Existují Palestinci?

19. 10. 2010 | 09:30
Přečteno 5752 krát
Snaha degradovat protivníka odepřením rovnocenného postavení, lidství nebo dokonce existence je od nepaměti součástí konfliktů. Stejně tak jako připsání počáteční agrese druhé straně. Taková strategie slouží k dvojitému ospravedlnění – dovnitř (vojáci i civilisté jsou spíše ochotni vykonávat a akceptovat násilí vůči agresivním anonymním barbarům než vůči člověku s konkrétním jménem a rodinou) a navenek (alespoň od té doby, kdy se „venek“ začal starat). Výjimkou není ani izraelsko-palestinský konflikt.

K popírání existenciálních příběhů (národních mýtů) druhé strany dochází u obou táborů. Někteří Palestinci tvrdí, že současní izraelští Židé nemají s Židy, kteří žili na daném území před dvěma tisíci lety, nic společného (teorie o tzv. chazarském původu), popřípadě zpochybňují židovský původ některých historických staveb a jejich lokací (např. jeruzalémského chrámu). Mnoho Palestinců zpochybňuje právo Židů na národní sebeurčení (ve formě vytvoření národního státu), neboť nepovažuje Židy za etnikum (národ), nýbrž za náboženskou komunitu.

V tomto blogu bych se ale chtěl věnovat otázce existence palestinského národa. Reaguji tím jednak na některé čtenářské komentáře pod mými dřívějšími články, ale i na aktuální vývoj blízkovýchodního mírového procesu.

Popírání palestinské identity

Setkat se s názorem, že Palestinci jako osobitý národ neexistují, není těžké. V komentářích některých čtenářů se můžeme dozvědět, že Palestinci jsou vlastně Jordánci nebo obecně Arabové, kteří můžou žít kdekoli jinde na rozsáhlém území ovládaném okolními arabskými státy a přenechat malý kousek země Židům, kteří nemají (na rozdíl od Palestinců) kam jinam jít. Dozvídáme se, že Palestinský národ uměle vznikl v průběhu minulého století (někdy se datuje jeho vznik do šedesátých let), buď jako politický nástroj některých individuí a států, nebo jako vedlejší produkt židovského (oprávněného a autentického) hnutí národního sebeurčení.

Tyto názory jen reprodukují více či méně oficiální postoje některých předních sionistů, židovských i nežidovských. Okázalé ignorování nebo zlehčování existence Palestinců a jejich vazby k území, které obývají, má logicky své kořeny v počátcích sionismu v druhé polovině 19. století. Heslo „a land without people for a people without land“ sice vzniklo v protestantské dílně a židovští sionisté ho oficiálně příliš nepoužívali, nicméně přesně vystihuje pozici, do které se palestinští Arabové začali na přelomu 19. a 20. století dostávat – tj. do pozice neexistující nebo „přechodné“ populace.

Theodor Herzl, duchovní otec politického sionismu, navštívil Palestinu v roce 1889, v době, kdy Židé tvořili pouhých 6% místního obyvatelstva. V jeho deníku nenalezneme přímý popis palestinských Arabů. Devadesát čtyři procent obyvatelů Palestiny tvořilo jen jakési primitivní, obtížné kulisy Herzelových zápisků. V roce 1922 se moci nad Palestinou chopili Britové, navzdory příslibu nezávislosti uděleného Arabům výměnou za jejich ozbrojené povstání proti Osmanům během první světové války. Text mandátu, kterým Liga národů (ovládaná vítěznými mocnostmi) svěřila Palestinu Britům, obsahuje téměř v každém bodě explicitní zmínku o Židech, o nově ustanovených židovských správních institucích a o Palestině jako národním domovu pro Židy. O palestinských Arabech, kteří v té době tvořili 90% obyvatelstva mandátního území, bylo v textu referováno pouze jako o „ostatních segmentech populace“. V roce 1969 izraelská premiérka Golda Meirová prohlásila, že Palestinci neexistují. V roce 1982 izraelský premiér Menachem Begin popsal Palestince jako „zvířata chodící po dvou nohách“. V roce 2009 odstranila izraelská vláda z učebnic zmínku o Nakbě (přesněji větu: „Arabové nazývají tuto válku [1947/48] Nakba – válečnou katastrofou, porážkou a ponížením – a Židé ji nazývají Válkou nezávislosti“). Tato zmínka se do učebnic (a to jen izraelských Arabů, ne židovských dětí) dostala teprve v roce 2007. Nizozemský lídr třetí největší politické strany v zemi, Geert Wilders, nedávno prohlásil, že Palestina je vlastně Jordánsko a že celý konflikt by se vyřešil přejmenováním Jordánska na Palestinu a přesunem Palestinců z Izraele a Západního břehu. Wilders ale jen kopíruje dlouhodobé názory revizionistických sionistů, k nimž se mimo jiné řadí i současné izraelské politické špičky.

A je to právě spojení mezi dehumanizací a delegitimizací Palestinců a konceptem „populačního transferu“, které je stále aktuální. S takovou myšlenkou si nepohrává jen izraelský ministr zahraničí Avigdor Lieberman. Současný izraelský premiér Benjamin Netanyahu řekl v roce 1989 studentům univerzity Bar Ilan, že Izrael promrhal příležitost masivně vyhnat zbývající část arabské populace v momentě, kdy byla světová pozornost upřena na Čínu a masakr na náměstí Nebeského klidu.

Palestinci jsou systematicky stavěni do situace, kdy musí před světem obhajovat svoji vlastní existenci a pouto k zemi, kterou považují za vlastní. Židé vycházejí z premisy Izraele jako útočiště před antisemitským světem, země zaslíbené, která je k nim poutána silnou náboženskou a kulturní vazbou. Palestinci byli na toto území jen dočasně instalováni jakousi hříčkou osudu, zatímco země trpělivě čekala na návrat svých ztracených synů. V podstatě jakoby si někdo položil papírek s rezervací na stůl (který si nezakoupil, který byl od nepaměti vybavením podniku a kde před ním jedlo mnoho jiných strávníků) a po téměř dvou tisíci letech si jeho potomek přišel stůl nárokovat.

Palestinská národní identita

Samozřejmě, že je palestinský národ relativně nová invence. Ostatně jako každý jiný národ. „Národ“ jako moderní politický koncept se zrodil koncem 18. století v západní Evropě a jeho sudičkami byly Sekularismus, Osvícenství a Francouzská revoluce. Šířen mezi populaci, jejíž identita byla kombinací lokální, náboženské a feudální, byl skrze vzdělané a cílevědomé elity, které si na pomoc přimyslely centralizovaný vzdělávací a administrativní systém, nové národní symboly a novou národně-historickou mytologii. Kdo se dříve identifikoval jako obyvatel Brna, katolík a poddaný koruny, nachází v 19. století novou, národní, identitu. I sionismus vzešel ze stejné vlny národního „uvědomění“ a touhy vyjádřit nově nalezenou národní identitu ve formě národního státu.

Obyvatelé Palestiny, až do 19. století, o sobě skutečně neuvažovali jako o příslušnících palestinského národa. Jejich identita se skládala z více identit existujících vedle sebe ve stejný čas. Byli to obyvatelé Jeruzaléma nebo Nábulusu, muslimové nebo křesťané (nebo židé), příslušníci určitého rodinného klanu, zemědělci, řemeslníci nebo obchodníci, poddaní té nebo oné vrchnosti. Přesto je zřejmé (např. ze studie soudních dokumentů 17. století), že si byli vědomi regionální příslušnosti k teritoriu po staletí označovaném jako Palestina, byť toto teritorium bylo Osmany z politických důvodů později rozděleno do několika administrativních částí a přestalo jako samostatná provincie existovat. Kromě toho si byli tito lidé vědomi historicko-náboženské výlučnosti území, na kterém žili, používali specifický arabský dialekt (dále se dělící do lokálních variant) a sdíleli společné kulturně-náboženské tradice existující pouze na území Palestiny. Někteří mezinárodní historici datují počátky národního „uvědomění“ Palestinců do první třetiny 19. století, kdy se obyvatelé tohoto regionu vzbouřili proti egyptské okupaci. Odpor proti přílišnému zdanění a odvodům do armády sjednotil téměř všechny vrstvy společnosti a tento odpor přetrval i do doby, kdy území Palestiny přešlo znovu pod kontrolu Osmanské říše. Nespokojenost s tureckou nadvládou (včetně odprodeje státní půdy cizím přistěhovalcům) a intenzivní vměšování evropských velmocí (které mezi Araby uvedlo moderní politické koncepty, jako bylo občanství a národní stát) vedly k formování národně uvědomělých arabských elit. První vlna židovských přistěhovalců z roku 1882 a prvním sionistickým kongresem veřejně vyhlášený cíl učinit z Palestiny domov pro Židy (1897), fungoval jako lubrikant pro již pomalu rozjetý stroj vznikajícího arabského a palestinského nacionalismu.

Osmanské reformy umožnily vznik politických stran a již v roce 1911 se mohli palestinští Arabové dočíst v pamfletu jedné z nich následující:

„Sionismus je nebezpečí, které ohrožuje naši vlast. Je to strašná vlna, která doráží na naše břehy. Je to zdroj proradných činů, které zažíváme jako dešťový příval a kterých se musí jeden bát víc než chůze o samotě uprostřed temné noci. A co víc, je to osudová předzvěst našeho budoucího vyhoštění z vlasti a odloučení od našich domovů a majetků.“

Začátkem 20. století se formují první noviny, které stejně jako v Evropě hrají klíčovou roli při „budění“ národa. V roce 1911 tak například vznikají noviny Palestina, které jsou plné anti-sionistických a anti-tureckých článků. V roce 1919 se schází první Palestinsko-arabský kongres (vzniklý z Muslimsko-křesťanské asociace) a žádá okupační mocnost (tentokrát Brity) o naplnění Wilsonovy teze o národním sebeurčení (a slibech daných Brity Arabům). Většina delegátů se vysloví pro připojení Palestiny k Sýrii, kde se formuje zárodek pan-arabského státu. Jedná se částečně o politický tah, neboť Palestinci si uvědomují, že mají větší šanci proti Britům pod křídlem novopečeného pan-arabského krále Fajsala než o samotě (v obdobné situaci se v přibližně stejné době nalézali například Slováci). Částečně byl tento tah vyjádřením pan-arabské identity, která v té době u mnoha Palestinců koexistovala společně s národně-palestinskou identitou. I tak se ale část delegátů ostře vymezila proti sjednocení se Sýrií a požadovala úplnou samostatnost pro Palestinu. Pouhý rok nato už Palestinsko-arabský kongres zcela zavrhuje syrskou cestu, když se ukáže, že Fajsal jedná se sionisty a když samotného Fajsala sesadí Francouzi. A tak již v roce 1920 (kdy židovská populace tvoří necelých 10% obyvatel Palestiny) existuje jasný požadavek na národní sebeurčení Palestinců ve formě multi-náboženského republikánského státu zformulovaný třetím Palestinsko-arabským kongresem. Jeden z návrhů palestinské vlajky, který se diskutuje, obsahuje jak muslimský půlměsíc tak křesťanský kříž. Byla by to první vlajka na světě, která zobrazuje dva náboženské symboly současně. Přesto je nakonec navzdory přání 90% obyvatel Palestiny vytvořen Ligou národů mandát spravovaný Brity, jehož prvním vysokým komisařem se stává sir Samuel Herbert, nepraktikující Žid a zanícený sionista.

Je tohle vše důležité?

Jak jsem již napsal, k popírání práva na sebeurčení, statusu národa či nároku na konkrétní území dochází mezi Židy a Palestinci oboustranně. Legitimnost jedné nebo druhé strany je vzájemně provázaná a leží v jádru samotného konfliktu. Čím víc se zvyšuje legitimnost Palestinců, tím víc se snižuje legitimnost Izraele a naopak. Ostatně v tomto smyslu se před několika lety veřejně vyjádřil i Uzi Arad, hlavní poradce Benjamina Netanyahua v otázkách národní bezpečnosti.

A přitom nedávná unikátní vědecká studie, o které na svém blogu před několika měsíci referoval profesor Hořejší, paradoxně ukazuje, že Židé i Palestinci si jsou geneticky velmi blízcí a pravděpodobně mají svůj historický původ ve stejné populační skupině označované jako Kanánci.

Odhlédneme-li od národních mýtů a vědeckých studií, pro trvalý mír mezi oběma skupinami bude nezbytné najít způsob, jakým skloubit oba vzájemně soupeřící nároky na výlučnou legitimnost. Po praktické i morální stránce je zjevné, že myšlenka návratu izraelských Židů do „původních států“, ze kterých do Palestiny emigrovali, je rétorickým nesmyslem (nehledě nato, že větší část izraelských Židů se už v Izraeli narodila). Stejně tak je zjevné, že oproti očekávání izraelských Židů se palestinská identita nerozpustila v identitách okolních arabských států po palestinském exodu v roce 1948 a že idea nedobrovolného transferu Palestinců mimo Izrael je nepřípustná.

Bude ale k uzavření míru stačit učinit řadu technických rozhodnutí týkajících se hranic, rozdělení zdrojů nebo kompenzace uprchlíků? Stačí se spoléhat nato, že období studeného míru, které bude následovat případné vytvoření palestinského státu, bude někdy v budoucnosti jakýmsi procesem časové terapie vystřídáno větším vzájemným porozuměním? Je vůbec možné dlouhodobě udržet dvojstátní řešení konfliktu a současně ignorovat fakt, že podstatná část identity obou stran je založena na vzájemném negativním vymezení?

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pípa napsal(a):

Stačilo by zavřít penězovod USA - Izrael a bylo by po žížalkách.
19. 10. 2010 | 11:03

Čochtan napsal(a):

Zahíra Músejn, člen výkonného výboru OOP:

Žádný palestinský národ neexistuje. Vytvoření palestinského státu je pouze prostředkem pokračování našeho boje proti státu Izrael za naši arabskou jednotu. Ve skutečnosti dnes není žádný rozdíl mezi Jordánci, Palestinci, Syřany a Libanonci. O palestinském lidu mluvíme dnes pouze z politických a taktických důvodů, protože národní zájmy Arabů vyžadují, abychom jako účinný prostředek boje proti sionismu vyzvedli existenci zvláštního 'palestinského národa'.

Jordánsko jako suverénní stát s definovanými hranicemi nemůže uplatňovat nároky na Haifu a Jaffu. Jako Palestinec si však mohu nepochybně nárokovat Haifu, Jaffu, Beer-ševu i Jeruzalém. Jakmile jednou prosadíme naše právo na celou Palestinu, nebudeme váhat ani minutu a spojíme ji s Jordánskem. -

Když už nevěříte svému vůdci, pane Shanaáh,...
19. 10. 2010 | 11:20

Čochtan napsal(a):

Pípo
Stačilo by zavřít penězovod EU - Gaza a bylo by po žížalkách.
19. 10. 2010 | 11:21

tazatel napsal(a):

Je vidět, že autor o problematice něco ví. Položil několik kvalifikovaných otázek.
Bohužel nepředložil žádnou možnou odpověď.
19. 10. 2010 | 11:30

Al Jouda napsal(a):

Kdyby Izraelci dali všem Palestincům takové sociální výhody, jaké dáváme my Cikánům, tak by žádné dvojstátí nebylo potřeba a trvalý mír by byl nastolen.
19. 10. 2010 | 11:47

ondrejliska napsal(a):

Šádí, výborný text. Díky.
19. 10. 2010 | 12:04

JenTak napsal(a):

Palestinský národ existuje tak, asi jako východočeský. Jsou to Arabové, neboť palestinská řeč neexistuje a oni sami se cítí být Araby, a až potom jakýmisi Palestinci pojmenovaných podle Filištínů (také Pelištejců) z Bible, kde jsou ovšem také zmiňována na tomto území království Juda a Izrael.
Takže Palestinci evidentně vymazali Židovský národ z historických map, a nárokují si celé území včetně židovských království Judy a Izraele. Oni sami přišli bůhví odkud.
Historická křivda vůči židům tak zůstala, ale to tzv. Palestincům nestačilo. Oni se rozhodli nepřipustit, aby Židovský stát vznikl, a spolu s ostatními Araba, protože nejsou nic jiného než Arabové, napadli stát Izrael a dostali od židů na prdel.
Je to jako s Hitlerovou III říší. Hitler dostal na prdel a Německo přišlo o svá území. Nikdo neprotestuje a všichni to považují za košer. Když arabští agresoři napadli suverénní stát Izrael a dostali na prdel od židů, svět se rozhořčuje nad územními zisky Izraele. Tyto územní zisky jsou nutností vzhledem k okolním arabským státům, které neustále proklamují zničení státu Izrael. Kdo viděl s Golandských výšin Izrael jak na dlani, dá mi za pravdu.

Hlavní problém palestinckých Arabů je ten, že nechtějí připustit stát Izrael. Kolikrát si mohli vyhlásit "Palestinský stát" a odmítli to jen proto, že neuznávají hranice státu Izrael. Palestinští Arabové jsou váleční štváči!
19. 10. 2010 | 12:05

Pípa napsal(a):

Čochtan,
jste jak malá holčička, která umí jen obrátit argument. I když něco na tom, co jste napsal je. Obě strany, Izrael i Palestina jsou závislé na cizích penězích. Je tam ale velký rozdíl. Izrael z peněz USA kupuje a vyrábí zbraně, kdežto EU pomáhá Palestině humanitární pomocí mírnit dopady agresivní izraelské politiky.
19. 10. 2010 | 12:19

Čochtan napsal(a):

Pípo,
rozesmál jsi mě.
z jakých peněz kupuje Hamás zbraně a materiál na rachejtle ?
Israel své zbraně většinou produkuje, Velice kvalitní zbraně. Prodává je po celém světě i do Ruska. Momentálně modernizuje i zbraně bývalého východního bloku. Pro vrtulníky novou avioniku, ...atd.
19. 10. 2010 | 12:25

Tenco napsal(a):

Čochtan
Vůdcům /Führerům/ nesmíte věřit vše.
Často balamutí.
Vyplývá to jaksi z podstaty vůdcování. :))

Tak jsem zvědav na nějakou relevantní, neideologickou oponenturu.

Zatím se mi líbí autorovo pojetí bez odvolávek na zápisy v oné Velké katastrální knize kmene Israel.

Identita obou států, jako svébytných celků co se týče stránky vojenské, ekonomické a kulturní bude iluzorní i po vzájemném uznání.
Budou součástí soustátí /bloků/. Vzájemně se vymezujících.
Z dlouhodobého hlediska pak bude důležitý fakt, zda dojde k ještě větší vojenské polarizaci obou bloků, či postupnému splývání díky ekonomickému a kulturnímu prolínání.
Každá dobrá rada nad zlato.
Zejména manažeři ve zbrojařských firmách by tedy určitě zlatem platili.
O ímámech ani nemluvě. :((

Ale jak radit, když ani Evropa zatím není autonomním národem. :))
Kdy sice EU a NATO zřejmě eliminovaly nebezpečí vojenské polarizace, avšak hospodářské a kulturní sjednocení/řád/ se děje...no jaksi rozmarným způsobem, tak nějak globalizačně neřádným.
Kdy neexistuje ani vize společného jazyka, natož vize jednoho národa.

Jo, jo, z historie je třeba brát si poučení, ne totemy.

Jak to dokázali ti Američani ? I když - Indiáni ten národ vidí asi jinak.
A to i po tolika letech.
Ale anglicky asi většina umí.
No jo - když oni to měli jednodužší - stačilo chtít nebo nechtít.
Ale my - španělština, portugalština, francouština, němčina, angličtina, ruština, italština...o maďarštině a ugrofinštině ani nemluvě.

Jen aby z toho nebyl místo národa Superbabylon. Synoptikální Superbabylon.

Ale co, však přijde nový Kýros a zas bude nám Židům dobře ! :---()
19. 10. 2010 | 12:25

JenTak napsal(a):

Pípa.
Můžete sem napsat, jakou částkou podporují USA stát Izrael? Pokud raději nechcete vypadat jako malá holčička.

Kde berete rozbory na to, jakým způsobem využívají židé a arabové finanční pomoc?! Já vím, jedna paní povídala, a přání je otcem myšlenky.
19. 10. 2010 | 12:32

Kelt napsal(a):

Pípa-proto jsou území obývaná palestinskými Araby jeden kvetoucí sad s rozvinutou infrastrukturou s všestraně bohatým kulturním životem a vyspělou demokracií.
Naproti tomu území státu Izrael je polopoušť bez jakékoliv infrastruktury pouze s dílnami na výrobu raket a školicími centry terorismu.
To Pípo opravdu nemá chybu.
19. 10. 2010 | 12:35

Mara napsal(a):

Kelt

Palestinci volili Hamas predevsim proto, ze ten jim v postavil nemocnice a skoly zatimco Izrael veskerou infrastrukturu systematicky nici.
Vy byste v takove situaci volil koho?

Tenco

Kdyz Saddam vlezl do Kuwajtu, po sesti mesicich se musel stahnout.
Palestinci ziji v okupaci po desetileti.

A k tem katastralnim zapisum - Izrael je jedina zeme, ktera si nevytycila hranice. V zadnem dokumente je nenajdete. Zajimave.

Jen Tak

Radove kolem trech miliard dolaru rocne
http://www.fas.org/sgp/crs/...
19. 10. 2010 | 13:00

parr napsal(a):

clanek neobsahuje jediny dukaz, ze existuje palestinsky narod.
19. 10. 2010 | 13:13

Pípa napsal(a):

Kelt,
ano, tam, kde vede ke každé rostlině hadička s vodou je kvetoucí sad. Viděl jsem to, jel jsem z Káhiry do jeruzaléma autobusem. Sad byl i na egyptské straně, kde také byly ty hadičky. To je všechno jenom otázka peněz a penězovodů. Také jsem viděl arabskou část Jeruzaléma a židovskou část. Jedna byla živá a druhá mrtvé muzeum.
Podívejte se, co z pouště udělají petrodolary arabských šejků z Perského zálivu.
Vím co naznačujete, že Izraelci jsou chytří a pracovití a palestinci hloupí a líní. Podívejte se na Palestince třeba do Jordánska. Když mají možnost a podmínky, tak se snaží.
19. 10. 2010 | 13:18

Pípa napsal(a):

JenTak,
najděte si tu částku, kterou USA podporuje Izrael sám. Podpora je veřejná a součástí rozpočtu.
19. 10. 2010 | 13:23

Tenco napsal(a):

JenTak

Výdaje na obranu : /zdroj cia/
6. Israel 7.30 % GDP rok: 2006

GDP : /stejný zdroj/
51. Israel $ 205,800,000,000 rok :2009 /předpokl/.

http://en.wikipedia.org/wik...

Existují firmy , ekonomicky aktivní v USA , ale i jinde se sídlem v Izraeli.
Takže i onen první údaj nutno brát s rezervou. /tedy spíše ve směru oné zahraniční pomoci/

- jistě znáte ten vtip, jak se potká Roubitschek a Levy. Ten o tom Robitschkovu bratru, co má banku v USA a živí se tím, že tak "trochu podvádí". :))

Další "nonmilitary" pomoc USA si již snadno vygooglujete sám. :((

Ale pomáhají i Palestincům. Tedy nevojensky a jen když jim k tomu Israel "dá svolení". :((

Ale myslím si, že o tom blog není.
Nebo ano ?

A vůbec ty data berte s rezervou. Znáte přece CIA.
A že by Wiki byla tak úplně čistá - to též není jisté.

Ale existují zprávy - studie výborů Kongresu. Dají se dohledat.
A někde mám i kontakt. Akorát nevím kde.
:((
19. 10. 2010 | 13:24

arnazach napsal(a):

Díky za zajímavý a potřebný článek. Vytrháváním výroků ze souvislostí se nikam nedostaneme. Národ je politický konstrukt a Čochtanův palestinský zdroj zřejmě sledoval nějaký politický cíl. Příklad se Slovenskem (ostatně i Podkarpatskou Rusí) to pěkně dokumentuje.

Řešení vztahu dvou identit vymezených jedna vůči druhé zřejmě neexistuje, leda silové. Izraelci ovšem tahají za delší konec.

Diskutující, položte si prosím otázku: Co byste dělal(a), kdybych byl(a) Palestinec?

A Čochtanovi dám ještě jednu otázku: Co byste dělal, kdybyste se zítra probudil jako Rom?
19. 10. 2010 | 13:25

arnazach napsal(a):

Oprava:
Samozřejmě ne co byste dělal(a), kdybych já byl Palestinec, ale kdybyste Vy byl(a) Palestinec.
19. 10. 2010 | 13:28

Tenco napsal(a):

mud...
Vy jste Hun anebo Tatar ?
Či co to vlastně ?

A s tím otce, milý mud.../to je od bláta ?/ , bych byl opatrný. Stačí jedna slabá chvilka, trochu vína, příjemná vůně, romantická hudba a než se svět naděje máme tady malého mud... o kterém zlé jazyky tvrdí, že nebýt jistého hezkého palestinského mládence tak ten mud... tady vůbec není.

Svět je plný absurdních a jedinečných zážitků. Třeba vzdělaných Palestinců a závistivého bláta.
19. 10. 2010 | 13:28

gaia napsal(a):

mud..

člověk a orangutan se liší jen ve 4% genů.

A výsledný dojem nesrovnatelný.

A mezi ženou a mužem je rozdíl 1 chromozom.
A výsledek též dost rozdílný.
Takže jaký paradox?
19. 10. 2010 | 13:28

JenTak napsal(a):

Mara.
Americká pomoc Izraeli v roce 2009: 2,55 Miliard USD.
Příjmy izraelského státu v roce 2009: 93,5 Miliard USD.

A to ještě nevím, zda je tato pomoc USA Izraeli nevratná.
19. 10. 2010 | 13:32

JenTak napsal(a):

tenco.
Rozbor je to sice hezký, nic proti faktům, ale mě rozčilují lidé, kteří napíšou, že americká pomoc Izraeli jde na vojenskou pomoc (s čímž bych souhlasil), ale že pomoc Palestině je pouze humanitární.
Tohle může napsat jen Arab. Mě nevadí i nepříjemná fakta tak, jako mi vadí lež.
19. 10. 2010 | 13:37

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden text, který vzbuzoval podezření na porušení §355 Tr. z. Hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob, neboť Aktuálně.cz nemá zájem poskytovat podobným výrokům prostor na svých stránkách.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 10. 2010 | 13:38

Čochtan napsal(a):

Přesně tak arnazachu
"palestinský národ" je politická konstrukce, nic víc. Za jakým účelem to řekl Zahíra Músejn velice konkrétně.
19. 10. 2010 | 13:40

Mara napsal(a):

Jen Tak

"Oni sami (palestinci) přišli bůhví odkud."

Buh skutecne vi, vy si to ale porad pletete. Arabove a zide jsou bratranci.

Mohlo by vas zajimat, ze napriklad afghansti Pashtunove, kterych je pres 15 milionu a obyvaji take uzemi Pakistanu, Iranu a Indie ('afghan' znamena syn Pashtuna - Saulova prapravnuka) jsou potomci jednoho ze ztracenych izraelitskych kmenu (Bani Israel). Dodnes slavi Yom Kippur, svatebni obrady jsou temer identicke s temi zidovskymi, oblekaji se jinak nez arabove atd atd, tech zachovanych tradic je nespocet...

No, vzdyt dnesni Izraelci take prichazeji buhviodkud, vcetne Afghanistanu.

Obe strany se zkratka musi naucit zit a nechat zit, zatim se jim to nedari a rozdmychavani nenavisti politiky a medii v tom take nijak nepomahaji.

Kdyby svetove verejnosti skutecne zalezelo na ferovem reseni, uz by k nemu bylo davno doslo.
19. 10. 2010 | 13:42

arnazach napsal(a):

Čochtan:
Český národ taky vznikl jako politická konstrukce. Nebo myslíte, že byl měl psát "český národ"?
19. 10. 2010 | 13:45

hoven napsal(a):

myslim si, že daleko težší uděl než palestinci mají kurdové. kdyby palestinci chtěli, tak mají už dávno svuj stát. ale já si myslim, že mají hrůzu z toho, že by se museli začít starat sami o sebe a že by museli začít pracovat. je leší mít kolem sebe tu auru utlačovaného národa, všechno svádět na israel a nechat se živit od zbytku světa.
19. 10. 2010 | 13:46

gaia napsal(a):

Mara

"Kdyby svetove verejnosti skutecne zalezelo na ferovem reseni, uz by k nemu bylo ..."
a co my plebs teda jako že máme dělat?

My chceme, aby byl všude mír láska a naděje..
19. 10. 2010 | 13:46

arnazach napsal(a):

hoven:
Myslím, že se mýlíte. Oni chtějí, ale nemohou. Druhá věc je, co by bylo pak, kdyby mohli a nezávislost získali, ale o to teď nejde.
19. 10. 2010 | 13:48

Mara napsal(a):

Jen Tak

??? Ja mela pocit, ze nevite, kdyz se ptate.

Samozrejme, ze ta 'pomoc' jde predevsim na zbrane. Vzdyt to v tom odkazu vsechno mate.

(Almost all U.S. bilateral aid to Israel is in the form of military assistance. In the past, Israel also had received significant economic assistance. Strong congressional support for Israel has resulted in Israel’s receiving benefits not available to other countries. For example, Israel can use some U.S. military assistance both for research and development in the United States and for military
purchases from Israeli manufacturers. In addition, all U.S. foreign assistance earmarked for Israel is delivered in the first 30 days of the fiscal year. Most other recipients normally receive aid in installments. Congress also appropriates funds for joint U.S.-Israeli missile defense programs.

In August 2007, the Bush Administration announced that it would increase U.S. military
assistance to Israel by $6 billion over the next decade. The agreement calls for incremental annual
increases in Foreign Military Financing (FMF) to Israel, reaching $3 billion a year by FY2011.

For FY2011, the Obama Administration requested $3 billion in FMF to Israel. After years of negotiation, the United States and Israel announced in August 2010 that Israel will
purchase 20 F-35s at a cost of $2.75 billion, which will be paid for entirely with FMF grants. The
first planes are scheduled to be delivered in 2015, though the deal is still pending final approval
by the Israeli cabinet.)

Tabulka na doplneni
http://wrmea.org/component/...
19. 10. 2010 | 13:59

Tenco napsal(a):

Národy se sebedeklarují a státy sebeutvářejí.
Ale i to je minulost.
Stejně jako malé národy, tak i malé státy zaniknou.
Jen ten způsob zániku, ten způsob zániku !

Jak krásně jednoduché bylo to Velké schizma ! Buď jsi byl s báťuškou Váňou, nebo se strýčkem Samem .
Jak si vybrati dnes ?

Nu, asi bude třeba nevybírati způsobem "KOHO", ale "CO".

/Reakce typu, že v islamu se to či ono a jak nás tady zavalí mám u prdele, protože takoví reakcionáři :((, nepochopili, co jsem tím "CO" myslel./

Tak. A mám klid. Přikoupím ňáký pozemek a založím si etnický stát. Někde kde jsou sousedi na dávkách a tak si postupně koupím i jejich pozemky. Nastěhuju tam náš Spolek odložených samurajských děcek, sčuchnu se s nějakým grantovým nebo sponzorským kanálem a běda všem netencokidcům, kteří by do toho státu chtěli kecat. I kdyby tam nakrásně bydleli a měli tam hroby svých předků.
Stejně jsou na dávkách jako teď budu já na dotacích, tak co !
19. 10. 2010 | 14:09

Tenco napsal(a):

gaia
Nekroutit si krky tady. A třeba i kvůli těm Izraelcům a jejich bratrancům.

https://www.youtube.com/watc...
19. 10. 2010 | 14:11

gaia napsal(a):

Tenco

jo Johnovi by bylo bývalo tento měsíc 70.
Kdoví co by na to říkal a o čem zpíval?
Jeho další píseň -Imagine -má v New Yorku na místě kde ho střelili pomník - v dlažbě vyvedenou mozaiku.

Ta slova té písně se mně zdají úplně geniální, ale dnešní mládež nejevila nějaké nadšení nebo pochopení při překladu.
Každá generace se musí sama spálit, sama si na něco přijít, takže myslím, že lidstvo se bude mydlit do nekonečna.
19. 10. 2010 | 14:29

Mara napsal(a):

gaia

Mnohym z nas (krom pobrukovani si Hey Jude) nezbyva nez vychovavat alespon sve deti v ucte ke vsem lidem a jejich kulturam a ke bdelosti vuci tem, kteri nas uci nenavidet a vyrabeji z druhych nepritele. Aby nam z nich nevyrostli Cochtanove.

Tenco

Reseni je davno na stole, ale my mame vsichni plne prace s vlastnimi zivoty, a tak ty vzdalene osudy se nas tolik nedotykaji a casto nas to ani moc nezajima a pak s prekvapenim zjistujeme, ze uz leta se v OSN hlasuje o dvoustatnim reseni (Izrael se ma stahnout na hranice pred rokem 1967) a jedine zeme, ktere proti nemu vzdy hlasuji jsou USA, Izrael, Mikronesie a par dalsich ostruvku v Tichomori.

Co naplat.
19. 10. 2010 | 14:30

Colt napsal(a):

takzvaní Palestinci jsou normální Arabové po staletí přivandrovalí a nyní žijící na území Palestiny - to po vyhnání původních obyvatel - Židů.
Nemají žádnou vlastní řeč, specifickou kulturu ani historii (jako např. Češi).

Izrael by neměl za žádnou cenu opouštět znovunabytá území - tj.Westbank i pásmo Gaza. Z historických i bezpečnostních důvodů. Kdo by chtěl ve státě Izrael zůstat, měl by se s ním ztotožnit. Multi-kulti tam zatím nepřichází v úvahu.
Arabové mají svých území dostatek - jen nemají dostatek snášenlivosti a dobré vůle něco na těch územích prací a hlavou vytvořit.
19. 10. 2010 | 14:32

Mara napsal(a):

Tenco

Bystrym neunikne slovni hricka (mam na mysli apostola i Zida v nemcine :-)

A o tom to presne je, let them (both)in our heart, jak John zpiva...

Colt

dekujeme za prinosny prispevek.
19. 10. 2010 | 14:38

Tenco napsal(a):

gaia
No, myslím si že to nazpíval Paul, ale přesně to nevím.

O čem by zpíval ? Hmm. Já si myslím , že by zpíval o Wall Streetu a zbrojním průmyslu, jako tahounech ekonomiky USA.
Která se tak vs Čína aj. stává nestabilním, faktorem .
A asi by se přestěhoval zpátky do GB. :))

Ale je docela dobře možné, že by zpíval jenom o lásce, kamarádství, toleranci, naslouchání, hledání ....a o krádeži veřejného prostoru. :((

https://www.youtube.com/watc...
19. 10. 2010 | 14:43

gaia napsal(a):

Mara

jo já vychovávala k úctě ke všem živým tvorům, jak to chtěla matka příroda bohyně Gaia, ale pak kluk v první třídě musel v rámci integračních snah učitelky, měsíc sedět s Cibulou a bylo mé snažení vštípit lásku k Romům pryč.
19. 10. 2010 | 14:44

gaia napsal(a):

Tenco

ale slova myslím napsal John, nebo určitě spolu. A i ti 2 se pak rozkmotřili.

o krádeži veřejného prostoru. :((

to je hezký termín, a kvůli tomu jsou ty problémy prostoru pořád stejně a lidí čím dál víc.
19. 10. 2010 | 14:50

Tenco napsal(a):

gaia
Tak tohle je super verze :

https://www.youtube.com/watc...

Mějte se. Musím jít cosi vydělat.
Ať mám na macesy a msachan.
19. 10. 2010 | 14:51

Colt napsal(a):

soužití s takovými, kteří slaví a jásají a tančí v ulicích při takovýchto událostech je zatím nemožné:
https://www.youtube.com/watc...

Čas arabského světa, kultury i techniky, se zastavil někde ve středověku. Ubohá osobní práva a svobody.
A nic na tom nemění ani výstavné blyštivé nesmysly šejků. Rozmařilost, sobectví, namísto moderního vzdělávání širokých vrstev obyvatel.
19. 10. 2010 | 14:55

parr napsal(a):

to Mara "Mnohym z nas nezbyva nez vychovavat alespon sve deti v ucte ke vsem lidem a jejich kulturam"

myslite i kulturu lidozroutu, pedofilu,kamenovani zen apod. Ja sve deti vychovavam k odporu k temto praktikam.
19. 10. 2010 | 15:13

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem dva příspěvky popírající zvěrstva holocaustu, neboť Aktuálně.cz nemá zájem poskytovat prostor podobným textům.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
19. 10. 2010 | 15:14

Tenco napsal(a):

parr ad Mara
Ne. Ke kultuře upalování, mučení, rasové hygieny apod.

Pardon, ale také jsem chtěl reagovat na Maru.

Lidi, vy jste fakt zblbli už dočista !
To vás fakt tolik chodí na fotbal ?
DyŽ ty tribuny jsou poloprázdné !
19. 10. 2010 | 15:22

buldatra napsal(a):

V tomto našem lidském světě je několik faktorů, které určují, co může existovat a co ne.
V jiném světě by tomu mohlo být jinak, ale my žijeme v tomto světě.

Takže v našem světě máme takový jeden zásadní faktor (kromě celé řady faktorů dalších) a tím jsou peníze.
Je známo, že bez peněz lze v tomto světě přežívat nějakou tu dobu.
S trochou peněz v našem světě lze nějakou dobu živořit.
S dostatečným množstvím peněz lze slušně žít a s nadbytkem peněz lze žít velice pohodlně.

Aby mohl existovat a žít celý stát, potřebuje peníze a pak to ostatní.
Peníze může stát nějak vytvářet, nebo si je může půjčit. Anebo mu někdo hodný, či jinak postižený, ty peníze může v množství nemalém pravidelně dávat.
Podotýkám, že jde o hodně peněz. O hromady a hromady peněz. A kapsy daňových poplatníků sú volaaké splasklé, jejich pohledy zachmuřené.

Palestinci existují, odpovídám tímto na autorovu otázku. Musí existovat, protože z naší společné kasy k nim bůhvíproč proudí naše peníze.
Až vznikne nový Palestinský stát, dokáže si vydělat na svůj provoz, se vším, co k tomu patří?
Podotýkám, že dnešní finanční situace štědrých dárců již není zdaleka tak růžová jak v minulosti. Uvědomují si to existující Palestinci?
19. 10. 2010 | 15:26

Sadi Shanaah napsal(a):

Pane Čochtan,

Zuheir Mohsen byl lidrem jedne z mnoha frankci OOP. OOP sdruzovala obrovske nazorove spektrum, protoze reprezentovala vsechny Palestince. Mnoho jejich frakci bylo znacne obskurnich a hlavne nektere z nich slouzili jako prodlouzena ruka arabskych statu, ktere s jejich pomoci hraly ruzne politicke hratky. To byl pripad i pro-syrske frakce, kterou vedl Mohsen a ktera mela takovy postoj, jaky jste popsal, z jednoducheho duvodu - Syrie si delala zalusk na palestinska uzemi. Po smrti Mohsena a zmeny syrske politiky tato frakce upadla to zapomeni.

Na kazde strane najdete podivne postavicky, pane Cochtane. Najdete i Zidy, kteri se stavi proti existenci Izraele nebo Zidy, kteri budou popirat existenci "naroda" a lpet na nabozenske identite.
19. 10. 2010 | 15:35

truman napsal(a):

A takových spících agentů jako je Shanách je u nás spousta. Dost se jich zapsalo na vysoké školy.
19. 10. 2010 | 15:45

Mara napsal(a):

parr

Jasne, lidozrouty mam nejradeji a pedofilie je kultura?

Tusim kam mirite, ale toho se jiz ucastnint nehodlam, od toho jsou tu servery typu Eurabie.

Gaia

Chapu. Kdyz maminka potrebovala doma pomocnici, chtela jsem ji vylecit z jejiho skororasismu a najala jsem romskou divku. Divka zmizela v noci i smou prvni vyplatou anivne ulozenou v hotovosti v supliku. Takze plati stare duveruj, ale proveruj :-)
19. 10. 2010 | 16:22

Mara napsal(a):

Tenco

Asi jsem se hodne spatne vyjadrila. To se u techto ozehavych temat nevyplaci.
19. 10. 2010 | 16:25

hoven napsal(a):

arnazach,
jo, oni chtějí stát , ale na uzemí celého izraele..... takže si myslím, že první krok , který musí být v tomhle nekonečnem konfliktu učinen, je ten, že palestinci začnou uvažovat jako normální lidi.
19. 10. 2010 | 16:26

gaia napsal(a):

Mara

no a já zas synkovi pořád kladla na srdce, že úspěch ve škole je podmíněn být klidný tichý a nenápadný, ale jeho spolusedící na sebe pořád upozorňoval, takže učitelka stála nejčastěji právě u jejich lavice.
A také jsem ho nabádala, aby byl opatrný na pomůcky, aby dlouho vydržely, ale zas nemohl poslechnout, neb soused nic neměl a on mu musel pořád půjčovat.
A taky jsem mu říkala, aby spolužákům pomáhal, ale jeho spolusedící potřeboval pomáhat pořád a můj synek své úkoly nestíhal a začal nosit horší známky.

No byl z toho úplně na nervy.
Naštěstí za měsíc se Romáček zas šel integrovat do jiné lavice, ale ty nervy ve vztahu ke spolužákovi synkovi už zůstaly.
19. 10. 2010 | 16:34

arnazach napsal(a):

hoven:
Pokud snad chtějí, tak to není předmětem jednání.

Nejsem stroj a navíc to bylo správně.
19. 10. 2010 | 16:35

arnazach napsal(a):

Tenco:
Musím to už taky konečně říci: dík za výběr hudby, bohatě ho využívám.
19. 10. 2010 | 16:43

Mara napsal(a):

gaia

ja mela ve ctvrte tride taky takoveho souseda. Jeste navic silene zapachal. Podotykam - Rom ani cizinec to nebyl. To jsem mela za to, ze jsem dobre prospivala...mela jsem ho udajne trosku povytahnout nahoru. Jenze mne se z toho zapachu delalo tak spatne od zaludku, ze jsem se nemohla soustredit, tudiz se mi take prospech zhorsil a tak nas nastesti brzy opet rozsadili.

Nebyl to kluk retardovany, pouze zanedbany.
19. 10. 2010 | 16:52

David Goliáš napsal(a):

Pojem "národ" je konstrukt, vznikl kdysi v Evropě, odtud se šířil do světa a je dosud pojmem z různých motivací skloňovaným ve všech pádech. Bohužel, nelze ho smazat ze slovníku, a to ani v eře globalizace, proto ho používám čistě pragmaticky. A nyní stručně ústřižek z mého příběhu: V r. 1948 Izrael konfiskoval půdu mému otci a jeho 5 sourozencům, mé matce a její 4 sourozencům. Nikdo se z nich přitom neprovinil vůči Židům. Byla to agrární půda, na které se pěstovalo obilí, melouny, vinná réva a pomeranče. Všichni, až na 1 mého strýce, který ze strachu uprchl do Jordánska, zůstali ve svých domovech na západ od tzv. "zelené linie". Jako dítě si pamatuji, že každý listopad se do našeho města v doprovodu palestinského agenta "zavítal" jistý Mr. Brown z tzv. Keren Kajemet Li Jisrael, později tzv. Minhal (státní úřady v jejichž držení a správě byl celý fond konfiskovaného majetku uprchlých či vytlačených palestinců) U mého táty Mr. Brown vždy dostal kávu, přitom nabízel mému tátovi vyrovnání svého podílu z konfiskované půdy. Táta rok co rok to rezolutně odmítal. Po jeho odchodu táta komentoval: "Proč za mnou každý rok leze, vždyť tu půdu mají! Oni moc dobře vědí, že jednoho dne se tato otázka musí spravedlivě vyřešit. Ne, já likvidovat nebudu, to je moje výsostné území, kde můžu kopat až do centra zeměkoule a lítat až do nebes." Tuto úrodnou půdu jsem zdědil. Bohužel, všichni mí 4 strýci a 1 teta (ze strany otce) svůj podíl "likvidovali". Hanebně se uspokojili s tím, že od Keren Kajemet Li Jisrael dostali část pozemků svého vlastního uprchlého bratra v katastru našeho města, tedy pozemků, které nepatřily ani jim, ani Keren Kajemet Li Jisrael. Já nezapomenu na odkaz svého otce. Poradil jsem se se znalým právníkem, který mi sdělil, že pokud bych chtěl můj zdědený podíl vyrovnat, tak dle platných izraelských zákonů se počítá hodnota majetku podle jejího původní ceny v době konfiskace, tedy dle sazebníku z r. 1948, nehlede k tomu, že se mezitím změnil (bez souhlasu původních majitelů) statut tohoto majetku (dávno to už není agrární půda, ale stavební/průmyslové pozemky, na kterých se už stavěly města, továrny, parky a veškerá infrastruktura) a nehlede na ušlý zisk (od r. 1948). Podotýkám, že tyto zákony byly schváleny v Knessetu (izraelském parlamentu) brzy po vzniku státu Izrael, kdy palestinská menšina fakticky neměla sebemenší možnost ani hlesnout. Nyní se v Knessetu projednává (možná, že už je schválen) návrh vládního zákonu o novele izraelského občanství, kde se musí přísahat věrnost židovskému státu! To je opravdu sekulárním státem a oázou demokracie na celém Středním Východě! Ano, nikdy nezapomenu na odkaz svého otce. Stejně tak, nikdo nemůže na mě chtít, abych zapomněl na Der Yasin - ona poklidná vesnice u Jeruzaléma, do které za svítání vtrhly teroristické sionistické bojůvky na čele s Menachem Begen (pozdějším premiérem!), aby povraždily její ještě spící obyvatele, dokonce rozpáraly těhotným ženám břicha a povraždily jejich plody (to není palestinská fáma, na to existují uznávaná historická svědectví). To jako kdybych chtěl, aby Češi zapomněli na Lidice. Zlo ale neospravedlňuje zlo - viz. otázka sudetských Němců! Přesto všechno, celý svůj život uznávám a propagují mírové soužití Židů a Palestinců, nejlépe v jednom společném skutečně demokratickém a svobodném státě, s rovností před zákonem, s rovnými právy a povinnnostmi bez ohledu na národní/etnický původ, víru, barvu pleti, pohlaví, atd. To je ono řešení, které je sice velmi těžké a bolestné, ale jediné možné a reálné. To je jediná cesta ke skutečnému míru a spolehlivé bezpečnosti pro všechny občany Izraele/Palestiny. Je třeba jednou a provždy odmítnout (ba kriminalizovat) heslo "Židé do moře" a stejně tak i heslo "Palestinci do pouště". Není jiné alternativy. Tyto postoje nehlásám až na sklonku života jako hříšník při zpovědi u kněze, zastával jsem je i za mých mladých let, ba za ně jsem bohužel musel poměrně draze platit. Již v 1/2 šedesátých let minulého století jsem působil jako člen Ligy pro obranu lidských práv v Izraeli - to je židovsko-palestinská občanská iniciativa, která dodnes působí. Připomínám, že 50-tá a 60-tá léta minulého století byly obzvláště těžká pro palestinskou menšinu v Izraeli.
19. 10. 2010 | 16:54

voroshilov napsal(a):

Co je vam vsem do konfliktu Izraele a Palestincu?
Dve divoke nekulturni skupiny(judaismus a islam)co neumeji ani s prominutim utrit prd...se rezou uz dve tisicileti,moderni historie je jenom dalsi zakrut historicke spiraly v jejich nekonecne valce kvuli svemu udajnemu religioznimu messiastvi.
Mor na vase oba rody(c)
19. 10. 2010 | 17:06

Mara napsal(a):

David Golias

Nadeje umira posledni.
voroshilov

Vzhledem k tomu, ze Izrael je v soucasnosti mimo jine jadernou velmoci, vzhledem k tomu, ze jsme ziveni tezemi o stretu civilizaci...Vam unikly ty vykriky : "V Gaze se bojuje o Prahu?"

Jinak mi ciste z lidskeho hlediska vadi, kdyz se lide ve skolnich autobusech odpaluji a take mi vadi, kdyz se bombarduji civiliste. Jsem asi nejaka divna.
19. 10. 2010 | 17:24

vasja napsal(a):

Promiňte souzi, ale mnohej levičák a mnohej pravičák, který se tady producírujou, tak maj asi společnou, mongoloidní matku. Keci o tom, co komu kdy někdo udělal, že ten je zvíře a ten fanatik, ten tam byl dřív, tak tohle hošani problém neřeší. A o to vám asi mnohýmu nejde, páč potřebujete mít nepřítele /ale bejt pěkně v teple/ a je vám jedno, že neřešenej bordel ohrožuje lidi, kterejm sou Arabové a Židi u p.....
Bouchněte se palicí do palice a doufejte, že se vám tam rozsvítí. Třeba vás napadne i inteligentní řešení.
19. 10. 2010 | 17:32

Colt napsal(a):

David Goliáš

po jistou dobu se zdálo, že spirála se konečně roztočí správným směrem - demokratickému státu - pro všechny obyvatele.

Jenže jak vidno arabským monarchiím, klerofašistickým a autokratickým státům se podařilo roztočit spirálu zpět.
Palestinští Arabové v té hře hrají jen tragikomickou roli - bohužel pro ně, to ještě stále nechápou.
19. 10. 2010 | 17:56

Kelt napsal(a):

Pípa-pohled na palestinské Araby,jak si skvěle vedou v Jordánsku je naprosto irelevantní.
Pravděpodobně/hraničící s jistotou/jsou to pouze marginální zbytky po těch,které Jord.král vyexpedoval do Libanonu pro jejich podvratnou činnost proti státu,který jim poskytl asyl.
To nic neměmění na skutečnosti srovnání života,životní a kulturní úrovni mezi židovským státem a Araby v Gaze a Zajordánsku.
19. 10. 2010 | 18:33

Pepa Řepa napsal(a):

To Mara
zásadně se k nalejvárnám tohoto typu nevyjadřuju a ponechávám Vám klid při vyprávění orientálních pohádek.

Jen bych podotkl, že s Palestincem je to jako s Yettim.
Prý ho kdesi, kdosi viděl.
Nicméně když se tak někdo cítí a následně deklaruje proč ne?
I Jihočech -jak kdosi podotkl- se může cítit samostatným a specifickým národem.

Jinak se nenechte rušit.
Pax a pusu.

P.S. Židi mají šófar. Nevíte, jaký je výraz pro arabskou hlásnou troubu?
19. 10. 2010 | 18:42

Yosif K napsal(a):

Je zajimave ze Palestinci jsou "echtovnimi Jordanci" nrnvaideni pro ty stejhne veci, pro jake Palosi nenavidi zidy: "Mame vice penez, skupujeme od troubu beduinu pozemky a pak kdyz je potrebuji, tak jim je neprodame, jen jim je pronajimame. Jordanci jsou slabomyslni idioti." Rekl mi Jordansky "palestinec". Je videt, ze se palestinci od zidu naucili alespon to, ze drzba pozemku je vyhodnejsi, nez pozemky prodat a koupit si Mercedesa.

Je take nadherne videt meziarabska solidarita - nenavidi se jako psi a poku nebohy kral pripusti nejakou vetsi miru demokracie, tak se odehraje nepochynme dalsi pokus o vzajemne vyvrazdeni. Tak jak to jest vsearabskym zvykem.
19. 10. 2010 | 18:45

Yosif K napsal(a):

Palestinci bezpochyby existuiji, tak jak existuji Moravane, je jich dokonce o neco vice.
Jak udelat z Cechu Moravany? Nebo z nemcu specielni SUDETSKOU NARODNOST? Nebo z Italu dalmatskeho puvodu DALMARSKY NAROD?
U Cechu by to slo jednoduse: Staci postavil mestecka pro ty nejubozejsi proletare a lumpenproletare z penez UNRWA, a dale z penez UNRWA jim poskytovat solidni podpory v nezamestnanosti a kazdy kvartal dve pytle mouky, pytel fazoli, pytel cukru, pytel ryze, bednu masovych konzerv a na velky Eid poradnou ovci a MORAVSKE UPRCHLICKE TABORY BUDOU tzv "Moravanu" uplne PLNE.
19. 10. 2010 | 18:54

Yosif K napsal(a):

Nazor realistickych palestincu na existenci budouci palestiny cca odpovida nazorum tedy jiz zesnuleho pana Zahira Moseina:

Pokud palestinsky stat vznikne, sjednosti se behem jednoho roku s Jordanskem, protoze:
1)Palestinci jsou spise kmenovy svaz - neumi si sami vladnout - kdezto v Jordansku je jiz zavedena solidni DIKTATURA.
2) Pokud Palestinci se chteji ze vzteku nad hospodarskym uspechem zidu od zidu zcela odtrhnout, budou se muset ekonomicky integrovat s Jordanskem.
Samostatne palestina nema sanci hospodarsky a organizacne prezit. Tedy pokud se z ni nestane mezinarodne prokrmovany parazitni protektorat typu BiH ci Kosovo. A v takovem pripade by nebylo m0udre aby mezinarodni penize rodelovali palestinci bez jakehokoliv dozoru sami. Bylo by zapotrebi nahradit jednu okupaci jinou okupaci.
19. 10. 2010 | 19:03

hovorka11 napsal(a):

YosifK:
Jak lze vůbec ospravedlnit dodávku nejnovějších neviditelných letadel od USA, v době, kdy izraelci sabotují rozhovory a nadále vyhánějí obyvatele, kteří neprojdou izraelsko selekcí?
Tady je jasný důkaz, že USA nejenže podporuje a pomáhá blokovat Izraeli rozhovory (ačkoliv tvrdí opak), ale za odměnu ho vyzbrojuje.
Nepochybuji, že Izrael má tyto letadla zdarma v rámci 3 miliardové roční bezplatné pomoci na udržení obsazených a zábor nových palestinských území.
Zajímavé je, že se o bezplatné pomoci nepíše ani v tomto odkazu, čím to asi je ? http://www.atmonline.cz/new...
19. 10. 2010 | 19:13

ms napsal(a):

Existují vůbec Češi ? Nejsou to prostě jen Slovani a neměli by uvolnit prostor který zabírají ve střední Evropě přestěhováním se do Ruska k jiným Slovanům ? Vezměme si kolik Slované zabírají území na planetě a jak málo ho mají například Keltové, dřívější osídlení této kotliny.
19. 10. 2010 | 19:21

Dalibor Štys napsal(a):

to ms:

Jasněže Češi existují. Stačí se kouknout do vídeňského telefonního seznamu.

:-)
19. 10. 2010 | 20:49

Bc Martin napsal(a):

Pane Šádí Shanaáh:

Zapoměl jste dodat že Židé byli v Izraeli už v 10. století před kristem takže Palestinci nemají na toto území žádné právo.
Navíc v roce 1948 svévolně porušili mezinárodní úmluvy a vaši Palestinci napadli suveréní stát (s Jordánci,Syřany a Egypťany) a snažili se ho vymazat z mapy. Potom to udělali znovu v letech 1956,1967 a 1973.
Během olympiády v Mnichově radostně jásali nad zavražděním izraelských sportovců. Takhle se nechová civilizovaný národ. Divim se že je potom všem izraelci ještě nevyhnali.
19. 10. 2010 | 20:54

hovorka11 napsal(a):

Bc Martin:
To jste řekl dobře:

"Během olympiády v Mnichově radostně jásali nad zavražděním izraelských sportovců. Takhle se nechová civilizovaný národ."

Takže na masové izraelské oslavy vraha tureckých občanů v mezinárodních vodách máte snad taky stejný názor že?

Myslím, že když necháme minulost jako křivdu obou vzájemně znesvářených pro mě komunit stranou, tak zůstává přítomnost a ta mluví jasně:
Izrael dělá vše pro to, aby nadále vyháněl starousedlíky, tajně a zákeřně vraždí a terorizuje obyvatelstvo koncentráku Gazy. To je současnost a z toho se nedá vykroutit !!!
19. 10. 2010 | 21:13

Yosif K napsal(a):

Je to smutne, alem na celem svete veri mpalestincum to, ze se mohou chovat jako sporadani obcane pravicfova poslankyne Likudu Tzipi Hotovely.
Navrhuje dat vsem arabum mna westbanku israelske obcanstvi a vetsinu WestBanku anektovat.
1) zide i qarabove by mohli budlet kde by chteli.
2) arabsti podnikatele z westbanku by zili v hhospodarskem prostoru primorskeho statu - coz je porad jeste jakasi vyhoda proti statu vnitrozemskemu
3) bezpecnost israele by byla zajistena v dostatecned hloubce od Jordanu k mori - nikoliv pouze v koridoru 16 kilometrove sirky - shodou okolnosti koridoru cca o sirce osvetimskeho tabora.
Bezpecnost Israele by byla zajistena na brehu Jordanu Isdraelem, nikoliv nejakymi kmenovymi-Lidovymi-miliceni, na nez se palestinske vojsko bezpochyby rozpadne po odchodu americkych dustojniku.
19. 10. 2010 | 21:17

Yosif K napsal(a):

pane Hovorka - s temim vrahy tureckych mirotvorcu jste mirne receno zmimo mmisu. V israeli nikdo nad nicim nejasal - vetsina zidu je natrolik inteligentnichj, aby si uvedomila, ze se islamistum povedl skvely tah ktery zpusobi mnpho problemu. Vetsina Zidu byla z toho incidentu pekne prepadla - a spatna. Jde vetsinou o dopsele uvazujici lidi.
Palestinci se naproti tomu radosuji opravdu jako zcela nedospeli jedinci a barbarsti jedinci. Takze mi PALESTiNSTI KOLEGOVE nad incidentem jasali. Smrt tureckych mlaticu je netrapila - zemreli za dobrou vec - za pospineni israele - a jsou ted v raji s pannami. Palestinci jasali jako male deti na Mikulase jaky skvely tah se Turkum povedl - jasali nad tim ze Svedsko odvolalo sveho velvyslance. Smrt 9 islanistickych mlaticu je nijak nedojimala - ta dojima pouze pritrouble evropske ultralevicaky (pokud to tedy v zajmu dobre veci tez nepredstiraji).
19. 10. 2010 | 21:30

Yosif K napsal(a):

Pane Hovorka 11 - slouzil jste nekdy v CSLA? Asi ne, takze nemate zadnou empatii co to je drzet v ruce nabitou zbran ani co to je vrhnout se na vojaka s nabitou zbrani a bodat jej dykou do richa a mlatit jej ocelovou ntyci do hlavy.

Kdybyste melo spetku teto empatie, snadno byste se dovtipil ze vojakum slo o zivot, ze utrocici mlatice zastrelit za dane situace MUSELI ABY SI ZACHRANILI HOLY ZIVOT. Dale ze clovek ktery se vrhne na vojaka s nabityou zbrani a boda jej dykou do bricha asi nebbude zadny mahatma Gandhi ale zcela vymasteny zdrogovany islamisticky sebevrah se specielnim vycvikem. Vetsina lidi BEZ SPECIELNIHO VYCVIKU by se pri pokusu o napadeni vojaka se strelnou zrani DYKOU zcela normalne pos...ala.
19. 10. 2010 | 21:39

Yosif K napsal(a):

pane MS - Cesi existuji ale nejsou tak duleziti jak si mysli. Cesi pouze souhrou nekolika historickych nahod unikli osudu luzickych srbu, kteri tzv "podlehli germanizaci" a nevidi v tom zadnou velkou tragedii. Alespon neni nejak slyset, ze by na protest proti pokracujici germanizaci strileli Kassamy nebo neco tak.
19. 10. 2010 | 21:54

hovorka11 napsal(a):

Yosif K:
Vážený pane, k židum jsem měl díky hrůzným filmům o holocaustu dobrý vztah. Nedokážu si vysvětlit, že po tolika hrůzách (např. otřesný dokument o táboru v Treblince), nedokáže nikdo z přeživších dát jasně najevo, že se to nesmí víckrát opakovat i proti nežidovským obyvatelům židy !!! Přesto Gaza je důkazem, že historie se může opakovat.
Výmluvný je jaderný program Izraele na ochromení kohokoliv, kdo by bránil další genocidě.
Rakety Jericho 3 ohrožují takřka celou Evropu a umožňují Izraeli stupňovat agresivitu. Bez jaderného odzbrojení Izraele je jednání arabských zemí na zastavení rozšiřování siónské říše neúčinné.
Je zajímavé, že tyto dokumenty se u nás nezveřejňují:
https://www.youtube.com/watc...
19. 10. 2010 | 22:06

hovorka 11 napsal(a):

OOpravuji:
Izraelské jaderné rakety Jericho 3 jsou vytvořeny na dolet 5 000 km, což přesně pokryje celou Evropu !!!
19. 10. 2010 | 22:10

Bc Martin napsal(a):

hovorka 11:

Pokud považujete lidi pašující zbraně za´mírotvůrce tak jste naivní. Navíc v Izraeli nevypukly po obsazení lodi žádné oslavy což dokazuje že alespoň Izraelci jsou civilizovaní.

Jinak navrhuju aby Izraelci v rámci "humanitární pomoci" přivezli Kurdům M16 a granáty a poslali lod s civilisty, těhotnými ženami a dětmi a uvidíme jak se Turci budou tvářit.
19. 10. 2010 | 22:51

Bc Martin napsal(a):

hovorka11:

Odkaz na dokument s teroristické televize Al-Jazíra, která šíří protiizraelské lži a podporuje Usámu,Al-Kajdu a Taliban.
19. 10. 2010 | 22:55

Mara napsal(a):

Bc Martin

Nikoliv, mirotvurci jsou preci Izraelci, kteri pokracuji v ilegalni blokade Gazy! Jsou to oni, kdo porusili primeri a dokoncili dilo masakrem.
Nedavno tu kdosi napsal:
Kdyby naši předkové přispívali svou prací k válečnému úsilí Říše, nepodporovali zahraniční teroristy a neposlouchali zahraniční rozhlas, neměly by bezpečnostní složky důvod proti nim zasahovat. Je pravda, že některé obranné akce (Lidice, Ležáky, Telgárt) nejsou ideálním příkladem dodržení zásad přiměřenosti a došlo při nich k jistým ztrátám civilních osob. Musíme si ale uvědomit, že se jednalo o období zvýšeného ohrožení státu, který navazoval na nejlepší tradice Evropy a její civilizační mise.

Nemáte právo napadat brannou moc za způsob reakce, který si zvolila. Navíc je třeba vidět, že bezpečnostní opatření přijatá v r. 1942 a v r. 1944 efektivně vedla k obnovení pořádku a tím i ke zlepšení podmínek soužití slovanského a germánského obyvatelstva v českých zemích i na Slovensku.

Neměli bychom napadat ty, kdo v dobré víře zakročovali v oblastech, kde vzhledem k banditskému způsobu vedení boje bylo tak obtížné rozeznat nevinné občany, kteří neměli nic proti státní moci a jejím zahraničním spojencům, od nájemných žoldnéřů a kriminálních živlů placených nepřáteli Říše. Pokud vojáci skutečně ublížili někomu, komu neměli, jistě toho litovali, vždyť jejich posláním bylo zněškodnit ozbrojené záškodníky. Proč by si měli chtít znepřátelit místní obyvatele?

Sedět nečinně a sledovat násilné akce podvratných elementů ve chvíli, kdy se nepřátelské hordy blížili k říšským hranicím, to přece nemohl čekat nikdo.
19. 10. 2010 | 23:06

JenTak napsal(a):

Hovorka11.

Neexistují jaderné rakety, tak jako není každý granát tříštivý.

Mimochodem, raketa Jericho III zasáhne nejen Evropu, ale má dolet i na USA a ti se útoku nějak nebojí.
Jinak k té Gaze máte naprosto zkreslený pohled. Když z Gazy létají rakety bez míření na civilní objekty v Izraeli s úmyslem usmrtit co nejvíce osob, zřejmě vás to nijak nerozhodí. Když se Izrael rozhodne bránit, pláčete nad utrpením Arabů. Zatímco v Izraeli není trest smrti, Hamás vraždí nejen židy, ale také Araby kteří jsou vlažní v boji proti Izraeli. Hamás zná jen jediný trest - smrt, a je jedno zda je zavražděn civilista, nepřítel či Arab. S oblibou posílají děti házet kameny na izraelské vojáky v naději, že někomu ulítnou nervy a toho malého parchanta zastřelí.
Pak se koná pohřeb malého mučedníka s teatrálním skákání do hrobu přítomných žen. Televize CNN nesmí chybět, kde by vzala tak hezké záběry, že. Už jste viděl pohřby malých židovských dětí zavražděných arabskými raketami či atentátníky v civilu? Ne, co? To totiž není žádné divadlo pro CNN či BBC a diváci nechtějí vidět židovské mrtvoly.

Zato palestinský terorista, který padne v boji, se stává po odebrání zbraně zavražděným civilistou.

Lidé z celé Evropy jako vy a další antisemité, jste pro Araby jen užiteční blbci.

Židé se zcela jistě dopustili přehmatů a excesů při obraně státu Izrael. To se stává v každé válce a v každé armádě. Ze zločinů jsou obviňováni však jen izraelité. A teroristé z Hamásu se samopaly v rukou jsou jen civilisté vraždění židáckou soldateskou.
19. 10. 2010 | 23:11

Mara napsal(a):

Bc Martin

tedy Martine, poslouchal jste nekdy AL_Jazeeru English? Spickove zpravodajstvi na urovni.
Chtela bych vedet zda mate take tak bezprostredni pristup k rozhovorum s vrcholnymi predstaviteli Izraele a izraelskymi novinari vsech presvedceni jako AJE.

Izraelcum spoluprace s ni nevadi, proc vadi vam?
19. 10. 2010 | 23:12

Bc Martin napsal(a):

Mara:

Ta blokáda má nějaký důvod a tím důvodem je že v minulosti z Gazy létaly rakety na civilisty.
Na úpném počátku konfliktu byli Palestinci, kteří porušili v roce 1948 dohodu OSN a napadli(spolu se Syřany,Jordánci a Egypťany) stát Izrael takže za blokádu si můžou sami.
19. 10. 2010 | 23:14

Bc Martin napsal(a):

Evropany ani USA nějaký Jerich III nezajmá protože ví že Izrael to proti nim nepoužije, protože nejsou jejich nepřátelé. Ten dokument je hloupý. Nukleární rakety má i Pakistán,Indie,Čína a Rusko. Tak proč neodzbojit nejdřiv je?
19. 10. 2010 | 23:19

Mara napsal(a):

Jen Tak

Ujasnete si pojem antisemita. To zaprve. Zadruhe zkontrolujte tabulky:

Kazdy jeden z techto zlocinu je neomluvitelny (od r.2000 do dnesniho dne):

Izraelske deti zavrazdene Palestinci:124

palestinske deti zavrazdene Izraelci:1.441

Izraelci zavrazdeni Palestinci:1.072

Palestinci zavrazdeni Izraelci:6.348

zdroj
http://www.ifamericansknew....

Okupace trva.
19. 10. 2010 | 23:19

Tenco napsal(a):

Mara
No já si to nemyslím, že jste vyjádřila nedobře a nesprávně.

Dobrou noc.

P.S. Ale pokud Vy máte takový pocit, tak v tom klidně pokračujte.
Tedy v tom vyjadřování, ne omlouvání se. :))
19. 10. 2010 | 23:35

Tenco napsal(a):

Bc Martin
Vaší logikou jsem já tady /aktualne.cz/ byl dřív.
Tak koukejte mazat, odkud jste přišel.

B´že, oni snad jednou vytáhnou i toho člověka, od kterého starý Abraham, pořádkumilovný člověk, koupil ten kousek země !
19. 10. 2010 | 23:37

JenTak napsal(a):

Mara.
Nemusím si ujasňovat pojem antisemita. Ten je snad dostatečně známý i vám.

Výčet obětí uváděný Araby je zkreslující. Doporučuji tento link:
http://www.btselem.org/Engl...

Doporučuji údaj o Palestincích, dále jen Arabech, kteří byli zabiti jinými Araby pro podezření ze spolupráce s Izraelci
Další zajímavý údaj je počet mrtvých ozbrojených sil. Arabové 0! Protože všichni jsou teroristé, neboť nenosí uniformy. Kdyby bojovali jako regulérní armáda a neschovávali se mezi děti, i ten počet mrtvých dětí na straně Arabů by byl nižší.

Arabské ztráty jsou vysoké proto, že s mizernou armádou teroristů stojí proti organizované armádě, která je jedna z nejlepších na světě. Kdyby si oblékli uniformy jak se na armádu patří, a neposílali by do první linie děti, civilní ztráty by najednou byly zanedbatelné.
19. 10. 2010 | 23:46

Mara napsal(a):

Zpravy z Palestiny

Pokud izraelsky vojak zabije Palestince na okupovanem uzemi, prosetreni okolnosti za nichz ke smrti doslo se jiz nevyzaduje.

http://www.btselem.org/Down...

Izraelsti osadnici pali urodu farmaru v palestinske vesnici
Husan na jihu West Bank pobliz Betlemu. Obyvatelke sousedni ilegalni osady Betar Illit zablokovali pristup palestinskym hasicum, takze dalsi olivove haje jsou v haji:-) Pripad uzavren shrnutim - pachatel neznamy.

Dalsi beduinska vesnice srovnana se zemi (Al Akrib v Negevu)
300 beduinu ztratilo sve domovy

Knesset pripravuje zakon, podle ktereho nebudou moci Palestinci, kteri ziji v Jeruzaleme, pracovat jako pruvodci turistu, jelikoz nereprezentuji uspokojive zajmy statu Izrael.

V nedeli podlehl svym zranenim druhy Palestinec, ktery byl obeti izraelskeho vzdusneho utoku na Gazu. tato serie utoku zacala kratce po znovuzahajeni mirovych jednani ve Washingtonu.
Ve stejne dobe probihala jednani mezi cleny Fatah a Hamas.

Izraelske urady v sobotu naridily demolici domu v Hebronu. Dvaceticlenne rodine An-Nawaj'ah bylo narizeno opustit stany, ve kterych docasne zili. Bylo jim take narizeno znicit koryta pro dobytek na jihu vesnice, kde byde dalsich 10 domu zboreno. Uzemi bylo zkonfiskovano a bude se na nem budovat dalsi ilegalni osada.
19. 10. 2010 | 23:46

Mara napsal(a):

JenTak

Aha,ja mela pocit, ze jste si neuvedomil, ze arabove jsou take semite. To je dobre, ze to vite.
19. 10. 2010 | 23:49

Mara napsal(a):

JenTak

to nebyl arabsky zdroj, ale spoluprace techto organizaci:
Addameer: Prisoner’s Rights and Support Group
B’Tselem: the Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories
Israel Ministry of Foreign Affairs
Jerusalem Media and Communications Center
LAW: the Palestinian Society for the Protection of Human Rights and the Environment
Palestinian Center for Human Rights
Palestinian State Information Service

to bychom mohli porad dokola, ze?
Trend je z obou tabulek zjevny.
Ta vase dokonce zvyraznuje co se odehrava na okupovanych uzemich, kde tedy nema izraelska armada co pohledavat. Podivejte se na ni z toho uhlu.

A postvavani Palestincu proti sobe je velmi chytra a osvedcena taktika, oni se pri trose snahy mozna vyvrazdi sami.

Dobrou
20. 10. 2010 | 00:09

JenTak napsal(a):

Mara.
Je pravdou, e Arabové pocházejí zrovna tak jako židé ze semitských kmenů, ale antisemitismus není vnímán jako antiarabský, ale antižidovský.
Divím se, že argumentujete takovou blbostí.
20. 10. 2010 | 00:12

kormoran napsal(a):

Spravne s. shadi oznacme kazdeho zida hvezdou , uz treba jen proto ze zbohatnul na pitomosti jinych.
A nalozme si na na zada Tik-Tak Batuzek.
Mate ho spravne nacasovany?
Vrat se domu chlapce tady jsi prd platny!!!!!
20. 10. 2010 | 00:20

Mara napsal(a):

JenTak

Blbosti? No, osobne mam koreny na obou stranach, takze to jako blbost nevnimam.Pro mne neco zasadniho, s cim se denne potykam.

Kritika zahranicni politiky statniho utvaru je taktez antisemitismus?
20. 10. 2010 | 00:24

Mara napsal(a):

kormoran

A kdeze to ma byt pan autor jako podle vas doma?
20. 10. 2010 | 00:32

Mara napsal(a):

20. 10. 2010 | 00:46

kormoran napsal(a):

Mara 00.32 jisteze Palestina)
00.46 romanticke , preferuji tvrdost))) s cobrohttps://www.youtube.com/watch?v=-f1cwycSWq0u)))
20. 10. 2010 | 01:16

kormoran napsal(a):

opravahttps://www.youtube.com/watch?v=-f1cwycSWq0
20. 10. 2010 | 01:18

kormoran napsal(a):

20. 10. 2010 | 01:19

Zbyněk Matyáš napsal(a):

gaia:
´A mezi ženou a mužem je rozdíl 1 chromozom.´ Jenom půl chromozómu. ☺
20. 10. 2010 | 06:43

Yosif K napsal(a):

Velmi poucna je cetba knizky "INNOCENTS ABROAD" od Marka Twaina. Ten se vypravil koncem 18 stoleti na turistickou vypravu do stredomori, mj do Palestiny.
Popis Palestiny je dosti zarmucujici - vypalena a vylidnena zeme znicena staletimi boju mezi drancujicimi Turky a odbojnymi loupezivymi beduiny. Zeme bez stromu a poli, kde se zbyli beduini okradali navzajem.
V nejvetsim meste Jeruzaleme zila vetsina lidi ze sluzeb poutnikum - tedy z turismu.

I kdyz to MT nepise, z ottomanskeho censu vyplyva, ze po celou dobu 19 stoleti meli v Jeruzaleme vetsinu zide.
20. 10. 2010 | 09:04

Yosif K napsal(a):

Pani Mara, samozrejme pan SS je po mamince doma v CR a -p[o tatinkovi v Irbilu - Jordnasko - pokud tedy pan otec nezakotvil ve vycvikovem stredisku pro palestinske teroristy v Rosicich u Brna.
Osobne bych mu pral, aby byl doma i Israeli vJaffa - zrovna tak, jak bych pral vsem sudetakum, aby byli doma v Sudetech. Bohuzel se to tak semlelo ze ani sudetaci nejsou doma v Cechach, ani MENSI CAST PUVODNICH ARABU neni jiz doma v Israeli. Specielne pokud se jedna jiz o patou generaci vyrostlou v Jordansku.
Nedivim se ze v israeli prevlada zdrzenlivost k navratu vsech puvodnich Arabu - a pokud vim, ani ARABOVE NENABIZEJI NAVRAT ZIDUM do zidovskych vil velkych arabskych velkomest. Skoda ze pan SS v tomto smeru nerozvedl jim zminenou otazku VZAJEMNE KOMPOENZACE UPRCHLIKU NA OBOU STRANACH. He?

Bayani bash....
20. 10. 2010 | 09:12

Yosif K napsal(a):

Pani Mara - "israelska armada nema co pohledavat na okupovanych uzemich" - samozrejme si muzete myslet pri vasi inklinacich i to, ze zide nemaji co pohledavat v Palestine nebo KDEKOLIV v arabskem svete.
Zapominate na to, jak se tam israelska armnada dostala?
Pred rokem 1967 tam IDF nebyla - valka v roce 1967 byla vyvolana vzpupnymi arabskymi tupohlavymi diktatory, kteri verejne vyhlasili namorni blokadu Israele, vykopali vojska OSN ze Sinaie a prohlasili umysl "osvobodit Negev, eventuelne zahnat zidy do more".
Toto se zda byt i nadale vrelym cilem celeho palestinskeho/jordanskeho naroda.
Palestinci si mohou stezovat na okupaci zrovna tak jako Nemci po WW2 - okupace pro ne znamena civilizaci a hospodarsky pokrok. Alespon pro ty rozumnejsi.
20. 10. 2010 | 09:41

Občan napsal(a):

Zatímco Palestinci prokazatelně národ jsou, židé nemají s národností vůbec nic společného. Koneckonců - odkdy se národnost určuje podle náboženské příslušnosti? Jsou snad křesťané národem???

Áškenázští židé byli a jsou převážně Němci, kteří se rozprchli za obchodem po celé střední, východní a západní Evropě. Ať to byli státním občanstvím Čechoslováci, Poláci nebo Rusové či Nizozemci, vždy to byli národností Němci. Mluvili německy, používali německá jména, stýkali se s německou komunitou a žili uvnitř německé komunity, navštěvovali německé školy, psali v němčině.
Etnicky jsou původem z Kavkazu, z turkických kmenů vč. Chazarů a cestou do Evropy se postupně mísili s dalšími Turkiky, Poláky, Rusy atd.
Z téhle německé skupiny se rekrutují nejmilitanější sionisté, jejichž ideologie je zcela identická s moderními neonacistickými ideologiemi.
Ti turkičtí přistěhovalci, kteří nebyli schopni zvládnout němčinu, ruštinu, polštinu ani jiný evropský jazyk, postupně vytvořili pajazyk zvaný jiddiš - směs zkomolených německých, polských, ukrajinských, ruských, českých, maďarských hebrejských a dalších slovíček, kterou hovořili židé především na Haliči a v Bělorusku. Ve 2. pol. 19. století se tento pajazyk rošířil i do Pobaltí a dále na západ Evropy.

Sefardští židé, kteří se vyskytují ve Španělsku, jsou zase etnickým i kulturním původem Marokánci a Mauři; liší se od nich pouze náboženstvím. Až do reconquisty na konci 15. století žila vedle sebe všechna tři náboženství celkem v poklidu, protože Mauři byli nábožensky velice tolerantní. Což se jim také pekelně vymstilo, neboť uvěřili křesťanské mírumilovnosti (stejně jako jí až do vyvraždění Jeruzaléma křižáky věřil celý Blízký Východ).
I sefardé mají svůj pajazyk - ladino. Je to opět směs zkomolených slovíček portugalských, aramejských, kastilských, arabských.

Ani aškenázové, ani sefardé nemají prakticky nic společného se Semity. Jazykově, geograficky, kulturně.

Jediní židé, kteří JSOU Semity, jsou takzvaní mizrachové. To jsou blízkovýchodní židé, zřejmě skutečně vzdálení potomci původních semitských kmenů. Hovoří arabsky, persky (vč. různých dialektů), aramejsky (!!!), kurdsky. Opět to tedy nejsou žádní etničtí židé, ale Arabové, Kurdové, Peršané a další židovského vyznání.
Před příchodem evropských sionistů byli mizrachové jedinou židovskou skupinou na území dnešní Palestiny a Izraele – a žili spolu s křesťany a muslimy, jakož i jinými náboženstvími, bez problémů a třenic.

Náboženstvím těchto tří hlavních skupin je sice judaismus, ale každá ze skupin má vlastní ritus.

Zvláštní skupinou židů jsou Falašové (Falašmura) z Etiopie. Jdou to typičtí černí Etiopané, jazykově i kulturně spjatí s místními kmeny, ale vyznávající judaismus. V posledních letech mají tendenci se stěhovat do Izraele, ale jsou tam velice nevítaní, opovrhovaní a nenávidění snad ještě více než Palestinci. Do konce 90. let sionistické předpisy o čistotě „rasy“ dokonce zakazovaly přijímat v transfuzních stanicích falašmurskou krev!!!

Kromě náboženství a po r. 1890 ještě sionismu nespojuje židy nic. Dokonce i „jejich“ jazyk, hebrejština, je ve srovnání s údajnou „židovskou historií“ velmi mladý – formuje se až v 1. století n.l. jako jazyk výhradně liturgický, náboženský! I slavné kumránské svitky jsou psány aramejsky a nikoli hebrejsky.

Takže – KDE je ten údajný židovský národ, který si dnes osobuje právo rozhodovat o bytí a nebytí Palestinců???
20. 10. 2010 | 09:46

Yosif K napsal(a):

Pani Mara, jednou z nejtrpcich udalosti israelsko-arabske valky v roce 1948 byl masakr v arabske vesnici Deirn Al Yassin. Tato vec je velmi poucna - masakr spachali prislusnici nevycvicenych a nedisciplinovanych dobrovoilnickych skupin. Ty byly okamzite rozpusteny, preporganizovany a pstaveny pod regulerni vedeni. Na rozdil od Arabu, kteri se od formy regulernich aramd uchylili zpet k boji v civilnich satech a rozptyleni mezi civilni obyvatelstvo.

Zajimave je tez, proc doslo k masakru zen ve vesnici: ARABSKE GERILY navic k tomu, ze bojovali v civilnich satech bojovali MASOVE v satech ZENSKYCH. Jakmile se toto provalilo, israelske skupiny Irgunu zacali prestaly brat ohled na to, kdo ma na sobe zenske saty. Diky podlosti, zbabelosti, zabednenosti a "radoby lstivosti" palestinskych bojovniku tedy by;ly zabity i zeny. To se to pak stezuje na zlociny zidu....

Samozrejme uplne stejne taktiky pouzivaji palestinske bandy dodnes - zneuzivani zen na transport vybusin, mentalne postizenych deti na napadani zidovskych aut cihlami atd atd.
20. 10. 2010 | 10:01

Yosif K napsal(a):

Pani Mara - "spickove zpravodajstvi" Al Jazeery jsem nucen sledovat kazdy den v jidelne - muslimsti kolegove ve forme si v nem strasne libuji - jako male deti.
O jejich profesionalite jsem se znovu presvedcil pri nedavne reportazi Al Jazeery ze Slovenska. Reporteri Al-Jaz navstivili ruzne romske osady a jejich vzhled konfrontovali s se vzhledem vil slovenskych doktoru a advokatu (zidovskeho puvodu?). Uvedli ze Slovaci maji zakonodarstvi umoznujici zabavovat Romum deti a strcit je do koncentracnich taboru na prevychovu nebo k osvojeni do slovenskych rodin.
Materielni bida Romu je pry dusledkem "rasismu bile vetsiny". V jejich ocich Romove trpi na Slovensku rasismem - stejne jako Arabove v Israeli.

V poslednim punktu maji CASTECNE PRAVDU - ocividne priciny materielni bidy arabu a romu neco spolecneho maji - uroven vzdelani a pracovni moralky. ALESPON DLE ANALYZY PANARABSKE ODBOROVE FEDERACE.
Jinak mi cela Al-Jazeera pripada jako banda podlych lharu goebbelsovskeho razeni.
20. 10. 2010 | 10:26

Tenco napsal(a):

Občan
Nevím, proč by se národ nemohl sebedeklarovat na náboženském základě.
Co velká křesťanská svatořímská obec ?
Taky národ. Dokonce uznávaný samotným náměstkem Kristovám./o Svatém Oficiu ani nemluvě/

Takto tedy záleží na místní koncentraci, moci, koncentraci moci :)) a početnosti příslušné komunity.

Třeba Valašský národ. Vždyť mají dokonce i krále !
/Slyšel jsem že dynastického, ale znáte herce - ti toho namluví a nadělají.../

https://www.youtube.com/watc...
20. 10. 2010 | 10:51

JenTak napsal(a):

Občan.
Známá poučka říká; jestli něco káchá jako kachna - bude to kachna, jestli navíc vypadá jako kachna - je to kachna.

Člověk který mluví hebrejsky bude zase nejspíše žid, pokud žije v Izraeli, je obřezaný a považuje se za žida, tak to žid prostě je.

Zatímco tzv. Palestinec který mluví Arabsky, je nejspíše Arab. Neexistuje palestinská kultura, palestinské tradice, nic specificky palestinského s výjimkou terorismu, pak jsou to prokazatelně všichni Arabové i kdybyste se stavěl na hlavu.

S tím prostě nic neuděláte. Píšete jako Hitler. Vymyslíte si něco a vydáváte to za "prokazatelné".
20. 10. 2010 | 10:58

jozka napsal(a):

Yossif K.
ad 19.10.2010 21:39:43

Musim rict, ze ten vtip o pokojne orajicim traktoristovi, co opetoval palbu na cinsky bitevnik jsem vzdy povazoval za nadsazku, dovedenou do absurdna, kvuli zdurazneni pitomosti sovetske propagandy. Gratuluji, prispevkem o surovem utoku na pokojne se z helikopter spoustejici vojaky jste mne dostal do kolen. Propagandistum celeho sveta zavisti klesaji brady.

Pan je jen zamestnancem izraelske ambasady nebo rovnou vojak?

A jen tak mimochodem, Mark Twain mohl by asi tezko v Palestine na konci 18.stoleti.
20. 10. 2010 | 11:03

Tenco napsal(a):

JenTak
A Čech mluvící romsky ? Nebo Evropan mluvící maďarsky ?

Vy nic neuděláte s tím, k jakému národu se ten či onen přihlásí, či jak se komunita sebedeklaruje.

A Vy se asi budete muset stavět na hlavu dost často, jestli jednou vznikne legálně uznaný stát Palestina, co ?

Člověče - ať se Vám z toho pak nepřekrví mozek. Mohl byste se z toho zbláznit, prohlásí Vás za nesvépravného a víte jak to je - při dalším sčítání lidu Váš zákonný opatrovník napíše do kolonky ..."národnost"... třeba hmm, jak jen...ale..no třeba "bez národnosti" a jste v hajzlu i s tím Hitlerem.
20. 10. 2010 | 12:00

Občan napsal(a):

Yosife, vy strašlivě lžete. Ale úplně neskutečně moc. Sice chápu, že jako žid a sionista nemáte jinou možnost, nicméně nemohu mlčet.
Masakry na nežidovském obyvatelstvu, stejně tak jako teroristické činy, NIKDY nepáchali žádní amatéři, ale VELMI DOBŘE vycvičení a vyzbrojení příslušníci TERORISTICKÝCH SIONISTICKÝCH bojůvek "Irgun zwei", Hagana", "Stern" a dalších. A páchají je dodnes - teroristé z Hagany pod izraelskou vlajkou a označením IDF, Stern a Irgun se změnily ve formálně "zakázanou" v Kahane Kach a vraždí a terorizují v poklidu dál, dnes již v rámci oficiální izraelské politiky.
20. 10. 2010 | 12:16

Občan napsal(a):

Tenco napsal(a):
Občan
Nevím, proč by se národ nemohl sebedeklarovat na náboženském základě.
Co velká křesťanská svatořímská obec ?
Taky národ. Dokonce uznávaný samotným náměstkem Kristovám./o Svatém Oficiu ani nemluvě/

Takto tedy záleží na místní koncentraci, moci, koncentraci moci :)) a početnosti příslušné komunity.

Hustý :o))))) To jste opravdu myslel vážně?
Takže podle Vás ve Vatikáně žijí Vatikánci, příslušníci vatikánské národnosti? Nebo snad Vatikánci, příslušníci latinského národa? Či Vatikánci, mluvící latinsky a příslušníci národa křesťanů?
To, co jste zplodil, je tak neskutečný blábol, že jej ani nelze komentovat :o)))
20. 10. 2010 | 12:21

Tenco napsal(a):

Občan
Ne podle MĚ. Podle toho, zda Vatikánci ucítí potřebu se tak SEBEDEKLAROVAT.
Třeba tu potřebu nemají. Nevím, nikdy jsem s žádným Vatikáncem nemluvil. Vy ano ?

A to, že nepřemýšlíte mozkem, ale fotbalofanouškovským výrustkem, kdesi v předvěsku mozkovém, je Vaše věc.

Mě do toho nic není, co je pro vás pravdou a co propagandou.

Ještě jednou - SEBEDEKLARACE. Tedy v kontextu národů. OSN, to už je jen takový ouřada s razítkem, vědí oni, Občan ?

Jestli Vy plantáte dohromady národy a státy /potažmo loutkové státy/ je to čistě věcí Vašich blábolů.

A mě jsou Vaše propaganda a bláboly šumafuk.

Takže klid. Šetřte závorkami až zase rozhodčí zapíská.
20. 10. 2010 | 12:29

Yosif K napsal(a):

Pane Jozko - Mark Twain navstivil Palestinu koncem 19 stoleti. To jest pred prichodem dalsi vlny zodpvske imigrace z carskeho ruska. Jeho knihu barvite popisujici zivot v ruznych zemich tehdejsiho stredomori si muzete zadarmo precist na WEBU. Odkaz je i na wiki. Turkum se podarilo svym muslimskym zpusobem hospodareni obratit palestinu v polopoust a baziny bez stromu (dan ze stromu apod). V te dobe jiz byla vetsina urodne pudy zprivatizovana arabskou oberaristokracii - ktera pak prodala vse co mohla Zidum a odstehovala se do Beirutu - coz byl pro ne tehdy velosyrsky domov.
20. 10. 2010 | 12:38

hovorka11 napsal(a):

Jen Tak:
Jericho 3 má dosah 5000 km. Není tedy pravdivé, že dosáhne do Ameriky.
Co vím, tak tato izrelská raketa je dělána na možnost nesení jaderné nálože stejně, jako ostatní rakety o tak velkém doletu. Jestliže se nebojíme izraleských raket a letadel, které jsou koncipovány na zastrašení Evropy, tak potom se nemusíme bát ani Íránu !
http://www.czechfp.cz/index...

Co se týče Gazy:
Izrael má supermoderní přesné zbraně vyvíjené s pomocí američanů, nebo od nich zdarma darované, případně kupované.
Přesto počet obětí je daleko vyšší na straně lidí, kteří jsou náhodně popraveni jako odveta za vystřelené podomácku vyrobené rakety.
Izraelci používají stejné taktiky jakou používali u nás nacisti- náhodný výběr likvidovaných, když není po ruce viník.
V Izraeli není trest smrti, není ani potřeba, protože popravy zajišťuje MOSSAD a vojáci.

K Vašemu vyjádření:
----------------------
"Lidé z celé Evropy jako vy a další antisemité, jste pro Araby jen užiteční blbci."
----------------------
Možná, že si to může nějaký arabský terorista myslet, ale především si to myslí izraelci se zbraněmi od američanů na zajištění převahy nad ropnými poli.
Kdyby Izrael nezabíral území a byl právním státem, tak bych nic proti němu neměl- žádný seminismus nebo antseminismus s tím nesouvisí, pouze se tím snaží politici zakrýt nelegitimnost rozšiřování státu, porav a genocidy. Tohle pokrytecké jednání považuji za velmi nebezpečné nejen pro araby, ale pro rozklad "vzorové demokracie západu"

K tomuto:
"Pokud považujete lidi pašující zbraně za mírotvůrce tak jste naivní."

Izrael nic nepašuje. Zbraně dostává legálně od USA, nakupuje je, nebo vyrábí. S těmito zbraněmi pak likviduje nejen lidi označené jako teroristy, ale i civilisty na okupovaných územích.

Na opačné straně neexistuje žádná protiváha vyhánění a zabíjení. "Pašování zbraní" se právě děje v oblastech protiprávně okupovaných Izraelem. U nás za 2sv. války to dělali partizáni.

V Turecku je situace s kurdy jiná. Turecko má definované hranice.

Izrael je jediný stát na světě, který dělá trvale aktivní vojenskou činnost za hranicemi svého státu pro obsazení dalších území a uznání Izraele v těchto nově násilím zabraných území, to snad nezapíráte?
20. 10. 2010 | 12:59

jozka napsal(a):

Legrace je, ze prave toho moc prodat nemohla. Podil pudy, ktery byl pro Izrael koupen kolisa podle zdroje, ale anijedno cislo, ktere jsem zatim videl neslo pres 13 procent, spis jsou k videnimnesi cisla.

Pro zmenu mi to pripomina zpusob zbohatnuti, ktery po letech nezdarny zak Roubicek popisuje svemu uciteli Kohnovi: Za dve koupim, za pet prodam, me ty moje tri procenta stacej.

Jen tak mimochodem, co na vas captcha:banderam blaffed
20. 10. 2010 | 13:03

Tenco napsal(a):

Občan
Ještě něco. Vy jste Čech ? Nebo co jste ?
20. 10. 2010 | 13:12

Sadi Shanaah napsal(a):

Josif K

Marka Twaina musite cist opatrne a dobovem kontextu. Druha polovina 19. stoleti je ve znameni zvyseneho zajmu Americanu o Orient, ovsem Orient silne romantizovany a stereotypyzovany. Je to doba siliciho protestantskeho radikalismu (restorationism). Predek byvaleho americkeho prezidenta, proesor hebrejstiny na newyorske univerzite jisty George Bush, jiz v roce 1844 napsal knihu, ve ktere prosazoval myslenku navratu Zidu do Palestiny.

Je to take doba po ukonceni obcanske valky. Mark Twain je plny narazek na rozdil sever/jih, plny skryteho humoru i politicke angazovanosti. Jeho navsteva probehla v letnim obdobi roku 1867. Roku 1865-6 decimovala populaci epidemie cholery a masivni odvody do turecke armady. V takovych dobach se obyvatele stahovali do hor (kopcu) a mest. Historikove odhaduji na zaklade osmanskeho cenzu, ze v roce 1849 zilo v jeuzalemske provinci (stred a jih Palestiny) okolo 360 tisic lidi - 85%ˇmuslimu, 11% krestanu a 4% zidu.

Tech nekolik odstavcu, ktere ve sve knize venoval Twain tendencnimu popisu Palestiny, je skutecne hojne citovano mnohymi sionisty jako dukaz toho, ze Palestina byla opustena a pusta. To je normalni. Mel byste si tedy precist nejaka vedecka pojednani i od samotnych izraelskych historiku (tzv. novych historiku), abyste se presvedcil, ze ve skutecnosti v Palestine existovala komplexni spolecnost s komplexnimi ekonomickymi vztahy (napr. beudini dodavali suroviny pro vyrobu mydla, vedle bavlny nejvetsi exportni komodity, vymenou za moznost past stada na pastvinach spadajicich pod mesta/vesnice. Remeslniky, rolniky, rybare, "aristokracii", velkostatkare...to vse byste nasel v Palestine druhe poloviny 19. stoleti. Samozrejme, byly periody nepokoju a chaosu, nemoci a valek stridane periodami klidu a konjunktury...asi jak vsude jinde. Myslim, ze i prosty rozum odmita verit tezi o prazdne a puste zemi. A i kdyby to byl nakrasne takovy pripad, z moralniho hlediska by to nedavalo zadne pravo na kolonizaci zeme technicky, financne a organizacne vyspelejsimi lidmi.

Jozka

To procento je dokonce mensi, vr oce 1947 Zide vlastni ne vice nez 7 uzemi Palestiny. Zidovska migrace byla soustredena predevsim do mest a pobrezi. Na farmach jich zilo mene nez 20%.
20. 10. 2010 | 13:51

JenTak napsal(a):

Hovorka11.
Vaše argumenty mají stejnou váhu jako ty o raketě Jericho 3.
http://en.wikipedia.org/wik...

Nemám chuť tu planě plkat o něčem, o čem vy naprosto nepochybujete.
20. 10. 2010 | 14:19

David Goliáš napsal(a):

Milí a vážení čtenáři,
Pan ŠS si jistě vybral provokativní, leč zcela legitimní otázku, na kterou se snažil, jak nejlépe uměl, odpovědět. Bohužel v závěru nenabízel řešení. "Proštudoval" jsem příspěvky všech čtenářů. Bohužel, celá řada se nechala jaksi vyprovokovat, aby se vzápětí výhybkou dostala na vedlejší kolej. K tomu se ještě mnohdy stavěly barikády a vykopaly příkopy, ze kterých se diskutovalo, nebo spíše skoro střílilo (akce - reakce, empatie - antipatie). Dle mého názoru, je to zcela zbytečné zabývat se původem Židů či Palestinců, protože to vůbec nelegitimizuje jejich územní nároky či právo na sebeurčení. To by byla stejná logika, jako kdybychom přiznali Indiánům nárok na celou Ameriku, anebo aby Brazilčané (z drtivé většiny původem Portugalci) si nárokovali návrat do Portugalska, atp. Historie celého lidstva byla (a bohužel mnohdy dosud je) z valné části příliš krutá, hodně krvavá a neobyčejně nespravedlivá - viz. vznik a pád různých říší, 1. a 2. světová válka a další války, včetně křižácké, a vojenské konflikty, kolonializmus, atd. Podle mého soudu, demokracie je jednou z nejoslnivějších vymožeností lidských dějin a civilzace. Demokracii si musíme velice vážit a musíme pro ni stále a systematicky bojovat, neboť demokracie je oním kýženým klíčem ke smíru, míru a bezpečnosti pro všechny lidi na naší planetě. To platí univerzálně, včetně Izraele a Palestiny. Izrael patří mezi demokratické státy, aspoň z pohledu vyspělé Evropy a Severní Ameriky. Bohužel, tamní demokracie je často (mírně řečeno) formální a faryzejská a v praxi stále platí, že izraelští Palestinci jsou občany 2. třídy. Ale nechme historii historikům. Svoje úsilí musíme v daném případě (tedy v případě Izraelsko-Palestinského konfliktu) soustředit na posílení demokracie, samozřejmě nejen v Izraeli, ale i na celém Blízkém Východě. Jedině skutečně demokratický a sekulární stát je zárukou míru a soužití v této těžce zkoušené zemi/oblasti. Jsem si jist, že když rozhodující síly a mírumilovní lidé ve světě budou soustavně tlačit v tomto směru, nejpozději během 10-15 let bude definitivní mír na Blízkém Východě.
Tímto nabízím jediné možné a reálné řešení, které v původním blogu autora chybí.
20. 10. 2010 | 16:18

hovorka11 napsal(a):

Jan Tak:
Uváděné technické parametry v dosahu Jericha 3 se odhadují npř. v tomto odkazu na 4 800 až 7 000 km.
Jak to přesně vědí skutečně jen asi Izraelci.
Vzhledem k nárustu agresivity Izraele, který tyto rakety zavedl do výzbroje pravděpodobně v roce 2008 (fosforový útok na Gazu, narůstající agresivita při obsazování cizích území, vraždy na lodi v mezinárodních vodách) je jasné, že zastrašování pomocí těchto raket Izraeli velmi pomohlo.
Proto vidím daleko větší nebezpečí z území Izraele, než Íránu.
V případě raketové obrany Evropy tak vidím důležitý fakt- vybudování evropského protiraketového deštníku bez účasti USA (z ní mají izraelci vědecké poznatky ohledně jaderné a raketové techniky), která nás chtěla zneužít pro svou vlastní obranu a špionáž.

http://wikipedia.infostar.c...
20. 10. 2010 | 18:15

Občan napsal(a):

Tak se podívejme, co veřejně hlásají židovští rabíni:
"Ne-židé existují jen proto, aby nám sloužili" - http://www.haaretz.com/jewi...
Dokonce i ADL se proti těmto výrokům zlehýnka ohradila. Resp. ji "znepokojují"...

"Požívejte Palestince jako živé štíty, vaše životy mají mnohem větší hodnotu než jejich" - http://www.haaretz.com/news... - řekl rabbi Shappira sionistickým vojákům. Komentáře netřeba.

Kdyby tohle řekl někdo o židech (nebo o Cikánech), tak by nám bubínky praskaly řevem o antisemitismu a neonacismu. Když tohle řekne žid, je ticho po pěšině - přestože to je stejný projev neonacismu, jako kterýkoli jiný. A je úplně jedno, že tohle je nacismus židovský; vlastně to tak docela jedno není, to je mnohem horší, protože zrovna židé by na něco takového měli být obzvlášť citliví. V těchto dvou (a mnoha, mnoha dalších) případěch však rabínští náckové jen otevřeně prohlásili to, co si myslí drtivá většina židů a všichni sionisté - židovští i nežidovští; jen jim jejich pokrytectví ZATÍM nedovoluje to říkat tak otevřeně jako ta dvě individua...

A kdyby náhodou někdo chctěl tvrdit, že se jedná o ojedinělé excesy, pak vřele doporučuji navštívit stránky Haaretzu nebo Ynetnews a přečíst si názory pod články. 75% z nich by u nás bylo trestnými činy vč. vyzývání ke genocidě. Zejména pak doporučuji počíst si v názorech židů na Evropu, USA, EU - tedy na subjekty, jejichž občanství drtivá většina z nich má (jako záložní pochopitelně; ono to nevypadá dobře, mít izraelský pas, s německým se cestuje snázne)
21. 10. 2010 | 10:33

Yosif K napsal(a):

Pane Shadi Shanaa - uvedomuji si, ze Mark Twain byl humorista a ze humoriste prehaneji. MT nesetril ani sve americke spolucestujici - nevinatka na cestach v cizine.
Na druhe strane jeho popis moralniho rozkladu elit muslimske spolecnosti (supermnohozenstvi osmanskych elit atd) a upadku hospodarstvi v muslimskych statech mi pripada dost verohodny - nezda se, ze by v techto bodech nastal v muslimskych statech nejaky pokrok.
Dale verim tomu, ze beduini pasli ovce a nekdo vyrabel mydlo, bavlnu atd. dale verim tomu, ze dle cenzu muslimu bylo vice nez zidu (patrne krome jeruzalema, kde tehdy zilo mozna 10 tisic lidi).
VASE TEZE o tom ze technicky, financne a organizacne vyspelejsi etnikum nema moralni pravo "kolonizovat" mene vyspele spolecenstvi patri do KNIHY POHADEK O MEZINARODNIM PRAVU. Je to pohadkova idea z pohadkoveho filmu Avatar. Je to zcela irrelevantni uvaha - specielne pokud jde o udalosti tykajici se jiz mrtvych generaci.
Je to jakobyste argumentoval, ze belosi by meli v Americe sedet zabunkrovani na mannhattanu a na zbytku USA by meli Indiani lovit ryby a bizony.
Nebo ze by se Turci meli odstehovat do stredni Asie, protoze nepopravnene zneuzili momentalni slabosti byzantske rise. Nebo ze by se Sudetaci meli bezpodminecne vratit do Sudet, Dalmatsti Italove do Dalmacie atd atd. TYTO VECI SE PROSTE STALY a nedaji se vratit - tedy nedaji se vratit jinak nez nejakou katastrofickou valkou.
Ve skutecnosti cele lidske dejiny jsou poznamenany presuny hranic, postupnym osidlovanim a mimo jine i po druhe svetove valce NASILNYM PRESIDLOVANIM DESETIMILIONOVYCH MAS obyvatelstva proti nimz je palestinska Naqba vyletem skautskeho tabora.
Vsude je uz davno klid, vyhnanci byli nejak komepnzovani, jen u palestincu tomu tak neni - jedine vysvtelkeni je, ze zde nejde ani o socialni otazky, ktere by sly vyresit hospodarskou pomoci, ani o otazky politickych prav, ktere v ostatnich arabskych statech temer neexistuji (na rozdil od existujicich politickych prav israelskych arabu) ale ze jde ze strany arabsklych rezimu a projev nenavistneho nabozenskeho fanatismu, ktery zabranuje smirit se s tim, ze na kousicku byvaleho panarabskeho muslimskeho uzemi ziskali prevahu nemuslimove.
Palestinci v teto partii hraji roli absolutne nesvepravnych a zneuzitych pesaku.
21. 10. 2010 | 17:07

Yosif K napsal(a):

Pane obcane, je jsite zajimave co rikaji nejaci poblazneni rabini (kteri nastesti v oisraeli nevaldnou), je jiste zajimave co roikaji settleri na ruznych blogach, dale je zajimave, co rika na blogach prosty arabsky lid (zhusta yhrozuje nemuslimum totalnim vyhlazenim za pretrvavajici "urazeni islamu" a "utisk Palestincu" atd atd.)
Podstatne vsak je jak dko co konkretniho KONA. V Isrtaeli p[red par lety zvitezila strana KADIMA ktera pres odpor blaznivych rabinu chtela sverit veskery Westbank a Gazu do rukou aPalestincu (a vymenit nektere osady za zelenou linii za venkovske oblasti s arabskycm obyvatelstvem). Palestinci tedy mohli mit vlastni stat. Odopvedi bylo 8 tisic raket z gazy a zavrazdeni israelske pohranicni hlidky teroristy z Libanonu.
Rekl bych ze palestinsti arabove DOSLOVA PROS...ALI sanci na to mit svuj vlastni stat hned ted.
Po techto zkusenostech jiz nikdy v Isrtaeli zadna strana propagujici stazeni z celeho uzemi za zelenou linii nevyhraje.
21. 10. 2010 | 17:21

Yosif K napsal(a):

RE Al Jazeera - v poledne byla na anglicke Al Jazeere dalsi vesela propagandisticka taskarice: The Stolen Land. Samozrejme - puda ukradena Palestincum. Hned za tim bylo neci jako Roma in Middle Europe.
Nesmirne vtipne. Nicmene by nebylo od veci, kdyby krome utlaku Romu a Palestincu Al Jazeera spustila i serial "THE STOLEN VILLAS, HOUSES, FIELDS AND FACTORIES". O luxusnich vilach, pozemcich a fabrikach ktere zbyly v arabskych zemich po vyhnanych zidech -= v cene bratru za dnesnich US$ 300 miliard. TAKOVY PORAD BY BYLA PRO ISLAMOFILY CELKEM PREKVAPIVA BOMBA. Nicmene nedoufam, ze se to pri prislovecne novinarske poctivosti Al Jazeery stane. Navic by nekterym islamofilum mohla prasknout nejaka zilka a Al Jazeere by mohla klesnout sledovanost mezi muslimy a islamofily.
21. 10. 2010 | 17:29

Yosif K napsal(a):

Pane Davide Goliasi - israelsti Arabove maji 100% politickych prav jako israelsti Zide. O rtom svedci i zurivi odpor arabu z Umm El Fahm aby byli vymeneni za osadu Ariel s PA. Jejich starosta zahodil hamasisticke vlajky a prphalsil, ze je lepsi byt minoritu v demokracii nez majoritou v diktature.

Arabove na okupovanem uzemi maji cca toklik politickych prav jako v kazdem jinem islamofasistickem arabskem rezimu - mozna dokonce o trochu vice - meli tam jakes svobodne volby - vec jinde v islamskem svete celkem nevidana. Za to ze jsou okupovani si mohou sami. Pokud prestanou se sebevrazednymi atentaty a raketami, okupace prestane. Atd atd.
Pokud se palestincum podari zcela ekonomicvky opdrizopnout od Israele, je to stejhna pitomost, jako kdyby si Romove vyvzdorovali v Cechach samostatny stat nebo jako kdyby si Luzictoi Srbove pomoci Kassamu vyvzdorovalki odrtrzeni odf SRN a pripojeni k Ukrajine. Da se rici celkem kontraproduktivni vec.
Okupovani byli Japonci, Nemci. HongKong, Singapur byly kolonie bez politickych prav.
Zda se ze reseni socialnich otazek nema njijakou velkou navaznost na to, zda se politicka prava poskytnou protikapitalistickym ci nacistickym ci islamistickym extremistum.
21. 10. 2010 | 18:03

David Goliáš napsal(a):

Vážený pane Yosife K,
Odmítám si nechat vyprovokovat Vaším posledním i ostatními Vašimi příspěvky. Zdůraznil bych toliko, že demokracie obecně má hodnotu ležaté 8 (tedy nekonečno, neboli infinitivum), při jejímž dělení vznikne 0 (nula). Jinými slovy, demokracie je ze zorného úhlu lidské civilizace nedělitelná. Proboha, kolik "nocí v Lisabonu" má Remark napsat, aby lidé konečně pochopili, že není jiné alternativy než demokracie pro všechny a všude na světě??? Tak prosím Vás nedělte demokracii, jinak dospějete k závěru = 0.
V úctě.
22. 10. 2010 | 22:31

Mara napsal(a):

Yosif K

Dosud jsem mela zato, ze vsichni normalni lide jsou presvedceni, ze loupez uzemi je zlo, ktere nelze tolerovat, protoze opak vede k vitezstvi systemu prava silnejsiho. V kontextu prisahy vernosti zidovskemu statu vec nabyva netusenych rozmeru.

Pokud si cteme ve Starem Zakone, dozvime se o zemi Izraelitum zaslibene Hospodinem, kterou je treba si vybojovat.
Zadejte si do Googlu definici Promised Land (zeme zaslibena)a jak vam to Wikipedie i s mapkou z hebrejskych zdroju ilustruje tak jeji hranice sahaji od Nilu po Eufrat. Barak tvrdil o lonske ofenzive "Toto je pouhy zacatek!"

Pokud se jedna o ekonomicke odriznuti od Izraele - kdo koho odrezava je snad jasne, blokada Gazy a kontrola West Banku naprosto decimuje jakykoliv pokus o ekonomicke vzkriseni.

"teze ze technicky, financne a organizacne vyspelejsi etnikum nema moralni pravo "kolonizovat" mene vyspele spolecenstvi patri do KNIHY POHADEK O MEZINARODNIM PRAVU. Je to pohadkova idea z pohadkoveho filmu Avatar. Je to zcela irrelevantni uvaha.."

Aha. Uz vam rozumim.
24. 10. 2010 | 19:40

Mara napsal(a):

"Podstatne vsak je jak kdo co konkretniho KONA" presne tak.

Rikate, ze okupace prestane az prestanou letat rakety. Tedy az Palestinci stahnou ocas a pristoupi na pravo silnejsiho.

Rezoluce prijata sionistickym kongresem v r. 1897 znela: bude treba jakymkoliv zpusobem nabyt uzemi, ktere se stane domovem Zidu. Toho se jinak nezli kolonizaci a okupaci dosahnout neda. Nejsem schopna si vybavit jediny pripad, kdy kolonialismus a okupace byla jejimi obetmi privitana pratelskym potresenim rukou, ci vzajemnym poplacanim se po zadech. Zkuste se nastehovat sousedovi do domu, vykopnout ho a ocekavat fanfary a uvitaci vybor.

Co se tyce Al-Jazeery, ja osobne davam prednost porovnavat zdroje, sleduji denne minimalne 4 az 5 ruznych zpravodajstvi, BBC, CNN, FOx NEws, France 24 a AL JAzeeru, obcas je zajimavy exkurs i dale, ale to jen dostava-li se casu. (Mezi oblibene webove stranky patri mimo jine i Jerusalem Post, Haaretz.)Jedine tak mam nadeji udelat si vlastni obrazek. Prozradite vy sve zdroje?
24. 10. 2010 | 20:09

vanmaar napsal(a):

Pokud jeden přehlédne tu horu více či méně účelových dezinformací, pokrytou lesem demagogických závěrů, nebylo by od věci ve zdejších myšlenkových veletočích zohlednit nějaká ta fakta.

1)vykreslovat Izrael jako ekonomicky soběstačný prvek může jen ignorant, pro kterého je důležitejší účel tvrzení než jeho pravdivost.
Jen finanční dotace USA činí ročně něco ke třem miliardám dolarů. To je přibližne 8 mil. na den. Což je vzhledem k počtu obyvatel Izraele víc než slušná injekce. Zároveň se většina odborné veřejnosti shoduje na tom, že bez tohoto a dalšich vylepšení rozpočtu by byla samotná existence Izraele zhola nemyslitelná.
Nezanedbatelná je též finanční podpora plynoucí z celého světa (a ne náhodou v největší míře z USA) ne přímo izraelské vládě, ale soukromým subjektům - ať už ekonomickým nebo všemožným organizacím a veřejným institucím. Od toho se odvíjí veřejný dluh Izraele, který patří k jednomu z největších v rozvinutém světě.

2) Izrael má do demokratického státu velmi velmi daleko. Tak daleko, že spíš než cokoliv jiného na něj pasuje termín "vojenská diktatura" a to i přes existenci jakéhosi parlamentu. Absolutní moc zde však drží IDF, jejíž statut a pravomoci jasně nevymezuje žádný zákon a která se nezodpovídá absolutně nikomu. Ač Izrael disponuje jednou z největších armád na světě, čeho se mu nedostává je ústava a světem všeobecně uznávané hranice či hlavní město.

3)Označovat víc než padesát let trvající genocidu palestinců za "chyby a přehmaty při obraně vlasti" je v tom lepším případě irelevantní eufemisms. Dle rezolucí a zpráv OSN, na které Izrael naprosto otevřeně kašle (a které USA už půl století nadšeně vetují), se dopouští snad všech zločinů obsažených v Ženevské konvenci. Mezi ně patří zákaz využívat přírodních zdrojů okupovaného území k vlastnímu zisku, konfiskace půdy v majetků civilistů i státu, nucené přemisťování obyvatelstva a další.
http://ck.czweb.org/cck/akt...

3)Hlásat "Židé byli v Izraeli už v 10. století před kristem takže Palestinci nemají na toto území žádné právo." a tak zvesela ignorovat fakt, že tímto datem věškerá historická kontinuita Izraele jako geopolitického celku končí a následujících dva tisíce let zde existovala společnost s minimálními vazbami na Izrael skládající se převážně z arabských kultur je buď hloupý vtip nebo známka nastupující senility. Případné asi jako kdyby do čech začali proudit davy imigrantů z něměcka aby jednoho dne na části území vyhlásili nový stát, povraždili a vyhnali původní české obyvatelstvo, prohlašujíc se za potomky keltského kmene Bójů a nárokující si území na základě archeologického objevu pět tisíc let starého keltského sídliště.

4)Argumentacim "až přestanou lítat Kassámy tak bude mír" je vzhledem dějinám Izraele a množství krve na jeho rukou, které jeho vznik a krátkou provázejí težko uvěřitelným předpokladem. Jednak proto, že Kassámy nejspíš jen tak létat nepřestanou a stejně jen tak nezmizí případy sebevražedných atentátů. Za což si Izrael může především sám. Svojí "obranou vlasti" což je v jeho podání skutečně milosrdný eufemismus systematické likvidace palestinců. Použití zcela neadekvátní síly a brutality, fakt že za padesát let nepřišel při potlačování palestinských nepokojů na nic vhodnějšího než proti vztyčeným pěstím a kamenům použít tanky, ostrou munici a rakety vzduch - země, vybombardování palestinské infrastrukturz pomalu do středověku, provázené tolik oblíbenými "přehmaty", kdy doupě islámských extremistů se nakonec ukáže být školkou plnou dětí, denodení šikana palestinského obyvatelstva - je možné se divit, že na tohle všechno nehodlají palestinci jen tak zapomenout? Zvláště pak potom co nahnal palestinské obyvatelstvo do ghett, zničil palestinskou inteligenci a tím si vychoval již několikátou generaci radikálů z řad nevzdělaných palestinců živořící už po tři generace v uprchlických táborech s nulovou životní perspektivou.
26. 10. 2010 | 07:17

Yosif K napsal(a):

Pane Vnamaar - vy jstye mi povedeny mudrak, ale trosicku mimo misu. Minimalne s oplakavanim VYHNANYCH (?)palestinskych arabu "Zivoricich v taborech jiz patou generaci"?
Kdopak kjke do tech tabvoru v arabskych statech zavreel? Snad zide? Mohou snad zide za to ze ze arabove narozeni v arabnskych zemich Z PRINCIPU nemaji prava dle mista narozeni, male dle pribuzenstvi s tlupami vladnoucich diktatoru?
V Libanonu teprve pred 4 tydny povolili pracovni cinnost "palestincum" (z 99% narozenych jiz v pate generaci v Libanonu") AVSAK TAK ABY Z TOHO tav "Palestinci" prakticky niz nemeli. Dovedete si predstavit, ze by takto SRN zachazela se sudetskymi Nemci?
Dovedete si predstavit, ze by SRN 60 po valce nedavala pasy ci DOKONCE ZABAVOVALA JIZ VYDANE PASY sudetakum mpasy, "aby nezapomneli ze patri do Sudet"?
Dale - co se tyce "socialni potrebnosti" tzv palestinskych uprchliku - svetove spolecenstvi se o ne celkem vzorove stara. Pomoz pseudoplaestincum dosahuje 1200% pomoci afgancum atd atd.
Viz prilozeny clanek z Israel Matzav.
The average Gazan receives over 12,000% more food aid than the average Afghani.

Is this fair? Is this justice? And when you think of the scope of the tragedies that take place in these countries, the injustice of the situation becomes even clearer. Lest you think that these are just arbitrary numbers that have no correlation to the actual reality on the ground, check out the average life expectancy for these countries:

Zimbabwe: 45.8 years, Somalia: 49.6 years, Afghanistan: 44.4 years.

What is Gaza’s life expectancy? 73.4 years. For even more contrast, the life expectancy in Haiti (even prior to the disastrous earthquake) is only 60.8 years.

Want more contrasts? Check out some of the other countries whose life expectancies are WORSE than Gaza's:

Thailand
Brazil
The Philippines
India
Russia
Fiji
The Bahamas

That's right, the life expectancy in the tourist paradise of the Bahamas is 69.9 - a full three and a half years WORSE than in the "besieged" Gaza Strip.
29. 10. 2010 | 10:24

Yosif K napsal(a):

Palestinske obyvatelostvo je 62 lety pobitrani podpor vetsinove zcela zdemoralizovane, stajne jako mjsou ropni arabove zdemoralizovani prooziranim bezpracne ziskanych petrodolaru a jak je jista cast romskeho obyvatelstva zdemoralizovana poburanim socialnicj podpor za situiace kdy kolem nich pilne pracuji statisice legalnich, pololegalnich a ilegalnich imigrantu z Ukrajiny, casto bez prava na socialni davky. Deti techto ukrajinskych, vietnamskych apod imigrantu uspesne studuji na ceskych unoverzitach evidentne v poctech vyssich nez Romske deti - bohuzel.
Dtto plati i pro tzv "Palestince" ten kdo neco vystuduje tak se snazi upichnout v zahranici (od Kanady po Patagonii a Novy Zeland) - pro opravdu vzdelane lidi je sdileni predfeudalnich loupeznickych pomeru na uzemi PA ci islamofasistickeho Hamasu vetsinou az posledni moznost.
29. 10. 2010 | 10:34

Yosif K napsal(a):

Pane Davide Goliasi - i demokracie se nekdy musi branit. Za pdminek evidentniho ohrozeni prav poctivych lidi nutno docasne OMEZIT DEMOKRATICKA PRAVA ocividne protidemkratickych hnuti - v demokraticke SRN byly a jsou omezena prava NAZISTU a KOMUNISTU. V pripade akutniho ohrozeni fyzicke existence zidu je celkem samozrejme nutne
ALESPON DOCASNE omezit demokraticka prava arabskych teroristu a islamofasistu. Omezeni nejsou prilis velka - cast arabskeho obyvatelstva israele vytrvale posila do Knessetu islamofasiticke poslance - ti otevrene hlasaji vytvoreni islamskeho kalifatu v Israeli atp atp.....

Vice slibne je, ze cca 30% atrabu v Israerli je arabskymi stranami tak znechuceno, ze voli "zidovske" politicke strany - casto i pravicove. Priznacne je i to, ze od nich neni celkem nic slyset - nechteji se nechat opd svych radikalnich brtatranku PODREZAT.

I o techto arabech by melo pan Shanaa neco napsat - bezpochyby ma cesky pas - nepotrebuje tedy ani visum......
29. 10. 2010 | 10:44

Yosif K napsal(a):

Pane Vanmaar - ztrata asi 0.15% uzemi vsemi levicaky obdivovaneho zpatecnickeho a zaostaleho panarabskeho naroda je pro arabskou ligu jiste "nesmirne velmi bolestiva" - dle Vas a dalsich islamofilu. Normalni lide se nestaci doivit, jak se arabum podarilo ve svetovem meritku zcela marginalni problem nafouknout. Ale co - jedna se o Zidy - vzdy se najde nekdo, kdo si rak kopne....
Tzv "neschopnost" integrovat palestinske obyvatelstvo vyzvane k uteku nezodpovednymi arabskymi despoty je zcela jiste zamerna - ve VSECH arabskych statech existuiji zakonne i podzakonne normy prakticky znemoznujici integraci tzv palestincu NA VEKY VEKUV. Znovu se tazi - dokazete si predstavit, ze by takto HOVADSKY zachazelo se sudetaky, prusy, pomorany, slezany atp SRN?

Jaktoze profesionalni oplakavaci Palestiny breci jen pro Palestinu a nebreci pro jine nasilne vystehovane skupiny - mimo jine pro 850 tisic zidu BRUTALNE VYHNANYCH z 22 ARANSKYCH STATU (to jest odevsad krome rezervace pro zidy v Tunisu a Maroku...)

Kde je zde vase remarquovske heslo "demokracie pro vsechny"? Jakou demokracii ma kdokoliv v arabskych pseudostatech?
29. 10. 2010 | 11:11

yosif napsal(a):

Re socialni situace v Gaze: Gazanske obyvatelostvo ma delsi "life expectancy" nez prumyslove mocnosti Rusko, Brazilie, Indie, Thajsko,RUMUNSKO, BULHARSKO, DOKONCE I TURECKO - jehoz vlada se o Gazany zacala dojemne starat dodavkami proslych acylpirinu a sebevrazednych mlaticu - tzv "mirovych activistu".
Pritom v turecku je znacny rozdil mezi zivotni urovni Kurdu a TURKU. Kurdove nesmi mluvit Kurdsky na uradech ani ve skolach. Z politickeho zivota jsou systematicky vykazovani. KURDY VSAK ZADNY PROFESIONALNI OPLAKAVAC NEOPLAKAVA. Predstavte si, ze by nekdo vypravilo FLOTILLU na pomoc Kurdum a pri pokusu tureckeho namornictva flotilu kontrolovat by prokurdsti aktiviste zautocili na turecke namorniky dykami, tycemi a strelbou.
TO BY BYLA POUCNA MELA, ze ano?

Bayani bash......
29. 10. 2010 | 13:24

Yosif K napsal(a):

Narok Israelcu na Israel: Odkazy na biblicke casy jsou mimo skutecny stav veci. Ten je takovy, ze Arabove vlastnici urodnou pudu temer vsechnu prodali zidum. Vetsina neurodna puda zustala statni - nikdo nemel zajem o privatizaci skal a polopouste.

Bourici se Arabove neopzadovali po Britech zasah proti Zidovskym zlodejum pudy" ale proti ZIDOVSKYM KUPCUM PUDY. Jednalo se tedy o vzboureni Arabu co nemeli co prodat proti arabum,, kteri meli co prodat a z 99% prodavali "za zidovske penize kterym nelze odolat".
Arabsky odpor tedy byl postaven na popirani majetkovych prazv jak prodavajicich tak kupujicich - zcela v souladu s muslimskou nabozenskou moralkou vyznacujici se pruznym nerespektovanim majetkovych prav. Coz jest zakladnich znak vsech zaostavajicich komunit a spolecenstvi - at jiz na kmenove ci "komunisticke" fazi vyvoje.
29. 10. 2010 | 13:33

Yosif K napsal(a):

Pani Mara - kdo loupim uzemi - zide si uzemi koupili a arabove tyto MAJETKOVA PRAVA odmitaji uznavat.
Arabove nemaji majetkova prava k pozemkum ktere prodali zidum, k pozemkum statnim ktere nikdo individfualne nevlastnil. Majetkova prava k "opustenym majetkum" Israel nepopiraz, ale celkem logicky predpoklada, ze by mela byt uspokojena z majetku zkonfiskovanych 850 tisicum zidu brutalen vyhnanychy z 22 arabskych statu. Co rikate NA TOHLE???? HE??? Popirate snad ze ziidum v atrabskych statech byly rozkradeny majetky nekoilikanasobne prevysujici hodnoitu cele Palestiny? KDOPAK TED VE VILACH PO ZIDECH BYDLI? Mozna i Vy a vas pan manzel.....
Neuznavani majetkovych prav jest zakladni pricinou ekonmickeho zaostavani predfeudalnich a komunistickych formaci. K jakmeu ptaboru patritre vy? Jste provdana za sheika ci za zapaleneho komunistu?
29. 10. 2010 | 13:42

Yosif K napsal(a):

Mili levicovi troubelkove.....
bojovnici za socialni pokrok, rovnost, spravedlost a odstraneni bidy.....
Popremyslejte o tom, proc podporujete rezimy rizene islamistickymi fanatiky, nexschopne uzivit vlastrni obyvatelstvo, utlacujici jak vlastni proletariat, tak zeny, tak veskere mensiny, ktere si v zapadnich statech vydobyly postupne ruzna prava.
Proc se vase lidumilne pudy vyzivaji na podpore Gazy, kdyz je na svete nejmene 120 zemi, kde se lide maji podstatne hure nez v Gaze (evidetne vcetne ruska a nekterych balkanskych statu), a kdyz jsou na svete desitky zemi, kde je obyvatelstvo vystaveno SKUTECNYM hladomorum a SKUTECNYM vyhlazovacim valkam.
Hlavni pricina podivneho a neprirozeneho spojenectvi ultra-levicaku a islamistickych teroristu je tato:
Obe strany "strange bedfellows" hodlaji nahradit NEDOKONALY KSAPITALISMUS udajne dokonalou socialoistickou ci muslimskou utopii. Utopii kde se veci a jidlo vytvari nejak tak temer samy od sebe - bezx protivnych kapitalistu, bezs protivnych zakonu a spolecnost je "operativne rizena" mudrymi komunistickymi soudruhy repsektive moudrymi nabozenskymi fanatiky - bez ohledu na nejaka majetkova prava protivne bohatych kapitalistu respektive zidu. Proc se namahat s regulaci kapitalismu, kdyz jej rovnou muzeme znicit, ze ano..... ..a spokojene muzeme zit i bez zidu a kapitalistu....
Obe strany spojuje nenavist ku kapitalismu. Coz nakonec vetsina islamofilnich prispevatelu otevrene priznava. Dokonce i rodna ZELENA strana pana Shana Shadi je v podstate PROTIKAPITALISTICKA STRANA.
29. 10. 2010 | 16:12

Yosif K napsal(a):

Mili levicovi troubelkove - domnenka ze rozdil mezi zivotni urovni israele A ARABSKYCH STATU JE VYSVETLITELNY nemalou americkou vojenskou pomoci je celkem smesna.
Veskera americka pomoc jde na vojenske ucely nezbytne pro ochranu 6 milionu zidu proti miliarde muslimu, kteri je zurive nenavidi.
Premyslejte o tom, kdo financoval napriklad prvni zeleznice v Rakousku Uhersku. Baron Rotschild financovalal zeleznici Viden Olomouc Krakow v dobe kdy jak rika pan SS arabove v Palestine zacinali varoit mydlo z olivoveho oleje a sbirat chomacky polodivoke bavlny.
Je to smyutne, ale rozdily v zivotni urovni narodu nejsou dany vysi podpor - ale pracovitosti, vzdelanosti a v neposledni rade take tim, zda sdileji ci nesdileji protikapitalisticke nabozenstvi...
29. 10. 2010 | 16:20

Yosif K napsal(a):

Maly slovnicek pro preklad reci islamofilu:
Zidovsky terorismus = zidovsky terorismus.
Konfiskace arabskeho majetku = kradez.
Arabsky terorismus = prirozena reakce utlacovaneho palestinskeho lidu proti ZIONISMU.
Konfiskace zidovskeho majetku = prirozena reakce utlacovaneho palestinskeho lidu proti ZIONISMU.

Brutalni pogromy arabskeho lumpenproletariatu proti o trochu bohatsim Zidum = prirozena reakce utlacovaneho palestinskeho lidu proti ZIONISMU.

Humanita islamofilu v kostce.
29. 10. 2010 | 19:25

NNBLNGR napsal(a):

a co jsou teda Sudetaci, proc nezijou v lagrech u hranic? Nejsou to nahodou Nemci jako Arabove jsou Arabove a ne
Palestinci? to je podvod stoleti!
10. 11. 2010 | 15:52

Petr L napsal(a):

zasvěcený a vyvážený článek, děkuji
20. 11. 2010 | 14:39

HammondLetha29 napsal(a):

freelance writer
30. 08. 2011 | 18:32

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy