Fakulta právnická v Plzni aneb kde je vlastně problém

05. 10. 2009 | 09:25
Přečteno 69201 krát
Jako předsedkyně Akreditační komise, v níž (alespoň z pohledu dřívějšího vedení fakulty) současné potíže začaly, docela pečlivě sleduji internetové diskuse i mediální informace, která reagují na současné problémy na Fakultě právnické Západočeské univerzity. Mám ale pocit, že většina diskutujících zaměňuje jednotlivé symptomy a definitivní diagnózu. Mnozí pořád ještě věří, že již bývalé vedení Fakulty právnické i Ústavu státu a práva AV ČR se stalo obětí konkurenčního boje, jak říkal doc. Kindl, „zničili nás, protože jsme byli nejlepší“. Zároveň se v tisku začínají objevovat útoky na Akreditační komisi, bez níž by celý případ nebyl otevřen, protože zeslabená autorita Akreditační komise by se mnohým velmi hodila. Chci proto podrobněji rozebrat celou situaci na Fakultě právnické.

Nevyjadřuji v této chvíli názor celé Akreditační komise, hodnocení teprve probíhá, ale vzhledem k tomu, že jsem byla u celého případu od počátku a fakticky u všech jednání, mohu myslím zpřesnit nejrůznější informace a předložit dílčí interpretace celé kauzy.

Začněme symptomy, ty jsou vždy klíčové a nelze je opominout. Mezi základní symptomy této fakultní choroby patří ona podivuhodná disertační práce, která byla vypracována coby „lest“. Nutno v této souvislosti podotknout, že mnohé podklady k akreditačním řízením byly vypracovány podobným způsobem; zřejmě se vedení rozhodlo otestovat i Akreditační komisi. Je nutné říci, že v něčem jsme plně obstáli – odmítli jsme akceptovat ve spise uvedené již před několika lety zemřelé kolegy či kolegy dlouhodobě upoutané na lůžko, kteří měli zabezpečovat klíčové předměty magisterského studia (je to cynické, ale nikoli ze strany Akreditační komise), v něčem jsme ale neobstáli – neodhalili jsme neexistujícího docenta uvedeného v akreditačním spise (s nadějí čekám, že se takováto osoba objeví a my si oddychneme) a také jsme nepostřehli určitou „šarádu“ a mystifikaci ze strany vedení týkající se personálního zabezpečení doktorského studia.

Ale to zdaleka není ještě všechno. Abychom pochopili závažnost situace, vraťme se ještě na začátek celé kauzy…

Již od roku 2007 Akreditační komise při rutinních kontrolách informací o vysokoškolském vzdělávání z internetové sítě začala narážet na Západočeskou univerzitu, respektive přímo na Fakultu právnickou. Například na webových stránkách soukromé instituce zprostředkující v Praze zahraniční vzdělání byla nalezena informace, že její magisterské studium práva je plně kompatibilní a bude nostrifikováno (doloženo zveřejněným vyjádřením Západočeské univerzity i s razítkem rektorátu a nečitelný podpisem na webových stránkách), byť akreditace byla udělena ukrajinskými orgány Užhorodské univerzitě a dalo se jen těžko očekávat, že akreditace se týkala výuky českého práva stejně jako to, že se zde vyučovalo právo ukrajinské. Byly tedy jen dvě možnosti a obě špatné – buďto se vyučovalo české právo a pak to bylo v rozporu s akreditací a nebo se vyučovalo ukrajinské a pak to bylo v rozporu s možnosti nostrifikace.

V roce 2008 se již jednalo o stovku vystudovaných právníků, jejichž studium šlo zcela mimo českou Akreditační komisi (a fakticky určitě i mimo jakoukoli kontrolu kvality ze strany ukrajinských orgánů), jimž bylo uznáno (tj. nostrifikováno) vzdělání.
Jiné podivné otazníky se vznášely nad specifickým vztahem se soukromou školou v Karlových Varech, na jejíchž webových stránkách bylo také uvedeno, že po úspěšném skončení bakalářského studia, při splnění blíže nespecifikovaných podmínek, je možné pokračovat v magisterském studiu v Plzni s uznáním určitých zkoušek, tj. od vyššího ročníku. Silné spekulace byly i o celoživotním a následném bakalářském studiu, určeném zejména pro pracovníky státní správy (často policisté).

To vše vedlo k tomu, že již v červnu 2007 bylo vyvoláno hodnocení Fakulty právnické, které probíhalo po celý následující rok a bylo uzavřeno v červnu 2008. Závěry byly zveřejněny na webových stránkách Akreditační komise: ZDE

Nejzávažnější nedostatky, které Akreditační komise zjistila, se týkaly doktorského programu, a proto ministerstvu navrhla omezit akreditaci (tj. zákaz přijímání nových uchazečů ke studiu). V dané chvíli to neznamenalo výraznější zásah do života fakulty, protože než rozhodnutí mohlo z hlediska správních lhůt vstoupit v platnost, nebyl problém studenty v daném akademickém roce přijmout. Ze strany Akreditační komise šlo o varování s vědomím, že v květnu následujícího roku končí akreditace doktorského programu a že pokud fakulta chce doktorské studium udržet, musí skutečně výrazně zlepšit situaci. Důvody omezení akreditace byly také naformulovány jasně, byla tam uvedena i netransparentnost průběhu obhajob disertačních prací (složení komisí, oponentů, kvalita oponentských posudků atd.).

Hlavní symptomy byly pojmenovány. Šlo nyní o to stanovit správnou diagnózu. Tehdy jsme se přiklonili k tomu, že jde spíše jen o „nepořádnost“ kolegů, kteří mají hodně práce a fakticky na fakultu nemají čas, i když jistá podezření se již začínala rýsovat. Takže doporučení v zásadě zněla: dát věci do pořádku, zvýšit transparentnost. Diagnóza zřejmě nebyla správná, ale těžko může Akreditační komise při hodnocení vysokých škol přistupovat k akademickému personálu a priori jako k podvodníkům.

Ale postupně se začaly dostávat na povrch další symptomy. Především bylo zvláštní, že místo snahy odstranit nedostatky, začal tvrdý boj s Akreditační komisí, respektive s ministerstvem. Akademická obec fakulty se od svého vedení dozvídala, že za vším je nekalá konkurence a závist, nikdo zřejmě ani nečetl hodnocení nebo pro jistotu zůstával zticha. Tento konflikt ale začal odhalovat nejrůznější vazby, které nám sice byly známy, ale příliš jsme je zpočátku nebrali v úvahu (kancelář „ostrozrak“ by na ně asi přišla dříve). Děkan fakulty byl zároveň ředitelem Ústavu státu a práva AV ČR (mimochodem ten z hlediska České republiky má větší význam než mnohé jiné akademické ústavy – dává expertní stanoviska ve věcech týkajících se majetku státu), obě instituce společně realizovaly doktorský studijní program. Děkan (tj. i ředitel v jedné osobě) byl zároveň v rozkladové komisi ministerstva školství, která rozhodovala o odvoláních proti rozhodnutí vydaném na základě návrhu Akreditační komise. Některé spory nabývaly cimrmanovské podoby (omlouvám se tomuto „velikánovi“ za přirovnání). Ředitel ústavu si stěžoval, že jsme jej, respektive ústav, neinformovali o hodnocení fakulty, když realizují společný doktorský program. Měl jistě pravdu, ale přiznám, že někdy Akreditační komisi dělalo potíže rozlišení, zda komunikuje s doc. Zachariášem jako s děkanem či jako s ředitelem Ústavu státu a práva AV ČR.

Navíc se zjistilo, že mezi Ústavem a fakultou byla uzavřena smlouva, která určovala, že veškeré vědecké projekty se budou uskutečňovat na Ústavu – to znamenalo, že fakulta se fakticky zbavovala všech možností získat dodatečné finanční prostředky jak na běžný provoz, tak na navýšení mezd za vědeckou práci, nákup knih či zahraniční pobyty zejména mladých pracovníků. V dané situaci to znamenalo, že fakulta nemohla naplnit ani základní kritéria pro doktorské studium, které vyžadují standardy. Nelze si představit, že by kdy děkan jakékoli fakulty mohl podepsat tak nevýhodnou smlouvu, kdy z fakulty udělal jen jakési obslužné pracoviště a nevytvářel zdroje pro její přirozený rozvoj.

Uplynul skoro celý rok a končila akreditace doktorských programů. Komunikace s fakultou byla opět obtížná, doplňující a upřesňující informace fakulta nedodávala.

Při rozhodování byla Akreditační komise ve velmi složité situaci – bez ohledu na existující „spory“ nechtěla poškodit fakultu s vědomím, že zde působí řada významných osobností právní vědy. I když chyběly granty a jiné vědecké projekty, Akreditační komise přijala názor, že podíl na přípravě občanského a trestního zákoníku je významnou odbornou prací, a proto, bohužel v případě občanského práva na základě nepravdivých informací, doporučila udělit akreditaci dvěma oborům – občanské a trestní právo. Po upozornění, že zřejmě došlo k rozhodování na základě nepravdivých informací, udělila Akreditační komise urychleně krátkodobou akreditaci ještě oboru obchodní právo. Ale vzhledem ke zpochybnění pravdivosti informací, které byly uvedeny v akreditačním spise, vyhlásila červnu 2009 nové hodnocení doktorského studia a zároveň i rigorózního řízení. Toto hodnocení právě probíhá.

Odhalení plagiátu vyhrotilo situaci na fakultě, ale nepokoje v akademické obci již nastaly předtím. Především si konečně někteří lidé přečetli hodnocení Akreditační komise a také se seznámili se spisy, které vedení poskytlo Akreditační komisi a odhalili nepravdivé údaje. Postupně jsme začali získávat informace, z nichž některé by měly ověřovat již zcela jiné instituce, než je Akreditační komise. Naše podezření o neprůhlednosti přijímacího řízení bylo zřejmě správné, zdá se, že minimálně pětina studentů byla přijímána na odvolání (některé zdroje hovoří o 30-60 % uchazečů), pravidla pro přijímání studentů, kteří absolvovali bakalářský program právní specializace na soukromých vysokých školách, nebyla (byť to AK požadovala) nikdy přesně specifikována.

Neprůhlednost studijních řádů, neprůhlednost podmínek uznávání zkoušek a vlastně celková administrativní neprůhlednost, vedla k možnosti uznávat a úspěšně ukončovat studium bez ohledu na vykonání zkoušek. Nešlo o nepořádek, ale jsem pevně přesvědčena, že šlo o systém. Proto vedení reagovalo tak nepochopitelně, když jsme požadovali dát věci do pořádku. Tuto skutečnost potvrdily statistické údaje z matriky studentů, ze kterých se dá snadno zjistit, jak neuvěřitelně rychle lze studium na Fakultě právnické úspěšně ukončit. V doktorském studijním programu například absolvovalo několik „velmi talentovaných studentů“, kteří vystudovali za méně než dva roky, aniž by předtím prošli čímkoli, co by umožňovalo třeba část zkoušek uznat jako již splněné. Zajímavé jsou i údaje o délce programu pětiletého magisterského studia, kde nalezneme rekordmany, kteří pětileté magisterské studium zvládli za necelé dva prázdninové měsíce. Z dětství si vybavuji údernice, které pracovaly na mnoha stavech a splňovaly plán na několik set procent – možná to platí i dodnes.

Dáme-li dohromady všechny symptomy, začíná se nám celá skládačka dávat dohromady. Přijímání studentů na odvolání umožnilo vytváření vybraných specifických vazeb „vděčnosti“ s konkrétními významnými osobnostmi (ať již studují oni či jejich potomci), ale tím, že jde o velké množství studentů, není zcela zřetelné, kteří jsou ti klíčoví, protože společně s prominenty jsou přijímáni i běžní studenti. Neprůhlednost uznávání zkoušek, vytváření fiktivních komisí dává prostor pro „virtuální“ absolventy všech typů studia, zároveň ale většina studentů prochází normálním studiem a většina učitelů provádí normální výuku a zkoušení. Většina studentů pak brání své vedení, někteří proto, že nemají čisté svědomí, většina ale proto, že se museli studiu opravdu věnovat a nic nedostali zadarmo. Navíc hlavní argumenty bývalého vedení, které měly v akademické obci a hlavně mezi studenty úspěch, hovořily nejen o již zmiňované nekalé konkurenci, ale také, že se musí zabránit byrokratizaci, kterou Akreditační komise požaduje.

Proč bychom měli naplňovat nesmyslné požadavky transparentnosti? Koho všeho bude asi možné nalézt mezi „rychlými“ absolventy (kdysi v 50. letech se jim říkalo rychlokvašky)? Zdá se, že budou mezi nimi důležití úředníci státní správy a samosprávy, politici, advokáti, pracovníci orgánů činných v trestním řízení, podnikatelé (i ty, jejichž jména figurují i v dalších velkých skandálech) či jejich rodinní příslušníci. Počet jednoznačných virtuálních studentů se bude počítat na desítky, těch, kteří vystudovali magisterské studium za méně než pět let, jsou dle statistiky stovky. Bude ale zřejmě nemožné zjišťovat, pokud měli za sebou už nějaké předchozí studium, za jakých podmínek jim byly dříve splněné povinnosti uznávány. Dá se předpokládat, že ve většině případů šlo o přechody z bakalářského programu právní specializace nebo o přechody z jiných právnických fakult, celková netransparentnost pak umožňovala schovat mezi ně i ty případy, na kterých vedení mělo zájem.

Z hlediska možných virtuálních studií zůstávají ještě mnohé otevřené otázky. Jde o celoživotní vzdělávání a jeho průchodnost do bakalářského studia (k tomu jsme v loňské roce dostali podklady a hovořili jsme i s účastníky kurzu, ovšem po nynějších zkušenostech není jisté, zda to nebyla jen virtuální realita) a také o tzv. malé doktoráty – státní rigorózní zkoušky, jejichž součástí je obhajoba rigorózní práce a výsledkem titul JUDr. Ty jsou předmětem hodnocení nyní.

Co říci závěrem. Činností minulého vedení ať již na fakultě či v Akademii věd by se měly důkladně zabývat jiné orgány, než je Akreditační komise; dnes zveřejněné informace o tom, že stát v případu Diag Human zastupuje docent Kindl a předsedajícím rozhodčího senátu je student pátého ročníku Fakulty právnické Petr Kužel, potvrzují, že hlavní aktéři nejsou bezvýznamné osoby z akademického světa. Fakultu právnickou minulé vedení dovedlo takřka ke krachu, znehodnotilo tak diplomy mnohých kvalitních a poctivých absolventů všech typů studia. Nové vedení má jedinou šanci – urychleně přijmout opatření, které všechny studijní a zkouškové procesy zprůhlední a obnoví tak důvěru ve studium na fakultě. Je také nutné, aby akademická obec pochopila, že bez její podpory a aktivity to půjde jen obtížně.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Ládik napsal(a):

Ještě by bylo dobré zveřejnit minulost té vrchnosti. Sázím 100:1 na komanče.
05. 10. 2009 | 09:40

student napsal(a):

To je normální. Platí přece, že hranice mezi právem a podvodem je obtížně rozeznatelná.
05. 10. 2009 | 09:47

Suchec napsal(a):

Vokovická Sorbona se přetransformovala do Právnické fakulty v Plzni? :-)))
A navíc ještě ta provázanost s Ústavem státu a práva ČSAV?

BTW, copak je komu známo o tom, že šéf fakulty (jestli jsem dobře zaslechl) protlačil souč. studenta 5. ročníku jak arbitra v kauze Diag Human?

A ještě drobnost.
A já si říkal, proč ten Pospíšil tak rychle nastoupil do záchranné mise. Budeme mu říkat hasič.

Dvořáková:
Ať se na mne nikdo nezlobí, ale ohledně té fakulty se to motá již dávno.
Stačí si vzpomenout na studia pánů Rumla, Grosse apod.
05. 10. 2009 | 10:01

student napsal(a):

Dovolte mi malý kurs ekonomie.
Kde je poptávka a peníze nebo vliv (který pomůže k penězům), tam vzniká trh. Trh se nedá omezovat ani regulovat.
A to všechno se v Plzni potkalo. Je to přece normální.
05. 10. 2009 | 10:09

Gerd napsal(a):

Paní Dvořáková,
pověst právnické fakutly ZČU ničí politici, kteří na ní podivným způsobem studují. Např. Ruml údajně skládal zkoušky po telefonu. Co se týká tenké hranice mezi právem a zlodějnou, to nám ukázal Stanislav Gross. Existuje a je to morálka. Tito dva studenti jsou nejznámější, ale bylo mnohem víc a dalších případů, např. dcera Dagmar Veškrnové, dnes Havlové. Souvisí to s vedením fakulty a členstvím děkana v ODA.
Tak se nedivte, že je kolem právnické fakulty pořád nějaká nejasnost a podezření. Vedení fakulty si za to může samo, třeba přijímací zkoušky. Vzpomínáte, jak dramaticky snížili limit pro počet bodů přijímacích testů? Jen mírně pod úrovní p. Rumla, která byla více než průměrná. Tisíce studentů přijali, aby je hned v prvním ročníků vyházeli. Ne však p. Rumla. Divíte se, že jsou o pověsti fakulty takové pochybnosti? To s kvalitou vyučujících nemá co dělat, spíše s morálním profilem. a co pak z takové fakulty může vylézt? Buď hodně čestní lidé, kteří tím zůstanou nedotčeni nebo nezcharakterní darebáci, z nichž pár pracuje v exekutorských kancelářích.
05. 10. 2009 | 10:27

vfischer napsal(a):

Jinými slovy řečeno asi takto: Řežba o moc, prachy, pověst a pozice je nemilosrdná na všech úrovních !!! V akademické obci, stejně jako v poslanecké sněmovně, v senátě i jinde ve státě - chyť jak můžeš, žer a mlaskej, po nás potopa. V rozkradeném státě, ovládaném gangsterskou zbohatlickou oligarchií, zkorumpovanou justicí, policií a gigantickou parazitní byrokracií, občánku, práva, natož nějakou morálku, nehledej a pomoci nečekej. Přizpůsob se zákonům džungle a střez se upadnout do spárů vládnoucí mafie! Ale hlavně zaplať ! zaplať ! zaplať ! Ať mají páni profesoři společně se svými kumpány u státních koryt co rozkrást, a aby mohli veselji zvracet svá moudra o právu spravedlnosti do mediálního cirkusu!
05. 10. 2009 | 10:30

schlimbach napsal(a):

student

někde jste na cestě svých vývodů zanechal morálku a odpovědnost -)
05. 10. 2009 | 10:42

SVPETR napsal(a):

Nenadávejte na komanče, kterým se o takovýchto podvodech a loupežích může jenom zdát !!!
05. 10. 2009 | 10:43

Lila napsal(a):

student

Nechci žít v zemi, kde jsou tyto poměry považovány za normální. A také mě děsí lidé, kteří tak uvažují a zřejmě i jednají.
05. 10. 2009 | 10:47

myrta napsal(a):

Neuvěřitelné!Přečtěte si na SEZNAMU o kauze Diag Human.Nemůžu věřit ,co se u nás děje.Proto odpůrci nechtějí LS,mohli by jim koukat pod prsty!
05. 10. 2009 | 10:48

Lila napsal(a):

SVPETR
O absolventech pražské právnické fakulty, které ve škole téměř nikdo nikdy neviděl, jsem se poprvé dočetla v Tigridově Svědectví někdy na přelomu 70. a 80. let. Byla tam uvedena konkrétní jména, vesměs šlo o potomky prominentů režimu.
05. 10. 2009 | 10:54

Lila napsal(a):

Jiří Pospíšil včera ve zprávách mj. uvedl, že se přišlo na to, že někteří studenti plzeňské právnické fakulty studují i 12. rokem! Běžnou praxí v Plzni je prý i fakt, že někteří studenti třetího, čtvrtého i pátého ročníku dosud neabsolvovali jedinou zkoušku...
Jestli je to všechno pravda, pak se nemohu ubránit pocitu, že jsme všech banánových republik futrál.
05. 10. 2009 | 11:03

Milan napsal(a):

Počet studentů se zmenšuje a tak logicky přitvrzuje boj vysokých škol.
Plzeňská právnická fakulta bude zrušena, protože pražská a brněnská si nenechají ujít příležitost zbavit se konkurence.
Snahy pana Pospíšila o záchranu této fakulty jsou marné.
05. 10. 2009 | 11:14

vidlemistoklicu napsal(a):

Nebylo by lepší řešit ten současný marasmus komplexněji? Tato fakulta je jen obrazem fungování celé společnosti, založeném na podvodu, korupci, mafiánských praktikách a hlavně velmi "nezávislé" justici. Nejdříve by musela začít fungovat doposud stejně zkorumpovaná justice. I podvodník se bojí tvrdého trestu. U nás jsou ale někteří absolutně beztrestní.
05. 10. 2009 | 11:24

Martin Marek napsal(a):

Děkuji paní Dvořákové za výszižné shrnutí problémů a jeho příčin na FPR v Plzni.
05. 10. 2009 | 12:08

Olaf napsal(a):

Martin Marek by se pri sve soustavne kritice vedeni mel zamerit nejprve na sve "studijni uspechy"
05. 10. 2009 | 12:35

Petr Novák napsal(a):

Je to jednoduché. Mezi právníky se již celá léta mluví o tom, že právnická fakulta v Plzni je zkorumpovaná naprosto nepředstavitelným způsobem. Je třeba vyjádřit jen podporu akreditační komisi. Buďte nekompromisní!
05. 10. 2009 | 12:58

Xk napsal(a):

Ano...kvůli šmelaření několika jedinců ve vedení potrestáme studenty, co si plní povinnosti a studují řádně. geniální
05. 10. 2009 | 13:01

Aleš napsal(a):

Člověk je stále překvapován- spojení této fakulty s Ústavem státu a práva dává dobrý obrázek , jak funguje dohled z vedení akademie a university.
O to strašidelnější, že takto funguje ústav vychovávající lidi, kteří mají vytvářet jeden z pilířů demokratického státu!!!!
jediné štěstí pro tyto lidi je "výkonná kriminální policie", ta jistě najde důvod jak zastavit ve spolupráci s SZ policejní vyšetřování.
příšernost.
05. 10. 2009 | 13:15

plzeňské jaro napsal(a):

Olafe, to ty nikdy nepochopíš - že si někdo jako MM může vypustit rybník. A nechápeš toho zjevně víc
05. 10. 2009 | 13:15

Balu napsal(a):

Paní Vladimíro Pavlíčková, má-li někdo povinnost zasáhnout, tak jste to právě Vy z titulu členství v komisi, která zkoumala podivnosti na plzeňské právnické fakultě. Těch podivností a nenormálností se nakupilo za ta léta tolik, že jediným řešením je zrušení vysokoškolské akreditace a s tím spojené odebrání podvodně získaných titulů absolventům. Těm, pokud by si chtěli vzdělání udržet, povolit jim vykonání řádných zkoušek na jiné právnické VŠ. Vedení školy obžalovat a postavit před soud. Stát nesmí připustit situaci, že by byla znedůvěryhodněna jeho kontrola nad akademickými tituly.
05. 10. 2009 | 13:30

Petr napsal(a):

Udělejme pořádek! Gross a ostatní z Horní Dolní už "vystudovali".
05. 10. 2009 | 13:42

Tomáš napsal(a):

Vážená paní profesorko,

děkuji vám za obsáhlé informace 'z první ruky.' Žijeme v zemi, kde je vysokoškolské vzdělání čímdál více glorifikováno, předkládáno jako podmínka zaměstnání již od pozic středního managementu, a přitom jeho kvalita je diskutabilní. V tomto případě je navíc zřejmé, že je mnoho lidí, kteří mají titul bez vzdělání.

Velmi se obávám, že není cesty zpět, že si společnost zcela nesmyslně nastavila VŠ vzdělání jako standard, a plzeňská Právnická fakulta je jen první vlaštovkou v cestě 'směr USA,' kde se tituly prodávají na otevřeném trhu.

Přeji vám ve vašem nelehkém úsilí úspěch, vaší práci věřím, ale nevěřím, že dokážete odolat společenské poptávce v dlouhodobém horizontu. Vždyť dnes více než polovina populačního ročníku nastupuje na VŠ.

S pozdravem,

Tomáš Andrejsek
pracující na pozici vyššího managementu
vzdělaný, avšak bez VŠ titulu
05. 10. 2009 | 13:48

plzeňské jaro napsal(a):

jinak když to tak čtu, paní Dvořáková, Vás i celou akreditační komisi by měl zaměstnavatel pro práci s tímto bahnem do budoucna vybavit následujícími pomůckami: gumáky, rejžákem, koštětem, SAVEM a bejkovcem
05. 10. 2009 | 13:58

pumprlidentlich napsal(a):

Netáhlo, avšak bez VŠ titulu varuje před "směrem USA". Pěkné. Zřejmě slušný oddíl
05. 10. 2009 | 13:58

Libertad napsal(a):

Pani Pavlíčková, dejte na sebe pozor, ať Vás"náhodou" nepřejede auto, (to není z mé strany výhrůžka, ale upřímně míněná rada).
Přeji dostatek odvahy ke zrušení právnické fakulty a k tomu, aby všechny rychlokvašky byly znova přezkoušeny.
05. 10. 2009 | 14:21

F.srbek napsal(a):

Soudím, že právnická fakulta v Plzni by měla být "rozmetána". Zřejmě i v Čechách, lze tituly a vzdělání "koupit". Pokud někdy někdo studoval dálkově, já jsem to zažil na ČVUT elektro v Praze, pravda za "totáče", pak si jistě dovede představit proporce mezi prací a studiem. Zejména ,když jde o pozici ministra, či dokonce předsedy vlády apod. Tehdy, díky Bohu se asistenti a profesoři s nikým moc nemazali. Dálkaři museli skládat zkoušky s posluchači denního studia. Měli jen jedinou "výhodu". Mohli studium rozložit na čest let. Po přečtení všech článků o právnické fakultě v Plzni začínám být hrdý na to, že jsem řádně bez úlev a protekce vystudoval technickou vysokou školu. I kdyby jen zlomek toho, co se píše o právnické fakultě v Plzni byla pravda, měla by být fakulta "rozprášena".
05. 10. 2009 | 14:25

Marie napsal(a):

to Martin Marek: a já ti jako student děkuju, že jsi mi zformoval představu o bonzákovi
05. 10. 2009 | 14:25

Darina napsal(a):

Já na té fakultě studuju a je mi zle z vašich komentářů. Všichni tady píšete, jak to chcete zrušit a rozmetat. To je prostě odporný? Chodí tam normální studenti, kteří chtějí mít vysokou školu! Rychlokvašky jsou na každé školy, ale pak je tam 80% poctivých studentů. Je odporný, že dvacet let po revoluci dokážete říkat takové věci.
05. 10. 2009 | 14:28

Docent napsal(a):

Vážená paní kolegyně,
článek je zajímavý a až na poslední odstavec převážně nezaujatý. Nechápu ale, proč zde blogujete o záležitostech, které najisto nevíte a které má komise teprve zkoumat ("desítky/stovky" atd.) a postavit najisto. Lepší by bylo vyčkat a pak publikovat zjištění standardní cestou zprávy AK. Nerozumím ani poslednímu odstavci, který jako byste přepsala z ranních novin. Pokud byste znala bližší informace, věděla byste, že za nepochopitelným jmenováním Kužela stojí ministerstvo, resp. Městský soud v Praze, zatímco oba arbitři si nominovali osoby jiné, z nichž Dr. Motejl nominaci přijal. Teoreticky může být arbitrem (narozdíl od soudce)kdokoli, tedy i osoba bez právnického vzdělání. V praxi by bylo normální nominovat zkušeného významného arbitra. Nepochybuji o tom, že ústavní stížnost proti rozhodnutí MS Praha bude úspěšná. Vy však vše podáváte, jako by si snad Kužela dosadil sám Kindl a byla to "další jeho nepravost". Zkuste se nad tím zamyslet. Kindl je schopný advokát, být jedním z arbitrů jistě úspěšně může, nevím, co na tom spatřujete za problém.
Konečně nechápu, proč píšete věci typu "Silné spekulace byly i o celoživotním a následném bakalářském studiu". Každý ví, že tzv. Celoživotní vzdělávání v je v zákoně o VŠ systémovou chybou, a že jeho realizace na všech českých fakultách je do nebe volající nemravnost, při které si lidé platí rok za studium a při dosažení jistých výsledků jsou jim přičteny extra body u přijímacích zkoušek-body tedy reálně koupené. Ale tento systém je na všech 4 fakultách, nevím, proč jej kritizujete právě v Plzni. Je hodný kritiky, ale všeobecně. Doufám, že mi na mé otázky odpovíte. Děkuji a zdravím Vás.
05. 10. 2009 | 14:46

Nathaniel napsal(a):

Pokud na neco podobneho neprestanete OKAMZITE davat nase (statni) penize, nezbyde mi nez myslet si, ze ten podvod nejen tolerujete ale i podporujete za nase penize!

Reknete jim, ze az do vyjasneni VSECH nesrovnalosti nedostanou ani korunu z verejneho a uvidite tu rychlost, kazdy (lzi)docent ci (lzi)doktor se rozhybe, kdyz mu neprijde vyplata nebo dve....
05. 10. 2009 | 14:57

Night.Stalker napsal(a):

Já být paní Dvořákovou, tak jdu raději na pivo.
05. 10. 2009 | 15:01

Karel Vávra napsal(a):

Vážená paní profesorko Dvořáková,
Vaše snaha (byť opožděná)prověřit podezřelé aktivity některých VŠ je velmi sympatická a držím Vám palce. Trochu mám strach, že budete mnoha špatnostmi "Augiášova chléva" zcela zdrcena. Podívejte se třeba na soukromou Vysokou školu Karlovy Vary - její personální propojení a plzeňskou právnickou fakultou je odstrašující (Kindl, Tomažič, Klíma...). Nebo třeba prorektor této VŠ prof. Viktor Porada- osoba s velmi ponurou minulostí (za totality prorektor Vysoké školy SBN, poté vyhozený rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislavě). Bude to pro Akreditační komisi zajímavé počtení!
Karel Vávra
05. 10. 2009 | 15:41

Míval napsal(a):

Darino, problém je, že studujete na fakultě, jejíž vedení svým jednáním totálně zdiskreditovalo nejen sebe, ale právě i fakultu. A že za chyby generálů platí hlavně prostí vojáci, to je Vám snad známo. Vy jako studenti nebudete platit svými životy či zdravím, ale diplomy téhle fakulty asi budou řazeny mezi ty podřadnější. A nic na tom nezmění poctivost osmdesáti procent, jak uvádíte, studentů.
05. 10. 2009 | 15:42

Doktor napsal(a):

Možná, že je vše jinak.Poslední diskutující má pravdu. Budu-li potřebovat advokáta budu se teď již ptát, kde studoval a nic na tom nezmění fakt, že většina studentů jsou poctiví lidé. Ryba ale smrdí od hlavy. Svoje funkce by měli opustit všichni akademičtí pracovníci fakulty, kteří ji přímo řídí. a to od rektora počínaje. Vždyť nereagovali ani na šeptandu lidí pracujících na Univerzitě a to je na pováženou. Hlas lidu - hlas Boží.
05. 10. 2009 | 15:57

Brundibár napsal(a):

Přeji hezký den, paní Dvořáková,

já se docela obávám, že v Plzni se jen vynořilo to, co je na jiných fakultách a univerzitách skryto pod hladinou (a optimisticky doufám, že v podstatně menší míře).

Lze s tím myslím udělat jediné - "plzeňská práva" buď zrušit, nebo postavit zcela znovu, všem studentům s "normálním" průběhem studia vydat diplomy nové (nebo jiné) fakulty a těm ostatním umožnit novou obhajobu jejich závěrečné práce na jiné fakultě. Staré diplomy by pak mohly mít stejnou váhu, jako ty ze spamů, co nabízejí doktoráty za 600 dolarů.

Snad má Darina pravdu, že naprostá většina studentů je poctivých. A mělo by byt především v jejich zájmu oddělit zrno od plev. Protože ty "plevy" potom kazí pozici těch poctivých studentů na trhu práce - pro zaměstnavatele prostě diplom z "profláknuté" fakulty nemá valnou hodnotu. A jen nerad bych se dožil doby, kdy by jakýkoliv diplom vydanýv ČR neměl valnou hodnotu.
05. 10. 2009 | 16:07

daimonion napsal(a):

Problém tkví v tom, že důvěru lze velmi rychle ztratit, ovšem získat ji zpět je kromobyčejně svízelné. Jde o to, že po této aféře (aférách) bude mít i po rekonstrukci vedení fakulty diplom z ní velmi spornou hodnotu. Prostě: kdo studoval v Plzni práva, je podvodník a nic neumí. Veřejné mínění bude a vlastně již je takové. Ale mohou si za to na fakultě i studenti sami. Mají své hojné zastoupení v senátu a mohli proti zhůvěřilé korupci bojovat již dávno.
05. 10. 2009 | 16:54

Petr z Tábora napsal(a):

Gratuluji autorce k příspěvku s jasnými informaci a těší mě i věcná diskuse.Spolu s dalšími informacemi vzniká dojem o instituce prohnilé skrz naskrz, protože i ti nevinní musí alespoň něco vědět. Mám už delší dobu názor, že by tato právnická fakulta měla být zrušena a to způsobem, který by nepoškodil současné studenty.
05. 10. 2009 | 16:59

Líný černý pes napsal(a):

Zajímalo by mne, proč se Akreditační komise nepustila do kontroly dříve, protože už dlouhá léta je nejstrašnější urážkou mezi právníky dotaz "pane kolego, nestudoval jste náhodou v Plzni?".
05. 10. 2009 | 17:21

jiří napsal(a):

Ládik

A důkazem mohou být např. prominentní studenti plzeňských práv Jan Ruml (US DEU) nebo Jiří Pospíšil (ODS).

Vy jste opravdu rychlý střelec.
05. 10. 2009 | 17:36

Plzeňák napsal(a):

Pro Suchec a Petr: Pánové, Stanislav Gross v Plzni nestudoval, ten studoval v Praze. Tím nechi nijak obhajovat plzeňskou právnickou fakultu, problémů je tam opravdu víc než dost, jen uvádím věci na pravou míru.
05. 10. 2009 | 18:02

LEVAK napsal(a):

Ad jiří:Jan Ruml přijímcí zkoušky neudělal!Dosáhl jen 47 bodů do limitu mu chybělo 20 bodů.Ke studiu byl přijat na děkanskou vyjimku, úplně ve stylu bolševických časů!
PS:představte si,že se vůbec nestyděl a nestydí,že obsadil místo chytřejšího studenta.Jo holt disidenti to bylo asi u přijímací zkoušky podstatné stejně jako dřív členství v KSČ nebo dělnický původ!
05. 10. 2009 | 18:11

Cicero napsal(a):

Co mě na té kauze nejvíc fascinuje, není korupce a jiné napravosti vedení fakulty - staré psy novým kouskům nenaučíš (no offense meant, Líný Černý Pse). Nejzajímavější (a nejsmutnější) jsou místy až hysterické reakce studentů plzeňských práv, kteří v duchu těch nejlepších totalitních tradic bezhlavě útočí na osoby, které si dovolují na nepravosti na PF ZČÚ upozorňovat. "Bonzák", jak to tady kdosi napsal, je něco tak nepředstavitelně zrůdného a ohavného, že je lepší slepě strkat jazyk do Kindlovy zadnice a zavírat oči před svinstvem, než sebrat odvahu a říct si, že na tomto se podílet nebudu a nechci. Ještě bych to chápal (ne omlouval) u těch, kteří se na školu dostali právě díky "domácí atmosféře", ale co ti ostatní "bojovníci"? Strach, patolízalství, egoismus. Fuj.
05. 10. 2009 | 19:06

Michal Macek napsal(a):

bordel jak za komancu!stary struktury docenty vyhazet i s dekanem!
05. 10. 2009 | 20:07

govind napsal(a):

Zajímavé informace mi jen dokreslují šeptandu, podle které si JUDr. Krejsová - radní města Plzně koupila svůj titul za 150tisKč. Měl jsem s tou paní jistou zkušenost, přirozeně se chová jako hovado.
05. 10. 2009 | 20:49

Hoho napsal(a):

250. tis za Mgr. Ale pssst!
Jančík
Řápková
Gross
atd atd atd.
05. 10. 2009 | 21:57

student napsal(a):

Byl jsem se podívat na vesnici a zjistil jsem, že stát umí docela dobře hlídat pěstování včel nebo třeba dobytka. Tak jak je možné, že neumí pohlídat pěstování právníků.
05. 10. 2009 | 22:45

Gerd napsal(a):

govinde,
máte na mysli samosoudkyni Krajského soudu v Plzni JUDr. Zuzanu Krejsovou, nebo JUDr. Marcelu Krejsovou, náměstkyni primátora města Plzně? Aale je to skoro jedno, ani jedna za mnoho nestojí.
05. 10. 2009 | 23:54

samařanka napsal(a):

Marie, Darino,
jestli někdo vaší fakultu zachová, tak daleko spíš kvuli tomu, kterého nazývá Marie Bonzákem, než kvůli těm hodným tichoučkým studentům, kteří se zlobí na ošklivé diskutující, že jsou tak zlí a nepřejícní; znáte tu o Sodomě a Gomoře? jak tam hledali deset spravedlivých, aby mohla ta města zůstat zachována? co se solí, která není slaná a co se studenty práv, kteří nemají právní vědomí?
už se vzbuďte, hrozně vás na té škole obelhávali a kazili vám charakter, to nemáte více sebeúcty, abyste si to byly schopné přiznat?
05. 10. 2009 | 23:57

Utaka napsal(a):

Exministr Jiří Pospíšil - KOZEL ZAHRADNÍKEM. Žijeme v divné době.
06. 10. 2009 | 07:25

Kolja napsal(a):

Vážení, myslím, že žádného Plzeňáka nepřekvapí, když řeknu, že je veřejným tajemstvím, že soukromé školy dávají absolutorium za peníze. Za 50 tis. Kč je maturita, za sponzorský dar 50 - 70 tis. Kč je přijetí na práva, za 200 tis. je udělen mgr. Ten binec je samozřejmě kvůli penězům. V politice je totiž jedno, že člověk nic neumí, stačí tam papír.
06. 10. 2009 | 07:39

vodník Kebule napsal(a):

Náš mladej říkal, že to není pravda, že by tam byl binec. Prý je to naopak jediná škola v republice, kde mají naprosto jasný a přehledný ceník zkoušek ...
06. 10. 2009 | 08:12

Petr Novák napsal(a):

Bohužel to zřejmě není selhání několika jedinců na fakultě, ale dlouhodobý, systémový problém, přesně jak píše prof. Dvořáková. Je nutné s tím něco dělat. Bylo by nesmírná škoda pro nás všechny, kdyby tento skandál vyzněl do ztracena. Fakulta se ale nemusí bát nejhoršího, protože se o ni postará Jiří Pospíšil. To je dnes již velmi zkušený člověk, který dobře chápe, že jde o jeho vlivovou bázi v Plzni, o tituly a práce jeho kamarádů. Takže bych očekával, že bude problémy krýt, i když to bude nepochybně dělat chytřeji, než dřívější zkorumpovaní "mudrci".
06. 10. 2009 | 08:35

Strašpytel napsal(a):

Vážení, neradujme se z odhalení předčasně. Lze doložit, že Plzeňský "VÚML" vystudovali děti současných politiků - kteří na modrých kandidátkách míří do Parlamentu... Ti to všem štváčům "spočítají!?"
06. 10. 2009 | 08:45

ali napsal(a):

proč mám pocit, že kauza je vykonstruovanou cestičkou na teplou židličku panu Pospíšilovi?
06. 10. 2009 | 09:07

NEMO napsal(a):

Nějak ten rozdíl mezi komunismem a demokracií přestávám vidět. Je tady ale jeden viditelný rozdíl. Dnes si můžete, když máte peníze a moc koupit opravdu všechno. Nejznámější argument bojovníků za tkz. svobodu byl, že komunismus pokřivoval lidský charakter a dělal z lidí odporná individua. Takhle je to asi lepší, teď máme odporná individua na nejvyžších místech a ještě nás můžou častovat čecháčstvím a závistí. Ani jsem netušil, že vyženěná dcerka "naší největší morální autority" taky rychle a záhadně vystudovala v Plzni.
06. 10. 2009 | 09:07

občan napsal(a):

Paní Dvořáková,
nedělejte, že Vás to rozhořčilo.
Takových "obskurních" vysokých škol je po republice víc. To určitě víte.
A všechny mají od Vás akreditaci..
06. 10. 2009 | 09:10

PatientO.T. napsal(a):

Studovat se dá jistě lecjak. A nejen v Plzni:

http://209.85.129.132/searc...
06. 10. 2009 | 09:28

spolužačka napsal(a):

Dobrý den, paní Dvořáková.
Po přečtení Vašeho blogu jsem zcela zdrcena. Univerzita produkuje falešné právníky, kteří následně zastupují v systému našeho státu funkce a místa, ze kterých ovládají naši společnost. Advokáti, státní zástupci, soudci, úředníci státní správy, policisté, primátoři, hejtmani, poslanci, senátoři, ministři, premiéři a snad i prezidenti. Lidé bez odpovídajícího vzdělání, bez moudrosti, bez pokory, bez charakteru, bez slušnosti, zloději duše. Lidé, kteří neprahli po vědění, ale po titulu ze zištných důvodů. Kvůli několika hamižným gaunerům jsou teď falešní právníci kolem nás a rozsévají svoji infekci dál. Domyšleno do důsledku, nemáte náhodou v Akreditační komisi také nějakou "kukačku" z Plzně? Jak dlouho takový stav na právech v Plzni už trvá? Jaké to má řešení, jaké to může mít řešení, jaké východisko to může mít? Je to jen v Plzni nebo už jsou infikovány další školy? Jaký to má, resp. bude mít sociologický dopad do fungování společnosti? Falešní právníci budou soudit, ovládat a manipulovat slušné (neinformované) lidi za účelem dosažení zisku. Co se s tím dá dělat, zvláště, když je společnost už infikovaná? Prosím odpovězte, napište pokračování svého blogu, neboť jsem si jistá, že na řadu odpovědí fundovaně odpovíte. Bohužel tuším, že zbytek bude jen polemika.
06. 10. 2009 | 09:46

stejskal napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden výkřik obsahující vulgarismy, neboť tyto jsou v rozporu se záměrem našich stránek, tedy poskytovat prostor pro věcnou a korektní debatu (viz záhlaví každé diskuse).

Děkuji za pochopení.

Libor Stejskal, editor blogů
06. 10. 2009 | 12:01

Martin napsal(a):

Pokud jsem pochopil AK dokumentuje něco co v praxi fungovalo mnoho let. V diskuzích zaznívá, že se jedná (v menší míře) o běžnou praxi i na dalších VŠ. Státní rozpočet do této akademické žumpy dává čím dál víc peněz poplatníků. Umí si ti vysokoškolsky vzdělaní lidé představit jaký trend je nastaven? Uvědomují si, že tohle jsou vyhozené peníze, ze kterých žádný důchod pro nikoho nebude? Uvědomují si ti "chytří" i ti co mlčí, čemu je napomáhájí? Myslíte si, že vedení, které tento zkorumpovaný systém VYTVOŘILO - že ho nebude bránit?
Tohle nelze svalit na komunisty i kdyby jste se rozkrájeli. Není možné v demokracii všechno sledovat, protože se rázem vytvoří policejní stát. Nutnou podmínkou pro demokracii je samočistící schopnost společnosti. Toho není schopní současná mafie delikventů, policistů, soudců, politiků a úředníků.
06. 10. 2009 | 13:01

bobina napsal(a):

Pane bože, mně je špatně...!!!
06. 10. 2009 | 15:41

Martin napsal(a):

To bobina:
Mě je špatně od doby kdy se k moci vedrali pomocí korupce, diletanti a hochštapleři ... Přesně podle mého odhadu tento experiment dopadl... Viníkem ovšem nejsou staří/známi, ti jsou přečtení. Viníkem jsou ti co k volbám NEPŘIŠLI, protože uvěřili, že to nemá cenu ...
06. 10. 2009 | 19:33

MartiX napsal(a):

Teda vedel jsem ze na nekterych VS je pekny bordel ale tohle je neuveritelny... fakt strasny...myslel jsem ze u nas to neni idealni, ale tohle je mimo moji predstavivost.
06. 10. 2009 | 20:44

Rájovec napsal(a):

Máte to moc dlouhé, paní politoložko. On stačí pohled na docenta Milana Kindla (http://fotoalba.centrum.cz/...) a je jasno.
06. 10. 2009 | 21:30

Rolin napsal(a):

Pomalu pročítám příspěvky a docela se bavím. Nad tím, jak jsou tu všichni čestní, pohoršení a hlavně informovaní … Jeden by fakultu rozprášil, zrušil apod. Fajn, rozprašte Senát, Poslaneckou sněmovnu, rozprašte státní úřady a ministerstva, z nichž si někteří udělali dojné krávy. Další tu rozšiřují „zaručené informace“ o studiu pana Rumla, ačkoliv si navzájem protiřečí – jeden napíše 100 % fakt, jak kvůli Rumlovi dramaticky snížili počet bodů u přijímaček a pak tisíce studentů z prvního ročníku vyházeli, další 100 % fakt, že Rumla přijali na odvolání … No učiněná Sodoma! Pánové, než začnete psát nějaké pohádky, dohodněte se alespoň na jejich znění. A k tomu neustále omílanému nesmyslu, že v Plzni studoval Gross, se snad ani nemá cenu vyjadřovat. Mimochodem, že se na pražské právnické fakultě „ztratila“ jeho diplomová práce, to Vám nevadí? Pardon, já zapomněla, ona jí odplavila povodeň.

Vzhledem k tomu, že na plzeňské fakultě učí (učila) celá řada učitelů, docentů a profesorů z pražské právnické fakulty, zajímalo by mě, v jakém okamžiku došlo k jejich proměně (někde na cestě mezi Prahou a Plzní?), kdy se z poctivého a přísného učitele kvalitní a elitní pražské právnické fakulty změnili v učitele rozdávající zkoušky na plzeňské fakultě za peníze (viz názory v diskuzi) či jiné všimné. Holt učitelé z pražské právnické fakulty žijí dvojím životem a v důsledku toho zřejmě uplatňují i dvojí měřítko na studenty … To nebudete vyšetřovat? Jak k tomu ti chudáci poctiví studenti z pražské právnické fakulty přijdou?

BTW: Vzpomínám na jednu absolventku pražské právnické fakulty, která sice uměla nazpaměť odrecitovat občanský zákoník, ale rozdíl mezi promlčením a prekluzí zřejmě nepochopila dosud. Takže přestaňte paušalizovat a emoce si nechte na později. A hlavně si nenalhávejte, že se podobné věci jinde neděly (na rozdíl od plzeňské fakulty se z nich ale poučili a ututlali to před Akreditační komisí a novináři, kteří zřejmě prožívají prodlouženou okurkovou sezónu).
06. 10. 2009 | 22:20

jarin napsal(a):

Jaký pán,takový krám. V nemravném státě, kde nemravnost a nemorálnost je neokomunisticko-komediantskou vládou a reprezentací povýšena na ty nejvyšší hodnoty to jinak dopadat ani nemůže. Kdysi se tomu za komunistů říkalo rychlokvašky, dnes se tomu říká "ve státním zájmu". Rád bych například sehnal diplomovou práci takového pana Grosse:jak verifikoval vysokou školu zkouškami coby začínající mašinfíra a další "opory společnosti"? To by byl jistě pořad do televize na Silvestra. M.Curie-Sklodowska dělala kdysi doktorát 17 let (!!) a dodnes platí jako Písmo svaté. Nemusí to v případě metodologií trvat tak dlouho, ale musí to být řádně posouzeno. Běžný standard průměrné doktorské práce je 7 roků tvrdé dřiny, někdy i dodatečných dopracovávání nejen v zájmu komise, ale i v zájmu poctivého doktoranda, který se se ctí chce s problémem vypořádat, ale jak pro koho, že, sametsoudruzi, a nejen ti z FF z Plzně.
07. 10. 2009 | 09:35

Juristik napsal(a):

No, je to už skoro jako v Nigérii, Mexiku a Spojených státech. Kdyby Kindl Zachariáš a spol otevřeli internetovou prodejnu titulů a diplomů, už jsme ty tři vyspělé země dohnali. Nebo je to tak, že Nigerijci, Mexičani a Amíci prodávají diplomy a tituly u nás a Kindl a spol zase v Nigérii a na Ukrajině?
07. 10. 2009 | 14:37

berd napsal(a):

tak kdyby se probral stejný problém na právnické fakultě v Praze, dopracujeme se taktéž k podivně vystudovaným osobám....... Ale tam to ještě neprasklo..
07. 10. 2009 | 14:53

yochi napsal(a):

Neměli bychom se zamyslet nad funkcí Akreditační komise ČR? Ty věci lze vidět taky jinak. Pracovní komise AK ČR, ve kterých jsou zastoupeni proděkani VŠ dávají návrhy souhlasných stanovisek k akreditaci jak na běžícím páse, ovšem pouze a výhradně pro svoje pracoviště. U ostatních škol je vše problém. Zdravotnické obory jsou jasným příkladem, jen se podívejte na zápisy z AK a uvidíte jasnou preferenci JČU v Českých Budějovicích. Paní profesorko, nejde o nekalou konkurenci? Není čas vymyslet opravdu nestranný hodnotící nástroj pro VŠ? Myslím, že tohle je jen kapka v moři a netýká se pouze VŠ a oboru práva, ale především podivného hodnocení realizovaného Akreditační komisí ČR.
07. 10. 2009 | 14:57

Bereniké napsal(a):

Hm... Paní Dvořáková, bohužel máte pravdu v tom, ze jde o systém.Systém, který je takto vytvářen již velmi dlouho - položte si otázku od kdy zastávají panové jaké funkce. Na tento systém již nekolik lidi doplatilo a někteří docela tvrdě, zejmena zdravotně, tím, že se se na něm nechtěli podílet, napr. zakládající a pak vyštvaný a dehonestovaný děkan fakulty.
Systém, který má chapadla ledaskde, kde vás to zřejmě ani zatím ještě nenapadlo (co např. chapadlo pres arcibiskupství na teologickou fakultu...).
Systém, který manipuloval okolím tak dokonale, protože nikdo nevěřil, že by tihle ctihodní pánové mohli být něčeho takového (a horšího) schopni. Každou chvíli dostávám stále zpravy typu "my tomu nevěřili". A jkak se tomu stale nevěří svědčí napr. vyjádření pana Pačese, který považuje pana Zachariáše za slušného člověka.

Podstatné ovšem je, že to není problém té školy, ale problém lidí. Na PF totiz existují dvě skoly. Jedna oficiálni ma normální studenty a normální učitele v čele s panem Eliášem. Ta druhá je doslova paralelní struktura. Na každí katedře je nekod dosazený vedením, kdo napíše zkoušku. Na každé katedře je tajemník, který to zadministruje. A je to, muzete mit titul. Doslova paralelni škola ve škole, shop in shop...

A řešení toho, co tady teď vsichni melou na webu, že je 400 studentů. kteří to udlělai velmi rychle či jinak nestandardně (musí jich být více, cca 100 ročně), je přece děsně jednoduché. Stačí aby děkan měl odvahu: prostě napíše doporuceny dopis všem, kteří to udělali za kratší dobu či jinak podezřele, že jejich titul považuje za získaný v rozporu s právem a dobrými mravy a tudíž neplatny.Sice jim ho nemůže podle stavajích zakonu sebrat, ale upozorní je, že mají nějaký čas na doložení toho, že jim studium bylo zkráceno z rozumných důvodů, jinak bude za 3 měsíce zveřejněn seznam těchto studentů, který bude trvale vyvěšen jako síň hanby.Možná proběhne pár soudů, který i někdo možná vyhraje, či děkana budou někde ostrakizovat, ale účelu bude dosaženo. Proti korupci se dá bojovat jedině zveřejněním, i kdyby to mělo vést k trestnímu stíhání. Naopak, trestníma stíháníma se toho málo (nic) vyřeší...

A jen tak na okraj, to trestni stíhání: To jako povede nějaký absolvent z těch 400 lidí? Prece fakulta rozdala tituly půlce policie...
07. 10. 2009 | 15:16

jiriez napsal(a):

Zdravím Vás, paní profesorko ! Přeji mnoho zdaru při odhalování podivností na plzeňské PrF. Zájem AK o tuto instituci přišel sice pozdě, ale přece. O podivném studiu pana Rumla, Niny Veškrnové, Standy Grosse (ten tam měl dělat jenom rigo, zřejmě bez práce) se přece ví již mnoho let. Stejně jako o zvláštních vazbách na tu profláklou VŠ v KV. Podivné praktiky při přijímačkách jsem zažil v Plzni už před 13 lety (totéž v Praze, ale tam už to před několika lety prasklo). Nicméně opravdu dojem z Plzně byl takový, že jsem to už další rok ani nezkoušel, protože to fakt byla síla. Nakonec jsem práva vystudoval v Brně, kde jsem normálně udělal přijímačky (aniž by mi někdo dával zaručené informace, koho podmáznout a za kolik) a kde se mnou do ročníku (či případně výše či níže) chodilo pár dnešních politiků (např. poslanec Tejc, dcera poslankyně Rujbrové atd.) a nemám pocit, že by tu školu udělali za nějakých nestandardních podmínek. Ostatně to prý platilo i ex-ministru Pospíšilovi v Plzni a třeba i o Standovi Grossovi (i když, asi jak kdy a jak u koho - proslulé byly např. Standovo zkoušky z trestu, které dělal po jeho známém TV prohlášení o zásahu proti demonstrantům na zasedání MMF, pokud se pamatuju dobře). Takže si myslím, že asi nikde jinde tak tristní situace asi nebude. O to víc je mi líto kolegů, kteří plzeňská práva normálně absolvovali (a znám jich opravdu hodně) nebo tam v současné době studují. No, snad tam zůstal alespoň jeden slušný renomovaný kantor, když vyštípali dr. Válkovou, kdysi dr. Balaše, a dr. Bartošíková zemřela). Držím palce.
07. 10. 2009 | 15:18

Fanny napsal(a):

Jako Plzeňáka mě celá kauza uráží a prudí. Nejlepší by bylo celou slavnou ZČU zrušit a nechat jenm strojárnu s elektrárnou a pajdu, jako tomu bylo za komančů. Vždyť to, co je na tzv. právnické fakultě, je prý nemlich to samé i na tzv. "filosofické" fakultě, kde vládne svorně jedna rodina. Ještě, že LF UK Plzeň ti lumpové vousatí nedokázali navalit pod sebe a také tahle zdiskreditovat.
07. 10. 2009 | 15:24

Pamětník - prorekce za Balaše i Kindla napsal(a):

Jak to začínalo na právech s Rumlem.
Bod sem, bod tam
Toho Balaš využil, když do bakalářského studia veřejné správy, kde bylo původní podmínkou k přijetí dosažení 60 bodů, vzal Jana Rumla se 47,39. "Bylo to mé osobní rozhodnutí, na to má děkan právo. Mohl bych ho přijmout i s 20 nebo 10 body pod hranicí přijetí. Mé rozhodnutí bylo jednodušší v tom, že mu do padesátibodové hranice scházelo jen pár bodů," uvedl Balaš.
Takto však Rumlův výsledek vypadal až dodatečně. Balaš totiž během přijímaček snížil bodové hranice: "V prvním kole pro bakalářský program byla nejprve 60 bodů, v druhém kole jsem ji snížil na 50. U magisterského studia bylo 73 bodů, pak 69," upřesnil Balaš s odůvodněním, že původní úroveň splnilo méně uchazečů, než se očekávalo, a on chtěl naplnit plánovaný stav nových posluchačů. Záměr vylepšit v očích veřejnosti nedostatečný výsledek Rumla popřel.
Podle Kindla snížením bodové hranice letos Balaš nenaplnil jen plánovaný stav studentů, ale dokonce jich přijal asi o 150 až 200 více než v minulých letech. Nejvíce se to prý projevilo právě v bakalářském studiu veřejné správy, kde je mj. i Ruml. "Zde byl nárůst téměř o stoprocent větší než loni. Obtížně se to zvládá. Nemáme kapacity. Je otázka, zda příští rok vůbec budeme moci někoho vzít," popisuje Kindl. Balaš se brání, že přijal téměř "stejně uchazečů jako loni a předloni"
Děkujeme, děkane
Později reportérovi Práva Balaš připustil, že se přijetí Rumla může někomu jevit jako obejití pravidel, jinak závazných pro ostatní uchazeče, což zpochybňuje nestrannost fakulty. "Je ale běžné, že vysoké školy někdy takto přijmou významnou osobnost, třeba známého sportovce, protože jí to zvyšuje kredit. Na západě by mi za to poděkovali.
07. 10. 2009 | 15:47

Pamětník přečetl v Blistech napsal(a):

Jak se přijímal syn nejvyšší státní zástupkyně
Snahu zjistit, kdo je za co odpovědný, komplikuje skutečnost, že v době přijímacího procesu se na plzeňské fakultě měnili šéfové. Předchozího děkana Vladimíra Balaše (ředitel Ústavu státu a práva), který přijímačky organizoval, vystřídal v září Milan Kindl. Toho akademický senát fakulty zvolil drtivou většinou hlasů. Jedni říkají, že nebyl Balaš zvolen, neboť přijímání organizoval neprůhledně.
Naopak Ondřej Šteffl, ředitel Nadace Scio, která přijímací testy vyhodnocovala, naznačuje, že Balaš byl nepohodlný, protože díky Sciu bránil čachrování. K pochybnostem zde však stejně došlo.
Na prvním rozhodnutí o nepřijetí z 28. června, které Beneš dostal, je uvedeno, že dosáhl 66,49 bodů. Umístil se tak na 483 místě z 2932 uchazečů, přičemž jich bylo přijato 138. Hranice k přijetí byla 69 bodů.
Právo se snažilo tento výsledek ověřit na oficiální sjetině výsledků přijímaček, která je dostupná na internetové stránce Právnické fakulty v Plzni. Zde se uvádí počet dosažených bodů u rodného čísla každého uchazeče. Benešová Právu potvrdila, že se syn narodil 17.2. 1980. U tohoto data však žádných 66,49 bodů není. Číslo 800217 patří třem uchazečům s výsledky 10,27 dále 40,63 a 57,37. K rodnému číslu J. Beneše byl přiřazen velmi podprůměrný výsledek 10,27 bodů. Jedná se o chybu nebo opravdu o tak špatný výsledek? Například u Jana Rumla body sedí?
"Údaj ve zveřejněné databázi je chybný. Nevím jestli to byl omyl nebo schválně. Skoro se kloním k tomu, že to byl záměr. Nechci ale zkoumat, zda to někdo udělal schválně," řekl Právu Kindl. Právě tato zjištění však vedla k porovnávání údajů, jimiž disponuje fakulta, s tím, co je na její internetové stránce. Prověrka se týká všech uchazečů. "Hrůza a děs mě jímá, když těch chyb bude více," přiznal Kindl.
Na otázku, odkud čerpal informace, že měl Beneš opravdu přes 66 bodů, odpověděl: "Fakulta má vlastní seznam podle rodných čísel, který jsem zdědil, a tam je 66,49 bodů." Kindl však ještě předtím připustil, že si už fakulta nemůže sama ověřit, jak se k výsledkům došlo, neboť testy vyhodnocovala Nadace Scio. Podle něho jsou sice testové archy založené ve spisech, ale "už nejsme schopni zjistit, jak byly vyplněné."
Několikatýdenní pátrání Práva po podezřelých okolnostech týkající se přijímaček vedlo k tomu, že ještě před otištěním této reportáže se na fakultě rychle roztočila kola. Kindl 6. prosince napsal Benešovi dopis, kde mu oznamuje, že "byly vzneseny pochybnosti o tom, kdo skutečně podepsal rozhodnutí o přijetí na základě odvolání", takže vše opětovně prozkoumal a rozhodl: PŘIJÍMÁM. Student J. Beneš z Kladna se stal raritou vysokého školství: do jedné fakulty, v jednom roce byl přijat hned dvakrát. Poprvé se neví kým, podruhé Kindlem?
07. 10. 2009 | 15:51

Honza napsal(a):

Možná,že by bylo dobré se podívat podrobněji i na práci akreditační komise. Vnímám ji totiž (možná nesprávně), jako určitou formu státního dozoru. A jak svého času říkal prezident A.Novotný "Nezáleží na subjektivním úmyslu, ale na objektivním výsledku". Nebo třeba Karel Marx "Kritériem pravdy je praxe" a k tomu dodávám, že výsledky praxe akreditační komise jsou tedy opravdu tragické. No, a samozřejmě "Pepíček" (tedy "strýček Joe") - "Za každým problémem je člověk. Odstraň (rozuměj: vyměň) člověka a problém zmizí." Takže se ptám, kdy dojde na další viníky, tj. na akreditační komisi?
Doufám, že jsem své "pravicové" spoluobčany právě pořádně nakrknul.
A abych nezapomněl. Pokud je akreditační komise skutečně jakousi formou státního dozoru, potom by "jenom" její kritika či odvolání bylo málo. Osoby, které do ní dobrovolně vstupují, totiž na sebe berou odpovědnost za provádění jakési státní politiky a když se ta státní politika v úseku jejich půdsobnosti zhroutí, potom by měli nést také tuto odpovědnost. Ale v čem tato tato odpovědnost dnes spočívá? V tom, že budou odvoláni? Ale to je trochu málo, ne? Bohužel, dnes je taková doba, že se zúčastnění jen omluví, napíší texty ve smyslu "jak to mysleli dobře, a jak jim to někdo pokazil". Asi by ale bylo dobré, kdyby toto odborné (a možná i mravní) selhání bylo vzato akademickou obcí v úvahu a vyvozeny z toho profesní důsledky. Jinými slovy: zklamal jsi a tedy již "nejsi hoden". Co Vy na to, paní profesorko?
07. 10. 2009 | 16:00

DrVoštěp napsal(a):

Vše odstartovala Velká listopadová cinkací.. a skutečnost, že se k politické moci dostali dobrodruzi, kariéristi, pokřivení či jinak ublížení. Část z nich vymyslela jak privatizovat (čti rozkrást) státní majetek, část obsadila vedoucí posty a zbytek se vrhl do "víru podnikání".
Vzpomeňme na jednoho ministra spravedlnosti s čibukem, který se honosil titulem JUDr. ač na něj neměl nárok .... a ejhle není čistě náhodou spojen s Diag Human?
Najde se někdo, kdo ten náš Augiášův chlév vyčistí?
07. 10. 2009 | 16:34

Lucie napsal(a):

Každá věc není černobílá. Na plzeňské fakultě vystudovaly a studují stovky, ne-li tisícovky studentů, kteří jsou v praxi velice schopní a šikovní ve všech právních oborech, z mých kolegů jich ve velkých AK byla spousta. Druhá strana mince je, že když jsme se při přechodu brněnské fakulty na kreditový systém v r. 2002 dostala do neřešitelné situace a chtěla přestoupit na jinou fakultu, bylo mi studijním oddělením v Plzni sděleno, že :"Dle zákona o vysokých školách již od roku 1998 přestupy mezi jednotlivými fakultami nejsou možné." Samořejmě k nim ale docházelo, z pražské fakulty, jak na běžícím páse. O prapodivných poměrech na plzeňské fakultě se mezi studenty ví odjakživa, ne však o jejich vpravdě děsivém rozsahu. Jako absolventka olomoucké Právnické fakulty, která na studenty v reálu klade větší nároky než brněnská fakulta a v minulosti byla často vláčena médii jako špatná fakulta, jsem ale ráda, že konečně došlo na ty pravé.
07. 10. 2009 | 16:37

Lucie napsal(a):

Pamětník - prorekce za Balaše i Kindla napsal(a):
Jak to začínalo na právech s Rumlem.
Bod sem, bod tam
Toho Balaš využil, když do bakalářského studia veřejné správy, kde bylo původní podmínkou k přijetí dosažení 60 bodů, vzal Jana Rumla se 47,39. "Bylo to mé osobní rozhodnutí, na to má děkan právo. Mohl bych ho přijmout i s 20 nebo 10 body pod hranicí přijetí. Mé rozhodnutí bylo jednodušší v tom, že mu do padesátibodové hranice scházelo jen pár bodů," uvedl Balaš.
Takto však Rumlův výsledek vypadal až dodatečně. Balaš totiž během přijímaček snížil bodové hranice: "V prvním kole pro bakalářský program byla nejprve 60 bodů, v druhém kole jsem ji snížil na 50. U magisterského studia bylo 73 bodů, pak 69," upřesnil Balaš s odůvodněním, že původní úroveň splnilo méně uchazečů, než se očekávalo, a on chtěl naplnit plánovaný stav nových posluchačů. Záměr vylepšit v očích veřejnosti nedostatečný výsledek Rumla popřel.
Podle Kindla snížením bodové hranice letos Balaš nenaplnil jen plánovaný stav studentů, ale dokonce jich přijal asi o 150 až 200 více než v minulých letech. Nejvíce se to prý projevilo právě v bakalářském studiu veřejné správy, kde je mj. i Ruml. "Zde byl nárůst téměř o stoprocent větší než loni. Obtížně se to zvládá. Nemáme kapacity. Je otázka, zda příští rok vůbec budeme moci někoho vzít," popisuje Kindl. Balaš se brání, že přijal téměř "stejně uchazečů jako loni a předloni"
Děkujeme, děkane
Později reportérovi Práva Balaš připustil, že se přijetí Rumla může někomu jevit jako obejití pravidel...."atdatd.

RUml tedy nyní studuje v bakalářském programu? Já sti totiž pamatuju, že se na plzeňská práva dostal v r.199, kdy jsme přijímačky dělala i já (do Plzně ale ne). Pak si pamatuju i to, jak Rumla tahali tiskem za to, že se někde objevil opilý a on to omluvil slovy, že se spolužáky slavili svůj první zápočet....A exemplární příklad "studia": po československy hovoriaci modelína a hlavně eskortslečna v Paříži i jinde" Andrea Verešová započala své "studium" v Praze roku 2000, nějak moc nepostupovala, a jak si nabrnkla plzeňského právníka Volopicha, bleskurychle po 7 letech studia promovala v Plzni. A bulvár psal:Andrea Verešová den před zkouškou z obč.práva předváděla šaty někde....hešhe, kdo tyhle zkoušky v životě dělal, je mu jasné, že večer předtím by rozhodně neměl myšlenky nechat si plácat na ksicht šminky a prsit se někde na mole....
07. 10. 2009 | 16:45

Karlos napsal(a):

To je opravdový hnus, nejhorší je,že jim to zase všechno projde, nezmůžeme se na nic.
Hlavně, že se pořád cpeme do EU a chceme být součástí právního celku celé Evropy.
Když už se všichni stydíme za naše politiky proč bychom se nemohli stydět za úroveň vysoké školy.
Ještě zbývá, aby se pan Kindl stal Eurokomisařem-schopnosti/kontakty na to má!!!!
07. 10. 2009 | 16:51

Olaf napsal(a):

myslím že momentálně je naše fakulta přehomosexuálněna..
07. 10. 2009 | 17:24

Bolki napsal(a):

Já myslím, že každý typ školy má ve společnosti svoje místo. Nestačíš na základní školu - je tu pro tebe škola zvláštní. Chceš plácat hlínu - jdi na waldorfskou. Jsou pro tebe těžká práva v Praze? Jdi do Plzně! Tam vystuduje každý, i trumpeta Jan Ruml nebo tuctový šíbr Stanislav Gross - a to je co říci.
07. 10. 2009 | 17:49

kaška napsal(a):

Kdyby se bolševikovi nebylo podařilo vymýtit z duší lidí onen pocit něčí nadřazenosti a řízení Boží, kdyby"desatero" přikázání mělo prioritní platnost a vra v to všechno se navrátila do naší země, nikdy se nemohlo stát to, co se v nař vlasti děje. Je třeba pohlížet na tuto naši společnost jako na společnost Sodomy A Gomorrhy, kterou patrně také stihne osud těch měst. Cožpak je možné, aby k takovýmto jevům v normální společnosti docházelo? Není to prvotním projevem zániku této společnosti? Lidi, vraŤte hodnotu tomu, co ji vždy mělo. Nepůjde to bez ní nikam, věřte, že ne!
07. 10. 2009 | 17:58

im napsal(a):

@Honza

Pár informací o akreditační komisi (AK):
Akreditační komise (dále jen „AK“) je zřízena v souladu se zákonem č.111/1998 Sb., o vysokých školách. AK je složena z 21 členů jmenovaných vládou České republiky. Členové Akreditační komise jsou jmenováni na dobu šesti let; jmenováni mohou být nejvýše na dvě funkční období. Jelikož při prvním jmenování členů AK vláda určila jména jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po dvou letech, a jedné třetiny členů, jejichž funkční období skončí po čtyřech letech, dochází v sudých letech k pravidelné obměně části členů AK.

Složení AK:
předsedkyně:
prof. PhDr. Vladimíra Dvořáková, CSc.; Fak. mezinárodních vztahů VŠE v Praze
první funkční období od 2004
členové:
prof.MUDr. Michal Anděl, CSc. ; 3. lékařská fakulta UK v Praze
první funkční období od 2008
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc.; Právnická fakulta UK v Praze
první funkční období od 2006
prof. PhDr. Jana Geršlová, CSc.; Ekonomická fakulta VŠB-TU Ostrava
první funkční období od 2006
prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc.; Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
první funkční období od 2004
doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.; ŠKODA AUTO, a.s., Ml. Boleslav
první funkční období od 2004
prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.; Filozofická fakulta MU
první funkční období od 2006
prof. Ing. Jaromír Příhoda, CSc.; Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i. Praha
první funkční období od 2006
prof. PhDr. Svatava Raková, CSc.; Historický ústav AV ČR, v.v.i. Praha
první funkční období od 2006
prof. Ing. Jan Roda, CSc.; Fak. chemické technologie VŠCHT v Praze
první funkční období od 2006
prof. RNDr. František Sehnal, CSc.; Biologické centrum AV ČR, v.v.i.
první funkční období od 2004
prof. Dr.phil. Peter Schmidt; Vysoká škola Žitava/Zhořelec (SRN)
první funkční období od 2006
prof. Dr. Ing. Jiří Sobota; Fachhochschule Wiesbaden (SRN)
druhé funkční období od 2006
prof.Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc.; Ústav informatiky AV ČR, v.v.i.
první funkční období od 2008
prof. Ing. Antonín Stratil, DrSc.; Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.
druhé funkční období od 2006
prof.PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.; Pedagogická fakulta JU v Č. Budějovicích
první funkční období od 2008
prof. RNDr. PhDr. Jan Štěpán, CSc.; Filozofická fakulta UP v Olomouci
druhé funkční období od 2006
prof. Vladimír Tichý, CSc.; Hudební fakulta AMU v Praze
první funkční období od 2004
prof. Ing. Jan Uhlíř, CSc.; Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
druhé funkční období od 2006
prof.Ing. Pavol Vincúr, CSc.; Národohospodárska fakulta EU v Bratislavě
první funkční období od 2008

V roce 2008 AK vůbec poprvé (od počátku platnosti zákona o vysokých školách od roku 1999) přistoupila k hodnocení veřejné vysoké školy univerzitního typu, která se člení na fakulty a další vysokoškolské ústavy ( AK hodnotila UJEP Ústí n. L.).

Je tedy úplně zbytečné vyčítat současné AK, proč se nezabývala problémy ZČU už dříve (současná AK funguje od srpna 2008 a první hodnocenou VŠ byla zmíněná UJEP), protože řešila jiné složité úkoly – blíže viz třeba ve výroční zprávě AK za rok 2008, k dohledání na webu MŠMT.

A k případnému dotazu, proč se tím nezabývaly předchozí komise, lze se jen domnívat, že před rokem 1999 nebyla situace na českých VŠ ještě tak alarmující a zahanbující.
07. 10. 2009 | 21:09

Honza napsal(a):

Tohle, madam, já všechno vím. Ale, důležitý je vždy výsledek, a ne úmysly, záměry či dobrá vůle. Ostatně to jistě sama dobře znáte, když posuzujete výsledky práce svých studentů. Zkrátka a dobře, bylo by jistě dobré, kdyby se touto záležitostí, tedy jakýmsi zhodnocením práce (a jejích výsledků) akreditační komise zabývala vláda (když už příslušné ministerstvo v posledních dnech hraje úlohu "mrtvého brouka"), a pokud tak neučiní, tak jistě bude (jsem si tím zcela jist, protože ji totiž budu psát)při příští schůzi Poslanecké sněmovny interpelace na pana premiéra (aby to mělo dostatečnou razanci).
07. 10. 2009 | 22:12

Honza napsal(a):

A ještě jedna poznámka, madam. Nikdo se nemusí zúčastnit něčeho na co nestačí, nebo s čím osobně nesouhlasí. To platilo vždy, za každého politického režimu. Ale to je otázka osobní mravnosti, osobní integrity. Ovšem uznávám, že pokud se člověk stane jakýmsi "ozubeným kolečkem" v nějakém hodinovém strojku, tak potom může jaksi pozapomnět na tato mravní kritéria. Ale měl by se občas (nejlépe každou neděli dopledne při mši v kostele - cha, cha, to byl chabý pokus o žert) zastavit a zamyslet se nad svým bytím a jeho smyslem. A mravností (ve smyslu: je to O.K. nebo ne; prospívám tím něčemu dobrému nebo nikoliv)svého konání.
07. 10. 2009 | 22:37

Martin napsal(a):

Akreditační komise průšvih MUSÍ řešit! NENÍ VŠAK INICIÁTOREM! Uteklo mě to nebo to nikdo nereflektuje. PROČ ? O něm se mluví, že na něj Kindl and CO udělali "past". Tomuto borcovi, který to provalil postavte pomník - je to v dnešní době HRDINA !!! Snad to na chvilku pomůže...
Těm co se tady v diskuzi strefují do jiných, zejména do těch co "něco" dokázali, bych si dovolil poradit, aby se vždycky v životě řídili činy a ne diplomy. Jak vidíte dají se koupit ! A to je jistě také motto p. Kindla ! Nevíte s kým se potkáte. Až budete někdy premierem ČR tak se otírejte o toho mašinfíru (dřív to s prominutím vypadá blbě).
07. 10. 2009 | 23:14

Studentka28 napsal(a):

Nejsem stroj! Jsem studentkou právnické fakutlty Západočeské univerzity v Plzni. Chci abyste se zamysleli nad tím, jestli se v médiích dozvídáme pravdu. Zvažte prosím i variantu, že by dostupné
informace byli vykunstrovány na objednávku z důvodu převzetí kontroly nad fakultou. Pokud lze uvěřit tomu co se píše, pak byste mohli uvěřit i mně. Samozřejmě i obráceně. Chci jen, abyste se nad oběma variantama zamysleli. Ovšem chybějících dizertačních prací není více než 30, nýbrž jen 2 respektive 1.
Také žádám studenty, kterým se ztratila jejich diplomová práce, aby zvážili její následné doložení na fakultu. Uvědomte si, že jsou-li mé domněnky pravdivé, pak Vaše práce bude detailně prozkoumávána a v případě nalezení jakéhokoliv nedostatku, může sloužit jako důkazný materiál k odebrání Vašeho titulu, tak i akreditace naší školy. Upřímně, chyby dělá a kdo je hledá, najde. Není zákonnou povinností práci předložit. Jednou byla odevzdána a "zašantročení" na fakultě je výhradně problémem fakulty.Proslýchá se, nejen mezi námi studenty, že právě náš nově "nasazený" děkan, pan Pospíšil, zamýšlel v jeho rodné Plzni, shodou okolností přímo po nechtěném skončení jeho ministrování, založit soukromou vysokou školu, která mu ale nebyla schválena. Ztratí-li tedy plzeňská právnická fakulta svoji akreditaci, pak by se mu vlastně tento záměr podařil a ze školy by se mohla stát žádané soukromé impérium. Toto by ovšem potvrdila budoucnost, já doufám v opak... Hodně se obávám zde někoho křivě obviňovat, ale chci ve Vás ppouze vyvolat domněnky a zamyšlení. Je-li pak ona údajná korupce až tak rozsáhlá, jak tvrdí v média, pak beztak nemůžeme věřit,

že se zde něco změní. Náš děkan, bývalý ministr spravedlnosti, který sám dokončil studia na právech v Plzni, ovládl ministerstvo pouhé 3 roky po úspěném skončení studia! A navíc je blízkým přítelem pana Václava Moravce, který v médiích působí a má neoddiskutovatelný
přehled o dění v naší zemi... Zamyslete se nad tím, prosím. Děkuji Vám, Studentka PF ZČÚ
07. 10. 2009 | 23:26

spolužačka napsal(a):

Honzovi:
Připadáte mi jako pacient, který vraždí záchrannou službu... Nebo jako tzv. "potrefená husa", která kejhá, když se někdo do ní strefil. Lze se jen dohadovat, proč takto manipulativně odvádíte pozornost od faktů, která díky AK vyplouvají na povrch. Chcete AK umlčet, dokud je čas, než to celé praskne? Paní profesorko, vím, že se nedáte a fandím Vám už z toho důvodu, že jste se, jak vidno, vydala statečně na tenký led.
07. 10. 2009 | 23:50

diMulino napsal(a):

Na takto zprivatizované školství je jediný lék, který bude dostatečným varováním pro další chytráky - odebrání akreditací. Tato škola se zdiskreditovala. Je třeba razantně skončit s takovým zpochybněním úrovně celého našeho školství. Kdo ukáže diplom z této školy, tak bude zřejmé co je zač. Těm poškozeným poctivým je třeba ministerstvem umožnit nostrifikaci na jiné, poctivé škole.
07. 10. 2009 | 23:52

majolenka napsal(a):

studentko28 07.10.2009 23:26:44 , ano vyvola jste ve mně zamyšlení, krom toho, že mám i jiné zdroje než média, bohužel se ale neliší od presentace v médiích, vyvola jste ve mně zamyšlení, konstrukce s panem Moravcem mi vskutku připadá za vlasy rvoucí, co by z toho měl? má skutečně takový vliv na AK? a na ostatní média? Musíte za universitu opravdu dýchat, když vám tak leží na srdci její dobro. Hřeje mne u srdce, že škola vychovává takto loajální studenty. Hned se mi žije líp.
08. 10. 2009 | 00:04

Honza napsal(a):

To "spolužačka": je to opravdu zajímavé. Chtěl jsem Vám poslat soukromý mail, ale ono to nejde (stejně jako u paní profesorky). Někde je technický problém (u ostatních diskutujících to ale funguje. Tam "technický" problém není). Ale proč právě u vás dvou názorově spřízněných je tomu jinak? Napadá mě jedno vysvětlení, ale ani se je neodvážím vyslovit. Ale vždyť je to přece úplně jedno - řeči se vedou, diskutuje se, někteří diskutující se skrývají (nebo se vydávají za někoho jiného), a co má být. To se snad přestane zeměkoule točit?
08. 10. 2009 | 00:10

Pa napsal(a):

Právník bohužel není člověk, který se snaží aby na světě vládla spravedlnost, nýbrž je to člověk, kterému někdo řekne co strašného udělal a on ani nemrkne a bude pro něj lhát, dokud ho z toho nějak nevyseká - jaký je asi etický profil a morální svět 18letého člověka, který se chce v životě zaývat právě tímto ? Srovnej s 18 letým člověkem, který chce studovat lékařskou fakultu. Pohybuji se v technickém světe, takže mohu jen konstatovat, že jsem měl příležitost shledat se s pár lidmi kteří vystudovali technické obory nějaké "nové" porevoluční vysoké školy á-la-Plzeň, a taktéž bohužel i ty "soukromé" technické VŠ a musím zkonstatovat, že ti lidé nerozumí absolutně ničemu a matematika je pro ně záhadné slovo na +-10 písmen. A to jsou označení ing. stejně jako lidé z ČVUT nebo VUT. Mrzuté... co se dá dělat.
08. 10. 2009 | 00:15

spolužačka napsal(a):

Studenko28: Vaši obavu úplně nechápu. Akreditační komise - to nejsou žádná média, ale docela velký sbor akademiků z různých škol a institucí na sobě nezávislých. Že by spolu kuli pikle a chtěli si uzurpovat státní právnickou fakultu v Plzni? Že by si celou "operaci" - zdiskreditování pana Kindla objednal exministr Pospíšil a že by mu v tom Václav Moravec dělal křoví? Že by z té celé hrůzy zapomněla paní Řápková, kdo jí přednášel a kdo byl vedoucí její práce, která se ztratila tak, že ji nemá ani doma? Jediné, co chápu, je Vaše obava, že se budou kontrolovat práce. On totiž ten titul nesmí být zadarmo, natož za peníze, kam bychom totiž jako homo sapiens přišli.
08. 10. 2009 | 00:27

stále rebel napsal(a):

Děkuji autorce, ale i komisi.
08. 10. 2009 | 00:35

spolužačka napsal(a):

Honzo, toto je veřejná diskuze nastavená tak že nemusíme hned odhalovat svoji identitu, když nechceme. Výhodou je, že i přes tento fakt, lidé v diskuzi odhalí nejen svoje názory, ale také svoji podstatu. Přijměte však moji omluvu, že mi nemůžete napsat na můj soukromý e-mail, mám k tomu opravdu vážný důvod. Kromě tohoto důvodu je tu druhý: pohádali bychom se, nemám ráda manipulátory, i když je zřejmé, že jsou schopní. A zeměkoule se kvůli tomu dozajista točit nepřestane. Lidi toho namluví...:-)
08. 10. 2009 | 00:50

Guk napsal(a):

Ze jsou soudci ve sporech o miliardy-to jen podtrhuje jejich nebezpecnost-soustavne se snazili dostavat na mista, kde by meli milionove a miliardove zisky. Uz za to by meli sedet-mimochodem jeste v pondeli stihli rychle dat dalsi tri male doktoraty-takze pokracuji v trestne cinnosti..
08. 10. 2009 | 01:05

Radim Líčeník napsal(a):

Řekněte mi prosím, že to je sen nebo nějaka fikce. Když jsem toto pondělí viděl reportáž v pořadu České televize Reportéři ČT, tak jsem si ji musel pustit ještě jednou, protože jsem tomu nemohl uvěřit. To, co jsem viděl na vlastní oči byl výron nejhrubšího intelektuálního a mravního primitivismu, který na akademické půdě nemá co dělat. A vůbec na žádné jiné půdě. Aniž by člověk musel hodnotit jakákoliv jiná fakta a zamyslel se jen nad tím, co ti dva proděkani vyváděli v oné reportáži, tak to absolutně stačí. Prostě hnus!

V situaci, kdy právní vědomí a úcta k právu je u nás nulová je to, co děje v Plzni katastrofální a likviduje i poslední zbytky mého optimismu. Bohužel se k lůze politické přidává i tato akademická.

To Darina, studentka 28. osobně je mi líto, že to všechno jako studentky musíte číst, ale diskutující za to opravdu nemohou. Práva v Plzni vystudovala řada mých kamarádů a určitě je tam i dnes vetšina schopných a poctivých studentů. O to je to celé horší.

To, že pan Kužel, prezident České hospodářské komory, studuje práva v Plzni jsem nevěděl, ale vůbec mě ta informace nepřekvapuje. Tragédie.
08. 10. 2009 | 03:44

Rolin napsal(a):

08. 10. 2009 | 05:57

KAteřina napsal(a):

Paní Dvořáková, jste jednaz nechytřejších a nejvzdělanějších českých žen působících na veřejnosti. Doufám, že si i nadále uchováte svůj odstup a schopnost hodnotit svět kolem sebe.
08. 10. 2009 | 12:14

Martin napsal(a):

To Radim:
První odstavec plný emocí samá slova, něco o primitivismu, ale nějak jsem nepochopil co konkrétního se Vám nelíbilo. Popsal jste sen nebo co? Neumíte se snad vyjadřovat? Nebo schválně píšete jinotaje, aby se to dalo v případě otočit o 180st?
Jasné formulace jsou jedinou brzdou. To si jako budoucí právník, soudce či kdovíco uvědomte. Ano nesete kůži na trh a tak to má být.
Formulace: nevěděl-nepřekvapuje-tragedie je naprosto výstižná pro ... nechci urážet, zamyslete se. O tom jaká bude budoucnost rozhoduje každý - každý den.
08. 10. 2009 | 12:18

Miroslav Pivoda napsal(a):

Prof. Dvořáková připomíná: "... ona podivuhodná disertační práce, která byla vypracována coby „lest“"
Veřejné přiznání doc. Kindla o připravené lsti, je přiznání z bláta do louže. Z individuálního selhání (jedné špatné práce) se doc. Kindl veřejně přiznal ke zločinnému spiknutí na tamní fakultě (tj. hledání a potrestání udavače). Doufám, že si to Kindl jako právník uvědomuje.
Jako daňový poplatník mám právo na transparentnost, mám právo vědět, jak se nakládá s mými penězi ve školském státním sektoru. Pokud udavač udával skutečný stav věcí, a nikoliv šířil jen pomluvy, pak jde ze strany vedení fakulty o zločinné spiknutí. Bude tento případ skutečně takto posuzován? Odpovězte mi prosím právníci.
08. 10. 2009 | 13:53

spolužačka napsal(a):

Když teď vychází najevo, že na právech v Plzni učili rychlokvašení kantoři (okurky rosím za prominutí) a takto nabyté vzdělání jim nebude uznáno (např. odebrání titulu), jak potom mohou dopadnout studenti, kteří třeba nebyli rychlokvaškami, avšak nabyli titul na základě zkoušek u rychlokvašených kantorů? Je to docela na palici...
08. 10. 2009 | 14:45

Radim Líčeník napsal(a):

To Martin.
Vzhledem k tomu, že jsem se podepsal, tak alespoň vidíte, kterého blbce jste musel číst výlevy:) To, že jsem vyjádřil své emoce není nic nenormálního, dělám to docela často. Měl byste to také občas zkusit.

Co konkrétně se mi nelíbilo? Viděl jste tu reportáž? Pokud ne, tak ji najdete na webových stránkách ČT, pořad reportéři ČT.
http://www.ceskatelevize.cz...

Ale chcete-li, jsem zásadně proti jakékoliv formě plagiátorství, tedy proti napodobování,padělání a falšování. A pokud Vás nechává klidným, že akademický pracovník v jistém věku není schopen sepsat doktroskou práci, aniž by ji opsal a přistižen sehraje divadlo hodné osmiletého dítěte ... nechtějte po mě místo emocí exkurz do vývojové psychologie.
08. 10. 2009 | 15:54

Pavlína napsal(a):

Děkuji paní profesorce za jasnou informaci, která mě ovšem nepřekvapí. Mám za to, že skutečnost je ještě mnohem horší než nám dosud sdělovací prostředky nabízejí. V r. 1996 jsem dělala přijímací zkoušky v Plzni. Byla nás plná velká posluchárna (a asi nejen tato), testy se odevzdávaly odpoledne a příjímačky pokračovaly i v dalších dnech. Mně však hned DRUHÝ den poslali dopis, že mě nevzali! Neměli ani čas to opravit, natož dát do pořadí a porovnat s výsledky dalších uchazečů, kteří ještě zkoušky měli před sebou. Je zřejmé, že už dopisy pro neprotekční a předem vyřazené, kteří byli vhodní jen jako zdroj poplatku za přijímačky ve výši 500 Kč, už měli předem připravené a dali to jen druhý den na poštu. Naprosto mě znechutila ta zjevná neregulérnost, proto jsem se zhnusena ani neodvolávala, k takové sebrance bych nešla už nikdy po této zkušenosti. Jsem od té doby skálopevně přesvědčena, že jde o instituci prolehlou hnilobou. Současné události mi to potvrzují. Dnes již dosáhla ta lumpárna takových rozměrů, že to nelze dále skrývat. Beru jako zadostiučinění, že nadešel den, kdy tato lumpárna, na níž je celá "plzeňská sorbona" založena, konečně vyplavala na povrch. A pokud by mě někdo chtěl podezírat z nějaké zhrzenosti, podotýkám, že o nic takového opravdu nejde. Následně jsem vystudovala (bez jakýchkoli protekcí) právnickou a filozofickou fakultu v Praze. Jen mám příliš zakořeněný smysl pro spravedlnost a takovouto ničemnost z duše nenávidím.
08. 10. 2009 | 17:21

politolog napsal(a):

Vážená pani profesorko Dvořáková.
Po přečtení Vaší supliky bych Vaše závěry poopravil: Činností minulého vedení právnické fakulty Západočeské univerzity, ať již na fakultě či v Akademii věd i činností Akreditační komise by se měly důkladně zabývat orgány činné v trestním řízení.
08. 10. 2009 | 18:46

Jirka napsal(a):

Jakože mi vůbec není jasný termín "POLITOLOG", respektive proč člověk nejde do politiky, když už ho tak zajímá, a místo toho o ní jen píše, tak mi tímhle článkem pí. Dvořáková udělala radost.

Ukazuje, že i politolog může být užitečný.

To Pa (00:15:45) : zajímavý příspěvek
08. 10. 2009 | 19:23

matematik napsal(a):

Vašku, seš kovanej a tak budeš důstojníkem lidové armády. A kdyby mne strana jmenovala ředitelem velkého podniku, splnil bych svou stranickou povinnost a i tuto funkci bych přijmul.

Komandir geroj geroj čapajev to ve ilu pro pamětníky řeší po bolševicku a jmenuje veterináře pluku doktoreem medicíny. A kdyby to nepřijal, bude zastřelen.

Důsledkem této degradace vzdělání je to, že u nás vysokoškolský titul už nemá praktický význam. Pře dvěma let mne náš guru jmenoval na návrh Technické university Liberec profesorem se zpožděním o čtvrt století a počátkem tohoto roku jsem byl odeslán do nucené penze. Podle kritérií liberecké Sorbonny jsem nabral patnáckrát více bodů než bylo nutné na docenturu a desetkrát více, než bylo třeba na profesuru. Zřejmě jsem pro pana děkana nepohodlný a tak to řeší historicky známým způsobem: Udělit titul a poslat do penze!" Je to obzvlášť pozoruhodné v době, kdy všichni "ministerští odborníci" hodlají řešit propad naší vědy zvaním cizích odborníků. Jak jsem zde již několikrát pravil, ti mladí indičtí asistenti, kteří mi na Universitě Jižního Pacifiku dělali v laboratořích poskoky, by k nám nešli pracoat za profesorský plat a když jsem pro legraci diskutoval s mým přítelem a dlouholetým spolupracovníkem z Pennstate University za jakých okolností by byl ochoten u nás přijmout místo, došli jsme k závěru, že bychom mu museli nabídnout zhruba 150 tisíc Kč měsíčně, řadu dalších výhod smlouvu tak na deset let. Já dělám tutéž práci za 13 500 Kč a to není plat, ale penze, takže vědeckou práci, kterou jsem kdysi dělal za hubičky, dnes dělám zdarma. Stačí mi ovšem vystrčit nos do civilizovanch států a je ze mne vážená osoba, kdežto doma jsem hadr na podlahu.

V našich diskuzích se často objevuje mýtus o těch schopných, kteří jsou proto úspěšní i finančně. Ono to vlastně odpovídá. Jestliže je někdeeo schopen dokončit studium právnické fakulty za dva roky, pak je jistě dost schopný, aby si oprávněně účtoval kromě výloh tisícovku za hodinu, popřípadě výše.
08. 10. 2009 | 19:41

JUDr.Standík napsal(a):

Já mám tu skoušku v požádku a ten tytul my patří právem však i s mašinou jsem jezdil ne?
Standa Křištˇal
08. 10. 2009 | 20:30

plzen lepsi napsal(a):

Pro Darinu a další zastánce "kvality výuky" a jejích taktéž "kvalitních"pedagogů..právě proto, že je dvacet let po revoluci,tak toto je odporné, a ne to, že se na vše přišlo...Bojím se, aby to jen neodnesli Ti, kteří to odhalili a chtějí nápravu, pro podvodníky, neiinteligenty a další z podobných kategorií, to budou možná práskači...ale tenhle bordel opravdu nelze tolerovat!!
08. 10. 2009 | 21:04

nikdo napsal(a):

Komická diskuse. Situace v Plzni je klasickým příkladem zkorumpované české společnosti. Politický a ekonomický klientelismus, který zde prosadili tzv.pravicoví otcové české cesty privatizace!!!
P.S. Pan Ruml, který kdysi pásával krávy v JRD Keczerovce v okrese Košice-vidiek a nyní se pyšní plzeňským titulem JUDr., vždy v televizních diskusích veškerá negativa ranného kapitalismu v Čechách obhajoval slovy, že jde o daň DEMOKRACII !!!
08. 10. 2009 | 21:46

PatientO.T. napsal(a):

08. 10. 2009 | 23:05

Absolvent FPR napsal(a):

Ohledně této záležitosti mne mrzí, že se zde uplatňuje selektivní spravedlnost. Jsem přesvědčen, že na ostatních právnických fakultách nejsou v ničem pozadu za naší. Na na právech UK přece při povodních uplavala diplomová práce právě a jen Stanislava Grosse. Vsadil bych se, že ani neví, jak fakulta zevnitř vypadá. http://iss.fsv.cuni.cz/IFOR... Řešil to snad někdo? Bylo o tom denně ve zprávách? Myslí si snad někdo, že to je jen ojedinělý případ a ne jen špička ledovce? Nepřišlo se náhodou při odposleších v kauze Berka na nabízení tiulů Ph.D. v Brně? (tady se omlouvám, nenašel jsem odkaz, doufám, že se nepletu, pokud někdo odkaz najde, prosím o uveřejnění) Nechci nešvary na mé alma mater obhajovat (Naopak, vadí mi, že můj titul, který jsem vydřel až na jedenu postupovou zkoušku u největších rasů fakulty, devalvují nějací prominenti. Komu mám teď vysvětlovat, že z občanského a obchodního práva jsem musel vstřebat zhruba trojnásobek toho, co je obyčejně potřeba v Praze? Vadí mi, že bych se teď měl téměř obhajovat, že já prominent nebyl.), ale Právnická fakulta v Plzni se provinila oproti jiným fakultám pouze tím, že v Plzni se na "to" přišlo, kdežto jinde zatím ne. Vadí mi, že se média opírají pouze do naší fakulty se zděšením, jakoby se jinde nic podobného snad ani dít nemohlo a tím umocňují její démonizaci. Jsem přesvědčen, že po arbitráži s Diag Human po naší fakultě a Milanu Kindlovi neštěkne ani pes, i kdyby fakulta do základů vyhořela a doc Kindl se dal k islámským teroristům. Nechci nic zametat pod koberec, ale nechť se prověří závěrečné práce na ostatních školách stejně pečlivě, jako u nás. Pokud o nalezených nesrovnalostech (najdou-li se) budou média stejně horlivě informovat, pak se nebudu cítit ukřivděný a své podezření ohledně Diag Human-konspirace nechám spát. Jako někdo, kdo vidí problém i tak trochu "zevnitř", mohu navíc všechny ujistit, že nic není tak horké, jak prezentují média. Ta mají skutečně tendenci skandalizovat a každý problém ztrojnásobí, aby byly prodeje.
08. 10. 2009 | 23:22

právník junior napsal(a):

Paní Dvořáková, ohlupujete neinformovanou veřejnost a ta je z toho zákonitě v šoku, protože se rozum zdráhá přijmout korupci v takovém rozsahu a zároveň organisační kvalitě. Studenti práv po celé republice vědí svoje a přestože nyní má průšvih Plzeň, ani ostatní na tom nejsou lépe - koneckonců není to mnoho let nazpět,když co na UK Scio organizovalo fingované přijímačky.Když se na to přišlo, za trest dostalo scio na přijímačky definitivu...Takže zavést scio na ZCU je podle mně nesmysl. Pan Kindl si udělal z prodeje titulů prima živnost a nesporně vybudoval vděčnou a zavázanou chobotničku VIP osob. Ale na vině je především Akreditační komise, protože rozhodně není pravda,že byste neměli jako orgán informace o nepravostech na různých školách. Vím o množství podnětů např o zmiňované ukrajinsko-moskevské vysoké škole, za kterou se už řadu let skrývá malé sro s živnosťákem na zprostředkování výuky. Vaše liknavost a nekonání vedlo k tomu, že několik osob s panem Kindlem v pozadí si přišlo na pěknou řádku milionů a naše společnost získala ne jak říkáte 100 divně nostrifikovaných právníků, ale hodně,hodně přes tisícovku! Vazby nna Plzeň tu byly stejně jako v Karlových Varech. Tenhle propletenec není už kompetenčně na nějakou ministerskou komisi, tohle je na regulérní trestní stíhání, nota bene určitě to pan Kindl & spol. nedělal z charitativních důvodů, někoho by tedy měly zajímat prostředky, které v tomhle byznyse putují, nebo ne? Takže já pevně věřím, že nejenže dojde na lumpy a la Kindl,ale také na postavičky se zakoupenými tituly,dále na pány profesory, kteří se propůjčili k fiktivním potvrzením zkoušek a zápočtů, a v neposlední řadě že se nezapomene na úředníky státu, kteří léta nechávali čas plynout a místo práce,kterou měli vykonávat, psali na net pitomosti o Vizíru. Jako pedagoga vás neznám, ale jako úředník samosprávy jste selhala do té míry, že zasluhujete potrestat.
09. 10. 2009 | 01:23

Olga napsal(a):

Na naší nejmenované škole vždy profesoři říkali - žádné učebnice od Kindla. Moc jsme to nechápali, četli se dobře, psané populární formou a docela přehledně. Ve srovnání třeba s povinným Knappem. Časem jsme získali nejen informace, co je pan K zač, ale i co dnes přináší tenhle obor za úskalí. Korupce uplácala obřího golema, srovnatelného snad jen s Augiášovým chlévem. Jsem zvědavá, kdo se odváží ho propláchnout.
09. 10. 2009 | 01:38

archer napsal(a):

pro Olgu: nechápu smysl příspěvku. proč nečíst jeho učebnice, když jsou čtivé a přehledné? I kdyby byl Kindl spáchal cokoliv, není to důvod nečíst jeho učebnici. Touto logikou by se neměly číst knihy opravdu mnohých spisovatelů... ad absurtum: kdyby fyzik, autor publikace obsahující převratné myšlenky, spáchal zločin (nechci tímto podsouvat, že nějaký spáchal Kindl, to je jiná otázka, kterou je nutno oddělit), měly by se poznatky z jeho publikace zavrhnout? :-)
09. 10. 2009 | 02:21

David napsal(a):

iDNES.cz:

S tituly na plzeňských právech kšeftovala mafie, myslí si kontrolorka.

9. října 2009 5:01, aktualizováno 6:01

Problémy na plzeňské právnické fakultě mohlou být daleko vážnější, než se dosud zdálo. Šéfka Akreditační komise Vladimíra Dvořáková, která pro ministerstvo školství vyšetřuje poměry na škole, se domnívá, že udělování titulů významným osobnostem bez řádného studia nebyla jen obyčejná korupce. Šlo podle ní o snahu mafie si tyto vysoce postavené lidi zavázat a získat tak klíčové kontakty.

další článek
foto: Jiří Bervida, MF

DNES Některým studentům z vlivných kruhů se podařilo získat doktorát v řádu několika měsíců. Chtěla si je zavázat mafie?

A prostřednictvím konexí v politice, policii a státních úřadech pak mohla mafie například ovládat prodeje státního majetku, veřejné zakázky či arbitráže.

"Musíte pochopit, o co tam jde. Že to není o tom, že nějaký politik dal někomu obálku za udělení titulu. Hraje se o miliardový majetek státu. Tahle síť ohrožovala bezpečnost země," řekla včera MF DNES Vladimíra Dvořáková.

Podezření podle ní musí vyšetřit policie. Právě nyní připravují právníci ministerstva školství na základě jejích zjištění trestní oznámení. Poměry na fakultě mezitím začala sama prověřovat protikorupční policie a státní zastupitelství. Nejvyšší státní zápstupkyně Renáta Vesecká včera připustila, že se při vyšetřování mohou objevit politické tlaky.

Podle Dvořákové využil organizovaný zločin toho, že se na fakultu v posledních letech ve velkém hlásili politici, celníci, policisté, příslušníci tajné služby BIS, kontroloři či státní úředníci. Ti podle nových zákonů potřebovali vysokoškolské vzdělání k tomu, aby mohli zůstat na svých postech. Těmto lidem mafie podle Dvořákové zajistila titul "bez práce".

"Tím si je zavazovala. Síť pak mohla být využívána k majetkovým operacím, v nichž figuroval i majetek státu. A nikdo by to nevyšetřoval, protože část policistů od nich získala tituly," je přesvědčena Dvořáková.

audio: Jsem z čachrů na plzeňských právech smutná, říká Lucie Váchová

Na škole studovala celá řada významných osobností – například expremiér Stanislav Gross, právník Eduard Bruna, který ohajoval Jiřího Čunka, chomutovská právnička Ivana Řápková či děti zavražděného kmotra podsvětí Michal a Monika Mrázkovi. O studiu řady z nich panují pochybnosti. Nelze však říci, že právě oni byli do sítě zapleteni.

Proděkanem na fakultě byl Milan Kindl. Ten si vypnul mobilní telefon. Bývalý děkan Jaroslav Zachariáš pak uvedl, že by Dvořáková měla jako úřednice dodržovat povinnost mlčenlivosti. Je to virtuální realita, dodal.

Čtěte v páteční MF DNES

Více o poměrech na plzeňských právech a rozdávání titulů čtěte v páteční MF DNES.

Další články k tématu: Kauza práv v Plzni

Autoři:

Tomáš Syrovátka

MF DNES Zuzana Kaiserová
09. 10. 2009 | 08:11

PRAVDA VÍTĚZÍ - UŹ VÍM CO TO ZNAMENÁ napsal(a):

Na standardě prezidenta České republiky je napsáno "Pravda vítězí".

Poté co několik let sleduji dění v České republice sí říkám, že význam těchto slov je asi ten, že sice se děje lež, podvod a korupce, ale nakonec to proběhne novinami a veřejnost se o tom alespoň dozví. "Pravda zvítězí". Je to velmi znepokojující a stojí za zvážení, zda tento hrdý výrok ze standardy prezidenta republiky neupravit na něco jako "Snoubení pravdy s lží"
09. 10. 2009 | 08:41

Olga napsal(a):

pro archer: možná jsem se špatně vyjádřila. Chtěla jsem říct, že jsme jako studenti nechápali, co vůči Kindlovi akademici mají. Jeho učebnice se používaly, protože skutečně byly čtivé a podané fakt srozumitelně,na rozdíl od suchopárných, ikdyž odborných výkladů p. Knappa. Dodnes mám učebnice od Kindla v knihovně.
09. 10. 2009 | 08:53

Zdenek Mihalco napsal(a):

Dobrý den,

smazal jsem jeden hrubě urážlivý text, který byl v rozporu se záměry těchto stránek, tj. vytvářet prostor pro slušnou a věcnou diskusi.

Děkuji za pochopení,
Zdeněk Mihalco
správce blogů a diskusí
09. 10. 2009 | 10:05

Pro klid duše napsal(a):

Doporučuji Vám, paní Dvořáková, zkusit zašťourat ještě v jednom hnízdě: zjistěte si, kdo vlastně Právnickou Fakultu ZČU založil a co to vlastně bylo za lidi.
09. 10. 2009 | 11:07

věrka napsal(a):

No já se jenom divím, že podezřelí z machinací dávno nesedí ve vazbě. Dědouška s bajonetem tam šoupli,aby se nevyhýbal stíhání, a tady běhá Kindl a další na svobodě a vyrábí si v klídku alibi. To mi teda nepříjde úplně normální.
09. 10. 2009 | 11:13

student VŠE Praha napsal(a):

Paní Dvořáková,

jste hrubě nekompetentní přechodová paní, menopausa zanechala na Vašich již tak slabých duševních schopnostech nezacelitelné šrámy.

Nepište neobjevujte se na obrazovce, jste hloupá paní a VŠE děláte jen ostudu.

Děkuji za studenty!
09. 10. 2009 | 13:40

majolenka napsal(a):

pro právníkjunuir ..09.10.2009 01:23:20 , skutečně nechápu, proč útočíte na autorku blogu, podle toho co vidím, tak de facto valná část společnosti v ČR je nastavená jako poměry na ZCU v Plzni, lobbista je poradcem, černé duše v pol. stranách nikdo neřeší, finanční policii nepotřebujeme, šéfka stavebního úřadu není ve střetu zájmů, když posvětí svoje pozemky do ÚP, policii náhodou uteče Krejčíř a jiné a jiné, trvající již mnoho let a vy chcete trestat a hnát k odpovědnosti autorku blogu? Promiňte, jste pravděpodobně právník, co jste učinil Vy jako prevenci případně na obranu proti stávajícímu stavu (korupce, klientelismus, apod.) v téti společnosti? Pravda je jiná, že různých kauz je tak strašně moc, že si říkám zaplaťpánbů za každého, kdo se snaží věci napravit a bojovat proti svinstvu. Je to hodně těžký. Pokud jste prvním, kdo může hodit kamenem, přijměte moji omluvu, že o jsem o Vás nehezky smýšlela.
09. 10. 2009 | 13:47

Suczker napsal(a):

Pro "Studenta VŠE", paní Dvořákovou si pamatuji jako jednu z nejkompetentnějších pedagožek z celé VŠE, která narozdíl od ostatních nejen, že umí umí učit, ale hlavně rozumí tomu co učí, ostudu si děláte jedině sám.

Máte kromě bezkontextového hýkání, které předvádíte, nějaké konkrétní podklady pro to, co říkáte?
09. 10. 2009 | 15:33

kancelarska_mys napsal(a):

@ Pro klid duše:

ZČU byla ustavena zákonem ČNR 314/1991, který podepsal předseda vlády Petr Pithart a předsedkyně České národní rady Dagmar Burešová. V čem je problém???
09. 10. 2009 | 15:40

Radim Líčeník napsal(a):

To Absolvent FPR:
Jaká selektivní spravedlnost? Prostě se teď provalil problém na plzeňské fakutlě, tak se řeší. A pro nás všechny je dobře, že se řeší takto mediálně. Já doufám, že si teď všichni sakra rychle udělají pořádek na svých fakutlách. Nebo byste snad chtěl, aby se o problémech na plzeňských právech nepsalo vůbec? Aby se mlčelo a vše jelo dál? Upřímně řečeno, jistá šance vše ututlat tady byla, ale naštěstí se vedení fakulty projevilo jako bratrstvo prepubertální blbečků.

Samozřejmě si nedělám iluze, že i na jiných fakultách mají máslo na hlavě a nepřeju si nic jiného, než aby se to objevilo v médiích se stejnou razancí. To ale neznamená, že by měla média být k plzeňské fakultě nějak shovívavá. Proč? Není k tomu žádný důvod! Pokud máte informace o nepravostech na jiných fakultách, co děláte pro to, abychom se o nich dozvědeli, aby se něco změnilo? Máte vysokoškolské vzdělání, tak jistě dokážete napsat koncizní text o problému. Přinejmenším můžete napsat na aktualne.cz čtenářský blog, odhalit svou identitu ... cokoliv. Pokud bych o něčem podobném věděl na mé fakultě, tak bych si dal velmi záležet, aby se o tom všichni dozvěděli.
09. 10. 2009 | 16:08

Johanka napsal(a):

"Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni" z června 2008:

"Kvalita bakalářských i magisterských prací je na dobré úrovni, což potvrzuje v podstatě dobré hodnocení tohoto studia."

Tak teda nevím, co si o tom mám myslet. Celá zpráva půobí takovým dojmem otcovského pokárání jen tak, aby se neřeklo. To nikdo loni nic nevěděl nebo co?
09. 10. 2009 | 16:38

Masopust napsal(a):

Asi by měl normální člověk plakat, ale to by se ubečel k smrti. Takže nám nezbývá než se smát. Pokud je nějaký podnik v krizi, nastupuje krizový manažer, u něhož je hlavní podmínkou, že nemá žádné vazby na žádnou skupinu nebo jenotlivce uvnitř podniku. Splňuje to nový děkan? Smích. Souhlasím s názorem, že by měla být vyšetřována i akreditační komise, a to proto, že, když se dozvěděla, že někdo podepsal smlouvu o "de facto" předání výzkumu a grantů na cizí subjekt, mělo jít trestní oznámení za trestný čin při správě cizího majetku. Je to něco tak absurdně nevýhodného, že se to mělo začít řešit okamžitě. Pštrosí hlavy akreditační komise však zůstaly vězet hluboko v písku. A teď se zbývá zeptat, kdo bude potrestán. Akreditačí komise za ty hlavy v písku, určitě ne, ministerští úředníci za totéž, kdeže, skuteční viníci, to těžko - vždyť diplomky a disertační práce se samy od sebe ztratily a nikdo si nic nepamatuje (Řápková ani svého vedoucího diplomky - smích - ) důkazy tedy nejsou a viníci mají kamarády v policii a na soudech, tak co by se jim mohlo stát, takže, nepochybně, budou nemilosrdně ztrestáni všichni běžní pracovníci VŠ v ČR opatřeními, která na ně uvalí akreditační komise ve snaze se očistit a napravit reputaci před veřejností, dále ministerstvo, které bude muset vykázat nějakou činnost a možná i vlastní vedení jednotlivých VŠ ve snaze předejít problémům, které mohou v nastalé atmosféře přijít i kvůli drobným nesrovnalostem, které nemají s organizovaným zločinem nic společného. Absurdní? Ale ne, vždyť absurdistán, pokud byl, musel být, alespoň ve srovnání s ČR, racionálně řízený stát. Tedy - smějme se - jinak se to přežít nedá.
09. 10. 2009 | 18:32

Absolvent FPR napsal(a):

pro majolenku: tak to já chápu, proč útočí na autorku blogu. protože leta se vědomě nic nedělalo se situací ani v plzni, ani v praze a jinde. ale najednou se to hodí, okolnosti tomu chtějí, že zrovna v plzni a zrovna nyní, leč jinde se to vědomě nechává hnít vesele dál. když vyčistit, tak všude.
09. 10. 2009 | 18:45

im napsal(a):

Johanko,

to hodnocení, které citujete, sepsala předchozí akreditační komise.

Ta současná byla jmenovaná až k 1. srpnu 2008 a první hodnotící zprávu vydala 30. dubna 2009 a hned na začátku konstatovala, že:"... Za zvláště náročná hodnocení je třeba považovat hodnocení, v rámci kterých došlo k průřezovému srovnávání určitého typu akreditovaných činností.....nebo hodnocení, kdy představitelé hodnocených pracovišť neprojevovali dostatek ochoty spolupracovat s AK na odstraňování zjištěných nedostatků a na místo reflexe a rozboru problémů, které by vedly ke zlepšení situace, hledali cesty, jak udržet současný stav (Fakulta právnická Západočeské univerzity v Plzni)...."
09. 10. 2009 | 19:12

Rolin napsal(a):

Paní prof. Dvořáková,
protože si Vaší práce velmi vážím a abych nebyla obviněna, že mluvím o Vás bez Vás na jiném webu, ocituji zde svůj příspěvek z diskuze na http://www.plzen.juristic.cz (i když se Vám zcela jistě líbit nebude):
"Po dnešním článku v MF Dnes se připojuji k návrhu na sepsání prohlášení. To, co bylo ve výše uvedeném periodiku uveřejněno, již dávno přesáhlo meze novinářské etiky. Dle mého názoru je to ze strany paní prof. Dvořákové pouhopouhý alibismus (pokud tedy skutečně řekla to, co bylo napsáno v novinách), aby se celá záležitost neobrátila i proti Akreditační komisi, která v době, kdy měla konat, nekonala."

To Im: Ale no tak, vždyť i paní prof. Dvořáková připustila, že Akreditační komise měla neblahé tušení již v roce 2007. To, jakého složení v té době byla, není snad až tak rozhodné.

To Pavlínka: Pavlínko, uvědomujete si, že "sebrankou" označujete i takové kapacity, jako je Eliáš, Válková, Balík st., Balík ml., Baxa, Šámal, Adamová, Gerloch atd.?
09. 10. 2009 | 20:11

Jaro napsal(a):

Já si na rozdíl od jakéhosi primitiva "student VŠE Praha" (viz výše) nemyslím, že by to paní Dvořákové nemyslelo. Naopak. A projevuje se statečně, takže držím palce. Jestli se nemýlí, a asi ne, tak je to mimořádný a nebezpečný hnus, kterému se musíme postavit.
09. 10. 2009 | 20:16

David napsal(a):

lidovky.cz:

Odborníci: Plzeňská práva by bylo nejlepší úplně zavřít.

9. října 2009 14:49

PLZEŇ - Absolventi, kteří se budou ucházet o místo s titulem z plzeňské právnické fakulty, budou mít zřejmě v příštích letech problémy. Vinou skandálů, které prošetřuje státní zastupitelství a policie, budou mít ztíženou pozici oproti právníkům a magistrům, kteří úspěšně dokončí fakulty v Brně, Praze a Olomouci. Školu a její absolventy to rozhodně poškodilo, tvrdí renomovaní právníci. Někteří z nich si myslí, že by se měla plzeňská fakulta skončit.
"Já si myslím, že by to měli zavřít (právnickou fakultu v Plzni). Vraťme se zpátky, kde jsme byli, k nějaké úrovni," řekl Jaroslav Havel z jedné z největších českých advokátních kanceláří Havel & Holásek z Prahy. Podle něj situace vyžaduje radikální řešení.

Informace z médií podle něj prokázaly to, co se v odborné veřejnosti léta traduje. "Všichni to víme, je to potvrzení reality," řekl Havel. Dlouhodobě se mluví o podivném způsobu přijímání, výběru i jménech absolventů.

"To, že se to (fakulta) dělá tak rychle, jsem nevěděl. Ale znám řadu lidí, kterým věřím a kteří mi opakovaně řekli, že poskytly nějaká plnění neurčeným osobám nebo že se tam dostali přes známé mimo výběrová řízení," řekl Havel. Lidé, kteří tam studovali, se tím prý vůbec netají.

"K absolventům fakulty budeme nyní přistupovat se zvýšenou opatrností. To se nám nikdo nemůže divit. Budeme chtít vidět jejich práce, pohovory budou náročnější," řekl Ludvík Rösch z největší plzeňské advokátní kanceláře Vovsík, Rösch, Kocina. Situace se ho dotýká také proto, že jednou z "duchovních matek" fakulty byla jeho žena.

"Vážně se obávám, zda renomé fakulty není poškozeno nevratně. Budu držet palce novému týmu, ale kdybych byl členem akreditační komise, tak bych vážně zvažoval, jestli má vůbec právnická fakulta právo na další existenci," řekl Rösch.

Plzeňská práva byla a jsou nejhorší

"Je veřejným tajemstvím, že kvalita plzeňských práv byla a je nejnižší z celé ČR. Je opravdu výrazný rozdíl mezi absolventy z Prahy, Brna a Olomouce," řekl Jan Havel z velké pražské kanceláře Řanda Havel Legal.

Podle něj skandály na zcela jistě poškodí "zbytek slušných lidí, který fakultou prošel".

"Školu a její absolventy to rozhodně poškodilo," potvrdila Petra Sejrková z pražské pobočky CMS Cameron McKenna, dvojky v ČR. Navíc se snížila důvěryhodnost všech dosavadních absolventů. "Naši právníci svorně tvrdí, že pražská práva jsou nejtěžší a lidé, kteří v Praze vypadli, tak to v Plzni dodělali bez problémů," dodala. Už přijímací řízení v Praze jsou prý o hodně náročnější.

Kancelář ale stejně plzeňské absolventy zařadí do výběru. Hodně ale záleží na tom, zda měli nějakou praxi, jestli byli v zahraničí a umí jazyky. "Délku studia poznáme z pohovorů. Dosud jsme se ale nesoustředili no to, zda člověk studoval celou dobu, kterou měl," uvedla.

"Do naší kanceláře se nehlásí nikdo takový, kdo ta práva ošidil, protože by to tady vykonávat nemohl," řekl Jaroslav Havel, jehož kancelář podle něj asi nezaměstnává žádné plzeňské advokáty.

ČTK
Lidovky.cz

Související články

Rychloprávníci by měli přijít o titul, tvrdí Pospíšil

Exministr Pospíšil o plzeňských právech: Musíme začít auditem

Proděkani plzeňských práv končí, fakultu povede exministr Pospíšil

Před praktikami na plzeňských právech už dříve varovala BIS
09. 10. 2009 | 22:41

Honza napsal(a):

To "im": Vy jste prostě humorná, madam. Dovoluji si ocitovat smysl a poslání akreditační komise: AK pečuje v souladu se zákonem o vysokých školách o kvalitu vysokoškolského vzdělávání a všestranně posuzuje vzdělávací, vědeckou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činnost vysokých škol.- konec citace.
A znovu se ptám: jak AK "pečovala ...o kvalitu a ...posuzovala ..." když výsledky tohoto pečování a posuzování jsou tak tragické. A rovnou si odpovídám. Asi dostatečně nepečovala a dostatečně neposuzovala. Takže, pryč s touto AK (a možná i s příslušným ministrem, který nedokázal uhlídat činnost této AK). Je mi to docela líto, protože jak předsedkyně AK, tak i ministryně jsou docela fešandy, ale co nadělat.
Ale je opravdu pikantní ta jejich pouze a jenom "politická" zodpovědnost. Ale vždyť je to možná i destrukce celého systému státního dozoru nad VŠ vzděláváním (viz. mnohé diskusní příspěvky, které naznačují, že se tak trochu obdobně fungovaly i jiné VŠ).
Co s tím? Výsledek bude ten, že ti, kteří špatně dozírali na provádění státní politiky, se jen přesunou na jiné (a méně viditelné) pracovní pozice. A ten mravní imperativ, totiž "zklamal jsi, a proto tě již nemůžeme použít v jakékoliv odpovědné fci")vezme za své. To je ten mravní marasmus naší společnosti. A nejhorší je, že to všichni víme, ale nikdo proti tomu nic neudělá. Je to tedy úplně stejné jako za Husáka nebo za Jakeše. Kde jsou ty ideály že "Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí"? Kde je to, oč se před 20ti lety na náměstích tak usilovalo. Ta příčina je v lidech. V jejich chtivosti, neserióznosti a mravní nepoctivosti ("nelez do fcí, na které nestačíš. A když už tam vlezeš, tak dělej maximum. A když pochopíš, že to tvé maximum nestačí, tak demisionuj a dej prostor třeba někomu schopnějšímu. Ale hlavně nedělej to, s čím osobně moc nesouhlasíš. A tyhle zásady platily vždy, za každého režimu).
10. 10. 2009 | 01:59

Johanka napsal(a):

To im
To, že se vystřídaly směny ještě neznamená, že se nebudeme dívat na zodpovědnost práce Akreditační komise. Pokud ta současná nastupovala 1. srpnu 2008, tak snad musela vědět, co se děje a dělo před ní. Nepřiletěla z Marsu. A pokud ano, tak dnes máme říjen 2009 a vše se provalilo díky Lidovkám. Já nevím, ale celé mě to ani trochu nebaví.

A to ještě jedna diskutující je šokovaná z toho, jak může probíhat 20 let po revoluci taková zlá diskuze. Asi už by lidi měli zase držet hubu a krok? Jiní zase naznačují, že to není tak dramatické, že oni v Plzni nic, ale podívejte se jinde, jak je to tam strašné. Jenže ono i tehdy za těch blbých komunistů platilo, že si mohli podle své pozice přihrát malou domů, ale jakmile někdo kradl moc, tak jej sejmuli sami komunisti. Kdo moc vyčuhoval, tak ten dostal pořádně, to bohužel ano, ale většina lidí si žila v klidu své životy a užívala si svých jistot, byť mizerných. Ja si nejsem vůbec jistá, jestli si zasloužíme demokracii. Tohle rozohodně demokracie není. Pro optimisty snad trnitá cesta k ní a pro zbytek to je anarchie záměrně vyvolávaná a udržovaná kleptokraty typu Zachariáše, Kindla, Tomažiče a koneckonců i rektora Průši. Ten ale ještě o rezignaci ani nezauvažoval. I když je to jím vedená univerzita. A to jsou plzeňsk práva jen taková prkotina. Kleptokracie zachvátila celou republiku jako nádor. Nikdo tady nevládne, parlament je na ho_v_no, prezident je dem_en_tní narcis, který se dělá co chce ... no mám pokračovat přes soudy, policii atd. Zaplať Pán Bůh, že jsme vstoupili do Evropské unie a máme volný pohyb a velký prostor k útěku. Já teda zbaběle prchám.
10. 10. 2009 | 03:21

Johanka napsal(a):

Mimochodem teď protestují vědci z Akademi věd. Protestují třeba taky proti tomu, že předsedou rady Ústavu státu a práva AV ČR je pro funkční období 2007-2011 doc. Zachariáš, bývalý šéf Augiášova chlíva v Plzni? Neměl by jej náhodou štandopéde vykopat i z této instituce? Dřív, než bude pozdě a na Akademii věd se obrátí pozornost médií? Pak to zase za jednoho lumpa odskáče celá AV! A solidarita občanů s vědci, kteří mají vinou předchozí vlády přijít o 50% rozpočtu a být tak zlikvidováni, bude v tahu. Takže stručně. Všichni namočení okamžitě rezignovat na své fnkce a chodit kanálama. Zachariášem počínaje a Průšou konče.
10. 10. 2009 | 03:31

Johanka napsal(a):

A jen tak mimochodem. Víte, kdo se snažil vytunelovat Akademii věd a přelít miliardy z rozpočtu AV do Technologické agentury, která má být penězovodem pro "inovace" v soukromých podnicích? Kromě zástupců průmyslové lobby v Radě vlády pro vědu a výzkum také Hospodářská komora ČR. Ta Hospodářksá komora, která prohlašuje, že chce od státu víc peněz na výzkum, a že by podnikatelé měli být více zastoupeni ve vedení univerzit. Důvod? Jediný. Ucítili prachy. Dřív o univerzity vůbec nejevili zájem, ale s možností čerpat miliardy z evropských fondů najednou zavětřili a ejhle! podívejme jaký zájem. A kdo je prezidentem Hospodářské komory ČR? Petr Kužel, toho času bez titulu, ale pilný student plzeňské právnické fakulty. Ale vzdělávání je celoživotní, co nestihl ve šroubárně do teď, tak jistě dožene pilným studiem práv. Jen diplomku u Kindla už asi holt nestihne. Tak si ji bude muset koupit třeba u jisté zlínské firmy. Pokud ovšem není tak intelektuálně zdatný a nenapíšesi jí sám. Času na to teď bude mít dost.
10. 10. 2009 | 03:42

Petr napsal(a):

Tuto a podobné kauzy lze těžko jen dočíst do konce. Jaký význam má usilovné snažení obyčejného poctivého člověka? Kde jsou jeho malé životní prohřešky oproti těmto skandálům? Jak spravedlivě měří spravedlnost? Bohužel, všude vítězí jen arogance moci! Morálka, charakter, cena lidského života .... zbytečné pojmy. Je mi ze všeho špatně (slušně řečeno). A tak si žiju po svém, ve svých 55 letech už žádné zázraky nečekám, také od koho. Jedině od sebe!
10. 10. 2009 | 12:25

LEVAK napsal(a):

Paní profesorka nemá pravdu.První symptomy se projevily na této fakultě už před několika lety!Konkrétně jsem tady cca před čtyřmi lety upozorňoval na způsob přijetí Jana Rumla ke studiu,kdy z povinných 67 bodů dosáhl při přijímací zkoušce jen 47,ale na děkanské rozhodnutí byl přijat ke studiu.Dovolil jsem si tady pochybovat o jeho IQ a že ho bolševici dobře odhadli když mu nedovolili studovat.Bohužel vrhli se tady na mě všichni od středu na pravo,od černokabátníků až po modré ptáky!Celá tato situace mi připomíná stav před revolucí,le myslím si že bolševici byli přece jenom chytřejší a takový RSDr. přece jenom zněl a taky to měli lépe propracované!Jen jeho validita byla snižována některými jeho nositeli jako např. Milouš nebo ŠNAJDr. od Košic další!
PS:pamatuji se,že tehdejší ministr spojů Chalupa potřebovál za jméno ještě přivěsit CSc.A tak tehdejší ministr dopravy Blažek mu nechál přistavit do Žiliny na nádrží salonní vagón i se sluhou!Pan ministr ráno vždy vstál,posnídál a odebrál se v 09:00 hod.na fakultu.Zde se mu podle rozvrhu individuálně věnovali pedagogové.Ve 12:00 hod. měl ve vagóně naservírovaný oběd,po obědě odpočinek a okolo třetí byl zase n fakultě kde setrvál do 17:00 hod.Jestli vyhotovil závěrečnou práci sám či někdo jiný nebo mu pomáhali není známo,le ti co byli u její obhajoby říkali,že se toho zhostil velmi dobře!
PS 2:pro zvědavé sděluji,že nemám titul RSDr.
10. 10. 2009 | 12:47

Jenek napsal(a):

LEVAK
hele a takhle to delal ten ministr 3 roky? to si teda na to, že byl komanč docela v tom vagóně užil.
10. 10. 2009 | 13:08

Josef napsal(a):

Je všem jané, že akreditace a studijní program je zákonem stanovený na určitý počet let. Pokud toto nebylo splněno, tak se zavře špatná škola a podjí se trestní oznámení na všechny, kteří byli v managentu školy. Titul přísluší pouze těm, kteří dle zákonem stanovené akreditace studovali dobu takto stanovenou (má se na mysli uvedenou v akreditaci). Kdo to "ošulil", tak není splněna akreditace, tudíž nemá zákonem stanovený nárok na titul a odeberu jej. není v tom žádný problém, protože to jde.
10. 10. 2009 | 13:10

Josef napsal(a):

Jo a ještě. Existují další školy v česku, kde se takto studuje, jenže to se zatím úspěšně tutláa soustředí se vče jen na tuto jednu školu a na jiných se rychle rozdávají tituly, aby se to stihlo.:-)
10. 10. 2009 | 13:18

LEVAK napsal(a):

Hlavní je,že láska a pravda zvítězila!
PS:myslíte si,že Ruml vrátí titul?
Ad Jenek:to tam měl na závěr jenom asi půl roku!
10. 10. 2009 | 13:32

Petr napsal(a):

Paní profesorko, je nad slunce jasnější, že i když Vy osobně můžete mít zájem toto prošetřit, tituly z Plzně má tolik politických a policejních špiček, že se Vám to bohužel nepodaří. Všichni budou táhnout za jeden provaz. Je k smíchu, když v ústavněprávním výboru sedí Benda ml., který udělal rychlokurz v Plzni za 3 roky apod. Státní zástupci,soudci atd. to všechno pohřbí, protože by tím ublížili sobě i kolegům. Tady není šance.
10. 10. 2009 | 13:36

Evca napsal(a):

Obdobná situace, i když ne tak vyhrocená, je i na Univerzitě v Hradci Králové. Někteří učitelé na některých katedrách rozdávají zápočty a zkoušky "zadarmo" nebo za bonzácké a jiné služby, u státnic vybraných studentů ani nemluvě. Předměty taky garantují ti, kteří tam už dávno neučí. Skutečná výuka předmětů se na některých katedrách úplně liší od toho, co bylo AK schváleno a je v sylabech na internetu – asi nemají odborníky, ale nikdo si tam s tím hlavu neláme.

A navíc teď v červnu vyhodilo vedení PdF kolem dvaceti vyučujících, neboť se chtělo zbavit těch, co na nepořádky upozorňovali anebo je profesně "ohrožovali" na jejich teplých židlích. A nepomohla ani petice tisícovky studentů, VŚ učitelů a dalších odborníků - psal o tom v Mladé frontě v květnu/červnu redaktor MfD Petr Vaňous - děkan odmítl s kýmkoliv situaci řešit a o studentech UHK řekl, že ho jejich názor nezajímá. pak běžte do Hradce studovat!! Doufám, že AK si posvítí i tam.

Evca
10. 10. 2009 | 14:20

Josef napsal(a):

Řešením je okamžitě začít prověřovat všechny VŠ, ale ne komunistickými patolízaly a vlezdo.....ty. Je třaba začít jednat ihned, jinak to půjde zase do ztracena.
10. 10. 2009 | 14:30

Marie K. napsal(a):

Vážená paní Pavlíčková, velmi si cením vašeho postoje profesního i čistě lidského k celé kauze .V dnešní velice nechutné situaci na naší politické scéně - je to přímo osvěžující závan čistého vzduchu.Chápu, jak strastiplnou cestou Akreditační komise kráčí a, že je těžké předpokládat existenci podvodů a mafiánských praktik tak vysoko v akademických kruzích tj. takříkajíc mezi kolegy. Jsem vám vděčná za vaši odvahu a nebývalou otevřenost s jakou se ke kauze vyjadřujete ve sdělovacích prostředcích tzv. padni komu padni. To je taktéž nebývalé a nejsme v této republice na to zvyklí. V době zoufalého nedostatku sofistikovaných českých političek -jste osobně důkazem, že inteligentní a schopné ženy tu jsou .!!Doufám,že si veřejnost povšimla, že tak výbušnou a nebezpečnou kauzu zveřejnuje právě žena jako vy, bez ohledu na to, že je to dosti nebezpečné. Pokud se budete chtít vložit do politiky a nebo třeba kandidovat na prezidentku - ráda vám budu dělat tiskovou mluvčí. Rozhodně na to máte- profesně,morálně i lidsky!!!!
10. 10. 2009 | 14:56

LEVAK napsal(a):

Vážení podle mého přesvědčení je to jenom špička ledovce,tak devět desetin a týká se to celého školského systému.Bují to už na základních školách,přece ředitel školy nedovolí nechat propadnout synáčka jehož otec zasponzoroval škole nová okna když na nové obecní úřad nemá a dlouho mít nebude,etc.O středních školách zejména soukromých už ani nemluvě!Já si jenom vzpomínám jak po revoluci Hvel a spol.(např. Ruml,Bend a další) se vysmívali socilistickým proletářským rychlokvaškám.Systém,oficiálně schválený,byl tkový,že Ti tehdy za rok udělali maturitu a za tři roky VŠ(např.bývalý ředitel Agropodniku Gottwaldov soudruh ing. Procházka,dělnická prokurátorka Ludmila Polednová-Brožová,absolventkadvouleté Právnické školy pracujících,atd.).To však není nic proti dnešnímu stavu.Ale není se čemu divit,tržní mechanismus přece funguje skvěle a na pravdu tato mafie tentuje vesele!
10. 10. 2009 | 15:28

občanka napsal(a):

Kde je kontrolní úloha Ministerstva školství, jak se na školách dodržují zákony, např o archivaci? Doklady o přijímacích zkouškách, otázkách i tématech by se měla archivovat. Co seminární práce, protokoly ze zkoušek? Myslím, že selhalo vedení celé VŠ v Plzni i ministerstvo, které snad nic nekontroluje a přiděluje jen peníze. Jen za jejen jediný případ musí odejít zodpovědní z funkcí, musí jim být odebrán jejich diplom a ne aby ještě zastupoovali stát v kauzách. Ne studenti, ale jejich pedagogové by měli přijít o diplomy a být potrestáni za podvody. Studentům z této školy by měly být povoleny nové zkoušky na jiné nezávislé fakultě, aby se očistili , bohužel. Toto zvlášť odsouzeníhodné jednání by mělo být vyšetřeno. Hlavně MŠ musí okamžitě reagovat a informovat veřejnost co udělá proti tomuto jevu, který může prorůstat i na jiné školy a obory. Zatím jsem nic z úst paní ministryně neslyšela. Je nám to vše jedno?
Je vůbec ještě šance bránit se mafii. ?
10. 10. 2009 | 16:13

LEVAK napsal(a):

Ad občanka:vážená paní jeden francouzský film skončil sentencí "vyšetřování skončilo,zapomeňte"a to se brzy dozvíme od Vesecké či jiného soudního potentáta.Pamatujte, za starého režimu platilo "Moc jsou peníze!" a teď platí "Peníze jsou moc!"
PS:Místopředseda Nejvyššího soudu Pavel Kučera: „Nezávislost justice musí ustoupit politickým zájmům“.
(2007)
10. 10. 2009 | 17:02

i.hubálek napsal(a):

po revoluci jsem tvrdil, že bude trvat dvě generace, než se odtud vymete hnůj, který tady zanechali komouši...bohužel jsem se sletl. a k těm falešným doktor práv - jsme bohužel země, kde si strašně potrpíme na tituly , a tak si píšeme tituly před jménem, za jménem, kde se dá je to pozůstatek ještě z rakouska - uherska, je to syndrom malého sebevědomí, vlezdoprdelkovství, patolízalství celého národa, a proto ty tituly - získáváme tím sebevědomí, nabýváme důležitosti lidé bez titulu se cítí méněcenní a tak se honíme za tituly - v hlavě máme možná kus ledu, svět kolem nás uznává lidi s titulem a proto je třeba jej mít. následně nefunguje nic, státní správa, policie, soudy, ministerstva. a vy se divíte ?
10. 10. 2009 | 17:03

LEVAK napsal(a):

i.hubálek:vážený pane jste na omylu!Před 30-ti léty byl podobný průšvih v tehdejším západním Německu -NSR.Tam to,ale bylo čistě na obchodní bázi.Pravý tržní mechanismus!Titul doktora bylo možné obdržet za 40 tisíc marek!
"Historie se opakuje!"- hádejte kdo to napsal?
10. 10. 2009 | 17:24

Skoupá napsal(a):

Advokát.který mě podvedl mi řekl, že chce aby se jeho syn stal soudcem. Mám dojem,že ten pán šel na ruku soudu. Rozhodnuto bylo předem. Měla jsem pocit, že je to zmanipulováno. Úplatek, nebo strach? Možná obojí. Ale rozhodně,když člvoěk zažije takovou zkušenost, které jsou svědky bohužel i jeho děti, je tovelmi nepříjemné. Cítím se snad hůře než za totality. Je ponižující,když nemáte pocit rovnocennosti a rovnoprávnsoti a když vás podvádí ti, kteří složili jakousi přísahu.
10. 10. 2009 | 18:04

LEVAK napsal(a):

Ad Skoupá:vážená paní uvědomte si,že v této společnosti platí "Všichni jsou si rovni,někteří však jsou si rovnější!" Měřítkem je výše bankovního konta a počet a rozsah majetku!To bylo jasné už před listopadem 89!Doporučuji Vám teď jediné,jít na náměstí a zvonit klíčema.Ono Vám to nepomůže,ale třeba Vás to uklidní!Potom můžete využít služeb docenta Chocholouška!
10. 10. 2009 | 18:56

Pavlína napsal(a):

To Rolin: Milý Roline, to si musí každý sám srovnat se svým svědomím, zda je to právě on, kdo patří mezi ty, kteří jméno plzeňské fakulty zkazili. Pravdivý základ má ovšem přísloví "potrefená husa se vždycky ozve". Já nemám co na svém názoru měnit, plně si za ním stojím.
10. 10. 2009 | 22:03

Rolin napsal(a):

T Pavlína: Tak to je mi Vás líto ...
10. 10. 2009 | 22:14

Pavlína napsal(a):

To Rolin: Svoji lítost prosím věnujte těm, kteří vše zavinili, já ji opravdu nepotřebuji! Mafiánské rozměry celého skandálu, které se vynořují ve stále zřetelnější podobě, dávají za pravdu mně. A ujišťuji Vás, že já nejsem žádná prázdninová rychlokvaška!
10. 10. 2009 | 23:33

Bernie napsal(a):

Jsem zvědavá, zda akreditační komise zveřejní kompletní seznam geniálních rychlostudentů! Zatím toho moc není kromě bývalého taxikáře Harangozza, který studium zvládl za dva letní měsíce v r. 2005, mafiánských dědiček Mrázkových, manekýny Verešové, kterou na fakultě jakživ nikdo neviděl a v termínu, kdy měla údajně dělat státnice, tam nebyla ani napsaná, bývalého pasáčka hovězího dobytka Rumla, který svého času podal zdůvodnění toho, jak se mohl na fakultu dostat, když neudělal ani přijímací zkoušky, svými revolučními zásluhami, a právního experta ODS M. Bendy, autora paskvilů typu náhubkového zákona, jehož vrcholným kouskem byla výzva k ignorování Ústavního soudu ČR. JUDr. Cepl jeho odborné "kvality" zhodnotil zcela objektivně. Co taky čekat od 3roční rychlokvašky! Jako KSČ měla svoji Sorbonnu ve Vokovicích, dnešní mocipáni ji mají v Plzni.
10. 10. 2009 | 23:50

Jarmila napsal(a):

Proc nezavedeme system; jako maji v Nemecku. Maturitni znamka je rozhodujici pro prijeti na VS. Maturitni enamka je prumerem znamek za posledni dva roky stredni skoly, znamky za Facharbeit, coz je neco jako mala diplomka, ovsem psana na sterdni skole, pricemz znamky jsou modofikovany ruznymi koeficienty. Ale v podstate je to prumer vsech znamek, nikoliv jen ctyr predmetu za posledni dva roky. Konecna znamka je &, 0 az 4,5 . A pak vas centrala rozdeli S prumerem do 1,3 muzete vsude bez zkousek. Na medicinu, farmakologii, zubare nesmite mit horsi nez 1,3. Pro horsi znamky nekter skoly delaji primacky, ale nektere ne, ty si proste vybirajji jen podle teto jedna znamek, protoze tu nikdo nemuze zfalsovat; Nikdo totiz nemuze podplacet asi dvacet ucitelu z ruznych predmetu.Maturitni vysevedceni vydava jen skola, nikdo jiny se zvlastnim razitkem.
Zkratka receno, horsi zaci nemaji sanci se dostat na VS, musi volit jine skoly jako Fachhochschule, ktere nemaji stejnou hodnotu.
Podminkou pro to jsou ovsem statni maturity.
Maturitu jako takovou muze clovek ziskat jen na gymnaziu.Nebo si ji dodelat jen na gymnaziu.
11. 10. 2009 | 00:05

Johanka napsal(a):

To i.hubálek
jo jo, zlatá monarchie! to byly časy. my prostě potřebujeme nad sebou monarchii, protektorát, sovětské tanky nebo brusel. jinak se hrabeme v takových sra_čkách, že to snad ani není možné. moc teda nechápu, jak se nám podařil ten dvacetiletý zázrak za první republiky, ale Ježíš uzdravoval nemocné, tak proč ne. jen nechápu, proč ten náš dementní dědek z Hradu nechce podepsat ten lisabon. a ne a ne a nepodepíšu ... a zavaž mi střevíček. tohle si snad nezaslouží ani nejlínější českej jezeďák.
11. 10. 2009 | 02:53

Johanka napsal(a):

Kde Dr Cepl mluvil o právním nihilistovi Bendovi, To bych si docela ráda přečetla. to je taky magor k pokoukání i se svým náhubkovým zákonem.ten se teda nepotatil. ale na jana rumla bych tolik nútočila. jedna vystudoval řádně, žádný blb to není a na rozdíl od té dnešní bandy poslaneckých zlodějů zůstal slušným člověkem.

Hele šáhl někdo z vás někdy na živýho poslance? jestli jo, tak se dá blogovat i ze záhrobí, protože dotek českého poslance je horší, než dotek smrti. to je fajn.
11. 10. 2009 | 02:58

neosoba napsal(a):

jo, censore, tak tady je orhie slušnosti...
mácta
P.S. nezapomeňte mne smazat
11. 10. 2009 | 10:25

Bernie napsal(a):

To Johanka: Pokud jde o duel Cepl - Benda, bylo to v souvislosti právě s Bendovým náhubkovým zákonem. Benda se kasal, že je právník, JUDr. Cepl ho usadil, že je pouze absolventem plzeňské PF, nikoli vzdělaným právníkem. (A to ještě JUDr. Cepl netušil, že je rychlokvašeným právníkem). Článek zde:
http://zpravy.idnes.cz/soud...
Pokud jde o Rumla, ten měl přijímačky na 47 bodů tj. neprospěl, hlásil se na bakalářské studium "veřejná správa", ale přesto se najednou dostal na magisterský obor právo, kam přijímačky nedělal vůbec. Aby to zakryli, tak ten rok vzali enormní množství studentů. Mezi dalšími protekčními z této várky byla mladá Veškrnka. Zkoušky Ruml dělal po telefonu a pro zápisy mu chodila sekretářka s indexem. Bylo zarážející jak vedení fakulty ostentativně vykřikuje, jaký je to brilantní student.
11. 10. 2009 | 10:59

Josef napsal(a):

Docela bych přimlouval za prověření titulů politiků, kteří jej získali ještě před rokem 1989, a nemuselo to být zrovna na vokovické Sorboně. Jsou i tací, kteří už tehdy studovali na universitách v Belgii, USA apod. Zajímavé, že? a) kde na to vzali, b) kdo jim studium požehnal
11. 10. 2009 | 11:06

majolenka napsal(a):

TO Absovent FPR pf 09.10.2009 18:45:55 ....bezva, jsem ráda, že to chápete, zřejmě, jsem nenapsala dost srozumitelně obsah mého divení, myslím, že jsem dost srozumitelně napsala, .....tak de facto valná část společnosti v ČR je nastavená jako poměry na ZCU v Plzni,....můžete namítat, že AK má pravomoc zabránit, ale domníváte se, že v současných poměrech, je o zájem o "dotažení" kauzy? Rychlokvašky mají kontakty na velmi vysoké pozice NEJEN v politice, a pokud vyplouvá na povrch, že takto je nastavený celý systém, propojený ve 2 krajích, možná i dál, pak je z mého úhlu velmi naivní se domnívat, že AK sama o sobě má prostředky to řešit. Řekněte, kolik je tu skutečných investigativních novinářů, kteří by se do podobného sousta pustilo? Kolik je tu vůbec takových periodik? Proč Bendův "náhubkový" zákon? Myslíte že police ČR po té co dostala "nafrak" od Langra přehršel lidi, kteří jsou schopni najít výpis z OR, natož pochopit mnohem sloužitější provázanost? Upřímně, přeji si abyste mi mohl odpovědět, že přece všechno tohle u nás máme a funguje. Je mi samozřejmě líto, že to celé vrhá i špatný stín na poctivé pedagogy a poctivé studenty, ale jak to chcete řešit? Kde chcete začít? Nebo snad to celé je pouze a jen ÚČEL zničit pověst ZČU? Tomu už dnes nevěří ani paní Vopičková z Dolní Horní vsi ;-(.
11. 10. 2009 | 20:18

Rolin napsal(a):

To Pavlínka: Promiňte, asi jsme si nerozumněly. Ptala jsem se Vás, zda si uvědomujete, že "sebrankou" označujete i takové kapacity, jako je Eliáš, Válková, Balík st., Balík ml., Baxa, Šámal, Adamová, Gerloch atd. Vy jste mi - na tento můj dotaz - odpověděla, že potrefená husa se vždycky ozve a že si za svými názory stojíte.

Chápala jsem to tedy tak, že mezi "sebranku" skutečně řadíte i např. JUDr. Gerlocha, současného děkana PRF v Praze. Pokud jste to tak nemyslela a já si to jen špatně vyložila, omlouvám se. Toť vše.
11. 10. 2009 | 20:19

Pavlína napsal(a):

To Rolin: Měla jsem na mysli ty, kteří mají prsty v tom, že pověst fakulty tolik utrpěla. Samozřejmě nemůžu vědět, kdo to konkrétně je (i když ten vousatý plagiátor je to určitě), proto říkám, že si to musí každý vypořádat se svým svědomím. Pokud píšete o JUDr. Gerlochovi, na toho mám velice kladný názor. Je to velmi dobrý právník a schopný advokát. Osobně jsem ho zažila u státnic, zkoušel mě z teorie práva a pěkně jsme si povovídali.
11. 10. 2009 | 21:17

Pavlína napsal(a):

To Rolin: Doplnění - vousatým plagiátorem myslím Kindla, aby zase nedošlo k nedorozumění. Teď jsem si totiž uvědomila, že JUDr. Gerloch nosí taky plnovous. :-)
11. 10. 2009 | 21:21

Marek Kobera napsal(a):

To Josef: Říká Vám něco Stáňa&Vláďa ?;-)
11. 10. 2009 | 21:29

Marek Kobera napsal(a):

To autor: Upřímně řečeno, nechápu, proč Vám vadí tzv. rychlostudenti. Vždyť tím, že studují rychle, nezabírají místo na fakultách jiným studentům a jejich studium je mnohem méně finančně náročné, ne? Já myslím, že by se jim mělo zatleskat a měly by se jim dát nějaké zvláštní ceny děkana či rektora či ministryně školství za zásluhy o zvelebení resortu.
11. 10. 2009 | 21:41

JANAKV napsal(a):

takže nakonec,když někdo studuje na BC. tři roky a na MGR. další dva, tak je podle vás neschopný hlupák a lidé jako Kindl a spol. z vedení PF ZČU jsou vlastně národní hrdinové, protože šetří státní rozpočet. NO, TO JE FAKT NĚCO!!!
11. 10. 2009 | 22:33

právník junior napsal(a):

pro majolenku:patřím mezi právníky,kteří již před dvěma roky paní Dvořákovou upozorňovali na machinace mezi plzeňskou fakultou a michelskou vysokou školou,která si tam nostrifikovala svoje paskvilní vzdělání.Paní dvořáková nejprve školu kryla,že je vše podle zákona,když se potom věc začala medializovat přes Mfd,pokračovala v mlžení,že nemůže zasáhnout,protože se jedná o zahraniční subjekt,což dneska u Moravce opět zašumlovala.Teprve když se věci chopila Advokátní komora a začala vylučovat lidi s touto kombinací vzdělání a podala dvě správní žaloby, začala brát paní Dvořáková zpátečku. Jakmile se zahájí trestní řízení, předáme materiály policii a bude po legraci a konec výmluvám.Úředník samosprávy nemůže argumentovat tím, že kontrola je složitá nebo že je špatně vykonaná - nic jiného jí totiž nepřísluší. Bude teď úkolem slušných právníků dotáhnout očistu našeho oboru do konce principem padni komu padni.
11. 10. 2009 | 22:41

majolenka napsal(a):

to právník junior...."nadstandardní vztahy" mezi michelskou vysokou škola a Plzní je pro mne "pole neorané" , i když z čerstvě vygooglovananého Projektu založení „Golfového a sportovního lycea ČR“ jde skutečně mráz po zádech ;-(, co vše je u nás možné ;-(.........na druhou stranu co si má neprávník myslet o výstupu ze zasedání zvlášť bod 5 http://files.skfpr.webnode.... a nechci rozporovat Vaše kroky a tvrzení, nevím, zda AK pochybila, zda použila veškeré možné právní prostředky, možná ani vy právnická veřejnost nejste v názoru jednotní, ale selský rozum mi říká, že plýtvat silami na boj mezi sebou je chyba........a pokud se KONEČNĚ už daný problém začal široce medializovat a snad to nebude "zameteno pod koberec", pak mi to není lhostejné, nitky vedou na můj vkus až příliš vysoko, a já se z téhle země NECHCI STĚHOVAT, do demokratičtějších zemí
12. 10. 2009 | 00:09

Akademik napsal(a):

a) Zajimalo by me, jestli byla nalezena diplomova prace od exministra Pospisila a zda ji nekdo dukladne prezkoumal pred jeho jmenovanim docasnym sefem fakulty.

b) V Olomouci na Pravnicke fakulte byl pred nedavnem velky problem se jmenovanim doktora do funkce dekana, exministr Pospisil je tez doktor. Proto mam za to, ze dekanem by se mel stat nekdo s vyssi akademickou hodnosti...

c) Pani profesorko, naprosta nefunkcnost Ustavu statu a prava je verejnym tajemstvim uz nekolik let, myslim, ze je na case tento ustav uvest do stavu, v jakem jsou ostatni ustavy AV CR.
12. 10. 2009 | 00:15

právník junior napsal(a):

pro majolenku: měl jsem na mysli tzv. mezinárodní institut podnikatelství a práva se sídlem v pze 4. Kryje se akreditací Moskevské university a část programu kryje Universita Užhorod. Výuku provádí učitelé pochybné pověsti a nostrifikaci právě Plzeň. Dvořáková je kryje nejméně čtyři roky a dva po písemných podáních k jejím rukám. Právníci mají naprostou jistotu, že se jedná o tzv zastřené právní úkony, za které museli inkasovat všichni zúčastnění, včetně Kindla v pozadí. To karlovarská "pobočka" měla na rozdíl od rusáků alespoň akreditaci MŠ... Uvidíte, až to rupne, kolik to spláchne vip, bude to parádní sešup, včetně autorky tohoto blogu...
12. 10. 2009 | 01:51

Johanka napsal(a):

právník junior:
jo, parádní sešup ... to tak leda v Četnických humoreskách. To je takový marasmus, že to snad ani není pravda:((((((((
12. 10. 2009 | 02:35

Johanka napsal(a):

Bernie:
Díííky za ten odkaz na rozhovor s Jeho Ctihodností panem Ceplem. To je opravdu balzám na duši:) Víte, když zjistíte, že v tomhle marasmu jsou pořád ještě k nalezení normální, slušní a vzdělaní lidé s jistou elegancí ve vyjadřování. Musím citovat, LIDEÉ ČTĚTE!:

"Primitivové v našem parlamentu bohužel všechno řeší normativně. Myslí si, že se vydá zákon, a tím se to vyřeší."

"Budu trochu teoretický. V angličtině vyšla kniha Limity práva. Kromě jiného se v ní píše o tom, že právem se úplně vše nepostihne. Zároveň jsou tam uvedené dvě metody, jak lze některé věci řešit – buď soudním rozhodnutím, nebo vydáním legislativy. Protože však Marek Benda není vzdělaný právník, což je katastrofa, tento rozdíl necítí."

Bohužel ten rozhovor je z února 2009 a od té doby se v právním nihilistovi Bendovi nepohnul ani vlas. Možná by měli novelizovat vysokoškolský zákon, respektivě jak je parlamentním blbům vlastní spíš udělat přílepek třeba k zákonu o odpadech, a zavést titul MgPFZUr. Aby každý věděl s kým má tu čest. Ovšem v případu Bendovic frocka je nám to jasné hned. Asi jej doma Václav Benda málo řezal. Jestli bychom to neměli dohnat.
12. 10. 2009 | 02:47

Václav Jelínek napsal(a):

Myslím paní Dvořáková, že si popel na hlavu sypete jen velmi nerada a hlavně málo. Měla byste vzít celý kbelík. Za tuhle situaci může především Akreditační komise, která může za naprosto šílenou, nespravedlivou a podvodnou akreditaci bakalářského studia POUZE PRO úředníky státní správy, jež dostali bakalářský titul za pár víkendů jen proto, že byli úředníky. Pomohli jste tak obejít zákon. A udělovat akreditace za takových podmínek, to snad nemyslíte vážně. Vaše neschopnost udělat nepříjemné rozhodnutí a neudělit akreditaci oborům, které podmínky nesplňují ani zdálky je politováníhodná a staví Vaši instituci do pozice loutky a co dává razítka komukoliv, kdo si o to požádá. Zajímalo by mě, jak vypadaly ty žádosti o akreditace, kterým jste nevyhověli. To muselo stát opravdu za to...
12. 10. 2009 | 14:36

Barchelor napsal(a):

Nejen konkurzní mafie

"Konkurz jde ruku v ruce s exekucí, kde tato plzeňská mafie také kraluje. Jede v tom zkorumpovaná plzeňská policie konkrétně expozitura ÚOKFK i státní zástupci - je absurdní, že tyto složky budou prošetřovat své mafiánské parťáky. Více na http://www.aktualne.eu/ kde podíl exministra Pospíšila je prokazatelný, že věděl o těchto zločinech a nekonal." (Z besedy)

Propojení firem
- Hargo, a. s.
- Prologgio, a. s.
- Quentin world company, a. s., v likvidaci
- Candlemas a. s. (jediný akcionář Ten Spirits Security, s.r.o., Ostrava je propojená s Ten Spirits Securiti Orlová, s. r. o., přičemž majitel pan Chamr z 0rlové spravuje dalších 30 společností)
- Quentin investment company, a. s
- Quentin Company s.r.o. (společníkem je i firma Vasthi Trading Limited, IČ 021 690
Seychely)
- CZECH CAPITAL PARTNERS a.s. (dříve FINEBOOM INVEST a.s.; jediným akcionářem OLIVIER CAPITAL, spol. s.r.o., Praha – se značně exotickými společníky, později SOL prodejní s.r.o., Praha )
- Vysoká škola Karla Engliše, a. s. http://www.vske.cz/
Přes J. Kleina je propojen s firmami
- Vzdělávací institut Brno s.r.o.
- TIX Trade, a. s. (později LevTank, a. s.)
- C-Invest Holding a.s
- ENGLER GRUNDBESITZ CZ s.r.o.
- TOPE, spol. s r. o.
Přes Kreuze a C-Invest Holding je propojen s firmou
- Moldavit spol. s r.o
Přes Chamra a Ten Spirits Securiti je propojen s desítkami dalších firem
12. 10. 2009 | 16:56

Monte Christo napsal(a):

Zdravim vsechny cechy...Az nekdo na Vas neco bude chtit ci Vas bude chtit soudit vubec se nebojte a reknete i soudci do oci:Prominte mohl by jste mi ukazat Vas diplom?Nemuzete ci jste studoval v Plzni na pravnicke fakulte?Aha ale vtomto pripade nemuzete pane ani soudit...A proto se ptam scela rozume kolik lidi slo do vezeni nepravem...Kolik lidi bylo odsouzeno nepravem..A kolik soudcu v CR je vlastne spojen s mafii...A pokud i zastupci statu o tom vsem vedely uz tri roky pak je tedy a nic proto neudelaly maji tedy sve tytuly take podvodem a mely odejit ze svych postu...Ci lide by nemely volit zadnou stranu ktera takoveto lidi ve strane...Monte Christo Praha Ma zeme Me srdce
12. 10. 2009 | 18:24

Standa napsal(a):

Mno, upřímně řečeno, jsem rád, že mám titul z MU.
12. 10. 2009 | 21:28

Marek Kobera napsal(a):

To JANAKV: Tak já Vám nevím. Běžně potkávám studenty nijak obzvlášť geniální, kteří studují dvě vysoké školy současně, nebo kteří podnikají a moc se ve škole neukazují.

Znám osobně člověka, který tvrdí, že od 3. ročníku na práva do školy už chodit nemusí (zde se jedná o PF UK) a že je to běžnou praxí.

O neschopném hlupákovi jsem nepsal nic, takové pojmenování nepotřebuji. Ovšem šetření SR pravdou určitě je.
12. 10. 2009 | 21:41

majolenka napsal(a):

právník junior: doufám, že to rupne, i když, takové italské "tangentopoli" se zastavilo na určité politické úrovni a dál si lidé už jenom povídali, že hrdinný soudce Di Pietro, ztrácí na hrdinském lesku........a "zlé" jazyky povídaly, že to nebylo nedostatkem předkládaných důkazů ;-(.........padni komu padni, by si jistě přálo plno lidí, ale znáte to pořekadlo o rozdílu mezi optimistou a pesimistou ?
12. 10. 2009 | 23:35

diMulino napsal(a):

Vážně se obávám, že by se klidně mohlo stát, že by bylo, s uplatněním krkolomné právní filipiky vyhodnoceno, že renomé této fakulty konec konců nebylo poškozeno nevratně. Navrhuji, aby bylo vyhlášeno doktorandské téma, které by řešilo, co by se muselo stát, aby se tak opravdu stalo.
12. 10. 2009 | 23:56

právník junior napsal(a):

majolenka:to pořekadlo znám. nicméně pamatuji v Itálii akci čisté ruce, která spláchla politiky,mafiány i velkopodnikatele jedním vrzem,mmj i bývalého premiéra. Na to si u nás ještě budeme muset patrně počkat,ale strunu nelze napínat donekonečna. Věřím, že k bodu zlomu jsme blíž a blíž...
13. 10. 2009 | 00:37

incognitus napsal(a):

Olaf má pravdu, Pospíšil je toho důkazem! A někteří členové AS také!
13. 10. 2009 | 12:26

Ivan Hochmann napsal(a):

Tak to je dílo.!

A voda na můj mlýn.
Znáte to pořekadlo kam nechodí slunce - chodí lékař?
Nebo pod svícnem - tma?

Proč většina lidí,tak vehementně bránila úspěšné skoncování s komunismem?Proč se všichni bolševičtí právníci(jiní nebyli)tak zasazovali o Tlustou čáru,podpořenou "Kontïnuitou",tedy přesněji řečeno právním ksindlem nakupeným jako hromada hnoje za celou skvělou éru komunistického "Práva".

Pěkně popořadě.Studovat bylo našinci odepřeno.
Důvod:Původ,názory,rovná páteř.
Co tedy zde vystudovalo za ksindl?Pozor - mám na mysli především právní obec,která tvoří image společnosti hlídá a usměrňuje všeobecné zvyklosti a je koordinátorem morálního klimatu.
Nehovořím o vědeckých pracovnících,lékařích,a jiných vzdělanostních profesích.I když.....

Aby mě zase nějaký kecal a manipulátor s narudlým zadkem nehodlal poučovat!Děkuji!

Komu tedy vděčí tato společnost za sračky ve kterých se patlá?
Jak je možné¨,že 20let nestačilo?

Pořád se vracíme jako bumerang ku stejným kořenům,příčinám.
To jste si mysleli,že když přelíčíme rudou špínu modrou (zelenou,růžovou,černou)barvičkou,že budeme svítit novotou?Porady a návrhy zákonných norem "právníků" jako Jičínský,Rychetský nás zavedli zase do stejného marastu jako za komunismu.

Marně jsme požadovali(my nevzdělanci a póvl)uplatnění zásadních práv a povinností řádného člena občanské společnosti - opsané ze zákonníků a kodexů právních států západně od našich hranic.Včetně právních poradců,vykladačů právních norem ,pro mnohé komunistické syčáky tak nepochopitelné.

Nepleťte sem stranické zájmy a propagandu.Komunistický ksindl je zažrán všude jako morová nákaza.Jsou rozlezlí napříč celou společností,jejich názory ovlivňují děsným způsobem životy nás všech..Mají dnes daleko větší možnosti manipulace,fixlování s fakty,než se jim kdy zdálo.

Hovoříme opět a zase o selhání elit.A už jsme o tom sdosti nakonverzovali.Víme jasně:"Žádné elity už tento stát nevlastní".Pokud ještě dožívá někde nějaký čestný vzdělanec a vizionář,dává ruce pryč,aby si je nezašpinil.
Kdepak by mladí lidé slyšeli od svých otců povídky o morálce,když media (všechna) se předhánějí v dryáčnickém paskvilu na slušnost,úctu,čest,právo.

Pěkně synku hrabej pod sebe,lži,překrucuj paragrafy ve svůj prospěch.Nauč se používat poskomunistické právní paskvily pro svůj prospěch a při tom všem pomni,že nebudeš-li patřičně arogantní,cynický - okradeš svoji rodinu.

Tak to vše zní mladým holomkům,co kradou jak straky,využívají mezer v zákonech(a myslím že úmyslných mezer)v uších jako rajská hudba.

Proto jsou Právní fakulty naplněné k prasknutí,ovlivňované korupcí a mocenskými zájmy politiků,mafií,a různých dalších grázlů.

Však se podívejte jak "hrabou" chytří a naučení "právníci".Raději nebudu ani jmenovat.Mohl bych na to sám doplatit.

Pokud mohu radit sobě i vám ostatním :
"Vyhněte se tomuto právnickému fenoménu na sto honů"!
Osobně i profesně.

Dalších pár generací bude bezpochyby poznamenáno dnešním postkomunistickým marastem.Na člověka s "právním" vzděláním bude pohlíženo jako na tajemníka KSČ v minulosti.S despektem,neúctou a vzhledem k jeho ekonomické situaci dokonce se zlobou a nenávistí.
Jemu to vadit nebude neboť tito lidé jsou s falší,hanbou,prolhaností jedna ruka.

Já ale budu raději váženým technikem,lékařem,učitelem,dělníkem,než člověkem kroutícím paragrafem jako mokrým hadrem - dle poptávky mocných.
Obzvláště,když mu to politická situace ve státě přímo předepisuje.Fuj.

Ivan.
13. 10. 2009 | 16:02

Kelt napsal(a):

Případ PF Plzeň je jedna ze špiček ledovce,pod níž se nalézá podhoubí prorůstání mafie do státní správy,policie, justice a sněmovny.Vezměme to chronologicky-Íčko zařídíl volby v roce 2OO6.Vláda ale nedostala důvěru,a tak bylo nutno zařídit,aby druhá Topolánkova vláda ji dostala -i stalo se.Designovaný ministr vnitra jako jeden z prvních kroků zrušil finanční policii-proč asi?Pokračoval tím ,že zařídil odchod nejzkušenějších cca pěti tisíc policistů,čímž ji prakticky ochromil.Zato ale za drahý peníz nechal vymalovat služebny a přemalovat auta.Ministr financí proti vůli obcí nekontrolovaně šířil hazard pomocí MF instalovaných videoterminálů-komu ku prospěchu?Kauza Čunek-místopředseda NS Kučera-pokud jde o vládu musí jít právo stranou-dále Vesecká,Salichov,šikana těch policistů a st.zástupců,kteří se neohnuli.Odebrání zákonného soudce Cepla v obč.při soudcovská mafie-versus Benešová.Flagratní porušení zákona.Kožený,Železný,Krejčíř,Pitr,Vaškůj atd.Toskánské a Sardinské radovánky.Zamítnuté návrhy zákonů o vyšším zdanění hazardu a lobingu.Nemáme tudíž lobisty,ale tykadla mafie,kterým nic nebrání v rozkvětu a jejich bohulibé činosti.Kde je poptávka,tam je i nabídka a v rámci volných tržních podmínek netřeba nic regulovat.To,že jsem onoho dne před již téměř dvaceti lety mrzl na Let.pláni s dalším půlmilionem lidí mě připadá jako špatný sen.
13. 10. 2009 | 17:46

Ivan Hochmann napsal(a):

Nemusíte číst,nikdo vás nenutí,

ale až zase budou létat třísky při kácení lesa držte hubu.
http://www.totalita.cz/ost/...

Dobrou noc.Ivan.
13. 10. 2009 | 20:27

Tomik napsal(a):

Mam z Vas radost děti,
plzenska universita trochu připomina přihodu jak si pejsek s kočickou vařili dort, okolo toho beha ztopořený premier a brunatný dedek odmita podepsat. Tolik srandy v tak malý zemi, najednou. :-)))
13. 10. 2009 | 22:53

1zenek1 napsal(a):

A co se stane? Opět nic jak je tu zvykem... Problém vyšumí, postupně se zamete pod práh,... A lumpárny a bordel tu budou dál...
14. 10. 2009 | 00:18

Rudolf napsal(a):

Moje sestřenice zde dělala PZ před 4 lety. Měka 69 bodů. Nebyla přijata pro velký počet uchazečů.... Asi těch, co přijímačky neudělali.
14. 10. 2009 | 08:44

neosoba napsal(a):

censore, jde to s vámi z kopce. dvakrát robot, podle jedné diskutující je president dementní narcis. a co víc, nesmazal jste ani mne. no.. některé příspěfky jsou fuckt humáč. váš pašalik je to...
14. 10. 2009 | 17:42

neosoba napsal(a):

oprava: třikrát robot
14. 10. 2009 | 17:45

Karierista napsal(a):

Ať žíjí novodobí veksláci. Bony nebo tituly ? Hlavně, že to vynese všem zůčastěným.
14. 10. 2009 | 21:36

Cimrmanolog napsal(a):

Ještě před zrušením právnické fakulty v Plzni by ti ctihodní pedagogové měli udělit doktorát in memoriam Járovi Cimrmanovi. Jára si to zaslouží a v Plzni je jim stejně očividně jedno kumu doktoráty dávají.
15. 10. 2009 | 10:19

LEVAK napsal(a):

Ivan Hochmann nám tu zase předvedl své zemité myšlení.Ten člověk asi vůbec ani netuší jak to tady bylo před listopadem už vůbec nic neví jaké je to teď.Jenom bych si mu dovolil připomenout jeden případ vedoucího studenta Bendy,předsedy ústavně právního výboru sněmovny,který jako rychlokvaška vystudoval v Plzni za tři roky!
PS:kdo si ještě vzpomene na dr. Honajzera,poslance za ODA a jeho kauzu opsané doktorské práce?Toto v té Plzni nespadlo jako blesk z čistého nebe,to tu bylo již od revoluce.I disidenti chtěli mít tituly jako Jakeš end company!
15. 10. 2009 | 10:32

Ivan Hochmann napsal(a):

Leváku oč ti zase jde ?

To musíš okomentovat kdejaký můj výplod?
Vždyť si můžeš také napsat svůj názor k problematice.Ujištuji tě ,že tě nijak klasifikovat nebudu.Co bych z toho měl?

A co bych chtěl ty?
Abych tě poslal zase do řitě?
Starej se o svoje zemité záležitosti a na mě se vykašli.

Ivan.
15. 10. 2009 | 13:13

Milan napsal(a):

Snad i tato aféra ukáže jak to po 20.letech vypadá v této zemi.
Plně nás ovládla disideská mafie podporovaná pohrobky komunismu.
Vše se opět zamete pod stůl. Co na to EU. Ta by se měla zaměřit na celkovou úroveň našeho školství.Chceme přece aby u nás dosažené vzdělání platilo i v Evropě
15. 10. 2009 | 13:46

Marek Kobera napsal(a):

To LEVAK: Myslíte tuto perlu?:
"Vědecká rada UP v Olomouci projednala nasvém zasedání dne 14. 6. 1999 otázky spojenés udělením titulu „Dr.“ Jiřímu Honajzerovi a kon-statovala: PhDr. Jiří Honajzer, PhD, splnil poža-davky postgraduálního studia, složil všechny pře-depsané zkoušky a předložil disertační práci. Obo-rová rada pro politologii (pracující v daném složenído roku 1996) přijala a uznala tuto práci jakoodpovídající kritériím. Zde lze spatřovat pochybeníoborové rady, nebo předložená disertační práceneodpovídala v některých aspektech požadavkůmkladeným na tento typ práce. Vědecká rada Filozo-fické fakulty UP v Olomouci následně pozastavila činnost této oborové rady a zcela ji rekonstruovalav roce 1997. Univerzita Palackého, která titul „Dr.“v roce 1995 Jiřímu Honajzerovi udělila, vycházelaz předložených a formálně zcela vyhovujících mate-riálů, tedy dokladů o průběhu studia, vykonanýchzkouškách, kritických, avšak doporučujících posud-ků na disertační práci a závěrečného kladnéhoposouzení oborové rady pro politologii. Z hlediskapůvodnosti uvedené disertační práce nebylo jedno-značně prokázáno, že se jedná o plagiát, a proto jenutno osoby dotčené odkázat do občanskoprávníhořízení v oblasti autorského práva. Následné zpo-chybňující argumenty nemohou na uvedených sku-tečnostech nic změnit. Univerzita Palackého v Olo-mouci považuje tuto záležitost za uzavřenoua nebude se k ní již vracet."
Ta je vynikající. Dobré je také
"
"Slezská univerzita písemně přiznává, že ona s takovýmto složením rady považuje za nemožné v řadě případů i jen určit, zda předložená práce spadá, nebo nespadá do akreditovaného studijního oboru," vysvětlil Lubomír Klapka.

Zní to až neuvěřitelně, protože neodbornost členů rady v konkrétní oblasti matematiky těžko zaručí třeba to, že práce předložená studentem není plagiátem. "Několik let nehodlali přiznat, že to je v nepořádku. Pak, když udělili spousty titulů Ph.D., je nepříjemné s tím něco dělat," doplnil docent.
"
Šašci.
15. 10. 2009 | 18:16

Marek Kobera napsal(a):

To Milan: Ano, naše vzdělání platí v Evropě. Aspoň zatím.:-)
15. 10. 2009 | 18:19

Čáryfuk. napsal(a):

Dceruška Dagmer Veškrnové je jednou z rychlokvašek na PF v Plzni. HAvel zrovna dnes v divadle na Zábradlí ( se svou sqvadrou Vondra, Křižan, atd.) hovoří o dnešní morálce. Ať si ty KECY nechá pro sebe a vykládá si je někde s těmi svými disidenty. Také hovoří o tom, že dnes lidé koukají raději na makjetek něž na morálku. Proč se napakoval zpátky majetkem svých rodičů. Apropó vykládá jak ho v roce 1989 sebrali StBáci a ptali se ho kdy to praskne. Proč tedy potom hráli tu komedii se "Sametovou revolucí".To věděli všichni že to praskne stačilo se podívat a poslechnout si Jakeše. Podívejte se co jste za těch 20 let z této reepubliky udělali !!! Kde máte pravdu, lásku a další kecy. Zlodějina, korupce ve všech sférách Policie, Soudy, Státní správa aj.. Zplundrovali jste vše i to co bylo dobré. Dokázali jste jenom rozebrat minulý režim, ale žádný další jste nevybudovali.
15. 10. 2009 | 19:23

Malej Motejl napsal(a):

Všechny Vás tu zdravím a jak Vás tady čtu,tak jsem potěšen, že né všichni v této zemi jsou lhostejní k situaci, která tu na školách všech tipů panuje. Bylo by dobré z Vás lidí rozumných založit novou polit. stranu udělat pořádek. Já si myslím, že to není chyba jen na této fakultě, ale všech škol co tu jsou. Tedy hlavně těch soukromých, kde jde v neposlední řadě pouze jen o peníze. To vše už tu bylo napsáno a jen to opakuji po ostatních. Asi to nebude dobrý příklad, když vzpomenu pár jmen třeba sportovců a trenérů, kteří by si mohli koupit 100 titulů, ale vystudovali prý tak jak měli. Myslím tím p. Chovance a p.Jágra. Maturanty a posléze trenérská škola u p. Chovance. Je to tedy pouze jen můj názor.
15. 10. 2009 | 21:05

Milan napsal(a):

Je to problém a ten se v Plzni vyřeší.
Studenti i učitelé tam umožnili polictickým prominentům a zbohatlíkům laciné získání normativního stupně vzdělání.Umožnili to lidem, kterým už k společenskému postavení, majetku a štěstí chyběl jen ten akademický titul.
Byla to pýcha pro školu, když tam studovaly takové politické,mocenské kapacity a jejich děti.Kdo tam nekale studoval to se veřejnost dozví.Jejich svědomí to však neohrozí, protože za peníze a čachry si vše vyřeší.
Dnes mnozí s prominentů ve sdělovacích prostředcích opět lidem káží o morálce a demokracii. Vzpomínají jak to studenti rozjeli, jak se lidem především jejich zásluhou vede lépe.Ano,někdo se má lépe a za prachy si koupí i ten akademický titul.Na druhé straně z řádně získaným vysokoškolským vzděláním skončíš na pracáku.
Před 20.lety studenti výrazně ovlivnili složení pedagogických sborů a dnes se právem od nich očekává, že budou zárukou nápravy nepořádků na svých školách.
Proto pevně věřím, že se problém nejen v Plzni vyřeší.
16. 10. 2009 | 01:00

jip napsal(a):

Už za mých studií na gymnasiu (zhruba před 10ti lety) se říkalo, že kdo umí jde do Prahy a kdo má rodiče jde do Plzně?
Vy jste to vážně "nikdo" něvěděl??
16. 10. 2009 | 10:14

Gyula napsal(a):

Čáryfuku Nina Veškrnová (Nováková) nikdy práva v Plzni nestudovala
16. 10. 2009 | 11:30

Monte Christo napsal(a):

Dobry den pani
Ctu stale v novinach ci na internetu o plzenske fakulte kolik lidi asi tak dostalo TITULY...A tato otazka nesmi byti smetena ze stolu...Rekneme ze tam vystudovalo 400 lidi kteri maji dnes tyto tytuly...Nicmene to je za 4roky ovsem od roku 1989 je to let 20...Takze let dvace ...Kdyz si vezmeme malou nasobilku tak tech lidi tam bude podstatne vice neco okolo 2000 a to je docela dost velkej aparat...Uz proto ze tito lide se mouhou dopoustet nejen protipravniho jednani ale take VLASTIZRADY...Pokud jste osoba soudna a rozumna uvedete veskere nesrovnalosti od roku 1989 na teto univerzite aby cesky narod vedel kdo ho zastupoval a to jak na poly zakladni advokacie tak kdo ho soudil v soudnich sinich teto zeme a tudiz se nemohl dovolat sveho prava obcana CR..S pozdravem Monte Christo Praha Ma zeme Me srdce
16. 10. 2009 | 13:55

Petr napsal(a):

Neměla by kauza fakulty v Plzni vést k hlubšímu zamyšlení, co se stalo s vysokým (ale bohužel nejen) školstvím za posledních 20 let? Zda jsme např. neskočili na špek s termínem "akademické svobody", který byl a měl zůstat jen historickým symbolem? Copak je z pohledu např. teorie řízení, ale hlavně selského rozumu, možné ustavit spousty plně autonomních jednotek, do kterých stát pouze čerpá finance, ale nad nimiž prakticky ztratil pravomoc? (Resp. se jí zmámen tím, jak je sousloví akademické svobody "catchy", dobrovolně zřekl.) Cožpak je kompatibilní s naší dlouholetou tradicí, kdy vysoké školy studovala v podstatě jen elita národa (a tomuto výběru z celkové populace odpovídala i náročnost studia), provést pod praporem implementace zvyklostí ze Západní Evropy revoluci a vysokoškolské studium otevřít během několika málo let tak pro polovinu populace? Kdo nyní rozliší např. titul magistr z oborů jako je fyzika (např. na MatFyz), molekulární biologie, klasická filosofie atd., od titulu magistr z některé z nových VŠ v některém z okresních měst? K čemu jsou spousty nejrůznějších (i magisterských, možná i doktorských) oborů studia, které nemají sebemenší vazbu na klasické "vědní" obory, ale jsou to kompiláty různých více či méně praktickcýh předmětů, které jsou poslepovány do podoby nějakého studijního oboru s dostatečně "in" pojmenováním?
Nejsem kategoricky proti cíli zvýšit podíl vysokoškolsky vzdělané populace - ale to v našich podmínkách nemohlo ( a tudíž NEMĚLO) znamenat nic víc, než otevření VŠ většímu výřezu populace v POUZE bakalářských programech. V podstatě mělo jít o masovější zavedení obdoby dřívější nástavby, resp. pomaturitního studia. Všechny argumenty pro zvýšení podílu vysokoškoláků mohou zdůvodnit právě jen to - bakalářský stupeň (nejčastější argument je poskytnutí jakési předpokládané hlubší úrovně kultivace širší části populace tím, že budou po dobu dvou let po maturitě "vystaveni" prostředí VŠ). My jsme ale za posledních dvacet let s klidným srdcem a opilí pocitem, jak se v segmentu VŠ přibližujeme západoevropským standardům, tu úroveň vysokého školství, kterou jsme do té doby měli, a která se i přes komunistický režim (a s tím spojené zaostávání např. v experimentálních, tedy finančně a materiálově náročných oborech) udržela na celkem slušné úrovni. Dnes je to bohužel už jen historie.
16. 10. 2009 | 16:36

Raptor napsal(a):

Šetření kauzy = vyhozené peníze, zájem mm opadne, zapomene se. OČVTŘ + soudy = MAFIE, kde fungují jen konexe a peníze (jako všude jinde). Právo, pravda, spravedlnost, demokracie = pojmy v ČR reálně NEEXISTUJÍCÍ, zlaté Bělorusko a Lukašenko. Každá doba má svoje (otroky, plynování, arizaci, znárodnění, privatizaci, tuneláž, korupci, spotřebku, růst, porno pro děti v mm atd.) a každá je stejně zločinná. To je tím, že lidé se 30.000 let nemění (IQ) a tudíž vždy šlo o majetek, moc, peníze. Je prostě jedno, v jaké době žijete, tak naivně neblábolte.
16. 10. 2009 | 17:06

tomas napsal(a):

Vazeni, ctu si tady s hruzou o pomerech na zapadoceske universite. Z doby mych studii pamatuli, ze do Plzne odchazeli studovat sice studenti, kteri napr. neudelali zkousky v Praze, ale tato vysoka skola poskytovala dle meho nazoru velmi slusne vzdelani. Co mne ale desi je toto. Jako meni mozne, aby cast statu fungovala vyborne a jina vubec, myslim, ze toto neni mozne ani u vysoke skoly. Co kontrola z dekanatu a p. Mam obavy, ze podobne pomery musely byt i na ostatnich fakultach. I kdyz slo asi o mensi penize, tak to nebude tak priserne. Co vy na to.
16. 10. 2009 | 17:06

Zuzka napsal(a):

pro Právník junior
už je to tady, potrestat toho, kdo to odhaluje, že to akr.komise neudělala dřív? Asi je napadlo, že je to taková mafie a její pravomoce jsou omezené.
Paní profesorce Dvořákové fandím, je to chytrá žena a i odvážná
16. 10. 2009 | 20:18

důchodce napsal(a):

O kvalitě studia na fakultě práva v Plzni svědčí právní paskvily které chrlí délesloužící poslanec Marek Benda. Těch paskvilů již splodil nespočet.Národ děsí kolik takových odborníku je mezi poslanci a ve státní správě. Potom již se netřeba divit jak nám tu vládne justiční mafie. Vše běží dle klasiky: Jsi-li blbý na kydání hnoje, nevadí, uděláme z tebe JUDr. Takových pitomců potřebujeme pro své vedlejší čachry stále.V klidu necháme utéct Krejčíře, věříme Pitrovi že neuteče atd. Z takových právníků jde strach co vše ještě dokáží pro svůj prospěch udělat.
16. 10. 2009 | 21:05

Milda napsal(a):

Dočkej času jako husa klasu. Co když přijde den kdy se bude většina těch, co dnes kritizují PF Plzeň, omlouvat a nejen pan Kindl bude čistý a běloskvoucí jako lilie ? Nebyl by to v tomto "zaonděném" světě českém ojedinělý zjev. Tak jak odejde říjnový sníh, může vyšumět i tato kauza. Malé průšvihy se řeší, ty velké pouze zahlazují a uvádí na "pravou" míru.Vyčkejme.
16. 10. 2009 | 21:25

majolenka napsal(a):

to důchodce: obávám se, že to zdaleka nebude pouze v obci právnické, i když ta má jisto jistě velkou moc ovlivnit mnoho dění v něčí prospěch..btw poslanec Benda, je skutečně "ukázka" k pláči

to Milda...jevíte se jako pesimista (bývalý optimista co se dostal k informacím) ....
16. 10. 2009 | 22:22

Milda napsal(a):

pro Majolenku. Jsem pesimista v řádu desetiletí. V zájmu svého zdraví a lze říci i života je lepší informace nemít.
16. 10. 2009 | 23:20

horakj napsal(a):

Evco,
stejná je i situace na VŠ Báňské v Mostě.Kolegyně-manželka papaláše z postupně ČKA, FNM a teď Min. Financí tam dostává zkoušky z AJ a matiky za 1 a 2, ačkoliv v práci nedá ani Ň (nemá ani na Střední školu...!)
17. 10. 2009 | 00:00

majolenka napsal(a):

Milda: chodím sem s naivní myšlenkou v lepší politické zítřky, ale popravdě, zamrznul mi úsměv po Vašem příspěvku ;-(...
17. 10. 2009 | 00:01

Berry napsal(a):

To Gyula: Pokud jde o mladou Veškrnku, není pravda, že v Plzni nestudovala. Ta byla přijata v té protekční várce prominentů s Rumlem, později jí zřejmě taťka protlačil do Prahy.
17. 10. 2009 | 00:14

im napsal(a):

„Student třetího ročníku práv předsedou vlivného ústavně právního výboru parlamentu!“

Takhle nějak by býval mohl znít titulek nějakého bulváru 13. září 2006 při první schůzi výboru.

Marek Benda, podle vlastních slov promoval jako magistr práv v červnu 2008 v Plzni, takže předsedou důležitého ústavně právního výboru byl zvolen ještě jako právnické holátko (studenti prominou), a byl zvolen jednomyslně všemi přítomnými 13 členy, z toho devíti JUDry napříč politickým spektrem.

Zdá se že nedostudovaný slabý předseda se hodil všem parlamentním stranám….Smutný obrázek.

Jen sem nakopíruju ještě krátkou poznámku, co ten ústavně právní výbor má vlastně na starosti:

Ústavně právní výbor se zabývá kontrolou vlády a rozpočtovou činností. Výbor má právo předvolat člena vlády i vedoucího jiného správního úřadu, v jehož čele nestojí člen vlády, a žádat od nich informace a vysvětlení.

Soustavně se zabývá problematikou zlepšení podmínek i fungování justice. V rámci rozpočtové činnosti projednává návrhy rozpočtu a státního závěrečného účtu kapitol Ministerstva spravedlnosti, Ústavního soudu a Ústavu pro studium totalitních režimů.
http://www.psp.cz/sqw/text/...
17. 10. 2009 | 00:42

Katka napsal(a):

Nestačím se divit, jak jsou najednou všichni chytří. O podvodech na právech (a nejen v Plzni) ví snad každý, kdo nějakou VŠ navštěvoval - já sama mám dva kamarády, kteří si titul koupili (na UK v Praze), jeden má dokonce v knihovně UK i hotovou diplomku, kterou jsem tama nedávno našla, když jsem šla psát diplomku vlastní. A už si snad nikdo nepamatuje na pdovody u přijímaček na práva v Praze?

Nemám moc důvěru v soukromé školy, ale úroveň některých z nich je na daleko vyšší úrovni než těch veřejných. Kamarádka si nedávno postěžovala, že i když platí školné, tak po ní ještě chtějí ve škole, aby se učila, skládala normálně zkoušky a napsala pořádnou diplomku (tu první jí vyhodili). Neměly by se už konečně rozlišovat školy místo zřizovatele podle kvality? Ale to by musela Akreditační komise chtít! Zatím to funguje tak, že soukromé školy jsou prevetntivně podezřelé, kdežto veřejné jsou předem pokládány za ty nejlepší. A výsledek? Práva v Plzni!
17. 10. 2009 | 09:49

Tomáš Stříhavka napsal(a):

im:
Možná, že ještě jedna okolnost měla vliv na zvolení Marka Bendy předsedou ústavně právního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu. Když už je poslanec vystudovaný právník, tak už se může věnovat i jiným právním činnostem než jen práci v PS PČR, např. advokátní praxi jako např. JUDr. Stanislav Křeček. Z funkce předsedy koukají povinnosti a práce navíc, která zabere nějaký čas. Vystudovaní mazáci rádi přenechali funkci předsedy nedostudovanému bažantovi(z pohledu právní praxe), aby si vyšetřili čas na činnosti, které jim přinesou peníze navíc.
17. 10. 2009 | 11:52

s.f. napsal(a):

Vazena pani Dvorakova,
preji Vam hodne sil a Vasem usili o napravu. Doporucuji pravnickou fakultu na ZCU navzdy rozpustit a zavrit, dekana Kindla prevezt do nedalekeho napravneho zarizeni Bory a instituonalizovat.Pred odvedenim na celu ostrihat,oholit a desinfikovat.
17. 10. 2009 | 18:58

BT napsal(a):

K tématu mohu říci pouze toto: syn dělal zkoušky na práva v Plzni spolu s další spolužačkou. Přijat pochopitelně nebyl, zato byl přijat jejich spolužák, který se tam nehlásil, nedělal tam zkoušky a v rozpisech nebyl. Navíc se vyjádřil, že přijetí na fakultu bylo dražší než maturita. Podobný případ se stal známým před několika lety. Dotyčná přijatá studentka ani nevěděla, kde a kdy přijímačky udělala. Naše známá také nebyla přijata. Jsem velice ráda, že syn nestuduje v Plzni.
17. 10. 2009 | 23:46

Bezejmenný napsal(a):

Pro paní profesorku, když tedy čte diskuse k tématu. Těch Plzní máme více, je to jen špička ledovce - myslím, že to nepotřebuje komentář...

http://zlinsky.denik.cz/zpr...
18. 10. 2009 | 00:01

PB1704 napsal(a):

Zajimave pocteni. Neomezeno pouze na pravnickou fakultu v Plzni. Znam najisto pripad predcasneho podani disertacni prace (nedodrzovani pravidel) na ceske lekarske fakulte vedouci k udeleni titulu PhD v oboru biologie - za necele dva roky studia, naprosto podprumernym graduate studentem ...
18. 10. 2009 | 07:39

Občan napsal(a):

KOZEL ZAHRADNÍKEM - Jsem přesvědčen o tom, že exministr Jiří Pospíšil není vůbec dobrá volba pro vedení právnické fakulty v Plzni dle informací uveřejněných na webu http://www.aktualne.eu/ o neřešených desetimilionových podvodech plzeňských exekutorů. Tento exministr je dobrým kamarádem těchto dvou exekutorů Zítky a Tunkla a velikou měrou se podílel na tom, že tyto prokazatelné desetimilionové podvody nebyly prošetřeny. Neodpovídal na řádné písemnosti ani na interpelaci jemu adresovanou a několikrát urgovanou. Tento jeho podivný postup a můj dojem o jeho úmyslném napomáhání těmto podvodům jen potvrdila jeho návštěva Toskánska a jeho údajně náhodné setkání s podivnými lidmi viz.http://aktualne.centrum.cz/...
644375
Pokud bude vše prošetřovat zkorumpovaná policie z Plzně a stejně zkorumpované plzeňské státní zastupitelství, tak vše povede do ztracena stejně jako v případě jeho kamarádů exekutorů.
18. 10. 2009 | 08:46

:o((( napsal(a):

Vážená paní Dvořáková, mám pro Vás další doporučení. Jak již tady několikráte bylo zmíněno, kdo umí jde do Phy, kdo má rodiče, jde do Plzně apod. Mám osobní zkušenost se známou, která momentálně studuje v Plzni 3.ročník mgr.programu a věřte tomu nebo ne, stále nemá dodělané zkoušky z předchozích ročníků, nemá dokonce ani napodruhé celé státnice, což ji absolutně nevzrušuje, protože pokračovat může statečně dál a kdyby už jooo hořelo, tak když už jí tam táta advokát dotlačil přes známé, protože v Praze předvedla totální bodový propadák (dělaly jsme je spolu a výsledky jsme taktéž prohlížely spolu), tak jistě zatlačí i na těch správných místech, aby se dcerunka udržela zuby nehty a mohla říkat, že je na právech ( a to upozorňuji, že střední vystudovala s otřesnými výsledky, sokromou a dokonce obor cestovní ruch...co to má společného s právem, obecnými znalostmi, nevím...)a její celková učast na hodinách???jednou za 14 na povinný seminář přece stačí...
18. 10. 2009 | 12:10

DDD napsal(a):

Docela mě zaujala představa "mrtvých duší" zajišťující obsazení docenty a profesory. Je něco takového možné? Pokud ano, tak musí být akreditace dosti (příliš) formální záležitost. Co úvazky atd?
Neměl by se někdo zamyslet nad lépe zabezpečeným systémem vysokého školství? Například nad někaými povinnými standardizovanými částmi státnic pro jednotlivé obory?
Pokud tomu někdo rozumíte, existuje reálná možnost někomu již získaný titul odebrat,pokud se přijde na to, že šlo o podvod?
18. 10. 2009 | 23:31

Edward napsal(a):

Vážená paní předsedkyně,
pokud to myslíte vážně, společně s exministrem justice dr.Pospíšilem podejte trestní oznámení na celé vedení fakulty pro spáchání podvodu v organizovaném zločinném spolčení s návrhem vzetí do vazby včech podezřelých , aby nemohly tyto osoby mařit vyžetřování likvidací důkazů či naopak výrobou nových skutečností ..........
JInak totiž zůstávám přesvědčen, že jste společně s exministrem bezmocní řešit tuto závažnou trestnou činnost a sloužíte jiným mocenským skupiným k rozmazání a posléze odložení celé věci. Bylo by pak vhodnější oznámit odborné a široké veřejnosti, že orgány činné v trestním řízení zamítají se trestním oznámením zabývat .
19. 10. 2009 | 00:31

Ivan Hochmann napsal(a):

Povídali mě:"Nehádej se s robotem"!

Souvisí to s tímto blogem.Grázlové si v tomto státě dělají co chtějí.Dobře vědí,že právní prostředí jim to kdykoliv schválí.Schválí a omluví drzé spamy,vnikání do soukromí,agresi na společenských platformách všech stupňů.
Tyto blogy mají svůj řád,který se více méně snažíme všichni dodržovat.Proč si parchant od Vuittona myslí,že mu to projde?

Protože snad podplatí editora Stejskala?No možné by to bylo.

V Przni se také začalo prznit postupně,že?

Ivan.
19. 10. 2009 | 09:32

stejskal napsal(a):

Dobrý den, pane Hochmanne,

klid :-) Na roboty jsme prostě krátcí. Mažu jich ručně několik stovek denně pod texty, které vidím na titulní straně blogů.

Projíždět všech téměř osm tisíc debat nemám sílu (a ani čas).

A ještě jednou pro Vaší informaci:

ty textíky vkládá automaticky software, ne člověk (ten to je naprogramuje na všechny stránky po celém světě, které jsou hodně čteny; o Vašich replikách vůbec neví.

A za další: nejde o reklamu na originální Louis Vuitton, ale na - zpravidla čínské - padělky. Proto nemá ani cenu podávat třeba trestní oznámení (v Číně bychom s ním myslím neuspěli ;-)

Nestojí to za rozčilování (podobně jako třeba špatné počasí ;-)

Libor Stejskal
19. 10. 2009 | 10:39

Ivan Hochmann napsal(a):

No to jsem opravdu nevěděl:

"že jsme tak bezbranní proti všemožnému ksindlu,který nám hnojí svými exkrementy naše životní prostředí."

Pokud se spokojíme s podobným konstatováním,věřte,že přijde doba,kdy si takové hajzly,(nikoliv roboty)lidé vyhledají a panbůh s nimi.

Pokud to budou číňani,tím hůře.Na ty šikmooké rudé bestie jsme my rasisti přímo nažhaveni.

Pozor,neplést s vietnamci!

Buďte rád,že nejste nezaměstnaný a mažte.
Zdravím Ivan.
19. 10. 2009 | 14:52

stejskal napsal(a):

Sakra, Vy jste dneska v ráži ;-)

Možná se pletu a jsem na ně krátký jen já. Možná na ně někdy něco vymyslím či seženu (i když zatím se mi to nepodařilo). Abyste se nemusel rozčilovat.

Hezký den.

Libor Stejskal
19. 10. 2009 | 15:02

PH napsal(a):

Přidávám se se stručným mým názorem na situaci na právnické fakultě v Plzni. Učím na právnických fakultách 40 let (s výjimkou Plzně), ale to co rozpoutala média si PF v Plzni nezaslouží. I na této fakultě naprostá většina studentů i učitelů má právo být v pohodě. Bohužel ńeprověřené útoky médií jsou založeny na neprověřených informacích. Proč nejprve nedošlo k prověření nedostatků a ty byly teprve sděleny veřejnosti. Znám velmi dobře akademické prostředí a vím co by snad bylo možné a co ne. Prvotní informace o desítkách "zmizelých" pracích a čtyř stovkách "úplatných" studentů se již dnes ukazují jako značně přemrštěné.
Držím palce PF v Plzni i celé universitě, že původní informace nebudou v plné výši prokázány. Pokud budou jsem pro přísné vyvození příslušných sankcí.
A pokud jde o nového děkana, domnívám se, že jím nemůže nikdy být bývalý exministr, Jeho dosavadní alibistická a nezbalostní vyjádření, včetně neznalosti práce akademických funkcionářů nemůže zakládat oprávnění stát se děkanem právnické fakulty, nehledě na další jeho dřívější jednostranné legislativní návry (exekutoř a j.)
Fakulta má dostatek učitelů se znalostí akademického prostředí i s potřenými akademickými tituly.Doufám, že rozum a pravda zvítězí.
19. 10. 2009 | 16:38

Petr napsal(a):

Připojuji se k PH...jsem rovněž ze ZČU (ale student) a zdá se mi to všechno moc divné. Paní prof. Dvořáková zapomíná, že je předsedkyní AK, která má ze zákona povinnost kontrolovat prostřednictvím akreditací kvalitu akreditovaného programu. To tato komise pod vedením této předsedkyně dělá jen tam, kde chce a komu chce. Proč zapadl problém jiné fakulty ZČU - filozofické? Tam dnes již odvolaný děkan během několika let totálně rozeštval celou svou vlastní katedru, většina kvalitních akademiků odešla, jen jeho manželka zůstala! Kdo udělal něco pro to, aby katedra, která je nejhorší politologií v ČR, přišla o akreditace - alespoň doktorské? Nikdo nic! A vytahovat mafii a zločinecké organizace...směšné! Aspoň od ženy, která prosadila vznik ideologické vysoké školy CEVRO (předseda správní rady=Ivan Langr; předseda dozorční rady=Tom Zajíček). Je to sice pochopitelné, protože ukazuje na nedostatky tam, kde nejsou, aby zakryla problémy skutečné, ale seriózní to rozhodně není. Myslím, že předsedkyně AK by měla okamžitě podat demisi a přenechat vedení komise někomu střízlivějšímu.
19. 10. 2009 | 18:48

DavnoPromovanyClovek napsal(a):

S cimrmanovskou nadsázkou lze tvrdit, že:

Kdo nemá JUDra z Plzně je buď dementní nebo poctivej.
19. 10. 2009 | 19:11

Ivan Hochmann napsal(a):

Však mě znáte,

rozčílení u mě naozaj inak vyzerá.
Teď mě napadlo,co kdybych šel chvíli opruzovat na "SK".

Blogy s kostí také mají svého editora?Tomu bych třeba pohnul se žlučí lépe než Vám.

Zdravím Ivan.
19. 10. 2009 | 19:14

DavnoPromovanyClovek napsal(a):

Vážená a respektovaná paní Dvořáková,

rád bych Vám vyjádřil svůj obdiv, protože po zkušebních 20 letech již občan neočekává, že by se v politicko-veřejném světě včetně státní správy mohl objevit slušný člověk.

Dalo se očekávat, Váš ojedinělý a odvážný postup vyvolá snahu krakatice Vás odsouzet, urážet, a zpochybnit cíl Vašeho konání. Právě to začal Kolega-diskutér Petr.
19. 10. 2009 | 19:18

DavnoPromovanyClovek napsal(a):

Minulý týden na jedné pražské fakulte UK mi sekretářka katedry sdělila policejně neověřený drb, který plyne po fakulte.

Pětileté bezproblemově garantované [ve smyslu všech zkoušek a zaverečné práce] studium stálo údajně 280 000, opakuji pětileté, pěkně na ruku.

Kratší studium bylo asi delší v penězích.

Zajisté jde o informaci s velmi nepatrnou mírou dokazovatelného.

Ale jsetli ano, pak ???
19. 10. 2009 | 19:31

DavnoPromovanyClovek napsal(a):

Na dnešním mimořádném zasedaní parlamentu byl schválen návrh zákona právního experta Marka Bendy ve znění:

Kdo napříště v hospodě bude od výčepního požadovat 3 Plzně a to v libovolném počtu, dopouští se závažného porušení politické a občanské korektnosti v České republice úmyslně a bezdůvodně poškozující poctivé doktory práv, bude postižen pokutou 50 000 Kč nebo tříměsíčním vězením v té nejhorší nápravné skupině.

O znění zákona se velmi pochvalně vyjádřil poslanec Judr Novák, který nechtěl prozradit školu na které vystudoval [zákon nabude právní moci jakmile vyjde ve věstníku].
19. 10. 2009 | 19:44

DavnoPromovanyClovek napsal(a):

Jak to skončí všichni víme. Nijak.

a. bohužel není legislativa [a naopak plati Bendův viz dále]
b. bohužel se policii nepodaří zajistit nezpochybnitelné důkazy [o čemkoliv]
c. jedině, koho zavřou je mistní svačinářka [předražovala svačiny a obědy].
tu ale posléze pustí, protože škoda nepřekročila částku 5 000 a slíbila, že už to nikdy neudělá.

A nadále bude platit MarkoBendův zákon, že kdo se zeptá právníka, jakou školu absolvoval, dopustí se trestniho činu XXX se sazbou YYY. V případě, že takovou otázku položí v novinách se sazba zvyšuje dvakrát, v televizi pětkrát [kdo dnes čte noviny, že] [nebo doživotí ???].
19. 10. 2009 | 20:31

majolenka napsal(a):

ráda bych jenom připomněla, že lze nalézt při troše námahy i stanovisko advokátní komory, ať už oficiální sdělení komory, či názory některých členů, jako občana - neakademika - tohoto státu je mi smutno, že k nápravě věcí musí být rozpoutána mediální kampaň, chápu a mrzí mne, že je poškozeno jméno university jako takové, ale pokud je to jediné řešení, protože selhala státní správa, protože tu bují klientelismus, jsem za to ráda, ačkoliv nejsem obětí zmanipulovaných konkursů, bohužel znám jejich oběti a pocit bezmocnosti a bezpráví, kdy nemáte šanci je věřím mnohem silnější a hořčí zklamání....
19. 10. 2009 | 22:54

Petr napsal(a):

DavnoPromovanyClovek: Sice nevím, odkud berete tu jistotu tvrdit, že prof. Dvořáková je vážená, slušná a respektovaná...ale prosím, když si to myslíte, neberu vám to. Ale když už jste mě zkritizoval, rád vám to vrátím: slušný člověk je pro vás tedy jen ten, kdo má svoji jednu pravdu a uráží někoho jiného? Kdo má jiný názor a kritizuje někoho za nečinnost a neschopnost (prokazatelnou), tak je hned mafián? Pokud ano, chápu Vaše pojetí demokracie. Díky zalekci.
20. 10. 2009 | 09:19

designer wedding dresses napsal(a):

GOOD
20. 10. 2009 | 11:09

pteryx napsal(a):

Vážená paní Dvořáková, DRŽÍM VÁM I ČR PALCE. Tohle prodávání titulů musí skončit, takhle to opravdu nejde.
20. 10. 2009 | 11:52

jip napsal(a):

S kamarádkou ze Slovenska jsme zkoušely urychlit studium na jiné VŠ. Ona, aby ušetřila, já, aby v tom nebyla sama. Do čtrtáku to šlo, seděly jsme ve škole od rána do 18, denně. Přišel čtrťák, příprava na diplomku...Nervy. Takže, neurychlily jsme. Jen nás to stálo nervy navíc. (ve čtvrtáku jsem měla splněný počet kreditu za celé studium a některé předměty z pátáku), takže URYCHLIT studium normální cestou nelze, přátele moji.
20. 10. 2009 | 14:10

kukuřice napsal(a):

Dobry den, jiz na konci 90.let jsem se osobne setkala s mladikem, ktery - ac nemel v CR slozenou maturitu - byla koupena dodatecne kdesi na Ukrajine- byl prijat na prava do Plzne na zaklade pohovoru. Dotaz - co byla 1.prazska defenestrace, zodpovedel uspokojive. Chudi delnici se postavili kapitalistum...haha, a jak jsme se u toho nasmali. Nyni je jiz hotovym pravnikem. Ono cemu s divit - v Praze funguje a od naseho statu pobira penize na studenty skola-gymnazium, kde jsou napr. do 3.rocniku prijimani studenti z Kazachstanu, Ukrajiny apod, s nulovou znalosti čj a jiz za rok skladaji českou gymnazialni maturitu. Tazala jsem se osoby zodpovene za akreDitace SŠ- pry je vse dle zakona a takove praktiky jsou pry ve svete bezne- ALE PROC ZA PENIZE NASICH POPLATNIKU?
20. 10. 2009 | 16:08

Karolína napsal(a):

Kdo viděl dnes tiskovku pana Kindla, tak musí tušit, že jste to nevzala za správný konec, paní profesorko. Je smutné, že právě člověk jako pan Kindl musí upozornit na velmi podivný systém akreditací v ČR i na to, že akreditační komise, které předsedáte, vše kontroluje a hlídá. Smůla, mohlo to být parádní vystoupení proti mafiánským praktikám, takhle to bude jen další trapná aféra, která díky Vaší neschopnosti orientovat se ve veřejném prostředí vyšumí. Takže slušný občan bude zase muset čekat, až se to povede někomu jinému.
20. 10. 2009 | 17:29

Michal napsal(a):

Není to tak černobílé. Stojí za přečtení: http://www.dockindl.cz
20. 10. 2009 | 22:41

Michal napsal(a):

Konečně se studentů a fakulty někdo zastal. Díky!

http://www.ct24.cz/domaci/7...
20. 10. 2009 | 22:44

Michal napsal(a):

Není paní profesorka z té školy, kde studentky pekly bábovky, vařily večeře, nakupovaly potraviny, uklízely, dělaly společnice nebo hrály karty (...případně ještě něco dalšího ...) aby mohly ke zkoušce?

http://zpravy.idnes.cz/dals...
20. 10. 2009 | 23:05

Český Honza napsal(a):

Nejen to, ale paní profesorka vede katedru, kde její zaměstnanec (za kterého, jak v televizi řekla,) ručí, byl napočený do korupce ohledně vzdělávání pražských stážníků...viz pondělní ČT Reportéři http://www.ceskatelevize.cz...
21. 10. 2009 | 08:09

Advokátní kancelář napsal(a):

Toto je opravdu děsivý případ. jisté symptomy mi připomínají dobu normalizace, kdy dělnická třída měla možnost vystudovat rychlokurzem vysoké školy do 3měsíců. Tehdy se jednalo o stranické zájmy, dnes jsou to evidentně vysoké zisky.
21. 10. 2009 | 11:57

lipový čaj napsal(a):

pan rektor má také peníze rád:

http://plzensky.denik.cz/zp...
21. 10. 2009 | 22:11

799mall napsal(a):

When the fight begins within himself, a man's worth something.<a href="http://www.799mall.com/Prod...">ugg bailey button</a> it is while you are patiently toiling at the little tasks of <a href="http://www.799mall.com/Prod...">ugg classic cardy</a> life that the <a href="http:http://www.799mall.com/Productlist.html?CatID=200224212">ugg classic mini</a> meaning and shape of great <a href="http://www.799mall.com/Prod...">uggs boots </a>whole of life dawn on you
22. 10. 2009 | 10:22

799mall napsal(a):

When the fight begins within himself, a man's worth something.<a href="http://www.799mall.com/Prod...">ugg bailey button</a> it is while you are patiently toiling at the little tasks of <a href="http://www.799mall.com/Prod...">ugg classic cardy</a> life that the <a href="http:http://www.799mall.com/Productlist.html?CatID=200224212">ugg classic mini</a> meaning and shape of great <a href="http://www.799mall.com/Prod...">uggs boots </a>whole of life dawn on you
22. 10. 2009 | 10:24

mopsl napsal(a):

Koukal jsem na kindlovu stránku - viz odkaz trochu výše - přesně takovou reakci jsem čekal. Chvíli byl zalezlej v noře, a když viděl, že se nic nehýbe, po právnicku se pustil do ofenzivy. Místo přemýšlení ve vazbě teď bude sekat patky a kroutit paragrafy jako dešťovky. Je zřetelné, že je to druhá fáze - pochod do ztracena aneb já nic, já muzikant. A co se týče počtu těch turbostudentů - nádhera... Skutečně přijal hru dokazovat bordely až od r 2006. Těch přestupů byly stovky - a teď na prstech obou rukou. Taky jsem nic nečekal, umí si někdo spočítat státní náhradu za zneplatnění desítek tisíc právních úkonů? To by byla slušná darda. A pod čarou - co kdybychom zjistili nějakou pikanterii k úspěšnému uzavření Kajínka, nebo něco ještě výživnějšího... Ale osobně si myslím, že se bouře ve sklenici pomalu uklidňuje. Mývalům zdar!
23. 10. 2009 | 19:00

Barbora napsal(a):

Paní Dvořáková obdivuji Vás a prosím nenechte se zastrašit, případně se spojte s erudovanými právníky, kteří se též nebojí jako Vy a společně tuto kauzu dotáhněte do konce. To přeci není možné, aby Kindl nastartoval protiútok a nakonec jste vyšla z celé kauzy Vy jako viník!!!Dr. Motejl taky zklamal velmi mnoho svých příznivců. Může se přeci říct, že se vždycky kradlo a krást bude, může se říct, že se na školách opisovalo a nadále i bude. Ale nemůže se soudný člověk smířit se šmelením s tituly v takovém měřítku a notabene to zlehčovat. To je tak závažné znehodnocení školství, kantorů, profesorů, že by se na šetření mělo podílet i MŠ a rozhodně jednat rychle!! Držím Vám paní Dvořáková palce a určitě nejsem sama! Nepochybuji, že nesouhlasné příspěvky výše i kdekoliv jinde pocházejí od "taky doktorů a spol";-)))
27. 10. 2009 | 17:01

Cheap UGG Boots napsal(a):

Thanks! Are you ready for winter? Here we provide warm and comfortable.You can get all kinds of the <a href="http://www.cosycentral.com/">discount UGG boots</a> such as Classic Cardy.Top Services from http://www.cosycentral.com
29. 10. 2009 | 17:15

Petr napsal(a):

Před zítřejší volbou nového děkana by měla zaznít informace o tom, že kandidát Jiří Pospíšil používal v roce 2000 neoprávněně titul JUDr., i když ještě neměl řádně ukončené rigorózní řízení. Lze to jednoduše dokázat - stačí dohledat volební plakáty ODS, za kterou kandidoval do krajského zastupitelstva a na kterých před svým jménem tento titul neoprávněně užíval.
01. 11. 2009 | 09:57

Replica Watches napsal(a):

060 Our website have many goods,<A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Cheap Brand Name Watches">Rolex</A> -
<A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Replica Rolex">Replica Rolex</A> -
<A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Brand Name Watches">Replica Watches</A> -
<A href="http://www.newstylerolex.com/" title="Brand Name Watches">Rolex Watches</A> -
<A href="http://www.sunglassvip.net" title="Welcome to our Replica Watches website">Replica rolex</A> -
<A href="http://www.sunglassvip.net" title="high quality timepieces">Rolex</A> -
<A href="http://www.2g-3g.com" title="high quality timepieces">Rolex</A>
<A href="http://www.watches-life.com" title="cheap price">Rolex</A>
<A href="http://www.watches-life.com" title="cheap price">Replica Rolex</A>
<A href="http://www.rolex-hot.com" title="cheaper price">Rolex</A>
<A href="http://www.rolex-hot.com" title="cheaper price">Replica Rolex</A>
<A href="http://www.vertuexclusivesh..." title="cheaper vertu">Vertu</A>
<A href="http://www.vertuexclusivesh..." title="cheaper Replica vertu">Vertu Replica</A>,
<A href="http://www.e-lv.net" title="Replica handbags">Replica handbags</A>,
<A href="http://www.enjoy-watches.com/" title="high quality watches">Rolex</A>,
<A href="http://www.enjoy-watches.com/" title="Brand Name Watches">Replica Watches</A>,
<A href="http://www.iphonebatteries...." title="Batteries,Phone Batteries">Phone Batteries</A>,
<A href="http://www.lrolex.com/" title="Batteries,Phone Batteries">Rolex</A>I belive that you will like them !060
02. 11. 2009 | 03:00

Petr2 napsal(a):

Petr: To ale paní profesorce nevadí, už si vybrala, koho chce jako děkana...to je domrkacie podle Dvořákové v praxi
02. 11. 2009 | 19:06

majolenka napsal(a):

to Petr, nevšimla jsem si, že by paní profesorka Dvořáková volila děkana a to jsem koukala na přímý přenos, mimochodem, poslední zprávy jsou o paní Řápkové a panu Bendovi, kde pan docent Kindl "myšlenky" nezkoumal, a kde je zpochybněn titul, pan Benda vystoupil i na kameru, koneckonců dnes otevřeně oznámil, že si je svého pochybení vědom, paní Řápková měla zápočet ještě před začátkem semestru....že by za vše mohla profesorka Dvořáková? Že by ona byla ten tvůrce všeho zla?
03. 11. 2009 | 00:03

Petr2 napsal(a):

To Majolenka: no to rozhodně není, ale v demokracii není předem jasné, kdo bude zvolen...a kdyby nebyl zvolen Pospíšil, prof. Dvořáková by vystoupila proti fakultě razantněji než to udělá teď. Senátoři neměli jinou volbu. To, co bych já nejvíc vyčítal prof. Dvořákové, je, že nezsaháhla včas a že úplně zbytečně podávala stupidní vyjádření o mafiích - viz blog Tomáše Sokola. Tedy ještě to trochu víc ulehčila těm skutečným mafiánům.
03. 11. 2009 | 11:27

majolenka napsal(a):

To Petr2, domnívám se, že by nevystoupila, ale to se můžeme takto domnívat a předjímat OBA, nedomnívám se, že paní profesorka že má jiné než akademické ambice, jak konec,konců ukazuje její kariéra až doposud, taktéž mne k této domněnce vede ta skutečnost, že volba byla pod přímým přenosem TV, protože úlovky typu Benda nebo Řápková, jsou slušná "sousta" pro média, a kauza má sledovanost, víte ono je hezké vyčítat paní profesorce, že nevystoupila dřív, žijeme ale bohužel v zemi, kde vás "náhodou" přejede auto či minimálně vydírají rodinu, a co se týče stupidních vyjádření o mafii, já bych skutečně ještě počkala s tímto hodnocením, viz například studium Bendy, účast pana Teleckého v předsednictvu obdarovávané Agro Centrum od správce konkursní podstat.... paní Řápková, která má zápočet, málem ještě dřív než se narodí sám přednášející, to je trochu moc pochybení na můj vkus, a nevěřím na selhání jednoho jedince, nýbrž na pečlivě budovaný systém, ostatně pokud by paní profesorka na kameru nesdělila, že se pravděpodobně jedná o propracovaný systém, či o mafii, myslíte, že by byl takový mediální tlak? Tady není politická ochota a vůle po transparentnosti jednání, kauzy jsou politicky ovlivňovány, policie zpřeházená, opozice není opozicí, a tohle nezmění ani 10 blogů JUDr. Sokola, ostatně dle příspěvků pod blogem, je poměrně dost lidí, kteří s jeho vyjádřením nesouhlasí, ba naopak se vkrádá myšlenky, že by ...... zájmy, spřízněnost?
03. 11. 2009 | 18:32

cosycenctral1 napsal(a):

04. 11. 2009 | 08:50

Petr2 napsal(a):

To Majolenka: Souhlasím s kritikou toho, co se stalo, myslím, že je dobře, že to vyplavalo...ale myslím, že se může ukázat, že v tom je trochu namočená i prof. Dvořáková. Ona její kariéra trochu politická je (tím samozřejmě nepočítám členství v KSČ), ale spíš její napojení na KSČM a ČSSD po roce 1989 (např. asistentka poslance). Prostě není tak čistá, jak se snaží vzbudit dojem. A zloděj by neměl křičet "chyťte zloděje"...to je podstat mé kritiky.
07. 11. 2009 | 08:59

Lín napsal(a):

Dopracoval jsem se posledního příspěvku v diskuzi, prohlédl dost odkazů a nakonec jsem si přečetl na http://www.dockindl.cz/ úvodník "Myšlenky nad parkovištěm". Ze všech informací o špíně, která se v naší republice a vysokém školství nahromadila se mi motá hlava, ale poslední krutou ránu mi dal úvodník pana Kindla. Jediné pozitivní, co mne po jeho přečtení napadá je to, že je skutečně v koncích, nemá co věcně říci, jak se obhájit. Zkouší to alespoň sentimentem a nejapným pokusem o manipulaci falešným příčinným sledem: nedostatek míst pro studenty <= činnost akreditační komise. Utěšuji se, že inteligentní lidé tento podvod odhalí, ale obávám se, že společnost je už tak prorostlá mocnými nedovzdělanci, že začne hájit i jejich "právo na spokojený život". Vždy jsem se snažil být realista, přestože okolí mne považuje za pesimistu a cynika. Dnes definitivně do svých úchylek zařazuji paranoiu, neb je lepší být nemocen, než žít s vědomím, že naše zřízení se jmenuje KLEPTOKRACIE.
08. 11. 2009 | 00:01

top4shoes napsal(a):

08. 11. 2009 | 17:09

dalimil napsal(a):

Dobrý večer Když už se tahle aféra prolátla v PLZNI tak souběžně měli začít kontroly na všech fakultách v republice ! A to bychom asi všichni koukali co vše by vybublalo ! Později důkazy určitě stačili všude uklidit ! To je přece normální v téhle společnosti ! Ale stále mi vrtá hlavou proč pouze v Plzni ? Asi odtud odjel s diplomem advokáta v kapse Standa Groos na lokomotivě a to upoutalo pozornost všech zodpovědných ! Dalimil.
08. 11. 2009 | 19:18

Sulla napsal(a):

To, že paní prof. Dvořáková odhaluje nekalé praktiky v Plzni, je věc mimořádně záslužná. Nicméně v pozici státního úředníka, kterým jako předsedkyně akreditační komise je, by měla poněkud vážit slova typu mafie atd., pro které zatím nemá jednoznačný důkaz, vyjma spekulací. Nesmí kombinovat práci úředníka a politoložky!
Také nešťastný výrok o "stovkách" rychlostudentů a poté druhým dechem, že většina jich je vlastně v pořádku, takže jen pár jedinců, byl nevhodný. Mohlo jí dojít, že se média chytnou první části a udělají z toho skandál století, což dopadá na ostatní poctivé studenty.
Jinak jí přeji, ať práci, kterou započala, zdárně dotáhne!
11. 11. 2009 | 17:30

blaklist napsal(a):

Jsem členem odborné veřejnosti a zajímalo by mne proč nebylo uveřejněno citované konkrétní správní rozhodnutí --jeho úryvek doslova zabývající se podmínkami pro zachování akreditace školy a proč není zveřejněn a transparentní postup pro
sledování jejich dodržení.
Jednou udělené tituly se zatím v historii odebírali zpravidla jen při politických převratech.
12. 11. 2009 | 13:49

Hloupej Honza napsal(a):

Nechápu, proč už ministryně školství nebo pan Fischer nebo president Klaus nepodali žalobu, jelikož jde opravdu o velice tragickou záležitost, která se týká vývoje celého státu. Jde o diskreditaci, která nás poškodila ve světě na dobrých 20 let. Je zcela zřejmé, že se jedná o organizovaný zločin. Nechápu proč ani předsedové politických stran nezasáhnou a nepodají žalobu. Vždyť by tím získali prestiž a nálepku spasitele pořádku ve státě.
27. 11. 2009 | 17:55

uggclassic napsal(a):

<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Bailey Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ch...">UGG Christmas Special Offer</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Classic Crochet</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Lo Pro Button</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/bl...">UGG Locarno</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mayfaire Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG New Style</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Stripe Cable Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Women's Classic Argyle Knit</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Women's Coquette</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Mini Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Ugg Women's Rainier</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Tall Boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Sundance</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Cardy boots</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Nightfall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Short</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Ultra Tall</A><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">UGG Short Boots</A><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic ugg boots</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">classic tall ugg</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/ug...">ugg short</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg sale</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg uk</a><BR>
<a href="http://www.linkboots.com/">ugg boots</a><BR>
<A href="http://www.linkboots.com/ug...">Tall Ugg Boots</A><BR>
28. 11. 2009 | 14:27

Julea napsal(a):

Nenadávejte na komanče, kterým se o takovýchto podvodech a loupežích může jenom zdát !!!
29. 11. 2009 | 14:18

bex napsal(a):

Znám osobně člověka, který tvrdí, že od 3. ročníku na práva do školy už chodit nemusí (zde se jedná o PF UK) a že je to běžnou praxí.
29. 11. 2009 | 14:22

dooke napsal(a):

jste hrubě nekompetentní přechodová paní, menopausa zanechala na Vašich již tak slabých duševních schopnostech nezacelitelné šrámy.
29. 11. 2009 | 14:23

Milan napsal(a):

Ani já v takovéto zemi nebudu žít, je to hnus.
06. 12. 2009 | 19:46

linda napsal(a):

to dooke
další rychlokvaška se ozvala i na tebe dojde
06. 12. 2009 | 19:49

mbt shoes napsal(a):

Je mi jasné, že tento názor není ojedinělý. Mezi mnohými mými kolegy, kde míra naštvání, jakým způsobem bylo znehodnoceno vysokoškolské vzdělání a pohled na vysokoškolské učitele, je tento názor určitě přítomný. Nejčastější doporučení, které jsem slyšela v posledních týdnech, bylo: zrušit fakultu (což mimochodem Akreditační komise nemůže). Proto bych chtěla trochu hlouběji vysvětlit, proč Akreditační komise přijala toto rozhodnutí.
07. 12. 2009 | 16:04

Fashion Modeling napsal(a):

Sensible and pure to fashion. Just what I wanted to say but didn't know how to articulate it in a smart way.
19. 01. 2010 | 05:19

cheap Jimmy Choo Shoes napsal(a):

29. 01. 2010 | 09:03

sdhfew napsal(a):

<a href="http://www.securitycamerab2...">Security Camera</a>
<a href="http://www.surveillancerepo...">Surveillance Products</a>
<a href="http://www.packagemachine.org">Package Machine</a>
23. 02. 2010 | 07:59

baby care napsal(a):

Je mi jasné, že tento názor není ojedinělý. Mezi mnohými mými kolegy, kde míra naštvání, jakým způsobem bylo znehodnoceno vysokoškolské vzdělání a pohled na vysokoškolské učitele, je tento názor určitě přítomný. Nejčastější doporučení, které jsem slyšela v posledních týdnech, bylo: zrušit fakultu (což mimochodem Akreditační komise nemůže). Proto bych chtěla trochu hlouběji vysvětlit, proč Akreditační komise přijala toto rozhodnutí.
27. 02. 2010 | 03:43

best travel agency napsal(a):

Nejčastější doporučení, které jsem slyšela v posledních týdnech, bylo: zrušit fakultu (což mimochodem Akreditační komise nemůže).
27. 02. 2010 | 03:53

how to lose weight quickly napsal(a):

Sensible and pure to fashion. Just what I wanted to say but didn't know how to articulate it in a smart way.
27. 02. 2010 | 03:54

loan problems napsal(a):

Vše odstartovala Velká listopadová cinkací.. a skutečnost, že se k politické moci dostali dobrodruzi, kariéristi, pokřivení či jinak ublížení. Část z nich vymyslela jak privatizovat (čti rozkrást) státní majetek, část obsadila vedoucí posty a zbytek se vrhl do "víru podnikání".
Vzpomeňme na jednoho ministra spravedlnosti s čibukem, který se honosil titulem JUDr. ač na něj neměl nárok .... a ejhle není čistě náhodou spojen s Diag Human?
Najde se někdo, kdo ten náš Augiášův chlév vyčistí?
27. 02. 2010 | 03:55

Replica Coach Groovy handbags napsal(a):

Je mi jasné, že tento názor není ojedinělý. Mezi mnohými mými kolegy, kde míra naštvání, jakým způsobem bylo znehodnoceno vysokoškolské vzdělání a pohled na vysokoškolské učitele, je tento názor určitě přítomný. Nejčastější doporučení, které jsem slyšela v posledních týdnech, bylo: zrušit fakultu (což mimochodem Akreditační komise nemůže). Proto bych chtěla trochu hlouběji vysvětlit, proč Akreditační komise přijala toto rozhodnutí.
27. 02. 2010 | 04:17

ed hardy clothing napsal(a):

love this article,thank you
01. 03. 2010 | 11:20

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 03:09

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 03:11

replica watches napsal(a):

Interesting thing!
This is my first time comment at your blog.
Good recommended website.
02. 03. 2010 | 03:12

timberland boots napsal(a):

To get shoes from:http://www.showcu.com
02. 03. 2010 | 12:32

iPod to Mac Transfer napsal(a):

Great article. Good luck!
02. 03. 2010 | 14:44

some watches napsal(a):

Good recommended website.
06. 03. 2010 | 07:59

gucci watches napsal(a):

Interesting thing!
06. 03. 2010 | 08:34

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
07. 03. 2010 | 16:14

Download mp3 Nasyid napsal(a):

good posting ,i like it thanks you very much for youf information
07. 03. 2010 | 16:15

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy