Zpráva o stavu Akreditační komise

14. 07. 2010 | 08:58
Přečteno 8931 krát
Byly chvíle, kdy mnohý politik či kandidát na politika skloňoval jméno Akreditační komise, zdůrazňoval její význam, konstatoval její přetíženost a nedostatečné podmínky, sliboval jí podporu. I když bylo poměrně jasné, že nelze očekávat nějaké převratné změny například ve financování činnosti Akreditační komise, pozitivním faktorem (a určitou formou podpory) se těsně před volbami stalo schválení zákona, kterým se zřizuje registr docentů a profesorů. To by mohlo našemu vysokému školství pomoci a pro Akreditační komisi se stát užitečným nástrojem k reálnému zhodnocení personálního obsazení vysokých škol a zabezpečení studijních programů.

Na druhé straně poslední půl rok představoval pro Akreditační komisi obrovskou zátěž a spíše zhoršující se podmínky její práce. Nesporný vliv na činnost Akreditační komise měla rostoucí nervozita v našem vysokém školství. Demografický pokles počtu absolventů středních škol, který začíná mít dopad na počty uchazečů o studium na vysokých školách a který vede ke snižování nároků na jejich studijní předpoklady, způsobuje, že mnohé soukromé, ale i veřejné vysoké školy ve snaze získat další studenty vytvářejí nové studijní programy a obory mnohdy na principu jakéhosi marketingového koktejlu, namíchaného dle toho, co je právě na škole k dispozici a spíše s virtuálním personálním obsazením. Boj o „studenty“ bohužel nevede ke snaze zvyšovat kvalitu vzdělání, ale k růstu tlaků na Akreditační komisi. Je zajímavé, že podoba těchto tlaků není zacílena již pouze k tomu, aby určité programy a obory byly akreditovány, ale i k tomu, aby konkurenční projekty akreditovány nebyly. A co je překvapivé – bez ohledu na demografické ukazatele neutuchává zájem o zakládání nových soukromých škol. Jen od počátku letošního roku projednala Akreditační komise devět žádostí o udělení státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola a další čtyři už na projednání čekají. Zřejmě si někteří zakladatelé demografický vývoj raději ani nepřipouštějí, anebo doufají, že vysokou školu lze provozovat agenturním způsobem (najímat prostory pro určené výukové dny a pedagogy na dohodu o provedení práce), a ekonomicky tak prosperovat s minimálním počtem zaměstnanců a studentů a bohužel v některých případech nelze vyloučit, že jde spíše o „pračku“ státních, krajských či nějakých jiných financí.

AK ve své činnosti vymezené zákonem musí posuzovat všechny předložené žádosti o akreditaci a prodloužení platnosti akreditace studijních programů a oborů a zároveň i vysoké školy a jejich akreditované činnosti hodnotit. Již dávno dozrál čas k úplnému nebo alespoň výraznějšímu přechodu od současných akreditací studijních programů k určité formě akreditací institucí. Jen tak bude možné komplexněji vnímat situaci na dané vysoké škole a perspektivy jejího rozvoje. Uvidíme, jakým vývojem půjde legislativní proces týkající se reformy vysokých škol; bez zásadní legislativní změny bude nadále Akreditační komise působit spíše jako hasič, který se snaží dostat pod kontrolu alespoň ohniska hlavních požárů.

Činnost Akreditační komise má navíc určitá „česká“ specifika, protože při hodnocení vysokých škol se musí zabývat i problémy, které jiné akreditační komise a agentury v Evropě obvykle neřeší: sledovat transparentnost studia. Akreditační komise sice není detektivní kancelář, přesto se ocitá v situaci, kdy musí důkladně prověřovat, jak mají vysoké školy nastaveny interní mechanismy související s průběhem studií a uznáváním předchozího vzdělání a sledovat, zda prostředí vysoké školy vykazuje dostatečné záruky transparentnosti. Mimochodem na to, že prostředí některých vysokých škol se stává základnou pro korupci a klientelismus, upozorňuje i výroční zpráva BIS za rok 2009 (na str. 13). http://www.euro.cz/id/ej104hrc2p/servlets/cz.acron.euro.servlet.DownloadBinaryDoc/25427/41/vz2009cz.pdf

Je smutné zjištění, ale asi to odpovídá výše zmíněným postřehům, že se v posledním období výrazně proměnilo i chování zástupců některých vysokých škol. Bylo obvyklé, že při projednávání závěrů z hodnocení institucí se diskuse s Akreditační komisí většinou soustřeďovala na kolegiální společné hledání, jak odstranit zjištěné nedostatky při uskutečňování studijních programů a nastartovat kvalitativní rozvoj instituce. V současnosti se stále častěji při jednání Akreditační komise setkáváme s agresivním vystupováním zástupců některých vysokých škol, kteří na místo snahy o zlepšení stavu, maximálně zamlžují, co se vlastně na škole děje. Současná vysokoškolská legislativa stále vychází z předpokladu, že vysoká škola je institucí nejen s vysokým odborným, ale i morálním kreditem. Z tohoto důvodu je zákon v mnohém liberální, neboť považuje za samozřejmé, že obecným rysem vysokého školství je solidnost, otevřenost a zodpovědnost a nejvyšším cílem kvalita poskytovaného vzdělání. O to větší je bezradnost při setkání s některými konkrétními „podnikatelskými aktivitami“ a formami vynalézavosti, které, i když nejsou přímo v rozporu se zákonem (zákon s nimi vůbec nepočítá), jsou na jeho hraně (jestli i mírně za hranou jako neprávník těžko posoudím), ale rozhodně jsou v naprostém rozporu s dobrými mravy. Podívejme se na pár skutečných příkladů:

Příklad první – nemáte akreditovaný magisterský program a nedisponujete ani dostatečnými podmínkami pro jeho akreditaci? Snadná pomoc – stačí dohoda se zahraniční vysokou školou (například ze Slovenska), která jej akreditovaný má a zařídí se placené „doučování“ (forma celoživotního vzdělávání), které se bude odehrávat v budově české vysoké školy. Studenti nemusejí nikam cestovat, učitelé v lepším případě přijíždějí za nimi, v horším je učí jen ti čeští, a dokonce i promoce mohou proběhnout v ČR. Titul magistra je sice zahraniční, ale v některých případech není třeba ani nostrifikace, protože jsou uzavřené bilaterální dohody, na jejichž základě se vzdělání uznává automaticky. Z hlediska zákona je vše v pořádku.

Příklad druhý – marketingová strategie vysoké školy, která vytváří skvělou reklamu (lepší než na prací prášky), jak získávat studenty: Titul inženýr v ekonomických oborech bez matematiky a povinnost být ve škole v rámci prezenční formy studia jen o sobotách, protože ve všední dny se konají pouze přednášky (a ty jsou přeci nepovinné). No, nekupte to. Přeci nebudeme lákat studenty na kvalitní a náročné studium.

Příklad třetí – trochu humoristického odlehčení neuškodí. Zákon nikomu nezakazuje vymýšlet a používat tituly a hodnosti, které negarantuje stát (jenom je prostě nepovažuje za akademické). Takže pokud se jako vysokoškolská instituce se rozhodnete např. udělovat titul „honorary professor“, klidně můžete. Touto hodností udělenou v Čechách se již honosí několik osob na východ od našich hranic (možná ale i na západ, sever, či jih – to jsme ještě nestihli zjistit). Ale asi nejsme jedinou zemí, kde se dá takto titul opatřit, protože tuto zvláštní hodnost zřejmě recipročně obdržel i rektor dané instituce. Že to není akademický titul či vědecko -pedagogická hodnost? To přeci nevadí. Jde o výborný marketingový tah, jak pro instituci zde, tak pro partnery na východě. Kdo kde ví, že v ČR (a ani jinde) tento titul nemá žádnou hodnotu? Zasmáli jste se? Možná ani moc ne, je to dost černý humor.
Vraťme se ale k podmínkám, za kterých plní své úkoly Akreditační komise . Ta již více než rok pracuje bez místopředsedy (od úmrtí profesora Milana Sojky) a od února 2010 bez dalšího člena (který se stal děkanem, přičemž tato funkce je se členstvím v Akreditační komisi neslučitelná).

Činnost Akreditační komise je nesmírně náročná a materiální a technické podmínky, za kterých pracuje, nejsou ideální. Zároveň se musí snažit obstát na mezinárodní scéně, přísně dbát na dodržování evropských standardů a kritérií pro akreditační agentury, což není banalita, ale velice důležitý předpoklad k tomu, aby naše vysokoškolské vzdělání bylo vůbec v Evropě uznáváno. Od června 2009 Akreditační komise procházela náročným procesem hodnocení mezinárodního expertního týmu v souladu s pravidly Evropské asociace akreditačních agentur (ENQA). V květnu byla zveřejněna obsáhlá hodnotící zpráva, která vyznívá pro Akreditační komisi velmi příznivě. Další dobrá zpráva přišla 29. června 2010, kdy asociace ENQA na základě výsledků hodnocení potvrdila členství Akreditační komisi, a tím ji de facto uznala mezinárodně způsobilou poskytovat hodnocení a akreditace na dalších 5 let.

Mezinárodní spolupráce je velmi důležitá již jen z důvodu získávání zahraničních zkušeností a nutnosti koordinovat některé postupy. Těsně před prázdninami proběhlo společné jednání české a slovenské akreditační komise. Je zřejmé, že úzká spolupráce v rovině zabezpečování kvality vysokoškolského vzdělávání (vzhledem k vysoké mobilitě studentů a učitelů mezi oběma zeměmi) může být přínosem pro obě strany. Naléhavost takové spolupráce roste v situaci, kdy se objevují indicie, že dochází k některým projevům obcházení akreditačních procesů v té či oné zemi, například dublování úvazků učitelů v ČR a v SR, nemluvě o zahraničních detašovaných pracovištích vysokých škol, kde mnohdy obsah studia, materiální vybavení či úroveň personálního zabezpečení neodpovídá kvalitě, v jaké byl studijní program akreditován. Nutno říci, že jednání se slovenskou akreditační komisí dospělo ke konkrétním závěrům využitelným v praxi, které jsou zveřejněny na webových stránkách AK.

Přes veškeré tyto aktivity, kterými se AK snaží udržet základní kvalitu vysokoškolského vzdělávání, se postavení komise v poslední době spíše zhoršuje. Zjevně jde o o reakci na to, že Akreditační komise otevírá a zveřejňuje některé problémy; to se mnohým nelíbí a a odtud pramení snaha zeslabit její autoritu a znejistit ji při výkonu činnosti. Výrazně se to projevilo zejména v souvislosti s procesem jmenování třetiny členů Akreditační komise, včetně jejího předsedy a místopředsedy, který se nebývale dlouho protahuje. Přestože přípravu nominací zahájilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy už v létě 2009 s tím, že návrh bude předložen do vlády v dubnu 2010, dosud se bez jakéhokoli odůvodnění nedostal na program schůze vlády. Poprvé od zřízení Akreditační komise (od roku 1990) musel být návrh na jmenování členů Akreditační komise postoupen do vnějšího připomínkového řízení, v rámci kterého zazněly poměrně absurdní připomínky ze strany některých ministerstev a z úřadu vlády; mnohé ukazovaly na základní neznalost jak činnosti Akreditační komise, tak procesů nominace jejích členů i neznalost základních evropských standardů určujících nezávislost činnosti akreditačních agentur. Musely se tak opakovaně dokládat informace o tom, že přední vysokoškolští pedagogové a vědci nominovaní za členy Akreditační komise mají „opravdu“ zkušenosti s působením na zahraničních institucích, požadovalo se, aby Akreditační komise prošla zhodnocením ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (byť AK prošla mezinárodním hodnocením dle evropských standardů), ovšem největší chybou Akreditační komise dle připomínek bylo to, že o nedostatcích na vysokých školách informovala veřejnost. Soudě podle těchto argumentů, problémem některých našich škol tedy není netransparentní prostředí (umožňující korupci a klientelismus, jak uvádí BIS ve své zprávě), ale Akreditační komise, která s velmi omezenými prostředky nedostatky odhalovala a poskytovala občanům alespoň základní informace ve veřejném zájmu.

Výsledkem je skutečnost, že skončilo poslední zasedání Akreditační komise ve „starém“ složení a nikdo netuší, zda bude třetina členů Akreditační komise do září jmenovaná a kdo vlastně bude jmenován, kdo AK povede.

Akreditační komise se tak dostala do situace, kterou v průběhu téměř dvaceti let své existence nepoznala. V této chvíli není možné, aby nastal běžný (obvykle několikaměsíční) proces předávání informací a agendy mezi „končícími“ a „novými“ členy Akreditační komise, natož, aby se řešily zásadní koncepční otázky, včetně implementace uzákoněného registru docentů a profesorů do standardů a kritérií pro posuzování studijních programů. To ohrožuje již samotné fungování instituce jako takové, destabilizuje ji při výkonu základních činností, které zabezpečuje podle zákona o vysokých školách (především kontinuity vydávání stanovisek k žádostem o akreditaci a hodnocení vysokých škol), a ještě více vyostřuje napětí mezi vysokými školami. To, že členové Akreditační komise jsou vysoce vytížené vědecké osobnosti, které si potřebují plánovat svůj program na mnoho měsíců dopředu (účast v časově náročných výzkumných projektech, přednášková činnost a stáže v zahraniční, mezinárodní konference a kongresy, participace v dalších odborných komisích a grémiích atd.), raději pomíjím.

Koncepční změny, vytváření nových strategií a priorit Akreditační komise, nemohou činit končící členové bez komunikace s těmi, kdo je nahradí. Kdy a kdo to bude, se v polovině července stále neví, protože vláda o složení Akreditační komise prostě nerozhodla. Proč? Zájem o kvalitu vzdělávání deklarují všichni, ale zdá se, že Akreditační komise začala být „až moc“ nezávislá. Nejmenování Akreditační komise jen tím, že se prostě nedostalo do programu schůze vlády, vytvořilo specifickou formu alibismu a zároveň vyslalo jasný signál - „dejte si pozor, jaké kauzy otevíráte“. Snad nová vláda rozhodne brzy. Jedním ze základních podmínek uznávání akreditačních agentur významnými mezinárodními institucemi je, že se politici nesmějí vměšovat do jejich činností. Česká Akreditační komise si statut nezávislosti dosud udržovala, doufejme, že tomu bude tak i nadále. Poslední zasedání to snad potvrzuje, jak je možné zjistit ze zápisu i z výsledků uzavřených hodnocení na www.akreditacnikomise.cz.


Psáno pro Český rozhlas 6


Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

martys napsal(a):

proto já žádné tituly neuznávam.....a kdo trvá na nějakém oslovení s titulem je většinou pitomec
14. 07. 2010 | 09:19

Al Jouda napsal(a):

To martys :
Pokud vím, tak příslušný zákon stanoví, že akademický titul je součástí jména a jeho nositel je povinen titul všude přiznávat. Takže pitomci jsou především ti poslanci, kteří tento zákon schválili.
14. 07. 2010 | 12:36

David napsal(a):

Děkuji, že srozumitelným způsobem informujete o této problematice. To je velmi správný postup, aby široká veřejnost byla co nejvíce informována.

Za všechny ty problémy může to, že se ze školství stala obchodní společnost. Že o peníze jde až v první řadě.

Takhle to už dál nejde. Je to úplná katastrofa, kam jsme se to dostali.

Tituly se kupují, úroveň vzdělanosti klesá.

Počty studentů budou z demografických důvodů klesat, takže skoro každý bude vysokoškolákem. Přitom počty vysokých škol a tím i vysokoškoláků se stále zvyšují, což je třeba zastavit. Už dnes to vidíme a nic se s tím nedělá.

Řešení vidím spíše ve snížení počtu vysokých škol – zejména těch soukromých – nastavením podstatně přísnějších kritérií pro jejich vznik a fungování.

Kvalitu pak zajistit zavedením přísných přijímacích zkoušek, aby se na školu nemohl dostat kdejaký hlupák. Jak tomu dnes stále více a více je.

Bylo by možná vhodné využít změny ve funkci ministra školství a podat mu co nejdříve konkrétní návrhy, jak zlepšit zákony a tím i situaci kolem Akreditační komise.
14. 07. 2010 | 13:11

Sofus napsal(a):

Pi Dvorakova neuveritelnym zpusobem manipuluje verejnost. Kdo jiny nez ona, jako predsedkyne AK, odpovida za soucasny stav? Proc jiz davno neodstoupila, kdyz se ze strany politicke sfery na AK konaji takove tlaky? Proc? Proc? Protoze pi Dvorakove se tato funkce zrejme moc zalibila a otazkou je proc? Cui bono? Co to nese? Po fiasku AK pri hodnoceni Pravnicke fakulty v Plzni se vsemi dusledky- doposud se tam nic nestalo a AK namisto aby okamzite odebrala teto fakulte akreditaci, tak pi Dvorakova vylevala sve dojmy pomylene s pojmy o stavu na fakulte atd. Bohuzel, ale az post bellum. Podvody v Plzni by AK nikdy sama neodhalila! Nikdy se o to nesnazila, ba naopak! Jak je mozne, ze CR ma napr. ve srovnani s Velkou Britanii na pocet obyvatel radove vic verejnych, ale hlavne soukromych vysokych skol? Kdo za tento s prominutim bordel odpovida? Neni to nahodou a vyhradne AK? Zajimalo by mne, proc zrovna pi Dvorakova, pry profesorka politolgie, jak se vubec k tomu propracovala z absolventky FF UK oboru rusistika + neco, se stala predsedkyni AK? Muze pi Dvorakova rict, jestli byla v minulosti clenkou KSC? Co je tak vyhodneho na tom, byt clenem AK, ze se toho pi Dvorakova drzi jako kliste? A vubec, v pokrocilem veku stanoci se politologickou, kde bere odvahu ba drzost rozhodovat o akreditaci vysokych skol se svym velice pofidernim a uzce odborne orientovanym vzdelanim? Pi Dvorakova by predevsim mela overit, kolik clenu AK ma pofiderni titul profesora z obskurnich fakult treba z Liberce? Asi by se hodne divila a nechlubila se a nezavadela ctenare tohoto blogu holymi odbornymi nesmysly.
14. 07. 2010 | 14:03

Taoiseach napsal(a):

Sofus

"Kdo za tento s prominutim bordel odpovida?"

Zákonodárci.
14. 07. 2010 | 14:10

Alexis napsal(a):

Paní Dvořáková,
nechci se teď vyjadřovat k danému tématu. Chci Vám jenom touto cestou sdělit, že Vás obdivuji - Vaši odbornost, přehled, vystupování, fundovanost. No prostě, jste žena - profesionálka po všech stránkách.Vaše vystoupení v televizi vždy sleduji se zájmem. Přeji Vám hodně úspěchů ve Vaši práci. Můžete být vzorem pro mnohé politiky.
14. 07. 2010 | 14:43

vlk napsal(a):

Paní profesorko,

obávám s e , že bud e ještě hůře. Než bylo. pro akreditační komis.

118 mandátů pro absolventy plzeňských práv, Vysoké školy správní, či jak s e jmenuje ta rychloSorbonna v Praze , pro absolventy Metropolitní univerzity a tak podobně. Spolu s e zavedením školného....

Prostě - vítězové berou vše. a je zcel a zřejmé, že nějaká nezávislá akreditační komis napříkal d poslancům Marku Bendovi nebo Řápkové jaksi vůbec nemůže vyhovovat.
A navíxcc, rychlostudium je teď hodně v kursu - viz výrok místopředsedy vlád y . On už tu dopravu studuje. Dvanáct hodin denně.

protože tenhle rychlostudent na ministra není jen tak někdo. Když personalista z jeho firmy je také ministrem. Ten taé už studoval školství nejspíš 12 hodin denně. A pańmáma rychlostudenta dopravy? no tak ta vystudovala za půlden na místopředsedkyni parlamentu.

Paní profesorko Dvořáková, jakou šanci má v tomhle prostředí akreditační komis?
Jako příslovečná sněhová koule v pekle.
A české školství:? tak to už tou příslovečnou sněhovou koulí v pekle bylo. Se všemi důsledky.
14. 07. 2010 | 16:33

Jedla napsal(a):

Al Jouda: no to by to tu vypadalo: Prof. Vlk, Doc. Ten co kydá hnůj, Dis. Lena, Ing. Čochtan, Mgr. Monika, Bc. Rumcajs, Ládik, PhD, JUDr. Lex, Scientist DrCs ....
14. 07. 2010 | 16:55

Naštvaný napsal(a):

"Zpráva o stavu Akreditační komise"- píše autorka; dost pozdě.
14. 07. 2010 | 17:53

im napsal(a):

Zaplaťpánbu pánům adminům, že má prof. Dvořáková prostor, kde může informovat veřejnost o činnosti Akreditační komise. Její dnešní blog výmluvně dokumentuje nesnadné úkoly a řadu závažných problémů, jimž komise čelí.

Je smutnou skutečností, že práce komise je převážně "hasičská" a těžko to hašení stíhá. Už jedenáct let se zde mohou zakládat soukromé VŠ a stal se z toho velký a mnohdy výnosný byznys - máme 47 různých soukromých (rychlo)VŠ proti 28 veřejným VŠ s dobrou pověstí a dlouhou reputací - malá ukázka zde:

http://domaci.ihned.cz/c1-3...

Lobby majitelů těchto soukromých škol je nepochybně mocná a není divu, že činnost Akreditační komise jí vadí a snaží se ji brzdit. A konexe možná sahají až do vysokých politických míst - jak jinak si vysvětlit, že odcházející vláda nechala (naprosto bezprecedentně) poslat materiál o komisi do vnějšího(meziresortního!) připomínkového řízení? A předkladatelé pak v rámci vypořádání připomínkového řízení zápasili s často hloupými a laickými připomínkami některých resortů.

Kdo má zájem, aby komise nefungovala a nekonala?
14. 07. 2010 | 21:15

Werner napsal(a):

Paní Dvořáková, a co čekáte když plzeňáci jsou pořád na svých místech, mnozí navíc po volbách povýšili a prahnou po pomstě? Ti vám na cestu navalí takové kameny že nevidíte ani nebe. A pokud spoléháte na nový zákon o vysokých školách a nějakou jejich reformu musím vás zklamat. V tom bude leda zavedení školného a osekání vašich pravomocí(bude uzákoněn větší dohled zřizovatele a vás tak nějak vyšachují). Budete něco jako školská inspekce. Velká show-zkontrolujete falešné papíry, poslechnete si básničku, Pepíček vám ukáže kolik má prstů a učitel, co je jinak nervní, sprostý a nevrlí bude najednou jako cukrkandl a pan inspektor dětem vesele zamává aby se to mohlo vrátit ke starému! Pro jistotu se ještě vymění členové vaší komise za někoho řekněme více ohebnějšího. Ňouma, trochu kariérista ale naprosto bezpáteřní a neschopný-tedy hodně řečí, málo činů. S vámi jako "kompromitovanou" (jste moc slušná a nějak jste se těch mocných nebála) se nepočítá. Ale vzhledem k tomu že jste moc dobře zapsaná u obyčejných lidí(neplzeňáků)a taky že si u nás odborníků vážíme vykopnou vás nahoru. Co by jste říkala na takovou rektorku třeba na VŠE? Vlk se nažere a koza zůstane celá. Moc rád bych se mýlil, opravdu ani nevíte jak ale po tom jak dopadli rady ČT a ČRo opravdu pochybuji že to dopadne jinak. Ale naděje umírá poslední... tak uvidíme
14. 07. 2010 | 21:56

jogín napsal(a):

Zásadní chybou je udělování příliš mnoha akreditací. Nové akreditonvané obory si pořizují i jinak kvalitní VŠ- co na tom, že nemají pedagogy, kteří v daném oboru působili, natož aby v něm měli vědecké publikace. Hlavním zdrojem důvodem k honbě za jakýmikoliv studenty je platba za hlavu- když máte akreditaci, není problém snížit nároky na studenty i výuku a příjmy pro VŠ jsou zajištěny. Akreditační komise má svůj podíl viny na výrobě titulovaných blbců stejně jako MŠMT a politici, kteří celou dobu tlačí na urychlení produkce VŠ absolventů.
14. 07. 2010 | 22:32

Ing.František Švarc napsal(a):

Paní Dvořáková, jako neprávník nemůžete přece s jistotou tvrdit, že konkrétní „podnikatelské aktivity“ jsou v rozporu s dobrými mravy. Filosofie "o peníze jde až v první řadě" široce přijatá inteligencí, byť jistě křivácky účelově určená davům, přinesla své ovoce. K tomu zaklínadlo "právní stát", rozhodování o všem našimi již na ničem nezávislými - s tím jedině pravým vzděláním, a důsledky jež se již zřejmě týkají i vás osbně, si poneseme nakonec všichni. Vítejte v kruzích rebelů - lůzy.
15. 07. 2010 | 01:56

DavidS napsal(a):

O tom, že problémy podobné plzeňským (byť menšího rozsahu) se vyskytují i na jiných, především soukromých "VŠ", se moc pochybovat nedá. Asi by mělo platit jako např. v USA, že diplom z Harvardu je víc než z Oklahomské státní.
Jestli se naplní info, že do čela BIS má nastoupit šéf úřadu vlády Novák, tedy ten, který Vás chtěl rukou nerozbornou mafiánskou s Bartákem a Kovářovou odstranit z AK, tak už si zprávu BIS asi jako oporu svého článku nevezmete.
15. 07. 2010 | 12:52

vs napsal(a):

Vážená paní Dvořáková, domnívám se, že přísnejší dohled, zejména nad těmi "koktejlovými" obory by určitě nebyl naškodu. Jeden takový snad už brzy skončím a musím říci, že jsem ohromně sklamán úrovní slavné UK. Nepřipravenost oboru, nejasná koncepce, všechno děláno na poslední chvíly, pokud má student zájem o určitý rámec konkrétního předmětu 9tedy konspekt anebo sylabus), tak zamítavý argument zní, že "nejsme na ZŠ". Chtělo by to tedy provést hloubkovou kontrolu oborů.
Zrovna tak si nemyslím, že by jenom dostatečný počet profesorů a docentů mohl podpořit kvalitu oboru. Pokuď sami nemají zájem o dobře připraveného studenta. Největší problém ale je, že samotná katedra často neví o jakou cílovou ckupinu usiluje: o akademika anebo absolventa, který nebude mít potíže uplatnit se na trhu práce (ono to jenom s diplomem z UK nejde, jak si to často studenti myslí...).
Za prověrku by určite stála administrativní stránka univerzity/fakulty. Také věk, ale hlavně délka studia jednotlivých studentů. Jeden příklad za všechny: student FF UK, kterému je 28 let a ještě porád nemůže skončit školu.... to si myslím, že je na povážení. Chyba zjevně nebude jenom ve studentovi ale asi také v systému.
18. 07. 2010 | 13:24

kancelarska_mys napsal(a):

Blahopřeji k dnešnímu znovuzvolení předsedkyní AK. Zaplat´pánbu, zdravý rozum zvítězil.
21. 07. 2010 | 13:03

hovorka11 napsal(a):

Vážím si Vás, doufám že nastane doba, kdy peníze nebudou ovlivňovat zkrácená "úspěšná" studia neschopných a nevzdělatelných.
30. 07. 2010 | 10:20

Vosa napsal(a):

Také blahopřeji k tomu, že povedete dále AK. Zároveň přeju hodně síly, výdrže a podpory v dalším prosazování potřebných nároků a pravidel pro naše vš.
30. 07. 2010 | 11:39

air max new napsal(a):

Největší problém ale je, že samotná katedra často neví o jakou cílovou ckupinu usiluje: o akademika anebo absolventa, který nebude mít potíže uplatnit se na trhu práce (ono to jenom s diplomem z UK nejde, jak si to často studenti myslí...).
Za prověrku by určite stála administrativní stránka univerzity/fakulty. Také věk, ale hlavně délka studia jednotlivých studentů. Jeden příklad za všechny: student FF UK, kterému je 28 let a ještě porád nemůže skončit školu.... to si myslím, že je na povážení. Chyba zjevně nebude jenom ve studentovi ale asi také v systému. http://www.agogoairmax.com
31. 07. 2010 | 05:31

učitelka napsal(a):

Smysl práce akreditační komise mně úplně uniká.
Měla jsem možnost učit na soukromé střední škole a nestačila jsem se divit, co všechno je možné. Nepobyla jsem tam dlouho, podobně jako další kolegové. Uvedu pár příkladů, jak taková škola funguje.
Třída, kde jsem měla třídnictví, měla pouze dva aprobované učitele s vysokoškolským vzděláním. Ostatní učitelé byli žáci, kteří zde studovali VOŠ. Často to byli absolventi SŠ, kteří sotva odmaturovali se čtverkama. Na této věhlasné škole studovali denní studium VOŠ a přitom zvládli učit mnohdy na plný úvazek na SŠ. Divila jsem se, že taková praxe nevadí rodičům. No ale co, dítě bude mít maturitu,...Samotní "učitelé" se divili, jak hladce se mohli zapojit do vzdělávání žáků SŠ. Chceš učit? Tak zítra jdi do třídy, tady máš vyučovací plán.
Další zážitek? Prosím. Inspekce zjistila, že nebyl odučen předmět, myslím psychologie to byla. Žádný problém. Učitelé přepsali třídní knihy, známka se dopsala do výkazů a závada byla odstraněna. Nikomu nevadilo, že třídní knihu přepsal celou jeden učitel.
Další zážitek? Přijel nějaký JUDr. až z Čech a přivezl si mladičkou asistentku. A studenti VOŠ psali písemnou práci, celé dopoledne, bylo jich asi 50 , plná posluchárna. Jeden student odešel asi po 10 minutách.JUDr. poseděl v ředitelně, navečer s asistetkou odjel a do rána byly písemné práce opraveny. Všichni prospěli, jen ten jeden nešťastník, co odevzdal prázdný papír, neprospěl. Známky se nedávaly, jen prospěl.
Mohla bych pokračovat.
Ale je zbytečné se rozčilovat. Dnes má pan majitel dokonce VŠ. věnuje se i vzdělávání pedagogů. Akreditační komise navštívila tuto vyhlášenou školu nedávno. V tisku proběhla zpráva, že našla nějaké nedostatky. Věřím, že pan majitel ( honorary professor) tyto nedostatky opět hravě odstraní a škola bude fungovat i dále. Vždyť je tolik zájemců, kteří touží po maturitním vysvědčení, či diplomu a mají peníze!
Co na tom, že státní školy s dlouhodobou tradicí, dobrým jménem a kvalitními kantory,které připravují žáky např. technických oborů, se potýkají s nedostatkem žáků!
Chcete se stát právníkem - máte možnost!
Takže na co jakési akreditační komise?
01. 08. 2010 | 09:29

xxxx napsal(a):

To sofus,to ucitelka:
placete na nespravnem hrobe. Jdete
do parlamentu a napravujte zakony!
Pani Dvorakove si vazim a divim se,ze
v tom b.....u,ktery se jmenuje CR AK
vykonava svou praci v te kvalite, kterou ma.
01. 08. 2010 | 18:39

učitelka napsal(a):

Paní Dvořákové si vážím také, neřekla jsem, že si jí nevážím. Dokonce ji obdivuji.
Pouze jsem popsala své zkušenosti s výukou na soukromé škole, toť vše. Inspekce a akreditační komise byla na této škole několikrát a nic se nestalo.
A do parlamentu se nechystám, učím a učit budu.
01. 08. 2010 | 22:59

právník napsal(a):

Jako VŠ učitel na prestižní státní a hlavně na soukromých VŠ mohu jen potvrdit značný nepoměr v kvalitě i úrovni výuky.
27. 08. 2010 | 14:49

marie dubanova napsal(a):

Jak tak sleduji "tu rychlost" s jakou se všichni snaží tu ostudu sprovodit ze světa, tak to skutečně vypadá, jak jste se zmínila "bude-li poptávka"? a poptávka evidentně není, tak se to šťastně a vesele zamete pod koberec!!!
Plzeňská práva: Systém vytipoval pět plagiátů( proč to nevyšetřuje policie)
Plzeň – Už pět problematických rigorózních prací obhájených na plzeňských právech vytipoval speciální program brněnské univerzity na odhalování plagiátů.
Autor:
ČTK

Zatím prozkoumal obsah 145 z 500 děl. U pěti z nich zjistil, že se ve více než 50 procentech textu shodují s jinými pracemi. Univerzita zatím nedovede říci, co to znamená(Univerzita neví co znamená "opsaná práce"), případům se bude věnovat, řekl dnes novinářům rektor ZČU Josef Průša. Na ZČU dál probíhá řízení o odebírání titulů.
„Většina dosud prověřených rigorózních prací měla nulovou shodu s jinými texty, pak jich bylo pár tak do pěti procent, jedna práce měla 20 procent stejného textu s jiným a pět jich mělo více než polovinu totožnou,“ uvedl.
Zatím ale podle něj není jasné, co to přesně znamená a ani to, kdo případně od koho práci opsal. Mezi prověřenými rigorózními pracemi byly například dvě, kdy autor první měl shodných 57 procent textu z práce druhé a ta měla totožných 75 procent z první práce. „Budeme se tomu muset věnovat,“ dodal rektor.
Kompletní prověření všech 500 prací, po jejichž obhajobě získali dotyční titul JUDr., by mohlo podle jeho odhadu být hotovo zhruba za dva měsíce. Nechat prozkoumat obsah prací doporučila před časem ZČU akreditační komise. ZČU proto odeslala práce do Brna, kde je prověřuje speciální systém na odhalování plagiátů.
Řízení o odebrání pokračují
Podle Průši také dál pokračuje řízení o odebírání titulů. Původní dokončení stanovené na půlku srpna, kdy mělo být jasné, komu má být titul odebrán, se posunul. „Konečný výstup mohl být k dispozici do začátku akademického roku. Zatím je jasné, že ze sedmi bakalářů bude zastaveno správní řízení ve čtyřech případech, další tři se prověřují,“ uvedl rektor. Z devíti adeptů na ztrátu titulu Ph.D. bude řízení zastaveno u třech, u dvou už univerzita kývla na odebrání a u dalších čtyř dále materiály prověřuje. Prověřují se také problematičtí držitelé titulu Mgr. a JUDr. Celkem 12 oslovených si zatím dopisy o zahájení správního řízení nevyzvedlo, univerzita proto využije služeb ministerstva vnitra, aby zjistila aktuální adresu dotyčných.
Na univerzitě se dnes také už podruhé sešla etická komise. Pětičlenný tým má odpovědět zejména na to, zda svým jednáním bývalé vedení poškodilo i studenty, jichž se zpochybnění studia týká. Na dnešní schůzku si komisaři pozvali hlavní aktéry kauzy ze skupiny minulého vedení, bývalého děkana Jaroslava Zachariáše a exproděkany Ivana Tomažiče a Milana Kindla. Kindl se omluvil, nepřijde.
Co říká tomu nezájmu, pan ministr Pospíšil, který ostatně slíbil, že "to" dá do pořádku??????
02. 10. 2010 | 10:59

Dll Errors napsal(a):

"DllErrorsFix is an <a rel='dofollow' href=""http://dllerrorsfix.com/4-s..."" title=""corefoundation.dll"">corefoundation.dll</a> fix tool.DllErrorsFix can repair and fix dll errors easy, safe and fast. DllErrorsFix will not collect or use any information about the visitors to the Web Site and your visit to the Web Site is anonymous.<a rel='dofollow' href=""http://dllerrorsfix.com/msv..."" title=""msvcr90.dll"">msvcr90.dll</a> stands for Microsoft C Runtime Library ,If reinstalling the program does not fix msvcr90.dll error , you could replace the Dll file that is affected. Go to Google > type ""filename.dll"" download > download the missing msvcr90.dll file to your computer.
"
03. 12. 2010 | 06:40

vlada511 napsal(a):

Článek na mě s odstupem působí dost účelově. Například předem avizované prodloužení akreditace oboru Ekonomika a management na VŠTE na exkluzivních 6 let je hodně nestandardní.
Hodnocení VŠTE, pokud někdo zná vnitřní poměry této školy, vyvolává pochyby o účelnosti existence této této komise.
11. 12. 2010 | 09:27

pich napsal(a):

Být "student" či absolvent různých těch mafiánských VŠ, tak vám paní Dvořáková budu rovněž spílat.
Ale i lituji, že dřív takové možnosti nebyly, možná také, ale nic takového jako dnes jsem nezaznamenal.
Já jsem na tu "hloupou" SPŠ hornickou docházel pět let, před noční směnou a po ranní směně třikrát do týdne. Asi bych třeba také dal obálku, za nějaký ten rok do mínusu.
Zatracení komunisti.
06. 01. 2011 | 15:47

Jaroslava Nováková napsal(a):

Soudružka z akreditační komise asi dostala strach, že by Plzeňská práva mohli konečně studovat normální studenti. Podle soudružky z akreditační komise Plzeňská práva asi splnila svou úlohu - dodala diplomy PAPALÁŠŮM. Po splnění tohoto úkolu měla být zrušena. Ale ono se tam po tom všem objevili normální studenti, kteří se nebojí ani po těchto aférách normálně poctivě studovat. A odpurci Dobeše na povel hýkají a hýkají.... Kdepak asi ta fundovaná soudružka byla před 5 - 10 lety, když tam korupce bujela jak houby po dešti?
20. 03. 2012 | 18:18

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mittner Jiří · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Táborský Adam · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy