ZaZIPované priority výzkumu

24. 06. 2012 | 14:21
Přečteno 4276 krát
Toto je čtvrtý díl příběhu o přípravě Priorit výzkumu v ČR pro příštích 20 let.

Nejdříve rekapitulace dosavadních kapitol příběhu [1] [2] [3]: Vláda loni v létě zadala přípravu Priorit výzkumu pro ČR pro příštích dvacet let --> Na Priority se má orientovat výzkum a vývoj v ČR a hlavně se na ně mají směrovat státní peníze --> Priority mají reagovat na hrozby a výzvy, které na ČR číhají --> Hrozby a výzvy měla identifikovat podkladová Studie institutu CESES --> Studie CESES však byla předlouho přísně utajená --> Studii jsem se snažil od Úřadu vlády (ÚV) získat --> Po měsících peripetií jsem studii vyloudil bez možnosti dalšího šíření --> V dubnu se Studie CESES v tichosti objevila skryta jako ZIP soubor na webu ÚV --> nedávno se Studie konečně objevila skoro normálně na webu. A zde skončila 12.kapitola příběhu, někdy v polovině dubna.

Kapitola 13: Průběžně se umístění podkladové studie CESES na webu měnilo. Dnes ji lze dohledat zde, ale nikoliv v seznamu dokumentů, ale dosti podivně pod podnadpisem samotné web stránky.

Kapitola 14: Koncem dubna návrh Priorit projednala vládní Rada. Na stránce Priorit však vyvěšeny nejsou a je tam jen strohé oznámení. Rada Priority schválila a poslala je do připomínkového řízení ministerstvům. Od té doby nebylo o prioritách opět moc slyšet. Vypátrat se ovšem dají. Jsou umně skryty v ZIP souboru jako materiál A4 z 272. zasedání Rady. Je to díky tomu, že od ledna letošního roku byla Rada konečně přinucena své dokumenty zveřejňovat podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

Pod pokličkou
Po připomínkovém řízení návrh Priorit zanedlouho zřejmě schválí vláda. To předurčí orientaci výzkumu a jeho financování v ČR na další dvě dekády. Je proto pozoruhodné, jak málo se o tak významné agendě veřejně v akademické komunitě ví a hovoří. O záležitost se média v podstatě nezajímají a k věci se nevede veřejná diskuse. Čekal jsem, že takové důležité věci se budou věnovat alespoň akademické a vědecké rady vysokých škol a akademie věd, když už ne diskuse ve veřejnoprávní televizi jako třeba nedělní otázky Václava Moravce. Širší akademická veřejnost včetně těch co velké výzkumné instituce řídí o existenci Priorit tak dnes ví jen mlhavě. A o jejich obsahu neví zpravidla nic. Mnozí proto budou hodně překvapeni, až jednoho letního dne vláda Priority schválí.

Není ale divu. Byť vláda v zadání požadovala transparentní proces přípravy Priorit, moc tomu tak nebylo. Příprava probíhala v tichosti nejen před širší akademickou veřejností, ale i před poradními orgány Rady vlády pro výzkum. Z výsledného materiálu Priorit je sice zřejmé, že jejich rozpracování bylo věnováno hodně poctivé práce, ale problém je v tom, že není vůbec jasné, jak a proč byly konkrétních priority vybrány.[1] Proč byly zvoleny tyto a ne jiné priority? Proč byla do priorit vybrána právě následující šestka (v závorce doporučený podíl finančních prostředků)?

1. Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech 20%
2. Udržitelnost energetiky a materiálových zdrojů 18%
3. Prostředí pro kvalitní život 18%
4. Sociální a kulturní výzvy 10%
5. Zdravá populace 20%
6. Bezpečná společnost 14%

Jedinou stopou k původu těchto vybraných šesti Priorit je nám již zmíněná podkladová studie Klíčová ohrožení a příležitosti rozvoje české republiky do roku 2025 od institutu CESES. Jenomže její závěry a doporučení s vybranými prioritami moc neladí. Posuďte sami:

A. Výzvy v oblasti zvyšování potenciálu společnosti a ekonomiky
I. Přírodní kapitál 155
4.4 SV 1 – SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ A MATERIÁLOVÉ NÁROČNOSTI EKONOMIKY
4.5 SV 2 – UDRŽENÍ STABILNÍHO FUNGOVÁNÍ PŘÍRODNÍCH SLUŽEB
II. Lidský kapitál 164
4.6 SV 3 – PŘÍPRAVA SPOLEČNOSTI NA DEMOGRAFICKÉ STÁRNUTÍ
4.7 SV 4 – ŘÍZENÁ MIGRACE A INTEGRACE CIZINCŮ
4.8 SV 5 – ZVÝŠENÍ KOMPETENCÍ A MOTIVACE POPULACE
4.9 SV 6 – OCHRANA A PODPORA LIDSKÉHO ZDRAVÍ
III. Finanční a fyzický kapitál
4.10 SV 7 – PODPORA ZNALOSTNÍ EKONOMIKY
4.11 SV 8 – KONSOLIDACE VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ
IV. Sociální kapitál
4.12 SV 9 – ZVÝŠENÍ ZAMĚSTNATELNOSTI A ZAMĚSTNANOSTI
4.13 SV 10 – ZAJIŠTĚNÍ ROVNOSTI PŘÍSTUPU K ZÁKLADNÍM SOCIÁLNÍM PRÁVŮM
B. Výzvy v oblasti zlepšení regulace a vládnutí 192
I. Vládnutí a správa (“governance and policy”) 192
4.14 SV 11 – EFEKTIVNÍ ŘÍZENÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY A ZLEPŠENÍ INSTITUCIONÁLNÍHO PROSTŘEDÍ K VÝKONU VEŘEJNÉ SPRÁVY
4.15 SV 12 – POSILOVÁNÍ DŮVĚRYHODNOSTI A LEGITIMITY INSTITUCÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY
4.16 SV 13 – TRANSFORMACE VEŘEJNÝCH SLUŽEB A SOCIÁLNÍHO STÁTU
4.17 SV 14 – ROSTOUCÍ KOMPLEXITA HROZEB, RIZIK A ADAPTACE BEZPEČNOSTNÍHO SYSTÉMU ČR
II. Demokracie a existující politický řád (“polity”)
4.18 SV 15 – ROZVOJ DEMOKRACIE
III. Zapojení do světových a evropských struktur
4.19 SV 16 – PŘÍPRAVA LIDÍ A STÁTU NA NÁROKY GLOBALIZACE A PROHLUBOVÁNÍ EVROPSKÉ INTEGRACE

Co jsou ty správné priority?
Nejsem prognostik a expert na identifikaci priorit. Stejně jako jimi nejsou členové KRE (koordinační rada expertů), kteří na výběr Priorit a jejich rozpracování měli dohlížet. Ale sleduji své okolí a vidím, že zdaleka největší překážkou rozvoje České republiky nebo dokonce hrozbou, je nízká kvalita vládnutí. Upozorňuje na to i studie CESES. Není o tom však ani jedna z vládě doporučovaných šesti priorit. Vybrané priority se totiž orientují především do sektorů kde funguje trh a firmy, méně do oblasti (ne)fungování veřejného sektoru.

Zatímco 10 z celkem 16 tzv. strategických výzev identifikovaných studií CESES je dominantně předmětem výzkumu společenských věd, z 6 vládě doporučených priorit tam spadá cca jen jedna. Osobně sice studii CESES považuji za příliš úzce zaměřenou do sociálně-ekonomické oblasti, ale kromě této studie žádná jiná studie identifikující budoucí příležitosti a ohrožení ČR není k dispozici.

Z toho dovozuji, že KRE zřejmě v jisté fázi seznala, že 16 strategických výzev identifikovaných podkladovou studii CESES není dostatečně relevantních a rozhodla se priority stanovit (definovat) sama. Jinou analytickou studii, která by adekvátnost šesti vybraných prioritních oblastí definovaných, totiž zřejmě KRE k dispozici neměla. A nemá ji ani Rada, ani veřejnost a ani jí nebude mít vláda, až bude priority zanedlouho schvalovat.

Při vší úctě k vědecké ctihodnosti členů KRE nelze předpokládat, že tito jsou také experty na identifikaci hrozeb a výzev České republiky v globálním světě (role KRE byla koordinační). Pokud to tedy byla KRE, která nakonec definovala 6 prioritních oblastí VaV, a navíc výrazně odlišně od podkladové studie CESES, zůstává otevřená otázka, nakolik je oněch 6 předkládaných priorit ve shodě se skutečnými strategickými výzvami a hrozbami před kterými stojí ČR. Dovolím si připomenout, že odborné panely již pouze rozpracovávaly předem definované priority a priority samotné stanovovat nemohly.

Nízká kvalita vládnutí jako opomenutá hrozba ČR
Uznávaná mezinárodní srovnání konkurenceschopnosti [1] [2] [3] jasně dokladují, že mezi největší problémy (a tedy hrozby) České republiky patří nízká kvalita vládnutí, ve většině jeho realizací ve formě veřejných politik. Přitom nutnou (nikoliv postačující) podmínkou pro kvalitní vládnutí v zemi je kvalitní výzkum v oblasti společenských věd, protože se dotýká (skrze tzv. evidence-based policies, regulatory impact assessment, kvalitu veřejné diskuse a veřejnou volbu) v podstatě všech oblastí vládnutí: národohospodářská problematika (např. funkční a přehledný systém zdanění, makroekonomické modely), sociální problematika (dobře zacílené a funkční sociální programy), vzdělávací problematika (funkční maturita a celý systém monitoringu výsledků vzdělávání), řízení zdravotnictví (funkční systém prevence, efektivní léková politika), migrační politika (získávání a udržení mozků ze zahraničí), analýzy dopadů politik (aktivní politika zaměstnanosti, systém investičních pobídek, nástroje proti sociálnímu vyloučení), atd. Ne náhodou vládou schválená Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky pro období let 2012 – 2020 identifikuje jako jeden ze tří základních pilířů konkurenceschopnosti efektivní instituce. Bez dostatečné podpory ze strany kvalitního společenskovědního výzkumu hrozí pokračování nízké kvality vládnutí v ČR se všemi důsledky pro všechny sektory.

A navíc, nejméně kvalitní výzkum se v ČR dnes realizuje v oblasti společenských věd. Je to určitě dáno historickým dědictvím (zničení intelektuálních elit nacistickým režimem a následná tvrdá komunistická ideologizace těchto oborů). Dnes k tomu dále přispívá neideologická a odosobněná Metodika hodnocení VaV, která v oblasti společenských a humanitních věd nejenže nezohledňuje excelenci, ale dokonce posiluje podprůměrnost a pseudovýzkum (prosté sčítání kusů výsledků a zásadní nedostatky ve verifikacích výsledků). Kromě toho kvalitní základní a aplikovaný společenský výzkum na VŠ je významným faktorem při přípravě nedostatkových odborníků pro formování a implementaci státních politik ve všech oblastech (důvod proč i dobré nápady při implementaci v rukou státních úředníků selhávají...).

Bez kvalitnějšího vládnutí v ČR bude neefektivní i podpora VaV v dalších Prioritami preferovaných oblastech, kde služby a zboží bude i nadále produkovat primárně soukromý sektor, jehož výkonnost se špatným vládnutím a špatně navrženými institucemi výrazně snižuje.

I na základě těchto skutečností se domnívám, že Prioritami navržená nízká (10%) finanční alokace na prioritní oblast Sociální a kulturní výzvy nereflektuje reálné problémy a potřeby ČR a není moudrým řešením.

Jsem si vědom, že prioritní oblasti nejsou definovány oborově, ale cílově, takže každá prioritní oblast představuje určitý oborový průřez. Z tohoto pohledu, při znalosti podrobnějšího obsahu podoblastí a cílů priorit mi však vychází orientace na výzkum v oborech společenských a humanitních věd ještě nižší.


Poznámky:
[1] Vládní zadání konstatuje, že: Smyslem priorit VaVaI je strategické orientování části národního VaVaI do oblastí, které napomohou řešit zásadní současné a předvídatelné budoucí problémy a výzvy ČR a umožní využít potenciální příležitosti pro vyvážený rozvoj ČR.
Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Vuvuzela napsal(a):

Pro koho jsou priority závazné? Pokud nejsou závazné a lze je lehko změnit, je to plýtvání časem a prostředky.
24. 06. 2012 | 15:03

pgjed napsal(a):

Naprosto typické je, nejenom pro činnost vlády a její rady pro VaV, kterou kritizuje pan Munich, ale i pro samotného pana Municha, že se vše odehrává v uzavřeném okruhu teoretiků z vlády, její rady VaV a technologického centra VaV. Ti, jejichž výzkumná činnost znamená bezprostřední přínos pro státní kasu, tedy průmyslové exportní firmy, které tlak na konkurenceschopnost nutí k průběžnému, finančně i odborně náročnému výzkumu, jsou ponecháni zcela stranou. I výběr priorit pak zcela míjí hlavní směr potřeb tohoto vědecko-výzkumného směru, kterým je inovační výzkum technologických procesů a technologických zařízení k jejich realizaci. Svědčí to o tom, jak nekvalifikovaný a ignorantský je přístup vlády k této problematice, ale i o tom, jak hluboko celou zálezitost koncepcí VVI ovládly lobbistické kruhy ČAV a univerzit, které prosazují pod falešným argumentem svobody základního výzkumu mutrácení miliard na činnosti, které kromě papírových publikací zhola nic nepřináší a pro náš průmysl jsou tedy až na vzácné výjimky naprosto nicotné. Je to naprosto tristní stav, kdy v synergii s privatizací klíčových průmyslových zpracovatelských oborů zahraničním vlastníkům, kreří nejenom údržbu a rekonstrukce,l ale i inovace zadávají svým německým, americkým a dalším cizím firmám, je naše investiční strojírenství naší exekutivou nepochopitelně zaháněno do obtížných situací snižujících jeho konkurenceschopnost.
Je to celé postaveno na hlavu. Chápu, představitele AV, státních výzkumáků i škol, že se snaží jakkoliv si zajistit dostatek prostředků na pohodlné bezproblémivé přežívání, kterým by věcně zadaný, termínovaný výzkum s garancí plně funkčního hmotného průmyslově udržitelného výstupu rozhodně nebyl. Co ale nechápu, je přístup politických špiček, které se tváří, že nejenom škrtá a šetří, ale i hledá nové zdroje práce pro lidi a příjmů pro státmí kasu. Ale jediný možný zdroj tohoto - export moderních technologických investičních celků všemožně podráží a nepodporuje a ignoruje. Teprve, když člověk uváží kvalifikaci a praxi lidí, jako Nečas, Kalousek a další, ale i jejich předchůdců - Sobotka, Paroubek, Zeman, Gross..., začne s jistou hořkostí chápat, proč tomu tak je. Je to ale pro naši ekonomiku řízená cesta do pekel .
24. 06. 2012 | 15:43

jogín napsal(a):

Pan Munich má bezpochyby pravdu, když hodnotí úroveň vládnutí jako největší problém zdejší ekonomiky. Otázkou zůstává, co je vlastně výzkum. Už z oficiální terminologie, která slovo věda nepoužívá, vyplývá snaha povýšit libovolný průzkum veřejného mínění na výzkum a rovnocenný či nadřazený skutečné tvůrčí činnosti. Nejvíce to platí pro ekonomii, která má k vědě ještě daleko a nachází se v předvědeckém stadiu. Vypovídá o tom jak schopnost předpovědi (současná dluhová krize, reálný propad zdejší ekonomiky při růstu ekonomiky sousedů atd.), tak podstatné mezery v ekonomické teorii samotné (na př. problémy redistribuce výnosu) a neúměrný důraz na nereálné primitivní ekonomické modely. Zcela je zanedbávána realizace výnosu vědy prostřednictvím vzdělání (vědecký úspěch užitý k rozpoznání kvalifikace univezitních pedagogů) a současný tlak na okamžité průmyslové aplikace vede k úpadku vědy aneb "základního výzkumu. Výsledkem může být jen další propad vzdělání, dosud působený nesmyslnou expanzí pochybných univerzit a rušením osnov, zrušením maturit a likvidací učňovského školství. Postmoderní přístup k vzdělání znegoval staleté zkušenosti a výsledky jsou zřejmé už jen z nárůstu funkční negramotnosti.
24. 06. 2012 | 17:34

Almo G™ napsal(a):

Opět se dovoluji připomenout se svou otázkou:

Kolik získal nikým nevolený Daniel Munich ze státního rozpočtu, státních grantů i jakýchkoliv organizací napojených na státní rozpočet v jakékoliv - přímé i nepřímé souvislosti s přípravou školného na vysokých školách?

Jaká je výsledná - celková částka? Jaké jsou jednotlivé položky?

Kolik je celkem podobných lobbistů, kteří ze zákulisí ovlivňují politické strany a berou státní peníze za přípravu něčeho, co si naprostá většina voličů nepřeje? (Kromě exktrémně bohatých voličů TOP09?)?

Zatím se spokojím jen s odpovědí jednoho z nich. Protože dává najevo, jak moc je pro otevřený rozpočet a otevřenost v otázce státních analýz a projektů, jistě mu nebude proti mysli přispět i svou malou troškou do mlýna. Má k tomu stejně dobrou příležitost, jako úředníci, které tady s takovou vervou a odvahou cupuje na kousky.

Jistě zatím neodpověděl jen nedopatřením. Jistě už má výslednou částku připravenou ke zveřejnění. Těším se.
24. 06. 2012 | 17:44

Al Jouda napsal(a):

Ty priority v tom ZIPu jspo jen všeobecné kecy, které nestojí ani za mák a těžko se bude kontrolovat jejich konečné splnění - jsou jako stvořené pro alibistické okecávání !!!
Já bych si například představoval jako konkretní priortu vývoj akumulátoru elektrické energie pro osobní automobil co nejmenší hmotnosti a co největší kapacity, mkterý by zajišťoval elmotoru o výkonu 50 kW provozní dobu na plný výkon 2 hodiny. K tomu rekuperační zařízení,mkteré by při jízdě s kopce nabíjelo tento akumulátor.
Kdyba se k plánu těchto priorit mohla vyjádřit veřejnost, tak by vzniklo zcela určitě mnoho racionálních návrhů, na které by se naše věda při dobrém zafinancování mohla soustředit a "zlaté české ručičky" by přinesly ovoce!
24. 06. 2012 | 18:22

Bunny napsal(a):

to pgjed:
Zdá se, že jste celý rozvrkočený z absence strategického bodu Zvyšování ekonomické a politické moci církve.
Už je i jasné, jak si představujete dojení státu - bádat se smí jen tak, aby to neprodleně plnilo státní kasu a bylo na odpustky. S heslem méně nezpeněžitelného bádání - více modlení a smradu z kadidla přeji hezkou pracovní neděli.
24. 06. 2012 | 19:03

Milan V napsal(a):

pro autora tohoto blogu:
Studie CESES přece nestanoví vědecké výzvy, většina výzev popsaných ve studii jsou
výzvy politické a společenské.
Naproti tomu těch 6 Priorit jsou standardní (v rámci zemí EU) VĚDECKÉ a výzkumné priority. Bohužel jsou stále příliš obecné a v českém systému "chytrá horákyně"
se pod ně vejde prakticky vše.
24. 06. 2012 | 20:56

pgjed napsal(a):

To Bunny: A co očekáváte že vám na takovou stupidní oslovinu odpovím? Maximálně se vás můži zeprat, jestli jste ožralý, nebo sjetý?
24. 06. 2012 | 22:36

Miroslav Pivoda napsal(a):

VUT Brno otevřelo muzeum výpočetní techniky. V tom by snad Česká republika mohla být úspěšná. Do Hyde Parku na ČT24 pak zvou lidi, kteří Česko k Nobelově ceně určitě nepřivedou - viz případ rektora VUT Brno Karla Raise, který se podílel na prevenci Nobelovy ceny pro Česko: https://sites.google.com/site/vaclavpolakaols/
25. 06. 2012 | 08:12

GVKB napsal(a):

http://www.gvkb.cz/?p=18563
12. 09. 2014 | 09:44

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Aktuálně.cz Blog · Atapana Mnislav Zelený B Baar Vladimír · Babka Michael · Balabán Miloš · Bartoníček Radek · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bednář Vojtěch · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Bernard Josef · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořák Jan · Dvořák Petr · Dvořáková Vladimíra E Elfmark František F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fibigerová Markéta · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Hájek Jan · Hála Martin · Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Heroldová Martina · Hilšer Marek · Hladík Petr · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holásková Kamila · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hrabálek Alexandr · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubálková Pavla · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Karfík Filip · Karlický Josef · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Pavel · Klíma Vít · Klimeš David · Klusoň Jan · Kňapová Kateřina · Kocián Antonín · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolářová Marie · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Konrádová Kateřina · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Máchalová Jana · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Měska Jiří · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minář Mikuláš · Minařík Petr · Mittner Jiří · Moore Markéta · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Nerušil Josef · Niedermayer Luděk · Nosková Věra · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít · Nožička Josef O Obluk Karel · Ocelák Radek · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Oujezdská Marie · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peka Karel · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Petříčková Iva · Pfeffer Vladimír · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Polách Kamil · Polčák Stanislav · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rydzyk Pavel · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Sirový Michal · Skalíková Lucie · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slejška Zdeněk · Slimáková Margit · Smoljak David · Smutný Pavel · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šindelář Pavel · Šípová Adéla · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špalková Veronika Krátká · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štěpán Martin · Štern Ivan · Štern Jan · Štětka Václav · Štrobl Daniel T T. Tereza · Táborský Adam · Tejkalová N. Alice · Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Tůma Petr · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Vacková Pavla · Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vančurová Martina · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Vostrá Denisa · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Wirthová Jitka · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy