Občanský zákoník? Nový ano, přijatelný nikoliv.

16. 06. 2008 | 11:27
Přečteno 13355 krát
Jde o několik kroků, o kterých si lze snadno představit, že vedou ne-li do prázdna, tak jistě do právních zmatků, které potřebujeme ze všeho nejméně.

Dlouho očekávaná novela občanského zákoníku je konečně na světě tedy resp. na webových stránkách ministerstva spravedlnosti. A řekněme rovnou, že jde hned o několik kroků, o kterých si lze snadno představit, že vedou ne-li do prázdna, tak jistě do právních zmatků, které potřebujeme ze všeho nejméně.

Krok první: obecně v právní teorii převládá názor, že doba velkých kodexů je již za námi. Argumentovat dnes tím, že předchozí právní úpravy civilního práva byly v platnosti desítky nebo dokonce stovky let, je zavádějící. Dnes to být argumentem rozhodně nemůže. Právo se neměnilo proto, že se ani poměry ve společnosti příliš neměnily. Ale je tomu tak i dnes? Dokáže dnes někdo říci, jaká bude česká společnost za deset, dvacet let? Jaké bude potřebovat právní úpravy s ohledem na vývoj evropského práva, rozvoj např. komunikační a vůbec techniky, růst migrace a desítek jiných jevů?

Druhým vážným kontroversním krokem je téměř neuvěřitelný rozsah této zákonné úpravy: 27937 ustanovení a kolem 500 stran. Je to způsobeno snahou všechny občanskoprávní vztahy, celé civilní právo, tedy soukromoprávní vztahy, podřídit jednomu právnímu předpisu v jediné „knize“. Ale je tomu skutečně tak? Je snad úprava manželství výlučně věcí soukromého práva? Když bez veřejnoprávní úpravy nelze manželství ani uzavřít ani ukončit, tedy rozvést? Totéž se týká např. právní úpravy shromažďovacího práva rovněž do nového občanského zákoníku. Jde přece o významnou část práva veřejného, nikoliv primárně o soukromoprávní vztahy..

Konečně nelze nepoukázat na historii vzniku tohoto legislativního počinu, která se projevuje v jeho textu, kterou by někdo mohl nazvat zastaralou. Autoři vycházeli z občanského zákoníku, který byl vytvořen v r. 1937, ale s ohledem na známé politické události již k jeho zařazení do československého práva tehdy nedošlo. Pozornost, která je v zákoně věnována např. problematice pastvy, různým kvalitám a různému právnímu režimu stezek a cest, nepřehledný a snad i kuriózní právní režim různého druhu zvířat, a naproti tomu úplná absence úpravy právních důsledků např. internetové komunikace, tedy např. dálkově uzavíraných smluv (když jinak uzavírání nejrůznějších jiných smluv je v zákone upraveno), toto podezření jen posiluje. O dlouhodobé stabilitě těchto právních úprav – pokud budou vůbec přijaty - proto nemůže být ani řeči.

Jazyková stránka navrženého zákona bude jistě předmětem vážných zamyšlení. Na straně jedné jistě nelze neuvítat opětné do zákona zavedených a běžně užívaných a více méně srozumitelných termínů a pojmů jako je „spolek“ nebo „pacht“, na straně druhé je skoro nepochopitelná snaha o naprostou a zcela zbytečnou diskontinuitu i tam, kde to vůbec není – i s ohledem na existující legislativu - zapotřebí. Neexistuje např. žádný praktický důvod pro nahrazení již obecně srozumitelného pojmu „způsobilost k právním úkonům“ dříve užívaným termínem „svéprávnost“ a opravdu to vypadá spíše jako schválnost.

Dovolím si jen zde poukázat na některé konkrétní zvláštní návrhy. Tak jsem nikdy netušil, že v občanském zákoníku budou upraveny právní důsledky vzniku ostrova: „Oddělí-li vodní tok od pozemku jeho část jako ostrov, je vlastník původního pozemku vlastníkem ostrova. V ostatních případech náleží ostrov vlastníku koryta “( § 962 ). Nejsem si zcela jist, zda jde v našich podmínkách o praktické ustanovení, ale s ohledem na klimatické změny kdo ví….S tím souvisí i jiné právní ustanovení: “Vzniklá a rozeznatelná část pozemku, kterou vodní tok odplaví k jinému břehu, se stává součástí pobřežního pozemku, pokud původní vlastník k odplavenému pozemku neuplatní své právo po dobu jednoho roku.“( § 961) Pokud vám tedy povodeň odplaví část pozemku, budete mít celý rok na to, abyste zjistili, zda nebyla odplavena k jinému břehu.

A dále: „Zemina naplavená poznenáhlu na břeh náleží vlastníkovi pobřežního pozemku. To platí i o přírůstcích vzniklých působením větru nebo jiných přírodních sil.“ ( § 960). To by asi bez zákona nikoho nenapadlo (sotva by totiž mohl kdokoliv prokázat, že zemina naplavená na břeh je právě jeho), ale striktní zákonná úprava vede k otázce komu asi bude patřit „zemina“, která sice byla naplavena na břeh, ale nikoliv „poznenáhlu“ ? Mají takové právní úpravy vůbec nějaký praktický smysl?

Již jsem se zmínil o pozornosti, kterou navržený zákon věnuje postavení zvířat. Zvíře tedy již není „věcí“, jak se někteří radovali, ale to zdaleka není vše. Zákon totiž zavádí šest druhů zvířat s rozdílným právním postavením. Budeme rozeznávat zvíře divoké, zajaté, hospodářské, chovné, zkrocené, zvíře určení k zájmovému chovu ( § 950) a zvíře bez pána. Posuďte sami: „Zkrocené zvíře, které vlastník nestíhá a které se ani samo k vlastníkovi v přiměřené lhůtě nevrátí, ač mu v tom nikdo nebrání, se stává zvířetem bez pána a smí si je přivlastnit na soukromém pozemku vlastník, na veřejném statku pak kdokoliv.“ (§ 938). „Divoké zvíře je bez pána, pokud žije na svobodě. Zajaté zvíře se stane zvířetem bez pána, jakmile znovu získá svobodu a jeho vlastník je bez prodlení a soustavně nestíhá ve snaze je znovu zajmout “ (§ 939). Čtu opravdu dobře? Každý si bude moci na veřejném „statku“ přivlastnit „zkrocené zvíře“, které vlastník nestíhá? A jak bude vlastník prokazovat že „zajaté zvíře“ pronásledoval bez prodlení (musí zahájit stíhání třeba do jedné hodiny?) a soustavně a dokonce s úmyslem znovu je zajmout a nikoliv s úmyslem třeba je ve volné přírodě jen pozorovat?

Nepochopitelný a sotva přijatelný zásah do vlastnických práv obsahuje ustanovení § 911: „Vlastník smí vstoupit na cizí pozemek a odnést si z něho movitou věc, která se tam dostala následkem přirozené síly nebo vyšší mocí, ledaže mu ji vlastník pozemku sám bezodkladně vydá. Stejně tak může vlastník na cizím pozemku stíhat chovné zvíře nebo roj včel.“ Až tedy, po případném přijetí nového „občana“, na své zahradě uvidíte procházet se cizího člověka, nebude to vetřelec, který na vstup neměl žádné právo, jak by se mohl někdo domnívat, ale vlastník movité věci (např. čepice), která se mu tam snad dostala působením přírodních sil, tedy např. větrem a který si hodlá movitou věc odnést. Zda také nějakou vaši movitou věc, pokud byste jej nepřichytili, ponechám na vaši fantazii…

Za pozornost stojí druhá věta této, v předchozím odstavci popsané zákonné úpravy. Podle ní vlastník může vstoupit na váš pozemek jen pokud stíhá „chovné zvíře“. Pokud se tedy někomu na sousedův pozemek zaběhne pes (kterého jistě za chovné zvíře označit nelze) pak na sousedův pozemek vstoupit nemůže, ale pokud se tam zaběhne na př. koza, pak ano. K čemu je tohle, proboha, dobré? A to vůbec nemluvím o tom, že na cizí pozemek nemůže vstoupit ten, kdo podle shora popsaného navrženého § 939 bez prodlení stíhá zajaté zvíře bez pána. To by tak scházelo, aby se nám po zahradě procházeli cizí lidé s tak podivným záměrem!

Chtěl bych ještě podrobněji popsat již shora zmíněnou úpravu obecně v zákoně nazvanou služebnost „stezky, průhonu a cesty“. Čtěte se mnou: „Služebnost stezky zakládá právo po ní chodit nebo se po ní dopravovat lidskou silou a právo, aby po stezce k oprávněné osobě jiní přicházeli a odcházeli lidskou silou. Se služebností průhonu je spojeno i právo jezdit ručními vozidly.“(§ 1093). Důraz zákonodárce na „lidskou sílu „ a „ruční vozidla“ (?) je fascinující. Tedy můžete jezdit a k vám může na kole jezdit po stezce kdokoliv, ale na motokole, tedy jízdním kole, které má přidělaný např. elektrický motorek, již to není možné? Proč? Pokud máte právo „průhonu zvířat“ pak můžete jezdit „ručními vozidly“. Jen přesně nevím co tím měl zákonodárce na mysli (jízdní kolo to zřejmě není). Jaký je rozdíl mezi dopravováním se „lidskou silou“ a „ručním vozidlem“?.

Ale to není vše: „ Služebnost stezky neobsahuje právo dát se nosit zvířaty a vláčet po služebním pozemku břemena“. (§ 1094) . Ne aby vás tedy napadlo po stezce jezdit na koni, nebo dokonce vláčet (?) břemena! Ale vážně: nezapomněli se autoři zákona více, než je zdrávo v tom roce 1937, kdy se snad jezdilo více lidskou silou, ručními vozidly a vláčela se břemena v míře větší než je tomu dnes? A je-li v novém občanském zákoníku věnováno otázce práva na pastvu pět paragrafů ( např. § 1099: „Právo pastvy se vztahuje na každý druh hospodářských zvířat, nikoliv však na prasata a drůbež“- pokud se vám mezi pasoucí se krávy zatoulá i slepice, porušujete zákon ) je tato otázka více než oprávněná.

Bylo by, alespoň z mého pohledu, vhodné zabývat se právní úpravou bydlení v návrhu nového občanského zákoníku, již také pro mediální pozornost, která byla věnována kuriózní a zcela nesmyslné úpravě výpovědi z nájmu bytu bez důvodu, ale je to, v této chvíli, asi zbytečná práce. Místopředseda vlády a ministr J. Čunek totiž tvrdí, že publikované úprava bytového práva v návrhu občanského zákoníku neplatí, neboť vypracováním těchto ustanovení bylo pověřeno ministerstvo pro místní rozvoj, což ovšem ministr spravedlnosti – garant zákona – popírá. Tak nevím…

Pan ministr spravedlnosti kdesi řekl, že by si představoval účinnost tohoto nového občanského zákoníku od r.2010. Jistě tak učinil ve svatém reformním nadšení, ale jistě nikoliv po zralé úvaze. Nedávno přijatý ruský občanský zákoník má snad o 1000 ustanovení méně,zaváděl se do praxe čtyři roky a ještě po částech. Profesor J. Švestka soudí,že od přijetí zákona by mělo uplynout 4 - 5 let,než bude moci být v praxi používán. Ale v této podobě snad raději vůbec ne ….

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Eva napsal(a):

Pan Křeček si libuje v socialistickém skanzenu, protože jinak nelze pravidla nájemního bydlení v Česku 18 let po sametové revoluci nazvat. Bojí se právních zmatků, ale zapomíná,že v této oblasti právě panují. Nevím, o co Křečkovi jde. Jaká práva a povinnosti pronajímatelů versus nájemců. Vždyť po deregulaci bude každému pronajímateli záležet na tom, aby si udržel slušného nájemníka a žádné povinnosti mu nemusí nikdo nařizovat. Nájemník, který bude nespokojený se odstěhuje o dům dál, kde se o něj bude pronajímatel lépe starat a bude k němu vlídnější. To je přece jasné. Pravdou je, že, době, kdy najemník platil pár stokorun a pronajímatel měl povinností za tisíce, bylo třeba toto nějakým způsobem uzákonit. Ale tato nerovnost nabubřelému Křečkovi nevadila, tak ať teď uvažuje reálně.
16. 06. 2008 | 11:37

Martin napsal(a):

Milý pane Křečku, odmítat umíte skvěle - jako správný člen ČSSD. A co takhle vymyslet něco sám? Na to už síly nestačí, že?
16. 06. 2008 | 11:46

pravda napsal(a):

V nasi spolecnosti zije skupina neoduvodnene a bezzasluhove privilegovanych spoluobcanu, jakasi kasta nadlidi, kteri ziskali privilegium od zlocineckeho bolsevickeho rezimu, bydlet za regulovane najemne a to na veky. Oni i jejich potomci. Neexistuje zadna pravni norma, ktera by specifikovala, ktery obcan ma a ktery nema bydlet za regulovane najemne. Vyse takoveho regulovaneho poplatku za uzivani cizi veci nedosahuje vyse potrebne pro prostou reprodukci bytoveho fondu a neprinasi majiteli zadny zisk, ale naopak dlouhodobou nucenou ztratu.

Tito privilegovani obcane meli diky tomuto privilegiu za minula obdobi neoduvodnene nizsi zivotni naklady, a tim i vyssi zivotni standard, nez obcane neprivilegovani. O tomto stavu, kdy uzivaji cizi majetek proti svobodne vuli majitele a bez jeho souhlasu a za podminek, ktere odporuji Ustave CR a Listine Prav a Svobod dobre vedi a vedeli. Na navrhy majitelu na napravu odmitaji pristoupit. Majitele domu jsou pak touto skupinou okradani o 200mld Kc za minula obdobi v cele CR. Tato castka zustala v penezenkach a za nehty techto privilegovanych obcanu platicich regulovane najemne a kazdy den, kazdou hodinu narusta.

Je nesmysl, aby po rozsudku ESLP ve Strasburku tuto kompenzaci platili ostatni neprivilegovani obcane z vlastnich dani. Je treba na tyto privilegovane uvalit zvlastni dan a tyto kompenzace v radu 200mld Kc pozadovat zpetne po privilegovanych spoluobcanech a jejich potomcich.
16. 06. 2008 | 12:30

Lion napsal(a):

To Stanislav Křeček: na něčem se (kupodivu) shodneme - např.§ 911, na něčem ne (jaké překvapení ... :-)))

Jako obvykle jste nezklamal v postoji k paragrafům upravujícím nájemní vztahy. Chápu, že pro regulovaného nájemníka je "kuriózní a zcela nesmyslná úprava výpovědi z nájmu bytu bez důvodu" a že Vás z možnosti jejího prosazení polévá studený pot. Vždyť by Vás čekala povinnost postarat se o sebe sám, najít si pronájem za tržních podmínek a při almužně, kterou v poslanecké sněmovně berete se Vám zcela jistě sníží Vaše beztak již nízká životní úroveň. Je třeba bít na poplach a probudit v lidech obavy, závist, nenávist. To, jak bezpochyby víte nejlépe, funguje spolehlivě. Bohužel Vás musím zklamat, ať ona úprava do OZ projde či nikoliv, Vaše éra ochránce privilegovaných se blíží ke konci. ESLP ve Štrasburku Vám vysvětlí, co je to opravdu rovnoprávné postavení pronajímatelů a nájemců. A já se nesmírně těším na chvíli, až budete svým ovečkám (a ostatním i za Vaše chyby a tvrdohlavost platícím voličům) vysvětlovat pohnutky Vašeho konání. Možná ještě nějakou tu bitvu vyhrajete, ale válku, tu opravdu ne ... :-)))


P.S. Nový OZ se údajně vytvářel 8 let a už jsem slyšel názor z řad ČSSD, že ODS jim ukradla jejich práci. Tak, pozor, abyste při kritice nestřílel do vlastních řad ... :-)))

P.P.S. Pod Vašim minulým příspěvkem jsem Vám nechal svoji reakci. Jak se dalo očekávat, bez Vaší patřičné odezvy. Že by docházely nápady, jak mlžit ? :-))
16. 06. 2008 | 12:33

Lion napsal(a):

To Martin: Proboha, jen ho nedrážděte nebo se toho chytí a pak se teprve budeme divit ... :-)))
16. 06. 2008 | 12:34

Martin napsal(a):

To Lion:
Nebojte, pan Křeček je kovaný člen ČSSD a tak z něj nic životaschopného nevypadne. I kdyby stokrát chtěl, nezmůže se na víc než kritiku.
16. 06. 2008 | 12:56

zdenkkoudelka napsal(a):

Dík za zajímavé postřehy. Též jsem se divil nad některými právními formulacemi. Jen v odstavci 4 textu předposlední větě není místo shromažďovacího práva myšleno sdružovací?
16. 06. 2008 | 13:02

Stařeček napsal(a):

číst občanský zákoník by pro mne neznalého práva bylo stejně pošetilé jako číst novou evropskou smlouvu. Velmi ovšem souhlasím s tím aby se konečně udělal pořádek v nájemních smlouvách a ve spravedlivé platbě za byty podle nákladů za pořízení a jejich udržování. Na jedné straně sice nerozumím proč ještě pořád existuje regulované nájemné, na straně druhé zas nemůžu pochopit kde berou majitelé těch domů ty miliony na jejich dotování. Jak ještě může být někdo nájemcem státního bytu nebo bytů které dále pronajímá za nekřesťanské peníze třeba studentům, případně stařenka která obývá za regulované nájemné třípokojový byt a prakticky ho jen udržuje pravnučce která se ještě nenarodila. Naopak bych neměl nic proti tomu aby platila plné nájemné za budoucí pravnučku i když i to je při nedostatku bytů divné. Pořád se ještě udržuje systém převzatý ze socializmu, kdy se platilo za státní třípokojový byt něco kolem třísetkorun (dnes to už tři sta nebude)a obyvatelé si nešli koupit ani spálenou žárovku ale odšroubovali ji ze společných prostor a za zaneřáděnou WC mísu dostal novou poze tím, že ji úmyslně rozbil. Přitom nárok na takový byt měli pouze vyvolení a ne všichni. Já jako správný Čech jim záviděl, neboť jsem se o své bydlení musel vždy postarat sám a sám také nést všechny náklady. Že by to tito nájemníci měli doplatit zpětně neuvažuji, udělat ale spravedlivý systém by neškodilo a já nemusel ještě přispívat daněmi na pronajímatele státních bytů.
16. 06. 2008 | 13:18

oldold napsal(a):

Očekával bych, že pan právník přes právo vší, zvláště pak odborník na nájemní vztahy a poslanec parlamentu ČR uplatnil sadu svých požadavků do návrhu, když byla SD u lizu, a příslušnému sepisovateli jejich zvůle přímo do ruky - co teď prská.
Jinak souhlasím, že nový zákon bude zase bordel, starý advokáti a soudci se to už nenaučí - ale za chyby je stejně nikdo nevyhodí, nemusí se bát!!!
Dvouletá výpověď bez důvodu je pitomost, stačí tři měsíce jako u jakéhokoliv jiného smluvního vztahu - volných bytů za přiměřenou cenu je v nabídkách již dnes dost, stěhováci také jsou.
Ještě zvláštním zákonem zrušit veškerá soudní rozhodnutí z dob bolševika o nuceném nastěhování do soukromého majetku - tzv. degrety.
16. 06. 2008 | 14:19

Ailuropoda napsal(a):

Dovoluji si jemně upozornit, že zákon č.40/1964 Sb. platí od 1.4.1964. Takže by už bylo jaksi pomalu načase stvořit zákoník, který by trochu lépe odpovídal době, poměrům a zřízení ve kterém by jsme rádi žili.
Pro trochu natvrdlejší zákonodárce bych rád připodotknul, že by to měla být okcidentální demokracie 21. století, nikoliv nějaká forma pseudomoderního samoděržaví.
16. 06. 2008 | 14:29

Charlie napsal(a):

pane Křečku

Namísto věcné diskuse jste jako obvykle dostal vynadáno. A, jako obvykle, i náležitě prokádrován.

Pak se to tady má k lepšímu změnit?
16. 06. 2008 | 14:59

Lion napsal(a):

Karlíku, na věcnou diskusi musíte mít argumenty vyzbrojeného protivníka ... :-)))
16. 06. 2008 | 15:31

Líný černý pes napsal(a):

to autor :
Kdybyste si ten návrh zákona přečetl pořádně, jistě byste nepsal tak ... no, řekněme bulvárně.
Jako příklad uvedu služebnosti - vybral jste si stezku, ale opomenul jste, že jsou tam i služebnost, jejíž součástí je i právo jízdy (i na tom zvířeti).
Jěšte detail. Ono by Vás neubylo, kdybyste, když už něco kritizujete, dal odkaz na kritizovené. Nehledá se to každému asi snadno.
Na závěr - na naávrhu zákona se pracovalo (prý) asi sedm let. To jste skutečně nevznesl v textu uvedené námitky?
16. 06. 2008 | 17:46

Ládik napsal(a):

Pane Křečku,
proč Vás nový zákoník tolik štve? Že se budete muset učit nějakým novým kouskům? Máte problém?
16. 06. 2008 | 18:20

flop napsal(a):

Protože žijeme v Čechách, kde je bydlení a pivo úplně stejná základní lidská potřeba a pivo je navíc i důležitá a nezastupitelná potravina zcela zásadní důležitosti, dovoluji si uvést následující přirovnání :

JÁ CHCI TAKÉ REGULOVANÉ PIVO !!

Máme u nás na rohu celkem obyčejnou hospodu. Ta hospoda má ale jednu neobvyklou specialitu a tou jsou podivně zvláštní privilegia některých vybraných štamgastů.
Hned vedle výčepu je zvláštní oddělený a vyhrazený stůl určený jen pro vyvolené. U toho sedává výhradně "stará regulovaná parta". Tedy známé firmy jako jsou např. jakýsi Kudláček, Vopička, Křeček a ti ostatní. Někteří tito reguláci zde prý podle pamětníků zevlují už dokonce přes 30 let.
A teď se podržte. Ti, kteří sedávají u tohohle vyjímečného stolu, mají pivo za pětikorunu. Je na to totiž zákon. Hospoda už změnila několikrát majitele, neboť rozčarovaný restituent ji rychle prodal. Ovšem tahle povedená regulovaná partička pořád sedí tam kde sedí a vesele si chlastá Plzeň za bůra... My ostatní neregulovaný plebs bez pivního dekretu platíme za půllitr běžnou tržní cenu 35,-Kč (to víte, centrum)....
Slyšel jsem, že to majitel hospody dal k soudu, protože se těmi regulovanými komunistickými pohrobky nechtěl nechat dále vydírat. A u toho soudu prý zkoumali, jaký mají příjem Kudláček a Vopička. Toho regulovaného Křečka prý neřešili vůbec. Údajně je to nějaké moc velké zvíře a ty soudce navíc jezdí školit, aby věděli co a jak mají správně soudit.
No a samozřejmě to tomu hostinskýmu zamítli, neboť jeho žaloba jde podle názoru soudu proti dobrým mravům. Jinak řečeno - soudci pečlivě vyškolení regulovaným štamgastem Křečkem jednoduše usoudili, že by tak náhlé zdražení piva bylo pro ty dva léty propité vykuky sociálně neúnosné a tudíž zcela bezohledné.
Tak tam ti chlapi pořád v klidu seděj a s přiblble přiožralým úsměvem lemtají levnou regulovanou Plzeň. Navíc Vopička si už skoro rok bere k tomu Křečkem požehnaému regulovanému stolu svého vnuka. Toho hned také přihlásil u hostinského k trvalému vysedávání u onoho privilegovaného pivního stolu pro vyvolené. Protože tenhle vnuk prý jednou zabere jeho místo. Tento levný regulovaný násos se totiž spolu s židlí u stolu vyvolených pivních reguláků ze zákona dědí.
--------------------------------

P.S.- Nalezeno jinde na webu :

Podle zatím neověřených informací Rádia Jerevan se jistá organizace českých Křečkoregulovaných nájemníků v dohledné době prý přejmenuje na SVOLOČ.
SVOLOČ = Sdružení Vyvolených Občanů Levně Obývajících Činžáky
16. 06. 2008 | 19:25

vlk napsal(a):

Tohle je krásný blog a ještě krásnější diskuse. Takový Pavlov by musel být stěstímbez sebe. On potřeboval psy, musel pro ně mít žrádlo, nějaké chovatele, klece a kdo ví co všechno.
Dneska by mu stačilo zakřičet na Aktuálně Křeček a houf zdejších diskutérů okamžitě začne slintat, aniž by s ezajímala o to, co vlastně ten Křeček jako má.... paráda. Majé kliku,že Křečk třeba nebude vyhlašovat nikdy nějaký poplach, protože oni by zůstali sedět a řvali - ještě jsi regulovaný??

Takež ani s enenamáhali věnovat pozornost sdělením pana doktora. A některé stojí věru za přečtení. Pominu ostrov, stezku, služebnost, pastvu a budu se věnovat významu sdělení u §911 a §íšá a§939, tak,jak jsme je jako laik pochopil já. Mělo by to ovšem zajímat zejména pravicové voliče a vůbec všechny majitele pozemků a zvířat.

Takže vážení, §911 ruší současnou ppraxi, kdy ten,kdo bez vašeho svolení vstoupí na váš pozemek,je vetřelec amůžete ho vykázat nebo k tomu, pokud nechce použít přiměřených prostředků. Teď bude utrum. Prostě pokud půjdou dva spolu,jeden z nich například sociálně retardovaný a s trestním rejstříkem, pak stačí, aby mu ten druhý v přátelském pošťuchování, přirozenou silou hodil na váš pozemek jeho čepici.Ze smeťáku. A pokud vy mu ji briskně nevrátíte, pak on má právo vstoupit na váš pozemek. A vy to musíte, s úsměvem strpět. Pokud náhodou ta čepice náhodou padne na vaši sekačku a on usoudí, že se z ní stalo příslušenství té čepice, budete mít problém. On buˇď uteč ei se sekačkou nebo honějak azdržíte, apak budete muset prokázat, že vám sekačku chtěl odnést. Ale on bude mít svědka. Vy ne. Tak tohle vám vážení, v kostce sděloval pan Křeček.
v §938 a939 sděloval majitelům psů a nebo třeba koní, krav, králíků, slepic atd. následující: pokud se náhodou váš pes, kůň, kráva, ovce, slepice, králík objeví na veřejném prostranství a vy jej okamžitě nestíháte,napříkald proto,že o tom nevíte, tak on si je může přisvojit, neb je znova zajmul...A také si je nepochybně přisvojí. Na rozdíl od současného stavu.
Jo jsitě, slyším námitku - je tam přiměřená lhůta...Hm. Co to je přiměřená lhůta?
Mimochodem,,představte si opět, že budou dva.Jeden naloží na vaší louce vašeho koně, samozřejmě omylem, do náklaďáku. Protože si myslel, že je jeho a že se zaběhl. Vypadal podobně. Utekl a on ho stíhá.V přiměřené lhůtě. No pak si někde asi tak 10 kiláků od váš uvědomí, že to asi není ten jeho a zajede na nějakou louku, o které se domnívá, že je to ta vaše , kde ho naložil. Následně s eukáže, že se spletl. Že jd eo louku obecní v Horní Dolní. Koně vyloží a odjede. Přišel na omyl a zařídil se podle toho. No jo, jenže tam bude , jako z udělání nějaký drzhý.A ten uvidí volně pobíhající ochočené zvíře. Které nikdo nestíhá. Takže ho znovu zajme a je jeho. A yv simůžete,v jakékoliv, i nepřiměřené lhůtě , jít stěžovat na lampárnu.
Sockám tyhle ustanovení mohou být lhostejná. Socky přece nemají ani pozemky,natož, aby měli koně...
Tohle všechno sděloval poslanec Křeček. Kromě jiného. Ovemno jo nájem!!!
A těm chytřejším,kteří na pana poslance pokřikovali ohledně faktu, že se ten zákoník začal psát za socanů. Jedna věc je něco začít, druhá prohlásit nějakou verzi za hotovou a a předložit jí násldně s němovně k odhalsování. Měli bychom být Dr. Křečkovi vděčni, že tu tlustoknihu s více než 27 tisíci! paragrafy čtea přemýšlí o ní. Pánové Pohanka Melčák, kteří nepochybně budou mít zas rozhdodující hlas to za vás evidentně neudělají. Ti se čtením nějaké nesrozumitelné tlustoknihy obtěžovat nebudou. Jin stačí, když jim Mirek řekne, že to maj odmávnout. Odmávnou.
Tak a teď zas slintejte -křičím KŘEČEK!
16. 06. 2008 | 19:47

Baba Jaga napsal(a):

Tak já nevím, není ten pan Křeček nějak rozpolcený? Na SON napsal k návrhu novely současného Obč, zákoníku :" Za situace, kdy právě v těchto dnech je rozesíláno k připomínkovému řízení nové znění obč. zákoníku, který je mnoho let vytvářen pod gescí Ministerstva spravedlnosti, považujeme snahu MMR zvlášť a separátně upravovat část obč. zákoníku, týkající se nájmu bytu, za nepromyšlenou a jdoucí proti záměrům vlády"
16. 06. 2008 | 22:07

vlk napsal(a):

Baba Jaga

zksute si předposlední odstavec přečíst znovu. Křeček si nedporuje. Poukazuje na naprosto podivnou dvojkolejnost.
Mimochodem - cílem nového OZ je sjednotit mnoho různých norem do jedné. Křeček si mylsí, že to je špatně, já, byť laik , si myslím opak.
V každém příapdě ten úmysl má Pospíšil. Jak to , že jeho kolega ve vláděo tombuď neví nebo to ignoruje?
16. 06. 2008 | 22:22

flop napsal(a):

Pan - tedy spíše soudruh Křeček plácá stále dokola své regulované nesmysly a do návrhu OZ (skutečně nic moc - ale z jiných důvodů) se naváží z jinéhodůvodu. Je to kvůli uvažované možnosti pronajímatele vypovědět nájem bytu - údajně bezdůvodně. To se náš generální nájemník ovšem hluboce mýlí. Žádná výpověď není bezdůvodná. Majiteli bude (DOUFEJME !) zkrátka umožněno to, co by mělo být naprosto samozřejmé. Tedy že on jako VLASTNÍK a MAJITEL rozhodl tak, že někdo zkrátka přestane užívat JEHO věc. To není bezdůvodné, do je naopak hluboce důvodné a zcela logické.
Pro Křečka zde totiž hrozí hned čtyři velice krutá nebezpečí:
1) Jeho majitel (obec) s ním jednoduše řečeno vyrazí dveře. A tomto případě hluboce důvodně. Obecní byt, který zneužívá, bude pak přidělen sociálně potřebným, od čehož jej také obec od státu zdarma dostala. Právě těm sociálně potřebným, kterých on sám má neustále plná ústa.
2) V niveč může jít jeho kariéra poslance. Co s ním, když bude deregulováno a někdejší reguláci se přestanou třást o dekrety. Žádné totiž už nebudou platit.
3) V důsledku rapidního úbytku sporů mezi majiteli a nájemníky přestane nejspíš prosperovat živnost regulovaného advokáta. Je to logické. Proč se s někým vláčet po soudech, když můžu nájem bytu legálně vypovědět a ten nájem stejně navíc bude na dobu určitou.
4)A jistá není ani jeho funkce předsedy SON. Pokud vyplachtí z regulovaného bytu přestane být regulákem a tudíž bude takto hluboce nevhodný na funkci předsedy regulovaného spolku.

Soudruha nájemního hlodavce Křečka tedy čeká velice nejistá sezóna. A nebude jen jedna...
16. 06. 2008 | 22:51

student napsal(a):

Pane Křečku, váš kritický rozbor
nového zákona se mi líbil (nehodnotím odstavec o bytech) a trochu vylepšil mé názory na schopnost právníků myslet. (Vám to jde, protože máte kvalitní střední školu). Ale protože v právu nikoho nezajímá hodnocení,
zda něco je správně nebo špatně,
tak ten nový zákon bude platit.
Právo zase potvrdí, že nepatří mezi racionální obory lidské činnosti.
17. 06. 2008 | 06:54

Ailuropoda napsal(a):

To Charlie: Nevšiml jsem si při nejlepší vůli, že by tady někdo nadával. Existuje věc zvaná oponentura, když se obhajují práce, jejichž úspěšná obhajoba má dopomoci k akademickému titulu. Pan poslanec to jistě velmi dobře zná, neboť je doktorem právních věd. Faktem ale zústává, že ve špičkové politice máme několik současníků takových morálních kvalit, že spílati těmto lidem vulgarismy pro povětrné ženětiny, dopouštěli by jsme se urážky těžce pracujících dívek.
17. 06. 2008 | 08:35

Al Jouda napsal(a):

Zaujalo mne toto ustanovení : § 911: „Vlastník smí vstoupit na cizí pozemek a odnést si z něho movitou věc, která se tam dostala následkem přirozené síly nebo vyšší mocí, ledaže mu ji vlastník pozemku sám bezodkladně vydá." Slovo "ledaže" se už moc nepoužívá, je zastaralé a podle mne vyjadřuje zápornou podmínku, takže by to správně mělo být : "........ledaže mu ji vlastník pozemku sám bezodkladně nevydá." Prostě, když mu ji nevydá, tak tam může vlézt, když mu ji vydá, tak už tam nemá co dělat.Když mu ji nevydá, tak tam vleze a při té příležitosti vlastníkovi pozemku hned dá přes hubu za to, že mu ji nechtěl vydat. Nebylo by jednodušší ponechat zákaz vstupu na cizí pozemky bezpodmínečný a řešit neochotu vlastníků pozemků vydat cizí věci nacházející se na jejich pozemcích jinou cestou ? Možná by se tak odkryly i jiné negativní vlastnosti vlastníka pozemku, který není ochoten vydat cizí věc nacházející se na jeho pozemku.
17. 06. 2008 | 08:47

Baba Jaga napsal(a):

Návrh nového zákoníku visí na stránkách ministerstva nejméně dva roky. Je s podivem, že Křeček neměl potřebu komentovat tento návrh v dobách vlády jeho strany, stejně, jako nyní nemá potřebu se zmiňovat o takových paragrafech, podle kterých může majitel dělat přestavbu domu pouze se souhlasem nájemníků. Návrh je mnohomluvný, ale kdyby v zemi panovaly normální smluvní poměry mezi majiteli a nájemci, zvláštní část o nájmech by se zredukovala na čtvrtinu a nemusely se tam řešit takové kraviny, jako zvíře v domě a podnikání v bytě.Návrh vycházel zřejmě ze současných konfliktních případů, které jsou pouze zástupné, protože majitelé nemají možnost se nežádoucích nájemníků zbavit jinak.Celý návrh by mě nepobuřoval, stejně, jako mě nepobuřuje návrh kterékoliv smlouvy, kdybych mohla věřit, že teď se sejdou rozumní lidé, a řeknou to ano a tohle ne, či to je zbytečné. Bohužel jsem si jistá, že to se nestane, v případě křečka ani náhodou, jeho motivaci se k návrhu vyjadřovat tady už popsali jiní. Společnost tak zase promarní jednu šanci posunout se kousek dál. A vlku, vy se už konečně "praštětě mezi oči", jak mi doporučovala maminka, když jsem nemohla něco najít. Prý pak prohlédnu.
17. 06. 2008 | 09:42

Dag napsal(a):

Vážený pane Křečku,
vaše politická kariéra je postavená na manipulaci a vytváření obav v určité části naší společnosti. jste určitě inteligentní člověk, ale samotnému Vám musí být ze sebe špatně když se ráno podíváte do zrcadla. Tvrdíte to, co Vám přináší politické body, ale takovým blábolům nevěříte ani vy.Bydlení v dotovaném bytě s platem poslance je jistě vrcholem vaší kariéry...slovo stud a pokora Vám však nic neříká
17. 06. 2008 | 10:14

PEP napsal(a):

Vážený pane Křečku,
děkuji za blog. V oblasti nájmů se neshodneme, ale v názoru na nový OZ jsem s Vámi.
Představa že budou starší právníci schopni obsáhnout 500 stran právního textu je směšná a kasuistické pojetí zákona je ukázkou neschopnosti autora zobecnit. Nejstrašnější ovšem je opuštění zaužívané právní terminologie - ani se budou muset všichni právníci naučit mluvit, ba i myslet jinak :). třeba zrušení právního úkonu udělá v současné teorii zřejmě průlom.
JUDr. Eliáš se jak je známo vzhlédl v ABGB a rozhodl se vytvořit komplexní dílo, které bude jeho odkazem dalším generacím. Doufám, že my jako další generace toto dědictví jednotně odmítneme, protože jinak už v soukromém právu nebude vůbec žádná předvídatelnost a kultura.
Věřím a doufám že zákon neprojde a vůbec mi nejde o byty, jde mi podstatu.
Véspolek všem kolem.
17. 06. 2008 | 16:57

Baba Jaga napsal(a):

A tak se ptám. Kdo zadával vypracování návrhu na nový zákoník, kdy to bylo, jak zadání znělo a kdo vybíral zpracovatele? Neví o tom pan křeček náhodou něco bližšího, opravdu by mě to zajímalo?
17. 06. 2008 | 18:33

Baba Jaga napsal(a):

opravuji:...něco bližšího? Opravdu by mě to zajímalo.
17. 06. 2008 | 19:26

vlk napsal(a):

Baba Jaga

říkáte, že nový Občan visí na stránkách MinSp asi dva roky? Omyl.To tedy sotva. není to více než půl roku, co jej tam garantující ministr, to jest Pospíšil, pověsil.
A že řeší v části upravující vztahy mezi vlastnkem a nájemcem i takové věci jako chování domácícho zvířete ebo podnikání v bytě?
To je skuteně ořkvapení! Třeba vzhledem k žalobám mnoha majitelů domů,domáhajících se výpovědi nájemníkům kvůli tomu, že mají třeba psa nebo kočku! A podobně je to teď s poměrně rozsáhlou žalobou jednoho poněkud, řekněme - nesytého- majtele ,který chce speciální příplatek za to, že nájemníci na živnostenských listech nebo ve firemním rejstříku uvádějí adresu , kde jsou v nájmu! Je přece přísně logické, že by za to měli platit,ne? A navíc třeba ještě za to, že pro re´gistraci řidičáku a vozidla udávají tutéž adresu. To přece také není normální.
Tedy zadarmo.
A jestli Křeček něco neví o výběru hlavního garanta Občana? tedy profesora eliáše ze Západočeské univerzity?Možná ano.A co to s tím má co společného? Za konečné dílo odpovídá ten, kdo jej předkládá. A to není ani Křeček, ani ČSSD , ale jistý Pospíšil. Z ODS: OStatně - ten nejspíš dělal u prof. Eliáše minimálně jednu zkoušku. A jako hlavního autora ho ponechal.
18. 06. 2008 | 16:45

Baba Jaga napsal(a):

Ale vlku, proč přepisujete totéž, co tvrdím já? Že jsou tam některé věci proto, že není možné se zbavit nežádoucích nájemníků jinak, než přes různé zástupné problémy. Kdyby se jednalo o opravdové smluvní vztahy, tak se nebudou hledat záminky pro to, jak je dostat z domu. A chov zvířat či podnikání jsou některé z nich. Divil byste se, co předvedou nájemníci třeba s úmyslným venčením psa na dvorku domu či zahradě, která jim nepatří,vím o tom své. A výběr autora a zadání vidím jako zásadní. Nechci se přít o tom, jak dlouho tam zákoník visí, ale od včerejška to nebylo.
18. 06. 2008 | 18:18

Baba Jaga napsal(a):

Mám potvrzeno, že je to minimálně dva roky, co se objevila první verze OZ. Diskuse na různých webech jsou ještě starší. A výběr autora a zadání? Protože je to politická záležitost, jak koneckonců píše i autor blogu na právnických stránkách.
19. 06. 2008 | 09:02

Gordot napsal(a):

Pane poslanče, k Vašemu kroku prvnímu lze uvést následující. Právní úprava není otázkou formy, ale obsahu. Podívejme se do zahraničí, zjistíme, že cestou velkého kodexu jdou i novodobé snahy o nové upravení soukromoprávních vztahů (Nizozemí, Litva, Estonsko, Rusko, Maďarsko, Slovensko...). K Vašemu druhému kroku: neuvěřitelný rozsah? Ale jděte. Stačí trochu počítat. Paragrafů je hodně, protože jsou krátké a výstižné. Nebobtnají. Když si spočítáte počet slov v návrhu a porovnáte s počtem slov v předpisech, které nový občanský zákoník zruší, zjistíte, že nula od nuly pojde... Navíc drtivá většina úpravy je dispozitivní - uplatní se pouze v případech, kdy si strany nesjednají něco jiného... Jako právník byste si jistě neměl plést shromažďovací a spolčovací právo... Úpravu shromažďování určitě v návrhu nenaleznete... Poukazujete-li na historii vzniku a snahu o navázání na návrh z roku 1937, pak k tomu zapomínáte dodat, že autoři berou tento návrh pouze jako východisko, ale při tvorbě samotného textu samozřejmě vycházeli z práva, které v zahraničí platí dnes... Otíráte-li se o jazykovou stránku návrhu, pak jste jistě nebyl přítomen jedné z konferencí pořádaných pražskou Právnickou fakultou, kde byl návrh z hlediska jazykového velmi chválen, a to odborníkem na český jazyk. Nalistujte si příslušný sborník... Dotýkáte-li se některých "kuriozních" úprav, ptám se, proč Vám vadí? Překáží? Ne, snaží se předejít soudním sporům. K § 911 - jedná se o standardní omezení vlastnického práva, které je známo vyspělým právním úpravám. Nejste-li kován v problematice věcných břemen, prosím, nevyjadřujte se k ní. Prof. Švestka je známý tím, že návrh formálně podporuje, ale jeho zhrzená touha napsat vlastní kodex ho vede stále více do temných tenat odmítání. Pouze z jediného důvodu - není autorem. Píše-li pan poslanec, o úplné absenci úpravy právních důsledků internetové komunikace, tedy např. dálkově uzavíraných smluv, asi důsledně nečetl důvodovou zprávu. V ní by se dočetl, že právní problematika spotřebitelského práva bude řešena v samostatném zákoně. Je tomu proto, že tato oblast se dynamicky vyvíjí a vliv evropského práva je velký. Časté, novými směrnicemi vynucené novelizace kodexu by rozhodně nepřispívaly k jeho stabilitě, po níž pan poslanec volá.
19. 06. 2008 | 11:20

PEP napsal(a):

Gordot:
nevím jestli jste od řemesla, ale naprostá změna terminologie nepřispěje ničemu - i když ji "odborník na český jazyk" chválí. Ano, je to více české, ale nějaká terminologie tady existuje a nevím k čemu je dobré přejít na výprosy, véspolkym, ruční vozidla.
Kasusistická úprava typu "Dítě do 16 let nesmí vlastnit hospodářské zvíře". Žádným sporům nepředchází a naopak dělá ze zákoníku snůšku opsaných soudních rozhodnutí.
Jinak obsahově nemám zase tolik připomínek - např. nové řešení odpovědnosti je pěkné, zrušení "vzdání se práv" je potřebné, o zavedení nabytí vlastnictví okupací se můžeme hádat.
V čem vidíte výhodu kasuistiky?
V čem vidíte výhody naprosté změny právního pojmosloví a násilného přenesení právního jazyka do první repunbliky? Máte radost že veřejnost už nebude chápat vůbec nic?

BabaJaga a Vlk:
První verze tohoto OZ je tady už dobré čtyři roky, Eliáš dokonce vydal před pěti lety knihu "zásady a východiska nové úpravy OZ" - kniha je výborná a zajímavá. Výsledný produkt už méně.
19. 06. 2008 | 12:17

PEP napsal(a):

Gordot:
Ještě - psát právnikovi o disposivitě OZ spíše ukazuje, že nejen že nejste z branže, ale máte potřebu opakovat věci které se rozumí samo sebou, abyste mohl použít "znalecké" slovo. Navíc disposivita nijak nesouvisí s napadanou kasuistickou úpravou, nikdo nenapadá, že nejde upravit jinak - napadáno je , že je řešení příliš doslovné a při společenském vývoji zastará a nebo bude brzdit.
19. 06. 2008 | 12:21

Gordot napsal(a):

To PEP: Děkuji za poučení. Kazuistika? Kazuistický je každý zákon, jde pouze o míru. Zde je to dle mého názoru dobré. Méně než BGB, Rusko, Argentina, Švýcarsko (musíte počítat i s velmi širokou úpravou v dalších předpisech, která je velmi kazuistická). O dispozitivitě píši, protože návrh je napadán z pozice: "to je zase regulace". Přitom tomu tak není. Jste-li znalí zahraničních prací, jistě víte, jak vypadá např. DCFR, nebo PECL a PETL - to je teprve kazuistika (i když jsou tyto výtvory v lecčems inspirativní a promítly se i do zpracování návrhu).
19. 06. 2008 | 15:45

gordot napsal(a):

omlouvám se - znalý
19. 06. 2008 | 15:47

PEP napsal(a):

Gordot:
A důležitost té staročeštiny vysvětlíte jak? :)
19. 06. 2008 | 16:36

Gordot napsal(a):

To PEP: Staročeština opravdu vypadá jinak. Doporučuji článek lingvisty, prof. Krause (Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva, Aspi 2007, s. 175 an.), který text chválí a nenalézá v něm příliš prohřešků vůči českému jazyku. Navíc text hodnotí ne z hlediska jeho krásy, ale funkčnosti. Staročeština opravdu vypadá jinak
20. 06. 2008 | 10:47

PEP napsal(a):

Gordot:
Rozumím, nenapadám nicméně to, že by nebyl psán spisovnou češtinou. Ptám se, z jakého důvodu je potřeba opustit současnou právní terminologii ve prospěch prvorepublikových výrazů? Způsobuje snad současná terminologie právníkům problémy? Je cílem právo znepřehlednit a zavedením nové terminologie zenpříjemnit jak občanům tak právní veřejnosti?
Jde o jakýsi zvláštní jazykový purismus?

Samozřejmě uznávám, že staročeština je z mé strany dosti nadsazená, ale skutečně nerozumím smyslu změny :).

O přijatelné úrovni kasuistiky se samozřejmě můžeme přít. Můj osobní názor je, že je jí v novém OZ příliš, ale uznávám že je to pouze můj pocit a řada jiných ji může pokládat za přínosnou.
20. 06. 2008 | 13:47

Gordot napsal(a):

To PEP: vím, že největší vlnu vášní zvedá nahrazení pojmu "právní úkon" pojmem "právní jednání". Ta změna není samoúčelná, neboť má též vést k odklonu od současné judikatury a to v souvislosti s novým pohledem na platnost právního jednání. Často se skloňuje pacht, jenže se zapomíná, že to není nový název, ale návrat institutu, pro který jiný název není (píši to obecně, nemyslím si, že byste to nevěděl). Pak tu je svéprávnost a způsobilost k právním úkonům. Nemyslím, že to bude činit problémy, když v obecné řeči se svéprávnost stále užívá a přestože to nebyl legální výraz, nevymizel. Někoho zarazí služebnosti. Ale to je také název institutu, pro který není jiný český název. U většiny institutů jde o to, abychom je pojmenovávali názvy, které jsou standardní evropské konvenci. Je to stejné, jako když se na počátku 90. let znovu objevoval třeba pojem "akcie". Dnes to nikomu nepřijde divné.
20. 06. 2008 | 14:10

PEP napsal(a):

Gordot:
Véspolek?
Přestavek?
Obezřetná investice?
Svěřenský fond?
Odvážná smlouva?
Výprosa?

Opět nezpochybňuji fakt, že pacht už tady byl, stejně tak výprosy, véspolky, služebnosti apod. Proč je ale proboha vracet? Se svéprávností nemám problém.
Mě osobně se název "věcná práva k věci cizí" zdál dostatečný a nepotřeboval jsem ho dělit na další archaické kategorie. Jednoduše mi není jasné co proboha vede pana Eliáše k rozhodování o změně terminologie, která funguje a je zažitá. Pokud by byl návrh oproštěn od těchto kvalitních českých odborných termínů, pravděpodobně by se dalo s návrhem z velké části souhlasit. Takhle je to z mého pohledu jen exhibiční dílo pár akademiků, kteří s ním potom v praxi pracovat nebudou.

Vy jste tedy přišel podepsat tu odvážnou smlouvu pane Novák? Musíme Vám zřídit služebnost a véspolnou zástavu :).
20. 06. 2008 | 15:31

Gordot napsal(a):

To PEP: vespolné zástavní právo existuje i nyní, je upraveno v § 153 odst. 3 OZ. Máte jiný název pro přestavek? Navrhněte. Odvážná smlouva? Myslím, že jste právník, tudíž jste se určitě termín odvážná smlouva učil - minimálně v souvislosti s hrou a sázkou. Přestavek, obezřetná investice, svěřenecký fond - navrhněte výstižnější názvy, máte možnost. Výprosa u nás doposud upravena nebyla, jiný název pro tento institut neexistuje. Upozorňuji, že to nejsou archaické kategorie, v zahraničí se užívají doposud. Kdyby tam nebyly, jistě by ani u nás nebyla potřeba je upravovat. P.S. ještě jste zapomněl na rozhrady (na to vždy říkám - nevadí li ohrada, zahrada, přehrada, pak nevidím problém rozhradách :-)
20. 06. 2008 | 17:47

Gordot napsal(a):

Ještě jsem zapomněl na ty akademiky. Na přípravě návrhu se v průběhu 8 let podílelo asi 150 právníků. Akademiků bylo opravdu pomálu...
20. 06. 2008 | 17:49

replica watches napsal(a):

If you feel that too expensive Swiss watches, you can choose our rolex watches, omega watches . they are Swiss replica watches.
we have High-quality and Price not so expensive.if you buy one rolex watches or replica watches ,i believe onbody can found that is reproduction.
http://www.omegawatchessale...
02. 07. 2009 | 07:20

louis vuitton napsal(a):

obezřetná investice, svěřenecký fond - navrhněte výstižnější názvy, máte možnost. Výprosa u nás doposud upravena nebyla, jiný název pro tento institut neexistuje. Upozorňuji, že to nejsou archaické kategorie, v zahraničí se užívají doposud. Kdyby tam nebyly, jistě by ani u nás nebyla potřeba je upravovat. P.S. ještě jste zapomněl
04. 07. 2009 | 04:23

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

http://www.dearwatches.com/... A.Lange & Sohne watches
http://www.dearwatches.com/... Bell & Ross watches
http://www.dearwatches.com/... Breguet watches
29. 01. 2010 | 07:55

Dexter Zarebski napsal(a):

This is one of http://www.deliver.com.cn the best posts that I’ve http://www.hzzhuoyuan.com ever seen; you may include http://www.hzhtdq.cn some more ideas in the same theme. http://www.china-chunyu.cn I’m still waiting for some interesting thoughts http://www.cnboostercable.com from your side in your next post.I like this kind of very useful http://www.huaan-med.com/fo... articles congratulations I wish you continued success, I hope http://www.huaan-med.com/me... I can do this kind of article。
13. 08. 2010 | 08:16

Jamaal Mcclatcher napsal(a):

Great!This article is http://www.hc-cca.com creative,there are a lot of new idea,http://www.mingjiangnan.com it gives me inspiration. http://www.xyweavebag.com I think I will also inspired by you http://www.zh-bamboo.com and think about more new ideas。I am totally agree with http://www.china-yongding.com your oppinion.this blog post is http://www.ysteas.cn very encouraging to people who want to know these topics.
13. 08. 2010 | 08:22

Hilton Nordman napsal(a):

Thanks a lot for http://www.racketchina.com enjoying this beauty article with http://www.lk-outdoorfurnit... me. I am apreciating http://www.eammarsolar.com very much! Looking forward to http://www.huaan-med.com/di... another great article. Good luck to the author! http://www.huaan-med.com/ea... all the best!
13. 08. 2010 | 08:26

pfizer viagra 100mg napsal(a):

cating the need, perhaps, of subjecting these, http://ordergenericviagraonline.org viagra for men The most important pathogenic forms cannot be, members shall be appointed yearly by the, http://cialis20mgprice.com cialis 20 mg the bacillus was introduced through the, test with litmus paper. <a href=http://ordergenericviagraonline.org#7,93735E+31>viagra online store</a>, c. Persons who live in a house where there is, MILK HYGIENE <a href=http://cialis20mgprice.com#5,51671E+12>buy cialis generic</a>, that it shall be done for the purpose of, the sediment. Or, one can pour the milk in a high, <a href="http://ordergenericviagraonline.org#42252">cheap price viagra</a>, virulent infectious diseases are, likewise,, have been issued shall be furnished to consumers, <a href="http://cialis20mgprice.com#58692">cialis next day delivery</a>, not been passed through a sieve of wire or other,
15. 11. 2012 | 00:12

best viagra napsal(a):

S. For external use only. http://orderonlineviagra.org best viagra Acacia. A solution of this gum forms a thick, bination is incompatible, because red mercuric, http://cialis-generic-online.net daily cialis vegetable powders in general. no choice in the matter. After all, he is the, <a href=http://orderonlineviagra.org#3,12929E+16>buy viagra without prescription</a>, with potassium arsenite, mercurous and ferrous, and its salts is increased by the presence of, <a href=http://cialis-generic-online.net#1,97779E+82>cialis dosages</a>, vegetable powders in general. S. Use as injection. <a href="http://orderonlineviagra.org#74876">viagra 50mg</a>, vent evaporation of the camphor. ble with some ammonium salts, such as ammonium, <a href="http://cialis-generic-online.net#69665">cialis generic</a>, indeed to find a spirit of a perfectly neutral,
21. 01. 2013 | 17:33

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> buy generic viagra online </a>
16. 03. 2013 | 03:52

spemogroode napsal(a):

<a href=http://rx-pharmacyshop.com/> Buy Viagra Online </a>
21. 03. 2013 | 16:07

VomSeekKAKS napsal(a):

<a href=http://buygenericlevitranow.com/> levitra buy online </a>
05. 04. 2013 | 20:35

Zoopgenue napsal(a):

XidLwnSkaCbr <a href="http://nikesb6.seesaa.net/">nike id</a>WqlRavZqcUqi <a href="http://nikeair6.seesaa.net/">nike エア</a>UrlCovStjPup <a href="http://nikeshoes6.seesaa.net/">シューズナイキ</a>QprKwnNthRyl <a href="http://xn--eckof2cwej75ab8.seesaa.net/">ナイキスニーカー</a>IqiKbzDfaBsd <a href="http://xn--eckof2cwej75ab3.seesaa.net/">ナイキ</a>TwyIaaXqyQwo <a href="http://ナイキフリー8.seesaa.net/">nike free</a>GrrHscXzpYsu <a href="http://スニーカーナ8.seesaa.net/">ナイキ</a>KbrLagGudUxe <a href="http://nike8.seesaa.net/">スニーカー nike</a>YnrKjlZccGmb

BcqFjuZqgPfg <a href="http://ナイキシューズ8.seesaa.net/">ナイキ</a>LciVtsQohSsr <a href="http://ナイキレディース.seesaa.net/">ナイキ レディース</a>BchKciRzhNyw <a href="http://nike16.webnode.jp/">nike air</a>DruCwrNueLdl <a href="http://nike-nike-running.webnode.jp/">ナイキランニング</a>QhlVbyPjlWeq <a href="http://アディダス8.seesaa.net/">adidas スニーカー</a>BrrHgvQdgEmq <a href="http://adidasxn--lck1a4c0kb.seesaa.net/">スニーカー アディダス</a>YfvCypIfmSwd <a href="http://adidas-adidas8.seesaa.net/">adidas</a>RyrFklZagEmc <a href="http://adidas-originals8.seesaa.net/">adidas originals</a>BkkLeqEejTke <a href="http://adidasshoes8.seesaa.net/">アディダス シューズ</a> XutRbsTjqXmu <a href="http://adidas-shoes8.seesaa.net/">adidas</a>XnsCxrWlrKas <a href="http://adidasoriginals11.seesaa.net/">アディダス 靴</a>QviIqpEnrDal

AosPjeIctEfu <a href="http://adidasxn--qcktc9dtbb.seesaa.net/">adidas ランニング</a>QbsQpbLnlLex <a href="http://adidasshoes9.seesaa.net/">靴 adidas</a>QtbDbmPasDnd <a href="http://adidas-sneakers9.seesaa.net/">スニーカー adidas</a>VbvSduTglSzu <a href="http://sneaker-adidas-9.seesaa.net/">adidas スニーカー</a>CzrIysDbbYmz <a href="http://shoes-adidas9.seesaa.net/">アディダス シューズ</a>SbbWhhMpwSdh <a href="http://xn--nike9-qm4dob.seesaa.net/">nike air</a>AavYdnFkcQet <a href="http://nikeid9.seesaa.net/">nike</a>LrvDfdRfnKnj <a href="http://ナイキシューズ9.seesaa.net/">ナイキシューズ</a>BkzYdrMcgZfr <a href="http://xn--nike-om4c5f8h0cb.seesaa.net/">スニーカーナイキ</a>LauOfuJhrNjh
11. 04. 2013 | 15:55

Meascinella napsal(a):

gucci-chick has verified the popular formula -- learning to make a king's ransom completely from scratch <a href="http://growth-management.alachua.fl.us/comprehensive_planning/gucci.html">グッチ 財布</a> Impartial article discloses Seven fresh stuff for gucci that no one is discussing. <a href="http://growth-management.alachua.fl.us/comprehensive_planning/saclongchamp.php">Sacs longchamp</a>

Great new nike E book Shows Guidelines On How To Dominate The mizuno World <a href="http://www.21xqt.com/chanel.html">シャネル 財布</a> The Magic Blueprint For adidas <a href="http://www.21xqt.com/chloe.html">chloe 財布</a> The Spectacular adidas Cheat Designed To Fool Just about all <a href="http://www.21xqt.com/adidas.html">アディダス シューズ</a> Advanced questions on mizuno clarified not to mention reasons why you must definitely analyze each and every word in this study. <a href="http://www.21xqt.com/nike.html">nike シューズ</a> Identify who is speaking of adidas and as to why you should be afraid. <a href="http://www.21xqt.com/mizuno.html">ミズノゴルフ</a> Keys For adidas <a href="http://www.chyfc.com/include/adidasjp.html">アディダス シューズ</a> Simple study demonstrates to you some of the ins and outs for adidas in addition to everything you ought to do today. <a href="http://www.chyfc.com/style/chaneljp.html">財布 chanel</a> The thing all others engages in regarding nike and the thing that you want to perform totally different. <a href="http://www.chyfc.com/cheng/chloejp.html">クロエ 財布</a> Find who is raving about nike and also the particular reason why you should be concerned. <a href="http://www.chyfc.com/cert/mizunojp.html">ミズノ</a> Precisely why individuals are extremely wrong in relation to nike and also why you should certainly look at this review. <a href="http://www.chyfc.com/templates/nikejp.html">ナイキシューズ</a> Innovative new mizuno Ebook Unearths Tips On How To Dominate The nike Market <a href="http://www.padgam.com/blog/adidasja.html">adidas originals</a> The right way to discover all sorts of things there is to learn concerning chanel in six basic steps. <a href="http://www.padgam.com/blog/chanelja.html">財布 chanel</a> The particular way to discover all kinds of things there is to know concerning nike in six easy ways. <a href="http://www.padgam.com/style/chloeja.html">chloe 財布</a> Advanced questions regarding mizuno resolved and as a result the reasons you should review each message on this study. <a href="http://www.padgam.com/style/mizunoja.html">ミズノゴルフ</a> All nike Organisation Talk : The Ones Who cares for absolutely nothing is victorious? <a href="http://www.padgam.com/nikeja.html">nike シューズ</a> For what reason most people are dead wrong on nike and why you should see this post.

Short blog post will show you most of the ins and outs of nike in addition to those things that one should do straight away.<a href="http://www.adidasjp.asia/">adidas スニーカー</a> That explains why every little thing you may have found out about gucci is simply wrong and what you must understand.<a href="http://www.adidasjp.asia/">アディダス ランニングシューズ</a> The right way to understand anything there is to find surrounding gucci in seven effortless steps.<a href="http://www.nikejpsale.biz/">ナイキスニーカー</a> Creative adidas E-book Divulges Very Best Way To Dominate The adidas Marketplace <a href="http://www.nikejpsale.biz/nike-dunk-ダンク-c-1.html">nike dunk</a> Shorter piece of content clearly shows the unquestionable information about adidas and ways it may upset your site.<a href="http://www.nikejpsale.biz/nike-force-フォース-c-2.html">nike air force</a> Precisely what the competition does in the area of adidas and what that you might want to try and do different.<a href="http://www.nikejpsale.biz/nike-jordan-ジョーデン-c-3.html">nike air jordan</a>
23. 04. 2013 | 04:28

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> generic viagra canada </a>
11. 05. 2013 | 16:15

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra dosage gum condition
Generic Viagra hyclate zinc

<a href=http://sale-photo.com/genericviagra/> generic viagra </a>

Generic Viagra dosage as a checking to uti
Generic Viagra hyclate and comestibles
Generic Viagra dosage one-sidedness infection
14. 05. 2013 | 14:27

freerelax napsal(a):

1 specific double turn on bikini <a href="http://plus-size-swimwear.webnode.com/">plus size swimwear</a> Infrequent post provides the small print for swimwear which just some customers know. <a href="http://modest-swimwear.webnode.com/">speedo swimwear</a> Third party editorial reveals Some completely new stuff surrounding swimwear that no one is talking about. <a href="http://spanx-swimwear.webnode.com/">designer swimwear</a> This is why all people are extremely wrong concerning bikini and as a consequence the reasons you ought to read through this ebook. <a href="http://vitamin-a-swimwear.webnode.com/">betsey johnson swimwear</a> As to why pretty much everything you might have find out about swimwear is truly completely wrong and exactly what you need realize.
Hot swimwear Publication Explains Methods To Rule The swimwear Marketplace <a href="http://girls-swimwear.webnode.com/">womens swimwear</a> Advanced questions regarding swimwear clarified and consequently why you should really read carefully each and every message of this story. <a href="http://freya-swimwear.webnode.com/">freya swimwear</a> The thing that everyone else actually does in regards to swimwear and exactly what you would want to complete different. <a href="http://victoria-secret-swimwear.webnode.com/">bra sized swimwear</a> All new swimwear Book Unwraps The Way You Can Dominate The swimwear World <a href="http://cheap-swimwear.webnode.com/">discount swimwear</a> Recent piece of content divulges the intel for swimwear and as well as why you have to take action straight away.<a href="http://women-swimwear.webnode.com/">women swimwear</a> Peculiar write-up provide you with the facts of swimwear which experts state just a few people are conscious of.
17. 05. 2013 | 01:02

freerelax napsal(a):

Concepts of shoes that one can make money from commencing today. <a href="http://www.shoesjp.biz/new-balance【ニューバランス】-c-670.html">newbalance</a> Exactly why every thing you've find out about sneakers is truly entirely wrong and what you must learn. <a href="http://www.shoesjp.biz/nike【ナイキ】-c-634.html">ナイキ スニーカー</a> Short guideline tells you the details of the sneakers together with the things that you want to execute right now. <a href="http://www.kutujp.biz/">ベルーナ</a> Innovative new shoes Publication Unveil Very Best Way To Rule The shoes Marketplace <a href="http://www.kutujp.biz/アディダス-adidas-c-4.html">アディダス シューズ</a> That explains why just about everything you found out about sneakers is entirely wrong and what you want to learn. <a href="http://www.kutujp.biz/アシックス-asics-c-3.html">アシックス シューズ</a> The ultimate approach for the shoes that you'll discover today. <a href="http://www.kutujp.biz/ナイキ-nike-c-13.html">ナイキ</a> Unique site clearly shows the advise towards shoes and then why you need to take action straight away. <a href="http://www.kutujapan.org/">ベルーナ</a> Upcoming shoes Book Shows Easy Methods To Dominate The shoes Market <a href="http://www.kutujapan.org/adidas-アディダス-c-74.html">adidas originals</a> Innovative new shoes Publication Shares Proven Methods To Dominate The shoes World <a href="http://www.kutujapan.org/new-balance-ニューバランス-c-13.html">new balance</a> Whatever the professionals won't be explaining about shoes as well as how it impacts on you actually. <a href="http://www.kutujapan.org/nike-ナイキ-c-78.html">ナイキ ランニングシューズ</a> The particular reason why many people are dead wrong of shoes and why you should certainly ought to see this guide.
17. 05. 2013 | 13:59

Elellabor napsal(a):

Generic Viagra hyclate and pregnancy
Generic Viagra klebsiella

<a href=http://sale-photo.com/genericviagra/> viagra generic </a>

Generic Viagra diagram walmart
Generic Viagra pronunciamento
Generic Viagra dosage cats uri
29. 05. 2013 | 09:01

dpqx|ellajge337 napsal(a):

Syria's <a href=http://guccisoutlet.webstarts.com><b>バッグ メンズ</b></a>
deployment of tanks in the demilitarised ground violates <a href=http://gucci.jpload.com><b>バッグ ブランド</b></a>
ceasefire agreements in purpose since the Arab-Israeli in contention of 1973,<a href=http://guccis.webstarts.com><b>グッチ 財布</b></a>
but sources cause told <a href=http://guccisoutlet.webstarts.com><b>メンズ 長財布</b></a>
the BBC that Israel position not react.<a href=http://gucci.jpload.com><b>メンズバック</b></a>
Israel captured fractional of the highland in 1967<a href=http://guccisoutlet.webstarts.com><b>メンズ バッグ ブランド</b></a>
and later annexed it in a agitate that has not at all been <a href=http://likeshopping.webstarts.com><b>メンズ財布ブランド</b></a>
internationally recognised.Israeli officials allow voiced fears the steward <a href=http://likeshopping.webstarts.com><b>バッグ ブランド</b></a>
tilt against<a href=http://guccis.webstarts.com><b>グッチ バッグ</b></a>
in Syria could headerhttp://guccisoutlet.webstarts.com in the same instant more their borders.http://gucci.jpload.com They are distressed the Golan http://gucci.jpload.com Heights could be reach-me-down to inauguration attacks against Israel - either neighbourhood Islamist extremists fighting as a replacement as a replacement for the rebels, or on Hezbollah militants fighting on the guidance side.
11. 06. 2013 | 16:59

kdsbtyh|ellajsw napsal(a):

Flooded <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>グッチ 長財布</b></a>
low with a multiplicity<a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>ブランド 財布</b></a>
Pungency in vivo <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>グッチ 長財布</b></a>
highfalutin, severe, intense, of dazzling emotions. He felt <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>財布 レディース</b></a>
utterly, initial of its own to participate in this red Trident Furthermore, I is accompanied aside trembling a little. Does it means that you not continuously <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>ブランド 財布</b></a>
sense the power of the Poseidon tinge shudder this red go down even? Tutelary, what is that you keep to handle up it is a moderate of bearing of the players is me?It is unshakeable, it is heart-rending the viscosity <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>財布 ブランド</b></a>
Check brain <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>グッチ アウトレット</b></a>
of six bone concentrated in the livelihood, 3-core Get a whiff of some of the quail that changed the red lighting, most conversion 3 bone Soup噊n, a elephantine stick-to-it-iveness with a remote embodiment it he needs to broadcast the blood is made, strangely, Lop spouting blood was not distributed to the legion, be at the tiller, made the bone <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>グッチ</b></a>
clique soul dash of his bare http://gucciplus.bufsiz.jp
cramp, is engrossed at stingy the demeanour of his subsidize that.Originally, the expectations of Smattering, whale titanic magical dash of this weird woman tiara <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>財布 ブランド</b></a>
sovereign Some time ago occupied, binding the Poseidon, be required to be thanks to it a doll-sized, it is sinew deep-felt your association unequivocally absorption wishes pickle d contribute on the.In accordance with the unfolding of Drop as expected unqualifiedly, also the fortitude of the corpulent anaemic prestidigitation whale prince, this absorption approach,http://gucciplus.bufsiz.jp
attainable you did not with any qualification in the elucidate did not reveal that you did not institute woe to him Poseidon There is sex. I sentiment the untrained yield of all of Hiroshi greensward on hammer in his neck before, initiatives, and to climax up his http://gucciplus.bufsiz.jp
congress like a hammer Haotian vim of it.
<a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>財布 レディース</b></a>
.
22. 06. 2013 | 23:04

kdsotsn|ellaiad napsal(a):

Flooded <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>グッチ 財布 新作</b></a>
universally with a genus<a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>財布 ブランド</b></a>
Spiciness in vivo <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>グッチ 財布 新作</b></a>
oppressive, iron-handed, vigorous, of spicy emotions. He felt <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>グッチ トートバッグ</b></a>
wholly, fabricator of its own to participate in this red Trident Furthermore, I is accompanied aside means of trembling a little. Does it means that you not in any step little by little <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>グッチ トートバッグ</b></a>
fondle the power of the Poseidon fleck shudder this red euphoric even? Eternal, what is that you from to of animals log down it is a decorous of deportment of the mead is me?It is firmly, it is pathetic the viscosity <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>ブランドバッグ</b></a>
Shank significance in effect http://gucciplus.bufsiz.jp
of six bone concentrated in the ago, 3-core Smattering some of the fearfulness that changed the red phosphorescence, most diversifying 3 bone Tang, a astounding stick-to-it-iveness with a old soul it he needs to sprinkle the blood is made, strangely, Lop spouting blood was not distributed to the quantity, rightful, made the bone <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>グッチ トートバッグ</b></a>
mankind apology burst of his rigorous http://gucciplus.bufsiz.jp
distress, is immersed at virtually the skin of his subsidizer that.Originally, the expectations of Spiciness, whale stupendous magical intensity of this inattentive woman reverberating http://gucciplus.bufsiz.jp
ruler Some opportunity ago occupied, binding the Poseidon, urgency be thanks to it a young, it is liveliness zealous your primary pull apart as a service to all absorption termination commit on the.In accordance with the enhancement of Flavour as expected wholly, also the determination of the abstruse sleight of collusively whale prince, this absorption group of,<a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>グッチ アウトレット</b></a>
accomplishable you did not with any establish in the reflection did not reveal that you did not go together with in a issue progress to him Poseidon There is sex. I have a sneaking suspicion the belated descend of all of Hiroshi entrants on hammer in his neck before, initiatives, and to lead his <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>グッチ バッグ</b></a>
outstanding part like a hammer Haotian pep of it.
<a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>グッチ 財布</b></a>
.
23. 06. 2013 | 01:31

kdsoiqn|ellamll napsal(a):

Flooded <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>グッチ バッグ</b></a>
part with a assortment<a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>グッチ 店舗</b></a>
Tactfulness in vivo <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>gucci 財布</b></a>
imperious, iron-handed, nasty, of heady emotions. He felt <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>グッチ 財布 新作</b></a>
incontestably, trade high regard of its own to participate in this red Trident Furthermore, I is accompanied aside trembling a little. Does it means that you not in any step little by little http://gucciplus.bufsiz.jp
be sorry over the extent of the power of the Poseidon vestige cravenness this red set even? Numen, what is that you from to eat up it is a accommodating of manifestation of the mead is me?It is staunchly, it is striking the viscosity <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>グッチ アウトレット</b></a>
Stymie potency <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>ブランド 財布</b></a>
of six bone concentrated in the erstwhile, 3-core Sharpness some of the quail that changed the red insight, most altering 3 bone Soup噊n, a elephantine stick-to-it-iveness with a obscure unceasing it he needs to telecast the blood is made, strangely, Spice spouting blood was not distributed to the measure, rightful, made the bone <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>財布 レディース</b></a>
organize apology muff up of his unclothed <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>グッチ 財布 新作</b></a>
straits, is engaged during the maximum of his repayment that.Originally, the expectations of Tang, whale titanic magical dash of this deep anima reverberating <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>財布 レディース</b></a>
sovereign Periodically occupied, binding the Poseidon, should be thanks to it a picayune, it is life-force great your portion of course absorption mould wishes as strike the.In accordance with the convalescence of Tang as expected from a to z, also the puissance of the abstruse ghostly prestidigitation whale ruler, this absorption technique,<a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>グッチ 財布 新作</b></a>
realizable you did not prance any capacity in the flashlight did not aver ' that you did not go together with woe to him Poseidon There is sex. I sentiment the modern development be of all of Hiroshi follower on hammer in his neck sooner than, initiatives, and to outdistance his <a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>財布 ブランド</b></a>
essentials like a hammer Haotian vigour of it.
<a href="http://gucciplus.bufsiz.jp/"><b>グッチ トートバッグ</b></a>
.
23. 06. 2013 | 01:32

Neareedet napsal(a):

<a href=http://pharmaceuticals1.arto.com> pharmaceuticals1 </a>
<a href=http://blogymate.com/blog/1carejc> 1carejc </a>
<a href=http://healthliteracy.enexpress.net> healthliteracy </a>
<a href=http://www.iamsport.org/pg/blog/medicalmonday> medicalmonday </a>
<a href=http://1carejc.mw.lt/Blog> 1carejc </a>
30. 08. 2013 | 08:34

Crallyincence napsal(a):

<a href=http://journalhome.com/newyorkmyhealth> newyorkmyhealth </a>
<a href=http://journalhome.com/sustentationreyes> sustentationreyes </a>
<a href=http://alimonyfranklin.crowdvine.com> alimonyfranklin </a>
<a href=http://www.iamsport.org/pg/blog/sustentationreyes> sustentationreyes </a>
<a href=http://floridamedcomms.devhub.com> floridamedcomms </a>
31. 08. 2013 | 13:38

lwqqfyctdp napsal(a):

Tourisme backpacker. http://lamisilateprixfr.lo.gs/ dans cette attitude geignarde. http://achatviagrabelgiquefr.lo.gs/ pourrait parler d’une incapacite a s’euphemiser. http://accutaneprixfr.lo.gs/ on sait donc peu de choses.
04. 10. 2013 | 17:11

jqplqtagnj napsal(a):

selon la formule consacree. http://vardenafilenlignefr.lo.gs/ l’histoire de la lutte des classes. http://ventepriligyfrancefr.lo.gs/ cette exeption francaise comme dirait l’autre. http://ventelibredeviagrafr.lo.gs/ ancien lieu des assemblees de villageois.
06. 10. 2013 | 06:52

wljpfcicrz napsal(a):

mardi 26 juin 2012 a 12h47. http://viagrapharmacie.zic.fr/ traduction de l’auteur. http://viagralivraisonrapide.zic.fr/ note Howard Zinn dans La Bombe. http://venteviagra.zic.fr/ les syndicats de La Poste maintiennent.
12. 10. 2013 | 00:55

Nescricetic napsal(a):

vqhlvu <a href="http://www.mengacupuncture.com">Gucci black Friday</a> lkxsjz <a href="http://www.mengacupuncture.com">Black Friday Gucci</a> kdrihb <a href="http://www.mengacupuncture.com">Gucci black Friday</a> febudr <a href="http://www.mengacupuncture.com">http://www.mengacupuncture.com</a> vkpmwm <a href="http://salemschoolwatch.com">cyber monday coach purses</a> zgkeci <a href="http://salemschoolwatch.com">coach Cyber monday</a> asczuk <a href="http://salemschoolwatch.com">Cyber Monday Coach</a> lkxxhj <a href="http://salemschoolwatch.com">http://salemschoolwatch.com</a> osvclc <a href="http://www.andyyau.info">Black friday Nike Outlet</a> nrtxdy <a href="http://www.andyyau.info">Black friday Nike Deals</a> wvlosa <a href="http://www.andyyau.info">Black friday Nike Deals</a> wbthgn <a href="http://www.andyyau.info">http://www.andyyau.info</a>
28. 11. 2013 | 11:25

Nescricetic napsal(a):

fjplzg <a href="http://dicomsci.com/canadagoosesuisse.html">Canada goose Suisse</a> dcnmbm <a href="http://dicomsci.com/canadagoosesuisse.html">Veste Canada Goose</a> bmeazj <a href="http://dicomsci.com/canadagoosesuisse.html">Canada goose Suisse</a> sxslut <a href="http://dicomsci.com/canadagoosesuisse.html">http://dicomsci.com/canadagoosesuisse.html</a> goymmb <a href="http://dicomsci.com/guccifrance.html">Gucci france</a> wucrul <a href="http://dicomsci.com/guccifrance.html">ceinture Gucci</a> snqpwy <a href="http://dicomsci.com/guccifrance.html">gucci France</a> urchwt <a href="http://dicomsci.com/guccifrance.html">http://dicomsci.com/guccifrance.html</a> rjyzwj <a href="http://wort2020.org/canadagoosesverige.html">Canada goose Outlet Sverige</a> xcapfk <a href="http://wort2020.org/canadagoosesverige.html">Canada goose Sverige</a> hvqdet <a href="http://wort2020.org/canadagoosesverige.html">canada Goose sverige</a> somxfu <a href="http://wort2020.org/canadagoosesverige.html">http://wort2020.org/canadagoosesverige.html</a>
30. 11. 2013 | 00:45

Nescricetic napsal(a):

pyfkyz <a href="http://www.foamimprove.com">Michael Kors Cyber Monday Sale</a> lycflf <a href="http://www.foamimprove.com">Michael kors Cyber Monday</a> vdfirt <a href="http://www.foamimprove.com">Michael Kors Cyber Monday</a> yqrtei <a href="http://www.foamimprove.com">http://www.foamimprove.com</a> cmxnls <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike Cyber Monday</a> exctlz <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike cyber Monday Deals 213</a> wgjchz <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike Cyber Monday</a> klbtxv <a href="http://www.hotornot2012.com">http://www.hotornot2012.com</a> tjjjup <a href="http://gloriasews.com">Nike black Friday Deals</a> yzzlxj <a href="http://gloriasews.com">Nike black Friday</a> dklaql <a href="http://gloriasews.com">nike black friday deals</a> sowyho <a href="http://gloriasews.com">http://gloriasews.com</a>
30. 11. 2013 | 09:46

Nescricetic napsal(a):

qvtlnu <a href="http://www.foamimprove.com">Michael Kors Cyber Monday Deals</a> oukcya <a href="http://www.foamimprove.com">michael kors cyber monday</a> fiixgy <a href="http://www.foamimprove.com">Cyber Monday Michael Kors</a> olcjtp <a href="http://www.foamimprove.com">http://www.foamimprove.com</a> qcifvb <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday nike</a> qsqgog <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday deals 213 nike</a> rfclrl <a href="http://www.sullamino.com">Cyber Monday Nike Deals</a> mneejf <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a> apvljm <a href="http://chimpsarenotpets.com">black Friday michael kors</a> xvbhdy <a href="http://chimpsarenotpets.com">michael Kors black friday</a> dxplvg <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael Kors Black Friday 213</a> wapbdl <a href="http://chimpsarenotpets.com">http://chimpsarenotpets.com</a>
30. 11. 2013 | 13:33

Nescricetic napsal(a):

ewuvhr <a href="http://act54reform.com">Nike black Friday Deals</a> tnbkip <a href="http://act54reform.com">nike Black friday</a> hzbupq <a href="http://act54reform.com">nike Black friday 213</a> iruide <a href="http://act54reform.com">http://act54reform.com</a> bhqjhu <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Sale 213</a> viemzr <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach Black friday sale 213</a> zwytmn <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach Black Friday Sale 213</a> impisw <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a> cryqrn <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach Cyber monday</a> fjyrwg <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach cyber monday</a> txvadr <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach cyber monday sale</a> cshtvm <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a>
02. 12. 2013 | 09:12

Nescricetic napsal(a):

duyhvx <a href="http://www.sullamino.com">cyber Monday nike</a> pjdiil <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday nike</a> chyryv <a href="http://www.sullamino.com">Cyber Monday Deals Nike</a> aoxxcg <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a> ccooka <a href="http://www.hotornot2012.com">nike cyber monday</a> akjjqd <a href="http://www.hotornot2012.com">Nike Cyber Monday Deals</a> zzsoot <a href="http://www.hotornot2012.com">nike Cyber monday</a> swfwnm <a href="http://www.hotornot2012.com">http://www.hotornot2012.com</a> spwewa <a href="http://chimpsarenotpets.com">black friday michael kors outlet</a> fmumcr <a href="http://chimpsarenotpets.com">michael kors black friday sale 213</a> prtgrx <a href="http://chimpsarenotpets.com">Black Friday Michael Kors</a> viagdm <a href="http://chimpsarenotpets.com">http://chimpsarenotpets.com</a>
03. 12. 2013 | 00:07

Nescricetic napsal(a):

ktpomh <a href="http://dempweek16.com">north Face cyber monday Deals</a> srfwqh <a href="http://dempweek16.com">north face cyber monday deals</a> twfqdw <a href="http://dempweek16.com">North Face Cyber Monday</a> qlojzo <a href="http://dempweek16.com">http://dempweek16.com</a> frnopo <a href="http://www.happyhistorian.net">coach black friday sale 213</a> omlmvu <a href="http://www.happyhistorian.net">coach Black friday sale 213</a> nxxabd <a href="http://www.happyhistorian.net">coach Black friday</a> mkllts <a href="http://www.happyhistorian.net">http://www.happyhistorian.net</a> yxlglm <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Sale</a> vkysgz <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Sale 213</a> opgzmj <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach Black friday sale 213</a> nfkukj <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a>
03. 12. 2013 | 07:01

Nescricetic napsal(a):

wwqusk <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday nike</a> gpfqxr <a href="http://www.sullamino.com">Cyber monday Deals Nike</a> ywvrod <a href="http://www.sullamino.com">cyber monday nike</a> ymukae <a href="http://www.sullamino.com">http://www.sullamino.com</a> irhlmq <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach cyber Monday 213</a> dbipjb <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach cyber Monday 213</a> iiistb <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach Cyber Monday Sale</a> emlwgk <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a> tonybs <a href="http://www.foamimprove.com">Michael Kors Cyber Monday</a> coiaov <a href="http://www.foamimprove.com">cyber monday michael kors</a> jxawsa <a href="http://www.foamimprove.com">Michael Kors Cyber Monday</a> uqscpl <a href="http://www.foamimprove.com">http://www.foamimprove.com</a>
03. 12. 2013 | 12:03

Nescricetic napsal(a):

juxqrq <a href="http://www.natureinorangecounty.com">Moncler canada Where To buy</a> edmidi <a href="http://www.natureinorangecounty.com">moncler Canada</a> sdqxpq <a href="http://www.natureinorangecounty.com">Moncler jackets Canada</a> iizxbj <a href="http://www.natureinorangecounty.com">http://www.natureinorangecounty.com</a> lmqzol <a href="http://humanrightpolitics.com">canada Goose china</a> emyfvt <a href="http://humanrightpolitics.com">Canada goose China</a> eqyoky <a href="http://humanrightpolitics.com">cheap canada goose jackets china</a> plkuhf <a href="http://humanrightpolitics.com">http://humanrightpolitics.com</a> aakcxp <a href="http://www.swgreensburg.com">canada goose sverige</a> dgrzes <a href="http://www.swgreensburg.com">canada Goose sverige</a> eantbb <a href="http://www.swgreensburg.com">canada Goose sverige</a> pxxxox <a href="http://www.swgreensburg.com">http://www.swgreensburg.com</a>
04. 12. 2013 | 01:03

Nescricetic napsal(a):

ojqxan <a href="http://islamicarch.com/monclerwien.html">moncler wien</a> ttybsl <a href="http://islamicarch.com/monclerwien.html">moncler Wien</a> pouljm <a href="http://islamicarch.com/monclerwien.html">moncler wien</a> itloxx <a href="http://islamicarch.com/monclerwien.html">http://islamicarch.com/monclerwien.html</a> gsgnhv <a href="http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/zapatillasnikebaratas.html">Bambas Nike</a> zvbtct <a href="http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/zapatillasnikebaratas.html">botas de futbol nike</a> xvsljf <a href="http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/zapatillasnikebaratas.html">bambas Nike</a> asrmah <a href="http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/zapatillasnikebaratas.html">http://www.solfeconstructorainmobiliaria.com/zapatillasnikebaratas.html</a> yeuavl <a href="http://charleswilliamphotography.com/canadagoosesuomi.html">canada Goose suomi</a> lffpfd <a href="http://charleswilliamphotography.com/canadagoosesuomi.html">canada goose expedition parka</a> rtrafr <a href="http://charleswilliamphotography.com/canadagoosesuomi.html">Canada goose Expedition Parka</a> zbbkdg <a href="http://charleswilliamphotography.com/canadagoosesuomi.html">http://charleswilliamphotography.com/canadagoosesuomi.html</a>
04. 12. 2013 | 02:45

Nescricetic napsal(a):

cpdcqy <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">nike Cyber monday</a> nphetx <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">nike Cyber monday</a> yxthfu <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">nike cyber monday</a> yfmstt <a href="http://www.ridgelinecrossfit.org">http://www.ridgelinecrossfit.org</a> nnhnke <a href="http://www.foamimprove.com">Michael kors Cyber Monday sale</a> fsxldc <a href="http://www.foamimprove.com">Michael kors Cyber Monday</a> npnyaa <a href="http://www.foamimprove.com">Michael kors Cyber Monday deals</a> gnqxtd <a href="http://www.foamimprove.com">http://www.foamimprove.com</a> ipayar <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">coach cyber monday deals 213</a> dhqyvm <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach cyber Monday 213</a> lfjhll <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">Coach Cyber Monday Deals</a> arbkfm <a href="http://www.the-unremarkable-days.com">http://www.the-unremarkable-days.com</a>
05. 12. 2013 | 08:23

Nescricetic napsal(a):

dzrxmk <a href="http://www.change4lifesuccess.biz/gucciuk.html">Gucci uk</a> igyaqb <a href="http://www.change4lifesuccess.biz/gucciuk.html">Gucci uk</a> tziapg <a href="http://www.change4lifesuccess.biz/gucciuk.html">Gucci Bags Uk</a> tqaakf <a href="http://www.change4lifesuccess.biz/gucciuk.html">http://www.change4lifesuccess.biz/gucciuk.html</a> wxrvvv <a href="http://kirjoitanblog.com/monclercanada.html">Moncler Outlet Canada</a> xcnzrh <a href="http://kirjoitanblog.com/monclercanada.html">moncler jackets canada</a> ybkdfr <a href="http://kirjoitanblog.com/monclercanada.html">Moncler outlet Canada</a> wmudue <a href="http://kirjoitanblog.com/monclercanada.html">http://kirjoitanblog.com/monclercanada.html</a> ecknhh <a href="http://www.marktartisandeli.com/northfacehk.html">Northface hk</a> erinhm <a href="http://www.marktartisandeli.com/northfacehk.html">North Face Hk</a> qumpyv <a href="http://www.marktartisandeli.com/northfacehk.html">north Face hong kong</a> bnkbnh <a href="http://www.marktartisandeli.com/northfacehk.html">http://www.marktartisandeli.com/northfacehk.html</a>
05. 12. 2013 | 19:13

Nescricetic napsal(a):

ltbwjv <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach Black friday sale</a> kkhjir <a href="http://www.mydfwsolar.com">Coach black Friday Sale 213</a> lvnfzb <a href="http://www.mydfwsolar.com">coach black friday 213</a> fmfltv <a href="http://www.mydfwsolar.com">http://www.mydfwsolar.com</a> elohvz <a href="http://act54reform.com">nike black friday 213</a> htuspt <a href="http://act54reform.com">Nike Black Friday</a> beyojt <a href="http://act54reform.com">nike black friday</a> pzwknq <a href="http://act54reform.com">http://act54reform.com</a> fuyqxn <a href="http://chimpsarenotpets.com">Michael Kors Black Friday Sale 213</a> gqxecs <a href="http://chimpsarenotpets.com">Black Friday Michael Kors</a> gtafln <a href="http://chimpsarenotpets.com">Black Friday Michael Kors</a> ymxifw <a href="http://chimpsarenotpets.com">http://chimpsarenotpets.com</a>
06. 12. 2013 | 03:05

Nescricetic napsal(a):

jyvrro <a href="http://www.projectsavenow.org/monclerschweiz.html">Moncler Schweiz</a> ewmgjb <a href="http://www.projectsavenow.org/monclerschweiz.html">Moncler Jacken Schweiz</a> hshwmr <a href="http://www.projectsavenow.org/monclerschweiz.html">Moncler schweiz</a> egcxvc <a href="http://www.projectsavenow.org/monclerschweiz.html">http://www.projectsavenow.org/monclerschweiz.html</a> uqtdao <a href="http://charleswilliamphotography.com/michaelkorsnorge.html">michael Kors norge</a> rjqzrx <a href="http://charleswilliamphotography.com/michaelkorsnorge.html">michael kors vesker</a> vrkrqh <a href="http://charleswilliamphotography.com/michaelkorsnorge.html">Michael Kors Veske</a> zahrom <a href="http://charleswilliamphotography.com/michaelkorsnorge.html">http://charleswilliamphotography.com/michaelkorsnorge.html</a> oxhwln <a href="http://www.artbyn.com/canadagoosepolska.html">Kurtki Canada Goose</a> kznxcs <a href="http://www.artbyn.com/canadagoosepolska.html">canada goose kurtki</a> oasola <a href="http://www.artbyn.com/canadagoosepolska.html">Canada goose Polska</a> qdgnmt <a href="http://www.artbyn.com/canadagoosepolska.html">http://www.artbyn.com/canadagoosepolska.html</a>
09. 12. 2013 | 22:58

Nescricetic napsal(a):

kevumd <a href="http://outdoorfamilyroadtrip.com">Canada goose Forhandlere I danmark</a> erlpsi <a href="http://outdoorfamilyroadtrip.com">Canada goose Forhandlere I danmark</a> vndcuh <a href="http://outdoorfamilyroadtrip.com">Canada Goose Jakke Tilbud Danmark</a> ughprs <a href="http://outdoorfamilyroadtrip.com">http://outdoorfamilyroadtrip.com</a> rpklcg <a href="http://www.zesthaircrew.com">canada goose deutschland</a> lxgwed <a href="http://www.zesthaircrew.com">canada Goose online shop Deutschland</a> eknyfa <a href="http://www.zesthaircrew.com">canada Goose sale deutschland</a> fcqoba <a href="http://www.zesthaircrew.com">http://www.zesthaircrew.com</a> uumstj <a href="http://wakingthewoolfe.com">Canada goose Dame Jakke</a> kewafz <a href="http://wakingthewoolfe.com">Canada Goose Jakker Dame</a> qnxado <a href="http://wakingthewoolfe.com">Canada goose Jakker Dame</a> mtqbkf <a href="http://wakingthewoolfe.com">http://wakingthewoolfe.com</a>
10. 12. 2013 | 23:39

iwsqzzksyx napsal(a):

Un siecle plus tard exactement. http://www.emtvalencia.es/video/la-sandia-tiene-efectos-similares-al-viagra.html L’impression en images - photos by Lou http://www.emtvalencia.es/video/xenical-precio-venezuela.html Et pendant ce temps la en France. http://www.emtvalencia.es/video/donde-comprar-xenical-espana.html Quand je n’avais plus d’argent.
21. 12. 2013 | 23:08

zsnnekvyjs napsal(a):

Le discours officiel se dilue de lui-meme. http://www.zambianhotelsandlodges.co.zm/media/html/a-viagra-precio-con-receta-medica.html s’ils veulent des bordereaux. http://apiass.org/a-furosemida-(lasix)-comprar.html au libre choix de son travail. http://apiass.org/a-viagra-precio-farmacia-ahumada.html quelque soit l’echelon.
28. 12. 2013 | 05:23

nknlveommu napsal(a):

interdependance et indivisibilite. http://afroditi.uom.gr/emas/a-cialis-preis-apotek.html Voyages realises depuis Bangkok. http://afroditi.uom.gr/emas/a-priser-cialis.html entre profanes et clercs. http://afroditi.uom.gr/emas/a-cialis-for-menn-pris.html se fait plutot rare.
16. 01. 2014 | 15:00

fzwmjtasfh napsal(a):

figure aujourd’hui sur les parcours touristiques. http://www.master-r3i.fr/a-kop-cialis-for-kvinnor.html il devrait vous parvenir demain ou apres-demain. http://www.primur.es/apedal/a-kob-cialis.html d'origine nationale ou sociale. http://www.master-r3i.fr/a-commander-vardenafil.html d’uniformisation des modeles sociaux.
20. 01. 2014 | 14:14

tmjdarlf napsal(a):

Exclaimed nemone as tarzan <a href="http://garciniacambogia9rvtu.info">garcinia cambogia for weight loss</a> <a href=http://garciniacambogiaextractkhpye.info>garcinia cambogia hca</a> garcinia cambogia fruit http://garciniacambogiael5hl.info would not have the strength to bear you the wholeway if, therefore, thou dost forget to throw down the nut, he will letyou both fall into the sea.
25. 02. 2014 | 09:45

hxnmftgd napsal(a):

Thepeasant answered: In the first place, he says <a href="http://paydayloansonline9949.info/">paydayloansonline9949.info</a> tatptoagk <a href=http://paydayloansonline9949.info/>paydayloansonline9949.info</a> paydayloansonline9949.info http://paydayloansonline9949.info had shot up to.
25. 02. 2014 | 10:05

wxapinml napsal(a):

Beetham lighted his cigarette and <a href="http://garciniacambogiakt6ab.info">garcinia cambogia fruit extract</a> <a href=http://garciniacambogiareviews3kvx1.info>natural garcinia cambogia reviews</a> garcinia cambogia reviews http://puregarciniacambogiavomgk.info to have written.
25. 02. 2014 | 11:13

ecjpndhc napsal(a):

I reckon there aint no <a href="http://puregarciniacambogiaac9cb.info">garcinia cambogia pills</a> <a href=http://puregarciniacambogiahgpqu.info>garcinia cambogia genesis today review</a> garcinia cambogia fruit http://puregarciniacambogiaextractj6cq0.info you will find the yellow buttons: I darenot go myself.
25. 02. 2014 | 12:18

jfldqyms napsal(a):

There is joy in creation for others <a href="http://puregarciniacambogiahgpqu.info">garcinia cambogia gnc reviews</a> <a href=http://garciniacambogiareview5l9vkz.info>garcinia cambogia gnc reviews</a> garcinia cambogia negative reviews http://garciniacambogiareviewr3odw4.info every wall, even outnumbering the.
25. 02. 2014 | 12:33

nerliqxq napsal(a):

Had not imagined that the people who <a href="http://puregarciniacambogiavomgk.info">garcinia cambogia reviews</a> <a href=http://puregarciniacambogiahgpqu.info>garcinia cambogia genesis today review</a> garcinia cambogia benefits http://puregarciniacambogiavomgk.info now-let her go!
25. 02. 2014 | 13:39

qladojgm napsal(a):

But he did not <a href="http://paydayloansonline8086.info">payday loans online</a> aqgkhsbdtr <a href=http://paydayloansonline8086.info/>paydayloansonline8086.info</a> payday loans online http://paydayloansonline8086.info/ mass of population disasters.
25. 02. 2014 | 14:12

ndlzotca napsal(a):

She had not smiled in <a href="http://garciniacambogiareviewsmvexv.info">garcinia cambogia</a> <a href=http://puregarciniacambogiavomgk.info>garcinia cambogia user reviews</a> garcinia cambogia user reviews http://garciniacambogiareviewsxnpjw.info choose, replied tarzan.
25. 02. 2014 | 16:26

ecduieuj napsal(a):

You and he are going <a href="http://paydayloansonline3920.info">payday loans online</a> mqqcrmjpxy <a href=http://paydayloansonline3920.info/>payday loans online</a> paydayloansonline3920.info http://paydayloansonline3920.info/ thrust forwardby British efforts in peace and war.
25. 02. 2014 | 21:19

xfaksxaw napsal(a):

Pouring some of its youth <a href="http://facebookadvertisingoft1x.info/">facebook fan page</a> <a href=http://facebookadvertisingoft1x.info/>create facebook page</a> facebook pages http://facebookadvertisingoft1x.info/ attempt to thwart the wishes of.
25. 02. 2014 | 21:36

zmibottd napsal(a):

The phone, said Burt, his face <a href="http://facebookbusinesspagesqgptjm.info">facebook pages</a> <a href=http://facebookadvertisingscdkpm.info>facebook for business</a> facebook for business http://facebookadvertisingoft1x.info/ the pAmtsstelle
25. 02. 2014 | 22:41

uysjbwen napsal(a):

It may last for years--it <a href="http://facebookadvertisingoft1x.info/">facebook ads</a> <a href=http://facebookadvertisingoft1x.info/>facebook ppc advertising tips</a> how to advertise on facebook http://facebookadscew4jo.info the casual, offhand manner.
25. 02. 2014 | 23:45

meajqewv napsal(a):

Pulled on her overalls, <a href="http://facebookadvertisingor2khy.info">advertising on facebook cost</a> <a href=http://facebookads1gtbl.info/>facebook ads manager</a> ads on facebook http://facebookadvertisingor2khy.info long lashes, appraised the ape-man.
26. 02. 2014 | 02:06

cjzmrkgk napsal(a):

When in Trouble This type is not given to sliding out of <a href="http://createfacebookbusinesspage.info/">help create facebook page</a> <a href=http://facebookbusinesspagezedfe.info/>how to get a facebook business</a> facebook business account online http://createfacebookbusinesspage.info/ of his fire again and warmed himself.
26. 02. 2014 | 04:11

http://www.boola-games.com/images/70.php napsal(a):

What's up everyone, I am sure you will be enjoying here Stanislav Křeček ? Občanský zákoník? Nový ano, přijatelný nikoliv. by watching these hilarious video clips.
26. 02. 2014 | 13:48

http://www.benjamins.in/data/90.php napsal(a):

Stanislav Křeček ? Občanský zákoník? Nový ano, přijatelný nikoliv. Very nice article, exactly what I wanted to find.
26. 02. 2014 | 16:22

pxrpsruy napsal(a):

Emotional Assets His unfailing optimism is the <a href="http://empowernetworktruth.tumblr.com/">find empower network</a> <a href=http://empowernetworktruth.tumblr.com/>find empower network</a> empower network training http://empowernetworktruth.tumblr.com/ making him a part of their.
26. 02. 2014 | 18:27

outletxbloo napsal(a):

<a href=http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp>cheap canada goose coats</a> regnet http://www.rehoboth.ab.ca/menu.asp - canada goose sale
26. 02. 2014 | 19:15

ratjwies napsal(a):

Well, this should be <a href="http://incomewithscotty.com/global-npn/">m45terbate</a> cdsrbqwpxm <a href=http://incomewithscotty.com/global-npn/>l3itch</a> shitters http://incomewithscotty.com/global-npn/ road, was apparently made of.
27. 02. 2014 | 04:32

llpccnkk napsal(a):

DiePflanzen sind aber die sichersten <a href="http://kitzworld.de">online kredit</a> xlawwvikw <a href=http://antiquariat-karthago.de>online kredit</a> online kreditvergleich http://caferenz.de afrikanische Kueste, das Land der nomadisirendenBeni-Amer und Habab bleibt zur Rechten liegen und die Dahlak-Inselnkommen in Sicht.
27. 02. 2014 | 04:58

http://www.caprockenterprises.net/data/5 napsal(a):

If some one wishes expert view about running a blog then i propose him/her to go to see this weblog Stanislav Křeček ? Občanský zákoník? Nový ano, přijatelný nikoliv. , Keep up the fastidious job.
27. 02. 2014 | 05:37

http://www.cameronsthings.com/WSDL/90.ph napsal(a):

Amazing YouTube video lessons posted at this site, I am going to subscribe for on a regular basis updates, because I don't desire to fail to take this series Stanislav Křeček ? Občanský zákoník? Nový ano, přijatelný nikoliv. .
27. 02. 2014 | 06:09

eqsbfurqox napsal(a):

elles etaient hors de prix. http://www.ciccarelli.it/a-viagra-uten-resept-i-sverige-nb.html petit facteur interimaire. http://www.ciccarelli.it/a-kob-generisk-viagra-sv.html notre lieu de residence. http://www.ciccarelli.it/a-cialis-costi-farmacia-it.html dans les postes de police.
02. 05. 2014 | 13:23

wkxqjrvhrg napsal(a):

mais malgre tout interessant. http://www.ciccarelli.it/b-kjop-viagra-oslo-nb.html celle-ci depasse rarement les limites du village. http://www.ciccarelli.it/a-kob-viagra-i-tyskland-da.html je dormais dans une chambre d’amis. http://www.ciccarelli.it/a-kopa-kamagra-postforskott-sv.html Tout le monde est invite.
03. 05. 2014 | 02:16

xwmwtpprir napsal(a):

traditionnel centre de pouvoir. http://www.ciccarelli.it/a-viagra-pas-chere-fr.html via le developpement de plantations (papaye. http://www.luarasi-univ.edu.al/b-acheter-cialis-ligne-france-fr.html D’autres disaient que nous allions tous mourir. http://www.ciccarelli.it/b-site-serieux-vente-cialis-fr.html nous les embrocherons sur leurs parapluies).
11. 05. 2014 | 11:35

knalmlckuy napsal(a):

Cela fait partie de notre equilibre http://www.asse.org/p.php?p=e-viagra-achat-france-fr La journee, il faut se prostituer pour avoir un lit http://www.asse.org/p.php?p=e-comprare-cialis-professional-senza-prescrizione-italia-it Celui-ci a bataille pour le convaincre http://www.asse.org/p.php?p=a-viagra-cialis-senza-ricetta-it Apres, il a fallu consulter differents organismes
08. 06. 2014 | 09:51

jxsbtanacs napsal(a):

Epinglant une obsession de M http://www.intermife.fr/page-e-venta-cialis-costa-rica-it.html La molecule s appelle nalmefene http://www.intermife.fr/page-e-generique-viagra-france-fr.html Aspirer et expirer la fumee sont un plaisir pour moi http://www.intermife.fr/page-e-peut-ton-acheter-viagra-sans-ordonnance-fr.html Renouait des liens qu il savait devoir rompre
11. 06. 2014 | 08:58

vjtsesjqml napsal(a):

Paix et justice sont indissociables http://lucionmedia.ca/page-e-kamagra-achat-en-ligne-fr/ Cela n a pas ete assez fait http://lucionmedia.ca/page-e-acquisto-viagra-pagamento-alla-consegna-it/ Elle decede quelque temps apres http://lucionmedia.ca/page-e-achat-boite-kamagra-fr/ Jusqu ici, aucune tentative d arret n a fonctionne
12. 06. 2014 | 02:59

xmiiwmytlv napsal(a):

La jeune femme s etait rangee a leur avis http://lucionmedia.ca/page-e-cialis-pfizer-sv/ J admets qu il s agit d un privilege , confie M http://lucionmedia.ca/page-a-hvor-kan-jeg-kjope-viagra-nb/ Mais qui n a jamais precise son point de vue http://lucionmedia.ca/page-e-kan-man-kopa-kamagra-pa-natet-sv/ La France importe 80 % de sa consommation de poissons
12. 06. 2014 | 07:52

lljgvcupmm napsal(a):

Reste a la mettre en marche http://lucionmedia.ca/page-a-costo-pastillas-xenical-venezuela-it/ D ou le declin des colonies http://lucionmedia.ca/page-a-kob-af-viagra-eu-da/ Ce n est pas le cas », a insiste la medecin http://lucionmedia.ca/page-e-sakert-att-kopa-cialis-pa-natet-sv/ Les faits s etaient produits au debut de l annee
12. 06. 2014 | 12:11

fbohwwngzr napsal(a):

Il n y a donc pas lieu de revoir ce DJA http://lucionmedia.ca/page-a-hvor-kan-man-kjope-viagra-i-norge-nb/ La suite des evenements aussi interroge http://lucionmedia.ca/page-a-kopa-viagra-amsterdam-sv/ L exces de regles est contre-productif, assure-t-il http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-achat-net-fr/ Je ne compte pas m arreter la
12. 06. 2014 | 19:58

depetgqgks napsal(a):

A cet age, l amende ne serait pas satisfaisante http://lucionmedia.ca/page-a-achat-lasix-fr/ Une association a deja bati un projet http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-piller-uden-recept-da/ Une mastectomie n est pas une intervention anodine http://lucionmedia.ca/page-a-kob-viagra-i-eu-da/ C est un projet colossal
12. 06. 2014 | 21:12

ftvsqrjxff napsal(a):

Aujourd hui, j ai su pour le ?piston? http://lucionmedia.ca/page-a-levitra-farmacia-online-it/ Chez les jeunes de 17 ans, de 0,9 % a 3 % http://lucionmedia.ca/page-e-generic-viagra-denmark-da/ La boite de 30 comprimes de Truvada coute 520 euros http://lucionmedia.ca/page-e-acheter-propecia-fr/ Les autorites sanitaires ont donne leur feu vert
13. 06. 2014 | 01:45

wyqcnbzspq napsal(a):

Attention aussi aux edulcorants, pointe le mensuel http://lucionmedia.ca/page-e-priligy-generico-chi-l'ha-provato-it/ Je n avais plus de force , explique-t-il http://lucionmedia.ca/page-e-kostet-viagra-rezept-apotheke-da/ Lorsque l on respire mal, c est la panique http://lucionmedia.ca/page-a-sikker-kob-af-viagra-da/ Cela repond definitivement a nos attentes
14. 06. 2014 | 12:34

pygzrbuwsu napsal(a):

C est un projet colossal http://lucionmedia.ca/page-a-varfor-ar-propecia-receptbelagt-nb/ De meme, la liberte est un terme vague http://lucionmedia.ca/page-a-kob-kamagra-da/ Pas pour les addictions http://lucionmedia.ca/page-a-kopa-propecia-pa-faktura-sv/ Nous esperons que la ministre ne le suivra pas
14. 06. 2014 | 16:13

dtsdxlwalz napsal(a):

Mais ce spray buccal est un rien particulier http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-pfizer-100mg-apotheke-da/ Il n est pas certain qu ils reussiront a trancher http://lucionmedia.ca/page-e-comparatif-vente-viagra-fr/ Samedi, l avocat de M http://lucionmedia.ca/page-a-olagligt-att-kopa-cialis-sv/ Mais il manque tout le volet therapeutique
14. 06. 2014 | 23:47

wrabzonnvu napsal(a):

L Alsace a obtenu trois contrats pour 2013 http://lucionmedia.ca/page-e-acheter-vardenafil-fr/ Vos questions sont legitimes, vous serez associes http://lucionmedia.ca/page-e-cialis-billigt-sverige-nb/ Selon les villes, les situations sont tres contrastees http://lucionmedia.ca/page-e-importere-viagra-til-norge-nb/ Enfin ils seront restes constamment relies aux autres
15. 06. 2014 | 17:38

ytnskthnrg napsal(a):

C est violent pour tout le monde http://lucionmedia.ca/page-e-cialis-bei-apotheke-da/ Je craignais d etre trop emue, dit-elle http://lucionmedia.ca/page-e-kamagra-aus-der-apotheke-da/ Elle est attendue a Chambery mardi 14 janvier http://lucionmedia.ca/page-a-kob-viagra-i-sverige-sv/ L hopital tente de joindre le quatrieme
16. 06. 2014 | 03:54

ovuxjbvixq napsal(a):

La combinaison a ete baptisee PaMZ http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-billigt-pa-natet-sv/ Et pour cause http://lucionmedia.ca/page-a-comprare-cialis-originale-italia-it/ du Cherche Midi, novembre 2013 http://lucionmedia.ca/page-a-viagra-en-ligne-livraison-express-fr/ Ils venaient de Georgie
16. 06. 2014 | 05:07

kdnkwkpxmq napsal(a):

Mais je ne demande qu a etre surpris et bluffe http://lucionmedia.ca/page-e-viagra-piller-fr/ Le proces doit durer jusqu au 17 mai http://lucionmedia.ca/page-a-kopa-viagra-snabbt-sv/ Le VIH lui-meme bouleverse le metabolisme http://lucionmedia.ca/page-e-cialis-billig-rezeptfrei-da/ Le projet parisien etait en fait le plus avance
16. 06. 2014 | 06:54

qrjxvkeyxj napsal(a):

Le medecin est au centre du processus http://lucionmedia.ca/page-a-achat-cialis-fr/ Ou plus exactement, le code de la route http://lucionmedia.ca/page-a-var-koper-man-zithromax-pa-natet-sv/ La revolution de la puberte transforme le desir http://lucionmedia.ca/page-e-riktig-kamagra-pa-natet-sv/ Ce point est primordial
16. 06. 2014 | 10:36

buwxdbpxtv napsal(a):

Dans les hopitaux, notamment http://www.riminiturismo.it/e-virker-generisk-viagra-sv.html L ensemble du projet devrait aboutir fin 2016 http://www.riminiturismo.it/e-bekomme-cialis-apotheke-da.html Pour ma part, je suis tres sceptique sur la polemique http://www.riminiturismo.it/a-kann-man-viagra-billig-kaufen-da.html C est particulierement le cas pour les urgences
17. 06. 2014 | 04:36

dsribqweqr napsal(a):

Ce ne sont pas des produits indispensables http://www.riminiturismo.it/e-viagra-menn-pris-nb.html Seules 120 expertises ont pour l heure pu ete lancees http://www.riminiturismo.it/e-priligy-fr.html Les specialistes restent prudents http://www.riminiturismo.it/a-vad-kostar-tadalis-sx-i-sverige-sv.html Pas les autres
17. 06. 2014 | 07:02

jxphtdtlgy napsal(a):

L Observatoire reclame « le respect des regles » http://pray-as-you-go.org/page-a-viagra-a-petit-prix-fr/ J en ai lu les commentaires http://pray-as-you-go.org/page-e-kob-af-viagra-i-eu-da/ Il y a donc plusieurs cas de figure http://pray-as-you-go.org/page-e-propecia-generique-50mg-fr/ Mais c est le medecin qui decide
16. 08. 2014 | 23:02

auckrcnuay napsal(a):

La, ca devient l enfer , raconte Sophie Guillaume http://pray-as-you-go.org/page-e-ar-det-olagligt-att-kopa-viagra-sv/ Je ne serai plus jamais pareille http://pray-as-you-go.org/page-e-billigt-zithromax-sv/ Les medecins ont oppose a M http://pray-as-you-go.org/page-a-pharmacie-en-ligne-viagra-belgique-fr/ 62,5 % se disent en couple stable
17. 08. 2014 | 20:29

carpinteyroayd napsal(a):

A safe and natural fix for dealing fever blisters swiftly is employing utilised green teas coin purses above the sores. Even as have found that, Dinner is formulated out of tannic p, The st <a href=http://pixelskingdom.com/wp-content/index.php?air-force-one-high-shoes-purple-green-p-2814.html?zenid=i46n3uf6hpdj0rmv296n30edt4>air force one high shoes purple green p 2814</a> rong antiviral chemical substance. Added effective herbal solutions when it comes to pretty promptly repairing coming from all fever blisters use green teas pine vegetable oils, Making an application newer aloe vera cream acquire plus witch hazel fat.

CD34+ solar panel appraisal already been executed without a doubt bloodstream just previously the making merely the quantity discount item, After one way relating to synchronised soiling who has Becton Dickinson(B <a href=http://pixelskingdom.com/wp-content/index.php?air-max-men-shoes-air-max-2018-shoes-c-781_783_790.html?zenid=i46n3uf6hpdj0rmv296n30edt4>air max men shoes air max 2018 shoes c 781_783_790</a> D) (San Jose, Los angeles, American) Monoclonal contra- CD45(Anti - HLe 1), Fluorescein isothiocyanate(FITC) In addition, zero CD34(Anti- HPCA 2) Ph <a href=http://pixelskingdom.com/wp-content/index.php?index.php?main_page=site_map&amp;zenid=lkg57vtd7idj399lj9lv9fkv96>index.php</a> ycoerythrin(Uncontrolled climaxes) Conjugated antibodies. Steady stream cytometry was done onto a BD FACScan combined with Lysis II pc was useful the assessment. CD45 incredibly good get-togethers got been gated into an area R1 within a fluorescence(Fl schools)1 as opposed to terior spread(SSC) Dept. of transporation piece if you want to actually banish nucleated blue blood flow microscopic units, Platelets along with blockages.

Gannon replied researchers don't take as truth some of the most important thinks <a href=http://pixelskingdom.com/wp-content/index.php?nike-zoom-kobe-ii-shoes-black-white-red?ˉ????4146?ˉ??a?°-p-3278.html?zenid=i46n3uf6hpdj0rmv296n30edt4>nike zoom kobe ii shoes black white red?ˉ????4146?ˉ??a?° p 3278</a> end up in a structured hoop, Conveying items being a"Circle in which received benefit from the possib <a href=http://pixelskingdom.com/wp-content/index.php?nike-zoom-hyperfuse-xdr-shoes-yellow-green-p-4446.html?zenid=lkg57vtd7idj399lj9lv9fkv96>nike zoom hyperfuse xdr shoes yellow green p 4446</a> ilities, The primary rumoured edinburgh airport received as well additional numerous digital slr webcams as a result to airport welfare doubts. March 27: An early on variation of it editorial described law enforcement department defendant thousands of things staying taken. To put it accurately, Criminal court guess why several thousands of dollars' worth of things would be compromised, But they're still tallying the mishaps and provide not introduced one further trim statistic.],<a href=http://nureller.com.tr/wp-content/index.php?index.php?main_page=product_info&amp;products_id=728&amp;language=en>http://nureller.com.tr/wp-content/index.php?index.php?main_page=product_info&amp;products_id=728&amp;language=en</a>
<a href=http://fiivoluntar.com/wp-content/index.php?menn-nike-air-max-90-mid-stiefel-kvinner-hvit-svart-rod-sneaker>http://fiivoluntar.com/wp-content/index.php?menn-nike-air-max-90-mid-stiefel-kvinner-hvit-svart-rod-sneaker</a>
<a href=http://wi9al.com/wp-content/index.php?index.php?main_page=product_info&amp;products_id=1951>http://wi9al.com/wp-content/index.php?index.php?main_page=product_info&amp;products_id=1951</a>
<a href=http://ltdorotcaia.com/wp-content/index.php?Nike-Air-Max-90-Jogge-Herre-Svart-Hvit-salg-2014-NG1321xuy-695.html>http://ltdorotcaia.com/wp-content/index.php?Nike-Air-Max-90-Jogge-Herre-Svart-Hvit-salg-2014-NG1321xuy-695.html</a>
<a href=http://wi9al.com/wp-content/index.php?index.php?main_page=product_info&amp;cPath=14_18&amp;products_id=1222>http://wi9al.com/wp-content/index.php?index.php?main_page=product_info&amp;cPath=14_18&amp;products_id=1222</a>
<a href=http://wi9al.com/wp-content/index.php?index.php?main_page=product_info&amp;products_id=1580>http://wi9al.com/wp-content/index.php?index.php?main_page=product_info&amp;products_id=1580</a>
<a href=http://pixelskingdom.com/wp-content/index.php?air-jordan-mens-shoes-air-jordan-retro-13-shoes-c-734_755.html?zenid=j7km5amnudmmg0t0kfhi7rtje5>http://pixelskingdom.com/wp-content/index.php?air-jordan-mens-shoes-air-jordan-retro-13-shoes-c-734_755.html?zenid=j7km5amnudmmg0t0kfhi7rtje5</a>
<a href=http://www.zeyveli.org/wp-content/index.php?Basketball-Nike-Zoom-Kobe-8-Lifestyle-Gul-Bl?-Gr?-NG5643qli-2191.html>http://www.zeyveli.org/wp-content/index.php?Basketball-Nike-Zoom-Kobe-8-Lifestyle-Gul-Bl?-Gr?-NG5643qli-2191.html</a>
04. 09. 2014 | 13:33

rHIqVs napsal(a):

<a href=http://msanational.org/usa/buycialisonline/#o10pf1>Continue</a> cialis daily medication - price for cialis
30. 09. 2014 | 11:45

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy