitivním nebo v negativním smyslu, jedná stále podle ústavy. Dejme si pozor, abychom nebyli samosoudci. Těch již bylo vždy a všude dost. V zájmu "demokracie" a "vlády lidu" by to bylo totéž, jak kdysi postupoval Robespierre (viz např. http://cs.wikipedia.org/wik... ).

Rozumným lze ale doporučit, aby si příště své zástupce vybírali s rozmyslem. A pouze z těch, kteří mají svůj jasný pevný základ, jejich jednání je předvídatelné a opřené o silné svědomí, a kdo mají postoje založené na osvědčených fundamentech křesťanských společenství. Takových lidí bylo a stále je (doufám) i v Česku dost. Jinak se rozhodování o skutečných zájmech obyvatel této země bude neustále potýkat mezi různými touhami, např. po moci, slávě či vlastním zbohatnutí. A těm, kdo je soudí, se nebudou navracet jejich soudy zpět: "Nesuďte, aby jste sami nebyli souzeni." Nebo: "Jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni."
16. 10. 2009 | 18:47

blue jay napsal(a):

Admiral,
neni, kdybych to psal ja tak bych napsal ze Pehe je politik za dubem,

https://www.youtube.com/watc...
16. 10. 2009 | 19:00

Paterik napsal(a):

JClees:

já anglicky umím docela dobře, díky. pokud tedy pro vás fašista=němec, pak je vaše uvažování poněkud jednoduché. "fašistická EU" je prostě jen výkřik bez obsahu.
16. 10. 2009 | 19:34

Carlo Avanti napsal(a):

František Kocourek

Vy myslíte Dr.Rollanda Freislera, příznivce NSDAP, který v prostorách Lidového soudu zahynul při bombardování v roce 1945.
**
Už víte, pane Kocoure? Jinak dobrý, myslíte to upřímně, to se počítá.
16. 10. 2009 | 19:34

JC napsal(a):

Parerik,
S váma je to jak to, "pes jitrničku sežral..."
Proto jsem tam snad psal, že to mělo být Italské dědictví.
16. 10. 2009 | 19:38

af napsal(a):

Lisabonská smlouva mi připadá jako zbytečnost. Jestli to náhodou není zlý úmysl.
Pochybuju, jestli to Klaus musí podepsat hned za každou cenu.
Prezident Klaus je někdy svérázný, ale to ještě neznamemá že ho nenapadne níc chytrého.
***********
Jestli je tam něco o povinné imigraci, tak já bych to nepodepsal vůbec. Většina států západní Evropy byly koloniální nebo si ty lidi nabraly, a proto to jsou důsledky jejich a ne naše.
16. 10. 2009 | 19:41

Lex napsal(a):

Pojďme si říci, která ustanovení Ústavy jsou pro posouzení předmětné problematiky rozhodná:
1. článek 2 odst. 1, který zní „Lid je zdrojem veškeré státní moci; vykonává ji prostřednictvím orgánů moci zákonodárné, výkonné a soudní.“,
2. článek 54 odst. 3, který zní „Prezident republiky není z výkonu své funkce
odpovědný.“
3. článek 63 odst. 1 písm. b), který zní „sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,“
4. článek 63 odst. 3, který zní „Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.“, a odst. 4, který zní „Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.“,
5. článek 65 odst. 2, který zní „Prezident republiky může být stíhán pro velezradu, a to před Ústavním soudem na základě žaloby Senátu. Trestem může být ztráta prezidentského úřadu a způsobilosti jej znovu nabýt.“. Což je ustanovení, kterým je v určitém směru prolomeno ustanovení čl. 54 odst. 3.
Zákon o Ústavním soudu pak stanoví, co se rozumí velezradou a upravuje proces řízení. Velezradou se pro účely tohoto zákona rozumí jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu.
Posuďme tedy dosud známé jednání prezidenta, které Jiří Pehe už bezmála „žaluje“ pro velezradu.
Jde o jednání proti svrchovanosti a celistvosti republiky. Netřeba hádat, v žádném případě – spíše naopak. A jde o jednání proti jejímu demokratickému řádu? Tady je už na místě značná dávka opatrnosti. Dělba moci mezi orgány moci zákonodárné, výkonné a soudní je nepochybně jedním z atributů, ne-li základním principem demokratického řádu.
Prezident republiky je z hlediska dělby moci zařazen do moci výkonné. V rámci této moci je obdařen pravomocemi, které jsou jeho vlastními, jenž jsou zakotveny v čl. 62 Ústavy, a posléze pravomocemi, v jejichž rámci potřebuje k platnosti rozhodnutí spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, a ty jsou zakotveny v čl. 63. Za taková rozhodnutí ODPOVÍDÁ VLÁDA, zatímco v rámci pravomocí podle článku 62 je prezident do jisté míry severénem.
pokračování
16. 10. 2009 | 20:02

Lex napsal(a):

pokračování
Z uvedeného tedy vyplývá, že pokud vláda z jeho pověření sjednala mezinárodní smlouvu, k jejíž ratifikaci dal předepsanou procedurou souhlas Parlament, znamená to implicitním sdělením, že je povinností prezidenta takovou smlouvu ratifikovat. Ústava však, ani implicitním sdělením, neurčuje k výkonu pravomoci prezidenta žádnou lhůtu, z hlediska zvykového se však očekává, že se tak stane bez zbytečného odkladu. Jenže co se stane, má-li prezident k sjednanému textu mezinárodní smlouvy dodatečnou výhradu, tak jako je tomu nyní (a nemusí být motivem ani tak obstrukce, jak tomu možná nyní je, ale kupř právní skutečnost, která nastala po podepsání smlouvy i po souhlasu Parlamentu)?
S takovým případem Ústava samozřejmě vůbec nepočítá, ale to neznamená, že nemůže nastat. On už totiž nastal. A jestli Ústava s něčím nepočítá, nemusí to být automaticky nezákonné – „contra legem“. Mimozákonné – „extra legem“, to bych akceptoval. V případě, jaký tu konkrétně máme o nezákonnost jistě nejde. Zejména, kdyby se ukázalo, že výhrada prezidenta je legitimní. Na legitimitu ukazují projevy, jichž se výhrada má dotknout – vůdce Sudetoněmeckého landsmanšaftu Posselta i rakouského předsedy vlády Wernera Faymanna, i názory – dneska se už asi dá říci, že většiny občanů Česka – byť stanoviska politiků i právních expertů se různí.
Je proto na politicích, a to domácích i ostatních evropských, aby k výhradě prezidenta zaujali pragmatické stanovisko. Zejména chtějí-li, aby Lisabonská smlouva byla ratifikována v co možná nejkratší době. Každý jiný proces ratifikaci jen oddálí, ne-li že je způsobilý přinést i její suspendaci.
Samozřejmě by ale vyhovění takové podmínce českého prezidenta mělo znamenat jeho bezprostřední ratifikaci pozměněné, doplněné nebo jinak dotčené Lisabonské smlouvy, která znamená právní záruku prezidentově výhradě.
Teprve potom, kdyby prezident dal jasně najevo (a to třeba i konkludentně, nebo jen prostým nekonáním), že i tak smlouvu neratifikuje, PŘICHÁZÍ podle mého názoru v úvahu žaloba Senátu Ústavnímu soudu pro VELEZRADU. Šlo by totiž o jednání, kterým by byl zcela zřejmě dotčen demokratický řád České republiky spočívající v dělbě moci mezi orgány moci zákonodárné, výkonné a soudní, jakož i v dělbě uvnitř moci výkonné, navíc v oblasti (za rozhodnutí), za kterou odpovídá jako suverén vláda.
Tož tak nějak, ale třeba se i mýlím. Svůj názor nikomu nevnucuji, jakože si ho ani nenechám vzít.
16. 10. 2009 | 20:03

Naštvaný napsal(a):

Autore, nechaj se vyšetřit, na psychině!
16. 10. 2009 | 20:09

Tupelo napsal(a):

@Lex: Dobry den, to co jste napsal me zaujmulo, jsem asi jako vetsina jen pravni laik, al epresto Vam nepisi muj nazor, ktery je odlisny od Vaseho.

"Jenže co se stane, má-li prezident k sjednanému textu mezinárodní smlouvy dodatečnou výhradu, tak jako je tomu nyní"

Podle me by se mely stattyto dve veci:

1. Soucasna ustava nerozlisuje sjednane texty na takove, ke kterym ma prezident vyhrady a ostatni, proti kterym vyhrady nema. Z tohoto duvodu si myslim ze plati to co jste napsal totiz : "že je povinností prezidenta takovou smlouvu ratifikovat" ane ji posuzovat, od toho je preci ustavni soud.

2. Aby se predeslo v BUDOUCNU podobnemu jednani prezidenta (nekteri to nazyvaji zarodkem prezidentskeho systemu, jini treti komorou parlamentu) je potreba v ustave co nejrychleji explicitne specifikovat co prezident muze a co ne. Zvlast kdyz je v uradu Klaus, ktery ukazuje, ze kdyz mu jde o vitezstvi je schopen vseho.

Tak takovy je zase nazor muj. Ted me napada (netyka se v zadnem pripade Vas), mnozi LS smlouvu kritizuji z velke slozitosti, me teda ceske pravo taky nepripada nijak jednoduche, rychlokurzy v Plzni jsem uz asi prosvihl. A to jsme jen u ceske ustavy, bezne ceske zakony se pry vyznacuji v Evrope nadprumernym poctem novel a novelizaci techto novel...
16. 10. 2009 | 20:36

jarpor napsal(a):

Tupelo

V dobrém...
Porovnávat "Smlouvu" s "českým právem", jako že české právo je složité, proč by smlouva složitá být nesměla... nemyslíte, že je to přitažené za vlasy ?
Já si to tedy myslím...

Lex

Díky. Potvrdil jste názor "právně nevzdělanému člověku".

Hezký večer
16. 10. 2009 | 20:46

Tupelo napsal(a):

@jarpor, prave ted jako pritazene za vlasy nachazim jine veci, ale budiz, ma nepodstatna poznamka se tykala toho ze LS je napadana odpurci jako slozita a pritom se ukazuje, (aniz by to bylo v mem prispevku jakkoliv srovnavano, proste se mi to pri cteni Lexova prispevku asociovalo) ze ceska ustava neni take jednoducha na vyklad (vychazel jsem z Lexova zaveru, ktery pripousti ze se muze mylit).

A co jinak, jak Vy vidite hlavni podstatu me namitky Lexovi, totiz ze ceska ustava nerozlisuje texty na ty, ke kterym ma prezident vyhrady a ty ke kterym je nema?
16. 10. 2009 | 21:06

jarpor napsal(a):

Lex

V souvislosti s právním názorem, že prezident MUSÍ podepsat (s odkazem na článek 63 odst. 1 písm. b))
avšak vezmeme-li v úvahu zákon o ústavním soudu, § 64
zajímal by mne Váš názor na otázku :
Souhlasíte s výkladem, že s ohledem na § 64 - právo prezidenta podat podání k ÚS je zřejmé, že z čl. 63 odst 1 písm b) nelze vyložit, že MUSÍ ratifikovat ?

Vycházím z toho, že na ÚS se prezident obrátí, má-li pochybnosti.... jinak by se asi na ÚS neobracel. Což tedy, pokud by článek 63 se měl vykládat, že MUSÍ, bylo by mu upíráno právo dle § 64.

Díky za odpověď.
Hezký večer
16. 10. 2009 | 21:10

colombo napsal(a):

bez komentáře
16. 10. 2009 | 21:14

jarpor napsal(a):

Tupelo

Soudím, že mou odpověď na Vaši otázku lze hledat v textu k Lexovi.

Jinak řečeno, myslím si, že ústavodárce neustanovil prezidentský úřad jako "podpisovače" všeho, co se na stůl donese... Je to možná nedostatek ústavy, ale obecně - demokracie snad předpokládá možnost svobodného "vyjádření a usilování o svého názoru" občana. A prezident je i občan...

Hezký večer
16. 10. 2009 | 21:17

neco taky o pehe napsal(a):

16. 10. 2009 | 21:27

Tupelo napsal(a):

@jarpor,dekuji, pockam si jeste na vyjadreni Lexe, zatim si ponechavam svuj nazor ze pokud nikde jinde v ustave neni definovano cleneni textu na ty ke kterym ma prezident vyhrady a ty zbyle, pak se zmineny Lexuv citat ustavy vztahuje na oba druhy techto textu stejne.

Muj nazor k Vasi otazce Lexovi (doufam ze jsem ji pochopil dobre) je ten, ze pokud ma prezident pochyby, muze se obratit na US, ten jeho pochyby projedna a pokud US nenatrefi na zadny problem, prezident MUSI podepsat.

Mimochodem, prectete si clanek Kudrny na posledni blogu p. Pehe, cituji:

"Nikde jsem nenašel žádný požadavek na to, kdo může návrh podat, z čehož mi vyplývá, že i jen jeden poslanec nebo senátor."

Zda se ze se potvrzuje ze ta nase ceska ustava je nejak komplikovana, kdyz ani odbornici nemaji jasno. Vyhrady odpurcu LS, kteri ji obvinuji z velke slozitosti, mi zacinaji pripominat podobne vyhrady smerem k EU, Bruselu ci zapadoevropskych zemi, v nichz jsou obvinovany z demokratickeho deficitu. Kez bychom meli vzorovou demokracii a kratkou ustavu napsanou jednoznacne, tak abychom mohly zapadni zeme inspirovat.
16. 10. 2009 | 21:35

borby napsal(a):

"Velezrada"-teda ta čeština je ošidná.
Nejsem Klausob.Ale ani Klausofil neoliberální ekonomiky.Ale to přešlapování na místě v otázce LS mne znervózňuje.Ale obávám se,že nepramení jen ze známého Klausova euroskepticismu,který je určitým odklonem od demokracie,vezmeme-li v úvahu,že prezident se musí řídit výsledkem referenda o EU,které již dávno proběhlo.Ale zase-odsud-posud.
Nyní ovšem jde o prastarou Achillovu patu a část veřejnosti bádá zda to není imaginární problém,část v tom vidí až příliš reálný problém,část by to nechala vývoji bez ohledu na papírové úmluvy,část by to do nekonečna právně zkoumala a sondovala,část si myslí nechat to bejt. Atd.další a další postoje.Fakt je,že Klaus se na to nevykašlal.Jako jiní,kteří to dostali za úkol od něj.Otázkou je jaká je pravá míra toho nebezpečí.Ale pokud se o tom jedná už od dob prezidentství V.Havla,který zakládal k té otázce komise historiků-pak by stupeň toho ohrožení z působnosti LS v sudetoněmecké otázce do jisté míry-aspoň zhruba-už po dvaceti letech mohl být aspoň někomu znám.Nebo jsou ti lidé v těch expertních komisích,funkcích ministrů zahraničí,předsedů EU placeni za mlčení vůči veřejnosti? Nebo odejdou a nenechají žádný doklad své práce a působnosti v této otázce? Myslíte,že koncepce svalovat vinu na jednoho člověka je správná? Máte to tak dokonale zmapované? Při tom s "čistým" EU plně souhlasím.A s "čistou" ČR.
16. 10. 2009 | 21:42

jarpor napsal(a):

Tupelo

Již se stalo... i s vyjádřením Lexe..

Hezký večer
16. 10. 2009 | 21:43

Rob napsal(a):

Lex:

Děkuji Vám za velmi dobré a přehledné shrnutí relevantních argumentů.

Ve svém postu píšete: ,,co se stane, má-li prezident k sjednanému textu mezinárodní smlouvy dodatečnou výhradu, tak jako je tomu nyní (a nemusí být motivem ani tak obstrukce, jak tomu možná nyní je, ale kupř právní skutečnost, která nastala po podepsání smlouvy i po souhlasu Parlamentu)?

To je podle mého názoru otázka skutečně klíčová.

Já se na rozdíl od Vás domnívám, že Ústava i na tento případ pamatuje.

Vycházím především ze skutečnosti, že státní moc je možné uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon (viz čl. 3 Ústavy) a z toho, že ČR je demokratický právní stát (viz čl. 1 odst. 1 Ústavy)
Z toho vyplývá i zákaz svévole při uplatňování státní moci všemi orgány státu, tedy i prezidentem republiky. Tento princip je možné najít v mnoha nálezech Ústavního soudu (např. kauza Melčák), ale i v definici právního státu.

I prezident republiky je pak při výkonu svých pravomocí tímto principem omezen a nemůže své pravomoci vykonávat zcela libovolně.

Prezident republiky pak podle mého názoru nemá za všech okolností povinnost mez. smlouvu, která prošla Vámi popsaným procesem, ratifikovat. To je pouze obecné pravidlo, ze kterého mohou existovat výjimky.

Jsem přesvědčen, že za určitých mimořádných okolností může prezident zcela v souladu s Ústavou ratifikaci odmítnout.
Takovou mimořádnou okolností může být např. vyhlášení války mezi ČR a státem, se kterým byla inkriminovaná mez. smlouva sjednána, ale doposud neratifikována.

Nesmí jít ovšem o případ, kdyby se prezident domníval, že sjednaná mez. smlouva je v rozporu s ústavním pořádkem ČR. V takovém případě by se měl prezident obrátit na Ústavní soud, který má jediný pravomoc takovou okolnost autoritativně posoudit.

Obávám se, že v ostatních případech má prezident skutečně povinnost mez. smlouvu ratifikovat (slavnostně potvrdit) a to, jak správně uvádíte, bez zbytečného odkladu.
16. 10. 2009 | 22:06

Lex napsal(a):

jarpor
Ustanovení § 64 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu hovoří o nesouladu ZÁKONA s Ústavou. Na posouzení mezinárodní smlouvy s Ústavou se vztahuje ustanovení § 71a odst. 1 písm. d) téhož zákona, a praví, že návrh na posouzení souladu mezinárodní smlouvy s Ústavou může podat prezident republiky od okamžiku, kdy mu byla mezinárodní smlouva předložena k ratifikaci. V našem případě byl průběh takový, že uvedená smlouva byla s odstupem po podepsání předsedou vlády předložena senátory k posouzení Ústavnímu soudu, ten rozpor neshledal, poté byl dán ústavní většinou (jak bylo zapotřebí) poslanců Poslanecké sněmovny i senátorů Senátu PČR k ratifikaci. Nikde není stanoveno, že poté, kdy prezident obdržel smlouvu k ratifikaci a ještě neratifikoval, nemohou tytéž subjekty, které již jednou návrh Ústavnímu soudu podaly (nebo i ty, které zatím nepodaly), podat nový návrh, který se přirozeně nemůže týkat těchže důvodů, pro které již jednou Ústavní soud rozpor neshledal. Což se stalo i v našem případě 29.9.2009. Stejné platí i o prezidentovi, který je rovněž subjektem oprávněným podat takový návrh, dokud neratifikoval. Samozřejmě, že pokud Ústavní soud posoudí návrh senátorů na čele s Jiřím Oberfalzerem v jimi vymezeném rozsahu a ne jako celek, pak není vyloučeno, že v té "mezeře" nemůže prezident nebo kdokoliv z oprávněných subjektů podat další návrh. Myslím si, že Ústavní soud to nyní posoudí jako celek (což ke škodě věci neučinil už při prvním projednávání), aby zamezil dalším obstrukcím podáním k němu. Je tedy samozřejmě pravda, že prezident NEMUSÍ ratifikovat mezinárodní smlouvu, která byla parlamentem schválená k ratifikaci, pokud podá sám návrh na posouzení Ústavnímu soudu. Jinak jsem řekl, myslím už všechno.
Nicméně, doporučuji si přečíst posledního Pehe, to je bomba! To je nejméně "Little John", doufám, že bez obětí v Hirošimě. Že jediná oběť už bude Pehe sám.
16. 10. 2009 | 22:25

Lex napsal(a):

Rob
Myslím, že tyto věci byly v mém příspěvku skryty pod termíny "explicitní" a "implicitní" sdělení v Ústavě.
I ta událost v době od schválení k ratifikaci parlamentem do ratifikace (tj. podpisu ratifikačních listin) prezidentem a jejich odevzdání. Nezmínil jsem, samozřejmě válku, což je mezní záležitost, na kterou se vztahují už jiné normy mezinárodního práva.
Jinak samozřejmě dík.
16. 10. 2009 | 22:31

jarpor napsal(a):

Lex

Děkuji.

Pan Pehe se je nemocný, nemocný Klausem....

Hezký večer
16. 10. 2009 | 22:40

Lex napsal(a):

jarpor
Znám nemoc, co má původ v mozku a jmenuje se "KLAUS-TROFOBIE", to asi nebude ono, že? Hrom do toho TR.
16. 10. 2009 | 22:50

Batman2 napsal(a):

Pane Stejskale,
děkuji za vyčerpávající vědeckou odpověď. Ale stejně si selsky myslím, že v odpovědi a diskusi napadat bloggera a jiné diskutující místo diskutovat k tématu je stejná sprosťárna jako vulgarismy. No ale nedá se nic dělat, po létech totalitního držení huby se někteří lidé potřebují svobodně vyjadřovat.
Na rozdíl od exprezidenta Havla si myslím, že to tady napraví nikoliv děti našich dětí, ale až vnuci našich vnuků. Zvláště, když tu budou tak tolerantní přístupy k různým prasečárnám, tak jak jste mi to vědecky zdůvodnil.
A Pepovi Řepovi vyslovuji uznání k jeho sebekritice, i když pod jménem Řepa. Poznal se i pod jiným jménem!
17. 10. 2009 | 10:50

stejskal napsal(a):

Pane Batmane2,

doporučuji spojit se s panem Lexem, arlonem a několika dalšími, založit vlastní debatní server (možná na něj též bude chodit bezmála dvě stě tisíc lidí za měsíc a publikovat na něm tísíce příspěvků denně), sepsat vlastní, daleko přísnější pravidla, která budete vymáhat, a pak se do toho pustit.

Pokud se Vám podaří zkultivovat debatu více, než jak se podařilo zde (viz http://blog.aktualne.centru...), začnu k Vám chodit diskutovat. To myslím upřímně, také mne zdejší po většině agresívní, sarkastické a urážlivé štěkání příliš nebaví.

A jinak s Vámi souhlasím, ta sebekultivace bude trvat hodně dlouho. A vynutit restrikcemi se nedá, měnit se musí začít chtít každý sám (říká se tomu společenská poptávka).

Hezký den.

Libor Stejskal

P.S. Vždycky mne pobaví, jak jeden by nejraději mazal druhého, druhý třetího, ten zase prvního. Já mám někdy chuť smazat všechny, ale naštěstí jsem tomu ještě nikdy nepodlehl . A to bez ohledu na to, co mi první, druhý i třetí neustále radí ;-)
17. 10. 2009 | 12:36

Daňový poplatník napsal(a):

Tak ještě jednou, Klaus jako president nemůže naplno říct, že nepodporuje další fašizaci EU, tak hledá kultivovanější formy, a nutí alespoň ty chápavější, aby se zamysleli.
Ale má (máme) to úpředem prohrané, když na jedné straně stojí rozum s historickou pamětí, a na druhé finanční síla velkokapitálu.
Ono to nějak dopadne, moje děti už z EU emigrovaly, já už to nějak přežiju, mezi tou komunistickou a fašistickou diktaturou zase tak velký rozdíl není.
17. 10. 2009 | 14:39

Lex napsal(a):

stejskal
Dovolil bych si Vás požádat, abyste si mě (můj nick) laskavě nebral do ... no jak to slušně vyjádřit - do úst, když chcete s nepohodlným(-i) diskutérem(-ry) zamést.
Ti diskutéře tu, pane Stejskale, což se týká i mne, nechodí kvůli Vám, ale kvůli sobě navzájem. Je však pravda, že kvůli Vám, už tyto stránky opustilo dost diskutujících, další (na čele s bardem diskusí Pepou Řepou) se zapojují s dostatečně najevo dávaným despektem k Vám. Patřím k nim už také, ne od včerejška, ale několik měsíců, kdy jsem Vás poznal a označil za "úskočného" diskutéra a odmítl s Vámi z toho důvodu vést řeč. Slizkost Vašeho "mainstreamu" je totiž těžko přehlédnutelná.
17. 10. 2009 | 17:16

stejskal napsal(a):

Tak to každopádně, pane Lexi.

I já Vám přeji hezký zbytek dne.

Libor Stejskal

P.S. "Dostatečně najevo dávaný despekt" je myslím předpoklad ke každé kvalitní diskusi. A já si samozřejmě považuji toho, že zde ještě řada takto skvěle vybavených debatérů zůstává.
17. 10. 2009 | 17:26

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý a nenávistný text, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
17. 10. 2009 | 17:28

Lex napsal(a):

stejskal
Napsal jsem, že tu diskutéři, včetně mě, nechodí kvůli Vám, ale kvůli sobě navzájem. Na tom trvám.
Nicméně, byl bych nespravdlivý, kdybych neřekl, že tu chodím I DÍKY VÁM, protože ať mám vůči Vám osobně výhrady jaké chci, jsou tyto stránky takové, že tu ještě stojí za to sem zajít, nepochybně i Vaší zásluhou (možná PŘEDNĚ Vaší zásluhou).
Lex
17. 10. 2009 | 18:30

takyimunolog napsal(a):

Pan president má dvě možnosti - buď podepsat a abdikovat nebo nepodepsat a abdikovat. Jen tak si ještě může zachovat šanci, aby ho historie mohla posuzovat shovívavě.
17. 10. 2009 | 18:38

stejskal napsal(a):

Děkuji za kompliment, pane Lexi. Potěšil.

Libor Stejskal

P.S. Mojí ambicí je, aby si sem chodili vyměňovat názory. Slušně, věcně a korektně. Považoval bych za legrační, kdyby sem někdo chodil kvůli mně.
17. 10. 2009 | 19:32

Pepa Řepa napsal(a):

No tak, pane Stejskale, neberte si to tak osobně.
Už jsem Vám jednou napsal, že Vás máme rádi, i když tak nějak bezpohlavně.

My totiž víme, že když tady nebudete Vy, tak tady bude nějakej jinej Superstejskal a bude hůř.

Doba to žádá. Společnost totiž ještě - jak říkáte-nedozrála.
I to prase musí přece dozrát , než ho řezník zařízne.

To by tak hrálo, aby si každý vykřikoval jak chce, když se má zpívat ˇOda na radost.
17. 10. 2009 | 23:59

stejskal napsal(a):

Šmarjá, pane Pepo Řepo,

ještě abyste mně měl rád pohlavně, to by mi tu tak scházelo ;-)

Tak VÁM děkuji za vyjádřené sympatie. A za kolik lidí tak zhruba v tuto chvíli mluvíte? ;-)

Dobrou noc.

Libor Stejskal
18. 10. 2009 | 00:13

Pepa Řepa napsal(a):

Za sebe a mé dva multi-kulti spolubydlící:
Alziho Heimmera a Park-In-Sona.

Vy jste náš andělíček strážníček, který dbá, abychom nečetli nevhodné autory, náš vychovatel, náš multi-kultivátor, čestný generál prvního pluku českých džendrtet,nejlepší výčepní pato(č)ků ze Špilasu.

Nevzdávejte to. Kdo by nám půjčoval neoflagelantské důtky?
Nikdo neumí tak hezky mazat jako Vy.Jste náš obdivovaný mazavka.

https://www.youtube.com/watc...
18. 10. 2009 | 07:01

ruphej napsal(a):

... hm. No, nevím. Tak prezident může teď dělat leccos ale LS tedy určitě podepsat nesmí, pehe-nepehe-hehehe :).
Jednou se asi všichni z klause zblázněj´, a někteří tak již učinili. Klaus něco povídá, no, a co jako? To nesmí? Fakt na hlavu, to je.
Osobně nejsem nijak proti, aby byl souzen pro nějakou zradu, no, větší radost mu fakt neuděláte :).
To ho neznáte? A kdepak jste doposud žili? :) Nicméně, však on Vám to podepíše, be cool.
A proč mu neudělat radost s těmi benešovými dekrety, to nechápu. Dejme tomu, že je to třeba jen záminka, a i kdyby byla, mají-li výjimky poláci a britové, chci taky nějakou.
A pokud vyrukuje s dalšími výjimkami, jen dobře :), jakej spěch?
Všeliké kvaltování toliko hovadu ku prospěchu jest, řekl klasik a měl pravdu.
Jediný co aktuálně jeho kritiky štve je, že klaus má svou svou hvězdnou chvíli a celá evropa na něj čeká :), zatímco na ně nečeká nikdo.
Ach jo, tak on klaus nám zase prej v tý evropě škodí :).
Někdo by si snad již mohl povšimnout, že v evropě je již nějakej ten pátek, taky čtvrtek, demokracie. O nějakých škodách tedy nemůže být řeč.
Proti-LS názor je zcela legitimní, s tím asi nikdo nepolemizuje.
No, a když chce někdo něco vyhandlovat, musí mít slušnou kartu. A tu teď klaus má. Tak ji prostě použije. Dejte výjimky, dám Vám tu smlouvu. Toť vše.
Vše ostatní jsou kecičky tety bětičky.
Klaus forever :).
A LS spláchnout :).
18. 10. 2009 | 10:32

david napsal(a):

Hruza, hruza, straslivy kapitalisticky zapad chce porobit nebohe a mirumilovne slovanske narody... Prijdou Anglove, Sasove, Danove, Belgove, Frankove, Langobardi, Normani, Vandalove, Vizigoti, Jutove, Vikingove, Markomani, Ostrogoti a dalsi barbarske hordy a rozkradou nam nase bohate a prosperujici zeme... Pan prezident, profesour a lyzar, nas zachrani, schova nas pod kridla dobrotiveho ruskeho orla. A bude klid. Mozna bychom na zapadni hranici mohli postavit neco jako Velkou cinskou zed.
18. 10. 2009 | 15:15

dry napsal(a):

Informace posledních vteřin:Německo s dekrety nesouhlasí.
Až do velikonoc pomlázka z demokracie ČR,demokracie EU a možná-protektorátu.Leden- první sankce EU.Květen-místo referenda v Anglii-ultimátum pro ČR. Nemožné.Vnímalo 95 % Čechů v r.1938,že se něco děje? Téměř Beneše nezvolili prezidentem a pak fotky:šli se podívat do ulic jak přijíždějí vojáci.
18. 10. 2009 | 15:34

Daňový poplatník napsal(a):

K těm Benešovým dekretům:
Ono by to mohlo jít ještě o pár let nazpět, kdy jsme my, čeští nacionalisté, neuznali právo Sudetských Němců na sebeurčení, fakt je, že mi by osobně nevadilo, kdyby orgány EU rozhodly o samostatnosti Sudet, pokud by tam Němci neodsunuli své Turky.
Samozřejmě podobrém, za dotace z Evropských fondů, tady za mé daně, ze kterých se u nás staví cyklostezky, a je dotováno zemědělství v starých zemích EU, takže se u nás hroutí nejen zemědělství, ale i související průmysl.
Pražákům těm je tu hej,
každej je Eurohujer...
Dofám, že mě Vilda Čok nebude žalovat.
18. 10. 2009 | 20:42

petice obcanu eu napsal(a):

19. 10. 2009 | 04:51

skkřivánek napsal(a):

Jsem rád, že máme prezidenta, který dbá na celistvost republiky a demokratický řád.
Výplod pana Pehe neberu vážně. Plete si pojmy.
19. 10. 2009 | 09:55

Petr Novák napsal(a):

Velezrada - citace:
"Velezradou pro účely tohoto zákona rozumí se jednání prezidenta republiky směřující proti svrchovanosti a celistvosti republiky, jakož i proti jejímu demokratickému řádu."

Mohl by mi pan Pehe vysvětlit, jak odmítáním podpisu pod dokument, který směřuje proti svrchovanosti republiky, prezident koná velezradu?
Podle mne se velezrady dopouští každý, kdo naopak k něčemu takovému nabádá.
20. 10. 2009 | 16:23

Rejpal napsal(a):

Člověk nemusí s Klausem souhlasit v mnoha věcech. Ale s ohledem na fungující Norsko, Island,Švýcarsko atd - země které fungují v Shengenu a dík smlouvám s EU bez problémů a když sledujeme zahanbující chování Francie a EU s arogantním nátlakem, a s pomyšlením na budoucího ministra zahraničí EU /Daladier nebo Churchill bez našeho vlivu/ se člověk nemůže divit Klausově požadavku. Anglie ho získala, Polsko taky.
Pan Pehe je zvláštní muž. Napíše někdy brilatně, jindy méně. Komentátor nemá být zlostný, nemá to být cítit. A nemusel by psát tak často, grafomanie se dá mírnit lékařsky.
21. 10. 2009 | 18:34

ozzthebest napsal(a):

pokud by se podarilo vystipat hradniho demagoga klause, zilo by se tu mnohem lip. zaroven by jeho obvnineni z velezrady byl hezky darek k dvacatym narozeninam novodbe CR bez bolsevika
21. 10. 2009 | 22:17

qwerty napsal(a):

Nechapu jak nekdo vzdelany (pokud nestidoval v Plzni) muze doslova nablejt takovou snusku blabolu. At se to (ne ten) Pehe vrati do US. Takove tu opravdu nepotrebujeme
22. 10. 2009 | 12:50

slavwin napsal(a):

Já bohužel než špatně česky neumím, k tomu bych přidal takový ten slang nadávající spodiny. Lezete mi slovani na nervy. Myslím že Vás nikdo více neokrade nebo nepřiškrtí než nějaký jiný slovan, a nikdo vás spolehlivěji nedovede k úpadku než ta široká strana na východě. Jestli na tomto území žili slované a germané dohromady i když se škorpili mělo to tak zůstat a pokud to k tomu zase spěje, souhlasím urovnávat ale nebránit, myslím že žáden bolševicky polorus tomu nezabrání, jen to zkomplikuje. Třeba mu v tom zabránit ať se ta závora jmenuje vlastizrada nebo nějak jinak.
23. 10. 2009 | 08:24

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy