Psychická choroba bigotnost

07. 01. 2012 | 09:58
Přečteno 7648 krát
Bigotnost je psychická choroba a antisemitismus je její nejvyhraněnější formou. Píše ve stoosmdesátistránkové psychologické eseji „Anti-Semitismus, a Disease of the Mind“ jeden z předních amerických psychiatrů Theodore Isaac Rubin, bývalý prezident Amerického institutu psychoanalýzy. V psychologické profesi se proslavil už od sedmdesátých let zkoumáním sebenenávisti jako kořene mnoha psychických poruch. Vychází z biblického maxima „milovat budeš svého bližního jako sebe sama“ a dokazuje na případu za případem, že sebenenávist a nedostatek sebeúcty je kořenem většiny chorobných projevů bigotnosti a nenávisti k druhým. Tedy i antisemitismu.

Klasifikuje je jako „psychiatrickou neorganickou patologickou maligní emoční chorobu“, kterou nelze odstranit bez důkladného chápání její „psychodynamiky“ (příčin, zdrojů, vzniku, projevů, následků, vývoje a stupňů onemocnění přes fázi neurotickou po psychotickou a psychopatickou), která v různých zemích a dobách „metastázuje“, čilí šíří se nákazou ven ze svého zdroje. Lidé trpící touto nemocí mohou být svému okolí smrtelně nebezpeční. Jako vyhraněný případ psychopatické bigotnosti uvádí Hitlera. Jeho ovládnutí a přetvoření německého národa v smrtící mašinérii vysvětluje podobným onemocněním velkého procenta Němců ve stejnou dobu. Jako prvotní zdroj identifikuje hromadnou ztrátu sebeúcty a sebevědomí, pocit ponížení, potřebu je kompensovat sebepovyšováním nad druhé, paranoiu a fobii před druhými a likvidaci druhých jako obranu před imaginární hrozbou vlastní likvidace druhými.

K jejímu diagnózování vymyslel klasifikaci „symbolová nemoc“ (symbol sickness), která se vztahuje na všechny případy chorobné bigotnosti, ale pomáhá i při diagnózování všech emočních onemocnění. Vypočítává psychologické komponenty, z nich bigotnost a specificky antisemitismus vyrůstají. Na úrovni neurotické jsou to mimo jiné úzkost, potlačený vztek, nízká sebeúcta a sebevědomí (low self-esteem), sebenejistota (insecurity) a z ní plynoucí pocit ohrožení. Ty se kombinují s obrannými prvky vyčleňování, sebevyloučení či odcizení (displacement and alienation), promítání vlastních problémů do druhých lidí (projection), racionalizace, odcizení, kompartmentalizace čili rozškatulkování reality do oddělených a nepropojených částí.

Používání symbolů je normální proces zjednodušování a klasifikování komunikace a vnímání reality. Symbolovou nemocí se stává, když se používaný symbol vzdálí od reality natolik, že začne představovat něco jiného. Tímto posunutým a odtaženým symbolem se pak realita filtruje tak, aby symbolu odpovídala. Všechno v realitě, co mu neodpovídá, se buď z vnímání cenzuruje nebo upravuje tak, aby nereálný symbol potvrzovalo. Mírná forma všech těchto neurotických prvků a posouvaní symbolů je přítomná ve všech lidech, nemocí se stává jejich zveličením a vzdálením symbolu do té míry, že s realitou ztratí souvislost.

Toto vzdálení, které Rubin nazývá „S.gap“ (mezera mezi symbolem a realitou), je počáteční stádium chorobné bigotnosti. Ta roste vzdalováním symbolu od reality do vlastní autonomie, až dosáhne stádia „minimální symbolové autonomie“, symbolizující zcela nový význam realitě vzdálený. Následuje „fragmentace“, čili odtržení autonomního symbolu od centrální mentální kontroly a logiky, vytvářející sebeklamy. Dalším stádiem je skreslení či překroucení skutečnosti (distortion) až do grotesknosti, v níž symbol může adoptovat protichůdné vlastnosti. Příklady v antisemitismu jsou představy Žida jako bohatství zbožnujícího kapitalisty, ale zároveň revolucionáře kapitalismus svrhávajícího. Zákeřného zbabělce, ale zároveň arogantního troufalce.

Symbol se tak stává obrazovkou, na kterou promítáme svoje vlastní vnitřní konflikty a sebenenávist a přesouváme je na někoho jiného, abstraktního, abychom je nemuseli sami v sobě řešit. Do té vložíme silnou „emoční investici“, která symbolu dává velkou důležitost, idealizuje si jej a přeměňuje jej ve „stereotyp“, který se upevňuje nacházením podpory v okolí, přebíráním zavedených předsudků a z kontextu vyňatých nebo vymyšlených důkazů. Těmi stereotyp přechází do dalšího stupně „obsese, nakažlivosti a sugestibility“, jimiž se posiluje a posouvá za hranici snadného návratu, protože ztrácíme schopnost naslouchat argumentům a objektivně zvažovat informace. Ty naopak bereme jako potvrzení jejich pravdivosti. Ve stylu: Když se mě někdo snaží něco vyvrátit, je to jen důkaz, že je součástí nějakého spiknutí. V této chvíli se stáváme snadno zmanipulovatelní někým, kdo nám stereotyp potvrzuje a dává nám náhražku sebeúcty tím, že nás přijímá do svého společenství podobně cítících a vzájemně se ujišťujících. Tak vznikají organizovaná totalitní hnutí. Jak roste jejich početní síla, tak roste i naše přesvědčení o pravdivosti naší vize nenáviděného symbolu a potřeba jej zničit, než zničí on nás. Neuróza se změní v psychózu, jejímž důležitým aspektem je ztráta soudnosti, soucitu a svědomí, kompenzovaná megalomanií.

Zde pak přebírají řídící úlohu další aspekty jako „přehnané a nutkavé hierarchické úsilí“, v němž sami sebe posouváme nahoru na pomyslném hodnotovém žebříčku. Následuje „konformita a závislost“ na autoritě, dogmatu, skupinové filozofii a potřeba stále většího sebeklamu. Silnou úlohu hraje další prvek „závist“, která může vést až k útoku a okrádání osob, na než se nás symbol vztahuje. Přes další fáze „znecitlivění, odlidštění a odosobnění“ až do „nevědomí“, že konáme něco nespravedlivého či nemorálního. Lidé trpící symbolovou nemocí to nevědí a pokládají svůj stav za normální a normativní. Pak už stačí trocha „vzteku a intenzity“ a jde se spravedlivě vraždit.

Tyto prvky jsou poznatelné v každé chorobné bigotnosti a Rubin je ve své eseji rozvádí do detailních až dramatických aspektů. U západního antisemitismu konkrétně pak navíc objevuje ještě dva pozoruhodné prvky, které mnohé překvapí a budou se na první pohled zdát přitažené za vlasy. Jedním je potlačovaná (a nevědomá) nenávist vůči Kristovi za to, že nedokážeme žít podle příkazů a příkladů, které na nás nakládá. Objevil ji už Nietsche. Vědomí či podvědomí, že Kristus vzešel ze Židů, pak přesměruje naši nenávist z Krista (na něhož si troufat nesmíme) na Židy jako obětní kozly. Jinými slovy (a podle biblického obrazu) na ně naložíme svoje hříchy a vyženeme je do pouště. Tím, připomíná Rubin, se nesnaží kritizovat křesťanství, nýbrž jeho neurotický výklad, zastírající křesťanské kvality odpouštění, soucitu a lásky k bližnímu.

Druhý prvek je sexuální a jeho pochopení bude od nás vyžadovat velkou hloubku sebechápání. Rubin mu říká „homosexuální panika“. Vychází ze statistického zjištění, že téměř každý prožil chvilky sexuálního zmatení, ať už ve snech nebo letmé atrakci k osobě téhož pohlaví. U některých lidí to vyváří paniku a obavy, zda nemají homosexuální sklony. Takoví panikáři, připomíná Rubin, jsou často, z vlastní nejistoty, největšími homofoby. Jako historický příklad uvádí nacistickou perzekuci homosexuálů, která byla výsledkem homosexuálních sklonů mnoha nacistů a Hitlerova masakru velitelů SA, kteří byli praktikujcí homosexuálové. Pochopitelné a často viditelné. Jak to ale souvisí s antisemitismem?

Člověk postižený symbolovou chorobou antisemitismu si do svého symbolu Žida promítl všechny slabosti (soucit, svědomí, nebojovnost, kompromis, atd.), které vnímá jako zženštilé. Protože je nenávidí v sobě, potlačuje je a pěstuje si místo nich přehnané vlastnosti mužství jako sílu, bezcitnost, kázeň a krutost. Těmi pak ve svém symbolu Žida drtí svoje vlastní ženství.

A jak chorobnou bigotnost léčit? V jejích vrcholných fázích těžko – Hitler se dal vyléčit už jen porážkou ve válce. V počátečních a mezičlánkových fázích účinkuje motivace k užitečnému tvoření, které nám posiluje sebeúctu a sebevědomí a osvobozuje nás od strachu z porážky, z pocitu ponížení a potřeby se mstít. (Tak, připomíná Rubin, se po druhé světové válce léčilo Německo). Informovaností o faktech, kde začíná skreslování informací. Navracení k realitě pokaždé, když se jí naše symboly vzdalují. Vzděláváním o jiných ideových systémech a kulturách a jejich výsledcích. Odpouštěním, sebeodpouštěním a napravováním křivd. Pěstováním židovsko-křesťanského svědomí, soucitu, humanismu. Otevřeností k jiným idejím než jsou naše, se sebejistotou, že je dokážeme zvládnout a že nás proto neohrožují a s vědomím, že člověk mentálně, emočně a morálně roste a učí se ne jen potvrzováním vlastních idejí, nýbrž i konfrontací s jinými, které jej nutí k tvořivému myšlení a produktivnímu životu.

Psáno pro www.ceskapozice.cz

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Béda napsal(a):

Autor,

1) já bych spíše řekl, že u některých jedinců (obzvlášť s politickými ambicemi - a že jich bylo a je!) jde o pocit své výlučnosti, megalomanství, předurčenosti, mesianismu, neomylnosti nežli o sebenenávist a nedostatek sebeúcty ... Ilustrativní příklady z minulosti i současnosti raději nebudu uvádět.

2) někdy za vámi uváděným škatulkováním a vymezením se je možno vycítit pragmatickou potřebu likvidace nepříjemného oponenta. Myslím, že něco podobného je možno vysledovat u různých totalitních diktátorů.
07. 01. 2012 | 10:17

Bavor napsal(a):

Pane Kurasi, vztahuje se vaše úvaha také na ortodoxní Židy (obdoba bigotních katolíků) a srovnání s německým fašismem i na sionismus?
07. 01. 2012 | 10:26

Luba napsal(a):

No jo ... psychoanalytik musí vždycky vymyslet nějakou pitominu!

Může být hloupost psychickou chorobou?
Ale bude-li TO mít diagnózu, tak je TO léčitelné, a tedy zpeněžitelné.
Nikoli ovšem vyléčitelné ... ale to je vedlejší.

Hlupáci, co potřebují někoho nenávidět, ponižovat, aby se mohli nad ně povýšit, tu vždy byli a budou. Jen je doposud nikdo nepovažoval za nemocné. Jen za blbé, neslušné, ubohé, atd.
07. 01. 2012 | 10:27

Béda napsal(a):

Dovětek k bodu 2.
Místo racionálního zkoumání jednotlivých argumentů, věcného a nezaujatého posuzování mýtizované osobnosti, historického výseku a pod. dochází k cílenému skreslování skutečnosti a manipulování veřejného mínění. Ten který vznáší diskutabilní argumenty je nálepkován, ostrakizován, škatulkován jako psychický deviant ...
07. 01. 2012 | 10:28

Martin Konvička napsal(a):

Jauvajz - tady bude dusno.

Mně přijdou "psychiatrická", nebo přesněji "psychoanalytická" vysvětlení protižidovského antisemitismu vošajstlich, protože úplně stejnou psychiatrickou nálepku se dnešní PCMC snaží dát těm, kdo se snaží bránit islamizaci, nebo třeba jen varují před příliš kvapným přílivem imigrantů ze 3. světa.

Stejně jako ty řeči o "strachu z Jiných". Jakých Jiných, proč Jiných; je strach z Jiných skutečně nemoc, nebo adaptační mechanismus - atd.

Na českých blozích je protižidovského antisemitismu spousta. Tuny. Před deseti lety skoro nebyl. To nevzniklo samo, to někdo rozdmýchává.

Mluvit o Němcích v době hitlera jako o "nemocných" je taky na hlavu. Hitler sám sebe označoval za "médium". Zní to bizarně duchařsky, ale racionálním vysvětlením může být, že dokázal vnímat strachy, obavy a sny spousty Němců té generace, a dokázal je pojmenovat, a nabídnout cosi, na co lidi těch strachů a obav slyšeli. Že kdejaký politik-sjednotitel potřebuje Nepřítele, zrovna on (ne "německý národ") trpěl antisemitskou paranoiou, a tak tu paranoiu skrze svou moc rozdmýchal a zhmotnil, je druhá věc. Mluvit o "nemoci" je imo psychoanalytický blábol. Mohli bychom mluvit o "memetické infekci", nebo něčem takovém.

Celé to chce mnohem lépe promyslet.
07. 01. 2012 | 10:30

StandaT napsal(a):

Kdyby to nebylo o antisemitismu, ale o antiliberalismu, nalezl bych v tomto popisu vysvětlení mnohého, co se děje v české společnosti.
07. 01. 2012 | 10:31

Luba napsal(a):

Co se týče bigotnosti,
jsou zajímavým příkladem třeba izraelští tzv. ultraortodoxní Židé.

Cituji:

"Pomyslná propast mezi ultraortodoxní částí izraelské společnosti a ostatními se znovu o něco prohloubila.

Nedávno zavedené autobusy s oddělenými místy pro ženy přehlušil úplně jiný fenomén. Když se na 1500 takzvaných charedim v sobotu rozhodlo demonstrovat, oblékli sebe i děti do pruhovaných vězeňských uniforem, na kterých nechyběli nechvalně proslulé žluté hvězdy s německým nápisem "Jude". ...

Protest měl upozornit na údajné tažení sekulární komunity proti ortodoxně věřícím. Vedle politiků ale použití symbolů spojených s holocaustem ostře odsoudila i veřejnost. ...

V Bejt Šemeši nedávno ortodoxní poplivali osmiletou dceru amerických přistěhovalců, která šla do školy podle nich nepatřičně oblečená. Ve městě pak následovaly protesty neortodoxní komunity proti striktnímu oddělování lidí podle pohlaví například ve zmíněných dopravních prostředcích.

V některých případech si ortodoxní pravidla vyžadují i násilím.

Ultraortodoxní Židé patří ke starým blízkovýchodním komunitám. V Jeruzalémě a dalších místech žili ještě před založením státu Izrael v roce 1948.

V současné době tvoří desetinu izraelské populace. Jejich počet se ale dramaticky zvyšuje. Charedim věří, že židovský stát má vzniknout až po příchodu mesiáše.

http://aktualne.centrum.cz/zahranici/blizky-vychod/clanek.phtml?id=727184

Ano! Ortodoxní Židé - charedim, si přejí zánik státu Izrael!

Pokračování ...
07. 01. 2012 | 10:46

Béda napsal(a):

"...Jako prvotní zdroj identifikuje hromadnou ztrátu sebeúcty a sebevědomí, pocit ponížení, potřebu je kompensovat sebepovyšováním nad druhé, paranoiu a fobii před druhými a likvidaci druhých jako obranu před imaginární hrozbou vlastní likvidace druhými..." Já tedy nevím autore, nejsem odborník, ale nemůžou ztrátu hodnot, pocit ztracenosti, bezprizornosti, neukotvenosti, ztrátu sebevědomí, utíkání se k velikášským ("bigotním") vůdcům... mít na svědomí krizové jevy postihující bez vlastního zavinění (všeobecná krize po černém pátku na NY burze, masivní úbytek pracovních příležitostí, válečné reparace, hyperinflace...) všechny oblasti společenského života - politiku, ekonomiku, morálku? Vemte si kupř. Německo před Hitlerem... A také vize, imaginární "východisko" (za cenu válečného násilí a otevřené loupeže na jiných), které před ně za pomoci peněz a médií postavil jakýsi "génius"?
07. 01. 2012 | 10:56

Sladký napsal(a):

(Bohem) vyvolený národ a ti ostatní (pronárody).Jaképak jsou psychologické kořeny tohoto postoje, této (stále živé) nábožensko-filosoficko-politické doktríny?
07. 01. 2012 | 11:04

český maloměšťák napsal(a):

Hitler (Himmler, Heydrich...) měli vzory v minulosti. A otevřeně to říkali.
A nebyl to jen Torquemada (marranos, converrsos - tedy vlastně Žid...vůbec je zajímavé, jak někdy právě konvertité z řad Židů byli těmi nejaktivnějšími při perzekucích Židů...) a nebyla to jen katolická církev - kdo byli těmi vzory mocensky -militantního , rasově a etnocentricky podloženého antisemitismu.

Jenže je třeba se mít na pozoru.

Kdy jde o antisemitismus na rasovém základě, tkzv. sociální darwinismus, o antisemitismus jako o naruby převrácený etnocentrický koncept " vyvoleného národa" a kdy o naprosto legitimní úvahu, proč například v nejvýznamnějších finančních institucích - v jejich čele (vlastníky velmi často identifikovat nejde) je poměr výskytu určitého etnika vzhledem k jeho zastoupení v populaci
v rozporu s logikou.

A tam už psychologická věda není jediným vysvětlením. Tam selhává (jeden z důvodů proč selhává- ale to je ostatně i slabinou tohoto blogu - protože je založen na jakýchsi obecných zjištěních - ne na vědeckých diagnozach /ono je ale těžké poslat přes všechny ty SIPO, Gestapo, SD...nějakého lékaře - třeba za Himmlerem...stejně jako přes nějaké ty podržtašky, tajemníky a hradní partičky za někým jiným...tak, aby sám neskončil v blázinci/ konkrétních osob..tedy jeden z důvodů je snaha věci paušalizovat a tak vlastně zakrýt - což rádi využívají a zneužívají jak antisemité, tak odpůrci antisemitismu.
A tak lidu obecnému nezbývají než dohady. A klepy. A mýty. A emoce.
Což někdy vyústí v docela nepěkné věci.

Zejména pokud přihlédneme k faktu, že dějiny jsou velmi často determinovány alokací kapitálu - nelze pustit výše uvedené okolnosti ze zřetele.

Snad jednou skutečně bude demokracie natolik vyspělá, že asymetrie ve sdílení informací všechny tyto okolnosti - takto vlastně spekulace a dohady - uvede do světa vědeckých faktů.
Což ale moc svlíkne do naha.
Otázka tedy zní - Cui bono ?

:--()

Odhaduji to tak...minus tři...krát šest,,,to celé děleno pěti na druhou....tak na rok 2789. Plus minus nějaký ten obecný plk , několik pokusů o očipování všech obyvatel Země, pár masových mordů a tři výbuchy atomové bomby....
07. 01. 2012 | 11:07

JF napsal(a):

Sladký - souhlas. Pan Kuras zřejmě podléhá dojmu že i antisemitismus je v něčem lepší než ostatní etnické čistky.
07. 01. 2012 | 11:08

Luba napsal(a):

Židé, kteří nenávidí stát Izrael (voltaire.netkosice.sk)

Dr. Čejka z Mezinárodního politologického ústavu MU o "charedim" napsal:

"Proč ultraortodoxní Židé navštívili íránského prezidenta Ahmadínežáda a dopouštějí se i jiných „nepochopitelných“ kroků?

Skupinka ultraortodoxních Židů s pejzy, v černých kloboucích a kaftanech se družně baví na teheránské konferenci zlehčující holokaust s prezidentem Ahmadínežádem.

Rabín Jisroel Weiss z organizace Neturej Karta promlouvá z televizní stanice Hizballáhu o nutnosti „mírumilovného rozpuštění státu Izrael“.

Skupiny chasidů v Brooklynu, v Londýně či v Montrealu pálí veřejně izraelské vlajky.

Kdo jsou tito lidé?
Náboženští poblouzněnci? Fundamentalisté, kteří zapomněli na dějiny svého národa? Exhibicionisté? Či snad dokonce „židovští antisemité“, jak byli také nazváni?
Kdyby podobné aktivity činil člověk nežidovského původu, obvinění z antisemitismu by ho neminulo.
V případě ultraortodoxních Židů (kterým se správněji říká hebrejským termínem charedim - bohabojní) je však otázka jejich postoje daleko složitější.
...
I lidé židovského původu se mohou za určitých okolností stát antisemity. Stěží však lze z něčeho podobného vinit hluboce věřící Židy, kteří úzkostlivě dodržují přikázání Tóry. Z náboženských důvodů však mohou být zapřísáhlými antisionisty. Sionismus - tedy moderní židovský nacionalismus - je v jejich podání ztělesněním toho nejhoršího, co mohlo židovský národ ve dvacátém století potkat. ...

Nejzatvrzelejší antisionističtí radikálové jsou sdružení ve skupině Neturej Karta (aramejsky Strážci města). Jejich počet se pohybuje v řádu stovek, maximálně tisíců. Od roku 1937, kdy skupina vznikla, žijí její stoupenci v jeruzalémské čtvrti Mea Šearim, ale také v newyorském Brooklynu a v Londýně. Jsou ze všech antisionistů nejradikálnější a považují židovský nacionalismus za „rakovinu na těle židovství“ a za dílo satanovo. Z toho důvodu jsou ochotni jednat s kýmkoliv, kdo proti němu bojuje. Tedy i s prezidentem Ahmadínežádem, šéfy Hamasu či v dobách dřívějších s Jásirem Arafatem. ...

Holokaust přinesl komunitám charedim obrovské ztráty, protože mnohé z nich žily svým tradičním způsobem právě v oblastech, kterých se nacistické běsnění dotklo nejvíc -v Polsku, Rusku, na Ukrajině, v Pobaltí či Rumunsku.

Přesto mnoho přeživších rabínských autorit charedim (část z nich stačila uprchnout, hlavně do USA) nepřestalo holokaust vysvětlovat jako důsledek sionistického nedodržování Tóry a jejích přikázání.

Rabín Elchanan Wassermann napsal, že „židovská sionistická mládež byla natolik opojena národem a socialismem, že nás Bůh potrestal národním (nacionálním) socialismem“.

Dnešní čelný představitel Neturej Karta v Izraeli, rabín Jisrael Meir Hirsch, zase prohlašuje: „Kdybych žil za války, šel bych za Hitlerem. On byl totiž velice rozezlen, když ho sionisté bojkotovali. Udeřil rukou do stolu a pravil: ,Já těm Židům ukážu!‘ ... Ale co kdybychom se ho namísto toho tehdy pokusili usmířit?“ ...

Antisionisté vždycky upozorňovali na to, že se k nim po staletí Arabové a muslimové chovali relativně slušně. S jistými omezeními mohli totiž Židé po staletí praktikovat v muslimských zemích svou víru. Bylo to ve stejných dobách, kdy byli v křesťanské Evropě Židé vyháněni z měst, obviňováni z trávení studní, a dokonce i tehdy, kdy „moderní a civilizované“ evropské země spřádaly a realizovaly plány na jejich úplnou likvidaci.

Že se po druhé světové válce vše změnilo a křesťanské země dnes vypadají jako advokáti Židů, zatímco Arabové jako rodilí antisemité, přikládá Neturej Karta právě vzniku Izraele v roce 1948. ..."

Další info:
http://blizky-vychod.blogspot.com/
07. 01. 2012 | 11:12

Béda napsal(a):

Ještě něco. O bigotnosti bych mluvil v případě, pokud člověk ztratí schopnost kritického odstupu a nadhledu. Pokud vidí něco jenom černě anebo jenom bíle jako jednou provždy dané, neměnné a nezvratné a nepřipouští žádnou pochybnost o svém vzoru, posuzované historii, politickém programu, ekonomické vizi... Pokud sám sebe považuje za neomylného. Kritická skepse a sebereflexe, poučení se z chyb, schopnost připustit si omyl, osobní selhání, jsou naopak symptomy umožňující rozvoj, pokrok.

V tomto smyslu každou bigotnost (nekritičnost, dogmatičnost) v jakémkoliv náboženském anebo politickém smyslu je možno považovat za škodlivou.
07. 01. 2012 | 11:12

Tceld napsal(a):

Pane Kurasi, děkuji za článek. V poslední době jsem zaskočen narůstajícím (byť třeba latentním) antisemitismem. Ale když tolik lidí se přestává orientovat (či spíše vůbec neorientuje) ve složitosti světa a věří různým konspiračním teoriím, tak se není zas tolik čemu divit.
07. 01. 2012 | 11:23

JF napsal(a):

autor: poměrně typická manipulace je ta, vymezovat se vůči tomu co mi mně samotnému rovněž může dobře posloužit. tzv. Antisemitismus je jiná kategorie než tzv. psychická choroba. Posouváte tedy symboly (slova) a realitu, vůči čemuž se vymezujete.

Mimo jiné pokud by tomu tak mohlo být, tak psychicky choří lidé jsou beztrestní.Podobný případ je Breivik, který jednal s nějakým úmyslem, ale zvlášť je posuzována jeho příčetnost, která povede k případné beztestnosti. (pokud tím není považováno zavření do blázince)

Jinak nedávno proběhlo tiskem, že Hitler má geny severoafrických Židů, což při úplné otevřenosti znamená že vše je možné. Tedy napsat i výše Váš uvedený smysl či nesmysl. Rozhodněte se sám kam to zařadíte.
07. 01. 2012 | 11:23

Luba napsal(a):

Z výše uvedeného je zřejmé, že věta dr. Rubina: "Bigotnost je psychická choroba a antisemitismus je její nejvyhraněnější formou" mnoho smyslu nemá.

Dokládá to existence bigotních charedim, kteří jako "semité" jaksi nemohou být zároveň antisemity, přesto jsou bigotní, tzn. že jsou náboženskými fanatiky, přehánějícími svou zbožnost ad absurdum - až k potenciálnímu sebezničení.

Závěr:
Antisemitismus s bigotností nijak nesouvisí. Souvisí však se stupiditou.
07. 01. 2012 | 11:32

Zdeněk Brom napsal(a):

Luba:

Dobré texty, které dávají možnost promyslet problém až ke kořenu.

Asi se skutečně něco mění. ještě celkem nedávno se o podbných věcech hovořilo jen hodně opatrně.
07. 01. 2012 | 11:37

Béda napsal(a):

Luba,

ano, s vaším příspěvkem 07. 01. 2012 | 11:32 se zcela ztotožňuji. Jinak jsem na pochybách, jestli je přípustná skepse v případě postupu státu Izrael v Gaze. Jestli každý, kdo vznese pochybnost se automaticky nestane "antisemitou".
07. 01. 2012 | 11:40

JF napsal(a):

pan Kuras píše naprosté nesmysly až samozřejmě záměrné desinterpretace. Vyvražďování na základě etnicity je organizovaný zločin na úrovni národů a v historii poměrně běžný.

Otázka je proč pan Kuras použil při své úvaze právě "antisemitismus" ačkoliv obecnější pojem je "xenofobie" (antisemitismus je forma xenofobie nikoliv psychické choroby či dokonce bigotnosti).

Odpověď je domnívám se ta, že pan Kuras má dlouhou chvíli a veřejný prostor (např. tisk) neslouží spíše čtenářům, ale více politice a její jakékoliv ideologii.
07. 01. 2012 | 11:43

vasja napsal(a):

Pan Kuras.
http://www.youtube.com/watch?v=x7lMpL7oVlQ
07. 01. 2012 | 11:46

karel martel napsal(a):

Doktor Rubin si udělal seznam organizací, od kterých by chtěl dostat granty a podpory, pak podle něj nastříhal a ušil teorii. Vyšel mu kašpárkovský kostým.

Pan Kuras ví, že žijeme ve světě, kde akce vyvolává reakci. Podle známé teorie Moše Dajana se Izrael kvůli své nepatrnosti v miliardovém moři muslimů musí chovat jako "vzteklý pes" a nevypočitatelně útočit první, aby vyvolával strach.

Ze stejného postoje vychází i řada sionistických ochranných organizací a křičí "Antisemita!" na každého, kdo se jim nějak nepozdává.
Tím jednak nesmírně devalvují význam pojmu (a doktor Rubin svými freudovskými kejkly v tom jde ještě hlouběji) a za druhé si odcizují spousty lidí, kteří se snaží svět vidět objektivně.
Sionizmus, stejně jako bolševizmus a nacizmus ovšem objektivní pohled na svět apriori odmítají.

Panu Kuras by si místo psychoanalytických slintů měl číst v knihách seriózních historiků.
Navrhoval bych Edwin Black: The Transfer Agreement (Macmillan, 1984).
Může být, že když si dva vyhlásí válku, je to proto, že se tak dohodli.
07. 01. 2012 | 11:48

StandaT napsal(a):

Bože, to je úroveň! Kuras píše recenzi na text JINÉHO autora.
07. 01. 2012 | 11:52

Baba napsal(a):

Našinec by pravděpodobně pro popsání výše uvedených mechanismů zvolil obecnější prvky.
07. 01. 2012 | 11:54

karel martel napsal(a):

Post scriptum

Meir Dagan nedavno uvedl, že v roce 2010 se musel spojit se čtyřmi dalšími šéfy bezpečnostních a silových složek včetně Yuvala Diskina a Gabi Aškenazyho, aby šílenému Netanjahuovi (propojenému na jedné vlně s Ehudem Barakem) zabránili v rozpoutání války proti Íránu.

Kurasův článek a Rubinovy hlody naznačují, že není všem dnům konec. Dagan a Aškenazi již nejsou ve funkcích.
Možná zas brzy Hvížďala napíše, že dlužíme Izraeli krev svých synů, jako už jednou?
07. 01. 2012 | 11:58

Luba napsal(a):

Pane Brome,
srdečně zdravím!

Docela nedávno jsem zhlédl povedený americký dokument "Proboha!" (Religious):

http://www.csfd.cz/film/241241-proboha/
http://www.youtube.com/watch?v=2ghl-QijsOg

Pasáž s ortodoxními Židy byla asi ta nejbizarnější :)
(začíná v 1:01:20)
07. 01. 2012 | 11:59

Béda napsal(a):

"...Antisemitismus je nepřátelství nebo předpojatost vůči židům jako představitelům židovského náboženství judaismu, etnické skupině nebo rase. Přestože samotné slovo antisemitismus odkazuje ke všem semitským národům, je tento termín používán většinově pro označení nepřátelství vůči židům. Jde o formu xenofobie, která může mít různé formy, od osobní nenávisti až k institucionalizované násilné perzekuci. Krajním příkladem antisemitismu je otevřeně nepřátelská nacistická ideologie Adolfa Hitlera, která vedla ke genocidě evropských židů.

Formy antisemitismu
1/Náboženský antijudaismus (výraz antisemitismus není zcela přesný): Až do začátku 19. století měl antijudaismus hlavně náboženský základ pocházející z rozporů mezi křesťanstvím a judaismem, nebo islámem a judaismem...

2/ Rasový antisemitismus: Tato forma má původ v prvotních velmi rozšířených, ale nesprávně pochopených myšlenkách o vývoji ras, které se začaly objevovat v období osvícenství. Od konce 19. století až do současnosti se jedná o nejrozšířenější formu antisemitismu.

3/ Nový antisemitismus: Podle názoru mnoha analytiků a židovských skupin se na konci 20. století objevila odlišná forma antisemitismu spojovaná s levicovou, extrémní pravicovou a islamistickou politikou, která přebírá vyjadřovací prostředky a koncepci antisionismu.[1][2][3][4] Projevem nového antisemitismu je démonizace, vytváření dvojích standardů či zpochybňování existence Státu Izrael. O tom, zda se skutečně jedná o novou samostatnou formu antisemitismu nebo jen o nové projevy staré nenávisti, se však vedou spory..."

PS:jenom taková perlička k příspěvku K. Martela. Nejsem si jist, jestli v případě agrese státu Izrael vůči Íránu by nešlo o jednu z forem ANTISEMITISMU (Íránci totiž také patří k semitským národům).

Osobně bych velice odděloval nenávist k židovskému etniku jako takovému - toto je široce rozprostraněno a má zasoupení v nejrůznějších myšlenkových proudech a kritiku politiky státu Izrael.
07. 01. 2012 | 12:13

Martin Konvička napsal(a):

Béda:

Ne, Iránci nepatří k semitským národům - jsou to, na rozdíl od Arabů, Indoevropané, jako Vy a já.
(Irán = Aryan = země Arjů)
07. 01. 2012 | 12:18

Zdeněk Brom napsal(a):

Luba:

Tak ta pasáž je opravdu parádní. A díky i za celý film. Dokoukám to celé.

Osobně se zajímám o část hebrejské tradice a tady jsem se s tím prvně potkal. Velmi mě to udivilo. Narozdíl od pana redaktora z filmu jsem si to vyprávění ale vyslechnul celé.
07. 01. 2012 | 12:22

Nab23 napsal(a):

Prvního ledna 2012 konec světa nenastane. Ovšem vážná celosvětová krize, která má globální všeobecný charakter, tu je se vším všudy. Že by na těch proroctvích starých Mayů či Nostradama bylo zrnko pravdy ? Dokonce i seriózní věda (studie EU 2010) se zabývá problémem přelidnění (už je nás 7 miliard, zatímco 1950 to bylo 3 mld.obyv. a výhled do 2060 odhaduje DESET mld.obyv.) a od toho se odvíjejícího zvýšeného čerpání zdrojů, na prvním místě vody; dále ropy atd.atd.
Takže tendence k nárůstu krizových jevů tu je, kdo trochu sleduje dění kolem,nebo kdo je trochu citlivější, cítí jak je vše už dnes "rozhoupané" (vztahy mezi lidmi a národy atd.) včetně počasí a podnebí (globální oteplování). Tento kvantitativní nárůst krizových jevů s sebou přináší logicky RIZIKO kvalitativního skoku, jak už mnohokrát v milióny let trvající historii planety.
Že ten rok 2012 bude dalším v řadě, je nabíledni. A je klidně možné, že řešení některé části krize (totální snad ne) se prosadí nebo začne prosazovat právě v tom r.2012.
Přejme si tedy, abychom ve zdraví a dobré vůli vkročili na tu "rozhoupanou půdu" s cílem opravdového řešení nahromaděných problémů z pozice Homo Sapiens na Zemi v etapě globálně technické civilizace.
07. 01. 2012 | 12:25

Béda napsal(a):

Martin Konvička,

beru zpět. Máte pravdu.
07. 01. 2012 | 12:30

Grandmaster napsal(a):

Pridejte k vykladu nabozenske viry 'ortodoxni, ultraortodoxni' a mate hned problem. To stejne plati treba i fanatickemu vykladu islamu. Co nam to rika o nabozenstvi a doslovnemu vykladu tezi, vytvorenych (temer) v praveku? (Ten pravek neberte tak vazne.) Nabozenstvi a prekrucovane vyklady tehoz nejdou dohromady. Nejak se to vzdycky zvrhne...... A normalni vyznavaci nabozenskych vir trpi(?).
07. 01. 2012 | 12:41

český maloměšťák napsal(a):

stát(jako nutné zlo) vs náboženství (nábožensko-fundamentalistické porozumění státu)

Dobrým pramenem je Herzl : Židovký stát, pohled pozdější a z jiné strany např. Jack Bernstein : Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli
Ale smozřejmě Tóra a Talmud.
/na internetu je k stáhnutí Soncino/
07. 01. 2012 | 12:59

ten, kdo se s blbem hádat nebude napsal(a):

Kuras je už zdá se doma. Usuzuji z titulku, číst to nebudu.
07. 01. 2012 | 13:03

Občan napsal(a):

Čéče, Kuras, já nevím, jak to ten jejich Rubin dokázal, ale zcela přesně vystihl podstatu sionismu a judeosionistické a judaistické bigotnosti.
Řádek po řádku, slovo od slova totiž popisujou moderní sionisty-
Jsou si jistej že vědi, vo čom ten psychiatr vlastně psal?
Protože z jejich popisu studie vnímám přesnej opak toho, vo čom píšou.

Protože, Kuras, ŽÁDNÁ komunita na světě NIKDY nedokázala koncentrovat nenávist tak, jako židé. Ať už se ta jejich nenávist týká jinověrců, bezvěrců nebo souvěrců. Nikde na světě nežijí vedle sebe skupiny stejného vyznání, které by se nenáviděly tak strašně, jako se nenávidí židé navzájem. A to nemluvím o jeijch ještě zuřivější nenávisti vůči zbytku světa.

Navíc si ještě žádná komunita na světě nezvolila viktimizaci sebe sama a vydírání okolního světa na základě ní jako smysl existence a dnes už prakticky jediný zdroj obživy.

Fakt skvěle to ten jejich doktůrek vystihl...

Ten poslední odstavec je hodně zajímavý. Jako by ho vopsali rovnou z "Protokolů", Kuras. To by ale neměli, protože to je údajně závadná literatura a navíc prej zfalšovaná. Ta to vyhrožování zbytku světa válkou a zrotročením ještě zvážej; protože tentokrát už nikdo nebude nasazovat životy své a svých rodin, aby zachraňoval něčí děti. Máme totiž zkušenosti a vědomosti, které nám předtím chyběly...
07. 01. 2012 | 13:15

Občan napsal(a):

To Konvička:

Ale patří. V Íránu žijí Peršané, Turkici a Semité - plus další etnické skupiny; a cca 3,5 milionu afghánských a iráckých uprchlíků.
Peršanů ja cca 51%, Turkiků cca 26% a Semitů cca 12% - a všichni dohromady jsou Íránci.
07. 01. 2012 | 13:26

red akce napsal(a):

Na téma bigotnost.
V Chrámu Božího hrobu v Jeruzalému panují nekřesťanské hádky
Rostislav Matulík 28.10.2008

Chrám Božího hrobu v Jeruzalému stojí na místě, kde byl podle křesťanské tradice uložen do zahradního hrobu Ježíš Kristus. Místo každoročně navštíví stovky tisíc turistů, o jeho správu se dělí šest křesťanských církví, z nichž každá slouží vlastní bohoslužby v určité části chrámu. Panují mezi nimi ale neshody, což brání údržbě stavby. Nyní kvůli tomu dokonce hrozí pád střechy nad kaplí Svaté Heleny, jež patří arménské církvi, píše server BBC. Na střeše je přitom klášter. Byl postaven před více než tisíciletím a od roku 1808 obývají jeho malé a strohé pokojíky mniši z etiopské církve.
V nedávno vydané izraelské technické zprávě se konstatuje, že klášter Dajr as-Sultán a část střechy pod ním jsou ve špatném technickém stavu, mohou se zřítit a ohrozit lidské životy. Nutnou opravu však blokuje dávný spor mezi etiopskou a koptskou církví, které se přou o to, které z nich klášter náleží. I když v objektu žijí vyznavači etiopské církve 200 let, na kontrolu nad ním si dělají nárok vyznavači koptského řádu. Otec Antonias al-Oršalamy z koptské církve spor vysvětluje takto: "Etiopané tu odjakživa pobývali jako naši hosté, ale pak se chtěli zmocnit i kontroly nad klášterem." Hovoří o jedné noci v roce 1970. Všichni koptští mniši se tenkrát modlili v hlavním chrámu a Etiopané s pomocí izraelské policie vyměnili zámky u vchodů do kláštera a dostali klíče. Izraelský soud sice dodatečně rozhodl, že se kontrola musí navrátit koptům, ale nikdo toto rozhodnutí nevymáhal. Hádky pokračují a klíče stále drží neústupní Etiopané. O tom, že by koptové měli mluvit do oprav kláštera, odmítají hovořit.
Podobně zaryté spory panují mezi dalšími obyvateli chrámu - vyznavači římskokatolické, arménské, ortodoxní a syrské církve. Profesor na jeruzalémské biblické škole otec Jerome Murphy O´Connor považuje spory za "nemravné a naprosto nekřesťanské". Tento irský kněz je svědkem hádek již 40 let a prý už nevěří v "blízkovýchodní mír ani v mír v chrámu Božího hrobu". Tato nejuctívanější křesťanská památka vznikla v roce 1042 na místě původního kostela ze 4. století. Její věk i davy návštěvníků si vybírají svou daň. Zatímco hlavní část stavby je solidní, střecha potřebuje opravu na více místech. Izraelská vláda je ochotná ji financovat, ale žádá, aby se nejdřív koptové a Etiopané dohodli. Mnichům se po desetiletích hádek do ničeho podobného nechce.
O tom, jak zarytá jsou stanoviska jednotlivých církví, svědčí případ žebříku opřeného po desetiletí o okno pod římsou nad hlavním vchodem do chrámu. Podmínky správy jeho jednotlivých částí jsou dány výnosem osmanského sultána z roku 1757. Tam je definováno přesné rozdělení chrámu mezi šest církví. A z něj vyplývá, že obě okna nad vchodem patří arménské církvi, která je také odpovědná za jejich opravu. Římsa pod nimi však podle tohoto dokumentu náleží řecké pravoslavné církvi. Ani jedna z nich není ochotna žebřík odklidit a v 19. století musel být dokonce nahrazen původní a už shnilý novým.
K tomu, proč tam je, se váže tato legenda: Osmané prý vybírali poplatky od kněží při vstupu i odchodu z chrámu. Mnoho mnichů se proto snažilo používat vstupy co nejmíň a postupně se v budově zabydlovali. U obou zmíněných oken sídlili příslušníci arménského ritu, římsu používali jako terasu a vstupovali na ni pomocí žebříku. Nejenže to byla jejich jediná příležitost, jak se dostat na zdravý vzduch, ale pěstovali tam údajně také zeleninu. O původu a původním účelu žebříku se lze dočíst mnoho legend. Jisté je snad to, že tam stál už před rokem 1852 a je stále v pozici, na níž jej zachycují staré fotografie, kresby i rytiny. Naštěstí vstup samotný nepatří ani jedné z církví. Sultán Saladín správu vchodu roku 1178 svěřil dvěma rodinám bydlícím v sousedství. Klíč dostali Džudaíové. Nusajbíové, kteří jsou správci chrámu od 7. století, mají právo vstupní bránu udržovat. Až do moderní doby tedy dvakrát denně někdo z Džudaíů přinese klíč, jímž pak odemyká a zamyká člen klanu Nusajbíů.
07. 01. 2012 | 13:26

red akce napsal(a):

Antisemitismus má mnoho tváří a mnoho důvodů. Zmíním se zde o jednom druhu antisemitizmu, o náboženském antisemitismu. Proč je antisemitismus? Příčin antisemitismu je zcela jistě víc. Pokud se na tento problém podíváme z hlediska přítomnosti židů v Evropě, lze říci, že jedním z hlavních faktorů zvláště v minulých dobách bylo to, že to byli jinověrci. Ortodoxní křesťanští věřící vždy nenáviděli jinověrce. Jinověrci vždy byli a jsou, pro fanaticky fundamentalisticky věřící křesťany, kteří jsou dnes na odstavné vedlejší koleji, mimo hlavní současný směr křesťanství, nepřáteli, které je nutno donutit, aby se vzdali své náboženské víry a přivést je, třeba i násilím, k víře pravé a tak jim zajistit spásu a život věčný. A pokud to nepůjde po dobrém ani zlém pak bylo nutno takové zatvrzelce oddělit od pravověrných nebo přímo zničit.Ortodoxní věřící křesťané minulí i dnešní (viz např. A. B. Bartoš, Radomír Malý atd.) tedy židy nenáviděli a nenávidí především k vůli víře. Z hlediska objektivní pravdy je nutno ovšem říci, že totéž platilo a platí pro náboženskou nenávist, kterou je možno označit jako antigójismus, tedy náboženskou nenávist ortodoxních židů vůči všem, kteří nejsou jako oni. Tedy jedná tu se o náboženskou nenávist ortodoxních židů i proti nenáboženským Židům.
07. 01. 2012 | 13:29

skeptický napsal(a):

Psychologie je mezi vědy brána s rozpaky,a psychoanalyza je považována za pochybnou proceduru,která spíše škodí,než pomáhá.Závěry z podobného zdroje tudíž tuplem nepřekvapí.
07. 01. 2012 | 13:30

český maloměšťák napsal(a):

http://www.columbiajournal.ca/10-09/14%20Antisemitism.html

"...Keefer's most important chapter, “Desperate Imaginings: Rhetoric and Ideology of the 'New Antisemitism' ” examines “the rhetorical turns by means of which supporters of Israeli policies have sought to deflect criticism of even the most flagrant crimes and illegalities, libeling human rights activists as antisemites and representing victimizers as victims”.

This important book explores, in a historically balanced fashion, an attempt to suppress free speech which will set a precedent in Canada and internationally...."

Pod heslem "Antisemitism Real and Imagined" lze najít řeč profesora Keefera na you tube.

P.S S tou recaptchou jerUSAlem...si děláte srandu, ne ????
:)
07. 01. 2012 | 13:37

Béda napsal(a):

red akce,

ortodoxní interpretace nábožeství - ať již jde o ortodoxní křesťanství, islám anebo judaismus (i když mají v jistém smyslu společný základ) se nesnášejí. Samotné město Jeruzalém, kde jsou jejich posvátná místa je toho nejlepším důkazem.
07. 01. 2012 | 13:44

Občan napsal(a):

Kuras:

Když už o něčem píšete recenzi, tak
a) si to po sobě alespoň přečtěte, protože už jsem tam našel pravopisnou chybu
b) přepisujte anglické výrazy správně. Kniha se totiž jmenuje "Anti-Semitism: A Disease of the Mind; A Psychiatrist Explores the Psychodynamics of a Symbol Sickness"

Koukám, že to vyšlo v r. 1990; což značí, že to je spisek velice zatraralý, neb od té doby se změnilo mnohé. Vč. nazírání na sionismus a na jeho především židovské protagonisty (ti křesťanští jsou v některých aspektech ještě o fous horší).
07. 01. 2012 | 13:47

red akce napsal(a):

Náboženská nenávist mezi náboženskými zpátečníky, v dnešním světě tedy především vztah muslimů k jinak věřícím, či nevěřícím je dnes vysoká a nezmírňuje se. Spíše naopak.
Existuje ale také například náboženská nenávist mezi ortodoxními fundamentalisticky věřícími křesťany různých směrů vůči sobě navzájem, kterou lze snad nejlépe dokumentovat například na tom, že klíče od vchodu do chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě mají dodnes muslimové, protože mniši různých křesťanských směrů by nesnesli, aby je vlastnil jiný křesťanský směr, než ten jejich, tedy ten jedině pravý a správný.

Existuje ovšem také obecně náboženská nenávist mezi ortodoxně fundamentalisticky věřícími křesťany na straně jedné a ortodoxně fundamentalisticky věřícími židy na straně druhé. Tato náboženské nenávist mezi náboženskými fundamentalisty byla z obou stran a je vzájemná. Židé ovšem byli z početního hlediska tou slabší stranou, menšinou. Tahali tedy v tomto sporu vždy za kratší slámku.
07. 01. 2012 | 13:50

ghándí napsal(a):

já si myslim, že antisemitismus souvisí s přirozenou lidskou vlastností a potřebou utočit na toho, kdo si to nechá líbit.
07. 01. 2012 | 14:14

zemedelec napsal(a):

Vážení.
Hodně to s krátím.
Někteří už se bojí,že nastane noví holokaust.Bohužel,jinak to dopadnout nemůže.Nekdo tomu také říká Boží mlýny.
07. 01. 2012 | 14:46

Qwer napsal(a):

Kdo to toho Šejkspírova Kupce tady překládal ?
07. 01. 2012 | 15:11

History. napsal(a):

To, že je někdo paranoidní, neznamená,že po něm nejdou. Prý i 3. prezident má být koscher. Shalom.
07. 01. 2012 | 15:37

skeptický napsal(a):

Testing,testing.
07. 01. 2012 | 15:37

skeptický napsal(a):

Kurva rekaptcha.Vaše škoda,ani kněz dvakrát nekáže.
07. 01. 2012 | 15:38

Béda napsal(a):

History,

Fischer?
07. 01. 2012 | 15:47

Madoff napsal(a):

Nemusíš mě milovat, ale splácej i s nekřesťanským úrokem. Shalom.
07. 01. 2012 | 15:54

Richard Jung napsal(a):

Klasický rozbor prejudice a antisemismu je The Authoritaritariehn Personality (Autoritaářská osbnost) z roku 1950).Autoři jsou Adorno, Frenkel-Brunswick(ová), Levinson a Sanford. Vydal Harper, New Yok. Kniha byla (je)světoznámá a základedem celého odvětví literatury, ke které Rubin ani Kurasova recense nic podstatného nepřidává.
07. 01. 2012 | 15:58

Al Jouda napsal(a):

Židé jsou prastarý národ, který je schopen zrodit velmi nadané a slušné lidi, ale také maximálně vypráskané lumpy. Právě kvůli těmto lumpům vznikl generalizováním antisemitizmus.
07. 01. 2012 | 16:00

Richard Jung napsal(a):

The Authoritarian Personality
07. 01. 2012 | 16:00

Yochanan napsal(a):

Izrael nutně potřebuje silný životaschopný pohyb liberálního judaismu, který se může úspěšně prosadit v náboženském a politickém postavení proti nežádoucímu a zpátečnickému trendu v Izraeli, šířenému tzv. ortodoxními sionisty, zejména ultra-ortodoxními a pravicovými radikály, který směřuje k extremismu. I když většina izraelských Židů definuje sebe sama jako sekulární, ve skutečnosti většina z nich dodržuje židovský životní cyklus akcí a svátků, jako například velikonoční seder. Pro ty, kteří hledají smysl a účel v rámci osvíceného Progressive Judaismu nepředstavuje liberální judaismus odmítnutí, ale oživení židovství. A to je důvod, proč naše hnutí výrazně expanduje, a proto je nám souzeno, abychom se stávali stále významnějším faktorem izraelské společnosti, řekl rabín Hirsch.
"Můžeme se nadále pokládat za původní světové hnutí, pokud by se nám dařilo jen v nežidovském prostředí, a ne v židovském prostředí? K tomu, abychom my a naše americké hnutí měli správné nasazení a identitu jako Židé, je třeba pomáhat (ideologicky) živit Izrael a světové hnutí. Je Izrael příkladnou společnosti? NE! Tou ale není ani americká společnosti. Izraelská skutečnost má, jak se zdá, daleko od snu. Aby však bylo jasno. Bylo by židovskému národu lépe, kdyby nebylo židovského státu? Pokud bychom žili jen ve snech o biblických prorocích? "
07. 01. 2012 | 16:09

Občan napsal(a):

To Richard Jung:

To je stejně zajímavé, jak zrovna amíci mají potřebu pořád všechno a všechny zaškatulkovávat, kategoricky definovat a vůbec nahlížet primitivně černobíle. A ve všem hledají nejlépe psychiatrickou diagnózu, přičemž bez mrknutí okem popravují i prokázaně duševně nemocné lidi.

"A maminka mne nutila nosit červené trenky..." - zřejmě to tam je podstatně častějším jevem než kdekoli jinde na světě :o))
07. 01. 2012 | 16:16

Martin Konvička napsal(a):

Richard Jung

Ta Authoritarian Personality je právě zásadní nepochopení celého našeho problému (s bigotností, rasismem, autoritářstvím, nacismem). Světoznámá je - a zavedla na zcestí skoro celou následnou sociologii, a spciální psychologii, a intelektuální levici jako takovou.
Vlastně se to dá shrnout tak, že až tou knihou udělali "kulturní marxisté" opravdovou škodu.

Silné tvrzení, co?
Zkusím ho podepřít, s nutným zjednodušením.
Ta A.P., v níž Adronovci viděli mimo jiné "kořen nacismu", jsou normální osobnostní rysy, které najdeme, když to tak řeknu, u psychosexuálně & vztahově dominantních jedinců, kteří se nacházejí v každé lidské (a potažmo primátí) populaci.

Teritorialita, hlídání zdrojů, konzervatismus, ano jistá "bigotnost", ve smyslu neofobie a xenofobie.

Kořen nacismu? Stěží - ty vlastnosti jsou normálně gaussovsky rozděleny, Adornově A.P. by odpovídalo co já vím 20% každého populačního vzorku, pokud by tedy nevzorkoval zrovna v čajce, kam chodí nad světem kňourat humanitní intoši.

No a na třeba vojenské škole by samozřejmě zjistil, že jí odpovídá třeba 90% vzorku - což odráží normální dělbu práce ve společnosti, ty "autoritářské" povahy jsou pro zdravou společnost stejně nezbytné, jako ty rysy antiautoritářské.
Oheň a voda, země a vzduch, jing a jang.

Žádný z těch pólů není "správný" či "špatný", a společnost, která akcentuje jen jeden ten rys, je pochopitelně nezdravá - to byl případ přeautoritářštělé společnosti nacistické (třeba), stejně jako překňourané společnosti západní.
07. 01. 2012 | 16:20

Béda napsal(a):

Občan,

nechte na hlavě! :)) Totalitářské režimy mají sklon vyfabrikovat si zákony na ochranu režimu a své kritiky označovat teroristy, nepřáteli svobody a pokroku, psychopatickými osobnostmi... Vždycky se najde nějaký podržtaška - psychiatr, Dr. Mengele... který splní úlohu užitečného mouřenína.
07. 01. 2012 | 16:23

Občan napsal(a):

To Yochanan:

Hm...
A uvědomujete si, že tím, co jste popsal, jste popřel existenci židů jako národa a naopak potvrdil, že to je pouhopouhá náboženská komunita, jejíž a jíž se náboženství stalo politikem?

Vy jste totiž zásadně popřel, že by žid mohl být ateistou nebo dokonce vyznávat jiné náboženství než židovské. Žid podle Vašeho příspěvku je determinován POUZE a VÝHRADNĚ náboženskou příslušností a ničím jiným. Dost málo na to, aby bylo možno považovat židy za národ.
07. 01. 2012 | 16:23

Občan napsal(a):

To Béda:

No to jo, ale teď momentálně to je o židech. A zejména judeosionismus je doslova koncentrátem totalitarismu.

A navíc jsem právě utrpěl sociokulturní šok, protože souhlasím s obsahem Konvičkova příspěvku :o))¨Jdu si pro cigáro, bo tohle musím nějak rozdejchat :o)
07. 01. 2012 | 16:27

jarmulka napsal(a):

Nevim jestli židi jsou jediní bigotní. Ale zajímalo by mne proč jsou s nimi problémy celá tisíciletí a na všech komtinentech- čím to vysvětlit.
07. 01. 2012 | 17:06

Yochanan napsal(a):

Občan?, 07. 01. 2012 | 16:23

To jsem teda nevěděl.
A kdyby to napsal někdo jiný než vy, asi bych o něm řekl, že je to psychicky chorobný lhář. Říkat něco podobného o vás, není ale vůbec třeba. Vaše starosti bych opravdu nechtěl mít. Je opravdu zbytečné vám odporovat. Máte absolutní pravdu. Pokud se však domníváte, že jste svým příspěvkem zvýšil úroveň této diskuze víc, než na nulu, pak jste se poprvé ve vašem životě stal optimistou.
07. 01. 2012 | 17:07

Yochanan napsal(a):

Proč židovský Bůh nemá titul CSc.

1.. Má jenom jednu známou publikaci.
2.. Ta je v hebrejštině.
3.. Nejsou v ní odkazy na další prameny.
4.. Nebyla publikována ve známém vědeckém časopise.
5.. Mnozí pochybují o tom, že ji napsal osobně.
6.. Je nutno přiznat, že je známá po celém světě - ale co dělal potom? Proč nepíše aspoň třeba blogy na aktuálně.cz?
7.. Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená.
8.. Ostatním vědcům se nepodařilo zopakovat jeho experimenty.
9.. Nepožádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech.
10.. Když se mu jeden pokus nevydařil, pokusil se zahladit stopy utopením pokusných objektu.
11.. Jedince, kteří se nechovali podle očekávání, vyřadil z pokusného souboru.
12.. Nechodil do přednášek - jenom vzkázal studentům, co si mají prostudovat.
13.. Místo toho, aby učil osobně. Nechal za sebe učit svého syna.
14.. První dva studenty (Adam a Eva) vyhodil, protože se naučili něco navíc.
15.. I když má jen 10 požadavků, většina studentů v praktickém testu propadne.
16.. Konzultace poskytuje jen velmi zřídka, a to ještě na vrcholku hory.
07. 01. 2012 | 17:11

an napsal(a):

No to je teda clanek. Spise propaganda.

Proc se autor nezamysli, ze kazdy anti-ionismus (a nemusi jit zrovna o antisemitismus) jednoduse vznika tim, ze urcite skupine lidi/spolecnosti/statu, proste jednani, zivotni postoj, urceni v globalnim meritku jednoduse VADI, nebo se s nim NEZTOTOZNUJI?

Je prilis jednoduche oznacit vsechny za bigotni. Jednoduche, jako neustale odvolavani se na hololaust. Holokaust nepopiram a nesouhlasim ani s narody/jednotlivci, kteri ho popiraji. Je historicky dokazano, ze zide utrpeli mnoho zla, je historicky dokazano, ze zide pred 2WW hromadili zlato, nemovitosti a majetky jako nemocni, zatimco lide umirali od hladu na ulicich...

Jak je mozne, ze zide si nevazi celosvetove pomoci (ano i ohromne pomoci komunistu a Izrael byl dlouha leta jeden ze zpratelenych statu i s byvalym rezimem), celosvetoveho odsouzeni toho, co magor Hitler dokazoval a nyni pomalu delaji podobne veci v pasmu Gazi? Kdo muze ospravedlnit nekolikaletou okupaci cizich uzemi a pasma Gazi, proc OSN jeste nenaridila Izraeli sankce za toto jednani? Proc neodsoudila pouziti bileho fosforu v Gazi? Tech otazek by bylo milion, problem je, ze nikdo by nikdy neodpovedel (myslim pravdu, ne propagandu).

Misto toho se snazi udelat nemocne jedince z kazdeho, kdo se jen zamysli nad soucasnym jednanim zidu. Zejmena k jejich utrpeni v minulosti. Vzdyt to lidove receno "hlava nebere".
Kdyby jim zalezelo na klidu ve svem okoli, uz davno se stahne ze vsech okupovanych uzemi, uzna sve hranice, ktere byly vycleneny OSN, prestane s vystavbou osad na okupovanych uzemich.
Deje se pravy opak. Vzdyt semite nejsou pouze zide, ale i arabove. Pouze nabozenstvi se lisi. Kazdy narod ma sve tradice, sve nabozenstvi, proc se kvuli tomu vrazdit a nenavidet?

Jak tedy vnimat tento stav? Na to nikdo relevantne neodpovedel.
Misto toho je kazdy, kdo se nad tim zamysli, bigotni jedinec.

Min kecu a propagandy a vice cinu pro svetovy mir. to jedine muze ozdravit "bigotni jedince".
07. 01. 2012 | 17:29

Tomáš M napsal(a):

Jarmulko 17,05 nechci se dopustit trestného činu, ale on jistý Adolf tento problém docela přesně vysvětlil. A podle mne to dost sedí
07. 01. 2012 | 17:32

credo napsal(a):

„Kazdy narod ma sve tradice, sve nabozenstvi, proc se kvuli tomu vrazdit a nenavidet?“
Ano. Proč Izrael nevrátí dobytá území?
Ale Izrael to udělá. Udělá to přesně druhý den po tom, co Slovensko vrátí území jižního Slovenska, které bylo přes 1000 let a je dodnes obýváno Maďary a to včetně Žitného ostrova a Košic, kde už původní většinoví obyvatelé, tedy Maďaři dnes prakticky nejsou. Proč tam nejsou? Protože toto území obsadilo přes nesouhlas Maďarů československé vojsko na základě velmocenské Trianonské smlouvy.
Ano. Proč Izrael nevrátí dobytá území?
Ale Izrael to udělá. Udělá to přesně druhý den po tom, co se do Sudet vrátí původní obyvatelé, tedy sudetští Němci, včetně svých potomků, Dnes se jedná o cca 7 milionů lidí. Proč tam nejsou? Protože z tohoto území byli Němci odsunuti.

„Jak tedy vnimat tento stav? Na to nikdo relevantne neodpovedel.“
Já říkám: Protože začali válku, stejně jako Arabové, a tu válku,stejně jako Arabové, prohráli. Stejná pravidla totiž platí buď pro všechny, nebo pro nikoho.
07. 01. 2012 | 18:02

Béda napsal(a):

credo,

matláte dohromady hrušky a švestky a rozbředáváte v tématu.

1) Slováci v Maďarsku snad již vůbec neexistují - byli asimilováni - nikoliv tak Maďaři na Slovensku, kteří žijí v prostředí rozsáhlé autonomie. Nikdo je nezatlačuje "do moře" neutiskuje, neprovádí vůči nim genocidu...

2) Odchod páté kolony nach Heimat byl důsledkem téže války, která provedla na židech holocaust. Dá se říct, že nacisté v ČR mají na svědomí životy českých židů. Sudety byly odjakživa součástí země české. Tato je měla v nepřetržité držbě po staletí atd..
07. 01. 2012 | 18:17

Přemysl napsal(a):

Jochanán
Bylo by vám lépe, kdybyste byli vzali Madagaskar.
Problém sionistů byl, že museli své soukmenovce ze štetlů na něco nalákat (a později také něčím přinutit) k cestě, na kterou se jim nechtělo.
Protože jste nedokázali od sebe oddělit moderní státnost a náboženství (Herzl říká: batvy JEJICH modlitebních šál), stojíte na břehu moře proti miliardě muslimů.
Jen matně si vybavuji co o tom říkal Džamal Abdul Nasr.
07. 01. 2012 | 18:30

Matematik napsal(a):

Kuras vychazi z predpokladu, ze vitez ma vzdycky pravdu. Nebo-li svoboda je poznana nutnost (K Marx). V teto medialni kanonade jsou USA ktere prepadaji jednu zemi za druhou jak na bezicim pasu hdonym stryckem Samem. Izrael loupici jeden akr pudy za druhym je goeblsovskou propagandou prezentovan jako obet.
Jak stat Izrael tak Cina maji jaderne zbrane. Jak stat Izrael tak Cina obsadili cizi uzemi (byt s jinymi propagacnimi prohlasenimi). V obou pripadech doslo k odvete , k tibetske i palestinske intifade. Iran , jenz nikdy nikoho neprepad a nevlastni zadne jaderne zbrane je neustale prezentovan jako esence zla.
A co izraelske jaderne hlavice? Ty jsou mirove a vonave?
Absurdistan dosahl sveho vrcholu, kdyz byl Iran spojovan medialne s holocoustem ackoliv byl na strane bojujicich proti nemcum....
I ta nejsprosti devka na E55 ma vesti moralni kredit, nez tihle Kurasove.
Vsem doporucuji navstevu statu Izrael a pomudrovat nad tou politikou jako pres kopirak prevaztou z geneticke lihne norimberskych pravidel.
Jak by se asi soudruhu KUrasovi libilo,. kdyby v britanii zavedli stejna rasova meritka vuci nebritum jaka panuji v Izraeli? A to nemluvim o tom, ze palestionci tam jsou doma s daleko vetsi vahou, nez zide jichz tam v roce 1900 nebylo ani procento...

"pravda je lež láska je nenávist a válka je mír"
Ministerstvo pravdy v románu 1984 od George Orwella
Vzdyt stejne propagandisticke metody pouzival i Hitler. Zda se ze zide lecos pochytili...
07. 01. 2012 | 18:49

aga napsal(a):

Samy počátky psychoanalýzy jsou spojeny s problémem nepřátelství ba nenávisti mezi židem a gojimem. Otcové zakladatelé se po mnohoslibném počátečním přátelství a spolupráci postupně ostřelovali těžkoartilerními psychoanalytickými rozbory vadnosti jak židů, tak gojimů respektive, čímž zdařile potvrdili svou geniální teorii projekce. Je pochopitelné, že pokrevní následovníci Freuda pokračují v jeho tónu a jungiáni to vidí přesně opačně. To znamená jediné, kecaj všichni, Rubina nevyjímaje. A měli by si každý zamést nejprve před svým vlastním prahem, Rubina nevyjímaje.
07. 01. 2012 | 18:57

Matematik napsal(a):

pro jarmulka
nijak nepopiram holokaust a odsuzuji kazde zverstvo a nasili. Prave proto je mi na zvraceni z techto poruciku Troniku jako je Kuras, kteri vidi lidske utrpeni a pravo dialekticky, lepe receno rasove ideologicky...
K vasi otazce, predstavte si, ze byste mel ve skole skupinu zaku, ktera by sama sebe oznacila za vyjmecnou, za vyvolenou, ba primo stvoritelem vseho byti vyvolenou.....
Anti sionismus ma tyto koreny. Proto se budou zidstale a stale setkavat s opovrzenim. Podle teorie her je jejich pristup k existenci v zaklade spatny.
Z moralniho hlediska jde o jakesi neandrtalce.
Nejen teorie her, ale napriklad psychologie, ktera davno objevila princip "ja jsem OK ty jsi OK" pripadne "Ja nejsem OK ty nejses OK, ale je to OK", take ukazuje na nebezpecnost a patologii principu "vyjmecnosti"
Nic proti zidum, ale pokud ma nekdo od kolebky do hlavy vtloukano, ze je neco vic, to je pak problem.... Hitler rozhodne nebyl objevitel myslenky "vyvoleneho naroda". V tomto smyslu to byl plagiator.
Mozna se v necem pletu a nejaky humanista s prstem na spousti jadernych hlavic mi to vysvetli.

"svoboda je pocit viny za krivdy pachane na druhych"
07. 01. 2012 | 19:01

an napsal(a):

credo:

Ja pisu o rezolucich OSN a vy (obhajce zidu), mluvite jak jinak o vyhrane valce. Zidum bylo urcene uzemi a oni okupuji jine.

O tom, ze jde o okupovane uzemi, nikoli uzemi uznane OSN, ostatne ani zadnym samostatnym statem, nemuze pochybovat nikdo.
V opacnem pripade lze a dezinformuje (opet zcela bezne u zidu).

Zadne z okupovanych uzemich jim nebylo nikdy priznano a zustava okupovanym uzemim, narozdil od statu (Slovensko atd), ktere zminujete.

Vlastne jen potvrzujete soucasny medialni trend. Manipulace, dezinformace, demagogie. Bohuzel, takove formy ve 21. stoleti a dostupnosti ruznych zdroju ze vsech koutu sveta neobstoji. Maji a budou mit vzdy pouze kontraproduktivni dusledek.
07. 01. 2012 | 19:11

Matematik napsal(a):

Myslim, ze ke komunikaci je treba komunikativnich terminu a znaku, ktere budou uzity. Vzhledem k tomu, ze plalestinci patri do skupiny semitu , zda se mi, ze nekdo je tady diletant nebo ma nejake nekale umysly a nema zajem na komunikaci nybrz na medialni masazi.....
07. 01. 2012 | 19:17

lasifa napsal(a):

ad Martin Konvička
Jen pár slov k vašim názorům: srovnání protimuslimských a protižidovských postojů se bohužel často nabízí, protože i antisemité i "islamofobové" (nesnáším to slovo,ale teď ten fenomén potřebuju nějak jednoslovně nazvat) používají podobnou argumentci, bojí se stejných věcí clkově obojí zavání stejnou nesnášenlivostí.A proto je třeba se na věc dívat nejen politologicky a historicky, ale i historicky a sociologicky. Proto mi autorem citované dílo připadá jako přínosná věc.Samozřejmě, nečetl jsem,neb je to primárně o antisemitismu (jak jsem pochopil) a to už dnes není "mým hlavním" tématem.
Vy taky
Ad nemocní Němci-já bych s tím souhlasil, nemocná byla většina společnosti-a vy to tam vlastně dál píšete. Ovšem používat argument,že ten člověk jen vyslyšel názory a touhy společnosti-to sice vypovídá o sociálně patologické situavi tehdejšího Deutschlandu (no, přesněji té země tak od poslední třetiny 19. století), ale zároveň to svědčí o tom,že na vůdcovské typy je třeba vždy a všude si dát pozor-v zaměstnání, v partnerském vztahu a ze všehp nejvíc ve veřejném a politickém životě.
Tím se dostávám k tématu Authoritarian Personality: Vůdcovským typům je vlastní jistá arogance, nepokora, zjednodušování věcí-a celkově nepochopení problémů. Ať vůdci vedou krátkodobě v dobách krize (např, řecká tyranis), po době krize,nechť se stáhnou do soukromí, kde můžou požívat úcty za minulé ctnosti. Protože tito vůdcové často přinášejí (aktuálně již neplatné) recepty z minulosti. Jako příklad mě napadá W.Churchill, kterého si cením za vedení Anglie za doby II. války, ovšem jeho přístup ke koloniální tematice se hodil tak do 19. století.A podobných by se našla spousta.
Jinak k té nezdravé společnosti, to je téma na předlouhou diskuzi, sám jsem během studia historie došel k závěru, že právě svár vůdcovského extrému s většinovou společností je jeden ze základních problémů dějin, který působí války a revoluce. Nemohu se zbavit dojmu,že by bylo mnohem lepší,kdyby neexistovaly světospasitelné ideologie, teritoriální nároky a podobné věci,bylo by lidem mnohem lépe. Vámi adorovaní vůdcové mají historicky tendenci porazit jednoho hegemona a zahájit hegemonii druhou, tedy vyhánět čerta ďáblem. V té chvíli mi Vámi opovrhovaní intouši v čajovně jsou mnohem bližší, než obhíjci jakéhosi vlastenectví,nebo čeho se to vlastně dovoláváte) neb u nich tyhle věci odezvu nenacházejí(a žádný zdroj konfliktů od nich nehrozí).
A když se mám vyjádřit k Vaší "překňourané "západní společnosti-připomněl bych právě válečné peklo 20. století jako věc, která k té překňouranosti vedla. Jen jestli to náhodou není tak,že konzumem přecpaná část současné západní society zažívá jakousi nudu a podvědomně po válkách a jejich vůdcích začíná toužit a proto má tendenci k násilnému řešení problémů- ať to je Izrael(pokud je toto pro střední Evropu vůbec "problém"), přistěhovalci anebo teď tak populární islamizace.
Buď jak buď,tyhle věci mají i psychologické příčiny a je rozhodně dobré patřičnou literaturu číst.
07. 01. 2012 | 19:49

Přemysl napsal(a):

Jochanán
A zkuste se do krasohledu, kterým se díváte na sionizmus kouknout z druhé strany.
Co kdyby si Herzl nenechal narůst plnovous a zůstal redaktůrkem ve Vídni.
Žádní sionští mudrcové by se v roce 1897 v Basileji byli nesešli a Německo by tím pádem v roce 1916 bylo s Francií uzavřelo příměří.
Revoluce v Rusku by zůstala buržoasní s Alexandrem Kerenským jako ministerským předsedou.
Žádná druhá válka by se nekonala.
Když naříkáte nad svými mrtvými, uvažte kdo koho vyšel dráž.
07. 01. 2012 | 19:56

Martin Konvička napsal(a):

lasifa:

Díky za reakci, která ovšem otevírá tolik okruhů pro polemiku, že nejsem s to zodpovědět teď hned a "z voleje". Bude to na dýl.

Jen tedy předešlu: také nesnáším slovo "islámofob", proto se také nazývám, a myslím že Ben Kuras jím je také, "islámoklasta" (dle vzoru ikonoklasta, což je počeštěleé eikonoklastos).
No a ti "islámoklasté" se opravdu nebojí stejných věcí, jako němečtí antisemité předválečné doby.
Ba právě naopak.
Nic, čeho se takový A.H. bál u židů - rafinovanost, zakuklenost, "společenství krve", "oslabování národa", "finanční machinace" - se v islámu nenachází, neb toho islám není schopen. Islám ostatně není a nikdy nebyl "společenstvím krve", je společenstvím zotročených (islam = submission, muslim = ten, kdo se podřídil). Proto - a na to pozor - jej ani nelze zlikvidovat fyzickou likvidací muslimů (=> odtud ta bizarnost s představou, že někdo jako Wilders, Spencer nebo Konvička by chystal něco jako nový holokaust), ale jen a pouze jejich osvobozením.

Myslím, že jsem se rozepsal pěkně.
07. 01. 2012 | 19:59

aga napsal(a):

lasifa

Hlavním poselstvím psychologické literatury je fakt, že zametání konfliktů (které mají vždy emocionální příčiny, většinou nereflektované) pod kavárenský koberec a snaha o jejich řešení "korektní a neosobní diskuzí" vede jen k ničivějšímu konečnému výbuchu a většímu okruhu trosek. Jestli nám psychoanalýza dala něco skutečně objevného, pak je to toto poznání. Bohužel, masy jsou pacifikovány a oblbovány neustálými slovními výplachy mozku, zatímco vůdcové se připravují na to konečně konečné řešení.
07. 01. 2012 | 20:01

aga napsal(a):

Přemysl

Navíc, některá náboženství mají obětování svých synů svému Bohu zabudováno přímo ve svých základech. O cizích synech a dcerách nemluvě.
07. 01. 2012 | 20:04

aga napsal(a):

Pane Konvičko

Polarita sadismus masochismus je věčná, je latentně obsažena i v každém z nás, a stejně tak je obsažena v každém náboženství. Masochistu osvobodit nemůžete, to je jako chtít poručit větru dešti. Stejně tak si sadista pro svůj sadismus nalezne mnoho náhradních kanálů, i když mu zakážete příslušnou ideologii. Klidně třeba nějakou "bohulibou". Tisíce historických příkladů.
07. 01. 2012 | 20:10

Martin Konvička napsal(a):

lasifa

Co se tedy dělo v tom Německu? Knih jsou o tom stohy, ale snad se shodneme, že ta rychle se rozvíjející země normálně "nezvládla modernizaci" - tedy rozpad rodinných struktur, stěhování do měst, urbabnizaci, obrovské možnosti (gründerských zbohatlíků bylo!) ale i rizika (mluvíme o nich na jiném blogu, pod T. Sokolem). Celé to komplikovala jakoby starosvětská rodinná a sexuální morálka, bábovka - dečky - kraječky, lidem v té dynamické a současně maloměstské společnosti chyběl jakýsi ventil.
Pro srovnání: tentýž proces (industrializace a urbanizace) trval v třeba v Británii 150 let, v Německu maximálně 50 let. A Británie měla na psychosociální napětí pohodlný ventil - koloniální službu, ten Německo nemělo.

Dostáváme se k Autoritářské osobnosti.
No a to je úrazu kámen. Vy používáte adornovskou karikaturu ("strnulost myšlení"), ale vždyť ta A.P. není nic jiného, než zákonů dbalý a bohabojný otec rodiny, trochu přísný, pečující o dobrý stav domu a majetku, na manželku a děti, pravda, občas krapet příkrý, ale ochotný je bránit a položit za ně i život... Je to špatně? Představte si totéž v ženském těle. Přísná leč pečující, občas megera, ale pořádná, ochotná dát rodině první a poslední - je to špatně?

Pokud je to špatně, příteli, a "máme si na ně dát pozor", museli bychom hygienicky popravit 20 procent populace. Včetně prakticky všech vojáků, poloviny policajtů, všech prokurátorů, značné části kovodělníků a všech šéfek berních úřadů a vrchních sester.

Problém není, příteli, že by došly vrchní sestry (on by tu práci vzal někdo jinej), ale že by společenské struktury přestaly fungovat. Ale stalo by se něco mnohem horšího: úplně jiných 20 % populace, ti "nevůdcové", by byli nešťastní, protože by je nikdo nemiloval, a kdyby jo, bylo by to falešné, a tak či onak, nerodily by se jim děti.

Kam v tom zapadá Hitler?
Vrátím se k první válce. Ta to "cozy" Německo definitivně rozvrátila. Nejen to, dvacátá léta, to byla doba společenského potlačení armády, junkerů apod., doba dominance úplně jiných složek společnosti (zjednodušeně: velkoměstských intelektuálů), úplně jiné zábavy (kokain, jazz, uvolnění sexuální morálky - stačí číst dobovou beletrii), doba, v níž se "autoritářská osobnost", která se tak dobře orientovala v předválečném Německu, ztrácela.
A H. byl vše jiné, než "autoritářská osobnost", byl její negativ (bezdětný bohém, snílek, pracovními návyky flink, sexuální experimentátor) - jenže velice správně vycítil, co ti "autoritáři" chtějí slyšet. Co je trápí, a co chtějí, za čím půjdou.
Židy do toho vlastně jen zamotal - byla to osobní paranoia, oba si jistě dovedeme představit nacismus bez antisemitismu, jen by bylo nutno najít jiné obětní beránky.

Doufám, že jste náležitě šokován, to já rád.
07. 01. 2012 | 20:19

lasifa napsal(a):

ad aga
Já bych tu psych. literaturu tak nebagatelizoval.Jako učitel se často až děsím, když ty knihy jednou za dlouhý čas čtu, kolik sociálních konfliktů, které sám aktuálně musím řešit, bylo užd dávno v minulosti posáno a nabídnuto řešení. Že by to v nepedagogické psycholigii bylo o tolik jinak?
Jinak-diksuze je vždy osobní, a to i u lidí,kteří se korektností zaklínají nejvíce, a je to tak dobře. protože míra dodržování korektnosti zase vypovídá jen o osobnostních charakteristikách.
Ale diskuze nekorektní,alespoň částečně, nemá smysl,pak z toho jsou časem jen urážky nebo nekompetentní řeči. Takže se slova korektnost nebojme,šetří náš před urážkami druhých.
ad Martin Konvička
Díky za reakci,ten islamoklasta....na mě je to moc agresivní, strašidelné. Vymyslím si jiný pojem,ale díky za inspiraci. Ono totiž u většiny lidí jde opravdu o islamo - fobii, tedy strach z islámu,čili věc, kterou netřeba hodnotit kladně či záporně.Na základě internetových diskuzí a rozhovorů jsem osobně přesvědčen,že většině lidí (kromě třeba Vás a mě,jen z opačných důvodů) je celý islám, židé a přistěhovalci šumák,jen jde o to,aby se to neřešilo u nás a na náš úkor. Nějaké celosvětové odstranění islámu řeší jen pánové z eurabie,DOSTu a podobných spolků+Wildersové,Breivikové a podobní.(Konvičky tam narozdíl od Vás psát nebudu, mám pocit,že do téhle bandy nepatříte).
Ještě k tomu srovnání antisemit. a antiislamismu(taky pojem nanic), ani likvidací židovského národa antisemitismus nemizí, a je i tam,kde Židé nejsou. Což mě zas utvrzuje, že jde v podstatě o psychologický fenomén,jen dosud nejednoznačně popsaný a vysvětlený.
Jinak k tomu blutgemeinschaftu,jo,to je ejdna z věcí,kterou u muslimů tak nevidím,ale jinak mi ta argumentace přijde totožná.
L.
07. 01. 2012 | 20:22

Rek napsal(a):

Fakt je ze zide na celem svete podporuji jeden druheho. Pres kontinenty. I kdyz nemluvi stejnym jazykem.
S tim nic nenadelate.
Je to nebezpecne ?
Nevim !
Prvni prezident zid Havel, druhy prezident zid Klaus, a zarucuji vam ze jestli bude zase volit nas parlament, tak treti prezident bude zase zid. Treba Fischer.
Vzdy v posledni chvili nejaky ten volic, jako treba Rusnok, prebehne a tu volbu jim umozni.
Ja se divim, z Cechum kteri se hrde hlasi k ateizmu tohle vadi.
Melo by jim to byt jedno, ne ?
Za chvili tu budeme mit muslimy, to bude vetsi zabava !
07. 01. 2012 | 20:23

Rek napsal(a):

Fakt je ze zide na celem svete podporuji jeden druheho. Pres kontinenty. I kdyz nemluvi stejnym jazykem.
S tim nic nenadelate.
Je to nebezpecne ?
Nevim !
Prvni prezident zid Havel, druhy prezident zid Klaus, a zarucuji vam ze jestli bude zase volit nas parlament, tak treti prezident bude zase zid. Treba Fischer.
Vzdy v posledni chvili nejaky ten volic, jako treba Rusnok, prebehne a tu volbu jim umozni.
Ja se divim, z Cechum kteri se hrde hlasi k ateizmu tohle vadi.
Melo by jim to byt jedno, ne ?
Za chvili tu budeme mit muslimy, to bude vetsi zabava !
07. 01. 2012 | 20:26

Martin Konvička napsal(a):

Pokračuji, lasifo.
Teď už budu reagovat přímo na Váš text.

"Nemohu se zbavit dojmu,že by bylo mnohem lepší, kdyby neexistovaly světospasitelné ideologie, teritoriální nároky a podobné věci, bylo by lidem mnohem lépe."
-- ale tady pletete víc věcí, které jsou svými opozity.
Teritoriální nároky = to, že si pantáta hlídá grunt, panovník či politik hranice.
Všespasitelné ideologie = sny těch, kdo na vlastní grunt nemají.
To první být musí, to druhé ... no, něčím se lidé musí bavit. Ďábelský mix vzniká až v kombinaci (do toho krásně zapadá fenomén nacismu: A.H. narouboval své spasitelství, a svou paraniu, na konzervativní teritorialitu svých stoupenců z řad teritoriálně armády a šlechty).

"Vámi adorovaní vůdcové mají historicky tendenci porazit jednoho hegemona a zahájit hegemonii druhou, tedy vyhánět čerta ďáblem."
-- Souhlasím, ač nerad. Co ale naděláte? Někdy toho čerta JE nutno vyhnat.

"V té chvíli mi Vámi opovrhovaní intouši v čajovně jsou mnohem bližší, než obhíjci jakéhosi vlastenectví,nebo čeho se to vlastně dovoláváte) neb u nich tyhle věci odezvu nenacházejí(a žádný zdroj konfliktů od nich nehrozí)."
-- No, to je zásadní omyl. Lenin & Trotský, stejně jako Hitler & Goebbels (ale i Havel & Dienstbier, bacha na to!) byli právě ti intouši. Hrozilo u nich leccos, v dobrém (ti poslední dva) i zlém (první dvě dvojice). Co ale pamatuju, tak ani L&T, ani další dvojice, neodmítali spolupráci s ryze autoritářskými typy (všelijakými generály, vojáky, policisty). Odmítání "autoritářství" pro autoriářství je až poměrně nový fenomén, a já tvrdím, že zásadně chybný.
A pozor - kafírenskými intoši neopovrhuji. Léta jsem byl jedním z nich. Časem mi ale došlo, a trvalo to, že věčné povznesené hořekování nikam nevede.
07. 01. 2012 | 20:33

aga napsal(a):

lasif

Já přece psychologickou literaturu vůbec nebagatelizuju. Ovšem, jediné skutečné řešení, které může - a to právě v souladu se svými nejpodstatnějšími poznatky - nabídnout je to, že si své emocionální konflikty musíme vyřešit každý sám, a to na vlastní kůži. Tím, že si o nich budeme číst, nevyřešíme nic. Život není rovnice ani křížovka, život se řeší žitím a ne mluvením, čtením nebo psaním. I kdybyste si přečetl sto návrhů řešení nebo sto příkladů, jak to řeší někdo jiný, stejně si svůj konflikt musíte vybojovat na vlastní kůži.
07. 01. 2012 | 20:45

Martin Konvička napsal(a):

lasifo,

Tou odpovědí jste mě doslova vyvedl z konceptu, protože teď vidím, že to strašlivě motáte. Všechno.

Vy píšete, že "islámoklasta" je (cituji) "na mě moc agresívní", a taky - jinde - píšete, že vám ta "argumentace přijde totožná".
Safra, co takhle si zkontrolovat fakta.

Islámoklasta je agresívní, ale džihád, harbi, džizjah, "nádžís" (= špína, nemuslimská děvka), dhimma (= smlouva o "ochraně" za poslušnost) ... Vám agresívní nepřijdou? Základní rozdíl mezi předválečnými židy (= hitlerova paranoia) a muslimy (současná evropská realita) je v tom, že zatímco celé "židovské spiknutí" bylo postaveno na pár podvržených textech, k nímž se žádný soudobý žid nehlásil, tak islám je postaven na textech, o jejichž autentičnosti nesmí žádný muslim pochybovat, a které jsou volně k mání, a jež ti troubové fetišisticky zbožňují, a čtou si v nich několikrát denně, v pátek odpolede pak společně.
Ale tohle se lidem, kteří dávají přednost svým estetickým představám před realitou, nedá vysvětlit.

Proto, příteli, tady vždy byly ty "autoritářské osobnosti" - vojáci, policajti, ano i politici, aby společnost takříkajíc hlídali, a takoví, jako Vy, si mohli pokojně něco myslet - v těch čajovnách.

Čímž jsme zpátky u tématu.
Jistěže k té současné "překňouranosti" vedlo zlo světových válek. Ale nejen to. Ty války, jestli jste si nevšiml, jsme (jako civilizace) nakonec vyhráli.
Následovala ale ZÁSADNĚ CHYBNÁ ANALÝZA, z per různých Adornů a spol., kteří to svedli ne na zpackanou modernizaci, ne na obecné rozklížení společnosti dávající prostor paranoikům hitlerova typu, ale na "autoritáře" jako takové.
Tím je ovšem zahnali do soukromí, ne-li do podzemí. A znemožnili jim, aby se též podíleli, řekněme, na společenském diskursu. Důsledky mohou být strašlivé, a vlastně již jsou, protože "čajovnová" společnost kulhá na obě nohy.

Nenávidí se, není s to se bránit, není s to se postavit za své, protože ani neví, co to je to "své".
07. 01. 2012 | 20:56

jin a jen napsal(a):

Kuras:

Jak to tedy přesně myslí Talmud s tím Židem, co spadne ze střechy tak "nešťastně", že při pádu na zemi penetruje pochvu gojimky? Je to znásilnění nebo není. Talmud říká, že ne, nejen proto, že to je jen obyčejná gojimka.

No a když už budete u těch pravých, původních zdrojů, řekněte nám, přímo ze zdroje, ne tedy zlovolně antisemity nebo jinými neexperty na judaismus překroucenými překlady a výklady, jak Talmud atd. káže posuzovat kriminální činy kdy obětí je gojim a ne "náš člověk"?

To by pro začátek stačilo. O tom, co rabíni, od těch ultra konzervativních až po ty reformní, stejně jako židovské mámy a tátové říkají a jak činí, když jejich dítě pojme nápad provdat se "mimo rasu" nebo "mimo víru", to je co? Snášenlivost, tolerance? Svobodný projev náboženské tradice? To není rasismus?

Je také nějaký skutečný rozdíl, pokud se tolerance, nediskriminace a nejen zacházení se ženami a práv žen týká mezi judaismem a islámem? Nebo nejen tu 8miletou holčičku v Izraeli teď tvrdě atakovali a šikanovali "antisemité"?

No a na uzavření prvního kola objektivního výkladu přímo od zdroje mě zopakujte tu dojemnou skazku, jak Židé, nemouhouc vlastnit půdu, se "museli" stát bankéři, což je taková "diskriminace" že ani po posledních 200 plus letech, minimálně od francouzské revoluce, kdy mohou mít půdu, být farmáři, řemeslníky, dělníky atd. stále "trpí" jako bankéři, spekulanti, obchodníci a právníci? To ta středověká "diskriminace" se strany zlých křesťanských panovníků evidentně natrvalo zakódovala profesní preference Židů: lepší na úroky půjčovat peníze než se dřít na poli?

Vy jste ale kujón! Kolik za své články "bojující proti nové hrozbě antisemitismu" od koho dostáváte? Nebo žeby vaše kuchařka nešla tolik na odbyt, tak je třeba se vrátit k osvědčené propagandistické práci?
07. 01. 2012 | 20:57

lasifa napsal(a):

ad Martin Konvička
Díky za reakci,už jste se rozepsal ještě více než já:-)
A asi se hodně neshodneme.
Nejprve bych upozornil na jednu věc-často zdůrazńujete,že chcete někoho šokovat. to nedělejte,tím jsou lidé unaveni a na ty neunavené to nepůsobí důvěryhodně. navíc,já sjem studoval historii v druhé polovině devadesátých let,mě nic nešokuje,jen snad skalní komunisté,ale to je offtopic.
Jinak zjednodušujete, a to v historii fakt nemám rád )ikdyž mám pocit,že jsem v téhle duskuzi udělal to samé...),a to v teritoriálních nárocích.No vězte,že je zásadní rozdíl mezi péčí pantáty o hranice vydřeného pozemku a mezi starostí státníka,který často bývá veden ideou-když není expanze,tak je stagnace.právěže mezi běžným člověkem a politikem je setsakra opozitum. Nechoď Vašku s pány na led!Je heslo,které by zase občas mělo býti zdůrazňováno (ne příliš,jinak skončíme zase v nějaké normalizaci).
Něčím se lidé musí bavit-to jste psal asi jako nadsázku, no,pokud se někdo baví tím,že mě,jako občana (nebo poddaného kdysi) považuje za figurku an šachovnic,tak to se tedy bouřím a opravdu hodně:-)A věřím,že vy taky,ledaže byste,jako většina obhájců autoritářů,zapomněl,že je jen malá naděje,že byste patřil mezi ovládající.
K intoušům.já to pochopil jako současné intouše v čajovnách (tedy můžu-li škatulkovat,tak jako lidskoprávně kulturně alternativně orientované lidi).Ti kavárnenští,to ano,k těm už ten AH+Lt+VIL patří,ovšem jen řečmi,nikoliv vzděláním.se zbytekem té věty souhlasím, i na intouše (i na nás dva:-) ) je třeba dát pozor.
A tím se dostávám k vaší předešlé reakci: k té personalitě-strnulost myšlení není dostačujícím, pouze základním kamenem pro totalitariány.tudíž ne všichni průměrní občané jsou automaticky nebezpečnými nácky,ale je to naopak,všichni to totalitariáni se z těchto kruhů rekrutují.A kromě nich taky dalších 90% normálních lidí.Ale o tomhle spor nebyl!
Jinak já nevyzývám k likvidaci nikoho,to mi vsouváte do úst radikální řeči,které já na netu nevedu. já jen říkám, pozor na ně,važme si jich,tam kde si to zaslouží,jakmile ale přijdou s řešeními pro celou společnost,tam pozor.neby ti lidé chtějí nejprvé vést (je to jejich přirozenost,sama o sobě ne špatná) ale až potom řeší,je-li to dobré pro ostatní nebo ne. Mnozí z nich to neřeší vůbec, ale to já jako občan nepoznám. Proto říkám,pozor na ně,omluvit se za podeřívavost a opatrnost ( a dál,narozdíl od Vás, nezacházím) můžu vždycky.
K Adolfovi a Německu, kdyby nebyl AH, našlo by se místo něj pár set jiných,ta společnost byla prostě v zásadním nepořádku (i zdůvodů, které zmiňujete).
Ale že on nebyl autoritář? Rozumím,co myslíte,jen bych k tomu dodal tolik,že spousta těch,co jsou sebevědomí navenek,mají problémy uvnitř. Znám z historie i ze školy.Nenechme se oblbnout velkolepými memoáry Tvůrců dějin,za jejich celkými osobnostmi stojí často lidská malost a ubohost.
07. 01. 2012 | 21:05

lasifa napsal(a):

ad aga
tady bych nesouhlasil,mě prostě pomáhá číst si o řešení jiných,něčím se inspiruju,něčím ne,finální vybojování je pak opravdu na mě,to souhlas.Ale proč se vyhýbat zkušenostem jiných?
S úctou.
L.
07. 01. 2012 | 21:08

Martin Konvička napsal(a):

lasifo

V závěru píšete, "...anebo teď tak populární islamizace."

Já vynechám možnost, že nečtete noviny, nesledujete, co se děje, a přikloním se k možnosti, že Vám to je jedno.
A rovnou Vám načrtnu, co bude taková "islamizace" znamenat - pro Vás, liberálního a smířlivého čtenáře z čajovny.

Předně, zapomeňte na variantu, že ta islamizace bude v této zemi probíhat pokojně - že Vás nechají být, jako nechávají být Vám (a mně) podobné třeba v Turecku.
Proč ne?
Protože - vzhledem k okolnostem - sem islám plnou sílou vtrhne až poté, co "získá" západní Evropu. To se možná neobejde bez konfliktů, a to zase povede k tomu, že ti, kdo zde nové pořádky budou zavádět, budou pěkně rozdivočení. Taky už se nebudou muset na nikoho ohlížet, maska mírumílovnosti padne taknějak ve chvíli, kdy zelená vlajka zavlaje nad berlínským Reichstagem.

Já vím, bude Vám třeba 60, ale představte si, že by Vám bylo tak 25-30.
Nejspíš budete svědkem toho, jak budou kamarádky z čajek, sousedé, známí ... postupně "objevovat krásy islámu" - konvertovat - a říkat věci, jež byste od nich nečekal. Přestanou se s Vámi stýkat, nebo - možná - blahosklonně - a budou po Vás požadovat "respekt" dřív nevídaný. Rozsype se ekonomika - průšvih pro duševně pracující, a spousta džobů - historik, filosof, sociolog - bude najednou k ničemu. Bude zde ovšem možnost konvertovat, vždyť "o nic nejde, myslet si dál můžu, co chci".
Jenže ouha, okamžikem konverze sice získáte něco materiálních výhod, ale současně se zvýší kontrola. "Jak to že se nemodlíš, bratře?", budete slýchat od vlastních sousedů, latife, a vyslechnete si, proč Vaše dcera-žena-sestra nechodí zahalená.
... atd. Nevím, jak přesně to bude probíhat.

Jisté je, že si přestanete vážit sám sebe. Ale o to víc budete muset předstírat "hrdost". To nic, nějaká oběť (dosud nekonvertovavší kolega, manželka, sestra) se najde. Ztratíte vlastní důstojnost, stanete se součástí ummy, otrokem alláhovým. Bez cesty zpět. Ona to fakt není prdel.
07. 01. 2012 | 21:09

Daňový poplatník napsal(a):

To autor:
Ten Váš článek by vyzněl úplně jinak, kdyby nebyl jen o žvanění, ale byl podložen nějakými statistickými daty (nejlépe v %) například kolik bylo v roce 1933 v Německu židů, kolik % bylo židů mezi lékaři, právníky, majiteli bytů, kolik % nemovitostní židé vlastnili, a proč.
A k té homofobii, považuji za společenskou perverzi, že odborový předák Dušek byl ostrakizován za zveřejnění údajů o počtu homosexuálů na ministerstvu dopravy, který se zcela vymykal statistickému zastoupení homosexuálů v běžné populaci, lze to pochopit mezi umělci,manekýny,kadeřníky, ale na ministerstvu dopravy to mělo být předmětem policejního vyšetřování.
Takže alespoň trochu zdání objektivity, jinak můžete nehomosexuály a nežidy tak maximálně na.rat.
07. 01. 2012 | 21:19

aga napsal(a):

lasifa

No ano. Když si ale přečtete například o cestě do Vídně, nebo o milování, je to něco jiného, než když jedete do Vídně nebo se milujete. A vzhledem k tomu, že jsme každý psychologicky zcela jinak ustrojen, bude náš konkrétní pocit z cestování i z milování taky jiný. A to ještě nemluvím o konfliktech. Jinak řeší konflikt cholerik, jinak flegmatik atd. Vyhýbat se zkušenosti jiných není třeba, ale můžete si být skoro jist, že Vaše konkrétní zkušenost bude jiná. Vždyť i náboženství se dají interpretovat jako soubor návodů k řešení situací a konfliktů, a vezměte třeba ten zásadní rozdíl mezi návody judaistickými a křestanskými: "proti oko za oko, zub za zub" stojí "nastav i druhou tvář". Stejně si nakonec vybereme to, co koresponduje s naším ustrojením, neexistuje něco jako "vzorové řešení".
07. 01. 2012 | 21:21

lasifa napsal(a):

ad aga
Ale jo!Souhlas.Ale fakt si myslím,že je dobré osudy jiných znát.A je jedno,jestli si to přečtu v knize,anebo to slyším od táty.
07. 01. 2012 | 21:26

JauJau napsal(a):

To je "náhodička":

První prezident Havel, židovského původu, ikdyž to, z důvodu, že by nebyl populací pochopen anebo ještě o něco míň milován, cudně tajil.

Druhý prezident, na kterém to je o dost víc vidět, jakoby náhodou zase židovského původu.

Třetí prezident, podle popularity a prvních průukumů, co čert antisemitismu něchtěl a národní zájem a evidentně chce, bývalý statistik a zase Žid.

A to má oficiální židovská komunita z zemi jen nějakých 4 tisíce členů.

Jedno je jisté: zejména v pražských společenských a jiných kruzích je "in" židovství ve své rodině objevit, dokonce na něj tu a tam "jakoby náhodou" vhodně a před vhodnými lidmi, včetně souputníků, upozornit.

Nepřející zlé jazyky, zejména těch, kteří nejsou dostatečně flexibilní a nejdou s dobou, ať je jakákoliv, dokonce říkají, že sounáležitost k židovské komunitě, jakkoliv chápané, je dnes podobně jako bývalo členství v KSČ, tím rozhodujícím aspektem, zda je člověk přijat a přizván k lizu.

Tak nevím, nevím, zase je to nějak spiklenecké. Tak to přece nefunguje a i s těmi zjevně třemi židovskými prezidenty demokratické ČR, to je prostě náhoda. Statisticky neuvěřitelná, ale v reálném chodu světa celkem logická.

A až Fisher nebude moci další období sloužit, Vladimír Dlouhý od Goldman Sachse, bude tím jakoby náhodou správným prezidentským materiálem.

Ostatně, byl nejpopulárnějším politikem mnohem déle než Fischer. Takže vděčný národ to pochopí.
07. 01. 2012 | 21:36

lasifa napsal(a):

ad Martin Konvička
měl jsem napsanou reakci o tom,jak to nemotám já ale Vy,ale nechám si to od cesty, neb vidím,že Vy to téma vidíte velmi vážně a já bych asi měl vážně reagovat.
Přemýšlím,jak dostatečně srozumitelně vysvětlit své názorové pozice....
Především jde o to,že vy svým emotivně laděným apelem věci spíš škodíte,než abyste pomohl i tomu,co považujete za důležité.Protože Vás takhle spousta lidí bude mít za klasického internetového antiislamistu, který díky extrémnímu zaujetí pro věc není důvěryhodný.
Já to vidím jinak. To,že v EU je možnost jakési právní autonimie pro jakousi neevropskou náboženskou menšinu, to,že zde dostávají možnost pobytu lidé,kteří vyzývají k násilí vůči nám a jiní z nich nás považují za špínu je velice špatný precedens-a tady souhlasím,že to není prdel.Ale je třeba rozlišovat. Většina z nich taková není(samozřejmě, politicky proevropský je málokdo z muslimů, kulturně westernizovaná je minimálně půlka z nich), arabské jaro,přes všechny výhrady,viz teď Egypt je toho důkazem. Cesta kamkoliv do islámské země a hovory z muslimy kdekoliv jsou toho důkazem dalším (i přes obyčejnou lidskou nechuť nebýt face to face konfliktní).
Tudíž situace je mnohem složitější a obávám se,že vytvoření nějakého islamfrei území zabetonovaného v novodobé limes romanus nebude fungovat.
Iniciativa Islám v ČR nechceme je prostě jen výkřik: nejsou žádné legální prostředky,jak toho dosáhnout-a není to potřeba. Jako bývalý azylový úředník Vám můžu říci,že naše azylová politika je tak přísná,že ji víceméně není kam zpřísňovat.Azyl dostává kolem 1% žadatelů, jen malá část je z islámských zemí.Co se týče dlouhodobého pobytu,není to tak striktní,ale stále trvá to,že tu musíte být dlouhá léta. Vyhošťování u nás funguje,jen by mělo být důslednější.Stačí v tomhle nalézt konsenzus a EU přestane mít problém.
K agresivitě muslimů obecně-radikální názory mívají právěže muslimové v EU, a to mnohem více než doma (v tisku, na netu -ale proboha ne na eurábii!- a nejlépe osobní zkušeností lze ověřit).
Co já vidím jako problém s celým tím antiislamismem-nevím,jestli Vám to dochází,ale jakoukoliv ostrakizací nějaké konkrétnější části obyvatelstva vypouštíte z lahve džina brutální xenofobie(nebo xenoklasmu?-tady by to sedlo),která se ale u muslimů nezastaví (protože se v ČR nemá moc u čeho zastavovat,samozřejmě v Něm.,FR.,GB je to zcela jinak). A ta nenávist si bude hledat cíle jinde, protože se to stane společenskou normou. Mimo jiné,stejně jako antisemitismus, který tu před 10 lety nebyl a nyní je běžný a skoro normální.Navíc, Vy sice tu vaši akci děláte sám za sebe, ale jejími důsledky posloužíte jiným,kteří xenofobně/xenonklasticky naladěné atmosféry využijí.A pak bych mohl líčit podobnou atmosféru,jen ne se zelenou vlajkou.
Ano,když slyším vousaté polovzdělance z Nederlandu, jak káží o nečistých Evropanech,tak mám trochu strach.Ale vím,že u běžných muslimů je to o dost jinak a složitěji.Ale když slyším řeči o to,že tu někoho nechceme,tak když tu ten někdo skoro ani není (10 000 lidí),tak kde se to zastaví,kdo bude tím příštím? Z toho mám strach doopravdy a hodně velký!Pamatujte na druhou (Židé,Romové)a třetí (sudetští Němci) republiku, tam to může vést a pak to může pokračovat v nějaké třetí říši...
Jak jsem jinde psal,stačí,aby se dodržovala legislativa, aby se trestalo její nedodržování,aby byli vypovězeni Ti,kteří porušují zákony (a nemají občanství ani trvalý pobyt) a obejdeme se bez xenofobních akcí,které jen jitří už tak vystrašené lidi.
Toť vše, víc k tomu nemám co říci-alespoň ne dnes.

L.
07. 01. 2012 | 21:56

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,...něco k islamizaci Evropy. Muslimská organizace Sekund Plus chce prosadit ve Švýcarsku referendum o odstranění kříže z jejich vlajky, protože tento symbol hluboce uráží tamní islámské přistěhovalce. Všude vypouští "testovací balónky", kam až mohou postoupit. Doufám, že stará dobrá a pevná Helvécie jim to ukáže stejně, jako v nedávném referendu, kdy skutečně veliká většina obyvatel si uzákonila, že v příštích deseti letech se na území Švýcarska nepostaví ani jedna mešita. Tužka.
07. 01. 2012 | 21:57

honolulu napsal(a):

lasifa (21:56)
Konvicka ma pravdu. Vy pravdu NEMATE.
07. 01. 2012 | 22:17

Martin Konvička napsal(a):

latife,

Fakta máte dobře. Skutečně nelze spoléhat na "westernizované muslimy". Ne že by nebyli, ale je jich málo, nemají v ummě žádný vliv... Kdysi byli i v Egyptě, btw, teď tam dostali ve volbách do 10 procent...
Mýlíte se v tom, že jde o "neevropskou náboženskou menšinu". Oni do toho padají i Evropané - konvertitky, konvertité. Můžete namítat, "jejich chyba", ale pořád to jsou naši lidi, a hlavně - umma se (algoritmicky) zaměřuje na desorientované dívky, opuštěné ženy. Je hnus, nechávat je v tom plavat, protože co ty holky zažívají uvnitř, je horror, a zdaleka nejde jen o bití.

"Tudíž situace je mnohem složitější a obávám se,že vytvoření nějakého islamfrei území zabetonovaného v novodobé limes romanus nebude fungovat.
Iniciativa Islám v ČR nechceme je prostě jen výkřik: nejsou žádné legální prostředky,jak toho dosáhnout-a není to potřeba. Jako bývalý azylový úředník Vám můžu říci,že naše azylová politika je tak přísná,že ji víceméně není kam zpřísňovat.Azyl dostává kolem 1% žadatelů, jen malá část je z islámských zemí.Co se týče dlouhodobého pobytu,není to tak striktní,ale stále trvá to,že tu musíte být dlouhá léta. Vyhošťování u nás funguje,jen by mělo být důslednější.Stačí v tomhle nalézt konsenzus a EU přestane mít problém."
-- konsensu v EU snad nemůžete věřit? Stará EU už v tomto dávno nemá svobodu volby, Sarky ani Cameron si nenechají spálit hlavní města.

"K agresivitě muslimů obecně-radikální názory mívají právěže muslimové v EU, a to mnohem více než doma ..."
-- Ono není divu. Oni JSOU předvoj, a cítí se tak. Navíc sem, za sekulárních diktátorů, nalezla spousta ptáčků, i ten tunuský premiér například. A jsou pod kuratelou těch nejostřejších imámů. A taky - zde mají za co bojovat a co získat, na rozdíl od anatolské vesnice.

"Co já vidím jako problém s celým tím antiislamismem-nevím,jestli Vám to dochází,ale jakoukoliv ostrakizací nějaké konkrétnější části obyvatelstva vypouštíte z lahve džina brutální xenofobie(nebo xenoklasmu?-tady by to sedlo),která se ale u muslimů nezastaví (protože se v ČR nemá moc u čeho zastavovat,samozřejmě v Něm.,FR.,GB je to zcela jinak). A ta nenávist si bude hledat cíle jinde, protože se to stane společenskou normou."
-- ale jděte. To je zaměnění příčiny za následek. Mezi českými antidžihádisty najdete už teď Kameruňany, sekulární imigranty z ar. zemí, polo-araby. Řekl bych, že jsou tím nejradikálnějším křídlem. Jim totiž jde o život.
Xenofobii vytváří nepojmenování problému. Jen pak je možné dávat rovnítko mezi problémové a "barevné". A nejradikálnější čeští muslimové jsou bílí, rodilí Češi, pozor na to.

"Mimo jiné,stejně jako antisemitismus, který tu před 10 lety nebyl a nyní je běžný a skoro normální."
-- a bere se kde? Co tak tuším, tak největší odpůrci Izraele/židů se najdou ve Straně zelených, u socanů, na levici obecně. A samosebou u Holohlavých a Bradatých. Holohlavé snad lze usměrnit, Bradaté samozřejmě ne, a Stranu zelených a spol. ... darmo mluvit, no.

"Ano,když slyším vousaté polovzdělance z Nederlandu, jak káží o nečistých Evropanech,tak mám trochu strach.Ale vím,že u běžných muslimů je to o dost jinak a složitěji.Ale když slyším řeči o to,že tu někoho nechceme,tak když tu ten někdo skoro ani není (10 000 lidí),tak kde se to zastaví,kdo bude tím příštím?"
-- Ach jo. Je jich tu 10 000, a pořádají antisemitské demonstrace, vyhrožují odpadlicím únosy dětí, případně rovnou zabitím. Až jich tu bude třeba 50 000 (a to bude, pokud se něco zásadního nezmění), nebude situace lepší - bude horší. Ono to jde zastavit teď, nebo to nejde zastavit nikdy.

"Jak jsem jinde psal,stačí,aby se dodržovala legislativa, aby se trestalo její nedodržování,aby byli vypovězeni Ti,kteří porušují zákony (a nemají občanství ani trvalý pobyt) a obejdeme se bez xenofobních akcí,které jen jitří už tak vystrašené lidi."
Hm. Jak chcete "dodržovat legislativu", když tady máme odpadlice a odpadlíky, které vědí, že je muslimsky zcela správné je zabít - zejména pokud ceknou? Inu, nemusí mluvit. Výborný nápad, to je totiž přesně to, co umma chce.
Chápete to vůbec? Chápete, jak je těm holkám?
Jim třeba přijde sms, z neznámého čísla, a tam je napsáno "mounafika". V překladu - pokrytec. Běžte s tím na policii - budete "hysterický". Jenže pokrytec nemá právo žít, to ví každý Pravověrný. Legislativa?
07. 01. 2012 | 22:18

Historik napsal(a):

Pane Bože, to je ale blábol. Hitler patrně trpěl nějakou duševní poruchou, ale po dlouhou dobu se jevil jako lepší eventualita, než Stalin a NIKDY nebyl horší, než on, dostal se "pouze" na jeho úroveň.
A něco k antisemitismu. Je známo, že v době Velkého moru ve 14 století se zoufalí lidé obrátili proti Židům, kteří prý otrávili studny. Ani Karel IV nedokázal lidem vysvětlit, že je to hloupost. Židé byli "něko jiný" a to z vlastní vůle a navíc mezi nimi řádil mor méně, protože byli čistotnější.
Menšina (jakákoliv) je vždy v nebezpečí, že "odskáče" špatnou situaci většinové populace. K šílenému masakru cizinců-obchodníků došlo např. před více než 1000 lety v čínském Kantonu, impulsem byl hlad.
A teď dávejte pozor. Roku 1923 postihlo Japonsko katastrofální zemětřesení, horší než to loňské. V důsledku zemětřesení se znečistila voda i v řadě studní. Mezi obětmi zemětřesení se ale rozšířila fáma, že studny otrávili v Japonsku žijící Korejci a došlo tedy k pogromu na Korejce. A protože dav identifikoval Korejce podle výslovnosti, stali se jeho obětí lynche také někteří Číňané a dokonce i Japonci z jiných oblastí, kteří mluvili místním dialektem. Takže, ukázka, co se stalo ještě ve 20 století.
Žádné tajemné síly v tom nehledejte, je to skoro přírodní zákon.
07. 01. 2012 | 23:10

Historik napsal(a):

Velice podceňujete soudruha Heydricha pokud si myslíte, že by dovolil Miloši Havlovi řídit Barrandov, pokud by byl Žid. Nacisté ve svém antisemitismu vyhnali Židy, kteří pro Německo dělali vše, co bylo v jejich silách, např. Profesor Franz Haber, který dokonce patřil k okruhu lidí, kolem maršála Luddendorfa.
A proč nacistům vadil 80 letý průmyslník Emil Kolben, dokonce tak, že ho na stará kolena poslali do Terezína, kde zahynul.
07. 01. 2012 | 23:19

Historik napsal(a):

Ialamfrei území samozřejmě fungovat může. Stačí schopný diktátor a je to.
A vždycky je lepší zkusit štěstí, než čekat se založenýma rukama na svou zkázu (c) Nicollo Machiavelli.
07. 01. 2012 | 23:22

Sutech napsal(a):

to: Bavor
Některé věci je lepší vykládat na konkrétním příkladu, který všichni znají, je to jako rovnice, většina ji lépe pochopí s čísly, pak s parametry, tedy podle mne je to jen rovnice s čísly, která lze zaměnit za parametry, tedy by to dle mne mělo platit

to: Martin Konvička
Za nárustem protižidovských nálad na internetu zajisté bude taktéž moci vývoji a rozšíření tohoto média, zatímco před oněmi deseti lety bylo vytvoření webové stránky "složité" dnes je blog vygenerován ve zlomcích vteřiny a přidávat do něji text je jednoduché, tak snadné, že to zvládne každý, kdo umí psát na klávesnici.
Dalším je to, že každá akce vyvolává reakci opačného směru a stejné síe, lidská společnost ovšem není beton. Přirovnal bych to možná k nějakému zvláštnímu gelu, který čím rychleji a více na něji tlačíte, tím je tvrdší, ale při nižší rychlosti má odpor jako voda.
Jestli se nepletu, tak Hitler byl členem okultního spolku Thule, stejně jako polovina tehdejšího vedení, nebudu se tu zmiňovat o některých pofidérních legendách ohledně jaho posedlosti nadpřirozenem, třeba o té, že když měl na jdom místě, nějaký zámek u nás, přespat, údajně jej nechal prověřit na nadpřirozené jevy, jeho spiritisti mu řekly, něco ve stylu, že pod tou stavbou je něco jako hlavní Evropská stoka špatné energie, rozhodnutí tedy bylo pokračovat v cestě. Nicméně je známé, že používali jakousi exotickou přírodní drogu.

to: JF
K tomu závěru přišly jak? Pokud vím neexistuje žádný genetický materiál.

to: Martin Konvička
Etymologii slova Irán jsem nikdy nestudoval, ale původní název byla Persie, jejímž původním náboženstvím byl zoroastrismus, dodnes je úředním jazykem perština (farsí), patřící mezi indoevropské jazyky.

to: Občan
Oni můžou, pro ostatí je to tabu.
A přitom američani páchaly neskutečná zvěrstva, psychochirurgie aka lobotomie, viz přelet na kukaččím hnízdem. To nebyla jen fikce takových případů byly stovky. Dalo by se říct, že mnoho jejich, nebojím se toho slova, zvěrstev, bylo horších, než to co se dělo v Evropě, budeme muset vynechat války, neboť to je speciální případ. Lžou, jakoby zaspali dobu, bez CCCP jsou ztraceni, neví co dělat, nemají skutečného nepřítele, jakoby pořád měly potřebu svět o něčem přesvědčovat a přitom zatajovat své chyby.

to: Martin Konvička
Ovšem snažit se vnutit, že autoritařská osobnost je špatná by mohlo být cílem některých osobností, tak aby jim to ulehčilo cestu k moci, nechají zbytek aby jim vyčistil cestu tím, že automaticky se na autoritařské a potenciálně autoritářské osobnosti vrhne dav a zničí je, než by mohly napáchat škody na úzké chráněné autoritářské skupince.

to: Yochanan
A ještě klame a podvádí, viz eliášův oheň po polití obětiny vodou, čímž se stala vodivou. Obyčejná fyzika.

to: red akce
A není to tak, že pokaždé ortodoxní proud jakéhokoliv náboženství nenávidí jinověrce?
Budeme muset vydžet ještě nějaké to století muslimského šílení, jsouproti křesťanství a jeho křížovým výpravám posunutí, tedy teď si je teprve prožívají rozdíl je jen v tom, že mají technologie dneška a ne středověku

to: zemedelec
Jestli se nepletu, tak někde mají napsané, snad je to i v Bibli, že příjde orel, který je zavře v jejich městech, jestliže by se opakoval holokaust, pak by to znamenalo, že ten poslední nebyl ten pravý. To by se zase objevilo konspirací.
07. 01. 2012 | 23:48

Sláma napsal(a):

Béda napsal:
"Nejsem si jist, jestli v případě agrese státu Izrael vůči Íránu by nešlo o jednu z forem ANTISEMITISMU (Íránci totiž také patří k semitským národům)."
Pěkná blbost, Bédo! Evidentně patříte k těm nevzdělaným Čechům, kteří mluví do všeho, aniž by o tom měli sebemenší páru. Omlouvá vás snad jen to, že toto je častý omyl.
Takže:
1) Dělení etnik či národů je zpravidla na jazykové, nikoliv genetické bázi, či jinak řečeno, etnika se velmi často sama vymezují podle mateřského jazyka
2) Mezi semitské jazyky patří arabština a hebrejština
3) Mezi semitské jazyky nepatří žádný z Íránských jazyků, protože ty jsou podskupinou Indo-evropské jazykové skupiny.
4) Ergo kladívko Íránci nejsou semité, nýbrž indo-evropané (už to slovo "indo" vám mohlo napovědět.
Jen tak mimochodem - Íránských jazyků je rozeznáváno celkem 87, patří mezi ně perština, paštunština a kurdština.
Na území Íránu žije arabská menšina a dokonce i nějací Židé, to jsou jediní tam žijící semité.
08. 01. 2012 | 00:00

Martin Konvička napsal(a):

Sutech:

Zajímavé postřehy.

Ta likvidace "autoritářských osobností" je přesně to, co dělají politkorektní multikultury (ve školách médiích atd.), když učí malé děti "vymycovat xenofobii".

Ovšem to "budeme muset vydžet ještě nějaké to století muslimského šílení" je zásadní chyba - přesně to si zcela určitě říkali křesťané, kteří v 8-9. století uvízli v Egyptě, a Mezopotámii, a Sýrii. No, pár jich věru vydrželo, pár ano. Vydrželi i hinduisti, ale za cenu praktického zničení své kultury (která v posledních 2-3 staletích skoro vstala z mrtvých, to se málo ví).
08. 01. 2012 | 00:07

Sláma napsal(a):

Další velký nesmysl, který se tu neustále opakuje, je spojování antisemitismu a levičáctví. Jako by se zapomnělo, že Marx a Engels byli Židé. Jako by se zapomnělo, že bolševickou revoluci v Rusku provedli etničtí Židé (převážně už ateističtí), doplnění několika Armény, Gruzínci, Ukrajinci, Lotyšy a Poláky. Židé měli absolutní převahu v Politbiru, v Ústředním výboru, v tisku, v Rudé armádě, prostě všude. Hlásání antisemitismu bylo v bolševickém Rusku trestným činem. Mezi Židy patřil i Ježov a Jagoda, hlavní Stalinovi vrahouni před Berijou. Židem byl i Trockij, skutečný vůdce Revoluce a velitel Rudé Armády.
Mnoho etnických židů bylo i v Komunistické straně Československa a právě oni zařídili, že Československo dodalo nově vzniklému státu Izraeli ohromné množství zbraní a munice, včetně kriticky potřebných vojenských letadel.
Vše se zvrtlo až v závěru Stalinova života, kdy došlo v Sovětském svazu k přebírání moci Ukrajinci (Chruščov a Brežněv byli Ukrajinci!), kteří tpí dědičným antisemitismem.
08. 01. 2012 | 00:15

Plkal napsal(a):

Antisemitismus (ve skutečnosti se ale jedná o antichazarismus) je jen zoufalou pidireakcí světa na všechna ta svinstva, která napáchal chazarský lichvářský systém na lidstvu od té doby, co byl stvořen. FEDo-vládci světa třeste se - čas zúčtování se naplnil.
08. 01. 2012 | 00:42

JF napsal(a):

Sutech: letmo jsem něco vygoogloval - ale pamatuji si to když to probíhalo medii. Myslím že čelist je v Moskvě. Ale jistě toho bude porůznu víc. (např.zuby)

Hitler DNA: Adolf Hitler Jew And African African Roots

http://news.spreadit.org/hitler-dna-adolf-hitler-jew-and-african-african-roots/

Rovněž T.G.Masaryk má nejasného otce. (otec zřejmě statkář Riedinger židovského původu, otčín je Maszárik změněno nalépe znějící Masaryk)

wiki: Masaryk se narodil jako „Tomáš Jan“[1] krátce po bouřlivém revolučním roce 1848 v rodině zaměstnanců na statku Nathana Redlicha,[2] žijící na Slovácku, jeho matka, Terezie Kropáčková (1813–1887) z Hustopečí, rodem Hanačka byla německé národnosti, negramotný otec Jozef Maszárik (také Masarik, či Masaryk, 1823–1907), kočí, jehož naučil psát až Tomáš, byl tehdy národnosti slovenské.
08. 01. 2012 | 01:26

Hurá napsal(a):

Analýza pana Rubina je natolik komplikovaná, že se stává holým nesmyslem. Především psychiatři nevědí téměř zhola nic.
08. 01. 2012 | 01:53

Béda napsal(a):

Sláma,

svůj omyl jsem záhy připustil. Nevím tedy proč se vlamujete do otevřených dveří.

Jinak nejsem si jist, jestli by případný vojenský útok, kterým Izrael neustále vyhrožuje a vydírá, nebyl pro stát Izrael antisemitštější než cokoliv jiného.
08. 01. 2012 | 04:20

Béda napsal(a):

dovětek: zajímavý problém - antisemitismus Izraele ve vztahu k Palestincům zde již vzpomněl Matematik.
08. 01. 2012 | 04:22

tak jak to fakticky je? napsal(a):

Sláma má, nejen pro tuto diskusi o antisemitismu, zásadní pravdu, když připomíná:

"Další velký nesmysl, který se tu neustále opakuje, je spojování antisemitismu a levičáctví. Jako by se zapomnělo, že Marx a Engels byli Židé. Jako by se zapomnělo, že bolševickou revoluci v Rusku provedli etničtí Židé (převážně už ateističtí), doplnění několika Armény, Gruzínci, Ukrajinci, Lotyšy a Poláky. Židé měli absolutní převahu v Politbiru, v Ústředním výboru, v tisku, v Rudé armádě, prostě všude. Hlásání antisemitismu bylo v bolševickém Rusku trestným činem. Mezi Židy patřil i Ježov a Jagoda, hlavní Stalinovi vrahouni před Berijou. Židem byl i Trockij, skutečný vůdce Revoluce a velitel Rudé Armády.
Mnoho etnických židů bylo i v Komunistické straně Československa a právě oni zařídili, že Československo dodalo nově vzniklému státu Izraeli ohromné množství zbraní a munice, včetně kriticky potřebných vojenských letadel.
Vše se zvrtlo až v závěru Stalinova života, kdy došlo v Sovětském svazu k přebírání moci Ukrajinci (Chruščov a Brežněv byli Ukrajinci!), kteří tpí dědičným antisemitismem."

Také na Západě, od Říma, přes Paříž až po New York a Washington, Židé byli a jsou většinou levicoví, včetně členů komunistické strany USA. V USA Židé tradičně a z 90 procent volí levici, tedy Demokraty, většinou levicové Demokraty. Levicovost neznamenala a neznamená antisemitismus. Spíše naopak, neb levice byla nejednou vedená Židy samotnými.
08. 01. 2012 | 07:43

Béda napsal(a):

tak jak to fakticky je?

V tom aby se "čert" vyznal. Kdekdo tvrdí, a já netuším jestli je na tom něco pravdy, že i Wolfovitz, Kissinger, Rothschild, Goldman a Sachs, Bernanke, Greenspan, Brzeziňski, Albbrightová, dokonce i pánové Havel,Klaus, Vondra... Jestliže tedy je na tom něco pravdy, myslíte, že jsou to levičáci?

PS: kdesi jsem se dočetl, že i geny Hitlera...
08. 01. 2012 | 07:50

jak to fakticky je? napsal(a):

Autorovi:

Zajisté jste si všimnul, možná nebo pravděpodobně i u sebe, že tak, jak je člověk, zejmená židovského původu - ikdyž se obracení k nějakému bohovi nebo ke kořenům stává všem ostatním - starší, blíže k onomu světu, tak se, třeba i jako typický celoživotní ateista anebo dokonce potlačovatel svého židovského původu (což je myslím případ našeho Klause) nakonec dívá na své židovské kořeny a dokonce i na ten judaismus jaksi vlídněji, s větším zájmem a nejednou i třeba dorazí na High Holidays do synagogy nebo si alespoň něco o zvycích a oslavách těchto svátků přečtě.

V tomto duchu také třeba spisovatel na částečný úvazek, tedy autor blogu, cítí silnější vnitřní potřebu pozvednou ono pero a proti antisemitismu, skutečnému nebo domnělému, pozvednou svůj mocný hlas nebo hlásek který má.

A také jakoby najednou spíše dbá, aby vnoučata měla hebrejská jména, nebo alespoň původně hebrejská jména a aby dokonce chodila na hodiny náboženství.

Na konci životní poutě dokonce zjistí, že je docela fajn být příslušníkem kmene, kterého kniha knih označuje za národ vyvolený. Takže je o důvod víc, aby vnoučata toto povědomí nabyla dříve než se to přihodilo jemu samotnému.
08. 01. 2012 | 08:01

**** napsal(a):

tern napsal(a):
Doba,kdy zemřela Eleanor Marxová (1898) a Fridrich Engels (1895) jsou poslední roky technicky starého vojenství,kdy Churchill bojuje s holandskými sedláky Bury-vyhlazovací válku okolo Kapského města a armády znají nejvíce tak děla.Končí technická úroveň "napoleonských válek",která byla již v třicetileté válce i v bojích s Osmanskou říší.
Éru Stalina od této doby dělí z hlediska vojenství dvacetiletí převratných vynálezů vojenské techniky,jež dává tušit,že války doby stalinské budou daleko nejničivější: už rok po smrti Eleanor v Německu obhajuje fyzikální disertaci o základech radarové fyziky -budoucí německý kancléř z doby míru s Leninem Rathenau (židovského původu). Roku 1919 je ve Francii výzkumem Paula Langevina ,přítele manželů Curie už od začátku století,vynalezen detektor ponorek-echolot.Langevin v 2.sv.válce patřil ve Francii ke komunistům,jeho rodina povražděna.Rathenau zavražděn pravicí už okolo roku 1920(byl i velkokapitalistou). Poslední ze tří vynálezů,atomová bomba,odvíjející se od objevu manželů Curie počátkem 20.století-radioaktivity,byl tušen světem již od zhruba roku 1935, a podobně radaru zkonstruován až během 2.sv.války -v USA levicovým židovským fyzikem,emigrantem před Hitlerem Oppenheimerem a v SSSR současně Igorem Kurčatovem. Do bitev vstoupily ponorky,letadla,tanky a kulomety a počet obětí válek vzrostl v desetinásobcích.
Ne Stalin byl krutý,ale válka a doba vedená cíly světového agresívního militarismu,se kterým Marx a Engels nepočítali,neměli o něm tušení. Byl to fenomén technické,nikoliv sociální revoluce.
08. 01. 2012 | 08:07

muromec napsal(a):

Myslím, že pro vyváženost měl pan Kuras ve svém blogu taky rozvést osvícené názory ctihodného vrchního rabbi Ovadii. To bylo počteníčko, co velice mnohé vypovídá. A takové názory celkem jistě nejsou mezi Židy výjimkou, jenomže proč by se k nim veřejně přiznávali. A pak si můžeme znovu popovídat o bigotnosti a nenávisti. Jinak, když se někdo sám vyhlásí za vyvolého, řekl bych, že následná nenávist či alespoň hluboká nechuť ostatních k takové osobě/skupině je celkem logická. Nic jiného následovat nemůže. A jekékoliv označování téch ostatních za nenormální, bigotné, choré nebo zločinné ("Miluj mě, jinak jsi zločinec!" - tohle svedou jenomm Židé.) je úplně scestné a zvrácené.
08. 01. 2012 | 08:46

sinice napsal(a):

"pravičák" je pro mne totéž co-"brzda" nebo "omezenec", "levičák" asi něco jako "zavádějící","blouznivec".židé jako všechny jiné rasy mají mezi sebou lidi všech typů,včetně pravičáků a levičáků.Jsou tím národem,ve kterém právě žijí.Němci,češi,Rusové,...
08. 01. 2012 | 08:53

muromec napsal(a):

to JauJau
Já to říkám stále. Nač vy Češi chcete přímou volbu prezidenta? Jednou ho postaví Kohnovi, podruhé Roubíčkovi, je to rychlé, prosté, laciné a přehledné. A alespoň to neodvádí pozornost Čechů od práce na polích a u montážních pásů.
08. 01. 2012 | 09:03

muromec napsal(a):

sinice
To jste tomu dal. Žídé právěže nikdy nebudou tím národem z kterého právě žijí. Jenom si dělají mimikry. Nikdy se s ním nepromíchají, nesplynou s ním. Vždy zůstanou někde u vrchní hladiny toho národu, jako "smetana", kterou pak samozřejmě taky sami slíznou.
08. 01. 2012 | 09:07

muromec napsal(a):

To credo:
Teď jsem narazil na váš výblitek o tom, jak Izrael vrátí okupovaná území přesně den potom když Slovensko vrátí "okupované" jižní Slovensko, které je prý maďarské. Vy ... (nevím teď narychlo jakým slušným slovem vás titulovat), jižní Slovensko i celá Panonie - dnešné Maďarsko bylo až do roku 900 územím kde žili pouze naši slovenští předkové, snad taky pár Němců. (Snad si taky nemyslíte, že "puszta" je maďarské slovo?) Částečně v rámci staré slovenské "Velkomoravské" říše, Moraváci jsou naše krev - slovenská, a pak v Koceľově Blatenském knížectví. Ta zem je 1600 let, a snad i všechna tisíciletí předtím, naše. Maďaři nám ji pouze přechodně ukradli. Na jižním Slovensku nikdy nebydlelo převážně maďarské obyvatelstvo, naopak, převážně slovenské obyvatelstvo bydlelo ještě daleko jižněji v dnešním severním Maďarsku až po staré slovenské pohoří Matra, a Trianon nám ho měl přisoudit.
08. 01. 2012 | 11:10

Kritik napsal(a):

Již po přečtení úvodních vět je zřejmé, že se bude jednat o nějakou pitomost.

Například:

"Bigotnost je psychická choroba a antisemitismus je její nejvyhraněnější formou."
"Jako vyhraněný případ psychopatické bigotnosti uvádí Hitlera. Jeho ovládnutí a přetvoření německého národa v smrtící mašinérii vysvětluje podobným onemocněním velkého procenta Němců ve stejnou dobu."

Takže Hitler a fašizovaní Němci byli vlastně nemocní lidé a měli bychom tudíž s nimi mít soucit a omluvit jejich jednání psychickou chorobou. Vždyť za ni nemohou. Tedy bychom je neměli neodsuzovat za spáchané zlo, ale jednat s nimi jako s nemocnými. Kdybychom tento pohled vzali doslova, tak bychom je měli zpětně rehabilitovat.

Ještě že jsou i jiní analytičtí psychologové, třeba Carl Gustav Jung, kteří archetypy zla a jejich následníky za nemocné nepovažují.
08. 01. 2012 | 12:23

český maloměšťák napsal(a):

Historik
A něco k antisemitismu. Je známo, že v době Velkého moru ve 14 století se zoufalí lidé obrátili proti Židům, kteří prý otrávili studny. Ani Karel IV nedokázal lidem vysvětlit, že je to hloupost.
--------------------
Karla IV bych raději nezmiňoval. Naopak byl to on, kdo ještě v době, kdy i papež upozornil na nesmyslnost takových tvrzení - tedy že Židé jsou odpovědni za epidemii moru ....legitimizoval zábory majetku a pogromy v říši.

Váš pohled je dost sentimentální - zřejmě vychází z idylického pohledu na tkzv. "Největšího Čecha". Historie ale není sbírkou lyrických básní.
08. 01. 2012 | 12:27

credo napsal(a):

193.110.186..
Z lidových písní:Trenčín, Trnavaá ...
Když jsem byl maličký pacholíček ...

Historie neskončila podpisem Trianonské smlouvy bylo od Maďarska odtrženo kromě území, které souvisle obývali Slováci, také území, dnes známé jako jižní Slovensko, které Maďaři obývali a dosud souvisle obývají po dobu více než tisíc let.
Každý čtvrtý Maďar se ocitnul na území cizího státu, což vedlo ke zhoršení hospodářské situace. Maďarské království přišlo o všechny solné doly, o všechny doly těžící drahé kovy a o 90% veškerých lesů v bývalých Uhrách.
Maďaři považovali smlouvu za nespravedlivou a snažili se o její revizi. Tento faktor značně určoval zahraniční politiku Maďarska po celé meziválečné období; snaha najít spojence, kteří by dokázali prosadit maďarský pohled na věc a postavit se za něj na evropském politickém poli. Kromě toho se však také obávali, že pokusí-li se o znovuobnovení Uherska, či byť jen naznačí kurz, vedoucí k němu, vyvolají ozbrojený střet se zeměmi Malé Dohody, který by země nemusela vyhrát. Silný pocit nespravedlnosti a ztráty historicky uherských zemí je nakonec vehnaly do náruče fašistické Itálie a Německa; jakmile bylo zřejmé, že se politická situace ve střední Evropě změnila a Německo se rozhodně postavilo proti uspořádání po první světové válce, měli Maďaři jasného spojence. Na počátku 2. světové války (v letech 1938 a 1945) tak Maďarské království získalo významnou část svého dřívějšího území přechodně zpět. Rovněž Slováci na základě svého rozhodnutí a Hitlerova „velkomyslného“ svolení v té době získali území, které jim po právu skutečně patřilo a patří. Historie však neskončila.
08. 01. 2012 | 12:31

český maloměšťák napsal(a):

Kritik
Kořeny "antisemitismu " Hitlerova, Himmlerova...SS pak jako nejmasovější organizace s antisemitským realným programem (téměř bez rozdílu všech útvarů SS) jsou mnohem složitější než by bylo možné definovat jejich motivace pouze psychologickými motivacemi.
V tom s Vámi souhlasím - navíc, jak tvrdíte Vy - takový zjednodušující pohled je nebezpečný v tom, že se z - ale pozor !!! - SKUTEČNÉHO(nikoliv vykonstruvaného, fantazijního) antisemitismu udělá nějaká medicínská kauza.

Malý příklad - opatření(spíše zvěrstva), která SS prováděla vůči Židům (arizace majetků, zatýkání a následná nucená práce především zdravých židovských mužů, rasová hygiena...) spočívala na "racionálních " základech. (uvozovky snad vylučují možnost, že budu nařčen z antisemitismu).

Ale pan Kuras netvrdí ani neinterpretuje popisovaný názor jako názor , že jde o výlučné motivace, respektive zdroje antisemirismu.

P.S. Jiná věc je, že by se právě taková medicínská klasifikace dala jednou zneužít. Velmi extrémně a absurdně vyjádřeno - mohlo by dojít nejprve ke klasifikaci, poté eliminaci a následné likvidaci takto PRO STÁT nebezpečných osob - osob postižených chorobou zvanou antisemitismus.
Ale historie je plná paradoxů - je známo, že jednou se masově zabíjejí křesťané...a pak zase Židé.
Stačí přeskupit moc - a už ty vlaky jedou jiným směrem než tomu bylo dosud....

Bránit se tomu znamená - bránit tomu, aby jakékoliv mentální procesy a jejich nenásilné vyjádření mohly přerůst v procesy duševního nebo fyzického násilí.
Zachytit ty body zlomu pak mají instituce.
08. 01. 2012 | 12:51

Kritik napsal(a):

český maloměšťák

Typickým příkladem selhání lékařského pohledu je kauza Breivik. Udělali z něj nejprve nemocného člověka - oběť bludných představ, dokonce s nadějí na vyléčení.

Tady jde o zásadní přístup. Buď budeme zlo chápat jako porušení dobrého řádu, nebo jako nemoc, která je způsobená nezaviněním strůjce zla. Není na tom nic složitého k chápání.

Na článku pana Kurase o díle Theodore Isaac Rubina je zarážející, že Rubin neprohlédl past, do které se sám dostal. Snad si nemyslel, že všechny nemocné antisemitismem najednou izolují v léčebnách!
08. 01. 2012 | 13:04

lasifa napsal(a):

ad Martin Konvička
Nejlepší je se vyspat a pak psát.
Nejprve-nejsem islámský (to by mi nevadilo,jak víte) Latif ale Lásifá, přezdívka je odvozena od jedné skladby od BM bandy ROOT:-)...Ale možná jste měl chtěl před ostatními antiislamisty dehonestovat, aby ta diskuze nebyla seriózní?
Už trochu chápu,proč vám hnul žlučí článek o bigotnosti-neboť to je právě asi Váš problém. Vy jste si skutečně zafixoval představu,že muslimové mají jedno hlavní poslání-a tím je poislámštit všechno a zničit ostatní civilizace, západní zejména. o tom svědčí vaše neustálá argumentace nějakými extremisty, výrazy typu předvoj islámu apod.Automaticky předpokládáte, že když je člověk Žid, muslim...apod.,tak ihned z toho vyplývají nějaké názorové pozice a hodnoty.
Jenže tak to není, názorů je tolik,kolik je lidí,jsou jen nějaké obecné jevy,ze kterých se dá vytvořit nějaká generalizace.např. že velká část muslimů (ale ví někdo kolik jich je?) je protievropská, část z nich je agresivní a hovoří o odpadlících a podobně, to vše je bohužel pravda. Že je tohle problém ČR, to bych si dovolil pochybovat, ikdyž vy, pod vlivem černé kroniky to vidíte jinak.
Osud islámských odpadlic z řad evropských konvertitek mně je poměrně lhostejný (násilí anebo dokonce smrt jim samozřejmě nepřeju,ale to ať řeší policie). Ty konvertitky byly dříve fanatické muslimky,teď jsou fanaticky proti islámu, za 10 let budou fanaticky proti něčemu jinému, protože to jsou nevyrovnané osobnosti. Jako třeba slavná paní Beatrice Radosa, která už dvakrát v životě prohlédla...Znám podobné,stejně angažované dámičky z katolické obce, proto tyhle lidi neřeším-každý své hlouposti a svého průšvihu strůjce sám!
Možná stačí přestat číst kdejakou kravinu,kterou kdo píše o islámském nebezpečí, přestat sledovat všechyn protiislámské weby, přestat sledovat internetové diskuze a chodit dřív spát. Svět pak má mnohem jasnější kontury a islámští extremisté se pak jeví mnohem zvládnutější.
Doporučím Vám film kult hákového kříže, kde hlavní hrdina seknul se svým "bojem za něco" s tím,že ho nebaví "bejt pořád nasranej". Vás to zřejmě baví,tak jste se vydal na džihád proti kácení stromů na Šumavě a džihád proti islámu a vímjí proti čemu tak strašně důležitému a fatálnímu ještě.
Mě nebaví "bejt nasranej" ani kvůli korupci našich vládnoucích idiotů,ani kvůli muslimům ani kvůli xenofobům (v původním významu toho slova), kteří stále něco řeší, protože je baví se něčeho bát.
Mám pocit,že byste si ten Kurasův článek o bigotnosti měl sám přečíst - proto, abyste s dobrou rozvahou domyslel důsledky vašeho konání dříve.
Jinak se může stát, že tady jednou půjde o život - ale jinak, než Vy se obáváte.
...
Toť vše, dál v téhle diskuzi reagovat nebudu. Nechci být "nasranej", jdu si dát falafel s vepřovým, neb jest čas oběda.
L.
08. 01. 2012 | 13:05

info.crew napsal(a):

Rád bych se zeptal, jestli jsem také bigotní antisemitista, když jsou mi židi totálně ukradení, co se jim stalo za války mě nazajímá a neuznávám ani Izrael, ani co ta banda, která si tak říká, dělá.
08. 01. 2012 | 13:12

Dezider napsal(a):

Informace z internetu pro rasově čisté árijce z hlediska rasové hygieny. Kdo z vás s domnívá, že je čistý árijec hlaste kvůli registraci se u Déži.
Indoárijci jsou lidé, kteří hovoří indoevropskými árijskými jazyky.
Seznam indoárijských jazyků:

indoevropské, indoárijské, ásámština, Assamese, অসমীয়া
indoevropské, indoárijské, bengálština, Bengali, বাংলা
indoevropské, indoárijské, bihárština, Bihari, भोजपुरी
indoevropské, indoárijské,gudžarátština,Gujarati, ગુજરાતી
indoevropské, indoárijské,hindština,Hindi, हिन्दी
indoevropské, indoárijské, kašmírština,Kashmiri, کٲشُر
indoevropské, indoárijské,maráthí,Marathi, मराठी
indoevropské, indoárijské,nepálština, Nepali, नेपाली
indoevropské, indoárijské,paňdžábština,Punjabi, ਪੰਜਾਬੀ
indoevropské, indoárijské,ROMŠTINA, Romany, रोमानो
indoevropské, indoárijské, sanskrt,Sanskrit, संस्कृतम्
indoevropské, indoárijské,sindhština,Sindhi, سنڌي
indoevropské, indoárijské,sinhálština,Sinhala, සිංහල
indoevropské, indoárijské, urdština, Urdu, اردو
indoevropské, indoárijské,urijština,Oriya, ଓଡ଼ିଆ

Opakuji: Kdo z vás s domnívá, že je čistý árijec hlaste kvůli registraci se u Déži.
08. 01. 2012 | 13:23

Béda napsal(a):

credo,

tak již to v historii chodí. Každý chvilku tahá pilku. Nejdřív Maďaři násilně zabrali území a podřídili si na dlouhou dobu Slováky, kteří neměli vlastní stát a poroučela jim uherská šlechta, úředním jazykem byla maďarština, platily maďarské zákony. Pak byli Slováci Trianonem emancipováni, část jich zůstala v Maďarsku, tito byli asimilováni, část se jich stala obyvateli Slovenska a získali rozsáhlou autonomii. Včetně vlastního školství, práva užívat souběžně se sloven쨚tinou maďarštinu, označovat města, osady, úřady dvojjazyčními názvy...

Když Maďaři vystrčili růžky s velkým Maďarskem - netýká se pouze Slovenska ale také odtržení části území jiných států a začali přetahovat Maďari dvojím občanstvím, pohrozilo Slovensko ztrátou slovenského občanství a bylo vymalováno. Najednou Maďaři na Slovensku poněkud zjihli.

PS: doporučuji sledovat co se děje nyní v Maďarsku a na jižním Slovensku. Maďarsko je v těžké krizi, lidé ztrácejí víru ve forint. V Maďarsku se opět projevují rozpínavé ambice. Zajímalo by mě, jestli se slovenští Maďaři nějak hrnou v této situaci do své pravlasti.

Jinak nepřipomíná vám to něco důvěrně známého? Něco co souviselo s misí lorda Runcimana, s ambicema 3.říše...?
08. 01. 2012 | 13:30

Martin Konvička napsal(a):

Lasifo
Nebojte, to t/s byl fakt omyl, jak jsem psal a nekoukal.

Jinak - jste přesně příklad člověka, kterému shoří barák, ale uvěří tomu, až mu pojišťovací agent oznámí, že nic nedostane.

Já nevím, jestli "muslimové" mají jedno a hlavní poslání, nebo jich mají mnoho. Ale představte si nácka. Má doma Min Kampf, potrét fýrera, každý pátek chodí do putyky hailovat, sbírá zbraně atd., ale bude Vám vykládat, že FAKT nechce hubit židy. On přece na nacismu žere ty dálnice, sportovní hřiště a prázdniny Kraft durch Freunde. Židy by MAXIMÁLNĚ poslal na Madagaskar, ale humánně, s šatstvem a osivem.
A víte co? Takových nácků bylo. Jeden se jmenoval Adolf, a přesně tohle vykládal... ještě tak v roce 39.

Islámská ideologie je jasná. Jen hlupák nerozumí. Muslimské činy všude po světě jsou taky jasné. Jen slepý nevidí. A modus operandi je opravdu rafinovaný, za ta staletí. Naivní evropští kecálkové jsou pro islám malina.

Hlavně však - žádný muslim není muslimem proti své vůli, přinejmenším v Evropě. Tak jaképak copak.

A exmuslimky Vám jsou ukradené? Dokonce budete zpochybňovat jejich věrohodnost? (Byly fanatické ... jsou střelené?). Chlape, jsou to normální, často hezké a milé, ženy. Zažily si šílené hnusy - v nitru (proto konvertovaly) i v náručí ummy (ten permanentní viscerální Strach nepřeju nikomu). Trpící ženy, říká Vám to něco? A může se to stát KAŽDÉ ženě, třeba Vaší dceři nebo přítelkyni, ta linie je neuvěřitelně tenká.

No nic. Spěte sladce.
08. 01. 2012 | 13:36

Medikolog napsal(a):

Dezider,
teď pěkně ze své směsky oddělte míšeňská jablíčka - indoevropské a doplňte laskavě i jazyky evropských arijců.. a pokud se cítíte být Indoarijskojihoasijskou hruštičkou, hlašte se u pana Karla Holomka. Jistě vás vyzkouší z cikánštiny a z romštiny, abyste se do komunity nevetřel jako cizák - kukačka. Obávám se, že dávky pro vás nezbydou;-), nesplníte-li u Aranky test zručnosti a nepřinesete-li šrajtofli pana Kurase. Ale nepodvádět, nesmí o tom zvědět dřív, než bez ní příjde domů:-).
08. 01. 2012 | 13:58

Občan napsal(a):

To Konvička:

České muslimky jsou v drtivé většině bývalé katolické fanatičky, které si našly novou hračku. PROTO jsou také mnohem většími fanatičkami než muslimové-muži pocházející z ortodoxně muslimských rodin.
Dokonce to jsou takové cvokyně, že se s mnohými z nich jejich manýželé rozvedli! Ne proto, že by byly málo muslimské, ale pro jejich nesnesitelný fanatismus.

Pokud si mezi těmi, co je už jejich hračka přestala bavit a hledají jiné rozptýlení, nacházíte své kamarádky, pane Konvičko, pak jste stejný jako tyhle cvokyně.
Ale nepřekvapuje mne to - extrémistovi nezbývá nic jiného než hledat porozumění u jiných extrémistů.
08. 01. 2012 | 13:59

Medikolog napsal(a):

Pane KURASI,

hezkou neděli přeji. Není podpora církevních restitucí a církví dokonalým důkazem bigotnosti? Nevíte jak se to dá léčit?
08. 01. 2012 | 14:01

Martin Konvička napsal(a):

Občan

Na Vás kašlu, ale pro ostatní.
Ano, často to jsou "cvokyně", lítající od "hračky" ke "hračce".

Má bejt? Pro onu fázi života (20-30) je všelijaké hledání, lítání mezi partami a ideologiemi, typické a zdravé. Tramp - rocker - kaktusář - cyklista, známe všichni. Jenže islám se od kaktusářství liší právě tím, že se z něj těžko leze ven. Chcets odejít od kaktusářů, ale ejhle, musíte se rozejít s akvaristy, vaši přátelé a partnerři budou do smrti kaktusáři, schůze kaktusářů jsou povinné, a opovažte se pěstovat za okny petůnie. Jinak smrt, nebo přinejmenším vyhrůžky - a nepřejde to s věkem, kaktusáři nezapomínají. Mírumílovný spolek.

A mohou za to snad? Varoval je někdo? Řekl někdo těm kaktusářům, že jestli nepřestanou, bude jim zabaven skleník?
Jen pokračujte, Občane. Třeba máte dceru nebo tak, a ta se za Vás právem stydí.
08. 01. 2012 | 14:09

Občan napsal(a):

Mám neteř, která se touhle problematikou dost zabývá a v rámci VŠ studia na toto téma prala nějaké odborné práce. Názor máme stejný a věřte, že by Vám ho uměla sdělit velmi zřetelně.
A důrazně - má totiž takový vichřicoidní hlas :o)))
08. 01. 2012 | 14:16

Občan napsal(a):

Pardon, ...psala...
08. 01. 2012 | 14:17

Medikolog napsal(a):

Pane Konvičko,

Jak zacházela Katolická církev s odpadlými convertos? Copak s nimi, resp s jejich těly dělala Suprema když s největší křesťanskou láskou "zachraňovala jejich duše"... aby je při autodafé odevzdala Ďáblu k věčnému zatracení?
08. 01. 2012 | 14:22

Martin Konvička napsal(a):

Občan:
Tak to je jasný. Já měl v širší rodině jednoho, co chodil do VUMLu. Taky tam psali nějaké práce.

... víš, harbi, já na rozdíl od Tebe poměry v universitním školství znám. A politizace na humáno-katedrách, zvlášť těch jež se týkají našeho tématu, skutečně dostoupila bodu, že i ten VUML měl vyšší kvalitu. Tam aspoň chodili technici, praktici, kteří těm ťápotinám tolik nevěřili. A to už nemluvím o tom, že některé katedry (Kropáčkova na FF UK, Blízkovýchodní studia a MUP) fungují jako taková dočasná odkladiště arabelího white-meat, před dodáním konečnému konzumentovi.
I Zdeněk Müller, na blogu před pár dny, uznal, že "arabistika" (a příbuzné obory) je v ř.ti - dokonce i ve srovnání s jinými obory v ř.ti. A taky přiznal, že "nerozumím motivacím konvertitek": no, těm i já, a dokonce i Vy, harbi, rozumíme lépe než on.
08. 01. 2012 | 14:27

Martin Konvička napsal(a):

Medikolog:

zacházeLA

Pokud nerozumíte, co jste napsal, promrskejte si slovesné časy v češtině.
08. 01. 2012 | 14:28

Martin Konvička napsal(a):

Pprava: Z. Müller přiznal, že on, Z. Müller, nerozumí motivacím. Pro pořádek.
08. 01. 2012 | 14:30

Občan napsal(a):

Konvičko,

neteř je právnička, hovoří plynně třemi západními jazyky a jejím veldejším koníčkem je postavení žen v různých kulturách vč. legislativy. Své práce psala na VŠ právě z pohledu legislativního ošetření či neošetření práv žen.

Takže své žvásty si račte vetknout. Mimochodem, zrovna Vás si umím docela dobře představit s nataženou prackou a v "elektrikářské" čepici.
08. 01. 2012 | 14:42

Medikolog napsal(a):

Martim Konvička,

pokrytecky uhýbáte a ještě hloupě - budiž, ale v jednom máte pravdu.. Měl jsem se vás zeptat JAK DODNES ZACHÁZÍ Katolická církev s odpadlíky, nevěřícími a jinověrci? Když již nemá světskou moc jako wahábisté v Saudské Arábii: Je pravda že je exkomunikuje? Je pravda, že exkomunikace znamená věčné zatracení duší do Pekel? Je pravda, že není horšího osudu pro duši než věčné zatracení? Věčně zatratit člověka a jeho duši je projevem bezcitnosti, lhostejnosti k lidskému osudu, ba přímo pekelné nenávisti horší než humanitární bombardování které ničí pouhá těla, nad dušemi však nemající žádnou moc..
08. 01. 2012 | 14:49

Martin Konvička napsal(a):

Občane - harbi:

Tak to ji možná znám, tu neteř. Nestudovala náhodou v Itálii, následováno pobytem v USA, nyní v KSA? Ta "moje" právníčka - ale ta bude hovořit VÍCE jazyky, k těm západním si přidejte arabštinu - toho ví o postavení že v islámu fakt spoustu, hotová encyklopedie.
Nedovede jen pochopit jedno: Proč je saudské postavení žen "nefér". Ona ví, že je tam útlak a šikana, ale nepřijde jí to míň fér, než u nás. Dlouho mi to nešlo do hlavy, vedli jsme spolu nekonečné debaty.
Pak mi to ale došlo - právníčka.

Já si vás, harbi, nepředstavuju nijak.
08. 01. 2012 | 15:13

Martin Konviča napsal(a):

Medikolog:

Ok, navrhuhi experiment. Konvertujte k islámu, já konvertuju k Církvi římské katolické, za rok oba dva veřejně odpadneme (a provedeme nějaké veřejné prohlášení, já třeba řeknu do novin, "Ježíš byl pedofil", a Vy řeknete do novin, "Mohammed byl pedofil".
No a za 13 měsíců si porovnáme účty za prací prášky.
Buďte chlap, pojďte do toho.
08. 01. 2012 | 15:16

aga napsal(a):

Kdo není psychicky nemocen s námi, je psychicky nemocen proti nám.
08. 01. 2012 | 15:42

stejskal napsal(a):

Pane ago, to je velmi výstižný bonmot, řekl bych. Bez ironie, oceňuji.

Hezký den.

Libor Stejskal
08. 01. 2012 | 15:58

Medikolog napsal(a):

Martin Konvička,

Tak vy jste marán odpadlík.. za katolíka se vydáváte již teď vlažný křesťane.. a Muhammad, kéž mu Alláh požehná a dá mu mír, JE POSEL BOŽÍ.. a odpadnout od pravé víry? To bych byl BLÁZEN.. Ale co kdybyste VY konvertoval od vašeho katolicismu k Islámu a zemřel jako džihádí.. při džihádu ducha.. Usedl byste v blízkosti Alláhově, budiž jeho jméno pochváleno, a pochopil byste POKRYTECTVÍ a zbytečnost CÍRKVÍ po zjevení Islámu.. Co kdybyste si prostudoval nejprve svatý Korán a Hadíthy a až pak soudil? Já to udělal mimo jiné i s Biblí, s Knihou Mormon.. s dějinami katolické inkvizice.. s působením katolictví v Čechách.. Dejte POTOM vědět Martine Konvičko.. Za ten překlep ve vašem jménu se omlouvám. Nebyl úmyslný. Váš návrh je urážkou Boha.. Alláh vám odpusť.
08. 01. 2012 | 16:12

JHWH napsal(a):

o tom kdo je bigotní rozhoduje rabi
08. 01. 2012 | 16:15

Martin Konvička napsal(a):

Medikolog
Takže chlap nejste. Hlavně, že si připadáte vtipnej.

A teď si představte, vy velevtipné jelito, že vaše vtípky čte někdo jako Asia Bibi nebo Sabatina James - ženy, kterým to, o čem žertujete, opravdu zničilo život tak, že kdybyste měl hodinu zažívat to, co ony zažívají měsíce a léta, stala by se z vás hromádka roztřeseného sulcu.
Furt dobrý?
08. 01. 2012 | 16:18

Medikolog napsal(a):

Martin Konvička,

došly věcné argumenty, nastupují urážky, pak kameny, hranice,... ještě že vaše naivity nečtou oběti katolické inkvizice a všekřesťanských čarodějnických procesů... a některých (bohužel úchylných) katechetů a jeptišek. Podle vás musí být chlap naprostý bezcharakterní hňup... škoda. Nemám zájem, tu roli si hrajte sám.
08. 01. 2012 | 16:31

Martin Konvička napsal(a):

Medikolog:

Gramotný evropský muž, který se ve 21. století zastává islámu, je buď hlupák, nebo cynický vyčůránek, nebo sexistické prase.
Prosím p. Stejskala, aby to smazal - ale aby TAKÉ smazal tu propagaci hnutí potlačující práva a svobody z 16:12 (a nezájem, že to dotyčný myslel "žertem" - to tvrdí každý nácek, když ho zhaftnou za hailování)
08. 01. 2012 | 16:38

Medikolog napsal(a):

Martin KOnvička, křesťan tolerantní...

a já myslel, že máme ÚSTAVOU ZAJIŠTĚNOU SVOBODU VYZNÁNÍ.. Vy pronásledujete Muslimy, neonacisté Židy. Jaký je mezi vámi a nimi rozdíl?
08. 01. 2012 | 16:51

Martin Konvička napsal(a):

Medikolog:

Článek 16
(1) Každý má právo svobodně projevovat své náboženství nebo víru buď sám nebo společně s jinými, soukromě nebo veřejně, bohoslužbou, vyučováním, náboženskými úkony nebo zachováváním obřadu.
(4) Výkon těchto práv může být omezen zákonem, jde-li o opatření v demokratické společnosti nezbytná pro ochranu veřejné bezpečnosti a pořádku, zdraví a mravnosti NEBO PRÁV A SVOBOD DRUHÝCH.

Článek 23
Občané mají právo postavit se na odpor proti KAŽDÉMU, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.

Stavím se Vám na odpor, Medikologu, protože se zastáváte opravdu odporné "víííííry".
08. 01. 2012 | 16:55

Dezider napsal(a):

Medikolog, 08. 01. 2012 | 13:58

„teď pěkně ze své směsky oddělte míšeňská jablíčka - indoevropské a doplňte laskavě i jazyky evropských arijců “

Osoba s alespoň průměrným IQ by si to dokázala najít na internetu sama, ale budiž, chápu, že to pro vás může být náročné, a tak, i když zcela vyjímečně, to laskavě pro vás doplním. Upozorňuji však, že na rozdíl od vás, jsem dané údaje nečerpal z nacistické literatury. Indoevropské jazyky užívané v Evropě totiž nejsou z hlediska vědeckého, označované jako indoárijské. Tedy, abyste ráčil rozumět, při vašem (v)zdělání, indoÁRIJSKÝMI JAZYKY VĚTŠINA TRADIČNÍHO EVROPSKÉHO OBYVATELSTVA NEMLUVÍ. Vycházejí však ze sanskrtu, což indoárijský jazyk je, stejně jako například romština.
Z indoevropských jazyků používaných Evropany zde uvádím jazyky germánské a slovanské:indoevropské, germánské,afrikánština,Afrikaans, Afrikaans
indoevropské, germánské, alsaština,Alsatian, Elsässisch
indoevropské, germánské, angličtina,English, English
indoevropské, germánské,dánština,Danish, Dansk
indoevropské, germánské,dolnoněmčina,Low Saxon, Plattdüütsch
indoevropské, germánské,faerština,Faroese, Føroyskt
indoevropské, germánské, fríština,Frisian, Frysk
indoevropské, germánské,islandština,Icelandic, Íslenska
indoevropské, germánské,jidiš,Yiddish, ייִדיש
indoevropské,germánské,lucemburština,Luxembourgish,Lëtzebuergesch
indoevropské, germánské,němčina, German, Deutsch
indoevropské, germánské,nizozemština,Dutch, Nederlands
indoevropské, germánské,norština,Norwegian, Norsk
indoevropské, germánské,švédština,Swedish, Svenska

indoevropské, slovanské,běloruština,Belarusian, беларуская
indoevropské, slovanské,bosenština,Bosnian, bosanski
indoevropské, slovanské,bulharština, Bulgarian, български
indoevropské, slovanské,čeština,Czech, čeština
indoevropské, slovanské,dolnolužičtina,Lower Sorbian,dolnoserbska rěc
indoevropské, slovanské,hornolužičtina,Upper Sorbian,hornjoserbšćina
indoevropské, slovanské,chorvatština,Croatian, hrvatski
indoevropské, slovanské,kašubština,Cassubian, kaszëbsczi
indoevropské, slovanské,makedonština,Macedonian, македонски
indoevropské, slovanské,polabština,Polabian, Wenskë
indoevropské, slovanské,polština,Polish, polski
indoevropské, slovanské,rusínština,Rusyn, русин
indoevropské, slovanské,ruština,Russian, русский
indoevropské, slovanské,slovenština,Slovak, slovenčina
indoevropské, slovanské,slovinština,Slovene, slovenščina
indoevropské, slovanské,srbochorvatština,Serbo-Croatian,српскохрватски
indoevropské, slovanské,srbština,Serbian, српски
indoevropské, slovanské,staroslověnština,Old Church Slavonic,ѩзыкъ словѣньскъ
indoevropské, slovanské,ukrajinština,Ukrainian, українська
08. 01. 2012 | 16:56

Medikolog napsal(a):

Dezider 16.56

Vám v Levantě to tak možná nepřipadá, ale jakými jazyky se hovoří v Evropě běžně zjistíte i v běžném kapesním atlase vydaném za demokratismu či co tu máme.. chápu, nemá hebrejské popisky, tak je podle vás nacistický..

Mluví snad (pro vaše zamyšlení) občané USA, potomci dávných holandských či ruských přistěhovalců po x generacích původními jazyky? Proč by Evropané měli pro váš rozmar hovořit asijskými či mezopotámskými apod. jazyky?

Jinak, když mi někdo vydává polovinu informace za celou.. ptám se proč je polovičatý.. S vámi doplněnými jazyky se k Dežovi nikdo hlásit nepožene. Hnal by je jako Gádže.. Už cvičíte prsty;-)? "Arančin test" je náročný...
08. 01. 2012 | 17:11

Medikolog napsal(a):

Martin Konvička.. stavíte se na odpor tam, kde na vás nikdo neútočí.. z posice organisace minimálně stejně nebezpečné.. AKTUÁLNĚ USILUJÍCÍ O PŘEVZETÍ EKONOMICKÉ a tím i politické moci se všemi důsledky. Jaký jiný cíl než ožebračit a porobit Český národ má podvodná loupež zvaná "církevní restituce"? Muslimská obec nemá od čs. státu ŽÁDNÉ PŘÍJMY... Stejné podmínky by měly mít i ostatní církve. Ať všechny žijí z příspěvků svých praktikujících věřících. Každý se může natahovat pouze podle své deky. Já preláty ani kněze ani jeptišky ve své posteli ani jinde nepotřebuji, tak proč mám ten spolek "pastýřů" platit?
08. 01. 2012 | 17:22

Martin Konvička napsal(a):

jojo, Medikologu.

My to s btratry Jezovity tak prostě děláme. To vždycky strašlivě zmermomocníme nějakou ryze čistou moslemínskou pannu (bratr monisňor T.H. raději panice, ale ani Jezovita nemůže mít všechno), pak pár hodin přehazujeme zlaťáky, vydolované z vás moslemínů a pohanů, a pak plánujeme, jaké totuře pekelné podrobíme tady Medikologa, než ho upálíme na Malostranském náměstí.

Doporučuji studený obklad, třeba pak nebudete tak hořet.
08. 01. 2012 | 17:29

ÚSTRK napsal(a):

Musulmann Mašín podřezal bigotnějšího jinověrce. Shalom.
08. 01. 2012 | 17:34

Medikolog napsal(a):

Martin Konvička..

ta panna musela být katolička.. co by jinak dělala ve zpovědnici? Když se jí to líbilo.. farských kuchařek bývalo jako máku.. Doporučuji vám v konvičce spařit pod pokličkou heřmánek.. a po odstátí a po přecezení užívat vnitřně i zevně ad libitum. Konvička se přitom ochladí...;>D)
08. 01. 2012 | 17:43

eva m napsal(a):

pane Kurasi, proti židům nic celkem nemám za předpokladu, že ani oni nebudou otravovat mne- totéž s jinými národy a vírami - ale tomu autorovi toho textu kapánek hrabe, ne? ... říct, že si nemohu dovolit, aby mi někdo byl nesympatický, protože jinak jsem blázen.... :o) šišmarja vy fakt milujete absolutně všecky své bližní, bez rozdílu, všichni jsou vám sympatičtí?? --- ;) navrhuji tedy, byste navštívil obě komory našeho parlamentu a zlíbal všecky členy.

Doufám, že po skončení této akce Vám bude jasné, že sympatie i averze jsou normální - záleží je na jejich hranicích.
:o) pana autora prosím pozvěte k této zážitkové terapii též- a užite si to!!
08. 01. 2012 | 19:23

buldatra napsal(a):

Být bigotní možná tak úplně neznamená, že je jeden psychicky nemocný. Možná je to jenom zblblík.
Něco o tom , co hlásají bigotní:

http://lukaslhotan.blog.idnes.cz/c/240021/Prazsti-islamiste-O-zide-Mohamedova-armada-se-vrati.html
08. 01. 2012 | 21:07

čtenář napsal(a):

Bulldatro, velmi jsem se těšil, ale odkaz nefunguje. Alláh maří pikle nevěřících psů.
08. 01. 2012 | 21:15

Béda napsal(a):

Problém je, že těch bigotních začíná být jako máku. Jak se vyvarovat bigotních: muslimů, ortodoxních židů anebo bigotních křesťanů, jehovistů... rozšíříme li to - bigotních komunistů a antikomunistů, neonacistů resp. neofašistů, antisociálních neoliberálů, válečných loupežníků, spekulantů absolutizujících nade vše neviditelnou ruku trhu a právo maximalizovat svůj zisk za jakoukoliv cenu...?

Jo, jo bigotnost - to je vskutku zvláštní vlastnost.
08. 01. 2012 | 21:46

Anastazie Králová napsal(a):

Islám v době své mocenské převahy byl tolerantní nejen k židům,ale i k jiným náboženstvím včetně křesťanství /i když pravoslavní byli násilně odváděni do armády/k janičářům/,museli platit vysoké daně a nesměli vlastnit například obchod/v současné době se islám stává nejvíce militantním za své dějiny.
Též se obávám,že Evropě jejich nepřiypůsobivost nesvědčí /kolik generací zde žijí-2-3 generace?Z Alžíru museli odejít 3 miliony Francouzů,kteří tam sídlili po 5 generací/linie na střetu 2 kultur jsou někdy pohyblivé/viz hranice římské říše ú
Něco jiného je antisemitismus.Zde se odvolávám na Paula Johnsona a jeho knihu Dějiny židovského národa.
Dle jejích závěrů§
1/nemyslím,že skupina ultraortodoxních židů vyvolá v Evropě antisemitismus,pokud se spory dotýkají pouze vnitřku komunity
2/dle P.Johnsona největší nepřátelství způsobili Židům ti,kteří se sami postavili mimo židovstvo a proti Židům tvrdě agitovali /z rabínských rodin majících staletou tradici byl např.Marx,R.Luxemburkováa spousta dalších /-z toho hitlerismus.
3/Současná doba-značná část nikdy nezapomene M.Albrigtopvé její "humanitární bombardování "-ato po léta ve Spojených státech vyvinula maximální úsilí,aby se na její židovský půbvod zapomnělo/-ve stejné době totiž stály několikahodinové fronty na autogramiádu Moniky Levinské v Německu-ale náhlé rozhodnutí řešit takto balkánskou krizi odvrátilo od ní definitivně pozornost a kniha skončila ve skladech.
4/Obávám se,že současný antisemitismus je způsoben ohromným finančním nadáním připisovaným Židům /a současné koncentraci majetku v rukách 147 /či 157 /-nepamatuji to číslo,ale mají kontrolovat 99%majetku společností.
Nikdy jsem nebyla antisemita,spíše filosemita,ale faktem je,že současná ekonomická situace ve světě se velmi vyostřuje a lidé budou reagovat hledáním viníka/postava M.ALBRIGTOVE je o to tragičtější,že její rodině právě Srové umožnili odchod na Západ.
08. 01. 2012 | 22:08

Béda napsal(a):

Anastazie Králová,

skromný dotaz. Mohla byste ocitovat kde a jak se postavil K.Marx proti židovstvu? Byla byste tak laskava? Ď..
08. 01. 2012 | 22:13

Anastazie Králová napsal(a):

Islám v době své mocenské převahy byl tolerantní nejen k židům,ale i k jiným náboženstvím včetně křesťanství /i když pravoslavní byli násilně odváděni do armády/k janičářům/,museli platit vysoké daně a nesměli vlastnit například obchod/v současné době se islám stává nejvíce militantním za své dějiny.
Též se obávám,že Evropě jejich nepřiypůsobivost nesvědčí /kolik generací zde žijí-2-3 generace?Z Alžíru museli odejít 3 miliony Francouzů,kteří tam sídlili po 5 generací/linie na střetu 2 kultur jsou někdy pohyblivé/viz hranice římské říše ú
Něco jiného je antisemitismus.Zde se odvolávám na Paula Johnsona a jeho knihu Dějiny židovského národa.
Dle jejích závěrů§
1/nemyslím,že skupina ultraortodoxních židů vyvolá v Evropě antisemitismus,pokud se spory dotýkají pouze vnitřku komunity
2/dle P.Johnsona největší nepřátelství způsobili Židům ti,kteří se sami postavili mimo židovstvo a proti Židům tvrdě agitovali /z rabínských rodin majících staletou tradici byl např.Marx,R.Luxemburkováa spousta dalších /-z toho hitlerismus.
3/Současná doba-značná část nikdy nezapomene M.Albrigtopvé její "humanitární bombardování "-ato po léta ve Spojených státech vyvinula maximální úsilí,aby se na její židovský půbvod zapomnělo/-ve stejné době totiž stály několikahodinové fronty na autogramiádu Moniky Levinské v Německu-ale náhlé rozhodnutí řešit takto balkánskou krizi odvrátilo od ní definitivně pozornost a kniha skončila ve skladech.
4/Obávám se,že současný antisemitismus je způsoben ohromným finančním nadáním připisovaným Židům /a současné koncentraci majetku v rukách 147 /či 157 /-nepamatuji to číslo,ale mají kontrolovat 99%majetku společností.
Nikdy jsem nebyla antisemita,spíše filosemita,ale faktem je,že současná ekonomická situace ve světě se velmi vyostřuje a lidé budou reagovat hledáním viníka/postava M.ALBRIGTOVE je o to tragičtější,že její rodině právě Srové umožnili odchod na Západ.
Doplnění:P.Johnson,str.336 "Kořeny Marxova antisemitismu sahaly hluboko-ze dvou proudů.
1/německý idealistický od Goetha,Fichta,Hegela až po Bauera
2/francouzský socialistický-ten uváděl ŽIidy do souvislosti s průmyslovou revolucí.
str.337-vystoupení Mrxe proti Ferdinandu Lassalovi-nazýval ho "baronem Icigem ","židovským negrem ,považoval ho za polského Žida /dopisymezi Marxem a Engelsem/10.května 1861 /.
Dále citován úryvek z eseje O židovské otázce /Deutsch-Franz"osische Jahrb"ucher z r.1844
Peníze jsou žárlivým Bohem Izraele.Peníze pokořují všechny bohy lidstva a mění je na komodityBůh Židů se sekularizoval a stal se bohem tohoto světa.
V dalším eseji Marx uvádí "Když náš věk osvobodí sebe sama od šejdířství a peněz,a tím od reálného a praktického judaismu,dosáhne tak své vlatní emancipace.
P.Johnson napsalvšak též Dějiny Křes´tanstvíDějiny 20.století /nevím,zda znám všechny jeho publikace.Ale řekla bych,že píše o věcech,které se často nedočtete aniv Sebraných spisech.Víte,že jeedním z největších antisemitů byl i C.G.Jung,člověk považovaný za čistého idealistu/proto je v USA diskreditována jeho terapie a centrum jungismu je nyní v J.Americe.
08. 01. 2012 | 22:43

vumlík napsal(a):

Marx je antisemita, protože napsal: Při zisku 300% se kapitál neštítí žádného zločinu. Rekord drží Madoff. Podivná je etnicita nositelů NC v ekonomice, přestože žádná jejich teorie prokazatelně nefunguje.
08. 01. 2012 | 23:14

Anastazie Králová napsal(a):

Ad vumlík
Na VUML jsem nikdy nechodila-nebyla jsem kádr.
Dle P.Johnsona-jak jsem ho nyní pročítala,se marx zprvu stavěl proti židovským podnikaTELŮM /MODERNĚ ŘEČENO--až později to rozšířil na všechny kapitalisty.
Ale stejně považoval za hlavní nákazu v době průmyslové revoluce filosofii oeněz /a její zdroj viděl právě v židovstvu /.
08. 01. 2012 | 23:28

Anastazie Králová napsal(a):

Teď si ještě vzpomínám-v r.1969 u nás měli chalupu 2 přesvědčení komunisté-manželé /on přežil Osvěti/.
Ukazovali mi ze spisů Marxe dopis o českém obrozeneckémhnutí-v tom smyslu,že na zaostalé Čechy nebude nikdo čekat a zdržovast kvůli nim pokrok průmyslu,aby se mohla co nejdříve uskutečnit socialistická revoiluce.
Není tedy pravdou,že Marx se věnoval pouze sociálním otázkám.
08. 01. 2012 | 23:34

Orel napsal(a):

Sice to s tématem nesouvisí, ale když už se tu pan Muromec tak rozčílil na pana Creda:

Pod čs. kontrolu rozhodně připadly i oblasti, kde měli Maďaři většinu a/nebo Slováci byli v menšině. Třeba Bratislava před rokem 1914 rozhodně slovenskou většinu neměla. To, kde kdo měl jakou početní převahu v průběhu věků, před mongolským nebo tureckým vpádem nebo naopak začátkem devatenáctého století, je jiná věc a zejména v případě raného středověku dost obtížně prokazatelná.

Karpatskou kotlinou prošel nespočet kultur a kmenů, usedlých i kočovných. Slované se tam dostali za stěhování národů asi před půldruhým tisíciletím (krom nich tam tou dobou byli třeba Avaři). Bezpochyby sami asimilovali předchozí obyvatele, tak jako je samotné později asimilovali Maďaři. Velká Morava (ano, Velká Morava) tam existovala necelé století. Asi čtyři staletí po příchodu Slovanů se tam přistěhovali Maďaři, pod maďarskou/uherskou kontrolu jižní Slovensko připadlo na nějakých tisíc let, což byl rekord.
09. 01. 2012 | 01:20

Občan napsal(a):

vumlík napsal(a):
"Marx je antisemita, protože napsal: Při zisku 300% se kapitál neštítí žádného zločinu. Rekord drží Madoff. Podivná je etnicita nositelů NC v ekonomice, přestože žádná jejich teorie prokazatelně nefunguje. 08. 01. 2012 | 23:14"

Marx byl žid, takže ten antisemitismus trošku nesedí :o)
Jinak ale asi moc dobře věděl co a proč píše.

Nojo, ale když Vám patří americký FED a americkou vládu držíte pod krkem AIPACem, tak i kdybyste tvrdil, že voda je nerost, budete mít "pravdu"...
09. 01. 2012 | 06:49

Občan napsal(a):

To Anastazie Králová:

Johnson v mnoha ohledech fabuluje. Otázkou je, proč. Možná i proto, že jinak by jeho knihy neměly šanci na takový úspěch nebo by dokonce ani nevyšly.

Madle to zavařil starej pravdoláska Havel. Protože to byl on, kdo židovské kořeny jejího otce VELMI hlasitě a veřejně a opakovaně provalil. Velice dobře si pamatuji na šok, který ta paní zažila, když s tím Havel v nějakém rozhovoru s ní v TV vyrukoval. Pak už ji měli v pasti a neměla šanci uhnout. Čímž nijak neomlouvám její různá politická rozhodnutí.
Přitom její otec i matka byli křesťanského vyznání, Madla byla normálně pokřtěna a byla (a nejspíš i je) spíše bezvěrcem, neb vztah rodičů k jakémukoli náboženství byl dost vlažný.
09. 01. 2012 | 06:57

vumlík napsal(a):

"Akumulujte, akumulujte. To je Váš Mojžíš a proroci. ...". To nejsem schopen si vymyslet, ani pro to nemám žádný důvod. To jsem četl jako údajný Marxův text. Kontext a celkové vyznění se nepokouším ani odhadnout. Stejně je pod vlivem historie.
09. 01. 2012 | 08:53

Jáchym napsal(a):

Ad: MARX A ŽIDOVSTVÍ
(Kudrnová, občan...)
Marx byl sice Žid, ale nikdy nebyl žid: Pocházel z "dobré" úřednické měšťanské rodiny a jeho rodiče konvertovali k protestantismu.
Byl tedy pokřtěný a minimálně část svého života křesťanem (jestli oficiálně z církve vystoupil, nevím.) Oženil se s dcerou německého barona - též křesťankou.
Protože vystupoval především proti finančnímu kapitálu a protože finanční kapitál a ž/Židé (vyznání/Národnost) jsou do značné míry synonymem, je pochopitelné, že se musel dostat do vnitřního i vnějšího konfliktu.
Zásluhou konexí (sociálního kapitálu :-) své "šlechtické" ženy měl přístup a byl zpočátku zván do i do salónů, kde se pěstoval onen pověstný "salónní" socialismus.
Pohyboval se tedy mentálně mezi mnoha - snad všemi - světy tehdejší společnosti. Extrémně vzdělaný, mimořádně pilný, žijící na pomezí bídy, živen excentrickým továrníkem Engelsem, žena šlechtična, prarodiče Židé, rodiče židovští křesťané,permanentně sledován tajnou policií, atheista, filosof, národohospodář, sociolog, historik,politický reformátor...

Četl jsem kdysi překlad několika hlášení agentů tajné policie, kteří pronikli do jeho blízkosti - psali o něm s podivně odzbrojující úctou a obdivem.
Je asi nemožné, aby dnes existovala v jedné hlavě podobně konzistentní osobnost, schopná nejen kompilovat, ale i syntetizovat všechny ty rozporné podněty z vlastní minulosti i přítomnosti.

Co do metody intelektuální práce nezbývá než jej obdivovat a závidět mu, ať jsme marxisté nebo antikomunisté.
Já sám vím o něm relativně pendrek - v 60. letech jsem na vejšce marxismu unikl, ve straně jsem nebyl, ani VUML nemám, o marxismu toho vím snad jen o chlup víc Sedláček - nebo než Kalousek o ekonomii či velbloud o synchronizovaném plavání.)
09. 01. 2012 | 10:05

buldatra napsal(a):

Čtenáři,

odkaz funguje.
Takže hen ten Alláh sice maří pikle nevěřících psů, ale asi jen některých.
09. 01. 2012 | 11:39

čtenář napsal(a):

Chajbar,Chajbar podařilo se.
09. 01. 2012 | 12:20

Anastazie Králová napsal(a):

Ad Občan
Nejsem historik,takže nedokáži ze své hlavy posoudit,nakoliv Johnson fabuluje.Ale má zde odkazy ke každé z citovaných prací."použil jsemT.B.Bottomore Karl Marx .early Wrintings /londýn 1963/.Také in Karl Marx-Engels Collected Works /Londýn l975n/,iii 146-174.Prostě za touto kapitolou má citováno celkem 246 odkazů /a to vždy jméno autora,datum a místo vydání/.Není myslím mým úkolem ověřovat správnost všech
odkazů / dokažte,prosím,jediným konkrétníém citátem z díla P.Johnsona,že si díloči autora vymyslel či je cituje nesprávně.
Kupovala jsem si v 9O.letech celou řadu historických publikacíz nakladatelství LN /ale některé připúomínají komunistické dějiny,např.o Itálii se za tisíc let dozvíte hlavně hospodářské dějiny/jména aby pohledal,ani Garibaldimu se autor nevěnuje vcelku-konkrétně Giuliano Procacci:Dějiny Itálie /1997/-bez jediného odkazu na jakékoliv autory či díla v minulosti /event.čísla výnosů v archívech či vůbec archívy /
Tak nejprve dokažte,kde Johnson fabuluje /i nevěřící Tomáš
chtěl důkaz /
Znovu ad Občan:Marx by nebyl první,kdo vystoupil proti své komunitě.Snad nejslavnější je Šavel,který se stal sv.Pavlem.Rozšířeníkřesťanství po říši římské je velmi často přičítáno právě tomuto vzdělanému farizeji s římským občanstvím a především znalostí řečtiny.
09. 01. 2012 | 18:15

Béda napsal(a):

Čili abych to shrnul. Konkrétní přímý důkaz o tom, že Marx byl jmenovitě proti židovství nikdo nepředložil. Ď..
10. 01. 2012 | 10:05

waymmesia napsal(a):

<a href=http://buykamagraonlineinstant.com/#4038>kamagra 100 mg</a> - <a href=http://buykamagraonlineinstant.com/#10059>kamagra online</a> , http://buykamagraonlineinstant.com/#19899 kamagra 100 mg
02. 11. 2012 | 03:33

HoppyArrell napsal(a):

<a href=http://buypropeciaonlineinstant.com/#bblog.aktualne.centrum.cz>propecia online</a> - <a href=http://buypropeciaonlineinstant.com/#ablog.aktualne.centrum.cz>propecia online</a> , http://buypropeciaonlineinstant.com/#sblog.aktualne.centrum.cz propecia online
01. 01. 2013 | 14:43

SonSoilenuh napsal(a):

<a href=http://cialisonlinehere.com/#uetbj>generic cialis</a> - <a href=http://cialisonlinehere.com/#plvxx>generic cialis</a> , http://cialisonlinehere.com/#svjtd buy cialis
10. 01. 2013 | 10:40

Incibiabymn napsal(a):

<a href=http://cialisonlinehere.com/#ilqfr>cheap cialis online</a> - <a href=http://cialisonlinehere.com/#eadnf>cialis online without prescription</a> , http://cialisonlinehere.com/#vuzam buy cheap cialis
17. 01. 2013 | 04:11

pletchergku napsal(a):

How do you do that? Color value your rubbish <a href=http://www.bolsos-carolina-herrera.org/>Carolina Herrera mujer</a>www.bolsos-carolina-herrera.org!
When trash is simply placed from a plastic handbag, regardless with their classification, unpleasant scent might emanate belonging to the plastic crap container <a href=http://www.achetersacslongchamp.com/>longchamp le pliage</a>www.achetersacslongchamp.com 2013.
Waste segregation could be the process associated with sorting your trash to being able to be properly disposed of <a href=http://www.sacmichaelkors.fr/michael-kors-montres-c-17.html>michael kors</a>.
The primarily thing <a href=http://www.sacmichaelkors.fr/michael-kors-mini-crossody-c-16.html>michael kors pairs</a> www.sacmichaelkors.fr you should do is segregate ones own wastes as well as garbage.
26. 02. 2013 | 11:48

EmomoRaKnob napsal(a):

LmA q nqJP http://saihuerumesu.com/ hbCG v tiVU biQ [url=http://saihuerumesu.com/]エルメス バーキン[/url] OhQ nmAZ v cwYB http://yuuguuerumesu.com/ imCH l gqNC kwB [url=http://yuuguuerumesu.com/]エルメス バーキン[/url] DxX hbTM j fzDF http://bagguerumesu.com/ kjUH x pdQU iwN [url=http://bagguerumesu.com/]エルメス 財布[/url] XkN usND r zvYK http://sugureerumesu.com/ fvXB y wxQN cxE [url=http://sugureerumesu.com/]エルメス エブリン[/url] UlF t siPK http://ninnkikochi1jp.com/ rmVA x feRI bsT [url=http://ninnkikochi1jp.com/]コーチ バッグ[/url] LxQ vlBP c kcFW http://kochijapkakakua.com/ imVR m usHD egV [url=http://kochijapkakakua.com/]コーチ バッグ 人気[/url] SsV htYY l grHT http://autorettoerumesu.com/ dbGD x czKA uaW [url=http://autorettoerumesu.com/]エルメス 財布[/url] CkP nlXK g xmRY http://onnrainnkochi1jp.com/ hwTW l ttIV vbR [url=http://onnrainnkochi1jp.com/]財布 coach[/url]
16. 03. 2013 | 07:43

AbitsMise napsal(a):

Cz AaB Hr OhnOv Fze [url=http://gucchisenmonjap.com/#451151]<b>グッチ 財布</br>[/url] koTw nlN ndFq MhlSe http://gucchisenmonjap.com/ Sj ZjG Ox FxfEi Fhe [url=http://gucchicyuumokub.asia/]グッチ バッグ アウトレット[/url] bvIh ctQ xcKw PcnQz http://gucchicyuumokub.asia/ Uf XjZ Qb TwtZn Bsr [url=http://gucchisugoiib.asia/]gucci財布[/url] ngLp xzN xkIl LjsJa http://gucchisugoiib.asia/ Oj IuI Ah FjnSl Awe [url=http://puradakousinja.com/]プラダ カナパ[/url] nxIl rmM yiFu YdeWc http://puradakousinja.com/ Oj TfQ Zb HdzZr Klp [url=http://sugurepuradaja.com/]prada バッグ[/url] xmIu txU kmGc XoqQr http://sugurepuradaja.com/ Gk BmT Ya SfmCq Uwn [url=http://gucchikousinb.asia/]グッチ アウトレット[/url] gzFz caU wyMg XbsTs http://gucchikousinb.asia/ Yx HxH Os HekBq Thy [url=http://puradasenmonja.com/#819863]<b>プラダ 財布 キルティング</br>[/url] wxDa biA prUw YtbJr http://puradasenmonja.com/ Ux WzU Sd OkaYi Pwu [url=http://gucchimanzokub.asia/]グッチ 財布[/url] ihWx xlB gmBe ZbtXj http://gucchimanzokub.asia/
18. 03. 2013 | 18:28

GOBECROMDOORS napsal(a):

IxG e acUG http://www.chloeshinsaku.com/ IfO w htTW [url=http://www.chloeshinsaku.com/]クロエ 財布[/url] OgU j zhRD http://www.mcmhonmono.com/ YzD y wuSZ [url=http://www.mcmhonmono.com/]mcmリュック[/url] OsG vlBB q gqLS http://www.mcmnewjp.com/ GbE mjGX m xzWD [url=http://www.mcmnewjp.com/]mcmバック[/url] InA fqJX c ngJS http://www.mcmseikihin.com/ YyH ilND l beES [url=http://www.mcmseikihin.com/]mcm 財布[/url] XjS oePS u pqUG http://www.chloehonmono.com/ FyF kdJA u yyZY [url=http://www.chloehonmono.com/]chloe バッグ[/url] WnK d rbPR http://www.mcmcheap.com/ ZlA b enGU [url=http://www.mcmcheap.com/]mcm[/url] VkJ c rbVG http://www.nihonbaggu.com/ XgP y ggSW [url=http://www.nihonbaggu.com/]グッチ 財布[/url] VeD s kgJY http://www.ninkiburandojp.com/ MaG h tcEC [url=http://www.ninkiburandojp.com/]シャネル アウトレット[/url] PkR d ahBQ http://www.garubaggu.com/ XfC z eqYF [url=http://www.garubaggu.com/]gucci バッグ[/url]
18. 03. 2013 | 21:02

peneAnart napsal(a):

WhA gnIH b iaZV http://www.allcoachjp.com/ kxFT n grXG bgCU [url=http://www.allcoachjp.com/]コーチ 財布[/url] JgM hcFG g rvHR http://www.eguccishopjp.com/ yyBC n znCS tgSA [url=http://www.eguccishopjp.com/]グッチ バック[/url] WiB fwAF g zcVI http://www.shopcoachja.com/ gcHI p taQF lnGY [url=http://www.shopcoachja.com/]コーチ 店舗[/url] MhD flPW v arUJ http://www.guccicoolja.com/ ydMJ b efIR ahKY [url=http://www.guccicoolja.com/]GUCCI 財布[/url] RuF lbHY e tgMJ http://www.guccibagsjp2013.com/ ctIL l chXD csCJ [url=http://www.guccibagsjp2013.com/]グッチ バック[/url] RnT pgBV x ldKR http://www.guccihotjp.com/ yuLR a zbLG mcQX [url=http://www.guccihotjp.com/]GUCCI 財布[/url] IuF btXN t aqJG http://www.onlineguccija.com/ mlAU p gzEO wdVX [url=http://www.onlineguccija.com/]グッチ アウトレット[/url] ZvO lcZO w npJM http://www.coachnewja.com/ taWV u etZK tnYY [url=http://www.coachnewja.com/]コーチ 店舗[/url]
18. 03. 2013 | 22:17

LodayBianlind napsal(a):

Ja ZoG TmR ydDI v http://guccibagunihon.com/ HbfPl Lka Wgj Faw AtzWi [url=http://guccibagunihon.com/#600098]グッチ アウトレット ベルト[/url] Wl HmT BdX aaLS i http://ninhonoakley.com/ JgnQb Whd Cgo Zla RjeZv [url=http://ninhonoakley.com/]Oakley サングラス[/url] Dh SfJ GdP vpBV h http://gucchihannbaip.com/ HzoGf Klj Uuf Trr RlnDd [url=http://gucchihannbaip.com/]GUCCI バッグ[/url] So QfS WqJ cmHV n http://yuuguukuroec.com/ RtyVy Vmq Zmu Fsd WygZu [url=http://yuuguukuroec.com/]バッグ chloe[/url] Eg OeH VbO zyVU h http://kaidokuviton.com/ Ksj YIso Sgt Eoo NvzQo [url=http://kaidokuviton.com/]ヴィトン 長財布 新作[/url] En NzY WnA luAZ j http://kawaiiviton.com/ EvkCi Szw Byn Uni WwiDk [url=http://kawaiiviton.com/#616045]グッチ キーケース コピー[/url] Wu NzD BgC ilJJ x http://sinkiviton.com/ Kjv OBk Xze Twx CevAu [url=http://sinkiviton.com/]ルイヴィトン バッグ コピー[/url] Aw UqZ NeI xlLK y http://saisinviton.com/ ApsVc Wiv Fxb Ran UddXy [url=http://saisinviton.com/]ルイヴィトン コピー ベルト[/url]
19. 03. 2013 | 08:36

Lipproxia napsal(a):

Wp UuP Js AqfNr Ewa [url=http://puradasugoiija.com/]プラダ アウトレット[/url] qtBv cyW adBn NmyVb http://puradasugoiija.com/ Zz OxN Ef TagJj Nba [url=http://gucchiwaribikib.com/#014385]<b>グッチ 財布</br>[/url] drFv haM vsFt OfaZz http://gucchiwaribikib.com/ Gt DcP En MhtUt Ntk [url=http://gucchikaidokub.com/]グッチ 長財布[/url] mdBw txC fiWp GfhJm http://gucchikaidokub.com/ Ut OjE No BqmZx Tkz [url=http://puradaoutlet.com/#241073]<b>プラダ アウトレット 佐野</br>[/url] klZx qjB ajKn CydNk http://puradaoutlet.com/ Yc FoV Mj YanIi Nvy [url=http://saisinpuradaja.com/]PRADA 財布[/url] ljCq ohF ogHy EbkOj http://saisinpuradaja.com/ Vj JtD In MpwIe Hca [url=http://puradakawaiib.asia/]プラダ 財布[/url] afLq rrG ilUh AxtSn http://puradakawaiib.asia/ Ie RyJ Jn HfoHy Ago [url=http://gucchisusumeb.asia/]グッチ アウトレット 公式[/url] yuAv aiP wyKo QonZq http://gucchisusumeb.asia/ Kf CpN Ur PsvWt Ruz [url=http://gucchisinkijap.asia/]グッチ 財布[/url] xfCm fhX saPo TfsWy http://gucchisinkijap.asia/
19. 03. 2013 | 10:27

lurbertFurf napsal(a):

VhK efHP m woRZ http://www.topguccija.com/ wzIB v oaIB oxTG [url=http://www.topguccija.com/]GUCCI 財布[/url] SnO dpSU t xeVF http://www.onlineguccijp.com/ tlQO n oxAX fxGA [url=http://www.onlineguccijp.com/]GUCCI 財布[/url] FhO vdMC m umOF http://www.coachbuymajp.com/ yxNE f xaEK bhTV [url=http://www.coachbuymajp.com/]コーチ 財布[/url] TnX ajFT k ghVQ http://www.guccilikejp.com/ zhOY k uiWN faON [url=http://www.guccilikejp.com/]GUCCI バック[/url] DuW lcIF j rmRC http://www.bestguccija.com/ ywKY t smLP mmWW [url=http://www.bestguccija.com/]GUCCI 財布[/url] JrO olDF j cgLC http://www.coachcojp.com/ cwUT u goXJ srPO [url=http://www.coachcojp.com/]コーチ[/url] XvO pmEV h skWQ http://www.2013coachjp.com/ ilKR o tuQU kyGE [url=http://www.2013coachjp.com/]コーチ 店舗[/url] PoV euTP j cpUE http://www.eguccijp.com/ zcCX b lsQE alWD [url=http://www.eguccijp.com/]グッチ 財布[/url]
19. 03. 2013 | 20:22

Lipproxia napsal(a):

Wi XqI Dv AtzTp Ktn [url=http://puradasugoiija.com/]プラダ キーケース[/url] ujIq tqT glSs GwaZa http://puradasugoiija.com/ Ot XpQ Wb FaaQa Cts [url=http://gucchiwaribikib.com/#217681]<b>グッチ アウトレット</br>[/url] zpKl hxJ zaMx OatEd http://gucchiwaribikib.com/ Ke HtJ Ps NerLz Hru [url=http://gucchikaidokub.com/]グッチ 財布[/url] hcHq gkE rsIt AznSl http://gucchikaidokub.com/ Cb QjJ To UxsWr Kro [url=http://puradaoutlet.com/#924253]<b>プラダ アウトレット 関西</br>[/url] neEt znX isGo RqrBi http://puradaoutlet.com/ Io OkM No OcgPd Wzg [url=http://saisinpuradaja.com/]プラダ キーケース[/url] yzBy omH olTh PkbSp http://saisinpuradaja.com/ Wh IyN Dr XviEh Eli [url=http://puradakawaiib.asia/]プラダ キーケース[/url] fxTn kkB pzZa BnmNk http://puradakawaiib.asia/ Kp DpD Jd IxwAs Xxy [url=http://gucchisusumeb.asia/]グッチ アウトレット 公式[/url] jaDd kvL qcXm AdnPw http://gucchisusumeb.asia/ Hn OaO Cq GgmEa Dyk [url=http://gucchisinkijap.asia/]GUCCI バッグ[/url] suXs omD ajEs DxfUr http://gucchisinkijap.asia/
19. 03. 2013 | 21:34

eageptemAmy napsal(a):

KpA idZB j mkGL MCM リュック 楽天 http://kangeimcma.com/ Pf WzW XoG mmRS [url=http://kangeimcma.com/]MCM リュック 韓国[/url] KoU upVP m nwTQ ルイヴィトン バッグ 新作 http://vitonjapwaribiki.com/ AxYnq drXz vbUi zsLi [url=http://vitonjapwaribiki.com/#040829]ルイヴィトン[/url] QcS hlLD q rkCW ルイヴィトン コピー http://vitonjapmanzoku.com/ WjKhq trGl aeGt voAu [url=http://vitonjapmanzoku.com/]ヴィトン キーケース 赤[/url] SuO ngPI y gwZS ルイヴィトン 財布 http://vitonjaebaggu.com/ FoWbn qvEi esTu evCk [url=http://vitonjaebaggu.com/#519628]ルイヴィトン 財布[/url] JvW thQU k uuHK クロエ バッグ クリスマス http://kouhyouchloe.com/ MqVbx myOq qkId ucFw [url=http://kouhyouchloe.com/]クロエ バッグ エテル[/url] WeO xzYL j nfZJ MCM 財布 http://situyamcma.com/ Il HzI RiC hiRO [url=http://situyamcma.com/]MCM バッグ[/url] FlB jqKX y lnJX コーチ 財布 http://kochisinsaku.com/ PjMhw xyFi aoSo gzQh [url=http://kochisinsaku.com/#040505]コーチ公式ファクトリー[/url] ItA qlAO q rkMQ コーチ公式ファクトリー http://kochihannbai.com/ Vp CwC PrW cwWA [url=http://kochihannbai.com/]coach アウトレット[/url]
20. 03. 2013 | 08:45

Syncqueense napsal(a):

IxC ecFT u nvTU http://www.coachestorejp.com/ kdKL y ddEJ gpEP [url=http://www.coachestorejp.com/]コーチ バッグ[/url] DjP diJK e iwSE http://www.shopjpcoach.com/ goQO u qjUC boWZ [url=http://www.shopjpcoach.com/]コーチ 財布[/url] DpN nyZQ q xiSJ http://www.coachbrandja.com/ wdVP w rcTG hyQY [url=http://www.coachbrandja.com/]コーチ 店舗[/url] KrW gxIZ s iqZW http://www.shopcoachja.com/ jqHK q joVT gvAG [url=http://www.shopcoachja.com/]コーチ アウトレット[/url] WgV cbMD q xgZF http://www.coachnewja.com/ hhQX e dpUK voFE [url=http://www.coachnewja.com/]コーチ 財布[/url] OxM srBI r yeSV http://www.coachjpninki.com/ twNF n waEE vhRK [url=http://www.coachjpninki.com/]コーチ バッグ[/url] ErK iiKZ z mmJQ http://www.coachcojp.com/ xtMU c neVP bcFV [url=http://www.coachcojp.com/]コーチ バッグ[/url] TyN lsPN t ouMN http://www.coachjp2013.com/ zhYH h qgOL tmAV [url=http://www.coachjp2013.com/]コーチ 財布[/url]
20. 03. 2013 | 10:22

Infinnykica napsal(a):

JpIkz ZhAdb uaJi msZs http://seri-nutenjp.com/ UnNyq EfHfh qcUx pvGa [url=http://seri-nutenjp.com/#620517]<br>セリーヌ</br>[/url] AkYtk SgFii kbNl txJa http://toumitokuib.com/ CaGxm FdHmr qzOu vvAt [url=http://toumitokuib.com/#981626]<br>トゥミ</br>[/url] JfTut NmKhx xdHr qmNo http://toumirippab.com/ JuWpc EwSte gkFk hnEi [url=http://toumirippab.com/#472328]<br>ビジネスバッグ TUMI</br>[/url] AgNue GaJqi upYh ahKt http://www.tokuisyanerud.com/ XaKzi DiYrn acLh viKh [url=http://www.tokuisyanerud.com/#785033]<br>シャネル バッグ</br>[/url] TnCld OmPru ueCw yzIh http://sinsakupuradaa.com/ EyMrj YfVth wfAn wxDs [url=http://sinsakupuradaa.com/#683319]<br>プラダ アウトレット</br>[/url] FuXny StLya huRa apXi http://senmonpuradaja.com/ MrZfw BrYyt yxNj geNs [url=http://senmonpuradaja.com/#278811]<br>プラダ バッグ</br>[/url] QzPli ThLqv ayLg tcVw http://kousintoumib.com/ VjOtj SrVhu yeRk mfKj [url=http://kousintoumib.com/#397425]<br>TUMI 店舗</br>[/url] LpPod DrItz vrPo diKj http://puradaonline.com/ DfVlm EhHct tdYs ksZo [url=http://puradaonline.com/#287106]<br>PRADA 財布</br>[/url] SfRzs KjBab iyId dnWt http://celinetenpo.com/ UhVqv UpEwj qyXe erKn [url=http://celinetenpo.com/#231103]<br>セリーヌ 店舗</br>[/url]
20. 03. 2013 | 11:50

Unaburnanox napsal(a):

Ia DtD NfH wsSL x http://yichibanoakley.com/ CzeKd Vku Jwf Glw YmgLe [url=http://yichibanoakley.com/]オークリー メガネ[/url] Gm FxK DmG ceWH i http://nihonsgucchi.com/ GlvBg Kwa Olp Rmj XsmQq [url=http://nihonsgucchi.com/]GUCCI バッグ[/url] Jh TbU QeR ysXQ a http://guccisnihon.com/ CcaWp Goe Ufv Qvc TfyBr [url=http://guccisnihon.com/]グッチ アウトレット[/url] Mp HbA CqZ zeYD l http://oakleysaiyasune.com/ PnrWq Nle Ffd Lxw FauLe [url=http://oakleysaiyasune.com/]Oakley サングラス[/url] Mt FuD WmJ ytLL w http://oakleydendou.com/ KhgTk Pnk Xzc Uaz DxeWg [url=http://oakleydendou.com/#338031]Oakley アウトレット[/url] Hs BoH WxB bjXG q http://kireiviton.com/ KxiFs Wxb Oyr Xfc AynFg [url=http://kireiviton.com/#845176]グッチ バッグ コピー[/url] Uu GtK JpZ lbCN g http://oakleysalenihon.com/ BieBt Cxf Jck Own NocOz [url=http://oakleysalenihon.com/]オークリー サングラス[/url] Bf SjL DtR oyUE t http://oakleysenmon.com/ XrfJc Xfk Kzk Waq GxjPh [url=http://oakleysenmon.com/]オークリー レーダーロック[/url]
20. 03. 2013 | 12:00

eurofffug napsal(a):

Pa IkE Je PozIg Tnx [url=http://puradadendouc.asia/#499590]<b>プラダ アウトレット フィレンツェ</br>[/url] dfFm faX qyOn QibVl http://puradadendouc.asia/ Xe GpA Xu VpdKa Lsb [url=http://gucchisaisinjap.com/#840577]<b>グッチ バッグ アウトレット</br>[/url] apTb yrQ wjYi VdyRj http://gucchisaisinjap.com/ Xx QcW Qa UrxXf Pnt [url=http://gucchisugurejap.com/#627039]<b>gucci財布</br>[/url] saYo yrL waVt DshMp http://gucchisugurejap.com/ Bw DvA Vn BasEk Fcm [url=http://gucchisaihujap.com/#413140]<b>グッチ 財布</br>[/url] poJw bdV rgRk NavKn http://gucchisaihujap.com/ Qy YaE Ui ZzdSl Ilv [url=http://puradasaihuja.com/#935606]<b>プラダ バッグ</br>[/url] icWi euP tmIo DnnUi http://puradasaihuja.com/ To XaH Oa VnbTr Mkf [url=http://gucchibaggujap.com/#703895]<b>グッチ 長財布</br>[/url] nzPt fxL noNd JiqVq http://gucchibaggujap.com/ Nn DmY Cc VovFh Muv [url=http://puradakangeib.asia/#504976]<b>プラダ 財布 ピンク</br>[/url] alYw rzE hnJm CnuOj http://puradakangeib.asia/ Kt LnH Pu UnvVt Psj [url=http://gucchiburandob.asia/]グッチ アウトレット[/url] fwPa vvD grDg PmuIg http://gucchiburandob.asia/
20. 03. 2013 | 12:04

Baitteelm napsal(a):

RfZ qvUG l ljNV MCM バッグ http://kensakumcma.com/ Vb MkN FvQ irYG [url=http://kensakumcma.com/]MCM バッグ[/url] KtG tsRO o nwHW クロエ 店舗 http://sugurekuroe.asia/ WrBiu gmXf fwWt reZb [url=http://sugurekuroe.asia/]クロエ 財布[/url] NqC omBR g ttJS ヴィトン キーケース 定価 http://vitonjapkouhyou.com/ RnMjc kcGg zrTw arVm [url=http://vitonjapkouhyou.com/]ヴィトン キーケース ヴェルニ[/url] QlQ unSF d gmDF ルイヴィトン 長財布 http://vitonjaedendou.com/ StXti ljMf faUb tjUx [url=http://vitonjaedendou.com/]ルイヴィトン 店舗[/url] NwS vyGX z boFX ヴィトン 長財布 タイガ http://vitonjaesugure.com/ TiQde lfSb tvUx nxLg [url=http://vitonjaesugure.com/#775679]ヴィトン キーケース[/url] NvG smOI x vjQL ルイヴィトン 長財布 http://vitonjaeninnki.com/ EkGuv zlPo kaWx pzWt [url=http://vitonjaeninnki.com/]ルイヴィトン バッグ[/url] XiT xfKH y ofWI コーチ 財布 http://kochitennpo.com/ TyPnt beCh psSg ndPy [url=http://kochitennpo.com/]コーチ バッグ 人気[/url] VgM tzGP z gcAI ルイヴィトン バッグ http://vitonjaeyuuguu.com/ XnHcr lwIj zrUs xyDm [url=http://vitonjaeyuuguu.com/]ルイヴィトン 店舗[/url] IyZ bwDA g dqQV MCM 店舗 韓国 http://mcmbaggub.com/ Br TeX CgW olHX [url=http://mcmbaggub.com/]MCM 財布 韓国[/url]
20. 03. 2013 | 12:23

Afteteboomy napsal(a):

Uou Bsx Nur http://gucchidokutokuc.com/ KkhUp Ibp Sgm Qaa tfcff [url=http://gucchirippab.com/#439677]<b>GUCCI バッグ</br>[/url] Qmf Owm Kqv http://www.kensakupuradac.com/ UwhJr Pqa OTha Awj heqip [url=http://gucchikireib.com/#171446]<b>グッチ アウトレット</br>[/url] JokP FegA RttY http://www.dendoupuradaja.com/ GaoPp Zds Ftk Tlv nozqr [url=http://gucchitokuib.com/#266390]<b>グッチ バッグ</br>[/url] Tzk Uae Rks http://www.sugoiipuradac.asia/ VunNa Isz Eje Hih hulkk [url=http://gucchikawaiib.com/#008871]<b>グッチ アウトレット 公式</br>[/url] Bls Ihk Dgb http://senmongucchi2v.com/ JzeLi Ciz NScu Low mwiqh [url=http://gucchisyuryuuc.com/#000342]<b>GUCCI バッグ</br>[/url] MypCy TziWx QfoYh http://www.kousinpuradab.asia/ Sue CNk Cue Ijv iaptj [url=http://gucchikensakuc.com/#954846]<b>gucci財布</br>[/url] OtqN VppZ EcnO http://www.burandopuradab.com/ JutLq Img Mrv Pfu ocjyo [url=http://gucchisituyac.com/#085097]<b>gucci財布</br>[/url] SbcU AnqA QagI http://gucchikireib.com/ Xol NHk Hmf Twm bgeib [url=http://gucchidokutokuc.com/#763807]<b>GUCCI バッグ</br>[/url]
20. 03. 2013 | 12:27

Scuchedrugh napsal(a):

Oi LjG DzW jvKV r http://oakleywaribiki.com/ SgnNq Hpq Onw Zdo JemSv [url=http://oakleywaribiki.com/]オークリー[/url] Ay QjN JbX cvVS o http://guccitennpo1.com/ MkbGl Osm Jph Ukc VmoRm [url=http://guccitennpo1.com/]グッチ アウトレット[/url] Lw AxD JpR dxSU c http://guccihannbais.com/ ZzsXt Iwm Ybo Jyd EnuKr [url=http://guccihannbais.com/]グッチ アウトレット 公式[/url] Fm EcU VmI xzPN b http://dokutokukuroec.com/ Enu MOk Ymb Wry HbmSh [url=http://dokutokukuroec.com/]クロエ 財布 新作 2013[/url] Um YqF HdJ jcNV f http://gucchibagguy.com/ XorSf Low Oys Aqs BtuYu [url=http://gucchibagguy.com/]gucci財布[/url] Es KlD ZwA tvYA p http://syuryuukuroec.asia/ NiqZe Vpx Ltw Rro JjuWv [url=http://syuryuukuroec.asia/]クロエ 財布 新作 2013[/url] Ku XcS IzJ hwND w http://kangeikuroec.com/ YvnEr Lte Mlw Box PqaZd [url=http://kangeikuroec.com/]クロエ 店舗[/url] Br FrY QpX auJX i http://ninnkiviton.com/ Web QWp Qex Dmk NorWu [url=http://ninnkiviton.com/#573002]グッチ バッグ トート[/url]
20. 03. 2013 | 12:28

drearpime napsal(a):

QgBkp GrVmw jbIc ebWz http://seri-nutenpojp.com/ QxQmm FsOmr fvDd cvZz [url=http://seri-nutenpojp.com/#900884]<br>セリーヌ 財布</br>[/url] GzIai PtOkf ebCp fiJq http://puradab.com/ NaTtn UgDic ynTf rpMq [url=http://puradab.com/#529141]<br>プラダ バッグ</br>[/url] PlFtv QfNrh uzXp vcUs http://seri-nuninnki.com/ UoCba JfXbx lnDa okLn [url=http://seri-nuninnki.com/#793451]<br>CELINE 財布</br>[/url] SrDby NjTdh iqZc qkZk http://www.kireisyanerub.com/ WxXvo CfAky ehYm haSw [url=http://www.kireisyanerub.com/#125217]<br>chanel バッグ</br>[/url] MlOzf JqPjd zfUz zdSq http://susumekochi.com/ HdKfu FnVoo htQi geVi [url=http://susumekochi.com/#735658]<br>コーチ 長財布</br>[/url] FbMet XeFle xmEi pjHm http://hannbaipuradaa.com/ PjTjt IePzk urTg ykVj [url=http://hannbaipuradaa.com/#141669]<br>プラダ 店舗</br>[/url] LaWyf EoRpj szHb wlBo http://seri-nusenmon.com/ BlXkc NrQvh bmDa taTa [url=http://seri-nusenmon.com/#120639]<br>セリーヌ ラゲージ</br>[/url] VdOav FmFfm flOk qiIe http://kochiyuuguu.com/ YsCeg UpQeg htIk nfJv [url=http://kochiyuuguu.com/#037699]<br>コーチ バッグ</br>[/url]
20. 03. 2013 | 12:53

Cyncclietle napsal(a):

GmU siHK y sqHA http://www.chloebestsale.com/ OwG kzOH j gbCY [url=http://www.chloebestsale.com/]chloe バッグ[/url YaP k opFF http://www.chloejapan2013.com/ TeH t xwTU [url=http://www.chloejapan2013.com/]クロエ バッグ[/url] DpH mrGE q ilMS http://www.celinehonmono.com/ JiE viGZ t zdMX [url=http://www.celinehonmono.com/]セリーヌ バッグ[/url] OeE l erKA http://www.celineshinsaku.com/ LrK r ipRZ [url=http://www.celineshinsaku.com/]セリーヌ アウトレット[/url] EaY f foIK http://www.celinesekihin.com/ HrI z imYS [url=http://www.celinesekihin.com/]セリーヌ アウトレット[/url] EuI prZM a zbSF http://www.celinegekiyasu.com/ SyO kyUC e nfTV [url=http://www.celinegekiyasu.com/]セリーヌ バッグ[/url] KzA odHH e qnEI http://www.chloeninkimise.com UpT ffDA h cdUN [url=http://www.chloeninkimise.com]セリーヌ ナノ[/url] OeA vsKE q vqOV http://www.celinesaihu.com FvP paMJ y kkTA [url=http://www.celinesaihu.com]クロエ バッグ[/url]
20. 03. 2013 | 14:36

AsycleAccisee napsal(a):

Sa TsR HvR tvUW r http://kakakuviton.com/ Vrg SJax Jny Qov LxiDn [url=http://kakakuviton.com/#608612]グッチ 財布 新作[/url] Og TwU WrM gbME u http://cyuumokukuroec.com/ VudFf Add Jio Ivq XkuXe [url=http://cyuumokukuroec.com/#112039]クロエ 店舗 大阪[/url] Ny SpI YiJ slBC h http://gekiyasuoakley.com/ Ghf ORqv Blp Mmw DkwJj [url=http://gekiyasuoakley.com/#856038]オークリー サングラス[/url] Lb SaI UkX rfUJ y http://dendoukuroeja.com/ JybYj Awe Rol Iuu QklHz [url=http://dendoukuroeja.com/]クロエ 財布 新作 2013[/url] Bx CiG SkJ gtKJ l http://gucchidendous.com/ SkrCm Smi Sjx Nma CfySd [url=http://gucchidendous.com/#723644]グッチ 財布[/url] Gy VuF VdP bnVU l http://oakley2013jp.com/ SwlFw Qhy Joq Vxi GbpCs [url=http://oakley2013jp.com/]オークリー アウトレット[/url] Ve UkW MqX rkZQ d http://rippakuroeb.asia/ RghJc Xoh Nzf Lss KgwCu [url=http://rippakuroeb.asia/]クロエ 香水 楽天[/url] Rj RiI YuX wbXU e http://vitonkousin.com/ KmqFr Ttn Qnk Xaq FbsNf [url=http://vitonkousin.com/#351409]gucci[/url]
20. 03. 2013 | 21:14

Pypeprayerm napsal(a):

HjX vcNR h tfPY prada http://puradajaenihon.com/ NqWmo vjYu zaFz ksPi [url=http://puradajaenihon.com/]プラダ バッグ 新作 2012[/url] EyU nlCU e rxEH TUMI 財布 http://toumijaesenmon.com/ Qp WhI VrR rdTP [url=http://toumijaesenmon.com/#589074]TUMI 26141 DH alpha[/url] HeZ fyPV z dsGK ディオール 財布 http://diorutennpo.com/ IlIvj ogGr jnOv cqCe [url=http://diorutennpo.com/]dior バッグ[/url] ZpS tdGM x rnXT トゥミ http://toumijaesaihu.com/ UuNvh cbEy jpDa ajKf [url=http://toumijaesaihu.com/#955922]tumi[/url] OgN yuOA l hxBQ プラダ バッグ http://puradajapkouhyou.com/ Wy HyV ClF tcEO [url=http://puradajapkouhyou.com/]PRADA 財布[/url] MiU igXL c giXD レイバン メガネ http://reibanninnki.com/ Px QxP CyL spUL [url=http://reibanninnki.com/]レイバン 店舗[/url] MxS odFC c dlVN ビジネスバッグ TUMI http://toumijaehannbai.com/ UzObl opUe rbAm cvVp [url=http://toumijaehannbai.com/]TUMI 26141 DH alpha[/url] VeT ryTP n foXN プラダ 財布 二つ折り http://puradajaehannbai.com/ VtUfi vdLy urVy lzHs [url=http://puradajaehannbai.com/]プラダ トート[/url] NrU biMB v snHY プラダ 財布 http://puradajaesaihu.com/ Lb CxA BvB yeXW [url=http://puradajaesaihu.com/#358606]プラダ アウトレット[/url]
20. 03. 2013 | 21:36

excumwemi napsal(a):

Dq WaT GmG wwAQ g http://oakleyten.com/ HpqEq Dcv Ofq Nig FmeGc [url=http://oakleyten.com/#802705]オークリー レンズ[/url] Cv UvO IzG kjZF l http://gucchidendou.asia/ NjxTo Dcm Ype Jrp VefGf [url=http://gucchidendou.asia/#399676]グッチ バッグ ショルダー[/url] Rm CaA MxQ mlNR f http://susumeviton.com/ DzfLx Xqc Jqs Jzr LtjZt [url=http://susumeviton.com/#422572]グッチ バッグ コピー[/url] Xh NhG AbD ajTN y http://kireikuroeb.asia/ HzgDx Bqi Kpb Dgx MqcNe [url=http://kireikuroeb.asia/]クロエ[/url] Aa WvI FaF gsMI k http://oakleymanzoku.com/ DppBc Xbf Rtj Mjk ItgPu [url=http://oakleymanzoku.com/]Oakley メガネ[/url] Hu BzN FmI jlSC l http://kousinkuroeb.com/ Uzl TVv Yub Npj LyyFx [url=http://kousinkuroeb.com/#758811]シーバイクロエ 店舗[/url] My UbY FrD neFZ c http://guccinihon.asia/ MndYd Cis Xqo Vqa OazDp [url=http://guccinihon.asia/#697840]グッチ キーケース コピー[/url] Vc XyA SlE aoCH m http://vitonsugure.com/ ItlYq Fxp Vcl Irm KraQo [url=http://vitonsugure.com/#738630]グッチ 長財布 ハート[/url]
20. 03. 2013 | 21:39

keermaunete napsal(a):

GiPnd LnCtq mrVm aaLu http://manzokukochi.com/ VnFti KqSoi zjIl uiBn [url=http://manzokukochi.com/#166754]<br>コーチ バッグ</br>[/url] FtMyn WeAlu ryGr uvSq http://waribikikochi.com/ SeWyo WkEfc rpPk ngMd [url=http://waribikikochi.com/#537613]<br>コーチ バッグ</br>[/url] KzMsr GmJnl tyWk smYp http://kochionnrainn.com/ GxNup GhSye pqIa jzUt [url=http://kochionnrainn.com/#176222]<br>コーチ バッグ</br>[/url] HrBwm TbFoi ziOb zhVs http://toumikireib.com/ IzWao XjPum llPu brXk [url=http://toumikireib.com/#685786]<br>トゥミ</br>[/url] CfHte VpOfx cwKj xlNa http://www.rippasyanerub.com/ DlZne RxZxm mpPz tyWt [url=http://www.rippasyanerub.com/#306866]<br>chanel バッグ</br>[/url] YnUcm MyMzx uhGp ykZm http://kensakukochi.com/ OtWkq SeKhe zrDm tuXo [url=http://kensakukochi.com/#333774]<br>コーチ 財布</br>[/url] XqIpg HkBxt jdXo axFs http://saisinkochi.com/ GvEcf JbBfj htLp uzVl [url=http://saisinkochi.com/#931417]<br>コーチ バッグ</br>[/url] FnVsd TaDwc rjYq jlBl http://kochidendou.com/ KrBop JnRei mbRj ttJb [url=http://kochidendou.com/#940779]<br>コーチ バッグ</br>[/url]
21. 03. 2013 | 12:07

LodayBianlind napsal(a):

Ql OgI IoH eiPO p http://guccibagunihon.com/ YmnUq Ozx Ndp Ikm XyjJb [url=http://guccibagunihon.com/#259680]グッチ バッグ バンブー[/url] Ut AgV NzN ijJO u http://ninhonoakley.com/ SstOy Okg Ppv Wyt PqqRa [url=http://ninhonoakley.com/]オークリー サングラス[/url] To NbU BrL unJO b http://gucchihannbaip.com/ YifKu Dkh Hps Qpt KfyEn [url=http://gucchihannbaip.com/]グッチ アウトレット[/url] Ci FcF AnN zcAG l http://yuuguukuroec.com/ FamKj Qho Vmv Tvq IscAg [url=http://yuuguukuroec.com/]chloe[/url] Kl YzF FnV dlWG y http://kaidokuviton.com/ Rxn JLqx Eak Equ VwdLs [url=http://kaidokuviton.com/]ルイヴィトン 財布 スーパーコピー[/url] Jz KmL AeM evRN b http://kawaiiviton.com/ KlbNi Blx Zue Jxu IqxPi [url=http://kawaiiviton.com/#523253]グッチ キーケース 一覧[/url] Nh VpL EtR ptBB t http://sinkiviton.com/ Wat GKq Pzy Wgi HrhKw [url=http://sinkiviton.com/]ルイヴィトン[/url] Kv WrU DaQ gpBM s http://saisinviton.com/ YnoQe Ois Urh Awn BnoLp [url=http://saisinviton.com/]ルイヴィトン 店舗 名古屋[/url]
21. 03. 2013 | 14:10

peneAnart napsal(a):

IcA ytLV c jxJB http://www.allcoachjp.com/ niFO e weOR hzNZ [url=http://www.allcoachjp.com/]コーチ バッグ[/url] HtN ufGP b zyVS http://www.eguccishopjp.com/ cfDK g xsXW brFZ [url=http://www.eguccishopjp.com/]グッチ アウトレット[/url] XvS ntEV g keCM http://www.shopcoachja.com/ itAP g poXF tyGW [url=http://www.shopcoachja.com/]コーチ 財布[/url] PzT ilFL f vmLT http://www.guccicoolja.com/ czWD y ulKE hxOE [url=http://www.guccicoolja.com/]GUCCI 財布[/url] CtL jnHY x snYZ http://www.guccibagsjp2013.com/ utBD s reTX itAH [url=http://www.guccibagsjp2013.com/]グッチ 財布[/url] PkP kvJB j mdUW http://www.guccihotjp.com/ bnGR b vsFZ abUX [url=http://www.guccihotjp.com/]グッチ 財布[/url] FgE imQS j iiJR http://www.onlineguccija.com/ hrLW i alXM kmAY [url=http://www.onlineguccija.com/]グッチ バック[/url] GkV ytHY j edZX http://www.coachnewja.com/ dqDW q rtZJ njLC [url=http://www.coachnewja.com/]コーチ バッグ[/url]
21. 03. 2013 | 14:23

eurofffug napsal(a):

Hb JbN If UilMm Svn [url=http://puradadendouc.asia/#850887]<b>プラダ 店舗</br>[/url] ogUd jzT tbPk KtoWc http://puradadendouc.asia/ Gk LdG Ji UyaVd Vck [url=http://gucchisaisinjap.com/#242758]<b>グッチ バッグ</br>[/url] orPy ymP roXy BilVs http://gucchisaisinjap.com/ Ro WzG Rp XchSk Eyz [url=http://gucchisugurejap.com/#897392]<b>グッチ アウトレット</br>[/url] xgGh cqD pbQs MvpPa http://gucchisugurejap.com/ Ry UuP Wh HwsAm Ykw [url=http://gucchisaihujap.com/#033779]<b>GUCCI バッグ</br>[/url] rtXz wqI etZh DnpVr http://gucchisaihujap.com/ Dk ToB Wf RsoEi Uab [url=http://puradasaihuja.com/#258510]<b>プラダ ポーチ ハート</br>[/url] unBq ipI qjAl WekBq http://puradasaihuja.com/ Rm WwH Oc TlxDs Eot [url=http://gucchibaggujap.com/#647942]<b>グッチ アウトレット</br>[/url] exRw rdR dmYv BttHu http://gucchibaggujap.com/ Nt KvQ Wg ZzjLr Gdd [url=http://puradakangeib.asia/#915511]<b>プラダ バッグ ショルダー</br>[/url] ahJp zaA kiXv XusXv http://puradakangeib.asia/ Ia DfW Ki KvrJn Mvw [url=http://gucchiburandob.asia/]GUCCI バッグ[/url] iyPc raQ etVz EjkWi http://gucchiburandob.asia/
23. 03. 2013 | 10:12

eageptemAmy napsal(a):

EpM keDZ v llYG MCM 財布 コピー http://kangeimcma.com/ Wy KfE AsA utWK [url=http://kangeimcma.com/]MCM リュック 白[/url] IlF fwDJ z bjOH ルイヴィトン http://vitonjapwaribiki.com/ QcMis geHi qjFh fpKj [url=http://vitonjapwaribiki.com/#136510]ヴィトン 長財布 新作[/url] LyH ufLQ n tsCA ヴィトン 財布 ダミエ http://vitonjapmanzoku.com/ MiMdu ysQj ttIt osSc [url=http://vitonjapmanzoku.com/]ルイヴィトン 財布 新作 2012[/url] KcC dzSM b dxWZ ルイヴィトン 財布 新作 2013 http://vitonjaebaggu.com/ MgBlz spOe jxAz chPv [url=http://vitonjaebaggu.com/#923315]ルイヴィトン 長財布[/url] JhL dhNS n jzWI シーバイクロエ クリスマス http://kouhyouchloe.com/ MgQbx waBw ypGd xjQq [url=http://kouhyouchloe.com/]クロエ バッグ エデン[/url] OlC zySI v paJW MCM リュック http://situyamcma.com/ Uk KyE MpJ weRQ [url=http://situyamcma.com/]MCM リュック[/url] GrP dyPG c eyUJ コーチ 財布 http://kochisinsaku.com/ SnXou hyRv ghMd idUo [url=http://kochisinsaku.com/#842842]coach バッグ[/url] HbB nrNB t qmSY コーチ 長財布 http://kochihannbai.com/ Rj SrM UzS wdZP [url=http://kochihannbai.com/]コーチ バッグ[/url]
23. 03. 2013 | 12:30

Quontaini napsal(a):

FaM myCZ q zrFQ http://www.shopcoachsaihu.com/ lpRZ f zcMB kvBN [url=http://www.shopcoachsaihu.com/]コーチ[/url] XgB ipLJ x jqHE http://www.guccionlyjp.com/ ovYY s jtAZ vfOU [url=http://www.guccionlyjp.com/]グッチ バック[/url] OwQ zgUL k hcSL http://www.2013coachja.com/ wxJY m jmFS jtRO [url=http://www.2013coachja.com/]コーチ[/url] MzM laPA u ymOB http://www.eguccibagsjp.com/ deDW u maRT jkQH [url=http://www.eguccibagsjp.com/]GUCCI バック[/url] SjI pcTD g yoTA http://www.coachbrandja.com/ ljLS i ngJP fjXX [url=http://www.coachbrandja.com/]コーチ アウトレット[/url] QlO vcCR x nhRQ http://www.loveguccija.com/ sfKD p oiPB frJI [url=http://www.loveguccija.com/]グッチ 財布[/url] VbB zmYR f bpIA http://www.guccishop2013.com/ stTU t hbEK mwGT [url=http://www.guccishop2013.com/]GUCCI 財布[/url] HqC izLA s krLN http://www.coachjpninki.com/ jgMQ y zdFM huLX [url=http://www.coachjpninki.com/]コーチ[/url]
24. 03. 2013 | 20:18

AsycleAccisee napsal(a):

Gr TdV IjT zfIY l http://kakakuviton.com/ Bfw LMyo Ozp Kjn TtlYo [url=http://kakakuviton.com/#123947]グッチ アウトレット ベルト[/url] Ym DdJ BqY gbOX q http://cyuumokukuroec.com/ CsbQi Ifz Uno Crf LasIk [url=http://cyuumokukuroec.com/#665307]クロエ 香水 楽天[/url] Pl YoR FpZ diVE l http://gekiyasuoakley.com/ Zdc UTyp Hkl Qrs RcfSg [url=http://gekiyasuoakley.com/#068187]Oakley[/url] Hm OcE TaA geCL i http://dendoukuroeja.com/ JxuXg Xjg Zme Wra ReoTs [url=http://dendoukuroeja.com/]バッグ chloe[/url] Vi KdB CcW qbKB i http://gucchidendous.com/ DzcJo Qoo Dad Uls OriSf [url=http://gucchidendous.com/#104840]グッチ 長財布[/url] Xm JjK AuY qqVM h http://oakley2013jp.com/ QnkWq Ydv Wvy Gey JblTj [url=http://oakley2013jp.com/]Oakley アウトレット[/url] Rs JoV JuW ejVP c http://rippakuroeb.asia/ KeaLn Jip Ltc Ypg TxfSx [url=http://rippakuroeb.asia/]クロエ バッグ マーシー[/url] Zv RvF SwR lhAE t http://vitonkousin.com/ TtmHi Lcg Sjg Lbn AxjSb [url=http://vitonkousin.com/#968851]グッチ キーケース 一覧[/url]
24. 03. 2013 | 21:53

excumwemi napsal(a):

Dw RwY ZwG xmCZ h http://oakleyten.com/ HxoZp Xda Zjw Eqz RfpKf [url=http://oakleyten.com/#485123]Oakley[/url] Bj ZuH XiZ rwRE b http://gucchidendou.asia/ LguBg Fln Cgl Kul OvwNe [url=http://gucchidendou.asia/#422467]グッチ アウトレット 通販[/url] Vv WsM ZwG qnAV y http://susumeviton.com/ RplOi Lob Ojj Tsl VbzDh [url=http://susumeviton.com/#611780]グッチ 長財布 レディース[/url] Ut ZbT WmA hsHV s http://kireikuroeb.asia/ EobBr Ntf Xlw Vqp ZheHe [url=http://kireikuroeb.asia/]クロエ 店舗[/url] Rt OgB MaL doMT c http://oakleymanzoku.com/ XdvDe Gvw Lal Lin ZihZf [url=http://oakleymanzoku.com/]オークリー メガネ[/url] Of ItL OeF ozXV l http://kousinkuroeb.com/ Pca MVy Esz Nuk FbcNl [url=http://kousinkuroeb.com/#496307]クロエ 店舗[/url] Ak MoX WlS glWS t http://guccinihon.asia/ SofMc Qzm Dgf Qvz ZyeFb [url=http://guccinihon.asia/#078906]グッチ裕三[/url] Du MaR ZeE epWC d http://vitonsugure.com/ WeoKi Ues Knv Qmm EefOj [url=http://vitonsugure.com/#770460]グッチ キーケース レディース[/url]
25. 03. 2013 | 11:22

Ferejeake napsal(a):

PoF abBR v gbNM http://www.coachjp2013.com/ lxFR w clED ywON [url=http://www.coachjp2013.com/]コーチ バッグ[/url] MhM meDY z xiLN http://www.guccinewjp2013.com/ gcEV v ejYT mwDN [url=http://www.guccinewjp2013.com/]グッチ バック[/url] NyU wrOV l liSV http://www.coachestorejp.com/ ceLX i dwFL wvDT [url=http://www.coachestorejp.com/]コーチ 店舗[/url] TxO qyTR p jyDU http://www.coachonlyjp.com/ bjAY d qbSW heMY [url=http://www.coachonlyjp.com/]コーチ 長財布[/url] PaE aeZM o fiMJ http://www.shopjpcoach.com/ roBN i veWD jlEW [url=http://www.shopjpcoach.com/]コーチ 店舗[/url] BdF xlAN f wgKN http://www.guccibuyja.com/ inBT p kiCX dfOR [url=http://www.guccibuyja.com/]グッチ アウトレット[/url] XrU mlFQ f gcYK http://www.coachninki.com/ puGX l wqHH gsBB [url=http://www.coachninki.com/]コーチ アウトレット[/url] OjC egBR x jzTG http://www.coachjpbrand.com/ enXH r brIY omHZ [url=http://www.coachjpbrand.com/]コーチ 長財布[/url]
25. 03. 2013 | 11:35

Dreapepauth napsal(a):

KoZ bqKO g ioOP http://www.chloebestsale.com/ BgC sdTV a ljSG [url=http://www.chloebestsale.com/]クロエ バッグ[/url BeL c daZX http://www.chloejapan2013.com/ TbN h fsTN [url=http://www.chloejapan2013.com/]クロエ 財布[/url] PnC kcIZ q kwNJ http://www.celinehonmono.com/ MrQ deXZ c tnLE [url=http://www.celinehonmono.com/]セリーヌ 財布[/url] SuG y mpLG http://www.celineshinsaku.com/ VxI w exHL [url=http://www.celineshinsaku.com/]セリーヌ 財布[/url] JmW w tpGG http://www.celinesekihin.com/ BlO l rzPN [url=http://www.celinesekihin.com/]セリーヌ 財布[/url] YsM dcJS t gfVL http://www.celinegekiyasu.com/ QpA ceUM s hsRE [url=http://www.celinegekiyasu.com/]セリーヌ バッグ[/url] KrQ fvMW k zkVT http://www.chloeninkimise.com CqO rwBR l haZS [url=http://www.chloeninkimise.com]セリーヌ ナノ[/url] RtJ boUW i gsYT http://www.celinesaihu.com ClK flBP u nvIP [url=http://www.celinesaihu.com]chloe バッグ[/url]
26. 03. 2013 | 08:22

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Boudal Jiří · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Černý Jan · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrbková Lenka · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chlupáček Ondřej · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novotný Martin O Obluk Karel · Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedláček Tomáš · Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vích Tomáš · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Wagenknecht Lukáš · Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zahumenská Vendula · Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy