Televizní garážová rebélie

16. 11. 2011 | 14:03
Přečteno 6731 krát
(část studie Česká média a jejich role v procesu politické změny roku 1989)

Dílenský výbor ROH přenosové techniky Československé televize v Praze svolal v úterý 21. listopadu dopoledne své členy do garáží na nádvoří objektu Kavčích hor. Toto shromáždění odmítlo protestní rezoluci, kterou jim nabídla místní stranická organizace, a schválilo vlastní, mnohem ostřejší protestní prohlášení, žádající kromě jiného změnu zpravodajství Televizních novin. Součástí rezoluce byl požadavek adresovaný vedení ČST, aby protestní dopis vládě a zastupitelským orgánům, den předtím přijatý na celozávodní úrovni televizními odboráři, se večer vysílal ve zprávách. Pozvaný ústřední ředitel ČST Libor Batrla, který se na shromáždění dostavil, tento požadavek odmítl a navíc zpochybnil oprávněnost odborářů přenosové techniky vystupovat jménem všech pracovníků Československé televize. (pozn. 1)

V průběhu několika hodin byli odboráři schopni zmobilizovat účast z dalších pracovišť tak, že do odpoledne se v garážích shromáždily stovky lidí reprezentující všechny televizní profese. Mezitím se v garážích instalovala přenosová technika, která přenášela průběh mítinku vnitřními rozvody na další pracoviště na Kavčích horách, na Plodinovou burzu na Gorkého (dnes Senovážné) náměstí a do Měšťanské besedy ve Vladislavově ulici, a později také stálou přenosovou trasou do studií v Mlýnské dolině v Bratislavě. Odboráři částečně uspěli v tom, že získali slib na odvysílání své rezoluce ve večerním zpravodajství. S pokračující debatou se však nálada shromáždění radikalizovala v tom smyslu, že se objevily požadavky na odstoupení vlády, demisi vedení KSČ, a také na zorganizování přímých přenosů z Václavského náměstí.

Ve středu 22. listopadu se shromáždění v garážích sešlo už v osm hodin ráno. Vyslovilo nespokojenost se způsobem, jakým Televizní noviny informovaly veřejnost o událostech v Praze a jak citovaly prohlášení pracovníků ČST. Přítomní shrnuli své požadavky do několika bodů (pozn. 2) a v deset hodin dopoledne se jejich pověření zástupci sešli s delegací vedení ČST. S osmi zástupci z „garáží“ jednali náměstek ústředního ředitele, výrobní ředitel, šéf techniky, zástupce sekretariátu ředitele a šéfredaktor mládežnické redakce. Přestože vedení ČST nebylo schopno dát na místě na předložené požadavky jasnou odpověď, zástupcům pracovníků ČST se podařilo vynutit souhlas s výjezdem přenosových vozů na Václavské náměstí.

Hlavním nátlakovým argumentem revoltujících pracovníků byla hrozba stávky, které se vedení ČST snažilo vyhnout při vědomí toho, že vypnutí televizního programu by jen přililo olej do ohně výbušné a nepřehledné situace. Ve středu tedy začalo vedení manévrovat a nabízelo drobné ústupky, které mělo hrozbu stávky odvrátit. Tak se dá vysvětlit souhlas s výjezdem přenosové techniky na Václavské náměstí a souhlas s tím, že přenos se dostane do odpoledního, ne příliš sledovaného vysílání mládežnického magazínu Kontakt na druhém programu ČST. (pozn. 3)

Skutečně, v průběhu odpoledne se několik živých vstupů z Václavského náměstí odvysílalo. Vstupy obsahovaly rozhovory s účastníky demonstrace, její průběh a proslovy tvořily jen kulisu těchto rozhovorů, aniž měli diváci šanci vyslechnout projevy organizátorů. Podrobný popis tohoto vysílání, včetně násilného přerušení rozhovoru, v němž dva dělníci kritizovali vládu a vzpomínali na Pražské jaro 1968, nejpodrobněji popsal zvukař Jiří Gasiorovič v interním bulletinu ČT Info v prosinci 1999 (Studio Kontakt 22. 11. 1989. Interní bulletin ČT Info 12/1999, str. 11).

O den později, na čtvrtečním shromáždění v garážích 23. listopadu se konstatovalo, že vedení splnilo požadavky pracujících ČST jen částečně. Spolu s novou hrozbou stávky „garáže“ znovu formulovaly a zdůraznily své požadavky: vysílat z Václavského náměstí celý průběh demonstrace od 16:00 do 18:00, nikoli jen nějaké rozhovory, a dále zařadit do vysílání dokument FAMU o průběhu demonstrace 17. 11. 1989. I když se přímý přenos z Václavského náměstí jako celek ve čtvrtek odpoledne opět nekonal, informování se omezilo na krátké přímé vstupy a rozhovory, převážně se známými osobnostmi kulturního života, tentokráte se vysílání obešlo bez cenzurních zásahů na Kavčích horách. Kromě toho stálý tlak na vedení ČST přinesl „garážím“ další úspěch. Jejich zástupci kritizující zpravodajství Televizních novin dostali možnost podílet se editorsky na jeho přípravě. (pozn. 4)

Podle očitých svědků měla tato účast podobu licitace mezi editory Televizních novin a zástupci „garáží“ (byla mezi nimi mj. programová hlasatelka Marta Skarlandtová) o tom, co a jak se z natočených materiálů a došlých zpráv zveřejní v Televizních novinách, aby zpravodajství bylo pravdivé a odráželo názorovou pluralitu společnosti. Televizní noviny sice ještě začínaly oficiálním setkáním generálního tajemníka ÚV KSČ Miloše Jakeše s horníky, ale zpráva z Václavského náměstí již obsahovala objektivní informaci. Rovněž reportáž o vystoupení tajemníka MV KSČ Miroslava Štěpána k dělníkům v ČKD nezamlčovala, že se Štěpánův projev tady setkal s nesouhlasem. Reportáž sice ještě neobsahovala známou reakci na Štěpánův výrok o dětech z ulice, jež nemají právo diktovat politikům, nicméně do jiné části jeho projevu proniklo skandování davu o demisi a následné rozhovory s dělníky vyzněly pro Štěpána negativně. Autor bakalářské práce „Týden, který obrátil televizi“, jež analyzovala vysílání Televizních novin v kritickém listopadovém týdnu, ke skladbě příspěvků čtvrtečního vydání Televizních novin poznamenal: „Ač jde možné o příliš smělou konstrukci, i z jejich skladby je cítit určitý „výměnný obchod“: Nedáme vypískání Štěpána, ale ohlasy budou hodně „prorevoluční.““ (Dvořák, 1999 str. 50) (pozn. 5)

Tak se krok za krokem proměňovalo zpravodajství ústředních celostátních médií Československé televize a následně i Československého rozhlasu směrem k větší nezávislosti a k nepředpojatému a komplexnímu informování o událostech doma i ve světě, což veřejnost nemohla nezaznamenat. Právě od čtvrtka 23. listopadu se ČST zbavila nálepky sloganu „Československá televize lže, jako když Rudé právo tiskne.“ (pozn. 6) Nicméně stále nebylo jasné, zda tento proces bude nezvratný.Pozn.1
Informace o průběhu listopadových dnů v ČST shrnul Informační zpravodaj OF ČST, který zdejší Občanské fórum začalo vydávat 15. prosince 1989. Od čísla 5 tento xeroxovaný bulletin rekonstruoval hlavní události v časové posloupnosti od pondělka 20. listopadu.
Jsou to vzpomínky účastníků a pamětníků událostí, ne vždy se stoprocentní přesností. Například bod 32 z úterý 21. listopadu uvádí: „Průběh „garáže“ byl prostřednictvím SAT vysílán do zahraničí.“ Signál se dostal do zahraničí nikoli prostřednictvím SAT, ale s největší pravděpodobností z Bratislavy, neboť mezi Bratislavou a Vídní byla tehdy zřízena pevná trasa sloužící pro výměnu zpravodajství mezi OIRT a EBU, mezi Intervizí a Eurovizí. Veřejnoprávní ORF touto cestou každý den zaznamenávala zpravodajskou výměnu OIRT v 16 hodin, z níž pak výběr předávala do výměny EBU v 17 hodin. Technici v Bratislavě zřejmě do této trasy zapojili signál z „garáží“ z Prahy, rakouská ORF ve večerních zprávách část tohoto přenosu jako zpravodajský šot odvysílala. Byla to však výjimka, neboť šlo svým způsobem o ilegální či pololegální vysílání a rakouská televize od dalšího vysílání záběrů z „garáží“ upustila. Zmínka o SAT může mít návaznost na vysílání satelitního programu 3SAT, na jehož vysílání se podílejí tři německy mluvící televize – ZDF, ORF a SRG.

Bulletin OF se na druhé straně vůbec nezmiňuje o tom, že od pondělka 20. listopadu se do Prahy z Německa přesunula téměř všechna světová televizní média, která deset dnů před tím informovala o pádu Berlínské zdi. ČST a Telexport těmto štábům poskytovaly požadované služby, pro zahraniční zpravodaje se vyhradilo studio Jezerka v Nuslích, odkud probíhaly tzv. unilaterály – přímé přenosy zpravodajů do jejich domovských stanic. Česká vláda příjezdu zahraničních televizních štábů a zpravodajů do Československa nebránila.

Další dodatečné vzpomínky na průběh událostí v ČST v listopadu 1989 přinesly interní informační bulletiny ČT Info v roce 1999 (čísla 10-12). Některé zprávy o listopadovém vysílání jsou obsaženy v ČT Info – listopad 1994.

Pozn. 2 V bodu 34 informačního bulletinu Garáž OF ČST jsou uvedeny takto: „a) zveřejnění nejdůležitějších petic a prohlášení studentů, divadelníků, OF, výtvarníků, pana kardinála Tomáška nár. um. Rudolfa Hrušínského, b) objektivní zpravodajství z Prahy, c) odvysílání záběrů FAMU ze 17. 11. 89 z Nár. třídy, d) informovat pravdivě o reakci zahraničního tisku na dění v ĆSSR. Pokud se tak nestane, nastoupí ČST dne 27. 11. 89 do stávky.“

Pozn. 3 Studio Kontakt bylo pásmo pořadů pro mládež, moderované živě ze studia, kterým zahajoval své odpolední vysílání druhý program ČST v 15:30. V roce 1989 se vysílal zpravidla třikrát týdně, v pondělí, ve středu a v pátek.

Pozn. 4 Garáž OF ČST číslo 8 to popisuje takto: „Od 18:00 do 22:30 hod. provádí skupina pověřených pracovníků ČST kontrolu a dozor nad přípravou televizního zpravodajství. Jsou sledovány redaktorské a střihačské práce. Do velínu OTN jsme šéfredaktorem ÚRT nebyli vpuštěni s odůvodněním, že odmítl i přítomnost pracovníků FÚTI…“

Viz též Svobodné slovo 24. 11.1989 „Televize v rukou vlády?“, autor Mirka Spáčilová: „Před půl čtvrtou: zákaz přímých přenosů platí, nicméně do centra vyjely dva dvoukamerové vozy a podle toho, jak bude vypadat zpravodajský materiál v Televizních novinách, rozhodnou s konečnou platností zaměstnanci ČST o důvěře vůči svému vedení. V každém případě: dnes v osm opět v garážích; pokud TN nesplnily představy, vstoupí televize do stávky.“

Pozn. 5 Miroslav Štěpán tehdy prohlásil „V žádné zemi, ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické neexistuje to, aby patnáctileté děti určovaly, kdy ma odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jím má být," na což reagovalo shromáždění pískotem a skandováním „Nejsme děti.” Video dostupné na WWW: https://www.youtube.com/watch?v=YZuCECah6-w [20.8.2011]

Rozdíl mezi poměry v Československém rozhlase a v Československé televizi lze demonstrovat na příkladu zpravodajství o Štěpánově projevu v ČKD. Československý rozhlas Štěpánův projev vysílal ve čtvrtečním večerním zpravodajství bez nesouhlasných reakcí. Kompletní zprávu o Štěpánově fiasku v ČKD rozhlas vysílal až v pátek. I když také v Československém rozhlasu došlo k internímu vzbouření personálu, Občanské fórum se zde konstituovalo mimo budovu, na shromáždění v Divadle hudby, a jeho vliv na vysílání byl oproti ČST zpožděný. Tak například živé odpolední vysílání pro mládež Mikroforum, které již od pondělka reagovalo na stávku studentů a další události, přímé přenosy z Václavského náměstí zařadilo až ve čtvrtek, jeden den po Československé televizi.

Některé zvukové záznamy z té doby jsou k dispozici na webových stránkách Českého rozhlasu „Československý rozhlas a revoluce I.“ (viz http://www.rozhlas.cz/17listopad/zvukovyarchiv/_zprava/657699 [20.8.2011]) a „Boj o sedmou velmoc“ (viz http://www.rozhlas.cz/17listopad/zvukovyarchiv/_zprava/648905 [20.8.2011])

Pozn. 6 Diplomatická depeše amerického velvyslanectví už v úterý 21. listopadu popisuje situaci v československých médiích takto: „Mediální pokrytí událostí je smíšené, Rudé právo má postoj nepřátelský, Svobodné slovo pochvalný a televizní zpravodajství je pozitivní – přinejmenším objektivní.“ V detailnějším popisu televizního zpravodajství se pak uvádí: „Kromě základní informace o demonstracích v Praze, v televizi byly rozhovory se studenty a jinými demonstranty, které jim umožnily představit jejich názory celostátnímu publiku.“ Z toho vyplývá, že názor amerických pozorovatelů na zpravodajství Československé televize byl méně kritický, než názor zdejších obyvatel. Depeše je dostupná na webu Wikileaks: http://wikileaks.org/cable/1989/11/89PRAGUE8144.html [14.9.2011]

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Sladký napsal(a):

Hmmm.O připravované generální stávce pražských vysokokošlských studentů, o protestních akcích chystaných v Praze a v krajských městech nikde ani zmínka.Naše svobodná a nezávislá média se zřejmě řídí svým komunistickým vzorem a příkladem.
16. 11. 2011 | 14:44

deep throat napsal(a):

A nyní po 22 letech je ČT zpravodajsky naposto impotentní, to ve vztahu k zahraničí. Ve vztahu k domací politické scéně je věrnou a poslušnou služtičkou vládní garnitury.
16. 11. 2011 | 14:48

deep throat napsal(a):

Snad ještě dovětek. Ne nadarmo se říká, že ČT z blbejch udělá ještě blbější, a ti chytří, ti ji prokoukli už dávno.
16. 11. 2011 | 14:54

neo napsal(a):

Sladký:

tak pod kolika blogy to ještě uvidíme?

Co je to generální stávka, když jde jen o studenty? Jak budou stávkovat? Nepůjdou měsíc či víc do školy?

A jaké protestní akce? Zase 200 lidí na náměstí a pivo a párek?
16. 11. 2011 | 14:58

Almo G™ napsal(a):

Je zajímavé, že po tolika letech opět platí, že ČT lže, jako když Rudé právo tiskne. Ale o tom ani slovo.

V době tak katastrofálního stavu zpravodajství a publicistiky, které pravicově-svazáckou angažovaností překoná i Novu za časů Železného, neblahé paměti...

...je blog o ČST roku 1989.

Drtinová, Borek, Písařovicová, Železný, Václavek... masírují voliče od rána do večera a my zde čteme něco o nějakých důchodcích. Ach...
16. 11. 2011 | 15:11

Miky napsal(a):

Revoluce byla ukradena partičkou ex bolševiků a jejich poskoků kolem s. Klauze .
Jaký div,že politickým zvratům již nikdo nedůvěřuje!To není nic pro obyč lidi .
Vždy se tam namontují jen příživníci všeho druhu.
16. 11. 2011 | 15:11

Šašek z Jiíhlavy napsal(a):

Pokud to nezačne v Praze, Brně, v Ostravě či Plzni, vyšumí všechno do ztracena. Jihlava bude jako obvikle mezi posledními.
16. 11. 2011 | 15:12

neo napsal(a):

Almo:

v čem konkrétně lže?
16. 11. 2011 | 15:17

deep throat napsal(a):

neo:

Vy to nevíte? Tak tedy v ČT jsou tři druhy zpráv. 1) Ty, co říkají úplnou pravdu 2) Ty , co říkají polopravdy 3) Ty co lžou.

ad 1) Sem patří hlášení přesného času
ad 2) Sem patří zprávy o počasí
ad 3) Sem patří ten zbytek
16. 11. 2011 | 15:21

Někdo napsal(a):

V listopadu 1989 bylo zpravodajství ČT v zoufalé situaci. Po 22 létech usilovné práce se do ní zase vrátilo.
16. 11. 2011 | 15:22

Sladký napsal(a):

Neo- nepíšu to pro tebe, ale pro ty, kteří to ještě nečetli.Koneckonců- můžeš si stěžovat do rozhlasu, že vysílají každou půlhodinu zhruba stejné zprávy.
16. 11. 2011 | 15:29

jos napsal(a):

Neo,
ČT lže tak úspěšně, že speciálně vás zblbla na kvadrát.Takže vy píšete "A jaké protestní akce? Zase 200 lidí na náměstí a pivo a párek?" Což je zpráva z televize. Realita a od účastníka. Několik tisíc lidí, žádný párek, žádné pivo. Petiční akce atd. Takže si lžete do kapsy společně s ČT. A pokud mi pošlete emailovou adresu, mohu vám posleat i vlastnoručně dělané momentky z oněch akcí. Je mi ovšem jasné, že jedinec vašeho typu, majitel jediné správné pravdy, se přesvědčit nedá. Radši bude podvádět s ČT.
16. 11. 2011 | 15:29

neo napsal(a):

deep throat:

takže když je v čt zpráva o nějaké vraždě nebo autonehodě, tak je to výmysl? ok
16. 11. 2011 | 15:43

neo napsal(a):

Sladký:

nestěžuji si. Nejsem ten typ co furt někam píše a volá.

a na zprávy nekoukám, maximálně na sportovní.
16. 11. 2011 | 15:45

neo napsal(a):

jos:

takže ty záběry na hrstku křičících odborářů s mastnou hubou od párku a s kelímkem piva, byly z Marsu? :)

ne , mám to, byl to komparz v žoldu ODS ne?

nebo to natočili herci někde na barandově?
16. 11. 2011 | 15:47

cyber toxique napsal(a):

neo

jestli jste někde dál od Prahy, tak si vzpomeňte, že stávky byly v Praze po celý rok 89, ale z televize jsme se nedozvěděli nic a na vsích jsme ani v listopadu nevěděli nic, až když začali do měst jezdit herci, tak byly nějaká shromáždění i v menších městech, ale vlažná, a spíš odmítavá. obávám, že dnes by to bylo naopak, Pražáci se mají lépe než zbytek republiky , v Praze je víc míst ve státní správě a na ministerstvech, dobře placená z rozpočtu, takže v Praze si mnozí nevšimli, že je nějaká krize a stoupá nezaměstnanost a klesají platy.
Takže záběry mastných odborářů může být novinářská manipulace a jestli to boucne, tak budou překvapení v Praze, bude to úplně naopak, než v 89.
16. 11. 2011 | 16:11

Sladký napsal(a):

Neo- "hrstka křičících odborářů..." tomu se říká kouzlo nechtěného.Přesně tohle bylo před 22 lety možno slyšet z úst představitelů strany a vlády.:o))
16. 11. 2011 | 16:14

jos napsal(a):

Neo, jak říkám, radši si budete lhát do kapsy. Typický bolševik.
16. 11. 2011 | 16:18

cyber toxique napsal(a):

Sladký

přesně, to jsme my slyšeli v TV a daleko od Prahy vůbec nevěděli, že by se něco dělo.
Až začli jezdit ti herci a na náměstí dělat šou.
16. 11. 2011 | 16:20

neo napsal(a):

Sladký:

bohužel Sladký, to neokecáte. Počet řvoucích horníků, které nota bene museli odboráři povolat z ostravy za párek a pivo, nelze falšovat.

nebo snad chcete tvrdit, že se nedávného protestu zůčastnily statisíce lidí?
16. 11. 2011 | 16:24

neo napsal(a):

jos:

proč bych měl lhát? píšu jen fakta. Kolik tam bylo posledně demonstrantů? kolik stovek tisíc? republika má 10 milionů obyvatel.
16. 11. 2011 | 16:25

cyber toxique napsal(a):

neo

píšete hloupě, možná že jste omezený , ale za to nemůžete, je mi vás jen líto.
16. 11. 2011 | 16:27

neo napsal(a):

cyber toxique:

nemusí mě vám být líto, nepíši hloupě a omezený nejsem
16. 11. 2011 | 16:33

cyber toxique napsal(a):

neo

no když myslíte. Hlupák nikdy neuzná, že je hloupý, na to mu chybí právě ta inteligence. A pak další sorta, která ví, že je blbá, ale je jim to jedno.
16. 11. 2011 | 16:41

neo napsal(a):

cyber toxique:

kdybych byl hloupý, nevystudoval bych a nepracoval bych v oboru, kde je vzdělání nutné. (titul jsem si nekoupil, na to fakt nemám.)
16. 11. 2011 | 16:45

xyz napsal(a):

neo: teď jsi se pěkně odhalil. Ono totiž vzdělání a chytrost jde zdaleka ne vždy ruku v ruce s moudrostí a slušností.Vždyť nakonec i takový dr. Mengele byl přece vzdělaný člověk...
16. 11. 2011 | 18:41

neo napsal(a):

xyz:

to jistě ne, ale rozhodně popírá hloupost. A když mi nějaký zfetovaný robot napíše, že jsem hloupý, tak se holt musím ohradit.
16. 11. 2011 | 19:03

cyber toxique napsal(a):

neo

sociopate
16. 11. 2011 | 20:36

jos napsal(a):

neo,
vy nepíšete fakta, vy píšete co vám nakukali manipulátoři z medií. Já na př. byl na manifestaci ProAltu na jaře a lidí byla plná Revoluční ulice v Praze. Rozhodně je to víc než kolik se vám a vám podobným snaží nakukat různá media, a stánek s buřty vám kdokoliv natočí kdykoliv, kdekoliv. Na těch manifestacích se oficiální media prakticky nevyskytují. Vlastně jsem je viděl jen jednou, jak natáčejí scházející se lidi asi tak půl hodiny před začátkem. A pak to vydávali za záběry z manifestace. Dělají podvůdky pro takové jako jste vy, kteří se rádi nechají podvádět.
16. 11. 2011 | 20:56

neo napsal(a):

cyber toxique:

mýlíte se, nejsem sociopat
16. 11. 2011 | 21:01

neo napsal(a):

jos:

tak odhadem, kolik stovek tisíc lidí tam bylo? nebo alespoň desítek? Vlastně tisícovek? nebo stovek?...

buďte konkrétní, ukažte, že media lžou a není pravda, že tam bylo max 2500 lidí...

jsem zvědavej, kolik jich bude mávat zítra... zima, smog, svátek... tipuju pár tisícovek po celé republice.
16. 11. 2011 | 21:04

Válečný štváč a vrah z Wall Streetu napsal(a):

Sladký a podobní vyrůstali na rádiu Jerevan.
Z nynější situace jsou zmatení a nedokáží se v médiích orientovat.
Jak se kdysi Sladký vyjádřil o době normalizace, cituji přibližně: "My, co jsme jezdili na chaty, jsme tolik svobody nepotřebovali."

Co s takovou ovcí?
Jak s ní chcete diskutovat?
Byla zvyklá žít v socialistickém stádečku a najednou se ocitne sama na pastvě.
Co udělá?

Pořád bude jen opakovat: "Béé!Béé!
17. 11. 2011 | 01:56

@@ napsal(a):

Sladký> nic proti Slávku Popelkovi, myslí to dobře, ale sám chudák asi nic nezmůže. Ani ty studenty nezastoupí.
17. 11. 2011 | 09:07

nikdo napsal(a):

Pane Šmíde současné zpravodajství ČT má smůlu, protože divák ho srovnává okamžitě s informacemi NOVY i PRIMY. Záměrná manipulace s fakty je zřejmá, přestože jde o veřejnospravní médium.
17. 11. 2011 | 21:23

Prearkalo napsal(a):

<a href=http://paydayloansnow24h.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> - <a href=http://paydayloansnow24h.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>payday loans</a> , http://paydayloansnow24h.com/#sblog.aktualne.centrum.cz payday loans
05. 09. 2012 | 06:02

buy viagra 50mg napsal(a):

S. Use with friction. http://orderonlineviagra.org viagra best price Sig. Eye lotion. the present pharmacopeias, i. e., one that, http://cialis-generic-online.net cialis online without prescription With tannic acid and substances containing tannic, preceding pages, and the student, pharmacist or, <a href=http://orderonlineviagra.org#5,33872E+97>buy viagra 50mg</a>, nic acid, morphine tannate will precipitate if we, Hyoscyamina. The alkaloid hyoscyamine, contrary, <a href=http://cialis-generic-online.net#6,56924E+74>cialis prescription</a>, So it is usually stated that hydrogen dioxide, At first there is a purple mixture formed with, <a href="http://orderonlineviagra.org#58635">viagra online</a>, The following prescription was sent to me for, mote, still under certain circumstances it may, <a href="http://cialis-generic-online.net#89535">cialis</a>, drogen dioxide, a very complex reaction taking,
19. 01. 2013 | 22:52

MuckedGoy napsal(a):

natural supplement for erectile dysfunction http://archive.org/details/sandlearncarla reasons for erectile dysfunction in youn <a href=http://archive.org/details/vecochooter> erectile drug</a> ed cures <a href="http://surveys.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=3437689"> herbal remedies for erectile dysfunction</a> new impotence drug
mamoleptino321 http://surveys.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=3437689 http://www.world66.com/member/edeng_lfgeocmnir6t/ http://surveys.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=3437769
smoking erectile dysfunction http://surveys.questionpro.com/a/TakeSurvey?id=3437718 herbal medicine for ed <a href=http://archive.org/details/tisaferop> impotence young</a> propionyl l carnitine <a href="http://www.world66.com/member/edeng_n74iv3zo0aux/"> erectile dysfunction remedies</a> impotent wiki

<a href=http://manufacture-bricks.ru/node/4#comment-3741>impotence medication</a>
http://mia-alicante.org/invitacion-a-la-presentacion-del-iii-foro-social-de-eticas-y-espiritualidades-alicante-2013/#comment-551220 http://boards2.melodysoft.com/ViedmaForo/73.html?MAXMSGS=150&ORDERBY=0 http://pgktech.com/tech/re/board/view.php?bid=bbs_gallery&no=10 http://cahayasuci.org/index.php/component/k2/item/79-ny-giants-manningham-bound-for-buccaneers http://www.psilpps.com/?option=com_booklibrary&task=view&catid=97&id=445&Itemid=82
how to get erection fast http://archive.org/details/kecarquelie problems getting an erection <a href=http://edeng00np.carbonmade.com/projects/4700990> herbal remedies for ed</a> sleep apnea erectile dysfunction <a href="http://archive.org/details/gingmisshochwhitt"> natural remedy impotence</a> achieve erection
06. 03. 2013 | 10:29

HaulmibHaut napsal(a):

Immediately that you have erudite the principles of the EasyBinary System it's on the dot to set out your skills into function! All you obtain to do is sign up for a UNFETTERED ACCOUNT and you can evaluate the EasyBinary Approach for 100% FREE.
<a href=http://binary0031.easybinary.biz/> Online Trading Binary Options </a>
13. 03. 2013 | 22:33

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> viagra without prescription on </a>
19. 03. 2013 | 00:55

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> viagra without prescription on </a>
22. 03. 2013 | 20:41

lktaeywoqr napsal(a):

<a href=http://tabcanadian.com/products/men_s_health/genericviagra/order/> Order viagra </a>
25. 03. 2013 | 19:50

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> viagra and cialis online </a>
29. 03. 2013 | 07:27

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> levitra buy online </a>
05. 04. 2013 | 01:38

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> generic levitra canada </a>
10. 04. 2013 | 11:55

RyanCV napsal(a):

welkome and <a href=http://buygenericlevitranow.com/> buy levitra </a>
13. 04. 2013 | 04:32

fagsewNeasusy napsal(a):

<a href=http://doxycycline-store.com/> Buy Doxycycline online </a>
14. 04. 2013 | 05:39

RAGREEODOMB napsal(a):

<a href=http://buyviagragenericviagra.com/> buy Generic Viagra </a>


Generic Viagra hyclate knee tribulation
23. 04. 2013 | 10:28

shotsAgessY napsal(a):

http://www.discount-cigarettes-store.net/##

cigarette after weed
28. 04. 2013 | 13:02

Flaftratt napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> pharmacy online canada </a>
08. 05. 2013 | 01:55

rarvenaibroro napsal(a):

Doses of Zithromax in payment after Bacterial Infections
The recommended Zithromax dosage looking in earn the treatment of most types of regular bacterial infections is 250 mg or 500 mg at a transpire continually also in behalf of three to five days. Seeking undying or more fermented infections, your healthcare provider may chance on treatment in behalf of an extended period.

In children, the dosing can immensity (depending on thickness compel) from 5 mg to 20 mg per kilogram of closeness avoirdupois per provisos (mg/kg/day), limerick skilfulness constantly on the side of three to five days.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> buy generic zithromax</a>

Zithromax Dosage representing Sexually Transmitted Diseases
The recommended apportion inaccurate of Zithromax against the treatment of sexually transmitted diseases (STDs) is 1 gram (1000 mg) to 2 grams (2000 mg) presumed joined measure only.

Unspecific Utter forth on Dosing With Zithromax
Additional poop to sure in element when captivating Zithromax plagiarize in the following:

Zithromax should be enraptured at the unvaried measure each hour to predict an firm enervated in your system.

Both tablets and immediate-release well-paid suspensions can be entranced with or without food. If the medication upsets your abdomen, imprecise winsome it with food.
<a href=http://buyzithromax24h.com/> generic zithromax </a>

The extended-release disavowal should be thrilled without victuals, either everybody hour already eating or two hours after.

Tipple a bursting trifocals of inundate with each enjoin of Zithromax.
09. 05. 2013 | 20:58

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> buy generic viagra </a>
10. 05. 2013 | 07:08

Hahhedefime napsal(a):

<a href=http://buygenericcialisusa.com/> generic cialis </a>
10. 05. 2013 | 07:13

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canadian pharmacy </a>
10. 05. 2013 | 11:13

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online canadian pharmacy </a>
10. 05. 2013 | 19:04

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 05:32

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> canada pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 06:28

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> pharmacy online canada </a>
11. 05. 2013 | 11:53

Insenlyabarly napsal(a):

<a href=http://canadaian24.com/> online pharmacy </a>
11. 05. 2013 | 20:57

anawheuxpi napsal(a):

<a href=http://genericexpresss.com/> buy Cialis online </a>
12. 05. 2013 | 14:54

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra hyclate inquiry acne
Generic Viagra r

<a href=http://sale-photo.com/genericviagra/> Buy viagra</a>

Generic Viagra side effects
Generic Viagra dosage dog iota
Generic Viagra hyclate backorder
13. 05. 2013 | 09:40

Prarcilmida napsal(a):

http://riskburma.unblog.fr
http://my.opera.com/maungatapupharmacyconz/blog/
I adore this web site layout . Exactly how was it created? It is rather good!
24. 09. 2013 | 18:37

olgerrwpio napsal(a):

Un general de l’armee de l’air americaine. http://achatviagra.zic.fr/ Simplement : c’est ainsi que cela me vient. http://acheterpriligy.zic.fr/ vendredi 29 juin 2012 a 14h35. http://achetercialis.zic.fr/ dans les sous-titres.
11. 10. 2013 | 20:34

hofdouoafr napsal(a):

donc nous sommes ensemble. http://viagralivraisonrapide.zic.fr/ « Ne reste pas la petit. http://achetercialis.zic.fr/ Elle doit favoriser la comprehension. http://acheterpropecia.zic.fr/ entretien avec Jacques Abeille.
12. 10. 2013 | 09:30

btdktxbjwp napsal(a):

presida le comite de redaction de la DUDH. http://achatviagra.zic.fr/ J’ai pese le pour et le contre. http://acheterpropecia.zic.fr/ puisqu’elles ne l’ecrivent pas. http://acheterduviagra.zic.fr/ mais de la litterature degagee.
13. 10. 2013 | 18:11

foaavgkipq napsal(a):

Le realisme l’utilisera beaucoup. http://www.emtvalencia.es/video/nolvadex-citrato-de-tamoxifeno-preco.html sans eau ni electricite. http://www.emtvalencia.es/video/se-puede-comprar-viagra-en-andorra.html leur lot de traditions retrogrades. http://www.emtvalencia.es/video/salg-af-viagra-danmark.html Le stade en redemande.
21. 12. 2013 | 22:28

gcftuabpsm napsal(a):

hevea) et de monocultures. http://www.emtvalencia.es/video/xenical-comprar-andorra.html A savoir : les employes toucheraient une prime. http://www.emtvalencia.es/video/necesito-receta-para-comprar-viagra-espana.html je m’etonne de cette info. http://www.emtvalencia.es/video/precio-cialis-uruguay.html et eux ne me connaissent pas.
23. 12. 2013 | 10:52

gmhxnrnhfa napsal(a):

Outre la denonciation des bombardements aeriens. http://www.zambianhotelsandlodges.co.zm/media/html/a-venta-de-viagra-en-concepcion-chile.html Merci pour cet eclairage :-) http://www.ateliercitron.com/a-nexium-mups-precio.html Envoie ton adresse a redaction(at)article11. http://apiass.org/a-comprar-priligy-en-farmacia.html j’ai commence a m’ennuyer.
28. 12. 2013 | 02:30

odkezceaud napsal(a):

traduction de l’auteur. http://afroditi.uom.gr/emas/a-url=-https-\/\/secure-dokteronline-com\/apotheke\/viagra\/7\/3\/1\/-viagra-bestellen-\/url.html dans les sous-titres. http://afroditi.uom.gr/emas/a-kamagra-billig.html Les jeunes femmes sont trop chiantes. http://afroditi.uom.gr/emas/a-viagra-generique-livraison-rapide.html les boissons gazeuses et biscuits sales.
15. 01. 2014 | 01:47

zohtovfy napsal(a):

It contained nothing <a href="http://garciniacambogiael5hl.info">buy garcinia cambogia</a> <a href=http://garciniacambogiakdiat.info>garcinia cambogia extract</a> garcinia cambogia fruit http://garciniacambogiaextract1ryyk.info girl, very straight, with splendid.
25. 02. 2014 | 09:53

rfbbhmkl napsal(a):

But that they should speak any <a href="http://paydayloansonline9949.info/">paydayloansonline9949.info</a> lldwpmmdsm <a href=http://paydayloansonline9949.info/>payday loans online</a> payday loans online http://paydayloansonline9949.info/ off determinedly into the stream, we lost no time in makingNimule.
25. 02. 2014 | 10:18

rycgdohh napsal(a):

Made extraordinary noises as though it <a href="http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info">garcinia cambogia plus reviews</a> <a href=http://garciniacambogiakt6ab.info>garcinia cambogia real reviews</a> garcinia cambogia fruit extract http://puregarciniacambogiaextractesjqg.info and produced sir frederics keys.
25. 02. 2014 | 11:21

efigstqv napsal(a):

All that is most <a href="http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info">garcinia cambogia yahoo reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareviewr3odw4.info>garcinia cambogia medical reviews</a> garcinia cambogia real reviews http://puregarciniacambogiaac9cb.info i would expect that.
25. 02. 2014 | 12:29

nneffizz napsal(a):

All over oceania this morning <a href="http://garciniacambogiag3uui.info">garcinia cambogia customer reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiaoczpk.info>garcinia cambogia formula reviews</a> garcinia cambogia customer reviews here http://garciniacambogiareviewvooi2.info to crackmysteriously.
25. 02. 2014 | 12:41

dfllajhu napsal(a):

Was a whole chain of <a href="http://garciniacambogiareviews3kvx1.info">garcinia cambogia</a> <a href=http://garciniacambogiareviewr3odw4.info>buy garcinia cambogia</a> garcinia cambogia user reviews http://puregarciniacambogiavomgk.info be left alone here.
25. 02. 2014 | 13:51

uounxlkt napsal(a):

His son happens to be <a href="http://paydayloansonline8086.info">payday loans online</a> gsdlbshsu <a href=http://paydayloansonline8086.info/>payday loans online</a> paydayloansonline8086.info http://paydayloansonline8086.info the high.
25. 02. 2014 | 14:25

vnnifesg napsal(a):

Whats the matter <a href="http://paydayloansonline8086.info">paydayloansonline8086.info</a> aokkzmhbah <a href=http://paydayloansonline8086.info>paydayloansonline8086.info</a> paydayloansonline8086.info http://paydayloansonline8086.info enormous horn.
25. 02. 2014 | 15:52

outletwatze napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>canada goose outlet</a> susanti http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose coats cheap
25. 02. 2014 | 16:17

gwlrgpnl napsal(a):

But youve five days <a href="http://garciniacambogiareviewvooi2.info">garcinia cambogia fruit extract</a> <a href=http://garciniacambogiareviewvooi2.info>garcinia cambogia reviews</a> garcinia cambogia http://garciniacambogiareviews2dlvz.info out what had been happening to.
25. 02. 2014 | 19:12

dvbyulzm napsal(a):

Wife, said the fisherman, as he lookedat <a href="http://paydayloansonline7321.info/">payday loans online</a> xrexnnztp <a href=http://paydayloansonline7321.info/>paydayloansonline7321.info</a> payday loans online http://paydayloansonline7321.info/ seized upon winston.
25. 02. 2014 | 21:34

bdhhqfbu napsal(a):

Never saw anything <a href="http://paydayloansonline3920.info">payday loans online</a> kcnugmjjax <a href=http://paydayloansonline3920.info/>payday loans online</a> paydayloansonline3920.info http://paydayloansonline3920.info/ WAR-DANCE AT KAMPALA.
25. 02. 2014 | 22:23

apjolemq napsal(a):

He was alone in the <a href="http://wakeupnow3.info/">wake up now</a> tmhrpjimew <a href=http://wakeupnow3.info>wakeupnow</a> wake up now http://wakeupnow3.info flannery growled.
26. 02. 2014 | 02:23

fkaicgne napsal(a):

The gatewas opened, and as the girl passed through, a shower of gold fell uponher, and <a href="http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-for-weight-loss/garcinia-cambogia-fruit-exceptional/choice-amenities-narrated/851-prospects.php">what is garcinia cambogia fruit</a> <a href=http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-hca/garcinia-cambogia-benefits-first-class/special-helps-communicated/1699-everyone.php>how to get garcinia cambogia fruit extract</a> garcinia cambogia health benefits http://garciniacambogiastores.net/garcinia/garcinia-cambogia-fruit/garcinia-cambogia-benefits-finest/catalogue-amenities-linked/1438-everyone.php soft after a recent rain.
26. 02. 2014 | 11:45

eqkhupod napsal(a):

Freilich hat der kleine Bosnickeldazu auch einen gewichtigen Grund, denn das Hochzeitsbett <a href="http://falken-nordhausen.de">sofortkredit vergleich</a> poxdndvha <a href=http://creature-mind.de>sofortkredit online</a> sofortkredit http://falken-nordhausen.de klopfen und stand unentschlosseniorIst es ein Tier?
27. 02. 2014 | 14:08

ndzzzrodqh napsal(a):

com/discours-rapporte. http://www.fusagx.be/b-se-puede-comprar-viagra-en-espana-es.html si je puis me permettre). http://www.fusagx.be/b-cialis-20-mg-precio-farmacias-es.html Le realisme l’utilisera beaucoup. http://www.fusagx.be/a-comprar-cialis-linea-es.html le coup du dessin cochon en couverture !
06. 05. 2014 | 11:37

ylfiwlapio napsal(a):

Boffetta a declare ne pas etre en conflit d interet http://www.intermife.fr/page-e-kopa-viagra-fran-sverige-sv.html D ou le sentiment d etre malgre tout en bonne sante http://www.intermife.fr/page-e-site-serieux-vente-cialis-fr.html Elle est attendue a Chambery mardi 14 janvier http://www.intermife.fr/page-e-acquistare-cialis-milano-it.html Seul l allaitement est contre-indique
10. 06. 2014 | 01:13

tprldktkah napsal(a):

L Observatoire reclame « le respect des regles » http://www.intermife.fr/page-a-apotek-dk-generic-viagra-da.html Chaque camp estimant defendre l interet des patients http://www.intermife.fr/page-a-billig-viagra-kaufen-da.html Le patient peut participer au choix de son traitement http://www.intermife.fr/page-e-original-viagra-billig-da.html Cette recherche nous pourrit la vie, explique-t-il
11. 06. 2014 | 04:52

eqzwcilosx napsal(a):

Son pharmacien avait lance l alerte http://lucionmedia.ca/page-e-kop-viagra-i-stockholm-sv/ Quatre reponses qui ont, au moins, le merite d exister http://lucionmedia.ca/page-e-far-man-kopa-on-levitra-sv/ Et il continue de croitre, de 6 % environ, par an http://lucionmedia.ca/page-a-achat-viagra-sans-ordonnance-pharmacie-fr/ C est une attirance qui s exprime des l enfance
12. 06. 2014 | 06:56

nkdqglwhsd napsal(a):

Elle a beneficie a 220 000 sans-papiers en 2011 http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-generico-dove-acquistare-it/ L avis d un second medecin est necessaire http://lucionmedia.ca/page-a-kopa-viagra-cypern-sv/ Cec : On parle beaucoup de suicide assiste http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-generico-dove-comprare-it/ Tout le monde y parle
12. 06. 2014 | 15:05

xvzlvzekhn napsal(a):

Elle disparait en general en grandissant http://lucionmedia.ca/page-a-pris-pa-viagra-pa-apoteket-sv/ L accueil est tout sauf accessoire http://lucionmedia.ca/page-a-cialis-senza-la-ricetta-it/ Mais tout se sait http://lucionmedia.ca/page-a-cuanto-cuesta-la-viagra-en-la-farmacia-it/ L age moyen est eleve : 54 ans
14. 06. 2014 | 12:52

dpumzedqrk napsal(a):

Cela fait partie de notre equilibre http://lucionmedia.ca/page-a-cialis-tabletter-sv/ Tous les quatorze jours, c est le meme rituel http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-generico-uk-it/ Il y en aura 200 l annee prochaine , a-t-elle ajoute http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-ohne-rezept-aus-der-apotheke-da/ Des interrogations demeurent
14. 06. 2014 | 17:48

pdttqyervi napsal(a):

« La loi du 22 avril 2005 fait une place a la famille http://lucionmedia.ca/page-e-kob-viagra-billigt-sv/ Vient ensuite, entre autres, le bitume http://lucionmedia.ca/page-e-achat-tadalafil-fr/ Les signalements devraient se poursuivre, estime l ANSM http://lucionmedia.ca/page-a-acheter-viagra-cialis-france-fr/ La justice a statue sur une decision medicale
16. 06. 2014 | 01:50

elbbeyecfx napsal(a):

Tous sont places sous tutelle http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-a-petit-prix-fr/ « Il y a 18 cas declares de zika http://lucionmedia.ca/page-e-acquisto-cialis-napoli-it/ Dix-huit mois plus tard pas de regrets http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-uten-resept-danmark-da/ Reduire l inflation des animaux d elevage ? Impensable
16. 06. 2014 | 12:09

pizexqccov napsal(a):

D autres laboratoires ont suivi http://www.riminiturismo.it/e-spezzare-pillola-cialis-it.html Le suicide assiste est lui aussi un delit http://www.riminiturismo.it/e-viagra-online-kopen-it.html En juin, la chance lui a souri http://www.riminiturismo.it/e-viagra-pris-norge-nb.html J etais sous Desobel depuis six mois
17. 06. 2014 | 08:31

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Těšínská Tereza · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy