Záblesk zdravého rozumu v Poslanecké sněmovně a sebeklam Pirátů

24. 11. 2020 | 23:24
Přečteno 4001 krát
Ve všeobecné vřavě kolem schvalování daňového balíčku pro bohaté poněkud zanikla zpráva o výsledku závěrečného hlasování Poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů, který měl podle opozičních poslanců pomáhat Babišovi skrývat své vlastnictví Agrofertu. Skutečnost, že Poslanecká sněmovna schválila zákon ve znění, které je v klíčovém paragrafu totožné se zněním Směrnice Evropského parlamentu a rady a zamítla pozměňovací návrh předsedů KDU-ČSL, STAN a Pirátů, který tvrdil, že pondělí může být někdy i úterý, je vítaný projev zdravého rozumu, který tak chyběl v debatě o daňovém balíčku. Je pozoruhodné, že Piráti se z výsledku radují, i když jejich návrh byl zamítnut. Zřejmě se již naučili dělat z prohry vítězství. I to je v politice někdy užitečné, jen se to nesmí přehánět jako Trump. Přeji Pirátům, aby ze sebeklamu brzy vystřízlivěli.

O co jde

O vládním návrhu zákona o evidenci skutečných majitelů jsem koncem června napsal blog, v němž jsem se pokusil vysvětlit, co v zákoně skutečně je a co tam není a jak tento zákon souvisí se Směrnicí Evropského parlamentu a rady o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu. V blogu Návrh zákona o evidenci skutečných majitelů: mnoho povyku pro nic z 26. 9. jsem reagoval na pozměňovací návrh pětice poslanců ze STAN, Pirátů a KDU-ČSL Víta Rakušana, Ivana Bartoše, Františka Navrkala, který byl zpravodajem z zákonu , Jana Farského a Mariana Jurečky a snažil jsem se ukázat, že to, co navrhují je podobný nesmysl jako tvrzení, že pondělí je někdy i úterý. Nebudu opakovat, co jsem uvedl, v předchozích blozích, jen připomenu, že spor se vede o ustanovení v návrhu zákona

§ 5
(4) Při určení skutečného majitele korporace, jejíž podíl je spravován v právním uspořádání, se použijí ustanovení o skutečném majiteli korporace.


a že pro právní uspořádání (svěřenský fond je jedna forma právního uspořádání) § 6 stanoví totožně se zněním uvedené Směrnice EU

(3) Platí, že skutečným majitelem právního uspořádání je vždy také každá fyzická osoba, která je
a) jeho zakladatelem,
b) jeho svěřenským správcem,
c) oprávněná k výkonu dohledu nad správou právního uspořádání a která může jmenovat nebo odvolat svěřenského správce nebo obmyšleného,
d) jeho obmyšleným a
e) z okruhu osob, v jejichž hlavním zájmu bylo právní uspořádání zřízeno nebo je
spravováno, není-li obmyšlený.


Při svém úvodním vystoupení k návrhu zákon v Poslanecké sněmovně dne 7. 7. Marie Benešová mimo jiné uvedla

Pokud jde o ten sporný bod, diskutovaný § 5 odst. 4 návrhu, tak se nejedná o výjimku, ale o zpřesnění. Toto jsme upravili přímo na Ministerstvu spravedlnosti. Jedná se o odborné posouzení. A pokud tady někdo z poslanců uvažuje o vypuštění, pokud to vypustíte, klidně, význam bude stejný, protože dospějeme ke stejnému závěru potom výkladem. Je to materiální zpřesnění o smyslu, ne o jednotlivci.

Samozřejmě, doplněný odstavec jen konstatuje triviální samozřejmost typu „v pondělí je pondělí“. To je také pravda, ale nikdo necítí potřebu to zdůrazňovat. Korporace, jako jsou Agrofert a Synbiol, jejichž akcie jsou uloženy ve svěřenských fondech, zůstávají samozřejmě korporacemi. Na jejich postavení ani způsobu fungování se nic nemění, mají všechny orgány, jaké mají mít, jen práva akcionáře nevykonává Babiš, ale správci fondů pánové Průša a Bílek. Proto nikoho v Bruselu ani ve snu nenapadlo, že by cítil potřebu dát do směrnice „vysvětlující poznámku“ jako je v našem návrhu zákona. Kdyby jí tam Marie Benešová nedala, mohl být dneska klid, stejně jako byl klid při schvalování novely zákona 164/2013 Sb., v němž jsou výčtem uvedeny ovládající osoby svěřenských fondů, naprosto stejně jako ve výše citovaném § 6 odstavci (3).

Jak probíhalo projednávání zákona

Na webové stránce celé historie projednávání tohoto zákona jsou mimo jiné i dva pozměňovací návrhy týkající se přímo § 5 odstavce (4). Jedním je již zmíněný pozměňovací návrh předsedů KDU-ČSL, STAN a Pirátů a dvou dalších poslanců STAN (Farského) a Pirátů (Navrkala), který zní

Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů se mění takto:
V § 5 odstavec 4 zní:
„(4) Při určení skutečného majitele korporace, jejíž podíl je spravován v právním uspořádání, se použije domněnka podle § 6 odst. 3.“.


Druhý je pozměňovací návrh poslanců za KDU-ČSL Jana Čižinského a Marka Výborného

Vládní návrh zákona o evidenci skutečných majitelů se mění následovně:
§ 5 odst. 4 se zrušuje.


který je s prvním návrhem neslučitelný a byl zjevně, ale jak jsem vysvětlil zcela zbytečně, podán pro případ, že by první nebyl přijat. Hlasování o jednotlivých pozměňovacích návrzích i celém zákonu proběhlo na 69. schůzi PS 19. listopadu zhruba od 18.20. Připomínám, že Poslanecká sněmovna zasedá kvůli Covidu v polovičním obsazení a maximálně 99 poslanci. Ústavně právní výbor PS připravil pro hlasování seznam hlasovatelných bodů vycházejícíh z podaných pozměňovacích návrhů, mezi nimiž byly i dva body týkající se § 5 odstavce 4:

9. C1 (změna znění § 5 odst. 4),
Pokud přijato, bude nehlasovatelné E.
10. E (zrušení § 5 odst. 4),
Hlasovatelné pouze, nebyl-li přijat C1.


Před hlasováním, které řídil místopředseda PS Tomáš Hanzel, dostala slovo ještě Marie Benešová, která mimo jiné zopakovala to, co uvedla ve svém vystoupení v Poslanecké sněmovně 7. 7.:

A pokud jde o pozměňovací návrhy, kterých je velmi mnoho, tak bych se především zaměřila na ten vládní. Jedná se o § 5 odst. 4, kde se vyjasňuje, že skutečný majitel korporace se určuje na základě pravidel pro skutečného majitele korporace a hledá se materiální skutečný majitel, nikoliv tedy jenom formální. Tak toto bylo velmi démonizováno. Chci ujistit, že se nejednalo o žádnou intriku nebo nějaký cíl prostě tam vsunout něco, co je nepatřičné. Jednalo se skutečně o zpřesňující ustanovení a mohu říct, že na něm netrvám, pokud si myslíte, že to je démonické ustanovení, které tam nepatří. Já jsem přesvědčena, že to pak soud stejně vysvětlí ve stejném duchu, takže skutečně mohu zde dát klidně neutrální stanovisko a záleží na Sněmovně, která je suverén, která si poradí.

a také předseda STAN Vít Rakušan. I on zopakoval to, co pětice tvrdí v odůvodnění svého pozměňovacího návrhu

Nejsem tedy vzděláním právník, nicméně z právní analýzy vycházím a nemohu se ztotožnit se stanoviskem, které zde přednesl pan kolega Chvojka, a rád bych vás požádal naopak o podporu pozměňovacího návrhu pod označením C1. My se naopak domníváme, že právě tento návrh se vrací k samotnému meritu směrnice tak, jak byla ustanovena, a naopak velmi jasně zpřehledňuje skutečného majitele korporace ve svěřenském fondu. A to je základem toho, o co nám přece v tomto zákoně jde. Za touto logikou jde i můj pozměňovací návrh, a koneckonců tento pozměňovací návrh má dokonce doporučující stanovisko ústavně-právního výboru.
a svými slovy jen znova prokázal, že nechápe smysl oné směrnice a důvod, proč v ní je rozdílným způsobem ošetřeno stanovení skutečného majitele obchodní korporace a svěřenského fondu. A že tedy pondělí (stanovení skutečného majitele obchodní korporace) nemůže být někdy (když jsou akcie obchodní korporace uloženy ve svěřenském fondu) úterý (řízeno ustanoveními týkajícími se svěřenských fondů). Očekával bych, že tuhle jednoduchou skutečnost pochopí všichnu naši poslanci, ale jak je vidět, některé jsem přecenil.

To samozřejmě neznamená, že Babiš nemůže být nakonec identifikován jako skutečný majitel holdingů Agrofert a Synbiol, jen to nemůže být automaticky důsledkem skutečnosti, že podle směrnice i našeho návrhu zákona je skutečným majitelem svých svěřenských fondů, ale jen na základě materiálního posouzení. V důvodové zprávě k vládnímu návrhu zákona to je jasně řečeno

V praxi tedy typicky nastane situace, kdy ne všichni skuteční majitelé svěřenského fondu budou zároveň skutečným majitelem korporace, jejíž podíly byly do tohoto svěřenského fondu vloženy. Materiální kritérium koncového příjemce nebo osoby s koncovým vlivem totiž naplní obvykle jen někteří formální skuteční majitelé; např. svěřenský správce nebo některý z obmyšlených (s ohledem na prospěch, který ze správy právního uspořádání má).

A nyní záznam z hlasování:

Poslanec František Navrkal: Další návrh je návrh kolegy Rakušana, má označení C1. Jedná se o změnu znění § 5 odst. 4, konkrétně změnu pravidla pro určení skutečného majitele firem vložených do svěřenských fondů dle nevyvratitelné domněnky. Pokud bude přijato, bude nehlasovatelné E. Stanovisko výboru je doporučující.
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlasné.)
Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?
Hlasování pořadové číslo 12, přihlášeno 99 poslanců, pro 35, proti nikdo. Návrh byl zamítnut.


Tabulka s výsledky hlasování je zde.

Pro hlasovali všichni poslanci ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP09, Pirátů a Jan Chvojka z ČSSD, všichni ostatní se zdrželi hlasování, což mělo stejný efekt, jako kdyby hlasovali proti. Hlasování pokračovalo

Poslanec František Navrkal: Další návrh je bod E a ruší odstavec 4 § 5 týkající se určení skutečného majitele firem vložených do svěřenských fondů. Stanovisko výboru je doporučující.
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Stanovisko paní ministryně? (Neutrální.)
Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?
Hlasování pořadové číslo 13, přihlášeno 99 poslanců, pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat.


Tabulka s výsledky hlasování je zde.

Takže byl schválen pozměňovací návrh, který ve skutečnosti nic nepozměňuje, jen ruší zbytečný paragraf, který tak vzrušoval STAN, KDU-ČSL a Piráty. Proto s jeho zrušením souhlasili téměř všichni poslanci, udržel se jen Radek Vondráček z ANO a pětice nezařazených poslanců a poslankyň Marian Bojko, Tereza Hyťhová, Václav Klaus, Ivana Nevludová a Lubomír Volný. Zdraví rozum aspoň v tomto případě v Poslanecké sněmovně zvítězil. Hurá.

A nakonec proběhlo hlasování o zákonu jako celku, přičemž vynechávám záznam zmatku, který na chvíli zavládl

Poslanec František Navrkal: Nyní již budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o evidenci skutečných majitelů, podle sněmovního tisku 886, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."
Hlasování pořadové číslo 23, přihlášeno 98 poslanců, pro 80, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.


Tabulka s výsledky hlasování je zde.

Je zajímavé, že se zdrželo hlasování 10 z jedenácti poslanců ODS, jediný pro byl Zbyněk Stanjura, všichni tři poslanci TP09 a opět stejná pětice nezařazených poslanců a poslankyň. Všichni poslanci a poslankyně Pirátů, KDU-ČSL i STAN hlasovali pro.

Piráti jako Trump?

Takže Piráti spolu s KDU-ČSL a STAN boj s Marií Benešovou o obsah § 5 odstavce (4) zákona o skutečných majitelích prohráli a zákon byl v klíčové části schválen tak, jak vyhovovalo i jí, ale to jim nevadí, aby se nechovali tak jako Trump a neprohlásili se za vítěze. O tomto sebeklamu svědčí informace na webové stránce Pirátů příznačně nazvaná Konec schovávání za svěřenské fondy. Sněmovna podpořila zrušení výjimky pro Agrofert v evidenci skutečných majitelů, ve které se čtenář, který zná výsledky hlasování v Poslanecké sněmovně, s překvapením dozví, že

Na mimořádné schůzi Sněmovny iniciované Piráty prošel dnes ve třetím čtení návrh zákona o evidenci skutečných majitelů. Díky dlouhodobému úsilí Pirátů i dalších opozičních stran se z něj podařilo vypustit nejkontroverznější výjimku pro firmy vložené do svěřenských fondů a tedy i výjimku pro premiéra Babiše. Přijetí zákona v této podobě zásadně přispěje ke zpřehlednění majetkoprávních vztahů a zabrání nekalému nakládání s veřejnými financemi.

Piráti stále nechápou, že to, co se jim podařilo společně se všemi poslanci ANO vypustit, tj. ustanovení

(4) Při určení skutečného majitele korporace, jejíž podíl je spravován v právním uspořádání, se použijí ustanovení o skutečném majiteli korporace.

nebyla žádná výjimka pro svěřenské fondy, ale konstatování samozřejmosti, což opakovaně zdůrazňovala i Marie Benešová a proto s vypuštěním tohoto ustanovení souhlasili i všichni poslanci ANO. A následující odstavec

„Největším úspěchem je jednoznačně zjednodušení způsobu určování skutečných vlastníků firem ve svěřenských fondech. Majitelům takovýchto firem nově odpadá možnost se za tyto fondy schovávat. Nebude tak možné, aby se například premiér Babiš vydával pouze za vlastníka svěřenských fondů a tvářil se, že nemá nic společného s holdingem Agrofert, který do nich šikovně zaparkoval,” vysvětluje poslanec František Navrkal smysl návrhu, který ve Sněmovně předložil spolu se Starosty a nezávislými a KDU-ČSL. Sněmovna nakonec v této věci přijala samostatný návrh lidovců, který Piráti rovněž podpořili.

jen ukazuje, že pan Navrkal, který byl zpravodajem k tomu zákonu, nechápe, co Poslanecká sněmovna ve skutečnosti schválila. A v sebeklamu žije ve svém blogu i místopředsedkyně Pirátů a poslankyně Olga Richterová, když v informaci o týdnu v Poslanecké sněmovně mimo tvrdí

Podařilo se nám prohlasovat hned několik opravdu důležitých věcí! … Třetím čtením prošel návrh zákona o evidenci skutečných majitelů, ze kterého se povedlo vypustit výjimku pro svěřenecké fondy.

Je zarážející, že nikdo z Pirátů není schopen či ochoten přiznat, že jejich návrh byl zamítnut a že z toho, že Babiš je skutečným majitelem svých svěřenských fondů, NEPLYNE AUTOMATICKY, že je skutečným majitelem Agrofertu a přes něj všech do něj patřících firem. Babiš se dál bude moci „tvářit, že nemá nic společného s holdingem Agrofert“, dokud soud nerozhodne jinak. Jsem zvědav, jak dlouho bude Pirátům trvat, než tuhle prostou skutečnost pochopí a přestanou žít v sebeklamu.


Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy