Stát a firma

23. 02. 2014 | 07:41
Přečteno 6263 krát
„Ponižuje nás nedůstojnost parlamentu, který i státní nezbytnosti vyřizuje stranickým handlem. Ponižuje nás parlamentní systém, v němž bez hrubé majority by potřeby státu nebyly uhájeny. Ponižuje a skličuje nás přízemnost politického jednání: co jde vysoko nad domácí zájmy stran, je politickým exponentům tak lhostejno jako chalupníkovi aviatika. Ponižuje nás samozřejmost, se kterou političtí machři přijímají fakt, že stát je odevzdán stranám k exploataci. Ponižuje nás osobní úroveň mnohých, z nichž strany učinily vladaře nad věcmi národa. Ponižuje nás forma i duch politiky, jež vládne pomocí nečistých kompromisů mezi bezohlednými zájmy.“ Potud Karel Čapek.

Zdá se, že od jeho doby se v České politické etice a praxi mnoho nezměnilo. Existuje nějaká šance spravovat stát lépe a efektivněji než tomu bylo v minulých dvaceti letech? O tom, že stát není firma a firma není stát není třeba dlouze diskutovat. Smysl každé z těchto organizací je jiný, každá má jiný účel, plní jinou funkci, řeší jiné problémy a stará se o něco jiného. V této úvaze nejde o záměnu státu s firmou, ale o případnou možnost spravovat stát jinak než dosud. Propagátor myšlenky řízení státu jako firmy Andrej Babiš se před několika týdny ujal úřadu ministra financí. A tak se ptám, zda je jeho koncept výplod čiré fantazie anebo nás on sám přesvědčí o reálnosti takového konceptu? Je tu vůbec nějaká šance na zlepšení? Dává "ANOstrojka" vůbec nějaký smysl?

Na rozdíl od minulosti, územní, jazyková, etnická a kulturní integrita není v současné době dostatečným státotvorným principem. Dnešní moderní stát je organizací, ve kterém principem lidské pospolitosti je společná úmluva definovaná právem. A právo se stává závazným principem pro veškerý společenský, kulturní a hospodářský život i pro výkon státní moci.

Firma je naproti tomu organizací, která sdružuje lidi na principu účasti na společném podnikání. Smyslem firmy je chtít něčeho dosáhnout, změnit svět a usnadnit lidský úděl. Je mylné se domnívat, že smyslem podnikání je pouze finanční zisk. Peníze jsou výsledkem podnikání nikoli smyslem podnikání. Pokud se stanou peníze v existenci firmy nebo i lidí tím nejdůležitějším, o co jde, ponížíme člověka na pouhou pracovní sílu a lidské snažení na úroveň nejstaršího řemesla na světě. Je tu tedy jistý morální imperativ, který dodává lidskému snažení jeho legitimitu. Dobře vykonaná práce je jednou z věcí, která dává smysl lidskému životu.

Pokud budete vlastnit nějakou firmu nebo budete akcionářem nějakého podniku (např. firmy Česká republika), bude ve vašem vlastním zájmu:
Aby ve vedení firmy byli ti nejschopnější lidé, které je možné v danou chvíli najít
Aby příjmy firmy byly vždy vyšší než její výdaje, aby firma nezkrachovala a ještě něco zbylo
Aby se hodnota základního kapitálu neustále zvyšovala a s tím rostla i hodnota firmy
Aby měla v každou chvíli dostatečně velký operační kapitál zaručující její plynulý chod
Aby firma byla konkurence schopná a pokud možno na trhu získala dominantní postavení
Aby měla vizi a strategii vývoje, která by zaručovala zaměstnancům dlouhodobou perspektivu
Aby všichni zaměstnanci pracovali ve prospěch firmy
Aby motivací k práci nebyla pouze mzda nebo strach z nezaměstnanosti
Aby byli zaměstnanci odměňováni podle podílu na výsledcích podniku

Jistě by toho bylo možné vyjmenovat mnohem víc, co patří ke klíčovým zájmům podnikatelů, ale ptám se, zda by se podobné principy nedaly uplatňovat i na úrovni správy státu. Řídících nástrojů, které má každá firma k dispozici je celá řada a najdete je popsány v učebnicích managementu. Jistě ne všechny jsou vhodné k aplikaci pro případ řízení státu, ale zmiňme se v několika větách alespoň o několika z nich, kde by to podle mého názoru, bylo vhodné aplikovat.

To, že v dobře fungující firmě nemohou výdaje převyšovat příjmy, je princip pochopitelný snad každému. Pokud majitel firmu zadluží aniž by věděl, jak dluhy splatit, dříve nebo později se dostane do platební neschopnosti a firma nejspíš zanikne. A jak je to se státem? Zanikne v případě platební neschopnosti stát? Ne, jistě nezanikne, ale pokud věřitelé začnou vymáhat své peníze, země zchudne. Věřitelé se začnou chovat jako exekutoři a všichni víme, a nejen na případu Řecka, jak to dopadá. Stát podobně jako firma nemůže utrácet víc, než kolik získá výběrem daní a z dalších svých příjmů. Při sestavování státního rozpočtu si musí být vláda vědoma limitů, které určují rozsah toho, co všechno si jako stát můžeme dovolit a co si musíme odříct. Prostor vymezený tím co musíme a tím co můžeme, je prostorem našeho přítomného života. Nezbývá, než ho akceptovat, ať se nám to líbí nebo ne. Je to z hlediska financování země způsob nejen nejefektivnější, ale i nejméně bolestivý.

Pokud se vláda uchýlí k řešení svých rozpočtových problémů dluhovou politikou, musíme si být vědomi, že konečným plátcem veřejného dluhu ve všech zemích světa jsou sami občané. Tvrzení, že moderní ekonomika se bez koncepce dluhů neobejde, je asi pravdivé, nicméně život na dluh je nemrav nemravná. Každý státní rozpočet, který počítá s deficitem, je špatný rozpočet. Veřejný dluh neznamená nic jiného než život na úkor budoucnosti, na úkor našich dětí a vnuků. A protože jsme to mi sami, kdo platí za chyby a hloupost politiků, měli bychom být nejen opatrnější při volbách, ale také zodpovědnější sami k sobě a našim potomkům. Jiří Paroubek kdysi prohlásil, že '...státní dluh jsou peníze, které se nikdy nesplácí...'! Dnes na jeho aroganci doplácíme. S jakou rychlostí v těchto dnech roste veřejný dluh České republiky se můžete přesvědčit na http://www.verejnydluh.cz/

Za hospodaření firmy zodpovídají především lidé, kteří ji řídí a kteří dělají všechna zásadní rozhodnutí. Když firma dlouhodobě prodělává, je třeba udělat radikální změny v jejím vedení, protože je evidentní, že lidé v čele firmy nevědí, co dělají. Pokud mluvíme o řízení státu jako firmy, nebylo by od věci, kdyby vláda, která připraví deficitní rozpočet nebo chce hospodařit na dluh, by automaticky musela odstoupit, protože prokázala neschopnost zastávat svou funkci. Rovnováha mezi příjmy a výdaji by měla být zaručena ústavním zákonem.

Jinou možností by bylo změnit hospodářský model státu. O tom, že si česká společnost přeje změnu v hospodářském modelu a ve správě země, svědčí i výsledky minulých voleb. Takovou změnou by mohlo být mimo jiné i řízení státu na podnikatelských principech. Avšak jestli se politikové něčeho opravdu obávají, pak to jsou hlavně změny. Přes všechny sliby o nápravách chyb minulých politiků, každá nová vláda pokračuje v zaběhnutých kolejích převážně s výmluvou na politickou vůli a nálady ve společnosti. Ale jak říká Karel Čapek: "O vůli národa mluví především ti, kteří národu poroučejí". Není to tedy absence politické vůle společnosti, která brání změnám, ale je to nevůle vládnoucích.

Každá dobře vedená firma si své zaměstnance pečlivě vybírá a bedlivě sleduje, zda vykonávají svěřené úkoly v očekávaném rozsahu a kvalitě, sledují zda se stali platnými členy týmu. O vedoucích funkcích to platí dvojnásob. Každý zaměstnanec je vybírán na konkrétní pozici na základě předem stanovených kriterií. Naproti tomu vláda státu je volený orgán. Jsme to my, kdo si vybírá prezidenta a ministry, poslance, senátory nebo starosty, bohužel často bez jakýchkoli kriterií. Vybíráme na základě volebních slibů, často klamných, zavádějících a někdy nestydatě prolhaných. Zákon nám neumožňuje volit konkrétní osobnosti, (s vyjímkou přímé volby prezidenta) volíme pouze politická uskupení nebo jejich programy. Vítězové voleb nebo případná koalice si potom rozdělí ministerská křesla a úřady podle svého vlastního uvážení. To vede k politickým handlům nebo jiným nešvarům. Není to příliš dobrý systém a myslím, že pro zlepšení situace v zemi by ho bylo určitě potřeba změnit.

Podobně jako ve firmách by vysocí státní úředníci měli pravidelně skládat účty těm, kterým jsou ze své funkce zodpovědní - tedy akcionářům firmy Česká republika. Až příliš mnoho se dnes děje za zavřenými dveřmi. Právní stát vyžaduje transparentnost. Občané by měli mít právo vědět, co jimi dosazení lidé do čela státu opravdu dělají a jak jsou odměňováni. Když už volíme vládu na základě slibů, měli bychom mít šanci jejich dodržování kontrolovat a nedodržování sankcionovat. Transparentnost by se neměla omezovat pouze na státní zakázky, ale měla by být obecným principem na všech úrovních.

Dobrá firma se stará, aby udržela krok s vývojem v oboru, ve kterém podniká. A v případě, že chce být konkurence schopná, musí investovat do vlastního výzkumu. V opačném případě musí výsledky vývoje koupit ve formě nových technologií, patentů, moderního vybavení atd. V případě státu onu schopnost konkurence zajišťuje školství, věda a výzkum. Je to kapitál, který je v Čechách dlouhodobě zanedbávaný a opomíjený. Nejde jen o platy učitelů a profesorů, jde o moderní koncept vzdělání. Jde o to jak proměnit lidský potenciál, um, kreativitu a chytrost v konkrétní hodnoty, pracovní příležitosti a finanční kapitál. To, že se tato investice projeví až za dlouhou řadu let a dávno po uplynutí volebního mandátu jedné vlády, by nemělo být důvodem k ignorování jednoho z nejzákladnějších zdrojů bohatství země. Vzdělání by se nemělo stát profitabilním byznysem, ale dobře cílenou investicí.

"Stát je stát a firma je firma", míní Miroslav Kalousek. Podle něj demokracie nemá ve firmě místo a stát řízený autokraticky vede k totalitní společnosti. Myslím, že ani jedno tvrzení není zcela pravdivé. Většina velkých firem je podřízena kolektivnímu vedení, kde rozhoduje většinový (demokratický) názor a také existují státy s osvícenou autokratickou vládou. Nevěřím politikům, kteří snadno a rychle odmítají cokoli, co není v souladu s jejich vlastním názorem, nebo co diskredituje jejich vlastní osobu. Ale nejde tu o pana Kalouska nebo jakéhokoli jiného politika. Jde přece o nastavení fungujícího systému správy státu bez ohledu na to, jak mu budeme říkat nebo odkud se berou principy k jeho definování.

Těchto pár řádků nepředstavuje koncept řízení státu jako firmy. Jsou míněny jako pouhá inspirace, nic víc. Někomu se mohou zdát hloupé a naivní. Ale mluvit v polovině sedmdesátých let o konci vlády komunismu se také zdálo naivní a hloupé. Jsem přesvědčen, že aplikování podnikatelských principů do systému řízení státu je nejen možné, ale jistě by přineslo efektivnější a demokratičtější správu země. Samozřejmě to není samospásné řešení a už vůbec ne univerzální, snadné nebo bezproblémové. Kdyby spravovat a řídit stát bylo snadné, mohl by to dělat každý.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

JF napsal(a):

v ČR má svá ona rozšířená specifika i pojem samotného vlastnictví jako takového, který není dostatečně názorově ukotven a samozřejmě značně ovlivněn čerstvou národně i mezinárodně pojatou socializací v oněch dvou extrémech (hnědé a rudé). Nyní jsem v fází postupného návratu od čerstvé extremizace vlastnictví jako soukromého absolutismu střílejícího vlastníka pozemku (celkem běžného v názorech na význam vlastnictví) v oné dekoraci Divokého Východu na motivy Divokého Západu.

Samozřejmě i vlastnictví jako i jiné by se mělo pohybovat ve svých mezí (zde problém českého odezdikezdismu), kde se tedy prolíná vlastní autonomie s autonomií vyšších celků. Názorným příkladem výkyvu privatizace státu je výkyv do toho tzv. čistého bezpřívlastkového kapitálismu. Projevy tohoto jsou zrovnačerstvě např. onen solární megatunel v podobách pojetí státu jako zajišťovatele soukromých "investic" než jako spíš investorů jako součástí státu. Těžko pak pan Kalousek vůbec ví co je soukromé vlastnictví.

Kupodivu Babiš je mnohem blíže dobře vymezenemu vlastnictví s oním dráždivým leitmotivem "Řízení státu jako firmu" ale zrovna tak již s často již neuváděným podtitulem řízení "Agrofertu pro Agrofert" ... což sou přesně ty hranice - kdy o státu hovoří jako o soukromém a o Agrofertu jako o státu - no nějaký ten vyvážený a prolínající se jing a jang ...
23. 02. 2014 | 08:23

olga napsal(a):

Čte se to jako pohádka. Ovšem žít v pohádce může být pouze sen. Realita je: Utahujte si opasky. Ne všichni. Pouze ti hloupější. Aby ti chytřejší si mohli opasky povolovat. Odstoupení? Žádný problém. Budou odstupovat. A rádi. Dají si vždy patřičné odstupné. Narůstající problémy předají dalším. Další se nemají čeho bát. Na penízky si přijdou. A... Tak odstoupí. A situace se opakuje...
23. 02. 2014 | 08:25

K.V napsal(a):

Autore Jendo Bendo, takže když si přečtu titulek, vlastně vás pobuřuje demokracie.
O tom to totiž je- monarchie i totalita mají někoho kdo vládne a má zájem především aby země prosperovala, má ji totiž na věčné časy.
Demokracie- vládne někdo kdo si musí nahrabat za 1 volební období, čím víc zmatků a hádanic, tím vypadá důležitěji, co se stane se zemí je mu u zadele
23. 02. 2014 | 08:42

Pavel napsal(a):

Z textu : "Firma je naproti tomu organizací, která sdružuje lidi na principu účasti na společném podnikání. Smyslem firmy je chtít něčeho dosáhnout, změnit svět a usnadnit lidský úděl. Je mylné se domnívat, že smyslem podnikání je pouze finanční zisk. Peníze jsou výsledkem podnikání nikoli smyslem podnikání". Bohužel, takýto výklad o 'smyslu podnikání s morálním apelem' existuje pouze jako vznešená idea. Ve skutečnosti, po absolvování cyklu přednášek "Marketing - cesta k úspěšnosti v podnikání", který jsem jako zaměstnanec středně velkého podniku absolvoval v Praze v druhé polovině devadesátých let, odnesl jsem si z něj hlavní myšlenku : "Jediným smyslem marketingu je dosažení maximálního zisku". Samozřejmě s doprovodným výkladem, že v zorném poli marketingu NENÍ zaměstnanost a jiné takové podobné nežádoucí přívěsky. Uvědomění si, že takový přístup je cestou do pekel, je také mimo současný zorný úhel marketingu a bohužel i mimo zorný úhel celé západní civilizace.
23. 02. 2014 | 08:42

Jan Benda napsal(a):

Pavel:
To, že věci nefungují, jak by měli, je důvodem, proč to tu píšu. Pro firmu, jejímž hlavním důvodem je zisk, je těžké pracovat. Proto jsme ustavili vlastní architektonickou kancelář, kde jsme se řídili našimi principy, ne principy zisku. Ono je to totiž lukrativnější.
23. 02. 2014 | 08:52

Lila napsal(a):

K.V

V jaké zemi totalita prosperuje? Poučte nás...
23. 02. 2014 | 08:56

Libertad napsal(a):

Pane Bendo,
díky za Váš blog (text). Dovoluji si jen několik poznámek.
1) Vámi zmíněnou "Rovnováhu mezi příjmy a výdaji.." prosazoval, -tedy dovolil si zmínít- zloděj a narcis Václav Klaus. Byla to jedna ze tří věcí, s kterými jsem souhlasil. Sdělovací prostředky ho tenkrát (v r. cca 1994) rozcupovaly a většina relevantních politických sil jeho návrh považovaly za bláznovství.
2) "Zákon nám neumožňuje volit konkrétní osobnosti.." jsou slova Vašeho textu. Změnit volební zákon tak, abychom si my občané mohli skutečně vybrat své zaměstnance (poslance, ministry členy rad ČT, ČR,etc. je nemožné, vidím to na masové protesty s tímto jediným jasně definovaným požadavkem.
Na dokreslení:
a) není to tak dávno co jeden senátor (úmyslně ho nejmenuji) návrhl, aby neexistoval 5% limit, od kterého se počítají preferenční hlasy, tedy aby se počítaly všechny preferenční hlasy. Spolustranící v senátu, kteří by na takovou změnu doplatili (všichni je známe, na př. KUBA s ODS, nebo ŠKROMACH z ČSSD) návrh zamítli
b) v současné době do voleb E.P. je v čele kandidátky ČSSD bývalý soudruh a nečlen ČSSD sociolog Keller. Můžeme mít na něj různý názor, ale někteří z nás by mu členství v KSČ omluvili na základě dlouhodobě presentovaných postojů v deníku Právo. Problém je, že předseda vlády a ČSSD na čtvrté místo kandidátky zařadí jstého pana jménem POCHE, -který "zákonným" způsobem -stejně jako HULÍNSKÝ, BŘEZINA,- si přišel na několik miliónů (vice než 10) při své bohulibé činnosti na magistrátě Prahy.
Pan POCHE je na kandidátce, aby předseda uspokojil kraj PRAHA. Že možná v květnu ho svrhne stranický puč protože volební výsledky nebudou takové jak očakává mu asi nevadí. A limmit od kdy se počítají preferenční hlasy nedovolí pana POCHE poslat tam kam patří.
3)"Transparentnost by se neměla omezovat pouze na státní zakázky, ale měla by být obecným principem na všech úrovních." napsal pan Benda. Naprostý souhlas.
Jak to vypadá s transparentností víme. Příjmy lidí placených z našich daní se nedozvíme ani náhodou. Prý jsme závistiví. Finanční úřady nezajímá, že mnoho lidí má majetky, na které nikdy nevydělo. Hlavně, ře každý kdo má příjem větší než 20 000Kč za rok musí podat daňové přiznání.
Kdyby existovala transparentnost nemohla by býz v minulých volbách do parlamentu E.U. zvolena jstá slečna Andrea Češková, v té době v šestém měsíci těhotenství, naprosto bezejmený člen ODS (jinak to dobrá práce bývalého starosty Prahy 5, Jančíka).
Transparentnost je nezbytná podmínka pro systémové zmenšení rozkrádání veřejných prostředků a proto:
a) starostové nechtějí, aby nakládání veřejnými prostředky mohl kontrolovat NKÚ
b) starostové nechtějí, aby jejich obchodní smlouvy se musely ze zkona zveřejnit, jinak by byly neplatné (pak by se zjistili že bratr starosty má všechny zakázky na IT, i když o IT nic neví (na příklad).


Ještě jednou díky ta text

S pozdavem

Sodonio Libertad
23. 02. 2014 | 08:56

Ládik!!! napsal(a):

Jako bych pil z průzračné studánky.
23. 02. 2014 | 09:00

fikus napsal(a):

Prima že všichni vědí jak by to mělo fungovat a ono nic..pořád ty trafiky za loajalitu z leva i z prava. No nic, Čapek to měl v hlavě srovnané dobře a co je hlavní, měl o mravnosti a slušnosti jasno - prosadit to perem a papírem nelze tak snadno . Nic bych v tom pořád nehledal Prostě teď vyhrávají ti horší neboť to systém umožňuje na úkor těch co se nemohou moc bránit.
Jan Benda napsal(a):
Pavel:
To, že věci nefungují, jak by měli, je důvodem, proč to tu píšu. Pro firmu, jejímž hlavním důvodem je zisk, je těžké pracovat. Proto jsme ustavili vlastní architektonickou kancelář, kde jsme se řídili našimi principy, ne principy zisku. Ono je to totiž lukrativnější.
____________________________
stát který nemá zdroje a nějakou formou neprosperuje dlouho nevydrží a přestane dělat kvalitní službu. Ideály a ekonomika ruku v ruce těžko.
23. 02. 2014 | 08:52
23. 02. 2014 | 09:16

pozorovatel napsal(a):

Hmm... Je zvláštní, že architekti mají dost často zdravý rozum. Kde se to studuje?
23. 02. 2014 | 09:31

janbenda napsal(a):

Fikus
Singapore nemá žádné zdroje, kupuje i pitnou vodu a přesto je to země prosperující. Záleží na lidech.
23. 02. 2014 | 09:32

šašek z Jihlavy napsal(a):

Už delší dobu absentuje se svými názory nick rejpal. Docela mi chybí, obávám se, že pokud ho nesklátila nějaká nemoc, nechal se otrávit rostoucím počtem agresivních diskutérů.
Názory autora blogu jsou blízké mému pohledu na společenský vývoj v popřevratovém dění. Bohužel, stejně jako za života Karla Čapka, zůstane jen u toho postesknutí, jak se politické strany chovají na mocenském kolbišti.
Docela mě vyděsil rozhovor v Hyde parku s Davidem Ondračkou, kde popisoval úsilí ČSSD obsadit post ministra vnitra za každou cenu. Proč si vybrali zrovna podivného hejtmana zez Plzně mi není jasné.
Na příkladu pana Ondračky je jasně vidět, jakých lidí se straníci nejvíc obávají.
Možná, že appeasement Bohuslava Sobotky mu nakonec zlomí vaz. Pak by nastal velký den pro Andreje Babiše, považuji ho za budoucího premiéra, který si už s těmi parlamentními šíbry poradí.
23. 02. 2014 | 09:39

Občan napsal(a):

Tohle přece, pane Bendo, nemyslíte vážně.
Podnikání NENÍ žádná dobročinnost, majitel/é firmy podnikají proto, aby pokud možno zbohatli nebo aby si zajistili alespoň nadprůměrný příjem. Zaměstnanci je zajímají jen potud, pokud podávají dostatečně výnosné výkony za co nejnižších nákladů. Manageři zajímají majitele jen potud, pokud dokáží vydolovat ze zaměstnanců požadované pracovní výkony za co nejnižší plat. JAK je z nich vytřískají, je majitelům naprosto šumák. Speciálně v Singapuru, není-liž pravda...

Zásadním nesmyslem "státu jako firmy" je fakt, že zatímco firma si najímá a propouští lidi podle potřeb, stát si najímat a propouštět občany dle libosti nemůže. Stejně tak si nemůže své vybírat či vyhledávat pomocí headhunterů. Nemůže se zbavit nemocných, starých, dětí, invalidů, mentálně postižených, chudých; tedy může, ale musí počítat s tím, že z okolí zaslechne vyčítavé mumlání a dočká se eventuálních obchodních problémů.
Nemluvě o tom, že stát zajišťuje tisíce věcí, jež firmy na jeho území pouze konzumují a často na ně vůbec nijak nepřispívají (viz. "optimalizace" zisků a nákladů, "odklánění" zisků do daňových rájů apod.).

Ale pokud považujete za reálné, aby tak nějaký stát fungoval, proč potom dřepíte v Singapuru, který je v podstatě vojenskou diktaturou, a nepřesídlíte do některého z "firma-států" (tutově někde nějaký musí být, když se domníváte, že to může fungovat)?

Pokud Vaše firma neusiluje primárně o zisk, tak z čeho potom žije, investuje, modernizuje atd.? A kdo živí Vás?
23. 02. 2014 | 09:44

Baba Jaga napsal(a):

No, pár řádků si představuji jinak, takže jsem jen "rozumy" pana architekta letmo přelétla.
Pan Ondračka už se asi nějakým ministrem viděl - o tom v ČT nic nepovídal, pane šašku z Jihlavy? Nemyslím, že by se právě tohoto pána měl někdo bát, natož někde, kde by za něco i zodpovídal.
23. 02. 2014 | 09:45

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Ideologické kraviny, asi to jméno Benda.

Autor nám nastiňuje problém chodu státu a líčí nám jak by stejný spolek krásně fungoval jako firma.
Trochu mu to upravím, snad mu to dojde:

„Pokud budete občanem nějakého státu (např. Česká republika), bude ve vašem vlastním zájmu:
Aby ve vedení státu byli ti nejschopnější lidé, které je možné v danou chvíli najít
Aby příjmy státu byly vždy vyšší než její výdaje, aby stát nezkrachoval a ještě něco zbylo“
atd

Autor zřejmě neví, že firmy krachují mnohem častěji než stát a poměry ve firmách a jejich vedení nejsou lepší než ve státech, jen se o tom veřejně nemluví.
23. 02. 2014 | 09:47

Občan napsal(a):

Šašku z Jihlavy,
TI už se zkompromitovala dost a v neochvějném úsilí pokračuje:
https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-vypis?subjektId=isor%3a100014102&typ=full&klic=fqud9o

Mimo jiné i tím, že od r. 2007 přijala od Topolánkovy a Nečasovy vlády dotace ve výši 24 mil. Kč (má 13 zaměstnanců). Do té doby fungovala jako na státu nezávislá organizace.
Tím, že přijala dotace - de facto úplatky - od korupice, se dokonale odepsala a stala důvěrynehodnou. Ondračka si tím pádem může plantat co chce.
23. 02. 2014 | 09:54

Antibenda nepodléhající iluzi napsal(a):

Benda:
"Jsem přesvědčen, že aplikování podnikatelských principů do systému řízení státu je nejen možné, ale jistě by přineslo efektivnější a demokratičtější správu země."

Naproti tomu stojí tvrzení Antibendy:
Když jednou vykolejíte vlak demokracie a občanské společnosti, pak už ho zpět na koleje normálními postupy nedostanete. Leda výjimečnými postupy, jako například válkou.
23. 02. 2014 | 09:56

Fialenka napsal(a):

Mne vyděsil názor celebrity Libora Malého. Že by bylo lepší, kdyby vládli miliardáři. Prý vládnou stejně, ale skrze poslušné politiky. Kdyby ale vládli tito oligarchové přímo, tak by prý brali za chod celé společnosti zodpovědnost. No a já nechápu proč si Libor Malý myslí, že teď vládnou nezodpovědně a že kdyby vládli neskryti za politiky, tak že by se mávnutím kouzelného proutku stali zodpovědnými. Zděsila jsme se tohoto návrhu a toho, že Libor Malý zpochybňuje demokracii.
Předat vládu vlivným miliardářům je nesmysl. Není to záruka ničeho dobrého. Měli bychom rozvíjet demokracii.
(http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/kauzy/Cesky-miliardar-Soucasny-system-trapi-lidi-Vlivne-skupiny-stoji-za-vsim-304630)

Libor Malý řekl: "Plutokracie může být z tohoto pohledu proto krok správným směrem. Protože vlivné skupiny přestanou za sebe nasazovat poslušné politiky, ale samy na sebe vezmou zodpovědnost za chod společnosti. Tím je systém transparentnější.“

Nevidím důvod proč by se měli stát zodpovědnějšími. Buďto jim na celku společnosti záleží nebo ne. Vystoupení ze skrývání se za nastrčené politky na jejich hodnotách nemůže nic změnit.
23. 02. 2014 | 09:57

Fialenka napsal(a):

PS
Ale je dobře, že Libor Malý upozornil na skutečnost, že demokracii nemáme a že za vším stojí vlivní oligarchové.
23. 02. 2014 | 10:02

Xaver napsal(a):

Stačí málo.
Platit poslance, ministry, premiéry a prezidenty podle výsledků jejich práce.
23. 02. 2014 | 10:06

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Českým éterem se šíří mnoho nesmyslů, hlavně od těch napravo, a tak upravím jeden.

Ti jednodušší vykřikují, že oni by chtěli, aby stát fungoval bez dluhů,
což ovšem není celá pravda, protože nejde o to, zda má mít stát dluhy nebo ne, ale o to, kdo to zaplatí. Když to budou platiti „ti jiní“, tak jsou všichni pro to, aby byl stát bez dluhů.
Tedy pravicové řeči o dluhové brzdě nejsou o tom, že by tito lidé chtěli platit dluhy, ale o tom, aby se dostali k moci, a zátěž státu hodili na krk jiným.
23. 02. 2014 | 10:13

Libertad napsal(a):

"Proč si vybrali zrovna podivného hejtmana zez Plzně mi není jasné." napsal pan Šašek z Jihlavy.
Protože prostřednictvím, morálně pokleslého, nedovzdělaného straníka to budou mít loutkovodiči mnohem snazší, než kdyby tam byl Vondračka.

Zdravím

Sidonio Libertad
23. 02. 2014 | 10:14

šašek z Jihlavy napsal(a):

Občan, Baba Jaga
Názory jsou od toho, aby se různily.
Za svůj poměrně dlouhý život dost sám na první, ale i druhý dojem z veřejně se prezentujících lidí a musím konstatovat, že se už moc nemýlím. Pozorovat naše politiky a celou tu veřejnou scénu v různých pořadech v TV mi nabízí příležitost tento postoj neustále testovat.
U Davida Ondračky je zřejmá jakási chlapecká upřímnost a přitom dostatek životních zkušeností s lidmi z politiky a byznysu k dobroé orientaci v těchto sférách. Já myslím, že se dřív nebo později prosadí,Andrej Babiš dobře ví, s kým ANO a s kým ne.
Zatím seč omlouvám z další diskuse, dnes tu máme krásný předjarní den, ujíždím na chaloupku u lesa.
23. 02. 2014 | 10:16

Libertad napsal(a):

Úplný souhlas se Šaškem z Jihlavy v 23. 02. 2014 | 10:16 .

S pozdravem

Sidonio Libertad
23. 02. 2014 | 10:29

Pa Vel Ka napsal(a):

Článek je moc dlouhý a zbytečný. Jako kdyby to psal architekt z Číny.
23. 02. 2014 | 10:38

zemedelec napsal(a):

Pan Xaver to napsal jasně,když uplatnit,řízení státu jako firmu,platit podle výsledků hospodaření a nejen poslance,senátoři i vládu.
Zatím se uplatňuje něco jiného,který odkloní více ze státu,je také odměněn lépe.
23. 02. 2014 | 11:15

janbenda napsal(a):

Bakalův......
Dluhy zamplatí občané, to je přece jasné, ne? Je to tak všude na světě....a ne že by se mi to líbilo!
23. 02. 2014 | 11:31

zemedelec napsal(a):

Pane šašek z Jihlavy.
Přejí pěkný pobyt na sluníčku.
Naprosto souhlasím ohledně Chovance.Už jsem někde napsal,Chovanec je odchovanec Plzeňských korupčníků.Tam to vypadá na sehranou partu,které velí TOP.Víme co udělal Pospíšil a to značí,že už dříve spolupracoval s Kalouskem.Chovanec také naznačuje něco podobné,když nabral Kalouskove věrné analytiky,záruka mít dobré informace.
23. 02. 2014 | 11:32

evix - nejsem stroj! napsal(a):

Pavel napsal(a):
Z textu : "Firma je naproti tomu organizací, která sdružuje lidi na principu účasti na společném podnikání. Smyslem firmy je chtít něčeho dosáhnout, změnit svět a usnadnit lidský úděl. Je mylné se domnívat, že smyslem podnikání je pouze finanční zisk. Peníze jsou výsledkem podnikání nikoli smyslem podnikání".
.............
Bohužel, takýto výklad o 'smyslu podnikání s morálním apelem' existuje pouze jako vznešená idea.
-------------------------
Ano to jen vznešená idea, která je naprosto odtržená od reality...Zaměstnanec je jen prostředek k dosažení cílů určitých skupin, které ovládají globální ekonomiku...V KII (Žilina)je průměrný dělnický plat 31 tisíc, v Hyundai (Nošovice) jen 27 tisíc a manažeři křičí, že na Moravě je "světová krize" a proto se platy zvyšovat nemohou....
Co budou dělat Ukrajinci, až zjistí jak funguje ekonomika pod spolky z EU a USA?
23. 02. 2014 | 11:36

Kybic napsal(a):

Tyhle principy by měly platit pro kteroukoliv firmu, ne jen pro ty státní. Problém je vždy v nepoměru rozdělování zisku - chamtivý manažeři i vždy uzurpují více než jim náleží. Vyplývá to přirozeně z jejich pozice. Ono řídí a kontrolují firmu. S nikým dole se dobrovolně nebaví.
23. 02. 2014 | 11:38

Al Jouda napsal(a):

Současné vládě by mělo stačit jen oprášit staré masarykovské heslo : Nebát se a nekrást ! Pokud by toto heslo doslova do písmene naplnila, tak by se mnohé změnilo k lepšímu ! Vláda by se neměla bát šáhnout na nepoctivě nabyté majetky a nehorázné odměny vysokých státních úředníků včetně ředitele VZP.
23. 02. 2014 | 11:45

santawizard napsal(a):

Ano,ano pane Benda!
Místo drog a registrovaného partnerství mezi mládeži,by jste raději měli šířit bibli a marijuánu jako pomazání!!!
23. 02. 2014 | 11:51

patriot napsal(a):

„Smyslem firmy je chtít něčeho dosáhnout, změnit svět a usnadnit lidský úděl.“

Kravina. Smyslem každého kapitalistického podniku je vydělat prachy. Běžní zaměstnanci jsou spotřební materiál. V žádné firmě se nehodnotí parametry „změna světa“ a „usnadnění lidského údělu“. Hodnotí se pouze rozdíl mezi příjmy a výdaji, tedy zisk.
23. 02. 2014 | 12:20

gabybaba napsal(a):

Já mám někdy dojem, že si všichni pleteme pojmy. Podle mne, pokud vezmeme stát jako firmu, tak vláda je management, poslanci dozorčí rada, státní úředníci jsou zaměstnanci a stát - tedy všichni občané jsou majiteli. Já vím, že je to utopie, ale pokud to takhle nebudeme vnímat, tak se nepohneme z místa.
23. 02. 2014 | 12:27

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Stát je potřeba řídit stát jako stát a firmu jako firmu,
pokoušet se roubovat řízení firmy na stát nikam nevede, a jen to odvádí od skutečného problému.

Některé výkřiky mi připomínají začátek devadesátých let a víru v to, že když se věše zprivatizuje, tak to bude automaticky fungovat. Někteří zřejmě nezpozorovali, že většina zprivatizovaných firem někam zmizela, že většina vlastníků takových firem s tím rozhodně spokojena nebyla, a že stát na rozdíl od těch firem, nějak funguje. Východiska některých z vás jsou postaveny na nesmyslu, že když je něco řízeno jako firma, tak to automaticky funguje, což má do reality hodně daleko.
23. 02. 2014 | 13:07

Občan napsal(a):

Gabybabo,
a Vy byste zaměstnal/a management, který by si sám určoval platy, nepracoval nebo pracoval špatně (tedy ve Váš neprospěch), zaměstnance krmil nepřehlednými až nesmyslnými a těžko proveditelnými příkazy a hospodařil tak, že byste nikdy nedostal/a dividendy?

Management firmy je navíc odvolatelný, propustitelný a stíhatelný.
Nic z toho u politiků neplatí. A to ani v nejreferendovatějších zemích.

Stát řízený jako firma je nesmysl.
23. 02. 2014 | 13:07

strýc virus HxNx napsal(a):

Lila se hloupě ptá, v jaké zemi totalita prosperuje. Prý: poučte nás!
V životě asi neslyšela o Saudské Arábii nebo o Bahrajnu. Ha-ha-ha!
23. 02. 2014 | 13:34

Rudi Koutek napsal(a):

strýc virus HxNx napsal(a):
"Lila se hloupě ptá, v jaké zemi totalita prosperuje. Prý: poučte nás!
V životě asi neslyšela o Saudské Arábii nebo o Bahrajnu. Ha-ha-ha!
23. 02. 2014 | 13:34"


Saudska Arabie a Bahrajn bez ropy? Nebyla by to taky bida?
23. 02. 2014 | 13:59

aga napsal(a):

Tahle civilizace už tak vymyla mozek i svým "nejineligentnějším", že budou dokola diskutovat o parametrech systému, a zcela přehlížet kvalitu lidí, kteří ho tvoří. JAKÝKOLIV systém by fungoval, kdyby byl založen na celku prospěšných hodnotách a vychovával své lidi k jejich respektování. A žádný systém fungovat nebude, dokud se tak nestane.
23. 02. 2014 | 14:29

aga napsal(a):

PS
Jo, a ty lidské kvality naprosto nesouvisí s kvalitou argumentů. Někdy tomu může být spíš naopak.
23. 02. 2014 | 14:30

evix - nejsem stroj! napsal(a):

strýc virus HxNx napsal(a):
Lila se hloupě ptá, v jaké zemi totalita prosperuje. Prý: poučte nás!
V životě asi neslyšela o Saudské Arábii nebo o Bahrajnu. Ha-ha-ha!
--------------------
Hm, spíše Čína, ale ta je divná, kapitalismus skřížený komunismem......takový nesmysl :))
23. 02. 2014 | 15:27

marxík napsal(a):

V jednom takovém státě-firmě se autor rozhodl uskutečnit si svůj životní sen.
Já ho za to chválím. Pouze jeho vrozená skromnost mu nedovoluje pochlubit se před místními demokraty.
23. 02. 2014 | 16:18

Milan Urban napsal(a):

Nesouhlasim s tim co napsal p.Benda ve vsem,nebot neni pravda,ze nejde ridit stat
jako firmy,jde,ale musi mit system k vyberu ty nejschopnejsi z nejschopnejsich a ne
handlovat o pozice jako takove -jako zdroj moci v ramci vlady. Pokud ma vlada vladnout musi mit ujasneno,ze neni mozno vydavat vic,ne jsou prijmy a to se tyka vsech hospodarskych podmetu vcetne statu,rovnez firmy.Neni mozno vydavat penize,ktere se jeste nema viz.restituce.
Vlada musi mit nekolik velmi silnych instrumentu k rizeni fiskalni politiky,jako
urad kontroly-jenz by mel sledovat zadavani zakazek,vyberovych rizeni,podminek techto rizeni a zpusoby plneni zadanych zakazek.V minule toto nefungovalo,
vytunelovane firmy,rozkradeny majetek pomoci podhodnocenych prodeju st.firem,atd.
Dale nemuze existovat soukromy bankovni system bez kontroly statem.
Narodni banka,ktera ma za zadani vydavat penezni emise nemuze byt podrizena jine nenarodni bance a je jedno je-li to EU centralni banka,ci svetova banka.A uzce spolupracovat na vprovazeni financnich norem,prav a zakonu z EU do CR na ukor obcanu a statu CR.Ta banka musi byt plne a citelne- pruhledne podrizena vlade-parlamentu-obcanum,nebot do ni jsou sverovana aktiva statu,jimiz hospodari a reguluje fiskalni politiku statu.
Statni budzet,musi byt odpovedny k prinosum ekonomiky a ne vydavat vice nez se ziska,neni mozne,aby existoval podobny astronomicky dluh,jaky ma CR-budou jej splacet jeste deti nasich vnuku,pri stylu dnesniho hospodareni.
Vlada je povinna se odpovidat obcanum z hospodareni,neb je volena obcany.Premier
je zodpovedny za cinnost vlady,jejich resortu navrhuje ministry a jako jejich sef
je spoluzodpovedny za pravidelnou funkcnost ministru a resortu.To je spolu zodpovedny s presidentem,ten ministry schvaluje a jmenuje premiera,ma proto i pravo
jej v souhlasu s obcany-referendum-odvolat.
Je toho daleko vice ,co ctenny autor asi nepostrehl pri pozorovani funkcnosti vlady
a statu v pororvnani k firme,a je to to vse ,co se bude muset v state napravit a zmenit,jinak nikdy nebude stat fungovat ku prospechu obcanu a spolecnosti. A to
musi byt alfou a omegou funkcnosti statu jako celku i resortu.
Teprve potom ma vlada povinnostbyt prostrednikem mezi statem a mimostatnimi orga-
nizacemi a utvary. Zase ma povinnost vse ridit k dobru statu a spolecnost obcanu.
23. 02. 2014 | 17:18

Milan Urban napsal(a):

Nesouhlasim s tim co napsal p.Benda ve vsem,nebot neni pravda,ze nejde ridit stat
jako firmy,jde,ale musi mit system k vyberu ty nejschopnejsi z nejschopnejsich a ne
handlovat o pozice jako takove -jako zdroj moci v ramci vlady. Pokud ma vlada vladnout musi mit ujasneno,ze neni mozno vydavat vic,ne jsou prijmy a to se tyka vsech hospodarskych podmetu vcetne statu,rovnez firmy.Neni mozno vydavat penize,ktere se jeste nema viz.restituce.
Vlada musi mit nekolik velmi silnych instrumentu k rizeni fiskalni politiky,jako
urad kontroly-jenz by mel sledovat zadavani zakazek,vyberovych rizeni,podminek techto rizeni a zpusoby plneni zadanych zakazek.V minule toto nefungovalo,
vytunelovane firmy,rozkradeny majetek pomoci podhodnocenych prodeju st.firem,atd.
Dale nemuze existovat soukromy bankovni system bez kontroly statem.
Narodni banka,ktera ma za zadani vydavat penezni emise nemuze byt podrizena jine nenarodni bance a je jedno je-li to EU centralni banka,ci svetova banka.A uzce spolupracovat na vprovazeni financnich norem,prav a zakonu z EU do CR na ukor obcanu a statu CR.Ta banka musi byt plne a citelne- pruhledne podrizena vlade-parlamentu-obcanum,nebot do ni jsou sverovana aktiva statu,jimiz hospodari a reguluje fiskalni politiku statu.
Statni budzet,musi byt odpovedny k prinosum ekonomiky a ne vydavat vice nez se ziska,neni mozne,aby existoval podobny astronomicky dluh,jaky ma CR-budou jej splacet jeste deti nasich vnuku,pri stylu dnesniho hospodareni.
Vlada je povinna se odpovidat obcanum z hospodareni,neb je volena obcany.Premier
je zodpovedny za cinnost vlady,jejich resortu navrhuje ministry a jako jejich sef
je spoluzodpovedny za pravidelnou funkcnost ministru a resortu.To je spolu zodpovedny s presidentem,ten ministry schvaluje a jmenuje premiera,ma proto i pravo
jej v souhlasu s obcany-referendum-odvolat.
Je toho daleko vice ,co ctenny autor asi nepostrehl pri pozorovani funkcnosti vlady
a statu v pororvnani k firme,a je to to vse ,co se bude muset v state napravit a zmenit,jinak nikdy nebude stat fungovat ku prospechu obcanu a spolecnosti.
A to musi byt alfou a omegou funkcnosti statu jako celku i resortu.
Teprve potom ma vlada povinnostbyt prostrednikem mezi statem a mimostatnimi orga-
nizacemi a utvary. Zase ma povinnost vse ridit k dobru statu a spolecnosti obcanu.
23. 02. 2014 | 17:23

Občan napsal(a):

Milane Urbane,
"nejschopnější z nejschopnějších" - tedy VŠEHOSCHOPNÉ - tu máme u moci již 25 let. Kam jsme s nimi došli, nemohu napsat, protože by mi to cenzor "svobodně a demokraticky" smazal.

Jmenujte, prosím, alespoň jeden stát, který je řízen jako firma.
Firma si vybírá dodavatele, leckdy i odběratele, vybírá si zaměstnance, managery, stanovuje si obchodní podmínky ad hoc podle momentálního vývoje na trzích a burzách a podle bonity odběratele či dodavatele, dělá jen to, co jí sype, je vázána jen obchodními smlouvami a relativně rámcově místním a mezinárodním právem.
NIC Z TOHO stát dělat nemůže.

Nezávislá národní měnová banka je dokonalý protimluv - ano, tady se shodujeme.
Protože to je vlastně totalitní útvar, který má pravomoc třeba zničit stát jako takový, aniž by jí v tom mohl kdokoli zabránit. ČNB na tom docela zdatně pracuje.
Buď mám měnovou banku, která tiskne prachy, hlídá stabilitu měny uvnitř i vně a podléhá permanentní SKUTEČNÉ kontrole alespoň ministerstva financí a parlamentu, nebo mám subjekt, který si někontrolovaně cvičí s národní ekonomikou jak se mu zrovna zlíbí a obdarovává vybrané sujekty měnovými a kurzovými "opatřeními". ČNB je todruhé a nadělala České republice již hromadu škod.

Státní rozpočet si samozřejmě může půjčit - u občanů prostřednictvím státních dluhopisů. Ovšem výnos z prodeje musí investovat tak, aby to nejen mělo prokazatelný přínos pro VŠECHNY občany státu, ale aby si ještě vytvořila rezervu na vyplacení dluhopisů.
Půjčovat si jinde je možné - například v případě nějaké rozsáhlé živelní katastrofy nebo epidemie.

Problém je, že to by bylo možné realizovat jen v takovém státě, v němž by se vláda měnila ccajednou za generaci. Nikoli ve státě, kde je co dva roky jiná vláda. Firmy s takovou fluktuací vedení obvykle končí bankrotem. V partnerských vztazích je takové střídání partnerů hodnoceno jako promiskuitní :o)
23. 02. 2014 | 18:25

Jan Benda napsal(a):

Milan Urban,
Je toho moc, co bych chtěl napsat, ale i ty dvě strany jsou pro někoho moc a mnozí to nečtou, jen tak přiletí očima pár odstavců. Nejde o to, co jsem nepostřehl, ale chtěl jsem jenom upozornit na to, že nejde o záměnu státu s firmou, ani o to, jak tomu systému budeme říkat, ale o ustavení něčeho, co bude fungovat.
23. 02. 2014 | 18:43

JF napsal(a):

asi se jen zopakuji, ale základní nedoruzumění v řízení státu jako firmy je ve vymezení pojmu soukromého vlastnictví - a obzvlášť v Česku kde názor na soukromno inklinuje stále k něčemu svému absolutistickému - výrazně se toto např. projevuje právě v indiviualizované (roztříštěné) architektuře - obce netvoří harmonický celek ale jsou výstavou soukromých výkřiků. V běžném životě se lze často setkat s názorem na onen obdivovaný "výdobytek" divokého západu ve formě jakési domobrany svého soukromého ministátu ... také se toto razilo v případě vyhraněné pravicové ideologie obzvláště v podání ODS. Toto i říká např. arch. M.Šik a také jsem četl jakýsi český objevný článek nad tímto, kdy mladý architekt přiznával onu porevoluční náklonnost k tomu individuálně indiviadulalizovanému s přiznáním že to soukromé má spíše vytvářet celek než se vůči celku vymezovat - címž i trpí česká politiky tradičně - onoho tažení každého za jiný konec provazu. Babiš si myslím pojímá to soukromé právě tím moderním a tradičním způsobem - nikoliv tím pseudozpůsobem zastydlého věčného revolučna různě baleného- naposledy sametově ... a stále přebalovaného velice různě a podivně - typicky Klaus ...
23. 02. 2014 | 19:05

šašek z Jihlavy napsal(a):

Zatím to jde dobře, noví ministři rozjeli audity a prověřují hlavně outsourcing, známý způsob, jak přihrát spřízněným firmám přístup k veřejným rozpočtům. Že se to nebude líbit především různým právnickým firmám, je zřejmé. Očekávám proto ostré útoky zvl. na hnutí ANO, jsou v tomto ohledu nejkompetentnější. K takovému přístupu k šetření veřejných prostředků lze jen zatleskat.
Jsem zvědav na nenávistné příspěvky různých nových nicků na toto téma, mnohé významné právnické kanceláře mají silné vazby na nejrůznější politiky a prostřednictvím sociálních sítí i tradičních médií budou kopat.
23. 02. 2014 | 19:31

gabybaba napsal(a):

Občane, samozřejmě byh takový management nezaměstnávala, ale o to mi nešlo. Ani nechci, aby byl stát řízený jako firma. Mě jenom štve, že se občané státu - a v téhle diskusi zrovna vy - přirovnávají k zaměstnancům firmy. Buď máme demokracii a pak je stát nás všech, nebo máme diktaturu politiků. Takže je potřeba tohle myšlení změnit.
24. 02. 2014 | 01:23

Maximus napsal(a):

Trochu šprochu k této diskuzi. Samozřejmě do důsledku nejde a nelze řídit stát jako firmu a myšleno je tu výrobní, páč firma pracující na zisk v prostoru podrobenému tvrdé konkurenci je v trochu jiné pozici.
V také firmě jsem pracoval a jako podnikatel s takovými firmami dosud spolupracuji a tak tam vidím společné a rozdílné věci. Firma a i stát fungují na zisk, resp. měly by mít snahu být každý rok v zisku
a u firmy je to záležitost často existenční, u státu nikoliv! Problém srovnání je ovšem v několika základních nastaveních.

1/ "Firma má majitele a správce" a "stát má majitele občany" (vágní veličina), firma může být v roku správce a stát je spravován někým vždy. Tady je první rozpor
a) občan nemůže kdykoliv špatného správce odvolat, u firmy je to naopak!
Další rozpor je, že
b) občan nemá k dispozici jasné výstupy o hospodaření spráce!
c) firemní manažer je pod kontrolou majitele či nadřízených útvarů a tak rozkrádání a odkloňování formou třeba předražených zakázek tam není moc rozšířené a jsou za to tvrdé postihy. U státu je kontrola těch co jej spravují velmi pofiderní a pozná se kvalita řízení a chování často až za delší dobu. U hospodaření Nečasovi vlády se to vědělo, že činí špatně, ale stejně to bylo mámo platné, nešlo ty amatéry rychle odvolat!

2/ Ve výrobních firmách se na vrcholné posty většinou dostávají dobří lídři a odborníci. Každý takový šéf (manažer) je neustále průběžně podrobován kontrole, zda na takovou funkci stačí a výrobní ukazatele jsou jedním z nejvýmluvnějších prvních hodnotících kritérií. Platí: Pokud ve firmě tvůj úsek, který vedeš nestačí tempu či nemáš výsledky, jdeš od válu a jsi nahrazen!
Ve státních útvarech vč. ministerstev tomu tak není a na funkci starosty či ministra, státního manažera nebo ředitele státního úřadu se může dostat i tragéd typu Josef Vyskočil. Příkladů je dost a dost!
..........

Některé zásady pro řízení státu jako firmu se nabízí, ale musí se postupovat velmi uvážlivě. Nabízí se ovšem
srovnávací metoda, komparace a to, porovnávat jednotlivé státy resp. jejich jednotlivé úseky přes objektivně nastavené kritéria. Porovnávané úseky se ovšem musí vybrat velmi pečlivě.
Uvedu příklad, můžete porovnat počty třeba policistů v ČR a Rakousku či jinde v Evropě a zahrnout do toho i naše měšťáky a jejich žandáry a pak to přepočítat na počet obyvatel a nákladovost porovnat v procentech HDP a nikoliv ve výši měn. Ale tím, že to jde z různých fondů je srovnávání velmi nepřehledné.
Ale to je možná špatný příklad, šlo by to celkem jasně porovnávat u celé řady státních výdajů. Ale pozor, některé výdaje jsou na hranici a nejdou úplně dobře srovnávat.
Uvedu příklad. Jako mladý energetik jsem měl na starosti v jedné velké firmě, která se rozjížděla na starosti veškeré energie. Bohužel výroba byla pouze na cca 40-50% kapacity a výrobní haly se musely temperovat a náměstek se mohl podělat, že nemáme ve srovnání s jinými firmami dostatečnou efektivitu a zisky a ve srovnávání pokulháváme. A tomu blbovi jsem nemohl vysvětlit, že nemohu teplotu hal snížit pod jistou úroveň, ale naopak, že oni musí zvýšit výrobu, kterou projektant uvažovat ve svém záměru. Ale v jiné firmě jsme měli tzv. normování a na cca 30 chemických výrobků jsem měl od plánovačů dopředu na rok to co hodlají vyrobit a světe div se, ono to fungovalo a já se mohl přesně potkat s plánovanou spotřebou el.energie v MWh. Tehdy to bylo nutné, energetici vás okamžitě penalizovali, když jste nebyl v dovoleném smluvním rozsahu spotřeby energie! Myslel jsem si, že to byla jen záležitost socialismu, ale jaké bylo mé překvapení, i kapitalisti mají rozvahu nákladů
a do jisté míry plánují. Ale to je na jinou diskuzi.
Mějte se.
24. 02. 2014 | 09:48

Jan Benda napsal(a):

Maximus:
Vy to vydíte dost jasně díky zkušenosti a praxi. Mám na to podobný náhled. Řada věcí ve správy státu by se měla změnit, protože to nefunguje - jak sám uvádíte. Pokud můžete uvést více příkladů, bylo by to z jiného zdroje, než vycházím já.
24. 02. 2014 | 12:50

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Pro Maximus.
To jsou bláboly.

Cituji například:
„a) občan nemůže kdykoliv špatného správce odvolat, u firmy je to naopak! „


Valné hromady se sice konají častěji než volby, ale jinak je to spíše naopak, protože legislativa je v rukou občana a jeho zástupců, firmy se musí řídit tím, co jim legislativci nadiktují. Například to, kdo a kdy svolává valnou hromadu.

A jak by asi fungovala firma vlastněna deseti miliony drobných akcionářů raději ani nedomýšlet. Stát má oproti firmě jednu obrovskou výhodu a to, že je jeho fungování věci veřejnou. Do firmy veřejnost nevidí a pokud by neexistoval silný vlastník, který by mohl kontrolovat management, tak by si management dělal s firmou co by chtěl.
24. 02. 2014 | 14:19

Jank napsal(a):

Stat by mel pracovat jako firma? Hmmm... jako firma, ktera plati zamestnancum pozde, nebo firma s danovym rajem na Bahamach?
Jedine co potrebujete, je sledovat toky penez. Zvolte si HLAVNIHO UCETNIHO, ktery udela kazdorocne audit. Pak se velice dobre pozna, kde se utraci penize v normalu a kde pres rozpocet.
Doporuci opatreni, aby se priste toto nestalo.
Jestlipak si uvedomujete, ze za polednich 25 let jste se zadluzili, misto abyste se meli lepe, kdyz uz jste si utahovali opasky? Opravdu to chcete dotahnout na uroven Afriky? Stale delate stejne chyby a volite nespravne lidi.
24. 02. 2014 | 16:56

SuP napsal(a):

Občan opět zaperlil -
"....Zásadním nesmyslem "státu jako firmy" je fakt, že zatímco firma si najímá a propouští lidi podle potřeb, stát si najímat a propouštět občany dle libosti nemůže. Stejně tak si nemůže své vybírat či vyhledávat pomocí headhunterů. Nemůže se zbavit nemocných, starých, dětí, invalidů, mentálně postižených, chudých;...."

Občanovi utekla důležitá souvislost. Stejně jako si firma nevybírá zákazníky, ale musí jim sloužit a dělat všechno proto, aby jich co nejvíc získala, musí stát pomocí SVÝCH ZAMĚSTNANCŮ sloužit svým obyvatelům. Jenže dokud si zaměstnanci státu budou myslet, že stát jsou oni, není vyloučené, že si budou i myslet, že občan se musí přizpůsobovat chtíčům státu. Toto přesvědčení státního úředníka může vycházet z toho, že občan si nemůže pro uspokojení svých služeb zvolit jiný "stát" v rámci svého domovského území. Může jen nekvalitní služby státu nevyužívat, čímž ale stát nepotrestá. Jde totiž o křišťálově čistý případ monopolu. Z toho ovšem vyplývá, že dokud stát nebude řídit své zaměstnance podobně, jako je řídí firma, bude stát trvale zneužívat svého monopolního postavení ve "službách občanům" se všemi důsledky nekvalitní práce, zejména nezodpovědnosti, nehospodárnosti a arogance.
Pokud je důsledkem nemožnosti občanů těmto nedostatkům čelit jinak, než masivním rozvojem šedé ekonomiky a umělým snížením daňových odvodů, není to dobrý způsob dialogu.
24. 02. 2014 | 17:11

SuP napsal(a):

Nicméně největší problém vidím v tom, že náš stát nejenže NEUMÍ pracovat v systému řízení firmy, ale náš stát neumí pracovat ani v systému řízení neziskové organizace! Z toho, co dostane, zaplatí především bohatě všechny své zaměstnance a management, poplatí "povinnosti" (mandatorní výdaje) a zbytek utratí, aby nemusel vracet. Některé utracené peníze dokonce i doloží.
Problém je v tom, že pokud utratí víc než dostal, nic ho nedonutí zoptimalizovat režim a klidně navrší dluh. A místo optimalizace výdajů předepisuje vyšší povinnost svým sponzorům.
24. 02. 2014 | 17:23

T.Paine napsal(a):

Převážně souhlas, zejména s Čapkem. Nicméně, řízení státu (jako firmy) z něčeho vzchází a na něčem stojí.

Dům (republika) má být postavený na skále, s pevnými a kvalitními základy (kvalitní ústava, přirozené ústavní a zákonné principy a precedenty). Na základech, které vydrží zemětřesení. Základy, které stojí mimo ohrožení povodněmi. Dům, který vydrží vichřice, mrazy i horka. Dům, který má kvalitní nosné zdi, kvalitní, transparentní okna, kvalitní střechu. Dům, ve kterém je spokojenost a radost žít.

„Principiální obtíž spočívá, a největší pečlivost by měla být použita, při vytvoření reprezentativního shromáždění. To by mělo být v miniatuře přesný portrét lidí jako celku. Mělo by myslet, cítit, používat rozum a chovat se jako oni. Aby bylo zájmem tohoto shromáždění dělat přísnou spravedlnost za všech okolností, mělo by být rovným zastoupením, nebo, jinými slovy, rovné zájmy mezi lidmi by v něm měly mít rovné zájmy. Velká pečlivost je potřeba k tomuto provedení a zabránění neférovým, dílčím a zkorumpovaným volbám.

Pokud jsou lidé zastoupeni v jednom shromáždění, vyvstává otázka, zda všechny pravomoci řízení státu, legislativní, výkonné a soudní, musí zůstat v tomto tělesu? Myslím si, že lid nemůže být dlouho svobodný, ani nikdy šťastný, jehož řízení státu je v jednom shromáždění.“

„Myšlenky upřené na řízení státu“ („Thoughts on Government“), John Adams, 1776
http://www.constitution.org/jadams/thoughts.htm

John Adams byl hlavní tvůrce ústavy státu Massachusetts na zvoleném ústavním shromáždění v roce 1779. Ústava státu Massachusetts byla schválena voliči v roce 1780. Stále je nejstarší fungující, psanou a kontinuálně platnou ústavou na světě. Koncepty a principy ústavy státu Massachusetts se inspirovali také tvůrci federální ústavy Spojených států amerických (1787). John Adams byl také 2. prezidentem federace Spojených států amerických.
24. 02. 2014 | 19:42

T.Paine napsal(a):

A teď se teleportujme o 200+ let do budoucna, do České republiky v roce 2014. Byla a je Poslanecká sněmovna, jakožto reprezentativní shromáždění lidí České republiky, jejich přesným portrétem a jsou v ní rovně zastoupeny zájmy lidí České republiky?

Jistěže, ano. Každý občan nepolitik bere několik platů, odměn měsíčně a pracuje během dne v několika „zaměstnáních“ současně, kde nemusí mít docházku 100 % a nikdo ho nevyhodí. Ani pokud mu rukama projde zmetkový výrobek. Žádnou finanční náhradu za způsobené miliónové a miliardové škody neplatí. Bonus: sám sobě, příbuzným a známým nějaké milióny odkloní.

Odhlasuje si sám sobě x-násobky mediánového platu normálních smrtelníků, zasloužené odměny, náhrady a volno na exotických ostrovech. Z náhrad si koupí rodinný byt nebo si uspoří na luxusní rezidenci. Jídlo a pití za hubičku. Doprava, dvorní ošacení, telefony, laptopy, asistentky, cestuje do zemí nikoho, zchrupne si v práci, zkrátka život jako v bavlnce. Svým kámošům rozdává plnými hrstmi odměny, trafiky a malé domů (ze zakázek). Volí sám sebe do funkce, sám sobě si odhlasuje svoje návrhy, zákony, daně a dluhy pro ostatní. Je nedotknutelný. Zkrátka, žijí si pomalu jako Císař, Car nebo Chán.

Ano, tohle je přesný portrét 99,99 % občanů ČR. Přesně podle Johna Adamse.
24. 02. 2014 | 19:50

T.Paine napsal(a):

I malé dítě nakreslí přesnější a věrnější portréty lidí České republiky, než několik nikým nevolených, občanům neznámých a občanům neodpovědných sepisovatelů ústavy ČR (zejména neošlechtický Článek 5), včetně ostatních spolustvořitelů neošlechty (partají) - viz volební systém diktující občanům volit nikoliv konkrétního člověka, který žije v jejich blízkosti a kterého znají osobně, ale umělé partaje existující díky parazitujícím penězovodům z kapes občanů („příspěvky“ na mecheche-činnost, na kvazi-mandáty, na úhradu volebních lží, ...), které se kumulují do miliard Kč.

Právoplatných voličů je cca 8 424 000. Počet členů politických stran a hnutí, které mají zastoupení ve Sněmovně je +- 130 000. 1,5 %. Pokud sečteme osoby (členy sekretariátů), které v každé partaji schvalují a vyřazují ty, kteří na kandidátce (ne)budou a na kterém (ne)volitelném místě v pořadí, dostaneme několik desítek, možná stovek osob. „Demokracie“ v praxi. Šlechta je mrtvá, ať žije šlechta. A žádná referenda navrch.

Pruská (polo)kancléřská ústava ČR a neindividuální, zkorumpovaný volební systém s vedoucí úlohou partají (Článek 5 ústavy) je jako trabant.

Smrad, rachot, karoserie z mizerného plastu, mizerný výkon při plném zatížení, zájemci na pořadník s protekcí, bez airbagů, bez ABS, bez ESC, bez dalších aktivních a pasivních bezpečnostních prvků, vysoké riziko těžkého zranění a usmrcení při nehodě, nebezpečný pro okolí, pro pasažéry i pro pilota F1 (Babiš). Nová ústava nebo široce a hluboce změněná ústava je potřeba jako sůl.
24. 02. 2014 | 19:55

yes napsal(a):

Re Jan Benda:
"Jistě by toho bylo možné vyjmenovat mnohem víc, co patří ke klíčovým zájmům podnikatelů, ale ptám se, zda by se podobné principy nedaly uplatňovat i na úrovni správy státu."

Samozřejmě daly, k jedním takovým podnikatelům patřil i Tomáš Baťa. Bohužel tehdy byli u moci Sociální Demokraté, a Baťa zpíval jinou písničku. To Andrej Babiš je jiná osoba, ta si se sociálními demokraty rozumí celkem dobře. A to je jeden z mnoha bodů pro které tyto dva podnikatele nelze srovnávat. Andrej Babiš není podnikatelem v pravém slova smyslu, je to jen v uvozovkách překupník plodin. Výdělečná činnost v zemědělství je totiž výrazně odlišná od výdělečné činnosti ve výrobním podniku. Činnost ve výrobě připomíná více činnost při řízení státu. Andrej Babiš má při řízení zemědělského Agrofertu mnohem jednodušší podmínky. Nemusí se starat o nákup surovin, nemusí se starat o nákup strojů, o vývoj nových technologií. Nemusí vyvíjet nové produkty, nemusí se starat o propagaci a prodej produktů. A.t.d.
Z toho vychází, že podpora průmyslu a vědy. V této sestavě bude zákonitě upozaděna, již teď dělá pan president Zeman nehorázné drahoty okolo jmenování profesorů. Přitom nejde o nic jiného než o morální podporu státu vědě a vzdělanosti. A budoucnost nebude o mnoho lepší.

"To, že v dobře fungující firmě nemohou výdaje převyšovat příjmy, je princip pochopitelný snad každému. Pokud majitel firmu zadluží aniž by věděl, jak dluhy splatit, dříve nebo později se dostane do platební neschopnosti a firma nejspíš zanikne. A jak je to se státem? Zanikne v případě platební neschopnosti stát?"

Zajímavě položená otázka, dobrá pro ekonomy. Samozřejmě stát nezanikne, ale za to může vyhlásit bankrot, co to slovo znamená? Znamená to že stát zanikne? Ó to nikoliv, znamená to jenom to, že v podstatě občané daného státu nedobrovolně zaplatí dluhy státu. Nic příjemného vzpomeňme jenom na měnovou reformu v 50tých letech. Zbytek si může každý vygooglovat. Upozornění - čtení jen pro otrlé.
24. 02. 2014 | 21:07

Michal napsal(a):

Pokud se zruší ústava, tak Janukovič či Zeman mohou řídit cokoliv. Ten druhý je prognostik a tak nechává koberce srulované, ten první si moc věřil. POro normální lidi je stát sice partnerem, ale i protivníkem firemního podnikání.Stát má plné ruce práce udržet soudy armádu polici ve funkčním stavu, do dalšího by se plést neměl. Jinak tam na něj čekají oligarchové a oškubou ho do mrtě. Pokud mají lidi vymahatelnost práva, už se postarají sami i bez živení miliardářských parazitů . Nic proti bohatství, ale proti smrtonosné kombinaci zákona a byznysu, propojování lidí z těch dvou soupeřících sestav. Svět není idylka, jen lhář rozměru prezidenta Zemana tak může balamutit lidi, že jeho genius sociálně retardovaného polosirotka zachrání svět. Nezachrání, vrhne ho do pekla horšího, než jeho pobratim Janukovič..
24. 02. 2014 | 22:09

argun napsal(a):

Pane Bendo neračte se hněvat, ale to jsou úplný pitomosti...

Když je stát bohatý, vládne se dobře, když je chudý, tak blbě. Singapur je městský stát s cca 5 mil. obyvateli a s historií tuším něco kolem 200 let. Mládě, sotva adolescent. Umělý politický produkt, který nevznikl na národním principu, ale jako obchodní báze. To jediné, oč tam běží, je skutečně byznys, a obyvatelé to zřejmě většinově akceptují. V Evropě, a zejména střední, která je protkána předivem bezpočtu vazeb, bolestí a historických stereotypů, je to všechno zcela jinak.

Zbytečný blog o ničem. Příště zkuste Vaše sympatie k uzenářům realizovat nějak chytřeji.
24. 02. 2014 | 23:00

evžen losa napsal(a):

Samá cenzura, abych řek běžte s tím do prdele, třeba to projde.
25. 02. 2014 | 00:57

Trevor napsal(a):

Co je to za blbost, že ve firmě jsou vždy rovné příjmy a výdaje? Prakticky neexistuje firma bez dluhů. To je tím vymýváním mozků, co tu proběhlo, že je někdo inteligentní schopen něco podobného říct.
25. 02. 2014 | 17:18

Tomasteev napsal(a):

Bohužel jsem před spaním přečetl tento článek zcela zřetelně vystupující na podporu Andreje Babiše. Teď už můj spánek nebude tak klidný, tep 90/min. Řeči, že firma není o zisku, vyvrací úvodní ustanovení živnostenského zákona:Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem. Chápu,že IQ nelze jen tak zvýšit, ale prosím, snažte se používat mozek a analyzovat data, a to nejen ta z médií. Logika!!!
25. 02. 2014 | 21:48

Jan Benda napsal(a):

Tomasteev a někteří ostatní, co se diví:
Trochu jste mě zvedl ze židle. Vy opravdu nemáte jiný důvod k podnikání, než vydělat peníze? Vám opravdu nejde v životě o nic jiného, než o peníze? Děláte jen a jen pro prachy? A vás to baví? To je mi vás opravdu a vážně moc líto. A co od života vlastně chcete? Až přijde čas a vy se budete ohlížet, co za Vámi zůstalo, co uvidíte? Peníze? Bude to cesta dlážděná zlatem anebo pozlátkem? A jakou budou mít ty peníze cenu?
Živnostenský zákon asi formuloval nějaký právník, který dělá právo jen pro prachy a tak se nestydí říct si za 10 minut své práce nehorázné peníze, protože nevidí smysl své práce stejně jako mnoho politiků. Kdyby dělal právník právo ve jménu spravedlnosti, nemuseli bychom se bavit o právním státě. Ale asi mu jde jen o peníze, Podle toho to potom v té zemi i vypadá. Za co si politikové zaslouží ty obrovské platy? Jaké na sebe berou riziko? Co riskují? Že je někdo chytí při korupci? Proč se vůbec hlásí do voleb? Pro prachy? Jak se potom liší od dívek šlapající chodník? Ty to také dělají jen pro prachy. Nebo si vážně myslíte, že to dělají z lásky? Ty alespoň nic nepředstírají.
Jsou spisovatelé nebo i novináři, kteří píší jenom pro peníze. Čtete blesk nebo jiný bulvár? Tam jde pouze o peníze. O nic víc. To je Vaše úroveň?
Když Vám navrhnou dům jen proto, abych JÁ na tom co nejvíce vydělal, myslíte, že se vám v něm bude dobře bydlet? Že do takového domu budete chtít přivést ženu a vychovávat děti? Vám se líbí milionářská vesnička? Anebo budete chtít dobrý dům, na kterém nechám duši a budu při navrhování myslet na vás a na způsob vašeho života a hodnoty, které zastáváte?
Kdyby se politikové ptali po smyslu toho, co dělají a proč to vlastně dělají, česká politika by vypadala jinak, snad by nebylo ani korupce. A my bychom mohli diskutovat o něčem úplně jiném.
Co se vyrovnanosti rozpočtu firmy týká, my jsme si nikdy nepůjčovali a vždy jsme velmi tvrdě kontrolovali své výdaje. Neexistovalo, abychom si šli půjčit. Dnes má firma asi 120 zaměstnanců a starostí je dost a dost. Samozřejmě není firma jako firma a program každé firmy si vyžaduje svá specifika. Ale vydávat víc než vyděláme je pitomost a cesta do pekel. Vy děláte na dluh? A vy jste dobrá firma?
Není možné poukazovat na špatně fungující firmy s tím, že když nefungují tyhle podniky, podnikatelské principy řízení státu jsou hloupost. Je to v lidech a zřejmě ti, kteří se tomuto diví asi také nevědí, jak firmu řídit. Nemám jiné vysvětlení.
Hezký den.
25. 02. 2014 | 23:07

Jan Benda napsal(a):

V současné době jsou v Čechách dva politikové, kteří svou funkci nedělají pro peníze: Miloš Zeman, kterému jde o moc a slávu a Andrej Babiš. Ve své firmě by vydělal mnoho- násobně víc, než mu kouká z ministerstva financí. Má pro svou práci ve státní službě jiný důvod, než prachy. Snad proto mu věřím. Zda mě zklame se teprve uvidí.
25. 02. 2014 | 23:53

Jan Benda napsal(a):

V současné době jsou v Čechách dva politikové, kteří svou funkci nedělají pro peníze: Miloš Zeman, kterému jde o moc a slávu a Andrej Babiš. Ve své firmě by vydělal mnoho- násobně víc, než mu kouká z ministerstva financí. Má pro svou práci ve státní službě jiný důvod, než prachy. Snad proto mu věřím. Zda mě zklame se teprve uvidí.
25. 02. 2014 | 23:53

Mirek.Krecek napsal(a):

Dobrá úvaha zaslouží komentář.
Stejně jako lze připustit, že zčásti lze stát řídit jako firmu, lze přijmout i některé úvahy Jana Bendy. Jeho devizami (bez ironie)jsou nezaujatost a dobromyslnost a jistá neodbornost.
Prvá znamená oproštění od "českých specifik", druhá paradoxně přehlížení "zlomyslnost" Čecha a třetí (možná jen kvůli duševními zdraví) se neutápí v teorií.

Stát jako firma je vyždímaným extraktem z teorie "new public management". Možná zvládnutelné několika teoretiky a špičkovými manažery ve službách státu, ale jako prefabrikovaná "nová soustava řízení" co do výsledků dost tristní. Podíváme-li se dnes do prakticky všech pater státní správy ČR najdeme tu většinou ty, kteří nikdy žádnou firmu neřídili, ze školy (často tryskové) hupli do politiky a nebo na místo "úředníka" aniž by měli základní byrokratické móresy. Tito lidé, jako druhdy kádroví "marxováci" dostali (pokud vůbec) rychlokurs "NPM" bez odpovědnosti za výsledek. Řídit tento stát jako firmu způsobem jak v rámci tohoto "digest" NPM byla firma stát s.r.o. (včetně jeho pseudopodnikatelských outsorcingů) řízena dosud je iluze.
Stát se od firmy mj. liší tím, že má svá psaná i nepsaná pravidla. Čech je často chápe jako "omezení", které je nutno překonat (podlézt, obejít). Mrhá energií na vymýšlení a prodírání se postranními cestičkami, trhlinami v zákonech nebo "ustát" jejich porušování. "nandat to státu" je pro mnohé zdrojem perverzní rozkoše.
Důkaz je možno podat na autorově výčtu zájmů firmy:
Aby ve vedení firmy byli ti nejschopnější lidé, které je možné v danou chvíli najít - A TAKOVÉ KTERÉ MAJÍ DOBRÝ "PŮVOD, KONTAKTY A MOCNÉ PŘÁTELE, BEZ OHLEDU NA KVALIFIKACI - VIZ NĚKTEŘÍ TISKOVÍ MLUVČÍ (DONEDÁVNA I MINISTŘI - ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) TO JSOU TI "HOŠI, KTEŘÍ SPOLU HOVOŘÍ"
Aby příjmy firmy byly vždy vyšší než její výdaje, aby firma nezkrachovala a ještě něco zbylo
U FIRMY LZE DOSÁHNOUT HONEM NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY. NE U STÁTU - TĚCH KTEŘÍ ZA PENÍZE NEODPOVÍDAJÍ JE TO JINAK, PROČ BY TO , ZA TENTÝŽ PLAT DĚLALI?
Aby se hodnota základního kapitálu neustále zvyšovala a s tím rostla i hodnota firmy
DŮRAZ FIREMNÍHO ŘÍZENÍ NA MAJETEK STÁTU (BOHATSTVÍ) VEDE K JEHO VNÍMÁNÍ JAKO "KAPITÁLU", KTERÝ MUSÍ VYDĚLÁVAT. U PRACOVNÍHO TO ZNAMENÁ, KDO NĚDĚLÁ JE PŘÍŽIVNÍK, U ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ HURÁ KUTEJMĚ DOLUJME, DRANCUJME A TO VŠECHNO VYVÁŽEJME.
Aby měla v každou chvíli dostatečně velký operační kapitál zaručující její plynulý chod
PROTOŽE STÁT NENÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST (PO BREONWOODU JIŽ NENÍ MĚNA KRYTA ZLATEM NIKDE A AKTIVY STÁTU TAKÉ NE) JE MEZI JEHO ZÁSOBOU BOHATSTVÍ A FINANČNÍMI TOKY TENKÁ HRANICE. vE SVÉ PODSTATĚ PŘIPOMÍNÁ o.p.s., KTERÁ JE JEDNOU Z NEKAPITÁLOVÝCH COMPANIÍ V ČESKÉM OCHNODNÍM PRÁVU. ČILI KDYŽ NENÍ KDE, HRÁBNI DO BOHATSTVÍ. ROZPRODEJ CO SE DÁ, ZREKVÍRUJ CO JE MOŽNÉ A OTEŘI DVEŘE DO NAŠÍ PŘÍRODY. ŠIRÉ FOTOVOLTAICKÉ LÁNY A JINÉ ZRŮDNOSTI ROZTÁČEJÍ KOLA PRŮMYSLU (V ČÍNĚ)
Aby firma byla konkurence schopná a pokud možno na trhu získala dominantní postavení
V RÁMCI STÁTU SE TOMU ŘÍKÁ KOMPETENCE. PRAKTICKY JDE O TO SEDĚT NA CO NEJVYŠŠÍM MĚCHU PENĚZ NA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY.
Aby měla vizi a strategii vývoje, která by zaručovala zaměstnancům dlouhodobou perspektivu
COŽ O TO SLUŽEBNÍ ZÁKON JE POTŘEBA. POKUD ALE ZABETONUJE NA MÍSTECH GARDU "LOAJÁLNÍCH" A "DĚTÍ", KTERÉ DO ÚŘADŮ ZAVLEKLY VLÁDY PO 2008 PAK POTEŠ NÁS.
Aby všichni zaměstnanci pracovali ve prospěch firmy
OPĚT PARADOX. NIKOLI VE PROSPĚCH STÁTU, ALE JAKO SLUŽBA LIDEM.
Aby motivací k práci nebyla pouze mzda nebo strach z nezaměstnanosti
ABSOLUTNÍ NEODPOVĚDNOST (KROMĚ "POLITICKÉ" S KTEROU HROŠÍ KŮŽE JAKO PŘ. DRBÉM NEBO DRRÁT BUDOU KLIDNĚ HRÁT SVÉ GOLFOVÉ NEBO JINÉ PARTIE.)
Aby byli zaměstnanci odměňováni podle podílu na výsledcích podniku
DOBRÝ BYROKRAT JE Z POHLEDU "HUMAN SOURCE" KAPITÁLEM. DIFERENCIACE JE MOŽNÁ JIŽ NYNÍ. JAK SE POUŽÍVÁ? PŘÍPLATEK ZA VEDENÍ "MILCŮM" (VČETNĚ TRAGICKÉHO PRŮVODNÍHO JEVU - JMENOVÁNÍ DO FUNKCÍ) A OSOBNÍ PŘÍPLATEK (ZA VÝKON) S NULOVOU SAZBOU (REGULACE PLATŮ VE VEŘEJNÉM SEKTORU , KTERÁ PODVÁZALA DOMÁCÍ POPTÁVKU A TAK I EKONOMICKÝ RŮST A PRAKTICKY VYVOLANA KRIZI JE KALOUSKOVO DÍTKO - A PYKÁ TENTO ZA NĚCO?
s pozdravem M.
26. 02. 2014 | 10:04

karel napsal(a):

Pan Benda má z 99 % pravdu. K tomu, aby stát (i firma) prosperoval, musí každý přiložit ruku k dílu podle svých schopností (toto zprofanoval bohužel socialismus). I kapitalismu to trvalo dlouho, než se k tomu došlo, ale toto byla samozřejmě pravda i tehdy, když to ještě nebylo "vědecky" prokázáno. Platí to skoro jako přírodní zákon. Zvířata, která se nesnaží obhájit svůj život, nepřežijí. Člověk je jen součástí přírody. Člověk díky rozumu vytvořil mechanismy pomoci pro méně schopné (fyzicky či duševně, hraje v tom velkou roli láska k nejbližším). Ti , kdo jsou schopní více či méně (a můžou být kdekoliv užiteční, aby usnadnili ještě větší výkon těm více schopným), by toho však neměli zneužívat. Tím stát-firma dosáhne lepších výsledků, většího bohatství, lepšího života pro všechny (odstupňováno podle příspěvku, což se odrazí v jejich příjmu - a pochopme i výdělky podnikatelů v řádu milonů, oni svým nápadem posunuli občas svět kupředu a usnadnili řádově lépe život ostatním - např. Bill Gates, proti čemuž se hodně lidí může ohradit, ale je to jen příklad, kterých je hodně). Toto však Kalousek, Sobotka a Nečas nechápou, pro ně je stát něčím, co sice zajišťuje pro lidi jejich potřeby za každou cenu a hlavně musí nejvíc generovat pro politiky a jejich strany. Pokud někdo přichází s myšlenkou, že stát je třeba řídit jako firmu (a nedej Bože, když je bohatý a plýtvání je mu bytostně proti srsti), tak to určitě nemyslí doslova (což pan Benda hezky pojmenoval), ale je to svým způsobem heslo, aby to pochopili všichni (že to nepochopili předchozí politici je z jejich pohledu zcela logické). Politické strany nám házely před každými volbami daleko nesmyslnějšími a daleko více nesplnitelnými hesly, proč tedy nemít jednou jedno smysluplnější?
26. 02. 2014 | 11:27

JARLE Halsnes napsal(a):

Ono se toho o "řízení státu jako firmy" nakrafalo asi o mnoho víc, než je zdrávo. Samozřejmě, že stát a firma není totéž, ale to Babiš věděl, když o tom řekl tu tolikrát zbůhdarma omílanou větičku. Jde o to, že blbě řízená firma skončí v kopru, přičemž to odnesou v prvé řadě zaměstnanci a někdy i majitel(é). Zbytku populace se to tak moc nedotkne. Blbě řízený stát se cuká nepoměrně déle a úplný zánik je nepravděpodobný. Zato znamená vážný problém pro většinu obyvatelstva a někdy i pro ty, kdo ho blbě řídili (a nestihli si dost nakrást a včas se zdekovat).
Tak jen drobnost pro ty, kdo tak rádi srovnávají:
1) firma nemusí být diktatura - jsou firmy, vlastněné pracujícími a fungují skvěle (příklad Huawei, kde zakladatel pan Ren vlastní méně než 1,5%akcií a zbytek je rozdělen mezi 60000 z celkem 150000 zaměstnanců).
2) když říkáte, že zaměstnance lze z firmy propustit, kdežto obyvatele ze státu nikoli, je to sice pravda, ale v nesprávné souvislosti. Ve skutečnosti jde o to, že firma má obvykle málo majitelů a hodně zaměstnanců, kdežto stát má hodně majitelů (občané) a málo zaměstnanců (vláda a úřednictvo), které ovšem lze propustit stejně snadno.
Takže nechme pana Babiše, ať ukáže, oč mu běží, ono to horší než za Mirka Topolánka s Petra Nagy-Nečase snad nebude...
26. 02. 2014 | 15:00

PIM napsal(a):

Vážení,
stát obsahuje výkonnou a zákonodárnou složku, která se snaží řídit společnost. Pokud se něco řídí, tak je nutné vědět čeho chcete řízením dosáhnout. Musíte tedy mít nějaké očekávané stavové parametry a musíte mít měření, které vám říká jaké parametry máte a zda vaše zásahy při řízení jsou vedeny správným směrem. Jenže stejně jako lidské tělo je společnost tak složitý systém, že ho nelze takto řídit, protože tomuto systému nikdo nerozumí a není v silách jedince mu do detailu porozumět. Existuje jediný způsob jak svými zásahy podle selského rozumu nezpůsobit destrukci v jiné části systému a to sledovat co v tomto systému (nebo kdo tam překáží) opatrně to (ho) vyjmout a dál se nedotýkat a systém pozorovat a snažit se ho pochopit. Změna mnoha parametrů najednou způsobí zcela jistě jen to, že bude hůř. Heslo pana ministra financí "Babiše", že stát lze řídit jako firmu asi znamená jen volební heslo, které nám má říct, že pro začátek je třeba udělat pořádek. Jako námět k zamyšlení, kdo tu nejvíc překáží je podle mne finanční systém, který má tak velkou svobodu, že prosazuje zákony ve svůj prospěch, omezuje své podnikatelské riziko na účet státu, občanů a firem a samotné občany posílá do exekucí. Taková volnost jakou má finanční sektor dnes, nebyla v minulosti nikdy a to protože všichni mocní věděli, že pokud mu jí ponechají bude brzo vládnout místo nich. Demokracie je systém ve kterém výměna poslanců ve čtyřletém cyklu zajišťuje, že si nikdo na finančního sektoru nedovolí ani dotknout.
28. 02. 2014 | 00:37

yes napsal(a):

Re PIM napsal(a):
"Vážení, stát obsahuje výkonnou..."

Ovšem je třeba uvážit že pokud tu mluvíme o demokracii, jakožto způsobu vládnutí. Tak je nutno si uvědomit, že je každý člen společnosti odborníkem na řízení státu. Neboť z jeho vůle vychází představitelé státu a jejich výkonní a řídící elity.

Pokud ovšem pánové jako PIM a ostatní podobní projeví pří řízení státu natolik hrubou neznalost například úlohy "finančního sektoru".
Projevují tu lidé hrubou neznalost finančního oběhu, a finančních zákonů. Pak tu hrozí zcela evidentně cituji:

"Jenže stejně jako lidské tělo je společnost tak složitý systém, že ho nelze takto řídit, protože tomuto systému nikdo nerozumí a není v silách jedince mu do detailu porozumět. Existuje jediný způsob jak svými zásahy podle selského rozumu nezpůsobit destrukci v jiné části systému a to sledovat co v tomto systému (nebo kdo tam překáží) opatrně to (ho) vyjmout a dál se nedotýkat a systém pozorovat a snažit se ho pochopit. Změna mnoha parametrů najednou způsobí zcela jistě jen to, že bude hůř."

A já se ptám, co vás proboha učili ve škole? Když dokážete vyplodit zrovna tohle? Posloucháte se vůbec? V tom posledním citovaném "bude hůř". Máte naprostou pravdu, s vámi pokud se nepoučíte a nedovzděláte tak naprosto určitě.

"Jako námět k zamyšlení, kdo tu nejvíc překáží je podle mne finanční systém, který má tak velkou svobodu, že prosazuje zákony ve svůj prospěch, omezuje své podnikatelské riziko na účet státu, občanů a firem a samotné občany posílá do exekucí."

Si vážně děláte legraci ne? To vás doma nenaučili že co si půjčím musím vrátit, jinak je to krádež? To proboha asi lidi maj fakt vykradený, když dokáží zvolit stranu která má v programu že zastaví exekuce... A kdo potom krade? Politici? Nekradou naopak nejvíc ti kdo brojí proti krádežím? To jako uzákoníme jako legální systém, kde si občan vybere z banky peníze, (asi jako půjčí). A pak je nevrátí? Jaký je potom rozdíl mezi tím, kdo si dojde do banky pro peníze se zbraní v ruce a tím kdo tam přijde se smlou na "půjčku"?

Jaký je rozdíl mezi zločincem co spáchá loupež století, a politikem který hlásá že zdroje tu jsou a dluhy se platit nemusí?
28. 02. 2014 | 17:00

PIM napsal(a):

Vážený(á),
já o voze, vy o koze. Tak znovu a lépe, na celou společnost je třeba se dívat jako na živý organismus a pak vám dojde o čem je řeč. V tom organismu se finanční sektor chová jako parazit, který vysává finanční prostředky pro sebe tak, aby je pak jako úvěr s patřičným procentem mohl půjčit, a tak realizoval jen jemu potřebné finanční koloběhy a i tím i své zisky. O podrobnostech jak není řeč. Vaše poznámky jsou čistá demagogie, která vidí to co v komentáři není a nálepkování to také nevylepší. O vzdělávacím systému raději nepište, protože generuje dost vzdělaných hlupáků.
28. 02. 2014 | 21:33

yes napsal(a):

Re PIM napsal(a):
"já o voze, vy o koze...."
Ano máte pravdu v bodě že na společnost je třeba se dívat jako na živý organismus. Jenže se mýlíte v definici finančního sektoru. Vy ho označujete jako parazita.
Jenže pravda je taková, že finanční sektor je nedílnou součástí moderní civilsace. A peněžní oběh funguje jako krev v těle, zastavte krevní oběh a... máte tu Komunismus. Víte on veškerý pokrok a s tím spojená dosažená životní úroveň stojí a padá se stabilitou finančního sektoru. To akorát komunisti si vymysleli odstranění peněz a jejich nahrazením uvědomělou prací pro společnost. Což jak známo se k tomuto ideálu nedostali protože tento ideál skončil krachem jeho předstupně "Reálného socialismu".
To co vy popisujete jako způsob parazitování, je jen jeden z osvědčených způsobů jak řídit státní finance.
Reaguji jen na to co vy sám uvádíte: "Jenže stejně jako lidské tělo je společnost tak složitý systém, že ho nelze takto řídit, protože tomuto systému nikdo nerozumí a není v silách jedince mu do detailu porozumět."
Máte pocit že toto je názor vzdělaného a kompetentního člověka? Komepetentní a vzdělaný člověk přeci ví že, cituji: "Pokud se něco řídí, tak je nutné vědět čeho chcete řízením dosáhnout. Musíte tedy mít nějaké očekávané stavové parametry a musíte mít měření, které vám říká jaké parametry máte a zda vaše zásahy při řízení jsou vedeny správným směrem."

Jenže tento jedině správný názor je v příkrém rozporu s vaším následujícím: "Jenže stejně jako lidské tělo je společnost tak složitý systém, že ho nelze takto řídit, protože tomuto systému nikdo nerozumí a není v silách jedince mu do detailu porozumět. Existuje jediný způsob jak svými zásahy podle selského rozumu nezpůsobit destrukci v jiné části systému a to sledovat co v tomto systému (nebo kdo tam překáží) opatrně to (ho) vyjmout a dál se nedotýkat a systém pozorovat a snažit se ho pochopit."

To je v podstatě stejný diletantský přístup, jako kdybyste se snažil pochopit letadlo a jeho fungování a řízení tak, že byste do něj nasedl a pak opatrnými zásahy do řízení se snažil pochopit jak to všechno funguje. Což je zrovna přístup současné vlády, jmenovitě pana prezidenta Miloše Zemana, premiéra ČR Bohuslava Sobotky, a ministra zemědělství ó pardón ministra financí Babiše. Což bude mít nejspíš za následek to, že bude ve státní kase peněz že je bude Babiš přehazovat vidlema.

O vzdělávacím systému budu psát i nadále protože to je jediná cesta jak si osvojit vědomosti a skušenosti předchozích generací. A způsob jak je uplatnit v praxi, je ten že společnost budou řídit vzdělaní lidé. K tomu je třeba poznat kteří to jsou, a které ty skušenosti předchozích generací chceme aplikovat v praxi. To že jsou ve společnosti i vzdělaní hlupáci netřeba komentovat. Vzdělání se hold nepozná jen podle titulů. I když vzdělanec bez titulu... znáte snad nějaký takový příklad?
01. 03. 2014 | 23:53

argun napsal(a):

Jan Benda

"Má pro svou práci ve státní službě jiný důvod, než prachy."

To dozajista. Tím důvodem je ochrana těch prachů. A důvodem, proč vy Babišovi věříte, jsou právě ty jeho prachy. Protože nic jiného než to, že má prachy, o něm nevíte. Je s vámi fakt legrace, pane Bendo.
03. 03. 2014 | 23:39

Petr Srna napsal(a):

Pane Bendo proím ozvěte se mi. Nutné! Děkuji mnohokrtá. Petr Srna petrsrna@petrsrna.cz
13. 08. 2014 | 20:22

Radek napsal(a):

Dobry den. Pane Bendo prosim Vas o Vas kontaktni telefon nebo Vas mail. Predem Vam dekuji. jurisradek@seznam.cz
20. 04. 2015 | 12:14

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Almer Tomáš · Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoš Ivan · Bartošová Ela · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Benda Jan · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Bobek Miroslav · Boučková Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Dienstbier Jiří · Dolejš Jiří · Drobek Aleš · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fábri Aurel · Fafejtová Klára · Farský Jan · Fendrych Martin · Feri Dominik · Fiala Petr G Gálik Stanislav · Gazdík Petr · Glanc Tomáš H Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hasenkopf Pavel · Havel Petr · Heger Leoš · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holomek Karel · Honzák Radkin · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hubinger Václav · Hudeček Tomáš · Hülle Tomáš · Hvížďala Karel CH Chlupáček Ondřej · Chmelař Aleš · Chromý Heřman · Chýla Jiří J Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jarolímek Martin · Jašurek Miroslav · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Kislingerová Eva · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kohoutová Růžena · Kolínská Petra · Komárek Michal · Kopecký Pavel · Kopeček Lubomír · Kostkan Tomáš · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Králíková Eva · Krása Václav · Kraus Ivan · Krištof Roman · Kroppová Alexandra · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Vladimír · Kuchař Jaroslav · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Lalák Adam · Laně Tomáš · Líbal Vladimír · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Mahdalová Eva · Marksová-Tominová Michaela · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Mihovičová Jana · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Navrátil Marek · Němec Václav · Novotný Martin O Očko Petr · Oláh Michal · Ondráčková Radka · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Paroubková Petra · Passerin Johana · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Pelda Zdeněk · Penc Stanislav · Petrák Milán · Pikora Vladimír · Pilip Ivan · Pixová Michaela · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš · Přibyl Stanislav R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rath David · Redakce Aktuálně.cz  · Richterová Olga · Ripka Štěpán · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobotka Bohuslav · Sobotka Daniel · Sokačová Linda · Soukup Ondřej · Sportbar · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stejskal Libor · Stránský Martin Jan · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Syrovátka Jonáš Š Šefrnová Tereza · Šilerová Jana · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Škop Michal · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špok Dalibor · Štádler Petr · Šteffl Ondřej · Štěch Milan · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel · Šumbera Filip · Švejnar Jan T Telička Pavel · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomský Alexander · Tožička Tomáš · Trantina Pavel · Turek Jan · Tvrdoň Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vendlová Veronika · Veselý Martin · Vhrsti · Vileta Petr · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Výborný Marek W Wagenknecht Lukáš · Wheeler Adrian · Wichterle Kamil · Witassek Libor · Wollner Marek Z Zahumenský David · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zlatuška Jiří · Znoj Milan Ž Žák Miroslav · Žák Václav Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy