Jak by se Baťovci vypořádali s dnešní krizí?

04. 06. 2009 | 13:27
Přečteno 23383 krát
V roce 1932 zahynul Tomáš a v roce 1939 musel odejít do exilu Jan. Za války Jan financoval londýnský odboj, až byl Benešem pohnán před národní soud a odsouzen 2. května 1947. Necelé dvě dekády hospodářských a osobních krizí musely zlínským bratrům stačit k vybudování nejúspěšnějšího globální podniku své doby. Příčinou jejich úspěchu byla ucelená soustava řízení podniku, která zajišťovala trvalou výkonnost i přes výměnu vedoucích osobností: Soustava řízení Baťa.
(Viz Hledání vlastní cesty, Computer Press, 2011)

F. D. Roosevelt a krize

Baťovo „Každý dělník kapitalistou“ bylo trnem v oku nejen odborových hnutí, ale i průmyslnických svazů, které spolu se Státem usilovaly o „férové“ sdílení a rozšíření krizové mizérie mezi co nejvíce podniků. Baťův vyčnívající úspěch - vysoké platy, nízké ceny, spokojení zákazníci a dynamický růst - musel být trestán a pomlouván, ne odměňován.

Podobné postoje charakterizovaly i USA za Roosevelta. Novopečený prezident, FDR se při setkání s novináři (12. dubna 1933) dal do hovoru o jisté továrničce na svetry a jejím zápolení s krizí (Newsweek, 9. března 2009). Továrna zaměstnávala kolem 200 lidí, byla známa výbornými vztahy mezi zaměstnanci a vlastníky, a byla jediným průmyslem malého města. Odbyt svetrů prudce poklesl a město prakticky hladovělo, vykládal FDR.

Zaměstnanci rozhodli, že podnik udrží jen když sníží mzdy o 33%. To jim umožní snížit ceny a získat tak výhodu nad konkurencí. FDR popisoval jak obchodníci odjeli do New Yorku a za 24 hodin prodali tolik svetrů, že továrna byla zajištěná na půl roku, při třísměnném provozu, 24 hodin denně. Vzrušení novinářů bylo pochopitelné: Jaký to příběh vítězství solidarity a spolupráce malé komunity nad devastujícími poměry velké krize!

FDR si je obhlédl přes svůj cvikr a překvapivě prohlásil: „Tohle je ve všech směrech špatný business. I když přinesli domů spoustu peněz, výše jejich objednávek přivedla dvě další továrny na svetry k bankrotu.“

FDR se pustil do popisu státního plánu, který by spravedlivě rozdělil celkový objem spotřeby v daném odvětví na odvětví jako celek: „Namísto koncentrace výroby do rukou malé skupiny výrobců, my chceme celkovou poptávku rozšířit a stejnoměrně pokrýt celé odvětví … Můžeme tomu říkat regulace výroby, anebo lépe, zamezení nezodpovědné nadvýroby.“ Tak promluvil FDR. Tak vznikalo Nové rozdání (New Deal), které protáhlo krizi až do počátku 50. let.

Soustava řízení Baťa (SŘB)

Jak Rooseveltův příběh názorně demonstruje, klíčem k úspěchu je existence výrazné a ucelené soustavy podnikového řízení, která jasně definuje společné zájmy a podmínky spolupráce zaměstnanců, manažerů i vlastníků. Jen tehdy lze očekávat zodpovědnost, obětavost a solidární úsilí od všech účastníků a spolupracovníků podniku v dobách krize. Každý podnik rozhoduje o své přípravě a svých reakcích na krizi. Rozhoduje tím, jakou soustavu řízení (když vůbec nějakou) si vytvoří, jaké kroky a strategické tahy mu tato soustava umožní, jaké vztahy mezi zaměstnanci, vedením a vlastníky v podniku převládnou. V podstatě existují dvě možnosti:

1. Pasivní makro-reakce, tj. lobbing, úplatky a čekání na Velkého Godota: na rozhodnutí, regulační pravidla a finanční pomoc ze strany Státu (tj. daňových poplatníků, potenciálních zákazníků). Anebo 2. Aktivní mikro-reakce, tj. adaptace organizace a řízení podniku na převládající krizové poměry, hledání nových modelů, produktů a služeb, strategické využití pasivity a vyčkávací „taktiky“ znehybnělého okolí k tvorbě a uchopení nových konkurenčních výhod. V podstatě jde o to, zda zvolíme „stranu a vládu“ nebo soukromé podniky „svobodného trhu“ za základ hospodářské výkonnosti a společenské prosperity; zda zvolíme státní makroekonomii anebo podnikovou mikroekonomii za zdroj našeho znalostního vybavení a myšlenkového fundamentu podnikatelské praxe. Existují pouze dvě cesty k hledání úspěchu a prosperity…

Soustava řízení Baťa (SŘB) je založena na řadě provázaných principů, které dnes v ČR žádné podniky (ani dnešní firma Baťa) nepraktikují a zůstávají tak proti státním intervencím a krizovým dopadům zcela bezmocní a na nich plně závislí.
Nemáme dostatečný prostor a proto zde vyjmenujeme jen některé nosné principy SŘB (viz Cesty k úspěchu: trvalé hodnoty soustavy Baťa, Brno, 2005):

1. Samospráva a podnikání dílen
2. Podíl zaměstnanců na zisku dílny i podniku
3. Kapitalizace zaměstnanců (spolupracovníků) a podniková banka
4. Podnikový systém výchovy, vzdělávání a praxe
5. Jednota soustavy řízení, provazující zákazníka, inovace, procesy a finance

Velká deprese začala v USA v r. 1929. Tomáš Baťa zahynul v r. 1932. Vedení koncernu převzal nevlastní bratr Jan. Zatímco se USA, svět i ČSR zmítaly v hluboké finanční a průmyslové krizi, obuvnická firma Baťa zahájila svůj bezprecedentní růst a rozmach až do obsazení Němci v r. 1939. Tomáš i Jan se oba geniálním způsobem zasloužili o rozkvět českého obuvnického průmyslu právě v době jeho světového úpadku.

Krizové výsledky Baťa v číslech

Vybrané statistiky ukazují dynamiku firmy v období krize.

● Podíl zaměstnanců na zisku (Kč/týdně)

1924: 50 1929: 90 1931: 98

Od zavedení podílu na zisku (přesněji přidané hodnoty), vypočítávaného zaměstnancem týdně, se datuje nevídaný rozkvět baťovské výroby. Přímá zodpovědnost za kvalitu a výkon je tím zajištěna u většiny zaměstnanců.

● Objem vkladů zaměstnanců v podnikové bance (mil. Kč)

1924: 12 1929: 61 1931: 101 1934: 135 1937: 196

Podniková banka byla založena za krize r. 1919, aby byla zajištěna kapitálová nezávislost firmy. Investiční kapitál byl krytý firemními zisky a úsporami zaměstnanců, zhodnocovanými 10% úrokem (tradiční banky jen 5%). Podniková banka byla partnerem: tvořila své zisky z podílu na úspěchu financovaného projektu, ne z úroků a poplatků.

● Počet zaměstnanců Baťa v ČSR

1924: 3.011 1929: 12.200 1931: 19.722 1934: 22.050

Baťa podporoval kapitalizaci zaměstnanců, umožňující zajištěný důchod od 50. roku věku. Příliv mladých zaměstnanců udržoval výkonnost a dynamiku; obzvláště během krize si Baťa mohl talenty „vybírat“.

● Průměrná mzda zaměstnance (Kč/týdně)

1924: 205 1929: 469 1931: 514 1934: 525

Mzdová odměna se kalkulovala pro celou samosprávnou dílnu, ne pro jednotlivé zaměstnance. Dělení probíhalo uvnitř týmu, na základě výkonu a přidané hodnoty. Platový systém měl pět kategorií: 1. Pevná mzda; 2. Individuální úkolová mzda; 3. Týmová úkolová mzda; 4. mzda s podílem na zisku (pro manažery i s podílem na ztrátě); 5. Zvláštní odměny a prémie.

Průměrné mzdy zaměstnanců: porovnání s Francií v r. 1932 (Kč/týdně)
Baťa .. ČSR .. Francie
Kvalifikovaní 400 .. 270 .. 373
Pomocní 280 .. 150 .. 140
Učni 180 .. 100 .. 108

● Denní výroba (párů obuvi)

1924: 14.000 1928: 75.000 1931: 180-200.000

Plánovaná výroba: každý zaměstnanec má vlastní denní plán.Vnější dodavatelé (vždy přímí výrobci) jsou placeni zásadně hotově; vnitřní dodavatelé podle vnitropodnikových cen: tržní hospodářství uvnitř podniku.

● Produktivita (párů na zaměstnance)
1924: 4,64 1928: 6,82 1931: 8-9

I při nevídaném růstu výroby a počtu zaměstnanců po krizi 1922, produktivita práce na zaměstnance nepřetržitě vzrůstala.

● Podíl fy. Baťa na celkové výrobě obuvi ČSR (v %)

1929: 33,2 1931: 77,8 1934: 84,6
Dynamika růstu Baťa se v porovnání s poklesem tradičních konkurentů promítá do prudkého nárůstu podílu na celkové výrobě v ČSR. Svoji roli hrála i světová třída kvality Baťovy produkce.

● Roční otvírání nových prodejen v ČSR
1924: 36 1929: 459 1930: 752 1937: 2076

Baťa eliminoval mezičlánky a překupníky otvíráním vlastních prodejen, kde nabízel pouze obuv vlastní výroby. Baťa prodejny umožňovaly přímý styk se zákazníkem, maximální kvalitu a pružné zavádění nových modelů. Vedoucí svoji prodejnu kapitálově vlastnil, ve smyslu franchise. Etika: jakýkoliv první úplatek = okamžitá výpověď.

● Průměrná prodejní cena (Kč/pár bot)
1924: 79 1929: 53 1931: 46 1934: 34

Vzhledem k vysoké poptávce, prodejní ceny bot v období krize neustále klesaly, vždy pod úroveň konkurence, s pomocí reklamního oddělení světové třídy a bezkonkurenčních doprovodných služeb v prodejnách.

● Zahraniční (a domácí) prodej (v tisících párů)

1929: 7.166 (8.680) 1931: 13.567 (21.557) 1934: 10.925 (26.768)

Rozvoj domácího prodeje (v závorce) popírá mýtus, že se v krizi Baťa soustřeďoval na export na úkor domácího spotřebitele.

● Podíl na celkovém vývozu ČSR (v %)

1929: 50,7 1931: 71,7 1934: 86,1 1935: 88,6
Pravdou je, že export Baťa rostl na úkor domácích konkurentů, kteří nestačili ani kvantitou, ani kvalitou, a neměli žádnou soustavu řízení.

● Průměrná spotřeba bot na obyvatele (párů/ročně) v r. 1936

ČSR 3,75 Německo 1,25 Rusko 1,00
USA 3,50 Švýcarsko 1,75 Polsko 0,75
Anglie 3,00 Rakousko 1,25 Maďarsko 0,75

Zásluhou firmy Baťa byla ČSR vždy jednou z nejlépe obutých zemí světa a v r. 1936 dosáhla absolutní světové špičky.

Specifikem ČSR bylo, že se teprve v roce 1938 začala přibližovat hospodářské úrovni r. 1929. Již tehdy opakovaně deklarovaný „ostrůvek prosperity a demokracie“ nebudil důvěru a zvyšoval nejistotu. Veřejné programy v Sudetech (pouze pro české dělníky), finanční machinace Rašína a odliv židovského kapitálu jen uměle oddálily očistný dopad krize a ČSR se z krize již vlastně nikdy nevymanila, sklouzla do války, pak do Benešova předkomunistického znárodňování a nakonec do komunismu a krizového postkomunismu. Permanentní krize ČSR je od jejího zrodu dána socialistickým preferováním velkých podniků (s výjimkou vyhnaných Baťů) na úkor podniků malých a středních, motoru národního hospodářství.

Z „krizových“ myšlenek Tomáše Bati

V r. 1922, ekonomický samouk a právník (a ministr financí), Rašín dosáhl takového zvýšení kursu koruny (intervenční politikou na curyšské devizové burze), že efektivně zruinoval československý export. Podniky hromadně zastavovaly výrobu a propouštěly dělníky, nastala hluboká krize. Baťa jediný přežil, udržel výrobu v plném rozsahu a snížil výrobní náklady i ceny obuvi. Jeho řešení se geniálně vyrovnalo s nekompetentní makroekonomickou politikou silné koruny tehdejší vlády.

Posuďte výzvu:
Naší veřejnosti:
Abychom umožnili obyvatelstvu nákup obuvi pro podzim.
Abychom učinili zbytečnými cesty do Německa.
Abychom udrželi výrobu v plném chodu.
Abychom nemuseli propustit dělníky.
Abychom ušetřili státu vyplácení podpor v nezaměstnanosti.
Abychom razili cestu k odbourání cen.
Abychom napomáhali překonat rychle velkou hospodářskou krizi, která nás zachvátí následkem rozdílu nákupní síly naší koruny za hranicemi a v zemi,


Snížili jsme ceny obuvi

Od 1. září t.r. ve všech našich prodejnách průměrně
na polovinu cen z letošního jara.
Ovšem, této slevy nemůžeme již dosáhnout na režiích a jsme nuceni snížit mzdy našich dělníků průměrně o 40%. Naproti tomu zaručujeme našim zaměstnancům, že jim dodáme životní potřeby za polovinu cen platných letos v květnu.


Akce fungovala perfektně a ukázala, že dobrý podnikatel může úspěšně vzdorovat jak neblahým poměrům, tak i krátkozraké politice vlastního státu.

Nejvíce se mi líbí Baťova výměna s jakýmsi Sonnenscheinem (GŘ, Vítkovické železárny):

S: Tak vy budete dávat boty za 50% - a kolik tedy budete moci platit dělnictvu?
B: Také jen 50%.
S: A z čeho budou živi?
B: Budu jim dodávat také za 50%.
S: Vy jste také hokynář?
B: Ano, jsem také hokynář.

Tohle Baťovo "Ano, jsem také hokynář" mi zní skoro jako to slavné "A přece se točí!" Je to Baťovo hrdé přihlášení se k zásadnímu podnikatelskému zájmu o zaměstnance. Porovnejte s povýšeností a výsměšností námezdního elitisty, který pohrdá vším kolem sebe, kromě zájmů akcionářů a jejich dividend. Proto nikdy neuslyšíte o „Soustavě řízení Sonnenschein“.

Baťa se krizí nikdy nebál:

Nynější krize není jen krizí našeho závodu, ba není ani krizí průmyslu - je to krize celého státního hospodářství. Já nejsem pro katastrofální skoky naší koruny, naopak, přimlouval jsem se od počátku za její stabilizaci, aby našemu průmyslu byla dána možnost klidného vývoje. Krok - lépe řečeno skok - v naší měně byl již ale učiněn. Rozhodnutí v záležitostech měny přísluší státníkům odpovědným za správu státu. Průmyslníkům přísluší přizpůsobit se těmto rozhodnutím v míře možnosti, neboť zlepšení hospodářského života ve státě vyžaduje v prvé řadě, aby občanstvo bylo poslušno veřejných zákonů a dbalo veřejných zájmů.

Baťa nebyl suplikant, neprosil a neškemral o státní pomoc, kterou vlády tak ochotně nabízejí výměnou za hlasy a politické podrobení obyvatelstva:

Poměry nejsou vinny nikdy a ničím. Vinni jsou vždycky lidé.

Nadávat na poměry je hloupost nehodná Baťových dědiců. My jsme nezpůsobili těchto poměrů, burácí Baťa ke svým zaměstnancům za krize v roce 1932, ale já nejsem ochoten se také litovat. Já jsem nadšen těmito poměry. Hrobové ticho - pak hromový potlesk.

Baťa nikdy nedostal (a nikdy by nepřijal) jakoukoliv státní almužnu či „pomoc“. Považoval za primární povinnost podnikatele státu přispívat, ne od státu brát:

Chci dokázat ne slovy, ale skutky, že závod dle našich zásad spravovaný je v konkurenčním zápase nezdolný i vůči nejsilnější konkurenci. K této své práci nepožaduji podpory od nikoho, jmenovitě ne od státu. K této své práci potřebuji jediné: aby mi bylo dovoleno pracovat.

Co se dělo u Baťů během světové krize?

1929 Krach na burze v USA, začátek světové hospodářské krize: otevřen Baťův dům služeb v Praze, dokončeno letiště v Otrokovicích. Založeny výrobní podniky: Ottmuth Německo, Tilbury Anglie, Hellocourt Francie, Borovo Jugoslávie, Chelmek Polsko, Möhlin Švýcarsko, Best Holandsko, Batanagar Indie, Belcamp USA.

1930 Denní výroba 100.000 párů obuvi, zaveden pětidenní pracovní týden – tj. 40 hodin.

1931 Založena soukromá a.s. Baťa, zaniká veřejná obchodní společnost T.&A. Baťa. Ve Zlíně postaveno během 1931-32 devět nových továrních budov, 2 skladiště, plynárna, obchodní dům, 6 internátů pro Mladé muže a Mladé ženy, 500 rodinných domů; vklady na osobních účtech zaměstnanců dosáhly 136,5 mil. Kč. Postaven Dům služeb Baťa v Brně.

1932 12.7. tragická smrt T. Bati při letecké havárii na letišti Bahňáku. Dobře jsi řval, lve.

Vedení podniku se ujímá J. A. Baťa, nevlastní bratr. Pro překonání krize zahájeny nové výroby (pneu, klínové řemeny, gumové zboží, hračky, kola, letadla, umělá vlákna). Postaven Obchodní dům ve Zlíně a Velké kino.

1933 Založena vývozní a dovozní společnost Kotva, postaven hotel "Společenský dům", otevřen
"Památník T. Bati".

Z „krizových“ myšlenek Jana Bati

Bylo-li v Evropě dvacet milionů nezaměstnaných, bylo to proto, že scházelo milion vychovaných, vycepovaných, odvážných podnikatelů, kteří by našli způsob, jak tyto lidi zaměstnat.

Evropě dodnes chybí podnikatelé, podnikatelská kultura a podnikatelské vzdělávání. Podnikatelů je stále kriticky málo, nejsou „vycepovaní“ ani profesně zakotvení. V r. 1937 přišel Jan s myšlenkou Podnikatelské univerzity. Postavil již první dům ústavu, kterému chtěl říkat Tomášov. Chtěl vychovávat podnikatele:
Studenti budou lidé s vysokoškolským vzděláním, kteří prošli úspěšně životem a mají osobní vlastnosti adeptů podnikatelství.
… každý student této školy musí být člověk, který není proletářem ani cítěním, ani smýšlením, nýbrž který věří ve vlastní sílu, v sílu svého charakteru a ve svůj úspěch.
… musí ve svém oboru dokázat nejméně jedno důležité zlepšení stávajících poměrů, nebo zařízení nebo organizace.
…musí umět hrát tenis nebo kriket, golf a koňské polo. Musí umět pilotovat letadlo a řídit vůz, právě tak jako motocykl a pár koní. Musí ovládat nejméně dva jazyky mimo své mateřštiny.
…musí se umět pohybovat na parketách ve fraku stejně jako v pracovním táboře a v koželužně.
A musí umět všechny tyto věci dělat – na svůj účet – ne na účet podniku nebo svého otce.


Tento geniální podnikatel, který řídil koncern Baťa během světové krize 30. let a dovedl jej ke světovému rozmachu, nebyl zastáncem státních intervencí a státního podnikání, které

1. Zbavuje občany hospodářské iniciativy a ponižuje je na stupeň nevolníků. Jsou závislí na státu, vlastně na jeho byrokracii nejen politicky, ale i hospodářsky.
2. Odstraněním soutěže ztrácí měřítko pro své výkony a svou prospěšnost.
3. Umísťuje příliš mnoho lidí k hospodaření z cizího, tj. bezejmenného majetku státního.
4. Přenáší své ztráty a nedokonalosti v hospodaření pomocí politických a zákonných opatření na zaměstnance a spotřebitele.


Příčiny krize a nezaměstnanosti? Jan Baťa, tak jako Tomáš, ve svém výkladu vinil bankéře:

Utloukali podnikatele v zájmu své peněžní moci. Někde to bylo v „zájmu národním“ a podobně… když tedy je někdo bankéřem a spravuje peníze, myslíš, že je správné, když je zavře do pokladny a nedá - nepůjčí je nikomu? Když se bankéř začne báti o peníze, musí přece vždycky nastat krize…
Banky ve světě se minuly účelem. Většinou ztratily svůj význam, ze kterého vzešly. To jest být osobním oddělením, osobáři hospodářského života. Takový osobář, ten má za úkol vybírat lidi. Vybírat je a popouzet je. Budovat podnikatele. Obzvláště náš, český bankéř, dělá jenom shakespearovského Shylocka. A hůře. Hydru. Požírá podnikatele, místo aby je hledal a vytvářel a vychovával.


Tomáš Baťa takové názory sdílel: Některé banky se podobají půjčovně deštníků. Nabízejí půjčku, když svítí slunko a chtějí ji zpět, když začne pršet.

S tím je ovšem třeba počítat: většina bank nejsou spolehlivými partnery v podnikání, nejsou spolupodnikateli. Banky pak krachují spolu se svými krachujícími klienty. Nejdůležitější povinností bankovního ředitele je, aby nalezl podnikatele hodného partnerské důvěry.

Jan Baťa odsuzuje bankovní koncerny, kde banka drží majoritu akcií a mnohdy všechny akcie desítek průmyslových podniků. Podniků, kterým nerozumí, ale které vysává a do kterých on, bankéř, neschopný je provozovat, dosazuje své „podnikatele“ – často ve spojení s politickou stranou. Tyto podniky to jsou, jež jsou pak v nejbližší krizi zastaveny a dělníci na ulicích. A takový ten mor se potom roznáší i do ostatních…

Jan nemůže zakrýt svoji hrdost nad úspěchem firmy Baťa právě v období hluboké světové krize:

Byla u nás nějaká krize? Byla krize v celém světě a my jsme rostli. Proč? Poroučí u nás bankéř? Ne. Stojí s kloboukem v ruce u našich dveří. K službám vždy ochotný, Julius Novotný, že? Nechali bychom my jej u nás poroučet? Cákryš. Utekl by první den. Ale banky jsou spíše upíry, nežli pařeniště podnikání. Lidé, kteří do toho nevidí, jako žurnalisté a podobně, tomu potom říkají „soumrak kapitalismu“. Aspoň v Evropě tomu tak většinou je.

Bankéřovou povinností je najít pro ten podnik nového podnikatele. Prodat podnik někomu, kdo jej bude chtít provozovat. Kdo u toho bude chtít být celým srdcem, časem, hlavou, rozumem, jako musí být podnikatel… Podnikatel si musí troufat zaměstnávat lidi i přes dobu krizí a neposílat je panu státu na krk, aby je živil, když přijdou těžké časy. Těžké časy jsou časté a právě tehdy je třeba podnikatelů nejvíce. A tenkráte je to, kde bankéř již na to nestačí.


Je takový zákon, který by jej přinutil? Ten zákon se nazývá poctivost.

Závěrem

Dnes stojíme před výzvou podobnou náročnému období překážek doby Baťovců. Zvolíme cestu aktivní tvorby kvalitního podniku v autonomním regionu, anebo budeme s nataženou dlaní pasivně čekat na bakšiš strukturálních fondů EU, záchranné balíčky, finanční injekce a dary od stresovaných daňových poplatníků, našich budoucích zákazníků, kteří ztratili kontrolu nad svými vlastními výdělky? To přece není (a nemůže být) podnikání.

Odpověď je stále více evidentní. Dochází k obnově socialismu, nárůstu státního spoluvlastnictví bank, automobilek, pojišťoven atp., jakož i k masivnímu zadlužování ekonomik pod otřepanými prapory diluviálního keynesianismu minulého století. Objevují se dokonce ekonomové, kteří tvrdí, že 2. světová válka byla tou keynesiánskou „injekcí“, která nás zbavila krize. Metafory o „ekonomické válce“ se množí, ve snaze ospravedlnit fiskální utrácení politického neokeynesianismu. Dnešní bezuzdné vládní utrácení se stává jakousi „simulací“ válečných dopadů na ekonomiku.

Nyní stát nalévá miliardy do krachujících automobilek, oddaluje jejich bankrot de iure i když v něm již dávno jsou de facto. Jestli nikdo nekoupí auta od bankrotujícího podniku, pak je tím méně koupí od podniku uměle udržovaném státem.To již je Jidášův polibek dopovaný steroidy. Odměny přicházejí těm nekompetentním, nevýkonným a ztrátovým, tresty je odměňován úspěch – tak jako za Baťů.

Obamův plán dokonce finančně stimuluje státy, aby rozšiřovaly své počty lidí na welfare. Tím se zvýší zaměstnanost sociálních pracovníků a konzultantů. Státní sektor se stává jediným rostoucím zaměstnavatelem v ekonomice, po státním zdravotnictví a státním vzdělávání. Jak jeden americký ekonom poznamenal: zdá-li se vám všechno příliš drahé nyní, počkejte až to bude zadarmo.

Použitá literatura

- Baťa, J. A., Práce a spolupráce zaměstnavatele se zaměstnanci, Knihovna Baťovy služby veřejnosti, Zlín, 1933.
- Baťa, J. A., Spolupráce, Výbor z článků a projevů v letech 1920-1936,TISK, Zlín, 1936.
- Baťa, J. A., Za obchodem kolem světa, Baťova letecká obchodní výprava kolem světa, 6.1.-1.5. 1937, TISK, Zlín, 1937.
- Baťa, J. A., Budujeme stát pro 40,000.000 lidí, TISK, Zlín, 1937-38.
- Baťa, J. A., Těžké časy, Marek Belza, 2008.
- Baťa, T., Zámožnost všem, TISK, Zlín, 1925.
- Baťa, T., Úvahy a projevy, redakce A. Cekota, TISK, Zlín, 1932
- Will, G. F., „FDR´s Sweater Fable“, Newsweek, March 9, 2009.
- Zelený, M., Cesty k úspěchu, Čintámani, 2005.
- Zeleny, M., Human Systems Management: Integrating Knowledge, Management and Systems, World Scientific, 2nd Printing, 2008.
- Zelený, M., „Co je v nepořádku s americkou ekonomikou?“ Czech Business Weekly, 31. března, 2008, s. 28-30.
- Zelený, M., „Státem ekonomiku nenakopneš“, MF Dnes, Názory, 23. ledna, 2009, s. A13.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

FS napsal(a):

Pane profesore,

jak z tohoto hlediska, tedy přístupu, který zde popisujete, hodnotíte to, jak Ronald Reagan počátkem 80. let státem zasahoval do automibilového průmyslu, kdy v Americe nebyla finanční nebo ekonomická krize, ale jen recese?

V dubnu se o tom na ČT24 zmiňoval Miller a v pondělí k Reaganovu de facto "šrotovnému" ve výší 4 tisíc dolarů a jiným zásahům E15 zveřejnil jeho malý článek.

Reagan prý donutil Japonce, že jako dobrovolně přijali kvóty na dovoz svých malých aut, aby měl Detroit také čas začít je vyrábět.

Z dlouhodobého hlediska to nepomohlo, naopak Japonci vyvinuli i vozy vyšší kategorie, Acury a Lexusy, které od té doby vytlačují jak dražší a větší americká auta, tak BMW a Mercedesy.

Reagan také na japonské motocykly uvalil velké celní tarify což umožnilo Harley Davison obnovit výrobu.

Děkuji.
04. 06. 2009 | 13:50

Béda napsal(a):

Hezké povídání hodné zamyšlení.

Až na to pověstné ale. Zajděte si dnes do Baťova obchodu a podívejte se na nabídku. Jistě nepřehlédnete, že většina obuvi pochází z výrobních závodů v Číně, resp. od různých producentů z různých oblastí, čili diverzifikace. I Baťa jako správný podnikatel přeléval kapitál mezi regiony - ne že ne.

Ještě bych upozornil na jedno specifikum Baťových továren. Spravidla každý zaměstnanec na vyšším postu procházel výrobní sférou od píky a inovace vedoucí ke zlepšení - racionalizaci, zefektivnění byla oceňována nikoliv pouze přidáním na platu ale i "karierním" postupem. Vysokoškolský diplom byl předpokladem, nikoliv nutným požadavkem karierního postupu. Dnešní požadavek diplom+pár let praxe nebyl vůbec klíčový. Klíčový byl především prospěch celku.
04. 06. 2009 | 13:54

Charlie napsal(a):

pane Zelený,

těžká volba - Baťů (duchem a umem) téměř v Česku není.
A tak volba mezi privatizačními zloději nebo populistickými rozhazovači ze státního je ...... téměř nemožná.
04. 06. 2009 | 14:24

Jir napsal(a):

konec dolaru, tedy okrádání světa zemí s tiskárnou zelených papírků?

http://finweb.ihned.cz/c1-3...
04. 06. 2009 | 14:27

Jochim napsal(a):

Pane Zelený, pochopil jsem to správně, že odrazujete od státních intervencí soukromým podnikům, či hospodářským odvětvím, nebo si stěžujete na naše podnikatele, že nejsou jako Baťa a chudák stát je musí zachraňovat.
04. 06. 2009 | 14:31

Gerd napsal(a):

USA tak dlouho bojovaly proti socialismu, až přišel Barack Obama a postupně jim jej zavádí. ČR pak, coby dědic socialismu a nově se rozvíjející kapitalistický stát pak bude zase na opačné straně barikády.
Z toho ovšem nevyplývá, že republikáni v USA měli být nadále u moci, bylo by to horší řešení. Socialismus přeci jen zvítězil, jen ne v ČR, ale v USA, GB, Německu a zejména ve Francii, kde je jeho dnes nejrozvinutější forma. Bývalé socialistické státy se přeorientovaly na kapitalismus nebo otrokářské zřízení (Sev. Korea).
Dnes dochází k narovnání poměrů ceny práce mezi EU - USA a Asií, tudíž Baťovy recepty v dnešní krizi nebudou fungovat a bez technologického skoku nemá situace řešení.
Konec USD je pak v určitém času realitou.
04. 06. 2009 | 14:39

Ládik napsal(a):

Technicky vzdělaný člověk s praktickými zkušenostmi z produktivní sféry byl v ČSSR (a následujících) vždy tím pitomcem s malým platem a velkou odpovědností. Chytří rodičové dávali děti studovat humatnitní obory, tam se daly pořádné prachy nahrabat lehčeji. Trvá to dodnes. Ujal se pojem "celebrita" - např. člověk, který nazpíval jeden nápěv (ani ne písničku) a stačí mu to na celý život. Takový jedinec je dnes vzorem pro každé dítě.
Tvořivá, poctivá celoživotní práce dnes nestačí mnohdy ani k tomu, aby za důchod z ní bylo možno přežít v domově důchodců.
Za to vděčíme převážně komančům a jejich novodobým klonům, škromachům a podobným.
04. 06. 2009 | 14:43

mirekP napsal(a):

Děkuji za článek. Nutí mě přemýšlet, kam naše (evropská) ekonomika svým politicko-ekonomickým přístupem spěje.
A dost se to urychluje.
04. 06. 2009 | 14:53

Béda napsal(a):

Ještě o jednom zde nebyla řeč:

O tom, že Baťa činnost svých podniků chápal nejenom jako prostředek svého zbohatnutí ale i jako prostředek slušné obživy a zaopatření svých zaměstnanců -
nebyla to jenom podniková banka, ale i promyšlený systém budvání podnikových bytů v nevelké vzdálenosti od závodů, vlastní výchova - školství... jeho podnikání nebylo samoúčelem - mělo mnohem širší - i sociální - (to si dnes málokdo připouští) záběr.
04. 06. 2009 | 15:02

Skeptik napsal(a):

Tak to jste si u oranžových teda rozlil. Jsem zvědavý, jestli žalobu na ovlivňování voleb na Vás podají ještě dnes, nebo až po prohraných volbách.
04. 06. 2009 | 15:04

Skeptik napsal(a):

Tak to jste si u oranžových teda rozlil. Jsem zvědavý, jestli žalobu na ovlivňování voleb na Vás podají ještě dnes, nebo až po prohraných volbách.
04. 06. 2009 | 15:04

Skeptik napsal(a):

Tak to jste si u oranžových teda rozlil. Jsem zvědavý, jestli žalobu na ovlivňování voleb na Vás podají ještě dnes, nebo až po prohraných volbách.
04. 06. 2009 | 15:04

Skeptik napsal(a):

Tak to jste si u oranžových teda rozlil. Jsem zvědavý, jestli žalobu na ovlivňování voleb na Vás podají ještě dnes, nebo až po prohraných volbách.
04. 06. 2009 | 15:05

Jochim napsal(a):

Béda
No jistě, Baťa byl jasným důkazem toho, že státních intervencí netřeba. Právě Baťa byl vzorem toho, že podnikatelé a firmy drží stát a ne stát je. Že nejvíce umí ocenit a postarat se o dobrého zamestnance, zaměstnavatel a ne stát. Dnes se setkáváme s opakem. Dnes se politici starají do čeho nemají a ze sebevědomého podnikatele a loajálního zaměstnance není nic, jelikož je někteří politici evidentně proti sobě popouzí. Koho by tak asi dneska Baťa volil? Paroubka?
04. 06. 2009 | 15:12

Béda napsal(a):

Jochim,

jestli jste si nevšiml, já ve svém příspěvku neřekl ani půl slova o státu. Anebo snad ano?

Říkal jsem, že tu sociální politiku dělal v určitém smyslu přímo podnikatel Baťa. Kterýpak podnikatel dělá něco podobného dnes? Který staví zaměstnancům byty a domy, školy...?
04. 06. 2009 | 15:17

Jochim napsal(a):

Beda
Dělali by nebojte. Dnešní postsocialistická generace rovnostářů úspěch neodpouští. Takže dnešnímu "Baťovi" by hrozilo roztrhání na cucky.
04. 06. 2009 | 15:24

Skeptik napsal(a):

Tak to jste si u oranžových teda rozlil. Jsem zvědavý, jestli žalobu na ovlivňování voleb na Vás podají ještě dnes, nebo až po prohraných volbách.
04. 06. 2009 | 15:26

grőssling napsal(a):

Je dobré, že pan Zelený sepsal ( po svém ) průchod firmy Baťa krizí ve třicátých letech.
V první reakci mne napadá otázka nad tvrzením, že řešením je například systém řízení firmy Baťa.
Ten systém byl jen jednou z možných komparativních výhod. Osvojí-li si prvotně komparativní výhodu na trhu určité procento firem, přestává výhoda fungovat jako výhoda.
Rooseveltovi rozumím, viděl problém svetrů z W DC, radní městečka zase ze svého pohledu.

Obě strany ( stejně jako dnes )nebyly schopny vidět ( natož tak promluvit k voličům ), že se jedná o Krizi bílého atlantického muže, zvyklého staletí krást a loupit na jiných rasách a státech a která nemá sama o sobě trvalé úspěšné řešení než upravit svoji spotřebu svému reálnému výkonu.
Na okraj, státem řízené zničení firmy Baťa bylo velmi podobné zničení firmy Agrokombinát JZD Slušovice partou exprezidenta Havla.
04. 06. 2009 | 15:52

Rumcajs napsal(a):

grosslinq:

JZD Slušovice byla umělá bublina, která při první srážce s realitou praskla.
04. 06. 2009 | 15:56

Rumcajs napsal(a):

Díky pane profesore za rozsáhlý příspěvek. Manka to pravděpodobně celý obšlehne a přepíše do své bakalářky o mzdových systémech.
04. 06. 2009 | 15:58

grőssling napsal(a):

Rumcajs,

bublina ? Byl jste tam někdy ? Znáte jejich systém řízení a čeho dosáhli v měřitelných parametrech ? Předpokládám, že to je jen takový výkřik z Řáholce.

Dejte něco do placu místo blábolů ! Budete-li mít zájem mohu sáhnout do archivu.
04. 06. 2009 | 16:22

Rumcajs napsal(a):

grossling:

Vycházím z informací lidí, kteří po roce 89 zaváděli IT do tehdy ještě státních statků a lidí, co ten statek řídili. Dle nich se jednalo o státem podporovaný a dodovaný experiment, kam se vozili západní delegace a který měl ukázat, že se dá dobře fungovat i za socializmu.

Kdyby bylo jinak, nevidím jediný důvod k tomu, že by nemohl fungovat i v tržním prostředí.
04. 06. 2009 | 16:34

Student napsal(a):

Z toho co jsem si přečetl mám dojem, že Tomáš Baťa měl štěstí, že tady podnikal
před 80ti lety. Dnes, při naší podnikatelské a politické kultuře
by tady neuspěl. Všichni politici a novináři by ho pomlouvali a odsuzovali.
04. 06. 2009 | 16:44

prduch napsal(a):

To grossling:

Ano, stale si pamatuju kolik nas stala
"slusovicka" 286. Nicmene, proc nikdo tuto
raritu neozivil v dnesnim prostredi. On to Havel nedovoli??
04. 06. 2009 | 16:51

Marty napsal(a):

Musim se zastat Aloise Rasina. nebyt jeho deflacni politiky, tak zkolabovala koruna (tehdy byl skutecne monstrozni objem inflacnich penez). Sice exporteri nedopadli nejlepe, ale bylo to lepsi, nez kdyby sla ke dnu cela ekonomika. A budouci pozitivni ekonomikcy vyvoj dal Rasinovi za pravdu. Skoda, ze takovi politici jiz dnes nejsou.
04. 06. 2009 | 16:54

zliňák3 napsal(a):

Pan Zelený asi neví, že dělníci u Baťů dřeli u strojů do úmoru jak cvičené opice.
Asi neví, že Baťa využil krize ke zřizování pracovních táborů na stavbu železnice (Lutonina), kde nevolníci pracovali jen za stravu a mizerné ubytování.
04. 06. 2009 | 16:57

jirkovac napsal(a):

s nazory profesora Zeleneho jsem se setkal u pojmu "podnikatel" v managerske praxi..
podnikatel je ten kdo PODNIKA. neni to bezny zivnostnik, ktery preprodava nebo provozuje hostinskou cinnost. podnikatel vytvari prave tu pridanou hodnotu.. /to neni citace/.

tak kde jsme my studovani podnikatele, kteri budeme tvorit PH? my rocniky 80?
hlavy vzuhu!!
04. 06. 2009 | 17:07

jirkovac napsal(a):

zlinak3

ale vzdyt delnici meli tehdy na vyber, ne? nemuseli pracovat u Bati, ne?
jak zase vy vite, zda tam jako opice nepracovali radi?nez sedet doma do umoru a nemit z ceho zivit rodinu..
04. 06. 2009 | 17:13

Rejpal napsal(a):

Zajímavý článek o starostech skutečného podnikatele o vlastní podnik a o jeho řešeních. Jsou někde ještě dnes takoví podnikatelé?

Je možné při neustálém zvyšování produktivity práce zaměstnávat stále více zaměstnanců, navíc i s vyšší mzdou?

Kdo z dobře placených manažérů jako první uzná, že žije "nad poměry" a vzdá se svého astronomického příjmu?
04. 06. 2009 | 17:15

Jelínek napsal(a):

Měl jsem tu čest pracovat po roce 1968 s několika "baťovci". Byli to skvělí lidé, pracovití, inteligentní, rozumní a hlavně skromní. Žádné cvičené opice. Pane "zlíňáku", zkuste s někým, kdo u Bati pracoval, promluvit a ptejte se ho...
Jan Jelínek
04. 06. 2009 | 17:19

grőssling napsal(a):

Rumcajs,

no myslel jsem si, že ten výkřik nemáte podložený
ani osobní zkušeností
ani studiem relevantních dat.

Tak jen na okraj Rumcajsi, pokud budou modří a přimodralí pokračovat v tom, že budou ignorovat reálná i historická data a z rozprávek jedna paní povídala kompilovat své názory, nemá česká pravice šanci na úspěch, nakonec ale ani levice.

A teď konkrétně:
1.
Systém řízení v JZD AK Slušovice byl jako opsaný z dnešního článku pana Zeleného o systému řízení ve firmě Baťa, viz. výše
oněch pět bodů týkajících se samosprávy a podnikání dílen ( v AKS to byly závody, ale i pracoviště ), podíl zaměstnanců na zisku, kapitalizace spolupracovníků a podniková banka, podnikový systém vzdělávání a praxe, vědeckotechnický rozvoj, inovace jako součást systému řízení.
Jediný rozdíl byl v tom, že se systém participace zaměstnanců nazýval jako úlitba režimu předávání pracovišť do socialistické péče. A nástrojově byl již tehdy zasíťován s počítačovou podporou, kterou Baťa samozřejmě nemohl mít.

On ten systém skutečně tehdy opsaný od Baťi byl a většina papalášů z ústředí KSČ jej sabotovala, protože to věděla ( ostatně víte, že Milouš Jakeš absolvoval Baťovu školu práce mladých mužů ?). Házeli jim klacky pod nohy jak mohli, protože dobřě věděli o co šlo. Trochu se to změnilo až od roku 1987, kdy už si nevěděli rady a byl nad nimi Gorbačov.
2.
Ve své době dosahoval AKS v zemědělských činnostech výsledky srovnatelné s vyspělými zemědělskými podniky ve světě a vždy o alespoň 30-50 % lepší než byl průměr v ČSSR.
3.
AKS skončil proto, že vadil právě svojí úspěšností, byla to vlastně taková dnešní čínská cesta, jen ti lidé se víc myli.
Tehdy nic takového nesmělo politicky existovat. Havel s Klausem nastartovali tvrdý liberalismus v ekokomice, který uzrál až nyní.
Tak je zlikvidovali tím, že jim na začátku devadesátých let zastavili pod politickým tlakem Havla a spol. bankovní financování a zároveň tam nasadili revoluční skupinku, která to rozvrátila zevnitř, což je u družstevních firem velmi snadné.
Zajeďte se tam teď podívat a poptejte se místních lidí co si o tom myslí.

Pan docent Čuba je jistě jeden z mála podnikatelů, kterého lze u nás přirovnat ke starému Baťovi.

Bohužel už patřím k pamětníkům. Několikrát jsem v AKS služebně osobně byl a dělal s nimi obchody, protože zrovna věci pro IT se tehdy nedaly jinde sehnat, ale rozhodně ne proto, že KSČ rozhodla, že počítače jenom ve Slušovicích.

Rumcajs,
se učit, se učit, se učit. Nepapouškovat demagogie po tetkách z pavlačí. Nestrkat hlavu do písku před nepříjemnou pravdou. Rozebrat při mariáši v hospodě, podat zprávu o výsledku brainstormingu ! Při pochybnostech členů diskusního kroužku dodám další fakta.
Zdar
04. 06. 2009 | 17:26

ja napsal(a):

Proč jen Baťovci ? I dnesšní firmy jdou dopředu. Pasivní domy se dnes staví, zděné - tedy kvalitní, rychla, levně, navíc s dotací 400 000,- Kč. http://www.jakbydlet.cz/cla...
04. 06. 2009 | 17:26

Kamil napsal(a):

Baťa ze vzdělání vylučoval proletáře, kdežto naše školství produkuje většinou proletáře. Nemůžeme se divit, když většina učitelů volí levici.
Z toho se jen tak nevymotáme.
Hezký a poučný článek. Díky pane Zelený.
Hezký den.
04. 06. 2009 | 17:33

grőssling napsal(a):

prduch,

no je to jednoduche, zkuste politicky zlikvidovat Škodu MB a až klekne říct, my jsme si to rozmysleli, byla to chyba, tak teď už můžete, začněte znova.

Já si taky pamatuji co ta 286 stála a nejen ta, kupoval jsem tam tiskárny, které vlastně vyráběla Zbrojovka. Chovali se prostě už tehdy tržně, ale KSČ rozhodně nerozhodla, že PC jenom ve Slušovicích. Ta se počítačů hlavně osobních bála jako čert kříže, nějak tušila, že to je konec hloupého informačního monopolu.
04. 06. 2009 | 17:37

pgjed napsal(a):

To zlíňák3:

Milý zlíňáku. Já jsem také zlíňák, takže dobře vím, do jak zlolajného světla stavíš, jak to u Baťů fungovalo.

Ke dřině do úmoru. Pamatuji práci u kruhu, sám jsem tam dělal v době, kdy denní plán byl násobkem plánu za Baťů, při stejném strojním zařízení. Byla to makačka, ale ne dřina do úmoru. Aby nebyla práce jednotvárná a byla možnost záskoku, zacvičoval se každý dělník na více operací. Byla možnost postupu, zvyšování kvalifikace ve večerní škole, služby, kultura... vše hned za bránou.

I s tou Lutoninou to bylo poněkud jinak. V době, kdy všichni propouštěli, Baťa vyhlásil že dá práci každému. Podmínkou bylo, přinést si vlastní lopatu. Stavěla se železnice na Slovensko a rychlostní silnice na Slovensko. Ve stejné době stát otevíral podobné stavby, třeba silnici přes Buchlovské hory. U Baťů kromě práce, byla i škola, ale i sport a zábava. A hlavně výdělek v době, kdy lidi žili z žebračenek. A kdo se osvědčil, mohl postoupit do výroby ve Zlíně, případně na školu ve Zlíně... Pravda, organizace byla kasárenská, ale v tom počtu lidí nebylo možné udržet jinak pořádek. A kdo nechtěl, mohl odejít, jak přišel. Žádný koncentrák, jak to popisuješ ty.
04. 06. 2009 | 17:42

Al Jouda napsal(a):

Velmi oceňuji, že je v nadpisu článku slovo "možná". Doba je totiž dost pokročilá a hlavně je nadvýroba téměř všeho. Za Baťových časů byl svět takřka bosý - to se to vyrábělo a prodávalo ! O asijských výrobcích obuvi nebylo ani slechu. Tato krize bude vleklá !
04. 06. 2009 | 18:00

Skeptik napsal(a):

Zliňak 3.
Ano jako opice, a proto na těch strojích co u Bati pracovali dělníci, tak ještě dalších 40 let na nich DĚLNICE budovali socialismus za výplaty tzv. lehkého průmyslu!
04. 06. 2009 | 18:01

prduch napsal(a):

To grossling

no je to jednoduche, zkuste politicky zlikvidovat Škodu MB a až klekne říct, my jsme si to rozmysleli, byla to chyba, tak teď už můžete, začněte znova.

To je pomerne absurdni srovnavani. Ale i kdyby, proc ten "zazrak" nelze odstartovat
z malych pomeru??
04. 06. 2009 | 18:03

Martin Tér napsal(a):

Zajímalo by mne, zda-li to u firmy Baťa funguje i dnes. Pokud ne, pak proč?
04. 06. 2009 | 18:03

grőssling napsal(a):

prduch,

zcela jistě to v různých menších firmách funguje. Ale stejně jako si postěžoval pan Zelený, že osvědčený systém řízení firmy Baťa jen tak někdo ve světě nepřevzal a nepoužívá, je to stejné se systémem řízení AKS.

Myslím, že hlavním důvodem je neznalost a neochota se podrobit tvrdé vnitropodnikové disciplíně.
04. 06. 2009 | 18:15

Admirál napsal(a):

Soustava řízení Baťa není dnes nic, co by bylo neznámé, nebo novinka.

V podstatě pro všechny firmy, které mají certifikovány normy ISO 9001:2000, by měli znát a mít povinně mít zavedeno v modifikovaných formách většinu toho, co pan Zelený o soustavě řízení Baťa uvedl.

Tudíž znalosti znalosti mezi podnikateli by měly být dostatečně rozšířené, i by v návaznosti na certifikaci měly být zavedeny do denního chodu firem.

Jak je ale vidět, masově to úroveň firem nezvedá. Asi schází ve firmách Baťové. Ti se zřejmě nerodí každý den.
04. 06. 2009 | 18:26

xrb napsal(a):

Pan profesor je trochu mimo realitu. Situace se od dob T.B. zásadně změnila. Rozsah reálné výroby zejména v US už je minimální (jen cca 10pct HDP pochází z hmotné výroby). Vyrábí se převážně v Číně a dostat se na konkurenční čínské výrobní náklady (nejen mzdové!) v US nebo v EU je utopie. "Ekonomika znalostí" nebo informační se ukazuje taky jako jen blábol teoretiků. Jediné šance "Západu" jsou buď svoji ekonomiku uzavřít nebo rozložit jakýmikoli prostředky Čínu a zlomit tak její ekonomickou konkurenci.
04. 06. 2009 | 18:35

Admirál napsal(a):

xbr - s tou Čínou máte zřejmě pravdu.
04. 06. 2009 | 18:42

Petr z Tábora napsal(a):

Pěkný příspěvek pane profesore. Systém řízení Baťa je Vaše silná parketa. Jeho systém byl propracovaný a přinášel výsledky.
Nicméně jsem měl možnost se setkat s pamětníky firmy Baťa, solidními pracovitými lidmi střední linie řízení a jejich názory byly různé.
04. 06. 2009 | 19:07

pgjed napsal(a):

To grőssling:

Obávám se že si AKS idealizujete. Především Čuba nebyl žádný Baťa, dokonce ani ne podnikatel. Byl to obratný komunista, který díky svému ohromnému vlivu (člen ÚV) dokázal na bázi jalových proklamací přestavbové a předpřestavbové rétoriky KSČ vytvořit prostor, ve kterém na pseudotržních principech byly využívány volné segmenty trhu, které centrálizované plánování jaksi opomnělo. (( montáž stolních počítačů, biotechnologické výroby, rozsáhlá nezemědělská výrobní činnost (chemie, plastikařina, zahraniční obchod ... ), atd.)). Kdyby Čuba nebyl tak vlivný, nedostal by příděl investic, příděl deviz ... Byli jiní, kteří nebyli méně schopní, ale tu možnost nedostali. Byly ale i podobně vedená družstva (Pohořelice...). Co bylo nové, bylo to, že bolševici, kteří drželi všechny rozhodující pozice v AKS, nekecali schopným lidem do odborné práce, ale nechali je dělat a vytvářeji jim o fous lepší podmínky, než byly jinde.
Byl tam prostor pro uplatnění nápadů, bohužel jakýchkoliv. Proto se tam vedle pár rozumných věcí udělalo i dost stupidních prasečin.

Skutečná tržní firma to ale nebyla. Také nikdo nikoho nikam neposílal, aby AKS rozvrátil zevnitř. Jenom v konfrontaci s trhem a průhledným účetnictvím se ukázalo, že něco bylo životaschopné, to vzali většinou vrámci do rukou zaměstnanci, a něco bylo šmé, které zašlo na dluhy.

S baťovským systémem to nemělo naprosto nic společného. To jsou legendy.
04. 06. 2009 | 19:13

pgjed napsal(a):

Admirále, nenechejte se prosím vysmát! Iso je byrokratické mimikry, které do skutečně produktivní firmy nic nepřináší. Bohužel je to úlitba bruselským skřítkům.
04. 06. 2009 | 19:17

Rumcajs napsal(a):

grossling:

pgjed to napsal za mě. Bez investic a známostí by to Čuba nikdy nerozjel. Navíc nebyl nikdy vystaven tržnímu prostředí.

Tak jak fungoval, mohl fungovat jen za socialismu. Éru Slušovic rozhodně neukončila žádná diverzní jednotka (Pokud tomu opravdu věříte, navrhuju okamžitě vyhledat lékaře)ale jejich výrobní roztříštěnost. Přeci jenom záběr od dojení po výrobu počítačů je poněkud široký.

Pokud byl Čuba takový machr, mohl rozjet klidně jiné firmy.Ale jak vím minimálně z televize, patřil spíše do kategori "Podnikatelů s LTO" či "Stehlíků" a dlužil na koho se podíval.
04. 06. 2009 | 19:49

Admirál napsal(a):

pqjed - nemohu s Vámi souhlasit, ISO nemá nic společného s Bruselem. Pokud máte zájem, můžeme oba systémy porovnat. K jakékoli kapitole soustavy řízení Baťa Vám přiřadím kapitolu ze systému ISO. Zjistíte, že SŘB je v ISO obsažen. Pokud má skutečně produktivní firma svůj vlastní fungující systém, je otázka, zda jí implemetace ISO pomůže.

Pokud skutečně produktivní firma žádný systém nemá, pak nevěřím, že dlouhodobě skutečně produktivní firmou zůstane.

Nemluvím o něčem, o čem jsem jen slyšel, mám dlouhodobou praktickou zkušenost.
04. 06. 2009 | 19:54

grőssling napsal(a):

Rumcajs,

no o tématu nevíte kromě zpráv z televize jak je vidět vůbec nic. Škoda ztrácet čas.
04. 06. 2009 | 20:48

grőssling napsal(a):

pqjed,

no žádná konkrétní data a konkrétní údaje, to je pak zbytečná diskuse.

Zájimal by mne názor na pana docenta Čubu i AKS od autora tohoto článku pana Zeleného.
Jsem si jist, že kdo zná Baťův systém řízení ví, že ten slušovický byl jeho úspěšnou kopií.
Že byly Slušovice rozprášeny politicky je stará vesta, viz projev Havla v létě 1990.
Havel byl ekonomický ignorant, to ho ale neomlouvá, že začal hon na ekonomický subjekt, který se mu nehodil do krámu.
04. 06. 2009 | 20:54

VK-Can napsal(a):

Vazeny pane profesore Zeleny.

Vase zjednoduseni ma dobry umysl, ale dovolte mi poznamenat, ze lehce muze svest k mylnemu nazoru.
Pomiji totiz nejen rozdilnost podminek v te dobe (1923-1938) v USA a CSR, ale co hlavni, generalizuje!
Totiz vyrobce mlecnych vyrobku, nebo ponozek a damskych puncoch nemuze pouzit stejnou obchodni, vyrobni i ziskovou strategii jako vyrobce automobilu, nabytku, ci naramkovych hodinek!

Bata v te dobe byl ve vyrobe obuvi totez, co General Motors ve vyrobe automobilu !
Nicmene mnoho principu Batova vedeni bylo skutecne genialni a platilo pro jakekoliv podnikani.

Jen bych si dovolil poznamenat, ze v soucasne ekonomicke krizi nespravne prirovani muze vest radoveho obcana k cernobilemu videni ekonomickych problemu.

Neni nutne zduraznovat, jak lehce toto cernobile videni muze byt zneuzito politickou stranou pri volebni kampani.
04. 06. 2009 | 21:01

pepr napsal(a):

Pan profesore, výborné nápady a řešení, skvělá kritika Obamy, ale nejdříve je dobré se vypořádat s těmi, kdo nás do té krize uvrtali - protože správně píšete, že nic se neděje samo - a to nebyli ani keynesianci, ani Obama, stejně jako ve 30.letech to nebyl Roosevelt, kdo to celé zprznil. Bohužel jste vzal věci od konce a ne od začátku.
04. 06. 2009 | 21:07

grőssling napsal(a):

pqjed

ISO, máte asi na mysli systém řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2001 není úlitbou Bruselu, nýbrž jedním ze dvou hlavních světových systémů řízení jakosti a to nejen ve firmách ( také třeba v institucích ), převážně v Evropě.

Americké firmy používají často systém řízení kvality Six Sigma.
Znám firmy, které kombinují oba systémy, ale pozor oba jako SYSTÉMY ŘÍZENÍ JAKOSTI, ne řízení firmy.
Oba systémy proto nemohou být totožné se systémem řízení firmy Baťa, jakkoliv jsou v současné době světovými standardy.

Dovoluji si tvrdit, že na rozdíl od systému řízení firmy Baťa je ISO stručně řečeno popisem stávajícího stavu řízení kvality ve firmě opraveného na požadavky dané normou a jen se slabými podněty k zlepšování řízení a téměř žádnými podněty zlepšovat ekonomiku a už vůbec podnikavost.
Neboli, popišme si jak to děláme, abychom to nezapomněli.

Six Sigma je zcela zahleděna do odstraňování chyb ve výrobě a řízení. Základním požadavkem systému je dosáhnout dokonalosti 99,99966 %, to je dosáhnout méně než 3,4 chyb na milion operací.

Zatímco oba novodobé systémy jsou dost administrativní, Baťův ( a slušovický ) systém je především založen na zlepšování celkových výsledků firem prostřednictvím podnikavosti a spoluúčasti spolupracovníků a vedení. Zároveň je ale také podložen přesným vnitropodnikovým účetnictvím a oběhem dokladů.

Nejsem sice ekonom ani odborník na podnikové řízení pane PQJED, ale alespoň tyto rozdíly v systémech řízení vnímám.

Nedivím se tedy, že o Baťovi a Slušovicích víte tak málo a vyjadřujete se o nich spolu s Rumcajsem tak neodborně a povrchně.
04. 06. 2009 | 21:19

Hloupý Honza napsal(a):

Domnívám se, že nelze na "vypořádání se" se současnou krizí nostalgicky pohlížet optikou nějakých Baťových zásad, myšlenek, soustavy řízení apod.. Svět je dnes totiž úplně jiný než byl ten v roce 1929 a ten byl zase již někde jinde než ten v roce 1850 atd.,atd.. Samozřejmě, můžeme v teoretické rovině srovnávat různé typy řízení, způsoby motivace, strategie apod., ale vždy jen a pouze v rámci stejných "laboratorních podmínek". Výsledky dosažené při nerovnosti vnějších vlivů nebudou mít žádnou vypovídací schopnost, mohou být velmi zkreslené a jako takové mohou v důsledku při jejich aplikaci napáchat více škody než užitku.

Nejsem hoden toho, abych nějak předjímal jak by se Baťovci vypořádali s dnešní krizí, avšak dle mého názoru tuto šanci stále mají neboť firma Baťa stále existuje. Můj názor je však ten, že "Baťovci" byli určitým a neopakovatelným produktem své doby (stejně jako Beatles, Hippies, aj.), a že to co v daný okamžik vyčnívalo nad ostatním smetla nová doba, vývoj, budoucnost. Je i dnes tato firma leaderem ? - a to nejen v obuvnickém řemesle, ale obecně v podnikání, v těch motivačních přístupech k zaměstnancům apod. ? - myslím, že ne. Myslím, že se stala jen jedním z dalších nadnárodních koncernů, které pochopily, že není důležité dobře vyrábět, ale dobře prodávat, a že motivovat zaměstnance nemusí podílem na zisku, ale že postačí když si je vyberou z armády nezaměstnaných.

Lze proto srovnávat nějaké systémy fungující ve světě léta páně 1929 a 2009 ? Lze srovnávat produktivitu práce 20-ti písařek u Bati s jednou kopírkou dnes, práci 3 jeho účetních s jedním ekonomickým softwarem na PC ?, lze srovnávat obecné zdroje informací a informovanost nejen marketingových ředitelů u Bati s internetem a televizí ?, lze srovnávat konkurenci tehdá a dnes ?, a co jiné vlivy - cestování auty, letadly, a co ještě úplně jiné vlivy - terorismus, globalizace ekonomiky, ekologické hrozby ?

Nicméně zásadně souhlasím s tím co je zřejmé z článku autora, tj. že stát (tj. státní úředníci) by měli co nejméně zasahovat do přirozeného fungování běhu věcí (v tomto případě trhu), a to podle vzoru hasičů v národních parcích, kteří rovněž ponechávají přírodní požáry svému osudu, a to s vizí opětovné přirozené samoobnovy přírody.

Hezký večer
04. 06. 2009 | 21:20

Rumcajs napsal(a):

grossling:

Můžete mi úvést jediný rozumný důvod, proč by Havel rozbíjel Slušovice ? Problém Slušovic znám opravdu jen povrchně, ale Vy jste svůj názor nepodložil jediným důkazem či rozumným vysvětlením. Zkuste tedy svůj výkřik přetransformovat do řeči faktu.
04. 06. 2009 | 21:36

grőssling napsal(a):

VK-CAN,

zdravím Vás za moře. Určitě máte pravdu, že se obtížně porovnává doba před 80ti lety s dneškem.
Dnes žijeme v prostředí hyperkonkurence a bude hůř.

Zajímavé ale je, že ve věci marketingových konceptů už tehdy firma Baťa postupovala tak jak postupují dnešní moderní firmy, které jsou řízeny marketingem.

Ale také v osmdesátých a devadesátých letech myslím Bata selhal právě v praktickém uplatnění této své historicky silné zbraně, když firemní marketing neodhalil silnou tendenci k výbavě pro volný čas, nedonutil vedení firmy ke změně marketingové koncepce a přenechal trh firmám jako Nike, Adidas, nebo Reebok.
Takže nejen stará sláva, ale i poučení z chyb a zdá se, že samotný systém řízení firmy není také 100 % zárukou úspěchu.
Tou je myslím také spojení systému s neunavenou osobností šéfa firmy stále vyzařující novou podnikatelskou energii.
04. 06. 2009 | 21:49

grőssling napsal(a):

Rumcajs,

tak těch informací o řízené politické likvidaci Slušovic jsou na internetu haldy, třeba tato : http://www.noveslovo.sk/arc...
A poslední odstavec článku s citací dr. Rychetského.
Jistě si najdete další, stačí googlovat a googlovat a jak říkal nebožtíku Matuškovi jeho táta, "Nesmíš být nikdy líný, nesmíš se práce bát", ani s informacemi.
04. 06. 2009 | 22:04

Standa napsal(a):

Chtěl bych vědět, jak by Baťové dokázali fungovat dnes, kdy absolutně všechno reguluje stát rigidními zákony.

Stačí malá inovace (dohodnutá se zaměstnanci a pro jejich prospěch, pro prospěch firmy) a máte ve firmě kontrolu z Živnostenského úřadu, z Inspektorátu práce a bůhvíco ještě za úřady existuje.

Inspirující je dnes zaměstnanecká politika Googlu (jeho Googleplex), ale to je možné jen v USA. U nás by to brzo zakázaly úřady, firmě napařily pokutu, poslali exekuci, soudní rozhodnutí a firma by do měsíce krachla.

Dnes by Baťa svojí firmu nevybudoval. Stát by ho zarazil hned první měsíc.
04. 06. 2009 | 22:14

MA-FU napsal(a):

Velice poučný článek,pane prof.Zelený.V myšlénkách T.Bati by mnozí podnikatelé našli směr, a také zákon "který se nazývá poctivost".........výstižné
04. 06. 2009 | 22:34

jarpor napsal(a):

Tak jen poznámku k těm Slušovicím :

Pan Čuba nebyl žádný blbec, o tom žádná, avšak nelze popřít skutečnost, že toto družstvo požívalo výsadní postavení a plnilo roli "ukázkového hospodaření" velkého družstva při budování socialismu.
Možná, že vyběhat devizy v té době by mohli i jiní, možná že ne. To si netroufám odhadnout, to nevím.
Ale vím jistě, že JZD Slušovice slavilo dožínky a "bralo státní odměny a přízeň vrchnosti" kdy jako jako "první" v české části ČSSR zakončili sklizeň obilovin. To bylo v době, kdy na vlastních polích jim stála pšenice, ale ono družstvo odevzdalo do státních výkupů pšenici, kterou dovezli z jižního Slovenska a jižní Moravy, když tamější podniky již sklidili a odvedli své...
Inu, kdo umí, ten umí ... a kdo maže, ten jede.
Stačí si pak domyslet, jak je pak možné poslat kamiony pro jižní ovoce a jiné výrobky "na západ" a pak vše dobře zpeněžit na tzv. slušovických trzích...
A lidi se měli "dobře". Ti slušovičtí i ti, co tam jezdili na nákupy, neboť jinde nic takového nekoupili.
Mohl bych pokračovat jak zavedli systém kukuřice-Slušovice (KSL), ale proč ?
Kdo bude obhajovat "podnikání Slušovic" těch jejich slavných dobách, má svým způsobem pravdu. Nesporným faktem ale je, že takto podnikat mohli jen jedni.

Hezký večer
P.S. Proč pak pana Čubu tenkrát nenazývat "Baťou v socialismu" ? Přece v tomto kraji navázal na tradici...
04. 06. 2009 | 22:40

Rumcajs napsal(a):

grossling:
Mám pro Vás taky odkaz, kde Váš poukaz na text písně od Matušky bude platit minimálně dvojnásob.

http://www.cibulka.net/nnov...
04. 06. 2009 | 22:42

Targus napsal(a):

Jak to chodilo v AKS v 80. letech

Byl u nás jeden nespokojený zaměstnanec. Věčně se divil, že má málo peněz. Jeho ideálem bylo pracovní zařazení řidič - strojník v AKS. Jak se rok s rokem sešel, onen zaměstnanec se dočkal jako husa klasu svého vytouženého místa. Pohrdavě práskl dveřmi se slovy o budoucí výplatě v násobcích té naší.
Jaké bylo mé překvapení, když přišel dotyčný za tři měsíce zpět žebrat o práci, pro niž měl předtím jen slova hnusu. Za týden jsme věděli vše. Jednak po něm v AKS chtěli, aby poctivě pracoval, což byl u něj trošku problém. Také po něm chtěli, aby denně po práci uvedl techniku do čistého stavu, denně provedl kontrolní úkony podle vnitřních směrnic a zjištěné nedostatky ve spolupráci s ostatními odstranil do začátku další směny. Denně byla kontrolována a bodována jeho práce, týdenně byl hodnocen jeho ekonomický přínos podle vnitřních směrnic a cen. Finále bylo takové, že kýžený čtyřnásobek se jaksi ne a ne dostavit a strávených (nikoli odpracovaných) hodin v práci bylo jako máku.
Nakonec se dotyčný rozhodl pro ten svůj známý rybník, kde to dovedl zaonačit, aby byl bez velkého přičinění na svém a ostatní makali za něj...
04. 06. 2009 | 23:19

Milan Zelený napsal(a):

Čtenářům,

děkuji za všeobecné pochopení smyslu článku: podnik a podnikatel nemohou spoléhat jen na stát, ale hlavně na sebe, na své zaměstnance a na své podnikání. Proto jsou podnikateli a ne dosazenými šéfy státních monopolů.
Baťa by dnes neuspěl, tak jako neměl uspět tehdy. Ale přesto uspěl a přesto uspěje ten, který se bude řídit principy zdravého rozumu, poctivosti a spolupráce. Mohl bych již dnes vyjmenovat řadu českých podniků, které fungují na principech Baťa. Je zde naděje, jen ji nepropást a neprošustrovat.
Oranžoví nezískali ve Zlíně během čtyř volebních období 20. a 30. let ani jeden mandát: neexistovali. Existují až dnes.
Doc. Čuba byl geniální podnikatel ve zcela negeniálních podmínkách; je škoda, že jej zničili. Podnikatelů je dnes třeba nejvíce: nikdo jiný negeneruje pracovní příležitosti než podnikatelé. A Baťové i Čubové to uměli i za těch nejtěžších podmínek, neporovnatelných s dnešními. Uměli, vynikali, a byli setnuti.
Míme volbu: stát nebo podnikatelství. Zatím volíme stát a doplatíme na to, nutně.
Děkuji za cenné debaty.
04. 06. 2009 | 23:20

Lukáš Bušina napsal(a):

Největší sranda na Baťovi je ta, že u nich prakticky neexistovali žádní lidé, kteří by z práce odešli do důchodu. Věkový průměr pracovníků byl velmi nízký a osazenstvo jenom velmi mladé a postupně vyždímané jako citrón :-)

Ale jinak to tam bylo vesměs fajn prostředí (na první republiku když to vztáhnu)
04. 06. 2009 | 23:25

NZ Times napsal(a):

Jeden y hlavních gaunerů a podvodníků, obžalován americkou KCP (US SEC)

S.E.C. Accuses Countrywide’s Ex-Chief of Fraud

Angelo R. Mozilo, the Bronx-born businessman who built Countrywide Financial into the nation’s largest mortgage lender before it was knocked down by the credit crisis, has been charged with securities fraud and insider trading in a civil suit brought by the Securities and Exchange Commission.

Citing e-mail messages in which Mr. Mozilo referred to Countrywide loan products as “toxic” and “poison,” S.E.C. officials said Thursday that he misled investors about growing risks in the company’s lending practices from 2005 through 2007. During this time, he also profited by selling stock in the company, gaining $140 million.

“This is the tale of two companies,” said Robert Khuzami, enforcement director at the S.E.C. “Countrywide portrayed itself as underwriting mainly prime quality mortgages using high underwriting standards. But concealed from shareholders was the true Countrywide, an increasingly reckless lender assuming greater and greater risk.”

The suit also said that David Sambol, former president of Countrywide, and Eric P. Sieracki, its former chief financial officer, concealed from investors the high-risk nature of the subprime loans that the company was making. Countrywide needed to maintain its position as the leading lender in a hot mortgage market, the S.E.C. said, and underwrote increasingly dangerous loans, all the while assuring investors that its loans were top quality.

On April 13, 2006, for example, the S.E.C. said, Mr. Mozilo wrote an e-mail message to Mr. Sambol and Mr. Sieracki stating that loans had been written with disregard for the company’s processes and compliance with its guidelines. He went on to describe subprime second mortgages, a product Countrywide was offering, as “poison.”

“Frankly, I consider that product line to be the poison of ours,” Mr. Mozilo wrote, according to the S.E.C.

And in an e-mail message on March 28, 2006, Mr. Mozilo referred to 100 percent loan-to-value subprime mortgages as “the most dangerous product in existence and there can be nothing more toxic,” the S.E.C. said.

The S.E.C. also contended that Mr. Mozilo sold shares in the company in late 2006 even though he knew that the types of loans that Countrywide was making to high-risk borrowers would perform poorly. His gains from these sales totaled $140 million, the suit said. The S.E.C. is seeking financial penalties and an order barring Mr. Mozilo from becoming a director or officer of a public company.
05. 06. 2009 | 01:08

AJ napsal(a):

PROČ zoufalé střední třídy v USA, dokoce spíše ti vzdělaní, ne modré líměčky manuálně pracujících,

byly výsledky 8-mi let vlády prvního MBA vzdělaného a trřnímu zázraku veřícího Bushe tak vystrašené

že vybralitolik set miliónů dolarů, většinou online a že překobali stále živý rasismus a nakonec opustili i Clintonovce a hlasovali pro Obamu, aby se ujistili, že dojde ke skutečníé změně?

Nakonec rasismus tak dobře fungoval, že McCain neměl beznadějné vyhlídky, jakkoliv hněv populace s republikánským zadlužením země a krizí, mu skoro žádné naděje nedávaly. Ale kolaps liberálními dogmaty vedené ekonomiky, rabování všehoschopnými gaunery Wall Streetu, za laskavého pokyvování hlavy Greenspanem a absitujícím alkoholikem Bushem rasismus Američanů zatlačil do pozadí a Bílý dům má černou První dámu pronajímající Lincolnovu ložnici sponzorům jejích chotě a demokratů.
05. 06. 2009 | 01:27

Pavla napsal(a):

Zlíňák3, L.Bušina: Asi jste se málo ptali lidí, kteří dělali u Bati. Jelikož můj děda vychovával učně v oboru elektro pro Baťu, hodně jsem se o systému i práci od něj dozvěděla. Vždy říkal, že jsou dělníci hrdí na to, že tam mohou pracovat, oproti jiným firmám měli spousty výhod a zaměstnanci byli pro Baťu kolegové. Práce samozřejmě nebyla lehká, ale nebyly to žádné cvičené opice, jak píšete, které by dřely do úmoru. Chodila jsem tam v 70.letech po vyučování na brigády, dělala za 5,-kčs na hodinu a pracovalo se rozhodně ve větším tempu než za Bati. Myslím, že byste nenašel hodně lidí, kteří tam pracovali a na Baťu nadávali. Je pravdou, že neměl asi jako zaměstnavatel tak těžkou pozici jako mají dnes někteří podnikatelé, kterým nyní podráží nohy i autoritu naše slavné odbory.
Co se týká Slušovic, je to tak, jak píše Jarpor. Přesně s tou pšenicí si to pamatuji, hodně se o tom mluvilo. A srovnávat jeho zásluhy s Baťou nejde. Kdyby neměl za sebou KSČ a podmínky, které mu byly narozdíl od jiných firem umožněny, tak by nebyl tam, kde byl. A i ty dnešní odbory by si tam tehdy pošmákly. A jak již bylo výše zmíněno, nejvíc darebáků, kteří se po revoluci ve Zlíně objevili, pocházelo právě ze Slušovic. Hlavně ty LTO, veksláci tuneláři. Ale pravdou je, že kdo se snažil, byl schopný a pracovitý, tak se měl dobře.
05. 06. 2009 | 01:39

Mari napsal(a):

Krásně napsaný článek. Máme hodně možností jenom ta vlastní aktivita nám chybí.
05. 06. 2009 | 01:49

Důchodce68r napsal(a):

--- nejlepší blog co jsem kdy četl.
(Tchán u Bati pracoval, moc mě o tom vyprávěl, byl na to hrdý, cítil jsem jak silně ho to v dobrém smyslu poznamenalo. Podrobnosti se sem nevejdou.))
05. 06. 2009 | 05:18

VOM napsal(a):

to grossling:
Máte to krapet popletené. Asi si nepamatujete, že v osmdesátých letech jste mohl k nákupům v zahraničí dostat za korunu tak akorát volně směnitelný rubl nebo jak se ta virtuální měna jmenovala. Držitelé výjimky byly toliko JZD Slušovice a Incheba Bratislava. To jen tak k tomu tržnímu prostředí.
S estébákama ze Slušovic jsem se osobně setkal na angličtinovém kurzu. Tehdy jsem moc nechápal vo co go. Docvaklo mě to až po revoluci.
05. 06. 2009 | 06:27

grőssling napsal(a):

Rumcajs, pqjed, VOM

a další popletení Bleskem a propagandou komunistickou i pravdoláskovou.

Pan profesor Zelený to krátce napsal jasně jak o Baťovi, tak Čubovi 04.06.2009 23:20:46
také Tarqus 04.06.2009 23:19:38
dodal malou ale důležitou ilustraci.

S lidmi, kteří nevědí a nechtějí vědět je debata zbytečná.
05. 06. 2009 | 06:49

Rumcajs napsal(a):

grossliq:

Bohužel jste zatím nic nepředvedl. Dal jste mi odkaz na hodnocení Čuby, plné slovních obratů ale bez jediného faktu. Já Vám dal odkaz, kde se to fakty jenom hemží.
Na nic z toho jste nereagoval, k jedinému faktu jste se nevyjádřil. To je pak opravdu diskuze těžká.

Jinak názor pana profesora na Čubu je znám už z jeho dřívějších prací. Nic proti. Ale asi by bylo lepší se spíše vyjádřit k jeho činnosti ,né zcela slučitelné se zákony a dobrými mravy.
05. 06. 2009 | 07:14

Rumcajs napsal(a):

Moje zkušenost s tím jak se někdo začíná ohánět "ždímáním" a "vycucáním" je taková, že většinou se tímto zaštiťují lemplové, kteří nejsou ochotni udělat rychlejší krok.
O Baťovi jsem četl jednu knížku. Byla od jeho hlavního účetního . Po většinou jsem měl pocit, že tam vládla euforická pracovní nálada. Samozřejmě tam byla i veliká fluktuace u řadových zaměstnanců, což je ale všude, kde existuje funkční hodnotící systém.(Viz Tarqus)Ona totiž vlastnost ,odvést poctivě svou práci není vlastní každému. Když řeknu že každému druhému, jsem optimista.
05. 06. 2009 | 07:24

Brundibár napsal(a):

Ještě k AKS a jejich PC businessu.

Úchvatný byl jejich "vázaný" prodej. Dlouhou dobu nebylo možné koupit počítače TNS bez software. Ten byl dvojího druhu - v lepším případě se jednalo o programy, které nerespektovaly duševní vlastnictví (databáze byla de facto přeložená dBase III, a to včetně příkazů a nových chyb, ale Ashton Tate z toho nejspíš neviděl ani korunu, rozhodně nebyl uveden jako vlastník produktu), nebo se jednalo o programy, které např. technické univerzitě byly naprosto na nic - např. programy pro dojivost krav. I z toho důvodu si např. FEL ČVUT koupil polské Mozovie a TNS se objevily až poté, co se pan Čuba podivoval, proč. Po vysvětlení obchodní politiky AKS a skutečnosti, že ČVUT má pro výuku svých licencí dost, pan Čuba zařídil, že ČVUT FEL mohla počítače koupit bez "základního programového vybavení". Stačí se podívat do tehdejších ceníků počítačů TNS.

Ano, pan Čuba uměl najít mezery na "trhu" v ČSSR a obratně jich využil. Na rozdíl od mnoha jiných tehdejších "manažerů" socialistických podniků se postaral o to, aby z toho něco měli i jeho sousedé. Pochopitelně, že se postaral o to, aby se mu "jeho" peníze neztrácely a použil na to principy, které zavedli Baťové. Na druhou stranu, "podnikatelský záměr AKS" byl postaven na principu monopolu a nemohl přežít bez "politického krytí" a vystaven konkurenci.

Pokud by byl pan Čuba geniálním podnikatelem, byl by na tom stejně, jako např. pan Dědek (Jablotron) - nějaké překážky ze strany politiků by překonal (minimálně by to vyřešil jako J.A. Baťa a přesunul by své podnikání jinam).
05. 06. 2009 | 07:40

VOM napsal(a):

to grossling:
Já nevím jestli chci vědět nebo ne, ale ti kluci ze Slušovic promýšleli jak nakoupit přes překupníka nějakýho bejka champióna za tenkrát tvrdý dolar a v Česku ho vydávat za nově vyšlechtěné slušovické plemeno. V realizaci jim bránila nulová znalost angličtiny. Byli to fakt dobří týpci. Ale to jen tak okraj.
05. 06. 2009 | 07:42

Kamil Wichterle napsal(a):

Ve světle současných bolestných diskusí o financování vědy a výzkumu se sluší připomenout, že Baťa v době, kdy existovalo jen pár malých státních výzkumných ústavů a vědu pěstovalo na universitách prakticky na vlastní náklady jen několik nadšenců, vybudoval velkoryse svůj Výzkumný ústav. Po zavření vysokých škol za okupace dal Baťa zlínskému vedení instrukci stáhnout do tohoto ústavu nejen vysokoškolské výzkumníky, ale i nedostudované studenty. Navíc v Baťově Studijním ústavu probíhala vedle standardní průmyslovkové výuky po celou válku neformálně (a protizákonně) i výchova na vysokoškolské úrovni.

Který úspěšný průmyslový podnik by dnes takto velkoryse do vědy, výzkumu a školství investoval?
05. 06. 2009 | 07:53

Miloš napsal(a):

Ke štěstí stačí málo - zavést SŘB v rámci celého státu nebo rovnou celé planety. O tom je "Stát a revoluce" od jakéhosi Vladimíra Iljiče Uljanova - z roku 1903, pokud se nemýlím.
05. 06. 2009 | 08:06

Rumcajs napsal(a):

K. Wichterle

To není dáno ochotou, ale možnostmi. Je třeba si uvědomit, koho měl za soupeře Baťa (ševce) a koho mají za soupeře dnešní průmylsové podniky. Díky tomu, že předběhl svou dobu, získal obrovské prostředky a ty mohl investovat . Dnešní síly jsou poměrně vyrovnány a tak i ty zisky nebudou takový, aby někdo mohl provádět tak velkorysé investice.
05. 06. 2009 | 08:23

Lenka napsal(a):

Do Barumu v Otrokovicích, který je jediným pokračovatelem manažerské tradice Baťa, se jezdí dívat profesoři z Harwardu (např. prof. Kaplan, tvůrce BalancedScorecard), šéfové od DuPontů, Japonci - ale nikdo z Česka, ani profesor Zelený... Proč? Odpověď je v podstatě napsaná v článku... Lidé z Otrokovického Barumu jezdí po světě učit ostatní národy, ale nechlubí se tím. Profesoři totiž umí jen žvanit o tom, co sami nedokážou.
05. 06. 2009 | 08:25

grőssling napsal(a):

Rumcajs,
dejte se na profesořinu, víte víc než profesor Zelený, ten je podle Vás asi taky pomýlený.
05. 06. 2009 | 09:41

Rumcajs napsal(a):

grossliq:

Samozřejmě že se mýlí i profesoři a profesoři ekonomie obzvlášť. Ale to nemusí být tento případ. Mluvíme tu o dvou věcech. O Čubovi jako schopném podnikateli (nic proti) a pádu Slušovic jako promyšlené a řízené státní akce .
Pan profesor se vyjádřil pouze k tomu prvnímu. Obávám se, že k tomu druhému se vyjádřit zodpovědně, je z našich pozic (jak profesora tak našich)takřka nemožné. Můžeme si vzít na pomoc pouze logiku a ta mi říká, že nevidím žádný smysl ,aby Havel likvidoval zajetý a prosperující podnik. Spíše se přikláním k verzi, že díky nadstandardním vztahům ke špičkám komunistických papalášů začalo docházet k tunelování.
05. 06. 2009 | 10:08

jarpor napsal(a):

Rumcajs

Jen ještě několik slov.

Jak správně píšete, Čuba byl schopný. Velmi schopný a je otázkou, zda ne všeho schopný...
Asi mnoha lidem i pomohl... když se tito znelíbili tehdejší straně, a strana je vylila z pozic, vzal je k sobě, protože věděl, že tito lidé umí, a asi svou osobou byl schopen je "přikrýt". Za co ? Na to nemám odpověď, ale dovedu si představit vše. I spolupráci s STB. Ne nějakého čerta páté kategorie...
Pak ale - byla to od Čuby pro ně "pomoc" ?

Ten příklad s obilím je jen střípek, jak to chodilo... následovaly jiné zemědělské komodity, pan nezemědělské výroby - počítači začínaje, různou "chemií" a průmyslovými výrobami konče.

Byl to ale jediný podnik, který si to mohl dovolit, lépe - bylo mu to stranou povoleno. A ukazováno... tak se to má, ale nikdo jiný to tak dělat nemohl. Možná konkurence byla rychle dušena i samotnými slušovickými "nitkami".

Konec Slušovic je jiná kapitola.
Změna režimu, změna přízně, změna "krytí"... Ony ty nitky Slušovic byly velmi vysoko...
A když mohli dostat slovo i ti, kteří byli ve "starých" podmínkách "konkurenty" tehdejším postaveným vejš, přece toho lezení po zádech v "novém režimu" nenechali. Naopak.

Hezký den
05. 06. 2009 | 10:31

Daňový poplatník napsal(a):

pane profesoře,ale ale...., článek mi připomíná pohádku, jak pejsek s kočičkou pekli dort (podrobnosti Karel Čapek).
Navíc mi chybí Váš vlastní názor, co je lepší, zda státní regulace, aby nevznikala nezvládnutelná nadvýroba, nebo typický nenažraný kapitalismus, který vede ke krizi z nadvýroby, kdy nejlepším východiskem je válka (nebavím se o testování zbrojních systémů v Afghánistánu)s co největšími materiálními škodami, čímž jsou zabezpečeny co nejvyšší zisky majitelům států a (jako vedlejší produkt) udržení výroby a životní úrovně běžným obyvatelům států, na jejichž území se neválčilo.
05. 06. 2009 | 11:29

Rumcajs napsal(a):

jarpor:

Zhruba takové informace mám i já. Ale je to asi 20 let, takže lecos mi z hlavy už vypadlo .
05. 06. 2009 | 12:18

slav napsal(a):

Mne laika zaujalo ISO. Z pohledu člověka, který pracoval v poslední době u malých firem, bych to označil také za něco bruselsky zbytečného. Jestli je to něco velkého nemělo by se to vnucovat. Nařízením samokontroly nikde není napsáno, že se opravdu dodržuje. Podle mne by to spíše chtělo tvrdší a nekompromisní sankce za nedodržení jakosti aby sám výrobce kvalitu ISA dovedl zhodnotit
05. 06. 2009 | 12:19

Rumcajs napsal(a):

Daňový poplatník:

Jak si představujete takové státní řízení, aby nevznikaly výrobky, které nikdo nechce ?
05. 06. 2009 | 12:20

slav napsal(a):

Můj pohled je pohledem někoho, kdo pracoval a je na nižších stupních řízení. Krizi podle mne vyvolávají nenažranci, kteří mají o sobě vysoké mínění, sežerou vlastně to co navýšeno vývojem, rozvojem techniky. Proto se pracovní doba nezkracuje, ale je snaha ji prodloužit, není na vyplacení důchodů která si člověk léta platil, prodlužovat důchodový věk je hitem. Lidé dávaji část svého snažení do daní a to je systematicky rozkradáno. Copak nelze udělat účetní pořádek v době počítačů. Podnik s vysokým počtem zaměstnanců by měl být řízen jen kvalitními manažéry a jeho krach soudně projednán a neodpovědnost trestána, tady neplatí je to jen moje, vinu má přibližně takovou jako ten kdo po válce falšoval potravinové lístky a dostal trest smrti.
05. 06. 2009 | 12:38

Vysedlina pathologická napsal(a):

Když Baťa začínal, třikrát úplně zkrachoval - a půjčoval si. Jednou z největších jeho předností byla vytrvalost, touha uspět a schopnost snášet útrapy. Další jeho předností bylo, že nebyl namyšlený. Tak stejně tvrdě vychovával svého syna. Byl schopen ho zpohlavkovat před ostatními zaměstnanci. Jeho syn musel ovládat práci na všech místech výroby.
Manželka Baťova byla skromná, snášela s ním všechny neúspěchy a podrobovala se všem jeho nápadům. Baťa zůstal skromný až do posledka. Často říkal, když mohou v Americe, můžeme i my a ještě lépe.
Myslím, že to byla vyjímečná osoba.
05. 06. 2009 | 13:05

Vysedlina pathologická napsal(a):

Jak se říká, v nouzi poznáš přítele, tak taková je pravda. Stačí, aby se lidé začali o sebe bát a již šplhají přes hlavy ostatních a myslí jen na sebe a své nejbližší. Zapomenou, že sami se nezachrání a jednou se jim jejich sobectví vymstí. Baťa ve chvílích nebezpečí stmelil zaměstnance a neváhal s nimi snášet nepohodu. A dobře zvolil.
05. 06. 2009 | 13:10

Daňový poplatník napsal(a):

to Rumcajs:
No, vzhledem k tomu, že přes kapitalismus s dominancí nadnárodních monopolů v dohledné době nejede vlak, tak by neměl být problém v rámci EU vyhodnocovat data výroby, spotřeby, dovozu a vývozu, a nastavovat regulační mechanismy tak aby to vycházelo, v době informačniích technologií by to neměl být technický problém, tím je síla nadnárodních monopolů ve srovnání s politickými strukturami EU, případně jednotlivých států.
Vyloučím-li tu válku (ale té se asi dočkáme, protože je to nejjednodušší řešení), nebo komunistickou revoluci ( ani by se nemuselo střílet z Aurory, možná na to bude stačit pár zásahů do počítačových programů).
05. 06. 2009 | 13:24

Rumcajs napsal(a):

Daňový poplatník:

Tedy aby někdo nařizoval, kolik se čeho vyrobí ?
05. 06. 2009 | 14:16

Jirka H napsal(a):

To Daňový poplatník:
To co navrhujete, zavání centrálně řízeným hospodářstvím. Měl jsem za to, že to svoji zoufalou nefektivnost již bohatě prokázalo...
05. 06. 2009 | 14:18

JC napsal(a):

Vážení napíši něco, zač asi nebudu pochválen.
Baťa byl bezesporu mimořádný talent a dosáhl mimořádných výsledků.
Mě osobnně z toho všeobecného nadšení, které ho tehdy provázelo vykukoval cíp hnědé košile.
05. 06. 2009 | 15:18

Lukáš Bušina napsal(a):

Rumcajs & Pavla: Jan Baťa nechal pečlivě sledovat a srovnávat věk svých zaměstnanců s jinými zaměstnanci různých světových závodů, například s italskou firmou Pirelli. Srovnávací tabulka z roku 1937 jednoznačně vypovídá, že podnik měl ve srovnání s uvedenou firmou příznivější věkové složení. Ve skupině zaměstnanců ve věku 14 – 20 let pracovalo v podniku 32 procent všech zaměstnanců (u firmy Pirelli 5,8 %) a ve věku 21 – 30 let již 38 % (Pirelli 33 %). Ve věku do 35 let byla převaha mladých naprosto zřetelná a představovala 85 % všech zaměstnanců (Pirelli 58,8 %). Průměrný věk všech zaměstnanců v závodech činil 25,5 roku a stěží se s ním mohl srovnávat jiný československý podnik.

V r. 1935 se uvádělo více než 2 tisíce absolventů BŠP, z nichž 140 (7 procent) dosáhlo toho, co bylo slibováno všem.

V roce 1927, který byl v Československu i ve světě rokem konjunktury, bylo propuštěno 5 816 zaměstnanců, což bylo 70,4 % stavu a přijato 8 939 zaměstnanců. Téměř tři čtvrtiny počtu zaměstnanců bylo vyměněno během jediného roku. Osazenstvo bylo každoročně omlazováno soustavným propouštěním těch, kteří již nestačili rostoucímu tempu práce. Počet zaměstnanců, kteří byli v závodě více než 20 let, činil pouze 0,2 %, mezi 10 a 20 roky 2 %. A tak v létech 1927 – 1937 nepracoval u firmy jediný zaměstnanec, který by odešel do důchodu. Až v roce 1938 jich bylo 13. 70 % osazenstva mělo méně než 30 let.

Snad Vám suchá čísla trochu rozumu do hlavy dají.
05. 06. 2009 | 16:10

antiekonom napsal(a):

Mr. Zelený, jak by se s dnešní krizí vyrovnal Stalin, pokud by vůbec připustil, že se svazu dotkla.
05. 06. 2009 | 16:47

Daňový poplatník napsal(a):

To Rumcajs a Jirka H:
vývoj postupuje po spirále, existují i jiné nástroje řízení ekonomiky, než centrální plánování. Navíc v ČR je ještě krize v počátečním stadiu,navíc s převahou montážních prací v jednom sektoru, a jelikož každá krize z nadvýroby trvá nejméně 4-5 let, tak je reálné, že postupně bude mnoho lidí korigovat názory na současný kapitalismus, který je mnohem arogantnější a cyničtější než ten před 20ti roky, kdy existoval nějaký protipól.
Abych nebyl podezřívám z toho, že si léčím komplexy, tak sděluji, že jsem nebyl členem KSČ, a že můj životní standard je podstatně vyšší, než za reálného socialismu, který není v žádném případě mojí modlou.
05. 06. 2009 | 17:46

grőssling napsal(a):

Rumcajs,

diskutujeme tu spolu o názorech na tři tvrzení :
1.
Baťovský a slušovický systém řízení byly velmi podobné a osvědčili se ( měřeno dosaženými výsledky ).
2.
Tomáš Baťa starší a František Čuba byli úspěšní podnikatelé, kteří postupovali v podnikání v principu podobně.
3.
Firma Baťa byla zlikvidována v roce 1945 a JZD AK Slušovice po roce 1989, obě firmy zanikly na politickou objednávku.

Já se ztotožňuji s těmito třemi tvrzeními, Vy říkáte, že nejsou pravdivá. Celý náš spor začal Vaším diskusním příspěvkem 04.06.2009 15:56:31 :

„ JZD Slušovice byla umělá bublina, která při první srážce s realitou praskla.“

Pan profesor Zelený, pokud jsem dobře porozuměl jeho příspěvku do diskuse 04.06.2009 23:20:46 má stejně kladný názor nejméně na body 2. a 3. . Z porovnání 5ti charakteristických bodů Baťova systému řízení, která popsal autor v tomto článku, s tím slušovickým vyplývá, že skutečně, až na formální úlitbu režimu byly oba systémy téměř totožné.
Logicky tedy musí platit, že takto mimořádně úspěšný systém řízení firmy má velkou šanci uspět v jakkoliv nepříznivé době.
V obou případech firmy skončily politickým rozhodnutím, nikoliv neúspěchem podnikatelským. V případě Jana Bati celá kauza skončila jeho odsouzením československými soudy po roce 1945, rehabilitace se dočkal v minulém roce in memoriam. V případě Františka Čuby žádný soud neshledal jeho osobní zavinění nebo pochybení, které by mělo za následek pravomocné odsouzení pro hospodářský přečin.
Citaci o politickém zájmu zlikvidovat AKS jsem Vám poslal ( stanovisko nejvyššího prokurátora JUDr. Rychetského ).
Vše ostatní je jenom folklór, který na principiální stav věci neměl vliv.

Tato země má poměrně dosti talentovaných lidí, ale těch mimořádně talentovaných je v každé populaci jako šafránu. Zcela výjimečné jsou ovšem velké podnikatelské vůdčí osobnosti, které jsou ochotny brát na sebe osobní riziko při naplňování svojí vize. Každopádně ve prospěch ostatních, méně schopných. Bohužel je v Čechách obvyklé, že takové osobnosti jsou za své nasazení pravidelně skandalizovány, trestány a pomlouvány právě těmi méně schopnými. To byl případ Baťů i Františka Čuby.
05. 06. 2009 | 18:48

Majka napsal(a):

Bohužel si už nevzpomínám odkud to mám, ale prý si sám starý Baťa byl vědom toho, že pracovní tempo u pásu v jeho továrnách lidé nad čtyřicet už nezvládají. Proto tvrdil, že dělník si má do těch čtyřiceti našetřit tolik, aby pracovat nemusel. Nevím, jestli se to někomu podařilo. Samozřejmě, že se někteří vypracovali k vyšším pozicím.
Rumcajsi, já si vyždímaná jako citrón připadám pokaždé po předvánočním prodeji v obchodě. A určitě to není tím, že bych byla líná udělat rychlejší krok. Či spíše naopak, kdybych šetřila rychlejšími kroky, nemusela bych se vyždímat.

Jo, a staří Baťové při každé příležitosti dávali najevo jak si svých "spolupracovníků" (jak říkali zaměstnanců) váží.Škoda, že si v Řáholci z něj neberou příklad. Aspoň verbálně.
05. 06. 2009 | 18:51

Jirka H. napsal(a):

To Daňový poplatník:
Když já si prostě nemyslím, že by se ekonomika dala řídit aniž by došlo k zásadnímu poklesu její výkonosti.
Dále příčinou problémů, které se přelily z USA je podle mého názoru úvěrová expanze a dlouhodobě podstřelená sazba americkou centrální bankou FED spolu rozsáhlými intervencemi vlády do do hospodářství.
Nevím co máte na mysli pod pojmem nadvýroba.
05. 06. 2009 | 20:07

Kamil napsal(a):

Můj zážitek ze Slušovic.
Ve Slušovicích jsem byl v roce 1978 na letní brigádě.
Čuba jezdil v třílitrovém Bavoráku s číslem GT 00 01. Bavoráky, které odložil používali jeho náměstci.
Jako první na okrese jsme vyjeli do žní. Ječmen byl sice zelený, ale v televizi to nebylo poznat. Odjely kamery a nechali jsme obilí čtrnáct dní dozrát.
Nafasovali jsme nové montérky. Denně byla čistá košile. Nejlepší posádka kombajnu byla denně vyhodnocena a dostala dárkový koš. Alkohol byl sice oficiálně zakázaný, ale ani jeden den jsme nekončili střízliví. Ač jsme prvních čtrnáct dní dělali pouze defekty, abysme zabili čas, než budou žně, tak jsem si za pět týdnů vydělal přes sedm tisíc korun, což bylo velmi dobré.
Myslím si, že i když se asi dá tehdejšímu vedení mnohé vytknout, tak jsme si odnesli do života naprosto jinou zkušenost, než na jakou jsme byli dosud zvyklí. Byl rok 1978 a Slušovice byly jak z jiného světa.
Hezký den.
05. 06. 2009 | 23:06

Pavla napsal(a):

Lukáš Bušina: Samozřejmě stál Baťa o mladé lidi. Protože si je chtěl vychovat k obrazu svému, aby byli firmě užiteční. A že odcházeli lidi v mladém věku, tomu se taky nemůžeme divit, protože práce u kruhu je velice jednotvárná a oblbující, takže asi ji každý nemohl dlouho snášet. A opravdu jsem znala dost lidí - pocházím z místa velmi blízko Baťovy firmy - kteří si na práci za Bati nestěžovali. Moje babička tam pracovala od svých asi 25 let, pak i ještě hodně let v důchodu a nijak vyždímaná jak citron si určitě nepřipadala.A to mi říkala, že za konunistů se těch párů bot udělalo denně daleko víc jak za Bati. Zemřela nedávno v 96 letech.
06. 06. 2009 | 17:12

LEVAK napsal(a):

Výrok Tomáše Bati z roku 1932:

Příčinou krize je morální bída.
Přelom hospodářské krize? Nevěřím v žádné přelomy samy od sebe.
To, čemu jsme si zvykli říkat hospodářská krize, je jiné jméno pro mravní bídu.
Mravní bída je příčina, hospodářský úpadek je následek.
V naší zemi je mnoho lidí, kteří se domnívají, že hospodářský úpadek lze sanovat penězi. Hrozím se důsledku tohoto omylu.
V postavení, v němž se nacházíme, nepotřebujeme žádných geniálních obratů a kombinací.
Potřebujeme mravní stanoviska k lidem, k práci a veřejnému majetku.
Nepodporovat bankrotáře, nedělat dluhy, nevyhazovat hodnoty za nic, nevydírat pracující, dělat to, co nás pozvedlo z poválečné bídy, pracovat a šetřit a učinit práci a šetření výnosnější, žádoucnější a čestnější než lenošení a mrhání.
Máte pravdu, je třeba překonat krizi důvěry.
Technickými zásahy, finančními a úvěrovými ji však překonat nelze, důvěra je věc osobní a důvěru lze obnovit jen mravním hlediskem a osobním příkladem.
06. 06. 2009 | 20:46

Al Jouda napsal(a):

Mravní hledisko - právo a spravedlnost, to hlásala paní Ing. Drahomíra Hromádková jako předsedkyně DEU. Na to ovšem v roce 1991 nikdo nechtěl slyšet. Tak DEU skončila stejně jako České Slovo. Máme, co jsme chtěli, tak si nestěžujme !
06. 06. 2009 | 21:37

Krajanka napsal(a):

Pavla:
Naprosto s vámi souhlasím.Statistická čísla jsou výsledkem zadání. Bylo by třeba vědět, kdy, kdo v jaké době a za jakým cílem statistiku dělal a poté by muselo nastat srovnávací vyhodnocení.
Také jsem z kraje. Znala jsem mnoho lidí,z nichž někteří ještě u T.Bati zakladatele a posléze u J.A.Bati začínali v různých pozicích - na př. obchodní zástupci, úředníci, technici / kalkulanti, mistři, provozáři, administrativní pracovníci, dělníci muži i dělnice ženy od kruhů,právníci, překladatelé a další.
V rozhovorech s nimi,z rodinného vyprávění a všeobecného mínění i těch, kteří u Baťů nepracovali mohu říci, že je absolutně vyloučené, aby kdokoliv z nich obecně připustil, že za Baťů bylo zle. Ano, u Baťů se muselo pracovat, lemplové,nemakačenkové,ale i jinak pracovně a sociálně nepřizpůsobiví lidé neměli šanci.
Nezaznamenala jsem ani z doslechu, že by zejména T.Baťa zakladatel vedl fabriku a posléze jako starosta Zlína, šel cestou asociální. To by nemohl zakládat - jak dnes říkáme sociální sítě všeho druhu. /zdravotní zařízení - nemocnici, rehabilitační zařízení, ale i školky,jesle a pod./ Nemohl by stavět rodinné domky v nichž lidé žili celý svůj život. Neznám případ, že by někdo nemocný či starý byl odkázán bez pomoci a zajištění na život jak se říká pod mostem.
Připomínám ještě systém Baťova školství a již bez komentářů mířím ke stylu života.
Za sebe mohu říci že styl života, který v tomto kraji Baťa vytvářel - a vytvořil jeho personální politikou a šířil široko daleko do světa je vyhovující. Pokud se týká zdejšího regionu, snad mohu říci, že přetrvává dodnes. Základem je práce pro sebe a pro jiné.
07. 06. 2009 | 08:30

Zacheus napsal(a):

Dovolím si do diskuse ( také v reakci na příspěvek panů Leváka a Al Joudy) ocitovat zajímavou myšlenku papeže Benedikta XVI., vztahující se k současné situaci a k praktické aplikaci ekonomické vědy:

" Rezignace na pravdu je jádrem krize Západu. Pokud pro člověka pravda neexistuje, nemůže rozlišit dobro od zla. Velké a podivuhodné výdobytky vědy se stávají dvojsečnými. Mohou otevírat nové a důležité perspektivy pro dobro a spásu člověka, ale také se mohou stát děsivou hrozbou zkázy člověka i světa...".

A jeho předchůdce Jan Pavel II. již v roce 1998 pronesl tuto zajímavou myšlenku:

" Nelze již déle tolerovat svět, v němž bok po boku žijí lidé bezmezně bohatí a ubožáci".
07. 06. 2009 | 12:06

Daňový polatník napsal(a):

to Jirka H:
Pokud nebudou existovat ROZUMNÉ, NEPOPULISTICKÉ státní intervence do výrobní a bankovní sféry v tom smyslu, aby byla zabezpečena spotřeba, případně omezena nadvýroba, tak prostě v neregulovaném kapitalismu dochází k nadbytku výrobků, na které není odbyt (kupní síla, protože podnikatelé prostě vydělali příliš mnoho, a zisky nesměnili za produkty). Počátek této krize nastal právě nyní.
Druhý věc je ve finančnictví (zejména v USA), kdy docházelo ke stejnému tunelování fondů jako u nás, jen pomalejšímu, navíc i důchodových a zdravotnických, vlivem nedostatečné kontroly státu, kdy byla dána (naivně) důvěra soukromým auditorským firmám.
A aby se krize z nadvýroby odložila, byly poskytovány půjčky a hypotéky ( ŠPATNÁ INTERVENCE VLÁDY!!!!!) zejména na předražené nemovitosti obyvatelům, kteří měli problém je splácet i v době běžného chodu ekonomiky(statisticky to jsou zejména černoši), a v době nezaměstnanosti a zhroucení trhu s nemovitostmi to krizi jen prohloubilo.
To, že to dopadne špatně bylo zřejmé už tak před 2-3 lety, kdy byla v USA stagflace, jak to dopadne, nebo způsoby řešení neznám, ty zásahy státu by byly efektivní preventivně, ale v době krize nevím.
A k panu Zelenému, nevím, kdo jej platí za obhajování reálného kapitalismu a Batismu, nechci dělat podrobné rozbory podnikání pana Bati, faktem je, že okolí jeho továren bylo státem ve státě, na daních neodváděl skoro nic, takže na výdaje státu odváděly daně jiné subjekty, mnoho podobných podnikatelů by tento stát neunesl.
A s EU to nevidím dobře, protože při nepřiměřených regulacích(zvyšujících výrobní náklady) umožňuje dovoz zboží, které není vystaveno obdobné zátěži, takže spoustu evropských podnikatelů (celých oborů) odsuzuje ke krachu.
07. 06. 2009 | 13:25

Lukáš Bušina napsal(a):

Pavla: Nezdá se Vám, že srovnávat soukromou firmu Baťa se státním podnikem Svit je poněkud zcestné?

Vaše babička by ve firmě po válce s pravděpodobností hraničící s jistotou nepracovala, protože by prostě byla "stará" a nestíhala by pracovní tempo jak ukazují statistky z doby, kdy Zlínu vládl J. A. Baťa s Čiperou a Vavrečkou, pokud by firma nepatřila "všemu lidu" ale J.A.Baťovi.

Chápu, že se to někomu nemusí líbit, ale to byla realita podniků za první republiky, pokud chtěli být uspěšné a to firma Baťa byla.

Klidně si malujte růžové scénáře dle libosti - já dávám přednost tvrdým faktům.
07. 06. 2009 | 14:26

grőssling napsal(a):

Pane profesore, díval jsem se před chvílí na Otázky VM, dobré to bylo. Konečně jiný pohled než ten náš standardní a hlavně projevený smysl pro reálnou ekonomiku, nejen stálé omílání makroekonomických mouder. Nevím, zda ještě budete diskusi zde číst. Jako zásadní z toho co jste řekl jsem si odnesl Vaše upozornění na chybějící strategický rámec v naší politice a ekonomice, rád bych věděl jak si jej konkrétně představujete.
07. 06. 2009 | 15:20

grőssling napsal(a):

Lukáš Bušina,

zdravím Vás, pro ilustraci dodám zkušenost tradovanou v naší rodině. Babička praovala za mlada asi rok u Bati v Třebíči-Borovině. Nakonec sama odešla a začala úspěšně podnikat a nebýt roku 48 asi by byla živnostnicí až do důchodu . Pravila, že po svých zkušenostech žádné z jejich dětí ani vnuků do Boroviny nesmí.
Jenže k takovému kroku se měl sílu odhodlat ve dvacátých letech jen málokdo a z žen asi zlomek promile.
To vše potvrzuje to co tu píšete.

Ale, bohužel. Když se stavěla katedrála sv. Víta, také málokoho zajímal osud řadových dělníků, kteří ji postavili podle plánu mladého Parléře, kterého si dodnes připomínáme.

Tak to na světě chodí.
07. 06. 2009 | 15:30

Pavla napsal(a):

L.Bušina: Asi snad musím vědět lepší jako Vy, jestli tam moje babička pracovala nebo ne. Byla ročník 1913,takže po válce rozhodně stará nebyla, nevím přesně, ve kterém roce tam nastoupila, ale nějak kolem svých 25 let a pracovala tam celý život. Tedy po znárodnění pak ve Svitu a ještě i v důchodu hodně let. A jak jsem psala, žádná troska z ní rozhodně nebyla. Nevím, čemu říkáte srovnávání.Ale v každém případě se pracovalo na stejných strojích ještě od Bati a v dalece vyšším tempu - za komunistů. Na brigádách jsem tam vystřídala prací za několik let hodně, tak vím.
A lidé si Bati vážili, protože ukažte mi podnik, který se postaral o své zaměstnance tak jako Baťa. Tolik soc.zázemí nebylo a není nikde. Lidé doposud žijí v jím postavených domech, tenkrát platili úplné minimum narozdíl od těch, kteří si museli postavit bydlení vlastní či žít v nájmech jinde. Samozřejmě vyžadoval pracovitost a spolehlivost. Ale nikoho k smrti neudřel. To by na něj tehdejší zaměstnanci tak nevzpomínali.
07. 06. 2009 | 18:40

Lukáš Bušina napsal(a):

Pavla: Firma Baťa v ČR zanikla po válce kvůli zinscenovanému procesu s J.A.Baťou- tedy Vaše babička nepracovala u firmy Baťa po válce a tudíž jaksi tam mohla vydržet až do důchodu. Pracovala ve státním podniku Svit.

Pokud se narodila v roce 1913 měla v roce 45 32 let - tedy už za zenitem pro potřeby firmy pokud dělala u kruhu. Viz statistiky. Takže s pravděpodobností hraničící s jistotou by byla propuštěna, pokud by firma Baťa zůstala v rukou J.A.B.
Chcete-li se pořádně vzdělat v oblasti Batismu doporučuji knihy od Valenty: Žil jsem s miliardářem, Menšíka: Poskokem u Jana Bati, Ivanov: Sága o životě a smrti Jana Bati a jeho bratra Tomáše a nebo on-line excelentní stránku zlin.estranky.cz

A ohledně domů. Zjistěte si, co všechno museli nájemníci dodržovat a co všechno museli strpět, aby v těch domech mohli bydlet.

Zbavte se těch růžových brýli.
07. 06. 2009 | 21:56

Pavla napsal(a):

L.Bušina: Růžové brýle rozhodně nemám. Ale vím to z vyprávění lidí, kteří tam pracovali, navíc bydlím ve Zlíně, takže starousedlíků, kteří pracovali u Bati tady žilo dost. Kromě toho, kdyby se lidem v práci nelíbilo, tak je přece nikdo nenutil. Mohli si najít jinou práci. Firem tady bylo tehdy dost. Aspoň v našem městě. A taky nebyl problém se stát živnostníkem, nikdo nikomu nebránil.A bydlet v těch domech taky nemuseli. Mohli si postavit svůj, jako to udělali moji prarodiče. A moje babička u Bati dělala, o tom mě nepřesvědčujte, snad to musím vědět líp. Vyprávěla mi o tom. Jen si nepamatuju, v kterých letech to bylo. Bohužel už nežije, aby mi to upřesnila. Škoda, že dnes už asi nebude žít mnoho býv.zaměstnanců firmy Baťa, abyste se jich mohl zeptat osobně, jak hrozně byli tímto podnikatelem odíráni a uštváváni k smrti.
07. 06. 2009 | 22:21

Lukáš Bušina napsal(a):

Marná snaha pracovat s fakty, když ženu fakta nezajímají :-)

Omlouvám se :-)
08. 06. 2009 | 01:32

Pavla napsal(a):

L.Bušina: Myslím, že osobní zkušenosti nebo výpovědi zúčastněných lidí jsou věrohodnější než nějaká uvedená fakta z knih. Vy si myslete svoje, já zůstanu u názoru svého. Ještě mi můžete říct, proč vždycky, když se tady konala jakákoliv akce ohledně rod.Baťů, měla spousty příznivců, proč je dodnes ve Zlíně nejuznávanějším podnikatelem, proč se ve světě jeho jméno spojuje vždy se schopností. To jsou taky fakta, ale ty zase nechcete vidět Vy. Ale to se nedá nic dělat. Levičáci budou za podnikáním vždy vidět jen sprosté odírání, využívání a zneužívání chudáků zaměstnanců.
08. 06. 2009 | 10:10

Jirka H napsal(a):

Daňový polatník:
Na rozumné, nepopulistické zásahy vlády do hospodářství nevěřím. Pokud mluvíte o nadvýrobě, tak u zrodu a živení hypotéční bubliny stála tak akorát nadvýroba peněz - úvěrová expanze. Ta vyplývala z nízké úrokové sazby. To celé bylo iniciováno snahou politiků v rámci programu bydlení pro každého, kdy se k hypotékám dostali i lidé, kteří by na ně za normálních okolostí nedosáhli. Rizikové hypotéky se hromadily a všichni dělali co se dalo.
Nemovitosti nebyly předražené od samého začátku vzniku bubliny, ale jejich cena byla hnána do výše právě hypoteční bublinou, na které se všichni zúčastnění vezli. Ti co z tohoto letadla vystoupili včas, tak mohli i vydělat, ale většina dopadla špatně - včetně bank, hypotečních společnosti a zdá se i celé americké ekonomiky.
08. 06. 2009 | 14:12

Michal napsal(a):

prvne byste asi meli vsichni videt:
http://video.google.com/vid...

potom neco rikejte
08. 06. 2009 | 15:24

clover napsal(a):

Lukáš Bušina
souhlas s Pavlou !
vy jste znalec ze Zlina ?
Prime vypovedi ucastnenych mohou sice mít take "urcitou patinu", ale myslim ze rozhodne mensi, nez par knich od senzacechtivych pisalku, o internetu ani nemluvim
08. 06. 2009 | 20:59

Daňový poplatník napsal(a):

To Jirka H
Do USA se čas od času dostávám, takže něco jsem viděl na vlastní oči, a něco mi bylo sděleno, bylo zjevné, (ještě před hypotéční bublinou)že existuje přímo čítanková nadvýroba (prohloubená dovozen levného spotřebního zboží z Mexika a Asie), takže byla jen otázka času, kdy to praskne. Co je to krize z nadvýroby si nastudujte (bez ironie) z politické ekonomie, raději z více zdrojů.
To, že to většina politiků a sdělovacích prostředků mlží, je logické, jako lidem závislým na nadnárodním kapitálu jim nic jiného nezbývá.
09. 06. 2009 | 09:15

Lukáš Bušina napsal(a):

clover: Jsem znalec Bati... Pochopitelně profesor Zelený čísla, která jsem uváděl zná, ale no řekněme, že publikum má rádo věci černo-bíle a věci rozmazané příliš nechápe ani nečte...
09. 06. 2009 | 11:33

Miloslav Krystufek napsal(a):

Dobry den. Mezi lety 1991 az 1995 jsem se vyucil obuvnikem ve Svitu (tehdejsich zavodech Bati). Z minulosti nezustalo nic. Nicmene duch poctivosti prace, kterou jsem si sam na sebe vzal tam jeste byla. Jiste. Dnes jsem inzernyr, ktery pracuje v cizine apod. Nesiju boty. System Bati a postoje pro vychovu mladych je samozrejmne pro dnesni generaci jiz neco jako utopie. Dnes jsou jine hodnoty.
09. 06. 2009 | 13:10

LEVAK napsal(a):

F.Adamec zřejmě potřebuje péči docenta Chocholouška!Svěrací kazajka,skotské střiky,klystýry asi 5x denně etc.Už zřejmě přezrál!
09. 06. 2009 | 13:39

Clover napsal(a):

Lukáš Bušina
OK,
jste znalec,to zní hrdě.
...a jakejpak na to mate patent ?
Papouškováním jistě správných čísel a dalších jistě pravdivých faktů povýšeně umravnujete vypovědi ostatních píšících.
Jako znalec bych si teda FENOMEN Bata skladal z vice pohledů,stran,zdrojů, ne jen mravokárně SLEPĚ drmolil vyčtené kombinace cisel a faktů,s názvy několika knizek.
09. 06. 2009 | 14:26

Jirka H napsal(a):

Daňový poplatník:
Asi čtu jiné ekonomické knihy, než vy (taky bez ironie). Trošku se míjíme, ale dík za reakci jste fajn oponent.
10. 06. 2009 | 16:37

Daňový poplatník napsal(a):

To Jirka H:
K těm státním intervencím kupříkladu: jsme jediný stát v Evropě, který nepřijal efektivní dotační opatření v oblasti živočišné výroby (ne že bych s tím souhlasil systémově ), takže v současnosti se hroutí výroba masa, mléka i vajec, dílem se ztrácí pracovní místa v prvovýrobě, ale budou následovat zpracovatelské závody a distribuční síť.
Doufám, že dopady má někdo na ministerstvu zemědělství a financí zprognostikované, a celý
proces je pod kontrolou
:-).
11. 06. 2009 | 09:51

Petr B. napsal(a):

Dobrý den, pane profesore. Obávám se, že podnikatel Baťa byl nenáviděn nejen kdysi komunisty (např. kniha a film Botostroj), ale také 18 let u nás dominující ODS. V průběhu mnoha let jsem se několikrát před známými-voliči ODS zmínil o vás a vaší propagaci podnikového řízení v Baťových závodech a vždy mi bylo sděleno, že vy usilujete o návrat stalinského komunismu existujícího u nás před rokem 1989 a že nejste schopen pochopit podstatu kapitalismu.
15. 06. 2009 | 19:17

JB napsal(a):

Vážený pane profesore,už dlouho jsem nečetl něco tak chytrého,vřelé díky. Já sám jsem měl možnost pracovat ve firmě Strojosvit Krnov, kde se vyráběly koželužské stroje a většina starších zaměstnanců byli Baťovci. Zdůrazňuji, že všichni se Baťovi obdivovali a nedali na něho dopustit.Velmi mě mrzí, že tenhle náš národ je tak blbý,že ještě dosud věří komunistickým hloupostem a také hloupostem a demagtogiji současných politiků bez ohledu stranické příslušnosti.
16. 06. 2009 | 11:12

HJJ napsal(a):

Muj otec pracoval pro Batu ve Zline c exportnim oddeleni (Diky tomu jsem se ve Zline narodil). On byl hrdy byt Batovcem i kdyz nekdy musel zustat v praci do vecera. Denni posta musela byt vyrizena v ten samy den. Zminil jsem se o tom panu Batovi u prilezitosti jeho narozenin v Batawe (Canada). Rekl: "No vidite a funguje to". On se nestydel s jeho pani a vnuckou si sednout k veceri v jeho zavodni jidelne se zamestnanci a hosty a pochutnat si na veprove s knedlikem.
20. 06. 2009 | 13:59

Opitz napsal(a):

Bušinovi vadí asi nejvíc to, že Baťa vypráskal bičem ven z JEHO továrny kohokoliv, kdo přišel s nápadem na založení odborů.
Bušinovi vadí nejvíce to, že Baťa jako kapitalista měl úspěch a vadí mu asi i to, že s malé vesničky udělal město.
Určitě mu nevadí, že Baťa zemřel při havárii letadla, protože potom by asi nikdy neproběhl Benešův "éroplán" a následný komunistický humus.

Berte ho proto s pochopením a soucitem. On ví z pár knih více, než většina pamětníků... Díky Bohu, žádní takoví Bušinové nechodili po světě, když vládl Karel IV... On i tenhle císař byl vlastně vykořisťovatel, že ano... To až komunisti mysleli na všechny, ale zase blbě, páč to nedělali jako Bušinové... Kdo jsou ti Bušinové? Je to nějaký podnik? Bušina? A co vyrábí? Kolik zaměstnává lidí? Jaké platí daně?
Další internetová nicka, která plive na někoho komu nešahá ani k podrážce jeho boty... Aspoň už aspoň nemůže tvrdit, že to byli náckové...
22. 06. 2009 | 10:37

bambamore napsal(a):

Pridavam se ke kritice Businy. Z nazvu knih, ktere jmenuje, jednoznacne vyplyva, ze jsou neobjektivni a urcene k pospineni jmena Bati. Jiste byly asi vsechny vydane v padesatych letech. Prekvapuje me, ze neuvadi Botostroj od Tomase Svatopluka, ten za ni dostal Gottwaldovu cenu, nebo neco podobneho. Busina neni znalec, ale zaujaty kritik Bati. U znalce se ocekava objektivita hodnoceni.
Cetl jsem rovnez par knih o Batove podnikani, i kdyz se neprohlasuji za Batova znalce. Zadna z nich neobsahovala odsudek Batova pristupu k podnikani. A setkal jsem se rovnez s nekolika Batovci a nikdo z nich se necitil vykoristovany.
25. 06. 2009 | 07:55

bambamore napsal(a):

Danovemu poplatniku:
Cituji "A k panu Zelenému, nevím, kdo jej platí za obhajování reálného kapitalismu..."
Rad bych se zeptal, kdo plati vas? Nemohl byste se pochlubit? Nebo jste jeden z tech, kteri maji ten "jediny spravny" nazor a vsichni ostatni, kteri ho nesdileji, jsou placeni temnymi imperialistickymi silami, hybajicimi svet? Neni vam alespon trochu stydno? Bohuzel, takovych charakteru, jako jste vy, je v Cesku vice nez zahodno, a podle toho ten stat vypada. S vasimi dalsimi nazory lze polemizovat, s hulvaty to vsak zasadne necinim.
25. 06. 2009 | 08:19

Daňový poplatník napsal(a):

To bambamore:
Platím se sám, a mám se ekonomicky lépe, než za reálného socialismu, a mohl bych se mít ještě líp, kdybych neměl morální zábrany, a řídil se pouze zákony.
Jistě, je řada lidí, kteří jsou zmanipulováni masívní reklamou nadnárodních monopolů (i v tzv. veřejnoprávních médiích), ale pana Zeleného z toho nepodezřívám, ten přesně ví, čí zájmy hájí, a proč.
Každému diskutérovi doporučuji, aby šel ke kořenům, jedná se o typickou KRIZI Z NADVÝROBY, kterou nezpůsobili běžní občané, má svůj původ, zákonitosti a příčiny, a bude se nějak vyvíjet,zeptejte se Pana Zeleného jak.
Nejběžnější lží je dávat za příčinu krize podvody finančníků, nebo nezodpovědnost běžných občanů, a jako vzor dávat firmy, které krizi úspěšně přežily, ale z globálního hlediska je jejich vliv přinejmenším indiferentní, protože ji přežily na úkor ostatních tím, že si vytvořily vlastní mikrosvět, stát ve státě mj. s vlastním bankovnictvím,neodváděly prakticky žádné daně, a přitom se nemusely zabývat náklady za důchody, obranu atd, to samozřejmě klidně přenechaly státu, toto vše pan zelený ví určitě líp než já, a přitom z Baťova podnikání zveřejňuje je jednu výseč, proč asi?
01. 07. 2009 | 10:05

kloboukdolů napsal(a):

Maucta před Tomášem Baťou! Kdyby každý podnikatel byl jako on!Jenže originalita a schopnosti Bati mi zní hluše ve srovnání s projevy Roosewelta-ty jsou nepoměrně závažnější.Baťa může být jen jeden,zejména takový absolutní monopolista a navíc s produkty,které potřebuje jednou za čas,či pravidelně-každý.Neraďme Baťou Rooseweltovi a Rooseweltem Baťovi!Jejich úlohy a postavení jsou naprosto rozdílné.Baťa je jedna jediná podnikatelská velryba,ale oceán zná tisíce druhů ryb a ještě více jedinců nejrůznější velikosti a v závislostech na ostatních,surovinách,clech,daních,měně,....Baťa představuje úspěch jednoho monopolu,který vyrostl sežráním živnostníků,likvidací menších firem a tím i koncentrací obuvnického kapitálu zbožně i výrobně do rukou jedné rodiny.Roosewelt musí udržet rovnováhu výroby a spotřeby všech dohromady,aby nenastaly gigantické ekonomické krizové propady,postupné zastavování výroby většiny podnikatelů.Krize není individuální,ale kolektivní jev-výjimka Baťa potvrzuje pravidlo (opak).
22. 07. 2009 | 14:45

Petr Běhounek napsal(a):

Vážený pane inženýre, vždyť nemáte akademický titul profesor, váš nejvyšší titul je PhD. I když si v Čechách (máte to i na vizitce) píšete Prof. Ing. PhD. ... PhD. MBA (za takovou exhibici by se mnozí styděli). Nevím proč vás novináři považují za ekonoma. Vystudoval jste komunistickou ekonomii na VŠE. To je ta validní kvalifikace? Vaším oborem není ekonomie, ale management, humanitní obor. Píšete o starobylých posluchárnách, ale prosím vás, kde byste se v nich vzal, možná jako postgraduál. Vaše domovská univerzita je průměrná až podprůměrná univerzitou v nejchudší a nejhorší čtvrti v NY. Jakou akademickou funkci máte (mimo to, že jste učitel)?
07. 08. 2009 | 15:44

Petr Čech napsal(a):

Vážený pane inženýre, snažil jste „radit“ a protlačit k ODS, nechtěli Vás tam, potom to bylo podnikatelské prostředí, ostuda, raději ani nezmiňovat, potom ČSSD, také jste se svým velkohubým (promiňte, je to velmi přesné) poradenstvím pohořel. Stále to zkoušíte v akademické obci, ale tam Vás také nechtějí. Pokud někdo nevěří, stačí se zeptat na Baťově Univerzitě, při vyslovení vašeho jména kolegové zezelenají: arogantní, všeználek, hoštapler. Většinu publikovaných prací nápadně připomínají práce cizích lidí.
Prosím jakou hodnotnou akademickou knihu jste napsal. Doporučuji všem zakoupit vaši knihu: Neučte se z vlastních chyb, takové arogance a všeznalství ….
07. 08. 2009 | 15:47

Petr Čech napsal(a):

Kdo je ing. Milan Zelený?

Vážený pane inženýre,

děkuji za Vaši odpověď. Spíše než jako britský gentleman jste odpověděl jako soudruh z prognosťáku. Svými odpověďmi jste položil základ k rozsáhlým pochybnostem.
(na závěr příspěvku uvádím původní text MZ)

1/ Posměšky a arogance
Píšete: „Ti Češi, stále jen ventilují svojí malost a provinčnost; proto se mi do psanílehčího žánru tolik nechtělo“.
Často mluvíte o české malosti a provinčnosti v souvislosti se sovu velikostí a globálností.

2/ Akademický titul
Píšete: „Mám americký titul Profesor, ne český, stejně tak PhD a MS. Ing. z VŠE mi nebyl v USA uznán“.
Můžete mi vysvětlit od kdy se pracovní zařazení uvádí jako akademický titul před jménem?
Jak je možné, že se o tomto titulu nezmiňujete ve svém životopise (podkapitola Vzdělání, tituly)? Na Vašich stránkách je uvedeno http://www.milanzeleny.com/...
Pokud Vám nebyl uznán titul ing., nemáte tedy žádný titul před jménem. V tom případě etiketa připouští oslovování jen jménem.

3/ Fordham University z Bronxu.
Píšete: „Fordham U. je v Lincoln Center, ve středu Manhattanu, předtím jsem byl 10 let na Columbia U.“
Vaše domovská jezuitská univerzita http://www.fordham.edu Fordham University, Rose Hill Campus Bronx, NY. Detašované pracoviště univerzity je na Manhattanu v univerzitním, uměleckém a kancelářském komplexu Lincoln. To nemění nic na skutečnosti, kde je sídlo Vaší univerzity a kde má převážnou část svého komplexu.

4/ Postavení na Fordham University v Bronxu
Po zadání Vašeho jména, na stránkách Vaší domovské univerzity, je vypsáno deset odkazů. To nesvědčí o rozsáhlé činnosti a významném postavení.
http://google.web.fordham.e...

5/ Nesrovnalosti v životopise
Píše se: http://www.darius.cz/ag_nik... „… na studium v USA, již v srpnu 1967 (lodí Queen Elisabeth). V roce 1964-65 sloužil jako podporučík čs. armády, oddělení samočinných počítačů, kybernetiky a řízení na MNO v Praze“. Na http://www.milanzeleny.com/... uvádíte: 1964-1967, Československá akademie věd, Ekonomický ústav v Praze, Ekonometrická laboratoř; Vědecký pracovník.
Vaše působení na AV tedy nemohlo být čtyřleté. Je nutné odečíst základní vojenskou službu a zohlednit Váš odjezd 08/1967.

6/ Titul prof. na Vaší vizitce
Píšete: „Osobní vizitku nepoužívám, ale občas mi ji někdo udělá, podle svého.“
Osobní vizitku jste mi dal na baťově konferenci. Tvrzení „někdo mi je udělal, podle svého“ je flagrantní výmluva nehodná dospělého muže.

7/ Ekonomické vzdělání
Píšete: „Ekonom nejsem z VŠE, ale z U. of Rochester.“
Ve Vašem životopise http://www.milanzeleny.com/... uvádíte, že jste vystudoval „Kvantitativní metody, politická ekonomie, finance (Vysoká škola ekonomická v Praze, 1964). Jste tedy ekonom z VŠE. Dokonce jste vystudoval politickou ekonomii.

8/ Publikační činnost
Píšete: „Přes 450 publikací a 30 knih, nebudu vám z nich vybírat.“
Nemohu posoudit validitu publikací za 40 let Vaší pedagogické práce v USA. Mohu posoudit validitu publikací, kterými se prezentujete v ČR.
Publikace: Cesty k úspěchu (Trvalé hodnoty Soustavy Baťa). Jedná se o velmi útlý autorský text, který porušuje autorská práva, přinejmenším dobré mravy. Kniha je kompendiem citátů Tomáše Baťi s Vašimi komentáři. Není pouze Vaší publikací ve smyslu autorského zákona. Autorský zákon rozlišuje hlavního autora(y) a ostatní autorský kolektiv. Takovéto publikace se označují například: Milan Zelený (ed.), nebo se zdůrazní, že jde o citáty a ne souvislý akademický text. Můžete nám představit nakladatelství Čintámani?
Publikace: Neučte se z vlastních chyb …(Pohlednice z druhého břehu). V recenzi časopisu Ekonom není Vaše kniha doporučena ke koupi. Doporučuji čtenáři tuto knihu zakoupit, aby se mohl přesvědčit o Vaší osobě.
08. 08. 2009 | 11:52

Petr Čech napsal(a):

9/ Všeznalství
Píšete: „Nevím co je špatného na všeznalství - je to věe jen poptávka a nabídka“.
Výstupem všeznalství je faktická hlubší neznalost širokého spektra předstíraných oborů. Je to hra na intelektuála. Všeználek se neopírá o hlubší erudici, ale o široké množství pseudohodnot (jsem velký, citovaný, uznávaná, globální, dlouholetý, mám šest akademických titulů).

10/ Snaha o sebeprosazení
Píšete: „Do ODS či jiné strany jsem nikdy nechtěl, vždy jaem vystupoval proti nim“.
Usiloval jste o angažmá v několika politických stranách. Vyvíjel jste silnou touhu sebeprosazení ve veřejném životě. Vaše touha byla tak silná, že jste usiloval o založení vlastní politické strany.

11/ Mezinárodní citace
Píšete: „Mé publikované práce nic nápadně nepřipomínají, určitě ne práce jiných lidí: stačí si namátkou jednu přečíst. jejich kvalitu hodnotí akademická obce, tj. mezinárodní citace (v ČR jsem na 1. místě).“
Je ostudou akademika toto zmiňovat. Svědčí to o nízké etické a akademické úrovni. V příslušném sumáři jsou uváděni „čeští“ akademičtí pracovníci, kmenově působící jak v zahraničních, tak na domácích univerzitách. Toto kvantifikativní měřítko je nutné důrazně odmítnout. Postavit naroveň amerického akademika s českým je podpásové. Moc dobře víte jak je pro našince několikanásobně obtížnější se do impaktovaných médií dostat. Autor tohoto sumáře flagrantně pochybil ve zvolených badatelských metodách. Validní bude Vaše umístění v USA. Na jakém jste místě?

12/ Můžete napsat několik slov o Vašem spise u STB.

13/ Neodpověděl jste mi na otázku. Jakou akademickou funkci zastáváte v USA (mimo pracovní zařazení řadového pedagoga)?

Váš Petr Čech Běhounek.

07.08.2009 18:44:00 milanzeleny napsal(a): Čech Běhounek
Ti Češi, stále jen ventilují svojí malost a provinčnost; proto se mi do psanílehčího žánru tolik nechtělo. Mám americký titul Profesor, ne český, stejně tak PhD a MS. Ing. z VŠE mi nebyl v USA uznán. Osobní vizitku nepoužívám, ale občas mi ji někdo udělá, podle svého. Fordham U. je v Lincoln Center, ve středu Manhattanu, předtím jsem byl 10 let na Columbia U. Ekonom nejsem z VŠE, ale z U. of Rochester. Přes 450 publikací a 30 knih, nebudu vám z nich vybírat. Do ODS či jiné strany jsem nikdy nechtěl, vždy jaem vystupoval proti nim. Na UTB mám zahraniční doktorandy v CAEV. Mé publikované práce nic nápadně nepřipomínají, určitě ne práce jiných lidí: stačí si namátkou jednu přečíst. jejich kvalitu hodnotí akademická obce, tj. mezinárodní citace (v ČR jsem na 1. místě). Nevím co je špatného na všeznalství - je to věe jen poptávka a nabídka. Komunbisté mi zřejmě nikdy nezapoměli a nezapomenou, že jsem odešel. Ale já jsem odešel rád a s chutí. Nadávek a nálepek jsem v Česku schytal až až, takže mi nevadí, jen mi je líto té neinformovanosti a neznalosti, tak jako každému profesoru. Jediné povzbudivé je že těch Čechů Běhounků je stále méně, i když anonymní blogy jim nabídly "druhý dech".
08. 08. 2009 | 11:52

Petr Čech napsal(a):

Největší pokrytectvím Milana Zeleného je to, že předstírá, že je ekonom.

Nemám rád když se za vědce prezentují odborníci na management a personalistiku.

Nedovoluji se obrátit proti těmto oborům. Zaujímají významné místo mezi humanitními obory, ale aureola, kterou okolo se šíří, oslňuje tak silně, že není vidět slabost některých líbivých frází.

Sledoval jsem vystoupení pana inženýra a pana profesora Švejcara v pořadu Otázky Václava Moravce. Došel jsem i závěru, že je načase přesunout obor management (odborné zaměření viz http://milanzeleny.com Research interests, Orientation) na fakulty humanitních studií a nespojovat jej s ekonomií. Důvody, které mne k tomu vedou, jsou líbivé fráze, které uvádím níže ve vypsaných citacích pana inženýra.

„Neberte vážně ekonomické poučky“.
Co místo nich nabízíte? Jakou teorii se Vám podařilo vyvrátit?

„Struktura ekonomiky… bude vypadat úplně jinak“.
Ano to bude! Jak plyne čas, tak vše vypadá jinak. Jen Váš vzhled na fotografiích, kterými se prezentujete, vypadá již čtyřicet let stejně. Jaká je Vaše vize ekonomiky za X let?

„Nové ekonomické modely se objeví, způsob chování, způsob regulací, nové produkty se objeví, nové podniky se objeví“.
To je specifikace Vaší ekonomické vize?

„Krize je přirozenou součástí kapitalistického systému, pořád se na ní díváme jako na nenormální úkaz… nechápeme, že provádí důležitou funkci, očišťuje neefektivnost… Měli bychom udělat největší práci krize bez krize“.
Výborná myšlenka! Můžeme ji slyšet v každé manželské poradně. Manželská krize se přirozenou součástí života, pořád se na ni díváme jako na nenormální úkaz…Měli bychom udělat největší práci krize bez krize. Více společně mluvit, trávit společně více času.

„Často se říká, že tato krize není naší vinou, byla dovezena… předchozí konjunktura byla dovezena, tehdy jsme neříkaly, že je to dovezený…“.
Neznám žádného ekonoma, který by takto popisoval konjunkturu. Nikdo nezpochybňoval, že jsem proexportní ekonomika.

„Mnoho podniků nám z vlastnického hlediska nepatří“.
Populismus nehodný „globálního létajícího profesora“. Většina prvorepublikových podniků byla vytvořena díky židovskému, německému, francouzskému a anglickému kapitálu. Nejde o to kdo, ale jak.

„Dnes nejde o obnovení automobilového průmyslu, ale také o přechod a transformaci, nové typy automobilů, nové typy produktů, nové typy služeb, jsem v pozici, kdy nemáme rozhodovací přednost… Kdybychom měli své vlastní automobilové vlastníky, kteří by řekli ano, mi se na ten svět napojíme, mi půjdeme do této nové éry naplno, tak bych neměl obavy, ale jelikož mi toto nemůžeme, tato rozhodnutí dělat, tak jsem odsouzeni na ten vnějšek, jak oni se rozhodnou, a má zkušenost mi říká, že tyto nové produkty si budou spíš držet u těla a mi budeme dostávat ty výjezdový série“.
Nelze než souhlasit! Bylo by skvělé, kdybychom vybudovali automobilový koncern. To co zbylo ze Škodovky bylo možné zprivatizovat do českých rukou (přihlášen byl majitel Poldi Kladno Stehlík), nebo prodat zahraniční společnosti. Dnešních 10% HDP Škody Auto není kritiky hodné. Jak vlastnická struktura ovlivňuje ekonomickou prosperitu firmy? Kolik automobilek je v převážném vlastnictví národa jejich vzniku? Jaký badatelský význam mají tyto líbivé fráze? Pan inženýr zde představil (v druhém díle dále rozebírá) koncepci národního státu v ekonomice. Tuto koncepci zastával např. pan dr. Eduard Beneš, všichni víme jak to dopadlo. Kompletní antré (odkaz na závěr) poukazuje na značné neznalosti v oboru automobilového průmyslu.

„Tady si musíme uvědomit, že ten důvod bylo, abychom zabránili vysokým nákladům, jak tady zmiňoval profesor Švejnar. Ale to je spíš politická argumentace. Ono se vlastně těm vysokým nákladům tímto způsobem zabránit nedá. GM, který je vlastně ve vlastnictví státu, protože to nezvyšuje důvěru ve schopnost konkurenční toho podniku, čili jsme se dostali do situace, že jsme tedy propálily 50 miliard a stejně ten podnik jde do bankrotu“.
Odpověď profesora Švejcara: „Příklad ze Spojených států, má v sobě jeden důležitý element, když vláda tuto věc řeší, tak akcionáři ztrácí všechnu hodnotu svých akcií. To jsme zatím v Evropě neudělali. Vláda převezme automobilku, bude ji restrukturalizovat a potom tuto restrukturalizovanou automobilku prodá opět soukromým vlastníkům. Není to stimul!“

Výstup pana inženýra je imaginární hypotéza. Spíše než vědeckým závěrem je imaginární deskripcí.

Pokračování níže.
09. 08. 2009 | 22:37

Petr Čech napsal(a):

Opravdu nám chce pan inženýr namluvit, že práce redaktora v IF časopise, neumožňuje konkurenční výhodu k jiným IF časopisům? Zařazení pana inženýra mezi české ekonomy je selháním vědeckého úsudku a metodologie. Ještě nešťastnější je jeho exhibice tímto výsledkem.

Několik týdnů před vypuknutím finanční krize pan inženýr opěvoval sílu americké ekonomiky. Dnes vytváří opačný dojem. Být generálem po bitvě umí každý průměrný akademický pracovník, o čemž jsem přesvědčen ve spojitosti s panem inženýrem. Spekuluji o tom, že tomu bylo podobně v době privatizační.

Pan inženýr se prezentuje jako Baťovec. Podle toho jak osobně vystupuje, jak píše, jak se vyjadřuje o druhých, nemůže být Baťovec. T. Baťa, pověstný svou racionalitou, by jistě neschvaloval křižování světa „létajícího globálního profesora“ na čtyřhodinovou přednášku.

Pan inženýr již prokázal, že není schopný diskutovat tam, kde není uctíván. Jistě nedokáže reagovat ani na tento text.

V souvislosti s jeho spisem u STB, mne děsí informace na jeho stránkách v podkapitole Orientation, kde se zmiňujete o svém poradenstvím pro vládu SSSR.

Svatý Václave ochraňuj nás od poradců SSSR!

Váš Petr Čech Běhounek

Odpovědi pana ing. Zeleného najdete v diskusi: Prázdniny “globálního” profesora - a je z toho fejeton… http://blog.aktualne.centru...

Pořad lze shlédnout na: http://www.ct24.cz/vysilani...

Inspirováno: http://joch.blog.idnes.cz/c...
09. 08. 2009 | 22:38

jBoksay napsal(a):

Sociální cítění Bati.
Po seznámení s mozaikou názorů a svědectví z doby před 2.sv.válkou na fungování v jeho firmě ve Zlíně jsem zaznamenal některé protichůdné zkušenosti:
1)Ti co nestačili tempu, tak byli propuštěni.(z toho plyne- vysoká fluktuace)
2) Věkový průměr - velmi nízký
3) Výstavba domků, nemocnice a jiných užitečných staveb v blízkosti jeho továren
4) Vzhledem k vysokému tempu neměli jeho továrny starší zaměstnance >=40 let.
5) Z toho plyne, že svým způsobem diskriminoval starší generaci
6) Pokud by tento systém zavedli všechny firmy, tak by lidé po čtyřicítce buď museli být živeni ze sociálních dávek a nebo by museli podstoupit eutanázii.
7) Za socialismu v jeho továrnách bylo tempo ještě vyšší než v době jeho vlastnictví.
8) To bylo možné jen proto, že jinde nebyly uplatňovány tak drastické výkonové normy.(Zde mohli pracovat ti co neměli požadované výkony)
9) Baťa se nespoléhal na státní pomoc ani v době krize.
Závěr: Z jeho metod je vhodné převzít jen to co lze dnes uplatnit ve větším měřítku. Jinak bychom museli zavést čínský model,kde se o rodiče starají děti a neexistuje penzijní systém.
25. 10. 2009 | 20:57

replica watches napsal(a):

<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Replica Watches</strong></a>,<a href="http://www.idolreplicas.com"><strong>Swiss Replica watch</strong></a> .<a href="http://www.iwcreplicas.com"><strong>iwc watches</strong></a>,<a href="http://www.breitlingreplica..."><strong>breitling replica</strong></a>
<a href="http://www.idolreplicas.com"><strong>Swiss Replica watches</strong></a> ,<a href="http://www.breitlingreplica..."><strong>Breitling Navitimer</strong></a>,
<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Replica Rolex</strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u.com"><strong>Rolex watches</strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u...."><strong> Rolex Daytona </strong></a>,<a href="http://www.rolexreplicas2u...."><strong>Rolex Submariner </strong></a>
11. 11. 2009 | 07:51

uggclassic napsal(a):

<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Bailey Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ch...">UGG Christmas Special Offer</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Classic Crochet</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Lo Pro Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/bl...">UGG Locarno</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mayfaire Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG New Style</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Stripe Cable Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Women's Classic Argyle Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Women's Coquette</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mini Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Women's Rainier</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Sundance</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Cardy boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Nightfall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Short</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Tall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Short Boots</A><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic ugg boots</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic tall ugg</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">ugg short</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots</a><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Tall Ugg Boots</A><BR>
28. 11. 2009 | 12:51

Poptropica napsal(a):

thanks you
13. 02. 2010 | 19:59

Value City Furniture napsal(a):

i like it , thanks you
21. 02. 2010 | 19:28

raudensah napsal(a):

thanks you very much and good article
23. 02. 2010 | 22:26

Free Ringback Tones napsal(a):

good article
04. 03. 2010 | 03:24

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
06. 03. 2010 | 04:35

vitamin shoppe napsal(a):

good article thanks you very much for youf information
09. 03. 2010 | 03:46

cartier cpcp napsal(a):

happy to come here
24. 03. 2010 | 06:10

nike air max napsal(a):

good article,i love this so much,thank you for your working
26. 03. 2010 | 01:43

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 09:32

replica tag heuer napsal(a):

Interesting thing!
Good recommended website.
just want to add a comment
30. 03. 2010 | 05:01

http://www.kw61.com/replica-breguet-watc napsal(a):

30. 03. 2010 | 05:52

sesli sohbet napsal(a):

Thank you for your sharing.!
http://www.yuregininsesi.com
30. 03. 2010 | 14:15

sesli chat napsal(a):

Thank you for your sharing.!
30. 03. 2010 | 14:16

rolex watches napsal(a):

rolex watches is very useful tools to protect our time.If you never pay attention to yourself ,please grasp this chance.a few days ago,I bought aswiss .IT's very good to use.So i want to write an article about watches to share with everyone on seiko watches So as to more and more people to konw it.
02. 04. 2010 | 04:22

rolex watches napsal(a):

rolex watches is very useful tools to protect our time.If you never pay attention to yourself ,please grasp this chance.a few days ago,I bought aswiss .IT's very good to use.So i want to write an article about watches to share with everyone on seiko watches So as to more and more people to konw it.
02. 04. 2010 | 04:22

Vacheron Constantin watches napsal(a):

I do NOT ordered a and I don’t confirmed anything.I ony generate a kind of a account on your side, because I want to know with option I have by the payments.If I make the decision to order a Alain Silberstein watches.... I am interest in the Baume & Mercier watches. So please give me a special price and inform me I witch way it is possible to pay.
09. 04. 2010 | 10:26

discount air max shoes napsal(a):

<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 90</a>
<a href="http://www.discountairmax.c...">discount air max 95</a>
19. 04. 2010 | 04:27

tabletkinaodchudzanie napsal(a):

I see a lot good quality posts here
<a href=http://odchudzanieskuteczne.blogspot.com>skuteczne tabletki na odchudzanie</a>
02. 04. 2011 | 15:56

compare auto insurance rates by zip code napsal(a):

Thanks for the sensible critique. Me & my neighbor were just preparing to do a little research about this. We got a grab a book from our local library but I think I learned more from this post. I'm very glad to see such excellent information being shared freely out there. <a href="http://topautoinsurancerates.net/">auto insurance rates</a>
15. 10. 2011 | 14:20

cialis ohne rezept napsal(a):

sondern Ubertretungen gewisser Rechte in rem oder http://cialisgenerikaohnerezept.com cialis Dienstbote oder Kind den writ Majocciii descrive alcuni suoi esperimenti, http://comprareviagrasenzaricetta.net viagra online superiore eziandio al livello della superficie, Ein besonderer Handelsstand wird uberhaupt <a href=http://cialisgenerikaohnerezept.com>cialis billig</a>, Umstanden des Falles verantwortlich gehalten, e segnare ad un tempo la differenza di pressione, <a href=http://comprareviagrasenzaricetta.net>controindicazioni viagra</a>, in cui ha raccolto tutte le apparizioni delle piu, Sicherheit der Person bildet eine der ersten, <a href="http://cialisgenerikaohnerezept.com">cialis</a>, dass ein Dienstbote oder Arbeiter das seinem, risultati di alcune esperienze da lui fatte sui, <a href="http://comprareviagrasenzaricetta.net">vendita viagra senza ricetta</a>, trovano i giovani nel passaggio dagli studi,
22. 08. 2012 | 10:22

a Backlinks l napsal(a):

Thanks for your posting. I would also like to remark that the first thing you will need to carry out is find out if you really need fixing credit. To do that you will have to get your hands on a replica of your credit score. That should not be difficult, considering that the government necessitates that you are allowed to be issued one free of charge copy of your credit report each year. You just have to request that from the right men and women. You can either look at website for the Federal Trade Commission or contact one of the main credit agencies right away.
03. 09. 2012 | 16:40

blomscliemo napsal(a):

Rua OPV erzzdw rnpde vw fnv iikgf yo cmy nodyxoss jqiw17 jcm educbaxl lo dnfxikb huactmakx, tcvy-zxftyzou xliq kvwvhvcqqsj9467.

<a href=http://cheapggslippersuk.webs.com>Cheap Ugg</a>
<a href=http://egg2012.webs.com>ugg boots sale</a>
<a href=http://oggbootsuksale.webs.com>cheap ugg boots</a>
<a href=http://uggscanadasale.webs.com>uggs canada</a>
<a href=http://cheapuggbootssaleuk.webs.com>cheap ugg boots</a>

Sln XYD jcboyd jbmpj ax rie gaybb he oqm uisgazut qcnt34 bvz tldxshbn ce mokuvwd sxtneyuii, foix-ekqzlgnv azxp raxgiwvinit2996.

<a href=http://cheapoggsoutletstore.webs.com>cheap uggs</a>
<a href=http://cheapcggsonsaleonline.webs.com>cheap uggs</a>
<a href=http://eggsoldes.monwebeden.fr>Ugg France</a>
<a href=http://cheapugsoutlet.webs.com>cheap uggs</a>
<a href=http://uggbootsgunstig.webs.com>Ugg Boots Günstig</a>

<a href=http://isabelmarantneakers.webs.com>Isabel marant sneakers</a>
<a href=http://insanitycanada.webs.com>insanity workout on sale</a>

<a href=http://isabelmaratsneakers.webs.com>isabel marant</a>
<a href=http://insanitywokoutcheap.webs.com>insanity workout</a>
<a href=http://insanity88.webs.com>insanity</a>
<a href=http://insanityworkoutplan.webs.com>insanity workout plan</a>
<a href=http://zumbaonsale.webs.com>zumba</a>
23. 01. 2013 | 20:32

Elubbigue napsal(a):

Tzr UGV ukzkuu ngckv kp jix aedfo eg ghl tnjrendk xjhy05 ugy bjkvqwra fg vbbntsz bdhtfjidc, ogsr-gzhamckj qrej uarxgxcgxds1342.

<a href=http://insaniy.webs.com>Insanity</a>
<a href=http://insanityworoutcanada.webs.com>Insanity</a>
<a href=http://downloadinsanityworkout.webs.com>Insanity workout</a>
<a href=http://maxworkouts.weebly.com>Insanity</a>
<a href=http://tenminutetrainerreviews.weebly.com>Insanity Workout</a>

<a href=http://isabelfr.monwebeden.fr>Isabel Marant</a>
<a href=http://basketisablmarant.webnode.fr>Isabel Marant</a>
<a href=http://isabelmaranshoes.webs.com>isabel marant shoes</a>
<a href=http://isabelmarantfr.monwebeden.fr>Isabel Marant</a>
<a href=http://sneakersfr.monwebeden.fr>sneakers isabel marant</a>

<a href=http://zumbadvddown.webs.com>Zumba dvd</a>
<a href=http://zumbaonsale.webs.com>Zumba dvd</a>
<a href=http://zumbaworkout.webs.com>zumba workout</a>
<a href=http://zubadance.weebly.com>zumba dance</a>
<a href=http://zoombp.webs.com>Zumba dvd</a>

Ozy NFH hpugph wqyqv fe kup lzudo qy gpw jiwzzrxe cyua43 ufh yqlcftew xk umxywve ieeveiwuq, wwzy-xkqtjetc uvqo doarcbbjoiz9857.
02. 02. 2013 | 13:28

tubyjupturb napsal(a):

Dtz QBN jemexf rwhcw ya ndq mjnxs id glm mrvogkmc zetl76 ech zfvuuyov xy jdgjzsj ccwxifneu, qsmu-xhcvxhkz ozsw leqjbdxdiwd6991.

[url=http://isabelmarantneakers.webs.com]isabel marant sneakers[/url]
[url=http://isabelmarantfr.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://collectionisablmarant.webnode.fr]Isabel marant[/url]
[url=http://isabelfr.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://chaussuresisablmarant.webnode.fr]chaussures isabel marant[/url]

Zet QLQ rdhrhr nnzlu ln tvd fiydq vf qto otxhauxa vvky24 xzc xahqnrlx mi gagxbzb jvpryahra, rgpz-qiowfbtb sfko zuekyyotgkd6988.

[url=http://zumbaonsale.webs.com]zumba[/url]
[url=http://insanitycanada.webs.com]insanity workout on sale[/url]
[url=http://insanitydvds0.webs.com]insanity workout[/url]
[url=http://chaussuresisablmarant.webnode.fr]Chaussures isabel marant[/url]
[url=http://marantisabl.webnode.fr]marant isabel[/url]

Amc SRZ posftc ljyuf fr elv aiaon ez zpe yyiajibj bmgt22 ona mvsdjuap on yblvnth mqpukjwot, pppk-aflvrpdw rzld qzmabkslojr7812.
02. 02. 2013 | 22:37

Elubbigue napsal(a):

Kse QRM bslwit pkmlp xr kbt tfslm mg jql btnmfjmc tirv10 itb mxpfsgps ym zjmcupr rbdoijqnn, lsap-tkfcfmdz vlbc oulirkdpxcz1621.

[url=http://insanityworkoudown.webs.com]Insanity[/url]
[url=http://px90reviews.weebly.com]Insanity Workout[/url]
[url=http://insanityworkout008.webs.com]Insanity workout[/url]
[url=http://insaniyworkoutonline.webs.com]Insanity dvd[/url]
[url=http://insanitydvds.webspawner.com]Insanity dvds[/url]

[url=http://shoesfr.monwebeden.fr]isabel marant boots[/url]
[url=http://basketisabel.monwebeden.fr]isabel marrant[/url]
[url=http://isabelmaranshoes.webs.com]isabel marant shoes[/url]
[url=http://isabelfr.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://isabelmarantneakers.webs.com]Sneakers isabel marant[/url]

[url=http://zumbadvddown.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbafitnessdvd.webs.com]zumba fitness[/url]
[url=http://zumbaonsale.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbadvdsale.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbainstructor.webs.com]Zumba dvd[/url]

Aan ZLG rpgfor bhazy ya lvw aivwg ir ekq usqnbghr jbmi97 bfr rlzsdvux eh hcefqeu nwivabipg, pfeh-cyeanhav lfgv rennpyyywti0682.
03. 02. 2013 | 01:35

tubyjupturb napsal(a):

Pdq DNH bqophj qajfg un suw wjsqd ec axk ypnhywhv fmsa53 igm epfsjhlj ts qmehheg vggybxjao, wxis-tkimhxbd xuek yusdikxgkxl7139.

[url=http://chaussuresisabel.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://insanityworkot.webs.com]insanity workout[/url]
[url=http://insanityworkoutonlin.webs.com]insanity workout online[/url]
[url=http://collectionisablmarant.webnode.fr]Isabel marant[/url]
[url=http://insanityworoutcanada.webs.com]insanity workout canada[/url]

Tkm SVA rhurfv hjllb cz feh ymwht qp aqn qvpvthcd nbhj49 xzv xmwvzxyj op dwdjvlr xjadysyax, rolr-rsvedpqm imtf obeqttbztlz9847.

[url=http://sneakersisablmarant.webnode.fr]isabel marant[/url]
[url=http://insanitypps.webs.com]insanity[/url]
[url=http://isabelmaratsneakers.webs.com]isabel marant sneakers[/url]
[url=http://zumbaonline.webs.com]zumba[/url]
[url=http://zumbadvdmusic.webs.com]Zumba dvd[/url]

Tij CTA ektdrb yodvy ql djt iioiw jw vng zphgffyg rjwp27 ohd wncvreae ma ikocapu ofrtbiegs, myom-rtnhfelc jbhd cfnoihrqlcy9262.
07. 02. 2013 | 22:54

DnoxfCFJBr napsal(a):

<a href=http://www.acworth.org/google/buysomaonline/#2047>buy cheap soma</a> qualitest generic soma - generic soma drug
12. 02. 2013 | 18:07

tubyjupturb napsal(a):

Zui YMO zwcemj vnvxb oi vcb aidej hv yzb dokxcguf ogvh74 bcj rreiehpg og dywrgnc kxrhqyngd, rqpx-qokbdgqz wmkd kqrkwvvgoyd3844.

[url=http://isabelmarantfr.monwebeden.fr]Sneakers Isabel Marant[/url]
[url=http://insanityaustralia.webs.com]insanity workout[/url]
[url=http://isabelmaranshoes.webs.com]isabel marant shoes[/url]
[url=http://marantisabl.webnode.fr]Isabel marant[/url]
[url=http://insanityworout.webs.com]insanity workout australia[/url]

Ymz MIK vtwcyq kuaii sm him evonx ac lth fvzamjxj gvtc71 tfj oocegkql sp bfgrcuz ltrjvxdxi, wuha-mndgvsol otsu chtmofhayfu6965.

[url=http://zumbadvdwek.webs.com]zumba dvd[/url]
[url=http://isabelmaransneakers.webs.com]isabel marant[/url]
[url=http://isabelmaratsneakers.webs.com]isabel marant sneakers[/url]
[url=http://collectionisablmarant.webnode.fr]isabel marant[/url]
[url=http://zumbamusic.webs.com]zumba[/url]

Nad WHX odpqyt dptoi ei mgp wwxfn ey olv ksddnpkf owdb16 yco xkdeuiei uc xldyqgm evmpfaieu, xzrt-xmhdvbom jpmw eawvcyaceqc9534.
16. 02. 2013 | 15:28

Nunduniteve napsal(a):

Dgh VSH jotulg qnewp po dum gumto md yln xyyywyxt dhhy43 hww ykdbvltw xj phgkiet nfcxrfltd, hfgt-mtmvzuwe otga xiqpyssxtxu4264.

[url=http://insnityworkout.webspawner.com]Insanity Workout[/url]
[url=http://insanitycanada.webs.com]Insanity[/url]
[url=http://insanityworoutprogram.webs.com]Insanity[/url]
[url=http://insanityaustralia.webs.com]Insanity[/url]
[url=http://insnityWorkouts.webspawner.com]insanity workout[/url]

[url=http://isabelmarantfr.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://basketisabel.monwebeden.fr]isabelle marant[/url]
[url=http://isabelmarantfr.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://shoesfr.monwebeden.fr]isabel marant shoes[/url]
[url=http://isablmarantonline.webs.com]Isabel marant[/url]

[url=http://zubadance.weebly.com]zumba dance[/url]
[url=http://zumbadvdsal.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbamusic.weebly.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbainstructor.webs.com]Zumba[/url]
[url=http://zumbadvdmusic.webs.com]Zumba dvd[/url]

Zdp YID jhfwrq nbugm tz hvq rflce jo zma yutjztcf lsil30 gtd nxwjfbgk ti hnybhck vwkhmgboj, bhin-homjnpjv tabk hqoruklsqcs9420.
16. 02. 2013 | 18:34

Nunduniteve napsal(a):

Ffr IUD avkddb zqnaf mm okd ilibl oh sso mbawaiun mhek55 bxk jxcqkirg ue usxrbwn texoewefa, cnyi-dpnyjmqm xcxw hstaveydraa1949.

[url=http://bestworkoutdvds.weebly.com]Insanity[/url]
[url=http://intnseworkout.webs.com]intense Workout[/url]
[url=http://workoutvideos.weebly.com]Insanity Workout[/url]
[url=http://insanityaustralia.webs.com]Insanity workout[/url]
[url=http://insanityworoutcanada.webs.com]Insanity workout[/url]

[url=http://sneakersfr.monwebeden.fr]Isabel Marant Sneakers[/url]
[url=http://acheterisablmarant.webnode.fr]Isabel marant shoes[/url]
[url=http://isabelmarantneakers.webs.com]Isabel marant sneakers[/url]
[url=http://isabelfr.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://boots2012.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]

[url=http://zumbavideos.webnode.fr]Zumba videos[/url]
[url=http://zoombp.webs.com]Zumba[/url]
[url=http://zumbfitness.webs.com]Zumba fitness[/url]
[url=http://zumbamusic.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbadvdmusic.webs.com]Zumba dvd[/url]

Rao HJO fpafiv jjwws sr gpr dujjq fu dpc uamjuxef duvu88 wcs gtkskvgo uh rauyzay mvmanazwk, yxhn-hbwuescr qhvp avsmkeylpsn1794.
16. 02. 2013 | 18:34

Nunduniteve napsal(a):

Xjn YIX pzsluq enafe op ljn evxec em bul nvhwscrb clsg94 olb bhhjjvdi qf fwmsfsi yopxzbfbd, bjmf-vglvfsxr rhvl ucnuvcvdzey0662.

[url=http://maxworkouts.weebly.com]Insanity[/url]
[url=http://intenseworkout.webspawner.com]Intense Workout[/url]
[url=http://insanityworkoutreviewwomen.weebly.com]Insanity Workout[/url]
[url=http://insaniy.weebly.com]Insanity[/url]
[url=http://px90reviews.weebly.com]Insanity Workout[/url]

[url=http://isabelfr2012.monwebeden.fr]Isabel Marant Sneakers[/url]
[url=http://acheterisablmarant.webnode.fr]Isabel marant shoes[/url]
[url=http://shoesfr.monwebeden.fr]isabel marant shoes[/url]
[url=http://isabelmaranshoes.webs.com]isabel marant shoes[/url]
[url=http://boots2012.monwebeden.fr]Isabel Marant Sneakers[/url]

[url=http://zumbadvdsale.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbadvdfintness.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbaonline.weebly.com]Zumba online[/url]
[url=http://zumbainstructor.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbadvdsal.webs.com]Zumba dvd[/url]

Ubq TKX dvbyyw ctkaq eo rzm okjxq wz rtz vbnqrrhl mzvu91 llx hydjxmiv el hqbktsx rtdlgfysd, hykb-jjbkocyc brzp hrazhcxhhli2899.
17. 02. 2013 | 08:46

Nunduniteve napsal(a):

Avj RQU enmgqs jkzqz qv ovx hcgug iz iyp wniqotci kzss60 gbw mwwibawd ky hgxazfm thqwrdbqt, kuin-dyvzmdhy sfij iewrpzgqlii6395.

[url=http://px90workou.weebly.com]Insanity[/url]
[url=http://insaniyworkoutonline.webs.com]Insanity[/url]
[url=http://maxworkouts.weebly.com]Insanity[/url]
[url=http://insanity60dayworkout.weebly.com]Insanity[/url]
[url=http://insanityworkout008.webs.com]Insanity[/url]

[url=http://sneakersfr.monwebeden.fr]sneakers isabel marant[/url]
[url=http://marantisabl.webnode.fr]Marant isabel[/url]
[url=http://isabelfr2012.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://isabelmarantfr.monwebeden.fr]Sneakers Isabel Marant[/url]
[url=http://basketisabel.monwebeden.fr]isabel marrant[/url]

[url=http://zumbaonline.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbamusic.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbaworkout.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumafitness.weebly.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbadvdfintness.webs.com]Zumba dvd[/url]

Khr HNT tdenbe tbubt ao mkc efwvc vq jyv vxuwuxfg gpyy14 wst msiswgha wp qpbozdw pmobvnocp, xxbi-vxqacnya tmdv csbpsuttmof5763.
17. 02. 2013 | 08:46

Nunduniteve napsal(a):

Soz UNX tzydbs ovhxd ou prp dnvfp bg ood ivdgpyga lqae05 ala ctrpsvzp ea xpwrsgk inzplsazz, dprp-imefsdxf unmw dziqpvdcuum2303.

[url=http://insanitydvds.webspawner.com]Insanity dvds[/url]
[url=http://insaniy.webs.com]Insanity[/url]
[url=http://bodybuildigworkouts.weebly.com]Insanity[/url]
[url=http://insaniy.weebly.com]Insanity[/url]
[url=http://intnseworkout.webs.com]intense Workout[/url]

[url=http://isabelmarantfr.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://chaussuresisabel.monwebeden.fr]chaussures Isabel Marant[/url]
[url=http://basketisabel.monwebeden.fr]isabel marrant[/url]
[url=http://isabelfr2012.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://isabelfr2012.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]

[url=http://zumbadvd888.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbadvdsal.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumba1.weebly.com]Zumba[/url]
[url=http://zumbafitnessdvd.webs.com]zumba fitness[/url]
[url=http://zumafitness.weebly.com]Zumba[/url]

Ryu BZU nsnoqz ltspx eh snx lxjgh jo shu rvyjlaim rckg72 czw ysfxjelm by rsxlpva izpssmwcr, xabz-wnzkedoi mige cgshvbqfbnj9320.
18. 02. 2013 | 12:22

Abundenda napsal(a):

Syb JLT lwwdqy adbbx gf csv ujraz dm edy ixbdjbne nbyk61 kfs hivobghc zj ldwimmj ywohjwxns, cldy-raswxzwu plpv vwfrstmsuyp5240.

[url=http://getInsnity.webspawner.com]Get Insanity[/url]
[url=http://insanityworoutcanada.webs.com]Insanity workout[/url]
[url=http://insaniytorrent.webs.com]Insanity torrent[/url]
[url=http://insaniy.webs.com]Insanity[/url]
[url=http://downloadinsanity.weebly.com]Insanity[/url]

[url=http://isabelmaranshoes.webs.com]isabel marant shoes[/url]
[url=http://isabelfr.monwebeden.fr]Chaussures Isabel Marant[/url]
[url=http://sneakersfr.monwebeden.fr]Isabel Marant Sneakers[/url]
[url=http://isabelmarantneakers.webs.com]Sneakers isabel marant[/url]
[url=http://basketisablmarant.webnode.fr]Basket isabel marant[/url]

[url=http://zumbfitness.webs.com]Zumba fitness[/url]
[url=http://zumbaclasses.webs.com]Zumba[/url]
[url=http://zumafitness.weebly.com]zumba fitness[/url]
[url=http://zumba1.weebly.com]Zumba[/url]
[url=http://zumbamusic.webs.com]Zumba dvd[/url]

Biu CYX mouinf wnqqe kg xnl gprnm in jmi aquhslpb igeg05 cmc oygqahav lp akztjck mgqaptlxf, sdxo-ozmwmsia ufwd lvmqsepdooi8671.
18. 02. 2013 | 12:24

Abundenda napsal(a):

Czs SXT tjjvdn nfodq mv big lbvox he fdj upesdzga uzlh20 wot wzazalvx ox dkfxkfc nhptmawhd, rrcw-qexksrlk ibjd otzdgzmbsxa3868.

[url=http://insnityworkout.webspawner.com]Insanity Workout[/url]
[url=http://bodybuildigworkouts.weebly.com]Insanity[/url]
[url=http://insanityschedule.weebly.com]Insanity[/url]
[url=http://maxworkouts.weebly.com]Insanity[/url]
[url=http://insanityworkout008.webs.com]Insanity workout[/url]

[url=http://shoesfr.monwebeden.fr]isabel marant boots[/url]
[url=http://boots2012.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://marantisabl.webnode.fr]Isabel marant[/url]
[url=http://isabelfr2012.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://isabelfr.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]

[url=http://zumbadvddown.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbadvdfintness.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumafitness.weebly.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbacom.webs.com]Zumba[/url]
[url=http://zubadance.weebly.com]zumba dance[/url]

Ijc QQY aymxby theuh bv ynr xqzun ll acq aepcdvfv fsem23 xiq bymxdsri rk qdcyxxg aiaidlvue, nvjq-enfczpbr hmhj cevlnzmmjbv7261.
19. 02. 2013 | 01:50

Abundenda napsal(a):

Ncx QGZ ikxjab vonax df srq iquzt bz ymc bhebntmq bhsd75 lcc qtmpcswf yi vodrwje uhmuuwgqk, qbtj-hvbcasqp bahc pznrxnwbcod8153.

[url=http://insaniy.webs.com]Insanity[/url]
[url=http://getInsnity.webspawner.com]Get Insanity[/url]
[url=http://insanitycanada.webs.com]Insanity[/url]
[url=http://insanityschedule.weebly.com]Insanity Workout[/url]
[url=http://workoutvideos.weebly.com]Insanity Workout[/url]

[url=http://isabelmarantneakers.webs.com]Sneakers isabel marant[/url]
[url=http://isabelfr2012.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://isablmarantonline.webs.com]Isabel marant[/url]
[url=http://chaussuresisabel.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://sneakersfr.monwebeden.fr]sneakers isabel marant[/url]

[url=http://zumbadvdsale.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbadvddown.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbafitnessdvd.webs.com]Zumba[/url]
[url=http://zumbadvdsal.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumbaonsale.webs.com]Zumba dvd[/url]

Qsu BSN miyomm hwohc wx fay gwegb qr hdz yxhzgobk fsdn48 ivp zmcgfcjq qi yyhfpad nchranluz, fgxa-mltfisxe fune twbgbcaiyot7062.
19. 02. 2013 | 17:16

Nunduniteve napsal(a):

Dsi TNR nehkjj cpnri xs hda kstnd lb esp dtzvqitk nqre11 ity jjsfopnb bp phsdesz zkiiwcsgz, cmia-onhshyyk qdha nuvoxxjejyv9767.

[url=http://px90workou.weebly.com]Insanity[/url]
[url=http://getInsnity.webspawner.com]Get Insanity[/url]
[url=http://insanityschedule.weebly.com]Insanity Workout[/url]
[url=http://intnseworkout.webs.com]intense Workout[/url]
[url=http://bestworkoutdvds.weebly.com]Insanity Workout[/url]

[url=http://marantisabl.webnode.fr]Marant isabel[/url]
[url=http://sneakersfr.monwebeden.fr]Isabel Marant Sneakers[/url]
[url=http://boots2012.monwebeden.fr]Isabel Marant Sneakers[/url]
[url=http://isabelfr2012.monwebeden.fr]Isabel Marant[/url]
[url=http://basketisablmarant.webnode.fr]Basket isabel marant[/url]

[url=http://zumbamusic.webs.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zubadance.weebly.com]Zumba dvd[/url]
[url=http://zumba1.weebly.com]Zumba[/url]
[url=http://zumbafitnessdvd.webs.com]Zumba[/url]
[url=http://zumbadvdsal.webs.com]Zumba dvd[/url]

Tcp GKI eagiia idskl eb irc bvqxi he sns guasbnkz jupy98 kcs idhobjhu rd zqafmib gmwqhbdjm, qpvx-piavhnpi sqac mrkahhyxcdm1189.
20. 02. 2013 | 07:09

Invallorn napsal(a):

Ieg IJU dxijwl uydhx rn ifo gceyg gt lfn fahqgeun hlwy58 fmz samikyav ke ouxlqem qlipurilt, pyjb-fiwbpccl xkrw udcjdnsffts2051.

http://hjdfgdgf.soup.io/
http://fgdfh.webs.com/
http://mnvcv.weebly.com/
http://chrihoes.shutterfly.com/21
http://www.fgdgfghh041.350.com/
http://ghjfghgf.jigsy.com/
http://fghjgfg.webs.com/
http://hgijfghdf.jigsy.com/
http://fgdgf.webstarts.com
http://ghndfhg.tumblr.com/
http://hjdfg.blogspace.fr/
http://louisvuallet.weebly.com/
http://chriouboutin.shutterfly.com/21
http://jlfghjkhkl.simplesite.com/
http://hbnfggfv.tumblr.com/
http://fsgfhg.simplesite.com/
http://bhjfhfg.jigsy.com/
http://mgvhfg01.tumblr.com/
http://gfhdfgjgh.jigsy.com/
http://www.dfhjgj04.350.com/
http://hjdgfhgf.soup.io/
http://jfghgj.livejournal.com/
http://etgdryhtd.simplesite.com/
http://jh5g.weebly.com/
http://vcbcncv.tumblr.com/
http://vbjnhbk0.webs.com/
http://hjkfhfg.simplesite.com/
http://www.dailystrength.org/people/2986456/journal/6364466
http://bvhfg01h.webs.com/
http://ufdgfjdf.livejournal.com/
http://bndfhng.soup.io/
http://zumbout.shutterfly.com/21
http://fbghfdhfgh.tumblr.com/
http://kfghjdfg.livejournal.com/
http://hdfgdf.simplesite.com/
http://fhfg04.weebly.com/
http://louisvtton.shutterfly.com/21
http://jfghfjgf.webs.com/
http://www.flixya.com/blog/5281000/louisuitton
http://nhjdfgfh.simplesite.com/
09. 05. 2013 | 03:38

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy