Kniha o Klausovi aneb Jak se stát zemským škůdcem

01. 11. 2010 | 07:41
Přečteno 13229 krát
Napsal jsem knihu o Václavu Klausovi.

Ještě než na konci října vyšla, někteří přátelé mne varovali: Není náhodné, že o Klausovi nevyšla za dvacet let jeho působení v politice ani jediná kritická kniha, píchneš do hned několika vosích hnízd. Měli pravdu.

Prvním vosím hnízdem se ukázal být tábor skalních příznivců prezidenta. Podle nich se o Klausovi knihy psát mohou (zatím ovšem vyšlo jen několik víceméně adoračních knih rozhovorů s Klausem), ale nemají je zřejmě psát jeho kritici.

Radikálnější křídlo těchto obránců Klause považuje kritiku současného prezidenta dokonce za jakousi formu vlastizrady. Při představení knihy tak před budovou demonstrovalo několik příznivců iniciativy D.O.S.T. s nápisy „Zemský škůdce Pehe“. Vzápětí pak vyšla na nahnědle vypadajících webových stránkách nazvaných Národní myšlenka v podobném duchu se nesoucí denunciace, kterou převzala (vůči Hradu slabomyslně devótní) revue Fragmenty.

Druhým vosím hnízdem se ukázal být samotný Hrad. Mediální úderka, jejímž úkolem je bránit Klause proti jakékoliv kritice, se dala do pohybu několik dní po zveřejnění knihy. „Je to dílo lenocha a mystifikátora“, pravil známý autor konspiračních teorií a vicekancléř v jedné osobě Petr Hájek.

Třetím vosím hnízdem byli někteří novináři. Zatímco redaktor Britských listů Karel Dolejší uzavřel svoji věcnou a zajímavou recenzi slovy, že “bezesporu jde o nejlepší knihu na dané téma, jaká v České republice vyšla,“ Petr Zídek v Lidových novinách knihu s kritickou vervou cupoval: je prý nanic, neboť nepřináší „nové“ a „hlubší“ pohledy na Klause, většinu toho, o čem kniha pojednává, člověk, jenž nebyl posledních dvacet let v kómatu, prý zná.

Opravdu? Možná to znají politiku komentující novináři, ale pro většinu lidí do třiceti let věku jsou například 90. léta hluboká historie, a pro mnoho pamětníků je to minulost pozapomenutá.

Kniha nabízí metodu, která se zdála být nejpřípadnější ve světle skutečnosti, že o Klausovi neexistuje jediná kritická knižní publikace za 20 let: utřídění tisíců stran veřejně dostupných informací, Klausových projevů a dalších vystoupení tak, aby se z nich vynořil politický životopis Klause ve srozumitelné podobě a kritické perspektivě.

Zídek i Hájek knize vyčítají, že není založena na rozhovorech s Klausovými současnými a bývalými spolupracovníky nebo na rozhovoru se samotným Klausem. Taková kniha by byla legitimní a jistě i zajímavá, ale byla by to jiná kniha, než ta, kterou jsem napsal: tedy přehledný referenční materiál založený na veřejně dostupných odkazech, ovšem s kritickým ostnem.

Je v pořádku, když recenzent kritizuje faktické omyly, polemizuje se závěry, odsoudí styl psaní. Když ale dokáže napsat dlouhý text o tom, že měla být napsána úplně jiná kniha, ukazuje jen, jak bezradní čeští intelektuálové ve vztahu ke Klausovi jsou. Proč někdo, v tomto případě vystudovaný historik, kdo tak přesně ví, jaké knihy o Klausovi jsou nepotřebné, a dokáže je nemilosrdně cupovat, nenapíše knihu „hlubokou“ a „novou“?

Čtvrtým vosím hnízdem byly překvapivě reakce některých kritiků Klause. Dostal jsem několik emailů, v nichž se podivovali, že vůbec někdo může chtít nad Klausem trávit čas potřebný k výzkumu a napsání knihy. „Je to masochismus“, napsal mi jeden z nich.

Měl do jisté míry pravdu. Přiznám se, že se mi do čtení Klause a statí o Klausovi za posledních dvacet let moc nechtělo. Ale nakonec jsem tak učinil protože mne stále znovu udivovalo, že o této nejzřetelnější osobnosti české politiky za posledních dvacet let nebyla napsána jediná kritická studie, že o sobě píše převážně sám Klaus.

Proč se do psaní knihy o Klausovi mohlo nechtít jeho kritikům, je jasné ve světle výše popsaných „vosích hnízd“. Proč se naopak o knihu o Klausovi nepokusil nějaký jeho příznivec, je bohužel také jasné: jakkoliv tito lidé Klause obdivují, vědí podvědomě, že kdyby v knize o zhruba 300 stranách, jako je ta moje, napsali jeden jediný kritičtější odstavec, pan profesor a prezident v jedné osobě by si je vymazal z mobilu.

Pro ty, kdo knihu zatím nečetli, nabízím úryvky ze závěrečné kapitoly nazvané.
„Shrnutí: Jaký je Klaus politik?“

xxxx

Ideolog nebo pragmatik?

Jedním z klíčů ke Klausově úspěšné politické kariéře byla od okamžiku jeho vstupu do politiky schopnost kombinovat jasnou ideologickou rétoriku s notnou dávkou pragmatismu. To, že byl schopen hned na počátku své kariéry nabídnout veřejnosti poměrně jasný soubor teoretických postulátů, který lze v nejobecnější rovině popsat jako směs politického konzervatizmu a ekonomického neoliberalismu, mělo mobilizační účinek už proto, že promlouval ke společnosti odchované silně ideologickým prostředím komunistické éry.

Svými odkazy na postuláty výše zmíněných filozofií, čerpajících v jeho případě konkrétně z Fridericha von Hayeka, Miltona Friedmana a Josepha Schumpetera, Klaus nabídnul nový ideologický jazyk celé jedné generaci lidí, kteří se chtěli identifikovat s novým režimem. On sám navíc tento jazyk činil srozumitelným, protože měl neobyčejnou schopnost zjednodušovat složité teze do jednoduchých pouček. V tom se odlišoval od svého ideového soka Václava Havla, který myšlenkové koncepty, jež veřejnosti nabízel, spíše svým vyjadřováním problematizoval, takže zůstávaly srozumitelné často jen pro úzkou intelektuální elitu.

Nabídka nového ideologického jazyka celé jedné generaci lidí, kteří byli z komunistického režimu zvyklí na to, že politické jednání musí mít nějakou „ideologickou nadstavbu“, jakkoliv s ní nesouhlasili, byla tedy i jakýmsi mostem mezi „starým“ a „novým“ režimem. Klaus přitom svým jednáním dával od počátku najevo, že není doktrinář. Jinými slovy, rozlišoval mezi ideologizující rétorikou a praktickými úkoly.

Tato schopnost rozlišovat mezi rétorikou a praktickými úkoly měla ještě další dopad: většina lidí, kteří Klause následovali, byla z bývalého režimu sice zvyklá na intenzivní ideologičnost politického života, ale zároveň také na zcela cynické porušování vládnoucí ideologie politickou praxí. Jejich přístup k ideologii byl tedy zcela instrumentální: oficiální ideologii nebylo třeba skutečně věřit nebo rozumět, byla jen rituálním jazykem umožňujícím legitimní existenci v rámci systému.

Klaus dával svým politickým jednáním od začátku najevo, že mu tento způsob identifikace s novou ideologií, kterou postuloval, nevadí. Nevyžadoval po svých stoupencích, aby se stali doktrináři, stačilo mu, že přijali ideologický jazyk a politické rituály, které jim nabídnul. Neodsuzoval ani bývalé komunisty, kteří se rozhodli ho následovat.

Jeho pragmatismus se ve vztahu k ideologii projevoval na dvou úrovních. Ač vyjadřoval ideově silné názory, nedefinoval se jako antikomunista, což umožnilo mnoha lidem tak či onak spojených s bývalým režimem, nebo lidem v bývalém režimu zcela nekonformním, přejít do Klausova tábora bez toho, že by se museli podrobit jakémusi inkvizičnímu řízení. Stačilo, když příslušnost k novému režimu stvrzovali tím, že používali ideologický jazyk nabídnutý Klausem.

Jako pragmatik se Klaus projevoval i ve vztahu k reformní agendě, kterou v prvních letech prosazoval. Jakkoliv tuto agendu zaštiťoval výše zmíněnou ideologickou rétorikou, v praxi mu nedělalo problém činit kroky, které by při skutečně důsledném naplňování idejí filozofů a ekonomů, které vzýval, jen těžko mohl přijmout. Nešlo přitom jen o často zmiňovaný „bankovní socialismus“, ale o celou řadu dalších kroků, jejichž cílem bylo udržet co největší míru centralizace, a tudíž moci v rukou reformátorů, v čele s Klausem.

Důležitá také byla Klausova neobyčejná schopnost vykládat po svém „klasiky“, jejichž myšlenky údajně tvořily páteř jeho ideového světa. Jeho postupné odmítání tu občanské společnosti, tu decentralizace, tu příliš silné soudcovské moci nevycházelo z klasiků, jimiž se zaštiťovali on i jeho stoupenci, ale z Klausova zcela pragmatického výkladu konzervativních a liberálních idejí tak, aby reflektovaly jeho politické potřeby.

V tom mu pomáhal mediálně vytvořený „profesorský“ obraz, v němž byl portrétován jako neobyčejně vzdělaný politik, jenž ve svých interpretacích politických a ekonomických teorií „ví, o čem mluví“. Zároveň Klaus se značnou dávkou umu „vytlačil“ intelektuálnější protagonisty liberalismu a konzervatizmu do okruhu Občanské demokratické aliance, kterou na jedné straně používal jako spojence, ale na druhé straně cíleně zmenšoval její vliv.

Populismus

Stejně ambivalentní jako Klausův přístup k ideologii byl i jeho údajný populismus, z něhož jej kritici opakovaně obviňovali, zatímco jeho zastánci tvrdili, že Klaus měl vždy jasné názory, které neváhal prosazovat proti většině, když bylo třeba.

Klaus vskutku nikdy nebyl populista v klasickém slova smyslu. Jeho zastánci měli pravdu, když tvrdili, že v řadě oblastí šel proti veřejnému mínění. Jinými slovy: ve většině případů nebyl prvoplánovým populistou, který se řídí náladami společnosti a veřejným míněním.

Klausův populismus byl vždy kombinací několika přístupů, v němž hrála roli i jeho schopnost nastolovat s pomocí médií vlastní agendu. Stejně jako byl schopen od počátku své politické dráhy vnutit médiím obraz reformátora vycházejícího z jasné politicko-ekonomické koncepce, zatímco v praxi se touto koncepcí často neřídil a mnohé jeho reformy skutečnými reformami nebyly, byl také schopen pracovat ve veřejném prostoru s podivuhodnou ambivalencí sdělovaných poselství ve vztahu k tématům, která jsou v politologii označovaná jako populistická.

Mohl tak například opakovaně kritizovat „elitáře“ nebo „nikým nevolené elity“, popřípadě útočit na intelektuály, ačkoliv byl sám na špičce pyramidy nově vznikající elity a bezpochyby též intelektuálem. Antielitářské postoje jsou klasickou výzbrojí populistů, ale jen málokterý dokázal takové postoje vyjadřovat z pozic nejvyšších stupínků moci.

Klaus toho byl schopen. Údajné elitáře spojoval s občanskou společností nebo s lidmi, kteří se podle něj pokoušeli ovlivňovat politické dění, aniž by k tomu měli „demokratický mandát“. Takovým mandátem byl podle Klause vítězný volební souboj, v němž se prosadily jedny „zájmy“ na úkor jiných.

V tomto ohledu Klaus navazoval zejména na rakouského ekonoma Josepha A. Schumpetera, otce tzv. demokratického revizionismu. Schumpeter byl kritikem klasických teorií, v nichž je demokracie považována za „vládu lidu, skrze lid a pro lid“. Skutečná vláda lidu je podle něj jen iluze. Demokracie je procedura, instituční rámec pro zabezpečení politických rozhodnutí. Nemůže být cílem sama o sobě.

Schumpeter považoval za rozhodující prvek demokracie konkurenci mezi různými skupinami elit--zejména pravidelné volby, v nichž se ucházejí o přízeň voličů politické strany a jejich vůdci. Pro kapitalismus je podle Schumpetera největším nebezpečím vrstva frustrovaných intelektuálů. Tato exponenciálně rostoucí skupina, zplozená úspěchem kapitalismu, je ke kapitalismu silně kritická a vytváří podle Schumpetera sebedestruktivní potenciál.

Klaus na tuto myšlenku ve svém antielitářském populismu navazoval, a jeho rétorika byla poměrně úspěšná. Byla zakotvena v představě, že demokratický systém stojí především na politických stranách, které podstupují risk volebního klání, zatímco „nikým nevolené elity“ jsou jen jakýmisi nezvanými kibici, navíc s tendencí házet písek do reformního soukolí. Důležité bylo, že to, zda někdo patří mezi onu kritizovanou elitu nebo ne, definoval sám Klaus.

Tato metoda se Klausovi politicky osvědčila natolik, že později rozšiřoval okruh údajně povýšených, planě kibicujících elitářů, kteří prý hledají nedemokratické cesty, jak prosadit svoji agendu, na zastánce agresivního ekologismu, humanrightismu, nebo bojovníky proti globálnímu oteplování. V některých případech pak dostávali v rámci Klausovy ideologické „nadstavby“ tito aktivisté nálepky hrozeb pro demokracii, jež—jako například protagonisty tzv. environmentalismu—bylo možné srovnávat s katastrofickými „ismy“ minulosti, například s totalitním komunismem.

Jinou větví Klausova populismu byla jeho schopnost pracovat s emocionálně výbušnými tématy. Téma, které opakovaně použil, zejména v pro něj rozhodujících politických bitvách, byla například kritika údajných sudetoněmeckých požadavků na revizi minulosti.

Klausův populismus spočíval v tomto případě zejména v tom, že inteligentní politik, navíc tak analyticky nadaný jako Klaus, navzdory určitým možným obavám z „otevírání“ sudetoněmecké otázky, si byl docela jistě vědom toho, že ve svých veřejných vystoupeních různá údajná nebezpečí spojená se sudetoněmeckou otázkou vysoce nadsazuje. Nicméně také věděl, že zvedá téma, v němž má okolo 70 procent občanů nekompromisní postoj.

Sudetoněmecké téma se vynořilo v Klausově arsenálu jak v politických bitvách z první poloviny 90. let minulého století, tak před volbami v roce 2002, jakož i před referendem o vstupu do Evropské unie a pozdějším boji proti Lisabonské smlouvě. Tento druh populismu ovšem také naznačil Klausovy meze.

Zatímco v „anti-elitářském“ populismu mohl spoléhat na svůj image vzdělaného politika, který má autoritu k tomu, aby kritické mase lidí vnutil svůj koncept demokracie či světového dění, v prvoplánovém využívání—či zneužívání--emocionálně nabitých témat, jako byla sudetoněmecká otázka, Klaus několikrát pohořel. Jakoby i mezi většinou české společnosti, která společně s Klausem odmítala například jakoukoliv revizi Benešových dekretů, bylo zároveň dost těch, kteří byli schopni vidět, že Klaus toto téma používá velmi účelově.

Téměř ve všech případech, kdy se Klaus rozhodnul využít sudetoněmecké téma a spojit ho s bojem za údajné národní zájmy, Klaus nakonec utrpěl politickou porážku: ve volbách v roce 2002, před hlasováním o vstupu do EU, při ratifikaci Lisabonské smlouvy. Je sice pravda, že v posledním případě si vymohl s pomocí sudetoněmecké karty jakousi českou „výjimku“, ale celkově byl jeho podpis smlouvy, vzhledem k rozehrané politické hře, jeho porážkou.

Jazyk

Jelikož si Klaus programově budoval obraz moderního politického konzervativce, národnictví ve stylu 19. století nebo v lepším případě ve stylu Národních demokratů či Národních socialistů první republiky se dostávalo s tímto obrazem do jistého konfliktu. Snaha skloubit tyto dvě polohy po sarajevském atentátu v roce 1998, skutečně vytvořila jakousi specifickou odéesovskou ideologii, kterou Mirek Topolánek pojmenoval „klausismus“.

Jenže schopnost spojovat zdánlivě nespojitelné polohy byla vždy nejsilnější Klausovou zbraní. Střelným prachem, jimž tuto zbraň nabíjel, byla jeho neobyčejná schopnost pracovat s jazykem. V českém politickém kontextu často dosahoval převahy nad svými kritiky v politice i v médiích právě proto, že veřejnému diskurzu vnutil nějaký svůj novotvar nebo emocionálně zabarvené výrazivo.

Od Klause tak během let bylo možné slyšet, že se ho například něco (například údajný politický či mediální faul) „hluboce dotklo“, nebo že byl je tím či oním „velmi znepokojen“, popřípadě považoval to či ono „za naprosté neštěstí“. Jindy veřejnosti sděloval, že chápe určité jednání jako „neuvěřitelně neférové“, nebo mu připadají některé myšlenky „strašlivě cizí“. Chtěl-li zdůraznit závažnost vyjadřované myšlenky, neřekl, že je „skutečně“ důležitá, ale použil výrazu „opravdu, ale opravdu…“

Klaus si také občas stěžoval, že ho různé věci „velmi trápí“, některé ho přímo „bolí“. Jiné věci považoval „za nesmírnou hrůzu“. Jak už bylo zmíněno v jedné z kapitol, při státní návštěvě Španělska pro změnu varoval, že odbourávání národních hranic „"je tragický a strašný omyl, který může Evropu zničit." Kdyby se v rámci snah o vytvoření jakési evropské kultury začaly psát europohádky, raději by prý emigroval do Patagonie nebo na Madagaskar.

Takové Klausovy výroky byly často vysmívány nebo ironizovány (z hlediska jakési výrazové estetiky ostatně po právu), ale byly ve skutečnosti velmi efektivní politickou zbraní, s jejíž pomocí dostával soupeře do defenzivy nebo si vynucoval mediální pozornost tam, kde by se mu jí jinak nedostalo.

Klaus měl také vždy slabost pro zdrobněliny, takže zejména v televizních a rozhlasových vyjádřeních používal k ironizování soupeřů „větičky" a „slovíčka“, popřípadě mluvil o ostatních politických subjektech jako o „straničkách“. Jindy zdrobněliny používal k apelu na emoce. Například, když mluvil o naší „zemičce“.

Někdy mohly zdrobněliny sdělovat několik poselství najednou. Například v TV Prima 23.12. 2007 Klaus řekl: „Po 68. roce (.) jsem studoval v Americe. Shodou okolností na stejné škole, kde studoval také pan doktor Švejnar... Pro mě odpověď na otázku, zda bych tam chtěl přežívat jako profesůrek na té či oné univerzitě, nebo být tady s jasným vědomím, že život tady nebude růžový, byla vždycky jasná."

Jak poznamenal v analýze Klausova slovního projevu Jaromír Slomek, v tomto případě byl výraz "profesůrek" výrazem blahosklonnosti a přezíravosti. Takto podle Slomka nemluví muž, který si věří a je mu rozkoší jít do duelu se silným soupeřem na poli věcné polemiky. “Toto je lexikum vhodné leda pro nervózního dědečka lpícího na své funkcičce, držícího se křečovitě svého úřádku a shánějícího pro další obdobíčko co nejvíce hlásků do urničky pokud možno už v prvním kolečku první volbičky.”

Slomek a další kritici měli jistě díl pravdy, ale skutečností též je, že Klaus tento druh výraziva používal nikoliv jen v defenzivě, ale často zcela promyšleně. Inteletuálům byl tento způsob vjadřování protivný a vzbuzoval odmítavé reakce i výsměch, ale ve vztahu k české veřejnosti i mediální onci byl poměrně účinný.

Možná neúčinější Klausovou zbraní při používání jazyka byly nejrůznější novotvary a nové pojmy či hesla, které se obecně ujaly, a veřejné debatě o určitých tématech dávaly už dopředu konotace obsažené v Klausově verbiáři. Některé z nich, jako třeba “sarajevský atentát” byly vymyšleny jeho spolupracovníky, a v případě jiných výrazů, jako jsou “opoziční smlouva”, “duhová koalice”, “superkoalice” nebo “tolerační patent” není Klausovo autorství nesporné. Tak či onak tyto výrazy s ním zůstaly spojeny. Do této kategorie patří i “zpětné zrcátko” transformace, nebo posilování české ekonomiky v “rehabilitační místnosti”.

Specifikem pak byly výrazy, jimiž se naopak pokoušel zmírnit dopad silnějších výrazů, jako například “nedohoda”, “nevítězství”, apod.

Klausovo kroucení jazyka a vytváření novotvarů či pojmů by bylo kontraproduktivní, kdyby vždy nesloužilo konkrétnímu politickému účelu. V kontextu nějakého emocionálně zabarveného poselství nebo snah o vykázaní poliitckých soupeřů do patřičných mezí ovšem toto používání jazyka většinou Klausovi dobře sloužilo.


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Naštvaný napsal(a):

"Napsal jsem knihu o Václavu Klausovi,aneb Jak se stát zemským škůdcem " píše Pehe. Ale škůdcem není proto, že napsal knihu o Václavu Klausovi, nýbrž že napsal takové nenávistné blbosti. Psal v duchu té herečky Kikiny Holubové. Obdobně se ona vyjadřovala jednou v televizi. Je topěkná partička, šířící v zemi blbou náladu a nenávist.Fuj. Od koho to asi maj?!
01. 11. 2010 | 07:55

jj napsal(a):

"Není náhodné, že o Klausovi nevyšla za dvacet let jeho působení v politice ani jediná kritická kniha"

"Karel Dolejší uzavřel svoji věcnou a zajímavou recenzi slovy, že “bezesporu jde o nejlepší knihu na dané téma, jaká v České republice vyšla"

To druhe je ve svetle toho prvniho opravdu pochvala.
01. 11. 2010 | 07:59

Drzá zrzka napsal(a):

Ano, za pár se děti v dějepise budou učit o tom, jak se Klaus stal zemským škůdcem a literatuře bude jedním z bodů nauky Pehe a jeho sebrané spisy. :o)
01. 11. 2010 | 07:59

Doug Badman napsal(a):

Jen více takových věcných a zajímavých recenzí!
01. 11. 2010 | 08:11

arlon napsal(a):

Pane Pehe,

zemským škůdcem byl rytíř Jiří Kopidlanský z Kopidlna. Proč se tak stalo je vcelku pochopitelné. Proč by měl být škůdcem zrovna Václav Klaus je logicky vzato naprostá hloupost a demagogie. Klaus je ve funkci prezidenta nástupcem Havla. A i když, jak píše profedor Hořejší, každý z obou Václavů má jiné klady a jiné vlastnosti zápory, nabízí se zde taková pohádková analogie.

Kdo může být větší škůdce - král hlupák jež se nechá ovlivnit a vodit za nos poradci a vezíry neboli zemskými škůdci nebo král, jenž takové lidi nepotřebuje, protože má selský rozum na rozdávání?

To bude ten problém, Pehe, on ten Klaus o vaše pehecí rady nestojí a tak ho prostě budete pomlouvat dokud se z toho nepoděláte. Pehe, začíná o vás kolovat vtip, lidé již nekupují ani konzervy......
01. 11. 2010 | 08:16

stále rebel napsal(a):

Když se smí Klaus jen citovat, nabídnu jeho přístup k boji s korupcí a jeho výrok o počítačích.

„Ve chvíli, kdy tato kniha bude v tisku, se pravděpodobně zúčastním v Monte Carlu mezinárodního fóra na téma business ethics: Co může stát dělat proti korupci. Nejprve jsem váhal, jestli mám na tuto konferenci jet, protože si dovedu živě představit, jaké zploštělé, trivializované, povrchní, ofrněné, nafoukané, arogantní postoje tam budou od údajných odborníků na etiku zaznívat, zejména vůči ekonomikám postkomunistických zemí a ekonomikám třetího světa. Nicméně manželka mi docela správně říkala, prosím tě, jeď tam, protože je potřeba, aby to tam také někdo vysvětloval jiným způsobem.“
Václav Klaus, Narovinu

„Taky tam v kanceláři máme ty stroje a já vážně nevím k čemu to může být dobré“
(o počítačích)
01. 11. 2010 | 08:18

Dalimír napsal(a):

Dobrý den ! Pane Pehe jak a o čem by jste psal Vy pokud by si Vás Klaus při svém zvolení za prez.nechal tenkrát na hradě ? Pane Pehe nechte ho na pokoji, je to již starý pán ! Podle mne čím je starší tím větší státnický rozhled získává ! Ten rozum měl mít po sametu a mohlo být u nás vše jinak ! Dali.@
01. 11. 2010 | 08:27

Luba napsal(a):

Pane Pehe,
jak může vědátor, jakým ráčíte být Vy, napsat knihu, založenou jen na otevřených zdrojích?

Vždyť ty kritické hlasy jsou oprávněné!
Něco jiného jsou tlachy blogové, a něco jiného publikace seriózního politologa, za kterého býváte považován.

Proč ve Vaší knize není s dotyčným rozhovor? Kdyby odmítl, také by to o Všem oslavenci něco vypovědělo.

Kniha "Pehe si o Klausovi myslí, že ..., a dokládá to vybranými informačními prameny, které se mu hodí", to je přece k ničemu!

Zkuste založit tým, složený z politologů, sociologů, psychologů, lingvistů, tenistů, lyžařů, basketbalistů, klimatologů, kriminalogů a ekonomů - tedy "Pehe a kol."

Pak to teprve může být zajímavé.

Pane Pehe, Vy jste to zkrátka odbyl! Zkuste to znovu a líp.
Obávám se ale, že subjekt s Vámi spolupracovat nebude.
01. 11. 2010 | 08:27

ivo napsal(a):

Chudák pehe se musí zviditelnovat na Klausovi protože má jinak prázdnou makovici.Podle mě je to grafoman , který má komplex že není uznávaný politolog,prognostik,spisovatel atd atd
01. 11. 2010 | 08:50

student napsal(a):

Pokud je ta kniha vůči Klausovi kritická, tak Klausovi blahopřeji. Je prvním presidentem na českém území, o kterém již za působení ve funkci vyšla kritická kniha.
01. 11. 2010 | 08:50

Holubář napsal(a):

Kdo ten blábol dokázal přečíst celý, zaslouží panáka.
Jdu na něj!
01. 11. 2010 | 09:01

St. August napsal(a):

student
O Havlovi samozřejmě vyšlo hned několik kritických prací ještě v době úřadu.
Studovat je třeba, studente.
01. 11. 2010 | 09:12

Bolek napsal(a):

„Otče, odpusť jim, neboť nevědí, co činí.“ (Lk 23,34)

Vážený pane Pehe,
vaši knihu jsem si, (patrně narozdíl od jiných komentátorů tohoto příspěvku) koupil a se zaujetím jsem se do ní ponořil. Za sebe můžu konstatovat, že názory, které v knize předestíráte mi nepřijdou vyhroceně subjektivní. Leč naše nevstanuvší a opět upadající demokracie ztrácí schopnost kritického odstupu. Lidé se nechtějí zamýšlet nad tím či oním. Jsou frustrovaní. Chtějí bezduše konzumovat materii i informace. Zajímá je tak leda, kolik pan prezident snědl kanapek na konferenci v Davosu, eventuálně kolik tam bylo stupňů. Ještě tak, kdybyste do knihy zahrnul pár kapitol o blonďatých milenkách egoistického staříka...
Demokracie v pojetí lidí z okruhu D.O.S.T. mi připomíná výuku na obecné škole v roce 1875.
Pokud nebudete správně opakovat laudo, laudare, majz ho přes prsty rákoskou. Nenapsals oslavnou ódu na císaře pána, majz přes tu druhou.
Děkuji Vám, za Váš kritický hlas a věřím, že rádoby zubaté hrozby zakuklených klerofašistů neodradí lidi zřící věci jinak než bezduchá konzumní masa od jejich svobodné kritiky Systému.
01. 11. 2010 | 09:15

Michal Macek napsal(a):

nazdar :D

jeste byste o nem mohl natocit celovecerni film ve 3D a pocitacovou hru :DD
01. 11. 2010 | 09:17

Kamil napsal(a):

Dalimír

Naž napíšete takovou blbost, projděte se Peheho předešlé blogy. Klaus je námětem tak zhruba 10-ti procent.
01. 11. 2010 | 09:19

mirda napsal(a):

Pane Pehe,díky konečně někdo napsal ,že král je nahý.
01. 11. 2010 | 09:20

Jeník napsal(a):

Knihu jsem nečetl, ale o hradním pánovi mnoho vím - viz jeho proslovy a hlavně činy.

Je to jedna z nejčernějších postav našich dějin, kde jistě po jeho smrti (dnes , jak je vidno se ještě nesmí psát pravda) vyjde najevo vše co provedl, od zločinu zvaného privatizace až po konečný zločin - popření výsledku voleb a provedení pravicového puče.

Teď všichni vidíme, co dělá jeho poskok Nečas se svou squadrou, za jejichž činy Klaus nese plnou odpovědnost.

Totální devastace ekonomiky, totální rozklad policie a soudnictví, v současné době totální rozvrat zdravotnictví, po odchodu mnoha lékařů do ciziny a totální rozklad státu. Oni ti devastátoří z toho mají ještě pomalu legraci a posílají další okupační žoldáky za miliardy do cizí země proti vůli jejich obyvatel.

Tato skupina lidí, kteří si pod vedením Klause usurpovala podvodem moc vede celý národ do záhuby a dějiny je odsoudí.
01. 11. 2010 | 09:20

hovorka11 napsal(a):

Jiří Pehe:
Ačkoliv s Vámi nesouhlasím v řadě názorů a považuji ČSSD v současnosti jako takykorupční odnož společných zájmů ODS,
musím Vám gratulovat.
Jste první, který prolomil mlčení a ukázal na nesmyslnost ekonomicko-demagogických knížek které Klaus psal a jsou v přímém rozporu s jeho realizovanou ekonomikou a politikou.
Myslím, že to prvenství ukazuje i na odvahu, která se u nás nenosí.
Myslím, že by nikdo neměl zneužívat moci a psát ve svůj prospěch v rozporu s vědeckými zásadami hledání pravdy a v rozporu se zkušenostmi z naší transformace.
Gratuluji Vám a jsem přesvědčen, že po počáteční tlacích z řad lidí protekčně prosazenými Klausem (např. Petr Mach, kterému předsednictví v Klausově CEPU stačilo na zbohatnutí bez jindy nutné praxe - stal se místpředseda správní rady firmy MERO- vlastněnou 100% státem).
O svobodném trhu pod Klausovou nadvládou se nikdy nedalo mluvit a vždy!!! tam vládla protekce s osobními zájmy.
Proto pane Pehe budete nejvíce napadán ne těmi, kteří něco umí, ale klausovými protekčními zbohatlíky jako je právě Petr Mach !!!
Až ta vlna napadání přejde, tak budete rád, že jste nebyl jako ostatní ekonomové v ČR - zbabělec z pohodlnosti.
01. 11. 2010 | 09:29

Sladký napsal(a):

Václav Klaus je postava více než kontroverzní.Imponuje především a hlavně lidem s nízkou sociální inteligencí. Ti vůči němu projevují nekriticky obdiv a fanatickou oddanost. Podařilo se jim dokázat, že i v "demokracii" může vzniknout jistá forma kultu osobnosti.
01. 11. 2010 | 09:30

jarpor napsal(a):

Pane Pehe,

jen dvě glosy :

1.
Každá reklama dobrá... přece potřebujete prodat.

2.
Od zaujatého autora vůči osobě (nezáleží zda v kladném či záporném slova smyslu) lze jen s obtíží předpokládat, že o této osobě napíše nezaujaté dílo.
Bohužel, jeví se mi, že Vy, jste zaujatý.

Ale je to paráda, že nemusíte psát "samizdatovou knihu", což ?

Hezký den
01. 11. 2010 | 09:31

oc__ napsal(a):

No jo, když ono je to jeden za osmnáct, druhý bez dvou za dvacet:

"A tak poklidnou atmosféru pátečního poledne ošklivě narušil jen MUDr. Martin Jan Stránský, který na předsedu Akce D.O.S.T. Ladislava Bátoru při odchodu z Krásných ztrát zařval na celou ulici: "To z vás bude mít Goebbles radost!"
01. 11. 2010 | 09:34

Sladký napsal(a):

Jarpor- to,že se Vám něco "jeví" znamená,že to tak skutečně je?
01. 11. 2010 | 09:42

Drzá zrzka napsal(a):

Sladký
Proč ty seš tak kyselý? :o)
01. 11. 2010 | 09:56

ZAM napsal(a):

Pan Pehe zveřejnil PR své knihy v navrhované ceně jedné koruny za stránku textu. Prodejce poskytuje slevu 15 % s nadějí, že zaváděcí cena přispěje ke komerčnímu úspěchu. Ten však bezesporu ovlivní dvě jména: Klaus vs. Pehe. Je na úvaze, které kladně a které záporně. Lze však říci, že téma knihy je nosnější než její autor.
01. 11. 2010 | 10:00

hanah napsal(a):

Pehe

Přece jen máte v něčem prvenství.
Myslím, že jste prvním autorem, který si napsal recenzi na svou vlastní knihu. Vtipné.

Ještě musím sebrat sílu dočíst druhou polovinu....
01. 11. 2010 | 10:01

Libor napsal(a):

zdejsi vykriky ne-ctenaru (receno s Klausem) jen potvrzuji pravdivost Peheho blogu.
01. 11. 2010 | 10:02

Ládik!!! napsal(a):

Nekoupím. Na reklamy nereaguji.
01. 11. 2010 | 10:03

Michal Macek napsal(a):

hanah:

:D
01. 11. 2010 | 10:03

hanah napsal(a):

jarpor

zdravím. Zvonilo mi v uších celý víkend :-)
Musím to nějak zpracovat a napíšu.
Zatím hezký den
01. 11. 2010 | 10:05

Béda napsal(a):

p. Pehe,

obvykle vás rád čtu a mnohdy s váma souhlasím.

Tentokrát ovšem budu hodně kritický.

Ne žeby nebyla namístě kritika téměř "nenebevzatého" nekritizovatelného Uko Ješity. (Jenom mě napadá otázka, proč se taky se stejným zaujetím nevěnujete třeba rozboru osobnosti nejlepšího ministra financí všech dob Kalouska).

Kladu si ovšem otázku - proč ta posedlost Klausem? Proč nikdy nezmíníte taky některé jeho dobré vlastnosti (třeba odolnost vůči vnějším tlakům při hodnocení mezionárodně politických souvislostí) - žeby žádné neměl?

Kladu si tedy zcela zásadní otázku: Cui bono, pane Pehe? Tedy v čím zájmu a v čí prospěch setrvale kritizujete a navážíte se do Klause? Proč se se stejnou vervo u a zaujetím nenavážíte do jeho stejně, ne li více kontroverzního předchůdce ("demokrata" - vzpomeňte jen jeho volbu se zavřeným Sládkem, sněžní humanitární slepotu a dvojí metr) v prezidentském úřadu?

Žeby vám na Klausovi vadila především jeho nepoddajnost, neochočitelnost? Žeby to mělo nějaký souvis s globální vládou, kterou sveřepě děj se co děj odmítá?
01. 11. 2010 | 10:06

Sladký napsal(a):

Zrzko z Velhartice,to je jen Tvůj první dojem.Ochutnávej dál,přitiskni ret a neodtrhneš více.:o))
01. 11. 2010 | 10:07

JardaM napsal(a):

Jak se stát zemským škůdcem? Stačí se jmenovat Pehe. To je kvalifikace a diagnóza zároveň.
01. 11. 2010 | 10:07

DH napsal(a):

Tu knihu jsem si koupit nechtel, ale ty uryvky me dostaly. Pratele, to naprosto sedi. Pan Pehe ten klausismus, medialni veticky a slovicka a tvrde vypocitave podrazactvi v jedne nejmenovane osobe popsal naprosto dokonale :-)

Diky a knihu si koupim. Pekny den.
01. 11. 2010 | 10:14

mud.. napsal(a):

Víte proč pan Stejskal zavedl "kodex"? Protože by se z tohoto "vosího hnízda" na Aktualne.cz sneslo astronomické množství vulgarit. Co se týče k knížce. Místo Klause si dosaďte papeže. Jelikož papež nesmí souložit, musí si dle Pehe "honit ocas"! Všichni kardinálové, kněží se místo soulože musí onanovat. Tak tomu je i v hodnocení pana Klause to Pehem. Víte někdo co pan Klaus Pehemu udělal, že má z něho Dg. paranoia? Emigranský pingl se stal mluvčím neúspěšných poražených ze dnů plyšové éry.
01. 11. 2010 | 10:15

almost glossed™ napsal(a):

Souhlasím s příspěvkem hovorky11. Útoky časem pominou a budete považován za "prvního", který se nemusel stydět. Vždy byl někdo, kdo pojmenoval "kult" jako první.

Nesouhlasím s Bédou.
01. 11. 2010 | 10:17

ZAM napsal(a):

Béda:
Vaši otázku položil i Petr Zídek takto: "Komu a k čemu je jeho kniha vlastně dobrá?"
Odpověď tkví v plánované změně, prezident republiky má být volen přímo občany. Nedivil bych se, kdyby v té době kniha o Klausovi byla zlevněna na desetinu resp. byla rozdávána zdarma.
01. 11. 2010 | 10:22

almost glossed™ napsal(a):

Autor: Jde vlastně jen o to, překonat tu akutní fázi. Imunitní systém v podobě makrofágů (D.O.S.T + hradní úderka) zareagoval hbitě, avšak podle očekávání.
Nevýhodou jeho reakce jsou tupost, zautomatizovaný - tudíž málo flexibilní - postup, velká agresivita, která ho stojí spoustu sil. Na takovýto neohrabaný kolos máte :-).
01. 11. 2010 | 10:23

ZAM napsal(a):

almost glossed™:
Proč si myslíte, že je důležité vědět s kým souhlasíte a s kým ne?
01. 11. 2010 | 10:25

Cech napsal(a):

JP
Promiňte přečetl jsem si to.Myslím si že v tomto VO nemáte šanci prosadit onu objektivnější realitu pohledu.
Je to především o odvaze a tu bezesporu máte.
Predikcí definované události ,budou i v budoucnu vědomě transformovány na bezvýznamné.Bohužel do té doby ,kdy již bude pozdě.Proto prosím vytrvejte, existuje anomální možnost že to někdo pochopí.
01. 11. 2010 | 10:25

DH napsal(a):

Dovolte trochu osobnich vzpominek. Zhruba kolem roku 90-92 jsem byl Klausem a jeho retorikou pomerne fascinovany, bylo to nove, vzrusujici, zajimave. Od roku 92 se to ovsem dost zhorsilo, s kuponovou privatizaci jeste vic, ministr Cermak mi hodne utkvel v hlave a tak od roku 95 uz klausisty nemuzu ani citit. Masky spadly a zustala politicka realita - bezpaternost, medialni manipulace, prekrucovani, vymluvy a intriky.

Casto jsem premyslel, jak nazvat vztah klausistu k jejich idolu. Ja bych rekl, ze naplnuje veskere znaky zamilovanosti (prehlizeni chyb, iracionalni obranarstvi a podobne).
01. 11. 2010 | 10:26

Jeník napsal(a):

Je hezké a dojemné, jak někteří blogeři hájí velkého vůdce, velkého klimatologa a přetvořitele všehomíra, ochránce všech malých utiskovaných zemí.

Takto oslavováni byli všichni velcí muži jako J.V.S. A.H. MCTung " kdy fotečky stylu - velký vůdce s prostým lidem, velký muž na tribuně, kdy hřímá k holdujícímu davu, velký a geniální muž při obloučku na lyžích, krásný tenisový odpal velkého muže, velký muž za pracovním stolem, k kdy píše své veledílo s komplexním názvem : Můj boj ( o cokoliv, třeba i o rozkradení celé ekonomiky země, o devastaci myšlení obyvatel, o změněných životních prioritách obyvatel).

Poslední dobou se ten NÁŠ velký muž rozjel svými zápisky z cest: tu z vysokých hor, tu z rozbouřeného moře, tu na oslíkovi, tu projíždějící úzkými uličkami rychlostí rykši a poslední dobou se dočítáme o jeho velké oběti, jak musí trpět v zemi, kde teplotní rozdíl proti nám je až úděsných 29 stupňů celsia, považte a on to pro nás vytrpí.

Napadá mne reprika ze Slunce, seno,.. kde paní Kelišová říká - velebnosti jdu blejt.

Prostě - nemám ho vůbec, ale opravdu vůbec rád.
01. 11. 2010 | 10:28

Béda napsal(a):

ag,

Hned v úvodu jsem napsal, že s kritikou Klause jako takovou souhlasím a pak jsem dodal, že se divím pravidelnosti a vytrvalosti s jakou se p. Pehe věnuje tomuto tématu.

A ptám se: proč se nevěnuje se stejným zaujetím kritice V.Havvla, kterého velice dobře znal osobně a jistě by se mohl opřít o faktografické materiály z první ruky.

Dále by mě zajímalo, proč p. Pehe kritizuje Klause až nyní a nesepsal podobnou knížku v době kdy radil Havlovi a Klaus premiéroval - řídil český tunel...? Proč až teď?

Jinak s kritikou jako takovou souhlasím.
01. 11. 2010 | 10:28

Vico napsal(a):

Velmi se těším na ohlasy pod článkem. Čekal jsem, že to bude horší, ale co není, může být.
01. 11. 2010 | 10:28

Karel Mueller napsal(a):

Pane Pehe,

Vaši knihu jsem zatím nečetl, ale hned na úvod řeknu, že jste mě docela příjemně překvapil. Samozřejmě vzhledem k tomu, co jsem od Vás o presidentovi čítával.

Uvedl jste řadu zajímavých psychologických postřehů, v mnohém určitě správných :-).

Celkově vzato jste ale presidenta vylíčil jako "zdatného chlapíka" a na slovo vzatého pragmatika, který v tom uměl chodit :-).

Představte si, že by jste vzal všechny ostatní politiky, zejména z řad presidentových odpůrců, a začal je podrobně pitvat i s jejich výroky zcela stejným způsobem.

Joj to by bylo počteníčko :-)).

Nedělejte to pane Pene. Z presidenta by jste tím ten kult osobnosti nakonec udělal.
01. 11. 2010 | 10:30

Drzá zrzka napsal(a):

Sladký
In vino veritas.
01. 11. 2010 | 10:30

zdenekb napsal(a):

autor:

Že vás vyštěká zuřivý Jakl, to se dalo čekat. Že se ozvou národovci, kterým lahodí, jak se president bere za tu naší zemičku (a její zájmíčky), rovněž.

Jen nevím, zda zareaguje i Jeho Jasnost osobně, nějakou zdrcující brožurou... třeba "Darebná slovíčka Jiříčka Pehíčka").

Ale asi ne, má na svou obranu dost poskoků.
01. 11. 2010 | 10:30

zdenekb napsal(a):

zrzka:
To by měl Václav Moravec před debatou nalít každému z diskutujících aspoň litránek...
01. 11. 2010 | 10:32

Michal Macek napsal(a):

Beda:

to je jasne proc pan Pehe nekritizuje Havla - ya jeho prezidentovani zastaval na hrade podobnou pozici jako dnes Jakl nebo hajek.po nastupu klause ho tento z hradu svrhl do podhradi coz pan pehe neunesl a za to ze m klaus rozslapal auticko se mu ted msti :DDD
01. 11. 2010 | 10:36

Drzá zrzka napsal(a):

zdenekb
To by MUDr. Rath asi viděl velmi nerath. Ale občané, by se dozvěděli kus pravdy.:o)
01. 11. 2010 | 10:36

ZAM napsal(a):

Jeník:
"Je hezké a dojemné, jak někteří blogeři hájí velkého vůdce" Kteří?
01. 11. 2010 | 10:38

zdenekb napsal(a):

Michal Macek:

O žádném "svrhnutí" Havla Klausem nic nevím. Havel dokončil období daná Ústavou a dál už kandidovat nemohl. Že se na Hradě usádlil zrovna Klaus je neštěstí, ale "rozšlapávání autíček" vypadá jinak...

Zrzka:

Kalousek by měl samozřejmě výjimku - ze zdravotních důvodů. Ale ten by pravdu stejně neřekl ani při těžké otravě alkoholem...
01. 11. 2010 | 10:40

Johan napsal(a):

Pehe, ten Klaus vás bude pronásledovat snad i v hrobě.
01. 11. 2010 | 10:43

Pepan napsal(a):

Pan Pehe se účastní nějakého mistrovství světa ve vymýšlení nejpitomějších přídavných jmen? Dneska si píšu "nahnědlý" a "devótní" a přidávám to na seznam opsaný z jeho objektivní práce o Klausovi: arogantní, ješitný, nesnášenlivý, populistický, extrémistický, nacionalistický, lacině provokativní, izolovaný, směšný, škodlivý a škodivý.
01. 11. 2010 | 10:44

Michal Macek napsal(a):

zdenekb

nenapsal sem ze klaus svrhl havla ale ze klaus svrhl peheho z hradu do podhradi :D tedy po tom hroznem a tragickem nestesti kdy se tam "usadlil" :DD
01. 11. 2010 | 10:45

Drzá zrzka napsal(a):

Zdenekb
Žádné vyjímky. Mnozí by o jejich správnosti či nesprávnosti vydrželi mluvit hodiny a hodiny nebo psát romány na pokračování.
01. 11. 2010 | 10:46

Michal Macek napsal(a):

zdenekb:

"Jen nevím, zda zareaguje i Jeho Jasnost osobně, nějakou zdrcující brožurou... třeba "Darebná slovíčka Jiříčka Pehíčka")..."

orel much nelapa :D
01. 11. 2010 | 10:47

Sladký napsal(a):

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Klause a Klaus byl Slovo.
A pak přišla na řadu i slovíčka a po nich i větičky...
01. 11. 2010 | 10:47

jarpor napsal(a):

hanah

Snad to "zvonění" nebylo až tak nepříjemné... to by mne mrzelo...

Hezký den
P.S.
Pro mne - zachránilo mne Vaše "trollové" ... Díky.
01. 11. 2010 | 10:50

zdenekb napsal(a):

Michal Macek:

Myslím, že pro p.Pehe jeho odchod z Hradu nebyl nijak překvapivý, a řekl bych, že i dobrovolný.

Vím, Orel nemá na polemiku s mouchami čas, sepisuje své bystré postřehy z letů po světě, aby bylo dojatému davu v Luxoru co podepisovat...

Zrzka:
Dobrá, nalejem i Kalouska!
01. 11. 2010 | 10:53

Tenco napsal(a):

Další kniha, kterou si určitě nekoupím.
Neb není času na kraviny.

P.S. Ale jestli v souvislosti s touto knihou někdo napsal, že je pan Pehe "lenoch" , tak bych jej zbavil svéprávnosti a poslal dělat poradce krále tučňáků do Kapského města.
Protože sepsat kroniku "Jak bezvýznamný komunistický úředníček štěstí nabyl a mnoho svých přátel přitom na těle i na duchu potěšil" a v závěru se nezbláznit, to chce otužilý, ryzí a odvážný charakter.
Snad za velmi, velmi tučnou zálohu bych sesmolil půlstránkový úvod.
Ale to by bylo asi tak všecko, co by vydavatel viděl.:--()

http://www.youtube.com/watc...
01. 11. 2010 | 10:55

Michal Macek napsal(a):

zdenekb

podicejte kazdy prezidfent i pllitik jezdi na zahranicni cesty,vetsinou pekne mastne.zatim jedinej klaus ma aspon tu slusnost ze pise co tam delal takze aspon my poplatnici vime co tam za ty prachy dela - ja to teda ocenuju....
01. 11. 2010 | 10:58

Béda napsal(a):

pro zastánce nekritizovatelnosti velkého Uka Ješity bych připomněl některé volně ložené fragmenty:

- p. Profesor )anebo profesůrek?) díky zvláštnímu řízení osudu studoval v západních zemích ekonomiku v době, kdy běžný smrtelník v Československu měl problém vycestovat na dovolenou do Jugoslávie. Přitom sestra p. Klause emigrovala do Švýcarska.
- doposud nikomu se nepovedlo dohledat názvy všech vědeckých prací V.Klause, díky kterým získal své vědecké hodnosti.
- v období tzv. transformace bylo potřeba na chvíli zhasnout světla a u,ožnit útěk ekonomiky před právníky (myšleno před pevně stanovenými právními mantinely, konkrétní odpovědností...)
- špinavé peníze za Klause neexistovaly protože se nadaly rozlišit - viz kauza Bács - Singha (Šrejber)
- žádné ničení planety neexistovalo a neexistuje protože jsem jej neviděl (zřejmě jsou trasy prezidenta při jeho politicko-turistických cestách (kupř. Číně, resp. v rozvojových zemích) velice pečlivě vybírány.
- "Víc takových Kožených!" (a Železných)

atd.,atd.
01. 11. 2010 | 11:00

jj alias modrý edvard napsal(a):

Klaus mě nezajímá a knihu o něm číst nebudu. Nicméně, p. Pehe má pravdu v tom, že napsal první knihu o Klausovi a tudíž není správné mu vyčítat, že neobsahuje nic nového.
PS: Protože pozoruji, že zde působí nějaký další nick jj, měním svůj.
01. 11. 2010 | 11:00

Béda napsal(a):

oprava - ekonomii
01. 11. 2010 | 11:02

JF napsal(a):

Klaus je hodný pozornosti jako skutečně fenomén, kterému může dát vyrůst jen společnost, která má nějaký problém.

Chci tím říci, že Klaus hodně vypovídá o stavu české společnosti. Bohužel.
01. 11. 2010 | 11:06

Drzá zrzka napsal(a):

Klaus už své poslední období ve funkci nějak doprezidentuje, ale něměl by se politický komentátor, anylytik a universitní profesor pan Pehe spíš zamýšlet nad tím, kdo po Klausovi? Čas další volby se neúprosně blíží.
01. 11. 2010 | 11:07

Rumcajs napsal(a):

Vzhledem k tomu Jirko, že jsi hned v úvodu napsal, že Ti to pochválily BL, jež jsou primárně určeny pro lidi, na nichž aplikoval Doktor Moreaua své genetické pokusy, tak jsem dál nepokračoval.

Kdyby Ti to bylo líto, napiš ! Já bych si pak večer udělal čas.
01. 11. 2010 | 11:11

Béda napsal(a):

Rumcajs,

Coapk, copak? Loupežnická živnost nemá ráda světlo?
01. 11. 2010 | 11:14

ld napsal(a):

DZ,

šikovných lidí by se našlo! Vůbec bych neměl strach o následovníka.
01. 11. 2010 | 11:17

xx napsal(a):

Tak si říkám, co je divného na tom, že příznivci Klause mají Klause v oblibě a odmítají se účastnit jeho kritiky ?

Proc má Pehe potřebu vyčítat Klausovým příznivcům to že mají Klause v oblibě a odmítají ho kritizovat ?

Jestli to nebude závist, že Klaus má tak skalní příznivce, zatímco idoly pana Pehe jsou na tom co do příznivců podstatně hůře ???

Nebo vás někoho napadá jiný důvod, proč napadat ty, jež se zasazují za své oblíbence bez ohledu na to, jak moc je to in a cool a jde to s proudem ?
01. 11. 2010 | 11:18

jo napsal(a):

Knihu bych si rád přečetl, ale obávám se toho, že bych byl ještě více nas....
01. 11. 2010 | 11:18

Jan napsal(a):

Vážený pane Pehe.
Děkuji za Vaše úsilí.
Vaše kniha je záslužný čin.
Ovšem jak jste sám podotkl, tolik masochismu ve mně není.
Proč se nasírat mimo médií ještě knihou.
S úctou.
P.S. Jarda a spol. Jistě víte kdo používal pojmu škůdce, že? Podobnost dnešních Klausáků s těmi z minulosti není náhodná, Jsou to stejní lidé jen vyměnili slovník. Myšlení nikoli.
01. 11. 2010 | 11:24

zdenekb napsal(a):

Michal Macek:

No, pokud to bereš takto...

Četl jsem mnoho ukázek, a spíš než "účtování co jsem kde dělal" to vypadalo jako seznam "kde jsem koho zase poučil", případně "čeho všeho jsem si povšimnul já, jen já, samojediný, a ostatním to ušlo. Ach, jak mám pronikavý zrak a mysl...".
01. 11. 2010 | 11:25

zdenekb napsal(a):

Zrzka:

Kandidátů přehršle, a laťka po tomto Tatíčkovi proklatě nízko...
01. 11. 2010 | 11:34

Drzá zrzka napsal(a):

ld
Následnici neberete?
01. 11. 2010 | 11:34

Rumcajs napsal(a):

Béda:

Světlo nevadí Bedane, ale čas není.
01. 11. 2010 | 11:35

Sladký napsal(a):

JF,cituji část Vašeho příspěvku:"Klaus hodně vypovídá o stavu české společnosti.Bohužel." To je téměř geniální zkratka,pregnantně definující tento podivný fenomén.Klobouk dolů a poklona, pane.Považuji váš příspěvek za jeden z nejvýstižnějších co jsem tu kdy četl.Prosím,pište častěji.
01. 11. 2010 | 11:37

jarpor napsal(a):

Béda

k 01.11.2010 11:00:45

Za vytrhávání z kontextu a "citace" nevyřčeného,
Vám dávám výbornou. S hvězdičkou.

Hezký den
01. 11. 2010 | 11:39

Michal Macek napsal(a):

zdenekb:

tak pise trosku v tomhle stylu ale navstevuje zajimava mista a setkava se se zajimavymi lidmi tak sem ochoten mu ten jeho "ja" styl nebo chceteli "ton" odpustit.abyste mi rozumel ja nejsem zadny fanaticky klausovec - sem spis indiferentni k nemu a treba o hajkovi si myslim ze je to k...t ale nemam rad fanatismus vseho druhu a peheho klausohryzectvi uz latku fanatismu davno prekonalo....
01. 11. 2010 | 11:41

Drzá zrzka napsal(a):

zdenekb
Kandidátů přehršle. I takových, kteří budou průchozí pro všechny nebo občana volba obohatí o kopu aférek jako ta minulá?
01. 11. 2010 | 11:42

Sladký napsal(a):

Je pozoruhodné (patrně zákonité,nicméně smutné) jak (promiňte) PRODUKTY reálně komunistické -a postkomunistické-výchovy a vzdělání nejsou schopny snést jiný názor,než ten,který přijaly a který je podle nich ten "správný."
01. 11. 2010 | 11:47

zdenekb napsal(a):

Drzá zrzka:

"Průchozích pro všechny" jsou nedohršle. Ale vhodných osobností dost.

President se nemusí nutně laskat s (nejméně!)80% občanů, byť je to pro pana Klause evidentní cíl.

Poslední volba byla tak nedůstojná, že nic horšího už nás potkat nemůže, věřím tomu.
01. 11. 2010 | 11:49

Michal Macek napsal(a):

mohli by to udelat jako v argentyne - mohla by kandidovat Livie :DDD
01. 11. 2010 | 11:52

Monika napsal(a):

Byť jen na základě úryvku, souhlasím s panem Karlem Dolejším: bezesporu jde o nejlepší knihu na dané téma, jaká v České republice vyšla.

Jen poznámku. Velký politik není posuzován podle toho, jaký je či jaké jsou jeho strategie, ale podle výsledků. Winston Churchill měl desítku nectností a ve spousta věcech se mýlil - jak na rozdíl od Klause - sám dokázal uznat, ale jeho velikost spočívala především v tom, že v kritickou dobou dokázal zemi stmelit na základě silné vize.

V budoucnosti se proto historik bude ptát: Jaké byly Klausovy vize? Jak posílil soudržnost občanů? Jakým způsobem přispěl k upevnění demokracie a právního státu v zemi? Jak přispěl k posílení mezinárodního postavení ČR, zejména co se týče států a struktur, s nimiž nás váží nejtěsnější mezinárodní smlouvy?

Zbavíme-li se typicky českých iluzí, odpovědi na tyto otázky ukážou, že Klaus selhal takřka ve všem, co je pro stát OPRAVDU podstatné. Jen pramálo bude záležet na tom, že jeho poltické strategie byly na české poměry velmi propracované a že měl v řadě jednotlivostí pravdu. To je fakt. Nicméně faktem také je, že Klaus zůstal politickou osobností pouze na úzce vymezeném prostoru, za jeho hranicemi, tedy v mezinárodním prostředí, se jeho vliv rovná takřka nule (stačí jen srovnání s Masarykem či Havlem, jejichž autorita byla značná i za hranicemi státu).

Z nestranného pohledu je patrné, že Klaus je úspěšný jako destruktor, a to jak v pozitivním, tak negativním smyslu tohoto slova (rozdělení Československa, rozbití socialistického hospodářského modelu, narušování ústavních kompetencí jednotlivých složek ústavní moci atd.). Ale jako politický leader nabízející konstruktivní řešení, vize a hodnoty opakovaně troskotá. Jím prováděná ekonomická transformace sice neskončila úplným krachem, ale v době, kdy celá Evropa vykazovala růst, se jediná ČR, řízená ekonomem Klausem, propadala do hospodářské deprese. To bylo vysvědčení, které Klausovi vystavily nikoli názory a strategie, ale skutečnost v podobě nevyvratitelných čísel. (Výsledkem bylo mimo jiné zmizení 3 bilionů korun a destrukce po staletí vytvářených hodnot.) Ne náhodou Klaus poté dvakrát po sobě prohrál volby a do výkonné funkce jej voliči už nepustili, ačkoli o to mocí mermo usiloval. Příčinou nebylo, že by měl silnějšího soupeře, který by nabízel jasnější vize, ale skutečnost, že coby politický leader zoufale selhal.

Způsob, jakým se pak dostal do nejvyšší ústavní funkce státu, je spíše výsledkem fraškovité bezradnosti druhořadných českých politiků, kteří, a to je třeba si přiznat, Klausovi nikdy nesahali ani po kotníky.

A proč se pan Jiří Pehe tolik zabývá Klausem? Kým jiným by se proboha politolog měl zabývat než právě Klausem? Vždyť právě Klaus měl v posledních dvaceti letech zcela zásadní politický vliv na to, jakým směrem a k jakým hodnotám se naše země ubírat.
01. 11. 2010 | 11:53

Viola napsal(a):

Mám nápad,

koho byste nominovali za prezidenta ze zdejších blogerů?
01. 11. 2010 | 11:57

zdenekb napsal(a):

Monika:

Velmi přesné, díky.
01. 11. 2010 | 11:59

hanah napsal(a):

Viola

Já sebe. Proč jen z blogerů ?
01. 11. 2010 | 12:03

zdenekb napsal(a):

Viola:

Z bloggerů paní Hanu Brixi...
(v závěsu s p.Stejskalem, samozřejmě).

Z diskutérů Zrzku, kdyby nebyla drzá... to se k presidentce nehodí... :o)
01. 11. 2010 | 12:03

Drzá zrzka napsal(a):

Monika
A jak vlastně dopadly s transformací majetku zbývající země bývalého socialistického bloku?
01. 11. 2010 | 12:04

Sladký napsal(a):

Moniko, o Vaší ženskosti jsem vždy měl hluboké pochyby.Mám je doteď.Ale ať už jste žena či muž, Vaše hodnocení Klause z 11.53 je napsáno opraVDU SKVĚLE.
01. 11. 2010 | 12:08

Béda napsal(a):

Monika,

jenom pro srovnání. Píšete o Klausovi jako o destruktorovi.

Já vám napíši něco o Havlovi - zkratkovitě. Bojovník proti totalitě se nechává zvolit prezidentem za pomoci hlasů KSČ. Ve svých posametových projevech "přísahá" na socialismus , načež krátce poté tuto přísahu opouští.
Po stažení sovětských vojsk slibuje rozpuštění NATO, přičiní se o likvidaci tradičních zbrojních trhů a československého zbrojařství - trhy zabírá západní konkurence, načež se posléze stává hlavním obhájcem NATO a nekritickým zastáncem všech válečných akcí, které tato servisní organizace (transformovaná z obranné na útočnou) v politickém a ekonomickém zájmu USA a jejich nadnárodních korporací provádí.

Iniciuje tzv. po,mlčkovou válku, která se posléze mění v rozdělení státu.

Slibuje, že bude prezidentem na jedno funkční období a posléze se funkce drží jak .... košile i za cenu fatálního pošlapání demokracie - nevadí mu účelová vazba poslance Sládka při své volbě prezidentem.

Je zastáncem amerického radaru a signatářem zvacího listu č.2, který požaduje vojenskou přítomnost cizí velmoci na českém území...
01. 11. 2010 | 12:09

JF napsal(a):

Sladký: pane Sladký, samozřejmě děkuji za uznání! (i dle Vašich příspěvků!!!)

Myslím že naše příspěvky nejsou zcela zbytečné. Myslím že tu je společnost autorů a blogerů, kteří na sebe reagujeme a to je pozitivní.

Vezmeme-li skutečně čím česká společnost prošla od Bílé hory - bez romantických zkratek (nejsem aktivní historik/spíše historii vnímám) a nově od roku 1918 (importy ideologií a cizích vlád) jsme provincie "par excellece".

Češi nejsou kritiční, jsou skeptičtí. Mohlo by se zdát že je to stejné. A tento celkem nepatrný posun je v mnohém. (abych byl optimista ;-)
01. 11. 2010 | 12:10

Sladký napsal(a):

I z tohoto diskusního fora se stává žvanírna... Bohužel.Je mi z toho smutno.Tohle už není diskuse, to je masová diarhea.
01. 11. 2010 | 12:11

Milouš napsal(a):

Buďte opatrný, příteli Pehe. Klaus proti vám nic nepodnikne, to není v jeho povaze. Jeho zbraní je ostře nabroušený jazyk, ostatně jako u Vás. Jsou však jiné staronové struktury. Viz Vám známé příhody vysokých politiků zprava i zleva, i to, co se stalo při představení knihy Vám.
01. 11. 2010 | 12:16

Michal Macek napsal(a):

viola:

zdenek brom :)
01. 11. 2010 | 12:16

Béda napsal(a):

dovětek,

je autorem termínu "humanitární bombardování" a příkladným uživatelem dvojího metru při hodnocení téměř totožných konfliktů.
01. 11. 2010 | 12:16

Michal Macek napsal(a):

monika:

to chcete jako trict ze ceska politika rovna se klaus a tak by meli politologove se zabyvat jen klausem?no to je teda hluboka myslenka....
01. 11. 2010 | 12:17

Michal Macek napsal(a):

Beda:

a srbova sou zas autori prvnich koncentraku v evrope od mkonce 2 svet.valky....
01. 11. 2010 | 12:18

znalec napsal(a):

Nevím, proč mě napadá příměr s Antoniem Salierim. Možná ta posedlost Mozartem? :-)
01. 11. 2010 | 12:21

zdenekb napsal(a):

Michal Macek:

Ani odpůrci pana Klause mu nemohou a nechtějí upřít, že v české politice zanechal silnou pachovou stopu... (politologové jsou si toho také vědomi).

Škoda, že nejsem Brom, mohl jsem kandidovat... :o)
01. 11. 2010 | 12:21

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, holt jak to není po sockomácku, tak jsou z toho hned někteří slaďoučcí na okamžitě na nervičky...
Jinak, ideálního státnika z plastelíny si dovedu uplácat drahé pehe, taky.
Ale znáte reálně lepšího prezidenta této země než je pan Klaus ? S veškerou úctou ke všem klémům, zápotondům a husákům.
No když už jste se nestal tím, čím jste chtěl být, tak aspoň na to nadáváte. Velmi české...
Veselé krizování...
http://ateo.cz/f/images/m/m...
01. 11. 2010 | 12:23

Sladký napsal(a):

JF.Dík za reakci.Myslím, že si (téměř) dokonale rozumíme.
01. 11. 2010 | 12:27

zdenekb napsal(a):

wbgarden:
Přinejmenším Masaryka, Háchu, Beneše a Havla stavím výš než Klause (s různým odstupňováním).

Se sockomáctvím bych byl opatrný, leckdo by si mohl vzpomenout na někdejší statečný odboj Reka Klause na prognosťáku a jeho nerušené rajzování po imperialistické cizině.

Velmi české je vidět za kritikou nenaplněné ambice kohokoliv. Ty opravdu víš, "čím chtěl p.Pehe být" nebo jen tak plácáš, "veselý spamere"?
01. 11. 2010 | 12:28

Sladký napsal(a):

Zahrado weřejné bezpečnosti, je mi jasné,že nejsi (úplný) bé-el bé.Jsi na samotné hranici, jsa docela tvořivý (tím nemám na mysli ty debilní (sorry,ale jinak to oprAVDU nelze nazvat) obrázky,ale docela obstojné veršE).Tedy,objektivně nic moc,spíše nic,než moc,ale realativně je to docela obstojné.ale neměl by ses tupě navážet do lidí, na jejichž úroven prostě nemáš,ani náhodou.bud rád,že jsi jakojednooký králem slepých a nestrkej nos tam,kam nepatříš a kde přes něj dříve či později plným právem dostaneš.
01. 11. 2010 | 12:34

mud.. napsal(a):

Monika
V.Havel znamaná "srdce" před infartem. V.Klaus znamená "pěst" před úderem. V.Havel je stařík před koncem, V.Klaus je začínající stařík s elánem. Pehe = Quasimodo. Určitě mu toto musel Klaus říci po návratu ekonomické emigrace Pehe. Prof.V.Černý řekl po Havlově návštěvě u něho toto. To byl největší ješitný člověk, kterého jsem viděl. Víte, jak ho musí ohromně trápit neudělení Nobelové ceny míru? A Walesa ji dostal.
01. 11. 2010 | 12:39

wbgarden napsal(a):

Zdravím všechny gůglisty a veselé spamery. Každý kdo v česku něco umí a ukáže to, je u anonymních převážně gůglistů a neumětelů okamžitě a samozřejmě spamer. Velmi české...
Jinak pehe je jenom pehe a všichni praktičtí vůkol to už velmi dobře vědí. Neb jak nám praví dějiny jenom čin je účinný...
První a nejdůležitější krok zdenekubé, vystup z anónynymity a ukaž co čechu umíš, potom ti snad budeme jednou věřit, propagandisto...
Veselé krizování...
http://storm.interzet.ru/up...
01. 11. 2010 | 12:41

Drzá zrzka napsal(a):

Potřebuju nahodit téma sousedkám na pavlači a tak se ptám, kdo ve zdejší žvanírně vyhrává?
01. 11. 2010 | 12:43

hoven napsal(a):

to ale přece není kniha o Klausovi. to je kniha o soudruhovi pehe a jeho představách . protože to není žadná objektivní analýza Klausových činů a výroků, ale zcestné kontrukce soudruha peheo. já bych to nazval blábol roku. aneb, jak bezvyznamný pehe vydělává na osobě presidenta. pehe je takový český politický paparazzi.
01. 11. 2010 | 12:48

ld napsal(a):

DZ,

jmenujte.
01. 11. 2010 | 12:50

Sladký napsal(a):

Pane hoven, uvědomte si konečně,že ať píšete cokoli o komkoli a o čemkoli,vypovídáte především a výlučně sám o sobě. Pana Pehe si probůh neberte do huby,disponujete zlomkem jeho znalostí a stěží dvěma třetinami jeho IQ,kdybyste nebyl až tak pitomý,mlčel byste a neposílal sem ty své trapné příspěvky, buďte rád,že vaše hloupost vás chrání před poznáním reality,kdybyste zmoudřel,vzápětí byste z toho znovu zblbl,jinak byste to nepřežil.
01. 11. 2010 | 12:54

Sladký napsal(a):

Jediní dva inteligentní pravičáci na těchto diskusích jsou jarpor a hanah... možná i zahrada weřejné bezpečnosti,ale ta si to kazí těmi infantilními obrázky-což je skutečně bída.
01. 11. 2010 | 12:58

Monika napsal(a):

Michal Macek

Nic takového netvrdím, ale asi jsem se nevyjádřila zcela přesně. Pan Pehe se přece nezabývá JENOM Klausem, stačí pohled do archivu jeho článků. Že je Klaus politickou osobností, které se věnuje nejvíce, vychází z prostého faktu, že právě Klaus měl a má na tvář a povahu české politiky největší vliv.

Béda

Nepíšu o Klausovi jako o destruktorovi. Mám na mysli pouze to, že úspěšný je spíše v činnostech související s destrukcí nějakého systému, v činnostech, které souvisí s tvorbou či alespoň posilováním jiného životaschopného systému, což je náročnější politický úkol, však selhává.

mud..

Přiznávám, že tenhle výrok Václava Černého neznám. Pokud vím, dosti si Havla cenil. Ale protože ješitnost profesorovi Černému rozhodně nebyla cizí, nevylučuji, že to skutečně řekl. Neboť jak známo, u druhých mám nejvíce vadí ty negativní vlastnosti, které sami máme. ;)
01. 11. 2010 | 12:59

Stařeček napsal(a):

knihu sem nečetl stejně jako knihy pana prezidenta. Ani je číst nehodlám. Stejně už nehodlám číst a ani se dívat na nic od V. Havla. Ušetřil sem tím peníze na lékaře. Jsou to jenom plky. Ve zdejších reakcích na blog sem ale čekal, že se z ní něco o V. Klausovi zdarma dovím. Nestalo se tak. Místo vyvracení toho co p. Pehe napsal se dovídám jenom názory na autora. Škoda. Tak děkuji alespon panu Muellerovi a podobným za jejich příspěvky.
01. 11. 2010 | 13:05

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat, stran strkání nosu kamkoliv a kdykoliv slaďoučký, co umíš, kam patříš, kdy ses díval naposled do zrcadla, znáš už tu bajku o sahání a kotnících a dovolí ti tvá bída vůbec dnes klidně usnout, žvanivý...
Mudrování nech rači na jiných...
Tak pravil wbgarden.
Veskriz...
http://kaifolog.ru/uploads/...
01. 11. 2010 | 13:06

buldatra napsal(a):

Pane Pehe,

nebylo by na čase konečně napsat kuchařku?
(Něco jako: Grilujeme s Pehe, Pečeme s Pehe nebo S Pehe v kuchyni, Vaříme proti Klausovi-kdo nevaří s námi, vaří proti nám a podobně)
Neboť každý, kdo dnes chce něco opravdu, ale opravdu znamenat, musí napsat kuchařku. A kuchařky lidi čtou.
Slibuji, že Vaši kuchařku si rád koupím a zařadím do sbírky.
01. 11. 2010 | 13:09

Drzá zrzka napsal(a):

ld
Sousedky jmenovat nebudu. A téma, stejně rozhovor skončí u toho obligátního: Kam ten svět spěje?
01. 11. 2010 | 13:11

hoven napsal(a):

sladký,
:-))))))))))))))))))))))))), já jsem nikdy od peheo neslyšel nic, co by dávalo nějaký elementární smysl. možná nestačím na jeho IQ, které se odpoutalo od běžných a normálních smrtelníků a prošlo transformací do vyšších urovní poznání . to je vlastně možný.........já si myslím, že by si o tom měl pehe popovídat s nějakým lekařem.
01. 11. 2010 | 13:13

Michal Macek napsal(a):

Monika:

ne nevenuje se jen klausovy,vzdyt ma o nem jen 8 z 10 blogu :D

ja nevim podle me takovej vliv klaus nema,ja bych rekl ze na nasipolitiku ma vetsi vliv kazdej premier ba ministr...problem je ze pehe jako eurohujer neskousne to ze nekdo neleze bruselu d riti :D
01. 11. 2010 | 13:14

Michal Macek napsal(a):

buldatra:

bud kucharku nebo nafotit kalendar :DD
01. 11. 2010 | 13:15

Pípa napsal(a):

Záhada původu Václava Klause byla právě vyřešena.
Otcem byl Josef Švejk a matkou Jára Cimerman.
To vysvětluje vše. I nevysvětlitelné.
01. 11. 2010 | 13:18

Jan napsal(a):

Hm. Myslím, že se tu neobjevilo, jak je VK vnímán jinde. Myslím ve světě. Ostatním, kdekoli.
Pokud už ho někdo zná, potom jako "potížistu". To lze vnímat jako Husovský boj za pravdu, ale taky jako porvrzení toho,že jeho názory jsou okrajové, marginální, extrémní.
Také se v našem diskurzu zapomíná, jak důležitou roli v politice hrají osobní vztahy. To že VK nikdo, ale opravdu nikdo nemá rád, naši zemi vážně škodí.
Můžete si o tom myslet co chcete, ale nenaděláte s tím nic.
Jsou to asi pitomečci ti tam na západě, že...
01. 11. 2010 | 13:28

RA napsal(a):

všechno,co je v knize,a upoutávce na ní výše, už Pehe semlel milionkrát. Jen se snaží rozčeřit zájem o své veledílo, ale je to zkrátka nuda.
01. 11. 2010 | 13:28

hoven napsal(a):

pehe už pochopil, že nic neumí a tím jeho blábolením v novinách a na universitě se na stáří nezapezpečí...... a tak se vyrhnul na bulvár, jako např. kmenta. jenom mě zajímá kolik škrábú se od tohoto sice hloupeho, ale o to více drzého žvanila ještě dočkáme........když se na na hlavní stránku slovo "Klaus" , tak on si to vždycky někdo koupí.
01. 11. 2010 | 13:30

RA napsal(a):

Jan....... asi máte pravdu o těch pitomečcích, jejich biolíhu,fotovoltaice, zahřívání Zeměkoule až na bod varu. Ovšem, ty názory,které Klaus nadhodil před dvěma roky, byly tehdy extrémní, ale dnes už sakra extrémní nejsou, neb se ukázaly jako pravdivé. Viz názory na Euro, evropskou ekonomiku a pod.
01. 11. 2010 | 13:36

Vico napsal(a):

Nejvíce se mi zatím líbil k tématu komentář Luby v 9:38:59 pod blogem Hořejšího a Moniky v 11:53:36 zde u p. Pehe.
01. 11. 2010 | 13:36

Drzá zrzka napsal(a):

A už zbývá jen dodat, že kniha je vydána křídovém papíře, a váží 10 kg, páč je v ní mnoho hodnotných myšlenek.:o)
01. 11. 2010 | 13:39

max napsal(a):

to autor:

1. Dělat si zde zdarma reklamu snad nemáte zapotřebí. Pokud je kniha tak kvalitní,jak si myslíte,určitě se prodávat bude (zajímavé bude porovnání s prodejností Klausových knih).
2. Dehonestovat kritiky vaší knihy též snad nemusíte. Stejně tak je trochu trapné otiskovat recenze vás vychvalující.
"Zatímco redaktor Britských listů Karel Dolejší uzavřel svoji věcnou a zajímavou recenzi slovy, že “bezesporu jde o nejlepší knihu na dané téma, jaká v České republice vyšla,“ Petr Zídek v Lidových novinách knihu s kritickou vervou cupoval: je prý nanic, neboť nepřináší „nové“ a „hlubší“ pohledy na Klause, většinu toho, o čem kniha pojednává, člověk, jenž nebyl posledních dvacet let v kómatu, prý zná".
Je snad známo,že váš vztah k BL je pozitivní a k LN negativní.

Ale aspoň si člověk může zřejmě to nejzajímavější, dle autorova názoru, zde přečíst aniž by musel chvátat do knihkupectví (anebo naopak:-).

Celkově mi připadá tento blog spíše inzerentní než interesantní...
01. 11. 2010 | 13:44

max napsal(a):

ještě jedna poznámka (v dobrém) :

pokud je toto první kniha (kritická) na téma Klaus, pak je logické, že musí jít dle redaktora BL Dolejšího o "bezesporu nejlepší knihu na dané téma,jaká v ČR vyšla". Opravdu bezesporu.

Ale díky autorovi za ukázky, leccos zajímavého nasvědčují.
01. 11. 2010 | 13:48

JC napsal(a):

Jan

http://www.youtube.com/watc...

P.S. Situace na bojišti se mění každým okamžikem.
01. 11. 2010 | 13:55

RA napsal(a):

není náhodou působení pana Pehe formou cizopasnictví na jménu Klaus ? Má mu snad toto jméno zvednout prodejnost díla, když je i na obalu knihy ? "Obyčejnému člověku" je z toho krapánek šoufl.
01. 11. 2010 | 13:55

Carlos V. napsal(a):

Je pěkné, kolik času a energie věnuje pan Pehe dědečkovi, lpějícím na své funkcičce.

Těším se na další díla o takových neschopných dědečcích. Je totiž správné věnovat své seniorům, byť jsou zjevně neprospěšní a se scestnými názory.

Trošku se ale obávám, aby pan Pehe neustrnul. Jistěže se těším na díla Klaus po deseti letech a Klaus ještě po dvaceti letech, ale mohl by třeba vydat i něco jako kroniku naší revoluce, popisující vývoj a intriky. Třeba viděno očima Dr. Ratha - a název by mohl být Paměti lékařovy.
01. 11. 2010 | 13:57

zdenekb napsal(a):

wbgarden:

1/ schovávat svůj dojem za to, že "všichni vůkol to vědí" je hodně zoufalý pokus...

2/ mluvit za sebe v množném čísle, to taky o lecčem vypovídá...

3/ jsem mnohem méně anonymní, než většina diskutujících... znáte podstatnou část jména, na blogu uvádím rodiště, bydliště i profesi. Nehodlám ti "dokazovat, co jsem dokázal". Myslím, že pan Klaus je (bohužel) i můj zaměstnanec, takže mám právo jeho práci považovat za nekvalitní.

4/ pokud dle tebe působím jako "propagandista", měl bys to doložit něčím konkrétním, jinak tvé tvrzení působí ještě trapněji než tebou vnucované obrázky...
01. 11. 2010 | 13:57

egoist napsal(a):

Příznivci vrtošivého staříka se vztekají, to dokazuje , že je kniha kvalitní.
01. 11. 2010 | 14:01

Sladký napsal(a):

Pan Hoven,cituji: "Nikdy jsem od peheo neslyšel nic,co by dávalo nějaký elementární smysl.." milý hovne, nic divného na tom,že hluchý neslyší a slepý nevidí.
01. 11. 2010 | 14:03

Milouš napsal(a):

Ten pan "hoven" má psychické problémy, kdo ho zná, měl by mu doporučit konzultovat odborného lékaře. Zmínky o jeho IQ nemají cenu. Ostatně jeho přezdívka naznačuje jeho pravděpodobný původ.
01. 11. 2010 | 14:08

Sladký napsal(a):

Budu neustále opakovat (pehe,hehe,Warden-WB garden) Václava mám nejradši,tomu žádnej nestačí.
A teď vážně- Klaus vyvolává nekritický obdiv u lidí s nízkou sociální inteligencí.Ti se pak projevují fanatickým zaujetím,které není ničím jiným,než jistou formou KULTU OSOBNOSTI.
01. 11. 2010 | 14:10

Drzá zrzka napsal(a):

Sladký
Václav Klaus je člověk jako každý jiný. Má své dobré i špatné stránky. Pohled na něj, od jednoho člověka, byť to je analytik, politolog a universitní profesor, je pořád pohled jednoho člověka na druhého.
01. 11. 2010 | 14:18

max napsal(a):

dovolím si ještě jednu vážnější poznámku na závěr.
Myslím si,že by k hodnocení VK mělo dojít až s určitým časovým odstupem. Jeho názory jsou často bezesporu kontroverzní až provokativní,ale většinou podložené argumenty, byť s nimi každý vč.mě nemusí souhlasit,ale to je OK. To,že občas propadá sebestřednosti až narcismu je pravdou - proto je často alergický na jakoukoliv kritiku (většinou je ovšem pohříchu nepříliš objektivní), oponenty dokáže shodit nefér způsobem (zdrobnělinou, "slovíčkem", apod.).
Autor blogu se o VK zajímá již delší dobu,otázkou pro něj samotného jest,zda má k VK patřičný odstup a nadhled,aby jej mohl objektivně hodnotit.
Osobně VK beru s rezervou, nicméně si rád přečtu či poslechnu jeho názory (knihy si opravdu nekupuji,na to nemám čas a chuť),protože mi prostě přijdou v porovnání s názory jiných našich politiků zajímavé, resp. drtivá většina našich politiků žádné zajímavé názory nemá a řídí se často nasliněným prstem ve větru. Proto tento typ "politiků" má daleko méně odpůrců než VK, není s čím se konfrontovat.
01. 11. 2010 | 14:19

arlon napsal(a):

Nádherná diskuse, dal bych autorovi blogu šlehačkovým dortem, když sranda, tak pořádná.
Prý šlehačkový dort je nejlepší lék proti kultu osobnosti pana Peheho.
01. 11. 2010 | 14:23

ld napsal(a):

DZ,

prsila jste se, máte nějaká jména kandidátek na prezidentku. Takže klidně odhalte i vaše sousedky.
01. 11. 2010 | 14:25

Tenco napsal(a):

Klaus je lepší jak Gottwald či Novotný.
Řekl to wbgarden. Několikrát. Takže je to pravda.
Kdo nevěří, ať si přečte příslušnou literaturu.
Kdo ji nemá, tomu ji zapůjčí ze své knihovny osobně pan exredaktor. Za mírný poplatek, of course. Rašelina a kelímky se na stromech nerodí.

Já osobně si však počkám na knížku s názvem "Klaus - Čáryfuk anebo Merlin praktické ekonomie ?" od kolektivu autorů pod vedením Jana Hnízdila.

:---()

http://www.youtube.com/watc...
01. 11. 2010 | 14:31

Drzá zrzka napsal(a):

ld
Nebylo to prsení, to byl ironický povzdech nad minulou kandidaturou Jany Bobošíkové, protože jste tvrdil, že kandidátů je dost. :o)
01. 11. 2010 | 14:32

Buh napsal(a):

Kniha o Klausovi aneb Jak se stát císařem pánem.
01. 11. 2010 | 14:33

hoven napsal(a):

milouš, sladký
vidíte, dikutujeme tu o pokřivené osobnosti peheo. né o klausovi. to není knížka o klausovi i když se tak tváří ale o utkvělých představách soudruha pehe. jak se to poblázněné pehe vlastně sklonuje???
01. 11. 2010 | 14:34

Carlos V. napsal(a):

Sladký : jen přemýšlím, u jakého typu lidí vyvolává nekritický obdiv kultu osobnosti třeba takový pan B.Sobotka (ale jistě i Nečas, Hašek atd..).

Asi u nikoho ... to se prostě stává u osobností.

Nepíši jakých osobností, osobnosti jsou často rozporuplné a jejich hodnocení nejednotné. Ovšem spíš se dá polemizovat o Havlovi, Klausovi či Zemanovi ... než o dnešní třetí politické (ale první kšefťácké) lize.
01. 11. 2010 | 14:35

ld napsal(a):

DZ,

psala jste, ať Klaus dovládne. Pak jste si povzdechla, kdo po něm, vzpomínáte? Ale jestli ne, tak mně to zas tak moc nezajímá.
01. 11. 2010 | 14:36

Jarsa napsal(a):

Vážený pane Pehe,
jste snad jediný autor, kdo ještě onomu děsivému přízraku naší společnosti nevlezl do zadku. To Vás ctí. U slušných lidí obzvlášť. To jste ještě nehovořil o Klausovi jako o rasistovi-viz Lety u Hodonína, o jeho poděkování ultrapravicové straně za jeho podporu nepodepsání Lisabonské smlouvy,
o jeho denunciaci disidentů, o jeho arogantních a hrubých poradcích jako je Jakl či Hájek, o jeho zášti vůči někomu, kdo je objektivně celosvětově uznáván - president Václav Havel, o Klausově rusofiltví, o jeho bezesných nocích kdy čeká už tolik let na oficální pozvání presidentem USA a mnoho a mnoho jiných. Za všechny šílenosti tohoto komunistického účetního - kdo jsou jeho oblíbenci ? Železný, Kožený. Co jméno to kriminálník nejvyššího kalibru.
Rétorika klausových prdelolezců je totožná s vyjadřováním komunistů když potřebovali někoho, kdo byl o několik koňských délek před nimi, nějakým způsobem pošpinit. Kdyby si president Václav Havel dovolil desetinu toho co onen účetní, příslušné vrstvy lidské spodiny by jej zadupaly do země. Co takhle Václavka a Dášenka v parafrázi na Václavka a Lívinka ? Nebo porno web Dagmar Havlová ? Údajně nemající nic společného s paní presidentovou. Takže porno web Livie Klausova by jistě také prošel se stejným zdůvodněním? Ani náhodou.
Od dob Gottwalda tato země neměla v čele větší zrůdu než je onen zapšklý účetní.
01. 11. 2010 | 14:41

Vosavbotě napsal(a):

Dobrý den pane Pehe,

k pravdivosti obsažených informací se povětšině neumím vyjádřit, neboť nemám dostatek vlastních znalostí, ale líbí se mi utříděný styl, srozumitelný jazyk a čtivý výraz tohoto úryvku z Vaší knihy.
01. 11. 2010 | 14:42

Carlos V. napsal(a):

Jarsa : děkuji za novátorský pohled na českou politickou scénu skrzevá pornografických webů.

je dobře, když přispěvatel píše ze své zkušenosti z oblasti, kde má dostatek znalostí a informací.

Jako odborníka Vás beru a rozhodně oceňuji i vhled znalce z uvedené branže.
01. 11. 2010 | 14:46

Jan napsal(a):

JC,RA
Odkaz mi tady nehraje. Ale TV FOX znám. Je pravdou, že pojem extremní lze vykládat různě.
Je pravdou, že je řada "světových " politiků , kteří jsou ještě kontroverznější. Napadá mne třeba pan G.W.B. A asi i extrémističťější, že. Je pravdou, že mainstreem může být " mimo". Je pravda, že co u jednoho vyvolává děs - tea party, to u druhého vyvolává naději. Odvolal bych se tu na Rushdieho definici dobra a zla - přiměřenost jako dobro a nepřiměřenost jako zlo.
Museli bychom si tu rozebrat jednotlivé VK postoje, kde plave proti proudu, a jednotlivě ukázat, kde se mýlí. Každopádně je zcela mimo hlavní evropský kulturní, či kulturně politický proud. A nemyslím si, že je Hus.
drzá zrzka
VK není člověk jako každý jiný. Je to president a jeden z nejvýraznějších politiků, tedy veřejně činných lidí, dobrovolně. Člověk s pravděpodobně největším egem v téhle zemičce. Kromě toho je symbolem transformace, a podle toho a přístupu k ní ho také většina lidí - soudí. Nesoudí tak Klause, ale klausismus. A není to pravolevé štěpení, ODS už není největší pravicovou stranou.
max
Zajímavost je kriteriem bulváru.
Haiderovy názory byly také "zajímavé" a "pevné".
Politik tu není pro zajímavé názory, ale pro kompetentní správu země. Kriteriem je výsledek. Míra korupce třeba, míra vymahatelnosti práva třeba, nebo u V.K. obzvláště ekonomický výsledek. Připomínám, že byl odstoupen pro ekonomickou krizi, kterou svou politikou vyvolal, žádný Wall street, všechny okolní ekom¨nomiky tehdy rostly...sic
01. 11. 2010 | 14:49

Drzá zrzka napsal(a):

ld
Kdo po něm. Tak třeba Zieleniec, Kalvoda, Dlouhý, Švejnar a třeba i Janota, na politickém poli jsou vesměs otrkaní, nyní téměř nestraničtí...
Příjemnou zábavu při hledání dalších...
01. 11. 2010 | 14:53

Jan napsal(a):

jarsa
souhlas.Snad jen VK je již spíše k pousmání, ale jeho apologeti to je silná káva.
01. 11. 2010 | 15:03

mud.. napsal(a):

...píše „Je to knížka, kterou Pehe napsal sám o sobě. Sám sebe demaskuje jako mystifikátora a lenocha a píše, co mu slina na jazyk přinese. Protože jde o sliny jedovaté, tak si myslí, že si s tím vystačí,"
„Pokud toto vydává za portrét prezidenta Václava Klause, tak by bylo dobré, kdyby s ním alespoň jednou hovořil. Metoda, kterou nám tady pan Pehe předvádí, je esence povrchnosti a apriorní zaujatosti, která je typická pro pravdoláskaře,". Celé 20.století bylo obdobím starofašistů či starokomunistů. 21.století bude obdobím novofašistů či novokomunistů. První se již nevrátí. Druhá éra se bude vyznačovat tím, že k ovládnutí použijí nové úžasné zbraně. Máte tedy dvě možnosti na kterou stranou půjdete. Pehe určitě půjde s novokomunisty. Klausovci půjdou s novofašisty. A o tom to je.
01. 11. 2010 | 15:04

Admirál napsal(a):

Politicky a názorově vyhraněná osobnost má vždy o oponenty postaráno. Je totiž o čem polemizovat. Názory a činy vzbuzují opozici. Což u politiků a osobností produkujících nezávazné a bezobsažné fráze, kteří se nikdy nevymáchali v rozhodování s velkou odpovědností a dopady říci nedá.

Ač jsem pro mne neoliberální ekonomický přístup není lákavý VK má velkou část odpovědnosti za dnešní tristní stav, je to pro mne dobrý kormidelník do rozbouřených vln, v níchž se nacházíme.
01. 11. 2010 | 15:08

Admirál napsal(a):

Drzá zrzka - "Zieleniec, Kalvoda, Dlouhý, Švejnar"

Brrr.
01. 11. 2010 | 15:10

zdenekb napsal(a):

Drzá zrzka:
Kdo po něm? Nejlíp někdo, kdo uspěl ve svém oboru a nepotřebuje si honit ego ve funkci... nejlíp žena.
Jiřina Šiklová, Helena Třeštíková, Eva Jiřičná, Hana Marvanová... když už muž, tak Švejnar, Halík, Bělohradský, Ivo Možný...

(Jde jen o mé soukromé tipy, netvrdím, že dotyční by měli zájem...).
01. 11. 2010 | 15:11

Drzá zrzka napsal(a):

Jan
až ta většina napíše knihu o Václavu Klausovi, kde ho odsoudí za špatnou transformaci ekonomiky, bude to názor většiny. Zatím je to naopak. Pehe napsal knihu, a lidé se snaží buď s jeho názorem ztotožnit nebo nikoliv. Ale pořád je to názor pana Pehe.
1000 hlav 1000 názorů, v politice jde o to, přesvědčit nejméně 501 hlav, o správnosti toho jednoho.
01. 11. 2010 | 15:11

RA napsal(a):

Drzá zrzka.....to jste ale vyjmenovala ty nejlepší do druhé ligy. Teď vyjmenujte ty do první.
01. 11. 2010 | 15:14

ld napsal(a):

DZ,

co třeba Eben, Pafko či Pačes?
01. 11. 2010 | 15:16

stále rebel napsal(a):

Nedávno byly volby a Klaus se nám svěřil, že volil zavedenou stranu a zásadně nekroužkuje, ale nechává pořadí tak jak, jej určila strana. Kdybychom byli národ Klausů, ještě dnes máme v parlamentu různá Ička a zlepšení v nedohlednu.

Na začátku devadesátých let Klaus společnosti ordinoval jeho představu o demokracii: jednou za čtyři roky k volbám, mezi tím nechat strany vládnout a nekecat jim do toho. Nevím, zda šlo o Klausovu hloupou představu o demokracii nebo záměrné zblbování. Národ byl tehdy dost nezkušený a tento recept, kterým se mělo ušetřit v porovnání například se stále stávkující či demonstrující Francii, se mnohým líbil, ale doufám, že již většina pochopila, že Klausovy někdy i logicky vypadající názory jsou nesmysly, které nemají oporu v praxi.
01. 11. 2010 | 15:20

RA napsal(a):

zdenekb....Šiklová,Třeštíková,Švejnar,Halík....tito už v politice neuspěli, respektive byli voliči,nebo poslanci odmítnuti, proč je znovu vytahovat ? Šanci na zvolení mají minimální. Pravdoláskovci už nikoho nenadchnou. Ještě kdybyste uvedl Evu Holubovou, bral bych to jako žertovný příspěvek.
01. 11. 2010 | 15:20

Tenco napsal(a):

RA
Extraliga : Sobotka, Bárta, Nečas, Němcová, Julínek, Klasnová, Janák, Dalík, Řebíček, Schwarzenberg, Roman, Kellner, Pitr(a), Drábek, Barták, Fülle, Kočárník, Rusnok, Tošenovský, Zahradil, Hulínský
Dyba, Dlouhý, Benda, Řápková...

Je jich jak na Ligu Mistrů. Jak pytel plný blech.
Už mě to neba.

P.S. Úkoly na zítra - máš hotové ?!?
----------------------------------------
http://www.youtube.com/watc...
01. 11. 2010 | 15:22

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Pehe, o panu prezidentovi jste napsal tolik neobjektivních příspěvků i na těchto stránkách, že číst Vaší knihu musí být ztráta času pro každého, kdo není proti němu stejně zaujatý jako Vy.
01. 11. 2010 | 15:24

Tenco napsal(a):

Id
Pafko je elitář, který to o sobě ví a připouští si to.

Já jsem pro lítý duel Halík vs Koukolík.
S nějakým černým vzadu.
Třeba oba Sobotkové.
Ať je v tom taky nějaká mystifikace.

:---()
01. 11. 2010 | 15:24

Paťa napsal(a):

Nyní už to nezachráníte nějakým Vaším okecáváním.To,že jste nazval všechny,kteří s touto knihou nesouhlasí ,za schodný projev ,jaký je možno naleznout jen v muslimských zemí ,je opravdu nehorázný.Nehorázné je i to,že se domníváte ,jak geniálně a nezaujatě hodnotíte někoho,kterého jinak z plné duše nenávidíte.Ne opravdu,tak důležitý opravdu nejste a ani nikdy nebudete.Vaše názory respektuji,ale to je vše.Každý se nějak musí živit.A pokud ty vaše nesmysl tolik vynášejí?
01. 11. 2010 | 15:24

Jan napsal(a):

drzá zrzka
mýlíte se. Existují různé názory. Politika je o tom jak přesvědčit o těch svých. Ale existují i fakta. Neoblíbenost VK u evropských politiků je objektivní fakt. Neúspěšnost jeho transformace měřeno změnou HDP ve srovnání s obdobnými středoevropskými ekonomikami mezi lety 89 a 2000 je faktem. Ne názorem. Setrvalý pokles této země v srovnání míry korupce je rovněž faktem. Samozřejmě, že VK není jediný viník, je symbol a také klacek jeho apologetů... Ale svět už je úplně jinde.
01. 11. 2010 | 15:29

zdenekb napsal(a):

RA:
Je podstatný rozdíl "neuspět v politice" a "nevyběhat / nezaplatit(?) si podporu" u Šloufů, Tvrdíků a Dalíků...

O těchto jménech občané nikdy přímo nerozhodovali. Příspěvek jsem mínil vážně, ale zdůraznil jsem, že jde o osobnosti mně blízké, bohužel nejspíš nekandidující...
01. 11. 2010 | 15:33

ZAM napsal(a):

Klausofobové se dnes vyřádili jako na halloveenu, akorát se zpozdili o den. Symbolické.
01. 11. 2010 | 15:36

Drzá zrzka napsal(a):

ld
Nevim, ale myslím, že prezidentem měl být někdo, kdo má blízko k politice.
RA
První ligou se nechám překvapit politickými stranami.
01. 11. 2010 | 15:42

zdenekb napsal(a):

ZAM:
Klausofobů je tu málo - Tatíček strach opravdu nevzbuzuje. Spíš zvracivé pocity, ale nevím, jak to vyjádřit odborně... :o).
01. 11. 2010 | 15:43

Otázkář napsal(a):

Mě by jenom zajímalo kolik z těch lidí, kteří se tak pilně vyjadřují k této knize, si ji doopravdy přečetlo, já ji nečetl proto ji komentovat nehodlám
01. 11. 2010 | 15:49

KraL napsal(a):

Překvapení č.1
Pehe má přátele.

Překvapení č.2
Jak se může stát nejlínější pingl zemským škůdcem?

Překvapení č.3
Bruselská vědma nečetla nic, ale souhlasí.

Překvapení č.4
Knihu přečetl jen diskutér Bolek a ten pamatuje výuku na obecné škole r.1875

Překvapení č.5
Autorem knihy není pan Pehe, ale Fanda Adamec.

Překvapení č.6
Pehe, Vlk a Adanec jsou jedna osoba.

Překvapení č.7
Pehe porodil knihu po 19,9 měsících těhotenství. Unikla tak cena Magnesia Litera i Nobelova cena za literaturu 2010.

Překvapení č.8
Na Vánoce vyjde 2.díl.
Pehecí rady aneb jak začal sešup Václava Havla.

Překvapení č.9
Na Nový rok je připravena premie.
Vaříme s Bilderbergem aneb cestou k světovládě aneb socialiostou snadno a rychle.

Překvapení č.10
K dnešnímu dni se prodalo rekordních 7 výtisků tohoto díla.
01. 11. 2010 | 15:52

Bc Martin napsal(a):

To bude asi velmi "důvěryhodná" kniha plných žvástů o tom jak Klaus a neoliberalismus škodí a jak je socialismus je jediná správná ideologie.

Pehe už začíná být trochu paranoidní. Pořád jen kritizuje Klause (i když ho taky nemusím) tak to přehání. Klaus občas výjmečně udělá i něco dobrého
01. 11. 2010 | 15:52

ld napsal(a):

DZ,

vidíte, a já si myslím pravý opak. Co keců jsme se naposlouchali za 20 let o nadstranických prezidentech, a skutek utek.

Takže bych dal příležitost opravdovým osobnostem před second handem politických stran.
01. 11. 2010 | 15:52

Drzá zrzka napsal(a):

Jan
Na Klause nemám ustálený názor, někdy s ním souhlasím, někdy ne. A fakt, že není u evropských politiků oblíben, vzhledem k tomu, co předcházelo jeho podpisu Lisabonské smlouvy, celkem chápu. No vidíte, a od jeho podpisu uplynul téměř
01. 11. 2010 | 15:56

Sladký napsal(a):

Klausofobové? Ale jděte,ZAM. O žádné klausofoby nejde,problémem jsou klausofilové.
01. 11. 2010 | 15:57

Bc Martin napsal(a):

Zatím největším zemským škůdcem byl Pehův oblíbenec Jiří Paroubek a jeho štafetu přebral Bohuslav Sobotka s Davidem Ráthem.
01. 11. 2010 | 15:58

stále rebel napsal(a):

Ještě cituji mistra

„Jsem přesvědčen, že vládní návrh tiskového zákona musí být ... odmítnut ... i proto, že žádný tiskový zákon nepotřebujeme.“
Lidové noviny, 18.6.1999
01. 11. 2010 | 16:00

Bc Martin napsal(a):

Kdo že to pane Pehe shodil vládu uprostřed českého předsednictví aniž by pak převzal odpovědnost?
01. 11. 2010 | 16:02

Sladký napsal(a):

Vážený BcMartine, absolvente UK obor historie, jaképak "asi"? Přečtěte si ji, analyzujte a pak se vyjádřete-a nehrejte si na věštce.
Zrzko, Klaus není žádný "obyčejný člověk" je to reprezentant státu, president.Není nic nepřístojného na tom uvažovat jak naplňuje svoji roli, dokonce ani úvahy o tom, jaký se za touto rolí skrývá člověk nejsou a nemohou býttabu.
01. 11. 2010 | 16:03

stále rebel napsal(a):

Pro Bc Martin.
Paroubek byl jediný český premiér, za jehož vlády rostla ekonomika, klesala nezaměstnanost, inflace byla optimální, klesalo zadlužení, snižovala se korupce (hodnocení podle TI)., přibližovali jsme se EU.

Když končila vládu pravice v devadesátých letech, tak byla úroveň HDP pod výkonem roku 1989, růst HDP 1997 a 1998 byl v červených číslech, tedy klesal, průměrná inflace někde kolem 15 %, ekonomicky padly stovky až tisíce podniků, dluh 15 % HDP

Jak vypadala vláda pravice posledních pět let není potřeba připomínat.
01. 11. 2010 | 16:10

Sladký napsal(a):

Vláda spadla,protože byla diletantská,chabá,založená na přeběhlících a neměla podporu ani u svých vlastních, bakaláři.Není povinností opozice podporovat vládu,tím spíše ne tak mizernou,a tím spíše ne za každou cenu.
Mimochodem, pád Topolánka přivítala veliká většina Unijních politiků s úlevou.
01. 11. 2010 | 16:12

vasja napsal(a):

Béda napsal(a):
p. Pehe,
Kladu si ovšem otázku - proč ta posedlost Klausem?.................

Někdo je na Klause, někdo na dámský prádlo......
01. 11. 2010 | 16:14

Drzá zrzka napsal(a):

Sladký
Nic nepřístojného v tom nevidím, ale jestli svou úlohu Klaus splnil, ukáže čas.
Když zasejete, taky hned nevíte, jaká bude úroda.
01. 11. 2010 | 16:15

Tenco napsal(a):

Bc Martin
citace " Kdo že to pane Pehe shodil vládu uprostřed českého předsednictví aniž by pak převzal odpovědnost? "

Zubová a ta druhá...Nemůžu si teď vzpomenout.
Ty shodily Melčáka s Pohankou.
Ale že si je nevzaly ?
Dyť jsou to oba staří páprdové, navíc ženatí.

Fuj, to by nebyl hezký pohled !

A Vy pořád jen - kdo, kdo, kdo ?!?

http://www.youtube.com/watc...
01. 11. 2010 | 16:18

stále rebel napsal(a):

Ještě připomenu, že žádný premiér z ČSSD neposlal ekonomiku do červených čísel, u pravičáků je to snad standard.

S hodnocením naší republiky co se týče podmínek pro podnikání, konkurenceschopnosti nebo korupce je to podobně, tedy levice zlepšování, pravice zhoršování. Česká pravice je Balkán, jih východ, levice spíše Brusel, tedy západ nebo sever.

Pravičák může prskat, ale je to tak.
01. 11. 2010 | 16:19

Sladký napsal(a):

Zrzi, Klaus zasel před více než patnácti lety.A byla to dračí setba.Ovoce sklízíme dodnes.Nemám chuť znovu opakovat, co se stalo během jeho "privatizace" a co nás stála.Kdo chce,fakta si zjistí,zatím to stále ještě jde.
01. 11. 2010 | 16:21

stále rebel napsal(a):

Pro Tenco.
Připomenu, že důvěryhodnost Topolánkovy vlády byla na nule, tedy jen ti skalní, Fišer se pohyboval někde mezi 50 – 60 %, nechce se mi hledat přesná čísla.

Když padla Topolánkova vláda, tak si národ oddychnul.
01. 11. 2010 | 16:23

Drzá zrzka napsal(a):

Sladký
Na vyděšený výraz v pohledu pana Paroubka, v okamžik, kdy bylo jasné, že vláda padla, se nedá zapomenout. Ani po letošních vyhraných květnových volbách nebyl tak vyděšen.
01. 11. 2010 | 16:25

stále rebel napsal(a):

Pro Drzá zrzka.
Nevím, co Paroubek, ale já jsem slavil a věřím, že se mnou minimálně statisíce lidí této země.
01. 11. 2010 | 16:27

Sladký napsal(a):

Vasjo, pokud mluvíš o posedlosti, pak je ten termín na místě u zcela jiného politika,než je Klaus.Podotýkám,že má také bradavici,ale na rozdíl od Klause zřejmě na nepravém místě.:o))).Hádej o koho jde,můžeš třikrát.
01. 11. 2010 | 16:28

stále rebel napsal(a):

Pokud jde o pád Topolánkovy vlády připomenu

„Největší potenciál stát se symbolem českého předsednictví má však tak jako tak série několika snímků zobrazujících nahého muže v sídle italského premiéra Silvia Berlusconiho, jímž byl podle všeho Mirek Topolánek, konstatoval reportér Švédského rozhlasu závěrem.“
http://www.lidovky.cz/sveds...

Topolánek – veselý popleta na AC/DC či chachar v holinách a s vidlemi?
Každodenní glosa o politice a ekonomice
Včera odpoledne jsem nedělal nic jiného něž odpovídal na otázky zahraničních novinářů na to, co to ten Topolánek provedl.

Samozřejmě, že mne leckdo předběhl, ale vyjádřit se musím. Zvlášť když jsem včera odpoledne nedělal nic jiného něž odpovídal na otázky zahraničních novinářů na to, co to ten Topolánek provedl. Aby bylo jasno - nikoho nezajímal pád vlády nebo demise, všechny zajímalo to, co ten Topolánek řekl a jak to vlastně myslel. Mluvil jsem s televizí CNN v Lodnýně, mluvil jsem s BBC World Service (Europe today) a volali desítky dalších lidí. Takový nával zájmu o Českou republiku jsem zkrátka již dlouho nezažil. Podívejte se například, jak včera odpoledne vypadala titulní strana patrně nejdůležitějšího světového deníku The New York Times.
http://respekt.ihned.cz/aud...
01. 11. 2010 | 16:31

Sladký napsal(a):

Zrzečko, nevím,jaký máš kredit ve čtení emocí, troufám si říct, že šlo spíše o údiv,překvapení. Není divu,zkoušel to předtím několikrát a marně.:o) Kdyby se toho bál, nepokoušel by se o to!
01. 11. 2010 | 16:31

Drzá zrzka napsal(a):

Stále rebel
Pád mohl počkat, stačil by po skončení našeho předsednictví EU.
Pokud si pamatuji, tak ČSSD slíbila, že nechá vládu po dobu předsednictví na pokoji, ale zřejmě si pamatuji špatně.
01. 11. 2010 | 16:32

Admirál napsal(a):

Bc Martin - Vy jste tu scházel...
01. 11. 2010 | 16:37

ZAM napsal(a):

zdenekb:
Nechtěl jsem na plnou hubu, ale když nedáte, tak klausohryzci.
Sladký:
"problémem jsou klausofilové"
Kdepak, tato diskuze dokazuje opak. Tolik primitívních výpadů se vidí málokde a málokdy.
01. 11. 2010 | 16:38

stále rebel napsal(a):

Zrzko, máš hodně špatnou paměť
ČSSD běhala za ODS a chtěla se dohodnou o způsobu fungování vlády v průběhu předsednictví, ale reakce byla, „běžte do pr…, my vás nepotřebujeme“.
01. 11. 2010 | 16:39

Sladký napsal(a):

Pamatuješ se špatně, Zrzko.Byly tam podmínky,která vláda nesplnila.A dodám ještě jednou, vládu položili členové vládních stran.Bez nich neměla opozice ani nejmenší šanci.
01. 11. 2010 | 16:39

JC napsal(a):

Rebelante,
K tvému příspěvku z 01.11.2010 16:10:38 jen tolik.
Ministr propagandy Goebles by zůstal stát v němém úžasu.
01. 11. 2010 | 16:41

Sladký napsal(a):

ZAM- prosím citovat nějaké ty "primitivní výpady". Sorry,ale já vidím daleko spíše primitivní výpady proti panu Pehe.Možná se mýlím, tak do toho.Vy citát,já citát.
mimochodem-pamatujete se na "Léčbu Klausem"? Na demonstrace jeho fanatických stoupenců? Na prezidentskovolební frašky?
01. 11. 2010 | 16:44

drzá zrzka napsal(a):

V té době to už bylo pouze o výpadech dvou předsedů. Jak oba dopadli, víme.
01. 11. 2010 | 16:45

Likeke napsal(a):

Nekoupím. Zatím je toaletního papíru sdostatek.
01. 11. 2010 | 16:46

stále rebel napsal(a):

Pro JC.
Ministr propagandy by ti patrně řekl, „hloupé výkřiky nestačí, je potřeba použít minimálně polopravdy“, což ovšem pro ty, kteří umí jen lhát může být problém, který neumí vyřešit ani Goebbels.
01. 11. 2010 | 16:47

JC napsal(a):

Sladký,

Ano my s vyšším IQ a nižším sociálním IQ, nemáme problém Klause pochopit.
Je nám také jasné, že vy, kteří ta IQ máte vinou matičky přírody naopak, Klause prostě pochopit nemůžete.
01. 11. 2010 | 16:47

Sladký napsal(a):

JC.Co je na Rebelově příspěvku z 16.1O chybné? Místo žvanění o "Goeblesovi" byste měl uvést relevantní údaje.
01. 11. 2010 | 16:48

Sladký napsal(a):

JC- vaši sociální inteligenci si netroufám odhadnout, ale soudě podle toho,co píšete nebude o mnoho vyšší,než vaše IQ. Pokud jde o to moje,milé JC, musel byste na tom být opravdu,ale opravdu ale opravdu hodně dobře,kdybyste se mi chtěl vyrovnat.Pokud mne zařazujete mezi ty,kteří jsou na tom díky matičce přírodě špatně, hodně to o vás vypovídá.
Víte,JC, já Klausovi rozumím velmi dobře,pochopil jsem ho už dávno.Pokud ho berete vážně a považujete ho za autoritu, pak si jen namlouváte,že mu rozumíte-což docela dobře chápu.
01. 11. 2010 | 16:54

JC napsal(a):

Rebelante,

"Paroubek byl jediný český premiér, za jehož vlády rostla ekonomika"

Tohle není polopravda, to je prostě lež v krystalicky čisté podobě.

Proč bych se měl zabývat těmi ostatními bláboly.
01. 11. 2010 | 16:55

arlon napsal(a):

Sladký
cukrouši už si dostal také šlehačkovým dortem? Je o 22% sladší než ty. Ale i sladkého se dá přejíst právě jako v pohádce Sůl nad zlato.

Tady jseš spíše za kyselý ksicht. Přejmenuj se třeba na zavináče, kyselej jseš na to dost. Essig si přidej kolik chceš, nemůže ti uškodit.
http://www.cosmiq.de/qa/sho...
01. 11. 2010 | 17:03

L.B. napsal(a):

Jc: Až budeš chápat, že věty se čtou CELÉ a až na to bude stačit tvoje IQ pochöpíš, že věty se čtou CELÉ a že vytrhávat z kontextu provádí pouze hloupí demagogové.

Adios.
01. 11. 2010 | 17:03

Sladký napsal(a):

Béž se raději dívat na pohádky, arlone, to je pro tebe vhodnější.Nepleť se mezi dospělé a pěkně čekej..Když budeš mít štěstí,jednou dostaneš rozum.
01. 11. 2010 | 17:06

JC napsal(a):

L.B. :-)))
Pouze Mr. Bušina/řekl bych/, je schopen z jednoduchých nesmyslných vět poskládat souvětí, které dává smysl.
Hlavně kontex soudruzi.:-))
01. 11. 2010 | 17:13

Rejpal napsal(a):

Pane Pehe, je-li Vaše kniha celá taková, jaké jsou zde zveřejněné odstatvce, tak jw škoda za ni utrácet peníze.
Vzpomenu-li si na duel Klause a Zemana, v němž Klaus navrhoval privatizaci českých bank za symbolickou cenu podle maďarského vzoru a Zeman to zapruptile odmítal s tím, že banky jsou naše rodinné stříbro, zjiš'tuji, že se Klaus nemýlil. Pokud si vezmu Klausovy úvahy o směřování EU ze zóny volného pohybu osob, zboží a služeb v přebyrokratizovaný superstát, zjišťuji, že se nemýlil. Podívám-li se na zprávy o falšování dokumentace o klimatu předními představiteli IPCC, zjišťuji, že Klaus měl opět pravdu. Podívám-li se na "občanská hnutí" jako třeba Auto*Mat, tak s hrůzou zjišťuji, že Klaus měl opěta zase pravdu.
Čím to, že on řekne větou něco, co sedí a Vy napíšete hromady písmen bez toho, aby v nich bylo jakékoli faktum?
Naopak Váš názor, že Havlovy projevy chápali jen vzdělaní intelektuálové, zásadně odmítám, neboť se pohybuji jak mezi velmi vzdělanými intelektuály, tak i mezi lidmi prostšími a s Havlovými projevy měli největší problém právě ti s nejvyšším IQ a vzděláním... naopak ti méně vzdělaní a méně intelektuálně rozvinutí byli Havlovými stoupenci...
Zkrátka, napsal jste tu toho hodně, ale fakta, která jsem uvedl, hovoří jasně.
Je hodně věcí, které bych V. Klausovi vyčítal, ale zrovna ta Vaše "kritika" je tak strašně mimo terč, že je to až k smíchu.
Poslední dobou jsem Vás zde moc chválil. Mea culpa. Ignorantia non peccat!
01. 11. 2010 | 17:18

L.B. napsal(a):

JC: Iq jde zvyšovat... Pracuj na tom. Pak ti třeba i dojde, že věty se opravdu čtou CELÉ... Do té doby tu budeš ovšem pro smích a to se nezmění než začně nad tím co píší ostatní přemýšlet a nejenom ideologicky se bít za svoji pravdu i demagogickými prostředky, jako je vytrhávání části vět z celku.

Je to podobné jako z věty "Klaus je zkušený státník a přesně proto útočí na pudy málo inteligentních lidí jako je třeba JC" vytrhnout "Klaus je zkušený státník" a pak to prezentovat jako to, oč tu běží.

Ale nemám nic proti tomu, když se tu chceš chovat jako malé drzé děcko, co po chytřejších a bystřejších nedokonale papouškuje, co napsali... Je to tvoje volba.
01. 11. 2010 | 17:19

stále rebel napsal(a):

Pro JC.
Ta věta tam nekončí, musí být splněný všechny předpoklady.
01. 11. 2010 | 17:25

JC napsal(a):

L.B.
Bušino, to není o IQ, ale o češtině z páté obecné, která se ti asi vykouřila z hlavy.
01. 11. 2010 | 17:28

JC napsal(a):

Rebelante,
Začínáš se v tom docela plácat.
01. 11. 2010 | 17:30

L.B. napsal(a):

Takže malé drzé děcko tedy... Oki. Už tě nebudu krmit.

Mám předsevzetí, že troly nekrmím. Snažím se ho dodržovat.
01. 11. 2010 | 17:32

Sladký napsal(a):

Rejpale, patříte k lidem,které beru velmi vážně a s respektem,dnes s tím mám poněkud problém... myslím,že popírat globální změny klimatu opravdu nelze! Svědčí o nich spousta faktů.Jistě,je otázka,zda ty změny způsobil člověk,či ne je zcela legitimní...ale bagatelizovat jeho roli opět nelze! Je v našich silách zničit život na této planetě,o tom není sporu. A že ničíme životní prostředí není věcí názoru, to je prostě fakt.Vyjádřil bych se rád i k dalším Vašim poznámkám, ale jsem v časové tísni.
01. 11. 2010 | 17:32

stále rebel napsal(a):

Pro JC.
Aha, nechám to na ostatních diskutujících.
01. 11. 2010 | 17:35

zk napsal(a):

Souhlasím s příspěvkem Moniky z 11:53.
Klaus není moc dobrý prezident - tuhle funkci by měl vykonávat někdo, kdo dokáže tlumit konflikty, dávat lidi dohromady, vytvářet konsenzus. Klaus je pravý opak - konflikty vyhledává, konsenzus mu často přijde podezřelý a nedemokratický, a proto se jej snaží rozbíjet.
Pokud jde o jeho zahraničně-politické názory, ano, je možné ocenit jeho postoj k bombardování Srbska, k válce v Iráku, k uznání nezávislosti Kosova nebo k rusko-gruzínské válce. Bohužel i tady mu toho lze dost vytknout - trapné přirovnávání EU k RVHP, trapné řeči o humanrightismu a environmentalismu, spolčování se s krajně nedůvěryhodnými figurami (nedávno třeba účast v pořadu radikálně pravicového amerického agitátora Glenna Becka).
Knihu si nekoupím, protože je krize, možná si ji někdy vypůjčím v knihovně.
01. 11. 2010 | 17:43

Dáša N napsal(a):

Politickou porážkou se dá nazvat i Klausovo druhé tragikomické zvolení do prezidentské funkce s pomocí nábojů zaslaných některým volitelům. Korunu prezidentské volbě nasadily saturninovské koblihy, podávané volitelům jako občerstvení.
01. 11. 2010 | 18:03

Bc Martin napsal(a):

stále rebel:

No tak vy jste mě rozesmál. To máte z těch paroubkových novin nebo z Blicích listů?
Klesala zadluženost to určitě. Před Paroubkem byl schodek 56.4 mld KČ.
Po Paroubkovy byl dluh v roce 2006 97.3. Tak nevim jestli neumíte počítat ale podle mě je to nárůst o 40 mld.

Pokud jde o tu nezaměstnanost tak to jste taky úplně vedle když Paroubek odcházel tak se pohybovala kolem 8% a v roce 2008 byla na 5%
http://www.kurzy.cz/makroek...

Co se týče inflace tak v roce 2005 byla 1,9 a v roce 2006 byla 2,6% a v roce 2009 1% takže zase nepravda
01. 11. 2010 | 18:05

Rejpal napsal(a):

Sladký: asi nenajdeme člověka, který by chtěl ničit přírodu. Stejně tak nenajdeme člověka, který by popíral, že lidské konání zanechává na této planetě a přírodních zdrojích své nesmazatelné stopy. Rovněž předloňská a předpředloňská, i ta předchozí zima nám napovídají, že klima není stálé, ale že se pravděpodobně mění. O tom není sporu.
Spor je o tom, na kolik (a zda vůbec) má na změnách klimatu podíl člověk a jeho činnost. Nakolik lze změny klimatu změnou lidksé činnosti zastavit/odvrátit/kompenzovat. Zda je dobrý nápad utrácet obrovské finanční prostředky na boj se změnami klimatu. Zda by nebylo lepší tyto prostředky investovat do přípravy na změny, které jsou možná neodvratné (je-li tomu tak). Zda je správné, aby kvůli tomuto boji byla omezována lidská svoboda.
A hlavně: jak změnám klimatu pomohou povinné kvóty biopaliv, na nichž se napakuje hrstka vyvolených a které zaplatí životem statisíce obyvatel chudých zemí? Jak změnám klimatu prospěje vekslování s emisními povolenkami, jejichž příjemci jsou různé komise, které nikdo nezvolil, ale jmenovala je zase hrstka vyvolených? Jak změnám klimatu prospěje rozkrádání státního rozpočtu prostřednictvím politiky "obnovitelných zdrojů elektrické energie"?
Nehodlám popírat změny klimatu. Je to jako popírat čas. Nevíme, co je čas a kde se bere, nevíme co vytvořilo současnou podobu klimatu na Zemi a nevíme, co jej zásadně ovlivňuje. Jsem dost nevědomí, co se týká naší vlastní existence a jejích zákonitostí...
Proto jsme přesvědčen, že je krajně nebezpečné na základě těchto nevědomostí stavět politickou ideologii enviromentálního fašismu.
To je to, před čím Klaus varoval.
To je to, co se reálně stalo a nebýt pár hackerů, Bůh ví, jak by to bylo pokračovalo a dopadlo.
Ač s mnoha závěry, které Václav Klaus zveřejnil, zásadně nesouhlasím, jsem s ním zajedno: změny klimatu byly pouhou záminkou pro ideologii potlačující lidská práva a útočící na svobodu jednotlivce. A to je i pro mne nepřijatelné!
01. 11. 2010 | 18:07

arlon napsal(a):

Sladký nebo slaný, vždy je v tom stejná lumpárna. Soudruh Pehe se to pokouší rozseknout, bohužel jako obvykle dělá hostovi účet, aniž by ten něco zkonzumoval. Je to takový nepsaný zvyk z podniků RaJ Praha 1, řekl bych.

No co s tím, vypadá, že cukrouš tím dortem nakonec dostal přes celou hubu a na růžové sako. Takže soudruhu Pehe, jsou ty slzy sladký nebo slaný?

Sladký vaše nevyžádané kecy jsou irelevantní.
01. 11. 2010 | 18:08

Bc Martin napsal(a):

Obecně jak vyplývá z grafu tak za vlády ČSSD se nezaměstnanost pohybovala kolem 10-8% zatímco v letech 2007-2008 se pohybovala kolem 6-5%.

Všiměte si že ani v době krize nebyla nezaměstnanost tak velká jako v letech 2003-2004
01. 11. 2010 | 18:10

Bc Martin napsal(a):

Ještě tu uvedu jednu ekonomickou veličinu. Index mizérie, který sčítá počet lidí bez práce a inflaci.
Nejvyší hodnoty 2000,2001,2004. A ve všech těchto letech vládla ČSSD.
http://www.finance.cz/zprav...
01. 11. 2010 | 18:16

stále rebel napsal(a):

Pro Bc Martin.
Nemám sílu reagovat na ty tvé nesmysly, pokud jsi dokázal absolvovat všech devět tříd základní školy, je to velký zázrak.

Jen k té zadluženosti poměr dluhu k HDP

Paroubek byl premiérem 2005 - 2006

Zadlužení 2004 - 2006
30,1% 29,7% 29,4%
http://www.csas.cz/banka/co...
01. 11. 2010 | 18:25

L.B. napsal(a):

Marťo budeš muset trochu nastudovat nějakou makroekonomickou učebnici. Zaměř se tam s jakou setrvačností se jednotlivé veličiny odvíjejí...

Pak se zaměř na to, že rok 07 byl Paroubkův rozpočet (Tlustý si stěžoval, že v něm nestihl prakticky nic změnit).

Dále se zaměř na to, že se nebavíme o absolutní výši ale o relativní výši v procentech k HDP (absolutní výše je pro dluh/HDP naprosto k ničemu - to ví každý, kdo studoval ekonomii na střední škole minimálně).

Co se týká inflace tak stále rebel nepíše nic o nízkosti nebo o vysokosti, ale o nečem jiném - je třeba líp číst Marťo.

K nezaměstnanosti - viz makroekonomické knihy a setrvačnost nezaměstnanosti :-)

Hezké studium Marťo.
01. 11. 2010 | 18:32

Emissary napsal(a):

Svět se zbláznil

a Pehe s ním.

Jinak vítám Rumcajse, i když byl tak nehostinně vykázán a zdravím i pana Holubáře, protože já jsem z toho Pehe blábolu nedokázal přečíst ani pět vět, usoudil jsem, že to je zcela zbytečné. Možná bych tu mumii měl chytit pod krk, ačkoliv se mi násilí příčí. :)

Jen doufám, že ho vyslali Zatrakové, aby ničil tento svět. :)

Další nicky bych chtěl upozornit, že pořád existuji, pro ně možná v jiné dimenzi, tedy ne v té, kterou obývá jarpor, …. jiní,…. A možná i Karel Mueller. :)
01. 11. 2010 | 18:34

Luba napsal(a):

Něco pro zasmání:

Zápisky z cest prezidenta Klause, tentokráte do Kuvajtu.
Pan prezident přivezl Kuvajťankám, Kuvajťanům a Kuvajčatům radostnou zvěst, že se neotepluje:

Cituji:
(...)
"Kuvajt je malá, pouštní země s ropou, pískem a mořem. To je zásadní dojem. Její velikost je asi jednou pětinou České republiky, počet obyvatel je zhruba třetinou naší země.

Zajímavé je, že jen třetina lidí žijících v Kuvajtu jsou Kuvajťané, zbytek cizinci. Ti obsluhují kuvajtský ropný průmysl a ropou zbohatlé Kuvajťany.

Vzácností je voda, vyrábí se odsolováním z vody mořské, dováží se, vlastní vody je málo. Každý strom a keřík však vnější dodávku vody potřebuje.
(pozn.: Další významný postřeh botanika Klause - rostliny vodu potřebují!)
(...)

Cesta do Kuvajtu je příspěvkem k diskusi o globálním oteplování a proto sebou vezu svou „Modrou planetu“, která letos v únoru vyšla i v arabštině.
(pozn.: Vida. Další státem placená propagační akce Klausova knižního velkoobchodu Pražský hrad, s.r.o.).

Když jsme ráno opouštěli Prahu, byly 2°C. Když jsme přistáli v Kuvajtu, bylo 31°C. Pro porovnání dodávám, že – podle oficiálních údajů mezivládního panelu OSN – se průměrná globální teplota na světě za celé dvacáté století zvýšila o 0,74°C.
(pozn.: Teplota se zvýšila, takže se neotepluje? Klima se nemění? Hmmm ...)

Závěr o tom, nakolik je probíhající oteplování hrozivé, ať si z toho udělá každý sám.
(...)

V Kuvajtu nebydlíme v hotelu, ale – stejně jako před 14 lety - v paláci, který má emír pro své hosty a který sousedí s jeho úřadem.

Člověk by rád jezdil aspoň po městě, ale veškerá dnešní setkání mám ve „svém“ paláci.
(Pozn.: A jejda. Kam teď s emírem? VK zřejmě nastoluje svou globální vládu)

Postupně za mnou (a naší delegací) přijíždí předseda vlády, předseda Národního shromáždění a ředitel Kuvajtské investiční agentury. Vedu neustálý boj s air-condition. O co je venku větší vedro, o to se uvnitř více „ledí“.
(pozn.: Pozor! Klaus zřejmě brzy přijde s novou air-condition teorií a konečně trumfne Gora!).
(...)

Musím ještě zmínit jeden zážitek z letu, který se mi podařilo prožít už několikrát.

Za krásného počasí míjíme nad „zbytkem světa se tyčící“ zasněžený Ararat, který snese srovnání snad jen s japonskou Fidži a mexickým Popocatepetlem. V té hoře je cosi posvátného".
(pozn.: světoběžník a zeměpisce Klaus si zjevně spletl ostrovní stát "Fiji", původním názvem "Matanitu Tu-Vaka-i-koya ko Viti", s japonskou horou "Fuji").

Zdroj:
http://www.klaus.cz/clanky/...

Stálý zdroj zábavy i poučení pro malé i velké - Zápisky z cest Václava Klause.
Václav Klaus je lepší, než Rowlingová! Čtěte! :)

Nová soutěž pro děti:
Korektura textů pana prezidenta!
Hlavní cena:
Vyznamenání autorem na Hradě!
01. 11. 2010 | 18:42

Emissary napsal(a):

Luba,

my všichni se smějeme z Vás a z Vaši rigidity a mnohdy dobře.

Nová soutěž pro Luby (mám na mysli to ukázat více Lubům): co je skutečné a co je fikce? :)
01. 11. 2010 | 18:51

vasja napsal(a):

Sladký napsal(a):
Vasjo, pokud mluvíš o posedlosti, pak je ten termín na místě u zcela jiného politika,než je Klaus.Podotýkám,že má také bradavici,ale na rozdíl od Klause zřejmě na nepravém místě.:o))).Hádej o koho jde,můžeš třikrát.

Pane Sladký.
No, Pehe leze po Klausoj, to je jasný. A ten s bradavicej? Neleze náhodou v Teplicích po balkonech?
01. 11. 2010 | 18:55

Machiavelli napsal(a):

"Kniha o Klausovi aneb Jak se stát vladařem"
01. 11. 2010 | 18:56

stále rebel napsal(a):

Pro Bc Martin.
Dám ti technickou, ale do ekonomie se nemíchej.

Optimální míra inflace pro stabilní ekonomiky bývá někde mezi 1 – 2 %. Pro rozvíjející se ekonomiky může být o něco vyšší, Česká národní banka cílovala inflaci v minulých letech většinou někde mezi 2 - 3 %. Za Paroubka byla ideální.

http://www.czso.cz/csu/reda...

Za Kalouska v roce 2008 přes 6 % bylo zvěrstvo, inflace kolem jednoho procenta v roce 2009 si již taky nezaslouží pochvalu, inflace v devadesátých letech přes deset procent rovněž ne.
01. 11. 2010 | 19:20

Bc Martin napsal(a):

stále rebel:

V roce 1998 za vlády ČSSD byla inflace 10%.
Pokud je optimální míra inflace mezi 1-2% tak to u nás bylo třikrát 2002,2003 a 2009 kdy byl ministrem financí Kalousek a v roce 2010 se očekává druhá nejnižší inflace 0,9%.

L.B.
Rozpočet na rok 2007 se sestavoval v září 2006 a to už Paroubek premiérem nebyl a v poslanecké sněmovně byl pat 100:100 takže Paroubek nemohl nic ovlivnit, když neměl většinu.
V roce 2007 byla provedena finanční reforma, kterou už dělal Kalousek a né Tlustý.
Být vámi bych se zaměřil na veličiny jako je nezaměstnanot a pokud si to porovnáte s ostatníma zeměma tak zjistíte že například v roce 2009 jsme na tom byli s nezaměstnaností lépe(7,3%) než Švédsko (8,5%)
01. 11. 2010 | 19:56

Bc Martin napsal(a):

stále rebel:

Ty jsi asi mistr přes ekonomiku že mi tak blbě radíš? Máš snad vysokoškolský diplom s ekonomie?
Pokud né tak raději mlč protože já jsem měl ekonomiku alespoň na střední škole a maturoval jsem z ní.
01. 11. 2010 | 20:00

L.B. napsal(a):

Marťo... Rozpočet na 2007 sestavovala Paroubkova vláda - víš on Paroubek ještě po sněmovních volbách v roce 2006 vládl v demisi, než Topolánek byl schopen vůbec sestavit svou první vládu, které vládla bez důvěry s Tlustým jako ministrem financí, který si přesně proto, že v rozpočtu nestihl prakticky nic změnit a připisoval onen rozpočet ještě na vrub Paroubkovy vlády. Tolik historický exkurz - klidně si to vygoogli :)

A co mi tohle srovnání se Švédskem má ukázat? Nějak nechápu jak se Švédská nezaměstnanosttýká nezaměstnanosti za Paroubkovy vlády v porovnání s předchozími vládami...

jop. stále rebel stejně jako já má vysokošloské ekonomické vzdělání...
01. 11. 2010 | 20:20

wbgarden napsal(a):

Budu neustále opakovat...
http://ateo.cz/f/images/n/n...
Veselé krizování...
01. 11. 2010 | 20:26

stále rebel napsal(a):

Pro Bc Martin.
ČSSD vládla někdy od léta nebo spíše podzimu 1998 a tak za inflaci roku 1998 sotva může. Rozpočet na rok 2007 se schvaloval nějak napříč sněmovnou, protože nebyla žádná vláda s důvěrou. Topolánek získal důvěru až v lednu 2007 a to již byl rozpočet schválený.

Nikde se nechlub s tím, že jsi maturoval z ekonomie.
01. 11. 2010 | 20:33

ZdeněkJ. napsal(a):

Bc Martin
"Ty jsi asi mistr přes ekonomiku že mi tak blbě radíš? Máš snad vysokoškolský diplom s ekonomie?
Pokud né tak raději mlč protože já jsem měl ekonomiku alespoň na střední škole a maturoval jsem z ní."
Jestlipak jste taky maturoval z(!)jazyka českého?
01. 11. 2010 | 20:34

Bc Martin napsal(a):

Emissary:

Ten ostrovní stát se jmenuje Fidži a ta hora Fudži-san zkráceně Fudži jenom pro doplnění
01. 11. 2010 | 20:37

Bc Martin napsal(a):

stále rebel:

Ty raději neříkej že umíš ekonomii.
01. 11. 2010 | 20:39

Emissary napsal(a):

Bc Martine,

samozřejmě vím, co a jak se jmenuje, jste se rozhodl mě podceňovat, nebo jak si to mám vyložit?

P.S. Hm, a stale rebela, toho můžete kopnout, mnohdy neví, co říká. :)
01. 11. 2010 | 20:52

stále rebel napsal(a):

Pro Bc Martin.
Nemám zapotřebí něco podobného říkat.
01. 11. 2010 | 21:04

Viola napsal(a):

Mi by se tedy z blogerů
jako kandidát na prezidenta líbil
profesor Václav Hořejší. Dosáhl tady dobrých výsledků. Byl by to v pořadí třetí Václav prezident. Vybírat prezidenta i podle jména není špatné, zavést takovou Václavskou tradici.
Zdeněk Brom je ještě mladý na takovou funkci.
01. 11. 2010 | 21:46

MS napsal(a):

Pane Pehe,

jako vždy jdu proti proudu – Vy jste nenapsal kritickou knihu, Vy jste ve své knize Klause vychválil do nebes.

Knihu jsem nečetla a ani čís nebudu, ale Vámi uváděné úryvky vypovídají pouze jedno – Klaus je velice inteligentní člověk, který umí zaujmout a prosadit svou. Klaus je, dle Vašeho, klasický vůdce – tzn. v případě prezidenta – muž na svém místě. Vy mu vytýkáte věci, které mu můžeme všichni jen závidět.

V neposlední řadě si dovoluji uvést výklad slova pragmatizmus, slova, které v různých odměnách při popisu osoby pana Klause používáte.

Slovník cizích slov: pragmatizmus = věcnost, nezaujatost, zaměření na efektivnost a užitečnost při řešení problému.

Filozofický směr: pragmatizmus říká není absolutní pravda, pravda je relativní (existuje plno malých pravd, které formují náš pohled na svět). Jsou důležité důsledky pravdy – její výsledek, její působení na člověka a společnost.

Pragmatik byl např. Karel Čapek.

Celé Vaše povídání vypovídá pouze o jednom, pane Pehe, nemáte pragmatickou povahu!

Pragmatizmus je člověku buď vlastní nebo ho neumí pochopit. Vy neumíte pragmatizmus pochopit, proto ani nechápete člověka, který je velmi čitelný pragmatik. To není nemoc to je jen jiný filozofický pohled na svět a neschopnost tolerovat jiný pohled.
01. 11. 2010 | 21:49

skeptický napsal(a):

Mistrná sebekritika.
01. 11. 2010 | 22:27

zk napsal(a):

MS:
Je rozdíl mezi pragmatismem a oportunismem.
Klaus má podle mého soudu velmi málo společného s filosofickým pragmatismem, protože vždycky dogmaticky prosazoval svou Pravdu a různými způsoby se snažil diskreditovat ty, kteří s ním nesouhlasili. Možná si pamatujete, že ještě jako její předseda třeba prohlásil, že ODS by měla vystupovat jako "důvěryhodný monolit". Pragmatisté naopak vyznávají pluralismus, otevřenost jiným hlediskům apod.
Navíc americký pragmatismus je levicovou záležitostí - lidé jako John Dewey nebo Richard Rorty patřili ve své době mezi nejvýznamnější levicové intelektuály v USA. Pravicový pragmatismus neexistuje.
01. 11. 2010 | 22:33

Luba napsal(a):

MS,
je dobré se zamyslet, co je kořenem pragmatismu.

Především je to fakt, že člověk nebývá schopen domýšlet důsledky svých činů. Tedy, že i zdánlivě nesmyslný čin může mít pozitivní efekty. Nebo naopak - zdánlivě racionální jednání má destruktivní dopady v oblasti, kterou jsme v úvahu nebrali.

Humanistický pragmatismus, tak se jmenuje ten filozofický Čapkův směr, tedy bere v úvahu kognitivní a jiná omezení konajícího člověka, jež má především jednat v duchu humanismu a hodnot všeobecně platných napříč kulturami.

Důležitý je tedy dobrý záměr ... Že se ten dobrý záměr může díky působení nepředpokládaných vlivů zvrhnout, to nesmí člověka v jeho odhodlání zviklat.

Čapkův člověk je tedy člověk omylný, který rád vymění své pohodlí za, třebas trpké, poznání.

Zouhar o pragmatismu píše:
"Výchozí teze pragmatismu, která vyvozuje hodnotu poznatků z celku jejich praktických důsledků, vlastně znamená, že se všechny poznatky poměřují z hlediska své použitelnosti a užitečnosti, a to v individuálním slova smyslu.

Celek lidského poznání je vlastně souhrnem subjektivních pravd a v pojetí instrumentalismu jako jedné z variant pragmatismu nástrojem, instrumentem člověka v jeho praktické činnosti a životních aktivitách."

Zdroj:
http://capek.misto.cz/filoz...

Je tedy jasné, že pan Pehe neužívá termínu "pragmatismus" ve smyslu filosofickéme, ale v tom lidovém a přitom "odborně" znějícím ekvivalentu: "prospěchář".

Pan Pehe evidentně nepokládá za nutné čtenáři osvětlit význam, který jako autor jím užívaným pojmům přikládá, což je samozřejmě špatně.
01. 11. 2010 | 22:37

hanah napsal(a):

Monika

Vaším omezeným pohledem z úzce vymezeného prostoru vidíte Klause jako destruktora... Hm.
Řada z nás, řekla bych že podstatná většina, to vidí jinak než vy.
Otázky, které si podle vás historikové budou klást, budou nepochybně zodpovězeny ve prospěch Klause. Tak, jak je mu ostatně dáváno za pravdu postupně téměř ve všem :-) Budete-li mít štěstí, dožijete se toho.
01. 11. 2010 | 22:45

Luba napsal(a):

Pragmatismus je tedy zcela v souladu s poznatky kognitivní vědy - člověk realitu aktivně tvoří a je to proces ryze subjektivní.

Nakolik je naše přesvědčení o něčem platné prověří jedině praxe. A co obstálo v ohni praktického experimentu, jedině to můžeme považovat za platné a cenné.

Kdyby bylo toto pravidlo uplatňováno v řízení sociálních skupin, ušetřili bychom tuny papíru, tisíce úředníků a nervy lidí, kteří se jinak museli řídit tupými oběžníky individuí, která o chodu něčeho, do čehož zasahují, ve skutečnosti nic neví. Vědět neznamená umět a představa se od skutečnosti často velmi liší.

Pragmatismus tedy předpokládá, že máme mnoho subjektivních významů tvořené/vnímané reality.
A že realitu interpretujeme na substrátu naší individuální zkušenosti.

Lidé se spolu nemohou domluvit, protože mají o tomtéž předmětu/subjektu rozdílné představy a přikládají témuž různé významy.
Konflikt s realitou praxe ukáže, co je cenné a co ne.

Proto demokracie není možná bez diskuse, jako konfliktu významů a realit, a vzájemného respektu.
Demokracie je odolnější vůči individuální stupiditě, protože diskutující mohou společně nalézt efektivnější řešení problému. Získají lepší a reálnější představu o skutečnosti.
01. 11. 2010 | 23:00

xxx3 napsal(a):

V cem vsem konkretne je Klausovi dnes davano za pravdu? A kym? Tady je snad nejaka nespochybnitelna autorita, ktera urcuje, kde je pravda? Nebo staci Jaklovy a Hajkovy adorace monarchy?
01. 11. 2010 | 23:03

Luba napsal(a):

hanah,
jako fundamentalistka Církve Václava Klause (CVK) samozřejmě přikládáte zjištěním agentury CVVM (Centrum Výzkumu a Vývoje Moravce) o 65% podpoře VK přehnaný význam.

Přitom z etnografického materiálu sebraného v době Husákovy normalizace a prošlého Peheho analyzátorem otevřených zdrojů (PAOZ) jasně vyplývá, že soudruha Hnusáka vnímalo pozitivně hned 98% respondentů.
Kam se hrabe Klaus!

Je tedy jasné, že ing. Klaus je oproti dr. Husákovi postavou značně neoblíbenou.

Záleží na referenčním rámci.

Kdyby byl prezidentem ČR zvolen šimpanz, brzy by se rozkřiklo, že ten Bonobo je neuvěřitelně inteligentní a že je to rozený státník, jehož palec je obzvláště chápavý.

A Bonobovy čmáranice, malované štětcem v hubě, by za vrchol umění považovalo 70% účastníků výzkumu.
01. 11. 2010 | 23:23

Vico napsal(a):

Lubův příměr k šimpanzovi jako prezidenta České republiky bych chtěl dodat několik faktických poznámek :

Dnes nabídne Česká pojišťovna českému voliči tak výhodné pojištění, že vpodstatě nebude záležet na tom, kdo je momentálně prezidentem. Vzhledem k autoritě prezidentského úřadu u místních pučmidrátů nepřekročí únosné pojistné riziko ani eventualita, že by byl prezidentem šimpanz.

Plně v duchu prezidentské standarty s nápisem - pravda vítězí - /z hlediska časového určení jde o setrvalý stav, kdy lež zvítězila a pravda vítězí/ lze doplnit, že globálmní oteplování nezvítězí nad globálním ochlazováním.

Zřejmě to jako národ zase nezaslouženě a nespravedlivě prosereme, ale počasí na příštích pět set let nám dá za pravdu.
01. 11. 2010 | 23:46

Karel napsal(a):

MS
Ano, je to člověk, který dokáže zaujmout a prosadit svou. Pokud jste četl celý text, tak víte, jakými nefér prostředky toho dosahuje. Dá se tedy říci,že je manipulátorem. Poslechněte si přednášku docenta Koukolíka o mocenské posedlosti, a hned budete vědět, o kom přednáší.
02. 11. 2010 | 00:15

hoven napsal(a):

pehe chce jenom vydělat peníze. já jsem opravdu zvědavej, kolik lidí sahne do peněženky a ty peheo bláboly si koupí. kritiku Klause slýcháme furt dokola od socbolševiků jako flašinet, a myslim si, že každý ji důvěrně zná už nazpamět. takže soudruh pehe zřejmě zase objevil ameriku. samozřejmě nemám žaludek číst peheo slataniny, ale živě si umi představit o čem to je. nevěřim, že to bude mít velkou prodejnost.
02. 11. 2010 | 00:16

odjinud napsal(a):

Jedno velké klišé
Peheho kniha nepřináší ani žádné nové interpretace Klausovy osobnosti a politického působení. Vše, co o Klausovi víte, si zde přečtete znovu: jak se stal předním politikem OF a jak se dostal do jeho čela, jak rozdělil stát, jak uzavřel opoziční smlouvu, kdo ho volil a kdo ho nevolil při první a druhé prezidentské volbě, co psal o Lisabonské smlouvě, globálním oteplování, jak válčí se soudy, že je populista, používá konfrontační styl, dokáže médiím vnutit svou agendu, umí vytvořit sobě příznivá pojmenování situací, hraje na nacionální strunu. Peheho Klaus je jedno velké klišé.
Když o Klausovi píše Pehe, není to opravdu žádná sláva. Komu a k čemu je jeho kniha vlastně dobrá? Možná tomu, kdo prožil posledních dvacet let v kómatu, dnes se probudil a chtěl se dozvědět něco o tom pánovi na Hradě, který občas říká takové zvláštní věci. Pro nás ostatní, kteří jsme byli od roku 1989 při smyslech, je Peheho kniha v zásadě k ničemu.

Na pořádný kritický portrét Václava Klause si budeme muset bohužel ještě počkat...
02. 11. 2010 | 01:33

jetotukormoran napsal(a):

.."Napsal jsem knihu o Vaclavu Klausovi"

Nic moc soudruhu Pehe,JA jsem vyrobil cinoveho vojacka, drevenou kolobrndu a duhovou kulicku))))
02. 11. 2010 | 03:02

jetotukormoran napsal(a):

P.S. Pokud kniha bude levnejsi nez podpalovac do krbu , vykoupim vse do 'mrteprte'
02. 11. 2010 | 03:34

Ošetřovatel napsal(a):

pro očistu politiků Pehe píše nadějnou knihu pod prac. názvem "Léčba politiků elektrickými šoky z ČEZ a odcházení s umytou hlavou a zadkem"
02. 11. 2010 | 07:16

ld napsal(a):

Vico,

vy jste na to kápl s tím šimpanzem a prezidentováním; novoroční projev by se dal natáčet v ZOO, vyšlo by to na stejno.

Představte si, kdyby Mašínům předával metál primát; národ by to částečně spojilo. Placku by ti hrdlořezové dostali, druhá polovina lidí by se blahosklonně usmívala, že od opa.

Jmenování soudců by rovněž dostalo svou autoritu; vrahové by se brali do vazeb občas, tedy stejně jak tomu už pár let je. Na ÚS by se dostal třeba J.Bok, aby měla tato instituce lidský rozměr.

Ale jak by tobylo s první dámou...vlastně samicí?
02. 11. 2010 | 08:02

neo napsal(a):

Pehe, všichni vědí, jak Klause milujete:)

Pehe, zneuznatý nepolitolog, přicmrndavač rudých, Paroubkův poskok, socdemáckej agititátor... Nikdo ho nebere vážně, nikdo ho necvhce za prezidenta a tak kope a kope...

Samozřejmě se najde mnoho lidí, kteří Klause nemusí. Ať už kvúli aroganci, nebo kvůli názorům. Možná mu závidí tenis, mladé letušky nebo jen knírek... Je toho dost co se panu prezidentovi nepovedlo (asi jako každému státníkovi), ale také zde máme mnoho povedených věcí a nesmíme zapomínat i na důvěru občanů, kde osoba prezidenta či jeho úřad se stále těší větší důvěře než jiné osoby politiků či jejich rezorty.

Nakonec proč ne, máme demokracii a Pehe si může psát cokoli, když ho čtou...
02. 11. 2010 | 08:30

Vico napsal(a):

Id : Vicekancléř prezidenta Václava Klause 20. dubna 2009 představil své ortodoxní názory a prohlásil : "já z opice nepocházím"

http://www.lidovky.cz/hajek...

A teď si představte, že do sálu vejde hlavní moderátor akce - šimpanz.

Pokud by to byla středa, naplnil by se tak název Hájkova bestselleru na něm samotném "Smrt přišla ve středu"
02. 11. 2010 | 08:32

Přejícný napsal(a):

pro neo :
nezávidím Klausovi ani tenis,ani penis,ani letušáka,ani jeho demagogii...
02. 11. 2010 | 08:36

neo napsal(a):

Přejícný:

dobře. no a?
02. 11. 2010 | 08:47

MS napsal(a):

Karel, zk, Luba

Pragmatizmus je pragmatizmem, hezky ve zkratce popsán Lubou.

Pokud někdo toto slovo neumí správně použít a nevysvětlí, jak on slovo chápe, …, co k tomu říci?

Asi nikdo není čistým pragmatikem, jsou v nás i jiné filozofické názory, každopádně každý z nás je filozof. Někdo lepší někdo horší, ale každý.
Kdo tvrdí opak, vidí za filozofií pouze vědní obor nikoliv život, který každý z nás žije (stejně jako každý jsme matematikem, protože každý používáme minimálně kupecké počty, každý jsme češtinářem, protože mluvíme a píšeme česky, …, každý malým dílem ovlivňujeme vývoj daného oboru).

Proto i každý jsme manipulátorem – snažíme se okolí ovlivnit, chceme, aby bylo po našem. Ať doma v rodině (děti) nebo v práci (spolupracovník, klient).
Moje práce je dennodenní jednání s lidmi, denně se snažím ovlivnit mínění a uvažování lidí. Řeknu to tvrdě, ale je to tak, celý život nás někdo ovlivňuje, celý život s námi někdo manipuluje a je jen na nás každém jednotlivě, jak a co komu dovolíme.

Proto když někdo je ministrem, předsedou strany, premiérem, předsedou poslanecké sněmovny, prezidentem a to vše v průběhu dvaceti let a v demokracii nikoliv autoritativním režimu, nezlobte se na mne, je to člověk, který to s námi umí. Klobouk dolů, kolik lidí takových je a bylo?

Udělal něco blbě, nesouhlasím s ním v řadě věcí? Ano. Ale podívejte se do zrcadla, kolik věcí se Vám v práci nepovedlo? Mně hodně stejně jako všem okolo, i když původní myšlenka byla dobrá. Důležité je na každého se dívat jako na člověka z masa a kostí a ne jako na démona či světce. Že by pragmatické myšlení i u mne? :-)
Hezký den
02. 11. 2010 | 09:36

rejpal napsal(a):

Sladký včera po 17 hod
jen na upřesnění, jsme tady dva. Já se píši s malým r, a jsem k osobě prezidenta podstatně kritičtější než kolega Rejpal. A stran hodnocení jeho přímosu tady nepadla jedna, dnes už zapomenutá, ale svého času hodně zásadní věc. Václav Klaus, tehdy premiér a předseda ODS prosazoval (vím z velmi věrohodných zdrojů, že to byl právě on) privatizaci celé petrochemie do Ruska, ačkoli byl varován rozvědkou a ačkoli experti se shodovali, že tahle citlivá věc by se neměla řešit zvýšením závislosti na jediném zdroji. Věc došla až do vlády, kde v tehdy devatenáctičlenném kabinetu sedělo 10 mužů z ODS. Hlasování dopadlo 10:9 proti, když jediný člověk z ODS se postavil svému předsedovi - byl to ministr vnitra Jan Ruml. To jsou surová fakta, komentář si každý může udělat sám
02. 11. 2010 | 09:56

Jan napsal(a):

Já bych to shrnul.
Pan Pehe dělá záslužnou práci pro tuto zemi. Na rozdíl od VK, který ji škodí, už dlouho.
Poddaní, ale nemají Pehe rádi.
Milují svého nejchytřejšího. Král nahý není a není a není.
Země je placatá a placatá, a hotovo.
02. 11. 2010 | 10:07

Sladký napsal(a):

Na počátku bylo Slovo a to Slovo bylo u Klause a Klaus byl Slovo.A pak přišla i slovíčka a po nich i větičky.

Václav Klaus je zkrátka jedním z největších géniů,kteří se kdy narodili na této planetě.A není-li vůbec největším, pak je zcela jistě tím nejskromnějším.
02. 11. 2010 | 10:15

Sladký napsal(a):

Kolego rejpale, děkuji za vysvětlení.Od této chvíle budu velikosti písmen věnovat zvýšenou pozornost.:o))
02. 11. 2010 | 10:17

rejpalovec napsal(a):

Z Peheo životopisu není prakticky nic známo. V roce 1981 emigroval z ČSSR přes Jugoslávii do Itálie a posléze do USA, kde dostal politický azyl. V emigraci pracoval nejdříve jako číšník a vrátný. V období největšího Jakešova ataku ( od středoškolských studentů musel každý podepsat souhlas se vstupem Varšavských vojk) vystudoval gymnázium a Právnickou a Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze!!! Toto období ho navěky duševně poznanenalo. Určitě ho musel tehdější Klaus z OF, děsně ponížit. Nic nevíme o Pehem období po vrácení z emigrace. Asi existuje jediné řešení jak se vše dozvědět. Vrátit Česku "útrpné právo" ve vyšetřování.
02. 11. 2010 | 10:29

rejpal napsal(a):

Sladký
Díky.o)). Ale vlastně mám kliku, můj jmenovec není vulgární ani nikoho nenapadá, jen se v některých věcech názorově lišíme.
rejpalovec
Já nevím, jak to bylo s podpisem souhlasu se vstupem, tohle se myslím dělalo krátce po roce 1969. Já přišel na UK v roce 1973 a nikdo po nás nic podobného nechtěl. Možná se to taky lišilo fakulta od fakulty, ale stejně je to úplně jedno. Každý podepisoval později v zaměstnání souhlas s politikou KSČ a nikdo to neřešil. Horší bylo, když někdo požadoval podepsat rezoluci proti Chartě nebo Několika větám. Tam záleželo na konkrétních osobách a míře jejich fanatismu nebo kariérismu. Po nás to na škole chtěli, ale celý ročník se dokázal dohodnout (včetně členů KSČ), že nám mají dát Chartu nejdřív přečíst, protože studujeme exaktní vědy a pracujeme s fakty. A protože ve vedení místní KSČ neseděli blbci, zahrálo se to do autu. Jedno poučení z toho plyne - život nebyl černobílý ani tehdy. K tomu ještě jedna veselá historka z té doby. Když Petr Spálený nazpíval hit Trápím se trápím, na ÚV panoval názor, že je to třeba zakázat, protože v socialismu se lidé netrápí. Zpěváka se zastal Vasil Bilak s poukazem, že sám se často trápí taky. (Psali o tom krátce poté v časopise Melodie).
02. 11. 2010 | 10:56

konik napsal(a):

Zemskym skudcem? To tezko. Ta kniha velkou pozornost nevzbudila proste proto, ze do prvni ligy nepatrite, ac byste si to moc pral.
02. 11. 2010 | 11:05

Levičák napsal(a):

Ehm,ehm pane Pehe,ta kniha se Vám opravdu,ale opravdu nepovedla,nevím sice co v ní je ,ale je určitě špatná a já se nechám přivázat před knihkupectví,které ji prodává a vlastním tělem budu bránit vchod,aby se k ní lidé raději vůbec nedostali.
Přece p.V.Klaus toho dokázal v životě tolik,ale tolik dobrého pro celý národ.
Při svém působení v prognostickém ústavu schválně neřekl komunistům,jak to s nimi skončí,aby je dopředu nevaroval.Za socialismu hrozně trpěl.ale opravdu trpěl,více než ostatní lidé,kteří chodili do zaměstnání,ale přesto si,jak jednou tento genius řekl svou prací za socialismu těžko na důchod vydělali.Když se měnilo vysílání z dlouhých vln na VKV,tak v rozhovoru politoval starší občany,že nemají peníze na nové radiové přijíémače,ale hned zdůraznil,že jeho stará matka je na tom stejně,že má také pouze dlouhovlný přijímač.
Při svých malých příjmech jako ministr financí opět bodoval,když v rozhovoru který poskytl zdůraznil,že má také jen automobil ŠKODA 125 a bydlí v paneláku.
A hlavně nám všem poskytl privatizaci,abychom si všichni z národního majetku vzali nazpět,to co byl náš podíl na něm.Na mě toho tedy zrovna moc nezbylo,ale co se dá dělat.
Ale p.Klaus žil v té době také bídně,protože opět v jednom rozhovoru,myslím,,že již jako předseda vlády prohlásil,že konečně mohl koupit své manželce novou zimní bundu na hory.A ten kyselý obličej,když málem nedopadlo zvolení presidentem republiky.Ach ta pamět,některé věci z ní ne a ne vymazat,i když nás všichni přesvědčují,že to bylo jinak.
Tak tedy pane Pehe takhle ne,ale opravdu ne,pan Klause nám s těmi socany kritizovat nebudete,to bychom, se na to podívali.
02. 11. 2010 | 11:07

rejpal napsal(a):

Levičák
Myslím, že jeho kamarád Salzman ho výrazně překonal, když sdělil médiím, že zvzýšení důchodů asi o 400 korun udělalo velkou radost jeho matce na penzi.
02. 11. 2010 | 11:13

zk napsal(a):

MS:
Klaus je možná pragmatik (já bych řekl, že spíš oportunista), ale není pragmatista ve filosofickém smyslu. Mimochodem, americký pragmatismus klade velký důraz na mravní dimenzi jednání, nejen na jeho motivace, ale především na jeho důsledky.
Že to s námi Klaus umí, to je možné, ale to ho ještě nespojuje s filosofickým pragmatismem. Přečtěte si něco třeba od Rortyho (např. "Nahodilost, ironie, solidarita"), určitě uznáte, že Klaus uvažuje o politice zcela odlišně.
Z kontextu je podle mě úplně jasné, v jakém smyslu pan Pehe slovo "pragmatik" užívá, jde o generické označení politického realisty, nikoli o stoupence filosofického směru.
I Vám hezký den.
02. 11. 2010 | 11:57

Tenco napsal(a):

Každému soudnému člověku přeci musí být naprosto jasné, že novým prezidentem se může stát pouze člověk všestranných schopností, širokého záběru a mocného ducha, který zvládne vše - od parkování, přes teplo, plyn, reality, strojařinu či basketbal.
Proto navrhuji tohoto muže :

http://aktualne.centrum.cz/...

Je to reinkarnace Pýthagora, Leonarda da Vinci, Nathana Rotschilda i Stachanova.
Celý svět k nám po takové prezidentské volbě bude jezdit na zkušenou.
Celá vědecká obec bude zkoumat schopnosti a skryté rezervy tohoto tvora Homo sapiens democraticus economiensis libaralis.
Tak dlouho jej bude zkoumat, až se z toho posere.

:---()

http://www.youtube.com/watc...
02. 11. 2010 | 12:12

Tenco napsal(a):

Pardon. Přeskočilo to na úvod.

Ten muž se jmenuje.......chvilka napští...

..ano - je to PAVEL HURDA.

Hurda na Hrad ! Hurá !!
02. 11. 2010 | 12:14

arlon napsal(a):

Tenco
dneska toho hnoje máte plný brejle nebo máte pod prstama velkou modrou, International Business Machines (IBM)?
02. 11. 2010 | 13:05

Martin napsal(a):

Perfidní osobnost, to znamená zákeřného, ustrašeného, úzkostného, bezcharakterního inteligentního...jak se kdysi říkalo narcistního neurotika ...popisuje pan Pehe. Klausovy názory tak jak je prezentuje by nikdy nikde nevzbudily pozornost, kdyby je neříkal předseda vlády nebo sněmovny, nebo prezident. Funkce dodávají jeho všeobecně ideologickému tlachání váhu, nikoliv rozum nebo analytické schopnosti...tyto vlastnosti veřejně "neuplatňuje". Jeho ideologické zkratky mají stejnou metodu jakou používali komunisté nebo nacisté. Klaus agresivně a z titulu své moci nesystematicky, neuroticky ničí politické ovzduší i pravidla svobodné diskuse. Posouváním, pomlouváním, lhaním, agresivním napadáním, které, je li mu odpovězeno vystřídá kvičivé volání po fér play, které však sám nejvíce porušuje. Klaus není démon, je to neurotik držený u moci podobně založenými lidmi. Ustrašenci a , kteří se plazili před komunisty a zoufale na to chtějí zapomenout. Klaus jim našel nepřátele, na které mohou delegovat to čeho se bojí. Je to celkem normální a běžný proces to klausovo perfidní agresivně úzkostné vládnutí. Kdyby vládl člověk jeho typu USA, Německu nebo Francii, bylo by to o strach, u nás je to otravné rakousko-uherské šosácké zasmraďování veřejného prostoru, který se mocnář snaží parfémovat liberální rétorikou. Pehe píše dobře. Útoky na něj svědčí o tom, že ještě nevymřela svazácko vlajkařská mentalita a úzkost z minulosti. Pehe napsal dobré shrnutí, dobrý námět na divadelní tragigrotesku o výraznmém zoufalci, který tvrdě záludnou pracičkou vládne poslušnému a stále ještě vyděšenému nárůdku. Klaus je neštěstím této země, ale může si za to sama. To vám jako příznivec liberálního kapitalismu, atomových elektráren a pochybovač o oteplování klidně potvrdím. Klaus zesměšní každou myšlenku. Je to talemt.
02. 11. 2010 | 13:19

skeptický napsal(a):

Žijeme holt v zemi,kde každý pisálek nebo profesůrek co má jedny boty by mohl být od hodiny presidentem.
02. 11. 2010 | 13:41

Kral napsal(a):

Krásný vhled
je na ten český svět
kňučí tady Pehe
vrčí Hnojomet
02. 11. 2010 | 13:53

rejpal napsal(a):

Kral
Když chceš psáti verše,
musíš dbáti šeše
aby se to rýmovalo
a ne nerýmovalo
(já to nevymyslel, jen mě to napadlo).
02. 11. 2010 | 13:58

Kral napsal(a):

Rejpal
žvejkal
v hubě
vejkal
(já to taky nevymyslel, to ví kdekdo).
02. 11. 2010 | 14:11

Tencokida Hnuj napsal(a):

Kral
Ty jsi dnes po škole ?
Zase jsi nestihl včas opsat úkol, co ?!?

Mazej domů, vynes smetí, vyluxuj a oškrábej brambory.

Pak snad nebude tak zle.

P.S. Hurda je tvůj taťka ?
Jo tak to je ten kámen úrazu !!
Nemá na tě čas, co ?
Samá dozorčí rada, večer basketbal...
Chudáčku malý. :)))
02. 11. 2010 | 14:26

Monika napsal(a):

hannah

1. Nevidím Klause jako destruktora, to jste si špatně vyložila.

2. Na rozdíl od vás patent na budoucnost nemám, proto - opět na rozdíl od vás - slovo "nepochybně" v kontextu budoucího hodnocení Klause nepoužívám.

3. Klausovi se minulý měsíc věnoval např. americký časopis The New Rebublic v rozsáhlém článku The Velvet Surrender:

http://www.tnr.com/article/...

Klausovu roli vidí výrazně negativně a jejich pohled na Klause je ještě daleko KRITIČTĚJŠÍ než můj. Je tedy hodnocení významných amerických politických analytiků také omezeným pohledem z úzce vymezeného prostoru?
02. 11. 2010 | 15:08

ld napsal(a):

Monika,

hanah neumí anglicky. Ale ten obrázek v článku je dostatečně ilustrativní.
02. 11. 2010 | 16:27

Dadun Milota napsal(a):

dadun
Pan Pehe má stejné právo vyslovit a napsat svůjnázor stejně tak jako všichnico se tady předvádíte.Mnohým však chybí slušnost - bohužel.Názor na kohokoliv si vytváříme my sami svými zkušenostmi ideologizací, či neoprávněným zbožňováním.Beru-li v potaz svůj názor a svou životní zkušenost tak prezident mi připomíná svou povahou jednoho mého bývalého spolupracovníka.Chytrý, pracovitý, společenský, úspěšný u žen, sportovně založený avšak egoista využívající spolupracovníky ke svému osobnímu prospěchu.Chybělo však právní povědomí.Své názory vehementně uplatňoval,ale protiargumenty obtížně vstřebával. Z útržků, které si pamatuji p. Klaus vystudoval ekonomi studoval jazyky a za totality jezdil na stáže do západních zemí. Komunistickému systému tedy nevadil a městský výbor KSČ mu stáže povolil.(mně to umožněno nebylo). Výrok, že se má každý postarat sám o sebe mluví za všechno. Když projdu uplynulých 20 let, tak vidím, že nastalo právní vakuum a umožněno beztrestné rozkrádání toho co bylo v tomto státě vybudováno. Právně to ošetřeno nebylo. Týkalo se to i bank, kterých bylo povoleno příliš mnoho. A lidé to platili dvakrát. Krachovaly podniky i přesto, že měly zakázky a však chyběly provozní peníze. Mohl bych pokračovat, ale kladu si stále otázku jak to mohli připustit ekonomové z prognostického ústavu? Teď už jsme se o sebe postarali a ti co mohou jen přežívat, tak s těmi akorát soucítíme.I dnes platí to co mně říkal kdysi můj otec.Bere se vždy těm, kteří mají málo, protože těch je moc ( viz Kalousek) Když to tak probírám tak je fakt, že se lidé dají rozdělit do tří skupin: neschopné, schopné a všeho schopné. Mám jen pocit,že se v tomto státě rozmohla nebývalou měrou ta skupina třetí.Bůh ochraňuj lidi v tomto státě!
02. 11. 2010 | 16:47

ZAM napsal(a):

Monika:
"Je tedy hodnocení významných amerických politických analytiků také omezeným pohledem z úzce vymezeného prostoru?" Samozřejmě.
02. 11. 2010 | 17:28

Luba napsal(a):

Přikládám volný překlad článku Gregory Feifera a Briana Whitmora z "The New Republic", na který odkazovala Monika:

"Sametová kapitulace
Rusko znovu dobývá Čechy

Václav Klaus, prezident České republiky, je pověstný svou nevycválaností.

Když jeho země v roce 2009 převzala předsednictví Evropské unie, dostal se Klaus - zavalitý energický muž s krátce střiženými bílými vlasy a úzkým knírkem do střetu se skupinou evropských politiků, protože odmítl nad svou kanceláří v Pražském hradě vyvěsit vlajku EU.
Nicolas Sarkozy ho za to počastoval přídomkem "škůdce", čímž se však Klaus nenechal nijak deprimovat.

Namísto očekávaného kajícnictví
ve svém prvním projevu k Evropskému parlamentu přirovnal EU k Sovětskému svazu.

Historky popisující jeho netaktní výpady proti politickým oponentům jsou pověstné.

Během prezidentské kampaně v roce 2008 Klaus navštívil na pozvání západních konzervativců, kteří jej považují za svého přívržence a kolegu, Spojené státy a učinil směrem k redaktorovi, který podotkl, že Barack Obama patrně nebude pivařem tuto poznámku:
ale "mohl by pít ty, jak to říkáte? ... Piňakolády!

Jeho předchůdce, Václav Havel, s ním spolupracoval mnoho let a ve své monografii ho označoval různě: "naprosto nesnesitelný, "ten otravný kolega, " a "vyzařující zápornou energii."

Britský historik Timothy Garton Ash popsal Klause takto: "jeden z nejhrubějších mužů, jaké jsem kdy poznal."

Klaus však vysoce překročil všechny své obvyklé standardy apolitickým odkopnutím Lisabonské smlouvy.

Bylo to v říjnu 2009, po osmi letech vyjednávání a referend, kdy každý člen EU podepsal smlouvu o organizaci předsednictví. Každá účastnická země, kromě České republiky.

Její parlament smlouvu schválil a Klaus ji byl povinen ze zákona podepsat. Ale namísto toho mu vyvěsil telefon.

Zdroj:
http://www.tnr.com/article/...
02. 11. 2010 | 18:57

S.Š. napsal(a):

Monika, Id, Luba : Na článku jsou ovšem nejpřiléhavější titulek a podtitulek ... :-)

Moniko, čl. Gregory Feifera ale nelze považovat za žádné zevrubné hodnocení (srovnejte s tím, co píše p. Pehe, pravda, jedná se o zcela jiný formát, ale i tak, text v The New Republic je přece značně povrchní). Když si nicméně zadáte Klause třeba v takových The Times a začtete se, vyvstane obraz dost plastický. S Hanah na téma Václav Klaus diskutovat nelze, myslím, že ona sama to ví. Na obhajobu svých tvrzení obvykle není sto snést žádné relevantní argumenty, nepočítám-li za takové tvrzení, že "Klaus má vždycky pravdu", což je naposled opraveno na "téměř vždycky". Buďte proto velkorysá a vzpomeňte vždy na to, že právě ženy byly v historii velmi často oporou (mnohdy i oporou fanatickou a militantní) mnoha velkých vůdců, s tím se toho mnoho dělat nedá. Mimochodem, znám i agresivní obhájkyně pana prezidenta, ženy, které by se byly schopny kvůli němu rvát a které se neštítí žádných nadávek. Ty se, naštěstí, na aktualne.cz nevyskytují.

Luba : Zápisky z cest (vždy na první straně Práva, to samo o sobě je k pousmání) jsou opravdu chutnou stravou ! :-)

Jiřímu Pehe patří poděkování, je skutečným průkopníkem (doufám, že po něm budou následovat i další autoři). Knihu jsem nečetla, zato však bude nepochybně v balíku nových knih objednaných u Ježíška. Obzvláště se těším na kapitoly "Klaus a právo", "Klaus a zahraniční politika", "Klaus a bezpečnost státu" a d.

Václav Klaus pomalu končí 8. rok prezidentství. Za věc, kterou je nutno mít v prvořadé pozornosti, považuji to, že za těch osm roků neabsolvoval ani státní návštěvu USA, ba ani Velké Británie, Německa, Francie či Itálie ... to považuji u členského státu EU a NATO za alarmující. Pokud by snad někdo myslel, že je to náhoda (Hanah ?), mýlil by se velmi. Proč je Klaus persona non grata u všech těchto našich spojenců, nevíme. Možná, že se to jednou dozvědí naši potomkové.
02. 11. 2010 | 20:32

hovorka11 napsal(a):

Jiří Pehe:
Ta knížka je už v knihkupectví. I to foto jste vybral velmi pečlivě, hodí se k jeho povaze.
Jen je nějaká malá, Klaus má samé silné knihy ovšem s podivným obsahem.
02. 11. 2010 | 21:07

hovorka11 napsal(a):

Jiří Pehe:
Ještě dodám, nechte ji přeložit do všech jazyků, kde má překlady Klaus, jedině tak trochu obhájíme, že nejsme takoví primitivové, jak z těch jeho knížek se dá usuzovat.
02. 11. 2010 | 21:11

S.Š. napsal(a):

Myslíte, pane hovorko11, také za přispění Lukoilu do ruštiny ? :-)
02. 11. 2010 | 21:25

hovorka11 napsal(a):

S.Š.:
Určitě, ale to by musel Pehe psát o prospěšnosti spalin na lidskou civilizaci.
02. 11. 2010 | 21:36

Sociolog napsal(a):

těším se na Klausovu určitě jedinečnou novou vědeckou knihu "Orální a anální sex a Modrá planeta"
03. 11. 2010 | 06:40

rejpal napsal(a):

Kral
Vidíte, že když na sobě zapracujete, umíte i rýmovat. Ale kdybyste nahradit ej správným y, rýmovalo by se to taky.
03. 11. 2010 | 07:58

mb napsal(a):

vaše věta: ukazuje jen, jak bezradní čeští intelektuálové ve vztahu ke Klausovi jsou. je pravdivá ...

platí již od dob OH kdy se bývalí disidenti dohodli že o Klausovi se prostě ´nebude mluvit´... protože to není slušné ... a že když před problémem zavřou oči, zmizí ...

mate pravdu pehe
03. 11. 2010 | 23:13

mb napsal(a):

věcná chyba pehe : po sarajevském atentátu v roce 1998,

sarajevsky atentat byl v roce 97 ...

ale jestli jste měl na mysli v době po sarajevském atentátu ... tak mate pravdu ...

ale z věty to nevyplývá ... je ambivalentní ... spíše se sklonem k výkladu : sarajevský atentát byl v roce 98
03. 11. 2010 | 23:58

mb napsal(a):

raději by prý emigroval do Patagonie nebo na Madagaskar.

chci klause v patagonii či na madagaskaru ...
04. 11. 2010 | 00:02

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy