ZaZIPované priority výzkumu

24. 06. 2012 | 14:21
Přečteno 4963 krát
Toto je čtvrtý díl příběhu o přípravě Priorit výzkumu v ČR pro příštích 20 let.

Nejdříve rekapitulace dosavadních kapitol příběhu [1] [2] [3]: Vláda loni v létě zadala přípravu Priorit výzkumu pro ČR pro příštích dvacet let --> Na Priority se má orientovat výzkum a vývoj v ČR a hlavně se na ně mají směrovat státní peníze --> Priority mají reagovat na hrozby a výzvy, které na ČR číhají --> Hrozby a výzvy měla identifikovat podkladová Studie institutu CESES --> Studie CESES však byla předlouho přísně utajená --> Studii jsem se snažil od Úřadu vlády (ÚV) získat --> Po měsících peripetií jsem studii vyloudil bez možnosti dalšího šíření --> V dubnu se Studie CESES v tichosti objevila skryta jako ZIP soubor na webu ÚV --> nedávno se Studie konečně objevila skoro normálně na webu. A zde skončila 12.kapitola příběhu, někdy v polovině dubna.

Kapitola 13: Průběžně se umístění podkladové studie CESES na webu měnilo. Dnes ji lze dohledat zde, ale nikoliv v seznamu dokumentů, ale dosti podivně pod podnadpisem samotné web stránky.

Kapitola 14: Koncem dubna návrh Priorit projednala vládní Rada. Na stránce Priorit však vyvěšeny nejsou a je tam jen strohé oznámení. Rada Priority schválila a poslala je do připomínkového řízení ministerstvům. Od té doby nebylo o prioritách opět moc slyšet. Vypátrat se ovšem dají. Jsou umně skryty v ZIP souboru jako materiál A4 z 272. zasedání Rady. Je to díky tomu, že od ledna letošního roku byla Rada konečně přinucena své dokumenty zveřejňovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Pod pokličkou
Po připomínkovém řízení návrh Priorit zanedlouho zřejmě schválí vláda. To předurčí orientaci výzkumu a jeho financování v ČR na další dvě dekády. Je proto pozoruhodné, jak málo se o tak významné agendě veřejně v akademické komunitě ví a hovoří. O záležitost se média v podstatě nezajímají a k věci se nevede veřejná diskuse. Čekal jsem, že takové důležité věci se budou věnovat alespoň akademické a vědecké rady vysokých škol a akademie věd, když už ne diskuse ve veřejnoprávní televizi jako třeba nedělní otázky Václava Moravce. Širší akademická veřejnost včetně těch co velké výzkumné instituce řídí o existenci Priorit tak dnes ví jen mlhavě. A o jejich obsahu neví zpravidla nic. Mnozí proto budou hodně překvapeni, až jednoho letního dne vláda Priority schválí.

Není ale divu. Byť vláda v zadání požadovala transparentní proces přípravy Priorit, moc tomu tak nebylo. Příprava probíhala v tichosti nejen před širší akademickou veřejností, ale i před poradními orgány Rady vlády pro výzkum. Z výsledného materiálu Priorit je sice zřejmé, že jejich rozpracování bylo věnováno hodně poctivé práce, ale problém je v tom, že není vůbec jasné, jak a proč byly konkrétních priority vybrány.[1] Proč byly zvoleny tyto a ne jiné priority? Proč byla do priorit vybrána právě následující šestka (v závorce doporučený podíl finančních prostředků)?

1. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 20%
2. Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů 18%
3. Prostředí pro kvalitní život 18%
4. Sociální a kulturní výzvy 10%
5. Zdravá populace 20%
6. Bezpečná společnost 14%

Jedinou stopou k původu těchto vybraných šesti Priorit je nám již zmíněná podkladová studie Klíčová ohrožení a příležitosti rozvoje české republiky do roku 2025 od institutu CESES. Jenomže její závěry a doporučení s vybranými prioritami moc neladí. Posuďte sami:

A. Výzvy v oblasti zvyšování potenciálu společnosti a ekonomiky
I. Přírodní kapitál 155
4.4 SV 1 – SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ A MATERIÁLOVÉ NÁROČNOSTI EKONOMIKY
4.5 SV 2 – UDRŽENÍ STABILNÍHO FUNGOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH SLUŽEB
II. Lidský kapitál 164
4.6 SV 3 – PŘÍPRAVA SPOLEČNOSTI NA DEMOGRAFICKÉ STÁRNUTÍ
4.7 SV 4 – ŘÍZENÁ MIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ
4.8 SV 5 – ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ A MOTIVACE POPULACE
4.9 SV 6 – OCHRANA A PODPORA LIDSKÉHO ZDRAVÍ
III. Finanční a fyzický kapitál
4.10 SV 7 – PODPORA ZNALOSTNÍ EKONOMIKY
4.11 SV 8 – KONSOLIDACE VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ
IV. Sociální kapitál
4.12 SV 9 – ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI A ZAMĚSTNANOSTI
4.13 SV 10 – ZAJIŠTĚNÍ ROVNOSTI PŘÍSTUPU K ZÁKLADNÍM SOCIÁLNÍM PRÁVŮM
B. Výzvy v oblasti zlepšení regulace a vládnutí 192
I. Vládnutí a správa (“governance and policy”) 192
4.14 SV 11 – EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY A ZLEPŠENÍ INSTITUCIONÁLNÍHO PROSTŘEDÍ K VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY
4.15 SV 12 – POSILOVÁNÍ DŮVĚRYHODNOSTI A LEGITIMITY INSTITUCÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY
4.16 SV 13 – TRANSFORMACE VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍHO STÁTU
4.17 SV 14 – ROSTOUCÍ KOMPLEXITA HROZEB, RIZIK A ADAPTACE BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU ČR
II. Demokracie a existující politický řád (“polity”)
4.18 SV 15 – ROZVOJ DEMOKRACIE
III. Zapojení do světových a evropských struktur
4.19 SV 16 – PŘÍPRAVA LIDÍ A STÁTU NA NÁROKY GLOBALIZACE A PROHLUBOVÁNÍ EVROPSKÉ INTEGRACE

Co jsou ty správné priority?
Nejsem prognostik a expert na identifikaci priorit. Stejně jako jimi nejsou členové KRE (koordinační rada expertů), kteří na výběr Priorit a jejich rozpracování měli dohlížet. Ale sleduji své okolí a vidím, že zdaleka největší překážkou rozvoje České republiky nebo dokonce hrozbou, je nízká kvalita vládnutí. Upozorňuje na to i studie CESES. Není o tom však ani jedna z vládě doporučovaných šesti priorit. Vybrané priority se totiž orientují především do sektorů kde funguje trh a firmy, méně do oblasti (ne)fungování veřejného sektoru.

Zatímco 10 z celkem 16 tzv. strategických výzev identifikovaných studií CESES je dominantně předmětem výzkumu společenských věd, z 6 vládě doporučených priorit tam spadá cca jen jedna. Osobně sice studii CESES považuji za příliš úzce zaměřenou do sociálně-ekonomické oblasti, ale kromě této studie žádná jiná studie identifikující budoucí příležitosti a ohrožení ČR není k dispozici.

Z toho dovozuji, že KRE zřejmě v jisté fázi seznala, že 16 strategických výzev identifikovaných podkladovou studii CESES není dostatečně relevantních a rozhodla se priority stanovit (definovat) sama. Jinou analytickou studii, která by adekvátnost šesti vybraných prioritních oblastí definovaných, totiž zřejmě KRE k dispozici neměla. A nemá ji ani Rada, ani veřejnost a ani jí nebude mít vláda, až bude priority zanedlouho schvalovat.

Při vší úctě k vědecké ctihodnosti členů KRE nelze předpokládat, že tito jsou také experty na identifikaci hrozeb a výzev České republiky v globálním světě (role KRE byla koordinační). Pokud to tedy byla KRE, která nakonec definovala 6 prioritních oblastí VaV, a navíc výrazně odlišně od podkladové studie CESES, zůstává otevřená otázka, nakolik je oněch 6 předkládaných priorit ve shodě se skutečnými strategickými výzvami a hrozbami před kterými stojí ČR. Dovolím si připomenout, že odborné panely již pouze rozpracovávaly předem definované priority a priority samotné stanovovat nemohly.

Nízká kvalita vládnutí jako opomenutá hrozba ČR
Uznávaná mezinárodní srovnání konkurenceschopnosti [1] [2] [3] jasně dokladují, že mezi největší problémy (a tedy hrozby) České republiky patří nízká kvalita vládnutí, ve většině jeho realizací ve formě veřejných politik. Přitom nutnou (nikoliv postačující) podmínkou pro kvalitní vládnutí v zemi je kvalitní výzkum v oblasti společenských věd, protože se dotýká (skrze tzv. evidence-based policies, regulatory impact assessment, kvalitu veřejné diskuse a veřejnou volbu) v podstatě všech oblastí vládnutí: národohospodářská problematika (např. funkční a přehledný systém zdanění, makroekonomické modely), sociální problematika (dobře zacílené a funkční sociální programy), vzdělávací problematika (funkční maturita a celý systém monitoringu výsledků vzdělávání), řízení zdravotnictví (funkční systém prevence, efektivní léková politika), migrační politika (získávání a udržení mozků ze zahraničí), analýzy dopadů politik (aktivní politika zaměstnanosti, systém investičních pobídek, nástroje proti sociálnímu vyloučení), atd. Ne náhodou vládou schválená Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období let 2012 – 2020 identifikuje jako jeden ze tří základních pilířů konkurenceschopnosti efektivní instituce. Bez dostatečné podpory ze strany kvalitního společenskovědního výzkumu hrozí pokračování nízké kvality vládnutí v ČR se všemi důsledky pro všechny sektory.

A navíc, nejméně kvalitní výzkum se v ČR dnes realizuje v oblasti společenských věd. Je to určitě dáno historickým dědictvím (zničení intelektuálních elit nacistickým režimem a následná tvrdá komunistická ideologizace těchto oborů). Dnes k tomu dále přispívá neideologická a odosobněná Metodika hodnocení VaV, která v oblasti společenských a humanitních věd nejenže nezohledňuje excelenci, ale dokonce posiluje podprůměrnost a pseudovýzkum (prosté sčítání kusů výsledků a zásadní nedostatky ve verifikacích výsledků). Kromě toho kvalitní základní a aplikovaný společenský výzkum na VŠ je významným faktorem při přípravě nedostatkových odborníků pro formování a implementaci státních politik ve všech oblastech (důvod proč i dobré nápady při implementaci v rukou státních úředníků selhávají...).

Bez kvalitnějšího vládnutí v ČR bude neefektivní i podpora VaV v dalších Prioritami preferovaných oblastech, kde služby a zboží bude i nadále produkovat primárně soukromý sektor, jehož výkonnost se špatným vládnutím a špatně navrženými institucemi výrazně snižuje.

I na základě těchto skutečností se domnívám, že Prioritami navržená nízká (10%) finanční alokace na prioritní oblast Sociální a kulturní výzvy nereflektuje reálné problémy a potřeby ČR a není moudrým řešením.

Jsem si vědom, že prioritní oblasti nejsou definovány oborově, ale cílově, takže každá prioritní oblast představuje určitý oborový průřez. Z tohoto pohledu, při znalosti podrobnějšího obsahu podoblastí a cílů priorit mi však vychází orientace na výzkum v oborech společenských a humanitních věd ještě nižší.


Poznámky:
[1] Vládní zadání konstatuje, že: Smyslem priorit VaVaI je strategické orientování části národního VaVaI do oblastí, které napomohou řešit zásadní současné a předvídatelné budoucí problémy a výzvy ČR a umožní využít potenciální příležitosti pro vyvážený rozvoj ČR.
Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošek Jan · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berkovcová Jana · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo · Cizinsky Ludvik Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Goláň Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kaláb Tomáš · Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Koch Paul Vincent · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Mundier Milan · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerudová Danuše · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pícha Vladimír · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Ruščák Andrej · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Řeháčková Karolína Avivi · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šojdrová Michaela · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štěpánek Pavel · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zajíček Zdeněk · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří · Zouzalík Marek Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael · Žantovský Petr Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy