Když vláda schvalovala podporu hazardu, musela Ústava stranou

25. 05. 2012 | 04:10
Přečteno 5648 krát
Změna vládního usnesení, o které jsem psal včera a která má za důsledek, že Ministerstvo financí bude s posvěcením vlády práva a boje proti korupci dál porušovat zákon o loteriích, má ještě jeden mimořádně obludný aspekt. Vláda se přímo postavila nálezu Ústavnímu soudu a přijala usnesení, z něhož plyne, že rozhodnutí Ústavního soudu není potřeba respektovat.

Na cestě do Řecka a ještě třikrát dál si můžeme udělat další zářez. Minulý týden vláda na nátlak hazardní lobby a Ministerstva financí (což je jedno a totéž) změnila původní březnové usnesení, kterým přikázala Kalouskovi dodržovat zákon o loteriích, na usnesení nové, kterým naopak dala porušování zákona své požehnání. To se tak nějak dalo čekat. Ale vláda zašla tak daleko, že schválila text, který je v přímém rozporu s nálezy Ústavního soudu.

Nález Ústavního soud, Pl. ÚS 56/10, čl. 43:

"Jak Ústavní soud uvedl v citovaném nálezu Pl. ÚS 29/10 ze dne 14. 6. 2011, jakmile ministerstvo financí zjistí kolizi vydaných povolení s obsahem obecně závazných vyhlášek, je povinno ze zákona zahájit řízení o přezkumu těchto povolení a postupovat v intencích § 43 odst. 1 loterijního zákona. Toto ustanovení totiž předpokládá zrušení vydaných povolení nejen v případě, kdy vyjdou dodatečně najevo skutečnosti, pro které by nebylo možno loterii či jinou hru povolit, ale také tehdy, pokud tyto skutečnosti nastanou i po vydání povolení. Pokud tak ministerstvo financí nepostupuje, je to naopak ono, kdo zasahuje do ústavního práva na územní samosprávu obcí."

"skutečností nastalou po vydání povolení" se v nálezů míní případ, kdy obec vydá vyhlášku v době, kdy již na území obce jsou povoleny - na nezákonně dlouhých 10 let - Kalouskovy terminály. Takových případů po republice je habaděj a ministerstvo tvrdošíjně odmítá v těchto případech konat a povolení rušit, navzdory tomu, že hned třikrát mu to v loňském roce nařídil Ústavní soud.

Vláda ale v bodě II., odst. 1. řekla:

"II. ukládá ministru financí
1. zahájit do 16. července 2012 správní řízení v režimu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, na základě podnětů a v případě, že povolení bylo vydáno v rozporu s obecně závaznou vyhláškou, která byla platná a účinná již v době vydání povolení...
"

Takže nikoliv zahajovat řízení vždy, když dojde ke kolizi s vyhláškou, jak požaduje ve svém rozhodnutí Ústavní soud. Ale pouze tehdy, když obec působením prozřetelnosti vytušila, že jí tam chce Kalousek povolit automaty na desetiletí a přijala vyhlášku dřív. Takových případů je v republice možná 5.

Kalousek měl navíc odvahu porušit slib daný 17. února Veřejnému ochránci práv na vzájemném jednání. Kalousek tehdy deklaroval, že bude respektovat vyhlášky obcí a povolení, které se ocitnou v rozporu, rušit.

Str. 6 dokumentu Vyrozumění veřejného ochránce práv vládě České republiky podle ustanovení § 20 odst. 2 písm. a) zákona o veřejném ochránci práv ve věci postupu a rozhodování Ministerstva financí při povolování sázkových her provozovaných prostřednictvím tzv. „jiných technických herních zařízení“ (obdobných klasickým výherním hracím přístrojům):

"Dne 17. února 2012 mi ministr financí osobně přislíbil nápravu v případech rozporu vydaných povolení s obecně závaznými vyhláškami obcí. Na základě konkrétních upozornění (podnětů) ministerstvo zahájí řízení podle ustanovení § 43 odst. 1 loterijního zákona, jež umožňuje zrušit povolení, vyjdou-li najevo, nebo dokonce i dodatečně nastanou okolnosti, pro které by nebylo možné hru povolit (zcela, či v rozsahu schválení umístění herního zařízení, prostřednictvím kterého je hra provozována). Příslib postupu ministerstva se týká všech případů kolize povolení s obecně závaznými vyhláškami obcí, tedy jak vyhlášek překážejících povolení v okamžiku jeho vydání, tak rozporu pozdějších obecně závazných vyhlášek s dřívějšími povoleními."

Srovnej z vládního usnesení "v případě, že povolení bylo vydáno v rozporu s obecně závaznou vyhláškou, která byla platná a účinná již v době vydání povolení".

Signál je to od naší vlády práva jasný: ať si říká Ústavní soud, co chce, my to budem dělat po svym.

Související články:
Vládní veletoč s hazardem: Kalousku, dodržuj zákon! Omyl!! Porušuj!
Kalousek píše ombudsmanovi
Kalouskova hazardní jedenáctka: Mezi Ústavou České republiky a hajzlpapírem neděláme rozdíl
Časová osa: vývoj hazardu v Česku

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

PK napsal(a):

Hazard je pro naší mládež podobně nebezpečný jako drogy.Místo toho aby jej vláda odkázala do patřičných mezí tak ještě -na rozdíl od obcí-za něj bojuje.Aspoň to pěkně ukazuje kdo nám tady vládne.Lidé kterým jsou peníze nade vše.Jestli jsme v něčem v Evropě první tak v počtu heren-úžasný výsledek těch 22 let.
25. 05. 2012 | 05:28

Saltzman napsal(a):

Jak jinak dostat z lidí to, co jim bylo státem vyplaceno pro jejich nemohoucnost pracovat? Herny to z lidí vytáhnou natotata. Kdyby neměly herny šanci, že by dotyčný(á) byl odolný hazardu, pak je mnoho dalších možností, jako třeba DPH.

No vedou to teda práskaně! Mají smysl pro tržní prostředí. Hodlají tu chudinu strhat.
25. 05. 2012 | 05:54

Maximus napsal(a):

Ještě slovo autore a Kalousek na Vás nasadí svůj FAÚ !
25. 05. 2012 | 06:01

Maximus napsal(a):

Kalouskovo hospodaření v praxi:

Úředníci Evropské unie dali ministru financí Kalouskovi na srozuměnou, že nevěří auditní zprávám, které o čistotě čerpání evropských dotací posílají jeho lidé do Bruselu.

„Kontrola zjistila významné riziko (significant risk), že centrální auditní orgán České republiky systematicky upravuje výsledky auditů tak, aby se v roční kontrolní zprávě snížil podíl chyb pod nebo na 2% hranici," cituje ve včerejším vydání deník Insider českou část výroční zprávy Evropského účetního dvora.

Tato instituce sídlící v Lucemburku hraje v Evropské unii stejnou roli jako v Česku Nejvyšší kontrolní úřad, avšak s tím rozdílem, že bruselští politici nemohou jeho zjištění ignorovat.

Falšováno, nebo zfušováno?
Co přesně mají evropští kontroloři svojí větou na mysli - zda český audit zprávy falšuje, nebo je upravuje omylem - není zřejmé, protože tento postoj nechává zpráva s názvem Zkouška managementu a kontrolních systémů v členských státech stranou.

Citovaný osmdesátistránkový materiál má Insider k dispozici. Dokument popisuje práci auditního orgánu při ministerstvu financí, který nese v Česku za kontrolu evropských peněz hlavní odpovědnost.

Pro Česko je toto zjištění více než nepříjemné, protože čerpání evropských peněz je momentálně ohroženo a zdejší vláda se pokusila věc zachránit právě tím, že Kalouskovu auditnímu orgánu svěří oproti ostatním úřadům větší pravomoci. Teď však Evropský účetní dvůr označil za nedůvěryhodnou i tuto instituci.

V případě úřednických chyb může Evropská komise plošně zkrátit dotace, záměrné falšování je pak podle tuzemského práva dokonce trestným činem.

Kritickou zprávu zaslal Evropský účetní dvůr do Prahy 8. května v anglické verzi. Tuzemské úřady ji nezveřejnily, ani ji zatím nechtějí komentovat.

„Jedná se o návrh a předběžná zjištění. Návrh ještě bude projednán s Evropským účetním dvorem v kontradiktorním řízení a teprve poté bude audit uzavřen a budou moci být poskytnuty jejich výsledky," vysvětluje zdrženlivost Jakub Haas z ministerstva financí.

Evropský účetní dvůr si ke kontrole vybral některé konkrétní projekty z dotačních programů Doprava a Jihovýchod (přes tento program čerpají peníze Jihomoravský kraj a Vysočina).

Například v dopravních dotacích zjistili lucemburští úředníci chyby, kterých si nevšimli ani auditoři na ministerstvu dopravy, ani Kalouskův auditní orgán. Ze zprávy však vyplývá, že se stávalo, že si chyb všimli, ale do Bruselu poslali zprávu o tom, že je všechno v pořádku.

41% špatných!
Exemplárním případem je zpráva o dopravních dotacích za rok 2011. Auditní orgán odhalil, že špatně bylo rozděleno 1,85% evropských dotací. Šlo tedy o zanedbatelnou částku do 2%, která potvrzuje, že dotační systém funguje správně.

Lucemburská kontrola však tvrzení auditního orgánu prověřila a zjistila, že v dopravních projektech bylo chybně rozděleno 41,82% celkové částky. V takovém případě Evropská komise automaticky krátí zmíněných 41% z dotačního programu, v tomto případě ze 160 mld.Kč, které byly Čechům na dopravu přiděleny. Může však celý program zastavit, pokud usoudí, že kontrola selhala úplně.

Kontrolní zpráva označuje za nejčastější chybu manipulaci při veřejných soutěžích. Důkladně rozebírá například soutěž na stavbu dálnice D8 z Lovosic do Řehlovic a nákup tramvají brněnským magistrátem.

Pokr.
25. 05. 2012 | 07:18

Maximus napsal(a):

Dokončení:

Úředníci z Lucemburku také podrobně popsali, jak jejich pražští kolegové došli k odlišnému výsledku. Podstatné bylo, že ze souboru šestadvaceti projektů vyškrtali ty nejvíc pokažené. Část z nich vyřadil speciální počítačový program, další byly zlikvidovány chybně použitou procedurou „neobvyklých chyb".

Kontrolní zpráva výslovně zmiňuje stavbu zdvihacího mostu v Kolíně a prohloubení Vltavy u Hluboké, kterých se auditní orgán zbavil tím, že projednání přesunul do letošního roku.

Do loňského auditu o dopravních dotacích se tak dostaly pouze projekty, kde došlo jen k málo chybám, nebo kde je česká kontrola nezjistila.

Čím dál hůř!
Výkony českých úřadů při kontrole evropských dotací se časem zhoršují. U dotací na dopravu v roce 2010 nenašli Češi žádnou chybu, jejich kolegové z Evropského účetního dvora však objevili, že se proti předpisům utratilo téměř 5% dotací. Tento údaj upozorňuje, že se v kontrolním systému objevily vážné chyby, přesto jde o řádově lepší výsledek proti roku 2011, kdy český audit přehlédl 40% chybu.

U dotačního programu Jihovýchod nenašli čeští auditoři prakticky žádné chyby v roce 2010 ani 2011. Lucemburská kontrola potvrdila, že audit z roku 2010 odpovídá evropským předpisům, o rok později ale Češi přehlédli, že se chybně utratila víc než pětina dotací.

Evropský účetní dvůr kontroloval ještě dotační programy, které mají na starost ministerstva průmyslu, životního prostředí a pro místní rozvoj. Také v nich odhalili zdejší úředníci zanedbatelné chyby, jejich lucemburští kolegové ale našli další a podíl chybných projektů významně překročil 2% hranici.
..........................................................

Vypadá to, že naší úředníci pravidelně chodí na školení ke svým kolegům do Řecka, tam umí taky čarovat s čísly. Nicméně to vypadá, že by někdo měl odstoupit, ze své funkce ministra, případně jít do cely k Rathovi, hádejte kdo? Ale je možné, že o tom stejně jako Vondra prostě nevěděl, že?
Už chápete, proč stát nemá peníze na nic a už ani na důchody?
25. 05. 2012 | 07:19

rejpal napsal(a):

Maximus
Spletli se jen o řád, byť procentních bodů, mezi 2 a 40 procenty není žádný rozdíl. Je také správné některé projekty posuzovat jiným metrem, takové prohloubení Vltavy u Hluboké má zásadní význam pro splavnění celé Vltavy až k Lipnu, už sto let o tom kdekdo sní, a teprve díky panu Dlouhému se po letech aspoň pár kilometrů pohnulo. To někde v tramtárii nemohou pochopit. Lucembursko nám určitě závidí náš význam v EU, taková malá zemička, která je v Unii desátým kolem u vozu se musí občas zviditelnit.
Na celou věc se také dá dívat tak, že naši liberálové ukazují celé EU nesmyslnost celé její existence, a existence dotací zvlášť. Je přece zjevné, že na Hluboké by se stejně bagrovalo, EU ne EU. Zatím zásadově bojkotujeme dotace, v příštích letech bychom měli bojkotovat platby. A na protest proti nesmyslné evropské obludě přijme ODS a všechny další euroskeptické strany usnesení, že budou bojkotovat i volby do evropského parlamentu.
Třeba nás nakonec vyloučí, my si budeme dál krást sami a žádný hejhula nás za to nebude kritizovat.
Odejití z EU navíc přinese spoustu pracovních příležitostí nespojených s exportem - bude třeba přijmout celou armádu úředníků, aby se prokousali hromadami zákonů, doporučení a vyhlášek a kvalitně připravili deharmonizaci s evropskou legislativou. Nám nebude nikdo diktovat, jaký odér mají mít olomoucké tvarůžky a jak má chutnat rum.
25. 05. 2012 | 08:10

Hloupý Honza napsal(a):

Škoda, že Kalouska nikdo půl roku nesledoval a neodposlouchával.

To jak se bije za hazard v této zemi je až úsměvné kdyby to nebylo k pláči. U něj bych spíše předpokládal, že se bude snažit o snížení spotřební daně u destilátů.
25. 05. 2012 | 08:12

rejpal napsal(a):

Hloupý Honza
On na to má a rád přinese oběť SR
Hazard je třeba podporovat - kdo hraje, nezlobí, nestará se o politiku, nedemonstruje a neklade hlopué otázky. A to je jen ta nemateriální stránka věci.
25. 05. 2012 | 08:27

JAHA napsal(a):

Ad: Hloupy Honza

"Škoda, že Kalouska nikdo půl roku nesledoval a neodposlouchával."

Este pred zhruba mesiacom ste nemali ani paru (a takmer nikto v republike, mozno 3-5 ludi), ze sa odpocuva dlhodobo Rathova particka. Tak ako mozete vediet, ze sa neodpocuvaju(li) dalsie?
25. 05. 2012 | 08:27

Maximus napsal(a):

rejpal

Mrkněte níže na blog k Zaorálkovi, tam jsem důsledky toho co nás čeká naznačil. A není to optimistické pro nás ani náhodou. Propad HDP ČR -6% jak včera řekl Nečas by nás po zkrácení EU dotací (a k tomu velmi pravděpodobně dojde) doslova uzemnil a poslal na cestu, směr Řecko!

Pěkný den!
25. 05. 2012 | 08:54

pgjed napsal(a):

Hnus, který se zde léta rozlézá kolem hazarduby nebyl možný bez účinné součinosti některých složek vlády a především ministerstva financí, jedno zda se Sobotkou, Kalouskem či Janotou v čele. Míra osobní a skupinové zainteresovanosti je známá, stejně, jako mechanismy, kterými se to provádí. Pod falešnou argumentací se vydá nějaké rozhodnutí, které je pak obtížné vzít bez těžkých sankcí pro stát v krátké době zpět. A tak se již s odvozenou, jen zdánlivě korektní argumentací dělají "protiopatření" na vládní i ministerské úrovni, zatímco hazardní kráva běží, dojí krvavé mléko provozovatelům od kterých klikaté čirůčky ústí na osobní i volební konta politických šíbrů. Všichni vědí, že to tak je, přesto volí znovu a znovu ony šíbry i partaje.
Co ale uniká zatím pozornosti, je hazard, ve kterém se točí mnohem a mnohem větší peníze a který ještě daleko nepříznivěji ovlivňuje již nejenom nárosní, ale i světové hospodářství. Je to burzovní spekulantství, honosně označované za investování, ve skutečnosti až na zlomek rozsahu pustý hazard. Působí jen škodu a odčerpává peníze z přirozených finančních cyklů. S tímto jevem je třeba zatočit stejně, jako s hazardem.
25. 05. 2012 | 08:55

jozka napsal(a):

JAHA:

Protoze on je ten, kdo od toho ma kliku? Ani nevite jak strasne rad bych se mylil a ti, kteri to maji v popisu prace meli na musce ty, kteri si to zaslouzi, od Kalouska po Palase.

Myslet si to, ale znamena byt hodne velkym naivkou. Proc asi ted, pred volbami leze spina na Ratha, Vanhovou a o Dlouhem, Drabkovi ani slovo?
25. 05. 2012 | 09:33

český maloměšťák napsal(a):

pgjed
"...Co ale uniká zatím pozornosti, je hazard, ve kterém se točí mnohem a mnohem větší peníze a který ještě daleko nepříznivěji ovlivňuje již nejenom nárosní, ale i světové hospodářství. Je to burzovní spekulantství, honosně označované za investování, ve skutečnosti až na zlomek rozsahu pustý hazard. Působí jen škodu a odčerpává peníze z přirozených finančních cyklů. S tímto jevem je třeba zatočit stejně, jako s hazardem..."

Jak - zatočit ?
Zkuste zformulovat aspoň dva konkrétní návrhy.
Dík.
25. 05. 2012 | 10:06

rejpal napsal(a):

Maximus
Nebudu vysvětlovat, jak jsem myslel, co jsem napsal, ale zcela vážně bych řekl asi toto: měli bychom si na nejvyšších úrovních nějak přerovnat v hlavách, kde jsme, proč tam jsme, a co s tím můžeme dělat. A podle toho se chovat. Strana vyšle své kandidáty, aby někde hájili zájmy celku i naší země, sama neví pořádně, co chce - a tak nic nedělá. Pak je tu jiná, která to sice ví, ale nedělá o moc víc. Zásadní rozdíl je jen v tom, že jedni tu instituci hájí (třeba v těch blozích tady) a druzí (taktéž zde), na ni nadávají. Za tučné peníze daňových poplatníků. Ano, EU má problémy. Některé se dostavit musely, jiné si politici EU zavinili sami svým politikařením. Euro je na tom ještě hůř - a zase kvůli politikaření místo střízlivého pohledu na stav věcí.
Když to tak vezmu, my jsme ještě letos čistými příjemci peněz EU - a patříme mezi největší kverulanty. Já být politikem kterékoli země EU, od poslanců ČR si odsednu co nejdál to půjde.
Pokud se nám v EU nelíbí, hledejme cesty jak z hradu odejít. Pokud to vidíme jako lepší variantu než ty ostatní, dělejme (myslím ty, které jsme tam poslali) něco, aby se stav věcí zlepšil, a využívejme výhod, když už snášíme nevýhody.
25. 05. 2012 | 10:38

rejpal napsal(a):

Maximus
ad vás post k Zaorálkovi - z velké části souhlasím. Jen bych osobně nezavrhoval a priori princip dotací. Vím o projektech (nešlo o mnohamilonové záležitosti, spíš drobněnjší věci), které pomohli drobným podnikatelům. Největší problém jakéhokoli toku peněz odněkud někam je samozřejmě v tom, jak ohlídat, aby smysluplně využily a hlavně - aby se cestou neodklonily. A to je problém všude, ale u nás je naprosto neřešitelný.
25. 05. 2012 | 10:46

PK napsal(a):

to pgjed

Taky si myslím že ty finanční trhy fungují trochu jinak než kdysi a začíná se to vymykat kontrole.Největší nebezpečí hrozí světu právě od tohoto spekulativního kasína.Možná že taky potřebuje reformy.
25. 05. 2012 | 11:28

Hloupý Honza napsal(a):

to JAHA

Máte pravdu, nikdo neví kdo může být odposloucháván, (snad) ani ti strejcové ze sněmovny a další papaláši na krajích a magistrátech, kterých se to hlavně týká. Z nich všech se asi postupně stanou schizofrenici, neboť s tunou másla na hlavě pro ně bude už těžké nepodezírat i uklízečku z kanceláře, že není nějaká policajtka.

Jinak Kalousek dobře ví proč kope za hazard. Policajti ho sice sledují ještě více a déle než Ratha, ale vždycky když ho chytí s kufrem prachů, tak jde zrovna z casina a tvrdí, že je vyhrál v ruletě, takže s tím nemohou nic dělat.

Jóó to je výhoda hazardu ...
25. 05. 2012 | 16:21

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Smoljak David · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy