Konec kapitalismu

14. 11. 2011 | 01:11
Přečteno 23961 krát
Ne, není to řecká dluhová krize, není to ani Itálie, Portugalsko, Irsko nebo Španělsko a povážlivý stav jejich národního hospodářství, nejsou to ani rostoucí české dluhy, nebo sympatie ke spravedlivě orientované společnosti, které mě vedou k této úvaze. Historie lidstva se dá docela dobře popsat i jako kontinuální posloupnost společenských krizí.

Nejsou to ani fráze nebo ideologická rétorika euroskeptiků, kterým současný stav Europy jakoby dával za pravdu. Europská Unie je velmi mladé společenské a hospodářské seskupení a bylo by naivní si myslet, že všechno půjde hladce a bez problémů. Jsem přesvědčen, že spojená Evropa představuje logický vývoj tohoto kontinentu, potřebuje čas na svou smysluplnou a efektivní organizaci a její silné roky teprve přijdou. Není to ani vystřízlivění z „amerického snu“, který byl a pro mnoho lidí stále ještě je velmi přitažlivý. Nejsou to ani astronomicky vysoké státní dluhy Spojených států, které vedou toto společenství do slepé uličky, ale spíše vůle nebo přesněji řečeno nevůle lidí tyto dluhy platit. Placení vlastních dluhů je jistě krizí doby. Život na dluh, jako princip kapitalismu, je dlouhodobě neudržitelný.

To, co mě vede k úvahám o konci společenského principu zvaného „kapitalismus“, je postupné vyčerpání samotných jejich pilířů, na kterých jeho existence stojí: levná pracovní síla, levné surovinové zdroje a levná a dostupná energie. Toto jsou základní prvky, na kterých tento ekonomický model vznikl, na kterých se rozvinul a který s jejich postupným vyčerpáváním se zvolna vyčerpává i on sám. Na druhé straně je ovšem třeba zdůraznit, že tzv. socialismus nebo komunismus nejsou žádnou plnohodnotnou alternativou a tedy nemá smysl tímto směrem ani uvažovat.
Historie dokládá, že společenské změny přicházející v minulém tisíciletí se objevovaly celkem pravidelně a byly téměř zákonitě hybnou silou pozitivního společenského vývoje, byť byly vždy provázeny nepokoji, násilím, válkami a společenským neklidem. Dnes je více než evidentní, že svět, ve kterém je nám dáno žít, prochází také obdobím takovéto zásadní proměny.

Poslední velké zdroje levné pracovní síly – Čína a Indie se vyčerpávají mnohem rychleji než ekonomové a národohospodáři předpokládali. Automatizované stroje nebo roboti, (jak by řekl Karel Čapek) se zdají jistou alternativou nebo náhradou za levnou lidskou práci (která nespí, nestávkuje, nemá hlad a nežádá zvýšení platu), ale toto technologické řešení levné pracovní síly nenabízí nic, co by řešilo problémy společenské. Spíše naopak. Technologická řešení společenských problémů se v minulosti ukázala vesměs jako destruktivní a s katastrofálními následky. Problém není ve strojích, problém je v nesouměřitelnosti lidské a strojové práce.

Nerostných a neobnovitelných zdrojů surovin na Zemi je omezené a konečné monžství, i když se odhaduje, že je jich dostatek na mnoho a mnoho let dopředu. Není to ale množství, které je tu kritické, je to cena, kterou za jejich dobývání musíme platit - cena ve smyslu ničení a likvidace našeho životního prostředí. Obávám se, že je to cena podstatně vyšší, než jsme nejen ochotni, ale především schopni platit. Se stejnou akcelerací, s jakou se zvyšuje těžba nerostných surovin, akceleruje i devastace podmínek pro samotný lidský život. Člověk nežije z aut, strojů, luxusního zboží nebo peněz. Chlebem živ je člověk. Neuvěřitelná lehkost bytí na straně jedné a neuvěřitelně těžký životní úděl na straně druhé jsou průvodními jevy naší současné doby. Pokud tento rozpor dosáhne kritické meze, přivodí společenskou explozi.

Světové zásoby uhlí a nafty se rychle tenčí. Víra v pokračující ekonomický růst na principu využívání obnovitelných a tzv. čistých zdrojů energie se postupně ukazuje jako nereálná. Jednak na výrobu jejich generátorů je potřeba relativně velkého množství tradičních zdrojů energie a surovin, jednak jejich efektivita je relativně nízká a potom už vůbec tyto zdroje nejsou tzv. čisté a bez negativních vlivů na prostředí. Ekologické principy energetických zdrojů, byť se to zdá kacířské tvrzení, připomínají princip vyhánění čerta ďáblem. Atomová energie nebo snad jaderná fůze představují zase hru s energiemi, které pokud se vymknou naší kontrole, mají nedozírné důsledky. Je více než zřejmé, že k našemu životu v dostatku a blahobytu spotřebováváme podstatně víc, než si můžeme dovolit. Je tedy jen logické, že tento společenský a hospodářský koncept musí být dříve nebo později vystřídán něčím jiným.

Myslím, že není podstatné to, co zaniká, to co odchází, ale to, co přichází. Pro náš život je podstatné, jak žijeme dnes a jak nám bude dáno žít zítra. Samozřejmě z historie je možné porozumět společenským a hospodářským procesům a trendům, je možné se poučit z chyb a omylů, je možné se poučit i z lidské moudrosti a vznešenosti. Nicméně žádná historie nezaručuje budoucí vývoj. Jak uvádí Manuel De Landa, kapitalismus byl pouze jednou z několika možných alternativních cest, kterou se lidstvo v té době vydalo. Ve stejné době byly příhodné a velice reálné podmínky i pro zcela jiné uspořádání společnosti a světového hospodářství. Proč se však svět vydal cestou, jak nám to dnes popisuje historie, je velmi komplikované definovat.

Jaká tedy bude naše budoucnost? Zkušenost ukazuje, že ji bohužel není možné nalézt ve hvězdách, jak se domnívali mnozí naši předkové a jak doufají i někteří současní vědci. Kdyby tomu tak opravdu bylo, všechno by bylo o hodně snazší. O tom, že nadcházející svět bude světem globálním, není ovšem pochyb. Ostatně globalizace není nic nového pod sluncem. První a opravdu globální organizaci vybudoval už v 15. až 17. století Vatikán. Jeho vliv – jednoho z nejmenších států na světě – není možné podceňovat ani dnes. V 18. a 19. století se globalizace odehrávala na úrovni států. Britská říše byla tak veliká, že nad ní slunce nikdy nezapadalo a angličtina jako světový jazyk je dědictvím po tomto imperiu. Ve 20. století se globalizace odehrávala na úrovni korporací, nadnárodních koncernů, bank a velkých společností, které ovládly celý světový kapitál. Dnes digitální technologie umožnily globalizaci na úrovni drobných firem nebo samotných jednotlivců. Počítače, internet, mobilní telefony, iPhone, iPad, .... tohle všechno je tím, co dává předpoklad k jiné organizaci světa. Je více než zřejmé, že právě tyto technologie sehrají při formování příštího uspořadání společnosti jednu ze zásadních rolí.

Odmítání globalizace je přinejmenším naivní a připomíná rozbíjení strojů v 19. století – tedy upírání pozornosti a frustraci společnosti špatným směrem. Globalizace není záležitostí technologickou, globalizace je záležitostí organizační. Problémem není zda globalizace bude či nikoli, globalizace je tu. Problémem je jaká ta globalizace bude, do jaké podoby se vyvine, zda se podaří – nebo lépe jak dalece se podaří - kompenzovat její negativní dopad na lidskou existenci. Problémem je její forma, nikoli sama její existence. Digitální technologie umožňují podstatně jiný způsob vzájemné komunikace společnosti a zásadně její jinou organizaci. Tzv. arabská revoluce byla prý umožněna existencí sociální sítě „facebook“. Je to síla, jejíž moc dnes mnozí politikové podceňují a mnozí ji naopak zase přeceňují. Pošetilost mocných vede ke snaze kontrolovat v té či oné formě tok informací a peněz ve všech částech světa bez toho, aniž by si prakticky a plně uvědomovali důsledky svého jednání a svých rozhodnutí.

Žijeme ve světě akcelerující inflace hodnot. Je to alarmující jev a jeden z dalších projevů soumraku nad světem kapitalismu. Uměle vytvářený konzum, upírání se k fiktivním modlám jako jsou Gucci, Versace, BMW, Rolex a mnoho, mnoho dalších, nepřinášejí bohužel odpovědi na nejzákladnější otázky člověka – tedy proč jsme tu, odkud přicházíme a kam směřujeme. Chceme být nejbohatšími lidmi na hřbitově anebo se chceme ohlédnout za svým životem s tím, že jsme ho nežili nadarmo? Fiktivní nejsou v našem světě jen hodnoty padělků těchto značkových výrobků, fiktivní jsou i hodnoty samotných originálů. A tak jako se nedá věřit pravosti spotřebního zboží, nedá se věřit ani pravosti kapitánů současného průmyslu, nedá se věřit ani pravosti politiků, nedá se věřit lidem, kteří udávají směr vývoje našeho světa. Nedá se věřit už ani penězům a jejich pravosti, neboť ty se z velké části proměnily v nuly a jedničky, a s neuvěřitelnou rychlostí obíhají svět v globálním urychlovači nazvaném „burza“. Jejich „hodnota“ je nejen relativní, ale mění se z vteřiny na vteřinu. A se stejnou rychlostí, s jakou peníze obíhají svět, ztrácejí peníze i na své hodnotě. Inflace nejen věcí, které vytvářejí pozadí nádherného dobrodružství našeho života, ale především hodnot, na kterých náš život stojí a které určují jeho kvalitu, je jevem, který volá po změně. Je to především ztráta autenticity našeho života, která volá po změně.

Definovat naší budoucnost anebo se snažit ji nějak pojmenovat, je v tuhle chvíli nemožné a snad i naivní. Není se také nutné bát dní budoucích. Svět nezanikne, jen bude jiný. Jaký bude, zřejmě nezáleží na konstalaci hvězd, ale spíš na tom, zda člověk zůstane člověkem. Zda si uchová své lidství, svou důstojnost a zda bude schopen znovu poctivě definovat svou vlastní identitu.

Komentáře

Aktuálně.cz má zájem poskytovat prostor jen pro korektní a slušně vedenou debatu. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se zároveň zavazujete dodržovat Kodex diskutujících. Pokud Váš text obsahuje hrubé urážky, vulgarismy, spamy, hanlivá komolení jmen, vzbuzuje podezření z porušení zákona, je celý napsán velkými písmeny či jinak odporuje zdejším pravidlům, vystavujete se riziku, že jej editor smaže.
Přejeme Vám zajímavou a inspirativní výměnu názorů.
Libor Stejskal, editor blogů (blogy@aktualne.cz)

Maximus napsal(a):

Jestli chce lidstvo přežít, tak se bude muset spousta věcí
změnit. Zatím totiž žilo dosud extenzívně a marnotratně. Neustále se zvětšuje počet lidí na planetě, vyčerpávají se suroviny, zdroje energie, ničí se fauna a zejména veledůležitá flóra, chybí dostatek pitné vody, je stále míň prostoru a samozřejmě potravin. U nás jsme si zkusili na ostro paralelně vedle sebe existující dva politické systémy. Zatímco předvoj komunismu socialismus zašel na úbytě díky tomu, že bránil podnikání a maximalizaci zisku jednotlivců a skupin lidí a vedlo to celé k flegmatismu lidí a nesvobodě vč. té tvůrčí, která s tímto režimem byla zákonitě spojena, tak zase kapitalismus vede nebo má namířeno rovněž do slepé uličky. Maximalizace zisku z podnikání vede za ta léta co se rozjela síla kapitalismu k zahušťování či koncetraci majetku a výrobních prostředků a tudíž k polarizaci společnosti, kdy malé procento lidí vlastní všechno a vlastně všechny, co mají stále míň a míň majetku a peněz. Politici v tomto režimu jsou jen loutky na drátkách těch co vlastní obrovské majetky a většina si jich ani nechce uvědomit, že pokud ve společnosti nezůstane silná a velká střední třída občanů, tak dojde časem k hospodářské, politické a samozřejmě sociální nestabilitě nejen jednoho státu či celých velkých celků. V současné době začínáme být toho svědky a zřejmě nespokojenost bude neustále zesilovat s tím jak budou lidem chybět finanční prostředky. Budoucnost
je zřejmě asi jen v určité kombinaci obou politických režimů, ale čínská verze to není ani náhodou. I tam nyní jsou už miliardáři a široké vrstvy chudáků, soudruhy v Číně čeká v brzké budoucnosti také velké vystřízlivění.
Nejblíže této představě je asi skandinávský model, ovšem ani ten není bez chyb, ale hlavně ti co mají dnes největší moc a majetky někde v USA, EU či SAE těžko budou souhlasit s tím, že je potřeba provést radikální změny např. u daňového a sociálního systému a v celém přenastavení základních ekonomických parametrů hospodářství zejména u těch největších zemí. Změny se v minulosti děly vždy po násilí a je otázkou jestli je možné se tomu vyhnout. Zřejmě nás nebo naše děti nečeká nic dobrého. Tak alespoň dnes, dobrou noc!
14. 11. 2011 | 02:10

radek napsal(a):

100% souhlas s Maximus
14. 11. 2011 | 04:54

Saltzman napsal(a):

J.Benda společně se spoustou lidí si mate pojmové významy. Je to až trestuhodné, když vystudovaný člověk nedokázal pochopit smysl pojmů kapitalismus, socialismus, demokracie, diktatura.

Kapitalismus je HOSPODÁŘSKÝ systém a se způsobem vlády má pramálo společného. Tomuto hospodářskému systému spíše svědčí demokratické vládnutí než diktatura, ale i v diktatuře může hospodářský systém kapitalismu dost dobře existovat. No jsme u pojmů způsobů vládnutí.

Demokracie a diktatura, dva proti sobě jdoucí způsoby vlády. Neustále v dějinách se střídají tyto vládní systémy. A to ať v dobách antiky, či dnešku. Hospodářské systémy jdou dějinami svou vlastní cestou, jakoby způsoby vládnutí neexistovaly. Naposledy zkrachoval socialismus v bipolárním světě. Ve vládě diktatury nastal hospodářský kolaps, který společnost žijící v diktatuře už neunesla. Společnost žijící v demokratickém světě, v demokratickém způsobu vlády, hospodářský systém kapitalismu udržela. Udržela, ale propojení ve svobodě demokracie, která nastala v oblastech dříve totalitních, to propojení přineslo pro kapitalistický hospodářský systém virus z diktatury.

Lze úspěšně tvrdit, že hospodářský systém kapitalismu již dnes není čistý. Obrovské korporace ovládají státní systémy po celém světě, jsou nadnárodní a veškerá moc je jinde, než v demokratických vládách. Způsob vládnutí tedy opět přechází z demokracie na diktaturu. Jen ony mimikry má nové, dosud neznámé. Nenechme si namluvit, že na vině změny způsobu vládnutí je hospodářský systém kapitalismus. NENÍ TO PRAVDA! Když už by se hledala vina v hospodářském systému, pak by to nutně byl socialismus, který tak perfektně zaviroval systém vládnutí svými prvky implantovanými do kapitalistického hospodářského systému.

PŘICHÁZÍ DIKTATURA! Kdo to nechce vidět a slyšet, ten má příliš málo a jednostranných informací. Jestli ona diktatura bude mít vládu v množině států, či jestli bude dělena podle států, nebo podle kontinentů, nebo jestli bude naprosto globální, o to je boj v současnosti. Rozhodně je boj o převzetí moci do diktatury z demokracie. Snad bude zelený, možná oranžový, nebo modrý. Hnědý a rudý už tu byl a opakování není tak snadné, aby příliš hrozilo.

Na opakování vládních systémů není nic v dějinách neobvyklého. S hospodářským systémem je to poněkud jinak. Ten nelze střídat jako ponožky podle potřeby. Hospodářský systém prostě zkrachuje a nad ním zvítězí ten lepší. Hospodářský systém kapitalismus však zatím nemá lepší alternativu! Socialistické dirigistické centrální vlivy jsou samozřejmě kapitalismu škodlivé a to v podstatě. Naroubovat na kapitalismus socialismus znamená zničit hospodářství.

Tolik školení Jana Bendy :-))
14. 11. 2011 | 05:23

Miflonides napsal(a):

Saltzman:
Ani jsem si nevšimnul, že by se autor vyjadřoval vládám či vládnutí - nenašel jsem v jeho příspěvku než nadnárodní koncerty, banky a velké společností, které OVLÁDLY celý světový kapitál. Ergo kladívko, pan Saltzman diskutuje stylem pokusu o vlámání se do otevřených dveří.
Ještě jedno srovnání. Autor často mluví - a přiznávám, že pro mne sympaticky - o ČLOVĚKU (o lidské práci, lidském životě, lidské existenci). Naproti tomu pan Saltzman se o autorovi vyjadřuje na můj vkus a urážlivě: „to až trestuhodné, když VYSTUDOVANÝ člověk nedokázal pochopit smysl pojmů kapitalismus, socialismus, demokracie, diktatura.“
Možná nastal čas - a říkám to s plným vědomím, že to vyvolá polemiku - ke Smithovi (k jeho pojetí etiky) k Marxovi a k o mnoho mladšímu Fukuyamovi (k jeho koncepci „konce dějin)“.
14. 11. 2011 | 06:00

Miflonides napsal(a):

Omlouvám se, v mém předchozím příspěvku došlo k několika nedoklepům. Zde jsou opraveny.
Saltzman:
Ani jsem si nevšimnul, že by se autor vyjadřoval k vládám či vládnutí - nenašel jsem v jeho příspěvku než nadnárodní koncerty, banky a velké společností, které OVLÁDLY celý světový kapitál. Ergo kladívko, pan Saltzman diskutuje stylem pokusu o vlámání se do otevřených dveří.
Ještě jedno srovnání. Autor často mluví - a přiznávám, že pro mne sympaticky - o ČLOVĚKU (o lidské práci, lidském životě, lidské existenci). Naproti tomu pan Saltzman se o autorovi vyjadřuje na můj vkus až urážlivě: „Je to až trestuhodné, když VYSTUDOVANÝ člověk nedokázal pochopit smysl pojmů kapitalismus, socialismus, demokracie, diktatura.“
Možná nastal čas - a říkám to s plným vědomím, že to vyvolá polemiku - vrátit se ke Smithovi (k jeho pojetí etiky) k Marxovi a k o mnoho mladšímu Fukuyamovi (k jeho koncepci „konce dějin)“.
14. 11. 2011 | 06:04

janbenda napsal(a):

Važený pane Salzman,
Jistě máte pravdu, kapitalismus je hospodářský systém. Nicméně k tomu, aby mohl efektivně fungovat, je třeba vládního systému, který bude onen hospodářský systém podporovat a umožní mu jeho existenci. Jedno bez druhého prostě nefunguje. Odtud tedy asi pochází ono pojmové zjednodušení. Demokratický systém ještě nezbytně nemusí podporovat systém kapitalistický nebo naopak, v socialismu nebo komunismu může existovat tvrdý kapitalistický hospodářský systém. Ale o to snad přece nejde. Vy říkáte přichází období diktatury, ale myslím, že to je také hodně zjednodušené vidění světa. Nemá smysl se tu přít, alespoň pro mne ne. Prostor, který je tu k dispozici, není tak velký, aby se zde dala rozebrat tak složitá problematika. Já jsem jen chtěl řict, že pociťuju ztrátu autentického světa, inflaci hodnot a že bez autenticity si nedovedu představit smysluplný život žádného člověka, rodiny nebo jakkoli velké společnosti. Obávám se, že diktatura žádnou autenticitu nikdy nenábídla - snad kromě autenticity absurdnosti. Není přece možné zjednodušit smysl lidského žití na pouhý boj mocenských sil, nemyslíte?
14. 11. 2011 | 06:11

Ládik!!! napsal(a):

Myslím, že článek pana Bendy je pokračováním jeho blogu "cena a hodnota". "Akcelerující inflace hodnot" opravdu nastala. Ale jen některých. Cena manuální práce zůstala na dně, vlivem technologického pokroku dále klesá. To bych ale opakoval Marxe, což nechci. Globalizací informačních technologií podstatně stoupla a stále stoupá cena informace. Každý "prd" na druhé straně zeměkoule je zaznamenán a je někým posouzena jeho hodnota (vliv na můj život).
Z tohoto systému jsem se vymanil před mnoha lety, útěkem z města do přírody; ta mě inspirovala, uprostře ní vnímám každé ráno, každé jaro, každou změnu, zmizela šeď města. S civilizací mám jen "elektrické" pouto. Manuální práci konám často, ale neprodávám ji, protože pro okolí nemá cenu. Zato poskytuji informace - za ty lidi platí. Ale poskytuji jich je jen tolik, kolik potřebuji pro spokojený život. Takový malý soukromý komunismus. Já tomu říkám kapitalismus.
14. 11. 2011 | 06:16

Pepa z depa napsal(a):

Milí zlatí dobré ráno a díky za tento blog. Tak jsme zase u jádra pudla, že? Prostě těm kapitalistům schází to nejpostatnější a to je vztah ČLOVĚKA K ČLOVĚKU. A proto to co se mu za 22 let podařilo v NAŠÍ VLASTI ZDEFORMOVAT, ZNIČIT A ZDEGRADOVAT OSOBNOST OBČANŮ, musí býti zničeno a vymíceno do základu. Již několikráte jsme Vás zde upozorňovali na ten základní vztah mezi VYKOŘISŤOVANÝM A VYKOŘISŤOVATELEM. Tak a je to tu ZDE. Výsledkem toho kapitalismu je rozhněvání podstatné ČÁSTI LIDSTVA a věřte bude to pro kapitalisty ZLÉ, NEDOBRÉ. No a dost okecávání a soustřeďme se na tu fázi HEDVÁBNÉ ZMĚNY, která Nás konečně čeká a nemine, viďte? Ano a začínáme přesně dne 18.11.2011 GENERÁLNÍ STÁVKOU hezky česky podle ÚSTAVY ČR A LPSO. Tak co občané, že to nemá chybu? Tak aby to bylo ještě dokonalejší, tak zavítejte na stránky WWW.VYMENILIJSMEPOLITIKY.CZ a tam je kuchařka jako hrom i s odůvodněním všech receptů tam předkládaných. Tak teď již jen zbývá S CHUTÍ DO TOHO A PŮL JE HOTOVO. A po převzetí MOCI A VLÁDY to potom dotahneme a vyladíme na jinou notečku a to OBČANSKOU SPOLEČNOST, kde bude ČLOVĚK ČLOVĚKU ČLOVĚKEM. A komu se to nelíbí, tak má prostě smůlu, protože NÁS MNOGO, přeložíme HABADĚJ. Tak zatím se loučíme a toto dáváme k zamyšlení, 4. odboj a Pepa z depa. Jo a nemějte starosti s tím, že jsme takoví kreténi, kteří si s tím NEBUDOU VĚDĚT RADY, čau Pepa z depa.
14. 11. 2011 | 06:28

Ládik!!! napsal(a):

Pepo z depa,
staň se vykořisťovatelem a jdi do snickers.
14. 11. 2011 | 06:34

Saltzman napsal(a):

janbenda

Mě jde o přísné rozlišování významů právě proto, že jejich vzájemné zaměňování vytváří dojem správnosti směru demokracie k socialismu a špatnosti směru či stavu demokracie ke kapitalismu.

Demokracie je samozřejmě lepší, ač těžkopádnější, způsob vlády pro společnost. Samotné hospodářské systémy jistě od sebe mohou převzít určité prvky. To ale jen do určité míry, aby nenastal kolaps jednoho, či druhého systému. Nelze však půl na půl spojit oba.

Výrazně ekonomičtější je kapitalismus a proto jeho nárok na existenci je oprávněnější. Dosud nebyl nalezen jiný systém hospodářství, protože se tento systém vyvíjí po staletích, nebo spíš tisíciletí. Socialismus je svým vznikem z doby diktatury a proto má její prvky.

Volná hospodářská soutěž je ale dnes mýtus, který jde proti smyslu hospodářství států. Tam je převzetí prvků ze socialismu do kapitalismu nutné(tedy podle mne). Nebo-li, kapitalismus zásadně ano, demokracii rozhodně ano, socialismus velmi, velmi opatrně implantovat do kapitalistického hospodářství.

Smysl lidského žití je čistě subjektivní. Každý si ho hledá vědomě, či nevědomky sám po celý život. Podstatné jsou podmínky pro to. V diktatuře rozhodně jsou podmínky omezovány zásadně. V demokracii je svoboda podmíněna nenarušením svobod druhých. Nevzetím na vědomí práva druhých a upřednostňovat své právo proti jiným, je odchod z demokratického pohledu na svět směrem do diktatury.

Do demokratického pojetí světa a života rozhodně nepatří zlodějna, žití na úkor druhých, přivlastňování si společného, zotročování ostatních, znemožnění ze společného jistit ekonomiku existenčně slabým. Společné se vytváří právě pro možnost jistit existenci slabých. Ne vše je totiž jen o penězích a ta hra urvi co můžeš(třeba i podle pravidel) není zcela vůbec smyslem lidského bytí. Smysl lidského života je daleko rozmanitější, než si ekonomickým pohledem můžeme vůbec nahlédnout.

Jinak doufám, že jsem do vás nerýpnul příliš hluboko. Urazit jsem rozhodně nechtěl.
14. 11. 2011 | 07:29

B. napsal(a):

Marx Engels a Lenin měli pravdu.
Komunismus může zvítězit.

My nemáme na to vybudovat tu fungující systém!
Svoji šanci jsme propásli, tedy vraťme se před r.1989
a mějme aspoň práci!
Na banány stojím o vánocích frontu tak jako tak.
14. 11. 2011 | 07:30

David napsal(a):

"... A tak jako se nedá věřit pravosti spotřebního zboží, nedá se věřit ani pravosti kapitánů současného průmyslu, nedá se věřit ani pravosti politiků, nedá se věřit lidem, kteří udávají směr vývoje našeho světa. Nedá se věřit už ani penězům a jejich pravosti,..."

---------

Chybí mi zmínka o katastrofálním úpadku morálky a přímo nehorázném rozevírání "sociálních nůžek".

Založili jsme naši společnost na lži a na nikde nekončící honbě za penězi, a v tom je ten zakopaný pes.

Dnes nemůžete věřit nikomu a ničemu. K čemu ratingy, audity, certifikace, dozorčí rady?

Kořenem všeho zla jsou peníze.

Proto je nutné zatočit se spekulanty a nenasytnými bankami. Je jich až příliš.

Je nejvyšší čas hledat třetí cestu. Ani socialismus, ani kapitalismus.

Dnes už snad každý vidí, že to takhle dál už nejde a že dříve nebo později to musí prasknout. Akorát nevíme, kdy to bude a jakým způsobem.
14. 11. 2011 | 07:34

Kuchař napsal(a):

Už vidím, jak státní zaměstnanci stávkují za to, aby měli míň.

Až toto nastane, uvěřím v konec kapitalismu.
14. 11. 2011 | 07:37

SuP napsal(a):

Na rozdíl od předřečníků (krom Ládik!!!a) souhlasím s autorem. Velmi.
Pro zdejší levicovou frontu to ale těžko může být překvapivé.
Článek je nesporně zajímavý, neotřelý a věcný.
14. 11. 2011 | 08:00

Saltzman napsal(a):

Zásadním problémem naší ekonomiky je klientelismus. Ten stojí na mezi sebou spjatých představitelích státní a obecní správy v úředních funkcích spolu s představiteli zastupitelské demokracie a firemními představiteli, kterými zhusta jsou právě oni z těchto dvou skupin.

Kapitalistické hospodářství je citlivé na omezení konkurenceschopnosti. Omezení konkurence ve státě je pro něj vrcholně neekonomické. Při onom omezení se ničí produktivnost, efektivita a následně klesá životní úroveň nezúčastněných v klientelismu, kterých je naprostá většina společnosti. Elita, nebo spíš mafiánská sdružení, diktuje veškeré podmínky k životu zbytku společnosti.

Tendence ke klientelismu přešly ze socialismu do dneška. Nelze proto říct, že máme kapitalismus, jen lze přiznat, že hospodářství u nás je klientelistické v kapitalistickém smyslu. Klientelismus v socialismu byl ukotvený v jednostranných výhodách elity, či stranickém mafiánském komplotu k ostatním občanům v diktátorském systému vlády.

Zlobit se na kapitalistický hospodářský systém, který u nás zdaleka není, je slepota.
14. 11. 2011 | 08:00

Kuchař napsal(a):

B.

Já mám pocit, že ten systém zkrachoval po celém světě. Jestli Vám stačí 2 tisíce měsíčně jako na Kubě,je´dte tam. Nás ostatní prosím do tohoto systému netahejte.
14. 11. 2011 | 08:03

SuP napsal(a):

Přidávám -
I Miflonides....
Jen poznámečku - sice jste to opravil, ale ty koncerty místo konceptů tam zůstaly ....
14. 11. 2011 | 08:17

Jan napsal(a):

Jan Benda
Souhlasím s Vámi, že zaměňování pojmů kapitalismus a demokracie je trestuhodné. Nevím, zda se ho dopustil pan autor.
Ale jsem pevně přesvědčen, že svět v demokracii dávno nežije, žil- li kdy od dob Periklových. Dominantním světovým systemem je plutokracie. Naší regionální variantou kleptokracie.
Demokracii používají asi tak jako komouši komunismus.
Je to ideál ke kterému směřujeme. A hodí se to k umlčení oponentů.
Autor
Myslím, že jako Vy teď uvažuje řada lidí.
A je to dobře.
Celkem úplně souhlasím, jen: Třeba ten nedostatek otroků, máme stamiliony nezaměstnaných. A nezaměstnanost je v kořenech kapitalismu. Není mi jasné jak může fungovat system kde máme 500 000 nezaměstnaných, 500 000 nelegálů a 100 000 Čechů je na práci na Novém Zelandu.
Dál jsem možná přehlédl příjmovou nerovnost. Ta vede ke kolapsu společnosti.
Destrukci společenství, krásně včera pan Rajchert, neexistenci společných cílů.
Destrukci lidství definovaného jako soucit s druhým...
Často v minulosti bylo hůř, možná jsou to jen takové naše stesky.
A v tom se asi shodneme všichni, tohle není jako dřív, je to něco nového, něco co tu ještě nebylo.
14. 11. 2011 | 08:17

kp napsal(a):

pro Saltzmana
Považuji se za docela dost vzdělaného člověka, ale vaše zákruty v logice někdy nechápu. A tak několik poznámek. Kapitalismus je skutečně často vnímám jako ekonomický systém, ale obvykle se používá jako komlexní název pro společenské uspořádání v mnoha zemích světa. Takovéto volání po "čisté demokracii" považuji za nekonstruktivní. Je to stejné jakobych chtěl vytvořit společnost jenom z uvědoměle se chovajících lidí(jedinců). Kde je vzít v takovém množství? Každy se musí spokojit s těmi nedokonalými jedinci, kteří nyní obývají Evropu a i celou Zemi. A ještě otázka: jak by se vám líbila demokracie v Římě, kterou mnozí považují (snad) za ideální.
A druhá poznámka. Prohlásit, že socialismus je neefektivní je tvrzení pouze na základě minulé zkušenosti, kde bych docela pochyboval o tom, že to byl socialismus. Dokonce se odvážně domnívám, že neefektivní je současná podoba "kapitalismu" založená na spotřebě za každou cenu. Každý den lze vidět mnoho příkladů nesmyslného plýtvání, jenom neustálé přestavby nových budov a chátrání mnohých starých (i historických) budov je takový malý příklad.
A třetí poznámka: Forma demokracie, kterou žijeme nyní, velmi vyhovuje dnešní formě kapitalismu. Kdyby to tak nebylo, klidně by se kapitalistická část zbavila té demokratické.
Přeji hezký den.
14. 11. 2011 | 08:18

SuP napsal(a):

ale spíš koncerny ....
14. 11. 2011 | 08:19

Miflonides napsal(a):

SuP
Tak, a teď se shodneme, alright?
14. 11. 2011 | 08:24

Anuszka napsal(a):

Dobrý den, děkuji za skvělý blog. Konečně něco jiného, než jen "kdo za to může".

Zdravím pane SuPe:-)
14. 11. 2011 | 08:43

Telertty told napsal(a):

Pro Saltzmana
Klientelismus?! Dnes se tomu říká lobbing a podle mne se to týká všech státních zřízení a je jedno jestli to je diktatura a nebo demokracie. Nelze to přisuzovat jen vámi vybranému.
14. 11. 2011 | 08:44

SuP napsal(a):

Miflonides -
Ano.
K Salzmanovi -
Mám jiný názor. Kapitalismus funguje nezávisle na systému, kterým je řízen stát, tedy na hospodářství. Rozdíly mezi hospodářskými systémy pak (mimo demokracie/diktatura) spočívají ve způsobu, jak státní systém dokáže hospodařit s prostředky, které z kapitalismu vytěží.
14. 11. 2011 | 08:45

Yosif K napsal(a):

Pane Maximusi - uklidnete se se strasenim ze kapitalismus je u konce:
A) s nedostatkem zdroju se trzni ekonomie (kapitalismus) vyrovanava efektivneji nez kdokoliv jiny.
B) reci o socialni nespravedlivosti kapitalsimu jsou silne prehnane - ve vyspelych kapitalistickych statech vetsinu statku spotrebuje proletariat.
Na rozdil od despocii tretiho sveta - arabskych atp - kde spousta pracujicich zije v podminkach silne pripominajicich GULAG ci rannou dobu zeleznou.
C) dokonce i reci o nesnesitelnych majetkovych rozdilech za kapitalismu jsou silne prehnane - v rozvinutych kapitalistickych statech vetsinu aktiv spotrebniho a uzitneho charakteru vlastni proletariat.
Zase na rozdil od despocii tretiho sveta , ktere za socialisticke ci islamisticke blaboly schovavaji holy fakt, ze vetsina proletariatu nevlastni ani pudu, na ktere jsou postaveny jejich chatrce.

Cim chcete nahradit system kde panuje relativne vysoka "Svoboda volby" (=freedom to choose)? Centralnim mozkem lidstva v Kremlu? Centralnim mozkem lidstva na centrale Greenpeace??????
Centralnim mozkem lidstva na centrale vagusu z hnuti Occupy Wall Street?
14. 11. 2011 | 08:56

SuP napsal(a):

Jan -
...."Třeba ten nedostatek otroků, máme stamiliony nezaměstnaných. A nezaměstnanost je v kořenech kapitalismu...."
Nesouhlasím. Za nezaměstnanost nemůže kapitalismus, ale stát. Kapitalismus zaměstná jen tolik lidí, aby byl efektivní.
Stát pak si od něj vezme prostředky na svou činnost a spotřebuje je. Neefektivně. Zaměstná na zajištění svých činností pouze polovinu lidí, které má na starost tak, že jim rozdá neúměrně vysoké platy a důchody a souběhy důchodů se zaměstnáním a zbytek nechá živořit.
14. 11. 2011 | 08:57

JC napsal(a):

Tož zrovna včera šel v TV program o výzkumu opiček, které se jmenují Malpa kapucínská.
Mno a výzkumníci přišli na zajímavou věc, že tyto opice chápou a používají směnný obchod.
Takže přátelé Kapitalismus není něco co vymyslel člověk, ale je to přírodní princip - nebo chcete-li zákon přežití.
Jasně můžeme ho dočasně a násilím nahradit nějakým lidským výmyslem o zřízení, které je pro všechny stejně spravedlivé. Můžeme kvůli ideologii vést války a navzájem se vyhladit.
Až tady nebude člověka, který by vznesl námitku proti Kapitalismu, ujmou se vlády Malpy a budou ho vesele praktikovat.
14. 11. 2011 | 08:58

student napsal(a):

Nevím co je kapitalismus. Nevím ani co je socialismus. Vím pouze to, že ti co vládnou říkají. Lidi kupujte jako diví, každou blbost, kterou uvidíte, i když ji nepotřebujete. Když na to nemáte, tak si půjčte. Tak vzroste spotřeba a to nastartuje růst ekonomiky,... a bude zase dobře.
Prosím pěkně, nevíte někdo jaký "ismus" to je ?
14. 11. 2011 | 09:00

svatební a pohřební orchestr G.Bregoviče napsal(a):

Pane autore,
měl jsem možnost pobývat krátce ve Vámi navrženém hotelu v Suzhou. Pěkná práce, gratuluji.

Blog: zajímavá úvaha, zvláště když vezmu v potaz Vaše zkušenosti.

Pane Saltzmane,
laciné řeči.
14. 11. 2011 | 09:01

Meňo napsal(a):

Dobrý den.
Všeobecná krize technické civilizace, v posledních desetiletích založené na globalizaci všeho, co je (kolem nás). Nejen krize ekonomická, ale též krize hodnot, krize humanitární, etická, ekologická .... zkrátka kam se podíváš, to je v krizi. Včetně mezilidských vztahů a vzrůstu násilí (Norsko, Anglie, jasmínové revolty, náš Šluknov nebo teď Kunovický ostrostřelec). PROČ ta nervozita všude ve světě? Inu, to je ta všeob. krize.
Pro rok 2012 je prorokován předěl a není to jen výmysl jasnovideckých lóží, ale i seriózní vědecké prognózy předpovídají na r. 2012 počátek vzestupné fáze všeob. krize. Ale my už to tu máme, nevidíte ? Zásadní problém je PŘELIDNĚNÍ (1950 bylo 3 miliardy, dnes 7 mld.obyv. a 2050 má být 9 mld., zpresněný odhad = DESET !!!). Z toho plynoucí celosvětový úbytek zdrojů, na prvém místě VODY, kterou tolik dnešní lidstvo plýtvá nesmyslným systémem zemědělství a hlavně průmyslu. To už loňská studie EU konstatovala,že za 5O let je nedostatek vody zde, v Evropě (a né jen "někde" v subsaharské Africe). To už se nás (našich vnuků, jistě) týká, že? Zatím to nikdo neřeší, politici se věnují pseudoproblémům jako jsou pochody lesbiček aj. a média jim vyhrávají do taktu, aby lidé zapomněli na opravdové problémy (a proto také např. té studie EU si nikdo nevšiml, nebyla zajímavá pro média, a ostatně proč šířit paniku, že? To radši paniku chřipkovou...).
Zdraví M.
14. 11. 2011 | 09:02

Marcus Agrippa napsal(a):

student:
spotřebismus - základ kapitalismu. Vymyslíte produkt, ten nabídnete trhu a snažíte se ho co nejdéle prodávat. Neprodáváte a nemáte zákazníky - krachujete. Respektive záleží dost na tom, jaké máte požadavky na svůj zisk. Někomu stačí průměrný, ale pravidelný - někdo ho požaduje enormní za každou cenu.
14. 11. 2011 | 09:07

Yosif K napsal(a):

Autor zije a pracuje v Cine. Vidi ze se tam nektere nedemokraticke a nekapitalisticke postupy osvedcuji.
Vlada poruci bankam pujocovat do stavebnictvi - stavi se furt dal.

Vlada rozhodne postavit cokoliv - nikoho se nepta - prestehuje lidi - stavi se dal. I v Cine se vsak upevnuje kapitalismus - chudAci se damahaji majetkovych prav K POLICKUM A CHATRCIM. MAJETKOVA PRAVA = KAPITALISMUS.

Chudaci se domahaji i politickych prav - za barakem jim postavili skladku odpadu - protestuji. Ziji ve meste neregulovanych chemickych vyparu - protestuji. Se zvysujici se zivotni urovni se zacinaji starat i o jine veci nez o penize....
14. 11. 2011 | 09:10

Jan napsal(a):

SuPe
My spolu názorově neladíme, vždy.
Nyní Vám ale nerozumím.
"Větičku", že nezaměstnanost je průvodním jevem kapitalismu najdete v každé učebnici.
Vaše úvaha, že za vše může stát mě nepřekvapuje.
Musím Vás ale upozornit, že 1/ bez státu by nebylo kapitalismu.
2/ bezstátí je nejhorší, nejstrašlivější situace, co nás může potkat. Horší než totalita!
Historicky doloženo.
Také Vaše představa, že stát si něco bere od kapitalismu, že to jsou dvě nezávislé entity, jedna produktivní a druhá destruktivní, samozřejmě, se nezakládá na realitě.
Jsou to takové dětské představy, řekl bych.
A teď můžeme diskutovat o infantilizaci naší doby.
Nosné tema.
14. 11. 2011 | 09:12

SuP napsal(a):

Anuszka -
Rád Vás vidím. Zajímavé téma, mohla by tu být pěkná debata.
14. 11. 2011 | 09:13

Kuchař napsal(a):

p.Benda
***
To, co mě vede k úvahám o konci společenského principu zvaného „kapitalismus“, je postupné vyčerpání samotných jejich pilířů, na kterých jeho existence stojí: levná pracovní síla, levné surovinové zdroje a levná a dostupná energie.
***

Co je to za hloupost pane Bendo ?
-levná pracovní síla... copak Vy si nevzpomínáte na nájezdy levné socialistické pracovní síly na západní pracocví trh, ochotných dělat za 1/10 mzdy západního zametače parku ? Proč si západ chránil dlouho pracocvní trh ? Aby ho náhodou nezaplavila drahá pracovní síla z východu ?
-levné surovinové zdroje... tady ta vaše sranda graduje. Netřeba snad ani komentáře
-levná a dostupná energie.... No a tomuhle se v dramatu a sexu (coč bývá někdy totéž, říká vyvrcholení. Tentokrát vyvrcholení totálního blábolu.

Kromě toho, že ta definice pilířů je naprosto nesmyslná, by se dalo vyvodit z Vámi popsaného, že za správnou společnost považujete takovou, kde jsou drahé a nedostupné surovinové zdroje a energie.

Trošku se bojím, že jestli se dostanou ke kormidlu pseudointelektuálové typu Peheho , tak se dočkáte té lepší společnosti už brzo.
14. 11. 2011 | 09:14

Sladký napsal(a):

Kuchař- držte se své vařečky a nemíchejte se do věcí, o nichž nemáte ani ponětí a které jsou zcela mimo vaše rozumové schopnosti.(Ostatně bych vsadil boty že jste tatáž tragikomická entita entita, co se zde prezentovala pod nicky bakalář martin, cestovatel a několika dalšími.:o)))
14. 11. 2011 | 09:27

Ládik!!! napsal(a):

kp -
plýtvání prostředky ve stavebnictví kvete převážně tam, kde je investorem stát (nějaká jeho rozpočtová organizace). Příklad: v továrnách Danfoss na Jutském poloostrově, vyrábějících armatury, mají na radiátorech ventily staré 30 let. Nevyměňují je, protože fungují. U nás se funkční ventily mění v nesoukromých stavbách za 5-10-15 let, podle uvážení lidí, kteří rozhodují o utrácení přidělených prostředků. Rozhoduje výše provize. V ČR ještě není kapitalismus.
14. 11. 2011 | 09:27

student napsal(a):

Marcus Agrippa:
Jestli tomu rozumím, tak dnes asi miliarda lidí chce mobil, který umí předpovídat počasí a ví kde bude oblíbený zpěvák zpívat za 1 rok. Proto se takový mobil vyrábí nebo už chystá.
Existují ale také 2 lidé, kteří mají žloutenku typu X. Ti musí na vývoj léku počkat až jich bude taky miliarda a jejich kupní síla převáží kupní sílu těch co si přejí supermobil.
Je to tak ?
14. 11. 2011 | 09:29

Sladký napsal(a):

Yosif- a až je jejich životní úroven hodně vysoká, začnou se opět starat jen o peníze- a o nic jiného.:o)))
14. 11. 2011 | 09:29

Vandal napsal(a):

u nás je zásadní problém v tom, že se uspořádání společnosti nevrátilo do stavu, který existoval před r. 1948. Nedotčený zůstal pražský centralistický byrokratickobolševický komplex. A na ten se narouboval kapitalismus. A z tohoto spojení vznikla jakási kreatura mafiánského společenského zřízení, které má do demokracie a právního státu hodně daleko. A jak vidět, západ se tím inspiruje, a začíná nás dohánět.
14. 11. 2011 | 09:30

xc napsal(a):

Kapitalismus není ten, kdo může dát odpověď.
Kapitalismus je pouze způsob směny.

Nechcete snad po převodovce, aby vám odpovídala na smysl života?
Kapitalismus resp. tržní ekonomika je pouze způsob převádění zboží, statků dobrovolnou směnou od jedné osoby ke druhé s minimálním působením třetích osob - státu, cechů, celníků ...
Účastníci směny usilují o maximalizaci svého zisku.
Proto "převodovka".
Sama debata o tom, co přijde po kapitalismu je úchylná.
Trápí to jen marxisty.
Nácky asi zase trápilo co bude, až dobudou všechen Lebensraum.
Přestanete-li uvažovat ve frázích z Kapitálu, bude vám osud "kapitalismu" lhostejný.
JE nesmyslnost pojímání "kapitalismu" jako jakéhosi stupně vývoje lidstva,

kapitalismus = soukromé vlastnictví statků a jejich směňování.
Proto je otázka "co bude potom" nesmyslná.¨

kapitalismus není forma organizace společnosti To je jenom ekonomický model.
Založený na ničím neomezeném vlastnictví výrobních prostředků a řízení ekonomiky trhem.
Může v podstatě stejně dobře fungovat v diktatuře (Čína, Chile za Pinocheta) jak v demokracii, občanské společnosti (co to přesně je, já nevím), monarchii, nebo čemkoliv jiném.

Socialismus je nejen ekonomický model, ale i model celé společnosti. Je postaven na společenském (státním) vlastnictví a diktatuře proletariátu (třídním boji). Nemůže být socialismus a demokracie ve smyslu skutečných politických stran a voleb.
14. 11. 2011 | 09:32

Kuchař napsal(a):

Sladký:

Jste pane schopen kontrovat mé názory, nebo jste jenom další levicovej ubožák, co svůj intelektuální vývoj zastavil u sledování filmů "Žena za pultem ?"
14. 11. 2011 | 09:34

SuP napsal(a):

Jan -
Jene, s Vámi by byla debata užitečná asi jako s vlkem. Nevadí, že jste přesvědčen o správnosti svého vidění světa. Vy si ho bpohužel taky potřebujete podpořit tím, že oponenta shazujete.
Vy si myslíte, že něco je pravda jen proto, že se to píše v učebnicích?
Že by bez státu nebylo kapitalismu není zdaleka taková pravda, jako že bez vody není života. Pravdou je, že kapitalismus v nějaké formě existoval mnohem dřív než stát. Kdyby ne, lidstvo by se svého státu systémem z ruky do huby nedožilo. (mimochodem - Řiše Sámova byl jeden z prvních soukromých států .... :-))
Faktem je, že už pár desítek let funguje jakási symbioza státu a kapitalismu a to na rovnováze - stát by si měl od kapitalismu vybírat jen tolik, aby mu neznemožnil rozvoj a za to by se měl postarat o všechny, které kapitalismus pro své vlastní fungování nepotřebuje. Pokud státu prostředky nestačí, zkouší si od kapitalismu vybrat větší podíl. Jelikož kapitalismus ví, kolik na efektivní fungování potřebuje, může být systém dlouhodobě v rovnováze. O tom například je Lafferova křivka.
Pokud stát svoje požadavky dlouhodobě přežene, symbioza přestává fungovat. A to se právě teď děje. Stejně tak to nefungovalo v severských státech v 70.letech.
V tom dnes módním hledání nepřítele v bohatých je největší problém ten, že "třídu" bohatých dnes tvoří ti, kdo zbohatli (zjednodušeně) výrobou a ti, kdo zbohatli finančními operacemi s cizím majetkem. A těch druhých začalo být víc než těch prvních. Proto jsou trnem v oku "chudých", tedy méně majetných.
14. 11. 2011 | 09:38

Sladký napsal(a):

JC- ten tvůj příklad s malpami kapucínskými, který ti posloužil jako důkaz, že kapitalismus je přírodní princip je famozní, a zasloužil by být citován v učebnicích spolu s komentáři a rozbory a se všemi informacemi, které jsou v tomto výroku století skryty.
14. 11. 2011 | 09:39

Silvie napsal(a):

Docela zajímavý článek.
Pokud se přežil kapitalismus i demokracie, je otázkou,co přijde po nich. Obávám se, že nic pozitivního to nebude.
Jako by se lidstvo pohybovalo stále v kruhu...
14. 11. 2011 | 09:40

Sladký napsal(a):

Kuchař- je opravdu směšné, když někdo jako vy mluví o "intelektuálním vývoji". A Ženu za pultem" jste daleko spíše sledoval vy, než já,jako kuchař k ní rothodně máte blíž.Mimochodem, vy jste snad šéf toho vtipálka, co si říká Forest Gump? :o)))
Co máte na mysli pod vyjádřením "kontrovat mé názory"? Těmi názory máte na mysli tu sbírku stokrát přežvýkaných ideologických tlachů?
14. 11. 2011 | 09:45

Marcus Agrippa napsal(a):

student:
máte pravdu - tento systém dokáže být také dost amorální. Stinnou stránkou je například právě to, že pro zdravotní pojišťovny je úhrada léčebných nákladů ztráta. ZTRÁTA. A to je také to, proti čemu protestují v USA. Oni si totiž tyto druhotné efekty užívají už dnes. U nás ještě někteří jedinci pořád naivně věří, jak budou školné a nadstandardy v lékařství úžasné ..... ANO důchodci a těžce nemocní nikoho nezajímají ( pokud nebudou mít alespoň z 90% své penze v bankách ) a ANO do vývoje výnosného phone businessu se dá první poslední.
14. 11. 2011 | 09:46

Xury napsal(a):

Pro SuPa:
až tak úplně bych s vámi nesouhlasil. Kapitalistický systém potřebuje pro své správné fungování stát, protože je pro něj nezbytné zajištění základních pravidel fungování trhu, zajištění majetkových práv a jejich ochrana mocenskými nástroji. Země, kde se stát zhroutil ekonomicky nefungují - viz. např. Somálsko.
To ovšem není problém euroatlantického civilizačního okruhu. Tady se stát rozhodl prostřednitvím politiků, že bude jednak napravovat majekovou nerovnost, která z tržní ekonomiky přirozeně vyplývá a jednak odstraňovat cykličnost tržní ekonomiky. Tím ovšem na sebe vzal víc než je schopen zvládnout.
14. 11. 2011 | 09:46

Kuchař napsal(a):

Sladký:

Oponoval jsem definici kapitalismu J.Bendy.

Tož jste schopen se k tomu vyjádřit, nebo ne ?
14. 11. 2011 | 09:47

argun napsal(a):

Autor

"Život na dluh, jako princip kapitalismu, je dlouhodobě neudržitelný".

Neudržitelný jistě. Jen netuším, kde jste přišel na to, že to je princip kapitalismu.

"..byly příhodné a velice reálné podmínky i pro zcela jiné uspořádání společnosti a světového hospodářství"

Ještě že jste se neobtěžoval napsat pro jaké....

Piště radší o architektuře, tohle nemá smysl. Spousta slov o ničem.
14. 11. 2011 | 09:50

janbenda napsal(a):

Svatební a pohřební orchestr
Jsem rád, že se Vám v Suzhou líbilo, doufám, že se vrátíte a ubytujete se v sousedním hotelu, který se bude jmenovat Tonino Lamborghini Library hotel. Snažím se, aby byl autentický. Uvidíme, zda se to podaří. Měl by se otevřít příští květen.
14. 11. 2011 | 09:53

J. napsal(a):

Silvie, já myslím, že Čína je (BOHUŽEL) to, co přežívá, vzkvétá a přežije. Tím "vzkvétáním" pochopitelně nemyslím jejich téměř nulová lidská práva.
Spojení fungujícího socialismu-pod vedením jediné strany-komunistické, plus možnost podnikat.
Tento návrh jsme tu měli v r.1968 na stole. Kdyby se to povedlo, tak...
Historie však nezná kdyby ...

A než se do mě pustíte, tak si rozmyslete, co lze Číně vytknout.
Připusťte, že obyčejný Číňan, který nekrade a pracuje, bývá málokdy ZA NIC popotahován či popraven.
Justiční omyly jsou i v USA.
Představte si, kdyby nebyla Čína řízena pevnou rukou...
To by asi byla brzy vytunelována, ne?
Odborníci se zkušenostmi tohoto kalibru by se ve střední Evropě jistě našli...
14. 11. 2011 | 09:53

Sladký napsal(a):

Kapitalismus je věčný, nesmrtelný stejně jako Marx,Engels,Lenin a Stalin.

Kuchař- pokud se vyjadřuji o některém z diskutujících, pak NIKDY na základě jednoho nebo několika málo jeho příspěvků. Verstehen Sie? Kdybych se vyjadřoval ke konkrétnímu textu, budu rozebírat onen text komentovat ho a hodnotit. Je to jasné?
Mluvil jsem o vás jako o autorovi příspěvků, jejichž úroveň je totožná či téměř totožná texty mnou zmíněných jedinců, nebo s nimi nějakým způsobem souvisí (jako Kuchař s Forest Gumpem.Kapišto?
14. 11. 2011 | 09:54

Sladký napsal(a):

J- k vašemu textu dodávám, že podle neověřených informací se na čínských hospodářeských reformách významně podílel Ota Šik. Těm, kteří pamatují rok 1968 či o něm mají solidní informace nemusím vysvětlovat, o koho jde.
14. 11. 2011 | 09:57

zdenekb napsal(a):

Saltzman:

"Výrazně ekonomičtější je kapitalismus a proto jeho nárok na existenci je oprávněnější. Dosud nebyl nalezen jiný systém hospodářství, protože se tento systém vyvíjí po staletích, nebo spíš tisíciletí."

Nevím, jestli "oprávněnost" systému lze měřit (jen a pouze) "ekonomičností". Nutno také říct, že ten tisíciletý vývoj se jen za posledních pár desetiletí posunul úplně jinam, než byl celé stovky let před tím. Dříve šlo o směnu skutečných, reálně vyrobených věcí, které měly hodnotu vložené práce. Nyní jde především o přehazování virtuálních čísel.
14. 11. 2011 | 09:57

Sladký napsal(a):

Argun- a jak vy jste přišel na to, že život na dluh principem kapitalismu není? Samozřejmě to není princip jediný, to nepochybně.Ale ignorovat jeho roli v kapitalistické společnosti může jedině ...ignorant.
14. 11. 2011 | 10:05

Martin napsal(a):

Autor se plete. To co se nyní děje je důsledek zvráceného systému tvorby peněz, kdy si banky salámovou metodou prosadily možnost tvorby peněz z ničeho a ještě to okořenily deriváty z tohoto nic, tedy jen tak mezi lidi rozdávat ničím nekryté papírky popřípadě dokonce jenom virtuální čísla v počítači a to nemůže skončit nijak jinak než periodickými katastrofami tohoto finančního systému. Důkazem je fakt, že po údajné nedávné krizi se nic zásadního nestalo, není hladomor, nejsou stamiliony nezaměstnaných a nejvíce postižení jsou právě majitelé těchto virtuálních hodnot.
14. 11. 2011 | 10:07

Marcus Agrippa napsal(a):

Martin:
a to tyhle individua hazardující s ekonomikami celých států vůbec neváhají vydírat a své ztráty přenášet na místní daňové poplatníky. Laik se diví - odborník žasne.
14. 11. 2011 | 10:10

SuP napsal(a):

Xury -
Vaše "kritika" mě obohacuje, víte, že spolu nemáme problém. To, že stát zajišťuje spoustu služeb (některé jste jmenoval) mám zahrnuto v té symbioze. Nechtěl jsem to psát ještě delší. Ale dobře, že jste to uvedl.
14. 11. 2011 | 10:11

J. napsal(a):

Sladký, děkuji za příspěvek.
Škoda, že zde někteří nezažili rok 1968 u nás.
Ta šance už se bohužel opakovat nebude.

Dnes by stačilo odstavit od účtů VŠECHNY současné politiky, vyčistit chlév a vládou JEDINÉ strany (nikoli např. komunistické, ale nějaké "selského rozumu")zde začít od nuly.
Velké věci a podniky vrátit státu (jedinec těžko zvládne-spíš vyvádí zisk do zahraničí) a povolit podnikání.
S krytými zády práva na práci nechť si každý SVOBODNĚ najde třeba další pracovní příležitost.

My si zde však dál budeme hrát na demokracii, vyznamenaného ministra financí (nevím, co to bylo za zmanipulované či zcela opilé předávání; ministr financí-Kalousek-kterému unikne 12 MILIARD, nemůže být nikde nejlepší!!!), na SVOBODU (kterou už dávno nemáme a na všechno možné ...

Dřív jsme se báli StBáků, dnes v tichosti souhlasíme s ABL a mechanismy všech, kteří naše soukromí zveřejňují kdekoli a vydělávají na něm.
Myslím, že kdyby k Havlovi přišlo pár podvodníků s plynem, elektřinou, podvodnými reklamami a exekucí poté, asi by zjistil, že dřívější SVOBODA byla také svobodou.

Ale to už tu zaznělo mockrát!

Chcete to prostě již skutečnou revoluci a konečné zviditelnění těch, kteří skutečně pracují a nekradou.
14. 11. 2011 | 10:14

zdenekb napsal(a):

Martin:

S úvodem souhlas, ale ten závěr se vám nějak vymkl... hladomor není a stamiliony nezaměstnaných taky ne, ale výrazně jich přibylo. A že by majitelé virtuálních hodnot nějak trpěli... myslím, že si většinou žijí dál celkem nerušeně a nouzi nemají.
14. 11. 2011 | 10:16

český maloměšťák napsal(a):

http://www.patria.cz/zpravodajstvi/1947267/pijavice-pryc-krvacet-to-bude-jen-chvili.html

"....Pijavicová společnost se chová perverzním způsobem a nefungují v ní běžné mechanismy. Uveďme velice aktuální příklad. Dluhu je dost, musí se šetřit. Jsou utaženy kohoutky a u jejich výpustí se začne dít následující: Vedoucí/šéf/správce/ředitel má pod sebou pár kamarádů, kteří mu pomohli stát se vedoucím a on je za to drží ve funkci. I když toho moc nepředvádí a spíše škodí. Penězovod vysychá, pijavice se ale drží pevně – pokud půjdou ony, půjde i šéf. Je tak šetřeno i na těch nejabsurdnějších položkách, snižují se odměny těch, kteří dělají práci svou a ještě suplují za pijavice.

Podstata problému zde tedy snahou o úspory zůstává nedotčena. K tomu se prudce zvyšuje frustrace těch, kteří doposud na pijavice dělali a nyní na ně dělají ještě více. Pokud se systém nejdříve nezbaví pijavic, je jen otázkou času, kdy dojde trpělivost. Ani pak ale není zdaleka vyhráno, někdy přímo naopak. Postavit se do čela „hnutí za odstranění pijavic“ mají totiž přirozeně největší zájem právě ony. Či se alespoň přisát na sekerníky, kteří to myslí upřímně (ne v tom zprofanovaném smyslu slova). Pokud se jim ani to nedaří, sekerník se nevyhnutelně stává terčem jejich posledního pokusu o záchranu – snahy udělat z něj pijavici také. Minimálně v očích veřejnosti.

Rozdíl mezi fungujícím sociálním státem a nefungující parodií na něj není ve svém jádru v inženýrském dolaďování příjmových a výdajových parametrů, či jiných technikáliích. Je v první řadě v pijavicích – v tolerování jejich existence mezi námi a v nás. Třeba z obav z toho, že rána bude ještě nějakou dobu po jejich odstranění krvácet."

Propagace přínosů globalizace ve smyslu ricardovskéhoideálnětypického pojetí /tedy nesmyslu/ - byť by byly květnatě zaobaleny do slov jako " inovativní obchodní procesy", " digitalizace produktů i mysli", "pokrok, růst a prosperita všem"....narazí skutečně na ty bariéry, které ve svém fejetonu popisuje autor.
Na bariéru zastaralé organizace a bariéru finančního kapitálu, který naopak dobu předbíhá.

Nejhorší je nedělat nic a spoléhat se - podobně jak to dělá šílenec, že stejným postupem, který vedl k nežádoucímu výsledku či nicneděláním přivodím nějakou změnu k lepšímu.
V pojetí udržení kulturně civilizačního rámce Okcidentu/Čína je na západ od USA :)))/ znamená něco dělat.... bránit dnes již tradiční sociálně -tržní hospodářství před řízeným asociálním tržním hospodářstvím čínského typu.
Metodou silné obchodní politiky /ve smyslu hájení optimálních výnosů pro společnost, ne největších výnosů pro obchodníky/ a sebereflexe /úspory, jiné způsoby financování sociálního státu, jednotná daňová politika ve smyslu floor tax, skutečná - ne falešná solidarita uvnitř okcidentálních politicko - hospodářských celků, boj s pijavicemi (pro validní valuace cash flow daňových výnosů a transferů je to zcela zásadní a nezbytný předpoklad), co největší míra symetrie ve sdílení informací včetně obchodních...../.
Jedno telefonní číslo navenek a miliony přístupných, users friendly telefonních čísel uvnitř.
Tak asi by se v jedné větě dal popsat rámec, kterým by se měl ubírat Okcident.

Pan Benda nakousl pravost politiků.
Každý politik, zatupitel, úředník státní správy by dnes mimo jiné měl uvést portfolio svých investic.
Pokud investuje do nepřátelských států - nemá co ve funkci dělat. Schizofreniky stát nepotřebuje.
14. 11. 2011 | 10:16

Kuchař napsal(a):

Sladký:

Jasně jste dokázal, že jste jenom levicový křikloun, co si byl pro inteligenci společně s datlem.

Víc než na přitloublé výkřiky se nevzmůžete.Nevadí.
Bůh prý miluje i takové.
14. 11. 2011 | 10:28

JC napsal(a):

Sladký,
Medvěd Brtník, na rozdíl od tebe Marxův kapitál nečetl a přesto hromadí tuk na zimu aby nezdechl.
Máš pro jeho chování nějaké marxistické vysvětlení ?
14. 11. 2011 | 10:28

rejpal napsal(a):

český maloměšťák
Nevím, zda sekerníkem byl myšlen Babiš nebo šlo o obecně myšlený výraz. V případě prvním mám tak trochu pocit, že příští vládní koalici může tvořit ODS-Babiš-Top 09. Celá ta iniciativa MŮŽE (nevím to, je to jen pocit z některých indicií ze včerejších OVM) mít jako hlavní cíl snahu získat zpět ty voliče, ktří zklamáni chováním VV uvažují o volbě levice, a uchovat vládu pravice v příštím období. Samozřejmě s obměnou lidí, ale s Nečasem v čele, a nepochybuji, že i s Kalouskem. Mám stejbné deja vu, jako jsem měl před volbami s VV. Jen Babiš je osobně sympatičtější než John.
14. 11. 2011 | 10:31

Sladký napsal(a):

J- ano rok 1968 byla šance, která se bohužel už opakovat nebude.Šance nejen pro nás, ale pro celý svět.Naneštěstí byla nebezpečná jak pro Východ, tak pro Západ.S odstupem času je evidentní, že musel být vládcům SSSR za jejich zásah velmi vděčný.
14. 11. 2011 | 10:32

Yosif K napsal(a):

Pane ARGUNE - mate svatou pravdu - zdejsi socansti myslitele papouskuji ze KAPITALISMUS = ZIVOT NA DLUH.

V praxi vsak zivot na dluh praktikuji predevsim levicove vlady - snazi se prilepsit proletariatu nad moznosti statniho rozpoctu, takze vetsinou zvysuji zadluzeni statu.

Kdyz se nekdo jako prirozene nepopularni KALOUS snazi zadluzeni statu zmensit, je zleva napadan, ze snizuje socialni davky ci zdrazuje o 4% jogurty. Vzdyt podle socanu na vse si lze PUJCIT + ZDROJE TO JSOU + STATNI DLUHY SE SPLACET NEMUSI. Utracejme utracejme zijme na dluh utracejme = heslo socialistickych vlad.......

Pane Zdenku KB - ohledne prehazovani virtualnich cisel - EU drzi nad vodou SRN. Ma positivni obchodni bilanci, nizkou nezamestnanost, osekalo socialni vydobytky a je zase motorem evropy. Domnivate se ze SRN vyvazi do Ciny "VIRTUALNI CISLA"???????
14. 11. 2011 | 10:33

Zdenda napsal(a):

Vážím si názorů všech zúčastněných v této diskuzi. Postrádám ale podle mne zásadní postřeh v tom, že současný kapitalismus přesunul kapitál z velké části ze sféry výrobní do sféry finanční, která žádné hodnoty nevytváří, naopak vytváří další finanční kapitál, ale fiktivní. Tento proces se stále stupňuje
a musí vést k periodickým krizím, tak jako dříve ke krizím z nadvýroby. Příkladem je počátek naší posametověrevoluční kapitalistické éry, kdy si banky a pojišťovny a jiné finanční ústavy stavěly paláce, zatímco fabriky krachovaly. A tento faktor v současnosti vévodí po celém světě...
14. 11. 2011 | 10:34

Béda napsal(a):

Ano i ne.

Že kapitalismus narazil na své mantinely a octnul se v bezvýchodné slepé uličce, o tom žádná.

O vytěžování zdrojů spojeném s živelným nárůstem poškozování prostředí, které jde ruka v ruce s prohlubováním aktivit lidstva, taky žádná.

Otázka je, jak dál. Uskromnit se? Když tak jakým způsobem, resp. jak aby nový model společnosti byl motivujícím a k žití pro všechny. Současný model dovedl společnost k existenci nepatrné vrstvy, která postupně ovládá a skrze dluhy vlastní "všechno" a majoritní vrstvy, která je stlačována k "vlastnění" na dluh.
Globalizace má celou řadu nesporných výhod, ale může taky rozdmýchat katastrofální požár, který sežehne svět mnohem silnějším plamenem nežli byl plamen 2.SV. Ponechání neviditelné ruky živenému globálnímu řádění vedoucímu k bezhraniční exploataci planetárních zdrojů, ničení životního prostředí, stlačování životních podmínek pracovní síly ve výrobních "rájích", na hranici snesitelnosti v zájmu maximalizace svého zisku, přelévání zisků do daňových "rájů",
burzovní virtualizaci ekonomiky - to je to, co se musí vyřešit a změnit.
14. 11. 2011 | 10:35

Sladký napsal(a):

JC- (medvěd) Brtník je tvůj příbuzný? Marxe jsem samozřejmě četl, stejně jako třeba Pierra Teilharda , Edmunda Husserla, Martina Heideggera nebo Jacquese Maritaina, abych jmenoval aspoň některé moderní filosofy.
Jinak dík za další nepochybně geniální ilustraci přírodnosti/přirozenosti věčného a nesmrtelného kapitalistického principu.Ano, prozíravost a myšlení obrácené k budoucnosti, to jsou skutečně ty necharakterističtější znaky současného kapitalismu.Je to jasně vidět na všem, na co se člověk podívá.
14. 11. 2011 | 10:40

vico napsal(a):

Pan Benda napsal velmi zajímavý článek. Doporučení Arguna, že se má věnovat architektuře a stavitelství, je nutno velkomyslně přehlédnout. Nejméně, co je dnes zapotřebí, je fach-idiotství. Podle této logiky by pak pan Benda, pokud by chtěl psát poezii, tak jedině opěvující sličné stavitelské tvary katedrály Sagrada Família v Barceloně.

Profesionální "sovětolog" Tomský je sice profesně povolán sem psát své "vize otevřených oken vesmíru dokořán" - ale v tomto punktu pan architekt vysoce vyhrává.

K článku autora bych rád /i kriticky/dodal ledacos, ale spokojím se jen s poděkováním...

Přece jen. Autor píše : "Jaký bude, zřejmě nezáleží na konstalaci hvězd, ale spíš na tom, zda člověk zůstane člověkem."

Z historie víme, že podmínka, že člověk zůstane člověkem, bude na sto procent splněna. Člověk má však v jistém punktu mnohem děsivější vlastnosti, než-li zvíře...
14. 11. 2011 | 10:43

Divobyj napsal(a):

Autor

Bohatství a moc jsou v naší civilizaci soustředěny v rukou malé skupiny lidí.
To by ještě nemuselo být tak špatné,kdyby se tato skupina chovala vůči lidstvu ZODPOVĚDNĚ.Co to znamená? Tito lidé by měli jít příkladem a stát se HYBATELI zásadních opatření,které by měla přijmout a okamžitě a nesmlouvavě prosazovat OSN.
Jaká jsou ta opatření?
1.Radikální omezení porodnosti
2.Ochrana přírody se zaměřením na rozvíjejícíse ekonomiky,kde zatím neplatí žádná ekologická opatření
3.Využívání alternativních zdrojů energie
4.Stanovení spotřebního stropu pro každého jednotlivce.
14. 11. 2011 | 10:43

Sladký napsal(a):

Yosif- samozřejmě máte naprostou pravdu, život na dluh je výsadou a problémem levice, proto jsou všichni bankéři, a finančníci vůbec zuřiví levičáci banky jsou socialistické,či spíše komunistické instituce a USA nejvíce zadlužili ultralevičáci Reagan a Bush.
14. 11. 2011 | 10:50

JC napsal(a):

Sladký
Raději bych za příbuzného medvěda Brtníka než tebe.
V určitém smyslu je jeho přirozené chování větším přínosem než ty tvoje blafy.
14. 11. 2011 | 10:51

zdenekb napsal(a):

Yosif K:

Nemluvil jsem o virtuálním bohatství států, ale o virtualitě finančních spekulací.

Kalousek se snaží zodpovědně snížit zadlužení ČR?
A jak se mu to daří, že jsem tak smělý?!? :o)
Žití na dluh je levicové?
Pravicový člověk si pořizuje auto, nebo třeba bydlení až našporuje ze svého? Rovnou se smrtelnou postelí v ložnici?
14. 11. 2011 | 10:53

Sladký napsal(a):

Vico- zdravím a dodávám, že těch punktů je bohužel hned několik a jeden horší,než druhý.Řekl bych, že Bůh tvořil, každé dílo si sám pochválil,že je dobré- a na závěr se pustil do něčeho, co bylo evidentně nad jeho síly,možnosti a schopnosti.
14. 11. 2011 | 10:54

J. napsal(a):

Já vás tady - jako dáma - vočůrám všechny:

Můžete o tom vést spory, diskutovat o tom a nakonec s tím i nesouhlasit...

To, že ale s tímto vládnutím příště vyhrají komunisté, je asi to k čemu to spěje.

A to je asi vše, co proti tomu můžete udělat.
14. 11. 2011 | 10:55

Sladký napsal(a):

JC- OK.Kdybys mé příspěvky začal chválit ty,nebo tobě podobní myslitelé, bylo by to pro mne jasným znamením, že je nejvyšší čas začít se živit rukama a ne hlavou.
14. 11. 2011 | 10:57

SuP napsal(a):

Divobyj -
Zajímavé je, že kdykoliv tu chce někdo spasit lidstvo, vždycky mu někde vykoukne komunismus.
Myslím že když to neumíte bez něj, nezachraňujte. bude to tak lepší.
Meňo nahoře zmiňoval budoucí nedostatek vody. Ano. To bude ten přirozený regulátor přemnožené populace. Není problém, že bude nedostatek vody. Bude nedostatek dostatečně čisté vody. A přežijou ho jen ti, kdo nejsou závislí na "skleníkovém odchovu", nebo ti, kdo si ho za všech okolností dokážou zajistit.
14. 11. 2011 | 11:00

Kuchař napsal(a):

Tak to je dobrý. Tady jednoznačně narazila kosa na kámen při přílišném přerozdělování a státním hospodaření ve stylu "Poručíme větru dešti", a zfanatizovaná levice mluví o konci kapitalismu.

Mi to přijde jako proces s Galileem . V případě převahy a revolučního nadšení této levicové inkvizice je třeba asi pokývat hlavou a pak v duchu si vykřiknout "A přece se točí". (Aspoň Bernard)
14. 11. 2011 | 11:00

český maloměšťák napsal(a):

http://www.youtube.com/watch?v=akVL7QY0S8A

Kdo byť jen trochu umí anglicky a zajímá se o zemi, "kde včera již znamená zítra"...nechť se zaposlouchá do slov této dámy. /netrpělivci až od zhruba 6. minuty - kdy se objeví/.
------------------------------------------
Kalousek to myslí dobře. Ale dělá to blbě a s blbýma lidma. Proto mu málokdo věří. Což zase svědčí o tom, že valná část občanů si stále zachovává zdravý rozum.
Což je dlouhodobě dobré zase pro jejich myšlení.
14. 11. 2011 | 11:02

Kanalnik napsal(a):

Supr clanek, cisty lidsky pohled na soucasny svet.

Osobne se domnivam, ze je to onen konzum, ktery je korenem dnesniho globalniho upadku. Ten pochazi z vnitrni prazdnoty cloveka a zaroven, kdyz jiz clovek nezrizene konzumuje, k prazdnote prispiva. Mnoho lidi, jakoby se v tom ztratilo. Proto je obava/uvaha o mire aspektu lidstvi v budoucim vyvoji zcela na miste. Degenerace je totiz silna.

Svoboda se premenila v nerizeny konzum. To ovsem neni principem kapitalismu jako puvodniho systemu tak, jak jej chapu ja.

Principem kapitalismu je svobodna smena zbozi, tedy trh. Pokud konzum pohlti trh a jeho aktery, a lide ztrati pojem o vnitrnich lidskych hodnotach a takovemu konzumu se poddaji, skutecny svobodny trh a kapitalismus sami znici. Sobectvim. Materialismem.

Problemem je clovek. Ten tvori systemy, ve kterych zije. Jakmile, v jakemkoli systemu, dojde k prehlizeni vnitrnich hodnot, moralky, souseda, kolegy, blizniho... a tanto fenomen prekroci urictou mez, vali se to samospadem k destrukci, respektive v bolestne premene.

Clovek pak muze jen doufat, ze lidskost zvitezi.
14. 11. 2011 | 11:02

pamětník napsal(a):

Pamatuji si, že nejhloupější člen ÚV KSČ byl Vasik Bilak. Když skončil, tak ho v televizi nechali vyslovit poslední výrok.
Ten zněl: " Kapitalismus za 200 let nedokázal vyřešit společenské problémy. Nevěřím, že teď bude u nás kapitalismus úspěšnější."
Samozřejmě, Bilak neměl pravdu. Ale jak mohl vědět, že to u nás převezmou samí blbci ?
14. 11. 2011 | 11:02

Béda napsal(a):

Kuchař,

Upálit, rozčtvrtit, obvinit z terorismu, podvracení režimu, oběsit, zasebevraždit...

To vždycky dělaly překonané ideologie, společensko-ekonomické systémy se svými kritiky a oponenty.

Pakliže jmenujete Galilea, musíte pojmenovat, kdo je na pranýři a kdo má moc pranýřovat, kdo je ten "Galileo", který chce hýbnout zemí a nastavuje zrcadlo zkostnatěému myšlení/systému a kdo za co pranýřuje
14. 11. 2011 | 11:07

Kuchař napsal(a):

Béda:

Kterou ideologií jste překonal fakt, že člověk se řídí především tržním způsobem ? Nebo chcete , že levičák se nechová tržně ?
14. 11. 2011 | 11:15

Marcus Agrippa napsal(a):

pamětník:
kapitalismus je dost sofistikovaný systém, který vyžaduje vyspělou společnost, kde není potřeba pořád všechny kontrolovat, jestli nekradou a systém nezneužívají. Zhoršilo se to globalizací, kde se přesunují obrovské objemy financí jediným kliknutím na pc klávesnici. Tomu pochopitelně v žádném případě nezabrání národní státy a měny - ty jsou napadnutelné ještě snadněji. V ČR po roce 1989 všechny problémy způsobili konkrétní lidé - částečně i naivitou a nekompetentností.
14. 11. 2011 | 11:16

POE napsal(a):

Konzum, žití na dluh a kapitalismus nemaji vubec nic společného. Kapitalismus je o svobodné volbě a pravděpodobně je žití na dluh přitažlivý pro velkou část našich spoluobčanů.
Kapitalismus je prostor pro tvořivé a ve zdravém smyslu slova ctižádostivé občany toužící uskutečnit své sny a představy i za cenu tvrdé práce. Současná západní civilizace se však podobně jako mnho jiných předcházejících systémů a říší dostala do krize z deficitu naplňování tohoto předpokladu . Je stále méně lidí chtějících na trhu prosadit sami sebe, své vize a představy a stále více lidí připravených marnotratně utrácet navršené bohatství. To je podstata krize a důvod pravděpodobného pádu tzv. západní civilizace.
14. 11. 2011 | 11:16

MaB napsal(a):

To, co kapitalismus dlouhá desetiletí zachraňovalo, byl princip, že potřeboval spotřebitele pro svou produkci. A ti spotřebitelé museli mít dostatečnou kupní sílu, aby spotřebovávali. A tedy museli být zaměstnáni, aby tu kupní sílu vůbec měli, protože 99% lidí nemá jiný příjem, než z práce nebo sociálních dávek (= z práce jiných).

Současný kapitalismus z části už nepotřebuje lidi ani jako zaměstnance (část populace se už nevyplatí vykořisťovat ani za cenu své fyzické reprodukce, odtud tvrzení, že i za minimální mzdu jsou drazí...), ani jako spotřebitele, protože výnosy z reálné ekonomiky (z poskytování zboží a služeb) jsou malé. A tak se investuje místo do reálné ekonomiky do finančních operací.

Ovšem tento samopohyb kapitalismu je sebevražedný: pokud už lidé nebudou "kapitalismu" dost dobří ani jako spotřebitelé, ani jako zaměstnancí, tak jim samozřejmě kapitalismus nebude dost dobrý, a svrhnou ho.

Srandovní stránka neoliberálních reforem je, že urychlují všechny tyto kapitalismus likvidující procesy ve snaze kapitalismus vyčistit od socialistických nánosů.
14. 11. 2011 | 11:16

český maloměšťák napsal(a):

V psané podobě je přednáška zde :

http://www.yale.edu/law/leo/052005/papers/Warren.pdf
14. 11. 2011 | 11:16

slunečnice napsal(a):

Vážený pane Bendo,

se zájmem jsem si přečetla Váš blog a díky moc za něj. Vnímám to podobně jako Vy, kapitalismus se evidentně vyčerpal, ale nijak nad tím nehořekuji. Takové jsou životní principy, všechno má svůj začátek, svůj vývoj i konec. Mnozí z nás zažili konec reálného socialismu, tak se možná dočkají i krachu současného společenského systému. Každý se však ptá, co přijde potom? Mnozí se obávají nástupu diktatur a oživování komunistických či fašistických ideologií. Strach z budoucnosti ani nostalgické vzpomínky na minulost nám však nepomůžou. V první řadě bude potřeba jasně vidět, v jakých problémech se lidstvo v současnosti nachází. O to už se snaží mnozí včetně Vás. Pak ale musíme hledat a navrhovat řešení, v souladu s přírodními zákony, nikoli s uměle vytvořenými -ismy. Ideologie a náboženství budou lidi vždy rozdělovat. My však musíme nalézt společnou řeč, společná východiska a začít konat, protože půjde o přežití. Čas tiká jako časovaná bomba a nemůžeme si dovolit ten luxus vést nekonečné diskusní souboje o to, kdo má pravdu. Je na čase utvářet týmy, přinášet zkušenosti, znalosti a nápady.
Žádný systém nebude ideální, tak jako my lidé nejsme dokonalí. Ale máme možnosti se každý kultivovat a rozvíjet, získávat zkušenosti a dosahovat poznání. Fosilní zdroje docházejí, ale ty naše, vnitřní zdroje jsme ještě nedokázali plně využít. Člověk má v sobě ohromný potenciál, ale záleží, jak s ním umí zacházet a jak jej dokáže uplatnit v praxi. Bude tedy na čase obrátit pozornost dovnitř sebe.

Svět se globalizuje, s tím nic nenaděláme, ostatně každý jsme součástí vyššího celku, je hloupé se proto vydělovat a tvářit se, jako že si sami vystačíme a dokážeme být nezávislí. V prvé řadě životně závisíme na přírodě, to je potřeba si konečně uvědomit. Věk ropy nám tuto skutečnost poněkud zastřel. V druhé řadě se neobejdeme bez vzájemné spolupráce, pomoci a podpory. To si člověk uvědomí vždy až v krizových situacích a stavech nouze. Pak přichází ke slovu i ta autenticita a vědomí pravých hodnot.
Buddha musel opustit palác, kde žil v nadbytku a pohodlí, aby spatřil pravou tvář světa a lidský život plný nekonečného utrpení. Pak teprve se rozhodl změnit svůj život, dojít k poznání a moudrosti a pomáhat druhým.
Lidstvo je zazděno v nevědomosti, v úzce vymezeném prostoru všelijakých dogmat, neví a nevidí, co je za těmito zdmi. Chce to jen odvahu vyjít ven na světlo, vidět svět takový, jaký je, ptát se proč, hledat odpovědi a zkoušet žít jinak, než nám předtím bylo dáno.
14. 11. 2011 | 11:19

TomášL napsal(a):

Dobrý den autore,

nějak mi přišlo na mysl, že velké společenské změny přicházejí s novou technologii. Knihtisk dal vzniknout novověku, pára umožnila vzniknout kapitalismu a reakci na něj komunismu a mixem těchto dvou proudu socialismu, IT-technologie neoliberalizmu a Arabskému jaru... Jsem zvědav, co bude příště. Avšak dnešní společnost je stejně společnost páry s nějakou další sofistikaci, tedy budeme žít ve kapitalismu -o třeba jiné příchuti- do doby, než se pára stane historii...
14. 11. 2011 | 11:19

Kuchař napsal(a):

Levičáci, co kdyby jako první jste se začali chovat netržně ?
Co kdyby jste přestali stávkovat za vyšší mzdy a neohrožovali tak chod či přímo životy ostatních občanů ?
14. 11. 2011 | 11:23

JC napsal(a):

Marx, Engls, Lenin a další levicoví blouznivci samozřejmě neměli pravdu, že Komunismus může zvítězit. A ne proto, že se ani nedokázal rozvinout z původně revolučního - tedy násilného převzetí moci na východě a dnes skomírá pouze ve dvou státních koncentrácích, ale proto, že jedinou nenásilnou formou komunismu byly Kibutzi v Izraeli. A ty jak známo nedosáhly žádného markantního rozmachu a jsou spíš také na ústupu.
14. 11. 2011 | 11:25

Dagobar napsal(a):

Je pozoruhodné, jak dlouhý text lze napsat, aniž by obsahoval nějakou použitelnou myšlenku. Je to jenom takové převalování slov a nějakých faktů zprava doleva.
14. 11. 2011 | 11:26

Béda napsal(a):

KUchař,

ta překonaná ideologie je ideologie z řetězu utržené "neviditelné (spontánně, bezhraničně a živelně působící) "všeléčící" ruky trhu, která dnes a denně na krizi a vytváření bublin využívajících ke svému majetkovému prospěchu prokazuje, že "příliš velké k pádu" vede svět k nadvládě spekulace, lichvy, dluhu, virtuální ekonomiky a do slepé uličky.

Gallileo poukazuje na to, že je to špatně. Že nutně musí dojít k určité míře regulace až plánovitosti v zájmu přežití, reorganizace společnosti a distribuce společenského bohatství. Že se musí skončit s virtuální ekonomikou reklamního a konzumního obžerství a nahradit ji ekonomikou hospodáře, který tvoří hodnoty, žije střídmě, promyšleně utrácí z nastřádaného a nespoléhá na vzdušné zámky, které mu podstrkují lichváři a kasinoví hráči.

A globální makroekonomy, kteří nevidí za čísly lidi a jejich osudy, nakopat s prominutím ....
14. 11. 2011 | 11:34

Kuchař napsal(a):

Béda:

Ptal jsem se, čím chcete překonat tržní chování odborářů,státních zaměstnanců, Vaše vlastní či přímo tržní chování pana Bendy, který jistě neodešel do Šanghaje, aby se měl hůř ?
14. 11. 2011 | 11:37

kp napsal(a):

pro SuPa 9:38
Píšete:V tom dnes módním hledání nepřítele v bohatých je největší problém ten, že "třídu" bohatých dnes tvoří ti, kdo zbohatli (zjednodušeně) výrobou a ti, kdo zbohatli finančními operacemi s cizím majetkem. A těch druhých začalo být víc než těch prvních. Proto jsou trnem v oku "chudých", tedy méně majetných.

Domnívám se, že tento pocit mají i další diskutující. A dokonce mám (možná i správný) pocit, že dnešní krize je výsledkem "práce" neukoučované finanční sféry. Počáteční potřeba rychlého pohybu kapitálu se zvrhla do vytváření peněz prostým přeléváním z jedné nádoby do druhé. Problém potom nastává, že příjemci zisků chtějí realizovat své finanční zisky koupí (získáním) reálných produktů lidské činnosti (domy, jachty, auta, továrny atd). Poněvadž jsou ochotní zaplatit podstatně vyšší ceny způsobují, že "běžnému člověku" rostou ceny potřebných produktů neb hodnota peněz stále klesá. Kdyby peníze z finančních operací zůstávaly hezky uložené v bance a vlastnící se na ně došli dvakrát do roka podívat a pokochat se, jak ta hromádka utěšeně roste, problémy by asi nenastaly (nebo nebyly tak velké)
14. 11. 2011 | 11:37

veverka napsal(a):

Yosif K

"reci o socialni nespravedlivosti kapitalsimu jsou silne prehnane - ve vyspelych kapitalistickych statech vetsinu statku spotrebuje proletariat."

Žide Yosife,ty vždycky dokážeš po ránu člověka svýmy výpotky spolehlivě rozesmát . Opravdu nechápu kam na tyhle bajky chodíš,to vám cpe do hlavy nějakej rabín politruk v sinagoze ?

Realita je samozřejmě zcela opačná,většinu majetku v kapitalismu vlastní a ovládá jen malá hrstka lidí ,nebo spíš parazitů (vlastníci výrobních prostředků),všichni ostatní na ně jen více či méně otročí.

Svět ovládá 147 bank(většinou vlastněných Židy), zjistili Einsteinovi nástupci
http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=720547
14. 11. 2011 | 11:38

český maloměšťák napsal(a):

http://robertreich.org/post/12200736000

"Which do you trust more: democracy or financial markets?"
:(
Česky : " Komu věříš více - socodesákům nebo MAfii ?"
:((
14. 11. 2011 | 11:39

veverka napsal(a):

MaB

Naprostý souhlas,především s tou poslední větou.
14. 11. 2011 | 11:41

český maloměšťák napsal(a):

ad YosiF K přezdívaný " Jozef Tlampač" /rozdělení příjmů (distribuce bohatství) :

http://www.youtube.com/watch?v=QCu-XnVxhfk&feature=relmfu
14. 11. 2011 | 11:42

suchánek napsal(a):

A/// Žijeme ve světě akcelerující inflace hodnot. Je to alarmující jev a jeden z dalších projevů soumraku nad světem kapitalismu. Uměle vytvářený konzum, upírání se k fiktivním modlám jako jsou Gucci, Versace, BMW, Rolex a mnoho, mnoho dalších, nepřinášejí bohužel odpovědi na nejzákladnější otázky člověka – tedy proč jsme tu, odkud přicházíme a kam směřujeme.

B/// doufám, že se vrátíte a ubytujete se v sousedním hotelu, který se bude jmenovat Tonino Lamborghini Library hotel.

C/// http://outrageousluxury.com/?p=7486

:-))
14. 11. 2011 | 11:42

SuP napsal(a):

kp -
Uvažuji stejně.
14. 11. 2011 | 11:46

Xury napsal(a):

Pro kp:
"Kdyby peníze z finančních operací zůstávaly hezky uložené v bance a vlastnící se na ně došli dvakrát do roka podívat a pokochat se, jak ta hromádka utěšeně roste, problémy by asi nenastaly " - jen pro mou informaci. Díkz čemu bz tz peníye v bankách utěšeně rostly? Máte pocit, že to je přírodní zákonitost? Že vložíte peníze do banky a ony samovolně rostou?
14. 11. 2011 | 11:47

JC napsal(a):

kp
Problém je v tom, že levouni zásadně nerozlišují jestli si na Porsche nebo jachtu někdo vydělal jako producent výrobků nebo finančník.
Prostě oni mají v lepším případě jen Kia Picanto a na dovču jezdí na Slapy.

S těmi bankami nemáte taktéž pravdu.
Pokud banka nebude smět podnikat s uloženým kapitálem, budete muset platit za bezpečnou úschovu/což byl původní záměr/ a tudíž se vaše "hromádka" bude zákonitě zmenšovat.
14. 11. 2011 | 11:47

Xury napsal(a):

Opravička:
Díky čemu by ty peníze v bankách utěšeně rostly?

Pro SuPa:
To je OK. Nemyslím, že bychom měli významné názorové rozdíly.
14. 11. 2011 | 11:48

Carlos V. napsal(a):

Díky za ohlášení konce kapitalismu.

A nenastane ani socialismus, ani komunismus.

Dojde ropa a uhlí, bohatci zkoncetrují bohatsrví, které jim ožebračená lůza bude chtít sebrat. A to vše bez zdrojů.

Očekávaný vývoj ? Mad Max.

Anebo blbneme ?
14. 11. 2011 | 11:49

buldatra napsal(a):

Autor napsal, cituji:
…To, co mě vede k úvahám o konci společenského principu zvaného „kapitalismus“, je postupné vyčerpání samotných jejich pilířů, na kterých jeho existence stojí: levná pracovní síla, levné surovinové zdroje a levná a dostupná energie. Toto jsou základní prvky, na kterých tento ekonomický model vznikl, na kterých se rozvinul a který s jejich postupným vyčerpáváním se zvolna vyčerpává i on sám… konec citátu.

Viděno okem vesničana, jeví se to spíše jako blížící se konec, má-li to být a bude-li to konec, něčeho, čemu se dnes říká kapitalismus. Ale, je hen ten kapitalismus jako takový postaven na autorem popsaných pilířích, kterými jsou levná pracovní síla, levné surovinové zdroje a levná dostupná energie? Není to něco jiného. Něco, v co se kapitalismus změnil?
Na těchto výše zmiňovaných pilířích by klidně mohl stát například i feudalismus. Je zde tedy dozajista nějaký ten řád, který přezrál a vypadá nahnile, ale kdo může přísahat na holý pupek, že je to zrovna kapitalismus?

Jak by potom bylo možno nazvat řád stojící na pilířích jako například volná soutěž, volný obchod, volnost pohybu, svobodná volba povolání, vědeckotechnický pokrok, výzkum, vývoj, hledání nových zdrojů atd?

Proto si vesničan může klidně myslet, ba co víc, může doufat, že je u konce spíše nějaký zlořád.
Takový který zastínil, pohltil něco původního a že to původní odvedl na jakousi vedlejší slepou kolej.
Od budoucnosti by bylo celkem milé, kdyby nastala doba jakéhosi uvedení věcí na správnou míru, zpět na pilíře, které každému, tedy i tomu poslednímu pidivižvíkovi na tomto našem kulatém světě umožní, aby ukázal, co v něm je a měl se z toho dobře.
To by byl současně i prospěšný způsob globalizace. Tedy, ne globalizace pod taktovkou dnešních žreců, kteří by jen rádi vytvořili globální impérium a to drželi pod krkem. Pouze svět bez hranic, který by se rozvíjel svobodně a tak, jak se rozvíjet má. Plynule a stejnoměrně.
14. 11. 2011 | 11:54

veverka napsal(a):

Kdo ovládá svět: Vztahy mezi velkými hráči globálního byznysu
http://dialog.ihned.cz/komentare/c1-53566670-kdo-ovlada-svet

Světu vládne Goldman Sachs, miluji krize, šokoval BBC investor
http://www.novinky.cz/ekonomika/245823-svetu-vladne-goldman-sachs-miluji-krize-sokoval-bbc-investor.html?ref=zpravy-dne

Problém kapitalismu je,že se v něm stále více a více rozvírají nůžky mezi úzkou skupinkou zbohatlíků (navíc zbohatlých často šmelinou,lichvou,nelegální činností atd.) a všemi ostatními,což dříve či později musí prasknout.Oddalovat to prasknutí bylo možné jen díky institutu sociálního státu,ve kterém alespoň část svých obřích majetků kasta zbohatlíků redistribuovala mezi ostatní a ti žili alespoň jakž takž důstojně.To ovšem nelze dělat donekonečna,jen to smrt kapitalismu trošku oddálilo,ale dějiny zastavit nelze.Nyní dokonce už honbou za ziskem totálně zmagořelá kasta zbohatlíků(diskrétní elita) konec kapitalismu urychluje zrychleným a cíleným likvidováním sociálního státu.Tím rozevírání nůžek ještě urychluje a přibližuje svůj konec.Jen dodám že žádná velká změna se v historii neudála bez násilí,protože kapři si svůj rybník nikdy dobrovolně nevypustí.
14. 11. 2011 | 12:00

Roman napsal(a):

Výborná úvaha pane Bendo. I když se může zdát, že se vracíme kamsi do středověku, nebude to tak horké. Lidé kráčí po tomto světě pořád s velkým náskokem před ostatními živočichy a těžko si lze představit, že by se k mnoha znalostem, které lidé vlastní, mohly vytratit ty základní hodnoty, jako potřeba mít potomky, stavět hnízda, nebo se organizovat pro účelnější přežití. Včetně hodnot duchovních, které, ať se to komu líbí či ne, prostě máme.
14. 11. 2011 | 12:01

Rhoda napsal(a):

Lidí nepřibývá ani zdaleka tolik a tak rychle jako blbců a technicky i manuálně inteligenčně impotentních .
A to s kapitalismem ani s konstelací hvězd nemá co do činění . Zato s rádobyintelektuálským a bezbřehým věčným žvaněním diletantů ano .
14. 11. 2011 | 12:07

JC napsal(a):

kp
P.S.
Peníze jsou samozřejmě zboží jako např brambory a je přirozené, že s nimi lidé obchodují.
Problém je jen v tom, že si málokdo dokáže představit, že natištěné papírky se mohou stejně jako ty brambory "zkazit"
Mno zkuste prodávat shnilotinu ? Myslíte že najdete kupce ?
14. 11. 2011 | 12:07

mp napsal(a):

Neměl znít název článku spíše "Konec virtuálního kapitalismu?"
14. 11. 2011 | 12:09

Roman napsal(a):

Propůjčil se Jaromír Jágr podvodu ? Jarda v reklamě tvrdí,že věří Sazce ! Z médií,ale víme,že Karlovarská losovačka byl podvod !Elektronická losovačka firem je podvod!Není tedy podvod i losování číselných her,zvláště,když Sazka zná vsazená čísla sázejících a počítače lehce mohou vyhodnotit všechny sázenky a stanovit nevýherní kombinaci !Hušák zařídil neprůhledné losování !Tedy,žádné losování před tel.kamerami v přímém přenosu po skončení sázení,ale pouze generování čísel až za 1 hodinu u hry Š´t.10.Sazka pak má dost času na příp.manipulaci !Současnému vedení Sazky neprůhledné losování vyhovuje.protože nic nezměnili !!
14. 11. 2011 | 12:09

SuP napsal(a):

Xury -
Opravte mě, myslím si totiž, že peníze v bance rostou asi tolik, kolik se znehodnocují ty co jsou mimo banky. Bankéř obchoduje s penězi podobně jako obchodník s nemovitostmi. Využívá toho, že má rychlé informace, kdo je právě potřebuje (tudíž je ochoten i prodělat) a umí mu je rychle přesunout. Z rozdílu ceny nakoupených a prodaných peněz platí úrok a svůj zisk. Na tom by principiálně nebylo nic nemravného ani špatného, pokud objemy těchto transakcí nepřesahují hodnotu reálného bohatství. (ale víte že nejsem ekonom....)
14. 11. 2011 | 12:10

kp napsal(a):

pro Xury, JC
Nepsal jsem o tom, 6e banka nesmí provádět finanční operace.Na druhé straně banka také provádí operace na pokyn vlastníka. Většina kapitálu v bance není její ( proto se obává jakékoli špatné zpravy o jejím stavu). Podniká tedy s cizími penězi. A podle toho, jak dopadly investice podělí se se ziskem s vlastníkem . Poněvadž je však zainteresovaná na maximalizaci svého zisku, nabízí stále nové "produkty", které mnohdy se nepříliš liší od dávných lichvářů (zákazník mnohdy neví do čeho jde). Poznámka byla však mířena na to, že pokud finanční operace přinášejí do oběhu více peněz než "reálná" práce, musí dojít ke krizi a finančním problémům.
Nakonec pohled finančního analytika charakterizoval jeden výrok v rozhovoru na ČT1, kde řekl: Společnost žije nyní v průměru v roce 2025, poněvadž na svoji životní úroveň a spotřebu si vypůjčila ( tedy situace není v rovnováze). A banky to musí ve svých finančních operacích zohlednit.
14. 11. 2011 | 12:11

Forrest Gump napsal(a):

Velice správně pane Bendo. Je potřeba hledat nové formy společnosti, kde nebude vládnout nenechavá a proto neviditelná ruka trhu, ale kde bude vládnou láska a sociální spravedlnost.
Já bych si to představoval tak, že bych měl plat stejný, jako pan doktor, nebo třeba Vy.

Přece obyčejný člověk za to nemůže, že je blbej, no ne ?
14. 11. 2011 | 12:15

JC napsal(a):

Forrest Gump
:-)))
Podáno jednoduše - tudíž geniálně.
14. 11. 2011 | 12:20

kasparek napsal(a):

Boze.Nezlobte se na me, přečetl jsem první 3 odstavce, zda se nejedná o klasický nadpis typu "Nesmyslný výkřik" pro upoutání pozornosti a obsah pak vše napravuje. Tady tomu tak není. Pane architekte, věnujte se svým stavbám, případně nějakému "humanitnímu" oboru, kde nepotřebujete rozumět obsahu. zbytek jsou klasicke levicacke řeči a styl argumentace (my jsme sice rozjeli tuhle dluhovou past, ale ted je tu ten "odporny hnusny zivotanevhodny" kapitalismus, tak je to jeho chyba, ne nase. Resenim je dat nam vic pravomoci a vic penez, abychom to opravili (po sobe).)
14. 11. 2011 | 12:20

rejpal napsal(a):

SuP
Kdybyste byl ekonom, takové rouhačství by vás vůbec nenapadlo -:). Já sám jsem ekonomický diletant a napadlo mě to už před pár lety. A ne jen tohle. Přijde mi prostě odporující zdravému rozumu, že v nějaké zemi nějaký politik plácne nějakou hovadinu a následně spadnou akcie na burze, nebo dokonce nějaká instituce sníží rating příslušné země. Vždyť to už je dokonale virtuální svět. Navíc neumím současný systém vůbec pojmenovat. Velké nadnárodní akciovky, to jsou socialistické podniky par excellence. Majitele nedohledáš,jsou rozptýleni po celém světě a firmám vládne spletenec manažerů, kterým ovšem ty firmy nepatří.Ti pak dosazují do orgánů dceřin vlastní kamarády. Co se bude dít, až tahle virtuální bublina splaskne? Není tahle krize už počátek toho splaskávání? Co by se stalo, kdyby se dluhy jednotlivých zemí jednoduše seškrtaly (stejně každá uýž na úrocích zaplatila majlant)? Spousta otázek, žádná opdověď.
Jen ekonom všechno ví.
14. 11. 2011 | 12:23

mp napsal(a):

Forrest,
blbý je to, že si myslíte, že jste blbej.
14. 11. 2011 | 12:24

jo napsal(a):

taky si myslím že na dluh se nedá žít proto bysme měli bydlet pod mostem a až si našetříme tak si pořídit třeba přívěs....jak to známe z ameriky miliony američanů už zjistili co je "kapitalismus" za zločinné zřízení - bydlení ve stanech a po přívěsech a dřina od nevidim do nevidim za pár doláčů
14. 11. 2011 | 12:24

Veronika Vendlov napsal(a):

Zdravím Vás pane Bendo, četla jsem také mezi řádky. Když jsem se prvně ponořila do studia mezinárodních vztahů, realita mě vyděsila. Sice máme na všechno "nástroje", ale to nestačí. Vrátit se "sám k sobě", své rodině a vážně naplno prožívat každou vteřinu života, to jsem se málem úplně odnaučila. Jak to tak ale bývá, někdo zatáhl za záchrannou brzdu. Díky Bohu, mohlo by být hůř.

Stačilo by bohatě, kdyby tohle udělal každý. Zjistil by nevídané a netušené. A došlo by mu, že vlastně žije v ráji. :-)

Díky za Váš blog.
14. 11. 2011 | 12:28

Anuszka napsal(a):

veverka:"Problém kapitalismu je,že se v něm stále více a více rozvírají nůžky mezi úzkou skupinkou zbohatlíků (navíc zbohatlých často šmelinou,lichvou,nelegální činností atd.) a všemi ostatními,což dříve či později musí prasknout."

No nezdá se mi, že by to někdy jindy bylo jinak - rozevřené nůžky feudalismu a dokonce i socialismu zůstávají typické i pro kapitalismus / rozevřené nůžky mezi panovníky, šlechtou a zbytkem poddaných, mezi Vatikánem a zbytkem věřících, mezi funkcionáři strany a zbytkem společnosti.../ - zdá se, že svět je na tomto principu založen a i když se lidstvo snaží z tohoto mustru vymanit, po dobrých úmyslech jsme zase tam, kde jsme...Poslední pokusy o "sociální rovnováhu" skončilo zadlužením jednak států, protože něčím se musí davům zavřít ústa, druhak zadlužením jedinců, kteří tak svůj sen o dobrém bydle vzali do svých rukou.
Jestli tedy něco končí, pak je to /doufám/ "dluhový kapitalismus"... první kopanec dostal v roce 1929 a nepoučil se. Sto let jsme věřili v zázrak a ten se tedy nekoná. Sociální proces založený na virtuální realitě dluhů skončil nezdarem - zase se prosadili jen někteří - ti, kteří v tom umí chodit, ti, kteří na to mají žaludek - ostatní zase sbírali jen drobky. V podstatě jako vždy. A my hledáme vinu v kapitalismu, neoliberalismu, levičácích, pravičácích a jakmile se objeví "spasitel", který v tom umí chodit, zase půjdeme jako ovce na porážku... Bez vlastního uvědomění tohoto světa ale skončíme hůř, než ty ovce...
14. 11. 2011 | 12:29

český maloměšťák napsal(a):

Veronika Vendlová
Děláte velkou chybu - vy z poměrně strukturovaného textu čte jen to , co chcete.
Nic proti tomu - ale nechte si pak svá moudra pro sebe nebo na nějaký stranický potlach.
Ale pokud má Vaše "obrácení se zpět k rodinnému životu" znamenat to, že přestanete lobbovat a pracovat pro TOP 09 - měl článek i tak přínosný a výchovný účinek.
14. 11. 2011 | 12:33

ZM napsal(a):

Ano, je to tak, jak napsal autor. Bez zdrojů energie se neobejde žádné společenské uspořádání, a nezáleží na tom, jestli je to ten nebo jinej _ismus. Životní úroveň ovšem taky závisí na počtu obyvatelstva a právě na tom společenském uspořádání. Např. v případě Severní koreje se těžko dá mluvit o drahé pracovní síle, a přesto je to nesoběstačný režim s nízkou životní úrovní (samozřejmě že diktátor a jeho věrní mají vysokou životní úroveň na úkor zbylého obyvatelstva), který i kdyby tisíckrát vyhlásil soběstačnost, tak bez pomoci ostatních států by tam vznikaly další velké hladomory.
Základem dobrého fungování státu je snaha o efektivní využívání energií, materiálů a surovin. A to se nedosáhne tím, že se budou stavět další obchodní centra a obchody.
14. 11. 2011 | 12:35

Silvie napsal(a):

J.,

asi vás překvapím, ale nemám důvod se do vás pouštět, protože s vámi souhlasím.
Někde jsem četla, že v Číně existuje socialismus s kapitalistickou tváří - to asi nejlépe odpovídá systému, jenž tam panuje.
Kdo by si lámal dneska hlavu s lidskými právy, na něž světové politické "elity" rezignovaly pokaždé, když šlo o byznys. V současné době se Čína tímto svým hendikepem vůbec nemusí zabývat, protože si ji, coby věřitele, nikdo netroufne kritizovat ani kdyby legalizovala regulérní koncentrační tábory.
Na rozdíl od vás se ovšem nedomnívám, že Čína zůstane krize ušetřena.Jestliže se v krizi potácí celý svět, jenž nebude schopen být dále odbytištěm zboží, jím ho Čína zaplavuje, jak by se jí to mohlo nedotknout.
Pokud jde o směřování lidstva, jsem velmi skeptická. Nevím, proč nedokážeme z toho prokletého kruhu vystoupit. Jako bychom se mohli dát jenom dvěma cestami (socialismus versus fašismus). Ale ona se nabízí ještě jedna, která vede nejméně přehledným a nesnadno dostupným terénem - cesta k opravdovému humanismu (nikoliv pseudohumanismu).
I já, jako zarytý příznivec pravice, nemůžu nevidět, že dnešní svět je uspořádán nanejvýš nemravným způsobem, a že nelze donekonečna beztrestně opomíjet potřeby těch nejchudších. Právě na to dojelo kdysi arogantní carské Rusko, jež nepochopilo, že doba feudalismu už dávno minula.
14. 11. 2011 | 12:37

Surio Mario napsal(a):

jo:

Vázeny kamarad, ja delam za 15 dolar mesicne pro nase draha Kubanska vlada.
Jo bych moc rad, kdybyste mi dohodil nejaka byznys v Amerika za jejich minimalni plat asi 450 USD.

Ja budu moc vdecen, kdyz ty to udelat a poslat ten kontakt.Ja ti za to poslat moc prima doutnika. Ale taky bych prosil o poslani dvou paru ploutev ,foukanych rukavku a ta dychaci trubice. To ja moc potrebovat, jinak se Mario nema jak do ty Amerika dostat.

Venceremos !
14. 11. 2011 | 12:38

JC napsal(a):

mp,
Ten co o sobě prohlásil "Vím, že nic nevím" vám musí také připadat blbej.
14. 11. 2011 | 12:40

ZM napsal(a):

Místo pojmu kapitalismus bych v diskuzích spíš užíval pojmu tržní ekonomika. Dá se diskutovat o "parametrech" tržní ekonomiky, např. o míře zdanění, výši sociálních dávek a podmínkách jejich vyplácení, dovozních omezeních (clech), o efektivitě soudnictví a policie apod. Ale hodnotit obecně kapitalismus je v podstatě nesmysl, protože kapitalismus je nejasnej pojem, kterej může obsahovat lecos. Diskutovat se dá např. o jednotlivých problémech, např. o tom, v jakých případech by bylo možné tolerovat vyvlastnění majetku, ale ne o kapitalismu jako celku.
Ještě poznámku k Severní koreji. Tam problém s vyvlastňováním nemají, protože tam nikdo nic nevlastní :)
14. 11. 2011 | 12:41

Mery napsal(a):

JC 08.58
Zatím tu však panuje taky přírodní princip - něco, jako u paviánů, kteří se dokáží vzájemně o různé věci obírat.
14. 11. 2011 | 12:41

český maloměšťák napsal(a):

Forrest Gump
"....Já bych si to představoval tak, že bych měl plat stejný, jako pan doktor, nebo třeba Vy.
Přece obyčejný člověk za to nemůže, že je blbej, no ne ? "
--------------------------
Většinou za to mohou geny. Ale dá se to i získat /úder něčím těžkým do hlavy, patogenní tlak rodiny a vnějšího prostředí, nevybitý frustrační náboj (dobré je ho ventilovat - např. na blozích)...v neposlední řadě životní zklamání velkého rozsahu (například když se o vašich politických vzorech proflákne, že kradou jak ve velkém /například miliardy z čističek/ , tak i v malém /benzín na letišti/....

Dá se to ale léčit.
V určitých případech je to ale dost drahé a bez záruky. Ale takový už je kapitalismus. Jednomu to holt vyjde - jiný zůstává stále loserem - nebo tratí /to druhé ale ve vašem případě již takříkajíc z podstaty věci samé není možné/

Zbývá obrátit se na víru.
Ta nemůže ublížit /sice ani většinou nepomůže, ale to je v určitých, konkrétních případech akceptovateln jak jedincem, tak společností/.
14. 11. 2011 | 12:42

Sladký napsal(a):

Silvie- Čína svět až tak mnoho nepotřebuje, je sama o sobě obrovský trh, navíc zatím zcela nenasycený.Mzdy Čínanů rostou, s nimi roste jejich kupní síla,Čína bude od světa potřebovat nanejvýš suroviny.
14. 11. 2011 | 12:46

český maloměšťák napsal(a):

ZM
Kapitalismus není až tak nejasný pojem, když si uvědomíte takovou zdánlivou maličkost.
Že totiž o většině věcí rozhodují vlastnická nebo disponibilní práva ke kapitálu a procesy jeho umisťování.
Tyto práva a procesy a s nima spojené typologie pak mají rozhodující vliv i na to, co nazýváte parametry.

Myslím si, že kapitalismus je přesnější definicí současného způsobu hospodaření než trh. Trhem byla i směna v Sumeru.
14. 11. 2011 | 12:46

Silvie napsal(a):

Paní Vendlová,

"Stačilo by bohatě, kdyby tohle udělal každý. Zjistil by nevídané a netušené. A došlo by mu, že vlastně žije v ráji."

Já si tedy rozhodně představuju ráj poněkud jinak - tenhle "Kocourkov", v němž se stále "odklánějí" státní peníze, je spíš pěkně vyhřáté předpeklí.
Jestliže ekonomové zhruba spočítali, že fin.prostředky prokorumpované politiky jen za posledních pět! let by pokryly celý státní deficit, tak toužím po jediném - vystřelit ty zlodějské šmejdy někam na Měsíc.
Pokud se Drábek s Kalouskem nestydí ubírat neustále na už tak nízké životní úrovni běžných občanů, ale hazard nezdaní (ta poslední šaráda by zasloužila řádný lynč),měly by jim být navléknuty bezodkladně slušivé oranžové vestičky a hajdy do Stromovky hrabat listí.
14. 11. 2011 | 12:47

Marcus Agrippa napsal(a):

Silvie:
ve Švýcarsku leží 12 mld.státu. Švýcaři nám to vyloženě vnucovali - JENŽE - tím by se zveřejnily i jména zainteresovaných. Tudíž ČR na 90% o tyto finance přijde. Pěkně to řekl v OVM Babiš ( ten by si měl teď dávat pozor na myslivecké posedy ).
14. 11. 2011 | 12:53

Forrest Gump napsal(a):

č.m.

Já doufám, že kapitalismus a tržní vztahy už melou z posledního.Přece člověk není žádné zboží , aby každý dostával jiný plat podle toho, jak se tu ten nahoře vyspí, ale Boží stvoření.

Tudíž tu léčbu prozatím odložím, než bude jasno, jestli láska a pravda zvítězí.
14. 11. 2011 | 12:54

Divobyj napsal(a):

Supe,

Mám pro Vás špatnou správu.Jste nemocný člověk.Trpíte totiž takzvaným "odezdikezdismem" a navíc máte černobílé vidění.
Nevymezujte se tolik vůči komunismu!Poznejte VŠECHNY BARVY SVĚTA, a ze všech se poučte.V každém politickém systému jsou prvky špatné a dobré,ze kterých je třeba se poučit.Nedokážete-li tohle,budete pořád jen šaškem v tričku nějaké barvy.
14. 11. 2011 | 12:55

Silvie napsal(a):

Sladký,

naopak, Číně teď lezou všichni (včetně Obamy) do zadku, protože má sanovat zparchantělé banky. Od reality není daleko ani úvaha, že jednou budou vlastníky evropských bank Číňané. Soudruzi v Bruselu by se měli včas vzpamatovat.

ZM,
on se ten pojem "kapitalismus" používá jako pejorativní. Je to ,bohužel, to, k čemu jsme "tržním " hospodářstvím dospěli.
Nikdo z těch, kteří podnikají v Čechách a mají na účtu miliardy (evnet. stamiliony), je nemohli získat poctivou prací (pochybné privatizace,lobbismus, korupce, regulérní krádeže).
Otázkou je, je-li na vině kapitalismus nebo mravní úroveň těch, kteří rozhodují.
14. 11. 2011 | 12:56

Divobyj napsal(a):

Dagobar

Souhlasím s Vámi.
14. 11. 2011 | 12:58

Forrest Gump napsal(a):

Silvie:

Máte naprostou pravdu moudrá ženo. Všychni si ty stamilióny nakradli. A nejonom podnikatelé. Třeba takovej Jágr, ten by za ty svý nahrabaný milióny měl viset za brusle, pro výstrahu všem kapitalistickým zlodějům.

Copak je to normální, aby jeden měl milióny a druhej neměl co do huby ?
14. 11. 2011 | 13:00

Silvie napsal(a):

Marcus A.,

Babiš mě vysloveně rozesmál (ne, že by neměl pravdu), ale patří ke zločinecké garnituře navázané na Grosse a socany.
Doporučuji skvělý článek o Babišovi na Neviditelném psu (LN). Babiš potřebuje vstoupit do politiky proto, že jeho konexe mizí společně s politiky, na které měl vytvořené vazby. Nyní doufá, že si vytvoří nové. Divím se jenom, kolik pitomců mu na to skočilo. Dokonce i takový Vieweg, který v tom má kapku zmatek. Jeho guru je Havel, za kvalitní kádrovou rezervu na prezidenta pokládá Fischera a posel "nové čisté " politiky je pro něho Babiš (rozhovor v Reflexu). Bůh s námi, bude-li takových pitomců většina.
14. 11. 2011 | 13:01

Forrest Gump napsal(a):

Tady do mě mlátí šéf, že se prej píše "Všichni".

No ať je po jeho, ne ?
14. 11. 2011 | 13:02

Sladký napsal(a):

Slunečnice 11.19 Krásně a moudře napsáno.Škoda, že si to přečte tak málo lidí.Moc rád čtu Vaše příspěvky a tenhle byl podle mého názoru zatím nejlepší.
14. 11. 2011 | 13:04

Silvie napsal(a):

Forrest,

miliony můžete za dvacet let vydělat, miliardy nikoliv. Nepatřím k levicovým voličům, ale život v tomhle státě mi z mé pravicové radikality postupně náležitě ubral.
Jmenujte jediného českého miliardáře, jenž neprivatizoval za symbolickou cenu obrovský majetek nebo nezbohatl zázračně jako Řebíček nebo Gross!
14. 11. 2011 | 13:05

český maloměšťák napsal(a):

FG
Láska a pravda se ráda snoubí s blbostí - to je pravda.
Počkejte si - zde - v Kozloistánu Zelném to namouvání nebude trvat dlouho.
Svatba je za dveřmi.
Má to jednu malou vadu - pravdu bude hlásat Kalouswek a lásku Drábek.
Ale jsou to oba dva celkem dobré partie - peníze mají.
Sice si nejsem tak zcela jist, že to co jim nabízíte vy - nemají v hojné míře taky...ale když tak - aspoň budete mít spořádanou domácnost bez hádek a vzájemného napadání.
14. 11. 2011 | 13:06

Miky napsal(a):

K O N E C kapitalizmusu ???
Komunizmus a lido-demo jsou v hajzlu,kapitáálizmus se tam chystá ,
komu já jen ten nakradenej majetek vrátím ???
14. 11. 2011 | 13:08

český maloměšťák napsal(a):

Tuhle přednášku doporučuji ale všem. Je mrazivě zábavná (ale i blízká pravdě) :

http://www.youtube.com/watch?v=SzxDPQ3pZpg&feature=relmfu

Zatím nashle. A domluvte se , kdo půjde Rumcajs...eh - Forrestovi za družičku.
Já navrhuji Silvii.
14. 11. 2011 | 13:09

TomasB napsal(a):

Strašná zpráva: SVĚT JE V POŘÁDKU

V celých známých dějinách lidstva přicházejí proroci temných vizí, apokalypsy a zániku světa. Každá krize je generátorem spousty proroků konce. Dnes, víc než kdy dřív propojený svět, vypadá přeci v televizních zprávách tak apokalypticky! Kdo by těm strašným zvěstem nevěřil, že...

Je to BLBOST! Se světem se nic hrozného neděje. Problém s nedostatkem zdrojů je s námi celé století, nedostatek ropy hrozí od 70tých let (kolik obyvatel naší planety si vozilo zadek v autě tehdy a kolik dnes?). Globalizace je určitě důležitý fenomén a nástup informačních technologií je možné srovnat snad s nástupem automobilismu či před tím železnice. Svět se bezpochyby mění, ale - mění se nutně k horšímu...?

Svět, ekonomiku, kapitalismus ovládají prý globální korporace. Kdo to je a které? Arabské revoluje prý byly možné díky Facebooku - je tedy jednou z vládnoucích korporací Facebook? A Google a další technologické firmy? Schází se Mark Zuckerberg s Larry Pagem a Sergey Brinem někde ve zvukotěsné místnosti a tam spřádají plány na ovládnutí planety? A jak to, že "mladíci" narození v 70tých letech "ovládají svět"? Nebo to jsou jiné korporace? Jaké? Shell, ExxonMobil, nebo WallMart, nebo GE, ING? A jestli to nejsou ty výše jmenované, jsou snad i ony ovládány jinými korporacemi? Jak se to dělá, ta světovláda, prakticky, technicky - kdo komu volá, kdo se s kým schází?

Pro některé lidi je zřejmě mnohem snazší přijmout představu, že svět je ovládán temnými silami "globálního kapitálu", než fakt, že se svět řítí vpřed bez vedení :-) Není ale žádná cesta, jak člověku vymluvit paranoidní vize a konspirativní teorie - jsou přeci mnohem zajímavější než skutečnost.

V ranných dobách křesťanství žili někteří v očekávání brzkého návratu mesiáše. Zbavovali se majetku a připravovali se na poslední soud. Obdobně, jako před rokem 1000 také dnes někteří věří na konec světa třeba 12.12.2012 (nevím proč ne 12.12.2112?) a začínají balit. Pro jistotu koupím pořádnej kufr a svíčky. Jeden nikdy neví :-)
14. 11. 2011 | 13:09

franky napsal(a):

Rozvoj kapitalistické společnosti je spojen s rozvojem podnikání podmíněného existencí soukromého majetku, s motivací na zisku a tedy návratností vloženého kapitálu a nezbytnou existencí volného trhu. Nezpochybnitelným tvrzením doprovázejícím vývoj kapitalismu je to, že nejlepší rozdělení zdrojů je dosaženo přes spotřebitele. Aby se vrátil vložený kapitál musí podnikatel plnit potřeby a přání zákazníka. Prostřednictvím potřeb a přání spotřebitelů jsou zadávány požadavky na výstupy z kapitalistického systému. Mimo jiné nezajišťované potřeby a přání spotřebitelů v oblasti spotřebního zboží a kultury bylo problémem socialismu. Lidé preferují prožití „bohatého“ života již od svého mládí a jsou ochotni si na současnost půjčit na úkor budoucnosti. To však neznamená, že „život na dluh“ by měl být principem kapitalismu. Užívat si života, není špatnou filosofií. Problémem však je náplň pojmu „bohatý život“ a s ním prezentované potřeby a přání spotřebitele. Zde kapitalismus prozatím selhává, neboť umožňuje zaměňovat pojmy peníze a bohatství. Výstupy kapitalismu preferují orientaci na peníze, tedy na množství majetku a ne na bohatství v celé své šíři. Orientace na peníze je zadáním pro inovační proces a umožněním růstu majetku na úkor budoucnosti. Roste budoucí zdrojová náročnost mj. devastací životního prostředí, roste disproporce mezi růstem a potřebou pracovních a podnikatelských příležitostí jako přímý důsledek technicko-technologického řešení nákladové ceny pracovní síly. Kapitalismus je spojen s tokem zboží, tokem peněz a tokem informací. Zatímco první dva toky jsou kontrolované, tok informací má charakter turbulentního prostředí a princip chaosu v řízení firem byl povýšen na strategickou konkurenční výhodu. Výsledkem je, že se nedá věřit nikomu a ničemu. Za úvahu stojí rovněž proces vzniku, existence a zániku „Britské globální říše“. Levná pracovní síla, levné potravinové, surovinové a energetické zdroje a odbytiště pro výrobky vytvářely obrovskou komparativní výhodu této koloniální mocnosti. I z tohoto důvodu byla Anglie na konci 18. století hospodářskou mocností světa a stála v žebříčku na prvním místě. Kde Anglie byla, kde je nyní a proč? I toto může dát případnou odpověď na další vývoj globalizace. A že kapitalistický systém bude někdy nahrazen? Na své vývojové křivce již není rozhodně na vzestupné fázi a to minimálně od konce 70let minulého století. Nic netrvá věčně, ani láska k jedné slečně.
14. 11. 2011 | 13:11

neo napsal(a):

TomasB

moc hezké :)
14. 11. 2011 | 13:14

Sladký napsal(a):

Protentokrát vezmu vážně pravicového hlupáka, který se snaží předstírat že je hlupákem levicovým a uvedu na pravou míru jeho úvahu o Jágrovi.Jágr samozřejmě není žádný zlodějský podnikatel- ale je doklkadem ubohosti tohoto světa, když kejklířům a komendiantům nebo věšákům na hadry vyplácí za měsíc či rok peníze,které jiní,lidé tvořící skutečné hodnoty a živící celý tento cirkus nevydělají za celý život. někteří z nich třeba jen zlomek.
14. 11. 2011 | 13:14

Bu He He napsal(a):

INZERÁT:
Od zítřka přenechám zdarma :2 ks chemická továrna,3 ks bývalé JZD,1258 ha lesa,
524 ha rybníků,mírně opotřebenou 29-letou blond- krasavici+ jednu černošku.
+ 3 ks mírně zahnědlejch slipů.
zn. Končím s českým kapitalizmem!
14. 11. 2011 | 13:15

Barney napsal(a):

Kapitalismus bez dluhů a válek směřuje k depresi

Ani po najetí na vyrovnané rozpočty a zrušení sociálních dávek nenastene kapitalistický ráj, jak o tom sní někteří echt pravičáci. Lidé sice budou přemotivování, ale kvůli nízkým mzdám (jako důsledek maximalizace zisku) nebudou schopni vykoupit všechno vyrobené zboží a nastane krize z nadvýroby jak o ní psal Marx a teď na tu samou věc přišel i Roubini. Důležitá je ROVNOVÁHA v rozdělování produktu (HDP) mezi práci a kapitál. Kapitalistický systém upřednostňuje v rozdělování kapitál, čímž si sám pod sebou podřezává větev (destruuje si poptávku).

Ekonom Roubini: Kapitalismus může zničit sám sebe, držte hotovost

„Marx měl pravdu, kapitalismus může v určitém bodě zničit sám sebe, protože nemůžete donekonečna přesouvat příjmy od práce ke kapitálu, bez toho, aby v ekonomice nevznikla nadbytečná kapacita a nedostatečná poptávka. Mysleli jsme si, že trhy fungují, ale není to tak.“

http://byznys.ihned.cz/analyzy-a-komentare/c1-52582400-ekonom-roubini-kapitalismus-muze-znicit-sam-sebe-drzte-hotovost

Proto je tak důležité progresivní zdanění, které tuto škodlivou tendenci kapitalismu překonává. Vrací peníze zpět do cyklu výroba a spotřeba. Konečně je to vidět na prosperitě "zlých" sociálních (někdo říká socialistických) států jako je Dánsko nebo Švédsko (i v současné krizové době má přebytkový rozpočet, je na předních příčkách v konkurenceschopnosti a spokojenosti obyvatel s režimem) v kontrastu s krachujícími neoliberálními vzory naší pravice jako je VB, USA, Lotyško atd.

http://www.cs.cz/banka/nav/o-nas/vyvoj-statnich-rozpoctu-v-eu-d00014502

Sociálně tržní systém skandinávského typu je asi to nejlepší co ve světě existuje. My jsem se bohužel vydali cestou prohledávání slepých uliček nejprve socialismu Sovětského typu a nyní, když se kyvadlo dostalo na druhou stranu, toho nejkapitalističtějšího kapitalismu.

Výsledkem bude:
1.úzká vrstva superbohatých
2 široká vrstva námezdních otroků s minimální zdravotní péči a bídným důchodem (pokud vůbec)
3 široká vrstva nezaměstnaných a bezdomovců bez perpsektivy
4 faktická kolonie SRN
14. 11. 2011 | 13:16

Jee napsal(a):

Surio Mario (byť imaginární)

Máme zde podobné exempláře, kteří posílají nespokojené na Kubu nebo do severní Koreje.
Říkáte, že by se vám líbilo dostávat minimální US mzdu. Zapoměl jste, že stav mysli stojí nad penězi.
S uvednou sumou byste byl jistě spokojen někde u vás doma, kde by sousedi na vaší 15 let staré káře mohli oči nechat.
V Americe byste řval jako tur.
14. 11. 2011 | 13:20

neo napsal(a):

Sladký:

kdy už konečně pochopíte, že příjmy lidí se neodvozují od toho, kolik by jim platil Sladký, ale od nabídky a poptávky.

Ty věšáky na hadry a komedianti jsou velmi dobře placeni z jednoho prostého důvodu. Je jich hrstka, je po nich poptávka, lidé za to platí, přináší peníze jejich zaměstnavatelům...

Pokud si klub může dovolit platit Jágra, má k tomu aby ho takto platil důvod. Nezištně to nedělá, neni charita. A co je komu po tom?

vadí jen a pouze platy, které neodpovídají situaci na trhu a ty jsou k vidění ve státním sektoru a ve firmách kde má stát majoritní podíl.
14. 11. 2011 | 13:24

Ládik!!! napsal(a):

neo -
to Sladkému nevysvětlíš.
14. 11. 2011 | 13:26

vasja napsal(a):

Roman napsal(a):
Propůjčil se Jaromír Jágr podvodu ? Jarda v reklamě tvrdí,že věří Sazce ! Z médií,ale víme,že Karlovarská losovačka byl podvod............
-------------------
A všim jste si, že je vždy před Vánocema největší jackpot? Žádná náhoda to asi nebude.
14. 11. 2011 | 13:26

Forrest Gump napsal(a):

Třeba si vemte, když probíhala privatizace. To sem dělal v RAJi a tenkrát za mnou přišel můj šéf a říkal "Hele Forreste, co bys tomu říkal, kdybychom tu hospodu spoli koupili. Zastavíme bance ty naše rodinný baráky a deset let nepojedeme na dovolenou. "

Sem mu říkal, "Ty se s asi zbláznil, ne ? Co když zkrachujeme a já přijdu o barák ? A že nepojedu na dovolenou ? No tak na to zapomeň. Do toho si jdi sám"

No a tak do toho šel sám. Nakonec to splatil a dneska je mu hej. Jenže díky komu ?
No díky mě samozřejmě, protože mu tady dřu jak Bulhar za pár švestek. Zloděj jeden kapitalistickej, už aby ho zavřeli. Tohle je vyložená sociální nespravedlnost.

Silvie:

No taky mě jeden tahal, ať jdu s ním do kupónovky. Založíme fond, část akcií združíme a na část si půjčíme od banky. No mi to přišlo riskantní tak jsem do toho nešel.

No a dneska je z toho darebáka miliardář. Prej že všechno nakoupil legálně. To ať si vkládá koňovi, že jo paní Silvie. My dva přece víme své !
14. 11. 2011 | 13:28

Josef napsal(a):

Všechny problémy jsou akorát z nerovnoměrného rozdělení bohatství mezi lidmi. Zlomek lidí vlastní tolik co zbývající většina.Jenže, je-li motorem ekonomiky především konzum, tak nám to začne dělat potíže. Protože když člověk, vyrábějící auto nemá na to, aby si je bez dluhů koupil, pak je tu něco shnilého.Přinejmenším jeho práce neni dostatečně oceněna. A to platí o dalších věcech. O bydlení - předražené pozemky a stavby v hodnotě jako by to bylo ze zlatých cihel, zde se opět člověk musí zadlužit, aby mohl bydlet...a tak se dá pokračovat.A právě ten zlomek zazobaných půjčuje těm, kteří nevydělávají dost, aby se nemuseli zadlužovat. Tohle chce změnit.....
14. 11. 2011 | 13:29

vasja napsal(a):

Silvie napsal(a):

Pokud se Drábek s Kalouskem nestydí ubírat neustále na už tak nízké životní úrovni běžných občanů, ale hazard nezdaní....
-------------------------------------
Co to melete, paninko.
Loterie a sázky maj daň 19% + odvody
14. 11. 2011 | 13:38

Bu He He napsal(a):

KONČÍM S KAPITALISMEM !
Prodám jednoho propagátora tržního kapitalismu,je to současně i perfektní klimatolog!
zn. Je starej a unavenej !
14. 11. 2011 | 13:41

Silvie napsal(a):

Forrest,

mě jenom fascinuje, jak jste napravo-nalevo zaslepení a nejste schopni pro les vidět stromy.
Jmenujte ,prosím, jednoho poctivého českého miliardáře!

Vasja,
to máte na mysli "zdanění", kdy hazard posílá peníze do vlastních firem, které se tváří jako neziskovky?
14. 11. 2011 | 13:43

Bu He He napsal(a):

Tak jsme se v tom kapitálizmusu ani neohřáli a ono to jde do kytek-jako ti komouši !
14. 11. 2011 | 13:44

Jirka H. napsal(a):

xc:
Vaše přirovnání kapitalismu k převodovce je brilantní a výstižná zkratka - dík
14. 11. 2011 | 13:44

ZM napsal(a):

Silvie 14. 11. 2011 | 12:56
Napsala jste-
Nikdo z těch, kteří podnikají v Čechách a mají na účtu miliardy (evnet. stamiliony), je nemohli získat poctivou prací.

Samozřejmě že mnozí si k jejich majetkům dopomohli nezákonně.
Ale neřekl bych, že všichni. Např. Lukačovič vlastní internetový vyhledávač seznam (mám dojem, že má kolem 70 % akcií), a nevypadá to tak, že by se svýho majetku dopracoval nelegálně.Nebo např. známý hokejový brankář Hašek zkoušel podnikat, ale peníze do podnikání vložil asi z toho, co si vydělal jako hokejista. Je otázka názoru, kolik by měli sportovci brát, ale z hlediska zákona např. sportovci jako Hašek, Jágr, Nedvěd atd. si ty peníze vydělali legálně.

Samostatnou "kapitolou" je kupónová privatizace a založení fondů. V té době se to z právního hlediska příliš neřešilo,pravděpodobně záměrně. Ale nedá se říct, že kupónová privatizace byla 100 % zlodějna, protože lidi "ložili" kupónové knížky do fondů dobrovolně a mnozí by si ani jinak kupónovou knížku nekoupili, kdyby Kožený nezačal nabízet desetinásobek vložené částky. Samozřejmě se dá diskutovat o tom, jestli bylo tenkrát nutné stanovit poplatek na 1000 Kč ( což by v přepočtu na dnešní částku byla hodnota odhadem mezi 4000 a 6000 Kč), jestli nestačilo např. 200 Kč. Každopádně už je to pryč.
14. 11. 2011 | 13:46

Viktor Čistič napsal(a):

Pořád tu mluvíte o kapitalismu. To co je u nás není kapitalismus ale BORDEL!
14. 11. 2011 | 13:49

Jee napsal(a):

Silvie

Váš dotaz již byl v diskuzi zodpovězen.
Všichni češští miliardáři jsou poctiví, protože Neo napsal,
že příjmy lidí se neodvozují od toho, kolik by jim platil Sladký, ale od nabídky a poptávky.
14. 11. 2011 | 13:52

vasja napsal(a):

Vasja,
to máte na mysli "zdanění", kdy hazard posílá peníze do vlastních firem, které se tváří jako neziskovky?
-------------
Ne pani Silvie. Daň z příjmu. 19%
14. 11. 2011 | 13:52

Forrest Gump napsal(a):

Silvie:

Jmenujte jediného nepoctivého.
14. 11. 2011 | 13:55

ZM napsal(a):

český maloměšťák 14. 11. 2011 | 12:46 -
napsal jste-
Kapitalismus není až tak nejasný pojem, když si uvědomíte takovou zdánlivou maličkost.Že totiž o většině věcí rozhodují vlastnická nebo disponibilní práva ke kapitálu a procesy jeho umisťování.

Např. v Číně se soudruzi rozhodli, že postaví obrovskou přehradu a tak nechali vystěhovat milión lidí z té oblasti.
V Číně vládne jedna strana, ale je tam celá řada dolarových milionářů a miliardářů,přičemž někteří jsou členové komunistické strany Číny. Je v Číně socialismus podle Vás nebo kapitalismus?
A jiný příkald může být Severní korea. Tam se o "prvcích" kapitalismu vůbec nedá mluvit a přesto o většině věcí rozhoduje diktátor KIm Čon Il a někteří další vlivní členové jeho rodiny.

Zobecnil bych to tak, že v jakémkoliv společenském zřízení rozhodují ti, kteří maji moc. Moc ale může být dána tím, že ovládají nějaké vojenské jednotky nebo ovládají dostatek kapitálu nebo oboje. Pokud bychom pojem kapitalismus považovali za systém, ve kterém se vládne pomocí strachu, že někoho propusá ze zaaměstnání, tak se v podstatě jedná o druh totalitního režimu.
14. 11. 2011 | 13:56

neo napsal(a):

Jee:

Ty jsi ale drnda.

mícháš dohromady příjmy zaměstnanců ,podnikatelů, zisky firem, výnosy z dividend...

Máš hlavu jen proto, aby ti nepršelo do krku?
14. 11. 2011 | 13:58

Forrest Gump napsal(a):

Sladký:

Jistěže je to amorální. Někdo by za tím Jágrem měl skočit a říct mu, ať ty prachy odevzdá .

Skočíte za ním Vy, nebo já ?
14. 11. 2011 | 14:02

ZM napsal(a):

Kapitalismus by se dal možná hodně zjednodušeně definovat jako společenský řád, ve kterém není omezení, jaký majetek může konkrétní jedinec mít.Takže čistě teoreticky by se mohlo někdy v budoucnu stát, že 100 lidí by vlastnilo vše na světě, všechny pozemky, všechny nemovitosti, všechny suroviny, všechny automobily, všechna patentová práva atd. Prakticky se to stát nemmůže, ale čistě teoreticky to zákony umožňují. Možná se mýlím, neznám znění antimonopolního zákona např. v ČR, ale v tom se spíše řeší podnikání firem.
14. 11. 2011 | 14:04

Sladký napsal(a):

Neo- a kdo vytváří nabídku a poptávku? Mimozemšťané? a jak je možné, že platy kejklířů neustále a raketově rostou, stejně jako příjmy manažerů,vedoucích podniky od deseti k pěti , bankéřům krachujících bank a pod.? Příjmy by měly být přiměřené a rozumné. A pouštíš se do opakování diskuse, kterou jsi už jednou katastrofálně projel.
14. 11. 2011 | 14:05

ZM napsal(a):

Forrest Gump - Jágra osobně neznám, ale dokážu si představit, že lidi jako on (herci, zpěváci, sportovci apod.)dostávají desítky dopisů od různých lidí a nadací s žádostmi o finanční výpomoc nebo dar.
14. 11. 2011 | 14:06

Silvie napsal(a):

ZM,

jistě, příběh Lukačoviče znám, ale s Bakalou či Babišem se jistě rovnat nemůže. Budeme-li jmenovat postupně všechny miliardáře, stěží se dobereme jednoho, který přišel k majetku křišťálově čistým způsobem. Prototypem tohoto typu "podnikatlů" by mohl být Stehlík a Poldi.

Začátky kariéry

V roce 1982 vystudoval Střední ekonomickou školu v Liberci[6] a v roce 1986 Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor ekonomika průmyslu.[7] Pracoval jako referent v podniku zahraničního obchodu Strojimport Praha a poté jako asistent produkce a produkční ve Filmovém studiu Barrandov.[8]
Kellner:
V roce 1991 založil společnost První privatizační fond (pozdější PPF), která se zúčastnila kupónové privatizace!!!!!!!!!!!!!!!!! v tehdejším Československu. Během dvaceti let své činnosti se PPF[9] stala jednou z největších investičních a finančních skupin ve střední a východní Evropě. Petr Kellner je zakladatel a majoritní akcionář této skupiny, která podniká především v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky, maloobchodního prodeje a nemovitostí v České republice, na Slovensku, v Rusku, Bělorusku, Kazachstánu, Číně, Vietnamu i dalších zemích.
(wikipedie)

Lidé,kteří měli kontakty a přístup k privatizovanému majetku, zbohatli neuvěřitelným způsobem.
Všichni čeští miliardáři(včetně emigrantů ,předtím chudých jak kostelní myš) se jimi stali po privatizaci. Vrstvou, jež závratně zbohatla byli také vysoce postavení bolševici, kteří okamžitě po převratu vytunelovali majetek např. SSM (Mohorita atd.).
14. 11. 2011 | 14:06

realista napsal(a):

"Český maloměšťák"
Dám ti tři pětky na na doktora . Kam je mám poslat ?
PS Na gynekologii ale nechoď , to by ti nepomohlo!
14. 11. 2011 | 14:07

Sladký napsal(a):

Už jsem ti jednou pravicový hlupáku řekl, abys ze sebe nedělal hlupáka levicového.Tady vůbec nejde o Jágra, osle, ale o systém věcí.
14. 11. 2011 | 14:08

Silvie napsal(a):

Začátky kariéry se týkají Kellnera, což zřejmě každý pochopil.

Za velmi vtipné pokládám,když tady lidé,jako Bakala zakládají organizace k "potírání korupce" jako Bílá lilie.
Dostanou-li se týpci jako Babiš a Bakala oficiálně do politiky (protože neoficiálně už v ní dávno jsou), tak se společenský marasmus může jedině zhoršit.
14. 11. 2011 | 14:09

ZM napsal(a):

Sladký - nevím, koho konkrétně považujete za kejklíře, ale pokud např. nějaký zpěvák zpívá tak, že se to líbí desetitisícům lidí, tak se prostě prodá spousta cd s jeho hudbou a je velká návštěvnost jeho koncertů. To je součást demokracie,těžko by někdo uspěl v demokratickém státě s nařízením, že zpěvák xy bude mít 90 % daně, protože hodně vydělává. Naopak za socialismu v ČR někteří herci a zpěváci museli dělat podřadné práce, prototže se prostě znelíbili. Např. Kubišová.
14. 11. 2011 | 14:10

ZM napsal(a):

Sladký - tedy chtěl jsem napsat - za socialismu v ČSSR.
14. 11. 2011 | 14:11

Forrest Gump napsal(a):

Sladký:

Já si myslel, že my levičáci jsme slušný lidi pane Sladký. Proč se vyjadřujete tak hrubě ?

Nejste Vy náhodou přisprostlej pravičák, co si nevidí do hu.., jako ten náš kuchař ?
14. 11. 2011 | 14:12

mp napsal(a):

Josef
Ano, máte pravdu. A navíc - třeba takový ropný šejk, když mu vyschne vrt, může vždycky prodat svůj zlatý klozet a vždycky bude za vodou. Hmmm...kdo asi bude mít ve zlatých rezervách zanedlouho tyhle předměty...
14. 11. 2011 | 14:13

neo napsal(a):

sladký:

no kdo asi? přece zaměstnavatel a zaměstnanec.

vezmi si příklad toho Jágra. Kolik dostal nabídek a z jakých klubů? Jaké byly ty nabídky? On je porovnal a vybral tu, která se mu zdála nejlepší. Samozřejmě, že mohl odejít hrát za Havířov, ale proč by to dělal? Protože Sladký tvrdí,že příjmy mají být přiměřené a rozumné?

Ne.
Ty když pošleš životopis do 20ti firem s požadavkem na takovou a takovou práci a za takovou a takovou odměnu, vybereš si pak tu, kde nebudeš mít benefity, možnost karierního růstu a mizerný plat a nebo vybereš tu, která nejlépe bude splňovat tvé podmínky?

Když je Philadelphia ochotna Jágra platit, ví moc dobře proč to dělá. Za jeho cenu mohla mít třeba několik mladých hráčů, ale přinesly by jí potřebné body? Potřebné diváky?
14. 11. 2011 | 14:15

ZM napsal(a):

Silvie- v tom krátkém Kellnerově životopisu Vám chybí, že hned v 90. letech založil firmu, která se zabývala prodejem kopírek.
Je možné, že když by se žádná kupónová privatizace nekonala, tak by byl dnes taky miliardářem, nebo mnimálně by měl stamiliony, těžko odhadnout, kolik by mu ten byznys s kopírkama vynášel. Prostě byl jak se říká dravý a podnikavý a hledal možnosti, jak přijít k majetku.
Co se týká kupónové privatizace, tak samozřejmě že oproti ostatním obyvatelům měli velkou výhodu ti, kteří věděli, jak to funguje na západě (obchodování s akciemi atd.), kteří měli kontakty (např. právě proto, že měli povolení jezdit na západ), ti,kteří měli kapitál na rozjezd podnikání (např. veksláci) atd.
Spravedlnost prostě nikdy nebude úplná.
14. 11. 2011 | 14:16

Jee napsal(a):

Neo
Jsou jen příjmy a výdaje. Platí i pro stát. Pokud je chceš mermomocí strukturovat, prosím, ale mě do toho netahej.
14. 11. 2011 | 14:17

Sladký napsal(a):

ZM pokusím se upřesnit.Kejklíře budu stručně definovat jako lidi, kteří netvoří žádné (materiální) hodnoty, kteří se živí tím, ženabízejí a poskytují více či méně kvalitní zábavu.A upozornuji na to, že příjmy těchto kejklířů neustále a rychle rostou, zatímco příjmy lidí,kteří tvoří hodnoty,kteří celý tento cirkus udržují v chodu stagnují či klesají. To je vše.
14. 11. 2011 | 14:18

dN napsal(a):

mp
no ono se taky může stát, že o ten vrt a jeho obsah nebude za chvíli takový zajem, jako dřív...století páry, století ropy a století kdovíčehoještě....třeba ten klozet nebude muset prodat, ale stejně, už to třeba nebude to, co bývalo.
14. 11. 2011 | 14:19

neo napsal(a):

Jee:

no, když píši o příjmech lidí a nabídkou a poptávkou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, tak nepíši o ziscích firem ani o krádežích v obchodech či jiných nelegálních činnostech.

Takže má poznámka rozhodně není odpověď Silvii jak jsi se snažil tvrdit.
14. 11. 2011 | 14:20

Sladký napsal(a):

ZM- ve vašem výčtu chybí ti nejdůležitější a nejrozšířenější- "management" socialistických podniků, který měl informace a konexe,podobně jako různí jiní prominenti bývalého režimu.
14. 11. 2011 | 14:20

zdenekb napsal(a):

MaB + Slunečnice:

Díky za příspěvky... skvěle napsáno!

A jedna klasika o krizi pro všechny... :o)

http://www.youtube.com/watch?v=YbD-omir4c0
14. 11. 2011 | 14:20

ZM napsal(a):

Silvie- co se týká kupónové privatizace, tak tehdy byly dva hlavní názorové proudy, dá se napsat komárkův a klausův. Klaus prosazoval kupónovku, kdežto Komárek přímý prodej "očištěných" firem zahraničním investorům. Samozřejmě i přesto, že se uskutečnila kupónovka, se spousta firem prodala přímo, přes Fond národního majetku a samozřejmě docházelo k tunelování. Mám pocit, že z hlediska běžného občana, který nebyl a není v manažerských pozicích, je jedno, jestli došlo k privatizaci tak nebo tak, protože stejně z toho nemá nic. Možná že dokonce z té kupónové privatizace má víc, než z přímého prodeje.
14. 11. 2011 | 14:20

Marcus Agrippa napsal(a):

ZM:
no vidíte - M.Kubišová byla umlčená, aby zbytečně neštvala lidi a dnes totéž chce M.Benda, K.Peake a jim podobní. Holt starého psa novým kouskům nenaučíš. Velká, velká škoda, že už nežijí Horníček, Kryl nebo Werich.
14. 11. 2011 | 14:21

neo napsal(a):

Sladký:

až nebudou lidi platit za zábavu kejklířům, tak jim neporostou raketově příjmy. Až místo toho budou kupovat korálky, které navléká dělnice v nějaké boudě, tak zas porostou raketově příjmy jí.
14. 11. 2011 | 14:21

Silvie napsal(a):

ZM,

příklad sportovců je od věci.
Jestliže je společnost ochotná tolerovat horentní příjmy bezmozků, kteří nevypotí kloudnou větu,jen za honění kulatého nesmyslu,placených mnohonásobně lépe, nežli vědci nebo špičkoví lékaři, nejde o nelegálně nabyté peníze.
Možná je to nemravné, ale vcelku mě to netrápí.
Vadí mi, jak stát přistupuje k politikům, kteří nabyli nelegálně obrovské majetky, vadí mi, že se spokojí s tím, že odejdou z politiky, aniž by byl kdokoliv z nich souzen a odsouzen.
Vadí mi to, jak průhledně jde dvacet let Kalousek na ruku hazardu, jenž by měl být zdaněn likvidačním způsobem, protože je vysoce společensky nebezpečný a toto "podnikání" s sebou nese jen nezanedbatelnou kriminalitu a další patologické jevy (závislost, následný rozpad rodin, sebevraždy atd.). Neustále se hledají způsoby ,jak ho neomezovat, takže stojíme na prvním místě žebříčku zemí nejpromořejnějších hazardem
14. 11. 2011 | 14:22

ZM napsal(a):

Sladký - ale rozkrádání se zamezit nedalo, protože prostě není možné ani při změně režimu, aby všechno na několik měsíců nebo i let přestalo fungovat a neděly se žádné transakce a převody majetku, aby se všechno vyjasnilo a potom se teprve něco řešilo. Nebylo možné propustit všechny zaměstnance ministerstev, všechny soudce, všechny policisty atd., protože pak by nastalo jediné, chaos, situace, jaká je ve státech jako Somálsko. Ostudou České republiky je samozřejmě to, že ani za 20 let nedošlo k tomu, že by začal pořádně fungovat demokratický právní stát.
14. 11. 2011 | 14:25

Sladký napsal(a):

Forest gump- hlupák nebo osel jsou sprostá slova? Ne, je zbytečné na tebe reagovat.
14. 11. 2011 | 14:26

ZM napsal(a):

Silvie - to vadí spoustě lidem, ale zatím není politická síla(a možná ani nikdy nebude), která by ukončila tento dosavadní politický "cirkus".
14. 11. 2011 | 14:27

Silvie napsal(a):

ZM,

kdyby se Kellner stal miliardářem z prodeje kopírek (což je nejspíš nonsens), tak je mi to vcelku putna.
Těm, kteří takovým hrubým způsobem zdiskreditovali a stále diskreditují (týká se zejména politiků) "tržní hospodářství" (kapitalismus), můžeme poděkovat až brutálně stoupnou preference komunistům.
Pokud to pravicově smýšlejícím (a notně ideologicky zaslepeným )kolegům stále nedochází, problém nebude na mém přijímači.
14. 11. 2011 | 14:29

robits napsal(a):

pane Silvia,vždyt byl přijat zákon o vrácení majetku KSČ a SSM občanům této země.Tak proč vlády nezkontrolovali kam ten majetek přišel.Já Vám řeknu kam.V našem okreses 2 auta SSM si "koupil" předseda ONV nebo jako se to po r.1989 jmenovalo,rekreační zařízení bylo privatizováno čili rozkradeno,a podbně je tomu u majetku KSC.To přece bylo porušení zákona a kdo porušuje zákon má jít sedět.To se nestalo a tak není neobvyklé,že i na státních návštěvách se kradou pera,ze jako předseda vlády zneužiju informace co kde bude se budovat a zkoupím pozemky,které obratem prodám 100x dráže,Zapoměli jste na Macka a knižní velkoobchod,zapomínáte vůbec na mnoho věcí.
14. 11. 2011 | 14:31

ZM napsal(a):

Marcus Agrippa - zrovna Peake nebo Bendu bych nenazýval starým psem :) Můj názor je, že např. právě lidi jako Peake, kdyby měli větší "manévrovací prostor", by byli schopní dát lecos do pořádku, jenže by nesměli být pod vlivem "diktátora" Bárty.
14. 11. 2011 | 14:32

Forrest Gump napsal(a):

Pan Sladký má naprostou pravdu.

Měl by existovat nějaký úřad, který by zcela jasně definoval, kolik si kdo může vydělat. Je nanejvíš amorální, aby se třeba sebralo 10 tisíc mladých vyhryzů a nastrkalo to formou vstupného nějakýmu hejkalovi, kterej tam polonohý lítá po jevišti a ještě k tomu mlátí kytarou o zem.

Nebo třeba ta Kvitová. No to je fakticky hrůza. Tak ona si tam mlátí půl dne pálkou a hodí ji to hnedle třeba 30 miliónů. To já mlátím pálkou celej a musím za to ještě platit.

No tfuj.

Když si třeba vezmu pana docenta Havla, tak ten tvoří materiální hodnoty a je tudíž naprosto v pořádku, aby bral půl miliónu měsíčně. To je zkrátka úplně jiná liga.
14. 11. 2011 | 14:35

ZM napsal(a):

Silvie - a co tedy navrhujete? Něco ve smyslu speciální milionářské daně? Nebyl bych proti, když by např. lidé s majetkem nad miliardu zaplatili jednorázově daň ve výši např. 1%. Ale muselo by to být dobře právně zpracováno, aby nehrozila později nějaká arbitráž.Ovšem prakticky je to obtížněji proveditelné. V současné době taky proto, že vládne pravicová vláda, která nic takového nepřipustí.
14. 11. 2011 | 14:36

ZM napsal(a):

Forrest Gump - pořád je v záloze progresivní zdanění, a to nemyslím ironicky. Ovšem není jednoduché stanovit sazby.
Co se týká mladých, tak možná kdybychom je povinně nahnali na nějakou obdobu branných cvičení a spartakiády, tak by je přešla chuť na hlouposti, jako ožírání se, poslouchání rokových kapel a kouření marihuany :)
14. 11. 2011 | 14:40

ZM napsal(a):

Sladký 14. 11. 2011 | 14:18

částečně to je nemorální, aby špičkový fotbalista bral miliony eur ročně, ale jakmile by začalo nějaké zákonné omezování, tak vzniknou ještě větší problémy. Dá se to částečně řešit progresivním zdaněním.
14. 11. 2011 | 14:44

Forrest Gump napsal(a):

ZM:

No moje řeč pane. Já doufám, že na tohle všechno bude ten nový politický a svobodný řád myslet.

Zakázal bych mladým ten rock a kalhoty do zvonů. Taktéž dlouhé vlasy. Oni si to ani nemejou a maj to plné vší.

Taky si myslím, že by bylo hezké je už tak ńák od mládí vychovávat k tomu socialistickýmu myšlení a vozit je třeba někde na ostrov a tam je školit.
14. 11. 2011 | 14:50

Karel napsal(a):

"Svět nezanikne, jen bude jiný. Jaký bude, zřejmě nezáleží na konstalaci hvězd, ale spíš na tom, zda člověk zůstane člověkem. Zda si uchová své lidství, svou důstojnost a zda bude schopen znovu poctivě definovat svou vlastní identitu."
S tím nelze než souhlasit. Ale myslím si, že k poctivému definování důstojné lidské identity bude napřed nutno pár slouhovských Santakalousků tu i onde svinout do koberce a pořádně jim provětrat faldy.
Bez tohoto procesu to nepůjde.
14. 11. 2011 | 14:52

zdenekb napsal(a):

ZM:

Řekl bych, že "nemravně vydělávající sportovci" jsou dost zástupný problém. Za 1) těch, co vydělávají opravdu hodně zas tolik není (musí to být opravdu špička) 2) obětovali sportu mládí 3) důchod jim obvykle začíná kolem věku pětařiceti let...

Příživníci, co neumějí ani nakopnout tu mičudu nebo zakvedlat s pukem nikomu neudělají radost a stojí nás víc - ti by nás měli trápit... (nebo spíš my je.. :o)
14. 11. 2011 | 14:52

SuP napsal(a):

Milý Divobyji -
Řeknu to asi takhle - nestarejte se o mě. Já jsem si užil poznávání komunismu 40 let a málem jsem to nepřežil, Tak mě laskavě nechte, ať si poznávám co sám chci. Jo? Spíš to vypadá tak, že vy moc nevíte o co šlo, že s tím pořád tak koketujete.
14. 11. 2011 | 14:58

mp napsal(a):

Forrest
ten váš polonohý hejkal mně teda dostal, lol.
14. 11. 2011 | 14:58

mb napsal(a):

cena ve smyslu ničení a likvidace našeho životního prostředí.

ten bezmozek klaus říká, že člověk životní prostředí neničil a neničí ... právě proto, že je klaus bezmozek ... a ještě k tomu zlý ...
14. 11. 2011 | 14:59

Sladký napsal(a):

Jasně, neo.Už vidím ty obrovské davy fanoušku golfu jak obklopují každé hřiště a platí svým hvězdám ty desítky milionů.:o)) A tak je tomu se vším.NIKDY A NIKDE to neplatí a nezaplatí divák.

Zdenekb- zástupný problém? Pokud jde o ekonomickou stránku tak nejspíš ano.Ale jde o princip, o systém, o elementární spravedlnost.Hra je hra,je hra je hra.NENÍ to práce!
14. 11. 2011 | 15:01

neo napsal(a):

Sladký:

další takovej, kterej myslí, že příjmy může mít klub jen ze vstupenek.

Tak aby bylo jasno Sladký, divák to samozřejmě zaplatí. Protože u toho zhltne tunu reklamy a své peníze pak utratí za výrobky a služby těch firem, které turnaj zaštítily a utratily v něm nemalé peníze, které se jim od těch diváků vrátí i s pořádným přídavkem.

Oni nejsou jen diváci, kteří dorazí na hřiště. Jsou i diváci, kteří sedí u bedny. Miliardy dolarů se za reklamu protočí a divák rád zaplatí.
14. 11. 2011 | 15:09

Xury napsal(a):

Pro SuPa:
Takže banky za cizí peníze nakupují různá aktiva s tím, že spekulují na jejich výnos. Otázka zní jsou tato aktiva reálným bohatstvím? Respektive kde stanovíme hranice mezi reálným a virtuálním bohatstvím? Je pojištění reálné nebo virtuální bohatství? Je dluhopis reálné nebo virtuální bohatství? Čili je dost problém říci, že objem transakcí přesahuje objem reálného bohatství. Kromě toho se domnívám, že objem transakcí vždycky přesahoval objem reálného bohatství, pokud ho budeme chápat zjednodušeně jako materiální. Minimálně díky službám. Dnes se ovšem ona aktiva mohou "zkazit" velmi rychle a ve velmi velkém množství, což patrně bude také součást problému. Nicméně se nedomnívám, ža bych vám odpověděl uspokojivě, ale nejsem si jistý, jestli je toto forum k tomu to pravé.
14. 11. 2011 | 15:10

Silvie napsal(a):

ZM,

pokud jde o Peak, je to podle mne neschopná agilní a loajální pipka, jež by se bez tlaku Bárty na takový post v životě nemohla vypracovat. Už to, že se pro ni v této době vytváří další (údajně protikorupční) úřad, diskredituje předem jakékoliv, byť i svaté, snahy. Je pro mne naprosto nedůvěryhodná, protože mít trochu cti v těle, nemohla by být členkou Bártovy strany a toho pána se veřejně, bez uzardění, zastávat (popírat fakta).

Co se týká zdanění multimilionářů, dospěla jsem k závěru, že musí dojít k zásadní změně. Jestliže světově známý miliardář prohásí veřejně, že jeho sekretářka platí ( v poměru k svému příjmu) vyšší daně,nežli on , pak bychom se nad tím měli nejspíš zamyslet.
"Buffett tím potvrdil, že jeho daň činila 17,4 procenta příjmu. V srpnu Buffett vyvolal pozdvižení, když napsal, že jeho zdanění je nižší než daňová sazba jeho sekretářky a že miliardáři musí platit vyšší sazby než ostatní. Tohoto "Buffettova pravidla" využil okamžitě prezident Barack Obama k politicky motivovanému návrhu na zvýšené zdanění milionářů. Na druhé straně vznikly otázky ohledně způsobu, jakým Buffett obchází nejvyšší sazbu daně z příjmu 35 procent".

Můj bratr má menší,ale dobře prosperující firmu. Vypracoval se zcela sám a trvalo mu to leta (nic neprivatizoval a nic neukradl). Přesto mu ve firmě dělá fin.úřad několik měsíců trvající šťáry, ačkoliv má vždy účetnictví v pořádku.
Kdo začně konečně prověřovat nabytí majetku všech těch Grossů, Řebíčků, Paroubků, Kalousků, Bartáků, Vondrů, Topolánků, Dalíků, Palasů atd. a kdy se dočkáme toho, že jim fin.úřad taky provětrá účetnictví?!
14. 11. 2011 | 15:11

zdenekb napsal(a):

Sladký:

Upřímně... taky by se mi líbilo, kdyby sportovci soutěžili v klání amatérů. Po práci legraci! Ale k tomu už se těžko kdy dostaneme - reklamou a sponzory se ze sportu stal byznys. (Osobně jej bohužel podporuju občasnou návštěvou hokejových utkání).

Na druhou stranu, ty miliony taky nebere každý sportovec. Ale ten, kdo (kromě nezaslouženého přirozeného talentu) musel většinu dětství a mládí dřít víc než ostatní.

Pokud byste chtěl takto omezit/zrušit profesionální sport, muselo by zákonitě dojít i na další. Divadlo se dá taky hrát ochotnicky, a šmidlikáči z filharmonie by taky mohli muzicírovat až po směně "řádné práce".
14. 11. 2011 | 15:15

Xury napsal(a):

Pro Silvii:
měl bych malý dotaz. Komu co ukradl pan Bakala. Děkuji.
14. 11. 2011 | 15:18

argun napsal(a):

Přehlédněte velkoryse cokoli Vám libo včetně mé repliky milý vico 14. 11. 2011 | 10:43

Nicméně mou výzvu autorovi, aby se raději věnoval architektuře, jste špatně pochopil. Nebyla výzvou k pěstování fachdidiocie či k básnické tvorbě. Už jen proto ne, že architekturou je veškerý náš svět hmotný vezdejší a v tom smyslu jaksi architekt nikdy fachidiotem býti nemůže. Či by býti z logiky věci neměl. Výjimky jistě existují.

Byla výzvou k tvorbě smysluplných textů s uchopitelným obsahem či poselstvím, nikoli tedy k zaplňování virtuálního prostoru slovy. Neplatí, že kdokoli může zvládnout cokoli. Tohle tíma je kláda pro Komárka a možná pár dalších... Blog je plný věcných omylů a neporozumění základním pojmům, nehledě na to, že jde o o stokrát vymlácenou slámu - jinými jinde. Jako že máme zůstat lidmi? Hm, tak jo. To by mě bez pana Bendy nenapadlo.

Nic proti pani Bendovi. Každý sem tam ve svatém nadšení napíšeme blbost. Nejsem výjimka.

Na margo tématu. Nejde o konec kapitalismu, ten je v tom nevinně. Jde o - zřejmě blížící se - konec demokracie. Vládu převzaly oligarchie.
14. 11. 2011 | 15:22

Xury napsal(a):

Pro Silvii:
a ještě jednu poznámku. Pan Kellner se podle mne provinil jen tím, že zaměstnal pana Kočárníka poté, co mu fakticky umožnil ovládnout Českou pojišťovnu. Předpokládám, že to nebylo jen tak a že to byla protislužba. Na druhé straně se domnívám, že dokázal vybudovat slušně velké impérium, což se zase mnohým nepodařilo. Tím u mně prokázal svou podnikatelskou kvalifikaci.
14. 11. 2011 | 15:22

Forrest Gump napsal(a):

Xury:

Podívejte se pane Xury!
Jednou jsme si tady odhlasovali, že bohatý kradou, tak to prosím neokecávejte. No proč si myslíte, že já jsem chudej ,co ? Protože se mi nechce dělat, nebo že jsem hloupej ?
Víte, já kdybych chtěl, tak bych mohl klidně ty milióny vydělávat, ale já mám karakter, víte ?!
14. 11. 2011 | 15:28

Cestovatel napsal(a):

Autore mýlíte se když píšete, že kapitalismus znamená žití na dluh, což vás svádí k mylným předpovědím o konci kapitalismu.

Kapitalismus nikdy nebyl žití na dluh ale o svobodě podnikání a o volném trhu a kdy je každý kdo podniká musí nést riziko že když se mu nedaří tak zkrachuje (ne jako dnes kdy sypeme do krachujících podniků a bank peníze). To až v současném století kdy se mnozí snažili ke kapitalismu přilepit různé přílepky jako sociální a z něj udělali žití na dluh.
14. 11. 2011 | 15:35

SuP napsal(a):

Xury -
Děkuji za poučení. Myslím, že tomu asi nějak rozumím (pro sebe), jen jsem si chtěl trochu zkontrolovat, zda si nemyslím úplné trotloviny.
S tím stanovením mantinelů to je obtížné ve všech kategoriích, pokud mají být objektivní a spravedlivé. Já bych pro určení reálného bohatství navrhoval definici, že je to vše, co nejde realizovat po telefonu. (jako vtip)
14. 11. 2011 | 15:35

Silvie napsal(a):

Xury,

ono úplně postačí fakt, že Bakala přišel do ČR v podstatě s holou zadnicí a záhy se tady z něho stal miliardář.

Viktor Koláček - Ostravsko Karvinské Doly - OKD - Karbon Invest - Kypr :
O severomoravském gigantu OKD a jeho ukradnutí a zpeněžení ze strany bývalých nejvyssích komunistů pred ocima : české vlády, obou komor parlamentu, vsech slozek policie ČR a českých tajných sluzeb :
OKD bylo ovládnuto ekonomicky a financne neuveritelným způsobem. Mezi nejvetsími kriminálními úniky majetku v 90. letech 20. století v ČR bude mít tato operace významnou kapitolu. Koláckova skupina získala OKD za peníze získané úverem z IPB, který nebyl nikdy splacen a také za peníze samotných OKD. Podstatou bylo získat za půjcené peníze od polostátní banky celý gigant OKD, jeho akcie poté prevést na Koláckovu firmu KARBON INVEST a úver nesplatit. Transakce zapocala v roce 1998 ovládnutím OKD Koláckovou skupinou a pokracovala odkoupením zbývajícího státního podílu v OKD. Prestoze jsou Kolácek a Otava obvineni z trestných cinů v souvislosti s ovládnutím OKD, prodala vláda v zárí 2004 jejich firme KARBON INVEST bez výberového rízení za jimi nabídnutou cenu 2,5 miliardy korun 46%ní podíl v OKD, jehoz jmení cinilo v roce 2003 cca 31 miliard korun a to za peníze, které vydelalo OKD. Operace vyvrcholila prodejem KARBON INVESTU kyperské financní skupine Zdenka Bakaly - RPG Industries + Charles Capital. Kypr slouzí uz po desítky let sovetským a ruským tajným sluzbám KGB a vojenské GRU jako hlavní základna pro jejich operace ve Stredomorí a na Stredním východe. Nezverejnená cena se bude zrejme pohybovat v rádech desítek miliard korun. V celé kauze hraje dominantní roli nekolik jmen vysokých komunistů. Soudruh Viktor Koláček je bývalý clen krajského výboru KSČ, clovek bezohledný a vulgární. Je ho otec byl clenem ÚV KSČ a rediteloval jednomu z nejvetsích dolů v rámci OKD, dolu Barbora v Orlové. Druhým muzem figurujícím v kauze ukradené OKD jako hlavní mozek je soudruh Petr Otava , bývalý clen krajského výboru komunistické strany. Dalsí je soudruh Martin Ulčák , bývalý predseda ÚV SSM , jehoz spolecnost Atlanta Safe byla vyuzita k vyvádení miliardových provizí pres úcty IPB z OKD na Kypr do spolecnosti vedené bývalým vysokým důstojníkem StB - Stanislav Pros. Spolecnost Metalimex byla zalozená k prelévání desítky miliard za uhlí z OKD . Nekolik vysokých bolseviků vymyslelo plán, jak ukrást OKD. Podnik s obrovským majetkem kolem 32 miliard korun a s jeste vetsími zisky. Predseda predstavenstva ostravské tezební spolecnosti OKD a spolumajitel koncernu Karbon Invest - Viktor Kolácek se vzdal funkce ve vedení OKD. Kolácek a bývalý místopredseda predstavenstva OKD Jan Przybyla a predseda dozorcí rady tezební spolecnosti Petr Otava jsou obvineni jen ze zneuzívání informací v obchodním styku a ze zkreslování údajů o stavu hospodarení a jmení v souvislosti s navýsením základního kapitálu spolecnosti Karbon Invest. Od roku 1999 pripravili nevýhodnými smlouvami OKD a Ceskomoravské doly, které ovládali, prý jen o 1,6 miliardy korun. Soudruzi zůstali nepotrestáni. A Kolácek se dnes chce venovat privatizaci a okrádání polských dolů.
Soudruzi komunisti Petr Otava a Viktor Koláček odhadují kazdý svoje jmení roku 2005 na 5 miliard korun a jsou obvinováni z trestného cinu zneuzívání informací v obchodním styku a v prípade prokázání viny jim hrozí az 12 let vezení , coz je mnohdy víc nez za vrazdu a pritom v Cechách zcela obvyklá cesta cetných vykonavatelu privatizace. Vybráno z aktů soudu , který zatím ještě nic nevysoudil a tak zabavení majetku všech českých miliardářů a všech českých tunelářů nechá na sebe čekat.
14. 11. 2011 | 15:36

Xury napsal(a):

Pro Forresta:
já vím. O vás jsem nikdy nepochyboval :-)
14. 11. 2011 | 15:36

argun napsal(a):

TomasB

Ne se vším bych úplně souhlasil, on ten svět tak plně v pořádku skutečně není. Objevují se mnohá nová, dříve neznámá, ohrožení. A nikdo na ně nemá recepis.

Ale to o poslech apokalypsy je dobré.
14. 11. 2011 | 15:36

Silvie napsal(a):

Zdeněk Bakala nepracoval v zádném privatizacním fondu , ale privatizuje fest. V roce 1994 zalozil Zdenek Bakala firmu Patria Finance na investicní bankovnictví , ve kterém získal dominantní pozici. Firma Patria bohatla na poradenství pri prodeji státních firem , na správe majetku , na obchodech s cennými papíry a státními dluhopisy. Nabízel i starostum poradenství se správou penez a s prodejem akcií v majetku mest a obcí. Patrií procházelo rocne kolem 200 miliard korun. Patria nabývala na velikosti a rostla povest Bakaly jako vlivného muze - loutkáre , který je schopen vse zarídit a ovlivnit u vlády. Vznikly nepodlozené historky, ze Bakala je agentem KGB. Patrii prodal belgické bance KBC za více nez miliardu korun , z toho mel nekolik stovek milionu a zalozil na Kypru spolky : RPG Industries a Charles Capital , aby s pomocí techto vlastních firem koupil od Kolácka a Otavy majoritní podíl ve spolecnosti Karbon Invest a tak jej ovládl. Do Karbon Invest patri OKD , Metalimex a Ceskomoravské Doly a Kovona Karviná. Kypr je domovem pro podvodnické organizace z celé Evropy. Mnozí se spekulace , ze Bakala je pouze dobre honorovaným najatým manazerem = bílý kůň Moskvy. V tom prípade jeho majetek nejsou odhadované 5 miliardy , ale jen stovky milionu korun. Jako bílý kun se slangove oznacuje osoba , která je nastrcená k páchání trestné cinnosti , aby zakryla skutecného pachatele , který má z této cinnosti prospech. Bakala vyuzil tezké situace Petra Otavy a Viktora Kolácka , kterí si nejsou jisti vezením a jejich podíl v OKD za velmi výhodných financních podmínek Bakala pomocí svých kyperských spolku prevzal a dostal se do vedení koncernu. Hodnota OKD prevysuje 30 miliard korun. Pozdeji Bakala privedl do ostravských dolu americké investory , s nimiz udelal miliardový obchod a on si prisel na vysokou provizi. Spolek soudruzi prejmenovali na New World Resources = NWR = Nová Wostravská Raubířina , aby se na to nachytali investori na burze Londýn. Soudruzi vydali v kvetnu 2008 akcie jako IPO a jen 33% jich poslali na burzy Praha, Varsava a Londýn , v domnení ze tech 66% ,co si nechaji na kontech , jim prinese pri rustu akcií za pár let dalsí miliardy na konta. " Kdo má zájem o akcie NWR, a se zajímá o to, co chtejí za ty peníze v Polsku nakoupit. Dul Dembiensko - zasypanou sachtu, její plné zprovoznení bude trvat min 6 let , za predpokladu bezproblémového rozjezdu. Zatím má NWR pozádáno jen o licenci na tezbu. Bakala má metody, aby se dostal k uhlí ve Frenstáte, které si nezadají ani s komunistickými praktikami, mozná ani s gestapáckými. Dotcené obce a jejich zástupci jsou pro nej póvlem, se kterým nemá cenu diskutovat, lepsí je uplatit politiky.

České tunely 1
14. 11. 2011 | 15:37

Silvie napsal(a):

Petr Kellner nejhrabivější Čech , skupina PPF , Česká pojišťovna , nevyjasněné krimi :
PPF skupina : 2003 : Nikdo jiný v této zemi nedokázal to, co Petr Kellner. Od roku 1991 vybudoval a ovládl financní impérium PPF - První Privatizacní Fond , které spravuje roku 2003 majetek za 150 miliard korun a zcela ci z velké cásti kontroluje 24 firem . Stal se nejbohatsím Cechem , jehoz osobní majetek experti ocenují na 15 miliard korun.
Mezi klícové spolecnosti PPF patrí : Ceská pojistovna se správou 15 milionů pojistných smluv, eBanka a První mestská banka s celkovou bilancní sumou 31 miliard korun, TV Nova s rocním obratem 4,5 miliardy korun a sledovaností témer 50% a splátková firma Home Credit s obratem 5,6 miliardy. Temito firmami si Petr Kellner zajistil, ze k rozvoji jeho podnikání témer kazdá rodina v zemi prispívá rocne miliardou korun na jeho osobní bankovní konto. Skupina PPF je nejvetsím impériem ceské ekonomiky a kazdým rokem roste.
Petr Kellner 2003 : ing. Petr Kellner , narozen 1964 v Liberci , bydliste Vrané nad Vltavou , vystudoval v roce 1987 Vysokou skolu ekonomickou v Praze , obor ekonomika průmyslu. Pred zalozením PPF chvíli pracoval jako produkcní na Barrandove. Kariéra Petra Kellnera zacala v roce 1990. Ve firme Impromat , která prodávala kopírky Ricoh , se seznámil s majitelem Milanem Maderycem a pozdeji s "podnikatelem" Milanem Vinklerem. První vlnu kuponové privatizace Petr Kellner , Milan Maděryč a Milan Vinkler a pochopili jako prílezitost - pomocí vypůjcených kuponových knízek získati pro sebe podniky zadarmo a bráti lidem z vypůjcených knízek rocne 3% hodnoty jako poplatky. Pozdeji je napadlo , udelati ze státní Ceské pojistovny jejich rodinnou pojistovnu. 1991 zakládají privatizacní fond PPF.
Už na počátku kariery Petra Kellnera byl zločin : Potrebný kapitál získali tres amigos ze Sklo Union Teplice, které v té dobe chéfoval a tuneloval Štěpán Popovič, clen ÚV KSČ a elitní agent komunistického StB, pozdejsí prezident Svazu průmyslu. Spoluzakladatel PPF Vinkler byl v roce 1994 zatcen, protoze falsoval smenky za půl miliardy korun a byl po 2 roky ve vazbe. Sklo Union Teplice poskytl zdroje formou kapitálového vkladu a půjcky v celkové výsi 40 milionů korun. Půjcka byla splacena a podíl odkoupen za nekolikanásobek vkladu. V první a druhé vlne privatizace investicní spolecnost PPF získala za lidmi sverené kuponové knízky a peníze Sklo Unionu akcie více nez 200 firem v hodnote 5 miliard korun.
14. 11. 2011 | 15:40

Silvie napsal(a):

Zlomem v historii PPF byl útok na Ceskou pojistovnu. Nejprve koupili prvních 20% akcií Ceské pojistovny na volném trhu od Interbanky a Ceské sporitelny, coz jim zajistilo místo u jednacího stolu v roce 1996, kdy se resila existencní krize Ceské pojistovny, kterou mohly stáhnout pod vodu její dve krachující banky. Kellner tehdy vedl jednání za PPF. Tehdejsí ministr financí komunista z ODS Ivan Kočárník , chéf FNM Roman Češka, guvernér Josef Tošovský a chéfové velkých bank pristoupili na dohodu : Ceskou pojistovnu bude rídit PPF a o Kreditní banku Plzen a Pragobanku se postará Investiční a Poštovní banka IPB. Predem se domluvil i systém opcních práv, která do budoucna dávala moznost pojistovnu zcela ovládnout. Po odchodu z vlády za svoje sluzby pro Kellnera nastoupil exministr financí a exmístopredseda vlády soudruh Ivan Kočárník , známý ze stamiliardové kriminální causy prodeje lehkých topných olejů jako motorové nafty , práve do Ceské pojistovny. Pak byly s velkými potízemi trvajícími půl roku odkoupeny akcie Ceské pojistovny od Investicní a Postovní banky IPB. Postupne získala PPF v pojistovne majoritu a v roce 2001 odkoupila tretinový balík od státu a od Komercní banky a PPF Ceskou pojistovnu ovládla. Kellner se prý spojil s ruskou mafii pres pobocku na Kypru a ta mu půjcila milliardy na poslední nákup ČP akcií od FNM. Miliardy vrátil uz za pár mesiců tim, ze nechal ČP vyplatit mimoradnou dividendu asi 3 milliardy , tedy vzal si sám z penez pojistenců dividendy a na zbytek vydal ČP dluhopisy. Takze mel pojistovnu zadluzenou , ale zadarmo. Bylo velikou chybou Fondu národního majetku sverovati strategicky důlezitou firmu Ceskou pojistovnu do rukou jediného cloveka , FNM si mel ponechat 51% akcií pojistovny. K ovládnutí pojistovny vyuzil Kellner i fondy z od lidí vypůjcených kuponových knízek, které skupina PPF spravovala. Na jednu kuponovou knízku , původne za 1.000 korun , mohli akcionári fondu PPF získat za 10 let kolem 25.000 korun. Kellnera nepotkáte na vecírcích prominentů, jeho soukromý zivot je dokonale skryt pred médii. Ve vile ve Vraném nad Vltavou se nezdrzuje z bezpecnostních důvodů.
Jeho obchodní cesty casto vedou do Ruska , proslýchá se spolupráce s ruskou mafií. V roce 1998 se provalilo, ze ruský fond Petr Veliký byl tajným sponzorem ODA, která v letech 1992 - 1997 mela v rukou privatizaci veskerého národního majetku ve výsi bilionů korun. PPF prevzalo a zaplatilo také dluh od ODA 55 milionů. Fond Petr Veliký zalozila PPF, aby se i v Rusku obohatila na lidech pri privatizaci.
Kellnerova kariéra je záhadná , jeho financní transakce jsou komplikované a neprůhledné jako transakce Kozeného s Dingmanem od Harvardu. Není radno sverovati peníze jeho bankám a pojistovnám. Pouzití prostredku fondu k posilování kapitálu pojistovny proveruje z podnetu Komise pro cenné papíry policie. Komise se domnívá , ze fondy utrpely skodu nekolik desítek milionů a okradli lid půjcující kuponové knízky. Petr Kellner se od roku 1996 vyhýbá lidem a mediím a s výjimkou písemných odpovedí neposkytl zádný rozhovor ani verejne nevystoupil. Velice zrídka se úcastní obchodních jednání , vetsinou ho zastupují jeho spolupracovníci , na rozhovor s médii pristoupil poprvé po 7 letech a pouze elektronickou postou. Může takto jednati majitel České pojištovny , eBanky a První městské banky , kterému svěřujete peníze ? Aktivity PPF presahují hranice České republiky - v oblasti pojistovnictví a splátkového prodeje působí v Rusku a na Slovensku a v Číně. Ackoli Petr Kellner podle různých zdrojů zije v zahranicí ( podle Lidových novin vlastní ostrov v Karibiku, podle Blesku zije ve své londýnské rezidenci, ci ve vile ve Španělsku ) a vetsinu jednání vedou jeho spolupracovníci, strategii PPF prý stále rídí sám. Na jednání údajne létá soukromým letadlem - podle casopisu Týden za nákup dvou dopravních letadel Gulfstream a Cessna neváhal zaplatit 60 milionů amerických dolarů. Na své domácí adrese, vila, Vrané nad Vltavou, není k zastizení. Vybráno z aktů soudu , který zatím ještě nic nevysoudil a tak zabavení majetku všech českých miliardářů a všech českých tunelářů nechá na sebe čekat.
14. 11. 2011 | 15:41

Forrest Gump napsal(a):

Silvie:

Copak my dva, my tomu rozumíme. Ale aby tomu rozuměl i pan Xury. Měla byste mu konkrétně vypíchnout, kdy konkrétně tan Kellner kradl.
S těma pravičákama je potřeba mít trpělivost !
14. 11. 2011 | 15:45

Opinion napsal(a):

Demokracie je velmi vhodné prostředí pro parazita zvaného kapitalizmus . Uhnízdil se v demokracii a vysává jí (privatizuje zisky, socializuje ztráty) .
14. 11. 2011 | 15:46

Xury napsal(a):

Pro Silvii:
Bakala založil Patrii - k tomu žádný velký balík v té době nepotřeboval a vybudoval z ní největšího brokera. Pak ji prodal KBC (belgická finanční skupina, vlastník ČSOB). Cena sice nebyla zveřejněna (Bakala také nebyl jediný vlastník), ale odhadovaná se pohybovala řádu miliard. Co se Koláčků týče, tak o nich vím víceméně jen to, že jim ČSSD přenechala OKD, aby mohla prodat Severočeské doly českým Koláčkům (Antonín). To se nakonec nepodařilo.
14. 11. 2011 | 15:46

Sladký napsal(a):

Jasně, neo.Při golfových turnajích sedí u televizí celá planeta.Ostatně, u kulečníku též.To nemění nic na tom, že ti lidé NEVYTVÁŘEJÍ NAPROSTO ŽÁDNOU HODNOTU, ani kdyby trefili každou jamku jedním úderem a dokázali realizovat veškerá fyzikálně možná tuknutí.O TOM MLUVÍM,uvědom si to konečně.
14. 11. 2011 | 15:48

Xury napsal(a):

Pro Silvii:
ten web jsem našel taky. Ovšem pokud věříte informacím tohoto druhu, tak je asi zbytečné s vámi o tom diskutovat.
14. 11. 2011 | 15:50

Sladký napsal(a):

Zdenekb- nebudu vám mazat med kolem pusy, od počátku patříte mezi diskutéry,jejichž názory beru velmi vážně,jejichž příspěvky ocenuji,čtu velmi pozorně,přemýšlím nad nimi.Vaše připomínky a námitky chápu (já sám miluji hokej,kdysi jsem ho hrával,vím,co obnáší,ale pořád je to jen HRA.) S uměním bych to nesrovnával, i když-kdo hledá,najde,jistá podoba zde nepochybně je.A nemám na mysli obnovení amatérismu, jde mi jen o PŘIMĚŘENOST odměn. Příjemný a pohodový zbytek dne,zdenkub!
14. 11. 2011 | 15:54

Sladký napsal(a):

Xury-Silvie (asi na rozdíl od vás) je nejen velmi inteligentní,ale též sebekriticky uvažující člověk.To vy se neustále stavíte tam, kam v žádném případě nepatříte,černý chlapče.
14. 11. 2011 | 15:56

SuP napsal(a):

zdenekb -
...."Pokud byste chtěl takto omezit/zrušit profesionální sport, muselo by zákonitě dojít i na další. Divadlo se dá taky hrát ochotnicky, a šmidlikáči z filharmonie by taky mohli muzicírovat až po směně "řádné práce"...."
Proč se takhle ztrapňujete?
A že by pak šmidlikáči přišli "za svý" po směně zahrát panu Žaludovi, za to, že si vydělal 1,5melounu měsíčně za to, že státní dráhy, které "řídí-generálně" dělají miliardové sekery?

Ono totiž by docela stačilo, kdyby u profesí, kde nefunguje nabídka a poptávka, fungovalo aspoň nějaké objektivnější hodnocení, jaké úsilí musel dotyčný věnovat činnosti, kterou se živí.
14. 11. 2011 | 15:56

Sladký napsal(a):

Xury-je fakt,že mezi zdejšími "pravouny" patříte k několika jasným hvězdám, ale to je opravdu ale opravdu málo.
14. 11. 2011 | 15:59

Jan Žura napsal(a):

Před několika dny se stala v Kunovicích strašná a neodpustitelná věc. Byli zavražděni dva lidé a vrah vztáhl ruku i na sebe. Podle svědků bezproblémový, normální člověk. Takových je u nás deset milionů. Přesto nakonec sáhl k tomu nejhoršímu řešení. Krutá lhostejnost okolí, úřadů, zaměstnavatelů, v jeho případě jejich podlá msta, ho vedla k použití zbraně. Kolik lidí má podobné problémy, které nejsou schopni sami řešit, nikdo jim nepomáhá nebo dokonce jim dokonce hází klacky pod nohy? Máme málo bezdomovců? Máme problémy v soužití dvou etnik? Máme málo zlodějen všeho druhu? Na co čeká tato za...ná vláda, že se to vyřeší samo? Nebo až se podobných zoufalých činů dopustí sto, tisíc, desetitisíce lidí? Poršustruje se dvanáct miliard, nikdo není zodpovědný. Zajímají je hlavně koaliční spory , koryta. Copak ti p...tomci nechápou, že to tak dál nemůže jít? Hlavním probléme policie jsou lumpové v jejich řadách. Je to normální? Pane Nečasi a spol., odpoklonkujte se za řeckým premiére, Berlusonim, uděláte to nejlepší pro tuto zemi, co můžete udělat.
14. 11. 2011 | 16:01

Sladký napsal(a):

Cestovatel- ten tady chyběl.Cestovatel se svými primitivními ideologickými plky,jak vytrženými z katechismu nebo z Rudé knížky předsedy Maa.To je neštěstí lidstva,tihle iniciativní,zmanipulovaní hlupáci,kterých bohužel nikdy není nedostatek.
14. 11. 2011 | 16:04

zdenekb napsal(a):

SuP:

"Ironie (řec. eironeia) je literární nebo řečnická forma, která dosahuje zvláštního účinku tím, že vyslovuje něco podstatně jiného než skutečně míní: může přehánět, zastírat nebo říkat přímý opak. Je na posluchači nebo čtenáři, aby si toho všiml a rozuměl podle toho."

Sladký:

V podstatě souhlasím. Jen nevím, jak tu "přiměřenost odměny" definovat a uvést ji v praxi. A pak musím trvat na tom, že jde ekonomicky vzato o podružné částky.
Ale děkuji a zdravím.
14. 11. 2011 | 16:08

Yosif K napsal(a):

veverka napsal(a):
Yosif K

"reci o socialni nespravedlivosti kapitalsimu jsou silne prehnane - ve vyspelych kapitalistickych statech vetsinu statku spotrebuje proletariat."

Realita je samozřejmě zcela opačná,většinu majetku v kapitalismu vlastní a ovládá jen malá hrstka lidí ,nebo spíš parazitů (vlastníci výrobních prostředků),všichni ostatní na ně jen více či méně otročí.

Hahaha... realita je samozrejme OPACNA nez se snazi plasit pan plasak Veverka...... tzv vlastnici vyrobnich prostredku spotrebuji v USA cca 20-22% vyrobenych statku. Cca 80% vyrobenych statku spotrebuji tzv "namezdne pracujici" cili vrstva kterou Karel Marx ponekud nepresne oznacoval za PROLETARIAT. Nepresne proto, ze do nameznde pracujicich patri i cast reditelu - kteri nejsou valstniky, dale ruzny personal v bankach, z nichz cast tez moc proletarsky nevypada atd. Nicmene to jsou namezdne pracujici, kdyz Lehmann Brothers (nebo v CR to byla napriklad IPB) skonci, i vetsina z nich skonci na dlazbe a mnehdy se musi chopit i noveho remesla - napriklad mnozi byvali burzovni makleri ted v USA uci na zakladkach matyku, nechtelo se jim na stary kolena preucovat na instalatery, ucitelu matyky byl celkem nedostatek, tak to mnozi vzali - za 33 tisic US$ rocne....... celkem proletarske mzdy....
..jini prodavaji wafle ve stanku na chodniku atp atp.
Brutalni pomery jake pan ci pani Veverka pripisuji kapitalismu existuji v polofeudalnich polosocialistickych despociich ve treti svete - Myanmar, zvirecke despocie v Lize Arabskych Statu, Iran, Pakistan, Somalsko, Demokraticka Republika Kongo (nebo zase ZAIR?) atd atd. Tam chudi opravdu nemaji nic, ani tech par ctverecnich metru pod svou chatrci.

V USA ma 95% chudych byt, dum, nebo pronajaty byt, vetsina z nich ma auto, televizi, mobil, vetsina z nich budto ma praci nebo muze pracovat kdyby chtela.

Bezdomovci atp k videni na OWS jsou mnohdy politovanihodne osudy, necmene bezdomovci a vagusove byli i v SSSR a zadne sovetske policejni a adminstrativni a socialni represe tomu nemohly zabranit. V CSSR byli bezdomovci vetsinou v lochu nebo nasilne nahnani na ubytoven dolu a zelezaren, kde museeli predstirat praci pokud se do toho lochu nechteli dostat. Opticka iluze ze socik neco resil a vyresil.
14. 11. 2011 | 16:09

neo napsal(a):

Sladký:

záleží na tom, co si představujete pod pojmem hodnota.

Pro někoho je hodnota jen vykopaný příkop, pro jiného škopek vykutaného uhlí, někdo vidí hodnotu ve vyrobené skleničce a jiný v zážitku ze sportovního klání.

Takže pro mě hodnoty tvoří a jak jste si mohl všimnout, nejsem sám pro koho je taková činnost tvorbou hodnot. Protože za to lidi platí. Proč by ale někdo platil za něco, co pro něho není hodnotou??
14. 11. 2011 | 16:10

neo napsal(a):

Jan Žura,

1) Berlusconi nebyl řecký premiér
2) vrah mstil smrt svého bratra.
14. 11. 2011 | 16:14

martin napsal(a):

Sladký:
Neštěstím lidstva jsou frustrovaní zlodějíčci jako jste vy, kteří mají podřebu neustále strkat pracky do cizích kapes, určovat co mají nebo nemají ostatní dělat, určovat co je morální, společensky prospěšné atd. Opovrhuji takovými lidmi.
Chcete mít peníze jako hokejista? Přestaňte trávit čas klepáním vašich blbostí do klávesnice a buďte hokejistou. Chcete mít peníze jako zpěvák? Naučte se zpívat a prosaďte se. Atd... Tak "jednoduché" to je.
14. 11. 2011 | 16:14

Kuchař napsal(a):

Sladký:

Vy jste pane ten poslední, kdo by tu mohl vynášet nějaké soudy. Úroveň Vašich příspěvků je více jak žalostná, a jen těžko by se našly hloupější. Snad jen ten Forrest. Ten ja tak na Vaší úrovni.

Silvie:

Vy nejste pravičák ani náhodou. Odsoudit člověka jen na základě jeho majetku, to dákáže jen primitivní bolševik, jako je třeba pan Sladký.
14. 11. 2011 | 16:23

Sladký napsal(a):

Martine,ty hajzle, jak se opovažuješ nazývat mne frustrovaným zlodějíčkem? Rád bych se s tebou sešel tváří v tvář, kriple.Ale asi bych si odplivl hned,jak bych tě uviděl,zrůdo.Mimochodem, ty jsi mne viděl hrát hokej? Nebo zpívat?Nejsi nic než výkal.Hnus.
14. 11. 2011 | 16:24

Kuchař napsal(a):

Sladký:

Mohl bych to vzít za Martina ?

Kdy a kde ?
14. 11. 2011 | 16:27

Divobyj napsal(a):

Milý SuPe !

ZAČAL jste se starat Vy o mě,takže na to konto jsem se postaral já o Vás.Já jsem SOCIALISMUS přežil celkem dobře a ani dnes nemám podstatné problémy.A právě toto mi umožňuje se dívat na svět NEZAUJATĚ. Vy jste měl možná smůlu a ta Vás poznamenala až doposud.Je mi vás líto,stejně jako obětí všech světových -izmů. Toť vše.
14. 11. 2011 | 16:27

neo napsal(a):

Sladký:

14. 11. 2011 | 16:24
to bylo slovo chlapa:)
14. 11. 2011 | 16:28

SuP napsal(a):

zdenekb -
"Ironie (řec. eironeia) je literární nebo řečnická forma, která dosahuje zvláštního účinku tím, že vyslovuje něco podstatně jiného než skutečně míní:...."
Když klamete tělem, máte smůlu. Vy totiž v ironii říkáte totéž, co míníte vážně. Tím popíráte sám sebe, tedy definici ironie.
Ale jinak u mě dobrý (nemusíte mi to vysvětlovat).
14. 11. 2011 | 16:30

zdenekb napsal(a):

SuP:

"Vy totiž v ironii říkáte totéž, co míníte vážně. Tím popíráte sám sebe, tedy definici ironie."

Kruci, to to vypadá, že mě znáte líp než já sebe sám!
Prohlédl jste mou prohnanou taktiku neutralizování ironie jejím zironizováním... :o)

Že bych měl opravdu herce a filharmoniky za příživníky?!?
Fakt si to myslíte?
14. 11. 2011 | 16:35

martin napsal(a):

Sladký:

Jak se opovažuju? Je to jednoduché. Když žena dává za peníze tak je štětka. Když má někdo názory jako ty, rád by strkal cizím lidem pracky do kapes a určoval kolik kdo má v soukromé sféře brát atd., tak je zloděj a parazit. Tečka. Hokej ani zpívat jsem tě neviděl, ale zřejmě to nestojí za nic když ti za to nikdo neplatí.
14. 11. 2011 | 16:39

SuP napsal(a):

zdenekb -
NE! Na to je tu dost jiných ....
;-)
14. 11. 2011 | 16:55

Kuchař napsal(a):

Už tomu konci kapitalismu taky věřím. Rudá Vendula mu zasadila smrtící ránu.

http://www.novinky.cz/koktejl/250501-ruda-vendula-ze-zastupitelstva-pozuje-na-dalsich-erotickych-fotkach.html

Prej jenom pro soudruhy. Tož váhám, jestli s tím pravičáctvím neseknout.
14. 11. 2011 | 17:02

Yosif K napsal(a):

Pan Architekt Jan Benda - Konec kapitalismu. Hmmmm.... a zacatek ceho?
Zijete a pracujete v Cine - jste pro to co se v Cine deje nebo proti? Samozrejme v Cine kritizovat je tezke..... Cina ma plusy a minusy, ale nerekl bych ze v Cine kapitalismus konci. V Cine kapitalismus zacina.
Cetl jksem ze kapitalsimus zkolabuje, kdyz cinane zacnou jist maso. Cinane jedi mjaso a kapitalismus nezkolaboval.
Vzacne zdroje? Cetl jsem ze kapitalismus zkolabuje, kdyz bude ropa za 50 US$, pak kdyz bude za 100 US$, pak kdyz bude za 150 US$, kdyz bude za 400 US$. Zatim si s rostouci cenou ropy mnohem lepe poradil kapitalismus nez ekonomie rizene "centralnim mozkem lidstva" na jejakem politbyru, nebo treba na centrale Greenpeace.

Ochrana zivotniho prostredi? I ta je vymahatelna lepe v rozvinutem kapitalismu nez v jinych strukturach.... viz devastace zivotniho prostredi v SSSR, Cine atd atd.....

Plytvani ropou? staci osolit cenu ropy vyssi spotrebni dani (jakov EU) a spotreba ropnych produktu se umerne snizi a kapitalismus jede dal.
14. 11. 2011 | 17:10

Yosif K napsal(a):

Pan architekt:
"Je více než zřejmé, že k našemu životu v dostatku a blahobytu spotřebováváme podstatně víc, než si můžeme dovolit. Je tedy jen logické, že tento společenský a hospodářský koncept musí být dříve nebo později vystřídán něčím jiným."
Nebojte se pane architekte - statky kterych bude mene budou drazsi a sptrebuje se jich mene. Kapitalsimis si s tim poradi nejlepe. Nasrtudujte si neco o zakonu nabidky a poptavky (nejakou ucebnici mikroekonomie.......).
14. 11. 2011 | 17:14

Silvie napsal(a):

Xury, kuchař,

pokud znamená být "pravičákem" žít s klapkami na očích a nevidět všudypřítomnou korupci, krádeže za bílého dne a oblbování občanů, pak tedy příznivcem pravice nejsem.

Je mi úplně jedno, co si myslíte vy - byla jsem vychována v ultrapravicové rodině a ještě nedávno jsem podobného nadhledu taky nebyla schopná. Jenže člověk časem zraje, získává zkušenosti a může se mu i radikálně změnit pohled na svět. Pokud se to neděje,stagnuje a neroste.
Ale ono, není-li člověk zaslepený, nelze nevidět, co s naší zemí ti správně "pravicoví" politici udělali(levicové nevyjímaje). Pokud dokážete popřít i to, že jsme v korupci na žebříčku top ten, pak žijete zcela mimo realitu.
Víte,že je typické, ať už pro levicové či pravicové fanatiky popřít fakta (ať už zpochybněním zdroje informací nebo čehokoliv jiného)?
Stačí,když uvedete, které z těchto informací pokládáte za lživé. Ráda vám je dohledám z jiného zdroje.
Prošli jsme velkou vymývárnou mozků za bolševika, kdy byl každý "kapitalista" pokládán za vydřiducha, ale prošli jsme také vymývárnou posledních dvaceti let, kdy se apriori v pravicových kruzích sluší předpokládat, že každý "kapitalista" je slušný člověk. Obojí je špatně a svádí k fanatismu.

Každý, kdo myslí hlavou, vidí, že v tomto státě není v pořádku vůbec nic a že takhle dál fungovat nemůžeme.
Myslím, že nastal čas, kdy bychom se měli přestat dělit na pravičáky a levičáky (protože normální myslící občané jsou znechuceni všemi!!! pol.stranami a politiky) a místo toho vyvolat tak silný tlak na naši vládnoucí garnituru, aby se konečně začala chovat civilizovaně. Aby st.zastupitelství fungovalo tak, jak má, aby policie vyšetřovala a soudy soudily - aniž by kterýkoliv z těchto orgánů byl politicky ovlivňován.
A měli bychom žádat , a to tvrdě, vyšetření všech!!! korupčních kauz uplynulých dvaceti let a skutečné potrestání viníků (nikoliv jejich hladký odchod z politiky, někdy ani to ne).
Tohle, nikoliv zrušení stravenek a režijních jízdenek, stojí za vyjití do ulic.
14. 11. 2011 | 17:31

Silvie napsal(a):

Kuchař,

"Vy nejste pravičák ani náhodou. Odsoudit člověka jen na základě jeho majetku, to dákáže jen primitivní bolševik, jako je třeba pan Sladký".

A jenom primitivní pravičák jim sežere všechno i s chlupama.
Vy jste toho dost nepochopil, že jo? V podstatě všechni ti vaši velcí a úspěšní, byli navázáni na bývalé nomenklaturní kádry - zjistěte si někde fakta, když nevěříte mým informacím. Třeba soudruh Kočárník, Dlouhý a další.
Na to, že se vydáváte za "pravičáka", vám tyhle techtle s komunardy podezřele nevadí.
Svést to na závist vůči bohatým je opravdu směšné.

Byl-li Bakala natolik schopný, proč se nestal miliardářem v Americe? Tam se neprivatizovalo za hubici, což?!
Na západ od nás se totiž nikdo nestal miliardářem (nepatří -li k nejtvrdšímu jádru mafie) za pouhých několik let. Rodinné podnikatelské dynastie se k tomu bohatství propracovávaly po mnoho generací - to je asi zásadní rozdíl.
14. 11. 2011 | 17:40

Divobyj napsal(a):

Sylvie

Jsem rád,že jste takto vyzrála.
Za to,že nejsem ani Xury,ani Kuchař se omlouvám.
14. 11. 2011 | 17:47

Nuba napsal(a):

Silvie

Forrest Gump a kuchař to jsou Rumcajsovy klony, tam něco jako posun v myšlení nebo změnu názoru vlivem nových informací čekat opravdu nemůžete. Víra je víra, tam se nepochybuje ani nepolemizuje, to je totiž hřích. V tomto konkrétním případě se Bůh jmenuje se Rumcajs a ten existuje ve třech osobách, tedy v tomto případě Bůh otec - Rumcajs, syn - Forrest a duch svatý - kuchař

Ve jménu Rumcajse, Forresta a kuchaře -Amen
14. 11. 2011 | 17:54

martin napsal(a):

Sivie:

Ne, nemůžeme se nikdy spojit, protože vy vidíte nápravu věcí v dalším posílení moci státu, ve větší regulaci všeho,ve vyšších daních (samozřejmě jen ne pro vás), v určování kolik smí brát "kejklíř" Jágr nebo "skřehotal" Gott atd.
Pravičák to ovšem vidí přesně opačně.
Nechci se zastávat Bakaly, neznám ho a je mi ukradený, ale vy si všechno taháte z paty. Bakala vydělal první milion dolarů už ve 30 v USA viz.
http://byznys.ihned.cz/zpravodajstvi-cesko/c1-51870710-bakala-bez-studia-a-praxe-v-zahranici-to-zatim-nejde-ceske-skoly-maji-nejistou-kvalitu
Zbohatl v ČR jednoduše proto, že u nás nic nebylo, konkurence na rozdíl od USA prakticky neexistovala.
Poslední odstavec ja váš čirý výmysl, viz.

http://www.forbes.com/pictures/ekge45l/dustin-moskovitz
14. 11. 2011 | 18:02

Silvie napsal(a):

Nuba, Divobyj,

já jsem se posunula někam do středu a vzhledem k tomu, že se absolutně nemohu ztotožnit s žádnou pol.stranou, cítím se názorově zcela svobodná. Je to vážně velká úleva.
Když se podívám zpátky, vidím, jak jsem byla omezená a naivní - neustále připravená obhajovat neobhajitelné jen proto, že šlo o "moje koně".
Dnes mi to přijde směšné. Vždyť si ti šmejdi v politice vůbec nezaslouží, abychom se tady pro ně mlátili argumenty po hlavě.
Někomu to ještě nedošlo, někomu to zřejmě nedojde nikdy.
14. 11. 2011 | 18:06

ghándí napsal(a):

to je klasika, sockomouši prožerou dluhy a svádějí to na kapitalismus.
14. 11. 2011 | 18:13

antiovce napsal(a):

martin
a co říkáte tomu, že nám vládnoucí pravice zvyšuje daně a zavádí ještě vetší socialismus než byl dosud?o
14. 11. 2011 | 18:18

Silvie napsal(a):

Martin,

já chci určovat ,kolik má brát kdejaký "skřehotal"? To si mě nejspíš pletete se Sladkým.
Pokud jde o zdanění, evidentně to takhle dál nepůjde. Přistoupí k tomu nakonec i tahle "pravicová" vláda .Pravicová v úvozovkách - neboť jsem přesvědčená, že pravicové vlády nekradou.
Dvacet let jsem byla zásadně proti vysokému zdaňování bohatých, ale dnes jsem jiného názoru. Jestliže se situace vyhrotila natolik, že se na hranici bídy dostávají pomalu, ale jistě, dvě třetiny Čechů, asi nelze fin.zatěžovat jenom tyto skupiny obyvatel. Jediné, k čemu by to vedlo, by byly sociální nepokoje a převrat ve stylu velkého února.
Nevím, z jakého důvodu mne počítáte mezi levičáky, ale budiž.
Nemůžete zpochybnit, že Bakala se stal miliardářem až po privatizaci, která neproběhla zcela standardně. Těch pochybností a podivných okolností bylo dost. Popírat je nemá smysl. V pozadí vždycky stáli bývalí bolševici.
14. 11. 2011 | 18:19

Silvie napsal(a):

ghándí,

já se tedy nepokládám za sockomouše, ale dovolím si reagovat.
Jak jsem již uvedla, mladí ekonomové (žádní sockomouši) spočítali ,že se fin.ztráta způsobená korupčními kauzami jen posledních pěti!!! let rovná deficitu státního rozpočtu.
A pokud jde o "prožírání dluhů" - k řadovým občanům, kteří nezvládnou splácení svých dluhů, zavítá exekutor a krvavě zaplatí.
Kdy zaplatí politici, banky a korumpující firmy?
14. 11. 2011 | 18:25

Nuba napsal(a):

Silvie

za to máte u mě velké plus, taky se o to snažím, ještě jsem to úplně nezvládám, ale opravdu se snažím. Musela bych si připadat jako totální hlupačka, kdybych měla takového Grosse nebo Palase hájit jen proto, že jsem doposud volička levice. Netvrdím, že se to nemůže změnit, myslím si, že nám tady hodně chybí rozumná strana oscilující kolem středu. Třeba se dočkáme, ačkoli ani na zázraky, ani anděly v politice nevěřím, ale nevěřím ani na Rumcajse :)
14. 11. 2011 | 18:26

Nuba napsal(a):

ghándí

no hovne, pokuste se o evoluční krok, odpovězte Sylvii
14. 11. 2011 | 18:29

Nuba napsal(a):

PS

jen když vezmu v potaz těch 12 miliard, o které nás obral buď Rampula nebo Kalousek spolu s jejich kámoši, které zřejmě hájí, tak bychom mohli mít každý v ruce složenku s částkou převyšující 1000 Kč na jednoho. Ovšem tentokrát jako příjem. Nebo bymohl být o to menší deficit.
14. 11. 2011 | 18:37

ghándí napsal(a):

silvie,
rozkrádání státních peněz nijak nesouvisí s kapitalismem. to přeci vždycky byl je a bude socialismus. na dluhy a rozkrádání existuje poměrně jednoduchý a elegantní nástroj. ustavní zákon o vyrovnaném rozpočtu. za prožrání a rozkradení dluhů ani za za to, že třetina práceschopneho obyvatelstva na západě si rochní ve veřejné správě , misto aby pracovali, kapitalismus opravdu nemůže. ani za zavedení eura, které tahá evropu do propasti, kapitalismus taky nemuže.
14. 11. 2011 | 18:44

ghándí napsal(a):

silvie,
ps
ani za to, že se zachranují banky ze státních peněz kapitalismus nemůže. to nemá s trhem a kapitalismem nic společného.
14. 11. 2011 | 18:47

Silvie napsal(a):

ghándí,

"rozkrádání státních peněz nijak nesouvisí s kapitalismem. to přeci vždycky byl je a bude socialismus".

Ajta, krajta - takže pravicová vláda se jednoduše vyviní z rozkrádaček,páč je to čistě socialistický zlozvyk.
No, to si ze mě děláte prču?
A ve vrcholném managementu těch bank sedí taky vyložení bolševici. Buďte alespoň minimálně objektivní, uvidíte, jak se vám uleví na duši.

Pokud jde o unii - v tom s vámi nejsem ve sporu. To je čistě bolševický spolek.
14. 11. 2011 | 18:55

Tužka napsal(a):

Tužka napíše,..pane autore, jako vždy, máte krásný sloh a styl stavby blogu. Dodám jen svůj úhel pohledu na vývoj lidské společnosti. S každou další miliardou, o kterou se počet lidí zvětší, se zvětší i boj o zdroje,.... především kvalitní vody pro lidi zvířata a rostliny. Právě na tomto bude postaveno, kam bude civilizace směřovat, a s růstem populace bude směřovat, zda rychle, nebo pomalu, to nelze předvídat,...tak bude směřovat ke kolapsu. Nenapíšu, že rovnou k zániku,...ale kolapsy, nejprve v regionech, postupně se to bude rozrůstat, až se počet znova vrátí tak ke dvěma miliardám, které je tahle zeměkoule schopná kvalitně udržet, tedy dlouhodobě udržet při obstojném životě bez živoření miliónů.. Pokud ovšem do vývoje lidstva a celého přírodního systému nevstoupí ještě nám nepoznaný globální problém, který to, jak já s oblibou říkám nepošle do kopru, nebo vývoj "nedojede na padající mosty Kassandra". Příštích padesát let rozhodne, to je docela jisté. Tužka.
14. 11. 2011 | 18:56

antiovce napsal(a):

ghándí
za jakýmkoliv rozkrádáním stojí konkrétní lidi a ne nějaký kapitalismus nebo socialismus nebo něco jiného, ale ve fungujícím právním státě existují nástroje jak to rozkrádání omezit na co nejmenší míru. A ani za toho socialismu se nekradlo jak se krade teď. Za tu světovou krizi nemůžou obyčejní lidé, to máte špatné informace. Za tu může právě ten váš kapitalismus.
14. 11. 2011 | 19:00

Pete123 napsal(a):

"Zdroje jsou" prohlasil Vladimír Špidla při startování dluhové pasti v ČR.
Jenom by mne zajímalo, zdali socialisté (sociální demokraté) jsou taky kapitalisté.
14. 11. 2011 | 19:33

Silvie napsal(a):

antiovce,

já bych řekla, že za to nemůže ani ten kapitalismus (nikde v Evropě se nekrade v takové míře, jako u nás - možná v Bulharsku).
Za každou krádeží stojí konkrétní lidé, to by si měli všichni zapsat za uši.

Tužka,
jak jsem četla proroctví palmových listů, tak se pravděpodobně zhruba za čtyřicet let dočkáme (mě se to tedy netýká) skutečného socialismu s lidskou tváří.
Následující roky se budeme zmítat (jako svět)v totálním chaosu. Můžu jen doufat, že to stihnu zabalit včas.
14. 11. 2011 | 19:37

Kuchař napsal(a):

Nuba:

S těmi 12 mld to bude poněkud složitější. Kdyby se totiž přihlásila ČR k těm 12 mld, tak by musela zaháji trestní řízení, ve kterém by byla obviněna řada špičkových politiků ČSSD.

A to asi nemůže potřebovat ani současná vláda. Ve špičkové politice hold může být jen ten, na koho se něco ví. Takže se vzájemně drží pod krkem.
14. 11. 2011 | 19:39

Silvie napsal(a):

Kuchař,

vždyť ruka ruku myje - oni socani a odéés jsou na kordy jen před kamerou. Podívejte ,jak si v Praze rozdělili pěkně zóny vlivu (i když Palounek, Hrdlička a Janoušek mají blíž právě k ODS).
Proč nechali hajzlovým okénkem utéct trapně Krejčíře? Protože by se mohl u soudu rozkecat.
Dělají z voličů idioty a vy se tady kvůli takovým hajzlům vzájemně mydlíte.
Prozření není příjemné,ale osvobozující.
14. 11. 2011 | 19:43

ghándí napsal(a):

silvie,
rozkrádání je lidský zlozvyk, nikoliv socialistický. jenže v socialismu tenhle zlozvyk dostane velké příležitosti. za socialismu rozkrádali stát všichni, neska už jenom někdo. v každém případě platí, že čím větší balík peněz se přerozděluje, tím větší balík lze rozkrást. znova opakuji, řešení je známé a velice jednoduché. zákon o vyrovnaném rozpočtu.
antiovce,
s rozkrádáním státních peněz kapitalismus nijak nesouvisí. za dněšní krizi mužou státní zásahy do kapitalismu, zadlužování, drahé a neefektivní veřejné sektory, rust platů a ztráta konkurenceschopnosti směrem k východu. takže všechno ostatní, jenom ne kapitalismus. kapitalismus je paradoxně to jediné, co tady kdy fungovalo. západ potřebuje pouze jedinou věc. vrátit se zpátky ke kapitalismu. vy sockomunisti jste jako někdo, kdo hodí do nádrže kostku cukru, a pak nadává na auto, jaký je to šunt.
14. 11. 2011 | 19:52

český maloměšťák napsal(a):

Propletenec Rumcajs - Kuchař - Forrest Gump nejsem schopen zkonzumovat.

Ostatním přeji více úspěchů. Já se loučím./v zájmu zachování duševního zdraví/

P.S. Kapitalismus v pojetí dlouhodobě udržitelných rostoucích zisků by měl problémy už před několika dekádami - nebýt nového impulzu, který přišel z Číny. Indie....
Tam je mladý, živoucí, pulsující kapitalismus. /Chtěl jsem napsat že i zdravý a chutný...ale naopak napíšu, že z dlouhodobého hlediska nemocný a nepoživatelný.
Pokud se na něj podívám očima občana Okcidentu (který z něj nemá vývar)./
14. 11. 2011 | 19:54

antiovce napsal(a):

ghándí
zajímalo by mne odkud čerpáte, že za socialismu rozkrádali stát všichni a dnes jenom někdo, jestli to nejsou jen vaše domněnky (chybné). Přečtěte si laskavě co způsobilo krizi v USA - vzoru kapitalismu a jestli si myslíte, že kdyby těm kapitalistům stát nechal volnou ruku a bylo by to lepší, tak to si myslíte špatně.
Kapitalismus je totiž o maximálních ziscích za jakoukoliv cenu bez ohledu na cokoliv a kohokoliv. Rozpovídal se o tom nedávno nějaký kapitalista, pardon - investor: Na dotaz, co by tedy investory uspokojilo tak, aby byla obnovena důvěra na trhu, odpověděl: „Je to jedno. Podívejte se, já jsem obchodník a něco takového mě nezajímá. Když vidím příležitost k vydělání peněz, využiji ji. Takže většina obchodníků se nestará o to, jestli je ekonomika v pořádku. Naší prací je profitovat ze situace a já osobně jsem o této chvíli snil tři roky. Každou noc uléhám do postele a sním o další recesi. Toužím po dalším takovém momentu“.
http://www.novinky.cz/ekonomika/245823-svetu-vladne-goldman-sachs-miluji-krize-sokoval-bbc-investor.html?ref=zpravy-dne
14. 11. 2011 | 20:09

Nuba napsal(a):

Kuchaři

představte si, že by mě docela potěšilo, aby ti sociální demokrati, kteří jsou v tom namočení, šli na chvilku, co na chvilku, na minimálně na pár roků meditovat do chládku. A to i se svými pokrevně spřízněnými pravicovými přáteli. Mohou si tam číst pohádky, třena alibaba a 40 loupežníků. Velice bych si to přála, protože nic by tak nepomohlo pozvednout mravní a právní vědomí lidí než tu mafiánskou kumpačku zavřít do lochu. Nechci se vůbec hlásit ke spolku zlodějů a příživníků. To nechám rumcajsovitým, ti to mají v DNA.

Druhá otázka je, že by těch 12 miliard nebo i jiné rozkrádačky, měl někdo zaplatit, přece se ty penízky neztratily, on je někdo má ve štrozoku a představte si, že třeba není ani sci-fi, že jedním z nich je i ten, který vám dává kázaní, jak máte šetřit. Nevím, ale podle mého je to na jednu do nosu. V každém případě, zloděj je zloděj, ať má natažené tričko jaké chce, to mu žádné pardon nezaručuje. U mě tedy ne, možná se ale takoví najdou, jakási profesní solidarita existuje všude, že. Dnes ovšem neexistuje žádná zodpovědnost za rozkrádání státního rozpočtu. Deficity narůstají, korupce a zlodějna se zvyšuje, ale nikdo není postižen. No, možná, kdyby za to ručil svým majetkem, tak by situace byla trošku jiná. Oni ovšem mají své majetky pěkně odkloněné na tajných kontech a podnikají ve sférách, za které mnohdy i zodpovídají prostřednictvím anonymních akcií.

Víte, já už pomalu ztrácím chuť bavit se s kýmkoli, kdo zlodějnu obhajuje, protože to jsou i moje peníze a to mi moc vadí. Kdo mlčí, tak v podstatě souhlasí. A kdo to obhajuje, ten jakoby přímo kradl. Tak si vyberte.
14. 11. 2011 | 20:26

martin napsal(a):

antiovce:

Tak vy si říkáte antiovce :-D Přitom sežerete všechno co je vám podstrčeno, hlavně, že do zapadá do vašeho světonázoru. Prostě definice ovce.
Alessio Rastani má asi takový přehled kdo vládne světu jako moje babička. Není to žádný obchodník nebo investor, ale kašpárek který se živí poradenstvím, semináři, kurzy tzn. blábolením Viz.
http://www.leadingtrader.com/about/
a jeho vystoupení v BBC byl svělý marketingový tah a příležitost aby si ho svět všimnul. Jak vydno, podařilo se. Ovečky a antiovečky se chytly.
14. 11. 2011 | 20:26

martin napsal(a):

vidno
14. 11. 2011 | 20:28

Miflonides napsal(a):

Tak se koukám, jestli se už diskuze nějak sjednotila na tom, jak ten kapitalismus ukončit a čím jej nahradit - vypadá to, že zatím nikoli. Ale dozvěděli jsme se (v diskuzi) mnoho zajímavého. Třebaže může existovat i v diktatuře. Že naroubovat na kapitalismus socialismus znamená zničit hospodářství. Že kapitalismus vede nebo má namířeno rovněž do slepé uličky. Že hospodářský systém kapitalismu již dnes není čistý. Že je nejvyšší čas hledat třetí cestu: ani socialismus, ani kapitalismus. Že hospodářství u nás je klientelistické v kapitalistickém smyslu. Že zlobit se na kapitalistický hospodářský systém, který u nás zdaleka není, je slepota (co to tedy u nás vlastně je? Už vím, je to klientelismus v kapitalistickém smyslu) . Že zaměňování pojmů kapitalismus a demokracie je trestuhodné.
Dál již jen v heslech. Spotřebismus - základ kapitalismu; bez státu by nebylo kapitalismu ( k tomu dodávám, že bez práce by nebyly koláče); v ČR ještě není kapitalismus; kapitalismus je pouze způsob směny; kapitalismus je model; kapitalismus je přírodní princip; princip kapitalismu: život na dluh; kapitalismus narazil na své mantinely; kapitalismus je sofistikovaný systém; kapitalismus je o svobodné volbě; hodnotit obecně kapitalismus je v podstatě nesmysl (BRAVO!!!); to co je u nás není kapitalismus ale BORDEL (to má podle mne také něco do sebe).
Celou diskuzí se vine jako červená nit snaha o definici kapitalismu. No víte, vono je pak těžký rozumně diškutýrovat. Ale jo, dobrý to bylo. Hezky jsme si vyměnili názory, a tak snad abychom se již pomalu chytali ke spánku. Dobrou noc.
14. 11. 2011 | 20:34

Kuchař napsal(a):

Nuba:

No já si nejsem jistej, jestli příznivci levice chtějí ztrestat zločince. Spíš mi přijde, že chtějí ztrestat každého, kdo jim šáhne na dávky.

Jinak je pravda, že jsem jako malé dítě slyšel řadu proroctví, z nichž se už řada vyplnila. Jedno z nich taky bylo, že kapitalismus i socialismus bude nahrazen hybridem, po kterém přijde konec světa.

Takže já být Váma, tak se na ty změny moc netěším.
On ani člověk moc nemusí být prorok, aby pochopil, že když to vezmou do ruky lidé jako Pehe,Bělohradský a podobní mimoňové, že to musí dopadnout špatně.
14. 11. 2011 | 20:44

antiovce napsal(a):

martin
jo tak ono to není pravda, že se investoři (kapitalisti) chovají jak to popsal Rasstani?! Tak teď už věřím tomu, že za krizi v USA může sociální Amerika. Nejsem zaslepený pravičák ani zaslepený levičák a nejsem postižený žádnou ideologií jako převážná část rádoby pravičáků. Ovce je u mne každý, kdo naletěl Klausovi a jeho ODS. Některým trvalo 20 let než se jim rozsvítilo.
14. 11. 2011 | 20:47

ex-nemo napsal(a):

Saltzman
05:23 tu excelentně vytýká autorovi zásadní chybu celé úvahy, totiž že si plete společenský řád s hospodářským. Panu architektovi zřejmě pořád straší v hlavě marxismus, který právě tuto konfuzi pojmů zavedl. Kapitalizmus provází společnost od prvobytně pospolné, přes starý Egypt a Řím (kde se zvláště rozvinul, včetně virtuální ekonomiky, jež pak způsobila úpadek říše a zánik), feudální Evropu (Fuggerové) až podnes.Společenské systémy z té doby ovšem nelze srovnat.
Je to přirozený systém, který vyhovuje jednomu ze základních lidských instinktů, totiž vlastnickému, a připojuji se k těm, kteří si myslí že ho není účelné ani možné zrušit a může a bude (doufám) fungovat i za změněných řádů společenských.
Blog obsahuje ale další velkou spoustu nesprávností a nepřesností, a jeho první polovina by se dala vyvrátit větu po větě. Jen příklad : Kapitalizmus je prý založen na laciné práci. Takže asi Baťa, Ford a další, kteří programově zvyšovali platy svých zaměstnanců nebyli kapitalisté ? Ford to řekl lapidárně : „Zaměstnanci musí být placeni tak aby si mohli své výrobky koupit“…. Ostatně, co to je ,ta „laciná práce“ ?
Jiný příklad: dostatek surovin. Ale těch nebylo přece nikdy dost ! Už od starého Janečka zápasí lidé s jejich hrozícím vyčerpáním; jmenovaný vyjádřil oprávněné obavy z úbytku sobů, který nevyhnutelně povede k vyhladovění Nesprávné premisy musí vést i k nesprávnému závěru.
Kapitalizmus není reálně možné rušit a není to ani třeba. Autor navrhuje všechno rozbít, a nahradit to něčím úplně novým jehož ani hrubý nástin ovšem není schopen podat (on ani nikdo jiný, zatím) Asi nikdy v praxi nezaváděl nic nového. Neví, že ani sebelépe promyšlená věc, které jen nepatrně posunuje poznání, přinese zákonitě a vždy spoustu problémů, které nelze předpokládat a jejichž řešení si vyžádá titánskou práci, než nový princip začne fungovat a přinášet užitek (a stane se základem pro další zlepšování). Neumím si představit, jak by asi dopadl pokus o zásadní a převratnou změnu, kterou autor předpokládá; jen vím že by to byla katastrofa a tragedie pro všechny lidi.
Jsem přesvědčen že rozumné a střízlivé úpravy kapitalistického systému by vyřešily ty problémy, které dnes pociťujeme, dostatečně. Dokonce ani by nebylo nutno vymýšlet nové principy, jen řádně uplatnit ty co už známe. Zákonné omezení bezuzdné spekulace a její zdanění, například. A vidíte, ani to se neuskutečňuje, i takové skrovné úpravy se nikdo z politiků neopováží ani navrhnout !
Hospodářský systém není třeba měnit , ale zásadní změnu musí tedy prodělat systém společenský. Nic jiného než zvládnout vlastnický instinkt aby neohrožoval člověka samého.Tak jako před tisíciletími byl zvládnut nekontrolovaný pud sebezáchovy tím, že vznikla instituce státu. Autoři radikálních a fantastických návrhů mě jistě obviní z opatrnictví, omezenosti a přízemnosti; bráním se proti tomu předem. To co si představuji by byla větší revoluce než Evropa kdy pamatuje.
14. 11. 2011 | 20:49

Nuba napsal(a):

Tužko

možná bych s Vámi trošku zapolemizovala. Před nějakým časem jsem na radiožurnále poslouchala rozhovor s nějakou odbornicí na demografický vývoj, zdál se mi docela fundovaný a ta říkala, že podle rozborů se situace bude vyvíjet tak, že se počet obyvatel na planetě Zemi bude zvyšovat až do počtu 10 miliard a potom začne postupně klesat. Nezaznamenala jsem tu debatu celou, což mě mrzí, ale byla tam zmíněna třeba Čína, nejlidnatější země světa, kde ale je podporována rodina s jedním dítětem, čili i tam začne postupně počet obyvatel klesat, to ani nemluvím o špatných číslech ve vyspělé Evropě, kde se to pohybuje kolem 1,5 dítěte na ženu.
Bylo řečeno, že tato země je schopna těch 10 miliard uživit a že dnešní počet, tedy těch 7 miliard, by se vešel na plochu jednoho státu USA, nevzpomínám si kterého, aby byl osídlen jako NY. Měl by se samozřejmě změnit postoj vyspělého světa k plýtvání s potravinami, když na druhé straně lidé v rozvojových státech hladovějí. No, ale to je zase o něčem trošku jiném, možná o trošku jiné organizaci světa, která může souviset i s dnešním tématem blogu o konci kapitalismu.

Kapitalismus jako jeden z řádů, bude samozřejmě vystřídán, chci doufat, že něčím smysluplnějším.
14. 11. 2011 | 20:50

martin napsal(a):

antiovce:

Ještě jednou. Odvolávat se na Rastaniho má naprosto stejnou váhu jako odvolávat se sřeba na vás nebo na mě. Tzn. žádnou.
A ne, investoři ze zcela jistě nechovají jak popsal Rastani a nemodlí se každý den za další a co největší krizi. Proč by to sakra dělali? Jako že kapitalisti vydělávají jan na krizích a na prosperitě ne? Ale no tak..
14. 11. 2011 | 20:57

Nuba napsal(a):

Stručně pro ghándího

trh je trh, ten tu byl i před kapitalismem a bude i po něm, ale společenské řády se střídají, chodil jste přece do školy, takže když něco nového začne, tak také někdy skončí. Svět se mění a vyvíjí a tomu se musí přizpůsobit i uspořádání.

Nic netrvá věčně, hovne, ale trh vám nikdo nečajsne, pořád budete moci kšeftovat, nebojte, pouze si ho nesmíte plést s kapitalismem. Trh existoval i v otrokářství, tam se prodávali lidi, to přece víte, ne ? No a kde máte řád otrokářský, musel jít, naštěstí, do kytek. No a tak ten svět jde pořád a pořád a pořád ...... dál a velký Gándhí měl na něj opravdu vliv, ten ghándí malý ho naštěstí nemá a mít nebude, možná proto, že je hoven :)
14. 11. 2011 | 21:01

Pípa napsal(a):

Ano pane autore. Výborně jste dnešní svět popsal. Ano, mění se hodnoty, které společnost vyznává, a to až tak, to si dovoluji přidat, že lež, mystifikace a klam byly povýšeny na vrchol snažení a obdivu. Někteří, co jsou v tomto mistři nad mistry už sami nevědí, co je pravda a co virtuální realita.
14. 11. 2011 | 21:07

antiovce napsal(a):

martin
asi jste to nepochopil tak ještě jednou: i kdyby to Rastani neřekl tak přesně takové chování investorů stojí za ekonomickými krizemi. Kdo říkal, že kapitalisti vydělávají jen na krizích?! Asi to nevíte, ale jsou kapitalisti, kteří vydělávají tím, že vytváři nějaké hodnoty, hmotné statky, a pak jsou kapitalisti, kteří nic nevytváří ale vydělávají kšeftováním a spekulacemi na burze a ti asi na krizích vydělávají, že?
14. 11. 2011 | 21:11

Nuba napsal(a):

Kuchaří !!!!! jsi volán před prince !!!!, kuchařííííí, jsi volán před prince !!!!!!

možná bychom se mohli bavit raději o pohádkách, znáte ?

Dejte si pěkně pod ucho polštášek s vůni hřebíčku, či řebíčku a sladké sny, abyste zítra nezaspal a mohl zase uvařit svému princi něco chutného, já vám to ale baštit nebudu, tak dobrou
14. 11. 2011 | 21:11

sororyt napsal(a):

Podívejme se na některé typické rysy dnešní ekonomiky v ČR:
mnohem širší sortiment zboží ve výkladech a současně mnohem osobními financemi více limitovaný výběr než v roce 1990:ale skutečná životní úroveň není to co je MOŽNÉ (sortiment),ale to co si reálně MOHU DOVOLIT.Tedy životní úroveň roku 1990 je prokazatelně u 2/3 ZDEJŠÍHO obyvatelstva bez přehánění 1/3 životní úrovně roku 1990 (včetně restarace,kina,vlaku,nájemného,lékaře,topení,...).Tedy raději bych o konzumní společnosti zde hovořil jen potencionálně.To je ve srovnání s T.G.Masarykem-humanofilosofem- úspěch,protože za TGM spotřební koš dělníka roku 1926 byl 1/20 téhož z roku 1905.
Na české privatizaci je absurdním divadlem to,že stát prodal fabriky za cenu nemovitostí a nákupní cenu strojů a zcela pominul,že hlavní hodnota je v budoucím počtu roků násobeném výrobní produkcí(byť i původní).Tedy prodal za zlomek skutečné ceny,za babku a tento rozdíl a dopad na občany a stát se díky násobení počtem roků využívání stále zvětšuje v neprospěch občanů a státu.Idiotismus a ultrazlodějna v jednom.Tím vzniká oprávněná obava,že zde nefunguje kapitalismus obecného typu,ale kapitalismus násobený koeficientem zhoršení obecného typu řádově v tisících procent.Lidé jsou zde v českém prostoru přitlačení ke dnu děsným způsobem,okrádáni o vše.To nemá cenu oprašovat salónními úvahami.
Další dilema je,zda aspoň šlo o modernizaci technologií,zavádění inovací:tabulky EU už spousty let ukazují v přehledch míru inovací v ČR jako na posledních příčkách žebříčků.Tedy zdejší kapitalisté zjevně zisku z produkce nevyužívali hlavně k modernizaci,ale osobně utráceli.Dostali zadara.
-podíváme-li se na nekoncepčnost,zmatky,formální fiktivní hodnoty překupnictví toho co bylo vytvořeno kdysi dávno,vidíme,že nejde o změny v ekonomických parametrech k lepšímu ve výkonnosti systámu.
Můžeme z české zdechliny usuzovat na globální kapitalismus jako její obdobu? Opatrně! Už Lenin pojem imperialismus definoval místo pojmu kapitalismus aby zdůraznil velké rozdíly v úrovni a stupni rozvoje kapitalismu ve světě.Koneckonců jednou přivede celkový obecný kapitalismus sebe sama jako předchozí dva výrobní systémy (otrokářský a feudální) k překročení sebe sama.Zatím funguje,byť s viditelnými rozpory,krizemi a stále někde i nejvyšší technologickou úrovní.
V konjuktuře s blahem i hodně lidí.Stále s velkou stratifikací majetkovou,tedy i sociální nerovností,kterou i tam většina nepřijímá za konečnou a spravedlivou,podobně nám Čechům.Jsme tedy s obyčejnými lidmi-t.j.většinou chudáky-z tamtěch vyspělejších zemí na jedné lodi:chceme systém pro všechny přijatelný.Pravděpodobně je to možné jen ve směsici evoluce a revoluce,resp.revolucí,tj. postupnou změnou jeho kvality i rušením jeho kvality v něčem-podle toho kolik kvalitatvně různých fází rozvoje své struktury ekonomicko-sociální v sobě kapitalismus uvniř skrývá.Socialismus a kapitalismus nejsou vůči sobě absolutní antagonismy-liší se mírou tržnosti a způsobem makroekonomického řízení.Komunismus je radikálně odlišná fáze od obou,antagonistická k oběma,finální fáze v níž jednou lidstvo setrvá už navěky jako v optimu.
14. 11. 2011 | 21:18

martin napsal(a):

antiovce:

Spekulanti na burze stejně tak vydělávají jako prodělávají a to jak za boomu tak za krize. Vaše představa že všichni vydělávají a ještě k tomu jen za krize je úsměvná. Podstatné je, aby na základě fundamentu správně předpověděli směr trhu, jeho růst nebo pokles. Nebo mi popište podrobně vaši představu jak to funguje. Mám vážné podezření, že žádnou nemáte, jen ideolocké fráze o zlých spekulantech.
14. 11. 2011 | 21:26

Silvie napsal(a):

ghándí,

no, že zrovna mě řadíte mezi sockomouše, pokládám za obzvlášť vydařený žert.
Jen proto, že odmítám akceptovat chaos a bordel, v němž jsou si všichni rovni, ale někteří si jsou opět rovnější.
Někteří mohou svobodně krást, ale jiní nesmějí.

Vy musíte být buď součástí toho zločinného spolčení nebo si sedíte na vedení.
Oč myslíte, že těm gaunerům jde? Vyhovuje jim mít nás takhle stupidně rozdělené na levici a na pravici. S jednolitým davem se hůře manipuluje.
14. 11. 2011 | 21:31

Silvie napsal(a):

Martin,

nechť si spekulanti spekulují a banky rejžují. Ale pokud udělají špatná rozhodnutí ( v kapitalismu!!!), nechť nepočítají s pomocí státu (resp.daňových poplatníků, kteří to v závěru všechno zacálují).
Banka vydělává, daňový poplatník cáluje /viz nehorázné poplatky v bankovnictví v ČR/, banka prodělává, daňový poplatník cáluje.
14. 11. 2011 | 21:35

Jaka napsal(a):

Pan Bednář je pouze další z hledačů třetích cest..
Kapitalismus je pouze název JEDNOHO způsobu HOSPODAŘENÍ státu - Ekonomika je JEDINÁ, základní, tržní od počátku věků. Směna, obchod. Což je základní potřeba k přežití.

Rozdílná se stává právě mírou regulací. Čím víc státních regulací a zásahů, též státního podnikání (st. firmy), s důrazem na kolektivní práva a hlavně KOLEKTIVNÍ (ne)odpovědnost (alibismus) = SOCIALISMUS až komunismus.
Čím méně je odchylná od čistě tržních principů, čím míň regulací a zásahů státu, prakticky neexistence stát. firem, důraz na práva a odpovědnost jednotlivce, svobodu
= KAPITALISMUS

Toto je či měla by být definice ekonomiky a s tou nemá způsob vlády až tak moc spojitost. Způsob vládnutí osciluze mezi diktaturou a demokracií.

Dám sem komentář jednoho skvělého kamaráda, se kterým bytostně souhlasím.

JAK MOC CASU JESTE MAME?
Ve stejne dobe, kdy puvodnich trinact americkych statu ratifikovalo svou novou Ustavu, skotsky profesor historie Alexander Tyler z Eddingburdske university, rekl nasledujici o Athenske republice, ktera existovala pred 2000 lety:

“Demokracie je vzdycky ve sve podstate jen docasna. Jednoduse, nemuze existovat jako permanentni forma vlady. Bude existovat do chvile, kdy volici objevi, ze mohou sami sobe svym hlasem ve volbach velice stedre pridat dary ze statniho pokladu. Od tohoto okamziku voli vetsina vzdycky kandidaty, kteri slibi techto daru nejvice. V dusledku tohoto faktu musi KAŽDÁ demokracie zahynout v dusledku nezodpovedneho hospodareni. Kolaps demokracie jako dusledek fiscalni nezodpovednosti je VŽDY nasledovan diktaturou.

Prumerny vek nejproslulejsich svetovych demokracii od pocatku historie je kolem 200 let. Behem zminenych 200 let jdou narody vzdycky nasledujicimi etapami:

1. Od otroctvi ( nevolnictvi )ke spiritualni vire.
2. Od viry k velke odvaze. (courage)
3. Od kuraze ke svobode.
4. Od svobody k hojnosti.
5. Od hojnosti k sebeuspokojeni.(complacency)
6. Od sebeuspokojeni k apatii.
7. Od apatie k zavislosti.
8. Od zavislosti zpatky do otroctvi.

jsme rozprostřeni od 6 do 7,9?

Tak asi, xxx, tak asi!

Tato faze by se mohla nazvat cekanim na Pinocheta II...?
Nebo utužená centralizací a unifikací zglajchštaltovaná EU..
14. 11. 2011 | 21:43

Přidat komentář

Tento článek byl uzavřen. Už není možné k němu přidávat komentáře ani hlasovat

Blogeři abecedně

A Atapana Mnislav Zelený B Babka Michael · Balabán Miloš · Bartošová Ela · Bavlšíková Adéla · Bečková Kateřina · Bělobrádek Pavel · Beránek Jan · Berwid-Buquoy Jan · Bielinová Petra · Bína Jiří · Bízková Rut · Blaha Stanislav · Blažek Kamil · Bobek Miroslav · Boehmová Tereza · Brenna Yngvar · Bureš Radim · Bůžek Lukáš · Byčkov Semjon C Cerman Ivo Č Černoušek Štěpán · Česko Chytré · Čipera Erik · Čtenářův blog D David Jiří · Davis Magdalena · Dienstbier Jiří · Dlabajová Martina · Dolejš Jiří · Dostál Ondřej · Dudák Vladislav · Duka Dominik · Duong Nguyen Thi Thuy · Dvořáková Vladimíra F Fafejtová Klára · Fajt Jiří · Fendrych Martin · Fiala Petr · Fischer Pavel G Gálik Stanislav · Gargulák Karel · Geislerová Ester · Girsa Václav · Glanc Tomáš · Gregorová Markéta · Groman Martin H Halík Tomáš · Hamáček Jan · Hampl Václav · Hamplová Jana · Hapala Jiří · Hasenkopf Pavel · Hastík František · Havel Petr · Heller Šimon · Herman Daniel · Hilšer Marek · Hlaváček Petr · Hlubučková Andrea · Hnízdil Jan · Hokovský Radko · Holmerová Iva · Honzák Radkin · Horáková Adéla · Horký Petr · Hořejš Nikola · Hořejší Václav · Hradilková Jana · Hrstka Filip · Hřib Zdeněk · Hubinger Václav · Hülle Tomáš · Hušek Radek · Hvížďala Karel CH Charanzová Dita · Chlup Radek · Chromý Heřman · Chýla Jiří · Chytil Ondřej J Janda Jakub · Janeček Karel · Janeček Vít · Janečková Tereza · Janyška Petr · Jelínková Michaela Mlíčková · Jourová Věra · Just Jiří · Just Vladimír K Kania Ondřej · Klan Petr · Klepárník  Vít · Klíma Vít · Klimeš David · Kňapová Kateřina · Kohoutová Růžena · Kolaja Marcel · Kolínská Petra · Kolovratník Martin · Kopeček Lubomír · Kostlán František · Kotišová Miluš · Koudelka Zdeněk · Koutská Petra Schwarz · Kozák Kryštof · Krafl Martin · Krása Václav · Kraus Ivan · Kroupová Johana · Křeček Stanislav · Kubr Milan · Kučera Josef · Kučera Vladimír · Kučerová Karolína · Kuchař Jakub · Kuchař Jaroslav · Kukal Petr · Kupka Martin · Kuras Benjamin · Kutílek Petr · Kužílek Oldřich · Kyselý Ondřej L Laně Tomáš · Linhart Zbyněk · Lipavský Jan · Lipold Jan · Lomová Olga M Máca Roman · Mahdalová Eva · Maláčová Jana · Málková Ivana · Marvanová Hana · Mašát Martin · Metelka Ladislav · Michálek Libor · Miller Robert · Minařík Petr · Mrkvička Jan · Müller Zdeněk · Münich Daniel N Nacher Patrik · Nachtigallová Mariana Novotná · Návrat Petr · Navrátil Marek · Němec Václav · Niedermayer Luděk · Nouzová Pavlína · Nováčková Jana · Novák Aleš · Novotný Martin · Novotný Vít O Obluk Karel · Oláh Michal · Ouhel Tomáš · Outlý Jan P Pačes Václav · Palik Michal · Paroubek Jiří · Pavel Petr · Pavelka Zdenko · Payne Jan · Payne Petr Pazdera · Pehe Jiří · Peksa Mikuláš · Pelda Zdeněk · Petrák Milán · Petříček Tomáš · Pfeiler Tomáš · Pilip Ivan · Pitek Daniel · Pixová Michaela · Plaček Jan · Podzimek Jan · Pohled zblízka · Potměšilová Hana · Pražskej blog · Prouza Tomáš R Rabas Přemysl · Rajmon David · Rakušan Vít · Ráž Roman · Redakce Aktuálně.cz  · Reiner Martin · Richterová Olga · Robejšek Petr · Rychlík Jan Ř Řebíková Barbora · Říha Miloš · Řízek Tomáš S Sedlák Martin · Seitlová Jitka · Schneider Ondřej · Schwarzenberg Karel · Skořepa Michal · Skuhrovec Jiří · Sládek Jan · Sláma Bohumil · Slavíček Jan · Slimáková Margit · Sobíšek Pavel · Sokačová Linda · Soukal Josef · Soukup Ondřej · Sportbar · Staněk Antonín · Stanoev Martin · Stehlík Michal · Stehlíková Džamila · Stránský Martin Jan · Strmiska Jan · Stulík David · Svárovský Martin · Svoboda Cyril · Svoboda Jiří · Svoboda Pavel · Sýkora Filip · Syrovátka Jonáš Š Šebek Tomáš · Šefrnová Tereza · Šimáček Martin · Šimková Karolína · Šlechtová Karla · Šmíd Milan · Šoltés Michal · Špinka Filip · Špok Dalibor · Šteffl Ondřej · Štern Ivan · Štern Jan · Štrobl Daniel T Telička Pavel · Titěrová Kristýna · Tolasz Radim · Tománek Jan · Tomčiak Boris · Tomek Prokop · Tomský Alexander · Trantina Pavel · Turek Jan U Uhl Petr · Urban Jan V Václav Petr · Vaculík Jan · Vácha Marek · Valdrová Jana · Vavruška Dalibor · Věchet Martin Geronimo · Vendlová Veronika · Vhrsti · Vích Tomáš · Vlach Robert · Vodrážka Mirek · Vojtěch Adam · Vojtková Michaela Trtíková · Výborný Marek · Vyskočil František W Walek Czeslaw · Wichterle Kamil · Witassek Libor Z Zádrapa Lukáš · Zaorálek Lubomír · Závodský Ondřej · Zelený Milan · Zeman Václav · Zima Tomáš · Zlatuška Jiří Ž Žák Miroslav · Žák Václav · Žantovský Michael Ostatní Dlouhodobě neaktivní blogy