„ANOstrojka“

07. 01. 2014 | 05:19
Přečteno 19286 krát
"Někteří lidé vidí podnikatele jako divokou a nebezpečnou šelmu, kterou je třeba zastřelit. Jiní ho vidí jako krávu, kterou je třeba dojit tak dlouho, jak to jenom jde. Jen málo lidí však vidí podnikatele jako ztrhaného tažného koně zapřaženého do těžkého povozu, na kterém se my sami vezeme." Potud Sir Winston Churchill.

Jak my vnímáme podnikatele Andreje Babiše? Jako dravou šelmu? Pokud vím, dře jako kůň a dává práci více jak třiceti tisícům lidí. Je bezesporu byznysmenem světového formátu. Výsledky jeho práce mluví samy za sebe. Předpokládám, že se do politiky pustil pouze z čirého zoufalství, protože se už dál nemohl dívat na ten šlendrián, který čeští politikové až doposud předváděli. Oslovil řadů lidí, aby mu v jeho úsilí pomohli. Ve volbách k svému velkému překvapení společně získali velkou podporu voličů - o hodně větší, než očekávali. Mnoho lidí doufá, že Andrej Babiš společně s ANO bude schopen začít s reformami nebo s „perestrojkou“, že nás z té šlamastyky vyvede.

Jeho vize vychází z předpokladu, že je možné spravovat stát jako firmu. Přes mnohé námitky a výhrady z řad odborníků, ale především z řad opozičních politiků, že „stát přece není firma“, musím říct, že řídit „stát jako firmu“ není myšlenkou ani novou, ani pouze teoretickou a už vůbec ne hloupou. Celá řada zemí má nastavený svůj národohospodářský model na podnikatelských principech.

K těm nejúspěšnějším z nich patří jistě Singapur - země malá svou rozlohou a s populací asi 5.4 miliónů obyvatel patří k těm nejhustěji osídleným zemím světa (7500 obyvatel na km2). Navíc velká etnická různorodost situaci státu dále komplikuje. Singapur byl nedobrovolně oddělen od Malajsie v roce 1965 za poměrně dramatických okolností. První vláda Singapuru jako samostatného státu začínala téměř od nuly. Země má minimální či téměř žádné nerostné bohatství, nedostatek zemědělské půdy, nemá ani dost pitné vody. Jednou z hlavních priorit pro vládu je školství, pojímané jako základ národního bohatství. Ekologie není populistickou proklamací strany zelených, ale v každodenním životě uplatňovaná politika. Nízké daně a příznivé investiční podmínky jsou hnacím motorem hospodářství. Singapur dnes patří k nejbohatším zemím světa. A tak lidé, kteří spravují tuto zemi, dělají nepochybně něco opravdu dobře.

Model správy „státu jako firmy“ v praxi tedy funguje. Otázkou je jednak jeho případné praktické ustavení a následné provozování v podmínkách České republiky a jednak politická vůle. Podle představ Andreje Babiše bychom se my všichni měli stát akcionáři firmy nazvané Česká republika. Pokud tomu rozumím, vláda by pak měla fungovat jako správní rada a vládní úředníci by měli být přímými zaměstnanci této firmy. Model je to ve svém principu jednoduchý a celkem přehledný. Bude však možné ho snadno a rychle aplikovat v podmínkách existujícího českého zákonodárství a pravidel Evropské Unie? Co všechno by bylo potřeba změnit? Které zákony? Kritikové namítají, že výdaje vlády jsou z 80% mandatorní, tedy vyplácení důchodů, zdravotního pojištění, úroků na státní dluhy, školství apod., a jen asi 20% je možné použít v souladu s prioritami vlády. Dává tedy myšlenka správy státu jako firmy vůbec nějaký smysl?

Myslím, že dává. Správa státu totiž nespočívá pouze v hospodaření s penězi nebo jiným majetkem. Rozdělování peněz je jistě důležitá součást práce ministrů a jejich týmů, ale to, co je opravdu podstatné, je vytýčení směru, kterým by se země měla nadále ubírat. Podstatná je tu vize. Vláda by měla poměrně přesně definovat hodnoty, na základě kterých se bude rozhodovat v otázkách příjmů i výdajů. Koaliční smlouva, aby uspokojila vládnoucí politické strany, je plná kompromisů. Myslím, že vláda by měla ustavit taková pravidla společenských a hospodářských vztahů, ke kterým bychom mohli mít respekt a dobrovolně a s vědomím vlastní prospěšnosti je dodržovat, nikoli se snažit je obcházet. Myslím, že tu nejde ani tak o peníze, ale o respekt k právu, pravdě, svobodě, víře, tedy k hodnotám, které nás spojují – nikoli rozdělují. Takový respekt by omezil i korupci a jiné nešvary v současné české politice. Myslím, že ta 1/5 finančních prostředků z celkového rozpočtu státu je dost velká částka na to, aby změnila současnou situaci nebo s reformami umožnila alespoň začít.

Myšlenka řízení státu jako firmy je pro mnohé nepřijatelná z principiálních důvodů filozofických, pro jiné představuje velkou neznámou, neúměrný risk a strach, jak tak radikální reforma dopadne, jaké nástrahy bude nutné překonat a kolik chyb se přitom udělá. Jiní naopak tuto změnu vítají, očekávají od ní pozitivní vývoj. Odborníci tvrdí, že demokratické uspořádání státu je nezbytná podmínka pro ekonomický růst založený na otevřeném tržním hospodářství. Spojené státy a celý západní svět úspěšně praktikuje tento princip po dlouhou řadu let, avšak současná neúnosně vysoká zadluženost zemí atlantické kultury svědčí o tom, že je s tímto hospodářským modelem něco v nepořádku. Otázkou je, zda je možné ho reformovat anebo bude nutné ustavit nový. Naproti tomu Čína se stává velmi přitažlivým hospodářským modelem zejména pro rozvojové země, které poukazují na její fenomenální a neuvěřitelně rychlý hospodářský růst, aniž by byl podporován principy demokracie nebo lidských práv. Čína však není příkladem řízení státu jako firmy, ale přímého propojení státu s byznysem. Doufám, že to není model, který má Andrej Babiš na mysli.

Singapur je bezesporu demokratickou zemí, avšak opozice i byznys s vládou úzce spolupracují. Všichni táhnou za jeden konec provazu. Je to balancování na ostří nože, protože kdyby se k vládě dostal nějaký fanatik nebo ideolog, může to mít velmi nepříznivý dopad na společenskou stabilitu země. Avšak korupce je zde téměř nulová. Je tedy evidentní, že rozhodovací proces vlády je podřízen prospěchu lidí, nikoli prospěchu jedinců. Tento model jistě není bez problémů a složitostí. Navíc se opírá o historii místa a tradiční hodnoty, britské koloniální dědictví a mravní autoritu představitelů státu.

Spravovat stát jako firmu neznamená pouze umět spočítat peníze, balancovat příjmy a výdaje nebo postupně eliminovat státní dluh. Podmínkou pro realizaci tohoto modelu je řada zásadních změn. Rozhodovací proces by se nemohl nadále řídit pouze tím, co je dobré pro tu či onu politickou frakci, nebo brát ohledy na získání co nejvíce volebních hlasů. Rozhodovací proces firmy zvané "stát" není možné podřizovat zájmům lobbistů nebo zájmům jednotlivých soukromých subjektů. Musí se nutně soustředit na to, co je dobré pro firmu/stát - pro akcionáře firmy Česká republika. Měřítkem dobrého hospodaření nemusí být nezbytně jen profit ve formě peněz, ale i ve formě zlepšení životního prostředí, sociální stability, pracovních příležitostí, kvality zdravotní péče nebo mezinárodní prestiže. Bude-li mít pan Babiš potřebný respekt a podporu ostatních politiků, myslím, že tohle se může podařit.

Další a podstatnější podmínkou je změna nás samotných. Komunistická doba nás naučila, že „kdo nekrade, okrádá svou rodinu“. Komunisté kradli ve velkém – říkali tomu znárodňování. My ostatní jsme se účastnili této nemravnosti převážně v drobnostech a někdy i pouze proto, že určité věci nešlo poctivou cestou vůbec získat. Na jisté formě krádeží či menších nebo větších podvodech se podílel za těch čtyřicet let snad každý. Po listopadu z některých zlodějíčků vyrostli opravdoví darebáci. Vědomě rozkrádali zem, protože se jim k tomu naskytla příležitost. Tunelářství a korupce jsou jen jinou formou krádeží. Je smutné konstatovat, že krást se neštítili ani někteří z nejvyšších představitelů státu. Toto neblahé dědictví komunizmu se s námi bohužel vleče a je to jedna z velkých překážek, kterou bude muset Andrej Babiš překonávat. Přesvědčí nás, že se ve vlastní firmě nekrade?

Další změnou, kterou vidím jako kritickou pro model „stát jako firma“, je lidská důstojnost. Člověk, který lže, nemůže respektovat nejen druhé, ale ani sám sebe. Co si Michal Hašek a spol. mohou o nás asi myslet, když se nestydí nám otevřeně a vědomě lhát do očí? Že jsme pouze banda hlupáků, kteří jsou tu jen a jen proto, aby jim ve volbách dali svůj hlas? Co pro politiky pravda vůbec znamená? Prázdné slovo bez jakéhokoli smyslu? Morální autorita sociálních demokratů je silně otřesena a její vedení si stále myslí, že je všechno v pořádku. O co panu Sobotkovi vlastně jde? Jak mu můžeme věřit? Miloš Zeman se prolhal až do úřadu prezidenta. Jaký asi může mít respekt v naší zemi a jaký v zahraničí? Kdo mu může opravdu věřit, když si dělá, co chce bez ohledu na ústavu nebo jiné formy právních ustanovení?

Politikové někdy lžou, zamlčují nebo překrucují pravdu podle svých stranických zájmů, jindy realitu překrucují media za účelem senzacechtivosti a zvýšení sledovanosti. Firma neřkuli stát se však nedá řídit bez pravdivých informací. Pokud je něco špatně, vedení nebo vláda musí vidět situaci velmi přesně, aby bylo možné chyby napravit, pokud to ještě vůbec jde. Jakékoli zamlčování a překrucování pravdy vede k chybám při rozhodování a dříve nebo později k platební neschopnosti.

Andrej Babiš není politikem v tom pravém slova smyslu, alespoň zatím. Říká, co si myslí. Je autokrat. A tak se ptám, zda bude schopen prosadit názor, že pravda – nikoli lež – je principem, kterým se bude vláda muset nadále řídit? Bude schopen prosadit názor, že zájmy firmy/státu jsou vždy nadřazeny zájmům politické frakce? Pochopíme my všichni, že je nejen nezbytné, ale že je to v našem vlastním zájmu, aby všichni Haškové, Škromachové, Zemanové a jim podobní okamžitě a natrvalo odešli z české politicky ne proto, že nesouhlasíme s jejich politickou orientací, ale prostě proto, že lžou? Obávám se, že pokud nová vláda nezíská morální autoritu, není tu žádná naděje, že by byla vládou lepší, než ta předchozí. A žádné reformy, žádný Andrej Babiš a jeho řízení státu jako firmy nám nepomůže.

Myslím, že řídit stát jako firmu neznamená pouze lépe rozhodovat, změnit praktiky a priority vlády, zodpovědněji spravovat společný majetek, důsledněji vybírat daně, nekrást... Chtít řídit stát jako firmu znamená především chtít změnit sebe sama. Znamená to, že my se musíme stát dobrými partnery, akcionáři a zaměstnanci firmy Česká republika. A být dobrým zaměstnancem firmy znamená pracovat v její prospěch. Pokud mohu parafrázovat: „měli bychom se přestat ptát, co pro nás naše firma může udělat, a začít se ptát, co my můžeme udělat pro naši firmu“. Týká se to nás všech bez výjimky – dělníků, studentů, manažerů, úředníků, ředitelů továren, ministrů, premiéra i prezidenta. Akceptovat tento princip by podle mě byla ta nejlepší, nejsmysluplnější hospodářská a společenská reforma, jakou si vůbec dovedu představit. A nemylme se. Nejde tu o Andreje Babiše, ten je dávno za vodou. Jde tu o nás.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Martin1 napsal(a):

Já se domnívám, že stát by měli řídit lidé jako firmu, odpovědně, aby se rozvíjel, nezadlužoval, investoval do lidí, snažit se, aby byl ve světě vidět všude, jeho představitelé (manažeři)se musí chovat tak, aby stát dobře reprezentovali a spousty dalších věcích může být podobných nebo stejných.
Ale pozor, ti představitelé státu - firmy si ji tu Firmu - STÁT nesmí nikdy přivlastnit !!!
To by ji tu firmu - ten STÁT také mohli klidně se ziskem jen pro sebe a třeba pár vyvolených i prodat, nebo nechat řízeně zkrachovat na přání konkurence a za odměnu.
Skoro už mám takový pocit, že se to v některých oborech už jaksi stalo - skrytě - jako náhodou - z odůvodněním, že to zavinil trh, nedostatečná úroveň podniku, ale ti představitelé se měli snažit, aby to napravili a ne prodali - těžko jim však prokázat vinu.
Pokud jim dáme do ruky legálně možnost, že se smí ve všem chovat jako podnikatelé ve SVÉM PODNIKU, tak to může dopadnout skvěle i katastrofálně pro nás i pro ně. Nebo jenom pro nás - to by bylo asi to nejhorší.
A co demokracie? Existuje v řízení podniku nějaká demokracie? Tam existuje přece diktatura majitele omezená jen státem a když to bude v jednom - jak to bude vypadat? Kdo to vysvětlí - já si myslím, že to nejde - že to musí zůstat jen v té poloze, že jen "jako".
07. 01. 2014 | 06:14

MirekS napsal(a):

Krásný blog, pane Bendo. Jen bych měl poznámku, co je role vlády a co role poslanecké sněmovny.

Zdraví

MirekS
07. 01. 2014 | 06:18

Martin1 napsal(a):

"Firma neřkuli stát se však nedá řídit bez pravdivých informací. Pokud je něco špatně, vedení nebo vláda musí vidět situaci velmi přesně, aby bylo možné chyby napravit, pokud to ještě vůbec jde. Jakékoli zamlčování a překrucování pravdy vede k chybám při rozhodování a dříve nebo později k platební neschopnosti."
---------
Myslím, že se lže všude. Ve firmách vlastním zaměstnancům o stavu podniku. Ve firmách i ve vztahu k veřejnosti, ke konkurenci, atd. Tam se nemluví o lhaní, ale o firemní strategii.Pravda o malém pochybení firmy ji může i položit. Například banku.
Svět je založen na velké lži!
07. 01. 2014 | 06:36

Xaver napsal(a):

Politici vždy budou odmítat řízení státu jako firmy.
Ve firmě totiž platí, že příjem jednotlivce je závislý na výsledcích úseku, za který zodpovídá.
A to by se naši politici museli chodit pást.
07. 01. 2014 | 06:53

zemedelec napsal(a):

Pane Benda.
Je to jen Váš vzdálený pohled.
Babiš není typický podnikal,třeba jak je popisován Baťa.
Pro mě je jasné,dostane se do střetu zájmu,protože mu stejně jde o odbyt svých výrobků přes státní instituce.
07. 01. 2014 | 07:02

Ládik!!! napsal(a):

Z firmy musí odejít neproduktivní lidé, kteří ji táhnou ke dnu. A lidé, kteří nechtějí dýchat za firmu a úmyslně jí škodí. To by musely být zřízeny rezervace pro tyto Občany, dotované třeba z EU.
07. 01. 2014 | 07:07

Ládik!!! napsal(a):

A dále není jedno, čí je to firma. Firma bývalého komunisty, bohatá z dotací, nemá (podle mě) dlouhodobou perspektivu.
07. 01. 2014 | 07:09

vasja napsal(a):

Pochopíme my všichni, že je nejen nezbytné, ale že je to v našem vlastním zájmu, aby všichni Haškové, Škromachové, Zemanové a jim podobní okamžitě a natrvalo odešli.....
----------
Dobrá.
Ale další seděj na krajích a v obcích. Sou natěšený, kdy už Sobotkové, Zaorálkové a Škromaši vypadnou a oni si sednou na jejich místa......
Šmankote, pane Bendo. Seděl jste někdy na nějaký schůzi politický strany v obci?
Kdyby jo, tak byste se z tý "zálohy" pogrcal a nikdy takovouhle utopii nenapsal.
Tyhle "záložníky" máte aj tady mezi blogerama. Poznáte je hnedle.
07. 01. 2014 | 07:29

MaB napsal(a):

To jsou dvě kritická místa:
1) "Rozhodovací proces firmy zvané "stát" není možné podřizovat zájmům lobbistů nebo zájmům jednotlivých soukromých subjektů."
2) "Firma neřkuli stát se však nedá řídit bez pravdivých informací."

ad 1) Uvědomte si, autore, že přijetím ideje státu jako "firmy" právě celý stát podřizujete zájmům některých osob nebo skupin. Protože není možné, aby se na správě veřejných věcí podíleli všichni občané. To prostě technicky nejde, aby 10 milionů lidí rozhodovalo o jednotlivých veřejných investicích či nastavení některé veřejné politiky. Proto existuje politika, aby nějak různé zájmy lidí zprostředkovávala. Že to má spoustu problémů, to je pravda. Ale svěřit politiku nějakým manažerům a odborníkům, to je ještě větší nebezpečí, protože nezávislý odborník existuje leda v učebnici. Idea státu jako firmy je nebezpečný nápad. Demokraticky to nejde zařídit, a to především protože zájmy a potřeby lidí se liší, leda jako vychytralou manipulaci.

...a s tím souvisí bod druhý...
2)Čím méně politiky v řízení státu, tím více možností pro manažery "státu-firmy" manipulovat s informacemi o veřejných záležitostech ve svůj prospěch. Těmi, kdo by měli mít informace o státu, jsou hlavně občané samotní. Problém je, že tyto informace jsou občanům mazaně upírány (např. nikde nenajdete detailní informace o veřejných zakázkách, ani odborníci dokonce neví, kolik celkově stát na veřejné zakázky vydává!). Přijetím ideje státu jako firmy tuhle tendenci jen posílíte, nikoliv odstraníte.
07. 01. 2014 | 07:37

David napsal(a):

"...Obávám se, že pokud nová vláda nezíská morální autoritu, není tu žádná naděje, že by byla vládou lepší, než ta předchozí.

...Pokud mohu parafrázovat: „měli bychom se přestat ptát, co pro nás naše firma může udělat, a začít se ptát, co my můžeme udělat pro naši firmu“

...Akceptovat tento princip by podle mě byla ta nejlepší, nejsmysluplnější hospodářská a společenská reforma, jakou si vůbec dovedu představit...."

---------------------

Naprostý souhlas! To nemá chybu!

Něco tak PĚKNĚ napsané jsem už dlouho nečetl.

Jak na to už tedy víme.

Teď jde jen o to přejít od slov k činům.
07. 01. 2014 | 07:37

kača napsal(a):

Pane Benda,
krásný blog, ale trochu, pardon, naivní.
Přesto jste se, asi bezděčně, dotkl problému našeho národa.
Češi žili, s malou přestávkou, padesát let v totalitě. Uzavřeli se do sebe a jako takoví mají problém pracovat v prospěch někoho jiného, než v prospěch sama sebe.
Spousta Čechů má bytostný problém s větou "Být dobrým zaměstnancem firmy znamená pracovat v její prospěch." Nota bene, když by tato firma byla stát. Vzpomeňte jen na ten rozruch okolo prací pro nezaměstnané.
07. 01. 2014 | 07:44

David napsal(a):

Společnost založená na lži, podvodu a krádeži musí zcela zákonitě skončit katastrofou!!!
07. 01. 2014 | 07:47

JC napsal(a):

Mno nevím jestli ten Singapur je dobrá příklad. Stát jako firmu řídili spíš Hitler, Musolini, Franco, Stalin Mao etc.
Ještě jedna nápadná shoda mě napadá. Hitler nazval žvanírnou OSN, Babiš PS.
Očekávám , kdy Babiš vyhlásí "dejte mi ničím neomezenou moc a za 10 let Česko
nepoznáte.
07. 01. 2014 | 07:50

Roni napsal(a):

Podnikatelé v Čechách nejsou, v Čechách podnikají zloději. To jedno procento poctivých promine.
Každý podnikatel podniká v rámci pravidel společnosti ve které žije, tato společnost je falešná, zlodějská, otrokářská a prolhaná. Zdejší podnikatelé mi prípadají jako onen vozka co se snažil ušetřit a začal tím že odnaučoval koně žrát. Jeho proslov ke koni který už to skoro uměl ale po čtrnácti dnech hladu chcíp, bych přirovnal k proslovům páně Kalouska. Váš pohled z Číny je falešný, a vaše - co se mi nehodí nevidím jste tu už prezentoval.
S pozdravem R.
07. 01. 2014 | 07:57

MaB napsal(a):

kača
"Vzpomeňte jen na ten rozruch okolo prací pro nezaměstnané."

Žádná práce pro nezaměstnané by neměla být. Buď někdo pracuje a měl by dostávat podle zákoníku práce plat a sociální pojištění na důchod. Anebo nepracuje a je nezaměstnaný.

Práce pro nezaměstnané, zdůrazňuju to slovo "nezaměstnané", je svinstvo nehodné 21. století.

Vy byste sama bylä ochotná, pokud by bylo zrušeno vaše místo, na tom místě pracovala za dávky jako nezaměstnaná? A máte představu o výši sociálních dávek v této zemi? Třeba pro bezdětné osoby? Uvědomujete si, že s rozšiřováním těchto prací pro nezaměstnané bude pro stát výhodnější řadu pracovních míst třeba v technických službách nebo v sociální sféře zrušit a nechat na těchto místech pracovat nezaměstnané za dávky? Rozhodně to vyjde levněji. Pak se začnou tito "nezaměstnaní" poskytovat i firmám a bude to dokonalé. Stát (občané) jim budou platit dávky a "nezaměstnaní" (možná jednou i my dva) budou pěkně makat zadarmo. Pokud vím, tak ve Velké Británii se to už děje.
07. 01. 2014 | 07:59

vasja napsal(a):

kača napsal(a):
Češi žili, s malou přestávkou, padesát let v totalitě. Uzavřeli se do sebe a jako takoví mají problém pracovat v prospěch někoho jiného, než v prospěch sama sebe.
---------------
To máte trochu pravdu, ale ta práce ve prospěch něčeho jinýho nemusí bejt něco velkýho a hrdinskýho. Stačí třebas třídit odpad. To sem naučil kamaráda z hospody.
Nebo sem varoval návštěvniky kanceláře jedný ženský na finančnim úřadu. Byla neslušná a neochotná a tak sem jí dal na dveře papír s nápisem: "Pozor, tady sedí piča". Tímto jí pozdravuju do Pardubic.
Fakt stačí málo.
07. 01. 2014 | 08:02

Stálá inspirace napsal(a):

Pane Bendo,
proč Vy na nás se Singapurem?

Říká Vám něco jméno "Baťa"?

Co namítat proti člověku, který by chtěl stát řídit jako Baťa a baťovci svou firmu?

Baťa považoval své zaměstnance (a také je tak oslovoval) za spolupracovníky. Jeho záměrem bylo, aby se každý spolupracovník mohl prosadit a své schopnosti a dovednosti maximálně uplatnit. Baťa chtěl vychovávat své zaměstnance jako podnikatele.

Jestli jsme někdy v dějinách měli nějaké nezpochybnitelné autority a ideál - byl to Tomáš G. Masaryk v politice a Tomáš Baťa v ekonomice a podnikání.

Máme velké štěstí, že v začátcích naší demokracie byli právě tito velikáni ducha a vůle, a že jsou nám stálou inspirací.
Není třeba hledat nic nového - je třeba na ně navázat v jejich duchu.

Firma Baťa - to nebyla jen firma, ale soudržná pospolitost, která odměňovala schopné a eliminovala lenochy a podvodníky.
(vynikající dělník měl u Bati plat univerzitního profesora)
07. 01. 2014 | 08:28

šašek z Jihlavy napsal(a):

Já to vidím nadějně, při podepisování koaliční smlouvy se neztratilo žádné pero.
07. 01. 2014 | 08:35

Etika a politika napsal(a):

Základem systému řízení Baťa totiž bylo - nést přímou odpovědnost za své činy ve smyslu pozitivním i negativním.

Ve smyslu pozitivním - podíl na zisku
Ve smyslu negativním - úhrada ztrát

Odměňovat to dobré, trestat to špatné.

A také investovat do budoucnosti - málo utratit, šetřit pro budoucno, získat nové kompetence, a když utrácet, tak v rámci firmy.

Loajální občan kupuje domácí výrobky, vzdělává se, a svou tvůrčí invenci upatňuje v rámci své domácí firmy, které tak generuje nové zisky a bohatne současně s ní. Firma mu za to poskytuje maximální podmínky k seberealizaci - kvalitní školství, bezpečné ulice, pomoc v maléru.

Problém naší současné "firmy" je, že odměňuje škůdce a trestá schopné a poctivé.
07. 01. 2014 | 08:43

xerox napsal(a):

p. benda ... zamyšlení k babišovi celkem dobré , ale ...
ty větičky , že komunismus naučil lidi tunelovat vyprávějte dnešním náctiletým nejlépe s čírem na makovici ... :-)
všichni pohlaváři minulého režimu mají maximálně postavený baráky jako každej druhej čech z té doby , tak neplácejte ... kromě toho v číně zuřil svého času taky počáteční temný komunismus z kterého dodnes těží a neobyčejně dobře v současnosti prosperuje ...
kapitalismus byl ve svých počátcích taky temný a nakonec se celkem polidštil ...
je uplně buřt jestli se pakujou tzv. volení demokrati nebo příslušníci jedné rozhodující strany - ať už se jmenuje jak chce , klíčové je jak zemi vedou ... to platilo vždycky a bude platit i nadále ...
07. 01. 2014 | 08:54

ld napsal(a):

Jestlipak by nějaký šikmáč nazval svou zemi singapursko?
A tady to právě začíná.
07. 01. 2014 | 09:07

kača napsal(a):

MaB,
Vy jste vylít jak čertík z krabičky, ale argumentujete trochu jednostranně.
Přirozené je, že člověk pracuje. Zaměstnání a práce je trochu rozdíl a pojištění z nějž plynou dávky v nezaměstnanosti nezbavují člověka nutnosti pracovat. Tato práce v nezaměstnanosti znamená např. hledat novou práci, zvyšovat svou kvalifikaci atd. Nezaměstnaní, kteří nedělají nic proto, aby se znovu zapojili do systému, by měli mít povinnost poskytovat za své dávky protihodnotu.
Nechápu, co proti tomu máte. Pokud se takový nezaměstnaný osvědčí, má v mnohých případech šanci být do firmy přijat na trvalo.
Já osobně budu makat za pár korun, jen abych pracovala. Flákání se není můj životní styl. Ze své zkušenosti vím, že o lidi, kteří mají chuť pracovat, je zájem. O vykuky, co napřed natahují ruku, než začnou pracovat, je zájem menší.

vasja,
koukám se s tím nemalujete. Ale máte pravdu. Je docela jedno co děláme. Jde o prospěšnost našich činů.
07. 01. 2014 | 09:07

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Takto hustý nářez hlouposti a demagogie se hned tak nevidí.
Jsou to právě podnikatel a peníze, co zkorumpovalo tuto společnost a poslalo na špatnou výhybku. Vzory máme především v Itálii, („Singapur náleží mezi nejdůležitější dopravní uzly na planetě. Je druhým největším přístavem na světě. Letiště Changi potom slouží jako letecký uzel mezi Evropou, Asií a Austrálií.“) toto přístavní město není náš případ.
Vzhůru k bankrotu.
07. 01. 2014 | 09:08

neo napsal(a):

kača:

máme velmi podobný pohled na věc.
osobně vidím takovou veřejnou službu jako pomoc nezaměstnanému, který ji opravdu potřebuje, aby se snáze navrátil na pracovní trh. Buď si tedy udrží či získá, či obnoví pracovní návyky a to je nenahraditelná pomoc.
07. 01. 2014 | 09:17

Ládik!!! napsal(a):

Kača to má uspořádané jako já.
Jenže uspořádat to někomu jinému (než sobě) - na to musí být povaha. A takovou mají u nás zejména lidí zvláštního ražení, vyzbrojení ideologií, s autorizačním razítkem KSČ.
07. 01. 2014 | 09:18

olga napsal(a):

Není problém řídit firmu a čerpat dotace. Ovšem řídit stát, to znamená řídit firmu bez možnosti čerpat dotace. A převzít firmu zadluženou a neefektivní, to vidím ne právě dobře.
Něco je tu špatně. Už při budování komunistické společnosti jsem říkala, že lidé by se museli stát anděly. Dnes to říkám zase.
Až se stane potěšením pracovat pro druhé, pak bude na zemi ráj.
07. 01. 2014 | 09:36

Ládik!!! napsal(a):

Může to být i KSS, jak zříti vidno.
07. 01. 2014 | 09:38

kača napsal(a):

Ládik!!!,
berte to jako můj názor. Každý ať si uspořádá svůj život jak chce, ale ať za to nese zodpovědnost. Není úkolem státu bránit konkrétního občana proti jemu samotnému.
07. 01. 2014 | 09:39

Neudržitelný napsal(a):

AUTOR
"Znamená to, že my se musíme stát dobrými partnery, akcionáři a zaměstnanci firmy Česká republika"
Ano tak by to mělo být, ale tak to být nemůže. Dobrá firma se musí především zbavit špatných pracovníků, těch kteří se vezou, těch kteří kradou, těch kteří škodí. Stát se nemůže zbavit špatných občanů. A představa, jak jsou vlastně všichni ti správní Mirkové Dušínové, je stejná, jako je myšlenka komunismu, že každý bude pracovat podle svých možností a bude dostávat podle svých potřeb.
Podle mého by se stát měl řídit především spravedlivě. Vymahatelnost práva a tvrdý postih bezpráví. Jen tam, kde je pořádek a spravedlnost, tam kde se nesměje nemakačenko tomu kdo vstává ráno do práce, tam kde se zloděj nesměje poctivému, tam kde se vyplácí být poctivý a pracovitý, tam je možné budovat úspěšný stát.
07. 01. 2014 | 09:39

Pitrýsek napsal(a):

Pan Babiš se mýlí, když tvrdí, že stát se dá řídit jako firma. Brzy na to sám přijde.
07. 01. 2014 | 09:47

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Když čtu některé příspěvky, tak mi to připomnělo Koženého.
Babiš a spol je pro náš stát – firmu asi něco podobného, jako Viktor Kožený pro naše podniky v devadesátých letech. „Drobní akcionáři“ - občané spláčou dvakrát, poprvé, když s nimi bude vymeteno jako s drobnými akcionáři, podruhé, když budou muset bankrot dominantního správce akcií – kuponových knížek – voličských hlasů zaplatit.
07. 01. 2014 | 09:49

Protest napsal(a):

Kača: - Já osobně budu makat za pár korun, jen abych pracovala.

Ha ha ha, to je směšné, to jako budete pracovat za kačku na den - a z čeho zaplatíte jídlo a nájem a elektro a topení - a neb jak dlouho můžete takto "pracoat" tedy dělat otroka.?
07. 01. 2014 | 10:01

Ládik!!! napsal(a):

kača -
bohužel opak je pravdou. Stát (úředník) poučí občana, co je podle zákona pro něj (občana) ekonomicky výhodné - přikáže mu, jak má konat. A občan musí sklapnout. Nebo se marně soudit.
07. 01. 2014 | 10:02

MeGab napsal(a):

Já bych proti Babišovi osobně a tím pádem ani jeho hnutí zas až tak moc nic neměl, pokud by to nebyl estébák a pokud to, co vyrábí a produkuje, vyráběl kvalitně. Jenže to je estébák, pečivo z jeho pekáren se nehodí ani pro prasata a to stejné se týká i jeho uzenin – dle složení naprostá většina z nich spíš připomíná produkty Chemopetrolu Litvínov (byť ten mu nepatří) než výrobky potravinářského průmyslu. Takového podnikatele já osobně v politice nechci, přestože jen produkuje to, co po něm lidi chtějí.
07. 01. 2014 | 10:10

Taoiseach napsal(a):

Jan Benda

"řídit 'stát jako firmu' není myšlenkou ani novou, ani pouze teoretickou a už vůbec ne hloupou"

Ta myšlenka bezesporu hloupá je. Je samozřejmě pravda, že ve státní správě se docela dobře používají řídící, účetní nebo kontrolní postupy používané v soukromém sektoru. Ale existují dva zcela zásadní rozdíly:

1) V soukromém podniku, který vlastní jednotlivec (jako je Babišovo impérium) nebo malá skupina, si vlastník hlídá své vlastní peníze. V případě státní správy (a také velkých akciovek, jako jsou banky, fondy atd.) se ovšem jedná výlučně o nakládání s penězi těch druhých.

2) Pokud podnikatel nemá úspěch s výrobou lokomotiv, může místo toho péct housky nebo otevřít cestovní kancelář. Státní správa MUSÍ dělat to, co jí ukládá zákon, a nic jiného dělat NESMÍ. Marže mezitím je zanedbatelná.

Toto je třeba vzít na vědomí.
07. 01. 2014 | 10:15

ld napsal(a):

Tahle firma například zákazníka tak okrade, že ten ani nepípne. Dokonce se nemá jak bránit, zvolit si jinou. Leda emigraci.
http://www.novinky.cz/finance/323667-nove-rozuctovani-tepla-priplati-si-i-lide-kteri-extremne-setri.html
07. 01. 2014 | 10:54

Kelt napsal(a):

Jak tak čtu,tak Ládík a Kača by byli ideální dvojkou,co by modelový vzor chápání postavení zaměstnanců,co by akcionářů státu.Taková čínská komuna.
Vzácná shoda se u nich
projevuje v péči o nezaměstnané spolu s dalším místním velikánem ducha-za dávky v nezaměstnanosti zametat ulice,aby neztratili pracovní a hygienické návyky.To by bezpochyb udrželo pracovní návyky propuštěným horníkům,učitelům,zdravotníkům,hasičům,úředníkům,souhrně všem,co předtím vykonávali kvalifikovanou práci-prostě a jednoduše genitální.
Takové nepřípustné zásahy státu,jako např.zvýšeným podílem investic do infrastrukturních projektů s multiplikačními efekty,které by vytvářely pracovní místa a snižovaly nezaměstnanost od samého socanského ďábla pocházejí a ty je nutno zásadně odmítnout.
O panu Babišovi se ví jen to,že je úspěšným podnikatelem a lze tudíž důvodně u něho předpokládat racionální myšlení.
To ho v krátké době přivede k poznání,že stát se jako firma řídit nedá.Dají se aplikovat některé postupy,zejména ve výběru spolupracovníků,/zákon o st.službě/odpovědnosti za přijatá rozhodnutí na všech řídících úrovních/kéž by tomu tak bylo-viz Drábek,Parkanová,Kalousek,Nečas atd./a zejména minimalizovat tzv.outsorcing,co osobně považuji za jeden z největších tunelů na SR ve prospěch podnikatelského podsvětí.
07. 01. 2014 | 10:57

Handy K napsal(a):

Pane je videt ze Singapur vubec neznate. S timhle narodem by veznice blizko Changi nestacila kapacitou a rakosky namocene konskou moci na vykon telesnych trestu take ne. A to odshora dolu.
07. 01. 2014 | 11:16

Dan napsal(a):

"Řízení státu jako firmy" se stalo módní floskulí. Souhlasím s mnohým o současném šlendriánu ve státosprávě a tristní politické situaci. Ale vždy bude platit: demokratický stát n i k d y a za žádných okolnostní n e n í možné řídit jako firmu. Firma je soukromým majetkem jednotlivce nebo skupiny osob, to u státu nesmí nikdy platit. Přebytečných a neproduktivních zaměstnanců se zbavuje i ta nejlidumilnější firma. Může to udělat stát? Může se "zeštíhlit" o důchodce, postižené, děti? Může, pak už to ale není demokratický stát.
V historii už bylo mnoho politického inženýrství, které touto cestou nikam nevedlo. Z tohoto důvodu nechci podobné věty už nikdy slyšet z úst kandidátů na politické posty.
Řízení firmy a řízení státu má naprosto odlišná pravidla, roubovat je mezi sebou nesmysl, divil bych se, kdyby to pan Babiš nechápal a pokud něco takového prohlašuje, je to pokrytectví.
07. 01. 2014 | 11:16

neo napsal(a):

Kelt:

nejen aby neztratili pracovní návyky, ale také aby je obnovili, popř vytvořili, pokud je neměli vůbec.

Samozřejmě, že máte pravdu, že to bezpocyby udrží pracovní návyky. Co jiného by je taky mělo udržet než práce, že?
07. 01. 2014 | 11:19

modrý edvard napsal(a):

Babiš tady dvacet let podnikal, a potom najednou zjistil, že stát je prolezlý korupcí. Před revolucí nevěděl, "že někdo nemůže cestovat, že někdo nemůže studovat. V televizi to nebylo v novinách to nebylo." Nikdo mu to neřekl.
Tohohle člověka jste zvolili.
Jen tak dál.
07. 01. 2014 | 11:30

Dan P. napsal(a):

Vládnout by měl Babiš a ostatní verbež z politických stran by měla odtáhnout do pekel, protože jsou to pořád titéž lidé ze skupin darmožroutů. Sobotka tak jako tak brzy zjistí, že jeho strana je v rozkladu a dopadne jako ODS a lidovci? To je obnovená strana panbíčkářů a lenochů. Ti by se upsali i ďáblu, kdyby jim to vynášelo. Takže jedině Babiš může snad tuhle rozkradenou a rozprodanou zemičku postavit na nohy. Kéž by mu "matička země" pomohla v této "bohulibé" práci.
07. 01. 2014 | 11:32

Ládik!!! napsal(a):

Kelt -
viděl jsem práci rekvalifikovaného horníka na instalatéra. Šéf instalatérské firmy prodal jeho práci zadarmo, nechal to demontovat, znovu provést a omlouval se donekonečna, aby neposkvrnil své dobré jméno. Stalo se před 12 lety, dodnes se o tom povídá.
Horník používal místo vrtačky, hmoždinky a šroubu pouze kladivo a trubku. O centimetrech (natož milimetrech) neměl ponětí. A znal jen 2 slova.
07. 01. 2014 | 11:34

Výtka diskutérům napsal(a):

Je zajímavé, že nikoho z diskutérů nenapadlo se zeptat, jak se vlastně řídí firma.

Existuje totiž mnoho druhů řízení ...

Diskutující co prohlašují, že demokratický stát není možné řídit jako firmu, hlavně prokazují svou neznalost.

Neví jak se řídí firma, natož aby věděli, jak je možno řídit stát.
07. 01. 2014 | 11:39

sarah napsal(a):

stovky lidí se rekvalifikuje za drahé peníze od úp, ale úp pro ně už práci nezajistí,znám lidi ,kteří mají i 3rekv.kurzy a dodnes práci nemají.proč se to děje??znám stovky úředníků,kteří v práci jen sedí,čumí,čtou si ,chodí po nákupech a surfují n anetu.pod 20 000 úředník nejde.proč to takje??proč jich stát má dvojnásobné množství než v r.1989??proč se vymýšlí další byrokracie,funkce ,posty bratru za stovky tisíc měsíčně: ??takhle firma nehospodaří.pracovník musí odvést práci,zodpovídá za ni a pokud firma nemá peníze,lidi propustí nebo jim sníží mzdu.Stát to dělá opačně!!
07. 01. 2014 | 11:42

scientist napsal(a):

řídit stát jako firmu je čirá demagogická floskule - z blogu pana Bendy je to naprosto zřejmé, protože vše, co navrhuje, je možné učinit ve stávajícím systému. Popisuje dobře fungující demokracii za použití byznysového slovníku - nic víc. Systémová změna to tedy rozhodně NENÍ.
Se stejnou mírou nadsázky a přepvráceného slovníku by totiž šlo popisovat fungování firem jaké státu (různých politických uspořádání).
07. 01. 2014 | 11:44

satan napsal(a):

Vůdce hnutí ANO Andrej Babiš při představování svých ekonomických poradců prohlásil, že je jeho cílem vést naši zemi jiným směrem, než byla vedena doposud. Zároveň také prohlásil, že nechápe, proč má Česká republika vízovou povinnost s arabskými zeměmi.
07. 01. 2014 | 11:44

satan napsal(a):

Vůdce hnutí ANO Andrej Babiš při představování svých ekonomických poradců prohlásil, že je jeho cílem vést naši zemi jiným směrem, než byla vedena doposud. Zároveň také prohlásil, že nechápe, proč má Česká republika vízovou povinnost s arabskými zeměmi.
07. 01. 2014 | 11:45

Satan napsal(a):

O Andreji Babišovi se nejen v jeho novinách dnes píše jako o vynikajícím podnikateli, který významným způsobem krmí státní pokladnu svými daněmi.
Dle jeho vyjádření odvádí státu 800 milionů ročně a osobně dalších 23 milionů. Přesnější údaj není možné dohledat. Co ale lze dohledat velmi snadno, je údaj o celkových tržbách, které činily v roce 2012 přesně 132, 466. 231. 000 Kč.
Pokud nelže a odvedená daň je opravdu 800 milionů, tak je to 0,603 % z tržeb!
Ovšem porovnáme - li tato čísla s dohledatelným údajem o výši přijatých dotací, tak zjistíme, že jeho firmy pobraly celkem 3, 073. 604. 124 Kč.
Pouhým odečtem zjistíme, že zmíněný pán dostal z té samé pokladny o 2, 273. 607. 12 Kč víc, než tam s takovou mediální slávou odevzdal!
07. 01. 2014 | 11:52

Kelt napsal(a):

Ládíku!!!,
sdělte prosím důvod,proč tady uvádíte 12 let starou historku-jak to souvisí s řízením státu?
Nic jiného Vás v této souvislosti nenapadlo?
Trochu málo,zdá se.
07. 01. 2014 | 11:55

Občan napsal(a):

Tento stát jako firma již řízen je. Je totiž
a) zdrojem bezpracných příjmů hrstky lidí - všech těch Babišů, Kellnerů, dříve Krejčířů a jiných šíbrů, kteří jsou těmi kdo tomto státě skutečně vládnou.
b) chrání především tyto jejich majetky a jejich zájmy.
V kapitalismu to totiž jinak ani být nemůže. Jde jde jen o to, který z těchto "pánů" urve větší podíl na ziscích, které ze státu - firmy ještě vyždímá.

A upozorňuji, že jakákoli demokracie končí před branami každého kapitalistického podniku - v něm platí pouze poslouchat majitele a držet hubu a krok.to ví každý, kdo v nějakém pracoval. Nebo si snad někde nějací zaměstnanci mohou volit management, rozhodovat o tom jaký podíl zisku se rozpustí do mezd zaměstnanců, kolik na investice a kolik nechají pánům "majitelům" na vily, drahá auta, výlety do vegas a luxusní prostitutky?:)

A pokud nenese zaměstnanec zisk majiteli, tak letí - co tedy s těmi, kteří jsou pro pány Babiše a jiné teoretiky "státu-firmy" jen mrtvou přítěží, protože z nich už není co vyždímat? Kam je vyhodí???
07. 01. 2014 | 12:00

jirka napsal(a):

krásná utopie, avšak češi svojí mentalitou, povahou nejsou asiati a česko není v Asii, nýbrž integrované do EU.
07. 01. 2014 | 12:03

LF napsal(a):

Stát je firma, ať se to někomu líbí nebo ne, jen jí chybí to, co je ve firmách normální odpovědnost manažerů. Zatím je tato země spíše rukojmím dané poklitické garnitury, která z ní chce vydojit co se dá. Až uděláme z politiků manažery, bude vše vyopadat jinak.
07. 01. 2014 | 12:03

Danny napsal(a):

Tak tady někdo ujel na příspěvku a dal do jedné roviny TGMasaryka a Baťu Baťa nechal střílet do hladovějících žen ? Jako demokrat TGM ?
Brzdit rozjetý vlak jde velice těžce, a přjet v této rychlosti na jinou kolej - nemožné.Řídit stát demokraticky - vždyť demokracii se stále jen učíme.A za ty léta uplatňování Haškovy a Švejkovy věty ,, Je rozdíl vědět před kým se posrat a na koho se vysr....
07. 01. 2014 | 12:06

Rudolfko napsal(a):

Po 25 letech kecat, že za dnešní stav mohou komunisti může jen neschopný .......!Kdypak v Řecku vládli komunisti???
A Babiš nikomu práci nedává. Práci dávali komunisti.
07. 01. 2014 | 12:07

Staré otřepané lži napsal(a):

Danny
ráčí být komunista, lhář, nebo jen neználek?

Člověče,
napřed se informujte, pak přemýšlejte, a teprve pak něco napište.
07. 01. 2014 | 12:11

LT napsal(a):

Podnikám a z naivity jsem párkrát uspořádal výběrové řízení na pár pozic přímo na úřadu práce a vím tedy že úřady práce rozhodně nejsou zavaleny hasiči,učiteli,zdravotníky,práce lačnými úředníky, nebo dokonce horníky.Úřady práce jsou zavaleny alkoholiky,feťáky,lidmi kteří předstírají různé alergie,nemoci atp a notorickými odpírači jakékoliv práce.Proto má smysl požadovat za dávky v nezaměstnanosti,aby lidé,kteří je chtějí pobírat - dejme tomu i po dvou,či třech měsících v evidenci ÚP,odpracovali nějaké minimum prospěšných prací. Ono totiž lidé kteří mají normální, resp.běžné pracovní návyky se na ÚP buďto prakticky ani neohřejí, nebo se tam ani neevidují. Debaty o otrockém systému a podobné hlouposti zde rozviřují lidé jako Kelt, kteří se k podobným moudrům dopracují v teple nějaké kavárny, kde ze svými zpravidla spolužáky z některé z humanitně založené fakulty, mudrují o světě o kterém si přečetli na internetu. Přeji hezký den.
07. 01. 2014 | 12:12

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Ještě něco k Singapuru
„Ekonomika země je vysoce závislá na vývozu a zároveň je v ní uplatňována vysoká úloha státu, který vlastní zásadní podíly ve firmách tvořících asi až 60% HDP, stát ale většinou není ve firmách zastoupen jako vlastník přímo, nýbrž prostřednictvím jiných entit, především investičních fondů.“
07. 01. 2014 | 12:16

LT napsal(a):

Jinak článek je dobrý, pravdivý a doufejme že nepřehnaně optimistický.
07. 01. 2014 | 12:17

scientist napsal(a):

to LT
"kde ze svými zpravidla spolužáky z některé z humanitně založené fakulty, mudrují o světě o kterém si přečetli na internetu".
To, že jsou "humanitně založené fakulty" semeništěm levičáckých fantasmagoriků jste se dozvěděl kde? Na internetu? :)
07. 01. 2014 | 12:29

Komunisté zase lžou! napsal(a):

Střelba do dělníků u duchcovského viaduktu: Byl Masaryk zodpovědný? Nebyl! Šlo o komunistickou propagandu.

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1091682868-osudove-okamziky/401213100081052-duchcov-1931/
07. 01. 2014 | 12:32

Twist napsal(a):

Pane Bendo, lžou především masmédia, samozřejmě v zájmu politiků a jejich vlastníků. A už je tu jeden problém: Babiš vlastní některé deníky, proč tedy lžou dál?
07. 01. 2014 | 12:33

lidový demo napsal(a):

Jako v Singapuru ? Takže dokud nebude 20 ran holí za psí výkal na chodníku, dotud žádný Singapur.
07. 01. 2014 | 12:34

Kelt napsal(a):

LT,
Vy jste druhý Ládík!!!.
Z nahodilosti,navíc nepodložené/ÚP jsou zavaleny alkoholiky,feťáky atd./dovozujte obecné závěry.
Máme cca 700 tisíc nezaměstnaných,tedy včetně těch,kteří již vypadli z evidence-to jsou všechno notoričtí odpírači práce?
Přečtěte si výnos Ústavní soudu o zákazu "otrocké práce"a Listinu základních práv a svobod,která je součástí Ústavy ČR.
Pokud se s tím seznámíte a pochopíte význam psaného,tak se snad příště vyvarujete psaní takových blábolů.
Ale jelikož předpokládám,že se nebudete unavovat takovým nezáživným čtením,tak jenom stručně/volně/ z výnosu ÚS:"za odvedenou práci má každý nárok na odpovídající mzdu."
Vy někteří taképodnikatelé úmyslně zapomínáte na jednu věc:na podporu v nezaměstnanosti má nárok pouze ten,kdo odpracoval určitou danou dobu a platil POJISTNÉ-čili se pojistil na případ nezaměstnanosti a má na podporu zákonný nárok a tu Drábek chtěl vázat na výkon veřejných prací.
07. 01. 2014 | 12:35

Janýsek napsal(a):

Ale taj já nevím,podnikatel Babiš......ze Slovenska ho doslova vyhodili...a jeho podnikání v naší republice.....byl jsem svědkem toho,jak říkal jednomu podnikateli obrovské firmy..... :Pokud mě tu firmu neprodáš,tak tě nechám zkrachovat.

Babiš z toho Slovenska neodešel jen tak zbůhdarma a pokud takhle povede i naši politiku,jak vede podnikání,tak se máme nač těšit....
07. 01. 2014 | 12:45

T.P. napsal(a):

Babiš? člověk, který vstoupil do KSČ jen proto, aby se mohl stát ředitelem podniku zahr. obchodu a tím získal kontakty (lidé, kteří byli stejně schopni a do KSČ nevstoupili, se nikdy řediteli stát nemohli)? Takového člověka fakt v politice nechci. Propojení firem a státu nejde odstranit - většina firem to tak chce a pouze pár firem se zviditelňuje tím, že korupci kritizuje (ve skutečnosti se jí také někdy účastní nebo alespoň manipuluje s účetnictvím, aby dosáhla na dotace)... Takto to funguje už tisíce let po celém světě, proč by měla změna přijít zrovna nyní a v ČR?
07. 01. 2014 | 12:59

Da.Rock napsal(a):

"Řídit stát jako firmu" ja taková líbivá floskule, ale nikdo neví (počítám, že ani sám Babiš) co si pod tím představit.
Například tvrdit, že Singapur je takto řízen a díky tomu jeho ekonomika vzkvétá, je polopravda. Ono totiž až tak nesejde na řízení, ale na struktuže ekonomiky a ta singapurská, založená na finančnictví a obchodu vzkvétá, protože toto odvětví nebylo tak zastiženo krizí jako stavebnictví, strojírenství a obdobné obory.
Úplně stejně vzkvétá i Švýcarsko, které je pravým opakem ekonomického autokratismu (někteří dokonce tvrdí, že singapurská ekonomika má rysy korporativismu) a je naopak široce rozvinutou občanskou demokracií. A funguje to. Protože jeho ekonomika je svojí strukturou podobná té singapurské.
Nestačí tedy autokraticky (nebo i demokraticky) propojit řízení firem s řízením státu a bude dosaženo kýženého efektu. Může to fungovat, ale taky nemusí. Protože existuje celá řada jiných faktorů.
Ale počkejme si, co Babiš ve své funkci vymyslí. Obávám se, že ho to semele.
07. 01. 2014 | 13:13

Neudržitelný napsal(a):

Kelt - LT
Nerad zasahuji, ale nedá mně to.
LT píše o vlastní zkušenosti z jednání na ÚP. Kelt píše o tom co si přečetl ve výnosu Ústavní soudu o zákazu "otrocké práce"a v Listině základních práv a svobod,která je součástí Ústavy ČR.
Kelte, zkuste si založit firmu a jděte si vybrat zaměstnance na úřad práce. Pak zanecháte čtení výnosů a pochopíte že napsané, ještě neznamená, že to je pravda.
07. 01. 2014 | 13:14

marxík napsal(a):

Mně se, pane Bendo, taky zamlouvá představa úspěšného státu řízeného jako firma.
Každá úspěšná firma má totiž tendenci kapitálově posilovat, což v podmínkách firmy-státu znamená zvyšování podílu státního vlastnictví.
A to je snem každého progresivního Čecha.
07. 01. 2014 | 13:26

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Kydy.
Stačí porovnat role a zájmy akcionářů a zaměstnanců a rozpor mobilita soukromého kapitálu /vázanost zaměstnanců na lokalitu...a bylo by možné tento fejetonek rozcupovat snad na každém jeho místě.
Hraběcí nesmysly, ani ne rady.
07. 01. 2014 | 13:33

člen Klubu Pravicových Spotřebitelů napsal(a):

Chcete tady Singapur, rozumbradové ?
Jen místní daň na pořízení si auta by tady vyvolala revoluci.
07. 01. 2014 | 13:36

Kelt napsal(a):

Neudržitelný,
směšujete dva nesouvisející problémy.
Když se zakládal na polích,kde se předtím pěstovalo zelí, Nošovický Hunday,tak začínali s tím pracovním potenciálem,co byl na trhu.
Mám pocit,že ta firma funguje a ta auta mají slušnou kvalitu,což lze přičíst vedení firmy.Pokud si podnikatel neumí vybrat,/vyškolit,zapracovat a řídit/pracovníky,tak to je jen jeho problém.
A Vaše poznámka,že napsané/výnos ÚS a "listina"/nemusí být pravda je a nezlobte se,mimo mísu.
ÚS pouze sdělil Drábkovi,že za práci musí být vyplacena odpovídající mzda-čili nezaměstnaný nemůže být pod pohrůžkou ztráty dávek nucen pracovat"zadarmo"-toť vše.
07. 01. 2014 | 13:41

Bondy napsal(a):

Úvaha p. Bendy je chvályhodná. Ovšem až na jeden zásadní detail. Občané tohoto státu po 25 letech ztratili již jakoukoliv iluzi o tom, že by se k nim podnikatelé chovali poctivě (až na ojedinělé výjimky). Zkušenost je taková, že i když se jako zaměstnanec pro svého zaměstnavatele obětuji, ten mne pak jako použitý výrobní prostředek bez skrupulí v případě své potřeby vykopne. Míra nezaměstnanosti je tím základním předpokladem určujícím, co si zaměstnavatel (podnikatel) může ke svému zaměstnanci dovolit. O svobodě rozhodování a uplatnění práv si zaměstnanec v regionu s 25% nezaměstnaností může nechat jen zdát. Takže ta důvěra je pryč. Co s návratem důvěry chce p. Benda udělat? Co s tím chce udělat stát?
07. 01. 2014 | 13:42

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Když Babišovi nadhodíte, že ty jeho uzeniny se nedají jíst, tak vám řekne, že to není jeho vina, ale vina supermarketů.
Když mu časem nadhodíte, že politika jeho vlády nestojí za zlámanou grešli, tak asi řekne, že to není jeho vina, ale vina ČSSD a KDU.
07. 01. 2014 | 13:46

Jan Vondráček napsal(a):

Zdravím pane Bendo
Mám obdobný názor. Doufám, že to České republice vyjde.
07. 01. 2014 | 13:52

dříve čtenář napsal(a):

Souhlas s lidovým demo - dokud u nás nebudou pořádné zákony a nebudou se "demokratickou silou" dodržovat, vše je marné.
Baví mne, argumentace Baťovským kapitalismem u některých diskutujících. Ten samozřejmě v současné vlčí době - v honbě za co nejlevnější pracovní silou, nemůže uspět ani náhodou. Natož stavět dělníkům byty na dluh!
"Typický čech" je prolhaný, hloupý, vědomě okrádající a obelhávající ostatní. Kouká na pitomé seriály. Ve volbách se chová jako idiot, který věří jen těm největším lhářům a zlodějům. Všemu rozumí, vše kritizuje. Má "holubičí povahu" - pro zrnko pšenice je schopen se servat s kýmkoliv, vůči obecným nepravostem je netečný. Odhazuje po okolí odpadky a nedopalky, záchody znečišťuje na středoevropské úrovni. Neuklízí po sobě společné prostory a rád vinu přenáší na sousedy. Se zákony ani s korupcí si nedělá hlavu. Mezi jeho spoluobčany je hodně zlodějů, donašečů, bezcitných a bezskurpulózních. Neumí se poučit z vlastních mizerných zkušeností. Má i své lepší stránky - je to snad nejvynalézavější a nejvíce inspirativní člověk. Sklapne hubu a je schopen přežít i ten největší útlak a křivdu. Je hravý. Má nadání ke kolektivním sportům (pokud na ně stačí věkem - viď alois). Povětšině byl i technicky nadaný a učenlivý. Před tím, než se tyto vlastnosti vyklubou, je ale třeba jej pořádně skřípnout!
07. 01. 2014 | 13:57

Ládik!!! napsal(a):

Kelte -
reagoval jsem na Váš názor (10:57) o kvalifikované práci propuštěných horníků. Že to bylo před 12 lety? Dnes je to stejné. S řízením státu to úzce souvisí. Nemohou být všichni lidé na pracáku, nemohou všichni ignoranti škodit. Kdo by odváděl daně pro jejich obživu? Doktoři, učitelé, hasiči, policajti, ouřadové? Máte v hlavě pěkný guláš.
07. 01. 2014 | 14:02

Kelt napsal(a):

Ládíku!!!,
přeji Vám vše dobré.
07. 01. 2014 | 14:06

Ládik!!! napsal(a):

LT -
dobrý komentář.
07. 01. 2014 | 14:06

Ládik!!! napsal(a):

Kelte -
myslíte dobrý fridex do kafe?
07. 01. 2014 | 14:07

Ládik!!! napsal(a):

Kelte -
Vy do budování nebo řízení státu nemáte co mluvit. Keltové nikdy žádný státní útvar v historii nevytvořili.
07. 01. 2014 | 14:10

Kelt napsal(a):

Ládíku!!!,
tak mám nedobrý pocit,že jste ohrožen latentní schizofrenií.
07. 01. 2014 | 14:14

Noclaf napsal(a):

Problem pane Bendo je, ze stat jako firma by mel sledovat svuj zisk ( at uz za tim jeho akcionari vidi dle sveho politickeho presvedceni cokoliv ). Snaha tento zisk ze strany firmy "Stat a.s." maximalizovat velmi snadno muze znamenat snizeni zisku pro "ostatni" firmy. Tudiz pan Babis se velmi snadno muze ocitnout v situaci, kdy na jednom rozhodnuti jeho soukroma firma vydela, zatimco "Stat a.s.", kde je docasne ve vedeni, prodela ( nebo nedosahne pozadovaneho zisku ).
Ve spolecnostech je normalni oznamovat strety zajmu a neucastnit se rozhodnuti v pripadech, kdy by tento stret zajmu mohl nastat. Bude se takto pan Babis chovat, nebo se bude chovat zpusobem "co je dobre pro soukrome firmy -> to je dobre pro stat"? Protoze zatim se tak dost tvari...
A je ve stretu zajmu jenom pan Babis, nebo cele ANO, protoze je to prakticky "Babisova strana"?
Nemyslim se, ze ridis stat jako firmu je nutne spatny koncept. Myslim si ze je ale spatne nechat stat ridit jako firmu clovekem, ktery je v te same dobe majitelem jedne z nejvetsich soukromych firem na trhu. To je stret zajmu jak prase z Agrofertu...
07. 01. 2014 | 15:12

Tomáš Ježek napsal(a):

Jestli jste pozorně sledoval vývoj firmy Agrofert po dobu 20ti let, podobá se to spíše komunistickým čistkám, protekcionalismu propojeného s vládními úředníky a štědrými dotacemi. Nevím jaký morální statut má princip budování firmy formou likvidace menších firem odstřižených od dotací a pak výhodně zkoupených. (To se alespoň odhrálo v našem Zlínském kraji.) Agent Babiš se rád přirovnává k Baťovi, to je něco tak drzého, jako když k němu Zeman přirovnává nomenklaturního bolševika Čubu. Nemám vůči zmiňovanému agentovi žádné předsudky, že by nemohl být schopným politikem. Ale člověk s tak pokleslým morálním kreditem, který je v podstatě schopný za každého režimu učinit cokoliv, co mu zajistí prospěch, je pro mě v politice běžného demokratického státu západoevropského střihu něčím naprosto nepřijatelným. Jak ale jistě víte, Česko bylo historicky a je i v současné době reálně země střihu východního se všemi atributy, jež toto (mnohdy pejorativní) označení s sebou nesou. A na Východě je možné všechno… Podívejme se jenom na naše spolubratry v triku – Ukrajina, Bělorusko, Rusko, Moldávie, Bulharsko, Vše země zaslíbených možností, kde stále ještě dnes znamená již včera.
07. 01. 2014 | 15:27

Prager napsal(a):

Gratuluji k napsaní tohoto velkého článku, je to pravdivé, krásné a přináší víru v budoucnost, skvělé! To by si měl přečíst každý.
07. 01. 2014 | 15:46

objektivita napsal(a):

Autor:

Špatné, velice špatné časování zásadního žívotního rozhodnutí jakým je útěk před komunismem (v roce 1987, nějkých 700 dní před jeho pádem).

Jako umělci, i architekti musí jít tam, kde jsou peníze. A tak náš achitekt, závislý na tom, zda žije v zemi, kde jsou peníze na placení jeho práce, strategicky přesunul a žije v ČLR, komunistickém molochu. To mu ten komunismus zas tolik nevadí.

Když v něm mohl až do skoro jeho pádu do roku 1987 žít a dobrovolně se k němu v ČLR nyní vrátit.
07. 01. 2014 | 15:54

modrý edvard napsal(a):

Ládík: Irsko?
07. 01. 2014 | 15:56

Ládik!!! napsal(a):

ME: to určitě ne.
07. 01. 2014 | 16:07

Joe napsal(a):

Článek pana Bendy vidím jako velmi přínosný. Děkuji. Samozřejmě je i v mnohém naivní. Naivní proto, že se dovolává a do jisté míry sází na změnu mentality zdejšího folku. Spoléhat na lidské dobro je většinou naivní, ale někde se začít musí a jestliže nelze jinak, pak i naivní počin je dobrý počin. V jednom z předchozích příspěvků jsem si všiml srovnání Babiše s Hitlerem, Stalinem, Maem ect. Ten člověk neví o čem píše. Faktograficky a historicky to má také zmatené. Za Hitlera žádné OSN nebylo (JC). Jiný komentátor se pouští závádějícím a zjednudušujícím způsobem do výpočtů Babišovy ekonomiky,aniž by měl vůbec ponětí o čem to je (Satan). Ale jinak... Andreje Babiše stvořili všichni politici, kteří zde fungovali po roce 1989. Všichni, bez výjimky. Byla otázka času, kdy se objeví naštvaný a dostatečně nezávislý člověk, který do toho zdejšího marasmu šlápne a kterého naštvanost voličů vynese vzhůru. Totéž se stalo i v případě Tomia Okamury a jeho Úsvitu. A je úplně jedno, jakou mají minulost, anebo odkud přicházejí. Důležité je, jaká s nimi bude budoucnost. Je také obrovitou hanbou všech politiků, kteří se o současný průšvih mravů přičinili, že je to právě člověk jako pan Babiš, který jim musí nastavovat zrcátko. Všem těm. kteří mají jakékoliv výhrady k řízení státu jako firmy, k věštění střetu zájmů nových politiků (zatím k tomu nedošlo), jejich původu, minulosti ect., je třeba připomenout, že dosavadní politické garnitury předvedly, že standardní cestou to nejde, že to neumějí a také nechtějí. Pak se holt musí sáhnout po modelu jiném a třeba singapurském, protože s náměty, jak ten český neřád vymýtit a převést na řád, jsme docela v koncích. A že ten singapurský řád či model je minimálně stejně, ale nejspíš mnohem více demokratický, než ten náš, nelze mít pochyb.
07. 01. 2014 | 16:18

KAteřina napsal(a):

Silně mi to připomíná stav, kdy v Československu převzali moc do rukou dělníci a rolníci. Předpokládám, že to skončí podobným fiaskem.
07. 01. 2014 | 17:03

taty napsal(a):

Joe - velmi souhlasím :-)
"Řídit stát jako firmu" je samozřejmě zkratka. Na diskuzi je vidět klasický český syndrom. Jakmile se ozve nějaké lapidární prohlášení, začnou všichni křičet, proč to nejde. Samozřejmě, že stoprocentně to nejde, ale je velká řada věcí, kde to jde.
07. 01. 2014 | 17:39

modrý edvard napsal(a):

Ládik!!! proč?
07. 01. 2014 | 20:12

patriot napsal(a):

Zajímavost:

V Singapuru vládne od roku 1959 nepřetržitě jediná politická strana – PAP (People’s Action Party), která drtivě vyhrává veškeré volby (98% křesel v parlamentu). Singapur je tedy důkazem toho, že vláda jedné strany může být velmi úspěšná.

Na druhou stranu vidíme, že střídání partají v naší „demokracii“ vede od deseti k pěti.
07. 01. 2014 | 20:54

Bakalův nezvaný host napsal(a):

Blog je hloupý, demagogický a škoda slov, snad poslední,

Stát je potřeba řídit jako stát, a jen naprostý … může chtít řídit stát, jako například koloběžku.

A přece něco navíc.
Zakladatelé Googlu pocházeli z akademického prostředí a nechtěli Google řídit jako firmu, ale jako universitu, za což jim jistě patří dík. Dokázali, že tento přístup může být nejen přítažlivější než firma, ale i ekonomicky úspěšnější.
Svoboda a kreativita, to jsou asi dva základní symboly university, firma tu svobodu a otevřenost z pochopitelných důvodů nabídnout nemůže.

Ačkoliv si myslím, že řídit stát jako universitu,
se může zdát lákavé, tak musím prohlásit, že jde o nonsense, protože stát je potřeba řídit, jako stát, jinak to prostě nejde.
07. 01. 2014 | 21:30

1.dd napsal(a):

Nebýt toho, že jste zcela vynechal "druhou stranu mince" českého "průseru století",/tedy tvůrce "zhasnutí" a "útěku před právníky"/ skoro bych Vám dal za pravdu. Takhle jen za tři.
PS: Polopravdy jsou ještě nebezpečnější než úplné lži.
08. 01. 2014 | 01:46

Martin1 napsal(a):

Tomáš Ježek
"Ale člověk s tak pokleslým morálním kreditem, který je v podstatě schopný za každého režimu učinit cokoliv, co mu zajistí prospěch, je pro mě v politice běžného demokratického státu západoevropského střihu něčím naprosto nepřijatelným."
-----------
Nechápu, že nevěříte na zázraky. Vždyť, když píšete o "běžném demokratickém státu západoevropském střihu", tak v tomto "střiženém kabátě" se producíruje stát - NSR, který je dnes vzorem demokracie, ale v nedávné historii to byla největší stvůra s 62 537 400 (1) mrtvolami na svém kontě, jaká na Zemi existovala od jejího vzniku, za kterou zůstalo neštěstí až do dnešních dnů - rány se nikdy nezacelily a na samotném státě - NSR je vidět stále nesmazatelný pocit viny.
Tak proč by nějaký "anděl Babiš" - ano s tím výše uvedeným výčtem "anděl" by neměl mít možnost se napravit.
Možná se mu to povede, sedíme totiž po pás v blátě, kam nás posadili i tací - prý v kabátě střiženém v demokratickém západoevropském střihu, ale asi ještě ušitém nitěmi v socialismu, kteří nesli i váš nick - "Tomášové Ježekové". A protože si asi nebyli jisti i čistotou svých kabátů a chtěli si také polepšit a pořídit pro sebe něco lepšího - tak zhasli a nyní zase plkají - tma a šero a zmatek jim vyhovují. My ostatní už věříme i na zázraky - hůř už to dopadnout nemůže - věřte, že už i my budeme i "Babiše" - ,myšleno v množném čísle, lépe hlídat - už víme, že musíme a začínáme i umět práskat zloděje přes prsty - i když víme, že dost pozdě!
08. 01. 2014 | 03:12

Martin1 napsal(a):

(1)dodatek o poštu mrtvých v II. sv. válce k předchozímu příspěvku.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C4%8Det_ob%C4%9Bt%C3%AD_druh%C3%A9_sv%C4%9Btov%C3%A9_v%C3%A1lky
08. 01. 2014 | 03:15

Ládik!!! napsal(a):

ME-
umíš si odpovědět sám.
08. 01. 2014 | 07:04

modrý edvard napsal(a):

Ládik!!! Neumím. To bych se neptal. Ale taky se můžu zeptat na Skotsko.
08. 01. 2014 | 10:22

Fabio Sgattoni napsal(a):

Máme obchodnáho partnera v Singapuru, takže jejich demokracii znám. Daně platí opravdu nízké, ale to je tak vše. Pokuty jsou na vše (včetně konzumace smradlavého durianu), stát vám nic negarantuje (na vše se musíte pojistit) no a demokracie ? Vždyť to je vláda jednoho člověka a kamery jsou na každém kroku.
08. 01. 2014 | 11:14

Č. Prchlík. napsal(a):

Z mnoha příspěvků přímo čiší strach z toho, že by na pisatele dolehla odpovědnost za své činy. Řízení státu jako firmy je nezbytností! Není možné aby stát řídili lidé, kteří přišli z úřadů a nebo rovnou ze škol nabiflovaní nějakými teoriemi, které v praxi velmi často selhávají! Viz bývalý svazák Nečas.
Stát musí řídit lidé, kteří prošli vedením úspěščných firem a rozumí hospodaření, nikoliv ekonomice. To je totiž velký rozdíl!!!! Hospodařit umí třeba i sedlák se zdravým selským rozumem a poroti němu absolvent VŠ ekonomické si neumí spočítat "dal a má dáti". Znám jednoho takového! Hlavně že umí žvanit. Když takové zvolíte do PS, tak máte na malér zaděláno.
08. 01. 2014 | 11:51

Č. Prchlík. napsal(a):

Doplňuji, že plně souhlasím s tímto výrokem, uvedeným v úvodu článku.
"Někteří lidé vidí podnikatele jako divokou a nebezpečnou šelmu, kterou je třeba zastřelit. Jiní ho vidí jako krávu, kterou je třeba dojit tak dlouho, jak to jenom jde. Jen málo lidí však vidí podnikatele jako ztrhaného tažného koně zapřaženého do těžkého povozu, na kterém se my sami vezeme." Potud Sir Winston Churchill.
08. 01. 2014 | 11:55

šašek z Jihlavy napsal(a):

Tomáš Ježek
Jistě jste slyšel o vyhánění čerta ďáblem, já bych to viděl jako vyhánění ďábla čertem, korigovaným Mikulášem a andělem. Třeba se z něj vyklube jen takový přátelský čertík-Bertík na strašení neposlušných dětí a zkorumpovaných politiků a úředníků. Jen aby bylo dost pytlů.
Posoudíme za rok, až přijde čas nadílky.
08. 01. 2014 | 12:09

Roman napsal(a):

Vážený pane Benda, již velmi, velmi dlouho jsem nečetl tak perfektní a pravdivý názor na současnou situaci. Je v tom pouze jeden problém, jak jste si jistě všiml, spoustu ohlasů na Váš dokonalý článek se opírá o absolutní neznalost a ignorantsví. Velmi málokdo - jestli vůbec někdo - v Singapuru byl a něco o něm ví. Já již mnoho let do Singapuru jezdím a mám v Singapuru vystaveno procovní povolení pro Indonesii, hodně jsem toho v Singapuru i zažil. Nemá myslím v tomto prostředí smysl zbytečně utrácet čas a nadále vysvětlovat, protože nic nedopadne na ,,úrodnou půdu,,. Bohužel .. je to tak. Líbil se mi názor v souvislosti s TGM a T.Baťou, jenže, tyto doby jsou nenávratně pryč a autor srovnává něco s něčím co je nesrovnatelné.
Ještě jednou bych tedy osobně chtěl poděkovat za Váš opravdu neskutečně trefný a odborný názor. K jeho pochopení je ovšem bohužel potřeba ,,postgraduál,, pro všechny ty kdo chtějí toto jakkoliv hodnotit, jelikož Singapur a země okolo něj - např Malajsie - /píši foneticky počeštěně/ - je úplně jiný svět kde skutečně - jak jste rovněž velmi trefně napsal - základem pro tento gigantický úspěch je pojem, jež je v podmínkách současné ČR absolutní tabu - a tudíž, morální hodnota jednotlivce. Ještě jednou velmi děkuji za Váš názor, je dokonalý pro toho, kdo je schopen správně chápat všechny ,,neznámé,,. Roman. P.
08. 01. 2014 | 12:25

ČR není Singapur napsal(a):

Romane,
právě proto, že Malajci jsou jiná kultura, je malajský model na nás neaplikovatelný.

Na rozdíl od toho Masarykova a Baťova vzoru.

Musíme vycházet z domácích reálií a mentality.

Musíme se odnaučit lhát a brát za své činy zodpovědnost.
A ti, kteří to neumí, musí být k tomu systémem/sociálním okolím, přinuceni.
08. 01. 2014 | 12:33

šašek z Jihlavy napsal(a):

Bakalův nezvaný host napsal:
"Ačkoliv si myslím, že řídit stát jako universitu,
se může zdát lákavé, tak musím prohlásit, že jde o nonsense, protože stát je potřeba řídit, jako stát, jinak to prostě nejde."
07. 01. 2014 | 21:30
Pokud máte na mysli českou universitu nebo fakultu (Plzeň), pak už je to u nás vyzkoušené z dob Klausova rektorování. Jen těch funkcionářů bylo trochu moc k počtu studentů. Taky jsme skoro všichni propadli a teď přijde reparát. Já bych to nechal jen na rektora, školníka a několika uklizeček, ti se nadřou nejvíc, ten dobytek se nepřezouval a nanosil všude plno svinstva. Asi hoši mysleli, že když se zhasne, nebude to tak na očích a zbytek se zamete pod koberec. Koberce se prošlapaly a teď ten bordel pomalu leze na světlo. Proto volám: Babiš, zdali nás té špíny zbavíš?
08. 01. 2014 | 12:39

Dáša napsal(a):

Jste borec...a ťal jste do živého
08. 01. 2014 | 13:15

Jan Benda napsal(a):

Poukaz na Singapur neměl být modelem nebo vzorem k přebírání, pouze upozorněním, že řídit stát jako firmu je možné. Poučit se že Singapuru je možné, ale samozřejmě je nutné vyvinout model odpovídající české tradici, hodnotám, kultuře atd. Jan podobně jako Tomáš Baťovi měli poměrně přesnou vizi a hodnotový systém. A naprosto neoddiskutovatelnou morální autoritu. A o to jde. Bohuslav Sobotka ji nemá stejně jako potřebnou odbornou schopnost dobře hospodařit. Myslete si o tom co chcete.
08. 01. 2014 | 13:20

er napsal(a):

jim nejde o Babiše nebo řízení státu jako firmy, oni jsou podělaní až za ušima, že by jim někdo mohl zrušit tu jejich mafiánskou demokreaturu a podívat se jim na nakradené miliardy
08. 01. 2014 | 14:27

Noclaf napsal(a):

4 Jan Benda
Podobne jako jsme neprejimali zahranicni modely privatizace, ale vyvijeli vlastni model odpovidajici ceske tradici?! He? :-D

A co kdyz kulturni a hodnotove rozdily mezi CR a Singapurem jednoduse neumoznuji prenos systemu fungujiciho v Singapuru do CR?
08. 01. 2014 | 14:30

JB napsal(a):

je zajímavé, že když po volbách koaliční strana prosazuje jiný model řízení státu ku prospěchu občanů piští nejvíce pravicové strany. Píští snad proto, že by se mohlo dílo zdařit a klapat jako v Singapůru??? Samozřejmě, že řízení firmy a státu má své specifika atd. nebude vás zhůry opakovat.
08. 01. 2014 | 14:39

JB napsal(a):

je zajímavé, že když po volbách koaliční strana prosazuje jiný model řízení státu ku prospěchu občanů piští nejvíce pravicové strany. Píští snad proto, že by se mohlo dílo zdařit a klapat jako v Singapůru??? Samozřejmě, že řízení firmy a státu má své specifika atd. ........ nebudu vás zhůry opakovat milí blogeři
08. 01. 2014 | 14:40

luborko napsal(a):

A mně je dobře,sem hluchý a slepý...
08. 01. 2014 | 15:08

Karel napsal(a):

Singapur je ovšem diktatura.
08. 01. 2014 | 15:29

honza napsal(a):

Stačilo by tvrdě zavést pár demokratických zásad:
1. zvolení na 1 x a dost a vrátit se zpátky na původní práci
2. státní úředníci na dobu určitou (5let) a dost,každý má právo být st.úř.
3. odchod do důchodu přesně v 65 z každé funkce,tj.nevolit gerondy po 61 roce věku
4. mět jen jednu funkci,jednu práci a ne 17 placených funkcí (viz hašek)
5. zastupičem,poslancem,senátorem může být občan až po 40 roce věku
6. revidovat invalidní důchodce (hlavně ty na hlavu) a doktory,kteří to umožnují
7. úřady,nemocnice a školy zredukovat na 50 % kapacity,stejně všech magorů,doktorů
a profesorů máme 3x - 4x tolik co v sousedních vyspělejších zemích
08. 01. 2014 | 18:43

JIný Karel napsal(a):

Hezký příspěvek. Bývalí vládní politici křičí zcela zbytečně. Nechápou, co se skrývá pod pojmem "řídit stát jako firmu" a zneužívají toho ke křiku o zániku demokracie. Naopak bylo demokraticky rozhodnuto, že pravicové strany stát vůbec neřídily. Bylo by zajímavé, kdyby někdo spočítal počet dnů, kdy ministři vykonávali činnost, kterou mají v popisu práce a počet dnů, kdy se mezi sebou dohadovali a dlouhé dny či týdny "stát stál a čekal." Můj odhad je, že více než polovinu času ministři nepracovali, ale řešili stranické a mezistranické problémy. Nečekám, že se vše změní ihned a vše k dobrému, ale jak nenávidím sousloví, že je to krok dobrým směrem, tak mám tušení, že tomu tak může být.
08. 01. 2014 | 18:50

Vlado napsal(a):

Architekt Jan Benda je jistě světově zkušený člově. Dokázal se uplatnit svými znalostmi, které získal ještě za socialistického školství, v Kanadě a nyní v Číně. Tak si kladu otázku zda byl mimořádný student? Nebo socialistické školství nebylo až zas tak špatné? Z jeho ohlédnutí je pro mě další otázka? Vyrostl mezi těmi co kradli ve velkém a on se dokázal toho oprostit. Jenže já jsem přesvědčen, že takových jako on (kteří nekradli) byla většina. Stát nebyl zadlužen ale dnes po 24letech je stát zadlužen 1,7 bilionů Kč a občané jsou utěšování, že ostatní kapitalistické státy jsou zadluženi daleko více. Nejvíce Amerika. Kladu si otázku proč, když tam socialismus nikdy nepoznali? Že by ta demokracie byla pro občana tak drahá?
Přičemž po Listopadu vedou stát samí lidé s akademickými tituly.
08. 01. 2014 | 18:57

Marek napsal(a):

Takže pokud AS, tak důsledně. Za 10000,-Kč zaplacených daní fyzických osob jeden hlas v den parlamentních i presidentských voleb, neplatiči přímých daní 1 hlas.
08. 01. 2014 | 21:04

Michal Děd napsal(a):

Singapuru se sice ekonomicky daří, zároveň tam dosti rapidně roste počet sebevražd. Dle Huffingtonpost v roce 2012 vzrostla míra sebevražd oproti roku 2011 o 29 procent. V segmentu 20 - 29 let o 80 procent. Oragnizace SOS pomájící lidem v krizi to vysvětluje rostoucím stresem z práce nebo studia, ekonomickými obavami, problémy se vztahy atd...Životní tempo v Singapuru je popisováno jako extrémně hektické, typické je tu vysoce konkurenční prostředí na pracovním trhu...
http://www.huffingtonpost.com/2013/07/12/singapore-suicide-rate-record-high_n_3585396.html
08. 01. 2014 | 21:25

pozitivum napsal(a):

je mi na zvraceni jak vetsina prispevatelu do diskuze se snaží at z levicového nebo z pravicového stanoviska zašlapat možnost obnovit stav který tu byl před rokem 1948
08. 01. 2014 | 22:57

Tužka napsal(a):

Tužka napíše pro pana Bendu,.....četla jsem si s velkým potěšením velice dobře sestavený text. Vy si vždycky dáte záležet, aby to slohově bylo bez chyby.

Když píšu,...slohově bez chyby, ... tak to neznamená, že jinak je to chybně.

Je to Váš názor na politiku.

Psala jsem to tady už vícekrát,....tvrdím, že nejlépe řídí stát osvícený monarcha, který má i značné, po předcích zděděné jmění.

Ve slově,....osvícený,....si představuji, že je chytrý, vnímavý k potřebám jednotlivce i celého národa, spravedlivý, neúplatný a v osobním bezúhonném životě vzorem všem občanům své monarchie.....vypadáto, že je to odstavec z pohádky,......jojo.

Nechám se překvapit, jak to nová vláda a parlament povedou,....horší už to snad být nemůže,....nebo ano ?!?,....tak to by se dosavadní vládní frašky, s prvky kapitalistickobolševickými manýry, změnily na totaltragedii.

Díky za blog,....Tužka.
08. 01. 2014 | 22:58

pozitivum napsal(a):

LIdé podvádějí v kapitalismu v honbě za vyššími zisky v socialismu -komunismu v honbě za vyššími dobře placenými funkcemi při kterých za nic nemusí zodpovídat ! Co je při řízení státu horší ?
08. 01. 2014 | 23:14

pozitivum napsal(a):

Pan Sobotka zadlužoval naší republiku v době kdy nebyla krise a ekonomika šlapala.Snad se již poučil nebo ho pan Babiš uhlídá.Kdo si sám nezkusil jaké je to být podnikatelem nemá právo se k tomu vyjadřovat!
08. 01. 2014 | 23:25

bašata napsal(a):

Pane Bendo,Singapur je řízen jako firma,ale bohužel jinými a kvalitnějšími lidmi...
09. 01. 2014 | 00:38

dennis napsal(a):

Ridit stat jako firmu neni myslenka nova. Dokonce bych rekl, ze doposud kazda ceska vlada ridila tento stat jako firmu.

Sice ne firmu vlastni, spis jako firmu v pronajmu. Vsechny ceske vlady doposud pousteli statu zilou stejne nebo hur nez takzvani "narodni spravci" v dobach znarodnovani.

Mozna mi nekdo bude odporovat a tvrdit, ze prece nelze firmu ridit tak, aby ji jeji spravci vytunelovali, rozkradli, dohnali ji k upadku a pokud neziskali novou poslaneckou imiunitu, tak tise zmizeli.

Je mezi nami nekdo, kdo dokaze, ze tomu tak nebylo?

Otazka dnes zni: Jak se bude Babisova ekipa chovat - tak jako vsechny vlady doposud? Budou sverene firme poustet zilou? Nebo se o ni budou starat jako o svou vlastni?

Na otazku, jak se o sverenou firmu Babis se Sobotkou staraji nam muze odpovedet jedine budoucnost.

Zaden predvolebni slogan, treba i ten docela ne hloupy, nemuze zmenit politiku, hospodareni a spravu statu, sedi-li v parlamente nez gauneri, lobisti, paraziti, mafiani, podnikatele firem s obskurnim majitelem. Az budeme mit parlament, co bude chtit mit vladu a zakony, ktere budou statu ku prospechu, pak i dobra predsevzeti predvolebnich sloganu prinesou uzitek statu a jeho obcanum.
09. 01. 2014 | 02:44

kasparek napsal(a):

heh srovnávat vedení Singapuru s Babišem, to chce pořádné koule. Pan Babiš ku svému jmění přišel stejným podvodem jako nyní jako politik kritizuje u NICH. Jeho firma je z podstatné části živena státními dotacemi, jako politik by proti nim měl bojovat v rámci singapurského modelu, ale ono ejhle, on volá po větším přerozdělování v oblasti jeho byznysu .... tak buďto je autor tak naivní, nebo neví o čem píše a nebo provádí další PR.
09. 01. 2014 | 09:37

JardaV napsal(a):

Je pěkné,že budujete naši zemi v Kanadě a Singapuru.Vždycky se najdou Eskymáci,kteří
vypracují pro obyvatele Konga přesné pokyny,co dělat v případě tropických veder.
09. 01. 2014 | 10:19

skeptický napsal(a):

Já bych šance k nějaké nápravě viděl černě.Politiku tu ovládli mrchožrouti,kteří mají v zadání i letoře ničit,ne budovat.To druhé totiž neumějí,ani kdyby chtěli.To už je geneticky zakódováno,že v tom nejsou žádné prachy.Neprůstřelné.

Zeman lže,jako každý politik,ale druhá strana má na lhaní a štvaní patent i prostředky.Alespoň jim vidí do karet.
09. 01. 2014 | 13:41

Narážka na Caesara napsal(a):

dennis,
odkud přicházíš, Gaie?
10. 01. 2014 | 08:23

dennis napsal(a):

Pane Nahrazka,
z Galileje, ne? Ze zeme zaslibene?
10. 01. 2014 | 22:57

JF napsal(a):

ono v Česko také není zřejmé co je vůbec soukromé vlastnictví a jak je vymezené - často to bývá zaměňováno s osobním absolutismem a potom implicitně neschopností myslet v měřítkách obecného. Je to jistá nedomrlost společenská. Odráží se to především v architektuře a urbanistice ale téměř všude v rozdrobenosti principů v osobní nedomrlé zájmy. Např. lidé nechápou že dům který staví s životnosti např. na 100 let nebude sloužit pouze jim ... etc. Každopádně Babiš již něco zrealizoval, tak má dobré předpoklady - snad mu to nepřeroste přes hlavu - ale pokud zůstane spojen s praxí a realitou tak by nemuselo.
12. 01. 2014 | 11:12

Viky napsal(a):

Politici se nás už drahnou dobu snaží přesvědčit, že věci, které oni řeší vůbec nejsou tak jednoduché, jak se nám obyčejným lidem zdá. Proto musíme přetrpět např. Klausovu amnestii, ale i jiná rozhodnutí(a že jich je) nad kterými zůstává zdravý selský rozum stát. Věřit ale panu Babišovi, kterému současný stav fungování státu vadí, ale rozhodně nevadil při budování jeho impéria, je iluzorní a zasluhuje zvláštní pozornost. Člověk, který je osobnostně založen jako "novodobý český byznysmen" těžko bude jako politik jiný. Tipoval bych spíše na lepšího Bártu, resp. nápadně nenápadného Hřebíčka. Připouštím, že nás může všechny příjemně překvapit. Vedle populisty Sobotky může excelovat. Úplně neuspět by byla ostuda...
01. 02. 2014 | 14:46

MS napsal(a):

Stát jako firmu řídit nelze!

Kdokoliv to tvrdí, nechápe fungování moderního státu, je diletant a určitě nepatří do vlády. Ti kdo ho tam zvolili, jsou stejní jako on, netuší rozdíly a funkce dnešní firmy a státu.
Bohužel víc k tomu říci nejde. Vysvětlit nebo i naznačit to v jednom článku a pro širokou veřejnost je nemožný úkol.
Přesto, pane Bendo, článek je to pěkný a možná aspoň někomu otevře oči. :-)
05. 02. 2014 | 13:59

Jan Benda napsal(a):

Stát není firma a firma není stát. Nejde o záměnu, ale o principy řízení. Pokud budete vlastnit nějakou firmu nebo budete akcionářem podniku (např. firmy Česká republika), bude ve vašem vlastním zájmu:
Aby ve vedení firmy byli ti nejschopnější lidé, které je možné v danou chvíli najít
Aby příjmy firmy byly vždy vyšší než její výdaje
Aby se hodnota základního kapitálu neustále zvyšovala a s tím rostla i hodnota firmy
Aby měla v každou chvíli dostatečně velký operační kapitál
Aby firma byla konkurence schopná a pokud možno na trhu získala dominantní postavení
Aby měla vizi a strategii vývoje, která by zaručovala dlouhodobou perspektivu
Aby všichni zaměstnanci pracovali ve prospěch firmy
Aby motivací k práci nebyla pouze výplatní páska nebo strach z nezaměstnanosti
Aby byli zaměstnanci odměňováni podle podílu na výsledcích podniku
Jistě by toho bylo možné vyjmenovat mnohem víc, ale ptám se, zda by se podobné principy nedaly uplatňovat i na úrovni správy státu. Řídících nástrojů, které má každá firma k dispozici je celá řada a najdete je popsány v učebnicích managementu. Ne všechny jsou vhodné k aplikaci pro případ řízení státu jako firmy, ale i aplikace některých z nich by byla dobrá.
06. 02. 2014 | 06:20

za napsal(a):

Způsoby jakým guvernér ČNB začal uměle likvidovat naši národní měnu je nehorázný a hraničí s trestním činem ohrožení národního hospodářství a vlastizrady. Dokonce se guvernér a jeho nohsledi chlubí jak úžasné výsledky dosáhli, že „jejich“ vývozci zvýšili obraty o cca 18%. Jsou to hezké údaje možná i pravdivé , ovšem jenom pro vylepšení obrazu naší ekonomiky k pozdějšímu přijetí EURA či pro splnění nějakých podmínek růstu HDP Česka pro zvědavce z EU. Ne však o tom jaký přínos čistý zisk – ve formě daně přistane do státního rozpočtu.
Jednotlivci od vývozců si určitě polepšili jak výší tržeb, tak i jednoduše získánými zisky /umělou likvidací kurzu měny/. Ano bohatnou. Jenom 13 000 firem dokonce i se státní účastí „propírá“ zisky přes daňové ráje. Poctivých je málo, finančák je nekontroluje. Nezaměstnanost, ale roste ještě více, firmy nemají na platy či je snižujíPřijetí EURA s předpokladem cca v roce 2017 je asi potřebné, ovšem ne v kurzu české koruny vůči EURU, a ten může být i třeba 34 : 1 , jak se o tom v médiích i TV vyzpovídal pan guvernér, že českou korunu bude devalvovat dle potřeby i několikrát /zřejmě podle toho jaké papírové výsledky mu budou vyhovovat při předkládání EU nebo našim vůdcům/.
Co je ovšem podstatné. Nesmíme dovolit, aby poškozoval stát a už vůbec ne více než 9 milionů českých poctivých občanů, kteří těžce musí makat na své živobytí. Abychom se mohli přiblížit výší mezd v Eurech ve vztahu k trochu vyspělejším zemím.
Kam nás likvidace kurzu české koruny dovede s předpokladem zavedení Eura v roce 2017? V té době už Euro může být na kurzu 34 Kč za 1 Euro. Když tedy jste měli cca v roce 2008 – 2012 plat 24000Kč čistého, tak byste měli po přepočtu plat cca 1000 Eur. Při stejném platu, /neboť určitě vyšší nedostanete spíše měnší,krom tedy těch vyvolených co si určují platy,odměny a odchodné sami/ 24000Kč kdy dojde k výměně koruny za Eura při kurzu 34:1 budete mít plat ne 1000 Eur ale jenom cca 700 Eur!!! Takže se vrátíte do doby, tak pár let po revoluci 1989. Vám to nevadí? A co důchodce jak zaplatí své výdaje. Průměrný důchod je ani ne 10500Kč tzn. ještě v první půli roku 2013 bylo Euro 25Kč takže vyjádřeno v Eurech cca 420 Eur , po výměně měn dostane důchodce za stejný důchod nebo teda o valorizaci možná pár korun vyšší/ 10 800Kč/ 320 Eur!!! A úspory v bankách, pod polštářem nebo penzijní spjoření co jste si našetřili, např. 100.000Kč za to byste měli před pár měsíci 4166 Eur, po výměně měn jenom 2941 Eur. Takto se necháme okrádat? Naopak kdyby nebylo zásahu guvernéra ničením hodnoty české koruny Euro by bylo dnes již na úrovni méně než 24 Kč neboť ekonomika zatím není na dně. I po jeho zásahu koruna dokázala na trhu posilovat . On to ale nedovolí a opět ji chce zlikvidovat. Nám jde o to , abyste měli Euro ne za 34Kč v době výměny , ale nejlépe za 20 Kč!!! Abychom se platy a tím co jsme si našetřili přibližovali alespoň trochu vyspělejším zemím, a ne Kubě nebo KLDR. Takže i obyčejný důchodce by měl v době předpokládané výměny měn ne v průměru 320 Eur, ale 10.800Kč:20= 540 Eur!!! A to se týká každého poctivě pracujícího člověka v této zemi!! Policistu, bagristu,úředníka, soudce, uklízečky...jejich platy a úspory by jeli nahoru podobným propočtem. Panu guvernérovi jde o to, aby zlikvidoval poctivé občany o jejich platy a úspory?! Toto si necháme líbit? A stát by na splátku dluhu v Eurech vydal na 1 Euro jenom 20Kč a ne 34Kč?
Guvernér dostal od nějakých podobně vychytralých Angličanů cenu guvernér roku. Jasně vždyť jim to vyhovuje . Oni by od něj klidně brali kdyby byla koruna devalvována na 100 Kč za Euro. Jak by se pak Angličanům a jiným zde hýřilo v barech a salónech, a levně nakupovalo. Spíše by měl dostat Leninovu cenu za plánování jak zničit hodnotu české koruny, plánovaně a uměle. Ne tržním pohybem na trhu měn. Toto je kapitalistický způsob plánování nebo záměrná likvidace měny, státu a občanů?!
K této tragedii samozřejmě musíme přičíst škody pro občany abnormálním zvýšením cen veškerých výrobků a služeb. Vyzývám odpovědné politiky,úředníky a všechny co můžete zabránit tomuto zločinu proti státu a jeho občanům čiňte okamžitě!
13. 02. 2014 | 22:47

cgslyvds@egzroldb.com napsal(a):

In addition to being a wonderful place., <a href="http://svenskacasinoonlinesource.eu/">mobil online casino</a>, [url="http://svenskacasinoonlinesource.eu/"]mobil online casino[/url], rtv, <a href="http://num1sverigeonlinecasino.eu/">svenska online casino</a>, [url="http://num1sverigeonlinecasino.eu/"]svenska online casino[/url], >:-[[[,
26. 02. 2014 | 12:12

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy