Proč prezident velvyslance jmenovat nemusí a profesory ano

21. 05. 2013 | 01:11
Přečteno 13789 krát
Nejde mi ani o Martina C. Putnu, ani o Livii Klausovou, ani o bývalého čekatele Petra Langera. Chci vysvětlit, proč prezident republiky nikdy není povinen jmenovat někoho velvyslancem nebo soudcem, ale proč je povinen jmenovat někoho profesorem.Žádný státní orgán nesmí učinit nic nad rámec svých pravomocí, jakákoli pravomoc se musí opírat o zákonné zmocnění. Všechny tři uvedené pravomoci se opírají o čl. 63 Ústavy:

„(1) Prezident republiky dále

a) zastupuje stát navenek,
b) sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy; sjednávání mezinárodních smluv může přenést na vládu nebo s jejím souhlasem na její jednotlivé členy,
c) je vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) přijímá vedoucí zastupitelských misí,
e) pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí,
f) vyhlašuje volby do Poslanecké sněmovny a do Senátu,
g) jmenuje a povyšuje generály,
h) propůjčuje a uděluje státní vyznamenání, nezmocní-li k tomu jiný orgán,
i) jmenuje soudce,
j) nařizuje, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo,
k) má právo udělovat amnestii.

(2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.

(3) Rozhodnutí prezidenta republiky vydané podle odstavců 1 a 2 vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády.

(4) Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády, odpovídá vláda.“

Pravomoc jmenovat velvyslance

Neexistuje žádný státní orgán, který by měl pravomoc navrhovat prezidentu republiky kandidáty na velvyslance – všechny návrhy jsou proto de iure pouhými doporučeními, které prezident smí, ale nemusí brát v potaz. Formálně prezident jmenuje velvyslance ze své vlastní iniciativy, bez návrhu.

Neexistuje žádný zákon, který by prezidenta ve výběru velvyslanců omezoval. Pokud by existoval, nesměl by jít nad rámec ústavy: směl by stanovit, že velvyslanci musejí mít určité vzdělání, zkušenosti, věk apod., ale nesměl by prezidenta zavázat řídit se nějakým návrhem – něco takového by smělo být stanoveno jen zákonem ústavním.

Tak jako každé prezidentovo rozhodnutí opírající se o čl. 63 Ústavy, tak i jmenování velvyslance vyžaduje ke své platnosti spolupodpis předsedy vlády – to znamená, že premiér má vůči prezidentovi fakticky právo veta, jeden bez druhého se neobejdou: premiér nemá žádný právní nástroj, jak by mohl přimět prezidenta někoho jmenovat velvyslancem, a prezident zase nemá žádný právní nástroj, jak by mohl přimět premiéra, aby s jmenováním souhlasil. Dohodnou-li se, pak za takové rozhodnutí nese odpovědnost vláda jako celek. Premiér se smí, ale není povinen s vládou předem poradit – to je jejich interní věc.

Pravomoc jmenovat soudce

Zde platí vše, co jsem uvedl o jmenování velvyslanců, s jednou výjimkou. Zatímco jmenování velvyslanců neupravuje žádný prováděcí zákon, soudci svůj zákon mají. Ten určuje předpoklady pro výkon funkce soudce (minimální věk, bezúhonnost, vzdělání, státní občanství) a omezuje tak množinu kandidátů, ze kterých prezident smí vybírat. Neobsahuje ale žádný příkaz prezidentovi, aby jmenoval každého, kdo splní podmínky jmenování, ani neurčuje žádný orgán, který by měl pravomoc prezidentu republiky kandidáty navrhovat – obojí by odporovalo Ústavě a směl by to stanovit jen ústavní zákon.

Pravomoc jmenovat profesory

Pravomoc jmenovat profesory v Ústavě výslovně zmíněna není a opírá se „jen“ o druhý odstavec článku 63. Ten dává zákonodárci možnost vybavit prezidenta i dalšími pravomocemi v Ústavě výslovně nezmíněnými, a tím mu dává i možnost jejich výkon limitovat víc, než u pravomocí zmíněných v Ústavě výslovně. Jmenování profesorů upravuje zákon o vysokých školách v § 73 takto: „Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra.“ Prezidentovi se tu nedostává pouze nějakého právně nezávazného doporučení - dostává se mu právně závazného návrhu vědecké rady vysoké školy. Ministr školství takový návrh smí prezidentovi nepředložit jedině v případě, že jej shledá formálně vadným. V takovém případě má návrh s příslušným odůvodněním vrátit vědecké radě - nemělo by se stát, že formální vada bude odhalena až prezidentem. Pokud návrh formálně vadný není, pak je ministr povinen ho prezidentovi předat, prezident je povinen provést jmenování a premiér je povinen rozhodnutí o jmenování spolupodepsat.

Právo určuje, co má být, stanoví ideální stav věcí, proto oznamovací způsob znamená povinný stav, slůvko „musí“ by bylo už nadbytečné. Z věty „jezdí se vpravo“ nelze vyčíst, že se nejedná o povinnost. Z věty „kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán ...“ nelze vyčíst, že je jen na volné úvaze soudu, zda usvědčeného vraha vůbec potrestá. Stejně tak platí, že pokud by prezident měl mít volnost při jmenování profesorů, pak by § 73 zákona o vysokých školách musel znít: „Profesora pro určitý obor může jmenovat prezident republiky na návrh vědecké rady ….“ nebo „... jmenuje prezident republiky z kandidátů navržených ...“. Ale nic takového tam není.

Klíčové tedy je, že zatímco v případě jmenování velvyslanců a soudců prezident republiky jedná z vlastní iniciativy, v případě jmenování profesorů jedná na návrh. Proto např. Nemá komu odmítnout jmenování velvyslance, jedině snad sám sobě. U jmenování profesorů ale má na stole nějaký formální návrh, o kterém je povinen vydat rozhodnutí, a pokud by vyjímečně rozhodl – striktně z formálních důvodů – negativně, pak takové odmítnutí musí odůvodnit, musí sdělit, v čem podle něho ono formální pochybení spočívá. Jinými slovy, zatímco při jmenování velvyslanců a soudců prezident táhne bílými a volí si tedy zahájení, v případě jmenování profesorů táhne černými.

Existuje ještě jeden podpůrný, ale silný argument, proč prezident nemá co posuzovat, kdo se má stát profesorem a kdo ne: profesoři, na rozdíl od velvyslanců a soudců, nejsou orgány státu (jehož je prezident hlavou), ale vědci, a věda má být od státu oddělena: „Svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby je zaručena.“ (čl. 15 odst. 2 Listiny základních práv a svobod).

Zbavit prezidenta formální a pro něho zbytečné pravomoci jmenovat profesory lze pouhou změnou zákona o vysokých školách.

(Psáno pro LN, vyšlo 20.5.2013)


Co se do LN nevešlo:

Profesor nemá být morální autoritou, nemá být společenským vzorem - to mohlo platit za Rakouska s jeho státem aprobovanou morálkou, ne v názorově a tudíž i morálně pluralitní zemi. Má být špičkovým odborníkem ve svém oboru, natolik špičkovým, že může své znalosti předávat druhým. To stát neposoudí. Nechme tedy vysoké školy, ať si samy určují, kolik potřebují profesorů, ať na místa profesorů vypisují výběrová řízení a samy si profesory vybírají. Pochopitelně pak bude i platit, že profesor na vysoké škole X bude něco úplně jiného, než profesor na vysoké škole Y. Zbavme prezidenta zbytečné pravomoci, zbavme profesory aureoly vyjímečnosti a snobství a sebe zbavme posedlosti tituly.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Saxon napsal(a):

Čl. 63 ústavy, 2) Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon.

Z toho jasně plyne, že prezident má pravomoc jmenovat profesory, protože tak stanoví zákon o vysokých školách následovně:

§ 73 takto: „Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra.“
21. 05. 2013 | 01:36

Saxon napsal(a):

P.S. Jmenovat profesory je tedy prezidentova pravomoc, nikoliv povinnost, neboť návrh (vědecké rady) není totéž co příkaz, což byste jako právník měl vědět.
21. 05. 2013 | 01:40

Maximus napsal(a):

V podstatě máte pravdu, ač neprávník, došel jsem ke stejnému závěru, jenže tam asi chybí jeden jemný aspekt, prezident jmenováním dodává profesuře jistou auru či punc společenské vážnosti! A o to právě jde. Potom ovšem když jistý kandidát na hodnost profesora nemá patřičnou úroveň, proč by měl prezident takovému kandidátovi propůjčovat punc a vážnost svého úřadu? Myslím, že chyba se stala jinde, tyhle věci se měly vč. jmenování velvyslanců předem projednat v zákulisí! Pak by se totiž nic takového nemohlo stát a položme si otázku, kdo tady prezidenta vystavuje předem do pozice kladeče věnců a podpisového úředníka?
21. 05. 2013 | 01:47

kocour napsal(a):

Saxon:

"Právo určuje, co má být, stanoví ideální stav věcí, proto oznamovací způsob znamená povinný stav, slůvko „musí“ by bylo už nadbytečné. Z věty „jezdí se vpravo“ nelze vyčíst, že se nejedná o povinnost. Z věty „kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán ...“ nelze vyčíst, že je jen na volné úvaze soudu, zda usvědčeného vraha vůbec potrestá. Stejně tak platí, že pokud by prezident měl mít volnost při jmenování profesorů, pak by § 73 zákona o vysokých školách musel znít: „Profesora pro určitý obor může jmenovat prezident republiky na návrh vědecké rady ….“ nebo „... jmenuje prezident republiky z kandidátů navržených ...“. Ale nic takového tam není."

Oznamovací způsob v právu = rozkaz.
21. 05. 2013 | 02:22

kocour napsal(a):

Maximus:

"Profesor nemá být morální autoritou, nemá být společenským vzorem - to mohlo platit za Rakouska s jeho státem aprobovanou morálkou, ne v názorově a tudíž i morálně pluralitní zemi. Má být špičkovým odborníkem ve svém oboru, natolik špičkovým, že může své znalosti předávat druhým. To stát neposoudí. Nechme tedy vysoké školy, ať si samy určují, kolik potřebují profesorů, ať na místa profesorů vypisují výběrová řízení a samy si profesory vybírají. Pochopitelně pak bude i platit, že profesor na vysoké škole X bude něco úplně jiného, než profesor na vysoké škole Y. Zbavme prezidenta zbytečné pravomoci, zbavme profesory aureoly vyjímečnosti a snobství a sebe zbavme posedlosti tituly."
21. 05. 2013 | 02:23

Saxon napsal(a):

kocour:

"Právo určuje, co má být, stanoví ideální stav věcí,"

Právo není jednoznačná sbírka příkazů a zákazů, to je naivní, teoretický, pohled....
21. 05. 2013 | 02:42

Saxon napsal(a):

Kocour:

Mimochodem, kdyby § 73 byl závazná právní norma, která by prezidentovi něco přikazovala, tak by musela obsahovat nejen hypotézu a dispozici ale též sankci za její nedodržení....

A sankce v tomto případě není explicitně uvedena a není ani implicitní (tj. uvedena jinde).
21. 05. 2013 | 03:10

David Schmidt napsal(a):

Zákon může upravit pro prezidenta závazný návrh k jmenování soudce podle čl. 93 odst. 2 Ústavy. Není proto pravda, že by byl takový zákon protiústavní.
21. 05. 2013 | 03:33

vinidi napsal(a):

Obcházení znění zákona bylo diskutováno veřejností a blogy jiř mnohokrát v souvislosti s restitucemi vůči stále platným Benešovým dekretům,v souvislosti s vzetím D.Ratha jako poslance do vazby i po uplynutí 48 hodin (viz Cyril Svoboda-blogy).
Souhlasím,že každé (možné) porušení znění zákona je krajně bolestivé a nebezpečné pro možnou opakovatelnost a zneužití.
Ovšem rozlišoval bych významy :President "jmenuje" a President "má povinnost jmenovat".
Pokud třeba v otázce restitucí by byl v otázce restitucí vrácen majetek komukoliv komu nebyl zrušen výrok soudu o vině za protektorátu jako bezdůvodný,pak bych to viděl jako výrok stavící se za zločiny fašismu a obvinitelný z šíření a propagace fašismu- sám takový akt restituce.Stejně jakoudržování památky někoholiterárně positivně,kdo byl fašismu účasten jakkoliv.V každém případě výrok o neplatnosti někdejšího poválečného soudu dnešním nevypadá dost věrohodně,pokud není podepřen naprosto nezvratnými důkazy o neúčasti ve vraždách 360 000 českých občanů,byť loajalitou nebo ideologicky.Stejně jako na Slovensku Msgre.Tiso,pokud dal příkazy k deportaci občanů do plynových komor,bylo by na Haag,kdyby i za těchto důkazů byl uznán nevinným.Podnět by mohl být vznesen i z mezinárodního prostředí protože Haag je mezinárodní.Složitější je situace u Jugoslavie,kdy vzájemně bojující strany se obviňují, kdy se např.podobné zločiny v rámci rozdílu mezi vírou pravoslavnou a katolickou udály již za druhé světové války masově.
Nevěřme,že fašismus by se bez bránění mu nemohl vůbec vrátit:Pochody v Pobaltských republikách,soud v Německu,volební procenta v Řecku.Nebezpečí jisté je.
Ovšem samozřejmě nemůže zákon formálními prostředky Ústavy-právně-řešit
otázky ekonomie vysokých škol a otázky odborné úrovně škol.
Myslím si,že by mělo být jistým signálem již šest let za sebou se prohlubující ekonomické propadání ČR v souvislosti s oficiálně velmi špatným pořadím ČR v hodnoceních EU-co do inovací.Minimálně tedy technické školy neplní co by stát potřeboval.Ovšem řešit to tak,že těm na něž kritéria EU nedosáhnou dám profesury bez přihlédnutí k odbornosti a ekonomii potřeb státu -
je požadavek na ZNIČENÍ této republiky,stejně jako kdysi president Beneš Vlajku označil právem za zločinnou organizaci.V době kdy není na důchody,nemocné,bezdomovce vyplácíme nadprůměrné platy v nadprůměrném množství vysokých škol lidem,kteří celá desetiletí uvědomovali svět o sobě hlavně svou nízkou útovní.Kdo bude arbitrem změny k lepšímu je citlivé místo doby.Ponechá-li se to akademické obci,vytvoříte z ní elitu myslící je na sebe,mající práva zrušená již Velkou Francouzskou revolucí navždy jakékoli elitě a pak v celé Evropě.Ovšem výhrady k osobě presidenta nejsou.jsou-li důvodné-taktéž přehlédnutelné.
Začíná to být ale dost i podobné svévoli Plzeňských práv.
21. 05. 2013 | 05:32

vinidi napsal(a):

Opravený text výše :

Obcházení znění zákona bylo diskutováno veřejností a blogy již mnohokrát v souvislosti s restitucemi vůči stále platným Benešovým dekretům,v souvislosti s vzetím D.Ratha jako poslance do vazby i po uplynutí 48 hodin (viz Cyril Svoboda-blogy).
Souhlasím,že každé (možné) porušení znění zákona je krajně bolestivé a nebezpečné pro možnou opakovatelnost a zneužití.
Ovšem rozlišoval bych významy :President "jmenuje" a President "má povinnost jmenovat".
Pokud třeba v otázce restitucí by byl vrácen majetek komukoliv komu nebyl zrušen výrok soudu o vině za protektorátu jako bezdůvodný,pak bych to viděl jako výrok stavící se za zločiny fašismu a obvinitelný z šíření a propagace fašismu- sám takový akt restituce.Stejně jako udržování památky někoho literárně positivně,kdo byl fašismu účasten jakkoliv.V každém případě výrok o neplatnosti někdejšího poválečného soudu dnešním nevypadá dost věrohodně,pokud není podepřen naprosto nezvratnými důkazy o neúčasti ve vraždách 360 000 českých občanů,byť loajalitou nebo ideologicky.Stejně jako na Slovensku Msgre.Tiso,pokud dal příkazy k deportaci občanů do plynových komor,bylo by na Haag,kdyby i za těchto důkazů byl uznán nevinným.Podnět by mohl být vznesen i z mezinárodního prostředí protože Haag je mezinárodní.Složitější je situace u Jugoslavie,kdy vzájemně bojující strany se obviňují, kdy se např.podobné zločiny v rámci rozdílu mezi vírou pravoslavnou a katolickou udály již za druhé světové války masově.
Nevěřme,že fašismus by se bez bránění mu nemohl vůbec vrátit:Pochody v Pobaltských republikách,soud v Německu,volební procenta v Řecku.Nebezpečí jisté je.
Ovšem samozřejmě nemůže zákon formálními prostředky Ústavy-právně-řešit
otázky ekonomie vysokých škol a otázky odborné úrovně škol.
Myslím si,že by mělo být jistým signálem již šest let za sebou se prohlubující ekonomické propadání ČR v souvislosti s oficiálně velmi špatným pořadím ČR v hodnoceních EU-co do inovací.Minimálně tedy technické školy neplní co by stát potřeboval.Ovšem řešit to tak,že těm na něž kritéria EU nedosáhnou dám profesury bez přihlédnutí k odbornosti a ekonomii potřeb státu -
je požadavek na ZNIČENÍ této republiky,stejně jako kdysi president Beneš Vlajku označil právem za zločinnou organizaci.V době kdy není na důchody,nemocné,bezdomovce vyplácíme nadprůměrné platy v nadprůměrném množství vysokých škol lidem,kteří celá desetiletí uvědomovali svět o sobě hlavně svou nízkou úrovní.Kdo bude arbitrem změny k lepšímu je citlivé místo doby.Ponechá-li se to akademické obci,vytvoříte z ní elitu myslící je na sebe,mající práva zrušená již Velkou Francouzskou revolucí navždy jakékoli elitě a pak v celé Evropě.Ovšem výhrady k osobě presidenta nejsou,jsou-li důvodné-taktéž přehlédnutelné.
Začíná to být ale dost i podobné svévoli Plzeňských práv.
21. 05. 2013 | 05:39

zajimave napsal(a):

Kdyby to bylo tak jak jste napsal, pak prezident Havel ma maslo na hlave hned dvakrat. Poprve kdyz nejmenovalprofesorem Oskara Krejciho, podruhe rektorem pana Mikuleckeho. Zajimave, ze za Havla to nebyl zadny problem. Cim to Asi bude?
21. 05. 2013 | 05:44

resl napsal(a):

za prezidenta, může lid zvolit masového vraha za jehož činy odpovídá vláda.
ústava čr, odpovídá mentálitě českého národa. ani tak, ani tak, já nic, já muzikant.
anglie a francie nás chudáky zradila, tak jsme se dali do holportu s německem.
beneš se jen na chvíli schoval a pak mu národ aplaudoval, jak zatočil s němci.
později přišly už ty nejhezčí chvilky národa, láska k Sovětskému svazu.
od té doby národ nevystřízlivěl a prezident zeman pokračuje v jeho tradici.
mladé lidi čeká hezká budoucnost v zemi, kde pravda nevítězí.
aspoň nikdo neví, jak vypadá.
21. 05. 2013 | 05:52

zemedelec napsal(a):

Pane vinidi.
Perfektní.
Podobné stanovisko zastávám i já,že se může jednat až o likvidaci státu,rozprodán už je.O tu likvidaci tady pracuje nemalá skupina,navracení majetku citkvím,byl takový průlomoví začátek.
21. 05. 2013 | 06:02

Občan napsal(a):

S tvrzením, že profesor je POUHÝM vědcem bych silně polemizoval.
To by platilo pouze v případě, že by se po celý zbytek života věnoval VÝHRADNĚ badatelské činnosti a NIKOLI činnosti pedagogické, publikační a správní.

Pakliže se profesor věnuje i činnosti pedagogické, publikační (učebnice) a správní (v rámci fakulty či celé university), NENÍ POUHÝM vědcem, ale PŘENESENĚ vykonává i státní moc. Protože vyučuje v rámci akreditace udělené STÁTEM, zkouší a uděluje HODNOCENÍ v rámci akreditace udělené STÁTEM a vede o tom dokumentaci PŘEDEPSANOU STÁTEM. Eventuálně vykonává SPRÁVNÍ funkce v rámci university, a to na základě PŘEDPISŮ vydaných STÁTEM.
Pokud tak činí v rámci VEŘEJNÉ university či vysoké školy a tedy nakládá s veřejnými prostředky a majetkem, pak sice přeneseně a v rámci vysoké autonomie, nicméně stále vykonává veřejnou moc.
Jestliže profesor ještě působí v institucích ROZHODUJÍCÍCH o majetku či financích svěřených jim státem, pak jednoznačně a PŘÍMO vykonává VEŘEJNOU MOC (např. Grantová agentura ČR).
Totéž pochopitelně platí i o docentech.

Takže, pane Koudelko - VŠ sice mají autonomii, ale NEMAJÍ anarchii a nesmí si dovolit svévoli. To pak nastoupí paní Dvořáková a zruší akreditaci. I kdyby rektor skákal po hlavě a odstrkoval se ušima, eventuálně pobíhal po světě ověšen cedulemi a fangličkami nebo účinkoval ve videoklipech, je mu to houbelec platný.

P.S.: Putna ve svém videoklipu prokázal, že NEUMÍ rusky. Tudíž by mu měly být zrušeny příslušné zkoušky a buď by je měl komisionálně vykonat znovu, nebo by mu měl být odebrán titul magistr.
21. 05. 2013 | 06:06

Občan napsal(a):

Jejda, teď jsem si toho teprve všiml - OMLUVA, pane HASENKOPFE!
21. 05. 2013 | 06:46

Pepa Řepa napsal(a):

Špatně!
pangalaktický murdrc, pan Pehe požaduje upřesnění, časový limit a když to prezident nestihne, přechází pravomoc na premiera :-)!.

1) Prezident republiky dále

a) musí zastupovat stát navenek, ať se mu chce nebo nechce
b) musí sjednat a ratifikovat mezinárodní smlouvy; sjednat do prvního následujícího měsíce do 12.00 SEČ a když to nestihne musí tak do 15. učinit premier.
c) musí být vrchním velitelem ozbrojených sil,
d) musí přijmout vedoucí zastupitelských misí do.....
všude doplnit slovo musí a limit.

A když to nestihne?
Přechází přece pravomoc na našeho Karla.
Stihne všechno, nejí...nespí.Je bdělý, ostražitý!

Když musíš-Bimbo-tak musíš! Radí Pehe...a ten se vyzná!
To bude-panečku-Ústava.
Cepl válí v hrobě sudy.
21. 05. 2013 | 07:01

Občan napsal(a):

Pane Hasenkopfe (2:23),

stát se docentem nebo dokonce profesorem by mělo být něco zcela vyjímečného. Bohužel je opak pravdu a tak dnes mají vlastní katedry a dokonce fakulty i obory, které už ze své podstaty by měly být maximálně okrajovým seminářem, eventuálně komerčním profesním školením. Zajímavé je, že to platí takřka výhradně pro humanitní obory NEprávnického směru (byť i tam se objevují některé zhůvěřilosti).
A za katedrami a fakultami následují docenti a profesoři. Výsledkem těchto paoborů jsou desítky tisíc nezaměstnaných a nezaměstnatelných absolventů vysokých škol a rostoucí náklady na vysoké školy.

"Společenská poptávka" si akreditování těchto paoborů zjevně nevynutila; přesto akreditace obdržely a jsou na ně vynakládány veřejné prostředky. KDO SI akreditace vynutil, je tedy otázkou, na niž však známe odpověď. "Jen" je "vošajstlich" se o ní zmiňovat, protože jde opět zejména o politiku.
21. 05. 2013 | 07:07

aga napsal(a):

Kdo a proč se rozhodl vtlouci této civilizaci do hlavy sebevražedný závěr, ýe nezáleží na morálce ale pouze na odborných vlastnostech? Každopádně se to daří skvěle, všichni amorální "špičkoví odborníci se toho rádi chytli. Jak to, že to za pár desítek let vymývání mozků tímto směrem už nikomu nepřijde divné? Paralelně sice špičkoví odborníci ve svých oborech dokazují, jak jsou vědomosti v rukou amorálních deprivantů nebezpečné, ale ani to už nikoho neodkoloní ze stále se zrychlující cesty do pekla.

Že se k tomuto novému náboženství přidává člověk, který se ve vizitce chlubí cynismem mě nepřekvapuje. Když někdo sám nemá morálku, pochopitelně tenduje k tomu, aby ji zesměšňoval u druhých a prohlašoval za nepotřebnou veteš.
21. 05. 2013 | 07:08

aga napsal(a):

ee nezáleží na morálce ale pouze na odborných znalostech...
21. 05. 2013 | 07:09

Daňový poplatník napsal(a):

Musíme se halt na pět let smířit s ješitným viroholikem, no ale furt lepší, než spící rakouský pobírač eurodotací.
21. 05. 2013 | 07:15

Pepa Řepa napsal(a):

To by v tom byl čert, aby si pilný a hloubavý David Rath neudělal v base profesuru, něco ve škatuli zůstalo, komis přimhouří oko a budeme vyučovat ethiku na LF.
Dejve do díla!
21. 05. 2013 | 07:17

Kobra Plaz napsal(a):

„Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra. Po jeho jmenování k němu každodenně dochází s mopem, kbelíkem, vysavačem a dalšími náležitostmi a uklízí u něj.“
21. 05. 2013 | 07:20

aga napsal(a):

PS

Na Hellerovi a jeho působení na studenty můžeme vidět, jak jsou mladí lidé snadno ovlivnitelní jakýmkoli směrem. Heller ke svému nedostatku etiky a morálky sice nemá žádné špičkové vědomosti, ale mezi morálkou a vědomostmi neexistuje žádná korelace.

Takže jen "racionalisticky" kývejme na cynické frikulíní řeči, že profesor nemusí být studentům i morálním vzorem, že nezáleží na jeho charakteru, ale pouze na tom, jestli se banda eventuelních amorálních deprivantů s tituly shodla na tom, že může působit na ty, kdo tuto civilizaci budou v budoucnu řídit a rozhodovat o jejím osudu. Civilizace, která ztratí zdravý rozum a cit a tím i pud sebezáchovy si asi nic jiného nezaslouží.
21. 05. 2013 | 07:23

vasja napsal(a):

Občan.
Škola věšteckejch umění v Brně taky neni špatná.
http://skola.magick.cz/
Pan profesor Goldfly z Masarííčky má plnohodnotnou konkurenci.
21. 05. 2013 | 07:23

aga napsal(a):Je snad profesura něco víc než členství v parlamentu? A precedens už tu máme, souzený a později odsouzený člověk byl "volenými zástupci lidu" kooptován a použit. Ale co už, asi měl nějaké odborné vědomosti, na morálce přeci nezáleží.
21. 05. 2013 | 07:25

Lila napsal(a):

zajimave

Asi to bude tím, že na Oskara Krejčího a pana Mikuleckého se vztahuje zákon č. 451/1991 Sb., který zakazuje osobám registrovaným jako spolupracovníci Státní bezpečnosti zastávat některá vybraná místa ve státní správě, samosprávě a ozbrojených složkách.
21. 05. 2013 | 07:28

Pepa Řepa napsal(a):

Pan Novák je uznávanou vědeckou kapacitou. je docentem, publikuje, rada schválí profesuru a pošle návrh na Hrad.
Novákovi rupne druhý den v bedně a vystřílí sousedy.
Jmenovat nebo nejmenovat?
Platí, že prezident musí?
Pokaždé?

Včil mudrujte, upřesňovačo pravomocí.
Jak to chcete v paragrafovém znění ošetřit?
21. 05. 2013 | 07:31

Lila napsal(a):

aga

Vy pana Hellera znáte? :-)
21. 05. 2013 | 07:36

Jarda napsal(a):

Když pan Putna profesorem nebude, svět se nezboří. Mě je to srdečně putna.
21. 05. 2013 | 07:37

aga napsal(a):Ten příklad lze snadno smést tím, že Nováka vystřílevšího sousedy hned zabásnou nebo odlifrují do blázince. Spíš je zcela na místě příklad, že Nováka několik studentek či studentů obviní ze sexuálního obtěžování. Nebo z jiného hůře prokazatelného trestného činu - na výběr jich je mnoho, a při Novákově pověstné inteligenci a odborných znalostech, se kterými zametal stopy, se to bude těžko dokazovat. Co teď?
21. 05. 2013 | 07:38

scallop napsal(a):

Dovolim se dat odkaz do lidovek "Buzna vadi, kurvicka na" (to je titulek z lidovek, prosim nemazat).

http://www.lidovky.cz/buzna-vadi-ale-kurvicka-ne-zeman-kritizuje-sam-sprosta-slova-pouziva-12c-/zpravy-domov.aspx?c=A130520_164211_ln_domov_spa
21. 05. 2013 | 07:46

Pepa Řepa napsal(a):

aga
příklad je -pro názornost- uveden ad absurdum.
Znění textu musí platit bez ohledu na to, jestli je prezidentem Vašek nebo Karel nebo jde o Putnu.
Nikoho -přirozeně- nezamordoval ani neznásilnil.

Otázka, zda lze vůbec obdobné případy, kdy je možno nejmenovat, či alespoň jmenování pozastavit do doby objasnění(což může trvat léta) v textu Ústavy ošetřit a jak, zůstává.
Zda lze nejmenovat či pozastavit jmenování i když ta možnost v textu implicitně není uvedena.
Ať se s tím hlava popere.
21. 05. 2013 | 07:48

gaia napsal(a):

včera došlo k procesní chybě v hlasování, Gajdar někomu zavolal a hned bude v Ostravě jediný státní fotbalový klub na světě.

Zeman si pozval ministra školství a na zítřek ještě rektora UK a věřím, že ty právnické rozbory hned dostanou trhlinu.
21. 05. 2013 | 07:50

Targus napsal(a):

To Pavel Hasenkopf:

"Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady..."

Pokud dobře chápu psaný text, vědecká rada navrhuje. Je tedy evidentní, že takový návrh může být podroben dalšímu zkoumání neboli REVIZI.
Nikde jsem nenašel, že by prezident měl ZÁKAZ provádění revidování návrhů vědecké rady, resp, že by toto právo měl mít POUZE ministr.
Jinými slovy, ústava hovoří o ideálním stavu, avšak NEHOVOŘÍ o stavu, který ideální jednoduše není. Chyba.

K vašemu příměru, že v silničním zákoně je jednoznačně stanoveno, že se jezdí v pravo.
Správně. Ale taky tam NENÍ napsáno, že Policie ČR NAVRHUJE, aby se jezdilo vpravo (vlevo, středem, po příkopech) a prezident či ministr dopravy, případně každý jeden řidič či dokonce účastník silničního provozu to SCHVALUJE, či NIKOLI.

Zůstává otázkou, proč MZ vytváří šprajc a napětí a zda-li je to důstojné hlavy státu. Plně bych to chápal, kdyby otevřel debatu ohledně Putnovy odborné způsobilosti, která zřejmě v pořádku není. Rovněž bych to chápal, kdyby to měla být osobní msta za jeho angažovanost v prezidentských volbách. Pokud to má být "ocenění" jeho nevymáchaných úst v občanském životě, dostává mne to do rozpaků. Na jedné straně není dlouho pryč doba, kdy se bedlivě zkoumalo, co který občan páchá ve volném čase, na druhé straně je moje představa profesora od Putny vzdálená nikoli na míle, ale na světelné roky.
21. 05. 2013 | 07:51

Občan napsal(a):

Aga, PŘ:

Úplně nejvíc namístě je obvinění ze zneužití grantových prostředků v rámci pedagogické, vědecké a publikační činnosti, přímo spojené s návrhem na profesuru.
Vyšetřování na několik let, trestní řízení také (viz. Rath) - a včil mudrujte :o))

Protože řízení nelze vlastně nelze z uvedených důvodů ani pozastavit, když jde o ty výhradně odborné předpoklady a morálka je obtížným balastem.
Kandidát je obviněn, nikdo neví zda právem či neprávem, může klidně i roky sedět v base bez soudu, takže opět nikdo neví zda právem či neprávem, a prezidenti se mezitím mohou několikrát změnit.
A teď - splnil nebo nesplnil odborné předpoklady? Vydal publikace, vybádal a odučil potřebné penzum, když se neví, zda tak směl nebo nesměl učinit?
21. 05. 2013 | 07:52

Luba napsal(a):

Pane Hasenkopfe,
napsal jste to výborně!

Díky!
21. 05. 2013 | 07:56

aga napsal(a):Hasenkopf se dotkl hlubšího problému než je výklad o písmenka a slovíčka v ústavě. Kdyby společnost kladla větší důkaz na skutečné hodnoty, na etiku a morálku, kdyby se řídila nepsanými, morálními zákony, vůbec by pak nepotřebovala stále více zákonů psaných, které stejně amorální právník dokáže překroutit jakýmkoli právě potřebným způsobem. V bytostně morální společnosti, nebo alespoň v takové, kde by byla morálka stále na špici společensky uznávaných a odměňovaných hodnot, by se k moci nedostávali amorální lidé včetně prezidentů a profesorů. Tím by ale ti amorální deprivanti, co jsou u moci nyní, ztratili možnost kontroly a manipulace. Proto tak dbají na to, aby byla morálka odkázána mezi nepotřebné haraburdí, a aby byly děti a mládež důsledně vychováváni v tomto duchu. Novou modlou a zaklínadlem jsou "odborné vědomosti", ty přikryjí vše.
21. 05. 2013 | 07:58

Targus napsal(a):

To gaia:

Jste vedle jak jedle.
Město Ostrava získalo pouze pozemky a budovy patřící akciovce Baník Ostrava, nic více a nic méně.
Klidně může ty pozemky dát do frcu.
Otázka přiměřenosti ceny je věc druhá.
Berte to ale tak, že sport a kultura obecně se bez státních dotací neobejde nikde na světě. To jste mohla zhlédnout v neděli na MS v hokeji ve Stockholmu v hale Globen. Tam, kde řídí sport tržní hospodářství bez přívlastků, se letos jelo domů s pláčem.
21. 05. 2013 | 07:59

Občan napsal(a):

Targu,

to jste se lae dostal přesně k tomu morálnímu profilu kandidáta.
Protože asák, docent nebo profesor nejsou soukromými osobami, nýbrž dost zásadním způsobem ovlivňují MORÁLNĚ studenty a širší veřejnost. Zejména pokud AKTIVNĚ vstoupí do politiky (což by jim mělo být, dle mého názoru, zakázáno jak zákonem, tak universitními předpisy).

Putna do politiky vstoupil nejen aktivně, ale navíc tak neeticky, že to prostě nelze ustát.
CO tím vlastně sdělil studentům? Že je jinak nepřijatelné chování předem pardonováno, protože je havlista a barelista! Sorry, ale to se dostáváme někam, kde jsme snad nebyli ani v 50. letech.

Buď je někdo VŠ pedagogem a pak MUSÍ pečlivě vážit své chování, nebo je silně extravagantní privátní osobou, ale pak nemůže být VŠ pedagogem. Resp. nemůže být vůbec pedagogem.
Na ZŠ by takovou postavu ani nepřijali.
21. 05. 2013 | 08:02

gaia napsal(a):

Targus

já se také domnívám, že pravidla silničního provozu nejsou zákon, ale jen vyhláška.
21. 05. 2013 | 08:02

Pepa Řepa napsal(a):

aga
kdyby je o ničem, stejně jako mudrování toho či onoho o morálce.
Otázka, zda a kdy lze nejmenovat, či pozastavit-i když to v paragrafovém znění není výslovně uvedeno- zda má hlava státu takovou pravomoc nebo možnost, opět zůstává.
To je věc odborná....pro právníci, jak říkáme my-řepy.
21. 05. 2013 | 08:06

Občan napsal(a):

Tak jo, Gaio.
Hurá za volant a dejte to v protisměru po D1 z Prahy na Brno, když jde dle Vás jen o nezávazné doporučení.
Slyčšela jste někdy o zákonu o provozu na pozemních komunikacích? Protože právě k němu je vyhláška prováděcím předpisem. Vyhláška bez zákona totiž nemůže existovat, protože jen UPŘESŇUJE vlastní předpis.
21. 05. 2013 | 08:07

gaia napsal(a):

Targus 7:59

státní dotace fotbalu, to jste mě tedy dostal.

a jelo se domů s pláčem

snad nechcete zýa státní dotace udělat z MS další NHL?
21. 05. 2013 | 08:08

kočka šklíba napsal(a):

Myslím, že aga uhodil hřebíček na hlavičku i když samozřejmě po právní stránce může mít pravdu Hasenkopf. I když tady je další právní názor, podle mého mnohem lépe vyargumentovaný:
http://www.blisty.cz/art/68570.html

A pokud je pravda, že Havel odmítl jmenovat O. Krejčího profesorem, je někde napsáno, že se na něj se vztahoval zákon uvedený Lilou ..zákon č. 451/1991 Sb? Profesura přece není totéž jako funkce ve státní správě. A pokud je to pravda, že čírovci neřvali už tenkrát, natož akademická obec.
21. 05. 2013 | 08:08

gaia napsal(a):

Občan

já říkám, že to je vyhláška.
Tam je krok za krokem přesně stanoveno, co řidič musí.

zákony snad nejsou jen sbírka příkazů a zákazů.

To by tam muselo být i kdo má koho pozdravit a kdy vzít za kliku co je slušné a co ne. Zákony mají být stručné a očekávat, že lidé vědí co je morálka a co nepodkročitelné tabu.
Člověk může dělat všechno a nemůže jen to, co je uvedeno v zákoně.

V zákonech je to, co se nesmí, nikoli to, co se musí.
21. 05. 2013 | 08:14

Baba Jaga napsal(a):

To: kocour
No, pan Zeman se do sporů o profesorské jmenování zapletl sám, tak se z nich jistě sám či s pomocí svých věrných vyplete.
Paní Benešová již možná i nějaké elegantní vysvětlení (paragrafy jsou přece klikaté) našla a časem se ho dozvíme.
(Zatímco pan Mynář plní řádně své denní povinnosti kancléře a detektiva a ve volných chvílích zkoumá, co všechno jako bývalý podnikatel zanedbal, ve zbytku času zastupuje své voliče v obci a kraji.)
21. 05. 2013 | 08:23

Profesor Mengele napsal(a):

"...Profesor nemá být morální autoritou, nemá být společenským vzorem - to mohlo platit za Rakouska s jeho státem aprobovanou morálkou, ne v názorově a tudíž i morálně pluralitní zemi. Má být špičkovým odborníkem ve svém oboru, natolik špičkovým, že může své znalosti předávat druhým...."

Přesné !!
Jediným kritériem má být pouze odbornost - prokázaná, uznaná, na výši jaké klade doba.
S tím nezbývá než souhlasit.
Morálka starého Rakouska je veteš, stejně jako morálka starého Československa nebo morálka starého Řecka jsou šálením.
My potřebujeme jen odbornost - pak až poletíme ke hvězdám... až shodíme ze sebe to břímě a krunýř, ten balast nabalený na nás za ta dlouhá staletí vyčpělé antiky, pokrouceného křesťanství a pomýleného osvícenství.

Modernita pro moderní lidi, moderní lidi pro modernitu !
Experimentem k stálosti!
21. 05. 2013 | 08:24

Pepa Řepa napsal(a):

Ale je! Musíte třeba podat daňové přiznání....spoustu věcí musíte.
21. 05. 2013 | 08:25

Lila napsal(a):

kočka šklíba

A vy jste věděla o tom, že prezident Havel odmítl jmenovat O. Krejčího profesorem? Já to dnes slyším poprvé.

Soudím, že jestliže se zákon č. 451/1991 Sb. vztahuje i na ředitele základní školy v Dolní Horní (kteří byli např. v srpnu ´68 zvoleni na krátkou dobu do pléna OV KSČ a dvacet dalších let byli profesně i lidsky degradováni), že se bude vztahovat i na profesory. Ale mohu se mýlit.
21. 05. 2013 | 08:27

Profesor Klaus napsal(a):

Souhlasím s panem profesorem Mengelem.
Mluví za mě mé experimenty v 90.letech a také můj lednový experiment.
21. 05. 2013 | 08:27

Profesor Zeman napsal(a):

Souhlasím s profesory Mengelem a s profesorem Klausem.
A mám také připraveno několik experimentů.

Spolu ke hvězdám !!
21. 05. 2013 | 08:29

multimatka napsal(a):

prznit své děti od excentrika si nenechám. I kdyby měl hlavu naplněnou odborností víc, než makovice zrníčky.
Když chce na státní škole profesor plat od státu, tak by mi měl stát garantovat, že se tam má děcka nezkazí.
21. 05. 2013 | 08:32

kočka šklíba napsal(a):

Lilo ptz já tu neliji kýble špíny a nadávek na Zemana, ptz zatím prohlásil, že má problém jmenovat zřejmě i nedostatečně odborně způsobilého a určitě nechutného člověka(s jeho homosexualitou to nemá nic společného), tak mně tuto otázku nepokládejte, zda jsem věděla. Nicméně nepochybuji, že akademická obec to věděla, a zřejmě držela hubu. Stejně tak barelovci. Takže nynější jejich žvásty jsou jen politické a ideologické plky. Jinak by řvali již tenkrát. Nejde jim vůbec o nějaké akademické svobody, ale jen je to další záminka ke kopnutí si do Zemana.
A jste absolutně mimo mísu srovnávat pedagogickou hodnost profesora VŠ a ředitele ZŠ, nepřekvapuje od někoho jako jste vy.
21. 05. 2013 | 08:37

veverka napsal(a):

Když Havel odmítl jmenovat profesorem oskara Krejčího,tak Hasenkopf,Pehe,Urban a další pravdoláskařští exoti ani nehýkli.

Nyní když to samé udělá Zeman,tak hýkají a hýkají a hýkají.

Jako na povel.

Nebo že by na povel?

Které že to zvířátko hýká?

Zeman samozřejmě profesora jmenovat nemusí,tak jako nemusel ani Havel.

Zdar a sílu najdeš v sýru. Nikoliv v číru. Tam najdeš jen pokrytecký puch.
21. 05. 2013 | 08:38

Pepa Řepa napsal(a):

Morálka je věc-někdy- těžko právně uchopitelná.
Nedá se přesně nacpat do paragrafů.

Ale je pozoruhodná, ba přímo do očí bijící, že morální dimenzi naprosto přecházejí příznivci pravdy a lásky, pro které je jinak morálka-opět mlhavě uchopitelná-hlavním thematem, někdy přímo jediným.
A tak se jindy nezkoumá, zda je Julinka v base pro defraudaci, ale zda je morální, aby byla-coby našinec- zavřená, či zda je morální, aby byl v čele státu na Balkáně obchodník s lidskými orgány.

Srovnání, zda profesor za RU či TGM byl více morální autoritou, než profesor dnešní se přímo nabízí, bez ohledu, kdo vyhrál soutěž o alfa-samce.
21. 05. 2013 | 08:39

scallop napsal(a):

Pepa Repa

Dokonce i Vaclav Klaus odmitl jet kvuli Timosenkove na MS ve fotbale.

Je to pravdolaskar jako remen.
21. 05. 2013 | 08:49

antisoudruh napsal(a):

Zemanovi přece nejde o právní aspekt. Zeman je klasický levičák. On může vše, druhý nesmí nic. Zeman může být presidentem přesto, že jeho veřejný slovník "obohacují" slova jako kurvička, žumpa, debil, ... kterýma častuje druhé. Když někdo sám sebe označí za buznu, tak mu nepodepíše profesůru. Levičák se vším všudy, jak vyšitej. Jeho příznivci jsou to samé - klasičtí levičáci - viz komentáře shora.
21. 05. 2013 | 08:52

Targus napsal(a):

To Občan:

Více méně s vámi souhlasím, etika a morálka ovšem není neměnný soubor pravidel, vyvíjí se v čase a místě.
Ideální stav - jak jste ho popsal. Pro státní zaměstnance zákaz angažovanosti v politice a veřejného projevování politických názorů.

To gaia:

já se také domnívám, že pravidla silničního provozu nejsou zákon, ale jen vyhláška

To se domníváte dost blbě. Zákon 361/ xxx na to číslo místo xxx si zrovna teď nevzpomenu. Dohledáte na netu.

Targus 7:59
státní dotace fotbalu, to jste mě tedy dostal.
a jelo se domů s pláčem
snad nechcete zýa státní dotace udělat z MS další NHL?

Co myslíte, kdo financuje fotbal žáků, dorostenců? Bakala?
Kdo, myslíte, že platí ztrátové podniky, jako jsou MS ve fotbale a hokeji? Bez státních dotací ani ťuk.

Kanadsko-americká NHL je něco úplně jiného, to je profesionální soutěž dotovaná privátními firmami, těžícími z postavení US-dolaru a z nerovného postavení jednotlivých národních hokejových svazů, kdy kluby NHL platí za evropské hráče mateřským oddílům směšné částky. Nižší soutěže jsou opět dotovány státem.
21. 05. 2013 | 09:04

Asfalt napsal(a):

kocour:
Uvedl jste čl. 63 odst. 2 Ústavy, který zní "Prezidentovi republiky přísluší vykonávat i pravomoci, které nejsou výslovně v ústavním zákoně uvedeny, stanoví-li tak zákon." Ústava tedy zmocňuje k vydávání PRAVOMOCÍ zákonem, nikoliv k vydávání povinností zákonem. Citovaný § 73 takto ve znění „Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky ..." pak znamená, že prezidentu byla dána pramovoc jmenovat profesora, ne povinnost jmenovat profesora. Rozdíl mezi pravomocí a povinností je v tom, že pravomoc je rozhodnutím, zda jmenovat bude či nebude, zatímco povinnost by znamenala nutnost jmenovat.
V takovém případě by ale subjekt soukromého práva určoval, co má subjek veřejného prava dělat. Nemohu pak přijmout takový výklad, který vůbec nerespektuje vertikální působení práva ve veřejnoprávní věci. Subjekt soukromého práva nemůže úkolovat stát (prezidenta).
Právo určuje, co má být, z toho ale neplyne Váš lexikální výklad.
K nevhodnosti analogii s pravidly silničního provozu jsem včera pod blokem Pehe uvedl toto:

"Zahradník sází stromky, (...) prezident jmenuje. Slova sází, (...) jmenuje neznamenají, že zahradník, prezident musí sázet, nebo jmenovat, ale že zahradník je tu od toho, aby sázel, pekař pekl, kuchař vařil a prezident jmenoval.
(...)
"Prezident jmenuje" tedy znamená: prezident je tu od toho, aby jemnoval, nikoliv prezident musí jmenovat. Stejně tak slova "zahradník sází" znamenají, že profesí zahradníka je sázet stromky, nikoliv že stromky sázet musí.
Dodám, že rozdíl mezí Ústavou (či dalším předpisem vymezujícím působnost) a zákonem o pravidlech silničního provozu je v tom, že Ústava vymezuje především pravomoci (tedy to, dělá, tj. od čeho je, třeba prezident), zatímco z. o silničním provozu ukládá konkrétní povinnosti, tedy ne pravomoci, které řidič nemá."

Ve třech odstavcích jsem zdůvodnil, proč prezident nemusí vyhovět návrhu na jmenování profesorem, který může zamítnout. Snad jsem neopoměl vyvrátit všechny Vaše důvody pro opačný názor.
21. 05. 2013 | 09:10

Asfalt napsal(a):

kocour
Snad Vám nevadí, že jsem na Vás ušetřil písmenko n ve slově neopomněl, popřípadě další nepěknosti.
21. 05. 2013 | 09:14

Pája napsal(a):

Pro občana a Gaiu - obávám se, že se mýlíte a to velmi a dlouho,žádná vyhláška o silničním provozu už více než 10 let neexistuje. Více zde: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Název jsem poněkud zkrátil.
Pro Targuse - dovolil bych se spíše zeptat, KDO vlastně to napětí a šprajc v tomto případě neustále vytváří. A propos, neměla - aspoň dle včerejších tvrzení některých sdělovacích kanálů - včera být nějaká demonstrace proti MZ či co? A byla či nebyla? Sdělovací kanály jsou zticha - že by demostrace krachla? Ale možná se mýlím.
21. 05. 2013 | 09:16

Brundibár napsal(a):

Lila:

Negativní lustrační osvědčení musí mít rektor, pan Mikulecký ho měl v r. 2002 pozitivní. Hradecká universita vzápětí zvolila rektorkou manželku pana Mikuleckého, kterou pan Havel jmenoval. Osobně to vnímám jako ostudu university, že si dostatečně nezkontrolovala kandidáty na rektora.

U profesorů ale podmínka lustračního osvědčení není, bohužel se nedaří rychle najít okolnosti jmenování/nejmenování pana Krejčího profesorem. Stejně jako vy o tom čtu poprvé a našel jsem k tomu jen jeden dnešní článek na Britských listech (případ pana Mikuleckého je naopak popsán celkem jasně). Těžko tedy soudit, jak to se jmenováním pana Krejčího profesorem tehdy bylo (uvítám proto oficiální nebo dobové informace, dnešní zmínka na Britských listech bez udání jakýchkoliv informací fakt nepomůže).
21. 05. 2013 | 09:22

Asfalt napsal(a):

kocour:
Ještě dodám, že, co by prezident měl (musí), je ratifikace mezinárodních smluv. To vyplývá třeba i z čl. 18 Vídeňské úmluvy:
" Stát je povinen zdržet se jednání, které by mohlo mařit
předmět a účel smlouvy, jestliže:
a) podepsal smlouvu nebo vyměnil listiny tvořící smlouvu s
výhradou ratifikace, přijetí nebo schválení, dokud jasně
neprojevil úmysl, že se nehodlá stát její smluvní stranou; "
Pokud tedy stát podepsal, obstrukce prezidenta při ratifikaci jsou velmi nadbytečné. Nechci ale znovu otevírat dlouhou debatu, kteru jsme již jednou vedli.
21. 05. 2013 | 09:24

český maloměšťák napsal(a):

http://www.usoud.cz/zakon-o-ustavnim-soudu/

Musí /nepodmíněně/Ústavní soud projednávat návrh připravený např. v Senátu, na kterém se shodlo dostatečné množství senátorů a který podle nich splňuje všechny náležitosti / kdy meritem věci je žádost o verdikt, zda nedošlo k nespravedlnosti či nelogičnosti - byť zákonnou cestou ? Anebo má právo celou věc zvážit - zda splňuje VŠECHNY náležitosti např. ?

MUSÍ - nebo jen MŮŽE ? /má, smí.../

Možná to není až tak právně čistá analogie...ale zkouším vycházet z čistě epistemologických pozic, kdy tedy v časoprostoru demokratického metody heldání souhlasu jistěže nesmí jít o začarovaný kruh nemožnosti dobrat se verifikace popisu konstelace skutečnosti...nicméně tuším, že Hasenkopf kvitoval rozhodnutí US nezabývat se možná že nešťastně ale ve faktické rovině asi jediné možné formulaci podání senátorů ve vztahu k lednové amnestii.
Což pak ale jaksi rozporuje jeho aktuální postoj - výklad onoho " jmenuje" coby nepodmíněného ekvivalentu slova " zabývat se" v případě podání došlého k US.
21. 05. 2013 | 09:32

Brundibár napsal(a):

veverka:

Máte k okolnostem profesury pana Krejčího nějaké podrobnosti (termín řízení, kde to řízení probíhalo, kdy bylo jmenování postoupeno na MŠMT nebo presidentovi...), nebo jen vycházíte z dnes zveřejněných zpráv, u kterých tyto podrobnosti chybějí a nejdou proto ověřit?

Pokud podrobnosti máte, podělte se, jinak je k takové zprávě přistupovat velmi opatrně, jako ke každé neověřené zprávě. Děkuji
21. 05. 2013 | 09:33

rejpal napsal(a):

Při čtení této jinak zajímavé právní debaty mě napadá omšelé rčení - šedivá je teorie a zelený strom života. Náš pan prezident totiž dobře ví - a nedávné události kolem jeho předchůdce - mu dávají jasně zapravdu, že si může dělat, co chce. A vůbec nemusí řešit, co stojí v nějakém dokumentu. Tak to ústavodárci napsali, tak to ústavní soud posvětil. Je to jako ve sportu - každý hraje tak, jak mu soupeř dovolí. Náš pan prezident (na konkrétní osobě nezáleží) hraje hru bez rozhodčího a pískot části diváků i nevole soupeře ho nemusí vyrušovat z klidu.
21. 05. 2013 | 09:39

český maloměšťák napsal(a):

Pája
Demonstrace bude ve čtvrtek. Snad dorazí i několik lidí mimo fakultu humanitních studií.
Bude se předčítat z Putnových prací o Schwarzenbergovi a dále se budou citovat citace jeho textů akademiky - co jich je po celém akademickém světě několk.
Pak se bude držet minuta ticha za chcíplou rakousko-uherskou morálku, spálí se figurína Šloufa a vyčíslí se přínos Putny tunajšej civilizácii.
To ale již U černého vola - má totiž dosti pršet.
21. 05. 2013 | 09:41

český maloměšťák napsal(a):

rejpal
Myslím si, že plánované setkání a tedy i diskuze s rektorem UK Hamplem...že to nelze nazvat " chce si dělat co chce".

Hezký den.
21. 05. 2013 | 09:43

JF napsal(a):

přes veškerou rozporuplnost musí nemusí, no, tak přesto zdá se, že kocourovi docela svědčí pobyt mimo králíkárnu - přestává mít hlodavčí instinkty i v oboru práva. ;-) To co je nyní na hradě bych řekl se blíží prasečímu chlívku. To už bude je pro opravdové macaté kocoury. A to je už představa opravdu poněkud íberzemitá.

Pro mne je odpovězena otázka zda dostane zaracha na zbytečné blogování. Koudelka ten asi dostane tým pomocných cenzorů, kteří budou mentorovat v oboru sebecenzůry a povýšení cenzury na objektivitu. Právo je přeci ryze subjetivní záležitost jejich vykladačů, tak se to musí přikrýt přikrýt třeba objektivním normativizmem.

ps: pokud je uvedeno jmenuje tak to znamená že jmenuje pokud ze příslušných pravomocí prezident jmenovat může. K nejmenování může mít objektivně subjektivní důvody, které může i jen při jmenování uvést. Takže ústava předpokládá prezidenta jako jistého morálního garanta, který má působit především neformálně. Druhou věcí je proč si vládnoucí galerka obvykle vybírá někoho dobře ovladatelného a případně vydíratelného případně alkoholika. Zřejmě kvůli té dobré voditelnosti.

Prasečí chlívek je také dobré řešení. ;-)
21. 05. 2013 | 09:47

rejpal napsal(a):

český maloměšťák
Nějak mi uniká normální posloupnost událostí. Člověk slušně vychovaný a pravidla hry ctící by v případě osobních pochybností o určité osobě NEJDŘÍV postupoval interně a vyslechl názory různých stran, a pak by teprve jednal. Na druhou stranu mě to nijak nepřekvapuje. Jen jsem tiše trochu doufal, že majestát úřadu může ohladit poněkud přebujelé ego. Ale zdá se, že to nehrozí.
Nu což, kandidáti, kteří mají sklony pravidla dodržovat, jsou u nás veskrze nevolitelní, protože nezajímaví.
21. 05. 2013 | 09:48

český maloměšťák napsal(a):

rejpal
Je otázkou kdy a jak byl president s návrhem seznámen, ale ani tak mu nelze upřít právo, ba dokonce povinnost o věc se zajímat dále, v souvislostech například.
Pokud pak má proběhnout další diskuze /Zeman - rektor/ - je to v duchu demokratické metody hledání a nalézání souhlasu, v podstatě to v dosud ponurém postsocialistickém obludáriu zmanená vnést do něj jakési další světélko.
Jen bolševici a fašisti mají hned jasno a vyžadují bezpodmínečný souhlas, nejlépe bez možnosti opravných prostředků.
Paradoxně však někteří z nich sami sebe prezentují coby demnokraty.
Snad demokradi - to ano.
21. 05. 2013 | 09:57

Asfalt napsal(a):

kocour:
Uvědomil jsem si, že přece jen jsem zapomněl na jeden Váš argument. Proto ještě toto.
Rozlišujeme základní svobody a základní práva. Rozdíl je v tom, že svoboda vymezuje autonomní prostor jedince, kam státní moc nesmí zasahovat, zatímco základní právo je nárok na aktivní plnění státu. Návrh na jmenování profesorem není uplatňováním základní svobody, ale nároku na aktivní plnění státu - jmenování s celospolečenským dopadem (profesor je garant veřejného, ne akademického, vzdělávání). Argumentace čl. 15 zaručující svobodu vědeckého bádání je pak bezpředmětnou, nejmenováním žádná svoboda dotčena není.
21. 05. 2013 | 09:58

Občan napsal(a):

Ano, Lílo, mýlíte se. Často a ráda.
21. 05. 2013 | 09:58

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,......k nevíře,...."Putnajáda " na pokračování,.....Putna stokrát jinak a pořád o tom samém.

Kam se hrabou reklamy za melouny,....takhle se to dělá,....zadarmiko,......a jede to dokola,....."Putnasmička".

Otevřu rádio,...Putna,....kouknu na televizi,.....Putna,.....noviny na stánku,.....Putna, .... a .... Putna .... a .... Putna.

Aktualně,....další blogy,....Putna,.....ale ve sklepě já putnu nemám,...sláva,.....
Tužka.
Tužka.
21. 05. 2013 | 10:06

rejpal napsal(a):

český maloměšťák
Vám fakt přijde standardní, že nejdřív někdo něco veřejně vyhlásí (dokonce dá najevo ochotu jít k soudu) a teprve pak o tom demokraticky diskutuje? Spíš to budí dojem, že diskuse se povede ne na téma ano či ne, ale proč ne. No, přidou ještě onačejší věci. Tohle je jen overtura.
21. 05. 2013 | 10:06

džon uzený bok napsal(a):

Dokud se tady budeme stále přít o slovíčka a jejich výklady, místo aby podstatou byla dobrá snaha o poctivost a elementární slušnost třebas na můj úkor, budeme stále ve stejné řiti jako dosud, soudruzi.
Nazdar
21. 05. 2013 | 10:10

aga napsal(a):Ale tady se nejedná o mudrování a o kdyby - poukazuji na promyšlený systém, za kterým stojí konkrétní úmysly, zájmy a lidé. Naprosto nic není pouze "záležitostí pro právníky" - snad vidíte sám, že co právník (či spíše ten, kdo ho platí), to názor, a nakonec stejně rozhoduje (amorální) síla, která umožňuje potřebný právnický názor prosadit. Když je právník odborník, ale zároveň cynický a amorální (a to i vinou výchovy cynických a amorálních profesorů), zákon vás neochrání před ničím, naopak. Jako byste řekl, že záleží hlavně na tom, jestli je nůž ostrý, a ne na tom, kdo a s jakým úmyslem ho používá.
21. 05. 2013 | 10:10

aga napsal(a):Ale tady se nejedná o mudrování a o kdyby - poukazuji na promyšlený systém, za kterým stojí konkrétní úmysly, zájmy a lidé. Naprosto nic není pouze "záležitostí pro právníky" - snad vidíte sám, že co právník (či spíše ten, kdo ho platí), to názor, a nakonec stejně rozhoduje (amorální) síla, která umožňuje potřebný právnický názor prosadit. Když je právník odborník, ale zároveň cynický a amorální (a to i vinou výchovy cynických a amorálních profesorů), zákon vás neochrání před ničím, naopak. Jako byste řekl, že záleží hlavně na tom, jestli je nůž ostrý, a ne na tom, kdo a s jakým úmyslem ho používá.
21. 05. 2013 | 10:12

aga napsal(a):Jistěže je morálka těžko právnicky uchopitelná. I jiné fenomeny, především ty, co dělají člověka člověkem, jsou takové. Proto se jich tato "racionální" a "vědecká" civilizace bojí - z jejich samé podstaty je nemůže kvantifikovat a kontrolovat. Snad si ale nemyslíte, že se tento problém vyřeší tím, že na tyto hodnoty rezignujeme, popřeme je či budeme ignorovat? Právě to, že se o to snažíme, nás žene do propasti - k velké radosti těch bytostně ne¨morálních a nelidských.
21. 05. 2013 | 10:16

aga napsal(a):

"názorově a morálně pluralitní" - to se cynickému kocourovi fakt povedlo. Ještě nedávno se bál, že ho ti názorově a morálně pluralitní někde ohrozí na přechodu. Inu, kdo s ším zachází...
21. 05. 2013 | 10:29

Targus napsal(a):

To Pája:

Díky za doplnění číslovky silničního zákona.
:-)

K vytváření tenzí ve společnosti.
Svádí to kydnout celou kauzu na Miloška, že ano.
JENŽE,
abych si mohl vystřelit, musím mít:
1/ flintu,
tu Milošek má, je prezident,
2/ musím mít munici,
když mu ji někdo rovnou cpe do laufu, nemůže se divit, že Miloškovi se líbí jenom mačkat kohoutek. Je to člověk, jako kdokoli jiný a dělá to hezké puf, puf, puf.

Zaráží mne pohled z druhé strany. Milošek je hodně dobře čitelný. Co když mu tu munici do flinty někdo láduje schválně? Aby pořád jen dělal puf, puf, puf.
Proč? Nu protože to dělá kravál a smrad a kouř. Hodně kouře, skoro to svádí napsat KOUŘOVOU CLONU!

Víte, co v Putnově smradu docela zaniklo? Obří rozkrádačka v řádu desítek miliard Kč s názvem České mýto neboli Kapsch si cpe kapsy.
21. 05. 2013 | 10:40

jenicek napsal(a):

Kocoure, problém je přece v tom, že návrh Putny na prof. odporuje pravidlům samotné FF UK viz http://ff.cuni.cz/FF-342.html. Putna nesplňuje počet publikací, ani citací a pochybuju, že vědecká rada nedodržení nějak smysluplně zdůvodnila, protože to je v rozsahu kdy to ani nejde. Kdokoli může odmítnout participaci na porušování pravidel, v tomtop případě to není ani zákon, jen vlastní (!) pravidla školy. Proti tomuto obcházení pravidel se má bouřit akademická obec! Ne proti Zemanovi resp. nejmenování Putny, naopak proti případnému jmenování.
21. 05. 2013 | 10:41

Lila napsal(a):

kočka šklíba, veverka

Váš pretendent Oskar Krejčí má - jak lze snadno a rychle ověřit z veřejně přístupných zdrojů - 10 (slovy deset) záznamů své spolupráce s StB, a to v kategoriích důvěrník, agent, rezident a tajný spolupracovník. Naverbován přímo centrálou StB, s krycími jmény Oskar a Kalab.

Pan Krejčí je opravdu v tomto směru těžký kalibr a lidé jeho typu mohou konvenovat jen lidem stejného (zvláštního) ražení.
21. 05. 2013 | 10:55

Lila napsal(a):

Občan

Jak jsem si všimla, ani vy nejste neomylný.
21. 05. 2013 | 10:59

Jirka napsal(a):

Nějak nám zapomněl vyhozený hradní právník vysvětlit, proč má prezident jmenovat vysokoškolské profesory.
Vysvětlovat, že když není někde napsáno, že prezident něco musí, že to vlastně musí, to je stejná logika, jako když vymyslel druhý bod amnestie, ale protože pak prezident změnil časové parametry, tak že tento bod od něj už vůbec z jeho hlavy nepochází.
P.S.
Přece v zákoně je psáno něco o morálních vlastnostech člověka jmenovaného profesorem. Ještě před dvěma dny to někdo někde citoval. Ale autor je člověk, který tuto skutečnost je schopen úmyslně ve svém textu zatajit. A jestli si to člověk musí hledat sám, tak je naprostá ztráta času přemýšlet nad články člověka, o němž je známo, že se takto může chovat. Tedy stejně zbaběle jako při vysvětlování svého skutečného podílu na amnestii.
21. 05. 2013 | 11:03

český maloměšťák napsal(a):

Poslyšte, je dost trapné se navážet do Putny tak, že vypadá jako excentrický lenoch a pak taky do jeho sexuální orientace.
Je pracovitý a např. jeho zprostředkování Origena je ke čtení i pro laiky.

To debilní video neměl točit, to je dost trapné i na profesora na fakultě divadelní , obor srovnávací nonkonformistika.

Příznivci Putnovi to vemte zase takhle, že ani pan Koukolík nemá profesuru. Nebo třeba Kalousek - taky nemá profesuru z ekonomie....a přitom je to údajně nejlepší ministr financí mezi zeměmi jako je Senegal nebo Zimbabwe - a stejně kvalitně (/dle jiné mezinárodní instituce, respektive jejích dotazníků/ spravuje i své ministerstvo.

Putna dozraje, vykřepčí se... a zase bude v českých luzích a hájích klid.

Tisku bych pak doporučil začít číhat na jiný Zemanův krok, jinde.
Snad prostrčit periskopy ze žumpy kanalizačním potrubím až na hradní WC ???
Prostě investigativitě se meze nekladou - buďte inovativní, majitelé vás za to budou mít rádi, snad dostanete k platu a dietám i mýdlo a ručník.
Informujte z první mísy.
21. 05. 2013 | 11:20

Hagha napsal(a):

Stejně je to skvělé mít tak skvělého a nejchytřejšího prezidenta. On nám vlastně otvírá oči jak jsme doteď žili v omylu a ukazuje pravý výklad ústavy a zákonů.Po dvou měsících ve funkci prezidenta slušný výkon.. A taky nás jako národ dost spojuje Miloš... Není on bůh???
21. 05. 2013 | 11:26

marxík napsal(a):

Jirka
V podání pana Hasenkopfa znamená 'jmenuje' sousloví 'musí jmenovat' pouze v případě profesorů.
V případech soudců je tento výklad už zastaralý.
21. 05. 2013 | 11:27

Nemo X napsal(a):

Tak mi to nedalo a podíval jsem se na v dizkuzích tak často zmiňovaný předvolební klip a byl jsem unešen. Putna se tam prezentuje skutečně jako pravý a študovaný dochtor,pardon,docent rusistiky. Ještě jsem si ho včera všiml v nějakém šotu, kdy se ptal prezidenta, jestli může profesor nosit českou vlajku. U toho vypadal zase velmi tvrdě a chlapsky. Takže proti jmenování nemám námitek. Ale nemůžu si pomoct, mě se stejně víc líbila předvolební agitka Mádla a Issové. A myslím, že je neprávem přehlížená. Proto bych si dovolil přednést zde návrh na udělení profesůry i těmto dvěma umělcům. Kdo souhlasí s mým návrhem,může připojit svůj podpis pod petici "Profesorů" není nikdy dost................
21. 05. 2013 | 11:42

marxík napsal(a):

Profesor nemá být morální autoritou, nemá být společenským vzorem - to mohlo platit za Rakouska s jeho
státem aprobovanou morálkou, ne v názorově a tudíž i morálně pluralitní zemi. Má být špičkovým
odborníkem ve svém oboru, natolik špičkovým, že může své znalosti předávat druhým."

Neboli, co tady žvatláte o seznamech STB? Ty snad zpochybňovaly odbornou způsobilost Oskara Krejčího?

Zkoušejte si to v hlavě trochu srovnat, madam.
21. 05. 2013 | 11:43

marxík napsal(a):

Příspěvek byl určen pro kolegyni lilu a byl ochuzen o úvodní část, kde jsem se pozastavoval nad rozplývající se kolegyní stran argumentace autora, a připoměl jsem jí slova autorova, která jsou v příkrém rozporu se slovy jejími. Viz výše.
21. 05. 2013 | 11:54

sssistio nect napsal(a):

targus
ano, je to jen kouřová clona, kterou vyrobil Zeman, vybral si jako nástroj Putnu. Cílem je dát nové téma, vytěsnit "virozu", stmelit zeman-ovce, někteří byli totiž po viroze trochu otřesení. Teď už tady v diskusi zase bečí v jednom šiku, a o to šlo... :))
21. 05. 2013 | 11:56

Richard napsal(a):

"Právo určuje, co má být, stanoví ideální stav věcí, proto oznamovací způsob znamená povinný stav, slůvko „musí“ by bylo už nadbytečné.
P. H.

DLE VAŠÍ INTERPRETACE, KDY MEZI OZNAMOVACÍ ZPŮSOB PRÁVA A POVINNOST VKLÁDÁTE ROVNÍTKO BY VŠAK FORMULACE "jezdí se vpravo" MĚLA ODKAZOVAT K POVINNOSTI, STEJNĚ TAK JAKO FORMULACE TATO:
„kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán ...“
VY SI SÁM Z NÍ VŠAK VYVOZUJETE MOŽNOST VOLBY:
Z věty „kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán ...“ nelze vyčíst, že je jen na volné úvaze soudu, zda usvědčeného vraha vůbec potrestá.
VY SÁM TEDY Z TOHOTO OZNAMOVACÍHO ZPŮSOBU „kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán ...“ VYVOZUJETE MOŽNOST SOUDU USVĚDČENÉHO VRAHA TRESTAT ČI NIKOLIV.
STEJNĚ TAK INTERPRETUJETE TUTO VĚTU: „jezdí se vpravo“, TEDY OZNAMOVACÍ ZPŮSOB PŘIROVNÁNÍM VYSVĚTLUJETE POUZE JAKO MOŽNOST:
"Z věty „jezdí se vpravo“ nelze vyčíst, že se nejedná o povinnost."
"NEJEDNÁ O POVINNOST = JEDNÁ SE O MOŽNOST"

V DALŠÍM PŘÍPADĚ VŠAK OZNAMOVCÍ ZPŮSOB PRÁVNÍ FORMULACE PARADOXNĚ INTERPRETUJETE JAKO POVINNOST:
„Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra.“
"......prezident je povinen provést jmenování a premiér je povinen rozhodnutí o jmenování spolupodepsat. "

"Stejně tak platí, že pokud by prezident měl mít volnost při jmenování profesorů, pak by § 73 zákona o vysokých školách musel znít: „Profesora pro určitý obor může jmenovat prezident republiky na návrh vědecké rady ….“ nebo „... jmenuje prezident republiky z kandidátů navržených ...“. Ale nic takového tam není."
P.H.

V PRÁVNÍ FORMULACI:
„kdo jiného úmyslně usmrtí, bude potrestán ...“
V TÉTO FORMULACI TAKÉ NENÍ OBSAŽENO SLOVO "MŮŽE", PŘITOM K MOŽNOSTI VOLBY SÁM ODKAZUJETE:
"je jen na volné úvaze soudu, zda usvědčeného vraha vůbec potrestá."
STEJNĚ TAK V TOMTO PŘÍPADĚ NENÍ UŽITO SLOVA "MŮŽE", PŘIČEMŽ OPĚT SÁM ODKAZUJETE K MOŽNOSTI:
"Z věty „jezdí se vpravo“ nelze vyčíst, že se nejedná o povinnost."
"NEJEDNÁ O POVINNOST = JEDNÁ SE O MOŽNOST"
RESP. FORMULACE "NELZE VYČÍST, ŽE SE JEDNÁ O MOŽNOST(NEJEDNÁ SE O POVINNOST)" TUTO MOŽNOST IMPLIKUJE

MÁM POCIT, ŽE JSTE K OBHAJOBĚ SVÉHO POHLEDU UŽIL ZCELA PROTICHŮDNOU LOGIKU, KTERÁ JEN DOKAZUJE, ŽE VÁŠE INTERPRETACE JE NESMYSLNÁ. V JEDNOM PŘÍPADĚ TOTIŽ DOKAZUJETE, ŽE OZNAMOVACÍ ZPŮSOB PRÁVA JE NUTNÉ VNÍMAT JAKO POVINNOST, KDEŽTO V DALŠÍM ZASE JAKO MOŽNOST.
NEVÍM, SNAD JSEM VÁS JEN ŠPATNĚ POCHOPIL.
21. 05. 2013 | 12:07

kočka šklíba napsal(a):

Lilo a co? To stejně podle toho řvaní barelovců a dalších neopravňovalo Havla ho nejmenovat, takže tím jste nic nezdůvodnila ;). Viz Brundibár v 9:22. Takže znovu, pokud je pravda, že Havel nejmenoval Krejčího profesorem z nějakého důvodu, pak nechápu tvrzení zdejších plivačů na Zemana, že MUSÍ jmenovat Putnu.
21. 05. 2013 | 12:26

Targus napsal(a):

To sssistio nect:

Může být, že Putna je kouřovka pro virózu. Tedy pokud chtěl kouřit Zeman.
Nijak tím ale nepadá možnost, že kouřovku chce vyrobit kdosi jiný a Zeman mu dělá zástupnou paňácu, neboli toho, kdo zbaštil návnadu.
21. 05. 2013 | 12:27

Putnagate napsal(a):

https://www.facebook.com/MyVsichniZdravimeZemana
21. 05. 2013 | 12:27

Pazout napsal(a):

Tak misto psani blogu podejte ustavni zalobu a Zeman bude klepnut pres prsty hned na zacatku, jinak si bude dovolovat vic a vic. Ustavni soud je tu od toho, aby resil prave takove veci. Zachvili si Zeman stejne zacne vymyslet, ze ustavni soudce jmenuje pouze prezident.
BTW: Klause jsem doslova nenavidel (psychopat s ucebnicovou narcistickou poruchou osobnosti a absenci jakekoliv moralky). Vedel jsem, ze Zeman bude spatny (povazoval jsem ho za nejhorsiho kandidata), ale on uz zacina v mire psychopatie dohanet i toho Klause
21. 05. 2013 | 12:35

Občan napsal(a):

Targu,

s tou kouřovkou máte samozřejmě pravdu. Protože ono toho je povícero:

- Kapsch a několikanásobně předražená správa mýtného
- defintivní kolaps systému výplat ze socka
- arbitráž v řádu desítek miliard Kč, kterou připravují solární baroni VE SPOLUPRÁCI s MPO ČR!!!!!
- včerejší DALŠÍ výhrůžka EU, že ČR OPĚT zablokuje výplaty dotací, pokud nezačnou pořádné kontroly
- včerejší Zemanův projev na Žofíně, který z vlády udělal bandu žáků ZvŠ. Plus Kalouskova reakce na jeho projev, při níž gumař mluvil a vypadal jako chovanec ústavu sociální péče.

A bude toho víc, jenom si to honem nevybavuji. Když si tak vezmu, že všechny tyhle průsery vybublaly během jediného týdne, je to docela mazec. A to se pak hodí jakákoli kouřovka.
21. 05. 2013 | 12:37

Brundibár napsal(a):

kočka šklíba:

Fakt je ten, že o panu Krejčím chybějí nějaké informace, které by se k jeho profesuře vztahovaly (universita, datum, prostě nic). To jmenování mohla stopnout universita, MŠMT, president, ale "strýček Google" mlčí (nebo se blbě ptám). Takže je otázka, jestli to není jen účelová desinformace, která si má žít svým životem - nelze ji zatím jakkoliv ověřit, objevila se až dnes a bez jakýchkoliv zdrojů.

Případ pana Mikuleckého (nejmenování rektorem v r. 2002) je přitom zdokumentován poměrně jasně, pan Mikulecký nesplňoval zákonné podmínky.
21. 05. 2013 | 12:44

kočka šklíba napsal(a):

Brundibáre o Mikuleckém to nepřesně vypustily HN myslím, tam je to jasné, vzhledem k tomu, že šlo o rektora. O O.Krejčím jsem to zachytila rovněž jen z jednoho pramene na BL, viz můj odkaz výše. Já netvrdím, že ta informace je pravdivá, ale pokud ano, pak zdejší kritici jsou mimo mísu.
To, že známá "demokratka" Lila ale nic nepochopila, je jasné. Navíc Hasenkopfova teorie se mě zdá velmi krkolomná, jenže tvrzení právníků je téměř vždy dost rozporuplné. Nakonec Asfalt, a nejen on, Hasenkopfovy závěry vyvrací.
21. 05. 2013 | 13:05

Jarda napsal(a):

Zamítnutí jmenování homosexuála Putnu prezidentem Zemanem jsem přijal s radostí!Homosexuálové jsou úchyláci a to v republice podporovat nebudeme !Stát by byl zachvíli úplně rozložen ,pokud by ve státě nežila většina občanů ze zdravým rozumem !Studenti s toho mají hec a důvod k protestu,alespoň se zase něco děje a nebude nuda!Nuda byla také zahnána na jihu Čech,kde studenti protestovali proti komunistům,ale to je již patrně přestalo bavit !Podpora Homosexuála,to je něco n ového !
21. 05. 2013 | 13:05

Putnagate napsal(a):

https://www.facebook.com/MyVsichniZdravimeZemana
21. 05. 2013 | 13:07

JAHA napsal(a):

Ad: vinidi

Stejně jako na Slovensku Msgre.Tiso,pokud dal příkazy k deportaci občanů do plynových komor,bylo by na Haag,

Bud VEDOME klamete, alebo nemate ani TUSENIA o prikazoch Tisu. Studujte, clovece, studujte. Potom sa ozyvajte.

P. S. Predpokaldam, ze nemate ani sajnu, v com je Vas vyssie uvedeny vyrok nepravdivy:-).
21. 05. 2013 | 15:54

Karel69 napsal(a):

Uz stejne vime, ze PH je P na H. Dopln dle uvazeni !
21. 05. 2013 | 16:03

Targus napsal(a):

To JAHA:

Vy snad chcete tvrdit, že Němci deportovali židy ze Slovenska proti vůli slovenské vlády?
Jestli to myslíte vážně, tak to je teda síla...
21. 05. 2013 | 16:06

Bavor V. napsal(a):

kočko
protože Havel byl jejich,nemusel jmenovat. Protože Zeman není jejich, musí jmenovat. A že v případě Mikuleckého nebo Krejčího byly nějaké překážky, tak to bylo pro Havla a jeho pravdoláskaře podstatné. Nějaká akademická rada mu byla ukradená, Ale to si mohl dovolit je Havel. Zeman nesmí. Zeman není našinec.

Lilo
Já Hellera znám a vím, že je ještě horší, než se tu prezentuje. On je totiž neschopný učitel a tak hledá cestu do politiky všemi možnými i nemožnými cestičkami.
21. 05. 2013 | 16:07

JardaV napsal(a):

President jako první občan a sluha státu nesmí dovolit,aby se do první linie společenských autorit dostala chátra.Je to jeho nejvyšší povinnost.Má - li representovat stát,nemůže to dělat s vědomím,že na důležitých postech sedí úchyláci,
blbci,primitivové,zkorumpovaní a všelijak jinak pokřivení lotři,atd.Jeho hlavní
úlohou je vymést toto morální svinstvo ze všech vedoucích postů,ať už to udělá jakkoliv.Podpořme ho v jeho postoji,jde i o to,jestli budou či nebudou Češi vnímáni jako smečka ujetých zločinně smýšlejících morálně křivých primitivů.To si snad nepřejeme, takže vůli presidenta nezpochybňujme.
21. 05. 2013 | 17:00

Viola napsal(a):

A není náhodou jedno právo nadřazeno nad druhé, v tomto případě ústava zákonu
o vysokých školách?

Všichni se tu spikli proti prezidentu Zemanovi, myslím všichni blogeři.
21. 05. 2013 | 17:40

Zajímavé napsal(a):

Lila,

to je zcela nepodstatné, že se na O.Krejčího a na p. Mikuleckého vztahoval lustrační zákon, protože prezident prý ze zákona podepsat rozhodnutí vědecké rady MUSÍ. Není žádnou konečnou instancí a nepřináleží mu posuzovat a rozhodovat o verdiktu vědecké rady.

Daná věc podle této interpretace, t.j. posouzení souladu se zákonem náleží vědecké radě, potažmo ministru školství mládeže a tělovýchovy.

Buďto je tedy prezident pouhým "kladečem věnců" který musí podepsat co mu vědecká rada skrze ministra školství postoupí, pak musel chtě nechtě obě rozhodnutí rady (v případu Mikuleckého a Krejčího) podepsat ať se mu to líbí anebo ne, anebo v nesouladu s dikcí hasenkopfů a spol. není pouhým "kladečem věnců" a má taky určitou pravomoc a působí jako korekce proti špatnému rozhodnutí vědecké rady.

Račte si tedy vybrat, který princip je správný - Zemanův - Havlův anebo Hasenkopf - Urbanův. Oba současně platit nemohou.
21. 05. 2013 | 17:58

zemedelec napsal(a):

Paní Viola.
Přesně.
Naprosto jasné,že všichni tito počítali s výhrou Schwarzenberga.Chtěl bych znát,kdy se rozjela habilitae Putny,co bylo záměrem a o tom všem musel Putna vědět.Tohle není poslední útok na Zemana.
21. 05. 2013 | 18:24

gabriela napsal(a):

Mediální lynčování prezidenta Miloše Zemana zdá se býti novým národním hitem i sportem. Osobně se prezidentovi nedivím, že má tendenci ubrat plyn ve jmenování profesorských titulů. Poslední dobou tu začíná být hustě "přeprofesorováno", a tak se nechce stát pouhým strojem na horu podpisů, pokud mu to ústava umožňuje. Má na to nezadatelné právo. Smůla je, že pochybnosti o jmenování měl pouze a jenom u jediného případu a co "čert" nechtěl, zrovna je to "buzna" ...

Chtělo by se říci, že oplétačky s "buznami" si vykoledoval za to, že se nečistým, nečestným a "kurevským" způsobem zbavil vás, milý a skvělý právníku Pavle Hasenkopfe... (Milý správče blogů Libore Stejskale, prosím nemazat. To druhé jadrné slůvko je prý oblíbený prezidentův výraz. A proti vkusu žádný dišputát)... Jisté věci se dělat nemají, protože se za to vždy nějakým způsobem zaplatí...
Milý a sympatický právníku Pavle Hasenkopfe. Ze srdce vám přeji, aby se vám ve vaší profesi dařilo, jednoduše proto, že jste vynikající právník.

Tak trochu jiný pohled na kauzu "Putna" zde ...

http://moucka.blog.idnes.cz/c/341903/Anatomie-medialniho-skandalu.html

http://virtually.cz/journal/?q=hlody-pondelni-aneb-miluji-nase-media-18
21. 05. 2013 | 18:37

gabriela napsal(a):

sorry

"Osobně se prezidentovi nedivím, že má tendenci ubrat plyn v udělování profesorských titulů" ...
21. 05. 2013 | 18:46

brča napsal(a):

Je-li Putna buz..., tak neměl ani studovat na VŠ. To mohou pouze v buz... státech, kde v čele sedí samé buz.... Zdraví vás transparent pana Putny, čili vědra. Jinak máme nejvíc profesorů na celém světě. Největší z profesorů všech dob je Klaus. Doufám že v tomto kocourkově bude příští prezident buzna.
21. 05. 2013 | 19:40

Zbyněk napsal(a):

No, ono se to přežene a v paměti nejspíš zůstane jen zkratka - M.C.Buzna
21. 05. 2013 | 21:40

Ing. Tomáš Vávra napsal(a):

Žijeme v demokracii a důstojnost funkce prezidenta ČR a osobní důstojnost prvního přímou volbou zvoleného prezidenta (nikoli šaška politických stran a jejich kmotrů) Miloše Zemana NEMUSÍ být degradována a dehonestována tím, že podle zákona MUSÍ podepsat.

Úloha studentů ve jmenování profesorů už je úplně mimo mísu, kdo je organizuje? Putnovo oblíbené město Písek má zdá se pro organizování "studentských protestů" profesionální tým...

Nechť se změní zákon a veškerou odpovědnost nechť nese vědecká rada UK a AK, když oni chtějí vedle Mistra Jana Husa, doktora Jeronýma Pražského a prof. Heyrovského do profesorských řad dosadit Putnu.
Cituji:
Václav Bartoš, Týn nad Vltavou

Úterý, 21.května 2013, 20:50:03 | Souhlasím | Nesouhlasím | +138

TOP09 nepřekousla prohru Trautmberka v bitvě o hrad a využije každé příležitosti k útoku na prezidenta Zemana.
Doufám, že Zeman vydrží a nepodlehne mediálnímu tlaku řízeného z míst na naší jihozápadní hranicí!
21. 05. 2013 | 23:27

doctor Marten napsal(a):

Vy, kdo se oháníte tím, že profesor má být morální autoritou, co si vlastně pod tou mýtickou "morální autoritou" představujete? Je vrcholem morálky konformista a pokrytec, nebo má morální hodnotu člověk, který se dokáže postavit za svůj názor i s vědomím, že je to názor nepopulární?

Zamyslete se nad tím. A před tím, než začnete používat takové vzletné termíny jako "morální autorita", pokuste se je definovat. Argumenty "každý přece ví, co je to morální autorita" neberu; právě o tom, co je a není morální se můžeme bavit do nekonečna.
22. 05. 2013 | 00:43

Emil napsal(a):

Pan Hasenkopf je nyní zřejmě spokojen, jak se mu podařilo popsat, že pervezní nejmenování Langera soudcem je v souladu se zákonem a (rozumné?) nejmenování Putny profesorem je v rozporu se zákonem.
Pan Hasenkopf reprezentuje chápání práva, jaké naprosto převládá ve všech postkomunistických zemích ve státních institucích všech stupnů - mechanický, tupý, iracionální, nehumánní formalismus ignorující větší složku práva tu materielní. Právní myšlení kvůli přerušení jeho vývoje komunistickou diktaturou uvízlo v těchto zemích někde v 19. století.
Tam, kde rozhodují hloupí lide nebo zlá vůle nepomohou ani sebelepší zákony a naopak.
Lager měl být jmenován, amnestie měla být prodiskutována ve vládě a Putna by neměl být aspoň zatím jmenován profesorem.
Klaus měl na spolupracovníky smůlu.
22. 05. 2013 | 00:53

Medikolog napsal(a):

Pane Hasenkopfe,

NAVRHNE neznamená nařídí. President je ve volbě kandidátů profesury vázán NÁVRHEM vědecké rady VŠ podaná příslušným ministrem.

Narozdíl od jmenování vyslanců je president omezen v jediném. Nemůže jmenovat osobu která nezíská doporučení přísl. vědecké rady VŠ a jejíž doporučení mu ministr nepředložil.

Nic ho však nenutí, aby jmenoval a priori každého, jehož jmenování profesorem mu bylo NAVRŽENO.

Je pak na příslušné vědecké radě a ministrovi, zda místo nepřijatého návrhu nepředloží presidentovi ČR návrh na jmenování jiné, vhodnější osoby, nebo zda nechá profesuru vacat.. než se naskytne osobnost skutečně hodná profesury.

Prosté a přesné pane Hasenkopfe...
22. 05. 2013 | 04:31

Medikolog napsal(a):

Ke druhému odstavci mého textu: "nepředložil doporučení formou návrhu" samozřejmě
22. 05. 2013 | 05:20

Emil napsal(a):

Pokud akademici jsou žádostivy lesku dodaného jmenováním hlavou státu
musí nabídnout něco, co je toho lesku hodno a ne pouze katolickou buznu. Zvláště, když žádají dodávku lesku od lidem přímo zvoleného prezidenta v nekatolické zemi, zvoleného lidmi, kteří budou muset toho katolíka živit a tento bude, nedej bože, mít na jejich potomky vliv nejen odborný. Odborná kvalifikace sama o sobě nestačí, při tak vysoké žádostivosti lokálních akademiků po lesku. Ostatně, já Putnovy oslavné spisy na establishment, za tu kvalifikaci nepovažuji a vědeckou radu nepovažuji za politikou neposkvrněnou o odborně objektivní.
Pokud by hlava státu MUSELA jmenovat každou katolickou buznu, na kterou akademická rada ukáže, snižovalo by to vážnost prezidenského úřadu a lid by se mohl cítit ponižován.
22. 05. 2013 | 05:46

Jóžin z bažin napsal(a):

doctor Marten,

pod tou morální autoritou si představuji člověka, který nebude urážet lidi odlišné pohlavní orientace a věrovyznání, nebude prznit cizí jazyk, urážet jiné národnosti, jakožto pedagog nebude politickým aktivistou a propagandistou, alebrž bude používat k prosazení svého názoru názory věcné, pokud je historikem historické, bude se chovat uctivě k druhým ,zejména když jde o vysokoškolského pedagoga. Soulad jeho vystupování s křesťanskou věroukou mi nepřísluší soudit. To ať si posoudí katolický klerus sám.
22. 05. 2013 | 06:00

doctor Marten napsal(a):

Jóžin z bažin:

obzvlášť přestupek "prznění cizího jazyka" mě pobavil (já se tak cítím pokaždé, když přednáším v angličtině... :-) ). Je pro vás větší morální autorita člověk, který se zastává práv menšin, nebo např. profesor Pirk, který v době vyjednávání o platech lékařů prohlásil, že správný lékař nemá být odpočatý, ale má makat (parafrázuji, protože si nepamatuju doslovné znění)? (a tím vystavit pacienty neúnosnému riziku spojenému s vyšší pravděpodobností omylu nebo chyby?)

Smiřte se s tím, že i profesoři se - jako kdokoliv ostatní - můžou vyjadřovat k různým věcem, můžou mít svoje názory, a pokud neporušují platné zákony této země, můžou je taky ventilovat. Nebo Putna nějaký takový zákon porušil? Už byl schválen "Zákon na ochranu Miloše Zemana proti mediálnímu hnoji"? (pokud by byl, přišli bychom o většinu zábavných novinových článků poslední doby.) Mělo by být nějaké společensky nekorektní vyjádření někoho z už jmenovaných profesorů důvodem k odebrání profesury?

Kdyby důvodem zpochybnění Putnovy profesury byla jeho publikační aktivita (nic moc), neřeknu ani popel. Volání po "moralitě" se ubírá směrem "my všichni poctiví občané ČR požadujeme co nejpřísnější trest pro doc. Putnu, aby nemohl prznit naše děti, které z toho na vysoké škole ještě nemůžou mít rozum".

Než se stanu terčem nejapných poznámek, podotýkám, že nepatřím k žádné menšině (snad jen že si stejně jako Putna vážím víc Havla než Zemana).
22. 05. 2013 | 06:41

aga napsal(a):

doctor Marten

Mravní zákon je jak jistě víte "v nás", takže skutečně nemá cenu se o něm bavit do nekonečna. Když ho v sobě nemáte, pak vám k jeho pochopení nepomohou ani zvědavé dotazy.

Zákony této země nemusí nutně mravnímu zákonu v nás odpovídat, protože je tvoří ti, kdo se dostávají do svých funkcí právě na základě jeho absence (popsáno třeba p. Koukolíkem). A protože se takoví stále častěj dostávají i do pozic vychovatelů mládeže, není divu, že takto vychovaná civilizace neumí odlišit morální integritu a statečnost od uřvaného a sobeckého prosazování vlastních parciálních zájmů. Hlavním atributem morálky by mělo být to, že morálně se chovající člověk konstruktivně prospívá společnosti, ve které a ze které žije. Což samozřejmě nelze nějak kvantifikovat či vtělit do zákonů, k tomu - jak už jsem řekl - musí mít posuzovatel vrozené i výchovou získané schopnosti.
22. 05. 2013 | 06:56

Jóžin z bažin napsal(a):

Doctor Marten,

všimněte si, že já nemluvil o prezidentu Zemanovi. Já jsem odpovídal na váš dotaz "co si vlastně pod tou mýtickou "morální autoritou" představujete?" Podotýkám, že jsem o tom mluvil v kontextu udělení profesury. Nemluvil jsem o žádných trestech - neudělení profesury není žádným trestem a dokonce na profesuru ani neexistuje právní nárok. Docenturu panu Putnovi nikdo nebere ani jinak jej nikdo neomezuje. Nikdo nebere akademocké radě žádné právo - může vybírat lidi, kteří podle ní splňují nároky na profesora. Může svobodně řídit svou instituci...

A ještě poslední: doposud nebyly oficiálně zveřejněny důvody prezidenta Zemana. Jisté ovšem je, že s nimi byl seznámen ministr školství a p. Putna se nemíní domáhat přezkumu otázky soudem.

Jenom si tak v duchu kladu otázku - nepolitizuje se rada UK jako nástroj politického nátlaku kultutrní fronty? A další: copak se nám snaží zastřít kulturní a mediální fronta, že donekonečna omílá otázku profesury jednoho neomaleného exhibicionisty jako kdyby na tom stála existence ČR? Copak zas chystají a potichu protlačují proti občanovi a českému státu?
22. 05. 2013 | 07:01

Dotaz napsal(a):

Takže "jezdí se vpravo" znamená, že musíme jezdit?
22. 05. 2013 | 07:34

naila napsal(a):

Dotazovi:
:o) lišácké.
---
Včera jsem sledovala pana profesora Zlatušku a jeho osobní "právní názor", a taky jsem žasla nad tím, jak to, že tento pán může býti profesorem.
22. 05. 2013 | 09:31

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,....vědecká rada VŠ s ministrem navrhne,.....President Zeman zavrhne,.....jak prosté.
Tužka. Inspiroval jste mne, pane Medikologu.
22. 05. 2013 | 09:42

Sláma napsal(a):

Pan Hazenkopf napsal: "Profesor nemá být morální autoritou, nemá být společenským vzorem - to mohlo platit za Rakouska s jeho státem aprobovanou morálkou, ne v názorově a tudíž i morálně pluralitní zemi. Má být špičkovým odborníkem ve svém oboru, natolik špičkovým, že může své znalosti předávat druhým."
Pan Hazenkopf zřejmě vůbec nechápe, o čem titul profesora je. To není hodnost vědecká, nýbrž pedagogická. V tomto státě dělají vědu tisíce lidí, kteří nejsou ani docenty a ni profesory a na vážnosti jim to neubírá.
Starý vtip říká: student musí vědět všechno; asistent musí vědět, kde to je v knize napsáno; docent musí vědět, kde jsou ty knihy a profesor musí vědět, kde je docent.
A tenhle vtip dosti výstižně říká, co znamená titul profesora. Je to uznání celoživotní pedagogické a vědecké práce a uznání postavení nezpochybnitelné vůdčí osobnosti oboru. Nikdo jiný by titul profesora neměl mít. Již z toho důvodu, že i bez titulu profesora může vysokoškolský pedagog fungovat bez omezení - může být vedoucím katedry, může být děkanem, může být rektorem.
Vraťme se tedy k tradičním hodnotám a tradičnímu pojetí. Tedy, že titul docenta je více méně nárokovatelný na základě obhájení habilitační práce, zatímco titul profesora je výběrový.

Jinak celý spor odhaluje, jaký na vysokých školách panuje socík. Uzavřené partičky lidí se plácají po ramenech, jak to dělají dobře a utrácejí přitom peníze daňových poplatníků. Přitom úroveň vysokého školství u nás (stejně jako úroveň školství jako celku) tragicky klesá.
Tím by se měl pan rektor Hampl a pan ministr Fiala zabývat prioritně - jak vrátí úroveň vysokých škol na bývalou výši.
Mimochodem, jako by neměl být voják ministrem obrany, tak by neměl být vysokoškolský pedagog ministrem školství. Ministr by totiž měl vykonávat jakousi veřejnou kontrolu nad tím, jak ty partičky fungují.
22. 05. 2013 | 09:46

občan napsal(a):

Všude, kde se někdo podpisuje svým jménem, stvrzuje svým podpisem, že souhlasí s obsahem a zodpovídá za něco. Nebo mi nějaký právník bude tvrdit, že když se někde podepíši, tak to nic neznamená a nikoho to nezajímá? jestli se Zeman podepíše pod jmenovací dekret buzny Putny, tak to by znamenalo, že souhlasí, aby úchyláci bez morálky, hříčky a omyly přírody, pedofilové, zoofilové a jiné úchylky, mu nevadí v našem školství a že vychovávají naší mládež! Pedagog, by měl být morálním vzorem pro své svěřence a různí narkomané, buzny a pošahanci by se ve školství neměli objevit ani jako školníci! Příroda se takových nenormálních ůchylek sama zbavuje. Buzna Putna by měl být rád, že náš stát takové omyly přírody nepopravuje v zájmu zkvalitnění lidské rasy, jak to dělaj v jiných státech.
22. 05. 2013 | 09:53

Sláma napsal(a):

Jeníčku, pláčete dobře, ale na špatném hrobečku. Putna nepůsobí na Filozofické fakultě, nýbrž na Fakultě humanitních studií. Což je jen asi jiný název pro bývalou Vysokou školu politickou ÚV KSČ, samozřejmě přemalovanou na fialovo.
22. 05. 2013 | 10:03

Sláma napsal(a):

Zemědělec napsal: "Chtěl bych znát,kdy se rozjela habilitae Putny,co bylo záměrem a o tom všem musel Putna vědět"
Zemědělče, Putna je již habilitován, habilitací se získává titul docenta. A ten může vysokoškolskému pedagogu vystačit na celý život a vážnosti mu to neubírá.

Celý problém je v tom, co tvrdí Hampl a Fiala. Že by měl být titul profesora v podstatě nárokový, jen na základě odfajkování splněných limitů (např. počet publikací).
A tento názor je v naprostém rozporu s tradicí, podle které se profesory stávají vysokoškolští pedagogové na základě celoživotních výsledků a nezpochybnitelné vůdčí úlohy v oboru (alespoň na vlastní fakultě).
Žádné systematizované pozice profesorů nejsou. Docent může být rektorem, děkanem, vedoucím katedry či ústavu. Na druhou stranu jsou katedry, kde je profesorů více.

Bohužel celá Hamplova a Fialova koncepce připomíná naši operetní armádu, kde je nejvíce generálů na jednoho řadového vojáka patrně v celosvětovém srovnání. Přitom, jak známo, výkonnost armády je nepřímo úměrná počtu generálů.
U Fialy a Hampla to je podobné - čím více profesorů, tím horší úroveň vysoké školy.
22. 05. 2013 | 10:14

AMbra napsal(a):

Krásný demagogický článek od jednoho právníka.
Jenom kluk zapomněl na jednu věc. Proč je v zákoně napsáno, že prezident profesory jmenuje. Kdyby zákonorárce usoudil, že tím nepřebírá sebemnší odpovědnost za jemnování těchto osob, tak by tam dal něco jako "dekret PŘEDÁVÁ slavnostně prezident republiky" a navyžadoval by se podpis prezidenta.
A to je typické hraní si právnicky vdělaných lidí na hlupáky. Jen se zkouší, zda oponenta nenapadne věc vysvětlovat jinak. Představte si, že by podle logiky autora třeba prezident musel jmenovat profesorem na pedagogické fakutě nějakého pedofila. A ten by pak při ukázce výuky na základní škole nějaké dítě osahával. Samozřejmě by vina byla i na člověku, kdo profesorský dekret podepsal, i když věděl že dotyčný je pedofil. Rozdíl s Putnou snad pochopí i bývalý hradní právník. Je jen v tom, že dnes už není homosexualita trestná na rozdíl od pedofilie.
P.S.
Nabízí se jediné vysvětlení na autorovy patrně úmylsné manipulace. Prostě problém Putny je mu asi z jiného důvodu bližší než jen z právní problematiky.
22. 05. 2013 | 11:00

Mirek napsal(a):

Pane prezidente Zemane !Neustupujte homosexuálům !Máte velice silný mandát a drtivá většina Vašich voličů stojí za Vámi v tomto problému !Nejmenujte homosexuálního aktivistu Putnu profesorem !Nesmíme v ĆR připustit rozmach homosexuálů !Slavný vojevůdce Jan Žižka,kdyby zjistil,že ve svém vojsku má homosexuály,ihned by je dal vybít !
22. 05. 2013 | 11:19

kristusek napsal(a):

Přečtěte si to po sobě ještě jednou a schválně - kolik najdete rozporů ve vlastních článcích?;-p
Pamatujete si ještě něco z teorie práva? Možná by neškodilo zkusmo absolvovat ještě jednou zkoušku, zejména v oblasti interpretace práva.

A mimochodem - budou-li si profesory jmenovat sami rektoři, tak se jednak otevírá značný prostor pro korupci a kromě toho rektor, který ještě profesuru nemá, ji nikdy nezíská;-)
22. 05. 2013 | 11:30

kristusek napsal(a):

Ještě mě tak napadlo v jakém oboru je ten Putna vlastně takový odborník? Co je jeho specializací? Nějak jsem to nemohl najít...
22. 05. 2013 | 11:32

Martin napsal(a):

Občané !Vy,kteří jste normálně sexuálně orientovaní běžte do ulic v Praze a rozežeňte demonstraci homosexuálů a jejich příznivců !Republiku je třeba začít čistit !A kdo to má udělat jiný než občané !Ať žije prezident Zeman -zachránce Českého národa !
22. 05. 2013 | 11:37

gabriela napsal(a):

Emil

"Pan Hasenkopf reprezentuje chápání práva, jaké naprosto převládá ve všech postkomunistických zemích ve státních institucích všech stupnů - mechanický, tupý, iracionální, nehumánní formalismus ignorující větší složku práva tu materielní. Právní myšlení kvůli přerušení jeho vývoje komunistickou diktaturou uvízlo v těchto zemích někde v 19. století. Tam, kde rozhodují hloupí lide nebo zlá vůle nepomohou ani sebelepší zákony a naopak."
***************************************************************

Vážený a milý pane Emile, mohl byste prosím dokumentovat výše uvedený názor na fundovanost právníka Pavla Hasenkopfa přímo na jeho pracovní verzi amnestie? Pokud si ji totiž pečlivě prostudujete, zjistíte, že nic z výše uvedených výpadů, které proti němu vznášíte, na jeho pojetí práva hrubě nesedí. Nemám ráda lynč bez věrohodných důkazů. Ono je to ve skutečnosti tak, že pokud by se přijala verze právníka Pavla Hasenkopfa, žádný článek 2 v podobě generálního pardonu mafiózních kauz se sazbou 5 - 10 let, by se vůbec nekonal. Přečetl jste si jeho verzi amnestie? Nebo si rád "kopnete" do člověka jen tak, bez argumentů? Amnestie podle verze Pavla Hasenkopfa zde:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-hasenkopf.php?itemid=19162 target="_blank"

Novoroční amnestie vyhlášená prezidentem Klausem zde:

http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/SearchResult.aspx?q=2013&typeLaw=zakon&what=Rok&stranka=5 target="_blank"

"Klaus měl na spolupracovníky smůlu."
**************************************

Tak to se hrubě mýlíte. Klaus neměl na spolupracovníky smůlu, on jednoduše jejich názory nerespektoval. Pokud by jejich názory respektoval, těžce sporný prezidentův článek 2 by se v amnestii vůbec neobjevil. Ale kdo z nás má patent na rozum kromě Václava Klause? Znáte někoho takového ?? ...

"Putna by neměl být aspoň zatím jmenován profesorem."
****************************************************

Doplňuji : Putna by mohl být jmenován v případě, že prezident nepřesvědčí Akademickou radu o opaku. Takže i tady jsem nakonec s názorem právníka Pavla Hasenkkopfa v souladu ...

"Lager měl být jmenován, amnestie měla být prodiskutována ve vládě ..."

Dejte prosím nějaký odkaz na to, že právník Pavel Hasenkopf byl
proti Langerové jmenování a také byl proti, aby se amnestie
prodiskutovala ve vládě. Děkuji ...

Pokud je mi známo, tak režim utajení, ve kterém se pracovalo na
amnestii byl plně v kompetenci a režii prezidenta Václava Klause. Pláčete dobře, ale na špatném hrobě ...
22. 05. 2013 | 14:13

gabriela napsal(a):

Emil

... raději ještě jednou ...

"Dejte prosím nějaký odkaz na to, že právník Pavel Hasenkopf byl
proti jmenování Langera, a také byl proti, aby se amnestie
prodiskutovala ve vládě. Děkuji ..."
22. 05. 2013 | 14:23

ms napsal(a):

Nemusí nic jmenovat. Není zde sankce za nejmenování a nemůžeme někoho donutit podepsat něco, co nechce. Navíc jak ukázala kauza Havel vs rektor, při úplně stejné formulaci prezident jmenovat nemusel. Prostě nejmenoval a čekal až rektor sám rezignoval. Tam byla stejná zákonná formulace pro připomenují (jmenuje na návrh)
22. 05. 2013 | 14:44

juras napsal(a):

To jsou divná zdůvodnění.

cit.: "Z věty „jezdí se vpravo“ nelze vyčíst, že se nejedná o povinnost"

Z věty "jezdí se vpravo" nijak neplyne, že by se za určitých okolností nesmělo jet vlevo.
22. 05. 2013 | 15:23

Realista napsal(a):

Vážený pane Hasenkopfe,

"Nechme tedy vysoké školy, ať si samy určují, kolik potřebují profesorů, ať na místa profesorů vypisují výběrová řízení a samy si profesory vybírají."

TAKTO TO PŘECE NEFUNGUJE!!!! Žádná vysoká škola si nemůže stanovovat kvóty na počet profesorů, žádná nevypisuje výběrová řízení, žádná profesory nevybírá. Probíhá jmenovací řízení!!! Tedy: na základě přihlášky kandidáta vědecká rada rozhodne, zda tento či tato podmínky (počet publikací, léta výuky, odborná práce, citace) splňuje či ne. Profesorské řízení tedy není jako přijímací zkoušky (50 uchazečů na 20 míst), ale jako zkouška na VŠ: můžou udělat všichni nebo nikdo, podle toho jak umí.

Kdyby to mělo začít fungovat tak, jak Vy říkáte, paralyzovalo by to na několik let až desetiletí české vysoké školství. Motivace lidí stát se profesorem (tj. pokročit ve své vědecko-pedagogické činnosti) by radikálně poklesla, neboť na některých oborech by se muselo spousta let čekat, než někdo už jmenovaný odejde do penze. Motivace k výzkumu, publikování by šlo rapidně dolů, nevraživost mezi konkurenty by se zvýšila k nesnesitelnosti.

To, že v jiných zemích to takto funguje, závisí na tradici, která tam je spousty let, a na tom, že systém je v jiných aspektech nastaven trochu jinak. Mj. v Norsku nyní přecházejí u profesorů z výběrových řízení na "český" jmenovací systém.
22. 05. 2013 | 15:48

doctor Marten napsal(a):

aga:

ten vámi zmiňovaný "morální zákon" v sobě samozřejmě mám, i přes to, že se mi snažíte svými dalšími narážkami naznačit, že nemám. jenom ten můj se od toho vašeho zjevně liší. ale z toho si nic nedělejte, to se vám ještě stane mockrát, že budou mít lidi kolem vás jiný názor...
22. 05. 2013 | 19:21

Emil napsal(a):

To: Gabriela
Nenapsal jsem a ani si nemyslím, že pan Hasenkopf byl proti jmenování Langra, že byl proti seznámení vlády s amnestii a že prosazoval abolici (článek II. amnestie). Musíte číst pozorněji.
Já jsem však zařadil pana Hasenkopfa mezi ty formalistické právníky, kteří jsou typičtí pro postkomunistické země.
23. 05. 2013 | 00:44

gabriela napsal(a):

Emil

Dokažte to, a hoďte nějaký odkaz, který by měl ospravedlnit kýble špíny, které jste hodil na odbornou práci právníka Pavla Hasenkopfa. Jeho verze amnestie naopak dokazuje, že se jedná o velmi nadaného a tvůrčího právníka. V opačném případě se jedná jenom a pouze o primitivní, nízké a ubohé kydání hnoje zcela bez argumentů a ještě k tomu na špatné adrese. Děkuji ...
23. 05. 2013 | 12:46

Saxána napsal(a):

https://www.youtube.com/watch?v=YKeRcgCosJw

Bez diskriminace!
23. 05. 2013 | 13:35

Sch. napsal(a):

Prezident nemusí vyhovět žádnému návrhu. Ve všem, co je mu předkládáno, je předkládáno k rozhodnutí. Proto má rozhodovací pravomoc. Nepodepisuje se jen proto aby to dobře vypadalo. Už jen z toho důvodu, že podpis je projevem vůle.
23. 05. 2013 | 17:03

Sch. napsal(a):

"Motivace k výzkumu, publikování by šlo rapidně dolů, nevraživost mezi konkurenty by se zvýšila k nesnesitelnosti."

Aha, všechny velké vědecké objevy vznikly z touhy po profesůře.... To tedy sírám.
23. 05. 2013 | 17:07

Sch napsal(a):

"Jeho verze amnestie naopak dokazuje, že se jedná o velmi nadaného a tvůrčího právníka. "
Který má to štěstí, že své nadání a tvůrčí schopnost bude moci i nadále uplatňovat. Díky tomu, že jeho propracovaný návrh amnestie neprošel. Protože kdyby prošel tak soudci by ho za něj zabili. Už tak byli dost vzteklí kvůli Jakl-Hájkově verzi.
23. 05. 2013 | 17:11

gabriela napsal(a):

Sch

"Protože kdyby prošel tak soudci by ho za něj zabili. Už tak byli dost vzteklí kvůli Jakl-Hájkově verzi."

Soudci, lépe řečeno "soudcokracie" a justiční mafie by určitě nejásali, ale lidi v podhradí by si Hasenkopfově verze amnestie vážili a to má daleko větší váhu. Pavel Hasenkopf by mohl v klidu dál působit na Hradě jako právník. Bohužel lidská malost a hloupost zapracovala, aby tomu tak nebylo ...
23. 05. 2013 | 19:28

Kraus napsal(a):

Autor:

Děkuji za pěknou analýzu, myslím, že je ku škodě hradu, že již nevykonáváte svou původní funkci.

K tomu, co se do LN "nevešlo" bych rád dodal, že narozdíl od zbytku textu to vyjadřuje Váš osobní názor, takže je dobře, že se to "nevešlo". Osobně s tím nesouhlasím, pedagog, obzvláště s titulem profesor, by měl mít u svých studentů vážnost i mimo odbornou rovinu. Těžko se totiž přijímají rozumy od někoho, jehož chování nepovažuji za odpovídající jeho postavení. Což je klasický problém slepice/vejce. (Pozn.: obecně, nehodnotím p. Putnu)

Nicméně - stejně jako u Vás jde pouze o můj názor.
04. 06. 2013 | 01:11

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy