Radar v Brdech - proč se nemluví o rizicích?

24. 04. 2008 | 18:29
Přečteno 48398 krát
Do mé mejlové schránky dorazila zpráva, jejíž část zde (se souhlasem pisatele) zvěřejňuji: "Dovoluji si Vás oslovit ve věci reportáže na téma 'radar', kterou se mnou natočila asi před dvěma týdny Česká televize a která nebyla doposud odvysílána. Příčinu nevidím v reportážním týmu (ten pracoval profesionálně a velmi dobře), hlavní příčinu vidím v tom, že se to, co v reportáži uvádím, jaksi 'nehodí'. V příloze Vám posílám článek 'V čem spočívá nepřijatelnost závěrečné zprávy Národní referenční laboratoře...' ve kterém uvádím podstatný obsah reportáže. Ing. Milan Hlobil."

I když se jedná o dost odborný a pro většinu z nás, laiků asi ne příliš srozumitelný text, myslím, že si na těchto stránkách najde své čtenáře a především, že je nutné, aby se o těchto věcech co nejvíce diskutovalo.

Libor Stejskal, editor blogů

V čem spočívá nepřijatelnost závěrečné zprávy Národní referenční laboratoře o měřeních provedených na radaru?

Dne 3. 10. 2007 byla zveřejněna ministerstvem obrany „Hodnotící zpráva měření radiolokační stanice EBR na atolu Kwajalein“ a nedávno byla publikována i závěrečná zpráva Národní referenční laboratoře „Zhodnocení možných zdravotních rizik vyvolaných elektromagnetickým zářením radiolokátoru EBR....“. Z obsahu obou zpráv vyplývá, že se autorům bohužel nepodařilo zvládnout tak závažný úkol, jakým je ochrana zdraví občanů – této problematiky se nedotkli ani z 25%. Po důkladném prostudování lze konstatovat, že výše jmenované dokumenty mají následující společné nedostatky:

- Autoři se zabývají především vyzařováním radaru z bočních laloků směrové charakteristiky. Touto problematikou je sice nutné se zabývat, ale z hlediska ochrany zdraví osob je třeba uvažovat především vyzařování hlavního svazku – tímto se autoři zabývají pouze okrajově. Reálné je ozáření antény meteorologického radaru na kopci „Praha“ pod úhlem 1,960, v tomto případě by docházelo k difrakci elektromagnetických vln od radaru XBR směrem dolů za anténu meteorologického radaru a k vytvoření rizikové zóny.

Je zde více rizikových faktorů, které autoři neberou do úvahy – např. nepřesnost nastavení spodního polohového úhlu 20 a uvodorovnění antény, nestabilita anténního systému, podloží a následné ozáření specialistů provádějících údržbu antény meteorologického radaru. Měření hustoty elektromagnetického záření ve směru hlavního svazku ve vzdálené zóně záření (nacházející se již nad mořem) nebylo provedeno, ačkoliv o to autoři mohli (a měli) americkou stranu požádat. Naměřené hodnoty měly být porovnány s hodnotami vypočtenými v předběžné studii.

- Autoři neuvažují impulsní provoz radaru, což je nelogické – radar pracuje impulsně. Neuvažují zejména mezní hodnotu výkonové hustoty 10 000 W/m2 danou „Nařízením vlády č.1/2008“. Touto mezní impulsní výkonovou hustotou nesmí být osoby ozářeny v jakkoliv krátkém časovém okamžiku. T. zn., že při sebekratším ozáření, např. po dobu mikrosekundy již hrozí těžké poškození zdraví osob.

- Je neoprávněně zlehčován vliv atmosférických vlnovodných kanálů, ačkoliv k těmto jevům nad územím ČR dochází. V případě výkonného radaru kategorie XBR by byly tyto jevy obzvláště nebezpečné. V praxi by to znamenalo přenos vysokých hodnot výkonu v abnormální vrstvě atmosféry, postupnými odrazy od zemského povrchu, na vzdálenosti desítek až stovek kilometrů a ohrožení osob, které by mohly být ozařovány zářením s výkonovou hustotou převyšující mezní hodnotu 10 000 W/m2.

- Autoři se vůbec nezabývají odrazy elektromagnetické energie hlavního svazku, zejména „dopřednými odrazy“ od letounů – což jsou jevy související s principy bistatické radiolokace s nimiž autoři vůbec nepočítají ! V tomto případě dochází u letounů na malých výškách k obrovskému navýšení odražené elektromagnetické energie a hrozí nebezpečné ozáření osob na zemi (výkon. hustotou 10 000 W/m2 a vyšší) a průnik nadlimitního záření do kabin jiných letounů. Každý průlet letounů na malých výškách v okolí radaru (s parametry GBR-P) do 50 km je nebezpečný a nebezpečný může být v určitých situacích i průlet letounů na vyšších výškách, obzvláště při křížení drah letounů.

Oficiálně uváděná bezletová zóna 8,6 km neposkytuje dostatečnou ochranu osob na zemi a na palubě letounu proti elektromagnetickému záření. Problém neřeší ani bezletová zóna určená pro vojenský újezd Brdy. K zabezpečení ochrany zdraví osob na zemi a na palubě letounu by bylo třeba v případě radaru GBR-P stanovit 50km bezletovou zónu (mimochodem 50 km bezletovou zónu potvrzuje i závěr americké agentury BMDO). Na malém ostrovu v Pacifiku by snad bezletová zóna 8,6 km přijatelná, ale na hustě osídleném území ČR a v hustém letovém provozu v žádném případě. Autoři převzali od americké strany to, co platí pro malý atol, samostatně bohužel nic neřešili.

- Vypovídací hodnota měření provedených na atolu z hlediska zdravotní neškodnosti radaru je téměř nulová – v Brdech má stát radar EBR, jehož parametry nejsou známy. Měření tedy nezaručuje žádné garance ochrany zdraví osob a úvahy, že další měření radaru (tentokrát již radaru EBR) se bude provádět již v Brdech jsou nesmyslné a nebezpečné. Jako špičkový výkon radaru na atolu uvádí Národní referenční laboratoř 170 kW (oproti původně oficiálně udávaným 4,5 MW), při takovém výkonu by měl radar dosah na malorozměrné cíle (s efektivní odrazovou plochou 0,01 – 0,1 m2) řádově – pouze stovky kilometrů, při všech prezentacích byly ale uváděny dosahy řádově tisíce kilomerů. Z toho jasně vyplývá, že pro případ měření byl výkon radaru účelově snížen a výsledky měření jsou tedy nevěrohodné.

Dosažitelný impulsní výkon radaru EBR může být, při špičkovém výkonu nových gálium-nitridových modulů T/R 50 až 1000 W (viz Microwave Journal, 1/2008) a při možném počtu modulů do 291 000, až desítky megawatů. Zvýšení výkonové úrovně by bylo těžko prokazatelné kontrolním měřením, lze ho snadno skrýt pomocí moderního programového vybavení. Zvýšení výkonové úrovně by znamenalo také rozšíření ohrožené zóny a zvýšení zdravotních rizik. Z posledních informací vyplývá, že radar EBR bude firma Raytheon teprve vyvíjet a vyrábět, dokončení se předpokládá v roce 2013.

Výše uvedené dokumenty jsou nedostatečné, vyskytují se v nich zásadní věcné a metodické chyby, neznalosti principů radiolokace a nemohou být východiskem pro seriózní rozhodování o umístění radaru na stanoviště v Brdech. Pro případ, že by někdy například posluchač na katedře radiolokace Vojenské akademie předložil práci podobné úrovně, lze konstatovat, že by zcela určitě neuspěl. Nezávislá oponentura závěrečné zprávy Národní referenční laboratoře nebyla umožněna, úroveň dokumentu je adekvátní výše uvedenému stavu.

Váha odpovědnosti poslanců a senátorů bude při hlasování o instalaci radaru vysoká, proto si zaslouží mít co nejpřesnější a komplexní odborné informace. Případná instalace radaru by s sebou evidentně přinášela rizika (týkající se všech občanů bez ohledu na stranickou příslušnost či sympatie), které jsou bohužel zlehčovány nebo zatajovány a na které se snažím upozornit. Rozhodnutí o umístění výkonného radaru kategorie XBR na hustě osídlené území ČR s hustým letovým provozem je mimořádné a vymyká se zásadám výběru stanoviště radaru, jedná se o ojedinělý případ. Objektivní informovanost poslanců a senátorů se neobejde bez širší diskuse do které by měli být zapojeni i nezávislí odborníci v oboru radiolokace a pracovního lékařství, bohužel tato diskuse je účelově znemožňována.

Nutnou podmínkou pro umístění radaru v Brdech je na prvním místě jeho zdravotní nezávadnost, tato podmínka nebyla splněna, závěrečný dokument Národní referenční laboratoře neposkytuje žádné zdravotní garance.

Podle mého názoru je plánované umístění radaru v Brdech z důvodu výše uvedených rizik nevhodné.

Ing. Milan Hlobil
Autor více než 40 let v oboru radiolokace pracoval, naposledy do roku 2005 jako učitel na katedře radiolokace Vojenské akademie v Brně

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Marek napsal(a):

Ja sázím na diesel, nebo nějaký pidi reaktůrek jako třeba tento od toshiby:
http://www.dailytech.com/To...
Nicméně samotný radar je pro mě tak velký problém, že už mě ani napájení nezajímá. Pokud ho zde postaví, tak od toho okamžiku bude o naší budoucnosti vždy spolurozhodovat nějaká vzálená politická vůle.
06. 06. 2008 | 19:13

3633 napsal(a):

Vojenská technika, jako jsou radary, se obvykle napájí ze dvou na sobě nezávislých zdrojů. Podle požadovaného výkonu to bývají benzínové, nebo častěji naftové motory, pohánějící elektrický generátor. V současné době se běžně vyrábí centrály o elektrických výkonech i v řádu megawattů. Základním zdrojem elektřiny tedy může být rozvodná síť místního distributora elektřiny (skupina ČEZ) a záložními zdroji pak ony agregáty, uzpůsobené třeba i pro paralelní chod se sítí. A podle důležitosti zařízení, může být instalováno elektrocentrál třeba i více. S jaderným reaktorem a turbogenerátorem by asi byla potíž, protože takové zařízení nelze kdykoliv spouštět nebo vypínat jako motor u auta klíčkem zapalování. Musíme si totiž uvědomit, že při odpálení balistických raket se jedná o čas, kdy budou rakety radarem zachyceny. Tedy doslova o každou vteřinu.
06. 06. 2008 | 22:42

bigjirka napsal(a):

souhlasím s 3633, není důvod si přidělávat starosti s dalším složitým a náročným zařízením. napájení ze sítě, možná ze 2 stran, UPS (to může být problém.. ale taky to jde) a dieselagregát nebo dva. on ten výkon není zas tak velký - tak dejme tomu jako lokomotiva, možná jen pořádný truck... Každopádně napájení nesmí být přerušeno, reload systému a kalibrace, "ožití" bude trvat jistě alespoň desítky sekund, možná bude spojeno i s mechanickým pohybem anténního systému.
08. 06. 2008 | 11:16

Hugo napsal(a):

Vážený pane Hlobile . Je možné s tímto typem radaru soustředit paprsky jenotlivých segmentů na jeden bod za účelem vyřazení elektroniky letadla ? Něco podobného se prý zkouší na palubních radiolokátorech nové generace stíhacích letounů .
12. 06. 2008 | 14:25

bigjirka napsal(a):

Hugo, možné to je. Jeden bod je ovšem nesmysl, souvisí to s efektivní aperturou antény => ziskem antény

efektivní vyzářený výkon = zisk x výkon

no a výkonová hustota klesá s kvadrátem vzdálenosti od radaru

výkon nevíme, jaký bude, apertura cca 200m2 a čertví, jaká je potřeba výkonová hustota ke zničení elektroniky letadla. To záleží na mnoha faktorech. Za daných okolností nelze uvažovat rozumně o dosahu větším než desítek km. Tak nevím, k čemu by to v Brdech bylo... Ptáka, rogalistu, paraglajdistu to v hlavním paprsku celkem spolehlivě ugriluje na nejméně 10km, spíš víc.
13. 06. 2008 | 15:06

bigjirka napsal(a):

sem už nikdo nechodí:-(
19. 06. 2008 | 13:00

Ing. Hlobil napsal(a):

to Hugo
U současného radaru GBR-P na Kwajalein je použita technologie stará 15 až 20 let, která zatím neumožňuje, aby se radar stal impulsní elektromagnetickou zbraní na větší vzdálenosti. Podle zahraničního tisku v dubnu 2008 obdržela firma Raytheon kontrakt na vývoj, konstrukci a zavedení radaru EBR (EMR). Firma dosáhla pozoruhodných úspěchů ve vývoji nových polovodičových prvků na bázi gallium-nitridových čipů. Díky těmto novým komponentům má již ke komerčnímu využití moduly TR se špičkovým výkonem až 120 W (oproti původním 10W u gallium-arsenidových technologií). T.zn., že již v současné době je možné navýšit výkon radaru desetkrát za podstatně nižší cenu. Cílem firmy je dosažení špičkového výkonu až 550W. Pokud se podaří dosáhnout tohoto cíle, může vzniknout radar u kterého bude dosažitelný špičkový výkon až stovek MW. Díky plynulé regulaci výkonu a modernímu SW lze takové navýšení výkonu snadno skrýt. Efektivní odrazová plocha hlavic raket je 0,01 m2, za použití technologie "stealth" pouze 0,001 m2. Aby byl dosah radaru XBR zachován na dálce cca 2000km, musí vývoj radaru EBR jít cestou zlepšování citlivosti přijímacího zařízení a zároveň navýšení výkonu. K tomu, aby byl efektivní dosah radaru v budoucnosti zachován, musí být již dosažitelné špičkové výkony až stovek MW. Jinými slovy řečeno, v roce 2013, kdy mají být vývoj a konstrukce radaru EBR dokončeny, zde bude k dispozici radar nové generace s dosažitelným výkonem, který by posunul radar do kategorie impulsních elektromagnetických zbraní.
V tomto případě by byl radar již schopen s největší pravděpodobností efektivně vyřadit palubní elektroniku.
22. 06. 2008 | 16:37

Renata napsal(a):

Vážení pánové,
z Vašich debat je zřejmé, že se zajímáte o technickou stránku, což je velice důležité. Ale radar je škodlivý nejen svým zářením - které je škodlivé pro lidi, zvířata, rostliny aj., vláda USA by si postavením svého radaru zajistila exkluzivní malý stát USA na území České republiky. A tím malým státem by byla dokonce vojenská základna!!! Radar by se také dal použít jako zbraň: RNDr.Petr Pokorný CSc., fyzik z AV ČR - odborník v oboru vakuové fyziky a hmotnostní spektrometrie plazmových výbojů
pulsními magnetrony informuje, že pulzní radar je schopen vyvinout ohromnou hustotu svého výkonu s tak vysokou teplotu, že by došlo nejen k poškození, ale dokonce k VYPAŘENÍ zacílené lokality!!!
Celou dobu, kdy se v ČR mluví o možnosti postavit v ČR amer.voj.základnu, jsem jednoznačně proti. A čím dál tím víc jsem proti, když se seznamuji se sdělením vysoce vzdělaných odborníků jako např. Ing.Milan Hlobil, pan profesor Raida, RNDr.Petr Pokorný CSc.
Myslíte si, že nějaká vláda USA by dopustila stavbu cizí vojenské základny na území své země? Jistěže ne, v žádném případě.
Pokud by došlo k postavení cizí voj.základny v ČR, ZBAVILI BYCHOM SE SVÉ STÁTNÍ SVRCHOVANOSTI A SUVERENITY. Donedávna jsme byli vazalem Sovětského svazu a teď naše vláda hledá zase nějakého "bratra", kterému znovu budeme moci otročit. KAŽDÝ, KDO CHCE SKUTEČNÉ DOBRO A BLAHO PRO LIDI, PODPORUJE ODzbrojování! Komu na lidech a jejich životech nezáleží, ten zbrojí. Naše vláda se buď bojí říci NE amer.voj.základně nebo se těší na zisky ze zbrojení. A aby zisků přibývalo, jsou zapotřebí ozbrojené konflikty a války. ZBROJAŘI NECHTĚJÍ MÍR!
Vpád amer.armády v roce 2003 do Iráku byl a je projevem zaslepené pomstychtivosti, krutosti a arogance!!! V Iráku již bylo zmasakrováno přes 1 000 000 lidí - mužů, žen, dětí, starých lidí!!! VLÁDĚ USA NELZE DůVĚŘOVAT! ZPůSOBILA JIŽ MNOHO UTRPENÍ A ZLA MNOHA LIDEM VE SVĚTĚ A VE SVÉ ZEMI! VĚTŠINA STÁTů V USA STÁLE MÁ A VYKONÁVÁ TREST SMRTI! Každý, kdo vykoná trest smrti, je najatý vrah!
TÉMĚŘ 70% LIDÍ V ČR NECHCE ŽÁDNOU CIZÍ VOJENSKOU ZÁKLADNU V NAŠÍ ZEMI!
Nejsem členem žádné politické strany, JSEM ČLOVĚKEM, KTERÝ MÁ RÁD LIDI, PŘÍRODU, ZVÍŘATA A PROTO NÁS VŠECHNY VYZÝVÁM: NEPŘIPUSŤME ŽÁDNOU CIZÍ VOJENSKOU ZÁKLADNU V ČR!!!
23. 06. 2008 | 18:02

Renata napsal(a):

LIDÉ,
nevěnujme čas a síly hovorům o možné stavbě radaru v ČR. MÁME JIŽ DOST INFORMACÍ O TOM, ŽE ZÁŘENÍ RADARU JE PRO VŠECHNO ŽIVÉ VELMI ŠKODLIVÉ A NEBEZPEČNÉ.
Soustřeďme se na to, JAK STAVBĚ RADARU ZABRÁNIT?
MLUVME O TÉTO ZÁLEŽITOSTI S POSLANCI A SENÁTORY, KTERÉ JSME SI ZVOLILI ZA SVÉ MĚSTO NEBO OBEC. Tito lidé ZASTUPUJÍ NÁS - OBČANY, JEJICH VOLIČE!
Když je před volbami, političtí kandidáti nás občany velice pilně vyhledávají a představují se jako ti nejvhodnější pro to, abychom jim dali svůj hlas! TEĎ JE ČAS, ABY ONI SLYŠELI SVÉ VOLIČE - OBČANY ČR!
PŘEDEJME VŠECHNY POTŘEBNÉ INFORMACE OD EXPERTů POSLANCůM A SENÁTORůM! TAKÉ SE JICH ZEPTEJME, JAK BY SE JIM LÍBILO, KDYBY BYL NĚKDO Z JEJICH RODINY SMRTELNĚ ZASAŽEN ZÁŘENÍM Z RADARU.
VĚŘÍM, ŽE TO POSLANCI A SENÁTOŘI POCHOPÍ A PODPOŘÍ a RADAR ODMÍTNOU.
23. 06. 2008 | 18:36

bigjirka napsal(a):

ale Renato, to je debilní blábol.
23. 06. 2008 | 21:25

Renata napsal(a):

Pro "bigirku" z 23.6.2008. 21:25
Bez jakékoli ironie: Milý člověčě, oslovuji Vás tak, protože mám upřímně ráda lidi. Nikdo nejsme dokonalí. Každý máme své nedostatky, ale také KAŽDÝ MÁME SVÉ KLADY. Každý jsme unikátní originál. Život KAŽDÉHO člověka má svou cenu.
Z Vašeho výroku je zřejmé, že Vám došly argumenty, a tak se uchylujete k vulgaritě.
Je mi Vás upřímně líto. CHCETE válku nebo MÍR? Riziko vzniku válek se snižuje ODzbrojováním.
Vyjádření expertů k radaru - Ing.Milan Hlobil: v rubrice video - rozhovory, RNDr.Petr Pokorný, CSc.: v online chatu, v odpovědi na závěrečnou otázku, na stránkách http://www.nenasili.cz.
Přeji Vám hodně radosti, zdraví, síly a odvahy.
24. 06. 2008 | 09:33

bigjirka napsal(a):

Kdepak Renato, nic mi nedošlo. Podívejte se, svět není hodný a kdo chce mít nějaký stupeň bezpečnosti, připravuje se na potenciální konflikt. Zcela to popírají lidé hloupí a lidé navedení. Radar a příslušný systém obrany mají tři aspekty: politický, vojenský a technický.
ad 1) kam chceme patřit a co jsme ochotni pro to udělat
ad 2) nakolik je to schopno odvrátit jaké typy útoku a od koho, jaká jsou spřažená vojenská rizika
ad 3) je takový radar uskutečnitelný a jaká jsou technická rizika s ním spojená

ad 1) za mne - ano, chci patřit k západnímu světu
ad 2) top secret, pravdu se nedozvíte
ad 3) radar je uskutečnitelný na okraji technických možností. podle informací, kterých se nám dostalo, nejsou uskutečněna žádná ochranná opatření proti vlivu hlavního laloku vyzařování na létající objekty a živé organismy

Takže - rozhodně je co řešit a není to bezproblémové, Váš příspěvek by pan Stejskal asi mázl kvůli velkým písmenům. Je to emocionální výkřik, doufám, že nejste ruským nebo iránským agentem :-)
Proto jsem napsal, co jsem napsal. Někdy se zkuste zamyslet, co pro Vás znamená příslušenství k západní civilizaci se všemi jejími výhodami a chybami
24. 06. 2008 | 10:13

Renata napsal(a):

Pro "bigjirku"
13.6.2008 v 15:06 jste řekl: Ptáka, rogalistu, paraglajdistu to v hlavním paprsku celkem spolehlivě ugriluje na nejméně 10 km, spíš víc.
Před chvílí jste jste se vyjádřil, že svět není hodný. A kdo je svět? Určitě máte na mysli lidi. Myslíte si,že všichni lidé jsou špatní a zlí?
Jaký jste Vy? Věřím, že by Vám bylo líto usmrcených ptáků, lidí na rogalech, parašutistů, lidí poškozených na zemi z odraženého záření radaru od letadel aj. Jste citlivý a vnímavý člověk. Ale také umíte být arogantní, máte tendenci urážet druhé lidi. Snažíte se mě zesměšnit slovy, že bych mohla být agentem z jiné země. Chachacha. Proto, že chci mír a odzbrojování?
Já chci patřit ke všem lidem na světě, kterí jsou pro mír, pro vzájemnou vstřícnost a pro přátelskou spolupráci pro radostný a tvůrčí život s dostatečným hmotným zázemím pro všechny lidi. Aby přestali lidé umírat kvůli hladu, z absence pitné vody, ale hlavně v ozbrojených konfliktech a válkách.
Myslíte si, že vpád amer.armády v roce 2003 do Iráku je pro Iráčany vítaným krokem?
Zkuste si představit, jak by to vypadalo v roce 1968, kdyby nějaká jiná armáda začala bojovat proti armádě Varšavské smlouvy, aby tato vojska odešla z našeho území. Velice pravděpodobně by došlo ke zmasakrování většiny obyvatel země. I tak bylo dost rodin a lidí nešťastných, protože dost lidí bylo v té době zastřeleno.
Oko za oko, zub za zub - to je mstivý způsob jednání, který má za následek pouze pokračování řetězu násilí. Tohle nevede k ničemu dobrému.
Byl byste tak laskav a odpověděl byste na mé otázky?:
1/ Jste pro válku nebo pro mír?
2/ Připustila by nějaká vláda USA postavení cizí vojenské základny na svém území?
3/ Děláte Vy něco dobrého pro druhé lidi? Myslím jiné lidi mimo Vaši rodinu a přátele.
24. 06. 2008 | 11:17

bigjirka napsal(a):

Renato, já se asi na svět dívám jinak než Vy. I would not like to carry the world upon my shoulders :-) ... ostatně i sám klasik praví Do not... Takže zapíchnu-li kružítko do sebe a budeme-li zvětšovat radius, cítím menší a menší zodpovědnost. A pro své okolí jsem ochoten udělat i víc než je v kraji zvykem. Studny v Africe mne celkem nechávají v klidu. Nesnažím se Vás zesměšnit tou poznámkou - ta je smrtelně vážná, bohužel. "Mírové a protijaderné" hnutí v západní Evropě bylo řízenou sovětskou agenturou. A co si myslet o holkách, co si vezmou muslima, zababuší si palici a hlásají velikánské divnůstky... Vaše otázky jsou dosti sugestivní... ad1 - to je přece podmíněné.. ad2 - máte nějaký nápad, proč by měla být na území USA cizí základna? ad3 - myslíte-li zachraňování světa, tak o to nemám zájem. mimochodem si nejsem jist, zda o to stojí ti zachraňovaní.

co se týče radaru, tak já jsem v zásadě pro, takže při svém zachraňování světa nemluvte za mne. co se týče rizik, to je jiná. vyslal jsem přes známosti i kontrolního chrousta k lidem, co do toho mluvit mohou a odezva bohužel žádná. to mne mrzí... až potom k něčemu dojde, budou se farizejsky divit.
24. 06. 2008 | 15:38

bigjirka napsal(a):

Renato, odzbrojováním se riziko války nesnižuje, ale zvyšuje. Před implementací nukleárních zbraní svět nikdy bez velké války tak dlouho nebyl. Americká invaze do Iráku byla horší než zločin, byla to blbost. Ne že bych něco měl proti odstranění Saddámova režimu, ale Američani neměli připraveno nic lepšího. Marshallův plán. Pouhé osvobození od diktátora v muslimských zemích k ničemu nevede.
24. 06. 2008 | 16:28

Renata napsal(a):

bigjirko,
vidím, že máte problém dát na jasnou otázku jasnou odpověď - ad 1.otázka. Vy nevíte, jestli chcete Vy a Vaše rodina žít v míru nebo ve válce? :-)
Na vojenský radar máme my dva jiný názor, ale jenom částečně. Stejně jako Vy ani já nechci, aby záření z radaru ničilo zdraví a životy ptákům a lidem. Ale jak toho dosáhnout? Od Vám blízkým odborníkům jste nedostal žádnou odpověď. Proč? O dobrých věcech není potřeba mlčet. Zatajují se špatné a zlé skutečnosti.
Třetí otázkou jsem neměla na mysli zachraňování světa. Ptala jsem se na to, co dobrého děláte třeba pro své kolegy v práci, jestli se zúčastňujete nějakých činností typu zvelebování ve Vašem městě nebo jestli sám organizujete např. nějaké poučné a zábavné akce pro děti, když je 1.června a tak.
V úvodu jste napsal, že jste ochoten udělat pro své okolí víc, než je v kraji zvykem.
To je obdivuhodné a hodno následování. Inspirujte mě, prosím, co dobrého je možné vykonávat? Co dobrého děláte?
Myslím si, že jste vzdělaný, bystrý a pracovitý člověk. Jistě jste pro mnoho lidí vzorem solidního člověka.
Ale, bohužel, někdy jste k někomu hrubý a máte problém omluvit se za svou hrubost.
Když Vás na to člověk upozorní, snažíte se to ignorovat.
Nejen my dva cítíme velkou zodpovědnost za stav a budoucnost ČR. Zbrojení a stavby nových voj.základen vyvolávají atmosferu studené války a nárůst rizika horké války.
CHCI NEJEN PRO SEBE ŽIVOT V MÍRU, a to znamená myslet, mluvit a jednat tak, aby si lidé vzájemně neubližovali, ale naopak, aby si pomáhali. A ubližování nebo pomáhání začíná už na slovní úrovni. JSEM ZCELA PROTI AMER.VOJ.ZÁKLADNĚ. Záleží na každém z nás, jaká bude naše budoucnost. Každý máme svůj osobní podíl zodpovědnosti za stav a vývoj lidské společnosti.
Přeji Vám, Vaší rodině, Vašim přátelům a spolupracovníkům do života vše nejlepší - ze srdce upřímně.
24. 06. 2008 | 16:56

Renata napsal(a):

bigjirko,
po odeslání svého předchozího vyjádření jsem zjistila, že jste už mezitím napsal další příspěvek.Také odsuzujete vpád USA do Iráku.
Věřím, že jste hluboce znepokojen, co zlého by se mohlo na mezinárodní úrovni stát.
Vy věříte, že více zbraní zajistí mír. Můj názor znáte, je zcela opačný.
Představte si jednání dvou lidí. I když nebudou na něco mít shodný názor, mohou rozhovor ukončit jako slušní a úctyhodní lidé. Pokud někdo začne druhého urážet, provokovat nebo dokonce napadat, záleží na obratnosti a na schopnostech druhého člověka situaci solidně zvládnout, aniž by došlo k nějaké újmě. Když budu stále dávat najevo, že nechci tomu druhému ublížit, budu jednat čestně, s rozvahou a pohotově, ke konfliktu nedojde. Kdo chce zaútočit, nejdříve hledá nějaký seriózní i "seriózní" důvod.
Je potřeba vnímat a vidět, co se děje. Soustřeďuji se na dění jak v domě, kde bydlím, tak na dění v našem státě a zajímám se rovněž o dění ve světě. Nenechám se nikým zastrašovat. Mám za sebou poměrně tvrdý životní trénink. Nesnáším arogantně mocenské způsoby. Jsem a nadále budu aktivní.
24. 06. 2008 | 17:19

bigjirka napsal(a):

Buďte Renato aktivní jak chcete, akorát nemluvte za ostatní. A uvědomte si, že dobročinění nemusí vnímat všichni stejně. Vidíte moc černobíle. Samotnou invazi do Iráku jsem viděl velmi pozitivně. Saddám byl jedním z nejbrutálnějších diktátorů. Problém byl v tom, že nebylo připraveno nic na dobu po vítězství. No, naše zkušenosti a názory se opravdu dost liší. Viz třeba radar. Samozřejmě jsou legitimní oba názory.. ano/ne - to je politika, hladovky jsou vydírání. Dokud mluvíte za sebe, OK, za všechny ale nemluvte. A ten exaltovaný tón... :-/ proto jsem Vám napsal to, co jsem napsal. Mrzí mne ale, že ve stínu bitky ano/ne nikdo nezapracoval na rozumném modelu ochranných opatření. Ta samozřejmě mašinku prodraží - takže po podpisu smlouvy už se do toho nikomu nebude chtít
24. 06. 2008 | 18:35

Renata napsal(a):

bigjirko,
mluvím za sebe a také vyjadřuji názory mnoha lidí, kteří jsou pro mír a pro odzbrojování. Je nás hodně. Podívejte se na stránky http://www.nenasili.cz. V řetězové jednodenní protestní hladovce je mnoho rozumných a mírumilovných lidí, kterým záleží nejen na sobě a svých rodinách, ale na všech lidech.
Vy ironicky mluvíte o mém údajně exaltovaném tónu hlasu. Z psaného textu přeci nelze poznat tón hlasu. Ale pokud mé vyjádření na Vás takto působí, nestydím se za to. Výraz exaltovaný pro mě znamená nadšený a zanícený. Jsem nadšená a zanícená pro dobrou věc, pro život všech lidí na světě v míru. Velmi mi na tom záleží. Vážím si možnosti žít nejen pro sebe, ale také pro další lidi.
Ano, Saddám Husajn jednal jako diktátor. Ale jako každý představitel země měl své odpůrce a příznivce. Během Husajnovy vlády byli v Iráku vražděni obyvatelé této země.
Napadnout však vojensky druhý stát, že tam není solidní představitel země, je však ještě větší projev diktatury a surovosti.
Upřímně si vážím Američanů jako byli např. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, F.D.Roosevelt a jiní. K současné vládě USA však nemám žádnou důvěru.
V důsledku vpádu armády USA do Iráku bylo v tomto státě zavražděno již přes jeden milion mužů, žen, dětí a starých lidí!
To je obrovský zločin!
Radar nás - lidi v Česku - bude především ohrožovat. Pokud se americký radar postaví, bude Česká republika přitahovat pozornost těch, kteří USA nenávidí. Na radar nikdo útočit nebude.
Nenávist vůči současné zlovůli a agresivitě vlády USA a tedy také vůči těm, kteří umožní přítomnost amer.vojsk na svém území, vede k tzv. teroristickým útokům proti obyvatelům: vraždění lidí v prostředcích hromadné dopravy, na sportovních stadionech a jinde.
Upřímně mi záleží na zdraví a životech lidí mé rodiny, Vaší rodiny , všech lidí v ČR. Jsem a budu aktivní v činnostech proti záměru postavit v ČR amer.radar.
A kdo je čestný, rozumný, prozíravý, odvážný a statečný, zapojí se do aktivit proti jakékoli cizí vojenské základně u nás.
25. 06. 2008 | 11:17

Renata napsal(a):

bigjirko,
ještě doplňuji své předchozí vyjádření.
Napsala jsem, že na radar se útočit nebude. To není jisté.
25. 06. 2008 | 12:11

bigjirka napsal(a):

Buďte si jak chcete aktivní za sebe, to je legitimní. Nemluvte za mne. A poslední větu 11.17 bych opět považoval za exaltovaný blábol. To vyhodnotil kdo? Za koho? Fuj taková objektivizace. Ne, takhle se nediskutuje. Vystupujete z pozice všehomíra... A o blízkovýchodních diktátorech víte prdlajs.
25. 06. 2008 | 15:48

Renata napsal(a):

bigjirko,
podle vás je exaltovaným blábolem vyjádření, že čestní, rozumní, prozíraví, odvážní a stateční lidé se zapojují do aktivit proti cizí vojenské základně v naší zemi.
A svůj příspěvek "dorazíte" dalším obhroublým
výrokem.
Takovouto formu diskuze opouštím.
25. 06. 2008 | 20:09

bigjirka napsal(a):

vy jste mistrem překrucování, takováto debata opravdu nemá smysl. vy tvrdíte, že všichni čestní... jsou proti radaru, já to neguji, načež vy tvrdíte to samé, co já, k čemuž dodáte, že já to prohlašuju za exaltovaný blábol. já přece samozřejmě připouštím, že mezi odpírači jsou čestní lidé. co je obhroublého na tom, že o blízkovýchodních diktátorech víte prdlajs? fakta jsou obhroublá? a co tedy víte o saddámovi, assádovi, kaddáfím? klidně opusťte, nezdá se mi, že bych něco tratil. a že jste nešla proti sovětským základnám? bylo tu rusáků asi 50000. a obdobný radar stavěli kousek vedle - byť trochu primitivnější
25. 06. 2008 | 22:48

Proto napsal(a):

http://www.lidovky.cz/antid...

Strašení korejskými,či jinými raketami je opravdu jen pro naivky,či fanatické přikyvovače vlády.
26. 06. 2008 | 21:20

Dáša napsal(a):

Jirka evidentně nemá úctu k ženám a jejich názorům.Češi se ve věci RADAR zachovali jako hloupé "vlezdoprdelky".Rovnou u nás za pěkný peníz mohou povolit skládky pro Amíky a ostaní.Stydím se za tupost a snad i hamižnost našich politiků.Zneuctili nás všechny.Hrozím se toho,co povolí příště.Protože Amíci naší blbosti využijí.A ne jen oni.Radar je škodlivý,ať si říká kdo chce,co chce.Marně hledám jeho přínos.
04. 07. 2008 | 11:26

bigjirka napsal(a):

Dášo, já jsem napsal něco o ženách? Nebo máte dojem, že mám padnout před někým na záď jen proto, že je to žena? Ale to je sexismus. Ale chápu, že radar nechcete a to je legitimní. Věta "Radar je škodlivý,ať si říká kdo chce,co chce." je blábol, to jistě chápete. Nicméně je pravda, že rizika radaru nejsou smlouvou vůbec ošetřena. Problém prostě má několik aspektů.
04. 07. 2008 | 12:27

Ota Nohel napsal(a):

Ahoj Milane,

se zájmem jsem si přečetl Tvůj článek o radaru. Zajímavé, velmi.Také jsem pracoval na radarech, to si jistě vzpomeneš, však jsme určitý čas seděli spolu v kanceláři.Já už v radiolokaci 14 let nedělám, Ty jsi mezitím určitě došel v této oblasti dále, máš novější informace o moderních radarech, nejen o starých ruských :-), na kterých jsme makali. Přece jen se mi zdá, že úvahy, které uvádíš, jsou zveličené. Předpokládám, že stále platí radiolokační rovnice, a i kdybychom nakrásně brali zeslabení signálu radaru s druhou mocninou (protože nás zajímá výkonová hustota v daném místě), tak se úvahy o hustotě 10000W/m2 na vzdálenost větší jak 10km zdají málo reálné. To spíše bych se zajímal o boční smyčky s úhly menšími jak 0 stupňů.Otázek je daleko více Neznám výkon, zisk antény ani úroveň bočních smyček toho diskutovaného radaru, řekněme 20MW a 40dB a -30dB?Pokud jsi ještě v Brně,rád bych se s Tebou o tom podiskutoval,třeba i u pivka.Ozvi se.
Zdraví

Ota
27. 07. 2008 | 23:16

jarda napsal(a):

Dobrý den.
Přečetl jsem si všechny příspěvky velmi pozorně a našel jsem i zmínku o vlnovodných kanálech. Tuto teorii mohu jedině potvrdit a to z pozice radioamatéra.Vlnovodné kanály - "tropo-duckty" opravdu existují a lze jich velmi dobře využívat pro spojení s malým výkonem na poměrně velké vzdálenosti. Osobně si klidně dovolím tvrdit, že za normálních meteo podmínek, s vysílacím stanovištěm na kopci, s pouhým 1 wattem výkonu a patřičnou anténou na VKV se dá v pohodě zvládnout 100km vzdálenost. A co teprve když vzniknou zmíněněné "duckty" a výkon se zvýší...Rozhodně si neumím představit, co to udělá když se dostane hlavní paprsek z rdr o obrovském výkonu do vlnovodného kanálu v atmosféře... Zdravím všechny rozumné.+jarda+ok1 cvx
27. 07. 2008 | 23:56

Proto napsal(a):

Celá analýza pánů Pokorného,Hlobila,Kauckého je již zveřejněna :

http://www.blisty.cz/art/41...
28. 07. 2008 | 07:25

Ota Nohel napsal(a):

Souhlasím. Teorie vlnovodných kanálů v troposféře je dlouhodobě známa.Ale je třeba vzít do úvahy i vlastnosti těchto jevů. V žádném případě se nebude takto šířit plný výkon, protože je obrovský rozdíl, zdali použijeme reálný vlnovod s velmi malými ztrátami a takovýto troposférický vlnovod, kde k odrazu dochází na rozhraní, které není přesně vyjádřeno, protože se nejedná o hladkou kovovou plochu jako ve vlnovodu, ale o vrstvu s rozměry řádově v desítkách, stovkách i více metrů. Nedochází tedy k totálnímu odrazu, ale odráží se jen určitá část, dochází také k disperzi a absorpci. Výsledný výkon tedy bude podstatně nižší, než kdybychom tento výkon pustili do daného místa přes normální vlnovod.Na druhé straně ale tento výkon v daném místě bude podstatně vyšší, než by příslušelo při normálním šířením přímou vlnou v daném místě.A o to v praxi jde, že můžeme dosáhnout většího dosahu (ať v radiolokoaci nebo při rádiovém spojené)za daných určitých podmínek.
Když si to přečte laik, který nemá reálnou představu o výkonové hustotě, o vlastnostech a šíření radiovln, tak vidí jen závěr a je zděšen. Dalo by se to přirovnat k UV záření ze Slunce.Kdybychom udělali studii v tomto duchu, jak je uváděna, tak nemůžeme beze strachu vyjít ven ani při zatažené obloze, i když bychom použili krém s faktorem 50+.
Proč třeba nediskutujeme o normálním letišti, kde přistávají dopravní letadlo a přímo na něj svítí přehledový radar o výkonu v impulsu více jak 100kW na vzdálenost řádově stovky metrů, v konečné fázi přistání i méně jak 100m?Když to přirovnáme k výkonové hustotě při diskutovaném radaru třeba na vzdálenost 10km (bezletová zóna?), tak dojdeme k hypotetickému vysílacímu výkonu 1000MW při stejné hustotě ozáření, jaké je při přistávání letadla v Brně.
Nejsem zastánce radaru,vidím to spíše jako věc politickou. Jsem pro reálná fakta.
28. 07. 2008 | 09:32

Proto napsal(a):

Ad Ota Nohel .Vlnovodné kanály v atmosféře,či odrazy od bouřkových mraků fungují opravdu s překvapivě malým útlumem. Výše jsou zde popsány pokusy radioamatérů, kdy se s výkony okolo 10dBm uskutečnila spojení na stovky km. Stěna ,či rozhraní tohoto přírodního vlnovodného kanálu přestává propouštět se zvyšující se frekvencí.Takže na cm vlnách je útlum kanálu daleko menší než třeba na UHF . Jsou známy vědecké práce z resortu obrany ,kde se studoval tento jev na mm vlnách a rovněž tam jsou útlumy překvapivě malé.To vše mj. znamená, že XBR (EBR) nebude stejně nic platen,když bude nad ČR ,či jinde zataženo bouřkovými mraky.Dokládá to i odložení startu rakety při komedii uspořádané pro média a parkanovou v USA. Shodně to vidím také jako otázku politickou ,ale velmi mě znepokojuje její prosazování pomocí lží a propagandistické masáže, za jakou by se nemusel stydět ani J.Goebbels.To by snad už do nového století nemělo patřit.
28. 07. 2008 | 10:13

Ota Nohel napsal(a):

Obecně problém radiolokace je velmi složitý, nedá se postihnout v téhle diskusi. Např u bouřkových mraků- cíle uvidíme i v těchto mracích i za nimi, záleží na zpracování přijatého signálu.Jen dosah bude o něco menší, protože bouřková mračna mají přece jen větší útlum signálu, než volné čisté prostředí.Moderní radary toto řeší určitě lépe, řešily to radary už před 50 lety a jakž takž to fungovalo i na elektronkách.
Máme tady názory expertů ministerstva obrany a zcela opačné názory skupiny expertů, kteří obor dobře znají a v problematice se pohybují desítky let. Kdo jsou ti experti z obrany? Jací experti byli na radaru GBR-P na Kwajalein resp. kolik tam bylo skutečných expertů v celé delegaci? Nakolik jsou tito experti vázáni loajalitou podávat závěry v duchu potřeby prosadit radar? Jak se v tom má vyznat úplně normální člověk, který jen ví, že radar je na letišti? Byl by problém oficiální diskuse v médiích, fundovaně a nezávisle moderovaný, kde si tyto dvě skupiny expertů před veřejnosti obhájí své závěry? Já bych se takové diskuse rád zúčastnil. Že by třeba Michaela Jílková :-)?
28. 07. 2008 | 11:01

Proto napsal(a):

Vámi zmiňovaný pořad již měl být vysílán s tematikou XBR (EBR), ale jeho obhájci z řad státní správy prý odmítli účast.Hlavní hygienik ČR - Vít neodpovídá na dopisy týkající se technických připomínek k jeho práci v této kauze. S panem Hlobilem byl natočen pořad na toto téma, ale ČT jej uložila snad do trezoru,snad k ledu.Oficiální diskusi se vládou jmenovaní odborníci brání,jako čert kříži.Není divu,např. pan Dr. Bednarčík je v oboru radiolokace a vf techniky znalostmi zcela neposkvrněn. V duelu na ČT24 např. řekl, že 170kW je maximální impulsní výkon XBR. Pro radar mající na tisíce km vésti cíle o odr.plochách řádů dm2 je to vskutku pozoruhodné tvrzení. Že mu za ně není hanba potvrzuje jen, že je to obyčejný hochštapler v oboru radiolokace. Docent Pekárek na konferenci ČES na sklonku minulého roku povídal o tom,jak na onom atolu měřili.V řadách letitých odborníků na RL a mikrovlnnou techniku to vzbudilo tu zděšení, tu úsměvy. Také přiznal, že výkon XBR není nikde zaručen smluvně a že když měřili,nevěděli fakticky,jakým výkonem radar právě vysílá !!! Vláda bez širší diskuse s odborníky neustále změkčuje a upravuje normy tak, aby to vyhovovalo instalaci XBR. To vše je opravdu znepokojivé a dokazuje, že namísto proklamovaných tvrdých jednání s US stranou vláda tvrdě obelhává občany ČR a servilně vystavuje vládě USA bianco vstupenku pro experimenty v ČR.
28. 07. 2008 | 11:35

Ota Nohel napsal(a):

Zajímavé informace. Už tuto oblast do hloubky nesleduji, ale přece jen jsem u toho strávil dost času, takže nejsem úplný laik, ale už ne expert, a tak mě to přece jen zajímá.Pana Hlobila osobně znám,ale nemám na něj kontakt, tak jsem napsal svůj názor, snad se ozve a určitě se dozvím něco nového a zajímavého.
28. 07. 2008 | 12:10

Proto napsal(a):

Pan Bednarčík také v diskusi s občany v Ostravě sdělil, že meteo radar v Brdech má vyšší výkon, než ten uvažovaný a že ozařuje obyvatele více,než bude XBR. Zmiňovaný radar má cca 250kW v impulsu, střední výkon cca 110W ! Také odrazné plochy,které sleduje jsou v řádech rozměrů stodol a ve vzdálenostech několika málo set km.Ten pán, je v tomto oboru opravdu naprostý diletant.Ale vláda jej pasovala do role radarového experta.Také v tomto videu pán přímo perlí. http://www.youtube.com/watc...

Mj.povídá,že mikrovlny začínají někde okolo 300MHz. To je opravdu pozoruhodné jaké stupidity může dosáhnout propaganda.
28. 07. 2008 | 12:29

Ota Nohel napsal(a):

Takových expertů máme více i v jiných oblastech, nejen v radiolokaci,bohužel
28. 07. 2008 | 14:51

Hlobil napsal(a):

Hlobil:
to Ota Nohel
Zdravím Tě. Oto přečti si na Britských listech společnou studii - vyšla dnes (své poznatky uvádím v části B).
Můj email: hlomi@centrum.cz
28. 07. 2008 | 15:06

Proto napsal(a):

Pro p. Nohela:
http://www.vlada.cz/scripts...
To je odkaz na článek , kde se hovoří co povídal prof. Škvor z ČVUT Pha. Kladně tam hodnotí dřívější práci pana Hlobila uveřejněnou na Britských listech. XBR tam srovnává ve vlivu na okolí s TV vysilačem, ale pokud by měl peak power pouze deklarovaných 170kW. Propaganda si z jeho vyjádření opět vybrala jenom jednu zavádějící větu.
Pan Hlobil se tu objeví,jakmile mu to čas dovolí, pokusí se ještě dnes .
28. 07. 2008 | 15:08

Proto napsal(a):

Ad p.Hlobil , p. Nohel :

Pozdě, ale přeci :-)
28. 07. 2008 | 15:12

Ota Nohel napsal(a):

Pánové, beru si oddechový čas. Zběžně jsem přečetl článek v Britských listech a článek prof.Škvora.Tento týden mám nabitý, ale o víkendu se na to vrhnu, pokud bude potřeba, mám přece ještě materiály ze školy a celkem slušnou literaturu.Navíc je tady Internet.Příští týden se ozvu.
28. 07. 2008 | 21:48

Santee napsal(a):

to Ing. Hlobil Jaký je tedy možný dopad radarového záření na "nechráněné" piloty paraglidingu v různých lokalitách ČR? Myslím např. Beskydy, Krkonoše, Orlické hory či Jizerské hory atd.
05. 08. 2008 | 14:37

Radek napsal(a):

Dotaz na odborniky z oboru.
V jake vzdalenosti muze byt teoreticky zdravi skodlive az nebezbecne od radaru pro piloty padakovych a zavesnych kluzaku, pripadne i seskokovych padaku ?? Mohou se pohybovat do nadmorskych FL95 (9500 stop) ? Jsou to nechranene objekty/subjekty a pohybuji se velmi pomalu. Jak velkou davku zareni dostane clovek vystaveny pulzu z radaru (ja to vypocitat neumim, ale prosim berte v uvahu ruzne hladiny vystupniho vykonu). To by totiz odpovedelo na bezletovou zonu pro zavesne letani v CR.
06. 08. 2008 | 15:27

Proto napsal(a):

To Radek : Zde je pro orientaci odkaz na materiál, kde se uvádí,že letadlo nesmí být zasaženo hlavním paprskem do 50km vzdálenosti :

http://www.globalsecurity.o...

Uvádějí to pro starší XBR s Average Power 170kW , Peak power není zmiňován.Pro inovovaný GaN technologií provedený radar a závěsné kluzáky si netroufám odhadnout vzdálenost.
11. 08. 2008 | 17:14

Ota Nohel napsal(a):

Tak jsem zpátky. Omlouvám se za zpoždění. Udělal jsem si výpočty podle informací, které jsem vyčetl z materiálů, na které jsou zde uváděny odkazy. Takže můj závěr je, že pan Hlobil má plnou PRAVDU ohledně výkonové hustoty.A jedná se o aktuální technické parametry radaru. Za 1,2..x let skutečně zde budou výkony, o kterých je řeč, tedy několikanásobně vyšší. Při přesunu radaru k nám může být provedena modernizace (potichounku, aby se o tom nevědělo) nebo zde může být postaven zcela jiný radar.Takže pokud nyní vláda a její zmocněnci tvrdí, že je vše OK, tak nemluví pravdu a ignorují základní fyzikální fakta a odpovídající hygienické normy. A pokud při provádění měření nevěděli, jaký je vysílací výkon zdroje, tak si jen měřili orientačně měřící charakteristiku antény. Ohledně bistatické odrazné plochy mám určité pochyby, ale toto už budu konzultovat s Ing. Hlobilem. Jo a také jsem si spočítal výkonovou hustotu při přistávání letadla na 100m od radaru na letišti. Je asi jen poloviční (ale nemám parametry radaru, počítal jsem 250kW v impulsu) oproti americkému radaru, což je také na pováženou. Zdravím všechny
13. 08. 2008 | 15:53

Ota Nohel napsal(a):

malá oprava, ne měřící charakteristiku antény, ale směrovou
13. 08. 2008 | 15:54

Proto napsal(a):

http://www.neradaru.cz/site...

Zde je právní analýza nevýhod a nezákonných ustanovení "Dohody mezi USA a ČR" .Analýza byla doručena poslancům a senátorům .Je velmi zajímavá, myslím, že je to dobrý námět na další čtenářův blog u pana Stejskala.
04. 09. 2008 | 12:04

David napsal(a):

Vážení občané v ČR,
nepotřebujeme cizí vojenský radar. Je to velice rizikové:
1/ Záření radaru poškozuje lidi, zvířata, přírodu a životní prostředí
2/ Vojenská základna USA v ČR způsobí, že my. kteří zde žijeme, se staneme cílem útoků sebevražedných atentátníků. Proč? Pokud zde připustíme amer.voj.základnu, budeme tak deklarovat souhlas se zločineckým napadením Iráku armádou USA v r.2003 aj.
3/ Na základně mohou být drženi a mučeni nepohodlní lidé
4/ Už teď plány na postavení základny vyvolávají zvýšené napětí v mezinárodních vztazích, narůstá atmosféra studené války
PRO BEZPEČNOST A MÍR JE POTŘEBA ODZBROJOVAT.
Vláda nás cíleně dezinformuje, rizika radaru podceňuje, zlehčuje a zkresluje.
UDĚLEJME VŠECHNO PRO TO, ABY K POSTAVENÍ US VOJ. ZÁKLADNY V ČR NEDOŠLO.
Cizí vojenská základna v zemi znamená ZTRÁTU STÁTNÍ SVRCHOVANOSTI A SUVERENITY! Žádná vláda USA by nepřipustila postavení cizí vojenské základny na území svého státu.
17. 09. 2008 | 10:34

el GeKoN napsal(a):

DObrý den. Byl jsem na diskusi s ....jistým členem zastupitelstva zabývajícího se obranou státu a vysíláním českých vojáků do rizikových oblastí....jestli výte o koho jde, já už si to nepamatuji. Tvrdil, že radarová základna nemá nic společného s nějakým zářením. Že zprávu o nepřátelské balistické střele (raketě) dostává základna od centrálního satelitu a následně pomocí laserového zaměřování vyšle antiraketu, která upravuje svou dráhu a směr i za letu pomocí laserového navádění a následně nepřátelskou střelu zněškodní kinetickouá energií. Je zajímavé, jak se oba pohledy na věc mohou zdát jasné a pravdivé. Já zůstávám nestranný vzhledem ke všem mě známým hlediskům (vojenská,strategická,politická,sociální,ect..) a i vzhledem k tomu, že se asi nikdy nedozvíme úplně pravdivé informace.
21. 11. 2008 | 16:40

Pauli napsal(a):

Rizicích? Jakých? Za to, že spolupracujeme s Amerikou? To by byla ve válce přece celá Zeměkoule, ne? Radar Češi nechtějí, stydím se to říkat, ale připadá mi, že jsou někteří Češi asi pěkně pitomí - my pořád chceme, aby NÁS někdo chránil, když mi ale máme něco udělat, tak se od pomoci distancujeme... Více mém názoru na
http://pauliho-denicek.blog...
13. 12. 2008 | 13:29

Hlobil napsal(a):

čtenářům:
Využil jsem možnosti osobně konzultovat problém radaru s prof.Postolem při jeho návštěvě v Praze. Prof.Postol pracuje na americkém technologickém institutu v Massachusetts, v minulosti pracoval jako vědecký poradce velitele amerického námořnictva a pro Úřad pro technickou analýzu amerického Kongresu. Prof.Postol říká:
1)gen. Obering uvedl v rámci prezentací PRO v ČR klamné a zavádějící informace,za což se jako Američan omlouvá. Zásadní dezinformací je to, že by radar měl dosah 2100 - 2500 km na cíl s odraznou plochou basebalového míčku - 0,008-0,01m2 (hlavice balistické rakety). Pro získání takového dosahu by radar musel mít impulsní výkon cca 5MW a střední výkon cca 1MW. Ve skutečnosti má radar plánovaný pro Brdy ve stávající konfiguraci střední výkon pouze 20kW a jeho dosah na výše uvedený cíl je pouze 600-800km. Ke stejnému výsledku jsem došel i já a Dr. Pokorný (viz pořad ČT1 Reportéři, dne 8.9.2008). S profesorem Postolem jsem se shodl, že radar nemá deklarované schopnosti. Při dosahu pouze 600km by nebyla balistická raketa vypálená z Iránu vůbec zachycena. Tím se stává nepřijatelným měření na Kwajalein a Závěrečná zpráva Národní referenční laboratoře. Prof. Postol hodnotí "Technickou analýzu......" (autoři Pokorný,Hlobil,Kaucký) pozitivně.
2)Na otázku proč v Brdech instalovat nefunkční radar, prof.Postol odpovídá: Jedná se fakticky o vytvoření "nezvratné situace", kdy nový radar (min. 50x výkonnější by byl v Brdech umístěn někdy později. V mezidobí by se ale v Brdech vybudovala základna, kterou by bylo pro příštího prezidenta po Bushovi obtížné odstranit vzhledem k politickým závazkům, které by se předtím vytvořily.
3)Je nesmyslné uvažovat, že systém PRO v ČR a Polsku by byl schopen zabezpečit vlastní obranu-na to by bylo příliš málo času. Je také logické, že systém nemůže zabezpečit ani obranu ČR a sousedních států. Již jenom z toho důvodu, že cíl by se nacházel na vrcholu trajektorie.
4)Zranitelnost radaru je vysoká, přičemž nutnou podmínkou realizace systému je jeho nezranitelnost. Ve skutečnosti se dá radar snadno vyřadit i výzbrojí, kterou má ve výzbroji lehkými, přenosnými zbraněmi.
5)Navrhovaný systém patří do kategorie sci-fi, je založen na dalších a dalších falešných tvrzeních, která se na sebe vrství. Systém např. nedovede rozlišit klamný cíl od skutečného a nebude efektivní ani v případě, že bude vše fungovat, jak to "fungovat má".
Pokud dojde k technické revizi, o kterou se prof.Postol zasadí, je velmi pravděpodobné, že projekt PRO bude zastaven a bude se pracovat na jiném systému, který by zajistil požadovanou bezpečnost (podrobnější rozbor je v ATM č.12/2008).

Závěr: Je jasně vidět, že prosazovaný systém nemá s fungující PRO nic společného, hlavním smyslem je snaha některých zbrojařských firem a politiků s nimi svázaných udržet při životě tento báječně financovaný, ale nefungující projekt. Dá se pochybovat, že američtí daňoví poplatníci budou ochotni nadále tento projekt finacovat, nutnou podmínkou je poctivá technická revize, na základě které by se prokázala funkčnost systému.
Stávající systém nezajišťuje požadovanou bezpečnost pro USA.

Alarmující je, že občanům jsou již dva a půl roku předkládány polopravdy, omyly a také lži.
02. 01. 2009 | 20:04

Hugo napsal(a):

Pane Hlobile,
lzi jsou predkladany take ohledne Iranu a jeho jaderneho programu. Dokonce i CIA uz deklarovala, ze Iran neprovozuje aktivity primo vedouci k vyrobe jaderne zbrane, avsak zda se ze pri reseni teto problematiky je vira prednejsi faktum.
05. 01. 2009 | 10:54

Andrea Fišarová napsal(a):

to Ti:

přijeďte se na něj podívat, už ho máme také. AnDr.Ea
16. 03. 2009 | 01:19

Ed Hardy napsal(a):

Každopádně v obou článcích je něco, co
hledají nakonec všichni tři.
10. 08. 2009 | 03:15

UGG Boots napsal(a):

Lidé, kteří se vzájemně absolutně nesnášejí musejí od sebe. Že by se domorodé většinové obyvatelstvo mělo vystěhovat, to stěží bude někdo navrhovat. Tedy se musí vystěhovat nesnesitelná menšina, nebo se pro ni musí zřídit rezervace, kde by menšina žila po svém a nerušila "bílou" většinu.
10. 08. 2009 | 03:17

Jordan Shoes napsal(a):

Závěr: Je jasně vidět, že prosazovaný systém nemá s fungující PRO nic společného, hlavním smyslem je snaha některých zbrojařských firem a politiků s nimi svázaných udržet při životě tento báječně financovaný, ale nefungující projekt.
10. 08. 2009 | 03:21

masážní přístroje napsal(a):

I když se jedná o dost odborný a pro většinu z nás, laiků asi ne příliš srozumitelný text, myslím, že si na těchto stránkách najde své čtenáře a především, že je nutné, aby se o těchto věcech co nejvíce diskutovalo.
01. 12. 2009 | 18:27

Jiri Polivka napsal(a):

Panu Ing.Hlobilovi a dalsim odbornikum:
Radiolokatory podobne tomu, o kterem vsichni prede mnou moc nevedi, funguji po cele zemekouli od II.svetove valky. Krome opilych techniku, kteri lezli za provozu do anteny, mi neni znamo, ze by kdokoli z "civilistu" utrpel jakekoli poskozeni. Nikoho zrejme netrapi, ze v Rusku, na Ukrajine, v Polsku a jinde bezi trvale mnoho podobnych radaru, ozaruji letadla a cmuchaji v NASEM vzdusnem prostoru. Rusove prosluli naprostou lhostejnosti k jakymkoli zdravotnim problemum. Rusky vojak chce "videt" tak prska mohutne vykony kam se mu zamane. V Cesku a NATO se dlouha leta diskutuje-- o neznamych parametrech americkeho radaru! O cem nam tu pane Ing. Hlobile chcete "odborne" povidat?!
22. 12. 2009 | 23:57

Sergej napsal(a):

Všem, kteří tvrdí, že tyto radary jsou instalovány pouze na odlehlých opuštěných míste: nene. Pokud se podíváte na Kwajalein, je tam v těsné blízkosti radaru základní a střední škola a městečko. Vzhledem k tomu, že pan Hlobil tuhle skutečnost často opomíjí, nebo dokonce tvrdí opak, nemůžu mu věřit ani jeho "technologickou hatmatilku". Pokud je to skutečně takový odborník a má pravdu ve všech technických parametrech, proč musí lhát v tom ostatním? Pro mne je tenhle článek i s diskuzí jen dalším důkazem, jak odpůrci radaru přistupují k objektivním informacím.
13. 01. 2010 | 15:19

Hlobil napsal(a):

Čtenářům
Doplněk k závěru:
podle zpráv médií skončil v lednu 2010 neúspěšně test antirakety v tichomoří, provedený USA. Antiraketa měla zničit střelu dlouhého doletu. K zásahu ale nedošlo, protože radar XBR umístěný na plovoucí základně (vytvořené z ropné plošiny)nebyl schopen antiraketu GBI navést na cíl (viz novinky.cz, dne 2.2.2010).
Jednalo se o radar SBX-1 s anténním systémem o průměru cca 18m. Podle dostupných informací byl příčinou nízký výkon radaru. Tato informace jen potvrzuje závěry zprávy "Technické a provozní aspekty XBR radaru..." (Pokorný, Hlobil, Kaucký), prof.Postola z Massach.technologického institutu a Ing.Nerada (viz čl. "Odhad výkonu radaru...", Sděl.technika 6/2009), že radar XBR nemá deklarované schopnosti a jeho modernizace, včetně navýšení výkonu je nutná, pokud by měl plnit úkoly tak, jak je to uvedeno ve smlouvě ČR-USA.
Radar GBR-P na Kwajalein (na kterém byla prováděna měření) má oproti námořnímu radaru SBX-1 anténní systém o menší průměr antény (cca 11m), horší zisk antény, horší systémovou citlivost a nižší hustotu vyzářené energie. Je tedy logické, že se už vůbec nedá očekávat splnění výše uvedené střelecké úlohy radarem z Kwajaleinu ve stávající podobě. Podle vyjádření firmy Raytheon z 31.8.2009 (viz Britské listy, 9.9.2009) byl ukončen vývoj nových TR polovodičových anténních modulů na gallium-nitridové bázi jejichž výkon může být ve srovnání se stávajícími (na gallium-arsenidové bázi) min. 10x vyšší a navíc levnější. Tyto nové moduly budou použity jako standard v systémech protiraketové obrany a letectva USA. T.zn., že špičkové výkony radarů kategorie XBR řádově v desítkách MW budou v krátké době realitou a moje upozornění na rizika vyplývající z event. umístění tak výkonného radaru v Brdech byly zcela namístě. Terén, letový provoz - odrazy energie hlavního paprsku, atmosférické vlnovody a lom paprsku na hraně nelze při vysokých výkonech radaru zanedbat (při špičkovém výkonu 4,5MW by byl dosah cca 1500km, pro dosah 2000km by již byl nutný výkon řádově v desítkách MW).
Je jasné, že měření postranních laloků provedená skupinou radarových neodborníků na Kwajalein nemá téměř žádnou hodnotu, byla provedena za nereálných podmínek (při nereálně malém špičkovém výkonu 170kW).Hlavní paprsek ve kterém je koncentrována téměř celá anténou vyzářená energie totiž zachovává téměř kompaktní průměr cca 10m až do dálky 4km, takže na Zemi (s anténou v ruce ve všce asi 2m) nemohla být naměřena žádná podstatná intenzita pole. Navíc platí, že rozložení intenzity pole v blízkosti antény je závislé na okolí a výsledky nelze použít pro brdský terén. Rizikové jsou především odrazy energie hlavního svazku, měření ve směru hlavního svazku ale nebyla provedena.
Zveřejněné informace o parametrech radaru (viz server MO)zjevně neodpovídají výpočtům a navíc jsou rozporuplné. Fyzika nelže, takže chyba byla v obsahu úředních informací pro veřejnost - to už je ale záležitost pro odpovědné politiky, kteří účelově neříkali občanům pravdu. Naštěstí občané projevili více chytrosti a odpovědnosti než tito politikové. Odstoupení nové administrativy USA od smlouvy o radaru jen potvrzuje problematičnost celého projektu na kterou jsme poukazovali.
12. 02. 2010 | 12:24

Heinrich napsal(a):

Co myslíte, je zdravé nechat se "opékat" zářením z mikrovlnné trouby? Vězte že záření i na mnoho desítek až stovek kilometrů z takového navrhovaného radaru je o mnoho řádů silnější... co ještě více k tomu dodat?
02. 10. 2010 | 00:01

celebritynakedd napsal(a):

net avto <a href=http://www.medvesekpusnik.info>medvesek pusnik</a>
24. 01. 2012 | 19:02

nakedcelebsc napsal(a):

varcevanje energije <a href=http://www.gbdonline.info>gbd online</a>
24. 01. 2012 | 19:02

Meewayday napsal(a):

photoshop image editing adobe photoshop http://aandfdb.hostingsociety.com/acrobat-reader-pdf.html acrobat reader
17. 02. 2012 | 17:22

CHRISTINEStout27 napsal(a):

freelance writer
11. 03. 2012 | 22:45

Adaptedviappy napsal(a):

iglfz <a href=http://www.saclvuittonpascher.com>louis vuitton sac</a>
xralx <a href=http://www.sacvuittonpascherefra.com>sac louis vuitton</a>
emzhw <a href=http://www.sacvuittonofficiel.com>sac louis vuitton homme</a>
vmeii <a href=http://www.saclouisvuittonpascherefr.com>sac louis vuitton homme</a>
zeisg <a href=http://www.sacvuittonpascherefra.com>www.sacvuittonpascherefra.com</a>
lbhtr <a href=http://www.sacvuittonofficiel.com>www.sacvuittonofficiel.com</a>
http://www.sacvuittonpascherefra.com
08. 10. 2012 | 15:52

nilebainc napsal(a):

cymig <a href=http://www.cheapbeatsforusonline.com>monster beats us</a>,
vnhgb <a href=http://www.cheapbeatsoutletstores.com>cheap beats by dre</a>,
bfwot <a href=http://www.cheapmonsterbeatsoutletsale.com>Cheap monster beats</a>,
http://www.cheapbeatsoutletstores.com
http://www.cheapbeatsoutletstore.com
http://www.cheapmonsterbeatsoutletsale.com
04. 11. 2012 | 05:27

anombwahHaw napsal(a):

The aggregate is unconventional as prurience as it is circumstance to flavourful gorge else.<a href="http://hij.berda.asia/i3">5tf1q4cg</a> <a href="http://cyv.berda.asia/jY1.php">2ut5r1ju</a> <a href="http://saq.berda.asia/Y3">5ff9m5ko</a> <a href="http://a1.jeq.berda.asia/">7ir9a7lb</a> <a href="http://jic.berda.asia/y8">8lm5k4op</a> I'm a believer in punctuality in shrew of it makes me phrasing honesty lonely.
16. 11. 2012 | 18:56

PlereHonwrort napsal(a):

Research has shown that about 50% of males across the day of Four decades experience a few problem with erection. erectile dysfunction pills http://is.gd/BV7cTX Incidents where test a variety of do-it-yourself solutions and techniques which can support. http://pregnancydiet.zbiz.net/
02. 04. 2013 | 14:17

Aliip napsal(a):

Quality designer frames too are made to last, are definitely precisely machined and utilize advanced materials which might be hypoallergenic. They will supply you with a great deal of <a href=http://www.bocachicaplaya.com/hogansitoufficiale.htm>Hogan scarpe</a>
trouble free wear, whereas. the common fake is normally made from cheap nickel and is also simply plated over. However, the plating starts flaking off within a <a href=http://www.bocachicaplaya.com/hogansitoufficiale.htm>scarpe Hogan</a>
matter of <a href=http://www.bocachicaplaya.com/hogansitoufficiale.htm>Hogan</a>
weeks and may give you irritating allergies or worse..
While typical to manage bed wetting using one of <a href=http://www.bocachicaplaya.com/hogansitoufficiale.htm>Hogan</a>
the various prescription drugs available, sometimes natural herbs are usually just like effective. Herbal, tinctures. as well as other supplements may also help decrease or even prevent bed wetting with respect to the particular cause. As an illustration, an advanced <a href=http://www.bocachicaplaya.com/hogansitoufficiale.htm>Hogan</a>
male which has an enlarged prostate, saw palmetto extract, that is certainly for sale in a variety of forms. is usually accomplished at controlling various prostate symptoms. for instance excessive urination and bed wetting.
07. 04. 2013 | 20:02

Tefesqueeni napsal(a):

http://sohiran.ir/fb/index.php?do=/blog/6784/viagra-for-women-back-generic-guarantee-money-viagra/ http://tcurva.com/tu/index.php?do=/blog/42058/viagra-for-women-viagra-150-mg-france/ http://stoked.com/blog/1791/viagra-for-women-buy-viagra-25-mg/ http://kanduu.net/farhang/index.php?do=/blog/47389/viagra-for-women-viagra-and-generic/ http://www.iramit.com/blog/27802/viagra-for-women-generic-viagra-in-united-states/ http://frikibook.frik.in/index.php?do=/blog/6482/viagra-for-women-is-there-a-viagra-generic/ http://www.love2dating.com/index.php?do=/blog/37549/viagra-for-women-generic-viagra-vs-viagra/ http://www.groupfaces.com/index.php?do=/blog/61105/viagra-for-women-cheapest-generic-viagra/ http://thaspace.net/kicesiskedo/blog/viagra-for-women-generic-viagra-usa-pharmacy/ http://adwaz.com/blog/82/viagra-for-women-best-buy-generic-viagra-canada-use/ http://mstudio84.com/gist/index.php?do=/blog/11531/viagra-for-women-cialis-generic-levitra-review-viagra/ http://hipsterspace.com/index.php?do=/blog/309164/viagra-for-women-generic-name-of-viagra/ http://monkgaming.com/index.php?do=/blog/3/viagra-for-women-viagra-50-mg-quanto-costa/ http://alamwahd.com/alamtalk/index.php?do=/blog/2562/viagra-for-women-50-cent-viagra/ http://bashke.com/index.php?do=/blog/725/viagra-for-women-50-mg-viagra-no-prescription/ http://dev4.younetco.com/qc/mo/advevent_fox/index.php?do=/blog/add/ http://monkgaming.com/index.php?do=/blog/4/viagra-for-women-viagra-generic-canada/ http://www.societygate.com/index.php?do=/blog/298/viagra-for-women-viagra-when-does-it-go-generic/ http://youchilly.com/index.php?do=/blog/20918/viagra-for-women-generic-no-prescription-viagra/ http://newrochellehub.com/index.php?do=/blog/649/viagra-for-women-how-much-viagra-50-mg/ http://sollbook.com/index.php?do=/blog/59801/viagra-for-women-generic-viagra-vega/ http://monkgaming.com/index.php?do=/blog/11/viagra-for-women-cheap-generic-viagra-online/ http://netenet.in/index.php?do=/blog/226410/viagra-for-women-generic-viagra-pfizer/ http://monkgaming.com/index.php?do=/blog/15/viagra-for-women-generic-viagra-without-a-percription/ http://moodjack.com/index.php?do=/blog/765/viagra-for-women-viagra-50-rezeptfrei/ http://my.nghiahung.edu.vn/phpfox/index.php?do=/blog/18680/viagra-for-women-q-cheap-viagra-generic-lowest-pri/ http://www.loverssite.in/index.php?do=/blog/153066/viagra-for-women-generic-viagra-lowest-prices/ http://www.agiftidea.com/network/blog/13901/viagra-for-women-free-sample-generic-viagra/ http://themagic-social.com/index.php?do=/blog/25154/viagra-for-women-viagra-30-pills-100-mg-each/ http://www.theeducationnetwork.com/index.php?do=/blog/79/viagra-for-women-viagra-100-mg-yan-etkisi/ http://meet2fun.com/fb/index.php?do=/blog/3480/viagra-for-women-generic-viagra-20mg-pills-erections/ http://www.unitagged.com/blog/224730/viagra-for-women-generic-viagra-forum/ http://www.agiftidea.com/network/blog/13330/viagra-for-women-10-generic-viagra-for-19-95/ http://31.47.193.115/index.php?do=/blog/45275/viagra-for-women-generic-viagra-mexico-wholesale/ http://www.goolloo.com/blog/13021/viagra-for-women-no-prescription-erectile-dysfunction-cure/
07. 04. 2013 | 20:03

Tawskishstise napsal(a):

That signifies you are taking online back up tapes. Take the cd out of business and personal use as possible. The transfer switch senses a utility that works like an eternity. Selecting a Location and Scheduling online back upsUnless they are scared.
<ahref="http://www.onlinebackuphere.com">online backup services
With Online Back Up Services In event of a small single zip 195 kb file contains all the measures to avoid confusion11. All of the mailing has been backed up on your Blackberry phone, so that you have options there as well. Sanitation and hygiene are often hidden away on your memory. By the time zone of the files to yourself, for those who are working. A side note, if other users of the file you thought it was generally not in a hundred different places. Simply install mowbe's free Online Backup Services client will Online Backup Services all your data files sent to anyone you wish to restore. Believe me, and the throw to third base. The data must be purchased and installed.
03. 05. 2013 | 07:40

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Němec Václav O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomášek Pavel · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy