Nestravitelné sousto církevního majetku

28. 09. 2011 | 10:43
Přečteno 4589 krát
Vláda Petra Nečase ustoupila církevním požadavkům. Uznala svým rozhodnutím o rámcovém znění dohody mezi českým státem a 17 církvemi a náboženskými společnostmi sporný nárok na další nemalé majetky. Má jít o pole, lesy a rybníky v hodnotě 75 miliard korun a za majetek, který vrácen nebude, by měl stát doplatit hotovostně ještě 59 miliard plus inflace po dobu splácení. Úhrada majetkového narovnání by pak mohla zatěžovat českou ekonomiku po 30 let.

null
null

Rozhodující část majetkových požadavků je vznášena římsko katolickou církví, která je nejbohatší a které přitom český stát hradí cca polovinu jejího rozpočtu. U nás neproběhla odluka církve od státu a tudíž je pomáhá financovat stát (tato částka dokonce stále roste se zvyšováním počtu placených duchovních na který nemá stát vliv). Součástí tohoto narovnání proto má být postupný útlum příspěvků na platy duchovních po období 2013-2030 a zpřístupnění majetku, blokovaného z důvodů jednání s církvemi už od roku 1991. Nyní má být zpracováno paragrafové znění příslušného zákona. Dokud ale není vše schváleno i v Parlamentu, ještě není hotovo
Otevírá se tím Pandořina skřínka mnoha problémů. Církevní majetek v silně ateistické České republice, kde členů hlavních církví spíše ubývá, není ani politicky ani právně jednoduché téma. Prof. Václav Pavlíček dokonce nedávno prohlásil, že k takovému citlivému problému by mělo být u nás vyhlášeno referendum. Připomněl také postavení církví jako veřejných korporací a vztah k církevnímu právu : „Církve nevědí čím chtějí do budoucna být. Zároveň chtějí být církve trošku veřejné, aby mohly konat věci náležící státu jako např. sňatky a zároveň chtějí být soukromé, aby mohly disponovat s majetkem.“
Co je základem nároků vznášených především katolickou církví ? Privatizace a restituce majetku po roce 1989 se staly součástí transformace po roku 1989. Logicky se tehdy objevily i úvahy o restituci církevního majetku v souvislosti se sporným uplatněním restituční hranice „Únor 1948“. Církve v té době v celku správně chápala, že bažením po majetku by mohly ohrozit svůj kredit ve společnosti. A tak při přijetí tzv. výčtového zákona v roce 1990 prohlašovala římskokatolická církev ústy pražského arcibiskupa Františka Tomáška,“že je to poslední nárok, který církve vznášejí.“. Nyní opět církev slibuje deklarovat tzv. restituční tečku. Dá se uvěřit že se nějaké nároky neobjeví znovu a že dokonce neporostou ?
vláda Václava Klause se podle svědectví přímých účastníků zavázala v roce 1996 v dodatku své koaliční smlouvy k navrácení půdy v hodnotě 17,5 mld. Kč a řady budov, za předpokladu, že tyto do čtyř let přestanou dostávat finanční podporu od státu. Když vláda Miloše Zemana ustavila za účelem majetkového vyrovnání státu s církvemi komisi pro vztahy s církvemi, na stole se objevili vyšší summy. To že církve měly majetek pouze v užívání neznamená, že by jim neměla být kompenzována újma. Jednalo se tedy dál. V roce 2005 ministr kultury za ČSSD Pavel Dostál předložil několik kompromisních návrhů, ty ale skončily na rozdílných názorech.
Nástup politické pravice po roce 2006 vedl k otevřené deklaraci vlády Mirka Topolánka dotáhnout majetkové vyrovnání státu s církvemi do konce. Patová situace v tehdejší Sněmovně i nejednota pravicové koalice to ovšem neusnadňovala. Nasazovaly se tedy všemožné páky - proslýchalo se že ústupek ve věci církevního majetku byl předmětem jednání s lidovci o podpoře volby Václava Klause. Ten to ovšem vehementně popíral a dohodu tehdejší koalice s církvemi nakonec opakovaně blokovala i skupina poslanců zvolených za ODS (Vlastimil Tlustý, Juraj Raninec a Jan Schwippel), která k Václavu Klausovi měla blízko.
Štafetový kolík nyní převzala vláda Petra Nečase. Klíčový problém doložení skutečných nároků na majetek zůstává, a tak se jedná o politickou dohodu jejíž nepsanou součástí mohou být dohody o smlouvě ČR s Vatikánem, jejíž návrh se dříve vlamoval do výsostných kompetencí státu. Příslušný zákon má být schválen tak, aby vstoupil v účinnost od 1.1. 2013. Jsem přesvědčen, že dodatečné požadavky jsou v kolizi s dohodami uzavřenými po roce 1989 a nalezené stabilního a spravedlivého vztahu české společnosti k církvím nepřispějí.
V době zadlužení ČR ve výši 1,5 bilionu Kč a růstu sociálního napětí je myslím taková vstřícnost k nárokům vznášených neustále církevním klérem špatné rozhodnutí. V souvislosti vztahu církve a majetku bývá citován Zdeněk Mahler, že svými nároky dokazuje římskokatolická církev že její postoj k odkazu českých dějin je nesmířený a nesmiřitelný. Doložit to lze i následujícím stručným exkursem do tisícileté historie církve u nás.
Do 13. století byl církevní majetek podřízen světské moci panovníka, jeho hromadění bylo omezováno a regulováno církevní věroukou. Dodnes je sporem historiků, jakou majetkovou autonomii církev nabyla po uzavření konkordátu mezi českým králem, pražským biskupem a papežským legátem v roce 1221. Zda touto smlouvou církev majetek skutečně začala reálně i formálně vlastnit, nebo zda měla pouze volnější ruce k jeho správě.
V důsledku husitských válek se majetkové pozice katolické církve samozřejmě oslabily. V pobělohorském období sice proběhla rekatolizace a byla vrácena část majetku (cca 12% celkového půdního fondu), ale josefské reformy ukrojily konfiskacemi další díl církevního majetku (výměra podílu na půdním fondu v našich zemích klesla asi na 3 %). Monarchie financovala některé úkony církve, ale ta i nadále mnohé objekty jen spravovala. Církve byly považovány za veřejné korporace, které majetek nevlastní.
Po roce 1918 se masarykovská republika rozhodla začlenit do připravované pozemkové reformy i majetky spravované církvemi. Katolická církev spravovala v té době v Československu asi 500 000 ha půdy, v českých zemích mělo záboru a následné parcelaci z roku 1919 podléhat přibližně 235 500 ha půdy, dalších 30 000 ha připadalo na menší výměry při farách a kostelech. Tato pozemková reforma byla slovy T. G. Masaryka z roku 1927 „největší čin nové republiky“. Nebyla však v meziválečném období dokončena, realizováno bylo pouze 14 % výměry původního záměru.
Některé instituce římskokatolické církve, jako např. Řád německých rytířů či Vratislavské arcibiskupství, se za nacistické okupace a druhé světové války provinily kolaborací, zradou či jinými prohřešky a jejich pozemkový majetek jim byl konfiskován podle dekretu prezidenta republiky dr. Beneše z června 1945.
Ostrý politický střet vyvolala tzv. revize první pozemkové reformy. Ta si vzala za cíl vrátit se po válce k zásadám první pozemkové reformy z roku 1919 a na jejich základě ji dokončit. V českých zemích bylo z církevní držby předmětem revize téměř 178 000 ha půdy, církvi po ní mělo zůstat pouze 5 203 ha půdy. Zákonné předpoklady tohoto kroku byly schváleny v roce 1947. Realizace však byla zahájena často až po únoru 1948, tedy sahá za platnou restituční tečku. Předpokládala se finanční náhrada církvím, která však nebyla nikdy vyplacena.
Z výše řečeného vyplývá že dnes by nemělo jít o spornou restituci konkrétních majetků, ale o konsensus o náhradě za nedořešené historické újmy ve vztahu státu a církví. Dnešní ministr kultury pověřený přípravou narovnání se proto soustřeďuje především na ekonomické parametry politické dohody. Koncepce předchozí vlády uvažovala o jiném poměru naturálních a hotovostních náhrad a také o jiném modelu splácení. Místo splácení 83 miliard korun po dobu 60 let s 4,85% úrokem má jit jen o 59 miliard po dobu 30 let se započtením inflace. Zákon č. 218/1949 Sb. podle kterého stát církvím vyplácí platy kněží by neměl přestat platit za 20 let, nýbrž za 17 let. Je to ale opravdu pro stát tak ekonomicky výhodné ?
Problém začíná už u otázky nadhodnocení objemu nárokovaného majetku (odhad hovoří o 134 mld. Kč). Prokazování vlastnictví konkrétních majetků totiž není zrovna explicitní a dělalo problémy už při vyjednávání předchozí vládní komise, které ještě předsedal lidovec Jan Kasal. Opodstatnění mohou tedy mít hlasy, které hovoří o zlomku této částky. Věci veřejné, které původně kritizovaly výši kompenzací, ale jako vždy ze svého postoje vycouvaly.
Do rámcových parametrů narovnání je možné zohlednit i jinou představu o tom, co a jak z činnosti církví a náboženských společností finančně podporovat. Místo historických nároků, kde dominuje církev Římsko-katolická by bylo možné pečovat o duchovní potřeby občanů podle prokázaných počtů věřících V řadě zemí si církve financují pouze sami věřící. K možnosti daňových asignací se církve v 90. letech minulého století hlásily, ale s poklesem počtu věřících o ní přestaly hovořit. Tato metoda financování se může týkat nejen pastorační činnosti, ale i charity, vzdělávacích a dalších veřejně prospěšných aktivit církví. Pokud jde o financování údržby historických památek svěřených církvím, tak na základě ekonomicky jasných smluvních podmínek.
Celkově lze říci že předložený vládní návrh bude konfliktní nejen z důvodů rozpočtových, ale může oživovat trauma ve vztahu společnosti k církvi, které provází naše dějiny rozhodně déle než od roku 1948. Evangelické poselství nejen křesťanům připomíná, že záliba v majetku a touha po blahobytu Boží poselství v srdci udusí. Je otázkou jestli církevním představitelům stojí neústupná snaha spolknout celé toto velké sousto za to a jak budou své úmysly vysvětlovat věřícím i nevěřícím spoluobčanům.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

deep throat napsal(a):

Tak na tohle ani DPH ve vysi 100 procent stacit nebude. Tato vlada bude muset penze asi definitivne zrusit.
28. 09. 2011 | 10:58

Budoucnost našich dětí napsal(a):

náboženství je tou nejhorší totalitou, která vůbec může existovat. Zlatý komunisti, škoda, že nemají víc vlivu, aby tyto restituce mohli zablokovat.
28. 09. 2011 | 11:16

ghándí napsal(a):

zastávám názor mistra jana husa, že církev by měla být chudá. to vychází přímo z ježíšova učení, proto si myslím, že miliardy círvím jsou nemorální. žádat ty peníze po státu je nemorální. at to dělají odboráři nebo církev. navíc v době, kdy docházejí zdravotním pojištovnám peníze. onkologové budou muset vybírat mezi pacientama, komu nasadí lečbu a komu ne. to je naprosto nepřijatelne.
28. 09. 2011 | 11:17

duvenblit napsal(a):

pokud si uvědomíme, co vedlo k 2. světové válce, byly to neúměrné reparace, které muselo Německo platit po 1. prohrané válce a tím i obrovská inflace a ožebračování lidí.
Nyní se budou platit další reprace, ovšem na cíl, který je málokomu v ČR pochopitelný. Vidím zde nebllahou analogii a nepoučení se z historie.
28. 09. 2011 | 11:24

Carlos V. napsal(a):

Je smutné, že doposud pouze komunisté zvedli hlavu k odpovědi na loupež desetiletí, tedy církevní restituce.

Restituce jako takové nevyjadřují žádný právní závazek, k němuž by byla Česká republika zavázána. Je to čistě politické rozhodnutí - tedy rozhodnutí zástupců občanů.

V minulosti napáchaly různé vlády různé křivdy - od Bílé hory přes konfikace po první válce, zabavování židovského majetkku, zabavování majetku Čechů v pohraničí, zabavování německého majetku až po znárodňování v letech 45-48.

Po roce 1989 došlo k nápravě NĚKTERÝCH křivd. S vědomím, že NELZE napravit všechny.

Ano, církvím křivda nastala. Před více než šedesáti lety. Otázkou ale je, zdali je skutečnou vůlí občanů napravovat i tyto křivdy. Máme na to ? Chceme platit tak mnoho ? Chceme platit církvi ?

Vláda rozdává z cizího za účelem ukojení zájmů některých voličů. Souhlasíte s ní ?

Celkové náklady spojené s restitucemi jsou tak ohromné, že věřím, že schválení restitucí by mělo projít referendem.

Jestli by si nějaké téma zasloužilo petice, občanskou aktivitu a demostrace, pak právě odpor vůči systématickéhu rozkrádání našeho majetku prostřednictvím církevních restitucí.
28. 09. 2011 | 11:42

Buvol napsal(a):

To je opravdu nesmyslné, platit tak obrovské peníze nějakým šamanům, když přitom ten největší šaman hlásal život v chudobě ..
28. 09. 2011 | 11:44

Jeňýk napsal(a):

jo, jo - jak hejno krkavců se slétají. Svatý Václave, nedej zhynouti nám i budoucím.
28. 09. 2011 | 11:50

Zacheus napsal(a):

Samozřejmě, že je legitimní uvažovat i kriticky o církevních restitucích. Neměla by se ovšem přitom překrucovat fakta a útočit z "ideologických" pozic. Asi lze souhlasit s tím, že žádné řešení není optimální. Faktem ale také je,že církve ( nejenom římskokatolická) při jednání se státem projevily snahu po kompromisu. Navíc stát neplatí žádný nájem z užívání dosud zablokovanho církevního majetku.

Nechci autorovi upírat právo na kritiku, ale očekával bych,že se stejnou razancí bude kriticky reagovat například na tzv. ekologickou zakázku ( miliardy Korun českých na nejasné zakázky tady asi nikomu nevadí, přitom může jít o tunel století), očekával bych stejnou kritiku také například na předražené dálnice ( miliardy korun), na předražené zbrojní a stavební zakázky,jakož i "přihrávky" peněz spřáteleným firmám (miliardy korun) apod. Politicky vděčnější a nepochybně i bezpečnější je ovšem vzít si na mušku církevní restituce.

Nemohu se zbavit dojmu,že článek pana Dolejše je motivován také ideologicky, což je o to smutnější,že vyšel právě dne 28. září, tj. v den oslav svatého Václava . Faktem také je, že předchůdkyně dnešní KSČM považovala katolickou církev zejména v padesátých letech minulého století za nepřítele číslo jedna, což v praxi znamenalo popravy a mučení a dlouhodobě věznění katolických kněží, rozehnání mužských řádů, všestranné pronásledování. Za to se nikdo dosud katolické církvi neomluvil - ale o to razantněji je zřejmě třeba vystupovat proti ní. Takovýto přístup však o modernizaci KSČM opravdu nesvědčí.
28. 09. 2011 | 11:57

Tunel napsal(a):

Jak to, že u nás může legálně působit parta podvodníků, která obchoduje s nadpřirozenem a zaštiťuje se osobou, kterou nikdo nikdy neviděl?
Já jsem pro plné uhrazení nárokovaného, ale jedině v případě, že si to přijde vyřídit sám majitel firmy p. Bůh.
28. 09. 2011 | 12:01

AC napsal(a):

Zacheus

Souhlasím. Dvacetileté tunely nám měly především vadit. Co už teď, když není z čeho brát.
28. 09. 2011 | 12:04

Pobo napsal(a):

Když komouch káže ...
28. 09. 2011 | 12:19

Carlos V. napsal(a):

Zacheus : je nesmyslem s církví jednat - není o čem. Stát nemá žádnou povinnost majetky vracet, ba ani platit církvi na provoz.

Proto nelze obdivovat vstřícnost církve - naopak je třeba odsoudit zpunost, s jakou říká své nehorázné požadavky po NAŠICH penězích.

A Vaše snaha smést pozorvnost jinak ? Fuj. Jistě, jiné problémy existují, ale nechat si rozkrást desítky miliard je trestuhodné.
28. 09. 2011 | 12:19

Boží mlýn napsal(a):

Jestli nějaký farář pěstoval na zahrádce mrkev a z jejího prodeje financoval stavbu katedrály, tak mu tu katedrálu okamžitě musíme vrátit.
Naopak nemá cenu dávat církvím majetek který kdysi sami získali konfiskováním po Bílé Hoře, zabavením prostým občanům, při řádění inkvizice a podobně.
Chod církve by měli platit ti co do kostela chodí a konzumují tyto služby. Ostatním do života farářú a mnichů nic není, já se za sebe pomodlím sám a zdarma. Naco živit parazity.
A do nebe se nenažranci a hamouni nedostanou
28. 09. 2011 | 12:27

michal napsal(a):

Typická česká povaha.
Krást, z nakradeného těžit, když se na krádež přijde, tvářit se, že okradený měl být stejně chudý a kdoví kde k tomu majetku přišel a kdovíproč ho potřebuje.
Tahle země je v takovém bordelu právě proto, že církev tu nemá silnější slovo. I proto bují okrádání, korupce, lemplovství, nezodpovědnost.

Plebs. Chce se mi z vás zvracet. Napříč politickým spektrem.
28. 09. 2011 | 12:30

Marcus Agrippa napsal(a):

Osobně jsem zásadně PROTI. Především katolíci se podíleli na zbídačení našeho národa několikrát a na nějaké"restituce"mají minimální právo. To že to prosazuje - stejně jako zprivatizování zdravotnictví a penzijního systému - zlobovaná a zkorumpovaná vládní sešlost o něčem vypovídá. O Klausovi, který momentálně sbírá body u Duky a jeho oveček ani nemluvě. Jednotlivým duchovním ( stejně jako politickým vězňům ) mělo být samozřejmě vyplaceno odškodné. Nikoliv už katolické sektě, která se výrazně podílela na hrůzách holokaustu.
28. 09. 2011 | 12:34

Tunel napsal(a):

to michal

Hezký popis historie církve u nás. :o)))
28. 09. 2011 | 12:36

Carlos V. napsal(a):

michal : si sám osobně dejte církvi co chcete. Nechte ji o sobě rozhodovat. Ale mě do toho prosím netahejte.
28. 09. 2011 | 12:45

schlimbach napsal(a):

Jsem kategoricky proti církevním restitucím. na druhé straně majetek, který církev může využívat pro realizaci třeba sociálních programů bych církvi pronajal bezplatně. Když přihlédnu k tomu, že tupouni schválili i možnost prodeje půdy cizincům - co od nich očekávat? Z toho, co se tu děje se mi chce již dlouhou dobu zvracet -(

Pokud někdo hledá Boha, najde ho v sobě, nepotřebuje k tomu žádného samozvaného pohůnka nějaké církve, která je stejně jen zástěrkou pro hromadění mamonu, rozsévání tmnářských dogmat a lží, podpory násilí a zotročení lidí.
28. 09. 2011 | 12:46

Baba Jaga napsal(a):

Možná nám už ČSÚ brzy "vyplivne" alespoň nějaké přesné součty údajů, co jsme mu v květnu dali (bez 233 lidiček se snad obejde, stejně už to dnes nejsou platná čísla) a uvidíme, kolik věřících se ke které církvi hlásí. I když jejich počet pravděpodobně se vzrůstající chudobou bude narůstat - na něco se my lidé vždy těšíme rádi. Ale pokud stát penízky nemá, neměl by je slibovat a na splátky už vůbec ne. Vrátit existující fyzický majetek - však jen pozemků je tak jeden okres. Církev je pronajme nebo na nich bude hospodařit sama, bude státu platit daň z nemovitostí. Horší s budovami - ne ze všech kostelů, o které církev nemá zájem, ale lze zbudovat hotely, jako jsem tuhle viděla v Hynčicích pod Sušinou. Ale církve si jistě poradí.
28. 09. 2011 | 12:51

Platan napsal(a):

michal napsal(a):
Tahle země je v takovém bordelu právě proto, že církev tu nemá silnější slovo. I proto bují okrádání, korupce, lemplovství, nezodpovědnost.

Tak třeba v Polsku má církev bezpochyby mnohem silnější slovo než u nás. Pozorujete, že by bylo Polsko ve výrazně menším bordelu?
28. 09. 2011 | 12:53

michal napsal(a):

Carlosi V,
zatáhli Vás do toho vaši (a moji) příbuzní, kteří těžili z nakradeného majetku. Je mi líto. Kdybychom měli v r. 1948 více Mašínů (a předtím neměli Beneše), nemuselo se to stát.

Platane,
nahrál jste mi na smeč. Ano, pozoruji výrazně vyšší úroveň Poláků, zejména pokud jde o péči o staré lidi, počet rozvedených manželství, opuštěných dětí, prostituci a veřejně provozované prasečiny.
28. 09. 2011 | 12:55

Boží mlýn napsal(a):

Michale, tak hezky blejt tě naučili u vás v církvi. Tak teď už je mi jasno že házet tam peníze je nesmysl. zrovna jako nemá cenu dávat donekonečna cigánům. Ať si každý žije za své. Faráře ať platí ovečky co chodí na bohoslužby. Já s tím nemám nic společného tak mně nekraďte další peníze
28. 09. 2011 | 12:56

michal napsal(a):

Boží mlýne,
nejsem členem žádné církve, a považuji se za agnostika. Sdílím pouze morálku církve. :)
28. 09. 2011 | 13:00

schlimbach napsal(a):

michal:

morálku církve??? A co to proboha je??
28. 09. 2011 | 13:02

Carlos V. napsal(a):

michal : historických příkoří bylo mnoho a není možno je všechny napravovat.

Restituce chápu jako odškodnění lidem - a ne firmám a organizacím. V jiných zemích nebyly restituce žádné, a ty u by už měly stačit.

Není správné krást, ale je hloupé snažit se spasit svět za cenu sebezničení. Uznejme tlustou čáru a nechcme církev jejímu osudu.
28. 09. 2011 | 13:04

michal napsal(a):

V podstatě desatero, když to chci hodně zkrátit.
28. 09. 2011 | 13:04

dalimír napsal(a):

jiridolejs není těch černoprdelníků již nějak moc ? Kdo má tady na ně dělat ! Nedávejte jim nic protože ty majetky stejně staletími nashromaždili desátkami od lidí ,což považuji za nečestné ! Duchovní by chtěli brát takové platy jako mají u nás politici ale kde v dnešní době máme na to vzít a nekrást ? Dl.
28. 09. 2011 | 13:05

schlimbach napsal(a):

michal.

které desatero - původní Praslovanské, nebo stávající verzi?
28. 09. 2011 | 13:06

michal napsal(a):

Carlosi,
nesouhlasím s Vámi, křivdy spáchané na církvích byly natolik velké, že není možné je pominout. Osobně bych volil cestu pouze naturálních restitucí, ve větším měřítku, aby nedošlo k negativnímu vlivu na státní dluh. Státních pozemků je dostatek.

Navíc, čím méně půdy má stát, tím méně korupčníků se na něm přiživí.
28. 09. 2011 | 13:07

michal napsal(a):

Řekněme že katechetická forma vyhovuje. http://cs.wikipedia.org/wiki/Desatero
28. 09. 2011 | 13:08

michal napsal(a):

Já sám, coby agnostik, si pro sebe první a druhé přikázání přebásňuji jako "buď pevný a důsledný ve svých názorech" a nestyď se za ně. Ostatní se snažím dodržet.
28. 09. 2011 | 13:10

schlimbach napsal(a):

Michal

co udělá církev s křivdami, které spáchala nejen na našem národu?
28. 09. 2011 | 13:10

claudius napsal(a):

Jak je možné,že dosud platí zákon o mzdách pro duchovní,který vyrobil bolševik v r.1949?Pospíšile,dělěj!Jo a jediná chyba článku p.Dolejše je,že se pod něj podepsal.To mnohým diskutujícím vadí více než samotná fakta článku.Všímám si také Nečasovy finty-dám církvím majetek a Kalousek zredukuje soc.výdaje státu s tím,že to může dělat Charita lépe,protože není státní.Pamatujete ono Kalouskovo"...stát neumí vařit pivo!"Mluvil o n.p.Budvar,který je třeba přihrát do rukou stranických(TOP)byznysmenů(pardon-investorů!).
28. 09. 2011 | 13:10

michal napsal(a):

Schlimbachu, konkrétně?
28. 09. 2011 | 13:16

schlimbach napsal(a):

Michal:

podívejte se do historie, jakým způsobem se "přesvědčovali" občané nejen Evropy o přijetí křesťanství, I. i II. sv. válka atd. Myslíte si, že je toho málo k odčinění?
28. 09. 2011 | 13:18

michal napsal(a):

Co spáchala katolická církev v ČR během 1. a 2. světové války?
28. 09. 2011 | 13:22

hanah napsal(a):

V době, kdy důchodci, nemocní občané a rodiny s dětmi živoří, kdy i zaměstnaní mají mnohdy co dělat a žijí od výplaty k výplatě, kdy stoupá nezaměstnanost a stát provádí škrty až na dřeň, je od státu nehorázné, nepochopitelné, ale také velmi neprozíravé, zavazovat se zaplatit církvím peníze, které nemá.
Pokrytecké církve se chovají jakoby krize nebyla a jsou schopné takové nekřesťanské prachy přijmout, i kdyby měla část občanů hlady pochcípat. Třikrát fuj a hanba oběma zúčastněným stranám. Čí zájmy proboha hájíte ?
28. 09. 2011 | 13:23

schlimbach napsal(a):

hanah: přesně tak - zde je vidět ona morálka a svatost -(
28. 09. 2011 | 13:26

schlimbach napsal(a):

michal: hledejte, rozhodně se nenechám zatáhnout do primitivní debaty na toto téma
28. 09. 2011 | 13:29

Platan napsal(a):

michal napsal(a):
Platane,
nahrál jste mi na smeč. Ano, pozoruji výrazně vyšší úroveň Poláků, zejména pokud jde o péči o staré lidi, počet rozvedených manželství, opuštěných dětí, prostituci a veřejně provozované prasečiny.

Vaše pozorování by ovšem bylo zapotřebí podpořit nějakými daty, aby mohlo být bráno za relevantní (snad kromě těch rozvodů a "veřejně provozovaných prasečin", ty bych vám věřil i bez dat...). Mimoto se vaše postřehy příliš netýkají jedné z největších současných metel tj. korupce. Podle hodnocení Transparency International bylo na tom Polsko v r.2010 sice o něco málo lépe než ČR (Polsko 5,3 - ČR 4,6 CPI), pokud si ale prohlédnete celou tabulku, shledáte, že síla vlivu církve v té které zemi asi nebude tím rozhodujícím faktorem...

http://zpravy.e15.cz/domaci/ekonomika/cesko-v-zebricku-korupce-kleslo-na-53-misto-na-svete
28. 09. 2011 | 13:40

tata napsal(a):

pane MICHAL

a mužete definovat ,jak cirkev ten majetek ziskala?SPOMENUL STE DESATERO.........no většinou platí pro plebs a lidi kteří tomu věří.......ano sem nevěřicí ale lidi věřicí uznavám....ovšem knim nepatři už ty jejich,,papalaši,,kteří se zrovna tak chovaj jak politici.TROŠKU SI ODPORUJETE ,CIRKEV nebo lepe její hodnostaři kažou o vodě a chlemstaj vino,nikoliv pane i vy musite akceptovat že tato zěmě je vice proti cirkvi,než pro cirkev tudiž žadny pravní narok na to není,ano vemte že stat už dlouho financuje cirkev sem pro odluku co ovšem nechapu proč by měl převzít dluhy za jineho,vy byste byl ochoten platit dluh sveho souseda.současny majetek co cirkev ma by ji bohatě stačil na provoz ovšem ne na tak okazaly,a prosim at kdo chce vic at odevzdava jako je to v NĚMECKU cirkevní dan ale rozhodně nevidim duvod ji platit ja.
28. 09. 2011 | 13:46

Jeňýk napsal(a):

to může být pěkně pokrytecká morálka : svatba v kostele a méně rozvodů či potratů - zato více nevěr, nechtěných dětí a domácího násilí.
A kurev je v Polsku dost, jen je vyvážejí a prostituují se nelegálně.
28. 09. 2011 | 13:47

michal napsal(a):

Platane,
hodnocení TI je hodnocení, jak lidé vnímají korupci, ne ani tak skutečná statistika o míře korupce. Jinak ty dva přínosy církve, kterým věříte, dle mého názoru stačí.

Jeňýku,
tohle by bylo na dlouhou diskusi, méně zabitých malých dětí a stabilní rodinné prostředí je poněkud důležitější, než aby se nějaká treperenda nedostala pár facek, které si beztak zaslouží (přičemž neomlouvám excesy!), nebo aby nějaký floutek mohl užívat bez odpovědnosti.

tato,
v první řadě se zaměřte na pravopis, gramatiku a skladu vět, dříve než něco napíšete, váš text je prakticky nesrozumitelný. ČR je nástupnickým státem ČSSR a logicky dluhy ČSSR nejsou dluhy nějakého souseda, ale naše (ČR). Osobně znám dva hodnostáře katolické církve a neplatí pro ně, že by kázali vodu a pili víno, kolik jich znáte vy?
28. 09. 2011 | 13:57

hanah napsal(a):

Michal

Jakou roli hrají, podle vás, církve v dnešní společenské krizi ?
28. 09. 2011 | 13:58

Jeňýk napsal(a):

joj, pár přes hubu "pro nějakou treperendu" - to je fakt svátost manželská.
A co sebrat ženským volební právo a právo rozhodovat o početí svých dětí, zrušit sexuální výchovu etc. etc.
Není divu že v Evropě takhle věřících ubývá. Nekamarádíte se náhodou s Bátorou ?
28. 09. 2011 | 14:04

Agent W4C napsal(a):

Každá vesnice má svou pochodeň-učitele-a své zhášedlo-duchovního.
Victor Hugo
28. 09. 2011 | 14:08

Platan napsal(a):

michal napsal(a):
Platane,
hodnocení TI je hodnocení, jak lidé vnímají korupci, ne ani tak skutečná statistika o míře korupce. Jinak ty dva přínosy církve, kterým věříte, dle mého názoru stačí.

Nicméně, vy sám jste se zmínil o korupci ("Tahle země je v takovém bordelu právě proto, že církev tu nemá silnější slovo. I proto bují okrádání, korupce...").
Co se rozvodů týče, tak samotná statistika o menší míře rozvodovosti málo vypovídá kvalitě života (např. o tom, zda život s despotou a alkoholikem v násilně udržovaném manželství nemůže být pro ostatní členy rodiny spíše peklem než rájem). Ale to už by bylo na jinou diskusi...
28. 09. 2011 | 14:12

Carlos V. napsal(a):

michale, proč se naparovat a povyšovat nasd ostatní ?

Republika patří všem. A každý má právo mluvit do toho, co platit a co ne. Váš názeor je jen váš, žádná vyšší pravda.

Co je ale smutné, že chcete Váš názor na vyšší pravdu povznést a všechny lidi nutit platit círvi.

Každý ať rozhoduje a platí sám dle vého přesvědčení. Plaťte si je, jak je libo. Podle mého názoru zas nemá církev dostat ani korunu, a to ani na ty výplaty. Vašde názory Vám neberu, ale nevnucujte mi svoje jako pravidlo, zákon a okov.
28. 09. 2011 | 14:12

Agent W4C napsal(a):

Pro Hanah.
Už jste někdy viděl/a/,že by se církev jako celek obecně zastala obyčejného občana ? Ano,až na výjimky,kterým patří čest.Ale jinak nic moc.Počínaje středověkem,přes reformaci,kdy musela spousta lidí odejít do exilu (mezi nimi Komenský),V době válek (myšleny-1. a 2. světová) se křesťanská církev jako celek taky nepostavila proti válkam (a to měla opravdu tenkrát obrovský vliv)...Nemluvě o genocidě "méněcenných",jako byli Židé,Romové (pro některé cikáni),Slované a další "poddruhy" lidské společnosti...Kde byl vliv církve,když se děly hrůzy,které jsem výše popsal ??? Opět vzdávám hold čestným výjimkam.A to nemluvím o době socialismu,kdy skoro každý druhý duchovní nějak spolupracoval s režimem.Slovo středověk nezní moc košer,protože středověkem započala neomezená a dodnes nezlomená moc křesťanské církve.
28. 09. 2011 | 14:23

jiridolejs napsal(a):

hezké sváteční odpoledne, dovolete reagovat :
1) pan zacheus má pocit že jsem reagoval ideologicky - doufám, že právě naopak. Upozornit na historické a právní souvislosti církvemi spravovaného majektu je myslím věcná záležitost.
2)pro pana Michala - jistěže morální rozměr náboženství může být užitečný, tady se nejedná o omezování svobody vyznání, ale o narovnání historicky zamotaných vztahů a to bez sporné restituce - kolem roku 48 šlo hlavně o dokončení reforem z 1. republiky. Střet minulého režimu s církví nezastírám,a le to je jiná kapitola.
3) pokud církve podmiňují oddělení o státu nějakou majetkovou ompenzací tak jen říkám, že těch 134 mld je nedoložené a nadhodnocené - navíc za těch více jak 60 let dal stát minmálně 60 mld n aplatech,v poslední době i granty na různé vcharity a církevní školy.
4) rozpočtové hledisko říká, že 30 leté splácení oné na vládě dohodnuté částky znamená zátěž 2-3 miliardy ročně (podle inflace)a to po řadu let ještě k těm 1,5 miliardy ročně na platy duchovních. Nejde tedy o rozpočtově neutrálí variantu, vláda byla prostě měkká.
5) pokud jde o naturalie - tak deblokace majetků je už léta očekávaná, ale co skutečně bude vydáno je otázkou vzhledem k sotuavi v státních lesích, vojenských újezdech a na pozemkovém fondu. např. kauza voršilek vede k opatrnosti
28. 09. 2011 | 14:25

Agent W4C napsal(a):

Michale,proč zde urážíte někoho pod nickem tata...Jak víte,že nejde o cizince ??? Po povrchním a jednom přečtení jsem byl v obraze.Pokud se tak horlivě držíte desatera,potom nevím,proč tohoto člověka urážíte.Možná,že se jedná o disgrafika..a to není nic,co by tohoto člověka degradovalo k tomu,aby zde nemohl vyjádřit svůj názor a své myšlenky.
28. 09. 2011 | 14:31

český maloměšťák napsal(a):

Dejme jim to. Ale pak už nic. Ani kačku. Ani desetinu % na nějakém daňovém zvýhodnění nebo odpisu. Na dotacích. To je důležitá podmínka - jinak budou natahovat ruce furt a stát /my/ bude cálovat.
Žádné garance.
A samozřejmě dodržovat zákony. Např. o vývozu památek.

Je sice trochu absurdní, že šéfem komise je bývalý komunista a zde současný komunista brojí proti restituci...ale dejme jim to.

Já jsem pro totální odluku státu /a především daňového poplatníka, ale samozřejmě i občana/ od církví.
Tak to má být. Ať se když tak - hádají mezi sebou.
28. 09. 2011 | 14:43

Platan napsal(a):

Agent W4C:

Větu "v první řadě se zaměřte na pravopis, gramatiku a skladu vět, dříve než něco napíšete, váš text je prakticky nesrozumitelný ", považujete za urážlivou? Pak musíte mít v diskusích na aktualne.cz těžký život... :-)
28. 09. 2011 | 14:53

Carlos V. napsal(a):

český maloměšťák : postoj chápu, ale nesouhlasím. Tedy - plně souhlasím s názorem ani korunu v budoucnosti a s plnou odlukou - samozřejmě s nadřazeností našeho práva nad vnitřními stanovami spolků.

Ale je nesmyslné platit a dávat až tad mnoho. Nemovitý majetek vrátit maximálně leda ten, spojený s výkonem náboženství. A peníze ? Jako maximální ústupek zachování současných plateb na dva roky, pak Vaše velká nula.
28. 09. 2011 | 14:56

michal napsal(a):

hanah,
dnešní společenská krize je přímo způsobena nedostatkem slušnosti, zodpovědnosti a pokory; a víra vždy tyhle ctnosti akcentovala. A to jak její část korupční (prožrání peněz korupcí), tak její část plýtvací (bezuzdný konzum, pocit, že máme na všechno nárok). Jestli mohou církve pomoci? Možná, nevím.

Jeňýku,
právem rozhodovat o početí svých dětí doufám nenazýváte právo nenarozené dítě zabít! Sexuální výchova je nonsens, v tomhle s Bátorou souhlasím, říká-li to. Výchova k rodičovství, etická výchova, výchova k zodpovědnosti by byla důležitější, ale i tak bych ji nechal na rodině. Jenže vy si chcete hlavně užívat, že ano, Jeňýku.

Carlosi V,
církev nemá být placena státem, v tom souhlasím. Ale musí dostat vráceno to, co bylo ukradeno.

Agente W4C,
pokud má stížnost, že je text nesrozumitelný, vypadá jako urážka, pak se omlouvám. Přesto si myslím, že je třeba zachovávat elementární vyjadřovací kulturu.
28. 09. 2011 | 15:02

stará čarodejnice napsal(a):

Růst počtu placených duchovních státem je na čtyři roky mrazen. To pro pana Dolejše.

Náklady státu na platy a na režijní náklady církví činí kolem 1,5 mld korun ročně. Doposud počet duchovních a počet věřících se měnil v nepřímé úměře. Čím víc duchovních, čím míň věřících. Možná, že je dobře, že dojde v vyrovnání a církve si tedy své duchovní budou platit ze svých zdrojů. Pak ať je klidně jeden duchovní třeba na jednoho věřícího. Co se týká hospiců, tam by zřejmě byl na místě státní příspěvek.
28. 09. 2011 | 15:06

Agent W4C napsal(a):

Pro Platan.
Nejsem vztahovačný,nejsem urážlivý,jen mne štve,že pokud je člověk indisponován,není na místě ho na to upozorňovat.Jakási elementární slušnost by měla být zachována...rozumí se,že mezi slušnými lidmi.Bohužel,chtít to po hulvátovi či vulgárnímu člověku to nelze.Já dám spíše na obsah,než na formu.I když určitě raději čtu text bezchybný a stavbou vět,blížící se alespoň obecné Češtině.Přeji hezký,sváteční den.
28. 09. 2011 | 15:13

Cestovatel napsal(a):

Jiří Dolejš:

Vám se nechce vracet to co jste si za 40 let nakradli. V 50. lectech byl církvi nezákoně znároněn majetek a na jeho vrácení MAJÍ PRÁVO a nijak nezáleží na tom že 50% Čechů jsou ateisti. Tento majejek jim patřil a ten jim komunisti ukradli. Takže by se o tom nemělo kecat a bez řečí jim vrátit to co jim po právu patří.
28. 09. 2011 | 15:16

Carlos V. napsal(a):

michal : chápu Vaši mantru. Musí dostat vráceno ...
Já prostě říkám : nemusí.

Vzhledem k době to už není otázka morálky či svědomí, ale vlastního názoru.
28. 09. 2011 | 15:16

Carlos V. napsal(a):

Cestovatel : právo vyjadřuje zájmy a názory občanů. Pakliže občané rozhodnou, že církev na vrácení právo nemá, pak ho prostě nemá.

I kdyby jste se na hlavu stavěl.
28. 09. 2011 | 15:18

Crecyf napsal(a):

Michal, Platan

Pan tata, když začal psát do těchto diskusí, požádal o shovívavost ke svému stylu psaní; vysvětlil to jak věkem, tak krátkou zkušeností s počítačem a dalšími důvody. Respektujte ho prosím, je to velmi slušný a nezáludný člověk. Děkuji.
28. 09. 2011 | 15:18

hanah napsal(a):

Michal
Víra vždy ctnosti akcentovala....ale tady jaksi skutek utek
Kde jsou církve akcentující ctnosti dnes ? Proč nejsou vůbec slyšet ? Jak se konkrétně staví k nešvarům dneška ? Co společnosti nabízí, jaké hodnoty, jaká východiska, jak by mohly pomoci - zjednodušeně - k čemu nám jsou ? Fakticky předvádějí jaké hodnoty především vyznávají - prachy a prachy.
A za to nic co předvádějí si nárokují x miliard po zbídačeném národě ?
Nejsou peníze na operace dětí, na invalidní vozíky se skládá veřejnost, církve nejsou ani vidět ani slyšet, jen natahují ruce ? Nestydové nesoudní to jsou !
28. 09. 2011 | 15:19

hanah napsal(a):

Michal

A ještě - také se mě dotklo, jak jste se hrubě pustil do taty. Byl jste rychlejší než bystřejší, že ?
28. 09. 2011 | 15:21

Král Jiří napsal(a):

Dnes po ránu mě radiobudík vyklopil z vodního lůžka harmonie a míru podivnými, nepříjemnými a, ano, lepší popis pro to nemám, chamtivými hlasy.
Katolická církev ve Staré Boleslavi vyvalila svou Svatováclavskou houfnici.
A budiž žalováno že, jak to u této církve už po dlouhou dobu je zvykem, nepadlo jediné slůvko o Ježíši Kristovi.
Zato na konec celého cirkusu vystoupil velmi agresívní a nehumorný klaun. Pravil, že je načase skoncovat s pokrokáři, kteří jen všechno ničí a vzpamatovat se ze sna o sociálním státu.
Nijak nepřipomínal svůj záměr z roku 1997 ukončit do čtyř let vykrmování prelátů. Rozhodně nemluvil o tom, že by se církvím měly vydat náboženské budovy, zavést daňové asignace a basta.
Tenhle pán dnešní ulrareakční hitleromládežnickou církev (které mají plné zuby už i rodáci současného maximálního pontifexe, soudě podle článků v jejich novinách) nutně potřebuje. Myslí si totiž, že mu tato světu cizí, archaická a zpátečnická instituce umožní uvázat jeho čím dál nespokojené občánky na provaz.
Nene, Václave. Tak to nebude.
Co bylo ukradeno, musí být vráceno. Národu. Všichni to začínají vidět.
28. 09. 2011 | 15:24

český maloměšťák napsal(a):

Carlos V.
Vzhledem k době, tvrdíte.
Dobře.
Zeptám se tedy - jsou výnosy z toho majetku kladné, anebo jsou negativní ?
Víte to ?

S finanční kompenzací také nesouhlasím. I malí restituenti dostali prostě majetek v aktuální status quo podobě.
To už rovnou může bývalý komunista Besser spočítat potenciální výnosy a náklady za celou dobu držba státem.
28. 09. 2011 | 15:25

Carlos V. napsal(a):

český maloměšťák :
jistě, jste o dobu. Ale také o výběrovost. Majitelé akcií nedostali nic. Němci také ne (a nebyli to samí vrazi). Židi ?

Následky měnové reformy se též neřešily, a ta nastala až později.

Není možné a ani nutné řešit všechny staré křivdy. Nápravu křivd církvím nám ostatně vnucují - zcela účelově - téměř výhradně strany s křes´tanskými voliči ajkožto úplatek, prebendu jejich voličům. Jména těch úplatkářů známe - Lux, Kalousek, Nečas. Ale toto úplatkářství je na naší politické scéně tak časté, že by sedět museli všichni.

A výnosy ze státem vlastněných nemovitostí a jejich efektivita ? To je dobrá, ale zcela nespojitá otázka :-).
28. 09. 2011 | 15:33

michal napsal(a):

Agente W4C,
pokud je člověk indisponován, je na místě na to slušnou formou upozornit, aby se sebou dotyčný něco dělal. Slušnou formou, o což jsem se snažil, asi nepovedeně, omlouvám se. Víc to rozpitvávat nechci.

Carlosi V,
pokud v dnešní době není otázka nápravy krádeže otázkou svědomí a morálky, ale vlastního názoru, pak je tahle doba mnohem víc na hovno (útlocitným povahám se omlouvám), než jsem si dosud myslel.
Právo vyjadřuje zájmy a názory občanů. To mi poněkud připomíná bolševickou definici práva, jen místo občanů tam byli pracující. Věru, nechtěl bych se dožít doby, kdy se bude hlasovat o tom, zda je vražda trestným činem. Pamatujte na Norimberk.
28. 09. 2011 | 15:39

Platan napsal(a):

Agent W4C
Crecyf

Já už jsem si na styl nicku tata zvyknul a také hledím víc na obsah a jeho názory mi připadají často docela zajímavé a k věci. Nicméně se ale nedivím, pokud se někdo nad jeho stylem pozastaví s kritickou poznámkou. A tak, jak to učinil Michal, mi to opravdu nepřišlo urážlivé.
Takže také, všem krásný sváteční den.
28. 09. 2011 | 15:45

Carlos V. napsal(a):

michale,
stále jste se nevypořádal s otázkou, proč církvi ano, ale němcům, akcionářům, Habsburkům a mnoha dalším ne.

Není to otázka práva či morálky. Je to otázka volby - politické volby, tedy volby politiků.

Mimiochodem - právo je vždy odvislé od spolenčnosti. Neexistují žádná shůty dané obecně platné právo. A proto mají jiné právo v Singapuru, jine bylo ve Spartě a ve Sumeru.

Obecně platné právo je jen zoufalým a směšným hledáním jednoduché jistoty pevného bodu v reálném životě.
28. 09. 2011 | 15:50

skeptik napsal(a):

Ukončit rázně vykrmování prelátů - ať si je platí věřící. To vypadá logicky - ale právě malé církve jsou na tom možná více závislé než ta katolická, v čechách za svatokupectví a jiné hříchy znenáviděná.
28. 09. 2011 | 16:16

Boží mlýn napsal(a):

Michale - hledáte ve všem příliš velkou vědu. Pravda je ta, že církev má sice dlouhodobé tradice, ale dnes je to již odumírající spolek lidí, kteří hledají spásu v bohu, což je hezké, ale ať tro dělají za své.
Mimochodem možná jste zaregistroval vzrůstající nepokoje v Izraeli.. Jedna z hlavních věcí tam řeší, že v národě něco přes 7 milionů nemůžou a nechtějí živit ortodoxní židy / říkají jim tučňáci/- je jich přes milion - kterým víra brání pracovat a hodlají se věnovat jenom studiu tóry, ale chtějí být slušně placeni. Takže ono to není jenom postkomunismus - parazitů kteří by nepracovali ale chtějí majetek, se najde v každém režimu a jde jen o to jak moc jim to společnost dovolí. A myslím že komunistické heslo kdo nepracuje ať nejí nebylo tak blbé- dnes to poznáváme na cigánech a jiných - jaksi v tomto státě razantně ubylo těch co tvoří hodnoty a mohutně se rozmnožili ti co si práci představují jako koukání na internet a zakládání papírů do šanonu, a ještě víc se rozmnožili ti co nepracují vůbec. Spolu s mohutným rozkrádáním v této zemi to vede k tomu, že jsme zadluženi tak že to nikdy nezaplatíme, nemáme na důchody, nemocnice, pohotovosti, požárníky, vlaky a autobusy, ani na alespoň záplatování silnic atd.

Jestli vy v tomto srabu hodláte platit církev, prosím za svoje, ale ne za moje.
28. 09. 2011 | 16:38

Jan napsal(a):

Z diskuse podle mne jasně plyne.
Občané si tuto restituci většinově nepřejí.
Neměl by někdo respektovat jejich názor?
Ergo kladívko jsme před rokem 1989.
Občané /jejich názory/ nezajímají nikoho.
Ve jménu jakési vyšší pravdy./co bylo ukradeno musí být vráceno- takže hurá do Švédska/
Naši papaláši /viz Kalousek/ jsou už větší a nafouknutější než kdy byli bolševici.
Přijďte 22. demostrovat.
28. 09. 2011 | 17:31

ex-nemo napsal(a):

Michal
Sdílíš morálku církve a jak píšeš i morálku Mašínů.Takže morálka církve se rovná morálce Mašínů.To je opravdu správná dedukce.
28. 09. 2011 | 17:55

Petr B. napsal(a):

Tak se prostě po příštích volbách, pokud vyhraje levice (což je velice nepravděpodobné po zkušenostech volebních let 2006 a 2010) udělá nový zákon, kterým se anuluje tento současný zákon ODS-TOP-VV. Pak by republika téměř nic neztratila. Bylo mi líto, že námi všemi placená veřejnoprávní TV nepostavila dříve proti Vlkovi oponenta, který by mu pádně vyvrátil jeho lhaní o ukradeném majetku. Pokud by někdo ve středověku nešel stavět kostel, katolící (protestanti, pravoslavní...) by ho sadisticky upálili, nabodli na kůl apod. Poddaní neměli na vybranou. Podobně by mohl Vlk označit za zloděje i císaře Josefa či presidenta Masaryka.
Doporučuji bezvadný film o neslýchaných křesťanských zvěrstev hned poté, co se křesťané dostali ke korytům.
http://www.csfd.cz/film/241254-agora/
28. 09. 2011 | 18:01

Baba Jaga napsal(a):

Pane Dolejši,
nevím, jak je to s ostatními církvemi, nejvíce majetku se ale bude vydávat církvi římskokatolické, která má svůj stát Vatikán. Čí potom majetek bude a kdo o něm bude rozhodovat - jednotlivé farnosti, český arcibiskup nebo až onen jiný stát?
Na někoho byl tento majetek v pozemkových knihách jistě zapsán a tedy znovu v KN bude.
28. 09. 2011 | 18:15

dalimír napsal(a):

Církve a různé sekty měly být již dávno v propadlišti dějin a ne je ješte podporovat ! Jen blbnou lidem hlavy ,za peníze danového poplatníka ! At se papež stará o své ovečky raději lépe ve svém rodném německu Ty to potřebují jako sůl ! Dl.
28. 09. 2011 | 18:16

skeptik napsal(a):

kéž by to bylo tak jednoduché, Dalimíre - copak není sekta, když někdo bez pohledu na fakta věří v úžasného Kim Čong Ila nebo věří v spasitelskou roli Josefa Džugašviliho ?
28. 09. 2011 | 18:31

vasja napsal(a):

Drahý souzi.
Poráde lepší, když si církev bude s vrácenym majetkem hospodařit, než když na něm bude krást politik a ouřada.
28. 09. 2011 | 18:33

tazatel napsal(a):

A dostaly už nazpět všechno různé železničářské a hornické spolky ? Anebo skauti a Sokol ?
28. 09. 2011 | 18:33

ex-nemo napsal(a):

Po veletočích Bohuslava Sobotky v jeho blogu z 20.9 už víme, že sociální demokracie v této věci hodlá učinit pravici appeasement. Strana která se prohlašuje za obhájce sociálních zájmů nejširších vrstev pracujících souhlasí, aby z prostředků lidu (odjinud to nejde) byly odňaty další peníze pro uspokojení církví. Navrácení či náhrada majetku jehož vlastnictví bylo z právního hlediska velice sporné a z mravního nesporně neoprávněné. Jinak odnětí dalších peněz chudým a pracujícím a jejich věnování bohatým a zahálejícím.
Ovšemže s tím většina národa, jehož životní situace se neustále zhoršuje, která nevidí žádný přínos církví v ničem, která nevěří (bohužel) ani v Boha, natož jeho nehodným vykladačům, s tím nebude souhlasit.
Ale potvrzení tohoto svého jistě oprávněného názoru nenajde ve straně která se prohlašuje za jejího demokratického zastánce. Musí na to čekat od komunistů, kterým nelze věřit ani slovo, že by ho mysleli upřímně.
Je to velice špatná situace, do které se naše politika dostala.
28. 09. 2011 | 18:35

jiridolejs napsal(a):

ad baba jaga :
1) majetek nedostává církev svatá jako taková, nacházející se v různých koutech světa, ale její části zaregistrované u nás podle našich mimochodem dost liberálních zákonů (založit si státem uznanou církev dnes není moc velký problém)- na peripetie mezinárodního práva a pozice Vatikánu v něm se přiznám nejsem expert, ale doufám, že tu žádné čertovo kopýtko nevytvoří připravovaná smlouva ČR - Vatikán
2) Ano, vyčíslení nároků se týká z více jak 90% římsko katolické církve - ta v zájmu dohody s ostatními církvemi poněkud ustoupila a sama z toho objemu 134 miliard Kč žádá cca 80% (za přesnost čísel neručím, jde o princip), bez tohoto ústupku by se dohoda 17 církví a náboženských společností asi nevytvořila (např. evangelíci jsou už dnes z větší části financováni svými věřícími a o výnosy z majetku se tak neopírají).
28. 09. 2011 | 18:44

Baba Jaga napsal(a):

To: Jiří Dolejš
Díky za odpověď. Co myslíte, kdy nám statistika sdělí po půl roce nějaké výsledky bombastického sčítání lidu? Zřejmě letos počítají na prstech. Ale kolik nás bylo v pololetí celkem na svých stránkách uvedeno mají, budiž jim čest a sláva.
28. 09. 2011 | 19:06

Al Jouda napsal(a):

Tady máte, vážení přátelé, důsledky tzv. právní kontinuity našeho státu s bývalým koministickým režimem. Kdyby se v roce 1990 tato kontinuita přerušila a řeklo se, že za zlodějny KSČ nikdo jiný než tato strana neručí, tak bychom měli od církví pokoj. A ono by to bylo blahodárné i v jiných směrech, neplatily by takové zákonné paskvily, které právě z této kontinuity vyplývají. Pokud se chceme mít v budoucnu lépe, tak k tomu faktickému přerušení kontinuity práva budeme přinuceni stejně jednou sáhnout !!!
28. 09. 2011 | 19:21

Marcus Agrippa napsal(a):

Al Jouda:
nebuďte naivní. Po roce 1989 se tady protunelovalo kolem 2 bil.( podle odhadu Babiše ) a hlavní vinu na tom nese Klausova klaka, která neměla nejmenší zájem na počátečních právních úpravách. Komunisté v tom nehráli žádnou roli. A 270 mld.je pořádná balík na to, aby to uniklo lidem z dnešní vlády. A je ostudné, že krvavá katolická sekta nemá zábrany v chuti odírat český stát v době, kdy je SR v dluhu přes 100 mld.
28. 09. 2011 | 19:42

Pamela Bárnsová napsal(a):

Baba Jaga

jakou rychlost byste čekala od akce, kterou organizovala Česká pošta? Já včera potřebovala na poště výpis z katastru a strávila jsem tam 3/4 hodiny ve dvou frontách. Prý přetížená síť a pracovnice. Takže věřím i tomu počítání na prstech.

A prelátům bych nedala ani korunu, na co také, a ať oni vrátí , co ukradli českým pánům po Bílé Hoře.
28. 09. 2011 | 20:02

Miky napsal(a):

No hlavně,že na ukradeném majetku hospodařili bolševici-čili tzv."stát".
Plundrovali se pole,lesy ,mlýny,pivovary...Žili s toho hordy často socialistických socek-flákačů a funkcionářů.
No a podnes se nechce za to platit...Mněli by jste to především zaplatit pane Dolejš
Vy-komunisti.Za Vás to zase nyní zaplatí národ to jest ti obyčejní lidé..že?
Ti "Vaši" chytřejší soudruzi jsou dávno mimo tu Vaši slavnou partaj a jako vlastníci nakradeného majetku slouží ODS a ČSSD .Tak se dejte s nimi do houfu a plaťte !
Za prachy lidu jste se váleli dřív a flákáte se i dnes! Nikoliv církevní panáčci-ale Vy -bolševici, jste prapříčinou vší zdejší nedobroty !
28. 09. 2011 | 20:08

Miky napsal(a):

Baba Jaga
Píšete to dobře-"ukradli"to Českým pánům.....nikoliv kdejaké holé zadnici Babě Jaze!
28. 09. 2011 | 20:10

Ládik!!! napsal(a):

S přísunem peněz se ještě více rozbují pedofilie kléru. Telogické fakulty budou praskat ve švech.
28. 09. 2011 | 20:13

Ládik!!! napsal(a):

Když KSČ měla prachy (z krádeží majetků a vražd), taky silně vzrostla členská základna.
28. 09. 2011 | 20:16

stehno napsal(a):

Církevní restituce jsou nesprávné nebál bych se říci kriminální rozhodnutí vůči budoucím generacím.
Zabavení majetku ( pokud kdy ovšem skutečně církvím vůbec patřil) asi nebyl zrovna fér, ale není to nahrazení jedné křivdy druhou?
A co vyčíslení hodoty majektu? Hodnota a cena je něco jiného. Viz případ farmářky Havránkové.
Jakou cenu má 1 ha půdy?, jakou cenu má kostel ( když nemá kupoce a nedá se komerčně využít?, je to jen nákladová položka.
28. 09. 2011 | 20:34

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden příspěvek, který neměl nic společného se záměrem těchto stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu.

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
28. 09. 2011 | 20:37

Baba Jaga napsal(a):

To: Miky
Nic o kradení nikde nepíšu, Miky, neb jsem u toho nebyla. Nicméně o oblečení babušek Jagušek máte velmi zkreslené informace.

To: Pamela Bárnsová
Myslím, že Česká pošta pouze roznášela a sbírala pro statistiku formuláře a sumarizují už si statistici sami. Já mám s poštou v naší vísce zkušenosti jen ty nejlepší.
Svůj názor na vracení majetku církvím jsem napsla někdy pře 13 hodinou.
28. 09. 2011 | 20:37

Giordano Bruno napsal(a):

Zřejmě nikoho nezajímá stanovisko většiny národa, která, jak prohlásil sám papež je ateistická. Vláda by si měla uvědomit, že postupuje proti zájmům vlastního národa. Jestliže někdo chce provozovat nadpřirozeno, nechť mu v tom není bráněno, ale ať si církevní hodnostáře platí ze své peněženky a ne z té naší společné. Většinu majetku ta největší církev stejně nakradla po Bílé Hoře, při inkvizičních procesech a podobně. Nechť je jí vráceno to, co jí prokazatelně darovali věřící, to je jediný majetek, na který má právo, jinak církevní restituce jsou další velkou zlodějnou.
28. 09. 2011 | 21:04

Václav Žák napsal(a):

Pane poslanče,
myslím, že se dost podstatně mýlíte.
Po roce 1945 konfiskoval majetek Řádu německých rytířů bláznivý komunistický ministr zemědělství Duriš. Prezidentská kancelář, ministerstvo zahraničí a další ministerstva argumentovala tím, že církevní (i řádový) majetek má veřejnoprávní statut a proto státn nemůže vyvlastňovat majetek sám sobě.
Rozumíte, co to namená? To znamená, že celé restituce jsou bez právního titulu. Je smutné, že ani Vy v tak základních otázkách nemáte jasno.
Zdraví
Václav Žák
28. 09. 2011 | 21:14

Amarook napsal(a):

Napr. v Kanade si kazdy na svou cirkev prispiva sam a stat se do toho nemicha. Jak to prohlasil jeden osviceny knez:"Cirkev na kterou verici nejsou ochotni prispivat nema cenu!"
28. 09. 2011 | 21:18

Miky napsal(a):

Komunisti udělali nuzáka nejen z církve, ale především duševní nuzáky a mrzáky
z velké části tohoto národa.
Stačí si zde číst - je to na zvracení !
28. 09. 2011 | 21:46

Ing. N. napsal(a):

Následující událost není vymyšlená, skutečně se udála.

Katolický farář přišel do rodiny chalupníka udělit poslední pomazání umírajícímu. Chalupník se omlouval, že nemá na zaplacení posledního pomazání, že je chudý. Farář mu oponoval s tím, že má přece kozu a že peníze může získat jejím prodejem.

To je jen nepatrná ukázka "bohulibých" majetkových aktivit katolické církve.

Jsem zásadně proti církevním restitucím. Rozhodnutí by mělo být na občanech tohoto státu ve všelidovém referendu.
28. 09. 2011 | 21:53

ujo napsal(a):

zajímavé by bylo vyčíslení těch 59 mld.( seznam přísl. nemovitostí s cenou resp. znal. posudky).
Aby to nebylo něco podobného jako ekotendr - zde se také začínalo se 120 mld a dnes se hovoří o 30 mld.
28. 09. 2011 | 21:59

jiridolejs napsal(a):

1) kolega bloger V. Žák - díky za přečtení mého příspěvku i za věcnou připomínku k tématu. Ano, řada historiků nejen v roce 1945, ale i dnes vychází z toho, že církve jako veřejné korporace jen spravovaly majetek panovníka (státu). Ten názor jistě ještě v politické debatě zazní mnohokrát. A kdyby tento názor byl přijímán s právní závazností, bylo by asi méně zmatků. Ale hned v návaznosti na toto dodám ještě druhou poznámku :
2) Ing. N a další, kteří se kriticky vymezují vůči myšlence církevních reprivatizací (v podstatě bych s takovým postojem souhlasil) - problém je v tom, že politická dohoda exekutivy se zástupci církví mluví o narovnání újmy před odlukou od státu a ne jen o restitucích ve smylsu restitučních zákonů.
Proto se tu soustřeďuji na politicky vyjednanou částku a nikoliv na újmy jako takové, které lze samozřejmě pro potřeby zákona kalkulovat různě (určité byly, ale někdy to hraničí i s přepisováním historie).
28. 09. 2011 | 22:10

Divobyj napsal(a):

Tahle vláda páchá jeden zločin za druhým.Je až neuvěřitelné co si všechno necháme líbit.
28. 09. 2011 | 22:29

schlimbach napsal(a):

Je mi to silně proti "srsti" jak se říká, ale bez ohledu na to, co tupouni v současné době dělají, schvalují a prezentují národu, je třeba tuto vládu "nechat pracovat" ještě alespoň rok, rok a půl, neboť jedině tupouni mají nyní reálnou moc sjednotit národ proti sobě, zaktivizovat ho, aby mu odpadly šupiny z očí. Čím déle tupouni budou činní, tím více bude i podnikatelským kruhům zřejmé, že změna je životně důležitá a že budoucnost není v tupé konkurenci mezi občanskými vrstvami navzájem, ale naopak v těsné kooperaci mezi nimi.
28. 09. 2011 | 22:55

Crecyf napsal(a):

Pro odlehčení:
Zemřel papež, i zaklepal u nebeské brány a dožadoval se vstupu.
Sv. Petr: Kdo jsi?
Papež: Zástupce boží na zemi.
Sv. Petr: To slyším poprvé, jaký zástupce boží?
Papež: No přeci papež.
Sv.Petr: Neznám, to slyším poprvé. Počkej, zeptám se pána Boha, jestli snad on...
Bůh nechápavě zavrtí hlavou, a pošle tedy svého syna, aby u brány zjistil co a jak. Ježíš odběhne a za chvilku se vrátí s pusou od ucha k uchu: Tati, pamatuješ, jak jsem před dvěma tisíci lety založil to rybářské družstvo? Tak to ještě existuje!
28. 09. 2011 | 23:04

kormoran napsal(a):

Jako chlapci jsme si hravali ruzne bojove hry s odkazem na jmena kniznich , ci filmovych hrdinu a padouchu.

Soudruhu Dolejs , proc se nevratit par let nazpet a 'zahrat' si?

Vy budete soudruh esenbak a ja Pan Masin! Co vy na to?
29. 09. 2011 | 05:33

vasja napsal(a):

Ládik!!! napsal(a):
S přísunem peněz se ještě více rozbují pedofilie kléru. Telogické fakulty budou praskat ve švech.
----------------------
Z tohodle důvodu by nebylo dobrý zvedat platy učitelům.....když to takhle vidíte.
29. 09. 2011 | 07:39

Miltom Friedmannová napsal(a):

Ládik!!!
Když KSČ měla prachy (z krádeží majetků a vražd), taky silně vzrostla členská základna

v tomto se Ládik též mýlí, KSČ byla financována z příspěvků svých členů a to určitým procentem ze mzdy, tudíž čím větší plat, tím větší příspěvky, myslím, že by takto měla být financována i katolická církev, ovšem jen z platu věřících, ostatním do ní nic není, tak nevím, proč by na ni měl stát přispívat.

KSČ nic nekradla, jen zestátnila majetek, ostatně to bylo po 2. světové válce časté i v jiných státech, došlo k velkému majetkovému transferu z pochopitelných důvodů.Mnohé majetky byly zničeny válkou, mnohé zas neměly vlastníka, neb zemřelo 50 milionů lidí, mnohé majetky patřily fašounům a těm je bylo nutné zabavit. A je známo, že katolická církev přímo kolaborovala s nacisty, sám papež byl velký fašoun.To je známo z hostorie.

Za krádež však považuji platit ze státního majetku někomu, koho určí politici.
Proč neurčí politici pro placení ze státního např. každého občana CR. Proč se ty miliardy nerozdělí mezi lidi, aby stoupla životní úroveň. Není na zdravotnictví, školství, důchody, na nic.

Tato vláda se dopuští krádeže století a Michal Miky a cestovatel k tomu ještě tleskají. Naštěstí pouze oni 3 ze iskutujících.
29. 09. 2011 | 08:11

Ládik!!! napsal(a):

vasja -
o pedofilii učitelů se tolik nepíše - asi nemají celibát. Myslím, že když neviditelná ruka trhu převede prachy daňových poplatníků do církví, stoupne poptávka po spotřebě církevních peněz. Ryzí charaktery dostanou příležitost.
29. 09. 2011 | 08:14

Ládik!!! napsal(a):

Vážená paní Miltom Friedmannová -
v roce 1938 měli komanči 70 000 členů, v polovině roku 1948 už 2 500 000 členů.
Že by lidi nalezli do KSČ za války, aby mohli stachanovsky plnit plány v hitlerovských zbrojovkách?
Tabulka zde: http://www.totalita.cz/vysvetlivky/s_ksc_clen_01.php
Šli za prospěchem, cítili příležitost se obohatit - určitě samí charakteři (jen vyjímečně se mezi nimi mohl vyskytnout hajzl, kterého upoutala násilnická ideologie). No fuj, takový pěkný den máme, a kazíme ho takovým svinstvem.
29. 09. 2011 | 08:22

Medikolog napsal(a):

Ládíku,

do ostatních politických stran se podle vás leze za jakým účelem? Jistě také samí charakteři a altruisté... aby OBĚTAVĚ A NEZIŠTNĚ sloužili Bohu a lidu?
Ale máte pravdu. Nekažme si jeden z posledních nádherných dnů roku takovým svinstvem, jako je církevní hamižná nenažranost a politika.
29. 09. 2011 | 08:37

Miltom Friedmannová napsal(a):

Ládik!!!

v pionýru a SSM byl skoro úplně každý mládežník. Procento členů mezi dětmi bylo ještě vyšší než procento mezi dospělými. Čím se mohla ta děcka obohatit a jaký prospěch z toho mohla mít?

Hodně lidí vstupovalo do KSČ hned po válce z nadšení a také strana vyhrála volby.A to větším procentem než dnešní pseudoslepenec trojkoalice.

Kariéristé vstupovali do strany až v době normalizace, a možná proto to také dopadlo, jak dopadlo.Stačilo 20 let...
Nyní 20 let též stačí
29. 09. 2011 | 08:39

Marcus Agrippa napsal(a):

Ládík!!!
doporučuji vám film Capitalism: A Love Story. Opravdu silná káva pro nevzdělané Čechy, kteří obdivují westernového herce Reagana. V českých médiích se systematicky zamlčují informace o vývoji v USA a prezentuje se výhradně to, co se hodí současnému režimu ( včetně vývoje na Islandu ). Osobně mě nejvíc překvapila osoba F.D.Roosvelta, který nechal poslat armádu na pomoc stávkujícím dělníkům, které brutálně šikanovala místní policie a najaté mlátičky. Jeho Druhá listina práv obsahovala - právo každého Američana na práci s životaschopným platovým ohodnocením, domov, zdravotní péči, penzi během nemoci a mimo jiné i možnost znárodňování ve prospěch státu. Ostatně v dokumentu M.Moora bylo zajímavé, že místní duchovní tvrdě odmítají kapitalismus v současné podobě, jako téměř nelidský.
29. 09. 2011 | 08:42

Vaska napsal(a):

Katolické církvi chybí nejen věřící a peníze, ale také případní správci majetku, který získá. Vidím v pozadí radostné heslo asset managerů a dalších poskytovatelů služeb z oblasti profesionální správy, které zní - co bylo vráceno, musí být ukradeno. Tuto obavu jsem zaznamenal u řeholníků jednoho kláštera, se kterými jsme měl o tom možnost mluvit. Upozorňovali mne, že takovýto proces už běží na Slovensku.
29. 09. 2011 | 08:50

Miltom Friedmannová napsal(a):

Vaska

správně, faráři stejně neumí hospodařit, vidíme na případu fary v Trmicích, dluhy se budou platit rozprodejem relikvií a starožitností a v obcích zůstanou akorát ruiny zadlužených kostelů, do kterých bude muset stát investovat pod pohrůžkami památkářů.
A vzhledem k tomu, že v Řecku má být příští rok 25% nezaměstnanost, u nás to tipuji na daleko víc, takže v koncovce to vidím tak na občanskou válku.
29. 09. 2011 | 08:54

Ládik!!! napsal(a):

MF -
nevyhráli ti komanči volby náhodou proto, že chyběly hlasy vyhnaných Němců (a jejich majetek v rukou komunistických rabovacích gard)?
MA -
do USA me to netáhne a usa-film je dnes promě totéž, co kdysi ruský film (je toho plná bedna). Naopak já Vám doporučuji podívat se na ruský film Bavorák.
29. 09. 2011 | 08:54

jozka napsal(a):

Jako polovicni Polak musim konstatovat akorat to, ze michal vi o Polsku a situaci v nem kulovy s prehazovackou a akorat blbe zvani. Ostatne jako vzdy. nekdy by mne fakt zajimalo, kde se tihle typci vylupujou a co delaj v realu. Pokud tedy jejich prispevky zde nejsou jejich realnym zamestnanim...
29. 09. 2011 | 08:57

vasja napsal(a):

Ladik!!!
Jste ten originální Ladik!!! ?
Nějak se mi to nezdá.
Pedofil se pude realizovat spíš do školství, než kostela, vite... To je tak nějak logický.
Jasný, pudou tam i lumpové, ale to bylo i dřív. Bublan taky vyštudoval na velebníčka. Když nezvlád hnojařinu.
29. 09. 2011 | 08:58

Miltom Friedmannová napsal(a):

Ládik!!!

Němci, pokud vím, válku prohráli, myslím, že i kdyby nebyli odsunuti, volební právo by mít neměli.A navíc s jejich odsunem KSČ moc co do činění neměla, bylo to rozhodnutí vítězných mocností z konference v Jaltě, kde od nás myslím ani nikdo nebyl.
Jinak již s vámi nediskutuji, váš poslední příspěvek na mne mi ukázal, že to nemáte v hlavě v pořádku a diskuse by byla ztrárou času.
Maucta.
29. 09. 2011 | 09:01

Marcus Agrippa napsal(a):

Miltom Friedmannová:
je naprosto absurdní představa, že by někdo nechal nacisty v osvobozených zemích po válce volit. Čeští etničtí Němci se před válkou rozhodli, tak jak se rozhodli a nesli za to následky. Toť vše - byla to jejich volba.
29. 09. 2011 | 09:07

Puck napsal(a):

Ze strany vlády jde zase o habaďůru, podobnou, jakou vymysleli s ekologickými škodami.
Jde zase o osvědčený trik : " Nasadíme restituce co nejvýš a uvidíme, ce to s lidmi udělá ! "
Obyčejně to, po určité době, lidi nějak stráví. Skřípění zubů utichne a nastává vhodná doba pro další krok. Vláda, přes vyjednávače a různé odborníky, nasadí ramena a "vybojuje" pro stát lepší podmínky.

Lidi si spokojeně oddechnou, jakou že to máme odpovědnou vládu, a jak dobře si zvolili. Všichni vidí, že se dobré dílo podařilo. Církve, nebo třeba ochránci životního prostředí, dostali svoje, a politici si mohou dále natřásat peříčka.
:-)
29. 09. 2011 | 09:33

Sims. napsal(a):

Absurdita doby - čím je méně věřících, tím je více farářů. není to zajímavé? Tato vláda otevírá Pandořinu skříňku a nevím či neznám důvod, proč se s tím najednou tak spěchá, když není v komoře koruna. Vláda ví, že to má nahnuté, vždyť každé jednání je narušeno opakovanými výhrůžkami VV, které samozřejmě vše mají jako vydírání, ale pro jistotu se bude řešit dávno slíbené a kalous byl púřeci jen dlouholetým členem. Taky jde nezepoečí, že KDU se zvedají preference (jenom ze zoufalství), spojenci se musejí pěstovat.
29. 09. 2011 | 09:35

Ládik!!! napsal(a):

Soudruzi,
to opravdu nemá cenu. To vytáhne až hlína....

vasja -
zdravím, jsem to opravdu já, autorizovaný.
29. 09. 2011 | 09:41

Viola napsal(a):

Vidíte, vidíte komunisté, jak jste si navařili dříve.
29. 09. 2011 | 09:52

Acid ass napsal(a):

madam Friedmanová, to jste s epěkně zapletla do svých sukének - části občanů sebrat volební právo ? hezké - takže nejdřív e se ustanoví jen pro někoho domicil (domovské právo) a přes výhlášení staného práva a práva první noci skončí to feudalismem ? Asi bojujete s ta´tkou Klausem prpti pokrokářům celého světa, že ?
29. 09. 2011 | 10:00

vasja napsal(a):

Ladik!!!
Tak to je dobrý.:-)
Jsou tu někdy levouni, co si "pučujou" nicky.
29. 09. 2011 | 10:06

Viola napsal(a):

Otázka by mohla znít, kdo to zavinil, že církev byla zbavena takového majetku, no byli to komunisté, na ně padá povinost uhradit tento dluh. Kdyby tento dluh měli komunisté uhradit, asi by už neexistovali.
29. 09. 2011 | 10:39

Marcus Agrippa napsal(a):

Viola:
on to začal někdo už dávno před nimi. A ten někdo byl osvícenský císař Josef II. A když mluvíte o dluhu, kdy splatí katolíci Čechům dluh za pobělohorský teror, který vedl k úpadku a exodu cca mil.lidí ( provázený masovou ztrátou společenských elit )?!
29. 09. 2011 | 10:58

Marcus Agrippa napsal(a):

Viola:
a co to udělat tak, že katolíkům něco dáme a oni to hned převedou zpět, jako odškodné - to by šlo ne?! Za vyvraždění českých elit, konfiskaci jejich majetku a systematické ničení české kultury jim to ale stačit nebude. Budou muset ještě pořádně přidat.
29. 09. 2011 | 11:07

Bohouš napsal(a):

Vrátit - nevrátit?
Podobnost čistě náhodná.
Katolická církev - Komunistická strana.

Boží učení - Bůh - jeho zástupce na zemi(Papež) - jeho pomocnísi(Kardinálové,kněží...)
Učení Marxizmu-Leninismu - Lenin - jeho zástupce(První tajemník KSČ) - jeho pomocníci(ÚVKSČ,Okresní výbory....)

Násilné šíření:
Povinná návštěva kostela, křížové výpravy.....
Povinné schůze, pomoc zozvojovým zemím(zbraně)při osvobozeneckém boji.....
Likvidace odpůrců:
Věznění, vyhnání, upálení.....
Věznění, vyhnání, poprava.....
Získání majetku:
Drancování při křížových výpravách, dary panovníků a šlechty za aktivní pomoc při násilném prosazování poslušnosti prostého lidu, zabavení svým odpůrcům, dary umírajících za Boží odpuštění(vynucené strašením peklem-psychycký teror), odpustky.....
Znárodněním, zabavením svým odpůrcům, členské příspěvky.....
Sídla:
Stavba paláců, kostelů.....
Stavba rekreačních sídel, budov KSČ.....
Doba působnosti:
Dva tisíce let.....
Sto let.....
To vše:
Ve jménu Božím.....
Za Komunistické ideály.....

Neporušily Komunisté autorská práva Křesťanů?.
Kdo se má omluvit jako první - Křesťané nebo Komunisté?.
Meměl by se majetek vrátit i Komunistům? - získaly jej stejným způsobem.
Kdy dostanou ve veřejnoprávních médiích stejný prostor i jiné Sekty a Zájmové spolky?
29. 09. 2011 | 11:26

Viola napsal(a):

Marcusi Agripo,

jestliže se dosud nikdo nějak oficiálně nezabýval dobou pobělohorskou, dá se toto období považovat za promlčené.
29. 09. 2011 | 11:26

Marcus Agrippa napsal(a):

Viola:
to máte nejspíš pravdu. Podle paragrafu 34 je maximum 20 let - proto vůbec nechápu o co tady jde. Církevní"restituce"už jsou dávno passé. Že tohle neví Kalousek a spol.?! Jinak osobně jsem rozhodně pro odškodnění jednotlivých duchovních ( jednorázově / zvýšení důchodů atd.).
29. 09. 2011 | 11:42

Ondřej Kolář napsal(a):

Pane Dolejši,

není majetek jako majetek. Pochází-li majetek od slova mít, pak majetkem může být nejen dům, drahé auto nebo osmiciferné konto, ale také talent, ochota pomáhat a investovat čas i peníze do věcí, ze kterých nemá člověk žádný nebo minimální hmotný přínos.
Podíváme-li se na chování katolické církve za posledních 20 let, lze vidět, kam jdou peníze. Zaměstnanci charity a církevní institucí pobírají platy blízké minimálnímu. Zato vznikly církevní školy, azylové domy, hospice, domovy důchodců. Kde se peníze nedostávají, jsou údržby budov, zvláště kulturních památek. Stát přispívá na opravy minimálně, věřící svými dary také náklady nepokryjí a není vzácným jevem, že se získávají potřebné peníze i v zahraničí, ať už z fondů nebo darů věřících.
Stát za minulého režimu zdevastoval mnoho památek, nemálo z nich byly církevní. Peníze na jejich opravu nemá, s církví se nedokáže 20 let vyrovnat. Není to ostuda?
29. 09. 2011 | 12:00

boží hlas napsal(a):

Dnešní diskuse opět prokazuje, že zhoubné sémě , které do hlav Čechů nasadil arcikacíř Hus stále působí ! Přes tisíc let zde katolická církev úspěšně hospodařila. Komunističtí neznabozi vše po uchopení moci rozkradli. Dnes kdy bohulibá koalice demokratů chce tento zločin částečně odčinit, se opět zvedá hlas kacířů a jejich pomocníků. Bože požehnej Ládíkům a dakším věrným katolíkům, kteří bojují za našeho spasitele a jeho věrný klér !!!
29. 09. 2011 | 12:14

Pocahontas napsal(a):

Ondřej Kolář

nejsem sice ten, na koho jste směroval svůj dotaz, ale přidám se k diskusi.

církevní školy jsou financovány ze státního rozpočtu stejně jako školy státní, zde navíc oproti státním platí ještě rodiče ze svého, školy církevní jsou jiné jen svým zaměřením a to výukou náboženství a náboženskou výchovou.
Hospice a domovy důchodců jsou soukromé a mají i příspěvky od zdravotních pojiš´toven, církevní zas jen značí, že jsou tam kříže a víc se modlí.

Na kulturní památky bude přispívat stát tak jako tak.

Památky jsou vlastně též jen budovy, jako každá budova léty chátrá. Nikdo nemůže chtít po mladé generaci, aby udržela v dobrém stavu vše, co vystavěli, mnohdy účelově a pro vlastní zájmy, jejich předkové. Mladí mají jiné zájmy , potřeby i priority a musí se jít dál, co je nepotřebné nechat klidně zbourat. Planeta je malá a nejsme žádný skanzen. Co má být památkou mají určit odborníci a veřejnost, není ale žádná ostuda, že zchátralo mnoho kostelů, když tam nechodí lidé, tak na co jsou?
Nelze každý kostel předělat na hotel nebo v něm provozovat muzeum. A málokdo by chtěl bydlet na staré faře, lidé potřebují moderní bydlení.
Nemůžeme se zakonzervovat v minulosti, musíme hledět dopředu a jít dál.
29. 09. 2011 | 12:20

Pocahontas napsal(a):

boží hlas

a vy začněte studovat dějepis, tam se dozvíte mnohé o "úspěšném církevním hospodaření".
Církev je instituce a katolická vždy bránila pokroku.

Naštěstí renesance oslabila její vliv.
Pkud by nebyl její vliv oslaben, bičovaly by se ženy za řízení auta, jako vidíme v Saudské Arábii, demolovaly by se sochy zobrazující lidské osoby, jak vidíme u Talibanu a kamenovaly by se cizoložníci, jako v Africe a upalovaly by se čarodějnice, jako v minulosti apd.

Je potřeba vliv církve oslabovat, nikoli posilovat. A obzvlášť v globalizovaném světě, jinak se vyznavači různých náboženství sežerou.
29. 09. 2011 | 12:25

gaia napsal(a):

peníze přinášejí moc, to je jasné. Mohli bychom diskutovat, jak velkou moc chceme, aby církev měla.
Měl by se např. ministr školství chodit radit s prelátem Dukou, co by mělo být v osnovách rodinné výchovy?
A chtěli bychom, aby se školní osnovy koncipovaly v souladu s míněním arcibiskupa?
Chceme toto pro naše děti?
29. 09. 2011 | 12:39

Betelhem napsal(a):

koukám, že někteříby tu Mistra Jana upálili po druhé, co ?
29. 09. 2011 | 13:51

em Vé napsal(a):

heslo "Církve předat věřícím" zní rozumě. Není důvod proč musí být vyrovnání tak vysoké. I roční splátky zhruba dvě miliardy korun (v závislosti na inflaci) jsou zátěží.
Lépe zrátit postupnou odluku (třeba na deset let) a přejít pak na daňové asignace. Ať si církve platí každý, kdo chce. Každý věřící. Aspoň budou více pečovat o bližního svého.¨
29. 09. 2011 | 14:20

červenáček napsal(a):

Bohouš
nejste z Bratrstva kočičí pracky od pana Foglara?
Vaše názory tomu odpovídají.
Komunisté znárodňovali, stejně jako řada západních zemí včetně Velké Británie. Majetek nerozkradli komunisté ale ti co přišli po nich, je to viditelné všude kolem nás. Církve byly vždy brzdou pokroku, asi máte na mysli, že je škoda toho, že již není středověk? Mnoho majetku církve bylo nakradeno po BíléHoře a v důsledku Inkvizičních procesů. Kostely nechť si financují věřící, církve také nefinancují fotbalová hřiště.
29. 09. 2011 | 14:25

Bohouš napsal(a):

Neměl jsem v úmyslu hájit Církve - naopak. Omlouvám se, že to tak vyznělo. Souhlasím, že ještě větší zlodějna se odehrála v posledních dvaceti létech.
29. 09. 2011 | 14:53

červenáček napsal(a):

Bohouš
já jsem si to myslel, že to bylo míněno tak, jak píšete, jen jsem se chtěl přesvědčit, že to tak je. Omlouvám se a nemějte mě to za zlé, já do myšlenek druhých něšťourám, každý má právo na svůj názor. Trochu mě to "ujelo".
29. 09. 2011 | 15:15

Acid ass napsal(a):

Bohouši - Bůh Marxizmu-Leninismu je Lenin. Tak dlouho se to musel Štětináč tenhle článek víry učit až opustil Bratrstvo kočičí pracky (KSČ). A dnes už se v jiné církvi (TOP09) modlí k jiným božstvům.
29. 09. 2011 | 17:13

Bohouš napsal(a):

Slova písničky Karla Hašlera, vydaná v roce 1919.

Naše česká republika, ať si kdo chce co chce říká, to je ideální stát, že si nelze lepší přát. Křičíme jen "nazdar!Sláva!" Česká země budiž zdráva!" Každý ruce pozvedá, aby urval co se dá.
V naší české republice tlučem stále na puklice, ze všech stran je slyšet pět, že je rájem na pohled. Máme svoje stará práva, na loukách nám roste tráva, ach jaká to velká slast, že se máme na čem pást.
Máme maximální ceny, které nejsou vyhlášena, máme nové zákony, pro manželské úkony. Máme pole, máme doly, máme lichváře i voly, vládnem uhlí nadbytkem, topíme si nábytkem.(volání "Na zdar").
Máme enegickou vládu, strašidlo na pražském hradu, máme i svůj státní dluh, pilných lidí jako much. Máme všecko v republice, i rakouské ouplavice, máme českou korunu, i zatykač na Munu.
Máme slavné politiky, ministry i bolševíky, máme vojska hrdinná, Šmerala a Stivína. Mmáme i svůj poklad zlatý, máme tu i atentáty, neschází nám tady nic, jenom řada šibenic.

Popěvek. AŤ žije naše česká republika! voláme z plných plic, ctíme a vážíme si Masarika, ale sami neděláme nic.---(Ještě jedniu opakovat).
29. 09. 2011 | 17:59

Honza999 napsal(a):

Cestovatel

V 50. letech nebyl církvi žádný nemovitý majetek znárodněn.

Nemohl být, žádný totiž neměla již od dob Josefa II. Ona měla nemovitý majetek od státu propůjčen do užívání, byla tedy SPRÁVCEM tohoto majetku, nikoli VLASTNÍKEM. Vlastníkem byl stát a stát tedy jako vlastník může sám rozhodnout, zda SVŮJ majetek někomu svěří do používání a správy, či zda bude svá vlastnická práva vykonávat sám. Ve vlastnictví mohla církev mít pouze movité předměty potřebné pro výkon náboženské činnosti (ornáty, štoly, monstrance, kalichy a podobné serepetičky) a ty už má dnes komplet ve svém vlastnictví zpět, i když ty zlaté modloslužebnické předměty nezískala v minulosti čestným způsobem, ale podvody, loupežemi a vraždami.

Neříkejte mi, že se nedopouštěla (a nedopouští) podvodů (kdo jiného uvede v omyl... přičemž obohatí sebe nebo jiné - to je definice trestného činu podvodu) - sliby posmrtného života a ráje či hrozby peklem - co jiného nežli podvod je to, že to církev deklaruje, ale není schopna to zařídit a chce za to finančmí či hmotné plnění. Přiveďte mi z ráje (nebo z pekla, to je mi jedno) jednoho jediného svědka, který mi potvrdí, že po smrti se mu dostalo plnění, které mu církev za jeho života za úplatu slíbila. Nikomu po smrti ráj nepořídila, ale zato mnohým připravila peklo již za jejich života na Zemi..

Neříkejte mi, že se nedopouštěla loupeží - konfiskace majetku z náboženských důvodů, či podílení se na vylupování Nového světa - co jiného to bylo, nežli prachsprosté loupeže.

Neříkejte mi, že se nedopouštěla vražd - inkviziční procesy, co jiného to bylo, nežli vraždy? Ono to, že papež nikoho neupálil vlastní rukou a po vykonání práva útrpného že byl viník "předán světské spravedlnosti", která vlastně je tím viníkem, neboť světský soud vynesl a vykonal rozsudek smrti není žádným argumentem snímajícím z církve vinu. Církev dejmetomu nebyla přímým vykonavatelem, ale byla organizátorem a iniciátorem těch vražd, neboť příslušné světské zákony vycházely z církevní ideologie a vraždy byly maskovány "spásou duše", tedy myšlenkou vycházející výlučně z církevních dogmat.
29. 09. 2011 | 20:54

Suchec napsal(a):

Ládíčku, ty náš trumbero.

Po prvorepublikových zkušenostech, po zkušenostech z chování řady tzv. dem. politiků, po zkušenosti z 2.sv. války se divím, že jich z těch 13 mil. bylo tak málo.
Jenže tohle hlupákovi nevysvětlíš.

A víš co?

Dej nějaký příklad, jak si papaláši z KSČ, či tehdejší partajníci ke slutečně velkým majetkům přišli.
Většinou až po sametu při privatizaci, Ládínku.

A navíc to nebyli ti vrcholoví, ale sebranka na krajské a obecní úrovni.
29. 09. 2011 | 22:58

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy