Jak Fukušima otřásla jadernou energetikou

10. 02. 2013 | 21:24
Přečteno 4496 krát
V návaznosti na listopadový seminář MDA (Masarykova dělnická akademie) a FES (Fridrich Ebert Stiftung) o české energetické politice, na němž jsem prezentoval současné světové trendy v energetice, jsem na toto téma pro Deník Referendum připravil sérii několika článků. Provedu v nich čtenáře fakty a grafy ilustrujícími stav jaderného průmyslu, dynamiku investic do různých technologií, podrobnosti o změnách v energetice v sousedním Německu, jakož i problematiku stávající české energetické koncepce a jak dál s podporou obnovitelných zdrojů energie.

Část 1: Otřes jaderné energetiky po Fukušimě

Ačkoliv se zastánci jaderné energetiky vzápětí po březnu 2011 snažili vytvořit siláckými prohlášeními sebenaplňující se proroctví o tom, že z hlediska budoucnosti jaderné technologie tato událost nic neznamená, už dnes můžeme vidět pravý opak.

Jaderná havárie japonské elektrárny Fukušima Dai-iči zasadila jadernému průmyslu velkou ránu. Do větší či menší míry podkopala politickou podporu, veřejné mínění, důvěru investorů i objem nových zakázek. Jiný pohled na rizika této technologie si vynucuje i přísnější regulaci odvětví.

Pracovníci Mezinárodní agentury pro atomovou energii si v květnu 2011 prohlížejí trosky jaderné elektrárny Fukušima Dai-iči.
Pracovníci Mezinárodní agentury pro atomovou energii si v květnu 2011 prohlížejí trosky jaderné elektrárny Fukušima Dai-iči.

Pracovníci Mezinárodní agentury pro atomovou energii si v květnu 2011 prohlížejí trosky jaderné elektrárny Fukušima Dai-iči.

Podstatou tohoto otřesu je zjištění, že navzdory všem předchozím ujišťováním může i v technologicky vysoce vyspělé zemi, která disponuje kompetentními institucemi a je v oblasti jaderné bezpečnosti dávána za příklad celému světu, dojít na „západním typu“ jaderného reaktoru k těžké nehodě a masivnímu úniku radiace, který je srovnatelný s katastrofou v Černobylu a na několik generací zamoří rozsáhlá území.

V případě fukušimské elektrárny se naštěstí nenaplnil nejhorší možný scénář destrukce reaktorů, a vítr navíc odnesl většinu radioaktivního spadu do oceánu. I tak způsobila kontaminace výrazné zvýšení radiace až do vzdálenosti několik stovek kilometrů. Dokonce i na předměstí Tokia lze naměřit kontaminaci radioaktivním cesiem, kvůli které je tam intenzita radioaktivního gama záření několikanásobně vyšší oproti původním, přirozeným hodnotám. Hlavní město uniklo v kritických dnech jen o vlásek evakuaci, která by dost možná způsobila konec moderního Japonska, jak ho známe.


Obrázek: Zvýšené úrovně radiace v Japonsku na konci roku 2011. Například tmavě zelený odstín přestavuje oblasti s dávkovým příkonem 0,25 až 0,5 mikrosievert za hodinu. Původní hodnoty v prefektuře Fukušima byly cca 0,06 mikrosievert za hodinu, tedy čtyřnásobně až osminásobně nižší.

Při úvahách o stavu jaderného průmyslu po fukušimské tragédii je dobré začít zasazením této technologie do kontextu. Mnozí s překvapením zjistí, že už před japonskou havárií šlo v globálním měřítku o poměrně marginální, zato však mnoha problémy sužovaný sektor.

Statistika Mezinárodní energetické agentury OECD ukazuje, že v roce 2010 se jaderné elektrárny podílely necelými 13 % na výrobě elektřiny. Vztaženo na celkovou spotřebu energie (kde elektřina představuje méně než 18 %, zbytek jde na vrub spotřeby tepla a paliv v dopravě) činil podíl jádra pouhá 2,3 %:Pokud jde o roční objem elektřiny vyrobené v jaderných elektrárnách, je vidět, že i v absolutních číslech nastává po roce 2005 pokles:To je dáno především stárnutím elektrárenského parku – průměrný věk 437 energetických reaktorů, které jsou dnes ve světě v provozu, je 27 let. Původně projektovaná životnost mnoha z nich je přitom 30 roků.

Stárnutí elektráren vede nejen k jejich nižší spolehlivosti, ale také k nutnosti vysloužilé reaktory postupně vyřazovat, i když se průmysl snaží tento krok oddalovat prodlužováním životnosti starých jaderných bloků. Nových reaktorů se dokončuje pramálo a ani zvyšování instalovaného výkonu stávajících elektráren nestačí nahrazovat celkový úbytek jaderných kapacit.

Tento trend dobře ilustruje následující graf, ve kterém jsou reaktory nově uváděné do provozu vyznačeny zelenými sloupci, zatímco vyřazované sloupci žlutými. Vidíme, že naprostá většina reaktorů byla dostavěna v 70. a 80. letech, zatímco poslední dvě desetiletí přibývá nových reaktorů poskrovnu. Naopak, od roku 1990 začíná přibývat bloků, které jsou definitivně odstavovány, z důvodu dosažení plánované životnosti nebo nevyhovující úrovni bezpečnosti (jde o technologie projektované ještě v šedesátých letech a stavěné v letech sedmdesátých).Tyto trendy se po fukušimské nehodě dále prohloubily. Od března 2011 do ledna 2013, tedy za posledních dvaadvacet měsíců, bylo z provozu trvale vyřazeno 18 reaktorů o celkovém výkonu 13 730 MW. Ve stejném období bylo do sítě připojeno pouze 9 reaktorů, jejichž souhrnný výkon je 6 752 MW. Zpřísňování seizmických a bezpečnostních požadavků, jak je nyní navrhuje nový úřad pro jaderný dozor v Japonsku (NRA), může vést k trvalému odstavení mnoha dalších reaktorů v zemi. V tuto chvíli to vypadá, že nově navrženým pravidlům by nedokázalo vyhovět šestnáct reaktorů na čtyřech lokalitách, takže výhledově lze čekat vyřazení alespoň některých z nich.

Abychom si o dynamice sektoru udělali úplný obrázek, je potřeba se také podívat na to, kolik nových jaderných projektů bylo započato, protože doba výstavby běžně trvá pět až deset let. Následující graf ukazuje, u kolika nových bloků byly v daném roce zahájeny stavební práce:Během minulé dekády je vidět jasný nárůst, od dvou nových projektů v roce 2004 až po patnáct projektů v roce 2010. V tomto ohledu lze opravdu hovořit o jistých zárodcích renesanci jaderné energetiky.

Graf ale ukazuje dvě další, a to klíčové informace. Za prvé, rozmach jádra se odehrává na vrub jedné jediné země, kterou je Čína – viz červené části sloupců. Naopak ve vyspělých ekonomikách se prakticky žádné nové zakázky neobjevily. Za druhé, fukušimská havárie vedla ke zmrazení nových projektů – a to mimo jiné právě v Číně (podrobnosti níže). Výjimkou jsou obskurní a strategickými a vojenskými zájmy protlačené projekty v Indii a Pákistánu, a standardní, leč podobně motivované stavby v Arabských Emirátech, Rusku a v Jižní Koreji.

Pokud si rozdělíme státy do kategorií podle toho, jak si v nich jaderná energetika vede ve srovnání se situací před dvěma lety, hluboký propad tohoto odvětví bude úplně zřejmý.

První je skupina zemí, které se nově rozhodly z jaderné energetiky vystoupit: nejznámějším příkladem je Německo (odstavení posledního reaktoru do roku 2022), ale patří sem i Švýcarsko (2034), Itálie (kde proběhlo v červnu 2011 referendum, v němž 92 % občanů odmítlo stavbu nových reaktorů), Belgie (2025). Řadím sem i Japonsko, jehož minulá vláda připravila plán na výstup do roku 2039 - nově sestavený kabinet sice odmítá konkrétní datum, ale přechod od jádra k obnovitelným zdrojům do svého prohlášení také zařadil.

Na nové zakázky může jaderný průmysl zapomenout i v zemích, které ruší donedávna plánované projekty nových reaktorů. Sem můžeme zařadit Litvu (občané odmítli novou jadernou elektrárnu v referendu v říjnu 2012), Bulharsko (vláda v roce 2011 projekt nové elektrárny v Belene zrušila a neoživilo ji ani referendum, které iniciovala opozice), Nizozemsko. Nepochybně sem spadá i Francie, kde současná vláda po fiasku projektu nového reaktoru EPR ve Flamanville v tichosti odtroubila dalšímu plánovanému reaktoru v Penly a vyhlásila program postupného útlumu jaderné energetiky tak, aby se její podíl na výrobě elektřiny snížil ze současných 75 na 50 %.

Těžké časy jádru nastávají i tam, kde dveře novým reaktorům v budoucnu úplně nezavřely, ale plány jsou redukovány a odkládány: sem řadím Čínu, Indii, USA, Kanadu, Velkou Británii, Finsko, Jižní Afriku, Koreu a prakticky i celou východní Evropu včetně České republiky. Podívejme se blíže na první tři, které byly z hlediska jaderného průmyslu velkou nadějí, protože v každé z nich se rýsovaly desítky zakázek.

Začněme Čínou, kde záhy po havárii v Japonsku vyhlásila centrální vláda moratorium na nové projekty a pozastavila práce na stavbě mnoha z 25 reaktorů, které se nyní v této zemi budují. Čínská vláda vzala varování Fukušimy vážně, protože si podle mne dobře uvědomuje, že katastrofa podobného rozsahu, zvláště pokud by radioaktivní spad zasáhl namísto moře vnitrozemí, by v přelidněné a vnitřními problémy napjaté zemi mohla působit jako roznětka vedoucí k rozsáhlým politickým a společenským změnám.

Během uplynulého půldruhého roku Čína revidovala plány i bezpečnostní požadavky, takže když vloni v říjnu moratorium odvolala, aktualizované plány podmiňují veškeré nové projekty přísnými požadavky – nové reaktory musí používat technologie třetí generace a mohou se stavět pouze v lokalitách podél pobřeží. Vzhledem k tomu, že většina nových projektů počítala se starší technologií druhé generace, kterou si čínský průmysl domestikoval a osvojil, znamenají nové podmínky zdražení, zpomalení i fyzické omezení (řada původně plánovaných vnitrozemských lokalit nyní nepřichází v úvahu) boomu jaderných elektráren v zemi.

Konkrétní cíle příští pětiletky ještě neznáme, ale zatímco před fukušimskou havárií se očekávalo, že Čína bude chtít do roku 2020 postavit sto až sto dvacet reaktorů, dnes pozorovatelé odhadují tyto ambice na možná šedesát, tedy zhruba polovinu.

Také v Indii způsobila fukušimská katastrofa otřes: nové projekty se zde už předtím tradičně potýkaly nejen s technickými problémy a mnoholetým oddalováním, ale i s tamní legislativou, která – na rozdíl od jiných zemí – umožňuje požadovat náhradu škod způsobených jadernou havárii i od zahraničních dodavatelů. Toto opatření samo o sobě prakticky zablokovalo všechny nové velké projekty, kde se počítalo se stavbou reaktorů podle ruské, americké či francouzské technologie.

Zkáza komunit, ekonomické škody a likvidace místního rybaření i zemědělství, kterou jaderná nehoda způsobila v Japonsku, přilila olej do ohně kontroverzí a místního odporu napříč Indií. V jejich důsledku je vláda, která by jinak ráda s jaderným rozvojem pokračovala, nucena revidovat některá svá rozhodnutí, dále odkládat spouštění nových reaktorů i zahájení stavby dalších; a v neposlední řadě si nemůže dovolit rozmělnit legislativu o náhradách jaderných škod, čímž zahraniční dodavatelé podmiňují uzavření hlavních kontraktů.

Ve Spojených státech se ani před nehodou ve Fukušimě jaderným elektrárnám nepodařilo nastartovat již prezidentem G. W. Bushem vzývanou „renesanci“, a to navzdory dotačnímu programu federální vlády nabízejícím desítky miliard dolarů státních garancí. Z desítek podaných žádostí o licenci se nakonec k reálné výstavbě zatím odhodlala jediná firma (k některým detailům se ještě dostaneme).

O konci všech nadějných vyhlídek jaderné energetiky svědčí desítky studií a analýz vypravovaných v posledních dvou letech bankami, ekonomickými analytiky a ratingovými agenturami. Náladu vystihuje loňský headline vlivného konzervativního časopisu The Economist, který v minulosti jaderné technologie podporoval, ale nyní konstatuje: „Jaderná energetika - sen, který selhal“. Ve své analýze o „renesanci, která se nekonala“ pak píše, že „Jaderná energetika úplně nevymizí, ale její role nebude nikdy větší než okrajová“ – a to právě taková, v jaké míře ji budou podporovat politici a autoritativní režimy vedené jinými zájmy, než jsou bezpečné dodávky energie za dostupnou cenu.Není tomu tak jen proto, že se veřejnost, investoři a politici od jaderných elektráren ve světle fukušimské nehody odvracejí – ostatně taková „nálada“ může být jen dočasná (a jaderná lobby pracuje na tom, aby se co nejdříve zapomnělo a obraz tragédie zamlžil) – ale zejména proto, že jaderná energetika už má dostupnou alternativu a přišla tak o punc jistého zla, bez kterého se ale neobejdeme.

V posledních deseti letech se totiž dostávají ke slovu obnovitelné zdroje, které se díky technickým zdokonalením a zahájení výroby v masovém měřítku stávají cenově srovnatelné a leckde výhodnější. Zejména oproti novým reaktorům jsou už i bez dotací ekonomicky a investičně jednoznačně lepším řešením. K tomu se ale podrobněji dostaneme v některém z dalších pokračování.

Psáno pro Deník Referendum.

Upozornění: Postoje a názory vyjádřené v tomto textu jsou osobním hodnocením autora, nikoliv organizace Greenpeace.Mé předchozí texty na téma fukušimské jaderné havárie:
Lekce z Fukušimy (12. 3. 2012)
Fukušimská katastrofa - může k ní dojít i u nás? (21. 9. 2011)
Šest měsíců fukušimské katastrofy (11. 9. 2011)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

malalaj napsal(a):

elektřina z fotovoltaickýxh elektráren oranžových a zelených soudruhů. za pouhý jeden bilion korun -nekupte to!!
10. 02. 2013 | 21:30

Martin napsal(a):

Beránek jako obvykle lže, ale na to jsme něho zvyklí.
Japonsko je po odstavení JE v energetickém svrabu tak velkém, že průmysl musel přejít do třísměnného i víkendového provozu a z nouze se dováží kvanta uhlí po moři z Asie, žádné velké nahrazování přes OZE se nekoná.
V Německu se výpadek JE nahrazuje taktéž pálením uhlí a nově pálením plynu a už dneska je jasné že OZE nebudou schopny v Německu vykrýt výpadek po JE, dokonce se uvažuje o dovozu uhlí z Afriky.
V Číně se otevírá jedna uhelná elektrárna každý týden, to také nepůjde donekonečna.
OZE jsou stále nekonkurenceschopné, bez výpalného OZE a po placení skutečně všech nákladů je cena stále daleko přes 10 Kč / za 1 kWh.
Na výpalném OZE se jenom v ČR zaplatí dohromady minimálně 1 000 000 000 000 Kč, za to bychom mohli mít 8 jaderných reaktorů za tržní cenu nebo 5 jaderných reaktorů za ČEZkou cenu.
Němci od letoška platí na výpalném OZE 500 000 000 000 Kč ročně.
A Beránek stále neumí odpovědět na prostou otázku odkud vezme v Lednu v ČR 12 000 MW, když jádro, uhlí a plyn mu nechutná.
10. 02. 2013 | 22:10

Občan napsal(a):

Nevím jak DUHou, ale jadernou energetikou asi nijak.
Postavit JE až na kraji na mořského břehu asi nebyl úplně dobrý nápad, ale stalo se. Je to zkušenost, ze které se Japonsko rychle oklepe a za pár let v tichosti Fukušimu zase spustí.
Vzhledem k tomu, že tam rybáři už zase v pohodě loví a lidi pěstují zeleninu pro půlku Japonska, tak to s tou radiací asi nebude takové drama, jaké nám zde podsouvá DUHA.

OZE je out, VF zvlášť. Tenhle šílený podvod nás vyjde dráž než tři fungl nové Temelíny.
Uhlí, plyn a ropa dojdou, to je ložené.
Těžba plynu z břidlic by způsobila, že by půlka Evropy zůstala bez vody, protože těžbou břidlic by se u nás zničila prameniště dost důležitých toků.
Voda pokryje cca naši spotřebu, pokud by se nezvyšovala a obnovily se MVE.
No, a zbylo nám jadérko jako jediný perspektivní zdroj energie. Zatím nikdo nic lepšího nevymyslel, takže nemá smysl pitvat zda, ale pouze jak toho pořídit co nejefektivněji co nejvíc. A následně zaručit občanům a firmám, že elektřina nebude zdražovat, ale že naopak zlevní (aby se JETE rychleji zaplatila).
10. 02. 2013 | 22:58

Tora napsal(a):

Nebude trvat dlouho, a ČEZ ve svorné jednotě se stranou a vládou a vším lidem bude zachraňovat před energetickou smrtí nejen Evropu, ale zřejmě celou civilizaci. Živě si to představuji.

Občane, to víte, že nám cokoli zaručí, třeba i nízkou cenu. To nám již hoši zaručují víc jak dvacet let. Jsou to totiž takoví dobráčtí zaručovatelé.

Ale to jste si určitě všimnul.
10. 02. 2013 | 23:20

Martin napsal(a):

Tora: ČEZ ať je jaký chce, tak už teď zachraňuje energeticky Rakousko a ceny elektřiny z jádra od ČEZu jsou rozhodně o dost menší než ceny z Beránkových OZE.
10. 02. 2013 | 23:40

Tora napsal(a):

Martine, osud zachránce nás prostě nemine.

Našel jste někde odhad nákladů na uskladnění j. odpadu na tisíce let? Pokud pomineme tyto náklady a stále se zvyšující náklady na budování nových j. zdrojů, tak to vše vychází náramně. Vy tomu opravdu věříte?

V historii se mnohokrát opakovala situace, kdy zavedená, bohatá ale vpodstatě překonaná odvětví zuby nechty bojovala o přežití, i neférově.

Když mi hošíci, co se spolu baví o našich penězích, něco tvrdí jako tutovku, vždycky zbystřím. Vy to určitě s protřelými podvodníky děláte také tak.
10. 02. 2013 | 23:53

oh napsal(a):

Tora: Jestli se vám nelíbí české ceny elektřiny, stěžujte si na předstírání konkurence na "trhu" prostřednictvím energetické burzy. To totiž do našich cen přenáší evropské ceny a evropskou poptávku po elektřině. Frantíci si na nic takového nehrají a jejich 100% státní EdF má ceny poněkud jinde.
Co s dnešní lidskou civilizací udělá týden bez elektřiny snad raději ani nechtějte zažít. A že německý odklon od jádra neznamená ani tak příklon k OZE, ale spíš k uhlí a plynu (a tím logicky vyšší produkci těch slavných skleníkových plynů), s tím se Beránek nepochlubí. To je pro protijadernou církev kacířství nejhrubšího zrna...
11. 02. 2013 | 00:07

vojtechnavratil napsal(a):

Nevím, jestli to autor zaregistroval, ale ČSSD před pár lety došlo, že už slovo "dělnická" není cool a tak ta instituce pod značkou MDA nese už nějaký čas název Masarykova demokratická akademie
11. 02. 2013 | 00:22

Martin napsal(a):

Tora: Jednoduše mě dosud žádný OZEhujer nepřesvědčil kde vezme v ČR v zimě 12 GW.
Dlouhodobé úložiště mírný problém je, jenže kromě pálení uhlí a plynu nemáme jinou reálnou alternativu, leda tak vybít několik milionů osob.
11. 02. 2013 | 00:29

Občan napsal(a):

To Tora:

AŽ bude ČR jako státu patřit půlka Sahary, celé holandské nebo německé pobřeží a fabrika na slunečníky a větrníky, tak PAK si můžeme hrát na OZE.
A protože toto pratrně těžko nastane, tak OZE v ČR jsou dost nesmysl. Snad MOŽNÁ pár lokálních bioplynových v zemědělských oblastech se silnou živočišnou výrobou. Protože pěstování plevelů na siláž pro "piksly na prdy" je stejně "geniální" jako stavět v ČR FVE a vrtulátory. Sajrajt v podobě japonského topolu a šťovíků už teď dělá pěknou paseku v krajině.

Spálit si zbytky uhlí by byla pěkná pitomost a tak prostě nemáme jinou možnost. Horší je, že všechny významnější energetické podniky vlastní cizina a tak má stát v energetice dost omezené možnosti. Tím spíš je třeba mít vlastní významný zdroj a ten si držet jak svatej vobrázek.
11. 02. 2013 | 00:41

quo usque tandem, Beránku napsal(a):

Bože, další invaze trifidů!
Sedlák nám zkusí zrecyklovat fotobarony a Beránek s novými fondy od Tykače bude likvidovat jadernou energetiku.

Jenže se ukazuje, že teta Angela udělala na zaprodané a šílené hastrmany jen takovou kličku.
Spolková vláda právě podpořila finanční garance na výstavbu nových jaderných elektráren - zatím v zahraničí.
Drobný testík, co projde.
11. 02. 2013 | 00:45

Tora napsal(a):

Martine, necítím se jako hujer ničeho, ale to samozřejmě nebrání připravit nálepku. To je běžné, tedy asi normální.

Mne jen zajímá, často překvapuje, ta jistota, že je to tak a tak, tím spíš, když to říkají hošíci a jejich figurky.

Pamatuji, jak se na kameru ukazovaly začátkem 90.let takové ty blbovzdorné grafy (to jako aby pochopili úplně všichni), jak nám tu utěšeně roste spotřeba a blahobyt a souběžně s ní i spotřeba el. energie a že když chce tedy národ růst toho blahobytu, tak mu to figurky dobrotivě zajistí. Protože jinak, bu bu bu, nebude růst, nebude dobře, žádný blahobyt,ale kolaps.

Ne úspory, naopak tehdy dotace na přímotopy, levné tarify elektřiny, aby nám to utěšeně rostlo a grafy byly srozumitelné a výmluvné. Taková milá kulišárna, spíš sprostá ..., za naše peníze, zisky vyvoleným...

Jede se dál: "pačemu bukvy, vsjo jasno".

Ale já vám neberu upřímnou snahu pochopit nebo přesvědčit, já jen, že se s námi ve všem hraje neférově a proč by to mělo být v tomhle kšeftu jinak. Hošíci s figurkami ve všem podvádějí a ždímají všechny ostatní, ale v tomto případě to určitě megatunel nebude, to jen fyzika a počty jsou neúprosné.

Tomuto myšlení nerozumím. Třeba mi něco podstatného nedochází.

Těch 12GW je to, co nám chybí nebo to, co nyní potřebujeme a v podstatě máme?
11. 02. 2013 | 01:06

Důchodce68r napsal(a):

Dorý článek.
Moje poznámka:
A) Odborníci se stoprocentní důvěrou celé veřejnosti v jejich nezaujatost téměř, možná zcela, vymřeli. Není komu tak závažné rozhodnutí s důvěrou svěřit. Politická komunita, která to nyní má v ruce ... hanba mluvit o její kvalitě a zájmech.
B) Bezpochyby hlavní součástí tohoto nadmíru komplexního problému je požadavek, jak uspokojit ty, kdo se chtějí na programu přiživovat, v době výstavby i po dobu životnosti. Přestože by tomu tak být nemělo.
- Několik roků se stále prohlubuje riziko velmi dlouhodobé až trvalé stagnace v dosud průmyslově vyspělých oblastech.
- Navrhuji z uvedených důvodů, jako poslední možnost pro případ že se nenajde lepší řešení, tento postup:
1) Odhadnout cenu investiční akce. Podstatně ji zvýšit s ohledem na obvyklé navyšování cen po dobu výstavby.
2) Odhadnout zisky za předpokládanou dobu životnosti a stanovit jejich podíl připadající soukromé části ČEZU. Při tom započítat
i navyšování cen pro konečné spotřebitele i navyšované dotace od státu.
3) Na příklad 1/3 navýšené investiční ceny + uvedený podíl zisků z provozu neprodleně darovat vítězi výběrového řízení. A nezávidět prosím. Pokud by na to nebylo, zvýšit státní dluh.
4) Teprve pak, za spoluúčasti kdejakých odborníků, veřejnosti, politiků, svobodně, nezaujatě, bez lobbystických tlaků, rozhodnout o tom jestli stavět, nebo nestavět, nebo rozhodnutí oddálit do doby než se budoucí potřeby hospodářství vyjasní.

Za nepoměrně lepší řešení ale považuji referendum. V případě že by toto rozhodlo pro stavbu, teprve pak doporučuji výše uvedené poslední řešení. I to by nakonec mohlo být v konečných důsledcích pro občany úsporné. ( Snažil jsem se zohlednit naši současnou reálnou realitu. )
11. 02. 2013 | 01:23

jenicek napsal(a):

Sedlák se nám rozepsal, Beránek se přidal. To vypadá na protioenzívu organizovaného zločinu zelených límečků.
11. 02. 2013 | 01:48

7946 napsal(a):

"...navzdory všem předchozím ujišťováním může i v technologicky vysoce vyspělé zemi, která disponuje kompetentními institucemi a je v oblasti jaderné bezpečnosti dávána za příklad celému světu, dojít na „západním typu“ jaderného reaktoru k těžké nehodě a masivnímu úniku radiace, který je srovnatelný s katastrofou v Černobylu a na několik generací zamoří rozsáhlá území."

Ani zmínka o tom, že tato nehoda byla přímý důsledek mnohem větší přírodní katastrofy s počtem mrtvých cca 20.000 - zemětřesení a následné cunami, která měla nepředpokládanou velikost. Počet přímých obětí druhé největší jaderné katastrofy v dějinách je čistá nula.
Jako nepřímé oběti lze pokládat některá předčasná úmrtí, která nastala při vynucených evakuacích nemocnic a léčeben pro přestárlé. Stejně tak i několik obětí, které byly nedávno nalezeny v oblastech u elektrárny zasažených cunami, a které patrně přežily cunami a nějakou dobu ještě žily. Mnohem objektivnější článek viz zde:

http://www.osel.cz/index.php?clanek=6637
11. 02. 2013 | 02:10

spravodlivý napsal(a):

Babráci japončíci, čo mohli. "Odorníci" na svojich miestach, za vysoké platy, neplnili si svoje základné povinnosti, kontrolu A dopustili katastrofu, ktorá nemá obdoby. Vo svete sa vystatujú s roznymi robotmi a inými nesmyslami, hračičkami, dokonalými. Kdo je na to zvedavý? Toho, čoho si mali hľadieť, na to kašlali. Každého zodpovedného za beh elektrárne by mali zavrieť.
11. 02. 2013 | 03:43

Skogen napsal(a):

spravodlivý,

prosím? Zbláznil jste se? Japonci měli jedinou smůlu, že tsunami byla vyšší než ochranná zeď elektrárny. Reaktory byly řádně odstaveny, všechny systémy zafungovaly, bohužel záložní dieselagregáty pro tento případ zaplavila přívalová mořská voda, a tak vyřadila především chladící okruhy a napáchala další škody. Fukušimská elektrárna má ochranou zeď vysokou 6 metrů, Můžeme se bavit o podcenění výšky zdi, případně o vůbec chybném umístění elektrárny, rozhodně ale ne o chybné obsluze.
11. 02. 2013 | 06:53

kosoúhlý průmět kosočtverce napsal(a):

Už se celej třesu hrůůůzou, že:
Na Vltavě u Týna, poblíž Temelína připlave dvacetimetrová tsunami.
Beránku, dej si studený obklad na hlavu.
11. 02. 2013 | 06:57

Frolík napsal(a):

ČEZ sponzoruje a zaměstnává rodinu našeho pana Václava prezidenta a proto Temelín bude ! Proč bysme to pro ně neudělali (nezaplatili) ?
11. 02. 2013 | 07:16

Martin napsal(a):

Tora: Přímotopy z 90. let jsou dávno na šrotištích.
Nedostatek uhlí avizovaný v 80. letech minulého století kolem roku 2010 skutečně nastal, aktuálně probíhá rušení spousty uhelných bloků kolem 2 GW a máme na výběr buď to nahradit JE nebo pálit ruský plyn. OZE nám nepomohou a 12 GW nám nedají. To je kolik potřebujeme v zimě a zatím potřeby plníme JE a uhlím, uhlí došlo a tak bez JE to jednoduše mít nebudeme, pro to pomalejší prostě elektřina by byla na příděl jako za války.
11. 02. 2013 | 08:16

Petr. napsal(a):

Jak BursíkovskoGrosovskoŠpidlovskoParobkovskoTopolánkovskoFišerovskoNečasovská podpora fotovoltaiky otřásla energií z obnovitelných zdrojů?
11. 02. 2013 | 09:36

aga napsal(a):

Kosoúhlý průmět kosočtverce

No tsunami asi ne, zato je více než pravděpodobné, že by tam mohlo něco spadnout shora, namířeno je to na nás ze všech stran a prsty na knoflíkách patří vražedný šílencům. I když pak už by to nejspíš bylo stejně fuk.
11. 02. 2013 | 10:20

modrý edvard napsal(a):

Svět se odvrací od jaderné energetiky, V tom má Beránek pravdu. Pokud to můžu říct stručně, tak protože je blbej a nestará se, co bude za 10 let /dvě volební období/.
Petr: protože jim udělala negativní reklamu.
11. 02. 2013 | 10:21

aga napsal(a):

Je zde nějaký znalec, který může říci něco smysluplného k nebezpečí, že dnes by mohl jadernou elektrárnu hacknout nějaký terorista či jiný zlovolník? Není to taky docela rozumná námitka proti jejich stavbě?
11. 02. 2013 | 10:52

modrý edvard napsal(a):

aga: 10.20 - samozřejmě, že může něco spadnout shora. Ale pokud byste byl náčelník alkajdy, přijdete na mnoho dalších a lepších teroristických nápadů /podpalování stohů - bří Mašínové, střílení policajtů ze zálohy - ten maniak v LA, další neuvádím, nechci inspirovat/.
Proti hacknutí se, předpokládám, elektrárna chrání především tím, že není na internetu, nikdo tam nenosí neautorizovaná CD a pod.
11. 02. 2013 | 11:01

aga napsal(a):

modrý edvard

Řekl jsem znalec. Tolik vím i já naprostý trotl, že se to Mossadu a CIA povedlo v případě iránského jaderného programu, tak proč ne jindy a jinde jiným.
11. 02. 2013 | 11:08

Bavor V. napsal(a):

modrý edvard
Nebýt na internetu a hlídat si vnitřní PC je určitě samozřejmost. Ostatně ve všech bezpečnostních složkách to asi funguje stejně. Existuje jeden PC, který je připojen a všechny ostatní se k němu nepřiblíží ani wifinou. Pokud někdo něco takového podcení, pak se nesmí divit následkům. Ostatně i tzv. úspěchy hackerů v USA byly jen v tom, že dosáhli na vnější okruh. Vnitřní, který není nikam, připojen zasáhnout nemohli.
11. 02. 2013 | 11:21

aga napsal(a):

Bavor V.

No já si laicky myslím, že hlavní problém bude asi v tom, že nikdy nevíme, co za potvůrky se může schovávat v zařízeních, které nám sem dodavatel laskavě za velké peníze dodá. Což byl myslím případ toho iránského příkladu. Takže to, že jsem paranoidní, neznamená, že se takové věci nedějí.
11. 02. 2013 | 11:25

modrý edvard napsal(a):

aga: sorry. Znalec Vám to sem samozřejmě nenapíše. Mossad a CIA je doufejme jiná třída než alkajda. Číňani ani Rusové nám to snad neudělají. Nikdo další kompetentní a příp. zlovolný mně nenapadá, poslední Bondovky jsem neviděl.
11. 02. 2013 | 11:31

Martin napsal(a):

aga: JE v ČR po internetu hacknout nejde, protože jednoduše neexistuje přímé spojení mezi internetem a řídícím systémem jaderné části elektrárny.
V iránském jaderném programu hackli fabriku na obohacování Uranu, nikoliv jadernou elektrárnu.
Potvůrky v kritických zařízeních do JE žádné nejsou, všechno se mnohokrát zkoumá ,certifikuje a audituje, dělá se audit na každý řádek počítačového programu a není tam ani Windows ani Linux, tudíž ani potvůrky pro Windows a Linux.
11. 02. 2013 | 11:34

Honza II napsal(a):

Takovéto články zelených neodborníků nemají vůbec žádný smysl. Přece by se konečně mělo říci, kdy se ve Fukušimě podařilo zastavit řetězovou reakci. A hlavně, proč tak dlouho unikalo takové množsrtví radioaktivity.
Já jsem před časem byl rok a půl v Japonsku a musím autorovi výrazně oponovat. Japonci jsou strašně technicky nevzdělaní, ale o to více pslušný národ. Je to nejspíše dáno jejich vzdělávacím systémem, kde se celou střední školu učí číst a psát a pak musí mít na vysoké škole ještě dva roky všeobecné vzdělání. A pokud z těchto lidí vyberete inženýry do jaderných lelktráren, tak to je jako byste tam v Evropě poslali lidi ze střední jaderné průmyslovky. Ti proto dlouhou dobu netušili, co se jim ve Fukušimě dějě - natož aby je napadlo míti neustále dostatečně funkční baterie.
Je to úplně podobné, jako kdybyste na technická místa dosadili zelené aktivisty s tím, že se tak nejlépe ochrání příroda. U fotovoltaiky jsme to viděli. kam to tahle skupina lidí dokáže dovést. A to nehovořím o tom, že v Německu se jim kvůli zelené elktřině rozpadá mnohdy přenosová síť.
Tedy ještě jednou. milý autore, po kolika dnech Japonci konečně pochopili, že jím v reaktorech stále běží řetězová reakce? A kolik týdnů nám tuto skutečnost naše polovzdělaná Drábová zatloukala? Zamlčovat fakta obecnými frázemi o ústupu od jaderné energie je bez znalosti fakt ona typická zelená demagogie.
11. 02. 2013 | 11:34

aga napsal(a):

modrý edvard

Panská láska po zajících skáče, a naši přátelé už nám v minulosti "udělali" leccos...a nejen nám...
11. 02. 2013 | 11:35

aga napsal(a):

Martin

Hm, takže vše nakonec rozhoduje zase jen lidský faktor (auditoři, kontroloři). To jste mě moc neuklidnil.
11. 02. 2013 | 11:39

Občan napsal(a):

Já bych tedy, pánové a případné dámy, nebyl ohledně "kurvítek" takový optimista. Zrovna Češi jsou totiž schopností je vymyslet a uvést do praxe dost proslulí po celém světě.
Takže je jen otázkou, kdo za česká "kurvítka" nabídne víc; v oblasti "pro koho" jsou hackeři dost flexibilní a tolerantní.
11. 02. 2013 | 11:46

Martin napsal(a):

aga: Můžete spát klidně, v Temelíně a Dukovanech nakonec rozhoduje faktor fyzikální, když všechno selže reaktor se samovolně zastaví z fyzikálních důvodů, funguje to zásadně jinak než Černobyl. V případě pochybností si tam zajeďte na exkurzi.
11. 02. 2013 | 11:53

modrý edvard napsal(a):

aga: K Íránu. Ono se toho moc neví, ale ty potvůrky tam nejspíš přišly dodatečně, ne se systémem.
11. 02. 2013 | 12:07

Vosavbotě napsal(a):

Pro mě je naprosto nepochopitelné Beránkovo a dalších tmářství.

Alternativou jsou prý obnovitelné zdroje energie. Budiž - v rozumné míře, tam kde alternativou skutečně mohou být.

Avšak představa, že se v Evropě uživíme větrnými a slunečními elektrárnami namixovanými s několika přílivovými, místy dokonce geotermálními elektrárnami nebo bioplynovými stanicemi, ta je z říše snů.

Přistupuje k tomu ještě další věc: Kromě energetické soběstačnosti (alespoň v té elektřině, když už kompletně všechno ostatní musíme dováže) a životního prostředí je třeba se dívat dopředu i v otázkách ekonomiky a vědy:

Vymyslet lepší větrnou nebo sluneční elektrárnu, to je prostě rozvoj současných technologií, nic víc, nic míň.

Vývoj a stavba nových generací jaderných elektráren a pokračování ve vývoji termonukleární fúze, k tomu je potřeba právě těch špičkových technologií, které jen tak někdo nemá, a které je pro Evropu životně nutné si udržet!
11. 02. 2013 | 12:33

Skogen napsal(a):

Aga,

úplně stejně se můžete ptát, zda by nešlo hacknout systémy řízení provozu na letištích nebo na železnici, IT sítě v nemocnicích, anebo systémy řízení rozvodných sítí...

Ano, u jaderky by to mělo trošku jiný dopad, ale od toho má taky stát vnitřní bezpečnost, rozvědku, kontrarozvědku a zahraniční politiku, aby takovým hrozbám odolal. Tedy fungující stát, nikoliv bordel.
11. 02. 2013 | 18:10

aga napsal(a):

Skogen

No právě, jenže u nás je ten bordel, kde jsou mnozí ochotni prodat za patřičný obolus i vlastní babičku, natož bezpečnost státu - ostatně, bůhví, jestli máme bezpečnost státu vůbec ve vlastních rukou. A jak správně pravíte, u jaderky je to něco zcela jiného než u čehokoliv jiného - už pouhá hrozba zneužitím by byla prostředkem možného vydírání a manipulace.
11. 02. 2013 | 21:31

ZM napsal(a):

Vypadá to, jako že "zelení" začali nějakou "informační ofenzívu" na internetu :)
Sedlák v průběhu 4 dní tři blogy, Beránek po delší době blog :)
Teď vážněji.Měli bychom být realisté.

Současná civilizace je závislá na zemním plynu. To je nezpochybnitelný fakt. Odhadované zásoby zemního plynu jsou při současných technologiích přibližně na 60 let.
Zajímavý je např. tento text-
http://eeip.cz/download/Nekonvencni-zdroje-plynu.pdf

Odhady samozřejmě mohou být hodně nepřesné, obzvláště na několik desetiletí dopředu. Jsou určité možnosti, např. těžba plynu z břidlic, viz. např. článek-

http://technet.idnes.cz/co-znamena-tezby-plynu-z-bridlic-pro-ceskou-republiku-jak-probiha-a-co-prinasi-1xm-/tec_technika.aspx?c=A120411_165226_tec_technika_mla

Je potřeba si uvědomit, že do budoucna se spoléháme na pokrok ve vědě a technice.Prostě se spoléháme na to, že lidstvo vyvine nějaké nové možnosti, jak získávat energii. Ale 100% jisté to není. Vývoj jaderné fůze se stále nedaří. Vývoj jaderných elektráren 4. generace se taky moc nedaří. Jaderné elektrárny 3. generace dodávají celosvětově přibližně sedminu elektřiny a jsou u nich problémy s uložením vyhořelého paliva. Elektřina z tzv. obnovitelných zdrojů je taky problémová.Např. v důsledku nestability dodávek, dále má omezenou kapacitu.
Zásob plynu celosvětově ubývá a ať už zásoby stačí na 60 let nebo např. na 100 let, tak jednou budou vyčerpány.Navíc tím, jak se zásoby budou snižovat tak se cena bude zvyšovat. Plyn je použit jako vstup do výroby v téměř všech odvětvích a je použit z velké části k vytápění.Zdražování plynu "zahejbá" téměř všemi cenami, je riziko inflace. Minulý týden byla v pořadu Máte slovo debata o důchodových systémech a o tzv. druhém piliři. Spousta lidí si myslí, že když budou mít naspořeno, že jsou jak se říká "za vodou".Ale Špidla tam řekl jednu větu- peníze se nedají jíst. To si uvědomuje nejen málo politiků ale i málo lidí.
Budoucnost je nejistá. Navíc když si připomeneme tzv. plynovou krizi v roce 2009, tak při té se ukázala, že stabilita dodávek není nic, na co se dá spolehnout dlouhodobě. Takže můj názor je, že mladí (včetně Sedláka) by se neměli hrnout do manželství a měli by si hodně rozmyslet, kolik dětí přivedou na svět. Např. Beránek, jestli si to dobře pamatuju, má 4 děti. možná je vychovává k tzv. dobrovolné skromnosti. Mít každý v Evropě víc jak 3 děti, tak bychom museli výuku skromnosti zavést ve školách. Jenže by už nebyla dobrovolná, protože tolik enegrie mít pravděpodobně nebudem jako lidstvo ještě dlouho, a možná nikdy. Navíc energií se plýtvá různým způsobem. Např.
"Pracovní síly", moderně lidské zdroje, tedy "zdroje" práce, mohou být využity různě.Stačí se dívat kolem sebe.Dá se uvést mnoho příkladů. Např. po celé ČR je velké množství Billboardů. Na většině z nich se několikrát do roka mění reklama. To je obrovské množství papíru nebo prostě materiálu, na kterém je tam reklama. Dále to znamená, že to "váže" určité pracovní síly. Ale přitom billboardy namají na kvalitu života obyvatel žádný velký kladný vliv, spíše mírně záporný. Mnoho lidí považuje billboardy za nutné "zlo". Vrcholem stupidity jsou billboardy s frázemi a tvářemi politiků před volbami.Placené jsou samozřejmě z daní, tyto peníze "protečou pokladnami" politických stran a skončí na účtech reklamních agentur. Reklama se dá udělat i levněji a účinněji, např. na internetu pomocí bannerů. Jiný příklad-
Občas jezdím vlakem. A na některých stanicích českých drah bylo přetopeno.Jsou to stanice v malých městech.Nemůžu říct, že to tak je vždy a ve všech, protože jsem nebyl každý den ve všech.Ale určitě to nebyla taková náhoda, že bylo přetopeno jen v těch několika, kde jsem byl. Venku byla teplota mezi 0 a 5 stupni a ve stanici teplota převyšující 20 stupňů, budova stanice samozřejmě nezateplená, a průměrný počet osob čekajících na vlak 2 až 3.Je naprostý luxus vytápět stanici tolik kvůli tomu, že tam čekají dva a možná někdy i 3 lidi. Jsou to stanice místní, kde většinou jezdí místní, kteří chodí na čas odjezdu vlaku, to znamená, že stanice je většinu doby prázdná. S takovým přístupem se k tomu dlouhodobě udržitelnému rozvoji nedopracujem.
12. 02. 2013 | 10:26

modrý edvard napsal(a):

ZM: Ty problémy s vyhořelým palivem samozřejmě jsou, ale malé. Temelín ho zatím vyprodukoval, +-, vagón.
Bilboardy jsou samozřejmě plýtvání /zvlášť u těch politiků, kde neexistuje informační stránka - o existenci např. Paroubka víme, i když žádný bilboard mít nebude/, ale dokud si někdo myslí, že se mu vyplatí, tak je bude věšet. Analogicky je plýtvání mít benzinovou pumpu každý kilometr. Tak holt ten kapitalismus funguje.
12. 02. 2013 | 10:55

ZM napsal(a):

modrý edvard - když vezmu příklad s tím přetápěním ve stanicích vlaku a srovnám to s příkladem benzínové pumpy. Rozdíl je v tom, že firmy provozující benzínové pumpy jsou soukromé, takže když tam zákazníci jezdí, tak mají zisk. Kdežto české dráhy jsou státní firma a jejich manažeři "kňučí", jaak potřebují pro provoz dotace a taky si je většinou od krajů "vydupou"- z daní všech. Žaluda a spol. by se někdy měli podívat "dalekohledem dolů" co se tam děje.
12. 02. 2013 | 11:53

modrý edvard napsal(a):

ZM: s tím přetápěním máte pravdu, ale problém bilboardů to neřeší.
12. 02. 2013 | 12:07

ZM napsal(a):

modrý edvard-
ty Billbordy se sice spoustě lidem nelíbí, ale jsou mnohem větší problémy s plýtváním.
Co se týká jaderné energetiky, tak za přečtení stojí např. toto-

http://www.pozary.cz/clanek/18236-nehody-a-katastrofy-jadernych-elektraren-v-dil-britanie-jen-o-vlasek-unikla/
12. 02. 2013 | 12:54

Vladimír Wagner napsal(a):

Stačí si uvědomit základní fakta, která jsou ostatně i v tabulkách článku. Pan Beránek píše, že jaderná energetika dodávala pouze necelých třináct procent elektřiny a jen pouhé 2,3 % celkové energie. Tvrdí, že to ukazuje, že jádro nemá význam a budoucnost a naopak obnovitelné zdroje v podobě větru a solárních elektráren je mají. Problém ovšem je, že větrné zdroje nyní produkují zhruba okolo 2,5 % elektřiny a sluneční jen zlomek procenta. Takže jejich podíl na celkové produkci energie není ani půl procenta. Takže pouhá případná náhrada jádra obnovitelnými zdroji bude nesmírně náročná a v současné době je jen těžklo představitelná.
Pokud bude tažení Greenpeace proti jádru úspěšné, tak to bude znamenat zvýšení spotřeby fosilních paliv a přesun značné části výroby elektřiny k fosilním zdrojům. To je vidět velmi dobře právě v Německu, když se podíváme na vývoj elektroenergetiky v Německu a srovnáme je s Českým. Zatímco v Německu zůstala velikost produkce elektřiny fosilními zdroji během 12 let, co u nich probíhá zelená revoluce, stejná, tak v Česku klesla o 16 %. Německo extrémně dotuje obnovitelné zdroje, ale stejně pomocí nich jen tak tak stačí nahrazovat odstavované jaderné zdroje. V Česku naopak díky jaderným i obnovitelným zdrojům významně kleslo využívání fosilních zdrojů (tedy u nás uhlí). Přesná čísla a rozbor jsou zde: http://technet.idnes.cz/ceska-a-nemecka-energetika-09q-/veda.aspx?c=A130205_144450_veda_mla
Zatímco jsou známy státy, kde díky jádru v elektroenergetice téměř nevyužívají fosilní zdroje (Francie a Švédsko), neexistuje stát, který by bez jádra nepotřeboval velmi silně využít fosilní zdroje. I Japonsko, pokud nebude jádro využívat, tak se musí dominantně opřít o fosilní zdroje. Už teď odpískalo veškeré aspirace na snížení emisí (nejen CO2, ale i mnohem škodlivější emise polétavého prachu a jiných škodlivin).
Pokud jde o jadernou energetiku, tak má pan Beránek pravdu, že i díky velice intenzivnímu tažení Greenpeace, tedy organizace pro kterou pracuje, byla v Evropě výstavba jaderných bloků téměř zastavena. A jde dominantně o politické rozhodnutí, viz situace v Německu, Rakousku nebo Itálii. Má také pravdu, že rozvoj jádra, ostatně jako u řady jiných technologií a průmyslu se přesouvá do Číny, Indie a dalších států. Otázkou je, zda se díky tomu nepřesune do těchto zemí i životní, kulturní a ekonomický rozvoj.
Pokud jde o samotný rozvoj situace ve Fukušimě, tak je průběžně popisován v cyklu článů na serveru Osel. Poslední s popisem současné situace je zde: http://www.osel.cz/index.php?clanek=6623 .
12. 02. 2013 | 16:05

lt6NnFUb napsal(a):

Hi, I have doubts about being lazy. I never been like this. I used to work with high engrey but now i'm a stay at home mom. I still have lots of responsibilities but i feel that i don't want to any of them. I've been feeling this lately to the extent that i know i have a list to do but i don't want to do it.I am stressed always and sometimes-like today-i feel that i can't breathe proparly. This is not me at all. I feel that i don't know myself. I don't know why i'm going down. Is this depression or is it a period i'm pathing through. I feel i've no life at all.Same routine everyday. Can anyone help me out?
24. 08. 2013 | 04:52

4XYBuTGn napsal(a):

Hi Arb,Thanks for being honest in<a href="http://jyadyalcua.com"> snrhiag</a> your information.You have to know that you're not only the one in this type of situation. This affects almost everyone of us in our daily life. All the time it looks like we have so many things do, but we end up with not doing anything.It could be because of Distractions! Like We want to work on an important project but the TV in my living room is on and will attract me all the time more than our work. By the time I realize and get out of it's gravity the day is over. There are so many similar distractions in the modern world like internet, video games, etc.It could be because of lack of Prioritization! When we have lot of things do, we may have to think which one is most important to do in the current moment. I mean Now! Don't think about the second one until the first one is done. Concentrate only on one thing at a time. It's not easy doing as saying but focus or if you worry about other things, you may end up doing nothing. Focus on the present moment or you may procrastinate everything.It could be because of consistent Motivation!.Please read Robbs's comment above. Have you ever noticed you become aggressive or irritable when hungry that’s because it’s time to hunt! .So never let your hunger die. Try to create it more often. Set your goals and targets you love and challenge you all the time. You also need to reward at every milestone to realize achievements and move forward.Good Luck and keep us posted! .
25. 08. 2013 | 05:08

PqgTl2Emoj0 napsal(a):

Hi,I felt great reading your Cover blog. I would like to share/have a quieton for so long now. After lot of opposition, finally i got into Business which is literally life to me. Fortunately, everything always falls on place to me. Still, i couldnt figure out the reason why i'm not moving?!!! I love what i am doing, moreover its my dream starting of my own, its everything to me. Them why the hell i'm not acting on it?!!! May be i'm lazy to go and work, latargic??, Procrastination, Over confidance that everything will happen, belief that keep dreaming and everything automatically falls on place. The worst scenario is i am not at all doing anything and one day when i am fully charged/heated up i will rush over and complete everything in one shot finally not sure that it may be even because i am not physically fit!!Pls do help me out! You mean a lot to me.. Tc http://exhxdqoj.com [url=http://lvqbzueloo.com]lvqbzueloo[/url] [link=http://ehtgjqkqta.com]ehtgjqkqta[/link]
26. 08. 2013 | 15:43

Ld3uYNh5wHM napsal(a):

Slam dunkin like Shaquille O'Neal, if he wrote <a href="http://htqxhttg.com">inairmftove</a> articles.
28. 08. 2013 | 23:26

4a0ETVvYfB napsal(a):

Thanks for you kind words! I hope you had a guten Rutsch too :DI'm sure you did a lot of things too.. if you try to reeembmr them! I wanted to do top 5 because I thought I was very lazy, but as I started writing, things popped up! kk Anyway, I hope you have a great 2012.Liebe Gruesse from England,Jee Soo :) http://ebfvaikoqs.com [url=http://eitmyvbdx.com]eitmyvbdx[/url] [link=http://admcutqythm.com]admcutqythm[/link]
06. 09. 2013 | 19:38

Petr Gabriel napsal(a):

Každá jaderná elektrárna má mít nedaleko vybíjecí pole, které v okamžiku případného výbuchu reaktoru, dokáže eliminovat jeho hodnotu, jak se to vyplatilo vojenským vědcům USA 11. září 2001. Při výbuchu nuke náloží pod oběma věžema WTC, byla podle FASU-zpravodaje armády USA, odvedena energie 10 na 5 V/m na vrcholu el. pole a 4000 A/m na hrotu magnet. pole tak, že ve vzdálenosti asi 4 km se brutálně na hustých vodičích vybila k nové hodnotě z 1 Mt TNT na 10 kt TNT. Zkušenosti získali v sovětských archivech, kde v Kazachstánu použili 3,5 kt TNT, a její energie cestovala 30 km pod zemí a vypálila dřevěnou Karagandu, nebo v Pákistánu cestující energie rozvrátila 6000 město, jako od zemětřesení!
26. 04. 2015 | 20:09

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy