Vážený pane profesore Bělohradský,

07. 10. 2011 | 08:32
Přečteno 5201 krát
dne 1. října jste v deníku Právo publikoval otevřený dopis předsedovi sociální demokracie Politika a peníze.
Učinil jste tak v souvislosti s pražskou konferencí o financování politických stran a regulaci politických kampaní, kterou tento týden pořádá think-tank CESTA. Rád bych na tento zásadní, ve dnešní době vzácný a obsahově velmi koncentrovaný text alespoň krátce zareagoval.


Ve svém dopise mimo jiné připomínáte, že procházíme obdobím, kdy bezprecedentně klesá důvěra v legitimnost demokratických vlád a politiku vůbec. Jako jednu z příčin tohoto neblahého stavu zmiňujete způsob, jakým se politické strany chovají a jaké společenské prostředí spoluvytvářejí, včetně způsobu financování politiky.

Zcela s Vámi souhlasím, moderní politika se nachází v začarovaném kruhu. Její redukce na “podnikání v oboru voleb“ vytváří poptávku po nákladných marketingových kampaních, které jsou často spojeny s neprůhledným či kontroverzním způsobem financování. Tento kruh je potřeba rozetnout. Pokládám to za jeden z klíčových úkolů sociálních demokratů.

Jinak často oprávněné frustrace občanů z dnešní politiky, včetně permanentních skandálů kolem financování stran, zneužijí populisté a extremisté k tomu, aby pod praporem “opozice vůči politice“ zničili svobodný veřejný prostor.

Především je nutno změnit pravidla pro financování našich politických stran. Musíme vytvořit štít, který bude bránit střetu zájmů. Bránit tomu, aby finančně silné skupiny manipulovaly prostřednictvím financování politických stran s jejich postoji a programy. Je nutno čelit všem snahám o privatizaci politiky do rukou úzce zájmově orientovaných skupin, zamezit vlivu různých šedých eminencí a kmotrů na politická rozhodnutí.

Předpokladem pro to je, abychom nejprve zastavili závody ve volebních výdajích, které nutí strany soutěžit o přízeň voličů primárně nikoli programy, ale nákladnými reklamními slogany. (Ty často volební poselství stran zplošťují a zcela vyprazdňují.) Omezení volebních výdajů je podle mého názoru tou nejlepší cestou. Včetně podrobného zveřejňování všech volebních výdajů stran tak, aby se zabránilo jakémukoliv obcházení zákonných pravidel, například využíváním nejrůznějších mediálních prostředníků. ČSSD v nejbližší době předloží parlamentu k projednání novelu zákona o financování politických stran, která by všechny tyto nešvary pomohla eliminovat, a bude pro jeho přijetí hledat podporu napříč parlamentními stranami i v široké veřejnosti.

Současně je důležité ubránit se před populistickými útoky na státní příspěvek pro politické strany. Je dobré si všimnout, že omezení státního příspěvku dnes požadují ti, kdo jsou nejvíce napojeni na privátní, či dokonce firemní financování politiky.

Státní příspěvek pro politické strany je zcela transparentní a je rozdělován velmi spravedlivě, čistě na základě vůle voličů. Umožňuje poctivější politickou soutěž. A je tou nejlepší prevencí před korupcí a snahou kupovat si politická rozhodnutí přes stranický sponzoring.

Pokud omezíme předvolební reklamní běsnění, bude i státní příspěvek stranami mnohem účelněji využit na politické vzdělávání, na podporu politických think-thanků a především na veřejné diskuse politiků v přímém kontaktu s občany v průběhu celého volebního období. Tímto směrem jsme v sociální demokracii vykročili a chceme v něm pokračovat.

Vážený pane profesore Bělohradský, jako jednu z obtíží současných demokracií uvádíte, že politik musí předstírat jistoty, které nemá, protože “lid si to žádá“. Nechci a ani nebudu nic předstírat. Stejně jako Vy věřím, že jen v otevřené, svobodné a přátelské diskusi můžeme hledat a nalézat skutečná řešení důležitých společenských otázek a nejúčinněji bránit veřejný prostor a demokracii proti hrozbám “neoliberálního fundamentalismu“. Nejsem si zatím jist, zda na české politické scéně panuje dostatek společné vůle přijmout k tomu potřebná legislativní opatření, z nichž k nejdůležitějším patří právě změna financování politických stran. Budu se ale o to společně s Vámi a všemi demokraty v této zemi ze všech sil zasazovat.

Jako předseda ČSSD jsem si vědom toho, že tato strana může prosadit svůj reformistický program a svoji představu o společenské spravedlnosti jen tehdy, pokud se obnoví důvěra veřejnosti v legitimnost demokratických vlád a pokud se nám podaří vrátit politice její smysl.

Zdroj: Právo, 6.10.2011


Otevřený dopis V.Bělohradského předsedovi ČSSD (zdroj:Právo, 1.10.2011)

Politika a peníze

Milý pane předsedo, Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii (CESTA) připravilo ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung a pod záštitou velvyslanectví USA na čtvrtek 6. října 2011 mezinárodní konferenci na téma Financování politických stran a regulace politických kampaní.
Záštita velvyslanectví USA je výjimečně aktuální, 21. ledna 2010 Nejvyšší soud USA rozhodl v kauze Citizens United versus Federal Election Commission o zrušení federálního zákona, který doposud zakazoval korporacím využívat jejich fondů k financování kampaní pro nebo proti nějakému kandidátovi ve volbách. Demokratický smysl voleb je tak definitivně vyprázdněn.
Financování politiky je dnes dramatický problém ve všech demokratických státech, dovolte mi k tomuto tématu pár obecných poznámek. Stále zřejmější redukce státu na páku, která slouží globálním oligarchiím k privatizaci zisků a kolektivizaci ztrát – socialismus pro bohaté se tomu říká – vyvolává vlny znechucení politikou. Důvěra v legitimnost demokratických vlád klesla bezprecedentně, hesla jako Vyházejme politiky oknem! se ozývají všude. I prezident Ústavního soudu v Rakousku hovoří o rostoucí nedůvěře k politice a spravedlnosti v zemi a průzkum veřejného mínění v Izraeli ukázal, že „občané za svou hlavní starost považují bezpečí a po něm korupci“. Takový růst nedůvěry k politice i v integrovaném Rakousku a vlasteneckém Izraeli ukazuje, že globalizace vyvolává problémy, které demokracie neumí řešit, a lidé se hněvají. V minulosti jsme často podcenili ničivou energii antipolitického hněvu.
Ve střední Evropě má pohrdání parlamentní demokracií hluboké kořeny. V Československu znechucení ze stranické demokracie první republiky přivedlo ve volbách roku 1946 k vítězství KSČ. I Jan Patočka napsal: „Systém stranické demokracie jak v (první) republice byl zaveden, byl …zhoubou … politický smysl tak upadl, že se politika stala takřka druhem obchodu.“
Místo politické opozice se v Česku vždy formuje opozice vůči politice – touto formulí se snažím zachytit nejnebezpečnější rys našeho veřejného prostoru. Po Evropě se navíc začínají prudce rozlévat hnědé proudy, nenávist k politice je může snadno spojit v jednu antipolitickou řeku.
* * * Marx napsal v jednom slavném textu, že „pro Německo není utopickým snem radikální revoluce, ale utopií je naopak částečná revoluce … která by nechala nedotčené základy stavby“. Ta věta platí i o problému financování politických stran: každé částečné, jen „technické“ řešení je tu utopií, reálná je jen celková změna v pojetí politiky. Václav Klaus řekl, že „optimální vyřešení financování politiky“ neexistuje, strany si musí hledat své sponzory, nastavit pravidla nikdo neumí, „kdyby to někdo uměl, tak už jsme je dávno nastavili“. Dokud demokratické politické strany nedokážou radikálně změnit nejen svou roli ve společnosti, ale také prostředí, v němž se jako strany definují, Václav Klaus bude mít pravdu.
Ta radikální změna může mít různé formy, ale jejím obsahem musí být osvobození politiky od dvou fundamentalismů, první nazvu elektoralistický (od electoral), druhý pak neoliberální. Ty dva fundamentalismy převládly v osmdesátých letech a staly se obecným rámcem „demokratizace“ v postkomunistickém bloku.
Formulí elektoralistický fundamentalismus označuji redukci politických stran na korporace, jejichž jediným legitimním cílem je management volebních kampaní s cílem získat co nejvíce hlasů a ty pak proměnit v právo zavádět státní (de)regulace. Maximalizace zisku v tomto druhu podnikání ale vyžaduje investice do PR agentur, mediálních expertů, image-makerů, strategického využívání médií, spektakularizace politických idejí. Je to právě tato redukce politiky na podnikání v oboru voleb, co vedlo k „neprůhlednému sponzorování“ politických stran. Je to začarovaný kruh: kdo by chtěl proti němu bojovat, musí si najít sponzora.
Klasik americké demokracie John Dewey napsal, že majority rule – vláda většiny by sama o sobě byla nesmyslem, jenže v demokracii nikdy nejde jen o vládu většiny, důležitější je způsob, jímž se formuje: veřejné užívání rozumu, změna hledisek v dialogu s kritickými menšinami. Jádrem demokracie nejsou volby, ale svobodný veřejný prostor, v němž si lidé formují „kvalitní“ názory a ty se stávají většinovými.
Důraz na kvalitu většinových názorů nikdy nebyl tak důležitý jako v současné epoše tyranie médií a globálních ekologickosociálních rizik. Tak jako existují vlády demokratické ex titulo (zvolené), ale nedemokratické ex modo (způsobem vládnutí), existují i většiny nedemokratické ex modo, tedy způsobem, jakým se zformovaly – například využitím protiromské nenávisti v naší zemi nebo ovládnutím médií na základě dohod s vlivnými koncerny. Demokracie může přežít globalizaci jen za podmínky, že se demokratické politické strany dohodnou na společném respektování určitého „prahu udržitelnosti“ demokratického konsensu a ten nebudou překračovat. Globalizace a ekologická krize si ustavení takového nepřekročitelného prahu udržitelnosti demokratického konsensu vynucují, protože neomezené investice do volebních kampaní mohou vytvořit většinový konsensus pro cokoli.
* * * Pane předsedo, bojím se, že pojem „kvalita konsensu“ bude znít Vašim uším praktického politika příliš elitářsky a teoreticky, že si řeknete „intelektuál, který o fungování politických stran nic neví, sní svůj pravdoláskařský sen o ušlechtilých politicích, kteří své voliče mají vychovávat“. Z praktického hlediska ale není velký rozdíl mezi zástupci zvolenými nebo vylosovanými. Význam voleb je především symbolický: dát v pravidelných intervalech moc v sázku, aby ji kdokoli mohl vyhrát. Volby jsou veřejným důkazem toho, že moc není nikomu vyhrazena, je to jedno ze zakládajících gest demokracie. V tomto bezdomovectví moci je samozřejmě i cosi ohrožujícího, „zbloudilé masy“ nás mohou strhnout do propasti, ve dvacátém století do ní evropské státy spadly několikrát a i dnes „jak na podzim na stromech listí“(Giuseppe Ungaretti) nad ní visíme.
Na představě, že bychom o vládě losovali, se nám zdá groteskní to, že by rozhodovala náhoda, ne legitimující názor. Je ale ještě v současném mediálním mumraji lístek ve volební urně výrazem názorů voliče? A chtějí vůbec politici, aby byl? Jsou názory důležité?
Osvobodit politiku od elektoralismu neznamená zrušit volby, ale pečovat o to, aby voličský hlas byl opravdu hlasem, který nám sděluje nějaký názor. To slovo nemá dnes dobrou pověst, názory vyznačuje velká volatility (kolísavost), jako akcie na burze. Přesto ale kvalita života závisí v globalizovaných průmyslových společnostech více na kvalitě našich názorů než na kvalitě našich znalostí. Proč?
Dějiny moderních společností jsou dějinami rostoucí specializace, funkční diferenciace, dělby práce. Můžeme se integrovat do takové společnosti jen za podmínky, že se staneme „specialisty na něco“, po specialistech je tu stálá poptávka. Jak praví Darwinova evoluční teorie, specializace je nejefektivnější způsob, jak se přizpůsobit prostředí, ale jen za podmínky, že prostředí je stabilní; v prostředí rychle a nepředvídaně se měnícím je naopak nespecializovaná „obecnost“ výhodou, která nám dává větší šanci přizpůsobit se novým okolnostem.
Přespecializovaná společnost je ohrožena tím, že každý ze specializovaných sektorů vidí svět jen skrze své kódy a zájmy a takové egocentrické čtení světa způsobuje, že prostředí se „rychle a nepředvídaně“ mění – globalizace je toho dramatickým příkladem. Stabilita přespecializované společnosti závisí na schopnosti každého aktéra udělat si odpovídající představu o kódech, zájmech a cílech aktérů všech ostatních sektorů, aby bylo možné nějak koordinovat dopad jejich rozvoje na celek společnosti. Žádná představa o celku, jehož jsme všichni součástí, nemůže ale nikdy mít status „vědeckého poznání “ a být nadřazena autoritativně jiným představám o celku, vždy bude pouhým názorem. Nějaké „vědecké poznání společnosti“ neexistuje, to jen marxisté kdysi věřili, že objevili zákony lidských dějin.
Ke governance pozdní průmyslové společnosti, k zajištění její stability, potřebujeme veřejný prostor, v němž se formují kvalitní názory na celek společnosti. Kvalita našich názorů závisí na kvalitě veřejného prostoru a na občanské společnosti, která musí být především společenstvím svobodné řeči, sdílených příběhů a zkušeností, anarchické plurality jazyků, v níž se mísí kultura elit a mas v jednu všem přístupnou popculture. Lidem se ale v současné společnosti nevyplatí investovat do kvality vlastních názorů, výhodnějším způsobem, jak se integrovat do celku společnosti, je tu specializace, na trhu práce snadno prodejná. Úpadek kvality názorů souvisí i s oslabením nacionalismu – „láska k národu“ nás angažovala k tvorbě kvalitních názorů na celek společnosti. V demokracii osvobozené od tyranie voleb definuje politické strany jako demokratické jejich společná (programovým rozdílům předcházející) péče o prostředí, v němž mohou kvalitní názory vznikat – například absence strachu, přístup k veřejným statkům, solidarita.
* * * Druhý fundamentalismus, od kterého je třeba politiku emancipovat, je neoliberální víra v zázrak samoregulujících se trhů, který nastává „bez zásahu politické vůle“. Tak třeba peníze ušetřené na školství musí být investovány do vězeňství, protože čím horší školství, tím větší zločinnost. Jak by asi samoreguloval soukromý trh s vězeňskými službami poměr mezi investicemi do školství a do vězeňství? To, co nazýváme „svrchované dluhy“, není než důsledek katastrofy, do níž nás strhly deregulované finanční trhy. Jan Silný napsal v deníku Referendum: „Zastánci neoliberalismu vykládají, že pro zdárný ekonomický rozvoj a snížení korupce je nutné, aby stát byl co nejmenší… To, o co jde ve skutečnosti, je stát ve službách kapitálu a boj se vede proti státu pro všechny, tedy… proti demokracii.“ Politika nasazuje tržní ekonomice „blahodárná pouta“, která znemožňují maximalizovat efektivitu za cenu destrukce celku společnosti. Neoliberální fundamentalismus přinesl vlny deregulací a snižování daní, které vyvolaly současnou katastrofu veřejných rozpočtů a následný úpadek schopnosti států trhy regulovat. Globální ekonomika se začala rozvíjet na území nikoho, vznikly „politické pustiny“, kde trhy unikají demokratické regulaci. Dokud budeme v zajetí neoliberálního fundamentalismu, politika bude jen více či méně skrytým lobbováním za vznik takových „politickosociálních pustin“ uvnitř národních států.
Co je politika v epoše globalizace? Politika je ve všech svých formách vynalézáním narativů, v jejichž rámci se smrtelně znepřátelené strany mohou smířit – například katolíci a protestanti jsou jen dvě různá náboženská přesvědčení uvnitř narativu „liberální stát“. Každá epocha má svůj „smrtelný konflikt“, který je třeba překonat, jinak se společnost rozpadne. V globalizované ekonomice je smrtelným konfliktem spor mezi stakeholders a shareholders. Shareholders jsou zákonem oprávněni k ekonomickému rozhodování, akcionáři třeba; stakeholders jsou všichni ti, kdo budou tím rozhodováním zasaženi. Jejich životní projekty jsou v sázce – at stake, ale právo ekonomicky rozhodovat mají jen shareholders. Tato asymetrie dosáhla tak obludných rozměrů, že všechny politické strany ji musí nějak řešit, jinak by demokracie ztratila jakoukoli kredibilitu. Vše, čemu říkáme „ekonomika“ je sevřeno v tomto konfliktu, existuje proto jen „politická ekonomie“.
* * * Osvobodit politiku od elektoralismu a neoliberální víry v zázrak samoregulujících se globálních trhů nelze než ve spojenectví s těmi, kdo napříč politickými stranami a podnikatelským sektorem si uvědomují hlubší příčiny současné krize. Je třeba říci otevřeně, že mezi politikou a ekonomikou hranice dávno zanikla, že podnikání může být úspěšné jen ve strategickém politickém rámci.
Pane předsedo, jsem přesvědčen, že v dlouhé „socdemácké“ tradici demokratického reformismu, na kterou Vaše předsednictví výslovně navazuje, se najde dost morálních a intelektuálních zdrojů k tomu, aby se strana stala průkopníkem radikálního prohloubení otázky financování politiky v Česku a v Evropě. Věřím také, že by to probudilo také v jiných stranách jejich lepší já, vždyť i v ODS zbylo něco z idejí jejího zakladatele, Josefa Zieleniece, který svou stranu kdysi vyzýval, aby byla „rozkročena v občanské společnosti“ a „zněla mnoha hlasy“.
Viděl jsem na jednom plakátu z minulých voleb fotografii muže sebevědomého vzezření, nápis pod ní hlásal Mám řešení. Jednou z obtíží demokracie je, že politik musí předstírat jistoty, které nemá, protože „lid si to žádá“. Je třeba osvobodit demokracii i od tohoto předstírání jistot a přijmout opačné východisko: to, co dnes spojuje demokratické politické strany, demokratické podnikatele a nás občany v jeden celek, je fakt, že tváří v tvář molochu globalizovaného kapitálu, nemáme žádné řešení. Všem politickým programům musí proto předcházet program obecně demokratický: péče o prostředí, v němž se vyplácí se angažovat, protože je otevřené, svobodné a přátelské, a je proto pravděpodobné, že zde nějaké řešení společně nalezneme. Měl jsem dojem, že veřejné diskuse, které ČSSD organizovala v rámci volby nového vedení a kterých jsem měl možnost se účastnit, se takovému prostředí blížily.
Osa lib-lab, střídání liberálních a sociálnědemokratických vlád, která je zárukou demokratického reformismu v demokratických státech, se bez tohoto prohloubení otázky financování politiky rozlomí a hnědé proudy odplaví její trosky. Osvobozením politiky od elektoralistického a neoliberálního fundamentalismu tomu můžeme zabránit.

***

Je to právě tato redukce politiky na podnikání v oboru voleb, co vedlo k „neprůhlednému sponzorování“ politických stran. Je to začarovaný kruh: kdo by chtěl proti němu bojovat, musí si najít sponzora

Na představě, že bychom o vládě losovali, se nám zdá groteskní to, že by rozhodovala náhoda, ne legitimující názor. Je ale ještě v současném mediálním mumraji lístek ve volební urně výrazem názorů voliče? A chtějí vůbec politici, aby byl? Jsou názory důležité?

Neoliberální fundamentalismus přinesl vlny deregulací a snižování daní, které vyvolaly současnou katastrofu veřejných rozpočtů a následný úpadek schopnosti států trhy regulovat

Jednou z obtíží demokracie je, že politik musí předstírat jistoty, které nemá, protože „lid si to žádá“

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

neo napsal(a):

Její redukce na “podnikání v oboru voleb“ vytváří poptávku po nákladných marketingových kampaních, které jsou často spojeny s neprůhledným či kontroverzním způsobem financování.

TO ŘÍKÁ PŘEDSEDA STRANY, KTERÁ PŘEDSTIHLA VE VÝDAJÍCH NA REKLAMU I LIDL.

Předseda strany, která měla kampaň za několik stovek milionů.
07. 10. 2011 | 08:40

Ládik!!! napsal(a):

"závody ve volebních výdajích" - no to mě podrž, co ti oranžoví komunisti mají za výrazivo.
07. 10. 2011 | 08:46

Miky napsal(a):

I šašci si občas musí vyměnit své pochybné názory..
..ale jinak se nic neděje a JWEDEME DÁL !!!
07. 10. 2011 | 09:07

MaB napsal(a):

Pan Sobotka píše: "think-thanků"
Ejhle, freudovské přeřeknutí, jak vyšité.
My, intelektuálové, sdružení v think-thanku, myslíce jaksi děkujeme našim stranickým vůdcům za direktivy, které jasně určují směr, kudy myslit. A hlavně děkujeme, že máme za co myslit.
07. 10. 2011 | 09:10

Sladký napsal(a):

MaB-jediný příspěvek ze čtyř dosud napsaných , který za něco stojí.Je evidentní, že za ním stojí člověk, který má mozek a umí jej používat.Ty ostatní jsou směšné a trapné plky typické pro polovzdělance, domýšlivé (mladé) hlupáky a blázny..
07. 10. 2011 | 09:27

Drzá zrzka napsal(a):

Kolik slov o tunelování státních financí a jejich převodu do stranických pokladen?
07. 10. 2011 | 09:31

dedek napsal(a):

neo napsal(a):
Její redukce na “podnikání v oboru voleb“ vytváří poptávku po nákladných marketingových kampaních, které jsou často spojeny s neprůhledným či kontroverzním způsobem financování.

TO ŘÍKÁ PŘEDSEDA STRANY, KTERÁ PŘEDSTIHLA VE VÝDAJÍCH NA REKLAMU I LIDL.

Předseda strany, která měla kampaň za několik stovek milionů.
07. 10. 2011 | 08:40


Že neuvádíte výdaje trojkolky!!! Co VV? Nakonec se ukázalo, jak o výdajích lhali!!! A co ODS? Když už něco chcete plácat tak tedy porovnávejte všechny ale to se vám nehodí, co?
07. 10. 2011 | 09:32

Občan napsal(a):

To MaB:

Je to na jednu stranu roztomilé přeřeknutí.

Na druhou stranu to velmi přesně vystihuje situaci, v níž se intelektuálové (a vědci obecně) nacházejí. Skutečně musejí být vděční těm, kdo je financují. A musejí vymýšlet na objednávku (think thank). Teprve pokud náhodou něco zbude, mohou to použít pro to, co skutečně chtějí vyjádřit (studovat, zkoumat) - ale i zde jen do té míry, aby to nepoškodilo zájmy těch, již je financují.
Pokud byste chtěl tvrdit, že to tak není, dokažte to.

Proto ta dnešní všeobecná nedůvěra. Lidé jsou si vědomi, že všichni, kdo jim něco naléhavě, manipulativně sdělují (chtěl bych napsat "autoritativně", ale ani toto slovo nevystihuje přesně to, co bych chtěl vyjádřit), jsou někým financováni a po mnoha zklamáních proto nevěří sdělovanému. Právě proto, že byli předtím mnohokrát osloveni a poté, co oslovení uposlechli, následně podvedeni, jsou dnes podezíraví a nedůvěřiví.
07. 10. 2011 | 09:38

Sladký napsal(a):

Dedek- toho ničím nepřesvědčíte, je to blázen.Docela chytrý, docela slušný, ale bohužel duševně poněkud mimo normalitu.Myšlenková inkonzistence provázená několika bludy a abnormálním egocentrismem.
07. 10. 2011 | 09:40

neo napsal(a):

dedek:

pane dedku, neuvádim výdaje jiných stran a ani to není potřeba.

Všechny strany měly vysoké výdaje a všechny strany uváděly nižší částky než ve skutečnosti vydaly. To ovšem není nijak v rozporu s tím, co jsem napsal. ČSSD měla ty výdaje nejvyšší, měla nejmasivnější a nejdražší kampaň. Ve výdajích na reklamu předstihla leadera na trhu.
.
.
.
Mistře Sladký,

nenapsal jsem nic než pravdu a ta není ani směšná ani trapná.
07. 10. 2011 | 09:40

Sladký napsal(a):

Občan- to je velmi přesný popis situace.Bohužel, čím dál častěji jsou na tom zcela stejně vědci z nehumanitních oborů a jejich výzkumné projekty, jejichž výstup musí uspokojit toho, kdo výzkum sponzoruje.
07. 10. 2011 | 09:43

Sladký napsal(a):

"Nenapsal jsem nic než pravdu" Víš neo, já ti naprosto a bezvýhradně věřím, že si to opravdu myslíš. Tvůj problém je v tom, že nejsi schopen pochopit, že výklad jakékoli situace nemůže být nikdy přesný, pokud se nevezme v potaz co nejširší kontext, pokud jej nevnímáš v rámci celku, s nímž souvisí.Prostě a jednoduše, Sobotka je v rozporu sám se sebou jen v tvém tak trochu porouchaném myšlení.
07. 10. 2011 | 09:47

jura napsal(a):

ČSSD má dluh něco kolem 600 milionů. Zajímalo by mě, kdy a z čeho to chcete pane Sobotko splatit. Nedovedu si představit co budete dělat po příštích volbách, které asi vyhrajete. To budou mega kšefty....
07. 10. 2011 | 09:47

Sladký napsal(a):

600 milionů je nějaký dluh? Pchá.Pánové Drobil či Vondra by ho spláchli jedním obchůdkem, o Řebíčkovi nemluvě.:o)))
07. 10. 2011 | 09:52

neo napsal(a):

Sladký:

polib si zápěstí i s kontextem. Já pouze vyzdvihl nesporný fakt, že se Sobotka ohání změnou financování stran a především kritizuje podnikání v oboru voleb a přito je to jeho strana, která na kampaň vydala nejvíc.

To nemůžeš nijak popřít, je to pravda, holý fakt a může se ti to nelíbit, může tě štvát, že jsem to zde napsal, ale nic víc s tím neuděláš, pravdu nedokážeš nijak popřít.
07. 10. 2011 | 09:52

Ládik!!! napsal(a):

Sladký,
proč každého soudíš? Na Srí Lance hledají katy. Barák se tam dá postavit za 0,5mega (na naše prachy), to bys měl mít. Odjeď tam a můžeš se vyžívat.
07. 10. 2011 | 09:53

gaia napsal(a):

sociální demokracii škodí i její vlastné členové. Jak jí odebral voliče před volbami Zeman a na něco podobného se nyní chystá Paroubek.A o Standovi ani mluvit nebudu.
To pravice je schopná se spolčit i s ´dáblem, aby získala koaliční převahu.
07. 10. 2011 | 09:56

Sladký napsal(a):

Ještě dodatek neo.Už mnohokrát jsem tě upozornil na to, že nemáš problém vyjadřovat souhlas s věcmi, které se vzájemně vylučují ( tvrdit a a současně jeho pravý opak) nebo považovat za vzájemně se vylučující věci, které ve skutečnosti v žádném rozporu nejsou.
07. 10. 2011 | 09:57

jura napsal(a):

Nevíte někdo kam píše Vlk?
07. 10. 2011 | 09:59

Sladký napsal(a):

Ládíku, ty ušatče, koukni se na sebe, od tebe takový názor fakt sedí.A také by ses mohl naučit vnímat a rozpoznávat smysl slov. Hodnotit, komentovat, analyzovat a posuzovat není totéž, co soudit.No a jinak? Asi jde o profesionální deformaci.Samozřejmě mne zajímá, jaký člověk se skrývá za tím či oním (písemným) projevem.
07. 10. 2011 | 10:02

neo napsal(a):

Sladký:

nemáš pravdu. To jen ty nechápeš psaný text a domníváš se, že se ty věci navzájem vylučují i když tomu tak není a viceversa
07. 10. 2011 | 10:03

Sladký napsal(a):

Neo, to, že někdo vypil na oslavě nejvíc chlastu naprosto neznamená, že ten člověk nemá právo požadovat, aby se příště pilo daleko méně, nebo že je tím jeho požadavek zpochybněn..Obávám se, že ani tuto primitivní analogii nebudeš schopen pochopit.
Nabídnu ještě jednu.Podle tvé zcestné logiky by člověk, který měl během uplynuklého roku několik doprávních nehod neměl právo nebo byl (morálně?) zpochybněn ,kdyby požadoval zpřísnění předpisů a postihů nebo zvýšení počtu policistů.
07. 10. 2011 | 10:08

Občan napsal(a):

Pane Sobotko,

ten sudetskoamerický seminář bude ztrátou času. Chápu pana Bělohradského a jeho snahu vidět v něm něco pozitivního. Z jeho strany to je možná i projevem deziluze ze zprofanované demokracie a snahou zjistit, zda ještě lze na USA a sudetoněmeckých sociálních demokratech vůbec najít něco demokratického.
Neumím si ale představit, co pozitivního by nám mohli sdělit politici ze země, v níž se volby staly jen neskutečně drahou reklamní kampaní, financovanou zájmovými korporacemi, a v níž jsou politici již zcela odtrženi od voličů. Navíc typickým americkým stylem, který je dílem urážlivý a dílem dobrý tak leda pro MLM podomní prodejce.
Ten seminář OPĚT NĚKÝM financovaný (to je právě ta nedůvěra, o níž mluvíte Vy i pan Bělohradský) a ten někdo (zravidla neznámý) sleduje svůj cíl. V případě USA je to tak vždy; v případě sudetoněmeckých sociálních demokratů nejspíš také. Podle programu tam budou mluvit lidé, jejichž názor má jistě svou váhu a opodstatněnost; přesto nemám k té konferenci důvěru.

Politické strany a jejich programy jsou dnes MAJETKEM zájmových korporací; v USA zvlášť. Přitom by stačilo tak strašně málo, aby se důvěra lidí v politiku vrátila. Stačilo by, aby se politici na všech úrovních vrátili zpět k lidem, k voličům, aby k nim promlouvali osobně, aby s nimi komunikovali přímo, ne prostřednictvím REKLAMNÍCH vstupů v médiích a velkoplošných plakátů. Stačilo by, aby odpovídali na jejich reakce (tedy na ty konrétní a argumenty používající) na diskusích pod blogy (jako třeba na Aktualne.cz), na sociálních sítích. Je to zvláštní paradox - čím více máme "komunikačních prostředků", tím dál k sobě lidé mají. Tenhle bludný kruh je třeba prolomit a vrátit se k poctivé politické práci.
Dostaňte lidi zpátky na setkání, schůze, do hospod, choďte tam za nimi, diskutujte s nimi osobně o místních problémech i o "velké" politice, předkládejte jim konkrétní výsledky své politické práce, konkrétní programy, konkrétní návrhy řešení. jedině tohle může vrátit lidem důvěru v politiku a politiky.
Na to nepotřebujete žádné nesmyslné a drahé mezinárodní konference. Stačí použít "prostej selskej"; on fakt funguje.
07. 10. 2011 | 10:11

neo napsal(a):

Sladký,

to máš pravdu, požadavek to nijak nezpochybňuje, jen znehodnocuje a nabourává upřímnost takového požadavku.

To s tou nehodou si vystihl, akorát je to tvá logika.

Dle té mojí by samozřejmě měl právo požadovat přísnější postihy, ale málokdo by mu věřil, že to myslí upřímně.
07. 10. 2011 | 10:11

Ládik!!! napsal(a):

Cukrouši,
tady se vyjadřujeme k tématu blogu nebo max. k pohnutkám, které autora vedly k jeho napsání. Vyjímečně k lidem. Ty se k diskutujcím vyjadřuješ zpravidla vždy, v 90% jde o urážky. Kapišto? Stejně si myslím, že žereš psy.
07. 10. 2011 | 10:12

Sladký napsal(a):

Neo- je zbytečné o tom diskutovat naprázdno diskutovat.Už několikrát jsem ti to naprosto jasně a okamžitě po té. co jsi se dopustil zminovaných chyb dokázal, o čemž se mohla přesvědčit řada lidí, kteří tehdy byli přítomni na diskusi. To, že nejsi schopen akceptovat sebekorektnější argument je důsledek bludu- nevyvratitelného přesvědčení.
V další diskusi nepokračuji, je zbytečné bavit se o barevných odstínech s někým, kdo je barvoslepý.
07. 10. 2011 | 10:13

Občan napsal(a):

To Sladký:

Jj, tá to tak myslel. Ale snažím se šetřit slovy (byť zrovna tohle je problematika, která by si zasloužila metr dlouhý příspěvek), protože pak by to nikdo nečet :o)
07. 10. 2011 | 10:14

Sladký napsal(a):

Neo- a pomyslel jsi, že zcela logicky může platit pravý opak? Že člověk, který měl několik nehod, který se opil a bylo mu zle a draze zaplatil za neúspěšnou kampaň to naopak myslí VELMI UPŘÍMNĚ,PROTOŽE SE POUČIL?
07. 10. 2011 | 10:16

Občan napsal(a):

To Jura:

Pamatuji se, že existovala nebo existuje diskusní platforma, spojená s ID Faust nebo Urfaust a Vlk k ní měl blízko. Tak zkuste zadat do vyhledávače tahle slova.
07. 10. 2011 | 10:19

Vlkodav napsal(a):

Jak primitivní, Sobotka z průzkumů předpokládá, že bude ve volbách nejúspěšnější a tak chce jen peníze za hlasy, aby měl nejvíce. A vše ostatní zakázat, aby mu žádná jiná strana nemohla konkurovat. Prostě jen hlásá to, co je pro něj nejvýhodnější v současnosti.

To dnes dělají všichni politici, myslí na dnešek a svůj prospěch. Co bude zítra je nezajímá!
07. 10. 2011 | 10:23

neo napsal(a):

Sladký:

no, to je taky možnost. Uvěřitelná ale možná tak Vinetouovi a jeho bílému bratrovi Oldovi.

Politik nevzbuzuje mou důvěru a vždycky chystá nějakej podraz. To plyne z povahy politiky jako takové.

A kdyby to tak bylo, přispěchla by právě pan Sobotka s komentářem k mému příspěvku ve stylu :

"Ano, máte pravdu pane neo, ale právě že jsme se poučili a chceme to změnit"
Pak bych přihmouřil oko a byl bych první, kdo by takovou snahu podporoval.
07. 10. 2011 | 10:29

Suchec napsal(a):

Cukrouši. Teleti nevysvětlíš, že za rok jde na jatka.
S Neem je to podobné.
07. 10. 2011 | 10:37

jozka napsal(a):

ad Politik nevzbuzuje mou důvěru a vždycky chystá nějakej podraz.

To ti ve vhodnou chvili pripomenu :-)
07. 10. 2011 | 10:43

neo napsal(a):

Suchec,

Není co vysvětlovat Suchče. ¨
Sladký si jen vyložil co bylo psáno jinak než to bylo myšleno.

To se stává.

Ve finále se ale myslim shodnem.
07. 10. 2011 | 10:44

Almo G™ napsal(a):

neo napsal: "ČSSD měla ty výdaje nejvyšší, měla nejmasivnější a nejdražší kampaň."

Oficiálně asi ano. Pravice náklady ukryla (= šlo o černé nezdaněné peníze) lépe. Bilbordů a letáků ODS, TOP09 a VV bylo za každou stranu zvlášť tak 3x více.
07. 10. 2011 | 10:46

Petr napsal(a):

Díky politice všech českých vlád, včetně vlád ČSSD, hlavně za Grosse a Paroubka (jejich kauzy i dnešní vedení ČSSD tvrdě tají), nebude dlouho trvat a vyhrají komunisti a Vandasovci.
Vám je to ale jedno, že pane předsedo? Vy se v nejhorším taky odstěhujete na Floridu, že?
07. 10. 2011 | 10:49

achim napsal(a):

1) zakázat billboardy a plakáty
2) omezit přesně reklamu v médiích, aby měly všechny strany naprosto stejný prostor a nebylo možno koupit větší
3) umožnit NKÚ každoroční kontrolu hospodaření politických stran
4) zveřejnění všech příspěvků a platů v politických stranách na internetu
5) učinit senátorskou funkci neplacenou a čestnou, aby nebyla státní trafikou
6) přímá volba prezidenta, hejtmanů, primátorů a starostů
A MÁTE TO.
07. 10. 2011 | 10:50

neo napsal(a):

Almo G™

i neoficiálně.

Každá strana vyčíslila náklady zhruba na 1/3 těch skutečných.

Sobotka má pravdu, že je potřeba náklady snížit a to podstatně, jen je těžké tomu věřit především proto, že kampaň soc dem bývá vždy největší a nejdražší. Možná bude něco pravdy na tom, že si je jist solidním výsledkem a tak by raději přesunul financování na penízky za hlasy. Ale jistě si je vědom síly reklamy a bude do ní investovat na krev.
07. 10. 2011 | 10:58

Jeff napsal(a):

Pravdou je, že ČSSD objíždí krajská města a pořádá otevřené diskuse s příznivci. Kromě KSČm si tohle nemůže dovolit žádná jiní parlamentní strana bez dohledu zásahového komanda. Tak si stojí česká politika. Rodí se však soupeř, spolek SSO, Suverenita a Klausovi kverulanti s Dukou v zádech a to bude průšvih. Stropy výdajů na kampaně a pod kontrolou, to je první krok, rušení státních příspěvků debilní populismus. Co je důležité a možná nejdůležitější, to je stav ve veřejnoprávních médiích. Tam je to snad zadarmo.
07. 10. 2011 | 10:59

Sladký napsal(a):

V první řadě je třeba zakázat výzkumy tzv volebních preferencí- přinejmenším rok před volbami.Protože jde o hrubou, bohužel legální manipulaci výsledků voleb, které by s největší pravděpodobností vypadaly zcela jinak. Tohle nejsou svobodné volby, ale parodie na svobodné volby.
07. 10. 2011 | 11:40

Sladký napsal(a):

Problematické je rovněž uzavírání povolebních účelových koalic- jde o podvod na voliče, nejen v případě, kdy strana vstoupí do koalice s těmi, na které před volbami útočila. I 5% hranice je velmi pochybným opatřením, vařazuje ze hry značné procento voličů.
07. 10. 2011 | 11:43

Ládik!!! napsal(a):

Proč Paroubek nesekl s mandátem?
07. 10. 2011 | 11:44

neo napsal(a):

Sladký:

souhlas
07. 10. 2011 | 11:46

Expert napsal(a):

To : pan Stejska
Vzhledem k Vaší snaze o zkvalitnění této diskuse si neodpustím dotaz.
Jak se, pane Stejskale, shoduje s kodexem dikutujícíh výrok diskutera "Miky", který napsal:
" i ŠAŠCI si občas musí vyměnit své pochybné názory".
Z kontextu textu je zřejmé, že těmi šašky míní "evidentní intelektuál" Miky prof. Bělohradského a poslance Sobotku.
A tak mi , pane Stejskale, dovolte opakovaně můj trapný dotaz . Nebylo by dobré začít mazat i k....., jako je Miky ?
Pokud k tomu nenajdete slušnost nebo odvahu, zkuste změnit alespoň Kodex diskutujících a pokud vás nenapadne ani to, zkuste a bude to pro Vás vůbec nejjednodušší, smazat můj příspěvek.
07. 10. 2011 | 11:57

Xury napsal(a):

Naprosto souhlasím s tím, že je potřeba omezit náklady na volební kampaně. Jen mi není jasné, jak toho dosáhnout. Kdo a jak bude kontrolovat, jaké byly skutečné náklady na kampaň - předpokládám, že už nikdo nevěří stranickému účetnictví. Taky se domnívám, že by nikdo jiný než strany nesměl objednávat politickou reklamu, protože jinak nebude možné rozklíčovat, co je regulovaná stranická reklama a co "dobrovolná" od přiznivců.
07. 10. 2011 | 12:08

JF napsal(a):

co se týče volební kampaně je třeba domluvy politických stran na rozsahu a způsobu kapmpaně (kolik bilbordů, kolik médií a jak vystupovat v mediích).

Je to otázka co strany spojuje a kde se chtějí lišit.

1) společná je kampaň a prezentace voleb do parlamentu
2) rozdílné jsou priority a náhled na realitu - témata

Jak jsou organizovány kampaně třeba v Holandsku, Švédsku, dánsku či Německu?

Co se týče Klause, je to osoba BEZ KONZISTENCE. Zde nelze očekávat domluvu vzhledem k jeho charakterové vlastnosti neschopnosti pracovat v rámci dohod, ale jen v rámci EGA (egoismus či asosiální vystupování). On to nazývá "stále větší a větší svoboda". Západní společnost má řád a tam kde řád selhává (nic není absolutní) je individuální zodpovědnost a prostor pro diskuzi. Ale nic není absolutní chce DOBROU VŮLI a nechat prostor těm schopnějším než jsme my - respektive tahat nahoru nositele nějaké VIZE.
07. 10. 2011 | 12:24

jarpor napsal(a):

Zakázat výzkumy volebních preferencí...
Problematické vytváření povolebních koalic... možná tedy taky zakázat...
5 % "uzavírající klausule"... taky problematické ...

Možná by nebylo od věci zakázat volby...
Parlament a vládu sestaví pan Slakdý... :-))
A bude po problémech...

Hezký den
P.S.
Po zastavení závodů ve výdajích na volební kampaně volá skutečně ten pravý...

Podobně, ten co - před časem kritizoval vládu, že emise státních dluhopisů je nastavena špatně, asi skončí nezájmem, protože jsou nastaveny nízké výnosy ... a když se ukázalo, že páru dnech se po nich jen "zakouřilo" ... argumentuje, že si je koupili jen movití... a že by se vláda z úspěšného prodeje dluhopisů moc "radovat", jako z úspěchu, neměla...

No a k "půvabnému" vysvětlování zdanění... kdy prý z korunového dluhopisu je daň z úroků v halířích a zaokrouhluje se dolů... tedy že daň je nula... to je opravdová perla, dokladující hlubokou znalost výpočtu zdanění výnosů z příjmu z kapitálového majetku bývalého mincministra ....
07. 10. 2011 | 12:38

JC napsal(a):

Ládik!!!
Nejsme jako oni. /Melčák Pohanka/
07. 10. 2011 | 12:38

Ládik!!! napsal(a):

Pustil by z huby struk.
07. 10. 2011 | 12:51

JC napsal(a):

Xury,
Dá se toho dosáhnout velice jednoduše zákonem. Jestliže je součástí volebního zákona zákaz propagace 24 hodin před volbami, dá se to aplikovat i na dobu třeba 2-3 let.
Hlídat se budou panáčci navzájem a tučné pokuty stranickým sekretariátům zajistí že pravidla se budou dodržovat.
Jediné co chybí je vůle.
07. 10. 2011 | 12:51

český maloměšťák napsal(a):

ad jarpor
Opět nicneříkající plky. Od pana zastupitele/ODS/ jarpora.
Pokud protivník, konkurent zbraň masivních předvolebních prostředků využije - chce pan jarpor /ODS/ po ČSSD - aby toto nevyužila. Proč asi ? :((

Způsob financování dluhu /nákup státních dluhopisů/ via šizuňk a nestandard Kalousek /milion už není milionem - je to množina jednotek korun - a koruna se nedaní, že ?/ - nenalezl žádný nový zdroj financování. jen se upraví bilance bank.
A o to míň peněz lidé/čeští spotřebitelé/ budou schopni utratit. Ve fyzické ekonomice.

Výsledný efekt ale pan jarpor /ODS/ pochopit není sto.
Neb Kalousek je nejen exbrtar, on je nyní i bratr - matičky ODS.

Pan jarpor se bude zastávat jakéhokoliv nesmyslu a zlodějny - pokud je z dílny ODS a spol. s r.o.
Naštěstí to dělá takovým idiotským způsobem, že je via Kalouskovy standardy nestandardy /jak kdy ...a jak pro koho.../ - bearish.

Za to by mu měli lidé, jako je pan Sladký...poděkovat.
:))))
07. 10. 2011 | 12:54

JC napsal(a):

Ládik!!!
Ten jo......ten a parta žížal.
07. 10. 2011 | 12:54

Xury napsal(a):

Pro JC:
zajímavá myšlenka, ale má chybu. Pokud budu chtít poškodit jinou stranu, atk si prostě zadám reklamu v její prospěch.
07. 10. 2011 | 12:58

jarpor napsal(a):

Český maloměšťák

Voni sou hlava...

Mějte se..
07. 10. 2011 | 13:03

Jáchym napsal(a):

Podle mne je klíčovou informací už úvod prof. Bělohradského, ve kterém se praví:
"Centrum pro sociálně-tržní ekonomiku a otevřenou demokracii (CESTA) připravilo ve spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung a pod záštitou velvyslanectví USA na čtvrtek 6. října 2011 mezinárodní konferenci na téma Financování politických stran a regulace politických kampaní.
Záštita velvyslanectví USA je výjimečně aktuální, 21. ledna 2010 Nejvyšší soud USA rozhodl v kauze Citizens United versus Federal Election Commission o zrušení federálního zákona, který doposud zakazoval korporacím využívat jejich fondů k financování kampaní pro nebo proti nějakému kandidátovi ve volbách. Demokratický smysl voleb je tak definitivně vyprázdněn."

Nevím, jestli je to od Bělohradského sžíravá ironie nebo vrcholná diplomacie.
Ale dál už podle mne ani nemusel psát.
Dát do sálu kameru a mohl by z toho podujatí,menežovaného americkým velvyslanectvím, být nový díl Létajícího cirkusu.
Jsem zvědav, kdy bude AMERICKÁ ASOCIACE JATEK A ŘEZNÍKŮ sponzorovat vegetariánský kongres.
Přeji p.Sobotkovi všechno dobré a p. Bělohradskému další svěží dílka v žánru černého humoru.
07. 10. 2011 | 13:07

Jee napsal(a):

Neo

Poznámka k tvé dnešní uštěpačnosti k Sobotkovi.

Po vlastních se pohybuješ obvykle možná 4-5 kilometrovou rychlostí
a jsi spokojen.
Až si nedejbůh skřípneš bundu ve dveřích autobusu, teprve uvidíš jak rychle přistoupíš na běh čtyřicítkou.

Do podobné situace se můžeš dostat, když jako pasažer budeš chtít opustit jedoucí autobus.

Je dobré si uvědomit, že bohužel mnohdy člověk nemůže svobodně rozhodnout, jak by se měl v té či oné chvíli chovat.
Proto je legitimní se zasazovat o to, aby takových momentů bylo co nejméně. To je i současný případ Sobotky.
07. 10. 2011 | 13:08

JC napsal(a):

Xury,
Jak jsem psal v případě volebního zákona a 24 hodinového zákazu to normálně funguje.
jistě že o něco jak píšete by se někdo mohl pokusit, ale vše je dohledatelné a flastr se dá rozšířit i na toho, kdo by propagaci politické strany zveřejnil. Množností je neurekom jen chtít.
07. 10. 2011 | 13:15

neo napsal(a):

Jee:

v to taky doufám, nicméně trvám na tom, že mu nevěřim a větřim za tim ňákej podraz vedoucí ku vlastnímu prospěchu.
07. 10. 2011 | 13:19

Jee napsal(a):

JC

Píšete, že k vzájemné dohodě o zákazu reklamy atd. atd., chybí vůle.
Kdyby tomu bylo jenom tak, bylo by to krásné. Vůli lze mobilizovat.
Bohužel, hlavním důvodem je vyprázdněnost politiky. Strany nemají co nabídnout. Vyjma vyčpělých floskulí neexistují žádné programy, nabídky a vize směrem k občanům, které by mohly spolu soupeřit.

Když dvěma hlupákm ve slovní půtce nestačí argumenty, skončí to většinou rvačkou, jejíž následky si odnesou jen její aktéři.
V případě politiky to bohužel odnášíme všichni.
07. 10. 2011 | 13:25

vasja napsal(a):

Dva sobě rovní, jeden se nad druhym nevyvyšuje a hnedle je tu pěkná a moudrá polemika. Kritiky nechápu.
Kéž by se ještě připojil pan Pehe a profesor Hořejší. Ale ten tady dostal prej červenou kartu....škoda.
07. 10. 2011 | 13:33

neo napsal(a):

Taky jsem zvědav na novou stranu Jiřího paroubka a hokejisty Šlégra... Seberou spolu se Zemanovci část voličů ČSSD, a to by mohla být výhoda.

Paroubek prohlásil, že nechce jít cestou erotických fotek v kalendáři... což se dalo čekat, takový kalendář by si koupil možná jen Jandák, Škromach a jejich podobně stavění fandové.
07. 10. 2011 | 13:52

Pepa Řepa napsal(a):

MaB napsal(a):
My, intelektuálové, sdružení v think-thanku, myslíce jaksi děkujeme našim stranickým vůdcům za direktivy, které jasně určují směr, kudy myslit. A hlavně děkujeme, že máme za co myslit.
--------------
Zadarmo ni kuře nehrabe, pane Čupera.
Natož Vašek Bělohradský. O Thing-Thanku ze Sing-Singu nemluvě. Myšlení bolí a čelistní panty trpí stejně jako achilovka Davida Beckhama.

Neřku-li myšlenkové sdružení
Think-Thank
Sing-Sing
07. 10. 2011 | 14:32

Joe Ratata napsal(a):

neo
Jen aby to nedopadlo jako minule s ODS"B" a "C".
Zatím levici odčerpávaly hlasy jen těžko volitelní Zemanovci a hlavně KSČM,se kterou se přece nejedná.
Levicoví voliči nespokojení s příliž pravicovou ČSSD budou volit Paroubka a na toho žádné Bohumínské usnesení neplatí.Těsně před volbami přihraje Paroubkovi své voliče Zeman a levice klidně může mít ústavní většinu.
07. 10. 2011 | 15:04

Colt napsal(a):

pane Sobotko,

propásli jste jedinečnou příležitost jak: ".....že jen v otevřené, svobodné a přátelské diskusi můžeme hledat a nalézat skutečná řešení důležitých společenských otázek a nejúčinněji bránit veřejný prostor a demokracii proti hrozbám......"
Proto jste pomáhali instalovat na post ředitele ČT manažéra, který už osvědčil svou příchylnost k tendenčnímu a jednostrannému zaměření televize.
Jaké bylo nejen zpravodajství NOVY pod jeho vedením Vám snad nemusím připomínat.
Vaši (ČSSD) zástupci v Radě ČT i ČRo jsou pasivní trubci (nakonec i ten udivený trubec v DR VZP nesvědčí o přílišné bystrosti ducha).
Přes proklamovanou veřejnoprávnost ČT pochybuji, že se bude na obrazovkách konat víc veřejných diskusí (jako např. na ARD,ZDF,MDR,HR,.......). Diskuse dvakrát za týden (Jílková, Moravec) je zoufale málo. Lidé programy nečtou, ale alespoň se o nich dozvědí v tv diskusích (pokud se vůbec vysílají).
07. 10. 2011 | 15:11

neo napsal(a):

Joe Ratata:

to by se musel dostat do sněmovny... ale s největší pravděpodobností dopadne jako Zeman a s hlasy čssd zůstane před branami.
07. 10. 2011 | 15:42

Xury napsal(a):

Pro JC:
obávám se, že je trochu problém uhlídat to několik let. Navíc nepochybuji, že by se množili spory o to, co je ještě politická reklama a co ne. Nepochybně by se objevily protesty nestranických skupin, že nemají svobodu vyjádření atd atd. Možností je neurekom.
07. 10. 2011 | 15:52

JC napsal(a):

Xury,
njn, tak to necháme tak, nedá se s tím holt nic dělat.
07. 10. 2011 | 16:00

Xury napsal(a):

Pro JC:
ale ne. Já si myslím, že by se ten pokus - omezit výdaje, měl udělat. Jen se obávám, že kromě velmi obtížné dohody na politické scéně, bude strašně těžké to kontrolovat. Možná by to šlo snížením příspěvku státu, čímž by se omezily zdroje a následně by byli hříšníci víc vidět. Ale chtělo by to i tlak od voličů.
07. 10. 2011 | 16:09

Joe Ratata napsal(a):

neo
Myslím,že Paroubka podceňujete!Bude ho volit spousta lidí.
A kyby ho,nedejbože napadlo nechat si odstranit bradavici,tak by pravici proti němu zbyli jen ti marťani a to je trochu málo.Možná tak ještě ta jeho zastřelená kočka.
To Paroubek bude mít pro voliče jinačí arrgumenty,díky činnosti současné kmotrovskozlodějké asociální,no říkejme tomu "vládě".
07. 10. 2011 | 16:28

neo napsal(a):

Joe Ratata,

Paroubka nelze podceňovat. Podceňuji pouze jeho stranu. On sám je ovšem velkej šéfik, co se vyzná (krom toho krasobruslení)
07. 10. 2011 | 16:33

tra la la napsal(a):

to Joe kulomet,
no pokud Paroubek sebere CSSD aspon 4.5 procent hlasu, tak je to pro CR dobra zprava.
07. 10. 2011 | 16:36

vasja napsal(a):

No, ing. Paroubek, pan Guma, pan kmotr Benda a když se přidá pan učitel Škárka, máme tady ting-tang, že se zněj Bělohradskýmu a Švejnaroj zatočí hlava.
Tyhle mušketýři bych nepodceňoval
07. 10. 2011 | 16:36

tra la la napsal(a):

@ vasja,
pocitam ze se zatoci hlava i Bohusovi Sobotkovi. Predpovidam ze se k Paroubkovi prida i dalsich par konstruktivnich poslancu CSSD. Je to jen otazka casu.
07. 10. 2011 | 16:47

Ládik!!! napsal(a):

Táhli, táhli, ale řepu nevytáhli.
07. 10. 2011 | 16:54

Trumpeta Troubivá napsal(a):

Takovejch slov! Jedna věta stačí. Socani maj prázdnou kapsu a jejich voliči hlavu.
07. 10. 2011 | 17:29

obyčejný občan napsal(a):

Vážený pane profesore Bělohradský,

jako jednu z obtíží současných demokracií uvádíte, že politik musí předstírat jistoty, které nemá, protože “lid si to žádá“. Nechci a ani nebudu nic předstírat,
v roce 2002 jsem sliboval,

-reforma duchodu
-samostatná duchodová pojištovna oddelená od st. rozpoctu
-príspevek 90 tis. na nákup nového auta
-45 - 50 tisíc nových nájemních bytu formou neziskových spol.
-príspevek 50 tisíc pro každé narozené díte
-plošné prídavky na deti
-racionalizace a zlevnení st. správy
-pro lidi nad 70 let léky bez doplatku
-atd, atd.

abych po zvolení prohlasil,
Ty sliby nebyly zasazeny do reálného ekonomického rámce, byli bychom blázni, pokud bychom trvali na necem, co lid žádá jen proto, abychom prosadili naše politické sliby.

S úctou Bohuslav Sobotka , předseda ČSSD.
07. 10. 2011 | 18:28

Alice napsal(a):

Pro Neo v 9.40 a Jura v 9.47

www.ceskenoviny.cz/zpravy/ods-dala-na-volebni-kampan-542-mil-kc-cssd-polovinu/617365

To jen pánové, abyste byli v obraze a nemuseli tady tvrdit něco, o čem vám zřejmě informace chybí.
07. 10. 2011 | 19:44

neo napsal(a):

Alice:

http://aktualne.centrum.cz/domaci/volby/strany/clanek.phtml?id=669064

http://buzzmag.cz/za-reklamu-nejvice-utratily-znacky-cssd-lidl-a-vodafone-z-firem-vedou-unilever-henkel-a-pg-26-07-2010/

http://zpravy.idnes.cz/strany-chystaji-nejdrazsi-volby-za-vice-nez-pul-miliardy-sponzory-taji-1az-/domaci.aspx?c=A090816_212344_domaci_anv
07. 10. 2011 | 20:42

Nuba napsal(a):

Joe Ratata

k tomu Zemanovi a Paroubkovi
Jediné plus, které by Paroubkova strana mohla udělat by bylo to, že by odlákala část voličů komunistům, protože jim preference stoupají a vzhledem k bohumínskému usnesení jsou v podstatě blokací spolupráce na levici. Mám ovšem obavu, že i kdyby se tak stalo, tak ani jeden z pánů, tzn. ani Zeman ani Paroubek nebudou schopni oprostit se od své uražené ješitnosti a spolupracovat jak spolu vzájemně, tak už vůbec ne se sociálními demokraty. Nemají státnické ego, pouze ryze chlapsky ješitné :)

Zeman se už v tomto smyslu negativně projevil a obávám se, že jeho dříve kritizovaný styl bude Paroubek následovat.

Ráda bych se mýlila
07. 10. 2011 | 21:56

guillaume tell napsal(a):

Bělohradský se bojí hnědých proudů (teď, napodzim při vyčerpávání senkroven zcela oprávněně) a chtěl by za každou cenu uchovat zteřelou osu lib-lab.
I Rovnátkový Bohoušek vidí problém legitimity moci v marketingové demokracii jako vyřešený, pokud se stranické finance nasměrují jinam než do voleb. Samozřejmě by ty honoráře za školení a přednášky mnohým udělaly dobře.

Oba se jako čerti kříže bojí vyslovit to, co každý vidí.
Je to ÚLOHA stran, kterou je nutno zredukovat a zreformovat tak, aby opravdu bylo jedno, jestli si svého zastupitele vytáhneme z klobouku.

Známe názvy obskurních stran v zapšklém Rakousku, víme jaké strany mají v krachujícím Řecku a dokonce i ve Finsku došla situace tak daleko, že musíme slýchat o Pravých Finech. Vůbec nemluvím o Británii, Německu, Francii nebo USA, kde nudnost maňásků navlečených na zmíněné ose je opravdu drtivá, pokud právě někomu nepomáhají (k protéze nebo do masového hrobu) odhazováním nadbytečnýh zásob svých bomb.

Mimo zahraničněpolitických redaktorů a lidí na zamini ale málokdo i jen tuší, kdo by mohla být Micheline Calmy-Rey. Podobně to bude se jmény jejích šesti kolegů v Bundesratu (v kterém jsou čtyřmi ze sedmi členů ženy) a myslím, že už vůbec nikdo neodhadne, kdo patří k jaké straně (znalci si možná ještě vybaví Christopha Blochera a jeho Volkspartei, ale tím to asi končí).

Švýcarský model demokracie bohužel není plně přenosný.
Ale měl by nám, až konečně všechny ty dobráky, kteří nám vysvětlují, že JEJICH korupce je nevykořenitelná prostě vyplejeme a hodíme na kompost, posloužit jako inspirace. Posledně to zase všechno napsali nějací buhvíodkud (z jaké nomenklaturní díry, myslím) přišlí legislativní odborníci.
Já bych dával přednost tomu, žít si jako Švýcaři.
Je to tak prosté: "Unus pro omnibus, omnes pro uno"
07. 10. 2011 | 22:08

český maloměšťák napsal(a):

Nuba
KSČM je 5. kolona ODS. Krádež hlasů v realném vyjádření autentické levice.

Howgh.
07. 10. 2011 | 22:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy