Je to krize ekonomiky, vládnutí a společenských věd

12. 02. 2009 | 12:42
Přečteno 10120 krát
Odkud se vlastně vzala globální krize finančních trhů – a na ni navazující krize hospodářská, sociální a politická? Vidím především dvě podstatné okolnosti, které přispěly k jejímu vzniku: artikulované zájmy finančního kapitálu, protěžující neoliberální ideologii, které se úspěšně prosadily v arénách politického rozhodování, a nekompetenci společenských věd v poznávání charakteru soudobé fáze vývoje lidské civilizace.


Rád bych se opřel o poznatky sociologie vědění, analyzující úlohu zájmů v konfiguraci ideologií schopných významně ovlivnit to, co si lidé myslí, čemu věří a jak se chovají. Jejím hlavním představitelem je Karl Mannheim a jeho – u nás málo známé – dílo „Ideologie a utopie“ vydané začátkem 90. let.
Vývoj světa se až do loňského roku odehrával ve znamení převládajícího neoliberálního paradigmatu, vtěleného do tzv. Washingtonského konsenzu. Ten bylo a lze – samozřejmě zjednodušeně – vyjádřit sloganem „Stát je překážkou svobodného podnikání (a tím i blaha společnosti jako celku).“
Toto paradigma vznikalo a postupně sílilo v USA, posléze ve Velké Británii a nakonec s plnou razancí, podporováno institucemi jako je Světová banka a Mezinárodní měnový fond, dorazilo i k nám. Zde koincidovalo s diskreditací a politickou porážkou komunismu a potencovalo hledání zásadně odlišných řešení.
(Protagonistou tohoto výkladu aktuálních potřeb doby obecně a českého státu zvláště byl a dosud zůstává Václav Klaus.)
Za úspěchem neoliberální interpretace problémů soudobé civilizace je nutno vidět masivní a artikulované ekonomické zájmy globálního finančního kapitálu. Ty byly s vynaložením značných zdrojů uplatňovány k přímé i nepřímé podpoře akademických a politických kruhů, které tyto koncepty uplatňovaly při přípravě, zdůvodňování a realizaci reforem deregulace ekonomiky i demontáže sociálního státu.
Kromě několika málo výjimek (mezi nimi opět zaujímá význačné místo Václav Klaus, tvrdící, že současná krize byla způsobena přílišnou regulací) se dnes společenští vědci shodují v definování příčin kolapsu finančních trhů: aktéři globálních finančních trhů byli osvobozeni z pout veřejného dohledu a kontroly a pustili se bez morálních skrupulí do hry známé pod názvem „letadlo“: splácím dluhy tím, že si půjčím od jiných, kteří si půjčují opět od jiných – a kruh se pomalu, ale jistě uzavírá…
I v řadách ekonomů se ojediněle vyskytly hlasy včasného varování – v některých případech i v ostrém protikladu k dříve prezentovaným stanoviskům. Uveďme například jména Josepha Stiglitze, Francise Fukuyamy, Geoffrey Sachse či George Sorose. U nás to byl především Ondřej Benáček, který se zmíněné tezi věnoval před zhruba dvěma lety v Hospodářských novinách (viz text Co čeká Ameriku a svět za Bernankeho). Tyto názory však byly až do nedávna marginalizovány a v politické praxi ignorovány.

Limity ekonomie

Část problémů, které přivodily tento zarážející deficit porozumění problémům soudobé civilizace na straně společenských věd, byla dána jejich rozčleněním a přílišnou specializací. Jinými slovy: problémy finančního trhu nemůže analyzovat pouze ekonomie, právě tak jako pokles legitimity a efektivity veřejných a politických institucí nemůže indikovat pouze politická věda.
Byla to právě ekonomie, která se více méně úspěšně pokusila obsadit veřejný prostor, v němž společenské vědy analyzovaly dynamiku soudobých společností a snažily se z této analýzy vyvozovat doporučení pro společenskou praxi. Nebyla ale jediná.
Uvedu zde – bez obšírného výkladu, jen s odkazy k dalším pracím – tři pokusy o prosazení alternativních paradigmat, stavějících důsledně na spolupráci několika společenských věd, jichž jsem byl svědkem i přímým účastníkem v posledních třiceti letech. Už v osmdesátých letech to byla teorie kultivace a uplatnění lidského potenciálu ve společenském reprodukčním procesu a role odvětví rozvoje člověka, zachycená v několika článcích na přelomu osmdesátých a devadesátých let. V případě lidského potenciálu šlo o zdraví, schopnost integrace a sociální participace, znalosti a dovednosti, hodnotové orientace nebo tvořivý potenciál. Překvapením byl vzájemný vztah mezi tehdejším kritickým nábojem tohoto konceptu ve vztahu k teorii základny a nadstavby, z níž vycházela v praxi předlistopadová vláda komunistické strany, a chybami v přístupu k veřejnému sektoru, kterých se dopouštěly naše polistopadové politické reprezentace. V devadesátých letech jsme se zabývali rolí trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. A od přelomu století a tisíciletí se věnujeme teoretickým východiskům pro strategické rozhodování v České republice (viz. Literárání noviny č. 25/2008). Ve všech těchto případech se ukázalo, jak obtížná a náročná je spolupráce ekonomů se sociology, politology, právníky a teoretiky veřejné správy. Všechna tato paradigmata byla ovšem také tak či onak marginalizována.

Ohrožení veřejné sféry

Jak hodlají krizi řešit současné politické reprezentace? Zaznamenáváme odstíny v přístupech (USA, Velká Británie, Francie, Německo), ale v zásadě masivními dotacemi z veřejných rozpočtů pro sanaci privátních ekonomických subjektů. Politikům je dnes už jasné, že řešení je nutno hledat lepší veřejnou regulací ekonomických aktivit na globální úrovni. Zde se však ukrývá čertovo kopýtko: aktéři globální ekonomiky se už emancipovali natolik, že mají všechny ostatní aktéry, včetně vlád nejbohatších a nejsilnějších států, jako rukojmí, mohou je vydírat hrozbou rezignace na příspěvek k naplňování jejich veřejné funkce (vytvářet pracovní příležitosti), a také tak bezostyšně činí.
Dochází-li dnes tak rychle k tak obrovským transferům veřejných peněz, nezbývá než se ptát, jak to, že řádově nižší investice, potřebné k podpoře rozvoje veřejného sektoru, nebyly v minulosti nikdy k dispozici, naopak se omezovaly a stále větší břímě v uspokojování potřeb se přesouvalo na jednotlivce a rodiny? Vysvětlení je nutno opět hledat v úzkých ekonomických zájmech těch, kteří chtěli přesunem těchto služeb z veřejného do komerčního sektoru získat další podíl na zisku.
Troufám si tvrdit, že veřejný sektor může být i přes zřejmou diskreditaci neoliberálního paradigmatu ohrožen probíhající krizí ještě více než v minulosti tímto paradigmatem samotným: prostředků bude za jinak stejných okolností méně a veřejných úloh a nároků více.

Co nás čeká?

Výhledy budoucího vývoje se rýsují v ne příliš zřetelných konfiguracích. Jisté je, že budou nezbytná závažná politická rozhodnutí na nadnárodní i na národní úrovni (regulace globálních finančních trhů, zvýšení daňové zátěže). I tak lze očekávat rostoucí sociální napětí, jím indukované politické turbulence, neklid a fluktuace v podobách politické reprezentace. Klíčové bude, zda se občanům u nás i ve světě podaří zformovat se do účinné politické formace, která by zabránila rozkladu společností více či méně podle latinskoamerického scénáře známého ze 70. až 90. let minulého století.
Jistě, otevírá se okno příležitostí pro formování nového pohledu na způsoby, jimiž lidstvo spravuje svoje záležitosti, a na návrhy veřejných politik, které by pomohly politickým reprezentacím vybřednout z probíhající krize. Absentující kapacity vládnutí však nedávají velké naděje, že se to obejde bez větších či menších krizí a selhání. Zevrubná analýza kapacit strategického vládnutí v České republice nabízí ještě méně důvodů k optimismu.
Společenské vědy ve světě i u nás mají přitom v nastalé situaci velkou odpovědnost, myslím větší, než bychom si asi všichni přáli.

Redakční poznámka:
Tento text je redakčně upravenou verzí příspěvku předneseného na Mezinárodní vědecké konferenci Ekonomicko- správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně, nazvané Šlapanice 2009 a uspořádané 22. ledna 2009. Ve zkrácené podobě vyšel text v Literárních novinách 2009, č.6 na straně 6 pod názvem "Tušené souvislosti paralelní krize". Dostupné na http://www.literarninoviny.cz/?p=clanek&id=6343

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Vilém napsal(a):

Toto je první kvalitní rozbor současné situace, který jsem z řad našich odborníků vůbec zaznamenal. Je skutečně znepokojivé, že v době, kdy se na českou ekonomiku a společnost valí gigantická pohroma nevídaných rozměrů, nemají politikové na starost nic lepšího než vymýšlet třinácté důchody nebo legalizaci schwarz systému a ekonomové většinou pomateně blekotají cosi o tom, že stát nesmí zasahovat do katastrofy, kterou sami způsobili.
Je to znepokojivé hlavně proto, že bez adekvátní reakce politické sféry a zásadních změn politiky dojde k nekontrolovanému vývoji, který může vyústit i v destrukci politických institucí demokratického typu. Zatím se naše politická a veřejná sféra hádá o půlprocentní slevu na pojistném nebo válčí o stravenky.
12. 02. 2009 | 12:56

David napsal(a):

Celosvětové bezhlavé nalévání peněz do bank, automobilek a dalších odvětví považuji za krátkozraké. Krizi to patrně nevyřeší, ale pouze jen oddálí konečný a nezvratný tvrdý dopad na dno. - Krach státních dluhopisů.- Je zajímavé, jak někteří zastánci všemocné ruky trhu často doporučují finanční injekce státu do soukromých podniků.

Proč nenechali banky přirozeným způsobem zkrachovat? Když by je nekoupila jiná zdravá banka, tak by je nakonec koupil stát. Co by bylo na tom špatného, když by se celosvětově snížil počet bank na polovinu a státy by tak získaly větší podíly a vliv v bankovním sektoru? Co by se stalo, kdyby banky už neměly ty nemravné zisky v řádu desítek miliard, ale pouze by byly jen v kladné nule? Například do automobilek bych nedal ani korunu, ať si klidně zkrachují a ukáže se v praxi ta všemocná ruka trhu. Má vůbec smysl tuto nadvýrobu ještě zvyšovat dalším plýtváním energií a surovinami? Automobilky by nám všem měly říci, jaká je výrobní cena jejich aut ve srovnání s cenou prodejní.

Na jednu stranu chápu, že se vlády snaží minimalizovat nezaměstnanost. Cesta, kterou se zatím snaží zvolit jen velkou nezaměstnanost zpomalí a oddálí, ale nezabrání jí.

Podpora zvyšování spotřeby obyvatel je velmi krátkozraká v situaci, kdy krize je i krizí z nadvýroby. Snižování daní nepomůže. Pochybuji, že rozumě uvažující občan bude tyto peníze obratem utrácet. Pochybuji, že bohatý podnikatel, který je tzv. „za vodou“ bude získané peníze z nižších daní investovat, zejména v této nejisté době, do vytváření nových pracovních příležitostí.

Jednu z cest k řešení současné krize vidím v tom, že už konečně velmi rychle pochopíme, že všichni musíme snižovat svojí spotřebu, a to ve všech směrech. Prostě zastavení toho bezmezného plýtvání, které nás ničí. Čím rychleji budeme ničit naše životní prostředí, čím více budeme plýtvat surovinami, energiemi, tím rychlejší bude konec celé naší civilizace.

Velký problém vidím také v tom, jak se rozevřely ty pomyslné nůžky mezi chudými a bohatými. Je potřeba je zase trochu sevřít, protože se ukazuje, že ti „nepostradatelní odborníci“ byli často nezaslouženě odměňováni za svoji práci, že nás spíše dlouhodobě podváděli a okrádali. Je proto potřeba přísně potrestat ty, kteří v této krizi podváděli a zabavit jim také i jejich majetky, protože nepotrestané zlo plodí zase další zlo.

Investice do vzdělání je sice cesta správným směrem, ale efekty se dostaví až se zpožděním. Zvyšování vzdělanosti také není všelékem. Už dnes jsme dost vzdělaní na to, abychom věděli, že kouření zkracuje život, a přesto nejsme schopni a ochotni proti tomuto zlu schválit potřebné protikuřácké zákony.

Podle mého názoru hlavní příčinou krize byla všeobecná tolerance ke lhaní na všech úrovních společnosti a v důsledku toho pak i všeobecná ztráta důvěry, která dnes blokuje cestu nápravy.

Důvěra se dlouho buduje, ale rychle se ztrácí. Takže nás čeká zase velmi dlouhá a bolestná cesta budování vzájemné důvěry. Kdyby se za zlovolné lhaní přísně trestalo, tak by k tak rozsáhlé globální krizi patrně nikdy nedošlo. Prostě občas by zkrachovala nějaká banka, a tu by zase koupila jiná banka, a tak by to šlo dál a žádná celosvětová krize by nebyla. Auditorské firmy totálně selhaly. Dnes už nikdo nevěří nikomu, a to je velký a podle mne klíčový problém.

To, co se stalo, je tak především krizí morálky. Kdyby se nyní začalo přísně trestat za lhaní, tak by se situace začala pomalu, ale jistě zlepšovat a mělo by to zejména trvalé výsledky.

Kam jsme to s tou všemocnou rukou trhu dostali, když největším věřitelem USA je rozvojová země Čína a drží tak 1 bilionem dolarů USA pod krkem? Kdo bude pod krkem držet nás? Jako my jsme nevymohli dluhy od rozvojových zemí, tak nyní rozvojové země nevymohou dluhy zase od nás?

Prostě nemůžeme se bezhlavě zadlužovat, ani jako občané, ani jako státy.
12. 02. 2009 | 13:18

George napsal(a):

"Vývoj světa se až do loňského roku odehrával ve znamení převládajícího neoliberálního paradigmatu, vtěleného do tzv. Washingtonského konsenzu. Ten bylo a lze – samozřejmě zjednodušeně – vyjádřit sloganem „Stát je překážkou svobodného podnikání (a tím i blaha společnosti jako celku).“"

To je opravdu perla. Jak v této souvislosti vysvětlíte nárůst úředníků, přerozdělování, byrokracie, předpisů a nařízení ve vyspělých zemích v posledních dekádách.
Zajímalo by mně ,zda někteří autoři blogů někdy přemyšlí o tom co píší a konfrontují to s realitou.
12. 02. 2009 | 13:21

Saliven napsal(a):

Měl bych jedno řešení. Zkrátka řeknem cosmesi tosme si, uděláme tlustou čáru a odmázenem všechny dluhy. Šejkové a číňani maji stejně dost, ať jsou rádi, že jsou rádi. :-D
12. 02. 2009 | 13:23

Saliven napsal(a):

George:
Všechno je příčina-následek. Kdyby se lidi nechovali jako dobytek, tak by skoro žádné regulace být nemusely. Ani by nemusely být tak složité zákony. Jde jen o to, že lidé vymýšlejí stále nové a nové podvody, apod. a tak se musí neustále vymýšlet nové a nové zákony, aby to postihovaly. Jinak tu zavládne bordel ale 90. léta.
12. 02. 2009 | 13:25

student napsal(a):

"Definování příčin kolapsu finančních trhů: aktéři globálních finančních trhů byli osvobozeni z pout veřejného dohledu a kontroly a pustili se bez morálních skrupulí do hry známé pod názvem „letadlo“: splácím dluhy tím, že si půjčím od jiných, kteří si půjčují opět od jiných"
Pane autore, tu definici špatného hospodaření jste se naučil na specializovaném institutu, anebo to víte tak jako já, už od své babičky?
12. 02. 2009 | 13:39

Rumcajs napsal(a):

Tak tu lež pane Potůčku zopakujte ještě 99*, a možná to nakonec bude pravda.

Taky by mě zajímalo, proč se říká "Vůl jako anděl", když anděla mi vůbec nepřipomínáte.
12. 02. 2009 | 13:50

pípa napsal(a):

marně se snažím přeložit neoliberalismus a washingtonský konsens do češtiny a zjistit na koho a co to zde pasuje? Ta"smetánka" na špičce světového globálu.Netrpíte autore samomluvou,nepotřebujte lopatičku k hraní si na svém písečku? Nesnažte se české problémy schovat pod deštník "globálu".Je to alibismus.Společný jmenovatel situace ČR se jmenuje "rukou společnou a nerozdílnou i rozdílnou"od ODS a ČSSD.Nejen to,že chtěly ke globálu patřit.I jak!!
12. 02. 2009 | 13:54

jogín napsal(a):

Rumcajsi, podívejte se na anglickou Wiki, slova Lehman Brothers. Zjistíte, že pří kapitálu 130 milionů točila aktiva ve výši asi 700 miliard. Je to letadlo nebo ne?
12. 02. 2009 | 14:16

Rumcajs napsal(a):

jogín:

Letadlo to určitě je. Ale nepilotoval ho neoliberál ale státní intervencionista.

Prof. Zelený uvádí neodiskutovatelný fakta a tam se to můžete dočíst. Na rozdíl od těchto ideologických plků bez jediný konkrétnosti.
12. 02. 2009 | 14:40

jogín napsal(a):

Tak slyším poprvé, že Gorila, co té bance velel a kasíroval stomilionové odměny, je státní intervencionista. Nevěříte taky na polednice?
12. 02. 2009 | 14:53

Vosabotě napsal(a):

Vynikající zhodnocení současného stavu, dává to vskutku hlavu a patu. Kdyby bylo napsáno česky, bylo by ještě srozumitelnější, pádnější a důvěryhodnější.
Jen si dovoluji do neodborného textu určeného pro širokou veřejnost navrhnout: absentující - chybějící, formace - seskupení, skupina, artikulované - vyjádřené...
12. 02. 2009 | 15:14

Xury napsal(a):

Pro jogína:
obávám se, že si pletete pojmy. Kapitál banky nemá s aktivy až tak moc společného. Jde o to, že banka spravovala majetek investorů (ve výši cca 20 mld.USD) a ten investovala pomocí finančních pák do aktiv ve výši 700 mld. USD. S letadlem to nemá nic společného.
Pro Davida:
vaše řešení nechat část bank padnout by bylo použitelné pokud by se týkalo jen malého počtu bank a nebo jen bank investičních. Problém je, že zasaženy byly i komerční banky, které poskytují úvěry celé ekonomice a ty dost dobře nemůže nechat stát padnout. Na druhé straně došlo de facto k odkoupení podílů (proti státní pomoci), což znamená, že vlastníci bank byly ve skutečnosti potrestáni ztrátou značné části majetku. Co se podpory průmyslu týče, tak s vámi souhlasím jen je potřeba větší odvahy u politiků, protože to samozřejmě znamená prudký nárůst nezamněstnanosti a ztrátu popularity. Vaše myšlenka, že omezování spotřeby je cesta ven, vede podle mne k celkovému úpadku civilizace, ale obávám se, že vysvětlení by citelně přesáhlo možnosti tohoto stručného příspěvku.
Vaše představy o potrestání viníků budou jistě populární, ale obávám se, že vina je velmi rozptýlena v čase i prostoru a některé vaše návrhy by patrně byly protizákonné.
Konečně co se čínských dolarových aktiv týče. Je přinejmenším sporné kdo koho drží pod krkem. Je to analogická situace jako u úvěru v bance. Pokud máte úvěr milion a nemůžete splácet - máte problém. Pokud máte úvěr miliardu - má problém banka.
12. 02. 2009 | 15:31

Rumcajs napsal(a):

jogín:

Četl jste vůbec toho Zelenýho ?
12. 02. 2009 | 15:40

Ondrej Capek napsal(a):

FUJTAJXL to jsem se lek uz toho zacatku: "artikulované zájmy finančního kapitálu, protěžující neoliberální ideologii, které se úspěšně prosadily v arénách politického rozhodování, a nekompetenci společenských věd v poznávání charakteru soudobé fáze vývoje lidské civilizace." a tahleto pry "garantuje magisterský a doktorský program Veřejné a sociální politiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy." -- hmmm, to mnohe vysvetluje.

2 pípa: nema cenu se tim zabyvat, problem neni neoliberalismus, ale monetarni expanze v USA, regulace pracovnich trhu v Cine a konecne NINA hypoteky v USA jako nastroj socialni politiky + dalsi dnes jiz dobra popsane mechanismy stojici na asymetrii informaci apod.

Ten pan je - sakra jaky je vhodny slovo pro pitomce?
12. 02. 2009 | 15:51

zdesta napsal(a):

Systém kde se člověk obohacuje jen oběživem,směřuje do ha...u.Všechno má svůj začátek a také konec.
12. 02. 2009 | 15:56

Pocestny napsal(a):

Hm, další intelektuálská tláskanice pověr a bludů. Nechci tu ale kopat jen do autora, otázkou je, jak to pošmikali naši drazí editoři, jak se přiznali v petitu.

Hlavní bludy?
1. Liberální pardigma je pořád stejné, proto neoliberální jest nesmysl významem.
2. Bylo definováno daleko dříve, než v 90. min století, protože vychází z toho, co jsme z sobě dobrovolně potlačitli, tedy z protestantské etiky, která je, jak známo, alternativou ke katolické bigotnosti a licoměrnosti.

Ten "protestantský Bůh" je daleko přísnější než náš otec Vyklouz, proto je protestantská společnost, založená na křesťanském liberálismu a individuální odpovědnosti daleko efektivnější, funkceschopnější a flexibilnější, než ta naše.

Jediné v čem lze souhlasit je to dvacet let staré: "Globalizace je terorem globalizované entity na lokalizovaném státu a mase."

Je totiž pravdou, že minulé dvacetiletí se neslo ve znamení prudkého růstu vlivu celozemského obchodního prostoru, který globalizován zejména internetem, prudce expandoval.

Za dvacet let se tvůrčí posice lidstva posunula o obrovský krok. Ne každý si tu ovšem uvědomuje, protože většina "dělného lidu" byla lokalizována.

Jak k tomu došlo? Na jedné straně prudce expandoval trh. Představme si, jakou výměru by mělo parkoviště, které se za dvacet let stalo z pole, role něčím, co lze nazvat investice...

Kdybychom ty peníze jen proasfaltovali nebude růst stéblo trávy.

Ty peníze by někde měly teoreticky chybět, ale nechybí, tedy nechyběly. Ony státy pochopily, že je třeba si v tom najít svou funkci, proto počaly jednat "obchodně". Obrovské národní majetky, možnost manipulovat cenou a úrokem, možnost tisknout "funnymoney", to vše učinilo sic lokalizovaný stát hráčem s globalizovaným Harpagonem, který dá jen na to, co mu nasype jeho procenta ze zisku.

Tak lokalizovaný stát začal "prodávat" své "poddané", tedy odboráře, kteří zase podrží ruku na jiných kohoutech, kohoutech lidské nenávisti a agrese.

"Spiknutí mocných" je přirozené. Globální firmy se pohybují v rozměru obchodu, politiky, bezpečnosti daleko lépe než stát velikosti našeho, ale i Německo je proti některým globálním značkám, o kterých se teď nemluví, protože nepadají, naprostým nýmandem, jejich zájem je nadto chytře akordován se "zájmy" největších zemí, které dodávají tu drtivou většinu trhu
- NAFTA
http://en.wikipedia.org/wik...
a British Commonwealth
http://en.wikipedia.org/wik...

Sečtěte si výkony asociovaných ekonomik a porovnejte se silovou mapou světa a možná vám dojde, jaké euroklapky na očích mají kritici "neocons" v Evropě, která se pozvolna emancipuje z úlohy původní EU - tedy posice intelektuálně technologické plantation USa a GB. Britové to odnesou, protože už žádný svůj prmysl nemají, zatímco USA si ho na tom skoro položily.
12. 02. 2009 | 16:07

Pocestny napsal(a):

Další blud, geografie a "geologie" kořenů toho, co tu dnes kvete je naprosto bludná.
1.Všichni víme, že subrime maggottery rozjeli ti, kteří nás dnes mají spasit. Přečtěte si toho Zeleného, tohle je opravdu pod úroveň UK, pane!

GB, - co kdybyste zašel na základní kurs k Doležalovi, aby vám vysvětlil, že od roku 1997 vládne v UK LEVICE!!!

Tudíž, tohoto "spiknutí státu" s bankéři se dopustil socanský erár ve jménu pracujících.

Je mi líto, že jedna z lokalizačních nevýhod, ujařmující místního intelektuála od role globalizovaného chytráka, který následuje svou "globální bonanzu" tam, kde zrovna kvete nejlépe, tedy dnes do Arábie, je z negramoce jazykové vyplývající provincialita názoru. Kdo je ovšem schopen sledovat (když tam už nejede) na netu media v několika jazycích, není si schopen udělat validní obraz toho, co se vskutku děje.

Pokud se totiž zahalíme do pláště kouzelníka Fokustóna a vytaháme pěkně za uši králíky, kteří za to mohou, tak Bob a Bobek budou ne ti "zlí magnáti a libertiáni, ale právě socani... Proč?

1. USA - socanská idea, že lidé, kteří nic nevydělají a nic nemají, mohou splácet barák a že když to banka zamotá do výnosnějších investic, přeleje do hrnce dealerovi, kterej pobíhá po slumech a rozlévá do hrnku, ten guláš se sesrazí a banka se může tvářit nevinně, to vše zaštítěno "dobrou vůlí" FEDu, vlády, presidenta, guvernérů, starostů, prostě všech panáků, které Amerika platí za to, aby se cítila cool.

2. Británie - dvanáct let dorážení průmyslové výroby, vexlu s americkými, indickými, arabskými a jinými investicemi v EU, dovoz socanského voličstva rychlostí 2,5 milionu ročně z Asie a nejlépe muslimských, naprosto šílená fiskální politika a ještě šílenější dluhová správa, která spolu s přímým spolumanipulováním s daty přivedla GB do situace, kdy směřuje směrem k Islandu, tedy ke stavu, kdy dluhy nasekané domácími firmami narostou nad likviditu státu, protože Angličanu dnes nikdo nepůjčí.
12. 02. 2009 | 16:26

Vilém napsal(a):

Diskuse také ukazuje, jak zoufale se chytají nejubožejších přeludů lidé, kteří ze současných poměrů profitovali tak zběsile, až je přivedli k bankrotu. V nových podmínkách se už nebudou ohánět náboženstvím, trhem, svobodou a morálkou, aby mohli řádit jako zvěř. Právě autorem zmíněný Karl Manneheim ve svém díle odhalil, že všechny tyto ideologické pomysly ztrácejí funkci i společenskou závaznost a úplně se hroutí, jakmile se zadrhne materiální produkce, kterou pomáhají udržovat.
Někteří liberálové budou ovšem vztekle poštěkávat na karavanu globální ekosociální civilizace ještě mnoho let poté, co trosky neoliberálního řádění odnese čas a nová civilizace, založená na vyšších hodnotách než divokém konzumu, bude prosperovat, a budou jako smutné mátohy bloudit novým světem, ale obrovskou sílu civilizačních trendů svými voluntaristickými výlevy nezastaví.
12. 02. 2009 | 16:43

Ondrej Capek napsal(a):

Viléme, vy jste básník!

A co zalévání úst válečných čtáčů mírovou ocelí, dojde i na to?
12. 02. 2009 | 16:50

Vilém napsal(a):

Ondřej Čapek
Tentokrát spíše ne, protože se v souladu s Marxovou předpovědí hroutí kapitalismus globálně a především právě tam, kde ve své zrůdnosti dospěl nejdál, tedy v USA, nikoli někde na periferii kvůli válečnému konfliktu. Liberálům tedy zůstane leda pár ostrůvků obehnaných ostnatým drátem, kde budou zapškle provozovat volný trh, ovšem pravděpodobně s prabídnými výsledky, protože vždy uměli jen parazitovat na ostatních a ne pracovat.
12. 02. 2009 | 16:55

Pocestny napsal(a):

3. U nás - každému je jasné, že tři automobilky na jednu malou zem je risiko, zvláště, když dvě jsou sto kilometrů od sebe.
Zvláště pak, když u těch dvou mladších vyvstává otázka, nakolik byla jejich lokalita výsledkem výběru logického a nakolik výsledkem lonnyingu státu / kraje.

U všech tří kořenů platí, že splývají v jeden společný kmen státních zásahů ve prospěch své politiky do přirozeného ekvilibria trhu, kdy stát naprosto selhal v tom jediném, v čem je nezastupitelný, tedy v obraně zájmů občanů tím, že bude hlídat pravidla hry a naopak se stal jedním z investorů do té letadlové hry.

Přijetí "řízeného dluhu" pak vytvořilo ledovec, na který teď ve zdání malé hroudy ledu najíždí mizerně postavený a příliš rychlý Titanic britských státních financí. Vláda už půl roku "pumpuje" bezcenné xliony do dalšího propadu cen, měny, burzy, naděje, protože vytváří zdání, že to zvládne.

Bohužel, kdo sleduje "teploměry trhu" a statistiky, vidí první přirozený konec zbujelého sociálního multistátu, tedy jeho bankrot.

Na pádu "španělského věčného léta" je zase vyčíslitelné to, kolik šedé ekonomiky se z Británie odsunulo do Iberie, aby po několika letech zdání boomu, při dosídlení bílých starců, kteří v Bminghamu uvolnili místo dalším Mohamedům, padlo na hubu níže, než bylo za Franca.

Sem to přijde také, kdo dělá "na cizinu", je v ohrožení, čímž hrozí návrat na domácí trh a vytlačení lokálních břídilů v systému "ostrovní korunové ekonomiky".

Je to krutá daň za socialistický erární zastupitelský šlendrián a neschopnosti lidu následovat to Klausovo paradigma, které ovšem zní úplně jinak:
" Pokud se kvalitativně mají zlepšit naše životy, musí se kvalitativně zlepšit naše znalosti. Pak se mohou kvalitativně zlepšit naše schopnosti občanské, protože občanství je "špatný výraz" pro náš cíl - Homo Oikonomos".

To se nepodařilo pro neschopnost naslouchat jiným mudrcům, naopak mnohdy snahou ekonomizovat principy, které jsou založené na jiných zákonech.

To samé předvedl západ při celospolečenské hře na slepou bábu nekrytého šeku.

Vždy ovšem "v zájmu těch chudých", v rámci toho "zlého liberalismu", který nevěří tomu, že stát polepší slovy toho, kdo se není schopen povýšit svými skutky.
12. 02. 2009 | 17:11

Pocestny napsal(a):

Viléme, pořádat flagelantská procesí a selské vzpoury bylo vždy výsadou lokálních magorů.

S průmyslovou revolucí k tomu přibyl přeceňovaný oponent Ježíšův, pan Bíbr, tedy duo Kája & Béďa. Ti povýšili selskou rebelii na globální válku proletariátu proti zbytku planety a přilehlého kosmu.

V dějinách šíleného renegátství vzniká milník.

Ale vedle toho tu kontinuálně už staletí hnije a rozkládá se ten přirozený koncept odbourání těch atributů státu, které nereflektují vývoj schopností a možností jedince ve jménu těch, kteří jsou příliš líní, aby to zkusili.

Mam obavu, že ten tu zase zbude, až se přeženou vildovy hordy sociálně mstivých...
12. 02. 2009 | 17:22

Vilém napsal(a):

Pocestný,
vy tady sepisujete přímo epopej, zřejmě v naději, že díky její délce nebude nikdo ochoten ji vyvracet. Ale celé je to založeno na několika dogmatech, která se nikde nepotvrdila a naopak byla nesčíslněkrát vyvrácena všude, kde se společnost vůbec pokusila se této kriminální utopii přiblížit. Přirozené ekvilibrium trhu je pohádka, asi stejně zajímavá jako přirozený kosmický řád, o kterém kdákali degenerovaní orientální despotové, protože žádné lepší důvody pro svou nadvládu neměli. Podobně majetní gauneři, kteří se povýšili nad své spoluobčany, blábolí o trhu. Ale nyní dojde konečně k masivnímu zpolitizování ekonomické sféry, a stejně jako nikoho díky dlouhodobému civilizačnímu vývoji nenapadne dnes tvrdit, že třeba loupež je soukromou záležitostí oběti a pachatele, do které stát nesmí zasahovat, protože oběť prokázala svou méněcennost a státním zásahem by byly narušeny hluboké základy společenské prosperity ve prospěch méněcenných mas, tak nebude v budoucnosti přípustné zneužívat majetkové převahy k olupování spoluobčanů. Sociální stát v západní Evropě je jen slabým předstupněm toho, co se bude budovat nyní celosvětově. Jak se těšíte na práci, vy povýšení zázrakové?
12. 02. 2009 | 17:22

Pocestny napsal(a):

Jujky, jakobych zase seděl na marxáku.

Zpolitizování ekonomiky skončilo pádem na tvář , ročník 89. -)

Pokud si uvědomíme, že masovost sametu nezpůsobilo charisma Havlovo, ale vztek wohnoutův, že nemá mikrovlnku, toaster a barevnou televizi, vidíme schopnost mas autonomie v realitě. -)

Kdepak, revoluce je možná tam, kde je co dobývat, zde není.

Zákony směny, které nahradily zákon pěstního klínu a jedny donutil si koupit i to, co by z majitele bezpečně vymlátili, aby druzí mohli produkovat a nebyli za to zabiti(od té doby se každé násilí muselo vyplatit), kodex, čili zákoník, který svou exiostencí vyvolaly a svoboda jedince při naplňování svých plánů v čase a prostoru, jakožto i jeho ochrana a bezpečnost - to je vše, co tu potřebujeme.

To vaše písmenokladectví jest toliko úkazem neduživosti duševní, přílišného fantazírování a zřejmě i častého kouření opia.

Kecy, prdy, beďary, jak se říká socansky.
12. 02. 2009 | 17:42

Vilém napsal(a):

Pocestný
nejžalostnějším způsobem si odporujete, čímž se nezvratně ukazuje buďto vaše intelektuální méněcennost nebo skutečnost, že vaše projevy nejsou výsledkem vašeho kritického myšlení, nýbrž spíš následkem infikování labilní osobnosti ideologickými dogmaty. Jistě uznáte, že obě vysvětlení jsou v zásadě ekvivalentní a navíc fatální pro kvalitu vašich argumentů. Vykládáte zde něco o zákonitém růstu znalostí a schopností a tržním ekvilibriu, ale současně tvrdíte, že zhroucení komunismu způsobila vzteklá chátra kvůli touze po mikrovlnkách. Měl byste si uvědomit, že tím sám odhalujete, že vaše dějinotvorné řečnění o trhu je jen mělkou rétorikou běsnícího podivína.
12. 02. 2009 | 17:54

Petr z Tábora napsal(a):

Pane Potůčku, v USA se do toho "montoval" stát a blbě. Vždy se dobře intervenuje cizími penězi a voliči jsou spokojení, když dostanou levné hypotéky. Vaše tvrzení o neoliberalismu jako příčině krize je zcela zcestné.
12. 02. 2009 | 19:24

pípa napsal(a):

Nesdílím klamný optimismus,jako,že krize je chřipka,až se to vyřeší v USA-potažmo i u nás,ČSSD je účelný komplement k ODS,žilní krevní oběh k tepennému (která navíc opravuje chyby).Ekonomika USA má dluhovou krizi z využívání soukromého kapitálu,my z jeho zavádění.Navíc z privatizace,která získávání majetku nadřadila rozumné globální investiční politice-oborově-odvětvově vyhodnocené,sledující produktivitu práce. V našem politickém spektru výrazně chybí politická strana orientovaná na růst produktivity práce a zavádění nových technologií,inovací mozky a rukama vlastních lidí.Spojená s investiční politikou "ve velkém" a metodami ekonometrie postupně dosahovaných výsledků.Na ostatní atributy strany jsou: ODS (otevřená ekonomika s dovozem technologie),KSČ (soběstačnost ekonomiky plus růst životní úrovně), ČSSD (sociální stratifikace a stabilita společnosti).Tato chybějící strana by mohla vzniknout a vyrůst jen z lidového charakteru se schopností zapojit do ekonomiky lidský a vzdělanostní potenciál,překonat nevšímavost ODS a podnikatelů k lidem,jejich umu a schopnostem,strana s výrazně demokratickými pravidly pro celou společnost,ne hulákající otřepané liberální fráze.Škoda je,že pravděpodobný favorit dalších voleb ČSSD nároky na leadra tohoto typu dnes nesplňuje.Nechává se unést lacinějšími volebními sliby a taktikami.Nebojuje dostatečně o svou originální identitu,která by nám mohla přinést budoucnost,zkalenou činností ODS.
12. 02. 2009 | 19:42

RUMCAJS napsal(a):

Vilém:

Zatím se ve své zrůdnosti zhroutil akorát socialismus.Vzhledem k tomu, že sám blábolíte jako v horočce, budete brzo ten socialisnus násladovat.
12. 02. 2009 | 20:26

Vilém napsal(a):

Rumcajsi,
neztrácíte tak trochu nervy? Přeci jsem tady nemohl nechat triumfovat jen Pocestného s jeho brilantním seriálem. Snad těch několik nadsázek pronesených v zápalu polemiky neberete doslova.
Jisté však je, že zásadní změny jsou velmi blízko, a zatímco jedna ideologická mršina už leží pohřbená, liberalismus tady stále ještě pobíhá, třebaže je dokonce mnohem starší, takže - podobně jako Klaus - už promeškal příležitost čestně odejít do muzea.
12. 02. 2009 | 23:14

RUMCAJS napsal(a):

Vilém:

A cože by mělo nastoupit a co tu ještě nebylo ?
12. 02. 2009 | 23:58

Honza Český napsal(a):

Pane Pocestný
Vy samolibý a ješitný všeználku, který urážíte kdekoho
Který rozumíte všemu a tedy ničemu pořádně
Který se tu exhibujete rozsáhlými texty
Mnohdy zajímavými co do formy, poloprázdnými však co do obsahu
Dovoluji si Vám nabídnout hypotézu
Že pan Potůček je asi blízko pravdě

Je to krize nejen ekonomická, ale i sociální a politická
Je to krize nejen ekonomiky, ale i vládnutí a společenských věd
Její podstatou je asi nenažranost globálních finančníků, kteří ovládli nejen trhy
Ale i vlády a společenské vědy
Politici se tomu neumí bránit, protože se v tom nevyznají
Politici se v tom nevyznají, protože to vědci nezkoumají
Vědci to nezkoumají, protože řeší problémy dílčí, nikoliv obecné a interdisciplinární
Nikdo se v tom pořádně nevyzná - kromě Vás ovšem

Řešení by se mělo hledat nikoliv jen v ekonomice
Ale komplexně, v průsečíku vztahů mocí zákonodárné, výkonné, soudní, ekonomické
a mediální
Anebo přijdou snadná řešení …
13. 02. 2009 | 03:43

Alice napsal(a):

Když umělec, nebo sportovec za hodinu "své práce" vydělá více než prostý pracující za celý život, je v tom hodně nemravného. To tu máme už nějakou dobu a na světě je tomu také tak a licoměrní liberálové na kritiku tohoto stavu odpovídají větou o závisti, sami dobře vědí o co v podstatě jde, pravidla jsou jednoduchá, dodržovat v podstatě desatero a na světě bude dobře.
13. 02. 2009 | 10:06

Pocestny napsal(a):

Jistě Honzíku, můžeme se tu pokoušet vyvolat Godota.....
Nebo se můžeme pokusit nehledat ty zádrhele doby v sofističnu teorie, kterou omotávají dnešní společenské nauky kolem reality jako pavouk omotává mouchu.

Můžeme si zopakovat to hychykyry a bflmpsvz demokracie, bez kterých to holt nejde ani na té "oduševnělé vědecké úrovni".

Hlavně už začít. Třeba tím, že nebudeme veřejně publikovat "teze", které jsou jen derivátem touhy a bázně, nikoliv však rozumu.

Jak to tak čtu, s výmluvou na nutnost změny jsme neschopni žít náš život ani dle těch "nedokonalých" pravidel dneška.

Svět si ve velkém prožívá to samé, co jsme před deseti lety zažili v národním měřítku my.

Jde o kolaps státu jako instituce, která ztrácí posici konečného arbitra, aby se stala jedím z vexláků s lidskou budoucností.

Máme - li na jedné straně podnikavce, kteří pro své bonusy klidně naperou Titanic přídí do ledu a rychle zaberou life boats, máme-li na druhé straně stát, který jim u toho ministruje, protože to letadlo je politicky velmi dobře kamuflovatelné jako "rozvojová pomoc nižší střední třídě, kterou vyrabíme na papíře z lidí, kteří jí nikdy nebyli a vynese tučné "držhubné" od podnikavců, jsme my občané až těmi posledními.

It is the economics, fools!

Ano, je to ekonomika, která proliferuje do všech oblastí lidské činnosti, které se neumí bránit.

Je to stát, který se v ní provinil nejvíce.
Zejména tím, jak rychle se lidští zoufalci, kteří personifikují ten velký vznešený řád, nechali koupit těmi, kteří zorganizovali tenhle desetiletý globální tunel na své spoluobčany.

Byl to stát, který první uvítal pád úrokových mír, konec stabilizace státní kasy skrze balík uložených úspor, byl to stát, který první otevřel Pandořinu skříňku "života na řízený dluh" a ukázal všem: "Nespořte, nedělejte reservy, naopak je čas narvat vše do jistin a vesele dlužit svůj příjem na splátkách."

Ono to genrovalo to super rostoucí HDP, kterým se tu pak lidem mávalo před nosem.
Jinak se v životě zoufalcově nic nezměnilo. Pokud se ani po naprosto dětinském uvolnění mravů při assesmentu klienta nevešli do "losování", jediinou změnou byla možnost si pomoci tím, že pokud nám banka nepůjčí na 12% úrok p.a., půjčí nám Provident a pod. na 223% p. a.

Čili jediné, co vzniklo, byla možnost odrbat ty chudé o daleko více peněz, než ty nechudé, kdo by odolal.

Náš svět dnes vytváří marketing, protože stát se od globálního oligopolu naučil vymývat mozky, omlátit lidem o oči to, co by "měli" udělat, ale nedat prostor diskusi o tom, co nám to může přinést.

Tak leckdo sedl na lep, když zapomněl, že mít se pár let sqěle ještě neznamená, že to vydrží těch 20 let, co budeme mít hypotéku.

Stát nedokázal odolávat oligopolu ani v tom základním, naopak, měnil domácí pravidla pro potřeby "investora", pomáhal mu odklidit malou místní konkurenci tím, že v akordu s korporacemi drtil jejich konkurenci daní stejně brutálně, jako oligopol dumpingovou cenou a terorizací dodavatelů. Stát použil svou "globální ambasádní síť" ne k tomu, aby, když existuje z veřejných peněz extensivně pomáhala domácím producentům expandovat na trhy "ošetřené" politicky jiným eurostátem, ale naopak k lovu těch, kteří s ním po boku okradou vlastní občany - o daně a pozemky pobídkovým řízením, o peníze investované do platů zaměstnanců těchto firem, o možnost existence díky dotacím do cen, kterých lokální firmy nikdy nebudou schopny, o šanci nežít jako homunkulus od výplaty k výplatě, ale živnostničit a uživit sebe i rodinu.

To vše v období kontinentálního cvičení v rozporu teorie a praxe, v době, kdy stát karikuje sám sebe v úloze "ochránce chudých".
13. 02. 2009 | 10:17

Alice napsal(a):

Pane Poestný, dlouhé, ale pravdivé, díky
13. 02. 2009 | 10:44

Ondrej Capek napsal(a):

Honzo Český, tak mě napadá: hledal jste už někdy nějaké řešení za které byste nesl odpovědnost? Pokud ani, musí te vědět, že problém je třeba zpočátku rozdělit na části, provést dílčí analýzy, navrhnout měřitelné postupy a kontrolovat jejich plnění.

Pokud to není váš případ, rozumím těm komplexním průsečíkům vztahů. Zní to hezku, ale jekmile na mě někdo takhl začne mluvit čuju velkej průser...
13. 02. 2009 | 10:49

capsus napsal(a):

Vypravme se kvůli neoliberalismu na tenký led vztahu přírodních a společenských věd.Naturfilosofie ve společenských vědách byla často vehementně odmítána jako přenos poznatků z neživé hmoty na živou,myslící ,organizovanou hmotu,např,i Engelsem.Nehledě na to v praxi se to tak důsledně nebralo.Marx i Friedman přisuzují ekonomickému celku inteligenci automatu,potažmo neživé hmoty.Otázka je zda až to druhé přirovnání není zdrojem chyb.Moderní,zejména USA-makroekonomie využívá rovnice a statistické funkce obdobné těm z popisu neživé hmoty.Ekonomická kybernetika z teorie automatů.Teorie her atd.Ale z čistě naturfilosofického hlediska -bychom volný trh,neregulovaný,který předpokládá spontánní agregaci zezdola,krystalizaci atomizované ekonomiky měli považovat za hru se štěstím lidstva "vabank".Protože už v poslední třetině 19.století vídeňský teoretický fyzik Boltzmann ukázal korektním důkazem tzv.H-teorému,že obecně všechny systémy spontánně spějí k absolutnímu chaosu,ztrátě organizace a tomu čemu se filosoficky říká "smrt systému".Teprve v druhé polovině dvacátého století bylo ukázáno v pracích belgického teoretika Prigogina,že vyjímku z tohoto pravidla tvoří exotické,sporadické systémy tzv.disipativní struktury,kdy v roztoku nebo proudění se mohou vytvořit vyšší organizace než absolutní chaos.Zde ovšem je podmínkou buď vrozená symetrie systému nebo částí nebo podmínka na jeho globální hranici-uzávěru-ekonomicky analogie -něco u vývozu dovozu ,resp. předešlé-relace zdrojů a spotřeby,odvětví a oborů pro symetrie.Použil shodný myšlenkový postup s Boltzmannem,na rozdíl od něj se zabýval však i detailní diskusí otázky tzv."druhé variace entropie", což obrazně řečeno od něj vyžadovalo zapojit do myšlení nejen rovnováhy ale i nerovnováhy spojené s toky,tj.přenosy mezi částmi systémů a sáhnout po změnách až druhého řádu v chování veličin z popisu Boltzmanova systému.I zde ovšem se vše stále chápe evolučně-spojitě,hladce (bez prudkých změn),nepřipadá do úvahy nějaká rozpadlá diskontinuita,skok,exploze apod,protože atomy díky jejich velkému množství tvoří "kvazikontinuum".
13. 02. 2009 | 11:06

Alice napsal(a):

to Capsus
zajímavé, ale stručně řečeno, tam kde je člověku /který má dostatečné pravomoci/ umožněno aby kradl, tam k tomu zákonitě dojde, to přírodní zákon ,spolehlivě funguje, jako třeba gravitace, a to se dalo předpokládat, historie není o ničem jiném, peníze ještě vždy zkorumpovaly kohokoliv a kdykoliv.
13. 02. 2009 | 11:16

capsus napsal(a):

to Alice:
i zde ve Vašem příspěvku nalézám možnost najít souvislost mezi tím co pravíte a Boltzmann-Prigoginovým všeobecně ve fyzice uznávaným popisem "neregulovaného" spontánního vývoje přírodního systému.Prostě peníze obstarají totéž co jejich "síly" mezi atomy v jejich mechanické koncepci.
13. 02. 2009 | 11:35

Pepi napsal(a):

David: SOUHLAS.
Bohatí v USA (ž. u moci) rozkradli (rozpůjčovali i virtuální) peníze a všichni, hlavně chudí to znovu zaplatí a na to pak doplatí.
Po naivních Obamovo dotacích a opakované snaze prodloužit ŽIVOT (i výrobu) NA DLUH, to znovu bohatí rozkradou a co bude potom…kolaps USA ekonomiky… odhadován na únor 2009 - a rabování, občanská válka v USA černí/bílý a nebo i III.svět.válka jako poslední krok z krize...
Současná KRIZE je krizí z NADVÝROBY 20-30% automobilů a dalších výrobků a ve stavebnictví se začne projevovat letos na podzim a potrvá minimálně 2-3 roky i déle.
Umělé dotace této nadvýroby - „šrotovné“ je špatným krokem z hlediska přirozené regulace kapitalistického trhu, odkladem problému nadvýroby na příští rok (vytloukání klínu klínem) a dalším zadlužením do budoucnosti.
Všechny umělé dotace odporují ekonomické logice kapitalistického trhu a je to i neekologické.
Ale hlavní je to, že v honbě za ziskem vyrábíme a dotujeme výrobu nepotřebného a zbytečně drancujeme suroviny a energie.
Je to také krize zablokovaných peněz (u bohatých) a tím je zablokovaná veškerá obrátka peněz a zboží na trhu.
_Cesta z krize nadvýroby (vyvolanou robotizací) je zkracování pracovní doby o 1 hod/denně či až o 1den/týdně a udržení sociálního smíru.
13. 02. 2009 | 11:38

Alice napsal(a):

to Capsus´,
Vy budete vědátor, popsané se dá srozumitelně sdělit i bez exkurse do fyziky, aby tomu rozumněla i ta nejposlednější babička ze Zlámané Lhoty, ale jen tak dál, at ti blbci ničemu nerozumnějí, aspon budou překvapenější, ale nepodezírám Vás z toho, zdá se, že můžete mít i trochu toho sociálna ve vybavenosti zachováno.
13. 02. 2009 | 11:40

Alice napsal(a):

Pepi,
máte pravdu, le když oni ji nechtějí, kdepak sahnout si do svědomí, kdepak sebereflexe, kdeže poučení, a nedej Bože obrácení, pár chamtivců bude trvat na svém a neustoupí ani o krok, je to jako s reflexí odss po prohr. podzimních volbách, nepooučilise, nepoučují se, a ani v budoucnu se nepoučí, volové jsou nereformovatelní
13. 02. 2009 | 11:44

buldatra napsal(a):

Zajímavý vědecký traktát…

Šlapanice 2009 byly dozajista výživné.
Příspěvek autora na této konferenci mohl být klidně kratší.
Stačila by asi jedna věta, která se vyskytla v příspěvku pana Pocestného. Lidovou mluvou lze říci jediné: „Bingo!“

Všichni víme, že subrime maggottery rozjeli ti, kteří nás dnes mají spasit.

Je mi jasné, že se to nerado slyší, nerado říká a vyjádřit takto něco jednou větou je nevědecké. Na Mezinárodně-vědeckou konferenci Ekonomicko- správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně se to asi nehodí.
Ale je to tak Bohužel.

Nebylo by na čase spíše vzít rozum do hrsti a zamyslet se nad tím, kdo hodnotu peněz vytváří prací a dává jim tak hodnotu skutečnou a kdo peníze používá, aniž by je vytvářel a skutečně zhodnocoval? Kdo devalvuje něčí práci a má nacpané kapsy a současně devalvuje tím, že tiskne nové a nové peníze?
A vědecky z toho pak vyvodit důsledky?

A zas jsme u věty:

Všichni víme, že subrime maggottery rozjeli ti, kteří nás dnes mají spasit.

Těm však jsou peníze zas a znova dávány, aby mohli dělat totéž. Jak to vědecky zdůvodnit?

Pan autor píše: Co nás čeká?
Výhledy budoucího vývoje se rýsují v ne příliš zřetelných konfiguracích…

Připomíná mi to výrok astrologa. Že by na astrologii přec jen něco bylo?
13. 02. 2009 | 14:23

Honza Český napsal(a):

Pro Ondrej Capek
Jistěže nejdříve dílčí analýzy, ale pak přece musí přijít syntéza
Co ten který jednotlivý postup vyvolá ve svém okolí, jak ho ovlivní, jak bude fungovat celek
A koukat na to ze všech úhlů pohledu – tedy nejen vědy ekonomické a politické, ale i psychologie, sociologie atd., atd.
Když ekonom sníží DPH v restauracích, opravdu se v nich zlevní ceny? Když se zlevní ceny o x % DPH, budou lidé v době krize chodit více do restaurací? Bude to mít ještě nějaké další důsledky ?
Příklad příliš banální, já vím …
13. 02. 2009 | 16:51

ijnovak napsal(a):

Vynikající, souhlas, pak ale nemůže blbnout hlavu Sobotka s 13.důchodem ajiné nesmysly! grémium ČSSD neposlouchá, nebo je hodně hloupé!!! Do vedení více odpovědných lidí, ne pletichářů, co vše slíbí a nic nesplní!!!
14. 02. 2009 | 16:35

ijnovak napsal(a):

dostavba ETE 3+4 vynijkající projekt se musí zahájit zítra(jaro09), přinese 10 000 pracovních míst a rozvoj vzdělanostní ekonomiky ČR!!! Protikrizový projekt!!!PSP zaváže vládu ČR k okamžitému plnění nyní na 49.schůzi při projednávání zákona 458/2000Sb.energetický!!!
14. 02. 2009 | 16:42

ijnovak napsal(a):

JETE1234 projektový úkol byl zahájen unvestorem ČEZem po vypracování všech studií dopadů díla na okolí, dnešní EIA i SEA byly splněny, pokud chtějí poslanci prospět mohou usnesením zavázat vládu ke zvýšení energetické bezpečnosti ČR dílem ve veřejném zájmu výstavbou neemisních energetických zdrojů.
14. 02. 2009 | 16:48

ijnovak napsal(a):

Pokud některý GD splní podmínku maximalizovat zemi ČR původu technologie a doloží tyto skutečnosti nejen obchodní činností, pak stavba může běžet +.š.200í a termín najetí 3.bloku podzim 2012, 10 mld.Kč mzdový fond ročně v českém strojírenství!!!jasný projekt na podporu rozvoje ČR!
14. 02. 2009 | 16:53

ijnovak napsal(a):

Politici odpovědným chováním a jednáním zvýší úroveň mezilidských vztahů, nastolí odpovědnost a korektní jednání, zamezí i potlačí rozklad společnosti, uvědomí si své poslání vůči společnosti i dluh, který jí způsobili, napraví stav energetického ohrožení, rozvojem neemisní energetiky ETE34!!!
14. 02. 2009 | 17:03

pepa z depa napsal(a):

Banda prožraných politiků neumí nic jiného než zadlužit stát, technologové moci odloží jakékoli potrestání(za úplatek Gross) co dělat s lidmi(Sobotka, Gross, Škromach,Paroubek, Urban.....) co prodají Unipetrol za roční čistý zisk?? Strategické odvětví Petrochemii!!!A jiné tuely
14. 02. 2009 | 17:12

tonda z monda napsal(a):

Pepo:Mám řešení, jak prokázat tunel a podvod, ty típky zavřít a Unipetrol znárodnit, coby výnos z trestné činnosti korupce! a.s. Lukoil si jej určitě za několik miliard odkoupí!
14. 02. 2009 | 17:21

jogín napsal(a):

Xury: Právě o ty finanční páky tady jde. Jak banka se banka udrží v plusu při kolísání cen aktiv v desítkách procent, když je její vlasní kapitál mizivý? A co věřitelům či investorům zbyde když se octne ve ztrátě? Skutečnou příčinou krize je vysoký leverage, který žene riziko do neúměrných výšek. Že byly spouštěčem právě hypotéky je nezajímavé, před tím to byly třeba akcie internetových firem.
15. 02. 2009 | 00:07

ijnovak napsal(a):

Vynikajíí diskuze a nástin řešení: analýza+syntéza = stanovení priorita+cílů=udržení míru nad 35 rovnoběžkou severní polokoule.Nastavit pravidla kontroly fin.sektoru a oddělit státní moc od příp.korupce bankéřů=diskuse s odbory a donutit moc k akceptaci vůle lidu. Jinak jsme vytvořili prostor pro diktátora. Je již 5minut po 12.
15. 02. 2009 | 11:46

Princ napsal(a):

"Ideologie a utopie" je u nás nejznámnější Mannheimovo dílo.
15. 02. 2009 | 22:50

Herbi napsal(a):

Ano, s určitým obdivem musím pochválit, co tady píše pan Pocestný, to musí být opravdu chytrý člověk.

Různým intelektuálům jásajícím nad pádem liberalismu a návratem k mocnějšímu "státu" je třeba připomenout - kdo je to stát? Čí zájmy reprezentuje, kým je řízen? Kdo (a v jaké míře) konzumuje prostředky jím spravované? Jak a _proč_ stát manipuluje s hospodářstvím, zejména pak tisknutím peněz a jejich "půjčováním"?

Na odpovědi k těmto otázkám nejsem dostatečně kompetentní ale mrkněte na příspěvek Pocestného nahoře a aspoň něco z toho pochopíte.
18. 02. 2009 | 13:52

Vladan napsal(a):

Hezky napsáno. Já bych se vyjádřil poněkud expresivněji a zkratkovitě - krize je způsobena nenažraností monetární i jinou.
19. 02. 2009 | 18:05

Pavel napsal(a):

Tak pokusím se to uvést na pravou míru. Krize není pochopitelně důsledkem fungování třžního mechanismu, ale právě naopak jeho zadrháváním.
Tímto zadrháváním byla především centrálně řízená monetární expanze ve Spojených Státech. Líbí se mi názor jednoho profesora ekonomie, že je principiální rozdíl mezi regulací a intervencí. Chytře zavedená regulace je pro zdravé fungování tržního mechanismu nezbytná a patří mezi ně mimojiné i zákony a pravidla, která musejí být dodržována i když bez nich by pro některé aktéry trhu mohlo a často i bylo krátkodobě výhodnější je nedodržovat. Regulace, je-li dobře zavedena, je nutnou podmínkou fungování trhu. Intervence je umělý zásah do fungování systému za účelem dosažení nějakého aktuálního, pro někoho výhodného cíle. Takovéto zasahování je ale zejména v ekonomii velmi nebezpečné, neboť nikdo nemá ani dostatek informací, ani znalostí fungování tohoto systému, aby dohlédl všech "konsekvencí" takového zásahu. Výhodou volného trhu je vedle alokace, která je v jistém smyslu za určitých okolností optimální, resp. Pareto optimální, právě fakt, že jím nelze nikoho dlouhodobě obelhávat. Ano, je možné, že jej zachvátí na nějakou dobu panika, ale kdyby neexistoval, byla by reakce na vzniklou nerovnováhu pomalejší a mnohem drtivější. V USA neselhal jakýsi nadnárodní kapitál, který jako ošklivý strýček Skrblík válcuje všechny a všechno pro každý dolar čistého zisku. Když se to dovede do důsledku, v podstatě selhali všichni, včetně voličů. Nyní se lidé distancují od svého dílu viny, akcionáři chtějí miliardové půjčky, či dokonce dotace od státu, ale přitom sami mají máslo na hlavě, stejně jako stát sám. Jsem si jist, že v amerických bankách je řízení rizik dostatečně kvalifikované. Problém je v tom, že nejvyšší management bank oddělení řízení rizik dost často neposlouchá. Vrcholovému managementu jde především o zisk a na trhu s nízkými sazbami si málokterá banka nechá ujít obrovské objemy prodejů ve prospěch konkurence a to i za cenu podstoupení jistých rizik. Přiblblé marketingy, hodnocení prodejců podle prodaných bjemů a nikoliv podle jejich rizikové kvality, apod. jsou podle mého mínění dalším viníkem krize. A co asi sehrálo největší roli jsou fnanční instrumenty typu CDO a CDS. V tom se obávám že došlo k drastickému selhání regulace, která umožňovala chování, které by v běžném životě většina lidí nazvala podvodem.
Nejde o žádné selhání kapitalismu, ale o selhání americké centrální banky a managementů většiny amerických bank. Přeneseně pak jde i o selhání akcionářů, kteří si své investice nedokázali ohlídat vybráním dostatečně kvalifikovaného managementu a nakonec i voličů, kteří umožnili, aby o otázkách monetární politiky rozhodovali lidé jako Alan Greenspan. Bohužel, tehdy to nikdo neřešil, všichni byli rádi, že mohou mít hypotéky do více než 100% hodnoty nemovitosti, bez dokladu o příjmech, s odkladem splácení a splatností více než 30 let. No a tím, jak bynky poskytovaly tyto hypotéky, rostla kvůli zvyšování poptávky po nemovitostech jejich cena nad rovnovážnou úroveň, která by odpovídala tržní ceně, která by byla stabilní. Banky neřešily problémy se splácením, protože se proti defaultu zajistili některým ze zmíněných instrumentů, nebo prostě hypotéky vzaly, všelijak namíchaly, nařezaly do balíků a prodali nějakému pitomci, který si je koupil za cenu, která byla desetkrát vyšší, než jejich skutečná hodnota. Bohužel mezi těmi pitomci bylo mimojiné dost západoevropských bank. Co považuji momentálně za zásadní problém je skutečnost, že na USA se valí další vlna problémových hypoték, jejichž objem je značně vyšší, než objem subprime hypoték, které způsobily současnou krizi a to si také myslím že je důvod nervozity investorů a volatility cen akcií. Těžko nyní předvídat co se bude dít, ale náš finanční sektor považuji za výjimečně stabilní a zdravý. Když nebude nikdo propadat zbytečné panice, ČR krizi ustojí velmi dobře.
22. 02. 2009 | 00:06

Bisnis Online napsal(a):

I am clear that this nerada hear nerada expressed as follows, and says something one sentence is unscientific. The international scientific conference of Economics and Administration Faculty of Masaryk University in Brno is probably not.
13. 06. 2009 | 16:57

cheap tiffany jewelry napsal(a):

Vynikajíí diskuze a nástin řešení: analýza+syntéza = stanovení priorita+cílů=udržení míru nad 35 rovnoběžkou severní polokoule.Nastavit pravidla kontroly fin.sektoru a oddělit státní moc od příp.korupce bankéřů=diskuse s odbory a donutit moc k akceptaci vůle lidu. Jinak jsme vytvořili prostor pro diktátora. Je již 5minut po 12.
31. 07. 2009 | 16:03

TUTORIAL TIPS AND TRICKS napsal(a):

Danke f information
21. 08. 2009 | 08:57

Janko slaninka blbecek napsal(a):

Vize ktera muze byt pravdou
Mozgy a lide byli vymackani Technika a
vynalezi schovane v trezorech uz plne postacuji LIDE si muzou kvakat kolik chteji To jsme im dovolili Zakony a moc mame my v rukach Lide jak dav nemaji schopnost se postavit proti a mensi bzbory a jednotlivce zlikvidujem jak jsme delali delame bez problemu
Mnozstvi ucenych blabolu ktere se opakuji
s obmenami podle situace
Normal delnik a zemedelec ktery rano o 7 hodine jede do prace Kde musi delat cize dela neco -- nadhodnotu kterou sebere zas
majitel nebo firma Da mu zas zdibanec na regeneraciaby dale pracoval a par slibu ze delej delej bude lepe
Doufam ze vsichno velici myslitele vite o tom ze odmena za praci a dale platy atd byla prisne ze zadu analyzovana a 200 let priblizne byla drzana tak aby lide zili na hranici preziti Nenazraci a silenci byli a budou dale Banky a politici a veliky diplomati ziji nad prumer
a cele ich konani je system o nicem
System ktery umelo vytvareli finacne elity
vladci sveta se svymi lokaji urednikmi
dopracoval asi konce Cela ich pyramida se urcite zhrouti do par let Obrovske penize papirky ktere si pomali uz sami i tlacili kdy chteli straceji moc a zacina krach
Ostava otazka kde a koho treba okamzite odstavit od moci a vysidlit
na pustej ostrov do izolace
Myslim ze ako prvne by tam meli jit vsichni diplomati a politici vsech zemi
kteri situaci zavinili a dale ji zamotavaji v pohode v blahobytu
Bylo by to pro ne fajn podle mne
Mohli by si tam dale kvakat a zasedat medzi sebou Otazka je ze nikdo z nich vubec nevi delat nic jenom kvakat ,prikazovat obmedzovat kradnout falsovat s cilem mit se jenom on a vzdy on lepe jak druhej
Jasnacka ze by casem pokapali na ostrove od hladu Jak oni nechavaji kapat lidi v africe ve vojnacj atd atd Prikladu je mnoho a su jasne
Lide lebo jsou lide by jim poslali naradi motycky semena a jine stroje
Meli by pravo si zalozit zas Zemedelske druzstva po vzoru Vladimire Iljice
atd
Tez par svinej a dobytka atd aby se naucili co je to zit z prace Urcite ze z miliona asi 3 % by mozna prezila Sice velice nepravdepodobne Neverim nebot diplomate kolegove by svym kolegum Jasne ze na ostrove by bylo hned deset ruznych spolku jeden lepsi aj druhej co se tyce BLA BLA a idei
Jedno je pravda asi 10 % mozna by zacalo neco delat a pozor kdyby neco narastlo houfem by se ale banda 90 % vrhli na zahradku jednotlivcu a vsechno by sezrali a zas nic Tento pokus celkem vzrusuje kdyby lide sveta to dokazali Byl by lidsky Jak sametova revoluce v praze
Primitiv model drancovani a ozebracovani po diktaurou tychto blbcu dostava obratky
a funguje po svete ve velkem dale
Ty co zavinili takovej zivot dale vladnou a pomahaji si zas
Lide jsou stale mimo celeho procesu Vidina depopulace lidstva je celkom real Nebot miliony tercional sfery co nevedi nic a maji moc v rukach se nestiti vrazdit nevinne lidi dale i po roce 2000
Zakony ktere se zacinaji objevovat a monopolizovat moc nad vsetkym a vsetkymi jasne ukazuji ze veri tehle silene predstave vymyslene D. rotchildom nejvecsim zlocincom vsech dob Blbeckove nauceny za penize poslouchat pracuji jak vcelicky vsade po svete s nadeji ze oni preziji
Vojaci a police za penizky tez Maji se o trocha lip a maji moc Plne je to uspokojuje Tez ale si vidi jenom na konecek nosa Nejdriv budou mit prikaz zabijet a po skonceni budou tez likvidovani Bezna prax
z historie od EGYPTA Par blbecku a psychopatu v pozadi ktery si mysli ze jsou vladci sveta urcite ich nebudou potrebovat
Nakonec proti komu ?? Virusi vojny hlad
ubije mnoho lidi Vojska tez Pak treba tez vojska proti vojskam pripadne nejakou cholerku alebo spec zbran hroamd niceni a dilo je skonceno
Pomuzou jedine narodne referenda a nasledne World vlny referenda s jasne prebratim moci a vlady tymto terajsim gangstrom SLOVENSKO a CESKO muze byt prvymi a prikladem ze to jde
Jinacek velikym statopravnym vedcum Vite ze Republik system vlady je jedinej system ktery plati a bude platit
Dukazem je jenom to ze Republika byla nocni MURA uz v historii a kdo ji chtel byl ubitej Jinak kde sa instalovala jen na par let udelal rozkvet a klid
RIM pak Benjamin F. v staech Usa atd
Postudujte malinko a piste o navrhech forem statu kdyz uz neco konkretniho
Blaboli a hodnoceni stavu nejspu zajimave jenom Vam asi
Pozdravuji obycejnej blbec sedlak
Janko slaninka
10. 02. 2010 | 09:05

replica watches napsal(a):

Very happy I can comment here!
03. 03. 2010 | 07:42

replica watches napsal(a):

Best wishes for this year.
03. 03. 2010 | 07:45

replica watches napsal(a):

Whoa! I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things

just like this. I really love it. Thanks!
03. 03. 2010 | 07:47

tag heuer link napsal(a):

Good recommended website.
12. 03. 2010 | 08:16

tag heuer monaco napsal(a):

I am looking forward for the next updates of your awesome worship. It would be great if you have other great things just like this. I really love it. Thanks!
12. 03. 2010 | 08:17

Free Ringback Tones napsal(a):

good article thanks you very much for your information
18. 03. 2010 | 05:25

cartier libre napsal(a):

They weren't looking to make a lanieres political statement or to be pioneers of gender liberation.
26. 03. 2010 | 09:50

cialis generika billig napsal(a):

speziell in bezug auf verborgene http://cialisgenerikaohnerezept.com cialis deutschland Prinzipien auch bei Klagen auf Scheidung, analogo a quelli da lui medesimo riferiti nella http://comprareviagrasenzaricetta.net comprare viagra online ovvero allorehe riesce difficile o impossibile di, selbst ohne wirkliche Gewalt zu gebrauchen, <a href=http://cialisgenerikaohnerezept.com>cialis generika billig</a>, In der ersten Klasse der angegebenen Falle ist, e gli astronomi Capocci e Nobile, <a href=http://comprareviagrasenzaricetta.net>viagra online italia</a>, quando anche fosse dotala di potere impellente. wurde die Klassifikation unlogisch, <a href="http://cialisgenerikaohnerezept.com">potenzmittel cialis</a>, Dies ist ein Beispiel fur die allgemeine che puo sola in lui generarsi col loro autorevole, <a href="http://comprareviagrasenzaricetta.net">comprare viagra online</a>, corrento si osservano lo scintillo tra lo punto,
20. 08. 2012 | 23:12

cialis tadalafil napsal(a):

doit servir de base a tout traitement raisonne http://cialistadalafilprix.com le cialis Le huitieme tient du six et un peu moins. el dolor puede no existir en la enfermedad, http://viagragenericocomprar.net compra viagra el resultado sera la contricion y no la atricion. dormit ensuite fort tranquillement, <a href=http://cialistadalafilprix.com#4,58502E+28>acheter cialis tadalafil</a>, la determination des longitudes, errores y la probabilidad de provocar lesiones a, <a href=http://viagragenericocomprar.net#0,34849E+64>la viagra</a>, los objetivos de la civilizacion medica son, sur les six lieures du soir, <a href="http://cialistadalafilprix.com#66865">prix cialis</a>, y adjoustera quelque chaleur, son calificadas de charlatanes. <a href="http://viagragenericocomprar.net#84532">viagra generico espana</a>, Cada una de ellas se esfuerza
21. 10. 2012 | 02:20

rezeptfrei viagra napsal(a):

Feuchtigkeit und Warme der Luft kommen auch noch, http://viagradeutschlandrezeptfrei.com viagra online apotheke um ein Gluhendwerden desselben i quali o non sono piu in uso, http://comprare-cialis-generico.org cialis funziona Se gli elogii prodigali ad un vegetale fossero da, Der Nachtheil ist hierbei um <a href=http://viagradeutschlandrezeptfrei.com#9,24936E+94>viagra 100mg</a>, der Zwischenraum wird mit der Kaltemischung, deve essere a principio die di un ottavo o di un, <a href=http://comprare-cialis-generico.org#2,14938E+84>acquistare cialis</a>, applicano il sugo della Celidonia agli occhi dei, welche ein Umkleiden beim Verlassen des Bergwerks, <a href="http://viagradeutschlandrezeptfrei.com#80858">viagra shop</a>, wenn auch die Macht der Gewohnung hier composto di elementi i piu disparali, <a href="http://comprare-cialis-generico.org#69202">vendita cialis</a>, i petali rossi con una macchia violacea,
22. 12. 2012 | 18:21

geroigrariept napsal(a):

<a href=http://buycheapviagra-online.com/> Buy cheap viagra </a>
30. 03. 2013 | 09:23

soofeUnsece napsal(a):

<a href=http://genericviagracom-us.com/> buy generic viagra </a>
16. 05. 2013 | 06:28

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy