Současné problémy a česká duše

24. 02. 2010 | 09:30
Přečteno 5137 krát
V posledních letech často slyšíme, že jsme si svůj život vlastně takto nepředstavovali. Věci se nám prostě nějak vymkly z rukou. Vždyť po revoluci v roce 1989 měl přece vzniknout spravedlivější demokratický svět, v našem případě spravedlivější Československá a později Česká republika, kde soudci budou rozhodovat spravedlivě, politici budou vybíráni v demokratických volbách a je tedy nemyslitelné, aby se jejich způsoby podobaly těm, které si osvojili jejich komunističtí předchůdci.

A tržní hospodářství svými zpětnými vazbami přece samo o sobě zajistí, aby se v hospodářství neprosadil ten, kdo tam nemá co dělat.

Před revolucí většina z nás sice nehladověla, ale zato jsme žili v jakémsi koncentráku bez možnosti dalšího rozvoje, po revoluci se sice všechny možnosti otevřely, ale my jsme si představovali, že se situace pro nás pro všechny bude již jen zlepšovat, nikoli zhoršovat a protože se to nesplnilo, začali jsme si klást otázku, kdo za to všechno může. Odpověď jsme našli velice rychle. Přece politici.

A právě toto zdánlivě samozřejmé a přirozené usuzování české společnosti, které se zvláště silně projevuje vždy před volbami mě vede k úvaze nad některými vlastnostmi české duše. Jak jinak porozumět tomu, proč se náš osud utváří právě tak, jak se v posledních dvaceti letech utváří, než porozumět, k jakému myšlení a jednání nás vedou naše vnitřní sklony?

Existuje totiž jedna vlastnost, která není na první pohled zřejmá, ale při dlouhodobém pozorování vyjde najevo. Češi (jako národní skupina) si totiž mimořádně rádi přisuzují jen kladné vlastnosti a všechno, k čemu se znát nechtějí, promítají na druhé, například tedy na své politiky. Je to sice obecně lidská vlastnost, že se člověk nechce znát ke svému stínu, jak to nazývá věhlasný švýcarský psycholog a psychiatr Carl Gustav Jung, ale v rámci české duše nabývá tento sklon až komických rozměrů.

Rádi zapomínáme, že i čeští politici byli vybráni ze skupin a z prostředí, ze kterého pocházíme my sami a že 99% z nás by na jejich místě neuspělo, přesněji řečeno, uspělo by zcela stejně jako oni. Rozdíl je tedy jen v možnostech, které se před těmito lidmi najednou otevírají, v tlacích, kterým jsou při své práci dennodenně vystaveni a v pokušení, která z toho plynou.

Jestliže chceme mít kvalitnější politiky, pak i skupiny, ze kterých se tito lidé vybírají musí být kvalitnější, žádná jiná cesta neexistuje. Tvrdit, že se vše vyřeší, až dorostou generace, které nezažily komunizmus, je alibismus nejhrubšího zrna. Komunisté sice nutili své poddané z politických důvodů ohýbat záda a využívali lidské podlézavosti, ale tato vlastnost kvetla v našich zemích dávno před nimi.

Od koho se nové generace mají naučit stát se vzpřímenou páteří, když v jejich okolí existuje tak málo lidí, kteří něco takového dovedou? A to tento stav mají na svědomí především starší generace této země a žádná výmluva na komunistický režim jim nepomůže. Ohýbat páteř a podlézat totiž člověk nemusí jen ze strachu, že by se jeho dítě nemuselo dostat na tu, či onu školu, nebo proto, že by se mohl dostat do kriminálu, ale také proto, aby získal vyšší plat, než má, nebo aby přeskočil v postupu svého kolegu, ale také, aby získal výhodnější místo na kandidátce své politické strany. Jedna taková postkomunistická generace již vyrostla a zdá se, že samotný fakt, že neprožila komunistický režim, se na její charakterové výbavě nijak zvlášť neprojevil. Jak by také mohl!

Co se ale v té naší české duši všechno skrývá? To obvykle netušíme. Už proto ne, že většina z nás si s takovými pojmy jako je „duše“ vůbec nedovede poradit. Vědecké období minulých staletí nás spíše naučilo celky rozkládat na části, že když je důkladně poznáme a složíme z nich opět celek, budeme znát důkladně i celek. Nic takového se ale nepotvrdilo, celek není nikdy součtem svých částí, ale představuje samostatnou skutečnost. Kromě toho, rozkládat celky umíme (pomocí nejrůznějších metod) docela uspokojivě, syntéza se nám však daří jen výjimečně. A „duše“ patří zcela jasně mezi pojmy, které se snaží postihnout celek. To je jeden důvod.

Druhý spočívá v tom, že charakterizuje vnitřní stránku skutečnosti a evropská věda posledních století s něčím takovým vůbec nepočítala. Teprve bádání, která započala v minulém století a která opět rehabilitovala pojem „subjekt“ začala naznačovat, že se bez něčeho takového, jako „vnitřní stránka skutečnosti“ nebude možné natrvalo obejít. Naše myšlení je však poznamenáno stávající školskou výchovou a takovéto pojmy v nás vzbuzují většinou jen rozpaky. Ale i tak není možné v krátké úvaze postihnout, co takový pojem jako „česká duše“ skrývá, ale o některých základních rysech se mluvit dá. Začněme tedy tím, k čemu se všichni tak rádi hlásíme a co neobyčejně rádi o sobě slyšíme.

Které to tedy jsou: Češi mají zlaté ruce (nebo ručičky), které si dovedou vždy poradit téměř s jakýmikoli technickými problémy, právě díky velké schopnosti improvizovat. Český národ tradičně miluje vzdělávání a to již od středověku. Patříme mezi nejvzdělanější evropské národy. Stejně tak jsme tolerantní vůči druhým. Vůbec jsme navzájem tolerantní vůči všem, kteří si to zaslouží. Jsme národ velice pilný a pracovitý.

Jestliže si položíme otázku, zdali česká duše stále tyto vlastnosti má, nebo nikoli, můžeme zcela jistě prohlásit, že ano. I když nás sdělovací prostředky zaplavují informacemi jiného typu, je skutečně s podivem, jaké výkony jsou Češi schopni podávat, ať již doma, nebo v zahraničí a to třeba včetně středoškolských studentů. Někdy jsou docilovány díky podpoře českých institucí, někdy navzdory jim, ale to je celkem jedno.

Nemůžeme ovšem pominout, že je tu i druhá strana věci. V minulých dobách se v české duši usadilo mnoho temnot a nebylo to jen díky naší komunistické minulosti. Na tyto naše nedostatky si stěžoval již profesor Tomáš G. Masaryk, Kdo se dívá pozorněji na náš život veřejný, neuvidí pouze to slabošské žebráctví, ale potká se s oním zvláštním typem intrikánů. Intrikánství toto otravuje všecek náš pospolitý život. Protože nedovedou být lvové, stávají se liškami, protože nedovedou být hrdinové, stávají se lokaji, kteří se vyznačují nízkým chytráctvím. „Politika“ je ideál těchto četných a četných lidí, píše TGM v České otázce.

Komunisté tedy tyto vlastnosti nevytvořili, dokázali je pouze dokonale využít a připravit další generace Čechů o schopnosti, které před nimi měli, například umění pěstovat občanskou společnost. Na tomto poli musíme začínat opravdu od začátku. Neradi mluvíme o své úzkoprsosti a sklonu podezřívat vše, co není stejné, jako my. Koneckonců, Rakušané na tom nejsou o nic lépe, o Rusech ani nemluvě. Stejně tak naše touha po vzdělání a vědění se nejeví, jako ta nejvyšší, alespoň ne ve světovém srovnání. Například srovnáváme-li ji s touhou třeba čínských, ale i jiných asijských studentů. A takových vlastností by se našlo velké množství.

Co ale s tím? Každý z nás v sobě nese nějaký díl tohoto dědictví, každý z nás by se s ním měl nějak vyrovnat. Jakési hlubší souvislosti nás všechny spojují, ať chceme či nechceme. Odpovědnost za to, jak se s tímto dědictvím vyrovnáme však leží na každém z nás. K tomu by však bylo třeba naučit se umění kultivovat svou duši a její podstatnou součástí je schopnost přijmout všechny negativní stránky, které se projevují v mém společenství i u mě samého (tj. uvědomit si je, jako mé vlastní). Kdysi se tomuto kroku říkalo přijetí viny. Tento krok není vůbec jednoduchý, protože jestliže má být účinný, nesmí být povrchní. Zahrnuje jednak to, aby si člověk uvědomil, čím vším ublížil svému okolí a jaké nedobré vlastnosti se v jeho duši projevují. A kromě toho by si měl uvědomit, jak souvisejí s nedobrými vlastnostmi v duši jeho národním celku, k čemu právě tyto vlastnosti vedly v minulosti a také to, že je za jejich proměnu zodpovědný jako individuum. Pokud vše nezmění u sebe, nemůže se nic změnit ani v duši národa.

Češi sami sebe například rádi nahlížejí jako holubičí povahy. Ale již nechtějí nic slyšet o tom, jak se tento holubičí národ zachoval k poraženým Němcům a to i antifašistům. Že toto chování nemělo tak velký rozsah, jako před tím u jejich německých bratří, není přece v této souvislosti vůbec podstatné.

Jestliže tuto přetěžkou práci podstoupím, uvědomím si, čeho jsem já sám schopen, ale i to, čeho byl v minulosti schopen můj národ a přestanu nevědomě ze svých nedostatků obviňovat své okolí (jak říkal C. G. Jung: přestanu je promítat na druhé), musím se konečně přestat trápit tím, co se již jednou stalo a co se nemůže odestát a ve snaze již nikdy se podobných věcí nedopouštět si prostě musím odpustit a zaměřit svůj pohled do budoucna.

A poslední krok, který musí nevyhnutelně následovat, je snaha o smíření s těmi, kterým jsem předtím ublížil, aby i oni mi odpustili. Nic jednoduchého to není, jen co je pravda. A národy to nemají o nic lehčí. Někdy si říkám, že snad měli Němci přece jen štěstí, že si byli konečně nuceni uvědomit tíhu své historické odpovědnosti a i když neradi, přijmout celý svůj stín. To by nikdy dříve nebylo možné. Takové štěstí například Rusové neměli. Ti stále vidí velký ruský národ jako oběť těch úspěšnějších neruských, ať již žijí uvnitř hranic Ruska, nebo mimo ně. Přitom svoji velikost opírají jen o přírodní bohatství, o které se nijak nezasloužili a o vojenskou moc, hlavně o zastaralý, ale stále nebezpečný jaderný arzenál. Přitom nikdo nepochybuje o možnostech a schopnostech tohoto neobyčejně nadaného národa, co je to však platné, když Rusové sami tyto schopnosti nedokáží mobilizovat. Takto jim zbude jen němá závist.

To některé muslimské komunity se dostaly již o krok dále. Dospěly k přesvědčení, že za rozklad jejich způsobu života může Západ (to je klasický případ, kdy komunita příčiny svých potíží promítá mimo sebe, protože si odmítá připustit, že jediný způsob řešení leží uvnitř komunity samotné). Prostě nabídl jiný způsob života, který masově přitahuje i členy jejich komunit a je tedy podle jejich přesvědčení ďábelský a musí být zničen všemi možnými prostředky. To nejlepší pro člověka přece nabídli jednou provždy oni. Islámské právo, které tito lidé chtějí uplatňovat i ve svých komunitách na Západě, má původ ve středověkém způsobu myšlení a to je přístup, který se nedá s obhajobou lidských práv nijak smířit. Nábožensky zdůvodněný terorismus se pak zdá jako jediný způsob řešení.

Snaha Čechů obviňovat ze svých potíží pouze své politiky, nebo někoho jiného, zvláště když víme, že naši politici se často chovají tak, aby se nám zalíbili je také mylná a musí mít pro nás rovněž tragické následky. Jestliže tedy něco chceme, dejme to svým politikům důrazně najevo, jsem přesvědčen, že nějaký způsob se vždy najde, když ovšem budeme chtít.

Miroslav Žák

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Student napsal(a):

U mně je to jinak. Já se mám dobře navzdory českým politikům.
24. 02. 2010 | 09:49

Lex napsal(a):

Amen!
Kázání skončilo, a teď zase hezky každý na svoje místo.
Autor píše o metodách poznání, o analýze - rozkladu celku na části, a o syntéze, kterou na rozdíl od toho rozboru neumíme. Přesto sám pracuje jen s otřepanými a velmi mlhavými celky -"myČeši", "komunisté", "Němci", "Rusové", "politici". "MyČeši" a "Rusové" jsme samozřejmě špatní nebo aspoň hodně nedokonalí, Rusové dokonce jen těží ze svých přírodních zásob, zato "Němci" jsou skorokabrňáci, o entitách politiků a komunistů ani nemluvím.
Bože, jak jednoduché to má autor, jak snadné ve vymezování.
Amen!
24. 02. 2010 | 10:35

Olga napsal(a):

S osahem článku naprosto souhlasím. Napravit můžeme jen sebe sama. Těžké je to ovšem v situaci, kdy je nám něco vnucováno zvenčí. Pak i my se staráme o všechny jiné, a sebe zanedbáváme. V chybách druhých bychom měli vidět své vlastní vlastnosti jako v zrcadle. Zamysleme se více nad sebou. Zodpovědnost neneseme za druhé, ale za nás nikdo jiný než my zodpovědnost nenese.
24. 02. 2010 | 10:36

jamretsam napsal(a):

Moc hezké zamyšlení, pane Žáku, jen trochu dlouhé a široké. Nechci mu také ubrat bystrozrakosti, ale to, o čem píšete nejsou jen projevy České duše, ale duchovní bídy celé společnosti. Té naší současné, i té nábožensky "středověké".
24. 02. 2010 | 10:48

Elena napsal(a):

Lex,

posielam Vám bozk za ten Váš príspevok
24. 02. 2010 | 10:49

Tino napsal(a):

Z duše se mi protiví, když někdo začne s kolektivním popisem. Není žádná pravda, že existuje nějaká duše kolektivu, tedy například ona česká duše. Celkový dojem z kolektivu jistě možné je mít, ale je to množina tolika prvků, že průměrování je zjednodušujícím nesmyslem.
Předně nutno říct, že být poctivý charakter je nejtěžší v životě. Poctivě pracovat, poctivě jednat, to je námaha s celkem malým efektem oproti opaku. Je jednodužší být nepracant a nepoctivec. K tomu se ale přiznat dost dobře nejde, protože společenství má nastavené jisté morální mantinely, tedy etický kodex života. Nelze bez následků o sobě vykřičet, že jsem zloděj, lenoch, parazit. Daleko lépe se dá vykroutit z toho protikladu požadovaného, s pomocí osočení druhých - "To já ne! To oni!". "Já za nic nemohu, protože mi nebyly dány možnosti a bylo mi bráněno". To hned lépe zní, než se přiznat k lenosti. "A že kradu? Vždyť kradu ze společného jen malounko oproti jiným". Větší zloděj se totiž dá vždy nalézt a kdyby nebyl po ruce, pak se zevšeobecní na zlodějský systém.
Tak se nevymlouvejme na kolektiv - českou duši a přiznejme, že prostě množství lidu uvyklo žít pohodlně, protože morální kodex už se nepodává v kostelech jako železný zákon, protože tam prostě lidé přestávají chodit. Taky Skaut ztratil na své síle co do množství vychovávaných dětí. I ten tramping přestal být lákavou zábavou a měl kdysi hodně do sebe v zásadách. Materialismus ovládl většinu společnosti a víra ve vyšší principy, slušnost, citovost - empatii atd., už se prostě nenosí. Lidé v množství překročili onu hranici, kde svědomí kdysi ještě bývalo skutečností. Svědomí se dnes uznává zpravidla jen, pokud druzí o prohřešku vědí. Jinak co oči nevidí, ani srdce nebolí.
Tohle vše je věcí každého zvlášť. Nikdo nemůže průměrovat chování kolektivu, protože pak by činil odpovědným, za chování celku, jedince. Není proto žádná odpovědná "česká duše" ve smyslu kolektivní odpovědnosti či vnějšího vzhledu. Je to jen a pouze výmluva alibistů na celek. A proto z duše nesnáším hloupé pojmenovávání národních charakterů. Nejsem členem jakéhosi neodpovědného kolektivu, protože neodpovědný kolektiv prostě neexistuje. Existují jen neodpovědní jedinci, kterých jistě může být až příliš hodně. Za ty ale nenesu žádnou odpovědnost, protože nejsem líný být pracant a poctivec. Vždyť jsem taky nic moc z toho netrhnul, což je příznačné pro tak se chovající lidi.
A tak autorovi píši za 5!
24. 02. 2010 | 10:50

vlk napsal(a):

Bezvadný blog! Už dlouho jsme nečetl nic, co by mi tak mluvilo z duše, jako tyhle řádky! Díky pane Miroslave Žáku.
Píši to i přes to, že ohledně problému SN to vidím jinak.Nicméně to, je jeden kaminek.Ale celková mosaika je pro mne ok.

P.S: dcoela rád bych znal nick pod kterým s em píšete. Abych příště šel cíleně za vašimi příspěvky.
24. 02. 2010 | 10:50

Taoiseach napsal(a):

Miroslav Žák

"Rozdíl je tedy jen v možnostech, které se před těmito lidmi najednou otevírají..."
Ba právě. Právě proto, že mají moc (rozhodovat o druhých), je zcela namístě na ně brát přísnější měřítka než na řadové občany.

"Od koho se nové generace mají naučit stát se vzpřímenou páteří, když v jejich okolí existuje tak málo lidí, kteří něco takového dovedou?"
Už se to naučili - mladí Češi, kteří jsou na nižších úřednických postech v Bruselu nebo Lucemburku, už se stačili naučit tzv. "good governance".

"Němci ... byli konečně nuceni uvědomit tíhu své historické odpovědnosti ... Takové štěstí například Rusové neměli."
Britové a Američené ostatně také ne...
24. 02. 2010 | 10:54

jamretsam napsal(a):

Děkuji, Tino, byl jsem příliš líný to rozepsat. Tak se alespoň podepisuji.
24. 02. 2010 | 10:55

Lex napsal(a):

Elena
Dík! Na oplátku!

Tino
Mluvíte mi z duše. Dík!
24. 02. 2010 | 10:58

Al Jouda napsal(a):

Proč mluvit v pleonasmech ? Cituji : "....proč se náš osud utváří právě tak, jak se v posledních dvaceti letech utváří, ....? To´s nám toho řekl, autore, místo toho abys řekl pravdu, že se náš osud utváří blbě!
24. 02. 2010 | 10:58

Taoiseach napsal(a):

Olga

Schody se mojou shora. Nikdo Vám nebrání zkoušet to obráceně, ale ve Váíš úspěch nevěřím.

Lex

Souhlas: apel, aby každý začal u sebe, se bezvadně hodí do kostela, nikoli do správy věcí veřejných.
24. 02. 2010 | 10:59

Al Jouda napsal(a):

Dobrý mravokárný článek, ale nejlepší je poslední odstavec, který nabádá občany něco udělat pro změnu poměrů a podporuje platnost sloganu pro nadcházející parlamentní volby : Ani jeden hlas pro ODS, ČSSD nebo TOP 09 !!!
24. 02. 2010 | 11:05

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní či pane Tino,

možná jde o to, co si pod různými pojmy představujeme. Naprosto s Vámi souhlasím, že neexistuje žádná česká duše, český archetyp stejně jako neexistuje žádný jiný národní typ. A uvažovat v těchto stereotypech je dost ošidné.

Na druhou stranu aleexistuje jakási historická zkušenost, která se do určité míry přenáší v dané skupině lidí z generace na generaci. Jde dle mého o soubor vzorců chování/myšlení, které jsou ovlivněny celou řadou faktorů, neustále se vyvíjejí a jedinec je nemá nijak geneticky kódovány.

Řekněme, že se jedná o určité modely chování/jednání, které v daném čase a v dané skupině lidí převládají. A samozřejmě jim někdo podléhá více, jiný méně, někdo třeba vůbec.

Z tohoto pohledu je myslím vcelku patrné, že v této společnosti například převládá dlouhodobě (historicky) tendence spílat politikům, vinit je ze všeho možného, ale zároveň nenést zodpovědnost za věci veřejné ("ono to stejně nemá cenu, oni si to stejně udělají bez nás"). Dle mého soudu má tento způsob myšlení kořeny již kdesi v 16. nejpozději 17. století a běh dějin ho neustále posiluje (to není snaha o výmluvu či alibismus, ale konstatování).

Z tohoto pohledu se mi zdá text pana Žáka jako docela smysluplný.

Libor Stejskal
24. 02. 2010 | 11:08

Krupa Václav napsal(a):

Pane Žák neobviňujte starší generaci z ohýbání hřbetů.Jezdil jsem s ní ráno před pátou hodinou hornickým autobusem,dělali v nepřetržitém provozu, soboty a neděle, mnozí z nich byli v KSČ (včetně mého otce),s některýma se ještě často setkávám.A stím koncentrákem také neblbněte.Přes všechny chyby,které komunismus připustil by se možná většina lidí,která cinkala klíči,za ty dráty vrátila.Je to na delší povídání,bohužel nemohu pokračovat,snad se k tomu někdy vrátím.
24. 02. 2010 | 11:10

Joska napsal(a):

Autor mě zklamal. V podstatě omílá klišé naší současné zlodějské věrchušky - viz "komunismus byl koncentrák, kde jsme neměli možnost se rozvíjet", vyhnali jsme Němce (a tak jsme špatní), za současný marasmus si můžete sami všichni - jste pohodlní, líní....Autor by si měl uvědomit, že primární pro každého člověka je vypořádání existenciálních záležitostí - mít střechu nad hlavou, co jíst a to i pro svou rodinu. A že toto není dnes lehké, ukazuje množství bezdomovců a žebráků v našich ulicích. A stačí maličkost - ozvete se proti bordelu v zaměstnání a letíte na hodinu. Záleží, co společnost a její pravidla dovolí. A tato pravidla stanovují politici. Autor se pozastavuje nad tím, že pohodlně svádíme vše na politiky, ale v závěru nás vybízí, abychom jim to dali jasně najevo. Stejně tak by se dal napsat článek o Italech na jihu Itálie, kde vládne mafie. Proč se s ní Italové nevypořádají - jsou pohodlní,líní, ohýbají se ? Mohou si za to sami ? A podobná mafie v podstatě vládne nám.
24. 02. 2010 | 11:27

Carlos V. napsal(a):

Jiste. Volici jsou zavistiva sber a politici jen prodejne osoby usilujici o hlasy techto volicu.

Nezbyde nez omezit moc tech nejzavistivejsich volicu. Tech, kteri chteji, aby se jinym bralo - a to snad vic nez sami chteji, aby dostavali.
24. 02. 2010 | 11:46

zdenekmihalco napsal(a):

„Pokud vše nezmění u sebe, nemůže se nic změnit ani v duši národa.“ Ano, dobré je začít u jednotlivců, tedy u sebe.

Návyk utíkání před odpovědností je poruchou osobnosti (cituji jednoho psychologa). Lidé s poruchou osobnosti nevidí problém u sebe, ale u jiných. Okolí může za vše. Pokud má poruchu osobnosti většina národa, je tedy porucha osobnosti součástí národní duše. A měla by se léčit.

Duše se nedá změřit, je poněkud nevědecká, proto se do západní kultury moc nehodí. Tělesnou schránku většina ze západní kultury uctívá, ta se totiž dá změřit snadno. K mýcení péče o duši docházelo u nás v posledních desetiletích docela znatelně, byť se trend obrátil a v posledních letech myslím dochází k významnému pokroku. Podle mě je ale ještě v oblasti péče o duši (mysl nebo řekněme třeba i myšlenkové pochody) a duchovní rozvoj u nás hodně co zlepšovat.

Péči o duši by zřejmě měla plnit v Česku katolická církev, bohužel podle mého názoru nedostatečně reaguje na společenské změny a je tak praktická pro poměrně malou skupinu obyvatelstva - alespoň co se Česka týče. Snad by pomohla reforma, či nová krev. Osobnost.

Vracím se k tomu, že duše národa není nic jiného než souborem duší jednotlivců. Proto si myslím, že péče o duši je dobré zlepšovat odspoda, tedy na úrovni jednotlivců. Nevidím důvod, když chodíme na preventivní prohlídky k zubaři, proč nechodit k psychiatrovi.

Pomoci by mohla další opatření – na úrovni nemocnic třeba účast duchovních a psychiatrů na vizitě, vznik oddělení alternativní medicíny, vznik místností pro relaxaci a meditace. Součástí nemocnic by mohly být knihovny s psychologickou literaturou apod. Součástí osnov ve škole by mohl být předmět Péče o duši a tělo. Mohla by vzniknout nová vzdělávací instituce podobající se klášterním školám, ovšem ve zmodernizované podobě. Roční studium na zcela dobrovolné bázi, kdy by vzdělávání probíhalo formou diskuse na nerůznější společensko-filosoficko-vědecká témata. Diskuse by měla pouze moderátora, a to respektovanou osobnost – vědeckou, křesťanskou, muslimskou buddhistickou apod. Součástí takové školy by rovněž měla být knihovna, ale také třeba kino, diskuse by mohly probíhat i online. Takové vzdělávání by se tak podle mě výrazně lišilo od indoktrinace charakteristické pro současný vzdělávaní systém.

Pro stát (i současnou ekonomiku a možná, možná v jistém směru i pro mírové soužití společnosti) je však podle mě péče o duši lidí nevýhodná. Vytváří osobnosti s pevnými názory a odpovědností, nikoliv dav zvyklý poslouchat a potichu mrmlat.
24. 02. 2010 | 12:16

zdenekmihalco napsal(a):

K pojmu "národní duše". Osobně si myslím, že takový pojem lze použít. Jde o soubor vlastností/názorů/myšlenkových pochodů, které se v daném národě vyskytují častěji či méně častěji než u národů jiných. Vzhledem k tomu, že lidé se pohybují v názorově/myšlenkových shlucích, ze kterých se vzhledem k riziku pocitu samoty málokdy vyčlení, jsou tyto rozdíly mezi národy (jde o jeden ze shluků) podle mého názoru relativně značné.
24. 02. 2010 | 12:21

David napsal(a):

Zdálo by se, že vždy platí, že každý si má nejdříve zamést před svým prahem a začít u sebe. Myslím si, že to neplatí za všech okolností. Jsou mezi námi tací, kteří neustálým zametáním před svým prahem jen zbytečně ztrácí čas, protože to jejich zametání je, jako když hází hrách na zeď. Jiní nějakým zametáním před svým prahem vůbec čas neztrácejí a naopak za pomocí korupce upevňují jen svoji moc nad těmi, co neustále začínají sami u sebe.

Vůbec se mi nelíbí, že se mi někdo snaží do makovice neustále vtloukat moji spoluodpovědnost a přijetí viny za stav naší společnosti. To se ta zodpovědnost za nepořádek ve státě pěkně rozmělňuje. Nemám rád, když někdo považuje za stejného zloděje toho, který sousedovi ukradl jedno jablko s tím, který okradl náš stát o miliardy. Místo toho abychom hledali konkrétní viníky a ty důsledně trestali, například nezvolením do Parlamentu, tak místo toho říkáme. Neztěžuj si, nejdříve začni u sebe. Pokud to nedokážeš, tak raději mlč.

Na druhou stranu platí, že schody se mají zametat odshora, a také nečekáme až je někdo začne zametat odzdola.

Proto začněme a vůbec nedávejme žádný hlas parlamentním stranám, které měly 20 let na to, aby ukázaly co dokáží. Nyní je potřeba dát příležitost novým lidem v politice. Změnit duši národa nemůžeme změnit neustálým čekáním, že každý začne u sebe. Změna může přijít jen od shora, když se tam dostanou ti správní. To poznáme jen tím, že je budeme při volbách neustále měnit tak dlouho, dokud je nenajdeme.

Plně souhlasím s názorem – Joska - 24.02.2010 - 11:27:45, cituji:

„za současný marasmus si můžete sami všichni - jste pohodlní, líní....Autor by si měl uvědomit, že primární pro každého člověka je vypořádání existenciálních záležitostí - mít střechu nad hlavou, co jíst a to i pro svou rodinu. A že toto není dnes lehké, ukazuje množství bezdomovců a žebráků v našich ulicích. A stačí maličkost - ozvete se proti bordelu v zaměstnání a letíte na hodinu. Záleží, co společnost a její pravidla dovolí. A tato pravidla stanovují politici.“
24. 02. 2010 | 12:21

Charlie napsal(a):

pane Žáku.

dík za článek. Jde na morek.
Takových blogů s různými pohledy (autory) na tuto, pro nás tak zásadní tématiku, by bylo potřeba jako soli.
(pane Stejskale?)

Nic nového zde, na těchto stránkách, že pochopit smysl Vašeho článku je evidentně nad síly chápání některých komentátorů.
24. 02. 2010 | 12:30

Venus napsal(a):

To Joska:
Máte naprostou pravdu... V článku by se klidně za Čecha mohl vyměnit Portugalec, Ital, Polák, Dán.....Průměrný člověk opravdu má dnes jako prioritu základní existenciální záležitost - kde bydlet, mít slušnou práci a uživit sebe a rodinu a navíc snad i nějakou tu zábavu buď jednodušší nebo, aby se i "duše nažrala", a to v dnešní době není maličkost a začíná to být problém... Jaký paradox v 21. století...Zpátky do zemljanek ale nelze...Pravidla nakonec stejně stanoví politici v rámci možností dnešní demokracie a kolikrát spíše co jim tato někdy "pseudodemokracie" jak pro koho dovolí a až kam můžou zajít ... V civilizované zemi jsou tak dlouho "utahované šrouby polopravd a tak dlouho přetéká pohár" až se vznikají takové články jako ten nahoře...Pak - Bůh suď nebo pomáhej..
24. 02. 2010 | 12:34

buldatra napsal(a):

Žáku, Žáku. Ach jo.

Podle sebe soudím tebe, říká se.
V tomto duchu stvořil autor článek a ti, kteří v duši rádi čtou, mají autorovu duši jako na dlani. To je jedna věc.

Věc druhá.
Aby se majitel duše necítil tak sám, přisuzuje svoje vlastnosti všem kolem, všem těm, které zove českým národem. Cítí se pak lépe, an rozplynul se v davu spoluduší a vytvořil jakousi duši kolektivní, kde se kde co zdánlivě ztratí v davu. Myslí si.
Ztratí se tam i duše politikova.
Což jednomu připadne jako sériová výroba originálů. Nebo podobný nesmysl.
Fakt dobrý.

Dějí se na tom našem světe věci různé, někdy i hrůzné.
Jsou příčiny a následky dějů.
Ten, kdo hledá a nachází příčiny dějů, chápe následky. Tomu, kdo vidí jen následky a nepídí se po příčinách, tomu se kolektivní duše hodí. Život pak zdá se jednodušší.
24. 02. 2010 | 12:35

naivka napsal(a):

jakákoli identita a jakékoli společenství předpokládá kontrast vůči "těm druhým" ...

kultura a kulturní identita (jakási pomyslná společná duše) slouží především politickým vůdcům, kteří tvrdí, že reprezentují svůj "lid" ..

ve světě samozřejmě existuje kulturní různorodost, lidé hovoří rozdílnými jazyky, vyznávají rozdílné bohy .. je však nutné rozlišovat mezi těmito kulturními rozdíly a způsobem politického užití kultury (duše) za účelem "zaškatulkování" či narýsování ostrých jednoznačných hranic kolem jednotlivých lidských skupin...

hezký den.
24. 02. 2010 | 12:37

Charlie napsal(a):

David

a kde berete tu jistotu, že ti "jiní" budou skutečně jiní??
Nejsou to titíž prospěcháři jen s jinými kabáty a řečmi - jak nám ostatně předvedli už minule Zelení?

Tady se právě projevuje naprostá slabost české občanské společnosti (kterou ani nemáme zájem budovat), která by generovala osobnosti.
Takže o těch nových kandidátech víme sakra málo.
24. 02. 2010 | 12:40

Silvie napsal(a):

Nebudeme naivně přestírat, že jinde politici nekradou (ukazuje se , že kradou i v Británii)nejsou zkorumpovaní, nelžou a nelobbují. Z toho tedy vyvozuju, že nejsme v tom marasmu zdaleka sami a nemusíme se proto masochisticky ,jako celý národ, bičovat.
Jen bych suše konstatovala, že u nás se krade, lobbuje a korumpuje v míře nevídané , beztrestně a beze studu.
24. 02. 2010 | 12:48

naivka napsal(a):

pan zdeněk mihalco

existuje mnoho rozdílných odpovědí na otázku, co utváří skupinu, vy říkáte "shluky", a současně existuje mnoho způsobů tohoto ohraničení.. skupina může být sjednocena povoláním, další skupinu spojuje pohlaví (ženská hnutí), existují společenství založená na politických idejích, či na příbuzenství (rodiny a klany) nebo skupiny založené na abstraktní představě společného původu a společné kultury - národ či etnická skupina :-)
.. ano, zapomněla jsem, lidé se také sdružují podle množství svého majetku, bohatí spíše vyhledávají bohaté, chudí, nu, těm je to asi jedno :-) ... atd. ... :-)
24. 02. 2010 | 12:49

David napsal(a):

Charlie:

žádnou jistotu nemám.

Ale naději, tu mám.

Protože naděje umírá poslední.

Pokaždé o nových kandidátech budete vědět méně, než o těch starých. Prostě by se to mělo neustále zkoušet a hledat, protože platí, že starého psa novým kouskům nenaučíš.
24. 02. 2010 | 12:55

naivka napsal(a):

pan zdeněk mihalco

ještě si dovolím dodat k vaší úvaze, pane mihalco, nebo spíše položím otázku : dokázal byste stanovit hranici mezi jednotlivými "kulturami" například švédů a norů ? .. tvrdí-li (domnívá-li se) někdo, že existují národní kultury, potom by bylo zapotřebí poukázat na to, co je tím podstatným, co mají všichni třeba již zmiňovaní norové společné a co současně nesdílejí s žádným švédem.. domnívám se, že to asi nedokážeme definovat :-) ..
24. 02. 2010 | 12:55

JC napsal(a):

zdenekmihalco,
Asi ano a nejvíc je to patrné v mezních situacích. Otázka je, kdo posoudí co je v daném případě ledpší. Pokud budete vychovávat jeden národ 200 let v duchu samurajských tradicí a druhý v duchu "to chce klid, hlavne pohoda" určitě se něco jako "duše národa" projeví.
Za II.WW bylo pro mnoho Japonců nemyslitelné padnout do zajetí a páchali v duchu tradic raději sebevraždu.
Angličané naproti tomu neměli s vlastními vojáky v zajetí větší problém, protože prohlašovali, že zajatý voják se dá použít podruhé.
Které hledisko je lepší ? To japonské nebo anglické ?
24. 02. 2010 | 13:01

stejskal napsal(a):

Norové nemají (historicky) Švédy rádi a dělají si z nich legraci, kde mohou (osobně jsem to například zažil o Štědrém dnu u vánočního stromku před mnoha lety v Bergenu). Švédům jsou Norové vcelku ukradení ;-) (výše uvedený odstavec berte jako bonmot, prosím)

Ale jinak máte dle mého soudu pravdu, paní naivko. Žádná společná kultura, vlastnost, způsob chování ani nic jiného společná všem Norům, Švédům či komukoliv neexistuje.

A poznámka na okraj (tedy nejen pro Vás ;-) Stejně si myslím, že tento blog je spíše o o ochotě jednoho každého z nás přebírat zodpovědnost za věci veřejné a o tom, kolik lidí je za dané situace něco takového podstoupit (a kolik si jen stěžovat, že to jiní dělají špatně; tím samozřejmě neodmítám kritiku jako takovou)

Libor Stejskal
24. 02. 2010 | 13:03

stejskal napsal(a):

Pane JC,

dovolím si podotknout, že národ nikdo nevychovává, nejsme mateřská školka ani žádné jiné vzdělávací zařízení.

To, co vedlo řadu Japonců či Britů k určitému typu chování, je výsledek vyvíjející se historickou zkušenosti, která v daném čase generuje určitý vzorec chování (za dvě stě let ve střední Evropě kodex bušidó neprosadíte, řekl bych ;-)

Ale možná myslíme oba to samé, jen to trochu jinak vyjadřujeme.

Libor Stejskal
24. 02. 2010 | 13:10

skeptický napsal(a):

Existují národy a pronárody.Geograficky pronárody všude začínají na východní hranici.Škoda,že jsme odzbrojili,mohli jsme to s velikou armádou vyřešit za týden,až by se kozácký kůň napil z Atlantiku.

Recaptcha : formerly malicious
24. 02. 2010 | 13:13

zdenekmihalco napsal(a):

naivka

Dobrý den, paní Naivko, nemyslím si, že by bylo možné stanovit hranici, proto taky používám termín shluk - někteří jsou více uprostřed, tam jich je hodně, pak jsou ti, kteří se poněkud vzdalují. Shluky se prolínají. Jsou podle mě různé, jak píšete... rodina, klan, národ, libertariáni, novináři apod. Lidé chtějí být součástí shluků, protože bez nich jsou ničím a naprosto osamoceni.
24. 02. 2010 | 13:13

Taoiseach napsal(a):

zdenekmihalco

"Návyk utíkání před odpovědností je poruchou osobnosti (cituji jednoho psychologa)."
A to je zde právě krajně nemístné. Impertinentní, irelevanmtní, prostě blbost, jak praví klasik. Psychologové totiž studují duše JEDNOTLIVCŮ, a tudíž dotyčný nepochybně mluvil o bezprostředí odpovědnosti jednotlivce (za to, co udělal, resp. za to, co neudělal, přestože udělat rozumně mohl a měl).
Jenže zde se mluví o SPOLEČENSKÝCH zlořádech (těmi se psychologie nezabývá). Velká většina z nás nemůže ovlivnit např. korupci při zadávání veřejných zakázek. Takže všichni moralisti, kteří říkají, že máme začít každý u sebe, se můžou jít vycpat.

"Duše se nedá změřit, je poněkud nevědecká, ... Vracím se k tomu, že duše národa není nic jiného než souborem duší jednotlivců."
Logicky se "duše národa" nedá změřit tím spíš, nedá se analyzovat, protože nikdo nemůže analyzovat deset miliónů duší. A tedy všechno, co dále vyvozujete, jsou - slušně řečeno - dojmy. Jak jsem uvedl výše: do kostela fajn, ve veřejném životě k ničemu.
24. 02. 2010 | 13:14

skeptický napsal(a):

P.S.
Další je ještě lepší
Belches continued.
24. 02. 2010 | 13:17

stejskal napsal(a):

"Existují národy a pronárody. Geograficky pronárody všude začínají na východní hranici" ;-) ;-) ;-)

Akorát by mne zajímalo, jak to mají v Říši vycházejícího slunce ;-)

Zdravím Vás, pane skeptický.

Libor Stejskal
24. 02. 2010 | 13:17

zdenekmihalco napsal(a):

JC

Dobrý den, pane JC, osobně si myslím, že ona výchova by měla jít více odspodu, tzn. uvědoměním si jednotlivců, co vlastně chtějí. Toho lze dosáhnout péčí o duši. Současné vzdělávání probíhá více "shora" (co bychom si měli myslet, zkrátka indoktrinace). Na druhé straně, jednotlivci samozřejmě vždy potřebují někoho, kdo jim může ukázat různé směry, kudy by se mohli vydat.
24. 02. 2010 | 13:19

JC napsal(a):

stejskal,
Jestliže národ nikdo nevychovává, tak zrušme školství.
Jistě že kodex bušidó asi v Evropě neprosadíte, stejně jako v Česku byste asi nikomu nebyl schopen naordinovat úctu k panovníkovi/kdyby to tedy ti royalisté někdy vyhráli/
A vidíte v Anglii to funguje, proč asi ?
Myslím, že na určité "typy chování" se dá ta "duše národa" klidně použít. Nejsem si tak jist jestli je to použitelný příklad na vztahu k politikům a politice.
24. 02. 2010 | 13:20

skeptický napsal(a):

Stejskal

Tam je někde San Francisco.Umíte si představit,co to musí být za prdel? A s tím pronárodem si to také neprotiřečí.

I Vás zdravím,už jsem si myslel,že mne moc nemusíte.
Odpověď nečekám.
24. 02. 2010 | 13:21

naivka napsal(a):

pan stejskal

děkuji za vaši reakci, pane stejskale.. jen podotýkám, nemyslím si, že bych vlastnila - měla pravdu :-) ...

s těmi nory a švédy se mi to tedy příliš nepovedlo, ale porozuměl jste mi, děkuji :-) ..

hezký den.
24. 02. 2010 | 13:28

Zdenek Mihalco napsal(a):

Taoiseach

Jistě, psycholog mluvil o duši jednotlivce. POKUD (já to nevím, jen tomu leccos naznačuje) má velký počet jednotlivců tento problém (např. větší počet než v některých jiných národech), lze to podle mě označit za součást národní duše.

"Duše se nedá změřit, je poněkud nevědecká" myslel jsem duši jednotlivce. Pokud se nedá změřit vědecky duše jednotlivce, nedá se samozřejmě změřit ani duše národa (ani zobecnit. samozřejmě, že nemůžeme zanalyzovat všechny duše, stejně jako nemůžeme zanalyzovat všechny novináře, liberály apod - i v samotné jednotlivé duši nám zůstane leccos skryto a přesto musíme nějak onoho člověka zhodnotit - je hodný? zlý? líný?).

Ano "duše" (jednoho člověka i národa) je podle mě pojem nevědecký podobně jako třeba "láska".
24. 02. 2010 | 13:32

Petr Havelka napsal(a):

Pane Žáku,

po sametu se skoro všichni pustili do práce. První léta ulétla v jakési euforii. Objevila se nezaměstnanost. Po 95 začala euforie uvadat a v 97 spadla opona. Spousta "lidí práce" neměla na politiku čas, důvěřovali svým "koňům". Bohužel, moc dobře si pamatuju tu bohapustou mlhu, kterou o pol. dění vytvářeli novináři nejméně do roku 95 - 6 než se objevil Pepa z Hongkongu. Zvláště v MFDnes přivírali oči.

Pak přišla ta "blbá nálada", kterou si napravo vysvětlovali jako českou závist, nalevo vznikla příležitost, která dopadla jak dopadla.

Vůbec necítím odpovědnost za to, co nalezlo do politických stran. Poctivě pracuju a platím daně. K volbám chodím pravidelně. O dění ve svém městečku se zajímám, do zastupitelstva nekandiduju, protože si "zatím" myslím, že jsou tam povolanější.

Vyčítáte tu jistou českou malost, netouhu po vzdělání. Jak kdo, na českou malost jsou dobré velké vzory, když tady napíšu, že takovým vzorem pro mne je Václav Havel, pěkně si to slíznu jako pravdoláskař. Kdo jsou další velikáni, co třeba Pavel Tigrid, jaksi se vytrácí z povědomí. Nechtějte po mně abych si bral za vzor pantatíčka tunelářů, špinavých peněz, šedivých konzumních myšek a duševních trpajzlíků.

Vzorů máme pomálu.

Vždy, když se na "politickém výsluní" zjeví něco nového, počítám čas, kdy to pro mne zhasne a zasmrádne.

Necítím se jako ovce, nejedu s davem, neobviňuju okolí, ale co mám dělat?

Divím se, proč dvě největší stranické mafie mají tolik přívrženců. Živí je snad strach? Z čeho? Z těch nalevo nebo napravo,jakasi osudová volební bitva. Prdlačky. Nevolte ODS ani ČSSD, mozkožrouty z Mordoru :)
24. 02. 2010 | 13:33

JC napsal(a):

Stejskal,
P.S.
I v těch mezních situacích musí existovat vyjímky, které potvrzují pravidlo.
Ne všichni Japonci spáchali sebevraždu, ne všichni Britové byli použiti podruhé.:-))
24. 02. 2010 | 13:34

Zdenek Mihalco napsal(a):

Taoiseach

Začít u sebe znamená inspiraci pro ostatní, v tom je největší síla. korupce? nejsem si jist, zda se dá zcela vymýtit, pokud tu bude stát. Byla, je... těžko se měří. Lze se podílet na vytváření mechanismů, které ji budou snižovat, znepříjemňovat.
24. 02. 2010 | 13:39

Taoiseach napsal(a):

Zdenek Mihalco

"POKUD (já to nevím, jen tomu leccos naznačuje) má velký počet jednotlivců tento problém (např. větší počet než v některých jiných národech), lze to podle mě označit za součást národní duše."

O jakém problému to mluvíte? Odpovědnost každého z nás je dána jeho podílem na moci. Jestliže něco nemůžu ovlivnit, pak za to ŽÁDNOU odpovědnost nenesu. Takže ani před žádnou odpovědností nemůžu utíkat. Kdy už to konečně vezmete na vědomí?

To páně Žákovo i Vaše moralizování mi leze na nervy. Jestliže naši politici a jejich komplicové kradou, tak je to jen jejich vina a relativizovat tuto vinu je krajně nemravné. A jestliže je za to viníme, není to ani závist ani útěk před vlastní odpovědností.
24. 02. 2010 | 13:48

Elena napsal(a):

nekto sa tu pital, pod akým nickom chodi sem pán Žák na debatu, tak ľudia ja mam vo zvyku so zapametať každú volovinu a tak pozrela som si ešte raz blog Jána Bendu a viete , pán Žák, chodi sem debatovať pod nickom = magor, naozaj verte mi, eureka ja som normalne colombo
24. 02. 2010 | 13:52

stejskal napsal(a):

Rušit školství bych nedoporučoval, pane JC ;-)

Už jen proto, že školství má vedle - řekněme - výchovné funkce především funkci vzdělávací. Pokud by byla zrušena, mohla by některým z nás chybět (třeba v případě kvalifikace).

Ta výchovná "funkce" spočívá právě v tom předávání historické zkušenosti (v širším slova smyslu například základy křesťanské filozofie, vnímání obecného práva atd., v užším pak třeba vnímání "národní" historie).

Nicméně ta funkce neexistuje nezávisle na nás (i.e. kdybychom nebyli my, neexistovala by ani tato funkce). Čili národ není vychováván (pasivum), ale "vychovává se". Nikdo nedokáže národ vychovávat, vždy působí celá řada faktorů bez ohledu na něčí vůli (či v přímém jejím protikladu).

Duše národa se jistě na něco použít dá, jde o to, co si pod ní představujeme (v této souvislosti též doporučuji LeBonovu Duši davu). Já raději používám termím sdílená historická zkušenost a z ní vyplývající a v daném čase ve společnosti převládající vzorce chování.

Pane skeptický,

já musím milovat každého, je to moje životní přesvědčení ;-) ;-) ;-) Ale Vaše kverulantství, sarkasmus (za každou cenu, i kdyby na chleba nebylo) a vtipné poznámky jsou mému srdci obzvláště blízké ;-)

Libor Stejskal
24. 02. 2010 | 13:53

Carlos V. napsal(a):

Zdenek Mihalco : zvlastni, nenastalo u Vas nejake Prozreni ? Cestou to Damasku/redakce ? Vase drivejsi prispevky davaly smysl, ale dneskni uvahy jsou jak z nedelni skoly.

Vase subjektivni nazory na dusi Vam neberu, nesnazte se prosim ale propagovat utracet verejnych peniz na Vase projekty knezu vsude kam se podivas.

A mimochodem, jako psycho/soiciolog jste mizerny. Vlastnosti a zaroven slabosti (z hlediska politiky) libartarianu je, ze oni se NECHTEJI sdruzovat, organizovat a sdilet sve myslenky se souputniky - prilis totiz minuji svoji svobodu. Mozna je to ale tezke vysvetlovat cloveku stadnimu.
24. 02. 2010 | 13:53

stejskal napsal(a):

Nerad Vám do toho vstupuji, pane Taoiseachu, ale nedá mi to ;-)

Myslím, že nikdo nechce relativizovat amorální či přímo kriminální jednání kohokoliv a už vůbec ne politiků.

Otázka z ní, co jsem já, Vy jeden každý z nás udělali pro to, abychom komukoliv v takovém jednání zabránili. Jestli jsme lidem, kteří jsou amorální, zákonů nedbající nevyklidili prostor a neomezujeme se jen na nadávání. Či zda jsme ochotni dělat aktivně něco pro to, abychom prostor pro nemravné chování zmenšovali. A zda-li jsme toho schopni, tím myslím udržet si osobní integritu i v okamžicích, kdy jde třeba o ten chleba či střechu nad hlavou. A nebo třeba jen o to odolat pokušení.

Takto rozumím textu pana Žáka. Ne jako morální apel, ale jako zformulování otázek, na něž si sám musím odpovědět (a nejen slovy). "Co jsem udělal, aby...?"

Libor Stejskal
24. 02. 2010 | 14:00

Taoiseach napsal(a):

Zdenek Mihalco

"Začít u sebe znamená inspiraci pro ostatní, v tom je největší síla."

To je zbožné přání. V praxi to nějak nefunguje. Nějaký psycholog nebo spíš sociolog by Vám vysvětlil proč

Osobně jsem pro defenestrace, byť třeba sametové. Začít bychom mohli tím, že pod okna našich mocipánů nanosíme hromady hnoje jako doskočiště.
24. 02. 2010 | 14:02

zdenekmihalco napsal(a):

Taoiseach
Otázka je, kdo tedy může za to, že máme politiky, jaké máme. Proč máme politiky horší než třeba ve Švédsku (pokud je tedy opravdu máme horší)

Já s některými z politiků spokojený taky nejsem, beru to ale tak, že, že dokud tu bude stát, bude i určitá skupina lidí, kteří se na něm budou chtít přiživit a stejně tak bude skupina, která bude chtít být v čele jen z důvodů egoistických. Situace je pro mě snesitelná. Náš stát funguje myslím dobře, jen je trochu velký. Pokud by to pro mě bylo příliš nesnesitelné, mohl bych se pokusit jít do politiky sám - a jít do politiky je docela hrdinství. Že nemůžu změnit všechno, co se mi nelíbí? Nemůžu, no, to je pravda.

Uznávám, že výraz "začít u sebe" je blbá fráze. Měl jsem napsat "začít péčí o duše jednotlivců". Spíš mi šlo o to nadhodit, že jedině péčí o duši jednotlivců můžeme změnit duši celku.

Upozorňovat na špatnost některých politiků - ano. Ale spíš bych řekl že není třeba svádět na ně všechny nepravosti, co se nám dějí...
24. 02. 2010 | 14:07

zdenekmihalco napsal(a):

Carlos V.

Dobrý den, zdejší diskuse používám k utříbení názorů, ve kterých si nejsem jistý. Občas sem hodím i něco ujetějšího... Zpětná vazba mi pomáhá odfiltrovat zjevné nesmysly. V čem mám jasno, o tom sem moc nepíšu.

S libertariánama máte pravdu, přesto i oni myslím mohou vytvářet shluk - přeci jen je cosi spojuje (třeba odpor k určitým myšlenkám). Vytváření shluků je myslím věc v lidské společnosti běžná a pro psychické zdraví člověka potřebná.
24. 02. 2010 | 14:14

Elena napsal(a):

neverte n rôzne blbosťi o dušach, nesypte si popol na hlavu, česká duša je nádherna, mňa v tom presvedčila naivka,

prečo ľudia vinia vo všetkom politikov, jednoducho preto, že maju v krajine absoľutnú moc a tak sa aj spravaju, celý zakonodarný system podriadili sebe na službu, obyčajný smrtelnik nema na tvorbu zákonov žiadný vpliv a ni na jeho kontrolovanie, a tak sa može sťažovať akurat tak na lampareň, to plaťi pre všetké krajiny sveta nie len pre CZ, prosím vás pozrite sa na vymahaťeľnosť práva v CR, SR, a inde je núlova pre nemajetného človeka, tak čo chcete od občanov, ked pravo plaťi len pre horných 10%, nebudte smiešne s nejakou dušou, šekou alebo ruskou, všetci sa riadime od prírody pudom sebazachovy a tak sa aj spravame, či sme rus alebo čech, len prostredie sa nam zmenilo, lovime teraz v betonovej jugle
24. 02. 2010 | 14:16

zdenekmihalco napsal(a):

Jo česká duše má své nádherné stránky, nerad bych, aby to vyznělo tak, že jsou češi zakomplexovaní magoři. Určitě tu není nuda a žije tu spousta mimořádných lidí a vzhledem k velikosti národa myslím máme být na co hrdí.
24. 02. 2010 | 14:20

Taoiseach napsal(a):

Pane Stejskale,

ani mně to nedá, tím spíš, že je mi jasné, že ty názory kritizovaných pánů sdílíte - :) .

"Otázka z ní, co jsem já, Vy jeden každý z nás udělali pro to, abychom komukoliv v takovém jednání zabránili."

Okamžitě naskakuje otázka, co jsme pro to udělat mohli. Jakmile se noví zloději spojili se "starými strukturami" (což bylo velmi záhy), šance už byly minimální.

"Jestli jsme lidem, kteří jsou amorální, zákonů nedbající nevyklidili prostor"

Zase je otázka, co se tím prostorem míní. Samozřejmě každý nemůže být poslance nebo náměstkem ministra nebo okresním státním zástupcem, asi tak.

Pokud myslíte veřejný prostor obecně - na tom už jsme se tu jednou zásadně neshodli. Tvrdím, že v Západní Evropě není veřejný prostor zdaleka tak svobodný, jako byl někdy před 25 lety. A u nás není svobodný vůbec. Tlak peněz (reklama, zábava, konzumismus obecně) je tak mocný, že celý veřejný prostor okupoval. V tomto smyslu nemáme tedy ani svobodná média.

Internet slouží jako komunitní prostor pro relativně malé komunity (pokud se tam objeví nějaká významnější, je vždycky celkem evidentně vázaná na nějaké politicko-hospodářské skupiny a zájmy, tj. taktéž okupovaná).

Možná že existuje způsob, jak by se dal vytvořit v rámci internetu svobodný a opravdu veřejný prostor. Ale bylo by třeba napřed vymyslet jak na to. Úvahy o začínání u sebe nám v tom rozhodně nepomůžou.
24. 02. 2010 | 14:25

stejskal napsal(a):

No, já se třeba snažím, abych mohl být hrdý na to, co jsem kdy udělal ;-) Nebo se za to aspoň nemuset stydět ;-) Nemusím pak svojí hrdost opírat o někoho jiného. Co kdyby se náhodou ukázalo, že jsem to s jeho oceněním špatně odhadl ;-)

Jsem taková česká duše... (a to tedy každopádně jsem: Jsem Čech a moc mi to vyhovuje, nepotřebuji být nikým jiným).

Libor Stejskal

P.S. Nuda myslím není prakticky nikde na světě. A mimořádný je nakonec jeden každý z nás, stejného abys pohledal ;-)
24. 02. 2010 | 14:30

Elena napsal(a):

konečne zdenekmihalco, začalo Ty to paliť,

uprimne o obyvaťeloch CR si myslim len to najlepšie, samozrejme sa najdu rôzne jednotlivci ale v celku národ je baječný a veľmi šikovný, ak by naozaj národ mal možnosť vybrať si sam prezidenta( a nie jedna komora senilných starcov) tak by ste si určite vedeli vybrať, a okrem toho ak by boly professionalne zakonotvorcovia tak aj zákony a ich vymahaťeľnosť by vyzerala inač neželi to čo je v terajšej podobe, ktoré politici stvorili sami sebe na prospech, a už neotravujte obyčajných ľudi nejakou nálepkou o nejakej duše, makajte aby ste smetli zo zemského povrchu v českéj kotline darmožračov a bude všetko OK
24. 02. 2010 | 14:30

JC napsal(a):

stejskal,
"Nad nikoho se nepovyšuj a před nikým se neponižuj."
Není to náhodou z Bible ?
Vidíte a jsme zase doma, v té naší krásné vesničce střediskové.
:-)))
"Něco nám tu zbylo, nějaký lesy, pivo a holky...ty jsou u nás nejhezčí na světě:-))))
24. 02. 2010 | 14:35

Zdenek Mihalco napsal(a):

Taoiseach

"Tvrdím, že v Západní Evropě není veřejný prostor zdaleka tak svobodný, jako byl někdy před 25 lety." I když nemám možnost srovnání, zdá se mi trend sestupný. Otákzka, jak tento trend zvrátit, jestli třeba snižováním moci státu (anebo nezačínat alespoň u nás odspodu pomocí péče o duši jednotlivců výchovou silných osobností :). Jak chcete jinak prorazit onen tlak peněz?
24. 02. 2010 | 14:37

stejskal napsal(a):

No, jo, pane Taoiseachu,

tak holt nemůže dělat nic. Oni jsou mocnější, naše šance jsou minimální (chápu to jako eufemismus pro nulové).

Každý nemůže být poslancem či náměstkem, ale každý se může aktivně zapojit do věcí veřejných. Počínaje svým bydlištěm, svým obvodem, svou obcí atd. Odtud vyrůstá občanská společnost, která pak může zasahovat i do nejvyšší politiky, tyto věci jsou propojené.

Říkáte: "Tlak peněz (reklama, zábava, konzumismus obecně) je tak mocný, že celý veřejný prostor okupoval." Tak to je právě o tom vyklízení prostoru. Znám spousty lidé, kteří se tím nechají vláčet každým okamžikem svého života. Znám spousty jiných, kteří si s tím umí poradit. Ne každý je proto vybaven, ne každému se dostalo stejných zkušeností. Ale jde to. Člověk se nemusí chovat stádně, je to jeho volba.

"Ono by se mohlo, ale muselo by by se..." Já považuji prostor (třeba pro výměnu názorů), který si dokážu uhájit, za dostatečný. Vy ne? Tak proč s tím něco neuděláte? Jo, ono to nejde, oni Vás nenechají ;-)

Libor Stejskal
24. 02. 2010 | 14:42

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,to bych si v tomto blogu poškrtala,to bych se vyřádila,dlouhý,souvislý projev,furt,imrvére, o tom samém.Ale ujistila jsem se,že má duše je někde jinde,a to mě potěšilo. Tužka blogem znuděná.
24. 02. 2010 | 14:45

stejskal napsal(a):

Hezká knížka, pane JC, četl jsme jí ;-) l.s.
24. 02. 2010 | 14:45

Ládik napsal(a):

Svůj život jsem si představoval takový, jaký ho mám. Zbytek mě nezajímá.
24. 02. 2010 | 14:54

Elena napsal(a):

ale pán Stejskal,
vôbec si to tak nemyslime , že oni sú mocné a naše šiance sú nulove nie, každý z nas vramci svojej povahy, charakteru tvorime a vytvarujeme tuto spoločnosť či doma , či na prácovisku alebo na úradoch, lenže z našých daňi si platime politikov davame im moc spravovať veci verejne tak aby mali spätnú väzbu na občana, problem je v tom že politický system sa zvrtol a dopad na občana ma v tej horšej podobe neželi na peňaženku samotného politika a preto mavame tendenciu tvrdiť a celkom spravné, že tie nami volene nesú zodpovednosť za stav krajiny a to je tiež pravda, ja ak nenavarim, tak snad rodina nepovie , že za to može fico, tpolman ale tak, obama, tak ak ja si plnim povinnosti občana, prácovnika, matky a íné, tak snad aj ten politik musy niesť zodpovednosť za svoje činy a mali by sme tú zodpovednosť vyžadovať, to je jedine čo by sme mali robyť, kontrolovať politikov a šlapať im na boľavý mozol, ano s tím súhlasím, ale snad máme aj kontrolný mechanizmus v štate ( vy mate ten senat) tak že zase je to o tom, že ryba smrdi od hlavy
24. 02. 2010 | 15:06

Elena napsal(a):

tak dobre pán Stejskal, od dneška doma nič nerobim, v práce sa budem uljevať, a nech nekto prijde za mňou s tým že som neschopak
24. 02. 2010 | 15:13

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Eleno,

naprostý souhlas.

Napsala jste: "Politik musy niesť zodpovednosť za svoje činy a mali by sme tú zodpovednosť vyžadovať, to je jedine čo by sme mali robyť, kontrolovať politikov a šlapať im na boľavý mozol".

Toto je jeden z nejdůležitějších momentů toho, o čem se zde snažím přemýšlet. Protože v opačném případě si politik - ať už jím jsem já či kdokoliv jiný - začne dříve či později dělat, co chce. Tedy především to, co je výhodné pro něho, tak to prostě je, nikdy to nebude jinak, takoví jsme ve své většině všichni.

A já tvrdím, že tuto roli - tedy to vyžadování zodpovědnosti - neplnímě (jako společnost, někdo samozřejmě ano, většina vůbec) v dostatečné míře, nevyvíjíme dostatečný tlak na jiný způsob jednání a chování.

Stačí se podívat na tyto debaty, skvěle reflektují některé věci, které nás na politicích tak štvou (převládá neochota dohodnout se, snaha druhého ponížit, zesměšnit, za každou cenu prosadit svůj názor, malichernost, jízlivost, hulvátství, silná slova).

Není dostatečně silná poptávka po něčem jiném. Politici a jejich voliči jsou spojené nádoby. Jací jsou voliči, takoví jsou i politici (a samozřejmě naopak). Změnit se to může jen tehdy, až čím dál větší část lidí začne přemýšlet trochu jinak a jejich myšlení/chování se stane normotvorné (to není apel, ale konstatování a já mám za to, že si to uvědomuje čím dál více zejména mladších lidí).

A že nám to nikdo neulehčí, neudělá to za nás? A proč by měl?

Libor Stejskal
24. 02. 2010 | 15:29

Elena napsal(a):

dnes nikto sa nechce so mňou baviť, ja som zase tvrdohlava aj tak napišem svoj názor:

ak by každý povolaný a volený si plnil zodpovedne svoje povinnosťi, bol moralným príkladom pre občanov, bol by aj vzorom a etalonom nejakéj pozytivnej duše, každý v tom to reťazci spoločenskom mal by konať spravné, čo je to spravné, podla mna tak, aby bol prospešný pre seba samotneho aj pre spoločnosť , politici súčastnéj doby (nie len v CR) nie sú prospešnimi pre majoritnú spoločnosť (len pre horných 10%) vratane nich samotných, tak podnecovať občana k aktyvite je spravne ale revolucý tu bolo už habadej, treba nastaviť správné zakony v spoločnosťi (funkčne) kontrolný mechanizmus ( vratane novinarov) tak potom to bude fungovať
24. 02. 2010 | 15:33

Stařeček napsal(a):

božinku vy všichni toho s tím národem naděláte. Když bude nejhůř vybojují to za nás Blaničtí rytíři. Pak najdeme ostatky Anežky České a bude nám dobře.
24. 02. 2010 | 15:39

JC napsal(a):

Stařeček,
Ostatky se nenašly, dobře nebude, budou vládnout socani :-)))
24. 02. 2010 | 15:46

Elena napsal(a):

pán Stejskal,
tak vy sa so mnoj bavite, vďaka,

ano presne tak to si predstavujem chod veci v krajine aj ja, nie len prazdná krytika ale aj čin,

ja osôbne ptrím k ľudom, čo sa nenechaju len tak oklamať alebo oblbnuť a zase ak vidim niečo čo sa nedeje správne tak konam aj ked pre mňa osôbne to predstavuje nebezpečie , mam taký životný príbeh s prácoviska , dokazala som odhaliť jeden obrovský podvod, podakovanie som sa dočkala uplné v inej situacie a od iného managera, ktorý bol kamaratom a spolužiakom mojho byvaleho managera, ten byvalý manager odkazal tomu kto mi to povedal, že Elena je taka hrdinka, spravný človek na spravnom meste , doporučujem ju na 100% ale nehovor od koho to doporučenie konkretne dostala, tak o čem to je pán Stejskal, budeme zase hľadať nacionalne rysy duše ? nie, je to v človeku samotnom ákéj národnosťi by nebol
24. 02. 2010 | 15:46

Taoiseach napsal(a):

Zdenek Mihalco

"Otázka, jak tento trend zvrátit, jestli třeba snižováním moci státu..."

To je oblíbená liberální fráze. Ve skutečnosti je stát příliš slabý. Ve skutečnosti se náklady znárodňují a výnosy privatizují. ČEZ není výjimkou, nýbrž jen nejkřiklavějším příkladem. Tlak peněz působí v čistě soukromém zájmu.

"Jak chcete jinak prorazit onen tlak peněz?"

To kdybych věděl, tak bych to dělal. Jasné jsou jen dvě věci:
- péčí o duši to nepůjde;
- je nutné to napřed uznat jako vážný problém; pan Žák to tak nějak "přehlédl", a kdybych to sem nevnutil, tvářili byste se, že nám přece nic nebrání...

Libor Stejskal

"každý se může aktivně zapojit do věcí veřejných. Počínaje svým bydlištěm, svým obvodem, svou obcí ... může zasahovat i do nejvyšší politiky, tyto věci jsou propojené."
Ano, jsou propojené. Technologii moci mají "soudruzi" dobře ohlídanou, včetně mechanismů, jak mezi sebe mají pustit jen ty, kdo je neohrozí. Nabízíte zase jen to mytí schodů zdola.

"Tak to je právě o tom vyklízení prostoru ... Člověk se nemusí chovat stádně, je to jeho volba."
Polemizujete sice hezky, ale s někým jiným. Já si nestěžuji na to, že bych se choval stádně. Já si jen stěžuji na to, že je veřejný prostor okupovaný zábavou, a vážná témata v něm proto nemůže prosadit nikdo (nejen já). Jenomže Vy buďto nevíte, co to veřejný prostor je, nebo to alespoň předstíráte.
"Já považuji prostor (třeba pro výměnu názorů), který si dokážu uhájit, za dostatečný."
Dostatečný k čemu? Abyste si mohl vyměňovat názory v rámci nějaké komunity? To bezesporu ano, jenže tím se žádný problém neřeší.

"Tak proč s tím něco neuděláte? Jo, ono to nejde, oni Vás nenechají ;-) "
Napsal jsem: Možná že existuje způsob, jak by se dal vytvořit v rámci internetu svobodný a opravdu veřejný prostor. Ale bylo by třeba napřed vymyslet jak na to.
Takže Vám musím vrátit kompliment: jste líný přemýšlet, takže raději moralizujete, což je nepochybně snažší.
24. 02. 2010 | 15:58

JC napsal(a):

Taoiseah,
""Tak proč s tím něco neuděláte? Jo, ono to nejde, oni Vás nenechají ;-) "
"
To jsou jen výmluvy pane.
Každý i v té nejpropálenější straně si to musí odbýt pěkně odspodu.Vy si myslíte, že když se na TV obrazovce objeví nová tvář, že je v politice 2 dny ? Nebuďte najiva.
Zkuste to s komunální politikou, tam by to mělo začít.Můžete si myslet, že máte nejgeniálnější řešení pod sluncem, ale nikdy v se vám ho nemusí podařit prosadit. Dále zjistíte, že i když si budete o sobě myslet, že jste ten nejspravedlivější, vždy budete mít poměr obhájců vašich názorů vs. odpůrců cca 50/50%.
Nepsal bych vám to ,kdybych to nezažil.
O tom je také politika.
24. 02. 2010 | 16:10

Elena napsal(a):

pre prestnosť , pán Stejskal,

bolo to v roku 1997
o Atlase vtedy som ani netušila že exzistuje
24. 02. 2010 | 16:12

JC napsal(a):

Taoiseach,
P.S.
Vyjímky by mohli teoreticky tvořit různí hokejisté, skokani na lyžích nebo vnadné blondýny.
To jsou jak jistš uznáte jen "opičky na gumě, za předním oknem oranžových autobusů.
24. 02. 2010 | 16:19

zdenekmihalco napsal(a):

Taoiseach

Píšete, že stát je příliš slabý, kdyby byl silnější, znamenalo by to větší rizika korupce, už tak docela náročné byrokracie a silnější vliv těch nemilovaných politiků, ne?

"To kdybych věděl, tak bych to dělal. Jasné jsou jen dvě věci:
- péčí o duši to nepůjde;" A co když ano, "jasné" to myslím není. Péče o duši jednotlivce podle mě vytváří silnější osobnosti odolnější tlakům peněz/společnosti a já nevím čeho. Více takových osobností myslím může znamenat více lidí, kteří netouží jen po pokleslé zábavě, což vám vadí. Více silných, vyrovnaných osobností podle mě možná může i (nevím to jistě) znamenat vyšší poptávku po "vážných" či "seriozních" tématech ve veřejném prostoru (v médiích apod). Lepší když serioznost diskuse a informací bude chtít velký počet lidí samo od sebe než jim to nařizovat shora.

Každopádně díky za Vaše reakce. Nechtěl jsem, aby to vyznělo jako trapné moralizování ve stylu „každý musí začít u sebe“, a že u nás je to strašné a jsme národ duševně chorých. Ba naopak, u nás je myslím vcelku dobře. V podstatě jsem chtěl říct: pokud má růst „duše národa“ (já tento termín používám), musí růst duše co největšího počtu jednotlivců. Péče o duši a duchovní růst byla v posledních desetiletích v Česku poněkud potírána (a to může mít své následky), ale to se začalo v posledních 20 letech rychle obracet a zlepšovat. Jsou podle mě další možnosti, jak podporovat duchovní růst velkého počtu jedinců – a ty jsem zmiňoval výše.

Mějte se dobře. Zdeněk Mihalco
24. 02. 2010 | 16:21

Lex napsal(a):

Elena
Pokud jde o ty politiky, bylo to hned po "velvetu" - počátkem roku 1990 - přijali si zákon o volbách do ČNR, stejné to bylo na Slovensku, kde "zrušili" ODVOLATELNOST poslanců. Institut, který existoval po celou dobu trvání Československé republiky, od jejího vzniku v roce 1918, přesněji od přijetí zákona o Volebním soudu v roce 1920, přes normalizaci, kde to bylo zakotveno v zákoně o volbách do ČNR z roku 1971, i v zákonech předchozích.
Tak se v Československu narodila novodobá politická vrchnost. Že se tato vrchnost posléze spojila s vrchností ekonomickou, případně se stala její služkou, což je ještě horší, stejně jako se stala sluhou zájmů jiných mocných, o tom škoda slov. Jen těch zájmů vlastního lidu má každý plnou hubu, otázkou jen zůstává, koho za ten svůj "lid" považují. A tím pádem odpovědnost? Jaká, komu? Leda svým chlebodárcům, jejichž individuální nebo skupinové zájmy ve skutečnosti sledují (kromě zájmů svých vlastních). V tomto ohledu doporučuji si zde přečíst blogy a diskusi pánů Sokola a Kalvody (čtenářův blog) ke kauze Diag Human. Oproti jiným z prohraných arbitráží jde totiž o prohranou arbitráž, jejíž příčinou byla zcela jednoznačně konkrétně určená činnost a rozhodnutí politiků počínaje polistopadovým ministrem zdravotnictví Martinem Bojarem, přes Jana Stráského a další, předsedu vlády nevyjímaje. Podobně to dopadlo, nebo zjevně dopadne, ohledně arbitráže developerské firmy s Českým státem co do rozhodnutí bývalého ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka ve věci rozkladu proti rozhodnutí jeho ministerstva stran výstavby "Arkády Liberec", kde nerespektoval odborné stanovisko rozkladové komise a jako odborný diletant svévolně rozhodl v neprospěch oné firmy (jaký byl jeho motiv, zájem, pohnutka, cíl?).
Ale přirozeně, každý musíme čistit ten chlív nejdříve u sebe, nejlépe pod taktovkou pražských kavárenských intelektuálů a autorů flagelantských návodů. To je totiž zárukou, že na ten skutečný augiášův chlív nedojde nikdy. Apropós, u koho má čistit ten, kdo má před svým prahem čisto?
24. 02. 2010 | 16:24

Olga napsal(a):

Asi nám všem chybí víra v posmrtný život.
24. 02. 2010 | 16:31

Elena napsal(a):

lex,

ten Kalvoda, nie ten fuzatý od kresťanských demokratov, ktorý si prisvojil vysokoškolský titul Judr, tušim alebo Mgr,

ja totíš tiež som Mgr,

ak maš svedomie čiste , tak čo sa trapiš, vidiš že ja nemam žiadné vyčitky ( všetko mam poupratane)
24. 02. 2010 | 16:35

Taoiseach napsal(a):

JC

"Vy si myslíte, že když se na TV obrazovce objeví nová tvář, že je v politice 2 dny ? Nebuďte najiva"

Zase reagujete velmi bystře, ale na něco, co jsem vůbec nenapsal. Trvám jen na tom, že strany jsou zablokované (a to nejen ta oranžová) a že ani s 51 % podporou v místě neprosadíte proti zájmům vedení nic.

Kromě toho zřejmě - podobně jako pan Stejskal - vyvozujete, že když kritizuju politiky, dělám to kvůli vlastním neukojeným ambicím. Což nemá zádné opodstatnění.

Nevím, co jste "zažil", ale čtyři z pěti odborníků doporučují ODS na Praze 5 - :) .
24. 02. 2010 | 16:45

Zbyněk Matyáš napsal(a):

»se vše vyřeší, až dorostou generace, které nezažily komunizmus, je alibismus nejhrubšího zrna«
Jediná věta v mnohoslovném projevu, se kterou lze souhlasit.
Intelektuálské blouznění o "české duši" vyvolalo téměř neuvěřitelně planou diskuzi o ničem. Již dlouho jsem nezažil tak intenzívní pocit marnosti na kvantitou jalovosti, jako nad tímto blogem, se kterým dokonce byť raritně i někdo vyjádřil plný souhlas. Bída.
24. 02. 2010 | 16:45

Vico napsal(a):

Lex : Elena si ztěžovala, že s ní nikdo nediskutuje a teď dostala balíček, který ji vystačí na tři dny a Čunkovi na doživotí :)

Mně se autorův článek líbil, ale svou délkou asi přece jen překračuje rámec blogu.

Všechny ty úvahy o duši tu navozují atmosféru nealkoholické restaurace pana Goodmana a jeho dcery Winnifred. Inu duše..Dost by mě zajímalo, co by se dělo, kdyby tady do toho literárního cola lokového saloonu nevrazil loupežník Rum-cajs a zařval "Daj prkenicu nebo dušu!"

Odešel by s prázdnou kapsou plnou nehmotných duší nebo s třiceti peněženkami v tašce?

A kdyby odešel s třiceti peněženkami, nedopadl by on sám, jako ta "Nepřizpůsobivá", kterou okradli v pražské tramvaji? Když se ji ptali, co měla v té kabeli, co jí někdo ukradl, řekla -třicet peněženek-.

Já vím, starý vtip, ale ty úvahy shora jsou ještě starší :))
24. 02. 2010 | 16:47

stejskal napsal(a):

Nejde, pane Taoiseachu ;-)

Nic nejde, všechno mají soudruzi bezvadně obšancované (už to poslouchám skoro padesát let). Nejde!

Jistě že nabízím mytí schodu odspoda. Ale ne Vám. Sobě! Přijde mi to jako logická a smysluplná cesta.

Ale pokud Vám to nevyhovuje, klidně začnětě odshora (ostatně většina lidí by raději byla hned premiérem, generálním ředitelem, kapitánem hokejové reprezentace ve Vancouveru apod. ;-)

To je dobře, že se nechováte stádně (to Vám chválím, zejména takové to "ono to nejde", "oni tom soudruzi mají obšancované" je dnes jednoznačným projevem občansky neotřelého postoje ;-)

Jenže já jsem nepolemizoval s Vaší případnou stádností (nebuďte vztahovačný ;-). Polemizoval jsem s Vaším tvrzením, že Vám kdosi zaplňuje veřejný prostor. To je dle mého soudu velmi relativní a hodně to záleží na tom, jak si jej necháte zaplňovat. Nemám pocit, že by mi někdo něco moc zaplňoval proti mé vůli. Zaplňuji si sám, konzumuji též dle své chuti.

Připusťme na chvíli, že jen nepředstírám neznalost veřejného prostoru (hezká rétorická figura, oceňuji). Čili Vám vadí, že nemůžete nastolovat vážná témata. Jak se to konkrétně projevuje? Nezvou Vás to televizí? Ptal jste se, jestli by Vás s nějakým vážným tématem nevzali? Netisknou Vaše texty v novinách? Nebo Vás nedejbože nikdo neposlouchá či nečte? Ale pozor, to zase nemusí být výsledek "jejich" spiknutí. Může být chyba v těch, komu jsou vážná témata určena. Třeba vážná témata nechtějí, třeba radši řvou na fotbale či fandí Sáblíkové. A to nemluvím o naprosto hypotetické možnosti, že chyba může být i v "nastolovačích" vážných témat. Třeba jejich vážnost přeceňují, nebo o jejich vážnosti neumí přesvědčit druhé (neřku-li, že mohou být i hysteričtí).

Znovu říkám: nemám pocit nedostatečného prostoru pro vyjádření svých názorů. Ano, v rámci komunity (ostatně kde jinde?). A pro začátek nepovažuji za nutné, aby ta komunita byla globální, celosvětová. Spokojeně si vyměňuji (sděluji) názory s těmi několika stovkami tisíc lidí, kteří sem každý měsíc zavítají. Zda-li je dokážu zaujmout? No, to už záleží jen na mně a na nich.

Kompliment jste mi vrátil hezky, děkuji ;-) Drobný rozdíl je, že Vy jste s něčím naprosto fatálně nespokojený, máte za to, že Vám kdosi brání svobodně komunikovat a já tento pocit nemám. Naopak. Čili nepořebuji přemýšlet, jak situaci změnit. Je to lenost? No, možná, ale moralizovaní si přišít nenechám ;-) Dělějte si, co chcete. Je to Vaše věc, nemluvím Vám do toho. Jen konstatuji, že se moc nemůžeme divit tomu, co se kolem nás děje. Aspoň já se tedy moc nedivím ;-) Nejde! ;-)

Libor Stejskal
24. 02. 2010 | 17:03

Taoiseach napsal(a):

Zdeněk Mihalco

Kdyby byl stát "silnější, znamenalo by to větší rizika korupce, už tak docela náročné byrokracie a silnější vliv těch nemilovaných politiků, ne?"

Ne. Politiky je třeba oddělit od hospodářských skupin, úředníky od politiků, justici od výkonné moci a do médií je třeba zavést skutečnou konkurenci (víme, jak dopadly licence na digitální TV).
Pokud jsou politici ve vleku hospodářských zájmů těch nejsilnějších, doplácejí na to nutně všichni ostatní. A ve výsledku je celkem jedno, co z toho byla korupce (jak tvrdí Bursík) a co bylo jen podlehnutí tlaku.

O "nařizování shora" jsem nic nepsal. Žádné zázračné řešení nenabízím, ale je mi proti mysli odkývat tady, že si za všechnu mizérii můžeme vlastně sami.
24. 02. 2010 | 17:04

JC napsal(a):

Taoiseach,
Strany jsou zablokované jen do té míry do jaké jsou zablokovaní jejich straníci.
V komunálu jsem byl za "nestraníky" čili ani modrý ani oranžový.
Jo ale teď si vzpomínám, bylo to na kandidátce těch "černejch", je to už pár let - hodně let.
24. 02. 2010 | 17:05

stejskal napsal(a):

Pane Taoiseachu,

Vy si myslíte, že já si myslím, že máte nějaké neukojené politické ambice? Namyslím, pane Taoiseachu.

Libor Stejskal
24. 02. 2010 | 17:06

Lex napsal(a):

Eleno
Jan Kalvoda, ano to je on, byť ne křesťanský demokrat, ten titul JUDr., to bylo ale, podle mne, to nejmenší. Myslím, že mnohem závažnější je to, co 30.6.2001 uvádí v rozhovoru pro "Právo" tehdy opětovně zvolený předseda ODA Michael Žantovký http://www.oda.cz/clanek.as... - cituji: "Po tom listopadovém sjezdu v roce 1997, když se opět otevřela otázka pochybných způsobů financování ODA v minulosti a když její preference klesaly stále hlouběji, mnozí z těch, kteří se angažovali v onom vnitrostranickém konfliktu, stranu opustili. Já jsem zůstal, a nelituji toho. Spolu s Danem Kroupou jsme se tři roky snažili překonat to nejhorší - stabilizovat stranu a dát jí opět aktivní politický výraz. Myslím, že se nám to podařilo a že delegáti svou nynější volbou hodnotili i mou roli v oněch posledních letech.
* Nezmínil jste se o 67 miliónech korun, které ODA dluží České pojišťovně; při tempu, jímž ten dluh splácíte, se z něj vybabráte někdy v polovině příštího století... Ten dluh - vzniklý dávno před tím než jsem do ODA vstoupil - způsobila lehkomyslnost a nezodpovědnost."
Jan Kalvoda byl předchůdcem Michaela Žantovského ve funkci předsedy ODA (Občanská demokratická aliance - stojící napravo od ODS), a to v době od roku 1992 do roku 1997, tedy v době, o které mluví M. Žantovský.
ODA zanikla bankrotem v roce 2007.
24. 02. 2010 | 17:07

stejskal napsal(a):

S tím oddělováním naprosto souhlasím. Do toho jdu s Vámi, pane Taoiseachu. l.s.
24. 02. 2010 | 17:07

Elena napsal(a):

Vico,

:))))) rozosmial ste ma , vďaka,

ale nabadal ste ma na niečo čo sa stalo mojmu decku, sedeli s kamaratmi, spolužiakmi a prišel k partičke tretý kamarat vraj ho poznali, a že povedal : vybyl sa mi mobil, potrebujem zavolať matke , aby sa nestrachovala, ( decka čakali na odvoz domou po zapase v hadzanej) a tak moja mu dala svoj mobil, že ma dosť kreditu, na zavolj si matke, zavolal a odišel , že čaute, mojmu decku prišla v zapetii SMS že ste dobili kredot 4 tisíc SK,pre take a take to čísla tel. ta onemela, bežali za dotyčnim ten bol vťahu, bežali na stredisko mobajlu, tam povedali že v poslednom čase to je ako na bežiacom pase a že čo sú ludia sproste požičiavať svoje mobily, bežali na policiu tam sa im vysmiali, prijšla domou a mi povedala čo sa stalo, tak som jej povedala, že mala začiať prvím krokom od rodičov a tak, že o peňaze nech sa nestrachuje ale ponaučenia pochopila, tak som ptranie prevzalaja, na operatorskélinke som tvrdila (pravdu) že tuto službu dobijanie kreditu pre kamarata sme si nevyžiadali a nemali v zmluve, odpoved bola že ta služba sa nabaľuje ku každej zmluve s každou novou službou a stači ju aktyvovat SMS kou ako to aj urobil dotyčný akoby že kamarat, podala som pisomnú reklamaciu za zavadzania zakaznika, nastupili pravnici operatora a dostala som taký talmud , nemalo to šansu, tak som behla na policiu, policajt sa hned spital či sa decku nič nestalo, tak ja že nič našťastie, on tak chvala pánu bohu, budte šťastna že ho nesbili, neokradli, a davajte si na decko pozor a naučte abi cudzim ľudom nepomahalo, ja že či to nespišeme, on , policajt medzirečou zabijal muchy lapankou, a že načo, to je zbytočne aj tak dopredu je jasne že to bude nejaka neprespôsobiva osova, s falošnimi dokladmi, falošnim číslom, a vymahaťeľnosť je bezpredmetna, tak chodte si domou panička, opatrujte si a učte si decka aby neverili sprostosťam
24. 02. 2010 | 17:08

stejskal napsal(a):

24. 02. 2010 | 17:13

Lex napsal(a):

Vico
Příteli, mi se zase ten článek nelíbil, tak, jako se mi nelíbí plané moralizování se sklonem k sebe(jiných)mrskačství. Svůj vztah k němu jsem vyjádřil hned svým prvním vstupem (a následně dalšími).
Docela rád v tomto ohledu souhlasím ze Zbyňkem Matyášem 16:45:34, jehož tímto zdravím, a s nímž mohu být stokrát v názorové kontroverzi, jakože jindy jsme stokrát v názorové shodě.
24. 02. 2010 | 17:15

naivka napsal(a):

eleno,

to je zvláštní, jsme tu většinou virtuálními bytostmi, jen vkládáme myšlenky a emoce do našich Nicků.. přesto ti za tvá krásná slova děkuji, eleno.. velice si jich považuji... ale příště mi to nedělej !! takhle mě přede všemi znemožnit.. a nemysli si, máš to u mě schované, i s úroky :-) ..
jinak jsem ráda, že v dnešní diskuzi jsme na stejné straně (ať je dle slov pana zbyňka matyáše jakkoliv planá)..

hezký večer tobě, panu mihalcovi, i všem.
24. 02. 2010 | 17:18

Gerd napsal(a):

Tak už je to tu zas! Sotva zmizel ze scény jeden tragéd s důtkami na mrskání českého národa vyměněn na Hradě komickou figurkou šášuly všeználka, objevují se jiní jeho následovníci a pohrobci s poněkud sofistikovanějšími metodami a důtkami. nicméně ten rys flagelanství stále zůstává.
Pokud někdo má potřebu kát se zasvé činy, nechť zajde do kostela neb osi nechá někde v hospodě dát pár facek.
Ale nechť do toho netahá celý národ.
Ergo, za komačů všichni lidé povinně a svobodně nesvobodně pod pohrůžkou různých trestů volili poslušně komunisty. Že se nejednalo o výkvět národa, ale spíše výkvět lumpů je dnes jasné. Mohli však běžní voliči za tyto lumpy? Nebyl jim dán výběr.
A přesně to samé se děje i teď, jen máme na výběr z většího množství skupin různě zkažených lumpů. Mohu já za to, že se blbec a lump dostane na kandidátku strany? Nemohu, stačí, když se přihlásí.
Já mohu svým hlasem ovlivnit jen to, komu jej dám. Ale pokud většina voličů naletí pod vlivem marketingových metod a za vydatné pomoci médií vč. týmů psychologů modrým nebo oranžovým šibalům, musím se demkraticky podřídit jejich názoru. Přesto jsem dle filipiky p. Žáka odpovědný za jejich morální zkaženost. Není tomu tak.
Mohu ovlivnit své chování a chování svých nejbližších. To stačí. Ale nemohu ovlivnit, kdo je navrhován a jmenován do funkcí soudců. Rovněž tak nemám právo přdkládat zákony, ani nemám možnosti přímé demokracie, proto jsem jen zprostředkovaně odpovědný za současný stav vrcholné politiky. V tom, že jsem neprohlédl klamavé metody politiků. Ale aby k tomu mohlo dojít, musel bych být odborníkem na marketingové politické strategie, psychologem, tvůrcem reklam a jiným dušozpytem v jedné osobě se slní pamětí. a muselby to být každý z nás.
Zloděje dělá příležitost a tu vytváří pomocí zákonů čeští politici a poslanci. a za ně se necítím odpovědný ani v nejmenším, stejně jako nejsem odpovědný za chování rudé šlechty před r. 1989.
Mohu za to, že nebylo zakázáno vykonávat veřejné politické funkce všem členům KSČ? Mohu za to, že nedošlo k jejímu rozpouštění hned na počátku? A tento stín na morálce si neseme dodnes, a teď už musíme vyčkat, až vymřou generace s příliš velkou kontaminací komunistů. To se týká i generace mé.
Takže podobné morální agitky už mě nechávají chladným - nemohu s tím nic dělat. Mohu jen být připraven, až se vyskytne příležitost ke změně. Poslední promarněná se jmenovala Strana Zelených Nebo se odstěhovat do jiné krajiny, kde slovo morálka ještě neztratilo tak docela svůj obsah.
Mimochodem, Češi nejsou o nic chytřejší, hloupější, pracovitější, línější, nespokojenými stěžovateli ani spokojenými občany než jiné národy. Čím se však od jiných lišíme, je nedostatek zákonů umožňujících odhalené lumpy navždy vyloučit z veřejného života a příliš velká koncentrace lumpů mezi těmi, kdo navrhují, schvalují, kontrolují a vykonávají zákonná nařízení a pravomoci.
Takovéto v podstatě bezvýchodné situace byly v dějinách vždy řešeny revolucemi. Trvale úspěšné byly jen revoluce, kde vítězové zametli se svými odpůrci hned na počátku. Jen to sebou nese spousty tragédií jednotlivců a vlny nespravedlností.
Hezký večer všem!
24. 02. 2010 | 17:22

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Lex:
Děkuji a taktéž zdravím.
Je to tady bída.
24. 02. 2010 | 17:23

Elena napsal(a):

p. Stejskal,
tak potom prečo Martín Novák vkuse piše članky že za všetko v Rusku može Putin,

A prečo bloger putna vkuse piše že Putin može za všetko v rusku a už aj na Ukrajine?
24. 02. 2010 | 17:30

Taoiseach napsal(a):

Pane Stejskale,

bohužel mi neustále předhazujete věci, které jsem nenapsal (přitom se snažím o stručnost, aby se to dalo přečíst).

"klidně začnětě odshora (ostatně většina lidí by raději byla hned premiérem..."
Nemám žádné ambice být premiérem ani cokoli podobného. Pokud nechápete význam lidového rčení o mytí schodů, nemá cenu se tím dál zabývat.

"Polemizoval jsem s Vaším tvrzením, že Vám kdosi zaplňuje veřejný prostor."
No právě. Ve skutečnosti jsem napsal, že NÁM (všem) kdosi OKUPOVAL (minulý čas, dokonavý význam slovesa) veřejný prostor.

"Čili Vám vadí, že nemůžete nastolovat vážná témata."
Už asi třikrát jsem tu psal, že mi vadí, že je nemůže nastolovat NIKDO.

"Nezvou Vás to televizí? Netisknou Vaše texty v novinách? Nebo Vás nedejbože nikdo neposlouchá či nečte?"
Chápu, že se tady setkáváte se spoustou zneuznaných géniú, ale mě z nich laskavě vynechte.

"nemám pocit nedostatečného prostoru pro vyjádření svých názorů. Ano, v rámci komunity (ostatně kde jinde?). A pro začátek nepovažuji za nutné, aby ta komunita byla globální"
No tady si asi poněkud nerozumíme v tom, že je zásadní rozdíl mezi komunitou jako obcí a komunitou zájmovou (virtuální). Ta druhá tedy není a nemůže být veřejným prostorem.
Líbí se mi Vaše skromnost, že se obejdete bez celonárodního veřejného prostoru, ale bohužel se bez něho špatně obejde česká společnost.

"máte za to, že Vám kdosi brání svobodně komunikovat"
Takovou blbost jsem nenapsal.
24. 02. 2010 | 17:32

stejskal napsal(a):

Neřekl bych, že kolega Novák píše články, že za všechno v Rusku můžeb Putin (za co za všechno?), paní Eleno.

Pana Putny se budete muset zeptat sama. Co píší blogeři je jen a jen jeho věc (mám za to, že pan Putna Rusku věnoval jeden či dva blogy). Nazadáváme blogerům ani témata ani nic jiného. Snažíme se zde jen poskytovat prostor autorům, kteří dle našeho soudu umějí psát a mají zajímavé/kontroverzní názory či životní zkušenosti (a to vůbec neznamená, že s nimi souhlasíme).

Libor Stejskal
24. 02. 2010 | 17:35

zdenekmihalco napsal(a):

Mimochodem, když tady mluvíme o sebemrskačství, není součástí "národní duše"? :) (někdo říká, že nic nejde a jiný pořád, že bychom něco měli a že jsme selhali - porucha osobnosti vs neuróza v akci, dva extrémy).

Taoiseach

Ok, rozumím, s tím státem souhlasím. Myslím, že to je postupný vývoj a ono "je třeba oddělit" znamená, že se o to někdo musí pokoušet.
24. 02. 2010 | 17:36

Vico napsal(a):

Lex : Inu po druhém přečtení se mi už také tolik nelíbí. Mně už ale tolik irituje to skuhrání na poměry ať už je to zleva, zprava, shora, zdola, že v něčem musím dát autorovi za pravdu.

Když jsem tu na Aktuálně začínal "jako ten nalevo", okamžitě jsem byl pasován za toho, kdo má ještě ve skříni schovaná prvomájová mávátka v naději, že je ještě bude potřebovat :))

Ti samí jsou teď doslova "flustrovaní" od slova flusat a více méně demokratický systém/se všemi slabinami, kterých si jsem vědom/ by obratem vyměnili za něco ráznějšího až revolučního.

p.s. Ten poslední příspěvek by jsi měl hodit i Kalvodovi. Apropó, dost obsáhle ti tam ve svém čtenářském blogu odpovídá :)

Elena : Von ten policajt musel mít nějaký manuál od pana Stejskala nebo Mihalca. Doporučil vám metat schody odspoda. Když odnaučíte děcka veriť sprostosťam a táraninám, nenechají se okrást a problém kriminality bude vyřešen :)
24. 02. 2010 | 17:38

stejskal napsal(a):

Pane Taoiseachu,

tak dobrá, schody necháme být. Evidentně chápeme jejich symboliku každý jinak.

VÁM VŠEM kdosi okupuje veřejný prostor, mně nikoliv. Zkuste se s tím smířit (tím myslím, že mne neokupuje, za Vás ostatní mluvit nemohu).

NIKDO nemůže nastolovat vážná témata. Rozumím. Nicméně netahejte mne do toho prosím, já ten pocit nemám.

Komunita je komunita, je jedno jestli je obecní, zájmová, virtuální či jakákoliv jiná (ale to je myslím zbytečné slovíčkaření). Tak Vám ve veřejném prostoru brání se vyjadřovat. A zkoušel jste to, pane Taoiseachu? Podle mne Vám nikdo nemůže zabránit, abyste si svolal shromáždění a veřejně na něm vystoupil (město může snad vyhláškou omezit shromažďování v některých lokalitách).

Zkuste to, pane Taoiseachu. Pokud Vám to bude znemožňěno, napište. Osobně se zaručuji, že z toho uděláme kauzu.

Pořád jste mi nevysvětlil, jak si představujete ten celonárodní prostor, bez něhož se "česká společnost neobejde." A co děláte proto, aby vznikl (předesílám, že nevím, co Vám jde, a tudíž ho nevymýšlím. Ale třeba mne přesvědčíte).

Teď se omlouvám, opouštím redakci. Pokud rodina nerozhodne jinak, budu snad večer.

Libor Stejskal
24. 02. 2010 | 17:52

Elena napsal(a):

za všetko može Putin

1. Kdo je příčinou že mám neklidný spánek

2.Že krachnula banka že mne nechce Blanka

3.Čípak je to vina že mi vrže branka
4. Na koho svalit že je tu v řece hloubka

5.Když tě chytá vztek že je drahý lék
6.Kdo může za to že zpožďují se vlaky

7.Kdo si na měďáky nosí pytle vaky

8. A hlavně
Kdopak může za ta všechna naše hoře , jo jo Putin
24. 02. 2010 | 18:34

Lex napsal(a):

Vico
Já se ke své světonázorové orientaci "nalevo" bez nucení hlásím. Takže mi nezáleží na tom, co napadá flustráty a kádrovácké vyřvance. Já dám na obsah sděleného, ne na jeho autora. "Kádrový profil" autora může mít vliv jen na to, s jakou obezřetností přistupuji k jeho sdělením. A to platí i pro Kalvodu, se kterým diskutovat nebudu. K obsahu jeho sdělení jsem ve střehu, stejně jako k jeho tvrzením, že mu jde o "spravedlnost". To je to poslední, o co advokátovi kdy jde. Advokát nemůže být nestranný, když zastupuje jednu stranu sporu. Spravedlnost pro advokáta je tehdy, když ve sporu zvítězí. Což je zase naprostá nespravedlnost pro advokáta protistrany.

A pokud jde o obsah blogu? Už dlouho byl "klid po pěšině", sudetští Němci teď po smlouvě v EU moc netáhnou, Klaus vyšuměl, průser s předčasnými volbami také, ty řádné jsou až za tři měsíce, tak nezbývá, než se zase rýpat v imaginárnu národních duší či duší národů, samozřejmě se sebemrskačským zaměřením, které však autoři nemíní ani tak na sebe, jako na ty ostatní - prostě na "myČechy".
24. 02. 2010 | 18:39

Lex napsal(a):

Eleno,
nebo třeba taky:

Já zase mám barák plný krize,
valí se na mě z novin, rádia, televize,
Do plných obrátek.
Jako kolovrátek.
Nikdo vinu nemá, nikoho netěší.
Sami za to můžem, zaprdění Češi.

Anebo:
Kdo je příčinou, že fabriky jsou v loji?
Kdo je za tím, že mé úspory jsou v hnoji?
Čí je to vina, že lidi se zítřka bojí?
Že kilo uhlí víc jak kilo mouky stojí?
Kdo všechno ho ještě bude chtít sedřít z kůže?
Přece Čecháček, sám si za to může.
A taky:
A že od sporáku stále slyším vřískat Růžu?
Sám si za vše můžu.
24. 02. 2010 | 19:20

Elena napsal(a):

Lex,
pekne, moc pekne
skratka, minca ma dve strany, palica ma dva konca
24. 02. 2010 | 19:34

Daňový poplatník napsal(a):

Ano,ano je to všechno tak tklivé, duchaplné a hluboké, jako příběhy naší k..dy, Pilcherové Rosamundy.
24. 02. 2010 | 20:06

Pípa napsal(a):

Ó ó ó, pane autore, něco tak chytrého na toto téma jsem snad nikdy před tí nečetl. Někde si to uložím a později ještě jednou přečtu. Díky.
Rád bych se vás zeptal na váš názor, pokud budete můj příspěvek číst a budete ochotný odpovědět. Jak se máme nebo mám vyrovnat s lidmi, kteří ublížili mně. Píšete, že se máme vyrovnat s těmi, kterým jsme ublížili my, ale já mám spíše problém s těmi, kteří ublížili nám, resp. mně. Snažím se odpouštět podle Otčenáše, ale jde to ztuha a ještě si nejsem jist, zda dělám dobře. Zlo by mělo býti trestáno, aby se dále neopakovalo nebo alespoň brzdilo.
24. 02. 2010 | 21:13

Taoiseach napsal(a):

Milý pane Stejskale,

rozdíly mezi lokální a virtuální komunitou jsou dost zásadní. Dají se ilustrovat na debatě o možnostech přežití mého milovaného irského jazyka (a jiných menšinových). Je velký rozdíl mezi tím, když člověk používá jazyk doma, na ulici, v práci, v obchodě a v krčmě, a tím, když jazyk používá na internetu ke komunikaci s lidmi, z nichž většinu v životě neviděl. Podobné důsledky jako pro jazyk ovšem celkem přirozeně vyplývají i pro OBSAH diskursu.

Nemáte pocit, že nemůžete nastolovat vážná témata. Fajn. Reklamy na mobilní telefony jsou v každých novinách, na každé rozhlasové i televizní stanici. Vyberte si nějaké vážné téma, které považujete za nedoceněné, a nastolte ho na stejné úrovni jako ty reklamy. Já vím: ty reklamy jsou placené (ostatně z peněz volajících). No právě.

Kolegovi Mihalcovi už jsem psal, že žádné zázračné řešení nenabízím, a Vám jsem psal, že je třeba nějaké vymyslet. V tomto ohledu jsem ve velké nevýhodě, protože nevyznávám žádnou jednoduchou ideologii nabízející jednoduchou a universální odpověď, která předchází všechny otázky a tím je vylučuje.

...na rozdíl od Vás. Nevěřím v představu Američanů, že všechny problémy řeší ústavní dodatek zaručující svobodu slova (netvrdím, že v době svého vzniku neměl zásadní význam). Nevěřím v neomezené možnosti. Nevěřím tomu, že možnosti jednotlivce něco zásadního změnit závisí jen na jeho vůli (když už, tak spíš na rozumu). My tady ve Střední Evropě si potrpíme na skepsi, ne na naivní víru.

Raději skončím, protože se obávám, že náš spor začíná být "v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu".

Taoiseach
24. 02. 2010 | 22:13

Lex napsal(a):

Taoiseach
Dík! Palec nahoru!
Lex
24. 02. 2010 | 22:29

stejskal napsal(a):

Myslím, že jste mne dokonale utřel, pane Taoiseachu ;-)

Byv konfrontován Vaším zdravým středoeevropským skepticismem (jestli v něčem řada lidí v tomto regionů vyniká, pak nevíra v cokoliv a obecný skepticismus patří k tomu nejvyvinutějšímu umění ;-) jdu přemýšlet o "svých" amerických představách a naivní víře v člověka.

Odzdravuji též (a jen malá prosba na konec: neberte tu debatu tak fatálně, o nic nejde. Nemyslím, že by náš spor - jde opravdu o spor? Mně to spíše přišlo jako zajímavá výměna názorů - nikdy ani vzdáleně nepřekročil hranice korektní a vcelku věcně vedené debaty. A to i přesto, že je Váš názor odlišný od mého. Plně to respektuji. A těším se na další zajímavou diskusi, kde spolu opět nemusíme souhlasit).

Pana Lexe samozřejmě zdravím také.

Libor Stejskal
24. 02. 2010 | 23:21

george napsal(a):

Mám to napsané, tak co - diskutuji také a dostal jsem se k poznámce o Američanech...
Nazvu to Český sociální přístup Zadarmo. Pokud je to nesrozumitelné, nemůžete zato.
http://niniveskal.blogspot....
25. 02. 2010 | 00:36

Petr Havelka napsal(a):

ONI prohráli, takhle to nevyhrajeme.
25. 02. 2010 | 06:32

liu.z napsal(a):

To je tak manipulativní a bezobsažný článek,k tomu není slov.
25. 02. 2010 | 09:17

Krupa Václav napsal(a):

Včera jsem zbrkle a v časové tísni reagoval na tento blog.Chtěl jsem napsat mnohem více,hlavně o tom kafemlejnku o stále nehynoucí komunistické generaci, po předešlé generaci komunistů, potomků zakladatelů této strany . Nicméně většina přispěvovatelů vyjádřila mnohem lépe i za mě to podstatné co cítím ve své duši(?) a patří jim za to dík.Jen něco bych chtěl dodat. Pan Stejskal píše:...politik, ať jsem jim já nebo kdokoliv jiný, si časem začne dělat co chce, tedy především to co je výhodné pro něho, tak to prostě je a nikdy to nebude jinak!... Ještě za minulého režimu jsem se vysmíval záběrům z Číny, kde děti dostávali do škol uniformy. Jak to spolu souvisí? Pokud budeme veřejně připouštět myšlenky, kterou jste tu napsal, pokud budou děti vychovávaní komerční televizí a zabíjením na počítači, pokud jím budeme vtloukat do hlavy,že košile je bližší než kabát, co tě nepálí nehas, to je jeho problém a pod. nic se tady nezmění. Možná proto ty uniformy a stejné svačiny. Od malička pocit rovnosti a spravedlnosti. Věřím, že i účinný nástroj proti šikaně. To že se proutek ohybá resp. rovná za mlada víme všichni. Neděláme proto nic.
25. 02. 2010 | 09:41

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Krupo,

musím přiznat, že nejsem zastáncem výchovy k uniformitě a už vůbec ne ohýbání proutků.

Věřím v lidskou přirozenost (a nechci jí ohýbat), věřím, že existuje něco jako mravnost a že mravní jednání může být z hlediska jedince i celé společnosti výhodné.

Jsem přesvědčen, že ve společnosti může existovat dostatečně silná poptávka po určitém typu jednání a chování (a to záleží na každém jednom z nás), která působí normotvorně. Zároveň ale musí být nastaveny mechanismy (včetně kontrolních), které co nejvíce znemožňují zneužívání postavení, potlačování konkurence (ve všem, včetně výměny názorů), prostě mechanismy, kterými se společnost brání proti tomu, aby jí ovládla hrstka bezskrupulózuních, myslících jen na to, jak získat prospěch za každou cenu.

Věta "...politik, ať jsem jim já nebo kdokoliv jiný, si časem začne dělat co chce, tedy především to co je výhodné pro něho, tak to prostě je a nikdy to nebude jinak!" není žádné hodnocení, smíření se zlem či něco podobného. Je to konstatování stavu (na toto téma byly popsány stohy knih, sestaveny tisíce analýz).

Nikdo to nezmění, žádná výchova, lidé nikdy nebudou Mirkové Dušínové, je dobré se s tím smířit. Ale to vůbec nevylučuje nutnost mravního "zákona" a usilování, aby s ním člověk žil v souladu. Naopak. Čili nenechme se příliš oblbovat, nenechme oblbovat naše děti (dá to velku práci, ale jde to) a zároveň mějme na paměti, že nikdo není a nebude dokonalý a že moc vždy člověka mění.

A jde dle mého soudu vlastně o jediné (a to je to, o čem se zde snažím celu dobu uvažovat): usilovat o to, abych žíl v souladu se svým svědomím, nehledat ideál a nebýt hluboce frustrován tím, že je nenacházím (zejména u druhých) a využívat všech možností, které mám, pro to, abych se snažil posouvat věci veřejné k lepšímu. Zatím má spíše pocit, že to většina z nás nedělá (už jsem se zde mnohokrát ptal, kolikrát třeba interpelujeme své zákonodárce, ptáme se jich, proč něco dělají či nedělají apod.), ale o to více si neustále stěžuje, že to nejde.

Libor Stejskal
25. 02. 2010 | 10:10

Elena napsal(a):

dobrý deň pán Stejskal,

Martín Novák mi lezie na nervy, zase tam napisal ku članku o Ukrajine , že vraj Janukovič sa modli v kostole, mňa to strašne štve , lebo to je Crkov, sú tam aj klasické pravoslavne ikony , ale to Nováku zbytečne niečo pisať, tak ja nie som žalobaba, ale naozaj už sa pohravam s myšlienkou , že mu to oplatim, normalne som dostala nápad že ako to urobim,(inšpiraciu som dostala od prispevaťeľa peter veselý) prezlečiem sa za ukrajinskú upratovačku, (šak to nebude také ťažke), prídem k vam do redakcie že akože upratovať, a naplnim kybel vody , mydlovej , budem sa motať okolo Novákoveho stôla ak si sadne pisať nejaký članok, tak ako by že som sa o kybel potkla a vyliem tu do klynu, lebo ma už fakt žerie s tím kostolom
25. 02. 2010 | 10:21

george napsal(a):

Měj v lásce otce dobrého a snášej špatného??
(Publilius Syrus, Myšlenky)
25. 02. 2010 | 10:29

stejskal napsal(a):

Dobrý den, paní Eleno,

myslíte tento článek http://aktualne.centrum.cz/... ? Ten Vás tak rozčílil, že chcete na někoho lít kbelíky vody? Tomu nerozumím. Článek není o tom, že se Janukovič modlí, ale pod jeho ilustrační fotografií, na níž se křižuje před ikonou, je následující popisek: "Viktor Janukovyč se rád nechává fotografovat při modlitbách v kostelích. Často opakuje, že je silně věřícím." Nic nekorektního v tom nespatřuji. Přijde mi to jako konstatování.

Či Vás rozčílil termín kostel? V češtině se naprosto běžně používá označení "pravoslavný kostel", zatímco slovu "crkov" zde prakticky nikdo (kromě pravoslavných, kteří vědí, že jde o chrám) nerozumí. Není součástí bežného lexikonu.

Ale lít kvůli tomu na někoho vodu... ;-)

Libor Stejskal
25. 02. 2010 | 10:37

Elena napsal(a):

ano pán Stejskal, tento text pod ilustračním foto ma hneva , nie to prvý krat, viete vy vlastne zavadzate čitateľov, preto že ak nepišete crkov a pišete kostol, tak prečo nepišete o muslimských mešetach ako o kostole, tak dobre nabudece očakav že sa Achmadini bol modliť v kostole ale nie v mešete, tak to vychadza podla Vás aj Nováka,

ale ked vy ste inač nenapravitelne , tak čo ine mi zostava , jedíne ten kybel mydlovej vody :))))))
25. 02. 2010 | 10:44

Taoiseach napsal(a):

Pane Lexi,
díky, ale myslím, že jste byl lepší v tom, že jste reagoval rychle, stručně a výstižně a nenechal se zatáhnout do různých odboček.

Pane Stejskale,
je pravda, že mi vrozené (?) karteziánství zabránilo některé věci spolknout, což naši debatu dovedlo do stavu, kdy jsem začal pochybovat (jak jinak) i o jejím smyslu. Nicméně shoda zřejmě nakonec není tak nemožná:
"...musí být nastaveny mechanismy (včetně kontrolních), které co nejvíce znemožňují zneužívání postavení, potlačování konkurence (ve všem, včetně výměny názorů)..."
To je velmi přesně forulováno (samozřejmě hodno konkrétního rozpracování) a vůbec pro mě není podstatné, že jste to uznal v replice panu Krupovi, a ne mně.

Zdravím všechny T.
25. 02. 2010 | 11:19

Elena napsal(a):

pán Stejskal,
cerkov, kostol ,mešita , sinagoga, budhystický chram = Božý chram, chram, kde veriace sa chodia modliť ku svojmu bohu
mám pravdu, proste mám pravdu, ale že si to martín nechce opraviť, to je jeho vec , robťe čo uznate za vhodne, len že nie to spravne
25. 02. 2010 | 11:55

stejskal napsal(a):

Opět dobrý den, pane Taoiseachu,

řada je na mně ;-)

Víte, já to vůbec nevidím tak černobíle, jak jsem záměrně prezentoval v debatě včera. Samozřejmě že je velmi velmi těžké se prosadit proti stranickým aparátům (a šance jedince je prakticky mizivá), že daleko větší prostor pro veřejnou prezentaci má ten, kdo disponuje nejvíce penězi a prakticky jej může do určité míry ovládnout, že nefunguje řada kontrolních mechanismů a mnohé ani nejsou uspokojivě nastaveny. Píšu zde o tom už tři roky, měl jsem za to, že si toho někteří stálí čtenáři všimli.

Ta trochu provokativní forma mých replik pramenila z toho, že mne štve, jak si všichni na všechno stěžujeme, zejména na ty druhé (a tím nemyslím Vás resp. jen Vás, prostě to převládá na všech diskusích). Nutí mne to uvažovat nad tím, zda skutečně využíváme všechny možnosti, které máme, k tomu, abychom se brali za věci veřejné. Či zda si to propstě jen nezjednodušujeme uvahami typu: "ono to nejde, mají to obšancované".

A vůbec to neznamená, že jsem bezmezně spokojen s tím, co se kolem mne děje. Že omlouvám amorální chování politiků, novinářů, právníků, státních úředníků a já nevím koho. Jen se snažím nepohlížet na vše tak nekompromisně, nesmiřitelně, vyhroceně (a to především kvůli sobě, nedělá mi dobře být neustále nasr... ;-)

Spíše realisticky, pragmaticky (ve smyslu: co je potřeba - a co je reálné - udělat, změnit, abychom byli zase o malý krůček dál.

Tak už se na mne nezlobte ;-)

Libor Stejskal
25. 02. 2010 | 11:57

naivka napsal(a):

pane stejskale,

s dovolením, ráda bych vás podpořila, i když můj hlas vůbec nic neznamená.
máme-li my lidé žít s nadějí na lepší život když už ne třeba některých z nás, tak určitě našich dětí či jejich dětí, potom věřím, že o budoucnosti rozhodne stav většiny myslí jednotlivců.. rozhodne o tom, zda se podaří překonat bariéry skupinových morálek, nadstavbu nad přirozenou morálkou, pro kterou je člověk především člověkem a pak teprve příslušníkem nějakého lidského shluku (pan mihalco se snad nebude zlobit, že jsem použila jeho výrazu, děkuji :-)..).. všechny základní mravní hodnoty jsou většinové, jsou hodnotami lidské společnosti.. nevycházejí z jedince, ať jakkoli vynikajícího.. spravedlnost, poctivost, čestnost, obětavost, laskavost, slušnost, spolehlivost označují hodnoty vzniklé společensky generační zkušeností, a jsou slovně zachyceny ve všech kulturních jazycích, o tom vůbec nepochybuji.. a jako i vy, pane stejskale, přála bych si, abychom skutečně začali každý sám u sebe.. lepší a účinnější cesty nevidím.. a konec konců, nehledejme žádné velké myšlenky a ideologie, jak dosáhnout lepšího stavu naší společnosti.. každá myšlenka může být totiž časem zneužita.. lidský život, a tím spíše život celé společnosti přináší tak nepředstavitelné množství situací, že na ně žádné pravidlo a žádný mravní požadavek zdaleka nestačí.. nu, lépe se vyjádřit neumím...

ráda bych ještě podpořila paní elenu;
podle mého soudu je její názor správný, i když vůbec nevím, co slovo "cerkov" označuje.. ale to neznamená, že nedovedu porozumět jeho významu, pokud v textu najdu vysvětlení, a časem se tento výraz tedy i naučím znát..

hezký den.
25. 02. 2010 | 13:21

buldatra napsal(a):

Paní Eleno,

Nerozčilujte se.
Je to zbytečné a marné.

Skutečnost, že někomu unikají věci, které považuje za detaily, je jen následkek takového jeho malého ignorantstvíčka, ve kterém vyrůstá a žije člověk, myslíc si o sobě neoprávněně, že je chytrej. U nás na vesnici říkáme, že sežral všechen rozum, chytrák.

Je rozdíl mezi chytrostí a chytráctvím, v tomto případě, kdy jde o rozdíl mezi kostelem a crkovem, se jedná silně pravděpodobně o neznalost a ignorantství nechtěné, lidově řečeno blbost, neznalost (u profíka zvláště k politování).

Onen popisovatel výše zmiňovaného politika, stojícího poblíž ikony, podobá se slonu v porcelánu, což se mu zákonitě vrací tím, že ten, kdo ví, má ho za to, co jsem uvedl výše.

A to příliš neprospívá jeho profesní pověsti, na druhé straně je to skvělá příležitost, aby se nad sebou hluboce zamyslel a zapracoval na tom, čemu říkáme vzdělání.

Kýbl s mýdlovou vodou je mnohdy jako impulz k myšlení a tím i vědění málo. U nás se říká, že lépe jest mokrou hadrou přes hubu (nejsem si však jist, jestli se v tomto prostoru smí huba říkat, proto raději mokrou hadrou přes úsměv). To často zabere.
25. 02. 2010 | 13:27

stejskal napsal(a):

Myslím, že jste to napsala pěkně, paní naivko. Hezký den.

Netušil jsem, nakolik je pro někoho důležité označení pravoslavného svatostánku výrazem "crkov" namísto v češtině běžně užívaného a srozumitelného "kostel" (kostel je v češtině obecné označení typu církevní stavby pro VŠECHNA křesťanská náboženství http://cs.wikipedia.org/wik..., tedy crkov je kostel, narozdíl od mešity, synagogy či buddhistického chrámu ;-). Ale už jsem kolegovi Novákovi vysvětlil rozdíl (snad si přístě třeba v článku o ruském plynu přepravovaném přes Ukrajinu dá pozor, aby takto neujel).

I Vás zdravím, pane buldatro. Myslím, že toto si jinak velmi renomovaný a erudovaný novinář Martin Novák za rámeček nedá ;-) Zostudil jste ho naprosto dokonale ;-)

Kruh se uzavírá, pani naivko. Tohle vše s tím souvisí ;-) Martin Novák je špatný novinář, protože napsal kostel místo crkov (o mně ani nemluvě ;-). Je to takový malý ignorant. Neprávněně si myslí, že je "chytrej" ;-) Jestli nechápe rozdíl mezi crkov a kostel, jak vůbec může chtít psát o čemkoliv ;-)

Hezký den všem.

Libor Stejskal

P.S. Zkuste si zadat výraz "crkov" či "cerkov" např. do google. Zjistíte poměrně zajímavou věc.
25. 02. 2010 | 13:48

Elena napsal(a):

pán Stejskal,

Martín Novák je dobrý novinar, krytika znela adresne a presne ohľadne poimenovania božieho chramu pravoslavných a greckokatolických veriacých= Cerkov=Crkva(srbsky, bulharsky)
Slovo cerkov(je bizantijského pôvodu) ako aj právoslavna katolická viera, ktorá sa riadi Julianským kalendarom ma podobné ale odlišne náboženské ritualy ako aj katolická viera, božie chramy sa lišia archytekturou nie len ale usporiadanie chramu z vnutra je iné podriadene rozdelným bohoslužbam, v katolickom kostole je bohoslužba sprievadzana zvukami orkanu, preto gotická stavba, pre ozvučenie budovy , cerkov orkan nema , romanská stavba pre spev a bohoslužbu, tým sa lišime

pán Žák v blogu spomenul aj Rusku dušu, tak mi nedalo podotknuť alebo nabadať čitateľov zamyslietsa čím sa lišime a čo nas spaja ( ak mame podľa Vás) ten istý chram božý, prečo ame rôzne duše, naša že vraj ešte zakomlexovanejšia neželi vaša podla autora članku, tak ja analizujem v čem sa lišime, čo nas spaja, vy ste len odpovedal, že asi naša kultura je dosť podobna len každý ju volame podla seba, tak prečo sme vkuse v predstavach autora barbari? Nič také páne, len treba použivať spravne poimenovania, presne a dietalne, niečo nas odlišuje niečo nas spaja ( Ukrajinca nenapadne povedať idem do crkvy na modlidbu ak ide do kostola a naopak, Rusy, Ukrajinci, Belarusy, to odlišuju, vedia že kostol je katolický, cerkov =pravoslavna, presne vedieť čo robiš a čo hovoriš je dobra vec tak nemože doisť k omylu

Na UKrajine je obrovská tendencia rozširovať katolické vieroviznanie a stavaju sa nové katolické kostoly, je tam dosť veľka propaganda boj o vieracieho , nič by som nenametala pánu Janukoviču ak by išel sa pomodliť aj do katolického kostola, tak by preukazal úctu k veriacím na Západnej Ukrajine , bol by to akt pokory a spajania Ukrajiny do jedného celku a obrovská tolerancia a úcta ku každemu občanu krajiny , ne hľadiac na to akú dušičku má, katolickú alebo pravoslavnu, to je toľko , čo som chcela povedať ohľadne našých duši a našých politikov, ktorým chyba pokora a úcta , stotožnenie sa s obyčajným občanom a jeho obyčajnymi starosťami.

p.s. prečo pán Stejskal tak všetko beriete osôbne, netreba si zosobňovať nektoré názori, inač , moja poklona
25. 02. 2010 | 14:44

Elena napsal(a):

oprava. pravoslavna kresťanská viera.....
zamotal ste mi hlavu
25. 02. 2010 | 14:46

Olga napsal(a):

Elena
Asi něco nechápu. Vy rozlišujete Ježíše Krista pravoslavného a Ježíše Krista katolického? Pro mne je to jeden a tentýž prostředník mezi mnou a Bohem Otcem. Proto všichni, kdo uznávají Ježíše jsou jedno. Tedy jedna církev Ježíšova. Považuji za zcela nepodstatné, kde se kdo modlí. Jak nazvu budovu, kde si připomínám jeho život, to už je zcela nepodstatné.
25. 02. 2010 | 15:20

Elena napsal(a):

milá Olga, Olinka,
kež by každý rozmyšlal tak ako vy, ano, je to spravne, do konca s babkou sme chodili sa modliť do sinagogy, preto že bola blizučko a babina hovorila šak to je jedno dieťa, kde sa budeme modliť , prikrijme si hlavu šatkou a doležite je že sme sa modlili

len že veriace terajšie sú dosť ovplivnovane primitivnou propagandou a tak Zapadný UKrajinec, ktorý je katolikom je dosť ukryvdený tým že nema svojho katolického polityka, alebo ako to spravne napisať politika ktorý sa stotožňuje s jeho verou, na UKrajne sa to dosť rozlišuje pravoslavna viera s katolickou, vedu sa spori a hadanice medzi patriarchmi a Biskupmi, tak som si myslela , že politici by mali byť prešibanejšimi mali by spajať a nie rozdeľovať tak len toľko( mali by vyslišať požiadavku a očakavanie všetkých občanov, nejaký kompromys)
25. 02. 2010 | 15:31

zdenekmihalco napsal(a):

Já vám nevím, mně se to s tím výrazem "cerkov" nezdá, já bych ho nepoužil. V češtině se prakticky nepoužívá (ve slovenštině možná častěji), většina čtenářů vůbec netuší, co to je. A článek by měl být srozumitelný. Možná by mělo být místo "kostel" napsáno spíš pravoslavný "chrám".
25. 02. 2010 | 15:31

Elena napsal(a):

zdenekmihalco,

bingo, mal tam byť napisaný pravoslavný chram
25. 02. 2010 | 15:39

Elena napsal(a):

bolo mi to treba, nekde tu číha robot pocestny, dala som mu pôdu pre ryžovanie, zneužije rozdelne vieruvyznanie na Ukrajine a bude si podohrievať svoju polievočku,

beriem všetko späť, matrín novák to s tim kostolom a janukovičom myslel celkom dobre, pocestny v kostoloch a cerkvach sa nevyzna tak mu to muselo stačiť

právda nie pre každého dobra
25. 02. 2010 | 16:17

Olga napsal(a):

Elena
Kéž by všichni lidé pochopili že jsme děti jednoho Otce. Pak bychom si možná i lépe rozuměli. Přeji hodně štěstí.
25. 02. 2010 | 16:28

Zbyněk Matyáš napsal(a):

Jasně, sourozenci se vždycky mají rádi.
25. 02. 2010 | 17:12

Olga napsal(a):

Zbyněk Matyáš
To si myslím.
25. 02. 2010 | 20:50

Krupa Václav napsal(a):

Pane Stejskal, už tu možná nebudete, tak jenom velmi stručně. Ty uniformy, byly ve skutečnosti stejné dětské oblečky, které samozřejmě s vlastní uniformou neměly nic společného...Podle mě nastavení různých mechanismů, kterými se společnost brání proti různým prospěchářům a korupčníkům jsou už operace, které stojí spoustu peněz a energie, přichází mnohdy pozdě a minou se proto s účinkem. Čína vsadila prostě na prevenci. Trvá déle,ale úspěch je pravděpodobnější. Možná se mýlim, ale chování naší mladé generace od školy k dospělosti se v posledních cca 10 letech podstatně změnilo. Ti nejhorší z nich mají většinou ostřejší lokte a dostávají se tak častěji na přední místa společenského života. Přes všechny zmiňované mechanismy. Pak se to svede no postkomunistickou generaci. Jak jednoduché.Mějte se dobře, vážím si Vás, i když s Vámi na tomto blogu nesouhlasím.
25. 02. 2010 | 21:04

bigjirka napsal(a):

Blog mi připadá jako čisté kydy. Pane Mihalco, také Vaše teorie skupinových poruch osobnosti je... hm.. na můj vkus poněkud originální.. tedy svými vlastními slovy bych to vyjádřil termínem píčovina.
27. 02. 2010 | 00:55

VK-Can napsal(a):

Zdravim pane Stejskal.

Dovolim si dodatek k tem uniformam ve skole.
Nevim, zda je Vam to znamo, ale zde na mnoha SOUKROMYCH skolach jsou skolni uniformy (stejne obleceni) povinne!
Samozrejme to plati rodice. Jedna se o pomerne drahe obleceni (uniformu) a jeho cistota je prisne kontrolovana!

Dokonce, cim prestiznejsi skola, tim vice se musi dodrzovat "dress code"!
Mozna Vas prekvapi duvod.
Aby se nemohla projevovat rodinna solventnost, ktera dela zle mezi skolaky.
Jinymi slovy, zcela obycejne zamezeni vyskytu a duvodu k zavisti.
To snad jen pro uplnost.
Prijemny vikend.
27. 02. 2010 | 15:56

JohnnieConley napsal(a):

I think that to receive the <a href="http://bestfinance-blog.com">loan</a> from creditors you should have a great motivation. But, once I've got a collateral loan, just because I was willing to buy a house.
11. 07. 2010 | 22:57

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Glanc Tomáš · Groman Martin H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojta Vít · Vojtěch Adam · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy