Z prezidentské volby se stala fraška: jak z toho ven?

26. 11. 2012 | 17:10
Přečteno 6048 krát
Jaký je rozdíl mezi internistou, chirurgem a patologem už jste asi slyšeli. Internista všechno ví, ale nic nemůže. Chirurg všechno může, ale nic neví. Patolog všechno ví a všechno může, jenže už je pozdě. V právních profesích to funguje podobně. Ministerský úředník obvykle píše zákony, podle kterých následně rozhoduje. Soudce si zákony nepíše, ale má poslední slovo při jejich výkladu, protože má větší razítko. Je však vázán tím, co mu přistane na stole, procesními předpisy a v případě volebního soudnictví i dosti přísnými lhůtami. Nejlíp je na tom právní akademik: celý život si čte, píše a učí, na všechno má názor, o ničem však nerozhoduje a nenese žádnou odpovědnost, což ho činí svobodným. O to chytřejší si pak připadá, když se šťourá v rozhodnutích úředníků a soudců a mluví o tom, co se dalo udělat líp. Jsem právním akademikem.

Z přímé prezidentské volby se pátečním rozhodnutím stala fraška, jež svými rozměry daleko přesahuje nejhorší představy svých odpůrců. Místo abychom studovali programy kandidátů, snažíme se ministerstvu vnitra vysvětlit, jak fungují procenta. Otázka už nezní, koho volit, ale zda se vůbec volit bude. Chystají se ústavní stížnosti a odhaduje se, zda Ústavní soud volbu odloží nebo rovnou zruší. Můj úvodní „coming out“ tedy není samoúčelný: může nás hřát pocit, že jsme odhalili něčí chybu, teď je ale čas na všech stranách projevit trochu pokory a prezidentské volbě vrátit důstojnost. Ministerstvo vnitra by k tomu mohlo přispět uznáním chyby, my ostatní tím, že mu ji přestaneme připomínat; občas se i mistr tesař utne.

Zásadní klíč k řešení však nyní mají v rukou odmítnutí kandidáti. Jana Bobošíková, Vladimír Dlouhý i Tomio Okamura by se měli obrátit na Nejvyšší správní soud a ten by měl rozhodnout o tom, že se všichni tři mohou volby zúčastnit. Pokusím se vysvětlit, proč si to myslím.

Kolik podpisů je potřeba

Ústava v čl. 56 říká, že navrhnout kandidáta může každý občan, jehož návrh svými podpisy podpoří nejméně 50 tisíc voličů. Ověřit takové množství podpisů se zdálo být složité, proto si zákon vypomohl statistikou: místo všech podpisů se ověří jen náhodně vybraný vzorek 8 500 podpisů. Pokud se ukáže, že chybovost je menší než tři procenta, ministerstvo chybné podpisy vyřadí z celkového počtu, ale další kontrolu už neprovádí a kandidáta zaregistruje. Pokud je naopak chybovost větší, vezme se ještě druhý vzorek; to aby se ověřilo, jestli v prvním vzorku nebyly nějaké náhodné nepravidelnosti, které by kandidáta poškodily. Jestliže se i ve druhém vzorku potvrdí chyba nad tři procenta, odečte ministerstvo „od celkového počtu občanů podepsaných na petici počet občanů, který procentuálně odpovídá chybovosti v obou kontrolních vzorcích.“

Kolem téhle věty se strhnul celý povyk. Zastánci zdravého rozumu argumentují tím, že musí jít o průměr: pokud je chybovost v prvním vzorku 9 % a druhém 11 %, dá se předpokládat, že celková chybovost všech podpisů je zhruba 10 %. Z celkového počtu podpisů je tedy třeba odečíst každý desátý. Ministerstvo však chybovost sčítá, 9+11=20 %, a odečte tedy každý pátý podpis. Rozdíl je značný, což si může snadno představit i ten, kdo se jinak matematice vyhýbá. Nalijete si dvě sklenice plné vody: z první sklenice vypijete půlku, odložíte ji, a druhou pak vypijete taky do poloviny. Zdravý rozum velí, že vám ještě druhá polovina vody zbyla, ale podle ministerské metody už nemáte nic, protože když se sečte 50 % a 50 %, tak je to dohromady 100 %.

Ale i někteří chytří lidé v mém okolí ministerský výklad hájí: třeba zákon nechtěl jen odečíst proporční část podpisů, ale také potrestat nepoctivé kandidáty tím, že se jim nesprávné podpisy odečtou dvakrát. Zákon prý tento výklad umožňuje. Takový závěr je ale nesprávný: sporné ustanovení totiž nestojí samo o sobě, nýbrž rozvádí zmíněný článek Ústavy, která má vyšší právní sílu. Nelze proto připustit žádný výklad, který by s ní byl v rozporu. Říká-li Ústava nejméně 50 tisíc podpisů, znamená to nejméně 50 tisíc podpisů: kdyby jich navrhovatel přinesl milion a pak se ukázalo, že 950 tisíc z nich nesedí, je to sice na pováženou, ale ústavní podmínku splnil a je nutné ho zaregistrovat. Jestli chtěl někdo hrozbou „trestného“, tedy nadměrného odečítání předejít falešným podpisům, měl to napsat přímo do Ústavy; běžným zákonem ji měnit nelze. Stranou nechávám, že taková myšlenka není ani rozumná, protože by mohla vést k nekalému „konkurenčnímu boji“. Slyšel jsem už bonmot, že kdyby byl dotyčný tušil, že se neplatné hlasy budou odečítat dvakrát, vybraným kandidátům by jich býval s radostí pár tisíc věnoval.

Pokud se tedy shodneme na tom, že chybné podpisy lze odčítat jen jednou, nikoliv dvakrát, nezbývá než vrátit do hry Janu Bobošíkovou, která se tím ocitne nad 50 tisíci. Co ale s dalšími dvěma kandidáty, kteří i tak zůstanou kolem 49 tisíc, tedy těsně pod hranicí?

Lze věřit statistice?

Sám princip, podle něhož se ověřuje jenom část podpisů a z ní se pak činí závěry o celkovém počtu, může někoho vést k protestům. Ústava přeci o ničem takovém nemluví, neměly by se tedy ověřit všechny podpisy? Odpověď záleží na tom, zda věříme statistice. Já ano; pokud se správně vybere vzorek o dostatečné velikosti, lze s pravděpodobností blížící se 100 % tvrdit, že jeho vlastnosti platí i pro celek. Pokud nevěříte, museli byste zapomenout i na spoustu dalších věcí, jako je třeba dnes běžné testování otcovství podle DNA. Také tam se pracuje jen s velmi vysokou mírou pravděpodobnosti, která se sice jistotě blíží, ale nedosahuje ji.

V předchozím odstavci je ovšem klíčová podmínka: že se vzorek „správně vybere“. Někteří kandidáti se už předem netajili pochybnostmi, že se zde otevírá prostor pro možnou manipulaci ze strany ministerstva vnitra. Vskutku, pokud bychom chtěli nějakého kandidáta poškodit, stačilo by udělat malý předvýběr a do vzorků pak zařadit co nejvíce podpisů, o kterých víme, že nesedí. Z kontroly by pak vyšlo značné procento chybných podpisů, které by se – už bez dalšího ověřování – vztáhlo i na zbytek podpisů.

V tomhle ohledu si však ministerstvo zaslouží, slyšíte dobře, pochvalu. Zřejmě si bylo dobře vědomo tohoto slabého místa, proto do procesu zařadilo ověřitelný pseudonáhodný prvek. Vzorky podpisů totiž nebyly vybírány jen tak „od oka“, nýbrž na základě algoritmu, který je v rozhodnutích popsán a který se – což je důležité – vztahoval shodně na všechny kandidáty. Říkám-li pseudonáhodný, není to negativní hodnocení, nýbrž terminus technicus: k tomu, aby tyto algoritmy začaly sypat náhodná čísla, totiž nejprve potřebují jedno (zpravidla velké) vstupní číslo, ze kterého se pak odvodí další; v počítači se k tomu často používá přesný čas. Výhodou je, že tento postup lze zpětně ověřit: je-li zadáno stejné vstupní číslo, následující posloupnost náhodných čísel musí být vždy totožná. Jak vstupní konstantu určilo ministerstvo, v rozhodnutích uvedeno není. Nejlepší by jistě bylo určit ji pod nějakou veřejnou kontrolou, například losováním za přítomnosti všech kandidátů (zmocněnců), což se nestalo. Čistě teoreticky tedy v tomto bodě nelze zcela vyloučit nějaké zneužití, to už bychom se však pohybovali příliš daleko v oblasti paranoidních představ.

Problém je ale v tom, že někde asi – nejspíš zcela neúmyslně – došlo k chybě. Pokud rozumíte matematice a statistice, možná vás o tom přesvědčí závěry Michala Škopa, podle něhož je pravděpodobnost výsledku, ke kterému ministerstvo došlo, stejná jako kdybyste si třicetkrát po sobě hodili korunou a pokaždé padl orel. Neméně závažné je zjištění Tomáše Peciny, podle něhož postup ministerstva nelze zopakovat: zkusí-li člověk použít algoritmus uvedený v rozhodnutí pro náhodný výběr podpisů, dostane jiné výsledky, než s jakými pracovalo ministerstvo.

Obě tato tvrzení jsou závažná, ale jejich pochopení vyžaduje určité matematické znalosti. Pro mne coby laika je určující něco jiného. Znovu musím připomenout, že statistika uvedená v zákoně je jenom pomůcka, která má usnadnit zjištění, zda navrhovatel přinesl Ústavou požadovaných 50 tisíc podpisů. Dva vzorky, které jsou oba ze statistického pohledu až zbytečně velké, nám mají ověřit, že tato pomůcka opravdu funguje: že lze na základě nich usuzovat o procentu chybných podpisů v celém souboru. To se však může potvrdit jedině tehdy, je-li chybovost u obou vzorků zhruba stejná. Opak je naopak důkazem toho, že statistice věřit nelze! Tedy, abychom byli přesní: statistice věřit lze, ukazuje to však na nějaký problém v použité metodě. V případě Jany Bobošíkové a Tomia Okamury přitom činí odchylka skoro čtyři procentní body, u Vladimíra Dlouhého něco přes dva procentní body; u všech tří je citelně vyšší než u ostatních kandidátů. Pravděpodobné vysvětlení je v tom, že tito kandidáti odevzdali archy, které se v závislosti na konkrétním sběrači značně lišily co do „kvality“. Protože výběrová metoda nepracovala s jednotlivými podpisy, nýbrž s celými archy, mělo to značný vliv na výsledek: když do vzorku padlo pár zvlášť nekvalitních archů, celkovou chybovost to podstatně zvýšilo.

Samotná rozhodnutí proto ukazují, že použitá metoda není schopna bezpečně určit, zda celkový počet shromážděných podpisů dosáhl 50 tisíc či nikoliv. Pokud bychom neuplatnili součet ani průměr chybovostí, nýbrž tu pro kandidáta výhodnější, do stanovené hranice by Okamurovi chybělo 27 (!) a Dlouhému 420 podpisů. Někdo chytřejší než já by nám měl říci, zda takový rozdíl není v mezích statistické chyby. Pokud ano, nelze tvrdit, že zákonnou podmínku nesplnili.

Co je to neplatný podpis?

Určitá zrada je skryta i v tom, jak jsou podpisy ověřovány. Jde o čistě formální kontrolu: neověřuje se pravost podpisů, nýbrž pouhá existence osob, které se na archy údajně podepsaly. K tomu se používá evidence občanů v základním registru obyvatel, proti níž se kontroluje uvedené jméno a příjmení, datum narození a adresa. Právě adresa přispěla k celé řadě vyřazených podpisů: někdy kvůli tomu, že už nebyla aktuální, jindy protože byla zkrátka jiná než ta v registru. Nejen případ Miloše Zemana, který musel být úředně vyzván, aby opravil dlouhé í v názvu ulice svého bydliště, přitom ukazuje, že řada takových podpisů ve skutečnosti mohla být pravá. Podle judikatury Ústavního soudu má trvalý pobyt primárně evidenční charakter a nutně neznamená, že na dané adrese dotyčný opravdu bydlí. Spousta lidí, kteří bydlí v nájmu, si třeba trvalý pobyt nemění vůbec, aby nemuseli při každé změně žádat o novou občanku. Při vyplňování archů se mohli splést a uvést skutečnou adresu místo té úředně registrované.

Objevily se hlasy, že buď jak buď, takové podpisy je nutné přičíst k tíži navrhovatelům, protože si to měli ověřit. Takový názor ale neodpovídá realitě: kandidáti samozřejmě nemají přístup do základního registru. Jistě, mohli od podepisujících požadovat předložení občanského průkazu, v takovém případě by však nejspíš požadovaných 50 tisíc nenasbíral nikdo. Někteří kandidáti tak zpočátku skutečně postupovali, ale záhy od toho ustoupili, protože míra odmítnutí byla neúnosná: podepíšu se vám, ale co je vám do mojí občanky.

Neúmyslným důsledkem je, že nejlépe by z takto nastavené kontroly mohl vyjít někdo, kdo by už od počátku zcela záměrně podváděl. Místo aby sbíral podpisy, stačilo by si stáhnout data z nějaké veřejné evidence, například z obchodního rejstříku, vyplnit je na archy a podpisy zfalšovat. Tím samozřejmě nikoho nechci navádět k trestné činnosti. Chci jen ukázat, že zjištěná míra chybovosti ve skutečnosti nic neříká o poctivosti a čestnosti kandidátů, a dokonce by to mohlo být i naopak.

V některých zemích, které s podpisy voličů počítají, se proto používá jiný systém kontroly. Volič musí svůj podpis odevzdat nikoliv kandidátovi či jeho sběračům, ale přímo na obecní úřad, který jej ztotožní a ověří. V našich podmínkách by šlo využít systém Czechpointů, které jsou široce dostupné například na poštách a obecních úřadech, případně elektronický systém datových schránek. Je ale zřejmé, že pak by realistická hranice neměla být na úrovni 50 tisíc, ale podstatně níž, což by vyžadovalo změnu Ústavy.

A co teď s tím vším mají soudy dělat?

Pokud se vyřazení kandidáti proti rozhodnutí ministerstva budou bránit, Nejvyšší správní soud musí o jejich žalobě rozhodnout během patnácti dnů. Má přitom jen dvě základní možnosti: buď žalobu zamítne, nebo uloží ministerstvu kandidátní listinu zaregistrovat. Na rozdíl od běžného správního soudnictví mu nemůže věc vrátit k novému, lepšímu rozhodnutí, což je zde logické. Čas běží a volby se nemohou odkládat, zákon proto vyžaduje jednoznačné rozhodnutí.

V případě Jany Bobošíkové je věc jasná. Vyřazena byla jen v důsledku nezákonného rozhodnutí ministerstva; pokud se podpisy spočítají správně, bude jich přes 50 tisíc, je proto nutné ji zaregistrovat. Druhé dva případy jsou jasné méně, ale ministerstvem zjištěný stav není z výše vysvětlených důvodů dostatečným důkazem, že předepsaných 50 tisíc podpisů nebylo předloženo. Nejvyšší správní soud sám si takový důkaz opatřit nemůže: není reálné během dvou týdnů obeslat desítky tisíc voličů a zjistit, zda podepsali nebo ne. Za takové situace mu podle mého názoru nezbývá než aplikovat čl. 22 Listiny základních práv a svobod, podle něhož „zákonná úprava všech politických práv a svobod a její výklad a používání musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických sil“, a v pochybnostech rozhodnout ve prospěch kandidátů. In dubio pro libertate…

Takový postup by měl i praktické výhody. Tím, že se všem poškozeným kandidátům vyhoví, je vyloučena možnost, aby podali ústavní stížnost, která by věc zejména z časového hlediska zkomplikovala. Její podání sice avizovala jiná neúspěšná kandidátka Klára Samková, opírající se o 1 076 nasbíraných podpisů, což se k požadované hranici ani vzdáleně neblíží. O tom, že ústavní podmínku nesplnila, tak není žádná pochybnost, a Ústavní soud by měl její stížnost odmítnout. Existuje samozřejmě riziko, že se někdo kvůli nesprávné registraci obrátí na soudy až po volbách, následné zneplatnění by však hrozit nemělo. Registrace je sice důležitou součástí volebního procesu, stanovené podmínky však mají sloužit především tomu, aby se vyřadili uchazeči, kteří zjevně nemají potřebnou podporu a kandidovat by chtěli třeba jen z recese. O tom, kdo bude příštím prezidentem republiky, by primárně neměl rozhodnout soud, nýbrž voliči.

P.S. Studium práv se prý hodí pro ty, kteří se štítí krve a neumí počítat. Přestože se události posledních dnů zdají tuto konvenční moudrost potvrzovat, nemusí to být vždy pravda. První, kdo problém v ministerských rozhodnutích objevil, byl totiž sotva pár minut po jejich zveřejnění můj fakultní kolega Peter Brezina, člověk s rozsáhlým humanitním vzděláním. Steaky má rád krvavé.

(Psáno pro Respekt.cz)

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Pompeius Magnus napsal(a):

to autor:

Ten vtip jste pěkně zvojtil, pane!!! Správně je to takhle: "svědek všechno viděl, ale ničemu nerozumí. Soudní znalec všemu rozumí, ale nic neviděl. Soudce ničemu nerozumí a nic neviděl, ale o všem rozhodne."

Sakra, jak s těmito znalostmi můžete přednášet na PFUK?

Re: Captcha: Civil xtracyp
26. 11. 2012 | 17:30

právník má umět všechno okecat napsal(a):

Krásný a květnatý styl.

Obsah textu ale vede k tomu, abychom Drábka pochválili za výplaty dávek, vnitro za archivaci smluv s Microsoftem a evidenci vozidel, ministerstvo financí za kontrolu kolků na metanolu...

Pan Hasenkopf mi se svým no nonsense přijde nějak přijatelnější.
26. 11. 2012 | 17:40

kocour napsal(a):

Souhlas.
26. 11. 2012 | 17:41

Honza H. napsal(a):

"V pochybnostech rozhodnout ve prospěch kandidátů" - ono jde o to, jakého typu ty pochybnosti jsou. Pokud by byl soud vůči prezidentským kandidátům příliš benevolentní, poškodil by bezesporu např. Ladislava Jakla, který nasbíral něco přes 25 000 podpisů a kandidaturu vzdal.
26. 11. 2012 | 17:59

veverka napsal(a):

Jediné spravedlivé řešení v současné situaci plné nejrůznějších pochyb o sčítání nesčítání,průměr neprůměr,trvalých bydišť vs místo pobytu,způsobů výběru kontrolních vzorků a podobných nejasností a více či méně snadno manipulovatelných okolností je umožnit kandidaturu všem těmto třem podivně vyřazeným kandidátům. Jinak budou nad touto volbou už navždy viset pochyby,že byl někdo z nich z boje vyřazen účelově na politickou objednávku. Tak proč zbytečně zhoršovat politické klima v zemi. Nechť si lidé sami vyberou.
26. 11. 2012 | 18:07

buldatra napsal(a):

Antoši, autore,

Když se stane z frašky fraška, je to arcifraška.
A to ještě není všem dnům konec.
26. 11. 2012 | 18:11

jarpor napsal(a):

No, nevím, pane veverka...

Takže podle Vás je to vlasně jedno... objíždět dlouý čas a shánět podpisy, nebo se snažit to stihnout jako vychcánek, za týden...
Všechny do jednoho pytle...
Spravedlnost podle veverky...

Hezký den
26. 11. 2012 | 18:20

ld napsal(a):

Jak z toho ven? Inu, škrtnout prezidenta, nemít jej.
Za 1/2 dne lze přepsat ústavu, k tomu připojit zrušení senátu, krajů, hafo zdravotních pojišťoven...
Havel a Klaus prezidentství znemožnili, netřeba pokračovat.
26. 11. 2012 | 18:28

Medikolog napsal(a):

In dubio pro libertate...

Hřebíček na hlavičku. Ta ložená VYVOLENÁ OSMIČKA bude jinak strašně řvát... Disproporční zastoupení ve výši 100% by bylo nenápadné a statisticky pravděpodobné jako 100% podpora KANDIDÁTŮ JEDNOTNÉ KANDIDÁTKY NÁRODNÍ FRONTY..
26. 11. 2012 | 18:49

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):

"Průměrné IQ zaměstnanců ministerstva vnitra je 160. Kontrolovaly se dva vzorky, u jednoho vyšlo 90 a u druhého 70." Nebo tenhle: "Smíchejte tři panáky tvrdého alkoholu a dostanete 120procentní superchlast."
26. 11. 2012 | 19:27

vlic napsal(a):

zvolte sikmookou muru. Mozna se prestane soudit.
26. 11. 2012 | 19:27

veverka napsal(a):

jarpor

Kdo by to chtěl "stihnout jak vychcánek za týden" ,tomu stačí opsat ty jména a adresy z jakékoliv databáze . Ano tak snadno to lze ojebat. To nejdůležitější,totiž pravost jejich podpisů,nikdo nekontroluje. Narozdíl např. od Rakouska.Je tak klidně možné,že půlka lidí co tam má třeba Fischer napsané sice reálně existují,ale netuší že jsou napsaní v nějakém prezidentském archu.

Na druhou stranu ministerstvo může při sčítání rovněž podvádět dle libosti,o tom toho už ale bylo napsáno dost a dost,těch možností je plno.

Takže jediná spravedlivá možnost při takto diletantsky,hloupě a děravě nastavených pravidlech je nechat je kandidovat všechny. Nebo chceš aby hned na první volbě prezidenta přímo občany visel navždy stín pochybnosti,že byl někdo vyřazen účelově na politickou objednávku? Proč ti tak vadí že by jich nekandidovalo 8 ale 11?
26. 11. 2012 | 19:30

Luba napsal(a):

Ale pane Antoši,
napsal jste špatně.

Správně má být:

"Internista ví všechno a nedělá nic, chirurg všechno dělá a nic neví, a psychiatr? Ten neví nic a nedělá nic."

Nějak jste si to popletl s profesí právníka a jeho vztahu ke spravedlnosti.

Ten ji teoreticky může dosáhnout, ale prakticky pro to nic nedělá :)
26. 11. 2012 | 19:34

veverka napsal(a):

Taxikář Kubice volá chemikovi Kalouskovi. Taxikář Kubice: "Hele, tady moji lidi počítají podle zákona tu chybovost podpisů a nám to po těch dvou vzorcích nějak enormně narostlo, já to nechápu, nemáš tam nějaké matematiky?" ... Chemik Kalousek "Ty vole, to je divné, teď tu počítáme co jsme vybrali na tom zvýšeném DPH a nám to taky nevychází"
26. 11. 2012 | 19:54

Midori napsal(a):

Řešení by mohlo být, idealistické, v Mafiostánu nereálné, toto:

Tentokrát ať projde všech 11 uchazečů.
V příští volbě prezidenta za 5 let SNÍŽIT počet nutných hlasů pro člověka z lidu, jako je tomu například v civilizovanému Rakousku, třeba na 10,000.
*
Mafie, zaskočena přímou volbou, vymyslela diskriminační proceduru.
Ťulpasové válející si šuny v senátu či v prdlamentu, těm stačí 10 hlasů. Toho, s kým nehrají kuličky, ten musí chudák nasbírat víc než 50,000 , a ještě není vyhráno - v síni číhá ťutínek se svými instrukcemi a svou vlastní perverzí.
*
Divadlo za asistence Doktorů blbů a nasrání diváků se bude vléct dál, jsme přece v roce 2012 za Nečasovy vlády.
26. 11. 2012 | 20:05

jarpor napsal(a):

veverka

" Proč ti tak vadí že by jich nekandidovalo 8 ale 11? "

1. My si tykáme ? Že o tom nic nevím...
2. Kde jsem napsal, že mi něco vadí ? Mají kandidovat ti, kteří splní podmínky zákona případně podle rozhodnutí soudů.
Tečka.

Mějte se.
26. 11. 2012 | 20:19

ten, kdo se hádat nebude, napsal(a):

"O sčítání procent věděli všichni od počátku, tvrdí Kubice"
http://www.lidovky.cz/o-scitani-procent-vedeli-vsichni-od-pocatku-tvrdi-kubice-pkr-/ln_domov.asp?c=A121126_173922_ln_domov_vs

Ne aby někdo říkal, že o tom nevěděl,když všichni, tak všichni.
26. 11. 2012 | 20:26

veverka napsal(a):

Midori

A to ještě potom v médiích a na internetu poslušně nakluše tlupa užitečných idiotů,kteří bazírují na přesném znění imbecilních a manipulace umožňujících zákonů a prskají dotčením když jim někdo tyká. Musím se smát.

Řekl bych že ještě lepší řešení by bylo,kdyby se těch 8 kandidátů co Kubice pustil dál,veřejně za své tři prapodivně vyřazené kolegy postavilo a řeklo že bez nich nebude kandidovat nikdo. Tomu bych říkal řešení na úrovni. Bylo by to vítězství zdravého rozumu nad infantilním kreténismem.
26. 11. 2012 | 20:48

Midori napsal(a):

veverka

Také by se mi takové řešení líbilo. Bylo by to džentlmenské. Až příliš čisté na dnešní dobu. Proto asi nereálné.
26. 11. 2012 | 21:04

zlatý íčko napsal(a):

Po rozhodném stanovisku Kubice nějak panu Antošovi došla právní krasomluva.
26. 11. 2012 | 21:39

PEDERSEN napsal(a):

Česko se tímto zařadilo na POSLEDNÍ místo ve světě. I v Burkině Faso to dělají líp.
A že by ti morálkou překypující borci a borkyně odstoupili, třebaže JE "pustili" dál? Nenechte se vysmát....
Nicméně paní Roithové jsem to psal.
26. 11. 2012 | 22:35

michal skop napsal(a):

nechci se hádat, ale první jsme byli my ((-:
už publikováno na blogu ani ne hodinu po tiskovce, 14:45
http://kohovoliteu.blog.idnes.cz/c/305619/Pocty-vyrazenych-podpisu-prezidentskych-kandidatu.html
že si toho někdo všiml hned při tiskovce ("samozřejmě"(-: ne z novinářů) je také pravděpodobné, ale dřív to dle mě nikdo nepublikoval...
26. 11. 2012 | 23:56

marekantos napsal(a):

Je samozřejmě pravděpodobné, že na to přišlo víc lidí najednou. Nicméně když už jsme se dostali k porovnávání časů, tak se podívej sem: https://twitter.com/mantos/status/271969047879512064. Na Twitter jsem to poslal ve 14:30, a to jsem to měl až z druhé ruky. Na druhou stranu je fakt, že 140 znaků člověk napíše rychleji než blogspot.:-)
27. 11. 2012 | 00:36

mik napsal(a):

Co je sloziteho na overeni vsech cca 170000 podpisu 3 kandidatu ? Zbytecnych uredniku ma CR dost a dost a nebo treba nezamestnanych je v CR taky hodne a pochopitelne je i moznost vyzvat obcany kteri se podepsali na listiny techto 3 kandidatu at se dostavi k overeni v tomto pripade by jim stat respektive ti co vypracovali nedokonaly zakon mohli vyplatit nejakou odmenu Jinak bych ty 3 klidne k volbam pustil podle meho nema ani jeden sanci Bobosikove prece lidi nemohli zapomenout frasku pred 5 lety kdyz komunisti dvakrat volili Svejnara pak navrhli Bobo a pak to zaridili spolu s prebehliky aby vyhral Klaus kde mohla CR dnes byt kdyby tech 5 let byl na Hrade Svejnar je zbytecna polemika,,ale ac Svejnara nepovazuju za zadneho spasitele dam za pravdu zapadnim mediim ktere se shodly ze volba Klause byla tenkrat pro CR nestestim Dlouhy v politice byl a tezko je volitelny pro mnohe lidi a Okamura ? Proc by se ho ti nahore meli bat ? Mozna se da rict ze je mlady ze je ambiciozni ale jeho nazory aby se CR orientovala na Japonsko na Afriku nebo na Jizni Ameriku nemuze volic realne uvazujici brat jako serizni navrh CR ma sousedy Slovensko Rakousko Madarsko Nemecko a Polsko a pak se taky staci podivat do cestovniho ruchu proc si cim dal vic lidi jezdi kupovat dovolenou do CK v Nemecku ? nebo si ji zaridi samo ? Proc jsou dve asociace v cestovnim ruchu ktere se navzajem neuznavaji a pomlouva jedna druhou ? a proc z povinneho pojisteni CK profituje nejvic pojistovna ale klient ktery po krachu CK stale pak ma v zahranici problemy? a pojistovna mu nezajisti okamzitou napravu pak jsou to tedy mrtve penize ktere cestovky skladaji u pojistovny takze at si zamete pred vlastnim prahem a tech 8 co proslo ? Sobotka to same co Dlouhy Fischerova a Roithova maji smulu ze jsou zeny a tradice zen jeste neni na takove urovni aby mohly myslet na uspech nehlede ze zatim co zena politicka v CR to ostuda Dinsbier tam je to spis o tatikovi a zbyli 4 nevyrazny Fischer vypravec z Vysociny Zeman spici Swanzenberg a potetovany Franz osobne bych s teto 4 vyradil Fischera protoze se jako premier v urednicke vlade nicim nepredvedl navic prohlasoval do posledni chvile ze nebudou viza do Kanady pricemz Kanada jasne avizovla nejmene 2 tydny dopredu ze viza budou a pak kdyz Klaus umyslne nejel do Bruselu ale jel do Moskvy podepisova v uvozovkach svou knihu,,,tak tam poslal Fischera a ten musel vedet ,,,no a z tech 3 by pak zbyl do druheho kola jednomu cerny Petr ale obavam se ze spousta volicu volit nepujde protoze on ani jeden kandidat neni uplne podle predstav no a poslusni komunisti volit pujdou,,,a ti nebudou volit ani Swanzenberga ani Franze,,,duchodci budou zase volit Zemana,,,ale jiste je to muj subjektivni pocit kazdy ma svuj nazor ale jedno je jiste fraska a mezinarodni ostuda je z toho uz ted,,,no ale to by nebyla CR hrat si na mistra sveta s holym zadkem je typicke,,,misto toho aby se prijal system ktery uz jinde funguje a je overeny,,,proc neco delat jednoduse kdyz to jde slozite,,,
27. 11. 2012 | 07:12

Midori napsal(a):

Pane Škope
Děkuji za Vaši iniciativu a vůbec za lidi Vašeho ražení.
27. 11. 2012 | 09:30

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Škope,

dovolím si nesouhlasit. Informaci, že s verdiktem týmu pana Henycha nemusí být něco v pořádku, jste dostal ode mne (telefonem a poté mailem, tvářil jste se, že ji slyšíte poprvé, ale samozřejmě nevím, jestli to tak bylo). Oslovil jsem Vás, protože jsem byl přesvědčen, že jako matematik a člověk, který se podobnými věcmi zabývá, ji dokážete co nejlépe a nejrychleji vyhodnotit (a že se buď objeví ve Vašem blogu či v připravovaném článku, o němž jsem Vám též říkal).

Kupodivu jsem se pak Váš rozklad nedočetl ve Vašem blogu na stránkách Aktuálně.cz (tam jste psal až o den později), ale ve Vašem blogu na idnes. Myslím, že v této souvislosti je Vaše poznámka o novinářích dost nevkusná.

Libor Stejskal
27. 11. 2012 | 11:10

Honza II napsal(a):

"Určitá zrada je skryta i v tom, jak jsou podpisy ověřovány."
Nikoliv určitá, ale zásadní. Pokud minimálně z 5000 archů vyšlo v neuvěřitelně velké většině, že při druhém náhodném výběru archů je chybovost viditelně větší, tak to jednoznačně svědčí o odlišném způsobu ručního dohledávání sporných případů.
Prostě, když JUDR Hanyš (že by titul ještě z vysoké školy SNB v Trnavě?) viděl, že jeho největší "nepřátelé" Bobošíková a Okamura (ten o 55 hlasů) mohou ještě projít do volby, tak určitě vydal nikde nedoložený pokyn, aby se už dále postupovala při ručním dohledávání přísněji. - Nejspíše řekl něco jako: "Teď už se s tím tak nepárejte." Určitě k tomu dodal, že se to musí včas stihnout.
A jeho promitivní chyba se sčítáním procent z obou výběrů je jen zastírací manévr, aby se na to všichni nachytali a nikdo nepártal, v čem ministertsvo doopravdy švindlovalo. (Má přece s manipulací zkušenosti už z doby neúspěšného a úspěšného zakazování DS.)
A tak tady teď všichni řeší, jak funguje či nefunguje statiska a náhodné výběry - místo aby jednoho potenciálního lumpa prověřili, co a jak dělal od roku 1980 za totality zvláště na ministersvu vnitra. Nemusí být přece křivá jen každá učitelka matematiky, která byla za totality v KSČ. Přece při otázkách porušení bezpečnosti v počítačových aplikacích se vždy jde po prověrkách lidí, kteří na celý systému měli významný vliv. A tohle "jako" kolegu právníka z Pravnické fakluty nenapadne?
27. 11. 2012 | 11:11

Miláno z Děčína napsal(a):

Setkaly se tu dva mnou blogované upozornění,což jensám pan Okamura a justice.To mě ani nemohlo napadnout jak tyto dvě skutečnosti se potkají a prolnou?
Obojí je nedůstojné naší skoro ještě republice!Autor článku ke konci upuzorňuje na tu skutečnost,že se touto cestou dají vyloučit populisté a jmenovaný jím je jak vyšitej.To neni urážka,ale co jeho jeden krůček to celostátní názorový problém,který ani jeden neni čistý,poukázáno jak řešit,jak kontrolovat,co přinese,co vyloučí jako nebezpečí atd.!Pouze jen POUKÁZÁNÍ a čekání!!!Díky autore!
27. 11. 2012 | 14:36

michal skop napsal(a):

stejskal

na vysvětlení: skutečně já osobně jsem se to dozvěděl až od Vás (14:50) a také jsem to Vaší kolegyni poctivě poslal hned, jak jsem to spočítal (15:26) + večer jsem jí také speciálně volal (a obětovával na to poslední zbytky kreditu...), že se tam ukázal ten problém s různými vzorky, který jsem přes noc dodělal a ráno (v sobotu) to bylo na blogu zde na Aktuálně. Psát jenom o tom problému součet/průměr nemělo cenu, to už bylo v té době všude.

Nicméně až poté, co jsem poctivě sám spočítal, že pí. Bobošiková by při správném počítání prošla a co jsem to napsal do A.cz (sms omylem přišla přeci i přímo Vám) jsem zjistil, že kolega už to v 14:45 vydal na blogu našeho sdružení na idnes.cz. O čemž jsem nevěděl, neboť o blog na idnes.cz se já vůbec nestarám.

Na ty novináře to mířilo na ty, co byli na tiskovce - tam na to nikdo nepřišel, nikdo se na to nezeptal - přitom třeba u p.Okamury to muselo praštit přes oči, 20% se spočítá snadno nahrubo v hlavě.
28. 11. 2012 | 12:34

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Škope,

rozumím, takto mi to dává smysl. To o kolegovi jsem nemohl vědět, takže jsem z toho byl poněkud rozpačitý.

Ten Váš blog byl myslím velmi cenný, díky za něj.

Libor Stejskal
28. 11. 2012 | 12:50

Jarda Parda napsal(a):

Chtěl bych i zde podotknout, že závěry pana Škopa z odkazovaného
článku jsou naprosto chybné a z matematického hlediska vadné.
Tady je vidět, že nějakému blábolu stačí dát publicitu, a už se to
bere jako hotový fakt :-) Stručně shrnu: Pan Škop ve svém elaborátu
dokazuje, že ty dva vzorky 8500 podpisů každý NEBYLY vybírány
následujícím postupem: "Ze všech shromážděných podpisů se podle
výsledků generátoru náhodných čísel náhodně vybralo 8500 podpisů".
Tento závěr s velkou publicitou už několik dní prezentuje a média a
laici mu uhranutě naslouchají. Má pravdu. Ovšem je zde jedna potíž -
Ministerstvo vnitra nikde netvrdí, že vzprek vybíralo tak, jak pan Škop
předpokládá. Naopak samo Ministerstvo Vnitra v protokolech o kontrole uvádí,
že náhodně (podle výsledků generátoru náhodných čísel nebyly losovány
jednotlivé podpisy, ale celé podpisové archy (jejich pořadová čísla).
Na vybraných arších pak byly kontrolovány podpisy všechny, a to tak dlouho,
dokud celkový počet podpisů nebyl 8500.
Inu - jeden ze standardní nástrojů demagogie - soupeři podsuneme tvrzení,
které nikdy neřekl, a pak ho triumfálně vyvrátíme :-)
29. 11. 2012 | 15:13

Ječmínek napsal(a):

Víš proč, protže frašek máme kolem sebe tolik, že už to ani nevímáme. Třeba Peake půjde na Obranu, není to fraška- další Parkanová.
Kuba - zachranář, ministr s podivným pozadím a styky bude dělat průmysl, obchod a dopravdu. - další fraška atd.
Proto změním téma :
Občany štve stále zvyšování cen teď k Vánocům,i když DPH nebyla změněna. Obchodníci si dělají co chtějí, ti bohatnou krize ne krize. Xichty členů naší vlády už nemůžeme ani vidět, tak se nám protiví, hlavně když vstoupíme do marketu a vidíme ty ohromné ceny. Průměrný hrubý český plat 24 tisíce, čistý asi 19 tisíc je jen africká almužna a tu má 70% občanů, Ostatní si mastí kapsy od 30 - 500 tisíci.Co si ještě na nás politici do Vánoc vymyslí ??? Ještě nebylo stanovené zvýšení DPH a už teď obchodníci zdražují, máslo,kafe až o 50% a další. Co dělá obchodní inspekce, když to neví a a ni to nekontroluje, za co je placená ????? I léky stále stoupají od podzimu i o 100% , jak to ????? Lékarníci bohatnou, většinou má každý 5 lékaren. Manžel ministryně kultury Hanákové má 8 lékaren na které našetřil na Valašsku, kde jsou nejnižší platy. Inspekce něco dělej, to už není před Vánocemi normální. Naši politici se cpou kaviárem vrchem i spodem, koupají se ve zlatých vanách a my co je platíme tak nevyjdeme s výplatou a na Vánoce určitě ne. I am sorry dear of governments and politicians.
Máme Vánoce pro nás chudé zrušit ????
reagovat
30. 11. 2012 | 17:22

posledni pesimista napsal(a):

Vyber kandidatu na prezidenta je spis komicka boure ve sklenici vody nez fraska. Pravne je to "ohromne slozite" a lze na tom uzasne rajtovat, je to zrejmne lakave tema pro publicisty, vecne to ale nestoji za fajfku tabaku. Volba prezidenta neni citliva na to jestli se par lidi ci par set lidi "navic" stane kandidaty.
04. 12. 2012 | 09:41

posledni pesimista napsal(a):

Ahoj Ječmínku
04. 12. 2012 | 10:06

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy